ŠTATÚT
FAKULTY ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA
SLOVENSKEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ UNIVERZITY
V NITRE
2012
OBSAH
Strana
ČASŤ PRVÁ - ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
Článok 2
Názov a sídlo fakulty
Článok 3
Vznik a postavenie fakulty
Článok 4
Rozsah samosprávnej pôsobnosti a práva fakulty
Článok 5
Vnútorné predpisy fakulty
3
3
3
3
4
4
ČASŤ DRUHÁ - ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA A PRACOVNÉ MIESTA
Článok 6
Článok 7
Súčasti fakulty
Štruktúra pracovných miest
5
5
6
ČASŤ TRETIA - AKADEMICKÁ OBEC A SAMOSPRÁVNE ORGÁNY
FAKULTY
Článok 8
Akademická obec
Článok 9
Akademická samospráva
Článok 10
Akademický senát fakulty
Článok 11
Pôsobnosť akademického senátu fakulty
Článok 12
Dekan
Článok 13
Vedecká rada fakulty
Článok 14
Pôsobnosť vedeckej rady fakulty
Článok 15
Disciplinárna komisia fakulty
6
6
7
7
9
9
10
10
11
ČASŤ ŠTVRTÁ - ĎALŠIE ORGÁNY FAKULTY
Článok 16
Prodekani
Článok 17
Poradné orgány dekana
11
11
12
ČASŤ PIATA - ŠTÚDIUM NA FAKULTE
Článok 18
Základná charakteristika systému vzdelávania
Článok 19
Rámcové podmienky prijatia na štúdium
Článok 20
Podmienky štúdia cudzincov
Článok 21
Školné a poplatky spojené so štúdiom
Článok 22
Sociálna podpora študentov z vlastných zdrojov
Článok 23
Akademické práva a povinnosti študentov
12
12
13
13
14
15
15
ČASŤ ŠIESTA - INSÍGNIE A AKADEMICKÉ OBRADY
Článok 24
Insígnie fakulty
Článok 25
Akademické obrady
16
16
17
ČASŤ SIEDMA – ZAMESTNANCI A PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY
Článok 26
Zamestnanci SPU zaradení na FZKI
Článok 27
Základné zásady pracovnoprávnych vzťahov na SPU
17
17
18
ČASŤ ÔSMA – PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 28
Prechodné a záverečné ustanovenia
18
18
26.6.2012
2
Časť prvá
Základné ustanovenia
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
1. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (ďalej len „FZKI SPU v Nitre“ alebo
„fakulta“) je v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
súčasťou verejnej vysokej školy Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
(ďalej len „SPU“ alebo „univerzita“).
2. Hlavné úlohy fakulty sú poskytovanie vysokoškolského vzdelávania na základe
vedeckých poznatkov a tvorivého vedeckého bádania.
3. Fakulta v zmysle § 22 ods. 1 zákona
a) prispieva k plneniu poslania SPU a zúčastňuje sa na plnení jej hlavných úloh vo
vymedzenej oblasti poznania, ktorú vyjadruje jej názov,
b) rozvíja študijné odbory a uskutočňuje študijné programy v týchto odboroch,
c) vykonáva v súlade so svojim zameraním výskumnú, vývojovú a umeleckú alebo
ďalšiu tvorivú činnosť.
Článok 2
Názov a sídlo fakulty
Názov fakulty: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Sídlo fakulty : Tulipánová 7, 949 76 Nitra
FZKI je oprávnená používať v bežnom styku skrátený názov „ FZKI SPU v Nitre“.
Cudzojazyčné ekvivalenty názvu FZKI sú:
latinský názov : Fakultas horticulturae et regiotecturae
anglický názov : Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
nemecký názov : Fakultät für Gartenbau und Landplanung
5. Fakulta používa okrúhlu pečiatku so štátnym znakom a textom: „Slovenská
poľnohospodárska univerzita v Nitre – Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva“
v zmysle platnej legislatívy na tieto dokumenty:
a) rozhodnutia o prijatí uchádzača na štúdium, rozhodnutia o neprijatí uchádzača
na štúdium,
b) rozhodnutia o vylúčení zo štúdia,
c) rozhodnutia o priznaní sociálneho štipendia,
d) na iné dokumenty používané za verejnú listinu.
Na bežné administratívne písomnosti možno použiť obdĺžnikovú pečiatku bez
štátneho znaku.
1.
2.
3.
4.
Článok 3
Vznik fakulty
1. Fakulta bola zriadená na základe návrhu vedenia Vysokej školy poľnohospodárskej
a následne schválená Akademickým senátom Vysokej školy poľnohospodárskej dňa 8.
3. 1995.
26.6.2012
3
2. Akreditačná komisia ako poradný orgán vlády SR podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č.
172/90 Zb. o vysokých školách a § 4 písm. a) nariadenia vlády SR č. 422/90 Zb.
o akreditačnej komisii vyjadrila súhlas so zriadením FZKI VŠP v Nitre dňa 24. 3.
1995.
3. Fakulta sa člení na nižšie organizačné jednotky. Postavenie, názvy, organizačnú
štruktúru, práva a povinnosti jednotlivých organizačných jednotiek vymedzuje jej
organizačný poriadok.
Článok 4
Rozsah samosprávnej pôsobnosti a práva fakulty
1. Orgány akademickej samosprávy FZKI SPU v Nitre majú právo v mene SPU v Nitre
rozhodovať alebo konať v týchto veciach:
a) určovanie ďalších podmienok prijatia na štúdium a rozhodovanie v prijímacom
konaní na študijné programy uskutočňované na fakulte,
b) vytváranie nových akreditovaných študijných programov a ich uskutočňovanie na
fakulte v súlade so zákonom,
c) rozhodovanie vo veciach týkajúcich sa akademických práv a povinností študentov
zapísaných na štúdium podľa študijných programov uskutočňovaných na fakulte,
d) predkladanie návrhov na uzatváranie, zmeny a zrušovanie pracovnoprávnych
vzťahov,
e) predkladanie návrhov na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov,
f) predkladanie návrhov na udelenie čestného titulu profesor emeritus a doctor
honoris causa
g) vykonávanie podnikateľskej činnosti podľa pravidiel určených v Štatúte SPU,
h) spolupráca s inými vysokými školami, právnickými osobami a fyzickými osobami,
a to aj so zahraničnými, v oblastiach, v ktorých fakulta pôsobí, v rozsahu a za
podmienok určených v Štatúte SPU.
2. Do samosprávnej pôsobnosti fakulty ďalej patrí:
a) vnútorná organizácia fakulty,
b) príprava a predkladanie návrhov počtov prijímaných uchádzačov o štúdium na
fakulte, v súlade s Článkom 17 ods. 3 Štatútu SPU,
c) organizácia štúdia v súlade so Študijným poriadkom SPU,
d) určovanie zamerania a organizovanie výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo
ďalšej tvorivej činnosti,
e) návrh štruktúry a počtu pracovných miest zamestnancov SPU zaradených na
fakulte,
f) voľba členov orgánov akademickej samosprávy fakulty,
g) uskutočňovanie zahraničných vzťahov a aktivít v oblastiach, v ktorých fakulta
pôsobí, v súlade so zmluvami medzi SPU a príslušnou partnerskou inštitúciou,
h) nakladanie s finančnými prostriedkami pridelenými fakulte univerzitou
a s finančnými prostriedkami, ktoré fakulta inak získala, na plnenie svojich úloh.
Fakulta sa tiež vyjadruje k nakladaniu s majetkom univerzity, ktorý slúži na
plnenie jej úloh.
26.6.2012
4
Článok 5
Vnútorné predpisy fakulty
1. Vnútorné predpisy fakulty upravujú záležitosti fakulty, ktoré patria do jej
samosprávnej pôsobnosti a jej vzťah k SPU, ak nie sú upravené zákonom.
2. Fakulta vydáva tieto vnútorné predpisy:
a) Štatút FZKI SPU v Nitre,
b) Organizačný poriadok FZKI SPU v Nitre,
c) Zásady volieb do AS FZKI SPU v Nitre,
d) Rokovací poriadok AS FZKI SPU v Nitre,
e) Rokovací poriadok VR FZKI SPU v Nitre.
3. FZKI SPU v Nitre sa riadi týmito vnútornými predpismi SPU:
a) Študijný poriadok SPU,
b) Pracovný poriadok SPU,
c) Disciplinárny poriadok SPU,
d) Rokovací poriadok disciplinárnej komisie SPU,
e) Štipendijný poriadok SPU.
4. Štatút fakulty, študijný poriadok a pracovný poriadok podliehajú schváleniu
akademickým senátom univerzity. Štatút fakulty, študijný poriadok a pracovný
poriadok nadobúda platnosť dňom schválenia v Akademickom senáte SPU. Ostatné
vnútorné predpisy okrem rokovacieho poriadku vedeckej rady fakulty nadobúdajú
platnosť ich schválením v Akademickom senáte fakulty. Rokovací poriadok vedeckej
rady fakulty nadobúda platnosť jeho schválením vo vedeckej rade fakulty.
Časť druhá
Organizačná štruktúra a pracovné miesta
Článok 6
Súčasti fakulty
1. Fakulta sa člení na katedry, dekanát a centrá.
2. Katedry:
a) Katedra biometeorológie a hydrológie,
b) Katedra biotechniky zelene,
c) Katedra krajinného inžinierstva,
d) Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav,
e) Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva,
f) Katedra záhradnej a krajinnej architektúry,
g) Katedra zeleninárstva.
3. Dekanát:
a) sekretariát dekana,
b) študijné oddelenie,
c) oddelenie pre vedu a výskum.
4. Centrá:
a) Centrum informačných a komunikačných technológií FZKI (ďalej len „Centrum
IKT“),
26.6.2012
5
b) Centrum medzinárodných programov a celoživotného vzdelávania (ďalej len
„Centrum programov a CŽV“).
Článok 7
Štruktúra pracovných miest
1. Na fakulte sa vypracováva vnútorná systemizácia pracovných miest.
2. Systemizácia obsahuje počet pracovných miest, ich štruktúru a predpokladané
mzdové náklady.
3. Návrh systemizácie pracovných miest navrhuje v nadväznosti na organizačnú
štruktúru FZKI SPU v Nitre, objem finančných prostriedkov FZKI SPU v Nitre,
hlavné úlohy FZKI SPU v Nitre dekan rektorovi SPU. Návrh predkladá dekan na
schválenie AS FZKI SPU v Nitre (ďalej len „AS FZKI").
4. Spôsob určovania počtu a štruktúry pracovných miest je v nadväznosti na počet
študentov jednotlivých študijných programov, vedecko-výskumnej činnosti
a prevádzkových potrieb fakulty.
5. Počet funkčných miest profesorov a docentov schvaľuje AS FZKI na základe návrhu
dekana.
6. Systemizácia v zmysle ods. 3 sa vykonáva podľa potreby a každú zmenu schvaľuje
AS FZKI.
7. Pri určovaní počtu a štruktúry pracovných miest možno tiež využiť výsledky
vnútorného auditu vykonaného na SPU aj odbornou inštitúciou.
Časť tretia
Akademická obec a samosprávne orgány fakulty
Článok 8
Akademická obec
1. Akademická obec FZKI (ďalej len „AO FZKI“) je základom akademickej samosprávy
fakulty. Volí a odvoláva členov Akademického senátu FZKI (ďalej len „AS FZKI“).
2. AO FZKI tvoria vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci a ďalší zamestnanci
s vysokoškolským vzdelaním, ktorí sú v pracovnom pomere na ustanovený týždenný
pracovný čas (zamestnanecká časť akademickej obce) a študenti zapísaní na
študijných programoch uskutočňovaných na fakulte (študentská časť akademickej
obce).
3. Členstvo v AO FZKI vzniká dňom nástupu do práce alebo dňom zápisu na štúdium.
4. Členstvo v AO FZKI zaniká dňom ukončenia pracovného pomeru, alebo dňom
zníženia pracovného úväzku pod ustanovený týždenný pracovný čas, skončením alebo
prerušením štúdia.
5. Členovia AO FZKI majú právo navrhnúť kandidátov do volieb kandidáta na dekana.
26.6.2012
6
Článok 9
Akademická samospráva
1. Základom akademickej samosprávy je akademická obec fakulty.
2. Orgánmi akademickej samosprávy fakulty sú:
a) akademický senát fakulty,
b) dekan,
c) vedecká rada fakulty (ďalej len „VR FZKI“),
d) disciplinárna komisia fakulty pre študentov (ďalej len „disciplinárna komisia
fakulty“).
Článok 10
Akademický senát fakulty
1. Pôsobnosť AS FZKI, jeho právne postavenie vymedzuje §26 a §27 zákona.
Podrobnosti o spôsobe voľby, odvolávania a o vnútornej organizácií upravujú ďalšie
vnútorné predpisy FZKI, a to najmä Zásady volieb do AS FZKI a Rokovací poriadok
FZKI.
2. AS FZKI je jej samosprávnym zastupiteľským orgánom. Má 15 členov, z toho jednu
tretinu tvoria študenti.
3. AS FZKI sa člení na zamestnaneckú časť a na študentskú časť. Členov
zamestnaneckej časti AS FZKI volia v priamych tajných voľbách členovia
zamestnaneckej časti AO FZKI. Členov študentskej časti AS FZKI volia v tajných
voľbách členovia študentskej časti AO FZKI. Členom zamestnaneckej časti AS FZKI
môže byť len člen zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty. Členom
študentskej časti AS FZKI môže byť len člen študentskej časti AO FZKI.
4. Funkcia člena AS FZKI je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana,
prodekana, kvestora a tajomníka fakulty.
5. Funkčné obdobie člena zamestnaneckej časti AS FZKI je najviac štvorročné. Funkčné
obdobie člena študentskej časti AS FZKI je najviac dvojročné.
6. Zasadnutia AS FZKI sú verejné. Dekan alebo v jeho zastúpení prodekan alebo
tajomník fakulty a rektor má právo vystúpiť na zasadnutí v súlade s rokovacím
poriadkom AS FZKI kedykoľvek o to požiadajú. Na žiadosť dekana alebo rektora je
predseda AS FZKI povinný bezodkladne, najneskôr však do 14 dní, zvolať zasadnutie
AS FZKI. Ak tak predseda AS FZKI neurobí, zvolá zasadnutie AS FZKI dekan.
7. Členstvo v AS FZKI zaniká:
a) skončením funkčného obdobia člena,
b) vymenovaním člena do niektorej z funkcií uvedených v odseku 4,
c) skončením pracovného pomeru s SPU u členov zamestnaneckej časti AS FZKI
a prerušením alebo skončením štúdia u členov študentskej časti AS FZKI,
d) vzdaním sa funkcie člena,
e) odvolaním člena z funkcie akademickou obcou,
f) smrťou člena.
8. Ak zaniklo členovi AS FZKI členstvo pred skončením funkčného obdobia podľa
odseku 7 písm. b) až f), zvolí zodpovedajúca časť AO FZKI na uvoľnené miesto
nového člena AS FZKI, ktorého funkčné obdobie trvá do konca funkčného obdobia
člena, ktorému členstvo predčasne zaniklo.
26.6.2012
7
9. AS FZKI volí kandidáta na dekana spravidla najmenej dva mesiace pred skončením
jeho funkčného obdobia. AS FZKI na základe výsledkov volieb predkladá písomný
návrh na vymenovanie dekana rektorovi SPU.
10. Návrhy na dekana predkladajú AS FZKI členovia AO FZKI. Kandidáta na dekana volí
AS FZKI tajným hlasovaním. Kandidát na dekana FZKI je zvolený, ak získa
nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov AS FZKI. Každý člen AS FZKI má
jeden hlas. Hlas každého člena má rovnakú váhu.
11. Predseda AS FZKI môže na funkciu dekana FZKI kandidovať najskôr tri mesiace po
skončení funkcie predsedu AS FZKI.
12. Organizačné zabezpečenie volieb:
a) navrhnutí kandidáti na funkciu dekana, ktorí prijali kandidatúru, sa predstavia
akademickej obci na verejnom zasadnutí AO FZKI. Poradie ich vystúpenia sa
určí žrebom. Následne po skončení predstavovania kandidátov zasadne AS
FZKI a uskutoční voľbu kandidáta na dekana FZKI,
b) každý člen AS FZKI dostane jeden hlasovací lístok, na ktorom sú kandidáti
uvedení pod poradovým číslom v abecednom poradí a zakrúžkuje číslo
jedného z navrhovaných kandidátov, ktorému dáva svoj hlas. Iným spôsobom
vyplnený hlasovací lístok je neplatný.
c) ak niektorý z navrhnutých kandidátov získa nadpolovičnú väčšinu platných
hlasov zvolených členov AS FZKI, vyhlási ho predseda AS FZKI za
zvoleného,
d) v prípade, že ani jeden z navrhovaných kandidátov nezískal nadpolovičnú
väčšinu hlasov podľa písm. c), uskutoční sa druhé kolo volieb, do ktorého
postupujú dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov. Ak získajú rovnaký
počet hlasov viacerí, sú aj títo zahrnutí do druhého kola volieb ako kandidáti,
e) v prípade, že v druhom kole ani jeden z navrhovaných kandidátov nezískal
nadpolovičnú väčšinu hlasov podľa písm. c), uskutoční sa tretie kolo volieb, do
ktorého postupuje jeden kandidát, ktorý získal najvyšší počet hlasov. Ak
získajú rovnaký počet hlasov viacerí, sú aj títo zahrnutí do tretieho kola volieb
ako kandidáti,
f) ak ani v treťom kole nezíska žiaden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu
platných hlasov podľa písm. c), voľby sa ukončia a AS FZKI vypíše nové
voľby, ktoré sa uskutočnia podľa tohto volebného poriadku najneskôr do 15
dní. V opakovaných voľbách sa môžu zúčastniť aj kandidáti
z predchádzajúcich volieb,
g) ak AS FZKI zvolí kandidáta na dekana, predseda senátu zabezpečí zápisničné
a dokumentačné spracovanie výsledku volieb a predloží písomný návrh AS
FZKI na vymenovanie dekana rektorovi SPU.
13. Dekana vymenuje do funkcie rektor SPU v Nitre na základe písomného návrhu AS
FZKI predloženého predsedom AS FZKI.
14. AS FZKI rokuje o návrhu na odvolanie dekana, ak o to písomne požiada 1/2 všetkých
členov AS FZKI. Odvolanie dekana je právoplatné, ak v tajnom hlasovaní návrh získa
podporu najmenej 2/3 všetkých členov AS FZKI.
15. AS FZKI podá písomný návrh na odvolanie dekana, ak bol právoplatne odsúdený za
úmyselný trestný čin, alebo ak mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody.
26.6.2012
8
Článok 11
Pôsobnosť akademického senátu fakulty
1. Akademický senát fakulty
a) schvaľuje na návrh dekana vnútorné predpisy fakulty podľa článku 5 ods. 2 písm.
a), b) a na návrh predsedu AS FZKI schvaľuje vnútorné predpisy fakulty podľa
článku 5 ods. 2 písm. c) a d),
b) volí kandidáta na dekana, prípadne navrhuje odvolanie dekana z funkcie
a schvaľuje návrh rektora na odvolanie dekana; ak po odvolaní dekana alebo po
predčasnom skončení výkonu jeho funkcie z iných dôvodov fakulta nemá dekana,
navrhuje rektorovi osobu, ktorá má byť poverená výkonom funkcie dekana do
vymenovania nového dekana,
c) schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie prodekanov,
d) schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie členov VR FZKI,
e) schvaľuje návrh rozpočtu fakulty, ktorý predložil dekan a kontroluje nakladanie
s finančnými prostriedkami fakulty,
f) schvaľuje dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo
ďalšej tvorivej činnosti fakulty (ďalej len „dlhodobý zámer fakulty“ ) vypracovaný
v súlade s dlhodobým zámerom SPU v Nitre predložený dekanom po prerokovaní
vo VR FZKI a jeho aktualizáciu,
g) schvaľuje výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení fakulty
predloženú dekanom,
h) pred schválením vo VR SPU v Nitre prerokúva návrh študijných programov, ktoré
má uskutočňovať FZKI SPU v Nitre, predložený dekanom,
i) schvaľuje ďalšie podmienky na prijatie na štúdium študijných programov
uskutočňovaných FZKI SPU v Nitre predložené dekanom,
j) vyjadruje sa o návrhu dekana na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo
zrušenie pracovísk fakulty,
k) volí zástupcu fakulty do Rady vysokých škôl,
l) raz za rok podáva AO FZKI správu o svojej činnosti, ktorú vyvesí na verejne
prístupnom mieste a zverejnením na internetovej stránke fakulty,
m) vyjadruje sa k návrhom rektora na úkony podľa § 41 ods. 1 písm. a) až c) zákona
týkajúcich sa prevodu majetku alebo zriadenia vecného bremena, alebo
predkupného práva na majetok, ktorý slúži na plnenie úloh fakulty pred ich
predložením na schválenie AS SPU.
2. AS FZKI sa o otázkach uvedených v odseku 1 písm. b), c), d) a k) uznáša tajným
hlasovaním a v ostatných otázkach uvedených v odseku 1 rozhoduje tajným
hlasovaním, ak o tajnom hlasovaní v danej veci rozhodne.
Článok 12
Dekan
1. Dekan je predstaviteľom fakulty, riadi ju, zastupuje a koná vo veciach fakulty. Vo
veciach podľa § 23 ods. 1 zákona koná v mene SPU v Nitre. Dekan zodpovedá za
svoju činnosť AS FZKI. Dekan zodpovedá rektorovi za svoju činnosť vo veciach,
v ktorých koná v mene SPU, za hospodárenie fakulty a za svoju ďalšiu činnosť
v rozsahu určenom vnútornými predpismi univerzity.
2. Dekana vymenúva a odvoláva na návrh AS FZKI rektor. Rektor vymenuje za dekana
kandidáta navrhovaného AS FZKI, ak to nie je v rozpore so zákonom.
3. Z vlastného podnetu môže rektor so súhlasom AS FZKI odvolať dekana, ak dekan:
26.6.2012
9
4.
5.
6.
7.
8.
a) závažným spôsobom neplní svoje povinnosti,
b) hrubo alebo opakovane porušil vnútorné predpisy univerzity alebo fakulty, alebo
c) vážne poškodil záujem univerzity alebo fakulty.
Ak AS FZKI opakovane nesúhlasí s návrhom rektora na odvolanie dekana, môže
rektor odvolať dekana so súhlasom AS SPU, ak bola naplnená najmenej jedna
z podmienok podľa ods. 3.
Funkčné obdobie dekana je štvorročné. Tá istá osoba môže vykonávať funkciu dekana
najviac dve funkčné obdobia po sebe. Po odvolaní dekana alebo po predčasnom
skončení výkonu funkcie dekana vykonáva do vymenovania nového dekana funkciu
dekana osoba poverená rektorom na návrh AS FZKI.
Dekan predkladá AS FZKI na schválenie návrh rozpočtu fakulty.
Dekana zastupujú v ním určenom rozsahu prodekani.
Dekan vykonáva právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch u zamestnancov SPU
zaradených na fakulte v rozsahu a za podmienok určených v Štatúte SPU.
Článok 13
Vedecká rada fakulty
1. Vedecká rada fakulty je vrcholným orgánom FZKI SPU v Nitre v oblasti zvyšovania
úrovne a rozvoja výchovno-vzdelávacieho procesu, výskumu, vývoja, vedy a techniky.
2. VR FZKI môže mať najviac 31 členov.
3. Členov vedeckej rady vymenúva a odvoláva so súhlasom AS FZKI dekan. Funkčné
obdobie členov vedeckej rady je štvorročné.
4. Členmi vedeckej rady fakulty sú významní odborníci z oblastí, v ktorých fakulta
uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú
činnosť. Najmenej jednu štvrtinu a najviac jednu tretinu členov vedeckej rady fakulty
tvoria osoby, ktoré nie sú členmi AO SPU, ktorej je fakulta súčasťou.
5. Predsedom vedeckej rady fakulty je dekan.
6. Ďalšie podrobnosti činnosti VR FZKI upravuje Rokovací poriadok VR FZKI.
Článok 14
Pôsobnosť vedeckej rady fakulty
1. Vedecká rada fakulty:
a) prerokúva dlhodobý zámer fakulty vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom
SPU v Nitre,
b) hodnotí najmenej raz za rok úroveň fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti
vedy, techniky alebo umenia,
c) schvaľuje návrh študijných programov, ktoré má uskutočňovať fakulta; na
rokovanie vedeckej rady fakulty o návrhu študijných programov sú prizývaní
zástupcovia študentov určení študentskou časťou AS FZKI,
d) schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach pre
študijné programy uskutočňované na fakulte; schvaľuje školiteľov na
doktorandské štúdium,
e) prerokúva a predkladá vedeckej rade univerzity kritériá na získanie titulu docent
a kritériá na získanie titulu profesor,
f) prerokúva návrhy na udelenie titulu „docent“ a rozhoduje o ich výsledku,
g) prerokúva a predkladá vedeckej rade univerzity návrhy na vymenovanie
profesorov,
26.6.2012
10
h) prerokúva a predkladá vedeckej rade univerzity všeobecné kritériá na
obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na fakulte,
i) prerokúva a predkladá vedeckej rade univerzity konkrétne podmienky výberového
konania na obsadenie funkcií profesorov na fakulte,
j) prerokúva a predkladá vedeckej rade univerzity návrhy dekana na obsadenie
funkcií hosťujúcich profesorov,
k) schvaľuje na návrh predsedu vedeckej rady fakulty rokovací poriadok vedeckej
rady fakulty VR FZKI,
l) rokuje o otázkach, ktoré jej predloží predseda VR FZKI, alebo o otázkach, na
ktorých sa uznesie.
2. Vedecká rada fakulty rokuje o otázkach, ktoré jej predloží predseda vedeckej rady
fakulty.
Článok 15
Disciplinárna komisia fakulty
1. Disciplinárna komisia fakulty prerokúva disciplinárne priestupky študentov
zapísaných v študijnom programe uskutočňovanom na fakulte a predkladá návrh na
rozhodnutie dekanovi.
2. Členov disciplinárnej komisie fakulty a jej predsedu vymenúva z radov členov jej
akademickej obce po schválení AS FZKI dekan; polovicu členov tejto komisie tvoria
študenti.
3. Činnosť disciplinárnej komisie fakulty sa riadi Rokovacím poriadkom disciplinárnej
komisie SPU.
Časť štvrtá
Ďalšie orgány fakulty
Článok 16
Prodekani
1. Fakulta má najviac štyroch prodekanov.
2. Prodekanov vymenúva a odvoláva po schválení AS FZKI dekan. Funkčné obdobie
prodekanov je štvorročné a začína plynúť dňom ustanovenia do funkcie. Tá istá osoba
môže vykonávať funkciu prodekana fakulty najviac dve po sebe nasledujúce funkčné
obdobia. Ak AS FZKI nedá súhlas na vymenovanie prodekana, dekan ho môže
poveriť funkciou prodekana najviac na 6 mesiacov. Tú istú osobu môže poveriť len
raz.
1. Prodekani zastupujú dekana v nim určenom rozsahu.
2. Prodekani fakulty pôsobia najmä v nasledujúcich oblastiach činnosti:
a) vzdelávanie,
b) veda a výskum ,
c) zahraničné vzťahy a vzťahy s verejnosťou,
d) rozvoj fakulty.
26.6.2012
11
Článok 17
Poradné orgány dekana
3. Kolégium dekana je stálym poradným orgánom dekana. Stálymi členmi kolégia
dekana sú prodekani, tajomník, vedúci katedier, predseda AS FZKI, vedúci Centra
IKT, vedúci Centra programov a CŽV, predseda FO OZ PŠaV
a zástupca
študentského parlamentu. Dekan môže za člena kolégia dekana menovať aj ďalších
zamestnancov fakulty. Kolégium dekana prerokúva dôležité otázky činnosti a riadenia
fakulty.
4. Vedenie fakulty je užším poradným orgánom dekana, zloženým z prodekanov,
predsedu AS fakulty a tajomníka. Prerokúva podľa uváženia dekana operatívne otázky
činnosti a riadenia fakulty, ktoré vyžadujú kolektívne prerokovanie. Dekan môže na
zasadnutia vedenia fakulty prizývať podľa prerokovávaného programu aj ďalších
zamestnancov FZKI SPU v Nitre.
5. V prípade potreby zriaďuje dekan komisie, alebo svoje ďalšie poradné orgány. Tieto
možno zriadiť ako stále komisie alebo „ad hoc“. Postavenie a pôsobnosť stálych
poradných komisií dekana je vymedzená v Organizačnom poriadku FZKI SPU v Nitre
a v ďalších súvisiacich vnútorných predpisoch fakulty.
6. Orgány uvedené v ods. 1 až 2 tohto článku a zriadené podľa ods. 3 tohto článku sa
považujú za kolektívne orgány fakulty.
Časť piata
Štúdium na fakulte
Článok 18
Základná charakteristika systému vzdelávania
1.
2.
3.
4.
Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v rámci akreditovaných študijných
programov, ktoré sa uskutočňuje v troch stupňoch. Študijný program prvého stupňa
(I. stupeň) je bakalársky študijný program. Študijný program druhého stupňa (II.
stupeň) je inžiniersky študijný program. Študijný program tretieho stupňa (III.
stupeň) je doktorandský študijný program. Fakulta môže v spolupráci s inými
vysokými školami vrátane zahraničných vysokých škôl zabezpečovať spoločné
študijné programy, a to na základe dohody, ktorá vymedzí podmienky spolupráce.
Študijné programy uskutočňuje v nadväznosti na svoje činnosti v oblasti vedy,
techniky a výskumu v súlade s aktuálnym stavom a rozvojom týchto študijných
odborov.
Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v študijných programoch všetkých
troch stupňov, a to v dennej ako aj v externej forme štúdia. Štúdium v oboch
formách sa môže uskutočňovať metódou prezenčnou, dištančnou alebo
kombinovanou.
Organizácia všetkých stupňov a foriem vzdelávania je založená na kreditovom
systéme štúdia.
Fakulta poskytuje aj celoživotné vzdelávanie odplatnou formou v zmysle osobitných
predpisov. Celoživotné vzdelávanie sa realizuje najmä v externej forme štúdia.
26.6.2012
12
Štandardná dĺžka bakalárskeho študijného programu vrátane praxe je tri akademické
roky. Končí bakalárskou prácou a štátnou skúškou. Absolventom sa udeľuje
akademický titul „bakalár“ (v skratke „Bc.“).
6. Štandardná dĺžka inžinierskeho študijného programu vrátane praxe je dva
akademické roky. Končí diplomovou prácou a štátnou skúškou. Absolventom sa
udeľuje akademický titul „inžinier“ (v skratke „Ing.“).
7. Štandardná dĺžka štúdia doktorandského študijného programu je v dennej forme tri
roky, v externej forme päť rokov.
8. Doktorandské štúdium sa končí obhajobou dizertačnej práce. Absolventom sa
udeľuje akademický titul „doktor“ („philosophiae doctor“ v skratke „PhD.“).
9. Študijné programy schvaľuje VR FZKI po prerokovaní v AS FZKI.
10. Štúdium sa uskutočňuje v akademickom roku, ktorý začína 1. septembra bežného
roka a skončí sa 31. augusta nasledujúceho roka. Akademický rok sa člení na zimný
a letný semester.
11. Ďalšie podrobnosti o štúdiu na fakulte upravuje Študijný poriadok SPU v Nitre.
5.
Článok 19
Rámcové podmienky prijatia na štúdium
1. Štátny občan SR, občan členského štátu Európskej únie alebo štátov, ktoré sú
zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej
konfederácie (ďalej len „členské štáty“) a občan tretieho štátu má právo študovať na
SPU zvolený študijný program, ak splní základné podmienky prijatia na štúdium
podľa § 56 zákona a ďalšie podmienky prijatia na štúdium v zmysle § 57 zákona ods.1,
podmienky určené v dohode podľa § 54a a podmienky podľa § 58 ods.4.
2. Ďalšie podmienky prijatia na štúdium na návrh dekana schvaľuje AS FZKI.
3. Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov musia byť určené tak, aby
sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi, ktorí
preukázali najvyššiu mieru schopnosti na štúdium zvoleného študijného programu.
4. Fakulta zverejní údaje súvisiace s prijatím na štúdium v rozsahu a spôsobom, ktorý
ustanovuje zákon.
5. Podrobnosti o prijímacom konaní upravuje § 58 zákona.
Článok 20
Podmienky štúdia cudzincov
1. Cudzinec, ktorý nie je občanom členského štátu, Bieloruskej republiky, Bosny
a Hercegoviny, Čiernohorskej republiky, Macedónskej republiky, Moldavskej
republiky, Srbskej republiky alebo Ukrajiny alebo nemá trvalý pobyt v členskom štáte,
platí po celú dobu štúdia v zvolenom študijnom programe školné v osobitnej výške
určenej rektorom SPU. Ak ide o študenta študujúceho v rámci medzištátnej zmluvy,
školné a poplatky spojené so štúdiom sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy.
2. Zmluvu o odplatnom poskytovaní vzdelávacích služieb uzavrie s cudzincom rektor
SPU, na základe návrhu dekana príslušnej fakulty.
3. Výšku ročného školného pre cudzincov v študijných programoch vo všetkých troch
stupňoch v dennej a externej forme štúdia na nasledujúci akademický rok určí rektor
SPU na návrh dekana fakulty do 10. decembra príslušného kalendárneho roka. Školné je
26.6.2012
13
splatné v termíne stanovenom fakultou.
Školné je splatné najneskôr v deň zápisu cudzinca do príslušnej časti štúdia.
4. Výška bytného a stravného cudzinca v ŠD v príslušnom akademickom roku je rovnaká
ako cena bytného a stravného pre študenta, ktorý je občanom SR, zvýšená o dotáciu
z rozpočtu MŠVVaŠ SR v príslušnom kalendárnom roku na jedno lôžko a dve hlavné
jedlá na deň.
Článok 21
Školné a poplatky spojené so štúdiom
1. Základom na určenie školného a poplatkov spojených so štúdiom na SPU u študentov
– štátnych občanov SR, občanov členského štátu, Bieloruskej republiky, Bosny
a Hercegoviny, Čiernohorskej republiky, Macedónskej republiky, Moldavskej
republiky, Srbskej republiky alebo Ukrajiny alebo občanov s trvalým pobytom
v členskom štáte - je 10 % z priemernej sumy pripadajúcej na 1 študenta denného
štúdia z celkových bežných výdavkov poskytnutých ministerstvom verejným vysokým
školám zo štátneho rozpočtu v rámci rozpisu schváleného rozpočtu
v predchádzajúcom kalendárnom roku.
2. Študent SPU v dennej forme štúdia, ktorý neprekročil štandardnú dĺžku štúdia, školné
neplatí.
3. V celkovej dobe štúdia sa zohľadňuje doba, počas ktorej bol študent zapísaný na
štúdium na verejnej vysokej škole v niektorom zo študijných programov
príslušného stupňa vysokoškolského vzdelávania.
4. V celkovej dobe štúdia u študentov prijatých od 01.09.2008 sa nezohľadňuje
doba, počas ktorej bol študent zapísaný na štúdium na verejnej vysokej škole
v študijnom programe, v ktorom uhrádzal školné.
5. Študent FZKI SPU v Nitre dennej formy štúdia je povinný SPU uhradiť za každý
ďalší rok štúdia pri prekročení štandardnej dĺžky ročné školné vo výške najviac 5násobku základu určeného podľa § 92 ods.1 zákona. Študent externej formy štúdia
pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia uhrádza školné stanovené rektorom SPU
na návrh dekana FZKI pre študijný program v príslušnom akademickom roku.
Výška školného bude stanovená v súlade s limitmi určenými MŠVVaŠ SR.
6. Študent v externej forme štúdia uhrádza počas celého štúdia v jeho štandardnej
dĺžke školné vo výške, ktorá zodpovedá školnému určenému v akademickom
roku, v ktorom sa zapísal do prvého roku príslušného stupňa štúdia.
7. Rektor SPU môže školné a poplatky spojené so štúdiom znížiť, alebo odložiť
termín ich splatnosti v zmysle Poriadku poplatkov SPU.
8. Na materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na FZKI SPU v Nitre je
uchádzač povinný uhradiť poplatok, ak je stanovený.
9. Za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií, za vydanie kópií dokladov o
absolvovaní štúdia a za vydanie vysokoškolského diplomu a vysvedčenia o štátnej
skúške v anglickom jazyku sa požadujú poplatky. Dodatok k diplomu v anglickom
jazyku vydá SPU bezplatne.
10. Školné a všetky poplatky sa stanovujú na každý akademický rok osobitne
v zmysle Poriadku poplatkov na SPU v súlade so zákonom.
11. Povinnosť uhradiť školné a poplatky spojené so štúdiom môže na seba prevziať
iná fyzická alebo právnická osoba. Študent preukáže SPU prevzatie a splnenie
tohto záväzku predložením originálu zmluvy alebo jej úradne overenej fotokópie
26.6.2012
14
spolu s bankovým dokladom najneskôr do 31. októbra príslušného kalendárneho
roka.
12. SPU školné a poplatky súvisiace so štúdiom zverejňuje najneskôr 2 mesiace pred
posledným dňom určeným na podávanie prihlášok na štúdium na nasledujúci
akademický rok.
Článok 22
Sociálna podpora študentov z vlastných zdrojov
1. Študentovi FZKI SPU v Nitre môže dekan priznať štipendium z nedotačných
zdrojov za podmienok a v rozsahu určenom Štipendijným poriadkom SPU.
2. SPU v rámci svojich možností zabezpečí študentom SPU stravovanie a môže im
prispievať na náklady spojené s prípravou najviac dvoch hlavných jedál denne počas
akademického roka.
3. SPU v rámci svojich možností zabezpečí študentom ubytovanie v študentských domovoch
a môže im prispievať na náklady s ním spojené. Pravidlá ubytovacích služieb SPU na
prideľovanie ubytovania na príslušný akademický rok a cenník sa riadia vnútornými
smernicami a usmerneniami rektora.
4. SPU v rámci svojich možností utvára podmienky a podporuje kultúrnu a športovú činnosť
študentov SPU.
5. SPU vytvára v rámci svojich možností podmienky na štúdium študentom so zdravotným
postihnutím.
Článok 23
Akademické práva a povinnosti študentov
1. Uchádzač prijatý na štúdium sa stáva študentom odo dňa zápisu na štúdium. Študent,
ktorému bolo štúdium prerušené, sa stáva študentom odo dňa opätovného zápisu na
štúdium. Študent prestáva byť študentom odo dňa skončenia štúdia alebo odo dňa
prerušenia štúdia.
2. Študent má právo najmä:
a) študovať študijný program, na ktorý bol prijatý,
b) zostaviť si študijný plán podľa pravidiel študijného programu a Študijného poriadku
SPU,
c) zapísať sa do ďalšej časti študijného programu, ak splnil povinnosti určené študijným
programom a študijným poriadkom,
d) pri rešpektovaní časových a kapacitných obmedzení daných študijným poriadkom
a študijným programom, zvoliť si tempo štúdia, poradie absolvovania jednotiek
študijného programu, pri zachovaní ich predpísanej nadväznosti a zvoliť si učiteľa
pri predmete vyučovanom viacerými učiteľmi,
e) v rámci svojho vysokoškolského štúdia uchádzať sa aj o štúdium na inej
vysokej škole, a to aj v zahraničí,
f) zúčastňovať sa na vedeckej, výskumnej a ďalšej tvorivej činnosti univerzity a fakulty,
g) zúčastniť sa na zakladaní a činnosti nezávislých združení pôsobiacich na akademickej
pôde (spolkov, zväzov, stavovských združení) v súlade s platnými právnymi predpismi,
h) aspoň raz ročne mať možnosť formou anonymného dotazníka sa vyjadriť o kvalite
výučby a o učiteľoch,
i) slobodne prejavovať, vhodnou formou, názory a pripomienky k vysokému školstvu,
26.6.2012
15
j) na informačné a poradenské služby súvisiace so štúdiom a s možnosťou uplatnenia
absolventov študijných programov v praxi,
k) ak sa na neho vzťahuje povinnosť uhradiť školné za súbežné štúdium podľa § 92 ods.5
zákona rozhodnúť sa, v ktorom študijnom programe bude v príslušnom akademickom
roku študovať bezplatne, ak má na bezplatné vysokoškolské štúdium nárok,
l) za podmienok určených študijným poriadkom zmeniť študijný program v rámci toho
istého študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov.
3. Študent je povinný najmä:
a) chrániť a hospodárne využívať majetok, prostriedky a služby univerzity a fakulty,
b) uhrádzať školné a poplatky spojené so štúdiom podľa tohto Štatútu výlučne a priamo
univerzite a pravdivo uviesť skutočnosti rozhodujúce na ich určenie,
c) oznámiť fakulte, na ktorej je zapísaný, adresu určenú na doručovanie písomností,
d) osobne sa dostaviť na predvolanie rektora, dekana alebo nimi povereného
zamestnanca univerzity na prerokovanie otázok týkajúcich sa priebehu alebo
skončenia jeho štúdia alebo súvisiacich s jeho právami a povinnosťami,
e) písomne oznámiť FZKI SPU v Nitre rozhodnutie podľa odseku 2 písm. k) tohto článku
do 30.septembra príslušného akademického roka.
Časť šiesta
Insígnie a akademické obrady
Článok 24
Insígnie fakulty
1. Vonkajším výrazom právomocí, zodpovednosti, samosprávnosti, slobody
a historických tradícií fakulty sú insígnie.
Insígniami fakulty sú:
a) znak fakulty,
b) reťaze akademických funkcionárov,
c) žezlo fakulty.
2. Insígnie FZKI SPU v Nitre používa fakulta najmä pri slávnostnom odovzdávaní
bakalárskych, inžinierskych a doktorandských diplomov, akademických a vedeckopedagogických titulov, vysvedčení, ocenení, osvedčení, certifikátov a pri iných
vhodných príležitostiach.
3. Dokumentácia insígnií FZKI SPU v Nitre je uložená v archíve fakulty. Smernice o
spôsobe ich používania schvaľuje dekan.
4. Slávnostným oblečením funkcionárov fakulty sú taláre a odlišujú sa podľa
akademických hodností. Taláre a reťaze fakulty môžu pri slávnostných príležitostiach
oprávnene používať: dekan, prodekani, predseda AS FZKI, členovia vedeckej rady
fakulty, prípadne významné osobnosti podľa rozhodnutia dekana.
5. Žezlá akademických funkcionárov obsahujú štátny znak SR a symbol univerzity
a fakulty.
26.6.2012
16
Článok 25
Akademické obrady
1. Akademické obrady sú dôstojným vyjadrením zachovávania slovenských
a európskych univerzitných tradícií. Na SPU sa uskutočňujú slávnostné
imatrikulácie novoprijatých študentov a promócie absolventov bakalárskeho,
inžinierskeho, doktorandského štúdia, absolventov univerzity tretieho veku, a to
spravidla po fakultách.
K akademickým obradom SPU patrí ďalej inaugurácia rektora a dekanov fakúlt,
udeľovanie čestného titulu doctor honoris causa, vedeckej hodnosti doctor
scientiarum a vedecko – pedagogického titulu docent.
2. Akademickým funkcionárom pri vykonávaní akademických obradov prináleží
oslovenie: magnificencia - rektor, spektabilita - dekan, honorabilita - promótor
a ostatní akademickí funkcionári.
3. Významným osobnostiam a inštitúciám, ktoré sa zaslúžili o rozvoj FZKI SPU v
Nitre, vedy, vzdelanosti a umenia, dekan udeľuje zlatú, striebornú, bronzovú alebo
pamätnú medailu FZKI SPU v Nitre. Dokumentácia týchto medailí je uložená v
archíve FZKI SPU v Nitre.
Časť siedma
Zamestnanci a pracovnoprávne vzťahy
Článok 26
Zamestnanci SPU zaradení na FZKI
1. Na fakulte ako zamestnanci pôsobia vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci
a ostatní zamestnanci.
2. Dekan je akademickým orgánom fakulty.
3. Vysokoškolskí učitelia pôsobia vo funkciách profesor, hosťujúci profesor, docent,
odboný asistent, asistent a lektor.
4. Vedúcimi zamestnancami fakulty sú tajomník fakulty, vedúci katedier a vedúci
centier. Funkcie vedúcich zamestnancov fakulty sa obsadzujú výberovým konaním.
Spôsob výberového konania určujú Zásady výberového konania na obsadzovanie
pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných
pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov SPU
v Nitre.
5. Tajomník fakulty zabezpečuje hospodársky a administratívny chod fakulty. Je
podriadený priamo dekanovi.
6. Dekan, ak ide o pracovné miesto zaradené na fakulte, môže na čas nepresahujúci dva
roky uzavrieť so súhlasom VR FZKI pracovný pomer s významným odborníkom na
miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii hosťujúceho profesora.
7. Rektor na návrh dekana môže najviac na jeden rok bez výberového konania na miesto
vysokoškolského učiteľa prijať zamestnanca do pracovného pomeru na kratší
pracovný čas alebo uzatvoriť dohodu o prácach vykonaných mimo pracovného
pomeru.
26.6.2012
17
Článok 27
Základné zásady pracovnoprávnych vzťahov na SPU
1. Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov SPU upravuje zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon
č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník
práce v znení neskorších predpisov. Podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch
zamestnancov upravujú vnútorné predpisy univerzity, najmä Pracovný poriadok SPU,
Kolektívna zmluva a Platový poriadok SPU.
2. Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov sa vzťahuje zákon o výkone práce vo verejnom
záujme, ak zákon o vysokých školách neupravuje niektorú otázku inak. Zákonník práce sa
vzťahuje na tieto pracovnoprávne vzťahy len v prípadoch, ktoré nie sú upravené v zákone
o výkone práce vo verejnom záujme alebo v zákone o vysokých školách.
3. Obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, obsadzovanie funkcií
profesorov, docentov a vedúcich zamestnancov univerzity a fakúlt sa uskutočňuje
výberovým konaním podľa Zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných
miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov,
funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov SPU v Nitre.
4. Výberové konanie na obsadenie funkcie profesora a funkcie docenta je zároveň
výberovým konaním na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa.
5. V pracovnoprávnych vzťahoch všetkých zamestnancov SPU vystupuje a koná ako
zamestnávateľ rektor alebo ním poverený vedúci zamestnanec.
Časť ôsma
Prechodné a záverečné ustanovenia
Článok 28
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Štatút FZKI SPU v Nitre bol v súlade s § 27 ods. 1 písm. a) zákona schválený
Akademickým senátom FZKI SPU v Nitre dňa 17.4.2012.
2. Tento štatút bol v zmysle § 33 ods. 5 zákona schválený Akademickým senátom SPU
v Nitre dňa 9.5.2012. Týmto dňom nadobúda platnosť a účinnosť.
3. Týmto zároveň zanikla platnosť a účinnosť Štatútu FZKI SPU v Nitre zo dňa 4.3. 2009.
Ing. Klaudia Halászová, PhD.
dekanka FZKI
doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.
predseda AS FZKI
doc. Ing. Ján Weis, CSc.
predseda AS SPU v Nitre
26.6.2012
18
Download

PRVÁ ČASŤ - FZKI SPU Nitra - Slovenská poľnohospodárska