VEDECKÝ A ORGANIZAČNÝ VÝBOR KONGRESU
ODBORNÝ PROGRAM
16,45 - 18,30
Piatok 26. októbra 2012
Prezident kongresu
MUDr. Beáta Sokolová
prezidentka SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ HOMEOPATICKEJ SPOLOČNOSTI
9,00 - 9,10
Otvorenie kongresu
Kazuistiky v pediatrii
Jaroslava Andresová, Velká Bystřice
9,10 - 10,45
Homeopatia a mytológia
Pavol Miček, Šaľa
Obojstranné vrodené vykĺbenie bedra
u novorodenca - kazuistika
Filoména Novotná, Bojnice
Sekretariát kongresu
Miroslava Waszczuková, viceprezidentka SLHS
Definice homeopatie 222 let od jejího zrození
Anastázie Fesiková, Ostrava - Dubina
SLOVENSKÁ LEKÁRSKA HOMEOPATICKÁ SPOLOČNOSŤ
P. O. Box 184
814 99 Bratislava
mobil: 0911 623 323
www.homeo.sk
Tao a homeopatie, porovnání dvou systémů
Zuzana Čajková, Olomouc
SPONZORI KONGRESU
Zdroj lieku a pacient
Pavol Tibenský, Brezová pod Bradlom
10,45 - 11,15
Prestávka
11,15 - 13,00
Samuel Hahnemann - otec homeopatie
Pavlína Nováčková, Ostrava - Dubina
Generálny sponzor kongresu: CRYSTAL CONSULTING, s. r. o. Bratislava
13,00 - 14,30
Obed
14,30 - 16,15
Aby aj koza aj vlk - kazuistika
Danuša Siveková, Bratislava
RAUT
SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ HOMEOPATICKEJ SPOLOČNOSTI
Miesto konania:
Foyer Doprastav, a.s.
Program večera:
18,45
19,00
9,00 - 10,45
Niektoré homeopatické aspekty v jin-jangovej typológii
Anna Ľuptáková, Bratislava
EAV a rezonancie homeopatie
Rastislav Korman, Kysucké Nové Mesto
EAV diagnostika a podporná liečba u neplodných
manželských párov
Gabriel Petrovics, Košice
Přínos elektrodiagnostických metod
v celostní medicíně
Věra Dolejšová, Jana Wankatová, Praha
Úplný systém rastlinnej ríše podľa Dr. J. Scholtena
Vladimír Petroci, Poprad
Podujatie je akreditované Slovenskou lekárskou komorou 10 kreditmi CME.
piatok 26. októbra 2012
Sobota 27. októbra 2012
Homeopatika z pohledu botaniky
Jana Hlavsová, Ostrava - Dubina
AKREDITÁCIA KONGRESU
Termín:
Homeopatická léčba jako metoda při léčení úrazů
i onemocnění při ozdravně léčebném pobytu dětí u moře
Miroslava Střížová, Ostrava - Michálkovice
Hahnemannova miasma - teorie, praxe a současnost
Alexander Fesik, Ostrava - Dubina
SLOVENSKÁ LEKÁRSKA HOMEOPATICKÁ SPOLOČNOSŤ vyslovuje poďakovanie
všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom participujú na príprave kongresu.
SPOLOČENSKÝ PROGRAM
Duchovné aspekty homeopatickej liečby
Tibor Baranec, Bratislava
10,45 - 11,15
Prestávka
11,15 - 12,45
Homeopatie jako konkurenční výhoda v lékárně
Irena Kaplijová, Zlín
Expres diagnostika homeopatických typů v lékárně
a její význam pro úspěšnou léčbu pacientů
Renata Blahová, Boskovice
Homeopatická typologie odpůrců homeopatie
Jana Hlavsová, Ostrava - Dubina
Případy mycosis fungoides
Naděžda Stauderová, Ostrava
Liek Arsenicum album - záchranca psieho života - kazuistika
Pavol Čech, Bratislava
Od Samuela Hahnemanna k současnosti - pozitivní
zkušenosti homeopatické léčby epilepsie
Alexander Fesik, Ostrava - Dubina
Výsledky a skúsenosti s použitím bioregulačných peptidov
BioCitia s.r.o., Bratislava
uvítací drink
recepcia
16,15 - 16,45
Prestávka
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
12,45 - 13,00
Záver kongresu
Download

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF