1. Spoločenské z m e n y a a k t u á l n y v ý v o j p r a c o v n é h o p r á v a . . .
2. Sloboda ako základ zmluvnej slobody v p r a c o v n o m p r á v e
3. Z m l u v n á sloboda v p r a c o v n o m p r á v e
3.1 Sloboda výberu zmluvného partnera
3.2 Sloboda uzavretia zmluvy
3.3 Sloboda určenia obsahu zmluvy
3.4 Sloboda skončenia zmluvy
3.5 Sloboda vo výbere zmluvnej formy
4. P r a c o v n ý p o m e r a p r a c o v n á z m l u v a
4.1 Pracovná zmluva a pojem zamestnanec
5. P r a c o v n á z m l u v a
5.1 Pracovná zmluva - pojem
5.2 Formálne náležitosti pracovnej zmluvy
5.3 Podstatné obsahové zložky pracovnej zmluvy
5.3.1 Deň nástupu do práce
5.3.2 Druh práce, na ktorý sa zamestnanec
prijíma
a jeho stručná charakteristika
5.3.3 Miesto výkonu práce (obec a organizačná
časí
alebo inak určené miesto)
5.3.4 Mzdové podmienky,
v kolektívnej
ak nie sú dohodnuté
zmluve
5.4 Pravidelné obsahové náležitosti pracovnej zmluvy
5.4.1 Skúšobná doba
6. Osobitné d r u h y p r a c o v n ý c h zmlúv
6.1 Pracovná zmluva na určitú dobu
6.2 Pracovná zmluva na kratší pracovný čas
6.3 Pracovná zmluva pri domáckej práci a telepráci
6.3.1 Odlišnosti pri výkone domáckej práce a
6.4 Pracovná zmluva pri príležitostnej práci
6.5 Pracovná zmluva pri nepravidelnej výpomoci
6.6 Pracovná zmluva pri práci na zavolanie
telepráce....
6.7 Manažérska zmluva
6.8 Zmluva o výkone detskej práce
7. A b s e n c i a písomnej f o r m y p r a c o v n e j z m l u v y
7.1 Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie
8. Dohody o p r á c a c h v y k o n á v a n ý c h m i m o p r a c o v n é h o p o m e r u .
8.1 Dohoda o vykonaní práce
8.2 Dohoda o pracovnej činnosti
8.3 Dohoda o brigádnickej práci študentov
Download

Pracovna zmluva / Jan Matlak