Mynute DGT e
C.A.I. - C.S.I.
R.A.I. - R.S.I.
English
Installation and use manual
Français
Manuel d’installation et d’utilisation
Español
Manual para la instalación y el uso
Portugûes
Manual para instalação e uso
Slovensko
Na
vodila za vg
abo
Nav
vgrradnjo in upor
uporabo
Hrvatski
Srpski
Slovensky
Pr
ir
učnik za insta
la
ter
a i kkor
or
isnika
Prir
iručnik
instala
later
tera
orisnika
Pr
ir
učnik za insta
la
ter
a i za kkor
or
isnika
Prir
iručnik
instala
later
tera
orisnika
Ná
vod na inšta
láciu a po
už
itie
Náv
inštaláciu
použ
užitie
N
ÁVOD NA IN
ŠTAL
ÁCIU
NÁ
INŠ
ALÁ
1.
UPOZORNENI
A A BEZPEČNOSTNÉ
UPOZORNENIA
PREDPISY
Kotle vyrábané v našich závodoch sú skonštruované
dbajúc na jednotlivé komponenty takým spôsobom
aby bol chránený tak užívateľ ak aj inštalátor, pred
eventuálnou nehodou. Doporučuje sa po každom
zásahu kvalifikovaným pracovníkom, venovať
mimoriadnu pozornosť elektrickým zapojeniam,
zvlášť čo sa týka holej časti vodičov, ktorá nesmie za
žiadnych okolností vyjsť zo svorkovnice. Tak sa
zabráni možnému kontaktu živých častí so samotným
vodičom.
Z hľadiska bezpečnostného je dobré si pa
mätať žže:
e:
pamätať
nedoporučuje sa používanie kotlov nespôsobilým
osobám a deťom
je nebezpečné aktivovať elektrické zariadenia
a prístroje, ako napr. spínače, elektrické spotrebiče
atď., ak cítiť spaliny alebo spaľovanie. V prípade
úniku plynu ihneď vyvetrať miestnosť, otvorením
okien a dverí. Uzavrieť prívod plynu, urýchlene ohlásiť
kvalifikovaného odborníka Technického servisu
Asistencie
Tento manuál inštrukcií spolu s manuálom užívateľa
tvoria neoddeliteľnú súčasť výrobku: skontrolovať či
sa nachádzajú vo výbave výrobku aj v prípade
postúpenia inému majiteľovi alebo užívateľovi, alebo
pri premiestňovaní na iné zariadenie. V prípade straty
alebo poškodenia si vyžiadajte ďalší exemplár
v Technickom Servise Asistencie pre Vašu oblasť.
Inštalácia kotla a akýkoľvek iný zásah servisu alebo
údržby musia byť prevedené len kvalifikovaným
pracovníkom podľa ustanovení platných zákonov
a ich aktualizácií.
nedotýkať sa kotla mokrými alebo vlhkými časťami
tela
pred prevedením čistenia, odpojiť kotol z elektrickej
siete uvedením bipolárneho spínača zariadenia
a hlavného ovládacieho panela do „OFF“
je zakázané modifikovať poistné a regulačné prístroje
bez poverenia výrobcom
neťahať a neodpájať vyčnievajúce elektrické káble
kotla aj keď je odpojený z elektrickej siete
Tento kotol musí byť používaný len na účel na ktorý
bol vyrobený. Výrobca nenesie žiadnu zmluvnú alebo
mimozmluvnú zodpovednosť za škody spôsobené
osobám, zvieratám alebo na veciach, vyplývajúce
z nevhodnej inštalácie, regulácie, údržby alebo
použitia.
neupchávať alebo nezmenšovať vetracie otvory
v miestnosti, kde je umiestnený kotol.
Pre typ C
.A
.I
.I
C.A
.A.I
.I.. a R.A
R.A.I
.I: je voľné vetranie nevyhnutné
pre správne spaľovanie
Po vybra tí z obalu, sa ubezpečte o integrite
a kompletnosti obsahu. V prípade nesúladu, obrátte
sa na predajcu od ktorého bol kotol zakúpený.
Odvod poistného ventilu kotla musí byť napojený na
adekvátny systém zberu a odťahu. Konštruktér kotla
nie je zodpovedný za prípadné škody spôsobené
zasahovaním do poistného ventilu.
nenechávať prvky balenia v dosahu detí.
nenechávať horľavé nádoby alebo hmoty v miestnosti
kde je inštalovaný stroj
Je nevyhnutné počas inšta lácie infor movať
užívateľa že:
- v prípade zatekania vody musí zatvoriť hydraulické
napojenia a oznámiť to servisu Technickej asistencie
- pracovný tlak v V systéme má byť madzi 1 a 1,5
bar a nikdy nesmie byť vyšší než 3 bar. V prípade
potreby musí zasiahnuť odborne kvalifikovaný
pracovník Servisu technickej asistencie
- v prípade nepoužívania kotla počas dlhšej doby sa
doporučuje vykonanie nasledovných operácií:
´ nastaviť hlavný a všeobecný spínač zariadenia
na „zhasnuté“
´ uzatvoriť ventily spaľovania a vody tepelného aj
sanitárneho zariadenia
´ vyprázdniť vykurovaci okruh a system ohrevu TUV
ak hrozí riziko mrazu
- údržba kotla musí byť prevedená aspoň raz do roka,
vopred naprogramovaná s Technickým Servisom
Asistencie.
102
IN
ŠTAL
ÁCI
A ZARI
ADENI
A
INŠ
ALÁ
CIA
ZARIADENI
ADENIA
MYNUTE C.A.I. - R.A.I.
DGT e
Inštalácia zariadenia musí byť vykonaná personálom s
odbornou kvalifikáciou. Kotol je k dispozícii v nasledujúcich
modelových variantach:
Ka
tegór
ia
Kategór
tegória
B11BS
B11BS
C
C
V ý ko n
24 - 28 kW
24 kW
24 - 28 kW
24 kW
.A
.I
Mynute
C.A
.A.I
.I.. DGT e je kotol typu B11BS na vykurovanie
Myn
ute C
ute R.A
.I
a produkciu teplej sanitárnej vody; Myn
Mynute
R.A.I
.I.. DGT e
je kotol typu B11BS určený len na vykurovanie. Tento typ
stroja nesmie byť inštalovaný v miestnostiach určených na
spálňu, kúpelňu, sprchu a tam kde sa nachádzajú otvorené
komíny bez prietoku vzduchu.
Myn
ute C
.S
.I
Mynute
C.S
.S.I
.I.. DGT e je kotol typu C na vykurovanie
ute R.S
.I
a produkciu teplej sanitárnej vody; Myn
Mynute
R.S.I
.I.. DGT e
je kotol typu C určený len na vykurovanie.
Tento typ stroja môže byť inštalovaný v akejkoľvek
miestnosti a nemá žiadne limitované podmienky pre
ventiláciu alebo veľkosť miestnosti.
Podľa typu použitého zariadenia na odvod spalín je
klasifikovaný v kategóriách: C12, C12x; C22, C22x; C32,
C32x; C42, C42x; C52, C52x; C62, C62x; C82, C82x.
Pre správne umiestnenie stroja je potrebné nasledovné:
• nesmie byť umiestnený nad kuchyňou alebo iným
zariadením na varenie
• pre možnosť interného zapnutia kotla až po možnosť
vykonávania bežnej údržby je potrebné dodržiavať
minimálne priestory stanovené pre inštaláciu.
Kotol je sériovo dodávaný s montážnou a prípojnou lištou
(obr. 2).
Pre montáž previesť nasledovné operácie:
F ) s pripojovacou lištou
• upevniť montážnu lištu kotla (F
G ) na stenu a pomocou vodováhy skontrolovať aby boli
(G
perfektne horizontálne
• označiť 4 otvory (ø 6 mm) pripravené na zafixovanie
F ) a 2 otvory (ø 4 mm) na upevnenie
montážnej lišty (F
G)
prípojnej lišty (G
• skontrolovať či sú všetky merania presné, potom urobiť
otvory do steny použitím vŕtačky so špičkou o priemere
ako je vyššie uvedené
• upevniť montážnu a prípojnú lištu na stenu použijúc
hmoždinky z výbavy stroja
• previesť hydraulické zapojenia.
MYNUTE C.S.I. - R.S.I.
DGT e
r ozmer
y v milimetr
och
ozmery
milimetroch
Obr
Obr.. 1
podklado
vá
podkladov
o tla (F)
doska kko
3.
HYDRA
ULICKÉ SPOJENI
A
HYDRAULICKÉ
SPOJENIA
dima predmo
ntáž
e
predmontáž
ntáže
(G)
Pozícia a rozmery hydraulických prípojok uvedené detailne
(obr.. 1)
1):
(obr
A - vratná vykurovania 3/4”
B - nábeh vykurovania 3/4”
C --pripojenie plynu
3/4”
D --výstup TUV
1/2” (iba C.A.I. - C.S.I.)
E - vstup TUV
1/2” (iba C.A.I. - C.S.I.)
D
C
B
Ak tvrdost vody presiahne 28°Fr doporucujeme pouzit
zmäkcovac vody, aby ste zabránili usadzovaniu sa vodného
kamena z prílis tvrdej vody v kotli.
E
A
Obr
Obr.. 2
103
Slovensky
Typ
Kombinovaný
Iba na kúrenie
Kombinovaný
Iba na kúrenie
B
180
205
voda - plyn
Model
C.A.I.
R.A.I.
C.S.I.
R.S.I.
A
24 C.A.I./R.A.I. 400
28 C.A.I.
450
voda - plyn
2.
4.
ZAPOJENIE PL
YNU
PLYNU
Pred zapojením zariadenia na plynovú sieť, overiť si či:
• sú dodržané platné normy
• typ plynu je ten pre ktorý je stroj určený
• sú vyčistené potrubia.
Predpokladaná je externá kanalizácia plynu v prípade kde
potrubie prechádza stenou, toto musí prechádzať cez
centrálny o tvor hornej časti dímy. Doporučuje sa
nainštalovať na plynové vedenie filter ak by distribučná
sieť obsahovala pevné častice.
Po vykonaní inštalácie si overiť či prevedené spoje sú
upevnené tak ako je to stanovené platnými normami pre
inštaláciu.
napájací kábel
T.A.
5.
ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE
Zapojenie na elektrickú sieť musí byť prevedené pomocou
rozdeľovača s onipolárnym otvorom aspoň 3 mm. Kotol
funguje so striedavým prúdom 230Volt/50Hz má elektrický
príkon 85W (Mynute C.A.I. - R.A.I. DGT e) a 125W (Mynute
C.S.I. - R.S.I. DGT e) a je v súlade s normou EN 60335-1.
e povinné bezpečné uzemnenie, podľa platných noriem.
Okrem toho je povinné rešpektovať zapojenie neutro fázy
(L-N).
musí
byť
niek
oľko
Zemniaci vvodič
odič m
usí b
yť o nie
koľk
o cm dlhší než
osta
tné
ostatné
tné.
poistky
Je výslo
vne za
káza
né po
užív
a nie plyno
vých a
lebo
výslovne
zakáza
kázané
použív
užíva
plynových
alebo
ých po
tr
ubí na uz
emňo
va nie ele
ktr
ic
kých
vodn
odných
potr
trubí
uzemňo
emňov
elektr
ktric
ických
pr
ístr
ojo
v.
prístr
ístrojo
ojov
edný
škody
Výrobca
odpov
ý za šk
ody spôsobené
Výr
obca nie je zzodpo
odpo
vedn
neuz
emnením zar
iadenia
neuzemnením
zariadenia
iadenia..
Pre elektrické zapojenie používajte napájací kábel ktorý
je vo výbave kotla.
Priestorový termostat a časový programátor sú zapojené
tak ako je uvedené na elektrickej schéme.
la
užív
ať kábel
V pr
ípade výmen
y na
pájacieho káb
la,, po
použív
užívať
prípade
výmeny
napájacieho
kábla
typu HAR H05V2V2-F
imáln
y vvo
o nkajší
H05V2V2-F,, 3x0,75 mm2, max
maximáln
imálny
Ø 7mm.
6.
Obr
Obr.. 3
A
B
NAPLNENIE A VYPR
ÁZDNENIE
YPRÁ
SYST
ÉMU K
Ú RENI
A
RENIA
SYSTÉ
KÚ
Po prevedení hydraulických zapojení sa môže previesť
naplnenie vykurovacieho zariadenia.
Táto operácia musí byť prevedená pri zariadení za studena,
vykonaním nasledovných operácií:
• o tvoriť dvo mi alebo tro mi o táčkami uzáver
A , obr. 4);
automatického ovzdušňovacieho ventilu (A
• ubezpečiť sa či ventil vstupu studenej vody je otvorený;
C, v prípade modelov C.A.I.• otvoriť napúšťací ventil (C
C.S.I., a vonkajší R.A.I.-R.S.I.) a vyčkajte, kým tlak
vyobrazený na tlakomeri nedosiahne približnej hodnoty
1 bar (obr. 5).
Po vykonaní naplnenia znova zatvoriť napúšťací ventil.
Kotol je vybavený účinným rozdeľovačom vzduchu, ktorý
nevyžaduje žiadnu manuálnu operáciu.
Horák sa zapne len ak je ukončená fáza odvzdušňovania.
D
Pri vypúšťaní previesť nasledovné:
• vypnúť kotol
C
Obr
Obr.. 4
Obr
Obr.. 5
104
D , obr. 4)
• uvoľniť vypúšťací ventil kotla (D
• vyprázdniť najspodnejšie časti zariadenia.
Ib
aC
.A
.I
.S
.I
Iba
C.A
.A.I
.I.. a C
C.S
.S.I
.I..
Vždy keď sa vyskytne riziko zamrznutia, sanitárne
zariadenie musí byť vyprázdnené nasledovným spôsobom:
• uzavrieť hlavný prívod vody
• otvoriť všetky ventily studenej a teplej vody
• vyprázdniť najspodnejšie časti systému.
Vyústenie poistného ventilu (B
B ) musí byť napojené na
adekvátny zberový systém.
Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné znečistenia
spôsobené zásahom poistného ventilu.
A
Obr. 6
B
7.
B
EV
AKU
ÁCI
A SP
ALÍN A ODSÁ
VANIE
EVAKU
AKUÁ
CIA
SPALÍN
ODSÁV
VZDUCHU (MYNUTE C
.A
.I
.I
C.A
.A.I
.I.. - R.A
R.A.I
.I.. DGT e)
A
Kotol je vybavený systémom kontroly správnej evakuácie
A , obr. 6) ktorý, v prípade anomálie zablokuje kotol.
spalín (A
Na vrátenie sa do prevádzky, nastaviť prepínač funkcií na
“OFF/RESET”, počkať pár sekúnd, a potom nastaviť
prepínač funkcií na požadovanú pozíciu.
Ak anomália pretrváva, volať kvalifikovaného technika
Servisu asistencie. Zariadenie kontroly správnej evakuácie
spalín nesmie byť v žiadno m prípade odsta vené
z prevádzky. V prípade výmeny zariadenia alebo chybnej
súčiastky, musia byť používané len originálne náhradné
diely.
24
28
A
130
140
B
200
225
r ozmer
y v milimetr
och
ozmery
milimetroch
Obr
Obr.. 7
Pre evakuáciu spalín viď. platné normy.
Je povinné používať pevné po trubia, spoje
komponentov musia byť hermetické a všetky
komponenty musia byť odolné voči teplu, kondenzácii
a voči mechanickej záťaži.
Neizolované vypúšťacie potrubia sú potencionálne
zdroje nebezpečenstva.
Otvory pre spaľovací vzduch musia byť prevedené
v súlade s platnými normami.
Obr. 7 zobrazuje pohľad zhora kotla s kvótami
týkajúcimi sa vzdialeností výstupov spalín vo vzťahu
k doske podložky kotla.
Obr
Obr.. 8
8.
EV
AKU
ÁCI
A SP
ALÍN A ODSÁ
VANIE
EVAKU
AKUÁ
CIA
SPALÍN
ODSÁV
VZDUCHU (MYNUTE C
.S
.I
.I
C.S
.S.I
.I.. - R.S
R.S.I
.I.. DGT e)
Vždy je potrebné dodržiavať národné normy.
Požiarnej ochrany, plynárenských podnikov a eventuálnych
miestnych pravidiel.
Evakuácia spalín je zabezpečená odstredivým
ventilátorom umiestneným vo vnútri spaľovacej komory
a jeho správna funkčnosť je neustále kontrolovaná
presostatom.
Kotol je dodaný bez sady odsávania spalín/vzduchu,
nakoľko je možné používať prvky (núteného) ťahu, ktoré
sa lepšie ada ptujú k inštalačným typologickým
vlastnostiam.
105
Slovensky
V prípade formovania kondenzátu je potrebné
tepelne izolovať vypúšťacie potrubie.
Je nevyhnutné aby na odvod spalín a obnovu spaľovacieho
vzduchu kotla boli používané naše originálne potrubia,
a aby zapojenie bolo prevedené správnym spôsobom, tak
ako je to uvedené v dodaných inštrukciách.
Na jednu dymovú trubku je možné napojiť viac prístrojov
za podmienky, že všetky sú typu uzatvorenej spaľovacej
komory.
Kotol je stroj typu C (hermetická komora) a teda musí mať
bezpečné za pojenie odvodu spalín a nasáva nia
spaľovaného vzduchu, bez ktorých stroj nemôže fungovať.
Typy terminálov môžu byť súosové (koaxiálne) a zdvojené.
L
SÚOSO
VÉ (K
OAXI
ÁLNE) OD
VOD
Y
SÚOSOVÉ
(KO
AXIÁLNE)
ODV
ODY
Kotol je dodávaný s predpokladom zapojenia odvodov/
odsávania súosových a s otvorom pre odsávanie vzduchu
M ) zatvoreným (obr. 9).
(M
Súosové odvody môžu byť orientova né v smere
požiadaviek miestnosti, dodržujúc maximálne dížky
uvedené v tabuľke.
Pri inštalácii sledovať inštrukcie dodané so sadou (kit).
Na obr. 9 sú uvedené kvóty týkajúce sa označkovania
otvoru prechodu stenou Ø 105 mm vo vzťahu k podkladovej
doske kotla.
Podľa použitej dížky je potrebné vložiť jednu z clon, ktoré
obsahuje priložené balenie (viď. nasledujúcu uvedenú
tabuľku).
M
M
24 C.S.I. - R.S.I.
Dížka potrubia (m)
Príruba (L)
do 0,85
0,85 - 2
2-3
3 - 4,25 (*)
Ø 42
Ø 44 (**)
Ø 46
-
Skrátenie potrubia
na každé koleno (m)
45°
90°
180
0,5
180
0,85
Obr
Obr.. 9
(*) 3,30 pre typ C22
(**) výstup na kotli
28 C.S.I.
Dížka potrubia (m)
Príruba (L)
do 0,85
0,85 - 1,70
1,70 - 2,70
2,70 - 3,40 (*)
Ø 43
Ø 45 (**)
Ø 47
-
Skrátenie potrubia
na každé koleno (m)
45°
90°
L
N
0,5
0,85
M
(*) 3,40 pre typ C22
(**) výstup na kotli
M
DVOJITÉ OD
VOD
Y
ODV
ODY
Dvojité odvody môžu byť orientované v najvhodnejšom
N)
smere požiadaviek miestnosti. Potrubie odvodu spalín (N
je uvedené na obr. 10..
Potrubie odsávania spaľovacieho vzduchu môže byť
M ) po odstránení uzáveru uchyteného
napojené na vstup (M
L ) ak je potrebné, musí byť
skrutkami. Dymová príruba (L
odstránená skrutkovačom. Na obr. 10 sú uvedené kvóty
na označkovanie otvorov cez stenu Ø 85 mm vzhľadom
k podložke kotla. Tabuľka udáva priamočiare povolené
dížky.
Podľa dížky použitých potrubí je potrebné vložiť clonu,
z tých ktoré sú priložené v balení (viď. nasledujúcu uvedenú
tabuľku).
180
180
Obr
Obr.. 10
106
Maximálna dĺžka jednotlivého potrubia nesmie byť väčšia
ako 25 m (24 C.S.I. - R.S.I.) a 15 m (28 C.S.I.).
24 C.S.I. - R.S.I.
Dížka potrubia (m)
Príruba (L)
3,5+3,5
>3,5+3,5÷9,5+9,5
>9,5+9,5÷14+14
>14+14÷20+20
Ø 42
Ø 44 (**)
Ø 46
-
Skrátenie potrubia
na každé koleno (m)
45°
90°
0,5
0,85
(**) výstup na kotli
28 C.S.I.
Dížka potrubia (m)
Príruba (L)
3+3
>3+3÷7+7
>7+7÷11+11
>11+11÷14,5+14,5
Ø 43
Ø 45 (**)
Ø 47
-
Skrátenie potrubia
na každé koleno (m)
45°
90°
0,5
0,85
(**) výstup na kotli
Obr. 11 uvádza pohľad zhora ko tla s kvótami pre
vzdialenosti odvodu spalín a výstupu spaľovacieho
vzduchu, vzhľadom k podložke kotla.
Obr
Obr.. 11
C82
C12
C32
C22
C32
C22
C42
C42
C52
C12
max. 50 cm
C52
zadný výstup
C12 Odvod na obvodovej stene
C22 Koncentrický odvod vyústený do koncentrického
komína
C32 Odvod na streche. Výstupy ako C12
C42 Odvod a odsávanie v oddelených trubkách, ktoré sú
podrobené rovnakým vzduchovým podmienkam
C52 Odvod a odsávanie oddelené na stene alebo na
streche v rôznych zónach a tlakoch. Odvod
a odsávanie nesmú byť umiestnené na opačných
stenách
C62 Odvod a odsávanie realizované s komerčným
a certifikovaným potrubím oddelene (1856/1)
C82 Odvod dymovej trubky samostatnej alebo spoločnej
a nasávanie cez stenu
Slovensky
MOŽNÉ K
ONFIGURÁ
CIE OD
VODO
V (obr
KONFIGURÁ
ONFIGURÁCIE
ODV
ODOV
(obr.. 12)
Obr
Obr.. 12
107
9.
* Hodnoty užitkovej
vody sa vzťahujú na
modely C.A.I. a C.S.I.
** Myn
ute C
.S
.I
.-R.S
.I
Mynute
C.S
.S.I
.I.-R.S
.-R.S.I
.I..
DGT e: inštalácia typu
C22.
** Myn
ute C
.A
.I
.-R.A
.I
Mynute
C.A
.A.I
.I.-R.A
.-R.A.I
.I..
D G T e : kontr ola
vykonaná s hadicou Ø
130 (24kW) a Ø 140
(28kW), o dížke 0,5m teplota 80-60 °C.
** Myn
ute C
.S
.I
.-R.S
.I
Mynute
C.S
.S.I
.I.-R.S
.-R.S.I
.I..
D G T e : kontr ola
vykonaná s hadicou Ø
80 (0,5 vzduch +0,5
spaliny) - koleno 90° teplota vody 80-60°C spalinovej príruby (Ø
42, 24kW; Ø 43, 28kW).
Rež
im
Režim
ova nia
vykuro
vykur
Rež
im TUV
Režim
TUV*
Tla
k plyn
u
Tlak
plynu
Hydr
a ilic
ká
Hydra
ilická
ar
ma
túr
a
arma
matúr
túra
y kko
o tla
Rozmer
Rozmery
Ventilátor
Odťah spa
lín
spalín
Ko ncentr
ic
ký
ncentric
ický
odťah spa
lín
spalín
(r
úr
a v rrúre)
úre)
(rúr
úra
Oddelen
ý odťah
Oddelený
spa
lín. 2-r
úr
ový
spalín.
2-rúr
úro
TECHNICKÉ ÚD
AJE
ÚDAJE
Tab
uľka 1
abuľka
MODEL
Nominálny tepelný príkon kúrenie/TUV* (Hi)
Nominálny tepelný výkon kúrenie/TUV*
Minimálny tepelný príkon pre kúrenie (Hi)
Minimálny tepelný výkon pre kúrenie
Minimálny tepelný príkon pre TUV* (Hi)
Minimálny tepelný výkon pre TUV*
Pracovná účinnosť Pn max - Pn min.
Pracovná účinnosť 30%
Elektrický príkon
El. napätie/frekvencia
Stupeň krytia
Strata v dymovode
Tlak pri max. teplote
Rozsah teploty vody pre kúrenie
Čerpadlo: výtlak
pri prietoku
Expanzná nádoba
Pretlak expanznej nádoby (kúrenie)
Maximálny tlak
Minimálny tlak
∆t 25° C
Prietok pri tepelnom spáde:
∆t 30° C
∆t 35° C
Minimálny prietok TUV
Rozsah teploty vody pre TUV
Regulovaný prietok
Kategória
Menovitý tlak zemného plynu (G 20)
Menovitý tlak propan-butanu LPG (G 30)
Kategória
Menovitý tlak zemného plynu (G 20)
Menovitý tlak propan-butanu LPG (G 31)
Pripojenie vykurovacieho okruhu
Pripojenie TUV*
Pripojenie plynu
Výška
Šírka
Híbka
Hmotnosť
Prietok spalín
Prietok vzduchu
Zvyškový pretlak v koncentrickej rúre 0,85m
Zvyškový pretlak bez rúry
Priemer
mbar
mbar
mbar
mbar
Ø
Ø
Ø
mm
mm
mm
kg
Nm3/h
Nm3/h
mbar
mbar
mm
Priemer
Max. dížka
Skrátenie dížky na každé koleno 90°/45°
Stenový otvor
Priemer
Max. dížka
Skrátenie dížky na každé koleno 90°/45°
Nox
im
um
Maxim
imum
Max
Hodno
ty emisií
Hodnoty
spa
lín pr
spalín
prii max
o ne
výko
a min. výk
G20 ***
kW
kcal/h
kW
kcal/h
kW
kcal/h
kW
kcal/h
kW
kcal/h
kW
kcal/h
%
%
W
V - Hz
IP
%
bar - °C
°C
mbar
l/h
l
bar
bar
bar
l/min
l/min
l/min
l/min
°C
l/min
Minim
um
Minimum
mm
m
m
mm
mm
m
m
CO s.a. menej ako
CO2
NOx s.a. menej ako
∆t spalín
CO s.a. menej ako
CO2
NOx s.a. menej ako
∆t spalín
108
p.p.m.
%
p.p.m.
°C
p.p.m.
%
p.p.m.
°C
C.A
.I
.A.I
.I..
.I
R.A.I
.I..
R.A
24kW
26,70
22.962
24,10
20.726
10,40
8.944
8,70
7.482
10,40
8.944
8,70
7.482
90,3-85,5
88,6
85
230-50
X5D
0,07-0,8
3-90
40-80
380
800
8
1
6
0,15
13,8
11,5
9,9
2
37-60
10
II2H3B/P
20
30
II2H3P
20
37
3/4”
1/2”
3/4”
740
400
332
29-30
46,191
43,514
130
C.A
.I
.A.I
.I..
28kW
31,90
27.434
28,80
24.768
10,70
9.202
8,80
7.568
10,70
9.202
8,80
7.568
90,8-85,4
89,7
85
230-50
X5D
0,07-0,8
3-90
40-80
380
800
8
1
6
0,15
16,5
13,8
11,8
2
37-60
12
II2H3B/P
20
30
II2H3P
20
37
3/4”
1/2”
3/4”
740
450
332
32
58,815
55,616
140
-
-
trieda 2
90
6,90
160
112
80
2,80
120
77
trieda 3
110
6,45
170
110
80
2,35
110
67
C.S
.I
C.S
.I
.S.I
.I..
.S.I
.I..
R.S
.I
R.S.I
.I..
24kW
28kW
26,30
30,50
22.618
26.230
24,00
28,03
20.640
24.105
11,20
12,70
9.632
10.922
9,40
10,82
8.084
9.306
9,80
10,50
8.428
9.030
8,20
8,70
7.052
7.482
91,7-84,8 91,9-85,2
90,6
90,8
125
125
230-50
230-50
X5D
X5D
0,07-0,8 0,07-0,8
3-90
3-90
40-80
40-80
380
380
800
800
8
8
1
1
6
6
0,15
0,15
13,8
16,1
11,5
13,4
9,8
11,5
2
2
37-60
37-60
10
12
II2H3B/P II2H3B/P
20
20
30
30
II2H3P
II2H3P
20
20
37
37
3/4”
3/4”
1/2”
1/2”
3/4”
3/4”
740
740
400
400
332
332
33-34
36
45,191
53,496
42,554
50,438
0,2
0,2
0,35
0,35
60-100
60-100
4,25 (3,30**)
3,40
0,85/0,5
0,85/0,5
105
105
80
80
20+20
14,5+14,5
0,8/0,5
0,8/0,5
trieda 2
100
6,95
140
127
130
2,60
110
98
trieda 3
80
6,80
140
140
150
2,60
110
105
10.
TAB
UĽKY PRE PRIPOJENIE PL
YNU
ABUĽKY
PLYNU
Tab
uľka 2
abuľka
Zemný plyn
(G20)
24-28 kW
Minimálny tlak prívodu plynu
45,67
34,02
20
(203,9)
13,5 (137,7)
24 kW
Hlavný horák (12 trysiek)
Max. spotreba plynu pre kúrenie
Max. spotreba plynu pre TUV*
Min. spotreba plynu pre kúrenie
Min. spotreba plynu pre TUV*
Max. tlak na ventile v režime vykurovania
Max. tlak na ventile v režime TUV*
Min. tlak na ventile v režime vykurovania
Min. tlak na ventile v režime TUV*
Max. spotreba plynu pre TUV*
Min. spotreba plynu pre kúrenie
Min. spotreba plynu pre TUV*
Max. tlak na ventile v režime vykurovania
Max. tlak na ventile v režime TUV*
Min. tlak na ventile v režime vykurovania
Min. tlak na ventile v režime TUV*
Zemný plyn
(G20)
80,58
116,09
45,65
30
(305,9)
-
Ø mm
Sm3/h
kg/h
Sm3/h
kg/h
Sm3/h
kg/h
Sm3/h
kg/h
mbar
mm H2O
mbar
mm H2O
mbar
mm H2O
mbar
mm H2O
1,35
2,82
2,82
1,10
1,10
10,10
102,99
10,10
102,99
1,70
17,34
1,70
17,34
Ø mm
Ø mm
Sm3/h
kg/h
Sm3/h
kg/h
Sm3/h
kg/h
Sm3/h
kg/h
mbar
mm H2O
mbar
mm H2O
mbar
mm H2O
mbar
mm H2O
1,35
3,37
3,37
1,13
1,13
10,40
106,05
10,40
106,05
1,40
14,28
1,40
14,28
0,77
2,10
2,10
0,82
0,82
28,00
285,52
28,00
285,52
4,70
47,93
4,70
47,93
45,67
34,02
20
(203,9)
13,5 (137,7)
80,58
116,09
45,65
30
(305,9)
-
0,77
2,07
2,07
0,81
0,81
36,00
367,10
36,00
367,10
6,10
62,20
6,10
62,20
1,35
2,78
2,78
1,18
1,04
10,10
102,99
10,10
102,99
1,90
19,37
1,50
15,30
0,77
2,48
2,48
0,83
0,83
36,00
367,10
36,00
367,10
4,80
48,95
4,80
48,95
1,35
3,23
3,23
1,34
1,11
11,30
115,23
11,30
115,23
2,25
22,94
1,60
16,32
0,77
2,07
2,07
0,88
0,77
28,00
285,52
28,00
285,52
5,60
57,10
4,40
44,87
70,69
88
46,34
37
(377,3)
-
0,77
2,04
2,04
0,87
0,76
36,00
367,10
36,00
367,10
7,30
74,44
5,50
56,08
C.S.I.
0,78
2,40
2,40
1,00
0,83
28,00
285,52
28,00
285,52
5,20
53,03
3,60
36,71
* Hodnoty užitkovej vody sa vzťahujú na modely C.A.I. a C.S.I.
ute C
.S
.I
.I
ozor
(Mynute
C.S
.S.I
.I.. - R.S
R.S.I
.I.. DGT e): nastavenie musí byť vykonané pri meraní tlaku s vypojením kompenzačnej zásuvky.
Poz
or (Myn
109
Propan
(G31)
C.S.I. - R.S.I.
C.A.I.
0,77
2,51
2,51
0,84
0,84
28,00
285,52
28,00
285,52
3,80
38,75
3,80
38,75
LPG
Butan
(G30)
C.S.I. - R.S.I.
70,69
88
46,34
37
(377,3)
-
C.A.I. - R.A.I.
28 kW
Hlavný horák (13 trysiek)
Hlavný horák (14 trysiek)
Max. spotreba plynu pre kúrenie
Propan
(G31)
C.A.I. - R.A.I.
MJ/m3S
MJ/m3S
MJ/kgs
mbar
(mm H2O)
mbar (mm H2O)
Spodný Wobbeho ukazateľ (pri 15°C - 1013 mbar)
Spodný tepelný výkon
Menovitý tlak prívodu plynu
LPG
Butan
(G30)
0,78
2,37
2,37
0,99
0,82
36,00
367,10
36,00
367,10
6,80
69,34
4,80
48,95
Slovensky
Par
ara
ar
ametre
11.
REGULÁ
CI
A
REGULÁCI
CIA
Kotol je nastavený už vo výrobnej fáze u výrobcu.
Pre LPG plyn bol kotol nastavený na I3B/P (G30) kategóriu.
Ak potrebujete nastavenie na I3+ alebo I3P (G31), odstavte
regulátor tlaku.
Ak je to nevyhnutné, previesť nové regulácie, napríklad po
mimoriadnej údržbe, po výmene plynového ventilu alebo
po transformácii z plynu-metán na LPG, preveďte
nasledovne popísané procedúry.
Nastav
maximálneho
výko
Nasta
venie max
imálneho a minimálneho výk
o nu
a minimálneho vykur
ova nia
usia b
yť pre
vedené
vykuro
nia,, m
musia
byť
prev
v udanej se
k vve
e n c i i a l e n k vva
a l i ffii kko
ova ný m
ek
o m.
pr
aco
vník
praco
acovník
vníko
- Odňať kryt odskrutkovaním 3 skrutiek
- Otočiť prístrojovú dosku dopredu
- Odskrutkovať cca 2 otáčkami skrutky zásuvky spodného
tlaku plynového ventilu a zapojiť na manometer
.I
a C
.S
.I
R.S.I
.I.: odpojiť kompenzačnú hadičku od
- Ib
Iba
C.S
.S.I
.I.. a R.S
skrine spaľovacej komory
NAST
A VENIE MAXIMÁLNEHO A MINIMÁLNEHO
NASTA
VÝK
ONU
VÝKONU
- Nastaviť hlavný volič kotla na „zhasnutý“
- Odňať ochranný kryt skrutky regulácie veľmi opatrným
použitím skrutkovača
- Odňať prepínač funkcií (obr. 14) potiahnutím smerom
k sebe
Nasta
vte po
tencio
meter P5 na max
im
um jeho
Nastavte
potencio
tenciometer
maxim
imum
u hodino
vých rručičie
učičie
k
po
o táča
ním pr
o ti smer
smeru
hodinových
učičiek
poo
táčaním
pro
skr
utk
ovačo
m cez o
tv
or (B) (obr
ačom
otv
tvor
(obr.. 15)
skrutk
utko
- Uviesť držiak (C
C ) do pozície „analýzy spalín“ táto pozícia
sa dosiahne otočením držiaka v smere hodín až do
konca chodu (fig. 14)
- Elektricky zapojiť kotol, nastavením hlavného voliča
zariadenia na „zapnuté“
- Overiť si či tlak prečítaný na manometri je stabilný, alebo
pomocou miliampérometra zo série modulátor si overiť
či je do modulátora dodávaný maximálny disponibilný
prúd (120mA na G20 a 165mA na LPG)
- Vidlicovým kľúčom CH10 pôsobiť na maticu regulácie
maximálneho výkonu na dosiahnutie hodnoty uvedenej
v tab. 2.
R.A.I
.I.. a R.S
R.S.I
.I.:
nastavte
potencio
tenciometer
Iba
a R.A
.I
.I
.: nasta
vte po
tencio
meter P4 na
Ib
minim
um jeho po
o táča
ním v smere hodino
vých
minimum
poo
táčaním
hodinových
r učičie
k skr
utk
ovačo
m cez o
tv
or (A) (obr
učičiek
skrutk
utko
ačom
otv
tvor
(obr.. 15)
- Odpojiť svorky modulátora
- Počkať kým sa stabilizuje tlak prečítaný na manometri
na minimálnu hodnotu
- Krížovým skrutkovačom, s veľkou opatrnosťou, otáčať
červenú skrutku regulácie minima TÚV a nastavovať
až dokedy na manometri nebude čitateľná hodnota
z tab. 2
- Znova zapojiť svorky modulátora
- Opa
tr
ne nasadiť ochr
a nn
ú kr
ytku skr
utky regulácie
Opatr
trne
ochra
nnú
krytku
skrutky
regulácie..
ELEKTRICKÁ REGULÁ
CI
A MINIMÁLNEHO VÝK
ONU
REGULÁCI
CIA
VÝKONU
UK (ib
aC
.S
.I
.)
(iba
C.S
.S.I
.I.)
C ) do pozície “
” (zima)
- Uviesť držiak (C
- Otáčajte potenciometer P5 v smere hodinových ručičiek
na minimum
- Generovať požiadavku tepla pomocou priestorového
termostatu
110
kompenzačná svorka
(iba C.S.I. a R.S.I.)
zásuvka tlaku
plynového ventilu
ochranný
kryt
uchytenia
faston
matica regulácie
maximálneho výkonu
červený šraub regulácie
sanitárneho minima (iba
C.A.I. a C.S.I.)
Obr
Obr.. 13
Obr
Obr.. 14
A
B
C
Obr
Obr.. 15
- Po skončení fázy pomalého zapaľovania je možné
regulovať do 30 sekúnd, minimálne vykurovanie
A ) umiestnený
pomocou malého skrutkovača , cez otvor (A
v súlade s potenciometrom P4 (obr. 15)
- Otočiť potenciometer P4 kontrolujúc či hodnota tlaku
prečítaná na manometri súhlasí s tou ktorá je uvedená
v tab. 2.
- Ib
aC
.S
.I
.I
Iba
C.S
.S.I
.I.. a R.S
R.S.I
.I.. : znova zapojiť kompenzačnú hadičku
na vzduchovú skriňu
- Odpojiť manometer a zaskrutkovať skrutku meracieho
výstupu.
Po každo
m zásahu pre
vedeno
m na regulačno
m
každom
prev
edenom
regulačnom
vého vventilu,
entilu, za
plo
mbo
vať la
ko m na
orgáne plyno
zaplo
plombo
mbov
lak
plynov
plo
mbo
va nie
plombo
mbov
nie..
Konečné regulácie:
- upraviť nastavenú teplotu termostatom na požadovanú
teplotu
- nastaviť prepínač teploty vody na kúrenie na požadovanú
pozíciu
C)
- umiestniť prepínač funkcií na držiak (C
- zatvoriť prístrojovú dosku
- nasadiť kryt.
12.
TRANSFORMÁ
CI
A PL
YNU
TRANSFORMÁCI
CIA
PLYNU
Transformácia plynu z jedného druhu na iný môže byť
vykonaná aj na už inštalovanom kotly. Kotol je dodávaný
na prevádzku s plynom- metán (G20) alebo s LPG (G30/
G31) podľa udania na štítku výrobku. Jestvuje možnosť
transformácie kotla z jedného typu plynu na iný použitím
sady dodanej na požiadanie:
- sada transformácie z plynu metán na LPG
- sada transformácie z LPG na plyn- metán.
Slovensky
Pre odmontovanie viď. inštrukcie nasledovne uvedené:
- odpojiť elektrické zapojenie z kotla a zavrieť plynový
ventil
- odstráňte kryty aby ste mali prístup k vnútorným dielom
kotla
- odpojiť zapojenie kábla sviečky
- rozvlákniť spodný prechod kábla od umiestnenia zo
aC
.S
.I
.I
.)
vzduchovej skrine (ib
(iba
C.S
.S.I
.I.. a R.S
R.S.I
.I.)
- odňať upevňovacie šrauby z horáka a odňať ho so
sviečkou zapojenou na jednotlivé káble
- použitím trubkového alebo vidlicového kľúča odňať
trysky a podložky a nahradiť ich tými zo sady
Po už
ite podložky obsiahn
uté v súpr
a ve .
užite
obsiahnuté
súpra
aC
.S
.I
iba
C.S
.S.I
.I.. a R.S
R.S.I
.I..:
- ib
.I
- na transformáciu plynu- metán na LPG namontovať
prírubu ak sú otvory upevnenia) upevniť ju na horák so
skrutkami z výbavy kotla (vybrať prírubu na základe
počtu prvkov horáka)
- pre transformáciu z LPG na plyn- metán, odňať, ak je
prítomná, zadnú clonu horáka (obr. 17b)
- vložte horák späť do spaľovacej komory a pripevnite ho
skrutkami k plynovému kolektoru
- umiestnite držiak kábla spolu so sviečkovým káblom do
.S
.I
.-R.S
.I
.)
sedla vo vzduchovom rozvádzači (pre C
C.S
.S.I
.I.-R.S
.-R.S.I
.I.)
- zapojte sviečkový kábel
- namontujte späť predtým odmontované komponenty
- natočte ovládací panel smerom k čelu kotla
- potiahnite krytku D smerom k sebe a vyberte ju (obr. 18)
Obr
Obr.. 16
111
- na kontrolnej doske:
- ak sa jedná o transformáciu z plynu- metán na LGP
vložiť mostík do pozície JP3
- ak sa jedná o transformáciu z LPG na plyn- metán
odňať mostík z pozície JP3
- osaďte späť krytku D (obr. 18)
- zaviesť napätie do kotla a znovu otvoriť plynový ventil
(pri kotle v prevádzke skontrolovať správnosť utesnenia
spojov obvodu plynového napojenia).
Obr
Obr.. 17a
Tr a nsf
or
mácia m
usí b
yť pre
v edená odbor
ne
nsfor
ormácia
musí
byť
prev
odborn
aco
vník
o m.
kv
a lif
ik
ova ným pr
praco
acovník
vníko
kva
lifik
iko
mácie
Po pre
vedení tr
a nsf
or
prev
tra
nsfor
ormácie
mácie,, zno
znovu
zregulov
vu zregulo
vať
o n a ním úk
ono
v z odse
ku špecifík
ko t o
oll vyk
vyko
úko
ov
odseku
vý štíto
k identif
ikácie
aa
plik
ovať no
aplik
pliko
nový
štítok
identifikácie
ikácie,, nachádzajúci
sa v sade
sade..
Obr
Obr.. 17b
D
Obr
Obr.. 18
13.
JP3
VÝROBN
Ý ŠTÍT
OK
OBNÝ
ŠTÍTOK
Typ plyn
u
plynu
Ka
tegór
ia
Kategór
tegória
plyn
u
plynu
max
im
um minim
um
maxim
imum
minimum
kW
kW
Max. pre
vádzk
ov tla
k
prev
ádzko
tlak
Už
itk
ová vvoda
oda
P=
Užitk
itko
T=
Max. pre
vádzk
ov tla
k
prev
ádzko
tlak
Voda na kkúrenie
renie P=
T=
Input kúrenia (Hi)
Špecif
ic
ká ka
pacita
Špecific
ická
kapacita
Output kúrenia
Tr ieda NOx
Typ
lácio
ua
prečítajte si ná
vod pred inšta
náv
inštalácio
láciou
spustením kko
o tla do pre
vádzky
prev
112
Obr
Obr.. 19
N
ÁVOD PRE U
ŽÍ
VATEĽO
V
NÁ
UŽÍ
ŽÍV
TEĽOV
Vážený zákazník,
Prečítajte si, prosím, pozorne tento návod, aby ste sa oboznámili s Vašim novým kotlom a optimálne využívali nezávislý
vykurovací systém a dodávku teplej vody. Pomôže Vám to správne používať Vaše nové zariadenie a tiež vykonávať
riadnu údržbu.
Po prečítaní si ho uchovajte, pretože Vám môže byť ešte užitočný v budúcnosti.
A.
VŠEOBECNÉ PREDPISY
Manuál tvorí neoddeliteľnú súčasť výrobku a z toho dôvodu
musí byť bezpečne uskladnený a vždy sprevádzať
zariadenie, v prípade straty alebo poškodenia je potrebné
si vyžiadať kópiu v Technickom Servise. Inštalácia kotla
alebo akýkoľvek iný zásah servisu alebo údržby musia
byť prevedené osobou kvalifikovanou podľa zák.
• Kotol je určený na používanie stanovené výrobcom. Je
vylúčená akákoľvek zmluvná alebo mimozmluvná
zodpovednosť za škody spôsobené osobám, zvieratám
alebo na veciach, zapríčinené nesprávnou inštaláciou,
reguláciou alebo údržbo u alebo nesprávnym
používaním.
• Bezpečnostné zariadenia alebo zariadenia automatickej
regulácie kotla nesmú byť počas celej životnosti
zariadenia upravované, ak nie je výrobcom povolené
inak.
• Toto zariadenie je určené na výrobu teplej vody, musí
byť teda pripojené na vykurovací systém alebo na sieť
distribúcie teplej úžitkovej vody, kompatibilné svojimi
vlastnosťami a výkonom.
• V prípade úniku vody, zatvoriť hydraulické pripojenie
a urýchlene to oznámiť poverenému pracovníkovi
Technického servisu.
• V prípade predĺženej absencie zatvoriť prívod plynu
a vypnúť hlavný spínač elektrického zapojenia.
• V prípade, že sa dá predpokladať riziko zamrznutia,
vypustiť vodu z kotla, ktorá sa tam nachádza.
• Občas skontrolovať či prevádzkový tlak hydraulického
zariadenia neklesol pod hodnotu 1 bar.
• V prípade poruchy alebo nesprávnej funkčnosti
zariadenia ho treba odstaviť, neopravovať a nevykonávať
žiadne priame zásahy.
• Údržba zariadenia musí byť prevedená najmenej raz do
roka: Naprogramovať ju s Technickým servisom
znamená vyhnúť sa zbytočným stratám peňazí a času.
• Pri zacítení závanu plynu, neuvádzať do činnosti
elektrické spínače, telefóny alebo akýkoľvek iný predmet
ktorý môže spôsobiť iskru. Vyvetrať miestnosť otvorením
dverí a uzavrieť centrálny prívod plynu.
• Neukladať predmety na kotol.
• Nedoporučuje sa prevádzať čistenia predtým ako bolo
zariadenie odpojené z elektrickej siete.
• Neupchávať alebo nezmenšovať vetracie o tvory
v miestnosti, kde je umiestnený kotol.
• Nenechávať horľavé nádoby alebo hmoty v miestnosti
kde je umiestnený kotol.
• Nepokúšajte sa opravovať váš kotol ak sa pokazí, a/
alebo má poruchy fungovania.
• Je nebezpečné ťahať alebo namáhať elektrické káble.
• Je zakázané používanie zariadenia deťom alebo
nezaškoleným osobám.
C.
OVLÁD
ACÍ P
ANEL
OVLÁDA
PANEL
Slovensky
A
F
E
D
C
B
Obr
Obr.. 1
B.
PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ
• Nepoužívať zariadenie na iné účely ako na tie ktoré je
určené.
• Je nebezpečné dotýkať sa zariadenia mokrými alebo
vlhkými časťami tela.
• Je absolútne zakázané upchávať handrami, papierom
alebo iným, mriežku odsávania a otvor odvzdušňovania
miestnosti, kde je nainštalované zariadenie.
A
B
C
D
E
F
113
Signalizačná LED dióda stavu kotla
Digitálny displej
Volič teploty vody na vykurovanie
Prepínač funkcií
Volič teploty TÚV (iba C.A.I. a C.S.I.)
Tlakomeri
D.
ZAP
AĽO
VANIE
ZAPAĽO
AĽOV
Otvorená
poloha
• Otvorte plynový uzáver otočením páčky umiestnenej pod
kotlom proti smeru hodinových ručičiek (obr. 2)
• Presvedčte sa, že je kotol pripojený k elektrickej sieti a
to tak, že zelená LED kontrolka bliká
• Nastaviť prepínač funkcií na symbol “
” (zimná
prevádzka) alebo “
” (letná prevádzka*) podľa potreby
(obr. 3)
a pre modely R.A
.I
.I
.: iba ak je pripojený k
* Ib
Iba
R.A.I
.I.. a R.S
R.S.I
.I.:
zásobníku vody (k dispozícii na požiadanie).
Obr
Obr.. 2
Zimná pre
vádzka
prev
Na zimné použitie, uviesť prepínač funkcií na symbol
” (zima) (obr. 3).
“
Ak vznikne požiadavka na kúrenie, kotol sa spustí a zelená
LED kontrolka svieti súvisle. Digitálny displej svieti a
ukazuje teplotu nábehovej vody v ústrednom vykurovaní
C , obr. 1).
(obr. 4) nastavenú voličom (C
Nastaviť priestorový termostat na požadovanú teplotu
(cirka 20 °C).
Obr
Obr.. 3
Regulácia teplo
ty vvody
ody na vykur
ova nie
teploty
vykuro
Pre reguláciu teploty vody na vykurovanie otočiť voličom
C , obr. 1) v smere hodín sa teplota
” (C
so symbolom “
zvýši, v opačnom smere sa zníži.
Letná pre
vádzka
prev
.S
.I
.: nastavením prepínača funkcií na “
C.A
.I
”, sa
.A.I
.I.. a C
C.S
.S.I
.I.:
nastaví letná prevádzka (obr. 3). Ak vznikne požiadavka
na teplú vodu, kotol sa spustí a zelená LED kontrolka svieti
súvisle. Digitálny displej svieti a ukazuje teplotu teplej
E , obr. 1).
sanitárnej vody (obr. 5), nastavenú voličom “
” (E
Obr
Obr.. 4
.I
.I
.: iba ak sú pripojené k zásobníku
Modely R.A
R.A.I
.I.. a R.S
R.S.I
.I.:
vody (k dispozícii na požiadanie). Ak je požiadavka na teplú
vodu , kotol sa spustí a zelená LED kontrolka svieti súvisle.
Digitálny displej svieti a ukazuje teplotu vody vstupujúcej
do zásobníka (obr. 4).
Obr
Obr.. 5
Regulácia teplo
ty úž
itk
ovej vvody
ody (ib
aC
.A
.I
C.S
.S.I
.I.)
teploty
úžitk
itko
(iba
C.A
.A.I
.I.. a C
.S
.I
.)
Na reguláciu teploty úžitkovej vody (kúpelne, sprchy,
E , obr.
kuchyne atď.), otočiť voličom so symbolom “
” (E
1): v smere hodín sa teplota zvýši, v opačnom smere sa
zníži.
Ko ntr
o lka b
lo
kova nia
ntro
blo
lok
V prípade poruchy zapaľovania, alebo fungovania sa kotol
vypne. Zelená LED kontrolka zhasne a nasledovné
kontrolky sa spustia:
- kontrolka dočasného odstavenia (rýchlo blikajúca zelená
LED)
a lebo
- kontrolka zablokovania kotla (červená LED).
Obr
Obr.. 6
Dispej ukazuje označenie poruchy (A 0X, obr. 6). Pozrite
si kapitolu “Poruchy a LED signalizácia”.
Funkcie odb
lo
kova nia
odblo
lok
Pre obnovenie prevádzky uviesť prepínač funkcií na OFF/
RESET (obr. 7) počkať 5-6 sekúnd a uviesť prepínač funkcií
do požadovanej pozície, uistiť sa či červená kontrolka
zhasla. Keď je volič programov nastavený na OFF/RESET
displej stmavne a ukazuje “-- --” (obr. 8). Kotol sa naštartuje
v tejto polohe automaticky a červená kontrolka začne
svietiť zeleno.
Obr
Obr.. 7
114
Pozn
ozn.: Ak operácie odblokovania neaktivujú prevádzku,
upovedomiť Servis asistencie vo Vašej oblasti.
Funkcia systém
u a
uto
ma
tic
kej regulácie teplo
ty vvody
ody
systému
auto
utoma
matic
tick
teploty
.A
.R.A
.)
(S.A
.A.R.A
.R.A.)
UK (S
Natočte volič teploty vody pre ústredné vykurovanie do
vyznačenej polohy (obr. 9) - teplota od 55 do 65°C - tým
spustíte samoregulačný systém S.A.R.A.. Spustenie a
deaktivovanie tejto funkcie sú indikované rýchlo blikajúcim
zeleným svetlom.
Vďaka tejto funkcii kotol automaticky zmení teplotu
vykurovacej vody v závislosti na teplote nastavenej na
izbovom termostate a čase potrebnom na jej dosiahnutie,
čím skracuje dobu svojej aktívnej práce a šetrí energiu.
E.
Obr
Obr.. 8
funkcia S.A.R.A.
VYPNUTIE
Dočasné vypn
utie
vypnutie
V prípade krátkych prerušovaní nastaviť prepínač funkcií
na OFF/RESET (obr. 7).
Funkcia protimrazovej poistky zostáva aktívna.
Vypn
utie na dlhšie dob
y
Vypnutie
doby
V prípade predížených vypnutí nastaviť prepínač na OFF/
RESET (obr. 7).
Keď je volič programov nastavený na OFF/RESET displej
stmavne a ukazuje “-- --” (obr. 8).
Zatvoriť plynový ventil umiestnený pod kotlom otočením
páky v smere hodín (obr. 10).
V tomto prípade je funkcia proti zamrznutiu vypnutá. V
prípade nebezpečenstva mrazu vypustite vodu z
obehových systémov.
Obr
Obr.. 9
ventil
zatvorený
Obr
Obr.. 10
POR
UCHY A LED SIGNALIZÁ
CI
A
PORUCHY
SIGNALIZÁCI
CIA
Por
uch
y sú indikované zhasnutím zelenej LED kontrolky,
oruch
uchy
rozsvietením červenej / žltej LED kontrolky a jedným z
nasledovných kódov ukázanom na displeji:
o lka sv
ieti
A01 ž iadn
y pla
meň - čer
vená LED kko
o ntr
ntro
svieti
iadny
plameň
červ
súv
isle;
súvisle;
A02 limitn
ý ter
mosta
ý - čer
vená LED kko
o ntr
o lka
limitný
termosta
mostatt odpojen
odpojený
červ
ntro
bliká;
A03 dif
erenčn
ý tla
kový spínač na vzduch odpojen
ý (ib
a
diferenčn
erenčný
tlak
odpojený
(iba
o ntr
o lka sv
ieti
C.S
.I
.I
.) - čer
vená LED kko
.S.I
.I.. a R.S
R.S.I
.I.)
červ
ntro
svieti
súv
isle
lino
vý ter
mosta
ý (ib
a C
.A
.I
súvisle
isle.. Spa
Spalino
linový
termosta
mostatt odpojen
odpojený
(iba
C.A
.A.I
.I..
a R.A
.I
.) - čer
vená LED kko
o ntr
o lka sv
ieti súv
isle;
R.A.I
.I.)
červ
ntro
svieti
súvisle;
A04 tla
kový spínač na vvodu
odu (po prechodnej fáze*) tlak
čer
vená LED kko
o ntr
o lka sv
ieti súv
isle;
červ
ntro
svieti
súvisle;
a pre C
.A
.I a R.A
.I
A06 NTC so
nda pre TÚV (ib
sonda
(iba
C.A
.A.I
R.A.I
.I.. ) - žltá
LED kko
o ntr
o lka sv
ieti súv
isle (viditeľné iba ak je kotol
ntro
svieti
súvisle
v pohotovostnom režime);;
A07 NTC so
nda pre vykur
o v a nie - čer v ená LED
sonda
vykuro
ko ntr
o lka sv
ieti súv
isle
ntro
svieti
súvisle
isle..
* Počas prechodnej fázy ko tol čaká na pracovné
podmienky pre opätovné spustenie. Ak kotol nezačne
po uplynutom čakacom čase správne fungovať, vypne
sa úplne a červená LED kontrolka sa rozsvieti.
Opätovné
nastav
praco
acovn
vných
podmienok:
Opäto
vné nasta
venie pr
aco
vn
ých podmieno
k:
pre por
uch
y A01 - 02 -03: otočte volič programov do
poruch
uchy
polohy OFF/RESET (obr.7), počkajte 5-6 sekúnd a potom
ho znovu dajte do požadovanej polohy: leto, alebo zima
(obr.3).
Ak kotol stále nefunguje, zavolajte servisnú organizáciu.
pre por
uchu A04: ak je tlak vody na tlakomere na
poruchu
ovládacom pa neli menší než 0,5 bar, postupujte
nasledovne:
- otočte volič programov do polohy OFF/RESET (obr. 7)
.A
.I
.S
.I
- pre modely C
C.A
.A.I
.I.. a C
C.S
.S.I
.I.:
.:
- otvorte plniaci kohút na kotli až kým hodnota tlaku
nestúpne na 1 - 1,5 bar
.I
.I
.:
- pre modely R.A
R.A.I
.I.. a R.S
R.S.I
.I.:
- otvorte plniaci kohút, ktorý je mimo kotla až kým
hodnota tlaku nestúpne na 1 - 1,5 bar
- zatvorte plniaci kohút.
Zavolajte servisnú organizáciu ak tlak klesá často.
pre por
uchu A06 (ib
a modely C
.A
.I
.S
.I
.): kotol pracuje
poruchu
(iba
C.A
.A.I
.I.. a C
C.S
.S.I
.I.):
normálne, ale nedrží stabilnú teplotu TÚV, pričom táto je
dodávaná pri teplote asi 50 °C.
Zavolajte servisnú organizáciu.
pre por
uchu A07: zavolajte servisnú organizáciu.
poruchu
115
Slovensky
F.
MYNUTE C.S.I. DGT e
MYNUTE C.A.I. DGT e
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
BOILER
OPERATING ELEMENTS
(C.A.I. - C.S.I.)
Discharge valve
Electric three-way valve
Safety valve
Circulation pump
Air vent valve
Ignition sparkplug/flame detector
Main burner
Limit thermostat
Primary NTC gauge
Fume thermostat (only C.A.I. model)
Differential fumes pressure switch (only
C.S.I. model)
Flue ring (only C.S.I. model)
Suction pressure sensor tube (only
C.S.I. model)
Fan (only C.S.I. model)
Main exchanger
Expansion vessel
Central heating water pressure switch
Remote control ignition transformer
Gas valve
Domestic hot water exchanger
Flow switch
Filling stopcock
Hot water NTC gauge
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ÉLÉMENTS
FONCTIONNELS DE LA
CHAUDIÈRE (C.A.I. - C.S.I.)
Vanne de vidange
Vanne électrique à trois voies
Soupape de sécurité
Circulateur
Purgeur d’air
Electrode d’allumage/détection de
flamme
Brûleur principal
Thermostat limite
Sonde NTC chauffage
Thermostat fumées (uniquement
C.A.I.)
Pressostat fumées différentiel
(uniquemento C.S.I.)
Bride fumées (uniquement C.S.I.)
Tube mesure dépression (uniquement
C.S.I.)
Ventilateur (uniquement C.S.I.)
Echangeur principal
Vase d’expansion
Pressostat eau
Module d’allumage
Vanne gaz
Echangeur eau sanitaire
Détecteur de débit
Robinet de remplissage
Sonde NTC sanitaire
116
Español
22
Français
English
22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ELEMENTOS
FUNCIONALES DE LA
CALDERA (C.A.I. - C.S.I.)
Válvula de evacuación
Válvula de tres vías eléctrica
Válvula de seguridad
Bomba de circulación
Purgador automático de aire
Electrodo encendido/detección llama
Quemador principal
Termostato límite
Sonda NTC calefacción
Termostato humos (sólo C.A.I.)
Presostato diferencial de humos (sólo
C.S.I.)
Brida humos (sólo C.S.I.)
Tubo venturi (sólo C.S.I.)
Ventilador (sólo C.S.I.)
Intercambiador principal
Vaso de expansión
Presostato agua
Módulo de encendido
Válvula gas
Intercambiador agua sanitaria
Flusostato
Llave de llenado
Sonda NTC sanitario
Srpski
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Válvula de descarga
Válvula eléctrica de três vias
Válvula de segurança
Bomba de circulação
Porgador automático de ar
Vela acendimento/controle chama
Queimador principal
Termóstato limitador
Sonda NTC aquecimento
Termóstato dos fumos (só C.A.I.)
Pressóstato diferencial dos fumos (só
C.S.I.)
Flange de fumos (só C.S.I.)
Tubo sensor de depressão (só C.S.I.)
Ventilador (só C.S.I.)
Permutador principal
Tanque de expansão
Pressóstato da água
Módulo de acendimento
Válvula de gás
Trocador da agua quente
Fluxostato
Torneira de enchimento
Sonda NTC agua quente
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
RADNI
OTLA
KO
ELEMENTI K
(C
.A
.I
.S
.I
.)
(C.A
.A.I
.I.. - C
C.S
.S.I
.I.)
Ventil za ispust vode
Trosmerni elektromagnetski ventil
Sigurnosni ventil
Recirkulaciona pumpa
Ventil za ispust vazduha
Svečica za paljenje/kontrolu plamena
Glavni gorionik
Granični termostat
NTC sonda za grejanje
Termostat dimnih gasova (samo C.A.I.)
Diferencijalni presostat dimnih gasova
(samo C.S.I.)
Prirubnica za prigušenje dimnih gasova
(samo C.S.I.)
Cevčica za merenje podpritiska (samo
C.S.I.)
Ventilator (samo C.S.I.)
Glavni izmenjivać
Ekspanziona posuda
Presostat za vodu
Modul za paljenje
Gasni ventil
Izmenjivać sanitarne vode
Regulator protoka
Slavina za punjenje
NTC sonda sanitarne vode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
SEST
AVNI
SESTA
OTLA
KO
DELI K
(C
.A
.I
.S
.I
.)
(C.A
.A.I
.I.. - C
C.S
.S.I
.I.)
Ventil za iztok vode
Električni tripotni ventil
Varnostni ventil
Obočna črpalka
Ventil za izločanje zraka
Elektroda za vžig in nadzor plamena
Glavni gorilnik
Mejni termostat
Tipalo NTC ogrevanja
Termostat dimnih plinov (samo C.A.I.)
Diferenčno tlačno stikalo dimov (samo
C.S.I.)
Diafragma dimov (samo C.S.I.)
Cev za zaznavanje podtlaka (samo
C.S.I.)
Ventilator (samo C.S.I.)
Glavni izmenjevalnik
Raztezna posoda
Tlačno stikalo vode
Modul vžiga
Ventil plina
Izmenjevalnik sanitarnega voda
Stikalo pretoka
Pipa za polnjenje
Tipalo NTC sanitarnega voda
FUNKČNÉ
OTLA
KO
ČASTI K
(C
.A
.I
.S
.I
.)
(C.A
.A.I
.I.. - C
C.S
.S.I
.I.)
Vypúšťací ventil
3-cestný elektro - ventil
Poistný ventil
Obehové čerpadlo
Vzduchový ventil
Sviečka za paľovanie a detekcie
plameňa
Horák
Limitný termostat
Primárna NTC sonda
Spalinový termostat (iba C.A.I.)
Diferenčný termostat spalín (iba C.S.I.)
Príruba preodťah (iba C.S.I.)
Podtlaková trubička (iba C.S.I.)
Ventilátor (iba C.S.I.)
Hlavný výmenník
Expanzná nádoba
Presostat – vykurovací okruh
Trafo diaľkového ovládania
Plynový ventil
Výmenník TÚV
Merač prietoku
Pripojovacia armatúra
NTC sonda pre TÚV
117
Hrvatski
Slovensko
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
Slovensky
Portugûes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
ELEMENTOS
FUNCIONAIS DA
CALDEIRA (C.A.I. - C.S.I.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
RADNI
OTLA
KO
ELEMENTI K
(C
.A
.I
.S
.I
.)
(C.A
.A.I
.I.. - C
C.S
.S.I
.I.)
Ventil za ispust vode
Trosmjerni elektromagnetski ventil
Sigurnosni ventil
Recirkulacijska crpka
Ventil za ispust zraka
Svjećica za paljenje/nadzor plamena
Glavni plamenik
Granični termostat
NTC osjetnik za grijanje
Termostat dimnih plinova (samo C.A.I.)
Diferencijalni presostat dimnih plinova
(samo C.S.I.)
Prirubnica za prigušenje dimnih plinova
(samo C.S.I.)
Cjevčica za mjerenje podtlaka (samo
C.S.I.)
Ventilator (samo C.S.I.)
Glavni izmjenjivač
Ekspanzijska posuda
Presostat za vodu
Modul za paljenje
Plinski ventil
Izmjenjivač sanitarne vode
Sklopka protoka
Slavina za punjenje
NTC osjetnik sanitarne vode
Español
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Français
MYNUTE R.S.I. DGT e
BOILER OPERATING
ELEMENTS (R.A.I. - R.S.I.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Discharge valve
Electric three-way valve
Safety valve
Circulation pump
Air vent valve
Main burner
Ignition sparkplug/flame detector
Limit thermostat
Primary NTC gauge
Fume thermostat (only R.A.I. model)
Differential fumes pressure switch (only R.S.I. model)
Flue ring (only R.S.I. model)
Suction pressure sensor tube (only R.S.I. model)
Fan (only R.S.I. model)
Main exchanger
Expansion vessel
Central heating water pressure switch
Remote control ignition transformer
Gas valve
Portugûes
English
MYNUTE R.A.I. DGT e
ELEMENTOS FUNCIONALES
DE LA CALDERA (R.A.I. - R.S.I.)
Válvula de evacuación
Válvula de tres vías eléctrica
Válvula de seguridad
Bomba de circulación
Purgador automático de aire
Quemador principal
Electrodo encendido/detección llama
Termostato límite
Sonda NTC calefacción
Termostato humos (sólo R.A.I.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
118
ÉLÉMENTS FONCTIONNELS
DE LA CHAUDIÈRE (R.A.I. - R.S.I.)
Vanne de vidange
Vanne électrique à trois voies
Soupape de sécurité
Circulateur
Purgeur d’air
Brûleur principal
Electrode d’allumage/détection de flamme
Thermostat limite
Sonde NTC chauffage
Thermostat fumée (uniquement R.A.I.)
Pressostat fumées différentiel (uniquement R.S.I.)
Bride fumées (uniquement R.S.I.)
Tube mesure dépression (uniquement R.S.I.)
Ventilateur (uniquement R.S.I.)
Echangeur principal
Vase d’expansion
Pressostat eau
Module d’allumage
Vanne gaz
ELEMENTOS FUNCIONAIS
DA CALDEIRA (R.A.I. - R.S.I.)
Válvula de descarga
Válvula eléctrica de três vias
Válvula de segurança
Bomba de circulação
Porgador automático de ar
Queimador principal
Vela acendimento/controle chama
Termóstato limitador
Sonda NTC aquecimento
Termóstato dos fumos (só R.A)
Srpski
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Hrvatski
Presostato diferencial de humos (sólo R.S.I.)
Brida humos (sólo R.S.I.)
Tubo venturi (sólo R.S.I.)
Ventilador (sólo R.S.I.)
Intercambiador principal
Vaso de expansión
Presostato agua
Módulo de encendido
Válvula gas
SEST
AVNI DELI
SESTA
.I
.)
KOTLA (R.A
.I
(R.A.I
.I.. - R.S
R.S.I
.I.)
Ventil za iztok vode
Električni tripotni ventil
Varnostni ventil
Obtočna črpalka
Ventil za izločanje zraka
Glavni gorilnik
Elektroda za vžig in nadzor plamena
Mejni termostat
Tipalo NTC ogrevanja
Termostat dimnih plinov (samo R.A.I.)
Diferenčno tlačno stikalo dimov (samo R.S.I.)
Diafragma dimov (samo R.S.I.)
Cev za zaznavanje podtlaka (samo R.S.I.)
Ventilator (samo R.S.I.)
Glavni izmenjevalnik
Raztezna posoda
Tlačno stikalo vode
Modul vžiga
Ventil plina
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Slovensky
Slovensko
10
11
12
13
14
15
16
17
18
RADNI ELEMENTI
KOTL
TLA (R.A.I. - R.S.I.)
Ventil za ispust vode
Trosmerni elektromagnetski ventil
Sigurnosni ventil
Recirkulaciona pumpa
Ventil za ispust vazduha
Glavni gorionik
Svečica za paljenje/kontrolu plamena
Granični termostat
NTC sonda za grejanje
Termostat dimnih gasova (samo R.A.I.)
Diferencijalni presostat dimnih gasova (samo R.S.I.)
Prirubnica za prigušenje dimnih gasova (samo R.S.I.)
Cevčica za merenje podpritiska (samo R.S.I.)
Ventilator (samo R.S.I.)
Glavni izmenjivać
Ekspanziona posuda
Presostat za vodu
Modul za paljenje
Gasni ventil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
119
Pressóstato diferencial dos fumos (só R.S.I.)
Flange de fumos (só R.S.I.)
Tubo sensor de depressão (só R.S.I.)
Ventilador (só R.S.I.)
Permutador principal
Recipiente de expansão
Pressóstato da água
Módulo de acendimento
Válvula de gás
RADNI ELEMENTI
KOTL
TLA (R.A.I. - R.S.I.)
Ventil za ispust vode
Trosmjerni elektromagnetski ventil
Sigurnosni ventil
Recirkulacijska crpka
Ventil za ispust zraka
Glavni plamenik
Svjećica za paljenje/nadzor plamena
Granični termostat
NTC osjetnik za grijanje
Termostat dimnih plinova (samo R.A.I.)
Diferencijalni presostat dimnih plinova (samo R.S.I.)
Prirubnica za prigušenje dimnih plinova (samo R.S.I.)
Cjevčica za mjerenje podtlaka (samo R.S.I.)
Ventilator (samo R.S.I.)
Glavni izmjenjivač
Ekspanzijska posuda
Presostat za vodu
Modul za paljenje
Plinski ventil
FUNKČNÉ ČASTI
KOTLA (R.A
.I
.I
.)
(R.A.I
.I.. - R.S
R.S.I
.I.)
Vypúšťací ventil
3-cestný elektro - ventil
Poistný ventil
Obehové čerpadlo
Vzduchový ventil
Horák
Sviečka zapaľovanie a detekcie plameňa
Limitný termostat
Primárna NTC sonda
Spalinový termostat (iba R.A.I.)
Diferenčný termostat spalín (iba R.S.I.)
Príruba preodťah (iba R.S.I.)
Podtlaková trubička (iba R.S.I.)
Ventilátor (iba R.S.I.)
Hlavný výmenník
Expanzná nádoba
Presostat – vykurovací okruh
Trafo diaľkového ovládania
Plynový ventil
O
MYNUTE
C.A.I. - C.S.I.
DGT e
P
Q
R
N
S
T
M
L
U
I
H
G
F
E
V
Z
X
Español
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
Z
X
A
B
C
D
Français
C
HYDRAULIC CIRCUIT (C.A.I. - C.S.I.)
Domestic hot water inlet
Domestic hot water outlet
Central heating delivery
Central heating return
Check valve
Discharge valve
Safety valve
Automatic by-pass
Three-way motor valve
Circulator
Water pressure switch
Expansion vessel
Primary NTC gauge
Main exchanger
Burner
Gas valve
Hot water exchanger
Hot water NTC gauge
Filling stopcock
Flow capacity regulator
Flow switch
DHW filter
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
Z
X
Portugûes
English
D
CIRCUITO HIDRÁULICO (C.A.I. - C.S.I.)
Entrada agua sanitaria
Salida agua sanitaria
Ida calefacción
Retorno calefacción
A
B
C
D
120
B
A
CIRCUIT HYDRAULIQUE (C.A.I. - C.S.I.)
Entrée sanitaire
Sortie sanitaire
Départ chauffage
Retour chauffage
Soupape de non retour
Soupape de vidange
Soupape de sécurité
By-pass automatique
Moteur vanne à trois voies
Circulateur
Pressostat eau
Vase d’expansion
Sonde NTC primaire
Echangeur principal
Brûleur
Vanne gaz
Echangeur sanitaire
Sonde NTC sanitaire
Robinet de remplissage
Régulateur de débit
Détecteur de débit
Filtre sanitaire
CIRCUITO HIDRÁULICO (C.A.I. - C.S.I.)
Entrada da água quente
Saída da água quente
Suprimento aquecimento
Retorno aquecimento
Srpski
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
Z
X
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
Z
X
Válvula de retención
Válvula de vaciado
Válvula de seguridad
By-pass automático
Motor válvula tres vías
Circulador
Presostato agua
Vaso de expansión
Sonda NTC primario
Intercambiador principal
Quemador
Válvula gas
Intercambiador agua sanitaria
Sonda NTC agua sanitaria
Llave llenado
Regulador de caudal
Flusostato
Filtro sanitario
Hrvatski
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
Z
X
HIDRA
VLIČNA NAPELJ
AVA (C
.A
.I
.S
.I
.)
HIDRAVLIČNA
NAPELJA
(C.A
.A.I
.I.. - C
C.S
.S.I
.I.)
Vstop sanitarne vode
Izstop sanitarne vode
Dvižni vod - ogrevanje
Povratni vod - ogrevanje
Nepovratni ventil
Ventil za izpraznitev
Varnostni ventil
Samodejni obok
Motor tripotnega ventila
Črpalka z odzrečevanjem
Tlačno stikalo vode
Raztezna posoda
Tipalo NTC primarnega kroga
Glavni izmenjevalnik
Gorilnik
Ventil plina
Izmenjevalnik sanitarnega kroga
Tipalo NTC sanitarnega kroga
Pipa za polnjenje
Regulator pretoka
Stikalo pretoka
Filter sanitarne vode
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
Z
X
Slovensky
Slovensko
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
Z
X
KR
UG VODE (C
.A
.I
.S
.I
.)
KRUG
(C.A
.A.I
.I.. - C
C.S
.S.I
.I.)
Ulaz sanitarne vode
Izlaz sanitarne vode
Potis vode za grejanje
Povrat vode za grejanje
Nepovratni ventil
Ventil za pražnjenje
Sigurnosni ventil
Automatska by-pass
Motor trosmernog ventila
Recirkulaciona pumpa sa ozrakom
Presostat za vodu
Ekspanziona posuda
NTC sonda primarnog izmenjivaća
Glavni izmenjivać
Gorionik
Gasni ventil
Sanitarni izmenjivać
NTC sonda sanitarne vode
Slavina za punjenje
Regulator protoka
Flusostat
Filter sanitarne vode
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
Z
X
121
Válvula de não retorno
Válvula de esvaziamento
Válvula de segurança
By-pass automático
Motor da válvula de três vias
Circulador
Pressóstato da água
Tanque de expansão
Sonda NTC principal
Permutador principal
Queimador
Válvula do gás
Trocador da água quente
Sonda NTC da água quente
Torneira de enchimento
Limitador de circulação
Fluxostato
Filtro
KR
UG VODE (C
.A
.I
.S
.I
.)
KRUG
(C.A
.A.I
.I.. - C
C.S
.S.I
.I.)
Ulaz sanitarne vode
Izlaz sanitarne vode
Potis vode za grijanje
Povrat vode za grijanje
Nepovratni ventil
Ventil za pražnjenje
Sigurnosni ventil
Automatska premosnica
Motor trosmjernog ventila
Recirkulacijska crpka s oduškom
Presostat za vodu
Ekspanzijska posuda
NTC osjetnik primarnog izmjenjivača
Glavni izmjenjivač
Plamenik
Plinski ventil
Sanitarni izmjenjivač
NTC osjetnik sanitarne vode
Slavina za punjenje
Regulator protoka
Protočna sklopka
Filtar sanitarne vode
HYDRA
ULICKÝ OBV
OD (C
.A
.I
.S
.I
.)
HYDRAULICKÝ
OBVOD
(C.A
.A.I
.I.. - C
C.S
.S.I
.I.)
Vstup studenej vody
Výstup TÚV
Nábeh UK
Vratná UK
Spätná klapka
Vypúšťací ventil
Poistný ventil
Automatický BY-PASS
Motor trojcestného ventilu
Obeh. čerpadlo s odvzdušňovačom
Snímač tlaku okruhu UK
Expanzná nádoba
Primárna NTC sonda
Hlavný výmenník
Horák
Plynový ventil
Výmenník TUV
Sonda NTC TUV
Plniaca armatúra
Obmedzovač prietoku
Snímač prietoku
Filter pre TÚV
P
MYNUTE
R.A.I. - R.S.I.
DGT e
Q
R
T
O
S
N
M
L
I
H
G
F
D
C
Español
A
B
C
D
E
F
Français
HYDRAULIC CIRCUIT (R.A.I. - R.S.I.)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
Water tank flow
Water tank return
Central heating flow
Central heating return
Cold water inlet
Cold water outlet
Discharge valve
Safety valve
Automatic by-pass
Three-way motor valve
Circulator
Water pressure switch
Expansion vessel
Primary NTC gauge
Main exchanger
Burner
Gas valve
Water tank (available upon request)
Portugûes
English
B
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
E
CIRCUITO HIDRÁULICO (R.A.I. - R.S.I.)
Alimentación caldera
Retorno caldera
Ida calefacción
Retorno calefacción
Entrada agua fría
Salida agua caliente
A
B
C
D
E
F
122
A
CIRCUIT HYDRAULIQUE (R.A.I. - R.S.I.)
Départ chauffe-eau
Retour chauffe-eau
Départ chauffage
Retour chauffage
Entrée eau froide
Sortie eau chaude
Soupape de decharge
Soupape de sécurité
By-pass automatique
Moteur vanne à trois voies
Circulateur
Pressostat eau
Vase d’expansion
Sonde NTC chauffage
Echangeur primaire
Brûleur
Vanne gaz
Chauffe-eau (disponible à la demande)
CIRCUITO HIDRÁULICO (R.A.I. - R.S.I.)
Suprimento boiler
Retorno boiler
Suprimento aquecimento
Retorno aquecimento
Entrada da água fria
Saída da água quente
Srpski
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
Hrvatski
Válvula de vaciado
Válvula de seguridad
By-pass automático
Motor válvula tres vías
Circulador
Presostato agua
Vaso de expansión
Sonda NTC calefacción
Intercambiador primario
Quemador
Válvula gas
Caldera (se puede suministrar)
HIDRA
VLIČNA NAPELJ
AVA (R.A
.I
.I
.)
HIDRAVLIČNA
NAPELJA
(R.A.I
.I.. - R.S
R.S.I
.I.)
Topla voda v grelnik sanitarne vode
Povratni vod iz grelnika sanitarne vode
Dvižni vod - ogrevanje
Povratni vod - ogrevanje
Vstop hladne vode
Izstop tople vode
Ventil za izpraznitev
Varnostni ventil
Samodejni obok
Motor tripotnega ventila
Črpalka
Tlačno stikalo vode
Raztezna posoda
Tipalo NTC ogrevanja
Glavni izmenjevalnik
Gorilnik
Ventil plina
Grelnik sanitarne vode (dodatna oprema)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
Slovensky
Slovensko
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
KR
UG VODE (R.A
.I
.I
.)
KRUG
(R.A.I
.I.. - R.S
R.S.I
.I.)
Potis u bojler
Povrat iz bojlera
Potis vode za grejanje
Povrat vode za grejanje
Ulaz hladne vode
Izlaz hladne vode
Ventil za pražnjenje
Sigurnosni ventil
Automatska by-pass
Motor trosmernog ventila
Recirkulaciona pumpa sa ozrakom
Presostat za vodu
Ekspanziona posuda
NTC sonda grejanja
Glavni izmenjivać
Gorionik
Gasni ventil
Bojler (isporućuje se na zahtev)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
123
Válvula de esvaziamento
Válvula de segurança
By-pass automático
Motor da válvula de três vias
Circulador
Pressóstato da água
Tanque de expansão
Sonda NTC do aquecimento
Permutador principal
Queimador
Válvula do gás
Boiler (fornecido a pedido)
KR
UG VODE (R.A
.I
.I
.)
KRUG
(R.A.I
.I.. - R.S
R.S.I
.I.)
Potis u bojler
Povrat iz bojlera
Potis vode za grijanje
Povrat vode za grijanje
Ulaz hladne vode
Izlaz hladne vode
Ventil za pražnjenje
Sigurnosni ventil
Automatska premosnica
Motor trosmjernog ventila
Recirkulacijska crpka s oduškom
Presostat za vodu
Ekspanzijska posuda
NTC osjetnik grijanja
Glavni izmjenjivač
Plamenik
Plinski ventil
Bojler (isporučuje se na zahtjev)
HYDRA
ULICKÝ OBV
OD (R.A
.I
.I
.)
HYDRAULICKÝ
OBVOD
(R.A.I
.I.. - R.S
R.S.I
.I.)
Nábeh do zásobníka
Vratná zo zásobníka
Nábeh UK
Vratná UK
Prívod studenej vody
Výstup teplej vody
Vypúšťací ventil
Poistný ventil
Automatický BY-PASS
Motor trojcestného ventilu
Obeh. čerpadlo s odvzdušňovačom
Snímač tlaku okruhu UK
Expanzná nádoba
Primárna NTC sonda
Hlavný výmenník
Horák
Plynový ventil
Zásobník TÚV (na požiadanie)
MYNUTE C.A.I. DGT e
MYNUTE C.S.I. DGT e
124
MYNUTE R.A.I. DGT e
MYNUTE R.S.I. DGT e
125
Français
English
MULTI-WIRE DIAGRAM (C.A.I. - C.S.I.)
LA POLARISATION L-N EST CONSEILLEE
COULEURS
Bl Bleu
Ma Marron
Ne Noir
Ro Rouge
Bi Blanc
Vi Violet
Gi Jaune
V Vert
P1
Potentiomètre sélection température sanitaire
P2
Potentiomètre sélection température chauffage
P3
Sélecteur OFF- été - hiver - analyse de combustion
P4
Potentiomètre réglage minimum chauffage (uniquement
C.S.I.)
P5
Potentiomètre réglage maximum chauffage (s’il est prévu)
T.A.
Thermostat ambiance
T.F.
Thermostat fumées (uniquement C.A.I.)
P.F.
Pressostat fumées (uniquement C.S.I.)
T.L.
Thermostat limite
P.A.
Pressostat chauffage (eau)
FL.
Détecteur de débit sanitaire
S.R.
Sonde (NTC) température circuit primaire
S.S.
Sonde (NTC) température circuit sanitaire
JP1
Shunt sélection fonctionnement uniquement chauffage
JP2
Shunt mise à zéro minuterie chauffage
JP3
Shunt sélection MTN-GPL
JP4
Sélecteur thermostats sanitaire absolus
F
Fusible externe 2 A F
F1
Fusible 2 A F
E.A./R.
Electrode d’allumage/détection
RL1
Relais commande pompe
RL2
Relais commande ventilateur (uniquement C.S.I.)
RL3
Relais commande moteur vanne trois voies
LED
LED vert: alimentation présente
LED rouge: signal anomalie
LED orange: clignotant fonction analyse combustion
MOD
Modulateur
P
Pompe
V
Ventilateur (uniquement C.S.I.)
3V
Servomoteur vanne 3 voies
CP04X
Carte commande
TRF1
Transformateur
OPE
Opérateur vanne gaz
CN1-CN11 Connecteurs
ACF01X
Module d’allumage et de contrôle flamme
TRX
Transformateur d’allumage à distance
ME
Bornier pour branchements externes
CPVIS
Afficheur numérique
Portugûes
Español
L-N POLARISATION IS RECOMMENDED
COLOURS
Bl Blue
Ma Brown
Ne Black
Ro Red
Bi White
Vi Violet
Gi Yellow
V Green
P1
Potentiometer domestic hot water temperature selection
P2
Potentiometer central heating temperature selection
P3
OFF - summer - winter - flue cleaner selector
P4
Potentiometer heating to minimum regulation (only C.S.I.
model)
P5
Potentiometer heating to maximum regulation (where applicable)
T.A.
Ambient thermostat
T.F.
Fumes thermostat (only C.A.I. model)
P.F.
Fumes pressure switch (only C.S.I. model)
T.L.
Limit thermostat
P.A.
Heating pressure switch (water)
FL.
Domestic hot water flow switch
S.R.
Primary circuit temperature gauge (NTC)
S.S.
Hot water system temperature gauge (NTC)
JP1
Jumper for selecting central heating only
JP2
Central heating timer reset jumper
JP3
Natural gas-LPG selection jumper
JP4
Absolute domestic hot water thermostats selector
F
External fuse 2 A F
F1
Fuse 2 A F
E.A./R.
Ignition/control electrode
RL1
Pump control relay
RL2
Fan control relay (only C.S.I. model)
RL3
Three-way valve motor control relay
RL4
Ignition relay
LED
Green light for power ON
Red light indicating problem
Flashing orangew light flue cleaner function
MOD
Modulator
P
Pump
V
Fan (only C.S.I. model)
3V
3-way valve servomotor
CP04X
Electronic control board
TRF1
Transformer
OPE
Gas valve operator
CN1-CN11 Connecting connectors
ACF01X
Flame ignition and control module
TRX
Remote control ignition transformer
ME
Terminal box for external connections
CPVIS
Digital display
SCHÉMA ÉLECTRIQUE
MULTIFILAIRE (C.A.I. - C.S.I.)
ESQUEMA ELÉCTRICO
MULTIFILAR (C.A.I. - C.S.I.)
LA POLARIZACIÓN L-N SE ACONSEJA
COLORES
Bl Azul
Ma Marrón
Ne Negro
Ro Rojo
Bi Blanco
Vi Violeta
Gi Amarillo V Verde
P1
Potenciómetro selección temperatura agua sanitaria
P2
Potenciómetro selección temperatura calefacción
P3
Selector OFF - verano - invierno - análisis de la combustión
P4
Potenciómetro regulación mínima calefacción (sólo C.S.I.)
P5
Potenciómetro regulación máxima calefacción (cuando
esté previsto)
T.A.
Termostato ambiente
T.F.
Termostato humos (sólo C.A.I.)
P.F.
Presostato humos (sólo C.S.I.)
T.L.
Termostato límite
P.A.
Presostato calefacción
FL.
Flusostato circuito sanitario
S.R.
Sonda (NTC) temperatura circuito primario
S.S.
Sonda (NTC) temperatura circuito agua sanitaria
JP1
Puente selección funcionamiento sólo calefacción
JP2
Puente reset timer calefacción
JP3
Puente selección MTN-GPL
JP4
Selector termostatos agua sanitaria absolutos
F
Fusible exterior 2 A F
F1
Fusible 2 A F
E.A./R.
Electrodo encendido/detección
RL1
Relé mando bomba
ESQUEMA ELÉCTRICO
MULTIFIO (C.A.I. - C.S.I.)
ACONSELHA-SE A POLARIZAÇÃO L-N
CORES
Bl Azul
Ma Marrom
Ne Preto
Ro Vermelho
Bi Branco
Vi Roxo
Gi Amarelo V Verde
P1
Potenciómetro de selecção da temperatura da água quente
P2
Potenciómetro da selecção da temperatura de aquecimento
P3
Selector OFF - verão - inverno - análise da combustão
P4
Potenciómetro de regulação temperatura mínima do aquecimento (só C.S.I.)
P5
Potenciómetro de regulação temperatura máxima do
aquecimento
T.A.
Termóstato do ambiente
T.F.
Termóstato dos fumos (só C.A.I.)
P.F.
Pressostato dos fumos (só C.S.I.)
T.L.
Termóstato limitador
P.A.
Pressóstato do aquecimento (água)
FL.
Fluxóstato da água quente
S.R.
Sonda (NTC) da temperatura do circuito principal
S.S.
Sonda (NTC) da temperatura do circuito da água quente
JP1
Ponte de selecção de funcionamento só aquecimento
JP2
Ponte de colocação em zero do timer do aquecimento
JP3
Ponte de selecção MTN-GPL
JP4
Selector dos termóstatos absolutos da água quente
F
Fusível externo 2 A F
F1
Fusível 2 A F
E.A./R.
Eléctrodo ligação/controle
126
RL1
RL2
RL3
RL4
LED
Relé de comando da bomba
Relé de comando do ventilador (só C.S.I.)
Relé de comando do motor da válvula de três vias
Relé de permissão de ligação
Luz indicadora verde de alimentação presente
Luz indicadora vermelha de assinalação de anomalia
Luz indicadora laranja lampejante da função de análise da
combustão
MOD
Modulador
P
Bomba
V
Ventilador (só C.S.I.)
3V
Servomotor da válvula de 3 vias
CP04X
Placa de comando
TRF1
Transformador
OPE
Operador da válvula do gás
CN1-CN11 Conectores
ACF01X
Módulo de acendimento e de controlo da chama
TRX
Transformador de acendimento remoto
ME
Quadro de bornes para ligações externas
CPVIS
Visor digital
Hrvatski
Relé mando ventilador (sólo C.S.I.)
Relé mando motor válvula tres vías
Relé consenso encendido
verde: alimentación presente
rojo: señalización anomalía
naranja: intermitente función análisis combustión
MOD
Modulador
P
Bomba
V
Ventilador (sólo C.S.I.)
3V
Servomotor válvula de 3 vías
CP04X
Tarjeta mando
TRF1
Transformador
OPE
Operador válvula gas
CN1-CN11 Conectores
ACF01X
Módulo de encendido y control llama
TRX
Transformador de encendido remoto
ME
Regleta para conexiones externas
CPVIS
Visualizador digital
Slovensko
RL2
RL3
RL4
LED
LEGEND
A ELEKTRIČNE
LEGENDA
.S
.I
.)
SHEME (C
.A
.I
(C.A
.A.I
.I.. - C
C.S
.S.I
.I.)
PREPOR
UČUJE SE POLARIZA
CIJ
A L-N
PREPORUČUJE
POLARIZACIJ
CIJA
BOJE
Bl Plavo
Ma Smeđe
Ne Crno
Ro Crveno
Bi Bijelo
Vi Ljubičasto Gi Žuto
V Zeleno
P1
Potenciometar za izbor temperature sanitarne vode
P2
Potenciometar za izbor temperaure za grijanje
P3
Izbornik OFF-ljeto-zima-dimnjačar
P4
Potenciometar za regulaciju minimuma grijanja (samo
C.S.I.)
P5
Potenciometar za regulaciju maksimuma grijanja
T.A.
Sobni termostat
T.F.
Termostat dimnih plinova (samo C.A.I.)
P.F.
Presostat dimnih plinova (samo C.S.I.)
T.L.
Granični termostat
P.A.
Presostat na vodi za grijanje
FL.
Protočna sklopka na sanitarnoj vodi
S.R.
NTC osjetnik u primarnom krugu
S.S.
NTC osjetnik u krugu sanitarne vode
JP1
Premosnik za izbor rada samo grijanje
JP2
Premosnik za isključivanje programatora grijanja
JP3
Premosnik za izbor plina zemni plin - UNP
JP4
Izbornik termostata sanitarne vode apsolutni
F
Vanjski osigurač 2 A F
F1
Osigurač 2 A F
E.A./R.
Elektroda za paljenje/nadzor plamena
RL1
Upravljački relej crpke
RL2
Upravljački relej ventilatora (samo C.S.I.)
RL3
Upravljački relej trosmjernog ventila
RL4
Relej za dozvolu paljenja
LED
Zeleno svijetlo - uključeno napajanje
Crveno svijetlo - signalizacija nepravilnosti
Trepćuće narančasto svijetlo - funkcija analize izgaranja
MOD
Modulator
P
Crpka
V
Ventilator (samo C.S.I.)
3V
Servomotor trosmjenog ventila
CP04X
Upravljačka kartica
TRF1
Transformator
OPE
Upravljanje plinskim ventilom
CN1-CN11 Konektori
ACF01X
Modul za paljenje i nadzor paljenja
TRX
Odvojeni transformator za paljenje
ME
Redna stezaljka za vanjske priključke
CPVIS
Digitalni pokaznik
Slovensky
Srpski
PRIPOR
OČENO JE UPOŠTEV
ATI POLARIZA
CIJO F-N
PRIPOROČENO
UPOŠTEVA
POLARIZACIJO
BARVE
BAR
VE
Bl Modra
Ma Rjava
Ne Črna
Ro Rdeča
Bi Bela
Vi Vijoličasta Gi Rumena V Zelena
P1
Potenciometer temperature sanitarne vode
P2
Potenciometer temperature vode za ogrevanje
P3
Stikalo OFF (Izključeno)-poletje-zima-dimnikar
P4
Potenciometer najmanjše moči ogrevanja (samo C.S.I.)
P5
Potenciometer največje moči ogrevanja
T.A.
Sobni termostat
T.F.
Termostat dimnih plinov (samo C.A.I.)
P.F.
Tlačno stikalo dimnih plinov (samo C.S.I.)
T.L.
Mejni termostat
P.A.
Tlačno stikalo vode (ogrevanje)
FL.
Stikalo pretoka za sanitarni krog
S.R.
Tipalo (NTC) temperature primarnega kroga
S.S.
Tipalo (NTC) temperature sanitarnega kroga
JP1
Mostiček za izključitev segrevanja sanitarne vode
JP2
Mostiček za brisanje timerja za ogrevanje
JP3
Mostiček za izbiro metan-U.N.P.
JP4
Termostati sanitarne vode absolutno
F
Zunanja varovalka 2 AF
F1
Varovalka 2 AF
E.A./R.
Elektroda za vžig in nadzor plamena
RL1
Krmilni rele črpalke
RL2
Krmilni rele ventilatorja (samo C.S.I.)
RL3
Krmilni rele motorja 3 potnega ventila
RL4
Rele pogoja za vžig
LED
Zelena sign. svetilka - električno napajanje
Rdeča sign. svetilka - zastoj
Oranžna utripajoča - analiza zgorevanja
MOD
Modulator
P
Črpalka
V
Ventilator (samo C.S.I.)
3V
Motor 3 potnega ventila
CP04X
Krmilno vezje
TRF1
Transformator
OPE
Pogon ventila plina
CN1-CN11 Sponke
ACF01X
Modul za vžig in nadziranje plamena
TRX
Daljinski transformator vžiga
ME
Sponke za zunanje priključitve
CPVIS
Digitalni prikazovalnik
VIŠEPOLNA ELEKTRIČNA
.S
.I
.)
SHEM
.A
.I
SHEMA (C
(C.A
.A.I
.I.. - C
C.S
.S.I
.I.)
VIŠEPOLNA ELEKTRIČNA
SHEM
.A
.I
.S
.I
.)
SHEMA (C
(C.A
.A.I
.I.. - C
C.S
.S.I
.I.)
PREPOR
UCUJE SE POLARIZA
CIJ
A L-N
PREPORUCUJE
POLARIZACIJ
CIJA
BOJE
Bl Plavo
Ma Smeđe
Ne Crno
Ro Crveno
Bi Belo
Vi Ljubićasto Gi Žuto
V Zeleno
P1
Potenciometar za izbor temperature sanitarne vode
P2
Potenciometar za izbor temperaure za grejanje
MUL
TIKÁBLO
VÁ ELEKTRICKÁ
MULTIKÁBLO
TIKÁBLOV
SCHÉM
.A
.I
.S
.I
.)
SCHÉMA (C
(C.A
.A.I
.I.. - C
C.S
.S.I
.I.)
POLARIZÁ
CI
A „L-N“ JE PO
VINNÁ
POLARIZÁCI
CIA
POVINNÁ
FARBY
Bl Modrá
Ma Hnedá
Ne Čierna
Ro Červená
Bi Biela
Vi Fialová
Gi Žltá
V Zelená
P1
Potenciometer voľby teploty TUV
P2
Potenciometer voľby teploty vykurovania
127
P3
P4
P5
T.A.
T.F.
P.F.
T.L.
P.A.
FL.
S.R.
S.S.
JP1
JP2
JP3
JP4
F
F1
E.A./R.
RL1
RL2
RL3
RL4
LED
Prepínač OFF - leto- zima - analyza spalín
Potenciometer regulácie minima vykurovania (iba C.S.I.)
Potenciometer regulácie maxima vykurovania
Priestorový termostat
Spalinový termostat (iba C.A.I.)
Presostat spalín (iba C.S.I.)
Limitný termostat okruhu UK
Snímač tlaku vody okruhu UK
Snímač prietoku TUV
Sonda (NTC) teplota okruhu UK
Sonda (NTC) teplota systému TUV
Most selekcie prevádzky len vykurovanie
Most nulovania časovača vykurovania
Mostík výberu Zemný plyn - LPG
Volič termostatov sanitárnych absolútnych
Externá poistka 2 A F
Poistka 2 A F
Elektróda zapaľovania/ionizačná
Relé ovládania čerpadla
Relé ovládania ventilátora (iba C.S.I.)
Relé ovládania motora trojcestného ventilu
Relé zapaľovania
LED zelená - prevádzka
LED červená - signál poruchy
LED žltá blikajúca - funkcia „analýzy spalín“
MOD
Modulátor
P
Čerpadlo
V
Ventilátor (iba C.S.I.)
3V
Servomotor trojcestného ventilu
CP04X
Doska ovládania
TRF1
Transformátor
OPE
Operátor plynového ventilu
CN1-CN11 Konektory zapojenia
ACF01X
Modul zapaľovania a kontroly plameňa
TRX
Zapaľovací transformátor
ME
Svorkovnica s externými zapojeniami
CPVIS
Digitálny displej
Français
Birač OFF-leto-zima-dimnjačar
Potenciometar za regulaciju minimuma grejanja (samo
C.S.I.)
P5
Potenciometar za regulaciju maksimuma grejanja
T.A.
Sobni termostat
T.F.
Termostat dimnih gasova (samo C.A.I.)
P.F.
Presostat dimnih gasova (samo C.S.I.)
T.L.
Granični termostat
P.A.
Presostat na vodi za grejanje
FL.
Flusostat
S.R.
NTC sonda u primarnom krugu
S.S.
NTC sonda u krugu sanitarne vode
JP1
Most za izbor rada samo grejanje
JP2
Most za isključivanje programatora grejanja
JP3
Most za izbor gasa zemni gas - TNG
JP4
Birač termostata sanitarne vode apsolutni
F
Vanjski osigurač 2 A F
F1
Osigurač 2 A F
E.A./R.
Elektroda za paljenje/kontrolu plamena
RL1
Upravljački relej pumpe
RL2
Upravljački relej ventilatora (samo C.S.I.)
RL3
Upravljački relej trosmernog ventila
RL4
Relej za dozvolu paljenja
LED
Zeleno svetlo - uključeno napajanje
Crveno svetlo - signalizacija nepravilnosti
Trepčuće naranđasto svetlo - funkcija analize sagorevanja
MOD
Modulator
P
Pumpa
V
Ventilator (samo C.S.I.)
3V
Servomotor trosmenog ventila
CP04X
Upravljačka kartica
TRF1
Transformator
OPE
Upravljanje gasnim ventilom
CN1-CN11 Konektori
ACF01X
Modul za paljenje i nadzor paljenja
TRX
Odvojeni transformator za paljenje
ME
Redna stezaljka za vanjske priključke
CPVIS
Digitalni pokazivac
English
P3
P4
MULTI-WIRE DIAGRAM (R.A.I. - R.S.I.)
P2
P3
P4
Potentiometer central heating temperature selection
OFF-summer-winter-flue cleaner selector
Potentiometer heating to minimum regulation (only R.S.I.
model)
P5
Potentiometer heating to maximum regulation (where
applicable)
T.A.
Ambient thermostat
T.F.
Fumes thermostat (only R.A.I. model)
P.F.
Fumes pressure switch (only R.S.I. model)
T.L.
Limit thermostat
P.A.
Heating pressure switch
T.Boll.
Water tank thermostat
S.R.
Primary circuit temperature gauge (NTC)
JP1
Jumper for selecting central heating only
JP2
Central heating timer reset function
JP3
Natural gas-LPG selection jumper
JP4
Absolute domestic hot water thermostats selector
F
External fuse 2 A F
F1
Fuse 2 A F
E.A./R.
Ignition/control electrode
RL1
Pump control relay
RL2
Fan control relay (only R.S.I. model)
RL3
Three-way valve motor control relay
RL4
Ignition relay
LED
Green light for power ON
Red light indicating problem
Flashing orange light flue cleaner function
MOD
Modulator
P
Pump
V
Fan (only R.S.I. model)
3V
3-way valve servomotor
CP04X
Electronic control board
TRF1
Transformer
OPE
Gas valve operator
CN1-CN11 Connecting connectors
ACF01X
Flame ignition and control module
TRX
Remote control ignition transformer
ME
Terminal box for external connections
CPVIS
Digital display
P2
P3
P4
SCHÉMA ÉLECTRIQUE
MULTIFILAIRE (R.A.I. - R.S.I.)
Potentiomètre sélection température chauffage
Sélecteur OFF- été - hiver - analyse de combustion
Potentiomètre réglage minimum chauffage (uniquement
R.S.I.)
P5
Potentiomètre réglage maximum chauffage (s’il est prévu)
T.A.
Thermostat ambiance
T.F.
Thermostat fumées (uniquement R.A.I.)
P.F.
Pressostat fumées (uniquement R.S.I.)
T.L.
Thermostat limite
P.A.
Pressostat chauffage
T.Boll.
Thermostat chauffe-eau
S.R.
Sonde (NTC) température circuit primair
JP1
Shunt sélection fonctionnement uniquement chauffage
JP2
Shunt mise à zéro minuterie chauffage
JP3
Shunt sélection MTN-GPL
JP4
Sélecteur thermostats sanitaire absolus
F
Fusible externe 2 A F
F1
Fusible 2 A F
E.A./R.
Electrode d’allumage/détection
RL1
Relais commande pompe
RL2
Relais commande ventilateur (uniquement R.S.I.)
RL3
Relais commande moteur vanne trois voies
RL4
Relais autorisation allumage
LED
LED vert: alimentation présente
LED rouge: signal anomalie
LED orange: clignotant fonction analyse combustion
MOD
Modulateur
P
Pompe
V
Ventilateur (uniquement R.S.I.)
3V
Servomoteur vanne 3 voies
CP04X
Carte commande
TRF1
Transformateur
OPE
Opérateur vanne gaz
CN1-CN11 Connecteurs de connexion
ACF01X
Module d’allumage et de contrôle flamme
TRX
Transformateur d’allumage à distance
ME
Bornier pour branchements externes
CPVIS
Afficheur numérique
128
Portugûes
Español
ESQUEMA ELÉCTRICO
MULTIFILAR (R.A.I. - R.S.I.)
P2
P3
P4
P5
T.A.
T.F.
P.F.
T.L.
P.A.
T.Boll.
S.R.
JP1
JP2
JP3
JP4
F
F1
E.A./R.
RL1
RL2
RL3
RL4
LED
MOD
P
V
3V
CP04X
P2
P3
P4
Potenciómetro da selecção da temperatura de aquecimento
Selector OFF - verão - inverno - análise da combustão
Potenciómetro de regulação mínimo do aquecimento (só
R.S.I.)
P5
Potenciómetro de regulação temperatura máxima do
aquecimento (quando for previsto)
T.A.
Termóstato do ambiente
T.F.
Termóstato dos fumos (só R.A.I)
P.F.
Pressóstato dos fumos (só R.S.I.)
T.L.
Termóstato limitador
P.A.
Pressóstato de aquecimento
T.Boll.
Termóstato do boiler
S.R.
Sonda (NTC) da temperatura do circuito principal
JP1
Ponte de selecção do funcionamento só aquecimento
JP2
Ponte de colocação em zero do timer do aquecimento
JP3
Ponte de selecção MTN-GPL
JP4
Selector dos termóstatos absolutos da água quente
F
Fusível externo 2 A F
F1
Fusível 2 A F
E.A./R.
Eléctrodo de ligação/controle
RL1
Relé de comando da bomba
RL2
Relé de comando do ventilador (só R.S.I.)
RL3
Relé de comando do motor da válvula de três vias
RL4
Relé de permissão de ligação
LED
Luz indicadora verde de alimentação presente
Luz indicadora vermelha de assinalação de anomalia
Luz indicadora laranja lampejante da função de análise da
combustão
MOD
Modulador
P
Bomba
V
Ventilador (só R.S.I.)
3V
Servomotor da válvula de 3 vias
CP04X
Placa de comando
TRF1
Transformador
OPE
Operador da válvula do gás
CN1-CN11 Conectores de ligação
ACF01X
Módulo de acendimento e de controlo da chama
TRX
Transformador de acendimento remoto
ME
Quadro de bornes para ligações externas
CPVIS
Visor digital
Hrvatski
Potenciómetro selección temperatura calefacción
Selector OFF-verano-invierno-análisis de la combustión
Potenciómetro regulación mínima calefacción (sólo R.S.I.)
Potenciómetro regulación máxima calefacción (cuando
esté previsto)
T.A.
Termostato ambiente
T.F.
Termostato humos (sólo R.A.I.)
P.F.
Presostato humos (sólo R.S.I.)
T.L.
Termostato límite
P.A.
Presostato calefacción
T.Boll.
Termostato caldera
S.R.
Sonda (NTC) temperatura circuito primario
JP1
Puente selección funcionamiento sólo calefacción
JP2
Puente reset timer calefacción
JP3
Puente selección MTN-GPL
JP4
Selector termostatos agua sanitaria absolutos
F
Fusible exterior 2 A F
F1
Fusible 2 A F
E.A./R.
Electrodo encendido/detección
RL1
Relé mando bomba
RL2
Relé mando ventilador (sólo R.S.I.)
RL3
Relé mando motor válvula tres vías
RL4
Relé consenso encendido
LED
verde: alimentación presente
rojo: señalización anomalía
naranja: intermitente función análisis combustión
MOD
Modulador
P
Bomba
V
Ventilador (sólo R.S.I.)
3V
Servomotor válvula de 3 vías
CP04X
Tarjeta mando
TRF1
Transformador
OPE
Operador válvula gas
CN1-CN11 Conectores
ACF01X
Módulo de encendido y control llama
TRX
Transformador de encendido remoto
ME
Regleta para conexiones externas
CPVIS
Visualizador digital
Slovensko
P2
P3
P4
P5
ESQUEMA ELÉCTRICO
MULTIFIO (R.A.I. - R.S.I.)
LEGEND
A ELEKTRIČNE
LEGENDA
SHEME (R.A
.I
.I
.)
R.S.I
.I.)
(R.A.I
.I.. - R.S
Potenciometer temperature vode za ogrevanje
Stikalo OFF (Izključeno)-poletje-zima-dimnikar
Potenciometer najmanjše moči ogrevanja (samo R.S.I.)
Potenciometer največje moči ogrevanja)
Sobni termostat
Termostat dimnih plinov (samo R.A.I.)
Tlačno stikalo dimnih plinov (samo R.S.I.)
Mejni termostat
Tlačno stikalo vode (ogrevanje)
Termostat grelnika sanitarne vode
Tipalo (NTC) temperature primarnega kroga
Mostiček za izključitev segrevanja sanitarne vode
Mostiček za brisanje timerja za ogrevanje
Mostiček za izbiro metan-U.N.P.
Termostati sanitarne vode absolutno
Zunanja varovalka 2 AF
Varovalka 2 AF
Elektroda za vžig in nadzor plamena
Krmilni rele črpalke
Krmilni rele ventilatorja (samo R.S.I.)
Krmilni rele motorja 3 potnega ventila
Rele pogoja za vžig
Zelena sign. svetilka - električno napajanje
Rdeča sign. svetilka - zastoj
Oranžna utripajoča - analiza zgorevanja
Modulator
Črpalka
Ventilator (samo R.S.I.)
Motor 3 potnega ventila
Krmilno vezje
P2
P3
P4
P5
T.A.
T.F.
P.F.
T.L.
P.A.
T.Boll.
S.R.
JP1
JP2
JP3
JP4
F
F1
E.A./R.
RL1
RL2
RL3
RL4
LED
MOD
P
V
3V
129
VIŠEPOLNA ELEKTRIČNA
SHEM
.I
.I
.)
.I.. - R.S
R.S.I
.I.)
SHEMA (R.A
(R.A.I
Potenciometar za izbor temperaure za grijanje
Izbornik OFF-ljeto-zima-dimnjačar
Potenciometar za regulaciju minimuma grijanja (samo
R.S.I.)
Potenciometar za regulaciju maksimuma grijanja
Sobni termostat
Termostat dimnih plinova (samo R.A.I.)
Presostat dimnih plinova (samo R.S.I.)
Granični termostat
Presostat na vodi za grijanje
Termostat bojlera
NTC osjetnik u primarnom krugu
Premosnik za izbor rada samo grijanje
Premosnik za isključivanje programatora grijanja
Premosnik za izbor plina zemni plin - UNP
Izbornik termostata sanitarne vode apsolutni
Vanjski osigurač 2 A F
Osigurača 2 A F
Elektroda za paljenje/nadzor plamena
Upravljački relej crpke
Upravljački relej ventilatora (samo R.S.I.)
Upravljački relej trosmjernog ventila
Relej za dozvolu paljenja
Zeleno svijetlo - uključeno napajanje
Crveno svijetlo - signalizacija nepravilnosti
Trepćuće narančasto svijetlo - funkcija analize izgaranja
Modulator
Crpka
Ventilator (samo R.S.I.)
Servomotor trosmjenog ventila
Transformator
Pogon ventila plina
Sponke
Modul za vžig in nadziranje plamena
Daljinski transformator vžiga
Sponke za zunanje priključitve
Digitalni prikazovalnik
CP04X
TRF1
OPE
CN1-CN11
ACF01X
TRX
ME
CPVIS
Slovensky
Srpski
TRF1
OPE
CN1-CN11
ACF01X
TRX
ME
CPVIS
VIŠEPOLNA ELEKTRIČNA
.I
.)
SHEM
.I
SHEMA (R.A
(R.A.I
.I.. - R.S
R.S.I
.I.)
P2
P3
P4
Potenciometar za izbor temperaure za grejanje
Birač OFF-leto-zima-dimnjačar
Potenciometar za regulaciju minimuma grejanja (samo
R.S.I.)
P5
Potenciometar za regulaciju maksimuma grejanja
T.A.
Sobni termostat
T.F.
Termostat dimnih gasova (samo R.A.I.)
P.F.
Presostat dimnih gasova (samo R.S.I.)
T.L.
Granični termostat
P.A.
Presostat na vodi za grejanje
T.Boll.
Termostat bojlera
S.R.
NTC sonda u primarnom krugu
JP1
Most za izbor rada samo grejanje
JP2
Most za isključivanje programatora grijanja
JP3
Most za izbor gasa zemni gas - TNG
JP4
Birač termostata sanitarne vode apsolutni
F
Vanjski osigurač 2 A F
F1
Osigurača 2 A F
E.A./R.
Elektroda za paljenje/kontrolu plamena
RL1
Upravljački relej pumpe
RL2
Upravljački relej ventilatora (samo R.S.I.)
RL3
Upravljački relej trosmernog ventila
RL4
Relej za dozvolu paljenja
LED
Zeleno svetlo - uključeno napajanje
Crveno svetlo - signalizacija nepravilnosti
Trepčuće naranđasto svetlo - funkcija analize sagorevanja
MOD
Modulator
P
Pumpa
V
Ventilator (samo R.S.I.)
3V
Servomotor trosmenog ventila
CP04X
Upravljačka kartica
TRF1
Transformator
OPE
Upravljanje gasnim ventilom
CN1-CN11 Konektori
ACF01X
Modul za paljenje i nadzor paljenja
TRX
Odvojeni transformator za paljenje
ME
Redna stezaljka za vanjske priključke
CPVIS
Digitalni pokazivac
P2
P3
P4
P5
T.A.
T.F.
P.F.
T.L.
P.A.
T.Boll.
S.R.
JP1
JP2
JP3
JP4
F
F1
E.A./R.
RL1
RL2
RL3
RL4
LED
Upravljačka kartica
Transformator
Upravljanje plinskim ventilom
Konektori
Modul za paljenje i nadzor paljenja
Odvojeni transformator za paljenje
Redna stezaljka za vanjske priključke
Digitalni pokaznik
MUL
TIKÁBLO
VÁ ELEKTRICKÁ
MULTIKÁBLO
TIKÁBLOV
.I
.)
SCHÉM
.I
SCHÉMA (R.A
(R.A.I
.I.. - R.S
R.S.I
.I.)
Potenciometer voľby teploty vykurovania
Prepínač OFF –leto- zima-analyza spalín
Potenciometer regulácie minima vykurovania (iba R.S.I.)
Potenciometer regulácie maxima vykurovania
Priestorový termostat
Spalinový termostat (iba R.A.I.)
Presostat spalín (iba R.S.I.)
Limitný termostat okruhu UK
Snímač tlaku vody okruhu UK
Termostat zásobníka
Sonda (NTC) teplota okruhu UK
Most selekcie prevádzky len vykurovanie
Most nulovania časovača vykurovania
Mostík výberu Zemný plyn - LPG
Volič termostatov sanitárnych absolútnych
Externá poistka 2 A F
Poistka 2 A F
Elektróda zapaľovania/ionizačná
Relé ovládania čerpadla
Relé ovládania ventilátora (iba R.S.I.)
Relé ovládania motora trojcestného ventilu
Relé zapaľovania
LED zelená - prevádzka
LED červená - signál poruchy
LED žltá blikajúca - funkcia „analýzy spalín“
MOD
Modulátor
P
Čerpadlo
V
Ventilátor (iba R.S.I.)
3V
Servomotor trojcestného ventilu
CP04X
Doska ovládania
TRF1
Transformátor
OPE
Operátor plynového ventilu
CN1-CN11 Konektory zapojenia
ACF01X
Modul zapaľovania a kontroly plameňa
TRX
Zapaľovací transformátor
ME
Svorkovnica s externými zapojeniami
CPVIS
Digitálny displej
130
1
2
2
b
Français
English
a
CONNECTING THE
AMBIENT THERMOSTAT
Branchement thermostat ambiance
a Branchement base.
1) Cavalier thermostato ambience
2) 2AF fusible
Connecting the ambient thermostat
a Normal connection.
1) Ambient thermostat jumper
2) 2AF fuse
b
Le thermostat d’ambiance doit être placé de la façon indiquée
sur le schéma après avoir ôté le cavalier placé sur le bornier à
6 pôles. Les contacts du thermostat d’ambiance doivent être
dimensionnés pour V=230 Volt.
2) 2AF fusible.
Portugûes
Fit he ambient thermostat as shown in the diagram after
removing the jumper on the 6-pin terminal board. The ambient
thermostat contacts must be suitable for V=230 Volt.
2) 2AF fuse
Español
b
BRANCHEMENTS
THERMOSTAT D’AMBIANCE
CONEXIONES DEL
TERMOSTATO AMBIENTE
CONEXÕES DO
TERMÓSTATO DO AMBIENTE
Conexión termostato ambiente
a Conexión base.
1) Puente termostato ambiente
2) 2AF fusible
Conexão do termóstato do ambiente
a Conexão de base.
1) Ponte termóstato do ambiente
2) Fusível 2AF
b
b
O termóstato do ambiente deverá ser inserido como está
indicado no esquema, depois de ter retirado a ponte existente
na caixa de derivações de 6 pólos. Os contactos do termóstato
do ambiente devem ser dimensionados para V=230 Volt.
2) Fusível 2AF.
Hrvatski
Slovensko
El termostato ambiente se instalará como se indica en el
esquema, después de haber quitado el puente situado en la
bornera de 6 polos. Los contactos del termostato ambiente se
tienen que dimensionar para V=230 Volt.
2) 2AF fusible
PRIKLJUČITEV
ATA
TERMOSTA
SOBNEGA TERMOST
SP
AJ
ANJE
SPAJ
AJANJE
ATA
TERMOSTA
SOBNOG TERMOST
Spaja
nje sobnog ter
mosta
Spajanje
termosta
a
Osnovno spajanje.
1) Premosnik sobnog termostata
2) Osigurač 2AF
b
b
Sobni termostat se spaja kako je prikazano na shemi, nakon
što se skine premosnik na šesteropolnoj rednoj stezaljki. Kontakti
sobnog termostata moraju biti dimenzionirani za V=230 Volt.
2) Osigurač 2AF.
Srpski
Sobni termostat priključite kakor na shemi, po odstranitvi
mostička na 6 polni sponki. Spoji sobnega termostata morajo
biti dimenzionirani za napetost U=230 Volt.
2) Varovalka 2AF
Slovensky
Pr
iključite
v sobneg
a ter
mosta
ta
Priključite
iključitev
sobnega
termosta
mostata
a Osnovna priključitev.
1) Mostiček sobnega termostata
2) Varovalka 2AF
SP
AJ
ANJE
SPAJ
AJANJE
ATA
TERMOSTA
SOBNOG TERMOST
Spaja
nje sobnog ter
mosta
ta
Spajanje
termosta
mostata
a
Osnovno spajanje.
1) Most sobnog termostata
2) Osigurač 2AF
b
Sobni termostat se spaja kako je prikazano na semi, nakon
što se skine most na šesteropolnoj rednoj stezaljci. Kontakti
sobnog termostata moraju biti dimenzionisani za V=230 Volt.
2) Osigurač 2AF.
PRIPOJENIE
PRIEST
OR
OVÉHO TERMOST
ATU
PRIESTOR
ORO
TERMOSTA
Pr
ipojenie pr
iestor
ového ter
mosta
tu
Pripojenie
priestor
iestoro
termosta
mostatu
a Základné zapojenie.
1) Vidlica termostatu okolia
2) Poistka 2AF
b
131
Termostat okolia je vložený tak ako je uvedené na schéme, po
odstránení mostíka v 6 poli svorkovnice. Kontakty termostatu
okolia musia byť nastavené na V=230 Volt.
2) Poistka 2AF.
c
CONNECTING WATER TANK
(only R.A.I. - R.S.I. models)
CONEXIONE A UNA CALDERA
(sólo R.A.I. - R.S.I.)
Conexión a una eventual caldera por control remoto (sólo para
R.A.I. y R.S.I.)
c El termostato de la caldera se instalará como se indica en el
esquema.
2) 2AF fusible
d
O termóstato do boiler e o termóstato do ambiente deverão
ser inseridos como está indicado no esquema, depois de ter
retirado a ponte existente na caixa de derivações de 6 pólos.
2) Fusível 2AF
Hrvatski
Slovensko
PRIKLJUČITEV ZUNANJEGA GRELNIKA
SANIT
ARNE VODE (sa
mo R.A
.I
.I
.)
(samo
R.A.I
.I.. - R.S
R.S.I
.I.)
SANITARNE
Pr
iključite
v morebitneg
a zuna
njeg
a g
relnika sa
nitar
ne vvode
ode
Priključite
iključitev
morebitnega
zunanjeg
njega
grelnika
sanitar
nitarne
mo R.A
.I
.I
.)
(Samo
R.A.I
.I.. in R.S
R.S.I
.I.)
(Sa
c Termostat grelnika sanitarne vode priključite tako, kakor kaže
shema.
2) Varovalka 2AF
SP
AJ
ANJE OD
VOJENOG BOJLERA
SPAJ
AJANJE
ODV
(sa
mo R.A
.I
.I
.)
(samo
R.A.I
.I.. - R.S
R.S.I
.I.)
Spaja
nje e
ventua
lnog odv
ojenog bojler
a (sa
mo R.A
.I
.I
.)
Spajanje
ev
entualnog
odvojenog
bojlera
(samo
R.A.I
.I.. - R.S
R.S.I
.I.)
c Termostat bojlera se spaja kako je označano na shemi.
2) Osigurač 2AF
d
Termostat bojlera i sobni termostat se spajaju kako je prikazano
na shemi nakon što se ukloni postojeći premosnik na
šesteropolnoj rednoj stezaljki.
2) Osigurač 2AF
Slovensky
Termostat grelnika sanitarne vode in sobni termostat priključite
po odstranitvi mostička s sponke 6 tako, kakor kaže shema.
2) Varovalka 2AF
Srpski
CONEXÕES DO BOILER REMOTO
(só R.A.I. – R.S.I.)
Conexão eventual do boiler remoto (só para R.A.I. e R.S.I.)
c O termóstato do boiler deverá ser inserido como está indicado
no esquema.
2) Fusível 2AF
El termostato de la caldera y el termostato ambiente se
instalarán como se indica en el esquema, después de haber
quitado el puente que está en la bornera de 6 polos.
2) 2AF fusible
d
CONNEXIONS DU CHAUFFE-EAU
(uniquement R.A.I. - R.S.I.)
Connexion éventuelle chauffe-eau commandé à distance
(uniquement R.A.I. et R.S.I.)
c Le thermostat du chauffe-eau sera placé de la façon indiquée
par le schéma.
2) 2AF fusible
d Le thermostat du chauffe-eau et le thermostat d’ambiance
doivent être placés de la façon indiquée sur le schéma après
avoir ôté le cavalier placé sur le bornier à 6 pôles.
2) 2AF fusible
Portugûes
Español
Connecting the water tank (only for R.A.I. and R.S.I. models)
c Fit the water tank thermostat as shown in the diagram.
2) 2AF fuse
d Fit the water tank thermostat and the ambient thermostat as
shown in the diagram after removing the jumper on the 6-pin
terminal board.
2) 2AF fuse
d
2
d
Français
English
2
SP
AJ
ANJE OD
VOJENOG BOJLERA
SPAJ
AJANJE
ODV
(sa
mo R.A
.I
.I
.)
(samo
R.A.I
.I.. - R.S
R.S.I
.I.)
PRIPOJENIE EXTERNÉHO ZÁSOBNÍKA
VOD
Y (ib
a pre modely R.A
.-R.S
.I
.)
ODY
(iba
R.A.I
.I.-R.S
.-R.S.I
.I.)
.I
.I
.)
Spaja
nje e
ventua
lnog odv
ojenog bojler
a (sa
mo R.A
.I
R.S.I
.I.)
Spajanje
ev
entualnog
odvojenog
bojlera
(samo
R.A.I
.I.. - R.S
c Termostat bojlera se spaja kako je označeno na šemi.
2) Osigurač 2AF
a R.A
.I
.I
.)
Pripojenie externého zásobníka vody (ib
(iba
R.A.I
.I.. a R.S
R.S.I
.I.)
c Osaďte termostat zásobníka tak, ako je uvedené v schéme.
2) Poistka 2AF
d
d
Termostat bojlera i sobni termostat se spajaju kako je prikazano
na šemi nakon što se ukloni postoječi most na šesteropolnoj
rednoj stezaljci.
2) Osigurač 2AF
132
Osaďte termostat zásobníka a priestorový termostat tak, ako
je uvedené v schéme po odstránení mostíka zo 6. poľa
svorkovnice.
2) Poistka 2AF
600
500
400
B (mbar)
300
200
100
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
Français
English
A (l/h)
CIRCULATOR RESIDUAL HEAD
A - Débit (l/h)
B - Prévalence résiduelle (mbar)
La prévalence résiduelle de l’installation de chauffage est représentée en fonction du débit sur le graphique ci-dessous. Le
dimensionnement des tuyauteries de l’installation de chauffage doit
être effectué en tenant compte de la valeur de la prévalence résiduelle disponible. N’oubliez pas que la chaudière fonctionne correctement si on a une circulation d’eau suffisante dans l’échangeur du chauffage. Dans ce but la chaudière est équipée d’un bypass automatique qui régularise le débit de l’eau dans l’échangeur
du chauffage en fonction des conditions de l’installation.
A - Capacity (l/h)
B - Residual head (mbar)
Portugûes
Español
The residual head for CH system is shown in the following diagram, depending on capacity. CH pipes are to be dimensioned
considering residual head value available. Remember that boiler
properly operates if water circulation in heat exchanger is sufficient. To this purpose, the boiler is equipped with an automatic bypass which regulates proper water capacity to heat exchanger under any system condition.
ALTURA DE ELEVACIÓN
RESIDUAL DEL CIRCULADOR
Srpski
Hrvatski
DOBA
VNA VISINA
DOBAVNA
CIJSKE CRPKE
CIRKULACIJSKE
CIRKULA
A - Pr
o to
k (l/h)
Pro
tok
B - Preosta
la dob
a vna vvisina
isina (mb
ar)
Preostala
doba
(mbar)
Na gornjoj slici je prikazana raspoloživa dobavna visina za
instalaciju grijanja u funkciji protoka. Instalacija grijanja mora biti
dimenzionirana na temelju raspoložive dobavne visine. Potrebno
je imati na umu da će kotao pravilno raditi samo onda, kada je
protok vode kroz izmjenjivač dovoljan. U tu svrhu je kotao
opskrbljen automatskim premosnim ventilom, koji osigurava
pravilan protok vode kroz izmjenjvač u bilo kojim radnim uvjetima
instalacije.
Slovensky
Slovensko
PRESEŽNI TLAK ČRP
ALKE
ČRPALKE
RASPOLO
ŽIVI NAPOR
RASPOLOŽ
CIJSKE PUM
CIRKULACIJSKE
PUMPE
CIRKULA
A - Pr
o to
k (l/h)
Pro
tok
B - Raspo
lož
por (mb
ar)
Raspolož
ložiivi na
napor
(mbar)
Na gornjoj slici je prikazan raspoloživi napor za instalaciju grejanja
u funkciji protoka. Instalacija grejanja mora biti dimenzionisana na
temelju raspoloživog napora. Potrebno je imati na umu da će kotao
pravilno raditi samo onda, kada je protok vode kroz izmjenjivač
dovoljan. U tu svrhu je kotao opremljen automatskim by-pass
ventilom, koji osigurava pravilan protok vode kroz izmenjvač u
bilo kojim radnim uslovima instalacije.
ALTURA DE ELEVAÇÃO
RESIDUAL DO CIRCULADOR
A - Vazão (l/h)
B - Altura de elevação residual (mbar)
A altura de elevação residual para a instalação de aquecimento
está representada, em função da vazão, pelo gráfico abaixo.
As dimensões dos tubos da instalação de aquecimento devem ser
executados considerando o valor da altura de elevação residual
disponível. Deve-se considerar que a caldeira funciona correctamente se no trocador do aquecimento existe uma circulação de
água suficiente. Com este objectivo a caldeira possui um by-pass
automático que providencia a regulação certa da vazão da água
no trocador do aquecimento em qualquer condição de instalação.
A - Caudal (l/h)
B - Altura de elevación residual (mbar)
La altura de elevación residual para la instalación de la calefacción
está representada, en función del caudal, por el siguiente gráfico.
El dimensionamiento de las tuberías de la instalación de la
calefacción se tiene que efectuar teniendo en cuenta el valor de la
altura de elevación disponible. Hay que tener en cuenta que la
caldera funciona correctamente si en el intercambiador de la
calefacción existe una suficiente circulación de agua. Para ello, la
caldera está equipada con un by-pass automático que regula el
correcto caudal del agua en el intercambiador de la calefacción
suficiente bajo cualquier condición de la instalación.
A - Preto
k (l/h)
Pretok
B - Presež
ek tla
ka (mb
ar)
Preseže
tlaka
(mbar)
Diagram prikazuje presežek tlaka, ki je glede na pretok na voljo
napeljavi za ogrevanje.
Cevi napeljave za ogrevanje morajo biti dimenzionirane na presežek
tlaka, ki je napeljavi na voljo.
Poudarjamo, da kotel pravilno deluje, če je v izmenjevalniku pravilen
pretok vode.
V ta namen je kotel opremljen s samodejnim obtokom, ki za vsak
tip napeljave zagotavlja pravilen pretok vode skozi izmenjevalnik
za ogrevanje.
PRÉVALENCE RÉSIDUELLE
DU CIRCULATEUR
ZOST
ATK
OVÁ MERNÁ
ZOSTA
TKO
ČERP
ACI
A PRÁC
ČERPA
CIA
PRÁCA
A - Pr
ieto
k (l/h)
Prieto
ietok
B - Zvyšk
ov á pre
vaha (mb
ar)
Zvyško
prev
(mbar)
Zostatková merná čerpacia práca pre vykurovacie zariadenie je
vyjadrená vo vzťahu k prietoku, týmto diagramom. Dimenzovanie
potrubia vykurovacieho zariadenia musí byť vykonané v súlade
s hodnotou disponibilnej zvyškovej kapacity. Kotol funguje správne
ak je vo výmenníku dostatočná cirkulácia vzduchu. Na tento účel
je kotol vybavený automatickým BY-PASS ktorý prevedie reguláciu
správnosti prietoku vody vo výmenníku v akýchkoľvek
podmienkach zariadenia.
133
Cod. 10026706 - 50/04 - ed. 1
Download

MYNUTE CAI - CSI DGT e - APS