Podštrkové rohože
1
1
2
Funkčný princíp
Podštrkové rohože vyrobené z
materiálov Sylomer® a Sylodyn®
spoločnosti Getzner obmedzujú
statické a dynamické sily vyvíjané na
štrkové lôžko železničnou dopravou.
Najdôležitejšie oblasti použitia:
–Izolácia vibrácií v blízkosti
železničných tratí v husto
obývaných oblastiach:
ľahká koľajová doprava a hlavné
trate v blízkosti budov.
–Ochrana stavieb a budov citlivých
na vibrácie alebo so zvýšenými
nárokmi zvukovej izolácie ako sú
koncertné sály, múzeá, nemocnice,
historické budovy alebo budovy
s citlivými laboratórnymi,
skúšobnými lebo meracími
zariadeniami.
–Zníženie emitovaného
sekundárneho hluku konštrukciou
mostných objektov.
–Zvýšená stabilita geometrickej
polohy koľaje a zníženie tlaku na
štrk znížujú prevádzkové náklady v
najviac zaťažených úsekoch.
Getzner podštrkové rohože
sa skladajú z niekoľkých vrstiev:
–
Roznášacia vrstva
Vrchná vrstva rohože sa skladá z
geotextílie alebo Filcu s vysokou
prieťažnosťou a odolnosť proti
roztrhnutiu. Táto vrstva sa
deformuje pri zaťažení rohože.
Kamenivo zvršku je pevne
zakotvené a pozície zŕn sú
stabilizované zvýšenou kontaktnou
plochu. Vzniknuté sily sú rozložené
po celej ploche rohože a prenášaju
sa do spodnej pružnej vrstvy.
– Pružná vrstva
Pružná vrstva sa skladá z
mikrobunkových polyuretánových
materiálov. Materiály sú objemovo
stlačiteľné, preto nevyžadujú
žiadne profily alebo dutiny pre
ich zapruženie. V závislosti od
typu rohože sa pružná vrstva
skladá z jednej alebo dvoch
vrstiev, ktorých hustota sa stanoví
podľa požiadaviek na statickú a
dynamickú tuhosť.
3
2
Inžinierske
služby
Spoločnosť Getzner vyvinula pre
inštaláciu podštrkových rohoží špecializovaný výpočtový model, ktorý
umožňuje veľmi spoľahlivú predikciu
do­siahnuteľnej redukcie vibrácií.
V
iacnásobné série testov z rôznych
železničných spoločností v rôznych
experimentálnych podmienkach ukázali, že predpovede spoločnosti Getzner
sa zhodovali so skutočnými výsledkami.
Pre každú aplikáciu a typu rohože špecailisti spoločnosti Getzner vytvárajú
samostatné návrhy. Táto služba je
štandardný servis pre zákazníkov.
V rámci komplexného balíka služieb
ponúka spoločnosť Getzner vytvorenie
inštalačného plánu prostredníctvom
CAD, špecifické modely výpočtu na
stanovenie priehybu koľajnice, individuálnu podporu na mieste výstavby
alebo pokyny pre inštaláciu rohoží. Aby
to bolo možné, spoločnosť vytvorila
špeciálne skúšobné technické laboratórium.
V úzkej spolupráci so zákazníkmi a
rôznymi výskumnými a skúšobnými
ústavmi, Getzner neustále mení a
testuje sortiment produktov. Inžinieri,
produktoví manažéri a fyzici sa neustále
sústreďujú na rastúce požiadavky trhu a
zákazníkov.
Podštrkové rohože z materiálu Sylomer®
a Sylodyn® v posledných desaťročiach
neraz v praxi preukázali svoju kvalitu.
4
Skúšky a praktické merania sú zabezpečované následovnými
inštitúciami (výňatok):
–Výskumno-skúšobný ústav dopravných stavieb technickej univerzity,
Mníchov
–Ústredný úrad kontroly a ochrany pred vibráciami,
TÜV Rheinland, Kolín nad Rýnom
–Výskumný ústav nemecká železníc
–Arsenal Research, Viedeň
–Müller BBM GmbH, Mníchov
–ISMES Spa, Taliansko
–Ústav cestnej a železničnej dopravy, Technická univerzita v Berlíne
–Univ. Dr. Peter Steinhauser - stavebný inžinier technickej fyziky, Viedeň
–Úrad pre stavebníctvo, dopravu a životné prostredie,
Ruthishauser Engineering, Zürich
–Švajčiarske federálne laboratórium pre testovanie materiálov a výskum,
EMPA, Dübendorf
–Fritsch, Chiari & Partner Ziviltechniker GmbH, Viedeň
Výskumné a testovacie správy budú poskytnuté na vyžiadanie.
5
3
Technické informácie
o produkte
Súčiniteľ
spolupôsobenia
Účinnosť
a miera vloženého útlmu
Správna tuhosť rohože závisí na
aplikácií, konštrukcii zvršku (výška
štrkového lôžka, plocha
a rozdelenie podvalov, typ koľajnice)
a prevádzkových podmienok
(nápravový tlak, traťová rýchlosť).
Účinok podštrkových rohoží sa
prejavuje znížením úrovne vibrácií
šírených v podloží po ich zabudovaní
ierou tuhosti je súčineteľ
spolupôsobenia rohoží, uvádzaný
v N/mm3. Táto hodnota je vo veľkej
miere zodpovedná za priehyb
koľaje pri jazde. Ak sú dodržané
odporúčania, priehyb koľaje je vo
všeobecnosti menší ako 3 mm a pre
vysokorýchlostné trate menší
ako 1,5 mm.
Pre jednotlivé nasadenia spoločnosť
Getzner určuje skutočný priehyb koľaje
na základe výpočtu ohybovej krivky.
– H
motnosť neodpružených častí
podvozkov
– Dynamická tuhosť, útlm a hmotnosť
štrkového lôžka bez podložky
– Dynamická tuhosť a útlm rohože
(v závislosti na zaťažení, frekvencií
a amplitúde)
– Odolnosť spodku proti vibráciám
(impedancia)
M
miera účinnosti, “vložený útlm”,
sa určuje ako rozdiel 1/3 oktávy)
v závislosti na 1/3-oktávových úrovní
(celková úroveň v 1/3-oktávovom
frekvenčnom pásme) ako funkcia
1/3-oktávových stredných frekvencií.
Účinnosť nevychádza iba
z podštrkových rohoží, ale vyplýva
z charakteristík celého systému - od
vozidla po spodok.
tlak[N/mm3]
M
Následovné parametre
sú obzvlášť dôležité:
0. 20
0. 15
0. 10
C sta t=0.0 3 N/ mm3
0. 05
Pružná charakteristika
podštrkovej rohože Sylodyn® DN 335
6
0.0 2
0.0 0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12
Zapruženie (mm)
Výpočtový model
P
osúdením celého systému a
zhrnutím okrajových podmienok
konštrukcie vie Getzner, použitím
výpočtového modelu, určiť účinnosť
antivibračných opatrení pred ich
zabudovaním.
Model vychádza z predpokladu, že
dynamické vlastnosti podštrkovej
rohože je možné v relevantných
medziach frekvencií a zaťaženia
v plnej miere opísať hodnotami
veličín - “Dynamická tuhosť”
a “Stratový súčineteľ”.
Dyn. súčiniteľ spolupôsobenia rohoží [N/mm3]
Podštrkové rohože Getzner spĺňajú
túto podmienku, pretože dynamická
tuhosť je iba v nízkej miere nezávislá na
frekvencií, zaťažení a amplitúde.
Výnimočne vysoká účinnosť
podštrkových rohoží sa dosiahne
v rozsahu frekvencií, kde vo zvršku
dochádza k tzv. koleso/koľajnicovozvrškovej rezonancii. K tomuto
dochádza v závislosti od tuhosti
podložia medzi cca. 50 Hz a 80 Hz.
možné uplatniť na podštrkové rohože
iných typov (Príklady: kompaktné
elastomérové ​​podložky s profilovaním
alebo vnútornými dutinami).
Vo väčšine aplikácií je účinnosť
vo frekvenčnom rozsahu pod
80 Hz obzvlášť dôležitá, pretože
tieto nízkofrekvenčné vibrácie sú
veľmi silno budené.
Stavby a stavebné prvky sú v
tomto frekvenčnom rozsahu ľahko
stimulovateľné čo vedie ku kmitaniu,
vibráciám stropov a stien.
Výsledky a predpovede účinkov
podvalových podložiek Getzner nie je,
vďaka ich technologickému náskoku,
Zaťaženie a frekvenčná závislosť
dynamickej tuhosti
(od: Müller-BBM, správa č 32242/12)
0.06
Zaťaženie F' = 0.03 N/mm2
F' = 0.06 N/mm2
Podštrková rohož: Sylodyn® DN 335
Rozmer vzorky: 200 x200 x35 mm3
F' = 0.01 N/mm2
F' = 0.10 N/mm2
0.04
0.02
0
40
80
120
160
200
Frekvencia (Hz)
7
4
Dlhodobé
správanie
Dlhodobá životnosť pri
najtvrdších podmienkach
Getzner podštroké rohože vykazujú
extrémne vysokú účinnosť aj po rokoch
nasadenia v prevádzke.
Toto sa ukázalo pri štúdiach
hodnotiacich dlhodobé vlastnosti
podštrkových rohoží Getzner.
P
o viac než 16 rokoch prevádzky a
dennom zaťažení približne 150 000
ton, boli vzorky odobraté z konštrukcie
zvršku a podrobené rozsiahlemu
testovaniu. Výsledky testov ukázali, že
podštrkové rohože stále vykazovali
vynikajúcu funkčnosť. Napriek viac
ako 16 rokov v prevádzke, preukázali
podštrkové rohože spoločnosti
Getzner svoju životnosť nezmenenou
tuhosťou. Pri kontrolných meraniach na
vzorkách, ktoré sa nachádzali viac ako
20 rokov v bahnitom teréne, nebolo vo
vnútri rohoží pozorované znečistenie.
Getzner podštrkové rohože, si
zachovávajú svoju funkčnosť aj
pri extrémnych podmienkach.
Vplyvy životného prostredia, ako sú
kompletné zaplavenie, mráz alebo
ťažké znečistenie koľajového štrkového
lôžka pôdou alebo oderom materiálu
kameniva neovplyvňujú rohože.
8
Citát zo správy o skúške externým
skúšobným ústavom:
“... Sylomer ® B 851 podštrková rohož
mimoriadne odolala extrémnemu
vysokému prevádzkovému zaťaženiu
v celkovej výške viac ako 760 miliónov ton
v období viac ako 16 rokov.”
9
5
Podkládka
a dodatočná montáž
Dodávka
a montáž
Spoločnosť Getzner vyrába podštrkové
rohože v jednotnej šírke 1,50 metra.
Rohožé sú rezané v továrni na
požadovanú dĺžku v súlade so šírkou
trate.
N
arezané rohože sú zrolované
a zabalené. Po označení miesta
inštalácie sú rohože doručené
priamo na stavenisko. Od hrúbky
rohoží 35 alebo 40 mm, je pre lepšiu
manipuláciu niekedy užitočnejšie
dodať rohože v dvoch oddelene
zrolovaných vrstvách.
Rolky s rohožami sú na základe
označenia distribuované na miesto
inštalácie a rozvinuté. Na mieste
sa vykonajú dokončovacie práce vloženie vymedzovacích klinov, prírezy
v oblúkoch.
Neustálym rozvojom metód podkládky
spoločnosť Getzner dosiahla, že hornú
vrstvu jednotlivých rohoží je možné
tepelne zvariť s vymedzovacími klinmi
a navzájom.
10
Požiadavky
na podložie
Rohož je plne funkčná ihneď po
položení - a to aj bez prilepenia k
podkladu.
Rohože sú bez problémov pojazdné
stavebnými strojmi. V prípade, že
rohože nie sú ihneď zaťažené štrkovým
lôžkom, je možné ich voči prípadnému
posunutiu eventuálne prilepiť k
podkladu (pohyb stavebných strojov,
priesaky vody). Getzner používa pre
tento prípad 2-zložkové PUR lepidlo
bez rozpúšťadiel. Lepenie sa vykonáva
tak, aby akákoľvek presiaknutá voda
mohla odtiecť do najbližšej drenáže.
Podštrkové rohože Getzner ležia
na podloží celou svojou plochou.
Vzhľadom na to, že sú pružné a
elastické vo všetkých smeroch, sa
do značnej miery prispôsobia tvaru
podložia.
K
eďže sa podložka prispôsobuje
podložiu, môže dôjsť k jej
poškodeniu ostrohrannými výstupkami
alebo hrbolmi.
Betónové povrchy musia byť najprv
mechanicky vyrovnané. Pri podkládke
rohoží na pláň železničného spodku
(zemná pláň, cementová stabilizácia,
asfaltobetón) nie sú požadované
žiadne špeciálne opatrenia.
Modernizácia existujúcich
železničných tratí
Pri dodatočnej inštalácií rohoží do
existujúcej časti trate, je povrch často
zo starého kameniva. V tomto prípade
sa ukázalo ako účinné riešenie použitie
rohoží s roznášaciou vrstvou na oboch
stranách.
V prípade, že sú rohože zaplavované,
môžu byť pod ne v pásoch položené
drenážne rohože. Aby sa zabránilo
vibračným mostom bývajú rošty alebo
mriežky odvodnenia prekryté rohožami
s perforáciou. Avšak aj tieto je možné
osadiť do pružného upevnenia.
Spoločnosť Getzner dodáva
podštrkové rohože samozrejme aj
s podrobným popisom inštalácie, ako
aj s lepidlom potrebným pre pokládku.
Ak je podklad s plastovým povrchom
(napr. epoxidová živica pri oceľových
mostoch), nie sú potrebné žiadne
zvláštne opatrenia.
Sylomer ® a Sylodyn ® sú bez
zmäkčovadiel a iných olejov. Ak majú
byť podštrkové rohože lepené, podložie
musí byť najprv suché a bez prachu.
profil
hmoždinka
bočná rohož
podštrková rohož
hmoždinka
Drenážne riešenie,
napr. s geotextíliou
Drenážne otvory
vŕtané na mieste
Getzner podštrkové rohože sú
obzvlášť cenené pri rekonštrukčných
projektov vzhľadom na ich nízku
hmotnosť a jednoduchú inštaláciu.
P
odštrkové rohože vyrobené z
materiálov Sylomer ® a Sylodyn ® sa
tiež osvedčili aj v citlivých oblastiach s
najvyššími požiadavkami na ochranu
proti vibráciám, ako aj za extrémnych
konštrukčných podmienok.
Metóda dodatočnej inštalácie vivinutá
spoločnosťou Getzner bola častokrát
overená v praxi a zabezpečuje rýchly
postup stavebných prác. Vzhľadom
na to, že nie je nutné demontovať
kompletný koľajový rošt, je pre
inštaláciu potrebná iba krátka výluka.
Keďže v tomto prípade nie je možné
prispôsobiť veľkosť rohože, je nutné
vykonať ich prírez na mieste. Rohože
je možné rezať voľne dostupnými
kobercovými nožmi.
Pokiaľ nie je opotrebenie prvkov zvršku
príliš veľké, je možné komponenty
znovu použiť. Koľajnice, podvaly,
upevnenia, kamenivo nemusia byť
nahradené novými, ako je tomu pri
iných systémoch sanujúcich vibrácie.
Spoločnosť Getzner triumfuje
hospodárnosťou a efektívnosťou.
Detail drenáže:
Sylomer ® a Sylodyn ® podštrkové rohože
11
Nadpis
Getzner Werkstoffe GmbH
Herrenau 5
6706 Bürs
Rakúsko
T +43-5552-201-0
F +43-5552-201-1899
[email protected]
Getzner Werkstoffe GmbH
Nördliche Münchner Str. 27a
82031 Grünwald
Nemecko
T +49-89-693500-0
F +49-89-693500-11
[email protected]
REFERENCIE (výber zákazníkov)
Železničné trate
Električkové trate
- ÖBB, Rakúsko
- Pro Rail, Holandsko
- DB AG, Nemecko
- CP, Portugalsko
- SBB, Švajčiarsko
- CD, Česko
- SNCF, Francúzsko
- Network Rail,
Veľká Británia
- RENFE, Spanien
- FS, Taliansko
- Banverket, Švédsko
- Jernbaneverket,
Nórsko
- Chinesische
Staatsbahnen, Čína
- THRSC, Taiwan
- KNR, Južná Kórea
- Banedanmark,
Dánsko
- Union Pacific
Railroad, USA
- SNCB, Belgicko
- ŽSR, Slovensko
Metro
- Amsterdam
- Atény
- Bangkok
- Berlín
- Bochum
- Budapešť
- Buenos Aires
- Dortmund
- Hamburg
- Hongkong
- Alicante
- Augsburg
- Barcelona
- Berlín
- Bern
- Bordeaux
- Bratislava
- Drážďany
- Essen
- Florencia
- Genf
- Graz
- Grenoble
- Krakov
- Londýn
- Los Angeles
- Miláno
- Mníchov
- Göteborg
- Isfahan
- Košice
- Krakow
- Le Mans
- Linz
- Lyon
- Madrid
- Miláno
- Marseille
- Mníchov
- Nantes
- Nizza
- Neu Delhi
- New York
- Nürnberg
- Osaka
- Praha
- Nürnberg
- Paríž
- Rím
- Rouen
- Sevilla
- Shiraz
- Straßburg
- Stuttgart
- Teneriffa
- Valencia
- Viedeň
- Zürich
- San Paulo
- Soul
- Singapur
- Tokio
- Viedeň
HYDROBETON s.r.o.
Staviteľská 3, 831 04 Bratislava
tel.: 02/4363 21 32, fax: 02/4363 21 33
e-mail: [email protected]
www.hydrobeton.sk
Z - 07
Bratislava 0911 725 727
Košice 0948 024 495
Download

Podštrkové rohože - getzner.sk