FAKULTA BEZPEČNOSTNÉHO INŽINIERSTVA
ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE
Adresa dekanátu:
Číslo telefónu:
Číslo faxu:
Ulica 1. mája 32, 010 26 Žilina
041/513 6605, 6607
041/513 6620
www stránky fakulty:
e-mail:
http://www.fbi.uniza.sk
[email protected]
[email protected]
INFORMÁCIA O MOŽNOSTI ŠTÚDIA
Formy a dĺžka štúdia:
bakalárske
- denné
- 3 roky
bakalárske
- externé
- 3 roky
inžinierske
- denné
- 2 roky
inžinierske
- externé
- 2 roky
doktorandské
- denné
- 3 roky
doktorandské
- externé
- 5 rokov
AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
PRE AKADEMICKÝ ROK 2015/2016
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM
bezpečnostný manažment
bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry
krízový manažment
záchranné služby
INŽINIERSKE ŠTÚDIUM (pre absolventov bakalárskeho štúdia)
bezpečnostný manažment
bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry
krízový manažment
záchranné služby
DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM (pre absolventov inžinierskeho štúdia)
bezpečnostný manažment
krízový manažment
záchranné služby
Podrobné informácie o študijných programoch (učebné plány, informačné listy predmetov) nájdete
na http://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/plany.php.
Predpokladaný počet prijatých do 1. ročníka:
Bakalárske štúdium
Študijný program/ odbor
Inžinierske štúdium
Plánovaný počet
prijatých
Študijný program/ odbor
Plánovaný počet
prijatých
denné
externé*
Bezpečnostný manažment
Ochrana osôb a majetku
90
20
Bezpečnostný manažment
Ochrana osôb a majetku
90
15
Krízový manažment
Občianska bezpečnosť
60
20
Krízový manažment
Občianska bezpečnosť
60
15
Záchranné služby
Záchranné služby
60
20
Záchranné služby
Záchranné služby
60
15
Bezpečnosť a ochrana
kritickej infraštruktúry
Občianska bezpečnosť
30
0
0
0
240
60
210
45
spolu
denné
Bezpečnosť a ochrana
kritickej infraštruktúry
Občianska bezpečnosť
spolu
externé**
* externé štúdium 1. stupňa je spoplatnené sumou 500,00 € na jeden akademický rok
** externé štúdium 2. stupňa je spoplatnené sumou 600,00 € na jeden akademický rok
Jazykové predpoklady - písomné a ústne ovládanie slovenčiny (češtiny), znalosť aspoň jedného
svetového jazyka (angličtina, nemčina, francúzština).
Zdravotná spôsobilosť - fakulta
nevyžaduje
lekárske
k vysokoškolskému štúdiu.
potvrdenie
o zdravotnej
spôsobilosti
PODMIENKY PRIJATIA A FORMA PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM
Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je podľa § 56, ods. 1 zákona o VŠ získanie úplného
stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Ďalšie podmienky prijímania
uchádzačov na štúdium študijných programov bakalárskeho štúdia Fakulty bezpečnostného inžinierstva sú
stanovené podľa § 57 zákona o VŠ.
o Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači, ktorí v každom z posledných dvoch rokov na strednej
škole, vrátane maturity, dosiahli priemer do 1,5 a úspešne absolvovali maturitnú skúšku
z matematiky, a ktorí v aktuálnom školskom roku absolvovali testy NPS (SCIO) z matematiky,
resp. všeobecných študijných predpokladov a dosiahli percentil minimálne 70.
o Uchádzači, ktorí nesplnia tieto kritériá absolvujú písomné testy z matematiky a všeobecných
vedomostí. Uchádzači budú prijímaní na základe výsledkov prijímacieho konania v poradí podľa
celkového dosiahnutého počtu bodov až do naplnenia plánovaných kapacít.
PODMIENKY PRIJATIA A FORMA PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM
Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa je podľa § 56, ods. 2
zákona o VŠ absolvovanie študijného programu prvého stupňa. Ďalšie podmienky prijímania uchádzačov
na štúdium študijných programov inžinierskeho štúdia Fakulty bezpečnostného inžinierstva sú stanovené
podľa § 57 zákona o VŠ.
o Uchádzať o štúdium sa môže absolvent bakalárskeho štúdia rovnakého alebo príbuzného odboru
(študijný odbor Ochrana osôb a majetku pre študijný program Bezpečnostný manažment, študijný
odbor Občianska bezpečnosť pre študijný programy Krízový manažment, študijný odbor Záchranné
služby pre študijný program Záchranné služby).
o Hlavným kritériom hodnotenia uchádzačov budú študijné výsledky v bakalárskom štúdiu,
konkrétne prospechové kritériá stanoví dekan vo svojej vyhláške na akademický rok 2014/2015.
Počet prijatých bude závisieť od výsledkov hodnotenia a od kapacitných možností jednotlivých
študijných programov.
o Na základe rozhodnutia garanta príslušného študijného programu druhého stupňa môže byť
prihláška uchádzača o štúdium odmietnutá, ak jeho vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
nespĺňa požiadavky na profil bakalára daného študijného odboru.
o Uchádzači, ktorí absolvovali prvý stupeň vysokoškolského štúdia v niektorom z príbuzných
študijných odborov, budú prijatí na základe výsledkov písomného testu z predmetov bakalárskej
štátnej skúšky podľa zvoleného študijného programu.
2
PODMIENKY PRIJATIA A FORMA PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM
Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium (študijný program tretieho stupňa) je
absolvovanie študijného programu druhého stupňa. Výber uchádzačov sa uskutoční na základe hodnotenia
prijímacej skúšky, ktorej súčasťou je posúdenie výsledkov doterajšieho štúdia, jazyková vyspelosť
a predpoklady na samostatnú vedeckú prácu uchádzača. Konkrétne požiadavky stanoví dekan fakulty vo
svojej vyhláške.
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE A TERMÍNY
Deň otvorených dverí:
22.1.2015
10.00 h
Termín podania prihlášok
Termín prijímacieho konania
bakalárske štúdium – denné
do 30.4.2015
15.6.2015
bakalárske štúdium – externé
do 30.4.2015
16.6.2015
inžinierske štúdium – denné aj externé
do 30.4.2015
02.7.2015
doktorandské štúdium - denné aj externé
do 30.4.2015
23.6.2015
Na štúdium na fakulte postačuje jedna prihláška s uvedením postupnosti študijných programov podľa
záujmu uchádzača. V prípade záujmu o obidve formy štúdia (dennú aj externú) je nutné podať dve
prihlášky vrátane dvoch poplatkov za prijímacie konanie. K prihláške je treba priložiť životopis, originál
dokladu o zaplatení a všetko spolu zaslať na adresu fakulty (Ul.1. Mája 32, 010 26 Žilina). Použitie
elektronickej formy prihlášky nenahrádza písomnú prihlášku.
Poznámka: Aj v prípade elektronickej prihlášky je potrebné prihlášku vytlačiť, podpísať, doložiť
požadované prílohy a doklad o úhrade poplatku – následne ju zaslať poštou na hore uvedenú
adresu do určených termínov!
Predpísaným tlačivom sa rozumie písomný výtlačok elektronickej prihlášky.
Poplatok za prijímacie konanie: 20,00 € treba uhradiť na adresu:
Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
banka: Štátna pokladnica
číslo účtu:
variabilný symbol:
konštantný symbol:
7000269933/8180
10931 - bakalárske štúdium
10932 - inžinierske štúdium
10933 - doktorandské štúdium
0308
Nekompletná prihláška na štúdium, resp. prihláška na štúdium zaslaná po stanovených
termínoch nebude akceptovaná!
V prípade neúčasti, resp. neúspešnosti na prijímacom konaní fakulta poplatok za prijímacie
konanie nevracia!
Ak sa chce záujemca zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách ŽUŽ, prihlášku je nutné podať
osobitne na každú fakultu so zaplatením príslušného poplatku. Poplatok je určený na administratívne
a organizačné zabezpečenie prijímacieho konania a nevracia sa ani v prípade neúčasti na prijímacom
konaní.
Pri úhrade poplatku z Českej republiky použiť SWIFT: SUBASKBX, pri úhrade z iného zahraničia použiť
IBAN:SK 308 180 000 000 7000 269 933.
Poplatky za štúdium:
spoplatňovanie vysokoškolského štúdia sa riadi príslušnými ustanoveniami
zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení jeho neskorších zmien
a doplnení.
Ubytovanie študentov:
ubytovacie zariadenie Žilinskej univerzity v Žiline, podľa ubytovacej kapacity
so zvážením vzdialenosti trvalého bydliska od sídla univerzity.
Poplatok za ubytovanie:
42,00 € – 51,00 €/mesačne.
Stravovanie:
stravovacie zariadenie Žilinskej univerzity v Žiline.
Poplatok za stravu:
1,62 €/jedlo.
3
PRIJATIE ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV
Zahraniční uchádzači sa prijímajú na základe príslušných medzivládnych dohôd alebo študujú na vlastné
náklady. Uchádzači z krajín EÚ sa prijímajú a študujú za rovnakých podmienok ako študenti zo SR.
Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky na štúdium použiť formulár platný v ČR. U uchádzačov, ktorí
aktívne neovládajú slovenský alebo český jazyk, sa vyžaduje úspešné absolvovanie jazykovej prípravy
(s možnosťou jej absolvovania aj na ŽU v Žiline). Zahraniční uchádzači o štúdium, ktorí študujú na vlastné
náklady, predložia vyžadované materiály (doklady o predchádzajúcom štúdiu, atď.) a na základe
individuálneho posúdenia uchádzača dekan fakulty rozhodne o prijatí (neprijatí) na štúdium bez prijímacích
skúšok.
UPLATNENIE ABSOLVENTOV
Bakalárske a inžinierske študijné programy
Bezpečnostný manažment (BM)
Štúdium je zamerané na vysokoškolskú prípravu odborníkov poskytujúcich služby bezpečnostnej ochrany
hmotného či nehmotného majetku občanov, fyzických osôb, právnických osôb, obcí a štátu pred pôsobením
bezpečnostných rizík ako aj schopných navrhovať a prevádzkovať integrované systémy elektronickej
ochrany objektov. Absolvent získa vedomosti v príslušných technických, ekonomických a spoločenských
vedách a schopnosť aplikovať ich na podmienky bezpečnostného manažmentu.
Krízový manažment (KM)
Štúdium je zamerané na prípravu odborníkov, ktorí sa môžu uplatniť vo verejnej správe, v podnikoch
a firmách pri analýze rizík a možných krízových situácií, ich monitorovaní, v príprave podkladov pre krízové
plánovanie, v spracovaní krízových plánov a pri riadení kríz. Absolventi majú vzdelanie v príslušných
ekonomických, technických a spoločenských vedách a v ich aplikáciách. Môžu sa uplatniť vo funkciách na
úsekoch obrany štátu, civilnej ochrany obyvateľstva, ochrany verejného poriadku a ďalších.
Záchranné služby (ZS)
Štúdium je orientované na prípravu odborníkov schopných plniť preventívne administratívno-správne,
záchranné a likvidačné úlohy na úseku ochrany pred požiarmi v štruktúrach štátnej správy, vo výrobných
a hospodárskych organizáciách, v útvaroch hasičského a záchranného zboru. Môžu vykonávať
špecializované pracovné činnosti pri výkone štátneho požiarneho dozoru, funkcie v hasičských jednotkách,
špecialistov požiarnej ochrany v priemyselných odvetviach a odboroch hospodárstva SR.
Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry (BOKI)
Štúdium je zamerané na vysokoškolskú prípravu odborníkov v oblasti ochrany kritickej infraštruktúry s
dôrazom na energetiku, dopravu a základy z oblasti informačných a komunikačných technológií. Absolventi
sú spôsobilí navrhovať a uskutočňovať preventívne opatrenia, monitorovať a analyzovať vývoj rizikových
a krízových činiteľov, prípravu adekvátnej reakcie na vznikajúci krízový jav, riadenie kontinuity fungovania
prvku kritickej infraštruktúry a uskutočňovanie efektívnej obnovy systémov.
Doktorandské študijné programy
Absolventi získajú poznatky a zručnosti na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť. Ovládnu vedecké metódy
výskumu, sú schopní formulovať vedecký problém a prezentovať výsledky výskumu. Študenti sa naučia
ovládať vedecké metódy usmerňovania a riešenia rizikových a krízových situácií v hospodárskom,
finančnom, legislatívnom a infraštruktúrnom prostredí. Naučia sa ovládať metódy riešenia mimoriadnych
udalostí, identifikácie rizikových a krízových javov, metódy tvorby a uplatnenia krízového plánovania.
Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:
RSDr. Ľudovít Németh, tel.: 041/513 67 13
e-mail: [email protected]
FAKULTA MÁ VYBUDOVANÝ A ZAVEDENÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY,
ktorý spĺňa požiadavky normy STN EN ISO 9001:2009 pre vzdelávaciu
a vedeckovýskumnú činnosť a služby a aktivity pre verejnosť.
4
Download

nájdete - Fakulta bezpečnostného inžinierstva