Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
1. Zmluvné strany
Oprávnená strana: DESTA, a. s., 8. mája 16, 017 01 Považská Bystrica,
zastúpená JUDr. Miroslavem Liška
Povinné strana: STAVODĚL, v. o. s., Mánesova 5, 120 65 Praha 2,
v zastúpení Ing. Dominika Zachem
2. Predmet záväzku
Predmetom budúcej zmluvy o dielo je výstavba továrenské haly na výrobu vysokozdvižných vozíkov v
Děčíně. Zmluva o dielo bude uzatvorená najneskôr do troch rokov od podpísania tejto zmluvy.
3. Zánik záväzku
V prípade, že okolnosti sa od vzniku tejto zmluvy neplánované a podstatným spôsobom zmení,
povinnosť uzavrieť zmluvu o dielo zanikne. Povinné strana však musí túto zmenu oznámiť bez
zbytočného odkladu, inak môže oprávnená strana požadovať náhradu škody.
4. Ostatné ustanovenia
Všetky stavebné materiály budú účtované podľa veľkoobchodných cien platných v deň uzavretia
zmluvy o dielo. Dotknutá strana je povinná vyzvať záväznú stranu k uzavretiu zmluvy o dielo
najmenej štvrť roka pred jej plnením. Ďalšie náležitosti zmluvy o dielo sa budú riadiť podľa
obchodného zákonníka.
Každá zmluvná strana dostane túto zmluvu v jednom vyhotovení. Obidve zmluvné strany potvrdzujú
súhlas s touto zmluvu podpisom.
Považská Bystrica 28. novembra 2010
Oprávnená strana
Autentické strana
(vlastnoručný podpis)
(vlastnoručný podpis)
dopísať: titul meno priezvisko
titul meno priezvisko
Download

3.ha vzor zmluva o budúcej zmluve.pdf