Referencie
References
Energetika
Power Engineering
Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava
Slovak Power Company, Bratislava
»» Inovácia systému Automatizovaného zberu dát (AZD);
Systém zberu prenosu a centrálneho spracovania dát merania spotreby elektrickej energie z viac ako 1 000 elektromerov na Slovensku – projekt, dodávka, montáž, uvedenie do prevádzky
»» Rekonštrukcia priebežného merania spotreby elektriny
– AZD EBO V-2 – projekt, dodávka, montáž, uvedenie do
prevádzky
»» Rekonštrukcia systému priebežného merania elektriny
– AZD na EMO – projekt, dodávka, montáž, uvedenie do
prevádzky
»» Rekonštrukcia systému priebežného merania elektriny
– AZD v JAVYS – projekt, dodávka, montáž, uvedenie do
prevádzky
»» Napojenie meraní SEPS a ZSE na VE Gabčíkovo, VE Čunovo
a VE Mošoň na systém AZD – projekt, dodávka, montáž,
uvedenie do prevádzky
»» Sťahovanie Riaditeľstva SE a.s. – presťahovanie centrály
automatizovaného zberu dát (AZD) a meracích systémov
– vypracovanie realizačného projektu, demontáž, dodávka,
reinštalácia SW, funkčné skúšky, vybudovanie telekomunikačných prepojení
»» Innovation of Automated Data Collection System (ADC);
system for the collection, transmission and central processing of data from more than 1,000 electric meters in Slovakia
– design, supply, installation and commissioning
»» Reconstruction of continuous metering of electricity consumption – ADC at EBO V-2 – design, supply, installation and
commissioning
»» Reconstruction of a system for the continuous metering of
electricity consumption – ADC at EMO – design, supply, installation and commissioning
»» Reconstruction of a system for the continuous metering of
electricity consumption – ADC at JAVYS – design, supply, installation and commissioning
»» Connection of SEPS and ZSE metering to HPP Gabčíkovo,
HPP Čunovo and HPP Mošoň to ADC system – design, supply,
installation and commissioning
»» Removal of the Head office of SE, Inc. – removal of the centre
for automated data collection (ADC) and measuring systems
– development of an implementation design, removal, supply,
SW reinstallation, functional tests and development of telecommunication links
Slovenské elektrárne, a.s.,
závod atómová elektráreň Jaslovské Bohunice
SLOVAK POWER COMPANY
NUCLEAR POWER PLANT IN Jaslovské Bohunice
Modernizácia Jadrovej elektrárne V-2, 3. a 4. blok
»» Implementácia bezpečnostných systémov JE V-2 – TELEPERM XS:
»» RPS (Reactor Protection System – systém ochrany reaktora)
»» RLS (Reactor Limitation System – systém obmedzenia
výkonu reaktora)
»» montáž a uvedenie do prevádzky
Modernization of the Nuclear Power Plant
(NPP), V-2, 3rd and 4th unit
»» Implementation of security systems at NPP V-2 – TELEPERM XS:
»» RPS (Reactor Protection System)
»» RLS (Reactor Limitation System)
»» Installation and commissioning
»» Rekonštrukcia elektrozariadení a systému kontroly a riadenia
núdzových dieselgenerátorov – projekt, dodávka, demontáž,
montáž a uvedenie do prevádzky (riadiaci systém Simatic S7)
»» Reconstruction of electrical equipment and controlling/
managing systems in emergency dieselgenerators –
design, supply, dismantling, installation and commissioning (Simatic S7 control system)
»» Modifikácia vzduchotechnických systémov chladenia
priestorov dozorní a priestorov SKR, ELE Projekt, dodávka, demontáž, montáž a uvedenie do prevádzky (riadiaci
systém Simatic S7)
»» Modification of HVAC systems for the cooling of control
room premises and SKR and ELE premises – design, supply,
dismantling, installation and commissioning (Simatic S7
control system)
»» Technická voda dôležitá, časť SKR a elektroprojekt, dodávka, demontáž, montáž a uvedenie do prevádzky (riadiaci systém Simatic S7)
»» Significant technical water, SKR and electrical part – design,
supply, dismantling, installation and commissioning (Simatic
S7 control system)
»» Systém regulácie reaktora (RCS – Reactor control systems) – projekt, dodávka, demontáž, montáž, uvedenie do
prevádzky (RS Simatic S7)
»» RCS – Reactor control systems – design, supply, dismantling,
installation and commissioning (RS Simatic S7)
4
Energetika
»» Technologické informačné systémy pre 3. a 4. blok JE V-2
– viacúrovňový hierarchický integrovaný informačno-riadiaci systém – pracovné stanice, serverové stanice, sieťová infraštruktúra, HW zberu a predspracovania signálov, prostriedky diagnostiky systému, integrovaný systém
SPDS – Safety Parameter Display System pre podporu
rozhodovania operátorov, dodávka ďalších SW modulov –
projekt, dodávka, montáž, uvedenie do prevádzky
»» Information technology systems for the 3rd and 4th unit of
the NPP V-2 – a multilevel, hierarchical, integrated information-management system – workstations, server stations,
network infrastructure, HW for signal collection and preprocessing, means of diagnosis system, integrated SPDS
system – Safety Parameter Display System to support operator decision-making, supply of other SW modules – design,
supply, installation and commissioning
»» Výmena úsekových rozvádzačov (155 polí – cabinets),
podružných rozvádzačov (549 polí) a bezpečnostných
panelov na blokovej dozorni (main control room) a núdzovej dozorni (safety control room) pre bezpečnostné
systémy JE V-2 – výroba, dodávka, montáž a uvedenie
do prevádzky
»» Replacement of part distributors (155 cabinets), subsidiary
distributors (549 cabinets) and safety units at the main
control room and the safety control room for security systems in NPP V-2 – production, supply, installation and commissioning
»» Havarijné doplňovanie a odvod zvyškového tepla; prepúšťacie stanice do atmosféry na parovodoch – časť SKR
a elektroprojekt, dodávka, demontáž, montáž a uvedenie
do prevádzky
»» Oprava snímačov tlaku napájacej vody v spoločnom výtlaku čerpadiel ENČ a v napájacom kolektore – projekt,
dodávka a montáž zariadení, uvedenie do prevádzky
»» Inovácia prístrojového vybavenia na pohavarijné monitorovanie (PAMS – Post accident monitoring system) – projekt, dodávka, montáž, uvedenie do prevádzky
»» Emergency refilling and removal of residual heat; discharge
stations into the atmosphere on steam pipelines – SKR and
electrical part – design, supply, dismantling, installation and
commissioning
»» Repair of feed water pressure sensors in the joint ENČ pump
supply and in the power collector – design, supply and installation of equipment, commissioning
»» Innovation of instrumentation for post-accident monitoring
(PAMS – Post accident monitoring system) – design, supply,
installation and commissioning
»» Oprava meraní kyslíka a vodíka v systéme spaľovania
vodíka – projekt, dodávka, montáž, uvedenie do prevádzky
»» Repair of oxygen and hydrogen measuring in the hydrogen
combustion system – design, supply, installation and commissioning
»» Snímače technologických parametrov a inovácia obvodov prietokov pary a napájacej vody – projekt, dodávka,
montáž, uvedenie do prevádzky
»» Technology parameter sensors and innovation of steam
flow and feed water circuits – design, supply, installation and
commissioning
»» Monitorovací systém pre dieselgenerátory – dodávka HW
a SW, demontážne a montážne práce, uvedenie do prevádzky
»» Monitoring system for diesel generators – HW and SW supply,
dismantling and installation works and commissioning
»» Prepojenie operátorskej stanice vzduchotechniky s technologickým počítačovým systémom (TPS) – dodávka HW
a SW, demontážne a montážne práce, uvedenie do prevádzky
»» Dodávka technologického počítačového systému (TPS)
pre simulátor V-2 – projekt, dodávka HW a SW, programátorské činnosti, montáž HW, uvedenie do prevádzky
»» Hermetické káblové priechodky a moduly, výmena nevyhovujúcich káblov – montáž, uvedenie do prevádzky – V2
»» Systém monitorovania stavu bariéry primár – sekundár
v parogenerátore, pre meranie, spracovanie, vizualizáciu
a archiváciu dát umožňujúcich sledovanie, diagnostikovanie
a analyzovanie prieniku chladiva z primárneho do sekundárneho okruhu v havarijných situáciách – dodávka HW a SW,
inžinierske činnosti, montáž, uvedenie do prevádzky
»» Interface of the HVAC operation centre with the technological computer system (TCS) – HW and SW supply, dismantling
and installation works and commissioning
»» Supply of a technological computer system (TCS) for V-2
simulator – design, HW and SW supply, programming, HW
installation and commissioning
»» Hermetic cable grommets and modules, replacement of defective cables – installation and commissioning – V2
»» System for monitoring the state of the primary and secondary circuit barriers in the steam generator for measuring,
processing, visualization and the archiving of data to enable
monitoring, diagnosing and analyzing the penetration of
coolant from the primary to the secondary circuits in emergency situations – HW and SW supply, engineering, installation and commissioning
»» Modernizácia elektročasti chemickej úpravy vody –
výmena ističov v rozvádzači, výmena skriniek spotrebičov,
káblových roštov a chráničiek, motorových ističov kaloriferov a zásuvkových skríň, výmena svietidiel, zásuviek a vypínačov – projekt, dodávka, montáž, uvedenie do prevádzky
»» Modernization of the electrical part for chemical water treatment – replacement of circuit breakers in the distributor,
replacement of appliance cabinets, cable gratings and protectors, motorized circuit breakers of warm-air furnaces and
socket boxes, replacement of lamps, sockets and switches
– design, supply, installation and commissioning
»» Výmena snímačov tlaku EC, GC v obvodoch ochrán
a blokád – dodávka, montáž, uvedenie do prevádzky
»» Replacement of EC and GC pressure sensors in protector
and block circuits – supply, installation and commissioning
»» Výmena meracích obvodov „meranie hladiny v reaktore
v režime 6“ – projekt, dodávka, montáž, uvedenie do prevádzky
»» Replacement of measuring circuits “measuring the level in
a reactor under mode 6” – design, supply, installation and
commissioning
Power Engineering
5
»» Inovácia riadiaceho systému plnenia nádrží v špeciálnej
práčovni V2 (riadiaci systém SIMATIC S7) – projekt, dodávka, montáž, uvedenie do prevádzky
»» Innovation of tank filling control system in a special V2 washroom (SIMATIC S7 control system) – design, supply, installation and commissioning
»» Superhavarijné napájanie parogenerátora – časť SKR
a elektro, výroba a dodávka rozvádzačov, montáž a odskúšanie
»» Super-emergency steam generator power supply – SKR and
electrical part, production and supply of distributors, installation and testing
»» Prenos technologických dát z Centra havarijnej ochrany
do Havarijného riadiaceho strediska Trnava – projekt, dodávka, montáž, vývoj komunikačného protokolu pre prenos
dát z TPS do Havarijného riadiaceho strediska, konfigurácia, integrácia SW, uvedenie do prevádzky
»» Transfer of technology data from the emergency protection
centre to the emergency control centre in Trnava – design,
supply, installation, development of a communication protocol for data transfer from the emergency protection centre
to the emergency control centre, configuration, SW integration and commissioning
»» Nadväznosť sekundárneho okruhu na technologický počítačový systém (TPS) – zabezpečenie zberu signálov zo
systémov DIAMO-K, zo zariadení TVER, DIAMO a generátorov do TPS a ich ďalšie využitie v prevádzke jadrovej
elektrárne – projekt, dodávka, demontáž, montáž, uvedenie do prevádzky
»» Rekonštrukcia PS 05 Čerpacia stanica V-1 časť elektro
a MaR – dodávka, montáž, uvedenie do prevádzky
»» Nové Centrum havarijnej odozvy – časť Elektro a SKR –
projekt, dodávka, montáž, uvedenie do prevádzky
»» Nútené vetranie objektu 803, elektro časť a elektrická požiarna signalizácia – dodávka, demontáž, montáž, uvedenie do prevádzky
»» Úprava panelov neštandardných meraní – projekt, dodávka, montáž, uvedenie do prevádzky
»» Úprava meraní koncentrácie vodíka vo vode sekundárneho okruhu – projekt, dodávka, montáž, uvedenie do
prevádzky
»» Rekonštrukcia zariadenia na zarábanie vápenatého mlieka
– projekt, dodávka, montáž, uvedenie do prevádzky RS S7
»» Výmena kalolisov a vysokotlakových membránových čerpadiel pre obj. 900 – časť SKR a elektroprojekt, dodávka,
montáž, uvedenie do prevádzky
»» Ovládanie servopohonov natáčania lopatiek čerpadiel
BQDV časť SKR a elektroprojekt, dodávka, montáž, uvedenie do prevádzky
»» Interface between a secondary circuit and a technological
computer system (TCS) – ensuring the collection of signals
from DIAMO-K systems, from TVER, DIAMO equipment and
generators to TCS and their subsequent use in the operation of the nuclear power plant – design, supply, disassembly,
installation and commissioning
»» Reconstruction of PS 05 Pumping station at V-1 electrical
and I&C part – supply, installation and commissioning
»» New emergency response centre – SKR and electrical part –
design, supply, installation and commissioning
»» Forced ventilation in building 803, electrical part and electrical fire signalling – supply, dismantling, installation and commissioning
»» Adjustment of non-standard measurement panels – design,
supply, installation and commissioning
»» Adjustment of measuring the concentration of hydrogen in
the water of the secondary circuit – design, supply, installation and commissioning
»» Reconstruction of equipment for making calcium hydroxide
milk – design, supply, installation and commissioning at RS
S7
»» Replacement of filter presses and high-pressure membrane
pumps for building 900 – SKR and electrical part – design,
supply, installation and commissioning
»» Control of electric actuators to swivel BQDV pump vanes,
SKR and electrical part – design, supply, installation and
commissioning
Slovenské elektrárne, a.s.,
závod Atómová elektráreň Mochovce
Slovak power company
Mochovce nuclear power plant
1. a 2. blok EMO
1st and 2nd EMO unit
»» 4. etapa doplnenia pohavarijného monitorovacieho systému PAMS – projekt, dodávka, demontáž, montáž a uvedenie do prevádzky
»» 4th stage of completing the PAMS post-accident monitoring system – design, supply, installation and commissioning
»» Zvuková signalizácia na paneloch v blokovej dozorni – projekt, dodávka, demontáž, montáž a uvedenie do prevádzky
»» Acoustic signalling in the unit control room panel – design,
supply, dismantling, installation and commissioning
»» Signalizácia poistného ventilu separátora ohrievača pár
– projekt, dodávka, demontáž, montáž a uvedenie do prevádzky
» » Safety valve signalization of the steam heater separator
– design, supply, dismantling, installation and commissioning
6
Energetika
»» Meracie okruhy prietoku, tlaku, hladiny v primárnom
okruhu – projekt, dodávka, demontáž, montáž a uvedenie
do prevádzky
»» Measuring circuits of flow, pressure and level in the primary
circuit – design, supply, dismantling, installation and commissioning
»» Výstražná signalizácia generátora – projekt, dodávka, demontáž, montáž a uvedenie do prevádzky
»» Generator alarm signalling – design, supply, dismantling, installation and commissioning
»» Meranie hladiny v nádržiach organizovaných únikov – projekt, dodávka, demontáž, montáž a uvedenie do prevádzky
»» Level measurement in organized outflow tanks – design,
supply, dismantling, installation and commissioning
»» Automatika napájacích hláv parogenerátorov – projekt,
dodávka, demontáž, montáž a uvedenie do prevádzky
»» Automatics of steam generator power heads – design,
supply, dismantling, installation and commissioning
»» Diaľkový prenos dát z čerpacej stanice Hron (RS SAIA) –
projekt, dodávka, demontáž, montáž a uvedenie do prevádzky
»» Remote data transmission from the Hron pumping station
(SAIA control system) – design, supply, dismantling, installation and commissioning
»» Modernizácia pracoviska pre skúšanie elektromotorov –
projekt, dodávka, demontáž, montáž a uvedenie do prevádzky
»» Modernization of a facility for testing electric motors –
design, supply, dismantling, installation and commissioning
»» Oprava riadiaceho systému Čerpacej stanice TVD (riadiaci
systém SAIA) – projekt, dodávka, montáž a uvedenie do
prevádzky
»» Oprava meracích obvodov a nadväzností na riadiaci a informačný systém – projekt, dodávka, montáž a uvedenie
do prevádzky
»» Rekonštrukcia riadiaceho systému pre Čerpaciu stanicu Hron a Čerpaciu stanicu Červený Hrádok – (riadiaci
systém SAIA) – projekt, dodávka, montáž a uvedenie do
prevádzky
»» Rekonštrukcia riadiaceho systému na neblokových systémoch čerpacej stanice technickej vody nedôležitej
(ČSTVN) a chemickej úprave vody (CHÚV) – projekt, dodávka, demontáž a montáž, uvedenie do prevádzky (riadiaci systém SAIA)
»» Rekonštrukcia riadiaceho systému na blokovej úprave
kondenzátu, zabezpečenie prenosu meraní – projekt, dodávka, demontáž a montáž, uvedenie do prevádzky (riadiaci systém SAIA)
»» Digitálny záskokový automat pre rozvádzače 7BJE60
a 7BFE60 – dodávka, demontáž a montáž, uvedenie do
prevádzky
»» Zámena ochrán a realizácia diagnostického strediska –
montáž, parametrizácia elektrických ochrán, uvedenie do
prevádzky
»» Systém kontrolovaných vstupov na EMO 3, 4 – projekt,
dodávka, montáž, uvedenie do prevádzky (RS)
»» Rozšírenie systému poruchovej signalizácie o pretlak
upchávkovej vody hlavného cirkulačného čerpadla (HCČ)
– projekt, dodávka, demontáž a montáž, uvedenie do prevádzky (riadiaci systém SAIA)
»» Výmena výzbroje rozvádzačov pre bezpečnostný systém
reaktora (SIS) – vypracovanie projektovej dokumentácie,
demontáž, dodávka, montáž, uvedenie do prevádzky
»» Výmena ručných ventilov KPL za elektricky ovládané ventily – projekt, dodávka, demontáž, montáž, uvedenie do
prevádzky
»» Rekonštrukcia akumulačných nádrží – kompletná realizácia rekonštrukcie (strojná časť, elektro, SKR, stavebné
úpravy) – demontáž, dodávka, montáž, uvedenie do prevádzky
»» Repair of a control system for the TVD pumping station
(SAIA control system) – design, supply, installation and
commissioning
»» Repair of measuring circuits and response to management
and information system – design, supply, installation and
commissioning
»» Reconstruction of a control system for the Hron and Červený
Hrádok pumping stations – (SAIA control system) – design,
supply, installation and commissioning
»» Reconstruction of a control system on non-block systems
of a pumping station for less significant technical water
(PSLSTW) and chemical water treatment (CHWT) – design,
supply, dismantling, installation and commissioning (SAIA
control system)
»» Reconstruction of a control system on the block condensate treatment and ensuring the transfer of measurements
– design, supply, dismantling, installation and commissioning (SAIA control system)
»» Digital backup machine for 7BJE60 and 7BFE60 distributors – supply, dismantling, installation and commissioning
»» Replacement of protection equipment and implementation
of a diagnostic centre – installation, parameterization of
electrical protection equipment and commissioning
»» Access control system at EMO 3, 4 – design, supply, installation and commissioning (CS)
»» Extension of a failure system signalling excess pressure of
steam seal water of the master circulation pump (MCP) –
design, supply, dismantling, installation and commissioning
(SAIA control system)
»» Replacement of distributor equipment for a reactor security system (SIS) – development of project documentation,
supply, dismantling, installation and commissioning
»» Replacement of KPL manual valves for electrically operated valves – design, supply, dismantling, installation and
commissioning
»» Reconstruction of accumulation tanks – complete implementation of reconstruction (mechanical part, electrical
part, SKR, construction work) – dismantling, supply, installation and commissioning
»» Accumulator battery monitoring – design, functional testing
and technical support for commissioning
Power Engineering
7
»» Monitoring AKU batérií – projekt, funkčné skúšky a technická podpora pri uvádzaní do prevádzky
»» Úprava zobrazovania korigovanej hladiny v kompenzátore
objemu – projekt, dodávka, demontáž, montáž, uvedenie
do prevádzky
»» Zmena automatík vákuového systému 1MAJ, MAL 01,31 –
dodávka, montáž, uvedenie do prevádzky
»» Automatické premanipulovanie zbernej nádrže kondenzátu (ZNK) – projekt, dodávka, demontáž, montáž, uvedenie
do prevádzky
»» Doplnenie trás na meranie a odtlakovanie systému JNG41
– projekt, dodávka, montáž, uvedenie do prevádzky
»» Rekonštrukcia stávajúcich elektrozariadení na stavenisku
MO34 – rekonštrukcia nn rozvodov, štruktúrovanej kabeláže, rekonštrukcia vn rozvodov (kioskové trafostanice, vnvypínače, elektrické ochrany) – projekt, dodávka, montáž,
uvedenie do prevádzky
»» Úprava merania parametrov hlavného kondenzátora –
projekt, dodávka, montáž, uvedenie do prevádzky
»» Zlepšenie chemického režimu DEMI vody – dodávka, demontáž, montáž, uvedenie do prevádzky
»» Oprava riadiaceho systému DPS0,50,10 – Skladovanie
technických plynov – projekt, dodávka, montáž, uvedenie do prevádzky (riadiaci systém Simatic, vizualizácia
WINCC)
»» Regulácia prietoku tríciových vôd – projekt, dodávka,
montáž, uvedenie do prevádzky
»» Úprava automatík odvodňovacieho systému turbogenerátorov – projekt, dodávka, montáž, uvedenie do prevádzky
»» Zvýšenie kapacity riadiaceho systému prevádzky kontroly
vstupov 3. a 4. bloku EMO – projekt, dodávka, montáž,
uvedenie do prevádzky
Dostavba 3. a 4. bloku JE Mochovce:
»» Projekčné a inžinierske činnosti
»» pre nukleárny ostrov
»» pre konvenčný ostrov
projektová dokumentácia, verifikácia dokumentácie na
stavbe
»» Zariadenia vlastnej spotreby JE – zapúzdrené vodiče 6 kV,
transformátory 6/0,4 kV, 6 kV rozvádzače vlastnej spotreby, úsekové rozvádzače 0,4 kV, podružné rozvádzače 0,4
kV (MCC – Motor control centers), systém zaisteného
napájania 1. kategórie (usmerňovače, meniče, striedače,
batérie a UPS), riadiaci a diagnostický systém pre dispečing elektrického napájania ústrednej elektrickej dozorne,
ochrany generátora a vyvedenia výkonu a ochrany 110 kV
rozvodne záložného napájania – výroba 0,4 kV rozvádzačov, dodávka zariadení, inžinierske činnosti, montáž, uvedenie do prevádzky
»» Repasie, vylepšenie a dostavby hlavných objektov/budov
a externé povrchové úpravy – časť elektro, projekt, dodávka, montáž, uvedenie do prevádzky
»» Hlavný výrobný blok – montáž elektrorozvodov stavebnej
časti
8
Energetika
»» Adjustment of displaying the corrected level in a volume
compensator – design, supply, dismantling, installation and
commissioning
»» Change of vacuum system automatics 1MAJ, MAL 01,31–
supply, installation and commissioning
»» Automatic re-manipulation of condensate collection tank
(CCT) – design, supply, dismantling, installation and commissioning
»» Completion of routes for measuring and depressurizing the
JNG41system – design, supply, installation and commissioning
»» Reconstruction of existing electrical equipment on the
MO34 site – reconstruction of low-voltage distributors and
structured cabling, reconstruction of high-voltage distributors (kiosk substations, high-voltage switches, electrical
protection units) – design, supply, installation and commissioning
»» Adjustment of measurements of the main condenser parameters – design, supply, installation and commissioning
»» Improvement of the DEMI water chemical regime – supply,
dismantling, installation and commissioning
»» Repair of the DPS0,50,10 control system – storage of industrial gases – design, supply, installation and commissioning
(Simatic control system, WINCC visualization)
»» Tritium water flow control – design, supply, installation and
commissioning
»» Adjustment of drainage system automatics in turbo-generators – design, supply, installation and commissioning
»» Increasing the capacity of the control system operating the
access control system at the 3rd. and 4th unit of EMO –
design, supply, installation and commissioning
Completion of the 3rd and 4th unit of NPP
Mochovce:
»» Design and engineering activities
»» for the nuclear island
»» for the conventional island
project documentation, verification of documentation at
the site
»» NPP own consumption equipment – 6 kV encapsulated
conductors, 6/0,4 kV transformers, 6 kV own consumption
switchboard, 0.4 kV sectional switchboards, 0.4 kV auxiliary
switchboard (MCC – Motor control centres), 1st category secured power system (rectifiers, converters, inverters, batteries and UPS), control and diagnostic system for dispatching
of the power supply for the central electrical control room,
generator protection and outlet of power and protection
of 110kV back-up power substation – production of 0.4 kV
switchboards, equipment supply, engineering, installation
and commissioning
»» Renovation, improvement and completion of main facilities/
buildings and external surface adjustments – electrical part,
design, supply, installation and commissioning
»» Main production unit – installation of electrical distributions
for the building part
»» Dodávka a montáž vybraných častí SKR a elektro pre nukleárny ostrov – hlavné káblové trasy, snímače technologických parametrov, odberový systém pre snímače technologických parametrov, hermetické trubkové priechodky,
hermetické káblové priechodky, kabeláž, analyzátory chemicko-technologických parametrov – inžinierske činnosti,
dodávka, montáž, uvedenie do prevádzky
»» Supply and installation of selected parts of SKR and the
electrical part for the nuclear island – main cable routes, sensors of technological parameters, sample system for sensors
of technological parameters, sealed tube bushings, sealed
cable ducts, cabling, analyzers of technical and technological
parameters – engineering, supply, installation and commissioning
»» MaR, bezpečnostné systémy a systémy prevádzkového riadenia – montáž a podpora pri uvádzaní do prevádzky – (subdodávka pre dodávateľa riadiacich systémov AREVA NP)
»» I&C, security systems and operational management systems
– installation and support for commissioning – (sub-delivery
for AREVA NP control system supplier)
Jadrová vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Nuclear decommissioning company
»» Inovácia riadiaceho systému plnenia nádrží v špeciálnej
práčovni V1 (riadiaci systém SIMATIC S7) – projekt, dodávka, montáž, uvedenie do prevádzky
»» Innovation of tank filling control system in a special V2 washroom (SIMATIC S7 control system) – design, supply, installation and commissioning
»» Oprava zdrojov neprerušovaného napájania – projekt, dodávka, demontáž, montáž, uvedenie do prevádzky
»» Repair of continuous power supply sources – design, supply,
dismantling, installation and commissioning
»» Oprava elektrických ochrán 110 kV rozvodne – demontáž, dodávka, parametrizácia ochrán, montáž, uvedenie do
prevádzky
»» Repair of electrical protection for 110kV distribution point
– dismantling, supply, parameterization of protections, installation and commissioning
»» Rekonštrukcia osvetlenia A1 – vypracovanie realizačného
projektu, výroba rozvádzačov, dodávka, demontáž, montáž,
odborné prehliadky a odborné skúšky (OPOS)
»» Reconstruction of A1 lighting – development of an implementation project, production of switchboards, supply, dismantling, installation, technical inspections and testing (TIT)
»» Oprava káblových lávok a osvetlenia v káblových kanáloch,
oprava verejného osvetlenia A1, oprava svetelnej inštalácie – dodávka, montáž, uvedenie do prevádzky
»» Repair of cable trays and lighting in cable channels, repair
of A1 public lighting, repair of lighting installation – supply,
installation and commissioning
»» Inovácia elektro rozvodu 0,4 kV technologických objektov
divízie VYZ – výroba rozvádzačov, projekt, dodávka, montáž
a uvedenie do prevádzky, návrh prevádzkových predpisov
»» Innovation of 0.4 kV electrical distribution for technological facilities of the VYZ division – production of distributors,
design, supply, installation, commissioning, proposal for operational rules
AREVA NP GmbH – Jadrová elektráreň Loviisa – Fínsko
AREVA NP GmbH – Loviisa Nuclear Power Plant – Finland
»» Elektromontážne práce pri obnove bezpečnostných systémov na 1. a 2. bloku>
»» Electrical and assembly works to restore security systems at
the 1st and 2nd unit:
»» Vypracovanie inštalačných plánov
»» Development of installation plans
»» Elektromontážne práce
»» Electro-assembly works
»» Spolupráca pri uvádzaní riadiacich systémov Teleperm
do prevádzky
»» Cooperation in the commissioning of Teleperm control
systems
ELEKTRÁREŇ DUKOVANY
DUKOVANY POWER PLANT
»» Prezbrojenie hermetických káblových priechodiek (HKP)
»» Rearmament of sealed cable bushings
»» Opravy a údržba zariadení SKR
»» Repair and maintenance of SKR equipment
Power Engineering
9
ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY/SLOVAK RAILWAYS
»» Vybudovanie komplexného systému obchodno-energetických dispečingov (OED) na podporu železničnej energetiky – ŽSR s cieľom obstarania nástrojov potrebných na
realizáciu úloh účastníka trhu s elektrinou – oprávneného
odberateľa, prevádzkovateľa lokálnej distribučnej sústavy
a dodávateľa elektriny
»» Rozšírenie systému obchodno-energetických dispečingov
(OED) – doplnenie systému merania spotreby el. energie
na hnacích dráhových vozidlách o ďalšie spracovanie a zobrazenie údajov vo vizualizačnom systéme
»» Establishment of complex system for commercial-power
dispatching (CEC) to support railway power engineering –
ŽSR in order to obtain tools needed for implementation of
customers objectives – authorized customer, local distribution system operator and power supplier
»» Extension of commercial-energetics control system (CEC) –
upgrading of power consumption metering system installed
on the driving rail vehicles by further data processing and
display within the visualization system
Slovenské elektrárne, a. s. – Vodné elektrárne
SLOVAK POWER COMPANY – HYDRO-ELECTRIC POWER PLANTS
»» VE Madunice – Výmena pohonov odpojovačov v rozvodni
10,5 kV – projekt, dodávka, demontáž a montáž, uvedenie
do prevádzky
»» HEPP Madunice – Replacement of disconnector driving
mechanisms in 10.5kV substation – design, supply, dismantling, installation and commissioning
»» VD Čunovo – Oprava el. výhrevov plavebnej komory – projekt, dodávka, demontáž a montáž, uvedenie do prevádzky
»» HEPP Čunovo – Repair of electrical ship lock heaters – design,
supply, dismantling, installation and commissioning
»» VD Gabčíkovo – Výmena 8 ks skratovacích odpojovačov – projekt, dodávka, demontáž a montáž, uvedenie do prevádzky
»» HEPP Gabčíkovo – Replacement of 8 shorting disconnectors –
design, supply, dismantling, installation and commissioning
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
SLOVAK GAS INDUSTRY
»» Hlavná prečerpávacia stanica (HPS) Ruská – Rekonštrukcia merania na HPS Ruská, riadiaci systém prenosu dát na
HPS Veľké Kapušany, inštalácia spätnej klapky a úprava
potrubného dvora
»» Main pumping station (MPS) Ruská – Reconstruction of MPS
Ruská measurement system, control system for data transmission to MPS Veľké Kapušany, return valve installation and
adjustment of pipelines
»» Úprava rozvádzačov pre HPS Ruská
»» Adjustment of distributors for MPS Ruská
»» Kompresorová stanica 04 – Ivanka pri Nitre – oprava
osvetlenia haly č. 1 a č. 2, dodávka, demontážne a montážne práce, uvedenie do prevádzky
»» Compressor station 04 – Ivanka pri Nitre – Repair of lighting
in halls No. 1 and No. 2, supply, dismantling and assembly
works and commissioning
»» HPS02 Ruská – úprava SW a doplnenie nového guľového
uzáveru
»» HPS02 Ruská – SW update and SW and addition of a new
ball valve
»» Vypracovanie projektovej dokumentácie pre zber a spracovanie dát o spotrebe elektrickej energie pre KS04 Ivanka
pri Nitre
»» Development of project documentation for collecting and
processing electricity consumption data for KS04 Ivanka pri
Nitre
»» SW práce na HPS 01 Veľké Kapušany
»» SW works at MPS01 Veľké Kapušany
»» Rekonštrukcia plynového detekčného systému na 4. hale
KS04 Ivanka pri Nitre
»» Reconstruction of gas detection system for hall No. 4 at
KS04 Ivanka pri Nitre
»» Rekonštrukcia monitorovacieho systému Landys&Gyr –
KS03 Veľké Zlievce – projekt a montáž práce
»» Reconstruction of Landys & Gyr monitoring system – KS03
Veľké Zlievce – design and assembly works
»» SW práce a oživenie meracích okruhov na KS04 Ivanka
pri Nitre
»» SW works and revival of measurement circuits at KS04
Ivanka pri Nitre
»» Rozšírenie softvéru o snímanie stavu IMCO – HPS01 Veľké
Kapušany
»» SW upgrade for reading the IMCO status – HPS01 Veľké
Kapušany
»» Doplnenie premenných pre meranie rosného bodu Veľké
Kapušany
»» Addition of variables to measure the dew point – Veľké
Kapušany
»» Rekonštrukcia merania vlastnej spotreby zemného plynu
na KS01, 02, 03 a 04
»» Reconstruction of measuring own consumption of natural
gas at KS01, 02, 03 a 04
10
Energetika
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE, a.s.
SLOVAK POWER ENGINEERING MACHINERY WORKS
REPAR PETROBRAS – Brazília
REPAR PETROBRAS – Brazil
»» Kotol: Technické údaje pri nominálnom výkone:
»» Boiler: Technical data at the nominal output:
»» množstvo pary
180,0 t/h
»» Steam quantity
180.0 t/h
»» tlak pary
9,02 MPa
»» Steam pressure
9.02 MPa
»» teplota pary
485,0 °C
»» Steam temperature 485.0 °C
»» PPA na tento kotol dodávalo MaR na kľúč, tzn. dodávka
poľnej inštrumentácie, dodávka montážneho materiálu,
kompletná PD všetkých zariadení na kotle s pripojením do
združovacích skriniek na hranici kotla.
»» PPA for this boiler was supplied by I&C on a turn-key basis, i.e.
supply of field instrumentation and assembly material, complete project documentation of all equipment for boilers with
connection to centralized boxes on the border of the boiler.
»» Zároveň sme zabezpečovali technickú asistenciu na
mieste, ktorá bola nutná pri montáži káblových nosných
systémov, montáži prístrojov. Zabezpečovali sme školenia
pracovníkov PETROBRAS na niektoré špeciálne merania,
ako napríklad Emisný monitorovací systém, Analytické
merania na vode, pare, odluhu.
»» We also provided technical assistance on-site which was
necessary upon the installation of a cable carrier system and
equipment. We provided for training of PETROBRAS staff for
some special measurements, such as an emission monitoring system, analytical measurements of water, steam and
sludge.
FAFEN PETROBRAS – Brazília
FAFEN PETROBRAS – Brazil
»» Kotol: Technické údaje pri nominálnom výkone:
»» Boiler: Technical data at the nominal output:
»» množstvo pary
30,0 t/h
»» Steam quantity
30.0 t/h
»» tlak pary
3,73 MPa
»» Steam pressure
3.73 MPa
»» teplota pary
382,0 °C
»» Steam temperature
382.0 °C
»» PPA na tento kotol dodávalo MaR na kľúč, tzn. dodávka
poľnej inštrumentácie, dodávka montážneho materiálu,
kompletná PD všetkých zariadení na kotly s pripojením do
združovacích skriniek na hranici kotla.
»» PPA for this boiler was supplied by I&C on a turn-key basis, i.e.
supply of field instrumentation and assembly material, complete project documentation for all equipment for boilers with
connection to centralized boxes on the border of the boiler.
ELEKTRÁREŇ OROSZLÁNY – MAĎARSKO
OROSZLÁNY POWER PLANT – HUNGARY
»» Modernizácia kotla č. 2 elektrárne Oroszlány – projekt,
dodávka a montáž poľnej inštrumentácie a napojenie na
riadiaci systém
»» Modernization of boiler Nr.2 Oroszlány – Design, equipments
supply, installation of field instrumentation and connecting
to control system
»» Dodávka a montáž silnoprúdových rozvodov
»» Installation of heavy-current distribution
»» Modernizácia kotla č. 4 elektrárne Oroszlány
»» Modernization of boiler No. 4 for power plant Oroszlány
»» Projekt, dodávka a montáž poľnej inštrumentácie a napojenie na riadiaci systém
»» Project, design, supply and assembly of field instrumentation
and connecting to control system
»» Projektová dokumentácia časti SRTP
»» Project paperwork of SRTP part
»» Dodávku snímačov a rozvádzačov, vrátane ich montáže
a pripojenia na nový riadiaci systém Plant Scape firmy
Honeywell
»» Delivering sensors and distributions including their assembly
and connecting to new control systems of company Plant
Scape Honeywell
»» Montáž elektro podľa projektu firmy AUTEL, a.s.
»» Electric assembly according to the project by company
AUTEL, a. s.
Power Engineering
11
ELEKTRÁREŇ STAROBEŠEVO – UKRAJINA
Starobeshevo POWER PLANT – UKRAINE
»» Projekt, dodávka, montáž, spracovanie aplikačného a vizualizačného softvéru pre systém kontroly a riadenia sušiča
paliva a časti kotlov
»» Design, equipments supply, installation, creation of user’s
software and software for visualization, commissioning for
instrumentation part, control system and electrical distribution for dryer and boiler
NIKLOVÝ ZÁVOD V MOA – KUBA
NICKEL FACTORY IN MOA – CUBA
Modernizácia niklového závodu Moa – Kuba
Modernization of electro power engineering
»» Modernizácia rozvodní, pripojenie nového generátora do
podnikovej siete
»» Modernization of distribution stations, connecting new generator to factory network
»» Automatický systém fázovania všetkých generátorov,
výmena budičov, modernizácia NN a jednosmerných rozvodní vlastnej spotreby
»» Automated phasing system of all generators, change of exciters, low voltage modernization and modernization of one
way distribution stations of self-consumption
»» Systém automatického prechodu a riadenie ostrovnej prevádzky
»» Automated transition system and island operation management
»» Celý energetický systém podniku riadi nový centrálny riadiaci a monitorovací systém
»» Entire power engineering system of the factory is managed
by a new central controlling and monitoring system
»» Rozvodňa 10BBB 6 kV, 23 polí pre napájanie kotlových
ventilátorov, čerpadiel chladiacej vody a napájacích čerpadiel. Rozvádzač zapuzdrený typu ZS1 od ABB, ochrany
typu MULTILIN od General Electric. Rozvodňa je napájaná
zo 4 transformátorov 10/6 kV 2 500 kVA. Riešený aj vzájomný záskok napájania
»» Electric room 10BBB 6kV, 23 cabinets for boiler ventilators
supply, cooling water pumps and feeding pumps. Encapsulated power distributor ZS1 from ABB, prevention type MULTILIN brand General Electric. Electric room is supplied by four
transformers 10/6kV 2500 kVA. Resolved and mutual substitute connection
»» Prevádzkový rozvod silnoprúdu vrátane nových trás a pripojenia na riadiaci systém
»» Distribution of heavy current including new routes and connection with the control system
»» Rozvodňa 10BFA 0,48 kV, 14 polí, hlavný rozvádzač NN
vlastnej spotreby teplárne
»» Electric room 10BFA 0.48kV (quadrants), 14 cabinets, main
power distributor LV with its own heating power consumption
»» Rozvádzač skriňový Ritall, vnútorné vybavenie Tmax od
ABB. Rozvodňa je napájaná z 3 transformátorov 10/0,48 kV,
1 000 kVA. Riešený aj vzájomný záskok napájania
»» Cabinet Power distributor Ritall, internal equipment Tmax
from ABB. Electric room is supplied by
»» Rozvodňa napája 2 nové kotly a 5 existujúcich
»» three transformers 10/0,48 kV (quadrants), 1000 kVA. Resolved and mutual substitute connection
»» Rozvádzače pre 2 nové kotly na mazut, spoločnú spotrebu
a palivové hospodárstvo (mazut)
»» Electric room feeds supplies two new boilers and five existing ones
»» Rozvádzače zásuvkového typu Logstrup, vybavenie ABB.
Prevádzkový rozvod silnoprúdu vrátane nových trás a pripojenia na riadiaci systém
»» Power distributors for two new boilers for black oil, communal
consumption and fuel oil management (black oil)
»» Plug adapter Power distributors Logstrup, equipment ABB.
Distribution of heavy current including new routes and connections with the control system
Duslo, a. s., Istrochem
»» Rekonštrukcia automatiky horákov na reaktore pre výrobu
Sulfenaxu
»» Reconstruction of automatics of burners on a reactor for
producing Sulfenax
»» Rekonštrukcia riadenia čerpadiel pre výrobu Sulfenaxu
»» Reconstruction of pump control for producing Sulfenax
»» Radarové merania hladín
»» Radar level measurement
12
Energetika
PAROPLYNOVÝ CYKLUS LEVICE
STEAM-GAS CYCLE LEVICE
»» Výroba a dodávka elektro rozvádzačov
»» Switchboard production and supply
»» MaR – dodávka, montáž, uvedenie do prevádzky
»» I&C – supply, installation and commissioning
SERVIS, OPRAVY A REVÍZIE ZARIADENÍ
SERVICE, REPAIRS AND INSPECTIONS OF EQUIPMENT
Slovenské elektrárne, a.s.
Slovak Power Company
»» údržba SKR a ELEKTRO – EBO
»» Maintenance of SKR and ELECTRO – EBO
»» údržba SKR a ELEKTRO- EMO
»» Maintenance of SKR and ELECTRO – EMO
»» Odborné prehliadky a odborné skúšky vybraných technických zariadení elektrických na objektoch stavby – VD
Čuňovo a VD Gabčíkovo, odstraňovanie porevíznych závad
»» Technical inspections and testing of selected technical and
electrical equipment on site buildings – HEPP Čuňovo and
HEPP Gabčíkovo, removal of post-inspection defects
»» Pozáručný servis systému automatizovaného zberu dát
merania spotreby elektrickej energie
»» Post-warranty services of automated collection system of
measured electricity consumption data
»» Pozáručná servisná podpora 1-minútového systému automatizovaného zberu dát merania spotreby elektrickej energie
»» Post-warranty service support for 1-minute automated collection systems of measured electricity consumption data
»» Oprava strojného zariadenia na odovzdávacích staniciach
tepla Hlohovec, Leopoldov, Jaslovské Bohunice
»» Repair of machinery at heat exchange stations in Hlohovec,
Leopoldov, Jaslovské Bohunice
»» Servis SKR a ELEKTRO zariadení a strojnej časti zariadení
Centrálneho zabezpečovania tepla
»» Service of SKR and ELECTRO equipment and machine elements of central heat exchange equipment
»» Preventívna údržba systému signalizácie otvorenia protipožiarnych dverí V2
»» Preventive maintenance of a system signalling the opening
V2 fire doors
»» Zabezpečenie pohotovostí na odstránenie závad technologického počítačového a informačného systému V2
»» Provision of readiness to remove defects of V2 technological,
computer and information system
JAVYS, a.s.
JAVYS, a.s.
»» Komplexný výkon odborných prehliadok a odborných
skúšok elektrozariadení
»» Comprehensive performance of technical inspections and
testing of electrical equipment
»» Opravy a kontroly elektromotorov a elektrozariadení
»» Repairs and inspections of electric motors and electrical
equipment
»» Opravy a údržba obvodov meracej a regulačnej techniky
(MaRT) – preventívna údržba, opravy a údržba obvodov
MaRT, dodávka náhradných dielov, vypracovanie a realizácia projektových zmien
»» Opravy a údržba zariadení ELEKTRO
»» Revízia a servis automatík – Centrálna čerpacia stanica
V-1 Simatic, napájanie a počítačová sieť
»» Repairs and maintenance of measuring and control technology circuits (MaCT) – preventive maintenance, repairs and
maintenance of MaCT circuits, supply of spare parts, development and implementation of project changes
»» Repairs and maintenance of electrical equipment
»» Review and service of automatics– Central pumping station
V-1 Simatic, power supply and computer network
I&C Energo a.s., Třebíč
I&C Energo a.s., Třebíč
»» Výpomoc pri údržbe zariadení SKR JE Dukovany
»» Assistance in the maintenance of SKR equipment at the NPP
Dukovany
PSA TRNAVA
PSA TRNAVA
»» Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v areáli PSA Trnava
»» Technical inspections and testing of selected technical and
electrical equipment in the area of PSA Trnava
Power Engineering
13
Priemysel
Industry
ERRICHTUNGSGESELLSCHAFT STRABAG Slovensko s.r.o.
Komplexná dodávka a inštalácia v novej administratívnej
budove firmy STRABAG
»» Complex supply and installation in STRABAG new administrative building
1. Časť silnoprúd
1. Heavy-current
»» Dodávka a osadenie transformátorov a vývody z transformátorov z NN strany /VN časť bola dodávka firmy Enermont
»» Supply and installation of transformers and outlets from
transformers from the low-voltage side/ high voltage was
delivered by Enermont
»» Nízkonapäťové rozvádzače RH – dodávka a montáž
»» Low voltage RH distributors – supply and installation
»» Kompenzačné rozvádzače – dodávka a montáž
»» Compensatory distributors – supply and installation
»» Stúpacie trasy a káblové trasy pre vzduchotechniku, elektroinštaláciu a meranie a reguláciu – dodávka a montáž
»» Riser and cable routes from HVAC, electrical installation,
measurement and control – supply and installation
»» Rozvádzače
a montáž
»» Switchboard for individual floors – supply and installation
pre
jednotlivé
poschodia
–
dodávka
»» Kompletný káblový rozvod pre vzduchotechniku
»» Complete cable distribution system for HVAC
»» Kompletný káblový rozvod pre meranie a reguláciu
»» Complete cable distribution system for measurement and
control
»» Osvetlenie – dodávka a montáž
»» Lighting – supply and installation
»» Núdzové osvetlenie – centrálny batériový systém – dodávka a montáž
»» Emergency lighting – central battery system – supply and
installation
»» Dieselagregát – dodávka a montáž
»» Diesel machine set – supply and installation
»» Bleskozvod, uzemnenie a vyrovnanie potenciálov
»» Lightning conductor, grounding and potential equalization
»» Vykurovanie nájazdovej rampy
»» Drive-up ramp heating
2. Časť slaboprúd
2. Light-current
»» Elektrická požiarna signalizácia
»» Electric fire signalling
»» Centrály pre tlakové odvetrávanie
»» Pressure ventilation centres
»» Kamerový systém
»» CCTV system
»» Kontrola vstupu
»» Access control
»» Dorozumievacie zariadenia pre vstup do jednotlivých častí
poschodí
»» Communication door entry system for accessing individual
parts of floor
»» Parkovací systém v garážach vrátane systému platby za
parkovacie miesta a rámp
»» Parking system in garages, including a payment system for
parking spaces and ramps
»» Zabezpečovacie zariadenie
»» Security system
»» Evakuačný rozhlas
»» Voice evacuation radio system
»» Systém pre signalizáciu pomoci pre postihnutých na WC
»» System for signalling for assistance for disabled persons at
toilets
»» Televízny rozvod
16
Priemysel
»» Television distribution system
DÜRR Systems GmbH, Česká republika/Czech Republic
Komplexná dodávka a inštalácia v novej lakovni firmy HYUNDAI v Nošoviciach
Complex delivery and installation in new HYUNDAI paint shop
in Nošovice
1. Časť silnoprúd
1. Heavy-current
»» Dodávka a montáž káblových trás 22 kV pre výrobnú
halu
»» Supply and installation of 22 kV cable lines for a production
hall
»» Dodávka a montáž káblových trás 22 kV pre technológiu
»» Supply and installation of 22 kV cable lines for technology
»» Dodávka a montáž káblov 22 kV pre výrobnú halu
»» Supply and installation of 22 kV cables for a production hall
»» Dodávka a montáž káblov 22 kV pre technológiu
»» Supply and installation of 22 kV cables for technology
»» Dodávka a montáž staveniskového rozvodu vo výrobnej
hale
»» Supply and installation of site distribution system in a production hall
»» Dodávka a montáž káblových trás pre rozvod 0,4 kV pre
výrobnú halu
»» Supply and installation of 0.4 kV cable distribution lines for
a production hall
»» Dodávka a montáž káblových trás pre rozvod 0,4 kV pre
technológiu
»» Supply and installation of 0.4 kV cable distribution lines for
technology
»» Dodávka a montáž káblov 0,4 kV pre výrobnú halu
»» Supply and installation of 0.4 kV cables for a production hall
»» Dodávka a montáž káblov 0,4 kV pre technológiu
»» Supply and installation of 0.4 kV cables for technology
»» Dodávka a montáž kompletnej priemyselnej elektroinštalácie
»» Supply and installation of complete industrial electrical installation
»» Dodávka a montáž hlavných rozvádzačov
»» Supply and installation of main switchboards
»» Dodávka a montáž podružných rozvádzačov
»» Supply and installation of auxiliary switchboards
»» Dodávka a montáž uzemnenia pre výrobnú halu a technológiu
»» Supply and installation of grounding for a production hall and
technology
»» Dodávka a montáž osvetlenia
»» Supply and installation of lighting
2. Časť slaboprúd
2. Light-current
»» Evakuačný rozhlas
»» Voice evacuation radio system
BMS Bojnanský s.r.o.
»» Výstavba vysokotlakej a prepúšťacej stanice Špačince
»» Construction of Špačince high-pressure discharge station
»» Kompletné meranie na vysokotlakých plynových trasách
vrátane dodávky
»» Complete measurement of high-pressure gas routes, including delivery
»» Chemické meranie, dodávka, montáž chromatografu
»» Chemical measurement, delivery and chromatograph installation
»» Montáž, odskúšanie prenosu údajov pre riadiace centrum
v Nitre (vybrané údaje do dispečingu)
»» Dodávka, montáž a komplexné vyskúšanie, pokrytie
celej technológie detektormi pre elektropožiarnu signalizáciu
»» Komplexné skúšky namontovaného zariadenia
»» Installation and testing of data transmission for a control
centre in Nitra (selected data to a control room)
»» Delivery, assembly and complete testing, covering the entire
technology by electric fire signalling detectors
»» Full testing of the installed equipment
Industry
17
KONTI s.r.o.
»» Rekonštrukcia objektu Centrum sociálnych služieb Náruč
záchrany SENIOR&JUNIOR
»» Reconstruction of the building of the Social Service Centre
“Náruč záchrany” SENIOR&JUNIOR
»» Elektroinštalácia
»» Electrical wiring
»» Rekonštrukcia prípojky NN
»» Reconstruction of low voltage connection
»» Elektropožiarna signalizácia – EPS
»» Electric fire signalling
»» Domáci požiarny rozhlas
»» Internal fire radio system
»» Televízne, telefónne a dátové rozvody
»» Television, telephone and data distribution system
»» Bleskozvod a uzemnenie
»» Lighting conductor and grounding
»» Dodávka a montáž všetkých silových rozvádzačov, napájanie podružných spotrebičov (volanie sestry, televízne
kamery, fontána, polohovateľné postele...)
»» Supply and installation of all power distributors, power
supply of secondary appliances (nurse calling, TV cameras, fountain, adjustable beds, etc.)
»» Elektroinštalačné rozvody – dodávka, montáž, uvedenie
do prevádzky
»» Electrical wiring – supply, installation and putting into
service
»» Hala KOH-I-NOR Senec
»» KOH-I-NOR production hall, Senec
»» Dílerské a distribučné centrum Scania Senec
»» Scania dealer and distribution centre Senec
»» Billa Michalovce
»» Billa Michalovce
»» Billa Svit
»» Billa Svit
Metrostav SK a.s.
Bratislava River Park II. stavba
Bratislava River Park II – completion
»» Realizácia elektroinštalácie a všetkých pomocných prác
s tým spojených v spodnej stavbe a všetkých nadzemných
blokoch. Všetky práce boli zrealizované na základe výkresov, špecifikácie, technickej dokumentácie a požiadaviek
klienta
»» Implementation of electrical wiring and all associated ancillary works on the substructure and all above-ground units. All
works were carried out on the basis of drawings, specifications and technical documentation and the client’s requirements
STAVOTERM Michalovce s.r.o.
Dodávka a montáž trafostanice pre Obchodné centrum Galéria II. etapa
Supply and installation of a transformer station for Galeria
shopping centre – 2nd phase
»» Rozvádzač 22 kV R22
»» 22 kV R22 distributor
»» Meranie spotreby elektrickej energie na strane VN
»» Measurement of electricity consumption for high voltage
»» Transformátory 22/0,4 kV; 1 600 kVA ozn. T1 a T2
»» 22/0.4 kV transformers; 1,600 kVA marked as T1 and T2
»» Rozvádzače NN ozn. RH1 a RH2
»» Low voltage switchboards marked as RH1 and RH2
»» Kompenzačné rozvádzače ozn. RC1 a RC2
»» Compensatory switchboards marked as RC1 and RC2
»» Vnútorné káblové prepoje 22 kV a 0,4 kV
»» Internal 22 kV and 0/4 kV cable interlinking
»» Uzemnenie transformovne
»» Grounding of transformer station
» » Elektrické osvetlenie a zásuvkové rozvody v transformovni
»» Electric lighting and plug-in switchboards in the transformer
station
»» Núdzový zdroj dieselagregát 270 kVA
»» Emergency power supply – 270 kVA diesel generating set
»» Rozvádzač RN
»» RN distributor
18
Priemysel
Slovak Telekom, a. s.
»» Stavebné a energetické odčlenenie objektu RESI ATÚ Žellova ul., Bratislava
»» Construction and power supply separation of RESI ATÚ Žellova ul., Bratislava
»» Stavebné a energetické odčlenenie objektu RESI ATÚ
Šaľa
»» Construction and power supply separation of RESI ATÚ Šaľa
»» Stavebné a energetické odčlenenie objektu RESI ATÚ Komárno
»» Stavebné a energetické odčlenenie objektu RESI Hlohovec
»» Stavebné a energetické odčlenenie objektu RESI Nábělkova ul., Bratislava
»» Stavebné a energetické odčlenenie objektu RESI Medzilaborce a RESI Bardejov
»» Stavebné a energetické odčlenenie objektu RESI Stará
Ľubovňa
»» Stavebné a energetické odčlenenie objektu Žiar nad
Hronom
»» Stavebné a energetické odčlenenie objektu RESI Banská
Bystrica
»» Stavebné a energetické odčlenenie objektu RESI Furdekova, Bratislava
»» Stavebné a energetické odčlenenie objektu RESI Bratislava, Tomášikova
»» Construction and power supply separation of RESI ATÚ
Komárno
»» Construction and power supply separation of RESI Hlohovec
»» Construction and power supply separation of RESI Nábělkova
ul., Bratislava
»» Construction and power supply separation of RESI Medzi­
laborce a RESI Bardejov
»» Construction and power supply separation of RESI Stará
Ľubovňa
»» Construction and power supply separation of Žiar nad
Hronom
»» Construction and power supply separation of RESI Banská
Bystrica
»» Construction and power supply separation of RESI Furdekova, Bratislava
»» Construction and power supply separation of RESI Bratislava,
Tomášikova
»» Construction and power supply separation of RESI Malacky
»» Stavebné a energetické odčlenenie objektu RESI Malacky
»» Construction and power supply separation of RESI Martin
»» Stavebné a energetické odčlenenie objektu RESI Martin
»» Construction and power supply separation of RESI
Topoľčany
»» Stavebné a energetické odčlenenie objektu RESI Topoľčany
»» Stavebné a energetické odčlenenie objektu RESI Nové
Zámky
»» ATÚ Bratislava – Pajštúnska ul. – elektroinštalácia
»» Realizácia nn prípojok pre ATU Galanta, Senica a Trenčín
»» Projekt, výroba rozvádzačov, montáž, uvedenie do prevádzky
»» Construction and power supply separation of RESI Nové
Zámky
»» ATÚ Bratislava – Pajštúnska – electric wiring
»» Implementation of low-voltage connections for ATU Galanta,
Senica and Trenčín
»» Design, production of switchboards, installation and commissioning
Unicontrols a.s., Praha/Prague – Aseco spol. s r.o. Veľké
Kapušany
»» Riadiaci systém pre komunikačný prepoj medzi RS HPS01
a RS SCS na HPS01 Veľké Kapušany
»» Control system for communication link between RS HPS01
and RS SCS at HPS01 Veľké Kapušany
»» Dodávka HSBY (HotStanby) riadiaceho systému na HPS01
(hraničná preberacia stanica plynu) Veľké Kapušany
»» Delivery of HSBY (Hot Standby) control system for HPS01
(border gas transfer station) Veľké Kapušany
»» Hardvérové a softvérové úpravy
»» HW and SW modifications
Industry
19
SKLOPLAST a.s., TRNAVA
»» Realizácia prevádzkového rozvodu silnoprúdu a časti
poľnej inštrumentácie pri výstavbe nového taviaceho agregátu – dodávka, montáž, testovacia prevádzka
»» Execution of heavy–current distribution system and part of
remote measuring at construction of new fusible aggregate
– equipments delivery, mounting and field tests
PSA TRNAVA
»» Projekt, dodávka, montáž základných elektrorozvodov
a osvetlenie lisovne a montážnej haly
»» Design, equipments delivery, installation of primary electro
distribution, lighting of press shop and assembly shop
»» Projekt, dodávka a montáž elektrorozvodov pre hlavné
technológie vo zvarovni
»» Design, equipments delivery, installation of power distribution for the main technology in the press room
»» Výroba rozvádzačov pre technológie v lakovni, lisovni, zvarovni a montážnej hale
»» Manufacture of panel board for technology in the painting
room, press room, welding room and assembly room
»» Projekt, dodávka a montáž vonkajšieho osvetlenia
»» Design, equipments delivery, installation of external lighting
»» Projekt, dodávka a montáž centrálneho systému zberu
technologických informácií z celého závodu PSA
»» Design, equipments delivery, installation of centralized data
collection system for whole PSA factory
»» Projekty rozvodov 22 kV v celom areáli PSA, projekty rozvodov slaboprúdu v celom areáli PSA
»» Design of 22 kV distribution, of weak– current distributions in
the full plant of PSA
»» Rozvody VN, NN, osvetlenie, uzemnenie, bleskozvody pre
lisovňu a montážnu halu
»» Safety, access, and monitoring system
»» Zabezpečovací, prístupový a dohliadací systém
»» Napájanie zváracích automatov a slaboprúdových rozvodov, odladenie a uvedenie do prevádzky PLC automatov
vo zvarovni
»» Connecting welding automatic machines and weak current
distributors, detuning and putting into operation PLC automatic machines in welding shop
SAMSUNG ELECTRONICS SLOVAKIA s.r.o.
Projekt K2 – nová výrobná hala a nová technológia
Project K2 – new factory building and new technology
»» Spracovanie projektovej dokumentácie, dodávka, montáž
a uvedenie do prevádzky: silnoprúdové rozvody, osvetlenie,
uzemnenie, elektroinštalácia, rozvádzače
»» Elaboration of design documentation, equipments delivery,
mounting and place in operation: heavy–current distribution systems, lighting, grounding, electro installation, panel
boards
»» Rozvodne pre osvetlenie, núdzové osvetlenie, zásuvky
»» Napájanie pre klimatizáciu, svetelnú signalizáciu a technológiu
»» Elektrická požiarna signalizácia
20
Priemysel
»» Lighting panel boards, emergency lighting, sockets
»» Power supply for air–conditioners, lighting signalization and
technology
»» Fire alarm system
SLOVNAFT, a. s.
»» Dodávka, montáž, skúšky a uvedenie do prevádzky HRP7
»» Vonkajšie káblové rozvody NN, VN
»» Úpravy a dozbrojenie HT4
»» Chemická úpravňa vody IV
»» Retrofit hlavných 1 600 A ističov v napájacích poliach
rozvádzačov
»» Nahradenie zastaranej reléovej automatiky záskoku
programovateľným automatom
»» Rekonštrukcia prípravy a dávkovania chemikálií a číriacich
reaktorov, CHÚV IV – za plnej prevádzky
»» Rekonštrukcia motorickej inštalácie, dodávka rozvádzačov, riadenie motorov frekvenčnými meničmi
»» Dodávka a montáž prístrojovej techniky systému riadenia
»» Rekonštrukcia osvetlenia v objektoch prípravy a dávkovania chemikálií a číriacich reaktorov
»» Snímače hladiny v nádržiach HCl a kondenzátu
»» Dodávka radarových vysielačov hladiny, montáž, pripojenie na riadiaci systém
»» Rekonštrukcia vzorkovacieho systému na výrobe pary –
projekt, dodávka, montáž, uvedenie do prevádzky
»» Núdzové osvetlenie únikových ciest na termináloch
STOŽOK a HORNÝ HRIČOV – projekt, dodávka, montáž,
uvedenie do prevádzky
»» Polypropylén 3
»» PJ260 – vonkajšie káblové rozvody NN, VN
»» Hydrokrak Bratislava
»» Výmena riadiaceho a informačného systému na stavbe
Hydrokrak, Slovnaft, a.s., Bratislava
»» Montáž a oživenie riadiaceho systému YOKOGAWA CS
300
»» Výroba a montáž vstupno-výstupných skríň s iskrovobezpečným oddelením, skríň riadiaceho systému a napájacích zdrojov
»» PP3 – Rekonštrukcia analytických vzoriek – projekt, dodávka, demontáž, montáž a uvedenie do prevádzky
»» Equipments delivery, mounting, tests and put in the operation HRP7
»» External cable distributions for HV, LV
»» Modification and make-up of HT4
»» Chemical water regulation IV
»» Retrofit of the main 1,600 A breakers in the supply cabinets of power distributors
»» Replacement of rusty/old fashioned relay automatics
with programmable automatic machine
»» Reconstruction of preparation and measurement of chemicals and clearing reactors, CHÚV IV – during full operation
»» Reconstruction of motor-installation, delivery of power
distributors, engine control by frequency converters
»» Delivery and installation of control system panel engineering technique
»» Reconstruction of lighting in the area of preparation and
measurement of chemicals and clearing reactors
»» Sensors of level in tanks HCl and condensate
»» Delivery of radar level detectors, installation, connection
with the control system
»» Reconstruction of a sample system based on steam production – project, delivery, assembly and putting into operation
»» Emergency lights for escape exists in terminals STOŽOK and
HORNÝ HRIČOV – project, delivery, assembly and putting into
operation
»» Polypropylén 3
»» PJ260 – external cable distributions for HV, LV
»» Hydrokrak Bratislava
»» Change of managing and information system in the construction Hydrokrak, Slovnaft corp., Bratislava
»» Assembly and recovery of managing system YOKOGAWA
CS 300
»» Manufacturing and assembly of input-output boxes with
spark tight chambers, boxes of managing system and
connecting sources
»» PP3 – Reconstruction of analytical samples – design, delivery, installation and commissioning
FERPLAST SLOVAKIA s.r.o., NESVADY
VÝROBNÝ ZÁVOD/PRODUCTION PLANT
»» Komplexná dodávka elektročasti závodu
»» Complete delivery of electro part for
»» Vonkajšie osvetlenie, telefónna prípojka, vonkajšie a vnútorné slaboprúdové rozvody, štruktúrovaná kabeláž
»» External lighting, telephone connection, external and internal
weak-current distributions, structured wiring
»» MaR, EPS
»» I&C, fire alarm system
Industry
21
CUKROVAR/SUGAR FACTORY TRENČIANSKA TEPLÁ
»» Dodávka, demontáž, montáž, softvérové vybavenie a uvedenie do prevádzky riadiaceho systému SIMATIC PCS7
»» Delivery, dismantling, installation, software supply and commissioning of SIMATIC PCS7 control system
Bang Joo Electronics Slovakia spol. s r.o., ŠURANY
výrobný závod/Production Plant
»» Spracovanie projektovej dokumentácie, dodávka, montáž
a uvedenie do prevádzky
»» Making of project documentation, delivery, mounting and
place in the operation
»» VN a NN rozvod
»» HV and LV power supply distribution
»» Hlavný rozvádzač a podružné rozvádzače pre osvetlenie
i technológie
»» Main panel board and secondary panel boards for lighting
and technology
»» Požiarna signalizácia, inštalácia osvetlenia, uzemnenie
a bleskozvod, telefónna prípojka, inštalácia v administratívnych priestoroch, štrukt. kabeláž
»» Fire alarm system, executed of lighting, grounding, earthing
and lightning, telephone joint, installation in the administration areas, structured wiring
»» Dodávka elektrických zariadení a materiálu, montážne
práce elektrických zariadení a rozvodov súvisiacich s výstavbou umelého osvetlenia a vnútorných silnoprúdových
rozvodov, skúšky, inžinierska činnosť
»» Delivery of electrical equipment and material, installation of
electrical equipment and power distributors associated with
development of artificial lighting and internal heavy-current
distribution, examinations, engineering activity
»» Dodávka elektrických zariadení a materiálu, montážne
práce elektrických zariadení a rozvodov súvisiacich s výstavbou trafostanice a rozvodňou 22 kV, skúšky, inžinierska činnosť
»» Delivery of electrical equipment and material, installation of
electrical equipment and power distributors associated with
development of transformer station and control room 22 kV,
examinations, engineering activity
»» Dodávka elektrických zariadení a materiálu, montážne
práce elektrických zariadení a rozvodov súvisiacich s výstavbou bleskozvodu a uzemnenia, skúšky, inžinierska činnosť
»» Delivery of electrical equipment and material, installation of
electrical equipment and power distribution associated with
development of lighting conductor and grounding, examinations, engineering activity
Bang Joo III
Bang Joo III
»» Projektová dokumentácia
»» Documents to the project
»» Dodávky
»» Deliveries
»» Montáž a uvedenie do prevádzky:
»» Assembly and putting into operation:
»» VN káblová prekládka
»» LV cable laying
»» VN rozvodňa 22 kV/0,4 kV
»» HV switchboard 22 kV/0.4 kV
»» VN transformátory 3 150 kVA
»» HV transformers 3 150 kVA
»» NN rozvodňa 400/230 V a kompenzačné rozvádzače
»» LV switchboard 400/230 V and compensation distributions
»» Prípojnicový systém
»» Bus bar system
»» Osvetlenie, uzemnenie, bleskozvod
»» Illumination, earthing, lightning rod
»» Dodávka a montáž všetkých podružných rozvádzačov
»» Delivery and assembly of all secondary distributions
»» Slaboprúdové systémy
»» Low-current systems
22
Priemysel
KIA MOTORS SLOVAKIA s.r.o., ŽILINA
»» Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie
»» Project design, project documentation
»» Elektrická inštalácia hlavných rozvodov 0,4 kV od hlavných
rozvádzačov do jednotlivých sekcií objektu lakovne
»» Electric installation of main distributors 0,4 kV from main
distributors to particular sections of paint shop
»» Hlavné osvetlenie objektu
»» Main lighting system for the facility
»» Zásuvkové rozvody hlavného objektu
»» Electric outlet distribution system for the facility
»» Distribučné rozvádzače KV01 – KV19
»» Distribution network KV01-KV19
»» Zálohované distribučné rozvádzače NKV01 a NKV02
»» Back up distribution network NKVO1 and NKV02
»» Rozvádzače osvetlenia BL01 – BL17
»» Lighting distributors BL01-BL17
»» Rozvádzače núdzového osvetlenia BL01E – BL17E
»» Emergency lighting distributors BL01E-BL17E
»» Náhradný zdroj UPS vrátane rozvádzača
»» Back up source UPS including distributor
»» Hlavné slaboprúdové rozvody
»» Main weak current distribution systems
»» Hlavné káblové trasy
»» Main cabling routes
»» Dátové rozvody
»» Data distribution systems
»» Ozvučenie
»» Sound system
CALMIT, spol. s r.o., TISOVEC
»» Opravy elektrických častí
»» Repair of electric parts
»» Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie
»» Project design for project documentation
»» Dodávka a montáž nového skriňového 22 kV rozvádzača
– prívod, meranie
»» Delivery and assembly of new 22 kV box-shaped distributorinlet, measurement
»» Káblový prepoj nového 22 kV rozvádzača na existujúcu
vonkajšiu VN sieť
»» Cable changeover of new 22 kV distributor to existing outer
high voltage network
»» Napojenie nového poľa merania na jestvujúci monitorovací systém spotreby el. energie
»» Hook up of new measure field to an existing electricity consumption monitoring system
»» Výmena existujúcej kobkovej 6 kV rozvodne v časti Závod
za novú skriňovú
»» Change of existing 6 kV distribution system in the area Závod
for a new box-shaped one
»» Nový 6 kV káblový prívod Závod – Lom
»» New 6 kV cable inlet Závod – Lom
»» Výmena existujúcej kobkovej 6 kV rozvodne v časti Lom
za novú skriňovú
»» Change of existing 6 kV distribution system in the area Lom
for a new box-shaped one
»» Parametrizácia a nastavenie nových ochrán 6 kV spotrebičov
»» Setting parameters and new protection of 6 kV devices
»» Výmena starej nevyhovujúcej 6 kV kompenzácie za novú
ekologickú kompenzáciu
»» Change of old environmentally unsound 6 kV compensation
for new ecological one
»» Výmena ovládacích skriniek 6 kV motorov
»» Change of control cases of 6 kV motors
»» Demontáž starých kobkových VN rozvádzačov
»» Dismantling of old high voltage distributors
Industry
23
CALMIT, spol. s r.o., ŽIRANY
»» Opravy elektrických častí
»» Repair of electric parts
»» Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie
»» Project design for project documentation
»» Dodávka a montáž nového skriňového 22 kV rozvádzača
»» Delivery and assembly of new box-shaped 22 kV distributor
»» Napojenie nového 22 kV rozvádzača na existujúcu vonkajšiu VN sieť
»» Hook up of new 22 kV distributor to existing outer high voltage network
»» Výmena vonkajších zvodičov prepätia na prívodných
vzdušných linkách
»» Change of outer overvoltage protection on supplying airborne routes
»» Napojenie nového poľa merania na jestvujúci monitorovací systém spotreby el. energie
»» Hook up of new measure field to existing electricity consumption monitoring system
»» Napojenie existujúcich transformátorov z nového 22 kV
rozvádzača
»» Hook up of existing transformers from new 22 kV distributor
»» Dodávka 1 ks rotorového spúšťača pre 6 kV motor
»» Delivery of one rotor starter for 6 kV motor
»» Demontáž starého kobkového 22 kV rozvádzača
»» Dismantling of old 22 kV distributor
NURITECH SK, s.r.o., HURBANOVO
výrobný závod/Production Plant
»» Spracovanie projektovej dokumentácie, dodávka, montáž
a uvedenie do prevádzky
»» Project design for project documentation, delivery, assembly,
and putting into operation
»» VN a NN rozvody
»» High voltage and low voltage distributors
»» Hlavný rozvádzač a podružné rozvádzače pre osvetlenie
i technológie
»» Main distributor and subsidiary distributors for lighting and
technologies
»» Požiarna signalizácia
»» Fire signalization
»» Inštalácia osvetlenia
»» Lighting installation
»» Uzemnenie a bleskozvod
»» Earthing and lightning rod
»» Telefónna prípojka
»» Telephone connection
»» Elektrická požiarna signalizácia
»» Electric fire signalization
»» Inštalácia v administratívnych priestoroch
»» Installation in administrative facilities
DELTA ELECTRONICS (SLOVAKIA), s.r.o., NOVÁ DUBNICA
»» Dodávka elektrických zariadení a materiálu, montážne
práce elektrických zariadení a rozvodov súvisiacich s výstavbou výrobného areálu
»» Supply of electrical equipment and material, assembly
works related to electrical equipment and distribution systems associated with the construction of a manufacturing
plant
ENVIRAL, a.s., LEOPOLDOV
»» MaR
»» I&C
»» Napájacie rozvody NN
»» Low voltage power distributions
»» Osvetlenie priemyselných hál
»» Lighting of industrial halls
24
Priemysel
DONGHEE SLOVAKIA, s.r.o., STREČNO
»» Elektrické práce
»» Káblové trasy, káblovanie a pripojenie rozvádzačov
»» Vzduchotechnika
»» Electrical jobs
»» Cable routes, cabling and connection of power distributors
»» I&C for HVAC
»» Dodávka rozvádzačov a kabeláže pre pripojenie napájania vzduchotechniky
»» Delivery of power distributors and cabling for Air-Engineering power supply connection
»» Dodávka rozvádzačov pre RS Siemens
»» Delivery of power distributors for control systems
»» Riadenie 32 ks ventilátorov na základe vnútornej teploty
»» Control of 32 ventilators on the bases of internal temperature
»» Dodávka, meranie a regulácie 6 ks vzduchotechnických
jednotiek Senátor 25
»» I&C for 6 air-engineering units Senátor 25
»» Dodávka, montáž a programovanie systému Siemens
pre riadenie VZT
»» Dodávka a montáž káblov pre M a R
»» Dodávka a programovanie vizualizácie VZT, projekt, revízie, zaškolenie obsluhy a komp. skúšky
»» Technológia
»» Dodávka, montáž káblov pre pripojenie technológie
»» Delivery, installation and Siemens system programming
for HVAC
»» Delivery and cable installation for I & C
»» User software and visualisation, project, revisions, training on maintenance and comp. testing
»» Technology
»» Feeding of technology
PRIEMYSELNÝ PARK GALANTA
INDUSTRIAL PARK GALANTA
»» Elektrická prípojka 22 kV Trafostanica 22 kV – TS2 Vonkajšie osvetlenie
»» Electrical adapter 22 kV Transformer Station 22 kV – TS2
External lighting
SAMSUNG ELECTRONICS SLOVAKIA s.r.o., GALANTA
výrobný areál/Production Site
»» Rozvádzače NN
»» Power distributors of low voltage
»» Napájacie rozvody NN
»» Supply distribution of low voltage
»» Osvetlenie, uzemnenie
»» Lighting, grounding
LEAF SLOVAKIA s.r.o., LEVICE
VÝROBNÝ ZÁVOD/PRODUCTION PLANT
»» Dodávka elektrických zariadení a materiálu, montážne
práce elektrických zariadení a rozvodov súvisiacich s výstavbou rozvodne 22 kV a 4 trafostanicami, skúšky, inžinierska činnosť
»» Delivery of electrical equipment and material, installation
of electrical equipment and power distribution associated
with development of the control room 22 kV and four transformer stations, examinations, engineering activity
»» Dodávka elektrických zariadení a materiálu, montážne
práce elektrických zariadení a hlavných technologických
rozvodov, skúšky, inžinierska činnosť
»» Delivery of electrical equipment and material, installation
of electrical equipment and main technological distribution,
examinations, engineering activity
Industry
25
ZVOLENSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., ZVOLEN
Ekologizácia tepelného zdroja s využitím spoluspaľovania
biomasy:
Ecological improvement of heat generator by utilizing the
joint-combustion of biomass:
»» Projektová dokumentácia, dodávka, montáž, softvér systému kontroly a riadenia
»» Project documentation, supply, installation, software for control systems
»» Projektová dokumentácia elektrických zariadení a rozvodov súvisiacich s rekonštruovanou technológiou jednotlivých kotlov
»» Project documentation of electrical equipment and power
distribution associated with reconstruction technology of
individual boilers
»» Dodávka elektrických zariadení a materiálu, montážne
práce elektrických zariadení a rozvodov súvisiacich s rekonštruovanou technológiou kotlov, skúšky, inžinierska činnosť
»» Delivery of electrical equipment and material, installation of
electrical equipment and power distribution associated with
reconstruction technology of boilers, examinations, engineering activity
»» Dodávka elektrických zariadení a materiálu, montážne
práce elektrických zariadení a rozvodov súvisiacich s napojením zariadení dopravy drevnej štiepky, skúšky, inžinierska činnosť
»» Delivery of electrical equipment and material, installation of
electrical equipment and power distribution associated with
connection of chip wood equipment delivery, examinations,
engineering activity
»» Rekonštrukcia elektrických zariadení a rozvodov súvisiacich s dodávkou a napojením na nový centrálny riadiaci
systém
»» Reconstruction of electrical equipment and power distribution associated with delivery and connection with a new central control system
SAMSUNG VODERADY
Projekt, realizácia a uvedenie do prevádzky všetkých elektrozariadení a elektrorozvodov výrobného závodu Samsung
Voderady, ako aj poľnej inštrumentácie pre energetiku a výrobnú technológiu:
Project design, realization and commissioning of all electrical
equipment and power distribution units of the Voderady production facility as well as the field instrumentation for energetics and production technology units:
»» Prívod 22 kV
»» Supply connection of 22 kV
»» 22 kV rozvodne a rozvody
»» 22 kV switching stations and switching gears
»» Transformátory
»» Transformer units
»» 6,3 kV rozvodne a rozvody
»» 6.3 kV switching stations and switching gears
»» VN a NN kompenzácie
»» HV and LV compensations
»» Výroba rozvádzačov a rozvody 0,4 kV
»» Production of the 0.4 kV switching gears and distribution lines
»» Stavebné inštalácie: svetlo, zásuvky, slaboprúdové systémy, ozvučenie
»» Building installations: lighting, sockets, low voltage systems,
sound system
Výrobný areál – U-projekt
Production area – U-project
»» Transformátor TR01, 22/6,3 kVA, 12/14,4 MVA
»» Transformer TR01, 22/6.3 kVA, 12/14.4 MVA
»» 22 kV prívod do transformátora TR01
»» 22 kV inlet to transformer TR01
»» 6 kV vývod z transformátora TR01
»» 6 kV outlet from transformer TR01
»» Ovládacie a napájacie káble transformátora TR01
»» Control and power cables to transformer TR01
»» Prestavenie ochrán v rozvádzači VN R22.1 pole 1,4,5
»» Conversion of protection in distributions VN R22.1 fields 1,4,5
»» Prestavenie ochrán v rozvádzači VN R6.1 pole č. 4
»» Conversion of protection in distributions VN R6.1 field No. 4
»» Prestavenie MTP v VN R22.1 pole merania
»» Conversion of transformers measuring current in VN R22.1
measurement field
»» Kábelové trasy a pomocné konštrukcie
»» Uzlový odporník
»» Pripojenie 6 kV odporníka na transformátor TR01
26
Priemysel
»» Cable routes and auxiliary constructions
»» Node resistance
»» Connection 6 kV resistance to transformer TR01
HANSOL DESIGN CLUSTER, VODERADY-SK
»» Spracovanie projektovej dokumentácie
»» Project documentation
»» Dodávky:
»» Deliveries:
»» 6 VN rozvodní 22/0,42 kV s VN rozvádzačmi Merlin
Gerin SM6
»» 6 HV switching stations 22/0,42 kV with HV switchgears
Merlin Gerin SM6
»» 10 epoxidových transformátorov TRIHAL 22/0,42 kV
»» 10 epoxide transformers TRIHAL 22/0,42 kV
»» 6 NN rozvodní 0,42 kV vrátane kompenzačných rozvádzačov
»» 6 LV switching stations 0,42 kV including compensating
switchgears
»» NN rozvádzače pre výrobné linky
»» LV switchgears for production lines
»» NN rozvádzače pre obslužné zariadenia, vonkajšie objekty a vrátnice
»» LV switchgears for servicing equipment, external objects
and entry gates
»» Káble, elektroinštalačný materiál, svietidlá atď.
»» Cables, electrical installation materials, lighting units
etc.
»» Montáž:
»» 6 VN rozvodní 22/0,42 kV
»» 6 NN rozvodní 0,42 kV
»» Kompletná vnútorná elektroinštalácia (osvetlenie, zásuvky,...)
»» Vonkajšie verejné osvetlenie
»» Vonkajšie NN káblové rozvody pre obslužné objekty
a vrátnice
»» Vnútorné NN káblové rozvody pre výrobné stroje
»» Požiarny evakuačný rozhlas
»» Kartový prístupový systém
»» Počítačovo-telefónna sieť Cat.5e (944 prípojných bodov)
»» Uzemnenie a bleskozvod
»» Dočasný staveniskový rozvod EE
»» Installation:
»» 6 HV switching stations 22/0,42 kV
»» 6 LV switching stations 0,42 kV
»» Outdoor public lighting
»» Outdoor LV cable distribution systems for servicing objects and entry gates
»» Internal LV cable distribution systems for production machinery
»» Fire emergency broadcasting system
»» Access card system
»» Computer-telephone network Cat.5e (944 access points)
»» Earthing and lightning conductor unit
»» Temporary site power distribution system
ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VÔD HUMENNÉ
WATER TREATMENT PLANT HUMENNÉ
»» Napájacie rozvody NN
»» Supply distribution of low voltage
»» Vonkajšie rozvody
»» External distribution
»» Elektroinštalácia objektov vrátane uzemnenia a blesko­
zvodu
»» Electro installation of objects including the grounding and
lighting conductor
»» Napájacie rozvody technológie
»» Supply distribution technologies
Industry
27
TM KUZMICE
Modernizácia 110 kV rozvodne:
Modernization of the 110 kV switching station:
»» Spracovanie projektovej dokumentácie
»» Project documentation
»» Technologická časť stavby
»» Technological part of the construction
»» Revízia a pretesnenie transformátorov
»» Transformer overhaul and resealing
»» Technológia rozvodne 110 kV
»» 110 kV switching station technology
»» Diaľkové riadenie a ovládanie (ASRTP)
»» Remote control and regulation (ASRTP)
»» Nastavenie, výpočet a parametrizácia ochrán
»» Protection setting, calculation and specification
»» Prepojenie liniek L6791, L6835, L6792
»» Interconnection of L6791, L6835, L6792 lines
»» Úprava a modernizácia 22 kV rozvodne
»» Overhaul and modernization of the 22 kV switching station
»» Úprava pripojenia prevoznej meniarne (PM)
»» Overhaul of the mobile converter (MC) connection
»» Stavebná časť stavby
»» Construction part of the building
»» Demontáže
»» Dismantling
»» Rozvodňa 110 kV (+ pracovné osvetlenie)
»» 110 kV switchboard (plus site lighting)
»» Káblové kanály
»» Cable ducts
»» Zastrešenie transformátorov (+ ochrana voči atmosférickému prepätiu)
»» Transformer roofing (plus atmospheric overvoltage protection)
»» Kanalizácia dažďová
»» Rain water drainage system
»» Prístupové komunikácie
»» Access communication
»» Oplotenie
»» Fence construction
»» Uzemňovacia sieť
»» Earthing system
»» Terénne úpravy
»» Ground treatment
»» Sklad oleja
»» Oil depot
»» Ochrana objektu
»» Object security
PRIEMYSELNÝ PARK POPRAD-MATEJOVCE
INDUSTRIAL PARK POPRAD-MATEJOVCE
»» Káblová trasa dĺ. 1 380 m a vzdušná trasa VN prípojky
dĺžky 2 130 m z ES 110/22 kV Poprad-Stráže do transformačnej stanice TS v areáli priemyselného parku
»» Preložka 22 kV vzdušného vedenia dĺ. 630 m v areáli Tatravagónky
»» Rekonštrukcia ochrán 22 kV kobiek v ES 110/22 kV Poprad-Stráže
»» Kompletné technologické zariadenie VN a NN murovanej
transformačnej stanice 22/0,42 kV; 2 x 1 000 kVA v areáli
priemyselného parku
»» Vnútroareálové VN a NN káblové rozvody
»» Vonkajšie osvetlenie areálu
28
Priemysel
»» Cable transmission route 1,380 m long and overhead HV
connection branch 2,130 m long from ES 110/22 kV PopradStráže to transformer station TS within the industrial estate
area
»» Relocation of the 22 kV overhead transmission line 630 m
long within the Tatravagónka plant area
»» Reconstruction of the 22 kV cubicle protections within ES
110/22 kV Poprad-Stráže
»» Complete technological equipment of the masonry– built HV
and LV transformer station 22/0.42 kV; 2 x 1,000 kVA within
the industrial estate area
»» Intra-area HV and LV cable distribution system
»» Area outdoor lighting system
RAFINÉRIA HOMS, SÝRIA/HOMS OIL REFINERY, SYRIA
»» Napájanie elektrickej rozvodne závodu na plnenie olejov
a mazív v rafinérii Homs
»» Power feeding of the oil and lubricant filling plant electric
switchboard within the Homs refinery
»» Predmet realizácie:
»» Subject of project:
»» Vypracovanie realizačného projektu transformačnej stanice a jej napojenia na energetickú rozvodňu vzdialenú 3 km, dodávka potrebného elektrického vybavenia,
výstavba budovy trafostanice a prívodného kanála pre
uloženie káblov, montáž všetkých zariadení, ich odskúšanie a uvedenie do prevádzky
»» Parametre transformačnej stanice:
»» Preparation of installation project of transformer station and its connection to the power distribution switchboard 3 km far away, supply of the necessary electric
equipment, transformer station building construction and
supply channel for cable bedding, installation of all equipment and its testing and putting into operation
»» Transformer station parameters:
»» Olejový transformátor so zvýšenou účinnosťou chladenia 6/0,4 kV pre výkon 2 000 kVA
»» Oil-cooled transformer with increased cooling capacity
6/0.4 kV for 2,000 kVA output
»» Elektrický VN rozvádzač so 6 kV vákuovým ističom a príslušným vybavením
»» Electric HV switchgear with 6 kV vacuum circuit breaker
and relevant outfit
»» Elektrický NN rozvádzač 0,4 kV vybavený ističmi a potrebnými meracími prístrojmi
»» Electric LV switchgear with strengthened insulation and
necessary metering instruments
»» Napájací kábel so zosilnenou izoláciou pre 6 kV, 3 x 150
dĺžky 3 000 m
»» Feeder cable with strengthened insulation for 6 kV,
3 x 150 with length of 3,000 m
»» Ochrana SEPAM T20 v napájacom poli rozvodne
»» SEPAM T20 protection within feeding field of the switching station
»» Signálny kábel, 7 x 2,5 dĺžky 3 000 m
»» Signalling cable 7 x 2.5 with length of 3,000 m
JMT SK, s.r.o. – JMT DESIGN SLOVAKIA HLOHOVEC
»» Dodávky elektrických zariadení a materiálu súvisiacich
s výstavbou závodu
»» Supplies of electrical equipment and materials related to the
plant construction
»» Montážne práce elektrických rozvodov umelého osvetlenia, prevádzkových rozvodov silnoprúdu, napájanie technologických zariadení, areálové rozvody VN, NN a VO
»» Installation of electric circuits of artificial lighting, heavycurrent operation circuits, technological equipment power
feeding, area distribution circuits of HV, LV and VO
»» Skúšky, revízie, inžinierska činnosť elektročasti
»» Tests, overhauls, engineering activities within electrical section
»» Geodetické zameranie elektrických areálových rozvodov
VN, NN a VO
»» Geodesic survey of the area electrical distribution of HV, LV
and Vo
»» Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia elektročasti
»» Project documentation of the actual production of electrical
unit
TRIM LEADER a.s., KOŠŤANY NAD TURCOM
»» Dodávka elektriny
»» Electric power supply
»» Systém pre energetický management „powerIEM“
»» Energy management system “powerIEM”
»» Systém zlúčeného vyhodnotenia odberu
»» Joint power take-off evaluation system
Industry
29
DONGWOO Fine – Chem Slovakia, s.r.o.
Klimatizovaný sklad pre DongWoo Voderady, Slovensko
Air-conditioned warehouse for DongWoo Voderady, Slovakia
»» Transformátor 22/0,4 kV, 630 kVA – T1
»» Transformer 22/0.4 kV, 630 kVA – T1
»» Rozvádzač 22 kV
»» Distribution 22 kV
»» USM skriňa elektrárenského merania – RE
»» Universal case of power-station measurements
»» Hlavný rozvádzač NN – RH
»» Main distribution LV
»» Kompenzačný rozvádzač 160kvar – RC
»» Offsetting distribution 160kvar
»» Rozvádzač vonkajšieho osvetlenia – RVO
»» Distribution of outdoor illumination
»» Dátový rozvádzač – DT
»» Data distribution
»» Elektrická rozvodnica pre počítače – RP
»» Electric distribution point for computers
»» Zdroj UPS – U
»» UPS source – Uninterruptible power supply
»» Elektronická protipožiarna signalizácia EPS vrátane rozvádzača
»» Electric fire signalling including distribution
»» VN káblový prepoj medzi R22 a T1
»» Silnoprúdové rozvody
»» Slaboprúdové rozvody (dátové a telefónne)
»» Osvetlenie v objekte
»» Napájanie HVAC
»» Vonkajšie osvetlenie
»» Pripojenie brány a závory
»» Uzemnenie objektu
»» Bleskozvod objektu
»» HV cable connection between R22 and T1
»» Heavy current distributions
»» Low current distributions (data and telephone)
»» Lights in the object
»» Connecting heating, ventilation and air-conditioning
»» Outdoor illumination
»» Attaching gate and bars
»» Earthing the object
»» Lightning rods in the object
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., Bratislava
»» Rekonštrukcia 22 kV rozvodne – II. etapa
»» Reconstruction 22 kV distribution – 2nd phase
»» Náhrada máloolejových vypínačov HL vákuovými vypínačmi SIEMENS
»» Replacing low-oil switches HL with vacuum switches SIEMENS
»» Výmena meracích transformátorov prúdu a napätia v kobkách
»» Replacing current and voltage measuring transformer in
cells
»» Náhrada blokorov (tlakovzdušné ovládanie) ovládacími
skriňami s novými terminálovými ochranami SAT
»» Replacing blocks (air pressure control) with control cases
with new terminal protection SAT
»» Náhrada vývodových odpájačov s ovládaním stlačeným
vzduchom odpájačmi IVEP s elektrickým pohonom
»» Replacing output disconnectors with compressed air control
with disconnectors IVEP with electric drive
»» Rekonštrukcia systému ovládania rozvodne – nový riadiaci
systém SAT
»» Reconstructing the system of switch room control – new
SAT control system
30
Priemysel
I.D.C. Holding, a.s., SEREĎ
»» Zabezpečenie napájania odberných miest závodu Pečivárne Sereď elektrickou energiou – I. a II. etapa
»» Providing power supply of consumption sites in factory Pečivárne Sereď – 1st and 2nd phases
Manitowoc CRANE GROUP SLOVAKIA s.r.o., Veľký Šariš
»» Rekonštrukcia výrobnej haly
»» Reconstruction of production hall
»» Rekonštrukcia vstupnej 22 kV transformovne – nový rozvádzač SM6 Schneider-Electric, výmena VN a NN káblových
rozvodov, výmena prístrojového vybavenia existujúcich NN
rozvádzačov, dodávka a montáž kompenzačných blokov
Schneider-Electric v kompenzačných rozvádzačoch
»» Reconstruction of entrance 22 kV substation– new distribution SM6 Schneider-Electric, replacement of HV and LV cable
distributions, replacement of equipment kit in the current LV
distributions, delivery and assembly of compensation blocks
Schneider-Electric in compensation distributions
»» Rekonštrukcia haly – oprava prachotesného zbernicového
rozvodu, kompletná výmena napájacích káblov a rozvádzačov pre vzduchotechniku a vykurovanie vrátane riadiaceho
systému, nové výbojkové osvetlenie v hale, nové osvetlenie administratívnej časti, nové rozvody slaboprúdu vrátane
štruktúrovanej kabeláže a rozvádzačov
»» Hall reconstruction – repairs of dust-free bus bar distribution, full replacement of power supply cables and distributions for air technology and heating incl. control system,
new lights in hall, new lights in admin part, new distributions of low—current incl. structured cable layout and distribution
»» Rekonštrukcia kompresorovej stanice – nové rozvádzače
a káblové rozvody pre napájanie kompresorov, vzduchotechniky a osvetlenia
»» Reconstruction of compressor station – new distributions
and cable distributions for compressors, air technology and
illumination power supply
»» Vodné hospodárstvo – nové rozvádzače a káblové rozvody pre hasiace zariadenie vrátane núdzového zdroja (dieselagregát)
»» Water industry – new distributions and cable distributions for
fire extinguisher including emergency power supply (diesel
device)
»» Vonkajšie osvetlenie – oprava osvetlenia vrátane nových
napájacích káblových rozvodov
»» Outdoor illumination – illumination repairs including new
power supply distributions
SHC, SHIN HEUNG PRECISION SLOVAKIA s.r.o., Šaľa
»» Dodávky elektrických zariadení a materiálu súvisiacich
s výstavbou závodu
»» Delivering electric equipment and materials related to factory construction
»» Montážne práce elektrických rozvodov umelého osvetlenia, prevádzkových rozvodov silnoprúdu, areálové rozvody
VN, NN a VO, tel. kábelová prípojka
»» Assembly works for electric distributions of artificial illuminating, industrial distributions of heavy current, connecting
technology equipment, area distributions of HV, LV and outdoor illumination, telephone cable connection
»» Skúšky, revízie, inžinierska činnosť elektročastí
»» Geodetické zameranie elektrických areálových rozvodov
VN, NN a VO
»» Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia elektročastí
»» Testing, inspections, engineering function of electric parts
»» Geodetic electric area distributions of HV, LV and outdoor
illumination
»» Project paperwork of actual state of electric parts construction
Industry
31
Technologické vybavenie
cestných tunelov a diaľníc
Technological equipment
of road tunnels and
HIGHways
TUNEL HORELICA/HORELICA TUNNEL
Generálne dodávky technológie vrátane preverenia realizačnej dokumentácie a vypracovanie dokumentácie skutočného
vyhotovenia, dodávok, montáže, spracovania užívateľského
a vizualizačného softvéru, oživenie a uvedenie do prevádzky
Total delivery of technology, including elaboration of design
for execution and developing of as-build drawings, deliveries,
erection, elaborate of user and visualization software debugging and put in the operation
»» Napájanie elektrickou energiou
»» Power supply
»» Riadiaci systém a velín
»» Control system and control room
»» Kamerový dohľad
»» Camera monitoring
»» Bezpečnostný systém
»» Safety system
»» Elektropožiarna signalizácia
»» Fire alarm system
»» Bezdrôtové spojenie
»» Cordless connection
»» Osvetlenie
»» Lighting
»» Vetranie
»» Ventilation
»» Riadenie dopravy
»» Traffic control/variable traffic signs
»» Meranie meteorologických a fyzikálnych veličín
»» Measurement of meteorological and physical quantities
Modernizácia informačného systému diaľnic Piešťany –
Ladce/Modernization of Information System for Highways
Piešťany – Ladce
Spoločnosť PPA CONTROLL, a.s., realizuje v rámci ISD diaľnice D1 Piešťany – Ladce (cca 65 km diaľnice) nasledujúce
technológie:
Company PPA CONTROLL Ltd, has been implementing the
following technologies within ISD highway D1 Piešťany –
Ladce (approx. 65 km long highway):
»» Lokálny dispečing ISD v Stredisku správy a údržby diaľnic
v Trenčíne
»» Local traffic control of ISD in the Centre for maintenance
highway service maintenance in Trenčín
»» Meteozariadenia – zber meteoúdajov z diaľnice, prenos
a vizualizácia v lokálnom dispečingu
»» Meteo-equipment – collection of weather information from
a highway, transmission and visual display in local traffic
control
»» Technologické uzly – komplexný zber dát zo všetkých zariadení diaľnice, prenos a vizualizácia v lokálnom dispečingu
»» Radiče premenných dopravných značiek – diaľkové riadenie
premenných dopravných značiek z lokálneho dispečingu
»» Premenné dopravné značky a cestná svetelná signalizácia
– nová elektronika a diagnostika
»» Kamerový dohľad – uzavretý TV okruh – doplnenie ústredne a riadenie kamier
»» Sčítače dopravy – integrácia a vizualizácia
»» Elektrická zabezpečovacia signalizácia – ochrana vybraných
objektov, prenos a vizualizácia v lokálnom dispečingu
»» Dodávka diaľničného systému váženia nákladných vozidiel
– pripojenie na ISD
»» Dažďové nádrže – diagnostika, diaľkové riadenie z lokálneho dispečingu, vizualizácia
»» Doplnenie sčítačov dopravy o kontinuálne váženie vo
všetkých dopravných pruhoch
»» Meranie výšky vozidiel s identifikáciou vozidiel
»» Stacionárne radary – zber a prenos údajov do lokálneho
dispečingu
34
»» Technological knots – complex collection of data from all
highway devices, transmission and visual display in local traffic control
»» Administrators of convertible transportation signs – remote
control of convertible traffic signs from local traffic control
»» Convertible traffic signs and the traffic lighting – new electronics and diagnostics
»» Camera monitoring – enclosed TV circuit – update of the
centre and camera control
»» Transportation counters – integration and visual display
»» Electrical security signalling – protection of selected areas,
transmission and visual display in the local traffic control
»» Rain containers – diagnostics, remote control from the local
traffic control, visual display
»» Update of transportation counters by adding continuing
weighting in all the transportation highway lines
»» Vehicles height measurement and identification
»» Stationary radars – collection and transmission of data for
the local traffic control
Technologické vybavenie cestných tunelov a diaľníc
DIAĽNICA D1 Prešov – Budimír/D1 HIGHWAY Prešov – Budimír
Spracovanie projektovej dokumentácie, dodávka, montáž,
užívateľský a vizualizačný softvér
Making of design documentation, equipments delivery, mounting, user and visualization software
»» Meranie meteorologických veličín
»» Measurement of metrological quantities
»» Kamerový dohľad
»» Camera monitoring
»» Premenlivé dopravné značky
»» Variable traffic signs
»» Technologické uzly
»» Technological crossings
»» Riadiaci systém – lokálny dispečing
»» Control system – local dispatching
Modernizácia informačného systému diaľnic Ladce –
Sverepec/Modernization of Information System for
Highways Ladce – Sverepec
Naša spoločnosť v priebehu roka 2005 realizovala určité celky
technológie na diaľnici D1 v úseku Ladce – Sverepec. Na zabezpečenie bezproblémového fungovania všetkých technologických zariadení sme dodali a nainštalovali technologické
uzly (TU). Ďalšou technológiou, ktorú dodávala naša spoločnosť, sú radiče cestnej svetelnej signalizácie RCSS. Z operátorského pracoviska sú pomocou elektroniky v RCSS ovládané
a monitorované inštalované blikače. Dodávali sme tiež kamerový systém. Kamery sú osadené tak, aby bolo možné sledovať
dopravnú situáciu na problémových miestach úseku diaľnice.
Obraz z kamier je zaznamenávaný na digitálnom videu.
In the year 2005 our company carried out several projects
concerning technological improvements on the highway D1 in
the part Ladce-Sverepec. To secure a hassle free operation,
we provided this section with technological nodes. Another
sort of technology we used in this project were the controllers
of road light signalization. Installed flashing blinkers are controlled from the operator’s workplace through the electronics
in the controllers of road light signalization. We supplied also
camera system. The cameras are installed in such way that
the critical highway sections can be monitored at any time.
Projection from the camera is recorded on a digital video.
D2 – TUNEL SITINA/D2 TUNNEL SITINA
Kontrola elektrických rozvodov pre generálneho dodávateľa
stavby Taisei Corporation
Examination of electrical distributors for general building
Supplier TAISEI Corporation
DIAľNICA D1 VRTIŽER – HRIČOVSKÉ PODHRADIE
MOTORWAY D1 VRTIŽER – HRIČOVSKÉ PODHRADIE
»» Dodávka a inštalácia technologického vybavenia Lokálneho dispečingu ISD v Stredisku správy a údržby diaľnic
Predmier
»» Supply and installation of technological equipment of the
Local control room ISD within the Motorway administration
and maintenance centre Predmier
»» Dodávka, inštalácia a vizualizácia 5 ks technologických
uzlov – komplexný zber dát zo všetkých zariadení diaľnice,
prenos a vizualizácia v lokálnom dispečingu
»» Supply, installation and visualization of 5 technological junction units – complex data gathering from all motorway equipment, transmission and visualization within local control room
»» Dodávka, inštalácia a vizualizácia 6 ks radičov cestnej
svetelnej signalizácie a 12 ks dvojkomorových návestidiel
– diaľkové ovládanie CSS a diagnostika priamo z lokálneho dispečingu
»» Supply, installation and visualization of 6 road light signalling units and 12 double– chamber signalling devices – CSS
remote control and diagnostics directly from the local control room
»» Dodávka, inštalácia prenosu videosignálu 5 ks otočných
videokamier uzavretého TV okruhu – digitálne spracovanie
videoobrazu, digitálna videoústredňa, riadenie kamier v reálnom čase, automatická detekcia zastaveného vozidla
»» Supply and installation of the video signal transmission from 5
revolving video cameras of the CCTV circuit – digital processing
of video recordings, digital video central room, on-line camera
control system, automatic detection of stationary vehicle
»» Vizualizácia 12 ks stojanov núdzového volania
»» Visualization of 12 emergency phone stand units
»» Vizualizácia 3 ks meteozariadení
»» Visualization of 3 meteo-equipment units
»» Vizualizácia 2 ks sčítačov dopravy
»» Visualization of 2 traffic movement adder units
Technological Equipment of Road Tunnels and Highways
35
DIAĽNICA D3 HRIČOVSKÉ PODHRADIE – KYSUCKÉ NOVÉ MESTO,
I. ÚSEK HRIČOVSKÉ PODHRADIE – ŽILINA (STRÁŽOV)
HIGHWAY D3 HRIČOVSKÉ PODHRADIE – KYSUCKÉ NOVÉ MESTO,
I. SECTION HRIČOVSKÉ PODHRADIE – ŽILINA (STRÁŽOV)
»» Elektrické prípojky a prekládky vedení NN
»» Stavba verejného osvetlenia
»» Prekládky existujúcich oznamovacích miestnych a diaľkových vedení a vedení NN v správe ŽSR
»» Prekládky a úpravy zabezpečovacích zariadení v správe ŽSR
»» Prekládky existujúcich oznamovacích miestnych a diaľkových vedení v správe T-COM
»» Electrical adapters and transhipment of power distribution
of low voltage
»» Development of public lighting
»» Transhipment of the existing local and remote information
distributors of low voltage in ŽSR administration
»» Reassembling and adjustment of security equipment in ŽSR
administration
»» Dodávka a montáž elektrických rozvádzačov
»» Reassembling existing local and long distance information
leads in T-COM administration
»» Stavba optických prenosových vedení
»» Delivery and installation of electrical distributors
»» Zemné a stavebné práce pre líniové stavby
»» Building of optical portable power distribution
»» Dodávka a montáž oceľových portálov pre premenlivé dopravné značenie diaľnice
»» Ground and building work for line constructions
»» Pilotované nosné stožiare kamerového dohľadu
»» Delivery and installation of metal portals for variable transportation indication of highways
»» Stavba kábelovodov
»» Pilot suspension poles with camera monitoring
»» Nosné káblové súbory
»» Building of cable leading
»» Zemniaca a bleskozvodová sústava
»» Suspension cable files
»» Spracovanie technickej dokumentácie a geodetické zameranie nových vedení
»» Grounding and lighting conductor system
»» Dodávky technológií informačného systému diaľnice – napájanie NN, kamerový dohľad, el. zabezpečovacia signalizácia, meteostanice, cestná svetelná signalizácia, sčítač
cestnej dopravy, stojany tiesňového volania SOS
»» Vizualizácia a obslužný softvér riadenia a dohľadu cestnej
premávky – dispečing
»» Elaboration of technical documentation and geodetic bearings of new power distribution
»» Supplies of motorway information system technologies – LV
feeding system, camera supervision system, electrical security signalization system, meteo stations, road light signalling
units, road traffic adder, SOS emergency phone stands
»» Visualization and road traffic control and supervision service
software – control room
Diaľnica D1 Mengusovce – Jánovce 0 – 8 km
HIGHWAY D1 Mengusovce – Jánovce 0 – 8 km
Spoločnosť PPA INŽINIERING, s.r.o., realizuje v rámci Informačného systému diaľnice D1 Mengusovce – Jánovce,
0 – 8 km (cca 1,5 km novovybudovanej diaľnice) nasledujúce
technológie:
As a part of Information System in Highway D1 Mengusovce – Jánovce, 0 – 8 km (approximately 1.5 km newly built
highway) PPA INŽINIERING, s.r.o., carries out the following
technologies:
»» Dodávka a inštalácia:
»» Supply and installation:
»» Napájací NN kábel CYKY 4Dx50 + YY35
»» Supply LV cable CYKY 4Dx50 + YY35
»» Telekomunikačný kábel DCKQ 12D
»» Telecommunication cable DCKQ 12D
»» Chráničky HDPE 40/33 12 ks
»» Guards HDPE 40/33 12 pc
»» Káblové komory 7 ks
»» Cable chambers 7 pc
»» Kábelovod medzi komorami
»» Cable leads between chambers
36
Technologické vybavenie cestných tunelov a diaľníc
Diaľnica D1 Mengusovce – Jánovce úsek 0 – 8 km – Tunel Bôrik
D1 HIGHWAY Mengusovce – Jánovce section 0 – 8 km – Bôrik
Tunnel
Technologická časť
Technological part
»» Napájanie tunela VN 22 kV
»» Power supply of the tunnel with 22 kV high voltage
»» Napájanie tunela NN
»» Power supply of the tunnel with low voltage
»» Náhradné zdroje – rotačné UPS a diesel generátory
»» Alternative sources – rotary UPS and diesel generating units
»» Zariadenie núdzového volania – SOS kabíny
»» Emergency call equipment – SOS boxes
»» Kamerový dohľad v tuneli
»» Surveillance CCTV for the tunnel
»» Oznamovacie okruhy – prenosový systém
»» Communication circuits – transmission system
»» Rádiové spojenie (spojenie HaZZ a SSÚD vysielačkami,
GSM, rozhlasové vysielanie)
»» Radio communication (connection of HaZZ and SSÚD by
radio, GSM, radio broadcasting)
»» Meranie fyzikálnych veličín (opacita, smer a rýchlosť prúdenia vetra)
»» Measuring of physical quantities (visibility, wind direction and
velocity)
»» Tunelový rozhlas – evakuačný rozhlas
»» Tunnel radio – voice evacuation radio system
»» Operátorské pracovisko na SSÚD 9 Mengusovce
»» Operator station at SSÚD 9 Mengusovce
»» Centrálny riadiaci systém
»» Central management system
»» Dopravné značenie v tuneli a priľahlej diaľnici tzv. virtuálny
tunel
»» Traffic signs in the tunnel and the adjacent motorway – virtual tunnel
»» Osvetlenie tunela
»» Tunnel lighting
»» Vetranie tunela
»» Tunnel ventilation
»» Ohrev požiarneho vodovodu
»» Fire main heating
»» Meranie výšky vozidiel – pasívne portálové konštrukcie
»» Vehicle height measurement – passive portal structures
»» Elektropožiarna signalizácia
»» Electric fire signalling
»» Požiarne dvere
»» Fire doors
22 kV prípojka z transformátorovej stanice SÚD pre tunel
Bôrik
22 kV connection from SÚD transformer station for the Bôrik
tunnel
»» Dodávky elektrického materiálu
»» Supplies of electrical equipment
»» Zemné a montážne práce elektrických rozvodov VN káblovej prípojky
»» Earth and installation of electrical distribution system for
high voltage cable connection
»» Skúšky, revízie, inžinierska činnosť elektro
»» Testing, reviews, engineering activity
»» Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia VN
káblovej prípojky
»» Project documentation for the actual implementation of high
voltage cable connection
Diaľnica D1 Hybe – Važec/HIGHWAY D1 Hybe – Važec
»» Rekonštrukcia a modernizácia TZD. Jestvujúce zariadenia TZD, STV hlásky a meteostanice z dôvodu nevyhovujúceho stavu bolo treba vymeniť a nahradiť novými.
Zároveň sa zariadenia TZD dopĺňali o nové technológie.
Bolo treba vybudovať nový napájací systém NN, vrátane zabezpečenia nových napájacích zdrojov NN pre tieto
zariadenia. Na základe požiadavky MDPaT SR sa súčasne budovala trasa 12-tich HDPE rúr pre realizáciu budúcej optickej trasy.
»» Stavebná časť riešila slaboprúdovú a silnoprúdovú káblovú
časť aj trasu 12-tich HDPE rúr. Zemné práce, základy pre
technologické zariadenia, konštrukcie pre prechod káblov
cez mosty, provizórne dopravné značenie.
»» Reconstruction and upgrade of the Highway Telecommunication Equipment. Due to unsuitable condition the current
Highway Telecommunication Equipment HTE and meteostation had to be changed and replaced with new ones. At
the same time HTE was updated with new technologies. The
new supply system of LV incl. arranging supply LV sources
for the equipment had to be built. Based on requests by the
Ministry of Transport, Post and Telecommunication SR the
route of 12 HDPE pipes was simultaneously built for future
optical route building.
»» Construction part dealt with low-current and heavy-current
cable part as well as the route with 12 HDPE pipes. Ground
works, base for technology equipment, construction for cable
transition over bridges, temporary road signs.
Technological Equipment of Road Tunnels and Highways
37
Ostatné
Others
LEONIDAS s.r.o., TREBIŠOV
»» Projekt, dodávka, montáž a uvedenie do prevádzky technologickej časti čističky odpadových vôd
»» Project, delivery, installation and put to the operation of technological part of Sewage Water Treatment Plant
HORNBACH BRATISLAVA
»» Spracovanie projektovej dokumentácie, dodávka, montáž,
uvedenie do prevádzky:
»» Making of project documentation, delivery, mounting, put in
the operation:
»» Vonkajších aj vnútorných elektrorozvodov
»» External and internal electro distribution systems
»» Vonkajšieho a vnútorného osvetlenia
»» Grounding and lightning systems
»» Uzemnenie a bleskozvod
»» Measure and control systems
»» Systém merania a regulácie
»» Building management system
»» Zabezpečovací systém
»» Safety systems
»» Elektrická požiarna signalizácia
»» Fire alarm system
»» Telefónne a dátové rozvody
»» Telephone and data systems
»» CCTV systém
»» Camera monitoring system
TESCO LAMAČ
»» Prípojka telefónu, preložka telekomunikačného kábla pre
OMV a Mc
»» Telephone joint, remaking of telecommunication OMC and
MC
»» Oprava križovatky Alexyho – Lamačská:
»» Repair of Alexyho – Lamačská crossroad:
»» Úprava vzdušného vedenia NN
»» Modification of LV outdoor distribution
»» Úprava verejného osvetlenia
»» Modification of public lighting
»» Cestná svetelná signalizácia
»» Road lighting signalization
»» El. prípojka NN pre CSS
»» LV power supply for CSS
»» Úprava trasy slaboprúdových káblov
»» Modification of weak– current cable line
»» Úprava trasy optotrubiek pre UPC
»» Modification of fibre optic line for UPC
»» Reklamný pútač
»» Advertising gimmick
»» Vonkajšie osvetlenie areálu
»» External lighting
»» Verejné osvetlenie križovatiek
»» Public lighting of crossroads
40
Ostatné
TESCO BECKOV, DISTRIBUČNÉ CENTRUM/DISTRIBUTION CENTRE
»» Zemniaca a bleskozvodová sústava
»» Earthing and lightning rod system
»» VN, NN rozvody
»» High voltage and low voltage distribution system
»» Transformačné stanice
»» Transformer stations
»» Osvetlenie (vonkajšie, halové, interiérové)
»» Lighting system (outer, inner, interior)
»» Elektrické rozvádzače
»» Electric distributors
»» Zariadenia vnútorného silnoprúdu a elektroinštalácia
»» Inner heavy current devices and electro installation
»» Zdroje nepretržitého napájania el. energiou UPS
»» Sources of uninterrupted electricity feeding UPS
»» Náhradné zdroje el. energie – dieselgenerátory
»» Back up electricity sources-diesel generators
»» Spracovanie projektovej dokumentácie
»» Project design for project documentation
»» Inžinierska činnosť
»» Engineering activities
SLOVAK TELEKOM, a.s.
»» Výroba a dodávka NN rozvádzačov
»» Manufacturing and delivery of low voltage distributors
»» Demontáž, montáž, uvedenie do prevádzky v objektoch
TKB Banská Bystrica, TKB Prešov, TVS Kamzík
»» Dismantling, assembly, putting into operation in the facility:
TKN Banská Bystrica, TKB Prešov, TVS Kamzík
»» Stavebné a energetické odčlenenie objektov – RESI – projekt: výroba a dodávka rozvádzačov, montáž, uvedenie do
prevádzky: ATU Žellova, Bratislava; ATU Šaľa; ATU Komárno; TKB Nové Zámky; TKB Košice, Poštová č.18; TKB
Sereď; UTS Tureň
»» Construction and power detachment of the building – RESI
Real Estate Strategy Implementation – project: production
and delivery of distributions, assembly, putting into operation:
ATU (automated telephone switchboard) in Žellova, Bratislava ; ATU in Šaľa; ATU in Komárno; TKB (telecommunication
building) in Nové Zámky; TKB in Košice, Poštová č.18; TKB in
Sereď; UTS Tureň
NÁKUPNÉ CENTRUM TRNAVA/TRNAVA SHOPPING CENTRE
»» Dodávka elektrických zariadení a materiálu, montážne
práce elektrických zariadení a rozvodov súvisiacich s výstavbou umelého osvetlenia a vnútorných silnoprúdových
rozvodov, skúšky, inžinierska činnosť
»» Delivery of electrical equipment and material, installation
of electrical equipment and power supply associated with
development of artificial lighting and internal heavy-current
power supply, examinations, engineering activity
»» Dodávka elektrických zariadení a materiálu, montážne
práce elektrických zariadení a rozvodov súvisiacich s výstavbou trafostanice a rozvodňou 22 kV, skúšky, inžinierska činnosť
»» Delivery of electrical equipment and material, installation of
electrical equipment and power supply associated with development of transformer station and control room 22 kV,
examinations, engineering activity
»» Dodávka elektrických zariadení a materiálu, montážne
práce elektrických zariadení a rozvodov súvisiacich s dodaním dieselagregátu a UPS, skúšky
»» Delivery of electrical equipment and material, installation
of electrical equipment and power supply associated with
diesel aggregate and UPS, examinations
»» Dodávka elektrických zariadení a materiálu, montážne
práce elektrických zariadení a rozvodov súvisiacich s výstavbou bleskozvodu a uzemnenia, skúšky, inžinierska činnosť
»» Delivery of electrical equipment and material, installation of
electrical equipment and power supply associated with development of lightning conductor and grounding, examinations, engineering activity
Others
41
TESCO KRUPINA, SUPERMARKET
»» Dodávka elektrických zariadení a materiálu, montážne
práce elektrických zariadení a rozvodov súvisiacich s výstavbou umelého osvetlenia a vnútorných silnoprúdových
rozvodov, skúšky, inžinierska činnosť
»» Delivery of electrical equipment and material, installation of
electrical equipment and power distribution associated with
development of artificial lighting and internal heavy-current
distribution, examinations, engineering activity
»» Dodávka elektrických zariadení a materiálu, montážne
práce elektrických zariadení a rozvodov súvisiacich s výstavbou bleskozvodu a uzemnenia, skúšky, inžinierska činnosť
»» Delivery of electrical equipment and material, installation of
electrical equipment and power distribution associated with
lighting conductor development and grounding, examinations, engineering activity
OKRUŽNÁ KRIŽOVATKA DUBNICA N/VÁHOM
CIRCULAR CROSSING DUBNICA N/VÁHOM
»» Elektrické prípojky a prekládky vedení NN
»» Prekládka vzdušného vedenia miestneho rozhlasu
»» Zemné a stavebné práce v ochrannom pásme VN v správe
SSE, a.s.
»» Spracovanie technickej dokumentácie a geodetické zameranie nových vedení
»» Electrical adapters and transhipment of power distribution
of low voltage
»» Air distributors/distribution transhipment of the local broadcast station
»» Ground and construction activities in safety area of high
voltage in SSE administration, a.s.
»» Elaboration of technical documentation and geodetic bearing of new power distribution
INÉ
OTHERS
»» Núdzové osvetlenie prevádzky BUREX – Istrochem Bratislava
»» Emergency lighting for operations BUREX – Istrochem Bratislava
»» Montáž pneu-rozvodov – U.S. Steel Košice
»» Installation of pneumatic distributions – U.S. Steel Košice
»» Dodávka a montáž rozvádzačov pre Slovak Telekom, a.s.,
na akciách:
»» Delivery and installation of distributors for Slovak Telekom,
Ltd. for projects:
»» TKB Námestie slobody 6, Bratislava
»» TKB Slobody 6 Square, Bratislava
»» TKB Vlastenecké námestie, Bratislava
»» TKB Vlastenecké Square, Bratislava
»» TKB Žilina
»» TKB Žilina
»» TKB Dubnica nad Váhom
»» TKB Dubnica nad Váhom
»» TKB Prievidza
»» TKB Prievidza
»» TKB Jarošova ul., Bratislava
»» TKB Jarošova ul., Bratislava
»» Rekonštrukcia plynového detekčného systému na 4. hale
KS04 Ivanka pri Nitre – SPP Bratislava
»» Reconstruction of gas detecting system for hall 4 KS04
Ivanka pri Nitre – SPP Bratislava
»» Elektromontážne práce na objekte PSA Trnava – projekčné, montážne a inžinierske činnosti, rozšírenie videosystému
»» Electro installation for the object PSA Trnava – projective,
installation and engineering activities, expansion of video
system
»» Montážne práce v Madride pre firmu CEGELEC
»» Installation work in Madrid for the company CEGELEC
»» Montážne práce vo Voestalpine AG Linz v Rakúsku pre
firmu CEGELEC
»» Installation work at Voestalpine AG in Linz, Austria for CEGELEC company
»» Montážne práce na JE Lovisa vo Fínsku pre firmu Areva
»» Installation work at NP Lovisa, Finland
»» Diferenciálna termická analýza (ZTS Inmart Atom, Martin)
»» Differential thermal analysis (ZTS Inmart Atom, Martin)
42
Ostatné
»» Monitorovací emisný systém pre NsP Bratislava, Antolská
ulica
»» Air quality monitoring system for NsP Bratislava, Antolská
street
»» Analyzátory pre kontinuálne meranie tvrdosti (SLOVNAFT
Bratislava)
»» Analyzers for continuous measurement of hardness
(SLOVNAFT Bratislava)
»» Meranie čistoty vodíka v generátore (SE ENO Zemianske
Kostoľany)
»» Measurement of hydrogen purity in the generator (SE ENO
Zemianske Kostoľany)
»» Analyzátory rozpustených častíc vo vode (Ukrajina – AE
Rovenskaja, AE Chmelnickaja)
»» Analysis of dissolved particles in water (Ukraine – AE Rovenskaja, AE Chmelnickaja)
»» On-line analyzátor pre cyklické meranie obsahu Na+ (Martinská teplárenská, Martin)
»» On-line analyzer for the cyclic measurement of Na + (Martinská teplárenská, Martin)
»» Oprava bilančných meraní (U.S. Steel Košice)
»» Repair balance measurements (U.S. Steel Košice)
Dodávka rozvádzačov
Supply of Switchgears for
»»NDS, a. s
»»NDS, a. s.
»» Diaľnica D1 Mengusovce – Jánovce – Tunel Bôrik
»» D1 Motorway Mengusovce – Jánovce –Bôrik Tunnel
»» Diaľnica D1 Svinia – Prešov-západ
»» D1 Motorway Svinia – Prešov-West
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Slovak Gas Company, Inc.
»» VPS Špačince – ODT Ivanka pri Nitre – Výstavba vysokotlakej prepúšťacej stanice
»» VPS Špačince – ODT Ivanka pri Nitre – Construction of highpressure discharge station
ZIPP, a.s.
ZIPP, a.s.
»» MID REAL ESTATE, s.r.o. – Obchodné centrum BA Rača
»» MID REAL ESTATE, s.r.o. – Shopping centre BA Rača
S+K s.r.o., a Construction, s.r.o.
S+K s.r.o., and Construction, s.r.o.
»» ST – Typové rozvádzače – ST-RSU Spišský Štvrtok, IRT –
Vlkanová
»» ST – Standard switchboards – ST-RSU Spišský Štvrtok, IRT
– Vlkanová
»» Spišská Nová Ves – Kolárova, Svidník, Košice, Dobšiná,
Ždiar, Jasov
»» Spišská Nová Ves – Kolárova, Svidník, Košice, Dobšiná,
Ždiar, Jasov
»» RSÚ Sučany, TO České Brezovo, RSU Hontianske Nemce,
RSU Žarnovica, ST – Kaluža
»» RSÚ Sučany, TO České Brezovo, RSU Hontianske Nemce,
RSU Žarnovica, ST – Kaluža
»» RSU –Turany
»» RSU –Turany
Construction, s.r.o.
Construction, s.r.o.
»» RESI Žiar nad Hronom, Pod Donátom č. 1
»» RESI Žiar nad Hronom, Pod Donátom 1
HTI SLOVAKIA s.r.o.
HTI SLOVAKIA s.r.o.
»» ST – TKB Jarošova – Prestavba energetickej siete
»» ST – TKB Jarošova – Power network reconstruction
Datacentrum – Bratislava-Rača
Datacentrum – Bratislava-Rača
ST, a.s.
ST, a.s.
»» ATÚ BA, Tomášikova – ATÚ BA, Nábělkova
»» ATÚ BA, Tomášikova – ATÚ BA, Nábělkova
»» RESI Medzilaborce
»» RESI Medzilaborce
»» RESI Bardejov
»» RESI Bardejov
»» RESI Stará Ľubovňa
»» RESI Stará Ľubovňa
Others
43
S+K s.r.o.
S+K s.r.o.
»» RESI Revúca
»» RESI Revúca
RENOVING s.r.o.
RENOVING s.r.o.
»» ST – RESI BA – Pajštúnska
»» ST – RESI BA – Pajštúnska
»» ST – RESI BA, Furdekova
»» ST – RESI BA, Furdekova
»» ST – Pošta Galanta – prevádzková budova
»» ST – Pošta Galanta – Operating building
Schneider Electric Slovakia s.r.o.
Schneider Electric Slovakia s.r.o.
»» Matador Púchov – Trafostanica TS
»» Matador Púchov – Transformer station TS
»» STU Bratislava – Rekonštrukcia trafostanice TS č. 578
»» STU Bratislava – Reconstruction of transformer station TS
No. 578
MARTIN GMBH
»» Odpadové hospodárstvo Brno – Signalizácia z limit. snímačov na suchý kontakt
MARTIN GMBH
»» Waste management Brno – Signalling from limit dry contact
sensors
Outsorcing priemyselných energetík
Outsorcing of Industrial Power Engineering
ktorý zahŕňa, technickú a netechnickú správu energetických
zariadení a objektov, optimalizáciu energetických procesov,
dodávku energií a lokálnu distribúciu energií, inžiniersko–dodávateľské činnosti:
which includes technical and non technical report of energy
equipment and facilities, optimization of energy processes,
energy supply and distribution of local energy-supply engineering activities:
»» AUTO – PRIEMYSELNÝ PARK LOZORNO
»» AUTO – PRIEMYSELNÝ PARK LOZORNO
»» PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIORS
»» PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIORS
»» CALMIT
»» CALMIT
»» PRIEMYSELNÝ PARK D A K KÜSTER
»» INDUSTRIAL ESTATE D A K KÜSTER
»» PRIEMYSELNÝ PARK West Point
»» INDUSTRIAL ESTATE West Point
»» INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS SLOVAKIA
»» INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS SLOVAKIA
Ostatné
Others
»» PORFIX Zemianske Kostoľany – Hliníkové hospodárstvo –
silnoprúd a MaR
»» PORFIX Zemianske Kostoľany – Aluminium economy –
heavy current and I&C
»» Cegelec Schkeuditz – Lodenice Gdansk – elektromontážne práce
»» Cegelec Schkeuditz – Lodenice Gdansk – electrical installation works
»» Cegelec – Madrid – PSA Peugeot – napájanie zváracích
automatov – montážne práce
»» Cegelec – Madrid – PSA Peugeot – powering welding machines – installation works
»» CEGELEC – Voestalpine AG Linz – montážne práce
»» CEGELEC – Voestalpine AG Linz – installation works
»» Schneider Elektric Slovakia – Matador Púchov – Miešacia
linka – realizácia elektročasti
»» Schneider Elektric Slovakia – Matador Púchov – Mixing line
– implementation of electrical parts
44
Ostatné
»» Schneider Elektric Slovakia – Minioceliareň Strážske –
časť elektro – silnoprúdové a slaboprúdové rozvody
»» Schneider Elektric Slovakia – City Business Centre Bratislava III. – V. – elektromontážne práce
»» Schneider Elektric Slovakia – Matador Púchov – Recyklácia oceľokordov – realizácia elektročasti
»» ASECO – projekčné, montážne a programátorské práce
»» SIDUN s. r. o. – TESCO EXPRES, Kresánkova, BA – vnútorné silnoprúdové rozvody a osvetlenie
»» STU Bratislava – dodávka a montáž kompenzačných rozvádzačov
»» Istrochem Bratislava – núdzové osvetlenie prevádzky
BUREX
»» Elektromontážne práce na objekte PSA Trnava – projekčné, montážne a inžinierske činnosti, rozšírenie videosystému
»» Diferenciálna termická analýza (ZTS Inmart Atom,
Martin)
»» Schneider Elektric Slovakia – Mini steel plant Strážske –
electrical part – heavy current and low current distribution
systems
»» Schneider Elektric Slovakia – City Business Centre Bratislava III. – V. – electrical installation works
»» Schneider Elektric Slovakia – Matador Púchov – steel cord
recycling – implementation of electrical parts
»» ASECO – Design, installation and programming works
»» SIDUN s. r. o. – TESCO EXPRES, Kresánkova, BA – internal
heavy current distribution systems and lighting
»» STU Bratislava – Supply and installation of compensatory
distributors
»» Istrochem Bratislava – Emergency lighting at the BUREX
operation
»» Electrical installation works at PSA Trnava – design, installation and engineering activities, extension of a video
system
»» Differential thermal analysis (ZTS Inmart Atom, Martin)
»» Monitorovací emisný systém pre NsP Bratislava, Antolská
ul.
»» Emission monitoring system for Hospital with clinics at Antolská, Bratislava
»» Analyzátory pre kontinuálne meranie tvrdosti (SLOVNAFT
Bratislava)
»» Analyzers for continuous hardness measurements (SLOVNAFT Bratislava)
»» Meranie čistoty vodíka v generátore (SE ENO Zemianske
Kostoľany)
»» Measuring hydrogen purity in a generator (SE ENO Zemianske Kostoľany)
»» Analyzátory rozpustených častíc vo vode (Ukrajina – AE
Rovenskaja, AE Chmelnickaja)
»» Analyzers of particles dissolved in water (Ukraine – AE Rovenskaja, AE Chmelnickaja)
»» On-line analyzátor pre cyklické meranie obsahu Na+ (Martinská teplárenská, Martin)
»» On-line analyzer for cyclic measurement of Na+ content
(Martinská teplárenská, Martin)
»» Oprava bilančných meraní (U.S. Steel Košice)
»» Repair of balance measurements (U.S. Steel Košice)
Others
45
PPA CONTROLL, a.s.
Vajnorská 137, 830 00 Bratislava
Tel: + 421-2-49 23 73 86
Fax: + 421-2-49 23 73 13
www.ppa.sk
Download

RefeRenCie RefeRenCes