Verejné obstarávanie
P.č.
Verea, s.r.o., Ing. Vratislav Vetrák, Hurbanova 1599/60, 911 01 Trenčín
AKCIA
SP, SL,
TO
Postup
VO
SP
PLZ
598 575
SP
PLZ
58 920
SP
PLZ
140 678
Obec Bohunice
SL
ZNZ
19 554
Obec Drietoma
Obec Drietoma
Obec Drietoma
Obec Drietoma
Obec Drietoma
Obec Drietoma
SP
SP
SP
SP
SP
SP
PLZ
ZNZ
ZNZ
ZNZ
ZNZ
ZNZ
79 992
7 405
12 991
4 431
8 998
4 964
Obec Drietoma
SP
PLZ
59 999
Obec Horné Srnie
Obec Horné Srnie
Obec Horné Srnie
Obec Horné Srnie
Obec Horné Srnie
Obec Horné Srnie
Obec Chocholná - Velčice
Iskierka nádeje SD, n.o.
SP
SP
SP
SP
SP
SL
TO
TO
ZNZ
ZNZ
ZNZ
PLZ
ZNZ
PLZ
ZNZ
ZNZ
22 520
35 856
27 890
84 695
33 124
72 630
5 600
23 940
Objednávateľ
Zmluvná cena s DPH (tis.
Sk, od r. 2009 Euro)
Rok 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Rekonštrukcia a zastrešenie zimného štadióna v Bánovciach nad Bebravou
(Zmena stavby pred dokončením) – I. etapa
Havarijná situácia – Výmena okien školy, telocvične pre Základnú školu,
Partizánska 6, Bánovce nad Bebravou
Bytová zástavba a technická infraštruktúra Horné Políčko, SO.200 Miestna
komunikácia a chodník – 2. etapa - 2. časť
Projekt stavby - Predĺženie Ul. Zlatovská – Vodovod a kanalizácia – projekt pre
stavebné povolenie
Výmena okien a dverí pre Základnú školu s materskou školou, Drietoma
Obec Drietoma Majer – Prostredný dvor – Prípojka vody
Oplotenie evanjelického cintorína v Drietome
Prekládka optického kábla
Drietoma – spevnená plocha pred objektom lekárne a zdravotného strediska
Výmena okien na budove obecného úradu
Výmena okien a dverí pavilón B pre Základnú školu s materskou školou,
Drietoma 453
Dolná lávka ponad rieku Vlára, Horné Srnie – stavebné úpravy
Oprava fasády Kultúrneho domu Horné Srnie
Oprava prechodu pre chodcov na nový cintorín, Horné Srnie
Rekonštrukcia MK Družstevná, Horné Srnie
Rekonštrukcia mosta cez Vláru, Horné Srnie
Revitalizácia vybraných zelených plôch v obci Horné Srnie vrátane ich údržby
12
13
14
15
16
17
18 Kúpa hasičskej striekačky
19 7 – miestne špeciálne osobné motorové vozidlo so zdvíhacou plošinou
Mesto Bánovce nad
Bebravou
Mesto Bánovce nad
Bebravou
Obec Adamovské
Kochanovce
Strana 1
Verejné obstarávanie
P.č.
Verea, s.r.o., Ing. Vratislav Vetrák, Hurbanova 1599/60, 911 01 Trenčín
AKCIA
20 Predĺženie verejného vodovodu vetvy „A-3“, Ivanovce
IBV Ivanovce – Rozšírenie STL distribučného plynovodu D 63 vrátane
21
pripojovacích plynovodov
22 Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Kameničany
23 Stavebné úpravy a prístavba Liečebný dom Mier
24 Oprava vykurovacích telies
25 Rekonštrukcia plynovej kotolne, Mestská športová hala
26 Rekonštrukcia strechy Kultúrneho domu v Nemšovej
27 Dopravné napojenie priemyselnej zóny Nová Dubnica
Dopravné napojenie priemyselnej zóny Nová Dubnica, SO.09 Prekládka 22 kV
28
rozvodov
29 Parkovanie na Ulici SNP a Hviezdoslavova
30 Statická doprava a chodníky
31 Obytná zóna Dlhé Diely – komunikácie
32 Obytná zóna Dlhé Diely – komunikácie – doplňujúce stavebné práce
33 IBV Opatovce – inžinierske siete
Miestna komunikácia II. a inžinierske siete v obci Opatovce – SO 301 – Preložka
34
prípojky VN
35 Výstavba nájomného bytového domu a TV v obci Pečeňany
36 Územný plán obce Selec – etapa Koncept, Návrh
37 Klub mládeže Selec – údržba priestorov budovy
38 Klub mládeže Selec – zateplenie
39 Oprava strechy na Obecnom úrade Skalka nad Váhom
40 Výmena výplní otvorov na Obecnom úrade Skalka nad Váhom
41 Územný plán obce Slavnica
Oprava strechy Spoločenského domu, Trenčianske Stankovce – II. etapa
42
Objednávateľ
SP, SL,
TO
Obec Ivanovce
SP
Postup
VO
ZNZ
Obec Ivanovce
SP
ZNZ
8 160
Obec Kameničany
Kúpele Bojnice, a.s.
Obec Motešice
Mesto Nemšová
Mesto Nemšová
Mesto Nová Dubnica
SP
SP
SP
SP
SP
SP
ZNZ
PLZ
ZNZ
PLZ
PLZ
PLZ
14 385
2 952 748
29 760
29 607
49 807
606 250
Mesto Nová Dubnica
SP
PLZ
187 996
Mesto Nová Dubnica
Mesto Nová Dubnica
Nová Dubnica Invest, s.r.o.
Nová Dubnica Invest, s.r.o.
Obec Opatovce
SP
SP
SP
SP
SP
PLZ
PLZ
PLZ
PLZ
PLZ
82 157
232 804
824 227
159 319
87 583
Obec Opatovce
SP
ZNZ
20 339
Obec Pečeňany
Obec Selec
Obec Selec
Obec Selec
Obec Skalka nad Váhom
Obec Skalka nad Váhom
Obec Slavnica
Obec Trenčianske
Stankovce
SP
SL
SP
SP
SP
SP
SL
PLZ
ZNZ
ZNZ
ZNZ
ZNZ
ZNZ
ZNZ
537 821
16 200
9 077
18 587
14 250
31 826
18 452
SP
ZNZ
34 420
Zmluvná cena s DPH (tis.
Sk, od r. 2009 Euro)
7 320
Strana 2
Verejné obstarávanie
P.č.
43
44
45
Verea, s.r.o., Ing. Vratislav Vetrák, Hurbanova 1599/60, 911 01 Trenčín
AKCIA
Rekonštrukcia krytu vozovky a chodníka – Sedličná
Rekonštrukcia krytu vozovky a chodníka – Sedličná – 2. časť
Nákup svietidiel verejného osvetlenia
46 Miestna komunikácia Trenčianska Turná, Lokalita Zajarčie
Zabezpečenie služieb v oblasti odpadového hospodárstva pre obec Trenčianska
47
Turná – separovaný zber a vybrané druhy nebezpečných odpadov
48 Oprava strechy a výmena strešnej krytiny na SO 01 Školská budova
49 Rekonštrukcia WC dievčat na 2. medziposchodí pri TV
Spolu rok 2014
SP, SL,
TO
Postup
VO
SP
PLZ
54 065
SP
ZNZ
30 757
TO
ZNZ
10 181
SP
PLZ
165 116
Obec Trenčianska Turná
SL
PLZ
53 850
ZŠ Dlhé Hony Trenčín
ZŠ Trenčianske Stankovce
SP
SP
PLZ
ZNZ
108 985
8 364
7 707 175
SP
PLZ
585 000
SP
PZ
237 500
SP
PLZ
78 018
SP
PZ
83 116
SP
ZNZ
16 408
SP
SP
SP
ZNH
ZNH
ZNZ
22 279
16 656
14 250
Objednávateľ
Obec Trenčianske
Stankovce
Obec Trenčianske
Stankovce
Obec Trenčianske
Stankovce
Obec Trenčianska Turná
Zmluvná cena s DPH (tis.
Sk, od r. 2009 Euro)
Rok 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
Nadstavba a prístavba hospodárskeho pavilónu MŠ Adamovské Kochanovce
Bytová zástavba a technická infraštruktúra Horné Políčko, SO.200 Miestna
komunikácia a chodník – 2. etapa
Kotolňa Sever, Výmena kotla s príslušenstvom
Oprava povrchov cestného telesa Ul. Sládkovičova, Bánovce nad Bebravou
Oprava povrchov cestného telesa Ul. Sládkovičova, Bánovce nad Bebravou –
doplňujúce stavebné práce
Rekonštrukcia chodníka v obci Bohunice
Rekonštrukcia miestnej komunikácie pri potoku
Rekonštrukcia verejného priestranstva – II.
Obec Adamovské
Kochanovce
Obec Adamovské
Kochanovce
Mesto Bánovce nad
Bebravou
Mesto Bánovce nad
Bebravou
Mesto Bánovce nad
Bebravou
Obec Bohunice
Obec Bohunice
Obec Bohunice
Strana 3
Verejné obstarávanie
P.č.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Verea, s.r.o., Ing. Vratislav Vetrák, Hurbanova 1599/60, 911 01 Trenčín
AKCIA
Výmena výplní okenných a dverných otvorov – Zdravotné stredisko Čachtice –
2. etapa
Zabezpečenie strážnej služby pre Detský domov pre maloletých bez sprievodu
a detský domov Lastovička – pracovisko Horné Orechové
Oprava miestnych komunikácií Drietoma, Miestna časť Hlboček, SO 01 –
Oprava miestnej komunikácie Hlboček
Dodanie veľkoplošnej reklamnej tabule a trvalej vysvetľujúcej tabule
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Dubník
Výstavba nájomných bytov 2 x 9 b.j. a IS, Horná Súča
Rekonštrukcia povrchov MK Závrská – Horná Súča a mostu v km 0,032
Výmena okien, Kultúrny dom Chocholná – Velčice
Rozšírenie a oplotenie cintorína Malá Chocholná
Modernizácia rekreačnej zóny
Prestavba a nadstavba základnej školy – stavebné úpravy a výstavba
nájomných bytov a TV, Ľutov
Výmena okien školy v ZŠ s MŠ Motešice
Centrálna mestská zóna Nemšová – architektonická štúdia
Cyklotrasa Šidlíkové – Vlárska, Nemšová – II. etapa
Výmena výplní otvorov
Nemšová, kanalizácia mesta – Stavba Nemšová, Stavba Ľuborča
Obytná zóna Dlhé Diely – Prekládka teplovodného potrubia
Obytná zóna Dlhé Diely – vodovod, kanalizácia, plynovod, dažďová kanalizácia
Obytná zóna Dlhé Diely – Prekládka teplovodného potrubia – doplňujúce
stavebné práce
Obytná zóna Dlhé Diely – vodovod, kanalizácia, plynovod, dažďová kanalizácia
28
– doplňujúce stavebné práce
27
Objednávateľ
SP, SL,
TO
Postup
VO
Obec Čachtice
SP
ZNH
22 500
Detský domov Lastovička
SL
PLZ
43 500
Obec Drietoma
SP
PZ
34 605
Obec Drietoma
Obec Dubník
Obec Horná Súča
Obec Horná Súča
Obec Chocholná - Velčice
Obec Chocholná - Velčice
Obec Kameničany
TO
SP
SP
SP
SP
SP
SP
ZNH
PZ
PLZ
PZ
ZNH
ZNZ
PZ
3 500
118 700
920 443
87 690
8 273
22 337
24 610
Obec Ľutov
SP
PLZ
311 652
Obec Motešice
Mesto Nemšová
Mesto Nemšová
Mesto Nemšová
Mesto Nemšová
Nová Dubnica Invest, s.r.o.
SP
SL
SP
SP
SP
SP
PZ
ZNH
ZNZ
PZ
PLZ
PZ
38 802
11 517
27 531
40 298
796 245
54 479
Nová Dubnica Invest, s.r.o.
SP
VS
736 875
Nová Dubnica Invest, s.r.o.
SP
ZNH
Nová Dubnica Invest, s.r.o.
SP
PZ
Zmluvná cena s DPH (tis.
Sk, od r. 2009 Euro)
2 784
216 126
Strana 4
Verejné obstarávanie
P.č.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Verea, s.r.o., Ing. Vratislav Vetrák, Hurbanova 1599/60, 911 01 Trenčín
AKCIA
Územný plán obce Selec – zabezpečenie obstarávania ÚP podľa § 2a
stavebného zákona
Úprava komunikácie a chodníka v obci Selec
Územný plán obce Selec – etapa Prieskumy a rozbory, Zadanie
Detské ihrisko Skalka nad Váhom
Prístupový chodník k cintorínu Skalka nad Váhom, časť Újazd – Vybudovanie
ochranného zábradlia a nová oporná stena so zábradlím
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia pre obec Smolinské
Plynová kotolňa a vykurovanie Materskej školy, Soblahov
Výmena okien ZŠ s MŠ Soblahov
Polyfunkčný objekt „Tri lipy“, Trenčianske Mitice – II. etapa
Oprava cestnej infraštruktúry, Trenčianske Stankovce
Oprava strechy Požiarnej zbrojnice, Trenčianske Stankovce
Oprava strechy Spoločenského domu, Trenčianske Stankovce – I. etapa
Rekonštrukcia chodníka v areáli škôlky, Trenčianske Stankovce
Rekonštrukcia chodníka pri ceste III/50725, Trenčianske Stankovce
Spoločenský dom Trenčianske Stankovce – renovácia parkiet
44 Trenčianska Turná – Ul. Nivka, odvodnenie miestnej komunikácie
Zabezpečenie služieb v oblasti odpadového hospodárstva pre obec Trenčianska
45 Turná – separovaný zber a vybrané druhy nebezpečných odpadov
46 Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Vaďovce
47 Obecný park Zamarovce
Objednávateľ
SP, SL,
TO
Postup
VO
Obec Selec
SL
ZNH
400
Obec Selec
Obec Selec
Obec Skalka nad Váhom
SP
SL
SP
ZNZ
ZNH
ZNZ
29 912
8 160
11 114
Obec Skalka nad Váhom
SP
ZNZ
14 350
Obec Smolinské
Obec Soblahov
Obec Soblahov
Obec Trenčianske Mitice
Obec Trenčianske
Stankovce
Obec Trenčianske
Stankovce
Obec Trenčianske
Stankovce
Obec Trenčianske
Stankovce
Obec Trenčianske
Stankovce
Obec Trenčianske
Stankovce
Obec Trenčianska Turná
SP
SP
SP
SP
PZ
ZNZ
ZNZ
PZ
110 075
33 510
7 139
141 698
SP
ZNZ
4 175
SP
ZNZ
2 776
SP
ZNZ
27 135
SP
ZNZ
14 039
SP
ZNZ
12 559
SP
ZNH
6 372
SP
PZ
96 254
Obec Trenčianska Turná
SL
PLZ
54 800
Obec Vaďovce
Obec Zamarovce
SP
SP
PZ
PZ
105 800
32 551
Zmluvná cena s DPH (tis.
Sk, od r. 2009 Euro)
Strana 5
Verejné obstarávanie
P.č.
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Verea, s.r.o., Ing. Vratislav Vetrák, Hurbanova 1599/60, 911 01 Trenčín
AKCIA
Rekonštrukcia strechy objektu Frimlovec, Zamarovce
Zateplenie fasády MŠ, Zamarovce
Obecný park Zamarovce - 2. časť
Oprava povrchu MK Ul. Školská, Zbyňov
Výmena výplní okenných otvorov
Rekonštrukcia sociálnych zariadení – dievčatá, 2. poschodie
Výmena výplní okenných otvorov
Úprava šatní pre 1. stupeň
Úprava šatní pre 2. stupeň
Spolu rok 2013
Objednávateľ
SP, SL,
TO
Obec Zamarovce
Obec Zamarovce
Obec Zamarovce
Obec Zbyňov
ZŠ Bezručova Trenčín
ZŠ Hodžova Trenčín
ZŠ Skačany
ZŠ Trenčianske Stankovce
ZŠ Trenčianske Stankovce
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
Postup
VO
ZNH
ZNH
ZNZ
ZNZ
ZNZ
ZNZ
ZNZ
ZNZ
ZNZ
SP
PZ
52 420
Zmluvná cena s DPH (tis.
Sk, od r. 2009 Euro)
23 990
18 031
34 428
26 794
35 723
19 044
33 850
10 628
10 628
5 501 629
Rok 2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
IBV Adamovské Kochanovce – Horné Políčko, 3. etapa – SO 03 Dažďová
kanalizácia
Oporný múr a spevnenie svahu pod cestou na evanjelický cintorín
Oprava okien pre ZŠ s MŠ Skalka nad Váhom
Osobný automobil
Úžitkový automobil
Územný plán obce Zamarovce
Výmena výplní otvorov
Projekt stavby – Modernizácia ôsmich rodinných domov v Detskom mestečku
Trenčín – Zlatovce
Projekt stavby – Revitalizácia tepelného hospodárstva areálu Detského
mestečka Trenčín – Zlatovce, objekty detského domova – zmena riešenia STL
plynovodu a vypracovanie nových rozpočtov pre STL plynovod a vykurovanie
objektov 8 a 9
Obec Adamovské
Kochanovce
Obec Drietoma
Obec Skalka nad Váhom
Obec Trenčianske
Stankovce
Mesto Bánovce nad
Bebravou
Obec Zamarovce
ZŠ Trenčianske Stankovce
SP
SP
PZ
ZNH
23 620
22 920
TO
PZ
12 890
TO
PZ - RKBZ
47 280
SL
SP
ZNH
ZNH
11 890
23 560
Detské mestečko
SL
PZ
11 500
Detské mestečko
SL
PZ
3 600
Strana 6
Verejné obstarávanie
P.č.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Verea, s.r.o., Ing. Vratislav Vetrák, Hurbanova 1599/60, 911 01 Trenčín
AKCIA
Územný plán obce Čachtice
Územný plán obce Dolná Súča
Dokončenie chodníkov asfaltom
Krízový systém cezhraničnej ochrany života, zdravia a včasného varovania
Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti - ZUŠ Nová Dubnica doplňujúce stavebné práce
Projekt pre realizáciu stavby - Bytový dom 8 b.j. Rajecká Lesná
Kačabar Zamarovce – Vonkajšia ochrana LPS - Bleskozvod
Materská škola Zamarovce – Vonkajšia ochrana LPS - Bleskozvod
Pod Kopánky Zamarovce, Miestna komunikácia K diaľnici – Verejné osvetlenie
IBV Adamovské Kochanovce – Horné Políčko, 3. etapa – SO 03 Dažďová
kanalizácia - 2. časť
Výmena okien ZŠ Hradište
Obecná káblová televízia – dodávka programov
Obecná káblová televízia – prevádzkovanie a servis
Mestské zdravotné stredisko – stavebné úpravy
Rekonštrukcia chladiaceho systému zimného štadióna v Bánovciach nad
Bebravou
Kotolňa Sever, Výmena kotla s príslušenstvom
26 Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Soblahov
Nadstavba hospodárskeho pavilónu MŠ Adamovské Kochanovce
27
Odstránenie havarijného stavu kanalizácie Bytového domu Ul. J. Matušku 766
a MsKS, Bánovce nad Bebravou
Oprava okien, fasády pre Základnú školu, Školská 1123/29, Bánovce nad
29
Bebravou
28
Objednávateľ
SP, SL,
TO
Obec Čachtice
Obec Dolná Súča
Obec Hradište
Obec Lazy pod Makytou
SL
SL
SP
TO
Postup
VO
PZ
PZ
ZNH
PZ
Mesto Nová Dubnica
SP
PZ
35 450
Obec Rajecká Lesná
Obec Zamarovce
Obec Zamarovce
SL
SP
SP
ZNH
ZNH
ZNH
9 800
6 138
7 638
Obec Zamarovce
SP
ZNH
8 030
SP
PZ
70 876
SP
SL
SL
SP
ZNH
ZNH
ZNH
PZ
18 495
7 550
9 580
97 890
SP
PZ
75 800
SP
PZ
125 500
SP
PZ
114 440
SP
PZ
214 130
SP
RKBZ
53 184
SP
PZ
28 670
Obec Adamovské
Kochanovce
Obec Hradište
Obec Hradište
Obec Hradište
Mesto Nová Dubnica
Mesto Bánovce nad
Bebravou
Mesto Bánovce nad
Bebravou
Obec Soblahov
Obec Adamovské
Kochanovce
Mesto Bánovce nad
Bebravou
Mesto Bánovce nad
Bebravou
Zmluvná cena s DPH (tis.
Sk, od r. 2009 Euro)
16 888
17 900
17 150
27 820
Strana 7
Verejné obstarávanie
P.č.
30
31
32
Verea, s.r.o., Ing. Vratislav Vetrák, Hurbanova 1599/60, 911 01 Trenčín
AKCIA
Rekonštrukcia strechy na budove MsKS, Bánovce nad Bebravou
Havarijný stav – Oprava strechy v ZŠ, Gorazdova 1319/6, Bánovce nad
Bebravou
Vývoz veľkoobjemových kontajnerov na skládku odpadov
33 Rekonštrukcia chodníka v obci Bohunice
34 Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Bohunice
35 Rekonštrukcia verejného priestranstva - I
Výmena výplní okenných a dverných otvorov – Kultúrny dom Čachtice – I. etapa
36
37
38
39
40
41
42
43
Výmena výplní okenných a dverných otvorov – Zdravotné stredisko Čachtice
Autobusová čakáreň, Drietoma – Bečár s mobiliárom
Úpravy Obecného úradu Horná Súča – II. etapa
Výmena okien ZŠ Hradište
Skvalitnenie centra rehabilitácie dobudovaním sauny
Revitalizácia námestia – Malé Uherce – I. etapa
Miestne komunikácie Nemšová
Regionálne centrum zhodnocovania BRO v meste Nemšová – Prevádzkové
44 objekty a zabudovávaná technologická linka regionálneho centra zhodnocovania
BRO v meste Nemšová – Zmena stavby pred dokončením
45 Terénne úpravy pre cyklotrasu Nemšová – lokalita Šidlíkové
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Neporadza – projektové
46
dokumentácie pre stavebné povolenie
Rekonštrukcia a modernizácia Kultúrneho domu v obci Neporadza – projekt
47
stavby – zmena stavby pred jej dokončením
Mestské zdravotné stredisko – stavebné úpravy - doplňujúce stavebné práce
48
SP, SL,
TO
Postup
VO
SP
PZ
44 380
SP
PZ
95 797
SL
PZ
45 500
SP
SP
SP
ZNH
PZ
ZNH
23 550
44 948
19 800
Obec Čachtice
SP
ZNH
23 200
Obec Čachtice
Obec Drietoma
Obec Horná Súča
Obec Hradište
Obec Chocholná - Velčice
Obec Malé Uherce
Mesto Nemšová
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
ZNH
PZ
PZ
ZNH
ZNH
ZNH
PZ
10 720
47 980
112 773
18 495
4 131
22 950
46 443
Mesto Nemšová
SP
PZ
131 772
Mesto Nemšová
SP
PZ
25 428
Obec Neporadza
SL
ZNH
3 000
Obec Neporadza
SL
ZNH
6 000
Mesto Nová Dubnica
SP
ZNH
8 079
Objednávateľ
Mesto Bánovce nad
Bebravou
Mesto Bánovce nad
Bebravou
Mesto Bánovce nad
Bebravou
Obec Bohunice
Obec Bohunice
Obec Bohunice
Zmluvná cena s DPH (tis.
Sk, od r. 2009 Euro)
Strana 8
Verejné obstarávanie
P.č.
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
Verea, s.r.o., Ing. Vratislav Vetrák, Hurbanova 1599/60, 911 01 Trenčín
AKCIA
Výstavba nájomných bytov a IS v meste Nová Dubnica
Rekonštrukcia MK k družstvu
Rekonštrukcia MK ku kyselke
Výstavba chodníka v obci Selec
Zabezpečenie služieb v oblasti odpadového hospodárstva v obci Skačany
Polyfunkčný objekt „Tri lipy“, Trenčianske Mitice – I. etapa
Projekt stavby – Rekonštrukcia a prístavba Požiarnej zbrojnice v obci
Trenčianske Stankovce
Zdravotné stredisko Trenčianske Stankovce – rekonštrukcia stropných
podhľadov
Rekonštrukcia vykurovacieho systému Šport hotel Ostrov, Zamarovce
Územný plán obce Zamarovce
Rekonštrukcia ústredného vykurovania v telocvični ZŠ
Kamerový systém
Sadovnícke úpravy okolia školy
Výmena výplní dverných otvorov na budove MŠ
Výmena okien a dverí
Spolu rok 2012
Objednávateľ
SP, SL,
TO
Mesto Nová Dubnica
Obec Selec
Obec Selec
Obec Selec
Obec Skačany
Obec Trenčianske Mitice
Obec Trenčianske
Stankovce
Obec Trenčianske
Stankovce
Obec Zamarovce
Obec Zamarovce
ZŠ Trenčianske Stankovce
ZŠ Trenčianske Stankovce
ZŠ Trenčianske Stankovce
ZŠ Trenčianske Stankovce
ZŠ Trenčianske Stankovce
SP
SP
SP
SP
SL
SP
Postup
VO
VS
ZNH
ZNH
ZNH
PZ
PZ
SL
ZNH
4 920
SP
ZNH
8 946
SP
SL
SP
SP
SL
SP
SP
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
21 091
11 340
4 099
3 292
3 284
12 396
12 634
2 959 801
Obec Čachtice
SL
PZ
34 800
Obec Dolné Naštice
SP
PZ
391 407
Obec Dolné Naštice
SP
PZ
391 407
Obec Dolné Naštice
SP
ZNH
74 160
Zmluvná cena s DPH (tis.
Sk, od r. 2009 Euro)
832 811
15 132
23 729
19 602
18 982
59 988
Rok 2011
1
2
3
4
Územný plán obce Čachtice
Výstavba nájomných bytov 2 x 9 b.j. - 3.etapa, Dolné Naštice – SO 01 9 b.j.,
bytový dom č. 1
Výstavba nájomných bytov 2 x 9 b.j. - 3.etapa, Dolné Naštice – SO 02 9 b.j.,
bytový dom č. 2
Výstavba nájomných bytov 2 x 9 b.j. - 3.etapa, Dolné Naštice – Technická
vybavenosť k 18 b.j.
Strana 9
Verejné obstarávanie
P.č.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Verea, s.r.o., Ing. Vratislav Vetrák, Hurbanova 1599/60, 911 01 Trenčín
AKCIA
Projekt stavby – Výstavba nájomných bytov 2 x 9 b.j. - 3.etapa, Dolné Naštice
Dobudovanie dopravnej infraštruktúry Horné Srnie/Brumov-Bylnice
Dobudovanie dopravnej infraštruktúry Horné Srnie/Brumov-Bylnice – stavebný
dozor
Oprava Kultúrneho domu, Horné Srnie
Protipovodňové opatrenia a varovný systém ako súčasť projektu cezhraničnej
spolupráce „Protipovodňová opatření a varovný systém Říka – Vlára - Váh, II.
etapa“
Rekonštrukcia osvetlenia obce Ivanovce
Prepojenie vodovodov Nemšová - Horné Srnie
Zateplenie fasády + výmena výplní otvorov obvodového plášťa Mestskej
športovej haly Nemšová
Projekt stavby - Bytový dom 8 b.j. Rajecká Lesná
Prestavba a nadstavba MŠ na nájomné byty
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Selec
Osobný automobil
Prestrešenie viacúčelovej plochy
Reštaurovanie sochy sv. Jána Nepomuckého na podstavci
Vlečka s trojstranným sklápaním
Územný plán obce Svinná
Výstavba nájomných bytov 7 b.j., Timoradza
Výstavba nájomných bytov 8 b.j. a IS, Timoradza
Nájomný bytový dom A 8 b.j. a IS, Trenčianske Mitice
Nájomný bytový dom B 10 b.j. a IS, Trenčianske Mitice
Územný plán obce Adamovské Kochanovce
Multifunkčné traktorové kosačky
Objednávateľ
SP, SL,
TO
Obec Dolné Naštice
Obec Horné Srnie
SL
SP
Postup
VO
ZNH
US
Obec Horné Srnie
SL
ZNH
11 900
Obec Horné Srnie
SP
ZNH
92 480
Obec Horné Srnie
TO
ZNH
29 550
Obec Ivanovce
Mesto Nemšová
SP
SP
ZNH
PZ
11 550
247 150
Mesto Nemšová
SP
ZNH
90 440
Obec Rajecká Lesná
Obec Rybany
Obec Selec
Obec Soblahov
Obec Soblahov
Obec Soblahov
Obec Soblahov
Obec Svinná
Obec Timoradza
Obec Timoradza
Obec Trenčianske Mitice
Obec Trenčianske Mitice
Obec Adamovské
Kochanovce
Mesto Bánovce nad
Bebravou
SL
SP
SP
TO
SP
SL
TO
SL
SP
SP
SP
SP
ZNH
VS
PZ
ZNH
ZNH
PZ
ZNH
ZNH
PZ
PZ
PZ
PZ
9 900
558 620
171 980
11 997
17 125
18 950
9 282
26 220
219 188
351 949
335 786
410 558
SL
PZ
22 740
TO
PZ
45 670
Zmluvná cena s DPH (tis.
Sk, od r. 2009 Euro)
26 600
1 451 800
Strana 10
Verejné obstarávanie
P.č.
27
28
Verea, s.r.o., Ing. Vratislav Vetrák, Hurbanova 1599/60, 911 01 Trenčín
AKCIA
Úžitkový automobil
Vývoz veľkoobjemových kontajnerov na skládku odpadov
29 Dlažba v múzeu - kaštieľ
Osvetlenie priechodov pre chodcov na štátnej ceste I/50 v obci Drietoma - SO
30
2.1 Dopravné značenie
Osvetlenie priechodov pre chodcov na štátnej ceste I/50 v obci Drietoma - SO
31
2.2 Vonkajšie svetelné a silnoprúdové rozvody
32 Rekonštrukcia cesty na Rímskokatolíckom cintoríne
33 Rekonštrukcia miestnej komunikácie „K domu smútku“ v obci Drietoma
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v miestnej časti Kraľovany v obci Drietoma
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Kultúrny dom Horňany - odstránenie havarijného stavu stropu a strechy nad
viacúčelovou sálou
Zabezpečenie služieb v oblasti odpadového hospodárstva, Chocholná - Velčice
Výstavba nájomných bytov D 8 b.j. a IS, Ivanovce – SO 104 Bytový dom D 8 b.j.
– dokončenie stavby
Výstavba nájomných bytov a IS v obci Nitrianske Rudno
Monitorovací kamerový systém v meste Nová Dubnica
Prestavba základnej školy na nájomné byty, Pečeňany
Nájomný bytový dom, Obytná zóna Štvrte, Selec
Lávka pre peších
Nákup vykurovacích zariadení a inej techniky - výmena radiátorov
a radiátorových ventilov
Kniha Rozvadze - tlačiarenské služby
SP, SL,
TO
Postup
VO
TO
PZ
47 280
SL
PZ
19 000
SP
ZNH
10 200
Obec Drietoma
SP
ZNH
9 200
Obec Drietoma
SP
ZNH
10 970
Obec Drietoma
Obec Drietoma
SP
SP
ZNH
ZNH
4 500
18 620
Obec Drietoma
SP
ZNH
11 100
Obec Horňany
SP
ZNH
8 300
Obec Chocholná - Velčice
SL
VS
114 990
Obec Ivanovce
SP
PZ
125 730
Obec Nitrianske Rudno
Mesto Nová Dubnica
Obec Pečeňany
Obec Selec
Obec Selec
SP
TO
SP
SP
SP
VS
PZ
VS
VS
ZNH
1 171 000
12 680
448 600
447 300
4 000
Obec Skalka nad Váhom
TO
ZNH
31 730
Obec Trenčianske
Stankovce
SL
ZNH
4 500
Objednávateľ
Mesto Bánovce nad
Bebravou
Mesto Bánovce nad
Bebravou
Obec Drietoma
Zmluvná cena s DPH (tis.
Sk, od r. 2009 Euro)
Strana 11
Verejné obstarávanie
P.č.
45
46
Verea, s.r.o., Ing. Vratislav Vetrák, Hurbanova 1599/60, 911 01 Trenčín
AKCIA
Personálny audit pre Obecný úrad v Trenčianskych Stankovciach
Zdravotné stredisko Trenčianske Stankovce - zmena vykurovania
47 Náves na traktor a snehová radlica
48 Traktor s nakladačom
49 Zateplenie stropu MŠ Zamarovce
Spolu rok 2011
Objednávateľ
SP, SL,
TO
Postup
VO
SL
ZNH
2 700
24 900
Zmluvná cena s DPH (tis.
Sk, od r. 2009 Euro)
Obec Trenčianske
Stankovce
Obec Trenčianske
Stankovce
Obec Zamarovce
Obec Zamarovce
Obec Zamarovce
SP
PZ
TO
TO
SP
ZNH
PZ
ZNH
7 840
47 220
9 340
7 654 909
Obec Drietoma
TO
ZNH
20 825
Obec Horné Srnie
Obec Horné Srnie
SL
SL
ZNH
ZNH
11 127
32 012
Obec Horné Srnie
SL
PZ
38 967
Obec Horné Srnie
SL
ZNH
6 639
Obec Horné Srnie
SP
ZNH
31 642
Obec Horné Srnie
SL
ZNH
1 180
Obec Chocholná - Velčice
SL
ZNH
5 474
Rok 2010
1
2
3
4
5
6
7
8
Cezhraničná akčná sieť obecných hasičských zborov pod Kykulou – Obec
Drietoma – výzbroj a výstroj hasičov
Dobudovanie dopravnej infraštruktúry Horné Srnie/Brumov-Bylnice – EIA
Oprava MK Ul. Kamenecká, Horné Srnie
Dobudovanie dopravnej infraštruktúry Horné Srnie/Brumov-Bylnice – projektová
dokumentácia na realizáciu stavby
Dobudovanie dopravnej infraštruktúry Horné Srnie/Brumov-Bylnice – projektová
dokumentácia na stavebné povolenie
Rekonštrukcia suterénu pre Základnú školu s MŠ Václava Mitúcha, Horné Srnie
Dobudovanie dopravnej infraštruktúry Horné Srnie/Brumov-Bylnice – Príprava
a spracovanie žiadosti
Stratégia ochrany obyvateľstva pri riešení krízových situácií
Strana 12
Verejné obstarávanie
P.č.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Verea, s.r.o., Ing. Vratislav Vetrák, Hurbanova 1599/60, 911 01 Trenčín
AKCIA
Cezhraničná akčná sieť obecných hasičských zborov pod Kykulou – Obec
Chocholná – Velčice – výzbroj a výstroj hasičov
Revitalizácia centra obce Chocholná – Velčice
Revitalizácia centra obce Chocholná – Velčice – autorský a stavebný dozor
a dokumentácia pre kolaudačné konanie
Zberný dvor obce Chocholná - Velčice
Cezhraničná akčná sieť obecných hasičských zborov pod Kykulou – Obec
Ivanovce – výzbroj a výstroj hasičov
Rekonštrukcia osvetlenia obce Ivanovce
Obnova integrovanej materskej školy v Nemšovej – vybavenie kuchyne
Mestské múzeum Nemšová – doplňujúce stavebné práce
Po stopách historie a tradic Hluku a Nemšové – Mestské múzeum Nemšová –
vybavenie výstavných expozícií
Mestské múzeum Nemšová – zabezpečovací systém
Nemšová, kanalizácia mesta – Stavba Nemšová, Stavba Ľuborča
Protipovodňové opatrenia a varovný systém ako súčasť projektu cezhraničnej
spolupráce „Protipovodňová opatření a varovný systém Říka – Vlára - Váh, II.
etapa
Obnova integrovanej materskej školy v Nemšovej – stavebný dozor
Územný plán mesta Nemšová
Zefektívnenie vykurovacieho systému v obci Horné Orešany
Zefektívnenie vykurovacieho systému v obci Horné Srnie
Zefektívnenie vykurovacieho systému v meste Nemšová
Čistiaca technika pre zlepšenie kvality ovzdušia v meste Nitra
Ochrana ovzdušia v meste Bojnice – nákup multifunkčnej čistiacej techniky
Riešenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky v obci Horná Súča
Riešenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky v obci Horné Srnie
Objednávateľ
SP, SL,
TO
Postup
VO
Obec Chocholná - Velčice
TO
ZNH
31 049
Obec Chocholná - Velčice
SP
PZ
305 871
Obec Chocholná - Velčice
SL
ZNH
18 150
Obec Chocholná - Velčice
SP
PZ
428 348
Obec Ivanovce
TO
ZNH
31 011
Obec Ivanovce
Mesto Nemšová
Mesto Nemšová
SO
SP
ZNH
PZ
ZNH
11 528
40 657
45 628
Mesto Nemšová
TO
ZNH
8 996
Mesto Nemšová
Mesto Nemšová
TO
SP
ZNH
VS
872
723 899
Mesto Nemšová
TO
VS
106 872
Mesto Nemšová
Mesto Nemšová
Obec Horné Orešany
Obec Horné Srnie
Mesto Nemšová
Mesto Nitra
Mesto Bojnice
Obec Horná Súča
Obec Horné Srnie
SL
ZNH
PZ
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
TO
SL
SP
SP
SP
TO
TO
TO
TO
Zmluvná cena s DPH (tis.
Sk, od r. 2009 Euro)
4 981
70 210
428 080
436 243
812 534
1 916 579
289 170
435 540
289 170
Strana 13
Verejné obstarávanie
P.č.
30
31
32
33
34
35
Verea, s.r.o., Ing. Vratislav Vetrák, Hurbanova 1599/60, 911 01 Trenčín
AKCIA
Ochrana ovzdušia prostredníctvom nákupu čistiacej techniky v obci Jablonica
Riešenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky v obci Kopčany
Riešenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky v obci Lendak
Riešenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky v obci Uhrovec
Kúpou čistiacej techniky zlepšiť kvalitu ovzdušia v obci Zákamenné
Výstavba magistrálneho vodovodu Subotica - Palič
36 Základná škola s MŠ Selec – Rekonštrukcia plášťa školy
37 Zberný dvor v obci Trenčianske Mitice - vybavenie
Výstavba obecných nájomných bytov 23 b.j., IS a polyfunkcia, Trenčianske
38
Mitice
Projekt stavby – Regenerácia centrálnej zóny obce Trenčianske Stankovce – SO
39 01 Komunikácie, SO 02 Chodníky a spevnené plochy, SO 04 Autobusová
zastávka, SO 05 Rekonštrukcia lávok
Projekt stavby – Regenerácia centrálnej zóny obce Trenčianske Stankovce – SO
Park Jána Lipského – rekonštrukcia SO 02 Stavebná časť, SO 02.1 Výstavba
40 chodníka k spoločenskému domu, SO 02.2 Výstavba chodníka ku kostolu
41
42
43
44
45
46
Projekt stavby – Regenerácia centrálnej zóny obce Trenčianske Stankovce – SO
06 Rozšírenie VO – Parku J. Lipského a priľahlej MK
Výmena okien na Zdravotnom stredisku Trenčianske Stankovce
Oprava komína
Demontáž parkiet, zhotovenie poterov, nalepenie PVC
Výmena interiérových dverí
Výmena interiérových dverí – II. etapa
Objednávateľ
SP, SL,
TO
Postup
VO
Obec Jablonica
TO
VS
289 170
Obec Kopčany
Obec Lendak
Obec Uhrovec
Obec Zákamenné
Regionálna rozvojová
agentúra Trnavského kraja
Obec Selec
Obec Trenčianske Mitice
TO
TO
VS
VS
VS
VS
289 170
289 170
289 170
431 970
TO
VS
159 700
SP
TO
ZNH
ZNH
32 358
5 172
Obec Trenčianske Mitice
SP
VS
963 899
Obec Trenčianske
Stankovce
SL
ZNH
15 728
Obec Trenčianske
Stankovce
SL
ZNH
9 782
SL
ZNH
1 350
SP
ZNH
8 760
SP
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
1 740
21 462
3 803
3 360
Obec Trenčianske
Stankovce
Obec Trenčianske
Stankovce
Základná škola Nemšová
Základná škola Nemšová
Základná škola Nemšová
Základná škola Nemšová
TO
TO
SP
TO
TO
Zmluvná cena s DPH (tis.
Sk, od r. 2009 Euro)
Strana 14
Verejné obstarávanie
P.č.
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Verea, s.r.o., Ing. Vratislav Vetrák, Hurbanova 1599/60, 911 01 Trenčín
AKCIA
Výmena umývadiel a obkladov v triedach a výmena ležatého a stúpajúceho
potrubia k umývadlám, ZŠ Ul. Janka Palu 2, Nemšová
Rekonštrukcia sociálnych zariadení a WC
Rozvod potrubia pre sociálne zariadenie
Projekt pre realizáciu stavby – Nová letná plaváreň, Trenčín
KS Istebník
Projekt pre realizáciu stavby – Inžinierske siete Mládežnícka ul. – Ostrov Trenčín
Miestne komunikácie Trenčín – dopravné značenie a dopravné zariadenia
Bytový dom Ul. Liptovská, Trenčín – príprava územia
Úprava mestských komunikácií a križovatiek - Rímskokatolícky farský úrad a
prístavba kostola – Dopravné riešenie
MK Široká – SO 201 Rekonštrukcia ulice a chodníky
Rekonštrukcia chodníkov a podchodov – Ul. Gen. Svobodu – 2 stanovištia pre
smetné nádoby a súvisiace úpravy chodníkov
Projekt stavby – Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Trenčín – Mestská
časť Pod Sokolice, Istebník
Detské ihriská – Detské ihrisko na Ul. 28. októbra, Trenčín
Detské ihriská – MŠ Ul. Šafárikova, Trenčín – detské ihrisko
Kultúrne stredisko Kubrá – plynová kotolňa
Materská škola Ul. Kubranská – rekonštrukcia kotolne
Hviezdoslavova ulica – prípravné stavebné práce
Projekt stavby – Bezbariérový podchod Tatra, Trenčín
Modernizácia zariadení opatrovateľskej služby, Piaristická 42, Trenčín
Park Pod Juhom
Úprava mestských komunikácií a križovatiek – Úprava križovatky Ul. Horný
Šianec – Ul. Hviezdoslavova
Objednávateľ
SP, SL,
TO
Postup
VO
Základná škola Nemšová
SP
ZNH
22 999
SP
ZNH
19 383
SP
ZNH
16 603
SL
SL
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
35 581
142 797
17 850
140 383
34 748
Mesto Trenčín
SL
ZNH
30 736
Mesto Trenčín
SP
ZNH
103 067
Mesto Trenčín
SP
ZNH
35 737
Mesto Trenčín
SL
ZNH
589
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SP
SP
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
129 990
23 266
38 393
138 434
49 417
9 758
22 597
142 677
Mesto Trenčín
SP
ZNH
137 587
Základná škola Trenčianske
Stankovce
Základná škola Trenčianske
Stankovce
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SP
SL
SP
SP
SP
SP
SP
SL
SP
Zmluvná cena s DPH (tis.
Sk, od r. 2009 Euro)
Strana 15
Verejné obstarávanie
P.č.
Verea, s.r.o., Ing. Vratislav Vetrák, Hurbanova 1599/60, 911 01 Trenčín
AKCIA
68 Modernizácia železničnej trate – nová letná plaváreň – II. etapa
69 Projekt pre výber zhotoviteľa – KS Hviezda
70 Rekonštrukcia fasády zimného štadióna – 2. etapa
Spolu rok 2010
Objednávateľ
SP, SL,
TO
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SP
SP
Postup
VO
PZ
PZ
PZ
Obec Horné Srnie
SP
ZNH
94 650
Obec Horné Srnie
TO
ZNH
19 385
Obec Horné Srnie
TO
ZNH
32 595
Obec Horné Srnie
SP
ZNH
40 972
Obec Bobrov
Obec Bobrov
Obec Bobrov
Obec Bobrov
Obec Bobrov
Obec Adamovské
Kochanovce
Mesto Nemšová
Mesto Nemšová
SL
SL
SP
SP
SP
ZNH
ZNH
PZ
PZ
ZNH
21 600
21 600
381 263
381 263
87 646
SP
PZ
216 314
SP
SP
PZ
ZNH
290 812
48 520
Mesto Nemšová
SL
PZ
54 740
Mesto Nemšová
SL
PZ
49 980
SL
Zmluvná cena s DPH (tis.
Sk, od r. 2009 Euro)
415 370
60 690
142 426
11 310 096
Rok 2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Zastrešenie nového pavilónu na ZŠ Václava Mitúcha, Horné Srnie
Rekonštrukcia zastrešenia a zateplenia pavilónov „F“ a „G“ materskej škôlky
Horné Srnie – SO 01 A2 – Obstaranie interiérového vybavenia a SO 02 A4 –
Obstaranie interiérového vybavenia
Vylepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu, Základná škola Horné Srnie – SO
01 A2 – Obstaranie interiérového vybavenia
Protipovodňové opatrenia a varovný systém rieka Vlára – Váh – Obec Horné
Srnie
Projekt stavby – Výstavba nájomných bytov Bobrov – Blok „A“ 9 b.j.
Projekt stavby – Výstavba nájomných bytov Bobrov – Blok „B“ 9 b.j.
Výstavba nájomných bytov Bobrov – Blok „A“ 9 b.j.
Výstavba nájomných bytov Bobrov – Blok „B“ 9 b.j.
Výstavba nájomných bytov Bobrov – technická vybavenosť
Centrum športových aktivít Adamovské Kochanovce
11 Nemšová – Trenčianska Závada – Doplnkový vodný zdroj – II. etapa
12 Nemšová – rekonštrukcia chodníkov – Ul. Trenčianska
Informatizácia – Nemšová – projektový manažment projektov financovaných
13
z verejných zdrojov
Protipovodňová ochrana mesta Nemšová – projektový manažment projektov
14
financovaných z verejných zdrojov
Strana 16
Verejné obstarávanie
P.č.
Verea, s.r.o., Ing. Vratislav Vetrák, Hurbanova 1599/60, 911 01 Trenčín
AKCIA
19
Rekonštrukcia a rozšírenie Centra sociálnych služieb v Nemšovej – projektová a
inžinierska činnosť
Projekt stavby – Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Nemšová – Mierové
námestie
Projekt stavby - Protipovodňová ochrana - spevňovanie brehov potokov
Ľuborčianského a Závadského
Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Nemšová – Mierové námestie –
spracovanie žiadosti o NFP, opis projektu a finančná analýza
Nemšová – kanalizácia mesta – stavba Nemšová
20
Nemšová – kanalizácia mesta – stavba Nemšová – SO O2 Stoková sieť Nemšová –
rozšírenie, Stoky CA – 1, CA – 2, CA
15
16
17
18
Uzatvorenie skládky TKO Volovce – Ľuborča - konzultačné a poradenské služby
v oblasti životného prostredia pre projekty financované z fondov EÚ
22 Viacúčelové ihrisko 40 x 20 - Nemšová
23 Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Bátorove Kosihy
Za kultúrou do Starého Hrozenkova a Drietomy – Výmena strešnej krytiny,
24 oprava vonkajšej fasády a výmena zahnitých a nepôvodných okien budovy
kaštieľa
21
25
26
27
28
29
30
31
32
33
IBV Zábrežie – Infraštruktúra – I. etapa – SO 301 Vodovod a SO 302 Plynovod
Požiarna zbrojnica – Chocholná – Velčice 315, Prestavba a nadstavba
Hasičská zbrojnica – Ivanovce
Príprava reziva
Projekt stavby – Rekonštrukcia chodníkov v obci Livinské Opatovce
Rekonštrukcia chodníkov v obci Livinské Opatovce – externý manažment pri
implementácii projektu
Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Mojzesovo
Dostavba Základnej školy Pusté Úľany
Zberný dvor v obci Trenčianske Mitice
Objednávateľ
SP, SL,
TO
Postup
VO
Mesto Nemšová
SL
PZ
77 020
Mesto Nemšová
SL
PZ
33 625
Mesto Nemšová
SL
ZNH
29 488
Mesto Nemšová
SL
PZ
34 034
Mesto Nemšová
SP
ZNH
105 001
Mesto Nemšová
SP
ZNH
35 720
Mesto Nemšová
SL
PZ
70 183
Mesto Nemšová
Obec Bátorove Kosihy
SP
SP
ZNH
PZ
99 311
230 752
Obec Drietoma
SP
ZNH
128 350
Obec Chocholná - Velčice
SP
ZNH
102 082
Obec Chocholná - Velčice
Obec Ivanovce
Ligna, s.r.o., Horné Srnie
Obec Livinské Opatovce
SP
SP
TO
SL
PZ
PZ
PZ
ZNH
247 001
202 001
135 327
7 390
Obec Livinské Opatovce
SL
ZNH
4 435
Obec Mojzesovo
Obec Pusté Úľany
Obec Trenčianske Mitice
SP
SP
SP
PZ
PZ
ZNH
167 624
370 051
60 347
Zmluvná cena s DPH (tis.
Sk, od r. 2009 Euro)
Strana 17
Verejné obstarávanie
P.č.
Verea, s.r.o., Ing. Vratislav Vetrák, Hurbanova 1599/60, 911 01 Trenčín
AKCIA
34 Školský nábytok
Skalka nad Váhom – Újazd: Rozšírenie vodovodu pre nový stavebný obvod,
35
Rekonštrukcia vodovodu
Skalka nad Váhom – uzavretie a rekultivácia skládky TKO, likvidácia
36
nelegálnych skládok
37 Vybudovanie priestoru pre voľno-časové a športové aktivity detí, 1. časť
38 Kolesový poľnohospodársky traktor
Obnova budovy Obecného úradu Trenčianske Stankovce – výmena okien
39
40
41
42
43
44
45
46
47
MK a IS IBV Pred Hoštáky – SO.03 Verejný vodovod – Vetva „I-1“ I. etapa
a Predĺženie obecného vodovodu, Trenčianske Stankovce, časť Sedličná
Obstaranie zariadení na zber a separáciu BRO v obci Zamarovce
Údržba budovy Obecného úradu Brunovce – podlahy
Údržba budovy Obecného úradu Brunovce – výmena okien
Údržba budovy Obecného úradu Brunovce – výmena radiátorov
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníka v obci Dežerice
Projekt stavby – Zmena palivovej základne v obci Horné Orešany
Zmena palivovej základne v obci Horné Orešany – vypracovanie žiadosti o NFP
48 Projekt stavby – Zmena palivovej základne v obci Horné Srnie
49 Zmena palivovej základne v obci Horné Srnie – vypracovanie žiadosti o NFP
Jak to dělali naši staříčci – Základná škola Horné Srnie – Rekonštrukcia
50
vstupnej časti a interiéru izby tradícií
51 Revitalizácia centra obce Chocholná – Velčice
52 Revitalizácia centra obce Chocholná – Velčice – verejné obstarávanie
Revitalizácia centra obce Chocholná – Velčice – externý manažment projektov
53
Objednávateľ
SP, SL,
TO
ZŠ Ul. Hodžova Trenčín
TO
Postup
VO
ZNH
Obec Skalka nad Váhom
SP
PZ
331 946
Obec Skalka nad Váhom
SP
PZ
472 824
Obec Soblahov
Obec Soblahov
Obec Trenčianske
Stankovce
Obec Trenčianske
Stankovce
Obec Zamarovce
Obec Brunovce
Obec Brunovce
Obec Brunovce
Obec Dežerice
Obec Horné Orešany
SP
TO
ZNH
ZNH
15 425
32 892
SP
ZNH
21 908
SP
ZNH
26 028
TO
SP
SP
SP
SP
SL
PZ
ZNH
ZNH
ZNH
PZ
ZNH
71 850
1 583
5 972
1 980
296 027
28 607
Obec Horné Orešany
SL
ZNH
14 280
Obec Horné Srnie
Obec Horné Srnie
SL
SL
ZNH
ZNH
29 083
14 518
Obec Horné Srnie
SP
ZNH
37 488
Obec Chocholná - Velčice
Obec Chocholná - Velčice
SP
SL
PZ
ZNH
305 870
2 449
Obec Chocholná - Velčice
SL
ZNH
9 180
Zmluvná cena s DPH (tis.
Sk, od r. 2009 Euro)
14 534
Strana 18
Verejné obstarávanie
P.č.
54
55
56
57
58
59
60
61
62
Verea, s.r.o., Ing. Vratislav Vetrák, Hurbanova 1599/60, 911 01 Trenčín
AKCIA
Výstavba nájomných bytov D 8 b.j. a IS, Ivanovce – SO 104 Bytový dom D 8 b.j.
Projekt stavby – Výstavba nájomných bytov D 8 b.j. a IS, Ivanovce
Rekonštrukcia miestneho rozhlasu v obci Krivosúd - Bodovka
Projekt stavby – Zmena palivovej základne v obci Malženice
Zmena palivovej základne v obci Malženice – vypracovanie žiadosti o NFP
Centrálna mestská zóna Nemšová – ulice Sklárska, Odborárov, Hornov, SNP –
vypracovanie žiadosti o NFP
Projekt stavby – Zateplenie fasády a podhľadu + výmena výplní otvorov
Mestskej športovej haly Nemšová
Projekt stavby – Úprava územia na cyklotrasy s vybudovaním zázemia v meste
Nemšová
Projekt stavby – Zmena palivovej základne v meste Nemšová – Zefektívnenie
vykurovacieho systému, Stavba: Tepelné čerpadlá a solárne kolektory pre
vykurovanie a ohrev TÚV
63 Ochrana ovzdušia v Nemšovej – poradenské a konzultačné služby
Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ Ul. Janka Palu v Nemšovej – kanalizácia
64
vnútorná, rozvod vody, sanita, požiarny vodovod, výmena radiátorov
65 Rekonštrukcia MK IBV Záhumnie, Nemšová
Regionálne centrum pre zhodnotenie BRO a gastro odpadu v meste Nemšová –
66
verejné obstarávanie
67 Zmena palivovej základne v meste Nemšová – vypracovanie žiadosti o NFP
ZŠ Janka Palu v Nemšovej, škola 3. tisícročia – vybavenie počítačových učební
68
Výstavba nájomných bytov - nadstavba bytového domu 8 b.j., Rabča – výstavba
technickej vybavenosti
70 Výstavba nájomných bytov - nadstavba bytového domu 8 b.j., Rabča
69
Objednávateľ
SP, SL,
TO
Postup
VO
Obec Ivanovce
SP
PZ
343 914
Obec Ivanovce
Obec Krivosúd - Bodovka
Obec Malženice
Obec Malženice
SL
SP
SL
SL
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
12 257
5 522
18 437
9 163
Mesto Nemšová
SL
ZNH
26 775
Mesto Nemšová
SL
ZNH
10 770
Mesto Nemšová
SL
ZNH
34 629
Mesto Nemšová
SL
PZ
69 660
Mesto Nemšová
SL
ZNH
29 946
Mesto Nemšová
SP
ZNH
71 114
Mesto Nemšová
SP
PZ
235 583
Mesto Nemšová
SL
ZNH
11 600
Mesto Nemšová
SL
ZNH
34 808
Mesto Nemšová
TO
PZ
38 556
Obec Rabča
SP
ZNH
31 475
Obec Rabča
SP
PZ
340 900
Zmluvná cena s DPH (tis.
Sk, od r. 2009 Euro)
Strana 19
Verejné obstarávanie
P.č.
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
Verea, s.r.o., Ing. Vratislav Vetrák, Hurbanova 1599/60, 911 01 Trenčín
AKCIA
Projekt stavby - Výstavba nájomných bytov - nadstavba bytového domu 8 b.j.,
Rabča
Úprava a revitalizácia areálu cintorína a okolia Domu smútku
Bytový dom 8. b.j., Selec – technická vybavenosť
Bytový dom 8. b.j., Selec
Projekt stavby - Bytový dom 8. b.j., Selec
Pódium – novostavba v areáli TJ
Výstavba viacúčelového ihriska
Galéria na povale
Galéria na povale – verejné obstarávanie
Zberný dvor v obci Trenčianske Mitice
Základná škola Zlatníky – rekonštrukcia strechy
Školský nábytok - II. etapa
Domov – penzión pre dôchodcov – Sihoť, Trenčín
Objekt Mierové námestie č. 9, Trenčín – rekonštrukcia II. NP
Nová letná plaváreň – výkaz výmer pre výber zhotoviteľa
Projekt stavby – Park Námestie sv. Anny, Trenčín
Poskytovanie odborných služieb vo verejnom obstarávaní
Miestne komunikácie Trenčín – dopravné značenie a dopravné zariadenia
Projekt stavby – Dom sociálnych služieb, Trenčín
Projekt stavby – Predĺženie VN, NN - Juh
Projekt stavby – Predĺženie Ul. Zlatovská – Vodovod a kanalizácia
Projekt stavby – Priemyselný park – komunikácie a chodníky
Projekt stavby – Priemyselný park – inžinierske siete
Výstavba RD v súvislosti s MŽT – Ul. Vlárska, Ul. Michala Kišša, Trenčín
ZŠ Ul. Na dolinách – strecha - rekonštrukcia
Projekt stavby – KS Istebník
Projekt stavby – KS Kubra, Trenčín
Objednávateľ
SP, SL,
TO
Postup
VO
Obec Rabča
SL
ZNH
22 491
Obec Selec
Obec Selec
Obec Selec
Obec Selec
Obec Skalka nad Váhom
Obec Skalka nad Váhom
Obec Soblahov
Obec Soblahov
Obec Trenčianske Mitice
Obec Zlatníky
ZŠ Ul. Hodžova Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SP
SP
SP
SL
SP
SP
SP
SL
SP
SP
TO
SP
SP
SL
SL
SL
SP
SL
SL
SL
SL
SL
SP
SP
SL
SL
ZNH
ZNH
PZ
ZNH
ZNH
ZNH
PZ
ZNH
ZNH
PZ
ZNH
VS
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
VS
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
ZNH
ZNH
ZNH
3 512
31 474
415 023
24 896
11 476
80 928
379 190
2 000
60 347
283 012
14 596
1 754 299
66 384
34 433
11 500
33 270
672 350
71 890
70 924
70 805
70 998
71 281
207 475
49 695
14 230
9 461
Zmluvná cena s DPH (tis.
Sk, od r. 2009 Euro)
Strana 20
Verejné obstarávanie
P.č.
Verea, s.r.o., Ing. Vratislav Vetrák, Hurbanova 1599/60, 911 01 Trenčín
AKCIA
98 Inteligentné dopravné systémy – technická štúdia
99 Projekt stavby – Rekonštrukcia - Mierové námestie
100 Juhovýchodný obchvat II. etapa - EIA
Inžinierska činnosť na vybavenie stavebného povolenia na stavbu Modernizácia
101
železničnej trate – nová letná plaváreň
102 Statická doprava Ul. Gen. Svobodu - garáže
103 MŠ Ul. J. Halašu - stavebno-technické riešenie sadania budovy
104 Dopravno-plánovací systém
105 ZŠ Ul. P. Bezruča – športový areál
Rekonštrukcia chodníkov a podchodov – Odstránenie havarijného stavu
106
schodov od cintorína po Ulicu Jána Halašu
107 Rekonštrukcia tepelno-technického zariadenia v objekte ZŠ Novomeského
108 Rekonštrukcia merania a regulácie v objekte ZŠ Novomeského
Rekonštrukcia tepelno-technického zariadenia – regulačná stanica v objekte ZŠ
109
Východná č. 9
110 Rekonštrukcia merania a regulácie v objekte ZŠ Východná
111 Rekonštrukcia tepelno-technického zariadenia v objekte MŠ Švermova
112 Projekt stavby – Obytná zóna Záblatie – II. etapa
113 KS Zlatovce – rekonštrukcia vykurovania
114 Park Námestie sv. Anny, Trenčín
115 Projekt stavby – Lávky pri starom moste na Ostrov v Trenčíne
116 Projekt stavby – Rekonštrukcia starého mosta na Ostrov v Trenčíne
117 Diagnostika starého mosta na Ostrov v Trenčíne
Modernizácia železničnej trate – Nová letná plaváreň – technický dozor
118
investora – stavebná časť
Modernizácia železničnej trate – Nová letná plaváreň – technický dozor
119
investora – technologická časť
120 Projekt stavby – Inžinierske siete Mládežnícka ul. – Ostrov, Trenčín
Objednávateľ
SP, SL,
TO
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SL
SL
SL
Postup
VO
ZNH
ZNH
ZNH
Mesto Trenčín
SL
ZNH
35 105
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SP
SP
SL
SP
ZNH
ZNH
ZNH
VS
40 229
59 809
45 720
834 668
Mesto Trenčín
SP
ZNH
67 999
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SP
SP
ZNH
ZNH
100 466
48 971
Mesto Trenčín
SP
ZNH
116 726
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SP
SP
SL
SP
SP
SL
SL
SL
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
39 038
87 832
16 200
140 713
68 283
35 462
35 581
5 950
Mesto Trenčín
SL
ZNH
33 915
Mesto Trenčín
SL
ZNH
19 635
Mesto Trenčín
SL
ZNH
35 581
Zmluvná cena s DPH (tis.
Sk, od r. 2009 Euro)
24 963
34 510
15 739
Strana 21
Verejné obstarávanie
Verea, s.r.o., Ing. Vratislav Vetrák, Hurbanova 1599/60, 911 01 Trenčín
Objednávateľ
SP, SL,
TO
Mesto Trenčín
SP
Postup
VO
ZNH
Mesto Trenčín
SL
ZNH
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SL
SP
PZ
VS
49 472
1 070 533
Mesto Trenčín
SP
PZ
331 371
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SP
SP
SP
VS
VS
VS
1 159 392
799 863
738 410
17 735 948
Projekt stavby – Vybudovanie tepelného zdroja pre ZŠ sv. Andreja Svorada
a Benedikta, Ul. 1. mája, Trenčín
Projekt stavby – Križovatka Nám. sv. Anny, Trenčín
Projekt - Regionálne centrum pre zhodnotenie BRO a gastro odpadu v Trenčíne
Mesto Trenčín
SL
ZNH
650
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SL
SL
ZNH
PZ
488
2 368
Projekt stavby – Rekonštrukcia Mierového námestia - IS
Výstavba RD pre MŽT – inžinierske siete
Rekonštrukcia múru mestského opevnenia – II. časť
Stabilizácia a kotvenie Mariánskeho námestia, Trenčín
Statická doprava sídliská – Statická doprava Sihoť II. etapa – SO 103 –
Parkovisko Ul. Kpt. Nálepku, Trenčín
Stavebné úpravy – Zimný štadión, Trenčín
Projekt stavby – Rekonštrukcia stromoradia Ul. Moyzesova, Trenčín
ZŠ Ul. Hodžova – rekonštrukcia telocvične - palubovka
ZŠ Ul. Novmeského – rekonštrukcia telocvične - palubovka
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SL
SP
SP
SP
SP
ZNH
PZ
ZNH
ZNH
ZNH
900
5 722
4 260
4 750
2 997
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SP
SL
SP
SP
PZ
ZNH
ZNH
ZNH
9 998
38
897
1 127
P.č.
AKCIA
121 MK Široká
Hydraulické vyregulovanie a termostatizácia ÚK ZUŠ a verejná knižnica M.
122
Rešetku, Trenčín
123 Projekt stavby – Mierové námestie IS
124 Výstavba RD v súvislosti s MŽT – IBV Zlatovce, Trenčín
Rekonštrukcia zimného štadióna v Trenčíne – II. etapa – Rekonštrukcia fasády
125
zimného štadióna
126 Rekonštrukcia ZŠ Ul. Hodžova 37, Trenčín
127 Rekonštrukcia ZŠ Ul. Novomeského 11, Trenčín
128 Rekonštrukcia ZŠ Ul. Veľkomoravská 12, Trenčín
Spolu rok 2009
Zmluvná cena s DPH (tis.
Sk, od r. 2009 Euro)
142 778
22 459
Rok 2008
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Strana 22
Verejné obstarávanie
P.č.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Verea, s.r.o., Ing. Vratislav Vetrák, Hurbanova 1599/60, 911 01 Trenčín
AKCIA
Rekonštrukcia múru mestského opevnenia – III. časť
Rekonštrukcia MK Niva, Trenčín – I. etapa
ZŠ Ul. Dlhé Hony, Trenčín – rekonštrukcia strechy
Rekonštrukcia stromoradí Ul. Piešťanská a Ul. Brančíkova, Trenčín
Implementácia lokálnej digitálnej agendy
Výstavba RD pre MŽT – Príprava územia pre výstavbu rodinných domov – IBV
Zlatovce, Ul. Na Kamenci – Ul. Kasárenská – inžinierske siete
Miestne komunikácie Trenčín – stavebná údržba
Miestne komunikácie Trenčín – dopravné značenie a dopravné zariadenia
Projekt stavby – MK Soblahovská, Trenčín
Projekt stavby – Ul. Palackého, Trenčín
Dopravné toky Centrum mesta – II. etapa – dopravné riešenie
Priechod a osvetlenie priechodu pre chodcov cesta I/61, Ul. Bratislavská,
Trenčín
Statická doprava Ul. Gen. Svobodu - garáže
Projekt stavby – Vybudovanie a rekonštrukcia tepelných zdrojov – ZŠ Ul.
Východná, Trenčín – tepelný zdroj
Projekt stavby – Odvodnenie sídliska Juh – II. etapa
Zakúpenie postelí pre obyvateľov Domova penziónu pre dôchodcov Trenčín
Projekt stavby – Nová letná plaváreň, Trenčín
Projekt stavby – Predĺženie Ul. Zlatovská – Vodovod a kanalizácia
Projekt stavby – Predĺženie VN, NN – Juh
Projekt stavby – Priemyselný park – inžinierske siete
Projekt stavby – Kino Hviezda
Projekt stavby – MŠ Ul. Švermova – rekonštrukcia kotolne
Projekt stavby – ZŠ Ul. Novomeského – rekonštrukcia kotolne
Odvodnenie sídliska Juh – II. etapa – geodetické práce
Rekonštrukcia stromoradia topoľa pri Tepličke – Sihoť IV.
Objednávateľ
SP, SL,
TO
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SP
SP
SP
SP
SL
SP
Postup
VO
ZNH
PZ
ZNH
ZNH
PZ
ZNH
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SP
SP
SL
SL
SL
SP
VS
VS
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
47 117
50 225
950
950
480
1 300
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SP
SL
ZNH
ZNH
2 995
549
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SL
TO
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SP
ZNH
ZNH
ZNH
PZ
PZ
PZ
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
900
698
1 189
2 358
2 298
2 347
1 800
560
591
293
818
Zmluvná cena s DPH (tis.
Sk, od r. 2009 Euro)
2 320
13 993
711
3 820
1 950
4 400
Strana 23
Verejné obstarávanie
P.č.
Verea, s.r.o., Ing. Vratislav Vetrák, Hurbanova 1599/60, 911 01 Trenčín
AKCIA
38
39
40
41
42
43
44
45
Projekt stavby – Kultúrne stredisko Zlatovce – kotolňa
Projekt stavby – ZŠ Ul. Kubranská – rekonštrukcia kotolne
Projekt stavby – Objekt Mierové nám. 22 – rekonštrukcia kotolne
Projekt stavby – Zimný štadión Trenčín – rekonštrukcia strojovne chladenia
Kanalizácia Ul. Malozáblatská, Trenčín
Projekt stavby – Nový mestský cintorín, Trenčín
Projekt stavby – Hrádza – Nové Nábrežie, Trenčín
Vodovod Adamovské Kochanovce – IV. etapa
46
Aktualizácia projektových dokumentácií Čistiareň odpadových vôd, Ivanovce a
Intenzifikácia a dobudovanie ČOV – Trenčianske Stankovce
Analýza a možnosti realizácie zhodnotenia BRO formou aeróbnej fermentácie
v regióne Novohrad a BSK
Lučenec – kompostáreň BRO – zakúpenie Aerobného fermentora EWA
Lučenec – kompostáreň BRO – zakúpenie Bio rezacieho a miešacieho vozu
47
48
49
Objednávateľ
SP, SL,
TO
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Obec Adamovské
Kochanovce
Obec Ivanovce
SL
SL
SL
SL
SP
SL
SL
SP
Postup
VO
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
SL
ZNH
Mesto Lučenec
SL
VS
2 800
Mesto Lučenec
Mesto Lučenec
TO
TO
RKBZ
PZ
10 550
2 200
Zmluvná cena s DPH (tis.
Sk, od r. 2009 Euro)
540
590
470
1 159
4 698
1 190
750
3 225
112
50
51
Lučenec – kompostáreň BRO – zakúpenie tubusu z nerezu
Obec Dolná Súča - Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia
ČOV Nemšová – dokumentácia pre majetkovoprávne usporiadanie
Mesto Lučenec
Obec Dolná Súča
TO
SL
PZ
PZ
2 000
2 363
52
Obec Horná Súča - Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia
ČOV Nemšová – dokumentácia pre majetkovoprávne usporiadanie
Obec Horné Srnie - Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia
ČOV Nemšová – dokumentácia pre majetkovoprávne usporiadanie
Obec Hrabovka - Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia
ČOV Nemšová – dokumentácia pre majetkovoprávne usporiadanie
Obec Horná Súča
SL
PZ
2 323
Obec Horné Srnie
SL
PZ
2 341
Obec Hrabovka
SL
PZ
2 315
Mesto Nemšová
SL
PZ
2 315
53
54
55
Mesto Nemšová - Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia
ČOV Nemšová – dokumentácia pre majetkovoprávne usporiadanie
Strana 24
Verejné obstarávanie
P.č.
Verea, s.r.o., Ing. Vratislav Vetrák, Hurbanova 1599/60, 911 01 Trenčín
Objednávateľ
SP, SL,
TO
Obec Skalka nad Váhom
SL
Postup
VO
PZ
Obec Dolné Naštice
Obec Horná Súča
Obec Horné Srnie
Obec Horné Srnie
Obec Horné Srnie
SP
SP
SL
SP
SP
ZNH
ZNH
VS
ZNH
ZNH
2 661
2 147
5 315
1 090
1 189
Obec Horné Srnie
Obec Chocholná - Velčice
Krajský školský úrad Trnava
SP
SP
SP
ZNH
ZNH
PZ
2 940
2 710
14 042
Projekt materiálového zhodnotenia biologicky rozložiteľného odpadu formou
Mesto Liptovský Hrádok
aerobnej fermentácie
Rozšírenie obytného územia a inžinierskych sietí v obci Melčice – Lieskové
Obec Melčice - Lieskové
v lokalite Tehelňa
Mohyla Gen. M. R. Štefánika na Bradle – zabezpečenie systému požiarnej
Mestské lesy, s.r.o., Brezová
ochrany lesného porastu
pod Bradlom
Elektrické polohovacie postele pre Centrum sociálnych služieb, Nemšová
Mesto Nemšová
Novostavba nájomných bytov Nemšová – 16 b.j. a Novostavba nájomných bytov
Mesto Nemšová
Nemšová – 8 b.j.
Oprava miestnych komunikácií v meste Nemšová – Ul. Gabriš, Ul. Begaň, Ul.
Mesto Nemšová
Bobošíkova, Ul. J. Lacu
Projekty stavieb – Novostavba nájomných bytov Nemšová – 16 b.j. a
Mesto Nemšová
Novostavba nájomných bytov Nemšová – 8 b.j.
Nemšová, Nová Nemšová - vodovod
Mesto Nemšová
Výmena drevenej parketovej podlahy v Mestskej športovej hale, Nemšová
Mesto Nemšová
TO
VS
19 995
SP
PZ
4 121
SP
RKBZ
24 525
TO
ZNH
315
42 320
SP
ZNH
2 399
SL
ZNH
613
SP
SP
ZNH
ZNH
2 836
1 892
AKCIA
56
Obec Skalka nad Váhom - Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh
a intenzifikácia ČOV Nemšová – dokumentácia pre majetkovoprávne
usporiadanie
57
58
59
60
61
Viacúčelové športové ihrisko, Dolné Naštice
Verejné osvetlenie, Horná Súča
Zabezpečenie služieb v oblasti odpadového hospodárstva, Horné Srnie
ČOV pre 6 rodinných domov, Horné Srnie
Rozvoj energetického využitia biomasy a slnka v pohraničnej oblasti – Športová
hala – telocvičňa Horné Srnie – solárny systém
Zberný dvor na separovaný odpad
Vonkajšie osvetlenie Chocholná - Velčice
Spojená škola Beethovenova 27, Trnava – zateplenie fasády a výmena okien
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
Zmluvná cena s DPH (tis.
Sk, od r. 2009 Euro)
2 321
Strana 25
Verejné obstarávanie
P.č.
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
Verea, s.r.o., Ing. Vratislav Vetrák, Hurbanova 1599/60, 911 01 Trenčín
AKCIA
Objednávateľ
SP, SL,
TO
Bezdrôtový rozhlas, Nemšová
Rekonštrukcia a rozšírenie Centra sociálnych služieb v Nemšovej – poradenská
činnosť, žiadosť o NFP a implementácia projektu
Nemšová – Trenčianska Závada – Doplnkový vodný zdroj – II. etapa
IBV Vlárska III, Nemšová
Výstavba nájomných bytov 19 + 19 b.j. a IS, Nemšová
Projekt – Regionálne centrum zhodnotenia BRO a gastro odpadu v meste
Nemšová
Projekt stavby – Rekonštrukcia a nadstavba Základnej školy Ul. J. Palu,
Nemšová
Projekt stavby – Uzatvorenie skládky TKO Volovce - Ľuborča, Nemšová
Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová –
geodetické práce
Projekt stavby – Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV
Nemšová
Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová –
projekt pre územné rozhodnutie a zámer stavby pre posúdenie vplyvu stavby na
životné prostredie
Mesto Nemšová
Mesto Nemšová
SL
SL
Postup
VO
ZNH
PZ
Mesto Nemšová
Mesto Nemšová
Mesto Nemšová
Mesto Nemšová
SP
SP
SP
SL
PZ
VS
RKBZ
PZ
6 840
28 668
67 055
2 131
Mesto Nemšová
SL
PZ
1 131
Mesto Nemšová
RVSVV, s.r.o., Nemšová
SL
SL
ZNH
PZ
774
2 356
RVSVV, s.r.o., Nemšová
SL
PZ
2 367
RVSVV, s.r.o., Nemšová
SL
ZNH
680
Obec Selec
TO
ZNH
40
Obec Selec
TO
ZNH
52
Obec Selec
TO
ZNH
210
Obec Šúrovce
Trenčianska univerzita A.
Dubčeka, Trenčín
SP
SP
PZ
ZNH
12 920
1 108
Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania – nábytok do
jedálne
Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania – stoličky do
jedálne
Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania – vybavenie
jedálne
Rekonštrukcia striech a fasád ZŠ a dostavba pavilónu MŠ, Šúrovce
Výskum a vývoj (prioritná os 5) – Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v
Trenčíne - Výmena radiátorov
Zmluvná cena s DPH (tis.
Sk, od r. 2009 Euro)
178
2 356
Strana 26
Verejné obstarávanie
P.č.
Verea, s.r.o., Ing. Vratislav Vetrák, Hurbanova 1599/60, 911 01 Trenčín
AKCIA
97
Výskum a vývoj (prioritná os 5) – Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v
Trenčíne – Interiér – maľby, sadrokartón
Výskum a vývoj (prioritná os 5) – Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v
Trenčíne – Výmena podláh a obkladov
Výskum a vývoj (prioritná os 5) – Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v
Trenčíne – Rekonštrukcia spevnených plôch
Výskum a vývoj (prioritná os 5) – Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v
Trenčíne – Zateplenie objektov
Výskum a vývoj (prioritná os 5) – Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v
Trenčíne - Výmena okien
Riešenie havarijného stavu strechy - ZŠ Soblahov
Projekt – Regionálne centrum zhodnotenia BRO a gastro odpadu v meste
Tlmače
Projekt stavby – MK a IS pre IBV Pred Hoštáky, Trenčianske Stankovce
98
Projekt stavby - Úprava cesty III/50718 a chodníky
99
Úprava cesty III/50718 a chodníky – SO 02 – Chodník pri ceste III/50718
90
91
92
93
94
95
96
100 Zabezpečenie služieb v oblasti odpadového hospodárstva, Vrbové
101 Podchytenie budovy Kúrie Mórica Beňovského, Vrbové
102 Projekt – Regionálne centrum zhodnotenia BRO a gastro odpadu v meste Žilina
103 Oprava klampiarskych konštrukcií - havária
104 Stavebná údržba – sociálne zariadenia a sklad športového náradia
105 Školský nábytok
SPOLU rok 2008
Objednávateľ
SP, SL,
TO
Trenčianska univerzita A.
Dubčeka, Trenčín
Trenčianska univerzita A.
Dubčeka, Trenčín
Trenčianska univerzita A.
Dubčeka, Trenčín
Trenčianska univerzita A.
Dubčeka, Trenčín
Trenčianska univerzita A.
Dubčeka, Trenčín
Obec Soblahov
Mesto Tlmače
SP
Postup
VO
ZNH
SP
ZNH
1 690
SP
ZNH
2 130
SP
ZNH
2 453
SP
PZ
9 456
SP
SL
PZ
PZ
6 824
2 368
Obec Trenčianske
Stankovce
Obec Trenčianske
Stankovce
Obec Trenčianske
Stankovce
Mesto Vrbové
Mesto Vrbové
Mesto Žilina
SL
ZNH
849
SL
ZNH
268
SP
ZNH
4 701
SL
SP
SL
VS
PZ
PZ
10 070
10 495
2 310
ZŠ Ul. Hodžova, Trenčín
ZŠ Ul. Hodžova, Trenčín
ZŠ Ul. Hodžova, Trenčín
SP
SP
TO
ZNH
ZNH
ZNH
238
152
497
540 446
Zmluvná cena s DPH (tis.
Sk, od r. 2009 Euro)
1 900
Strana 27
Verejné obstarávanie
P.č.
Verea, s.r.o., Ing. Vratislav Vetrák, Hurbanova 1599/60, 911 01 Trenčín
AKCIA
Objednávateľ
SP, SL,
TO
Postup
VO
Zmluvná cena s DPH (tis.
Sk, od r. 2009 Euro)
Rok 2007
1
Kanalizácia v meste Trenčín, časť Nozdrkovce I. etapa – zabezpečenie stavebného
dozoru, Kanalizácia v meste Trenčín, Opatová – kanalizácia, Predĺženie kanalizačného
zberača BA – zabezpečenie stavebného dozoru a Kanalizácia Ul. Hanzlíkovská, Trenčín
– zabezpečenie stavebného dozoru
Mesto Trenčín
SL
ZNH
499
2
Rekonštrukcia ul. Novomeského a parkovisko nad garážami, Trenčín – doplňujúce
stavebné práce
Mesto Trenčín
SP
ZNH
550
3
4
5
6
Projekt stavby – Rekonštrukcia budovy jaslí
Rekonštrukcia Ul. Električná – Ul. K Dolnej stanici, Trenčín
Rekonštrukcia Ul. Súdna – Ul. Električná, Trenčín
Úprava mestských komunikácií a križovatiek - Ul. Kollárova, Ul. Bernolákova, Ul.
Piaristická, Ul. Súdna, Ul. K Dolnej stanici - prípravné práce
Hydrotechnické posúdenie kapacity vodných tokov Soblahovský, Lavičkový a
Turniansky
Priemyselná zóna Trenčín – Bratislavská ulica - infraštruktúra
Projekt stavby – Rekonštrukcia Materskej školy Ul. Legionárska, Trenčín
Projekt stavby – Rekonštrukcia Materskej školy Ul. Považská, Trenčín
Projekt stavby – Rekonštrukcia Materskej školy Ul. M. Turkovej, Trenčín
Projekt stavby – Rekonštrukcia Materskej školy Ul. Soblahovská, Trenčín
Projekt stavby – Rekonštrukcia Materskej školy Ul. Šmidkeho, Trenčín
Projekt stavby – Rekonštrukcia Materskej školy Ul. Šafárikova, Trenčín
Projekt stavby – Rekonštrukcia Materskej školy Ul. Jána Halašu, Trenčín
Projekt stavby – Rekonštrukcia Materskej školy Ul. 28. októbra, Trenčín
Zimný štadión – stavebné úpravy – I. etapa
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SL
SP
SP
SP
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
537
4 304
4 284
1 202
Mesto Trenčín
SL
ZNH
658
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SP
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SP
VS
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
205 840
325
298
345
425
418
298
399
459
3 770
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Strana 28
Verejné obstarávanie
P.č.
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Verea, s.r.o., Ing. Vratislav Vetrák, Hurbanova 1599/60, 911 01 Trenčín
AKCIA
Interiérové vybavenie – Centrum seniorov – Sihoť, Trenčín
Projekty stavieb – Vybudovanie a rekonštrukcie tepelných zdrojov
Statická doprava Sihoť – Ul. Osvienčimská
Rekonštrukcia múra mestského opevnenia – II. časť
Projekt stavby – ZŠ Dlhé Hony – športový areál
Centrum seniorov Sihoť, Trenčín – Zóna aktívneho oddychu
Príprava územia a IS pre predláždenie – Farský kostol – SO 106 – Úprava
muriva Farského kostola – doplňujúce stavebné práce
Zimný štadión – stavebné úpravy – II. etapa
Projekt stavby – Lávka cez rieku Váh z Ostrova v Trenčíne do Zamaroviec
Projekt stavby – Rekonštrukcia starého mosta na Ostrov v Trenčíne
Projekt stavby – Lávky pri starom moste na Ostrov v Trenčíne
Projekty stavieb – Výstavba RD pre MŽT – IBV Zlatovce, Trenčín
Statická doprava Sihoť II. etapa – Ul. Gagarinova
Bezbariérový vstup do objektu ZOS, Ul. Piaristická, Trenčín
Projekt stavby – Modernizácia železničnej trate – nová letná plaváreň
Projekt na povolenie odstránenia stavby pre realizáciu akcie Modernizácia
železničnej trate – nová letná plaváreň
Inžinierska činnosť na vybavenie územného rozhodnutia na stavbu
Modernizácia železničnej trate – nová letná plaváreň
Inžinierska činnosť na vybavenie povolenia odstránenia stavby pre realizáciu
akcie Modernizácia železničnej trate – nová letná plaváreň
Miestne komunikácie Trenčín – súvislá oprava
Miestne komunikácie Trenčín – stavebná údržba
Miestne komunikácie Trenčín – dopravné značenie a dopravné zariadenia
Projekt stavby – Chodník Ul. Saratovská – Ul. Cintorínska, Trenčín
Projekt stavby – Centrum seniorov – penzión Sihoť, Trenčín
Objednávateľ
SP, SL,
TO
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
TO
SL
SP
SP
SL
SP
SP
Postup
VO
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SL
SL
SL
SL
SP
SP
SL
SL
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
3 358
1 059
1 047
905
970
3 550
1 081
1 167
296
Mesto Trenčín
SL
ZNH
296
Mesto Trenčín
SL
ZNH
297
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SP
SP
SP
SL
SL
VS
PZ
PZ
ZNH
ZNH
106 410
61 469
8 877
95
881
Zmluvná cena s DPH (tis.
Sk, od r. 2009 Euro)
994
557
2 299
176
475
1 796
2 564
Strana 29
Verejné obstarávanie
Verea, s.r.o., Ing. Vratislav Vetrák, Hurbanova 1599/60, 911 01 Trenčín
AKCIA
Objednávateľ
SP, SL,
TO
Mesto Trenčín
SL
42
43
Inžinierska činnosť na vybavenie územného rozhodnutia na stavbu Centrum
seniorov – penzión Sihoť, Trenčín
Rekonštrukcia MK Ul. Panenská, Trenčín
Projekt stavby – Výstavba RD pre MŽT – Ul. Vlárska, Ul. Michala Kišša, Trenčín
Postup
VO
ZNH
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SP
SL
ZNH
ZNH
3 500
287
44
45
46
47
48
49
50
51
Rekonštrukcia budovy jaslí Ul. 28. októbra, Trenčín – havarijný stav strechy
Projekt stavby – Odvodnenie sídliska Juh – II. etapa
Projekt stavby – Rekonštrukcia MŠ Ul. Soblahovská, Trenčín
Projekt stavby – Rekonštrukcia MŠ Ul. Šafárikova, Trenčín
Projekt stavby – Rekonštrukcia MŠ Ul. Považská, Trenčín
Projekt stavby – Rekonštrukcia MK Niva, Trenčín
Statická doprava – Ul. Bazovského, Ul. Vansovej, Trenčín
Rekonštrukcie a modernizácie tepelných zdrojov materských a základných škôl
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SP
SL
SL
SL
SL
SL
SP
SP
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
937
534
898
595
600
400
3 798
3 866
52
Nové nábrežie – výpočet priebehu hladín povodňových prietokov
a zememeračské práce pre zástavbu ľavostranného inundačného územia Váhu
Mesto Trenčín
SL
ZNH
470
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
Miestne komunikácie Trenčín – stavebná údržba
Projekt stavby – Rekonštrukcia MŠ Ul. Soblahovská, Trenčín
Projekt stavby – Rekonštrukcia MŠ Ul. Šafárikova, Trenčín
Projekt stavby – Rekonštrukcia MŠ Ul. Považská, Trenčín
Projekt stavby – Rekonštrukcia MK Niva, Trenčín
Nová Nábrežná – dopravné riešenie
Projekt stavby – Predĺženie MK Inovecká, Trenčín
Juhovýchodný obchvat II. etapa - EIA
Juhovýchodný obchvat II. etapa – Prieskum podmienok staveniska
Projekt stavby – Zmena riešenia napojenia – priemyselná zóna, Trenčín
Výmena technologických zariadení – MŠ Ul. Kubranská, Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SP
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
TO
PZ
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
7 333
895
587
496
525
499
396
820
745
354
228
P.č.
41
Zmluvná cena s DPH (tis.
Sk, od r. 2009 Euro)
48
Strana 30
Verejné obstarávanie
P.č.
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
Verea, s.r.o., Ing. Vratislav Vetrák, Hurbanova 1599/60, 911 01 Trenčín
AKCIA
Výmena technologických zariadení – MŠ Ul. Považská, Trenčín
Výmena technologických zariadení – MŠ Ul. Turkovej, Trenčín
Výmena technologických zariadení – MŠ Ul. Opatovská, Trenčín
Výmena technologických zariadení – MŠ Ul. Medňanského, Trenčín
Výmena technologických zariadení – MŠ Ul. Soblahovská, Trenčín
Výmena technologických zariadení – MŠ Ul. Šafárikova, Trenčín
Výmena technologických zariadení – MŠ Ul. Legionárska, Trenčín
Výmena technologických zariadení – MŠ Ul. Niva, Trenčín
Výmena technologických zariadení – MŠ Ul. Stromová, Trenčín
Výmena technologických zariadení – MŠ Ul. Šmidkeho, Trenčín
Výmena technologických zariadení – MŠ Ul. Jána Halašu, Trenčín
Výmena technologických zariadení – MŠ Ul. Švermova, Trenčín
Výmena technologických zariadení – MŠ Ul. 28. októbra, Trenčín
Centrum rozvoja mesta - klimatizácia
Projekt pre realizáciu stavby - Vodovod Adamovské Kochanovce – IV. etapa
Oplotenie detského ihriska Adamovské Kochanovce
Autobusová zastávka Adamovské Kochanovce
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Projekt stavby – Nájomné bytové domy – 2 x 6 bytových jednotiek
Nájomné bytové domy – 2 x 6 bytových jednotiek, Dolné Naštice – inžinierske
siete
Nájomné bytové domy – 2 x 6 bytových jednotiek, Dolné Naštice
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Auto na zvoz pre Zberný dvor, Nemšová
Bezplatný internet pre občanov mesta Nemšová
Centrum sociálnych služieb Nemšová – rekonštrukcia dverových zostáv a okien
Objednávateľ
SP, SL,
TO
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Obec Adam. Kochanovce
Obec Adam. Kochanovce
Obec Adam. Kochanovce
Obec Bohunice
Obec Dežerice
Obec Dolné Naštice
Obec Dolné Naštice
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
SP
SL
SP
SP
SL
SL
SL
SP
Postup
VO
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
Obec Dolné Naštice
Obec Ľutov
Mesto Nemšová
Mesto Nemšová
Mesto Nemšová
SP
SL
TO
SL
SP
PZ
ZNH
PZ
ZNH
ZNH
Zmluvná cena s DPH (tis.
Sk, od r. 2009 Euro)
196
331
30
250
181
242
82
82
127
199
254
137
16
699
120
154
149
249
80
825
1 540
14 187
485
1 950
1 150
267
Strana 31
Verejné obstarávanie
P.č.
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
Verea, s.r.o., Ing. Vratislav Vetrák, Hurbanova 1599/60, 911 01 Trenčín
AKCIA
Objednávateľ
SP, SL,
TO
Nemšová – Trenčianska Závada – Doplnkový vodný zdroj – I. etapa
Veľkoobjemové kontajnery, plastové nádoby, plastové vrecia
Integrovaný Mestský úrad Nemšová – interiérové vybavenie – II. etapa
Plastové kontajnery na papier a lisy na PET fľaše
Výstavba nájomných bytov 19 + 19 b.j. a IS, Nemšová
Dodávka a montáž oceľovej haly
Projekt stavby - Výstavba nájomných bytov 19 + 19 b.j. a IS, Nemšová
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v Kultúrnom dome, Nemšová
Rekonštrukcia výmenníkovej stanice VS3 na kotolňu, Nemšová a Rekonštrukcia
výmenníkovej stanice VS7 na kotolňu, Nemšová
Rekonštrukcia MK Hradná, Nemšová
Rekonštrukcia kuchyne Klub S Nemšová – dodávka technológie
Tlač materiálov – Program iniciatívy spoločenstva INTEREG IIIA Slovenská
republika – Česká republika 2004
Generálna oprava elektroinštalácie v Základnej škole na Ul. Janka Palu v
Nemšovej
Vypracovanie žiadosti o NFP a projektového spisu s následnou implementáciou
projektu Rekonštrukcia ZŠ na Ul. Janka Palu v Nemšovej
Mesto Nemšová
Mesto Nemšová
Mesto Nemšová
Mesto Nemšová
Mesto Nemšová
Mesto Nemšová
Mesto Nemšová
Mesto Nemšová
Mesto Nemšová
SP
TO
TO
TO
SP
SP
SL
SP
SP
Postup
VO
ZNH
ZNH
PZ
ZNH
VS
ZNH
PZ
ZNH
PZ
Mesto Nemšová
Mesto Nemšová
Mesto Nemšová
SP
SP
SL
ZNH
ZNH
ZNH
1 540
752
300
Mesto Nemšová
SP
PZ
5 654
Mesto Nemšová
SL
PZ
2 321
Obec Rabča
Obec Selec
Obec Selec
Obec Selec
Obec Selec
SP
SP
TO
TO
SP
PZ
ZNH
ZNH
ZNH
VS
14 270
145
170
81
57 828
Obec Selec
Obec Soblahov
TO
SL
ZNH
ZNH
674
465
104 Projekt pre stavebné povolenie – Nájomný bytový dom – 12 bytových jednotiek, Rabča
105
106
107
108
109
Nájomný bytový dom – 12 bytových jednotiek, Rabča
Detské ihrisko, Selec
Zastaraná hasičská technika – nákup komponentov hasičskej techniky
Zastaraná hasičská technika – nákup pneumatík a akumulátorov
Trenčianske Stankovce a priľahlé obce – ČOV a kanalizácia, Selec - kanalizácia
110 Osobný automobil
111 Soblahov – splašková kanalizácia – projekt pre realizáciu stavby
Zmluvná cena s DPH (tis.
Sk, od r. 2009 Euro)
953
530
2 250
195
52 130
430
1 323
495
7 830
Obec Rabča
Strana 32
Verejné obstarávanie
Verea, s.r.o., Ing. Vratislav Vetrák, Hurbanova 1599/60, 911 01 Trenčín
Soblahov – splašková kanalizácia – digitálne geodetické zameranie
Zdravotné stredisko Soblahov
Riešenie havarijného stavu strechy - ZŠ Soblahov
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Plynofikácia Družiny Trenčianske Stankovce
Automobil s pohrebnou úpravou
Zhodnotenie majetku obce Trenčianske Stankovce – oprava podláh chodieb
a schodiska a úprava vchodu obecného úradu
119 Zhodnotenie majetku obce Trenčianske Stankovce – OPS, SO 01 garáže
120 Územný plán obce
Obec Soblahov
Obec Soblahov
Obec Soblahov
Obec Svinná
Obec Trenč. Stankovce
Obec Trenč. Stankovce
Obec Trenč. Stankovce
SL
SP
SP
SL
SP
TO
SP
Postup
VO
ZNH
ZNH
PZ
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
Obec Trenč. Stankovce
Obec Zemianske Podhradie
SP
SL
ZNH
ZNH
121 Rozšírenie vodovodu, Zemianske Podhradie
Obec Zemianske Podhradie
SP
PZ
ZŠ Ul. Hodžova Trenčín
ZŠ Ul. Hodžova Trenčín
ZŠ Selec
TO
SP
SP
ZNH
ZNH
ZNH
P.č.
AKCIA
112
113
114
115
116
117
118
122 Školský nábytok
123 Presklené steny s dverami vo vstupe školy
124 Odstránenie havarijného stavu okien a dverí, Základná škola s materskou
školou, Selec
SPOLU rok 2007
Objednávateľ
SP, SL,
TO
Zmluvná cena s DPH (tis.
Sk, od r. 2009 Euro)
120
1 650
6 538
475
389
885
183
758
345
13 880
495
378
250
654 705
Rok 2006
1
2
3
4
5
Projekt stavby – Centrum seniorov – Sihoť, Trenčín
ZŠ ul. Novomeského - strecha
Projekty stavieb – Vybudovanie a rekonštrukcie tepelných zdrojov
Projekty stavieb – Križovatka ul. Súdna – ul. Električná a Križovatka ul.
Električná – ul. K dolnej stanici, Trenčín
Projekt stavby – Kanalizácia v meste Trenčín – aktualizácia realizačného
projektu
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SL
SP
SL
SL
PMNC
PZ
ZNH
ZNH
285
650
492
398
Mesto Trenčín
SL
ZNH
260
Strana 33
Verejné obstarávanie
Verea, s.r.o., Ing. Vratislav Vetrák, Hurbanova 1599/60, 911 01 Trenčín
AKCIA
Objednávateľ
SP, SL,
TO
Projekt stavby – Rekonštrukcia Kultúrneho strediska Istebník, Trenčín
MK ul. Horný Šianec – Vonkajšie silnoprúdové rozvody
Blok 1R – Cestná doprava – Statická doprava ul. Liptovská a Rekonštrukcia ul.
Šafárikova + garáže, Trenčín
Blok 1P - Projekty stavieb - Cestná doprava - Statická doprava ul. Soblahovská ul. Dlhé Hony, MK ul. Panenská a Bezbariérový podchod Tatra, Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SL
SP
SL
Postup
VO
ZNH
ZNH
PZ
Mesto Trenčín
SL
PZ
2 200
10
11
Bežná a zimná údržba ciest, Trenčín
Kanalizácia v meste Trenčín, časť Opatová – zabezpečenie stavebného dozoru
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SL
SL
VS
ZNH
78 076
418
12
13
Kanalizácia v meste Trenčín, časť Kubra – zabezpečenie stavebného dozoru
Projekt pre stavebné povolenie – Športovo – rekreačný areál Ostrov infraštruktúra
Chrámový areál – II. etapa – terénne úpravy a spevnené svahy
Rekonštrukcia šatní pre mládež Zimný štadión Trenčín
Rekonštrukcia sociálnych zariadení a vzduchotechniky Zimný štadión Trenčín
Rekonštrukcia ul. Novomeského a parkovisko nad garážami, Trenčín
MK Horný Šianec, Trenčín
Statická doprava Sihoť II. etapa – SO 104 – Parkoviská ul. Šoltésovej – 1. časť,
SO 103 – Parkoviská ul. kpt. Nálepku – 1. časť
Rekonštrukcia okien, Dom Opatrovateľskej služby, Trenčín
ZŠ ul. Novomeského – športový areál – zabezpečenie stavebného dozoru
Nábytok pre Centrálnu halu, Mestský úrad v Trenčíne, Farská 10
Nábytok pre Spoločný obecný úrad, Mestský úrad v Trenčíne, Farská 10
Nábytok pre Útvar životného prostredia a dopravy, Mestský úrad v Trenčíne,
Farská 10
Nábytok pre Útvar architektúry a strategického rozvoja, Mestský úrad v
Trenčíne, Farská 10
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SL
SL
ZNH
ZNH
480
445
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SP
SP
SP
SP
SP
SP
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
PZ
ZNH
1 067
3 199
2 799
4 251
5 468
4 712
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SP
SL
TO
TO
TO
SP
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
489
500
535
880
798
Mesto Trenčín
TO
ZNH
746
P.č.
6
7
8
9
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Zmluvná cena s DPH (tis.
Sk, od r. 2009 Euro)
380
786
8 500
Strana 34
Verejné obstarávanie
P.č.
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Verea, s.r.o., Ing. Vratislav Vetrák, Hurbanova 1599/60, 911 01 Trenčín
AKCIA
Objednávateľ
SP, SL,
TO
Statická doprava ul. Liptovská, Trenčín
Statická doprava ul. Šafárikova, Trenčín
ZŠ ul. Novomeského – CO kryt
Projekt pre realizáciu stavby – Nájomné byty 30 b.j. ul. Kožušnícka, Trenčín
Výstavba detských ihrísk, Trenčín
Rekonštrukcia ul. Novomeského a parkovisko nad garážami, Trenčín (PZ)
ZŠ ul. Hodžova – rekonštrukcia striech
Chodník ul. Vlárska, Trenčín
Projekt stavby – MK ul. Panenská, Trenčín
Projekty stavieb - Statická doprava Ul. Soblahovská - Ul. Dlhé Hony a
Bezbariérový podchod Tatra, Trenčín
Farský kostol - predláždenie
Rekonštrukcia múru mestského opevnenia
Príprava územia a IS pre predláždenie – Farský kostol – SO 106 – Úprava
muriva Farského kostola
Pamätník F. Silberstein – Sihoť, Trenčín – doplňujúce stavebné práce
Parkovisko ul. Horný Šianec a odkanalizovanie dažďových vôd ul. Horný Šianec
– doplňujúce stavebné práce
Priemyselná zóna Trenčín – Bratislavská II. – infraštruktúra – komunikácie zabezpečenie stavebného dozoru
Projekt stavby - Kanalizácia Nozdrkovce – projekt pre zmenu stavby pred
dokončením
Evanjelický cintorín
Kanalizácia Ul. Hanzlíkovská, Trenčín
Projekt stavby – Odvodnenie sídliska Juh – II. etapa – dokončenie odvodnenia
lokalít Juh I. a Juh II.
Projekt stavby – Rozšírenie komunikácie ul. Liptovská, Trenčín
Projekt stavby – Chodníky na sídlisku Nad tehelňou, Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SP
SP
SP
SL
SP
SP
SP
SP
SL
SL
Postup
VO
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
PZ
ZNH
ZNH
ZNH
ZNH
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SP
SP
SP
PZ
ZNH
ZNH
4 698
1 850
3 476
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SP
SP
ZNH
ZNH
405
385
Mesto Trenčín
SL
ZNH
1 000
Mesto Trenčín
SL
ZNH
600
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SP
SP
SL
ZNH
ZNH
ZNH
3 725
1 845
485
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SL
SL
ZNH
ZNH
170
175
Zmluvná cena s DPH (tis.
Sk, od r. 2009 Euro)
1 915
3 891
2 697
425
2 335
5 765
815
320
191
749
Strana 35
Verejné obstarávanie
P.č.
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Verea, s.r.o., Ing. Vratislav Vetrák, Hurbanova 1599/60, 911 01 Trenčín
AKCIA
Objednávateľ
SP, SL,
TO
Nová Nábrežná – Žabinská – projekt pre územné rozhodnutie
Projekty stavieb – Vybudovanie a rekonštrukcie tepelných zdrojov
Kanalizácia v meste Trenčín, Opatová – kanalizácia, Predĺženie kanalizačného
zberača BA
Priemyselná zóna Trenčín – Bratislavská II – infraštruktúra – Chráničkové
prechody pod komunikáciou
Evanjelický cintorín – zmena projektu stavby
Projekt stavby – Priemyselná zóna Trenčín – Bratislavská II – komunikácie – SO
312 komunikácie a spevnené plochy
Projekt stavby – Priemyselná zóna Trenčín – Bratislavská II – infraštruktúra
Rodinné domy „Hanzlíkovská – pri parku“ – SO 11 Prístupová komunikácia
Inžinierska činnosť na vybavenie vodoprávneho povolenia na stavbu
„ Priemyselná zóna Trenčín – Bratislavská II - infraštruktúra
Projekt stavby – Rekonštrukcia ul. Šafárikova a parkoviska nad garážami,
Trenčín
Chodníky na sídlisku Nad tehelňou - štúdia
Rekonštrukcia verejného osvetlenia, Trenčín – zabezpečenie stavebného
dozoru
Odstránenie nelegálnej skládky odpadov v priestoroch JV cestného obchvatu
Trenčín a rekultivácia I. a II. kazety skládky komunálneho odpadu na Brnianskej
ulici v Trenčíne – zabezpečenie stavebného dozoru
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SL
SL
SP
Postup
VO
PZ
PZ
ZNH
Mesto Trenčín
SP
ZNH
4 282
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SL
SL
ZNH
ZNH
220
596
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SL
SP
SL
ZNH
ZNH
ZNH
574
1 281
399
Mesto Trenčín
SL
PMNC
135
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SL
SL
PMNC
ZNH
95
1 000
Mesto Trenčín
SL
ZNH
1 048
SP
ZNH
890
SL
SL
ZNH
ZNH
325
680
SP
SP
ZNH
ZNH
365
1 520
61
Zateplenie objektu Materskej školy v Adamovských Kochanovciach
62
63
Územný plán obce Dolné Naštice
Aktualizácia a spodrobnenie plánu územného rozvoja obce Chocholná - Velčice
Obec Adamovské
Kochanovce
Obec Dolné Naštice
Obec Chocholná - Velčice
64
65
Komunikácie cintorína Velčice v obci Chocholná – Velčice – I. etapa
Zmena stavby domu smútku prestavbou a prístavbou I. etapa
Obec Chocholná - Velčice
Obec Chocholná - Velčice
Zmluvná cena s DPH (tis.
Sk, od r. 2009 Euro)
2 120
611
3 855
Strana 36
Verejné obstarávanie
P.č.
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
Verea, s.r.o., Ing. Vratislav Vetrák, Hurbanova 1599/60, 911 01 Trenčín
AKCIA
Objednávateľ
SP, SL,
TO
Vonkajšie osvetlenie Chocholná - Velčice
Nadstavba MŠ – 8 byt. jednotiek, Ivanovce
Projekt stavby – Nadstavba lekárne, 8 bytových jednotiek, Melčice - Lieskové
Osobný automobil pre Mesto Nemšová
Digitálna mapa Mesta Nemšová – II. etapa
Integrovaný Mestský úrad Nemšová – interiérové vybavenie
Projekty stavieb – Rekonštrukcia Výmenníkovej stanice VS 3, Nemšová a
Rekonštrukcia Výmenníkovej stanice VS 7, Nemšová
Úžitkový automobil
Rekonštrukcia výmenníkovej stanice VS3 na kotolňu, Nemšová a Rekonštrukcia
výmenníkovej stanice VS7 na kotolňu, Nemšová
Integrovaný Mestský úrad Nemšová – interiérové vybavenie – II. etapa
Podpora integrovaného rozvoja obce Plevník – Drienové prostredníctvom
vypracovania územno-plánovacej dokumentácie
Projekt pre stavebné povolenie – Nájomný bytový dom – 12 bytových jednotiek,
Rabča
Projekt stavby – Výstavba nájomných domov 3 x 6 bytových jednotiek Selec
Obec Chocholná - Velčice
Obec Ivanovce
Obec Melčice - Lieskové
Mesto Nemšová
Mesto Nemšová
Mesto Nemšová
Mesto Nemšová
SP
SP
SL
TO
SL
TO
SL
Postup
VO
ZNH
PZ
ZNH
ZNH
ZNH
PZ
ZNH
VPS Nemšová
Mesto Nemšová
TO
SP
ZNH
PZ
550
7 830
Mesto Nemšová
Obec Plevník - Drieňové
TO
SL
PZ
ZNH
2 369
438
Obec Rabča
SP
ZNH
450
Obec Selec
Obec Svinná
SL
SL
ZNH
ZNH
395
425
Obec Svinná
SL
ZNH
280
Obec Trenčianske Mitice
Obec Trenčianske
Stankovce
Obec Trenčianske
Stankovce
Obec Trenčianske
Stankovce
SP
SP
ZNH
ZNH
1 894
584
SP
ZNH
453
SP
ZNH
392
Projekt pre realizáciu stavby - Skvalitnenie života a služieb v obci Svinná (Rekonštrukcia
MK a chodníkov Svinná)
80
Skvalitnenie života a služieb v obci Svinná (Rekonštrukcia MK a chodníkov Svinná) –
zabezpečenie stavebného dozoru
81
82
Rekonštrukcia MK Trenčianske Mitice
Oprava MK – ul. Ku ihrisku a oddychovému centru, Trenčianske Stankovce
83
Oprava MK – časť Rozvadze pri zvonici, Trenčianske Stankovce
84
Oprava strechy Kultúrneho domu v Trenčianskych Stankovciach
Zmluvná cena s DPH (tis.
Sk, od r. 2009 Euro)
850
8 652
397
375
500
1 087
485
Strana 37
Verejné obstarávanie
P.č.
Verea, s.r.o., Ing. Vratislav Vetrák, Hurbanova 1599/60, 911 01 Trenčín
AKCIA
85
ÚPN obce Trenčianske Stankovce
86
87
Školský nábytok a ostatné vybavenie
Odstránenie havarijného stavu okien a dverí, Základná škola s materskou
školou, Selec
Objednávateľ
SP, SL,
TO
Obec Trenčianske
Stankovce
ZŠ ul. Hodžova Trenčín
ZŠ Selec
SL
Postup
VO
ZNH
TO
SP
ZNH
ZNH
SPOLU rok 2006
Zmluvná cena s DPH (tis.
Sk, od r. 2009 Euro)
836
495
250
206 714
Rok 2005
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Projekt stavby – Chrámový areál
Rozšírenie komunikácie Pod Juhom
Chodník Vlárska
Rekonštrukcia budovy Farská 1, Trenčín
Deratizácia verejných plôch zelene
Rekonštrukcia budovy MsÚ Farská 10 – zabezpečenie stavebného dozoru
Križovatka ul. Soblahovská a Legionárska – zabezpečenie stavebného dozoru
Sprístupnenie hradu a lesoparku Brezina - posudzovanie vplyvu na ŽP
Oprava vyhorenej časti regeneračnej jednotky na MsFŠ v Trenčíne
Detské ihriská – materské školy
Statická doprava Sihoť – II. etapa – digitálne zameranie pozemných
inžinierskych sietí
Projekt stavby – Statická doprava Sihoť – II. etapa
Detská ihriská – mestské časti
Stavebné úpravy, Zimný štadión, Trenčín
Projekt stavby – Prepojenie ul. Pod Brezinou a Horný Šianec, Trenčín
Projekt stavby – Prívod vody na chatu Soblahov
Projekt stavby – ZŠ ul. P. Bezruča – športový areál
Projekt stavby – ZŠ ul. Kubranská – športový areál
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SL
SP
SP
SP
SL
SL
SL
SL
SP
SL
SL
PMNC
PMVC
PMVC
PMVC
PMNC
PMNC
PMNC
PMNC
PMVC
VS
PMNC
200
825
488
915
89
288
292
294
1 550
4 895
97
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SL
SL
SP
SL
SL
SL
SL
PMVC
VS
PMVC
PMNC
PMVC
PMNC
PMNC
495
4 257
2 206
196
385
286
296
Strana 38
Verejné obstarávanie
Verea, s.r.o., Ing. Vratislav Vetrák, Hurbanova 1599/60, 911 01 Trenčín
19
Parkovisko ul. Horný šianec a odkanalizovanie dažďových vôd ul. Horný Šianec
Mesto Trenčín
SP
Postup
VO
PMVC
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Projekt stavby - ZŠ ul. Novomeského – športový areál
Projekt stavby – Stanovištia pre smetné nádoby, Juh
Projekt – Obnova stromoradia ul. Družstevná, Trenčín
Projekt – Obnova stromoradia ul. Piešťanská, Trenčín
Projekt – Obnova stromoradia ul. Brančíkova, Trenčín
Projekt – Obnova stromoradia park Gen. M. R. Štefánika, Trenčín
ZŠ Na dolinách - strechy
Evidencia zelene – sídlisko Juh, Trenčín
Stavebné úpravy zadného vstupu do Zimného štadiónu, Trenčín
ZŠ ul. Novomeského - plaváreň
ZŠ ul. Východná – sociálne zariadenia
Kotolňa ul. Kožušnícka – plynová prípojka
Projekt stavby – Rekonštrukcia Kultúrneho strediska ul. M. Turkovej, Trenčín
Projekt stavby – Rekonštrukcia Kultúrneho strediska ul. Dlhé Hony, Trenčín
Projekt stavby – Rekonštrukcia Kultúrneho strediska ul. Kubranská, Trenčín
Projekt stavby – Rekonštrukcia Kultúrneho strediska Istebník, Trenčín
Projekt pre územné rozhodnutie – Rekonštrukcia ul. Panenská, Trenčín
Kanalizácia ul. Kubranská – predĺženie stoky „AE“ - prípojky
Pamätník F. Silberstein – Sihoť, Trenčín
Projekt pre územné rozhodnutie – Odvodnenie sídliska Juh – II. etapa
Projekt stavby – Evanjelický cintorín, Trenčín
Projekt stavby – Prístupová cesta na hrad – ul. Matúšova, Trenčín
Projekt stavby – Domov penzión pre dôchodcov – dodávka a montáž strechy
MŠ ul. Nešporova – rekonštrukcia strechy
ZŠ Na dolinách – strechy – II. etapa
Signalizačné zariadenie pre imobilných klientov
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SP
SL
SP
SP
SP
SP
SL
SL
SL
SL
SL
SP
SP
SL
SL
SL
SL
SP
SP
SP
PMVC
PMNC
PMNC
PMNC
PMNC
PMNC
PMVC
PMVC
PMVC
PMVC
PMNC
PMNC
PMVC
PMVC
PMVC
PMVC
PMNC
PMNC
PMVC
PMVC
PMNC
PMVC
PMNC
PMNC
PMNC
PMVC
P.č.
AKCIA
Objednávateľ
SP, SL,
TO
Zmluvná cena s DPH (tis.
Sk, od r. 2009 Euro)
1 715
579
189
33
35
39
42
1 689
450
1 677
1 191
416
201
395
591
495
395
99
391
1 940
449
200
453
50
350
591
925
Strana 39
Verejné obstarávanie
Verea, s.r.o., Ing. Vratislav Vetrák, Hurbanova 1599/60, 911 01 Trenčín
46
Projekt stavby – Technické zhodnotenie tepelného hospodárstva – Kotolňa ul. Hodžova
2201, Trenčín
Mesto Trenčín
SL
Postup
VO
PMNC
47
Projekt stavby – Technické zhodnotenie tepelného hospodárstva – OST ul. Východná,
Trenčín
Mesto Trenčín
SL
PMNC
249
48
Projekt stavby – Technické zhodnotenie tepelného hospodárstva – ZŠ ul. Bezručova,
Trenčín
Mesto Trenčín
SL
PMNC
70
49
50
Technické zhodnotenie tepelného hospodárstva – MŠ ul. Kubranská, Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SP
SP
PMNC
PMNC
352
322
51
52
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SP
SP
PMNC
PMVC
497
2 130
53
54
ZŠ ul. Novomeského – sociálne zariadenia
Technické zhodnotenie tepelného hospodárstva – Základná umelecká škola,
Trenčín
ZŠ ul. Novomeského – strecha
Kanalizácia v meste Trenčín, časť Kubra II. – zabezpečenie stavebného dozoru
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SP
SL
PMVC
PMNC
1 099
298
55
Kanalizácia v meste Trenčín, časť Opatová – zabezpečenie stavebného dozoru
Mesto Trenčín
SL
PMNC
298
56
57
58
59
60
61
Technické zhodnotenie tepelného hospodárstva – ZŠ ul. Bezručova, Trenčín
MK Horný Šianec – Vonkajšie silnoprúdové rozvody
ZŠ Na dolinách – strechy – III. etapa
Chodníky na sídlisku Nad teheľňou - štúdia
Projekt stavby – Rekonštrukcia ul. Kukučínova, Trenčín
Projekt stavby – Rekonštrukcia ul. Šafárikova a parkoviska nad garážami,
Trenčín
Projekt stavby – Rozšírenie komunikácie ul. Liptovská, Trenčín
Riešenie vodohospodárskych pomerov potokov – zameranie priečnych profilov
Váhu
Projekt stavby – Rekonštrukcia budovy MsÚ Farská 1, Trenčín
Projekt stavby – Rekonštrukcia objektu Mierové námestie - lekáreň
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SP
SP
SP
SL
SL
SL
PMVC
PMVC
PMNC
PMNC
PMNC
PMNC
1 430
925
598
292
248
176
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SL
SL
PMNC
PMNC
165
200
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SL
SL
PMVC
PMVC
360
190
P.č.
62
63
64
65
AKCIA
Technické zhodnotenie tepelného hospodárstva – ZŠ ul. Veľkomoravská, Trenčín –
úprava vody
Objednávateľ
SP, SL,
TO
Zmluvná cena s DPH (tis.
Sk, od r. 2009 Euro)
111
Strana 40
Verejné obstarávanie
Verea, s.r.o., Ing. Vratislav Vetrák, Hurbanova 1599/60, 911 01 Trenčín
66
67
68
Dodávka a montáž strechy – Domov penzión pre dôchodcov, Trenčín
Projekt pre stavebné povolenie – Nájomné byty 30 b.j. ul. Kožušnícka, Trenčín
Projekt pre stavebné povolenie – Mestský cintorín, IV. etapa – urnový háj
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SP
SL
SL
Postup
VO
PMVC
PMVC
PMNC
69
Príprava územia pre výstavbu domov – lokalita ul. Na Vinohrady – Kasárenská,
Trenčín – digitálne zameranie
Príprava územia pre výstavbu domov – lokalita ul. Vlárska - M. Kišša, Trenčín –
digitálne zameranie
Príprava územia pre výstavbu domov – lokalita ul. Na Vinohrady – Kasárenská,
Trenčín – inžiniersko – geologický prieskum a posúdenie na radón
Príprava územia pre výstavbu domov – lokalita ul. Vlárska - M. Kišša, Trenčín –
inžiniersko – geologický prieskum a posúdenie na radón
Príprava územia pre výstavbu domov – 30 b.j. ul. Kožušnícka, Trenčín –
inžiniersko – geologický prieskum a posúdenie na radón
Projekt stavby – príprava územia pre výstavbu rodinných domov – IBV Zlatovce,
ul. Na Kamenci – ul. Kasárenská – inžinierske siete
Projekt stavby – príprava územia pre výstavbu rodinných domov – IBV Zlatovce,
8 rodinných domov – inžinierske siete
ZŠ ul. Novomeského – strecha – pavilón „G“
Projekt stavby – Plynofikácia objektu Športového gymnázia, ul. Kožušnícka,
Trenčín
ZŠ ul. Veľkomoravská, plynofikácia bytu školníka
Kanalizácia v meste Trenčín – Mestská časť Kubrá, - porealizačné zameranie
Kanalizácia v meste Trenčín - Mestská časť Opatová - porealizačné zameranie
Mesto Trenčín
SL
PMNC
80
Mesto Trenčín
SL
PMNC
46
Mesto Trenčín
SL
PMNC
89
Mesto Trenčín
SL
PMNC
76
Mesto Trenčín
SL
PMNC
83
Mesto Trenčín
SL
PMNC
274
Mesto Trenčín
SL
PMNC
292
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SP
SL
PMNC
PMNC
540
290
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SP
SL
SL
PMNC
PMNC
PMNC
200
138
169
Kanalizácia v meste Trenčín - Mestská časť Nozdrkovce - porealizačné
zameranie
Koncepcia zelene, sídlisko Juh, Trenčín
Trenčín – Chrámový areál – geometrický plán
Mesto Trenčín
SL
PMNC
145
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SL
SL
PMNC
PMNC
80
65
P.č.
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
AKCIA
Objednávateľ
SP, SL,
TO
Zmluvná cena s DPH (tis.
Sk, od r. 2009 Euro)
650
250
200
Strana 41
Verejné obstarávanie
P.č.
Verea, s.r.o., Ing. Vratislav Vetrák, Hurbanova 1599/60, 911 01 Trenčín
AKCIA
84
85
Umelý trávnik Futbalový štadión Trenčín
Maľovanie interiéru budovy Kultúrneho domu v Adamovských Kochanovciach
86
87
88
89
90
Projekt stavby – Nadstavba MŠ – 8 byt. jednotiek, Ivanovce
Oprava miestnych komunikácií ul. Hlavná a ul. Dolina, Ivanovce
Digitálna mapa Mesta Nemšová
Integrovaný Mestský úrad Nemšová
Výstavba nájomných bytových domov A 11 b.j. a B 19 b.j. a inžinierske siete pre
výstavbu nájomných bytov 11 + 19 b.j., Nemšová
NTL plynovod Nemšová, IBV Čerešňový sad
Oprava MK a chodníkov v meste Nemšová
Papier do kopírovacích strojov a tlačiarní
Projekt stavby – Integrovaný Mestský úrad Nemšová
Projekt stavby pre stavebné povolenie – Výstavba nájomných bytov 11 + 19 b.j.
Nemšová a inžinierske siete pre ich výstavbu
Rekonštrukcia chodníkov ul. Mládežnícka, Športovcov, Pionierska
STL plynovod Nemšová, KBV Sklárska
Nemšová, Nová Nemšová - vodovod
Nákup automobilu s pohrebnou úpravou
Výstavba a rekonštrukcia ciest a odvodnenia v meste Nemšová
Zberný dvor separovaného odpadu, Nemšová
Odstránenie havarijného stavu suterénnych priestorov v Základnej škole, ul. J.
Palu 2, Nemšová
Rekonštrukcia verejného osvetlenia, Selec
Skvalitnenie života a služieb v obci Svinná (Rekonštrukcia MK a chodníkov
Svinná)
Oprava chodníka v obci Svinná
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Trenčianske Mitice
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
Objednávateľ
SP, SL,
TO
Mesto Trenčín
Obec Adamovské
Kochanovce
Obec Ivanovce
Obec Ivanovce
Mesto Nemšová
Mesto Nemšová
Mesto Nemšová
SP
SP
Postup
VO
VS
PMNC
SL
SP
SL
SP
SP
PMVC
PMVC
PMVC
VS
VS
367
1 588
520
25 480
36 630
Mesto Nemšová
Mesto Nemšová
Mesto Nemšová
Mesto Nemšová
Mesto Nemšová
SP
SP
TO
SL
SL
PMVC
VS
PMVC
PMVC
PMNC
594
15 560
580
595
296
Mesto Nemšová
Mesto Nemšová
Mesto Nemšová
VPS Nemšová
Mesto Nemšová
Mesto Nemšová
Mesto Nemšová
SP
SP
SP
TO
SP
SP
SP
PMVC
VS
VS
VS
VS
VS
VS
980
2 408
2 950
925
6 239
3 498
3 659
Obec Selec
Obec Svinná
SP
SP
PMNC
VS
170
15 440
Obec Svinná
Obec Trenčianske Mitice
SP
SP
PMVC
VS
676
5 792
Zmluvná cena s DPH (tis.
Sk, od r. 2009 Euro)
24 511
330
Strana 42
Verejné obstarávanie
P.č.
Verea, s.r.o., Ing. Vratislav Vetrák, Hurbanova 1599/60, 911 01 Trenčín
AKCIA
107 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, Trenčianske Stankovce
108 Rekonštrukcia miestnej komunikácie a dažďová kanalizácia, Trenčianske
Stankovce, časť Malé Stankovce
109 Rekonštrukcia miestnej komunikácie a dažďová kanalizácia, Trenčianske
Stankovce, časť Rozvadze
110 Rekonštrukcia areálu Parku Jána Lipského, Trenčianske Stankovce
111 Prezentačné dni obce Miezgovce – Doprava
112 Prezentačné dni obce Miezgovce – Marketing a prieskum trhu
113 Prezentačné dni obce Miezgovce – Manažovanie projektu a s tým spojené
mzdové náklady manažéra a jeho tímu
114 Prezentačné dni obce Miezgovce – Spracovanie a distribúcia propagačných
materiálov
115 Prezentačné dni obce Miezgovce – Publicita a reklama + prenájom miestnosti
116 Prezentačné dni obce Miezgovce – Ubytovanie zahraničného partnera a strava
pre zahraničného partnera
117 Prezentačné dni obce Miezgovce – Vypracovanie analýzy
118 Prezentačné dni obce Miezgovce – Vypracovanie projektu
119 Prezentačné dni obce Miezgovce – Vypracovanie štúdie
120 Prezentačné dni obce Miezgovce – Vypracovanie webových stránok
SPOLU rok 2005
Objednávateľ
SP, SL,
TO
Obec Trenčianske
Stankovce
Obec Trenčianske
Stankovce
Obec Trenčianske
Stankovce
Obec Trenčianske
Stankovce
Obec Miezgovce
Obec Miezgovce
Obec Miezgovce
SP
Postup
VO
VS
SP
VS
5 758
SP
VS
9 640
SP
VS
950
SL
SL
SL
PMNC
PMNC
PMVC
20
120
450
Obec Miezgovce
SL
PMNC
200
Obec Miezgovce
SL
PMNC
68
Obec Miezgovce
SL
PMNC
110
Obec Miezgovce
Obec Miezgovce
Obec Miezgovce
Obec Miezgovce
SL
SL
SL
SL
PMNC
PMNC
PMNC
PMNC
210
170
240
50
220 348
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SP
SP
PMVC
PMVC
2 118
986
Zmluvná cena s DPH (tis.
Sk, od r. 2009 Euro)
5 263
Rok 2004
1
2
Kancelária prvého kontaktu
Rekonštrukcia rozvodov ÚK – Športová hala, Trenčín II. Etapa
Strana 43
Verejné obstarávanie
P.č.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Verea, s.r.o., Ing. Vratislav Vetrák, Hurbanova 1599/60, 911 01 Trenčín
AKCIA
Projekt stavby – Križovatka ulíc Soblahovská a Legionárska , Trenčín
Cyklotrasa pri Tepličke - zameranie
Projekty stavieb na rekonštrukcie škôl
Cyklistické trasy – cesta pri Váhu – pravá strana
Projekt stavby – Rekonštrukcia budovy MsÚ, Farská 10, Trenčín
Projekt stavby – Hotel Tatra – rekonštrukcia strechy
Projekt stavby – Hotel Tatra – rekonštrukcia fasády
Projekt stavby – Kanalizácia Kubra II.
Projekt stavby – Odvodnenie sídliska Juh – ul. gen. Svobodu
Projekt stavby – Odvodnenie sídliska Juh – ul. Halalovka
Projekt stavby – Rekonštrukcia DOS ul. Piaristická, Trenčín
Projekt stavby – Rekonštrukcia Domova penziónu pre dôchodcov, ul. Lavičková
10, Trenčín
Projekt stavby – MŠ ul. Orechovská - plynofikácia
Projekt stavby – Cyklotrasa pri Tepličke, Trenčín
Projekt sadových úprav – ul. Hviezdoslavova
Projekt sadových úprav – ul. Saratovská
Projekt sadových úprav – ul. Osloboditeľov
Projekt sadových úprav – ul. Gen. Svobodu
Projekt sadových úprav – ul. Piaristická
Rekonštrukcia hotela Tatra - strecha
Projekt stavby – Rekonštrukcia budovy Mestskej polície, Trenčín
Rekonštrukcia mládežníckych šatní Zimný štadión Trenčín – hygienické
zariadenia
Rekonštrukcia mládežníckych šatní Zimný štadión Trenčín – kabína č. 62
Rekonštrukcia mládežníckych šatní Zimný štadión Trenčín – kabína č. 64
Plynofikácia MŠ ul. Niva, Trenčín
Rekonštrukcia hotela Tatra - fasáda
Objednávateľ
SP, SL,
TO
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SL
SL
SL
SP
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
Postup
VO
PMVC
PMNC
VS
PMVC
PMVC
PMNC
PMNC
PMVC
PMVC
PMVC
VS
PMVC
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SP
SL
SP
PMNC
PMNC
PMNC
PMNC
PMNC
PMNC
PMNC
PMVC
PMNC
PMNC
80
245
29
27
33
36
26
1 090
149
593
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SP
SP
SP
SP
PMNC
PMNC
PMNC
PMVC
593
594
593
1 985
Zmluvná cena s DPH (tis.
Sk, od r. 2009 Euro)
299
71
5 845
1 260
459
50
49
349
339
329
798
488
Strana 44
Verejné obstarávanie
P.č.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Verea, s.r.o., Ing. Vratislav Vetrák, Hurbanova 1599/60, 911 01 Trenčín
Objednávateľ
SP, SL,
TO
Statická doprava Sihoť II. etapa - štúdia
MŠ ul. Opatovská – rekonštrukcia a modernizácia bojlerov
Cyklistické trasy – cesta pri Váhu – ľavá strana – prejazd cez železnicu
MŠ ul. Legionárska – rekonštrukcia a modernizácia bojlerov a prípravy TÚV
Rekonštrukcia budovy Mestskej polície, Trenčín
MŠ ul. Orechovská – plynofikácia a ústredné kúrenie
Projekt stavby – Prívod vody – Chata Soblahov
Dispečerský systém kontroly a riadenia mestských zdrojov tepla
Meranie a regulácia pre vzduchotechniku Športovej haly v Trenčíne
Štúdia - Zaokruhovanie mestskej komunikácie – sídlisko Nad tehelňou
Projekt stavby – Rekonštrukcia striech – Mestská športová hala, Trenčín
Projekt stavby – Rekonštrukcia budovy Mierové nám. č. 16, Trenčín
Projekt stavby – Rekonštrukcia vykurovania budovy ul. Farská 1, Trenčín
Rekonštrukcia sociálnych zariadení ZŠ ul. Veľkomoravská, Trenčín
Kanalizácia Kubranská cesta – predĺženie stoky AE
Rekonštrukcia domu Merina - Kolonky č. 381, 382
Projekt stavby – ZŠ Veľkomoravská – športový areál, Trenčín
ZŠ ul. Novomeského – športový areál - štúdia
Projekt stavby – Prístupová cesta na hrad – Matúšova ulica, Trenčín
Projekt stavby – Rozšírenie MK Pod Juhom, Trenčín
Projekt stavby – Rekonštrukcia ul. Novomeského, Trenčín
Juhovýchodný obchvat Mesta Trenčín – preložka cesty I/61 – posudzovanie
vplyvu na ŽP
Dokumentácia pre územné rozhodnutie - Juhovýchodný obchvat Mesta Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SL
SP
SP
SP
SP
SP
SL
SP
SP
SL
SL
SL
SL
SP
SP
SP
SL
SL
SL
SL
SL
SL
Postup
VO
PMNC
PMNC
PMVC
PMNC
PMVC
PMNC
PMVC
PMVC
PMVC
PMNC
PMNC
PMVC
PMNC
PMVC
PMVC
PMVC
PMNC
PMNC
PMVC
PMNC
PMVC
PMNC
Mesto Trenčín
SL
PMVC
465
Dokumentácia pre územné rozhodnutie - Juhovýchodný obchvat Mesta Trenčín
– preložka cesty I/61 – prekládky IS
Mesto Trenčín
SL
PMVC
465
AKCIA
Zmluvná cena s DPH (tis.
Sk, od r. 2009 Euro)
119
299
340
368
1 995
498
320
2 359
2 297
269
149
475
178
2 380
1 728
1 085
291
286
488
118
149
285
Strana 45
Verejné obstarávanie
P.č.
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
Verea, s.r.o., Ing. Vratislav Vetrák, Hurbanova 1599/60, 911 01 Trenčín
AKCIA
Juhovýchodný obchvat Mesta Trenčín – preložka cesty I/61 – obstaranie
územného rozhodnutia na umiestnenie stavby
Rekonštrukcia dverných otvorov ZŠ ul. Veľkomoravská, Trenčín
Krytá plaváreň – tienenie okien hlavného bazénu
PD Kancelária prvého kontaktu - interiér
Oprava fasády budovy Kultúrneho domu v Adamovských Kochanovciach
Rekonštrukcia MK Klúčové – ul. Slnečná, Holubiho
Nákup nádob a vybavenia pre separovaný zber papiera
Nákup nádob a vybavenia pre separovaný zber papiera – plastové kontajnery
a PE vrecia
Nákup nádob a vybavenia pre separovaný zber plastov
Nákup nádob a vybavenia pre separovaný zber skla
Nákup vybavenia zberného dvora
Odstránenie havarijného stavu telocvične ZŠ sv. Michala v Nemšovej
Projekt stavby – Rekonštrukcia miestnych komunikácii Trenčianske Mitice
Oddychové centrum Trenčianske Stankovce
Rozšírenie IBV Hoštáky 2, Trenčianske Stankovce – vodovod, splašková
kanalizácia, plynovod
Zvýšenie energetickej efektívnosti prevádzky objektu Základnej školy Jána
Lipského, Trenčianske Stankovce
Oprava havarijného stavu povlakovej krytiny plochých striech na objekte novej
telocvične a na objekte šatní novej telocvične Základnej školy v Trenčíne, ul.
Hodžova 37, Trenčín
SPOLU rok 2004
Objednávateľ
SP, SL,
TO
Mesto Trenčín
SL
Postup
VO
PMNC
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Obec Adamovské
Kochanovce
Mesto Nemšová
Mesto Nemšová
Mesto Nemšová
SP
SP
SL
SP
PMNC
PMNC
PMNC
PMNC
520
489
130
120
SP
TO
TO
PMNC
PMVC
PMNC
586
495
265
TO
TO
TO
TO
SL
SP
PMVC
PMVC
PMVC
PMNC
PMVC
VS
521
487
550
595
378
37 017
SP
PMVC
1 031
SP
VS
7 855
SP
PMNC
Mesto Nemšová
Mesto Nemšová
Mesto Nemšová
Mesto Nemšová
Obec Trenčianske Mitice
Obec Trenčianske
Stankovce
Obec Trenčianske
Stankovce
Obec Trenčianske
Stankovce
ZŠ ul. Hodžova Trenčín
Zmluvná cena s DPH (tis.
Sk, od r. 2009 Euro)
199
390
88 547
Strana 46
Verejné obstarávanie
Verea, s.r.o., Ing. Vratislav Vetrák, Hurbanova 1599/60, 911 01 Trenčín
AKCIA
Objednávateľ
SP, SL,
TO
Postup
VO
Projekt stavby – Sprístupnenie mestskej veže a budovy MsÚ Trenčín
Projekt stavby – Rekonštrukcia školy, ul. 1. mája, Trenčín
Odvodnenie átria – prístup na Brezinu
Projekt stavby – Splašková kanalizácia ul. Jahodová, Trenčín
Kanalizácia ul. Jasná, Trenčín
Kanalizácia ul. Žabinská, Trenčín
Projekt pre ÚR – Kanalizácia Trenčín - Záblatie
Projekt stavby – Komunikácia ul. Široká, Hrabovská a odvodnenie
Projekt stavby – Komunikácia ul. Široká, Hrabovská Súhrady (časť) a
odvodnenie
Projekt stavby – Prepojenie ul. Zlatovská po diaľničný privádzač
Projekt stavby – Prepojenie ul. Zlatovská po diaľničný privádzač (časť)
Projekt stavby – MK Okružná
Projekt stavby – Chodník ul. Gen. Viesta
Projekt stavby – Parkovisko na ul. Legionárskej č.d. 45, 47
Projekt stavby – Rekonštrukcia ul. Olbrachtova
Projekt stavby – Oporný múr Horný Šianec
Projekt stavby – Rekonštrukcia rozvodov ÚK – Mestský futbalový štadión
Chodník pri Kovotexe, ul. Opatovská, Trenčín
Rekonštrukcia strechy MŠ ul. Šmidkeho, Trenčín
Rekonštrukcia strechy MŠ ul. Stromová, Trenčín
Rekonštrukcia strechy MŠ ul. Hanzlíkovská, Trenčín
Rekonštrukcia strechy MŠ ul. Legionárska, Trenčín
Rekonštrukcia terás MŠ ul. Kubranská, Trenčín
Chodník ul. Gen. Svobodu a prepojenie ul. Gen. Svobodu s ul. Bazovského
Projekty na rekonštrukcie a opravy striech – MŠ Halašu, Stromová, Legionárska,
Kubranská, Hanzlíkovská, Šmidkeho a DOS – Piaristická 42
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SL
SL
SP
SL
SP
SP
SL
SL
SL
PMNC
PMNC
PMNC
PMNC
PMNC
PMNC
PMNC
PMVC
PMNC
135
162
404
79
565
426
229
276
110
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SL
PMVC
PMNC
PMNC
PMNC
PMNC
PMNC
PMNC
PMNC
PMVC
PMNC
PMNC
PMNC
PMNC
PMNC
PMVC
PMNC
245
65
132
92
80
75
146
100
610
582
384
660
680
505
751
520
P.č.
Zmluvná cena s DPH (tis.
Sk, od r. 2009 Euro)
Rok 2003
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Strana 47
Verejné obstarávanie
P.č.
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Verea, s.r.o., Ing. Vratislav Vetrák, Hurbanova 1599/60, 911 01 Trenčín
AKCIA
Cyklistické trasy – cesta pri Váhu, ľavá strana
ŽS Opatová – vykurovanie a plynofikácia
Parkovisko pri Diagnostickom centre, Juh
Projekt stavby – Materská škola ul. Medňanského - plynofikácia
Rekonštrukcia chodníka ul. Farská, Trenčín
Inžinierske siete – Opatová, Kubra, Kubrica - štúdia
Oprava múru Mestského opevnenia – II. etapa - prevencia ochrany múru
Projekt stavby – ZŠ Kubranská cesta – kanalizačná prípojka
Zastávky MHD + autobusová nika – OD Kaufland
PD Chodník ul. Vlárska
Materská škola ul. Medňanského - plynofikácia
Projekt stavby – Rekonštrukcia rozvodov ÚK – Športová hala, Trenčín
Rekonštrukcia rozvodov ÚK – Mestský futbalový štadión
Plynová kotolňa Mestského futbalového štadióna
PD – Kanalizácia Kubra – retenčné nádrže
ZŠ Kubranská cesta – kanalizačná prípojka
Verejné WC – Štúrovo námestie - štúdia
Projekt stavby - Trenčín – Belá, cestný most
IS Opatová, kubra, Kubrica – štúdia; IS – ľavá strana mesta – vodohsp. časť,
voda a kanal.
PD Kancelária 1. kontaktu - rekonštrukcia
Rekonštrukcia rozvodov ÚK – Športová hala, Trenčín
ZŠ ul. Bezručova – bezbariérová úprava WC
ZŠ Kubranská cesta – kanalizačná prípojka - II. etapa
Odstránenie havarijného stavu mestského opevnenia
Bezbariérový vstup ZŠ ul. Hodžova, Trenčín
Úprava chodníka Vlárska cesta Trenčín
Objednávateľ
SP, SL,
TO
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SP
SP
SP
SL
SP
SL
SP
SL
SL
SL
SL
SL
SP
SP
SL
SP
SL
SL
SL
Postup
VO
PMVC
PMVC
PMNC
PMNC
PMNC
PMVC
PMNC
PMNC
PMNC
PMNC
PMNC
PMNC
PMVC
PMVC
PMNC
PMVC
PMNC
PMNC
PMVC
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SL
SP
SP
SP
SP
SP
SP
PMNC
PMVC
PMNC
PMNC
PMNC
PMNC
PMVC
Zmluvná cena s DPH (tis.
Sk, od r. 2009 Euro)
953
658
336
135
56
350
200
49
59
35
114
100
847
1 100
150
778
59
110
380
99
895
180
280
341
94
438
Strana 48
Verejné obstarávanie
P.č.
Verea, s.r.o., Ing. Vratislav Vetrák, Hurbanova 1599/60, 911 01 Trenčín
AKCIA
53
Oprava striech Obecného úradu a Požiarnej zbrojnice v Adamovských
Kochanovciach
Projekt stavby – Kanalizácia obce Adamovské Kochanovce
54
55
56
Osobný automobil
Rekonštrukcia plochej strechy Materskej školy Selec
Projekt stavby na akciu – Priemyselný areál Trenčianske Stankovce
57
Kanalizácia splašková Trenčianske Stankovce, k.ú. Sedličná – I. etapa
58
Kanalizácia Trenčianske Stankovce – smer Selec
52
Objednávateľ
SP, SL,
TO
Obec Adamovské
Kochanovce
Obec Adamovské
Kochanovce
Obec Dolná Súča
Obec Selec
Obec Trenčianske
Stankovce
Obec Trenčianske
Stankovce
Obec Trenčianske
Stankovce
SP
Postup
VO
PMVC
SP
PMVC
380
TO
SP
SL
PMVC
PMNC
PMVC
495
450
514
SP
VS
10 825
SP
VS
14 595
SPOLU rok 2003
Zmluvná cena s DPH (tis.
Sk, od r. 2009 Euro)
850
44 918
Rok 2002
1
2
3
4
Vodovod Horné Orechové
Statická doprava Sídlisko Juh I.
Oprava strechy telocvične základnej školy Selec
Autobusová zastávka, Selec
SPOLU rok 2002
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Obec Selec
Obec Selec
SP
SP
SP
SP
VS
VS
VS
VS
8 584
3 752
860
96
13 292
Mesto Trenčín
SP
VS
6 757
Rok 2001
1
Obytná štvrť nad Juhom II., Trenčín
Strana 49
Verejné obstarávanie
P.č.
2
3
Verea, s.r.o., Ing. Vratislav Vetrák, Hurbanova 1599/60, 911 01 Trenčín
AKCIA
Rekonštrukcia KD Záblatie – I. etapa
Plynofikácia kotolne ZŠ Selec a telocvične ZŠ Selec
SPOLU rok 2001
Objednávateľ
SP, SL,
TO
Mesto Trenčín
Obec Selec
SP
SP
Postup
VO
VS
VS
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SP
SP
SP
SP
VS
VS
VS
VS
32 580
5 029
68 780
12 254
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
Mesto Trenčín
SP
SL
SL
SL
VS
VS
VS
VS
3 220
750
350
520
123 483
Zmluvná cena s DPH (tis.
Sk, od r. 2009 Euro)
1 524
825
9 106
Rok 2000
1
2
3
4
5
6
7
8
Rekonštrukcia domov č.381, 382 ul. M.R. Štefánika
Rekonštrukcia fasády a mestskej veže MsÚ Trenčín
Rekonštrukcia letnej plavárne Trenčín - Sihoť, I. etapa
Rekonštrukcia križovatky ulíc Soblahovská a Gen. L. Svobodu na kruhový
objazd
Rekonštrukcia sobášnej siene
Generel dopravy
Generel zelene
Generel centrálnej mestskej zóny
SPOLU rok 2000
SPOLU za roky 2000 - 2014 (prepočet v Sk)
SPOLU za roky 2000 - 2014 (prepočet v Euro)
3 494 307 300
115 989 753
Strana 50
Verejné obstarávanie
P.č.
Verea, s.r.o., Ing. Vratislav Vetrák, Hurbanova 1599/60, 911 01 Trenčín
AKCIA
Objednávateľ
SP, SL,
TO
Postup
VO
Zmluvná cena s DPH (tis.
Sk, od r. 2009 Euro)
Vysvetlivky:
SL - služby
SP - stavebné práce
TO - tovary
VS - verejná súťaž
US - užšia súťaž
RKSZ - rokovacie konanie so zverejnením
RKBZ - rokovacie konanie bez zverejnenia
PMNC - podprahová metóda s nižšou cenou
PMVC - podprahová metóda s vyššou cenou
PZ - podprahová zákazka
PLZ - podlimitná zákazka
ZNH - zákazka s nízkou hodnotou
ZNZ - zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní
VO - verejné obstarávanie
Pri prepočítaní cien je dodržaný konverzný kurz 30,1260 Sk / 1 Euro
Strana 51
Download

Zoznam zrealizovaných verejných obstarávaní si môžete