VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY BRATISLAVA
Detašované pracovisko Kráľovnej Pokoja z Medžugoria Bardejov
HOSPIC MATKY TEREZY BARDEJOV
OBČIANSKE ZDRUŽENIE HOSPIC BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY BRATISLAVA
Detašované pracovisko Kráľovnej Pokoja z Medžugoria Bardejov
HOSPIC MATKY TEREZY BARDEJOV
OBČIANSKE ZDRUŽENIE HOSPIC BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
Garanti konferencie:
Prof. MUDr. Vladimír Krčméry DrSc. Dr.h.c. mult (SR) - rektor VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava
Prof. PhDr. Pavel Mülpachr, Ph.D. (ČR) - Institut mezioborových studií, Brno
Prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD. (SR) - Gréckokatolícka teologická fakulta, Prešov
Dr. Jolanta Stokłosa (PL) - Prezes Towarzystwa PCH, Krakow
Ing. Miroslav Bargel, CSc., Dipl. EBS (ČR) - riaditeľ Institut mezioborových studií, Brno
v spolupráci
SLOVENSKÁ
KOMORA SESTIER
A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK
SLOVENSKÁ
KATOLÍCKA
CHARITA
INSTITUT
MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ – BRNO
FILOZOFICKÁ FAKULTA UPJŠ
KOŠICKÁ
ARCIDIECÉZA
HOSPICJUM KRAKOW
SW. LAZARZA
BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s.
MESTO BARDEJOV
VYSOKÁ ŠKOLA MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA
ISM SLOVAKIA
Čestné predsedníctvo konferencie:
J. E. Mons. Bernard Bober - košický arcibiskup - metropolita
J. E. Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD. - spišský diecézny biskup
Doc. MUDr. Ján Porubský, CSc. - štátny tajomník MZ SR
MUDr. Boris Hanuščak – primátor mesta Bardejov
JUDr. Ing. Jaroslav Komora – generálny riaditeľ Bardejovských kúpeľov
Ing. Cyril Korpesio - riaditeľ ADCH Košice.
MUDr. Alena Kollárová – prezidentka Hospicovej a paliatívnej starostlivosti, Pallárikovo
Mgr. Iveta Michalcová - vedúca regionálneho centra v Prešove SKSaPA
Vedecký výbor konferencie:
organizujú VI. Medzinárodnú vedeckú konferenciu
zameranú na
SPOLUPRÁCA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ – V PALIATÍVNEJ
A HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI
na ktorú vás srdečne pozývame
dňa 06. až 07. októbra 2011
v Bardejovských Kúpeľoch
TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ
Konferencia je zaradená do systému hodnotenia účasti na odborných podujatiach
podľa vyhlášky MZ SR 366/2005 Z.z. neskorších predpisov.
Prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD. - Filozofická fakulta UPJŠ, Košice
Doc. PhDr. František Hanobík, PhD. – VŠZ a SP sv. Alžbety, Kráľovnej Pokoja z Medžugoria Bardejov
Doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD. - Lekárska fakulta, UPJŠ, Košice
Doc. PhDr. Darina Wiczmándyová, PhD. - Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnava
Doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD. – Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia, Prešov
Doc. Ing. Štefan Bugri, PhD., MPH. – VŠZ a SP sv. Alžbety, Ústav bl .b. P. P. Gojdiča, Prešov
Doc. PhDr. Pavol Zubal, PhD. - Filozofická fakulta PU, Prešov
PhDr. Nataša Bujdová, PhD. - VŠZaSP sv. Alžbety, Kráľovnej Pokoja z Medžugoria Bardejov
PaedDr. Slavomír Laca, PhD. - VŠZaSP sv. Alžbety, Ústav bl .b. P. P. Gojdiča, Prešov
ThLic. Peter Laca - Gréckokatolícka teologická fakulta, Prešov
Organizačný výbor konferencie:
Mgr. Ing. Jozef Krajči
Dipl.s. Martina Proněková
Ing. Gabriela Malinková
Mgr. Viera Talianová
Mgr. Lenka Škarupová
Gabriela Semanová
PaedDr. PhDr. Ján Maník, PhD.
Ing. Emília Pribišová, MPH, PhD.
Ing. Silvester Žák
PhDr. Radoslav Micheľ
Mgr. Zuzana Korbová
Ing. Darina Korbová
Sponzori:
PROGRAM KONFERENCIE
Štvrtok 06.10.2011
8.00 - 8.30 Registrácia účastníkov konferencie
8.45 Slávnostné otvorenie konferencie a úvodne slovo: J. E. Mons. Bernard
Bober, Prof. MUDr. Vladimír Krčméry DrSc. Dr.h.c.
12.30 Dr. Jolanta Stokłosa
Stan opieki paliatywnej i hospicyjnej w Polsce w 2011 roku
12.45 MUDr. Alena Kollárová
Zhodnotenie súčasného stavu AHaPS a jej možné smerovanie
Moderuje:
Doc. PhDr. František Hanobík, PhD., PaedDr. Slavomír Laca, PhD.
9.00 -10.30 Vystúpenie čestného predsedníctva
Dopoludňajší blok prednášok
10.30 Prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD.
10.45 Doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária V. Szaniszló OP, PhD.
Vôľa pacienta vyjadrená v inštitúte informovaného súhlasu ako dôležitá súčasť
paliatívnej a hospicovej starostlivosti
11.00 Doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD.Mgr. Dušana Pčolková PhD.
Prevencia stresu u zdravotníkov v hospicovej a paliatívnej starostlivosti
11.15 Doc. PhDr. Darina Wiczmándyová, PhD.
Terminálna starostlivosť v pomáhajúcich profesiách
11.30 Renata Połomska
Finansowanie opieki paliatywnej i hospicyjnej
DISKUSIA
11.45 Doc. Ing. Štefan Bugri, MPH, PhD., Ing. Emília Pribišová, MPH, PhD.,
Ing. Silvester Žák
Typy zariadení hospicovej starostlivosti a možnosti ich financovania v SR
12.00 Doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD., Doc. PhDr. Liliana Belovičová,
CSc., MUDr. Adriana Kuľková
Duchovnosť a paliatívna medicína
12.15 Ing. Emília Pribišová, MPH, PhD., Ing. Silvester Žák, Doc. Ing. Štefan
Bugri, MPH, PhD.
Klient paliatívnej starostlivosti a bezpečnosť práv pacienta
DISKUSIA
13.00 - 14.00 OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA
14.15 Ing. Silvester Žák, Doc. Ing. Štefan Bugri, MPH, PhD.
Ing. Emília Pribišová, MPH, PhD.
Ekonomické východiská financovania sociálnych opatrení v hospicovej
a paliatívnej starostlivosti
14.30 Mgr. Anna Michňová
Význam efektívnej komunikácie s hospicpvým pacientom
14.45 PhDr. Jana Sušinková, PhD., PhDr. Mária Sováriová Soósová, PhD.
PhDr. Renáta Schafout, PhD.
Spirituálne potreby v paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti z pohľadu sestry
15.00 Ing. Magdaléna Veselská - Financovanie Hospicov
15.15 Mgr. Terézia Judová - Inkontencia očami pomahajúcich profesií
15.30 PhDr. Peter Ďurkovský
Človek versus teománia
15.45 Mgr. Filip Hvizdoš
Velcom
16.00 Doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD.
16.15 MUDr. Jana Trizuljaková, PhD.
Spiritualita pacienta – opomenutá dimenzia
16.30 PhDr. Martin Koleják, PhD.
Výhrada vo svedomí
DISKUSIA
17.00 BENEFIČNÝ KONCERT V KINE ŽRIEDLO
8.00 – 8.30 Registrácia účastníkov konferencie
PROGRAM KONFERENCIE
Piatok 07.10.2011
Moderuje:
Doc. PhDr. František Hanobík, PhD., PaedDr. Slavomír Laca, PhD.
8.45 Doc. PhDr. František Hanobík, PhD.
Humanizácia v paliatívnej starostlivosti
9.00 PhDr. Janka Kuffová
Sociálna práca a paliatívna starostlivosť
9.15 Mgr. Katarína Sedlárová
Možnosti poskytovania sociálno-zdravotnej starostlivosti zomierajúcim – pomoc
v zomieraní a pomoc zomrieť
9.30 MUDr. Peter Pavlov
Význam enterálneho vývinu u pacientov ústavnej starostlivosti
9.45 MUDr. Jan Král
15 let zkušeností prvního českého hospice v Červeném Kostelci
10.00 Bc. Lenka Tardová, Anna Kolivošková, Mária Goliašová
Quo vadis ošetrovateľstvo?
10.15 ThLic. Peter Laca
Syndróm vyhorenia u ľudí pracujúcich v oblasti opatrovateľskej starostlivosti
DISKUSIA
10.30 Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D. , Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D.
Doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D.
Zdravotně sociální pracovník a jeho role v paliativní a hospicové péči
10.45 ThDr. Peter Vansáč, PhD.
Duchovná služba v paliatívnej a hospicovej starostlivosti
11.00 Doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD., Mgr. Dušana Pčolková
Prevencia stresu u zdravotníkov v hospicovej a paliatívnej starostlivosti
12.00 PhDr. Janka Kyseľová, PhD.
Sociálno-etické východiská viery ako problém v paliatívnej starostlivosti
12.15 Ing. Anton Kurnát
Spolupráca pomáhajúcich profesií v inštitucionálnom zariadení sociálnych služieb
12.30 PhDr. Nadežda Peřinová PhD.
Etické aspekty starostlivosti o ťažko chorých a zomierajúcich
DISKUSIA
12.30 - 13.30 OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA
13.30 PhDr. Adela Ivanová, PhDr. Mária Lopatová, PhD.
Uplatnenie zdravotníckeho asistenta v hospicovej starostlivosti
13.45 Mgr. Maroš Černý
Úloha kňaza v hospicovej starostlivosti
14.00 PhDr. Zuzana Hudáková, PhD.
Koncepcia hospicovej a paliatívnej starostlivosti na Slovensku
14.15 Radoslav Micheľ
Úloha sociálneho pracovníka v hospicovej starostlivosti
14.30 PhDr. Vlasta Baňasová, PhD.,
Aspekty ošetrovateľskej starostlivosti o zomierajúceho novorodenca
14.45 Ing. Milan Brezovský PhD.
Nová metóda vzduchovej dezinfekcie prostredia INOV 8
15.00 PhDr. Mária Novysedláková, PhD., PhDr. Zuzana Hudáková, PhD.
Posúdenie spirituálnych potrieb sestrou
15.15 Doc. Ing. Ľubica Černá, PhD., ThLic. Peter Laca,
Doc. PhDr. Pavol Zubal, PhD., PaedDr. Slavomír Laca, PhD.,
Paliatívna a hospicová starostlivosť ako odpoveď na skutok eutanázie
11.15 Ševčuk/Ukrajina
15.30 PaedDr. Slavomír Laca, PhD.
Paliatívna a hospicová starostlivosť v kontexte eticko - náboženských aspektov
11.30 PhDr. Ján Holonič, PhD.
Úloha kňaza a sociálneho pracovníka v zariadení pre seniorov
15.45 Phr. Martin Smutek, PhD. Riziko „pásové výroby“ sociálních služeb
11.45 Ing. Lucia Andrejiová, PhDr. Dagmar Magurová, PhD.
Paliatívna a hospicová starostlivosť v minulosti a v „procese víťaznej medicíny
16.00 Martina Proneková, Mgr. Ing. Jozef Krajči
Z histórie prvého slovenského hospicu,Matky Terezy v Bardejove
DISKUSIA A ZÁVERY Z KONFERENCIE
Download

v paliatívnej a hospicovej starostlivosti