Počet výtlačkov: 230
KLÁTOVSKÝ
HLÁSNIK
Informačné noviny
Obce Nižný Klátov
Ročník: 2014, Mesiac: December, Číslo: 6
Nepredajné
OZNAMY
Posedenie s dôchodcami pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
Dňa 26.10.2014 sa uskutočnilo tradičné posedenie s dôchodcami. Našim starším občanom pri
vstupe Danuša Jokeľová odovzdala malú pozornosť. V sále dôchodcov privítala starostka obce.
Vo svojom príhovore pripomenula, že mesiac október bol za Mesiac úcty k starším vyhlásený
Valným zhromaždením OSN v decembri 1990. Úcta k starším by mala byť hlavne spontánna,
nenásilná a sústavná. Nemali by sme pri stretnutiach zabúdať na pozdrav, ktorý je najjednoduchším
prejavom ľudskej spolupatričnosti a rešpektovania iných bez ohľadu veku. Posedenie malo byť
vyjadrením našej vďaky a uznania. Nasledovalo vystúpenie detí materskej školy a folklórnej skupiny
Blancar. Program pokračoval blahoželaním jubilantom, ktorí v roku 2014 oslávili svoje okrúhle
výročie. Starostka obce popriala jubilantom pevné zdravie, spokojnosť a pohodu v rodinnom kruhu.
Týmto ďakujeme všetkým dôchodcom za účasť, účinkujúcim za ich vystúpenie, za prípravu
občerstvenia pani Jiřine Kolesárovej a Anastázii Benešovej. Za prípravu darčekov pre jubilantov
a účastníkov ako aj obsluhu ďakujem kultúrnej komisii obecného zastupiteľstva, poslancom
obecného zastupiteľstva a pracovníčkam obce.
Klátovský gulečníkový turnaj
Dňa 16.11.2014 sa v miestnom pohostinstve RAMAS uskutočnil Klátovský gulečníkový turnaj
o najlepšieho amatérskeho hráča biliardu. Turnaja sa mohli zúčastniť obyvatelia obce nad 18 rokov.
Víťazom sa stal Michal Legát, druhý skončil Jozef Tomčani, tretí bol Peter Škovran. Ďalšie
umiestnenie: Jozef Kelbel, Ján Jerga, Vladimír Jerga, Pavol Hudák, Michal Čižmár. Blahoželáme.
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
Dňa 14.12.2014 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva. Zasadnutie
sa začalo hymnou. Člen miestnej volebnej komisie Mikuláš Bernát oboznámil prítomných s
výsledkami volieb a odovzdal osvedčenia starostke a poslancom obecného zastupiteľstva. Následne
novozvolená starostka a poslanci zložili sľuby. V príhovore starostka poďakovala všetkým voličom
za účasť vo voľbách, zároveň poďakovala všetkým, ktorí ocenili jej štvorročnú prácu vo funkcii
starostky obce. Odstupujúcim poslancom poďakovala za ich prácu v poslaneckom zbore, za podporu
a pomoc v ťažkých situáciách, ktorých za uplynulé štyri roky nebolo málo. Novozvoleným
poslancom blahoželala k zloženiu sľubu a začatiu výkonu mandátu v územnej samospráve. Vyjadrila
presvedčenie, že pri presadzovaní cieľov prospešných pre obec nájdu podporu a pomoc u obyvateľov
obce. Zastupovaním starostky obce bol poverený Matej Silvay. Za poslanca, oprávneného zvolávať
zasadnutia obecného zastupiteľstva bol zvolený Bc. Metod Korpesio. Na zasadnutí bola zriadená:
komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v zložení: Júlia
Drábiková, Kamil Haraj, Bc. Metod Korpesio. Obecné zastupiteľstvo schválilo Júliu Drábikovú
do funkcie zástupcu sobášiaceho v matričnom obvode Nižný Klátov. Na návrh M.A. Ivana
Novotného poslanci vyjadrili nesúhlas so zámerom predĺžiť lehotu geologického prieskumu
v prieskumnom území „Čermeľ – Jahodná – U, Mo, Cu rudy“.
POĎAKOVANIE
Touto cestou chcem poďakovať Ing. Jánovi Hlavačkovi, Ing. Valérovi Kováčovi a Matejovi
Silvayovi za vzdanie sa odmien za rok 2014. Obyvateľom Čaksovej ulice za vysprávky cesty na ulici
Čaksovej, obyvateľom obce za bezplatnú výmenu pneumatík a kontrolu služobného motorového
vozidla pred zimou. Duchovnému otcovi veľmi pekne ďakujem za nasledujúci príspevok.
Milí Klátovčania,
Malá príčina, veľké pôsobenie,
Ako často v živote ste vedome oslavovali Vianoce? Desaťkrát, päťdesiatkrát,
sedemdesiatkrát? A zmenilo sa týmto niečo citeľne v našom živote?
Mohli by sme sa teda zriecť tohto sviatku? Alebo trpíme tým, že máme privysoké nároky?
Chcel by som vám porozprávať o malom francúzskom mestečku a o tom, ako sa z malilinkej
udalosti môžu vyvinúť mohutné vlnovité pohyby.
Bolo to tesne po druhej svetovej vojne na Štedrý deň veľmi skoro ráno. Nemeckí vojnoví
zajatci prechádzali práve cez Rue Bonaparte, aby vypracovali v kameňolomoch kocky granitu zo
žuly. Obyvateľstvo si ich už nevšímalo. Boli to však nepriatelia. Mali predsa vinu na tom, že sa
mladí, ťažko zranení muži vracali do vlasti alebo sa vôbec nevrátili.
Dvanásťročný chlapec René si zarábal pred vyučovaním tým, že pre pekára roznášal na
bicykli žemle. A stalo sa, že na ceste zrazu padol z bicykla dolu hlavou. Osemdesiattri žemlí, tak to
pekár potom presne vyrátal, sa kotúľalo po dlaždiciach. A skôr ako strážcovia a René pochopili, čo sa
tu robí, zmizli žemle ako sneh na slnku.
René dostal napriek roztrhaným nohaviciam a krvavým kolenám poriadnu facku - očakával
však ešte viac. Myslel si, že vec je vybavená, nie však pre ostatných obyvateľov mestečka.
Táto udalosť sa rozšírila ako blesk všetkými ulicami. O hodinu neskôr prišla mladá učiteľka
Nanette do obchodu a povedala: „Počula som, že ste Nemcom darovali kôš žemlí. Aby ste nemali
škodu, tu sú peniaze!“ Skôr ako pekár mohol vec objasniť, učiteľka zmizla. V tom vošiel daňový
poradca Gevrey a obzeral sa na všetky strany. Šuškal: „Celkom šikovne, majstre, tak vás nemôžu
obžalovať, že ste podporovali nepriateľa. Ale aj ja by som niečo pridal k tejto škode“. A tak to išlo
ďalej. Večer toho dňa mal pekár v kase peniaze za 795 žemlí. Čo mal robiť? Peniaze si nechcel
nechať, a úraz sa nedal opakovať. Tak išiel do kasárni a dohodol sa s chápavým kapitánom, že René
ráno ako prvé prinesie do tábora Nemcov – žemle.
A čoskoro sa René tešil na to, ako uvidí na tvrdých vážnych tvárach mužov milý úsmev, keď príde.
Čo však bolo ešte významnejšie: vianočné dianie na Rue Bonaparte zmenilo srdcia niektorých ľudí.
Malá príčina, veľké pôsobenie! Nemusia sa udiať veľké zázraky, keď Vianoce slávime už
štyridsiaty alebo šesťdesiaty raz. Z tohto sviatku však môže vzísť hlboký vnútorný pocit, ktorý netrvá
iba cez sviatky.
Je to v každom prípade príležitosť Vianoc a prosba Dieťaťa v jasliach, ktoré nás s úsmevom a s
roztvorenými rukami pozýva, aby sme vytvorili viac miesta pre lásku a milosrdenstvo.
Milí Klátovčania,
vyprosujem Vám a Vašim rodinám milostiplné prežitie sviatkov Narodenia Pána a požehnaný Nový
rok. Vo svojich každodenných modlitbách pamätám na Vás i Vašich najbližších.
Váš duchovný otec
POZVÁNKA
Modlitbové spoločenstvo Rybári Vás srdečne pozýva
NA STRETNUTIE ĽUDÍ DOBREJ VÔLE
Deň, hodina: 11.januára 2015 (nedeľa), 15:30 hod.
Miesto: Sála kultúrneho domu v Nižnom Klátove
Vstupné: dobrovoľné – pre Saleziánov Tri hôrky, Košice
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Informačné noviny vydáva: Obec Nižný Klátov,
zodpovedná za obsah vydania: starostka obce
044 12 Nižný Klátov, Hlavná 1/1, Tel., fax: 055/7296033,
e-mail: [email protected], web: www.niznyklatov.sk
Download

Hlásnik 12/2014