Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline
Štatút
Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline
Štatút
PRVÁ ČASŤ
NERIADENÁ
KÓPIA
Úvodné ustanovenia
§1
Základné ustanovenia
(1) Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline bola zriadená rozhodnutím Akademického senátu
Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline s účinnosťou od 1. 9. 1992 po rozdelení pôvodnej
Strojníckej a elektrotechnickej fakulty Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline.
(2) Činnosť Strojníckej fakulty sa riadi štatútom Žilinskej univerzity v Žiline (štatút ŽU v Žiline),
štatútom SjF, ďalšími vnútornými predpismi Žilinskej univerzity v Žiline, ustanoveniami
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
VŠ“), zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o VZ“) a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorými
je verejná vysoká škola povinná sa riadiť.
§2
Základné údaje o fakulte
(1) Názov fakulty znie Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline, skrátene Strojnícka fakulta, v
skratke SjF (ďalej len "fakulta"). V medzinárodnom styku sa používa anglický názov Faculty of
Mechanical Engineering.
(2) Sídlom fakulty je Žilina. Adresa: Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Univerzitná
8215/1, 010 26 Žilina. Názov domény pre elektronické spojenie je fstroj.uniza.sk. Adresa
internetovej stránky fakulty je http://www.fstroj.uniza.sk.
(3) Fakulta používa akademické insígnie fakulty s textom VŠD, Strojnícka a elektrotechnická fakulta.
(4) Akademické insígnie sú reprezentačným znakom právomoci a zodpovednosti funkcionárov fakulty
používaným na akademických obradoch a slávnostných zhromaždeniach v súlade s vnútornými
predpismi a tradíciami univerzity.
§3
Poslanie fakulty
(1) Poslanie fakulty vychádza z ustanovení Štatútu ŽU v Žiline. Hlavným poslaním fakulty je najmä
uchovávať, rozvíjať a šíriť poznanie a vzdelávanie na základe vedeckých poznatkov a tvorivej
vedeckej činnosti v duchu národných a všeľudských humanitných a demokratických tradícií,
vykonávať vedecko - výskumnú, expertíznu a ďalšiu odbornú činnosť.
(2) Zo základného poslania fakulty vyplývajú najmä tieto úlohy:
a) poskytovanie vysokoškolského vzdelávania podľa akreditovaných študijných programov a
udeľovanie akademických titulov absolventom,
1
Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline
Štatút
b) uskutočňovanie ďalšieho vzdelávania občanov,
c) uskutočňovanie habilitačných a inauguračných konaní v rámci priznaných práv, predkladanie
návrhov na udelenie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor,
d) predkladanie návrhov na udelenie vedecko-pedagogických titulov hosťujúci profesor, ako aj
čestného titulu profesor emeritus profesorom starším ako 70 rokov a doctor honoris causa,
e) vykonávanie vedeckej a ďalšej odbornej činnosti, publikovanie výsledkov a zapájanie
študentov do tejto činnosti,
f) rozvíjanie edičnej činnosti vydávaním vedeckých monografií, učebníc, dočasných učebných
textov (skrípt), odborných publikácií a pod. v súlade s príslušnými predpismi ŽU v Žiline,
g) spolupráca s ostatnými fakultami ŽU v Žiline ako aj inými vysokými školami a vedeckými
inštitúciami v Slovenskej republike i v zahraničí v oblasti vzdelávania, vedeckej a ďalšej
odbornej činnosti, organizovanie vedeckých a odborných podujatí,
h) vykonávanie podnikateľskej činnosti v nadväznosti na hlavnú činnosť fakulty v súlade s § 18
zákona o VŠ, vyhlášky MŠ SR o podnikateľskej činnosti verejných vysokých škôl a smernicou
ŽU v Žiline „Vnútorné pravidlá upravujúce spôsob vykonávania podnikateľskej činnosti
a hlavnej činnosti v podmienkach ŽU v Žiline“,
i) vytváranie materiálnych, personálnych a ostatných podmienok pre vyššie uvedené činnosti.
§4
Samosprávna pôsobnosť a práva fakulty
(1) Fakulta je súčasťou ŽU v Žiline.
(2) Fakulta má právo rozhodovať a konať v mene ŽU v Žiline v záležitostiach patriacich do
samosprávnej pôsobnosti fakúlt podľa štatútu ŽU v Žiline.
DRUHÁ ČASŤ
Organizačná štruktúra fakulty
§5
Základná štruktúra fakulty
(1) Fakulta pozostáva z týchto pracovísk:
a) pedagogické pracoviská – katedry,
b) výskumné pracoviská (Výskumné a servisné centrum -VSC, Účelové výskumné pracoviská –
ÚVP)
c) dekanát.
(2) Pracoviská fakulty zriaďuje, ruší, zlučuje, rozdeľuje podľa ustanovenia § 27 ods. 1 písm. j) zákona
VŠ, dekan po predchádzajúcom vyjadrení Akademického senátu SjF (AS SjF).
(3) Zoznam pracovísk, ich štruktúra, činnosť a spôsob riadenia je uvedený v Organizačnom poriadku
SjF, ktorý na návrh dekana fakulty schvaľuje AS SjF.
Vedúci jednotlivých pracovísk sú vedúcimi zamestnancami fakulty a ich funkcie sa obsadzujú
výberovým konaním. Spôsob výberového konania určujú vnútorné predpisy univerzity, pracovný
poriadok ŽUŽ ako aj "Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest
2
Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline
Štatút
vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a
docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Žilinskej univerzite v Žiline".
TRETIA ČASŤ
Samosprávny systém fakulty
§6
Akademická obec fakulty
(1) Akademickú obec fakulty tvoria vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci a ďalší zamestnanci s
vysokoškolským vzdelaním zamestnaní na pracovných pozíciách, kde sa vyžaduje vysokoškolské
vzdelanie, ktorí sú so ŽU v Žiline v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas
(zamestnanecká časť) a študenti zapísaní na fakulte ŽUŽ (študentská časť).
(2) Akademickú obec zvoláva akademický senát fakulty.
§7
Orgány akademickej samosprávy fakulty
(1) Orgány akademickej samosprávy fakulty sú
a) akademický senát fakulty,
b) vedecká rada fakulty,
c) dekan,
d) disciplinárna komisia fakulty pre študentov.
(2) Orgány akademickej samosprávy konajú a rozhodujú v súlade so zákonom, ďalšími právnymi
predpismi, štatútom univerzity a štatútom SjF.
§8
Akademický senát fakulty
(1) Akademický senát Strojníckej fakulty je samosprávnym zastupiteľským orgánom fakulty,
zloženým zo zvolených zástupcov akademickej obce fakulty.
(2) Zloženie senátu, pôsobnosť senátu, voľby do senátu a rokovanie senátu upravujú ustanovenia § 23,
§ 26 a § 27 zákona o VŠ a vnútorné predpisy fakulty "Zásady volieb do akademického senátu" a
"Rokovací poriadok akademického senátu" podľa ustanovenia § 33 zákona o VŠ.
§9
Vedecká rada fakulty
(1) Pôsobnosť Vedeckej rady Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len "vedecká
rada") je upravená ustanoveniami § 29 a § 30 zákona o VŠ.
(2) Rokovanie vedeckej rady sa riadi "Rokovacím poriadkom vedeckej rady", ktorý na návrh dekana
schvaľuje AS SjF.
(3) Predsedom VR SjF je dekan.
(4) Členov vedeckej rady vymenúva a odvoláva dekan so súhlasom AS SjF.
§ 10
3
Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline
Štatút
Disciplinárna komisia fakulty pre študentov
(1) Disciplinárna komisia pre študentov SjF je akademický orgán SjF, ktorý prerokúva disciplinárne
priestupky študentov SjF v súlade s ustanoveniami § 31 zákona o VŠ.
(2) Pôsobnosť disciplinárnej komisie pre študentov Strojníckej fakulty ŽU v Žiline (ďalej len
"disciplinárna komisia") je upravená disciplinárnym poriadkom fakulty.
(3) Rokovanie disciplinárnej komisie sa riadi "Rokovacím poriadkom disciplinárnej komisie".
(4) Predseda disciplinárnej komisie predkladá návrhy vychádzajúce z rokovania disciplinárnej komisie
na rozhodnutie dekanovi.
§ 11
Dekan
(1) Dekan je predstaviteľom SjF, riadi ju, zastupuje a koná vo veciach fakulty a vo veciach podľa § 23
ods. 1 zákona o VŠ koná v mene ŽU v Žiline. Dekan vykonáva činnosti, ktoré vyplývajú zo zákona
o VŠ, zákona o VZ, štatútu ŽU v Žiline, ďalších vnútorných predpisov ŽU v Žiline a SjF ako aj
ďalších všeobecne záväzných právnych noriem. Činnosť dekana smeruje k rozvoju SjF vo
všetkých oblastiach jej činnosti.
(2) Dekan za svoju činnosť zodpovedá senátu; rektorovi zodpovedá v rozsahu určenom § 28 ods. 1
zákona o VŠ.
(3) Dekana vymenúva na základe návrhu AS SjF a z funkcie odvoláva na návrh AS SjF alebo
z vlastného podnetu so súhlasom senátu fakulty podľa § 28 ods. 3 zákona o VŠ rektor ŽU. Funkčné
obdobie dekana je štvorročné.
(4) Spôsob voľby dekana:
a) Kandidáta na funkciu dekana volí podľa § 27 ods. 1 písm. b) zákona o VŠ AS SjF.
b) Prípravu a priebeh navrhovania kandidátov na dekana a aktu volieb podľa zákona technicky
zabezpečuje Volebná a mandátová komisia (ďalej len „VMK“) AS SjF.
c) Časový priebeh jednotlivých etáp volieb kandidáta na dekana SjF je vymedzený
harmonogramom, stanoveným a schváleným AS SjF. Časový harmonogram volieb kandidáta
na dekana SjF musí byť stanovený tak, aby celý proces voľby bol ukončený najmenej jeden
mesiac pred uplynutím funkčného obdobia doterajšieho dekana.
d) Akademická obec (ďalej AO) SjF navrhuje jednotlivcov (kandidátov) na kandidátsku listinu
prostredníctvom svojich zástupcov v AS SjF. Návrhy môžu senátorom podávať kolektívy i
jednotlivci v stanovenom termíne. Po jeho uplynutí predložia členovia AS SjF získané návrhy
písomne VMK.
e) VMK vytvorí z prijatých návrhov predbežnú kandidátku. U všetkých kandidátov overí splnenie
podmienok zákona, ich súhlas s kandidatúrou a zverejní verifikovanú kandidátsku listinu.
f) Kandidáti sa predstavia AO SjF na zhromaždení AO SjF. Za jeho uskutočnenie v určenom
termíne zodpovedá predseda AS SjF.
g) Kandidáti sa predstavia AS SjF na jeho verejnom zasadaní, na ktorom AS SjF volí dekana.
h) Pri voľbe dekana SjF musí byť prítomných viac ako dve tretiny všetkých členov AS SjF.
i) Samotný akt voľby prebieha podľa týchto pravidiel:
I. Na hlasovacom lístku člen AS SjF vyznačí svoju voľbu zakrúžkovaním čísla pred menom
jedného z kandidátov. Pri inom označení alebo neoznačení hlasovacieho lístka je hlas člena
neplatný. Na zvolenie kandidáta na dekana sa vyžaduje hlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
členov AS SjF.
II. Ak žiadny z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov, voľba sa ihneď opakuje so
zúženou kandidátkou, vytvorenou z pôvodnej vyškrtnutím kandidáta s najnižším počtom
4
Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline
Štatút
hlasov. Ak o tomto kandidátovi nie je možné rozhodnúť pre rovnosť hlasov kandidátov, AS
SjF uskutoční tajné hlasovanie o osobe vyškrtnutého kandidáta.
III. Ak je za kandidáta navrhovaný člen AS SjF, hlasovania sa nezúčastňuje.
j) V prípade, že zvolený postup je neúspešný, hlasovanie sa po rozprave opakuje, až kým nie je
zvolený kandidát na dekana.
k) O priebehu a výsledku volieb kandidáta na dekana SjF Volebná a mandátová komisia AS SjF
vyhotoví zápis, ktorý po schválení AS SjF predseda AS SjF doručí rektorovi ŽU v Žiline.
§ 12
Prodekani
(1) Prodekanov menuje a odvoláva dekan so súhlasom AS SjF, prodekani zastupujú dekana v rozsahu
ním určenom s ohľadom na oblasti podľa ods. 2 tohto paragrafu a zodpovedajú dekanovi za svoju
činnosť.
(2) Fakulta má prodekanov, ktorí riadia a zodpovedajú za nasledujúce úseky činnosti:
a) vzdelávanie,
b) veda a výskum,
c) zahraničné vzťahy,
d) rozvoj a spolupráca s praxou,
e) informačné technológie,
f) styk s verejnosťou.
(3) Dekan určí jedného z prodekanov za svojho zástupcu, ktorý ho zastupuje v čase jeho neprítomnosti
vo všetkých veciach, ktoré neznesú odklad.
(4) Plat prodekanov určuje dekan.
§ 13
Vedúci zamestnanci fakulty
(1) Vedúcimi zamestnancami fakulty sú prodekani, tajomník fakulty, vedúci katedier a výskumných
pracovísk. Vedúcich zamestnancov fakulty vymenúva do funkcie na základe výberového konania a
z funkcie odvoláva dekan. Podrobnosti výberového konania upravuje pracovný poriadok ŽUŽ a
„Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest a funkcií na Žilinskej univerzite“.
(2) Vedúci zamestnanci vykonávajú svoju činnosť podľa organizačného poriadku fakulty a riadia sa
pokynmi dekana.
(3) Každý vedúci zamestnanec:
a) zabezpečuje a zodpovedá za hospodársky a administratívny chod riadeného
pracoviska,
b) zodpovedá za personálnu politiku pracoviska,
c) priamo riadi zamestnancov pracoviska pri zabezpečovaní jeho úloh,
d) podieľa sa na príprave dlhodobého zámeru rozvoja fakulty a koncepcií rozvoja
fakulty,
e) pripravuje materiály do akreditačného a evaluačného spisu za riadené
pracovisko,
f) pripravuje hodnotiace materiály do výročnej správy o stave fakulty za riadené
pracovisko,
5
Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline
Štatút
g) koordinuje činnosť pracoviska s vedením fakulty a ďalšími pracoviskami
fakulty.
(4) Dekan môže písomne splnomocniť ku konaniu za fakultu:
a) vedúceho zamestnanca vo veciach týkajúcich sa ním riadeného pracoviska,
b) iných zamestnancov fakulty v rozsahu písomného splnomocnenia.
(5) Funkčné obdobie vedúcich katedier je štvorročné.
§ 14
Poradné orgány a komisie dekana
(1) Poradné orgány a komisie dekana sú:
a) vedenie fakulty,
b) kolégium dekana,
c) garanti študijných programov,
d) disciplinárna komisia,
e) dočasné komisie menované dekanom.
(2) Vedenie fakulty je poradným orgánom dekana, ktorý rieši najmä otázky operatívneho riadenia
fakulty. Vedeniu fakulty predsedá dekan, stálymi členmi sú prodekani a tajomník. Ak to vyžaduje
prerokúvaná problematika, prizýva dekan na rokovanie ďalších vedúcich zamestnancov alebo
členov akademickej obce fakulty.
(3) Kolégium dekana je poradným orgánom dekana, ktorý rieši najmä koncepčné otázky činnosti
fakulty. Kolégiu dekana predsedá dekan, členmi sú prodekani, tajomník, vedúci pracovísk a
predseda akademického senátu fakulty. Ak to vyžaduje prerokúvaná problematika, dekan na
rokovania prizýva aj ďalších členov akademickej obce fakulty alebo hostí.
(4) Na riešenie osobitných otázok zriaďuje dekan, resp. senát dočasné komisie. Pri zriadení komisie
určí dekan úlohu komisie a jej predsedu, ktorý zodpovedá dekanovi za činnosť komisie.
(5) Stálym poradným orgánom dekana sú garanti študijných programov stanovení pri akreditácii
študijných programov.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Činnosť fakulty
§ 15
Vzdelávanie
(1) Vzdelávať sa je základným právom a povinnosťou každého študenta, vyučovať je základným
právom a povinnosťou každého učiteľa. Tieto činnosti sa uskutočňujú v rámci akademických
slobôd na základe tvorivého vedeckého bádania.
(2) Fakulta uskutočňuje bakalárske, inžinierske a doktorandské vysokoškolské štúdium v
akreditovaných študijných programoch, ktoré sú uvedené v zozname študijných programov podľa
ustanovenia § 20 ods. 1 písm. a) zákona o VŠ.
6
Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline
Štatút
(3) Fakulta uskutočňuje ďalšie vzdelávanie občanov:
a) v odboroch vzdelávania, na ktoré nadväzujú študijné programy podľa ods. 2 tohto
paragrafu,
b) v predmetoch študijných programov podľa ods. 2 tohto paragrafu.
(4) Študijný program je obsahovo vymedzený študijným odborom alebo kombináciou študijných
odborov. Súčasti študijného programu sú definované v študijnom poriadku.
(5) Spôsob bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského vysokoškolského štúdia, kontroly štúdia,
udeľovanie titulov a vystavovanie zodpovedajúcich dokladov vymedzuje zákon o VŠ a
podrobnejšie "Študijný poriadok fakulty".
(6) SjF uskutočňuje ďalšie vzdelávanie občanov, pri ktorom využíva svoj odborný potenciál, v súlade
so spoločenskou potrebou. Ďalšie vzdelávanie sa uskutočňuje podľa záujmu jednotlivcov alebo
organizácií, podľa smernice ŽU o ďalšom vzdelávaní.
(7) Ďalšie vzdelávanie občanov sa uskutočňuje za finančnú úhradu na základe zmluvy medzi SjF a
účastníkom vzdelávania resp. organizáciou, ktorá o vzdelávanie požiadala a uhrádza za účastníkov
školné.
§ 16
Výskum, veda a zahraničné styky
(1) Výskumná činnosť je základným právom a povinnosťou každého vysokoškolského učiteľa a
výskumného pracovníka. Táto činnosť sa uskutočňuje v rámci akademickej slobody vedeckého
bádania a uverejňovania jeho výsledkov.
(2) Vedecké bádanie sa orientuje najmä na odbory súvisiace so študijnými programami
uskutočňovanými fakultou.
(3) Fakulta, jej pracoviská a členovia akademickej obce rozvíjajú v súvislosti so vzdelávacou,
vedeckou a podnikateľskou činnosťou fakulty zahraničné vzťahy.
(4) Fakulta uskutočňuje zahraničné styky samostatne alebo v rámci univerzity v súlade so štatútom
univerzity a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
§ 17
Podnikateľská činnosť
(1) Fakulta vykonáva podnikateľskú činnosť v súvislosti s plnením svojich hlavných úloh.
(2) Fakulta vykonáva podnikateľskú činnosť v súlade s ustanoveniami štatútu ŽU v Žiline, § 18
zákona o VŠ, vyhlášky MŠ SR o podnikateľskej činnosti verejných vysokých škôl, smernicou ŽU
v Žiline „Vnútorné pravidlá upravujúce spôsob vykonávania podnikateľskej činnosti a hlavnej
činnosti v podmienkach ŽU v Žiline“, všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútorným
predpisom "Podnikateľská činnosť SjF".
§ 18
Iná činnosť
(1) SjF vykonáva v súlade s priznanými právami habilitačné konanie na vymenovanie za docenta a
7
Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline
Štatút
inauguračné konanie na vymenovanie za profesora. Práva sa vykonávajú v súlade s § 76 zákona
o VŠ a požiadavkami schválenými VR SjF ,Vedeckou radou ŽU v Žiline a príslušnou vyhláškou
MŠ SR.
(2) Fakulta vydáva vedecké časopisy a publikácie, ktoré slúžia predovšetkým na publikáciu výsledkov
vlastného vedeckého bádania. Redakčné rady menuje dekan po vyjadrení vedeckej rady fakulty.
PIATA ČASŤ
Zamestnanci a študenti fakulty
§ 19
Zamestnanci
(1) Právne postavenie zamestnancov fakulty upravujú ustanovenia štatútu ŽU v Žiline, zákon o VŠ a
všeobecne záväzné právne predpisy.
(2) Zamestnanci fakulty sú v pracovnoprávnych vzťahoch k univerzite.
§ 20
Študenti
(1) Študenti všetkých stupňov vysokoškolského štúdia sa riadia ustanoveniami "Študijného poriadku
fakulty".
(2) Školné a poplatky spojené so štúdiom a s kvalifikačným rastom:
a) SjF vyberá školné a poplatky spojené so štúdiom, prijímaním na štúdium a kvalifikačným
rastom v súlade s ustanoveniami § 92 zákona o VŠ a ustanoveniami štatútu ŽU v Žiline,
b) výšku poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania určuje rektor na návrh
dekana po schválení v AS SjF,
c) výšku školného a ostatných poplatkov určuje rektor podľa smernice ŽU v Žiline „Určenie
školného, poplatkov a platieb spojených so štúdiom a poplatkov spojených s udeľovaným
vedecko-pedagogických titulov“,
d) rektor môže na návrh dekana školné a poplatky spojené so štúdiom znížiť, odpustiť alebo
odložiť termíny ich splatnosti.
§ 21
Práva a povinnosti študentov
(1) Základné práva a povinnosti študentov upravuje § 70 a § 71 zákona o VŠ a štatút univerzity.
(2) Študenti sú povinní dodržiavať študijný poriadok a štatút univerzity a fakulty.
(3) Študenti sú ďalej povinní
a) riadiť sa pri štúdiu pokynmi učiteľov,
b) dodržiavať vyhlášky rektora, dekana, prodekanov a vedúcich zamestnancov fakulty.
8
Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline
Štatút
ŠIESTA ČASŤ
Hospodárenie fakulty
§ 22
Zásady hospodárenia
(1) Fakulta hospodári na základe viac zdrojového financovania podľa platných predpisov.
(2) Fakulta zostavuje rozpočet na kalendárny rok ako vyrovnaný.
(3) Pracoviská fakulty hospodária s pridelenými prostriedkami štátnej dotácie a s prostriedkami
získanými z iných zdrojov podľa zákona o VŠ, ďalších všeobecne záväzných predpisov a
vnútorných predpisov ŽU v Žiline.
(4) Na návrh dekana senát schvaľuje:
a) zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami fakulty,
b) zásady nakladania s majetkom slúžiacim na plnenie úloh fakulty,
c) návrh rozpočtu finančných prostriedkov / štátna dotácia /na kalendárny rok a jeho rozpis
na jednotlivé pracoviská fakulty,
d) výročnú správu o hospodárení fakulty,
e) príspevok do fondu rozvoja univerzity.
(5) V mimoriadnych prípadoch, ak hrozí omeškanie platieb, rozhoduje o zmene rozpisu prostriedkov
dekan. O vykonanej zmene informuje senát na jeho najbližšom zasadaní.
SIEDMA ČASŤ
Kontrolná činnosť fakulty
§ 23
Kontrola činnosti fakulty
(1) Činnosť fakulty kontroluje senát.
(2) Výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení fakulty predloženú dekanom schvaľuje
senát.
(3) V rámci kontroly hospodárenia senát kontroluje najmä:
a) dodržiavanie zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom slúžiacim na
plnenie úloh fakulty,
b) dodržiavanie rozpisu finančných prostriedkov v príslušnom kalendárnom roku,
c) využitie finančných prostriedkov pracovísk fakulty.
(4) Dekan a vedúci zamestnanci fakulty sú povinní poskytnúť členom senátu všetky podklady a
informácie potrebné na kontrolnú činnosť.
9
Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline
Štatút
ÔSMA ČASŤ
Akademické obrady
§ 24
Insígnie a taláre
(1) Používanie insígnií, talárov a pečate univerzity upravuje štatút ŽU v Žiline.
(2) Insígnie a taláre fakulty sú oprávnení používať pri slávnostných príležitostiach
a) dekan, prodekani a predseda senátu,
b) profesori, docenti a odborní asistenti podľa pokynu dekana,
c) významní hostia podľa rozhodnutia dekana.
§ 25
Inaugurácia dekana, imatrikulácia a promócia
(1) Dekan je do funkcie slávnostne uvedený inauguráciou.
(2) Študenti prijatí na fakultu sú po zápise slávnostne imatrikulovaní.
(3) Absolventi vysokoškolského štúdia sú slávnostne promovaní.
(4) Slávnostné imatrikulácie študentov a promócie absolventov vysokoškolského štúdia prvého a
druhého stupňa organizačne zabezpečuje dekanát fakulty.
(5) Promócie absolventov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia upravuje štatút ŽU v Žiline.
§ 26
Sľuby študentov
(1) Súčasťou slávnostnej imatrikulácie je imatrikulačný sľub. Imatrikulačný sľub skladá študent
vysokoškolského štúdia do rúk dekana. Znenie imatrikulačného sľubu je uvedené v prílohe 1 tohto
štatútu.
(2) Súčasťou slávnostnej promócie je promočný sľub. Znenie promočného sľubu absolventa
bakalárskeho a inžinierskeho štúdia je uvedené v prílohe 2 tohto štatútu.
§ 27
Vyznamenania a ocenenia
(1) Za významné zásluhy o rozvoj SjF, za významný prínos k rozvoju vedy a vzdelanosti, pri
významnom životnom jubileu, za významnú a dlhoročnú prácu na SjF a pri osobitných
príležitostiach môže dekan udeliť, po schválení AS SjF, vedením fakulty alebo vedeckou radou
zamestnancovi alebo študentovi SjF, ako aj inej osobe pamätnú medailu SjF.
(2) Za významné zásluhy o rozvoj SjF a ŽU v Žiline a pri osobitných príležitostiach udeľuje dekan
zamestnancovi alebo študentovi ŽU v Žiline, ako aj inej osobe zlatú, striebornú alebo bronzovú
plaketu ŽU v Žiline, podľa ustanovení Štatútu ŽU v Žiline.
(3) Podľa zásad uvedených v Smernici ŽU v Žiline o udeľovaní vyznamenaní ŽUŽ dáva dekan návrh
rektorovi na udelenie zlatej medaily ŽU v Žiline.
10
Statut
Strojnickafakulta Zilinskej univerzity v Ziline
(4) Za prikladne plnenie povinnosti alebo za mimoriadne vysledky nad ramec povinnosti moze dekan
udelit' zamestnancovi alebo studentovi pochvalu, cestne uznanie alebo mimoriadnu odmenu (v
pripade studenta aj mimoriadne stipendium) alebo podaf navrh na udelenie niektoreho z uvedenych
oceneni rektorovi.
(5) Dokumentacia udelenych medaili SjF a diplomov, ktore boli k nim vydane, je ulozena v archive
SJF.
DEVIATA CAST
Zaverecne ustanovenia
§28
(1) V oblastiach tykajiicich sa univerzity ako celku sa primerane pouzivaju ustanovenia statutu
univerzity, ktory je k dispozicii na nahliadnutie na rektorate a na dekanatoch vsetkych fakult.
(2) Statut fakulty bol schvaleny Akademickym senatom Strojnickej fakulty dna 27. 11. 2012 a podl'a
ustanovenia § 33 ods. 5 zakona o VS nadobuda plainest' dfiom schvalenia v Akademickom senate
Zilinskej univerzity v Ziline.
(3) Tento statut bol schvaleny Akademiekym senatom Zilinskej univerzity v Ziline dna 18. 3. 2013.
(4) Statut Strojnickej fakulty Zilinskej univerzity zo dna 12. 3. 2012 sa rusi so vsetkymi jeho zmenami
a doplnkami.
prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici
predseda
Akademickeho senatu SjF ZU
prof. Dr. Ing. Milan Saga
dekan
Strojnickej fakulty ZU
:. Ing. Martin Vaculik, PhD.
predseda
Akademickeho senatu ZU
Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Corejova, PhD.
rektorka
Zilinskej univerzity v Ziline
11
Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline
Štatút
Príloha 1.
Znenie imatrikulačného sľubu
Ja, študent Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline sľubujem, že budem využívať všetky
svoje práva dané zákonom o vysokých školách k získaniu vysokoškolského vzdelania.
Vynaložím všetko úsilie na plnenie povinností študenta a svojím konaním sa pričiním o rozvoj
svojej osobnosti.
Sľubujem, že budem ctiť, ochraňovať a šíriť dobré meno Strojníckej fakulty i Žilinskej univerzity v
Žiline.
Príloha 2.
Znenie promočného sľubu
Sľubujem Slovenskej republike,
 že použijem získané vedomosti a skúsenosti na rozvoj demokratickej a humánnej spoločnosti,
 že svoju činnosť zameriam v prospech všetkého ľudu Slovenskej republiky,
 že svoje povinnosti budem vykonávať riadne, svedomito, ochotne a s plným vedomím
zodpovednosti,
 že budem žiť tak, aby moje správanie bolo v zhode s mojím povolaním,
 že budem neustále prehlbovať svoje vzdelanie a budem pokračovať v jeho rozširovaní,
 že zachovám vo vďačnej pamäti Žilinskú univerzitu v Žiline.
Naši zahraniční absolventi sľubujú, že si zachovajú v úcte Slovenskú republiku a že vedomosti, ktoré
získali na Žilinskej univerzite v Žiline využijú v prospech a pre blaho svojej krajiny.
12
Download

Štatút Strojníckej fakulty - Strojnícka fakulta