Odborná konferencia:
Bioplyn a biometán
Efektívna alternatíva energie
28.03.2012, Bratislava, hotel Mercure
Moderne technológie v oblasti BPS
Doc. Ing. Imrich ANDREJČÁK, PhD.
Technická univerzita Zvolen
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky
Katedra výrobných technológií a materiálov
Študentská 26
960 53 ZVOLEN
a
SLOVENSKÁ PLYNÁRENSKÁ
AGENTÚRA, s.r.o.
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ A
NAFTOVÝ ZVÄZ
Asociácia výrobcov energie
z obnoviteľných zdrojov
Curriculum Vitae
Doc. Ing. Imrich Andrejčák, PhD.
Narodil sa 3. januára 1961 v Prešove.
V roku 1985 ukončil VŠT Strojnícku fakultu Košice a získal titul: Ing. v odbore:
Prístrojová regulačná a automatizačná technika.
V roku 2003 ukončil externú ašpirantúru na Katedre prevádzky strojov Fakulty
výrobných technológií so sídlom v Prešove TU v Košiciach v odbore: Strojárske
technológie.
Od roku 1985 do 1999 pracoval v ČKD DUKLA, a. s. Veľký Šariš a EKOPLYN
družstvo Bratislava ako vývojový konštruktér a vedúci marketingu.
Od roku 1999 do 2006 pôsobil Fakulte výrobných technológií so sídlom v Prešove
Technická univerzita v Košiciach ako vysokoškolský učiteľ.
Od roku 2002 do 2008 bol konateľom spoločnosti: VPS – SLOVAKIA, spol. s r. o.
Prešov.
Od roku 2009 Doc. Výrobná technika
Technická univerzita vo Zvolene – Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky.
Je energetickým audítorom, držiteľom osvedčenia QS a je odborne spôsobilý v
tepelnej energetike.
V súčasnosti pôsobí na Technickej univerzite vo Zvolene, Fakulte environmentálnej
a výrobnej techniky a vykonáva pedagogickú a vedeckú činnosť.
Bol vedúcim vedeckého projektu: „VEGA č. 1/0511/08/5 Využitie technológii
3
neurónových sieti pre diagnostiku a spoľahlivosť technických systémov zariadení
tepelnej energetiky.“
VÝCHODISKOVÉ POZNATKY
•
Poslanie prednášky:
• Poslaním prednášky je poskytnutie prehľadu o moderných technológiach v
oblasti BPS získaných z pracovnej cesty Bayern – Fit for Partnership
Projekt „Moderné technológie v oblasti bioplynu“ 11. - 15. apríl 2011
Ciele prednášky:
–
–
–
chápať význam moderných technológií, kvality a inovácií,
poznať základné pojmy hodnotenia moderných technológií, kvality a
inovácii,
tvorivo aplikovať hodnotenie moderných technológií, kvality a
inovácii na komerčnú úspešnosť na trhu.
4
Moderne technológie v oblasti BPS
Na úvod uveďme, že dôležitou charakteristikou moderných
technológií a inovácií je stupeň novosti.
Celkom v teórii inovácií je rozlišovaných 7 úrovní:
- Jednoduchá kvantitatívna zmena.
- Jednoduchá organizačná zmena.
- Adaptačná kvantitatívna zmena.
- Vznik nového variantu – dosiahnutie nových parametrov
a úžitkových vlastností bez zásadných zmien štruktúry.
- Vznik novej generácie – prispôsobenie pôvodnej štruktúry pri
zachovaní koncepcie s cieľom dosiahnutia nových vlastností.
- Vznik nového druhu – prekonanie pôvodnej koncepcie pri
zachovaní pôvodných princípov.
- Vznik nového rodu – vytvorenie nových princípov umožňujúcich
úplne zmeniť pôvodnú štruktúru výrobkov a výroby.
Moderne technológie v oblasti BPS
Obor, ktorého úlohou je zabezpečovať moderné
technológie: „PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO“
Čo je to „PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO“ ?
Je to obor, který sa zaoberá hľadaním a
zabezpečovaním dômyselne vykonávanej práce, čím
zvyšuje zisk a konkurencieschopnosť podnikov.
Priemyselný inžiniering vo firme sa predovšetkým
zaoberá
zmenami v procesoch.
v myslení ľudí
Slovo na úvod
• Jedným z najfrekventovanejších slov používaných v súčasnosti
vo sfére priemyslu, obchodu i služieb v hospodársky
vyspelých štátoch sveta je slovo kvalita. Jediným účinným
riešením zachovania konkurencieschopnosti týchto štátov v
súčasnom globálnom svete, a tým aj zachovania prosperity ich
občanov, sú kvalita a inovácie.
• Podmienkou pre zabezpečenie permanentných inovácií
neustále kvalitnejších výrobkov a služieb je kvalitné vzdelanie.
Väčšina
politikov,
národohospodárov,
sociológov,
prognostikov i expertov z ďalších oblastí vedy sa zhoduje v
názore, že budúcnosť národov, štátov, ľudstva závisí od
kvality vzdelávania.
• Vo vyhláseniach Rady Európy sa zdôrazňuje, že kvalita
vzdelávania sa má stať jedným z rozhodujúcich cieľov
všetkých druhov a typov škôl a že kvalita vzdelávania musí
byť zabezpečená na všetkých úrovniach a vo všetkých
oblastiach vzdelávania.
Vplyv vzdelávania na prenos a využívanie nových
poznatkov
• Nový pohľad vo vzdelávaní z filozofického hľadiska nie je tak prevratný
ako v iných exaktných odboroch. Mnohé názory stredovekých filozofov
možno bez problémov prevziať aj dnes v dobe tvoriacej sa informačnej
spoločnosti.
• Začať možno Platónovou analógiou, podľa ktorej „vzdelávanie je cesta
z jaskyne na svetlo poznania, pri ktorom ako tiene stretávame iných ľudí,
ktorí nás vedú von“. Táto filozofická myšlienka je dôležitá na zdôraznenie
toho, že aj keď absolútne poznanie nie je možné dosiahnuť, neznamená to,
že sa na ceste za poznaním môžeme zastaviť. A aj spôsoby vzdelávania je
potrebné neustále meniť podľa zmeny prostredia v ktorom sa uskutočňuje.
10
• Učenie je samo o sebe neživé ak nie je spojené
s potrebami praxe a nie je vyvolané životom.
• Pre rozvoj inteligencie je potrebné venovať
pozornosť vzájomným súvislostiam medzi
rôznymi informáciami a používaniu rôznych
informácií v rôznych situáciách. To možno
pri vzdelávaní dosiahnuť aktívnou prácou
učiaceho sa. Pedagogické postupy, ktoré sa
snažia v poslednom období rešpektovať tieto
požiadavky sa označujú ako konštruktívne
a smer sa nazýva konštruktivizmus.
11
Slovensko-nemecké hospodárske vzťahy
Transparentný a jednoduchý daňový systém je najväčším lákadlom Slovenska
pre zahraničných investorov. Okrem toho v jeho prospech aj kvalifikovaná
pracovná sila a nižšia úroveň miezd v porovnaní s okolitými štátmi.
Prostredníctvom členstva v EÚ je Slovensko súčasťou európskeho vnútorného
trhu. Okrem toho je verejná infraštruktúra hlavne na západe krajiny dobre
vybudovaná.
Tento potenciál využilo v posledných rokoch aj mnoho nemeckých spoločností.
Medzičasom už na Slovensku aktívne pôsobí vyše 400 firiem s účasťou
nemeckého kapitálu. Medzi ne partia i renomované koncerny ako Allianz,
Deutsche Telekom, E.ON, RWE, Siemens a Volkswagen, ale aj početné malé a
stredné podniky.
SLOVENSKO-NEMECKÁ OBCHODNÁ A PRIEMYSELNÁ KOMORA
13. júna 2005 bola na mimoriadnej schôdzi členov
Nemecko-slovenského podnikateľského združenia veľkou
väčšinou prijatá premena združenia na Slovensko-nemeckú
obchodnú a priemyselnú komoru (SNOPK). Počas schôdze
členov združenia hlasovalo v Bratislave viac ako 60
zastúpených členov za založenie teraz už 57. nemeckej
zahraničnej obchodnej komory, z toho sa iba jeden zdržal
hlasovania.
Prvým prezidentom sa stal Ing. Erich Feix, člen
predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne, a.s. Výkonným
členom predstavenstva je Dipl. -Volkswirt Michael Kern.
Najdôležitejšou úlohou komory je podporovať obchodné a
hospodárske vzťahy medzi Nemeckom a Slovenskom. Komora
je prvým kontaktným miestom pre podniky. Zastupuje
záujmy nemeckého hospodárstva na Slovensku a podporuje
slovenské podniky pri získavaní si nemeckého trhu.
NEMECKÉ HOSPODÁRSTVO
POLITICKÝ SYSTÉM
SPOLKOVÉ KRAJINY
Nemecká spolková republika je federálny spolkový štát, zložený z 16
spolkových krajín:
Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Berlín, Brandenbursko, Brémy,
Hamburg, Hesensko, Maklenbursko-Predné Pomoransko, Dolné Sasko,
Severné Porýnie-Vestfálsko, Porýnie, Falcko, Sársko, Sasko, Sasko-Anhaltsko,
Šlesvicko-Holštýnsko, Durynsko
Najvyššie právomoci má spolok. Prostredníctvom Spolkovej rady sú zastúpené
spolkové krajiny na úrovni spolku a zároveň sa podieľajú na tvorbe
legislatívy.
TUM - TECH GMBH, MNÍCHOV
TUM-Tech GmbH poskytuje konzultačné služby a prenos technológií v rámci
high-tech oblasti Mníchova a najmä (ale nie výlučne) v rámci TUM (Technická
univerzita v Mníchove).
TUM-Tech podporuje sľubný start-up prostredníctvom príslušných služieb, ako
je podpora pri vytváraní presvedčivých podnikateľského plánu a finančného
plánu starostlivo, definovanie služieb, hľadanie zákazníkov.
Tieto služby sú poskytované TUM-Tech alebo prostredníctvom svojich sietí s
inými relevantnými inštitúciami, napr. funkcie ako akcionár v bráne Technológie a podnikateľ.
Oblasť Mníchova je jedným z najdôležitejších high-tech oblastí v Európe, s
aglomerácie niektorých kľúčových hráčov v rôznych high-tech oblastí a podpory
servisu, vysokej školy: (z troch) nemeckých univerzit. Sú tu doma dve EliteTUM (Technická univerzita v Mníchove) a LMU (Ludwig-MaximilianUniversity) sú tu i ďalšie univerzity ako napr (University of - ozbrojených síl,
Univerzita aplikovaných vied).V Mníchove študuje celkovo takmer 100.000
študentov. LMU je najväčšia univerzita v Mníchove s takmer 50.000 študentov a
18 fakúlt. Vedľa práva a humanitných vied je veľmi dobre známe, lekárske
centrum, rovnako ako centrum vedy o živote (biotechnológia a gén-centrum).
TRH S BIOPLYNOVÝMI TECHNOLÓGIAMI V BAVORSKU
Využitie bioplynu ako zdroja energie nie je nový objav. Prvé pokusy o horiaci bahenný
plyn boli robené už v 18. storočí. Využitie bioplynu v záujme nemeckých spotrebiteľov
bolo predovšetkým ku koncu druhej svetovej vojny, kedy bola krajina odrezaná od
dovozu energie a musela sa do značnej miery spoliehať na domáce zdroje elektriny a
tepla. Bioplyn upadol do zabudnutia po skončení vojny a nástupe obdobia ekonomického
rastu. Surová ropa sa stala zdrojom energie číslo jedna. Špekulácie o alternatívnych
zdrojoch prebiehali v súvislosti s ropnou krízou na začiatku roku 1970. Do konca roku
1980 bolo postavených približne 100 bioplynových staníc v poľnohospodárskom sektore,
hlavne v južnom Nemecku.
Plán pre využitie bioplynu VO veľkom meradle bol stanovený pred 20 rokmi prijatím
zákona o dodávkach elektriny, v roku 1991. Od tejto doby, prevádzkovatelia sietí v
Nemecku boli nútení prijať 'zelenú' elektrickú energiu zo slnka, vetra a biomasy a platiť
predpísané náhrady. Revidovaný zákon o obnoviteľných energiách (EEG), prijatý v apríli
2000 upravil výšku náhrady tak, že prevádzkou zariadenia na výrobu bioplynu môže mať
majiteľ zisk. Výška odškodnenia sa vypočíta na základe typu vyrobeného plynu a
účinnosti zariadení. Okrem pevnej základnej sadzby, zákon stanovuje rad bonusov napríklad pre vstup energetických plodín, využitie tepla z kogeneračnej jednotky alebo
pre moderné technológie.
Na rozdiel od kvót, pre model „bioelektriny“ zákon nestanovuje maximálne množstvo
elektriny z obnoviteľných zdrojov, nie je tam žiadna horná hranica.
Väčšina zariadení na výrobu bioplynu v Nemecku je poľnohospodárskeho pôvodu. Mnohí
poľnohospodári prevádzkujú svoje závody popri chove dobytka
•Bavorský odborný zväz pre bioplyn.
Poľnohospodárska škola v Hohenlohe sa už 17 rokov zaoberá ekologickým
vzdelávaním dospelých. V roku 1992 vznikol z iniciatívy školy zväz združujúci
inžinierov i poľnohospodárov zaoberajúcich sa výrobou bioplynu. Začínal 14
členmi, teraz má 650 členov, z čoho je 80 konštruktérov alebo dodávateľov
bioplynových zariadení. Ostatní členovia sú vedci, študenti, farmári a pod. Zväz je
financovaný z členských príspevkov a organizovania seminárov a exkurzií. Úlohou
zväzu je podporovať prenos teórie do praxe, zabezpečovať propagáciu výroby
bioplynu, zhromažďovať a rozširovať informácie o tejto problematike.
V Nemecku je v súčasnosti okolo 600 bioplynových reaktorov, ktorých umiestnenie
znázorňuje schéma č 1, z toho 27 spracováva viac ako 100 ton odpadu ročne. Z
uvedenej schémy je zrejmé, že nie všetky spolkové krajiny venujú rovnakú
pozornosť princípom hospodárenia zužitkovávajúcim odpadové suroviny, medzi
ktoré poľnohospodársky odpad aj triedený biologický odpad bezpochyby patrí.
Najväčší rozvoj dosiahlo v biosplyňovaní Bavorsko.
O intenzifikácii rozvoja bioplynového sektora v Nemecku v posledných rokoch svedčí
fakt, že len v roku 1998 bolo postavených 150 nových staníc, čo je štvrtina celkového
počtu staníc. Z technologických spôsobov výroby bioplynu prevažuje kofermentácia
poľnohospodárskych a potravinárskych odpadov spolu s hnojom.
Umiestnenie bioplynových staníc v spolkových krajinách SRN
Bioplynové stanice v Nemecku sú známe jednoduchosťou a efektivitou
riešenia niektorých problémov biosplyňovania v rámci technológie farmtech. Napríklad veľké problémy robí v bioplyne prítomný zdraviu
nebezpečný a korózne agresívny sírovodík (H 2 S), na ktorého odstránenie
existujú zložité technické riešenia. V Nemecku sa odstránenie sírovodíka z
bioplynu realizuje jednoduchou metódou, a to priebežným pridávaním 3 5% objemu vzduchu do bioreaktora, čo zaistí oxidáciu H 2 S, ale nenaruší
produkciu metánu CH 4. Rovnako je všade používaná recirkulácia procesnej
tekutiny. Niekde používajú zariadenia pre fixáciu dusíka, ktorého nasadenie
závisí na ekonomike. Fermentovaný hnoj je vždy ihneď po fermentácii
rozvážený na pole.
Takisto s technologicky náročným čistením bioplynu si v Nemecku nerobia
starosti. Surový bioplyn je rovno spaľovaný pomocou dieselových motorov,
ktoré slúžia ako základ kogeneračnej jednotky, za prídavku 10% nafty,
ktorá kompenzuje negatívne vlastnosti nečisteného bioplynu. Motor poháňa
asynchrónny elektromotor, ktorý produkuje elektrinu. Chladením motora je
získavaná teplá voda pre ohrev samotného bioreaktora (cca 1/3) a obytných
alebo hospodárskych budov.
Zväz vypracoval normy (odporúčania) pre bezpečnosť
bioplynových zariadení, ktoré boli uznané zväzom
poľnohospodárov, ktorý kontroluje ich dodržiavanie. Ak nie
sú splnené, zväz poľnohospodárov nepovolí prevádzku.
Keďže prísnosť noriem veľmi zdražovala anaeróbnu
digesciu, došlo k ich zmierneniu. Ich plnenie aj napriek tomu
zaručuje bezpečnosť prevádzky. Napr. malé bioplynové
stanice nemusia spĺňať niektoré kritériá, určené pre
priemyselné stanice, pretože nepracujú s pretlakom.
Cena "domácky" vyrobeného bioreaktora sa pohybuje medzi
333 - 1.000 eur na 1 dobytčiu jednotku. U bioreaktora
postaveného na kľúč to je 1.000 - 1.666 eur. Cena 1.666 eur je
na hranici ekonomickej rentability.
Bioplynové technológie v Bavorsku
ANAERÓBNE TECHNOLÓGIE
Anaeróbna fermentácia je biologický proces rozkladu
organickej hmoty, prebiehajúci za prístupu vzduchu. Tento
proces prebieha prirodzene v prírode napríklad v bažinách,
na dne jazier alebo napr. na skládkach komunálneho
odpadu.
Pri
tomto
procese
zmiešaná
kultúra
mikroorganizmov postupne v niekoľkých stupňoch rozkladá
organickú hmotu. Produkt jednej skupiny mikroorganizmov
sa stáva substrátom pre ďalšiu skupinu. Proces môžeme
rozdeliť do 4 hlavných fáz:
Hydrolýza: pôsobením extracelulárnych enzýmov dochádza mimo bunky ku
hydrolytickému štiepeniu makromolekulárnych látok na jednoduchšie zlúčeniny,
predovšetkým mastné kyseliny a alkoholy, pri tomto procese sa uvoľňuje tiež vodík
(H 2) a oxid uhličitý (CO 2).
Acidogenéza: pôsobením extracelulárnych enzýmov dochádza mimo bunky ku
hydrolytickému štiepeniu makromolekulárnych látok na jednoduchšie zlúčeniny,
predovšetkým mastné kyseliny a alkoholy, pri tomto procese sa uvoľňuje tiež vodík
(H 2) a oxid uhličitý (CO 2).
Acetogenéza: dochádza k ďalšiemu rozkladu kyselín a alkoholov za produkcie
kyseliny octovej.
Methanogenéza: záverečný krok anaeróbneho rozkladu, kedy z kyseliny octovej, H
2 a CO 2 vzniká metán - CH 4, tento krok vykonávajú methanogenné baktérie, čo sú
striktne anaeróbne organizmy, podobné najstarším organizmom na Zemi. Tieto
baktérie sú citlivé predovšetkým na náhle zmeny teplôt, pH, oxidačného potenciálu
a na ďalšie inhibičné vplyvy.
Fermentácia je zvyčajne vykonávaná vo veľkých vyhrievaných a miešacích
nádržiach - fermentoroch. Jedná sa o kontinuálny alebo semikontinuálny proces.
Pracovná sušina suspenzie sa podľa materiálu a použitého miešacieho systému
pohybuje medzi 4 - 12%. Vo fermentoroch dochádza k odbúraniu cca 50 - 70%
organickej sušiny materiálu. Veľkosť nádrží je daná množstvom a kvalitou
materiálu, množstvom aktívnej biomasy v reaktore a požadovanou dobou
zdržania. Tieto parametre významne ovplyvňujú produkciu bioplynu aj kvalitu
výstupného materiálu.
Hlavným produktom anaeróbnej fermentácie organickej hmoty je bioplyn.
Bioplyn je bezfarebný plyn skladajúci sa hlavne z metánu (cca 60%) a oxidu
uhličitého (cca 40%). Bioplyn môže však obsahovať ešte malé množstvá N 2, H 2 S,
NH 3, H 2 O, etánu a nižších uhľovodíkov.
Vedľajším produktom je stabilizovaný anaeróbny materiál (fermentačný zvyšok,
digestát, fermenty), ktorý je v súčasnosti asi najviac využívaný ako hnojivo.
Najpoužívanejšia technológia výroby BP s bohatými referenčnými odkazmi je tzv
"mokrá fermentácia", ktorá spracováva substráty s výsledným obsahom sušiny
<12%. Mokrá anaeróbna fermentácie prebieha v uzavretých veľkoobjemových
nádobách (fermentoroch / reaktoroch). Tieto nádoby sú vyhrievané na
navrhovanú prevádzkovú teplotu (bežne 35 ° C až 55 ° C) a miešané.
Technologická linka je tvorená 4 základnými stavebno-technologickými celkami.
Bloková schéma technológie mokrej fermentácie
Energetické
využitie bioplynu
Príjmový systém
Fermentačný
biomasy
systém
Uskladnenie
fermentátu
Príjmový systém: slúži pre prípravu čerstvého substrátu pred jeho vstupom
do fermentora.
Fermentačný systém: tu prebieha vlastné anaeróbne vyhnívanie v čisto
anaeróbnom prostredí.
Uskladňovací systém: stabilizovaný materiál po fermentácii je nutné
uskladňovať v súlade so zásadami správnej poľnohospodárskej praxe.
Energetické využitie bioplynu: všeobecne možno využívať BP mnohými
spôsobmi, napríklad:
Výroba tepla v teplovodných (horúcovodných) resp. parných kotloch
Kombinovaná výroba elektriny a tepla v kogeneračných jednotkách
Čistenie BP a jeho predaj do plynárenskej siete resp. operátorom iných
energetických systémov (priemyselné teplárne, apod)
Čistenie a jeho využitie pre pohon dopravnej techniky a automobilov,
a pod.
TECHNOLÓGIA SUCHEJ FERMENTÁCIE
Spracováva substráty o sušine 30 až 35%. Spravidla ide o aplikácie
mezofilného anaeróbneho procesu, rozsah používaných reakčných teplôt
32-38 ° C. Optimálne pH sa pohybuje medzi 6,5 - 7,5. V zásade možno
rozdeliť technológie na diskontinuálne a kontinuálne.
Diskontinuálna technológia suchej fermentácie pozostáva z niekoľkých
reakčných komôr (kovový kontajner alebo murovaná komora s
nepriepustnými bránami) a medziskladu. Doprava spracovávaného
materiálu do komôr a z nich je spravidla vykonávaná bežnou
manipulačnou technikou (napr. traktor s radlicou). Anaeróbny proces je
riadený dávkovaním procesnej tekutiny. Proces je diskontinuálny vyprázdnenie a nové naplnenie komory + štart reakcie 3 dni, vlastná
reakcia a produkcia BP 24-27 dní. Podľa druhu výstavby ich môžeme
rozdeliť na vystavané (= "na zelenej lúke") a vstavané - využívajú
inštaláciu odľahčených fermentačných komôr do nevyužívaných objektov
- v poľnohospodárstve napr. senníky, haly, kravíny, apod. Principiálne je
možné technológiu navrhovať ako jedno prípadne viacstupňovú
(investične a prevádzkovo náročnejšie). Príkladom diskontinuálnej
technológie je napr ENBEA ® Bots - princíp viď nasledujúci obrázok:
Príklad diskontinuálnej technológie ENBEA ® Bots
POROVNANIE TECHNOLÓGIÍ
Mokré technológie majú širšie uplatnenie, sú historicky rozšírenejšie, technicky
prepracovanejšie a sú dobre prevádzkovo preverené. Bohatšia technologická výbava a
príslušenstvo (napr. miešadlá, čerpadlá, drviče, separácia, ...) zvyšuje prevádzkové náklady
(spotreba elektriny, servis a údržba) a početnosti porúch. Suché technológie boli pôvodne
navrhnuté pre spracovanie komunálnych bioodpadov. Vzhľadom na novú prísnejšiu
legislatívu sa však domnievame, že bude využiteľná predovšetkým v poľnohospodárskych
prevádzkach, kde sú k dispozícii iba vysokosušinové substráty. Problematickejšie bude
uplatnenie v komunálnych a priemyselných projektoch (technicky náročnejšie splnenie
legislatívnych požiadaviek). Najväčším problémom je malý počet realizácií (nedostatok
"referenčných informácií"), čo sa však môže časom zmeniť. Z hľadiska početnosti možno
konštatovať, že silne prevažujú aplikácie mokrej fermentácie nad suchou. Je to dané
históriou, pretože väčšina BPS je vystavaná pri intenzívnych chovoch zvierat. Tiež je nutné
konštatovať, že k suchým technológiám existuje pomerne silná nedôvera investorov a
niektorých odborníkov. Literárne pramene uvádzajú, že existujúce aplikácie suchej cesty
mávajú, v porovnaní s mokrou, nižšiu špecifickú výťažnosť BP. Treba si však uvedomiť, že
suché fermentory spracovávajú substráty s cca 3-4 násobným obsahom organickej hmoty
oproti reaktorom na mokrú cestu. Suché technológie sú spravidla využívané u BPS, ktoré
spracovávajú komunálny a domový odpad. V poľnohospodárstve ju možno zaznamenať len
celkom výnimočne. Avšak je nutné si uvedomiť, že každá technológia má svoje výhody a
nevýhody. Napr. suchú fermentáciu možno použiť i u BM, ktorú nemožno mokrou cestou
jednoducho spracovať (napr. podstielky na báze pilín - v mokrej ceste tvoria chrasty,
upchávajú čerpadlá, nedokonale vytriedené bioodpady - prímesi plastov, dreva, kovov,
zeminy, atď).
Z uvedeného stručného popisu je zrejmé,
že je vždy nutné navrhovať technológiu pre každý projekt
individuálne.
Samozrejmým a úplne základným dokumentom je preto štúdia
uskutočniteľnosti, ktorá rieši všetky aspekty zámeru a budúcej
prevádzky, a to využitie prebytkov tepla.
BIOPLYNOVÉ STANICE UTS A WOLF SYSTÉM GM BH
1966 – Založenie WOLF Systembau. Základný kameň pre podnikateľskú skupinu WOLF System položil pán Johann Wolf
založením spoločnosti Wolf Systembau Gesellschaft m.b.H., Scharnstein. Železobetónové nádrže a silá pre oblasť
poľnohospodárstva sú prvými produktmi, ktoré sa v nasledujúcich obdobiach stali výraznou a úspešnou náplňou podnikateľskej
činnosti WOLF System. Rozšírenie palety produktov o poľnohospodárske objekty (skladové haly, stajne, prístavby atď.).
1968 – Prvé medzinárodné kroky. Prvé aktivity mimo Rakúsko - založenie firmy v Mníchove, prvé železobetónové nádrže a silá v
Nemecku.
1974 – WOLF vo Francúzsku. Ďalším krokom na medzinárodnom poli bolo založenie francúzskej dcérskej spoločnosti s
výrobným závodom v Leutenheime.
1975 – Montované domy ako nová podnikateľská oblasť . Začiatok vývoja montovaných domov a ich produkcia v Scharnsteine.
1980 – Nové sídlo v Bavorsku. Po odkúpení závodu na spracovanie dreva v dolnobavorskom Osterhofene je sem premiestnená aj
mníchovská pobočka.
1986 – WOLF System v Taliansku. Založenie WOLF System SRL vo Freienfelde, v Taliansku.
1987 – WOLF vo Švajčiarsku. Založenie System WOLF AG v Rüthi, Švajčiarsko.
1989 – Sprístupnenie trhu v Maďarsku a Anglicku. Založenie WOLF System Epitoipari Kft. v meste Kaposvár, Maďarsko a
WOLF System Ltd. v Coventry, Anglicko.
1991 – 1999 Roky najväčšej expanzie. Vznikajú ďalšie pracoviská v Českej republike ( WOLF SYSTEM spol.s r.o.), Poľsku
(WOLF System sp. z o.o.), Slovenskej republike (WOLF SYSTEMBAU, spol. s r.o.), Paříži (WOLF Connexion S.a.r.l.), Berlíne,
Rusku (WOLF System CIS), na Teneriffe (WOLF Canarias SLU) a v Chorvátsku (WOLF System d.o.o.).
2003 a 2004 – Ďalšia výstavba a rozširovanie. Výstavba a rozšírenie odbytísk pre montované domy v Nemecku, Taliansku,
Čechách. Produkcia montovaných domov a drevárskej výroby v Scharnsteine a vznik výrobných závodov v Poľsku a Maďarsku.
2005 – Cena "Golden Cube". Vyznamenanie domov WOLF HAUS veľkou nemeckou cenou "Golden Cube" v kategórii
montovaných domov.
2006 – 40. Výročie. 40-ročné výročie firmy WOLF System – výstavba novej administratívnej budovy s "výstavným centrom" v
Scharnsteine. Založenie WOLF System UAB v Siauliu, Litva.
2007 – WOLF teraz aj v Lotyšsku. Založenie WOLF System SIA v Cesis, Lotyšsko. Vybudovanie nového štúdia pre staviteľov a
rozšírenie úseku pre spracovanie ocele vo WOLF System GmbH Osterhofen, Nemecko. Vyznamenanie pre WOLF Haus
nemeckou cenou v kategórii montovaných domov "Golden Cube". Prevzatie stavebnej firmy Ing. Lehner Landwirtschaftsbau
GmbH & Co KG, Klagenfurt.
2008 – Ďalšie rozširovanie. Rozšírenie administratívnej budovy WOLF System GmbH v Osterhofene, Nemecko. Založenie
WOLF System SRL v meste Arad, Rumunsko.
2010 – U WOLFA sa stále niečo deje. Výstavba administratívnej budovy a výrobného závodu pre spracovanie ocele a dreva v
Dechino, Rusko.
BIOPLYNOVÉ STANICE WURCER UMVELT GM BH, KOMUNÁLNY
ODPAD, OBJEM SPRAC. 28 000T.
GmbH Wurzer Environmentálne Services GmbH Wurzer bol poverený zmluvov Bavorského
štátneho ministerstva pre životné prostredie a zdravie na vyťaženie a likvidáciu 18.000 m3
bahna z dna lodí a plávajúcich bagrov vo výške viac ako 1 mil.€. Wurzer environmentálne
skupina má 25 rokov skúseností v oblasti starostlivosti o životné prostredie a likvidácia
odpadu. Wurzer Umwelt GmbH zaoberá sa triedením a recykláciou recyklovateľných
odpadov
Wurzer Eitting Umwelt GmbH je moderná spoločnosť zaoberajúca sa nakladaním s odpadmi
a pokitovaním služieb v oblasti ochrany životného prostredia, recyklácia a kompostovania
odpadu (prostredníctvom kompostovania a prevádzkou zariadení na výrobu bioplynu) a
recykláciu recyklovateľných odpadov. Spoločnosť bola úspešne certifikovaná pre nakladanie s
odpadmi spoločnostou (EFB), Wurzer Umwelt GmbH je kvalifikovaná a skúsena v zelenej
recyklácii odpadov (kompostovanie), organických odpadov (bioplyn), drevný odpad
recyklácia, objemný a zmesový odpad využitie, Mineralikaufbereitung (napr. ulice smeti) a
kontajnerová
služba.
Wurzer Umwelt GmbH, ale ponúka aj predaj rôznych výrobkov, kompostov a kôry, substráty,
špeciálne pôdy, a iné výrobky pre záhradníctvo a záhradkárske potreby.
Areál továrne v Eitting zahŕňa približne 150.000 metrov štvorcových.
BIOPLYNOVÉ STANICE FIRMY ABEL RE TEC, DORASTAJÚCE
SUROVINY A POĽNOHOSPODÁRSKE ODPADY, BLOKOVÉ TEPELNÉ
ELEKTRÁRNE S VÝKONOM 700 KW, ZÁROVEŇ TEPLÁREŇ
,SUŠIAREŇ SPOLU 3 MIL.KWH/A RETEC ABEL GMBH & CO KG
ABEL-skupina pôsobí od roku 2002 v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. V rámci ABEL
elektrotechniky s dôrazom na fotovoltaiku a technológie na výrobu bioplynu a v rámci
mobilnej oblasti. V roku 2008 bola založená v skupine, ABEL GmbH & Co KG retec.
S účelom sústrediť všetky aktivity v oblasti obnoviteľných zdrojov a energie.
ABEL retec je spoločnosť ktorá ponúka služby pre domácnosti, poľnohospodárske podniky,
u a investorom komplexné "riešenie na kľúč" pre inštaláciu fotovoltaických zariadení a na
výrobu bioplynu . Dôraz kladie na technické plánovanie, inštalácie fotovoltaických
systémov, rozvoj projektov, riadenie zdrojov, služieb a správy zariadení na výrobu
bioplynu. Tieto služby sú ponúkané nielen pre novo vyvinuté projekty, ale aj pre
optimalizáciu a rozšírenie existujúcich zariadení. Exkluzívny know, skúsený pracovníci z
fotovoltaických zariadení a výroby bioplynu a priemyslu ponúkajú našim zákazníkom
kompetentne a nezávislé služby, pre úspešnú a stabilnú prevádzku vášho systému.
Energia park ABEL GmbH je nezávislá spoločnosť, ktorá sa špecializuje na
investície a prevádzku bioplynových staníc na báze obnoviteľných zdrojov, a prevádzku foto
voltaických
systémov.
BIOPLYNOVÉ STANICE FIRMY AWITE A RUCKERT
NATURGAS-DORASTAJÚCE SUROVINY A ŽIVOČÍŠNE ODPADY
Prvé zariadenia na výrobu bioplynu, ktoré je prevádzkované zo 70% kuracím hnojom,
Ktoré bolo slávnostne otvorené v auguste 2008 v Baasdorf (východné Nemecko).
V porovnaní so štandardným zariadením na výrobu bioplynu, ktoré je prevádzkované
najmä na siláž, vyžaduje oveľa menej drevných porastov a bylín na výrobu energie a
zároveň je šetrné k životnému prostrediu. Tento typ zariadenia na výrobu bioplynu vie aj
ekonomicky
presvedčiť.
Spoločnosť Ruckert PLYN LTD začala nový vývoj na trhu, ktorý je patentovaný v
Európe, proces umožňuje vysoký podiel hydinového hnoja v surovinovej zmesi. Substráty
sú homogenizované a riedia sa vodou pred tým, než vstúpia do reaktora, kde sú
mikroorganizmy v procese fermentácie na výrobu metánu a oxidu uhličitého. Vznikajúci
bioplyn sa privádza do kogeneračného zariadenia, kde je premenený na elektrinu a teplo.
Medzitým sa zvyšok kvasenia oddeľuje v karafe, na pevné a kvapalné frakcie. Tuhá
frakcie je sušená a stlačená na pelety a používa sa ako hnojivo. Kvapalný podiel
prechádza ultrafiltráciou a reverznou osmózou, vzniká 25% vysoko koncentrovaného
tekuté hnojiva a 75% úžitkovej vody. Tá sa vráti do procesu výroby bioplynu.
BIOPLYNOVÉ STANICE FIRMY SMACK BIOGAS GM BH,
DORASTAJÚCE SUROVINY ,VÝKON 70 KW.
Schmack
Bioplyn
všetko
z
jedného
zdroja
Investície do zariadení na výrobu bioplynu je rozhodnutie pre budúcnosť.
Rozvoj a výstavba zariadení na výrobu a ekonomické využitie bioplynu je naša hlavná
činnosť. Ako popredný nemecký dodávateľ zariadení na výrobu bioplynu, sme jeden z
mála dodávateľov v našom odbore, pretože na rozdiel od iných, ponúkame aj služby v
oblasti
projektového
plánovania,
vývoj,
servisné
a
riadenie
prevádzky.
Zariadenia na výrobu bioplynu musia pracovať efektívne a ekonomicky, ak sú systémové
inžinierstvo a mikrobiológie perfektne. Preto je zásada všetko "jednou rukou". Pre vysokú
dostupnosť systému je našim zákazníkom k dispozícii príslušný tím odborníkov z oblasti
plánovania, schvaľovanie, procesného inžinierstva, biológie
rastlín k dispozícii.
Pri používaní organických odpadov na výrobu bioplynu a obzvlášť na medzinárodných
trhoch, sa stáva hlavným problémom, to že v mnohých krajinách v čase, keď je potrebné
stanoviť politický rámec a podmienky financovania ako základ pre výrobu bioplynu a
rozvoja trhu s bioplynom sa nič nedeje. V budúcnosti sa zameriame ešte intenzívnejšie na
vybrané zahraničné trhy, aj keď naším hlavným a kľúčovým trhom, aj naďalej bude
Nemecko.
BIOPLYNOVÉ STANICE FI. BIOFERM, DORASTAJÚCE SUROVINY
VÝKON 10MW, BLOKOVÁ TEPELNÁ ELEKTRÁREŇ,
S PRIPOJENÍM PLYNU DO SIETE, ŠPECIALISTI PRE SUCHU
FERMENTÁCIU
BIOFerm je špecialistom na výrobu bioplynu je člen Viessmann Group. Vďaka inovatívnym
technológiám chce aktívne prispieť k zníženiu emisii CO2. BIOFerm GmbH sa zaoberá
projektovaním, výstavbou a prevádzkou bioplynových staníc. Spoločnosť má inštalovaný
výkon 150 až 200 mega watt.
História BIOFerm GmbH bola založená v roku 2001 v Waldmünchen, Nemecko v rodine
partnerov Schieder Meier. Ako mladá spoločnosť. BIOFerm GmbH pri plánovaní hľadala
koncepcie rozvoja a realizácie projektu na tuhé kvasenie, systémy, ktoré by fungovali. Tieto
systémy boli charakterizované
patentovaným
procesom, ktorý by mohol získať
vysokokvalitný bioplyn s vysokým obsahom metánu a nízkym obsahom sírovodíka. Hlavnou
výhodou tohto systému boli nízke úrovne východiskového materiálu. Bol schopný kvasiť
zvyšky organického odpadu. Kľúčová konkurenčná výhoda je v nezávislosti kolísajúcej ceny
obnoviteľných zdrojov, ako sú kukurica a obilie.
METHANOS High-výkonnosť baktérie o polovicu znížili náklady v zariadeniach
na výrobu bioplynu. Mikrobiológom sa podarilo izolovať high-výkon baktérií,
ktoré urýchľujú výrobu bioplynu vo fermentore. Schmack je schopný
produkovať tieto baktérie. Produkt s názvom METHANOS je lepší v mnohých
smeroch, hlavne zvýšením účinnosti zariadení na výrobu bioplynu.
Laboratórne pokusy a pokusy v teréne ukázali, že METHANOS špecificky
zvyšuje výťažnosť plynu z východiskových materiálov o 10 až 20%. Počas
kvasenia z kg kukuričnej siláže s prídavkom mikroorganizmov produkuje asi o
jeden-fifth viac energie než predtým. Robíme to tak, aby bolo z kukurice
obsiahnuté k dispozícii viac ako 80% metánu. Zvýšená kapacita výkonu
zariadenia o 50% na výrobu bioplynu sa môže zvýšiť na dlhší čas, čo potvrdili
testy. Zariadenia na výrobu bioplynu, ktoré vyrába dnes 1 MW elektrickej
energie s použitím METHANOS by mohlo byť použité bez modifikácie, s viac než
dvojnásobnou kapacitou výkonu kvasenia, na zhruba 2 MW. S novým
produktom METHANOS zvyšujete rentabilitu bioplynovej stanice.
BIOPLYNOVÉ STANICE FI. AGRIKOMP A AGROGEN, DORASTAJÚCE
SUROVINY A POĽNOHOSPODÁRSKE ODPADY, VÝKON, 250KW,
MOKRÁ FERMENTÁCIA.
V praxi sa preukázalo, že výroba bioplynu z obnoviteľných zdrojov ma veľmi špeciálne
nároky na technológiu. Preto spoločnosť vyvinula na základe skúseností nové komponenty.
Nové komponenty stanovili nové štandardy vpraxi na výrobu bioplynu v Európe. Pri
navrhovaní a výrobe, kládli veľký dôraz na masívnosť a robustnosť, ale tiež
na vysokú úroveň energetickej účinnosti. Zariadení na výrobu bioplynu po dlhodobých
testoch bavorského Štátneho ústavu pre poľnohospodárstvo vo Freisingu (LFL), ukázal
že Agri Komp v porovnaní s 9-timi bioplynovými stanícami iných výrobcov
má veľmi široký rozsah, 10000000 kWh, 42.000 prevádzkových hodín 1 CHP Zariadenia na
výrobu bioplynu Ott. Zariadenia na výrobu bioplynu Agri Komp ich robustná technológia
s vysokým podielom low - cost potraviny, ako je hnoj, trávové a siláže. Spracúvajú vysoký
obsah
vlákniny
a
spĺňajú
vysoké
technické
požiadavky.
Vlákno sa nachádza v podklade "digestu" pre baktérie na výrobu metánu je veľmi
ťažké. takzvané "vyskakovanie" z nespracovaných surovín, preto je potrebné vlákno
tepelne
narušiť
a
potom
môže
byť
baktéria
lepšie
využitá.
Asi o 5% viac bioplynu možno dosiahnuť použitím vyspelých Agri Komp systémov.
BIOPLYNOVÉ STANICE FI. SCNELL MOTOREN ISMANING,
DORASTAJÚCE SUROVINY A POĽNOHOSPODÁRSKE ODPADY,
VÝKON,
420KW.
Dnes
je jednotkou na trhu, ako výrobca pilotných injekcií pre kombinovanú
výrobu tepla
a elektriny na výrobu bioplynu. Projektovanie plánovanie a dodávky,
kontajnerových strojovni podľa požiadaviek.
Bioplynové
stanice
šité
na
mieru.
Komponenty,
zabezpečujúce
optimálnu
a
dlhodobú
prevádzku. Zabezpečovanie licenčných a právnych problémov pri prihl
asovaní.
Zákazníci ťažia z dlhoročných praktických skúseností v oblasti
plánovania a výstavby kompletných závodov. Servis bez kompromisov.
FI.
SCNELL MOTOREN ISMANING
SYSTÉM NA MIEŠANIE A DÁVKOVANIE PRI PODÁVANÍ
SUBSTRÁTU FI. SILO KING.
Turbo Snail Siloking - miešačka ktorá je vybavená o ďalšie krídlo. Posun o
180stupňov. Slimák optimalizuje mix a zaisťuje hladké krmivové
absolutóriom.
Spolu
s
plochou
ostria
sa
lepšie sústredí príjem a nastaviteľnosť, kalené
XS- čepeľe, ktoré majú jedinečnú kvalitu. Hranami kontajnera sa zabezpečuje
rýchlosť
potravín
a
ich
dokonalé
premiešanie.
Silná základová doska vyrobená z vysoko kvalitnej ocele v kombinácii z
kontajnerom je dokonalou kombináciou, turbo slimák a obal je zaistený.
Zvárané výstužné krúžky slúžia pre lepšiu statickú tuhosť kontajnera.
Pre Siloking krmivo mixér je Siloking špeciálna planetova prevodovka má čel
né ozubené kužeľové kolesa. Táto konštrukcia zaisťuje dlhú životnosť a
výkon pre prevádzku pri plnom zaťažení, takže turbo slimák dlhú životnosť.
Dutý
rám
podpory
ideálny
pre
extrémne
požiadavky.
Tuhé, duté nosné
kolískové rámy.
rámy
majú
integrované,
osobitne
navrhnuté
Siloking predstavuje unikátny svetový rekord.
Ako súčasť trvalej praxe, test vytvorený mixerom "Siloking s Drive
Systemom 1000 Plus" za 24 hodín pripravil 1681 ton, presne zmiešaného
pomeru, skladajúcich sa z 65% kukuričnej siláže a 35% trávnej siláže.
Iniciatíva pre tento unikát je jeden zo svetových rekordov s názvom
Siloking 24 Challenge ". Siloking, zamestnancami z oblasti vývoja
produktov, výroby, servisu a distribúcie, ktorý bol potom prevedený do
posádky z 21 členmi a ďalšími dobrovoľníkmi do akcie.
"Dokonca aj potom, čo sa dosiahlo po 14 hodínách a 15 minútách,
aktuálného cieľa 1.000 ton zmesových potravín, aj keď počasie s nástupom
dažďa nebolo príjemné," vysvetľuje produktový manažér Oldřich
Hufnagel výkon stroja. "Všetky výkony stroja boli zaznamenané presne,
slúžia tiež pre náš ďalší výskum a vývoj nových technológií," pokračoval
Hufnagel.
"Self- pohon Siloking 1000 Plus systém" bol v novembri 2009 predstavený
na veľtrhu Agritechnica v Hannoveri. Self- pohon s 3 zvislými skrutkami a
200 kW / 272 koňmi výkonu motora.
PREDSTAVENIE BAVORSKÝCH FIRIEM
AMMERSEE VERSORGUNGSTECHNIK,
ANDREAS KOTTERMAIR GMBH,
BINDER ENGINIERING GMBH,
BIONARDO REPOWER GMBH,
DATAPROFIT GMBH, KSB AG,
LENZ MOTORENTECHNIK, MEBA RECICLNNGTECH,
NEW ECO-TEC VERFAHRENSTECHNIK,
NIERSBERGER GEBÄUDEMANAGEMENT GMBH, PUMPENFABRIK
WANGEN, TERRACONS GMBH
BAVORSKÉ MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA, INFRAŠTRUKTÚRY,
DOPRAVY A TECHNOLÓGIE.
Bavorsko prostredníctvom ministerstva pre hospodárstvo,
infraštruktúru, dopravu a technológie tak naďalej
realizuje svoju proexportné politiku i v oblasti
zriaďovania
nových
zahraničných
zastúpení,
resp. navyšovaním počtu nových zastúpenie. Hlavným
úlohou zahraničných zastúpení Bavaria Invest je podpora
malých a stredných bavorských firiem v ich úsilí o prienik
na zahraničné trhy.
Súčasne však takéto zastúpenia realizujú intenzívny
akvizičnú činnosť pre prílev zahraničných investícií do
Bavorska.
PREHĽAD O TRHU S BIOPLYNOM NA SLOVENSKU.
Na rastúcom slovenskom trhu s obnoviteľnými zdrojmi energie sa začínajú
presadzovať nové investície do bioplynových staníc.
Slovensko bude spoločne s ostatnými krajinami strednej Európy využívať
bioplyn inovatívnym spôsobom.
Zapojilo sa do projektu "SEBE - "Sustainable and Innovative European
Biogas Environment. www.sebe2013.eu
Hlavný partner:
ICS Internationalisierungscenter Steiermark (Štajersko), Koerblergasse 117,
8020 Graz, Rakúsko
SEBE Project Management Team:
ICS Internationalisierung Center Steiermark GmbH
Körblergasse 117
A-8010 Graz
Tel.: +43 316 601 400
Email: [email protected]
Projektový partner za Slovensko:
Občianske združenie No Gravity, Oravská 3, 821 09 Bratislava, Slovensko
PR: Linda Adamekova, tel.: +421 (0)918 364457
11.-15.apríla 2011 zorganizoval generálny konzulát SR Mníchov v
spolupráci s ďalšími subjektami podnikateľskú misiu 19 slovenských
spoločností a zástupcov výskumnej sféry do Bavorska, ktorú realizuje v
rámci kooperačného programu Ministerstva hospodárstva Bavorska
„Bayern-Fit for Partnership“ so zameraním na moderné technológie v
oblasti bioplynu. Počas týždenného pobytu v Bavorsku získali slovenské
firmy formou tématických školení a návštev bavorských firiem poznatky a
informácie k riešeniam vopred špecifikovaných odborných problémov z
oblasti bioplynových technológií v Bavorsku. Okrem toho mali možnosť
prostredníctvom kooperačných rokovaní s 12 vybranými bavorskými spoločnosťami,
organizovanými na záver podujatia, získať nových obchodných a investičných partnerov.
Okrem získania najnovších poznatkov z oblasti výroby bioplynu mali slovenské
subjekty príležitosť nájsť si konkrétnych obchodných partnerov v oblasti
bioplynových technológií alebo dokonca spoluinvestorov pre vybudovanie
bioplynových staníc.
Účasť slovenskej strany na projekte, ktorého realizátorom na bavorskej strane
je štátna organizácia Bayern International, iniciovala a zabezpečila konzulka
generálneho konzulátu SR, Mníchov pre obchodné a ekonomické záležitosti
Dagmar Urbanová. Po rokovaní s organizáciou Bayern International a
deklarovaní záujmu slovenskej strany o účasť na projekte bolo navrhnuté
zaradenie projektu medzi priority hospodárskej spolupráce SR a Bavorska na
zasadnutí Slovensko-bavorskej komisie v novembri 2010. Ako partnerská
organizácia bola na slovenskej strane zvolená Slovensko-nemecká obchodná
komora
z
Bratislavy.
Slovenský agrosektor má veľký, doteraz prakticky nevyužitý potenciál
vstupných surovín zo svojej prvovýroby na ich výstavbu. Využitím bioplynu na
výrobu energie a diverzifikáciou výroby si môžu poľnohospodárske firmy tiež
pomôcť v prípade výpadkov trhu a nestability výkupných cien
poľnohospodárskych komodít.
ZÁVER
V prvom rade si treba uvedomiť, že výstavbou bioplynovej stanice
získavame zdroj energie. Uvedenú energiu môžeme skladovať a využívať
v čase zaťaženia elektrickej siete pri vysokých cenách elektrickej energie.
Tepelnú energiu získanú v procese spaľovania využívame na prípravu teplej
úžitkovej vody, pomocou výmenníkov a tepelných čerpadiel ju môžeme
využiť pri pestovaní poľnohospodárskych plodín v sklenníkoch. V letnom
období využívame získanú elektrickú energiu na predaj do elektrickej
sústavy, ale i v iných technologiach, ktorých konkrétna analýza sa prevádza
priamo v mieste výroby bioplynu. Z hľadiska životného prostredia
využívaním plynovej stanice sa odstraňuje zápach výkalov, ničia sa bakterie
a semená burín. Produkuje sa prírodné, vysokohodnotné hnojivo, za ktoré
navyše netreba platiť, netreba ho dovážať.
Z uvedeného vyplýva, že výstavba bioplynovej stanice je nielen
ekonomicky, ale i ekologicky výhodnou investíciou. Zároveň je možné
vytvárať nové pracovné miesta a vyrábať nielen energiu, ale aj iné
produkty.
Použitá literatúra
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BANKS,J. Handbook of Simulation. New York: John Wiley, 1998. ISBN 978-0-471-13403-9.
JIRÁSEK, J. Konkurenčnost : vítězství a porážky na kolbišti trhu. Praha: Professional Publishing, 2001. ISBN 8086419-11-8.
KAPLAN, R. S., NORTON, D. P. Balanced Scorecard - Strategický systém výkonnosti podniku. Praha: Management
Press, 2000. ISBN 80-7261-032-5.
LAMBERT, D., STOCK, J.R. ELLRAM, L. Fundamentals of Logistics Management. Boston: Mc Graw Hill, 1998.
ISBN 0-25-614117-7.
LAWRENCE, S. Work measurement and methods improvement. New York : Wiley, 2000. ISBN 0-471-370894.
NENADÁL, J. Měření v systémech managementu jakosti. Praha: Management Press, 2001. ISBN 80-7261-0546.
Petříková, R. a kol. Lidé - zdroj kvality, znalostí a podnikových výkonů : znalostní dimenze jakosti. Ostrava: Dům
Techniky, 2002. ISBN 80-02-01490-1.
SALVENDY,G. Handbook of Industrial Engineering Volume 1-3. New York: John Wiley, 2001. ISBN 978-0-47024182-0.
VYTLAČIL, M., MAŠÍN, I. Dynamické zlepšování procesů : programy a metody pro eliminaci plýtvání. Liberec:
Institut průmyslového inženýrství, 1999. ISBN 80-902235-3-2.
VYTLAČIL, M., MAŠÍN, I., STANĚK, M. Podnik světové třídy : geneze produktivity a kvality. Liberec: Institut
průmyslového inženýrství, 1997. ISBN 80-902235-1-6.
VYTLAČIL, M., MAŠÍN, I. Týmová společnost : podnik v globálním prostředí. null. Liberec: Institut průmyslového
inženýrství, 1998. ISBN 80-902235-2-4.
VYTLAČIL,M., MAŠÍN, I. Cesty k vyšší produktivit : strategie založená na průmyslovém inženýrství. Liberec:
Institut průmyslového inženýrství, 1996. ISBN 80-902235-0-8.
WARNECKE, H. J., KOŠTURIAK, J., DEBNÁR, R., GREGOR, M., MICIETA, B. Fraktálový podnik. Žilina:
Slovenské centrum produktivity, 2000. ISBN 80-968324-1-7.
ZANDIN, K. B. Maynard´s industrial engineering handbook. New York : Graw - Hill, 2001. ISBN 0-07-041102-6.
1.) http://www.dsihk.sk/fileadmin/ahk_slowakei/Dokumente/Newsletter/Newsletter_SNOPK_11_10.pdf
http://www.zoznam.sk/firma/2597715/Slovensko-nemecka-obchodna-a-priemyselna-komora-Bratislava
http://www.dsihk.sk/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/DSC_0024_04.JPG&md5=b395c7
184a979aba29db8719ba381f6944a4dd99&parameters%5b0%5
2.) http://www.tumtech.de/aktuelle_projekte/the_8th_euromech_fluid_mechanics_conference.html
http://www.tumtech.de/_resources/dynamic/hauptbereich/aktuelle_projekte_2/tumtech_005_rz_folder_bi_
slowakei.pdf
3.) http://www.dsihk.sk/fileadmin/ahk_slowakei/Dokumente/Newsletter/Newsletter_SNOPK_9_10.pdf
4.)
http://www.google.sk/search?q=Bavorský+odborový+zväz+pre+bioplyn&hl=sk&rlz=1C1DVCB_enSK347
SK359&prmd=ivns&ei=5zT-TeDfH8TEswa_0sHwDQ&start=10&sa=
http://en.wikipedia.org/wiki/Biofuel
5.) http://www.google.sk/search?rlz=1C1DVCB_enSK347SK359&sourceid=chrome&ie=UTF8&q=Bioplynove+technologie+v+Bavorsku
http://www.dsihk.sk/sk/podujatia/uskutocnene-podujatia/projekty/
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/komunalni-bioplynova-stanice-u-passau-v-bavorsku
http://www.dsihk.sk/fileadmin/ahk_slowakei/Dokumente/Newsletter/Newsletter_SNOPK_3_11.pdf
6.) http://www.google.sk/search?rlz=1C1DVCB_enSK347SK359&aq=f&sourceid=chrome&ie=UTF8&q=Bavorsk%C3%BD+in%C5%A1tit%C3%BAt+pre+p%C3%B4dohospod%C3%A1rstvo
http://www.google.sk/search?q=Bavorský+inštitút+pre+pôdohospodárstvo&hl=sk&rlz=1C1DVCB_enSK3
47SK359&prmd=ivns&tbs=clir:1,clirtl:en,clirt:en+Bavarian+Institut
www.fisaonline.de/index.php?act=institutions&i_id=902&lang=en
7.) http://www.uts-biogas.com/index.php?id=275,
http://ihefaistb.economy.gov.sk/index/tlac.php?id=8&idm=0&prm1=1&prm2=661&rok=2007&mesiac=0&den=0&id=8&idm=0
8.) http://www.wurzer-umwelt.de/kompostwerk.html,
(http://www.lfl.bayern.de/biogasscience2009/exkursionen/36528/)http:
9.) http://www.reus-energy.de/index.php?id=112
10.) http://www.abel-retec.de/abel-energiepark/,
11.) http://www.awite.com/cms/front_content.php?idart=205&idcat=182&lang=1
http://www.awite.com
12.) http://www.schmack-biogas.com/
13.) http://www.bioferm-energy.com/etc/medialib/internet_bioferm/downloads.Par.23161.File.File.tmp/BIOFerm_02-2011_D.pdf
14.) http://www.agrikomp.de/de/effiziente-biogasanlagen/modular-agrikompakt.html
15.) http://www.schnellmotor.de/sm/schnellmotor-zuendstrahltechnik/aggregatuebersicht.php
16.) http://siloking.com/index.php?option=com_content&task=view&id=196&Itemid=180
17.) http://www.ib-kottermair.de/1_1.html
Binder Engineering GmbH:
Bionardo Repower GmbH:
dataprofit GmbH:
KSB AG:
http://www.binder-grp.com/group/index_de.htm
http://www.bionardo.com/
http://www.dataprofit.de/
http://www.ksb.de/
Lenz Motorentechnik:
http://www.lenz.de/
MEBA Recyclingtech:
http://www.meba-recyclingtech.de
NEWeco tec Verfahrenstechnik: http://www.new-eco-tec.com/
Niersberger Gebäudemanagement GmbH: http://www.niersberger.eu/NGM/de/
Pumpenfabrik Wangen:
http://www.wangen.com/
terra consilia:
http://www.terracons.de/
18.)
http://www.mzv.sk/servlet/astanazu?MT=/App/WCM/ZU/AstanaZU/main.nsf/vw_ByID/ID_621F5291AE4A5FD4C125715B004FF
E51_SK&OpenDocument=Y&LANG=SK&HM=
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag34/mag34_sk.pdf
•
19.) http://www.asb.sk/tzb/energie/uprava-bioplynu-a-moznosti-vyuzitia-biometanu-ako-palivabuducnosti-4431.html
•
•
•
•
•
http://www.advantageaustria.org/sk/zentral/about_austria/Branchen_neu/ern_energie/Ueberblick/Ueb
erblick.sk.jsp?page=2
http://www.energia.sk/clanok/bioenergia/projekt-eu-v-oblasti-bioplynu-sa-realizuje-i-naslovensku/0678/
http://www.webnoviny.sk/ekonomika/konkurencia-na-slovenskom-trhu-s-elektri/159971clanok.html#
https://www.foreign.gov.sk/servlet/content?MT=/App/WCM/main.nsf/vw_ByID/ID_C0B1D004B5A
332B2C1257627003301E7_SK&OpenDocument=Y&LANG=SK&TG=BlankMaster&URL=/App/
WCM/Aktualit.nsf/(vw_ByID)/ID_F630E6A88FFD91C5C1257871004286BF
57
Využitie bioplynu
Peter Horbaj, Jozef Víglaský,
Imrich
Andrejčák · Technická
univerzita vo Zvolene (2008)
Recenzenti:
Doc. Ing. Jozef Jandačka, CSc.
Akad. prof. Ing. Vladimír Blagodarny, DrSc.
Mgr. Ivan Ďuďak
O knihe Využitie bioplynu
Plyny sprevádzajú človeka v priebehu histórie jeho bytia na našej planéte od staroveku až po dnešok.
Vedľa vzdušného obalu planéty Zem, zmesi dusíka a kyslíka, podmieňujúcej existenciu života, j
e najrozšírenejšou zlúčeninou na Zemi metán - CH4. Metán je dominantnou zložkou zemného plynu
(obsah metánu v zemnom plyne je cca 76 - 99%), ktorého ložiská sa nachádzajú na všetkých
kontinentoch a v pobrežných šelfoch...
Peter Horbaj, Jozef Víglaský, Imrich Andrejčák
Z obsahu:
I. Energetická politika Slovenskej republiky
II. Energetika v krajinách Európskej únie
III. Dlhodobá koncepcia energetickej politiky
IV. Postavenie výskumu a vývoja v energetike
V. Rozdelenie plynných palív, základné parametre a tepelnotechnické prepočty
VI. Bioplyn
VII. Palivá pre kogeneračné jednotky
VIII. Skládkový plyn
Podrobnosti
Počet strán: 157 strán
Väzba: brožovaná väzba
Rozmer: 175×250 mm
Hmotnosť: 330 g
Jazyk: slovenský jazyk
ISBN: 9788022818575
Rok vydania: 2008
Naše katalógové číslo: 109111
*
Technická univerzita Zvolen
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky
Katedra výrobných technológií a materiálov
Študentská 26
960 53 ZVOLEN
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 045 5206 865  045 5320 015
 [email protected]
Ďakujem za pozornosť
Copyright ©
Doc. Ing. Imrich ANDREJČÁK, PhD.
Zvolen 2012
Recenzovali:
Prof. Ing. Peter HORBAJ, CSc.
Ing. Vladimíra PAULOVIČ
Prof. Ing. Jozef VÍGLASKÝ, CSc.
61
Download

Moderné technológie v oblasti BPS