Priezvisko a meno
Miesto narodenia
Bydlisko
Zmeny bydliska
Škola
Zmeny školy
Prichádza na žiadosť
nar.
mat. reč.
trieda
Rodinná anamnéza
Rodičia vlastní
nevlastní
Otec: meno priezvisko
Vek
Vek rodiča pri narodení kl.
Vzdelanie
Povolanie
Pracovisko
Súrodenci:
Poradie súr.
1.
2.
3.
rok uzavretia manželstva
príbuzenský vzťah
Matka: /slob/
Úmrtie:
Vek
Pohlavie
Potraty:
Škola
Pozn.
Finančná a bytová úroveň rodiny
Počet osôb v spoločnej domácnosti
Charakteristika rodinného spolužitia
Forma výchovy
Výchovné prostredie
MŠ
Vzťah medzi súrodencami
Choroby v rodine
matka
ŠD
otec
Osobná anamnéza
Dieťa želané
neželané
Pôrod
Priebeh tehot.: rizikové
v norme
dĺžka
váha
Raný vývin
Dojčenie
Sedenie
Dentícia
Spánok
Rečový vývin
Sociálny vývin
Emocionálny vývin
Povahové vlastnosti
Prekonané choroby
Státie
Chôdza
Hygienické návyky
Lateralita:
Zrak:
Sluch
Zlozvyky
Telesné zvláštnosti
Súčasný zdravotný stav
Traumatizujúce udalosti
Denný režim
Reakcia dieťaťa na výchovné metódy
Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre potreby CPPPaP v Prešove za účelom poskytovania poradenskopsychologickej a preventívnej starostlivosti môjmu dieťaťu v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
Download

Priezvisko a meno Rodinná anamnéza Matka: /slob/ Súrodenci