! iOto
f1]-'h:ci :tr, .,.{
:
I.
I
i;i, -\.:
:'''-,.\:l :i:r,
l,
813 25 Bratislava
v
jPoc')ls;
r.-"-.,_j.^-.-
Bratislava 14.6.2013
dislo: oDT-
621612013-1
ROZHODNUTIE
{
566/2001
Nrirodn6 banka Slovenska, org6n dohl'adu prisluSnli podl'a $ 135 zitkona
zdkonov
niektorych
a
doplneni
Z. z. o cernlch papieroch a investidnlich sluZbrlch a o zmene
(z6kon o cennlich papieroch) v zneni neskorsich predpisov (d alej len ,,zilcon o cennich
papieroch"), ritvar dohl'adu nad finandnlim trhom prisluSnli na konanie a rozhodovanie
v prvom stupni podl'a $ 29 ods.l z|kona (. 74712004 Z' z. o dohlade nad finandn;im trhom
a o zmene a doplneni niektoqich z6konov v zneni neskorsich predpisov
schval'uje
soolodnosti J&T Global Finance III, s.r.o., Dvoidkovo nfbreiie 8' 811 02
Bratisfava, ltO: ll 101 181 zastripenej spolodnost'ou BBH advokatska kanceliiria, s.r.o.,
Gork6ho 3, 811 01 Bratislava, ICO: 36 713 066 na zhklade plnomocenstva zo dila 20-5.2013
podl'a g 125 ods. 2 ziikona o cennich papieroch
prospekt cenn6ho papiera zo dia 3.6.2013
rypracovany ako jeden dokument pre dlho.pisy spolodnosti J&T Global Finance III,
s.r.o., Dvoi6kovo n6breZie 8, 8l I 02 Bratislava, ICO: 47 101 181 s nr2vom ,'Dlhopis JTFG
III 6,00/16', spridelenlfmidentifikadnllmk6dom ISINSK4l20009242s6ria01,vnajvySsej
sume menovitlich hodn6t dlhopisov 100.000.000,- eur, s menovitou hodnotou jedn6ho
dlhopisu 1.000,- eur, s d6tumom vydania dia 21'6.2013 a so splatnost'ou dia21.6.2016Prospekt cenn6ho papiera zo dna 3.6.2013 je prilohou tohto rozhodnutia.
Od6vodnenie
Dila 4.6.2013 dorudila spolodnost' J&T Global Finance III, s.r.o., Dvoiakovo n6breZie
8, 811 02 Bratislava, teot 47 101 181 zastripen6 spolodnosfou BBH advok6tska kancel6ria,
s.r.o., Gorkdho 3,811 01 Bratislava, Ico: 36 713 066 na zildade plnomocenstva zo dia
20.5.2013 (d alej len,,udastnik konania") Nrirodnej banke slovenska, ftvaru dohladu nad
finandn:im trhom (d'alej len ,,Nrirodn6 banka slovenska") v srilade s ustanovenim $ 16 ods. 1
zakona d. 747 /2004 Z. z. o dohlade nad finandnlim trhom a o zmene a doplneni niektor'.ich
z6konov v zneni neskorsich predpisov (d alej len ,,zdkon o dohl'ade nad finandnlim trhom")
zitkona d. 56612001 Z. z. o cennlch papieroch
v spojeni s ustanovenim $ 125 ods.
a investidnfch sluzbach ao zmene a doplneni niektoqich z6konov (zrikon o cennlfch
papieroch) v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,,ziikon o ceru:rlich papieroch") Ziadost'
o schv6lenie prospektu cenn6ho papiera vypracovandho ako jeden dokument podfa $ 121
3
c 1- /(
/?.C 1-/J
i\li: i -ii
'.! . 1,. )1. , 1l '.
Imricha Karva3a
,/4.
4
o
cennlich papieroch pre dlhopisy s n6zvom Dlhopis JTFG
Ziadost'doplnil dia 13.6.2013.
svoiu
Udastnik konania
ods.
ziikona
III
6'00/16.
Nrirodnd banka Slovenska v konani postupuje podl'a tretej dasti ziikona o dohlade nad
finandn;im trhom. Podl'a ustanovenia $ 13 zrikona o dohl'ade nad finandnym trhom N6rodn6
banka Slovenska v konani postupuje bez zbltodnlich priet'ahov tak, aby sa zistil skutkovlf
a pr6vny stav veci; zo zisten6ho stavu veci vych6dza pri svojom rozhodovani'
PodLa ustanovenia { 24 ods. 11 z6kona o dohl'ade nad finandnlim trhom Nrirodnd
banka Slovenska pri rozhodovani hodnoti d6kazy podla vol'nej rivahy, a to kaZdy d6kaz
jednotlivo a v5etky d6kazy v ich vzrijomnej srivislosti; pritom starostlivo prihliada na v5etko,
do vySlo v konani najavo. Nrirodn6 banka Slovenska db6 o to, aby v rozhodovani o skutkovo
a pr6vne zhodnlfch pripadoch nevznikali neod6vodnen6 rozdiely. Pre rozhodnutie je
rozhodujrici skutkovlf a pnivny stav v dase jeho vydania, ak tento z6kon neustanovuje inak.
Udastnik konania predloZil ndleZitosti Ziadosti spolu s prilohami podl'a ustanovenia
$ 16 ods. 3 a ods. 4 z kona o dohl'ade nad finandnlim trhom a preukiizal splnenie podmienok
pre ridely schv6lenia prospektu cenn6ho papiera podla ustanovenia $ 121 ods. 1,2,4,11,12,13
zdkona o cennlich papieroch. Poplatok za fkon Nrirodnej banky Slovenska vo vliSke 650,- eur
uhradil rldastnik konania dia 3.6.2013 na fdet N6rodnej bad<y Slovenska (,.251610720.
N6rodn6 banka Slovenska po preskrimani a posfdeni skutkovdho a priivneho stavu
veci na z6klade predloZenych dokladov rozhodla tak, ako je uvedend vo v1/rokovej dasti tohto
rozhodnutia.
Pouienie o rozklade
Podl'a $ 29 ods.4 zikona o dohl'ade m6 ridastnik konania priivo podat'proti tomuto
rozhodnutiu rozklad, ak sa po vydani tohto rozhodnutia ridastnik konania rozkladu pisomne
alebo fstne do z6pisnice nevzdal. za vzdanie sa rozkladu sa povazuje aj spzit'vzatie rozkladu.
Rozklad proti tomuto rozhodnutiu je moZn6 podlia $ 29 ods' 5 zdkona o dohl'ade podat'
ftvaru dohl'adu nad finandnfm trhom na adresu N6rodn6 banka Slovenska, Imricha Karvasa
1. 813 25 Bratislava" do 15 kalenddrnvch dni odo dia doruienia tohto rozhodnutia.
i , t'
j.l
!
),r.
"
-
Ing. Vladimir Dvoiridek
vlfkonnj' riaditet
ritvaru dohlladu nad finandnim trhom
zastripenli Ing. Ivanom Barrim
gener6lnym riaditel'om odboru
dohl'adu nad trhom cennlTch papierov.
poist'ovnictvom a d6chodkovlim sporenim
BBH advok6tska kancel6ria, s.r.o.
Gorkdho 3
81 I 01 Bratislava
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
PROSPEKT CENNÉHO PAPIERA
100 000 000 EUR
Dlhopisy JTFG III 6,00 /16 s pevným úrokovým výnosom
splatné v roku 2016
ISIN: SK4120009242 séria 01
zabezpečené ručiteľským vyhlásením J&T FINANCE GROUP, a.s.
Dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou vydávané v predpokladanej celkovej menovitej hodnote do 100 000 000 EUR
(slovami sto miliónov euro), splatné v roku 2016 (ďalej len „Dlhopisy“ alebo „Emisia“), ktorých emitentom je
spoločnosť J&T Global Finance III, s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská
republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.:
887788/B, IČO: 47 101 181 (ďalej len „Emitent“), zabezpečené ručiteľským vyhlásením (ďalej len „Ručiteľské
vyhlásenie“) uskutočneným spoločnosťou J&T FINANCE GROUP, a.s., so sídlom Bratislava, Dvořákovo nábrežie
8, 811 02 Slovenská republika, IČO: 313 91 087, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, vložka č. 802/B (ďalej len „Ručiteľ“), sú vydávané podľa slovenského práva v zaknihovanej podobe vo
forme na doručiteľa. Predpokladá sa, že Dlhopisy budú prijaté k obchodovaniu na regulovanom voľnom trhu Burzy
cenných papierov v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 604
054, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 117/B (ďalej tiež
„BCPB“). Menovitá hodnota každého Dlhopisu je 1 000 EUR (slovami tisíc euro). Menovitá hodnota Dlhopisov
a úrokové výnosy z nich budú splatné výlučne v eurách alebo inej zákonnej mene Slovenskej republiky.
Predpokladaný dátum vydania Dlhopisov (dátum emisie) je stanovený na 21.06.2013. O vydaní emisie Dlhopisov
rozhodli konatelia Emitenta dňa 16.05.2013. Všade, kde sa v tomto Prospekte hovorí o Skupine, myslí sa tým
Skupina Ručiteľa a ním konsolidovaných spoločností na základe IFRS, do ktorej patrí aj Emitent, pričom všetky
tieto spoločnosti vrátane Ručiteľa tvoria konsolidovaný celok (viď definícia Skupiny v kapitole 7. „Zoznam
použitých definícií, pojmov a skratiek“).
Dlhopisy ponesú pevný úrokový výnos stanovený spôsobom uvedeným v kapitole 6.4.11 „Výnos dlhopisov“ tohto
Prospektu s využitím úrokovej sadzby 6,00% p.a. Úrokový výnos bude splatný polročne spätne vždy k 21.06.
a 21.12. príslušného roka. Prvá výplata úrokového výnosu bude splatná k 21.12.2013. Pokiaľ nedôjde
k predčasnému splateniu Dlhopisov alebo k ich odkúpeniu Emitentom a zániku v súlade s týmto Prospektom, bude
menovitá hodnota Dlhopisov splatená Emitentom dňa 21.06.2016. Bližšie viď kapitola 6.4. „Popis cenných
papierov ponúkaných a prijímaných na obchodovanie a ďalšie podmienky Emisie Dlhopisov“.
Majitelia dlhopisov (ako je tento pojem definovaný v kapitole 6.4.6 „Majitelia Dlhopisov“) môžu za určitých
podmienok žiadať ich predčasné splatenie. Emitent môže Dlhopisy kedykoľvek odkupovať na trhu alebo iným
spôsobom za akúkoľvek cenu. Bližšie viď kapitola 6.4. „Popis cenných papierov ponúkaných a prijímaných na
obchodovanie a ďalšie podmienky Emisie Dlhopisov“.
Platby z Dlhopisov budú vo všetkých prípadoch vykonávané v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky
účinnými počas doby vykonania príslušnej platby. Tam, kde to vyžadujú zákony Slovenskej republiky účinné
počas doby splatenia menovitej hodnoty alebo výplaty úrokového výnosu, budú z platieb Majiteľom Dlhopisov
zrážané príslušné dane a poplatky. Emitent nebude povinný vykonať ďalšie platby Majiteľom Dlhopisov náhradou
za takéto zrážky daní alebo poplatkov. Emitent je za určitých podmienok platiteľom dane zrazenej z výnosov
Dlhopisov. Bližšie viď kapitola 6.4.21 „Zdanenie a devízová regulácia v Slovenskej republike“.
Investori by mali zvážiť určité rizikové faktory spojené s investíciou do Dlhopisov. Rizikové faktory, ktoré Emitent
považuje za významné, sú uvedené v kapitole 3. „Rizikové faktory“.
Tento prospekt cenného papiera - Dlhopisov (ďalej len „Prospekt“) bol vypracovaný a zverejnený pre účely
verejnej ponuky cenných papierov a prijatia Dlhopisov k obchodovaniu na regulovanom voľnom trhu BCPB.
Rozširovanie tohto Prospektu a ponuka, predaj alebo kúpa Dlhopisov sú v niektorých krajinách obmedzené
zákonom. Dlhopisy neboli povolené ani schválené žiadnym správnym orgánom akejkoľvek jurisdikcie s výnimkou
Národnej banky Slovenska (ďalej tiež ako „NBS“).
Strana 1
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
Emitent požiada najneskôr po upísaní celkovej menovitej hodnoty Dlhopisov alebo po uplynutí lehoty na
upisovanie Dlhopisov (v prípade, ak celková menovitá hodnota Dlhopisov nebude upísaná do konca stanovenej
lehoty na upisovanie) Burzu cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) o prijatie Dlhopisov k obchodovaniu na
regulovanom voľnom trhu BCPB. Obchodovanie s Dlhopismi bude zahájené po ich prijatí na obchodovanie na
regulovanom voľnom trhu BCPB. ISIN Dlhopisov je SK4120009242 séria 01.
Tento Prospekt bol vyhotovený ku dňu 03.06.2013 (ďalej tiež ako „Dátum vyhotovenia prospektu“ alebo „Deň
vyhotovenia Prospektu“) a informácie v ňom uvedené sú aktuálne iba k tomuto dňu. Ak dôjde pred prijatím
Dlhopisov k obchodovaniu na regulovanom voľnom trhu BCPB k podstatnej zmene v niektorej skutočnosti
uvedenej v tomto Prospekte, uverejní Emitent dodatok k tomuto Prospektu. Emitent bude v rozsahu stanovenom
všeobecne záväznými právnymi predpismi a predpismi BCPB, uverejňovať správy o výsledkoch svojho
hospodárenia a svojej finančnej situácii a plniť svoju informačnú povinnosť. Po dátume vyhotovenia tohto
Prospektu musia záujemcovia o kúpu Dlhopisov svoje investičné rozhodnutia založiť nielen na základe tohto
Prospektu, ale i na základe ďalších informácií, ktoré Emitent po dátume vyhotovenia tohto Prospektu uverejnil, či
iných verejne dostupných informácií.
Prospekt, všetky výročné a polročné správy Emitenta uverejnené po dátume vyhotovenia tohto Prospektu, ako i
všetky dokumenty uvedené v tomto Prospekte formou odkazu sú k dispozícii v elektronickej podobe na webovom
sídle (ďalej len „internetová stránka“ alebo „webová stránka“) Emitenta www.jtglobalfinanceiii.com a ďalej tiež
v sídle Emitenta na adrese Bratislava, Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Slovenská republika, a v sídle Ručiteľa na
adrese Bratislava, Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Slovenská republika, v pracovných dňoch v čase od 9.00 do
16.00 hod. (viac viď kapitola 1. „Dôležité upozornenie“).
Hlavný manažér
J&T BANKA, a.s.
Strana 2
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
[TÁTO STRANA BOLA ÚMYSELNE PONECHANÁ PRÁZDNA]
Strana 3
J&T FINANCE GROUP, a.s.
1.
PROSPEKT
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Tento Prospekt je prospektom v zmysle Zákona o cenných papieroch. Žiadny štátny orgán, s výnimkou Národnej
banky Slovenska, ani iná osoba tento Prospekt neschválili. Akékoľvek prehlásenie opačného zmyslu je
nepravdivé.
Emitent neschválil akékoľvek iné prehlásenie alebo informácie o Emitentovi alebo Dlhopisoch, než aké sú
obsiahnuté v tomto Prospekte. Na žiadne takéto iné prehlásenie alebo informácie sa nemožno spoľahnúť ako na
prehlásenie alebo informácie schválené Emitentom. Pokiaľ nie je uvedené inak, sú všetky informácie v tomto
Prospekte uvedené k dátumu vyhotovenia tohto Prospektu. Odovzdanie tohto Prospektu kedykoľvek po dátume
jeho vyhotovenia neznamená, že informácie v ňom uvedené sú správne ku ktorémukoľvek okamžiku po dátume
jeho vyhotovenia.
Za záväzky Emitenta vrátane záväzkov vyplývajúcich z Dlhopisov neručí Slovenská republika ani ktorákoľvek jej
inštitúcia, ministerstvo alebo jej politická súčasť (orgán štátnej správy či samosprávy), ani ich iným spôsobom
nezabezpečuje.
Rozširovanie tohto Prospektu a ponuka, predaj alebo kúpa Dlhopisov sú v niektorých krajinách obmedzené
zákonom. Dlhopisy nebudú registrované, povolené ani schválené akýmkoľvek správnym či iným orgánom
akejkoľvek jurisdikcie s výnimkou Národnej banky Slovenska.
Informácie obsiahnuté v kapitolách 6.4.21 „Zdanenie a devízová regulácia v Slovenskej republike“ a 6.6.
„Vymáhanie súkromnoprávnych nárokov voči Emitentovi“ sú uvedené iba ako všeobecné informácie vyplývajúce
zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Potenciálni nadobúdatelia Dlhopisov by sa mali spoliehať
výhradne na svoju vlastnú analýzu faktorov uvádzaných v týchto kapitolách a svojich vlastných právnych,
daňových a iných odborných poradcov.
Nadobúdateľom Dlhopisov, najmä zahraničným, sa odporúča konzultovať so svojimi právnymi a inými
poradcami ustanovenia príslušných právnych predpisov, najmä devízových a daňových predpisov Slovenskej
republiky, štátov, ktorých sú rezidentmi, a iných príslušných štátov a ďalej všetky medzinárodné dohody a ich
dopad na konkrétne investičné rozhodnutie.
Majitelia Dlhopisov, vrátane všetkých prípadných zahraničných investorov, sa vyzývajú, aby sa sústavne
informovali o všetkých zákonoch a ostatných právnych predpisoch upravujúcich držbu Dlhopisov, a rovnako
predaj Dlhopisov do zahraničia alebo nákup Dlhopisov zo zahraničia, ako i akékoľvek iné transakcie
s Dlhopismi a aby tieto zákony a právne predpisy dodržiavali.
Emitent bude v rozsahu stanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi a predpismi BCPB, uverejňovať
správy o výsledkoch svojho hospodárenia a svojej finančnej situácii a plniť informačnú povinnosť.
Prospekt, ako i všetky dokumenty uvedené v tomto Prospekte formou odkazu sú všetkým záujemcom k dispozícii
k nahliadnutiu v pracovných dňoch počas bežnej pracovnej doby v čase od 9.00 do 16.00 hod. u Emitenta v jeho
sídle na adrese Bratislava, Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Slovenská republika, a tiež v sídle Ručiteľa na adrese
Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika. Tieto dokumenty sú k dispozícii tiež
v elektronickej podobe na internetovej stránke Emitenta www.jtglobalfinanceiii.com.
Prospekt je ďalej všetkým záujemcom k dispozícii bezplatne k nahliadnutiu u Hlavného manažéra na jeho
webovej stránke www.jt-bank.sk a ďalej počas bežnej pracovnej doby v čase od 9.00 do 16.00 hod. na adrese
jeho pobočky zahraničnej banky v Slovenskej republike, Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská
republika.
Počas doby, kedy zostane akákoľvek časť Dlhopisov nesplatená, bude na požiadanie počas bežnej pracovnej
doby v čase od 9.00 do 16.00 hod. k nahliadnutiu v Určenej prevádzkarni Administrátora rovnopis Zmluvy s
administrátorom. Bližšie viď. kapitola 6.4.16 „Určená prevádzkareň, Administrátor, Kotačný agent, Agent pre
výpočty“.
Akékoľvek predpoklady a výhľady týkajúce sa budúceho vývoja Emitenta, jeho finančnej situácie, okruhu jeho
podnikateľskej činnosti alebo postavenia na trhu nemožno pokladať za prehlásenie či záväzný sľub Emitenta
týkajúci sa budúcich udalostí alebo výsledkov, pretože tieto budúce udalosti alebo výsledky závisia celkom alebo
sčasti na okolnostiach a udalostiach, ktoré Emitent nemôže priamo alebo v plnom rozsahu ovplyvniť. Potenciálni
záujemcovia o kúpu Dlhopisov by mali uskutočniť vlastnú analýzu akýchkoľvek vývojových trendov alebo
výhľadov uvedených v tomto Prospekte, prípadne uskutočniť ďalšie samostatné šetrenia, a svoje investičné
rozhodnutia založiť na výsledkoch takýchto samostatných analýz a šetrení.
Pokiaľ nie je ďalej uvedené inak, všetky finančné údaje Emitenta a Ručiteľa vychádzajú z Medzinárodných
účtovných štandardov (IFRS). Niektoré hodnoty uvedené v tomto Prospekte boli upravené zaokrúhlením. To
okrem iného znamená, že hodnoty uvádzané pre rovnakú informačnú položku sa môžu na rôznych miestach
Strana 4
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
mierne líšiť a hodnoty uvádzané ako súčet niektorých hodnôt nemusia byť aritmetickým súčtom hodnôt, z ktorých
vychádzajú.
Niektoré výrazy sú definované v kapitole 7. „Zoznam použitých definícií, pojmov a skratiek“.
Pokiaľ bude tento Prospekt preložený do iného jazyka, je v prípade výkladového rozporu medzi znením
Prospektu v slovenskom jazyku a znením Prospektu preloženého do iného jazyka rozhodujúce znenie Prospektu
v slovenskom jazyku.
Prijatím Dlhopisov na obchodovanie na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. nepreberá Burza cenných
papierov v Bratislave, a.s. žiadne záväzky z týchto Dlhopisov.
Strana 5
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
OBSAH
1.
2.
3.
4.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE ....................................................................................... 4
SÚHRN .......................................................................................................................... 11
RIZIKOVÉ FAKTORY ............................................................................................... 25
3.1.
Rizikové faktory vzťahujúce sa k Emitentovi .............................................. 25
3.2.
Rizikové faktory vzťahujúce sa k Ručiteľovi a Skupine ............................ 26
3.3.
Rizikové faktory vzťahujúce sa k Dlhopisom (k obchodovaniu
s Dlhopismi) ..................................................................................................... 34
ÚDAJE O EMITENTOVI............................................................................................ 36
4.1.
Zodpovedné osoby .......................................................................................... 36
4.1.1
Osoby zodpovedné za informácie uvedené v kapitole Prospektu - Údaje o
Emitentovi ....................................................................................................... 36
4.1.2
Prehlásenie Emitenta ...................................................................................... 36
4.2.
Zákonní audítori ............................................................................................. 37
4.2.1
Audítori Emitenta za obdobie, na ktoré sa vzťahujú historické finančné
informácie ........................................................................................................ 37
4.3.
Vybrané finančné informácie ........................................................................ 37
4.4.
Rizikové faktory .............................................................................................. 39
4.5.
Informácie o Emitentovi ................................................................................ 39
4.5.1
História a vývoj Emitenta .............................................................................. 39
4.5.2
Najnovšie a najdôležitejšie udalosti dôležité pre vyhodnotenie solventnosti
Emitenta........................................................................................................... 40
4.5.3
Investície .......................................................................................................... 41
4.6.
Prehľad podnikateľskej činnosti ................................................................... 41
4.6.1
Predmet činnosti ............................................................................................. 41
4.6.2
Hlavné činnosti ................................................................................................ 41
4.6.2.1 Popis jednotlivých hlavných činností (služieb) Emitenta ................................ 41
4.6.2.2 Označenie všetkých významných nových produktov a činností ...................... 41
4.6.3
Hlavné trhy ...................................................................................................... 41
4.6.3.1 Trhy, na ktorých Emitent súťaží....................................................................... 41
4.6.3.2 Trhové podiely Emitenta .................................................................................. 41
4.6.3.3 Postavenie Emitenta na trhu ............................................................................. 41
4.7.
Organizačná štruktúra ................................................................................... 41
4.7.1
Pozícia Emitenta v Skupine ........................................................................... 41
4.7.2
Organizačná štruktúra skupiny Emitenta ................................................... 43
4.7.3
Závislosť Emitenta na Ručiteľovi a subjektoch zo skupiny Emitenta ...... 44
4.8.
Informácie o trende, prognózy alebo odhady zisku..................................... 44
4.8.1
Negatívne zmeny vo vyhliadkach .................................................................. 44
4.8.2
Prognózy alebo odhady zisku ........................................................................ 44
4.9.
Riadiace a dozorné orgány............................................................................. 44
4.9.1
Členovia riadiacich a dozorných organov .................................................... 44
4.9.1.1 Konateľ Emitenta ............................................................................................. 44
4.9.1.2 Dozorná rada Emitenta ..................................................................................... 45
4.9.1.3 Spoločník Emitenta .......................................................................................... 45
4.9.2
Stret záujmov na úrovni riadiacich a dozorných orgánov ......................... 45
4.10.
Dodržiavanie princípov správy a riadenia spoločnosti ............................... 46
4.10.1 Revízny výbor Emitenta ................................................................................. 46
4.10.2 Režim riadenia podnikov – kódex corporate governance ........................... 46
Strana 6
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
4.11.
4.11.1
4.11.2
4.12.
5.
Hlavní akcionári ............................................................................................. 46
Kontrola nad Emitentom ............................................................................... 46
Dojednania, ktoré môžu viesť ku zmene kontroly nad Emitentom ........... 46
Finančné informácie týkajúce sa aktív, pasív, finančnej situácie a ziskov
a strát Emitenta............................................................................................... 47
4.12.1 Historické finančné informácie ..................................................................... 47
4.12.2 Predbežné finančné informácie ..................................................................... 49
4.13.
Súdne a arbitrážne konania ........................................................................... 49
4.14.
Významná zmena finančnej alebo obchodnej situácie Emitenta ............... 50
4.15.
Významné zmluvy ........................................................................................... 50
4.16.
Informácie tretej strany a vyhlásenie znalcov.............................................. 50
4.17.
Dokumenty k nahliadnutiu ............................................................................ 50
ÚDAJE O RUČITEĽOVI A ZÁRUKÁCH ................................................................ 51
5.1.
Zodpovedné osoby .......................................................................................... 51
5.1.1
Osoby zodpovedné za informácie uvedené v kapitole Prospektu - Údaje o
Ručiteľovi a zárukách .................................................................................... 51
5.1.2
Prehlásenie Emitenta ...................................................................................... 51
5.2.
Zákonní audítori ............................................................................................. 52
5.2.1
Audítori Ručiteľa za obdobie, na ktoré sa vzťahujú historické finančné
informácie ........................................................................................................ 52
5.2.2
Zmeny audítorov počas obdobia, na ktoré sa vzťahujú historické finančné
informácie ........................................................................................................ 52
5.3.
Finančné informácie týkajúce sa aktív, pasív, finančnej situácie a ziskov
a strát Ručiteľa a jeho konsolidovaného celku - historické finančné
informácie týkajúce sa Ručiteľa a jeho konsolidovaného celku ................ 52
5.3.1
Vybrané finančné informácie týkajúce sa Ručiteľa a jeho konsolidovaného
celku ................................................................................................................. 52
5.3.2
Finančné údaje za prechodné obdobia vybrané z účtovníctva Ručiteľa
týkajúce sa Ručiteľa a jeho konsolidovaného celku .................................... 56
5.4.
Rizikové faktory .............................................................................................. 56
5.5.
Informácie o Ručiteľovi ................................................................................. 56
5.5.1
História a vývoj Ručiteľa ............................................................................... 56
5.5.2
Najnovšie a najdôležitejšie udalosti dôležité pre vyhodnotenie solventnosti
Ručiteľa ........................................................................................................... 59
5.5.3
Investície .......................................................................................................... 60
5.6.
Prehľad podnikateľskej činnosti ................................................................... 60
5.6.1
Predmet činnosti ............................................................................................. 60
5.6.2
Hlavné činnosti ................................................................................................ 61
5.6.2.1 Popis jednotlivých hlavných činností (služieb) Ručiteľa a Skupiny ................ 61
5.6.3
Hlavné trhy ...................................................................................................... 62
5.6.3.1 Trhy, na ktorých Ručiteľ súťaží ....................................................................... 62
5.6.3.2 Trhové podiely Ručiteľa................................................................................... 62
5.6.3.3 Základ prehlásenia Ručiteľa o postavení v hospodárskej súťaži ..................... 63
5.7.
Organizačná štruktúra ................................................................................... 63
5.7.1
Pozícia Ručiteľa v skupine ............................................................................. 63
5.7.2
Organizačná štruktúra skupiny Ručiteľa .................................................... 63
5.7.3
Závislosť Ručiteľa na iných subjektoch zo skupiny Ručiteľa .................... 65
5.8.
Informácie o trende, prognózy alebo odhady zisku Ručiteľa..................... 65
5.8.1
Negatívne zmeny vo vyhliadkach .................................................................. 65
5.8.2
Prognózy alebo odhady zisku Ručiteľa ........................................................ 65
Strana 7
J&T FINANCE GROUP, a.s.
6.
PROSPEKT
5.9.
Riadiace a dozorné orgány............................................................................. 65
5.9.1
Členovia riadiacich a dozorných orgánov .................................................... 65
5.9.1.1 Predstavenstvo Ručiteľa ................................................................................... 66
5.9.1.2 Dozorná rada Ručiteľa ..................................................................................... 71
5.9.2
Stret záujmov na úrovni riadiacich a dozorných orgánov ......................... 73
5.10.
Dodržiavanie princípov správy a riadenia spoločnosti ............................... 73
5.10.1 Režim riadenia podnikov – kódex corporate governance ........................... 73
5.10.2 Riadenie rizika ................................................................................................ 74
5.11.
Hlavní akcionári ............................................................................................. 76
5.11.1 Kontrola nad Ručiteľom ................................................................................ 76
5.11.2 Dojednania, ktoré môžu viesť ku zmene kontroly nad Ručiteľom ............ 76
5.12.
Historické finančné informácie ..................................................................... 76
5.13.
Súdne a arbitrážne konania ........................................................................... 83
5.14.
Významná zmena finančnej alebo obchodnej situácie Ručiteľa ................ 83
5.15.
Dodatočné informácie..................................................................................... 84
5.16.
Významné zmluvy ........................................................................................... 84
5.17.
Ručiteľské vyhlásenie ..................................................................................... 86
5.18.
Informácie tretej strany a vyhlásenie znalcov.............................................. 88
5.19.
Dokumenty k nahliadnutiu ............................................................................ 88
ÚDAJE O CENNOM PAPIERI .................................................................................. 89
6.1.
Zodpovedné osoby .......................................................................................... 89
6.1.1
Osoby zodpovedné za informácie uvedené v kapitole Prospektu - Údaje
o cennom papieri, ako aj v celom Prospekte ................................................ 89
6.1.2
Prehlásenie Emitenta ...................................................................................... 89
6.2.
Rizikové faktory .............................................................................................. 90
6.3.
Kľúčové informácie ........................................................................................ 90
6.3.1
Záujmy
fyzických
a právnických
osôb
zainteresovaných
na
Emisii/ponuke.................................................................................................. 90
6.3.2
Dôvody ponuky a použitie výnosov ............................................................... 90
6.4.
Popis cenných papierov ponúkaných a prijímaných na obchodovanie
a ďalšie podmienky Emisie Dlhopisov .......................................................... 90
6.4.1
Právne predpisy upravujúce vydanie Dlhopisov ......................................... 90
6.4.2
Emitent Dlhopisov .......................................................................................... 90
6.4.3
Druh cenného papiera, názov, celková Menovitá hodnota a emisný kurz 90
6.4.4
Podoba, forma a spôsob vydania Dlhopisov ................................................. 91
6.4.5
Prevoditeľnosť ................................................................................................ 91
6.4.6
Majitelia Dlhopisov......................................................................................... 91
6.4.7
Rating ............................................................................................................... 91
6.4.8
Status záväzkov Emitenta .............................................................................. 91
6.4.9
Vyhlásenie a záväzok Emitenta ..................................................................... 92
6.4.10 Negatívne záväzky .......................................................................................... 92
6.4.11 Výnos Dlhopisov ............................................................................................. 92
6.4.11.1
Konvencia pre výpočet výnosov .............................................................. 92
6.4.11.2
Stanovenie úrokového výnosu ................................................................. 92
6.4.11.3
Koniec úročenia........................................................................................ 93
6.4.12 Splatnosť Dlhopisov a ich odkúpenie ........................................................... 93
6.4.12.1
Konečné splatenie .................................................................................... 93
6.4.12.2
Nemožnosť predčasného splatenia Dlhopisov z rozhodnutia Emitenta ... 93
6.4.12.3
Predčasné splatenie Dlhopisov z rozhodnutia Majiteľov Dlhopisov ....... 93
6.4.12.4
Odkúpenie Dlhopisov ............................................................................... 93
Strana 8
J&T FINANCE GROUP, a.s.
7.
8.
PROSPEKT
6.4.12.5
Zrušenie Dlhopisov .................................................................................. 93
6.4.12.6
Domnienka splatenia ................................................................................ 93
6.4.12.7
Dispozícia s prostriedkami na účte u Administrátora .............................. 93
6.4.13 Spôsob, termíny a miesto splatenia Menovitej hodnoty Dlhopisov............ 93
6.4.13.1
Mena ......................................................................................................... 93
6.4.13.2
Deň výplaty .............................................................................................. 94
6.4.13.3
Určenie práva na obdržanie výplat súvisiacich s Dlhopismi.................... 94
6.4.13.4
Uskutočňovanie platieb ............................................................................ 94
6.4.13.5
Zmena spôsobu a miesta uskutočňovania platieb .................................... 95
6.4.14 Predčasná splatnosť Dlhopisov v prípadoch neplnenia záväzkov ............. 95
6.4.14.1
Prípady neplnenia záväzkov ..................................................................... 95
6.4.14.2
Splatnosť predčasne splatných Dlhopisov ............................................... 96
6.4.14.3
Späťvzatie Oznámenia o predčasnom splatení Dlhopisov ....................... 96
6.4.15 Premlčanie ....................................................................................................... 96
6.4.16 Určená prevádzkareň, Administrátor, Kotačný agent, Agent pre
výpočty.... ......................................................................................................... 96
6.4.16.1
Určená prevádzkareň ................................................................................ 96
6.4.16.2
Administrátor ........................................................................................... 97
6.4.16.3
Vzťah Administrátora a Majiteľov Dlhopisov ......................................... 97
6.4.16.4
Kotačný agent, ďalší a iný Kotačný agent ............................................... 97
6.4.16.5
Vzťah Kotačného agenta a Majiteľov Dlhopisov .................................... 97
6.4.16.6
Agent pre výpočty, ďalší a iný Agent pre výpočty .................................. 97
6.4.16.7
Vzťah Agenta pre výpočty a Majiteľov Dlhopisov .................................. 98
6.4.17 Zmeny a vzdanie sa nárokov ......................................................................... 98
6.4.18 Oznámenia ....................................................................................................... 98
6.4.19 Rozhodné právo, jazyk, spory ....................................................................... 98
6.4.20 Obmedzenie týkajúce sa šírenia Prospektu a predaja Dlhopisov .............. 98
6.4.21 Zdanenie a devízová regulácia v Slovenskej republike ............................... 99
6.4.21.1
Zdanenie v Slovenskej republike ............................................................. 99
6.4.21.2
Devízová regulácia v Slovenskej republike ........................................... 100
6.4.21.3
Smernica o zdanení príjmov z úspor ...................................................... 100
6.5.
Podmienky ponuky ....................................................................................... 101
6.5.1
Ponuka a upisovanie Dlhopisov – primárny predaj .................................. 101
6.5.1.1 Informácie, ktoré sa musia poskytnúť, pokiaľ ide o súhlas Emitenta alebo
osoby zodpovednej za vypracovanie Prospektu ......................................................... 101
6.5.1.2 Ďalšie informácie ........................................................................................... 102
6.6.
Vymáhanie súkromnoprávnych nárokov voči Emitentovi ....................... 102
6.6.1
Vymáhanie nárokov v Slovenskej republike .............................................. 102
6.7.
Prijatie k obchodovaniu a spôsob obchodovania ....................................... 103
6.8.
Dodatočné informácie................................................................................... 103
6.8.1
Poradcovia v súvislosti s vydaním cenných papierov ................................ 103
6.8.2
Audit informácií v kapitole Prospektu – Údaje o cennom papieri ........... 103
6.8.3
Informácie znalcov a tretej strany .............................................................. 103
6.8.4
Úverové a indikatívne ratingy ..................................................................... 103
ZOZNAM POUŽITÝCH DEFINÍCIÍ, POJMOV A SKRATIEK ......................... 105
PRÍLOHY .................................................................................................................... 108
8.1.
Výročná správa Skupiny Ručiteľa za rok 2010 obsahujúca auditovanú
konsolidovanú účtovnú závierku Ručiteľa a jeho konsolidovaného celku
k 31.12.2010 vrátane audítorskej správy vypracovanej podľa
medzinárodných účtovných štandardov IFRS (príloha č. 1). ................... 108
Strana 9
J&T FINANCE GROUP, a.s.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
PROSPEKT
Výročná správa Skupiny Ručiteľa za rok 2011 obsahujúca auditovanú
konsolidovanú účtovnú závierku Ručiteľa a jeho konsolidovaného celku
k 31.12.2011 vrátane audítorskej správy vypracovanej podľa
medzinárodných účtovných štandardov IFRS (príloha č. 2) .................... 108
Vstupná súvaha Emitenta (neauditovaná) podľa IFRS a účtovné výkazy
Emitenta k 24.05.2013 podľa IFRS – (príloha č. 3) ................................. 108
Originál podpísaného ručiteľského vyhlásenia Ručiteľa (príloha č. 4) ... 108
Predbežné vybrané neauditované finančné informácie Ručiteľa a jeho
konsolidovaného celku k 30.06.2012 podľa IFRS (príloha č. 5) ............... 108
Strana 10
./d r
F
1,\tJ,\cE GRdt?, u r.
1
PROSPEKT
SOHRN
Sihrnje zostoverj' nq zdkltule poZiad iekna zyerejhoyanie
tzy.
,,ptrhor"
v
znysle Delegoyandho nariadeniq
Konisie (EI)) n. 862/2012. ktorim sa meni o dopihq nqriqdenie (ES) t 809/2004, pokial ide o formdt a obsah
prospektu, zikladndho prospehu, s hrnu a koneirlch podmienok q pokiqt ide o poiiqd^,l{y nq zverejiioyanie.
Priloha XYIL Tieto pmlq s oiislovqni v Oddieloch A E(tj.odA.1.poE.7).
Tento sihrn obsahuje vie .y p'vbi, ktori si tyiadovani pre darrj' cenn!, popier a Euilenta. KedZe niehori pnky
podla uvedendho nariadenia pre dar{ cennj' papier a Emilento nie s vyiadovam!, postapnost' iislovania
uveder.i,ch pmkot' m62e bvf nekontinudlna (akoby boli niehori iisla rynechand).
M6ie sa ryskytnit' situdcia, ke$, iiqdnq relevqn nii i,Tformdcia oh[qdne pnku poiqdotqniho pre danj' typ
cennAho papiera a Emitenta nembie by|v konkrdtnom pripade uvedend. l/tecly.ie pri pnku uvedend ,,Nepouiiie
sa" s krdtlgtm tysvetleniu.
Sfhrn
oddier
A-
[Jvoda upozornenia
PoLiadav*a na n'ereittc ie
A.l
Upozomeni|.
Tento suhm by sa mal chapal'ako uvod k Prospektu
Kazde rozhodnutie investovaf
do cennich papi€rov by sa malo zakladaf na
investorovom zvAieni Prospektu ako celku.
Ak sa na snde vznesie n6rck na z6klade informacri obsiahnutich v
zalljtcenr investorovi sa m6re podla vnutroslitnych pr6vnych predpisov
Prospekte,
alenskich
stdtov ulozit" povinnost' znasal' ndklady spojen6 s prekladom Prospektu pred zaaatim
sudneho konania.
osob. llore suhm vretane Jeho pr€kladu
pr.'ozili. ale len v pripad€. ked tento suhm j€ zavadzajtcr. n€presni. alebo v rozpore s
Obaianskopravnu zodpovednost' nraju len ti€
ostatnimi aast'anri Prospektu. alebo n€obsahute v spoJeni s iniani aast'ami Prospektu
kl'taov6 infomrdcie- ktord Draiu investorom pom6€f pri rozhodovanl sa o inlesticadch
do takichto cennich papierov
Ing Roman Florien
Konatef
V
4.2
Uvod.
mene soololnosti kon6 a za sDoloanost DodDisuie
Emit€nt srihlasi
s
kaidi konatel samostatne
pouzitim Prospektu na nasledni d'alsi predaj cennich paprerov alebo
konetne unriestnenie cennich papierov proslrednictvom finanan€ho sprostredkovalelb
Nasledni d'alsi predaj cennich papierov alebo konedne umiestnenie cennich paprerov
prostrednictvon finan6n6ho sprostr€dkovalel'a sa rn6Ze uskutoania poaas ponukoveho
oMobia primdmeho predaja Dlhopisov a, do uplynutia dvaniLstich (12) mesiacov od
schv:ilenia Prospektu.
Sihlas
s
pouziti'n Prospeklu sa udel'ule na obdobie dvandst (12) lnesiacov od
schvdlenra Prospeku.
So srihlasom Emitenta nie sn spoien6 Ziadne dhlsie podmrenky. ktore su relevartn6 pre
pouzivanie Prospektu.
Finananlim sprostredkovat€l om
Je ku
Diu vyhotovenia Prospekrr J&T Banka,
a.s..
OZNAM INVESTOROM:
Informdcic o podmi€nkrch potrrky 6ntnln6ho sprostredkovrtcl'r musi
sDrosf rcdkovrrcl' Doskvf ntt' v Irs. uskutoanenia Donukv.
Oddiel B
-
fina ni
Emitent
PoZiadal' *a no zve rci ne nie
B.t
Obchodni nimv
Emitentt
Obchodne menor
J&T GlobNl Finrnce
lll,
s.r.o.
Strana I I
J&T FINANCE GROUP, a.s.
B.2
PROSPEKT
IČO:
471 011 81
Domicil a právna
forma Emitenta,
právne predpisy,
podľa
ktorých
Emitent
vykonáva
činnosť a krajina
založenia.
Sídlo: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Domicil a krajina založenia: Slovenská republika
J&T Global Finance III, s.r.o. bola založená na základe právneho poriadku Slovenskej
Republiky.
V súčasnosti Emitent vykonáva činnosť na základe právnych predpisov platných a
účinných v Slovenskej republike, najmä však:
- zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov
(ďalej tiež „Obchodný zákonník"),
- zákon č. 455/1991 Zb., o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon),
v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „Živnostenský zákon“),
- zákon č. 595/2003 Z. z., o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov
(ďalej tiež „Zákon o dani z príjmov“)
- zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 582/2004 Z. z., o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších
predpisov
- zákon č. 511/1992 Zb., o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finančných orgánov, v znení neskorších predpisov
- zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách v
znení neskorších predpisov.
B.4b
Opis
všetkých
známych trendov
ovplyvňujúcich
Emitenta
a odvetvia,
v ktorých pôsobí.
Emitentovi nie sú známe žiadne trendy, neistoty, nároky, záväzky alebo udalosti,
o ktorých je reálne pravdepodobné, že budú mať podstatný vplyv na perspektívu
Emitenta minimálne počas bežného finančného roka.
B.5
Opis
skupiny
a postavenie
Emitenta
v skupine.
Emitent má jediného spoločníka, a to spoločnosť J&T FINANCE GROUP, a.s.
(Ručiteľ), ktorý vlastní 100 % obchodný podiel Emitenta. Ručiteľ ovláda Skupinu,
a prostredníctvom spoločnosti TECHNO PLUS, a.s. je v zmysle § 66a Obchodného
zákonníka spoločne ovládaný Ing. Jozefom Tkáčom a Ing. Ivanom Jakabovičom, kde
každý z nich vlastní 50% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach. Vzťah
ovládania Emitenta Ručiteľom je založený výhradne na báze vlastníctva 100%
obchodného podielu. Emitent si nie je vedomý, že by línia ovládania Emitenta bola
založená na iných formách ovládania, než je majetková účasť na základnom imaní
Emitenta.
Organizačná štruktúra skupiny Emitenta je nasledovná:
Strana 12
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
B.9
Ak sa urobí prognóza
alebo odhad zisku,
uveďte jeho číselný
údaj.
Nepoužije sa.
Emitent sa rozhodol nezahrnúť do Prospektu prognózu alebo odhad zisku a do
Dátumu vyhotovenia Prospektu nezverejnil žiadnu prognózu alebo odhad zisku.
B.10
Výhrady v audítorskej
správe.
Nepoužije sa.
B.12
Vybrané kľúčové historické finančné informácie o Emitentovi za každý finančný rok obdobia, za ktoré sú
Strana 13
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
uvedené historické finančné informácie, a za každé nasledujúce finančné medziobdobie, doplnené
porovnávacími údajmi za rovnaké obdobie predchádzajúceho finančného roka okrem prípadov, ak
požiadavka na porovnávacie súvahové údaje nie je splnená uvedením koncoročných súvahových údajov.
Vyhlásenie o podstatnej nepriaznivej zmene vyhliadok Emitenta. Významné zmeny vo finančnej alebo
obchodnej pozícii.
Vyhlásenie, že nedošlo k žiadnej podstatnej nepriaznivej zmene vyhliadok Emitenta od dátumu jeho
posledne uverejnených auditovaných finančných výkazov.
Opis významných zmien vo finančnej obchodnej pozícii nasledujúcich po období, za ktoré sú uvedené
historické finančné informácie.
VSTUPNÁ SÚVAHA (v eurách)
v plnom rozsahu
EUR
Dlhodobý majetok
Krátkodobý majetok
Peňažné prostriedky a ekvivalenty
MAJETOK CELKOM
0
5 000
5 000
5 000
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
VLASTNÉ IMANIE
Základné imanie
5 000
5 000
Nerozdelený zisk
0
VLASTNÉ IMANIE CELKOM
5 000
Dlhodobé záväzky
0
Krátkodobé záväzky
0
Záväzky z obchodného styku a ostatné zaväzky
0
ZÁVÄZKY CELKOM
0
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY CELKOM
5 000
Zdroj: Účtovníctvo Emitenta
VYBRANÉ NEAUDITOVANÉ VÝKAZY EMITENTA k 24. máju 2013 (IFRS):
VÝKAZ FINANČNEJ POZÍCIE podľa IFRS
EUR
MAJETOK
Dlhodobý majetok
Krátkodobý majetok
Peňažné prostriedky a ekvivalenty
MAJETOK CELKOM
0
4 626
4 626
4 626
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
VLASTNÉ IMANIE
Základné imanie
Nerozdelený zisk
VLASTNÉ IMANIE CELKOM
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
5 000
-452
4 548
0
78
Záväzky z obchodného styku a ostatné zaväzky
78
ZÁVÄZKY CELKOM
78
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY CELKOM
4 626
Zdroj: Účtovníctvo Emitenta
VÝKAZ SÚHRNNÉHO VÝSLEDKU podľa IFRS
Strana 14
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
EUR
Výnosy
0
Ostatné náklady
-452
Zisk/(strata) z prevádzkovej činnosti
-452
Finančné náklady
0
Zisk/(strata) pred zdanením
-452
Daň z príjmov
0
Čistý zisk/(strata) za účtovné obdobie
Ostatný súhrnný výsledok
-452
0
Celkový súhrnný výsledok hospodárenia za obdobie
-452
Zdroj: Účtovníctvo Emitenta
Emitent vzhľadom k dátumu jeho založenia 19.3.2013 nevykonával doposiaľ žiadnu činnosť. Taktiež doposiaľ nebola zostavená
žiadna účtovná závierka Emitenta. Emitent bude v zmysle zakladateľskej listiny zostavovať prvú účtovnú závierku Emitenta
k 31.12.2013 v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva (IFRS). Audítorom Emitenta je spoločnosť KPMG
Slovensko spol. s r.o.
Vzhľadom k vyššie uvedenému je vyhlásenie, že nedošlo k žiadnej podstatnej nepriaznivej zmene vyhliadok Emitenta od dátumu
jeho posledne uverejnených auditovaných finančných výkazov, ako aj opis významných zmien vo finančnej alebo obchodnej
pozícii, neaplikovateľné, a preto ani neuvedené.
B.13
Opis
všetkých
nedávnych udalostí
špecifických
pre
Emitenta, ktoré sú
v podstatnej
miere
relevantné
pre
vyhodnotenie
platobnej schopnosti
Emitenta.
Nesplatené úvery Emitenta a investičné nástroje emitované Emitentom
Emitent je novozaložená spoločnosť, ktorá sa počas svojej existencie nikdy neocitla
v platobnej neschopnosti. K Dátumu vyhotovenia Prospektu nemá Emitent žiadne
nesplatené úvery, ani neboli Emitentom vydané žiadne investičné nástroje.
Záložné a obdobné práva viaznuce na majetku Emitenta
K Dátumu vyhotovenia Prospektu neviaznu na majetku Emitenta žiadne záložné, ani
obdobné práva či obmedzenia.
B.14
Závislosť Emitenta
od iných subjektov
v skupine. (Pozri aj
informáciu B.5).
V prípade, že Emitent poskytne niektorému zo subjektov Skupiny či Ručiteľovi
pôžičku či úver, bude schopnosť Emitenta splniť záväzky významne ovplyvnená
schopnosťou daného člena Skupiny, splniť záväzky voči Emitentovi, čo môže vytvoriť
formu závislosti zdrojov zisku, resp. financií Emitenta na danom členovi Skupiny a
jeho hospodárskych výsledkoch.
Ku Dňu vyhotovenia tohto Prospektu Emitent neposkytol žiadne pôžičky ani nevydal
žiadne investičné nástroje, ktoré by zakladali úverovú angažovanosť Emitenta voči
tretej osobe. Vzťah ovládania Emitenta Ručiteľom je založený výhradne na báze
vlastníctva 100% obchodného podielu tak, ako je popísané v Prospekte. Emitent si nie
je vedomý toho, že by línia ovládania Emitenta bola založená na iných formách
ovládania, než je majetková účasť na základnom kapitále Emitenta, akými napr. môžu
byť zmluvné dojednania.
B.15
Hlavné
Emitenta
činnosti
Medzi hlavné činnosti Emitenta patrí poskytnutie finančných prostriedkov formou
pôžičky ostatným spoločnostiam v Skupine. Nad rámec poskytnutia financovania
spoločnostiam v Skupine prostredníctvom pôžičiek Emitent nevykonáva žiadne ďalšie
činnosti.
B.16
Uveďte, či je Emitent
priamo
alebo
nepriamo vlastnený
alebo
ovládaný
a kým
a opíšte
povahu
tohto
ovládania.
Emitent je priamo vlastnený spoločnosťou J&T FINANCE GROUP, a.s. (Ručiteľ),
ktorý vlastní 100% obchodný podiel Emitenta. Ručiteľ ovláda Skupinu,
a prostredníctvom spoločnosti TECHNO PLUS, a.s. je v zmysle § 66a Obchodného
zákonníka spoločne ovládaný Ing. Jozefom Tkáčom a Ing. Ivanom Jakabovičom, kde
každý z nich vlastní 50% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach. Vzťah
ovládania Emitenta Ručiteľom je založený výhradne na báze vlastníctva 100%
obchodného podielu. Emitent si nie je vedomý, že by línia ovládania Emitenta bola
založená na iných formách ovládania, než je majetková účasť na základnom imaní
Emitenta.
Strana 15
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
Pozri aj informácie uvedené pod B.5 a B.14.
B.17
Úverové
ratingy
udelené Emitentovi
alebo jeho dlhovým
cenným papierom na
požiadanie
alebo
v rámci spolupráce
s Emitentom
pri
procese ratingu.
Ani Emitentovi ani Dlhopisom nebol udelený rating žiadnou ratingovou agentúrou, ani
sa neočakáva, že pre účely tejto Emisie bude rating udelený.
B.18
Povaha
záruky.
Ručiteľské vyhlásenie
Ručiteľ týmto nepodmienene vyhlasuje a zaväzuje sa podľa ustanovenia § 303
Obchodného zákonníka v prospech každého majiteľa dlhopisu (ďalej len „Majiteľ
dlhopisu“), že v prípade, ak Emitent nesplní záväzok voči ktorémukoľvek Majiteľovi
dlhopisu, uspokojí na základe písomnej žiadosti Majiteľa dlhopisu doručenej
Ručiteľovi alebo Administrátorovi nepodmienene, bezodkladne a v celej sume záväzok
Emitenta voči Majiteľovi dlhopisu namiesto Emitenta.
B.19
a rozsah
B.1
Obchodný
Ručiteľa
IČO:
názov
B.2
Domicil a právna
forma
Ručiteľa,
právne
predpisy,
podľa
ktorých
Ručiteľ
vykonáva
činnosť, a krajina
založenia.
Obchodné meno: J&T FINANCE GROUP, a.s.
31 391 087
Sídlo: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma: Akciová spoločnosť
Domicil a krajina založenia: Slovenská republika
J&T FINANCE GROUP, a.s. bola založená na základe právneho poriadku Slovenskej
Republiky.
V súčasnosti Ručiteľ vykonáva činnosť na základe právnych predpisov platných v
Slovenskej republike, najmä však:
- Obchodný zákonník
- zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov,
- Živnostenský zákon,
- Zákon o dani z príjmov,
- zákon č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších
predpisov,
- zákon č. 582/2004 Z. z., o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších
predpisov
- zákon č. 511/1992 Zb., o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finančných orgánov, v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 566/2001 Z. z., o cenných papieroch a investičných službách v
znení neskorších predpisov (ďalej tiež „Zákon o cenných papieroch“).
B.4b
Opis
všetkých
známych
trendov
ovplyvňujúcich
Ručiteľa a odvetvia,
v ktorých pôsobí.
Ručiteľovi nie sú známe žiadne trendy, neistoty, nároky, záväzky alebo udalosti,
o ktorých je reálne pravdepodobné, že budú mať podstatný vplyv na perspektívu
Ručiteľa minimálne počas bežného finančného roka.
B.5
Opis
skupiny
a postavenie Ručiteľa
v skupine.
Ručiteľ, ktorý ovláda Skupinu, je prostredníctvom spoločnosti TECHNO PLUS, a.s.
spoločne ovládaný v zmysle § 66a Obchodného zákonníka Ing. Jozefom Tkáčom a
Ing. Ivanom Jakabovičom, kde každý drží 50% podiel na základnom imaní
a hlasovacích právach. Vzťah ovládania Ručiteľa spoločnosťou TECHNO PLUS, a.s.
je založený výhradne na báze vlastníctva kontrolného balíku akcií tak, ako je popísané
v tomto Prospekte.
Organizačná štruktúra skupiny Ručiteľa je nasledovná:
Organizačná štruktúra Ručiteľa je totožná s organizačnou štruktúrou Emitenta
uvedenou vyššie v súhrne v bode B.5 (Emitent).
B.9
Ak sa urobí prognóza
alebo odhad zisku,
Nepoužije sa.
Ručiteľ sa rozhodol nezahrnúť do Prospektu prognózu alebo odhad zisku a do Dátumu
Strana 16
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
uveďte jeho číselný
údaj.
vyhotovenia tohto Prospektu nezverejnil žiadnu prognózu alebo odhad zisku.
B.10
Výhrady
v audítorskej správe.
Audítorská správa za rok 2011 a 2010 bola s výrokom bez výhrad.
B.12
Vybrané kľúčové historické finančné informácie o Ručiteľovi za každý finančný rok obdobia, za ktoré sú
uvedené historické finančné informácie, a za každé nasledujúce finančné medziobdobie, doplnené porovnávacími
údajmi za rovnaké obdobie predchádzajúceho finančného roka okrem prípadov, ak požiadavka na porovnávacie
súvahové údaje nie je splnená uvedením koncoročných súvahových údajov. Vyhlásenie o podstatnej nepriaznivej
zmene vyhliadok Ručiteľa. Významné zmeny vo finančnej alebo obchodnej pozícii.
Vyhlásenie, že nedošlo k žiadnej podstatnej nepriaznivej zmene vyhliadok Ručiteľa od dátumu jeho
posledne uverejnených auditovaných finančných výkazov.
Opis významných zmien vo finančnej obchodnej pozícii nasledujúcich po období, za ktoré sú uvedené
historické finančné informácie.
Vybrané údaje z auditovaného konsolidovaného výkazu Ručiteľa a jeho konsolidovaného celku o finančnej situácii
k 31.12.2010 a 31.12.2011 (IFRS)
tis. EUR
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
31.12.2011
405 909
31.12.2010
468 437
31.12.2009
517 456
Finančný majetok oceňovaný reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát
598 480
554 574
339 075
Cenné papiere určené na predaj
668 103
63 823
17 345
Finančné nástroje držané do splatnosti
123 950
4 245
1 031
Úvery a preddavky poskytnuté bankám
226 175
2 563
0
2 363 404
2 229 073
1 847 760
172 698
245 364
0
0
0
250 332
431 563
172 731
306 128
2 804
4 004
0
0
0
1
Nehmotný majetok
15 758
38 789
144 769
Dlhodobý hmotný majetok
19 613
14 510
20 198
1 440
448
3 136
0
0
1 027 525
Aktíva celkom
Zdroj: Výročná správa Skupiny za rok 2010 a 2011
5 029 897
3 798 561
4 474 756
tis. EUR
31.12.2011
31.12.2010
31.12.2009
13 194
1 224
9 123
348 194
176 214
184 715
3 422 496
2 573 207
2 281 768
133 286
0
0
89 172
76 873
93 550
320 232
179 349
155 369
1 060
688
1 059
38 646
38 803
57 804
799
1 584
19 281
0
0
987 595
Záväzky celkom
4 367 079
3 047 942
3 790 264
Základný kapitál
31 540
31 540
31 540
Emisné ážio
14 937
14 937
14 937
599 836
682 278
616 656
646 313
728 755
663 133
Úvery a preddavky poskytnuté zákazníkom
Úvery poskytnuté investičným zoskupeniam (Limited Partnerships)
Pohľadávky z predaja ukončených činností
Pohľadávky z obchodného styku a ostatný majetok
Pohľadávky zo splatnej dane z príjmu
Investície v spoločne ovládaných a pridružených spoločnostiach
Odložená daňová pohľadávka
Skupina majetku držaná za účelom predaja
Finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát
Vklady a úvery od bánk
Vklady a úvery od zákazníkov
Emitované dlhopisy
Podriadený dlh
Zaväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
Splatná daň
Rezervy
Odložený daňový záväzok
Záväzky súvisiace so skupinou majetku držanou za účelom predaja
Nerozdelený zisk a ostatné rezervy
Vlastný kapitál pripadajúci osobám s podielom na vlastnom kapitále
materskej spoločnosti
Nekontrolujúce podiely
16 505
21 864
21 359
Vlastný kapitál celkom
662 818
750 619
684 492
5 029 897
3 798 561
4 474 756
Vlastný kapitál a záväzky celkom
Zdroj: Výročná správa Skupiny za rok 2010 a 2011
Vybrané údaje z auditovaného konsolidovaného výkazu ziskov a strát Ručiteľa a jeho konsolidovaného celku k 31.12.2010
Strana 17
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
a 31.12.2011 (IFRS)
tis. EUR
Úroky a podobné výnosy
Úrokové náklady a podobné poplatky
Čistý úrokový výnos
2011
2010
2009
236 817
177 906
142 374
(137 670)
(107 103)
(103 432)
99 147
70 803
20 490
38 942
35 055
Výnosy z poplatkov a provízií
Náklady na poplatky a provízie
(8 255)
(8 008)
(48 935)
Čistý výnos z poplatkov a provízií
19 716
12 482
(13 880)
Čistý zisk (strata) z obchodovania
(32 777)
98 960
75 619
46 826
37 693
4 977
59 095
Prevádzkové výnosy
14 049
136 653
139 691
Osobné náklady
Odpisy a amortizácia
(30 306)
(30 847)
(28 978)
(5 062)
(6 807)
(8 594)
(6 834)
-
(16 284)
(19 303)
(5 381)
7 603
(3 150)
9 882
(37 862)
(100 687)
(118 186)
(89 485)
(136 119)
(175 192)
-
-
(60 980)
43 427
83 819
(71 419)
Záporný goodwill
Ostatné prevádzkové výnosy
Zníženie hodnoty goodwillu
Zníženie hodnoty hmotného a nehmotného majetku
Rozpustenie/(tvorba) opravných položek na straty z úverov
Ostatné prevádzkové náklady
Prevádzkové náklady
Zniženie hodnoty úverov
Prevádzkový zisk (strata)
Výnosy (náklady) z pridružených a spoločne ovládaných
spoločností
27 971
(2)
31
Zisk (strata) pred zdanením
43 427
83 817
(71 388)
Daň z príjmu
(3 340)
(2 638)
(2 218)
Čistý zisk (strata) za účtovné obdobie z neukončených činností
Čistý zisk (strata) za účtovné obdobie z ukončených činností, po
zdanení
Zisk za obdobie
40 087
81 179
(73 606)
4 473
191 238
85 652
117 632
40 087
Připadajúci na:
Osoby s podielom na vlastnom kapitále materskej spoločnosti
neukončené činnosti
ukončené činnosti
Nekontrolujúce podiely
pokračujúce činnosti
ukončené činnosti
Celkem
Zdroj: Výročná správa Skupiny za rok 2010 a 2011
44 771
85 380
115 575
44 771
80 907
(75 652)
-
4 473
191 227
(4 684)
272
2 057
(4 684)
272
2 046
40 087
85 652
11
117 632
Predbežný konsolidovaný výkaz Ručiteľa a jeho konsolidovaného celku o finančnej situácii k 30.06.2012 - neauditovaný
(IFRS)
Strana 18
J&T FINANCE GROUP, a.s.
tis. EUR
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
PROSPEKT
30.6.2012
30.6.2011
330 365
638 021
Finančný majetok oceňovaný reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát
638 734
768 905
Cenné papiere určené na predaj
926 286
95 440
Finančné nástroje držané do splatnosti
124 132
6 075
Skupina majetku držaná za účelom predaja
63 172
-
Úvery a preddavky poskytnuté bankám
92 060
34 355
Úvery a preddavky poskytnuté zákazníkom
2 343 601
2 155 384
Úvery poskytnuté investičným zoskupeniam (Limited Partnerships)
347 823
261 759
Pohľadávky z obchodného styku a ostatný majetok
498 637
124 778
Pohľadávky zo splatnej dane z príjmu
1 005
3 721
Nehmotný majetok
15 132
43 454
Dlhodobý hmotný majetok
20 529
28 285
529
5 402 005
408
4 160 585
30.6.2012
30.6.2011
6 487
4 717
Odložená daňová pohľadávka
Aktíva celkom
Zdroj: Účtovníctvo ručiteľa
tis. EUR
Finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát
Záväzky súvisiace so skupinou majetku držanou za účelom predaja
Vklady a úvery od bánk
Vklady a úvery od zákazníkov
Emitované dlhopisy
Podriadený dlh
Zaväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
28 346
-
525 482
107 357
3 597 053
2 983 401
233 525
-
89 291
76 989
227 747
318 308
Splatná daň
4 266
665
Rezervy
2 392
38 383
2 265
4 716 854
1 915
3 531 735
Základný kapitál
31 540
31 540
Emisné ážio
14 937
14 937
622 163
562 165
668 640
608 642
16 511
685 151
20 208
628 850
5 402 005
4 160 585
Odložený daňový záväzok
Záväzky celkom
Nerozdelený zisk a ostatné rezervy
Vlastný kapitál pripadajúci osobám s podielom na vlastnom kapitále
materskej spoločnosti
Nekontrolujúce podiely
Vlastný kapitál celkom
Vlastný kapitál a záväzky celkom
Zdroj: Účtovníctvo ručiteľa
Predbežný konsolidovaný výkaz ziskov a strát Ručiteľa a jeho konsolidovaného celku k 30.06.2012 - neauditovaný (IFRS)
Strana 19
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
tis. EUR
Úroky a podobné výnosy
1.1. 2012 - 30.6. 2012
1.1. 2011 - 30.6. 2011
117 140
96 775
Úrokové náklady a podobné poplatky
(97 991)
(62 021)
Čistý úrokový výnos
19 149
34 754
Výnosy z poplatkov a provízií
Náklady na poplatky a provízie
14 822
12 375
(5 984)
(2 061)
Čistý výnos z poplatkov a provízií
8 838
10 314
Čistý zisk (strata) z obchodovania
31 553
14 872
Záporný goodwill
Ostatné prevádzkové výnosy
2 206
-
9 188
5 426
Prevádzkové výnosy
42 947
20 298
Osobné náklady
Odpisy a amortizácia
(19 318)
(15 531)
(2 667)
(2 269)
Zníženie hodnoty goodwillu
Zníženie hodnoty hmotného a nehmotného majetku
Rozpustenie/(tvorba) opravných položek na straty z úverov
Ostatné prevádzkové náklady
Prevádzkové náklady
-
-
(424)
(17)
(5 441)
1 419
(23 183)
(44 318)
(51 033)
(60 716)
Zisk (strata) pred zdanením
19 901
4 650
Daň z príjmu
(8 813)
11 088
10
4 660
Zisk za obdobie
Připadajúci na:
Osoby s podielom na vlastnom kapitále materskej spoločnosti
Nekontrolujúce podiely
Celkom
Zdroj: Účtovníctvo ručiteľa
11 172
6 504
(84)
11 088
(1 844)
4 660
Ručiteľ nie je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky povinný zostavovať
štvrťročnú ani polročnú účtovnú závierku. Ručiteľ žiadnu štvrťročnú ani polročnú účtovnú závierku v rozsahu podľa všeobecne
záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky vo vzťahu k rokom 2012 a 2013 nezostavil ani
dobrovoľne, ani žiadnu takúto účtovnú závierku nezverejnil.
Ručiteľ má povinnosť v zmysle ust. § 17 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z., o účtovníctve, v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Zákon o účtovníctve“) zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2012 najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku
ktorému sa účtovná závierka zostavuje a uložiť ju do zbierky listín obchodného registra do jedného roka od skončenia účtovného
obdobia.
Ručiteľ nemá povinnosť v zmysle ust. § 34 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z. z., o burze cenných papierov, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zákon o burze CP“) zverejniť ročnú finančnú správu najneskôr do štyroch mesiacov po uplynutí účtovného
obdobia, nakoľko nemá žiadne cenné papiere prijaté na obchodovanie na žiadnom regulovanom trhu.
Ručiteľ prehlasuje, že od dátumu jeho poslednej zverejnenej účtovnej závierky overenej audítormi u neho nedošlo k žiadnej
podstatnej negatívnej zmene vyhliadok.
V období od poslednej auditovanej účtovnej závierky Ručiteľa zostavenej k 31.12.2011 do Dátumu vyhotovenia Prospektu nedošlo
k žiadnej negatívnej zmene vo finančnej alebo obchodnej situácii Ručiteľa, ktorá by bola v súvislosti s Emisiou Dlhopisov
podstatná.
Ručiteľ neuverejnil finančné informácie v štvrťročných alebo polročných intervaloch od 31.12.2011, keďže nie je podľa ust. § 4
ods. 4 Zákona o účtovníctve povinný zostavovať účtovnú závierku v štvrťročných alebo polročných intervaloch.
B.13
Opis
všetkých
nedávnych
udalostí
špecifických
pre
Ručiteľa, ktoré sú
v podstatnej
miere
relevantné
pre
vyhodnotenie platobnej
schopnosti Ručiteľa.
Nesplatené úvery Ručiteľa a investičné nástroje emitované Ručiteľom
Ručiteľ je holdingovou spoločnosťou, ktorá je z hľadiska svojich príjmov do
značnej miery závislá na príjmoch od spoločností, ktoré ovláda. Skupina formálne
nestanovila dividendovú politiku. Naviac, spoločnosti zo Skupiny vyplácajú v
prospech spoločnosti TECHNO PLUS, a.s. dividendy. V roku 2008 boli
vyplatené dividendy v celkovej výške 86 mil. EUR, v roku 2010 v celkovej výške
63 mil. EUR. V roku 2011 bola schválená dividenda v celkovej výške 140 mil.
EUR. Dividendy sú prevažne financované z príjmov a historických ziskov
subsegmentu Private a z ukončenia úspešných investičných projektov napríklad
v oblasti energetiky, mäsového priemyslu a nehnuteľností.
Ručiteľ má taktiež príjmy z poskytnutých úverov. Celkový objem poskytnutých
Strana 20
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
úverov k 31.12.2012 činí 673 mil. EUR, od 1.1.2012 do 31.12.2012 dosiahol
úrokový výnos z poskytnutých úverov a zmeniek 47,3 mil. EUR. Z poskytnutých
úverov je 34% objemu denominovaných v EUR a 66% v Kč. Takmer 86 %
úverov je splatných v roku 2013, 7% v roku 2016 a ďalších 7% v roku 2022.
Okrem vyššie uvedených príjmov má Ručiteľ príjmy z poskytnutých garancií a
poplatkov (5,3 mil. EUR od 1.1.2012 do 31.12.2012).
Hlavnú časť nákladov Ručiteľa tvoria náklady z úverov a zmeniek a dlhopisov.
Celkový objem týchto inštrumentov k 31.12.2012 činil 715 mil. EUR, od
1.1.2012 do 31.12.2012 dosiahli celkové úrokové náklady 38 mil. EUR.
Z prijatých úverov je 96% celkového objemu denominovaných v EUR a 4% v Kč.
Podľa roku splatnosti je 93% celkových úverov splatných v roku 2013 a 7% je
splatných v roku 2022. Záväzky splatné v roku 2022 predstavujú emitovaný
dlhopis vo forme podriadeného dlhu.
Nad rámec vyššie uvedeného Ručiteľ poskytol k 31.12.2012 záruky, garancie a
ručenia (vrátane zmenkových ručení, ručiteľských prehlásení, akciových opcií,
poskytnutých prísľubov a zálohov) v celkovej výške 838 mil. EUR.
B.14
Závislosť Ručiteľa od
iných
subjektov
v skupine. (Pozri aj
informáciu B.5).
Ručiteľ je predovšetkým holdingovou spoločnosťou zaoberajúcou sa prevažne
správou vlastných majetkových účastí v Skupine. V tomto smere potom platí, že
Ručiteľ je prevažne závislý na dividendových a iných príjmoch od spoločností zo
Skupiny. Schopnosť Ručiteľa splniť záväzky bude významne ovplyvnená
hodnotou jeho majetkových účastí a finančnou a hospodárskou situáciou
jednotlivých členov Skupiny. Táto závislosť na členoch Skupiny môže byť
prehĺbená tam, kde Ručiteľ poskytol niektorému členovi pôžičku či úver –
v takých prípadoch potom prípadná neschopnosť príslušného člena Skupiny
splatiť danú pôžičku či úver môže Ručiteľa významne poškodiť. Vzťah ovládania
Ručiteľa spoločnosťou TECHNO PLUS, a.s. je založený výhradne na báze
vlastníctva kontrolného balíku akcií tak.
B.15
Hlavné
Ručiteľa.
činnosti
V súčasnej dobe zastáva Ručiteľ pozíciu holdingovej spoločnosti, ktorá
predovšetkým spravuje svoje majetkové účasti v Skupine, a poskytuje
manažérske, ručiteľské a správne služby pre spoločnosti v Skupine aj mimo nej.
Popis jednotlivých hlavných činností (služieb) Ručiteľa a Skupiny
Skupina, ktorú Ručiteľ ovláda, pôsobí v 3 segmentoch podnikania:
1. Segment bankovníctvo
2. Segment správa majetku
3. Finančné trhy
V rámci týchto segmentov vykonáva Skupina, ktorú Ručiteľ ovláda tieto činnosti:
a) Služby privátneho bankovníctva
b) Principal Investments
c) Služby investičného bankovníctva
d) Služby korporátneho bankovníctva
e) Služby pre finančné trhy
f)
Bankové služby
B.16
Uveďte, či je Ručiteľ
priamo alebo nepriamo
vlastnený
alebo
ovládaný
a kým
a opíšte povahu tohto
ovládania.
Ručiteľ, ktorý ovláda Skupinu, je prostredníctvom spoločnosti TECHNO PLUS,
a.s. spoločne ovládaný v zmysle § 66a Obchodného zákonníka Ing. Jozefom
Tkáčom a Ing. Ivanom Jakabovičom, kde každý drží 50% podiel na základnom
imaní a hlasovacích právach. Vzťah ovládania Ručiteľa spoločnosťou TECHNO
PLUS, a.s. je založený výhradne na báze vlastníctva kontrolného balíku akcií.
B.17
Úverové
ratingy
udelené
Ručiteľovi
alebo dlhovým cenným
papierom
na
požiadanie
alebo
v rámci
spolupráce
s Emitentom
pri
procese ratingu.
Ani Ručiteľovi ani Dlhopisom nebol udelený rating žiadnou ratingovou agentúrou,
ani sa neočakáva, že pre účely tejto Emisie bude rating udelený.
Pozri aj informácie uvedené pod B.5 a B.14.
Strana 21
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
Oddiel C - Cenné papiere
Prvok
Požiadavka na zverejnenie
C.1
Opis druhu a triedy cenných
papierov,
ponúkaných
a/alebo
prijímaných
na
obchodovanie,
vrátane
identifikačného čísla cenného
papiera.
C.2
Mena
Emisie
papierov.
C.5
Opis všetkých obmedzení
voľnej prevoditeľnosti
cenných papierov.
Prevoditeľnosť Dlhopisov nie je obmedzená.
C.8
Opis práv spojených
s cennými papiermi. Vrátane
hodnotiaceho zariadenia.
Vrátane obmedzení týchto
práv.
Práva spojené s Dlhopismi a postup pri ich vykonávaní sú obsiahnuté v platných
a účinných právnych predpisoch Slovenskej republiky, najmä v zákone č. 530/1990 Z. z.,
o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, Zákone o cenných papieroch, Obchodnom
zákonníku a zákone č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „ZoKaR“). Tieto práva nie
sú obmedzené.
Majiteľ Dlhopisu má predovšetkým právo na splatenie menovitej hodnoty a vyplatenie
príslušného úrokového výnosu v súlade s Prospektom a informáciami uvedenými v
Prospekte.
V zmysle platných a účinných právnych predpisov v čase vyhotovenia tohto súhrnu sa
práva z Dlhopisov premlčujú uplynutím 10 rokov odo dňa ich splatnosti.
Záväzky z Dlhopisov zakladajú priame, všeobecné, s výnimkou ručiteľského vyhlásenia
nezabezpečené, nepodmienené a nepodriadené záväzky Emitenta, ktoré sú vzájomne
rovnocenné (pari passu) a budú vždy postavené čo do poradia svojho uspokojovania
rovnocenne (pari passu) medzi sebou navzájom a aspoň rovnocenne (pari passu) voči
všetkým iným súčasným a budúcim priamym, všeobecným, nezabezpečeným, alebo
zabezpečeným obdobným ručiteľským vyhlásením, nepodmieneným a nepodriadeným
záväzkom Emitenta, s výnimkou tých záväzkov Emitenta, o ktorých tak ustanoví
kogentné ustanovenie právnych predpisov. Emitent sa zaväzuje zaobchádzať za
rovnakých podmienok so všetkými Majiteľmi Dlhopisov rovnako.
C.9
Údaje o nominálnej úrokovej
sadzbe, dátume, od ktorého
sa úrok stáva splatným,
a dátumy splatnosti úroku,
o výnose.
Dlhopisy sú úročené pevnou úrokovou sadzbou vo výške 6,00 % p.a. Úrokové výnosy
budú narastať od prvého dňa každého Výnosového obdobia do posledného dňa, ktorý sa
do takého Výnosového obdobia ešte zahŕňa. Úrokové výnosy budú vyplácané za každé
Výnosové obdobie polročne spätne, vždy k 21.06. a k 21.12. každého roka. Prvá platba
úrokových výnosov bude uskutočnená k 21.12.2013.
Konvencia pre výpočet úrokov je stanovená na „Standard BCK 30E/360“.
Menovitá hodnota všetkých Dlhopisov je jednorazovo splatná dňa 21.06.2016.
Nebol ustanovený zástupca Majiteľov Dlhopisov.
C.10
Derivátová zložka.
Nepoužije sa.
Cenný papier nemá derivátovú zložku.
C.11
Prijatie na obchodovanie.
Emitent požiada najneskôr po upísaní celkovej menovitej hodnoty Dlhopisov alebo po
uplynutí lehoty na upisovanie Dlhopisov (v prípade, ak celková menovitá hodnota
Dlhopisov nebude upísaná do konca stanovenej lehoty na upisovanie) Burzu cenných
papierov v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava, IČO: 00 604 054,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo:
117/B (ďalej tiež „BCPB“) o prijatie Dlhopisov k obchodovaniu na regulovanom
voľnom trhu BCPB. Obchodovanie s Dlhopismi bude zahájené po ich prijatí na
obchodovanie na regulovanom voľnom trhu BCPB. Dlhopisy nie sú obchodované na
žiadnom inom tuzemskom alebo zahraničnom regulovanom trhu alebo burze. Okrem
žiadosti o prijatie Emisie k obchodovaniu na regulovanom voľnom trhu BCPB Emitent
nepožiadal ani nemieni požiadať o prijatie Dlhopisov k obchodovaniu na niektorom
domácom či zahraničnom regulovanom trhu alebo burze.
Druh a trieda cenných papierov: Dlhopis
Forma a podoba cenných papierov: Dlhopisy vo forme na doručiteľa, v zaknihovanej
podobe.
ISIN: SK4120009242 séria 01
Názov cenného papiera: Dlhopis JTFG III 6,00/16
(ďalej len „Dlhopisy", resp. „Dlhopis")
cenných Dlhopisy sú v mene EURO.
Strana 22
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
Oddiel D – Riziká
Prvok
Požiadavka na zverejnenie
D.2
Kľúčové
informácie Riziká vzťahujúce sa k Emitentovi zahŕňajú predovšetkým nasledujúce rizikové faktory:
o najvýznamnejších rizikách,
ktoré sú špecifické pre - Zodpovednosť za záväzky z Dlhopisov a za obsah Prospektu
- Riziko spojené s podnikaním Emitenta
Emitenta.
- Závislosť Emitenta na Ručiteľovi môže významne ovplyvniť schopnosť Emitenta plniť si
svoje záväzky
- Potenciálny stret záujmov medzi spoločníkom Emitenta a Majiteľmi Dlhopisov
- Riziko zmeny korporátnej štruktúry
Kľúčové
informácie - Riziko spojené s prípadnou insolvenciou
o najvýznamnej-ších
rizikách, ktoré sú špecifické Riziká vzťahujúce sa k Ručiteľovi zahŕňajú predovšetkým nasledujúce rizikové faktory:
pre Ručiteľa.
- Závislosť Ručiteľa na príjmoch od dcérskych spoločností
- Riziko podnikania v bankovom sektore
- Riziko podnikania v oblasti správy aktív (asset management)
- Riziko podnikania v oblasti médií
- Riziko podnikania v oblasti developmentu a hotelierstva
- Riziko investícií do energetických a priemyselných aktív
- Riziká spojené s akvizíciami
- Riziko investícií typu súkromného kapitálu (private equity)
- Likvidné riziko
- Trhové riziko
- Úverové riziko
- Predikčné a valuačné riziká
- Cezhraničné a menové riziká
- Prevádzkové riziká
- Riadenie rizika
- Právne a regulačné riziká
- Konkurencia
- Ekonomické riziko
- Volatilita peňažných tokov
- Geografické riziko
- Riziko straty významných zamestnancov a schopnosti nájsť a udržať si kvalifikovaných
zamestnancov
- Vzťahy so zákazníkmi
D.3
Kľúčové informácie
o najvýznamnej-ších
rizikách, ktoré sú špecifické
pre
cenné papiere.
Riziká a obmedzenia spojené s Dlhopismi zahŕňajú predovšetkým nasledujúce rizikové
faktory:
- Všeobecné riziká spojené s Dlhopismi
Potenciálny investor do Dlhopisov si musí sám podľa svojich pomerov určiť vhodnosť
investície do Dlhopisov. Každý investor by mal predovšetkým:
a) mať dostatočné vedomosti a skúsenosti k účelnému oceneniu Dlhopisov, výhod a
rizík investície do Dlhopisov a ohodnotiť informácie uvedené v Prospekte alebo
akomkoľvek jeho dodatku či doplnení priamo alebo odkazom;
b) mať vedomosti o priemerných analytických nástrojoch k oceneniu a prístup k nim,
a to vždy v kontexte svojej konkrétnej finančnej situácie, investície do Dlhopisov a
jej dopadu na svoje investície a/alebo na svoje celkové investičné portfólio;
c) mať dostatočné finančné prostriedky a likviditu k tomu, aby bol pripravený niesť
všetky riziká investície do Dlhopisov;
d) úplne rozumieť podmienkam Dlhopisov (predovšetkým tomuto Prospektu) a byť
oboznámený so správaním či vývojom akéhokoľvek príslušného ukazovateľa alebo
finančného trhu;
e) byť schopný oceniť (buď sám alebo s pomocou finančného poradcu) možné
scenáre ďalšieho vývoja ekonomiky, úrokových sadzieb alebo iných faktorov,
Strana 23
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
f)
ktoré môžu mať vplyv na jeho investíciu a na jeho schopnosť znášať možné riziká.
Investor by mal byť schopný vyhodnotiť investíciu do Dlhopisov v rámci dopadov
na svoje celkové investičné portfólio.
- Riziko úrokovej sadzby z Dlhopisov
- Riziko likvidity
- Menové riziko
- Zdanenie
- Zmena práva
- Riziko zákonnosti kúpy Dlhopisov
- Riziko nesplatenia
- Riziko refinancovania
- Riziko nepredvídateľnej udalosti
Oddiel E - Ponuka
Prvok
Požiadavka na zverejnenie
E.2b
Dôvody ponuky a použitia
výnosov, ak sú iné než tvorba
zisku a/alebo zaistenie proti
určitým rizikám.
Čistý výťažok emisie Dlhopisov bude po zaplatení všetkých odmien, nákladov a
výdavkov v súvislosti s emisiou (týkajúcich sa najmä vypracovania Prospektu
a súvisiacich služieb, schválenia Prospektu, pridelenia ISIN, vydania Dlhopisov na
obchodovanie na regulovanom voľnom trhu BCPB a iných odborných činností (odmeny,
náklady a výdavky spolu v odhadovanej výške okolo 2,0 miliónov EUR) použitý na
financovanie spoločností v Skupine či Ručiteľa prostredníctvom pôžičky. Emitent
očakáva, že peňažné prostriedky budú použité najmä na (i) financovanie aktivít
prostredníctvom private equity, mezaninového a juniorného financovania, (ii)
refinancovanie existujúcich úročených zdrojov.
E.3
Opis podmienok ponuky.
Menovitá hodnota každého Dlhopisu je 1.000,- EUR. Predpokladaný objem Emisie
Dlhopisov (t.j. najvyššia suma menovitých hodnôt) (100.000.000 EUR) bude ponúkaný v
Slovenskej republike k upísaniu a kúpe investorom na základe verejnej ponuky cenných
papierov v zmysle ustanovenia § 120 Zákona o cenných papieroch počínajúc dňom
21.06.2013 a končiac dňom 21.09.2013 o 12:00 hod. Ponuka nie je rozdelená na časti.
Činnosti spojené s vydaním a upisovaním Dlhopisov bude ako hlavným manažér emisie
Dlhopisov zabezpečovať J&T BANKA, a.s. (ďalej len „Hlavný manažér“). Lehota
primárneho predaja (upisovania) Dlhopisov beží odo dňa 21.06.2013 do dňa 21.09.2013
(12:00 hod.). Dátumom začiatku vydávania Dlhopisov (t.j. začiatku pripisovania
Dlhopisov na majetkové účty) a zároveň aj dátumom vydania Dlhopisov (dátumom
emisie) bude 21.06.2013 (ďalej len „Dátum vydania Dlhopisov“). Emisia bude
vydávaná priebežne, pričom predpokladaná lehota vydávania Dlhopisov (t.j. pripisovania
na účty majiteľov) skončí najneskôr jeden (1) mesiac po uplynutí lehoty na upisovanie
Dlhopisov alebo jeden (1) mesiac po upísaní najvyššej sumy menovitých hodnôt
Dlhopisov (podľa toho, čo nastane skôr). Emitent je oprávnený vydať Dlhopisy
v menšom objeme, než bola najvyššia suma menovitých hodnôt Dlhopisov, pričom
Emisia sa bude aj v takom prípade považovať za úspešnú.
E.4
Opis všetkých záujmov, ktoré
sú pre Emisiu/ponuku
podstatné, vrátane
konfliktných záujmov.
Nepoužije sa.
Ku dňu vyhotovenia Prospektu Emitentovi nie je známy žiadny záujem akejkoľvek
fyzickej alebo právnickej osoby zúčastnenej na Emisii, ktorý by bol podstatný pre
Emisiu/ponuku.
E.7
Odhadované náklady, ktoré
Emitent alebo ponúkajúci
účtuje investorovi.
Nepoužije sa.
Emitent neúčtuje investorovi žiadne náklady.
Strana 24
J&T FINANCE GROUP, a.s.
3.
PROSPEKT
RIZIKOVÉ FAKTORY
Záujemca o kúpu Dlhopisov by sa mal oboznámiť s týmto Prospektom ako celkom. Informácie, ktoré Emitent
v tejto kapitole predkladá záujemcom o kúpu Dlhopisov k zváženiu, ako aj ďalšie informácie uvedené v tomto
Prospekte, by mali byť záujemcami o kúpu Dlhopisov starostlivo vyhodnotené pred uskutočnením rozhodnutia o
investovaní do Dlhopisov.
Nákup a držba Dlhopisov sú spojené s radom rizík, z ktorých sú niektoré uvedené nižšie v tejto kapitole.
Nasledujúce zhrnutie rizikových faktorov nie je vyčerpávajúce, nenahradzuje žiadnu odbornú analýzu alebo
akékoľvek ustanovenie kapitoly 6.4. „Popis cenných papierov ponúkaných a prijímaných na obchodovanie
a ďalšie podmienky Emisie Dlhopisov“ alebo údajov uvedených v tomto Prospekte, neobmedzuje akékoľvek
práva alebo záväzky vyplývajúce z Prospektu a v žiadnom prípade nie je akýmkoľvek investičným odporučením.
Akékoľvek rozhodnutie záujemcov o upísanie a/alebo kúpu Dlhopisov by malo byť založené na informáciách
obsiahnutých v tomto Prospekte, na podmienkach ponuky Dlhopisov a predovšetkým na vlastnej analýze výhod
a rizík investície do Dlhopisov vykonanej prípadným nadobúdateľom Dlhopisov.
3.1.
Rizikové faktory vzťahujúce sa k Emitentovi
Riziká vzťahujúce sa k Emitentovi zahŕňajú predovšetkým nasledujúce rizikové faktory:
(a)
Zodpovednosť za záväzky z Dlhopisov a za obsah Prospektu
Za záväzky z Dlhopisov je zodpovedný Emitent. S výnimkou Ručiteľa, žiadna tretia osoba nie je
zodpovedná za plnenie záväzkov z Dlhopisov, ani za ich splnenie nijako neručí.
Za obsah Prospektu a presnosť informácií uvedených v Prospekte zodpovedá iba osoba uvedená
v kapitole 6.1. „Zodpovedné osoby“ Prospektu. Žiadna iná osoba nepreberá zodpovednosť za
informácie či obsah Prospektu.
(b)
Riziko spojené s podnikaním Emitenta
Emitent je novo založenou spoločnosťou bez dlhšej podnikateľskej histórie. Emitent je založený
výhradne za účelom emisie Dlhopisov a prevažujúcim predmetom jeho činnosti je poskytovanie
pôžičiek spoločnostiam v Skupine (ako je tento pojem definovaný v kapitole 7. „Zoznam použitých
definícií, pojmov a skratiek“, viď tiež kapitola 4.7.2 „Organizačná štruktúra skupiny Emitenta“ tohto
Prospektu). Hlavným zdrojom príjmov Emitenta budú splátky pôžičiek od spoločností zo Skupiny.
Emitent má v úmysle použiť príjmy z Dlhopisov na poskytnutie úverového financovania spoločnostiam
zo Skupiny. Zisk Emitenta, jeho finančná situácia a jeho schopnosť plniť povinnosti vyplývajúce z
Dlhopisov voči Majiteľom Dlhopisov sú závislé na schopnostiach jeho dlžníkov plniť svoje platobné
záväzky voči Emitentovi riadne a včas. Pokiaľ akýkoľvek dlžník nebude schopný splniť svoje splatné
peňažné záväzky voči Emitentovi riadne a včas, môže byť schopnosť Emitenta plniť svoje záväzky z
Dlhopisov voči Majiteľom Dlhopisov ovplyvnená, a to i napriek tomu, že Ručiteľ poskytol Emitentovi
ručenie. Poskytovanie pôžičiek je spojené s radom rizík a aj napriek tomu, že Emitent je súčasťou silnej
skupiny, neexistuje stopercentná záruka, že jednotliví dlžníci pôžičiek budú schopní splatiť svoje
splatné záväzky Emitentovi riadne a včas a Emitent tak získa peňažné prostriedky, ktoré mu umožnia
uhradiť jeho záväzky voči Majiteľom Dlhopisov.
(c)
Závislosť Emitenta na Ručiteľovi môže významne ovplyvniť schopnosť Emitenta plniť si svoje
záväzky
Schopnosť Emitenta plniť si svoje záväzky voči Majiteľom Dlhopisov sa odvíja od schopnosti
spoločností zo Skupiny uhradiť včas a v dostatočnej výške svoje záväzky voči Emitentovi. Pokiaľ by
Skupina nebola schopná včas a v dostatočnej výške plniť svoje záväzky, nebude Emitent schopný plniť
svoje záväzky voči Majiteľom Dlhopisov. Pokiaľ by v takomto prípade nebol ani Ručiteľ schopný včas
a v dostatočnej výške plniť svoje záväzky z titulu Ručiteľského vyhlásenia, môže byť uspokojenie
pohľadávok Majiteľov Dlhopisov z titulu Dlhopisov ohrozené.
Činnosti Emitenta sú závislé na využívaní informačných technológií Skupiny, ktorých činnosť môže
byť ovplyvnená množstvom problémov, ako je nefunkčnosť hardwaru alebo softwaru, fyzické zničenie
dôležitých IT systémov, útoky počítačových hackerov, počítačových vírusov a i. Činnosti Emitenta sú
rovnako závislé na zdieľaní administratívnej, správnej, účtovnej a IT infraštruktúry Skupiny. Možné
zlyhanie niektorých prvkov či celej infraštruktúry môže mať negatívny vplyv na hospodársku situáciu
Emitenta a jeho schopnosť plniť záväzky z Dlhopisov.
Strana 25
J&T FINANCE GROUP, a.s.
(d)
PROSPEKT
Potenciálny stret záujmov medzi spoločníkom Emitenta a Majiteľmi Dlhopisov
Emitent je 100% vlastnenou dcérskou spoločnosťou Ručiteľa. Pretože si Emitent nie je vedomý
žiadnych plánov na zmeny v štruktúre investovania Skupiny, nie je možné vylúčiť, že nedôjde k zmene
stratégie a že Ručiteľ či niektorý z členov Skupiny nezačne podnikať kroky (fúze, transakcie, akvizície,
rozdelenie zisku, predaj aktív atď.), skôr so zreteľom na prospech Skupiny ako takej ako v prospech
Emitenta. Takéto zmeny môžu mať podstatný vplyv na hospodársku situáciu Emitenta vo vzťahu voči
Majiteľom Dlhopisov.
(e)
Riziko zmeny korporátnej štruktúry
Pretože si Emitent nie je vedomý plánov na zmeny v korporátnej štruktúre, v prípade nečakaných
udalostí môže dôjsť k zmene spoločníkov spoločnosti či k zmene podielov jednotlivých spoločníkov.
Týmto môže dôjsť k zmene kontroly a úprave stratégie spoločnosti. Zmena cieľov Emitenta potom
môže mať vplyv na jeho hospodársku situáciu a schopnosť plniť svoje záväzky.
(f)
Riziko spojené s prípadnou insolvenciou
Pokiaľ je Emitent platobne neschopný alebo predlžený, môže sa stať predmetom konkurzného konania.
V súlade so zákonom č. 7/2005 Z. z., o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKaR“) platí, že ak dlžník nie je schopný plniť 30
dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi alebo ak je dlžník
povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu a má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho
záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku, môže byť na neho súdnym rozhodnutím vyhlásený konkurz.
Návrh na vyhlásenie konkurzu je oprávnený podať dlžník, veriteľ, v mene dlžníka likvidátor alebo iná
osoba, ak to ustanovuje ZoKaR.
V prípade, že bude na majetok Emitenta vyhlásený konkurz, spadá do konkurznej podstaty všetok
majetok Emitenta, ktorý Emitentovi patril ku okamžiku vyhlásenia konkurzu, ako aj majetok, ktorý
Emitent nadobudne v priebehu konkurzu. Výnimky z tohto pravidla sú stanovené príslušnými zákonmi.
V dôsledku vyhlásenia konkurzu stráca dlžník právo nakladať a spravovať svoj majetok. V uznesení
o vyhlásení konkurzu súd ustanoví správcu a vyzve veriteľov, aby v zákonnej lehote prihlásili svoje
pohľadávky; v uznesení tiež poučí veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok, následkoch
nedodržania lehoty na prihlasovanie pohľadávok a následkoch nesprávneho prihlásenia pohľadávok
odkazom na príslušné ustanovenia tohto zákona.
Správca počas konkurzu vykonáva správu majetku podliehajúceho konkurzu, speňažuje majetok
podliehajúci konkurzu a z výťažku zo speňaženia tohto majetku v súlade so ZoKaR uspokojuje
veriteľov úpadcu (dlžníka) a vykonáva aj ďalšie práva a povinnosti v priebehu konkurzu v súlade so
ZoKaR.
3.2.
Rizikové faktory vzťahujúce sa k Ručiteľovi a Skupine
Naplnenie rizík uvedených nižšie môže významne ovplyvniť schopnosť Ručiteľa splniť svoje záväzky z
Dlhopisov. Všetky odkazy na Skupinu v tejto časti kapitoly "Rizikové faktory vzťahujúce sa k Ručiteľovi a
Skupine" popisujú Ručiteľa a všetky spoločnosti, ktoré ovláda, ak nie je výslovne uvedené inak.
(a)
Závislosť Ručiteľa na príjmoch od dcérskych spoločností
Ručiteľ je holdingovou spoločnosťou s obmedzeným rozsahom vlastnej podnikateľskej činnosti.
Prevažná časť jeho aktivít sa sústredí na správu vlastných majetkových účastí v Skupine. Schopnosť
Ručiteľa plniť svoje záväzky z Dlhopisov sa teda odvíja od hospodárskej výkonnosti jednotlivých
spoločností Skupiny. Záväzky Ručiteľa z titulu Ručiteľského vyhlásenia sú výhradnými záväzkami
Ručiteľa a schopnosť Ručiteľa tieto záväzky uspokojiť je do značnej miery závislá na prijatých platbách
od členov Skupiny. Pokiaľ bude schopnosť členov Skupiny uskutočniť platby (napríklad vo forme
dividend, úrokov či v iných podobách) v prospech Ručiteľa obmedzená, napr. ich aktuálnou finančnou
či obchodnou situáciou, dostupnosťou voľných zdrojov spôsobilých k príslušnej výplate, príslušnou
právnou, daňovou či regulatórnou úpravou a/alebo zmluvnými dojednaniami, ktoré príslušný člen
Skupiny uzavrel, môže to nepriaznivo ovplyvniť schopnosť Ručiteľa plniť svoje záväzky týkajúce sa
Dlhopisov.
(b)
Riziko podnikania v bankovom sektore
Regulovaný konsolidovaný celok podlieha rozsiahlej regulácii zo strany vládnych agentúr, orgánov
dozoru a samoregulačných organizácii v Českej republike, na Slovensku, Rusku, Barbadose a ďalších
krajinách, v ktorých spoločnosti z RKC pôsobia. Táto regulácia sa stáva stále rozsiahlejšia a zložitejšia
Strana 26
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
a rovnako dochádza k nárastu pokút a penále uložených v odvetviach finančných služieb zo strany
regulačných orgánov. Regulačné pravidlá rovnako obmedzujú činnosť spoločností v RKC a kladú
požiadavky na úroveň kapitálu, angažovanosť konsolidovaného celku, ochranu zákazníka a obmedzujú
obchodné aktivity, ktoré môže RKC prevádzkovať a ktorých sa môže zúčastniť. Napriek tomu, že RKC
vynakladá veľké úsilie, aby vyhovela všetkým platným a účinným právnym predpisom, pretrváva
množstvo rizík, a to predovšetkým v oblastiach, kde platné a účinné právne predpisy neposkytujú jasný
výklad, alebo tam, kde regulačné orgány revidujú svoje predošlé interpretácie, alebo tam, kde predošlé
rozhodnutie bolo súdom zmenené. Úrady v mnohých jurisdikciách, v ktorých RKC pôsobí, môžu
iniciovať správne alebo súdne konanie proti spoločnostiam v RKC, ktoré by mohli mať za následok
okrem iného i pozastavenie alebo zrušenie licencie, uloženie pokuty, penále, uloženie právnej sankcie
alebo iného disciplinárneho opatrenia, ktoré by mohli mať významný negatívny dopad na hospodárenie
spoločností v RKC a vážne poškodiť ich povesť. Zmeny v zákonoch, nariadeniach či ich výkladoch a
výkonoch môžu nepriaznivo ovplyvniť RKC a jeho výsledky hospodárenia. Regulačné orgány môžu
rovnako klásť dodatočné kapitálové požiadavky na RKC a ich regulované dcérske spoločnosti.
Dôležitú úlohu v bankovníctve a podnikaní Skupiny majú vo všeobecnosti informačné systémy a
databázy (viď bod (p) Prevádzkové riziká nižšie). Skupina vynakladá značné úsilie na ochranu svojich
systémov, sietí a databáz pred možnými útokmi zo strany tretích strán, fyzickému poškodeniu
informačných systémov a predchádzaniu ďalších možných problémov. Skupina pravidelne aktualizuje
svoje informačné systémy. Emitent verí, že jeho informačné systémy sú všeobecne dobre chránené pred
útokmi a poruchami. Nedá sa však zaručiť, že v budúcnosti nedôjde k poruchám, odstávkam systému,
sietí a databáz. Pokiaľ by k takej udalosti došlo, môže to spôsobiť významné hospodárske straty
Skupiny a/alebo spoločností v Skupine a ich klientov.
(c)
Riziko podnikania v oblasti správy aktív (asset management)
Oblasť správy aktív je vystavená pôsobeniu celého radu rizík. Tie sa netýkajú len štandardných rizík,
ktoré so sebou nesie akákoľvek podnikateľská činnosť, ale vďaka svojej špecifickej povahe čelí toto
podnikanie zvýšenému riziku v oblasti regulačnej, investičnej a prípadne taktiež reputačnej.
Správa aktív predstavuje silne regulovanú oblasť v rámci poskytovania hlavných investičných služieb
so zvýšenými nárokmi zo strany legislatívy a regulátora či už v oblasti procesnej, tak aj samotnej
investičnej. Nároky na správne nastavenie celkového procesu sú relatívne vysoké. Cieľom
implementácie nových smerníc a pravidiel má byť zvýšená ochrana zákazníka pri poskytovaní tohto
typu investičných služieb. Regulátor sa pri svojej kontrolnej činnosti zameriava predovšetkým na
správne nastavenie procesov, ktoré smerujú k ochrane zákazníka a jeho majetku. Samotný výkon
činnosti individuálneho riadenia majetku zákazníka, prípadne správy a riadenia fondov kolektívneho
investovania, je v investičnej oblasti vystavený pôsobeniu celého radu rizík, medzi ktoré môžeme
zaradiť napríklad riziko čiastočnej alebo úplnej straty investovaných prostriedkov, kreditné riziko,
likvidné riziko, riziko protistrany a ďalšie. Úlohou investičných profesionálov je eliminovať vplyv a
pôsobenie týchto rizík a naplniť investičné ciele, ktoré sú definované v rámci individuálnej investičnej
stratégie alebo štatútu fondu. Dlhodobé neuspokojivé výsledky v rámci vysoko konkurenčného
prostredia predstavujú riziko na strane reputácie asset manažéra spolu s potenciálnym rizikom odlivu
spravovaných finančných prostriedkov ku konkurencii alebo do iného typu investičných služieb
s negatívnym dopadom na výnosy realizované v oblasti správy aktív, čo môže mať nepriaznivý vplyv
na schopnosť Ručiteľa plniť si svoje záväzky týkajúce sa Dlhopisov.
(d)
Riziko podnikania v oblasti médií
Prostredníctvom svojej úverovej angažovanosti v oblasti médií sú Emitent a Ručiteľ nepriamo
vystavení rizikám spojených s podnikaním v tejto oblasti. Oblasť médií okrem iného čelí nasledujúcim
rizikám: silná závislosť na hospodárskom cykle, riziko poklesu výdavkov na reklamu, pokles
sledovanosti, konkurencia, riziko odňatia licencie alebo nepredĺženia jej platnosti, technologický
pokrok, riziká spojené s distribučnými kanálmi.
V dôsledku týchto rizík môžu subjekty, ktoré v danej oblasti podnikajú, utrpieť značné straty, ktoré
môžu ohroziť ich schopnosť plniť svoje záväzky voči Ručiteľovi a/alebo Emitentovi a prípadne tak
ohroziť plnenie záväzkov Emitenta a Ručiteľa vyplývajúcich z Dlhopisov.
(e)
Riziko podnikania v oblasti developmentu a hotelierstva
Prostredníctvom svojej úverovej angažovanosti v oblasti nehnuteľností a realitného developmentu sú
Emitent a Ručiteľ nepriamo vystavení rizikám spojených s podnikaním v tejto oblasti. Oblasť
nehnuteľností a developmentu okrem iného čelí nasledujúcim rizikám: silná závislosť na hospodárskom
cykle, makroekonomické prostredie (napr. úrokové miery, inflácie), dôvera zákazníkov, hospodárske
Strana 27
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
očakávania, konkurencia. Medzi ďalšie rizika patria riziká spojené s nákupom, rozvojom, správou a
vlastníctvom nehnuteľností a ich prípadným prenájmom a obsadenosťou, ich predajom a ocenením.
V oblasti hotelierstva sú Emitent a Ručiteľ nepriamo vystavení rizikám spojeným s podnikaním v tejto
oblasti. Medzi tieto riziká okrem iného patrí silná závislosť na hospodárskom cykle a hospodárskych
očakávaniach, letecká doprava, klimatické podmienky, prírodné katastrofy, teroristické útoky,
spotrebiteľská dôvera. Spoločnosti v tejto oblasti čelia rovnako riziku vysokých fixných nákladov,
riziku vstupu konkurencie a prevahe ponuky nad dopytom, poškodeniu reputácie a strate dôvery.
V dôsledku týchto rizík môžu subjekty, ktoré v danej oblasti podnikajú, utrpieť značné straty, ktoré
môžu ohroziť ich schopnosť plniť svoje záväzky voči Ručiteľovi a/alebo Emitentovi a prípadne tak
ohroziť plnenie záväzkov Emitenta a Ručiteľa vyplývajúcich z Dlhopisov.
(f)
Riziko investícií do energetických a priemyselných aktív
Prostredníctvom svojej úverovej angažovanosti v oblasti financovania energetických a priemyselných
aktív sú Emitent a Ručiteľ nepriamo vystavení rizikám spojeným s podnikaním v tejto oblasti. Oblasť
energetiky okrem iného čelí nasledujúcim rizikám: makroekonomické prostredie (napr. úrokové miery,
inflácie), regulačné opatrenia (napr. cenové regulácie, emisné povolenky), dostupnosť energetických
zdrojov, kapitálová náročnosť a dlhá doba návratnosti investície, vysoké fixné náklady, konkurencia.
Oblasť priemyslu čelí okrem iného nasledujúcim rizikám: závislosť na hospodárskom cykle, fluktuácie
dopytu, makroekonomické prostredie (napr. úrokové miery, inflácia), kapitálová náročnosť a doba
návratnosti investície, vysoké fixné náklady, konkurenčný tlak.
V dôsledku týchto rizík môžu subjekty, ktoré v danej oblasti podnikajú, utrpieť značné straty, ktoré
môžu ohroziť ich schopnosť plniť svoje záväzky voči Ručiteľovi a/alebo Emitentovi a prípadne tak
ohroziť plnenie záväzkov Emitenta a Ručiteľa vyplývajúcich z Dlhopisov.
(g)
Riziká spojené s akvizíciami
Aj keď Skupina podrobne skúma údaje o firmách, ktoré plánuje získať, nie je možné, aby preskúmala
všetky informácie v plnom rozsahu. Ani podrobné preskúmanie údajov nemusí odhaliť existujúce a
potenciálne problémy či poskytnúť dostatok informácií pre posúdenie všetkých predností a nedostatkov.
V dôsledku toho môže Skupina prebrať neočakávané záväzky (vrátane právnych požiadaviek) alebo
nesprávne vyhodnotiť ekonomický potenciál získanej firmy. Skupina tiež čelí riziku, že nebude schopná
integrovať nové akvizície do svojej terajšej štruktúry v dôsledku, okrem iného, odlišnej firemnej
kultúry, obchodných praktík, technologických systémov, problémov s integráciou novo nadobudnutej
spoločnosti do svojej organizačnej štruktúry. Existuje i riziko, že výnosy z akvizície nebudú
zodpovedať výdavkom alebo zadlženiu s nimi spojenými, prípadne kapitálovým investíciám
nevyhnutným k rozvoju týchto podnikov. Aj napriek snahe o identifikáciu vhodných partnerov pre
akvizície nemusia tieto aktivity priniesť zodpovedajúce hospodárske výsledky alebo odôvodniť výšku
investícií a ďalších záväzkov.
(h)
Riziko investícií typu súkromného kapitálu (private equity)
Nepriaznivé trhové alebo hospodárske podmienky môžu mať negatívny vplyv na súkromné kapitálové
investície Skupiny. Pokiaľ hodnota týchto investícií výrazne klesá, nemusí Skupina obdržať podiel na
výnosoch a zisk z týchto investícií (na ktoré má Skupina v určitých prípadoch právo). Rovnako môže
byť Skupina nútená investorom vrátiť časť (alebo všetky) z už obdržaných výnosov a môže stratiť i
pomernú časť investovaného kapitálu. Skupina čelí i riziku, že nebude schopná svoju investíciu
súkromného kapitálu speňažiť či už pri prípadnom predaji alebo pri primárnej verejnej ponuke na
kapitálovom trhu.
(i)
Likvidné riziko
Likvidita, ľahký prístup k finančným prostriedkom, má zásadný význam pre podnikanie Ručiteľa a
celej Skupiny, a to hlavne v súvislosti s financovaním podnikateľských aktivít Ručiteľa a členov
Skupiny. Riziko likvidity zahŕňa hlavne riziko nemožnosti financovať aktíva prostredníctvom nástrojov
so zodpovedajúcou dĺžkou splatnosti a úrokovou mierou, riziko nemožnosti získať likvidné aktíva
dostatočne rýchlo či v dostatočnom množstve a riziko nemožnosti hradiť splatné záväzky.
Skupina má prístup k rôznym zdrojom financií. Bankoví členovia Skupiny sa v podstatnej miere
spoliehajú na prijaté vklady ako základ financovania svojich činností. Skupina využíva krátkodobé
zdroje financovania, vrátane vkladov, medzibankových úverov, termínovaných vkladov a dlhopisov. Aj
keď vklady boli v priebehu času stabilný zdroj finančných prostriedkov, táto situácia nemusí naďalej
pokračovať. V takomto prípade by likvidná pozícia Skupiny bola nepriaznivo ovplyvnená s možnými
Strana 28
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
negatívnymi dopadmi na schopnosť vyplatiť zverené vklady (napr. termínované), plniť svoje záväzky či
financovanie aktivít Skupiny.
K významnému obmedzeniu likvidnej pozície môže prísť, pokiaľ bude prístup na kapitálové trhy
obmedzený, pokiaľ Skupina nebude schopná predať svoj majetok, či dôjde k zvýšeniu nákladov na
likviditu. Schopnosť Skupiny dosiahnuť na zabezpečené a nezabezpečené financovanie a náklady s tým
spojené sú okrem iného ovplyvnené zvýšením úrokových sadzieb, kreditnými rozpätiami, regulačnými
požiadavkami, vnímaním rizika Skupiny a/alebo bankového, finančného sektoru ako celku. V prípade
obtiažnych podmienok na kapitálových trhoch môžu náklady na financovanie Skupiny narásť, alebo
môže dôjsť k poklesu dostupnosti finančných prostriedkov a tak i schopnosti rozšíriť a podporiť aktivity
Skupiny a ich dcérskych spoločností s prípadnými negatívnymi dopadmi na hospodárenie Skupiny. Za
predpokladu, že Skupina nebude schopná získať potrebné prostriedky na kapitálových trhoch, môže byť
donútená k predaju majetku, aby plnila svoje záväzky. V dobe zníženej likvidity či obtiažnych
podmienok na trhu nemusí byť Skupina schopná predať niektoré zo svojich aktív, alebo môže dôjsť k
predaju majetku za znížené ceny. V oboch prípadoch to môže mať nepriaznivý vplyv na ich výsledky
hospodárenia a finančnú situáciu. Ďalšie informácie o riadení likvidity Skupiny sú v kapitole 5.10.2
„Riadenie rizika“.
(j)
Trhové riziko
Ako finančná skupina môže Skupina utrpieť značné hospodárske straty na svojich obchodných a
investičných aktivitách v dôsledku výkyvov na finančných trhoch a zvýšenej volatilite. Trhové riziko
predovšetkým zahŕňa riziko zmien trhových podmienok spôsobujúcich zmeny hodnoty či ocenenia
niektorých aktív či nástrojov. Skupina má značné obchodné a investičné pozície v rôznych druhoch
aktív - dlhové, menové, akciové inštrumenty, investície typu súkromného kapitálu (private equity),
hedgeové fondy, nehnuteľnosti a ďalšie typy aktív vrátane zabezpečovacích inštrumentov. Tieto pozície
môžu byť nepriaznivo ovplyvnené volatilitou na finančných a kapitálových trhoch. V závislosti na
objeme aktív a čistých dlhých pozícií na každom z týchto trhov môže pokles na týchto trhoch znamenať
stratu vyplývajúcu z poklesu hodnoty pozície Skupiny. V závislosti na objeme majetku, ktorý Skupina
predala, pričom nie je jeho vlastníkom („predaj nakrátko“), alebo na objeme čistých krátkych pozícií,
môže vzostup na týchto trhoch vystaviť Skupinu potenciálnej značnej strate v snahe pokrytia čistých
krátkych pozícií získaním aktív v rastúcom trhu. Vzhľadom k nepriaznivým trhovým a ekonomickým
podmienkam prechádza odvetvie finančných služieb, kde je Skupina významne zastúpená, obtiažnym
obdobím. Predovšetkým vplyv úrokových a menových kurzov, geopolitické riziko, výkyvy cien
komodít mali a budú mať nepriaznivý vplyv na finančné trhy a celú ekonomiku. Okrem nepriaznivých
dopadov na podnikanie Skupiny, ako je uvedené vyššie, môže trhové riziko zvyšovať ďalšie riziká,
ktorým Skupina čelí. Napríklad, pokiaľ by Skupina utrpela značnú obchodnú stratu, môže prudko
vzrásť potreba likvidity, zatiaľ čo prístup k nej môže byť značne obmedzený. V súvislosti s
všeobecným poklesom trhu by zákazníci a obchodní partneri Skupiny mohli utrpieť značné straty, a tým
by sa oslabila ich finančná pozícia a došlo by k zvýšeniu kreditného rizika a rizika protistrany.
(k)
Úrokové riziko
Ako finančná skupina je Skupina vystavená úrokovému riziku. Úrokové riziko spočíva vo fluktuácii
čistého úrokového výnosu a výsledku hospodárenia v dôsledku pohybu trhových úrokových mier.
Skupina vynakladá značné úsilie (vrátane derivátových kontraktov, revízií úrokových sadzieb), aby
štruktúra aktív zodpovedala zdrojom jej financovania. Do tej miery, do akej sa táto štruktúra líši, je
Skupina vystavená úrokovému riziku. Podrobnosti k spôsobu riadenia rizík sú uvedené v kapitole
5.10.2 „Riadenie rizika“.
(l)
Riziko koncentrácie
Koncentrácia pozícií môže Skupinu vystaviť veľkým stratám, a to aj napriek tomu, že hospodárske a
trhové podmienky môžu v danom odbore/odvetví byť všeobecne priaznivé. Vzhľadom na veľký objem
transakcií uskutočňovaných v rámci bežného podnikania má Skupina významnú expozíciu voči
spoločnostiam pôsobiacim v oblasti cestovného ruchu, turizmu, energetiky a priemyslu, spracovania
ropy a petrochémie. V rámci tejto expozície môže dochádzať ku koncentrácii rizika nielen v rámci
odvetvia, ale i v rámci transakcií s danou protistranou.
Predstavenstvo Ručiteľa zavádza postupy pre riadenie rizík vyplývajúcich z agregovaných (cez svoje
dcérske spoločnosti) otvorených pozícií vo verejne obchodovaných cenných papieroch s cieľom
minimalizovať pravdepodobnosť negatívneho dopadu na hospodárenie Skupiny.
Členovia Skupiny sa proti prípadným stratám bránia zabezpečením. Avšak žiadne zabezpečenie nemôže
úplne zabrániť prípadným stratám. Pokiaľ sa ktorýkoľvek z nástrojov a stratégií, ktoré Skupina používa
Strana 29
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
k zabezpečeniu proti rôznym typom rizík, ukáže ako neúčinný, môže to mať negatívny dopad na
hospodárenie Skupiny. Vzhľadom na množstvo rizík, ktorým Skupina čelí, je obtiažne sa zabezpečiť (aj
keď iba čiastočne) proti všetkým potenciálnym rizikám, prípadne zabezpečovacie stratégie nemusia byť
plne efektívne vo všetkých trhových prostrediach a proti všetkým druhom rizika.
Skupina utrpela značné straty v oblasti nehnuteľností. Pre svojich klientov Skupina financuje množstvo
projektov v oblasti nehnuteľností, poskytuje zabezpečené pôžičky na zaobstaranie komerčných a
rezidenčných nehnuteľností. Expozícia Skupiny na nehnuteľný sektor môže byť i naďalej nepriaznivo
ovplyvnená poklesmi na trhu s nehnuteľnosťami, rovnako ako poklesmi v iných sektoroch ekonomiky a
ekonomiky ako celku.
(m)
Úverové riziko
Skupinu môžu postihnúť značné straty v dôsledku úverového rizika. Úverové riziko zahŕňa najmä riziko
protistrany a jej neschopnosti či neochote splatiť záväzky voči Ručiteľovi, resp. členom Skupiny.
Úverové riziko existuje v rámci vzťahu dlžník - veriteľ pri prísľube a dokumentárnych akreditívoch
alebo tiež pri derivátových obchodoch a menových a iných transakciách. Napriek tomu, že prístup
v rámci Skupiny k ohodnoteniu kreditnej bonity potenciálnych i terajších klientov vykazuje najmä od
počiatku globálnej finančnej krízy zvýšený konzervatizmus, nie je isté, že vo všetkých prípadoch bude
správne odhadnutá.
Posudzovanie jednotlivých opatrení proti stratám prameniacim z úverových produktov vychádza zo
smerníc managementu Skupiny. Špecifická je oblasť bankovníctva, ktorá môže vyžadovať zvýšené
opatrenia proti stratám z poskytnutých úverov alebo môže zaznamenať straty vyššie, ako je bežné
v Skupine, v dôsledku prijatia neadekvátnych opatrení pre tento odbor podnikania, čo môže mať za
následok negatívne materiálne dopady na chod Skupiny či Ručiteľa.
V dôsledku využívania swapov a iných derivátových inštrumentov vzrástlo úverové riziko Skupiny
a nie je vylúčené, že bude rásť i naďalej ako v objeme, tak v dobe trvania jednotlivých obchodov. V
minulosti bola Skupina vystavená tlaku vziať do úvahy dlhodobé úverové riziko, predĺžiť úver krytý
menej likvidným zálohom a agresívne oceňovať derivátové inštrumenty na základe úverových rizík,
ktoré na seba Skupina vzala z dôvodu konkurenčných tlakov. Investície Skupiny a poskytnuté úvery
hedgeovým fondom sú ďalším zdrojom úverovej expozície.
Default významnej finančnej inštitúcie môže negatívne ovplyvniť ako finančné trhy ako celok, tak aj
Skupinu. Úverová expozícia Skupiny môže taktiež vzrásť v prípade, že zálohy, ktoré drží, budú
speňažené za cenu nepostačujúcu k pokrytiu celkových hodnôt expozícií.
Informácie, ktoré Skupina využíva k riadeniu úverových rizík, môžu byť nepresné a neúplné. I keď
Skupina pravidelne vyhodnocuje úverové expozície (voči klientom, protistranám, odvetviam, krajinám,
regiónom), ktoré považuje za dôležité z pohľadu úverového rizika, môže sa stať, že riziko úpadku môže
vzniknúť z udalostí alebo okolností, ktoré sú ťažko predvídateľné a odhaliteľné (napríklad podvody).
Skupina môže tiež zlyhať pri získavaní informácií dôležitých pre vyhodnotenie úverového a
obchodného rizika protistrany.
(n)
Predikčné a valuačné riziká
Skupina uskutočňuje odhady a valuácie, ktoré ovplyvňujú reportované výsledky, vrátane oceňovania
vybraných aktív a záväzkov, stanovenia opatrení pre straty z poskytnutých úverov, súdnych konaní,
regulatórnych opatrení, účtovania goodwillu, oprávok nehmotných aktív, vyhodnocovania schopnosti
realizovať odložené daňové pohľadávky, vyhodnocovania kompenzácií založených na vlastnom
kapitále. Tieto odhady sú založené na posúdení a dostupnosti informácií a reálne výsledky Skupiny sa
môžu materiálne líšiť od odhadov. Podrobné informácie sú uvedené v prílohe k výročným správam.
Odhady a valuácie Skupiny vychádzajú z modelov a postupov pre predikciu ekonomických podmienok
a trhových a iných udalostí, ktoré môžu ovplyvniť schopnosť protistrán plniť svoje záväzky voči
Skupine alebo mať vplyv na hodnotu aktív. Vypovedajúca schopnosť jednotlivých modelov a postupov
môže byť obmedzená v rozsahu neočakávaných trhových podmienok v oblasti likvidity a volatility a
schopnosti spraviť presné odhady a valuácie.
(o)
Cezhraničné a menové riziká
Cezhranične riziká, riziká krajiny, regionálne a politické riziká sú neoddeliteľnou súčasťou trhového a
úverového rizika. Finančné trhy a hospodárske podmienky všeobecne môžu byť významne ovplyvnené
týmito rizikami. Ekonomické alebo politické nepokoje v krajine alebo regióne vrátane tých, ktoré
vyplývajú z negatívnych udalostí na miestnych trhoch, menových kríz, reštrikcií na pohyb kapitálu
alebo iných faktorov môžu napríklad negatívne ovplyvniť schopnosť klienta alebo jeho protistrany
Strana 30
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
získať prístup k cudzej mene alebo úveru. To sa môže negatívne prejaviť v schopnosti plnenia
povinností voči Skupine s príslušným negatívnym dopadom na výsledky operácií Skupiny.
Skupina môže čeliť značnej strate kvôli svojej expozícií voči rozvíjajúcim sa trhom. Ako spoločnosť
pôsobiaca vo finančnom sektore na trhoch strednej a východnej Európy je Skupina vystavená
ekonomickej nestabilite na týchto trhoch. Skupina tieto riziká sleduje, usiluje o diverzifikáciu investícií.
Skupina sa usiluje o minimalizáciu rizík spojených s prítomnosťou na rozvíjajúcich sa trhoch, nemusí
však vždy uspieť. Menové výkyvy môžu negatívne ovplyvniť výsledky hospodárenia a kapitálové
pomery Skupiny.
Skupina je vystavená riziku pohybu menových kurzov predovšetkým voči českej korune. Okrem toho je
podstatná časť aktív a pasív Skupiny v oblasti investičného bankovníctva a správy aktív denominovaná
v iných menách ako euro, čo je hlavná mena finančného výkazníctva. Vlastný kapitál Skupiny je tiež
v euro a Skupina úplne nezabezpečuje svoju kapitálovú pozíciu proti zmenám menových kurzov. Vývoj
menových kurzov je spojený s radom ekonomických, sociálnych a politických faktorov. Kurzy môžu
výrazne kolísať, a to i v rámci dňa. Je dôležité poznamenať, že niektoré krajiny uplatňujú devízové
kontroly, ktoré môžu obmedzovať výmenu alebo odovzdanie peňazí, prípadne viesť k znehodnoteniu
meny. Použitie zabezpečených inštrumentov môže zvýšiť alebo znížiť expozíciu voči danej mene, ale
nemusí expozíciu celkom eliminovať. Volatilita menových kurzov môže mať nepriaznivý dopad na
prevádzkové výsledky Skupiny a jej kapitálovú pozíciu. Menová politika a jej zmeny, ktoré sú ťažko
predpovedateľné a mimo kontrolu Skupiny, majú dopad na Skupinu.
Skupina má expozíciu najmä voči euru, českej korune a americkému doláru. Existuje i menšia expozícia
voči britskej libre, zlotému, rubľu a ostatným menám.
(p)
Prevádzkové riziká
Prevádzkové riziko je riziko straty vyplývajúce z nedostatočnosti alebo zlyhania vnútorných procesov,
ľudí a systémov alebo z vonkajších udalostí. Skupina čelí celému radu operačných rizík, vrátane rizika
vyplývajúceho zo závislosti na informačných technológiách a telekomunikačnej infraštruktúre (vrátane
infraštruktúry podporujúcej spoločnosti v Skupine). Skupina ako finančná skupina je závislá na
finančných, účtovných a iných systémoch spracovania dát, ktoré sú komplexné a sofistikované a
ktorých činnosť môže byť ovplyvnená radou problémov, ako je nefunkčnosť hardwaru alebo softwaru,
fyzické zničenie dôležitých IT systémov, útoky počítačových hackerov, počítačových vírusov,
teroristické útoky, a iné. Skupina tak môže utrpieť významné finančné straty, môže dôjsť k narušeniu
činnosti podnikov v Skupine, nesplneniu záväzkov voči klientom, regulačným zásahom a poškodeniu
povesti. Skupina je vystavená operačnému riziku, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku chyby v exekúcii,
konfirmácii či vyporiadaní transakcií. Podobné riziko môže vzniknúť pri transakciách, ktoré neboli
riadne zaznamenané či vyúčtované; regulačné požiadavky v tejto oblasti vzrástli a očakáva sa ďalší
nárast. Podnikanie Skupiny závisí na jej schopnosti spracovávať veľké množstvo rôznorodých a
zložitých transakcií, vrátane derivátových obchodov, ktoré majú stále väčší objem a zložitosť a ktoré
nie sú vždy potvrdené včas. Podnikanie Skupiny je taktiež závislé na bezpečnom spracovaní, uložení a
odovzdávaní dôverných a citlivých informácií. Skupinu môžu postihnúť straty v dôsledku pochybenia
zamestnanca. Podnikanie Skupiny je vystavené riziku nedodržania stanovených zásad a pravidiel zo
strany zamestnancov, pochybeniu, nedbalosti alebo podvodom zamestnancov. Tieto kroky by mohli
viesť k právnym sankciám, vážnemu poškodeniu dobrej povesti alebo k finančným škodám. Nie vždy je
možné pochybeniu zamestnancov predchádzať a opatrenia, ktoré Skupina podniká na prevenciu a
odhaľovanie tejto činnosti, nemusia byť vždy efektívne.
(q)
Riadenie rizika
Skupina má postupy pre riadenie rizika a pravidlá/predpisy, ktoré tieto postupy upravujú. Aplikované
metódy a postupy však nemusia byť vždy úplne efektívne, a to najmä pri situácii vysokej volatility na
trhoch. Postupy, pravidlá či predpisy pre riadenie rizík nemôžu predvídať všetky možné eventuality na
trhu alebo udalosti a nemôžu tak vždy plne zmierňovať vystavenie sa riziku na všetkých trhoch a proti
všetkým druhom rizika.
Strana 31
J&T FINANCE GROUP, a.s.
(r)
PROSPEKT
Právne a regulačné riziká
Skupina čelí významným právnym rizikám a nemožno vylúčiť, že v budúcnosti nebude účastníkom
významných súdnych konaní. Keďže výška požadovaných náhrad v súdnych a správnych konaniach,
ktoré môžu byť vedené proti finančným spoločnostiam, sa zvyšuje, mohol by nepriaznivý výsledok
v prípadnom budúcom súdnom konaní mať významný nepriaznivý vplyv na výsledky hospodárenia
Skupiny.
Predvídať možné výsledky súdnych, správnych či regulačných konaní, ktorých účastníkom je Ručiteľ,
respektíve akákoľvek spoločnosť zo Skupiny, je obtiažne. Nedodržanie rozsiahlych regulačných úprav a
pravidiel môže Skupinu vystaviť riziku vysokých sankcií a môže vážne poškodiť jej povesť.
Podnikateľská činnosť Skupiny sa riadi zákonmi a predpismi a podlieha regulačnému dohľadu.
V prípade, že by došlo ku zmene týchto regulačných predpisov, bude sa musieť Skupina takejto
regulácii prispôsobiť. To môže mať vplyv na podnikanie Skupiny a jej prevádzkové výsledky a môže to
ovplyvniť schopnosť Ručiteľa plniť záväzky z titulu Ručiteľského vyhlásenia.
Právne obmedzenie pre klientov Ručiteľa, respektíve akejkoľvek spoločnosti zo Skupiny, môže znížiť
dopyt po poskytovaných službách. Ručiteľ môže byť významne ovplyvnený nielen predpismi, ktoré sa
na neho ako spoločnosť poskytujúcu finančné služby vzťahujú, ale taktiež predpismi so všeobecnou
pôsobnosťou. Napríklad, objem obchodov Ručiteľa je ovplyvnený, mimo iného, momentálnou a
navrhovanou daňovou legislatívou, antimonopolnou politikou, pravidlami hospodárskej súťaže,
pravidlami korporátneho riadenia (corporate governance), vládnymi predpismi a zmenami v
interpretácii a presadzovaní terajších zákonov a predpisov, ktoré ovplyvňujú podnikanie a finančné
trhy.
(s)
Konkurencia
Skupina čelí silnej konkurencii na trhoch finančných služieb. Konsolidácia prostredníctvom fúzií a
akvizícií, partnerstiev, vrátane tých uzatváraných v dôsledku finančnej krízy, zvyšuje konkurenčný tlak.
Konkurencia vyplýva z mnohých faktorov vrátane škály ponúkaných výrobkov a služieb, cenovej
politiky, distribučných systémov, zákazníckeho servisu, povedomia o značke, vnímanej finančnej sily,
ochoty používať kapitál pre potreby klientov.
Súčasné podmienky na trhu majú zásadný vplyv na dopyt klientov po produktoch a službách. Aj
napriek tomu, že Skupina očakáva rastúcu konsolidáciu vo svojom odbore, a očakáva, že tieto zmeny
ponúkajú i významné príležitosti, nemôže poskytnúť žiadnu záruku, že sa tieto zmeny nepriaznivo
neprejavia na hospodárení Skupiny. Postavenie Skupiny by mohlo byť ohrozené, pokiaľ dôjde
k poškodeniu jej povesti. Vo vysoko konkurenčnom prostredí finančných služieb je povesť jedným
z rozhodujúcich faktorov pre úspech vrátane schopnosti získať a udržať zákazníkov a zamestnancov.
K ohrozeniu povesti by rovnako mohlo dôjsť, pokiaľ by komplexné postupy a kontrolné mechanizmy
zlyhali (alebo budili dojem zlyhania), a tým by nepredchádzali stretu záujmov, previneniam zo strany
zamestnancov, chybám v reportovaní finančných a iných informácií, hrozbám vyplývajúcich z
právnych alebo regulačných opatrení. Skupina čelí konkurencii nových obchodných technológií.
Privátne a investičné bankovníctvo i správa majetku čelia konkurenčným výzvam nových obchodných
technológií, čo môže nepriaznivo ovplyvniť provízie, príjmy z obchodovania, znížiť objem transakcií,
obmedziť prístup k informáciám o trhu a viesť ku vzniku nových a silnejších konkurentov. Skupina
investovala a v budúcnosti bude nútená investovať do rozvoja a podpory nových obchodných systémov
alebo inak investovať do technológií, aby si udržala konkurencie schopnosť.
(t)
Ekonomické riziko
Ekonomická a hospodárska situácia v krajinách, v ktorých Skupina pôsobí, je ovplyvnená okrem iného
výškou úrokových sadzieb a infláciou. Tempo hospodárskeho rastu, zisky firiem, vnútroštátne a
medzinárodné toky kapitálu, zadlženie štátu, závislosť na medzinárodnom obchode a citlivosť na ceny
komodít hrajú kľúčovú úlohu v hospodárskom raste a značne sa líši krajina od krajiny. Nepriaznivý
vývoj v hospodárskej situácii v krajinách, v ktorých Skupina pôsobí, sa môže negatívne prejaviť na
hospodárskych výsledkoch Skupiny.
(u)
Volatilita peňažných tokov
Skupina usiluje o diverzifikáciu svojich príjmov v rámci ponúkaných produktov, geografického rizika a
odvetví, v ktorých pôsobí. Aj napriek tomuto úsiliu je ale stále vystavená významnej volatilite
peňažných tokov, volatilite finančných a kapitálových trhov. Skupina sa usiluje o zvýšenie tých zložiek
svojho podnikania, ktoré sú charakterizované stabilnými peňažnými tokmi. Nie menej významný podiel
na peňažných tokoch predstavujú transakcie - nákupy a predaje aktív. Nemožno vylúčiť, že peňažné
Strana 32
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
toky spojené s transakciami budú tvoriť dôležitú časť peňažných tokov určených na splácanie istiny a
úrokov z Dlhopisov.
(v)
Geografické riziko
Skupina pôsobí primárne v Českej a Slovenskej republike Ruskej federácii a na Barbadose a je
prítomná v Lichtenštajnsku, Holandskom kráľovstve, na Cypre, v Kanade a Mexiku. Na jednotlivé
lokálne, resp. i na globálne trhy silno pôsobia rôzne makroekonomické faktory, akými sú hospodársky
rast, dopady globálnej ekonomickej krízy, ekonomické, politické a legislatívne zmeny, vývoj inflácie a
podobne.
V súvislosti s činnosťou Skupiny v mnohých krajinách sa zvyšuje pravdepodobnosť, že zmenou
politických pomerov ako i prípadnou zmenou podnikateľského, ekonomického a legislatívneho
prostredia v krajine pôsobenia, respektíve z dôvodu rozdielneho legislatívneho a podnikateľského
prostredia rôznych krajín, by mohla Skupina zaznamenať straty alebo nepredvídateľné náklady, ktoré
by mohli do značnej miery ovplyvniť jej hospodárske výsledky.
Hospodárske aktivity Skupiny sú z významnej časti koncentrované na tzv. "Emerging markets" - teda
na rozvíjajúce sa trhy. Tieto trhy so sebou nesú vyššiu mieru rizika v porovnaní s vyspelejšími
rozvinutými trhmi, vrátane možných právnych, ekonomických a politických rizík. Nepriaznivý vývoj v
Českej republike, Slovenskej republike alebo na iných rozvíjajúcich sa trhoch by mohol mať negatívny
dopad na trhovú hodnotu alebo likviditu pri obchodovaní s Dlhopismi.
(w)
Riziko straty významných zamestnancov a schopnosti nájsť a udržať si kvalifikovaných
zamestnancov
Pre stanovenie a plnenie strategických cieľov Skupiny je rozhodujúca kvalita managementu a
kľúčových zamestnancov. V tomto ohľade hrá dôležitú rolu schopnosť udržať súčasných zamestnancov
a získavať nových. Odchody manažérov alebo kľúčových zamestnancov by sa mohli negatívne
premietnuť do obchodných aktivít, finančného postavenia a hospodárskych výsledkov Skupiny, čo by
mohlo negatívne ovplyvniť schopnosť Skupiny plniť záväzky vyplývajúce z Dlhopisov.
Skupina pôsobí v regiónoch, ktoré sú zaujímavé svojou polohou, infraštruktúrou, atraktívnym
pracovným trhom, ponukou a úrovňou vzdelania pracovnej sily. Rast dopytu nad ponukou
kvalifikovaných pracovných síl môže spôsobiť odliv kľúčových zamestnancov a Skupina bude musieť
na udržanie alebo získanie zamestnancov vynaložiť väčší objem finančných prostriedkov, čo môže mať
negatívny vplyv na zvýšenie nákladov a tým i na hospodárenie Skupiny. Skupina sleduje vývoj
v regiónoch s cieľom stabilizovať pracovnú silu a vyhnúť sa tak negatívnym vplyvom v súvislosti so
stratou významných a kľúčových zamestnancov. Zároveň aktívne podporuje a motivuje svojich
zamestnancov k nepretržitému zvyšovaniu kvalifikácie a praktických poznatkov, čím sa snaží podporiť
kariérny rast svojich zamestnancov.
Skupina prijíma a snaží sa udržať si vysoko kvalifikovaných zamestnancov, pretože úspech Skupiny je
do značnej miery závislý na schopnostiach a úsilí vysoko kvalifikovaných zamestnancov. Dopyt po
kvalifikovaných zamestnancoch je vysoký, a preto Skupina venuje značné prostriedky na nábor,
vzdelávanie a odmeňovanie zamestnancov. Skupina podporuje kroky vedúce k regulácii odmeňovania v
odvetví finančných služieb, je si však zároveň i vedomá, že nové pravidlá môžu mať dopad na
schopnosť Skupiny prilákať a udržať si vysoko kvalifikovaných zamestnancov.
(x)
Vzťahy so zákazníkmi
Dôležitým aspektom podnikania Skupiny sú dlhodobé vzťahy so zákazníkmi. Skupina nie je schopná
zaručiť, že sa i v budúcnosti podarí tieto vzťahy udržať. Neudržanie týchto vzťahov môže mať
potenciálne významný dopad na hospodárske výsledky Skupiny, objem zverených prostriedkov v
správe a schopnosť získať financovanie od tretích strán.
Strana 33
J&T FINANCE GROUP, a.s.
3.3.
PROSPEKT
Rizikové faktory vzťahujúce sa k Dlhopisom (k obchodovaniu s Dlhopismi)
Investície do Dlhopisov sú rizikové a ich nákup je vhodný iba pre investorov s takými vedomosťami
a skúsenosťami v oblasti finančných trhov a investovania, ktoré im umožnia vyhodnotiť riziká a výhody
investovania do Dlhopisov. Pred investičným rozhodnutím by potenciálny kupujúci s ohľadom na svoju vlastnú
finančnú situáciu a investičné ciele mal starostlivo zvážiť všetky informácie uvedené v tomto Prospekte
s dôrazom na riziká a obmedzenia uvedené nižšie. Riziká a obmedzenia spojené s Dlhopismi zahŕňajú
predovšetkým nasledujúce rizikové faktory:
(a)
Všeobecné riziká spojené s Dlhopismi
Potenciálny investor do Dlhopisov si musí sám podľa svojich pomerov určiť vhodnosť investície do
Dlhopisov. Každý investor by mal predovšetkým:
a)
mať dostatočné vedomosti a skúsenosti k účelnému oceneniu Dlhopisov, výhod a rizík
investície do Dlhopisov a ohodnotiť informácie uvedené v tomto Prospekte alebo
akomkoľvek jeho dodatku či doplnení priamo alebo odkazom;
b) mať vedomosti o priemerných analytických nástrojoch k oceneniu a prístup k nim, a to vždy
v kontexte svojej konkrétnej finančnej situácie, investície do Dlhopisov a jej dopadu na svoje
investície a/alebo na svoje celkové investičné portfólio;
c) mať dostatočné finančné prostriedky a likviditu k tomu, aby bol pripravený niesť všetky
riziká investície do Dlhopisov;
d) úplne rozumieť podmienkam Dlhopisov (predovšetkým tomuto Prospektu) a byť
oboznámený so správaním či vývojom akéhokoľvek príslušného ukazovateľa alebo
finančného trhu;
e) byť schopný oceniť (buď sám alebo s pomocou finančného poradcu) možné scenáre
ďalšieho vývoja ekonomiky, úrokových sadzieb alebo iných faktorov, ktoré môžu mať vplyv
na jeho investíciu a na jeho schopnosť znášať možné riziká.
f) Investor by mal byť schopný vyhodnotiť investíciu do Dlhopisov v rámci dopadov na svoje
celkové investičné portfólio.
(b)
Riziko úrokovej sadzby z Dlhopisov
Majiteľ Dlhopisu s pevnou úrokovou sadzbou je vystavený riziku poklesu ceny takéhoto Dlhopisu v
dôsledku zmeny trhových úrokových sadzieb. Zatiaľ čo je nominálna úroková sadzba počas existencie
Dlhopisov fixovaná, aktuálna úroková sadzba na kapitálovom trhu (ďalej len „trhová úroková
sadzba“) sa spravidla denne mení. So zmenou trhovej úrokovej sadzby sa taktiež mení cena Dlhopisov
s pevnou úrokovou sadzbou, ale v opačnom smere. Pokiaľ sa teda trhová úroková sadzba zvýši, cena
Dlhopisov s pevnou úrokovou sadzbou spravidla klesne na úroveň, kedy výnos takéhoto Dlhopisu je
približne rovný trhovej úrokovej sadzbe. Pokiaľ sa trhová úroková sadzba naopak zníži, cena Dlhopisu
s pevnou úrokovou sadzbou sa spravidla zvýši na úroveň, kedy výnos takéhoto Dlhopisu je približne
rovný trhovej úrokovej sadzbe.
(c)
Riziko likvidity
Emitent zamýšľa požiadať o prijatie Dlhopisov k obchodovaniu na regulovanom voľnom trhu BCPB.
Bez ohľadu na uvedené nemôže existovať istota, že sa vytvorí dostatočne likvidný sekundárny trh s
Dlhopismi, alebo pokiaľ sa vytvorí, že takýto sekundárny trh bude trvať. Skutočnosť, že Dlhopisy môžu
byť kótované na regulovanom voľnom trhu, nemusí nutne viesť k vyššej likvidite kótovaných
Dlhopisov než nekótovaných Dlhopisov. Na prípadnom nelikvidnom trhu nemusí byť investor schopný
kedykoľvek predať Dlhopisy za adekvátnu trhovú cenu.
(d)
Menové riziko
Majiteľ Dlhopisu denominovaného v cudzej mene je vystavený riziku zmien výmenných kurzov, ktoré
môžu ovplyvniť konečný výnos či výšku čiastky pri splatení takýchto Dlhopisov. Napríklad zmena v
hodnote akejkoľvek cudzej meny voči euru vyústi v príslušnú zmenu eurovej hodnoty Dlhopisu
denominovaného v tejto cudzej mene a príslušnú zmenu hodnoty istiny a úrokových platieb
uskutočnených v tejto cudzej mene podľa pravidiel takýchto Dlhopisov. Pokiaľ sa východiskový
výmenný kurz zníži a hodnota eura v dôsledku toho vzrastie, cena Dlhopisu a hodnota istiny a
úrokových platieb vyjadrených v eurách v tomto prípade klesne.
(e)
Zdanenie
Potenciálni kupujúci či predávajúci Dlhopisov by si mali byť vedomí, že môžu byť povinní zaplatiť
dane alebo iné nároky či poplatky v súlade s právom a zvyklosťami štátu, v ktorom dochádza k prevodu
Strana 34
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
Dlhopisov, alebo iného v danej situácii relevantného štátu. V niektorých štátoch nemusia byť
k dispozícii žiadne oficiálne stanoviská daňových úradov alebo súdne rozhodnutia k finančným
nástrojom, ako sú Dlhopisy. V tomto ohľade by potenciálni investori mali okrem rizík uvedených
v tejto kapitole rovnako zvážiť informácie obsiahnuté v kapitole 6.4.21 „Zdanenie a devízová regulácia
v Slovenskej republike“ tohto Prospektu a prípadné ďalšie informácie o zdanení obsiahnuté v tomto
Prospekte. Potenciálni investori by sa aj tak nemali pri nadobudnutí, predaji či splatení Dlhopisov
spoliehať na stručné a všeobecné zhrnutie daňových otázok obsiahnuté v tomto Prospekte, ale mali by
sa poradiť ohľadom ich individuálneho zdanenia s daňovými poradcami. Potenciálni investori do
Dlhopisov by si mali byť vedomí toho, že prípadné zmeny daňových predpisov môžu spôsobiť, že
výsledný výnos Dlhopisov bude nižší, ako pôvodne predpokladali a/alebo že investorovi môže byť pri
predaji alebo splatnosti Dlhopisov vyplatená nižšia čiastka, ako pôvodne predpokladal.
Majiteľ dlhopisov preberá zodpovednosť za všetky daňové povinnosti, ktoré môžu vyplývať
z akejkoľvek platby v súvislosti s Dlhopismi bez ohľadu na jurisdikciu, vládny či regulačný orgán,
štátny útvar, miestne daňové požiadavky či poplatky. Emitent ani Ručiteľ nebudú Majiteľov Dlhopisov
kompenzovať za dane, poplatky a ďalšie náklady, ktoré Majiteľom Dlhopisov vzniknú v súvislosti
s peňažnými tokmi z Dlhopisov.
(f)
Zmena práva
Prospekt Dlhopisov sa riadi slovenským právom platným a účinným k dátumu jeho vyhotovenia.
Nemôže byť poskytnutá akákoľvek záruka ohľadom dopadov akéhokoľvek súdneho rozhodnutia alebo
zmeny slovenského práva alebo úradnej praxe po dátume vyhotovenia tohto Prospektu na finančnú
situáciu Emitenta, a teda na jeho schopnosť riadne a včas splatiť Dlhopisy.
(g)
Riziko zákonnosti kúpy Dlhopisov
Potenciálni investori do Dlhopisov by si mali byť vedomí, že kúpa Dlhopisov môže byť predmetom
zákonných obmedzení ovplyvňujúcich platnosť ich nadobudnutia. Ani Emitent ani Hlavný manažér
nemá, ani nepreberá zodpovednosť za zákonnosť nadobudnutia Dlhopisov potenciálnym kupujúcim
Dlhopisov, či už podľa jurisdikcie jeho založenia alebo jurisdikcie, kde je činný (pokiaľ sa líši).
Potenciálny kupujúci sa nemôže spoliehať na Emitenta alebo na Hlavného manažéra v súvislosti so
svojim rozhodovaním ohľadom zákonnosti nadobudnutia Dlhopisov.
(h)
Riziko nesplatenia
Dlhopisy rovnako ako akákoľvek iná pôžička podliehajú riziku nesplatenia. Za určitých okolností môže
dôjsť k tomu, že Emitent nebude schopný vyplácať úroky z Dlhopisov a hodnota pre Majiteľov
dlhopisov pri odkúpení môže byť nižšia ako výška ich pôvodnej investície a za určitých okolností môže
byť hodnota i nula. Schopnosť Emitenta splatiť úroky z Dlhopisov či istinu závisí na hodnote dcérskych
firiem Ručiteľa a ich schopnosti generovať voľné peňažné toky. Pre viac informácií ohľadom závislosti
Emitenta na dcérskych spoločnostiach viď kapitola 5.7.2 „Organizačná štruktúra skupiny Ručiteľa“.
(i)
Riziko refinancovania
Dlhové financovanie je spojené s niekoľkými významnými rizikami. Nie je možné vylúčiť, že Skupina
nebude schopná generovať dostatočné finančné prostriedky, aby si plnila svoje záväzky z platieb istiny
a úrokov z Dlhopisov. Skupina čelí i riziku, že existujúce či budúce dlhové financovanie nebude
najneskôr k dátumu splatnosti obnovené či refinancované. Vzhľadom k podmienkam, ktoré prevládajú
na kapitálových trhoch, taktiež nie je možné vylúčiť, že Skupina bude schopná refinancovať svoje
existujúce a budúce dlhy za priaznivých podmienok. Pokiaľ by Emitent alebo Skupina neboli schopní
refinancovať svoje dlhy za prijateľných podmienok, alebo by refinancovanie nebolo vôbec možné,
mohla by byť Skupina nútená predávať svoje aktíva za nevýhodných podmienok, prípadne znížiť alebo
pozastaviť činnosť, čo by sa nepriaznivo prejavilo na hospodárskej situácii Skupiny.
(j)
Riziko nepredvídateľnej udalosti
Nepredvídateľná udalosť (prírodná katastrofa, teroristický útok), ktorá spôsobí poruchy na finančných
trhoch, rýchly pohyb menových kurzov, môže mať vplyv na hodnotu Dlhopisov. Negatívny vplyv
takýchto udalostí by mohol spôsobiť zníženie návratnosti peňažných prostriedkov investovaných
Emitentom, Ručiteľom, prípadne jeho dcérskymi spoločnosťami, a ohroziť tak schopnosť Emitenta
splatiť všetky dlžné čiastky vyplývajúce z Dlhopisov. Ďalej môže byť hodnota Dlhopisov a akékoľvek
príjmy z nich ovplyvnené globálnymi udalosťami (politickej, ekonomickej či inej povahy), ktoré sa
stanú v inej krajine, ako v ktorej sú Dlhopisy vydávané a obchodované.
Strana 35
.l&T
PROSPEKT
F INANCE GROUP. d-s.
4.
4.1.
4.1.1
UDAJE O EMITENTOVT
Zodpovedn6 osoby
Osoby zodpovedn6 za informdcie uvedend v kapitole Prosp€ktu - Udaje o Emitentovi
Osobou zodpovednou za inform6cie uvedend v kapitole Prospektu - Udaje o Emitentovije Emitent spolodnost'
J&T Global Finance III, s.r.o., so sidlom Dvoi6kovo n6breiie 8, 8l I 02 Bratislav4 Slovenskri republika, ICO:
471
81, zapisan6 v Obchodnom registri Okresn6ho sitdu Bratislava l, oddiel: Sro, vloZka d.: 88778/8, v
ktorej mene konaji Mgr. Milo3 Badida a Ing. Roman Flori6n, CFA, konatelia.
0ll
V Bratislave.
diia
03.
06. )O/3
J&T Global Finance UI, s.r.o.
(-\
t.)
.,r
/'^.
4.1.2
|
\-
__-_2
Ing. Romsn Flori6n, CFA
Mgr./iloS Badida
konqtet J&T Global Finance
( ,'*f?,
IIL s.r.o.
konatel'J&T Global Finance I, s.r.o.
PrehlisenieEmitenta
Emitent prehlasuje, ie pri r.ynaloZeni vBetkej primeranej slarostlivosti sri podl'a jeho najlepiieho vedomia fdaje
obsiahnute v kapitole Prospektu - Udaje o Emitentovi v srilade so skutodnostbu a ze v tejto kapitole neboli
zamldan€ Ziadne skutodnosti, ktor6 by mohli ovplyvnit'alebo znenit'jeho r"jznam.
V Bratisfave,
dia
CJ CG 2C'/3
J&T Global Finance III, s.r.o.
-l--.--[*
Ing. Roman Flori6n, CFA
tel J&T Global Finqnce III, s.r.o.
konqtel J&T Global Finqnce III, s.r.o.
Strana 36
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
4.2.
Zákonní audítori
4.2.1
Audítori Emitenta za obdobie, na ktoré sa vzťahujú historické finančné informácie
Vzhľadom k dátumu založenia Emitenta nebola doposiaľ zostavená žiadna účtovná závierka Emitenta. Emitent
bude v zmysle zakladateľskej listiny a právnych predpisov zostavovať prvú účtovnú závierku Emitenta
k 31.12.2013 v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva (IFRS). Audítorom Emitenta je
spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská
republika, IČO: 31 348 238, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súru Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.:
4864/B. Vzhľadom k vyššie uvedenému je informácia o odstúpení, odvolaní alebo znovu vymenovaní audítorov
počas obdobia, na ktoré sa vzťahujú historické finančné informácie, neaplikovateľná, a preto ani neuvedená.
V období od vzniku do dátumu vyhotovenia tohto Prospektu Emitent nevykonával žiadnu činnosť.
4.3.
Vybrané finančné informácie
Vstupná súvaha Emitenta
EUR
Dlhodobý majetok
Krátkodobý majetok
Peňažné prostriedky a ekvivalenty
MAJETOK CELKOM
0
5 000
5 000
5 000
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
VLASTNÉ IMANIE
Základné imanie
Nerozdelený zisk
VLASTNÉ IMANIE CELKOM
5 000
5 000
0
5 000
Dlhodobé záväzky
0
Krátkodobé záväzky
0
Záväzky z obchodného styku a ostatné zaväzky
0
ZÁVÄZKY CELKOM
0
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY CELKOM
5 000
Zdroj: Účtovníctvo Emitenta
Strana 37
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
Neauditované výkazy Emitenta k 24. máju 2013 (IFRS) vypracované pre účely tohto Prospektu:
VÝKAZ FINANČNEJ POZÍCIE podľa IFRS
EUR
MAJETOK
Dlhodobý majetok
Krátkodobý majetok
Peňažné prostriedky a ekvivalenty
MAJETOK CELKOM
0
4 626
4 626
4 626
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
VLASTNÉ IMANIE
Základné imanie
5 000
Nerozdelený zisk
-452
VLASTNÉ IMANIE CELKOM
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
4 548
0
78
Záväzky z obchodného styku a ostatné zaväzky
78
ZÁVÄZKY CELKOM
78
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY CELKOM
4 626
Zdroj: Účtovníctvo Emitenta
VÝKAZ SÚHRNNÉHO VÝSLEDKU podľa IFRS
EUR
Výnosy
0
Ostatné náklady
-452
Zisk/(strata) z prevádzkovej činnosti
-452
Finančné náklady
Zisk/(strata) pred zdanením
Daň z príjmov
Čistý zisk/(strata) za účtovné obdobie
Ostatný súhrnný výsledok
Celkový súhrnný výsledok hospodárenia za obdobie
0
-452
0
-452
0
-452
Zdroj: Účtovníctvo Emitenta
Strana 38
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
VÝKAZ ZMIEN VO VLASTNOM IMANÍ podľa IFRS
EUR
Základné imanie
Nerozdelený zisk
Celkom
5 000
0
5 000
-452
-452
-452
4 548
Zostatok k 23. aprílu 2013
Čistý zisk/(strata) za účtovné obdobie
Transakcie s vlastníkmi
Splatenie základného imania
Zostatok k 24. máju 2013
5 000
Zdroj: Účtovníctvo Emitenta
VÝKAZ PEŇAŽNÝCH TOKOV podľa IFRS
EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Zisk/(strata) pred zdanením
-452
Úpravy týkajúce sa:
nepeňažné položky
0
Zisk/(strata) z prevádzkovej činnosti pred zmenou pracovného kapitálu
Zmena v záväzkoch z obchodného styku a v ostatných záväzkoch
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Peňažné toky z investičnej činnosti
-452
78
-374
0
Peňažné toky z finančnej činnosti
Splatenie základného imania
0
Peňažné toky z finančnej činnosti
0
Čistý prírastok/(úbytok) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov
-374
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia
5 000
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci obdobia
4 626
Zdroj: Účtovníctvo Emitenta
4.4.
Rizikové faktory
Údaje o rizikových faktoroch identifikovaných vo vzťahu k Emitentovi sú uvedené v kapitole 3. „Rizikové
faktory“.
4.5.
Informácie o Emitentovi
4.5.1
História a vývoj Emitenta
Emitent bol založený 19.03.2013. Dňa 23.04.2013 bol Emitent zaregistrovaný v obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 88778/B.
Emitent bol založený podľa slovenského práva ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Jediným spoločníkom
Emitenta je J&T FINANCE GROUP, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská
republika, IČO: 31 391 087, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.:
802/B, ktorá vlastní 100% obchodný podiel Emitenta.
Emitent patrí do skupiny osôb ovládaných Ručiteľom (pre viac informácií o Skupine viď tiež kapitola 4.7.2
„Organizačná štruktúra skupiny Emitenta“).
Obchodné meno:
J&T Global Finance III, s.r.o.
Strana 39
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
Miesto registrácie:
Slovenská republika, obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sro, vložka č.: 88778/B
Vznik Emitenta:
Emitent vznikol dňom zápisu do obchodného registra vedeného Okresným
súdom Bratislava I dňa 23.04.2013.
Doba trvania:
založený na dobu neurčitú
Spôsob založenia:
zakladateľská listina
Právna forma:
spoločnosť s ručením obmedzeným
Rozhodné právo:
právo Slovenskej republiky
Sídlo:
Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
Telefónne číslo:
+421 2 594 18 111
Kontaktná osoba:
Tomáš Zamec
E-mail:
[email protected]
Internetová stránka:
www.jtglobalfinanceiii.com
Základné imanie:
Základné imanie Emitenta činí 5.000,- EUR.
Základné imanie Emitenta je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka
vo výške 5 000 EUR, ktorý bol v plnej výške splatený pred zápisom Emitenta
do obchodného registra.
Zakladateľská listina:
Emitent bol založený na základe zakladateľskej listiny zo dňa 19.03.2013.
Predmet činnosti:
Emitent je právnickou osobou založenou za účelom podnikania. Predmet
podnikania Emitenta je uvedený v čl. IV. zakladateľskej listiny Emitenta
(zoznam predmetu podnikania viď kapitola 4.6.1 „Predmet činnosti“ tohto
Prospektu).
Hlavné právne predpisy, ktorými
sa Emitent riadi:
- zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov
(ďalej tiež „Obchodný zákonník"),
- zákon č. 455/1991 Zb., o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), v
znení neskorších predpisov,
- zákon č. 595/2003 Z. z., o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 582/2004 Z. z., o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov
- zákon č. 511/1992 Zb., o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finančných orgánov, v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách v
znení neskorších predpisov.
4.5.2
Najnovšie a najdôležitejšie udalosti dôležité pre vyhodnotenie solventnosti Emitenta
(a)
Nesplatené úvery Emitenta a investičné nástroje emitované Emitentom
Emitent je novozaložená spoločnosť, ktorá sa počas svojej existencie nikdy neocitla v platobnej
neschopnosti. K Dátumu vyhotovenia Prospektu nemá Emitent žiadne nesplatené úvery, ani neboli
Emitentom vydané žiadne investičné nástroje.
(b)
Záložné a obdobné práva viaznuce na majetku Emitenta
K Dátumu vyhotovenia Prospektu neviaznu na majetku Emitenta žiadne záložné, ani obdobné práva či
obmedzenia.
Strana 40
J&T FINANCE GROUP, a.s.
4.5.3
PROSPEKT
Investície
K Dátumu vyhotovenia Prospektu Emitent nemá, ani neplánuje žiadne investície nad rámec uvedený v kapitole
6.3.2 „Dôvody ponuky a použitie výnosov“.
4.6.
Prehľad podnikateľskej činnosti
4.6.1
Predmet činnosti
Podľa článku IV. Zakladateľskej listiny Emitenta je predmetom podnikania Emitenta:
•
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod);
•
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov;
•
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu;
•
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb;
•
Administratívne služby;
•
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez
verejnej ponuky majetkových hodnôt;
•
Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez
verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt;
•
Faktoring a forfaiting.
4.6.2
Hlavné činnosti
Medzi hlavné činnosti Emitenta patrí poskytnutie finančných prostriedkov formou pôžičky ostatným
spoločnostiam v Skupine.
4.6.2.1 Popis jednotlivých hlavných činností (služieb) Emitenta
Nad rámec poskytnutia financovania spoločnostiam v Skupine prostredníctvom pôžičiek Emitent neposkytuje
žiadne ďalšie služby.
4.6.2.2 Označenie všetkých významných nových produktov a činností
Žiadne nové významné produkty, ani služby nie sú.
4.6.3
Hlavné trhy
4.6.3.1 Trhy, na ktorých Emitent súťaží
Vzhľadom ku svojej hlavnej činnosti Emitent ako taký nesúťaží na žiadnom trhu.
4.6.3.2 Trhové podiely Emitenta
Vzhľadom k role Emitenta nie sú jeho trhové podiely relevantné, resp. Emitent žiadne merateľné trhové podiely
nemá.
4.6.3.3 Postavenie Emitenta na trhu
Vzhľadom k role Emitenta nie je jeho postavenie na trhu relevantné, resp. žiadne merateľné postavenie na trhu si
Emitent nevytvoril.
4.7.
Organizačná štruktúra
4.7.1
Pozícia Emitenta v Skupine
Strana 41
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
Emitent má jediného spoločníka, a to Ručiteľa, ktorý vlastní 100% obchodný podiel Emitenta (viď kapitola 4.7.2
„Organizačná štruktúra skupiny Emitenta“). Bližšie informácie o Ručiteľovi a jeho organizačnej a akcionárskej
štruktúre sú uvedené v kapitole 5.7. „Organizačná štruktúra“.
Vzťah ovládania Emitenta Ručiteľom je založený výhradne na báze vlastníctva 100% obchodného podielu tak,
ako je popísané v tomto Prospekte. Emitent si nie je vedomý toho, že by línia ovládania Emitenta bola založená
na iných formách ovládania, než je majetková účasť na základnom imaní Emitenta, akými napr. môžu byť
zmluvné dojednania.
Strana 42
J&T FINANCE GROUP, a.s.
4.7.2
PROSPEKT
Organizačná štruktúra skupiny Emitenta
Nižšie uvedená grafická schéma zobrazuje k Dátumu vyhotovenia prospektu Skupinu, do ktorej Emitent patrí,
vrátane subjektov, ktoré ovládajú Emitenta a Ručiteľa.
Strana 43
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
100% podiel na hlasovacích právach Emitenta má Ručiteľ. Na hlasovacích právach Ručiteľa má 100% podiel
spoločnosť TECHNO PLUS, a.s. Na hlasovacích právach spoločnosti TECHNO PLUS, a.s. má 50% podiel Ing.
Jozef Tkáč a 50% podiel Ing. Ivan Jakabovič.
4.7.3
Závislosť Emitenta na Ručiteľovi a subjektoch zo skupiny Emitenta
V prípade, že Emitent poskytne niektorému zo subjektov Skupiny či Ručiteľovi pôžičku či úver, bude schopnosť
Emitenta splniť záväzky významne ovplyvnená schopnosťou daného člena Skupiny, splniť záväzky voči
Emitentovi, čo môže vytvoriť formu závislosti zdrojov zisku, resp. financií Emitenta na danom členovi Skupiny
a jeho hospodárskych výsledkoch.
Ku Dňu vyhotovenia tohto Prospektu Emitent neposkytol žiadne pôžičky ani nevydal žiadne investičné nástroje,
ktoré by dávali za vznik úverovej angažovanosti Emitenta voči tretej osobe. Vzťah ovládania Emitenta
Ručiteľom je založený výhradne na báze vlastníctva 100% obchodného podielu tak, ako je popísané v tomto
Prospekte. Emitent si nie je vedomý toho, že by línia ovládania Emitenta bola založená na iných formách
ovládania, než je majetková účasť na základnom kapitále Emitenta, akými napr. môžu byť zmluvné dojednania.
4.8.
Informácie o trende, prognózy alebo odhady zisku
4.8.1
Negatívne zmeny vo vyhliadkach
V období od vyhotovenia vstupnej súvahy do Dátumu vyhotovenia tohto Prospektu nedošlo k žiadnej negatívnej
zmene vyhliadok Emitenta, ktorá by mala významný nepriaznivý dopad na Emitenta.
4.8.2
Prognózy alebo odhady zisku
Emitent sa rozhodol nezahrnúť do Prospektu prognózu alebo odhad zisku Emitenta a do Dátumu vyhotovenia
tohto Prospektu nezverejnil žiadnu prognózu alebo odhad zisku.
4.9.
Riadiace a dozorné orgány
Emitent je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa práva Slovenské republiky. Riadiaci orgán
Emitenta predstavujú konatelia. Emitent nemá zriadenú dozornú radu, pričom mu ani zo zákona nevyplýva
povinnosť mať dozornú radu zriadenú.
4.9.1
Členovia riadiacich a dozorných organov
4.9.1.1 Konateľ Emitenta
Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ. Spoločnosť má dvoch konateľov. V mene spoločnosti koná a za
spoločnosť podpisuje každý konateľ samostatne, pričom podpisovanie sa vykoná tak, že k napísanému alebo
vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis. Do pôsobnosti
konateľa patrí najmä:
a)
riadenie všetkých záležitostí spoločnosti, pokiaľ tieto nie sú zákonom alebo touto zakladateľskou
listinou zverené do rozhodovacej právomoci valného zhromaždenia,
b) zabezpečenie riadneho vedenia účtovníctva, vedenie zoznamu spoločníkov a informovanie spoločníkov
o záležitostiach spoločnosti.
Konatelia sú povinní zabezpečiť riadne vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva, viesť zoznam spoločníkov a
informovať spoločníkov o záležitostiach spoločnosti.
Konatelia predkladajú valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu
individuálnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát v súlade so spoločenskou zmluvou
a stanovami. Ak osobitný zákon ukladá spoločnosti povinnosť vyhotoviť výročnú správu, konatelia predkladajú
valnému zhromaždeniu na prerokovanie spolu s riadnou alebo mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou
výročnú správu.
Konatelia sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti
a všetkých jej spoločníkov. Najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné
informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a
skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej
záujmy alebo záujmy jej spoločníkov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy,
záujmy len niektorých spoločníkov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
Strana 44
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
Konatelia, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne
nahradiť škodu, ktorú tým spoločnosti spôsobili. Najmä sú povinní nahradiť škodu, ktorá spoločnosti vznikla
tým, že
a) poskytli plnenie spoločníkom v rozpore s týmto zákonom,
b) nadobudli majetok v rozpore s § 59a Obchodného zákonníka.
Konateľmi Emitenta sú:
Meno
Funkcia
Vo funkcii od
Mgr. Miloš Badida
konateľ
23.04.2013
Ing. Roman Florián, CFA
konateľ
23.04.2013
Žiadny z konateľov Emitenta nie je spoločníkom spoločnosti s neobmedzeným ručením.
Mgr. Miloš Badida
Konateľ J&T Global Finance III, s.r.o.
Deň vzniku funkcie konateľa:
23.04.2013
Narodený:
22.10.1971
Bytom:
Nad Akáty 1600/17, Praha 4- Kunratice 148 00, Česká republika
Miloš Badida je absolventom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde získal titul magister (Mgr.)
v odbore „Matematika – matematická optimalizácia“.
Od roku 2005 pôsobí v Skupine na pozícii finančného riaditeľa Skupiny. Od októbra 2009 pôsobí ako člen
dozornej rady v spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. Od polovice roku 2010 je členom
predstavenstva Ručiteľa.
Ing. Roman Florián, CFA
Konateľ J&T Global Finance III, s.r.o.
Deň vzniku funkcie konateľa:
23.04.2013
Narodený:
21.07.1974
Bytom:
Libochovická 1025/4, Praha 8 - Dolní Chabry, 184 00, Česká
republika
Roman Florián je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Prahe, kde získal v roku 1998 inžiniersky titul, a
taktiež je držiteľom titulu CFA (Chartered Financial Analyst).
V rokoch 1999 až 2006 pracoval pre spoločnosť Benson Oak ako investičný manažér. V Skupine pôsobí od roku
2006, od roku 2010 je členom Executive Committee Skupiny, je členom dozornej rady spoločnosti 1.
Projektová, a.s. a od novembra roku 2010 je členom predstavenstva spoločnosti J&T IB and Capital Markets,
a.s., ktorá sa zaoberá poskytovaním poradenstva v oblasti investičného bankovníctva.
4.9.1.2 Dozorná rada Emitenta
Emitent nemá dozornú radu, pričom povinnosť mať dozornú radu nevyplýva z Obchodného zákonníka.
4.9.1.3 Spoločník Emitenta
Jediným spoločníkom Emitenta je Ručiteľ, ktorý sa podieľa na základnom imaní Emitenta peňažným vkladom
vo výške 5 000 EUR splateným v plnom rozsahu, zodpovedajúcim 100% obchodnému podielu v spoločnosti.
4.9.2
Stret záujmov na úrovni riadiacich a dozorných orgánov
Štatutárnym orgánom Emitenta je konateľ. Emitent má dvoch konateľov.
Strana 45
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
Emitent prehlasuje, že na konateľov Emitenta sa vzťahujú obmedzenia týkajúce sa zákazu konkurencie
ustanovené v ust. § 136 Obchodného zákonníka v spojení s čl. XI. Zakladateľskej listiny.
Konateľ nesmie:
a)
vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou
spoločnosti,
b)
sprostredkúvať pre iné osoby obchody spoločnosti,
c)
zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
d)
vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej
osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o právnickú osobu, na ktorej podnikaní sa
zúčastňuje spoločnosť, v ktorej vykonáva funkciu konateľa.
Porušenie povinnosti konateľa Emitenta o zákaze konkurencie voči Emitentovi má za následok v súlade s § 65
Obchodného zákonníka to, že Emitent je oprávnený požadovať, aby osoba, ktorá tento zákaz porušila, vydala
prospech z obchodu, pri ktorom porušila zákaz konkurencie alebo previedla tomu zodpovedajúce práva na
Emitenta. Tým nie je dotknuté právo Emitenta na náhradu škody.
Práva Emitenta podľa predchádzajúcej vety zanikajú, ak sa neuplatnili u zodpovednej osoby do troch (3)
mesiacov odo dňa, keď sa Emitent o tejto skutočnosti dozvedel, najneskôr však uplynutím jedného (1) roka od
ich vzniku. Tým nie je dotknuté právo Emitenta požadovať náhradu škody.
Emitent sa môže domáhať na súde vylúčenia spoločníka Emitenta, ktorý porušuje závažným spôsobom svoje
povinnosti, hoci na ich plnenie bol vyzvaný a na možnosť vylúčenia bol písomne upozornený. S podaním tohto
návrhu musia súhlasiť spoločníci, ktorých vklady predstavujú aspoň jednu polovicu základného imania.
Spoločníkovi, ktorého účasť v spoločnosti Emitenta súd zrušil alebo ktorý bol vylúčený, vzniká právo na
vyrovnací podiel. Vyrovnací podiel sa vypočíta pomerom splateného vkladu spoločníka, ktorého účasť v
Emitentovi zanikla, k splateným vkladom všetkých spoločníkov.
Emitent si nie je vedomý žiadneho možného stretu záujmov medzi povinnosťami konateľov vo vzťahu k
Emitentovi a ich súkromnými záujmami alebo inými povinnosťami.
4.10.
Dodržiavanie princípov správy a riadenia spoločnosti
4.10.1
Revízny výbor Emitenta
U Emitenta zatiaľ nebol zriadený výbor pre audit.
4.10.2
Režim riadenia podnikov – kódex corporate governance
Emitent sa v súčasnej dobe riadi a dodržuje všetky požiadavky na správu a riadenie spoločnosti, ktoré stanovujú
všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.
4.11.
Hlavní akcionári
4.11.1
Kontrola nad Emitentom
Jediným spoločníkom Emitenta je spoločnosť J&T FINANCE GROUP, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8,
811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 391 087, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 802/B, ktorá vlastní 100% obchodný podiel a vykonáva 100% hlasovacích
práv Emitenta. Vzťah ovládania Emitenta spoločnosťou J&T FINANCE GROUP, a.s. je založený výhradne na
báze vlastníctva 100% obchodného podielu tak, ako je popísané v tomto Prospekte. Podiel na hlasovacích
právach zodpovedá podielu na základnom imaní Emitenta.
Opatrenia na zabezpečenie, aby kontrola nebola zneužívaná, vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych
predpisov. Osobitné opatrenia nad rámec všeobecne záväzných predpisov Emitent neprijal.
4.11.2
Dojednania, ktoré môžu viesť ku zmene kontroly nad Emitentom
Ku Dňu vyhotovenia Prospektu existuje dohoda, na základe ktorej získa ISTROKAPITAL SE nepriamu
spoločnú kontrolu nad Emitentom (bližšie vyšpecifikované v kapitole 5.5.3 Prospektu).
Strana 46
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
Emitentovi nie sú známe žiadne iné mechanizmy ani dojednania, ktoré by mohli viesť ku zmene ovládania a
kontroly nad Emitentom.
4.12.
Finančné informácie týkajúce sa aktív, pasív, finančnej situácie a ziskov a strát Emitenta
4.12.1
Historické finančné informácie
Emitent bol založený 19.03.2013. Prvú účtovnú závierku Emitent zostaví v zmysle zakladateľskej listiny
a právnych predpisov k 31.12.2013 podľa metodík a požiadaviek IFRS. V období od vzniku do dátumu
vyhotovenia tohto Prospektu Emitent nevykonával žiadnu činnosť.
Súvahová suma Emitenta podľa vstupnej súvahy činí 5 000 EUR, pričom vstupná súvaha sa skladá len
z nasledujúcich položiek: (i) hotovosť vo výške 5 000 EUR, (ii) splatené základné imanie vo výške 5 000 EUR.
Finančné informácie Emitenta neboli podrobené auditu. Rovnako tak žiadne ďalšie informácie v časti Prospektu
– Údaje o Emitentovi neboli kontrolované audítormi. Účtovná závierka k 31.12.2013 bude overená audítorom.
Finančné údaje zo vstupného výkazu finančnej pozície (IFRS):
EUR
Dlhodobý majetok
0
Krátkodobý majetok
5 000
Peňažné prostriedky a ekvivalenty
5 000
MAJETOK CELKOM
5 000
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
VLASTNÉ IMANIE
5 000
Základné imanie
5 000
Nerozdelený zisk
VLASTNÉ IMANIE CELKOM
0
5 000
Dlhodobé záväzky
0
Krátkodobé záväzky
0
Záväzky z obchodného styku a ostatné zaväzky
0
ZÁVÄZKY CELKOM
0
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY CELKOM
5 000
Zdroj: Účtovníctvo Emitenta
Strana 47
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
Neauditované výkazy Emitenta k 24. máju 2013 (IFRS) vypracované pre účely tohto Prospektu:
VÝKAZ FINANČNEJ POZÍCIE podľa IFRS
EUR
MAJETOK
Dlhodobý majetok
Krátkodobý majetok
Peňažné prostriedky a ekvivalenty
MAJETOK CELKOM
0
4 626
4 626
4 626
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
VLASTNÉ IMANIE
Základné imanie
5 000
Nerozdelený zisk
-452
VLASTNÉ IMANIE CELKOM
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
4 548
0
78
Záväzky z obchodného styku a ostatné zaväzky
78
ZÁVÄZKY CELKOM
78
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY CELKOM
4 626
Zdroj: Účtovníctvo Emitenta
VÝKAZ SÚHRNNÉHO VÝSLEDKU podľa IFRS
EUR
Výnosy
0
Ostatné náklady
-452
Zisk/(strata) z prevádzkovej činnosti
-452
Finančné náklady
Zisk/(strata) pred zdanením
Daň z príjmov
Čistý zisk/(strata) za účtovné obdobie
Ostatný súhrnný výsledok
Celkový súhrnný výsledok hospodárenia za obdobie
0
-452
0
-452
0
-452
Zdroj: Účtovníctvo Emitenta
Strana 48
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
VÝKAZ ZMIEN VO VLASTNOM IMANÍ podľa IFRS
EUR
Základné imanie
Nerozdelený zisk
Celkom
5 000
0
5 000
-452
-452
-452
4 548
Zostatok k 23. aprílu 2013
Čistý zisk/(strata) za účtovné obdobie
Transakcie s vlastníkmi
Splatenie základného imania
Zostatok k 24. máju 2013
5 000
Zdroj: Účtovníctvo Emitenta
VÝKAZ PEŇAŽNÝCH TOKOV podľa IFRS
EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Zisk/(strata) pred zdanením
-452
Úpravy týkajúce sa:
nepeňažné položky
Zisk/(strata) z prevádzkovej činnosti pred zmenou pracovného kapitálu
Zmena v záväzkoch z obchodného styku a v ostatných záväzkoch
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Peňažné toky z investičnej činnosti
0
-452
78
-374
0
Peňažné toky z finančnej činnosti
Splatenie základného imania
0
Peňažné toky z finančnej činnosti
0
Čistý prírastok/(úbytok) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov
-374
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia
5 000
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci obdobia
4 626
Zdroj: Účtovníctvo Emitenta
4.12.2
Predbežné finančné informácie
Emitent nie je podľa ust. § 4 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov povinný
zostavovať účtovnú závierku v štvrťročných alebo polročných intervaloch.
Nakoľko Emitentovi ešte nevznikla povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom, nie je povinný ani uvádzať
predbežné finančné informácie.
4.13.
Súdne a arbitrážne konania
K Dátumu vyhotovenia tohto Prospektu a v predchádzajúcich dvanástich (12) mesiacoch nebol Emitent
účastníkom žiadneho súdneho sporu ani rozhodcovského konania, ktoré by mohlo mať alebo malo významný
vplyv na finančnú situáciu alebo ziskovosť Emitenta alebo Skupiny.
K Dátumu vyhotovenia tohto Prospektu nie sú vedené žiadne obchodné spory, ktoré by mohli ohroziť alebo
značne nepriaznivo ovplyvniť hospodársky výsledok Emitenta. Emitent si nie je vedomý žiadnych takýchto
nevyriešených sporov.
Strana 49
J&T FINANCE GROUP, a.s.
4.14.
PROSPEKT
Významná zmena finančnej alebo obchodnej situácie Emitenta
V období od vyhotovenia účtovných výkazov Emitenta zostavených ku dňu 24.05.2013 do Dátumu vyhotovenia
tohto Prospektu nedošlo k žiadnej negatívnej zmene vo finančnej alebo obchodnej situácii Emitenta, ktorá by
mala významný nepriaznivý dopad na finančnú alebo obchodnú situáciu, budúce prevádzkové výsledky, peňažné
toky či celkové vyhliadky Emitenta.
4.15.
Významné zmluvy
Ku Dňu vyhotovenia tohto Prospektu nemá Emitent uzavretú žiadnu významnú zmluvu. Predpokladá sa, že
Emitent uzavrie so spoločnosťami zo Skupiny zmluvu o pôžičke, v ktorej sa zaviaže poskytnúť čistý výnos
emisie Dlhopisov formou úročenej pôžičky. Nepredpokladá sa, že Emitent uzavrie inú zmluvu, ktorá by mohla
viesť ku vzniku záväzku alebo nároku ktoréhokoľvek člena Skupiny, ktorý by bol podstatný pre schopnosť
Emitenta plniť záväzky voči Majiteľom Dlhopisov.
4.16.
Informácie tretej strany a vyhlásenie znalcov
Emitent uvádza, že v kapitole Prospektu – Údaje o Emitentovi neboli použité informácie pochádzajúce od tretej
strany.
Emitent vyhlasuje, že v kapitole Prospektu – Údaje o Emitentovi neboli použité vyhlásenia alebo správy
pripisované určitej osobe ako znalcovi.
4.17.
Dokumenty k nahliadnutiu
Počas platnosti tohto Prospektu je možné podľa potreby nahliadnuť v sídle Emitenta, t.j. na adrese Dvořákovo
nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, alebo v sídle Ručiteľa, t.j. na adrese Dvořákovo nábrežie 8,
811 02 Bratislava, Slovenská republika, do nasledovných dokumentov (alebo ich fotokópií):
a)
zakladateľská listina Emitenta a zakladateľská zmluva Ručiteľa;
b) stanovy Ručiteľa;
c)
správy, listiny a ostatné dokumenty, ktorých akákoľvek časť je súčasťou Prospektu, alebo je v ňom
uvedený na ne odkaz;
d) historické finančné údaje Ručiteľa za každý z dvoch finančných rokov predchádzajúcich zverejneniu
Prospektu (auditované finančné výkazy Ručiteľa k 31.12.2010 a k 31.12.2011) a neauditované finančné
informácie Ručiteľa a jeho konsolidovaného celku k 30.06.2012;
e)
neauditovaná vstupná súvaha Emitenta podľa IFRS a účtovné výkazy Emitenta k 24.05.2013 podľa
IFRS;
f)
Ručiteľské vyhlásenie.
Do dokumentov uvedených pod písmenami a) a b), výročných správ, správ audítora a správ o vzťahoch medzi
prepojenými osobami týkajúcich sa Ručiteľa je možné nahliadnuť v zbierke listín vedenej Okresným súdom
v Bratislave I, ktorá je súčasťou slovenského obchodného registra a je verejne prístupná.
Úplné znenie výročných správ Skupiny za roky 2010 a 2011 obsahujúcich auditované konsolidované ročné
účtovné závierky Ručiteľa a jeho konsolidovaného celku, vrátane príloh a audítorského výroku k 31.12.2010
a k 31.12.2011 a neauditované finančné informácie Ručiteľa a jeho konsolidovaného celku k 30.06.2012 a
vstupná súvaha Emitenta (neauditovaná) a účtovné výkazy Emitenta k 24.05.2013 podľa IFRS (neauditované)
budú rovnako spoločne s ďalšími dokumentmi, na ktoré sa tento Prospekt odvoláva, počas doby, kedy zostane
Emisia dlhopisov nesplatená, na požiadanie bezplatne k nahliadnutiu v bežnej pracovnej dobe v sídle Emitenta a
Ručiteľa.
Strana 50
.tliT FL\A,\'(-E GROUP.
PROSPEKT
u.r.
5.
I]DAJEORUCITExovIAZARUKICH
5.1. Zodpovednd osoby
5.1.1 Osoby zodpovedn6 za informdcie uveden6 v kapitole Prospektu - ildaje o Ruditelbvi a zrrukdch
Osobou zodpovednou za inform6cie uvedend v kapitole Prospeku - Udaje o Ruditel'ovi a z6ruk6ch je Emitent spolodnost' J&T Global Finance III, s.r.o., so sldlom Dvofekovo n6breZie 8,811 02 Bratislava, Slovensk6
republika, ICO: 471 011 81, zapfsanii v Obchodnom regislri Okresndho sirdu Bratislava I, oddiel: Sro, vloZka
d.: 88778iB, v ktorej mene konajri Mgr. Milo5 Badida a lng. Roman Flori6n, CFA, konatelia.
V Bratislave.
dia 03'06 2O/3
J&T Global Finance III, s.r.o.
,-;7
v+
(_--\
/_i.-,.--
Ing. Roman Flori6n, CFA
nqtel J&T Global Finance III. s.r.o.
5.1.2
l<onatel J&T Global Finance III. s.r.o.
Prehl{senieEmitenta
Emitent prehlasuje, Ze pri rynaloZeni v5etkej primeranej starostlivosti srl podla jeho najlep5ieho vedomia irdaje
obsiahnutd v kapitole Prospektu - Udaje o Ruditelbvi a z4ruk6ch v silade so skutodnostbu a ze v tejto kapitole
neboli zamldand Ziadne skutoinosti, ktord by mohli ovpllvnit'alebo znenit'jeho vjznam.
V Bratislave.
dia 03. 06. 2O/3
J&T Global Finance trI, s.r.o.
.---.--.\
/ '/
r-]\
t)
/w
(*--9
ll
lr-
s---../
Ing. Roman Floridn, CFA
J&T Global Finance III, s.r.o.
konatel J&T Global Finance III, s.r.o.
-
Strana
5l
J&T FINANCE GROUP, a.s.
5.2.
Zákonní audítori
5.2.1
Audítori Ručiteľa za obdobie, na ktoré sa vzťahujú historické finančné informácie
PROSPEKT
Konsolidovanú účtovnú závierku Ručiteľa a jeho dcérskych spoločností k 31.12.2010 za účtovné obdobie od
01.01.2010 do 31.12.2010, ktorá je súčasťou výročnej správy za rok 2010, a konsolidovanú účtovnú závierku
Ručiteľa a jeho dcérskych spoločností k 31.12.2011 za účtovné obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011, ktorá je
súčasťou výročnej správy za rok 2011, zostavené v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného
výkazníctva (IFRS), overila spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10,
Bratislava 811 02, ktorá je členom Slovenskej komory audítorov a je držiteľom osvedčenia číslo 96. Audítorom
zodpovedným za vykonanie auditu bol Ľuboš Vančo, držiteľ osvedčenia číslo 745.
Výroky audítora k vyššie uvedeným účtovným závierkam boli vždy bez výhrad. Správy o audite
konsolidovaných účtovných závierok Ručiteľa a jeho dcérskych spoločností za účtovné obdobie od 01.01.2010
do 31.12.2010 a od 01.01.2011 do 31.12.2011, zostavené v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného
výkazníctva (IFRS), sú uvedené v prílohe tohto Prospektu ako súčasť týchto výročných správ.
5.2.2
Zmeny audítorov počas obdobia, na ktoré sa vzťahujú historické finančné informácie
Ručiteľ prehlasuje, že v priebehu dvoch účtovných období, za ktoré sú predkladané vyššie uvedené účtovné
závierky Ručiteľa, nedošlo k odstúpeniu alebo odvolaniu audítora zodpovedného za overenie účtovnej závierky.
5.3.
Finančné informácie týkajúce sa aktív, pasív, finančnej situácie a ziskov a strát Ručiteľa a jeho
konsolidovaného celku - historické finančné informácie týkajúce sa Ručiteľa a jeho
konsolidovaného celku
5.3.1
Vybrané finančné informácie týkajúce sa Ručiteľa a jeho konsolidovaného celku
Vybrané finančné informácie týkajúce sa konsolidovaného celku Ručiteľa pochádzajú z auditovaných
konsolidovaných účtovných závierok Ručiteľa a jeho konsolidovaného celku zostavených v súlade s IFRS
k 31.12.2010 a k 31.12.2011, ktoré sú súčasťou výročných správ za roky 2010 a 2011 (údaje za rok 2009 slúžia
ako porovnávacie údaje k výkazom k 31.12.2010). Ďalšie informácie v tejto časti prospektu – Údaje
o Ručiteľovi a zárukách, s výnimkou kľúčových finančných ukazovateľov Skupiny v rámci jednotlivých
segmentov v kapitole 5.12. Prospektu, neboli kontrolované audítormi.
Strana 52
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
Vybrané údaje z auditovaného konsolidovaného výkazu Ručiteľa a jeho konsolidovaného celku o finančnej
situácii k 31.12.2010 a 31.12.2011 (IFRS)
tis. EUR
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
31.12.2011
405 909
31.12.2010
468 437
31.12.2009
517 456
Finančný majetok oceňovaný reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát
598 480
554 574
339 075
Cenné papiere určené na predaj
668 103
63 823
17 345
Finančné nástroje držané do splatnosti
123 950
4 245
1 031
Úvery a preddavky poskytnuté bankám
226 175
2 563
0
2 363 404
2 229 073
1 847 760
172 698
245 364
0
0
0
250 332
431 563
172 731
306 128
2 804
4 004
0
0
0
1
Nehmotný majetok
15 758
38 789
144 769
Dlhodobý hmotný majetok
19 613
14 510
20 198
1 440
448
3 136
0
0
1 027 525
Aktíva celkom
Zdroj: Výročná správa Skupiny za rok 2010 a 2011
5 029 897
3 798 561
4 474 756
tis. EUR
31.12.2011
31.12.2010
31.12.2009
13 194
1 224
9 123
348 194
176 214
184 715
3 422 496
2 573 207
2 281 768
133 286
0
0
89 172
76 873
93 550
320 232
179 349
155 369
1 060
688
1 059
38 646
38 803
57 804
799
1 584
19 281
0
0
987 595
Záväzky celkom
4 367 079
3 047 942
3 790 264
Základný kapitál
31 540
31 540
31 540
Emisné ážio
14 937
14 937
14 937
599 836
682 278
616 656
646 313
728 755
663 133
Úvery a preddavky poskytnuté zákazníkom
Úvery poskytnuté investičným zoskupeniam (Limited Partnerships)
Pohľadávky z predaja ukončených činností
Pohľadávky z obchodného styku a ostatný majetok
Pohľadávky zo splatnej dane z príjmu
Investície v spoločne ovládaných a pridružených spoločnostiach
Odložená daňová pohľadávka
Skupina majetku držaná za účelom predaja
Finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát
Vklady a úvery od bánk
Vklady a úvery od zákazníkov
Emitované dlhopisy
Podriadený dlh
Zaväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
Splatná daň
Rezervy
Odložený daňový záväzok
Záväzky súvisiace so skupinou majetku držanou za účelom predaja
Nerozdelený zisk a ostatné rezervy
Vlastný kapitál pripadajúci osobám s podielom na vlastnom kapitále
materskej spoločnosti
Nekontrolujúce podiely
16 505
21 864
21 359
Vlastný kapitál celkom
662 818
750 619
684 492
5 029 897
3 798 561
4 474 756
Vlastný kapitál a záväzky celkom
Zdroj: Výročná správa Skupiny za rok 2010 a 2011
Strana 53
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
Vybrané údaje z auditovaného konsolidovaného výkazu ziskov a strát Ručiteľa a jeho konsolidovaného celku k
31.12.2010 a 31.12.2011 (IFRS)
tis. EUR
Úroky a podobné výnosy
Úrokové náklady a podobné poplatky
Čistý úrokový výnos
2011
2010
2009
236 817
177 906
142 374
(137 670)
(107 103)
(103 432)
99 147
70 803
20 490
38 942
35 055
Výnosy z poplatkov a provízií
Náklady na poplatky a provízie
(8 255)
(8 008)
(48 935)
Čistý výnos z poplatkov a provízií
19 716
12 482
(13 880)
Čistý zisk (strata) z obchodovania
(32 777)
98 960
75 619
46 826
37 693
4 977
59 095
Prevádzkové výnosy
14 049
136 653
139 691
Osobné náklady
Odpisy a amortizácia
(30 306)
(30 847)
(28 978)
(5 062)
(6 807)
(8 594)
(6 834)
-
(16 284)
(19 303)
(5 381)
7 603
(3 150)
9 882
(37 862)
(100 687)
(118 186)
(89 485)
(136 119)
(175 192)
-
-
(60 980)
43 427
83 819
(71 419)
Záporný goodwill
Ostatné prevádzkové výnosy
Zníženie hodnoty goodwillu
Zníženie hodnoty hmotného a nehmotného majetku
Rozpustenie/(tvorba) opravných položek na straty z úverov
Ostatné prevádzkové náklady
Prevádzkové náklady
Zniženie hodnoty úverov
Prevádzkový zisk (strata)
Výnosy (náklady) z pridružených a spoločne ovládaných
spoločností
27 971
(2)
31
Zisk (strata) pred zdanením
43 427
83 817
(71 388)
Daň z príjmu
(3 340)
(2 638)
(2 218)
Čistý zisk (strata) za účtovné obdobie z neukončených činností
Čistý zisk (strata) za účtovné obdobie z ukončených činností, po
zdanení
Zisk za obdobie
40 087
81 179
(73 606)
40 087
4 473
191 238
85 652
117 632
44 771
85 380
115 575
44 771
80 907
(75 652)
Připadajúci na:
Osoby s podielom na vlastnom kapitále materskej spoločnosti
neukončené činnosti
ukončené činnosti
Nekontrolujúce podiely
pokračujúce činnosti
ukončené činnosti
Celkem
Zdroj: Výročná správa Skupiny za rok 2010 a 2011
-
4 473
191 227
(4 684)
272
2 057
(4 684)
272
2 046
40 087
85 652
11
117 632
Predbežné vybrané neauditované finančné informácie Ručiteľa k 30.6.2012 vypracované pre účely tohto
Prospektu (IFRS)
Predbežný konsolidovaný výkaz Ručiteľa a jeho konsolidovaného celku o finančnej situácii (IFRS):
Strana 54
J&T FINANCE GROUP, a.s.
tis. EUR
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
PROSPEKT
30.6.2012
30.6.2011
330 365
638 021
Finančný majetok oceňovaný reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát
638 734
768 905
Cenné papiere určené na predaj
926 286
95 440
Finančné nástroje držané do splatnosti
124 132
6 075
Skupina majetku držaná za účelom predaja
63 172
-
Úvery a preddavky poskytnuté bankám
92 060
34 355
Úvery a preddavky poskytnuté zákazníkom
2 343 601
2 155 384
Úvery poskytnuté investičným zoskupeniam (Limited Partnerships)
347 823
261 759
Pohľadávky z obchodného styku a ostatný majetok
498 637
124 778
Pohľadávky zo splatnej dane z príjmu
1 005
3 721
Nehmotný majetok
15 132
43 454
Dlhodobý hmotný majetok
20 529
28 285
529
5 402 005
408
4 160 585
30.6.2012
30.6.2011
6 487
4 717
Odložená daňová pohľadávka
Aktíva celkom
Zdroj: Účtovníctvo ručiteľa
tis. EUR
Finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát
Záväzky súvisiace so skupinou majetku držanou za účelom predaja
Vklady a úvery od bánk
Vklady a úvery od zákazníkov
Emitované dlhopisy
Podriadený dlh
Zaväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
28 346
-
525 482
107 357
3 597 053
2 983 401
233 525
-
89 291
76 989
227 747
318 308
Splatná daň
4 266
665
Rezervy
2 392
38 383
2 265
4 716 854
1 915
3 531 735
Základný kapitál
31 540
31 540
Emisné ážio
14 937
14 937
622 163
562 165
668 640
608 642
16 511
685 151
20 208
628 850
5 402 005
4 160 585
Odložený daňový záväzok
Záväzky celkom
Nerozdelený zisk a ostatné rezervy
Vlastný kapitál pripadajúci osobám s podielom na vlastnom kapitále
materskej spoločnosti
Nekontrolujúce podiely
Vlastný kapitál celkom
Vlastný kapitál a záväzky celkom
Zdroj: Účtovníctvo ručiteľa
Predbežný konsolidovaný výkaz ziskov a strát Ručiteľa a jeho konsolidovaného celku (IFRS):
Strana 55
J&T FINANCE GROUP, a.s.
tis. EUR
Úroky a podobné výnosy
PROSPEKT
1.1. - 30.6.2012
1.1. - 30.6.2011
117 140
96 775
Úrokové náklady a podobné poplatky
(97 991)
(62 021)
Čistý úrokový výnos
19 149
34 754
14 822
12 375
Výnosy z poplatkov a provízií
Náklady na poplatky a provízie
(5 984)
(2 061)
Čistý výnos z poplatkov a provízií
8 838
10 314
Čistý zisk (strata) z obchodovania
31 553
14 872
Záporný goodwill
Ostatné prevádzkové výnosy
2 206
-
9 188
5 426
Prevádzkové výnosy
42 947
20 298
Osobné náklady
Odpisy a amortizácia
(19 318)
(15 531)
(2 667)
(2 269)
Zníženie hodnoty goodwillu
Zníženie hodnoty hmotného a nehmotného majetku
Rozpustenie/(tvorba) opravných položek na straty z úverov
Ostatné prevádzkové náklady
Prevádzkové náklady
-
-
(424)
(17)
(5 441)
1 419
(23 183)
(44 318)
(51 033)
(60 716)
Zisk (strata) pred zdanením
19 901
4 650
Daň z príjmu
(8 813)
11 088
10
4 660
Zisk za obdobie
Připadajúci na:
Osoby s podielom na vlastnom kapitále materskej spoločnosti
Nekontrolujúce podiely
Celkom
Zdroj: Účtovníctvo ručiteľa
5.3.2
11 172
6 504
(84)
11 088
(1 844)
4 660
Finančné údaje za prechodné obdobia vybrané z účtovníctva Ručiteľa týkajúce sa Ručiteľa a jeho
konsolidovaného celku
Ručiteľ nie je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky
povinný zostavovať štvrťročnú ani polročnú účtovnú závierku. Ručiteľ žiadnu štvrťročnú ani polročnú účtovnú
závierku v rozsahu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky vo
vzťahu k rokom 2012 a 2013 nezostavil ani dobrovoľne, ani žiadnu takúto účtovnú závierku nezverejnil.
5.4.
Rizikové faktory
Údaje o rizikových faktoroch identifikovaných vo vzťahu k Ručiteľovi sú uvedené v kapitole 3. „Rizikové
faktory“.
5.5.
Informácie o Ručiteľovi
5.5.1
História a vývoj Ručiteľa
Ručiteľ bol založený na základe zakladateľskej zmluvy dňa 07.02.1995 a vznikol zápisom do slovenského
obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 802/B, dňa 20.03.1995. IČO
Ručiteľa je 31 391 087. Ručiteľ postupne budoval Skupinu prostredníctvom nadobúdania majetkových účastí
v iných spoločnostiach a do dnešnej doby sa vyprofiloval ako materská spoločnosť konsolidovaného celku
Skupiny.
K najvýznamnejším míľnikom histórie Ručiteľa, resp. Skupiny, patrí predovšetkým:
1996
Založenie spoločnosti J&T Securities s.r.o. obchodníka s cennými papiermi v Českej republike
1997
Založenie spoločnosti J&T GLOBAL, a.s. realitného developera v Slovenskej republike
Strana 56
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
1998
Vstup do českého bankovníctva akvizíciou 99,84 % podielu v spoločnosti Podnikatelská
banka, a.s., so súčasným obchodným menom J&T BANKA, a.s. (squeeze out minoritných
akcionárov v roku 2005)
2004
Významný vstup do oblasti energetiky získaním 34% balíku akcií spoločnosti Pražská
energetika, a.s.
2005
Vstup Skupiny do oblasti švajčiarskeho bankovníctva prostredníctvom akvizície IBI Financial
Services AG so súčasným názvom J&T Bank Switzerland Ltd.
2006
Otvorenie pobočky spoločnosti J&T BANKA, a.s. na Slovensku, a to spoločnosti J&T
BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky
2007
Nadobudnutie 100 % podielu v ruskej banke Tretij Rim ZAO, ktorá bola premenovaná na J&T
Bank ZAO
2008
Nadobudnutie 90 % akcií v spoločnosti Bayshore Merchant Services Inc. na Barbadose, neskôr
premenovanej na J&T Bank and Trust INC
2008 - 2010
Vyčlenenie nefinančných spoločností pôsobiacich v oblastiach korporátnych investícií,
realitného developmentu a služieb do samostatných homogénnych podnikateľských entít
(holdingov)
2011
Kapitálové posilnenie J&T BANKY, a.s. (ČR), základné imanie zvýšené v niekoľkých
tranžiach o celkovú sumu 1 520 000 000 Kč, vloženie J&T Banky ZAO (RU) do základného
imania banky
2011
Akvizícia podielu 3,5% akcií spoločnosti Poštová banka, a. s. s cieľom získať kontrolný podiel
2012
Akvizícia podielu 2,1% akcií spoločnosti Poštová banka, podpis rámcovej zmluvy o kúpe
82,4% podielu na základnom imaní a hlasovacích právach Poštovej banky. Ukončenie aktivít
J&T Bank (Switzerland) Ltd.
Okrem aktivít v Českej a Slovenskej republike sa geografické pôsobenie Skupiny postupne rozrástlo aj na Ruskú
federáciu a Karibskú oblasť.
V roku 2007 celková konsolidovaná bilančná suma Skupiny po prvýkrát presahuje 3 mld. EUR, konsoliduje 248
spoločností a priemerný počet zamestnancov presahuje 8 800.1
Do roku 2008 Skupina pôsobila v 4 hlavných oblastiach, a to
(a)
Bankovníctvo (banky, investičné fondy, finančné trhy)
(b)
Korporátne investície (energetika, automobilový priemysel, strojárenstvo, potravinársky
priemysel)
(c)
Investície v realitnom developmente (byty a kancelárske priestory, logistické a priemyslové
parky, hotely a cestovný ruch, multifunkčné projekty)
(d)
Služby (letecká doprava, šport, zdravotníctvo, média)
Nakoľko vybrané súbory aktív dosiahli veľkosť, ktorá im umožnila fungovať ako samostatné spoločnosti, bolo
rozhodnuté, že nefinančné spoločnosti orientujúce sa na vybrané korporátne investície, nehnuteľnosti a služby
budú vyčlenené do samostatných holdingov. K najvýznamnejším vyčleneným aktívam patrili najmä nasledujúce:
1
(a)
Aktíva v spoločnostiach v oblasti energetiky a niektorých priemyslových odvetviach Energetický a průmyslový holding, a.s., IČO: 283 56 250, so sídlom Brno, Příkop 843/4, PSČ
602 00, Česká republika (ďalej tiež len „EPH“)
(b)
Nehnuteľné aktíva a projekty - J&T Real Estate Holding, a.s., IČO: 43 907 008, so sídlom
Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika (ďalej tiež len „J&T Real
Estate“).
(c)
Aktivity v hotelovom podnikaní - Best Hotel Properties a.s., IČO: 35 740 701, so sídlom
Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava, Slovenská republika (ďalej tiež len „BHP“)
Zdroj: Výročná správa Skupiny za rok 2008.
Strana 57
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
(d)
Aktíva v cestovnom ruchu v oblasti Vysokých a Nízkych Tatier - Tatry Mountain Resorts, a.s,
IČO: 31 560 636, so sídlom Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš 031 01, Slovenská
republika (ďalej tiež len „TMR“).
(e)
Projekty v oblasti zdravotníctva (lekárne, nemocnice, laboratóriá), športu, leteckej dopravy a
médií
Vyčlenením týchto aktív došlo k vyjadreniu vzájomných väzieb medzi financujúcimi inštitúciami a jednotlivými
spoločnosťami čisto na úrovni investícií a/alebo financovania. Skupina sa na hospodárskych výsledkoch
vyčlenených holdingov ďalej podieľa ako finančný investor. Na EPH sa Skupina podieľa formou finančnej
investície prostredníctvom dvoch private equity štruktúr v podobe limited partnershipov, v ktorých je Skupina
limited partner.2
V roku 2008 dosiahla Skupina konsolidovaného zisku po zdanení vo výške 99 mil. EUR a priemerný počet
zamestnancov činil 9 821.3 V tom istom roku sa jediným akcionárom Ručiteľa stala spoločnosť TECHNO
PLUS, a.s., IČO: 31 385 419, so sídlom Lamačská cesta 3, Bratislava 841 04, Slovenská republika (ďalej len
„TECHNO PLUS, a.s.“), ovládaná Ing. Jozefom Tkáčom a Ing. Ivanom Jakabovičom.
V roku 2009 dosiahla Skupina konsolidovaného zisku po zdanení vo výške 116 mil. EUR a počet zamestnancov
dosiahol 2 007 (ročný priemer).4 Od roku 2009 sa aktivity Skupiny sústreďujú na 3 hlavné segmenty:
(a)
Bankovníctvo - služby korporátneho, privátneho a investičného bankovníctva
(b)
Asset management – aktivity v oblasti správy klientskych aktív
(c)
Principal Investments – nebankové investície Skupiny (strategické investície, investície na
finančných trhoch, investície krátkodobej a strednodobej povahy)
V roku 2010 bola do Skupiny zaradená spoločnosť ATLANTIK finanční trhy, a.s., so sídlom Praha 8, Pobřežní
297/14, PSČ 186 00, Česká republika, IČO: 262 18 062, pričom cieľom tejto strategickej akvizície bol ďalší
rozvoj služieb pre klientov Skupiny najmä v oblastiach obchodovania s cennými papiermi, správy aktív a
prípravy nových emisií. V tom istom roku Skupina vyčlenila z konsolidovaného celku spoločnosť EAST
ENERGY HOLDING LIMITED, vlastníka podielu v spoločnosti Elektrárna Opatovice, a.s., a po obojstrannej
dohode medzi Skupinou a jej klientom zrušila zmluvu o podiele na zisku z projektu TV JOJ.
V roku 2010 Skupina priemerne zamestnávala 1 055 zamestnancov a dosiahla konsolidovaného zisku po zdanení
vo výške 85 652 tis. EUR. V roku 2011 bilančná suma Skupiny J&T po prvý raz v histórii presiahla hodnotu 5
mld. EUR, keď medziročne vzrástla o 32% (absolútne o 1,2 mld. EUR). Za medziročným rastom stojí
predovšetkým strategické rozšírenie bankových aktivít prostredníctvom zvýšenia imania J&T BANKY. V roku
2011 Skupina vytvorila čistý zisk 40,1 mil. EUR.
Celkovo tak Skupina v období medzi rokmi 2000 - 2011 bola schopná zvyšovať svoju bilančnú sumu a vlastné
imanie priemerne o 34%, respektíve 25% p. a. Svoje smerovanie k pozícii bankového domu a finančného
investora Skupina potvrdzuje aj nárastom poskytnutých úverov z 370 mil. EUR v roku 2005 na viac než 2 363
mil. EUR v roku 2011 (zložená miera rastu 36% p.a.)
Obchodné meno:
J&T FINANCE GROUP, a.s.
Miesto registrácie:
Slovenská republika, obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava
I, oddiel: Sa, vložka č. 802/B
IČO:
31 391 087
2
3
4
Limited Partnership je investičným zoskupením bez právnej subjektivity, v ktorom vystupuje jednak tzv. General Partner
pôsobiaci ako manažér príslušných investícií, do ktorých dané zoskupenie (Partnership) investuje, a jednak Limited Partneri, ktorí
vystupujú ako finanční investori zoskupenia. General Partneri štandardne vykonávajú všetky práva spojené s príslušnými
investíciami daného zoskupenia (Partnershipu) a ako takí dané investície, resp. príslušné účasti ovládajú. Naopak, Limited
Partneri vystupujú ako finanční investori, ktorí poskytujú danému zoskupeniu peňažné prostriedky, s ktorými potom General
Partner v rámci Partnershipu nakladá. Limited Partneri preto v dôsledku tohto získavajú ekonomické úžitky z príslušných
investícií zoskupenia (Partnershipu), ale nemajú žiadny podiel na riadení či vedení zoskupenia či výkonu práv spojených
s príslušnými investíciami Partnershipu, a teda príslušnú investíciu ani neovládajú. Pozíciu General Partnerov štandardne
zastávajú entity s expertnými manažérmi či teamy manažérov so skúsenosťami a znalosťami v oblastiach a odvetviach, do ktorých
príslušný Partnership investuje. Limited Partneri sú štandardne entity pôsobiace v oblastiach private equity investícií či príslušní
investori.
Zdroj: Výročná správa Skupiny za rok 2008.
Zdroj: Výročná správa Skupiny za rok 2009.
Strana 58
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
Vznik Ručiteľa:
Ručiteľ vznikol dňom zápisu do obchodného registra dňa 20.3.1995
Doba trvania:
založený na dobu neurčitú
Spôsob založenia:
zakladateľská zmluva
Právna forma:
akciová spoločnosť
Rozhodné právo:
právo Slovenskej republiky
Sídlo:
Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava 811 02, Slovenská republika
Telefónne číslo:
+420 221 710 111
Kontaktná osoba:
Mgr. Miloš Badida
E-mail:
[email protected]
Internetová stránka:
http://www.jtfg.com
Mena finančného výkazníctva:
euro
Základné imanie:
Základné imanie Ručiteľa činí 31 540 000 EUR.
Základné imanie je rozvrhnuté na 19 000 kmeňových akcií, znejúcich na
meno, v listinnej podobe, o menovitej hodnote jednej akcie 1 660 EUR, čísla
akcií 2009/1-19000, ktoré sú ku dňu vyhotovenia tohto Prospektu nahradené
1 hromadnou listinnou akciou série 2009/1-19000, dátum emisie 10.02.2009.
Upísané základné imanie bolo v plnej výške splatené.
Zakladateľská zmluva a stanovy:
Ručiteľ bol založený na základe zakladateľskej zmluvy zo dňa 07.02.1995
spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 13/1995, NZ 14/1995. Posledné
znenie stanov Ručiteľa bolo schválené valným zhromaždením Ručiteľa dňa
30.09.2011.
Predmet činnosti:
Ručiteľ je právnickou osobou založenou za účelom podnikania. Predmet
podnikania Ručiteľa je uvedený v čl. II Stanov Ručiteľa (zoznam predmetov
podnikania viď kapitola 5.6. „Prehľad podnikateľskej činnosti“ tohto
Prospektu).
Hlavné právne predpisy,
ktorými sa Emitent riadi:
5.5.2
Slovenský obchodný zákonník, zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník,
v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991 Zb., o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon), v znení neskorších predpisov, zákon č.
595/2003 Z. z., o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov, zákon č.
222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov,
zákon č. 582/2004 Z. z., o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov,
zákon č. 511/1992 Zb., o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finančných orgánov, v znení neskorších predpisov, zákon č.
566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách v znení
neskorších predpisov.
Najnovšie a najdôležitejšie udalosti dôležité pre vyhodnotenie solventnosti Ručiteľa
(a)
Nesplatené úvery Ručiteľa a investičné nástroje5 emitované Ručiteľom
Ručiteľ je holdingovou spoločnosťou, ktorá je z hľadiska svojich príjmov do značnej miery závislá na
príjmoch od spoločností, ktoré ovláda. Skupina formálne nestanovila dividendovú politiku. Naviac,
spoločnosti zo Skupiny vyplácajú v prospech spoločnosti TECHNO PLUS, a.s. dividendy. V roku 2008
boli vyplatené dividendy v celkovej výške 86 mil. EUR, v roku 2010 v celkovej výške 63 mil. EUR.
V roku 2011 bola schválená dividenda v celkovej výške 140 mil. EUR. Dividendy sú prevažne
5
Táto časť popisuje investičné nástroje emitované Ručiteľom nad rámec akcií, ktoré Ručiteľ vydal a ktoré sú bližšie popísané v kapitole 5.5.1 „História a vývoj
,
Ručiteľa“.
Strana 59
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
financované z príjmov a historických ziskov subsegmentu Private a z ukončenia úspešných
investičných projektov napríklad v oblasti energetiky, mäsového priemyslu a nehnuteľností.
Ručiteľ má taktiež príjmy z poskytnutých úverov. Celkový objem poskytnutých úverov k 31.12.2012
činí 673 mil. EUR, od 01.01.2012 do 31.12.2012 dosiahol úrokový výnos z poskytnutých úverov a
zmeniek 47,3 mil. EUR. Z poskytnutých úverov je 34% objemu denominovaných v EUR a 66% v Kč.
Takmer 86% úverov je splatných v roku 2013, 7% v roku 2016 a ďalších 7% v roku 2022. Okrem
vyššie uvedených príjmov má Ručiteľ príjmy z poskytnutých garancií a poplatkov (5,3 mil. EUR od
01.01.2012 do 31.12.2012).
Hlavnú časť nákladov Ručiteľa tvoria náklady z úverov a zmeniek a dlhopisov. Celkový objem týchto
inštrumentov k 31.12.2012 činil 715 mil. EUR, od 01.01.2012 do 31.12.2012 dosiahli celkové úrokové
náklady 37,8 mil. EUR. Z prijatých úverov je 96% celkového objemu denominovaných v EUR a 4%
v Kč. Podľa roku splatnosti je 93% celkových úverov splatných v roku 2013 a 7% celkových úverov je
splatných v roku 2022. Záväzky splatné v roku 2022 predstavujú emitovaný dlhopis vo forme
podriadeného dlhu.
Nad rámec vyššie uvedeného Ručiteľ poskytol k 31.12.2012 záruky, garancie a ručenia (vrátane
zmenkových ručení, ručiteľských prehlásení, akciových a úrokových opcií, poskytnutých prísľubov a
zálohov) v celkovej výške 838 mil. EUR.6
(b)
Záložné a obdobné práva na majetku Ručiteľa
Majetok Ručiteľa nie je zaťažený ďalšími vecnými bremenami, záložnými či inými obdobnými
právami.
5.5.3
Investície
V dobe od 31.12.2011 (dátum posledných auditovaných finančných výkazov) do dňa vyhotovenia tohto
Prospektu Ručiteľ nerealizoval žiadne významné investície s výnimkou investície uvedenej nižšie.
V roku 2011 Skupina začala strategickú akvizíciu spoločnosti Poštová banka akvizíciou 3,5% podielu akcií tejto
spoločnosti. V januári 2012 došlo ku kúpe 2,1% akcií spoločnosti Poštová banka a došlo k podpísaniu rámcovej
zmluvy o kúpe ďalšieho 82,4% podielu na základnom imaní a hlasovacích právach Poštovej banky. K Dátumu
vyhotovenia Prospektu boli získané všetky súhlasy dotknutých štátnych orgánov vrátane súhlasu
Protimonopolného úradu Slovenskej republiky.
Prostredníctvom Poštovej banky, a. s. Skupina rozšíri portfólio poskytovaných služieb o služby pre retailový
klientsky segment a dlhodobo obsiahne všetky hlavne trhové segmenty v sektore bankovníctva.
K Dátumu vyhotovenia Prospektu sa akcionári J&T FINANCE GROUP, a.s. a ISTROKAPITAL SE dohodli na
vzájomnej kapitálovej previazanosti obidvoch spoločností. ISTROKAPITAL SE nadobudne navýšením
základného imania 24% na základnom imaní J&T FINANCE GROUP, a.s.. Jozef Tkáč a Ivan Jakabovič budú
po novom zhodne kontrolovať po 38%. Transakcia podlieha schváleniu regulatórnymi orgánmi v SR a ČR a
Protimonopolným úradom SR a k Dátumu vyhotovenia Prospektu nie je uskutočnená (uzavretá).
K Dátumu vyhotovenia Prospektu sa riadiace orgány Ručiteľa nezaviazali k akýmkoľvek budúcim hlavným
investíciám.
5.6.
Prehľad podnikateľskej činnosti
5.6.1
Predmet činnosti
Podľa čl. II stanov Ručiteľa a podľa údajov zverejnených v slovenskom obchodnom registri je predmetom
podnikania Ručiteľa:
6
-
obchodná činnosť s výrobkami v rozsahu voľnej živnosti – maloobchod, veľkoobchod
-
sprostredkovateľská činnosť
-
reklamná a propagačná činnosť
Zdroj: Účtovníctvo Ručiteľa.
Strana 60
J&T FINANCE GROUP, a.s.
5.6.2
PROSPEKT
-
sprostredkovanie nákupu a predaja výrobkov a sprostredkovanie výkonu služieb
-
prieskum trhu
-
prenájom hnuteľných vecí
-
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
-
automatizované spracovanie dát
-
vedenie účtovníctva
-
leasing a prenájom hnuteľných vecí, s výnimkou automobilov, spotrebných výrobkov, výpočtovej
technicky a zdravotníckej techniky, technológií
-
obchodné poradenstvo
-
usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích akcií
-
marketing
-
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
-
činnosť účtovných poradcov
-
finančné sprostredkovanie / pomocné služby súvisiace s finančným sprostredkovaním,
administratívne služby pre majiteľov cenných papierov, výrobkov alebo obchodníkov
-
finančné poradenstvo
Hlavné činnosti
V súčasnej dobe zastáva Ručiteľ pozíciu holdingovej spoločnosti, ktorá predovšetkým spravuje svoje majetkové
účasti v Skupine, a poskytuje manažérske, ručiteľské a správne služby pre spoločnosti v Skupine aj mimo nej.
5.6.2.1 Popis jednotlivých hlavných činností (služieb) Ručiteľa a Skupiny
Skupina, ktorú Ručiteľ ovláda, pôsobí v 3 segmentoch podnikania:
1.
2.
3.
Segment bankovníctvo
Segment správa majetku
Finančné trhy
V rámci týchto segmentov Skupina vykonáva tieto činnosti:
(a)
Služby privátneho bankovníctva
Správa, ochrana a zhodnotenie majetku (vrátane termínovaných a štruktúrovaných vkladov,
podielových fondov J&T, podielov na investíciách v oblasti private equity, správy majetku).
(b)
Principal Investments
Nebankové investície Skupiny (vrátane strategických investícií, investícií na finančných trhoch,
investícií krátkodobej a strednodobej povahy).
(c)
Služby investičného bankovníctva
Komplexné služby a poradenstvo pri zabezpečení dlhového financovania (dlhopisy, úverové kluby,
privátne umiestnenie, zmenkové programy), ekvitného financovania – IPO, SPO, post IPO poradenstvo,
poradenstvo pre fúzie a akvizície.
(d)
Služby korporátneho bankovníctva
Financovanie projektov, posúdenie rizík, štruktúrovanie transakcie, poskytnutie prostriedkov,
reštrukturalizácia, refinancovanie a špecializované financovanie. Poskytovanie dlhodobého aj
krátkodobého financovania, štruktúrované financovanie. Služby v oblasti korporátnych financií
(projektové financovanie, oceňovanie, reštrukturalizácia).
(e)
Služby pre finančné trhy
Kompletné poradenstvo pre obchodovanie a investovanie na finančných trhoch, ekonomický výskum a
analýzy, brokerské služby, zaistenie a vyporiadanie transakcií.
Strana 61
J&T FINANCE GROUP, a.s.
(f)
PROSPEKT
Bankové služby
Kompletné bankové služby troch bankových domov so zameraním na privátnych klientov a oblasti
špecializovaného financovania.
Všetky tieto služby Skupina poskytuje v rámci jedného celku, kedy je schopná pripraviť svojim klientom
nadštandardné produkty podľa individuálnych požiadaviek a potrieb s dôrazom na flexibilitu a rýchlosť riešenia.
Skupina je schopná so svojim klientom prejsť celým procesom transakcie a pritom ponúknuť široké spektrum
služieb či už v Českej republike, na Slovensku, v Ruskej federácii alebo v Karibiku. Významná konkurenčná
výhoda pritom spočíva v schopnosti spojenia poskytovaných služieb do plne integrovaného celku od
štruktúrovania transakcie, cez jej financovanie, korporátne poradenstvo, ku správe a zhodnoteniu majetku.
Vzťahy so zákazníkmi a znalosť holdingov zo sveta energetiky, realitného developmentu a cestovného ruchu
umožňujú ponúkať klientom príležitosti, ktoré inak nie sú na trhu bežné. Prostredníctvom nadobudnutých
skúseností v oblasti korporátnych premien, predajov podnikov a investičného bankovníctva zaisťuje Skupina
svojim klientom poradenstvo v mnohých kľúčových otázkach korporátnych financií. Pre svojich klientov
Skupina taktiež využíva všetky finančné aj nefinančné synergie vychádzajúce z úzkej spolupráce so
spoločnosťami pôsobiacimi v oblasti hotelierstva, cestovného ruchu, športu, súkromnej leteckej dopravy a
služieb concierge.
5.6.3
Hlavné trhy
5.6.3.1 Trhy, na ktorých Ručiteľ súťaží
Ručiteľ ako holdingová spoločnosť, ktorá nevykonáva žiadnu významnú činnosť okrem správy svojich
majetkových účastí, sám o sebe nemá relevantné trhy, na ktorých by súťažil.
Skupina ako celok však súťaží na viacerých trhoch. Po transformácii a oddelení jednotlivých holdingových
spoločností sa Skupina zameriava na Bankovníctvo, Správu majetku a Principal Investments. Vzhľadom
k širokej škále poskytovaných služieb a výlučnému zameraniu Skupiny (a teda aj absencii porovnateľných
spoločností) môže byť obtiažne presne vymedziť trhy, na ktorých Skupina súťaží. V kapitole 5.6.2 „Hlavné
činnosti“ je uvedený prehľad služieb, ktoré Skupina ponúka, a teda aj trhy, na ktorých Skupina súťaží.
V oblasti Bankovníctva Skupina súťaží na trhoch prijímania fondov o klientske vklady a o možnosť poskytovať
financovanie v podobe pôžičiek a úverov, v oblasti privátneho bankovníctva a správy majetku súťaží o možnosť
spravovať klientsky majetok. Na finančných trhoch Skupina sprostredkováva pre svojich klientov nákupy a
predaje verejne obchodovaných investičných titulov.
Skupina taktiež aktívne vyhľadáva investičné príležitosti napr. v subsegmente Opportunity investuje Skupina do
projektov s krátkodobým až strednodobým investičným horizontom. O tieto investičné príležitosti môžu mať
vedľa Skupiny záujem aj ostatní investori (zahraniční aj domáci), a teda Skupina môže byť nútená o tieto aktíva
súťažiť.
5.6.3.2 Trhové podiely Ručiteľa
Ručiteľ ako holdingová spoločnosť, ktorá nevykonáva žiadnu významnú činnosť okrem správy svojich
majetkových účastí, sám o sebe nemá relevantné trhové podiely. Trhové podiely Skupiny ako také sú
v jednotlivých segmentoch nasledujúce:
(a)
Segment bankovníctvo
K 30.06.2012 J&T BANKA, a.s. prijala v Českej republike vklady od klientov vo výške 58 mld. Kč, úvery
poskytnuté klientom predstavovali 38 mld. Kč.7 Podľa údajov ČNB8, dosahovali k 30.06.2012 v segmente
stredných bánk, teda tých s bilančnou sumou od 50 mld. Kč do 200 mld. Kč, medzi ktoré patrí aj J&T BANKA,
a.s., vklady od klientov 464 mld. Kč a úvery poskytnuté klientom 628 mld. Kč. Trhový podiel na prijatých
vkladoch a poskytnutých úveroch teda predstavuje 13%, respektíve 6%.
K 30.06.2012 J&T BANKA Bratislava prijala v Slovenskej republike vklady od klientov vo výške 587 mil.
EUR, úvery poskytnuté klientom predstavovali 721 mil. EUR.9 Podľa údajov Národnej banky Slovenska10
predstavovali k 30.06.2012 vklady a úvery prijaté od klientov 45 mld. EUR a úvery poskytnuté klientom 35 mld.
7
8
9
10
Zdroj: Účtovníctvo J&T BANKA, a.s.
Zdroj: ČNB
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/souhrnne_informace_fin_trhy/zakladni_ukazatele_fin_trhu/banky/bs_ukazatele_tab06.
html#03
Zdroj: Účtovníctvo J&T BANKA, a.s.
Zdroj: Národná banka Slovenska http:[email protected]s
Strana 62
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
EUR. Trhový podiel J&T Banky Bratislava v prijatých vkladoch a poskytnutých úveroch teda predstavuje 1%,
respektíve 2%.
(b)
Segment správa majetku
Emitent ani Ručiteľ nemali ku dňu vyhotovenia Prospektu spoľahlivé informácie o celkovom trhu, ktoré by
umožnili výpočet trhového podielu Skupiny či jednotlivých správcov majetku v Skupine.
(c)
Finančné trhy
Podľa údajov BCPP11 bol objem ročných obchodov Skupiny na BCPP v roku 2011 42 mld. Kč v akciách a 41
mld. Kč v dlhopisoch. Pri celkovom objeme obchodov členov BCPP v roku 2011, ktorý presahoval 741 mld. Kč
v akciách a 772 mld. Kč v dlhopisoch, tak podiel Skupiny za rok 2011 činil 5,6% v akciách a 5,3% v dlhopisoch.
J&T BANKA Bratislava je najaktívnejším obchodníkom s akciami na Burze cenných papierov v Bratislave.
12
Podľa údajov BCPB predstavoval podiel zrealizovaných obchodov J&T Banky Bratislava 80% z celkového
objemu 697 mil. EUR. Banka je zároveň tvorcom trhu pre akcie TMR a BHP. Z pohľadu objemu obchodov na
akciovom trhu BCPB bola emisia TMR za rok 2011 najobchodovateľnejšou emisiou s celkovým objemom
obchodov 222 mil. EUR.
(d)
Ostatné krajiny
Skupina rovnako aktívne pôsobí na finančných trhoch mimo Českej a Slovenskej republiky. V týchto krajinách
však trhový podiel nie je významný.
5.6.3.3 Základ prehlásenia Ručiteľa o postavení v hospodárskej súťaži
Zdroje informácií prezentovaných v kapitole 5.6.3 „Hlavné trhy“ tohto Prospektu vyššie vychádzajú z interných
podkladov a analýz Ručiteľa.
5.7.
Organizačná štruktúra
5.7.1
Pozícia Ručiteľa v skupine
Ručiteľ, ktorý ovláda Skupinu, je prostredníctvom spoločnosti TECHNO PLUS, a.s. ovládaný v zmysle § 66a
Obchodného zákonníka Ing. Jozefom Tkáčom a Ing. Ivanom Jakabovičom, kde každý drží 50% podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach. Vzťah ovládania Ručiteľa spoločnosťou TECHNO PLUS, a.s. je
založený výhradne na báze vlastníctva kontrolného balíku akcií tak, ako je popísané v tomto Prospekte.
5.7.2
Organizačná štruktúra skupiny Ručiteľa
Nižšie uvedená grafická schéma zobrazuje Skupinu k Dátumu vyhotovenia prospektu vrátane subjektov, ktoré
Ručiteľa ovládajú. Spoločnosti uvedené pod Ručiteľom vrátane Ručiteľa tvoria konsolidovaný celok, ktorý plne
zodpovedá rozsahu konsolidácie Skupiny.
Konsolidovaný celok zostavený v súlade s IFRS
11
12
Zdroj: Burza cenných papierov Praha, a.s. http://www.bcpp.cz/dokument.aspx?k=Objemy-Obchodu-Clenu
Zdroj: Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. http://www.bsse.sk/Členovia/Top10členov.aspx
Strana 63
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
Pod spoločnosťou J&T Finance, a.s. (jednou z dcérskych spoločností Ručiteľa) sú najmä obsiahnuté spoločnosti
zo segmentu Bankovníctvo a Asset Management, pod spoločnosťou J&T Private Equity B. V. sú v štruktúre
niektoré zo spoločností zo segmentu Principal Investments.
Vybrané spoločnosti zo Skupiny sú súčasťou regulovaného konsolidovaného celku, ktorý podlieha dohľadu
Českej národnej banky. Dôvodom pre tento dohľad zo strany ČNB je skutočnosť, že Ručiteľ nepriamo ovláda
J&T BANKU, a.s. a podlieha tak bankovému dohľadu na konsolidovanom základe zo strany ČNB, a to na
základe príslušných právnych predpisov, najmä českého zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v znení neskorších
Strana 64
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
predpisov a českej vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlách obozretného podnikania bánk, sporiteľných a
úverových družstiev a obchodníkov s cennými papiermi, v znení neskorších predpisov. V zmysle vyššie
uvedených právnych predpisov stojí v čele tohto konsolidovaného celku Ing. Ivan Jakabovič a Ing. Jozef Tkáč.
S ohľadom na uvedené právne predpisy Ručiteľ spolu s ostatnými finančnými inštitúciami konsolidovaného
celku zostavuje tzv. regulovaný konsolidovaný celok (RKC).
V rámci konsolidovaného dohľadu musí RKC plniť na konsolidovanom základe niektoré stanovené požiadavky,
a to najmä v oblastiach riadenia rizík, kapitálovej a úverovej primeranosti, nadobúdania, financovania a
posudzovania aktív, riadiaceho a kontrolného systému. RKC je taktiež povinný pravidelne zverejňovať
informácie.
Ručiteľ má 100% podiel na hlasovacích právach Emitenta. Na hlasovacích právach Ručiteľa má 100% podiel
spoločnosť TECHNO PLUS, a.s. Na hlasovacích právach spoločnosti TECHNO PLUS, a.s. má 50% podiel Ing.
Jozef Tkáč a 50% podiel Ing. Ivan Jakabovič.
Skupina sa skladá z nasledujúcich spoločností:
J&T FINANCE GROUP, a.s., J&T FINANCE, a.s., J&T BANKA, a.s., J&T BANKA, a.s. pobočka Bratislava,
ATLANTIK finanční trhy, a.s., J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., J&T FVE uzavřený podílový fond, J&T
IB and Capital Markets, a.s, FVE Slušovice s.r.o., FVE Němčice s.r.o., FVE Napajedla s.r.o., J&T Bank ZAO,
TERCES MANAGEMENT LTD., Interznanie OAO, J&T INTEGRIS GROUP LIMITED, J&T BFL Anstalt,
LCE Company Limited, NEEVAS INVESTMENT LIMITED, STOMARLI HOLDINGS LIMITED, Bayshore
Merchant Services Inc, J&T Funds Inc., J&T Bank and Trust Inc., J and T Capital, Sociedad Anonima de Capital
Variable, J&T Advisors (Canada) Inc., J&T Concierge, s.r.o., J&T Concierge SR, s. r. o., J&T Cafe, s.r.o., První
zpravodajská a.s., KHASOMIA LIMITED, RIGOBERTO INVESTMENTS LIMITED, KOTRAB
ENTERPRISES LIMITED, J&T Private Equity B.V., J&T FINANCIAL INVESTMENTS LIMITED, J&T
Private Investments B.V., J&T Management, a.s., J&T GLOBAL SERVICES LIMITED, JTG Services Anstalt,
J&T GLOBAL MANAGEMENT s.r.o., J&T Finance, LLC, J&T MINORITIES PORTFOLIO LIMITED,
Equity Holding, a.s., ABS PROPERTY LIMITED, J&T Investment Pool - I - CZK, a.s., J&T Investment Pool - I
- SKK, a.s., J&T Capital Management Anstalt, AGUNAKI ENTERPRISES LIMITED, J&T SECURITIES
MANAGEMENT LIMITED, J&T Global Finance I., B.V., J&T Global Finance II., B.V., J&T Sport Team ČR,
s.r.o., J&T Private Investments II B.V., J&T Global Finance III, s.r.o., PGJT B.V..
5.7.3
Závislosť Ručiteľa na iných subjektoch zo skupiny Ručiteľa
Ručiteľ je predovšetkým holdingovou spoločnosťou zaoberajúcou sa prevažne správou vlastných majetkových
účastí v Skupine. V tomto smere potom platí, že Ručiteľ je prevažne závislý na dividendových a iných príjmoch
od spoločností zo Skupiny. Schopnosť Ručiteľa splniť záväzky bude významne ovplyvnená hodnotou jeho
majetkových účastí a finančnou a hospodárskou situáciou jednotlivých členov Skupiny. Táto závislosť na
členoch Skupiny môže byť prehĺbená tam, kde Ručiteľ poskytol niektorému členovi pôžičku či úver – v takých
prípadoch potom prípadná neschopnosť príslušného člena Skupiny splatiť danú pôžičku či úver môže Ručiteľa
významne poškodiť. Vzťah ovládania Ručiteľa spoločnosťou TECHNO PLUS, a.s. je založený výhradne na
báze vlastníctva kontrolného balíku akcií tak, ako je popísané v tomto Prospekte.
5.8.
Informácie o trende, prognózy alebo odhady zisku Ručiteľa
5.8.1
Negatívne zmeny vo vyhliadkach
V období od poslednej auditovanej účtovnej uzávierky Ručiteľa zostavenej ku dňu 31.12.2011 do dátumu
vyhotovenia tohto Prospektu nedošlo k žiadnej negatívnej zmene vyhliadok Ručiteľa, ktorá by mala významný
nepriaznivý dopad na Ručiteľa.
5.8.2
Prognózy alebo odhady zisku Ručiteľa
V Prospekte nie je zahrnutá prognózu zisku alebo odhad zisku Ručiteľa a Ručiteľ do dátumu vyhotovenia tohto
Prospektu nezverejnil žiadnu prognózu alebo odhad zisku.
5.9.
Riadiace a dozorné orgány
5.9.1
Členovia riadiacich a dozorných orgánov
Strana 65
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
Ručiteľ je akciovou spoločnosťou založenou podľa práva Slovenskej republiky. Riadiaci orgán Ručiteľa
predstavuje predstavenstvo a dozorný orgán dozorná rada.
5.9.1.1 Predstavenstvo Ručiteľa
Štatutárnym orgánom Ručiteľa je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene Ručiteľa vo
všetkých veciach a zastupuje Ručiteľa voči tretím osobám, v konaní pred súdom a inými orgánmi.
Predstavenstvo riadi Ručiteľa a koná v jeho mene navonok, a to v súlade s obmedzeniami stanovenými
stanovami Ručiteľa. V mene Ručiteľa konajú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom
jeden z nich musí byť vždy predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva.. Pre prijatie rozhodnutia
predstavenstva platí, že rozhodnutie je prijaté, pokiaľ pre jeho prijatie hlasovala viac než polovica všetkých
členov predstavenstva, pričom medzi hlasujúcimi pre prijatie rozhodnutia boli (a) aspoň dvaja z podpredsedov
predstavenstva, alebo (b) predseda predstavenstva a aspoň jeden z podpredsedov predstavenstva.
Podľa stanov Ručiteľa má predstavenstvo Ručiteľa sedem členov. Jeden z nich je predsedom predstavenstva a
ďalší traja sú podpredsedami predstavenstva. Členom predstavenstva môže byť len fyzická osoba. Funkčné
obdobie členov predstavenstva je päť (5) rokov. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie.
Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný. O odmeňovaní členov predstavenstva rozhoduje dozorná
rada v súlade s pravidlami odmeňovania schválenými valným zhromaždením.
Podrobnosti a pravidlá činnosti predstavenstva Ručiteľa sú okrem stanov Ručiteľa ďalej stanovené vo
vnútornom predpise Ručiteľa. Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie. Medzi ďalšie povinnosti
predstavenstva patrí povinnosť predložiť valnému zhromaždeniu k prejednaniu správu o výsledkoch
podnikateľskej činnosti a o stavu majetku Ručiteľa za predchádzajúci rok, táto správa je súčasťou výročnej
správy vypracovanej v súlade so zákonom o účtovníctve, obchodný plán a finančný rozpočet bežného roku so
zapracovaním pripomienok dozornej rady a výročnú správu. Predstavenstvo ďalej predkladá valnému
zhromaždeniu k prejednaniu podnikateľské a finančné ciele spoločnosti, základnú stratégiu na dosiahnutie týchto
cieľov, parametre, ktoré je potrebné aplikovať v súvislosti s touto stratégiou napr. v oblasti finančných
ukazovateľov, požiadaviek na aktíva a majetok, iné dokumenty podľa stanov, predpisov alebo vyžiadané
dozornou radou. Predstavenstvo ďalej predkladá valnému zhromaždeniu ku schváleniu návrh uznesenia na
zmenu stanov, zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie prioritných alebo vymeniteľných dlhopisov,
návrh na schválenie riadnej a mimoriadnej účtovnej uzávierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej uzávierky,
návrh na rozdelenie zisku, vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém a návrh na úhradu strát
a návrh na zrušenie Ručiteľa. Predstavenstvo predkladá valnému zhromaždeniu na základe doporučení dozornej
rady návrh na osobu audítora za účelom výkonu auditu pre Ručiteľa a návrh na voľbu alebo odvolanie členov
orgánov Ručiteľa.
Predstavenstvo ďalej podľa Stanov Ručiteľa zabezpečuje a zodpovedá za riadne a včasné plnenie informačných
povinností Ručiteľa vo vzťahu k akcionárom a dozornej rade. V súlade so Stanovami Ručiteľa je predstavenstvo
povinné pri predložení informácií zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií a
skutočností, ktorých prezradením by mohla Ručiteľovi vzniknúť škoda.
Ručiteľ môže poskytnúť úver, pôžičku, previesť alebo poskytnúť do užívania majetok spoločnosti alebo
zabezpečiť záväzok členovi predstavenstva, prokuristovi, inej osobe, ktorá je oprávnená konať za spoločnosť,
členovi dozornej rady alebo osobám blízkym týmto osobám, osobám, v ktorých mene sú oprávnené konať také
osoby a osobám, ktoré konajú na účet vyššie uvedených osôb len na základe predchádzajúceho súhlasu dozornej
rady a za podmienok obvyklých v bežnom obchodnom styku.
Členovia predstavenstva
Predstavenstvo Ručiteľa je zložené z nasledujúcich osôb:
Meno
Funkcia
Vo funkcii od
Rok narodenia
Ing. Jozef Tkáč
predseda predstavenstva
30.10.2009
1950
Ing. Ivan Jakabovič
podpredseda predstavenstva
30.10.2009
1972
Ing. Patrik Tkáč
podpredseda predstavenstva
30.10.2009
1973
Mgr. Miloš Badida
člen predstavenstva
13.5.2010
1971
JUDr. Jarmila Jánošová
člen predstavenstva
13.5.2010
1971
Ing. Gabriela Lachoutová
člen predstavenstva
30.10.2009
1978
Ing. Dušan Palcr
podpredseda predstavenstva
13.5.2010
1969
Strana 66
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
Ing. Jozef Tkáč
predseda predstavenstva J&T FINANCE GROUP, a.s.
Deň vzniku funkcie v predstavenstve:
30.10.2009
Narodený:
16.06.1950
Bytom:
Na Revíne 13, Bratislava 831 01, Slovenská republika
Jozef Tkáč po skončení štúdia na Vysokej škole ekonomickej nastúpil do Hlavného ústavu Štátnej banky
československej v Bratislave. V roku 1989 ho vláda Slovenskej republiky a vedenie ŠBČS poverili prípravou
činnosti investičnej banky na Slovensku. V roku 1990 sa stal hlavným riaditeľom Hlavného ústavu pre
Slovenskú republiku v Investičnej banke, s. p. ú., Praha a po odštátnení a rozdelení Investičnej banky Praha sa
stal prezidentom Investičnej a rozvojovej banky, a. s., v Bratislave. Po zmene vlastníkov banky a ukončení
privatizácie IRB, a. s. v roku 1997 sa etabloval v Ručiteľovi, kde aktuálne pôsobí vo funkcii prezidenta Skupiny
a predsedu predstavenstva Ručiteľa.
Jozef Tkáč pôsobí v nasledujúcich spoločnostiach, ktoré sú z pohľadu Emitenta významné:
(a)
Predseda predstavenstva Ručiteľa
(b)
Predseda predstavenstva J&T FINANCE, a.s., so sídlom Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ: 186
00, Česká republika, IČO: 275 92 502
(c)
Predseda dozornej rady J&T Banky
(d)
Predseda predstavenstva J&T Investment Pool – I– CZK, a.s., so sídlom Praha 8, Pobřežní
297/14, PSČ: 186 00, Česká republika, IČO: 267 14 493
(e)
Predseda predstavenstva Equity Holding, a.s., so sídlom Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ: 186
00, Česká republika, IČO: 100 05 005
(f)
Člen dozornej rady ATLANTIK FT
(g)
Predseda dozornej rady Geodezie Brno, a.s., so sídlom Brno, Dornych 47, PSČ: 656 16, Česká
republika, IČO: 463 45 906
(h)
Predseda dozornej rady J&T Management, a.s., so sídlom Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ:
186 00, Česká republika, IČO: 281 68 305
(i)
Podpredseda predstavenstva J&T Investment Pool – I – SKK, a.s., so sídlom Lamačská cesta
3, Bratislava, PSČ: 841 04, Slovenská republika, IČO: 35 888 016
(j)
Člen predstavenstva TECHNO PLUS, a.s.
Ing. Ivan Jakabovič
podpredseda predstavenstva J&T FINANCE GROUP, a.s.
Deň vzniku funkcie v predstavenstve:
30.10.2009
Narodený:
08.10.1972
Bytom:
Donnerova 717/15, Bratislava 841 04, Slovenská republika
Ivan Jakabovič absolvoval Fakultu hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Získal maklérsku licenciu Ministerstva financií Slovenskej republiky. V roku 1994 sa stal spoluzakladateľom
J&T Securities, s.r.o., obchodníka s cennými papiermi. V septembri 2008 sa stal podpredsedom dozornej rady
J&T Banky. Od apríla 2009 je členom dozornej rady J&T FINANCE, a.s., od októbra 2009 pôsobí ako člen
dozornej rady EPH a podpredseda predstavenstva Ručiteľa. Od septembra 2011 pôsobí ako člen dozornej rady
EPI. Ivan Jakabovič je ďalej členom správnej rady Nadačného fondu J&T.
Ivan Jakabovič pôsobí v nasledujúcich spoločnostiach, ktoré sú z pohľadu Emitenta významné:
(a)
Podpredseda predstavenstva Ručiteľa
(b)
Člen dozornej rady J&T FINANCE, a.s., so sídlom Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ: 186 00,
Česká republika, IČO: 275 92 502
(c)
Podpredseda dozornej rady J&T Banky
Strana 67
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
(d)
Člen predstavenstva J&T Investment Pool – I– CZK, a.s., so sídlom Praha 8, Pobřežní
297/14, PSČ: 186 00, Česká republika, IČO: 267 14 493
(e)
Člen dozornej rady EPH a EPI
(f)
Člen správnej rady Nadační fond J&T, so sídlom Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ: 186 00,
Česká republika, IČO: 271 62 524
(g)
Člen dozornej rady První zpravodajská a.s., so sídlom Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ: 186
00, Česká republika, IČO: 272 04 090
(h)
Konateľ a spoločník J&T Securities, s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava, PSČ:
811 02, Slovenská republika, IČO: 31 366 431
(i)
Predseda predstavenstva J&T Investment Pool – I – SKK, a.s., so sídlom Lamačská cesta 3,
Bratislava, PSČ: 841 04, Slovenská republika, IČO: 35 888 016
(j)
Predseda predstavenstva KOLIBA REAL a.s., so sídlom Lamačská cesta 3, Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 35 725 745
(k)
Člen predstavenstva TECHNO PLUS, a.s.
Ing. Patrik Tkáč
podpredseda predstavenstva J&T FINANCE GROUP, a.s.
Deň vzniku funkcie v predstavenstve:
30.10.2009
Narodený:
03.06.1973
Bytom:
Júlová 10941/32, Bratislava 831 01, Slovenská republika
Patrik Tkáč je absolventom Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.
V roku 1994 získal maklérsku licenciu Ministerstva financií Slovenskej republiky a v tom istom roku sa stal
spoluzakladateľom J&T Securities, s. r. o., obchodníka s cennými papiermi. Je čelným predstaviteľom Skupiny.
Patrik Tkáč je podpredsedom predstavenstva Ručiteľa, generálnym riaditeľom Skupiny a predsedom
predstavenstva J&T Banky. Ďalej okrem iného pôsobí ako člen predstavenstva J&T FINANCE, a.s. Od júna
2010 pôsobí ako predseda dozornej rady ATLANTIK FT a ďalej je členom správnej rady Nadačného fondu
J&T.
Patrik Tkáč pôsobí v nasledujúcich spoločnostiach, ktoré sú z pohľadu Emitenta významné:
(a)
Podpredseda predstavenstva Ručiteľa
(b)
Predseda predstavenstva J&T Banky
(c)
Člen predstavenstva J&T FINANCE, a.s., so sídlom Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ: 186 00,
Česká republika, IČO: 275 92 502
(d)
Predseda dozornej rady ATLANTIK FT
(e)
Člen správnej rady Nadační fond J&T, so sídlom Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ: 186 00,
Česká republika, IČO: 271 62 524
(f)
Člen dozornej rady J&T IB and Capital Markets, a.s.
Mgr. Miloš Badida
člen predstavenstva J&T FINANCE GROUP, a.s.
Deň vzniku funkcie v predstavenstve:
13.05.2010
Narodený:
22.10.1971
Bytom:
Nad Akáty 1600/17, Praha 4- Kunratice 148 00, Česká republika
Miloš Badida je absolventom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde získal titul magister (Mgr.)
v odboru „Matematika – matematická optimalizácia“.
Strana 68
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
Od roku 2005 pôsobí v Skupine na pozícii finančného riaditeľa Skupiny. Od októbra 2009 pôsobí ako člen
dozornej rady EPH a od septembra 2011 pôsobí ako člen dozornej rady EPI. Od polovice roku 2010 je členom
predstavenstva Ručiteľa.
Miloš Badida pôsobí v nasledujúcich spoločnostiach, ktoré sú z pohľadu Emitenta významné:
(a)
Člen predstavenstva Ručiteľa
(b)
Člen dozornej rady EPH a EPI
(c)
Predseda dozornej rady Produkce, a.s., so sídlom Praha 4, Libuš, K Lesu 886/30, PSČ: 142
00, Česká republika, IČO: 256 56 511
(d)
Konateľ a spoločník OMELYRON s.r.o., so sídlom Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ: 110 00,
Česká republika, IČO: 290 13 003
(e)
Konateľ MABAD s.r.o., so sídlom Nitranská 3, Bratislava, PSČ: 82108, Slovenská republika,
IČO: 46043934
(f)
Predseda dozornej rady RDT a.s., so sídlom Barčianská 15, Košice, Slovenská republika, IČO:
36 205 249
(g)
Konateľ Emitenta
JUDr. Jarmila Jánošová
člen predstavenstva J&T FINANCE GROUP, a.s.
Deň vzniku funkcie v predstavenstve:
13.05.2010
Narodená:
28.09.1971
Bytom:
Rozvodná 2960/7, Bratislava 831 01, Slovenská republika
Jarmila Jánošová vyštudovala Univerzitu Komenského Bratislava, odbor Právo, kde v roku 2001 získala titul
doktora práv (JUDr.).
Ako právnik pôsobila napríklad na Ministerstve financií Slovenskej republiky a Asociácii obchodníkov
s cennými papiermi, Bratislava, Slovenská republika. V Skupine pôsobí od roku 2001, kedy nastúpila do
holdingovej spoločnosti Ručiteľa ako vedúca právneho oddelenia. Od roku 2009 pôsobí ako členka dozornej
rady v spoločnosti J&T Management, a.s. Ďalej pôsobí okrem iného ako členka dozornej rady BHP a
predsedníčka dozornej rady J&T Corporate Finance Slovakia, a.s.
Jarmila Jánošová pôsobí v nasledujúcich spoločnostiach, ktoré sú z pohľadu Emitenta významné:
(a)
Členka predstavenstva Ručiteľa
(b)
Členka dozornej rady J&T Management, a.s., so sídlom Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ: 186
00, Česká republika, IČO: 28168305
(c)
Členka dozornej rady BHP
(d)
Predsedníčka dozornej rady J&T Corporate Finance Slovakia, a.s., so sídlom Dvořákovo
nábrežie 8, Bratislava, PSČ: 811 02, Slovenská republika, IČO: 35681403
Ing. Gabriela Lachoutová
člen predstavenstva J&T FINANCE GROUP, a.s.
Deň vzniku funkcie v predstavenstve:
30.10.2009
Narodená:
11.04.1978
Bytom:
Malostranské nábřeží 563/3, Praha 1 118 00, Česká republika
Gabriela Lachoutová absolvovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave, Národohospodárska fakulta, odbor
bankovníctvo.
Strana 69
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
V Skupine pôsobí od roku 1999, od roku 2001 ako riaditeľka odboru privátneho bankovníctva a od októbra 2009
je členkou predstavenstva Ručiteľa. Od februára 2010 je vedúcou J&T FINANCE GROUP, a.s., organizační
složka. Od júna 2010 pôsobí ako predsedníčka správnej rady Nadačného fondu J&T.
Gabriela Lachoutová pôsobí v nasledujúcich spoločnostiach, ktoré sú z pohľadu Emitenta významné:
(a)
Členka predstavenstva Ručiteľa
(b)
Konateľka J&T Concierge, s.r.o., so
PSČ: 186 00, Česká republika, IČO: 28189825
(c)
Predsedníčka predstavenstva BELLA VIDA, a.s., so sídlom Praha 1, Malá Strana,
Malostranské nábřeží 563/3, PSČ: 110 00, Česká republika, IČO: 28528468
(d)
Predsedníčka predstavenstva Nad Kampou - bytové družstvo, so sídlom Praha 1,
Malostranské nábřeží 563/3, PSČ: 110 00, Česká republika, IČO: 199435
(e)
Predsedníčka dozornej rady Equity Holding, a.s., so sídlom Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ:
186 00, Česká republika, IČO: 10005005
(f)
Vedúca organizačnej zložky J&T FINANCE GROUP, a.s., organizační složka, so sídlom
Praha 8, Karlín, Pobřežní 297/14, PSČ: 186 00, Česká republika, IČO: 290 38 308
(g)
Členka dozornej rady Nadace Sirius, so sídlom Praha 1, Malá Strana, Thunovská 12, PSČ:
118 00, Česká republika, IČO: 28418808
(h)
Predsedníčka správnej rady Nadační fond J&T, so sídlom Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ:
186 00, Česká republika, IČO: 27162524
sídlom
Praha
8,
Pobřežní
297/14,
Ing. Dušan Palcr
podpredseda predstavenstva J&T FINANCE GROUP, a.s.
Deň vzniku funkcie v predstavenstve:
13.05.2010
Narodený:
03.04.1969
Bytom:
Chopinova 304/3, Brno, Kohoutovice 623 00, Česká republika
Dušan Palcr absolvoval Prevádzkovo-ekonomickú fakultu Vysokej školy poľnohospodárskej v Brne.
V rokoch 1995-1998 pôsobil v bankovom dohľade ČNB. Od roku 1998 pôsobí v Skupine. Bol členom
predstavenstva J&T Banky, poverený riadením úseku ekonomiky a bankovej prevádzky. Od roku 2003 je
členom predstavenstva Ručiteľa a výkonným riaditeľom Skupiny. Od júna 2004 je členom dozornej rady J&T
Banky.
Dušan Palcr pôsobí v nasledujúcich spoločnostiach, ktoré sú z pohľadu Emitenta významné:
(a)
Podpredseda predstavenstva Ručiteľa
(b)
Predseda dozornej rady AC Sparta Praha fotbal, a.s., so sídlom Praha 7, Tř. Milady Horákové
1066/98, PSČ: 170 00, Česká republika, IČO: 463 56 801
(c)
Člen dozornej rady J&T Banky
(d)
Člen dozornej rady AERO GROUP, a.s., so sídlom Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ: 186 00,
Česká republika, IČO: 275 70 797
(e)
Predseda predstavenstva MERIDIANSPA ŠTVANICE, a.s., so sídlom Praha 8, Pobřežní 14,
PSČ: 186 00, Česká republika, IČO: 259 21 436
(f)
Člen predstavenstva Environmental services, a.s., so sídlom Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ:
186 00, Česká republika, IČO: 284 27 980
(g)
Predseda dozornej rady První zpravodajská a.s., so sídlom Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ:
186 00, Česká republika, IČO: 27204090
Strana 70
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
5.9.1.2 Dozorná rada Ručiteľa
Dozorná rada Ručiteľa je najvyšším kontrolným orgánom Ručiteľa. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti
predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Ručiteľa. Dozorná rada má aspoň troch členov,
z ktorých jeden je predsedom. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päť (5) rokov.
Výkon funkcie člena dozornej rady je nezastupiteľný. O odmeňovaní členov dozornej rady rozhoduje dozorná
rada v súlade s pravidlami odmeňovania schválenými valným zhromaždením. Odmeňovanie členov dozornej
rady nemôže byť závislé na hospodárení Ručiteľa. Náklady spojené s výkonom činnosti dozornej rady hradí
Ručiteľ. Podrobnosti a pravidlá činnosti dozornej rady sú okrem stanov Ručiteľa ďalej stanovené vo vnútornom
predpise Ručiteľa.
V súlade so stanovami Ručiteľa je dozorná rada oprávnená nahliadať do všetkých dokladov a záznamov
týkajúcich sa činnosti Ručiteľa a kontroluje, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či
sa podnikateľská činnosť Ručiteľa uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného
zhromaždenia.
Dozorná rada podľa stanov Ručiteľa najmä preskúmava riadnu, mimoriadnu individuálnu účtovnú uzávierku,
konsolidovanú účtovnú uzávierku, alebo inú účtovnú uzávierku, ktorú je Ručiteľ povinný vyhotoviť podľa
právnych predpisov, a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a podáva o výsledku preskúmania správu
valnému zhromaždeniu. Dozorná rada Ručiteľa preskúmava a vyjadruje sa k návrhu predstavenstva na zrušenie
Ručiteľa a k návrhu predstavenstva na menovanie likvidátora Ručiteľa. Dozorná rada Ručiteľa monitoruje
možný konflikt záujmov členov predstavenstva, dozornej rady, audítora, akcionárov a prípadne ďalších osôb so
záujmami Ručiteľa. Dozorná rada Ručiteľa schvaľuje na návrh predstavenstva návrh na rozdelenie zisku,
udeľovanie prokúry, odmeňovanie členov predstavenstva a vedúcich zamestnancov v súlade s pravidlami
odmeňovania schválenými valným zhromaždením Ručiteľa a návrhy zvýhodňujúce finančné postavenie členov
predstavenstva, členov dozornej rady, prokuristov a spriaznených osôb. Dozorná rada Ručiteľa schvaľuje úkony
medzi Ručiteľom a spriaznenými osobami. Dozorná rada Ručiteľa minimálne raz ročne prejednáva a
vyhodnocuje naplnenie cieľov Ručiteľa, podnikovú stratégiu a riziká spojené s podnikateľskou činnosťou
Ručiteľa, štruktúru a prevádzku interných systémov kontroly a riadenia rizika, vedenie účtovníctva a finančného
výkazníctva a súlad činnosti Ručiteľa s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia.
Dozorná rada Ručiteľa aspoň raz ročne s vylúčením prítomnosti iných osôb prejednáva a vyhodnocuje vlastnú
činnosť a činnosť jednotlivých členov dozornej rady, podobu, zloženie a kompetencie dozornej rady a činnosť
predstavenstva ako orgánu Ručiteľa a aktivity jeho jednotlivých členov. Dozorná rada Ručiteľa predkladá
predstavenstvu odporučenia týkajúce sa internej kontroly, auditu, riadenia rizík, účtovníctva a finančného
výkazníctva, stanov a vnútorných predpisov Ručiteľa, súladu činností Ručiteľa s právnymi predpismi, stanovami
a pokynmi valného zhromaždenia.
Členovia dozornej rady
Dozorná rada Ručiteľa je zložená z nasledujúcich osôb:
Meno
Vo funkcii od
Rok narodenia
Jana Šuterová
30.10.2009
1961
Ivan Jakabovič
30.10.2009
1937
RNDr. Marta Tkáčová
20.10.2009
1949
Jana Šuterová
Deň vzniku členstva v dozornej rade:
30.10.2009
Narodená:
13.06.1961
Bytom:
ulica Janka Alexyho 9, Bratislava 841 01, Slovenská republika
Jana Šuterová vyštudovala Pedagogickú školu Bullova v Bratislave, kde získala vyššie stredné pedagogické
vzdelanie.
Od októbra 2009 pôsobí ako predsedníčka dozornej rady Ručiteľa. Od novembra 2010 je členkou dozornej rady
spoločnosti J&T IB and Capital Markets, a.s.
Jana Šuterová pôsobí v nasledujúcich spoločnostiach, ktoré sú z pohľadu Emitenta významné:
(a) Predsedníčka dozornej rady Ručiteľa
Strana 71
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
Ivan Jakabovič
Deň vzniku členstva v dozornej rade:
30.10.2009
Narodený:
03.02.1937
Bytom:
Donnerova 15, Bratislava 841 04, Slovenská republika
Ivan Jakabovič vyštudoval Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú v Bratislave, ktorú úspešne zakončil
maturitou. V rokoch 1959 až 1998 pôsobil v spoločnostiach Stavoprojekt a Hydrostav Bratislava ako projektant.
Od októbra 2009 je členom dozornej rady Ručiteľa.
Ivan Jakabovič pôsobí v nasledujúcich spoločnostiach, ktoré sú z pohľadu Emitenta významné
(a)
Člen dozornej rady Ručiteľa
(b)
Člen dozornej rady J&T FINANCE, a.s., so sídlom Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ: 186 00,
Česká republika, IČO: 275 92 502
(c)
Člen dozornej rady Equity Holding, a.s., so sídlom Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ: 186 00,
Česká republika, IČO: 100 05 005
(d)
Člen dozornej rady J&T Corporate Finance Slovakia, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8,
Bratislava, PSČ: 811 02, Slovenská republika, IČO: 35 681 403
(e)
Člen dozornej rady J&T Investment Pool – I – SKK, a.s., so sídlom Lamačská cesta 3,
Bratislava, PSČ: 841 04, Slovenská republika, IČO: 35 888 016
(f)
Predseda dozornej rady KOLIBA REAL a.s., so sídlom Lamačská cesta 3, Bratislava, PSČ:
841 04, Slovenská republika, IČO: 35 725 745
(g)
Člen dozornej rady TECHNO PLUS, a.s.
(h)
Člen dozornej rady Výskumný ústav papiera a celulózy a.s., so sídlom Lamačská cesta 3,
Bratislava, PSČ: 841 04, Slovenská republika, IČO: 31 380 051
RNDr. Marta Tkáčová
Deň vzniku členstva v dozornej rade:
20.10.2009
Narodená:
24.07.1949
Bytom:
Na Revíne 13, Bratislava 831 01, Slovenská republika
Marta Tkáčová absolvovala Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor geológia chémia, ďalej absolvovala postgraduálne a doktorandské štúdium v Bratislave.
Pracovala ako odborná asistentka na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a vyučovala
na stredných školách.
Marta Tkáčová pôsobí v nasledujúcich spoločnostiach, ktoré sú z pohľadu Emitenta významné:
(a)
Členka dozornej rady Ručiteľa
(b)
Predsedníčka dozornej rady J&T FINANCE, a.s., so sídlom Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ:
186 00, Česká republika, IČO: 275 92 502
(c)
Členka dozornej rady BELLA VIDA, a.s., so sídlom Praha 1, Malá Strana, Malostranské
nábřeží 563/3, PSČ: 110 00, Česká republika, IČO: 285 28 468
(d)
Členka dozornej rady Equity Holding, a.s., so sídlom Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ: 186 00,
Česká republika, IČO: 100 05 005
(e)
Členka dozornej rady Zetor, a.s., so sídlom Brno, Trnkova 111, Česká republika, IČO: 463 46
074
(f)
Predsedníčka dozornej rady Nadační fond J&T, so sídlom Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ:
186 00, Česká republika, IČO: 271 62 524
Strana 72
J&T FINANCE GROUP, a.s.
5.9.2
PROSPEKT
(g)
Predsedníčka dozornej rady J&T Investment Pool – I – SKK, a.s., so sídlom Lamačská cesta
3, Bratislava, PSČ: 841 04, Slovenská republika, IČO: 35888016
(h)
Predsedníčka dozornej rady TECHNO PLUS, a.s.
Stret záujmov na úrovni riadiacich a dozorných orgánov
Ručiteľ prehlasuje, že na členov predstavenstva Ručiteľa a členov dozornej rady Ručiteľa sa vzťahujú zákonné
obmedzenia stanovené v § 196 Obchodného zákonníka, týkajúce sa konkurencie medzi členmi predstavenstva a
Ručiteľom a medzi členmi dozornej rady a Ručiteľom. Členovia predstavenstva ani členovia dozornej rady
nesmú podnikať v odbore rovnakom alebo podobnom odboru podnikania Ručiteľa ani vstupovať s Ručiteľom do
obchodných vzťahov, sprostredkovávať alebo obstarávať pre iné osoby obchody Ručiteľa, zúčastňovať sa na
podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením alebo ako ovládajúca osoba inej osoby
s rovnakým alebo podobným predmetom podnikania, vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen
štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s rovnakým alebo s obdobným predmetom podnikania,
iba ak by išlo o koncern.
Ručiteľ si nie je vedomý žiadneho možného stretu záujmov medzi povinnosťami členov predstavenstva a
dozornej rady Ručiteľa k Ručiteľovi a ich súkromnými záujmami alebo inými povinnosťami.
5.10.
Dodržiavanie princípov správy a riadenia spoločnosti
5.10.1
Režim riadenia podnikov – kódex corporate governance
Ručiteľ sa v súčasnej dobe riadi a dodržuje všetky požiadavky na správu a riadenie spoločnosti, ktoré stanovujú
všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, najmä Slovenský obchodný zákonník. Ručiteľ v roku
2011 zaviedol pravidlá správy a riadenia spoločností (Corporate Governance). Ručiteľ sa pri svojej správe a
riadení neriadi pravidlami stanovenými v Kódexe správy a riadenia spoločností založeného na princípoch OECD
(2004) (ďalej len „Kódex“). Tento Kódex, ktorý bol vypracovaný Komisiou pre cenné papiere, je v súčasnosti
len odporučením, a nejedná sa o všeobecne záväzné pravidlá, ktorých dodržovanie by bolo v Slovenskej
republike povinné. Emitent sa v čase vyhotovenia Prospektu nespravuje ani Kódexom správy a riadenia
spoločností na Slovensku (CECGA 2008) vytvorený Stredoeurópskou asociáciou správy a riadenia spoločností
(ďalej len „CECGA Kódex“).
Pravidla stanovené v Kódexe a CECGA Kódexe sa v určitej miere prekrývajú s požiadavkami kladenými na
správu a riadenie všeobecne záväznými predpisy Slovenskej republiky, preto je možné povedať, že Ručiteľ
niektoré pravidlá stanovené v Kódexe a CECGA Kódexe ku dňu vyhotovenia Prospektu fakticky dodržuje,
v každom prípade vzhľadom k tomu, že Ručiteľ pravidlá stanovené v Kódexe a CECGA Kódexe, výslovne do
svojej správy a riadenia neimplementoval, ani podľa Kódexu ani CECGA Kódexe pri svojej správe a riadení
nepostupuje, činí pre účely tohto Prospektu zhora uvedené prehlásenie, že pri svojej správe a riadení nedodržuje
pravidlá stanovené v Kódexe a CECGA Kódexe.
Účtovné závierky Ručiteľa za jednotlivé účtovné obdobia sú auditované externými audítormi v súlade
s príslušnými právnymi a účtovnými predpismi. U Ručiteľa doposiaľ nebol zriadený kontrolný výbor pre audit
popísaný v Kódexe.
Cieľom dodržovania požiadaviek kladených na správu a riadenie spoločnosti je najmä zlepšenie obrazu Ručiteľa
navonok, zvýšenie dôveryhodnosti a vytvorenie primeranej hodnoty pre akcionárov. Ručiteľ v záujme
dosiahnutia týchto cieľov a naplnenia svojich vízií a poslaní predovšetkým chráni práva svojich akcionárov,
zjednodušuje ich výkon a zabezpečuje spravodlivé zaobchádzanie so všetkými svojimi akcionármi.
Ručiteľ zabezpečuje strategické vedenie spoločnosti účinným monitorovaním predstavenstva zo strany dozornej
rady a zabezpečuje zodpovednosť predstavenstva a dozornej rady voči spoločnosti a jej akcionárom. Za týmto
účelom Ručiteľ prijal Rokovací poriadok predstavenstva a Rokovací poriadok dozornej rady, ktoré stanovujú
presné pravidlá fungovania týchto dvoch orgánov Ručiteľa a ich vzájomný vzťah.
Za účelom nastavenia vnútorného organizačného usporiadania v spoločnosti, t.j. postavenie, zásady
organizačného riadenia, štruktúra riadiacich orgánov a organizačných útvarov a ich funkčnú pôsobnosť,
právomoc a zodpovednosť, prijal Ručiteľ Organizačný poriadok. Na vyššie zmienené dokumenty nadväzuje
Kompetenčný poriadok Ručiteľa, ktorý popisuje kompetencie predstavenstva, generálneho riaditeľa, riaditeľov
úsekov a odborov a jednotlivých výborov spoločnosti.
Rámec správy a riadenia spoločnosti zabezpečuje včasné a presné uverejňovanie všetkých podstatných vecí
týkajúcich sa Ručiteľa, vrátane finančnej situácie, výkonnosti, vlastníctva a správy a riadenia.
Strana 73
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
Pravidlá správy a riadenia spoločnosti zabezpečujú a uľahčujú vzťahy medzi vedením spoločnosti, jej dozornou
radou, akcionármi a ostatnými dotknutými subjektmi, ako sú napríklad investori alebo zahraniční partneri
Ručiteľa.
U žiadneho člena dozornej rady, predstavenstva či výkonného vedenia Ručiteľa nedochádza pri pôsobení v
orgánoch ďalších spoločností ku stretu záujmov.
5.10.2
Riadenie rizika
S ohľadom na počet členov a množstvo aktív Skupiny je Ručiteľ nútený zabezpečiť, aby na báze Skupiny
dochádzalo k riadeniu rizík. Základným cieľom riadenia rizík Skupiny je maximalizácia výnosu vo vzťahu k
podstupovanému riziku pri zohľadnení jej rizikového profilu.
Riziká sú v Skupine monitorované, posudzované a riadené a prípadne limitované, aspoň tak striktne, ako to
vyžaduje ČNB, resp. NBS. Limity rizika musia byť schválené zodpovedným subjektom, spravidla investičným
výborom, alebo v prípade limitov základného charakteru predstavenstvom. Interné limity sa aktualizujú
pravidelne a okrem toho bezodkladne v prípade významnej zmeny trhových podmienok tak, aby bol
zabezpečený ich súlad ako s celkovou stratégiou Skupiny, tak s trhovými a úverovými podmienkami.
Dodržovanie limitov je monitorované a reportované, v prípade ich možného porušenia sú či už na úrovni
Skupiny či na úrovni akejkoľvek dcérskej spoločnosti okamžite prijaté zodpovedajúce opatrenia vedúce k
náprave.
V Skupine pôsobia nasledujúce výbory: MAPICO, CIELCO a ALCO.
Činnosť výboru MAPICO, teda výboru pre riadenie trhových produktov a inštrumentov je založená na internej
smernici 10/2009 „Štatút Výboru pre riadenie trhových produktov a inštrumentov (MAPICO)“. V rámci
stanovených limitov stanovuje štandardy alokacií a parametre riadenia investícií finančných prostriedkov
Skupiny a jej klientov do inštrumentov kapitálového a finančného trhu za účelom získania dodatočného výnosu
nad cenu financovania pri zohľadnení podstúpeného rizika za predpokladu zachovania potrebnej likvidity.
Činnosť výboru CIELCO, teda výboru pre riadenie limitov kreditných a investičných expozícií (Committee for
Management of Credit & Investment Exposure Limits) je založená na internej smernici 4/2010 „Štatút
Committee for Management of Credit & Investment Exposure Limits (CIELCO)“, na ktorej základe CIELCO
zodpovedá za posudzovanie a sledovanie vybraných aktívnych obchodov Skupiny predovšetkým z hľadiska
úverového rizika a regulatórnych limitov.
Činnosť výboru ALCO, teda výboru pre riadenie aktív a pasív je založená na internej smernici 11/2009 „Štatút
Výboru pre riadenie aktív a pasív (ALCO)“, na ktorej základe zodpovedá za riadenie aktív a pasív Skupiny z
hľadiska likvidity, úrokového rizika a tiež profitability Skupiny.
Riadenie rizík na úrovni Skupiny spadá pod odbor riadenia rizík a pod výbory MAPICO, CIELCO a ALCO.
Odbor riadenia rizík je zodpovedný najmä za koordináciu riadenia rizík na úrovni Skupiny. V organizačnej
štruktúre je odbor začlenený do divízie prezidenta Skupiny.
Skupina prostredníctvom stanovenia výšky kapitálu na konsolidovanom základe nastavuje celkový
všeobecný rámec riadenia rizík v rámci Skupiny. Podľa názoru Skupiny patria medzi najvýznamnejšie
riziká nasledovné:
(a)
Trhové riziko
Skupina definuje trhové riziko ako riziko straty vyplývajúce zo zmien trhových cien, úrokových sadzieb a
menových kurzov. Skupina používa predovšetkým metodiku Value at Risk (ďalej len „VaR“) s použitím
historických simulácií k odhadu potenciálnej neočakávanej straty za účelom posúdenia svojho trhového rizika
obchodného portfólia, cudzích mien a komoditnej pozície. Parametre tejto metódy sú hladina spoľahlivosti 99 %
a horizont desiatich obchodných dní.
(b)
Úverové riziko
Skupina definuje kreditné riziko ako riziko straty vyplývajúcej zo zlyhania protistrany tým, že nedodrží svoje
záväzky podľa podmienok zmluvy. Primárne úverové riziko vzniká najmä vďaka úverom, pôžičkám a
poskytnutým finančným zárukám. Ďalším zdrojom úverového rizika, ktorému je Skupina vystavená, sú prísľuby
úverov a tiež otvorené pozície v cenných papieroch. Hodnotenie úverového rizika vo vzťahu k protistrane alebo
emitovanému dlhu je založené na štandardnej úverovej analýze. Skupina taktiež obmedzuje úverovú
Strana 74
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
angažovanosť vyplývajúcu z klientskych obchodov, teda obchodov, ktoré sú uzavreté na účet zákazníka a v
ktorých majú jednotlivé spoločnosti Skupiny rolu komisionára.
(c)
Riziko likvidity
Skupina definuje likvidné riziko ako riziko straty schopnosti dodržať finančné záväzky v dobe, kedy sa stanú
splatnými, alebo riziko straty schopnosti financovať aktíva. Jednotlivé spoločnosti v Skupine využívajú rôzne
metódy riadenia rizika likvidity, vrátane individuálneho sledovania veľkých depozít. Vedenie Skupiny sa
zameriava na diverzifikáciu zdrojov finančných prostriedkov za účelom obmedzenia závislosti na jednom zdroji
financovania. Riziko likvidity je hodnotené najmä monitorovaním zmien v štruktúre financovania a ich
porovnaním so stratégiou Skupiny ohľadne riadenia likvidnej pozície. Ako súčasť svojej stratégie riadenia rizika
likvidity Skupina drží časť aktív vo vysoko likvidných prostriedkoch. Pokiaľ by spoločnosti v Skupine hrozila
kríza likvidity, môže sa v rámci pohotovostného plánu obrátiť na ostatné spoločnosti v rámci Skupiny so
žiadosťou o poskytnutie potrebných likvidných prostriedkov.
(d)
Operačné riziko
Skupina definuje operačné riziko ako riziko straty vplyvom nedostatkov či zlyhania vnútorných procesov,
ľudského faktoru alebo systémov, či riziko straty vplyvom vonkajších skutočností (t.j. vrátane rizika
informačných technológií, rizika právneho a compliance). Skupina si kladie za cieľ, aby riadenie operačného
rizika bralo v úvahu ako zamedzenie finančných strát a škôd, tak celkovú efektivitu nákladov. Zároveň sa však
snaží vyhnúť kontrolným postupom, ktoré obmedzujú iniciatívu a tvorivosť. Primárnu zodpovednosť za
nakladanie s operačným rizikom je na managemente jednotlivých dcérskych spoločností.
(e)
Reputačné riziko
Skupina definuje reputačné riziko ako riziko vyplývajúce z dopadu negatívneho vnímania Skupiny (klientmi,
protistranami, akcionármi, investormi alebo orgánmi dohľadu) na jej výnosy či kapitál. Za účelom minimalizácie
rizika Skupina interne predchádza tomuto riziku vychádzaním zo spôsobu organizácie a riadenia Skupiny.
Zamestnanci jednajú v súlade s Etickým kódexom Skupiny, ako aj s ostatnými internými smernicami Skupiny a
zásadne v záujme klienta. Za účelom minimalizácie rizika Skupina externe riziko minimalizuje aktívnou
komunikáciou smerom k médiám, klientom, protistranám, akcionárom, investorom aj regulátorom.
(f)
Strategické riziko
Skupina definuje strategické riziko ako riziko straty ziskov alebo kapitálu v dôsledku nepriaznivého vývoja
podnikateľského prostredia alebo nesprávnych podnikateľských rozhodnutí či ich nesprávnej implementácie.
V rámci Skupiny je toto riziko minimalizované predovšetkým vďaka primeranej koncentrácii rozhodovacích
právomocí. Dôležité rozhodnutia sú v rámci Skupiny podporované zodpovedajúcimi materiálmi a analýzami,
pričom ich vyhodnoteniam je venovaná primeraná starostlivosť.
V rámci jednotlivých prevádzkových segmentov (Bankovníctvo, Asset Management, Principal
Investments) Skupina uplatňuje prísne štandardy riadenia rizík pri zohľadnení požiadaviek zo strany
regulátora, charakteristiky segmentu a najlepšej praxe:
(a)
Bankovníctvo
Všeobecné riadenie rizík a stanovenie metodiky je postulované v predpise 14/2008 systém vnútorne stanoveného
kapitálu na konsolidovanom základe, ktorý stanovuje stratégie a postupy za účelom pokrytia rizík, ktorým je
alebo by mohol byť regulovaný konsolidovaného celok J&T Banky vystavený.
Rovnako aj jednotlivé inštitúcie vydali vnútorné smernice, ktoré stanovujú ich interné a externé (napr.
požiadavky stanovené miestnymi regulátormi) podmienky a nastavenia. Riadenie rizík prebieha prostredníctvom
investičného výboru, ktorý má zodpovednosť za investície v rámci obchodnej knihy, úverového výboru, ktorý
nesie zodpovednosť za investície investičnej knihy úverového charakteru a výboru pre riadenie aktív a pasív,
ktorý nesie zodpovednosť za riadenie aktív a pasív z hľadiska likvidity, úrokového rizika a profitability. Limity
stanovené predstavenstvom (alebo investičným výborom) sú každodenne kontrolované oddelením riadenia rizík.
Strana 75
J&T FINANCE GROUP, a.s.
(b)
PROSPEKT
Asset Management
Pri správe majetku vo vlastných fondoch je riadenie rizika riadené hlavne internými smernicami Riadenie rizík a
Deriváty a repo obchody. Hlavným kritériom pre schválenie konkrétnej investičnej stratégie je dostatočná
ochrana všetkých spravovaných portfólií proti investičným rizikám spojeným s jednotlivými zastúpenými
finančnými nástrojmi. Riziko je mesačne vyhodnocované predovšetkým na základe metodiky VaR (hladina
spoľahlivosti 99%, 21 obchodných dní). Limity stanovené investičnou spoločnosťou sú schválené investičným
výborom a kontrolované portfólio manažérmi aspoň raz za mesiac. Aktivity investičného výboru musia zaručiť,
že fond má kedykoľvek k dispozícii také množstvo likvidity, ktoré mu ukladá zákon.
Pri správe klientskeho majetku podlieha riadenie rizika vnútornej smernici Správa klientskych portfólií. Na
základe tejto smernice a právnych požiadaviek sú klienti rozdelení do kategórií a je nastavená investičná
stratégia (vrátane cieľa správy portfólia, úrovne podstúpeného rizika, investičného horizontu, pákového efektu,
schválených typov investičných nástrojov a investičných limitov). Dodržovanie daného nastavenia je pravidelne
kontrolované.
(c)
Principal Investments
V subsegmente Public je riziko portfólia verejne obchodovaných investícií (finančné nástroje) hodnotené na
základe metodiky používanej v segmente Bankovníctvo pre tieto nástroje. V subsegmente Private je riziko
dlhodobých strategických investícií typu private equity hodnotené na základe metodiky a stresových scenárov
zodpovedajúcich danému ekonomickému sektoru s prihliadnutím k investičnému horizontu.
5.11.
Hlavní akcionári
5.11.1
Kontrola nad Ručiteľom
Ručiteľ, ktorý ovláda Skupinu, je prostredníctvom spoločnosti TECHNO PLUS, a.s. ovládaný v zmysle § 66a
Obchodného zákonníku Ing. Jozefom Tkáčom a Ing. Ivanom Jakabovičom, kde každý drží 50% podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach. Vzťah ovládania Ručiteľa spoločnosťou TECHNO PLUS, a.s. je
založený výhradne na báze vlastníctva kontrolného balíku akcií tak, ako je popísané v tomto Prospekte. Podiel
na hlasovacích právach zodpovedá podielu na základnom imaní Ručiteľa.
Opatrenia na zabezpečenie, aby kontrola nebola zneužívaná, vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych
predpisov. Osobitné opatrenia nad rámec všeobecne záväzných predpisov Ručiteľ neprijal.
5.11.2
Dojednania, ktoré môžu viesť ku zmene kontroly nad Ručiteľom
Ku Dňu vyhotovenia Prospektu existuje dohoda, na základe ktorej získa ISTROKAPITAL SE priamu spoločnú
kontrolu nad Ručiteľom (bližšie vyšpecifikované v kapitole 5.5.3 Prospektu).
Ručiteľovi nie sú známe žiadne iné mechanizmy ani dojednania, ktoré by mohli viesť ku zmene ovládania a
kontroly nad Ručiteľom.
5.12.
Historické finančné informácie
Auditovaný konsolidovaný výkaz ziskov a strát Ručiteľa a jeho konsolidovaného celku k 31.12.2010 a
31.12.2011 (IFRS).
Strana 76
J&T FINANCE GROUP, a.s.
tis. EUR
Úroky a podobné výnosy
Úrokové náklady a podobné poplatky
Čistý úrokový výnos
PROSPEKT
2011
2010
2009
236 817
177 906
142 374
(137 670)
(107 103)
(103 432)
99 147
70 803
20 490
38 942
35 055
Výnosy z poplatkov a provízií
Náklady na poplatky a provízie
(8 255)
(8 008)
(48 935)
Čistý výnos z poplatkov a provízií
19 716
12 482
(13 880)
Čistý zisk (strata) z obchodovania
(32 777)
98 960
75 619
46 826
37 693
4 977
59 095
Prevádzkové výnosy
14 049
136 653
139 691
Osobné náklady
Odpisy a amortizácia
(30 306)
(30 847)
(28 978)
(5 062)
(6 807)
(8 594)
(6 834)
-
(16 284)
(19 303)
(3 150)
9 882
(5 381)
7 603
(37 862)
(100 687)
(118 186)
(89 485)
(136 119)
(175 192)
-
-
(60 980)
43 427
83 819
(71 419)
Záporný goodwill
Ostatné prevádzkové výnosy
Zníženie hodnoty goodwillu
Zníženie hodnoty hmotného a nehmotného majetku
Rozpustenie/(tvorba) opravných položek na straty z úverov
Ostatné prevádzkové náklady
Prevádzkové náklady
Zniženie hodnoty úverov
Prevádzkový zisk (strata)
Výnosy (náklady) z pridružených a spoločne ovládaných
spoločností
27 971
(2)
31
Zisk (strata) pred zdanením
43 427
83 817
(71 388)
Daň z príjmu
(3 340)
(2 638)
(2 218)
Čistý zisk (strata) za účtovné obdobie z neukončených činností
Čistý zisk (strata) za účtovné obdobie z ukončených činností, po
zdanení
Zisk za obdobie
40 087
81 179
(73 606)
4 473
191 238
85 652
117 632
40 087
Připadajúci na:
Osoby s podielom na vlastnom kapitále materskej spoločnosti
neukončené činnosti
ukončené činnosti
Nekontrolujúce podiely
pokračujúce činnosti
ukončené činnosti
Celkem
Zdroj: Výročná správa Skupiny za rok 2010 a 2011
44 771
85 380
115 575
44 771
80 907
(75 652)
-
4 473
191 227
(4 684)
272
2 057
(4 684)
272
2 046
40 087
85 652
11
117 632
Strana 77
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
Auditovaný konsolidovaný výkaz Ručiteľa a jeho konsolidovaného celku o finančnej situácii k 31.12.2010 a
31.12.2011 (IFRS)
tis. EUR
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
31.12.2011
405 909
31.12.2010
468 437
31.12.2009
517 456
Finančný majetok oceňovaný reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát
598 480
554 574
339 075
Cenné papiere určené na predaj
668 103
63 823
17 345
Finančné nástroje držané do splatnosti
123 950
4 245
1 031
Úvery a preddavky poskytnuté bankám
226 175
2 563
0
2 363 404
2 229 073
1 847 760
172 698
245 364
0
0
0
250 332
431 563
172 731
306 128
2 804
4 004
0
0
0
1
Nehmotný majetok
15 758
38 789
144 769
Dlhodobý hmotný majetok
19 613
14 510
20 198
1 440
448
3 136
0
0
1 027 525
Aktíva celkom
Zdroj: Výročná správa Skupiny za rok 2010 a 2011
5 029 897
3 798 561
4 474 756
tis. EUR
31.12.2011
31.12.2010
31.12.2009
13 194
1 224
9 123
348 194
176 214
184 715
3 422 496
2 573 207
2 281 768
133 286
0
0
89 172
76 873
93 550
320 232
179 349
155 369
1 060
688
1 059
38 646
38 803
57 804
799
1 584
19 281
0
0
987 595
Záväzky celkom
4 367 079
3 047 942
3 790 264
Základný kapitál
31 540
31 540
31 540
Emisné ážio
14 937
14 937
14 937
599 836
682 278
616 656
646 313
728 755
663 133
Úvery a preddavky poskytnuté zákazníkom
Úvery poskytnuté investičným zoskupeniam (Limited Partnerships)
Pohľadávky z predaja ukončených činností
Pohľadávky z obchodného styku a ostatný majetok
Pohľadávky zo splatnej dane z príjmu
Investície v spoločne ovládaných a pridružených spoločnostiach
Odložená daňová pohľadávka
Skupina majetku držaná za účelom predaja
Finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát
Vklady a úvery od bánk
Vklady a úvery od zákazníkov
Emitované dlhopisy
Podriadený dlh
Zaväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
Splatná daň
Rezervy
Odložený daňový záväzok
Záväzky súvisiace so skupinou majetku držanou za účelom predaja
Nerozdelený zisk a ostatné rezervy
Vlastný kapitál pripadajúci osobám s podielom na vlastnom kapitále
materskej spoločnosti
Nekontrolujúce podiely
16 505
21 864
21 359
Vlastný kapitál celkom
662 818
750 619
684 492
5 029 897
3 798 561
4 474 756
Vlastný kapitál a záväzky celkom
Zdroj: Výročná správa Skupiny za rok 2010 a 2011
Auditovaný konsolidovaný výkaz peňažných tokov Ručiteľa a jeho konsolidovaného celku k 31.12.2010 a
31.12.2011 (IFRS)
Strana 78
J&T FINANCE GROUP, a.s.
tis. EUR
PROSPEKT
31.12.2011
31.12.2010
31.12.2009
43 427
102 678
112 799
PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ
Prevádzkový zisk
Úpravy týkajúce sa:
Odpisy a amortizácia
Straty zo zníženia hodnoty
5 062
6 807
22 984
19 303
5 381
3 150
-
-
186
23 902
(53 679)
(49 500)
Precenenie investícií v nehnuteľnostiach
Precenenie finančných nástrojov oceňovaných reálnou hodnotou
(Zisk)/strata z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
(231)
66
(271)
-
(2 581)
(14 473)
(3 823)
(6 748)
(152 073)
27 311
(8 256)
(5 066)
(99 147)
(41 775)
(25 356)
Výnos z dividend
(5 565)
(2 087)
-
Zvýšenie/ (zníženie) opravnej položky na straty z úverov
Zmena v opravnej položke k pohľadavkám z obchodného styku a ostatnému
majetku
Zmena v opravnej položke k zásobám
(9 882)
(7 603)
60 980
30
(50)
8 536
(Zisk) / strata z predaja emisných kvót
Zisk z predaja dcérskych spoločností, spoločností založených na osobitný účel,
spoločne ovládaných spoločností a pridružených spoločností
(Zisk) / strata z predaja finančného majetku
Úrokový (výnos) / náklad netto
-
-
-
Zmena v rezervách
(159)
(17 684)
58 338
Zníženie hodnoty goodwillu
6 834
-
16 284
-
-
(4 977)
Záporný goodwill
Nerealizované kurzové zisky netto
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu
Zmena vo finančnom majetku určenom na predaj a držanom do splatnosti
(20 524)
(12 375)
10 553
(13 462)
(37 906)
42 094
(95 830)
-
Zmena v úveroch a preddavkoch poskytnutých zákazníkom a bankám
(232 454)
(483 139)
Zmena v pohľadávkach z obchodného styku a ostatnom majetku
(250 984)
87 511
52 433
Zmena vo vkladoch a úveroch od zákazníkov a bánk
1 111 342
285 065
185 196
Zmena v záväzkoch z obchodného styku a ostatných záväzkoch
Peňažné toky z/ (použité v) prevádzkovej činnosti
Prijaté úroky
Zaplatené úroky
Zaplatená daň z príjmu
Peňažné toky z/ (použité v) prevádzkovej činnosti
Zdroj: Výročná správa Skupiny za rok 2010 a 2011
tis. EUR
INVESTIČNÁ ČINNOSŤ
Nákup finančných nástrojov oceňovaných reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a
strát
Príjmy z predaja finančných nástrojov oceňovaných reálnou hodnotou cez výkaz
ziskov a strát
Nákup finančných nástrojov určených na predaj
Príjmy z predaja finančných nástrojov určených na predaj
Nákup finančných nástrojov držaných do splatnosti
Príjmy z finančných nástrojov držaných do splatnosti
Obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
Príjmy z predaja emisných kvót
Obstaranie dcérskych spoločností a spoločností založených na osobitný účel, bez
nadobudnutých peňažných prostriedkov
Čistý prírastok peňažných prostriedkov z predaja dcérskych spoločností a
spoločností založených na osobitý účel
Prijaté dividendy
Peňažné toky z/ (použité v) investičnej činnosti
Zdroj: Výročná správa Skupiny za rok 2010 a 2011
(16 382)
61 680
409 800
598 060
(86 789)
593 693
118 906
119 506
90 169
(102 093)
(111 474)
(91 014)
(981)
(22 777)
(15 987)
613 892
(101 534)
576 861
31.12.2011
31.12.2010
31.12.2009
(1 350 816)
(398 669)
(219 163)
1 242 841
270 209
179 156
(600 090)
(157 397)
(46 478)
3 454
116 440
60 820
(122 328)
(3 086)
(3 350)
3
13 866
136
(11 722)
(8 872)
(26 495)
1 822
485
2 299
-
3 535
20 957
29
(13 729)
(674 565)
21 283
271 271
265 415
5 565
2 087
640
(809 959)
96 140
(440 628)
Strana 79
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
tis. EUR
31.12.2011
31.12.2010
31.12.2009
134 360
-
-
-
-
-
Podriadený dlh vydaný
12 200
2 243
-
Splátky záväzkov z finančného lízingu
(1 251)
(322)
(514)
-
(63 446)
(18)
Peňažné toky z/ (použité vo) finančnej činnosti
145 309
(61 525)
(532)
Čistý prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov
(50 758)
(66 919)
135 701
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka
468 437
512 252
376 449
FINANČNÁ ČINNOSŤ
Príjmy z emitovaných dlhových cenných papierov
Nákup vlastných emitovaných dlhových cenných papierov
Dividendy vyplatené
Vplyv kurzových zmien na držané peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty zahrnuté v skupine majetku držanej za
účelom predaja
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka
Zdroj: Výročná správa Skupiny za rok 2010 a 2011
(11 770)
23 104
102
405 909
405 909
468 437
468 437
512 252
510 783
-
-
1 469
405 909
468 437
512 252
* Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka 2009 nesúhlasí na
zverejnené informácie, pretože boli upravené tak, aby bola zachovaná
konzistencia s rokom 2011
Auditovaný konsolidovaný výkaz zmien vo vlastnom imaní Ručiteľa a jeho konsolidovaného celku k 31.12.2010
a 31.12.2011 (IFRS)
V tis. EUR
Zostatok k 1. januáru 2011
Zisk za účtovné obdobie
Nedeliteľný Rezerva z prepočtu
fond
cudzích mien
Ostatné
rezervy
Nerozdelený
zisk
Vlastné imanie pripadajúce
osobám s podielom na
vlastnom imaní meterskej
spoločnsoti
Základné
imanie
Emisné
ážio
31 540
14 937
10 314
31 728
1 050
639 186
728 755
-
-
-
-
-
44 771
44 771
Nekontrolujúce
Vlastné
podiely imanie celkom
21 864
(4 684)
750 619
40 087
Ostatné položky komplexného výsledku, po zdanení
-
-
-
(14 335)
27 983
-
13 648
(484)
13 164
Zmeny v rezerve z prepočtu z cudzích mien
-
-
-
(14 335)
-
-
(14 335)
(484)
(14 819)
Zmena reálnej hodnoty cenných papierov určených na predaj
-
-
-
-
27 983
-
27 983
Celkový komplexný výsledok za obdobie
-
-
-
(14 335)
27 983
44 771
58 419
Dividendy
-
-
-
-
-
(140 000)
(140 000)
Vplyv úbytkov dcérskych spoločností
-
-
(111)
(860)
-
111
(860)
Zmeny vlastníckeho podielu v dcérskych spoločnostiach, ktorej výsledkom nie je strata
kontroly
Transakcie s vlastníkmi spoločnosti účtované priamo do vlastného imania
-
-
-
-
-
(1)
(1)
-
-
(111)
(860)
-
(139 890)
(140 861)
(5 168)
(192)
1
(191)
27 983
53 251
(140 000)
(1 052)
(141 052)
Prídel do zákonného rezervného fondu
-
-
484
-
Prevod do nerozdeleného zisku
Zostatok k 31. decembru 2011
-
-
-
-
31 540
14 937
10 687
16 533
Základné
imanie
Emisné
ážio
31 540
14 937
10 011
(1 731)
2 267
606 109
663 133
21 359
684 492
-
-
-
-
-
85 380
85 380
272
85 652
Zmeny v rezerve z prepočtu z cudzích mien
-
-
-
33 459
-
-
33 459
1 181
34 640
Zmena reálnej hodnoty cenných papierov určených na predaj
-
-
-
-
(1 368)
-
(1 368)
-
(1 368)
Zabezpečenie peňažných tokov (angl. cash flow hedge):
efektívna časť zmeny reálnej hodnoty
Celkový komplexný výsledok za obdobie
-
-
-
-
11 597
-
11 597
-
11 597
-
-
-
33 459
10 229
85 380
129 068
1 453
130 521
Dividendy
-
-
-
-
-
Vplyv úbytkov dcérskych spoločností
-
-
(97 848)
-
(11 446)
109 294
Transakcie s vlastníkmi spoločnosti účtované priamo do vlastného imania
-
-
(97 848)
-
(11 446)
45 848
Prídel do zákonného rezervného fondu
-
-
98 151
-
-
(98 151)
-
-
-
Prevod do nerozdeleného zisku
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Zostatok k 31. decembru 2010
31 540
14 937
10 314
31 728
1 050
639 186
728 755
21 864
750 619
(2 419)
26 614
(484)
-
-
-
2 419
-
-
-
546 002
646 313
16 505
662 818
Zdroj: Výročná správa Sk upiny za rok 2011
V tis. EUR
Zostatok k 1. januáru 2010
Zisk za účtovné obdobie
Nedeliteľný Rezerva z prepočtu
fond
cudzích mien
Ostatné
rezervy
Nerozdelený
zisk
Vlastné imanie pripadajúce
osobám s podielom na
vlastnom imaní meterskej
spoločnsoti
Nekontrolujúce
Vlastné
podiely imanie celkom
Ostatné položky komplexného výsledku, po zdanení
(63 446)
(63 446)
(63 446)
-
(63 446)
(948)
(948)
(948)
(64 394)
Zdroj: Výročná správa Sk upiny za rok 2011
Strana 80
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
V tis. EUR
Základné
imanie
Emisné
ážio
31 540
14 937
9 795
(17 565)
33 484
-
-
-
-
-
Zmeny v rezerve z prepočtu z cudzích mien
Zotatok k 1. januáru 2009
Zisk za obdobie
Nedeliteľný Rezerva z prepočtu
fond
cudzích mien
Rezerva z
precenenia
Nerozdelený
zisk
465 511
115 575
Vlastné imanie pripadajúce
osobám s podielom na
vlastnom imaní meterskej
spoločnsoti
Nekontrolujúce
podiely
537 702
14 933
Celkom
552 635
115 575
2 057
117 632
15 834
(49)
15 785
Ostatné položky komplexného výsledku, po zdanení
-
-
-
15 834
Zmena reálnej hodnoty cenných papierov určených na predaj
-
-
-
-
(123)
-
(123)
-
(123)
Zabezpečenie peňažných tokov (angl. cash flow hedge): efektívna časť zmeny reálnej
hodnoty
Celkový komplexný výsledok za obdobie
-
-
-
-
(5 855)
-
(5 855)
-
(5 855)
-
-
-
15 834
(5 978)
115 575
125 431
Dividendy
-
-
-
-
-
-
(18)
(18)
Vplyv úbytkov dcérskych spoločností
-
-
(1 070)
-
26 309
-
(291)
4 727
(291)
4 727
Vplyv zmien v majetkových účastiach na nekontrolujúce podiely
-
-
(25 239)
-
-
-
-
-
Transakcie s vlastníkmi, účtované priamo do vlastného imania
-
-
(1 070)
-
Prídel do zákonného rezervného fondu
-
-
1 286
-
-
(1 286)
Prevod do nerozdeleného zisku
-
-
-
-
-
Zostatok k 31. decembru 2009
31 540
14 937
10 011
(1 731)
2 267
(25 239)
2 008
127 439
-
-
26 309
-
4 418
4 418
-
-
-
-
-
-
-
606 109
663 133
21 359
684 492
Zdroj: Výročná správa Sk upiny za rok 2010
Predbežné neauditované finančné informácie Ručiteľa k 30.6.2012 vypracované pre účely tohto prospektu
(IFRS)
Predbežný konsolidovaný výkaz Ručiteľa a jeho konsolidovaného celku o finančnej situácii (IFRS):
Strana 81
J&T FINANCE GROUP, a.s.
tis. EUR
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
PROSPEKT
30.6.2012
30.6.2011
330 365
638 021
Finančný majetok oceňovaný reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát
638 734
768 905
Cenné papiere určené na predaj
926 286
95 440
Finančné nástroje držané do splatnosti
124 132
6 075
Skupina majetku držaná za účelom predaja
63 172
-
Úvery a preddavky poskytnuté bankám
92 060
34 355
2 343 601
2 155 384
Úvery a preddavky poskytnuté zákazníkom
Úvery poskytnuté investičným zoskupeniam (Limited Partnerships)
347 823
261 759
Pohľadávky z obchodného styku a ostatný majetok
498 637
124 778
Pohľadávky zo splatnej dane z príjmu
1 005
3 721
Nehmotný majetok
15 132
43 454
Dlhodobý hmotný majetok
20 529
28 285
529
5 402 005
408
4 160 585
30.6.2012
30.6.2011
6 487
4 717
Odložená daňová pohľadávka
Aktíva celkom
Zdroj: Účtovníctvo ručiteľa
tis. EUR
Finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát
Záväzky súvisiace so skupinou majetku držanou za účelom predaja
Vklady a úvery od bánk
Vklady a úvery od zákazníkov
Emitované dlhopisy
Podriadený dlh
Zaväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
28 346
-
525 482
107 357
3 597 053
2 983 401
233 525
-
89 291
76 989
227 747
318 308
Splatná daň
4 266
665
Rezervy
2 392
38 383
2 265
4 716 854
1 915
3 531 735
Základný kapitál
31 540
31 540
Emisné ážio
14 937
14 937
622 163
562 165
668 640
608 642
16 511
685 151
20 208
628 850
5 402 005
4 160 585
Odložený daňový záväzok
Záväzky celkom
Nerozdelený zisk a ostatné rezervy
Vlastný kapitál pripadajúci osobám s podielom na vlastnom kapitále
materskej spoločnosti
Nekontrolujúce podiely
Vlastný kapitál celkom
Vlastný kapitál a záväzky celkom
Zdroj: Účtovníctvo ručiteľa
Predbežný konsolidovaný výkaz ziskov a strát Ručiteľa a jeho konsolidovaného celku (IFRS):
Strana 82
J&T FINANCE GROUP, a.s.
tis. EUR
Úroky a podobné výnosy
PROSPEKT
1.1. 2012 - 30.6. 2012
1.1. 2011 - 30.6. 2011
117 140
96 775
Úrokové náklady a podobné poplatky
(97 991)
(62 021)
Čistý úrokový výnos
19 149
34 754
Výnosy z poplatkov a provízií
Náklady na poplatky a provízie
14 822
12 375
(5 984)
(2 061)
Čistý výnos z poplatkov a provízií
8 838
10 314
Čistý zisk (strata) z obchodovania
31 553
14 872
Záporný goodwill
Ostatné prevádzkové výnosy
2 206
-
9 188
5 426
Prevádzkové výnosy
42 947
20 298
Osobné náklady
Odpisy a amortizácia
(19 318)
(15 531)
(2 667)
(2 269)
Zníženie hodnoty goodwillu
Zníženie hodnoty hmotného a nehmotného majetku
Rozpustenie/(tvorba) opravných položek na straty z úverov
Ostatné prevádzkové náklady
Prevádzkové náklady
-
-
(424)
(17)
(5 441)
1 419
(23 183)
(44 318)
(51 033)
(60 716)
Zisk (strata) pred zdanením
19 901
4 650
Daň z príjmu
(8 813)
11 088
10
4 660
Zisk za obdobie
Připadajúci na:
Osoby s podielom na vlastnom kapitále materskej spoločnosti
Nekontrolujúce podiely
Celkom
Zdroj: Účtovníctvo ručiteľa
11 172
6 504
(84)
11 088
(1 844)
4 660
Ručiteľ nie je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky
povinný zostavovať štvrťročnú ani polročnú účtovnú závierku. Ručiteľ žiadnu štvrťročnú ani polročnú účtovnú
závierku v rozsahu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky vo
vzťahu k rokom 2012 a 2013 nezostavil ani dobrovoľne, ani žiadnu takúto účtovnú závierku nezverejnil.
Ručiteľ má povinnosť v zmysle ust. § 17 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zákon o účtovníctve“) zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2012 najneskôr
do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, a uložiť ju do zbierky listín
obchodného registra do jedného roka od skončenia účtovného obdobia.
Ručiteľ nemá povinnosť v zmysle ust. § 34 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o burze CP“) zverejniť ročnú finančnú správu najneskôr do štyroch
mesiacov po uplynutí účtovného obdobia, nakoľko nemá žiadne cenné papiere prijaté na obchodovanie na
žiadnom regulovanom trhu.
5.13.
Súdne a arbitrážne konania
K Dátumu vyhotovenia tohto Prospektu a v predchádzajúcich dvanástich (12) mesiacoch nebol Ručiteľ
účastníkom žiadneho súdneho sporu ani rozhodcovského konania, ktoré by mohlo mať alebo malo významný
vplyv na finančnú situáciu alebo ziskovosť Ručiteľa alebo Skupiny.
K Dátumu vyhotovenia tohto Prospektu nie sú vedené žiadne obchodné spory, ktoré by mohli ohroziť alebo
značne nepriaznivo ovplyvniť hospodársky výsledok Ručiteľa. Ručiteľ si nie je vedomý žiadnych takých
nevyriešených sporov.
5.14.
Významná zmena finančnej alebo obchodnej situácie Ručiteľa
Strana 83
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
V období od poslednej auditovanej účtovnej uzávierky Ručiteľa zostavenej ku dňu 31.12.2011 do dátumu
vyhotovenia tohto Prospektu nedošlo k žiadnej negatívnej zmene vo finančnej alebo obchodnej situácii Ručiteľa,
ktorá by mala významný nepriaznivý dopad na finančnú situáciu, obchodnú situáciu, budúce prevádzkové
výsledky, peňažné toky či celkové vyhliadky Ručiteľa.
5.15.
Dodatočné informácie
Základné imanie:
Základné imanie Ručiteľa činí 31 540 000 EUR. Základné imanie je
rozvrhnuté na 19 000 kmeňových akcií, znejúcich na meno, v listinnej
podobe, o menovitej hodnote jednej akcie 1 660 EUR, čísla akcií 2009/119000, ktoré sú ku dňu vyhotovenia tohto Prospektu nahradené 1 hromadnou
listinnou akciou série 2009/1-19000, dátum emisie 10.02.2009.
Upísané základné imanie bolo v plnej výške splatené.
Zakladateľská zmluva a stanovy:
Ručiteľ bol založený na základe zakladateľskej zmluvy zo dňa 07.02.1995
spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 13/1995, NZ 14/1995. Posledné
znenie stanov Ručiteľa bolo schválené valným zhromaždením Ručiteľa dňa
30.09.2011.
Predmet činnosti:
Ručiteľ je právnickou osobou založenou za účelom podnikania. Predmet
podnikania Ručiteľa je uvedený v čl. II Stanov Ručiteľa (zoznam predmetu
podnikania viď kapitola 5.6. „Prehľad podnikateľskej činnosti“ tohto
Prospektu).
5.16.
Významné zmluvy
Ručiteľ v rámci svojej podnikateľskej činnosti uzatvára rad zmluvných vzťahov. Ide najmä o vzťahy
vyplývajúce z predmetu jeho podnikateľskej činnosti. Ďalej sa jedná o vzťahy súvisiace so zabezpečením jeho
prevádzky, bezpečnosti, obmedzenia rizík, využívaním externých špecialistov či poradcov a pod. Žiadna z týchto
zmlúv nemôže viest ku vzniku záväzku alebo nároku voči Ručiteľovi, ktorý by bol podstatný pre schopnosť
Ručiteľa plniť záväzky z Dlhopisov.
Nižšie Ručiteľ uvádza zmluvné vzťahy, ktoré môžu byť z hľadiska Ručiteľa považované za významné.
(a)
Ručiteľ uzavrel dňa 18.06.2012 zmluvu o pôžičke so spoločnosťou zo Skupiny, na základe ktorej sa
Ručiteľ ako veriteľ zaviazal poskytnúť tejto spoločnosti ako dlžníkovi finančné prostriedky až do výšky
448 000 000 Kč. Splatnosť úveru nastáva dňa 18.06.2013.
(b)
Ručiteľ uzavrel dňa 28.06.2012 zmluvu o pôžičke so spoločnosťou zo Skupiny, na základe ktorej sa
Ručiteľ ako veriteľ zaviazal poskytnúť tejto spoločnosti ako dlžníkovi finančné prostriedky až do výšky
170 000 000 Kč. Splatnosť úveru nastáva dňa 28.06.2013.
(c)
Dňa 25.06.2007 Ručiteľ emitoval podriadené dlhopisy v celkovej výške 50 000 000 EUR so splatnosťou
v roku 2022. Veritelia sú zahraničné subjekty.
(d)
Dňa 20.06.2007 Ručiteľ uzavrel zmluvu o pôžičke so spoločnosťou zo Skupiny, na základe ktorej sa
Ručiteľ ako veriteľ zaviazal poskytnúť tejto spoločnosti finančné prostriedky do výšky 50 000 000 EUR.
Splatnosť úveru je dňa 28.06.2022.
(e)
Dňa 18.06.2012 sa Ručiteľ ako vystaviteľ zmenky v prospech českej právnickej osoby zaviazal uhradiť
finančnú čiastku vo výške 477 120 000 Kč dňa 18.06.2013.
(f)
Dňa 28.06.2012 sa Ručiteľ ako vystaviteľ zmenky v prospech českej právnickej osoby zaviazal uhradiť
finančnú čiastku vo výške 181 050 000 Kč dňa 28.06.2013.
(g)
Dňa 15.12.2011 Ručiteľ v pozícii dlžníka uzavrel zmluvu o úvere s právnickou osobou, na základe ktorej
Ručiteľ ako dlžník môže čerpať finančné prostriedky až do výšky 33 096 308 EUR. K 31.12.2012 činí
čerpaná a doposiaľ nesplatená čiastka úveru vrátane úrokov 33 477 429 EUR. Splatnosť úveru nastáva
dňa 31.10.2013.
(h)
Dňa 14.12.2011 Ručiteľ v pozícii dlžníka uzavrel zmluvu o pôžičke so spoločnosťou zo Skupiny, na
základe ktorej Ručiteľ ako dlžník môže čerpať finančné prostriedky až do výšky 450 000 000 EUR.
K 31.12.2012 činí čerpaná a doposiaľ nesplatená čiastka úveru vrátane úrokov 454 078 101 EUR.
Splatnosť úveru nastáva dňa 14.12.2013.
Strana 84
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
(i)
Dňa 07.11.2012 uzavrel Ručiteľ v pozícii dlžníka zmluvu o úvere s bankou, na základe ktorej Ručiteľ
môže čerpať finančné prostriedky do výšky 25 000 000 EUR. K 31.12.2012 činí čerpaná a doposiaľ
nesplatená čiastka úveru vrátane úrokov 25 140 972 EUR. Úver je splatný dňa 07.11.2013.
(j)
V rámci Skupiny uzavrel Ručiteľ dňa 09.11.2012 zmluvu o úvere so spoločnosťou zo Skupiny, na
základe ktorej sa Ručiteľ ako veriteľ zaviazal poskytnúť tejto spoločnosti ako dlžníkovi finančné
prostriedky až do výšky 24 200 000 EUR. Splatnosť úveru nastáva dňa 08.11.2013.
(k)
Dňa 01.03.2012 Ručiteľ v pozícii dlžníka uzavrel zmluvu o pôžičke so spoločnosťou zo Skupiny, na
základe ktorej Ručiteľ ako dlžník môže čerpať finančné prostriedky do výšky 99 995 000 EUR.
K 31.12.2012 činí čerpaná a doposiaľ nesplatená čiastka úveru vrátane úrokov 120 678 212 EUR.
Splatnosť úveru nastáva dňa 07.09.2013.
(l)
V rámci Skupiny uzavrel Ručiteľ dňa 01.03.2012 zmluvu o úvere so spoločnosťou zo Skupiny, na
základe ktorej sa Ručiteľ ako veriteľ zaviazal poskytnúť tejto spoločnosti ako dlžníkovi finančné
prostriedky do výšky 100 000 000 EUR. Splatnosť úveru nastáva dňa 07.09.2013.
(m)
Dňa 02.05.2012 Ručiteľ uzavrel zmluvu o pôžičke s právnickou osobou, na základe ktorej sa Ručiteľ ako
veriteľ zaviazal poskytnúť tejto spoločnosti finančné prostriedky do výšky 100 000 000 EUR. V zmysle
dohody medzi Ručiteľom, dlžníkom a J&T BANKA, a.s. zo dňa 12.12.2012, časť pôžičky vo výške
60 000 000 EUR poskytne dlžníkovi J&T BANKA, a.s. a zvyšnú časť vo výške 40 000 000 EUR má
záväzok poskytnúť dlžníkovi Ručiteľ. Splatnosť úveru je dňa 31.03.2016.
(n)
Ručiteľ vystavil ručiteľské prehlásenia, na základe ktorých sa zaviazal v pozícii ručiteľa uhradiť záväzky
príslušného dlžníka v prípade, kedy ich neuhradí sám dlžník. Dlžníkmi sú najčastejšie spoločnosti zo
Skupiny a jedná sa o záruky materskej spoločnosti za záväzky dcérskych spoločností a spoločností
patriacich do Skupiny. Celková suma vydaných záruk Ručiteľa za záväzky dlžníkov k 31.12.2012 činí
838 mil. EUR.
Strana 85
J&T FINANCE GROUP, a.s.
5.17.
PROSPEKT
Ručiteľské vyhlásenie
RUČITEĽSKÉ VYHLÁSENIE
vo vzťahu ku
J&T Global Finance III, s.r.o. ako Emitentovi
Dlhopisov v celkovej menovitej hodnote do 100 000 000 EUR
ISIN: SK4120009242 , splatných 21.06.2016
S ohľadom na:
(A)
J&T Global Finance III, s.r.o., so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská
republika, spoločnosť založená a existujúca podľa slovenského práva, zapísaná v Obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 88778/B, IČO:
47 101 181, zastúpená Milošom Badidom, konateľom spoločnosti a Romanom Floriánom,
konateľom spoločnosti (ďalej len „Emitent“), sa rozhodla vydať dlhopisy v celkovej menovitej
hodnote do 100 000 000 EUR, v menovitej hodnote jedného dlhopisu vo výške 1000 EUR, splatné
21.06.2016, ISIN: SK4120009242 (ďalej len „Dlhopisy“ alebo „Emisia“). Dlhopisy budú vydané
v súlade s podmienkami stanovenými v Prospekte schválenom Národnou bankou Slovenska (ďalej
len „podmienky Emisie Dlhopisov“);
(B)
Keďže Emitent je 100% dcérskou spoločnosťou spoločnosti J&T FINANCE GROUP, a.s., so
sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 391 087, zapísanej
v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 802/B (ďalej
len „Ručiteľ“), je v záujme Ručiteľa, aby Emisia bola úspešne zrealizovaná.
(C)
Ručiteľ chce zabezpečiť Emisiu prostredníctvom svojho ručiteľského vyhlásenia (ďalej len
„Ručiteľské vyhlásenie“).
Ručiteľ sa zaväzuje ručiť podľa tohto
RUČITEĽSKÉHO VYHLÁSENIA
nasledovne:
1.
RUČITEĽSKÉ VYHLÁSENIE RUČITEĽA
1.1.
Ručiteľ týmto nepodmienene vyhlasuje a zaväzuje sa podľa ustanovenia § 303 zákona č. 513/1991
Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších zákonov (ďalej len „Obchodný zákonník“) v prospech
každého majiteľa dlhopisu (ďalej len „Majiteľ dlhopisu“), že v prípade, ak Emitent nesplní záväzok
zaplatiť Zabezpečené záväzky (ako sú definované nižšie), uspokojí na základe písomnej žiadosti
Majiteľa dlhopisu doručenej Ručiteľovi alebo Administrátorovi (ako je definovaný v Prospekte)
nepodmienene, bezodkladne a v celej sume záväzok Emitenta voči Majiteľovi dlhopisu namiesto
Emitenta. Ustanovenie § 306 ods. 1 Obchodného zákonníka sa nepoužije, výzva Emitentovi na
splnenie jeho splatného peňažného záväzku vyplývajúceho z Dlhopisov nie je podmienkou na výkon
práv Majiteľa dlhopisu podľa tohto Ručiteľského vyhlásenia.
1.2.
Na účely tohto Ručiteľského vyhlásenia sa „Zabezpečenými záväzkami“ rozumejú (i) peňažné
záväzky Emitenta voči Majiteľom dlhopisov vyplývajúce z Dlhopisov (zahrňujúce peňažný záväzok
zaplatiť nominálnu (menovitú) hodnotu Dlhopisov a/alebo naakumulovaný a nesplatený úrokový
výnos (ako je definovaný v Prospekte) Dlhopisov, alebo iné peňažné záväzky Emitenta voči
Majiteľovi dlhopisu vyplývajúce z Dlhopisov; (ii) akékoľvek možné peňažné záväzky Emitenta voči
Majiteľom dlhopisov vzniknuté v dôsledku neplatnosti a/alebo zániku Dlhopisov (vrátane
akýchkoľvek záväzkov vznikajúcich z bezdôvodného obohatenia).
2.
PODMIENKY RUČITEĽSKÉHO VYHLÁSENIA
2.1
Toto Ručiteľské vyhlásenie bude platné a účinné až do úplného splnenia a uspokojenia všetkých
Zabezpečených záväzkov.
2.2
Záväzky Ručiteľa vyplývajúce z tohto Ručiteľského vyhlásenia predstavujú priame, všeobecné,
nezabezpečené, nepodmienené a nepodriadené záväzky Ručiteľa, ktoré sú a budú čo do poradia
Strana 86
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
svojho uspokojenia rovnocenné, ako medzi sebou navzájom, tak aj rovnocenné voči všetkým ďalším
súčasným i budúcim nepodriadeným a nezabezpečeným záväzkom Ručiteľa, s výnimkou tých
záväzkov Ručiteľa, pri ktorých stanoví inak kogentné ustanovenie právnych predpisov.
3.
3.1
PODMIENKY A PROSPEKT
Ručiteľ týmto potvrdzuje, že je oboznámený s podmienkami Emisie Dlhopisov a Prospektom a berie
na vedomie, že všetky peňažné záväzky Emitenta voči Majiteľom dlhopisov vyplývajúce z Dlhopisov
spadajú pod Zabezpečené záväzky podľa tohto Ručiteľského vyhlásenia.
4.
PLATBY
4.1
Všetky platby Ručiteľa urobené na základe tohto Ručiteľského vyhlásenia sa vykonajú rovnakým
spôsobom ako platby vykonané Emitentom Majiteľom dlhopisov podľa Prospektu. Všetky platby
vykonané Ručiteľom namiesto Emitenta na základe tohto Ručiteľského vyhlásenia budú vykonané
bez akýchkoľvek ďalších zrážok a/alebo daní, akoby túto povinnosť vykonal Emitent riadne a
bezodkladne.
5.
VYHLÁSENIE
5.1
Ručiteľ týmto vyhlasuje a zaručuje Majiteľom dlhopisov odo dňa účinnosti tohto Ručiteľského
vyhlásenia až do úplného uspokojenia všetkých Zabezpečených záväzkov, že je oprávnený platne
vystaviť toto Ručiteľské vyhlásenie, vykonávať práva a plniť tieto vyhlásenia.
5.2
Ku dňu podpisu tohto Ručiteľského vyhlásenia ďalej Ručiteľ vyhlasuje a zaručuje Majiteľom
dlhopisov, že má všetky nevyhnutné oprávnenia a kompetencie na vydanie tohto Ručiteľského
vyhlásenia.
5.3
Ku dňu podpisu tohto Ručiteľského vyhlásenia Ručiteľ vyhlasuje a zaručuje, že obdržal všetky
korporátne a iné súhlasy (ak ich je treba), ktoré sú potrebné na vystavenie tohto Ručiteľského
vyhlásenia a k uspokojeniu záväzkov stanovených v tomto Ručiteľskom vyhlásení.
6.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
6.1
Toto Ručiteľské vyhlásenie sa bude riadiť a bude vykladané v súlade s právom Slovenskej republiky,
najmä v súlade s ustanovením § 303 a nasl. Obchodného zákonníka. Akýkoľvek stret zákonných a
iných ustanovení alebo inej právnej úpravy ako právnej úpravy Slovenskej republiky, ktorý by
zapríčinil použitie inej právnej úpravy ako právnej úpravy Slovenskej republiky, je bez právnych
účinkov.
6.2
Ak vznikne akýkoľvek spor v súvislosti s týmto Ručiteľským vyhlásením, vrátane otázok týkajúcich
sa jeho existencie, platnosti alebo ukončenia, bude takýto spor predložený a s konečnou platnosťou
riešený slovenskými súdmi.
Ak bude alebo sa stane akékoľvek ustanovenie tohto Ručiteľského vyhlásenia nezákonným,
neplatným nebo nevynútiteľným, či už celé alebo iba jeho časť, podľa práva akéhokoľvek právneho
poriadku alebo na základe zmeny zákona alebo iných právnych predpisov, takéto ustanovenie alebo
jeho časť nebude považované za súčasť tohto Ručiteľského vyhlásenia, ale platnosť, účinnosť a
vymáhateľnosť ostatných ustanovení tohto Ručiteľského vyhlásenia (vrátane práva iného právneho
poriadku) nebude týmto akokoľvek ovplyvnená alebo znížená.
Ručiteľ potvrdzuje, že toto Ručiteľské vyhlásenie je urobené na základe slobodnej a vážnej vôle, na dôkaz
čoho pripája svoj podpis.
6.3
J&T FINANCE GROUP, a.s.
Meno:
Funkcia:
Dátum:
Miesto:
Meno:
Funkcia:
Dátum:
Miesto:
Podpísaný originál vyššie uvedeného ručiteľského vyhlásenia Ručiteľa je uvedený v prílohe č. 4 tohto Prospektu.
Emitent s uvedeným ručiteľským vyhlásením Ručiteľa súhlasí a akceptuje ho.
Strana 87
J&T FINANCE GROUP, a.s.
5.18.
PROSPEKT
Informácie tretej strany a vyhlásenie znalcov
Zdroje informácií:
•
Česká národná banka http://www.cnb.cz/ - informácie z tohto zdroja sú použité na strane 62 tohto
Prospektu;
•
Národná banka Slovenska http://www.nbs.sk/ - informácie z tohto zdroja sú použité na strane 62 tohto
Prospektu;
•
Burza cenných papierov Praha http://www.bcpp.cz - informácie z tohto zdroja sú použité na stranách 63
tohto Prospektu;
•
Burza cenných papierov v Bratislave http://www.bsse.sk - informácie z tohto zdroja sú použité na
stranách 63 tohto Prospektu;
Emitent potvrdzuje, že vyššie uvedené informácie pochádzajúce od tretej strany, boli reprodukované a podľa
vedomia Emitenta a v miere, v ktorej je schopný to zistiť z informácií zverejnených touto treťou stranou, neboli
vynechané žiadne skutočnosti, kvôli ktorým by reprodukované informácie boli nepresné alebo zavádzajúce.
Emitent vyhlasuje, že v kapitole Prospektu – Údaje o Ručiteľovi a zárukách neboli použité vyhlásenia alebo
správy pripisované určitej osobe ako znalcovi
5.19.
Dokumenty k nahliadnutiu
Počas platnosti tohto Prospektu je možné podľa potreby nahliadnuť v sídle Emitenta, t.j. na adrese Dvořákovo
nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, alebo v sídle Ručiteľa, t.j. na adrese Bratislava, Dvořákovo
nábrežie 8, Bratislava 811 02, Slovenská republika, do nasledovných dokumentov (alebo ich fotokópií):
a)
zakladateľská listina Emitenta a zakladateľská zmluva Ručiteľa;
b) stanovy Ručiteľa;
c)
správy, listiny a ostatné dokumenty, ktorých akákoľvek časť je súčasťou Prospektu alebo je v ňom
uvedený na ne odkaz; historické finančné údaje Ručiteľa za každý z dvoch finančných rokov
predchádzajúcich zverejneniu Prospektu (auditované finančné výkazy Ručiteľa k 31.12.2011
a k 31.12.2010) a neauditované finančné informácie Ručiteľa a jeho konsolidovaného celku
k 30.06.2012;
d) neauditovaná vstupná súvaha Emitenta podľa IFRS a účtovné výkazy Emitenta k 24.05.2013 podľa
IFRS;
e)
Ručiteľské vyhlásenie.
Do dokumentov uvedených pod písmenami a) a b), výročných správ, správ audítora a správ o vzťahoch medzi
prepojenými osobami týkajúcich sa Ručiteľa je možné nahliadnuť v zbierke listín vedenej Okresným súdom
v Bratislave I, ktorá je súčasťou slovenského obchodného registra a je verejne prístupná.
Úplné znenie výročných správ Skupiny za roky 2010 a 2011 obsahujúcich auditované konsolidované ročné
účtovné závierky Ručiteľa a jeho konsolidovaného celku, vrátane príloh a audítorského výroku k 31.12.2010
a k 31.12.2011 a neauditované finančné informácie Ručiteľa a jeho konsolidovaného celku k 30.06.2012 a
vstupná súvaha Emitenta (neauditovaná) a účtovné výkazy Emitenta k 24.05.2013 podľa IFRS (neauditované)
budú rovnako spoločne s ďalšími dokumentmi, na ktoré sa tento Prospekt odvoláva, počas doby, kedy zostane
Emisia dlhopisov nesplatená, na požiadanie bezplatne k nahliadnutiu v bežnej pracovnej dobe v sídle Emitenta a
Ručiteľa.
Strana 88
,l&'I
F-IN,1NCE GROUP. u.s.
6,
UDAJE O CENNOM PAPIERI
6.1. Zodpovednd osoby
6.1,1 Osoby zodpovednd z8 inform{cie
PROSPEKT
uveden6
v
krpitole Prospektu - Udaje o cennom papieri, rko aj
v celom Prosp€kte
Osobou zodpovednou za informeaie uvedend v kapitole Prospektu - Udaje o cennom papieri, ako aj za cel.!
Prospekt je Emitent - spolodnost'J&T Global Finance III, s.r.o., so sidlom Dvoidkovo n6breiie 8, 8ll 02
Bratislav4 Slovensk6 republika , ICO: 471 01 1 81, zapfsan6 v Obchodnom registri Okresndho sridu Bratislava l,
oddiel: Sro, vloZka d.: 88778/8, v ktorej mene konajLi Mgr. Miloi Badida a Ing. Roman Flori6n, CFA, konatelia.
V Bratislave,
dia 03 O€ 2O/'3
J&T Global Finance III, s.r.o.
lng, Roman Flori6n, CFA
lonatel'J&7 Global Finance IIl, s.r.o,
6.1.2
konatel J&T Global Finance III, s.r.o
PrehldsenieEmitenta
Emitent prehlasuje. Ze pri \,ynaloz€ni vsetkej primeranej starostlivosti sri podl'a jeho najlepsieho vedomia tdaje
obsiahnute v kapitole Prospektu - Udaje o cennom papieri, alo aj v celom Prospekte v srilade so skutodnostbu a
Ze v iom neboli zamldand Ziadne skutodnosti, ktord by mohli ovplyvnit' alebo zmenit'ich qiznam.
V Bratislave,
dia C) j OC 2O{3
J&T Global Finance trI, s.r.o.
Mgr.,/!liloS Badida
konateU&T Globql Finance III. s.r.o,
Ing, Roman Flori6n, CFA
konatel J&T Global Finance III, s.r.o.
Strara 89
J&T FINANCE GROUP, a.s.
6.2.
PROSPEKT
Rizikové faktory
Údaje o rizikových faktoroch identifikovaných vo vzťahu k Dlhopisom sú uvedené v kapitole 3. „Rizikové
faktory“.
6.3.
Kľúčové informácie
Emitent poveril na základe zmluvy o zabezpečení vydania tuzemskej emisie dlhopisov spoločnosť J&T IB and
Capital Markets, a.s., organizačná zložka, so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava 811 02, IČO: 46 588
345, ako Aranžéra činnosťou spojenou s prípravou a zabezpečením vydania Dlhopisov (táto spoločnosť
vykonáva činnosť v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 písm. f) Zákona o cenných papieroch). Emitent ďalej na
základe zmluvy o zabezpečení umiestnenia dlhopisov zo dňa 13.05.2013 poveril spoločnosť J&T BANKA, a.s.,
so sídlom Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 18600, Česká republika, IČO: 471 15 378, pôsobiacu v Slovenskej
republike prostredníctvom svojej pobočky J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Dvořákovo
nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 964 693, zapísanej v obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1320/B, ako Hlavného manažéra ponuky Dlhopisov činnosťou spojenou
so zabezpečením umiestnenia Dlhopisov. Okrem toho Emitent tiež poveril spoločnosť J&T BANKA, a.s.
činnosťami kotačného agenta v súvislosti s prijatím Dlhopisov na voľný trh BCPB.
6.3.1
Záujmy fyzických a právnických osôb zainteresovaných na Emisii/ponuke
Ku dňu vyhotovenia Prospektu Emitentovi nie je známy žiadny záujem akejkoľvek fyzickej alebo právnickej
osoby zúčastnenej na Emisii, ktorý by bol podstatný pre Emisiu/ponuku.
6.3.2
Dôvody ponuky a použitie výnosov
Čistý výťažok emisie Dlhopisov bude po zaplatení všetkých odmien, nákladov a výdavkov v súvislosti s emisiou
(týkajúcich sa najmä vypracovania Prospektu a súvisiacich služieb, schválenia Prospektu, pridelenia ISIN,
vydania Dlhopisov na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu BCPB a iných odborných činností (odmeny,
náklady a výdavky spolu v odhadovanej výške okolo 2,0 miliónov EUR) použitý na financovanie spoločností v
Skupine či Ručiteľa prostredníctvom pôžičky. Emitent očakáva, že peňažné prostriedky budú použité najmä na
(i) financovanie aktivít prostredníctvom private equity, mezaninového a juniorného financovania, (ii)
refinancovanie existujúcich úročených zdrojov.
6.4.
Popis cenných papierov ponúkaných a prijímaných na obchodovanie a ďalšie podmienky Emisie
Dlhopisov
6.4.1
Právne predpisy upravujúce vydanie Dlhopisov
Vydanie Dlhopisov sa riadi platnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 530/1990 Zb., o dlhopisoch, v
znení neskorších predpisov a Nariadením Komisie (ES) č. 809/2004, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho
parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokiaľ ide o údaje obsiahnuté v prospektoch a o ich formát, uvádzanie odkazov
a zverejňovanie týchto prospektov a zverejňovanie reklám a predpisy jednotlivých regulovaných trhov cenných
papierov, na ktorých má byť príslušná Emisia Dlhopisov prijatá k obchodovaniu.
6.4.2
Emitent Dlhopisov
Emitentom Dlhopisov je spoločnosť J&T Global Finance III, s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 471 011 81, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 88778/B. O vydaní emisie Dlhopisov rozhodli konatelia Emitenta dňa
16.05.2013.
6.4.3
Druh cenného papiera, názov, celková Menovitá hodnota a emisný kurz
Druhom cenného papiera je Dlhopis. Názov Dlhopisu je Dlhopis JTFG III 6,00/16. Celková menovitá hodnota
Emisie a teda aj najvyššia suma Menovitých hodnôt vydávaných Dlhopisov bude 100 000 000 EUR. Mena
emisie je euro. Emisný kurz všetkých Dlhopisov vydaných k Dátumu vydania Dlhopisov bol stanovený na 100%
Menovitej hodnoty Dlhopisu (ďalej len „Emisný kurz“). Emisný kurz ku každému ďalšiemu dňu počas lehoty
na upisovanie Dlhopisov (primárneho predaja) sa zvyšuje o zodpovedajúci alikvotný úrokový výnos s použitím
BCK – štandardu 30E/360, kde jeden rok má 360 dní rozdelených do 12 mesiacov s 30 dňami, podľa
nasledovného vzorca:
Strana 90
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
Emisný kurz (v % z menovitej hodnoty) = Emisný kurz k Dátumu vydania Dlhopisov + Pomerná časť úroku
(v%)
kde,
Emisný kurz k Dátumu vydania Dlhopisov = 100%
Pomerná časť úroku v % = ročný výnos v % / 360* (počet dní od Dátumu vydania Dlhopisov do dňa upísania
(predaja) Dlhopisu)
6.4.4
Podoba, forma a spôsob vydania Dlhopisov
Dlhopisy majú podobu zaknihovaného cenného papiera evidovaného v evidencii podľa § 10 ods. 4 písm. a)
Zákona o cenných papieroch v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a. s., so sídlom ul. 29. augusta l/A,
814 80 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 338 976, zapísanom v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 493/B, alebo v akejkoľvek inej zákonom uznanej evidencii cenných
papierov (ďalej len „CDCP“), vo forme na doručiteľa v zmysle Zákona o cenných papieroch a budú vydané v
menovitej hodnote každého z Dlhopisov 1 000 EUR (ďalej len „Menovitá hodnota Dlhopisov“), v počte
100 000 kusov. Dlhopisy budú vydané výhradne v eurách. ISIN Dlhopisov je SK4120009242 séria 01.
K Dlhopisom sa viažu všetky práva v zmysle Zákona o dlhopisoch, pokiaľ nie je nižšie uvedené inak. K
Dlhopisom sa neviažu žiadne predkupné, ani výmenné práva. S Dlhopismi sa pre Majiteľov Dlhopisov neviažu
žiadne ďalšie výhody. Emitent podá žiadosť na Burzu o prijatie Dlhopisov na jej regulovaný voľný trh.
6.4.5
Prevoditeľnosť
Prevoditeľnosť Dlhopisov nie je obmedzená, avšak pokiaľ to nebude odporovať platným a účinným právnym
predpisom, môžu byť v súlade s kapitolou 6.4.13.3 Prospektu prevody Dlhopisov v CDCP pozastavené
počínajúc dňom bezprostredne nasledujúcim po Rozhodnom dni (ako je tento pojem definovaný nižšie). K
prevodu Dlhopisov dochádza registráciou prevodu vykonaného CDCP alebo členom CDCP alebo osobou, ktorá
eviduje Majiteľa Dlhopisov pre Dlhopisy, ktoré sú evidované na držiteľskom účte, ktorý pre túto osobu vedie
CDCP. Spoločný zástupca Majiteľov Dlhopisov nebol ustanovený. Pred podaním žiadosti o schválenie
Prospektu cenného papiera do Národnej banky Slovenska neboli Dlhopisy prijaté na kótovaný alebo iný trh
žiadnej burzy cenných papierov, ani sa s nimi neobchodovalo na žiadnom zahraničnom regulovanom verejnom
trhu.
6.4.6
Majitelia Dlhopisov
Majiteľmi Dlhopisov sú osoby, ktoré sú evidované ako majitelia Dlhopisov na účte majiteľa vedenom CDCP
alebo na účte majiteľa vedenom členom CDCP alebo ktoré budú ako majitelia Dlhopisov evidované osobou,
ktorej CDCP vedie držiteľský účet, ak sú tieto Dlhopisy evidované na tomto držiteľskom účte (ďalej len
„Majitelia Dlhopisov“, pričom tento pojem zahŕňa aj jedného „Majiteľa Dlhopisov“). Ak sú niektoré Dlhopisy
evidované na držiteľskom účte vedenom CDCP, potom si Emitent vyhradzuje právo spoľahnúť sa na oprávnenie
každej osoby, ktorá eviduje Majiteľa Dlhopisov pre Dlhopisy, ktoré sú evidované na držiteľskom účte, ktorý pre
túto osobu vedie CDCP, v plnom rozsahu zastupovať (priamo alebo nepriamo) Majiteľa Dlhopisov a vykonávať
voči Emitentovi na účet Majiteľa Dlhopisov všetky právne úkony (či už v jeho mene alebo vo vlastnom mene) v
súvislosti s Dlhopismi, akoby táto osoba bola ich majiteľom. Pokiaľ zákon alebo rozhodnutie súdu doručené
Emitentovi na adresu Určenej prevádzkarne nestanoví inak, budú Emitent a Administrátor pokladať každého
Majiteľa Dlhopisov za jeho oprávneného majiteľa vo všetkých ohľadoch a vyplácať mu platby v súlade s týmto
Prospektom. Osoby, ktoré budú Majiteľmi Dlhopisov a ktoré nebudú z akéhokoľvek dôvodu zapísané
v evidencii CDCP, sú povinné o tejto skutočnosti a o titule nadobudnutia Dlhopisov bez zbytočného odkladu
informovať Emitenta, a to prostredníctvom oznámenia doručeného do Určenej prevádzkarne.
6.4.7
Rating
Ani Emitentovi, ani Ručiteľovi a Dlhopisom nebol udelený rating žiadnou ratingovou agentúrou, ani sa
neočakáva, že pre účely tejto Emisie bude rating udelený.
6.4.8
Status záväzkov Emitenta
Záväzky z Dlhopisov zakladajú priame, všeobecné, s výnimkou Ručiteľského vyhlásenia nezabezpečené,
nepodmienené a nepodriadené záväzky Emitenta, ktoré sú vzájomne rovnocenné (pari passu) a budú vždy
postavené čo do poradia svojho uspokojovania rovnocenne (pari passu) medzi sebou navzájom a aspoň
rovnocenne (pari passu) voči všetkým ďalším súčasným a budúcim priamym, všeobecným, nezabezpečeným
alebo zabezpečeným obdobným spôsobom, nepodmieneným a nepodriadeným záväzkom Emitenta, s výnimkou
tých záväzkov Emitenta, o ktorých tak ustanoví kogentné ustanovenie právnych predpisov. Emitent sa zaväzuje
zaobchádzať za rovnakých podmienok so všetkými Majiteľmi Dlhopisov rovnako.
Strana 91
J&T FINANCE GROUP, a.s.
6.4.9
PROSPEKT
Vyhlásenie a záväzok Emitenta
Emitent týmto vyhlasuje, že dlhuje Menovitú hodnotu Dlhopisov Majiteľom Dlhopisov a zaväzuje sa im splatiť
Menovitú hodnotu Dlhopisov a úrokové výnosy v súlade s týmto Prospektom.
6.4.10
Negatívne záväzky
Emitent sa zaväzuje, že do doby splnenia všetkých svojich platobných záväzkov vyplývajúcich z Dlhopisov
vydaných a doposiaľ nesplatených v súlade s týmto Prospektom nezriadi ani neumožní zriadenie žiadneho
zabezpečenia akýchkoľvek svojich záväzkov záložným alebo inými obdobnými právami tretích osôb, ktoré by
obmedzili práva Emitenta k jeho súčasnému alebo budúcemu majetku alebo príjmom, pokiaľ najneskôr súčasne
so zriadením takýchto záložných práv alebo iných obdobných práv tretích osôb nezabezpečí, aby jeho záväzky
vyplývajúce z Dlhopisov boli zabezpečené rovnocenne s takto zabezpečovanými záväzkami.
Vyššie uvedené sa nevzťahuje na:
(a) akékoľvek záložné alebo iné obdobné práva tretích osôb, ktoré by obmedzili práva Emitenta k jeho
súčasnému alebo budúcemu majetku alebo príjmom, ktoré sú predmetom takýchto záložných alebo
iných obdobných práv a ktorých úhrnná hodnota nepresahuje 10 000 000 EUR (slovom: desať miliónov
euro); alebo
(b) akékoľvek záložné alebo iné obdobné práva tretích osôb, aké sa obvykle poskytujú v rámci
podnikateľskej činnosti vykonávanej Emitentom alebo zriadené v súvislosti s obvyklými bankovými
operáciami Emitenta; alebo
(c) akékoľvek záložné alebo iné obdobné práva tretích osôb (existujúce alebo budúce) vyplývajúce zo
zmluvných dojednaní Emitenta existujúcich k Dátumu vydania Dlhopisov alebo ktoré sa týkajú majetku
alebo aktív Emitenta, ktoré sú založené alebo použité ako zábezpeka v čase vyhotovenia Prospektu;
alebo
(d) akékoľvek záložné alebo iné obdobné práva, ktoré viaznu na obchodnom majetku Emitenta v dobe jeho
nadobudnutia, alebo za účelom zabezpečenia záväzkov Emitenta vzniknutých výhradne v súvislosti
s obstaraním takéhoto majetku alebo aktív alebo ich častí (okrem iného v súvislosti s nadobudnutím
nových majetkových účastí na iných osobách), alebo
(e) akékoľvek záložné alebo iné obdobné práva tretích osôb, vyplývajúce zo zákona alebo vzniknuté na
základe súdneho alebo správneho rozhodnutia.
Pre účely tohto Prospektu znamenajú „Záväzky“ záväzky Emitenta zaplatiť akékoľvek dlžné čiastky a ďalej
ručiteľské záväzky Emitenta prevzaté za záväzky tretích osôb zaplatiť akékoľvek dlžné čiastky. Pre účely tejto
definície Záväzkov znamenajú „ručiteľské záväzky“ záväzky Emitenta prevzaté za záväzky tretích osôb vo
forme ručiteľského vyhlásenia či inej formy ručenia, či prevzatia spoločného a nerozdielneho záväzku.
6.4.11
Výnos Dlhopisov
Dlhopisy sú úročené pevnou úrokovou sadzbou vo výške 6,00 % p.a. (ďalej len „Úroková sadzba“).
Úrokové výnosy budú narastať od prvého dňa každého Výnosového obdobia do posledného dňa, ktorý sa do
takého Výnosového obdobia ešte zahrňuje. Úrokové výnosy budú vyplácané za každé Výnosové obdobie spätne,
vždy k 21.06. a 21.12. každého roka (ďalej len „Deň výplaty úrokov“), a to v súlade s kapitolou 6.4.13 tohto
Prospektu a so Zmluvou s administrátorom. Prvá platba úrokových výnosov bude uskutočnená k 21.12.2013.
„Výnosovým obdobím“ sa pre účely tohto Prospektu rozumie jedno šesťmesačné obdobie začínajúce Dátumom
vydania Dlhopisov (vrátane) a končiace v poradí prvým Dňom výplaty úrokov (vynímajúc) a ďalej každé ďalšie
bezprostredne nadväzujúce šesťmesačné obdobie začínajúce Dňom výplaty úrokov (vrátane) a končiace ďalším
nasledujúcim Dňom výplaty úrokov (vynímajúc), až do Dňa splatnosti Dlhopisov (ako je definovaný nižšie). Pre
účely začiatku plynutia ktoréhokoľvek Výnosového obdobia sa Deň výplaty úrokov neposúva v súlade
s konvenciou Pracovného dňa (ako je tento pojem definovaný nižšie v kapitole 6.4.13.2 tohto Prospektu).
6.4.11.1 Konvencia pre výpočet výnosov
Pre účely výpočtu úrokového výnosu prislúchajúceho k Dlhopisom sa použije úroková konvencia pre výpočet
úrokov „Standard BCK 30E/360“ (tzn. že pre účely výpočtu úrokového výnosu sa má za to, že jeden rok má 360
(tristošesťdesiat) dní, rozdelených do 12 (dvanástich) mesiacov po 30 (tridsiatich) kalendárnych dňoch, pričom
v prípade neúplného mesiaca sa bude vychádzať z počtu skutočne uplynutých dní. Úroková sadzba a vypočítanie
výnosov z Dlhopisov Agentom pre výpočty bude (s výnimkou prípadu, ak nastane zjavná chyba) pre všetkých
Majiteľov Dlhopisov konečné a záväzné.
6.4.11.2 Stanovenie úrokového výnosu
Strana 92
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
Čiastka úrokového výnosu prislúchajúceho k jednému Dlhopisu za každé obdobie jedného (1) bežného roka sa
stanoví ako násobok Menovitej hodnoty takéhoto Dlhopisu a Úrokovej sadzby (vyjadrenej desatinným číslom).
Čiastka úrokového výnosu prislúchajúceho k jednému Dlhopisu za akékoľvek obdobie kratšie než jeden (1)
bežný rok sa stanoví ako násobok Menovitej hodnoty takéhoto Dlhopisu, Úrokovej sadzby (vyjadrenej
desatinným číslom) a príslušného zlomku dní vypočítaného podľa konvencie pre výpočet výnosov uvedenej
vyššie v kapitole 6.4.11.1 tohto Prospektu a zaokrúhlením výslednej čiastky na dve (2) desatinné miesta podľa
matematických pravidiel. Takto stanovená čiastka úrokového výnosu Dlhopisu bude Agentom pre výpočty
oznámená bez zbytočného odkladu Majiteľom Dlhopisov v súlade s kapitolou 6.4.18 tohto Prospektu.
6.4.11.3 Koniec úročenia
Dlhopisy prestanú byť úročené Dňom splatnosti Dlhopisov (Dňom splatnosti Dlhopisov sa rozumie Deň
konečnej splatnosti Dlhopisov i Deň predčasnej splatnosti Dlhopisov) za podmienky, že Menovitá hodnota
Dlhopisov bola splatená. Ak nedôjde k úplnému splateniu Dlhopisov v Deň splatnosti Dlhopisov, Dlhopisy budú
naďalej úročené naposledy stanovenou Úrokovou sadzbou, pokiaľ všetky čiastky splatné v súvislosti
s Dlhopismi nebudú uhradené Majiteľom Dlhopisov.
6.4.12
Splatnosť Dlhopisov a ich odkúpenie
6.4.12.1 Konečné splatenie
Pokiaľ nedôjde k predčasnému splateniu Dlhopisov Emitentom z dôvodov stanovených v tomto Prospekte, bude
celá Menovitá hodnota všetkých Dlhopisov splatná jednorazovo dňa 21.06.2016 (ďalej len „Deň splatnosti
Dlhopisov“), a to v súlade s kapitolou 6.4.13 tohto Prospektu a Zmluvou s administrátorom.
6.4.12.2 Nemožnosť predčasného splatenia Dlhopisov z rozhodnutia Emitenta
Emitent nie je oprávnený na základe svojho rozhodnutia Dlhopisy predčasne splatiť. Emitent je však oprávnený
k predčasnému splateniu Menovitej hodnoty Dlhopisov vo svojom majetku v súlade s kapitolou 6.4.12.5 tohto
Prospektu.
6.4.12.3 Predčasné splatenie Dlhopisov z rozhodnutia Majiteľov Dlhopisov
Emitent sa nezaväzuje Majiteľom Dlhopisov, že na ich požiadanie splatí Menovitú hodnotu Dlhopisov pred
Dňom splatnosti Dlhopisov s výnimkou, ak ho o to požiadajú Majitelia Dlhopisov alebo ktorýkoľvek z nich v
súlade s kapitolou 6.4.14.1 tohto Prospektu.
6.4.12.4 Odkúpenie Dlhopisov
Emitent má kedykoľvek pred Dňom splatnosti Dlhopisov právo na odkúpenie ktoréhokoľvek z Dlhopisov na
sekundárnom trhu za akúkoľvek trhovú cenu.
6.4.12.5 Zrušenie Dlhopisov
Dlhopisy odkúpené Emitentom nezanikajú a je na uvážení Emitenta, či ich bude držať v majetku Emitenta
a prípadne ich znovu predá, alebo ich oznámením Administrátorovi urobí predčasne splatnými dňom doručenia
oznámenia o predčasnej splatnosti Administrátorovi, pokiaľ v uvedenom oznámení nebude uvedený neskorší
dátum splatnosti. V takom prípade práva a povinnosti z Dlhopisov bez ďalšieho zanikajú z titulu splynutia práv
a povinností (záväzkov) v jednej osobe.
6.4.12.6 Domnienka splatenia
V prípade, že Emitent uhradí Administrátorovi celú čiastku Menovitej hodnoty Dlhopisov a úrokových výnosov
(pokiaľ je to relevantné) splatnú v súvislosti so splatením Dlhopisov v súlade s ustanoveniami tohto Prospektu,
všetky záväzky Emitenta z Dlhopisov budú pre účely tohto Prospektu považované za úplne splatené ku dňu
pripísania príslušných čiastok na príslušný účet Administrátora.
6.4.12.7 Dispozícia s prostriedkami na účte u Administrátora
S prostriedkami, ktoré Emitent uhradí na účet vedený u Administrátora za účelom výplaty úrokového výnosu z
Dlhopisov alebo splatenia Menovitej hodnoty Dlhopisov, nie je Emitent oprávnený disponovať (s výnimkou
úrokových výnosov z nich) a Administrátor ich v súlade s Prospektom použije na výplatu Majiteľom Dlhopisov.
6.4.13
Spôsob, termíny a miesto splatenia Menovitej hodnoty Dlhopisov
6.4.13.1 Mena
Emitent sa zaväzuje vyplácať výnosy z Dlhopisov a splatiť Menovitú hodnotu Dlhopisov v mene euro. Výnosy
z Dlhopisov budú vyplácané a Menovitá hodnota Dlhopisov bude splatená Majiteľom Dlhopisov za podmienok
Strana 93
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
stanovených týmto Prospektom v súlade s daňovými a inými príslušnými právnymi predpismi Slovenskej
republiky platnými a účinnými v čase vykonania príslušnej platby.
Všetky odkazy na „EUR" alebo „euro" v tomto Prospekte sú odkazmi na zákonnú menu Slovenskej republiky.
6.4.13.2 Deň výplaty
Výplata výnosov z Dlhopisov bude realizovaná ku Dňu výplaty úrokov a splatenie Menovitej hodnoty Dlhopisov
bude realizované, k dátumom uvedeným v tomto Prospekte (každý takýto Deň podľa významu ďalej tiež „Deň
splatnosti Dlhopisov“ alebo „Deň predčasnej splatnosti Dlhopisov“ alebo každý z týchto dní tiež ako „Deň
výplaty“) v súlade s týmto Prospektom, a to prostredníctvom Administrátora, v Určenej prevádzkarni (platobné
miesto). Ak pripadne Deň výplaty na iný než Pracovný deň, vznikne Emitentovi povinnosť zaplatiť predmetné
čiastky v najbližší nasledujúci Pracovný deň bez toho, aby bol povinný platiť úrok z omeškania alebo iné
dodatočné čiastky za takýto časový odklad.
Pre účely tohto Prospektu sa za Pracovný deň považuje akýkoľvek kalendárny deň (okrem soboty a nedele),
kedy sú banky v Slovenskej republike a CDCP bežne otvorené pre verejnosť a kedy sú vyporiadavané
medzibankové obchody v euro (ďalej len „Pracovný deň“).
6.4.13.3 Určenie práva na obdržanie výplat súvisiacich s Dlhopismi
Výnosy z Dlhopisov a Menovitá hodnota Dlhopisov budú vyplácané osobám, ktoré budú preukázateľne
Majiteľmi Dlhopisov podľa aktuálnej evidencie Dlhopisov vedenej CDCP alebo členom CDCP alebo osobou,
ktorá eviduje Majiteľa Dlhopisov pre Dlhopisy, ktoré sú evidované na držiteľskom účte, ktorý pre túto osobu
vedie CDCP ku koncu pracovnej doby CDCP v príslušný Rozhodný deň (ako je definovaný nižšie) (ďalej len
„Oprávnená osoba“). Rozhodný deň znamená (i) tridsiaty (30-ty) kalendárny deň predchádzajúci príslušnému
Dňu výplaty úrokov, pre účely splatenia Menovitej hodnoty Dlhopisov (prípadne Predčasne splatnej čiastky)
a výplaty výnosov, alebo (ii) tretí (3-tí) pracovný deň pred dňom oznámeným Administrátorom Burze, ako deň
uskutočnenia platby, ktorá sa má vykonať v dôsledku Predčasnej splatnosti Dlhopisov z dôvodu Prípadov
neplnenia záväzkov (ďalej len „Rozhodný deň). Pre účely určenia príjemcu úrokového výnosu alebo Menovitej
hodnoty Dlhopisov (prípadne Predčasne splatnej čiastky) nebude Emitent ani Administrátor prihliadať
k prevodom Dlhopisov uskutočnených počínajúc dňom bezprostredne nasledujúcim po Rozhodnom dni až do
príslušného Dňa výplaty. Pokiaľ to nebude odporovať platným právnym predpisom, môžu byť prevody všetkých
Dlhopisov pozastavené počínajúc dňom bezprostredne nasledujúcim po Rozhodnom dni až do príslušného Dňa
výplaty, pričom na výzvu Administrátora je Majiteľ Dlhopisu povinný k takému pozastaveniu prevodov
poskytnúť potrebnú súčinnosť.
6.4.13.4 Uskutočňovanie platieb
Administrátor bude vykonávať výplaty výnosov z Dlhopisov a výplatu Menovitej hodnoty Dlhopisov
Oprávneným osobám bezhotovostným prevodom na ich účet vedený v banke, podľa inštrukcie, ktorú príslušná
Oprávnená osoba oznámi Administrátorovi pre Administrátora vierohodným spôsobom najneskôr päť (5)
pracovných dní pred Dňom výplaty. Inštrukcia bude mať formu podpísaného písomného vyhlásenia (s úradne
osvedčenou pravosťou podpisu/podpismi alebo overeným podpisom oprávneným pracovníkom banky ), ktoré
bude obsahovať dostatočné údaje o účte Oprávnenej osoby umožňujúce Administrátorovi platbu vykonať.
V prípade právnických osôb bude inštrukcia doplnená o originál alebo kópiu platného výpisu z obchodného
registra alebo iného obdobného registra, v ktorom je Oprávnená osoba registrovaná, pričom správnosť údajov
v tomto výpise z obchodného registra alebo z obdobného registra overí zamestnanec Administrátora ku Dňu
výplaty (takáto inštrukcia spolu s výpisom z obchodného registra alebo iného obdobného registra (ak je
relevantný) a prípadnými ostatnými príslušnými prílohami ďalej len „Inštrukcia“). Inštrukcia musí byť
s obsahom a vo forme vyhovujúcej rozumným požiadavkám Administrátora, pričom Administrátor bude
oprávnený vyžadovať dostatočne uspokojivý dôkaz o tom, že osoba, ktorá Inštrukciu podpísala, je oprávnená v
mene Oprávnenej osoby takúto Inštrukciu podpísať. Takýto dôkaz musí byť Administrátorovi doručený taktiež
najneskôr päť (5) pracovných dní pred Dňom výplaty. V tomto ohľade bude Administrátor predovšetkým
oprávnený požadovať (i) predloženie plnej moci v prípade, ak za Oprávnenú osobu bude konať zástupca, a (ii)
dodatočné potvrdenie Inštrukcie od Oprávnenej osoby. Akákoľvek Oprávnená osoba, ktorá v súlade
s akoukoľvek príslušnou medzinárodnou zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia (ktorou je Slovenská
republika zmluvnou stranou) uplatňuje nárok na daňové zvýhodnenie, je povinná doručiť Administrátorovi,
spolu s Inštrukciou ako jej neoddeliteľnú súčasť doklad o svojom daňovom domicile a ďalšie doklady, ktoré si
môže Administrátor a príslušné daňové orgány vyžiadať. Bez ohľadu na toto svoje oprávnenie nebudú
Administrátor ani Emitent preverovať správnosť a úplnosť takýchto Inštrukcií a neponesú žiadnu zodpovednosť
za škody spôsobené omeškaním Oprávnenej osoby s doručením Inštrukcie ani nesprávnosťou či inou vadou
takejto Inštrukcie. V prípade originálov cudzích úradných listín alebo úradného overenia v cudzine si
Administrátor môže vyžiadať poskytnutie príslušného vyššieho alebo ďalšieho overenia, resp. apostily podľa
Strana 94
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
Haagskej dohody o apostilácii (podľa toho, čo je relevantné). Administrátor môže ďalej žiadať, aby všetky
dokumenty vyhotovené v cudzom jazyku boli dodané s úradným prekladom do slovenského jazyka. Pokiaľ
Inštrukcia obsahuje všetky náležitosti podľa tohto článku a je Administrátorovi oznámená v súlade s týmto
článkom a vo všetkých ostatných ohľadoch vyhovuje požiadavkám tohto článku, je považovaná za riadnu.
Záväzok vyplatiť akýkoľvek úrokový výnos alebo splatiť Menovitú hodnotu Dlhopisu sa považuje za splnený
riadne a včas, pokiaľ je príslušná čiastka poukázaná Oprávnenej osobe v súlade s riadnou Inštrukciou podľa
tohto článku a pokiaľ je najneskôr v príslušný deň splatnosti takejto čiastky pripísaná na účet banky takejto
Oprávnenej osoby.
Emitent ani Administrátor nie sú zodpovední za omeškanie výplaty akejkoľvek dlžnej čiastky spôsobenej tým,
že (i) Oprávnená osoba včas nedodala riadnu Inštrukciu alebo ďalšie dokumenty alebo informácie požadované
od nej v tomto článku, (ii) takáto Inštrukcia, dokumenty alebo informácie boli neúplné, nesprávne alebo nepravé
alebo (iii) takéto oneskorenie bolo spôsobené okolnosťami, ktoré nemohol Emitent alebo Administrátor
ovplyvniť a Oprávnenej osobe v takomto prípade nevzniká žiaden nárok na akýkoľvek doplatok či úrok alebo
iný výnos za takto spôsobený časový odklad príslušnej platby.
6.4.13.5 Zmena spôsobu a miesta uskutočňovania platieb
Emitent spoločne s Administrátorom je oprávnený rozhodnúť o zmene miesta vykonávania výplat (platobného
miesta), pričom takáto zmena nesmie spôsobiť Majiteľom Dlhopisov ujmu. Toto rozhodnutie bude Majiteľom
Dlhopisov oznámené formou zverejnenia dodatku k Prospektu, a to rovnakým spôsobom ako bol zverejnený
Prospekt. Investori, ktorí prijali ponuku na nákup alebo upísanie cenných papierov pred zverejnením dodatku k
Prospektu, majú právo odstúpiť od prijatia tejto ponuky, a to do dvoch (2) pracovných dní po zverejnení dodatku
k Prospektu.
6.4.14
Predčasná splatnosť Dlhopisov v prípadoch neplnenia záväzkov
6.4.14.1 Prípady neplnenia záväzkov
Ak nastane a bude pretrvávať akýkoľvek z nasledovných prípadov (každý z takýchto prípadov ako „Prípad
neplnenia záväzkov“):
(a)
Neplnenie
Akákoľvek platba v súvislosti s Dlhopismi nie je uhradená do piatich (5) Pracovných dní od dátumu jej
splatnosti; alebo
(b)
Porušenie ostatných záväzkov z podmienok Emisie Dlhopisov
Emitent poruší alebo nesplní akýkoľvek ďalší záväzok (iný než uvedený v písm. (a) vyššie) vo vzťahu
k Dlhopisom, vyplývajúci z podmienok Emisie Dlhopisov alebo je v omeškaní s plnením alebo
dodržiavaním akéhokoľvek z jeho ďalších záväzkov z Dlhopisov alebo v súvislosti s nimi a takéto
porušenie alebo nesplnenie Emitent nenapravil v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy
bol Emitent na túto skutočnosť upozornený ktorýmkoľvek Majiteľom Dlhopisov listom doručeným
Emitentovi priamo alebo prostredníctvom Administrátora; alebo
(c)
Neplnenie ostatných záväzkov Emitenta (Cross-default)
Pokiaľ akýkoľvek splatný Záväzok Emitenta v celkovej čiastke prevyšujúcej desať (10) miliónov eur
(alebo ekvivalent tejto hodnoty v akejkoľvek inej mene), nebude Emitentom splatený i napriek
predchádzajúcemu upozorneniu Emitenta veriteľom na skutočnosť, že takáto čiastka je splatná a pokiaľ
uvedená čiastka zostane nesplatená dlhšie než tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia
písomného upozornenia na skutočnosť, že v dôsledku nesplatenia tejto čiastky si veriteľ uplatňuje právo
požadovať predčasné splatenie celej čiastky dlhu veriteľovi alebo dňa, ku ktorému uplynie poskytnutý
odklad, alebo ktorý bol stanovený dohodou medzi Emitentom a príslušným veriteľom, pokiaľ by
Emitent v dobrej viere neuplatnil námietky proti takémuto záväzku z oprávnených dôvodov a
predpísaným spôsobom a uskutočnil platbu do tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa vykonateľnosti
rozhodnutia, ktorým bol uznaný povinným plniť;
Záväzok pre účely tohto odseku znamená akýkoľvek záväzok alebo záväzky Emitenta k peňažnému
plneniu vyplývajúci z (i) bankových alebo iných úverov a pôžičiek a k nim prislúchajúcemu
príslušenstvu, (ii) všetkých ostatných foriem dlhového financovania, (iii) swapových zmlúv,
termínovaných menových a úrokových obchodov a ostatných derivátov a (iv) akéhokoľvek ručenia
poskytnutého Emitentom; alebo
(d) Platobná neschopnosť
Strana 95
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
(i) Emitent podá návrh na vyhlásenie konkurzu alebo obdobné konanie, účelom ktorého je speňaženie
majetku dlžníka a kolektívne uspokojenie veriteľov alebo postupné uspokojenie veriteľov dohodnuté v
reštrukturalizačnom pláne podľa platného a účinného zákona o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„Obdobné konanie") na svoj majetok; (ii) na majetok Emitenta je súdom v Slovenskej republike
vyhlásený konkurz alebo Obdobné konanie; (iii) návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Emitenta je
súdom v Slovenskej republike zamietnutý výlučne z dôvodu, že Emitentov majetok by nekryl ani
náklady a výdavky spojené s konkurzným konaním; alebo (iv) Emitent navrhne alebo vykoná
akúkoľvek dohodu o odklade, o opätovnom zostavení časového harmonogramu alebo inej úprave
všetkých svojich dlhov z dôvodu, že ich nebude schopný uhradiť v čase ich splatnosti; alebo
(e) Likvidácia
Je vydané právoplatné rozhodnutie súdu v Slovenskej republike alebo prijaté uznesenie valného
zhromaždenia Emitenta o zrušení Emitenta s likvidáciou; alebo
(f) Koniec obchodovania
Dôjde k skončeniu obchodovania s Dlhopismi na regulovanom voľnom trhu BCPB; alebo
(g) Premeny
V dôsledku premeny Emitenta, kde bude Emitent vystupovať ako zúčastnená osoba (najmä zlúčenie,
splynutie, prevod obchodného imania na spoločníka, rozdelenie), prejdú záväzky z Dlhopisov na osobu,
ktorá výslovne neprijme (platne záväzným a vynútiteľným spôsobom) všetky záväzky Emitenta
vyplývajúce z Dlhopisov, s výnimkou prípadov, kedy takéto prevzatie záväzkov Emitenta z Dlhopisov
vyplýva z aplikovateľnej právnej úpravy;
tak:
môže ktorýkoľvek Majiteľ Dlhopisov podľa svojej úvahy písomným oznámením určeným Emitentovi
a doručeným Administrátorovi na adresu Určenej prevádzkarne (ďalej len „Oznámenie o predčasnom
splatení“) požiadať o predčasné splatenie Menovitej hodnoty všetkých Dlhopisov, ktorých je
Majiteľom, a vyplatenie Predčasne splatnej čiastky v súlade s kapitolou 6.4.13 tohto Prospektu a touto
kapitolou, ku Dňu predčasnej splatnosti Dlhopisov, ibaže sa Dlhopisy stanú splatnými skôr na základe
kogentného ustanovenia zákona (v takom prípade sa postupuje podľa príslušných kogentných
ustanovení zákona) a Emitent je povinný takéto Dlhopisy spolu s nevyplatenými úrokmi takto splatiť
v súlade s kapitolou 6.4.13 tohto Prospektu.
6.4.14.2 Splatnosť predčasne splatných Dlhopisov
Všetky čiastky splatné Emitentom ktorémukoľvek Majiteľovi Dlhopisov podľa tejto kapitoly Prospektu sa
stávajú splatnými k poslednému Pracovnému dňu v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom Majiteľ
Dlhopisov doručil Administrátorovi do Určenej prevádzkarne, ako je definovaná v kapitole 6.4.16 tohto
Prospektu, príslušné Oznámenie o predčasnom splatení určené Emitentovi (takýto deň ďalej tiež ako „Deň
predčasnej splatnosti Dlhopisov“).
6.4.14.3 Späťvzatie Oznámenia o predčasnom splatení Dlhopisov
Oznámenie o predčasnom splatení môže byť príslušným Majiteľom Dlhopisov vzaté späť, avšak len vo vzťahu
k ním vlastnených Dlhopisov a len pokiaľ je takéto späťvzatie adresované Emitentovi a doručené
Administrátorovi na adresu Určenej prevádzkarne, ako je definovaná v kapitole 6.4.16 tohto Prospektu, skôr, než
sa príslušné čiastky stávajú podľa kapitoly 6.4.14.2 tohto Prospektu splatnými. Späťvzatie Oznámenia
o predčasnom splatení však nemá vplyv na Oznámenie o predčasnom splatení ostatných Majiteľov Dlhopisov.
6.4.15
Premlčanie
Práva z Dlhopisov sa premlčujú uplynutím desiatich (10) rokov odo dňa ich splatnosti.
6.4.16
Určená prevádzkareň, Administrátor, Kotačný agent, Agent pre výpočty
6.4.16.1 Určená prevádzkareň
Ak nedôjde k zmene v súlade s kapitolou 6.4.17 tohto Prospektu, je Administrátorom J&T BANKA, a.s. a
určená prevádzkareň a výplatné miesto Administrátora (ďalej len „Určená prevádzkareň“) sú na nasledujúcej
adrese:
J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky
Dvořákovo nábrežie 8
Strana 96
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
811 02 Bratislava
Slovenská republika
6.4.16.2 Administrátor
Činnosť administrátora spojenú so splatením Dlhopisov bude zabezpečovať pre Emitenta spoločnosť J&T
BANKA, a.s., so sídlom Pobřežní 297/14, Praha 8, PSČ 186 00, Česká republika, IČO: 47115378, zapísaná v
Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka č. 1731, prostredníctvom svojej
pobočky v Slovenskej republike J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Dvořákovo nábrežie
8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 964 693, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1320/B (ďalej len „J&T BANKA, a.s.“), na základe podmienok zmluvy o
správe emisie a obstaraní platieb (ďalej len „Zmluva s administrátorom“).
Emitent je oprávnený rozhodnúť o tom, že poverí výkonom služieb administrátora spojených so splatením
Dlhopisov inú alebo ďalšiu osobu s príslušným oprávnením na výkon takejto činnosti (J&T BANKA, a.s. alebo
takáto iná osoba ďalej len „Administrátor“), a to na základe Zmluvy s administrátorom. Toto rozhodnutie bude
Majiteľom Dlhopisov oznámené formou zverejnenia dodatku k Prospektu, a to rovnakým spôsobom ako bol
zverejnený Prospekt. Investori, ktorí prijali ponuku na nákup alebo upísanie cenných papierov pred zverejnením
dodatku k Prospektu, majú právo odstúpiť od prijatia tejto ponuky, a to do dvoch (2) pracovných dní po
zverejnení dodatku k Prospektu. Rovnopis Zmluvy s administrátorom bude k dispozícii k nahliadnutiu
Majiteľom Dlhopisov v bežnej pracovnej dobe v Určenej prevádzkarne Administrátora, ako je uvedená vyššie.
Majiteľom Dlhopisov sa odporúča, aby sa so Zmluvou s administrátorom oboznámili, pretože je dôležitá okrem
iného aj pre faktický priebeh výplat Majiteľom Dlhopisov.
Emitent je oprávnený rozhodnúť o vymenovaní iného alebo ďalšieho Administrátora a o určení inej alebo ďalšej
Určenej prevádzkarne Administrátora. Toto rozhodnutie bude Majiteľom Dlhopisov oznámené formou
zverejnenia dodatku k Prospektu, a to rovnakým spôsobom ako bol zverejnený Prospekt. Investori, ktorí prijali
ponuku na nákup alebo upísanie cenných papierov pred zverejnením dodatku k Prospektu, majú právo odstúpiť
od prijatia tejto ponuky, a to do dvoch (2) pracovných dní po zverejnení dodatku k Prospektu.
Zmeny predpokladané vyššie nesmú spôsobiť Majiteľom Dlhopisov podstatnú ujmu.
6.4.16.3 Vzťah Administrátora a Majiteľov Dlhopisov
Administrátor koná v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich zo Zmluvy s administrátorom ako zástupca
Emitenta a jeho právny vzťah k Majiteľom Dlhopisov vyplýva iba zo Zmluvy s administrátorom.
6.4.16.4 Kotačný agent, ďalší a iný Kotačný agent
Činnosť kotačného agenta v súvislosti s prijatím Dlhopisov na príslušný regulovaný trh bude pre Emitenta
vykonávať J&T BANKA, a.s.. Emitent je oprávnený rozhodnúť o tom, že poverí výkonom služieb kotačného
agenta v súvislosti s prijatím Dlhopisov na príslušný regulovaný trh inú alebo ďalšiu osobu s príslušným
oprávnením na výkon takejto činnosti (J&T BANKA, a.s. alebo takáto iná osoba ďalej len „Kotačný agent“).
Táto zmena však nesmie spôsobiť Majiteľom Dlhopisov podstatnú ujmu. Toto rozhodnutie bude Majiteľom
Dlhopisov oznámené formou zverejnenia dodatku k Prospektu, a to rovnakým spôsobom ako bol zverejnený
Prospekt. Investori, ktorí prijali ponuku na nákup alebo upísanie cenných papierov pred zverejnením dodatku k
Prospektu, majú právo odstúpiť od prijatia tejto ponuky, a to do dvoch (2) pracovných dní po zverejnení dodatku
k Prospektu.
Emitent prostredníctvom Kotačného agenta požiada o prijatie Dlhopisov na regulovaný voľný trh BCPB.
6.4.16.5 Vzťah Kotačného agenta a Majiteľov Dlhopisov
Kotačný agent koná v súvislosti s plnením povinností Kotačného agenta ako zástupca Emitenta a nie je
v žiadnom právnom vzťahu s Majiteľmi Dlhopisov.
6.4.16.6 Agent pre výpočty, ďalší a iný Agent pre výpočty
Činnosť agenta pre výpočty vo vzťahu k Dlhopisom bude pre Emitenta vykonávať J&T BANKA, a.s.. Emitent
môže poveriť výkonom služieb agenta v súvislosti s vykonávaním výpočtov týkajúcich sa Dlhopisov na základe
dodatku k tomuto Prospektu inú alebo ďalšiu osobu s príslušným oprávnením na výkon takejto činnosti (ďalej
len „Agent pre výpočty“).
Emitent je oprávnený rozhodnúť o vymenovaní iného alebo ďalšieho Agenta pre výpočty. Táto zmena však
nesmie spôsobiť Majiteľom Dlhopisov podstatnú ujmu. Toto rozhodnutie bude Majiteľom Dlhopisov oznámené
formou zverejnenia dodatku k Prospektu, a to rovnakým spôsobom ako bol zverejnený Prospekt. Investori, ktorí
Strana 97
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
prijali ponuku na nákup alebo upísanie cenných papierov pred zverejnením dodatku k Prospektu, majú právo
odstúpiť od prijatia tejto ponuky, a to do dvoch (2) pracovných dní po zverejnení dodatku k Prospektu.
6.4.16.7 Vzťah Agenta pre výpočty a Majiteľov Dlhopisov
Agent pre výpočty koná v súvislosti s plnením povinností Agenta pre výpočty ako zástupca Emitenta a nie je
v žiadnom právnom vzťahu s Majiteľmi Dlhopisov.
6.4.17
Zmeny a vzdanie sa nárokov
Emitent a Administrátor sa môžu bez súhlasu Majiteľov Dlhopisov dohodnúť na (i) akejkoľvek zmene
ktoréhokoľvek ustanovenia Zmluvy s administrátorom, pokiaľ ide výlučne o zmenu formálnu, vedľajšej alebo
technickej povahy, alebo je uskutočnená za účelom opravy zrejmého omylu alebo vyžadovaná platnou právnou
úpravou a (ii) akejkoľvek inej zmene a vzdaní sa nárokov z akéhokoľvek porušenia niektorého z ustanovení
Zmluvy s administrátorom, ktoré podľa rozumného názoru Emitenta a Administrátora nespôsobí Majiteľom
Dlhopisov ujmu.
6.4.18
Oznámenia
Akékoľvek oznámenia Majiteľom Dlhopisov podľa tohto Prospektu budú platné, pokiaľ budú uverejnené
v slovenskom jazyku v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy a na webovej
stránke Emitenta www.jtglobalfinanceiii.com. Ak stanovia kogentné právne predpisy pre uverejnenie niektorého
z oznámení podľa tohto Prospektu iný spôsob, bude takéto oznámenie považované za uverejnené jeho
uverejnením spôsobom predpísaným príslušným právnym predpisom. V prípade, že bude niektoré oznámenie
uverejňované viacerými spôsobmi, bude sa za dátum takého oznámenia považovať dátum jeho prvého
uverejnenia. Informácie a zmeny, pre ktoré sa vyžaduje vyhotovenie dodatku k Prospektu, budú zverejnené
rovnakým spôsobom ako Prospekt.
Akékoľvek oznámenie Emitentovi v zmysle tohto Prospektu bude riadne vykonané, pokiaľ bude doručené na
nasledovnú adresu:
J&T Global Finance III, s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 8
811 02 Bratislava
Slovenská republika
alebo na akúkoľvek inú adresu, ktorá bude Majiteľom Dlhopisov oznámená spôsobom uvedeným
v predchádzajúcom odseku tejto kapitoly.
6.4.19
Rozhodné právo, jazyk, spory
Dlhopisy budú vydané v súlade so Zákonom o dlhopisoch a Majitelia Dlhopisov majú práva a povinnosti
vyplývajúce z tohto zákona, z tohto Prospektu a zo Zákona o cenných papieroch, pričom postup ich vykonania
vyplýva z príslušných právnych predpisov a tohto Prospektu. Akékoľvek práva a záväzky vyplývajúce z
Dlhopisov a tohto Prospektu sa budú spravovať, interpretovať a vykladať v súlade s právnym poriadkom
Slovenskej republiky. Tento Prospekt môže byť preložený do anglického a/alebo iných jazykov. V prípade
akýchkoľvek rozporov medzi rôznymi jazykovými verziami bude rozhodujúca slovenská jazyková verzia.
Akékoľvek prípadné spory medzi Emitentom a Majiteľmi Dlhopisov vyplývajúce z Dlhopisov, tohto Prospektu
alebo s nimi súvisiacimi budú riešené súdmi v Slovenskej republike.
6.4.20
Obmedzenie týkajúce sa šírenia Prospektu a predaja Dlhopisov
Rozširovanie tohto Prospektu a ponuka, predaj alebo kúpa Dlhopisov sú v niektorých krajinách obmedzené
zákonom. Emitent nepožiadal o uznanie tohto Prospektu v inom štáte a Dlhopisy nie sú kótované, registrované,
povolené ani schválené akýmkoľvek správnym či iným orgánom akejkoľvek jurisdikcie s výnimkou NBS a
obdobne nebude bez ďalšieho umožnená ani ich ponuka s výnimkou ponuky na území Slovenskej republiky a
ďalej s výnimkou prípadov, kedy takáto ponuka spĺňa všetky podmienky stanovené pre takúto ponuku a/alebo
osobu, ktorá takúto ponuku uskutočňuje, príslušnými právnymi predpismi štátu, v ktorom je takáto ponuka
uskutočňovaná.
Osoby, ktorým sa dostane tento Prospekt do rúk, sú povinné oboznámiť sa so všetkými vyššie uvedenými
obmedzeniami, ktoré sa na nich môžu vzťahovať, a takéto obmedzenia dodržiavať. Tento Prospekt sám o sebe
nepredstavuje ponuku na predaj, ani výzvu na zadávanie ponúk ku kúpe Dlhopisov v akejkoľvek jurisdikcii.
U každej osoby, ktorá nadobúda Dlhopisy, sa bude mať za to, že prehlásila a súhlasí s tým, že (i) táto osoba je
uzrozumená so všetkými príslušnými obmedzeniami týkajúcimi sa ponuky a predaja Dlhopisov, ktoré sa na ňu
Strana 98
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
a príslušný spôsob ponuky či predaja vzťahujú, že (ii) táto osoba ďalej neponúkne na predaj a ďalej nepredá
Dlhopisy bez toho, aby boli dodržané všetky príslušné obmedzenia, ktoré sa na takúto osobu a príslušný spôsob
ponuky a predaja vzťahujú a že (iii) predtým, ako by Dlhopisy mala ďalej ponúknuť alebo ďalej predať, táto
osoba bude potenciálnych kupujúcich informovať o tom, že ďalšie ponuky alebo predaj Dlhopisov môžu
podliehať v rôznych štátoch zákonným obmedzeniam, ktoré je nutné dodržiavať.
6.4.21
Zdanenie a devízová regulácia v Slovenskej republike
Text tejto kapitoly 6.4.21 je iba zhrnutím určitých daňových, odvodových súvislostí slovenských právnych
predpisov týkajúcich sa nadobudnutia, vlastníctva a disponovania s Dlhopismi a nie je vyčerpávajúcim súhrnom
všetkých daňovo relevantných súvislostí, ktoré môžu byť významné z hľadiska rozhodnutia investora o kúpe
Dlhopisov. Toto zhrnutie nepopisuje daňové a odvodové súvislosti vyplývajúce z práva akéhokoľvek iného štátu
ako Slovenskej republiky. Toto zhrnutie vychádza z právnych predpisov účinných ku dňu, ku ktorému je tento
Prospekt vyhotovený (s výnimkou ak je uvedené inak) a môže podliehať následnej zmene (i s prípadnými
retroaktívnymi účinkami). Investorom, ktorí majú záujem o kúpu Dlhopisov, sa odporúča, aby sa poradili so
svojimi právnymi a daňovými poradcami o daňových, odvodových a devízovo-právnych dôsledkoch kúpy,
predaja a držby Dlhopisov a prijímania platieb úrokov z Dlhopisov podľa daňových a devízových predpisov
a predpisov v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia platných v Slovenskej republike a v štátoch, v ktorých
sú rezidentmi, ako i v štátoch, v ktorých výnosy z držby a predaja Dlhopisov môžu byť zdanené.
6.4.21.1 Zdanenie v Slovenskej republike
V zmysle Zákona o dani z príjmov sú príjmy právnických osôb zdaňované sadzbou 23% a príjmy fyzických osôb
zdaňované sadzbou 19% s výnimkou, ak ide o príjmy prekračujúce v danom roku 176,8 - násobok životného
minima, ktoré sú zdaňované sadzbou 25%.
(a)
Výnosy (Úrokový príjem)
Výnosy z Dlhopisov, ak plynú fyzickej osobe a nasledovným právnickým osobám - daňovníkovi nezaloženému
alebo nezriadenému na podnikanie, Fondu národného majetku Slovenskej republiky, Národnej banke Slovenska,
daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 2 písm. e) tretieho bodu Zákona o dani z príjmov,
ktorý na území Slovenskej republiky nepodniká prostredníctvom stálej prevádzkarne, podliehajú dani vyberanej
zrážkou. Pričom sa pri výbere použije sadzba dane vo výške 19%.
Výnosy z Dlhopisov vo vlastníctve právnických osôb - daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou podľa §
2 písm. e) tretieho bodu Zákona o dani z príjmov, ktorý na území Slovenskej republiky podniká prostredníctvom
stálej prevádzkarne, a daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 2 písm. d) druhého bodu
Zákona o dani z príjmov, s výnimkou subjektu nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie, Fondu
národného majetku Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska, nepodliehajú dani vyberanej zrážkou a sú
súčasťou základu dane z príjmov.
Výplatu výnosov z Dlhopisov občanom iných členských štátov EÚ, závislých území alebo území tretích štátov
uvedených v prílohe č. 4 a č. 5 Zákona o dani z príjmov nahlasuje Emitent podľa Zákona o dani z príjmov, ako
aj smernice Rady 2003/48/ES z 03.06.2003, miestne príslušnému správcovi dane.
Za vykonanie zrážky dane pri výplate výnosov z Dlhopisov je zodpovedný Emitent v zmysle platných právnych
predpisov. Keďže zákonná úprava dani z príjmu sa môže počas životnosti Dlhopisov zmeniť, výnos z Dlhopisov
bude zdaňovaný v zmysle platných právnych predpisov v čase vyplácania.
Pripravovaná novela
V prípade, ak nadobudne platnosť a účinnosť návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z.
Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony (nepriama novela Zákona o dani z príjmu), ktorý bol schválený Národnou radou
Slovenskej republiky dňa 15. mája 2013, tak s účinnosťou od 01. júla 2013:
1.
výnosy z Dlhopisov vyplatené po 01. júli 2013 plynúce daňovému nerezidentovi nebudú podliehať dani
z príjmu v Slovenskej republike;
2.
výnosy z Dlhopisov vyplatené po 01. júli 2013 s výnimkou, ak plynú daňovníkovi nezaloženému alebo
nezriadenému na podnikanie, Fondu národného majetku Slovenskej republiky a Národnej banke
Slovenska, nebudú podliehať dani vyberanej zrážkou a budú súčasťou základu dane z príjmov; a
3.
výnosy z Dlhopisov vyplatené po 01. júli 2013 plynúce daňovníkovi nezaloženému alebo nezriadenému
na podnikanie, Fondu národného majetku Slovenskej republiky a Národnej banke Slovenska budú
podliehať dani vyberanej zrážkou.
Strana 99
J&T FINANCE GROUP, a.s.
(b)
PROSPEKT
Príjem z predaja
Zisky z predaja Dlhopisov realizované právnickou osobou, ktorá je slovenským daňovým rezidentom alebo
stálou prevádzkarňou daňového nerezidenta - právnickej osoby so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, sa
zahŕňajú do všeobecného základu dane podliehajúcemu zdaneniu príslušnou sadzbou dane z príjmov
právnických osôb. Straty z predaja Dlhopisov kalkulované kumulatívne za všetky Dlhopisy predané v
jednotlivom zdaňovacom období nie sú vo všeobecnosti daňovo uznateľné s výnimkou špecifických prípadov
stanovených zákonom.
Zisky z predaja Dlhopisov realizované fyzickou osobou, ktorá je slovenským daňovým rezidentom alebo stálou
prevádzkarňou daňového nerezidenta - fyzickej osoby s bydliskom mimo územia Slovenskej republiky, sa
všeobecne zahŕňajú do bežného základu dane z príjmov fyzických osôb. Prípadné straty z predaja Dlhopisov nie
je možné považovať za daňovo uznateľné.
Príjmy z predaja Dlhopisov realizované slovenským daňovým nerezidentom, ktoré plynú od slovenského
daňového rezidenta alebo stálej prevádzkarne slovenského daňového nerezidenta so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky, sú všeobecne predmetom zdanenia príslušnou sadzbou dane z príjmov, ak nestanoví
príslušná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorená Slovenskou republikou inak.
(c)
Odvody z výnosov z Dlhopisov
Ku dňu, ku ktorému je tento Prospekt vyhotovený, nepodliehajú výnosy z Dlhopisov odvodom podľa
slovenských predpisov o sociálnom poistení alebo zdravotnom poistení.
Pripravovaná novela
V prípade, ak nadobudne platnosť a účinnosť návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z.
Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony (nepriama novela Zákona o dani z príjmu), ktorý bol schválený Národnou radou
Slovenskej republiky dňa 15. mája 2013, tak s účinnosťou od 01. júla 2013 budú výnosy z Dlhopisov pri
fyzických osobách, ktoré sú v Slovenskej republike povinne zdravotne poistené, podliehať odvodom zo
zdravotného poistenia v sadzbe 14%, a to zo sumy, ktorá spolu s ich ostatnými príjmami zo zárobkovej činnosti,
ktoré podliehajú odvodom zo zdravotného poistenia, neprekračuje maximálny vymeriavací základ, ktorý je ku
dňu, ku ktorému je tento Prospekt vyhotovený, 60-násobkom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v
hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý
dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa odvod zo zdravotného poistenia platí.
6.4.21.2 Devízová regulácia v Slovenskej republike
Vydávanie a nadobúdanie Dlhopisov nie je v Slovenskej republike predmetom devízovej regulácie. V prípade,
kedy príslušná medzinárodná dohoda o ochrane a podpore investícií uzatvorená medzi Slovenskou republikou
a krajinou, ktorej rezidentom je príjemca platby, nestanoví inak, resp. nestanoví výhodnejšie zaobchádzanie,
môžu cudzozemskí Majitelia Dlhopisov za splnenia určitých predpokladov nakúpiť peňažné prostriedky v cudzej
mene za slovenskú menu (euro) bez devízových obmedzení a transferovať tak výnos z Dlhopisov, čiastky
zaplatenej Emitentom v súvislosti s uplatnením práva Majiteľov Dlhopisov na predčasné odkúpenie Dlhopisov
Emitentom, prípadne splatenú menovitú hodnotu Dlhopisov zo Slovenskej republiky v cudzej mene.
6.4.21.3 Smernica o zdanení príjmov z úspor
Na základe smernice č. 2003/48/ES o zdanení príjmov z úspor v podobe výplaty úrokov, majú členské štáty
povinnosť poskytnúť daňovým orgánom iného členského štátu podrobnosti o platbách úrokov (alebo podobných
príjmov) platených osobou v ich jurisdikcii, alebo vyberané takou osobou pre rezidenta, ktorý je fyzickou
osobou v takom inom členskom štáte. V priebehu prechodného obdobia by mali Luxembursko a Rakúsko
(pokiaľ sa v priebehu tejto doby nerozhodnú inak) uplatňovať na príjmy z úspor zrážkovú daň v sadzbe
progresívne sa zvyšujúcej na 35% (koniec tohto prechodného obdobia závisí na záveroch dohôd vzťahujúcich sa
k výmene informácií medzi inými členskými štátmi).
Niekoľko nečlenských krajín EÚ (zahrňujúc Švajčiarsko) prijalo systém zrážkovej dane a určité závislé a
pridružené územia niektorých členských štátov súhlasili prijať obdobné opatrenia (buď poskytovanie informácií,
alebo prechodné zrážkové zdanenie) vo vzťahu k platbám vykonaným osobou v ich jurisdikcii, alebo vyberaných
takou osobou pre rezidenta, ktorý je fyzickou osobou členského štátu. Členské štáty naviac uzatvorili recipročné
zmluvy ohľadom informovania alebo prechodného zrážkového zdanenia s niektorými z týchto závislých alebo
pridružených území vo vzťahu k platbám vykonaným týmito osobami v členskom štáte, alebo vyberaných takou
osobou pre rezidenta, ktorý je fyzickou osobou na danom území.
Strana 100
J&T FINANCE GROUP, a.s.
6.5.
Podmienky ponuky
6.5.1
Ponuka a upisovanie Dlhopisov – primárny predaj
PROSPEKT
Predpokladaný objem emisie Dlhopisov (t.j. najvyššia suma menovitých hodnôt Dlhopisov) bude ponúkaný v
Slovenskej republike k upísaniu a kúpe investorom na základe verejnej ponuky cenných papierov v zmysle
ustanovenia § 120 Zákona o cenných papieroch počínajúc dňom 21.06.2013 a končiac dňom 21.09.2013 o 12:00
hod. Ponuka nie je rozdelená na časti. Činnosti spojené s vydaním a upisovaním Dlhopisov bude ako hlavným
manažér emisie Dlhopisov zabezpečovať J&T BANKA, a.s. (ďalej len „Hlavný manažér“). Lehota primárneho
predaja (upisovania) Dlhopisov beží odo dňa 21.06.2013 do dňa 21.09.2013 (12:00 hod.). Dátumom začiatku
vydávania Dlhopisov (t.j. začiatku pripisovania Dlhopisov na majetkové účty) a zároveň aj dátumom vydania
Dlhopisov (dátumom emisie) bude 21.06.2013 (ďalej len „Dátum vydania Dlhopisov“). Emisia bude vydávaná
priebežne, pričom predpokladaná lehota vydávania Dlhopisov (t.j. pripisovania na účty majiteľov) skončí
najneskôr jeden (1) mesiac po uplynutí lehoty na upisovanie Dlhopisov alebo jeden (1) mesiac po upísaní
najvyššej sumy menovitých hodnôt Dlhopisov (podľa toho, čo nastane skôr). Emitent je oprávnený vydať
Dlhopisy v menšom objeme, než bola najvyššia suma menovitých hodnôt Dlhopisov, pričom Emisia sa bude aj
v takom prípade považovať za úspešnú. Minimálna výška objednávky je stanovená na jeden (1) kus Dlhopisu,
maximálna výška objednávky nie je stanovená, avšak maximálny objem menovitej hodnoty Dlhopisov
požadovaný jednotlivým investorom v objednávke je obmedzený najvyššou sumou menovitých hodnôt
vydávaných Dlhopisov. Podmienkou účasti na verejnej ponuke je preukázanie totožnosti investora platným
dokladom. Investori budú uspokojovaní podľa času zadania svojich objednávok, pričom po naplnení celkového
objemu emisie už nebudú žiadne ďalšie objednávky akceptované ani uspokojené (takže nemôže nastať situácia
znižovania upisovania). Po upísaní a pripísaní Dlhopisov na účty Majiteľov Dlhopisov bude Majiteľom
Dlhopisov zaslané potvrdenie o upísaní Dlhopisov, pričom obchodovanie s Dlhopismi bude možné začať najskôr
po vydaní Dlhopisov, za predpokladu prijatia Emisie na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu BCPB.
Výsledky verejnej ponuky budú uverejnené na verejne dostupnom mieste v Určenej prevádzkarni v zmysle
kapitoly 6.4.16.1 v deň nasledujúci po skončení lehoty vydávania Dlhopisov.
Dlhopisy budú na základe pokynu Hlavného manažéra bez zbytočného odkladu pripísané na účty Majiteľov
vedené CDCP alebo členom CDCP alebo na účty Majiteľov, ktoré sú evidované osobou, ktorej CDCP vedie
držiteľský účet, ak sú tieto Dlhopisy evidované na tomto držiteľskom účte, bezodkladne po zaplatení Emisného
kurzu dotknutých Dlhopisov.
Za účelom úspešného primárneho vyporiadania (t.j. pripísania Dlhopisov na príslušné účty po zaplatení
Emisného kurzu) emisie Dlhopisov musia upisovatelia Dlhopisov postupovať v súlade s pokynmi Aranžéra
alebo jeho zástupcov. Najmä, pokiaľ nie je upisovateľ Dlhopisov sám členom Centrálneho depozitára, musí si
stanoviť ako svojho zástupcu miestneho obchodníka s cennými papiermi, ktorý bude členom Centrálneho
depozitára. Nie je možné zaručiť, že Dlhopisy budú prvonadobúdateľovi riadne dodané, pokiaľ prvonadobúdateľ
či obchodník s cennými papiermi, u ktorého má zriadený účet majiteľa, nevyhovie všetkým postupom a nesplní
všetky príslušné pokyny za účelom primárneho vyporiadania Dlhopisov.
Súhlas Emitenta na následný ďalší predaj cenných papierov alebo konečné umiestnenie cenných papierov
prostredníctvom finančného sprostredkovateľa
6.5.1.1 Informácie, ktoré sa musia poskytnúť, pokiaľ ide o súhlas Emitenta alebo osoby zodpovednej za
vypracovanie Prospektu
Emitent súhlasí s použitím Prospektu a prijíma zodpovednosť za obsah Prospektu, aj vzhľadom na následný
ďalší predaj cenných papierov alebo konečné umiestnenie cenných papierov prostredníctvom finančného
sprostredkovateľa, ktorému sa udelil súhlas s použitím Prospektu.
Následný ďalší predaj cenných papierov alebo konečné umiestnenie cenných papierov prostredníctvom
finančného sprostredkovateľa sa môže uskutočniť počas ponukového obdobia primárneho predaja Dlhopisov až
do uplynutia dvanástich (12) mesiacov od schválenia Prospektu.
Súhlas s použitím Prospektu sa udeľuje na obdobie dvanásť (12) mesiacov od schválenia Prospektu.
Finanční sprostredkovatelia môžu Prospekt používať na následný ďalší predaj cenných papierov alebo konečné
umiestnenie cenných papierov v Slovenskej republike a za predpokladu, že Emitent v budúcnosti požiada NBS
o notifikáciu, v tom členskom štáte Európskej únie, ktorého orgánu dohľadu bude Národnou bankou
Slovenska zaslaná notifikácia o schválení tohto Prospektu, ako aj jeho prípadných dodatkov schválených v
budúcnosti.
Za aktualizáciu Prospektu v súvislosti so sekundárnou ponukou zodpovedá Emitent.
Strana 101
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
OZNAM INVESTOROM:
Informácie o podmienkach ponuky finančného sprostredkovateľa musí finančný sprostredkovateľ
poskytnúť v čase uskutočnenia ponuky.
6.5.1.2 Ďalšie informácie
Zoznam finančných sprostredkovateľov alebo sprostredkovateľov, ktorí majú povolené používať Prospekt, a
informácie o ich totožnosti:
J&T BANKA, a.s., so sídlom Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 18600, Česká republika, IČ: 471 15 378
Povolené používať Prospekt majú aj iní vymedzení finanční sprostredkovatelia, ktorí nie sú známi v čase
vyhotovenia Prospektu.
Údaj o tom, ako sa uverejnia akékoľvek nové informácie týkajúce sa finančných sprostredkovateľov, ktorí sú
neznámi v čase schválenia prospektu alebo prípadne v čase podania konečných podmienok, a kde je možné ich
nájsť:
Informácie týkajúce sa finančných sprostredkovateľov neznámych v čase schválenia prospektu budú uverejnené
v slovenskom jazyku v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy a na webovej
stránke Emitenta www.jtglobalfinanceiii.com. Ak stanovia kogentné právne predpisy pre uverejnenie niektorého
z oznámení podľa tohto prospektu iný spôsob, bude takéto oznámenie považované za uverejnené jeho
uverejnením spôsobom predpísaným právnym predpisom. V prípade, že bude niektoré oznámenie uverejňované
viacerými spôsobmi, bude sa za dátum takéhoto oznámenia považovať dátum jeho prvého uverejnenia.
6.6.
Vymáhanie súkromnoprávnych nárokov voči Emitentovi
Text tejto kapitoly je len zhrnutím určitých právnych súvislostí slovenského práva tykajúcich sa vymáhania
súkromnoprávnych nárokov spojených s Dlhopismi voči Emitentovi. Toto zhrnutie nepopisuje akékoľvek právne
súvislosti vymáhania uvedených nárokov vyplývajúce z práva akéhokoľvek iného štátu ako Slovenskej republiky.
Toto zhrnutie vychádza z právnych predpisov účinných k dátumu vyhotovenia tohto Prospektu a môže podliehať
následnej zmene (i s prípadnými retroaktívnymi účinkami). Informácie uvedené v tejto kapitole sú predložené len
ako všeobecné informácie pre charakteristiku právnej situácie a boli získané z všeobecne záväzných predpisov.
Potenciálni nadobúdatelia Dlhopisov by sa nemali spoliehať na informácie tu uvedené a odporúča sa im posúdiť
so svojimi právnymi poradcami otázky vymáhania súkromnoprávnych záväzkov voči Emitentovi v každom
príslušnom štáte.
6.6.1
Vymáhanie nárokov v Slovenskej republike
Pre účely vymáhania akýchkoľvek súkromnoprávnych nárokov voči Emitentovi súvisiacich so zakúpením alebo
v súvislosti s držaním Dlhopisov sú v zmysle zmluvy o upísaní a kúpe dlhopisov príslušné súdy Slovenskej
republiky. V dôsledku toho môže byť pre nadobúdateľa Dlhopisov nemožné v zahraničí podať žalobu alebo
začať akékoľvek konanie proti Emitentovi alebo požadovať pred zahraničnými súdmi vydanie súdnych
rozhodnutí proti Emitentovi alebo vykonanie súdnych rozhodnutí vydaných takýmito súdmi, ktoré sú založené
na ustanoveniach zahraničných právnych predpisov.
V prípadoch, kedy Slovenská republika uzavrela s určitým štátom medzinárodnú zmluvu o uznávaní a výkone
súdnych rozhodnutí, je zabezpečený výkon súdnych rozhodnutí takéhoto štátu v súlade s ustanovením danej
medzinárodnej zmluvy. Pri neexistencii takejto zmluvy môžu byť rozhodnutia cudzích súdov uznané a vykonané
v Slovenskej republike za podmienok stanovených v zákone č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom
a procesnom, v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona nemožno rozhodnutia justičných orgánov
cudzích štátov vo veciach uvedených v ustanoveniach § 1 uvedeného zákona o medzinárodnom práve
súkromnom a procesnom, cudzie zmiery a cudzie notárske listiny (spoločne ďalej len „cudzie rozhodnutia“)
uznať a vykonať, ak (i) rozhodnutá vec spadá do výlučnej právomoci orgánov Slovenskej republiky alebo orgán
cudzieho štátu by nemal právomoc vo veci rozhodnúť, ak by sa na posúdenie jeho právomoci použili
ustanovenia slovenského práva, alebo (ii) nie sú právoplatné alebo vykonateľné v štáte, v ktorom boli vydané,
alebo (iii) nie sú rozhodnutím vo veci samej, alebo (iv) účastníkovi konania, voči ktorému sa má rozhodnutie
uznať, bola postupom cudzieho orgánu odňatá možnosť konať pred týmto orgánom, najmä ak mu nebolo riadne
doručené predvolanie alebo návrh na začatie konania; splnenie tejto podmienky súd neskúma, ak sa tomuto
účastníkovi cudzie rozhodnutie riadne doručilo a účastník sa proti nemu neodvolal alebo ak tento účastník
vyhlásil, že na skúmaní tejto podmienky netrvá alebo (v) slovenský súd už vo veci právoplatne rozhodol alebo je
Strana 102
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
tu skoršie cudzie rozhodnutie v tej istej veci, ktoré sa uznalo alebo spĺňa podmienky na uznanie alebo (vi)
uznanie by sa priečilo slovenskému verejnému poriadku.
V súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie je v Slovenskej republike priamo aplikovateľné
nariadenie Rady ES č. 44/2001 zo dňa 22.12.2000 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a
obchodných veciach. Na základe tohto nariadenia sú s určitými výnimkami uvedenými v tomto nariadení súdne
rozhodnutia vydané súdnymi orgánmi v členských štátoch EÚ, v občianskych a obchodných veciach
vykonateľné v Slovenskej republike a naopak, súdne rozhodnutia vydané súdnymi orgánmi v Slovenskej
republike v občianskych a obchodných veciach sú vykonateľné v členských štátoch EÚ.
6.7.
Prijatie k obchodovaniu a spôsob obchodovania
Emitent požiada najneskôr po upísaní celkovej menovitej hodnoty Dlhopisov alebo po uplynutí lehoty na
upisovanie Dlhopisov (v prípade, ak celková menovitá hodnota Dlhopisov nebude upísaná do konca stanovenej
lehoty na upisovanie) Burzu cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) o prijatie Dlhopisov k obchodovaniu na
regulovanom voľnom trhu BCPB. Obchodovanie s Dlhopismi bude zahájené po ich prijatí na obchodovanie na
regulovanom voľnom trhu BCPB. K obchodovaniu na BCPB sa má prijať celé množstvo upísaných Dlhopisov,
najviac v menovitej hodnote 100 000 000 EUR. Dlhopisy nie sú obchodované na žiadnom inom tuzemskom
alebo zahraničnom regulovanom trhu alebo burze. Okrem žiadosti o prijatie Emisie k obchodovaniu na
regulovanom voľnom trhu BCPB Emitent nepožiadal ani nemieni požiadať o prijatie Dlhopisov k obchodovaniu
na niektorom domácom či zahraničnom regulovanom trhu alebo burze.
K Dátumu vydania Dlhopisov sú v súlade so sadzobníkom burzových poplatkov náklady Emitenta spojené
s prijatím Dlhopisov k obchodovaniu na regulovanom voľnom trhu BCPB 2 000 (dvetisíc) EUR.
Hlavný manažér je oprávnený vykonávať stabilizáciu Dlhopisov a môže podľa svoje úvahy vynaložiť úsilie
na uskutočnenie krokov, ktoré bude považovať za nevyhnutné a rozumné ku stabilizácii alebo udržaniu takej
trhovej ceny Dlhopisov, ktorá by inak nemusela prevládať. Hlavný manažér môže túto stabilizáciu kedykoľvek
ukončiť.
6.8.
Dodatočné informácie
6.8.1
Poradcovia v súvislosti s vydaním cenných papierov
Poradcom Emitenta v súvislosti s vydaním cenných papierov je Aranžér, spoločnosť J&T IB and Capital
Markets, a.s. Predmetom zmluvy o zabezpečení vydania emisie dlhopisov uzatvorenej medzi Emitentom
a Aranžérom je výhradné poverenie Aranžéra za podmienok v tejto zmluve uvedených v mene Emitenta a na
Emitentov účet zabezpečiť vydanie zamýšľanej tuzemskej emisie Dlhopisov Emitenta, pričom Aranžér
vykonáva činnosti výlučne v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 písm. f) Zákona o cenných papieroch.
Emitent pri vydaní Emisie Dlhopisov JTFG III 6,00%/16 a pri vypracovaní tohto Prospektu využil
sprostredkovane služby spoločnosti BBH advokátska kancelária, s.r.o. ako právneho poradcu Hlavného
manažéra.
6.8.2
Audit informácií v kapitole Prospektu – Údaje o cennom papieri
V kapitole Prospektu – Údaje o cennom papieri sa nenachádzajú informácie, ktoré by boli podrobené auditu
alebo preskúmané štatutárnym audítorom.
6.8.3
Informácie znalcov a tretej strany
V kapitole Prospektu – Údaje o cennom papieri nie sú použité údaje tretej strany.
V kapitole Prospektu – Údaje o cennom papieri nie sú použité vyhlásenia alebo správy pripísané určitej osobe
ako znalcovi.
6.8.4
Úverové a indikatívne ratingy
Ani Emitentovi, ani Ručiteľovi a Dlhopisom nebol udelený rating žiadnou ratingovou agentúrou, ani sa
neočakáva, že pre účely tejto Emisie bude rating udelený.
Strana 103
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
Prospekt bude sprístupnený k nahliadnutiu všetkým záujemcom bezplatne v písomnej forme u Hlavného
manažéra na jeho webovej stránke www.jt-banka.sk a ďalej počas bežnej pracovnej doby v čase od 9.00 do
16.00 hod. na adrese jeho pobočky zahraničnej banky v Slovenskej republike, Dvořákovo nábrežie 8, 811 02
Bratislava, Slovenská republika. Oznámenie o sprístupnení (zverejnení) prospektu bude zverejnené v dennej tlači
s celoštátnou pôsobnosťou.
Strana 104
J&T FINANCE GROUP, a.s.
7.
PROSPEKT
ZOZNAM POUŽITÝCH DEFINÍCIÍ, POJMOV A SKRATIEK
„Aranžér“ znamená spoločnosť J&T IB and Capital Markets, a.s., organizačná zložka, so sídlom Dvořákovo
nábrežie 10, Bratislava 811 02, IČO: 46 588 345, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Po;
„ATLANTIK FT“ znamená spoločnosť ATLANTIK finančné trhy, a.s., so sídlom Praha 8, Pobřežní 297/14,
PSČ 186 00, Česká republika, IČO: 262 18 062, zapísanú v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom
v Prahe, oddiel B, vložka 7328;
„BBH advokátska kancelária, s.r.o.“ znamená spoločnosť BBH advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom
Gorkého 3, 811 01 Bratislava, IČO: 36 713 066, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č. 43677/B;
„BHP“ znamená spoločnosť Best Hotel Properties a.s., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 35 740 701, zapísanú v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,
oddiel Sa, vložka č. 1650/B;
„bps“ znamená jednotku zodpovedajúcu 1/100 percentného bodu, t.j. 0,01 %;
„Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.“ alebo „BCPB“ alebo „Burza“ znamená burzu cenných papierov
s obchodným menom Burza cenných papierov v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, 811 06 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 00 604 054;
„Centrálny depozitár“, „CDCP“ alebo „CD“ znamená Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s., so
sídlom ul. 29. augusta l/A, 814 80 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 338 976, zapísaný v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 493/B;
„ČNB“ alebo „Česká národní banka“ znamená právnickú osobu zriadenú zákonom č. 6/1993 Sb., o Českej
národnej banke resp. akéhokoľvek jej právneho nástupcu v súlade s právnymi predpismi Českej republiky;
„Dátum vyhotovenia Prospektu“ alebo „Deň vyhotovenia Prospektu“ znamená deň 03.06.2013, ku ktorému
bol vyhotovený tento Prospekt;
„Devízový zákon“ znamená zákon č. 202/1995 Z.z., Devízový zákon, v znení neskorších predpisov;
„Dlhopis“ alebo „Dlhopisy“ znamená dlhopis vydaný Emitentom vo forme na doručiteľa v zaknihovanej
podobe, pod názvom JTFG III 6,00/16 s pevným úrokovým výnosom splatný v roku 2016, ISIN: SK4120009242
séria 01;
„DPH“ znamená daň z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty, v znení
neskorších predpisov;
„Emitent“, resp. „emitent“ (tam, kde to vyplýva z kontextu použitia tohto pojmu v tomto dokumente) znamená
spoločnosť J&T Global Finance III, s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská
republika, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.:88778/B;
„EPH“ znamená spoločnosť Energetický a průmyslový holding, a.s., so sídlom Brno, Příkop 843/4, PSČ 602 00,
Česká republika, IČO: 283 56 250, zapísanú v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel B,
vložka č. 5924;
„EUR“ alebo „euro“ znamená jednotnú menu Európskej únie;
„GBP“ alebo „britská libra“ znamená zákonnú menu Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska;
„Hlavný manažér“ alebo „Manažér“ znamená spoločnosť J&T BANKA, a.s., so sídlom Praha 8, Pobřežní
297/14, PSČ 18600, Česká republika, IČO: 471 15 378, zapísanú v obchodnom registri vedenom Mestským
súdom v Prahe, oddiel B, vložka č. 1731;
„IFRS“ znamená Medzinárodné štandardy pre finančné výkazníctvo zostavené v súlade so štandardami a
interpeláciami schválenými Radou pre medzinárodné štandardy (International Accounting Standards Board), v
minulosti sa nazývali Medzinárodnými účtovými štandardmi (IAS);
„ISTROKAPITAL SE“ znamená spoločnosť ISTROKAPITAL SE, so sídlom 41-43 Klimentos Street,
Klimentos Tower, 1st Floor, Flat 12, P.C. 1061 Nikózia, Cyprus, registračné číslo: SE 2;
Strana 105
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
„J&T BANKA, a.s.“ znamená spoločnosť J&T BANKA, a.s., so sídlom Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 18600,
Česká republika, IČO: 471 15 378, zapísanú v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel
B, vložka č. 1731;
„J&T BANKA Bratislava“ znamená spoločnosť J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom
Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava 811 02, Slovenská republika, IČO: 35 964 693, zapísanú v Obchodnom registri
vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1320/B;
„J&T Bank ZAO“ znamená spoločnosť J&T Bank ZAO, so sídlom Kadashevskaya nab. 26, 115035 Moskva,
Ruská federácia, IČO: 1027739121651;
„J&T IS“ znamená spoločnosť J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., so sídlom Praha 8, Pobřežní 14/297,
PSČ 186 00, Česká republika, IČO: 476 72 684, zapísanú v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom
v Prahe, oddiel B, vložka 5850;
„J&T Private Equity“ znamená spoločnosť J&T Private Equity B. V., so sídlom Weteringschans 26,
Amsterdam, Holandské kráľovstvo, IČO: 0034157775;
„J&T Real Estate“ znamená spoločnosť J&T Real Estate Holding, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10,
Bratislava 811 02, Slovenská republika, IČO: 43 907 008, zapísanú v Obchodnom registri vedenom Okresným
súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4390/B;
„Kotačný agent“ znamená spoločnosť J&T BANKA, a.s., so sídlom Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 18600,
Česká republika, IČO: 47115378, spoločnosť zapísanú v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom
v Prahe, oddiel B, vložka č. 1731;
„Majiteľ Dlhopisu“ alebo „Majitelia Dlhopisov“ znamená osoba, ktorá je evidovaná ako majiteľ Dlhopisu na
účte majiteľa vedenom CDCP alebo na účte majiteľa vedenom členom CDCP, alebo ktoré budú ako majitelia
Dlhopisov evidované osobou, ktorej CDCP vedie držiteľský účet, ak sú tieto Dlhopisy evidované na tomto
držiteľskom účte;
„mil.“ znamená milión;
„mld.“ znamená miliarda;
„Nariadenie“ Nariadenie Komisie (ES) č. 809/2004, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a
Rady 2003/71/ES, pokiaľ ide o informácie obsiahnuté v prospekte, ako aj ich formát, uvádzanie odkazov
a uverejnenie týchto prospektov a šírenie reklamy;
„Nariadenie Brusel“ znamená nariadenie č. 44/2001/ES z dňa 22. decembra 2000 o príslušnosti a uznávaní a
výkone rozhodnutia v občianskych a obchodných veciach („Brusel I“);
„NBS“ alebo „Národná banka Slovenska“ znamená právnickú osobu zriadenú zákonom č. 566/1992 Zb., o
Národnej banke Slovenska, resp. akéhokoľvek jej právneho nástupcu v súlade s právnymi predpismi Slovenskej
republiky;
„Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov;
„Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;
„Poštová banka“ znamená spoločnosť Poštová banka, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 31 340 890, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,
vložka č. 501/B;
„Prospekt“, resp. „prospekt“ (tam kde to vyplýva z kontextu použitia tohto pojmu v tomto dokumente)
znamená tento prospekt Dlhopisov;
„Regulovaný konsolidovaný celok“ alebo „RKC“ je celok, ktorý je k Dátumu emisie tvorený nasledujúcimi
spoločnosťami a osobami: Jozef Tkáč, Ivan Jakabovič, J&T Securities, s.r.o., KOLIBA REAL a.s., KPRHT 3,
s.r.o., DANILLA EQUITY LIMITED, BRUBESCO LIMITED, Bresco Financing S.àr.l., TECHNO PLUS, a.s.,
J&T FINANCE GROUP, a.s., J&T FINANCE, a.s., J&T BANKA, a.s., J&T BANKA, a.s. pobočka Bratislava,
ATLANTIK finanční trhy, a.s., J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., J&T FVE uzavřený podílový fond, J&T
IB and Capital Markets, a.s, FVE Slušovice s.r.o., FVE Němčice s.r.o., FVE Napajedla s.r.o., J&T Bank ZAO,
TERCES MANAGEMENT LTD., Interznanie OAO, J&T INTEGRIS GROUP LIMITED, J&T BFL Anstalt,
LCE Company Limited, NEEVAS INVESTMENT LIMITED, STOMARLI HOLDINGS LIMITED, Bayshore
Merchant Services Inc, J&T Funds Inc., J&T Bank and Trust Inc., J and T Capital, Sociedad Anonima de Capital
Variable, J&T Advisors (Canada) Inc., J&T Concierge, s.r.o., J&T Concierge SR, s. r. o., J&T Cafe, s.r.o., První
zpravodajská a.s., KHASOMIA LIMITED, RIGOBERTO INVESTMENTS LIMITED, KOTRAB
ENTERPRISES LIMITED, J&T Private Equity B.V., J&T FINANCIAL INVESTMENTS LIMITED, J&T
Strana 106
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
Private Investments B.V., J&T Management, a.s., J&T GLOBAL SERVICES LIMITED, JTG Services Anstalt,
J&T GLOBAL MANAGEMENT s.r.o., J&T Finance, LLC, J&T MINORITIES PORTFOLIO LIMITED,
Equity Holding, a.s., ABS PROPERTY LIMITED, J&T Investment Pool - I - CZK, a.s., J&T Investment Pool - I
- SKK, a.s., J&T Capital Management Anstalt, AGUNAKI ENTERPRISES LIMITED, J&T SECURITIES
MANAGEMENT LIMITED, J&T Global Finance I., B.V., J&T Global Finance II., B.V., J&T Sport Team ČR,
s.r.o., J&T Private Investments II B.V., J&T Global Finance III, s.r.o., PGJT B.V.;
„RUB“ alebo „rubeľ“ znamená zákonnú menu Ruskej federácie;
„Ručiteľ“ znamená spoločnosť J&T FINANCE GROUP, a.s., so sídlom Bratislava, Dvořákovo nábrežie 8,
Bratislava 811 02, Slovenská republika, IČO: 31 391 087, zapísanú v obchodnom registri vedenom Okresným
súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 802/B;
„Ručiteľské vyhlásenie“ znamená ručiteľské vyhlásenie vydané Ručiteľom v súlade s kapitolou 5.16. tohto
Prospektu;
„SK“ znamená korunu slovenskú, bývalú zákonnú menu Slovenskej republiky;
„Skupina“ znamená konsolidovaný celok, ktorý je k Dátumu emisie tvorený týmito spoločnosťami:
J&T FINANCE GROUP, a.s., J&T FINANCE, a.s., J&T BANKA, a.s., J&T BANKA, a.s. pobočka Bratislava,
ATLANTIK finanční trhy, a.s., J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., J&T FVE uzavřený podílový fond, J&T
IB and Capital Markets, a.s, FVE Slušovice s.r.o., FVE Němčice s.r.o., FVE Napajedla s.r.o., J&T Bank ZAO,
TERCES MANAGEMENT LTD., Interznanie OAO, J&T INTEGRIS GROUP LIMITED, J&T BFL Anstalt,
LCE Company Limited, NEEVAS INVESTMENT LIMITED, STOMARLI HOLDINGS LIMITED, Bayshore
Merchant Services Inc, J&T Funds Inc., J&T Bank and Trust Inc., J and T Capital, Sociedad Anonima de Capital
Variable, J&T Advisors (Canada) Inc., J&T Concierge, s.r.o., J&T Concierge SR, s. r. o., J&T Cafe, s.r.o., První
zpravodajská a.s., KHASOMIA LIMITED, RIGOBERTO INVESTMENTS LIMITED, KOTRAB
ENTERPRISES LIMITED, J&T Private Equity B.V., J&T FINANCIAL INVESTMENTS LIMITED, J&T
Private Investments B.V., J&T Management, a.s., J&T GLOBAL SERVICES LIMITED, JTG Services Anstalt,
J&T GLOBAL MANAGEMENT s.r.o., J&T Finance, LLC, J&T MINORITIES PORTFOLIO LIMITED,
Equity Holding, a.s., ABS PROPERTY LIMITED, J&T Investment Pool - I - CZK, a.s., J&T Investment Pool - I
- SKK, a.s., J&T Capital Management Anstalt, AGUNAKI ENTERPRISES LIMITED, J&T SECURITIES
MANAGEMENT LIMITED, J&T Global Finance I., B.V., J&T Global Finance II., B.V., J&T Sport Team ČR,
s.r.o., J&T Private Investments II B.V., J&T Global Finance III, s.r.o., PGJT B.V.;
„TECHNO PLUS, a.s.“ znamená spoločnosť TECHNO PLUS, a.s., so sídlom Lamačská cesta 3, Bratislava 841
04, Slovenská republika, IČO: 31 385 419, zapísanú v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4615/B;
„tis.“ znamená tisíc;
„TMR“ znamená spoločnosť Tatry Mountain Resorts, a.s, so sídlom Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš
031 01, Slovenská republika, IČO: 31 560 636, zapísanú v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom
v Žiline, oddiel Sa, vložka č. 62/L;
„VaR“ znamená metodiku Value at Risk;
„Zákon o burze“ znamená zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov, v znení neskorších predpisov;
„Zákon o cenných papieroch“ znamená zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách,
v znení neskorších predpisov;
„Zákon o dlhopisoch“ znamená zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov;
„Zákon o dani z príjmov“ znamená zákon č. 595/2003 Z. z. o dani príjmov v znení neskorších predpisov;
„ZoKaR“ znamená zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov;
„Zákon o účtovníctve“ znamená zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
„Živnostenský zákon znamená zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov.
Strana 107
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
8.
PRÍLOHY
8.1.
Výročná správa Skupiny Ručiteľa za rok 2010 obsahujúca auditovanú konsolidovanú účtovnú
závierku Ručiteľa a jeho konsolidovaného celku k 31.12.2010 vrátane audítorskej správy
vypracovanej podľa medzinárodných účtovných štandardov IFRS (príloha č. 1).
Jedná sa o slovenský preklad audítorskej správy, pričom Emitent prikladá zároveň fotokópiu originálu
výroku audítora v anglickom jazyku, nakoľko výrok audítora je v rámci slovenského prekladu výročnej
správy nepodpísaný.
8.2.
Výročná správa Skupiny Ručiteľa za rok 2011 obsahujúca auditovanú konsolidovanú účtovnú
závierku Ručiteľa a jeho konsolidovaného celku k 31.12.2011 vrátane audítorskej správy
vypracovanej podľa medzinárodných účtovných štandardov IFRS (príloha č. 2)
Jedná sa o podpísaný slovenský preklad audítorskej správy.
8.3.
Vstupná súvaha Emitenta (neauditovaná) podľa IFRS a účtovné výkazy Emitenta k 24.05.2013
podľa IFRS – (príloha č. 3)
8.4.
Originál podpísaného ručiteľského vyhlásenia Ručiteľa (príloha č. 4)
8.5.
Predbežné vybrané neauditované finančné informácie Ručiteľa a jeho konsolidovaného celku
k 30.06.2012 podľa IFRS (príloha č. 5)
Strana 108
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
EMITENT
J&T Global Finance III, s.r.o.
Dvořákovo nábrežie 8
Bratislava 811 02
Slovenská republika
RUČITEĽ
J&T FINANCE GROUP, a.s.
Dvořákovo nábrežie 8
Bratislava 811 02
Slovenská republika
ARANŽÉR
J&T IB and Capital Markets, a.s.
Pobřežní 297/14
186 00 Praha 8
Česká republika
prostredníctvom svojej organizačnej zložky
J&T IB and Capital Markets, a.s., organizačná zložka
Dvořákovo nábrežie 10
811 02 Bratislava
Slovenská republika
HLAVNÝ MANAŽÉR
J&T BANKA, a.s.
Pobřežní 297/14
186 00 Praha 8
Česká republika
pôsobiaca v SR
prostredníctvom svojej pobočky
J&T BANKA, a.s.
pobočka zahraničnej banky
Dvořákovo nábrežie 8
811 02 Bratislava
Slovenská republika
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
PRÁVNY PORADCA HLAVNÉHO MANAŽÉRA
BBH advokátska kancelária, s.r.o.
Gorkého 3
811 01 Bratislava
Slovenská republika
ADMINISTRÁTOR
J&T BANKA, a.s.
Pobřežní 297/14
186 00 Praha 8
Česká republika
pôsobiaca v SR
prostredníctvom svojej pobočky
J&T BANKA, a.s.
pobočka zahraničnej banky
Dvořákovo nábrežie 8
811 02 Bratislava
Slovenská republika
AUDÍTOR EMITENTA
KPMG Slovensko spol. s r.o.
Dvořákovo nábrežie 10
811 02 Bratislava
Slovenská republika
AUDÍTOR RUČITEĽA
KPMG Slovensko spol. s r.o.
Dvořákovo nábrežie 10
811 02 Bratislava
Slovenská republika
J&T FINANCE GROUP, a.s.
PROSPEKT
PRÍLOHY
Výročná správa
2010
Obsah
Finančné ukazovatele
3
Správa predstavenstva
5
Správa o finančnej činnosti
9
Správa dozornej rady
11
Správa nezávislého audítora
12
Konsolidovaný výkaz ziskov a strát
14
Konsolidovaný výkaz komplexného výsledku
15
Konsolidovaný výkaz o finančnej situácii
16
Konsolidovaný výkaz zmien vo vlastnom imaní
18
Konsolidovaný výkaz peňažných tokov
22
Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke
Príloha: CD
1
41
3,80 mld. EUR
Konsolidovaný majetok
729 mil. EUR
Konsolidované vlastné imanie
85 mil. EUR
Čistý zisk
12,3 %
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE)
Skupina J&T je silný finančný investor, ktorý sa špecializuje na poskytovanie komplexných
služieb v oblasti privátneho bankovníctva, investičného bankovníctva, asset managementu
a špecializovaného financovania.
S konsolidovanou hodnotou vlastného imania na úrovni 729 mil. EUR patrí Skupina J&T
k popredným finančným investorom v regióne strednej a východnej Európy. Aktíva Skupiny
dosahujú 3,8 mld. EUR a ďalších 1,6 mld. EUR spravuje Skupina pre svojich klientov.
Okrem strednej a východnej Európy investuje Skupina tiež na trhoch Ruskej federácie,
Švajčiarska, Kanady, Mexika a Karibiku.
Finančné
ukazovatele
FINANČNÉ VÝSLEDKY
v miliónoch EUR
2010
2009
2008
2007
2006
Majetok celkom
3 799
4 475
3 457
3 336
2 571
Vlastné imanie
729
663
538
489
420
Čistý úrokový výnos (náklad)
42
25
-44
-22
-26
Čistý výnos (náklad) z poplatkov a provízií
-29
-16
-9
-32
-108
Čisté prevádzkové výnosy (náklady)1)
82
12
87
80
223
Čistý zisk
85
116
106
50
74
Priemerný počet zamestnancov Skupiny
1 055
2 007
9 821
8 869
6 357
Spravovaný majetok
1 557
1 204
1 102
443
333
Rentabilita celkových aktív (ROA)2)
2,1 %
3,0 %
2,9 %
1,6 %
3,7 %
12,3 %
19,2 %
20,7 %
11,0 %
20,0 %
VYBRANÉ UKAZOVATELE
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE)2)
1)
Dovoľujeme si upozorniť, že v minulých výročných správach boli uvádzané prevádzkové výnosy a náklady osobitne. Podľa tohto spôsobu vykazovania
predstavovali v roku 2010 prevádzkové výnosy 349,2 mil. EUR a prevádzkové náklady 267,2 mil. EUR.
Dovoľujeme si upozorniť, že v tohtoročnej výročnej správe bol upravený metodický postup výpočtu ukazovateľov ROE a ROA. Podľa vlaňajšej metodiky
ukazovateľ ROE dosiahol hodnotu 11,4% a ukazovateľ ROA hodnotu 2,3%. Základom pre výpočet ROE/ROA je čistý zisk pripadajúci akcionárom materskej
spoločnosti za obdobie delený priemernou cenou vlastného imania pripadajúceho na akcionárov materskej spoločnosti a čistý zisk pripadajúci akcionárom materskej spoločnosti za obdobie delený priemernou hodnotou majetku za obdobie (v minulých výročných správach bola pre výpočet použitá cena
vlastného imania ku koncu obdobia pripadajúca na akcionárov materskej spoločnosti a hodnota majetku ku koncu obdobia).
2)
3
ALOKÁCIA AKTÍV DO SEGMENTOV
51 % Banking
1 % Asset Management
5 % Unallocated
43 % Principal Investments
7 % Public
1 % Opportunity
35 % Private
4
Správa
predstavenstva
STRATÉGIA JTFG A JEJ VÍZIA
sa líšia dĺžkou investičného horizontu, rizikom i sektorom
Skupina J&T aktívne využíva široké spektrum investič-
ekonomiky, v ktorom sú realizované. Skupina J&T vystu-
ných príležitostí vrátane bankových investícií, investícií
puje v roli finančného investora, ktorý striktne monitoruje
do cenných papierov a štruktúrovaných investícií naprí-
svoje investície a očakáva ich ďalší rozvoj a zhodnotenie
klad v podobe private equity fondov. Na konsolidovanej
na základe jasne definovaných ekonomických parametrov.
báze na Skupinu J&T dohliada Česká národná banka, pri-
Súčasne však neustále prebieha proces vyhľadávania
čom aplikuje striktné rizikové kritériá pre svoje investície
ďalších akvizičných príležitostí naprieč všetkými sektormi
i financovanie.
ekonomiky a vďaka svojej kapitálovej sile je Skupina J&T
pripravená tieto príležitosti ďalej využívať.
J&T FINANCE GROUP, a.s. je materskou spoločnosťou
konsolidovaného celku Skupiny J&T štruktúrovaného do
OBCHODNÝ MODEL J&T – SEGMENTY
troch hlavných segmentov:
Banking
– Banking: Bankové aktivity Skupiny J&T
Bankovníctvo J&T sa strategicky zameriava na klientov
– Asset Management: Aktivity v oblasti správy klient-
a obchody vyžadujúce výraznú mieru individuálneho prí-
ských aktív
stupu. Našimi klientmi sú nielen privátne osoby, ale aj
– Principal Investments: Nebankové investície Skupi-
inštitúcie. Bankové aktivity Skupiny J&T v súčasnej dobe
ny J&T. V závislosti na dĺžke investičného horizontu
zastrešujú spoločnosti J&T Banka, a. s. (CR) a jej zahra-
a štruktúre riadenia ďalej členený na subsegmenty:
ničná pobočka (SK), J&T Bank (Switzerland) Ltd. (SUI)
– Private: Strategické investície
a J&T Banka ZAO (RU). Celkové aktíva segmentu Banking
– Public: Investície na finančných trhoch
ku koncu roku 2010 prevyšovali hodnotu 2,2 mld. EUR.
– Opportunity: Krátkodobé až strednodobé investície
V priebehu roku 2010 bola do segmentu Banking zaradeZ hľadiska celkového konsolidovaného majetku zaujíma
ná novo získaná spoločnosť ATLANTIK finanční trhy, a.s..
najvýznamnejšie miesto v Skupine J&T segment Ban-
Cieľom tejto strategickej akvizície je ďalší rozvoj služieb
king, ktorý zahrňuje hlavne bankové domy J&T v Českej
pre klientov Skupiny J&T hlavne v oblastiach obchodova-
a Slovenskej republike, Švajčiarsku a Ruskej federácií,
nie s cennými papiermi, správy aktív a prípravy nových
a najnovšie aj významného českého obchodníka s cen-
emisií.
nými papiermi. Vďaka takto silne rozvinutej bankovej
štruktúre, doplnenej o inštitúcie z oblasti asset managementu, sme schopní našim klientom zabezpečiť skutočne
komplexnú starostlivosť a flexibilitu. V roku 2010 Skupina
ďalej rozširovala ponuku služieb či už prostredníctvom
akvizícií, tak aj prostredníctvom rozširovania svojej geografickej pôsobnosti.
Kľúčové ukazovatele
v tis. EUR
Čistý úrokový výnos
Čistý zisk
31.12.2010
31.12.2009
51 540
63 279
12 838
13 220
Celkové aktíva
2 253 871
1 654 173
Vlastný kapitál
215 605
197 333
Popri strategickom portfóliu bankových aktív konsoliduje
Skupina významné nebankové investície v rôznych ekono-
Úverová expozícia bankových domov je diverzifikovaná
mických sektoroch hlavne v regióne strednej a východnej
do regiónov, kde má Skupina J&T najväčšiu znalosť dané-
Európy – segment Principle Investments. Tieto investície
ho trhu, teda do regiónov Českej a Slovenskej republiky.
5
Bankový segment využíva sofistikované mechanizmy
Správa klientských aktív je vykonávaná prostredníctvom
kontroly rizika a expozície, ktoré sú prísne monitorované
centier v Českej republike, na Slovensku, vo Švajčiarsku
Českou národnou bankou.
a na Barbadose a od tohto roku aj v Kanade a Mexiku.
Investičné bankovníctvo J&T svojim klientom poskytuje
Principal investments
služby v oblasti research, sales&trading, equity capital
Z hľadiska strategického smerovania je segment rozde-
markets a debt capital markets. Skupina J&T si počas
lený na 3 subsegmenty – Private, Public, Opportunity.
svojej činnosti vypracovala jedinečné know-how v oblasti
Public investície J&T zahŕňajú prevažne investície do
analýzy vybraných investičných titulov z oblasti strednej
cenných papierov a do iných verejne obchodovaných
a východnej Európy, štruktúrovania dlhového financova-
nástrojov, Private investície J&T zahŕňajú tie investície,
nia zahŕňajúceho mezzaninové financovanie, zmenkové
do ktorých Skupina J&T vstupuje pomocou poskytovania
programy, prípravu Euroobligácií a ďalšie. Vďaka uskutoč-
štruktúrovaného financovania obvyklého v private equi-
neným akvizíciám a reštrukturalizáciám dokáže Skupina
ty svete. Opportunity investície J&T zahŕňajú investície
J&T poskytovať unikátne skúsenosti taktiež v oblasti cor-
so strednodobým investičným horizontom. Dôležitou čin-
porate finance.
nosťou Skupiny J&T je i nákup, zhodnotenie a následný
predaj jednotlivých spoločností i väčších investičných
V oblasti bankovníctva je stratégiou Skupiny J&T ďalej
celkov. Ku koncu roka vystupovali nebankové investície
posilňovať komparatívne výhody v oblasti privátneho
na aktívnej strane bilancie Skupiny J&T v konsolidované
bankovníctva a poskytovať najlepšie komplexné finančné
hodnote 1,7 mld. EUR.
služby založené na komplexných finančných riešeniach.
Našou ďalšou výhodou je minimálna závislosť na medzibankových a iných finančných trhoch.
Asset Management
Na základe pätnásťročných skúseností Asset manage-
Kľúčové ukazovatele
v tis. EUR
31.12.2010
31.12.2009
Celkové aktíva
1 729 087
2 896 134
95 467
118 980
Čistý zisk
ment J&T poskytuje komplexné služby a poradenstvo
v oblasti správy majetku. Medzi našich klientov patria
Skupina J&T významne napomohla vzniku napríklad
súkromné osoby, finančné inštitúcie a privátne i štátne
Energetickému a priemyslovému holdingu, J&T Real Esta-
spoločnosti. V rámci poskytovaných služieb ponúkame
te, Best Hotel Properties a Tatry mountain resorts. Týmto
hlavne správu klientského majetku vo vlastných fondoch,
novým holdingom však neboli odovzdané iba jednotlivé
správu klientského majetku na základe práva voľného na-
aktíva, ale tiež neoceniteľné skúsenosti, ktoré pri ich bu-
kladania a tiež pasívnu správu majetku.
dovaní Skupina J&T získala.
Kľúčové ukazovatele
Public
Spoločnosti zaradené do segmentu Public v priebehu
v tis. EUR
31.12.2010
31.12.2009
roku 2010 spravovali predovšetkým portfólio verejne ob-
Aktíva v správe
1 556 739
1 203 671
chodovaných investičných titulov UNIPETROL, a.s., CEN-
3 910
2 457
-5 296
-2 212
TRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD., Erste Group
Výnos z poplatkov a provízií
Čistý zisk
Bank AG, Tatry mountain resorts, a.s., Best Hotel Properties, a.s. a ďalšie.
6
Kľúčové ukazovatele
v tis. EUR
V budúcnosti plánuje Skupina J&T podobný typ private
31.12.2010
31.12.2009
Finančný majetok
237 314
210 592
Zisk z obchodovánia
44 830
60 653
21 787
33 158
Čistý zisk
equity investícií využívať v stále väčšej miere.
Opportunity
V rámci subsegmentu Opportunity investuje Skupina J&T
do projektov s krátkodobým až strednodobým investičným horizontom. V priebehu roku 2010 boli z konsolidač-
Private
ného celku Skupiny J&T vyčlenené mediálny dom TV
V rámci subsegmentu Private Skupina J&T konsoliduje
JOJ, spoločnosť EAST BOHEMIA ENERGY HOLDING LIMI-
hlavne svoje dlhodobé strategické private equity investí-
TED, vlastník podielu v spoločnosti Elektrárne Opatovice,
cie v energetike a priemysle, realitnom sektore, turizme
a.s. a ďalšie spoločnosti podnikajúce v oblasti faktoringu
a v oblasti služieb. Prostredníctvom subsegmentu Priva-
a forfaitingu.
te vystupuje Skupina J&T ako silný finančný investor,
ktorý pre vstup do investičných projektov využíva naj-
Kľúčové ukazovatele
častejšie niektorú z foriem juniorného, mezzaninového,
alebo private equity kapitálu. Cieľom týchto investícií je
v tis. EUR
31.12.2010
31.12.2009
realizovať nadštandardný investičný výnos v stredno až
Celkové aktíva
24 870
1 210 547
Prevádzkový zisk
84 069
7 736
-4 280
-2 960
dlhodobom horizonte.
Čistý zisk
Kľúčové ukazovatele
v tis. EUR
31.12.2010
31.12.2009
Celkové aktíva
1 554 300
1 598 477
1 437 418
1 136 435
75 109
77 723
Poskytnuté financovanie
Čistý zisk
Energetika a priemysel
Prostredníctvom Energetického a Průmyslového holdingu, a.s. (EPH) je Skupina J&T významným finančným investorom v sektoroch energetiky a priemyslu. EPH zahŕňa spoločnosti pôsobiace v oblastiach ťažby nerastných
surovín, výroby elektriny a tepla, obchodu s elektrinou
a distribúciou tepla. Skupina J&T vystupuje v roli finančného investora prostredníctvom dvoch private equity
štruktúr v podobe Limited Partnership1, kde figuruje ako
Limited Partner.
Real Estate, Turistika, Služby a ďalšie
Cieľom ďalšej vznikajúcej private equity štruktúry je investovať do významných aktív z oblasti real estate v regióne strednej a východnej Európy a ich developmentou.
7
1
Limited Partnership je investičným zoskupením bez právnej subjektivity,
v ktorom vystupuje jednak tzv. General Partner pôsobiaci ako manager
príslušných investícií, do ktorých dané zoskupenie (Partnership) investuje, a jednak Limited Partneri, ktorí vystupujú ako finanční investori zoskupenia. General Partneri štandardne vykonávajú všetky práva spojené
s príslušnými investíciami daného zoskupenia (Partnershipu) a ako takí
dané investície, resp. príslušné účasti ovládajú. Naopak Limited Partneri
vystupujú ako finanční investori, ktorí poskytujú danému zoskupeniu peňažné prostriedky, s ktorými potom General Partner v rámci Partnershipu
nakladá.
ZISK JTFG 2006 – 2010
(v mil. EUR)
ŠTRUKTÚRA ZISKU JTFG 2010/2009
(v mil. EUR)
BANKING
80
2006
2007
60
74
PUBLIC
50
40
20
ASSET
MANAGEMENT
0
106
2008
2009
-20
116
PRIVATE
2010
UNALLOCATED
85
OPPORTUNITY
Zisk 2009
Zisk 2010
ŠTRUKTÚRA MAJETKU JTFG 2010/2009
(v mil. EUR)
BILANČNÁ SUMA JTFG 2006 – 2010
(v mil. EUR)
BANKING
2500
2006
2000
2 571
PUBLIC
3 336
2007
1500
1000
ASSET
MANAGEMENT
500
2008
3 457
2009
0
4 475
PRIVATE
2010
UNALLOCATED
3 799
OPPORTUNITY
Aktiva 2009
Aktiva 2010
ŠTRUKTÚRA ZÁVÄZKOV JTFG 2010/2009
(v mil. EUR)
ZÁVÄZKY JTFG 2006 – 2010
(v mil. EUR)
BANKING
2500
2006
2007
2000
2 102
PUBLIC
2 783
1500
1000
ASSET
MANAGEMENT
500
2008
2 905
0
3 790
2009
PRIVATE
2010
UNALLOCATED
3 048
OPPORTUNITY
Záväzky 2009
Záväzky 2010
8
Správa
o finančnej činnosti
Skupina J&T vytvorila v priebehu roka 2010 čistý zisk
o 24,4% na 1 634,7 mil. EUR. Na tomto náraste sa najviac
85,4 mil. EUR . Výnosnosť vlastného kapitálu dosiahla
podieľala J&T Banka, ktorá v roku 2010 viac než stroj-
12,3%. V rokoch 2008 a 2009 bol zisk Skupiny čiastočne
násobila počet svojich klientov. Banky Skupiny J&T tiež
ovplyvnený dopadmi vyčlenenia nefinančných aktív do
zaznamenali rast čistého výnosu z poplatkov a provízií,
samostatných holdingov. V zisku roku 2010 sa však odrá-
medziročný nárast o 15,9% na 8,4 mil. EUR.
2
ža predovšetkým rast čistého úrokového výnosu a zisky
z operácií s finančnými nástrojmi. V budúcnosti Skupina
Asset Managemen / Výsledky roku 2010: Rast spra-
očakáva ďalší rozširovanie svojich aktivít v oblasti posky-
vovaného majetku, rast výnosov z poplatkov a provízií
tovania kapitálu. S tým súvisí ďalší predpokladaný rast
Asset management J&T ku koncu roka 2010 spravoval
úrokových výnosov a teda aj úrokového zisku. Z dôvodu
konsolidovaný majetok v hodnote 1,6 mld. EUR (medzi-
diverzifikácie príjmov a rozloženia rizika je časť investič-
ročný nárast o 29,3%), ktorý sa skladal z majetku spravo-
ného portfólia Skupiny J&T umiestnená na finančných
vaného vo vlastných fondoch (78,6 mil. EUR), z majetku
trhoch. Takto generovaná časť zisku môže byť v krátko-
s právom voľného nakladania (282,7 mil. EUR) a ostatného
dobom horizonte viac ovplyvňovaná volatilitou na finanč-
spravovaného majetku (1,2 mld. EUR). Hodnota spravova-
ných trhoch, avšak v dlhodobom horizonte management
ného majetku vo všetkých kategóriách zaznamenala vý-
očakáva jej konštantný rast.
razný medziročný nárast. Dôsledkom je medziročný nárast
výnosov z poplatkov a provízií o 59,2% na 3,9 mil. EUR.
Konsolidovaný majetok Skupiny J&T k 31.12.2010 dosiahol hodnotu 3,8 mld. EUR a medziročne tak klesol o 15,1%.
Segment Asset management však dosiahol konsolido-
Príčina tohto poklesu spočíva v predaji spoločnosti Elek-
vanú stratu 5,3 mil. EUR, generovanú spoločnosťou J&T
trárne Opatovice, a.s. v poslednom štvrťroku. Popri tejto
Bank and Trust Corporation (Barbados). Akvizícia spo-
dekonsolidácii Skupina absolútne posilňovala v oblas-
ločnosti bola realizovaná na začiatku roka 2008, pred
ti poskytnutých úverov, ktoré vzrástli na 2,5 mld. EUR
ekonomickou krízou, za cenu, ktorá aktuálne nezodpo-
(medziročný nárast o 34,0%). Objem voľných peňažných
vedá výkonnosti spoločnosti. V dôsledku toho bola po-
prostriedkov dosiahol 586,3 mil. EUR.
čas dvoch rokov postupne znižovaná hodnota goodwillu
a časti ostatného nehmotného majetku vzniknutého pri
Banking / Výsledky roku 2010: stabilizácia zisku pri vý-
tejto transakcii. Manažment spoločnosti si plne uvedomu-
znamnom posilnení úlohy bánk J&T na jeho tvorbe
je závažnosť tohto stavu a intenzívne pracuje na zlepše-
V rámci segmentu Banking dosiahla Skupina J&T čistý
ní. Sú to práve spoločnosti J&T Bank and Trust Corpora-
zisk 12,8 mil. EUR. Tradične sa na tomto zisku segmentu
tion (Barbados), ktoré medziročne zaznamenali najvyšší
najvýznamnejšie podieľajú banky Skupiny J&T. V rámci
nárast výnosov z poplatkov a to z 1,6 milióna EUR v roku
konsolidovaného segmentu Banking generovali banky
2009 na 2,5 milióna EUR v roku 2010.
J&T 85% celkového konsolidovaného zisku segmentu
(10,9 mil. EUR). Banky Skupiny J&T tiež medziročne zvý-
Public / Výsledky roku 2010: Počiatočný pozitívny vývoj
šili čistý úrokový výnos o 10,8% na 47,0 mil. EUR. Ten-
zisku oslabený poklesom trhov v poslednom štvrťroku
to nárast v sebe odráža oživenie úverového trhu a rast
V rámci konsolidovaného subsegmentu Public dosiahla
úrokových marží u novo poskytovaných úverov (v rámci
Skupina zisk 21,8 mil. EUR (medziročný pokles o 34,3%).
konsolidovaného segmentu vzrástol objem poskytnutých
Popri dlhodobo držaných pozíciách (UNIPETROL, a.s., Erste
bankových úverov o 23,7% na 1 192,4 mil. EUR). Objem pri-
Group Bank AG) sa na tvorbe zisku výrazne podieľali aj
jatých klientských vkladov do bánk medziročne vzrástol
investície Skupiny do akcií Tatry Mountain Resorts, a.s.
9
NET PROFIT / ROE (tis. EUR)
140 000
25%
120 000
20,7%
20,0%
20%
100 000
19,2%
80 000
15%
11,0%
12,3%
60 000
10%
40 000
5%
20 000
0
2006
Net profit
2007
2008
2009
2010
0%
ROE
a Best Hotel Properties, a.s., ktoré priniesli čistý výnos
úrokového výnosu v tejto nebankovej časti Skupiny, a to
na úrovni 7,9 mil. EUR.
najmä prostredníctvom nových investícií a zvyšovania
úrokových marží z existujúcich úverových investícií.
Hlavnou príčinou medziročného zníženia zisku subsegmentu bola investícia Skupiny do akcií spoločnosti
Opportunity / Výsledky roku 2010: Zisk z predaja Elek-
CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. (CME).
trárny Opatovice a.s., strata mediálneho projektu Z1
V roku 2009 generoval projekt CME čistý zisk z obcho-
Subsegment Opportunity dosiahol za rok 2010 konsolido-
dovania 20,8 milióna EUR, v roku 2010, vďaka poklesu
vanú stratu 4,3 mil. EUR. Za hlavnú príčinu možno jedno-
trhovej ceny titulu v poslednom štvrťroku, bola dosiahnu-
značne označiť stratu vytvorenú v súvislosti s mediálnym
tá strata 7,5 mil. EUR. Celkovo však projekt CME v rámci
projektom Z1, ktorá prevýšila zisk subsegmentu dosiah-
konsolidovaného celku J&T vygeneroval od roku 2009
nutý najmä predajom spoločnosti Elektrárne Opatovice,
výnos vo výške 13,3 mil.
a.s., ale aj predajmi spoločností podnikajúcich v oblasti
obchodu s pohľadávkami. Po obojstrannej dohode medzi
Private / Výsledky roku 2010: Stabilizácia zisku a zá-
Skupinou J&T a jej klientom bola zrušená zmluva o podie-
sadné posilnenie váhy čistého úrokového výnosu pri
le na zisku z projektu TV JOJ. Táto transakcia znamenala
jeho tvorbe
v rámci konsolidovaného výsledku subsegmentu stratu
Subsegment Private dosiahol za rok 2010 čistý zisk
1,5 mil. EUR. Aktuálne v majetku subsegmentu figurujú iba
vo výške 75,1 mil. EUR. Najvýznamnejšie k tvorbe zisku
pohľadávky z titulov vykonaných dekonsolidácií.
prispel čistý úrokový výnos vo výške 40,4 mil. EUR. V roku
2010 boli tiež čiastočne rozpustené opravné položky na
úvery vo výške 16,4 mil. EUR. Manažment Skupiny J&T
v budúcnosti očakáva ďalšie posilňovanie úlohy čistého
Čistý zisk Skupiny J&T pripadajúci na osoby s podielom na vlastnom
imaní materskej spoločnosti za rok 2010 predstavoval 85,4 milióna EUR,
na minoritné podiely pripadol zisk 272 tis. EUR.
2
10
Správa
dozornej rady
Dozorná rada J&T FINANCE GROUP, a.s., pracovala v roku
Konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS overila au-
2010 v trojčlennom zložení. Priebežne zabezpečovala úlo-
dítorská spoločnosť KPMG Slovensko, spol. s r. o. a dňa
hy, ktoré jej vyplývajú zo zákona a stanov spoločnosti.
23.6.2011 vydala svoju správu, ktorej úplné znenie je uve-
Ako dozorný orgán dozerala na výkon pôsobnosti pred-
dené na strane 12 a 13 tejto výročnej správy.
stavenstva J&T FINANCE GROUP, a.s., a tiež komunikovala rozhodujúce aktivity v rámci celej Skupiny J&T.
Dozorná rada preskúmala predloženú individuálnu i konsolidovanú účtovnú závierku a dospela k záveru, že úč-
Dozorná rada kontrolovala spôsob hospodárenia a rea-
tovné záznamy a evidencia boli vedené transparentným
lizácie strategických zámerov. Dozorná rada bola pravi-
spôsobom v súlade s predpismi a účtovná závierka ver-
delne informovaná o zásadných obchodoch, finančnej
ne a pravdivo zobrazuje finančnú situáciu J&T FINANCE
situácii a ďalších podstatných záležitostiach spoločnosti
GROUP, a.s., ako aj celej Skupiny k 31.12.2010.
i jej dcérskych spoločností.
Dozorná rada súhlasila so závermi audítora a vzala na
Konsolidovaná účtovná závierka Skupiny bola zostave-
vedomie jeho výrok. Na základe týchto skutočností odpo-
ná v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného
ručila dozorná rada valnému zhromaždeniu schváliť kon-
výkazníctva (IFRS). Rovnako bola zostavená individuálna
solidovanú účtovnú závierku J&T FINANCE GROUP, a.s.,
účtovná závierka pripravená v súlade so zákonom o úč-
k 31.12.2010.
tovníctve a príslušnými všeobecne záväznými normami
Slovenskej republiky.
Bratislava, 22. jún 2011
RNDr. Marta Tkáčová
11
Správa nezávislého audítora
akcionárovi, predstavenstvu
a dozornej rade spoločnosti
J&T FINANCE GROUP, a.s.
Uskutočnili sme audit priloženej konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti J&T FINANCE GROUP, a.s. a jej dcérskych
spoločností („Skupina“), ktorá obsahuje konsolidovaný výkaz o finančnej situácii k 31. decembru 2010, konsolidovaný
výkaz komplexného výsledku, konsolidovaný výkaz zmien vo vlastnom imaní a konsolidovaný výkaz peňažných
tokov za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2010, ako aj poznámky obsahujúce súhrn významných účtovných zásad
a účtovných metód a ďalších vysvetľujúcich informácií.
Zodpovednosť štatutárneho orgánu spoločnosti
Štatutárny orgán spoločnosti je zodpovedný za zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý
a verný obraz v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva a za tie interné kontroly, ktoré považuje
za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu
alebo chyby.
Zodpovednosť audítora
Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto konsolidovanú účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme
uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické
požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje
významné nesprávnosti.
Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných
v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od rozhodnutia audítora, vrátane posúdenia rizika významných
nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor
berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný
obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru
na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných
zásad a účtovných metód a primeranosti významných účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom
spoločnosti, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.
Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, sú dostatočné a vhodné ako východisko pre náš názor.
12
Názor
Podľa nášho názoru konsolidovaná účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz konsolidovanej finančnej
situácie Skupiny k 31. decembru 2010, konsolidovaného výsledku jej hospodárenia a konsolidovaných peňažných
tokov za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2010 v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva.
Zdôraznenie niektorých skutočností
Bez vplyvu na náš názor, upozorňujeme na skutočnosť, že Skupina v roku 2008 začala dlhodobo plánovaný proces
reorganizácie jej činností, ktorý bol ukončený v roku 2010. Vplyv súvisiacich transakcií na finančnú situáciu Skupiny
a výsledok jej hospodárenia je opísaný v bodoch 3, 4 a 24 poznámok k priloženej konsolidovanej účtovnej závierke.
Pre správne pochopenie konsolidovanej účtovnej závierky by čitateľ konsolidovanej účtovnej závierky mal venovať
pozornosť týmto bodom.
23. jún 2011
Bratislava, Slovenská republika
Audítorská spoločnosť:
Zodpovedný audítor:
Partner zodpovedný za audit:
KPMG Slovensko spol. s r.o.
Ľuboš Vančo
Mark Eberst
Licencia SKAU č. 96
Licencia SKAU č. 745
13
Konsolidovaný výkaz ziskov
a strát za rok, ktorý sa skončil
31. Decembra 2010
v tis. EUR
Bod
2010
2009
Úroky a podobné výnosy
5
177 906
142 374
Úrokové náklady a podobné poplatky
5
(107 103)
(103 432)
70 803
38 942
Čistý úrokový výnos
Výnosy z poplatkov a provízií
20 490
35 055
6
(8 008)
(48 935)
12 482
(13 880)
Čistý zisk (strata) z obchodovania
7
98 960
75 619
Záporný goodwill
8
–
4 977
Ostatné prevádzkové výnosy
9
Náklady na poplatky a provízie
Čistý výnos (náklad) z poplatkov a provízií
Prevádzkové výnosy
Osobné náklady
Odpisy a amortizácia
Zníženie hodnoty goodwillu
Zníženie hodnoty hmotného a nehmotného majetku
37 693
59 095
136 653
139 691
(28 978)
10
(30 847)
13, 14
(6 807)
(8 594)
8, 14
–
(16 284)
(5 381)
(3 150)
Ostatné prevádzkové náklady
13, 14
(100 687)
(118 186)
Prevádzkové náklady
(143 722)
(175 192)
Zníženie hodnoty úverov
7 603
-60 980
Prevádzkový zisk (strata)
83 819
(71 419)
Výnosy (náklady) z pridružených a spoločne ovládaných spoločností
15
Zisk (strata) pred zdanením
Daň z príjmov
12
(2)
31
83 817
(71 388)
(2 638)
(2 218)
81 179
(73 606)
4 473
191 238
85 652
117 632
Osoby s podielom na vlastnom imaní materskej spoločnosti
85 380
115 575
– neukončené činnosti
80 907
(75 652)
4 473
191 227
Čistý zisk (strata) za účtovné obdobie z neukončených činností
Čistý zisk (strata) za účtovné obdobie z ukončených činností
Zisk za obdobie
4
Pripadajúci na:
– ukončené činnosti
Nekontrolujúce podiely
272
2 057
– neukončené činnosti
272
2 046
–
11
85 652
117 632
– ukončené činnosti
Celkem
Zisk za obdobie z ukončených činností v roku 2009 obsahuje výsledok hospodárenia spoločností v Skupine, ktorých
činnosti boli ukončené, až do dátumu ich predaja. V roku 2010 sú operácie z ukončených činností zahrnuté za celý
rok, keďže moment ukončenia ich činností bol 31. december 2010. Poznámky uvedené na stranách 8 až 79 tvoria
neoddeliteľnú súčasť konsolidovanej účtovnej závierky. Prehľad výkazu ziskov a strát podľa jednotlivých segmentov je
uvedený v bode č. 2 – Informácie o segmentoch.
14
Konsolidovaný výkaz
komplexného výsledku za rok,
ktorý sa skončil
31. Decembra 2010
v tis. EUR
2010
2009
85 652
117 632
Zmena v rezerve z prepočtu cudzích mien
34 640
15 785
Zmena reálnej hodnoty finančného majetku určeného na predaj
(1 368)
(123)
11 597
(5 855)
Zisk za obdobie
OSTATNÉ SÚČASTI KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU
Zabezpečenie peňažných tokov (angl. cash flow hedge): efektívna časť zmeny reálnej hodnoty
Ostatné súčasti komplexného výsledku za obdobie, po zdanení
44 869
9 807
Celkový komplexný výsledok hospodárenia za obdobie
130 521
127 439
129 068
125 431
1 453
2 008
130 521
127 439
Pripadajúci na:
Osoby s podielom na vlastnom imaní materskej spoločnosti
Nekontrolujúce podiely
Celkový komplexný výsledok hospodárenia za obdobie
Poznámky uvedené na stranách 8 až 79 tvoria neoddeliteľnú súčasť konsolidovanej účtovnej závierky.
15
Konsolidovaný výkaz
o finančnej situácii
k 31. Decembra 2010
v tis. EUR
Bod
2010
2009
MAJETOK
Dlhodobý hmotný majetok
13
14 510
20 198
Nehmotný majetok
14
38 789
144 769
Investície v spoločne ovládaných spoločnostiach a pridružených spoločnostiach
15
–
1
Pohľadávky z obchodného styku a ostatný majetok
17
12 727
5 720
18, 19
1 405 668
778 878
–
37 379
4 041
691
Úvery a preddavky poskytnuté zákazníkom
Pohľadávky z predaja ukončených činností
Finančné nástroje držané do splatnosti
Odložená daňová pohľadávka
16
Dlhodobý majetok celkom
Pohľadávky z obchodného styku a ostatný majetok
Úvery a preddavky poskytnuté zákazníkom
3 136
990 772
17
145 733
300 408
18, 19
1 069 427
1 068 882
20 180
212 953
436 724
339 075
204
340
Pohľadávky z predaja ukončených činností
Finančný majetok oceňovaný reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát
448
1 476 183
21
Finančné nástroje držané do splatnosti
Cenné papiere určené na predaj
22
63 823
17 345
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
23
586 287
517 456
Skupina majetku držaná za účelom predaja
24
–
1 027 525
Krátkodobý majetok celkom
2 322 378
3 483 984
Majetok celkom
3 798 561
4 474 756
2010
2009
Základné imanie
31 540
31 540
Emisné ážio
14 937
14 937
682 278
616 656
728 755
663 133
v tis. EUR
Bod
VLASTNÉ IMANIE
Nerozdelený zisk a ostatné rezervy
Vlastné imanie pripadajúce osobám s podielom na vlastnom imaní
materskej spoločnosti
25
Nekontrolujúce podiely
26
Vlastné imanie celkom
21 864
21 359
750 619
684 492
16
v tis. EUR
Note
2010
2009
ZÁVÄZKY
Vklady a úvery od bánk
27
9 969
60 458
Vklady a úvery od zákazníkov
28
278 052
188 156
Podriadený dlh
32
76 751
93 538
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
31
7 275
1 197
Odložený daňový záväzok
16
Dlhodobé záväzky celkom
1 584
19 281
373 631
362 630
Vklady a úvery od bánk
27
166 245
124 257
Vklady a úvery od zákazníkov
28
2 295 155
2 093 612
Podriadený dlh
32
122
12
Finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát
30
1 224
9 123
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
31
172 074
154 172
688
1 059
Splatná daň
Rezervy
29
38 803
57 804
Záväzky súvisiace so skupinou majetku držanou za účelom predaja
24
–
987 595
Krátkodobé záväzky celkom
2 674 311
3 427 634
Záväzky celkom
3 047 942
3 790 264
Vlastné imanie a záväzky celkom
3 798 561
4 474 756
Poznámky uvedené na stranách 8 až 79 tvoria neoddeliteľnú súčasť konsolidovanej účtovnej závierky.
17
Konsolidovaný výkaz zmien
vo vlastnom imaní za rok,
ktorý sa skončil
31. Decembra 2010
Základné
imanie
Emisné
ážio
Nedeliteľný
fond
31 540
14 937
10 011
–
–
–
Zmeny v rezerve z prepočtu cudzích mien
–
–
–
Zmena reálnej hodnoty cenných papierov určených na predaj
–
–
–
Zabezpečenie peňažných tokov (angl. cash flow hedge):
efektívna časť zmeny reálnej hodnoty
–
–
–
Ostatné položky komplexného výsledku celkom
–
–
–
Celkový komplexný výsledok za obdobie
–
–
–
Prídel do zákonného rezervného fondu
–
–
98 151
Dividendy
–
–
–
Celkové transakcie s vlastníkmi
–
–
98 151
Vplyv úbytkov
–
–
(97 848)
Vplyv zmien v majetkových účastiach na nekontrolujúce podiely
–
–
–
Celkové zmeny vo vlastníctve
–
–
–
Zostatok k 31. decembru 2010
–
–
(97 848)
Balance at 31 December 2010
31 540
14 937
10 314
v tis. EUR
Zostatok k 1. januáru 2010
CELKOVÝ KOMPLEXNÝ VÝSLEDOK ZA OBDOBIE
Zisk za účtovné obdobie
OSTATNÉ POLOŽKY KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU
TRANSAKCIE S VLASTNÍKMI, ÚČTOVANÉ PRIAMO DO VLASTNÉHO IMANIA
Zmeny vlastníckeho podielu v dcérskych spoločnostiach,
ktorej výsledkom nie je strata kontroly
18
19
Nerozdelený
zisk
Pripadajúce osobám
s podielom na vlastnom imaní materskej
spoločnosti
Nekontrolujúce
podiely
Celkom
2 267
606 109
663 133
21 359
684 492
–
–
85 380
85 380
272
85 652
33 459
–
–
33 459
1 181
34 640
–
(1 368)
–
(1 368)
–
(1 368)
–
11 597
–
11 597
–
11 597
33 459
10 229
–
43 688
1 181
44 869
33 459
10 229
85 380
129 068
1 453
130 521
–
–
(98 151)
–
–
–
–
–
(63 446)
(63 446)
–
(63 446)
–
–
(161 597)
(63 446)
–
(63 446)
–
(11 446)
109 294
–
(948)
(948)
–
–
–
–
–
–
Rezerva
z prepočtu
cudzích mien
Rezerva
z precenenia
(1 731)
–
–
–
–
–
–
–
(11 446)
109 294
–
(948)
(948)
31 728
1 050
639 186
728 755
21 864
750 619
Základné
imanie
Emisné
ážio
Nedeliteľný
fond
31 540
14 937
9 795
–
–
–
Zmeny v rezerve z prepočtu cudzích mien
–
–
–
Zmena reálnej hodnoty cenných papierov určených na predaj
–
–
–
Zabezpečenie peňažných tokov (angl. cash flow hedge):
efektívna časť zmeny reálnej hodnoty
–
–
–
Ostatné položky komplexného výsledku celkom
–
–
–
Celkový komplexný výsledok za obdobie
–
–
–
Prídel do zákonného rezervného fondu
–
–
1 286
Dividendy
–
–
–
Celkové transakcie s vlastníkmi
–
–
1 286
Vplyv úbytkov
–
–
(1 070)
Vplyv nadobudnutia majetkových účastí
–
–
–
Vplyv zmien v majetkových účastiach na nekontrolujúce podiely
–
–
–
Celkové zmeny vo vlastníctve
–
–
(1 070)
31 540
14 937
10 011
v tis. EUR
Zostatok k 1. januáru 2009
CELKOVÝ KOMPLEXNÝ VÝSLEDOK ZA OBDOBIE
Zisk za obdobie
OSTATNÉ POLOŽKY KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU
TRANSAKCIE S VLASTNÍKMI ÚČTOVANÉ PRIAMO DO VLASTNÉHO IMANIA
Zmeny vlastníckeho podielu v dcérskych spoločnostiach,
ktorej výsledkom nie je strata kontroly
Zostatok k 31. decembru 2009
Poznámky uvedené na stranách 8 až 79 tvoria neoddeliteľnú súčasť konsolidovanej účtovnej závierky.
20
21
Nerozdelený
zisk
Pripadajúce osobám
s podielom na vlastnom imaní materskej
spoločnosti
Nekontrolujúce
podiely
Celkom
33 484)
465 511
537 702
14 933
552 635
–
–
115 575
115 575
2 057
117 632
15 834
–
–
15 834
(49)
15 785
–
(123)
–
(123)
–
(123)
–
(5 855)
–
(5 855)
–
(5 855)
15 834
(5 978)
–
9 856
(49)
9 807
15 834
(5 978)
115 575
125 431
2 008
127 439
–
–
(1 286)
–
–
–
–
–
–
–
(18)
(18)
–
–
(1 286)
–
(18)
(18)
–
(25 239)
26 309
–
(291)
(291)
–
–
–
–
–
–
Rezerva
z prepočtu
cudzích mien
Rezerva
z precenenia
(17 565)
–
–
–
–
4,727
4,727
–
(25 239)
26 309
–
4 436
4 436
(1 731)
2 267
606 109
663 133
21 359
684 492
Konsolidovaný výkaz
peňažných tokov za rok,
ktorý sa skončil
31. Decembra 2010
v tis. EUR
Bod
2010
2009
102 678
112 799
PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ
Prevádzkový zisk
Úpravy týkajúce sa:
Odpisy a amortizácia
13,14
6 807
22 984
Straty zo zníženia hodnoty
13,14
5 381
19 434
Precenenie investícií v nehnuteľnostiach
9,11
Precenenie finančných nástrojov oceňovaných reálnou hodnotou
–
186
(54 351)
(49 500)
(Zisk)/strata z predaja dlhodobého hmotného majetku investícií
v nehnuteľnostiach a nehmotného majetku
9,11
66
(271)
(Zisk)/strata z predaja emisných kvót
9,11
(2 581)
(14 473)
Zisk z predaja dcérskych spoločností, spoločností založených na osobitný účel,
spoločne ovládaných spoločností, pridružených spoločností a menšinových
podielov
9
(6 748)
(152 073)
(3 950)
(5 066)
5
(41 775)
(25 356)
19
(7 603)
60 980
(Zisk)/strata z predaja finančného majetku
Úrokový (výnos)/náklad netto
Zvýšenie/(zníženie) opravnej položky na straty z úverov
Zmena v opravnej položke k pohľadávkam z obchodného styku
a ostatnému majetku
Zmena v opravnej položke k zásobám
Zmena v rezervách
Záporný goodwill
Nerealizované kurzové zisky netto
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu
Zmena vo finančnom majetku určenom na predaj a držanom do splatnosti
29
8
(332)
11 444
282
(2 908)
(17 684)
58 338
–
(4 977)
(14 463)
10 553
(34 273)
42 094
(30 176)
11 128
(483 139)
(95 830)
Zmena v pohľadávkach z obchodného styku a ostatnom majetku
82 117
45 601
Zmena v zásobách
5 394
6 832
Zmena v úveroch a preddavkoch poskytnutých zákazníkom
Zmena vo vkladoch a úveroch od bánk
Zmena vo vkladoch a úveroch od zákazníkov
Zmena v záväzkoch z obchodného styku a ostatných záväzkoch
Peňažné toky z /(použité v) prevádzkovej činnosti
Zaplatené úroky
Zaplatená daň z príjmu
Peňažné toky z/ (použité v) prevádzkovej činnosti
59 112
(147 283)
225 953
332 479
61 680
409 800
(113 332)
604 821
(111 474)
(91 014)
(22 777)
(15 987)
(247 583)
497 820
22
v tis. EUR
Bod
2010
2009
(269 809)
(222 680)
247 539
179 156
(8 872)
(26 495)
3 535
20 957
485
2 299
INVESTIČNÁ ČINNOSŤ
Nákup finančných nástrojov oceňovaných reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát
Príjmy z predaja finančných nástrojov oceňovaných reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, investícií v nehnuteľnostiach
a nehmotného majetku
Príjmy z predaja emisných kvót
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku investícií v nehnuteľnostiach
a nehmotného majetku
Obstaranie dcérskych spoločností a spoločností založených na osobitný účel,
bez nadobudnutých peňažných prostriedkov
3
(13 729)
(674 565)
Čistý prírastok peňažných prostriedkov z predaja dcérskych spoločností
a spoločností založených na osobitný účel
3
271 271
265 415
119 506
90 169
2 087
640
352 013
(365 104)
2010
2009
2 243
–
Prijaté úroky
Prijaté dividendy
Peňažné toky z /(použité v) investičnej činnosti
v tis. EUR
Bod
FINANČNÁ ČINNOSŤ
Podriadený dlh vydaný
Splátky záväzkov z finančného lízingu
(322)
(514)
Dividendy vyplatené
(63 446)
(18)
Peňažné toky z /(použité vo) finančnej činnosti
(61 525)
(532)
42 905
132 184
518 925
386 639
Čistý prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka
Vplyv kurzových zmien na držané peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka
24 457
102
586 287
518 925
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
23
586 287
517 456
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty zahrnuté v skupine majetku
držanej za účelom predaja
24
–
1 469
586 287
518 925
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka
Pozri bod 4 – Ukončené činnosti pre peňažné toky z prevádzkových, investičných a finančných operácií z ukončených
činností.
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty obsahujú aj peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty zahrnuté v skupine majetku držanej za účelom predaja, pozri bod 24 - Skupina majetku držaná za účelom predaja.
Poznámky uvedené na stranách 8 až 79 tvoria neoddeliteľnú súčasť konsolidovanej účtovnej závierky.
J&T FINANCE GROUP, a.s. (ďalej "materská spoločnosť” alebo “Spoločnosť”) je akciová spoločnosť s registrovaným
sídlom a miestom podnikania na Lamačskej ceste 3, 841 05 Bratislava. Spoločnosť bola založená dňa 7. februára 1995
23
a do obchodného registra bola zapísaná dňa 20. marca 1995. Akcionárom spoločnosti je holdingová spoločnosť, ktorú
vlastnia Jozef Tkáč a Ivan Jakabovič.
Štruktúra akcionárov Spoločnosti k 31. decembru 2010 a k 31. decembru 2009 bola nasledovná:
Podiel na základnom imaní
v tis. EUR
Podiel na základnom imaní
%
Hlasovacie práva
%
TECHNO PLUS, a.s.
31 540
100,00
100,00
Celkom
31 540
100,00
100,00
Konsolidovaná účtovná závierka Spoločnosti za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2010 obsahuje účtovnú závierku
materskej spoločnosti a jej dcérskych spoločností (súhrnne nazývané “Skupina”) a podiely Skupiny v pridružených
spoločnostiach, spoločne ovládaných spoločnostiach a spoločnostiach založených na osobitný účel.
Až do roku 2008 boli hlavnými aktivitami Skupiny aktivity investičného a privátneho bankovníctva, rozvoj nehnuteľností na predaj a komerčný prenájom, správa majetku a investície v energetickom a priemyselnom odvetví.
V poslednom kvartáli roku 2008 Skupina začala uskutočňovať dlhodobo plánovaný proces reorganizácie svojich
aktivít s cieľom oddeliť bankové činnosti od ostatných obchodných aktivít. Výsledkom prvej časti tohto procesu bol
predaj segmentu Nehnuteľnosti na konci roku 2008 a čiastočný predaj segmentu Korporátne investície (energetické
a priemyselné sektory). Súčasne sa zmenilo riadenie Skupiny, čo sa prejavilo predovšetkým v zrušení pozícií partnerov
a top manažérov.
Partnerstvá
Proces reorganizácie bol ukončený v roku 2010 ako sa očakávalo a následne sa Skupina zameriava na privátne bankovníctvo, správu majetku, finančné trhy a investície do špecifických projektov.
Strategický zámer spoločnosti týkajúci sa predaných segmentov je pôsobiť ako finančný investor. S týmto zámerom
Spoločnosť investovala do private equity fondov, J&T Partners LP I (Cyprus) a J&T Partners LP II (Cyprus), ktoré vlastnia podiely v spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. (Česká republika). Ďalšia investičná štruktúra, ktorej
založenie sa plánuje na rok 2011, bude investovať do nehnuteľností. V budúcnosti Skupina plánuje častejšie realizovať
tento spôsob investovania ako pre segmenty predané v roku 2008 a 2009, tak aj pre nové investičné príležitosti.
VÝZNAMNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY
(a) Vyhlásenie o súlade
Konsolidovaná účtovná závierka bola zostavená v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva
(“IFRS”).
Účtovná závierka bola schválená predstavenstvom dňa 23. júna 2011.
24
(b) Východiská pre zostavenie
Konsolidovaná účtovná závierka bola zostavená na princípe obstarávacích cien, pričom derivátové finančné nástroje,
finančný majetok a záväzky oceňované reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát alebo určené na predaj boli precenené na ich reálnu hodnotu.
Dlhodobý majetok držaný na predaj a ukončené činnosti sú vykázané v zostatkovej hodnote alebo reálnej hodnote
zníženej o náklady súvisiace s predajom, v závislosti od toho, ktorá z nich je nižšia.
Konsolidovaná účtovná závierka je zostavená v eurách, zaokrúhlených na tisícky eur. Účtovné metódy boli spoločnosťami v Skupine konzistentne aplikované v súlade s predchádzajúcim účtovným obdobím. Niektoré údaje týkajúce
sa predchádzajúceho obdobia boli reklasifikované, aby zodpovedali súčasnému spôsobu vykazovania predovšetkým
v súvislosti s ukončenými činnosťami.
Zostavenie účtovnej závierky v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva vyžaduje použitie rôznych úsudkov, predpokladov a odhadov. Tieto majú vplyv na sumy vykazovaného majetku, záväzkov, výnosov a nákladov. Skutočné výsledky sa však pravdepodobne budú odlišovať od týchto odhadov. Zásadné účtovné odhady
a úsudky uskutočnené manažmentom, ktoré nesú značné riziko spôsobenia významnej úpravy v budúcom účtovnom
období, sú opísané v bode 1 – Zásadné účtovné odhady a predpoklady.
Odhady a súvisiace predpoklady sú priebežne prehodnocované. Ak sa prehodnotenie účtovných odhadov vzťahuje
len k jednému účtovnému obdobiu, vykáže sa v tomto období, ak prehodnotenie ovplyvní súčasné aj budúce účtovné
obdobia, vykáže sa v období kedy došlo k prehodnoteniu a aj v budúcich obdobiach.
Počas roka, ktorý sa skončil 31. decembra 2010, nadobudli účinnosť nasledovné Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva, dodatky a interpretácie k štandardom a boli Skupinou pri zostavovaní tejto účtovnej závierky
aplikované:
IFRIC 17 – Rozdeľovanie nepeňažných aktív vlastníkom a doplnenia IFRS 5 – Dlhodobý majetok držaný na predaj
a ukončené činnosti (platné pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. júla 2009 alebo neskôr). IFRIC 17 upresňuje ako má
spoločnosť účtovať o rozdelení majetku, iného ako peňažné prostriedky a peňazné ekvivalenty, vo forme dividend svojim vlastníkom. Dosah IFRS 5 bol rozšírený na nepeňažný majetok držaný na prerozdelenie. Interpretácie aj dodatky sú
aplikované prospektívne a nemajú dopad na Skupinový výsledok hospodárenia a finančnú pozíciu.
Dodatok k IAS 38 – Nehmotný majetok (s platnosťou pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. júla 2009 alebo neskôr).
Dodatok objasňuje meranie reálnej hodnoty nehmotného majetku obstaraného počas podnikovej kombinácie a povoľuje zoskupovanie nehmotného majetku do jednej majetkovej skupiny ak každá časť tohto majetku má podobnú dobu
ekonomickej životnosti. Vplyv dodatku na tohtoročnú účtovnú závierku nie je významný.
Dodatok k IFRS 2 – Platby na základe podielov (s platnosťou pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. júla 2009 alebo
neskôr). Dodatok objasňuje rozsah štandardu IFRS 2 ako aj účtovanie transakcií hotovostných platieb akciami skupiny
25
v samostatných (individuálnych) finančných výkazoch spoločnosti, ktorá je príjemcom tovaru alebo služieb, keď iná
skupinová spoločnosť alebo vlastník má povinnosť cenu vysporiadať. Keďže Skupina zostavuje konsolidovanú účtovnú
závierku, tento dodatok nemá vplyv na Skupinu a jej transakcie.
Dodatok k IAS 1 – Prezentácia účtovnej závierky (s platnosťou pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2010
alebo neskôr). Dodatok objasňuje, že možnosť vysporiadania záväzku navýšením vlastného imania nie je relevantná
pre jeho členenie na krátkodobý alebo dlhodobý. Zmenou definície krátkodobého záväzku dodatok povoľuje, aby bol
záväzok začlenený ako dlhodobý (pokiaľ má spoločnosť bezvýhradné právo oneskoriť vysporiadanie prevedením peňazí alebo iného majetku na dobu prinajmenšom na 12 mesiacov po ukončení účtovného obdobia) aj napriek tomu,
že druhá zmluvná strana môže kedykoľvek požadovať vyrovnanie akciami. Dodatok nemá vplyv na účtovnú závierku.
Dodatok k IAS 17 – Lízingy (s platnosťou pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2010 alebo neskôr, aplikovateľný retrospektívne na neukončené lízingy platné k 1. januáru 2010 ak boli potrebné informácie k dispozícii na
začiatku lízingu). Podľa dodatku je lízing pozemkov klasifikovaný ako ‘finančný’ alebo ‘operatívny’ podľa všeobecných
zásad IAS 17. Revidovaný štandard je používaný na základe faktov a okolností existujúcich k 1. januáru 2010 a Skupina
zaúčtuje majetok a záväzky súvisiace s lízingom pozemkov novoklasifikovaných ako finančný lízing v ich reálnej hodnote v daný deň; rozdiely reálnych hodnôt budú zohľadnené v nerozdelenom zisku. Skupina nemala prenajaté žiadne
pozemky formou lízingu. Dodatok nemá žiadny vplyv na tohtoročnú účtovnú závierku.
Dodatok k IFRS 8 – Prevádzkové segmenty (s platnosťou pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2010 alebo
neskôr) o vykazovaní informácií o majetku segmentov. Dodatok nemá žiadny vplyv na účtovnú závierku.
Dodatok k IAS 36 – Zníženie hodnoty majetku (s platnosťou pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2010
alebo neskôr). Dodatok objasňuje jednotku účtovania pre testovanie znehodnotenia goodwillu použitím segmentov
zahrnutých pod IFRS 8 pred agregáciou. Dodatok nemá žiadny vplyv na tohtoročnú účtovnú závierku.
Dodatok k IAS 39 – Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie (s platnosťou pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2010 alebo neskôr). Dodatok objasňuje dva aspekty zabezpečovacích operácií: identifikácia inflácie ako
zabezpečovaného rizika alebo jeho častí a zabezpečovanie opciami. Ďalšou témou dodatku je posudzovanie pokút
pri predčasnom splatení úverov ako úzko súvisiacich vložených derivátov ako aj nezahrnutie zmlúv o podnikových
kombináciách do rozsahu štandardu. Dodatok nemá žiadny vplyv na tohtoročnú účtovnú závierku.
Revidovaný IFRS 3 – Podnikové kombinácie – povoľuje spoločnostiam výber ocenenia nekontrolojúcich podielov použitím súčasnej metódy IFRS 3 (proporcionálny podiel identifikovateľných čistých aktív nadobúdaného subjektu) alebo
ich reálnou hodnotou. Revidovaný IFRS 3 poskytuje podrobnejšie inštrukcie uplatňovania obstarávacej metódy pri
podnikových kombináciách. Podmienka oceňovania jednotlivého majetku a záväzkov reálnou hodnotou v každom kroku
obstarania pre účely výpočtu podielu goodwillu bola zrušená. Namiesto nej je goodwill ocenený v deň obstarania
ako rozdiel medzi reálnou hodnotou investície vlastnenej pred obstaraním, zaplatenou cenou a obstaranými čistými
aktívami. Náklady spojené s obstaraním sú účtované oddelene od podnikových kombinácií a teda sú účtované ako
náklady a nie sú zahrnuté do goodwillu. Kupujúci musí v deň obstarania zaúčtovať záväzok za podmienenú úhradu
26
kúpy. Zmeny hodnoty tohto záväzku po dátume obstarania by namiesto upravovania goodwillu mali byť zaúčtované
podľa ostatných platných IFRS štandardov. Revidovaný štandard IFRS 3 zohľadňuje podnikové kombinácie zahrňujúce
spoločné entity a podnikové kombinácie, ktoré sú dosiahnuté len v rámci zmlúv. Revidovaný štandard je platný pre
podnikové kombinácie, pre ktoré dátum obstarania je 1. júla 2009 alebo neskôr. Vplyv revidovaného štandardu na
tohtoročnú účtovnú závierku nie je významný.
IAS 27 – Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka (2008). Zmeny štandardu IAS 27 sa týkajú hlavne účtovania transakcií a prípadov, ktoré menia účasť Skupiny v dcérskych spoločnostiach. Keď sa skončí kontrola v dcérskej
spoločnosti ako dôsledok nejakej transakcie, účtovného prípadu alebo iných okolností, revidovaný štandard požaduje,
aby skupina odúčtovala celý majetok, záväzky a nekontrolujúce podiely v zostatkovej hodnote. Akýkoľvek zostávajúci
podiel v predošlej dcérskej spoločnosti je účtovaný v reálnej hodnote v deň, keď je kontrola stratená a zisk alebo
strata, ktoré nastali, sú zaúčtované do hospodárskeho výsledku. Vplyv štandardu na tohtoročnú účtovnú závierku nie
je významný.
Vydané Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva, ktoré ešte nie sú účinné
Niekoľko nových štandardov, dodatkov a interpretácií k štandardom zatiaľ nenadobudli účinnosť pre rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2010 a neboli použité pri zostavovaní tejto účtovnej závierky.
IFRS 9 – Finančné nástroje (s platnosťou pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2013 alebo neskôr s povolením predčasnej aplikácie v roku 2009). V novembri 2010 IASB vydal revidovanú verziu IFRS 9 Finančné nástroje,
ktorý nahradí štandard IAS 39 Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie od 1. januára 2013. Vydaná verzia IFRS
9 uvádza nové požiadavky na zatrieďovanie a oceňovanie finančného majetku, zrušenie (odúčtovanie) finančných
nástrojov a požiadavky na zatrieďovanie a oceňovanie finančných záväzkov. Skupina v súčasnosti analyzuje vplyv
zmeneného štandardu na jej finančné výkazy.
IFRIC 19 – Vysporiadanie finančných záväzkov kapitálovými nástrojmi (s platnosťou pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1 júla 2010 alebo neskôr). IFRIC 19 sa venuje iba účtovníctvu spoločností, ktoré vydali kapitálové nástroje, aby
tak vyrovnali čiastočne alebo v plnej výške finančné záväzky. Skupina očakáva, že štandard nebude mať významný
vplyv na účtovnú závierku Skupiny.
IAS 24 (revidované) – Zverejnenia o spriaznených osobách (s platnosťou pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2011 alebo neskôr). Dodatok upravuje definíciu spriaznených osôb a zjednodušuje vykazovanie o spriaznených
osobách pre vládne organizácie. Skupina v súčasnosti analyzuje vplyv zmeneného štandardu na jej finančné výkazy.
Dodatok k IFRIC 14 a IAS 19 - Obmedzenie hornej hranice hodnoty majetku z definovaných úžitkov, minimálne požiadavky na krytie zdrojmi a vzťahy medzi nimi (účinný pre ročné účtovné obdobia začínajúce sa 1. januárom 2011 alebo neskôr). Dodatky naprávajú neúmyselné dôsledky vyplývajúce z účtovania voliteľných preddavkov za minimálne
finančné príspevky. Dodatok vymedzuje určité okolnosti, za ktorých je povolené účtovať niektoré voliteľné preddavky
ako majetok a nie náklady. Skupina očakáva, že štandard nebude mať významný vplyv na účtovnú závierku Skupiny.
27
Dodatok k IAS 12 – Dane z príjmov (s platnosťou pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2012 alebo neskôr).
Dodatok zavádza výnimku zo všeobecných požiadaviek podľa štandardu IAS 12 na vykazovanie investície do nehnuteľností ocenenej v reálnej hodnote. Účtovanie odložených daňových pohľadávok a záväzkov je za určených okolností
založené na vyvrátiteľnej domnienke, že sa účtovná hodnota investície do nehnuteľnosti vysporiada predajom majetku.
Táto domnienka môže byť vyvrátená iba v prípade, že investícia do nehnuteľnosti je odpisovaná a vedená v rámci
obchodného modelu, ktorého cieľom je spotrebovať podstatnú časť ekonomických úžitkov majetku počas celej ekonomickej životnosti. Skupina v súčasnosti analyzuje vplyv zmeneného štandardu na jej finančné výkazy.
Dodatok k IFRS 7 – Finančné nástroje: zverejňovanie (s platnosťou pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. júla 2011 alebo
neskôr). Dodatok k štandardu zavádza nové požiadavky na zverejňovanie informácií o transakciách, ktorých súčasťou je
prevod finančného majetku vrátane zverejňovania finančného majetku, ktorý nebol prevedený v celku alebo prevodov
finančných aktív, ktoré boli prevedené v celku, ale prevodca si zachováva určitú mieru pretrvávajúcej angažovanosti
spojenej s týmto majetkom. Skupina v súčasnosti analyzuje vplyv zmeneného štandardu na jej finančné výkazy.
Dodatok k IAS 32 – Finančné nástroje: prezentácia (s platnosťou pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. februára
2010 alebo neskôr). Tento dodatok umožňuje, aby práva, opcie alebo záruky na získanie fixného počtu vlastných akcií
za stanovenú sumu v akejkoľvek mene boli klasifikované ako nástroje vlastného imania, ak účtovná jednotka poskytuje
práva, opcie alebo záruky pomerne všetkým svojim súčasným vlastníkom rovnakej kategórie, ktorí vlastnia jej nederivátové nástroje vlastného imania.
Ostatné Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva
Skupina nepoužila v predstihu žiadne Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva, pri ktorých ich aplikácia ku
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka nebola povinná. V prípade, že prechodné ustanovenia dávajú spoločnostiam možnosť vybrať si, či chcú aplikovať nové štandardy prospektívne alebo retrospektívne, Skupina sa rozhodla
aplikovať tieto štandardy prospektívne odo dňa prechodu na nový štandard.
(c) Východiská pre konsolidáciu
(i) Dcérske spoločnosti
Dcérske spoločnosti sú tie spoločnosti, ktoré sú kontrolované Spoločnosťou. Kontrola existuje, ak má Spoločnosť
oprávnenie, priamo alebo nepriamo, riadiť finančné a prevádzkové hospodárenie nejakej spoločnosti s cieľom získania
výhod z jej aktivít. Existencia a vplyv potenciálnych hlasovacích práv, ktoré sú v súčasnosti uplatniteľné alebo zameniteľné, sa berie do úvahy pri posudzovaní, či má Skupina kontrolu nad inou spoločnosťou. Konsolidovaná účtovná závierka zahŕňa podiel Skupiny v iných spoločnostiach na základe schopnosti Skupiny kontrolovať tieto spoločnosti bez
ohľadu na to, či v skutočnosti je kontrola uplatňovaná alebo nie. Účtovné závierky dcérskych spoločností sú zahrnuté
do konsolidovanej účtovnej závierky odo dňa vzniku kontroly do dňa, keď došlo k zániku kontroly.
(ii) Pridružené spoločnosti
Pridružené spoločnosti sú tie spoločnosti, v ktorých má Spoločnosť podstatný vplyv, nie však kontrolu nad finančným a prevádzkovým hospodárením. Konsolidovaná účtovná závierka zahŕňa podiel Skupiny na vykázaných ziskoch
28
a stratách pridružených spoločností podľa metódy vlastného imania odo dňa vzniku podstatného vplyvu do dňa, keď
došlo k zániku podstatného vplyvu. Keď podiel Skupiny na stratách prevýši účtovnú hodnotu pridruženej spoločnosti,
účtovná hodnota takejto spoločnosti je znížená na nulu a vykazovanie budúcich strát je zastavené okrem prípadov,
keď Skupine v súvislosti s danou pridruženou spoločnosťou vznikli záväzky.
(iii) Spoločne ovládané spoločnosti (joint ventures)
Spoločne ovládané spoločnosti sú také, nad ktorých aktivitami má Skupina spoločnú kontrolu založenú na zmluvnej
dohode. Konsolidovaná účtovná závierka zahŕňa podiel Skupiny na vykázaných ziskoch a stratách spoločne ovládaných spoločností podľa metódy vlastného imania odo dňa vzniku spoločnej kontroly do dňa, keď došlo k zániku
spoločného ovládania spoločností.
(iv) Spoločnosti založené na osobitný účel (angl. Special purpose entities – “SPEs”)
Skupina čiastočne uskutočňuje svoje činnosti prostredníctvom SPE, v ktorých nemá žiadny priamy alebo nepriamy
majetkový podiel. Konsolidované spoločnosti založené na osobitný účel sú najmä také, od ktorých Skupina získa väčšinu ekonomických výhod obsiahnutých v týchto spoločnostiach alebo realizovaných týmito spoločnosťami.
(v) Rozsah konsolidácie
Do konsolidácie k 31. decembru 2010 bolo zahrnutých 43 spoločností (2009: 59). Všetky spoločnosti konsolidované
metódou úplnej konsolidácie zostavili svoju účtovnú závierku k 31. decembru 2010. Tieto spoločnosti sú uvedené
v bode 41 podľa vlastníckej hierarchie.
Hoci Skupina nevlastní podiely v spoločnostiach založených na osobitný účel (SPEs), väčšina ekonomických úžitkov
prináleží Skupine (pozri účtovnú zásadu (c) (iv)).
(vi) Transakcie eliminované pri konsolidácii
Vzájomné zostatky účtov a transakcie v rámci Skupiny, ako aj všetky nerealizované zisky vyplývajúce z transakcií
v rámci Skupiny, sú pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky eliminované. Nerealizované zisky vyplývajúce
z transakcií s pridruženými spoločnosťami a so spoločne ovládanými spoločnosťami sú eliminované do výšky podielu
Skupiny v týchto spoločnostiach. Nerealizované zisky vyplývajúce z transakcií s pridruženými spoločnosťami sú eliminované do výšky investície v takýchto spoločnostiach. Nerealizované straty sú eliminované tým istým spôsobom ako
nerealizované zisky, ale iba v prípade, keď nejde o zníženie hodnoty.
(vii) Akvizičná metóda
Pri účtovaní o nákupe dcérskych spoločností je v účtovníctve použitá akvizičná metóda. Plnenie prevedené v rámci každej podnikovej kombinácie sa oceňuje ako súčet reálnych hodnôt, ktoré majú k dátumu obstarania prevedený majetok,
vzniknuté alebo podmienené záväzky a nástroje vlastného imania emitované Skupinou kvôli výmene za kontrolu nad
nadobúdaným subjektom. Náklady súvisiace s akvizíciou sú zaúčtované do výkazu ziskov a strát v momente ich vzniku.
Identifikovateľné aktíva, záväzky a podmienené záväzky nadobúdaného subjektu, ktoré spĺňajú podmienky pre IFRS
3, sú vykázané v reálnych hodnotách ku dňu akvizície. Goodwill je oceňovaný ako prebytok súhrnu prevedenej
protihodnoty, sumy všetkých nekontrolujúcich podielov nadobúdateľa na nadobúdanom subjekte a reálnej hodnoty
29
podielov na vlastnom imaní, ktoré vlastnil nadobúdateľ na nadobúdanom subjekte pred akvizíciou nad rozdielom
hodnoty nadobudnutého identifikovateľného majetku a prevzatých záväzkov v deň akvizície. Akýkoľvek nekontrolujúci
podiel na nadobúdanom subjekte je ocenený proporcionálne ako podiel čistého identifikovateľného majetku nadobúdaného subjektu. Goodwill, ktorý vzniká ako dôsledok podnikovej kombinácie je uznaný ako majetok, ktorý sa neodpisuje,
avšak je každoročne podrobený posudzovaniu z hľadiska zníženia hodnoty.
Ak je podniková kombinácia dosiahnutá po etapách, podiely Skupiny v nadobudnutom subjekte sú precenené na
reálnu hodnotu v deň akvizície (t.j. v deň, kedy Skupina získa kontrolu nad subjektom). Následný zisk alebo strata sú
vykázané vo výkaze ziskov a strát.
(viii) Strata kontroly
Po strate kontroly, Skupina odúčtuje majetok a záväzky dcérskeho podniku, nekontrolujúce podiely a ostatné zložky
vlastného imania vzťahujúce sa k dcérskej spoločnosti. Akýkoľvek prebytok alebo deficit vznikajúci pri strate kontroly
je vykázaný vo výkaze ziskov a strát. Ak si Skupina ponechá nejaký podiel v predchádzajúcej dcérskej spoločnosti,
tento podiel sa oceňuje reálnou hodnotou k dátumu, kedy bola kontrola stratená. Následne sa účtuje ako o investícii
metódou vlastného imania alebo ako o finančnom majetku držanom na predaj, v závislosti na stupni zachovania
vplyvu.
(ix) Daňový efekt zahrnutia kapitálových fondov konsolidovaných dcérskych spoločností
Konsolidovaná účtovná závierka nezahŕňa daňové efekty, ktoré by mohli vzniknúť z prevodu kapitálových fondov
konsolidovaných dcérskych spoločností do účtovníctva materskej spoločnosti, keďže v najbližšej budúcnosti sa neočakáva žiadne rozdelenie zisku nezdanené pri zdroji a Skupina predpokladá, že tieto fondy budú použité ako zdroj
samofinancovania každej konsolidovanej dcérskej spoločnosti.
(x) Zjednotenie účtovných metód
Účtovné metódy a postupy aplikované konsolidovanými spoločnosťami v ich účtovných závierkach boli počas konsolidácie zjednotené a zhodujú sa s princípmi aplikovanými materskou spoločnosťou.
(d) Cudzia mena
(i) Transakcie v cudzej mene
Položky vykázané v účtovnej závierke každej spoločnosti v Skupine sú vyjadrené v mene primárneho ekonomického
prostredia, v ktorom príslušná spoločnosť pôsobí (funkčná mena).
Transakcie v cudzej mene sú prepočítané na funkčnú menu výmenným kurzom platným v deň uskutočnenia danej
transakcie. Peňažný majetok a záväzky v cudzích menách sú prepočítané na funkčnú menu ku dňu, ku ktorému je
účtovná závierka zostavená.
Kurzové rozdiely vyplývajúce z takýchto prepočtov sú vykázané vo výkaze ziskov a strát. Nepeňažný majetok a záväzky v cudzích menách, ktoré sú ocenené obstarávacou cenou, sú prepočítané na funkčnú menu kurzom platným
30
v deň uskutočnenia transakcie. Nepeňažný majetok a záväzky v cudzích menách, ktoré sa oceňujú reálnou hodnotou,
sú prepočítané na funkčnú menu kurzami platnými v dňoch, keď boli určené reálne hodnoty.
(ii) Účtovné závierky zahraničných podnikov
Konsolidovaná účtovná závierka je prezentovaná v eurách, ktoré predstavuje menu vykazovania Spoločnosti.
Majetok a záväzky zahraničných podnikov, vrátane goodwillu a úprav na reálnu hodnotu vyplývajúcich z konsolidácie,
sú prepočítané na euro kurzom platným v deň, ku ktorému je účtovná závierka zostavená. Výnosy a náklady zahraničných podnikov sú prepočítané na euro kurzom platným v deň uskutočnenia danej transakcie. Kurzové rozdiely, ktoré
vznikli pri prepočte, sú vykázané priamo vo vlastnom imaní.
(iii) Vložené deriváty
Hybridné finančné nástroje sú kombináciou nederivátovej hostiteľeskej zmluvy a derivátových finančných nástrojov
(vložené deriváty). Za istých podmienok IAS 39 Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie vyžaduje, aby sa komponenty predstavujúce vložené deriváty oddelili od hlavnej hostiteľskej zmluvy a tieto sa samostatne vykázali a ocenili.
(e) Finančné nástroje
(i) Klasifikácia
Finančné nástroje oceňované reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát sú tie, ktoré Skupina drží najmä na obchodovanie za účelom krátkodobého dosiahnutia zisku. Tieto zahŕňajú investície a derivátové finančné nástroje, ktoré
nepredstavujú efektívne zabezpečovacie nástroje (hedging) a záväzky z predaja finančných nástrojov nakrátko.
Úvery a preddavky bankám a zákazníkom predstavujú nederivátový finančný majetok s pevnými a stanoviteľnými
platbami, ktoré nie sú kótované na aktívnom trhu a nie sú klasifikované ako cenné papiere určené na predaj, držané
do splatnosti alebo oceňované reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát.
Finančný majetok držaný do splatnosti predstavuje nederivátový finančný majetok s pevnými alebo stanoviteľnými
platbami a pevne stanoveným dňom splatnosti, pri ktorom má Skupina zámer a je schopná ho držať do splatnosti.
Cenné papiere určené na predaj predstavujú nederivátový finančný majetok, ktorý nie je zaradený ako finančný majetok oceňovaný reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát, úvery a preddavky poskytnuté bankám a zákazníkom alebo
finančný majetok držaný do splatnosti.
(ii) Vykazovanie
Skupina vykazuje finančný majetok oceňovaný reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát a cenné papiere určené
na predaj v deň, keď sa zaväzuje k ich nákupu. Pravidelné nákupy a predaje finančného majetku, vrátane finančného
majetku držaného do splatnosti, sú vykázané v deň obchodu.
Úvery a preddavky poskytnuté bankám a zákazníkom sú účtované v deň, keď sú Skupinou nadobudnuté.
31
(iii) Oceňovanie
Finančné nástroje sú pri prvotnom vykázaní ocenené reálnou hodnotou. V prípade, že finančný nástroj nie je oceňovaný reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát, toto ocenenie sa zvýši aj o náklady súvisiace s obstaraním alebo
vydaním finančného nástroja.
Následne po prvotnom vykázaní je finančný majetok oceňovaný reálnou hodnotou, okrem úverov a preddavkov poskytnutých zákazníkom, finančných nástrojov držaných do splatnosti a určitých nekótovaných cenných papierov
držaných za účelom predaja, ktorých reálnu hodnotu nie je možné spoľahlivo oceniť, ktoré sú oceňované v umorovanej
hodnote. Následne po prvotnom vykázaní sú finančné záväzky ocenené v umorovanej hodnote, okrem finančných záväzkov oceňovaných reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát. Pri oceňovaní umorovanou hodnotou je rozdiel medzi
obstarávacími nákladmi a nominálnou hodnotou vykazovaný vo výkaze ziskov a strát počas doby trvania príslušného
majetku alebo záväzku s použitím metódy efektívnej úrokovej miery.
(iv) Princípy oceňovania reálnou hodnotou
Reálna hodnota finančných nástrojov je založená na ich kótovanej trhovej hodnote v deň, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka, bez akýchkoľvek znížení o náklady súvisiace s obstaraním. V prípade, keď nie je k dispozícii kótovaná
trhová hodnota, reálna hodnota nástroja je odhadnutá manažmentom s použitím techník oceňovacích modelov alebo
diskontovania budúcich peňažných tokov.
V prípade použitia metódy diskontovania peňažných tokov je odhad budúcich peňažných tokov založený na najlepších
odhadoch manažmentu a diskontná sadzba predstavuje trhovú sadzbu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka pre nástroj s podobnými podmienkami. Pri použití oceňovacích modelov sú vstupy pre tieto modely založené
na trhových faktoroch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
(v) Zisky a straty pri následnom precenení
Zisky a straty vyplývajúce zo zmeny reálnej hodnoty sú pre finančné nástroje oceňované reálnou hodnotou cez výkaz
ziskov a strát vykazované vo výkaze ziskov a strát a pre cenné papiere určené na predaj priamo v ostatných súčastiach komplexného výsledku ako rozdiel z precenenia majetku držaného za účelom predaja. Zmena reálnej hodnoty
cenných papierov určených na predaj je odúčtovaná z ostatných súčastí komplexného výsledku do výkazu ziskov
a strát v momente predaja. Úrokové výnosy a náklady pre cenné papiere určené na predaj sú vykazované vo výkaze
ziskov a strát s použitím metódy efektívnej úrokovej miery.
(vi) Odúčtovanie
Finančný majetok je odúčtovaný vtedy, keď Skupina stratí kontrolu nad zmluvnými právami, ktoré sú v tomto majetku
obsiahnuté. Toto sa stane vtedy, keď sú tieto práva uplatnené, zaniknú alebo sa ich Skupina vzdá. Finančný záväzok
je odúčtovaný v prípade, keď záväzok špecifikovaný v zmluve zanikne uplynutím času, je splnený alebo zrušený.
Majetok určený na predaj a majetok oceňovaný reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát, ktorý je predaný, je odúčtovaný a príslušné pohľadávky voči kupujúcim na úhradu sú zaúčtované dňom, keď sa Skupina zaviaže majetok predať.
32
Nástroje držané do splatnosti a úvery a preddavky poskytnuté bankám a zákazníkom sú odúčtované v deň, keď sú
Skupinou predané.
(vii) Účtovanie zabezpežovacích nástrojov
Zabezpečovacie nástroje, ktoré obsahujú deriváty spojené s menovým rizikom, sú klasifikované ako zabezpečenie
peňažných tokov (ang. cash-flow hedge) alebo zabezpečenie reálnej hodnoty (ang. fair value hedge).
Zabezpečovací vzťah, ako aj s ním súvisiace ciele a stratégie riadenia rizika, sú Skupinou od začiatku formálne zdokumentované. Skupina taktiež pravidelne hodnotí efektívnosť zabezpečujúceho nástroja pri kompenzácií rizika zmien
reálnej hodnoty zabezpečovanej položky alebo peňažných tokov priraditeľných k zabezpečovanému riziku.
V prípade zabezpečenia peňažných tokov sa zisky alebo straty z efektívnej časti zabezpečenia vykazujú priamo
v ostatných súčastiach komplexného výsledku a neefektívna časť derivátov je vykázaná vo výkaze ziskov a strát.
Pohyby v rezerve z precenenia v rámci vlastného imania vyplývajúce zo zaisťovacích nástrojov, sú vykázané v konsolidovanom výkaze komplexného výsledku.
V prípade zabezpečenia reálnej hodnoty zisky alebo straty z precenenia zabezpečovacieho nástroja na reálnu hodnotu sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát.
(f) Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty pozostávajú z peňažných prostriedkov v pokladni a v bankách, peňažných
vkladov v centrálnych bankách a krátkodobých vysokolikvidných investícií s pôvodnou dobou splatnosti tri mesiace
a menej, vrátane štátnych pokladničných poukážok a ostatných poukážok, ktoré je možné reeskontovať v centrálnych
bankách.
(g) Úvery a preddavky poskytnuté bankám a zákazníkom
Úvery a preddavky poskytnuté bankám a zákazníkom vzniknuté v Skupine sú klasifikované ako úvery a pohľadávky
vzniknuté v Skupine.
Úvery a preddavky sú vykazované znížené o opravné položky na zníženie hodnoty, aby zobrazili ich odhadovanú
návratnú hodnotu (pozri účtovnú zásadu (j)).
(h) Zmluvy o predaji a spätnej kúpe
Keď sú cenné papiere predávané so záväzkom k ich spätnej kúpe za vopred dohodnutú cenu (repo obchody), zostávajú tieto cenné papiere naďalej vykázané v súvahe a zároveň sa vykáže záväzok rovnajúci sa výške prijatej čiastky.
Naopak, cenné papiere nakúpené so záväzkom k spätnému predaju (obrátené repo) nie sú vykázané v súvahe a zaplatená čiastka je vykázaná ako úver. Rozdiel medzi predajnou cenou a nákupnou cenou je považovaný za úrok a je
rovnomerne časovo rozlišovaný počas doby trvania transakcie. Repo obchody a obrátené repo obchody sú vykazované v deň vyrovnania transakcie.
33
(i) Započítavanie
Finančný majetok a záväzky sa vzájomne započítavajú a ich čistá hodnota je vykázaná v súvahe vtedy, keď má Skupina
právne vymožiteľný nárok na vzájomný zápočet vykázaných hodnôt a keď existuje úmysel vysporiadať transakcie na
základe ich čistého rozdielu.
(j) Zníženie hodnoty
Účtovná hodnota majetku Skupiny iného než odloženej daňovej pohľadávky (pozri účtovnú zásadu (r)) je prehodnocovaná ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, aby sa zistilo, či existuje objektívny dôkaz zníženia
jeho hodnoty. Ak existuje akýkoľvek takýto náznak, je odhadnutá návratná hodnota tohto majetku. Goodwill a nehmotný majetok, ktorý má neobmedzenú životnosť, nie je predmetom amortizácie, zníženie hodnoty takéhoto majetku sa
každoročne preveruje ako súčasť jednotky vytvárajúcej peňažné prostriedky, ku ktorej tento majetok patrí.
O znížení hodnoty majetku sa účtuje vždy vtedy, keď účtovná hodnota daného majetku alebo jeho jednotky vytvárajúcej
peňažné prostriedky, presiahne jeho návratnú hodnotu. Straty zo zníženia hodnoty sú vykázané vo výkaze ziskov a strát.
Úvery a preddavky sú vykázané po odpočítaní opravnej položky na straty z úverov. Opravné položky sú určené na
základe stavu úveru a konania dlžníka a berie sa do úvahy hodnota všetkých zábezpek a záruk tretích strán.
Návratná hodnota finančného majetku Skupiny držaného do splatnosti a pohľadávok vykazovaných v umorovanej
hodnote je stanovená ako súčasná hodnota odhadovaných budúcich peňažných tokov diskontovaných pôvodnou
efektívnou úrokovou mierou (t.j. efektívna úroková miera vypočítaná pri prvotnom vykázaní tohto finančného majetku).
Krátkodobé pohľadávky sa nediskontujú.
Návratná hodnota ostatného majetku je hodnota, ktorá je vyššia spomedzi jeho reálnej hodnoty zníženej o náklady
na predaj a úžitkovej hodnoty (angl. value in use). Pri stanovovaní úžitkovej hodnoty sa odhadované budúce peňažné
toky diskontujú na ich súčasnú hodnotu použitím takej diskontnej miery pred zdanením, ktorá odráža súčasné trhové
ocenenie časovej hodnoty peňazí a riziká špecifické pre daný majetok. Pre majetok, ktorý negeneruje do značnej miery
samostatné peňažné toky, sa návratná hodnota určuje pre jednotku vytvárajúcu peňažné prostriedky, do ktorej tento
majetok patrí.
Straty zo zníženia hodnoty týkajúce sa finančného majetku držaného do splatnosti alebo pohľadávok vykazovaných
v umorovanej hodnote sú zúčtované, ak nárast návratnej hodnoty môže byť objektívne pripísaný udalosti, ktorá nastala po znížení ich hodnoty v účtovníctve.
Strata zo zníženia hodnoty týkajúca sa investícií do majetkových účastí vykázaných ako určené na predaj sa nezruší
alebo nezníži cez výkaz ziskov a strát. Ak sa reálna hodnota dlhového nástroja zaradeného ako určený na predaj zvýši
a ak tento nárast môže byť objektívne pripísaný udalosti, ktorá nastala po znížení jeho hodnoty vykázanej vo výkaze
ziskov a strát, tak sa táto strata zo zníženia hodnoty zruší alebo zníži. Toto zrušenie alebo zníženie je vykázané vo
výkaze ziskov a strát.
34
V prípade goodwillu nie je možné stratu zo zníženia hodnoty následne znížiť.
Pre ostatný majetok sa strata zo zníženia hodnoty zruší alebo zníži, ak existuje náznak, že toto zníženie hodnoty už
nie je opodstatnené a došlo k zmene predpokladov použitých pri stanovení návratnej hodnoty.
Strata zo zníženia hodnoty môže byť zrušená alebo znížená len do takej výšky, aby účtovná hodnota neprevýšila
účtovnú hodnotu, ktorá by bola stanovená po zohľadnení odpisov a amortizácie, ak by nebola vykázaná strata zo
zníženia hodnoty.
(k) Dlhodobý hmotný majetok
(i) Vlastný majetok
Jednotlivé položky majetku sú oceňované obstarávacími cenami zníženými o oprávky (pozri nižšie) a o straty zo zníženia ich hodnoty (pozri účtovnú zásadu (j)).
Obstarávacia cena zahŕňa výdavky, ktoré sú priamo priraditeľné k obstaraniu majetku. Hodnota majetku vytvoreného
vlastnou činnosťou zahŕňa náklady na materiál, priame mzdové náklady, ostatné náklady priamo súvisiace s uvedením majetku do používania, náklady na odstránenie a rozobratie zariadenia a uvedenie miesta, kde sa nachádza, do
pôvodného stavu a kapitalizované náklady úveru.
Majetok, ktorý je postavený alebo vyvinutý za účelom jeho budúceho využitia ako investície v nehnuteľnostiach, je
klasifikovaný ako dlhodobý majetok a je ocenený v obstarávacej cene do doby, kým výstavba alebo vývoj nie sú ukončené, kedy je preradený do investícií v nehnuteľnostiach.
V prípade, že jednotlivé časti položky dlhodobého hmotného majetku majú rozdielne doby životnosti, tieto komponenty
dlhodobého majetku sú účtované ako samostatné položky (hlavné komponenty) dlhodobého hmotného majetku.
(ii) Lízing
Zmluvy o prenájme majetku, pri ktorých Skupina znáša podstatnú časť rizík a úžitkov vyplývajúcich z vlastníctva tohto
majetku, sú klasifikované ako finančný lízing. Prenajatý majetok je vykázaný v hodnote, ktorá je nižšia z nasledujúcich
hodnôt: z reálnej hodnoty alebo súčasnej hodnoty minimálnych lízingových splátok na začiatku prenájmu, zníženej
o oprávky (pozri nižšie) a zohľadňujúcej zníženie hodnoty majetku.
(iii) Následné výdavky
Následné výdavky sú aktivované len vtedy, ak je pravdepodobné, že Skupine z nich budú plynúť budúce ekonomické
úžitky obsiahnuté v príslušnej položke dlhodobého majetku a príslušné náklady je možné spoľahlivo merať. Všetky
ostatné výdavky, vrátane bežnej údržby dlhodobého majetku, sú zúčtované do výkazu ziskov a strát v období, s ktorým súvisia.
35
(iv) Odpisy
Odpisy sú účtované do výkazu ziskov a strát na lineárnej báze počas odhadovanej životnosti jednotlivých položiek
dlhodobého majetku. Pozemky sa neodpisujú. Odhadované životnosti sú nasledovné:
Budovy
40 rokov
Zariadenia
3 – 8 rokov
Inventár a ostatné
3 – 8 rokov
Metódy odpisovania, odhadovaná životnosť a zostatková hodnota sa každoročne prehodnocujú ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka.
(l) Nehmotný majetok
(i) Goodwill a nehmotný majetok nadobudnutý v podnikových kombináciách
Goodwill predstavuje hodnotu, o ktorú prevyšuje obstarávacia cena nadobudnutej investície reálnu hodnotu podielu
Skupiny na čistom identifikovateľnom majetku obstarávanej dcérskej spoločnosti alebo pridruženej spoločnosti ku dňu
jeho nadobudnutia. Goodwill z nadobudnutia dcérskych spoločností je zahrnutý do nehmotného majetku. Goodwill
z nadobudnutia pridružených spoločností a spoločne ovládaných spoločností je zahrnutý v investíciách do pridružených spoločností. Goodwill je každoročne preverovaný na zníženie jeho hodnoty a je oceňovaný v obstarávacej cene
po odpočítaní akumulovaných strát zo zníženia jeho hodnoty. Zisky a straty z vyradenia určitej spoločnosti zahŕňajú
účtovnú hodnotu goodwillu, ktorý sa týka predanej spoločnosti. Záporný goodwill, ktorý vznikne pri nadobudnutí, je
prehodnotený a akýkoľvek zvyšok záporného goodwillu po prehodnotení je účtovaný priamo do výkazu ziskov a strát.
Nehmotný majetok nadobudnutý v podnikovej kombinácii je vykazovaný v reálnej hodnote ku dňu nadobudnutia, ak
je tento nehmotný majetok oddeliteľný alebo vyplýva zo zmluvných alebo iných práv. Nehmotný majetok s neobmedzenou dobou životnosti nie je amortizovaný a vykazuje sa v obstarávacích cenách znížených o stratu zo zníženia
hodnoty. Nehmotný majetok s určitou dobou životnosti je amortizovaný počas doby životnosti a vykazovaný v obstarávacích cenách znížených o oprávky a straty zo zníženia hodnoty.
(ii) Emisné kvóty
O emisných kvótach sa účtuje s použitím nákladového modelu. Pri prvotnom vykázaní sa emisné kvóty vykazujú
v reálnej hodnote určenej na základe aktívneho trhu ako neamortizovaný nehmotný majetok. Súvzťažne sa vykazujú
výnosy budúcich období (štátna dotácia).
Spotreba emisných kvót je kontinuálne vykazovaná ako náklad na základe aktuálnej produkcie emisií. Súvzťažne sa na
systematickom základe znižujú aj výnosy budúcich období počas obdobia, na ktoré boli kvóty vydané.
V prípade nedostatku emisných kvót sa účtuje o rezerve na emisné kvóty na základe ich aktuálnej reálnej hodnoty.
Akýkoľvek prebytok kvót sa predáva na otvorenom trhu.
36
(iii) Softvér, TV formát a ostatný nehmotný majetok
Softvér a ostatný nehmotný majetok nadobudnutý Skupinou je vykázaný v obstarávacej cene po odpočítaní oprávok
(pozri nižšie) a strát zo zníženia jeho hodnoty (pozri účtovnú zásadu (j)).
TV formáty ako novovykázaný nehmotný majetok nadobudnutý v podnikovej kombinácií (v súlade s požiadavkami IFRS
3) sú vykázané v reálnej hodnote stanovenej ku dňu nadobudnutia.
Doby životnosti sú spravidla konečné. Ten nehmotný majetok, ktorý má neurčitú dobu životnosti, nie je amortizovaný,
ale sa každoročne posudzuje jeho zníženie hodnoty. Jeho doba životnosti sa takisto posudzuje ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka, aby sa posúdilo, či okolnosti naďalej podporujú predpoklad jeho neurčitej doby životnosti
(iv) Amortizácia
Amortizácia je účtovaná do výkazu ziskov a strát na lineárnej báze počas odhadovanej životnosti nehmotného majetku
od dátumu jeho určenia na používanie. Odhadované životnosti sú nasledovné:
Softvér
4 roky
Ostatný nehmotný majetok
TV formáty
2 – 9 rokov
Neamortizovaná
Zákaznícke vzťahy
Špecifická
(m) Rezervy
Skupina v súvahe zaúčtuje rezervu, ak existuje zákonná alebo zmluvná povinnosť ako dôsledok minulej udalosti a je
pravdepodobné, že pri vysporiadaní tejto povinnosti dôjde k úbytku ekonomických úžitkov a tento úbytok je možné
spoľahlivo odhadnúť.
(i) Zamestnanecké požitky
Záväzok Spoločnosti vyplývajúci z dlhodobých zamestnaneckých požitkov iných ako dôchodkové plány predstavuje
odhad budúcej hodnoty požitkov, ktoré si zamestnanci zaslúžili za prácu vykonanú v bežnom období a v predchádzajúcich obdobiach. Záväzok je vypočítaný metódou projektovaných jednotkových kreditov, pričom je diskontovaný na
jeho súčasnú hodnotu. Diskontná sadzba použitá na výpočet súčasnej hodnoty záväzku je odvodená z výnosovej
krivky vysoko kvalitných dlhopisov so splatnosťou približujúcou sa podmienkam záväzkov Skupiny ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka.
(ii) Záruky
Rezerva na záruky je vykázaná v okamihu predaja príslušných výrobkov alebo služieb. Výška rezervy vychádza z historických údajov o zárukách a váženia všetkých prijateľných výsledkov priradenými pravdepodobnosťami.
(n) Úrokové výnosy a náklady
Výnosy a náklady sú účtované vo výkaze ziskov a strát v období, s ktorým súvisia. Úrokové výnosy a náklady zahŕňajú amortizáciu všetkých diskontov alebo prémií alebo iných rozdielov medzi pôvodnou účtovnou hodnotou úročeného
37
nástroja a jeho hodnotou v čase jeho splatnosti, vypočítanou na báze efektívnej úrokovej miery. Všetky náklady na
úvery a pôžičky sú vykázané vo výkaze ziskov a strát.
(o) Výnosy a náklady z poplatkov a provízií
Výnosy z poplatkov a provízií vznikajú pri finančných službách poskytovaných Skupinou, vrátane služieb správy peňazí, maklérskych služieb, investičného poradenstva a finančného plánovania, služieb investičného bankovníctva, projektových transakcií a transakcií štruktúrovaných financií a služieb správy majetku. Spravovaný majetok predstavuje
všetok majetok klientov spravovaný alebo držaný za účelom investovania Skupinou v jej vlastnom mene, ale na účet
tretích strán. Tento majetok nie je vykazovaný v konsolidovanej súvahe (pozri bod 38 – Spravovaný majetok). Provízie
vyplývajúce z tejto činnosti sú vykazované ako výnosy z poplatkov a provízií.
O výnosoch a nákladoch z poplatkov a provízií sa účtuje vtedy, keď je príslušná služba poskytnutá alebo prijatá
(p) Čistý zisk z obchodovania
Čistý zisk z obchodovania zahŕňa zisky a straty vyplývajúce z úbytku a zmien reálnej hodnoty finančného majetku
a záväzkov určených na predaj alebo oceňovaných reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát, ako aj zisky a straty
z obchodovania v cudzej mene.
(q) Výnosy z prenájmu
Výnosy z prenájmu investícií v nehnuteľnostiach sú účtované vo výkaze ziskov a strát na lineárnej báze počas doby
prenájmu.
(r) Daň z príjmov
Daň z príjmov bežného účtovného obdobia sa skladá zo splatnej a odloženej dane.
Splatná daň je očakávaný daňový záväzok zo zdaniteľného príjmu bežného účtovného obdobia, s použitím daňových
sadzieb, ktoré boli platné ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a všetky úpravy daňového záväzku v súvislosti s predchádzajúcimi účtovnými obdobiami.
Odložená daň je účtovaná s použitím súvahovej metódy a je vypočítaná zo všetkých dočasných rozdielov medzi účtovnými hodnotami majetku a záväzkov stanovených pre účely finančného vykazovania a hodnotami, ktoré sa používajú pre
daňové účely. Nasledovné dočasné rozdiely neboli zohľadnené: prvotné vykázanie majetku a záväzkov, ktoré neovplyvňuje účtovný ani daňový zisk a rozdiely týkajúce sa investícií v dcérskych spoločnostiach, pre ktoré je pravdepodobné, že
sa v dohľadnej budúcnosti nezrušia. Pri prvotnom vykázaní goodwillu sa nevykazujú žiadne dočasné rozdiely. Výška odloženej dane je založená na očakávanom spôsobe realizácie alebo zúčtovania účtovnej hodnoty majetku a záväzkov, s použitím daňových sadzieb platných ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, resp. k tomuto dňu schválených.
Daň z príjmov sa účtuje priamo do výkazu ziskov a strát okrem tej časti, ktorá sa týka položiek vykázaných priamo
vo vlastnom imaní alebo ostatných súčastiach komplexného výsledku. V takom prípade sa daň z príjmov účtuje vo
vlastnom imaní alebo ostatných súčastiach komplexného výsledku.
38
Odložená daňová pohľadávka sa vykazuje iba do výšky pravdepodobných budúcich zdaniteľných ziskov, proti ktorým
budú môcť byť nevyužité daňové straty a kredity započítané. Odložená daňová pohľadávka je znížená o hodnotu, pre
ktorú je pravdepodobné, že príslušné daňové využitie nebude v budúcnosti realizovateľné
(s) Splátky operatívneho a finančného lízingu
Splátky operatívneho lízingu sú vykázané vo výkaze ziskov a strát na lineárnej báze počas doby prenájmu.
Minimálne lízingové splátky finančného lízingu sú rozdelené na úroky a splátku istiny. Úroky sú alokované pre každé
obdobie počas doby trvania lízingu tak, aby vyjadrili konštantnú úrokovú sadzbu za obdobie aplikovanú na neuhradenú
časť istiny.
Operatívne lízingy s možnosťou odstúpiť od zmluvy skôr ako na konci dohodnutej doby sú považované za nevypovedateľné počas lehoty dojednanej výpovednej doby.
(t) Tržby z predaja tovaru a poskytovania služieb
Tržby z predaja tovaru sa zaúčtujú vo výkaze ziskov a strát v okamihu, keď sa významné riziká a úžitky spojené
s vlastníctvom tovaru prenesú na kupujúceho. Tržby z poskytovania služieb sa zaúčtujú vo výkaze ziskov a strát
podľa stupňa dokončenia transakcie v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Stupeň dokončenia je určený na základe výsledkov prieskumu vykonanej práce. Výnosy nie sú zaúčtované, ak existuje významná neistota týkajúca sa získania splatnej úhrady, príslušných nákladov alebo možného vrátenia tovaru.
(u) Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky sú vykázané v umorovanej hodnote.
(v) Dividendy
Dividendy sa vykážu vo výkaze zmien vo vlastnom imaní a takisto ako záväzok v období, keď sú schválené.
(w) Krátkodobé zamestnanecké požitky
Záväzky vyplývajúce z krátkodobých zamestnaneckých požitkov sú vyjadrené na nediskontovanej báze a sú vykázané ako náklady v čase vykonania práce zamestnancami. V prípade, že Skupina má zákonnú alebo zmluvnú povinnosť
ako dôsledok minulej práce vykonanej zamestnancami a výšku záväzku je možné spoľahlivo odhadnúť, vytvorí sa
rezerva vo výške odhadovanej krátkodobej peňažnej odmeny alebo plánovaného podielu na zisku.
(x) Dlhodobý majetok a skupina majetku držaná za účelom predaja
Ak sa očakáva, že hodnota dlhodobého majetku (alebo majetku a záväzkov v skupine majetku držanej za účelom predaja) sa realizuje predovšetkým prostredníctvom jeho predaja a nie jeho používaním, tento majetok je klasifikovaný
ako držaný za účelom predaja. V momente pred zaradením majetku ako držaný za účelom predaja sa tento majetok
(a všetok majetok a záväzky v skupine majetku držanej za účelom predaja) precení v súlade s príslušnými Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva. Následne pri prvotnom vykázaní ako držaný za účelom predaja sa majetok
39
a skupina majetku držaná za účelom predaja vykážu v zostatkovej hodnote alebo reálnej hodnote zníženej o náklady
súvisiace s predajom podľa toho, ktorá je nižšia.
Akékoľvek straty zo zníženia hodnoty skupiny majetku držanej za účelom predaja sú najskôr priradené ku goodwillu
a následne pomerným dielom k ostatnému majetku a záväzkom, okrem zásob, finančného majetku, odloženej daňovej
pohľadávky a investícií v nehnuteľnostiach, ktoré sú naďalej vyjadrené v súlade s účtovnými zásadami Skupiny.
Straty zo zníženia hodnoty pri prvotnom vykázaní ako držané za účelom predaja sa vykážu vo výkaze ziskov a strát aj
v prípade, ak bola vytvorená rezerva z precenenia. To isté platí aj pre zisky a straty pri následnom ocenení. Vykázané
zisky nemôžu prevyšovať kumulatívne straty zo zníženia hodnoty.
Straty zo zníženia hodnoty pri prvotnom vykázaní ako držané za účelom predaja sa vykážu vo výkaze ziskov a strát aj
v prípade, ak bola vytvorená rezerva z precenenia. To isté platí aj pre zisky a straty pri následnom ocenení. Vykázané
zisky nemôžu prevyšovať kumulatívne straty zo zníženia hodnoty.
Akýkoľvek zisk alebo strata z precenenia dlhodobého majetku (alebo skupiny majetku) držaného za účelom predaja,
ktorý nespĺňa definíciu ukončenej činnosti, je vykázaný ako zisk alebo strata z neukončených činností.
(y) Prevádzkové segmenty
Prevádzkové segmenty sú pravidelne posudzované operatívnym manažérom v snahe alokovať zdroje k jednotlivým
segmentom a ohodnotiť ich výkon. Skupina vykazuje informácie pre hlavného operatívneho manažéra týkajúce sa
výnosov dosiahnutých z produktov alebo služieb (alebo skupiny produktov a služieb), týkajúce sa krajín, v ktorých
dosahuje výnosy a vlastní majetok a taktiež informácie o jej hlavných zákazníkoch. Pri vykazovaní informácií na základe geografického segmentu, segment výnosov je stanovený na základe geografickej polohy zákazníkov. Segment
majetku je stanovený na základe geografickej polohy majetku.
Prevádzkové segmenty sú pravidelne kontrolované hlavným operatívnym manažérom a zahŕňajú bankovníctvo, správu majetku a primárne investície. Bankový segment obsahuje spoločnosti Skupiny, ktorých hlavnými aktivitami je
príjem vkladov a poskytovanie úverov alebo pôžičiek. Významné spoločnosti segmentu majú bankové licencie. Segment správy majetku zahŕňa spoločnosti Skupiny, ktoré sú aktívne v obchode správy majetku. Segment primárnych
investícií zahŕňa investície, ktoré nespadajú ani pod bankový segment ani pod segment správy majetku a sú držané
ako stredno až dlhodobé investície Skupiny.
Segment primárnych investícií tvoria podsegmenty verejných, súkromných a príležitostných investícií. Verejný podsegment sa skladá z aktivít s verejne obchodovanými finančnými nástrojmi. Súkromné podsegmenty zahŕňajú primárne investície pre strategické účely s dlhodobým investičným horizontom. Financovanie je získané zo štandardných
úverových produktov (senior alebo mezzanine) alebo private equity fondov alebo z partnerstiev. Podsegment príležitostných investícií zahŕňa aktivity a investície s možnosťou zotrvania v strednodobom horizonte.
40
Poznámky ku konsolidovanej
účtovnej závierke
1.
Zásadné účtovné odhady a predpoklady
2. Prevádzkové segmenty
3. Prírastky a úbytky podielov v dcérskych spoločnostiach, spoločnostiach založených na osobitný účel, spoločne
ovládaných spoločnostiach a pridružených spoločnostiach
4. Ukončené činnosti
5. Čistý úrokový výnos
6. Náklady na poplatky a provízie
7. Čistý zisk z obchodovania
8. Zníženie hodnoty goodwillu a záporný goodwill
9. Ostatné prevádzkové výnosy
10. Osobné náklady
11. Ostatné prevádzkové náklady
12. Daň z príjmov
13. Dlhodobý hmotný majetok
14. Nehmotný majetok
15. Investície v spoločne ovládaných spoločnostiach a pridružených spoločnotiach
16. Odložená daňová pohľadávka, odložený daňový záväzok
17. Pohľadávky z obchodného styku a ostatný majetok
18. Úvery a preddavky poskytnuté zákazníkom
19. Zníženie hodnoty úverov
20. Zmluvy o spätnej kúpe a spätnom predaji
21. Finančný majetok oceňovaný reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát
22. Cenné papiere určené na predaj
23. Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
24. Skupina majetku držaná za účelom predaja
25. Vlastné imanie
26. Nekontrolujúce podiely
27. Vklady a úvery od bánk
28. Vklady a úvery od zákazníkov
29. Rezervy
30. Finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát
31. Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
32. Podriadený dlh
33. Údaje o reálnej hodnote
34. Iné finančné povinnosti a podmienené záväzky
35. Operatívny lízing
36. Informácie o riadení rizika
37. Transakcie v mene tretích strán
38. Spravovaný majetok
39. Spriaznené osoby
41
40. Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
41. Spoločnosti v rámci Skupiny
1. ZÁSADNÉ ÚČTOVNÉ ODHADY A PREDPOKLADY
Zostavenie účtovnej závierky v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva si vyžaduje použitie
určitých zásadných účtovných odhadov a predpokladov. Takisto si vyžaduje, aby manažment v procese aplikácie
účtovných zásad spoločnosti použil svoj úsudok. Tieto účtovné odhady budú preto zákonite iba zriedka zhodné so
skutočnými výsledkami. Odhady a predpoklady, ktoré nesú značné riziko spôsobenia významnej úpravy účtovnej
hodnoty majetku a záväzkov v budúcom účtovnom období, sú opísané v ďalšom texte. Odhady a predpoklady sú
priebežne prehodnocované. Ak sa prehodnotenie účtovných odhadov vzťahuje len k jednému účtovnému obdobiu,
vykáže sa v tom období, ak prehodnotenie ovplyvní súčasné aj budúce účtovné obdobia, vykáže sa v období, kedy
došlo k prehodnoteniu a aj v budúcich obdobiach.
(a) Podnikové kombinácie a alokácia kúpnej ceny
Identifikovateľný majetok, záväzky a podmienené záväzky nadobúdaného subjektu sú vykazované a oceňované v ich
reálnej hodnote ku dňu akvizície. Alokácia celkovej ceny obstarania pre jednotlivé položky obstaraných čistých aktív
pre potreby finančného vykazovania je realizovaná s pomocou profesionálnych poradcov.
Analýza ocenenia je založená na historických informáciách a očakávaných faktoch, ktoré sú k dispozícií ku dňu podnikovej kombinácie. Akékoľvek očakávané fakty, ktoré môžu mať vplyv na reálnu hodnotu obstaraného majetku, sú
založené na očakávaniach manažmentu ohľadom vývoja v konkurenčnom a ekonomickom prostredí, ktoré v tom čase
existovali.
Výsledky analýzy ocenenia sú použité tiež pre určenie doby odpisovania a amortizácie hodnôt priradených k špecifickým položkám nehmotného a dlhodobého hmotného majetku.
Úpravy reálnej hodnoty vyplývajúce z podnikových kombinácií v roku 2010 sú uvedené v nasledujúcom prehľade:
v tis. EUR
Nehmotný
majetok
Odložená daňová
pohľ./ (záväzok)
Celkový čistý
vplyv na súvahu
4 594
(873)
3 721
1 155
(219)
936
5 749
(1 092)
4 657
DCÉRSKE SPOLOČNOSTI
ATLANTIK finanční trhy, a.s.
ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s.
Celkom
(b) Goodwill a testovanie na zníženie hodnoty
Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, Skupina posudzuje, či nedošlo k zníženiu hodnoty goodwillu
vykázaného pri podnikovej kombinácii počas bežného účtovného obdobia a goodwillu vykázaného už v minulých obdobiach. Skupina testuje na zníženie hodnoty aj ostatný nehmotný majetok s neurčitou dobou životnosti a jednotky
vytvárajúcej peňažné prostriedky, kde bola identifikovaná potreba takéhoto testovania. V deň akvizície je obstaraný
42
goodwill priradený jednotlivým jednotkám vytvárajúcim peňažné prostriedky (angl. cash-generating unit, CGU), u ktorých sa očakáva, že budú mať úžitok zo synergických efektov vznikajúcich pri podnikových kombináciách. Zníženie
hodnoty je určené posúdením návratnej hodnoty CGU, ku ktorej sa goodwill vzťahuje, na základe úžitkovej hodnoty
(angl. value in use), ktorá odráža očakávané budúce diskontované peňažné toky alebo na základe reálnej hodnoty
zníženej o náklady na predaj. Vo väčšine prípadov Skupina odhadla návratné hodnoty goodwillu a CGU na základe
úžitkovej hodnoty. Úžitková hodnota bola odvodená od budúcich peňažných tokov odhadnutých manažmentom, aktualizovaných od doby nadobudnutia. Diskontné sadzby použité pri odhadovaní peňažných tokov boli vypočítané ako
vážený aritmetický priemer nákladov kapitálu (WACC) každej CGU.
Bayshore Merchant Services Inc.
V rámci obstarania Bayshore Merchant Services Inc. v apríli 2008, Skupina získala zákaznícke vzťahy s neobmedzenou dobou použiteľnosti, ktoré boli predmetom testovania na zníženie hodnoty. Pred zaúčtovaním straty zo zníženia
hodnoty za rok 2010 bola zostatková hodnota zákazníckych vzťahov 22 715 tis. EUR.
Návratná hodnota tohto nehmotného majetku k 31. decembru 2010 bola stanovená za náklade úžitkovej hodnoty, ktorá
bola odvodená z podnikateľského plánu aktualizovaného od dátumu nadobudnutia po zvážení možného meniaceho sa
vývoja v podnikaní. Kľúčovými predpokladmi, ktoré boli zároveň najcitlivejšími faktormi pri stanovení návratnej hodnoty,
boli plánované výnosy, spravovaný majetok a náklady kapitálu použité ako diskontný faktor pre výpočet budúcich
čistých peňažných tokov. Výnosy boli odhadované na základe nominálneho HDP, inflácie, úrokových sadzieb na odkup
a volatility na finančných a menových trhoch, ktoré priamo vplývajú na očakávané zhodnotenie spravovaného majetku a súvisiace poplatky účtované investorom. Konečná strata zo zníženia hodnoty bola určená na základe štyroch
alternatívnych scenárov peňažných tokov. Každý zo scenárov peňažných tokov je výsledkom analýzy porovnávajúcej
predpovedaný a v skutočnosti dosahovaný peňažný tok počas uplynulých troch rokov, a škálu pravdepodobných
budúcich predpovedí.
Výsledkom bola identifikácia a vykázenie straty zo zníženia zostatkovej hodnoty zákazníkych vzťahov vo výške
2 927 tis. EUR. Ak by skutočné tržby boli o 10 % nižšie ako tržby odhadnuté manažmentom, dodatočná strata zo zníženia hodnoty by bola v hodnote 6 861 tis. EUR.
ATLANTIK a J&T Banka, a.s.
V Júni 2010 Skupina obstarala ATLANTIK finanční trhy, a.s. a ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s.
( spolu “Atlantik”), čím vygenerovala kombinovaný goodwill v hodnote 7 393 tis. EUR. Každá z dvoch nových dcérskych
spoločností bola klasifikovaná ako jednotka vytvárajúce peňažné prostriedky. Obstaranie Atlantiku je strategicky prepojené s rozvojom Skupinových bankových operácií a operácií spojených s riadením aktív v Českej republike, a preto
má synergia z obstarania prepokladaný pozitívny dopad aj na J&T Banku, a.s, ako jednotku vytvárajúce peňažné
prostriedky. Pre priradenie goodwillu, ktorý vznikol pri akvizícii, spoločnostiam Atlantik finančí trhy, a.s. a J&T Banka,
a.s., manažment odhadol pomernú hodnotu synergií, ktorá bude v budúcnosti prináležať každej zo spoločností, na základe budúceho vývoja spoločností a očakávaných prínosov z akvizície. Výsledkom bola alokácia goodwillu vo výške
468 tis. EUR do jednotky vytvárajúcej peňažné prostriedky Atlantik finanční trhy, a.s. a goodwill v hodnote 5 953 tis.
EUR bol alokovaný do jednotky vytvárajúcej peňažné prostriedky J&T Banky, a.s. Goodwill v hodnote 972 tis. EUR sa
43
vzťahoval k akvizícii ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s. Alokovaný goodwill a účtovná hodnota
súvisiacich peňazotvorných celkov boli predmetom testovania na zníženie hodnoty k 31. decembru 2010.
J&T Banka, a.s.
Návratná hodnota jednotky vytvárajúcej peňažné prostriedky J&T Banky, a.s. s účtovnou hodnotou 145 966 tis. EUR
vrátane goodwillu, bola určená na základe jej úžitkovej hodnoty. Peňažné toky boli odvodené z dlhodobého podnikateľského plánu spoločnosti a aplikované na konkrétne obdobie piatich prognózovaných rokov. Miera rastu použitá pre
extrapoláciu peňažných tokov mimo tohto obdobia bola 2%. Ďaľším kľúčovým predpokladom bola prognóza čistých
úrokových výnosov, úverov poskytnutých zákazníkom a nákladov kapitálu použitých na diskontovanie budúcich peňažných tokov. Prognóza čistých úrokových výnosov a úverov poskytnutých klientom bola založená na strategickom
smerovaní Skupiny a druhu projektov, ktoré budú podľa predpokladov v budúcnosti financované. Náklady na kapitál
pred zdanením, aplikované na peňažné toky, boli 18,5%. Nevznikla žiadna strata zo zmeny hodnoty, ktorá by bola
výsledkom tohto testovania na zníženie hodnoty. Ak by hodnota tržieb bola o 10 % nižšia ako odhad manažmentu,
úžitková hodnota by sa znížila, avšak táto zmena by nespôsobila vznik straty zo zníženia hodnoty.
(c) Finančné nástroje
Reálna hodnota finančných nástrojov je stanovená na základe:
– Úroveň 1: kótovaná trhová cena (neupravená) na aktívnom trhu pre identický majetok alebo záväzky
– Úroveň 2: vstupy iné ako kótované ceny zahrnuté v úrovni 1, ktoré sú porovnateľné pre majetok alebo záväzok, buď
priamo (ako ceny porovnateľných nástrojov) alebo nepriamo (odvodené od cien)
– Úroveň 3: vstupy pre majetok a záväzky, ktoré nie sú stanovené na základe dát z porovnateľných trhov (neporovnateľné vstupy)
Ak trh s finančnými nástrojmi nie je aktívny, reálna hodnota je odhadovaná použitým oceňovacích techník. Pri použití
oceňovacích techník, manažment používa také odhady a predpoklady, ktoré sú konzistentné s dostupnými informáciami týkajúcimi sa odhadov a predpokladov, ktoré by účastníci trhu použili pri stanovaní ceny pre finančný nástroj.
Ak by sa reálne hodnoty líšili o 10 % od hodnôt odhadnutých manažmentom, čistá zostatková hodnota finančných nástrojov by bola o 49 932 tis. EUR vyššia alebo nižšia než ako je vykázaná k 31. decembru 2010 (2009: 34 730 tis. EUR).
44
45
2. PREVÁDZKOVÉ SEGMENTY
Informácie o prevádzkových segmentoch – Konsolidovaný výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2010
v tis. EUR
Úroky a podobné výnosy
externé
medzi segmentmi
Úrokové náklady a podobné poplatky
Bankovníctvo
Správa
majetku
Príležitosti
102 784
258
1 014
92 566
105
759
10 218
153
255
(51 244)
(342)
(33 085)
Čistý úrokový výnos (náklad)
51 540
(84)
(32 071)
Výnosy z poplatkov a provízií
15 955
3 910
909
13 225
3 910
909
2 730
–
–
(6 381)
(603)
(43 161)
9 574
3 307
(42 252)
34 570
3
4 542
externé
medzi segmentmi
Náklady na poplatky a provízie
Čistý výnos (náklad) z poplatkov a provízií
Čistý zisk z obchodovania
Záporný goodwill
Ostatné prevádzkové výnosy
externé
medzi segmentmi
–
–
–
2 443
3
235 084
2 423
3
234 817
20
–
267
Ostatné prevádzkové náklady
(50 031)
(2 364)
(102 592)
Osobné náklady
(19 430)
(2 147)
(16 703)
(2 826)
(252)
(3 463)
(1)
(3 640)
(1 740)
(10 497)
(9)
(31 059)
–
–
(2)
Odpisy a amortizácia
Zníženie hodnoty goodwillu a ostatného dlhodobého majetku
Ostatné prevádzkové nepeňažné náklady
Výnosy zo spoločne ovládaných a pridružených spoločností
Daň z príjmov
(2 504)
(112)
(14 024)
Výsledky segmentu celkom
12 838
(5 295)
(4 280)
–
–
4 473
12 838
(5 295)
(8 753)
Ukončené činnosti
Neukončené činnosti
Ceny používané medzi segmentmi sú určené na základe trhových cien pre podobné služby a financovanie.
46
Primárne investície
47
Súkromné
Verejné
Eliminácie
medzi
segmentmi
97 972
367
(12 528)
Celkové
primárne
investície
86 825
Nealokované
Segmenty
celkom
Eliminácie
medzi
segmentmi
J&T Finance
Group
6 603
196 470
(17 914)
178 556
83 858
67
84 684
1 201
178 556
14 114
300
(12 528)
2 141
5 402
17 914
(17 914)
178 556
–
(57 538)
(18 693)
12 528
(96 788)
(6 321)
(154 695)
17 914
(136 781)
40 434
(18 326)
–
(9 963)
282
41 775
–
41 775
3 537
5
(908)
3 543
190
23 598
(2 200)
21 398
2 628
5
3 542
721
21 399
909
–
(908)
1
(531)
2 200
(2 200)
–
(2 348)
(696)
908
(45 297)
(66)
(52 347)
2 200
(50 147)
21 398
1 189
(691)
–
(41 754)
124
(28 749)
–
(28 749)
30 112
44 830
–
79 484
(11 698)
102 359
(279)
102 080
–
–
–
–
–
–
–
–
120
4 812
(33)
239 983
6 133
248 562
(1 377)
247 185
115
4 812
239 744
5 015
247 185
247 185
5
–
(33)
239
1 118
1 377
(1 377)
–
(12 748)
(8 566)
1 289
(122 617)
(7 430)
(182 442)
1 656
(180 786)
–
–
–
(16 703)
(4 769)
(43 049)
–
(43 049)
–
–
–
(3 463)
(266)
(6 807)
–
(6 807)
–
–
–
(1 740)
–
(5 381)
–
(5 381)
16 382
–
1 595
(13 082)
(2)
(23 590)
–
(23 590)
–
–
–
(2)
–
(2)
–
(2)
(380)
(272)
–
(14 676)
268
(17 024)
–
(17 024)
75 109
21 787
2 851
95 467
(17 358)
85 652
–
85 652
–
–
–
4 473
–
4 473
–
4 473
75 109
21 787
2 851
90 994
(17 358)
81 179
–
81 179
Informácie o obchodných segmentoch – Konsolidovaný výkaz o finančnej situácii k 31. decembru 2010
v tis. EUR
Dlhodobý majetok
dlhodobý hmotný majetok
Bankovníctvo
Správa
majetku
Príležitosti
26 647
24 004
1
12 278
207
1
goodwill
6 574
995
–
ostatný nehmotný majetok
7 795
22 802
–
Investície v spoločne ovládaných spoločnostiach a pridružených spoločnostiach
Finančné nástroje
finančné nástroje oceňované reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát
cenné papiere určené na predaj
finančné nástroje držané do splatnosti
Pohľadávky z obch. styku a ostatný majetok
Úvery a preddavky poskytnuté zákazníkom
Pohľadávky z predaja ukončených činností
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
Odložená daňová pohľadávka
Skupina majetku držaná za účelom predaja
Majetok segmentu celkom
Vklady a úvery prijaté od bánk
Vklady a úvery prijaté od zákazníkov
Podriadený dlh
Finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
Odložený daňový záväzok
Splatná daň
Záväzky súvisiace so skupinou majetku držanou za účelom predaja
Záväzky segmentu celkom
–
–
–
254 225
194
–
199 361
194
–
50 619
–
–
4 245
–
–
16 827
1 339
567
1 397 071
3 678
5 050
–
–
18 680
558 999
27 451
572
102
–
–
–
–
–
2 253 871
56 666
24 870
137 594
1 206
–
1 790 734
26 422
27 335
26 860
–
–
1 099
–
–
80 150
1 027
3 537
1 372
212
–
457
–
–
–
–
–
2 038 266
28 867
30 872
Ceny používané medzi segmentmi sú určené na základe trhových cien pre podobné služby a financovanie.
48
Primárne investície
49
Súkromné
Verejné
Eliminácie
medzi
segmentmi
11
117
–
Nealokované
Segmenty
celkom
Eliminácie
medzi
segmentmi
J&T Finance
Group
129
2 519
53 299
–
53 299
Celkové
primárne
investície
–
–
–
1
2 024
14 510
–
14 510
11
117
–
128
398
8 095
–
8 095
–
–
–
–
97
30 694
–
30 694
–
–
–
–
–
–
–
–
5 309
237 314
–
242 623
12 051
509 093
(4 301)
504 792
–
237 302
–
237 302
75
436 932
(208)
436 724
5 309
12
–
5 321
11 976
67 916
(4 093)
63 823
–
–
–
–
–
4 245
–
4 245
80 890
55 523
–
136 980
37 345
192 491
(34 031)
158 460
1 437 418
34 207
(177 575)
1 299 100
149 908
2 849 757
(374 662)
2 475 095
–
–
18 680
1 500
20 180
30 672
331
–
31 575
1 637
619 662
(33 375)
586 287
20 180
–
–
–
–
346
448
–
448
–
–
–
–
–
–
–
–
1 554 300
327 492
(177 575)
1 729 087
205 306
4 244 930
(446 369)
3 798 561
10 387
97 240
–
107 627
4 466
250 893
(74 679)
176 214
1 007 523
174 526
(177 669)
1 031 715
61 727
2 910 598
(337 391)
2 573 207
–
26 842
(26 842)
–
50 013
76 873
–
76 873
75
116
–
191
142
1 432
(208)
1 224
135 262
434
–
139 233
31 833
252 243
(34 091)
218 152
–
–
–
–
–
1 584
–
1 584
228
3
–
231
–
688
–
688
–
–
–
–
–
–
–
–
1 153 475
299 161
(204 511)
1 278 997
148 181
3 494 311
(446 369)
3 047 942
Informácie o geografických segmentoch za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2010
v tis. EUR
Slovensko
Česká
republika
DLHODOBÝ MAJETOK
dlhodobý hmotný majetok
goodwill
ostatný nehmotný majetok
Dlhodobý majetok celkom
v tis. EUR
Úroky a podobné výnosy
2 157
11 713
1
7 795
210
7 709
2 368
27 217
Slovensko
Česká
republika
34 392
43 584
Výnosy z poplatkov a provízií
3 392
6 117
Ostatné prevádzkové výnosy
23 338
213 658
61 122
263 359
66
210 109
61 056
53 250
Celkom
Mínus ukončené činnosti
Neukončené činnosti celkom
Skupina nemá žiadne príjmy z transakcií od individuálneho externého zákazníka, ktoré tvoria 10 % alebo viac percent
z príjmov Skupiny v roku 2010.
50
51
Segmenty
celkom
Eliminácie
medzi segmentmi
395
14 510
–
14 510
128
8 095
–
8 095
43
22 732
30 694
–
30 694
459
23 255
53 299
–
53 299
Rusko
Cyprus
Lichtenštajnsko
Ostatné
J&T Finance
Group
6 367
62 783
13 637
17 793
178 556
268
3 739
3 000
4 883
21 399
485
6 277
157
3 270
247 185
7 120
72 799
16 794
25 946
447 140
–
–
–
876
211 051
7 120
72 799
16 794
25 070
236 089
Rusko
Ostatné
245
171
J&T Finance
Group
Informácie o obchodných segmentoch – Konsolidovaný výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2009
v tis. EUR
Úroky a podobné výnosy
externé
medzi segmentmi
Úrokové náklady a podobné poplatky
Bankovníctvo
Správa
majetku
Príležitosti
Súkromné
103 856
385
1 035
53 883
97 691
339
664
42 063
6 165
46
371
11 820
(40 577)
(166)
(10 141)
(69 434)
Čistý úrokový výnos (náklad)
63 279
219
(9 106)
(15 551)
Výnosy z poplatkov a provízií
15 761
2 457
36
21 610
externé
12 132
2 457
36
20 036
medzi segmentmi
3 629
–
–
1 574
(21 803)
(28)
(1 597)
(25 339)
Čistý výnos (náklad) z poplatkov a provízií
(6 042)
2 429
(1 561)
(3 729)
Zisky z obchodovania netto
22 382
–
3 475
(28 310)
Náklady na poplatky a provízie
Záporný goodwill
4 665
–
–
–
Ostatné prevádzkové výnosy
2 733
1 378
88 557
866 367
678
1 378
87 461
866 367
externé
medzi segmentmi
2 055
–
1 096
–
(30 448)
(1 989)
(50 856)
(641 869)
Osobné náklady
(14 447)
(1 761)
(11 496)
(16 669)
Odpisy a amortizácia
(2 434)
(233)
(5 706)
(14 390)
Zníženie hodnoty goodwillu a ostatného dlhodobého majetku
(7 470)
(2 151)
(9 813)
–
(14 608)
–
(6 425)
(78 020)
–
–
31
16 038
Ostatné prevádzkové náklady
Ostatné prevádzkové nepeňažné náklady
Výnosy (náklady) zo spoločne ovládaných a pridružených spoločností
Daň z príjmov
(4 390)
(104)
(60)
(6 144)
Výsledky segmentu celkom
13 220
(2 212)
(2 960)
77 723
–
–
11 672
179 566
13 220
(2 212)
(14 632)
(101 843)
Ukončené činnosti
Neukončené činnosti
Ceny používané medzi segmentmi sú určené na základe trhových cien pre podobné služby a financovanie.
52
Primárne investície
Verejné
Eliminácie
medzi
segmentmi
Celkové
primárne
investície
842
(10 854)
44 906
67
53
Nealokované
Segmenty
celkom
Eliminácie
medzi
segmentmi
J&T Finance
Group
9 159
158 306
(15 588)
142 718
142 718
42 794
1 894
142 718
–
775
(10 854)
2 112
7 265
15 588
(15 588)
–
(14 809)
10 854
(83 530)
(8 677)
(132 950)
15 588
(117 362)
(13 967)
–
(38 624)
482
25 356
–
25 356
34
(257)
21 423
401
40 042
(4 951)
35 091
34
–
20 106
396
35 091
–
35 091
–
(257)
1 317
5
4 951
(4 951)
–
(6 113)
257
(32 792)
(1 317)
(55 940)
4 951
(50 989)
(6 079)
–
(11 369)
(916)
(15 898)
–
(15 898)
60 653
–
35 818
(3 805)
54 395
171
54 566
1
–
1
311
4 977
–
4 977
–
–
954 924
4 825
963 860
(3 951)
959 909
–
–
953 828
4 025
959 909
–
959 909
–
–
1 096
800
3 951
(3 951)
–
(7 313)
–
(700 038)
(9 335)
(741 810)
3 780
(738 030)
–
–
(28 165)
(3 293)
(47 666)
–
(47 666)
–
–
(20 096)
(221)
(22 984)
–
(22 984)
–
–
(9 813)
–
(19 434)
–
(19 434)
–
11 059
(73 386)
(3)
(87 997)
–
(87 997)
–
–
16 069
–
16 069
–
16 069
(137)
–
(6 341)
(401)
(11 236)
–
(11 236)
33 158
11 059
118 980
(12 356)
117 632
–
117 632
–
–
191 238
–
191 238
–
191 238
33 158
11 059
(72 258)
(12 356)
(73 606)
–
(73 606)
Informácie o obchodných segmentoch – Konsolidovaný výkaz o finančnej situácii k 31. decembru 2009
v tis. EUR
Dlhodobý majetok
dlhodobý hmotný majetok
goodwill
ostatný nehmotný majetok
Investície v spoločne ovládaných spoločnostiach
a pridružených spoločnostiach
Finančné nástroje
fin. nástroje oceňované reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát
cenné papiere určené na predaj
finančné nástroje držané do splatnosti
Pohľadávky z obch. styku a ostatný majetok
Úvery a preddavky poskytnuté zákazníkom
Pohľadávky z predaja ukončených činností
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
Odložená daňová pohľadávka
Skupina majetku držaná za účelom predaja
Majetok segmentu celkom
Vklady a úvery prijaté od bánk
Bankovníctvo
Správa
majetku
Príležitosti
Súkromné
15 025
23 737
125 336
21
11 641
217
8 107
–
–
–
23 347
21
3 384
23 520
93 882
–
–
–
1
–
138 402
1
74
1 754
127 306
1
68
1 270
5 622
–
6
484
5 474
–
–
–
35 006
5 268
42 553
182 928
1 008 902
4 801
12 590
1 136 435
–
–
350
248 669
455 115
62 368
764
28 670
–
15
–
3 063
1 708
–
1 025 817
–
1 654 173
96 175
1 210 548
1 598 477
58 963
–
65 685
8 960
1 329 930
57 831
21 342
1 030 276
Podriadený dlh
24 514
–
50 771
–
Finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát
8 264
–
–
1 422
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
33 712
4 150
30 047
131 850
1 025
–
18 256
–
432
8
59
183
Vklady a úvery prijaté od zákazníkov
Odložený daňový záväzok
Splatná daň
Záväzky súvisiace so skupinou majetku držanou za účelom predaja
Záväzky segmentu celkom
–
–
1 017 420
–
1 456 840
61 989
1 203 580
1 172 691
Ceny používané medzi segmentmi sú určené na základe trhových cien pre podobné služby a financovanie.
54
Primárne investície
55
Nealokované
Segmenty
celkom
Eliminácie
medzi
segmentmi
J&T Finance
Group
125 507
698
164 967
–
164 967
Verejné
Eliminácie
medzi
segmentmi
Celkové
primárne
investície
150
–
–
–
8 107
233
20 198
–
20 198
150
–
23 518
375
23 893
–
23 893
–
–
93 882
90
120 876
–
120 876
–
–
1
–
1
–
1
210 592
–
212 420
11 798
362 621
(5 170)
357 451
210 697
–
212 035
460
339 802
(727)
339 075
(105)
–
385
11 338
17 345
–
17 345
–
–
–
–
5 474
(4 443)
1 031
56 011
(1 359)
280 133
5 475
325 882
(19 754)
306 128
14 009
(194 356)
968 678
118 371
2 100 752
(252 992)
1 847 760
–
–
249 019
1 313
250 332
–
250 332
2 062
–
31 496
1 137
550 116
(32 660)
517 456
–
–
3 063
58
3 136
–
3 136
–
–
1 025 817
–
1 027 525
–
1 027 525
282 824
(195 715)
2 896 134
138 850
4 785 332
(310 576)
4 474 756
104 375
–
179 020
12 809
250 792
(66 077)
184 715
68 516
(73 391)
1 046 743
71 269
2 505 773
(224 005)
2 281 768
83 443
(115 191)
19 023
50 013
93 550
–
93 550
164
–
1 586
–
9 850
(727)
9 123
1 827
(1 359)
162 365
32 713
232 940
(19 767)
213 173
–
–
18 256
–
19 281
–
19 281
51
–
293
326
1 059
–
1 059
–
(29 825)
987 595
–
987 595
–
987 595
258 376
(219 766)
2 414 881
167 130
4 100 840
(310 576)
3 790 264
Informácie o geografických segmentoch za rok končiaci 31. decembra 2009
v tis. EUR
Slovensko
Česká
republika
5 851
13 661
DLHODOBÝ MAJETOK
dlhodobý hmotný majetok
goodwill
ostatný nehmotný majetok
Dlhodobý majetok celkom
v tis. EUR
Úroky a podobné výnosy
Výnosy z poplatkov a provízií
23 255
213
94 118
2 261
123 224
16 135
Slovensko
Česká
republika
27 516
28 711
1 139
2 683
Ostatné prevádzkové výnosy
167 816
736 472
Celkom
196 471
767 866
Mínus ukončené činnosti
125 569
730 913
70 902
36 953
Neukončené činnosti celkom
Skupina nemá žiadne príjmy z transakcií od individuálneho externého zákazníka, ktoré tvoria 10 % alebo viac
percent z príjmov Skupiny v roku 2009.
56
57
Ruská
federácia
Ostatné
Segmenty
celkom
Eliminácie
medzi segmentmi
400
162
J&T Finance
Group
286
20 198
–
20 198
263
23 893
–
23 893
66
24 431
120 876
–
120 876
628
24 980
164 967
–
164 967
Ruská
federácia
Cyprus
Lichtenštajnsko
Ostatné
J&T Finance
Group
4 570
37 513
32 464
11 944
142 718
276
5 292
20 676
5 025
35 091
225
1 962
212
53 222
959 909
5 071
44 767
53 352
70 191
1 137 718
–
–
21
44 691
901 194
5 071
44 767
53 331
25 500
236 524
3. PRÍRASTKY A ÚBYTKY PODIELOV V DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTIACH, SPOLOČNOSTIACH ZALOŽENÝCH
NA OSOBITNÝ ÚČEL, SPOLOČNE OVLÁDANÝCH SPOLOČNOSTIACH A PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTIACH
Prírastky
v tis. EUR
Dátum
obstarania
Obstarávacia
cena
Peňažný
výdaj
Podiel Skupiny
po obstaraní %
NOVÉ DCÉRSKE SPOLOČNOSTI
ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s.
16.6.2010
3 815
3 815
100
ATLANTIK finanční trhy, a.s.
16.6.2010
33 104
30 068
100
1
1
100
36 920
33 884
J&T Concierge SR, s. r. o. (Airlie Enterprises, s.r.o.)
Celkem
30.8.2010
Dátum
vzniku
Podiel Skupiny
po obstaraní %
VZNIK DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTÍ
J&T MINORITIES PORTFOLIO LIMITED
13.1.2010
100
J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED
14.1.2010
100
J&T Advisors (Canada) Inc.
15.7.20010
100
J and T Capital, Sociedad Anonima de Capital Variable
18.10.2010
100
19.11.2010
100
J&T IB and Capital Markets,a.s.
58
Efekt z prírastkov
Prírastky podielov v dcérskych spoločnostiach mali nasledujúci efekt na majetok a záväzky Skupiny:
v tis. EUR
Dlhodobý hmotný majetok
2010
Total
185
Nehmotný majetok
6 198
Pohľadávky z obchodného styku a ostatný majetok
2 733
Úvery a preddavky poskytnuté zákazníkom
58 245
Finančný majetok oceňovaný reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát
3 989
Finančný majetok určený na predaj
5 536
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
Rezervy
Odložený daňový záväzok
(1 064)
(1 087)
Vklady a úvery prijaté od bánk
(24 681)
Vklady a úvery prijaté od zákazníkov
(17 756)
Finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
Čistý identifikovateľný majetok a záväzky
Goodwill z akvizícií nových dcérskych spoločností
Náklady na akvizíciu
Zaplatená odmena, vysporiadaná v peniazoch
Získaná hotovosť
Čistý peňažný výdaj
Zisk odo dňa akvizície
(828)
(22 098)
29 527
7 393
36 920
(33 884)
20 155
(13 729)
890
Zisk nadobudnutých spoločností za celý rok 2010
2 504
Výnosy nadobudnutých spoločností za celý rok 2010
11 153
V júni 2010 získala Skupina 100% -ný podiel v ATLANTIK finanční trhy, a.s. a ATLANTIK Asset Management, investiční
společnost, a.s., spoločnostiach so sídlom v Českej republike.
ATLANTIK finanční trhy, a.s. je vedúcou nebankovou spoločnosťou obchodujúcou s cennými papiermi a štvrtým najväčším maklérom cenných papierov na českom trhu, ktorý má zároveň prístup k niekoľkým významným burzám sveta.
ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s. sa špecializuje na individuálnu správu aktív a poskytuje investičné poradenstvo súkromným aj firemným klientom, obciam a klientom z neziskového sektora (napríklad nadáciám
a odborom). K dátumu akvizície predstavovali celkové aktíva oboch spoločností 97 041 tis. EUR a ich záväzky 67 514
tis. EUR.
59
Disposals of subsidiaries, joint ventures and special purpose entities
Dátum predaja
podielu
Predajná
cena
Peňažný
príjem
Zisk/(strata)
pri predaji
31.12.2010
28 002
9 898
21
–
–
–
28,002
9,898
21
16.3.2010
–
–
3 461
1.7.2010
–
–
(1 537)
1.10.2010
6 072
6 072
135
FORAX PROPERTY LIMITED
1.10.2010
–
–
211
POPELANTE DEVELOPMENT LIMITED
1.10.2010
–
–
(86)
(148)
v tis. EUR
UKONČENÉ ČINNOSTI
EAST BOHEMIA ENERGY HOLDING LIMITED,
ivrátane dcérskej spoločnosti:
Elektrárny Opatovice, a.s
(International Power Opatovice a.s.)
NEUKONČENÉ ČINNOSTI
Barton & Lloyd Investment, spol. s r.o.
Slovenská produkčná, a.s., vrátane dcérskej spoločnosti:
MAC TV s.r.o.
Gomanold Trading Limited a dcérske spoločnosti:
Gomanold společnost s ručením omezeným
Retunk, a.s.
HORTEN LIMITED
EXONERATE TRADING LIMITED1
VULKAN akciová společnost
1.10.2010
3 393
–
ASSET MANAGEMENT Bratislava, a. s. v likvidácii
29.11.2010
120
–
(18)
FERVENT HOLDINGS LTD
31.12.2010
–
–
4 709
Celkem
1
9 585
6 072
6 727
37 587
15 970
6 748
Spoločne ovládaná spoločnosť
60
Vplyv z úbytkov
Úbytky podielov v dcérskych spoločnostiach a spoločnostiach založených na osobitný účel mali nasledovný vplyv na
majetok a záväzky Skupiny:
v tis. EUR
1
EBEH
2
TV JOJ
Ostatné
Celkom
Dlhodobý majetok
–
5 251
–
5 251
Nehmotný majetok
–
115 669
151
115 820
Investície v spoločne ovládaných spoločnostiach
–
–
1
1
Odložená daňová pohľadávka
–
3 062
15
3 077
Zásoby
–
411
–
411
Pohľadávky z obch. styku a ostatný majetok
–
61 790
24 735
86 525
Úvery a preddavky poskytnuté zákazníkom
–
–
13 048
13 048
Finančné nástroje oceňované reálnou hodnotou
cez výkaz ziskov a strát
–
44
135
179
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
–
668
305
972
Skupina majetku držaná za účelom predaja
1 243 096
–
44
1 243 140
Vklady a úvery prijaté od bánk
–
(64 698)
(4 646)
(69 344)
Vklady a úvery prijaté od klientov
–
–
(10 296)
(10 296)
Podriadený dlh
–
(54 537)
(5 602)
(60 139)
Záväzky z obchodného styku, rezervy a ostatné záväzky
–
(48 329)
(12 048)
(60 376)
Odložený daňový záväzok
–
(17 862)
–
(17 862)
(1 215 115)
–
(3 505)
(1 218 620)
Záväzky súvisiace so skupinou majetku držanou
za účelom predaja
Nekontrolujúce podiely
Čistý majetok a záväzky
Predajná cena
Zisk/(strata) z predaja
–
68
(1 016)
(948)
27 981
1 537
1 321
30 839
28 002
–
9 585
37 587
21
(1 537)
8 264
6 748
Získaná odmena, vysporiadaná v peniazoch
9 898
–
6 072
15 970
Úbytok hotovosti
(3 011)
(668)
(305)
(3 984)
Čistý peňažný príjem (výdaj)
6 887
(668)
5 767
11 986
Peňažný príjem z predaja majetku
v predchádzajúcom období
Celkový peňažný príjem
1
259 285
271 271
EBEH consists of EAST BOHEMIA ENERGY HOLDING LIMITED and its subsidiary Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny
Opatovice, a.s. (formerly International Power Opatovice, a.s.) was acquired by the Group in November 2009 with the
intention to sell it in 2010 and therefore was presented as part of the Disposal group held for sale.
2
TV JOJ comprises Slovenská produkčná, a.s. and its subsidiary MAC TV s.r.o. TV JOJ was disposed from the Group
on termination of the profit share agreement, and this disposal had minor impact on the result of the Group.
61
4. UKONČENÉ ČINNOSTI
v tis. EUR
2010
2009
VÝSLEDKY UKONČENÝCH ČINNOSTÍ
Úrokové a podobné výnosy
650
344
Nákladové úroky a iné poplatky
(29 678)
(13 930)
Čistý úrokový náklad
(29 028)
(13 586)
908
36
Výnosy z poplatkov a provízií
Náklady na poplatky a provízie
(42 139)
(2 054)
3 120
(21 053)
Ostatné prevádzkové výnosy
209 471
748 689
Osobné náklady
(12 202)
(18 688)
–
(14 390)
(111 292)
(646 861)
–
16 038
Čistý ziska (strata) z obchodovania
Odpisy a amortizácia
Ostatné prevádzkové náklady
Čistý príjem pridružených spoločností a spoločne ovládaných spoločností
Zisk pred zdanením
18 838
48 131
21
152 125
(14 386)
(9 018)
4 473
191 238
(1 780)
642 836
Čisté peňažné toky z / (použité v) investičných činnostiach
235
(676 254)
Čisté peňažné toky z / (použité vo) finančných činnostiach
8
(234)
(1 537)
(33 562)
Zisk z predaja ukončených činností
Daň z príjmov
Zisk za obdobie z ukončených činností
PEŇAŽNÉ TOKY Z / (POUŽITÉ V) UKONČENÝCH ČINNOSTIACH
Čisté peňažné toky z / (použité v) prevádzkových činnostiach
Čisté peňažné toky z / (použité v) ukončených činnostiach
62
5. ČISTÝ ÚROKOVÝ VÝNOS
v tis. EUR
2010
2009
153 418
132 989
Repo transakcií
7 658
2 495
Dlhopisov a iných cenných papierov s pevne stanoveným výnosom
3 785
2 512
Zmeniek
3 834
644
3 127
2 738
6 483
1 050
ÚROKY A PODOBNÉ VÝNOSY
Úrokové a podobné výnosy plynúce z:
Úverov a preddavkov poskytnutých bankám a zákazníkom
Pohľadávok voči centrálnym bankám
Finančného majetku určeného na obchodovanie
Ostatné
251
290
Celkom
178 556
142 718
Mínus ukončené činnosti
Neukončené činnosti celkom
(650)
(344)
177 906
142 374
(113 621)
(98 320)
NÁKLADOVÉ ÚROKY A INÉ POPLATKY
Nákladové úroky a iné poplatky plynúce z:
Vkladov a úverov prijatých od bánk a zákazníkov
Repo transakcií
(3 615)
(4 155)
Dlhopisov a iných cenných papierov s pevne stanoveným výnosom
(3 745)
(2 707)
(12 352)
(10 553)
Zmeniek
Ostatných
Celkom
Mínus ukončené činnosti
Neukončené činnosti celkom
(3 448)
(1 627)
(136 781)
(117 362)
29 678
13 930
(107 103)
(103 432)
41 775
25 356
Čistý úrokový výnos
Z toho čistý úrokový náklad z ukončených činností
29 028
13 586
Čistý úrokový výnos z neukončených činností
70 803
38 942
Úrokové výnosy z úverov so zníženou hodnotou v roku 2010 predstavovali 14 725 tis. EUR (2009: 13 272 tis. EUR).
Hodnota pohľadávky z úrokových výnosov z úverov so zníženou hodnotou bola tiež znížená.
63
6. NÁKLADY NA POPLATKY A PROVÍZIE
v tis. EUR
Sprostredkovateľské poplatky
2010
2009
(3 851)
(38 290)
Iné poplatky a provízie
(46 296)
(12 699)
Celkom
(50 147)
(50 989)
Mínus ukončené činnosti
Neukončené činnosti celkom
42 139
2 054
(8 008)
(48 935)
Sprostredkovateľské poplatky predstavujú náklady vznikajúce v súvislosti s novými a pretrvávajúcimi projektmi Skupiny a sú alokované jednotlivým segmentom v bode 2 – Prevádzkové segmenty.
7. ČISTÝ ZISK (STRATA) Z OBCHODOVANIA
v tis. EUR
Čisté realizované a nerealizované zisky (straty) z operácií s finančnými nástrojmi oceňovanými reálnou
hodnotou cez výkaz ziskov a strát
Realizované a nerealizované zisky z pohľadávok určených na obchodovanie
Výnosy z dividend
Celkom
Mínus ukončené činnosti
Neukončené činnosti celkom
2010
2009
99 607
49 332
386
4 594
2 087
640
102 080
54 566
(3 120)
21 053
98 960
75 619
Väčšina ziskov z finančných nástrojov v roku 2010 vzniká z investícií Skupiny v Unipetrol, a.s., vo výške 40 555 tis.
EUR (v 2009: strata vo výške 3 752 tis. EUR), v Erste Bank der oesterreichnischen Sparkassen AG za 4 792 tis. EUR
(2009: 1 916 tis. EUR), v Tatry mountain resorts, a.s. za 4 221 tis. EUR (2009: 36 tis. EUR) a tiež z obchodovania s menovými derivátmi za 27 427 tis. EUR (2009: 28 616 tis. EUR). Vykázala sa tiež strata z finančných nástrojov v Central
European Media Enterprises Ltd vo výške 7 506 tis. EUR (2009: zisky 20 807 tis. EUR).
8. ZNÍŽENIE HODNOTY GOODWILLU A ZÁPORNÝ GOODWILL
v tis. EUR
2010
2009
Ingramm International N.V.
–
4 665
JTG Services Anstalt
–
239
Ostatné
–
73
Celkom
–
4 977
Mínus ukončené činnosti
–
–
Neukončené činnosti celkom
–
4 977
ZÁPORNÝ GOODWILL
64
v tis. EUR
2010
2009
J&T Media Group
–
10 000
J&T BANK ZAO
–
5 472
J&T Bank (Switzerland) Ltd.
–
812
Celkom
–
16 284
–
16 284
ZNÍŽENIE HODNOTY GOODWILLU
Mínus ukončené činnosti
Neukončené činnosti celkom
–
9. OSTATNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝNOSY
v tis. EUR
2010
2009
Tržby z predaja tepla a energií
157 898
80 114
Emisné kvóty
32 999
26 170
Výnosy z reklamy
22 669
42 983
Tržby z výroby, distribúcie elektrickej energie a zákazkovej výroby
15 414
639 731
Zisk z predaja dcérskych spoločností, spoločností založených na osobitný účel, spoločne ovládaných
spoločností a pridružených spoločností a z predaja nekontrolujúcich podielov v dcérskych spoločnostiach a spoločnostiach založených na osobitný účel
6 748
152 073
Výnosy z konzultačných služieb
4 969
6 637
Tržby z poskytovania služieb
2 423
262
Výnosy z prenájmu iného ako z investícií v nehnuteľnostiach
1 639
1 126
Čistý zisk z predaja dlhodobého hmotného majetku, investícií v nehnuteľnostiach a nehmotného majetku
–
271
Výnosy z investícií v nehnuteľnostiach
–
106
Ostatné výnosy
Celkom
Mínus ukončené činnosti
Neukončené činnosti celkom
2 426
10 436
247 185
959 909
(209 492)
(900 814)
37 693
59 095
Analýza Ostatných prevádzkových výnosov podľa segmentov je uvedená v bode 2 – Prevádzkové segmenty.
Výnosy z ukončených činností v sume 209 492 tis. EUR zahŕňajú zisk z predaja ukončených činností vo výške 21
tis. EUR (2009: 152 125 tis. EUR) (pozri bod 4 – Ukončené činnosti).
Emisné kvóty sa považujú za neodpisovaný nehmotný majetok. V roku 2010 boli rozdelené medzi spoločnosti určené
vládami Európskej únie a boli ocenené reálnou hodnotou s použitím ceny kótovanej na verejnom trhu v Lipsku – „European Energy Exchange“. Časť výnosov z emisných kvót v roku 2010 v hodnote nákladov, prezentovaných v bode
11 – Ostatné prevádzkové náklady, predstavuje čerpanie štátnych dotácií v priebehu bežného účtovného obdobia.
Prebytok výnosov z emisných kvót nad spotrebovanými emisnými kvótami v roku 2010 prezentovanými v bode 11
– Ostatné prevádzkové náklady, predstavuje zisk z predaja vládou poskytnutých emisných kvót na aktívnom trhu.
65
10. OSOBNÉ NÁKLADY
v tis. EUR
Mzdové náklady
Náklady na sociálne zabezpečenie (povinné)
Ostatné sociálne náklady
Celkom
Mínus ukončené činnosti
Neukončené činnosti celkom
2010
2009
33 725
37 055
8 423
9 472
901
1 139
43 049
47 666
(12 202)
(18 688)
30 847
28 978
Priemerný počet zamestnancov v roku 2010 predstavoval 1 055 (2009: 2 007), z toho 116 členov vedenia (2009: 122).
66
11. OSTATNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY
v tis. EUR
2010
2009
Spotreba materiálu
50 772
93 344
Čisté kurzové straty
43 958
37 779
Spotreba emisných kvót
30 418
11 697
Spotreba energie
17 911
513 777
Náklady na televízne programy
11 166
21 766
Náklady na reklamu
7 626
5 967
Náklady na opravy a udržiavanie
7 575
5 857
Náklady na konzultačné služby
6 501
7 255
Náklady na nájomné
5 870
4 582
Náklady na výrobu spravodajstva
4 913
5 334
Doprava a ubytovanie, cestovné náklady
4 175
5 037
Sponzoring a dary
1 150
741
Náklady na komunikáciu
923
667
Majetkové a ostatné dane
869
582
Outsourcing, právne a iné správne poplatky
814
2 271
Školenia, kurzy a konferencie
174
153
Strata z predaja dlhodobého hmotného majetku, investícií v nehnuteľnostiach
a nehmotného majetku, netto
66
–
Zmena opravných položiek k pohľadávkam a zásobám
57
10 317
Zmluvné pokuty
41
713
Odpis pohľadávok, netto
–
4 998
Náklady súvisiace s prenosovou kapacitou
–
1 056
Zmena reálnej hodnoty investícií v nehnuteľnostiach, netto
–
186
Ostatné prevádzkové náklady
17 000
30 968
211 979
765 047
Mínus ukončené činnosti
(111 292)
(646 861)
Neukončené činnosti celkom
100 687
118 186
Celkom
Spotreba emisných kvót predstavuje náklady súvisiace s výnosmi z emisných kvót – hodnota čerpaných a predaných
emisných kvót v priebehu bežného účtovného obdobia – pozri bod 9 – Ostatné prevádzkové výnosy.
Analýza Ostatných prevádzkových nákladov podľa segmentov je uvedená v bode 2 – Prevádzkové segmenty.
67
12. DAŇ Z PRÍJMOV
v tis. EUR
2010
2009
(17 740)
(14 329)
(115)
(656)
SPLATNÁ DAŇ:
Daň bežného účtovného obdobia
Úpravy týkajúce sa minulých období
Zrážková daň z úrokov
Celkom
(24)
(37)
(17 879)
(15 022)
855
3 890
ODLOŽENÁ DAŇ VÝNOS (NÁKLAD):
Zaúčtovanie a zúčtovanie dočasných rozdielov
Zmena v daňovej sadzbe
Celková daň z príjmov
Mínus ukončené činnosti
Celková daň z príjmov z neukončených činností
–
(104)
(17 024)
(11 236)
14 386
9 018
(2 638)
(2 218)
Sadzba dane z príjmov na Slovensku pre rok 2009 a 2010 je 19%.
Odložené dane z príjmov sú vypočítané použitím uzákonených daňových sadzieb, ktorých platnosť sa predpokladá
v období, v ktorom sa pohľadávka zrealizuje alebo záväzok vyrovná. V novembri 2007 česká vláda schválila legislatívne zmeny týkajúce sa daní z príjmov právnických osôb, v dôsledku ktorých sa sadzby znížili z 24 % na 21 %, 20 %
a 19 % pre fiškálne roky končiace v rokoch 2008, 2009 a 2010.
Daň z príjmov vykázaná v ostatných súčastiach komplexného výsledku
2010
2009
v tis. EUR
Pred
zdanením
Zmena v rezerve z prepočtu cudzích
mien
34 640
–
34 640
15 785
–
15 785
Zmena reálnej hodnoty finančného
majetku určeného na predaj
(1 689)
321
(1 368)
(123)
–
(123)
Zaistenie peňažných tokov (angl. cash
flow hedge): efektívna časť zmeny
reálnej hodnoty
Celkom
Daňový
(náklad)/ výnos
Po
zdanení
Pred
zdanením
Daňový
(náklad)/ výnos
Po
zdanení
14 317
(2 720)
11 597
(7 228)
1 373
(5 855)
47 268
(2 399)
44 869
8 434
1 373
9 807
68
Odsúhlasenie efektívnej daňovej sadzby
v tis. EUR
2010
%
Zisk pred zdanením
Daňová sadzba 19% (2009: 19%)
Vplyvy daňových sadzieb v iných krajinách
Daňovo neuznané náklady
Nezdaňované výnosy
2010
2009
%
102 676
19.0
19 508
2009
128 868
19.0
24 485
2.7
2 714
39.1
50 372
24.6
25 228
33.4
42 999
(42.0)
(43 116)
(86.7)
(111 771)
Daňové stimuly
0.0
5
0.2
316
Zrážková daň z úrokov
0.0
24
0.0
37
Vykázanie v minulosti nevykázaných daňových strát
(0.4)
(369)
(2.9)
(3 712)
Straty bežného účtovného obdobia, pre ktoré nebola
vykázaná odložená daňová pohľadávka
7.4
7 549
2.9
3 702
Zmena dočasných rozdielov, pre ktoré nebola vykázaná
odložená daňová pohľadávka
5.1
5 235
1.6
2 067
Podhodnotenie (nadhodnotenie) dane v minulých rokoch
0.1
115
0.5
656
Zmena v daňovej sadzbe
0.1
131
1.6
2 085
16.6
17 024
8.7
11 236
Celkom
Mínus ukončené činnosti
Celková daň z neukončených činností
(14 386)
(9 018)
2 638
2 218
Pozri tiež bod 16 – Odložená daňová pohľadávka, odložený daňový záväzok.
69
13. DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK
v tis. EUR
Pozemky
a budovy
Samostatné
hnuteľné veci
a súbory
hnuteľných vecí
Obstaranie
majetku
Celkom
33 298
OBSTARÁVACIA CENA
Počiatočný stav k 1. januáru 2009
12 449
20 784
65
Zmeny v dôsledku kurzových rozdielov
76
(132)
–
(56)
Prírastky
46
1 284
15
1 345
–
74
–
74
(387)
(458)
–
(845)
Prírastky v dôsledku podnikových kombinácií
Úbytky
Presuny
–
23
(23)
–
Zostatok k 31. decembru 2009
12 184
21 575
57
33 816
Počiatočný stav k 1. januáru 2010
12 184
21 575
57
33 816
Zmeny v dôsledku kurzových rozdielov
679
675
–
1 354
Prírastky
806
2 153
821
3 780
Prírastky v dôsledku podnikových kombinácií
Úbytky
Zostatok k 31. decembru 2010
–
185
–
185
(169)
(10 168)
(362)
(10 699)
13 500
14 420
516
28 436
(2,095)
(8,313)
–
(10,408)
DEPRECIATION AND IMPAIRMENT LOSSES
Balance at 1 January 2009
Effects of movements in foreign exchange
Depreciation charge for the year
Disposals
Impairment
(14)
42
–
28
(300)
(3,723)
–
(4,023)
203
395
–
598
187
–
–
187
Balance at 31 December 2009
(2,019)
(11,599)
–
(13,618)
Balance at 1 January 2010
(2,019)
(11,599)
–
(13,618)
(115)
(428)
–
(543)
(300)
(2,936)
–
(3,236)
57
5,055
–
5,112
–
(1,641)
–
(1,641)
(2,377)
(11,549)
–
(13,926)
At 1 January 2009
10,354
12,471
65
22,890
At 31 December 2009
10,165
9,976
57
20,198
At 1 January 2010
10,165
9,976
57
20,198
At 31 December 2010
11,123
2,871
516
14,510
Effects of movements in foreign exchange
Depreciation charge for the year
Disposals
Impairment
Balance at 31 December 2010
CARRYING AMOUNT
70
Nevyužitý majetok
Skupina k 31. decembru 2010 neevidovala nevyužitý majetok (2009: 0 tis. EUR).
Zábezpeka
K 31. decembru 2010 majetok v účtovnej hodnote 9 034 tis. EUR je predmetom zabezpečenia bankových úverov
(2009: 8 824 tis. EUR).
Záväzky z finančného lízingu
Splatnosť záväzkov z finančného lízingu k 31. decembru 2010 bola nasledovná:
v tis. EUR
Menej ako 1 rok
1 až 5 rokov
Viac ako 5 rokov
Celkom
71
Platby
Úrok
Istina
398
73
325
731
135
596
–
–
–
1 129
208
921
14. NEHMOTNÝ MAJETOK
Goodwill
TV formát
a značky
Ostatný
nehmotný
majetok
Celkom
50 470
88 429
58 219
197 118
(22)
–
(722)
(744)
114
–
642
756
469
–
67
536
–
–
(54)
(54)
(43)
–
–
(43)
Zostatok k 31. decembru 2009
50 988
88 429
58 152
197 569
Počiatočný stav k 1. januáru 2010
50 988
88 429
58 152
197 569
(376)
–
3 811
3 435
–
–
1 040
1 040
v tis. EUR
OBSTARÁVACIA CENA
Počiatočný stav k 1. januáru 2009
Zmeny v dôsledku kurzových rozdielov
Prírastky
Prírastky v dôsledku podnikových kombinácií
Úbytky
Presun do skupiny majetku držanej za účelom predaja
Zmeny v dôsledku kurzových rozdielov
Prírastky
Prírastky v dôsledku podnikových kombinácií
Úbytky
Zostatok k 31. decembru 2010
7 393
–
6 198
13 591
(44 217)
(88 429)
(12 529)
(145 175)
13 788
–
56 672
70 460
(10 810)
–
(18 031)
(28 841)
OPRÁVKY A STRATY ZO ZNÍŽENIA HODNOTY MAJETKU
Počiatočný stav k 1. januáru 2009
Zmeny v dôsledku kurzových rozdielov
(1)
–
227
226
Odpis bežného účtovného obdobia
–
–
(4 571)
(4 571)
Úbytky
–
–
7
7
Straty zo zníženia hodnoty majetku
(16 284)
–
(3 337)
(19 621)
Zostatok k 31. decembru 2009
(27 095)
–
(25 705)
(52 800)
Počiatočný stav k 1. januáru 2010
(27 095)
–
(25 705)
(52 800)
591
–
(1 501)
(910)
–
–
(3 571)
(3 571)
20 811
–
8 539
29 350
–
–
(3 740)
(3 740)
(5 693)
–
(25 978)
(31 671)
At 1 January 2009
39,660
88,429
40,188
168,277
At 31 December 2009
23,893
88,429
32,447
144,769
At 1 January 2010
23,893
88,429
32,447
144,769
8,095
–
30,694
38,789
Zmeny v dôsledku kurzových rozdielov
Odpis bežného účtovného obdobia
Úbytky
Straty zo zníženia hodnoty majetku
Zostatok k 31. decembru 2010
CARRYING AMOUNT
At 31 December 2010
72
15. INVESTÍCIE V SPOLOČNE OVLÁDANÝCH SPOLOČNOSTIACH A PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTIACH
Skupina má nasledujúce investíciu v spoločnosti založenej na osobitný účel, ktorá je konsolidovaná ako spoločne
ovládané spoločnosti:
Podiel Skupiny
2010
v tis. EUR
EXONERATE TRADING LIMITED
Podiel Skupiny
2009
Krajina
%
%
Cyprus
–
47,50
Hodnota investície
2010
Hodnota investície
2009
–
1
–
1
Celkom
Výnosy (náklady) Skupiny z pridružených spoločností a spoločne ovládaných spoločností, vrátane r. 2009:
v tis. EUR
Celkový čistý výnos zo spoločne ovládaných spoločností a pridružených spoločností
Mínus výnos z ukončených činností
Čistý výnos (náklad) zo spoločne ovládaných spoločností
a pridružených spoločností – neukončené činnosti
2010
2009
(2)
16 069
–
(16 038)
(2)
31
Príjmy Skupiny z pridružených spoločností a spoločne ovládaných spoločností z ukončených činností za rok končiaci
31. decembra 2009 dosiahli 16 038 tis. EUR a obsahujú čisté zisky po akvizícii spoločností Pražská energetika, a.s.
vo výške 15 942 tis. EUR a PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. vo výške 96 tis. EUR. Tieto významné pridružené spoločnosti boli
predané v roku 2009.
Súhrnné finančné údaje za 9 mesiacov v roku 2009 o spoločnosti Pražská energetika, a.s., ktorá je významným pridruženým podnikom predaným v roku 2009 (100% prezentované).
v tis. EUR
Výnosy
Zisk/
(strata)
Krátkodobý
majetok
Dlhodobý
majetok
Krátkodobé
záväzky
Dlhodobé
záväzky
Vlastné
imanie
568 134
38 741
–
–
–
–
–
31. DECEMBER 2009 (9 MESIACOV)
Pražská energetika, a.s.
16. ODLOŽENÁ DAŇOVÁ POHĽADÁVKA, ODLOŽENÝ DAŇOVÝ ZÁVÄZOK
Nezaúčtovaná odložená daňová pohľadávka
Odložená daňová pohľadávka nebola zaúčtovaná k nasledovným položkám:
v tis. EUR
2010
2009
Daňové straty
19 115
11 222
Celkom
19 115
11 222
73
Maximálna lehota na umorenie daňovej straty je 5 rokov v Českej republike (prípadne 7 rokov, ak ide o straty vzniknuté
pred 1. januárom 2004 v Českej republike) a 5 rokov na umorenie daňovej straty, ktorá vznikla pred 1. januárom 2010
v Slovenskej republike (prípadne 7 rokov, ak ide o straty vzniknuté po 1. januári 2010). Niektoré odpočítateľné dočasné
rozdiely v zmysle platnej legislatívy nemajú stanovenú lehotu. Odložená daňová pohľadávka nebola účtovaná v súvislosti s týmito položkami, nakoľko vzhľadom k premenlivosti zdrojov týchto ziskov nie je pravdepodobné, že Skupina
dosiahne v budúcnosti daňové zisky, oproti ktorým by si mohla tieto daňové výhody umoriť.
Odložená daňová pohľadávka a (záväzok) boli účtované k nasledovným položkám:
v tis. EUR
2010
2009
Dlhodobý hmotný majetok
(305)
(860)
Dlhodobý hmotný majetok
14
7
Nehmotný majetok
(1 386)
(18 234)
Nehmotný majetok
14
–
Opravná k položka k pohľadávkam z obchodného styku a ostatnému majetku
5
55
Dočasné rozdiely vzťahujúce sa k:
Cenne papiere na predaj
324
–
Nezaplatené úroky, netto
(23)
(1)
6
(59)
Úvery a pôžičky
(174)
(121)
Úvery a pôžičky
68
–
Finančný majetok oceňovaný reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát
Vložené deriváty
6
(1)
Daňové straty
361
3 063
Ostatné odložené daňové pohľadávky
(17)
11
Ostatné odložené daňové záväzky
Celkom
(29)
(5)
(1 136)
(16 145)
Odložená daňová pohľadávka z neumorených strát z minulých období sa účtuje len do výšky, do akej bude môcť byť
v budúcnosti pravdepodobne umorená voči budúcim daňovým ziskom. Predpokladané posledné obdobia na umorenie
daňových strát sú nasledovné:
v tis. EUR
Daňové straty
2011
2012
2013
2014
After 2014
19
–
3
2
20 501
zhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského, českého a ruského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené
praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Efekt tejto neistoty nie je možné kvantifikovať
a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov.
74
17. POHĽADÁVKY Z OBCHODNÉHO STYKU A OSTATNÝ MAJETOK
v tis. EUR
2010
2009
Prijaté preddavky
55 125
57 815
Pohladavky z predaja úverov
38 716
90 086
Nakúpené pohľadávky
35 464
12 238
Ostatné pohľadávky
12 530
49 102
Pohľadávky z obchodného styku
8 526
82 142
Zúčtovanie s trhom cenných papierov
5 788
958
Ostatné daňové pohľadávky
4 450
1 803
2 935
17 685
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období
Opravné položky k pohľadávkam
(5 074)
(5 701)
Celkom
158 460
306 128
Krátkodobé
145 733
300 408
12 727
5 720
158 460
306 128
Dlhodobé
Celkom
18. ÚVERY A PREDDAVKY POSKYTNUTÉ ZÁKAZNÍKOM
v tis. EUR
Úvery a preddavky poskytnuté zákazníkom
Mínus opravná položka na straty z úverov
2010
2009
2 547 894
1 955 749
(72 799)
(107 989)
2 475 095
1 847 760
Krátkodobé
1 069 427
1 068 882
Dlhodobé
1 405 668
778 878
Celkom
2 475 095
1 847 760
Celkom
Úvery a preddavky poskytnuté zákazníkom obsahujú 328 významných úverov a preddavkov, čo predstavuje 99 %
všetkých úverov a preddavkov poskytnutých zákazníkom (2009: 303 významných úverov, čo predstavovalo 99 %).
Dva úvery, každý vo výške 122 682 tis. EUR vrátene časového rozlíšenia úrokov, poskytnuté J&T Partners LP I a J&T
Partners LP II (2009: 102 528 tis. EUR každý) a úver vo výške 103 003 tis. EUR vrátane časového rozlíšenia úrokov bol
poskytnutý J&T REAL ESTATE LIMITED (2009: 100 493 tis. EUR). V roku 2010 mala Skupina úvery poskytnuté štyrom
ďalším klientom s celkovým zostatkom vo výške 335 666 tis. EUR (2009: 235 269 tis. EUR).
Opravné položky k úverom a pohľadávkam z obchodného styku sú stanovené a vykazované na základe finančnej situácie a očakávaných peňažných tokov dlžníka, s prihliadnutím na hodnotu zabezpečenia úveru a záruky od tretích strán.
Väčšina úverov poskytnutých zákazníkom sa vzťahuje na financovanie projektov, splácanie ktorých je závislé na predaji majetku získaného z prostriedkov úverov. Tento majetok je mnohokrát založený v prospech Skupiny. Manažment
Skupiny očakáva, že tieto pohľadávky budú splatené v plnej výške.
75
Bezúročné pôžičky predstavovali k 31. decembru 2010 hodnotu 9 522 tis. EUR (2009: 11 006 tis. EUR). Tieto pôžičky
predstavujú hlavne pôžičky z bývalej Podnikateľskej banky, zákazníci ktorej sa v súčasnosti nachádzajú v konkurznom
konaní. Voči pohľadávkam z týchto pôžičiek boli vytvorené opravné položky v plnej výške.
Vážený aritmetický priemer úrokových sadzieb na úvery poskytnuté zákazníkom v roku 2010 predstavoval 7,43%
(2009: 6,05%).
19. ZNÍŽENIE HODNOTY ÚVEROV
v tis. EUR
2010
Počiatočný stav k 1. januáru
2009
107 989
98 110
Odpis opravnej položky
(74 141)
(54 682)
Nárast v bežnom roku
35 123
64 375
Rozdiely z prepočítania cudzích mien
Zostatok k 31. decembru
3 828
186
72 799
107 989
20. ZMLUVY O SPÄTNEJ KÚPE A SPÄTNOM PREDAJI
zmlúv s následným odkúpením týchto finančných nástrojov v budúcnosti za rovnakú cenu plus úrok vo vopred dohodnutej výške. K 31. decembru 2010 a 2009 bola hodnota predaného majetku na základe týchto zmlúv nasledovná:
Reálna hodnota
príslušného
majetku
Účtovná hodnota
korešpondujúceho
záväzku
Dátum spätnej
kúpy
Cena
pri spätnej kúpe
Úvery a preddavky prijaté od zákazníkov
61 267
53 675
do 1 mesiaca
53 704
Úvery a preddavky prijaté od zákazníkov
8 142
6 871
1-6 mesiacov
6 926
10 717
9 648
6-12 mesiacov
10 155
114 599
98 781
do 1 mesiaca
98 807
9 207
7 049
1-6 mesiacov
203 932
176 024
v tis. EUR
31. DECEMBER 2010
Úvery a preddavky prijaté od zákazníkov
Úvery a preddavky prijaté od bánk
Úvery a preddavky prijaté od bánk
Celkom
7 582
177 174
31. DECEMBER 2009
Úvery a preddavky prijaté od zákazníkov
24 115
16 755
do 1 mesiaca
17 227
Úvery a preddavky prijaté od zákazníkov
18 443
10 555
1-6 mesiacov
10 621
Úvery a preddavky prijaté od zákazníkov
2 738
2 641
6-12 mesiacov
2 785
Úvery a preddavky prijaté od bánk
96 294
62 592
do 1 mesiaca
62 585
Úvery a preddavky prijaté od bánk
848
693
1-6 mesiacov
604
3 060
2 241
6-12 mesiacov
145 498
95 477
Úvery a preddavky prijaté od bánk
Celkom
2 344
96 166
76
Skupina taktiež nakupuje finančné nástroje na základe zmlúv o ich následnom predaji v budúcnosti („reverzné zmluvy
o spätnej kúpe“). Tieto zmluvy sa uzatvárajú ako nástroj na poskytnutie financovania zákazníkom. K 31. decembru 2010
a 2009 bola hodnota majetku nakúpeného na základe týchto zmlúv nasledovná:
v tis. EUR
Účtovná hodnota
pohľadávky
Reálna hodnota
majetku držaného
ako zábezpeka
Dátum
spätnej kúpy
Cena
pri spätnej kúpe
130 498
131 258
up to 1 month
179 019
31. DECEMBER 2010
Úvery a preddavky poskytnuté zákazníkom
Úvery a preddavky poskytnuté zákazníkom
80 499
81 753
1-6 months
108 707
188 007
184 337
up to 1 month
188 056
399 004
397 348
35 740
60 887
up to 1 month
Úvery a preddavky poskytnuté bankám
292 259
286 830
up to 1 month
Celkom
327 999
347 717
Úvery a preddavky poskytnuté bankám
Celkom
475 782
31. DECEMBER 2009
Úvery a preddavky poskytnuté zákazníkom
35 793
292 304
328 097
Úvery a preddavky poskytnuté bankám s pôvodnou dobou splatnosti do troch mesiacov sú vykázané ako peňažné
prostriedky a peňažné ekvivalenty.
21. FINANČNÝ MAJETOK OCEŇOVANÝ REÁLNOU HODNOTOU CEZ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v tis. EUR
2010
2009
Dlhopisy (Kótované)
117 821
68 198
Dlhopisy (Nekótované)
2 920
2 687
307 045
259 473
Akcie (Kótované)
Akcie (Nekótované)
36
1
3 102
6 469
430 924
336 828
5 675
2 234
Opčné zmluvy na kúpu akcií
49
2
Opčné zmluvy na kúpu komodít
60
11
Úrokové swapy (IRS)
16
–
Ostatný finančný majetok určený na obchodovanie
Menové forwardy
Reálna hodnota derivátov
Celkom
77
5 800
2 247
436 724
339 075
v tis. EUR
2010
2009
Úroveň 1 – kótovaná trhová cena
417 651
307 675
Úroveň 2 – odvodená od kótovanej ceny
13 237
29 153
REÁLNA HODNOTA CENNÝCH PAPIEROV A INÉHO FINANČNÉHO MAJETKU
Úroveň 3 – vypočítaná použitím iných techník oceňovania
Celkom
36
–
430 924
336 828
REÁLNA HODNOTA DERIVÁTOV
Úroveň 1 – kótovaná trhová cena
Úroveň 2 – odvodená od kótovanej ceny
Celkom
120
–
5 680
2 247
5,800
2,247
436 724
339 075
Finančné nástroje oceňované reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát k 31. decembru 2010 pozostávajú najmä z akcií
spoločnosti Unipetrol, a.s. v hodnote 136 604 tis. EUR (2009: 85 383 tis. EUR), spoločnosti Best Hotel Properties, a.s.
v hodnote 72 167 tis. EUR (2009: 31 490 tis. EUR), a spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. v hodnote 53 682 tis. EUR
(2009: 50 997 tis. EUR). Hodnota týchto akcií bola určená na základe trhových cien.
Akcie spoločnosti Central European Media s účtovnou hodnotou 58 316 tis. EUR k 31.decembru 2009 boli predané
v roku 2010.
Akcie spoločnosti Unipetrol, a.s. v celkovej hodnote 58 704 tis. EUR (2009: 49 544 tis. EUR) boli k 31. decembru 2010
poskytnuté ako záruka bankám za poskytnuté úvery.
Výnosy z úverov a iných nástrojov s pevne stanoveným výnosom sú zahrnuté v úrokoch a podobných výnosoch.
V roku 2010 bola vážená priemerná úroková sadzba pre dlhopisy 7,64 % (2009: 9,83 %).
22. CENNÉ PAPIERE URČENÉ NA PREDAJ
v tis. EUR
Cenné papiere určené na predaj
v tis. EUR
2010
2009
63 823
17 345
2010
2009
45 863
513
17 552
16 438
REÁLNA HODNOTA
Úroveň 1 – kótovaná trhová cena
Úroveň 2 – odvodená od kótovanej ceny
Úroveň 3 – držané v obstarávacej cene
Celkom
408
394
63 823
17 345
78
Cenné papiere určené na predaj k 31. decembru 2010 a 31. decembru 2009 zahŕňajú predovšetkým akcie. Cenné
papiere držané v obstarávacej cene (úroveň 3) vo výške 400 tis. EUR (2009: 378 tis. EUR) zahŕňajú investície skupiny
v holdingových subjektoch J&T Partners LP I (Cyprus) a J&T Partners LP II (Cyprus), ktoré majú nekótované majetkové
účasti v obmedzenej forme ručenia partnermi v Energetickom a průmyslovom holdingu, a.s. (Česká republika).
Investície v J&T Partners LP I a J&T Partners LP II sú zahrnuté v úrovni 3 (oceňovaných obstarávacou cenou), pretože
reálnu hodnotu účasti v Energetickom a průmyslovom holding, a.s. nie je možné spoľahlivo určiť vzhľadom k výrazným
výkyvom a neistotám v cenách komodít na vstupe a vzhľadom na rozsiahlu reštrukturalizáciu a diverzifikáciu Energetického a průmyslovýho holdingu, a.s., a z toho dôvodu reálna hodnota týchto investícií nebola zverejnená. Skupina
nemá v úmysle odpredať tieto investície v blízkej budúcnosti.
23. PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY A PEŇAŽNÉ EKVIVALENTY
v tis. EUR
2010
2009
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY A PEŇAŽNÉ EKVIVALENTY V UMOROVANEJ HODNOTE
Peniaze v hotovosti
3 766
3 219
Bežné účty v bankách
111 618
93 905
Účty v centrálnych bankách
Úvery a preddavky centrálnym bankám
Úvery a preddavky ostatným bankám
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty v umorovanej hodnote
35 136
28 293
256 550
326 859
61 367
58 507
468 437
510 783
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY A PEŇAŽNÉ EKVIVALENTY OCENENÉ REÁLNOU HODNOTOU
Vydané vládne dlhopisy akceptované centrálnou bankou za účelom refinancovania
Celkom
117 850
6 673
586 287
517 456
117 850
6 673
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY A PEŇAŽNÉ EKVIVALENTY OCENENÉ REÁLNOU HODNOTOU
Úroveň 1 – kótovaná trhová cena
Účty v centrálnych bankách predstavujú povinné minimálne rezervy držané spoločnosťou J&T BANKA, a.s., J&T Bank
(Switzerland) Ltd. a J&T Bank ZAO v zmysle predpisov príslušných dozorných orgánov. Povinná minimálna rezerva
pre spoločnosť J&T BANKA, a.s. je počítaná ako 2 % z primárnych vkladov so splatnosťou menej ako dva roky a pre
spoločnosť J&T Bank (Switzerland) Ltd. ako 2,5 % z primárnych vkladov so splatnosťou menej ako tri mesiace. Povinné minimálne rezervy sú úročené. Povinná minimálna rezerva pre spoločnosť J&T Bank ZAO je počítaná ako 2,5 %
z vkladov fyzických a právnických osôb, okrem podriadených dlhov. Povinné minimálne rezervy spoločnosti J&T Bank
ZAO nie sú úročené.
Termínované vklady s pôvodnou dobou splatnosti do troch mesiacov sú klasifikované ako peňažné ekvivalenty.
Časť peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov predstavujú vysoko likvidné vládne dlhopisy držané za účelom obchodovania vo výške 117 850 tis. EUR (2009: 6 673 tis. EUR).
79
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty k 31. decembru 2010 obsahujú 61 133 tis. EUR (2009: 53 474 tis. EUR),
ktoré predstavujú peňažné prostriedky klientov. Tieto vklady boli k 31. decembru 2010 na strane záväzkov súvzťažne
zaúčtované ako záväzky voči zákazníkom.
Vážená priemerná úroková sadzba na pôžičky a preddavky bankám v roku 2010 bola 0,94 % (2009: 0,89%)
24. SKUPINA MAJETKU DRŽANÁ ZA ÚČELOM PREDAJA
Skupina majetku držaná za účelom predaja obsahuje spoločnosti, ktoré má Skupina v úmysle predať alebo vložiť ako
nepeňažný vklad v rámci reorganizačného plánu Skupiny, ktorý bol ukončený v roku 2010.
V roku 2010 Skupina predala všetky tri spoločnosti, ktoré boli klasifikované ako skupina majetku držaná za účelom
predaja k 31. decembru 2009. Štruktúra čistého zisku skupiny majetku držanej za účelom predaja za rok, ktorý sa
skončil 31. decembra 2010 je nasledovná:
v tis. EUR
Čistý úrokový náklad
Čisté (výnosy)/náklady z poplatkov a provízií
Barton & Lloyd
Investment,
spol. s.r.o.
EAST BOHEMIA
ENERGY HOLDING
LIMITED
Elektrárny
Opatovice, a.s.
(International Power
Opatovice, a.s.)
Celkom
(7)
(16 698)
(12 330)
(29 035)
–
(36 661)
(4 569)
(41 230)
Ostatné prevádzkové výnosy
–
–
216 192
216 192
Ostatné prevádzkové náklady
(1)
(94)
(127 002)
(127 097)
Zisk pred zdanením
(8)
(53 453)
72 291
18 830
–
–
(14 386)
(14 386)
(8)
(53 453)
57 905
4 444
Daň z príjmov
Čistý zisk/(strata) za obdobie
25. VLASTNÉ IMANIE
Základné imanie a emisné ážio
Schválené, upísané a plne splatené základné imanie k 31. decembru 2010 a 2009 pozostáva z 19 000 kmeňových akcií
v nominálnej hodnote 1,66 tis. EUR za jednu akciu.
Akcionári majú nárok na výplatu dividendy a každá akcia má hodnotu jedného hlasu na valnom zhromaždení Spoločnosti. Väčšinovým vlastníkom Skupiny je spoločnosť TECHNO PLUS, a.s.
Počet akcií
Vlastnícky podiel
v %
Hlasovacie práva
v %
TECHNO PLUS, a.s.
19 000
100,00
100,00
Celkom
19 000
100,00
100,00
31 DECEMBER 2010
80
Nedeliteľné fondy
Nedeliteľné fondy, ktoré sú zahrnuté v nerozdelenom zisku, pozostávajú zo zákonného rezervného fondu vo výške
10 314 tis. EUR (2009: 10 011 tis. EUR). Zákonný rezervný fond sa podľa slovenskej legislatívy povinne ročne vytvára
v minimálnej výške 10% z čistého zisku spoločnosti a minimálne do výšky 20% z upísaného základného imania (kumulatívne). Zákonný rezervný fond môže byť použitý iba na úhradu strát spoločnosti a nesmie sa použiť na výplatu
dividend. Výpočet rezervného fondu je uskutočnený v súlade s lokálnymi právnymi predpismi.
Rezerva z prepočítania cudzích mien
Rezerva z prepočítania cudzích mien zahŕňa všetky kurzové rozdiely, ktoré vznikajú z prevodu účtovných závierok
zahraničných aktivít, ktoré nie sú intergrálnou súčasťou aktivít Spoločnosti, na menu vykazovania.
Rezerva z precenenia
Rezerva z precenenia vzniká zaúčtovaním podnikových kombinácií, ktoré sa uskutočnia postupne a zahŕňajú viac ako
jednu výmennú transakciu. Táto rezerva predstavuje tú časť zvýšenia reálnej hodnoty identifikovateľného čistého
majetku dcérskej spoločnosti, ktorá vznikne po prvotnej kúpe už predtým vlastneného podielu, získaného minulou
výmennou transakciou, ktorou došlo k prvotnej kúpe investície. Rezerva z precenenia takisto zahŕňa aj zmeny reálnej
hodnoty cenných papierov určených na predaj.
26. NEKONTROLUJÚCE PODIELY
v tis. EUR
2010
2009
EQUITY HOLDING a.s.
16 387
15 231
BAYSHORE MERCHANT SERVICES INC.
2 904
3 020
941
2 002
802
–
EGNARO INVESTMENTS LIMITED
NEEVAS INVESTMENT LIMITED
VULKAN akciová společnost
–
680
Ostatné
830
426
Celkom
21 864
21 359
27. VKLADY A ÚVERY OD BÁNK
v tis. EUR
Krátkodobé
Dlhodobé
Celkom
2010
2009
166 245
124 257
9 969
60 458
176 214
184 715
V roku 2010 predstavoval vážený aritmetický priemer úrokových sadzieb na úvery a vklady od bánk 2,87% (2009: 4,32%).
81
28. VKLADY A ÚVERY OD ZÁKAZNÍKOV
v tis. EUR
Krátkodobé
Dlhodobé
Celkom
2010
2009
2 295 155
2 093 612
278 052
188 156
2 573 207
2 281 768
V roku 2010 predstavoval vážený aritmetický priemer úrokových sadzieb na úvery a vklady od zákazníkov 3,33%
(2009: 3,47 %).
29. REZERVY
v tis. EUR
Počiatočný stav k 1. januáru 2009
Tvorba rezerv počas roka
Použitie rezerv počas roka
Záruky
Ostatné
Celkom
103
1 835
1 938
–
57 270
57 270
–
(576)
(576)
(103)
(729)
(832)
Kurzový zisk/strata
–
4
4
Predaj spoločností
–
–
–
Zostatok k 31. decembru 2009
–
57 804
57 804
Krátkodobé
–
57 804
57 804
Dlhodobé
–
–
–
v tis. EUR
Záruky
Ostatné
Celkom
–
57 804
57 804
–
1 064
1 064
336
1 343
1 679
Rozpustenie rezerv počas roka
Počiatočný stav k 1. januáru 2010
Prírastky v dôsledku podnikových kombinácií
Tvorba rezerv počas roka
Použitie rezerv počas roka
–
(1 390)
(1 390)
Rozpustenie rezerv počas roka
–
(18 196)
(18 196)
(4)
72
68
Kurzový zisk/strata
Predané spoločnosti
–
(2 226)
(2 226)
Zostatok k 31. decembru 2010
332
38 471
38 803
Krátkodobé
332
38 471
38 803
–
–
–
Dlhodobé
Ostatné rezervy
Ostatné rezervy pozostávajú z rezerv na poplatky spojené s predajom ukončených operácií v roku 2009 vo výške
37 000 tis. EUR, rezerv na nevyčerpané dovolenky vo výške 551 tis. EUR (2009: 435 tis. EUR). Rezerva na poplatky
súvisiace s výnosmi z obchodovania (2009: 18 000 tis. EUR) bola v roku 2010 rozpustená z dôvodu zmien, ktoré
nastali v príslušných trhových cenách.
82
30. FINANČNÉ ZÁVÄZKY OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU CEZ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v tis. EUR
2010
2009
Menové forwardy
583
8 028
Akciové forwardy
–
617
REÁLNA HODNOTA DERIVÁTOV
Krížové menové swapy
Opčné zmluvy na kúpu akcií
57
2
245
419
Úrokové deriváty
16
–
Deriváty na kúpu komodít
41
4
Reálna hodnota derivátov
942
9 070
Ostatné finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát
282
53
1 224
9 123
237
84
Úroveň 2 – odvodená od kótovanej ceny
705
8 986
Celkom
942
9 070
Celkom
REÁLNA HODNOTA DERIVÁTOV
Úroveň 1 – kótovaná trhová cena
REÁLNA HODNOTA OSTATNÝCH FINANČNÝCH ZÁVÄZKOV
Úroveň 1 – kótovaná trhová cena
Celkom
282
53
1 224
9 123
31. ZÁVÄZKY Z OBCHODNÉHO STYKU A OSTATNÉ ZÁVÄZKY
v tis. EUR
2010
2009
Záväzky z obchodného styku
65 208
70 580
Prijaté preddavky
29 456
32 908
Zúčtovanie s trhom cenných papierov
Záväzky voči zákazníkom z obchodovania s cennými papiermi
Zamestnanecké požitky
Záväzky z finančného lízingu
Nevyfakturované dodávky
Záväzky z obstarania dcérskych spoločností a spoločností založených na osobitný účel
Ostatné záväzky
Výdavky budúcich období, výnosy budúcich období
4 237
1 072
52 158
11 806
1 821
1 618
921
1 179
2 932
7 682
2 286
3 578
16 625
20 290
3 705
4 656
Celkom
179 349
155 369
Krátkodobé
172 074
154 172
Dlhodobé
Celkom
83
7 275
1 197
179 349
155 369
32. PODRIADENÝ DLH
V rokoch 2009 a 2010 podriadený dlh obsahoval podriadené cenné papiere s premenlivou sadzbou vydané spoločnosťou J&T Banka, a.s. (v pôvodnom objeme 25 mil. EUR) so splatnosťou v roku 2020, podriadený termínovaný vklad
(v pôvodnom objeme 2 mil. EUR) so splatnosťou v roku 2010 a podriadené cenné papiere s premenlivou sadzbou
vydané spoločnosťou J&T FINANCE GROUP, a.s. (v pôvodnom objeme 50 mil. EUR), so splatnosťou v roku 2022.
v tis. EUR
Podriadený dlh v umorovanej hodnote
2010
2009
76 873
93 550
Podriadené cenné papiere s premenlivou sadzbou sú založené na 3 mesačnom EURIBORe. Vážený priemer úrokových
sadzieb pre podriadené cenné papiere v roku 2010 bol 4,9% (2009: 5,2%).
33. ÚDAJE O REÁLNEJ HODNOTE
Nasledovný prehľad obsahuje údaje o účtovnej hodnote a reálnej hodnote finančného majetku a záväzkov Skupiny,
ktoré nie sú v účtovníctve vyjadrené v reálnej hodnote.
Účtovná hodnota
2010
Účtovná hodnota
2009
Reálna hodnota
2010
Reálna hodnota
2009
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
586 287
518 925
585 840
518 805
Úvery a preddavky poskytnuté zákazníkom
2 475 095
1 881 872
2 542 831
1 913 652
Pohľadávky z predaja ukončených činností
20 180
250 332
20 242
250 723
158 460
333 842
159 191
333 842
4 245
20 964
4 245
20 964
v tis. EUR
FINANČNÝ MAJETOK
Pohľadávky z obchodného styku a ostatný majetok
Finančné nástroje držané do splatnosti
FINANČNÉ ZÁVÄZKY
Vklady a úvery prijaté od bánk
Vklady a úvery prijaté od zákazníkov
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
176 214
350 914
177 541
355 377
2 573 207
2 437 518
2 606 806
2 452 654
179 349
658 300
179 415
658 300
Odhady reálnych hodnôt
Nasledovné odseky opisujú hlavné metódy a predpoklady použité pri odhadoch reálnych hodnôt finančného majetku
a záväzkov uvedených v prehľade vyššie.
Úvery a poskytnuté preddavky: Reálna hodnota bola vypočítaná na základe predpokladaných budúcich diskontovaných príjmov zo splátok istiny a úrokov. Pri odhadoch predpokladaných budúcich peňažných tokov boli vzaté do
úvahy aj riziká z nesplatenia ako aj skutočnosti, ktoré môžu naznačovať zníženie hodnoty. Odhadované reálne hodnoty
úverov vyjadrujú zmeny v úverovom hodnotení od momentu ich poskytnutia, ako aj zmeny v úrokových sadzbách
v prípade úverov s fixnou úrokovou sadzbou.
Vklady od bánk a zákazníkov: Pre vklady splatné na požiadanie a vklady bez určenej lehoty splatnosti bola reálna
hodnota určená ako suma záväzkov splatných k dátumu, ku ktorému sa zostavuje konsolidovaná účtovná závierka.
84
Pre vklady s dohodnutou lehotou splatnosti je reálna hodnota stanovená na základe diskontovaných peňažných tokov
použijúc aktuálne úrokové sadzby ponúkané v súčasnosti na vklady s podobnou lehotou splatnosti.
Pohľadávky/záväzky z obchodného styku a ostatný majetok/záväzky: Pre pohľadávky/záväzky so zostatkovou dobou
splatnosti menšou ako jeden rok sa predpokladá, že ich nominálna hodnota predstavuje zároveň aj reálnu hodnotu.
Ostatné pohľadávky/záväzky sa pre určenie reálnej hodnoty odúročujú.
Finančné nástroje držané do splatnosti: vzhľadom na krátkodobú povahu a sumu majetku držaného do splatnosti sa
za reálnu hodnotu pokladá jeho účtovná hodnota.
34. FINANČNÉ PRÍSĽUBY A PODMIENENÉ ZÁVÄZKY
v tis. EUR
Akceptované a avalované zmenky
2010
2009
24 570
8 423
1 044 402
Vydané záruky
554 312
Úverové záväzky
336 810
217 760
Celkom
915 692
1 270 585
Záruky predstavujú hlavne zostatkovú hodnotu majetku, ktorý je použitý na zabezpečenie úverov v celkovej sume
181 180 tis. EUR vrátane záruk poskytnutých spoločnosťami zahrnutými v skupine majetku držanej za účelom predaja
(2009: 791 896 tis. EUR), spolu s rôznymi zárukami vystavenými v súvislosti s úvermi, zmenkami vydanými inými stranami, lízingovými zmluvami a inými záväzkami tretích strán v hodnote 373 131 tis. EUR (2009: 252 506 tis. EUR). Tieto
záruky sú uvedené vyššie v tabuľke ako najlepší odhad záväzkov, ktoré môžu byť splatné v budúcnosti. Maximálna
čiastka splatná za záruky poskytnuté Skupinou k 31. decembru 2010 je 780 479 tis. EUR. Úverové záväzky sa vzťahujú
k úverom poskytnutým bankami Skupiny.
Dňa 18. mája 2010 Skupina oznámila minimálnu garantovanú návratnosť investície TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s.
(TMR), ktorej akcie sú kótované na Burze cenných papierov Bratislava, vo výške 6% ročne. Garantovaný výnos je cez
odkupovanie akcií v maximálnej hodnote 20 miliónov EUR ročne počas nasledujúcich troch rokov. Na základe aktuálneho vývoja v trhových cenách akcií spolu s očakávanými výplatami dividend, Skupina v súčasnej dobe neočakáva
odliv finančných zdrojov z tejto záruky.
V roku 2004 nariadil Mestský súd v Prahe vypočúvanie vo veci platobného príkazu, na základe ktorého bol splatný
záväzok spoločnosti DEVÍN BANKA, a.s. v celkovej výške 17,4 mil. EUR. Spoločnosť netvorila pre tento prípad žiadnu
rezervu. Dňa 7. marca 2008 súd vydal rozhodnutie, na základe ktorého bol platobný príkaz stiahnutý. DEVÍN BANKA,
a.s. sa následne odvolala na Najvyšší súd v Prahe. Dňa 19. marca 2008 Najvyšší súd zamietol žalobu voči J&T BANKA,
a.s. s konečnou platnosťou.
85
Dňa 19. februára 2009 Najvyšší súd v Prahe vydal konečné rozhodnutie, zamietnutie žaloby likvidátora DEVÍN BANKA,
a.s. voči J&T BANKA, a.s. Rozhodnutie zo dňa 19. februára 2009 je konečné, avšak žalobca sa odvolal na Najvyšší súd
v Brne dňa 29. mája 2009. V roku 2010 nenastali žiadne zmeny v súvislosti s prípadom.
35. OPERATÍVNY LÍZING
Nájom na strane nájomcu
Nevypovedateľné operatívne nájmy sú splatné nasledovne:
v tis. EUR
2010
2009
Menej ako 1 rok
626
400
Od 1 do 5 rokov
1 451
205
811
408
2 888
1 013
Viac ako 5 rokov
Celkom
Skupina si prenajíma niektoré autá a časť kancelárskych priestorov na základe zmlúv o operatívnom lízingu. Lízing
kancelárskych priestorov je obvykle dohodnutý na počiatočnú lehotu 5 až 15 rokov s možnosťou ďalšieho predĺženia.
Náklady na operatívny lízing za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2010, vykázané vo výkaze ziskov a strát, týkajúce
sa neukončených činností, predstavovali 4 993 tis. EUR (2009: 3 540 tis. EUR).
Nájom na strane prenajímateľa
Skupina prenajíma svoj majetok v rámci operatívneho nájmu. Nevypovedateľné splátky z poskytnutého operatívneho
lízingu sú splatné nasledovne:
v tis. EUR
2010
2009
Menej ako 1 rok
263
393
Od 1 do 5 rokov
1 006
1 334
444
773
Viac ako 5 rokov
Neurčená splatnosť
Celkom
33
38
1 746
2 538
Počas roka, ktorý sa skončil 31. decembra 2010 bolo vo výkaze ziskov a strát vykázaných 1 237 tis. EUR ako výnosy
z prenájmu týkajúce sa neukončených činností (2009: 690 tis. EUR).
36. INFORMÁCIE O RIADENÍ RIZIKA
Táto sekcia poskytuje detaily o finančných a prevádzkových rizikách, ktorým je Skupina vystavená a spôsobe ich
riadenia. Najvýznamnejšími finančnými rizikami, ktorým je Skupina vystavená, sú úverové riziko, riziko likvidity a trhové
riziko. Trhové riziká zahŕňajú riziko zmeny úrokových sadzieb, kurzové riziko a riziko zmeny cien akcií.
86
Skupina používa na zhodnotenie trhového rizika spojeného s jej portfóliom na obchodovanie a pozíciami v cudzej mene
metódu Value at Risk (‘VaR’), pričom berie do úvahy interval spoľahlivosti 99 % a horizont 10 pracovných dní. Skupina
uskutočňuje pre trhové riziko spojené s jej portfóliom na obchodovanie a pozíciami v cudzej mene metódu spätného
testovania (“backtesting”), pričom štvrťročne aplikuje metódu hypotetického spätného testovania.
Štatistika rizík podľa metodiky VaR k 31. decembru 2010:
v tis. EUR
VaR trhové riziko celkom
2010
13 256
VaR úrokové riziko
1 940
VaR menové riziko
7 902
VaR akciové riziko
10 465
Úverové riziko
Skupina sa vystavuje tomuto riziku predovšetkým pri poskytnutých úveroch, preddavkoch a finančných zárukách.
Objem vystavenia sa tomuto riziku je vyjadrený účtovnou hodnotou tohto majetku v súvahe. Okrem toho je Skupina
vystavená podsúvahovému riziku nesplatenia úveru v tých prípadoch, kde Skupina má záväzok predĺžiť úver. Prevažná
časť úverov a preddavkov je poskytnutá bankám, spoločnostiam vo finančnom sektore a rôznym výrobným spoločnostiam.
Účtovná hodnota úverov a preddavkov vyjadruje najvyššiu možnú účtovnú stratu, ktorá by musela byť zaúčtovaná
v prípade, že protistrana úplne zlyhá pri plnení svojich zmluvných záväzkov a všetky zábezpeky a záruky by mali nulovú hodnotu. Táto hodnota preto vysoko prevyšuje očakávané straty, ktoré sú obsiahnuté v rezerve na nedobytné pohľadávky. Stratégiou Skupiny je požadovať od klienta poskytnutie primeranej zábezpeky ešte pred poskytnutím úveru.
Skupina zabezpečuje úvery a preddavky poskytnuté zákazníkom najmä prostredníctvom záloh, cenných papierov
a zmeniek.
Posúdenie úverového rizika týkajúceho sa zmluvnej strany je založené na internom hodnotiacom systéme Skupiny,
ktorý zahŕňa úverové hodnotenia ratingových agentúr S&P, Moody’s alebo Fitch ako aj vnútorný systém hodnotenia
skupiny.
Hodnotiaci systém Skupiny má sedem stupňov. Je založený na štandardizovanom bodovom ohodnotení príslušných
kritérií, ktoré vypovedajú o finančnej situácii zmluvnej strany a jej schopnosti plniť svoje úverové záväzky - v oboch
prípadoch vrátane očakávaného vývoja, kvality a primeranosti zabezpečenia, rovnako ako navrhovaných podmienok
pre uskutočnenie transakcie. Interný rating sa určí pomocou úverových ratingov S&P.
Úverové riziko v bankových subjektoch Skupiny je riadené na základe úverovej analýzy a metodiky IRB.
87
Úverové riziko podľa odvetvia
K 31. decembru 2010
v tis. EUR
Podniky
Štáty
a vlády
Finančné
inštitúcie
Fyzické
osoby
Ostatné
Celkom
–
117 850
464 671
–
3 766
586 287
355 577
5 192
75 878
77
–
436 724
3 220
1 025
–
–
–
4 245
50 490
–
11 272
–
2 061
63 823
MAJETOK
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
Finančný majetok oceňovaný reálnou
hodnotou cez výkaz ziskov a strát
Finančné nástroje držané do splatnosti
Cenné papiere určené na predaj
Úvery a preddavky poskytnuté zákazníkom
2 392 363
–
21 762
60 744
226
2 475 095
Pohľadávky z predaja ukončených činností
20 180
–
–
–
–
20 180
Pohľadávky z obchodného styku
a ostatný majetok
Celkom
150 798
4 527
2 384
361
336
158 406
2 972 628
128 594
575 967
61 182
6 389
3 744 760
ZÁVÄZKY
Vklady a úvery prijaté od bánk
Vklady a úvery prijaté od zákazníkov
Finančné záväzky, záväzky z obchodného
styku a ostatné záväzky
Celkom
–
–
176 214
–
–
176 214
1 380 866
212 213
59 509
708 519
212 100
2 573 207
149 975
3 637
92 904
8 997
2 621
258 134
1 530 841
215 850
328 627
717 516
214 721
3 007 555
Podniky
Štáty
a vlády
Finančné
inštitúcie
Fyzické
osoby
Ostatné
Celkom
–
6 673
509 001
–
3 251
518 925
290 339
1 103
48 271
18
392
340 123
6 169
517
14 278
–
–
20 964
17 583
–
–
–
–
17 583
1 769 280
–
61 003
51 559
30
1 881 872
250 324
–
–
8
–
250 332
308 360
2 491
2 119
297
4 448
317 715
2 642 055
10 784
634 672
51 882
8 121
3 347 514
–
–
350 914
–
–
350 914
1 577 083
247 263
61 370
245 695
306 107
2 437 518
659 406
5 047
92 841
10 233
1 117
768 644
2 236 489
252 310
505 125
255 928
307 224
3 557 076
K 31. decembru 2009
v tis. EUR
MAJETOK
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
Finančný majetok oceňovaný reálnou
hodnotou cez výkaz ziskov a strát
Finančné nástroje držané do splatnosti
Cenné papiere určené na predaj
Úvery a preddavky poskytnuté zákazníkom
Pohľadávky z predaja ukončených činností
Pohľadávky z obchodného styku
a ostatný majetok
Celkom
ZÁVÄZKY
Vklady a úvery prijaté od bánk
Vklady a úvery prijaté od zákazníkov
Finančné záväzky, záväzky z obchodného
styku a ostatné záväzky
Celkom
88
Úverové riziko podľa lokality
K 31. decembru 2010
Slovensko
Česká
republika
Cyprus
Lichtenštajnsko
Ostatné
Celkom
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
84 227
426 618
84
100
75 258
586 287
Finančný majetok oceňovaný reálnou
hodnotou cez výkaz ziskov a strát
116 584
197 722
89
–
122 329
436 724
v tis. EUR
MAJETOK
Finančné nástroje držané do splatnosti
–
3 016
–
–
1 229
4 245
Cenné papiere určené na predaj
3
53 751
10 054
–
15
63 823
Úvery a preddavky poskytnuté zákazníkom
494 567
480 706
971 184
191 307
337 331
2 475 095
Pohľadávky z predaja ukončených činností
–
1 810
95
–
18 275
20 180
Pohľadávky z obchodného styku
a ostatný majetok
Celkom
4 276
9 972
112 015
8 069
24 074
158 406
699 657
1 173 595
1 093 521
199 476
578 511
3 744 760
ZÁVÄZKY
Vklady a úvery prijaté od bánk
Vklady a úvery prijaté od zákazníkov
Finančné záväzky, záväzky z obchodného
styku a ostatné záväzky
Celkom
20 787
128 924
–
–
26 503
176 214
827 075
1 273 004
97 809
126 694
248 625
2 573 207
6 334
64 845
11 860
1 209
173 886
258 134
854 196
1 466 773
109 669
127 903
449 014
3 007 555
Slovensko
Česká
republika
Cyprus
Lichtenštajnsko
Ostatné
Celkom
41 701
358 231
83
76
118 834
518 925
82 555
121 749
320
–
135 499
340 123
–
19 933
–
–
1 031
20 964
K 31. decembru 2009
v tis. EUR
MAJETOK
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
Finančný majetok oceňovaný reálnou
hodnotou cez výkaz ziskov a strát
Finančné nástroje držané do splatnosti
Cenné papiere určené na predaj
12
16 663
391
–
517
17 583
Úvery a preddavky poskytnuté zákazníkom
449 634
403 088
771 442
102 889
154 819
1 881 872
Pohľadávky z predaja ukončených činností
9
224 985
9 810
15 528
–
250 332
Pohľadávky z obchodného styku
ostatný majetok
60 250
20 808
162 898
60 856
12 903
317 715
Celkom
634 161
1 165 457
944 944
179 349
423 603
3 347 514
85 962
239 320
–
–
25 632
350 914
538 214
1 321 999
95 185
135 767
346 353
2 437 518
15 281
535 037
8 894
50 074
159 358
768 644
639 457
2 096 356
104 079
185 841
531 343
3 557 076
ZÁVÄZKY
Vklady a úvery prijaté od bánk
Vklady a úvery prijaté od zákazníkov
Finančné záväzky, záväzky z obchodného
styku a ostatné záväzky
Celkom
89
Úverové riziko – zníženie hodnoty finančného majetku
K 31. decembru 2010
v tis. EUR
Účtovná hodnota
Finančný
majetok
oceňovaný
reálnou
hodnotou cez
výkaz ziskov
a strát (okrem
derivátov)
Finančné
nástroje
držané
do splatnosti
Cenné
papiere
určené
na predaj
Úvery
a preddavky
poskytnuté
zákazníkom
Pohľadávky
z predaja
ukončených
činností
Pohľadávky
z obchodného
styku
a ostatný
majetok
430 924
4 245
63 823
2 475 095
20 180
158 406
A) MAJETOK, KU KTORÉMU BOLA VYTVORENÁ OPRAVNÁ POLOŽKA
– brutto
–
–
–
265 069
–
1 313
– individuálnal opravná položka
–
–
–
(101 408)
–
(1 313)
– portfóliová opravná položka
–
–
–
(706)
–
–
Netto
–
–
–
162 955
–
B) MAJETOK, KU KTORÉMU NEBOLA VYTVORENÁ OPRAVNÁ POLOŽKA – PO SPLATNOSTI, ALE KDE NEBOLA ZNÍŽENÁ HODNOTA
–
1
– po splatnosti menej ako 30 dní
–
–
–
30
–
11
– 31 až 60 dní
–
–
–
–
–
269
– 61 až 90 dní
–
–
–
–
–
46
– 91 až 180 dní
–
–
–
–
–
60
– 181 až 365 dní
–
–
–
–
–
287
– viac ako 365 dní
–
–
–
–
–
48 875
Celkom
–
–
–
30
–
C) MAJETOK, KU KTORÉMU NEBOLA VYTVORENÁ OPRAVNÁ POLOŽKA – INÉ UKAZOVATELE ZNÍŽENIA HODNOTY AKO SPLATNOSŤ
– brutto
1
–
–
–
127 585
–
49 548
1
–
Pri aktívach so známkami zníženia hodnoty, kde nebola vytvorená opravná položka existuje zabezpečenie v prospech
Skupiny alebo iné zabezpečenie alebo iný dôvod pre nevytvorenie opravnej položky.
90
K 31. decembru 2009
v tis. EUR
Účtovná hodnota
Finančný
majetok
oceňovaný
reálnou
hodnotou cez
výkaz ziskov
a strát (okrem
derivátov)
Finančné
nástroje
držané
do splatnosti
Cenné
papiere
určené
na predaj
Úvery
a preddavky
poskytnuté
zákazníkom
Pohľadávky
z predaja
ukončených
činností
Pohľadávky
z obchodného
styku
a ostatný
majetok
336 828
20 964)
17 583
1 881 872
250 332
317 715
30 721
A) MAJETOK, KU KTORÉMU BOLA VYTVORENÁ OPRAVNÁ POLOŽKA
– brutto
–
176)
–
164 867)
43 695)
– individuálnal opravná položka
–
(176)
–
(91 394)
(29 134)
(1 340)
– portfóliová opravná položka
–
–
–
(259)
–
(9 958)
Netto
–
–
–
73 214
14 561
19 423
B) MAJETOK, KU KTORÉMU NEBOLA VYTVORENÁ OPRAVNÁ POLOŽKA – PO SPLATNOSTI, ALE KDE NEBOLA ZNÍŽENÁ HODNOTA1
– po splatnosti menej ako 30 dní
–
–
–
243
–
– 31 až 60 dní
–
–
– 61 až 90 dní
–
–
– 91 až 180 dní
–
– 181 až 365 dní
–
– viac ako 365 dní
Celkom
1 948
–
–
–
391
–
389
–
(7 118)
–
–
80
–
2 291
–
–
90
–
45 995
–
–
–
1 834
–
4 571
–
–
–
2 636
–
48 078
C) MAJETOK, KU KTORÉMU NEBOLA VYTVORENÁ OPRAVNÁ POLOŽKA – INÉ UKAZOVATELE ZNÍŽENIA HODNOTY AKO SPLATNOSŤ1
– brutto
1
–
–
–
114 860
–
–
Pri aktívach so známkami zníženia hodnoty, kde nebola vytvorená opravná položka existuje zabezpečenie v prospech
Skupiny alebo iné zabezpečenie alebo iný dôvod pre nevytvorenie opravnej položky.
Riziko likvidity
Riziko likvidity vzniká v rámci všeobecného financovania činností Skupiny a riadenia finančných pozícií. Zahŕňa riziko
neschopnosti financovať majetok v dohodnutej dobe splatnosti a úrokovej sadzbe a taktiež riziko neschopnosti realizovať majetok za rozumnú cenu v primeranom časovom horizonte.
Jednotlivé spoločnosti v Skupine, používajú rôzne metódy riadenia rizika likvidity, vrátane individuálneho monitorovania veľkých vkladov. Manažment Skupiny sa zameriava najmä na metódy používané finančnými inštitúciami, teda
na diverzifikáciu zdrojov financovania. Táto diverzifikácia umožňuje Skupine väčšiu pružnosť a znižuje závislosť na
jednom zdroji financovania. Riziko likvidity sa vyhodnocuje predovšetkým sledovaním zmien v štruktúre financovania,
porovnávajúc tieto zmeny so stratégiou riadenia rizika likvidity. V rámci svojej stratégie riadenia rizika likvidity Skupina
drží časť svojho majetku vo forme vysoko likvidných aktív.
91
V nasledovnej tabuľke je uvedená analýza finančného majetku a záväzkov Skupiny zoskupených podľa zostatkovej
doby splatnosti. Očakávané doby splatnosti sa odlišujú od pôvodne dohodnutých zmluvných splatností, nakoľko skúsenosť už ukázala, že splatnosti väčšiny krátkodobých úverov a vkladov boli predĺžené. Táto analýza predstavuje najopatrnejší variant zostatkových dôb splatnosti, keď sa brali do úvahy opcie alebo splátkové kalendáre, ktoré umožňujú
predčasné splatenie. Preto v prípade záväzkov je vykázané najskoršie možné splatenie a pre majetok najneskoršie
možné splatenie. Majetok a záväzky, ktoré nemajú stanovenú splatnosť, sú vykázané spolu v kategórii „neurčená
splatnosť“.
Splatnosť finančného majetku a záväzkov
K 31. decembru 2010
Do
3 mesiacov
3 mesiace
až 1 rok
1 rok
až 5 rokov
Nad
5 rokov
Neurčená
splatnosť
Celkom
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
567 289
–
–
–
18 998
586 287
Finančný majetok oceňovaný reálnou
hodnotou cez výkaz ziskov a strát
154 070
11 920
–
–
270 734
436 724
3 016
v tis. EUR
MAJETOK
Finančné nástroje držané do splatnosti
–
204
1 025
14 005
10 104
–
Úvery a preddavky poskytnuté zákazníkom
613 247
456 180
836 668
Pohľadávky z predaja ukončených činností
–
20 180
–
Cenné papiere určené na predaj
Pohľadávky z obchodného styku
a ostatný majetok
Celkom
–
4 245
39 714
63 823
323 636
245 364
2 475 095
–
–
20 180
75 539
63 769
12 727
–
6 371
158 406
1 424 150
562 357
850 420
326 652
581 181
3 744 760
ZÁVÄZKY
Vklady a úvery prijaté od bánk
Vklady a úvery prijaté od zákazníkov
Finančné záväzky, záväzky z obchodného
styku a ostatné záväzky
Celkom
Úverové prísľuby
149 082
17 163
9 969
–
–
176 214
1 300 561
994 594
277 214
838
–
2 573 207
135 761
33 122
7 274
76 752
5 225
258 134
1 585 404
1 044 879
294 457
77 590
5 225
3 007 555
21 195
104 956
193 554
17 105
–
336 810
92
K 31. decembru 2009
v tis. EUR
Do
3 mesiacov
3 mesiace
až 1 rok
1 rok
až 5 rokov
Nad
5 rokov
Neurčená
splatnosť
Celkom
MAJETOK
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
500 303
–
–
–
18 622
518 925
Finančný majetok oceňovaný reálnou
hodnotou cez výkaz ziskov a strát
65 329
17 247
–
–
257 547
340 123
Finančné nástroje držané do splatnosti
19 933
340
691
–
–
20 964
5 100
–
–
513
11 970
17 583
Úvery a preddavky poskytnuté zákazníkom
265 911
837 083
356 967
216 855
205 056
1 881 872
Pohľadávky z predaja ukončených činností
200 764
12 189
37 379
–
–
250 332
Cenné papiere určené na predaj
Pohľadávky z obchodného styku
a ostatný majetok
Total
193 785
100 776
6 726
84
16 344
317 715
1 251 125
967 635
401 763
217 452
509 539
3 347 514
96 498
193 958
60 098
360
–
350 914
1 051 578
1 173 882
182 410
5 746
23 902
2 437 518
LIABILITIES
Deposits and loans from banks
Deposits and loans from customers
Financial, trade and other liabilities
Total
Loan commitments
87 555
569 573
21 119
74 552
15 845
768 644
1 235 631
1 937 413
263 627
80 658
39 747
3 557 076
24 488
165 162
20 532
7 578
–
217 760
Úrokové riziko
Činnosti Skupiny sú vystavené riziku zmien v úrokových sadzbách. Objem tohto rizika je rovný sume úročeného majetku (vrátane investícií) a úročených záväzkov, pri ktorých je úroková sadzba v dobe splatnosti alebo v dobe zmeny
odlišná od súčasnej úrokovej sadzby. Doba, na ktorú je pre finančný nástroj stanovená pevná sadzba preto vyjadruje
vystavenie riziku zmien v úrokových sadzbách. Prehľad uvedený nižšie vyjadruje vystavenie Skupiny riziku zmien
v úrokových sadzbách buď na základe zmluvnej doby splatnosti finančných nástrojov, alebo pre finančné nástroje,
ktorých cena sa mení v závislosti od zmeny trhovej sadzby ešte pred splatnosťou, sa bral do úvahy dátum najbližšej
zmeny úrokovej sadzby. Majetok a záväzky, ktoré nemajú stanovenú splatnosť alebo sú neúročené, sú vykázané spolu
v kategórii „neurčená splatnosť”.
Individuálne spoločnosti z bankového sektora v Skupine používajú rôzne metódy riadenia úrokového rizika. Manažment
sa zameriava najmä na metódy používané finančnými inštitúciami, hlavne metódu Value At Risk. Banky používajú metódu Value At Risk založenú na 99%-nom intervale spoľahlivosti a na dobe držania 10 dní.
93
Vystavenie úrokovému riziku k 31. decembru 2010 bolo nasledovné:
v tis. EUR
Do
1 roka
Od 1
do 5 rokov
Nad
5 rokov
Neurčená
splatnosť
Celkom
581 286
–
–
5 001
586 287
125 816
11 377
34 893
264 638
436 724
204
1 025
3 016
–
4 245
MAJETOK
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
Finančný majetok oceňovaný reálnou hodnotou
cez výkaz ziskov a strát
Finančné nástroje držané do splatnosti
Cenné papiere určené na predaj
18 531
1 637
3 272
40 383
63 823
Úvery a preddavky poskytnuté zákazníkom
1 699 510
473 178
56 384
246 023
2 475 095
Pohľadávky z predaja ukončených činností
1 905
–
–
18 275
20 180
Pohľadávky z obchodného styku a ostatný majetok
1 212
209
–
156 985
158 406
2 428 464
487 426
97 565
731 305
3 744 760
169 350
6 849
–
15
176 214
2 260 830
252 172
–
60 205
2 573 207
189 817
4 568
2 229
61 520
258 134
2 619 997
263 589
2 229
121 740
3 007 555
Celkom
ZÁVÄZKY
Vklady a úvery prijaté od bánk
Vklady a úvery prijaté od zákazníkov
Finančné záväzky, záväzky z obchodného styku
a ostatné záväzky
Celkom
Vystavenie úrokovému riziku k 31. decembru 2009 bolo nasledovné:
v tis. EUR
Do
1 roka
Od 1
do 5 rokov
Nad
5 rokov
Neurčená
splatnosť
Celkom
MAJETOK
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
514 724
–
–
4 201
518 925
Finančný majetok oceňovaný reálnou hodnotou
cez výkaz ziskov a strát
71 793
–
–
268 330
340 123
Finančné nástroje držané do splatnosti
19 933
–
–
1 031
20 964
5 100
–
–
12 483
17 583
Úvery a preddavky poskytnuté zákazníkom
1 525 096
126 358
15 318
215 100
1 881 872
Pohľadávky z predaja ukončených činností
12 189
14 715
–
223 428
250 332
23 234
586
494
293 401
317 715
2 172 069
141 659
15 812
1 017 974
3 347 514
296 781
53 060
1 073
–
350 914
2 342 498
55 620
1 128
38 272
2 437 518
Cenné papiere určené na predaj
Pohľadávky z obchodného styku a ostatný majetok
Celkom
ZÁVÄZKY
Vklady a úvery prijaté od bánk
Vklady a úvery prijaté od zákazníkov
Finančné záväzky, záväzky z obchodného styku
a ostatné záväzky
Celkom
146 993
20 161
–
601 490
768 644
2 786 272
128 841
2 201
639 762
3 557 076
94
Menové riziko
Skupina je vystavená riziku zmien vo výmenných kurzoch bežne používaných cudzích mien, ktoré môže ovplyvniť jej
finančnú situáciu a peňažné toky.
K 31. decembru 2010 bola Skupina vystavená nasledovnému menovému riziku:
v tis. EUR
EUR
CZK
USD
Other
Total
110 734
404 159
41 734
29 660
586 287
160 960
209 788
25 337
40 639
436 724
3 016
–
–
1 229
4 245
MAJETOK
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
Finančný majetok oceňovaný reálnou hodnotou
cez výkaz ziskov a strát
Finančné nástroje držané do splatnosti
11 377
51 848
–
598
63 823
Úvery a preddavky poskytnuté zákazníkom
Cenné papiere určené na predaj
1 415 816
877 914
159 606
21 759
2 475 095
Pohľadávky z predaja ukončených činností
–
20 180
–
–
20 180
Pohľadávky z obchodného styku a ostatný majetok
134 166
19 115
3 315
1 810
158 406
1 836 069
1 583 004
229 992
95 695
3 744 760
561 340
820 024
510 270
11 845
1 903 479
19 447
137 459
10
19 298
176 214
973 049
1 521 721
40 937
37 500
2 573 207
155 571
97 579
3 827
1 157
258 134
Celkom
1 148 067
1 756 759
44 774
57 955
3 007 555
Záväzky vykázané v podsúvahe
1 569 358
1 792 656
1 037 464
601 274
5 000 752
Celkom
Majetok vykázaný v podsúvahe
ZÁVÄZKY
Vklady a úvery prijaté od bánk
Vklady a úvery prijaté od zákazníkov
Finančné záväzky, záväzky z obchodného styku
a ostatné záväzky
Položky vykázané v podsúvahe sa väčšinou týkajú derivátových operácií, poskytnutých a prijatých záruk a garancií,
poskytnutých a prijatých zábezpek a majetku v správe.
95
K 31. decembru 2009 bola Skupina vystavená nasledovnému menovému riziku:
v tis. EUR
EUR
CZK
USD
Other
Total
76 169
355 871
51 780
35 105
518 925
102 679
191 321
16 515
29 608
340 123
150
19 783
–
1 031
20 964
MAJETOK
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
Finančný majetok oceňovaný reálnou hodnotou
cez výkaz ziskov a strát
Finančné nástroje držané do splatnosti
Cenné papiere určené na predaj
17
17 053
–
513
17 583
Úvery a preddavky poskytnuté zákazníkom
1 112 012
722 374
33 953
13 533
1 881 872
Pohľadávky z predaja ukončených činností
24 380
225 952
–
–
250 332
Pohľadávky z obchodného styku a ostatný majetok
268 207
44 152
3 018
2 338
317 715
1 583 614
1 576 506
105 266
82 128
3 347 514
463 042
1 487 734
463 256
26 734
2 440 766
Vklady a úvery prijaté od bánk
93 935
237 287
2 237
17 455
350 914
Vklady a úvery prijaté od zákazníkov
703 613
1 651 471
44 443
37 991
2 437 518
Finančné záväzky, záväzky z obchodného styku
a ostatné záväzky
181 207
579 197
6 755
1 485
768 644
978 755
2 467 955
53 435
56 931
3 557 076
1 238 995
1 275 569
922 893
516 718
3 954 175
Celkom
Majetok vykázaný v podsúvahe
ZÁVÄZKY
Celkom
Záväzky vykázané v podsúvahe
Položky vykázané v podsúvahe sa väčšinou týkacú derivátových operácií, poskytnutých a prijatých záruk a garancií,
poskytnutých a prijatých zábezpek a majetku v správe.
Operačné riziko
Operačné riziko je riziko straty vyplývajúcej zo sprenevery, neautorizovaných aktivít, chýb, omylov, neefektívnosti alebo zlyhania systémov. Toto riziko vzniká pri všetkých aktivitách Skupiny a čelia mu všetky spoločnosti v rámci Skupiny.
Operačné riziko zahŕňa aj riziko súdnych sporov.
Cieľom Skupiny je riadiť operačné riziko tak, aby sa zabránilo finančným stratám a ujmám na dobrom mene Skupiny
v rámci efektivity nákladov vynaložených na splnenie tohto cieľa a vyhnúť sa pritom opatreniam brániacim iniciatíve
a kreativit
Hlavnú zodpovednosť za implementáciu kontrol súvisiacich s riadením operačného rizika má manažment každej dcérskej spoločnosti. Táto zodpovednosť je podporovaná vypracovávaním štandardov na riadenie operačného rizika
spoločných pre celú Skupinu. Za tieto štandardy je zodpovedné Oddelenie riadenia rizík a zahŕňajú nasledovné oblasti:
– Požiadavka na odsúhlasovanie a monitorovanie transakcií.
– Identifikácia operačného rizika v rámci štruktúry kontrolného systému každej dcérskej spoločnosti (vytváranie podmienok pre znižovanie a limitovanie operačného rizika (pri zabezpečení požadovanej úrovne aktivít), tiež jeho dopadu
a následkov ako aj odporúčaní na vhodné riešenia v tejto oblasti).
96
– Reportovanie udalostí týkajúcich sa operačného rizika do databázy udalostí súvisiacich s operačným rizíkom za
Regulovaný konsolidačný celok (poznámka 36, časť Riadenie kapitálu týkajúca sa definície Regulovaného konsolidačného celku).
– Tento prehľad udalostí týkajúcich sa operačných rizík umožňuje Skupine spresniť podniknuté kroky a opatrenia na
zníženie týchto rizík a tiež urobiť rozhodnutia týkajúce sa nasledovného:
– akceptovanie vzniknutých rizík;
– iniciovanie opatrení znižujúcich možné dopady; alebo
– znižovanie rozsahu takýchto aktivít alebo ich úplné zastavenie.
Analýza citlivosti
(i) Úrokové riziko
Okamžité zníženie/zvýšenie úrokových mier o 100 bázických bodov („bp“) pozdĺž celej výnosovej krivky vzťahujúce sa
na úrokové pozície v investičnom portfóliu by malo nasledujúci dopad na výsledok hospodárenia a vlastné imanie.
v tis. EUR
2010
2009
VPLYV NA VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA
pokles úrokových mier o 100 bp
8 177
3 628
nárast úrokových mier o 100 bp
(8 177)
(3 628)
2010
2009
pokles úrokových mier o 100 bp
1,09%
0,53%
nárast úrokových mier o 100 bp
(1,09%)
(0,53%)
v percentách
VPLYV NA VLASTNÉ IMANIE
(ii) Menové riziko
Posilnenie eura o 100 bp oproti českej korune a americkému doláru by malo nasledovný vplyv na portfólio.
v percentách
2010
2009
VPLYV NA VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA
CZK
0,23%
4,21%
USD
(0,25%)
(0,24%)
CZK
0,23%
1,29%
USD
(0,24%)
(0,07%)
VPLYV NA VLASTNÉ IMANIE
Oslabenie eura o 100 bp oproti českej korune a americkému doláru by malo rovnako veľký, ale opačný vplyv na portfólio a vlastné imanie.
97
(iii) Riziko zmeny cien akcií
10%-né posilnenie nederivátových finančných aktív oceňovaných reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát by malo
pozitívny vplyv na výsledok hospodárenia, ako je uvedené nižšie.
10%-né posilnenie cenných papierov na predaj by malo pozitívny vplyv na vlastné imanie.
v percentách
2010
2009
35,44%
22,06%
–
–
–
–
0,53%
0,17%
VPLYV NA VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA
Finančný majetok oceňovaný reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát
Cenné papiere určené na predaj
VPLYV NA VLASTNÉ IMANIE
Finančný majetok oceňovaný reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát
Cenné papiere určené na predaj
10%-né oslabenie finančného majetku, ktorý bol analyzovaný vyššie, by malo rovnako veľký, ale opačný vplyv na
výsledok hospodárenia alebo vlastné imanie.
Riadenie kapitálu
Stratégiou Skupiny pre zachovanie silnej kapitálovej bázy je udržiavať dôveru investorov, veriteľov a trhu a tiež podporovať ďalší rast vlastného podnikania..
Konsolidovaná kapitálová primeranosť je počítaná v súlade s nariadeniami Českej národnej banky. Predpis č. 123/2007
Sb. zahŕňa príslušné opatrenia Európskeho spoločenstva (Direktíva 2006/48/EC a Direktíva 2006/49/EC), ktoré sú
založené na základe požiadaviek Bazilejskej dohody známej ako Basel II.
Konsolidované vlastné zdroje Skupiny sa analyzovali v dvoch skupinách:
– Základné vlastné zdroje (zložka tier 1), ktoré sú tvorené základným imaním, emisným ážiom, nerozdeleným ziskom
(zisk bežného roka nie je zahrnutý), rezervou z prepočtu cudzích mien a nekontrolujúce podiely po odpočítaní goodwillu a nehmotného majetku.
– Dodatkové vlastné zdroje (zložka tier 2), ktoré zahŕňajú oprávnené podriadené záväzky.
Regulovaný konsolidačný celok (ďalej „RKC“) je definovaný pre účely pravidiel obozretnosti na konsolidačnej báze
podľa Zákona o bankách č. 21/1992 Sb. a Predpisu č.123/2007 Sb. (predpisy Českej národnej banky). Podľa týchto
predpisov finančná holdingová skupina konečných akcionárov J&T FINANCE GROUP spadá pod definíciu RKC. Pre
potreby RKC sa uplatňujú odlišné konsolidačné pravidlá – len spoločnosti, ktoré majú status finančnej inštitúcie podľa
českej legislatívy sú úplne konsolidované.
98
Vlastné zdroje
v tis. EUR
2010
2009
Základné vlastné zdroje (tier 1)
791 706
582 272
Úverové riziko investičného portfólia
26 437
24 208
Spolu vlastné zdroje
818 143
606 480
278 242
253 088
Operačné riziko (BIA)
17 635
18 676
Všeobecné úrokové riziko
6 482
3 427
KAPITÁLOVÉ POŽIADAVKY
Úverové riziko investičného portfólia
Všeobecné akciové riziko
Kapitálová požiadavka na menové riziko
1 230
169
28 230
42 803
15
13
Kapitálová požiadavka na komoditné riziko
Úverové riziko obchodného portfólia
Spolu kapitálové požiadavky
35 957
46 412
331 834
318 176
Vlastné zdroje sa počítajú ako súčet základných vlastných zdrojov (tier 1) a dodatkových vlastných zdrojov (tier 2)
znížený o odpočítateľné položky a navýšený o vlastné zdroje určené na pokrytie trhového rizika (tier 3). Tier 1 pozostáva zo splateného základného imania, zákonného rezervného fondu, ostatných kapitálových fondov a nerozdeleného
zisku. Tier 2 pozostáva z podriadeného dlhu odsúhlaseného Českou národnou bankou vo výške 26 437 tis. EUR.
Odpočítateľné položky zahrňujú nehmotný majetok v zostatkovej cene.
v tis. EUR
Výpočet kapitálovej primeranosti
Kapitálová primeranosť
8% x
2010
2009
818 143
606 480
331 834
19,72%
8% x
318 176
15,25%
Kapitálová primeranosť sa počíta vzhľadom na regulačné požiadavky ako pomer vlastných zdrojov k celkovým kapitálovým požiadavkám vynásobeným 8 %. Primeranosť kapitálu musí byť minimálne 8 %.
37. TRANSAKCIE V MENE TRETÍCH STRÁN
Umiestnenie finančných prostriedkov v mene tretích osôb predstavuje fondy zákazníkov, ktorí požiadali Skupinu o ich
umiestnenie v iných bankách. Skupina nenesie žiadnu zodpovednosť voči klientom v prípade platobnej neschopnosti
inej banky. Takisto sa na tieto umiestnené prostriedky neviaže žiadne právo veriteľov Skupiny.
V roku 2010 predstavoval objem transakcií v mene tretích strán vykonaných spoločnosťou J&T Bank Switzerland Ltd.
sumu 564 214 tis. CHF (451 227 tis. EUR) v porovnaní s 596 863 tis. CHF (402 307 tis. EUR) v predchádzajúcom roku.
Skupina tiež vystupuje vo vlastnom mene ako poverenec tretích strán. Takto spravovaný majetok nie je vykazovaný
v súvahe, čo však neplatí v prípade, že je tento majetok investovaný v rámci Skupiny. Skupina za tieto transakcie a ma99
jetok získava provízie a poplatky. Tieto aktivity potenciálne vystavujú Skupinu zodpovednostným rizikám v prípade, že
by Skupina z nedbanlivosti nedodržala podmienky zmlúv pre transakcie v mene tretích strán. Na riadenie tohto rizika
skupina zaviedla primerané postupy a zásady.
38. SPRAVOVANÝ MAJETOK
v tis. EUR
Majetok vo vlastných fondoch
2010
2009
78 553
58 915
Spravovaný majetok s právom voľného nakladania
282 689
104 144
Ostatný spravovaný majetok
1 195 497
1 040 612
1 556 739
1 203 671
5 581
4 106
Celkom spravovaný majetok (vrátane dvojitého započítavania)
Z toho dvojité započítavanie
Metóda výpočtu
Spravovaný majetok predstavuje všetok majetok klientov, ktorý Skupina spravuje alebo drží pre kapitálové zhodnotenie. Sumárne tento zahrňuje všetky vklady klientov, termínované vklady umiestnené v mene klientov a všetok majetok
klientov. Majetok v úschove (majetok držaný len pre transakčné dôvody alebo na úschovu) nie je zahrnutý do spravovaného majetku.
Majetok vo vlastných fondoch
Tento predstavuje majetok všetkých investičných fondov Skupiny.
Spravovaný majetok s právom voľného nakladania
Cenné papiere, oceniteľné práva, vzácne kovy, trhová hodnota investícií vykonaných v mene tretích osôb a vklady
zákazníkov sú zahrnuté do výpočtu majetku s právom voľného nakladania. Táto suma obsahuje majetok umiestnený
v rámci Skupiny, ako aj majetok umiestnený tretími stranami, pre ktorý má Skupina právo voľného nakladania.
Ostatný spravovaný majetok
Cenné papiere, oceniteľné práva, vzácne kovy, trhová hodnota investícií vykonaných v mene tretích osôb a vklady
zákazníkov sú zahrnuté do výpočtu ostatného spravovaného majetku. Táto suma obsahuje majetok, ktorý Skupina
spravuje alebo pri ktorom Skupina poskytuje poradenstvo.
Dvojité započítavanie
Táto položka obsahuje podielové jednotky z vlastných fondov, ktoré sú vykazované v klientskom portfóliu s právom
voľného nakladania ako aj v ostatnom majetku držanom v úschove.
100
39. SPRIAZNENÉ OSOBY
Identifikácia spriaznených osôb
Ako je uvedené v nasledujúcom prehľade, Skupina je vo vzťahu spriaznenej osoby k svojej materskej spoločnosti,
konečnej materskej spoločnosti a iným stranám k 31. decembru 2010 alebo počas roku 2010:
(1) Konečná materská spoločnosť a ňou ovládané spoločnosti
(2) Spoločnosti, ktoré spoločne ovládajú alebo majú významný vplyv na účtovnú jednotku a jej dcérske a pridružené
spoločnosti
(3) Pridružené spoločnosti
(4) Spoločne ovládané spoločnosti, v ktorých je Skupina spoločníkom
(5) Členovia vrcholového manažmentu spoločnosti alebo materskej spoločnosti
(6) Iné spriaznené osoby
x – spoločnosť nebola ku koncu účtovného obdobia spriaznenou osobou.
v tis. EUR
Konečná materská spoločnosť a ňou ovládané
spoločnosti
Pozn.
Pohľadávky
2010
Záväzky
2010
Pohľadávky
2009
Záväzky
2009
1
605
2 641
58 834
27
EXONERATE TRADING LIMITED
4
–
–
72
60
Predané spoločnosti segmentu celkom
5
8 320
17 431
313 083
200 159
Ostatní členovia vrcholového manažmentu spoločnosti
alebo materskej spoločnosti a spoločnosti nimi ovládané
5
187 244
66 541
155 233
64 663
196 169
86 613
527 222
264 909
Celkom
Opravná položka k pohľadávkam voči „Konečnej materskej spoločnosti a ňou ovládaným spoločnostiam” dosahovala
k 31. decembru 2010 sumu 545 tis. EUR (2009: 545 tis. EUR).
„Konečná materská spoločnosť a ňou ovládané spoločnosti“ zahŕňajú nasledujúce subjekty:
J&T Securities, s.r.o., Jakabovič Ivan, KOLIBA REAL s.r.o., TECHNO PLUS, a.s., KPRHT 3, s.r.o. a Tkáč Jozef. Žiadne
z nich, okrem TECHNO PLUS, a.s., nezverejňuje konsolidovanú účtovnú závierku, ktorá by zahŕňala Skupinu.
101
Prehľad transakcií so spriaznenými osobami počas rokov 2010 a 2009 je nasledovný:
Pozn.
Výnosy
2010
Náklady
2010
Výnosy
2009
Náklady
2009
Konečná materská spoločnosť a ňou ovládané spoločnosti
1
2 450
6
1 869
2
EXONERATE TRADING LIMITED
4
5
–
255
1
v tis. EUR
Ostatné spoločne ovládané a pridružené spoločnosti
3,4
–
–
5 267
64
RESR Real Estate Management Anstalt
5
–
–
13 258
–
CACR Corporate Advisors Anstalt
5
–
–
943
–
Predané spoločnosti segmentu Nehnuteľností
5
–
–
9
31
Predané spoločnosti Korporátneho segmentu
5
38 229
25 480
17 175
1 663
Ostatní členovia vrcholového manažmentu spoločnosti
alebo materskej spoločnosti a spoločnosti nimi ovládané
spoločnosti alebo materskej spoločnosti
5
12 152
29 490
79 106
52 933
Ostatné
–
–
1 432
239
Celkom
52 836
54 976
119 314
54 933
Pozn.
Záruky
prijaté
2010
Záruky
poskytnuté
2010
Záruky
prijaté
2009
Záruky
poskytnuté
2009
Prehľad záruk so spriaznenými stranami ku koncu roka je nasledovný:
v tis. EUR
Konečná materská spoločnosť a ňou ovládané spoločnosti
1
69 722
373
39 593
55
Členovia vrcholového manažmentu spoločnosti
alebo materskej spoločnosti a spoločnosti nimi ovládané
5
59 313
1 430
36 269
53 400
Predané spoločnosti Korporátneho segmentu
5
Celkom
–
3 500
–
36 720
129 035
5 303
75 862
90 175
Transakcie so štatutárnymi orgánmi a partnermi
Celkové odmeny zahrnuté v „Osobných nákladoch” a úvery členom štatutárnych orgánov a partnerom sú uvedené
v nasledujúcom prehľade:
v tis. EUR
2010
2009
Odmeny
3 573
2 868
Úvery
1 793
1 937
Členom štatutárnych orgánov a partnerom boli v roku 2010 poskytnuté nové úvery vo výške 780 tis. EUR. Suma úverov vo výške 987 tis. EUR bola v roku 2010 splatená.
102
40. UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
ATLANTIK Asset Management Investiční společnost, a.s. nadobudnutá Skupinou v júni 2010, zmenila meno na J&T
INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. dňa 5. januára 2011.
Dňa 24. januára 2011 sa Skupina rozhodla ukončiť vysielanie spravodajsky orientovaného televízneho kanála Z1 v Českej republike. První zpravodajská, a.s., ktorá je vlastníkom licencie, plánuje v budúcnosti zamerať svoje aktivity na iné
projekty.
Dňa 7. februára 2011 ukončila svoju činnosť spoločnosť INTEGRIS BANK AND TRUST (TURKS & CAICOS ISLANDS) LTD.
a bola vymazaná z obchodného registra.
V marci 2011 koneční akcionári skupiny oznámili, že Dušan Palcr, jeden z bývalých partnerov skupiny až do roku 2008,
kedy riadenie skupiny bolo zmenené a pozície partnerov boli ukončené, sa stane 10 % akcionárom materskej spoločnosti Skupiny.
103
41. SPOLOČNOSTI V RÁMCI SKUPINY
Zoznam spoločností v Skupine k 31. decembru 2010 je uvedený v nasledujúcom prehľade:
Názov
spoločnosti
Krajina
registrácie
J&T FINANCE GROUP, a.s.
2010
Konsol.
%
2010
Forma
kontroly
2009
Konsol.
%
2009
Forma
kontroly
Metóda
konsolidácie
Slovensko
100
direct
100
direct
Full
Česká republika
100
direct
100
direct
Full
Česká republika
100
direct
100
direct
Full
Bea Development, a.s.
Česká republika
100
direct
100
direct
Full
J&T ASSET MANAGEMENT,
INV. SPOL., a.s.
Česká republika
100
direct
100
direct
Full
Švajčiarsko
100
direct
100
direct
Full
Luxembursko
–
–
100
direct
Full
J&T FINANCE, a.s.
J&T BANKA, a.s.
J&T Bank Switzerland Ltd
IBI FUND ADVISORY S.A.
J&T Integris Group LTD
J&T BFL Anstalt
EGNARO INVESTMENTS LIMITED
Cyprus
100
direct
100
direct
Full
Lichtenštajnsko
100
direct
100
direct
Full
Cyprus
95
SPE
95
SPE
Full
LCE Company Limited
Cyprus
95
SPE
95
SPE
Full
NEEVAS INVESTMENT LIMITED
Cyprus
95
SPE
95
SPE
Full
STOMARLI HOLDINGS LIMITED
Cyprus
95
SPE
95
SPE
Full
Britské panenské ostrovy
90
direct
90
direct
Full
Kajmanské
ostrovy
100
direct
100
direct
Full
Barbados
100
direct
–
–
Full
Mexico
100
direct
–
–
Full
J&T Advisors (Canada) Inc.
Kanada
100
direct
–
–
Full
PRIVATE COUNSELS TRUST
Ostrovy
Turks a Caicos
–
–
100
direct
Full
Ostrovy
Turks a Caicos
100
direct
100
direct
Full
Česká republika
100
direct
–
–
Full
Rusko
100
direct
100
direct
Full
ATLANTIK Asset Management
investiční společnost, a.s.
Česká republika
100
direct
–
–
Full
ATLANTIK finanční trhy, a.s.
Česká republika
100
direct
–
–
Full
Slovensko
100
direct
–
–
Full
Bayshore Merchant
Services Inc
INTEGRIS FUNDS LIMITED
J&T BANK AND TRUST
CORPORATION INC.
J and T Capital, Sociedad
Anonima de Capital Variable
INTEGRIS BANK AND TRUST
(TURKS & CAICOS ISLANDS) LTD.
J&T Concierge, s.r.o.
J&T Bank ZAO1
J&T Concierge SR, s. r. o.
ASSET MANAGEMENT Bratislava, a. s.
v likvidácii
První zpravodajská a.s.
Slovensko
–
–
100
direct
Full
Česká republika
100
direct
100
direct
Full
KHASOMIA LIMITED
Cyprus
100
direct
100
direct
Full
RIGOBERTO INVESTMENTS LIMITED
Cyprus
100
direct
100
direct
Full
►
104
Názov
spoločnosti
Krajina
registrácie
EAST BOHEMIA ENERGY HOLDING LIMITED
Reatex a.s.
2010
Konsol.
%
2010
Forma
kontroly
2009
Konsol.
%
2009
Forma
kontroly
Metóda
konsolidácie
Cyprus
–
–
100
direct
IFRS 5
Česká republika
–
–
100
direct
IFRS 5
EOP & HOKA s.r.o.
Česká republika
–
–
99,79
direct
IFRS 5
V A H O s.r.o.
Česká republika
–
–
100
direct
IFRS 5
Pražská teplárenská, a.s.
Česká republika
–
–
48,67
direct
IFRS 5
Energotrans, a.s.
Česká republika
–
–
100
direct
IFRS 5
Teplo Neratovice spol. s r.o.
Česká republika
–
–
100
direct
IFRS 5
KOTRAB ENTERPRISES LIMITED
J&T Private Equity B.V.
J&T FINANCIAL INVESTMENTS Ltd.
Barton & Lloyd Investment, spol. s r.o.
J&T International Anstalt
VULKAN akciová společnost
Gomanold Trading Limited
EXONERATE TRADING LIMITED
Cyprus
100
direct
100
direct
Full
Holandsko
100
direct
100
direct
Full
Cyprus
100
direct
100
direct
Full
Slovensko
–
–
100
direct
Full
Lichtenštajnsko
100
direct
100
direct
Full
Česká republika
–
–
85,69
SPE
Full
Cyprus
–
–
95
SPE
Full
Cyprus
–
–
50
SPE
Equity
Gomanold společnost
s ručením omezeným
Česká republika
–
–
95
SPE
Full
Retunk, a.s.
Česká republika
–
–
100
SPE
Full
HORTEN LIMITED
Cyprus
–
–
100
SPE
Full
FERVENT HOLDINGS LTD
Cyprus
–
–
95
SPE
Full
Slovenská produkčná, a.s.
MAC TV s.r.o.
Slovensko
–
–
95
SPE
Full
Slovensko
–
–
100
SPE
Full
FORAX PROPERTY LIMITED
Cyprus
–
–
95
SPE
Full
POPELANTE DEVELOPMENT LIMITED
Cyprus
–
–
95
SPE
Full
Česká republika
22,20
direct
37,60
direct
Full
J&T Investment Pool - I - CZK, a.s.
J&T Investment Pool - I - SKK, a.s.
J&T Capital Management Anstalt
Ingramm International, N.V.
J&T Management, a.s.
J&T Finance, LLC
J&T GLOBAL SERVICES LIMITED
JTG Services Anstalt
J&T MINORITIES PORTFOLIO LIMITED
Slovensko
14,89
direct
9.11
direct
Equity
Lichtenštajnsko
100
direct
100
direct
Full
Holandsko
100
direct
–
–
Full
Česká republika
100
direct
100
direct
Full
Rusko
100
direct
100
direct
Full
Cyprus
100
direct
100
direct
Full
Lichtenštajnsko
100
direct
100
direct
Full
Cyprus
100
direct
–
–
Full
Equity Holding, a.s.
Česká republika
62,64
direct
62,64
direct
Full
Geodezie Brno a.s.
Česká republika
96,76
direct
96,76
direct
Full
Cyprus
100
direct
–
–
Full
Česká republika
100
direct
–
–
Full
J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED
J&T IB and Capital Markets, a.s.
Vyššie uvedená štruktúra je usporiadaná podľa vlastníctva na rôznych stupňoch v Skupine.
1
Skupina vlastní 99%-ný podiel v spoločnosti J&T Bank ZAO prostredníctvom dcérskej spoločnosti J&T FINANCE, a.s. a ďalší 1%-ný podiel prostredníctvom J&T FINANCE GROUP, a.s.
105
Kontakty
J&T Finance Group, a.s.
River Park
Dvořákovo nábrežie 8
811 02 Bratislava
tel.: +421 2 5941 8111
www.jtfg.com
106
107
108
Výročná správa
2011
Výročná správa
2011
Obsah
003
PREZENTAČNÁ ČASŤ
Finančné ukazovatele
5
Správa predstavenstva
7
Správa o finančnej činnosti
11
Správa dozornej rady
13
FINANČNÁ ČASŤ
Správa nezávislého audítora akcionárovi,
predstavenstvu a dozornej rade spoločnosti
J&T FINANCE GROUP, a.s.
16
Konsolidovaný výkaz ziskov a strát
18
Konsolidovaný výkaz komplexného výsledku
19
Konsolidovaný výkaz o finančnej situacii
20
Konsolidovaný výkaz zmien vo vlastnom imaní
22
Konsolidovaný výkaz peňažných tokov
26
Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke
28
004
Finančné ukazovatele
005
Finančné výsledky
v mil. EUR
Majetok celkovo
Vlastné imanie
2011
2010
2009
2008
2007
5 030
3 799
4 475
3 457
3 336
489
646
729
663
538
Čistý úrokový výnos (náklad)
99
42
25
(44)
(22)
Čistý výnos (náklad) z poplatkov a provízií
20
(29)
(16)
(9)
(32)
(85)
82
12
87
80
45
85
116
106
50
8 869
Čisté prevádzkové výnosy (náklady)
1)
Čistý zisk (strata) pripadajúci na materskú
spoločnosť
VYBRANÉ UKAZOVATELE
Priemerný počet zamestnancov Skupiny
1)
721
1 055
2 007
9 821
Spravovaný majetok
1 314
1 557
1 204
1 102
443
Rentabilita celkových aktív (ROA)
1,0 %
2,1 %
3,0 %
2,9 %
1,6 %
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE)
6,5 %
12,3 %
19,2 %
20,7 %
11,0 %
Čisté prevádzkové výnosy (náklady) neobsahujú opravné položky (rozpustenie opravných položiek) na straty z úverov
Skupina J&T je silný finančný investor, ktorý sa špecializuje na poskytovanie komplexných služieb v oblasti privátneho
bankovníctva, investičného bankovníctva, Asset managementu a špecializovaného financovania.
S konsolidovanou hodnotou vlastného kapitálu na úrovni 646 mil. EUR, aktívami v hodnote 5,0 mld. EUR a s majetkom
spravovaným pre klientov 1,3 mld. EUR patrí Skupina J&T k popredným finančným investorom v regióne strednej
a východnej Európy.
ALOKACE AKTIV DO SEGMENTŮ
006
1%
Nealokované
1%
Asset Management
35 %
Private
59 %
Banking
5%
Public
Správa
predstavenstva
007
STRATÉGIA JTFG A JEJ VÍZIA
Kľúčové ukazovatele
Skupina J&T sa zameriava na poskytovanie komplex-
v tis. EUR
ných služieb spojených s privátnym bankovníctvom, so
Čistý úrokový výnos
správou majetku privátnych klientov a inštitúcií, s inves-
Čistý zisk
tičným bankovníctvom a s projektovým financovaním.
Svoje služby rozvíja predovšetkým na trhoch Česka,
31. 12. 2011
31. 12. 2010
51 246
51 594
16 211
13 670
Celkové aktíva
3 441 604
2 170 762
Vlastný kapitál
244 518
225 209
Slovenska a Ruskej federácie.
Úverová expozícia bankových domov je diverzifikovaná
Skupina J&T aktívne využíva široké spektrum investič-
do regiónov, kde má Skupina J&T najväčšiu znalosť da-
ných príležitostí od vysoko konzervatívnych bankových
ného trhu, teda do regiónov Českej a Slovenskej repub-
investícií cez cenné papiere až po štruktúrované inves-
liky. Bankový segment využíva sofistikované mechaniz-
tície napríklad v podobe private equity fondov. Na kon-
my kontroly rizika a expozície, ktoré monitoruje Česká
solidovanej báze je Skupina J&T pod dohľadom Českej
národná banka.
národnej banky, pričom aplikuje striktné kritériá rizika pri
svojich investíciách a financovaní.
Investičné bankovníctvo J&T poskytuje svojim klientom služby v oblasti research, sales & trading, equity
J&T FINANCE GROUP, a. s., je materskou spoločnosťou
capital markets a debt capital markets. Skupina J&T
konsolidačného celku Skupiny J&T štruktúrovaného do
si počas svojej činnosti vypracovala jedinečné know-
troch hlavných segmentov:
how v oblasti analýzy vybraných investičných titulov
z oblasti strednej a východnej Európy, štruktúrovanie
– Banking: Bankové aktivity Skupiny J&T
dlhového financovania zahŕňajúce mezanínové finan-
– Asset management: Aktivity v oblasti správy klient-
covanie, zmenkové programy, prípravu dlhopisových
skych aktív
programov a ďalšie. Zásluhou uskutočnených akvizícií
– Principal Investments: Nebankové investície Skupiny
a realizovaných reštrukturalizácií dokáže Skupina J&T
J&T. V závislosti od dĺžky investičného horizontu a od
poskytovať unikátne skúsenosti aj v oblasti corporate
štruktúry riadenia sa ďalej člení na subsegmenty:
finance.
– Private: Strategické investície
Zvýšenie kapitálu J&T BANKY
– Public: Investície na finančných trhoch
V priebehu roku 2011 Skupina J&T podporila rozvoj svo-
– Opportunity: Krátkodobé až strednodobé investície
jich bankových aktivít kapitálovým posilnením svojej najvýznamnejšej bankovej inštitúcie, J&T BANKY, a.s. (ČR),
Banking
keď v niekoľkých tranžiach takmer zdvojnásobila základ-
Bankovníctvo J&T sa strategicky zameriava na klientov
ný kapitál tejto banky. Súčasťou zvyšovania kapitálovej
a na obchody vyžadujúce výraznú mieru individuálneho
sily bolo aj vloženie J&T Banky ZAO (RU) do základného
prístupu. Našimi klientmi sú nielen privátne osoby, ale
kapitálu banky. Tým došlo k hlbšej integrácii bankových
aj inštitúcie. Bankové aktivity Skupiny J&T v roku 2011
aktivít v Rusku do obchodného modelu J&T BANKY, a.s.,
zastrešovali spoločnosti J&T BANKA, a. s. (ČR), a jej za-
a boli tak vytvorené predpoklady na expanziu a rast
hraničná pobočka (SK), J&T Banka ZAO (RU) a J&T Bank
v ruskom teritóriu ako jednej z kľúčových oblastí mimo
(Switzerland) Ltd. (SUI).
územia Českej a Slovenskej republiky.
Akvizícia spoločnosti Poštová banka, a. s.
nutie o opustení švajčiarskeho trhu znamená presun
V minulom roku Skupina J&T začala strategickú akvi-
majetku v správe (Assets under Management) najmä
zíciu spoločnosti Poštová banka, a. s. Vysporiadanie
do barbadoskej banky a do budúcnosti toto rozhodnutí
tejto transakcie podlieha schváleniu príslušných regu-
výrazne neovplyvní výšku poplatkových príjmov realizo-
latórnych orgánov. Schvaľovací proces aktuálne prebie-
vaných v súvislosti so službami Asset managementu.
ha. Prostredníctvom Poštové banky, a. s., Skupina J&T
rozšíri portfólio poskytovaných služieb o služby pre re-
Principal Investments
tailový klientsky segment a dlhodobo obsiahne všetky
Z hľadiska strategického smerovania je segment rozde-
hlavné trhové segmenty v sektore bankovníctva.
lený na 3 subsegmenty – private, public, opportunity.
Public investície J&T zahŕňajú prevažne investície do
Ostatné trhy
cenných papierov a do iných verejne obchodovaných
Vzhľadom na slabnúci záujem investorov o privátne
inštrumentov, Private investície J&T zahŕňajú tie investí-
služby vo Švajčiarsku a na klesajúcu pridanú hodnotu
cie, do ktorých Skupina J&T vstupuje pomocou poskyto-
J&T Bank (Switzerland) Ltd. (SUI) pre klientov Skupiny
vania štruktúrovaného financovania obvyklého vo svete
J&T bolo v roku 2012 rozhodnuté o ukončení aktivít na
v private equity. Opportunity investície J&T zahŕňajú
švajčiarskom trhu. Skupina J&T sa bude naďalej kon-
investície so strednodobým investičným horizontom.
centrovať na rozvoj služieb J&T Bank & Trust Barbados.
Dôležitou činnosťou Skupiny J&T je tiež nákup, zhodnotenie a následný predaj jednotlivých spoločností a väč-
Asset management
ších investičných celkov. Ku koncu roka vystupovali ne-
Na základe viac ako pätnásťročnej skúsenosti Asset
bankové investície na aktívnej strane bilancie Skupiny
management J&T poskytuje komplexné služby a po-
J&T v konsolidovanej hodnote 2,1 mld. EUR.
radenstvo v oblasti správy majetku. K našim klientom
patria súkromné osoby, finančné inštitúcie a privátne aj
Kľúčové ukazovatele
štátne spoločnosti. V rámci poskytovaných služieb po-
v tis. EUR
31. 12. 2011
31. 12. 2010
núkame najmä správu klientskeho majetku vo vlastných
Celkové aktíva
2 134 232
1 758 442
fondoch, správu klientskeho majetku na základe práva
Čistý zisk
45 173
77 653
voľného nakladania a tiež pasívnu správu majetku.
Public
Kľúčové ukazovatele
v tis. EUR
Aktíva pod správou
Výnos z poplatkov a provízií
Čistý zisk
Subsegment Public zahŕňa investičné portfólio umiest31. 12. 2011
31. 12. 2010
nené na verejných trhoch. K 31. 12. 2011 zahŕňal majetok
1 314 233
1 556 739
segmentu predovšetkým verejne obchodované tituly
3 570
3 911
UNIPETROL, a. s., Erste Group Bank AG, Tatry mountain
(21 059)
(5 297)
Správa klientskych aktív sa vykonáva prostredníctvom
centier v Česku, na Slovensku, vo Švajčiarsku a na
Barbadose. Prostredníctvom svojej barbadoskej banky
resorts, a. s., Best Hotel Properties, a. s.
Kľúčové ukazovatele
v tis. EUR
Finančné aktíva
31. 12. 2011
31. 12. 2010
234 850
237 314
Skupina J&T posilňuje svoju prítomnosť na trhoch v La-
Zisk z obchodovania
(31 574)
44 830
tinskej Amerike. Z hľadiska Asset managementu rozhod-
Čistý zisk
(46 512)
21 787
008
009
Private
Real estate, turistika, služby a ďalšie
V rámci subsegmentu Private Skupina J&T konsolidu-
Skupina J&T je významným investorom v oblasti real
je najmä svoje dlhodobé strategické private equity in-
estate, keď sa prostredníctvom financovania holdingu
vestície v energetike a priemysle, v realitnom sektore,
J&T REAL ESTATE, a. s., podieľa na významných realit-
turizme a v oblasti služieb. Prostredníctvom subseg-
ných projektoch v regióne strednej a východnej Európy.
mentu Private vystupuje Skupina J&T ako silný finan-
Súčasne sa Skupina J&T v roku 2011, v rámci služieb
čný investor, ktorý na vstup do investičných projektov
investičného bankovníctva, podieľala na vzniku spoloč-
najčastejšie využíva niektorú z foriem junior, mezaní-
nosti CEETA, a. s. (Central and Eastern Europe Trophy
nového alebo private equity kapitálu. Cieľom týchto in-
Assets), ktorá vlastní portfólio „A-Class“ komerčných
vestícií je realizovať nadštandardný investičný výnos
projektov v Prahe a v Bratislave. Voči CEETA vystupuje
v stredno- až dlhodobom horizonte. Subsegment Priva-
Skupina J&T v pozícii minoritného investora a ďalej fi-
te prináša konštantné výnosy formou čistej úrokovej
nancuje akvizície tejto spoločnosti.
marže.
Opportunity
Kľúčové ukazovatele
V rámci subsegmentu Opportunity investuje Skupina
v tis. EUR
31. 12. 2011
31. 12. 2010
J&T do projektov s krátkodobým až strednodobým in-
Celkové aktíva
2 015 442
1 600 261
vestičným horizontom. K 31. 12. 2011 Skupina J&T ne-
Poskytnuté financovanie
1 765 044
1 470 780
alokovala do segmentu Opportunity žiadne významné
91 573
57 295
Čistý zisk
Energetika a priemysel
Prostredníctvom Energetického a průmyslového holdingu, a. s. (EPH), je Skupina J&T významným finančným
aktívum.
Kľúčové ukazovatele
v tis. EUR
Celkové aktíva
31. 12. 2011
31. 12. 2010
55
23 757
investorom v sektoroch energetiky a priemyslu. EPH za-
Prevádzkový zisk
43
84 067
hŕňa spoločnosti pôsobiace v oblasti ťažby nerastných
Čistý zisk
112
(4 280)
surovín, výroby elektriny a tepla, obchodu s elektrinou
a distribúciou tepla. Skupina J&T vystupuje v role finančného investora prostredníctvom dvoch štruktúr private
equity v podobe Limited Partnership1, kde figuruje ako
Limited Partner.
V roku 2011, na základe dohody akcionárov EPH, došlo
k faktickému oddeleniu priemyslových aktív mimo energetickej časti EPH. Všetky priemyselné podniky tak boli
z EPH vyčlenené do holdingu EP INDUSTRIES, a. s. (EPI),
ktorý sa aj v budúcnosti bude sústreďovať na investície
do priemyselných aktivít a činností mimo vlastnej energetiky. V novovzniknutom holdingu bude Skupina J&T
financovať 40 % podiel, podobně ako v prípade EPH.
1
Limited Partnership je investičným zoskupením bez právnej subjektivity, v ktorom vystupuje jednak tzv. General Partner pôsobiaci ako manažér príslušných investícií, do ktorých dané zoskupenie (Partnership)
investuje, a jednak Limited Partneri, ktorí vystupujúc ako finanční investori zoskupenia. General Partneri štandardne vykonávajú všetky práva
spojené s príslušnými investíciami daného zoskupenia (Partnershipu)
a ako takí dané investície, resp. príslušné účasti, ovládajú. Naopak, Limited Partneri vystupujú ako finanční investori, ktorí danému zoskupeniu
poskytujú peňažné prostriedky, s ktorými potom General Partner v rámci
Partnershipu nakladá.
ŠTRUKTÚRA ZISKU JTFG 2011/2010
010
(v mil. EUR)
Banking
Zisk 2010
Zisk 2011
100
80
60
40
Public
Asset
Management
20
0
-20
-40
-60
Nealokované
Private
Opportunity
ZISK JTFG 2007 – 2011
(v mil. EUR)
2007
50
2008
106
2009
116
2010
2011
85
45
Správa o finančnej
činnosti
011
Skupina J&T vytvorila za rok 2011 čistý zisk 40,1 mil.
mil. EUR. K investíciám v spoločnostiach UNIP a ERSTE
EUR, z toho čistý zisk pripadajúci na osoby s podielom
manažment pristupuje ako k strednodobej investícii, nie
na vlastnom imaní materskej spoločnosti predstavoval
ako ku krátkodobej špekulácii, a preto akceptuje aktuál-
44,8 mil. EUR, na minoritné podiely pripadla strata 4,7 mil.
ne kolísanie trhových cien. V priamom protiklade k titu-
EUR. Výnosnosť vlastného kapitálu meraná ukazovate-
lom UNIP a ERSTE stoja akcie spoločností Best Hotel
ľom ROE dosiahla 6,05 %. V roku 2011 rozhodlo valné
Properties, a. s., a Tatry mountain resorts, a. s., ktoré
zhromaždenie spoločnosti J&T FINANCE GROUP, a. s.,
dohromady generovali zisk z obchodovania vo výške
o vyplatení dividendy vo výške 140 mil. EUR.
4,0 mil. EUR a ďalších 2,5 mil. EUR v podobe dividendo-
1
vého výnosu.
Skupina J&T rastie vo svojej hlavnej finančnej časti –
čistý úrokový výnos 99,2 mil. EUR
Skupina J&T ďalej posilňuje svoj poplatkový biznis
Za rok 2011 generovala Skupina J&T čistý úrokový vý-
Skupina J&T ďalej postupuje v plnení svojich strategic-
nos vo výške 99,2 mil. EUR. Tento výsledok predsta-
kých cieľov; jedným z nich je zvyšovanie poplatkových
vuje na báze pokračujúcich činností medziročný nárast
príjmov. Celkové príjmy z poplatkov a provízií za rok 2011
o 28,3 mil. EUR. V roku 2010 bol celkový čistý úrokový
vzrástli medziročne o 58 % na 28,0 mil. EUR a celkový
výnos Skupiny J&T zaťažený aj úrokovými nákladmi
zisk z poplatkov dosiahol 19,7 mil. EUR, a to pri udržaní
vyplývajúcimi z akvizičného financovania podielu v spo-
stabilnej výšky nákladov na poplatky a provízie. Rast
ločnosti Elektrárny Opatovice, a. s. Tieto náklady akvizič-
poplatkového biznisu primárne súvisí s rozvojom aktivít
ného financovania sú v roku 2010 vykazované v rámci
v oblasti bankovníctva a investičného bankovníctva.
ukončovaných činností. Po započítaní výsledku z ukončovaných činností teda čistý úrokový výnos Skupiny
V roku 2011 boli odpísané všetky zvyšné nehmotné ak-
J&T zaznamenal medziročný nárast o 57,4 mil. EUR.
tíva, ktoré Skupina J&T vykazovala v súvislosti s akvi-
Tento rast odráža najmä výkonnosť projektov, v ktorých
zíciou banky J&T Bank & Trust Barbados. Toto zníženie
Skupina J&T vystupuje v role finančného investora.
hodnoty vo výške 20,8 mil. EUR je základnou príčinou
celkovej straty segmentu Asset management. Akvizícia
Z hľadiska obchodných segmentov sa rast čistého úro-
banky bola realizovaná na začiatku roku 2008, pred eko-
kového výnosu prejavil najmä v nebankovej časti Skupi-
nomickou krízou, za cenu, ktorá aktuálne nezodpovedá
ny J&T, zatiaľ čo výsledok segmentu Banking je medzi-
výkonnosti spoločnosti.
ročne stabilný.
Bilancia Skupiny J&T presiahla hranicu 5 mld. EUR
Pokles akciových – najvýznamnejší faktor medziročné-
Bilančná suma Skupina J&T po prvý raz v histórii pre-
ho zníženia zisku Skupiny J&T
siahla hodnotu 5 mld. EUR, keď medziročne vzrástla
Za rok 2011 dosiahla Skupina J&T čistú stratu z obcho-
o 32 % (absolútne o 1,2 mld. EUR). Za medziročným
dovania na úrovni 32,8 mil. EUR. Tento výsledok vy-
rastom stojí predovšetkým strategické rozšírenie ban-
chádza predovšetkým z poklesu trhových cien akcií
kových aktivít prostredníctvom zvýšenia kapitálu J&T
spoločností z Unipetrol, a. s. (UNIP), a Erste Bank der
BANKY.
österreichischen Sparkassen AG (ERSTE), ktoré dohromady generovali stratu z obchodovania vo výške 33,6
mil. EUR, zatiaľ čo v roku 2010 tieto dva hlavné tituly
prispeli k celkovému výsledku Skupiny J&T ziskom 45,4
1
Return on Equity.
ČISTÝ ZISK / ROE
012
(v tis. EUR)
150 000
25%
20,7 %
20%
19,2 %
100 000
15%
12,3 %
10%
11,0 %
50 000
6,5 %
5%
0%
0
2007
2008
V roku 2011 a na začiatku roku 2012 Skupina J&T úspešne emitovala historicky prvé dlhopisy v nominálnej
hodnote 4,5 mld. CZK a 100 mil. EUR pri sadzbe 6,4 %
p. a. Z toho v roku 2011 bolo upísaných celkovo 3,5 mld.
CZK a na začiatku 2012 − 1 mld. CZK a 100 mil. EUR.
Skupina J&T používa čistý výťažok z emisie dlhopisov
na financovanie akvizícií, rozširovanie aktivít v oblasti
poskytovania špecializovaného financovania a ďalej na
refinancovanie súčasných úročených zdrojov. Emisia
denominovaná v CZK je obchodovaná na Burze cenných papierov v Prahe, emisie denominované v EUR sú
obchodované na Burze cenných papierov v Bratislave.
2009
2010
2011
Správa
dozornej rady
013
Dozorná rada J&T FINANCE GROUP, a. s., pracovala
Dozorná rada preskúmala predloženú individuálnu
v roku 2011 v trojčlennom zložení. Priebežne zabezpe-
a konsolidovanú účtovnú závierku a dospela k záveru,
čovala úlohy, ktoré jej vyplývajú zo zákona a zo stanov
že účtovné záznamy a evidencia boli vedené transpa-
spoločnosti. Ako dozorný orgán dozerala na výkon pô-
rentným spôsobom v súlade s predpismi a že účtov-
sobnosti predstavenstva Predstavenstva J&T FINANCE
ná závierka verne a pravdivo zobrazuje finančnú situ-
GROUP, a. s., a tiež komunikovala rozhodujúce aktivity
áciu J&T FINANCE GROUP, a. s., ako aj celej Skupiny,
v rámci celej Skupiny J&T.
k 31. 12. 2011.
Dozorná rada kontrolovala spôsob hospodárenia a rea-
Dozorná rada súhlasila so závermi audítora a vzala na
lizácie strategických zámerov. Dozorná rada bola pravi-
vedomie jeho výrok. Na základe týchto skutočností do-
delne informovaná o zásadných obchodoch, finančnej
zorná rada odporučila valnému zhromaždeniu schváliť
situácii a o ďalších podstatných záležitostiach spoloč-
konsolidovanú účtovnú závierku J&T FINANCE GROUP,
nosti i a jej dcérskych spoločností.
a. s., k 31. 12. 2011.
Konsolidovaná účtovná závierka Skupiny bola zostave-
27. jún 2012
ná v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného
Bratislava
výkazníctva (IFRS). Rovnako bola zostavená individuálna účtovná závierka pripravená v súlade so zákonom
o účtovníctve a s príslušnými všeobecne záväznými
normami Slovenskej republiky.
Konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS overila audítorská spoločnosť KPMG Slovensko, spol. s r. o. a dňa
26. 6. 2012 vydala svoju správu, ktorej úplné znenie je
uvedené na strane 16 a 17 tejto výročnej správy.
RNDr. Marta Tkáčová
014
Finančná časť
015
Správa nezávislého audítora akcionárovi, predstavenstvu a dozornej rade
spoločnosti J&T FINANCE GROUP, a.s.
Uskutočnili sme audit priloženej konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti J&T FINANCE GROUP, a.s. a jej dcérskych spoločností („Skupina“), ktorá obsahuje konsolidovaný výkaz o finančnej situácii k 31. decembru 2011, konsolidovaný výkaz komplexného výsledku, konsolidovaný výkaz zmien vo vlastnom imaní a konsolidovaný výkaz peňažných
tokov za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2011, jako aj poznámky obsahujúce súhrn významných účtovných zásad
a účtovných metód a ďalších vysvetľujúcich informácií.
Zodpovednosť štatutárného orgánu spoločnosti
Štatutárny orgán spoločnosti je zodpovedný za zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančního výkazníctva a za tie interné kontroly, ktoré
považuje za potřebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku
podvodu alebo chyby.
Zodpovednosť auditora
Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto konsolidovanú účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme
uskutočnili v súlade s Medzinárodnými auditorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické
požadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.
Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie auditorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od rozhodnutia audítora, vrátane posúdenia rizika významných nesprávností
v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné
kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať
audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnost interných kontrol
účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti významných účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom spoločnosti, ako aj zhodnotenie
prezentácie účtovnej závierky ako celku.
Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, sú dostatečné a vhodné ako východisko pre náš názor.
016
017
Názor
Podľa nášho názoru konsolidovaná účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz konsolidovanej finančnej situácie Skupiny k 31. decembru 2011, konsolidovaného výsledku jej hospodárenia a konsolidovaných peňažných tokov za
rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2011 v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva.
26. jún 2012
Bratislava, Slovenská republika
Audítorská spoločnosť:
Zodpovedný audítor:
Partner
tn zodpovedný
od
dný za audit:
udit
KPMG Slovensko spol. s r.o.
Ľuboš Vančo
Marc Derydt
Licencia SKAU č. 96
Licencia SKAU č. 745
Konsolidovaný výkaz ziskov
a strát za rok, ktorý sa skončil
31. decembra 2011
v tis. EUR
Bod
2011
2010
Úrokové výnosy
6
236 817
177 906
Úrokové náklady
6
(137 670)
(107 103)
99 147
70 803
Čistý úrokový výnos
Výnosy z poplatkov a provízií
7
27 971
20 490
Náklady na poplatky a provízie
7
(8 255)
(8 008)
19 716
12 482
Čistý zisk (strata) z obchodovania
8
(32 777)
98 960
Ostatné prevádzkové výnosy
9
46 826
37 693
14 049
136 653
Čistý výnos (náklad) z poplatkov a provízií
Prevádzkové výnosy
Osobné náklady
Odpisy a amortizácia
Zníženie hodnoty goodwillu
Zníženie hodnoty hmotného a nehmotného majetku
10
(30 306)
(30 847)
23, 24
(5 062)
(6 807)
23
(6 834)
–
23, 24
(19 303)
(5 381)
Rozpustenie opravenej položky na straty z úverov
19
9 882
7 603
Ostatné prevádzkové náklady
11
(37 862)
(100 687)
(89 485)
(136 119)
43 427
83 819
–
(2)
Prevádzkové náklady
Prevádzkový zisk (strata)
Výnosy (náklady) z pridružených a spoločne ovládaných spoločností
Zisk (strata) pred zdanením
Daň z príjmov
Čistý zisk (strata) za účtovné obdobie z neukončených činností
Čistý zisk (strata) za účtovné obdobie z ukončených činností, po zdanení
12
43 427
83 817
(3 340)
(2 638)
40 087
81 179
–
4 473
40 087
85 652
Osoby s podielom na vlastnom imaní materskej spoločnosti
44 771
85 380
– neukončené činnosti
44 771
80 907
–
4 473
Nekontrolujúce podiely
(4 684)
272
– neukončené činnosti
(4 684)
272
Zisk za obdobie
Pripadajúci na:
– ukončené činnosti
– ukončené činnosti
Celkom
–
–
40 087
85 652
V roku 2010 sú operácie z ukončených činností zahrnuté za celý rok, keďže moment ukončenia činností bol 31. december 2010.
Poznámky uvedené na stranách 28 až 105 tvoria neoddeliteľnú súčasť konsolidovanej účtovnej závierky.
Prehľad výkazu ziskov a strát podľa jednotlivých segmentov je uvedený v bode 4 – Prevádzkové segmenty.
018
Konsolidovaný výkaz komplexného
výsledku za rok, ktorý sa skončil
31. decembra 2011
019
v tis. EUR
2011
2010
40 087
85 652
Zmena v rezerve z prepočtu cudzích mien
(14 819)
34 640
Zmena reálnej hodnoty finančného majetku určeného na predaj
27 983
(1 368)
Zisk za obdobie
OSTATNÉ SÚČASTI KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU
Zabezpečenie peňažných tokov (angl. cash flow hedge): efektívna časť zmeny reálnej hodnoty
–
11 597
Ostatné súčasti komplexného výsledku za obdobie, po zdanení
13 164
44 869
Celkový komplexný výsledok hospodárenia za obdobie
53 251
130 521
Osoby s podielom na vlastnom imaní materskej spoločnosti
58 419
129 068
Nekontrolujúce podiely
(5 168)
1 453
Celkový komplexný výsledok hospodárenia za obdobie
53 251
130 521
Pripadajúci na:
Poznámky uvedené na stranách 28 až 105 tvoria neoddeliteľnú súčasť konsolidovanej účtovnej závierky.
Konsolidovaný výkaz
o finančnej situácii
k 31. decembru 2011
v tis. EUR
Bod
2011
2010
13
405 909
468 437
Finančný majetok oceňovaný reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát
14
598 480
554 574
Cenné papiere určené na predaj
15
668 103
63 823
Finančné nástroje držané do splatnosti
16
123 950
4 245
Úvery a preddavky poskytnuté bankám
17
226 175
2 563
18, 19
2 363 404
2 229 073
MAJETOK
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
Úvery a preddavky poskytnuté zákazníkom
Úvery poskytnuté “Limited Partnerships”
20
172 698
245 364
Pohľadávky z obchodného styku a ostatný majetok
22
431 563
172 731
Pohľadávky zo splatnej dane z príjmu
2 804
4 004
Nehmotný majetok
23
15 758
38 789
Dlhodobý hmotný majetok
24
19 613
14 510
Odložené daňové pohľadávky
31
1 440
448
5 029 897
3 798 561
2011
2010
Majetok celkom
v tis. EUR
Bod
ZÁVÄZKY
Finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát
14
13 194
1 224
Vklady a úvery od bánk
25
348 194
176 214
Vklady a úvery od zákazníkov
26
3 422 496
2 573 207
Emitované dlhopisy
27
133 286
–
Podriadený dlh
28
89 172
76 873
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
29
320 232
179 349
1 060
688
Rezervy
30
38 646
38 803
Odložené daňové záväzky
31
Záväzky zo splatnej dane z príjmu
Záväzky celkom
799
1 584
4 367 079
3 047 942
020
021
v tis. EUR
Bod
2011
2010
31 540
31 540
VLASTNÉ IMANIE
Základné imanie
Emisné ážio
Nerozdelený zisk a ostatné rezervy
14 937
14 937
599 836
682 278
728 755
Vlastné imanie pripadajúce osobám s podielom na vlastnom imaní
materskej spoločnosti
32
646 313
Nekontrolujúce podiely
33
16 505
21 864
662 818
750 619
5 029 897
3 798 561
Vlastné imanie celkom
Vlastné imanie a záväzky celkom
Poznámky uvedené na stranách 28 až 105 tvoria neoddeliteľnú súčasť konsolidovanej účtovnej závierky.
Konsolidovaný výkaz zmien
vo vlastnom imaní za rok, ktorý sa
skončil 31. decembra 2011
v tis. EUR
Zostatok k 1. januáru 2011
Zisk za účtovné obdobie
Základné
imanie
Emisné
ážio
Nedeliteľný
fond
31 540
14 937
10 314
–
–
–
Ostatné položky komplexného výsledku, po zdanení
–
–
–
Zmeny v rezerve z prepočtu cudzích mien
–
–
–
Zmena reálnej hodnoty cenných papierov určených na predaj
–
–
–
Celkový komplexný výsledok za obdobie
–
–
–
Dividendy
–
–
–
Vplyv úbytkov dcérskych spoločností
–
–
(111)
Zmena vlastníckeho podielu v dcérskych spoločnostiach,
ktorej výsledkom nie je strata kontroly
–
–
–
Transakcie s vlastníkmi spoločnosti účtované priamo do vlastného imania
–
–
(111)
Prídel do zákonného rezervného fondu
–
–
484
Prevod do nerozdeleného zisku
–
–
–
Zostatok k 31. decembru 2011
31 540
14 937
10 687
Viď bod č. 32 – Vlastné imanie a bod č. 33 – Nekontrolujúce podiely.
Rezerva
z prepočtu
cudzích mien
Ostatné
rezervy
Nerozdelený
zisk
Vlastné imanie pripadajúce osobám s podielom
na vlastnom imaní
materskej spoločnosti
31 728
1 050
639 186
–
–
44 771
(14 335)
27 983
–
13 648
(484)
13 164
(14 335)
–
–
(14 335)
(484)
(14 819)
27 983
Nekontrolujúce
podiely
Vlastné imanie
celkom
728 755
21 864
750 619
44 771
(4 684)
40 087
–
27 983
–
27 983
–
(14 335)
27 983
44 771
58 419
(5 168)
53 251
–
–
(140 000)
(140 000)
–
(140 000)
(860)
–
111
(860)
(192)
(1 052)
–
–
(1)
(1)
1
–
(860)
–
(139 890)
(140 861)
(191)
(141 052)
–
–
–
(484)
–
–
–
(2 419)
2 419
–
–
–
16 533
26 614
546 002
646 313
16 505
662 818
Konsolidovaný výkaz zmien
vo vlastnom imaní za rok, ktorý sa
skončil 31. decembra 2010
v tis. EUR
Zostatok k 1. januáru 2010
Základné
imanie
Emisné
ážio
Nedeliteľný
fond
31 540
14 937
10 011
Zisk za účtovné obdobie
–
–
–
Ostatné položky komplexného výsledku, po zdanení
–
–
–
Zmeny v rezerve z prepočtu cudzích mien
–
–
–
Zmena reálnej hodnoty cenných papierov určených na predaj
–
–
–
Zabezpečenie peňažných tokov (angl. cash flow hedge):
efektívna časť zmeny reálnej hodnoty
–
–
–
Celkový komplexný výsledok za obdobie
–
–
–
Celkový komplexný výsledok za obdobie
–
–
–
Dividendy
–
–
(97 848)
Vplyv úbytkov dcérskych spoločností účtované priamo do vlastného imania
–
–
(97 848)
Prídel do zákonného rezervného fondu
–
–
98 151
Prevod do nerozdeleného zisku
–
–
–
Zostatok k 31. decembru 2010
31 540
14 937
10 314
Poznámky uvedené na stranách 28 až 105 tvoria neoddeliteľnú súčasť konsolidovanej účtovnej závierky.
Rezerva z prepočtu
cudzích mien
Ostatné
rezervy
Nerozdelený
zisk
Vlastné imanie pripadajúce osobám s podielom
na vlastnom imaní
materskej spoločnosti
(1 731)
2 267
606 109
663 133
21 359
684 492
–
–
–
–
–
–
85 652
Nekontrolujúce
podiely
Vlastné imanie
celkom
–
–
85 380
85 380
272
33 459
10 229
–
43 688
1 181
44 869
33 459
–
–
33 459
1 181
34 640
–
(1 368)
–
(1 368)
–
(1 368)
–
11 597
–
11 597
–
11 597
33 459
10 229
85 380
129 068
1 453
130 521
–
–
(63 446)
(63 446)
–
(63 446)
–
(11 446)
109 294
–
(948)
(948)
–
(11 446)
45 848
(63 446)
(948)
(64 394)
–
–
–
–
–
–
31 728
1 050
639 186
728 755
21 864
750 619
Konsolidovaný výkaz peňažných
tokov za rok, ktorý sa skončil
31. decembra 2011
v tis. EUR
Bod
2011
2010
43 427
102 678
6 807
PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ
Zisk pred zdanením
Úpravy týkajúce sa:
Odpisy a amortizácia
23, 24
5 062
Straty zo zníženia hodnoty
23, 24
19 303
5 381
23 902
(53 679)
Precenenie finančných nástrojov oceňovaných reálnou hodnotou
(Zisk) / strata z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
9, 11
(231)
66
(Zisk) / strata z predaja emisných kvót
9, 11
–
(2 581)
9
(3 823)
(6 748)
27 311
(8 256)
Zisk z predaja dcérskych spoločností, spoločností založených na osobitný účel,
spoločne ovládaných spoločností a pridružených spoločností
(Zisk) / strata z predaja finančného majetku
Úrokový (výnos) / náklad, netto
6
(99 147)
(41 775)
Výnos z dividend
8
(5 565)
(2 087)
19
(9 882)
(7 603)
30
(332)
–
282
(17 684)
Zvýšenie / (zníženie) opravnej položky na straty z úverov
Zmena v opravnej položke k pohľadávkam z obchodného styku
a ostatnému majetku
Zmena v opravnej položke k zásobám
Zmena v rezervách
30
(159)
Zníženie hodnoty goodwillu
23
6 834
–
(20 524)
(12 375)
Nerealizované kurzové zisky, netto
(13 462)
(37 906)
Zmena v úveroch a preddavkoch poskytnutých zákazníkom a bankám
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu
(232 454)
(483 139)
Zmena v pohľadávkach z obchodného styku a ostatnom majetku
(250 984)
87 511
1 111 342
285 065
Zmena vo vkladoch a úveroch od zákazníkov a bánk
Zmena v záväzkoch z obchodného styku a ostatných záväzkoch
Peňažné toky z / (použité v) prevádzkovej činnosti
Prijaté úroky
Zaplatené úroky
Zaplatená daň z príjmu
Peňažné toky z / (použité v) prevádzkovej činnosti
(16 382)
61 680
598 060
(86 789)
118 906
119 506
(102 093)
(111 474)
(981)
(22 777)
613 892
(101 534)
026
027
v tis. EUR
Bod
2011
2010
(1 350 816)
(398 669)
INVESTIČNÁ ČINNOSŤ
Nákup finančných nástrojov oceňovaných reálnou hodnotou cez výkaz
ziskov a strát
Príjmy z predaja finančných nástrojov oceňovaných reálnou hodnotou
cez výkaz ziskov a strát
Nákup finančných nástrojov určených na predaj
Príjmy z predaja finančných nástrojov určených na predaj
Nákup finančných nástrojov držaných do splatnosti
Príjmy z finančných nástrojov držaných do splatnosti
Obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
Príjmy z predaja emisných kvót
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
1 242 841
270 209
(600 090)
(157 397)
3 454
116 440
(122 328)
(3 086)
3
13 866
(11 722)
(8 872)
–
3 535
1 822
485
Obstaranie dcérskych spoločností a spoločností založených na osobitný účel,
bez nadobudnutých peňažných prostriedkov
5
29
(13 729)
Čistý prírastok peňažných prostriedkov z predaja dcérskych spoločností
a spoločností založených na osobitný účel
5
21 283
271 271
Prijaté dividendy
5 565
2 087
(809 959)
96 140
Bod
2011
2010
Príjmy z emitovaných dlhových cenných papierov
27
134 360
–
Podriadený dlh vydaný
28
12 200
2 243
Peňažné toky z / (použité v) investičnej činnosti
v tis. EUR
FINANČNÁ ČINNOSŤ
Splátky záväzkov z finančného lízingu
Dividendy vyplatené
(1 251)
(322)
–
(63 446)
Peňažné toky z / (použité vo) finančnej činnosti
145 309
(61 525)
Čistý prírastok/(úbytok) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov
(50 758)
(66 919)
468 437
512 252
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka
13
Vplyv kurzových zmien na držané peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka
13
(11 770)
23 104
405 909
468 437
Poznámky uvedené na stranách 28 až 105 tvoria neoddeliteľnú súčasť konsolidovanej účtovnej závierky.
Poznámky ku konsolidovanej
účtovnej závierke
1.
Informácie o Spoločnosti
33. Nekontrolujúce podiely
2.
Významné účtovné zásady
34. Údaje o reálnej hodnote
3.
Zásadné účtovné odhady a predpoklady
35. Finančné prísľuby a podmienené záväzky
4.
Prevádzkové segmenty
36. Operatívny lízing
5.
Prírastky a úbytky podielov v dcérskych
37. Informácie o riadení rizika
spoločnostiach, spoločnostiach založených
38. Transakcie v mene tretích strán
na osobitný účel, spoločne ovládaných
39. Spravovaný majetok
spoločnostiach a pridružených spoločnostiach
40. Spriaznené osoby
6.
Čistý úrokový výnos
41. Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa
7.
Čistý výnos (náklad) z poplatkov a provízií
8.
Čistý zisk (strata) z obchodovania
9.
Ostatné prevádzkové výnosy
10. Osobné náklady
11.
Ostatné prevádzkové náklady
12. Daň z príjmov
13. Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
14. Finančný majetok a finančné záväzky
oceňované reálnou hodnotou
cez výkaz ziskov a strát
15. Cenné papiere určené na predaj
16. Finančné nástroje držané do splatnosti
17. Úvery a preddavky poskytnuté bankám
18. Úvery a preddavky poskytnuté zákazníkom
19. Zníženie hodnoty úverov
20. Úvery poskytnuté „Limited partnerships“
21. Zmluvy o spätnej kúpe a spätnom predaji
22. Pohľadávky z obchodného styku
a ostatný majetok
23. Nehmotný majetok
24. Dlhodobý hmotný majetok
25. Vklady a úvery od bánk
26. Vklady a úvery od zákazníkov
27. Emitované dlhopisy
28. Podriadený dlh
29. Záväzky z obchodného styku
a ostatné záväzky
30. Rezervy
31. Odložené daňové pohľadávky, odložené daňové
záväzky
32. Vlastné imanie
zostavuje účtovná závierka
42. Spoločnosti v rámci Skupiny
028
029
1. INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI
J&T FINANCE GROUP, a.s. (ďalej “materská spoločnosť” alebo “Spoločnosť”) je akciová spoločnosť s registrovaným
sídlom a miestom podnikania na Dvořákovom nábreží 8, 811 02 Bratislava. Spoločnosť bola založená dňa 7. februára
1995 a do obchodného registra bola zapísaná dňa 20. marca 1995. Akcionárom Spoločnosti je holdingová spoločnosť,
ktorú vlastnia Jozef Tkáč a Ivan Jakabovič.
Štruktúra akcionárov Spoločnosti k 31. decembru 2011 a k 31. decembru 2010 bola nasledovná:
Podiel na základnom imaní
v tis. EUR
Podiel na základnom imaní
%
Hlasovacie práva
%
TECHNO PLUS, a.s.
31 540
100
100
Celkom
31 540
100
100
Konsolidovaná účtovná závierka Spoločnosti za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2011 obsahuje účtovnú závierk
materskej spoločnosti a jej dcérskych spoločností (súhrnne nazývané “Skupina”) a podiely Skupiny v pridružených
spoločnostiach, spoločne ovládaných spoločnostiach a spoločnostiach založených na osobitný účel.
J&T Group ako finančný investor aktívne zastáva pozíciu v najrôznejších investičných oblastiach, vrátane investícii
do bankovníctva, investícii do cenných papierov a štruktúrovaných investícii, ako je projektové financovanie, akvizície,
reštrukturalizácia a investície do private equity fondov. J&T Group taktiež poskytuje komplexné služby fyzickým osobám, finančným inštitúciám, súkromným a štátnym podnikom. Správa aktív pozostáva najmä zo správy aktív vlastných fondov, diskrečnej služby správy portfólia, ako aj pasívnej správy majetku. V oblasti kolektívneho investovania sú
zdroje klientov spravované prostredníctvom rôznych typov investičných fondov, ktoré predstavujú rad investičných
prístupov a stratégii. Súčasne J&T Group poskytuje služby investičného bankovníctva v oblasti výskumu, predaja
a obchodovania, ako aj služby na kapitálovom trhu a trhu s dlhovými cennými papiermi.
2. VÝZNAMNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY
(a) Vyhlásenie o súlade
Konsolidovaná účtovná závierka bola zostavená v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva
(“IFRS”) vydanými Radou pre Medzinárodné účtovné štandardy (IASB).
Účtovná závierka bola schválená predstavenstvom dňa 26. júna 2012.
(b) Východiská pre zostavenie
Konsolidovaná účtovná závierka bola zostavená na princípe obstarávacích cien, s výnimkou finančných derivátov,
finančného majetku a záväzkov oceňovaných reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát alebo určených na predaj,
ktoré boli precenené na ich reálnu hodnotu.
Konsolidovaná účtovná závierka je zostavená v eurách, zaokrúhlených na tisícky eur. Účtovné metódy boli spoločnosťami v Skupine konzistentne aplikované a sú v súlade s predchádzajúcim účtovným obdobím.
Zostavenie účtovnej závierky v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva vyžaduje použitie rôznych
úsudkov, predpokladov a odhadov. Tieto majú vplyv na sumy vykazovaného majetku, záväzkov, výnosov a nákladov.
Skutočné výsledky sa však pravdepodobne budú odlišovať od týchto odhadov. Zásadné účtovné odhady a úsudky
uskutočnené manažmentom, ktoré nesú značné riziko spôsobenia významnej úpravy v budúcom účtovnom období, sú
opísané v bode 3 – Zásadné účtovné odhady a predpoklady.
Odhady a súvisiace predpoklady sú priebežne prehodnocované. Ak sa prehodnotenie účtovných odhadov vzťahuje len
k jednému účtovnému obdobiu, vykáže sa v tomto období, ak prehodnotenie ovplyvní súčasné aj budúce účtovné obdobia, vykáže sa v období kedy, došlo k prehodnoteniu a aj v budúcich obdobiach.
Počas roka, ktorý sa skončil 31. decembra 2011, nadobudli účinnosť nasledovné Medzinárodné štandardy finančného
výkazníctva, dodatky a interpretácie k štandardom a boli Skupinou pri zostavovaní tejto účtovnej závierky aplikované:
Dodatok k IAS 1 – Prezentácia účtovnej závierky (ako súčasť zmien IFRS vydané v roku 2010 s platnosťou pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2011). Dodatok IAS 1 objasňuje, že spoločnosť sa môže rozhodnúť, či uvedie analýzu
ostaných súčastí komplexného výsledku po položkách vo výkaze zmien vlastného imania alebo v poznámkach k účtovnej závierke. Skupina sa rozhodla uviesť danú analýzu vo výkaze zmien vo vlastnom imaní.
Zmeny IFRS štandardov vydaných v roku 2010, s výnimkou dodatku IAS 1 spomenutom vyššie, nemali žiadny významný
vplyv na hodnoty vykazované v konsolidovanej účtovnej závierke.
Revidovaný IAS 24 – Zverejnenia o spriaznených osobách (s platnosťou pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. januára
2011 alebo neskôr). Dodatok upravuje definíciu spriaznených osôb a zjednodušuje vykazovanie o spriaznených osobách
pre vládne organizácie. Skupina nezistila žiadne zmeny pri zverejňovaní spriaznených osôb v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.
Dodatok k IFRIC 14 a IAS 19 – Obmedzenie hornej hranice hodnoty majetku z definovaných úžitkov, minimálne požiadavky
na krytie zdrojmi a vzťahy medzi nimi (účinný pre ročné účtovné obdobia začínajúce sa 1. januárom 2011 alebo neskôr).
Dodatky naprávajú neúmyselné dôsledky vyplývajúce z účtovania voliteľných preddavkov za minimálne finančné príspevky. Dodatok vymedzuje určité okolnosti, za ktorých je povolené účtovať niektoré voliteľné preddavky ako majetok a nie
náklady. Dodatok nemal významný vplyv na účtovnú závierku Skupiny.
Dodatok k IAS 32 – Finančné nástroje: Prezentácia (s platnosťou pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. februára 2010
alebo neskôr). Tento dodatok umožňuje, aby práva, opcie alebo záruky na získanie fixného počtu vlastných akcií za stanovenú sumu v akejkoľvek mene boli klasifikované ako nástroje vlastného imania, ak účtovná jednotka poskytuje práva,
opcie alebo záruky pomerne všetkým svojim súčasným vlastníkom rovnakej kategórie, ktorí vlastnia jej nederivátové
nástroje vlastného imania. Vplyv štandardu na tohtoročnú účtovnú závierku ako aj predchádzajúcu účtovnú závierku nie
je významný, vzhľadom na to, že Skupina nevydala nástroje tohto druhu.
030
031
IFRIC 19 – Vysporiadanie finančných záväzkov kapitálovými nástrojmi (s platnosťou pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1 júla 2010 alebo neskôr). IFRIC 19 sa venuje iba účtovníctvu spoločností, ktoré vydali kapitálové nástroje, aby tak
vyrovnali čiastočne alebo v plnej výške finančné záväzky. Tento štandard nemal významný vplyv na účtovnú závierku
Skupiny.
Vydané Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva, ktoré ešte nie sú účinné
Niekoľko nových štandardov, dodatkov a interpretácií k štandardom zatiaľ nenadobudlo účinnosť pre rok, ktorý sa
skončil 31. decembra 2011 a neboli použité pri zostavovaní tejto účtovnej závierky.
Dodatok k IFRS 7 – Finančné nástroje: Zverejňovanie (s platnosťou pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. júla 2011
alebo neskôr) umožňuje čitateľom účtovnej závierky lepšie porozumieť započítateľným transakciám s finančnými aktívami (napríklad sekuritizácia), vrátene definovania prípadných rizík, ktoré môžu nastať v spoločnosti pri započítateľných transakciách. Dodatok taktiež požaduje dodatočné zverejňovanie informácii v prípade, ak neúmerné množstvo
započítateľných transakcií bolo vykonané ku koncu účtovného obdobia. Skupina v súčasnosti vyhodnocuje vplyv
dodatku na jej finančné výkazy.
IFRS 9 – Finančné nástroje (s platnosťou pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2015 alebo neskôr). IFRS 9
vydaný v novembri 2009 zavádza nové požiadavky na klasifikáciu a oceňovanie finančného majetku. Dodatok k IFRS
9 z októbra 2010 obsahuje nové požiadavky na klasifikáciu a oceňovanie finančných záväzkov a na ich zrušenie
(odúčtovanie). Kľúčové požiadavky sú uvedené nižšie:
– IFRS 9 vyžaduje, aby finančný majetok vykázaný v súlade s IAS 39 Finančné nástroje: Účtovanie a Oceňovanie, bol
následne oceňovaný v zostatkovej alebo reálnej hodnote. Konkrétne, dlhové investície držané v rámci obchodného
modelu, ktorého cieľom je zhromažďovať zmluvné peňažné toky a majú zmluvné peňažné toky, ktoré sú iba splátky
istín a úrokov z nesplatenej istiny, sú vo všeobecnosti oceňované zostatkovou hodnotou na konci nasledujúcich
účtovných období. Všetky ostatné dlhové investície a kapitálové nástroje sú oceňované reálnou hodnotou na konci
nasledujúcich účtovných období.
– Zisky a straty z precenenia finančného majetku oceňovaného reálnou hodnotou sú účtované do výkazu ziskov
a strát, okrem investícií do kapitálových nástrojov, ktoré nie sú držané na obchodovanie IFRS 9 stanovuje pri prvotnom vykázaní neodvolateľnú voľbu prezentácie všetkých zmien v reálnej hodnote z investície v ostatných súčastiach komplexného výsledku. Voľba je možná pre jednotlivé akcie. Žiadna suma vykázaná v ostatných súčastiach
komplexného výsledku nemôže byť neskôr preklasifikovaná do výkazu ziskov a strát.
– Najvýznamnejší vplyv IFRS 9, pokiaľ ide o klasifikáciu a oceňovanie finančných nástrojov, súvisí s účtovaním zmien
reálnej hodnoty finančných záväzkov (oceňovaných reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát) v dôsledku zmien
úverového rizika týchto záväzkov. Konkrétne podľa IFRS 9 pre finančné záväzky oceňované v reálnej hodnote cez
výkaz ziskov a strát platí, že zmena v reálnej hodnote finančného záväzku, ktorá vznikla v dôsledku zmeny úverového rizika záväzku je vykázaná v ostatných súčastiach komplexného výsledku, pokiaľ by vykázanie účinkov zmeny
v úverovom riziku záväzku nevytvorilo alebo nerozšírilo účtovný nesúlad vo výkaze ziskov a strát. Zmeny v reálnej
hodnote vzťahujúce sa k úverovému riziku finančného záväzku nie sú následne preklasifikované do výkazu ziskov
a strát. Predtým podľa IAS 39 celková čiastka zmeny v reálnej hodnote finančného záväzku oceňovaného reálnou
hodnotou cez výkaz ziskov a strát bola bola vykázaná vo výkaze ziskov a strát.
Manažment Skupiny predpokladá, že IFRS 9 bude aplikovaný v Skupinovej účtovnej závierke za účtovné obdobie začínajúce 1. januára 2015. Skupina v súčasnosti vyhodnocuje vplyv štandardu na finančné výkazy.
IFRS 10 – Konsolidovaná účtovná závierka a IAS 27 (2011) Individuálna účtovná závierka (s platnosťou pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2013 a neskôr). IFRS 10 poskytuje jednotný model uplatňovaný pri analýze kontroly
pri všetkých investíciách, vrátane investícií v jednotkách, ktoré sú v súčasnosti SPEs v rámci SIC-12. IFRS 10 závádza
nové požiadavky na posúdenie kontroly, ktoré sú odlišné od súčasných požiadaviek v IAS 27 (2008). Podľa nového
jednotného kontrolného modelu, investor kontroluje svoju investíciu, keď (1) je vystavený alebo má právo na premenlivé výnosy zo svojho zapojenia do investície, (2) je schopný ovplyvniť tieto výnosy prostredníctvom svojej moci nad
investíciou a (3) existuje vzťah medzi mocou a výnosmi. Nový štandard taktiež obsahuje požiadavky na zverejnenie
a požiadavky týkajúce sa zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky. Tieto požiadavky sú prevzaté z IAS 27 (2008).
Skupina neočakáva, že nový štandard bude mať vplyv na účtovnú závierku, keďže posúdenie kontroly nad súčasnými
investíciami podľa nového štandardu nepredpokladá zmenu predchádzajúcich záverov týkajúcich sa kontroly Skupiny
nad jej investíciami.
IFRS 12 – Zverejnenia podielov v iných spoločnostiach (s platnosťou pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. januára
2013 a neskôr). IFRS 12 požaduje dodatočné zverejnenia týkajúce sa významných posúdení a predpokladov, ktoré
sú potrebné na určenie povahy záujmov v dcérskych účtovných jednotkách, spoločných a pridružených podnikoch
a v nekonsolidovaných štruktúrovaných spoločnostiach. Skupina v súčasnosti vyhodnocuje vplyv štandardu na jej
finančné výkazy.
IFRS 13 – Oceňovanie reálnou hodnotou (s platnosťou pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2013 a neskôr,
s povolenou predčasnou aplikáciou). IFRS 13 zavádza jednotnú bázu pre ocenenie reálnou hodnotou a zverejnenia
týkajúce sa oceňovania reálnou hodnotou. Štandard definuje reálnu hodnotu, zavádza rámec pre oceňovanie reálnou
hodnotou a vyžaduje zverejnenia týkajúce sa oceňovania reálnou hodnotou. Rozsah IFRS 13 je široký, platí tak pre
položky finančných nástrojov ako aj nefinančných nástrojov, pre ktoré iné IFRS vyžadujú alebo umožňujú ocenenie
reálnou hodnotou a pre zverejnenia týkajúce sa oceňovania reálnou hodnotou, s výnimkami za určitých okolností. Vo
všeobecnosti, požiadavky na zverejnenia podľa IFRS 13 sú rozsiahlejšie ako tie vyžadované v súčasnosti platnými
štandardmi. Napríklad, kvantitatívne a kvalitatívne zverejnenia založené na trojstupňovej hierarchii reálnej hodnoty
súčasne vyžadované pre finančné nástroje len podľa IFRS 7 Finančné nástroje: Zverejňovanie budú rozšírené štandardom IFRS 13 tak, aby boli pokryté všetky aktíva a záväzky v rámci rozsahu.
Manažment očakáva, že IFRS 13 bude aplikovaný v Skupinovej účtovnej závierke za účtovné obdobie začínajúce
1. januára 2013 a táto aplikácia nového štandardu môže ovplyvniť čiastky vykázané v účtovnej závierke a vyústiť
v rozsiahlejšie zverejnenia v účtovnej závierke.
Dodatok k IAS 1 – Prezentácia účtovnej závierky (s platnosťou pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. júla 2012 a neskôr). Dodatok ponecháva možnosť prezentácie zisku alebo straty a ostatných súčastí komplexného výsledku buď v jednom výkaze alebo v dvoch samostatných, ale navzájom nadväzujúcich výkazoch. Avšak dodatok vyžaduje dodatočné
zverejnenia v ostatných súčastiach komplexného výsledku tak, že položky ostatných súčastí komplexného výsledku sú
032
033
zoskupené do dvoch kategórií: (a) položky, ktoré nebudú následne preklasifikované do výkazu ziskov a strát; a (b) položky,
ktoré budú následne preklasifikované do výkazu ziskov a strát, keď budú splnené určité podmienky. Daň z príjmov, ktorá
sa týka položiek ostatných súčastí komplexného výsledku sa vyžaduje alokovať na rovnakej báze. Keďže Skupina prezentuje v rámci ostatných súčastí komplexného výsledku len položky, ktoré budú následne preklasifikované do výkazu
ziskov a strát, očakáva sa, že tento dodatok nebude mať významný vplyv na Skupinovú účtovnú závierku.
Dodatok k IAS 12 – Dane z príjmov (s platnosťou pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2012). Dodatok
zavádza výnimku zo všeobecných požiadaviek na oceňovanie v IAS 12, pokiaľ ide o investície v nehnuteľnostiach
oceňované reálnou hodnotou. Oceňovanie odložených daňových pohľadávok a záväzkov, v tomto prípade, je založené
na predpoklade, že účtovná hodnota investície v nehnuteľnosti bude spätne získaná výhradne jej predajom. Toto neplatí len v prípade, ak je investíciu v nehnuteľnosti možné odpisovať a je držaná v rámci obchodného modelu, ktorého
cieľom je v podstate spotrebovať všetky ekonomické úžitky plynúce z majetku počas jeho životnosti. Keďže Skupina
v súčasnosti nemá žiadne investície v nehnuteľnostiach, očakáva sa, že tento dodatok nebude mať významný vplyv
na finančnú situáciu a výkonnosť Skupiny.
Dodatok k IAS 19 – Zamestnanecké požitky (s platnosťou pre ročné účtovné obdobia začínajúce 1. januára 2013
a neskôr). Dodatok mení účtovanie o programe so stanovenými požitkami a o požitkoch vyplývajúcich z predčasného
ukončenia pracovného pomeru. Najvýznamnejšia zmena súvisí s účtovaním zmien záväzkov zo stanovených požitkov
a majetku programu. Dodatok vyžaduje okamžité vykázanie zmien záväzkov zo stanovených požitkov a reálnej hodnoty majetku programu, ak nastanú, čím ruší koridorovú metódu povolenú v pôvodnej verzii IAS 19 a urýchľuje vykázanie
minulých nákladov na služby. Dodatok vyžaduje okamžité vykázanie všetkých aktuárskych ziskov a strát v okamihu
nastania prostredníctvom ostatných súčasti komplexného výsledku tak, aby čistá hodnota majetku alebo záväzkov
z požitkov vykázaná v konsolidovanom výkaze o finančnej situácii odrážala plnú hodnotu programového deficitu alebo
prebytku. Neočakáva sa, že tieto zmeny budú mať vplyv na finančnú situáciu a výkonnosť Skupiny.
Ďalšie nové Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie a Interpretácie, ktoré sú zatiaľ neúčinné
Skupina nepoužila v predstihu žiadne Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva, pri ktorých ich aplikácia ku
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nebola povinná. V prípade, že prechodné ustanovenia dávajú spoločnostiam možnosť vybrať si, či chcú aplikovať nové štandardy prospektívne alebo retrospektívne, Skupina sa rozhodla
aplikovať tieto štandardy prospektívne odo dňa prechodu na nový štandard. Manažment Skupiny nepredpokladá, že
tieto ďalšie nové štandardy budú mať významný vplyv na konsolidovanú účtovnú závierku Skupiny.
(c) Východiská pre konsolidáciu
(i) Dcérske spoločnosti
Dcérske spoločnosti sú tie spoločnosti, ktoré sú kontrolované Spoločnosťou. Kontrola existuje, ak má Spoločnosť
oprávnenie, priamo alebo nepriamo, riadiť finančné a prevádzkové hospodárenie nejakej spoločnosti s cieľom získania
výhod z jej aktivít. Existencia a vplyv potenciálnych hlasovacích práv, ktoré sú v súčasnosti uplatniteľné alebo zameniteľné, sa berie do úvahy pri posudzovaní, či má Skupina kontrolu nad inou spoločnosťou. Konsolidovaná účtovná závierka zahŕňa podiel Skupiny v iných spoločnostiach na základe schopnosti Skupiny kontrolovať tieto spoločnosti bez
ohľadu na to, či v skutočnosti je kontrola uplatňovaná alebo nie. Účtovné závierky dcérskych spoločností sú zahrnuté
do konsolidovanej účtovnej závierky odo dňa vzniku kontroly do dňa, keď došlo k zániku kontroly.
(ii) Pridružené spoločnosti
Pridružené spoločnosti sú tie spoločnosti, v ktorých má Spoločnosť podstatný vplyv, nie však kontrolu nad finančným a prevádzkovým hospodárením. Konsolidovaná účtovná závierka zahŕňa podiel Skupiny na vykázaných ziskoch
a stratách pridružených spoločností podľa metódy vlastného imania odo dňa vzniku podstatného vplyvu do dňa, keď
došlo k zániku podstatného vplyvu. Keď podiel Skupiny na stratách prevýši účtovnú hodnotu pridruženej spoločnosti,
účtovná hodnota takejto spoločnosti je znížená na nulu a vykazovanie budúcich strát je zastavené okrem prípadov,
keď Skupine v súvislosti s danou pridruženou spoločnosťou vznikli záväzky.
(iii) Spoločne ovládané spoločnosti (joint ventures
Spoločne ovládané spoločnosti sú také, nad ktorých aktivitami má Skupina spoločnú kontrolu založenú na zmluvnej
dohode. Konsolidovaná účtovná závierka zahŕňa podiel Skupiny na vykázaných ziskoch a stratách spoločne ovládaných spoločností podľa metódy vlastného imania odo dňa vzniku spoločnej kontroly do dňa, keď došlo k zániku
spoločného ovládania spoločností.
(iv) Spoločnosti založené na osobitný účel (angl. Special purpose entities – “SPEs”)
Skupina čiastočne uskutočňuje svoje činnosti prostredníctvom SPE, v ktorých nemá žiadny priamy alebo nepriamy
majetkový podiel. Konsolidované spoločnosti založené na osobitný účel sú najmä také, od ktorých Skupina získa väčšinu ekonomických výhod obsiahnutých v týchto spoločnostiach alebo realizovaných týmito spoločnosťami.
(v) Rozsah konsolidácie
Do konsolidácie k 31. decembru 2011 bolo zahrnutých 42 spoločností (2010: 43). Všetky spoločnosti konsolidované metódou úplnej konsolidácie zostavili svoju účtovnú závierku k 31. decembru 2011. Tieto spoločnosti sú uvedené v bode
42 podľa vlastníckej hierarchie.
Hoci Skupina nevlastní podiely v spoločnostiach založených na osobitný účel (SPEs), väčšina ekonomických úžitkov
prináleží Skupine (pozri účtovnú zásadu (c) (iv)).
(vi) Transakcie eliminované pri konsolidácii
Vzájomné zostatky účtov a transakcie v rámci Skupiny, ako aj všetky nerealizované zisky alebo straty vyplývajúce
z transakcií v rámci Skupiny, sú pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky eliminované. Nerealizované zisky vyplývajúce z transakcií s pridruženými spoločnosťami a so spoločne ovládanými spoločnosťami sú eliminované do výšky
podielu Skupiny v týchto spoločnostiach. Nerealizované zisky vyplývajúce z transakcií s pridruženými spoločnosťami sú
eliminované do výšky investície v takýchto spoločnostiach. Nerealizované straty sú eliminované tým istým spôsobom
ako nerealizované zisky, ale iba v prípade, keď nejde o zníženie hodnoty.
(vii) Akvizičná metóda
Pri účtovaní o obstaraní dcérskych spoločností je v účtovníctve použitá akvizičná metóda. Plnenie prevedené v rámci
034
035
každej podnikovej kombinácie sa oceňuje ako súčet reálnych hodnôt, ktoré majú k dátumu obstarania prevedený majetok,
vzniknuté alebo podmienené záväzky a nástroje vlastného imania emitované Skupinou kvôli výmene za kontrolu nad
nadobúdaným subjektom. Náklady súvisiace s akvizíciou sú zaúčtované do výkazu ziskov a strát v momente ich vzniku.
Identifikovateľný majetok, záväzky a podmienené záväzky nadobúdaného subjektu, ktoré spĺňajú podmienky pre IFRS
3, sú vykázané v reálnych hodnotách ku dňu akvizície. Goodwill je oceňovaný ako prebytok súhrnu prevedenej protihodnoty, sumy všetkých nekontrolujúcich podielov nadobúdateľa na nadobúdanom subjekte a reálnej hodnoty podielov na vlastnom imaní, ktoré vlastnil nadobúdateľ na nadobúdanom subjekte pred akvizíciou nad rozdielom hodnoty
nadobudnutého identifikovateľného majetku a prevzatých záväzkov v deň akvizície.
Akýkoľvek nekontrolujúci podiel na nadobúdanom subjekte je ocenený proporcionálne ako podiel čistého identifikovateľného majetku nadobúdaného subjektu. Goodwill, ktorý vzniká ako dôsledok podnikovej kombinácie je uznaný ako
majetok, ktorý sa neodpisuje, avšak je každoročne podrobený posudzovaniu z hľadiska zníženia hodnoty.
Ak je podniková kombinácia dosiahnutá po etapách, podiely Skupiny v nadobudnutom subjekte sú precenené na
reálnu hodnotu v deň akvizície (t.j. v deň, kedy Skupina získa kontrolu nad subjektom). Následný zisk alebo strata sú
vykázané vo výkaze ziskov a strát.
(viii) Strata kontroly
Po strate kontroly Skupina odúčtuje majetok a záväzky dcérskeho podniku, nekontrolujúce podiely a ostatné zložky
vlastného imania vzťahujúce sa k dcérskej spoločnosti. Akýkoľvek prebytok alebo deficit vznikajúci pri strate kontroly je
vykázaný vo výkaze ziskov a strát. Ak si Skupina ponechá nejaký podiel v predchádzajúcej dcérskej spoločnosti, tento
podiel sa oceňuje reálnou hodnotou k dátumu, kedy bola kontrola stratená. Následne sa účtuje ako o investícii metódou
vlastného imania alebo ako o finančnom majetku určenom na predaj, v závislosti na stupni zachovania vplyvu.
(ix) Daňový efekt zahrnutia kapitálových fondov konsolidovaných dcérskych spoločností
Konsolidovaná účtovná závierka nezahŕňa daňové efekty, ktoré by mohli vzniknúť z prevodu kapitálových fondov
konsolidovaných dcérskych spoločností do účtovníctva materskej spoločnosti, keďže v najbližšej budúcnosti sa neočakáva žiadne rozdelenie zisku nezdanené pri zdroji a Skupina predpokladá, že tieto fondy budú použité ako zdroj
samofinancovania každej konsolidovanej dcérskej spoločnosti.
(x) Zjednotenie účtovných metód
Účtovné metódy a postupy aplikované konsolidovanými spoločnosťami v ich účtovných závierkach boli počas konsolidácie zjednotené a zhodujú sa s princípmi aplikovanými materskou spoločnosťou.
(d) Cudzia mena
(i) Transakcie v cudzej mene
Položky vykázané v účtovnej závierke každej spoločnosti v Skupine sú vyjadrené v mene primárneho ekonomického
prostredia, v ktorom príslušná spoločnosť pôsobí (funkčná mena).
Transakcie v cudzej mene sú prepočítané na funkčnú menu výmenným kurzom platným v deň uskutočnenia danej
transakcie. Peňažný majetok a záväzky v cudzích menách sú prepočítané na funkčnú menu ku dňu, ku ktorému je
účtovná závierka zostavená.
Kurzové rozdiely vyplývajúce z takýchto prepočtov sú vykázané vo výkaze ziskov a strát. Nepeňažný majetok a záväzky v cudzích menách, ktoré sú ocenené obstarávacou cenou, sú prepočítané na funkčnú menu kurzom platným
v deň uskutočnenia transakcie. Nepeňažný majetok a záväzky v cudzích menách, ktoré sa oceňujú reálnou hodnotou,
sú prepočítané na funkčnú menu kurzami platnými v dňoch, keď boli určené reálne hodnoty.
(ii) Účtovné závierky zahraničných podnikov
Konsolidovaná účtovná závierka je prezentovaná v eurách, čo predstavuje menu vykazovania Spoločnosti.
Majetok a záväzky zahraničných podnikov, vrátane goodwillu a úprav na reálnu hodnotu vyplývajúcich z konsolidácie,
sú prepočítané na euro kurzom platným v deň, ku ktorému je účtovná závierka zostavená. Výnosy a náklady zahraničných podnikov sú prepočítané na euro kurzom platným v deň uskutočnenia danej transakcie. Kurzové rozdiely, ktoré
vznikli pri prepočte, sú vykázané priamo vo vlastnom imaní.
(iii) Vložené deriváty
Hybridné finančné nástroje sú kombináciou nederivátovej hostiteľskej zmluvy a derivátových finančných nástrojov
(vložené deriváty). Za istých podmienok IAS 39 Finančné nástroje: Vykazovanie a Oceňovanie vyžaduje, aby sa komponenty predstavujúce vložené deriváty oddelili od hlavnej hostiteľskej zmluvy a tieto sa samostatne vykázali a ocenili.
(e) Finančné nástroje
(i) Klasifikácia
Finančné nástroje oceňované reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát sú tie, ktoré Skupina drží najmä na obchodovanie za účelom krátkodobého dosiahnutia zisku. Tieto zahŕňajú investície a derivátové finančné nástroje, ktoré
nepredstavujú efektívne zabezpečovacie nástroje (hedging) a záväzky z predaja finančných nástrojov nakrátko.
Úvery a preddavky bankám a zákazníkom predstavujú nederivátový finančný majetok s pevnými a stanoviteľnými
platbami, ktoré nie sú kótované na aktívnom trhu a nie sú klasifikované ako cenné papiere určené na predaj, držané
do splatnosti alebo oceňované reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát.
Finančný majetok držaný do splatnosti predstavuje nederivátový finančný majetok s pevnými alebo stanoviteľnými
platbami a pevne stanoveným dňom splatnosti, pri ktorom má Skupina zámer a je schopná ho držať do splatnosti.
Cenné papiere určené na predaj predstavujú nederivátový finančný majetok, ktorý nie je zaradený ako finančný majetok oceňovaný reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát, úvery a preddavky poskytnuté bankám a zákazníkom alebo
finančný majetok držaný do splatnosti.
036
037
(ii) Vykazovanie
Skupina vykazuje finančný majetok oceňovaný reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát a cenné papiere určené
na predaj v deň, keď sa zaväzuje k ich nákupu. Pravidelné nákupy a predaje finančného majetku, vrátane finančného
majetku držaného do splatnosti, sú vykázané v deň obchodu.
Úvery a preddavky poskytnuté bankám a zákazníkom sú účtované v deň, keď sú Skupinou poskytnuté.
(iii) Oceňovanie
Finančné nástroje sú pri prvotnom vykázaní ocenené reálnou hodnotou. V prípade, že finančný nástroj nie je oceňovaný reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát, toto ocenenie sa zvýši aj o náklady súvisiace s obstaraním alebo
vydaním finančného nástroja.
Následne po prvotnom vykázaní je finančný majetok oceňovaný reálnou hodnotou, okrem úverov a preddavkov poskytnutých zákazníkom, finančných nástrojov držaných do splatnosti a určitých nekótovaných cenných papierov
držaných za účelom predaja, ktorých reálnu hodnotu nie je možné spoľahlivo oceniť, ktoré sú oceňované v umorovanej
hodnote. Následne po prvotnom vykázaní sú finančné záväzky ocenené v umorovanej hodnote, okrem finančných záväzkov oceňovaných reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát. Pri oceňovaní umorovanou hodnotou je rozdiel medzi
obstarávacími nákladmi a nominálnou hodnotou vykazovaný vo výkaze ziskov a strát počas doby trvania príslušného
majetku alebo záväzku s použitím metódy efektívnej úrokovej miery.
(iv) Princípy oceňovania reálnou hodnotou
Reálna hodnota finančných nástrojov je založená na ich kótovanej trhovej hodnote v deň, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka, bez akýchkoľvek znížení o náklady súvisiace s obstaraním. V prípade, keď nie je k dispozícii kótovaná
trhová hodnota, reálna hodnota nástroja je odhadnutá manažmentom s použitím techník oceňovacích modelov alebo
diskontovania budúcich peňažných tokov.
V prípade použitia metódy diskontovania peňažných tokov je odhad budúcich peňažných tokov založený na najlepších
odhadoch manažmentu a diskontná sadzba predstavuje trhovú sadzbu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka pre nástroj s podobnými podmienkami. Pri použití oceňovacích modelov sú vstupy pre tieto modely založené
na trhových faktoroch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
(v) Zisky a straty pri následnom precenení
Zisky a straty vyplývajúce zo zmeny reálnej hodnoty sú pre finančné nástroje oceňované reálnou hodnotou cez výkaz
ziskov a strát vykazované vo výkaze ziskov a strát a pre cenné papiere určené na predaj priamo v ostatných súčastiach komplexného výsledku ako rozdiel z precenenia majetku držaného za účelom predaja. Zmena reálnej hodnoty
cenných papierov určených na predaj je odúčtovaná z ostatných súčastí komplexného výsledku do výkazu ziskov
a strát v momente predaja. Úrokové výnosy a náklady pre cenné papiere určené na predaj sú vykazované vo výkaze
ziskov a strát s použitím metódy efektívnej úrokovej miery. Pozri bod 2(e)(vii) pre účtovnú politiku týkajúcu sa vykazovania ziskov a strát z následného preceňovania zabezpečovacích nástrojov.
(vi) Odúčtovanie
Finančný majetok je odúčtovaný vtedy, keď Skupina stratí kontrolu nad zmluvnými právami, ktoré sú v tomto majetku
obsiahnuté. Toto sa stane vtedy, keď sú tieto práva uplatnené, zaniknú alebo sa ich Skupina vzdá. Finančný záväzok
je odúčtovaný v prípade, keď záväzok špecifikovaný v zmluve zanikne uplynutím času, je splnený alebo zrušený.
Majetok určený na predaj a majetok oceňovaný reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát, ktorý je predaný, je odúčtovaný a príslušné pohľadávky voči kupujúcim na úhradu sú zaúčtované dňom, keď sa Skupina zaviaže majetok predať.
Nástroje držané do splatnosti a úvery a preddavky poskytnuté bankám a zákazníkom sú odúčtované v deň, keď sú
Skupinou predané.
(vii) Účtovanie zabezpečovacích nástrojov
Zabezpečovacie nástroje, ktoré obsahujú deriváty spojené s menovým rizikom, sú klasifikované ako zabezpečenie
peňažných tokov (ang. cash-flow hedge) alebo zabezpečenie reálnej hodnoty (ang. fair value hedge).
Zabezpečovací vzťah, ako aj s ním súvisiace ciele a stratégie riadenia rizika, sú Skupinou od začiatku formálne zdokumentované. Skupina taktiež pravidelne hodnotí efektívnosť zabezpečujúceho nástroja pri kompenzácií rizika zmien
reálnej hodnoty zabezpečovanej položky alebo peňažných tokov priraditeľných k zabezpečovanému riziku.
V prípade zabezpečenia peňažných tokov sa zisky alebo straty z efektívnej časti zabezpečenia vykazujú priamo v ostatných súčastiach komplexného výsledku a neefektívna časť derivátov je vykázaná vo výkaze ziskov a strát.
Ak zabezpečovací nástroj prestal spĺňať podmienky pre účtovanie o zabezpečovacích nástrojoch, vypršala jeho platnosť alebo bol predaný, bol zrušený alebo neuplatnený, alebo označený za zrušený, tak sa ukončí účtovanie o zabezpečovacom nástroji. Ak sa výskyt odhadovanej transakcie už neočakáva, rezerva z precenenia v rámci vlastného
imania vyplývajúca zo zaisťovacích nástrojov je preklasifikovaná do výkazu ziskov a strát.
V prípade zabezpečenia reálnej hodnoty, zisk alebo strata z precenenia zabezpečovacieho nástroja na reálnu hodnotu
je vykázaný vo výkaze ziskov a strát.
(f) Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty pozostávajú z peňažných prostriedkov v pokladni a v bankách, peňažných
vkladov v centrálnych bankách a krátkodobých vysokolikvidných investícií s pôvodnou dobou splatnosti tri mesiace
a menej, vrátane štátnych pokladničných poukážok a ostatných poukážok, ktoré je možné reeskontovať v centrálnych
bankách.
(g) Úvery a preddavky poskytnuté bankám a zákazníkom a úvery poskytnuté “Limited Partnerships”
Úvery a preddavky poskytnuté bankám a zákazníkom vzniknuté v Skupine sú klasifikované ako úvery a pohľadávky
vzniknuté v Skupine. Úvery a preddavky sú vykazované znížené o opravné položky na zníženie hodnoty, aby zobrazili
ich odhadovanú návratnú hodnotu (pozri účtovnú zásadu (j)).
038
039
(h) Zmluvy o predaji a spätnej kúpe
Keď sú cenné papiere predávané so záväzkom k ich spätnej kúpe za vopred dohodnutú cenu (repo obchody), zostávajú tieto cenné papiere naďalej vykázané v súvahe a zároveň sa vykáže záväzok rovnajúci sa výške prijatej čiastky.
Naopak, cenné papiere nakúpené so záväzkom k spätnému predaju (obrátené repo) nie sú vykázané v súvahe a zaplatená čiastka je vykázaná ako úver. Rozdiel medzi predajnou cenou a nákupnou cenou je považovaný za úrok a je
rovnomerne časovo rozlišovaný počas doby trvania transakcie. Repo obchody a obrátené repo obchody sú vykazované v deň vyrovnania transakcie.
(i) Započítavanie
Finančný majetok a záväzky sa vzájomne započítavajú a ich čistá hodnota je vykázaná v súvahe vtedy, keď má Skupina právne vymožiteľný nárok na vzájomný zápočet vykázaných hodnôt a keď existuje úmysel vysporiadať transakcie
na základe ich čistého rozdielu alebo realizovať majetok a vysporiadať záväzok súčasne.
(j) Zníženie hodnoty
Účtovná hodnota majetku Skupiny iného než odloženej daňovej pohľadávky (pozri účtovnú zásadu (t)) je prehodnocovaná ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, aby sa zistilo, či existuje objektívny dôkaz zníženia
jeho hodnoty. Ak existuje akýkoľvek takýto náznak, je odhadnutá návratná hodnota tohto majetku. Goodwill a nehmotný majetok, ktorý má neobmedzenú životnosť, nie je predmetom amortizácie, zníženie hodnoty takéhoto majetku sa
každoročne preveruje ako súčasť jednotky vytvárajúcej peňažné prostriedky, ku ktorej tento majetok patrí.
O znížení hodnoty majetku sa účtuje vždy vtedy, keď účtovná hodnota daného majetku alebo jeho jednotky vytvárajúcej
peňažné prostriedky, presiahne jeho návratnú hodnotu. Straty zo zníženia hodnoty sú vykázané vo výkaze ziskov a strát.
Úvery a preddavky sú vykázané po odpočítaní opravnej položky na straty z úverov. Opravné položky sú určené na
základe stavu úveru a konania dlžníka a berie sa do úvahy hodnota všetkých zábezpek a záruk tretích strán.
Návratná hodnota finančného majetku Skupiny držaného do splatnosti a pohľadávok vykazovaných v umorovanej
hodnote je stanovená ako súčasná hodnota odhadovaných budúcich peňažných tokov diskontovaných pôvodnou
efektívnou úrokovou mierou (t.j. efektívna úroková miera vypočítaná pri prvotnom vykázaní tohto finančného majetku).
Návratná hodnota ostatného majetku je hodnota, ktorá je vyššia spomedzi jeho reálnej hodnoty zníženej o náklady
na predaj a úžitkovej hodnoty (angl. value in use). Pri stanovovaní úžitkovej hodnoty sa odhadované budúce peňažné
toky diskontujú na ich súčasnú hodnotu použitím takej diskontnej miery pred zdanením, ktorá odráža súčasné trhové
ocenenie časovej hodnoty peňazí a riziká špecifické pre daný majetok. Pre majetok, ktorý negeneruje do značnej miery
samostatné peňažné toky, sa návratná hodnota určuje pre jednotku vytvárajúcu peňažné prostriedky, do ktorej tento
majetok patrí.
Straty zo zníženia hodnoty týkajúce sa finančného majetku držaného do splatnosti alebo pohľadávok vykazovaných
v umorovanej hodnote sú zúčtované, ak nárast návratnej hodnoty môže byť objektívne pripísaný udalosti, ktorá nastala po znížení ich hodnoty v účtovníctve.
Strata zo zníženia hodnoty týkajúca sa investícií do majetkových účastí vykázaných ako určené na predaj sa nezruší
alebo nezníži cez výkaz ziskov a strát. Ak sa reálna hodnota dlhového nástroja zaradeného ako určený na predaj zvýši
a ak tento nárast môže byť objektívne pripísaný udalosti, ktorá nastala po znížení jeho hodnoty vykázanej vo výkaze
ziskov a strát, tak sa táto strata zo zníženia hodnoty zruší alebo zníži. Toto zrušenie alebo zníženie je vykázané vo
výkaze ziskov a strát.
V prípade goodwillu nie je možné stratu zo zníženia hodnoty následne zrušiť.
Pre ostatný majetok sa strata zo zníženia hodnoty zruší alebo zníži, ak existuje náznak, že toto zníženie hodnoty už
nie je opodstatnené a došlo k zmene predpokladov použitých pri stanovení návratnej hodnoty.
Strata zo zníženia hodnoty môže byť zrušená alebo znížená len do takej výšky, aby účtovná hodnota neprevýšila
účtovnú hodnotu, ktorá by bola stanovená po zohľadnení odpisov a amortizácie, ak by nebola vykázaná strata zo
zníženia hodnoty.
(k) Dlhodobý hmotný majetok
(i) Vlastný majetok
Jednotlivé položky majetku sú oceňované obstarávacími cenami zníženými o oprávky (pozri nižšie) a o straty zo zníženia ich hodnoty (pozri účtovnú zásadu (j)).
Obstarávacia cena zahŕňa výdavky, ktoré sú priamo priraditeľné k obstaraniu majetku. Hodnota majetku vytvoreného
vlastnou činnosťou zahŕňa náklady na materiál, priame mzdové náklady, ostatné náklady priamo súvisiace s uvedením majetku do používania, náklady na odstránenie a rozobratie zariadenia a uvedenie miesta, kde sa nachádza, do
pôvodného stavu a kapitalizované náklady úveru.
Majetok, ktorý je postavený alebo vyvinutý za účelom jeho budúceho využitia ako investície v nehnuteľnostiach, je
klasifikovaný ako dlhodobý majetok a je ocenený v obstarávacej cene do doby, kým výstavba alebo vývoj nie sú ukončené, kedy je preradený do investícií v nehnuteľnostiach.
V prípade, že jednotlivé časti položky dlhodobého hmotného majetku majú rozdielne doby životnosti, tieto komponenty
dlhodobého majetku sú účtované ako samostatné položky (hlavné komponenty) dlhodobého hmotného majetku.
(ii) Lízing
Zmluvy o prenájme majetku, pri ktorých Skupina znáša podstatnú časť rizík a úžitkov vyplývajúcich z vlastníctva tohto
majetku, sú klasifikované ako finančný lízing. Prenajatý majetok je vykázaný v hodnote, ktorá je nižšia z nasledujúcich
hodnôt: z reálnej hodnoty alebo súčasnej hodnoty minimálnych lízingových splátok na začiatku prenájmu, zníženej
o oprávky (pozri nižšie) a zohľadňujúcej zníženie hodnoty majetku (pozri účtovnú zásadu (j)).
040
041
(iii) Následné výdavky
Následné výdavky sú aktivované len vtedy, ak je pravdepodobné, že Skupine z nich budú plynúť budúce ekonomické úžitky obsiahnuté v príslušnej položke dlhodobého majetku a príslušné náklady je možné spoľahlivo merať. Všetky ostatné
výdavky, vrátane bežnej údržby dlhodobého majetku, sú zúčtované do výkazu ziskov a strát v období, s ktorým súvisia.
(iv) Odpisy
Odpisy sú účtované do výkazu ziskov a strát na lineárnej báze počas odhadovanej životnosti jednotlivých položiek
dlhodobého majetku. Pozemky sa neodpisujú. Odhadované životnosti sú nasledovné:
Budovy
40 rokov
Lietadlo
– elektronika
– interiér
3 rokov
5 rokov
– pomocná pohonná jednotka (APU)
13 rokov
– trup
23 rokov
Zariadenia
3 – 8 rokov
Inventár a ostatné
3 – 8 rokov
Metódy odpisovania, odhadovaná životnosť a zostatková hodnota sa každoročne prehodnocujú ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka.
Údržba motora lietadla je vykonávaná na základe dohody s treťou stranou, kedy spoločnosť uhradí stanovenú sumu
tretej strane. Z tohto dôvodu nie je k dátumu vykazovania zostatková hodnota motora nižšia ako účtovná hodnota
a odpisový náklad motora je nulový.
(l) Nehmotný majetok
(i) Goodwill a nehmotný majetok nadobudnutý v podnikových kombináciách
Goodwill predstavuje hodnotu, o ktorú prevyšuje obstarávacia cena nadobudnutej investície reálnu hodnotu podielu
Skupiny na čistom identifikovateľnom majetku obstarávanej dcérskej spoločnosti alebo pridruženej spoločnosti ku dňu
jeho nadobudnutia. Goodwill z nadobudnutia dcérskych spoločností je zahrnutý do nehmotného majetku. Goodwill
z nadobudnutia pridružených spoločností a spoločne ovládaných spoločností je zahrnutý v investíciách do pridružených spoločností. Goodwill je každoročne preverovaný na zníženie jeho hodnoty a je oceňovaný v obstarávacej cene
po odpočítaní akumulovaných strát zo zníženia jeho hodnoty. Zisky a straty z vyradenia určitej spoločnosti zahŕňajú
účtovnú hodnotu goodwillu, ktorý sa týka predanej spoločnosti. Záporný goodwill, ktorý vznikne pri nadobudnutí, je
prehodnotený a akýkoľvek zvyšok záporného goodwillu po prehodnotení je účtovaný priamo do výkazu ziskov a strát.
Nehmotný majetok nadobudnutý v podnikovej kombinácii je vykazovaný v reálnej hodnote ku dňu nadobudnutia, ak
je tento nehmotný majetok oddeliteľný alebo vyplýva zo zmluvných alebo iných práv. Nehmotný majetok s neobmedzenou dobou životnosti nie je amortizovaný a vykazuje sa v obstarávacích cenách znížených o stratu zo zníženia
hodnoty. Nehmotný majetok s určitou dobou životnosti je amortizovaný počas doby životnosti a vykazovaný v obstarávacích cenách znížených o oprávky a straty zo zníženia hodnoty.
(ii) Softvér a ostatný nehmotný majetok
Softvér a ostatný nehmotný majetok nadobudnutý Skupinou je vykázaný v obstarávacej cene po odpočítaní oprávok
(pozri nižšie) a strát zo zníženia jeho hodnoty (pozri účtovnú zásadu (j)).
Doby životnosti sú spravidla konečné. Ten nehmotný majetok, ktorý má neurčitú dobu životnosti, nie je amortizovaný,
ale sa každoročne posudzuje jeho zníženie hodnoty. Jeho doba životnosti sa takisto posudzuje ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka, aby sa posúdilo, či okolnosti naďalej podporujú predpoklad jeho neurčitej doby životnosti.
(iii) Amortizácia
Amortizácia je účtovaná do výkazu ziskov a strát na lineárnej báze počas odhadovanej životnosti nehmotného majetku
od dátumu jeho určenia na používanie. Odhadované životnosti sú nasledovné:
Softvér
Ostatný nehmotný majetok
Zákaznícke vzťahy
4 rokov
2 – 9 rokov
3 – 20 rokov
(m) Rezervy
Skupina vo výkaze o finančnej situácii zaúčtuje rezervu, ak existuje zákonná alebo zmluvná povinnosť ako dôsledok
minulej udalosti a je pravdepodobné, že pri vysporiadaní tejto povinnosti dôjde k úbytku ekonomických úžitkov a tento
úbytok je možné spoľahlivo odhadnúť.
(n) Finančné záruky
Finančné záruky sú zmluvy, ktoré vyžadujú, aby Skupina uhradila držiteľovi záruk určité platby za straty, ktoré utrpí
z dôvodu, že dlžník nevykoná platbu v dobe splatnosti v súlade s podmienkami dlhového nástroja. Záväzky z finančných záruk sú prvotne vykázané v reálnej hodnote a počiatočná reálna hodnota je odpisovaná po dobu životnosti
finančnej záruky. Záväzky z finančných záruk sú následne vykázané v hodnote vyššej zo zostatkovej hodnoty a súčasnej hodnoty všetkých očakávaných platieb, v prípade, ak sa platba v rámci záruky sa stane pravdepodobnou.
Finančné záruky sú zahrnuté do iných záväzkov, ak je očakávané, že sa budúca platba stane pravdepodobnou. V prípade možného záväzku sú finančné záruky vykázané v podsúvahe.
(o) Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky sú vykázané v umorovanej hodnote.
(p) Úrokové výnosy a náklady
Výnosy a náklady sú účtované vo výkaze ziskov a strát v období, s ktorým súvisia. Úrokové výnosy a náklady zahŕňajú amortizáciu všetkých diskontov alebo prémií alebo iných rozdielov medzi pôvodnou účtovnou hodnotou úročeného
nástroja a jeho hodnotou v čase jeho splatnosti, vypočítanou na báze efektívnej úrokovej miery. Všetky náklady na
úvery a pôžičky sú vykázané vo výkaze ziskov a strát.
042
043
(q) Výnosy a náklady z poplatkov a provízií
Výnosy z poplatkov a provízií vznikajú pri finančných službách poskytovaných Skupinou, vrátane služieb správy peňazí, maklérskych služieb, investičného poradenstva a finančného plánovania, služieb investičného bankovníctva, projektových transakcií a transakcií štruktúrovaných financií a služieb správy majetku. Spravovaný majetok predstavuje
všetok majetok klientov spravovaný alebo držaný za účelom investovania Skupinou v jej vlastnom mene, ale na účet
tretích strán. Tento majetok nie je vykazovaný v konsolidovanej súvahe (pozri bod 39 – Spravovaný majetok). Provízie
vyplývajúce z tejto činnosti sú vykazované ako výnosy z poplatkov a provízií.
O výnosoch a nákladoch z poplatkov a provízií sa účtuje vtedy, keď je príslušná služba poskytnutá alebo prijatá.
(r) Čistý zisk z obchodovania
Čistý zisk z obchodovania zahŕňa zisky a straty vyplývajúce z úbytku a zmien reálnej hodnoty finančného majetku
a záväzkov určených na predaj alebo oceňovaných reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát, ako aj zisky a straty
z obchodovania v cudzej mene.
(s) Výnosy z prenájmu
Výnosy z prenájmu sú účtované vo výkaze ziskov a strát na lineárnej báze počas doby prenájmu.
(t) Daň z príjmov
Daň z príjmov bežného účtovného obdobia sa skladá zo splatnej a odloženej dane.
Splatná daň je očakávaný daňový záväzok zo zdaniteľného príjmu bežného účtovného obdobia, s použitím daňových
sadzieb, ktoré boli platné ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a všetky úpravy daňového záväzku v súvislosti s predchádzajúcimi účtovnými obdobiami.
Odložená daň je účtovaná s použitím súvahovej metódy a je vypočítaná zo všetkých dočasných rozdielov medzi
účtovnými hodnotami majetku a záväzkov stanovených pre účely finančného vykazovania a hodnotami, ktoré sa
používajú pre daňové účely. Nasledovné dočasné rozdiely neboli zohľadnené: prvotné vykázanie majetku a záväzkov,
v transakcii, ktorá nie je podnikovou kombináciou a ktorá neovplyvňuje účtovný ani daňový zisk a rozdiely týkajúce sa
investícií v dcérskych spoločnostiach, pre ktoré je pravdepodobné, že sa v dohľadnej budúcnosti nezrušia a materská spoločnosť je schopná kontrolovať zrušenie dočasného rozdielu. Pri prvotnom vykázaní goodwillu sa nevykazujú
žiadne zdaniteľné dočasné rozdiely. Výška odloženej dane je založená na očakávanom spôsobe realizácie alebo zúčtovania účtovnej hodnoty majetku a záväzkov, s použitím daňových sadzieb platných ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka, resp. k tomuto dňu schválených.
Daň z príjmov sa účtuje priamo do výkazu ziskov a strát okrem tej časti, ktorá sa týka položiek vykázaných priamo
vo vlastnom imaní alebo ostatných súčastiach komplexného výsledku. V takom prípade sa daň z príjmov účtuje vo
vlastnom imaní alebo ostatných súčastiach komplexného výsledku.
Odložená daňová pohľadávka sa vykazuje iba do výšky pravdepodobných budúcich zdaniteľných ziskov, proti ktorým
budú môcť byť nevyužité daňové straty a kredity započítané. Odložená daňová pohľadávka je znížená o hodnotu, pre
ktorú je pravdepodobné, že príslušné daňové využitie nebude v budúcnosti realizovateľné. Odložená daň z príjmov je
vypočítaná na základe súčasne upravených daňových sadzieb, ktoré sa aplikujú, keď bude pohľadávka zrealizovaná
alebo záväzok vysporiadaný.
(u) Splátky operatívneho a finančného lízingu
Splátky operatívneho lízingu sú vykázané vo výkaze ziskov a strát na lineárnej báze počas doby prenájmu. Operatívne
lízingy s možnosťou odstúpiť od zmluvy skôr ako na konci dohodnutej doby sú považované za nevypovedateľné počas
lehoty dojednanej výpovednej doby.
Minimálne lízingové splátky finančného lízingu sú rozdelené na úroky a splátku istiny. Úroky sú alokované pre každé obdobie
počas doby trvania lízingu tak, aby vyjadrili konštantnú úrokovú sadzbu za obdobie aplikovanú na neuhradenú časť istiny.
(v) Tržby z predaja tovaru a poskytovania služieb
Tržby z predaja tovaru sa zaúčtujú vo výkaze ziskov a strát v okamihu, keď sa významné riziká a úžitky spojené s vlastníctvom tovaru prenesú na kupujúceho. Tržby z poskytovania služieb sa zaúčtujú vo výkaze ziskov a strát podľa stupňa dokončenia transakcie v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Stupeň dokončenia je určený na základe
výsledkov prieskumu vykonanej práce. Výnosy nie sú zaúčtované, ak existuje významná neistota týkajúca sa získania
splatnej úhrady, príslušných nákladov alebo možného vrátenia tovaru.
(w) Krátkodobé zamestnanecké požitky
Záväzky vyplývajúce z krátkodobých zamestnaneckých požitkov sú vyjadrené na nediskontovanej báze a sú vykázané ako náklady v čase vykonania práce zamestnancami. V prípade, že Skupina má zákonnú alebo zmluvnú povinnosť
ako dôsledok minulej práce vykonanej zamestnancami a výšku záväzku je možné spoľahlivo odhadnúť, vytvorí sa
rezerva vo výške odhadovanej krátkodobej peňažnej odmeny alebo plánovaného podielu na zisku.
(x) Dividendy
Dividendy sa vykážu vo výkaze zmien vo vlastnom imaní a takisto ako záväzok v období, keď sú schválené.
(y) Prevádzkové segmenty
Prevádzkové segmenty sú pravidelne posudzované operatívnym manažérom v snahe alokovať zdroje k jednotlivým
segmentom a ohodnotiť ich výkon. Skupina vykazuje informácie pre hlavného operatívneho manažéra týkajúce sa
výnosov dosiahnutých z produktov alebo služieb (alebo skupiny produktov a služieb), týkajúce sa krajín, v ktorých
dosahuje výnosy a vlastní majetok a taktiež informácie o jej hlavných zákazníkoch. Pri vykazovaní informácií na základe geografického segmentu, segment výnosov je stanovený na základe geografickej polohy zákazníkov. Segment
majetku je stanovený na základe geografickej polohy majetku.
Prevádzkové segmenty sú pravidelne kontrolované hlavným operatívnym manažérom a zahŕňajú bankovníctvo, správu majetku a primárne investície. Bankový segment obsahuje spoločnosti Skupiny, ktorých hlavnými aktivitami je
044
045
príjem vkladov a poskytovanie úverov alebo pôžičiek. Významné spoločnosti segmentu majú bankové licencie. Segment správy majetku zahŕňa spoločnosti Skupiny, ktoré sú aktívne v obchode správy majetku. Segment primárnych
investícií zahŕňa investície, ktoré nespadajú ani pod bankový segment ani pod segment správy majetku a sú držané
ako stredno až dlhodobé investície Skupiny.
Segment primárnych investícií tvoria podsegmenty verejných, súkromných a príležitostných investícií. Verejný podsegment sa skladá z aktivít s verejne obchodovanými finančnými nástrojmi. Súkromné podsegmenty zahŕňajú primárne investície pre strategické účely s dlhodobým investičným horizontom. Financovanie je získané zo štandardných
úverových produktov (senior alebo mezzanine) alebo private equity fondov alebo z partnerstiev. Podsegment príležitostných investícií zahŕňa aktivity a investície s možnosťou zotrvania v strednodobom horizonte.
3. ZÁSADNÉ ÚČTOVNÉ ODHADY A PREDPOKLADY
Zostavenie účtovnej závierky v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva si vyžaduje použitie
určitých zásadných účtovných odhadov a predpokladov. Takisto si vyžaduje, aby manažment v procese aplikácie
účtovných zásad spoločnosti použil svoj úsudok. Tieto účtovné odhady budú preto zákonite iba zriedka zhodné so
skutočnými výsledkami. Odhady a predpoklady, ktoré nesú značné riziko spôsobenia významnej úpravy účtovnej
hodnoty majetku a záväzkov v budúcom účtovnom období, sú opísané v ďalšom texte. Odhady a predpoklady sú
priebežne prehodnocované. Ak sa prehodnotenie účtovných odhadov vzťahuje len k jednému účtovnému obdobiu,
vykáže sa v tom období, ak prehodnotenie ovplyvní súčasné aj budúce účtovné obdobia, vykáže sa v období, kedy
došlo k prehodnoteniu a aj v budúcich obdobiach.
3.1. Podnikové kombinácie a alokácia kúpnej ceny
V podnikových kombináciách sú identifikovateľný majetok, záväzky a podmienené záväzky nadobúdaného subjektu
vykazované a oceňované v ich reálnej hodnote ku dňu akvizície. Alokácia celkovej ceny obstarania pre jednotlivé
položky obstaraných čistých aktív pre potreby finančného vykazovania je realizovaná s pomocou profesionálnych
poradcov.
Analýza ocenenia je založená na historických informáciách a očakávaných faktoch, ktoré sú k dispozícií ku dňu podnikovej kombinácie. Akékoľvek očakávané fakty, ktoré môžu mať vplyv na reálnu hodnotu obstaraného majetku, sú
založené na očakávaniach manažmentu ohľadom vývoja v konkurenčnom a ekonomickom prostredí, ktoré v tom čase
existovali.
Výsledky analýzy ocenenia sú použité tiež pre určenie doby odpisovania a amortizácie hodnôt priradených k špecifickým položkám nehmotného a dlhodobého hmotného majetku.
V máji 2011 kúpila Skupina 100 % akcií spoločnosti ABS PROPERTY LIMITED. Spoločnosť prenajíma jedno lietadlo na
základe finančného lízingu. Toto lietadlo bolo vykázané v reálnej hodnote v individuálnej účtovnej závierke dcérskej
spoločnosti a žiadny ďalší majetok alebo záväzky nespĺňali kritériá podľa IFRS 3. Z tohto dôvodu nebola potrebná žiadna úprava reálnej hodnoty ako výsledok podnikovej kombinácie.
3.2. Goodwill a testovanie na zníženie hodnoty
Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, Skupina posudzuje, či nedošlo k zníženiu hodnoty goodwillu
vykázaného pri podnikovej kombinácii počas bežného účtovného obdobia a goodwillu vykázaného už v minulých obdobiach. Skupina testuje na zníženie hodnoty aj ostatný nehmotný majetok s neurčitou dobou životnosti a jednotky
vytvárajúce peňažné prostriedky, kde bola identifikovaná potreba takéhoto testovania. V deň akvizície je obstaraný goodwill priradený jednotlivým jednotkám vytvárajúcim peňažné prostriedky (angl. cash-generating unit, CGU), u ktorých
sa očakáva, že budú mať úžitok zo synergických efektov vznikajúcich pri podnikových kombináciách. Zníženie hodnoty
je určené posúdením návratnej hodnoty CGU, ku ktorej sa goodwill vzťahuje, na základe úžitkovej hodnoty (angl. value
in use), ktorá odráža očakávané budúce diskontované peňažné toky alebo na základe reálnej hodnoty zníženej o náklady na predaj. Vo väčšine prípadov Skupina odhadla návratné hodnoty goodwillu a CGU na základe úžitkovej hodnoty.
Úžitková hodnota bola odvodená od budúcich peňažných tokov odhadnutých manažmentom, aktualizovaných od doby
nadobudnutia. Diskontné sadzby použité pri odhadovaní peňažných tokov boli vypočítané ako vážený aritmetický
priemer nákladov kapitálu (WACC) každej CGU.
(i) Bayshore Merchant Services Inc.
V rámci obstarania Bayshore Merchant Services Inc. v apríli 2008 Skupina získala zákaznícke vzťahy s neobmedzenou dobou použiteľnosti, ktoré boli predmetom testovania na zníženie hodnoty. Pred vykonaním testovania na zníženie hodnoty bola zostatková hodnota zákazníckych vzťahov 22 414 tis. EUR. Návratná hodnota týchto zákazníckych
vzťahov bola stanovená na základe reálnej hodnoty zníženej o náklady na predaj. Zostatková hodnota zákazníckych
vzťahov bola na základe výsledkov testovania na zníženie hodnoty plne odpísaná.
(ii) ATLANTIK and J&T Banka, a.s.
V júni 2010 Skupina obstarala ATLANTIK finanční trhy, a.s. a ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s.
(v roku 2011 premenovaná na J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., ktorá sa zlúčila so spoločnosťou J&T ASSET MANAGEMENT, INV. SPOL., a.s.), spolu “Atlantik”, čím vygenerovala kombinovaný goodwill v hodnote 7 393 tis. EUR. Tieto dve
nové dcérske spoločnosti boli klasifikované ako samostatné jednotky vytvárajúce peňažné prostriedky. Obstaranie
Atlantiku bolo strategicky prepojené s rozvojom Skupinových bankových operácií a operácií spojených s riadením aktív
v Českej republike, a preto bol očakávaný pozitívny dopad synergie z obstarania aj na J&T Banku, a.s, ako jednotku
vytvárajúcu peňažné prostriedky. Pre priradenie goodwillu, ktorý vznikol pri akvizícii, spoločnostiam Atlantik finančí
trhy, a.s. a J&T Banka, a.s., manažment odhadol pomernú hodnotu synergií, ktorá bude v budúcnosti prináležať každej
zo spoločností, na základe budúceho vývoja spoločností a očakávaných prínosov z akvizície. Goodwill v hodnote 466
tis. EUR bol alokovaný spoločnosti Atlantik finanční trhy, a.s., ako jednotke vytvárajúcej peňažné prostriedky, goodwill
v hodnote 5 923 tis. EUR spoločnosti J&T Banka, a.s., ako jednotke vytvárajúcej peňažné prostriedky a zostatková
hodnota príslušných jednotiek vytvárajúcich peňažné prostriedky bola predmetom testovania na zníženie hodnoty
k 31. decembru 2011.
(iii) J&T Banka, a.s.
Návratná hodnota jednotky vytvárajúcej peňažné prostriedky J&T Banky, a.s. s účtovnou hodnotou 213 172 tis. EUR
vrátane goodwillu, bola určená na základe jej úžitkovej hodnoty. Peňažné toky boli odvodené z dlhodobého podnikateľského plánu spoločnosti a aplikované na konkrétne obdobie piatich prognózovaných rokov. Miera rastu použitá pre
046
047
extrapoláciu peňažných tokov mimo tohto obdobia bola 2,5 %. Ďalším kľúčovým predpokladom bola prognóza čistých
úrokových výnosov, úverov poskytnutých zákazníkom a nákladov kapitálu použitých na diskontovanie budúcich peňažných tokov. Prognóza čistých úrokových výnosov a úverov poskytnutých klientom bola založená na strategickom
smerovaní Skupiny a druhu projektov, ktoré budú podľa predpokladov v budúcnosti financované. Náklady na kapitál
pred zdanením, aplikované na peňažné toky, boli 18,5 %. Nevznikla žiadna strata zo zníženia hodnoty, ktorá by bola
výsledkom tohto testovania na zníženie hodnoty. Ak by bola hodnota úrokových výnosov o 10 % nižšia ako odhad
manažmentu, goodwill by musel byť odpísaný v plnej výške.
(iv) ABS PROPERTY LIMITED
V máji 2011 obstarala Skupina spoločnosť ABS PROPERTY LIMITED, ktorá vygenerovala goodwill v hodnote 6 713 tis.
EUR. Táto dcérska spoločnosť bola identifikovaná ako samostatná jednotka vytvárajúca peňažné toky a bola predmetom testovania zníženia hodnoty k 31. decembru 2011. Návratná hodnota ABS PROPERTY LIMITED ako jednotky
vytvárajúcej peňažné prostriedky s účtovnou hodnotou 17 348 tis. EUR vrátane goodwillu bola stanovená na základe
reálnej hodnoty zníženej o náklady na predaj. Ako dôsledok bola účtovná hodnota goodwillu úplne odpísaná.
3.3. Finančné nástroje
Reálna hodnota finančných nástrojov je stanovená na základe:
– Úroveň 1: kótovaná trhová cena (neupravená) na aktívnom trhu pre identický majetok alebo záväzky
– Úroveň 2: vstupy iné ako kótované ceny zahrnuté v úrovni 1, ktoré sú porovnateľné pre majetok alebo záväzok, buď
priamo (ako ceny porovnateľných nástrojov) alebo nepriamo (odvodené od cien)
– Úroveň 3: vstupy pre majetok a záväzky, ktoré nie sú stanovené na základe dát z porovnateľných trhov (neporovnateľné vstupy)
Ak trh s finančnými nástrojmi nie je aktívny, reálna hodnota je odhadovaná použitím oceňovacích techník. Pri použití
oceňovacích techník manažment používa také odhady a predpoklady, ktoré sú konzistentné s dostupnými informáciami týkajúcimi sa odhadov a predpokladov, ktoré by účastníci trhu použili pri stanovení ceny pre finančný nástroj.
Ak by boli reálne hodnoty finančných nástrojov o 10 % vyššie alebo nižšie od hodnôt odhadnutých manažmentom,
čistá zostatková hodnota finančných nástrojov na úrovni 3 by bola o 20 765 tis. EUR vyššia alebo nižšia než ako je
vykázaná k 31. decembru 2011 (2010: 3 610 tis. EUR).
Ak by boli reálne hodnoty finančných nástrojov o 10% nižšie alebo vyššie od kótovaných cien, čistá zostatková hodnota finančných nástrojov na úrovni 1 a úrovni 2 by bola o 105 893 tis. EUR vyššia alebo nižšia než ako je vykázaná
k 31. decembru 2011 (2010: 58 189 tis. EUR).
4. PREVÁDZKOVÉ SEGMENTY
4.1. Informácie o prevádzkových segmentoch – Konsolidovaný výkaz ziskov a strát za rok,
ktorý sa skončil 31. decembera 2011
Bankovníctvo
Správa
majetku
Príležitosti
Úrokové výnosy
117 463
393
83
– externé
110 891
270
17
6 572
123
66
v tis. EUR
– medzi segmentmi
Úrokové náklady
(66 217)
(120)
–
Čistý úrokový výnos (náklad)
51 246
273
83
Výnosy z poplatkov a provízií
30 479
3 570
–
– externé
24 072
3 570
–
– medzi segmentmi
6 407
–
–
Náklady na poplatky a provízie
(7 282)
(91)
–
Čistý výnos (náklad) z poplatkov a provízií
23 197
3 479
–
–
Čistý zisk (strata) z obchodovania
(4 210)
4
(6 600)
4
–
– medzi segmentmi
2 390
–
–
Ostatné prevádzkové výnosy
18 275
662
55
– externé
17 660
662
55
615
–
–
(23 495)
(1 937)
(6)
(3 695)
(297)
–
–
–
–
(1)
(20 834)
–
Opravné položky na straty z úverov
(12 486)
–
–
Ostatné prevádzkové náklady
(27 531)
(2 355)
(6)
(392)
1
–
(4 697)
(55)
(14)
16 211
(21 059)
112
– externý
– medzi segmentmi
Osobné náklady
Odpisy a amortizácia
Zníženie hodnoty goodwillu
Zníženie hodnoty dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
Ostatné prevádzkové nepeňažné náklady
Daň z príjmov
Výsledky segmentu celkom
Ceny používané medzi segmentmi sú určené na základe trhových cien pre podobné služby a financovanie.
Primárne investície
Súkromné
Verejné
Eliminácie
medzi
segmentmi
141 000
495
(13 881)
125 199
291
15 801
204
(71 732)
Celkové
primárne
investície
Nealokované
Segmenty
celkom
Eliminácie
medzi
segmentmi
J&T Finance
Group
(8 941)
236 817
127 697
205
245 758
125 507
149
236 817
(13 881)
2 190
56
8 941
(8 941)
–
(21 526)
13 881
(79 377)
(897)
(146 611)
8 941
(137 670)
69 268
(21 031)
–
48 320
(692)
99 147
–
99 147
166
11
–
(6 602)
27 971
148
11
18
–
(6 548)
(6 382)
236 817
177
347
34 573
159
170
27 971
–
18
177
6 602
(6 602)
–
(1 272)
–
(7 820)
(109)
(15 302)
7 047
(8 255)
(1 261)
–
(7 643)
238
19 271
445
19 716
3 840
(31 574)
178
(27 556)
(948)
(32 710)
(67)
1 816
(26 990)
(25 174)
(1 007)
(32 777)
27 971
(32 777)
(32 777)
2 024
(4 584)
178
(2 382)
59
67
(67)
–
21 327
7 714
(178)
28 918
2 198
50 053
(3 227)
46 826
20 378
7 314
949
400
27 747
757
46 826
(178)
1 171
1 441
3 227
46 826
(3 227)
–
(4 260)
–
–
(4 266)
(608)
(30 306)
–
(30 306)
–
–
–
–
(1 070)
(5 062)
–
(5 062)
(6 834)
–
–
(6 834)
–
(6 834)
–
(6 834)
–
–
–
–
1 532
(19 303)
–
(19 303)
21 191
–
–
21 191
–
8 705
1 177
9 882
(8 247)
(203)
–
(8 456)
(1 106)
(39 448)
1 672
(37 776)
–
–
–
–
305
(86)
–
(86)
1 670
(157)
–
1 499
(87)
(3 340)
–
(3 340)
91 573
(46 512)
–
45 173
(238)
40 087
–
40 087
4.2. Informácie o prevádzkových segmentoch – Konsolidovaný majetok a záväzky k 31. decembru 2011
Bankovníctvo
Správa
majetku
386 004
19 735
–
Finančný majetok oceňovaný reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát
383 491
4 820
–
Cenné papiere určené na predaj
495 381
158
–
Finančné nástroje držané do splatnosti
123 949
2 285
–
v tis. EUR
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
Úvery a preddavky poskytnuté bankám
Úvery a preddavky poskytnuté zákazníkom
Úvery poskytnuté "Limited Partnerships”
Pohľadávky z obchodného styku a ostatný majetok
Pohľadávky zo splatnej dane z príjmu
Príležitosti
226 175
–
–
1 433 415
3 162
55
–
–
–
374 234
1 579
–
2 126
40
–
Goodwill
6 390
967
–
Ostatný nehmotný majetok
6 883
900
–
Dlhodobý hmotný majetok
2 439
184
–
1 117
–
–
3 441 604
33 830
55
11 529
–
–
340 074
–
–
2 729 198
22 522
–
–
–
–
Odložená daňová pohľadávka
Majetok segmentu celkom
Finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát
Vklady a úvery od bánk
Vklady a úvery od zákazníkov
Emitované dlhopisy
Podriadený dlh
39 150
–
–
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
74 293
899
–
790
–
–
1 489
–
–
Záväzky zo splatnej dane z príjmu
Rezervy
Odložený daňový záväzok
Záväzky segmentu celkom
563
166
–
3 197 086
23 587
–
Ceny používané medzi segmentmi sú určené na základe trhových cien pre podobné služby a financovanie.
Primárne investície
Súkromné
Verejné
Eliminácie
medzi
segmentmi
Celkové
primárne
investície
Nealokované
Segmenty
celkom
Eliminácie
medzi
segmentmi
J&T Finance
Group
40 014
231
–
40 245
1 700
447 684
(41 775)
405 909
–
212 774
(104)
212 670
530
601 511
(3 031)
598 480
153 407
22 076
(2 924)
172 559
5
668 103
–
668 103
–
–
–
–
–
126 234
(2 284)
123 950
406
–
–
406
–
226 581
(406)
226 175
1 592 346
32 471
(145 818)
1 479 054
1 289
2 916 920
(553 516)
2 363 404
172 698
–
–
172 698
–
172 698
–
172 698
56 156
4 057
(4 162)
56 051
10 088
441 952
(10 389)
431 563
405
21
–
426
212
2 804
–
2 804
10
113
–
123
387
7 867
–
7 867
–
–
–
–
108
7 891
–
7 891
–
–
–
–
16 990
19 613
–
19 613
–
–
–
–
323
1 440
–
1 440
2 015 442
271 743
(153 008)
2 134 232
31 632
5 641 298
(611 401)
5 029 897
1 997
1 064
(104)
2 957
1 155
15 641
(2 447)
13 194
8 451
122 146
–
130 597
3 796
474 467
(126 273)
348 194
1 143 472
110 478
(112 366)
1 141 584
887
3 894 191
(471 695)
3 422 496
136 795
–
(2 924)
133 871
–
133 871
(585)
133 286
50 021
33 453
(33 452)
50 022
–
89 172
–
89 172
240 960
4 596
(4 162)
241 394
14 047
330 633
(10 401)
320 232
264
6
–
270
–
1 060
–
1 060
37 000
–
–
37 000
157
38 646
–
38 646
–
–
–
–
70
799
–
799
1 618 960
271 743
(153 008)
1 737 695
20 112
4 978 480
(611 401)
4 367 079
4.3. Informácie o geografických segmentoch za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2011
v tis. EUR
Dlhodobý hmotný majetok
Slovensko
8 833
1 777
1
7 576
169
6 660
Goodwill
Ostatný nehmotný majetok
Odložená daňová pohľadávka
Celkom
Česká
republika
141
873
9 144
16 886
Geografická oblasť Ostatné zahŕňa predovšetkým majetok pochádzajúci z Írska a Švajčiarska.
4.4. Informácie o geografických segmentoch za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2011
Slovensko
Česká
republika
Úrokové výnosy
34 219
49 868
Výnosy z poplatkov a provízií
4 003
11 472
Čistý zisk (strata) z obchodovania
11 315
(7 353)
v tis. EUR
Ostatné prevádzkové výnosy
Celkom
6 323
10 029
55 860
64 016
Geografická oblasť Ostatné zahŕňa predovšetkým výnosy pochádzajúce z Holandska a Britských Panenských ostrovov.
Skupina nemá žiadne príjmy z transakcií od individuálneho externého zákazníka, ktoré tvoria 10% alebo viac výnosov
Skupiny v roku 2011.
Rusko
Ostatné
Segmenty
celkom
Eliminácie
medzi segmentmi
J&T Finance
Group
246
8 757
167
123
19 613
–
19 613
7 867
–
7 867
56
1 006
7 891
–
7 891
426
–
1 440
–
1 440
895
9 886
36 811
–
36 811
Rusko
Cyprus
Lichtenštajnsko
Ostatné
J&T Finance
Group
8 405
73 496
13 272
57 557
236 817
408
3 917
494
7 677
27 971
(3 872)
679
–
(33 546)
(32 777)
1 029
10 926
997
17 522
46 826
5 970
89 018
14 763
49 210
278 837
4.5. Informácia o prevádzkových segmentoch – Konsolidovaný výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa skončil
31. decembra 2010
Bankovníctvo
Správa
majetku
Príležitosti
Úrokové výnosy
99 678
258
1 014
– externé
92 462
209
759
7 216
49
255
v tis. EUR
– medzi segmentmi
Úrokové náklady
(48 084)
(344)
(33 085)
Čistý úrokový výnos (náklad)
51 594
(86)
(32 071)
Výnosy z poplatkov a provízií
15 556
3 911
909
– externé
13 357
3 911
909
2 199
–
–
Náklady na poplatky a provízie
(3 991)
(604)
(43 161)
Čistý výnos (náklad) z poplatkov a provízií
11 565
3 307
(42 252)
34 430
3
4 542
34 415
3
4 542
15
–
–
Ostatné prevádzkové výnosy
3 446
3
235 084
– externé
3 426
3
234 817
20
–
267
(20 384)
(2 147)
(16 703)
(2 826)
(252)
(3 463)
–
–
–
(1)
(3 640)
(1 740)
Opravné položky na straty z úverov
(10 134)
–
–
Ostatné prevádzkové náklady
(51 154)
(2 364)
(102 592)
(363)
(9)
(31 059)
–
–
(2)
Daň z príjmov
(2 503)
(112)
(14 024)
Výsledky segmentu celkom
13 670
(5 297)
(4 280)
– medzi segmentmi
Čistý zisk (strata) z obchodovania
– externý
– medzi segmentmi
– medzi segmentmi
Osobné náklady
Odpisy a amortizácia
Zníženie hodnoty goodwillu
Zníženie hodnoty dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
Ostatné prevádzkové nepeňažné náklady
Výnosy (náklady) z pridružených a spoločne ovládaných spoločností
Ukončené činnosti
Neukončené činnosti
–
–
4 473
13 670
(5 297)
(8 753)
Ceny používané medzi segmentmi sú určené na základe trhových cien pre podobné služby a financovanie.
Primárne investície
Segmenty
celkom
Eliminácie
medzi
segmentmi
J&T Finance
Group
298
187 737
(9 181)
178 556
241
178 556
Celkové
primárne
investície
Nealokované
87 503
85 644
Súkromné
Verejné
Eliminácie
medzi
segmentmi
98 650
367
(12 528)
84 818
67
13 832
300
(12 528)
1 859
57
9 181
(9 181)
–
(57 279)
(18 693)
12 528
(96 529)
(1 005)
(145 962)
9 181
(136 781)
41 371
(18 326)
–
(9 026)
(707)
41 775
–
41 775
3 936
5
(908)
3 942
189
23 598
(2 200)
3 027
5
3 941
189
21 398
178 556
21 398
21 398
909
–
(908)
1
–
2 200
(2 200)
–
(4 738)
(696)
908
(47 687)
(65)
(52 347)
2 200
(50 147)
(802)
(691)
–
(43 745)
124
(28 749)
–
(28 749)
18 700
44 830
–
(279)
102 080
18 747
45 771
(47)
(941)
3 631
4 812
3 626
4 812
5
–
(33)
(3 338)
–
–
–
–
–
–
–
–
68 072
(146)
102 359
69 060
(1 398)
102 080
–
(988)
1 252
279
(279)
–
(33)
243 494
1 619
248 562
(1 377)
247 185
243 255
501
247 185
239
1 118
1 377
(1 377)
–
(20 041)
(477)
(43 049)
–
(43 049)
(3 463)
(266)
(6 807)
–
(6 807)
–
–
–
–
–
–
–
–
(1 740)
–
(5 381)
–
(5 381)
16 078
–
1 659
17 737
–
7 603
–
7 603
(18 268)
(8 566)
1 289
(128 137)
(787)
(182 442)
1 656
(180 786)
304
–
(64)
(30 819)
(2)
(31 193)
–
(31 193)
–
–
–
(2)
–
(2)
–
(2)
(381)
(272)
–
(14 677)
268
(17 024)
–
(17 024)
57 295
21 787
2 851
77 653
(374)
85 652
–
85 652
102 080
247 185
–
–
–
4 473
–
4 473
–
4 473
57 295
21 787
2 851
73 180
(374)
81 179
–
81 179
4.6. Informácia prevádzkových segmentoch – Konsolidovaný majetok a záväzky k 31. decembru 2010
Bankovníctvo
Správa
majetku
Príležitosti
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
441 149
27 451
23
Finančný majetok oceňovaný reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát
317 162
194
–
Cenné papiere určené na predaj
–
v tis. EUR
50 619
–
Finančné nástroje držané do splatnosti
4 245
–
–
Úvery a preddavky poskytnuté bankám
2 026
537
–
1 312 231
3 141
5 455
–
–
–
Pohľadávky a ostatný majetok
13 943
1 310
18 275
Pohľadávky zo splatnej dane z príjmu
2 638
29
3
Goodwill
6 574
995
–
Ostatný nehmotný majetok
7 795
22 802
–
Dlhodobý hmotný majetok
12 278
207
1
102
–
–
2 170 762
56 666
23 757
1 050
–
–
137 594
1 208
–
Úvery a preddavky poskytnuté zákazníkom
Úvery poskytnuté “Limited Partnerships”
Odložená daňová pohľadávka
Majetok segmentu celkom
Finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát
Vklady a úvery od bánk
Vklady a úvery od zákazníkov
1 700 876
26 428
–
Podriadený dlh
26 860
–
–
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
76 578
1 018
23
Záväzky zo splatnej dane z príjmu
456
–
–
Rezervy
767
9
–
1 372
212
–
1 945 553
28 875
23
Odložený daňový záväzok
Záväzky segmentu celkom
Ceny používané medzi segmentmi sú určené na základe trhových cien pre podobné služby a financovanie.
Primárne investície
Súkromné
Verejné
Eliminácie
medzi
segmentmi
Celkové
primárne
investície
Nealokované
Segmenty
celkom
Eliminácie
medzi
segmentmi
J&T Finance
Group
31 107
331
–
31 461
2 186
502 247
(33 810)
468 437
49
237 302
–
237 351
75
554 782
(208)
554 574
17 280
12
–
17 292
5
67 916
(4 093)
63 823
–
–
–
–
–
4 245
–
4 245
98
–
–
98
–
2 661
(98)
2 563
1 225 416
34 207
(193 068)
1 072 010
3 673
2 391 055
(161 982)
2 229 073
245 364
245 364
245 364
79 991
55 501
–
153 767
8 542
945
22
–
970
11
117
–
128
–
–
–
–
97
–
–
–
1
2 024
–
–
–
–
1 600 261
327 492
(193 068)
124
116
–
10 387
97 240
962 326
50 013
100 962
229
37 000
245 364
177 562
(4 831)
367
4 004
–
4 004
398
8 095
–
8 095
30 694
–
30 694
14 510
–
14 510
346
448
–
448
1 758 442
17 713
4 003 583
(205 022)
3 798 561
240
142
1 432
(208)
1 224
–
107 627
4 466
250 895
(74 681)
176 214
174 526
(165 827)
971 025
120
2 698 449
(125 242)
2 573 207
26 842
(26 842)
50 013
–
76 873
–
76 873
434
–
101 419
5 225
184 240
(4 891)
179 349
3
–
232
–
688
–
688
–
–
37 000
1 027
38 803
–
38 803
172 731
–
–
–
–
–
1 584
–
1 584
1 161 041
299 161
(192 669)
1 267 556
10 980
3 252 964
(205 022)
3 047 942
4.7. Informácia o geografických segmentoch za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2010
v tis. EUR
Dlhodobý hmotný majetok
Slovensko
2 157
11 713
1
7 795
210
7 709
Goodwill
Ostatný nehmotný majetok
Odložená daňová pohľadávka
Celkom
Česká
republika
76
34
2 444
27 251
4.8. Informácia o geografických segmentoch za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2010
v tis. EUR
Úrokové výnosy
Výnosy z poplatkov a provízií
Slovensko
Česká
republika
34 392
43 584
3 391
6 117
14 075
53 702
Ostatné prevádzkové výnosy
23 338
213 658
Celkom
75 196
317 061
(65)
(213 229)
75 131
103 832
Čistý zisk (strata) z obchodovania
Ukončené činnosti
Celkom neukončené činnosti
Skupina nemá žiadne príjmy z transakcií od individuálneho externého zákazníka, ktoré tvoria 10% alebo viac percent
z príjmov Skupiny v roku 2010.
Segmenty
celkom
Eliminácie
medzi segmentmi
J&T Finance
Group
Rusko
Ostatné
245
395
14 510
–
14 510
171
128
8 095
–
8 095
30 694
43
22 732
30 694
–
338
–
448
–
448
797
23 255
53 747
–
53 747
Rusko
Cyprus
Lichtenštajnsko
Ostatné
J&T Finance
Group
6 367
62 783
13 637
17 793
178 556
268
3 739
3 000
4 883
21 398
3 313
195
17 615
13 180
102 080
485
6 277
157
3 270
247 185
10 433
72 994
34 409
39 126
549 219
–
–
–
(876)
(214 170)
10 433
72 994
34 409
38 250
335 049
5. PRÍRASTKY A ÚBYTKY PODIELOV V DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTIACH, SPOLOČNOSTIACH ZALOŽENÝCH
060
NA OSOBITNÝ ÚČEL, SPOLOČNE OVLÁDANÝCH SPOLOČNOSTIACH A PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTIACH
5.1. Prírastky alebo vznik dcérskych spoločností
(a) Prírastky dcérskych spoločností
v tis. EUR
ABS PROPERTY LIMITED
Celkom
Dátum
obstarania
Obstarávacia
cena
Peňažný
výdaj
Podiel Skupiny
po obstaraní (%)
18.5.2011
1
1
100
–
1
1
100
(b) Vznik dcérskych spoločností
Dátum
vzniku
J&T GLOBAL MANAGEMENT, s.r.o.
Podiel Skupiny
po obstaraní
19.7.2011
100 %
J&T Global Finance I., B.V.
26.10.2011
100 %
J&T Global Finance II., B.V.
26.10.2011
100 %
(c) Efekt prírastkov
Prírastky podielov v dcérskych spoločnostiach mali nasledujúci efekt na majetok a záväzky Skupiny:
v tis. EUR
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
ABS Property Limited
30
Pohľadávky z obchodného styku a ostatný majetok
1 725
Dlhodobý hmotný majetok
7 877
Vklady a úvery prijaté od zákazníkov
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
Čistý identifikovateľný majetok a záväzky
Goodwill z akvizícií nových dcérskych spoločností
Náklady na akvizíciu
Zaplatená odmena, vysporiadaná v peniazoch
(6 411)
(9 933)
(6 712)
6 713
1
(1)
Získaná hotovosť
30
Čistý peňažný výdaj
29
Strata odo dňa akvizície
Strata nadobudnutej spoločnosti za celý rok 2011
Výnosy nadobudnutej spoločnosti za celý rok 2011
(793)
(2 359)
1 128
V máji 2011 získala Skupina 100% -ný podiel v spoločnosti ABS PROPERTY LIMITED so sídlom v Írskej republike. Základnou činnosťou spoločnosti je lízing lietadla (na základe zmluvy o finančnom lízingu) a poskytovanie prepravných
služieb.
061
5.2. Úbytky
(a) Úbytky dcérskych spoločností, spoločne ovládaných spoločností a spoločností založených na osobitný účel
v tis. EUR
Dátum predaja
podielu
Predajná
cena
Peňažný
príjem
Zisk / (strata)
z predaja
7.2.2011
–
–
–
27.12.2011
8 692
–
5 145
1.7.2011
3 554
3 554
55
–
12 246
3 554
5 200
1.7.2011
–
–
(1 377)
–
–
–
(1 377)
–
12 246
3 554
3 823
DCÉRSKE SPOLOČNOSTI
INTEGRIS BANK AND TRUST
Bea Development, a.s.
Geodezie Brno, a.s.
SPECIAL PURPOSE ENTITIES
EGNARO INVESTMENTS LIMITED
Celkom
(b) Vplyv úbytkov
Úbytky podielov v dcérskych spoločnostiach a spoločnostiach založených na osobitný účel mali nasledovný vplyv na
majetok a záväzky Skupiny:
Bea
Development, a.s.
Geodezie Brno,
a.s.
EGNARO
INVESTMENTS
LIMITED
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
766
23
107
896
Úvery a preddavky poskytnuté zákazníkom
–
3 613
2 927
6 540
v tis. EUR
Pohľadávky z obchodného styku a ostatný majetok
Celkom
79
5
1
85
Dlhodobý hmotný majetok
10 060
1
–
10 061
Vklady a úvery od bánk
(6 562)
–
–
(6 562)
(796)
(23)
(1 586)
(2 405)
–
(120)
(72)
(192)
Čistý majetok a záväzky
3 547
3 499
1 377
8 423
Predajná cena
8 692
3 554
–
12 246
Zisk / (strata) z predaja
5 145
55
(1 377)
3 823
–
3 554
–
3 554
Úbytok hotovosti
(766)
(23)
(107)
(896)
Čistý peňažný príjem (výdaj)
(766)
3 531
(107)
2 658
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
Nekontrolujúce podiely
Získaná odmena, vysporiadaná v peniazoch
Peňažný príjem z predaja v predchádzajúcom období
18 625
Celkový peňažný príjem
21 283
6. ČISTÝ ÚROKOVÝ VÝNOS
062
v tis. EUR
2011
2010
197 770
153 418
ÚROKOVÉ VÝNOSY
Úvery a preddavky poskytnuté bankám a zákazníkom
Repo transakcie
9 979
7 658
Dlhopisy a iné cenné papiere s pevne stanoveným výnosom
18 515
10 268
Zmenky
8 791
3 834
Pohľadávky voči centrálnym bankám
1 567
3 127
Ostatné
195
251
Celkom
236 817
178 556
Mínus ukončené činnosti
Neukončené činnosti celkom
–
(650)
236 817
177 906
(85 252)
(113 621)
ÚROKOVÉ NÁKLADY
Vklady a úvery prijaté od bánk a zákazníkov
Repo transakcie
(4 233)
(3 615)
Dlhopisy a iné cenné papiere s pevne stanoveným výnosom
(4 535)
(3 745)
Zmenky
(43 005)
(12 352)
Ostatné
(645)
(3 448)
Celkom
(137 670)
(136 781)
Mínus ukončené činnosti
Neukončené činnosti celkom
Čistý úrokový výnos
–
29 678
(137 670)
(107 103)
99 147
41 775
–
29 028
99 147
70 803
Mínus ukončené činnosti
Čistý úrokový výnos z neukončených činností
Úrokové výnosy z úverov so zníženou hodnotou v roku 2011 predstavovali 21 670 tis. EUR (2010: 14 725 tis. EUR).
Hodnota pohľadávky z úrokových výnosov z úverov so zníženou hodnotou bola tiež znížená.
Úrokové výnosy z finančného majetku oceňovaného reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát boli v roku 2011 vo
výške 16 249 tis. EUR (2010: 10 038 tis. EUR).
063
7. ČISTÝ VÝNOS (NÁKLAD) Z POPLATKOV A PROVÍZIÍ
v tis. EUR
2011
2010
VÝNOSY Z POPLATKOV A PROVÍZIÍ
Poplatky za operácie s finančnými nástrojmi
9 492
5 258
Poplatky za správu majetku
5 167
2 269
Sprostredkovateľské poplatky
2 446
3 984
Poplatky za prísľuby a záruky
3 733
3 915
Poplatky za úschovu, správu a ukladanie cenností
1 985
551
Ostatné výnosy z poplatkov a provízií
Výnosy z poplatkov a provízií celkom
Mínus ukončené činnosti
Neukončené činnosti celkom
5 148
5 421
27 971
21 398
–
(908)
27 971
20 490
(6 041)
(847)
NÁKLADY NA POPLATKY A PROVÍZIE
Poplatky za operácie s finančnými nástrojmi
Sprostredkovateľské poplatky
Ostatné náklady na poplatky a provízie
Náklady na poplatky a provízie celkom
Mínus ukončené činnosti
Neukončené činnosti celkom
Čistý výnos (náklad) z poplatkov a provízií
Mínus ukončené činnosti
Čistý výnos z poplatkov a provízií z neukončených činností
(3)
(3 851)
(2 211)
(45 449)
(8 255)
(50 147)
–
42 139
(8 255)
(8 008)
19 716
(28 749)
–
41 231
19 716
12 482
2011
2010
(38 305)
99 607
(37)
386
8. ČISTÝ ZISK (STRATA) Z OBCHODOVANIA
v tis. EUR
Čisté realizované a nerealizované zisky (straty) z operácií s finančnými nástrojmi oceňovanými reálnou
hodnotou cez výkaz ziskov a strát
Realizované a nerealizované zisky z pohľadávok určených na obchodovanie
Výnosy z dividend
Celkom
Mínus ukončené činnosti
Neukončené činnosti celkom
5 565
2 087
(32 777)
102 080
–
(3 120)
(32 777)
98 960
Väčšina strát z finančných nástrojov v roku 2011 vzniká z investícií Skupiny v Unipetrol, a.s., vo výške 18 585 tis. EUR
(v 2010: zisk vo výške 40 555 tis. EUR), v Erste Bank der oesterreichnischen Sparkassen AG vo výške 15 002 tis. EUR
(2010: zisk vo výške 4 792 tis. EUR), v NOMOS-BANK vo výške 3 039 tis. EUR (2010: 0), v Central European Media
Enterprises Ltd vo výške 2 110 tis. EUR (2010: 7 507 tis. EUR) a tiež z obchodovania s menovými derivátmi vo výške 5 508 tis. EUR (2010: zisk vo výške 27 427 tis. EUR). Vykázal sa tiež zisk z finančných nástrojov v Best Hotel
Properties, a.s. vo výške 2 072 tis. EUR (2010: 3 707 tis. EUR) a v spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. vo výške
1 941 tis. EUR (2010: 4 221 tis. EUR).
Výnos z dividend v Skupine pozostáva predovšetkým z dividend z Tatry mountain resorts, a.s. vo výške 958 tis. EUR
(2010: 0), z Best Hotel Properties, a.s. vo výške 1 567 tis. EUR (2010: 0) a z ČEZ, a.s. vo výške 852 tis. EUR (2010:
756 tis. EUR).
9. OSTATNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝNOSY
v tis. EUR
2011
2010
Kurzové zisky
19 119
–
Výnosy z konzultačných služieb
4 955
4 969
Zisk z predaja dcérskych spoločností, spoločností založených na osobitný účel, spoločne ovládaných
spoločností a pridružených spoločností (pozri bod 5)
3 823
6 748
Výnosy z prenájmu iného ako z investícií v nehnuteľnostiach
819
1 639
Výnosy z operatívneho prenájmu lietadla
522
–
Čistý zisk z predaja dlhodobého hmotného majetku, investícií v nehnuteľnostiach a nehmotného majetku
231
–
Tržby z poskytovania služieb
117
2 423
Tržby z výroby, distribúcie elektrickej energie a zákazkovej výroby
31
15 414
Tržby z predaja tepla a energií
–
157 890
Emisné kvóty
–
32 999
Výnosy z reklamy
–
22 669
Ostatné výnosy
Celkom
Mínus ukončené činnosti
Neukončené činnosti celkom
17 209
2 434
46 826
247 185
–
(209 492)
46 826
37 693
Analýza Ostatných prevádzkových výnosov podľa segmentov je uvedená v bode 4 – Prevádzkové segmenty.
Výnosy z ukončených činností (Segment primárnych investícií – Príležistosti) v sume 209 492 tis. EUR z roku 2010
zahŕňajú zisk z predaja ukončených činností vo výške 21 tis. EUR.
Emisné kvóty sa považujú za neodpisovaný nehmotný majetok. V roku 2010 boli rozdelené medzi spoločnosti určené
vládami Európskej únie a boli ocenené reálnou hodnotou s použitím ceny kótovanej na verejnom trhu v Lipsku –
„European Energy Exchange“. Časť výnosov z emisných kvót v roku 2010 v hodnote nákladov, prezentovaných v bode
11 – Ostatné prevádzkové náklady, predstavuje čerpanie štátnych dotácií v priebehu bežného účtovného obdobia.
Prebytok výnosov z emisných kvót nad spotrebovanými emisnými kvótami v roku 2010 prezentovanými v bode
11 – Ostatné prevádzkové náklady, predstavuje zisk z predaja vládou poskytnutých emisných kvót na aktívnom trhu.
064
065
10. OSOBNÉ NÁKLADY
v tis. EUR
2011
2010
23 930
33 725
Náklady na sociálne zabezpečenie (povinné)
5 318
8 423
Ostatné sociálne náklady
1 058
901
Mzdové náklady
Celkom
Mínus ukončené činnosti
Neukončené činnosti celkom
30 306
43 049
–
(12 202)
30 306
30 847
Priemerný počet zamestnancov v roku 2011 predstavoval 721 (2010: 1 055), z toho 100 členov vedenia (2010: 116).
11. OSTATNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY
v tis. EUR
2011
2010
6 499
7 626
Náklady na nájomné
5 142
5 870
Náklady na konzultačné služby
5 054
6 501
Povinné poplatky finančným inštitúciám
2 966
2 054
Spotreba materiálu
2 590
50 772
Náklady na opravy a udržiavanie
1 884
7 575
Sponzoring a dary
1 841
1 150
Doprava a ubytovanie, cestovné náklady
Náklady na reklamu
1 242
4 175
Náklady na komunikáciu
1 119
923
Outsourcing, právne a iné správne poplatky
967
814
Náklady spojené s prevádzkou lietadla
749
–
Náklady na výrobu spravodajstva
478
4 913
Majetkové a ostatné dane
380
869
Školenia, kurzy a konferencie
Spotreba energie
104
174
77
17 911
Zmluvné pokuty
46
41
Zmena opravných položiek k pohľadávkam a zásobám
30
57
Čisté kurzové straty
–
43 958
Spotreba emisných kvót
–
30 418
Náklady na televízne programy
–
11 166
Strata z predaja dlhodobého hmotného majetku, investícií v nehnuteľnostiach
a nehmotného majetku, netto
Ostatné prevádzkové náklady
Celkom
Mínus ukončené činnosti
Neukončené činnosti celkom
–
66
6 694
14 946
37 862
211 979
–
(111 292)
37 862
100 687
Spotreba emisných kvót predstavuje náklady súvisiace s výnosmi z emisných kvót – hodnota čerpaných a predaných
emisných kvót v priebehu bežného účtovného obdobia – pozri bod 9 – Ostatné prevádzkové výnosy.
Analýza Ostatných prevádzkových nákladov podľa segmentov je uvedená v bode 4 – Prevádzkové segmenty.
12. DAŇ Z PRÍJMOV
v tis. EUR
2011
2010
(4 614)
(17 740)
2 158
(115)
SPLATNÁ DAŇ
Daň bežného účtovného obdobia
Úpravy týkajúce sa minulých období
Zrážková daň z úrokov
Celkom
(95)
(24)
(2 551)
(17 879)
(789)
855
ODLOŽENÝ DAŇOVÝ VÝNOS (NÁKLAD)
Zaúčtovanie a zúčtovanie dočasných rozdielov
Zmena v daňovej sadzbe
Celkom
Celková daň z príjmov
Mínus ukončené činnosti
Celková daň z príjmov z neukončených činností
–
–
(789)
855
(3 340)
(17 024)
–
14 386
(3 340)
(2 638)
Sadzba dane z príjmov na Slovensku pre rok 2011 a 2010 je 19 %.
(i) Daň z príjmov vykázaná v ostatných súčastiach komplexného výsledku
2011
v tis. EUR
2010
Pred
Daňový
zdanením (náklad) / výnos
Po
zdanení
Pred
Daňový
zdanením (náklad) / výnos
Po
zdanení
Zmena v rezerve
z prepočtu cudzích mien
(14 819)
–
(14 819)
34 640
–
34 640
Zmena reálnej hodnoty finančného
majetku určeného na predaj
34 547
(6 564)
27 983
(1 689)
321
(1 368)
Zabezpečenie peňažných tokov
(angl. cash flow hedge): efektívna časť
zmeny reálnej hodnoty
Celkom
–
–
–
14 317
(2 720)
11 597
19 728
(6 564)
13 164
47 268
(2 399)
44 869
066
067
(ii) Odsúhlasenie efektívnej daňovej sadzby
v tis. EUR
2011
%
2011
(19,1)
(8 293)
Zisk pred zdanením
Daňová sadzba 19 % (2010: 19 %)
Vplyvy daňových sadzieb v iných krajinách
2010
%
43 427
2010
102 676
(19,0)
(19 508)
(5,6)
(2 419)
(2,6)
(2 714)
(43,6)
(18 939)
(24,7)
(25 364)
Nezdaňované výnosy
51,6
22 392
42,0
43 116
Zrážková daň z úrokov
(0,2)
(95)
(0,0)
(24)
Vykázanie v minulosti nevykázaných daňových strát
5,0
2 150
0,4
369
Straty bežného účtovného obdobia, pre ktoré nebola
vykázaná odložená daňová pohľadávka
(2,4)
(1 039)
(7,4)
(7 549)
Daňovo neuznané náklady
Zmena dočasných rozdielov, pre ktoré nebola vykázaná
odložená daňová pohľadávka
1,7
745
(5,1)
(5 235)
Podhodnotenie (nadhodnotenie) dane v minulých rokoch
5,0
2 158
(0,1)
(115)
(7,7)
(3 340)
(16,6)
(17 024)
Celkom
Mínus ukončené činnosti
Celková daň z neukončených činností
–
14 386
(3 340)
(2 638)
Pozri taktiež bod 31 – Odložené daňové pohľadávky, odložené daňové záväzky.
13. PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY A PEŇAŽNÉ EKVIVALENTY
v tis. EUR
2011
2010
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY A PEŇAŽNÉ EKVIVALENTY V UMOROVANEJ HODNOTE
Peniaze v hotovosti
Bežné účty v bankách
Účty v centrálnych bankách
4 449
3 766
165 272
111 618
4 722
35 136
Úvery a preddavky centrálnym bankám
45 025
256 550
Úvery a preddavky ostatným bankám
186 441
61 367
405 909
468 437
Celkom
Účty v centrálnych bankách predstavujú povinné minimálne rezervy držané spoločnosťou J&T BANKA, a.s., J&T Bank
(Switzerland) Ltd. a J&T Bank ZAO v zmysle predpisov príslušných dozorných orgánov. Povinná minimálna rezerva
pre spoločnosť J&T BANKA, a.s. je počítaná ako 2 % z primárnych vkladov so splatnosťou menej ako dva roky a pre
spoločnosť J&T Bank (Switzerland) Ltd. ako 2,5 % z primárnych vkladov so splatnosťou menej ako tri mesiace v mene
švajčiarsky frank. Tieto povinné minimálne rezervy sú úročené. Povinná minimálna rezerva pre spoločnosť J&T Bank
ZAO je počítaná ako 5,5 % z vkladov nerezidentov (vrátane bánk) a 4 % z vkladov rezidentov (okrem bánk) mínus
priemerný stav vkladov a kumulované úroky násobené 0,6. Povinné minimálne rezervy spoločnosti J&T Bank ZAO nie
sú úročené.
Termínované vklady s pôvodnou dobou splatnosti do troch mesiacov sú klasifikované ako peňažné ekvivalenty.
068
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty k 31. decembru 2011 obsahujú 15 699 tis. EUR (2010: 61 133 tis. EUR),
ktoré predstavujú peňažné prostriedky klientov. Tieto vklady boli k 31. decembru 2011 na strane záväzkov súvzťažne
zaúčtované ako záväzky voči zákazníkom.
Vážená priemerná úroková sadzba na úvery a preddavky bankám v roku 2011 bola 1,61 % (2010: 0,94 %).
14. FINANČNÝ MAJETOK A FINANČNÉ ZÁVÄZKY OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU CEZ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
14.1. Finančný majetok oceňovaný reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát
v tis. EUR
2011
2010
Dlhopisy
271 557
208 223
Akcie
150 644
179 080
8 129
3 102
430 330
390 405
NEDERIVÁTOVÝ FINANČNÝ MAJETOK OCEŇOVANÝ REÁLNOU HODNOTOU CEZ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
Ostatný finančný majetok
Obchodovateľné portfólio celkom
Dlhopisy
34 260
30 368
Akcie
132 051
128 001
Ostatný finančný majetok
Investičné portfólio celkom
311
–
166 622
158 369
596 952
548 774
1 378
5 675
DERIVÁTY
Menové forwardy
Opčné zmluvy na kúpu akcií
–
49
Opčné zmluvy na kúpu komodít
127
60
Úrokové deriváty
23
16
Celkom
1 528
5 800
598 480
554 574
069
(i) Stanovenie reálnej hodnoty finančného majetku oceňovaného reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát
v tis. EUR
2011
2010
REÁLNA HODNOTA NEDERIVÁTOVÉHO FINANČNÉHO MAJETKU OCEŇOVANÉHO REÁLNOU HODNOTOU CEZ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
Úroveň 1 – kótovaná trhová cena
Úroveň 2 – odvodená od kótovanej ceny
Úroveň 3 – vypočítaná použitím iných techník oceňovania
Celkom
587 647
535 501
9 305
13 237
–
36
596 952
548 774
Reálna hodnota derivátov
Úroveň 1 – kótovaná trhová cena
Úroveň 2 – odvodená od kótovanej ceny
Celkom
162
120
1 366
5 680
1 528
5 800
598 480
554 574
K 31. decembru 2011 tvorili obchodovateľné portfólio akcie spoločnosti Unipetrol, a.s. v hodnote 119 030 tis. EUR (2010:
136 604 tis. EUR). Väčšina finančného majetku ocenenom reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát tvorí portfólio
akcií spoločnosti Best Hotel Properties, a.s. v hodnote 75 440 tis. EUR (2010: 72 167 tis. EUR) a akcie spoločnosti
Tatry mountain resorts, a.s. v hodnote 50 576 tis. EUR (2010: 53 682 tis. EUR). Hodnota týchto akcií bola určená na
základe trhových cien.
Akcie spoločnosti Unipetrol, a.s. v celkovej hodnote 39 785 tis. EUR (2010: 58 704 tis. EUR) boli k 31. decembru 2011
poskytnuté ako záruka bankám za poskytnuté úvery.
Výnosy z úverov a iných nástrojov s pevne stanoveným výnosom sú zahrnuté v úrokových výnosoch. V roku 2011
bola vážená priemerná úroková sadzba pre dlhopisy 7,59 % (2010: 7,64 %).
14.2. Finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát
v tis. EUR
2011
2010
NEDERIVÁTOVÉ FINANČNÉ ZÁVÄZKY OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU CEZ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
Ostatné finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou
36
282
Celkom
36
282
11 274
583
DERIVÁTY
Menové forwardy
Krížové menové swapy
Opčné zmluvy na kúpu akcií
210
57
1 588
245
Deriváty na kúpu komodít
31
41
Úrokové deriváty
55
16
Celkom
13 158
942
13 194
1 224
(i) Stanovenie reálnej hodnoty finančných záväzkov oceňovaných reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát
v tis. EUR
2011
070
2010
REÁLNA HODNOTA NEDERIVÁTOVÝCH FINANČNÝCH ZÁVÄZKOV OCEŇOVANÝCH REÁLNOU HODNOTOU CEZ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
Úroveň 1 – kótovaná trhová cena
36
282
Celkom
36
282
REÁLNA HODNOTA DERIVÁTOV
Úroveň 1 – kótovaná trhová cena
Úroveň 2 – odvodená od kótovanej ceny
Celkom finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát
11 899
237
1 259
705
13 158
942
13 194
1 224
2011
2010
187 735
28 050
43 816
11 272
15. CENNÉ PAPIERE URČENÉ NA PREDAJ
v tis. EUR
CENNÉ PAPIERE URČENÉ NA PREDAJ OCENENÉ REÁLNOU HODNOTOU
Kapitálové nástroje
Podielové listy (podielové fondy)
Dlhopisy
401 513
4 921
Zmenky
35 039
19 179
Celkom
668 103
63 422
Akcie
–
2
Ostatné kapitálové nástroje
–
399
CENNÉ PAPIERE URČENÉ NA PREDAJ DRŽANÉ V OBSTARÁVACEJ CENE
Celkom
–
401
668 103
63 823
(i) Ocenenie finančného majetku určeného na predaj reálnou hodnotou
v tis. EUR
Úroveň 1 – kótovaná trhová cena
Úroveň 2 – odvodená od kótovanej ceny
2011
2010
416 613
27 341
43 842
15
Úroveň 3 – vypočítaná použitím iných techník oceňovania
207 648
36 066
Cenné papiere určené na predaj ocenené reálnou hodnotou celkom
668 103
63 422
K 31. decembru 2011 cenné papiere určené na predaj zahŕňajú predovšetkým dlhopisy a akcie, k 31. decembru 2010
zahŕňajú akcie. K 31. decembru 2011 dlhopisy pozostávajú z českých štátnych dlhopisov v hodnote 372 614 tis. EUR
(2010: 0 tis. EUR). Vážený priemer úrokových sadzieb na dlhopisy bol 2,32%. Splatnosť dlhopisov je v období rokov
2013 až 2023. Hodnota dlhopisov so splatnosťou v roku 2023 je 179 077 tis. EUR.
071
Kapitálové nástroje ocenené v reálnej hodnote k 31. decembru 2011 pozostávajú predovšetkým z akcií spoločností J&T
Partners LP I a J&T Partners LP II v hodnote 36 864 tis. EUR (2010: 399 tis. EUR v portfóliu v obstarávacej cene), GIM
Limited v hodnote 100 000 tis. EUR (2010: 0), Poštová banka, a.s. v hodnote 19 194 tis. EUR (2010: 0), Environmental
service, a.s. v hodnote 11 634 tis. EUR (2010: 11 971 tis. EUR) a ČEZ, a.s. v hodnote 10 059 tis. EUR (2010: 10 310 tis. EUR).
(ii) Detail ocenenia reálnou hodnotou na úrovni 3
Odsúhlasenie otváracích a konečných stavov ocenenia úrovne 3 reálnou hodnotou je zobrazené v nasledujúcej tabuľke:
v tis. EUR
Zostatok k 1. januáru 2011
Celkové zisky a straty vykázané v ostatnom komplexnom výsledku
Prevod z kategórie v obstarávacej cene
Prírastky
Úbytky
Kapitálové
nástroje
Dlhopisy
Zmenky
Celkom
11 976
4 909
19 181
36 066
38 251
–
–
38 251
399
–
–
399
120 130
–
35 220
155 350
–
–
(18 537)
(18 537)
Úrokové výnosy mínus zaplatené úroky
–
–
514
514
Zmeny v dôsledku kurzových rozdielov
(3 057)
–
(1 338)
(4 395)
167 699
4 909
35 040
207 648
11 344
–
5 100
16 444
–
–
3 994
3 994
Zostatok k 31. decembru 2011
Zostatok k 1. januáru 2010
Prírastky v dôsledku podnikových kombinácií
Ostatné prírastky
Úbytky
Úrokové výnosy
Zmeny v dôsledku kurzových rozdielov
Zostatok k 31. decembru 2010
–
4 882
121 464
126 346
(5)
–
(111 626)
(111 631)
–
27
112
139
637
–
137
774
11 976
4 909
19 181
36 066
V priebehu roka 2011 boli kapitálové nástroje určené na predaj s účtovnou hodnotou 399 tis. EUR prevedené z kategórie ocenenia v obstarávacej cene do kategórie ocenenia reálnou hodnotou, úroveň 3. Tieto kapitálové nástroje zahŕňajú investície Skupiny v holdingových subjektoch J&T Partners LP I (Cyprus) a J&T Partners LP II (Cyprus), ktoré držia
nekótované kapitálové účasti ako „limited partners“ v Energetickom a průmyslovom holdingu, a.s. (Česká republika).
V roku 2010 investície v J&T Partners LP I a J&T Partners LP II boli zahrnuté v kategórii investícií oceňovaných obstarávacou cenou, pretože reálnu hodnotu účasti v Energetickom a průmyslovom holding, a.s. nebolo možné spoľahlivo
určiť vzhľadom k výrazným výkyvom a neistotám v cenách komodít na vstupe a vzhľadom na rozsiahlu reštrukturalizáciu a diverzifikáciu Energetického a průmyslovýho holdingu, a.s. Tieto neistoty boli v roku 2011 odstránené, nakoľko
Skupina vedela stanoviť odhad reálnej hodnoty investície, pričom reálna hodnota kapitálových nástrojov určených na
predaj je 36 864 tis. EUR.
16. FINANČNÉ NÁSTROJE DRŽANÉ DO SPLATNOSTI
072
v tis. EUR
2011
2010
Dlhopisy v umorovanej hodnote
123 950
4 245
Celkom
123 950
4 245
Finančné nástroje držané do splatnosti k 31. decembru 2011 pozostávajú predovšetkým z dlhopisov kótovaných na
burzách (MOL Hungarian Oil and Gas v hodnote 30 786 tis. EUR, Gaz Capital S.A. v hodnote 26 806 tis. EUR a NOMOS-BANK v hodnote 24 023 tis. EUR).
17. ÚVERY A PREDDAVKY POSKYTNUTÉ BANKÁM
K 31. decembru 2011 sa očakáva, že 100 237 tis. EUR (2010: 1 568 tis. EUR) z celkových úverov a preddavkov poskytnutým bankám bude vymožených viac ako 12 mesiacov po dátume vykazovania.
Vážený aritmetický priemer úrokových sadzieb na úvery poskytnuté bankám v roku 2011 predstavoval 6,3 % (2010:
1,7 %).
18. ÚVERY A PREDDAVKY POSKYTNUTÉ ZÁKAZNÍKOM
v tis. EUR
Úvery a preddavky poskytnuté zákazníkom
Mínus opravná položka na straty z úverov
Celkom
2011
2010
2 427 997
2 301 872
(64 593)
(72 799)
2 363 404
2 229 073
K 31. decembru 2011 sa očakáva, že 1 290 325 tis. EUR (2010: 1 158 736 tis. EUR) z celkových poskytnutých úverov
a preddavkov zákazníkom bude vymožených viac ako 12 mesiacov po dátume vykazovania.
Úvery a preddavky poskytnuté zákazníkom obsahujú 304 významných úverov a preddavkov, čo predstavuje 99,95 %
všetkých úverov a preddavkov poskytnutých zákazníkom (2010: 328 významných úverov, čo predstavovalo 99 %).
Úvery a preddavky poskytnuté zákazníkom obsahujú úver poskytnutý spoločnosti J&T REAL ESTATE LIMITED vrátane
časového rozlíšenia úrokov vo výške 106 645 tis. EUR (2010: 103 003 tis. EUR). V roku 2011 mala Skupina úvery poskytnuté štyrom ďalším klientom s celkovým zostatkom vo výške 366 312 tis. EUR (2010: 335 666 tis. EUR).
Opravné položky k úverom a pohľadávkam z obchodného styku sú stanovené a vykazované na základe finančnej
situácie a očakávaných peňažných tokov dlžníka, s prihliadnutím na hodnotu zabezpečenia úveru a záruky od tretích
strán.
073
Väčšina úverov poskytnutých zákazníkom sa vzťahuje na financovanie projektov, splácanie ktorých je závislé na predaji majetku získaného z prostriedkov úverov. Tento majetok je v mnohých prípadoch založený v prospech Skupiny.
Manažment Skupiny očakáva, že tieto pohľadávky budú splatené v plnej výške.
Bezúročné pôžičky predstavovali k 31. decembru 2011 hodnotu 9 247 tis. EUR (2010: 9 522 tis. EUR). Tieto pôžičky
predstavujú hlavne pôžičky z bývalej Podnikateľskej banky, zákazníci ktorej sa v súčasnosti nachádzajú v konkurznom
konaní. Voči pohľadávkam z týchto pôžičiek boli vytvorené opravné položky v plnej výške.
Vážený aritmetický priemer úrokových sadzieb na úvery poskytnuté zákazníkom v roku 2011 predstavoval 7,83 %
(2010: 7,43 %).
19. ZNÍŽENIE HODNOTY ÚVEROV
v tis. EUR
Počiatočný stav k 1. januáru
2011
2010
72 799
107 989
Nárast v bežnom roku
23 879
34 940
Rozpustenie
(33 761)
(42 543)
Použitie opravnej položky
(472)
(31 415)
Rozdiely z prepočítania cudzích mien
2 148
3 828
64 593
72 799
Zostatok k 31. decembru
20. ÚVERY POSKYTNUTÉ „LIMITED PARTNERSHIPS“
Úvery "Limited partnerships" zahŕňajú dve pôžičky vo výške 88 592 tis. EUR a 84 106 tis. EUR vrátane úrokov, ktoré
boli poskytnuté spoločnosti J&T Partners LP I a spoločnosti J&T Partners LP II (2010: 122 682 tis. EUR obom spoločnostiam), ktoré majú účasť v Energetickom a průmyslovom holdingu, a.s. (Česká republika).
K 31. decembru 2011 sa očakáva, že 172 698 tis. EUR (2010: 245 364 tis. EUR) z celkových poskytnutých úverov bude
vymožených viac ako 12 mesiacov po dátume vykazovania.
21. ZMLUVY O SPÄTNEJ KÚPE A SPÄTNOM PREDAJI
074
21.1. Zmluvy o spätnej kúpe
Skupina získava prostriedky na financovanie prostredníctvom predaja finančných nástrojov na základe zmlúv o následnom odkúpení týchto finančných nástrojov v budúcnosti za rovnakú cenu plus úrok vo vopred dohodnutej výške.
K 31. decembru 2011 a 2010 bola hodnota predaného majetku na základe týchto zmlúv nasledovná:
v tis. EUR
Reálna hodnota
príslušného majetku
Účtovná hodnota
korešpondujú-eho záväzku
Cena
pri spätnej kúpe
31. DECEMBER 2011
Úvery a preddavky prijaté od zákazníkov
– do 1 mesiaca
10 001
7 183
7 190
– 1-6 mesiacov
10 767
8 377
8 515
– 6-12 mesiacov
7 687
5 164
5 838
– do 1 mesiaca
226 395
205 312
205 463
– 1-6 mesiacov
5 457
4 318
4 371
260 307
230 354
231 377
– do 1 mesiaca
61 267
53 675
53 704
– 1-6 mesiacov
8 142
6 871
6 926
– 6-12 mesiacov
10 717
9 648
10 155
114 599
98 781
98 807
Úvery a preddavky prijaté od bánk
Celkom
31. DECEMBER 2010
Úvery a preddavky prijaté od zákazníkov
Úvery a preddavky prijaté od bánk
– do 1 mesiaca
– 1-6 mesiacov
Celkom
9 207
7 049
7 582
203 932
176 024
177 174
21.2. Reverzné zmluvy o spätnej kúpe
Skupina taktiež nakupuje finančné nástroje na základe zmlúv o ich následnom predaji v budúcnosti („reverzné zmluvy
o spätnej kúpe“). Tieto zmluvy sa uzatvárajú ako nástroj na poskytnutie financovania zákazníkom. K 31. decembru 2011
a 2010 bola hodnota majetku nakúpeného na základe týchto zmlúv nasledovná:
Reálna hodnota majetku
držanéhoako zábezpeka
Účtovná
hodnota pohľadávky
Cena
pri spätnej kúpe
– do 1 mesiaca
221 808
158 304
158 585
– 1-6 mesiacov
28 802
24 146
24 209
v tis. EUR
31. DECEMBER 2011
Úvery a preddavky poskytnuté zákazníkom
Úvery a preddavky poskytnuté bankám a Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
– do 1 mesiaca
Celkom
30 384
31 025
31 032
280 994
213 475
213 826
075
31. DECEMBER 2010
Úvery a preddavky poskytnuté zákazníkom
– do 1 mesiaca
131 258
130 498
179 019
– 1-6 mesiacov
81 753
80 499
108 707
Úvery a preddavky poskytnuté bankám a Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
– do 1 mesiaca
Celkom
184 337
188 007
188 056
397 348
399 004
475 782
Úvery a preddavky poskytnuté bankám s pôvodnou dobou splatnosti do troch mesiacov sú vykázané ako peňažné
prostriedky a peňažné ekvivalenty.
22. POHĽADÁVKY Z OBCHODNÉHO STYKU A OSTATNÝ MAJETOK
v tis. EUR
Prijaté preddavky
Nakúpené pohľadávky
2011
2010
347 210
55 125
29 647
35 464
Pohľadávky z predaja dcérskych spoločnosti
12 132
3 423
Zúčtovanie s trhom cenných papierov
9 546
5 788
Pohľadávky z obchodného styku
7 854
8 526
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období
3 926
2 935
Ostatné daňové pohľadávky
Pohľadávky z predaja úverov
Pohľadávky z predaja ukončených činností
Ostatné pohľadávky
446
–
38 716
–
18 275
21 482
9 053
(904)
(5 074)
Opravné položky k pohľadávkam
Pohľadávky celkom prezentované v rámci riadenia rizík (pozri bod 37)
607
431 500
172 677
Zásoby
63
54
Celkom
431 563
172 731
K 31. decembru 2011 sa očakáva, že 16 006 tis. EUR (2010: 12 727 tis. EUR) z celkových pohľadávok z obchodného
styku a ostatného majetku bude vymožených viac ako 12 mesiacov po dátume vykazovania.
Prijaté preddavky vo výške 338 600 tis. EUR sa vzťahujú k akvizícii spoločnosti Poštová banka, a.s. plánovanej Skupinou v roku 2012 (pozri bod 41- Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka).
23. NEHMOTNÝ MAJETOK
v tis. EUR
076
Softvér
Ostatný
nehmotný
majetok
Celkom
36 693
8 642
101 246
197 569
–
383
657
1 040
Goodwill
Zákaznícke
vzťahy
50 988
–
7 393
5 037
1 161
–
13 591
(44 217)
–
(1 095)
(99 863)
(145 175)
OBSTARÁVACIA CENA
Počiatočný stav k 1. januáru 2010
Prírastky
Prírastky v dôsledku podnikových kombinácií
Úbytky
Zmeny v dôsledku kurzových rozdielov
(376)
3 298
380
133
3 435
Zostatok k 31. decembru 2010
13 788
45 028
9 471
2 173
70 460
Počiatočný stav k 1. januáru 2011
13 788
45 028
9 471
2 173
70 460
–
–
2 142
198
2 340
Prírastky
Prírastky v dôsledku podnikových kombinácií
Úbytky
Zmeny v dôsledku kurzových rozdielov
Zostatok k 31. decembru 2011
6 713
–
–
–
6 713
–
–
(591)
(2 009)
(2 600)
333
1 144
(291)
3
1 189
20 834
46 172
10 731
365
78 102
(52 800)
OPRÁVKY A STRATY ZO ZNÍŽENIA HODNOTY MAJETKU
Počiatočný stav k 1. januáru 2010
(27 095)
(13 090)
(5 252)
(7 363)
Odpis bežného účtovného obdobia
–
(564)
(1 632)
(1 375)
(3 571)
Straty zo zníženia hodnoty majetku
–
(2 999)
(99)
(642)
(3 740)
Úbytky
20 811
–
529
8 010
29 350
591
(1 238)
(227)
(36)
(910)
Zostatok k 31. decembru 2010
(5 693)
(17 891)
(6 681)
(1 406)
(31 671)
Počiatočný stav k 1. januáru 2011
(5 693)
(17 891)
(6 681)
(1 406)
(31 671)
Odpis bežného účtovného obdobia
–
(876)
(1 743)
(2)
(2 621)
Straty zo zníženia hodnoty majetku
(6 834)
(20 834)
–
31
(27 637)
Zmeny v dôsledku kurzových rozdielov
Úbytky
Zmeny v dôsledku kurzových rozdielov
Zostatok k 31. decembru 2011
–
–
598
1 310
1 908
(440)
(2 087)
190
14
(2 323)
(12 967)
(41 688)
(7 636)
(53)
(62 344)
ZOSTATKOVÁ HODNOTA
k 1. januáru 2010
23 893
23 603
3 390
93 883
144 769
k 31. decembru 2010
8 095
27 137
2 790
767
38 789
k 1. januáru 2011
8 095
27 137
2 790
767
38 789
k 31. decembru 2011
7 867
4 484
3 095
312
15 758
Majetok vo vývoji a úverové náklady
Hodnota nehmotného majetku vo vývoji k 31. decembru 2011 (zahrnutá v Ostatnom nehmotnom majetku) bola 16 tis. EUR
(2010: 476 tis. EUR).
V priebehu roka neboli vykázané žiadne kapitalizované úverové náklady v súvislosti s nákupom nehmotného majetku
(2010: 0).
077
24. DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK
v tis. EUR
Pozemky
a budovy
Lietadlá
a súvisiace
zariadenia
Samostatné
hnuteľné veci a súbory
hnuteľných vecí
Celkom
12 184
–
21 632
33 816
806
–
2 974
3 780
–
–
185
185
(169)
–
(10 530)
(10 699)
OBSTARÁVACIA CENA
Počiatočný stav k 1. januáru 2010
Prírastky
Prírastky v dôsledku podnikových kombinácií
Úbytky
Zmeny v dôsledku kurzových rozdielov
679
–
675
1 354
Zostatok k 31. decembru 2010
13 500
–
14 936
28 436
Počiatočný stav k 1. januáru 2011
13 500
–
14 936
28 436
6 159
–
3 789
9 948
–
7 877
–
7 877
(12 464)
–
(8 287)
(20 751)
Prírastky
Prírastky v dôsledku podnikových kombinácií
Úbytky
Zmeny v dôsledku kurzových rozdielov
(398)
750
(10)
342
Zostatok k 31. decembru 2011
6 797
8 627
10 428
25 852
OPRÁVKY A STRATY ZO ZNÍŽENIA HODNOTY MAJETKU
Počiatočný stav k 1. januáru 2010
(2 019)
–
(11 599)
(13 618)
Odpis bežného účtovného obdobia
(300)
–
(2 936)
(3 236)
Straty zo zníženia hodnoty majetku
–
–
(1 641)
(1 641)
57
–
5 055
5 112
(115)
–
(428)
(543)
Zostatok k 31. decembru 2010
(2 377)
–
(11 549)
(13 926)
Počiatočný stav k 1. januáru 2011
(2 377)
–
(11 549)
(13 926)
Odpis bežného účtovného obdobia
(407)
(259)
(1 775)
(2 441)
Straty zo zníženia hodnoty majetku
–
–
1 500
1 500
2 497
–
6 113
8 610
87
(19)
(50)
18
(200)
(278)
(5 761)
(6 239)
k 1. januáru 2010
10 165
–
10 033
20 198
k 31. decembru 2010
11 123
–
3 387
14 510
k 1. januáru 2011
11 123
–
3 387
14 510
k 31. decembru 2011
6 597
8 349
4 667
19 613
Úbytky
Zmeny v dôsledku kurzových rozdielov
Úbytky
Zmeny v dôsledku kurzových rozdielov
Zostatok k 31. decembru 2011
ZOSTATKOVÁ HODNOTA
Majetok vo výstavbe a úverové náklady
Hodnota dlhodobého hmotného majetku vo výstavbe k 31. decembru 2011 (zahrnutá v Samostatne hnuteľných veciach
a súbore hnuteľných vecí) bola 312 tis. EUR (2010: 516 tis. EUR).
V priebehu roka neboli vykázané žiadne kapitalizované úverové náklady v súvislosti s nákupom dlhodobého hmotného
majetku (2010: 0).
Nevyužitý majetok
078
Skupina k 31. decembru 2011 neevidovala žiadny významný nevyužitý majetok (2010: 0 tis. EUR).
Zábezpeka
K 31. decembru 2011 majetok v účtovnej hodnote 8 349 tis. EUR je predmetom zabezpečenia bankových úverov (2010:
9 034 tis. EUR).
Poistenie dlhodobého hmotného majetku
K 31. decembru 2011 je dlhodobý hmotný majetok Skupiny poistený na 23 282 tis. EUR (2010: 13 289 tis. EUR).
Finančný lízing
Skupina má v prenájme jedno lietadlo na základe finančného lízingu. Čistá účtovná hodnota prenajatého lietadla bola
k 31. decembru 2011 8 349 tis. EUR (2010: 0).
Splatnosť záväzkov z finančného lízingu k 31. decembru 2011 bola nasledovná:
v tis. EUR
Platby
Úrok
Istina
Menej ako 1 rok
9 903
141
9 762
Celkom
9 903
141
9 762
25. VKLADY A ÚVERY OD BÁNK
v tis. EUR
Termínované vklady od bánk
Prijaté úvery z dohôd o spätnom odkúpení
Ostatné prijaté úvery
Celkom
2011
2010
113 237
36 338
209 630
105 830
25 327
34 046
348 194
176 214
K 31. decembru 2011 sa očakáva, že 0 tis. EUR (2010: 9 969 tis. EUR) z celkových vkladov a úverov prijatých od bánk
bude vysporiadaných viac ako 12 mesiacov po dátume vykazovania.
V roku 2011 predstavoval vážený aritmetický priemer úrokových sadzieb na úvery a vklady od bánk 2,43 % (2010: 2,87 %).
079
26. VKLADY A ÚVERY OD ZÁKAZNÍKOV
v tis. EUR
2011
2010
1 867 159
1 377 652
VKLADY A ÚVERY OD ZÁKAZNÍKOV
Termínované a escrow vklady
Prijaté úvery z dohôd o spätnom odkúpení
Ostatné prijaté úvery
20 724
70 194
866 442
674 942
2 754 325
2 122 788
665 030
424 320
VYDANÉ DLHOVÉ CENNÉ PAPIERE V UMOROVANEJ HODNOTE
Vydané zmenky
Ostatné záväzky z vydaných dlhových cenných papierov
Celkom
3 141
26 099
668 171
450 419
3 422 496
2 573 207
K 31. decembru 2011 sa očakáva, že 514 957 tis. EUR (2010: 278 052 tis. EUR) z celkových vkladov a úverov prijatých
od zákazníkov bude vysporiadaných viac ako 12 mesiacov po dátume vykazovania.
V roku 2011 predstavoval vážený aritmetický priemer úrokových sadzieb na úvery a vklady od zákazníkov 3,96 %
(2010: 3,33 %).
27. EMITOVANÉ DLHOPISY
CZK – Dlhopisy
Menovitá hodnota
v tis. EUR
116
Pôvodná mena
v tis. CZK
3 000
Úroková sadzba
v %
Dátum vydania
6,4
30.11.2011
Dátum splatnosti
30.11.2014
Zostatková hodnota k 31. decembru 2010
v tis. EUR
–
Zostatková hodnota k 31. decembru 2011
v tis. EUR
133 286
V novembri 2011 Skupina emitovala 1 000 kusov dlhopisov s nominálnou hodnotou 3 000 tis. CZK za kus, ktoré sú
kótované a obchodované na Pražskej burze. Do konca roka 2011 bolo emitovaných ďalších 170 dlhopisov a vo februári
2012 ďalších 330 kusov dlhopisov denominovaných v českých korunách.
Vo februári 2012 Skupina emitovala taktiež 1 000 kusov dlhopisov v nominálnej hodnote 100 tis. EUR za kus, ktoré boli
formálne prijaté Bratislavskou burzou v marci 2012 a sú obchodované na regulovanom trhu. Tieto dlhopisy denominované v mene EUR sú úročené úrokovou sadzbou 6,4 % a splatné vo februári 2015. Úroky z oboch emisií sú splatné
pravidelne dvakrát ročne.
28. PODRIADENÝ DLH
080
v tis. EUR
2011
2010
Podriadený dlh v umorovanej hodnote
89 172
76 873
V rokoch 2011 a 2010 podriadený dlh obsahoval podriadené cenné papiere s premenlivou sadzbou vydané spoločnosťou J&T Banka, a.s. (v pôvodnom objeme 25 mil. EUR) so splatnosťou v roku 2022, podriadený termínovaný vklad (v
pôvodnom objeme 2 mil. EUR) so splatnosťou v roku 2020, podriadené cenné papiere s premenlivou sadzbou vydané
spoločnosťou J&T FINANCE GROUP, a.s. (v pôvodnom objeme 50 mil. EUR) so splatnosťou v roku 2022 a podriadený
vklad s pevným úrokom (v pôvodnom objeme 12 mil. EUR) so splatnosťou v roku 2021.
Podriadené cenné papiere s premenlivou sadzbou sú založené na 3 mesačnom EURIBORe. Vážený priemer úrokových
sadzieb pre podriadené cenné papiere v roku 2011 bol 5,4 % (2010: 4,9 %).
29. ZÁVÄZKY Z OBCHODNÉHO STYKU A OSTATNÉ ZÁVÄZKY
v tis. EUR
2011
2010
Záväzky z obchodného styku
67 038
65 208
Prijaté preddavky
29 327
29 456
Zúčtovanie s trhom cenných papierov
4 510
4 237
50 555
52 158
Zamestnanecké požitky
1 440
1 821
Záväzky z finančného lízingu (viď bod 24)
9 762
921
Nevyfakturované dodávky
1 455
2 932
Záväzky voči zákazníkom z obchodovania s cennými papiermi
Záväzky z obstarania dcérskych spoločností a spoločností založených na osobitný účel
Ostatné záväzky
Výdavky budúcich období, výnosy budúcich období
Celkom
2 286
2 286
148 121
16 625
5 738
3 705
320 232
179 349
Ostatné záväzky predstavujú záväzky z dividend, ktoré sa majú vyplatiť akcionárom vo výške 140 000 tis. EUR (pozri
bod 32).
Nárast záväzkov z finančného lízingu je z dôvodu nákupu 100 % akcií spoločnosti ABS PROPERTY LIMITED v máji 2011.
Spoločnosť má v nájme jedno lietadlo pomocou finančného lízingu a celková suma záväzkov vyplývajúcich z finančného lízingu k 31. decembru 2011 sa vzťahuje k prenájmu tohto lietadla.
K 31. decembru 2011 sa očakáva, že bude vysporiadaných 1 787 tis. EUR (2010: 7 275 tis. EUR) záväzkov z obchodného
styku a ostatných záväzkov viac ako 12 mesiacov po dátume vykazovania.
081
30. REZERVY
v tis. EUR
Celkom
Počiatočný stav k 1. januáru 2010
57 804
Prírastky v dôsledku podnikových kombinácií
1 064
Tvorba rezerv počas roka
1 679
Použitie rezerv počas roka
(1 390)
Rozpustenie rezerv počas roka
(18 196)
Kurzový zisk/strata
68
Predané spoločnosti
(2 226)
Zostatok k 31. decembru 2010
38 803
Počiatočný stav k 1. januáru 2011
38 803
Prírastky v dôsledku podnikových kombinácií
–
Tvorba rezerv počas roka
1 251
Použitie rezerv počas roka
(741)
Rozpustenie rezerv počas roka
(669)
Kurzový zisk/strata
2
Zostatok k 31. decembru 2011
38 646
Rezervy pozostávajú z rezerv na poplatky spojené s predajom ukončených operácií v roku 2009 vo výške 37 000 tis.
EUR, ktoré boli zaplatené v apríli 2012 a z rezerv na nevyčerpané dovolenky vo výške 696 tis. EUR (2010: 551 tis. EUR).
31. ODLOŽENÉ DAŇOVÉ POHĽADÁVKY, ODLOŽENÉ DAŇOVÉ ZÁVÄZKY
31.1. Nezaúčtovaná odložená daňová pohľadávka
Odložená daňová pohľadávka nebola zaúčtovaná k nasledovným položkám:
v tis. EUR
Daňové straty
2011
2010
16 588
19 115
Predpokladané posledné obdobia na umorenie daňových strát sú nasledovné:
v tis. EUR
2012
2013
2014
2015
After 2015
Daňové straty
7 219
3
2
45
9 319
Odložená daňová pohľadávka z neumorených strát z minulých období sa účtuje len do výšky, do akej bude môcť byť
v budúcnosti pravdepodobne umorená voči budúcim daňovým ziskom.
Maximálna lehota na umorenie daňovej straty je 5 rokov v Českej republike, ak ide o straty, ktoré vznikli po 1. januári
2004 a 7 rokov v Slovenskej republike, ak ide o straty vzniknuté po 1. januári 2010 (5 rokov, ak ide o straty vzniknuté
pred 1. januárom 2010). Niektoré odpočítateľné dočasné rozdiely v zmysle platnej legislatívy nemajú stanovenú lehotu.
Odložená daňová pohľadávka nebola účtovaná v súvislosti s týmito položkami, nakoľko vzhľadom k premenlivosti zdrojov týchto ziskov nie je pravdepodobné, že Skupina dosiahne v budúcnosti daňové zisky, oproti ktorým by si mohla
tieto daňové výhody umoriť.
31.2. Zaúčtovaná odložená daňová pohľadávka a záväzok
Odložená daňová pohľadávka a (záväzok) boli účtované k nasledovným položkám:
v tis. EUR
Pohľadávky
2011
Záväzky
2011
Pohľadávky
2010
Záväzky
2010
Dlhodobý hmotný majetok
12
137
14
305
Nehmotný majetok
17
1 194
14
1 386
Opravná k položka k pohľadávkam z obchodného styku
a ostatnému majetku
5
–
5
–
Cenne papiere na predaj
2 612
–
324
–
Nezaplatené úroky, netto
–
23
–
109
Finančný majetok oceňovaný reálnou hodnotou cez výkaz
ziskov a strát
137
979
6
–
Úvery a pôžičky
142
184
68
174
–
Vložené deriváty
Daňové straty
Ostatné dočasné rozdiely
42
–
6
392
–
361
–
22
137
–
46
3 381
2 740
798
1 934
Započítanie*
(1 941)
(1 941)
(350)
(350)
Celkom
1 440
799
448
1 584
* Započítanie – Hrubé odložené daňové pohľadávky a záväzky sa započítavajú pre každú dcérsku spoločnosť osobitne, ak je to aplikovateľné.
Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského, českého a ruského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Efekt tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov.
32. VLASTNÉ IMANIE
(i) Základné imanie a emisné ážio
Schválené, upísané a plne splatené základné imanie k 31. decembru 2011 a 2010 pozostáva z 19 000 kmeňových akcií
v nominálnej hodnote 1,66 tis. EUR za jednu akciu.
Akcionári majú nárok na výplatu dividendy a každá akcia má hodnotu jedného hlasu na valnom zhromaždení Spoločnosti. Jediným akcionárom Skupiny je spoločnosť TECHNO PLUS, a.s. Akcionár schválil dňa 15. júna 2011 výplatu
dividend v celkovej výške 140 000 tis. EUR.
082
083
v tis. EUR
Počet akcií
Vlastnícky podiel %
Hlasovacie práva %
TECHNO PLUS, a.s.
19 000
100
100
Celkom
19 000
100
100
31 DECEMBER 2011
(ii) Nedeliteľné fondy
Nedeliteľné fondy, ktoré sú zahrnuté v nerozdelenom zisku, pozostávajú zo zákonného rezervného fondu vo výške
10 687 tis. EUR (2010: 10 314 tis. EUR). Zákonný rezervný fond sa podľa slovenskej legislatívy povinne ročne vytvára
v minimálnej výške 10 % z čistého zisku spoločnosti a minimálne do výšky 20 % z upísaného základného imania (kumulatívne). Zákonný rezervný fond môže byť použitý iba na úhradu strát spoločnosti a nesmie sa použiť na výplatu
dividend. Výpočet rezervného fondu je uskutočnený v súlade s lokálnymi právnymi predpismi.
(iii) Rezerva z prepočítania cudzích mien
Rezerva z prepočítania cudzích mien zahŕňa všetky kurzové rozdiely, ktoré vznikajú z prevodu účtovných závierok
zahraničných aktivít, ktoré nie sú integrálnou súčasťou aktivít Spoločnosti, na menu vykazovania.
(iv) Ostatné rezervy
Ostatné rezervy vznikajú zaúčtovaním podnikových kombinácií, ktoré sa uskutočnia postupne a zahŕňajú viac ako
jednu výmennú transakciu. Táto rezerva predstavuje tú časť zvýšenia reálnej hodnoty identifikovateľného čistého
majetku dcérskej spoločnosti, ktorá vznikne po prvotnej kúpe už predtým vlastneného podielu, získaného minulou
výmennou transakciou, ktorou došlo k prvotnej kúpe investície. Rezerva z precenenia takisto zahŕňa aj zmeny reálnej
hodnoty cenných papierov určených na predaj a zabezpečenie peňažných tokov.
33. NEKONTROLUJÚCE PODIELY
v tis. EUR
EQUITY HOLDING a.s.
BAYSHORE MERCHANT SERVICES INC.
EGNARO INVESTMENTS LIMITED
2011
2010
16 820
16 387
539
2 904
–
941
(16)
802
Ostatné
(838)
830
Celkom
16 505
21 864
NEEVAS INVESTMENT LIMITED
34. ÚDAJE O REÁLNEJ HODNOTE
Nasledovný prehľad obsahuje údaje o účtovnej hodnote a reálnej hodnote finančného majetku a záväzkov Skupiny,
ktoré nie sú v účtovníctve vyjadrené v reálnej hodnote.
Účtovná hodnota
2011
Účtovná hodnota
2010
Reálna hodnota
2011
Reálna hodnota
2010
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
405 909
468 437
403 458
467 990
Finančné nástroje držané do splatnosti
123 950
4 245
116 835
4 245
Úvery a preddavky poskytnuté bankám
226 175
2 563
231 546
2 437
2 363 404
2 229 073
2 336 371
2 255 464
172 698
245 364
172 698
245 364
431 563
172 731
431 563
173 463
v tis. EUR
FINANČNÝ MAJETOK
Úvery a preddavky poskytnuté zákazníkom
Úvery poskytnuté “Limited Partnerships”
Pohľadávky z obchodného styku a ostatný majetok
FINANČNÉ ZÁVÄZKY
Vklady a úvery od bánk
Vklady a úvery od zákazníkov
Emitované dlhopisy
Podriadený dlh
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
348 194
176 214
347 915
177 541
3 422 496
2 573 207
3 500 115
2 606 806
133 286
–
155 205
–
89 172
76 873
124 479
113 763
320 232
179 349
320 232
179 415
Odhady reálnych hodnôt
Nasledovné odseky opisujú hlavné metódy a predpoklady použité pri odhadoch reálnych hodnôt finančného majetku
a záväzkov uvedených v prehľade vyššie.
Úvery a poskytnuté preddavky: Reálna hodnota bola vypočítaná na základe predpokladaných budúcich diskontovaných príjmov zo splátok istiny a úrokov. Pri odhadoch predpokladaných budúcich peňažných tokov boli vzaté do
úvahy aj riziká z nesplatenia ako aj skutočnosti, ktoré môžu naznačovať zníženie hodnoty. Odhadované reálne hodnoty
úverov vyjadrujú zmeny v úverovom hodnotení od momentu ich poskytnutia, ako aj zmeny v úrokových sadzbách
v prípade úverov s fixnou úrokovou sadzbou.
Vklady od bánk a zákazníkov: Pre vklady splatné na požiadanie a vklady bez určenej lehoty splatnosti bola reálna
hodnota určená ako suma záväzkov splatných k dátumu, ku ktorému sa zostavuje konsolidovaná účtovná závierka.
Pre vklady s dohodnutou lehotou splatnosti je reálna hodnota stanovená na základe diskontovaných peňažných tokov
použijúc aktuálne úrokové sadzby ponúkané v súčasnosti na vklady s podobnou lehotou splatnosti.
Pohľadávky/záväzky z obchodného styku a ostatný majetok/záväzky: Pre pohľadávky/záväzky so zostatkovou dobou
splatnosti menšou ako jeden rok sa predpokladá, že ich nominálna hodnota predstavuje zároveň aj reálnu hodnotu.
Ostatné pohľadávky/záväzky sa pre určenie reálnej hodnoty odúročujú.
Finančné nástroje držané do splatnosti: Reálna hodnota je vypočítaná na základe očakávaných peňažných tokov z budúcej istiny a úroku. Očakávané budúce peňažné toky sa odhadujú zohľadňujúc úverové riziko a akýkoľvek údaj naznačujúci
084
085
znehodnotenie. Odhadované reálne hodnoty finančných nástrojov držaných do splatnosti odrážajú zmeny v úverovom
riziku od momentu ich nákupu a zmeny v úrokových sadzbách v prípade nástrojov s fixnou úrokovou sadzbou.
35. FINANČNÉ PRÍSĽUBY A PODMIENENÉ ZÁVÄZKY
v tis. EUR
Akceptované a avalované zmenky
Vydané záruky
Zastavený majetok
2011
2010
50 542
24 570
306 040
373 132
179 696
181 180
Úverové prísľuby
306 899
336 810
Celkom
843 177
915 692
Účtovná hodnota zabezpečených aktív, ktoré sú použité ako zábezpeky pre úverové financovanie je 179 696 tis. EUR
(2010: 181 180 tis. EUR). Poskytnuté záruky prevažne predstavujú záruky poskytnuté s súvislosti s úvermi, zmenkami
vystavenými inými stranami, lízingovými zmluvami a inými záväzkami tretích strán vo výške 306 040 tis. EUR (2010:
373 132 tis. EUR) Tieto záruky sú uvedené vyššie v tabuľke ako najlepší odhad záväzkov, ktoré môžu byť splatné
v budúcnosti. Maximálna čiastka splatná za záruky poskytnuté Skupinou k 31. decembru 2011 je 315 821 tis. EUR (2010:
499 483 tis. EUR). Úverové prísľuby sa vzťahujú k úverom poskytnutým bankami Skupiny.
Dňa 18. mája 2010 Skupina oznámila minimálnu garantovanú návratnosť investície Tatry mountain resorts, a.s. (TMR),
ktorej akcie sú kótované na Burze cenných papierov Bratislava, vo výške 6% ročne. Garantovaný výnos je zabezpečený odkupovaním akcií v maximálnej hodnote 20 miliónov EUR ročne počas nasledujúcich troch rokov. Na základe
aktuálneho vývoja v trhových cenách akcií spolu s očakávanými výplatami dividend Skupina v súčasnej dobe neočakáva odliv finančných zdrojov z tejto záruky.
36. OPERATÍVNY LÍZING
36.1. Nájom na strane nájomcu
Nevypovedateľné operatívne nájmy sú splatné nasledovne:
v tis. EUR
2011
Menej ako 1 rok
4 511
626
Od 1 do 5 rokov
16 491
1 451
Viac ako 5 rokov
14 802
811
35 804
2 888
Celkom
2010
Skupina si prenajíma niektoré autá a časť kancelárskych priestorov na základe zmlúv o operatívnom lízingu. Lízing
kancelárskych priestorov je obvykle dohodnutý na počiatočnú lehotu 5 až 15 rokov s možnosťou ďalšieho predĺženia.
Náklady na operatívny lízing za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2011, vykázané vo výkaze ziskov a strát týkajúce sa
neukončených činností predstavovali 5 142 tis. EUR (2010: 4 993 tis. EUR).
36.2. Nájom na strane prenajímateľa
Skupina prenajíma svoj majetok v rámci operatívneho nájmu. Nevypovedateľné splátky z poskytnutého operatívneho lízingu
sú splatné nasledovne:
v tis. EUR
2011
2010
Menej ako 1 rok
85
296
Od 1 do 5 rokov
234
1 006
Viac ako 5 rokov
161
444
480
1 746
Celkom
Počas roka, ktorý sa skončil 31. decembra 2011, bolo vo výkaze ziskov a strát vykázaných 879 tis. EUR ako výnosy
z prenájmu týkajúce sa neukončených činností (2010: 1 237 tis. EUR).
37. INFORMÁCIE O RIADENÍ RIZIKA
Táto sekcia poskytuje detaily o finančných a prevádzkových rizikách, ktorým je Skupina vystavená a spôsobe ich
riadenia. Najvýznamnejšími finančnými rizikami, ktorým je Skupina vystavená, sú úverové riziko, riziko likvidity a trhové
riziko. Trhové riziká zahŕňajú riziko zmeny úrokových sadzieb, kurzové riziko a riziko zmeny cien akcií.
Skupina používa na zhodnotenie trhového rizika spojeného s jej portfóliom na obchodovanie a pozíciami v cudzej
mene metódu Value at Risk (‘VaR’), pričom berie do úvahy interval spoľahlivosti 99 % a horizont 10 pracovných dní.
Pre výpočet VaR je implementovaná metóda historickej simulácie. Skupina uskutočňuje pre trhové riziko spojené s jej
portfóliom na obchodovanie a pozíciami v cudzej mene metódu spätného testovania (“backtesting”), pričom štvrťročne
aplikuje metódu hypotetického spätného testovania.
Štatistika rizík podľa metodiky VaR k 31. decembru 2011:
v tis. EUR
VaR trhové riziko celkom
31. decembra 2011
31. decembra 2010
10 210
13 256
VaR úrokové riziko
3 221
1 940
VaR menové riziko
5 410
7 902
VaR akciové riziko
7 814
10 465
37.1. Úverové riziko
Skupina sa vystavuje tomuto riziku predovšetkým pri poskytnutých úveroch, preddavkoch a finančných zárukách. Objem vystavenia sa tomuto riziku je vyjadrený účtovnou hodnotou tohto majetku vo výkaze o finančnej situácii. Okrem
toho je Skupina vystavená podsúvahovému riziku nesplatenia úveru v tých prípadoch, kde Skupina má záväzok predĺžiť úver a finančné záruky. Prevažná časť úverov a preddavkov je poskytnutá bankám, spoločnostiam vo finančnom
sektore, spoločnostiam v oblasti nehnuteľností a rôznym výrobným spoločnostiam.
Účtovná hodnota úverov a preddavkov vyjadruje najvyššiu možnú účtovnú stratu, ktorá by musela byť zaúčtovaná
na tieto položky vo výkaze o finančnej situácii, v prípade, že protistrana úplne zlyhá pri plnení svojich zmluvných
086
087
záväzkov a všetky zábezpeky a záruky by mali nulovú hodnotu. Táto hodnota preto vysoko prevyšuje očakávané straty, ktoré sú obsiahnuté v rezerve na nedobytné pohľadávky. Stratégiou Skupiny je požadovať od klienta poskytnutie
primeranej zábezpeky ešte pred poskytnutím úveru.
Posúdenie úverového rizika týkajúceho sa zmluvnej strany je založené na internom hodnotiacom systéme Skupiny, ktorý
zahŕňa úverové hodnotenia ratingových agentúr S&P, Moody’s alebo Fitch ako aj vnútorný systém hodnotenia Skupiny.
Hodnotiaci systém Skupiny má sedem stupňov. Je založený na štandardizovanom bodovom ohodnotení príslušných
kritérií, ktoré vypovedajú o finančnej situácii zmluvnej strany a jej schopnosti plniť svoje úverové záväzky - v oboch
prípadoch vrátane očakávaného vývoja, kvality a primeranosti zabezpečenia, rovnako ako navrhovaných podmienok
pre uskutočnenie transakcie. Interný rating sa určí pomocou úverových ratingov S&P.
Úverové riziko v bankových subjektoch Skupiny je riadené na základe úverovej analýzy a metodiky IRB (Internal Rating Based).
(i) Úverové riziko podľa odvetvia
K 31. decembru 2011
v tis. EUR
Podniky
Štáty
a vlády
Finančné
inštitúcie
Fyzické
osoby
Ostatné
Celkom
–
–
401 460
–
4 449
405 909
MAJETOK
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
Finančný majetok oceňovaný reálnou hodnotou
cez výkaz ziskov a strát
352 653
173 013
72 691
123
–
598 480
Cenné papiere určené na predaj
230 951
372 614
63 579
–
959
668 103
Finančné nástroje držané do splatnosti
76 402
1 051
46 497
–
–
123 950
Úvery a preddavky poskytnuté bankám
–
–
226 175
–
–
226 175
2 226 877
–
41 038
95 447
42
2 363 404
172 698
–
–
–
–
172 698
Úvery a preddavky poskytnuté zákazníkom
Úvery poskytnuté “Limited Partnerships”
Pohľadávky z obchodného styku a ostatný
majetok, pohľadávky zo splatnej dane z príjmu
v tis. EUR
414 829
3 493
9 753
362
5 867
434 304
3 474 410
550 171
861 193
95 932
11 317
4 993 023
Podniky
Štáty
a vlády
Finančné
inštitúcie
Fyzické
osoby
Ostatné
Celkom
ZÁVÄZKY (PRE INFORMAČNÉ ÚČELY)
Finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou
cez výkaz ziskov a strát
Vklady a úvery od bánk
Vklady a úvery od zákazníkov
Emitované dlhopisy
Podriadený dlh
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky,
záväzky zo splatnej dane z príjmu
2 673
–
9 452
1 069
–
13 194
–
–
348 194
–
–
348 194
1 841 759
172 478
27 299
1 138 490
242 470
3 422 496
133 286
–
–
–
–
133 286
47 020
–
39 426
526
2 200
89 172
97 207
4 091
145 154
73 088
1 752
321 292
2 121 945
176 569
569 525
1 213 173
246 422
4 327 634
K 31. decembru 2010
v tis. EUR
088
Podniky
Štáty
a vlády
Finančné
inštitúcie
Fyzické
osoby
Ostatné
Celkom
–
–
464 671
–
3 766
468 437
355 577
123 042
75 878
77
–
554 574
50 490
–
11 272
–
2 061
63 823
MAJETOK
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
Finančný majetok oceňovaný reálnou hodnotou
cez výkaz ziskov a strát
Cenné papiere určené na predaj
Finančné nástroje držané do splatnosti
Úvery a preddavky poskytnuté zákazníkom
Úvery poskytnuté “Limited Partnerships”
Pohľadávky z obchodného styku a ostatný
majetok, pohľadávky zo splatnej dane z príjmu
v tis. EUR
3 220
1 025
–
–
–
4 245
2 148 904
–
21 762
60 744
226
2 231 636
245 364
–
–
–
–
245 364
169 073
4 527
2 384
361
336
176 681
2 972 628
128 594
575 967
61 182
6 389
3 744 760
Podniky
Štáty
a vlády
Finančné
inštitúcie
Fyzické
osoby
Ostatné
Celkom
608
155
163
298
–
1 224
–
–
176 214
–
–
176 214
1 380 866
212 213
59 509
708 519
212 100
2 573 207
47 012
–
27 598
–
2 263
76 873
ZÁVÄZKY (PRE INFORMAČNÉ ÚČELY)
Finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou
cez výkaz ziskov a strát
Vklady a úvery od bánk
Vklady a úvery od zákazníkov
Podriadený dlh
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky,
záväzky zo splatnej dane z príjmu
102 355
3 482
65 143
8 699
358
180 037
1 530 841
215 850
328 627
717 516
214 721
3 007 555
(ii) Úverové riziko podľa lokality
K 31. decembru 2011
v tis. EUR
Slovensko
Česká
republika
Cyprus
Lichtenštajnsko
Ostatné
Celkom
303
8
160 458
405 909
MAJETOK
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
102 050
143 090
Finančný majetok oceňovaný reálnou hodnotou
cez výkaz ziskov a strát
127 517
333 598
5 461
–
131 904
598 480
Cenné papiere určené na predaj
67 231
444 960
40 216
–
115 696
668 103
Finančné nástroje držané do splatnosti
–
45 406
–
–
78 544
123 950
Úvery a preddavky poskytnuté bankám
199 371
26 804
–
–
–
226 175
429 549
498 758
891 596
196 828
346 673
2 363 404
–
–
172 698
–
–
172 698
Úvery a preddavky poskytnuté zákazníkom
Úvery poskytnuté “Limited Partnerships”
Pohľadávky z obchodného styku a ostatný
majetok, pohľadávky zo splatnej dane z príjmu
8 094
22 947
355 646
7 851
39 766
434 304
933 812
1 515 563
1 465 920
204 687
873 041
4 993 023
089
v tis. EUR
Česká
republika
Cyprus
2 362
3 315
10
–
7 507
13 194
8 177
309 729
–
–
30 288
348 194
930 269
1 725 490
337 416
197 621
231 700
3 422 496
–
133 286
–
–
–
133 286
11 737
2 725
–
–
74 710
89 172
Slovensko
Lichtenštajnsko
Ostatné
Celkom
ZÁVÄZKY (PRE INFORMAČNÉ ÚČELY)
Finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou
cez výkaz ziskov a strát
Vklady a úvery od bánk
Vklady a úvery od zákazníkov
Emitované dlhopisy
Podriadený dlh
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky,
záväzky zo splatnej dane z príjmu
153 263
81 355
37 720
1 962
46 992
321 292
1 105 808
2 255 900
375 146
199 583
391 197
4 327 634
Vyššie uvedená tabuľka zobrazuje úverové riziko v závislosti od lokality dlžníka.
Ostatné cenné papiere určené na predaj predstavujú investíciu vo výške 100 000 tis. EUR v investičnej holdingovej
spoločnosti založenej v Jersey, Channel Islands. Ostatné úvery a preddavky poskytnuté zákazníkom sa predovšetkým
týkajú spoločností založených na Britských panenských ostrovoch a v Ruskej Federácii.
K 31. decembru 2010
Slovensko
Česká
republika
Cyprus
Lichtenštajnsko
Ostatné
Celkom
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
84 227
310 300
84
100
73 726
468 437
Finančný majetok oceňovaný reálnou hodnotou
cez výkaz ziskov a strát
v tis. EUR
MAJETOK
116 584
314 040
89
–
123 861
554 574
Cenné papiere určené na predaj
3
53 751
10 054
–
15
63 823
Finančné nástroje držané do splatnosti
–
3 016
–
–
1 229
4 245
494 567
482 516
725 915
191 307
337 331
2 231 636
–
–
245 364
–
Úvery a preddavky poskytnuté zákazníkom
Úvery poskytnuté “Limited Partnerships”
Pohľadávky z obchodného styku a ostatný
majetok, pohľadávky zo splatnej dane z príjmu
v tis. EUR
245 364
4 276
9 972
112 015
8 069
42 349
176 681
699 657
1 173 595
1 093 521
199 476
578 511
3 744 760
Slovensko
Česká
republika
Cyprus
Lichtenštajnsko
Ostatné
Celkom
ZÁVÄZKY (PRE INFORMAČNÉ ÚČELY)
Finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou
cez výkaz ziskov a strát
Vklady a úvery od bánk
Vklady a úvery od zákazníkov
Podriadený dlh
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky,
záväzky zo splatnej dane z príjmu
223
773
100
–
128
1 224
20 787
128 924
–
–
26 503
176 214
827 075
1 273 004
97 809
126 694
248 625
2 573 207
–
2 263
–
–
74 610
76 873
6 111
61 809
11 760
1 209
99 148
180 037
854 196
1 466 773
109 669
127 903
449 014
3 007 555
(iii) Úverové riziko – zníženie hodnoty finančného majetku
090
K 31. decembru 2011
Po splatnosti
v tis. EUR
Do
splatnosti
< 30
dní
31 – 180
dní
181 – 365
dní
> 365
dní
Celkom
123 950
FINANČNÉ NÁSTROJE DRŽANÉ DO SPLATNOSTI
Brutto
Opravná položka
Účtovná hodnota
123 950
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
123 950
–
–
–
–
123 950
226 175
ÚVERY A PREDDAVKY POSKYTNUTÉ BANKÁM
Brutto
Opravná položka
Účtovná hodnota
226 175
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
226 175
–
–
–
–
226 175
2 390 138
15
16 642
8 202
13 000
2 427 997
(50 359)
–
(149)
(1 273)
(12 812)
(64 593)
2 339 779
15
16 493
6 929
188
2 363 404
ÚVERY A PREDDAVKY POSKYTNUTÉ ZÁKAZNÍKOM
Brutto
Opravná položka
Účtovná hodnota
ÚVERY POSKYTNUTÉ "LIMITED PARTNERSHIPS"
Brutto
Opravná položka
Účtovná hodnota
172 698
–
–
–
–
172 698
–
–
–
–
–
–
172 698
–
–
–
–
172 698
435 208
POHĽADÁVKY Z OBCHODNÉHO STYKU A OSTATNÝ MAJETOK, POHĽADÁVKY ZO SPLATNEJ DANE Z PRÍJMU
Brutto
Opravná položka
Účtovná hodnota
425 605
177
323
459
8 644
(231)
–
–
–
(673)
(904)
425 374
177
323
459
7 971
434 304
091
As at 31 December 2010
Po splatnosti
v tis. EUR
Do
splatnosti
< 30
dní
31 – 180
dní
181 – 365
dní
> 365
dní
Celkom
4 245
FINANČNÉ NÁSTROJE DRŽANÉ DO SPLATNOSTI
Brutto
Opravná položka
Účtovná hodnota
4 245
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4 245
–
–
–
–
4 245
ÚVERY A PREDDAVKY POSKYTNUTÉ ZÁKAZNÍKOM
Brutto
Opravná položka
Účtovná hodnota
2 289 469
–
104
419
11 880
2 301 872
(60 563)
–
(104)
(252)
(11 880)
(72 799)
2 228 906
–
–
167
–
2 229 073
245 364
ÚVERY POSKYTNUTÉ “LIMITED PARTNERSHIPS”
Brutto
Opravná položka
Účtovná hodnota
245 364
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
245 364
–
–
–
–
245 364
181 755
POHĽADÁVKY Z OBCHODNÉHO STYKU A OSTATNÝ MAJETOK, POHĽADÁVKY ZO SPLATNEJ DANE Z PRÍJMU
Brutto
132 207
11
375
287
48 875
Opravná položka
(4 530)
–
–
–
(544)
(5 074)
Účtovná hodnota
127 677
11
375
287
48 331
176 681
(iv) Úverové riziko – zábezpeky
Skupina drží zábezpeky za úvery a preddavky poskytnuté klientom prevažne vo forme záložného práva, cenných
papierov a prijatých zmeniek.
Účtovná hodnota úverov a preddavkov poskytnutých klientom zabezpečenými zábezpekami je nasledovná:
v tis. EUR
31. decembra 2011
31. decembra 2010
Cenné papiere
571 962
743 635
Nehnuteľnosti
368 727
417 852
Zmenky
203 769
166 484
Hotovostné vklady
21 820
13 454
Ostatné
99 504
56 476
Celkom
1 265 782
1 397 901
37.2. Riziko likvidity
Riziko likvidity vzniká v rámci všeobecného financovania činností Skupiny a riadenia finančných pozícií. Zahŕňa riziko
neschopnosti financovať majetok v dohodnutej dobe splatnosti a úrokovej sadzbe a taktiež riziko neschopnosti realizovať majetok za rozumnú cenu v primeranom časovom horizonte, ako aj riziko neschopnosti plniť záväzky v dobe
ich splatnosti.
Jednotlivé spoločnosti v Skupine používajú rôzne metódy riadenia rizika likvidity, vrátane individuálneho monitorovania veľkých vkladov. Manažment Skupiny sa zameriava najmä na metódy používané finančnými inštitúciami, teda
na diverzifikáciu zdrojov financovania. Táto diverzifikácia umožňuje Skupine väčšiu pružnosť a znižuje závislosť na
jednom zdroji financovania. Riziko likvidity sa vyhodnocuje predovšetkým sledovaním zmien v štruktúre financovania,
porovnávajúc tieto zmeny so stratégiou riadenia rizika likvidity. V rámci svojej stratégie riadenia rizika likvidity Skupina
drží časť svojho majetku vo forme vysoko likvidných aktív.
V nasledovnej tabuľke je uvedená analýza finančného majetku a záväzkov Skupiny zoskupených podľa zostatkovej
doby splatnosti. Očakávané doby splatnosti sa odlišujú od pôvodne dohodnutých zmluvných splatností, nakoľko skúsenosť už ukázala, že splatnosti väčšiny krátkodobých úverov a vkladov boli predĺžené. Táto analýza predstavuje najopatrnejší variant zostatkových dôb splatnosti, keď sa brali do úvahy opcie alebo splátkové kalendáre, ktoré umožňujú
predčasné splatenie. Preto v prípade záväzkov je vykázané najskoršie možné splatenie a pre majetok najneskoršie
možné splatenie. Majetok a záväzky, ktoré nemajú stanovenú splatnosť, sú vykázané spolu v kategórii „neurčená
splatnosť“. Vykázané hodnoty predstavujú zmluvné nediskontované peňažné toky a z toho dôvodu nemusia súhlasiť
s účtovnou hodnotou vo výkaze o finančnej situácii.
(i) Splatnosti finančných aktív a záväzkov vrátane predpokladaných úrokových platieb
K 31. decembru 2011
v tis. EUR
Účtovná
Zmluvné
hodnota peňažné toky
Do
3 mesiacov
3 mesiace
až 1 rok
1 rok
až 5 rokov
Nad
5 rokov
Neurčená
splatnosť
–
–
–
NEDERIVÁTOVÝ FINANČNÝ MAJETOK
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
405 909
405 924
405 924
–
Finančný majetok oceňovaný reálnou
hodnotou cez výkaz ziskov a strát
596 952
636 651
3 238
59 500
215 524
68 426
289 963
Cenné papiere určené na predaj
668 103
698 119
5 430
35 562
240 427
185 149
231 551
Finančné nástroje držané do splatnosti
123 950
128 023
–
36 173
71 565
20 285
–
Úvery a preddavky poskytnuté bankám
226 175
243 480
123
93 211
103 894
10 036
36 216
2 363 404
2 765 934
607 085
522 932
1 375 229
260 688
–
172 698
205 043
–
–
205 043
–
–
Úvery a preddavky poskytnuté zákazníkom
Úvery poskytnuté “Limited Partnerships”
Pohľadávky z obchodného styku a ostatný
majetok, pohľadávky zo splatnej dane z príjmu
434 304
413 360
54 121
338 558
9 560
–
11 121
4 991 495
5 496 534
1 075 921
1 085 936
2 221 242
544 584
568 851
–
(40 207)
(21 751)
(9 627)
(8 829)
–
–
1 225
41 287
22 378
10 080
8 829
–
–
303
21 635
21 556
79
–
–
–
1 528
22 715
22 183
532
–
–
–
DERIVÁTOVÝ FINANČNÝ MAJETOK
Forwardové zmluvy
– výdavok
– príjem
Ostatné deriváty
092
093
v tis. EUR
Účtovná
Zmluvné
hodnota peňažné toky
Do
3 mesiacov
3 mesiace
až 1 rok
1 rok
až 5 rokov
Nad
5 rokov
Neurčená
splatnosť
NEDERIVÁTOVÉ FINANČNÉ ZÁVÄZKY
Finančné záväzky oceňované reálnou
hodnotou cez výkaz ziskov a strát
Vklady a úvery od bánk
Vklady a úvery od zákazníkov
Emitované dlhopisy
Podriadený dlh
Záväzky z obchodného styku a ostatné
záväzky, záväzky zo splatnej dane z príjmu
36
(36)
(36)
–
–
–
–
348 194
(349 294)
(320 767)
(28 527)
–
–
–
3 422 496
(3 851 086)
(1 464 804)
(1 412 247)
(953 136)
(86)
(20 813)
133 286
(158 017)
–
(8 488)
(149 529)
–
–
89 172
(161 157)
(1 888)
(2 761)
(17 008)
(139 500)
–
(289 596)
(268 800)
(14 318)
(1 655)
(28)
(4 795)
(4 809 186) (2 056 295)
(1 466 341)
(1 121 328)
(139 614)
(25 608)
321 292
4 314 476
50 542
(50 542)
(3 937)
(39 151)
(7 454)
–
–
Vydané záruky
Akceptované a avalované zmenky
306 040
(315 821)
(33 757)
(92 768)
(187 567)
(728)
(1 001)
Úverové záväzky
306 899
(306 899)
(44 567)
(32 241)
(196 550)
(33 541)
–
(11,274)
(641,805)
(611,797)
(30,008)
–
–
–
–
630,385
602,196
28,189
–
–
–
(1,884)
(504)
1,139
(109)
(1,534)
–
–
(13,158)
(11,924)
(8,462)
(1,928)
(1,534)
–
–
DERIVÁTOVÉ FINANČNÉ ZÁVÄZKY
Forwardové zmluvy
– výdavok
– príjem
Ostatné deriváty
Medzera likvidity do jedného roka v zásade pochádza z vkladov a úverov od zákazníkov, pričom sa očakáva, že bude
predĺžená ich splatnosť, ako je preukázané na základe historických údajov.
K 31. decembru 2010
v tis. EUR
Účtovná
Zmluvné
hodnota peňažné toky
Do
3 mesiacov
3 mesiace
až 1 rok
1 rok
až 5 rokov
Nad
5 rokov
Neurčená
splatnosť
NEDERIVÁTOVÝ FINANČNÝ MAJETOK
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
468 437
468 450
449 452
–
–
–
18 998
Finančný majetok oceňovaný reálnou
hodnotou cez výkaz ziskov a strát
548 774
556 413
117 941
20 599
63 163
83 976
270 734
63 823
66 693
13 971
10 566
1 954
488
39 714
4 245
4 210
–
201
1 010
2 999
–
2 231 636
2 362 526
507 498
592 785
1 003 098
259 145
–
245 364
317 026
–
–
–
–
317 026
Cenné papiere určené na predaj
Finančné nástroje držané do splatnosti
Úvery a preddavky poskytnuté zákazníkom
Úvery poskytnuté “Limited Partnerships”
Pohľadávky z obchodného styku a ostatný
majetok, pohľadávky zo splatnej dane z príjmu
176 681
176 681
75 539
82 044
12 727
–
6 371
3 738 960
3 951 999
1 164 401
706 195
1 081 952
346 608
652 843
–
(437 233)
(430 575)
(4 258)
(2 400)
–
–
5 675
440 742
436 068
2 274
2 400
–
–
125
201
152
49
–
–
–
5 800
3 710
5 645
(1 935)
–
–
–
DERIVÁTOVÝ FINANČNÝ MAJETOK
Forwardové zmluvy
– výdavok
– príjem
Ostatné deriváty
v tis. EUR
Účtovná
Zmluvné
hodnota peňažné toky
Do
3 mesiacov
3 mesiace
až 1 rok
1 rok
až 5 rokov
Nad
5 rokov
Neurčená
splatnosť
NEDERIVÁTOVÉ FINANČNÉ ZÁVÄZKY
Finančné záväzky oceňované reálnou
hodnotou cez výkaz ziskov a strát
Vklady a úvery od bánk
Vklady a úvery od zákazníkov
Podriadený dlh
Záväzky z obchodného styku a ostatné
záväzky, záväzky zo splatnej dane z príjmu
Akceptované a avalované zmenky
282
(282)
(282)
–
–
–
–
176 214
(178 869)
(149 705)
(17 804)
(11 360)
–
–
2 573 207
(2 678 497)
(1 272 645)
(1 072 010)
(333 004)
(838)
–
76 874
(126 610)
(670)
(2 058)
(14 741)
(109 141)
–
180 036
(180 244)
(134 604)
(33 006)
(7 409)
–
(5 225)
3 006 613
(3 164 502)
(1 557 906)
(1 124 878)
(366 514)
(109 979)
(5 225)
24 570
(24 570)
(8 859)
(6 351)
(9 360)
–
–
Vydané záruky
373 132
(499 483)
(146 108)
(126 878)
(223 439)
(1 646)
(1 412)
Úverové záväzky
336 810
(336 810)
(21 195)
(104 956)
(193 554)
(17 105)
–
583
(46 112)
(41 969)
(2 387)
(1 756)
–
–
–
45 524
41 454
2 314
1 756
–
–
DERIVÁTOVÉ FINANČNÉ ZÁVÄZKY
Forwardové zmluvy
– výdavok
– príjem
Ostatné deriváty
359
–
–
–
–
–
–
942
(588)
(515)
(73)
–
–
–
37.3. Úrokové riziko
Činnosti Skupiny sú vystavené riziku zmien v úrokových sadzbách. Objem tohto rizika je rovný sume úročeného majetku (vrátane investícií) a úročených záväzkov, pri ktorých je úroková sadzba v dobe splatnosti alebo v dobe zmeny
odlišná od súčasnej úrokovej sadzby. Doba, na ktorú je pre finančný nástroj stanovená pevná sadzba preto vyjadruje
vystavenie riziku zmien v úrokových sadzbách. Prehľad uvedený nižšie vyjadruje vystavenie Skupiny riziku zmien
v úrokových sadzbách buď na základe zmluvnej doby splatnosti finančných nástrojov, alebo pre finančné nástroje,
ktorých cena sa mení v závislosti od zmeny trhovej sadzby ešte pred splatnosťou, sa bral do úvahy dátum najbližšej
zmeny úrokovej sadzby. Majetok a záväzky, ktoré nemajú stanovenú splatnosť alebo sú neúročené, sú vykázané spolu
v kategórii „neurčená splatnosť”.
Individuálne spoločnosti z bankového sektora v Skupine používajú rôzne metódy riadenia úrokového rizika. Manažment
sa zameriava najmä na metódy používané finančnými inštitúciami, hlavne metódu Value At Risk. Banky používajú metódu Value At Risk založenú na 99 % -nom intervale spoľahlivosti a na dobe držania 10 dní.
094
095
Vystavenie úrokovému riziku podľa účtovnej hodnoty k 31. decembru 2011 bolo nasledovné:
Do
1 roka
Od
1 do 5 rokov
Nad
5 rokov
Neurčená
splatnosť
Celkom
400 039
–
–
5 870
405 909
Finančný majetok oceňovaný reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát
158 569
54 697
34 135
351 079
598 480
Cenné papiere určené na predaj
364 883
71 669
–
231 551
668 103
Finančné nástroje držané do splatnosti
36 397
67 055
20 498
–
123 950
Úvery a preddavky poskytnuté bankám
125 937
92 234
8 004
–
226 175
1 500 878
807 181
50 570
4 775
2 363 404
–
–
–
172 698
172 698
v tis. EUR
MAJETOK
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
Úvery a preddavky poskytnuté zákazníkom
Úvery poskytnuté “Limited Partnerships”
Pohľadávky z obchodného styku a ostatný majetok,
pohľadávky zo splatnej dane z príjmu
–
–
–
434 304
434 304
2 586 703
1 092 836
113 207
1 200 277
4 993 023
ZÁVÄZKY
Finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát
Vklady a úvery od bánk
Vklady a úvery od zákazníkov
Emitované dlhopisy
Podriadený dlh
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky,
záväzky zo splatnej dane z príjmu
11 149
76
–
1 969
13 194
348 194
–
–
–
348 194
2 816 042
551 087
–
55 367
3 422 496
–
133 286
–
–
133 286
74 855
–
14 317
–
89 172
24 442
1 270
–
295 580
321 292
3 274 682
685 719
14 317
352 916
4 327 634
Od
1 do 5 rokov
Nad
5 rokov
Neurčená
splatnosť
Celkom
Vystavenie úrokovému riziku k 31. decembru 2010 bolo nasledovné:
v tis. EUR
Do
1 roka
MAJETOK
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
463 436
–
–
5 001
468 437
Finančný majetok oceňovaný reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát
206 607
45 625
37 704
264 638
554 574
18 531
1 637
3 272
40 383
63 823
204
1 025
3 016
–
4 245
1 701 415
473 178
56 384
659
2 231 636
–
–
–
245 364
245 364
Cenné papiere určené na predaj
Finančné nástroje držané do splatnosti
Úvery a preddavky poskytnuté zákazníkom
Úvery poskytnuté “Limited Partnerships”
Pohľadávky z obchodného styku a ostatný majetok,
pohľadávky zo splatnej dane z príjmu
1 212
209
–
175 260
176 681
2 391 405
521 674
100 376
731 305
3 744 760
ZÁVÄZKY
Finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát
Vklady a úvery od bánk
Vklady a úvery od zákazníkov
Podriadený dlh
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky,
záväzky zo splatnej dane z príjmu
438
–
–
786
1 224
169 350
6 849
–
15
176 214
2 260 830
252 172
–
60 205
2 573 207
74 650
–
2 223
–
76 873
114 729
4 568
6
60 734
180 037
2 619 997
263 589
2 229
121 740
3 007 555
37.4. Menové riziko
Skupina je vystavená riziku zmien vo výmenných kurzoch bežne používaných cudzích mien, ktoré môže ovplyvniť jej
finančnú situáciu a peňažné toky.
K 31. decembru 2011 bola Skupina vystavená nasledovnému menovému riziku:
v tis. EUR
EUR
CZK
USD
Ostatné
Celkom
61 075
201 309
112 775
30 750
405 909
MAJETOK
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
Finančný majetok oceňovaný reálnou hodnotou
cez výkaz ziskov a strát
127 662
382 040
47 988
40 790
598 480
225 386
435 333
3 352
4 032
668 103
Finančné nástroje držané do splatnosti
77 215
–
45 474
1 261
123 950
Úvery a preddavky poskytnuté bankám
199 372
26 803
1 505 717
730 564
79 855
47 268
2 363 404
–
172 698
–
–
172 698
Cenné papiere určené na predaj
Úvery a preddavky poskytnuté zákazníkom
Úvery poskytnuté “Limited Partnerships”
Pohľadávky z obchodného styku a ostatný majetok,
pohľadávky zo splatnej dane z príjmu
Majetok vykázaný v podsúvahe
226 175
384 952
37 899
7 501
3 952
434 304
2 581 379
1 986 646
296 945
128 053
4 993 023
680 525
875 989
93 654
39 190
1 689 358
ZÁVÄZKY
Finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou
cez výkaz ziskov a strát
1 736
11 285
115
58
13 194
Vklady a úvery od bánk
8 150
247 769
61 985
30 290
348 194
1 429 750
1 893 187
36 771
62 788
3 422 496
–
133 286
–
–
133 286
74 710
14 462
–
–
89 172
Vklady a úvery od zákazníkov
Emitované dlhopisy
Podriadený dlh
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky,
záväzky zo splatnej dane z príjmu
Záväzky vykázané v podsúvahe
219 808
79 632
19 671
2 181
321 292
1 734 154
2 379 621
118 542
95 317
4 327 634
1 915 829
1 519 074
638 275
614 147
4 687 325
096
097
K 31. decembru 2010 bola Skupina vystavená nasledovnému menovému riziku:
v tis. EUR
EUR
CZK
USD
Ostatné
Celkom
107 891
290 685
40 201
29 660
468 437
MAJETOK
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
Finančný majetok oceňovaný reálnou hodnotou cez výkaz
ziskov a strát
163 803
323 262
26 870
40 639
554 574
Cenné papiere určené na predaj
11 377
51 848
–
598
63 823
Finančné nástroje držané do splatnosti
3 016
–
–
1 229
4 245
1 415 816
634 455
159 606
21 759
2 231 636
–
245 364
–
–
245 364
Úvery a preddavky poskytnuté zákazníkom
Úvery poskytnuté “Limited Partnerships”
Pohľadávky z obchodného styku a ostatný majetok, pohľadávky
zo splatnej dane z príjmu
Majetok vykázaný v podsúvahe
134 166
37 390
3 315
1 810
176 681
1 836 069
1 583 004
229 992
95 695
3 744 760
561 340
820 024
510 270
11 845
1 903 479
ZÁVÄZKY
Finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou cez výkaz
ziskov a strát
Vklady a úvery od bánk
Vklady a úvery od zákazníkov
Podriadený dlh
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky,
záväzky zo splatnej dane z príjmu
Záväzky vykázané v podsúvahe
350
786
88
–
1,224
19 447
137 459
10
19 298
176 214
973 049
1 521 721
40 937
37 500
2 573 207
74 610
2 263
–
–
76 873
80 612
94 530
3 739
1 156
180 037
1 148 068
1 756 759
44 774
57 954
3 007 555
1 569 358
1 792 656
1 037 464
601 274
5 000 752
Položky vykázané v podsúvahe sa väčšinou týkajú derivátových operácií, poskytnutých a prijatých záruk a garancií,
poskytnutých a prijatých zábezpek a spravovaného majetku.
37.5. Operačné riziko
Operačné riziko je riziko straty vyplývajúce zo sprenevery, neautorizovaných aktivít, chýb, omylov, neefektívnosti alebo
zlyhania systémov. Toto riziko vzniká pri všetkých aktivitách Skupiny a čelia mu všetky spoločnosti v rámci Skupiny.
Operačné riziko zahŕňa aj riziko súdnych sporov.
Cieľom Skupiny je riadiť operačné riziko tak, aby sa zabránilo finančným stratám a ujmám na dobrom mene Skupiny
v rámci efektivity nákladov vynaložených na splnenie tohto cieľa a vyhnúť sa pritom opatreniam brániacim iniciatíve
a kreativite.
Hlavnú zodpovednosť za implementáciu kontrol súvisiacich s riadením operačného rizika má manažment každej dcérskej spoločnosti. Táto zodpovednosť je podporovaná vypracovávaním štandardov na riadenie operačného rizika spoločných pre celú Skupinu. Za tieto štandardy je zodpovedné Oddelenie riadenia rizík a zahŕňa nasledovné oblasti:
– Požiadavky na odsúhlasovanie a monitorovanie transakcií.
– Identifikácia operačného rizika v rámci štruktúry kontrolného systému každej dcérskej spoločnosti (vytváranie pod-
mienok pre znižovanie a limitovanie operačného rizika (pri zabezpečení požadovanej úrovne aktivít), tiež jeho dopadu
a následkov ako aj odporúčaní na vhodné riešenia v tejto oblasti).
– Reportovanie udalostí týkajúcich sa operačného rizika do databázy udalostí súvisiacich s operačným rizíkom za
Regulovaný konsolidačný celok (poznámka 36, časť Riadenie kapitálu týkajúca sa definície Regulovaného konsolidačného celku).
– akceptovanie vzniknutých rizík;
– iniciovanie opatrení znižujúcich možné dopady; alebo
– znižovanie rozsahu takýchto aktivít alebo ich úplné zastavenie.
37.6. Analýza citlivosti
(i) Úrokové riziko
Okamžité zníženie/zvýšenie úrokových mier o 100 bázických bodov („bp“) pozdĺž celej výnosovej krivky vzťahujúce sa
na úrokové pozície v investičnom portfóliu by malo nasledujúci dopad na výsledok hospodárenia a vlastné imanie:
Vplyv na výsledok
hospodárenia
(v tis. EUR)
2011
Vplyv na výsledok
hospodárenia
(v tis. EUR)
2010
Vplyv
na vlastné imanie
(v percentách)
2011
Vplyv
na vlastné imanie
(v percentách)
2010
pokles úrokových mier o 100 bp
6 065
6 181
0,91
0,82
nárast úrokových mier o 100 bp
(6 065)
(6 181)
(0,91)
(0,82)
(ii) Menové riziko
Jedno percentné posilnenie eura voči českej korune a americkému doláru, týkajúce sa skupinových aktív a pasív
v týchto menách, by malo nasledujúci vplyv na zisk alebo stratu a vlastné imanie:
Vplyv na výsledok
hospodárenia
(v percentách)
2011
Vplyv na výsledok
hospodárenia
(v percentách)
2010
Vplyv
na vlastné imanie
(v percentách)
2011
Vplyv
na vlastné imanie
(v percentách)
2010
CZK
9,71
2,01
0,59
0,23
USD
(4,41)
(2,14)
(0,27)
(0,24)
Oslabenie eura o 100 bp oproti českej korune a americkému doláru by malo rovnako veľký, ale opačný vplyv na portfólio a vlastné imanie.
(iii) Riziko zmeny cien akcií
Riziko zmeny cien akcií vzniká v dôsledku vlastníctva cenných papierov určených na predaj a cenných papierov
ocenených reálnou hodnotou Skupinou. Vedenie Skupiny monitoruje mix dlhových cenných papierov a kapitálových
nástrojov vo svojom portfóliu cenných papierov, pričom významné majetkové cenné papiere sú riadené individuálne.
098
099
10% -né posilnenie nederivátového finančného majetku oceňovaného reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát by
malo pozitívny vplyv na výsledok hospodárenia, ako je uvedené nižšie.
10% -né posilnenie cenných papierov na predaj by malo pozitívny vplyv na vlastné imanie.
Vplyv
na vlastné imanie
(v percentách)
2011
Vplyv
na vlastné imanie
(v percentách)
2010
Vplyv na výsledok
hospodárenia
(v percentách)
2011
Vplyv na výsledok
hospodárenia
(v percentách)
2010
70,52
35,44
–
–
–
–
3,49
0,52
Finančný majetok oceňovaný reálnou
hodnotou cez výkaz ziskov a strát
Cenné papiere určené na predaj
10% -né oslabenie finančného majetku, ktorý bol analyzovaný vyššie, by malo rovnako veľký, ale opačný vplyv na
výsledok hospodárenia alebo vlastné imanie.
37.7. Riadenie kapitálu
Stratégiou Skupiny pre zachovanie silnej kapitálovej bázy je udržiavať dôveru investorov, veriteľov a trhu a tiež podporovať ďalší rast vlastného podnikania.
Konsolidovaná kapitálová primeranosť je počítaná v súlade s nariadeniami Českej národnej banky, predpis č. 123/2007 Sb.
Konsolidované vlastné zdroje Skupiny sa analyzovali v dvoch skupinách:
– Základné vlastné zdroje (zložka tier 1), ktoré sú tvorené základným imaním, emisným ážiom, nerozdeleným ziskom
(zisk bežného roka nie je zahrnutý), rezervou z prepočtu cudzích mien a nekontrolujúcimi podielmi po odpočítaní
goodwillu a nehmotného majetku.
– Dodatkové vlastné zdroje (zložka tier 2), ktoré zahŕňajú oprávnené podriadené záväzky.
Regulovaný konsolidačný celok (ďalej „RKC“) je definovaný pre účely pravidiel obozretnosti na konsolidačnej báze
podľa Zákona o bankách č. 21/1992 Sb. a Predpisu č. 123/2007 Sb. (predpisy Českej národnej banky). Podľa týchto
predpisov finančná holdingová skupina konečných akcionárov J&T FINANCE GROUP, a.s. spadá pod definíciu RKC. Pre
potreby RKC sa uplatňujú odlišné konsolidačné pravidlá – len spoločnosti, ktoré majú status finančnej inštitúcie podľa
českej legislatívy, sú úplne konsolidované.
v tis. EUR
2011
2010
854 825
791 706
VLASTNÝ KAPITÁL
Základné vlastné zdroje (Tier 1)
Dodatkové vlastné zdroje (Tier 2)
38 544
26 437
893 369
818 143
344 109
278 242
12 560
17 635
Všeobecné úrokové riziko
8 778
6 482
Všeobecné akciové riziko
1 738
1 230
37 463
28 230
Spolu vlastné zdroje
KAPITÁLOVÉ POŽIADAVKY
Úverové riziko investičného portfólia
Operačné riziko (BIA)
Kapitálová požiadavka na menové riziko
Kapitálová požiadavka na komoditné riziko
Úverové riziko obchodného portfólia
Spolu kapitálové požiadavky
472
15
48 451
35 957
405 120
331 834
Vlastné zdroje sa počítajú ako súčet základných vlastných zdrojov (tier 1) a dodatkových vlastných zdrojov (tier 2)
znížený o odpočítateľné položky a navýšený o vlastné zdroje určené na pokrytie trhového rizika (tier 3). Tier 1 pozostáva zo splateného základného imania, zákonného rezervného fondu, ostatných kapitálových fondov a nerozdeleného
zisku. Tier 2 pozostáva z podriadeného dlhu odsúhlaseného Českou národnou bankou vo výške 38 544 tis. EUR.
Odpočítateľné položky zahrňujú nehmotný majetok v zostatkovej cene.
v tis. EUR
Výpočet kapitálovej primeranosti
Kapitálová primeranosť
8%x
2011
2010
893 369
818 143
405 120
17,64%
8%x
331 834
19,72%
Kapitálová primeranosť sa počíta vzhľadom na regulačné požiadavky ako pomer vlastných zdrojov k celkovým kapitálovým požiadavkám vynásobeným 8%. Primeranosť kapitálu musí byť minimálne 8%.
38. TRANSAKCIE V MENE TRETÍCH STRÁN
Umiestnenie finančných prostriedkov v mene tretích strán predstavuje fondy zákazníkov, ktorí požiadali Skupinu o ich
umiestnenie v iných bankách. Skupina nenesie žiadnu zodpovednosť voči klientom v prípade platobnej neschopnosti inej
banky. Takisto sa na tieto umiestnené prostriedky neviaže žiadne právo veriteľov Skupiny.
V roku 2011 predstavoval objem transakcií v mene tretích strán vykonaných spoločnosťou J&T Bank Switzerland Ltd.
sumu 55 311 tis. CHF (45 501 tis. EUR) v porovnaní s 564 214 tis. CHF (451 227 tis. EUR) v predchádzajúcom roku.
Skupina tiež vystupuje vo vlastnom mene ako poverenec tretích strán. Takto spravovaný majetok nie je vykazovaný vo
výkaze o finančnej situácii, čo však neplatí v prípade, že je tento majetok investovaný v rámci Skupiny. Skupina za tieto
transakcie a majetok získava provízie a poplatky. Tieto aktivity potenciálne vystavujú Skupinu zodpovednostným rizikám
100
101
v prípade, že by Skupina z nedbanlivosti nedodržala podmienky zmlúv pre transakcie v mene tretích strán. Na riadenie
tohto rizika Skupina zaviedla primerané postupy a zásady.
39. SPRAVOVANÝ MAJETOK
v tis. EUR
Majetok vo vlastných fondoch
Spravovaný majetok s právom voľného nakladania
2011
2010
99 616
78 553
184 178
282 689
Ostatný spravovaný majetok
1 030 439
1 195 497
Celkom spravovaný majetok (vrátane dvojitého započítavania)
1 314 233
1 556 739
13 291
5 581
Z toho dvojité započítavanie
(a) Metóda výpočtu
Spravovaný majetok predstavuje všetok majetok klientov, ktorý Skupina spravuje alebo drží pre kapitálové zhodnotenie. Sumárne tento zahrňuje všetky vklady klientov, termínované vklady umiestnené v mene klientov a všetok majetok
klientov. Majetok v úschove (majetok držaný len pre transakčné dôvody alebo na úschovu) nie je zahrnutý do spravovaného majetku.
(b) Majetok vo vlastných fondoch
Tento predstavuje majetok všetkých investičných fondov Skupiny.
(c) Spravovaný majetok s právom voľného nakladania
Cenné papiere, oceniteľné práva, vzácne kovy, trhová hodnota investícií vykonaných v mene tretích osôb a vklady
zákazníkov sú zahrnuté do výpočtu majetku s právom voľného nakladania. Táto suma obsahuje majetok umiestnený
v rámci Skupiny, ako aj majetok umiestnený tretími stranami, pre ktorý má Skupina právo voľného nakladania.
(d) Ostatný spravovaný majetok
Cenné papiere, oceniteľné práva, vzácne kovy, trhová hodnota investícií vykonaných v mene tretích osôb a vklady
zákazníkov sú zahrnuté do výpočtu ostatného spravovaného majetku. Táto suma obsahuje majetok, ktorý Skupina
spravuje alebo pri ktorom Skupina poskytuje poradenstvo.
(e) Dvojité započítavanie
Táto položka obsahuje podielové jednotky z vlastných fondov, ktoré sú vykazované v klientskom portfóliu s právom
voľného nakladania ako aj v ostatnom majetku držanom v úschove.
40. SPRIAZNENÉ OSOBY
102
Identifikácia spriaznených osôb
Ako je uvedené v nasledujúcom prehľade, Skupina je, alebo bola, vo vzťahu spriaznenej osoby k svojej materskej spoločnosti, konečnej materskej spoločnosti a iným stranám k 31. decembru 2011 alebo počas roku 2011:
(1) Konečná materská spoločnosť a ňou ovládané spoločnosti
(2) Spoločnosti, ktoré spoločne ovládajú alebo majú významný vplyv na účtovnú jednotku a jej dcérske a pridružené
spoločnosti
(3) Pridružené spoločnosti
(4) Spoločne ovládané spoločnosti, v ktorých je Skupina spoločníkom
(5) Členovia vrcholového manažmentu spoločnosti alebo materskej spoločnosti
x – spoločnosť nebola ku koncu účtovného obdobia spriaznenou osobou.
Prehľad transakcií so spriaznenými osobami počas rokov 2011 a 2010 je nasledovný:
Pozn.
Pohľadávky
2011
Záväzky
2011
Pohľadávky
2010
Záväzky
2010
Konečná materská spoločnosť a ňou ovládané spoločnosti
1
1 675
143 475
605
2 641
Pridružené spoločnosti
3
4 661
–
–
Ostatní členovia vrcholového manažmentu spoločnosti
alebo materskej spoločnosti a spoločnosti nimi ovládané
5
v tis. EUR
Celkom
280 609
88 218
318 252
83 972
282 284
236 354
318 857
86 613
Opravná položka k pohľadávkam voči „Konečnej materskej spoločnosti a ňou ovládaným spoločnostiam” dosahovala
k 31. decembru 2011 sumu 545 tis. EUR (2010: 545 tis. EUR).
„Konečná materská spoločnosť a ňou ovládané spoločnosti“ zahŕňajú nasledujúce subjekty:
J&T Securities, s.r.o., Jakabovič Ivan, KOLIBA REAL s.r.o., TECHNO PLUS, a.s., KPRHT 3, s.r.o., BRUBESCO LIMITED,
DANILLA EQUITY LIMITED a Tkáč Jozef. Žiadne z nich, okrem TECHNO PLUS, a.s., nezverejňuje konsolidovanú účtovnú
závierku, ktorá by zahŕňala Skupinu.
Prehľad transakcií so spriaznenými osobami počas rokov 2011 a 2010 je nasledovný:
Pozn.
Výnosy
2011
Náklady
2011
Výnosy
2010
Náklady
2010
Konečná materská spoločnosť a ňou ovládané spoločnosti
1
106
112
2 450
6
EXONERATE TRADING LIMITED
4
–
–
5
–
Pridružené spoločnosti
3
–
114
–
–
Ostatní členovia vrcholového manažmentu spoločnosti
alebo materskej spoločnosti a spoločnosti nimi ovládané
5
30 275
9 011
60 998
54 970
30 381
9 237
63 453
54 976
v tis. EUR
Celkom
103
Prehľad garancií so spriaznenými osobami počas rokov 2011 a 2010 je nasledovný:
Ref
Záruky
prijaté
2011
Záruky
poskytnuté
2011
Záruky
prijaté
2010
Záruky
poskytnuté
2010
Konečná materská spoločnosť a ňou ovládané spoločnosti
1
190 463
55
69 722
373
Ostatní členovia vrcholového manažmentu spoločnosti
alebo materskej spoločnosti a spoločnosti nimi ovládané
5
v tis. EUR
Celkom
–
3 645
59 313
4 930
190 463
3 700
129 035
5 303
Transakcie so štatutárnymi orgánmi a kľúčovým managementom
Celkové odmeny zahrnuté v „Osobných nákladoch” a úvery členom štatutárnych orgánov a kľúčovému managementu
sú uvedené v nasledujúcom prehľade:
v tis. EUR
2011
Odmeny
Úvery
2010
379
170
1 031
937
Členom štatutárnych orgánov a kľúčovému managementu boli v roku 2011 poskytnuté nové úvery vo výške 399 tis.
EUR. Suma úverov vo výške 289 tis. EUR bola v roku 2011 splatená.
41. UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
Dňa 2. februára 2012 Skupina nadobudla 100% -ný podiel v spoločnosti Adula, s.r.o. a následne ju premenovala na
J&T Café, s.r.o.
Skupina nadobudla tri spoločnosti, ktoré vlastnia a prevádzkujú solárne elektrárne v Českej republike: Kokusai CzechSol One (1) 18. januára 2012, a Kokusai CzechSol Two (2) a Kokusai CzechSol Three (3) 29. februára 2012, ktoré boli
následne premenované na FVE Slušovice s.r.o., FVE Němčice s.r.o. a FVE Napajedla s.r.o. Zámerom Skupiny je predať
tieto spoločnosti do J&T FVE uzavřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. a ponúknuť akcie tohto
fondu individuálnym investorom.
Skupina je v súčasnosti v procese nadobúdania 100 % -ného podielu v spoločnosti TERCES MANAGEMENT LTD spolu
s jej dcérskou spoločnosťou Interznanie OAO, ktorá vlastní multifunkčnú budovu v centre Moskvy v Rusku.
J&T Finance, a.s. and J&T Banka, a.s. - dve dcérske spoločnosti Skupiny, podpísali dňa 17. mája 2012 so spoločnosťou
Istrokapital SE rámcovú dohodu o kúpe akcií týkajúcich sa kúpy kombinovaného 84,5% -ného podielu v Poštovej banke, a.s. Tento 84,5% -ný podiel v Poštovej banke, a.s. sa pripočíta k už existujúcim 3,5% vlastnených Skupinou k 31.
decembru 2011. V súvislosti s nadobudnutím 84,5% -ného podielu, Skupina zaplatila v decembri 2011 preddavok vo
výške 338 600 tis. EUR spoločnosti Istrokapital SE (pozri bod 22). Nákupný proces v súčasnej dobe prebieha, nakoľko
akvizícia podlieha schváleniu zo strany Národnej banky Slovenska a Protimonopolného úradu Slovenskej republiky.
42. SPOLOČNOSTI V RÁMCI SKUPINY
104
Zoznam spoločností v Skupine k 31. decembru 2011 je uvedený v nasledujúcom prehľade:
Názov spoločnosti
2011
Krajina Konsolidované %
registrácie
J&T FINANCE GROUP, a.s.
Slovensko
J&T FINANCE, a.s.
2011
Forma
kontroly
2010
2011
Metóda Konsolidované %
konsolidácie
2010
Forma
kontroly
materská spoločnosťpany
Česká republika
100.00
priama
úplná
100.00
priama
Česká republika
100.00
priama
úplná
100.00
priama
Bea Development, a.s.
Česká republika
–
–
–
100.00
priama
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
(J&T ASSET MANAGEMENT,
INV. SPOL., a.s. )1
Česká republika
100.00
priama
úplná
100.00
priama
ATLANTIK finanční trhy, a.s.1
Česká republika
100.00
priama
úplná
100.00
priama
J&T IB and Capital Markets, a.s.1
Česká republika
100.00
priama
úplná
100.00
priama
Rusko
100.00
priama
úplná
100.00
priama
Švajčiarsko
100.00
priama
úplná
100.00
priama
Cyprus
100.00
priama
úplná
100.00
priama
Lichtenštajnsko
100.00
priama
úplná
100.00
priama
EGNARO INVESTMENTS LIMITED
Cyprus
–
–
–
95.00
SPE
LCE Company Limited
Cyprus
95.00
SPE
úplná
95.00
SPE
NEEVAS INVESTMENT LIMITED
Cyprus
95.00
SPE
úplná
95.00
SPE
STOMARLI HOLDINGS LIMITED
Cyprus
95.00
SPE
úplná
95.00
SPE
Britské panenské ostrovy
90.00
priama
úplná
90.00
priama
Kajmanské
ostrovy
100.00
priama
úplná
100.00
priama
Barbados
100.00
priama
úplná
100.00
priama
J&T BANKA, a.s.
J&T Bank ZAO1
J&T Bank Switzerland Ltd
J&T Integris Group LTD
J&T BFL Anstalt
Bayshore Merchant Services Inc
INTEGRIS FUNDS LIMITED
J&T BANK AND TRUST CORPORATION INC.
J and T Capital, Sociedad
Anonima de Capital Variable
J&T Advisors (Canada) Inc.
INTEGRIS BANK AND TRUST
(TURKS & CAICOS ISLANDS) LTD.
Mexico
100.00
priama
úplná
100.00
priama
Kanada
100.00
priama
úplná
100.00
priama
Ostrovy Turks
a Caicos
–
–
–
100.00
priama
J&T Concierge, s.r.o.
Česká republika
100.00
priama
úplná
100.00
priama
ATLANTIK Asset Management investiční
společnost, a.s.2
Česká republika
–
–
–
100.00
priama
Slovensko
100.00
priama
úplná
100.00
priama
Česká republika
100.00
priama
úplná
100.00
priama
Cyprus
100.00
priama
úplná
100.00
priama
J&T Concierge SR, s. r. o.
První zpravodajská a.s.
KHASOMIA LIMITED
RIGOBERTO INVESTMENTS LIMITED
Cyprus
100.00
priama
úplná
100.00
priama
KOTRAB ENTERPRISES LIMITED
Cyprus
100.00
priama
úplná
100.00
priama
Holandsko
100.00
priama
úplná
100.00
priama
Cyprus
100.00
priama
úplná
100.00
priama
Lichtenštajnsko
100.00
priama
úplná
100.00
priama
J&T Private Equity B.V.
J&T FINANCIAL INVESTMENTS Ltd.
J&T International Anstalt
J&T Private Investments B.V.
(Ingramm International, N.V.)
J&T Management, a.s.
Holandsko
100.00
priama
úplná
100.00
priama
Česká republika
100.00
priama
úplná
100.00
priama
→
105
2011
Krajina Konsolidované %
registrácie
Názov spoločnosti
J&T Finance, LLC
J&T GLOBAL SERVICES LIMITED
JTG Services Anstalt
2011
Forma
kontroly
2010
2011
Metóda Konsolidované %
konsolidácie
2010
Forma
kontroly
Rusko
99.90
priama
úplná
100.00
priama
Cyprus
100.00
priama
úplná
100.00
priama
Lichtenštajnsko
100.00
priama
úplná
100.00
priama
Cyprus
100.00
priama
úplná
100.00
priama
Equity Holding, a.s.
Česká republika
62.64
priama
úplná
62.64
priama
Geodezie Brno a.s.
Česká republika
–
–
–
96.76
priama
J&T MINORITIES PORTFOLIO LIMITED
ABS PROPERTY LIMITED
J&T Investment Pool - I - CZK, a.s.1
J&T Investment Pool - I - SKK, a.s.1
J&T Capital Management Anstalt
Írsko
100.00
priama
úplná
–
–
Česká republika
17.40
priama
úplná
22.20
priama
Slovensko
26.22
priama
úplná
14.89
priama
Lichtenštajnsko
100.00
priama
úplná
100.00
priama
Cyprus
100.00
priama
úplná
100.00
priama
J&T GLOBAL MANAGEMENT, s.r.o.
Slovensko
100.00
priama
úplná
–
–
J&T Global Finance I., B.V.
Holandsko
100.00
priama
úplná
–
–
J&T Global Finance II., B.V.
Holandsko
100.00
priama
úplná
–
–
J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED
1
Vyššie uvedená štruktúra je usporiadaná podľa vlastníctva na rôznych stupňoch v Skupine.
1
Spoločnosť bola prevedená v rámci Skupiny v roku 2011.
2
Spoločnosť ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s. bola zlúčená so spoločnosťou J&T INVESTIČNÍ
SPOLEČNOST, a.s.
3
Skupina vlastní 99,13% -ný podiel v spoločnosti J&T ZAO prostredníctvom dcérskej spoločnosti J&T BANKA, a.s.
a ďalší 0,87% -ný podiel prostredníctvom J&T FINANCE GROUP, a.s.
J&T Finance Group, a.s.
River Park
Dvořákovo nábrežie 8
811 02 Bratislava
tel.: +421 2 5941 8111
www.jtfg.com
106
Vstupn6 stvaha (v eur6ch) v plnom rozsahu J&T Global Finance III, s.r.o.'
Dlhodow mrjetok
0
lft{tko&W nujetok
Peiidnd prostriedky
5 000
a
ekvivalenty
5 000
MAJEIOK CILKOM
5 000
\A-ASTN{ II|ATE A ZAVAZTS
VI-{STNf IMANIE
5 000
Z6ktdn6 irEnie
5 000
Nerozdelent zisk
0
VI"ASTI\E IMANIE CE,KOM
Dlhodob6
5 000
z{iiizky
Krltkodob6
z
zirizky
obchodn€ho stvku
a
ostatne
ZAVAZKYCE,I<OM
}T.ASTNf |lr,ANEA ZAVAZKY CEfiOM
lttfo]: uctorn tcNo MIe
n
5 000
ta
J&T Global Flnsnc€ III, s.r.o.
c-- (->
X4
r_.{s),,
\j__
Ing. Roman Flori6n
konatef
\
Neauditonn6 vjkazy Dnit€nta k 24,
viKAz
F|NANCNE|
PozicE
niju
2013 (IFRS):
pod,a F'Rs
IMAJEIOK
Dlbodow maj€tok
0
Kr6tkodow majetok
PeidrC prostriedF a ekvivalent!'
4 626
MAJEIOKCU,KOM
4 626
}'I-ASTN6 n4ANE A
4 626
zAflU]<Y
VI,ASTNE N4ANN
Z6kladn€ innnie
5
000
Nerozdelenj' zisk
VI,ASTNE IMANIE CE-KOM
4 548
DlhodoH zdvizky
0
I(r6tkodob6 z6riizky
78
ZSvizky zobchodngho styku
a
ostatnd zavadry
78
ZAVAZI(YCE,KOM
\T.AS TNf ll\{ANN A Z\VAZKY CEI<OM
Zdroj : flitoy nic tro Emi
viKAZ
SUHRNNfuTO
te
VfSlUrU
poO'a
nnS
Vinosy
0
452
Ostatn6 n6klady
Ziskl(strata) z prevd&kolrj
Iinnosti
-452
Finandni n6klady
Zisk/(sf
4 626
nla
0
452
ata) pred z&nenim
Dad z prijrnov
eisd zisk/(strota)
0
za ri{tovn6 obdobr
Ostatni sfhmni v:isledok
Celkovj sihrnnj vjsledok ho6podirenia
Zdroj. ttbvnictvo
Emi Ie
ntq
za obdohe
452
V'KAZ zMrn{ VO VLASTNOM tMANi
podt'a |FRS
EUR
Z6klaft6
Zostrtok k 23. aprilu 2013
inunle
5 000
Cisty zisv(strata) za tdtovnd obdobie
Tr.trsekcie
s
NerozdelenVzisk
Celkom
0
5 000
452
452
452
4 548
rlastnikmi
Splatenie zikladndho irnania
Zostatok k 24. rx6ju 2013
5 000
Zdroj : (iitoynict|o Emitenta
vixAz
PE\AZNrfcH ToKov podl'a tFRs
EUR
tokyz preld&kowj ainnosti
Zskl(strata) predzdrne m
PeiaZnO
Upravy tj kajice sa:
n€pefiaznd poloZky
Zskl(stnta) z prad&korrj Iinno6ti
pred zmenou pracovnoho kapitdlu
Zrrena v ziLvir*och zobchodneho styku a v ostatnich zived(och
Peialn6 tokyz prerd&kowj Iinnosti
PeiaZn6 toky z inwstilnej
ainncti
452
78
-37
4
0
Peiatn6 tokyz linan{nej {innosti
SDlatenie
zikladneho imania
0
Pefiatn6 toky z finan.nej Iinnosti
tistj
0
prlrastok/(nbttok) penarnych prostriedkov{ peiarnich ekii\alcntov
.374
Pefiatn{ prostriedky
a
peiazn6 ekvi\alenty nazraiatku obdoua
5 000
Peiatnd prostriedky
a
pelhtnd ekvi\alcnty na konci obdolia
4 626
Zdroj : Lli t oyn [ctr o Emit e nt a
v
Brarislave, dia .(.'.J...o..9'.. 4.9
/J
J&T Global Finance III, s.r,o.
z3=
Ing. Roman Flori6n
konatel'
RUiITETSK6 VYHLASENIE
vo vzfahu ku
J&T Global Finance IIl, s.r.o.
ako emitentovi
Dlhopisov v celkovej menovitej hodnote do 100 000 000 EUR
ISIN: SK4120009242. splatnych
2
1.6.2016
S ohl'adom na:
(A)
J&T Global Finance lll, s.r,o., so sidlom: Dvoi6kovo n5breZie 8, 8ll 02 Bratislava, Slovensk6
repubfika, spolodnost zaloien| a existujica podl'a slovenskdho prriva, zapisand v Obchodnom
registri vedenom Okresnim sidom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vlo;ka d.88778/8, lao:47 l0l l8l,
zastipen6 Milo5om Badidom, konatel'om spolodnosti a Romanom Flori6nom, konatel'om
spolodnosti (d'alei len ,,Emitent"). sa rozhodla vydat'dlhopisy v celkovej menovitej hodnote do
100 000 000 EUR, v menovitej hodnotejedndho dlhopisu vo vjske 1000 EUR, splatnd 21.6.2016,
ISIN: SK4120009242 (dblei len ..Dlhopisy" alebo ,,Emisia"). Dlhopisy budri vydand v srilade s
a
(B)
sidlom Dvoi6kovo n6brezie 8, 8l I 02 Bratislava, Slovenskri republika, ICO: 3l 391 087, zapisanej
v Obchodnom registri vedenom Okresnlim sidom Bratislava l, oddiel Sa, vlozka d. 802/8 (d'alej
len ,.Ruiitel"'), je v z6uime Ruditel'a, aby Emisia bola ispeSne zrealizovanii.
I
I
I
podmicnkami stanovenlimi v Prospekte schvdlenom N6rodnou bankou Slovenska (dalei len
,.podmienky Emisie Dlhopisov");
KedZe Emitent.ie 100% dcdrskou spolodnosfou spolodnosti J&T FINANCE GROUP, a.s., so
Ruditel' chce zabezpedit' Emisiu prosfednictvom svojho ruditel'skdho vyh|isenia (d'alei len
,,Ruiitel'sk6 lThlisenie'").
Rueitel'sa zavazuie ruaif podl'a tohto
(c)
RUCITEI]SKEHO VYHLASEN IA
)
I
,
nasledovne:
l.
ll
r
I
t
RUiITEUSK6 VYHLASENIE RU.ITExA
Ruditel'timto nepodmienene vyhlasuje a zavazuie sa podl'a ustanovenia $ 303 ziikona d. 513/1991
Zb., Obchodni zikonnik, v zneni neskorsich z6konov (dalej len..Obchodni zdkonnik") v prospech
kaZddho majitel'a dlhopisu (d'alej len ..Majitel' dlhopisu"), Ze v pripade, ak Emitent nesplni zavazok
zaplatil Zabezpelen' z6v'dzky (ako si definovand niZiie), uspokoji na zriklade pisomnej ziadosti
Majitel'a dlhopisu dorudenej Ruditel'ovi alebo Administr6torovi (ako je definovanj v Prospekte)
nepodmienene. bezodkladne a v celej sume zdvazok Emitenta vodi Majitel'ovi dlhopisu namiesto
Emitenta. Ustanovenie $ 306 ods. I obchodneho zikonnika sa nepouZije, vlizva Emitentovi na
splnenie .jeho splatndho peiaZndho zriv?izku vypJjvajfceho z Dlhopisov nie je podmienkou na vikon
pr6v Majitel'a dlhopisu podl'a tohto Ruditel'sk€ho vyhl6senia.
t.2
Na fdefy tohto Ruditel'skdho vyhlisenia sa ,,Zabezpedenimi zivazkami" rozumeji (i)
z6vAzky Emitenta vodi Maiitel'om dlhopisov vypljvajrice z Dlhopisov (zahriujice peiain!
peiaZn€
zAvazok
zaplatit' nomin6lnu (menoviti) hodnotu Dlhopisov a/alebo naakumulovanlf a nesplaten;i irokoqi
vllnos (ako je definovany v Prospekte) Dlhopisov, alebo ind peiaZnd z6vdzky Emitenta vodi
Majitel'ovi dlhopisu vypljvairice z Dlhopisov; (ii) akdkol'vek moZnE peia|n6 z|vdzky Emitenta vodi
Majitel'om dlhopisov vzniknutd v d6sledku neplatnosti alaletn zdniku DJhopisov
(vr6tane
akichkol'vek z6viizkov vznikajfcich z bezdovodndho obohatenia).
PODMIENKY RU.ITEI.]SKIiHO VYHLASENIA
2.1
Toto Ruditel'skd vyhl6senie bude platn€ a idinne aZ do iplndho splnenia a uspokojenia vsetkjch
Zabezpe den'! ch z6v
22
iizkov.
Z6viizky Ruditel'a vypljvajrice z tohto Rulitel'skdho vyhlisenia predstavujri priame, vieobecn6,
nezabe4edend, nepodmienend a nepodriadend zdvtizky Ruditel'a, ktord sU a budti do do poradia
svojho uspokojenia rovnocennd, ako medzi sebou navzijom, tak aj rovnocennd vodi v5etkym d'alSim
a nezabezpedenlim zriviizkom Ruditel'a, s vinimkou tich
kogentnd ustanovenie pr6vnych predpisov'
pri
inak
ktorjch
stanovi
z6viizkov Ruditel'a,
sridasnim
3.
3.1
i
budicim nepodriadenym
PODMIENKY A PROSPEKT
Ruditel' fimto potvrdzuje, )e je obozn6menf
s podmienkami Emisie Dlhopisov a Prospektom a berie
Emitenta vodi Majitel'om dlhopisov vyplivajice z Dlhopisov
na vedomie, Ze vSetky peilalne z|vdzky
spadajri pod Zabezpedend z6viizky podl'a tohto Ruditel'skdho vyhl6senia.
4.
PLATBY
4.1
vsetky platby Ruditel,a urobend na ziklade tohto Ruditel'skdho vyhl6senia sa vykonaji rovnak;fm
prospektu. vsetky platby
sp6so6om ako platby vykonand Emitentom Majitel'om dlhopisov podl,a
yykonand Ruditel'om namiesto Emitenta na z6klade tohto Ruditel'skdho vyhl6senia budir vykonane
bez akjchkol'vek d'al3ich zr6Zok a./alebo dani, akoby tfto povinnost vykonal Emitent riadne a
bezodkladne.
5.
VYHLASENIE
5l
Ruditel'tymto vyhlasuje a zaruduje Majitel'om dlhopisov odo dia idinnosti tohto Ruditel'sk6ho
vyhlisenia aZ do ripln6ho uspokojenia v5etkllch Zabezpedenich z6viizkov, Ze je oprrivnenlf platne
vistavif toto Ruditel'skd vyhl6senie, vykon6vat'pr5va a plnit'tieto vyhliisenia'
5.2
Ku diu podpisu tohto Ruditel'sk€ho vyhlasenia dhlej Ruiitel' vyhlasuje a zaruduje Majitel'om
dlhopisov. Ze m6 vietky nevyhnutnd oprivnenia a kompetencie na vydanie tohto Ruditel'sk€ho
vyhl6senia.
0
5.3
Ku diu podpisu tohto Ruditel,skdho vyhl6senia Ruaitel' vyhlasuje a zaruduje, ze obdrzal vsetky
korpor6tne u ind t,ihluty (ak ich je reba), ktor€ si potrebnd na vystavenie tohto Ruditefskdho
vyhl5senia a k uspoko.ieniu zriviikov stanovenich v tomto Ruditel'skom vyhl6seni'
6.
ZAvERf,iNf USTANOVENIA
Toto Ruditel,sk€ vyhl6senie sa bude riadit a bude vykladand v silade s pr6vom Slovenske.i [epubliky,
najmii v silade s ustanovcnim $ 303 a nasl. obchodn€ho z6konnika. Aklikol'vek stret zdkonnich a
inlch ustanoveni alebo inej pr6vnej 0pravy ako prdvnej ipravy Slovenskej republiky, ktory by
je bez pr6vnych
zapridiniJ pouZitie inej plivnej ipravy ako priivnej ripravy Slovenskej republiky,
[dinkov.
Ak vznikne akikol,vek spor v sivislosti s tymto Rudit€l'skim vyhl6senim. vretane ot6zok tlkajicich
platnosfou
sa ieho existencie, platnosti alebo ukondenia, bude takito spor predloZeni a s konednou
s0dmi.
rieienj slovenskjmi
63
bude alebo sa stane akdkol'vek ustanovenie tohto Ruditel'skdho vyhlisenia nezekonnim.
neplatnim nebo nevynititel'nim, di uZ celd alebo iba jeho dasf. podl'a pr6va ak€hokol'vek prdvneho
zi,kona alebo inich pr6vnych predpisov, tak€to ustanovenie alebo
poiiadku alebo nu r,iklud"
'meny
jeho dast nebude povaZovand
za sidasf tohto Ruiitel'skdho vyhl6senia, ale platnost, ridinnosf a
vym6hatel'nosf ostatnich ustanoveni tohto Ruditefskeho vyhLisenia (vf6tane prriva in€ho pr6vneho
Ak
poriadku) nebude tymto akokol'vek ovplyvnen6 alebo zni/en6.
Ruditel' potvrdzuje, Ze toto Ruditel'skd vyhldsenie je urobend na z6klade slobodnei a v6Znej v6le' na ddkaz
doho pripdia svoj podpis.
Funkcia: podpredseda predstavenstva
D6tum: 3.6.2013
Miesto: Bratislava
OSVEDEENIE
o pravosti podpisu
pod'aknihv
osvedt::*irpll:{g:ll,:ili}l'ili""j::;1i4i:H{:"X",Hid#,*"tr;i#lg,,,'*Uf
r6.6.re50, r.d. s00616/2r0, oF9oo,i, plabr, dokrad totozmostr - uradnf
zistenlS
so6sobom, sPdsob
J9I9zn(
l*t*i"?:jjil',yJ,l,'Jff;iin
0"00,,""
'lli,o:f,ffff:frli"ilil!'l:l:"ts'iTgLT;:Jiffi"-*r,'"p"apr'rr"l'centrarnvregisterosvedcenvc
Bratislava dfia 3.6.2013
$H.D
ffi
/a,7u,',r7
OSVEDEENIE
o Pravosti PodPisu
::,tT#ilr,"Hiiililrxffirii';ijf #i?,{1finf ji;.tliit11:1111fi:f,f
,i:4"{,.q?,.T::regrs'ler
podpisar(a) cen'[r6rnv
$j:1#,#$s:q"j'i:',':lBratislava dira 3'6 2013
iir,d*;lfr
lltHfii,;#.r'.'
Not6rsk€ho Poriadku)
{
I
5:xii'?'?
x*Hliiti;a;i'lrmt'lr
ffi
fuT"'Y
,/T
I
L
tf
t
PredbeZnd vybran€ neauditovand finaninC informacie Ruaitel'ak 30.6-2012 vypracovand pre fdely tohto Prospektu
0FRs)
PredbeZnj konsolidovanf r".ikaz ziskov a str6t Ruditel'a ajeho konsolidovaniho celku (IFRS):
l.t. -30.6.2012
tis. EUR
Uroky a podobnd v!nosy
0rokove ndklady
I
a podobn€ poplatlry
eisry nrokovi vinos
z
eet)
\ei
l4 822
(s e84)
pod.tkovr prorizii
8 838
Cisty zisk (stlata) zobchodovania
lt
l.l.
- 30.6.20r
140
19 149
Wnosy zpoplatkov a provizji
Nakhdy na poplatky a provizie
eisttdno6
t?
55J
I
175
(q.04)
34754
t2 375
(2
06r)
!0 314
t4 E72
2206
Zepomi goodwill
Ostatne prevAdd(ovi vinosy
9188
Prerd&kolt vidocy
Osobn6 neklady
Odpisy a arnortizAc ia
5 426
42 947
20 298
(19 3r8)
(r5 531)
(261,
Q269)
Znirenie hodnoty goodwillu
(44,
Znizenie hodnoty hmtneho a nehnptn€ho mjetku
Ro4ustenie/(tvorba)opravnich
polozek na stmty z (rverov
Ostalne prevadzkovd ndklady
Prer{&kott nrkl.dv
Z3k (3trrh) FCdzdrn.nim
(5
(23
44r)
183)
(51 033)
19
901
Daii z prijmu
(8 8r3)
Zisk zr obdolic
lloEt
Goby s podi€lomna vlastnomkapitab mate$kej spoloanosti
Nekontrolujtce podiely
Cellom
arql : iit a, nx o o it
i te
ta
(
l7)
l4t9
1111!!)
(60 7r 6)
4 650
4 660
1l lT2
6 504
(84)
(1844)
ll08t
4 660
PredbeZngi konsolidoyany
vikaz Ruditel'a ajeho konsolidovandho celku o finandnej situ6cii (IFRS):
30,6.20t2
ris. EUR
Penaad prostriedky a peilahC ekvivalenty
.30.6.2011
330 365
63802r
638',734
768 905
Cenne papi€re uraend na predaj
9262M
95 441)
Finanan€ ndstroje drzand do splatnosii
124132
6075
Finanani rEjetok ocenovani re6lnou hodnotou cezvikazzskov
Skupina
njetku
a
sldl
drzana za {raelompredaja
63172
Uvery a preddavky poskytnul6 bankAm
Uvery a preddavky poslqtnule dkazrlkom
Uv€ry poslrylnul6 inveslianinzoskupeniam(Limiled
Pannerships)
Pohladavky zobchodndho slyku a oslalni rBjetok
Pohlhdrvlv
zo splatnejdan€ z
prljru
920['0
34 355
2v3$l
2 155 384
347 823
26t 759
49& 637
124774
1
3 721
005
49
N€hrmhi majelok
t5ll2
43
DlhodobY hmolni rbjetok
20 529
28285
OdlorEnd danovd pohfadavka
Aktlwcelkom
Zl ro i : licbv nic t w nc i I e l a
lis.
EUR
Finanand
dvalry oceiovand
redlnou hodnolou cez vikaz
zjs
kov a strat
Zdvad<y slivisiace so skupinou ntajethr drzanou za idelompredaja
vklady
a
ivery od bAnk
s29
408
5 402 005
4 160 585
30.6.2012
30.6.2011
6487
525 482
\&lady a Livery od zrkazrlkov
3 597 053
F-rnitovan€ dlhopisy
4717
28l,16
to7 357
2
3 4Al
233 525
Podriadeni dlh
Zavartf zobchodndho styku aostatnd zdvazly
89291
76 989
22',1747
3t 8 308
Splarnddan
426
65
ReErvy
2 392
38383
2265
OdlorenY danovY zevazok
t
9l5
Zr{zlycelkom
4 716 E54
3 531 735
Zdkladnt kapitdl
3t
5q
3t 540
Frnisna eAo
14
1
14937
62.163
562 t65
matcrskci spoloan6ti
Nekontrolujice podiely
668 640
608 642
vldtntkrdtdl
685
Nerozdeleni zjska ostahd
re2Ervy
VlrltrtkrFt{l priFdrjnci doMms
c€lkom
podielom nr vlastnom
krlitilc
t65
t5l
m20a
628 850
(IFRS):
predbeinli konsolidovani y'ikaz zmien vo vlastnom imani Ruditel'a ajeho konsolidovandho celku
l l.ha
n.ftrr
n
dn'dtr
?lLlrd,lidi. lihDa0loN.dtitlYbtd'i'!Odr'ddrt
F
rg0
6!hi
I }'
l06t
bhl.fiN
ed.!
t6105
(r0
l6ul
"0
'J0
Fbrb r.isksrho ri sLdru ts dwnl
ZEnl r
EB.
Zmr dln
c.lL.t
z
ltNaru zcldih
l hodioir
tnlklt
m
6iqcl trD€o
ttthn&
2221
toid!
!1,10
'
llgtt
zr.r|d{idh l'lll*li|
615
lt]ll
lsl6o
355':
trqDtn.'dkl
n.&ftIwtud
'n..(rdna''.'v
],trt
5S65t9
lvt!*kr.i
{6ttl0
l{!tl
nidd io
lll
lr0i9k!trtr|.d.'rolfi b.
tFLasd aaN
rlodaio rrfliah.
Iond!
635ltl
.hdtoli'la vllnaim|l.
ed.|}
0
c6rD. pobzb roitln lro visld|! D. dm.il
zmrt r d^.,P'?toaro ?ctrd/.h nK
zmd rilxr hodmd dlt.h prD€rr n't dIci d pdar
Tnr*.t I rllb&d
I
nd.nicl tri Dtd!,
z.lbtrlt[jiiltol2
ort
llrfi
ll!5
rolrb!.
ftld.ldodt iiah. @Mn1I
c.
aa28ll
r41)
predbeznli konsolidovanj vfkaz peiaZnich tokov Ruditel'a ajeho konsolidovandho celku (IFRS):
30.6.20t2
tis. EUR
30.6.20t I
PREVADZKOVA TNNOST
l9
Pred&kovi zisk
901
4 650
2 667
2269
424
17
Upmvy tYkajic€ sal
Odpisy
a
anbrtizicia
Stmty zo zliienia hodnoty
Precenenie investicii v nehnutelhostiach
(20 241\
Precenenie finananych nastrojov ocefi ovanich realnou hodnotou
(Ziskystmta
z predaja
dlhodobdho hrnotndho
a
(Zisk)/ strata zpredaja emisnych kvdt
Ziskzpredaja dcdrskych spolocnost! spoloanos ti zalo,Eni ch na osobitny
spolodne ovhdanych spoloanostl a pridruzenych spoloanosti
(Zisk) / strala
(2)
nehtmtndho majetku
(8 503)
Urokovi (vinos) / nakhd netto
\Ynos
z
35
282
(r9149)
(34 7s4)
l 368)
(27321
5 441
(14r9)
(
dividend
zvis€nie/ (zlirenie) opmvnej polor(y na stmty z riverov
Zmna v opmvnej poloZke k pohFadavkdm z obchodndho styku
737)
i'el,
finanandho nMjetkL
z predaja
24 653
(t
a ostatndrnu
(29',
o|ajetlu
ZrFna v opmvnejpoloflG k zasobiim
Znibnie hodnoty Soodwillu
Zdpomi goodwil
(2206\
677
Nercalizovani kurDvd zjsry netto
Zisk
z
previd*y
prcd
(sr 62s)
aEnou pracovndho kapiteh
ZrFna vo finananom nqj€tku urcenomna predaj a drZanom do splatnosti
ZnEna v iveroch a prcddavkoch poskytnutych aikaalom a bankem
ZIIFna v pohl'addvkach zobchodneho styku
ZnEna vo vkladoch
a
tiveroch od [email protected]
a
a
/
(pouzitd v)
(281
5? 983
45 063
(ll9s3)
163 554
458 860
bdnk
aivA*och
t54158
(o
Zaplatend riroky
(pourit6
".r
t70)
(3 411)
zprijrm
Aroj : Ua, ovn ictro
")
rud i t e fa
tr"rdoLo,nj
aino*ti
96681
284 630
Prijatd nroky
Zaplateni da
-illJiflf
519
8A
459
pr€vddrovej dinnosti
sor)
5A;
3l
(1 lE2)
ostatnom trEjetlor
Zfif'n^ v ziv\*3ch z obchodniho
Peitahe toky
(456)
(36 237)-
Zmena v rezewech
u
sl
t3t
46976
(44
43E',)
210
l6t 6et
N6kup finananich ndstrojov oceiovanich re6lnou hodnotou cezvikazaskov a
slnit
hijnry zpredaja finananich ndstrojov ocetlovanych rc6lnou hodnoiou cezvikaz
ziskov
a
strit
30.6.20t2
30.6.201I
(405 887)
(,t44 105)
397 596
180 388
DW0
Prijmy zpredaja fmandnich ndslrojov urdenych na predaj
35 874
(e)
Nekup finandnich n66trojov drzanich do splatnosti
67')
(63
(309 463)
N6kup finananich n66trojov uraenych na predaj
(
| ?06)
201
Prijrny z finandnich nesffojov drzanich do splatnosti
Obslaranie dlhodobiho hnotneho
a
nehrmtndho nrajetku
(3 055)
(7 t67\
l3
t7@
(7 3s8)
29
Prijnry zpredaja dlhodobeho hnbtn€ho a nehtntndho rBai.tku
hijnry zpredaja €misnich kvdt
Obslaranie dcdtskych spoloanostia spoloanosti zalozenich na osobitni idel, bez
nadobudnutich peiahich prostriedkov
Cisti prirastok p€nabich prostriedkov z predaja dcdrslrych spoloanosti a
87c,
spoloanosti zalo&nich na osobiti tid€l
I135
Prijati
Peirrna toky
/
(pouiit{
Uroj : U'lovniclvo ru.
v) in\tstitnej
linnos'j
2291
Qt9
(29t 393)
ite l'a
30.6.20t2
Prijmy zemitovanych
dlhovich cennich papierov
I
l7 905
37
46
(294)
(990)
Podriad€nY dlh vydanY
z
l
(20 978)
Nakup vlastnych emitovanich dlhovich cennich papierov
Sphtky [email protected]
30.6.20r
finanandho lirngu
(r40 000)
Divid€ndy
(e44)
Peletnd toky z/
Cisti Ffr{!tok peil.inych proctriedrovr Fittnrch ektiwlentov
(80 428)
162 331
Peiazna p.o6tried{y t peirrne ekviralenty ns zrairtku rokr
405 909
464
Vplyv kurav:ich znien na drzand
P€irrn6 pr6tried(y r pcihrn6
pe
ek
rokl
Peiaznd prostriedky a
peiarni ekvivalenty
Penahi prostriedlf
pellatle ekvivalenty zahmul6 v skupine majelku dlanej
a
7 253
330 365
63t 02r
330 365
638 021
atnd prostriedky a peitahd ekvivalenty
\al€nty na konci
2a
iaelom predaja
trie&y r peiarnd ekli\alenty nt konci
Uroj : Ui ton i ctvo ru i ite lb
Pciaio€
pros
'./
\<
Meno: .' t -\'-*
..\
Ddtum:
lrnl . )',,eo*
rokx
f"
hlcr-
P\iec-:eCc- 1 rds{c t,t.n*u6
Ol Oe rLtj
$1
4 884
330
365
63t 021
A
Meno:
D6tum;
,
t(
nlat Jwl,cl',
i
Cleh 1i{cs+c-v!a\rvG
03.ac.
ul3
Download

/?.C 1-/J ROZHODNUTIE Od6vodnenie - Ako