Environmentálna zodpovednosť
Ing. Robert Poór, PhD.
SIBAF 3. 10. 2012
Environmentálna zodpovednosť - história
q1993 štát zodpovedá za environment
q1993-2007 prevencia priemyselných havárií
78 spoločností
q2007-2012 environmentálna zodpovednosť
zákon presúva zodpovednosť
na spoločnosti
Ekologická záťaž
Ing. Robert Poór, PhD.
konateľ
҉
Industrial Risk
Consulting, s.r.o.
www.industrisk.sk
Prezentácia environmentálnych rizík
SIBAF 12. 10. 2012
Environmentálna zodpovednosť dnes
qLegislatíva
qZákon 245/2003 o integrovanej prevencii
a kontrole znečistenia životného prostredia
qZákon 359/2007 o prevencii a náprave
environmentálnych škôd
Ing. Robert Poór, PhD.
konateľ
҉
Industrial Risk
Consulting, s.r.o.
www.industrisk.sk
Prezentácia environmentálnych rizík
SIBAF 12. 10. 2012
Povinnosti prevádzkovateľov
Ing. Robert Poór, PhD.
konateľ
qPovinnosť prevádzkovateľov pri prevencii
a náprave environmentálnych škôd, vrátane
znášania s tým spojených nákladov
qZa škodu zodpovedá prevádzkovateľ,
ktorý environmentálnu škodu spôsobil
qFinančné krytie zodpovednosti
za environmentálnu škodu je povinný
zabezpečiť prevádzkovateľ nepretržite
po celý čas prevádzkovania
҉
Industrial Risk
Consulting, s.r.o.
www.industrisk.sk
Prezentácia environmentálnych rizík
SIBAF 12. 10. 2012
Environmentálna zodpovednosť - skúsenosti
q2007 – 2012 experimentálne overenie
poistného produktu environmentálnej
zodpovednosti, Allianz SP, Chartis
q1.3.-1.7.2012 lavína požiadaviek
na posudzovanie environmentálnych rizík
pred poistením environmentálnej
zodpovednosti
Ing. Robert Poór, PhD.
konateľ
҉
Industrial Risk
Consulting, s.r.o.
www.industrisk.sk
Prezentácia environmentálnych rizík
SIBAF 12. 10. 2012
Environmentálna škoda
q1986 – Sandoz – Švajčiarsko – požiar
q škody priame spôsobené požiarom
q škody z prerušenia prevádzky
q nové sklady + ČOV + zásobníky
q obnova biologického života v rieke Rýn
po celej dĺžke toku!
Ing. Robert Poór, PhD.
konateľ
҉
Industrial Risk
Consulting, s.r.o.
www.industrisk.sk
Prezentácia environmentálnych rizík
SIBAF 12. 10. 2012
Environmentálna zodpovednosť
qzodpovedné konanie
q kvantifikácia rizika
q posúdenie rizika
q poistná zmluva
qnezodpovedné konanie
q nulové posúdenie rizika
q zakúpenie PZ za symbolické poistné
Ing. Robert Poór, PhD.
konateľ
҉
Industrial Risk
Consulting, s.r.o.
www.industrisk.sk
Prezentácia environmentálnych rizík
SIBAF 12. 10. 2012
Predstavenie spoločnosti IRC
Ing. Robert Poór, PhD.
konateľ
Industrial Risk
Consulting, s.r.o.
www.industrisk.sk
qIndustrial Risk Consulting s.r.o.
qHodnotenie živelných rizík
qHodnotenie priemyselných rizík
qHodnotenie environmentálnych rizík
qPoradenstvo v oblasti rizikového
manažmentu
qZnalecká a expertízna činnosť
qVzdelávanie v oblasti rizikového
manažmentu
Prezentácia environmentálnych rizík
҉
SIBAF 12. 10. 2012
Klienti – partneri IRC
qPriemyselné organizácie
qPoisťovne
qBanky
qAudítorské spoločnosti
qSprostredkovatelia poistenia
qFinanční poradcovia
qMakléri
Ing. Robert Poór, PhD.
konateľ
҉
Industrial Risk
Consulting, s.r.o.
www.industrisk.sk
Prezentácia environmentálnych rizík
SIBAF 12. 10. 2012
Environmentálne hodnotenie rizika
qObjednávka klienta
qVyplnenie dotazníka
qObhliadka spoločnosti
qSpracovanie rizikovej správy
qInterpretácia rizikovej správy
qPodklad pre poisťovňu
Ing. Robert Poór, PhD.
konateľ
҉
Industrial Risk
Consulting, s.r.o.
www.industrisk.sk
Prezentácia environmentálnych rizík
SIBAF 12. 10. 2012
Posúdenie environmentálneho rizika
otázky pre
hodnotenie
rizika
alternatívne
odpovede
Ing. Robert Poór, PhD.
konateľ
҉
Industrial Risk
Consulting, s.r.o.
www.industrisk.sk
Prezentácia environmentálnych rizík
SIBAF 12. 10. 2012
Štruktúra rizikovej správy
qzodpovedá požiadavkám európskych
poisťovní a zaisťovní
qkriteriálny poriadok hodnotenia rizík
q požiadavky poisťovní + vlastné know-how
INDUSTRISK
q požiadavky zaisťovní + vlastné know-how
INDUSTRISK
Ing. Robert Poór, PhD.
konateľ
҉
Industrial Risk
Consulting, s.r.o.
www.industrisk.sk
Prezentácia environmentálnych rizík
SIBAF 12. 10. 2012
Obsah rizikovej správy
HAVARIJNÝ SCENÁR A NÁSLEDNÉ OPATRENIA
q Potenciál vzniku havárie a distribúcie znečistenia
q Potenciálne ohrozenie a dopad na okolie
q OPATRENIA PRI VZNIKU HAVARIJNEJ UDALOSTI
FOTODOKUMENTÁCIA
ŠKODOVÝ PRIEBEH
q Priame škody
q Náklady na odvrátenie škody
Ing. Robert Poór, PhD.
konateľ
Industrial Risk
Consulting, s.r.o.
www.industrisk.sk
PLÁNOVANÉ ZMENY
PRÍLOHY
q Situačný plán prevádzky a iné
Prezentácia environmentálnych rizík
҉
SIBAF 12. 10. 2012
Štruktúra jednotlivých kapitol
Vľavo: kritériá pre
posúdenie
Ing. Robert Poór, PhD.
konateľ
Vpravo: opis
existujúceho stavu
Zhrnutie: zistenia a hodnotenie z pohľadu možného
rizika s návrhom riešenia formou odporúčania ҉
Industrial Risk
Consulting, s.r.o.
www.industrisk.sk
Prezentácia environmentálnych rizík
SIBAF 12. 10. 2012
Kritériá pre posúdenie rizika
qspracované Industrial Risk Consulting s.r.o.
qspracované podľa požiadaviek poisťovní
qspracované podľa požiadaviek zaisťovní
qrozsah kritérií je v závislosti od činnosti
spoločnosti
Ing. Robert Poór, PhD.
konateľ
҉
Industrial Risk
Consulting, s.r.o.
www.industrisk.sk
Prezentácia environmentálnych rizík
SIBAF 12. 10. 2012
Zjednodušená bloková schéma
výroba elektrickej energie dieselagregátom
Možný únik
olejov a farieb
Oleje,
farby
q Výroba
q Údržba
q Možné riziko
Možný únik nafty
do podložia
Motorová
nafta
Pri zlom spaľovaní
zvýšená tvorba emisií
dieselagregát
Emisie
Možný únik nafty a
olejov
Ing. Robert Poór, PhD.
konateľ
Industrial Risk
Consulting, s.r.o.
www.industrisk.sk
Obaly,
textílie s
olejom,
štetce
Elektrická
energia
Prezentácia environmentálnych rizík
҉
SIBAF 12. 10. 2012
Situačný plán
Mapový podklad:
Google maps
Názvy
jednotlivých
objektov
Ing. Robert Poór, PhD.
konateľ
҉
Industrial Risk
Consulting, s.r.o.
www.industrisk.sk
Prezentácia environmentálnych rizík
SIBAF 12. 10. 2012
Hodnotenie rizika
Ochrana pomerov
v lokalite
Chránená krajinná oblasť
Malé Karpaty je vzdialená
2642 m od miesta
Ing. Robert Poór, PhD.
konateľ
҉
Industrial Risk
Consulting, s.r.o.
www.industrisk.sk
Prezentácia environmentálnych rizík
SIBAF 12. 10. 2012
Hodnotenie rizika
Lokality NATURA
2000
Mapa chránených vtáčích
území.
Chránené vtáčie územia sa
nachádzajú cca 5 km od
miesta prevádzky.
Ing. Robert Poór, PhD.
konateľ
҉
Industrial Risk
Consulting, s.r.o.
www.industrisk.sk
Prezentácia environmentálnych rizík
SIBAF 12. 10. 2012
Hodnotenie rizika
Lokality NATURA
2000
Mapa území európskeho
významu.
Všetky územia európskeho
významu sa nachádzajú viac
ako 4 km od miesta
prevádzky.
Ing. Robert Poór, PhD.
konateľ
҉
Industrial Risk
Consulting, s.r.o.
www.industrisk.sk
Prezentácia environmentálnych rizík
SIBAF 12. 10. 2012
Hodnotenie rizika
Lokalizácia
spoločnosti
v 10 000 m rádiuse.
Ing. Robert Poór, PhD.
konateľ
Popisuje vzdialenosti od
prevádzky pre hlavné cesty,
železničné stanice, letiská,
podzemné železnice,
čerpacie stanice, Políciu,
obchody, štadióny, kiná,
opery, kasína, múzeá,
rekreačné zariadenia,
univerzity, nemocnice,
reštaurácie, vládne budovy a
priemyselné komplexy.
҉
Industrial Risk
Consulting, s.r.o.
www.industrisk.sk
Prezentácia environmentálnych rizík
SIBAF 12. 10. 2012
Odporúčania na zníženie rizika
qvýber odporúčaní pre objednávateľa
q prijatie na okamžitú realizáciu
q prijatie do plánu údržby v roku ...
q prijatie do plánu modernizácie, obnovy,
rozvoja
q neprijaté odporúčania
q odporúčania, ktoré sú nežiadúce publikovať
Ing. Robert Poór, PhD.
konateľ
҉
Industrial Risk
Consulting, s.r.o.
www.industrisk.sk
Prezentácia environmentálnych rizík
SIBAF 12. 10. 2012
Kontakt
Ing. Robert Poór, PhD.
konateľ
qIndustrial Risk Consulting s.r.o.
qPovažská 17, 831 03 Bratislava, SK
qMobil: 00 421 903 281 085
qKontaktná osoba: Ing. Robert Poór, PhD.
qE-mail: [email protected]
qwww.industrisk.sk
qPartner v ČR: Respect CZ
҉
Industrial Risk
Consulting, s.r.o.
www.industrisk.sk
Prezentácia environmentálnych rizík
SIBAF 12. 10. 2012
Environmentálna zodpovednosť
qĎakujem za pozornosť
Ing. Robert Poór, PhD.
konateľ
Industrial Risk
Consulting, s.r.o.
www.industrisk.sk
Prezentácia environmentálnych rizík
SIBAF 12. 10. 2012
Download

Environmentálna zodpovednosť