UNIVERZITA KOMENSKÉHO v BRATISLAVE
JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA v MARTINE
Malá Hora 10701/4A 036 01 MARTIN
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je
spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“.
STAHL REISEN, spol. s r.o.
Ul. 29. augusta
P.O.Box 56
036 01 Martin
CKM 2000 TRAVEL
Naše číslo
ETN Slovakia s.r.o.
Tupého 23/A
831 01 Bratislava - Nové Mesto
37
Vybavuje:
JLFUK MT 709 ZNH/2013
Ing. Jana Pedanová, 043/2633204
Výzva na predloženie ponuky - zákazka z nízkou hodnotou
Vec:
Vážený obchodný partner, Vaša spoločnosť je u nás vedená v databáze firiem v oblasti poskytovania služieb.
Na základe vykonávaného prieskumu trhu
služby
a potreby realizácie nákupu
Predmet zákazky
Letenka Viedeň - Mendoza a späť
Vás vyzývam k
predloženiu cenovej ponuky do
miesto dodania
16.7.2013 do 12:00 hod
Jesseniova lekárska fakulta UK Martin
9.13
Plánovaný termín dodávky:
Oprávnený rokovať vo veciach technických
Označenie projektu:
ITMS 26110230071
Cenovú ponuku pri dodržaní minimálnych technických parametrov predkladať v zložení:
cena za službu. Na záver uviesť celkovú cenu za predmet zákazky. Všetky položky uvádzať v € bez DPH,
DPH 20% v €, v € s DPH.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť obstarávaný rozsah v závislosti od ponúknutej ceny
a taktiež uzatvoriť zákazku bez výberu predávajúceho ak sa zmenia okolnosti, za ktorých sa zákazka
pripravovala.
Verejný obstarávateľ vyzve k uzavretiu obchodného vzťahu najvhodnejšieho partnera .
Kritérium na vyhodnotenie: Najnižšia cena pri dodržaní požiadaviek špecifikácie.
Každý uchádzač bude vyrozumený o úspešnosti alebo neúspešnosti
Vôči rozhodnutiu verejného obstarávateľa nie je možné odvolanie.
Za zapojenie sa do procesu obstarania a zaslanie ponuky Vám vopred ďakujeme.
Súčasťou výzvy je príloha so špecifikáciou predmetu zákazky.
Pri prípadnom zasielaní cenovej ponuky poštou označte obálku textom "NEOTVÁRAŤ" a číslom 709/2013
Kontaktné údaje:
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Malá Hora 10701/4A, 036 01 Martin
Kontaktná osoba: Ing. Jana Pedanová
Telefón: 043 - 2633204 Fax: 043 – 2633300 e-mail: [email protected]
V Martine
16.7.2013
S pozdravom
Ing. Ľubica Červeňová, v.r.
tajomníčka JLF UK Martin
Download

Letenka Viedeň - Mendoza a späť