Síť kompetence pro interoperabilitu železniční infrastruktury
Interoperability of Railway Infrastructure Competence Network
Číslo projektu:
Termín realizace:
CZ.1.07/2.3.00/20.0176
01. 04. 2013 – 30. 06. 2015
Program workshopu
Geosyntetika v tělese železničního spodku
v souvislosti s interoperabilitou evropské železniční infrastruktury
Datum: 2. 10. 2014
Místo: Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 95, Brno
Místnost: D182
Kontaktní osoba:
Ing. Leoš Horníček, Ph.D. – Fakulta stavební ČVUT v Praze, e-mail: [email protected]
Program:
9:00 – 10:00
10:00 – 10:10
10:10 – 12:10
Registrace účastníků
Úvod
První blok přednášek
Ing. Petr Hubík, International Geosynthetics Society – Česká republika, Geomat s.r.o.
Rozdělení geosyntetických výrobků a jejich funkce (30 minut)
Seznámení se všemi běžnými typy geosyntetických výrobků, používanými materiály,
výrobními postupy a funkcemi, jež geosyntetika vykonávají ve stavebních konstrukcích.
Přednáška bude doplněna příklady použití geosyntetik v praxi, zejména v železničním
stavitelství.
Ing. Svatava Horáčková - Textilní zkušební ústav, s.p.
Základní zkušební postupy a metody v oblasti geosyntetik (30 minut)
Přednáška shrne základní požadavky na zkoušení geosyntetik, tak jak je stanovují
harmonizované normy. Udá základní popis a princip jednotlivých mechanických, chemických
zkoušek a zkoušek trvanlivosti a vysvětlí vazbu zkoušených parametrů na funkci geosyntetika
ve stavbě.
-1-
Ing. Petr Jasanský, Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Geosyntetika v konstrukci pražcového podloží tratí SŽDC (30 minut)
Příspěvek v úvodu nastíní vývoj používání geosyntetických výrobků na železničních tratích
v ČR. Dále se bude věnovat současné koncepci používání těchto produktů z hlediska
technických a konstrukčních požadavků, včetně charakteristických odkazů na konkrétní
příklady z realizovaných staveb.
Diskuse
12:10 – 13:10
13:10 – 14:50
Oběd
Druhý blok přednášek
Dr. Jacek Kawalec: Tensar International Ltd.
Stabilisation of railway balast and subballast with geogrids (75 minut)
Geosynthetic for stabilisation function, applications of geogrids for railways, research on
geogrids, current status of ISO standard - Design for geosynthetics.
Diskuse
14:50 – 15:10
15:10 – 16:40
Přestávka na kávu
Třetí blok přednášek
Ing. Leoš Horníček, Ph.D. - ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Laboratorní a provozní ověřování účinnosti geomřížek a geokompozitů uložených pod
kolejové lože (30 minut)
Příspěvek bude zaměřen na problematiku stabilizace a vyztužování kolejového lože
prostřednictvím dvouosých a hexagonálních geomřížek uložených na rozhraní kolejového
lože a pláně tělesa železničního spodku. Prezentovány budou výsledky laboratorních zkoušek
a dlouhodobého provozního ověřování ve zkušebních úsecích na železničních tratích v ČR.
-2-
Ing. Jana Dolejší, Studio D – akustika s.r.o.
Snižování provozních nákladů železničních tratí pomocí profesionálních trvale pružných
materiálů (30 minut)
Dle studií prováděných Technickou Univerzitou v Grazu má použití trvale pružných
podpražcových podložek a podštěrkových rohoží Getzner za následek zlepšení kvality koleje
nejen v celé síti Rakouských drah. Výsledky ukazují, že tyto materiály s velmi dlouhou
životností a vysokou odolností proti povětrnostním podmínkám a chemikáliím snižují
znehodnocení štěrku, pražců, i samotné kolejnice. Zvýšená kvalita trati má pak výrazný vliv
na prodloužení intervalů na údržbu i na zvýšení životnosti celého železničního svršku.
Diskuse
16:40 – 17:00
Zakončení, předání certifikátů o absolvování workshopu
-3-
Download

info - iricon