SZŠ Oravská cesta 11, Žilina
Metodické materiály pre vyučovanie žiakov
1. stupňa ZŠ prostredníctvom metodiky CLIL
Matematika
4.ročník
2
3
SZŠ Oravská cesta 11, Žilina
Metodické materiály pre vyučovanie žiakov
1. stupňa ZŠ prostredníctvom metodiky CLIL
Matematika
4.ročník
4
Autori:
Mgr. Zuzana Krňová
Mgr. Marta Vengrická
Editori:
PeadDr. Danica Lauková
Doc. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.
Recenzenti: PhDr. Božena Horváthová, PhD.
Mgr. Silvia Hvozdíková
Publikácia vznikla ako výstup projektov:
Inovácia metódy a formy vyučovania žiakov 1.stupňa ZŠ prostredníctvom
metodiky CLIL (kód ITMS projektu: 26110130019)
a
KEGA č. 3/6308/08 Obsahová reforma a modernizácia vyučovania cudzích
jazykov na základných a stredných školách: Vytváranie podmienok pre
efektívne uplatňovanie metodiky CLIL.
ISBN 978-80-8094-768-2
EAN 9788080947682
5
Obsah
Úvod
7
Geometria – premeny jednotiek
9
Súčet a rozdiel nad 10 000.
GEOMETRIA – Opakovanie, opis geometrických útvarov.
Rysovanie obdĺžnikov.
13
Geometria - KOCKY: Kreslenie plánov stavieb. Stavanie
kociek podľa plánov.
16
Súčet a rozdiel čísel nad 10 000. Písomné násobenie v
množine prirodzených čísel. Násobenie čísel s viacerými
nulami.
18
Veľké čísla. Numerácia veľkých čísel. Dichotonické
triedenie. Približné počítanie.
20
Násobenie dvojcifernými, trojcifernými a viaccifernými
činiteľmi.
23
Veľké čísla. Porovnávanie čísel.
27
Veľké čísla. Zaokrúhľovanie veľkých čísel. Pentamimo.
Premena jednotiek.
31
Násobenie dvojcifernými, trojcifernými a viaccifernými
činiteľmi.
34
Geometrický diktát
36
Geometrické útvary
38
Zdroje o vyučovaní metodikou CLIL na 1. stupni ZŠ
41
6
7
Úvod
Kvalitná výučba cudzích jazykov patrí medzi základné priority vzdelávacej
politiky EÚ. Európska komisia odporúča všetkým členským štátom, aby sa
usilovali o počiatočnú výučbu cudzích jazykov už od mladšieho školského veku
a aby v procese jazykového vzdelávania uprednostňovali integrované a na
učiaceho sa orientované prístupy výučby, spomedzi ktorých EK odporúča
predovšetkým metódu CLIL (Content Language Integrated Learning).
Vážení čitatelia, do rúk sa Vám dostáva metodická príručka pre učiteľov
1. stupňa ZŠ, ktorí majú záujem začať s aplikovaním metodiky CLIL do
vyučovania matematiky u žiakov 4. ročníka. Metodická príručka je jedným
z výstupov projektu ESF Inovácia metódy a formy vyučovania žiakov ZŠ
prostredníctvom metodiky CLIL (Kód ITMS projektu: 26110130019),
realizovaného na Súkromnej základnej škole na Oravskej ceste v Žiline
a projektu KEGA č. 3/6308/08 Obsahová reforma a modernizácia vyučovania
cudzích jazykov na základných a stredných školách: Vytváranie podmienok pre
efektívne uplatňovanie metodiky CLIL (2008-2010), ktorých hlavnými cieľmi
bolo:
1. Sprístupniť praxujúcim učiteľom a študentom učiteľstva cudzích jazykov
najaktuálnejšie informácie a skúsenosti s metodikou CLIL vo vyučovaní
cudzích jazykov, ktorá sa osvedčila a je široko používaná vo vyspelých
krajinách EU, ale na slovenských základných školách, a to predovšetkým na
ich prvom stupni, dosiaľ nemajú vybudovanú tradíciu a nie sú teoreticky a ani
metodicky spracované.
2. Prispieť k modernizácii a skvalitneniu vyučovania cudzích jazykov na
primárnom stupni slovenských škôl tým, že sa vytvoria materiálne
podmienky pre systematické uplatňovanie metodiky CLIL na slovenských
základných a stredných školách.
3. Publikovať súbor vedeckých prác a metodických príručiek pre učiteľov a
študentov učiteľstva cudzích jazykov zameraných na teoretické základy
a praktické aspekty metodiky CLIL.
4. Rozvíjať medzinárodnú spoluprácu pedagogických fakúlt a vzdelávacích
(školiacich) pracovísk, ktoré sa venujú odbornej príprave učiteľov cudzích
jazykov pre mladší a starší školský vek.
8
V roku 2010 bol ako výsledok oboch projektov publikovaný nasledujúci súbor
metodických materiálov:
Prírodoveda pre 1. ročník. Nitra: PF UKF, 2010. ISBN 978-80-8094-757-6
Prírodoveda pre 2. ročník. Nitra: PF UKF, 2010. ISBN 978-80-8094-758-3
Prírodoveda pre 3. ročník. Nitra: PF UKF, 2010. ISBN 978-80-8094-750-0
Prírodoveda pre 4. ročník. Nitra: PF UKF, 2010. ISBN 978-80-8094-760-6
Informatika pre 1. ročník. Nitra: PF UKF, 2010. ISBN 978-80-8094-761-3
Informatika pre 2. ročník. Nitra: PF UKF, 2010 ISBN 978-80-8094-762-0
Informatika pre 3. ročník. Nitra: PF UKF, 2010. ISBN 978-80-8094-763-7
Informatika pre 4. ročník. Nitra: PF UKF, 2010. ISBN 978-80-8094-764-4
Matematika pre 1. ročník. Nitra: PF UKF, 2010. ISBN 978-80-8094-765-1
Matematika pre 2. ročník. Nitra: PF UKF, 2010. ISBN 978-80-8094-766-8
Matematika pre 3. ročník. Nitra: PF UKF, 2010. ISBN 978-80-8094-767-5
Matematika pre 4. ročník. Nitra: PF UKF, 2010. ISBN 978-80-8094-768-2
Všetky publikácie sú bezplatne dostupné všetkým záujemcom ako on-line
materiály na webovej stránke Katedry lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií
PF UKF v Nitre na adrese:
http://www.klis.pf.ukf.sk/sk/publikacie
9
Téma
Geometria - Premeny jednotiek
Predmet
Matematika
SERR
A1.1
Trvanie
20 min.
Ciele
Obsahové:
Vedieť správne premieňať jednotky dĺžky, jednotky hmotnosti,
jednotky, jednotky času.
Jazykové:
Používať správne výrazy menej, viac, menší, väčší, najmenší,
najväčší, ťažší, ľahší, najťažší, najľahší, kraťší, dlhší, najkratší,
najdlhší (less, more, smaller, bigger, the smallest, the biggest,
heavier, lighter, the heaviest, the lightest, shorter, longer, the
shortest, the longest).
Materiál
Pracovný list, projektor
Postup
1. V úvode si učiteľ s deťmi zopakuje (najskôr v rodnom jazyku)
pojmy používané pri premene jednotiek dĺžky, hmotnosti, času.
Vhodné je zapísať alebo pripraviť deťom na tabuľu slová
v angličtine, ktoré používame pri porovnávaní týchto jednotiek
(viď jazykový cieľ).
2. V prvej úlohe hľadáme spolu s deťmi vhodné dvojice opozít.
S deťmi si najskôr spoločne prečítame všetky slová. Potom
skúšame tvoriť spoločne dvojice. Deti sa hlásia a učiteľka
vyvoláva jednotlivých žiakov. Ostatní si značia správne
odpovede.
Pri odpovediach žiaci používajú konštrukciu
.... is opposite to .....
3. V druhej úlohe žiaci musia doplniť správne slovo. Používajú
pritom známe výrazy z prvej úlohe. Úlohu robíme opäť
spoločne. Jeden žiak vždy prečíta celú vetu a ostatní hľadajú
10
správne slovo, ktoré doplníme.
4. V tretej úlohe dbáme na podrobný rozbor. Text prečíta
učiteľka, potom aj deti. Následne učiteľka kladie otázky o texte.
Po pochopení úlohy, ju spoločne vypočítame. Zápis robíme
spoločne, pričom učiteľka zapisuje aj na tabuľu.
5. Kontrola prebieha tak, že učiteľka chodí pomedzi deti
a kontroluje ich prácu, príp. práce pozbiera a deti odmení
pochvalou, bonusovým bodom a pod.
Autor
Mgr. Zuzana Krňová
11
Pracovný list č. 1:
1. Match the opposites.
less
the biggest
smaller
longer
the smallest
more
heavier
lighter
the heaviest
the longest
shorter
bigger
the shortest
the lightest
equals
unequals
2. Complete the sentences. Use the words from the first
exercise.
1 kilogram is ______________________ than 1 gram.
10 meters are _____________________ than 10 kilometers.
100 centimeters are ________________ than 100 milimeters.
12
5 years are __________________________ than 5 days.
12 minutes are _______________________ than 12 hours.
20 grams are _________________________ than 2 kilograms.
50 decimeters ________________________ 500 centimeters.
1 000 seconds are _____________________ than 1 000 minutes.
7 years are ___________________________ than 70 months.
60 minutes __________________________1 hour.
2 000 grams __________________________ 2 kilograms.
3. We have a big football ground in our town. One side is
60 meters long. The second side is 2 times longer. How long is
the second side?
Calculate the area of this football ground.
13
Téma
Súčet a rozdiel nad 10 000.
GEOMETRIA – Opakovanie, opis geometrických útvarov.
Rysovanie obdĺžnikov.
Predmet
Matematika
SERR
A1.1
Trvanie
20 min.
Ciele
Obsahové:
Poznať názvy útvarov a vedieť ich správne opísať a určiť správne
útvary podľa opisu. Vedieť správne narysovať obdĺžnik
pomocou kolmíc i kružidla.
Jazykové:
Vedieť dané geometrické útvary pomenovať v anglickom jazyku
a opísať ich po anglicky.
Materiál
Pracovný list, rysovacie potreby, projektor, modely
geometrických tvarov
Postup
1. Opakovanie geometrických pojmov pomocou rozhovoru.
Učiteľka sa pýta na jednotlivé geometrické pojmy, útvary a pod.
najskôr v slovenskom jazyku.
2. Žiaci pracujú s pracovným listom. Učiteľka im ukazuje to isté
aj na projektore. Žiak prečíta nahlas pre celú triedu zadanie č. 1.
Žiak podľa zadania určí, o aký geometrický útvar ide. Názov
útvaru si žiaci zapíšu na voľné miesto do zadania. Potom daný
útvar načrtnú do voľného priestoru (obdĺžnika). Pozn.: žiaci
nesmú zabudnúť aj na správne pomenovanie jednotlivých
vrcholov. Takto pokračujeme až po zadanie č. 6. Ak sú žiaci
šikovní, vždy môže jeden žiak načrtnúť útvar aj na tabuľu.
Pri č. 7 musia žiaci najskôr určiť, o aký útvar ide a zaznamenať
jeho opis na voľné miesto.
14
3. Riešenie: 1. triangle, 2. square, 3. pentagon, 4. rectangle, 5.
circle, 6. hexagon, 7. ellipse – This shape doesn´t have any
sides. It looks like egg or circle. It is ellipse.
Autor
Mgr. Zuzana Krňová
15
Pracovný list č. 2
READ, DRAW AND WRITE ANSWERS:
1. This shape has 3 sides
and its name is ABC.
It is a ………………. .
2. This shape has 4
sides. The sides are equal.
Its name is EFGH.
It is a …….………. .
3. This shape has 5
sides. The sides are equal.
Its name is KLMNO.
It is a ……………… .
4. This shape has 4
sides. Every couple of
the sides is equal.
Its name is MNOP.
It is a ………………. .
5. This shape doesn´t have any
sides. It has radius 3
cm. Its name is k and it
has a centre S.
It is a ……………… .
6. This shape has 6
?
sides. The sides are equal.
Its name is RSTUVX.
It is a ……………….. .
16
Téma
Geometria - KOCKY: Kreslenie plánov stavieb. Stavanie kociek
podľa plánov.
Predmet Matematika
SERR
A1.1
Trvanie
30 min.
Ciele
Obsahové:
Osvojiť si základy priestorovej predstavivosti. Vedieť tvoriť nákresy
stavieb z kociek podľa daného obrázku
Jazykové:
Aktívne používať otázku „How many cubes ... ?“ a odpoveď celou
vetou. Vedieť stavať stavby podľa pokynov v AJ.
Materiál
Pracovný list, drevené kocky, projektor
Postup
1. Deti sa hrajú s kockami. Podľa pokynov učiteľky tvoria stavby,
napr. Take 3 cubes and build a building from these cubes. Take 6
cubes and build a building. ...
2. Deti pozorujú obrázky stavieb. Potom učiteľka kladie otázky
alebo pokyny deťom: How many cubes can you see in the first
picture? Build the same building as in the third picture.
Žiaci si navzájom kladú otázky, napr.:
How many .....?
Which picture shows ......?
Can you build......?
Autor
Mgr. Zuzana Krňová
17
Pracovný list č. 3:
BUILDING
18
Téma
Súčet a rozdiel čísel nad 10 000. Písomné násobenie v množine
prirodzených čísel. Násobenie čísel s viacerými nulami.
Predmet Matematika
SERR
A1.1
Trvanie
20 min.
Ciele
Obsahové:
Rozumieť zadaniu a podľa neho správne určiť a vypočítať súčet alebo
rozdiel čísel. Vedieť správne sčítať a odčítať pod sebou.
Jazykové:
Rozumieť zadaniu v anglickom jazyku a správne doplniť anglické vety.
Materiál Pracovný list, projektor
Postup
1. S deťmi sme v kine. Najskôr si s deťmi pozorne pozrieme tabuľku
a vysvetlíme si jednotlivé údaje v slovenskom jazyku.
2. Potom pokračujeme vetami. Jeden žiak zakaždým prečíta jednu
vetu a určí, čo musíme vypočítať. Ak používame projektor, žiak príde
k tabuli a príklad vypočíta na tabuľu, aby si mohli výpočet
skontrolovať aj ostatné deti. Potom si výsledok zapíšu na voľný
riadok vo vete. Takto pokračujú pri každej vete, pričom učiteľka
vyvoláva jednotlivých žiakov.
3. Na výpočty žiaci používajú voľné riadky pod textom. Na záver si
môžeme všetky odpovede znovu prečítať, príp. sa detí pýtať:
How many visitors were in the cinema Star together?
Autor
Mgr. Zuzana Krňová
19
Pracovný list č. 4:
IN THE CINEMA
THE CINEMA
ADULTS
CHILDREN
STAR
123 789
55 678
MOON
973 760
300 521
MOVIE
640 122
409 056
The cinema Star invited ................................ children less than adults.
The cinema Moon invited ............................... children more than adults.
The cinema Moon invited ............................... adults less than cinema
Star.
The cinema Moon invited ............................. children more than cinema
Star.
.................................. visitors were in the cinema Star together.
.................................. visitors were in the cinema Moon together.
There were ................................ more visitors in the cinema Moon than
in the cinema Star.
In the cinema Movie were ............................... visitors.
The cinema Movie invited ................................ children less than adults.
The cinema ........................ had the biggest visit rate.
20
Téma
Veľké čísla. Numerácia veľkých čísel. Dichotonické triedenie.
Približné počítanie.
Predmet
Matematika
SERR
A1.1
Trvanie
Ciele
20 min.
Obsahové:
Poznať a vedieť správne čítať a zapísať čísla väčšie ako 1000. Vedieť
čísla roztriediť podľa daných kritérií.
Jazykové:
Precvičiť čítanie čísel väčších ako 1000. Nové pojmy: million,
hundred thousand, figure. Triedenie a zápis veľkých čísel
v anglickom jazyku.
Materiál Pracovný list, projektor
Postup
1. V prvej úlohe žiaci najskôr čítajú čísla v anglickom jazyku, pričom
sa pridávajú nové pojmy: milión, sto tisíc, číslica – million, hundred
thousand, figure. Keď ich prečítajú, prečítajú si aj pokyny podľa
farieb. Potom im učiteľka dá priestor na samostatné vyfarbenie
bubliniek podľa toho, o aké číslo ide. Učiteľka sa po dokončení
práce môže pýtať detí na správne riešenie, napr.
Which number is a three-digit number?
Odpoveď: Number 432 is three-digit number.
2. V druhej úlohe žiaci opäť čítajú číslo a ak chýba jeho zápis, treba
ho správne zapísať. Naopak, ak tam zápis je treba zapísať číslo. Pri
vyplňovaní riadkov sa môžu žiaci striedať alebo čítať čísla spoločne.
Učiteľka koriguje výslovnosť príp. i zápis čísel, ktoré môže zapisovať
slovom aj na tabuľu pre lepšiu sebakontrolu u detí.
Autor
Mgr. Zuzana Krňová
21
Pracovný list č. 5:
BIG NUMBERS
1. Colour correctly:
Three-digit number
Two-digit number
Five-digit number
Six-digit number
432
38
818 862
5 678
91 602
387 410
5 678
45
12 905
556
1 231
108
20 133
6 709 432
54 209
456 122
777
22
Complete the table. Write numbers or words
NUMBERS
WORDS
FORTY THREE THOUSAND FIVE HUNDRED NINE
6 556 432
FORTY FOUR THOUSAND SIX HUNDRED EIGHTY SEVEN
752 612
2 042 716
23
Téma
Násobenie dvojcifernými, trojcifernými a viaccifernými činiteľmi.
Predmet Matematika
SERR
A1.1
Trvanie
45 min.
Ciele
Obsahové:
Vedieť násobiť veľké
a viaccifernými činiteľmi.
čísla
dvojcifernými,
trojcifernými
Jazykové:
Používanie otázky „Do you have ... ?“ a správnej odpovede na otázku
„Yes, I have. No, I don´t“.
Materiál
Hracie karty, projektor
Postup
1. Hra LOTO sa hrá vo dvojiciach. Jeden z dvojice si nechá hraciu
kartu „A“ a vystrihne si kartičky LOTO „A“. Druhý hráč si pripraví
hraciu kartu a LOTO „B“. Potom začne hra. Obaja hráči si nastrihajú
a rozložia pred seba čísla z LOTA.
2. Prvý hráč si pýta výsledok príkladu podľa svojej hracej karty,
napr.:
Do you have a number 24?
Druhý žiak odpovedá:
Yes, I have this number.
Podá správnu kartičku druhému hráčovi. Ten si ju priloží na políčko
s daným príkladom – 4.6. Potom sa pýta druhý hráč.
3. Takto hra pokračuje až kým nemá jeden z hráčov prekryté všetky
políčka. Hra sa môže obmeniť tak, že si hráči vymenia hracie karty aj
LOTÁ. Žiaci si môžu značiť výsledky hry aj do tabuliek na konci
pracovného listu.
24
4. Učiteľka pomáha deťom so zavedením hry a kontroluje správne
kladenie otázok i odpovede žiakov. Hra je vhodná na opakovanie
spojov násobenia, ktoré by žiaci už mali ovládať predtým, než začnú
násobiť viacnásobnými činiteľmi.
Autor
Mgr. Zuzana Krňová
25
Pracovný list č. 6:
A - HRACIA KARTA:
4.6
8.7
3.9
11.2 5 . 7
55. 2 22. 3 8 . 8
12.3 9 . 7
13. 4 5 . 9
6.7
7.20 14.7
33.3
4.20
8.4
25.4 5.15
4.18
30.4
2.99 27.2 16.3
A - LOTO:
32
90
34
45
93
88
81
153
84
72
54
160
64
50
36
51
24
90
68
49
120
70
65
48
28
1st game
SCORE
A LOTO
B LOTO
2nd game
26
B - HRACIA KARTA:
12. 3 7 . 7
6.8
13.5 10. 9
3 .17 3 . 8
8.8
17.2 9 . 6
8.9
9.9
18.5 7.12 14.2
44.2
4.40
3.31 25.2 3.15
35.2
60.2
51.3 34.2 16.2
B - LOTO:
56
24
32
36
63
64
80
110
22
35
120
42
75
52
54
27
66
99
198
45
48
140
100
98
72
1st game
SCORE
A LOTO
B LOTO
2nd game
27
Téma
Veľké čísla. Porovnávanie čísel.
Predmet Matematika
SERR
A1.1
Trvanie
30 min.
Ciele
Obsahové:
Poznať a vedieť správne čítať i zapísať čísla väčšie ako 1000. Vedieť
porovnávať čísla väčšie ako 1000.
Jazykové:
Precvičiť čítanie čísel väčších ako 1000. Používať slová menší, väčší,
rovná sa (less than, more than, equals, bigger, smaller, the same).
Materiál Pracovný list, projektor
Postup
1. Vhodná je motivácia formou pozorovania a rozhovoru s deťmi,
napr.
Who is taller than Gabika? Who has brown hair? Who has blue
eyes ? …
Vybrané deti sa postavia pred tabuľu a učiteľ sa pýta detí a deti
musia správne porovnať dané osoby. Odpovedajú celou vetou,
napr. Kika is taller than Gabika. Zároveň ide aj o tréning
stupňovania známych prídavných mien v anglickom jazyku, napr.
tall – taller – the tallest. Môžeme použiť aj iné, napr. strong – silný,
clever – šikovný, long – dlhý, short – krátky …
2. V prvej úlohe pracovného listu deti čítajú veľké čísla a
porovnávajú ich. Učiteľka kontroluje výslovnosť a správne čítanie
veľkých čísel.
3. V druhej úlohe najprv prečíta zadanie učiteľka, potom jeden
alebo viacerí žiaci. Iný žiak skúsi voľne vysvetliť, čo treba v tejto
úlohe robiť. Učiteľka deti usmerňuje k správnemu pochopeniu
úlohy. Deti najskôr skúšajú podľa svojho odhadu a skúseností
28
priradiť počet obyvateľov k danému mestu. Na záver im učiteľka
prezradí správne výsledky. Celý čas dbáme na to, aby deti používali
celú vetu a aj učiteľka používa stále tú istú vetu:
How many inhabitans live in Žilina?“ - „ 84 971 inhabitants live in
Žilina.
4. V tretej úlohe žiaci čítajú nedokončené vety a dopĺňajú podľa
predchádzajúcej úlohy správne slová do viet. Podobne
postupujeme i pri odpovediach na posledné dve otázky.
Autor
Mgr. Zuzana Krňová
29
Pracovný list č. 7: COMPARISON
1. Compare these numbers:
6 750
7 560
2 985 211
399 321
12 121
12 122
134 243
13 461
987 653
653 987
332 822
338 282
2. The Slovak towns Žilina, Martin, Čadca, Kysucké Nové
Mesto, Rajec, Ružomberok belong to the region Žilina. How many
inhabitans live there? Match the numbers with the right town. Complete
the senteces and questions below.
Žilina
60 000
Martin
29 979
Čadca
84 971
Kysucké Nové Mesto
16 558
Rajec
25 751
Ružomberok
Liptovský Mikuláš
32 592
6 080
30
The biggest town in the region Žilina is ……………………………. .
The smallest town in the region Žilina is …………………………… .
Which towns have more inhabitans than 10 000?
…………………………………………………………………………………
Which towns have more inhabitans than 30 000?
…………………………………………………………………………………
Martin
60 000
Kysucké Nové Mesto
Žilina
84 971
Čadca
25 751
Rajec
6 080
16 558
Ružomberok 29 979
Liptovský Mikuláš 32 593
31
Téma
Veľké čísla. Zaokrúhľovanie veľkých čísel. Pentamimo. Premena
jednotiek.
Predmet Matematika
SERR
A1.1
Trvanie
15 min.
Ciele
Obsahové:
Poznať a vedieť správne čítať i zapísať čísla väčšie ako 1000. Vedieť
usporiadať veľké čísla a vyznačiť ich, či správne umiestniť na číselnej
osi. Vedieť zaokrúhľovať čísla väčšie ako 1000.
Jazykové:
Vedieť správne čítať a vyslovovať čísla väčšie ako 1000.
Materiál Pracovný list, projektor, plagát s planétami
Postup
1. Ako
motivácia je vhodné opakovanie učiva o vesmíre
primeranými otázkami. Ak deti nevedia po anglicky, odpovedajú aj
po slovensky. Napr. Name our galaxy. - Our galaxy is the Milky
way... až kým sa nedostanú k planétam Slnečnej sústavy. Ich názvy
si povieme a potom aj prečítame v tabuľke. Učiteľka si s deťmi
prečíta priemery planét pričom dbá na výslovnosť a správne čítanie
veľkých čísel.
2. V treťom
stĺpci s deťmi dopĺňame radové číslovky podľa
správneho usporiadania planét. Pri spoločnej práci vyvoláva učiteľka
žiakov. Žiak odpovedá celou vetou:
Which planet is the smallest? – The smallest planet is Mercury.
The second smallest planet is Mars.
3. Učiteľka spolu so žiakmi číta vzdialenosti planét od Slnka. Potom
opäť podľa odpovedí žiakov zapisujú spoločne do tabuľky radové
číslovky a žiaci odpovedajú celými vetami:
Neptun has the biggest distance from the Sun.
32
4. Opäť si spoločne s učiteľkou prečítajú „days in a year“. Potom
zapisujú, medzi ktorými číslami dané číslo leží a učiteľka opäť žiada
odpoveď celou vetou:
The number 88 is between the numbers 80 and 90.
5. Nakoniec zaokrúhľujeme dané číslo. Túto úlohu žiaci môžu žiaci
riešiť sami. Na záver ju s učiteľkou skontrolujú.
Autor
Mgr. Zuzana Krňová
33
Pracovný list č.8:
PLANETS
DIAMETER
(KILOMETER)
Mercury
4 878
Venus
12 104
ORDER RANK
FROM THE
SMALLEST
NUMBER
DISTANCE FROM
THE SUN
58 000 000
ORDER RANK
FROM THE
BIGGEST
NUMBER
YEAR
(IN DAYS)
88
225
108 000 000
Earth
12 756
365
150 000 000
Mars
6 794
687
228 000 000
Jupiter
142 776
4330
778 000 000
Saturn
120 000
10 752
1 427 000 000
Uran
52 900
30 667
2 870 000 000
Neptun
48 600
4 507 000 000
60 140
IS BETWEEN
NUMBERS
ROUND
THE
NUMBER
34
Téma
Násobenie dvojcifernými, trojcifernými a viaccifernými činiteľmi.
Predmet Matematika
SERR
A1.1
Trvanie
15 min.
Ciele
Obsahové:
Vedieť násobiť veľké čísla dvojcifernými, trojcifernými a viaccifernými
činiteľmi.
Jazykové:
Precvičiť a upevniť si dané spoje násobenia veľkými číslami, kladenie
otázok a správne odpovede na otázky typu: What number is the
result of multiplication … ? What number will come out of machine?
Materiál Pracovný list, projektor
Postup
1.V prvej úlohe žiaci musia nájsť správne spoje násobenia a sčítania
a podľa toho doplnia čísla. Učiteľka môže pomáhať otázkami, napr.:
What number is the result of multiplication - 3 times 15?
Takto spoločne doplnia všetky steny. Učiteľka na lepšiu názornosť
môže využiť projektor, pričom jednotlivé výsledky chodia k tabuli
dopĺňať deti.
2. V druhej úlohe sa žiaci zahrajú s násobiacim strojom, kde násobia
dané čísla vždy číslom 20. Každý spoj opäť môže čítať jeden žiak,
pričom vždy zopakuje číslo 20, napr.:
15 times 20 equals 300. Učiteľka kladie tú istú otázku: What number
is the result?
Autor
Mgr. Zuzana Krňová
35
Pracovný list č.9:
1
Complete these multiplicatons and additions. Find
multiplication and addition.
96
48
36
12
3
15
33 27
2
3
2 This is a multiplication machine. What number will come
out of the machine? Write the answer in columns on the
right side of the machine.
15
20
100
5
IN
25
300
44
12
55
20
OUT
36
Téma
Geometrický diktát
Predmet Matematika
SERR
A1.1
Trvanie
20 min.
Ciele
Obsahové:
Rysovanie podľa pokynov.
Jazykové:
Opakovanie slovnej zásoby
Materiál Rysovacie potreby
Postup
Učiteľ diktuje matematický diktát trikrát (celkovo). Prvý krát ho
prečíta súvisle celý, aby si žiaci dokázali predstaviť výsledok, druhý
krát číta postupne po krokoch, žiaci zadané úlohy vykonávajú, tretí
krát ho číta pre prípadnú opakovanú kontrolu žiakov.
Mathematical dictation:
Draw what these instructions tell you:
1. Draw a line segment AB which is 6 centimeters long.
2. Find the middle of line segment AB, label this point E.
3. Draw a perpendicular line p which goes through the point E.
4. Draw a circle line k with centre E and radius 3 cm. k (E, 3cm)
5. Label 4 points of intersection and label them KLMN.
6. Draw a shape KLMN.
7. What is the shape KLMN? (žiak napíše jednoslovnú
odpoveď)
Učiteľ po skončení zozbiera a skontroluje presnosť a správnosť
rysovania.
37
Autor
Mgr. Marta Vengrická
38
Téma
Geometrické útvary
Predmet Matematika
SERR
A1.1
Trvanie
30 min.
Ciele
Obsahové:
Vedieť správne pomenovať geometrické útvary. Vedieť správne
premieňať jednotky dĺžky. Vedieť správne narysovať štvorec,
obdĺžnik, kružnicu a vyznačiť bod, úsečku, polpriamku, priamku,
polomer, priemer, ... .
Jazykové:
Zopakovať a doučiť sa geometrické pojmy. Ovládať a vedieť rysovať
podľa jednoduchého postupu.
Materiál Pracovný list, projektor, rysovacie pomôcky
Postup
1. Pred začatím si deti zopakujú pojmy z geometrie a postupy práce
s pravítkom, ceruzkou i kružidlom (v slovenskom jazyku).
2. V 1.úlohe žiaci spájajú útvary so správnym názvom v anglickom
jazyku. Na záver si prečítame termíny spolu so žiakmi – kontrola
správnej výslovnosti.
3. V 2.úlohe žiaci premieňajú samostatne jednotky dĺžky. Potom si
spoločne v anglickom jazyku skontrolujú celé príklady.
4. V 3.úlohe žiaci rysujú podľa daného postupu. Postup si spolu
s učiteľkou prečítajú a vysvetlia. Potom deti samostatne začnú
rysovať.
5. Na záver deti vyplnia svoje sebahodnotenie. Vyfarbia určitý počet
okienok podľa toho, ako sú spokojní so svojou prácou. 1 je slabo, 5 je
veľmi.
Autor
Mgr. Zuzana Krňová
39
Pracovný list č. 10:
1.Match the pictures with the right words and colour the geometric shapes:
circle
1.
heart
straight line
ellipse
triangle
square
Change the following units of length:
2 m = ____________cm
2 km = ____________ m
2 cm = ___________mm
2 dm = ____________ cm
5 km = ____________ m
5 dm = ____________ cm
5 cm = ____________mm
5 m = ____________ cm
10 km = ____________ m
10 dm = ____________ cm
10 cm = ____________mm
10 m = ____________ cm
3 m = ____________ dm
5 m = _____________mm
6 m = ____________ dm
4 m = _____________mm
rectangle
40
2. Draw a circle:
- Radius is 3 cm.
- Draw point S and radius from this point.
- Draw point A which is in this circle.
- Draw point B which isn´t in this circle.
- Draw a straight line called p which isn´t in this circle.
- Draw a line segment called SB.
41
Zdroje o vyučovaní metodikou CLIL na 1. stupni ZŠ
Teoretické zdroje o vyučovaní metodikou CLIL na 1. stupni ZŠ
COYLE, D.: ‘Theory and planning for effective classrooms: supporting students
in content and language integrated learning contexts’. In: MARSH, J. (ed):
Learning Through a Foreign Language. London: CILT, 1999.
COYLE, D. – HOOD, P. – MARSH, D.: CLIL: Content and Language Integrated
Learning. Cambridge University Press, 2010.
DELLER, S. – PRICE, Ch.: Teaching Other Subjects Through English (CLIL):
Resource Books for Teachers. Oxford University Press, 2008.
JOHNSON, R. K. – SWAIN, M. (eds.): Immersion Education: International
Perspectives. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
LANGÉ, G. – MARSH, D. (eds): Implementing Content and Language Integrated
Learning: a Research-Driven TIE-CLIL Foundation Course Reader. Jyväskylä:
University of Jyväskylä, Continuing Education Centre, 1999.
LOJOVÁ, G.: Foreign Language Learning/Acquisition at an Early Age. In: Foreign
Language Acquisition at an Early Age. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 4351.
MARSH, D.: Bilingual Education & Content and Language Integrated Learning.
International Association for Cross-Cultural Communication, Language Teaching
in the Member States of the European Union (Lingua). Paris: University of
Sorbonne,1994.
MARSH, D. - LANGÉ, G.: Using Languages to Learn and Learning to Use
Languages. In: MARSH, D., & LANGÉ, G. (eds.): Using Languages to Learn and
Learning to Use Languages. Jyväskylá, Finland: UniCOM, University of Jyväskylä
on behalf of TIECLIL, 2000.
MARSH, D. - MALJERS, A. - HARTIALA A.-K.: Profiling European CLIL Classrooms/
CLIL Compedium, 2001. Stiahnuté 15.12.2006 z
http://www.cec.jyu.fi/tilauskoulutus/henk_keh/clil/ClilProfiling.pdf
MARSH, D. – MARSLAND, B.: Learning with Languages. Jyväskylä: Continuing
Education Centre, University of Jyväskylä, 1999.
42
MEHISTO, P. – FRIGOLS, M. J. – MARSH, D.: Uncovering CLIL. Content and
Language Integrated Learning and Multilingual Education. Macmillan, 2008.
NAVES, T.: Bilingualism: Language and Cognition (Electronic Edition) since
1999,vol 2. Stiahnuté 12.9.2006 z http://www.ub.es/filoan/naves/Journals.html
NÁVRH: Koncepcia vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných
školách. Bratislava: MŠ SR a ŠPÚ, jún 2007.
NOVOTNÁ, J. – CERIANI, R. - GILBERTI, A. M. – HOFMANOVÁ, M.QUARTAPELLE, F.:
Module 3. Practical Aspects of Teaching in CLIL. Practical Aspects of Teaching in
CLIL. In: LANGÉ, G. (ed): TIE-CLIL Professional Development Course. Milan:
M.I.U.R, 2002, s. 103-134.
POKRIVČÁKOVÁ, S. – LAUKOVÁ, D. – VINOHRADSKÁ, N. – ILLÉŠOVÁ, M.: CLIL,
plurilingvizmus a bilingválne vzdelávanie. Nitra: ASPA, 2007. ISBN 978-80969641-0-9.
POKRIVČÁKOVÁ, S. – LAUKOVÁ, D. – VINOHRADSKÁ, N. – ILLÉŠOVÁ, M.: CLIL,
plurilingvizmus a bilingválne vzdelávanie. 2. doplnené a prepracované vydanie.
Nitra: ASPA, 2008. ISBN 978-80-969641-2-3.
POKRIVČÁKOVÁ, S. a kol.: Inovácie a trendy vo vyučovaní cudzích jazykov
u žiakov mladšieho školského veku. Nitra: UKF, 2008. ISBN 978-80-8094-417-9.
POKRIVČÁKOVÁ, S.: Modern Teacher of English. Nitra: ASPA, 2010. ISBN 97880-969641-6-1.
POKRIVČÁKOVÁ, S. a kol.: Cudzie jazyky a kultúry v škole. Brno: MU, 2009.
ŠVECOVÁ, H.: Cross-Curricular Activities. Oxford University Press, 2004.
www.clilcompendium.com
www.coe.int/T/DG4/Portfolio.html
www.content-english.org/papers.html
www.euroclic.net/
www.europa.eu.int/comm/education/policies/lang/doc
www.fu.berlin.de/elc/bulletin/9/en/marsh.htlm
www.teachingenglish.org.uk/think/methodology/clil.shtml
43
Metodické zdroje, námety, hotové prípravy na vyučovanie, kopírovateľné
materiály a iné
Univerzálne (pre všetky predmety):
Abbs, B. – Worrall, A. – Ward, A.: Splash! 1-4. Longman, 1993.
The Oxford Picture Dictionary for the Content Areas. OUP, 2000.
www.bbc.co.uk/schools/
www.eduplace.com/kids/mhm/
www.enchantedlearning.com/
www.funschool.kaboose.com/ (americká literatúra)
www.iteslj.org/Lessons/
www.kids.gov/
www.onestopclil.com
www.onestopenglish.com
Matematika a Informatika
Content Area Reader: The Computer Age. OUP, 2007
Content Area Reader: Math Every Day. OUP, 2007
Content Area Reader: Measurement All Over the World. OUP, 2007
www.amathsdictionaryforkids.com/
www.coolmath4kids.com
www.kidsdomain.com/games/math2.html
www.lessonplanz.com/Lesson_Plans/Mathematics/_Preschool/index.shtml
www.mathstories.com/
www.dmoz.org/Kids_and_Teens/School_Time/Math/
www.historyforkids.org/learn/greeks/science/math/
www.superkids.com/aweb/tools/math/
Prvouka, vlastiveda, prírodoveda (Science)
Andrews, G. – Knighton, K. – Baggot, S.: 100 Science Experiments. Usborne,
2004.
Content Area Reader: How The Earth Gets Its Shape. OUP, 2007
Content Area Reader: Inside the Human Body. OUP, 2007
Content Area Reader: Science Lab. OUP, 2007
Content Area Reader: Use Your Senses. OUP, 2007
Content Area Reader: Inside the Human Body. OUP, 2007
44
HOWELL, L. – ROGERS, K. – HENDERSON, C.: Animal World. Usborne. Internet
Linked Library of Science.
HOWELL, P.: World of Plants. Usborne (Internet-Linked Library of Science).
POTTER, J.: Science in Seconds for Kids: Over 100 Experiments You Can Do in
Ten Minutes or Less. Usborne, 1998.
ROBINSON, T.: The Everything Kids' Science Experiments Book. Usborne, 2003.
www.atozteacherstuff.com
www.kids.nationalgeographic.com
www.kidsites.com/sites-edu/science.htm
www.learningplanet.com/
www.npac.syr.edu/textbook/kidsweb/Sciences/
www.sciencewithme.com/
www.teachrkids.com/
Hudobná výchova
www.childrensmusic.org/
freekidsmusic.com/
www.musicforkids.com/
www.creatingmusic.com/
kids.yahoo.com/music
Pracovné vyučovanie
www.creativekidsathome.com/activities.shtml
www.enchantedlearning.com/crafts/
www.familycrafts.about.com/
www.activityvillage.co.uk/
www.amazingmoms.com/htm/kidsart.htm
Obrazové materiály
www.abc.net.au/children/play/make/print/
www.enchantedlearning.com/coloring
www.kidscolorpages.com/coloringpages.htm
www.nationalgeographic.com/coloringbook/archive
www.sesameworkshop.org/sesamestreet/coloringpages/
45
Názov:
Metodické materiály pre vyučovanie žiakov 1. stupňa ZŠ
prostredníctvom metodiky CLIL:
Matematika 4. ročník
Autori:
Mgr. Zuzana Krňová
Mgr. Marta Vengrická
Editori:
PeadDr. Danica Lauková
Doc. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.
Recenzenti: PhDr. Božena Horváthová, PhD.
Mgr. Silvia Hvozdíková
Vydavateľ: PF UKF v Nitre
Formát:
on-line publikácia
Vydanie:
1.
ISBN 978-80-8094-768-2
EAN 9788080947682
Download

4. ročník - Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií