OLOMOUC 2013
KATEDRA TECHNICKÉ A I1)250$ý1Ë9é&+29<
PEDAGOGICKÉ FAKULTY UP V OLOMOUCI
S7ě('1Ë35ģ0<6/29Èâ.OLA STROJNICKÁ V OLOMOUCI
I KNOW CLUB
OLOMOUC 2013
Sborník jako celek recenzovali:
The proceedings were reviewed by:
Prof. Ing. Otakar Sláma, DrSc.
51'U-LĜtKeprt, DrSc.
-HGQRWOLYpSĜtVSČYN\E\O\GiOHOHNWRURYiQ\VDPRVWDWQČ
RSRQHQWLMVRXXYHGHQLQDNRQFLSĜtVSČYNĤ).
The individual papers were lectured individually
(the second readers are mentioned at the end of each paper).
(GLWRĜL:
Editors:
Mgr. Martin Havelka, Ph.D.
Doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D.
Doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D.
Doc. Ing. ýHVWPtU6HUDItQ, Dr. ING-PAED IGIP
=DSĤYRGQRVWD VSUiYQRVWMHGQRWOLYêFKSĜtVSČYNĤRGSRYtGDMtMHMLFKDXWRĜL
3ĜtVSČYN\QHSURãO\UHGDNþQtD jazykovou úpravou.
Authors of the individual papers are responsible for their originality and correctness.
The papers did not undergo the editorial and language revision.
7UHQG\YHY]GČOiYiQt3
ANOTACE
Sborník REVDKXMH SĜtVSČYN\ ~þDVWQtNĤ jedenáctého URþQtNX PH]LQiURGQt YČGHFNRRGERUQp NRQIHUHQFH 7UHQG\ YH Y]GČOiYiQt 13, konané pod záštitou rektora Univerzity
Palackého prof. RNDr. Miroslava 0DãOiQČ, CSc., a GČNDQN\ 3edagogické fakulty UP prof.
PaedDr. Libuše Ludíkové, CSc., 19. – 20. þHUYQD 13 QD 3HGDJRJLFNp IDNXOWČ 8QLYHU]LW\
Palackého v 2ORPRXFL -HGQiQt NRQIHUHQFH SR SOHQiUQtFK SĜHGQiãNiFK SR]YDQêFK
SĜHGQiãHMtFtFKSUREtKDORSDUDOHOQČYHVHNFtFK
1. Sekce Technika a didaktika technických SĜHGPČWĤ.
2. Sekce ,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
3. Sekce 2EHFQpDVSHNW\DVSHFLILNDY]GČOiYiQtYLQIRUPDþQtVSROHþQRVWL.
Obsahem sborníku MVRX SOHQiUQt SĜHGQiãN\ SR]YDQêFK SĜHGQiãHMtFtFK D SĜtVSČYN\
v sekcích 1. – 3. -HGQRWOLYpSĜtVSČYN\E\O\OHNWRURYiQ\VDPRVWDWQČ(oponenti jsou uvedeni na
NRQFLSĜtVSČYNĤ Sborník jako celek recenzovali Prof. Ing. Otakar Sláma, DrSc. a 51'U-LĜt
Keprt, DrSc.
Odbornou a YČGHFNRX ~URYHĖ SUĤEČKX NRQIHUHQFH JDUDQWRYDO mezinárodnt YČGHFNê
výbor konference:
Prof. Ing. Rozmarín Dubovská, DrSc., Univerzita Hradec KrálRYpý5
Prof. dr hab. Waldemar Furmanek, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszow, PL
Prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc., Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, SR
Prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc., Univerzita Palackého v Olomouci2ORPRXFý5
Prof. PaedDr. Jozef Pavelka, PhD., Prešovská univerzita, Prešov, SR
Prof. Ing. Otakar Sláma, DrSc., Univerzita Palackého v Olomouci2ORPRXFý5
Prof. Ing. Ján Stoffa, DrSc., emeritní profesor, Univerzita Palackého v Olomouciý5
Prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc., Univerzita Palackého v Olomouci2ORPRXFý5
Doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, SR
Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková3K'=iSDGRþVNiXQLYHU]LWD3O]HĖý5
Doc. PhDr. Miroslav Chráska3K'8QLYHU]LWD3DODFNpKRY2ORPRXFL2ORPRXFý5
Doz. Dr. habil. Christa Dietrich, Martin-Luther-Universität, Halle, SRN
Doc. PhDr. Milan Klement3K'8QLYHU]LWD3DODFNpKRY2ORPRXFL2ORPRXFý5
DoF3DHG'U-LĜt.URSiþ, CSc., Univerzita Palackého v Olomouci2ORPRXFý5
'RF,QJýHVWPtUSerafín, Dr. ING-PAED IGIP8QLYHU]LWD3DODFNpKRY2ORPRXFLý5
Dr. hab. prof. UR Wojciech Walat, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszow, PL
51'U-LĜtKeprt, DrSc., Univerzita Palackého v Olomouci2ORPRXFý5
Ing Martina ZahnášováĜHGLWHOND6WĜHGQtSUĤP\VORYpãNRO\VWURMQLFNp2ORPRXFý5
7UHQG\YHY]GČOiYiQt3
ABSTRACT
In these proceedings there are the papers of the eleventh year of the international
FRQIHUHQFH ³7UHQG\ YH Y]GČOiYiQt 3 (Trends in Education 2013)” participants. This
conference was held under the auspices of Palacký University Rector prof. RNDr. Miroslav
0DãOiĖ &6F DQG WKH 83 3HGDJRJLFDO )DFXOW\ 'HDQ prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
at Pedagogical Faculty Palacký University in Olomouc between 19 and 20 June 2013. After
the plenary talks given by the invited speakers, the conference debates took place in three
parallel sections.
Section 1 Technology and didactics of technical subjects.
Section 2 Information and communication technologies in education.
Section 3 General and specific aspects of education in the information society.
Plenary talks given by the invited speakers and papers from Section 1 – 3 are in the
volume of the proceedings. The individual papers were lectured individually (the second
readers are mentioned at the end of each paper). The proceedings were reviewed by: Prof. Ing.
2WDNDU6OiPD'U6FDQG51'U-LĜt.HSUW'U6F
The expert and scientific level of the conference was guaranteed by the international
scientific board of the conference:
Prof. Ing. Rozmarín Dubovská, DrSc., Univerzita Hradec Králové, CZ
Prof. dr hab. Waldemar Furmanek, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszow, PL
Prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc., Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, SK
Prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc., Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, CZ
Prof. PaedDr. Jozef Pavelka, PhD., Prešovská univerzita, Prešov, SK
Prof. Ing. Otakar Sláma, DrSc., Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, CZ
Prof. Ing. Ján Stoffa, DrSc., emeritní profesor, Univerzita Palackého v Olomouci, CZ
Prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc., Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, CZ
Doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, SK
Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D=iSDGRþVNiXQLYHU]LWD3O]HĖ&=
Doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, CZ
Doz. Dr. habil. Christa Dietrich, Martin-Luther-Universität, Halle, D
Doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, CZ
'RF3DHG'U-LĜt.URSiþ, CSc., Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, CZ
'RF,QJýHVWPtUSerafín, Dr. ING-PAED IGIP, Univerzita Palackého v Olomouci, CZ
Dr. hab. prof. UR Wojciech Walat, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszow, PL
51'U-LĜtKeprt, DrSc., Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, CZ
Ing Martina ZahnášováĜHGLWHOND6WĜHGQtSUĤP\VORYpãNRO\VWURMQLFNp2ORPRXFý5
7UHQG\YHY]GČOiYiQt3
3ĜHGQiãNDSR]YDQpKRSĜHGQiãHMtFtKR
ROLA ILUSTRACJI W PROCESACH UCZENIA 6,ĉ I NAUCZANIA
WALAT Wojciech, PL
Streszczenie
Obrazy i VáRZD SHáQLą w procesie uczenia VLĊ funkcje informacyjne i operacyjne,
UHSUH]HQWXMą bowiem informacje i VWDQRZLą PDWHULDá SU]HNV]WDáFHĔ poznawczych. Ze Z]JOĊGX
na HIHNW\ZQRĞü procesów poznawczych ]ZLą]DQ\FK z uczeniem VLĊ istotna jest zarówno
specyfika informacyjna, jak i operacyjna oraz mnemiczna kodów obrazowych oraz VáRZQ\FK
Kluczowe VáRZD: ilustracja dydaktyczna, dydaktyka psychologiczna, XF]HQLHVLĊQDXF]DQLH
THE ROLE OF ILLUSTRATIONS IN THE PROCESSES OF LEARNING AND
TEACHING
Abstract
Pictures and words play in the learning process information and operational functions,
because they represent a material information and cognitive restructuring. Due to the
efficiency of cognitive processes related to learning is important for both specific information,
as well as operational and mnemonic image and verbal codes.
Key words: picture of teaching, teaching psychology, learning, teaching
Wprowadzenie
Problematyka funkcjonowania ilustracji w uczeniu VLĊ PDWHULDáyZ VáRZQ\FK jest
bardzo ]áRĪRQD i UR]OHJáD Wynika to przede wszystkim z samej natury procesów
poznawczych ]ZLą]DQ\FK z uczeniem VLĊ i z roli, MDNą w nich PRJą RGJU\ZDü obrazy.
W ĞZLHWOH ZVSyáF]HVQHM wiedzy zgromadzonej w nurcie poznawczym SDPLĊü okazuje VLĊ
IXQNFMą procesów przetwarzania informacji, takich jak analizy percepcyjne i semantyczne,
elaboracja ]ZLą]DQD z poszukiwaniem dodatkowych sensów i VNRMDU]HĔ organizowaniem
informacji, ZáąF]DQLHm ich w system dotychczasowej wiedzy, powtarzaniem itp.
W ZLĊNV]RĞFL tych procesów PRJą XF]HVWQLF]\ü obrazy. MDMą one przy tym VZRMą VSHF\ILNĊ
LQIRUPDF\MQą RSHUDF\MQą i PQHPLF]Qą co pozwala SU]\SXV]F]Dü ĪH wprowadzenie ich
zmienia przebieg uczenia VLĊ i ZSá\ZD na jego efekty [1].
1. Ogólny model procesu komunikacji i poznania Z\VWĊSXMąF\ w przyswajaniu
ZLDGRPRĞFL
W przebiegu uczenia VLĊ PDWHULDáyZ ilustrowanych Z\VWĊSXMą procesy
komunikacyjno-poznawcze, które PRĪQD RSLVDü zgodnie ze schematem przedstawionym na
rys. 1, ujmXMąF je w punktach.
1) Proces komunikacji rozpoczyna VLĊ w momencie, gdy nadawca (np. autor
SRGUĊF]QLND nauczyciel) przekazuje komunikat (tekst, LOXVWUDFMĊ a NRĔF]\ – gdy odbiorca
(czytelnik, XF]HĔ spostrzega zawarte w nim informacje.
2) Proces uczenia VLĊ rozpoczyna VLĊ wtedy, gdy odbiorca komunikatu zaczyna
SU]HWZDU]Dü go w operacjach poznawczych ]ZLą]DQ\FK z SHUFHSFMą i ]DSDPLĊW\ZDQLHP
Efektem jest wiedza zakodowana w XP\ĞOH podmiotu, która aktualizuje VLĊ w UyĪQ\FK
sytuacjach zadaniowych i ujawnia w wymiernych ZVNDĨQLNDFK reprodukcji czy
rozpoznawaniu.
5
7UHQG\YHY]GČOiYiQt3
3ĜHGQiãNDSR]YDQpKRSĜHGQiãHMtFtKR
3) Istnieje w przebiegu uczenia VLĊ taki etap, w którym procesy komunikacji i procesy
poznawcze ]DFKRG]ą na siebie, tzn. F]ĊĞFLRZR SRNU\ZDMą VLĊ Jest to etap percepcji.
Przedmiot percepcji (tekst, ilustracja) jest wtedy zarówno komunikatem LQIRUPXMąF\P
o F]\PĞ jak i PDWHULDáHP uczenia VLĊ osoba XF]ąFD VLĊ ]DĞ zarówno RGELRUFą komunikatu,
jak i podmiotem operacji poznawczych ]ZLą]DQ\FK z przyswajaniem informacji. Ze Z]JOĊGX
na ten etap procesy komunikacji PRĪQD ZáąF]\ü do uczenia VLĊ
4) :VNDĨQLNL uczenia VLĊ PRJą E\ü SRF]ąWNLHP kolejnego procesu komunikacji. -HĞOL
]RVWDQą przekazane autorowi PDWHULDáX (lub nauczycielowi), to VWDQRZLą dla niego komunikat
PyZLąF\ o tym, jakie informacje ]RVWDá\ przyswojone przez RVREĊ XF]ąFą VLĊ W tym drugim
procesie komunikacji role ]PLHQLDMą VLĊ QDGDZFą komunikatu jest osoba XF]ąFD VLĊ
a RGELRUFą autor PDWHULDáX [1].
PROCES KOMUNIKACJI
WZK^zWKEthE/^/%
Nadawca
(autor tekstu
ilustrowanego
)
Przekazywanie
Komunikat
Odbiorca
Wiedza
(tekstilustracja)
ŵĂƚĞƌŝĂų
uczĞŶŝĂƐŝħ
;ŽƐŽďĂƵĐnjČĐĂ
ƐŝħͿƉŽĚŵŝŽƚ
ƵĐnjĞŶŝĂƐŝħ
;njĂŬŽĚŽǁĂŶŝĞ
ǁƉĂŵŝħĐŝͿ
WĞƌĐĞƉĐũĂ
ĂƉĂŵŝħƚLJǁĂŶŝĞ
tƐŬĂǍŶŝŬŝ
ƵĐnjĞŶŝĂƐŝħ
WƌnjLJƉŽŵŝŶĂŶŝĞ
Odbiór informacji zwrotnej
Rys. 1. Ogólny model procesów komunikacyjno-poznawczych w uczeniu sLĊ PDWHULDáyZ
ilustrowanych [1], [2].
8Z]JOĊGQLHQLH w schemacie UyZQLHĪ zwrotnego kierunku komunikacji pozwala REMąü
DQDOL]ą nie tylko proces uczenia VLĊ ale WDNĪH wszelkie sytuacje, w których istotna jest
kontrola wyników. 1DOHĪ\ do nich przede wszystkim sytuacja nauczania, w której z UHJXá\
autor SRGUĊF]QLND i nauczyciel Vą zainteresowani, jak XF]HĔ SU]\VZRLá sobie przekazywane
przez nich ZLDGRPRĞFL [3].
2. 6]F]HJyáRZ\ model procesu komunikacji i poznania Z\VWĊSXMąF\ w przyswajaniu
ZLDGRPRĞFL
W procesie komunikacji ]ZLą]DQ\P z przyswajaniem ZLDGRPRĞFL PRĪQD Z\UyĪQLü
trzy elementy: QDGDZFĊ komunikat i RGELRUFĊ 1DGDZFą jest autor PDWHULDáX dydaktycznego,
a RGELRUFą – XF]ąF\ VLĊ Komunikat zawiera ]DNRGRZDQą ZLDGRPRĞü PRĪH PLHü SRVWDü m.in.
tekstu i/lub ilustracji. 3RPLĊG]\ tymi elementami Z\VWĊSXMą dwie relacje PDMąFH charakter
F]\QQRĞFL przekazywanie i odbiór informacji. Przekazywanie polega przede wszystkim na
wyborze i zakodowaniu informacji, natomiast odbiór – na rejestracji sensorycznej
6
7UHQG\YHY]GČOiYiQt3
3ĜHGQiãNDSR]YDQpKRSĜHGQiãHMtFtKR
komunikatu, analizie i dekodowaniu zawartej w nim informacji. &KDUDNWHU\]XMąF proces
komunikacji, powiada VLĊ zwykle, ĪH przebiega on w tzw. kanale komunikacyjnym.
W technicznych systemach telekomunikacyjnych jest nim na SU]\NáDG przewód telefoniczny,
ĞZLDWáRZyG w sieci komputerowej itp. 6ą PRĪOLZH WDNĪH inne konkretyzacje, na SU]\NáDG
]ZLą]DQH ze ĞURGRZLVNLHP w którym przebiega proces komunikacji. W tym sensie NDQDáHP
informacyjnym PRĪH E\ü na SU]\NáDG klasa szkolna.
PROCES KOMUNIKACJI
<ĂŶĂųLJŬŽŵƵŶŝŬĂĐLJũŶĞ
(wzrokowy lub wzrokowo-ƐųƵĐŚŽǁLJͿ
^LJƐƚĞŵƉŽnjŶĂǁĐnjLJ
ŽƐŽďLJƵĐnjČĐĞũƐŝħ
WZK^zWKEthE/^/%
Nadawca
(autor tekstu
ilustrowanego)
Przekazywanie
(wybór informacji
ŬŽĚŽǁĂŶŝĞͿ
Komunikat
Odbiorca
Wiedza
(tekstilustracja)
ŵĂƚĞƌŝĂų
ƵĐnjĞŶŝĂƐŝħ
;ŽƐŽďĂƵĐnjČĐĂ
ƐŝħͿƉŽĚŵŝŽƚ
ƵĐnjĞŶŝĂƐŝħ
;njĂŬŽĚŽǁĂŶŝĞ
ǁƉĂŵŝħĐŝͿ
Percepcja
(rejestracja
sensoryczna, analiza,
ĚĞŬŽĚŽǁĂŶŝĞͿ
Obrazowe i werbalne
ŬŽĚLJŬŽŵƵŶŝŬĂĐũŝ
ĂƉĂŵŝħƚLJǁĂŶŝĞ
;ĂŶĂůŝnjĂ͕ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐũĂ͕
organizowanie,
ƵƚƌǁĂůĂŶŝĞ͕ŬŽĚŽǁĂŶŝĞͿ
tƐŬĂǍŶŝŬŝ
ƵĐnjĞŶŝĂƐŝħ
Przypominanie
;ƉŽƐnjƵŬŝǁĂŶŝĞ͕
ƐƉƌĂǁĚnjĂŶŝĞ͕
generowanie
ŽĚƉŽǁŝĞĚnjŝ͕ŬŽĚŽǁĂŶŝĞͿ
Obrazowe i werbalne
ŬŽĚLJƌĞƉƌĞnjĞŶƚĂĐũŝƉŽnjŶĂǁĐnjLJĐŚ
Odbiór informacji zwrotnej
Operacyjne funkcje kodów
Informacyjne funkcje kodów
Rys. 6]F]HJyáRZ\ Podel procesów komunikacyjno-poznawczych w przyswajaniu
ZLDGRPRĞFL>@>@
%LRUąF pod XZDJĊ VNáDGQLNL procesu komunikacji, PRĪQD SRZLHG]LHü ĪH jego
HIHNW\ZQRĞü ]DOHĪ\ od cech komunikatu opracowanego przez QDGDZFĊ od warunków
odbioru, tj. warunków Z\VWĊSXMąF\FK w kanale komunikacyjnym, i od PRĪOLZRĞFL
percepcyjnych odbiorcy. -HĞOL na SU]\NáDG nadawca ]DVWRVRZDá kod nieznany odbiorcy lub
Z\PDJDMąF\ specjalnych QDU]ĊG]L (czy XPLHMĊWQRĞFL odbioru, których odbiorca nie posiada,
albo WHĪ DEVRUEXMąF\ ZLĊcej czasu i Z\VLáNX QLĪ odbiorca jest VNáRQQ\ SRĞZLĊFLü
komunikatowi, to proces komunikacji EĊG]LH nieskuteczny. Nieskuteczny RNDĪH VLĊ WDNĪH w
sytuacji, gdy nadawca SRSHáQLá EáĊG\ w odbiorze lub w kodowaniu informacji
przeznaczonych do zakomunikowania, a WDNĪH gdy Z\VWąSLá\ ]DNáyFHQLD w kanale
komunikacyjnym. Podobne ograniczenia Z\VWĊSXMą przy przekazywaniu komunikatu
zwrotnego, w którym osoba XF]ąFD VLĊ IRUPXáXMH odpowiedzi na zadania [1].
7
7UHQG\YHY]GČOiYiQt3
3ĜHGQiãNDSR]YDQpKRSĜHGQiãHMtFtKR
Procesy QDOHĪąFH do drugiej kategorii, tj. procesy poznawcze zwią]DQH
z przyswajaniem ZLDGRPRĞFL SU]HELHJDMą w systemie poznawczym osoby XF]ąFHM VLĊ
W strukturze tych procesów PRĪQD WDNĪH Z\UyĪQLü elementy i F]\QQRĞFL Elementami Vą
PDWHULDá uczenia VLĊ czyli ZLDGRPRĞFL osoba XF]ąFD VLĊ tj. podmiot uczenia VLĊ wiedza
zarejestrowana w SDPLĊFL podmiotu oraz odpowiedzi na zadania VáXĪąFH do pomiaru efektów
uczenia VLĊ [4], [5]. &]\QQRĞFL SROHJDMą na percepcji, ]DSDPLĊW\ZDQLX i przypominaniu.
:LDGRPRĞFL Z\VWĊSXMą w trzech fazach tych procesów i PDMą najpierw SRVWDü
komunikatu, QDVWĊSQLH wiedzy zarejestrowanej w SDPLĊFL osoby XF]ąFHM VLĊ i wreszcie wiedzy
XMDZQLDMąFHM VLĊ w odpowiedziach na zadania. Wiedza SDPLĊFLRZD powstaje jako produkt
procesów percepcji i ]DSDPLĊW\ZDQLD komunikatu, odpowiedzi Vą produktem procesów
aktualizowania wiedzy SDPLĊFLRZHM w sytuacji zadaniowej. Tak ZLĊF informacje Vą najpierw
zakodowane jedynie w komunikacie, QDVWĊSQLH UyZQLHĪ SDPLĊFL podmiotu, a w NRĔFRZHM
fazie procesów Vą zakodowane WDNĪH w odpowiedziach. W NDĪGHM z tych faz jest PRĪOLZD
utrata F]ĊĞFL informacji, a WDNĪH jej SU]HNV]WDáFHQLH lub wzbogacenie o wnioski IRUPXáRZDQH
na podstawie GRĞZLDGF]HQLD podmiotu. 6WRSLHĔ SRGRELHĔVWZD informacji zawartej
w komunikacie i w odpowiedziach na zadania jest MHGQą z miar VNXWHF]QRĞFL uczenia VLĊ.
Podsumowanie
Obrazy i VáRZD PRJą Z\VWĊSRZDü w NDĪGHM z faz procesu uczenia VLĊ We wszystkich
trzech fazach IXQNFMRQXMą jako kody prezentacji poznawczych, a w fazie percepcji (podczas
dekodowania komunikatu) oraz w fazie przypominania (podczas generowania odpowiedzi)
UyZQLHĪ jako kody komunikacji.
Literatura
1. -$*2'=,ē6.$ M. Obraz w procesach poznania i uczenia VLĊ. Warszawa: WSiP, 1991.
2. WALAT W. 3RGUĊF]QLN PXOWLPHGLDOQ\ 7HRULD – Metodologia – 3U]\NáDG\. Rzeszów:
Wyd. UR, 2004, 164 s.
3. LIB, W. Modern media in education – example of didactic movie production. In
Informatologia, Society and technology 2008. Ed.: Juraj Plenkoviü. Tisak Tiskara M-Print,
Zagreb 2008.
4. SOBCZYK, W. Ecological training of teachers in the interdisciplinary educational ways.
In Technicke vzdelanie ako sucast vseobecneho vzdelania. :LHONDàRPQLFDV206.
5. SOBCZYK, W. Ecological culture as a component of technical culture. In Modernizace
vysokoškolské vyuky technických pĜedmČtĤ. Hradec Kralove, 2004. s. 150-153.
Recenzja: dUKDELQĪSURIQDG]Z$*+ Wiktoria Sobczyk
Adres kontaktowy:
Wojciech WALAT, Dr hab. prof. UR
Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Techniki,
ul. Rejtana 16A, 35-310 Rzeszów,
tel. +48 17 872-11-77,
e-mail: [email protected]
8
7UHQG\YHY]GČOiYiQt3
3ĜHGQiãNDSR]YDQpKRSĜHGQiãHMtFtKR
(;3(5,0(17 -$.2 628ýÈ67 %$'$7(/6.< 25,(1729$1e
VÝUKY
'267È/-LĜtý5
Resumé
6WXGLH SRMHGQiYi R H[SHULPHQWX MDNR VSHFLILFNp PHWRGČ XåtYDQp Y rámci badatelsky
orientované výuky. S Y\XåLWtP YČGHFNêFK PHWRG VH ]DPČĜXMH QD DQDOê]X Y]GČOiYDFtFK
DVSHNWĤ v NRQWH[WX NRQVWUXNWLYLVWLFNêFK SĜtVWXSĤ D ĜHãt WHUPLQRORJLFNp SUREOpP\ ] dané
REODVWL 3HUVSHNWLYQČ VH YČQXMH L H[SHULPHQWĤP UHDOL]RYDQêP YH YLUWXiOQtFK D Y]GiOHQêFK
ODERUDWRĜtFK D MHMLFK PRåQpPX GLGDNWLFNpPX Y\XåLWt 8YiGČQp SR]QDWN\ E\O\ SRGUREHQ\
komparativní analýze v mezinárodním kontextu.
.OtþRYi slova: badatelsky orientovaná výuka, experiment, výuková metoda, virtuální
ODERUDWRĜY]GiOHQiODERUDWRĜ
EXPERIMENT AS PART OF INQUIRY-BASED INSTRUCTION
Abstract
This study deals with an experiment as a specific method used within inquiry-based
instruction. Using scientific methods, it focuses on an analysis of educational aspects in the
context of constructivist approaches and copes with terminological issues from the respective
area. It also deals with experiments carried out in virtual and remote labs and their possible
didactic use. The presented findings were subjected to comparative analysis in an
international context.
Key words: inquiry-based instruction, experiment, teaching method, virtual laboratory,
remote laboratory
Badatelsky orientovaná výuka z SRKOHGXVRXþDVQRVWL
9]GČOiYiQt SURFKi]t NRQWLQXiOQtPL ]PČQDPL NWHUp Y\FKi]HMt ] PČQtFtFK VH
FKDUDNWHULVWLN åiNĤ SRWĜHE VSROHþQRVWL WHFKQRORJLFNêFK PRåQRVWt D PČQtFtKR VH RNROQtKR
VYČWD QD åLYRW Y QČPå MH åiN SĜLSUDYRYiQ =HMPpQD WHFKQRORJLFNp PRåQRVWL D SRWĜHE\
VSROHþQRVWL VH Y VRXþDVQRVWL Yê]QDPQČML SRGtOHMt QD LQWHQ]LYQČMãtP XSODWĖRYiQt EDGDWHOVN\
RULHQWRYDQp YêXN\ 9HOPL Yê]QDPQi MH SRWĜHED ]YêãHQt ]iMPX åiNĤ R SĜtURGRYČGQp
a technické obory, což vyplývá nejen z výzkumné sondy zadané Ministerstvem školství,
POiGHåH D WČORYêFKRY\ ý5 ('ĤYRG\ QH]iMPX åiNĤ R SĜtURGRYČGQp D WHFKQLFNp RERU\
Výzkumná zpráva, 2008)DOHLSUDFtĜDG\DXWRUĤQDSĜ03DSiþHN nebo Trnová, Trna
(2011).
8SODWĖRYiQt EDGDWHOVN\ RULHQWRYDQêFK DNWLYLW YH YêXFH VH MLå SĜHG OpW\ VWDOR
mezinárodním trendem. Vychází z NRQVWUXNWLYLVWLFNêFKWHRULtDMH]DORåHQRQDDNWLYQtþLQQRVWL
MHGLQFH ]DPČĜHQp QD UHODWLYQČ VDPRVWDWQp D QH]SURVWĜHGNRYDQp SR]QiYiQt VNXWHþQRVWL
ZDMtPDYp ]iYČU\ v WpWR VRXYLVORVWL SĜLQiãt SXEOLNDFH Y\GDQi &HQWUHP SUR SĜtURGRYČGQp
PDWHPDWLFNp D WHFKQLFNp Y]GČOiYiQt YH :DVKLQJWRQX Inquiry and the National Science
Education Standards : a guide for teaching and learning, 2000). Uvádí se, že badatelsky
orientovaná výXND Y\åDGXMH QRYê ]SĤVRE ]DSRMHQt åiNĤ GR SURFHVX XþHQt D SURWR MH WĜHED
FKiSDW XþLWHOH MDNR Yê]QDPQpKR þLQLWHOH ]PČQ\ 7R YãDN QHVWDþt D FKFHPH-OL SOQČ SRGSRĜLW
XþHQt åiND ]DORåHQpKR QD EDGDWHOVNêFK DNWLYLWiFK MH ]DSRWĜHEt SURYHGHQt FHOp ãNiO\
9
7UHQG\YHY]GČOiYiQt3
3ĜHGQiãNDSR]YDQpKRSĜHGQiãHMtFtKR
SRGSĤUQêFK RSDWĜHQt – Y\WYiĜHQt YKRGQêFK SĜtOHåLWRVWt SUR åiNRYR XþHQt PDWHULiOQČtechnické vybavení v SRGREČ XþHEQtFK SRPĤFHN D GLGDNWLFNp WHFKQLN\ D SRGSRUD XþLWHOĤ
k takto orientované výuce – ]PČQDXþHEQtFKVW\OĤ 0H]LQiURGQtYê]QDPĜHãHQpSUREOHPDWLN\
dokládá Y\GiYiQt VSHFLILFN\ ]DPČĜHQêFK SHGDJRJLFNêFK þDVRSLVĤ QDSĜ The Journal of
Inquiry-Based Learning in Mathematics (JIBLM) nebo existence excelentních center
]DPČĜHQêFK QD SHGDJRJLFNê Yê]NXP EDGDWHOVN\ RULHQWRYDQêFK DNWLYLW D MHMLFK DSOLNDFL GR
YêXN\QDSĜ. Centre for Excellence in Enquiry-Based Learning SĜL8QLYHUVLW\RI0DQFKHVWHU
Centre for Inquiry-based Learning in the Arts and Social Sciences SĜL8QLYHUVLW\RI6KHIILHOG
nebo Center for Inquiry-based Learning SĜL8QLYHUVLW\RI0LFKLJDQ
Požadavek na upODWQČQt EDGDWHOVNêFK SĜtVWXSĤ YH YêXFH Y\SOêYi L ] YêVOHGNĤ
Yê]NXPQêFK ãHWĜHQt UHDOL]RYDQêFK Y minulosti E. Dalem (1969), které jsou stále platné
a GRSRVXG QHE\O\ Y\YUiFHQ\ =MLãWČQp SR]QDWN\ SĜHKOHGQČ XVSRĜiGDO Y kužel, v jehož
]iNODGQČMVRXDNWLYLW\PDMtFtQHMY\ããt~þLQQRVWSĜLRVYRMRYiQtQRYêFKSR]QDWNĤYL]REUþ
2EUþ'DOHKRNXåHODEVWUDNFHSĜHORåLODJUDILFN\Y\WYRĜLO-'RVWiO
Jak již bylo v SXEOLNDFL 'RVWiO ]PtQČQR Y anglicky mluvících zemích se lze
setkat s termíny inquiry-based instruction a enquiry-based instruction, které jsou však
Yê]QDPRYČ WRWRåQp D UR]GtO\ MVRX GiQ\ KLVWRULFNêP YêYRMHP DQJOLþWLQ\ 3ĤYRG inquiry je
v ODWLQČ LQTXƯUǀ = Y\KOHGiYDW SiWUDW SR QČþHP (Kábrt a kol., 2000). V pedagogickém
kontextu je žiGRXFt VWULNWQČ UR]OLãRYDW PH]L badatelsky orientovanou výukou, angl. inquirybased instructionYL]QDSĜSUiFH/RUG2UNZLV]HZVNL$PDUDO*DUULVRQ.OHQWVFK\
2002; Parr, Edwards, 2004), EDGDWHOVN\ RULHQWRYDQêP XþHQtP, angl. inquiry-based learning,
YL]QDSĜSUiFH(GHOVRQ*RUGLQ3HD/LQ+VX<HKDbadatelsky orientovaným
10
7UHQG\YHY]GČOiYiQt3
3ĜHGQiãNDSR]YDQpKRSĜHGQiãHMtFtKR
Y\XþRYiQt, angl. inquiry-based teaching YL] QDSĜ SUiFH %UHZ .LUVFKQHU 6ZHOOHU
Clark, 2006). Pojem badatelsky orientovaná výuka je autorem této studie FKiSiQQiVOHGRYQČ
x EDGDWHOVN\ RULHQWRYDQi YêXND MH þLQQRVW XþLWHOH D åiND ]DPČĜHQi QD UR]YRM ]QDORVWt
GRYHGQRVWt D SRVWRMĤ QD ]iNODGČ DNWLYQtKR D UHODWLYQČ VDPRVWDWQpKR SR]QiYiQt
VNXWHþQRVWLåiNHPNWHURXVHViPXþtREMHYRYDWDREMHYXMH
Experiment jako jedna z metod badatelsky orientované výuky
%DGDWHOVN\ RULHQWRYDQp Y\XþRYiQt O]H UHDOL]RYDW Y UĤ]QêFK XþHEQtFK VLWXDFtFK
a s Y\XåLWtP UĤ]QêFK PHWRG NWHUp PRKRX EêW REHFQČ-teoretického nebo empirického
charakteru, mj. VHPĤåHMHGQDWRpozorování, experiment, analýzu, syntézXYL]WDEþ.
3ĜtNODG\PHWRG
2EHFQČ-teoretické
Analýza
Komparace
Syntéza
Specifikace
Indukce
Abstrakce
Dedukce
Konkretizace
Analogie
Empirické
Pozorování
0ČĜHQt
Experiment
7DEþ 0HWRG\SR]QiYiQtVNXWHþQRVWLXSUDYHQRGOH2FKUDQD
3ĜHVWRåH jsou zvolené metody podstatné, nezanedbatelný je i objekt poznávání
a SURVWĜHGtYHNWHUpPSR]QiYiQtSUREtKi9êXND PĤåHSUREtKDWY UHODWLYQČXPČOpPSURVWĜHGt
které je odlišné od SR]QiYDQp VNXWHþQRVWL QHER V Qt ]FHOD QHVRXYLVt 6 WtPWR ]ĜHWHOHP MH
SR]QiYDQiVNXWHþQRVW]D~þHOHPYêXN\YKRGQêPL]SĤVRE\]SURVWĜHGNRYiYiQDQDSĜV využitím
I\]LFNêFKPRGHOĤ
Experiment SĜHGVWDYXMH Meden ]H ]SĤVREĤ ]tVNiYiQt D RVYRMRYiQt QRYêFK SR]QDWNĤ
žáky. Lze ho chápat jDNR ]iPČUQČ Y\YRODQê SURFHV YH NWHUpP MVRX FtOHQČ RYOLYĖRYiQ\
SRGPtQN\DQiVOHGQČSURYiGČQRY\KRGQRFHQtMHKRSUĤEČKXQHERYêVOHGNX
=DĜD]HQt H[SHULPHQWX GR YêXN\ XPRåĖXMH åiNĤP VH]QiPLW VH VH ]iNODGQtPL
praktickými postupy a metodami práce v SĜtVOXãQp REODVWL OLGVNpKR NRQiQt a slouží jako
SURVWĜHGHN N ]tVNiYiQt QHER RYČĜRYiQt WHRUHWLFNêFK ]QDORVWt åiND SĜtSDGQČ UHNRQVWUXNFL MLå
RVYRMHQêFK]QDORVWt]GURMSR]QDWNĤDíky tomu, åHMH]NXãHQRVW]tVNiYiQDSĜtPRXPRåĖXMH
WUYDOp D GĤNODGQp RVYRMHQt REMHYHQêFK SR]QDWNĤ ([SHULPHQW\ MVRX YKRGQêP QiVWURMHP SUR
QDSOĖRYiQtGLGDNWLFNp]iVDG\VSRMHQtWHRULHDSUD[H3ĜLDSOLNDFLGRYêXN\MVRXGRMLVWpPtU\
RGUD]HP PHWRG YČGHFNpKR Yê]NXPX 3ĜL SR]QiYiQt XUþLWp VNXWHþQRVWL åiFL ]tVNiYDMt
informaci nHMHQRQtVDPRWQpDOHWDNpR]YROHQpPHWRGČVWXGLDDRH[SHULPHQWiOQtP]DĜt]HQt
+RGQRWDãNROQtKRH[SHULPHQWXMHWtPY\ããtþtPEOtåHMH]YROHQiPHWRGLNDVWXGLDMHYX
YČGHFNR-Yê]NXPQêP PHWRGiP D þtP EOtåH GHPRQVWUDþQt ]DĜt]HQt RGSRYtGi ]DĜt]HQt
YČGHFNpPX RYãHP ]D SRGPtQHN åH ]YROHQi PHWRGD D ]DĜt]HQt RGSRYtGi YãHP GLGDNWLFNêP
SRåDGDYNĤP 0LUJRURGVNLM 9KRGQp D SURP\ãOHQp ]DPČĜHQt H[SHULPHQWĤ GR YêXN\
XPRåĖXMH KOXEãt SRFKRSHQt REVDKX ]iNODGQtFK SRMPĤ D Y]WDKĤ PH]L QLPL -H SĜHGSRNODGHP
SURXYČGRPČOpSURQLNQXWtRGMHYRYpVWUiQN\SR]QiYiQtVNXWHþQRVWLN MHMtSRGVWDWČQDSRPiKi
IRUPRYiQt XUþLWp SRMPRYp VWUXNWXU\ ýHUQi 3ĜL SURYiGČQt H[SHULPHQWiOQtFK þLQQRVWí
åiFL QDEêYDMt SRWĜHEQp GRYHGQRVWL NWHUp O]H SRYDåRYDW ]D DNWLYQt YČGRPRVWL D URYQČå MDko
získávání XUþLWp SĜLSUDYHQRVWL Y\NRQiYDW Y\EUDQp þLQQRVWL Y SUDNWLFNpP åLYRWČ 3RGURXåHN
1HPpQČ GĤOHåLWp MVRX L Y]GČOiYDFt DVSHNW\ H[SHULPHQWX MVRX WR SĜHGHYãtP W\WR
(upraveno dle .URSiþDNRO
x UR]YtMtSĜLSUDYHQRVWNVDPRVWDWQpDWYRĜLYpþLQQRVWLDORJLFNpP\ãOHQt
x åiN]tVNiSĜHVQpYČGHFNRWHFKQLFNpSĜHGVWDY\RREMHNWXMHYX
11
7UHQG\YHY]GČOiYiQt3
3ĜHGQiãNDSR]YDQpKRSĜHGQiãHMtFtKR
UR]YtMtSR]LWLYQtDUHDOLVWLFNpSRVWRMHåiNĤNSUD[L
XPRåĖXMHRGKDORYiQt]iNRQLWRVWtYHULILNDFLWHRULHSR]QiQtQDY\ããtPVWXSQL
åiNQDEXGHSĜHVYČGþHQtRXåLWHþQRVWLYêVOHGNXSUiFH
MVRXUR]YtMHQ\Y\MDGĜRYDFtVFKRSQRVWLåiNDåiNVHXþtY\VWLKRYDWSRGVWDWXMHYX
UR]YtMt X åiNĤ NODGQê SRVWRM N GDQpPX RERUX ] þHKRå Y\SOêYi ]iMHP R SRYROiQt
XUþLWpKR]DPČĜHQt
ýHWQRVW UHDOL]DFH H[SHULPHQWĤ SĜL YêXFH je vyšší v SĜtURGRYČGQêFK D WHFKQLFNêFK
SĜHGPČWech PpQČ þDVWá SDN YH VSROHþHQVNRYČGQtFK SĜHGPČWHFK 7R MH GiQR SĜHGHYãtP
složitostt VSROHþHQVNRYČGQtFK H[SHULPHQWĤ, NWHUp VH Y\]QDþXMt množstvím REWtåQČ
NRQWURORYDQêFK SURPČQQêFK QiNODGQRVWí D QiURþQRVWí vyhodnocování. 1H ]ĜtGND hrají roli
i HWLFNpGĤYRG\DQHUHSURGXNRYDWHOQRVWKLVWRULFNêFKSUDPHQĤ
9H YêXFH MVRX XSODWĖRYiQ\ YêXNRYp PHWRG\ ]DORåHQp QD LQGXNFL QHER GHGXNFL
SĜLþHPå Y]GČOiYDFt H[SHULPHQW PĤåH VSDGDW GR RERX NDWHJRULt 9 SĜtSDGČ åH MH založen na
indukci, jsou vyvozovány REHFQp ]iYČU\ QD ]iNODGČ YêVOHGNĤ MHGQRWOLYêFK H[SHULPHQWĤ,
v SĜtSDGČåHQDGHGXNFLMHRYČĜRYiQDSODWQRVWWHRULHQDNRQNUpWQtPSĜtNODGX
Základním znakem H[SHULPHQWXMHUHODWLYQČSĜHVQi]QDORVWUHOHYDQWQtFKSRGPtQHNza
NWHUêFK SUREtKi D MHKR RSDNRYDWHOQRVW VH VWHMQêP YêVOHGNHP 3UR Y]GČOiYDFt ~þHO\ MVRX
YKRGQp H[SHULPHQW\ NWHUp QHY\åDGXMt VORåLWp SRGPtQN\ QHMVRX þDVRYČ QiURþQp PDMt
MHGQR]QDþQêSUĤEČKDO]HXQLFKSUHGLNRYDWYêVOHGN\
V RGERUQp OLWHUDWXĜH L Y]GČOiYDcí praxi se je možné setkat s terminologickou
neustáleností a ]ĜHWHOQêPLrozpory SĜL XåtYiQt WHUPtQĤpokus a experiment. Jednotliví DXWRĜL
XSODWĖXMt RGOLãQp SĜtVWXS\ QDSĜ 2 âLPLN KRYRĜt R GYRX UĤ]QêFK SRMPHFK – pokus
a experiment SĜLþHPå Y\PH]XMe následující chápání: experiment (v širším slova smyslu)
v VREČ]DKUQXMHLYãHREHFQRXYČGHFNRXPHWRGXDH[SHULPHQWSRNXVFKiSHY XåãtP]DPČĜHQt
ve vztahu ke školské praxi. V RERURYêFKGLGDNWLNiFKMHSĜLWRPYHGOHWHUPtQXpokus i termín
experiment þDVWR Xžíván, zejména pak v QRYČMãtFK SXEOLNDFtFK QDSĜ âNRGD 'RXOtN Böhmová, Šulcová (2007), Bílek (1997), Beneš (1982), Onderová (1997), Gerhátová (2011)
nebo M. Kostelníková a M. Ožvoldová (2011).
Analyzujeme-OL MD]\NRYp VORYQtN\ GRMGHPH NH ]MLãWČQt, že se jedná o jeden pojem
V\QRQ\PQČR]QDþRYDQêUĤ]QêPLWHUPtQ\
Experiment = RGERUQČSRNXV 3HWUiþNRYi.UDXVDNRO
Experiment = pokus (Filipec a kol., 1994),
Experiment = pokus (Fronek, 2005),
Experimentum = pokus (Kábrt a kol., 2000).
V QČNWHUêFKSĜtSDGHFKMHLY rámci oborových didaktik školní experiment chápán jako
synonymum k termínu školní pokus YL] QDSĜ 3DFKPDQQ %DQêU %RURYLþND D +DOE\FK
1982). V SHGDJRJLFNpP VORYQtNX 3UĤFKD D NRO MH XYHGHQ SRMHP experiment ve
školním vyuþRYiQt, který je definován jako pokus, v QČPå åiFL ]SUDYLGOD SRG YHGHQtP
XþLWHOHSURYiGČMtSR]RURYiQtXUþLWpKRMHYXMHKRSUĤEČKDYêVOHGN\]D]QDPHQiYDMtDKRGQRWt
Uvedená definice se s RKOHGHPQDQDãHSRWĜHE\ QHMHYtMDNRRSWLPiOQtPMLSURWRåHãNROní
H[SHULPHQWPĤåHEêWUHDOL]RYiQXþLWHOHPMDNRGHPRQVWUDþQt
Našemu pojetí žádné z uvedených vymezení zcela nevyhovuje, a proto byla formulována
následující definice (Dostál, 2013):
x ãNROQtH[SHULPHQWMHþLQQRVWåiNĤQHERXþLWHOHSĜLNWHUpMHDNWLYQČDUHODWLYQČVDPRVWDWQČ
SR]QiYiQD VWXGRYDQi VNXWHþQRVW SURVWĜHGQLFWYtP RYOLYĖRYiQt SRGPtQHN D QiVOHGQpKR
Y\KRGQRFHQtSUĤEČKXQHERYêVOHGNX
-H ]iVDGQt åH PXVt SOQLW YêFKRYQČ-Y]GČOiYDFt IXQNFH âNROQt H[SHULPHQW SĜLQiãt
VXEMHNWLYQČQRYpSR]QDWN\D]DWtPWR~þHOHPMHLSĜLSUDYRYiQ
x
x
x
x
x
12
7UHQG\YHY]GČOiYiQt3
3ĜHGQiãNDSR]YDQpKRSĜHGQiãHMtFtKR
Experiment QHO]H ]DPČĖRYDW V demonstrací, OLãt WtP åH SĜL H[SHULPHQWX MVRX DNWLYQČ
RYOLYĖRYiQ\ SRGPtQN\ Je-OL SĜL YêXFH SĜHGYiGČQ SRX]H QČMDNê MHY QHMHGQi VH ]iNRQLWČ
o experiment, ale o jeho pouhou demonstraci, kterou žáci pozorují. 3RGREQČ VH Y\MDGĜXMH
i O. Šimik (2011), který uvádí, že od demonstrace se liší zejména svým poznávacím nábojem,
NG\ åiN ViP SĜLFKi]t QD QRYp Y]WDK\ D VRXYLVORVWL ([SHULPHQWHP VH SRWRP QHVSUiYQČ
R]QDþXMt MDNpNROLY þLQQRVWL VSRMHQp V manipulací s SRPĤFNDPL 0DQLSXOXMt-li žáci s látkami,
SĜtVWURML QHER ]DĜt]HQtPL QHPXVt VH MHãWČ MHGQDW R H[SHULPHQW 3RGREQČ QHO]H
s H[SHULPHQWRYiQtP ]DPČĖRYDW lDERUDWRUQt SUiFH ([SHULPHQW PĤåH EêW UHDOL]RYiQ
v ODERUDWRUQtP DQHER SĜLUR]HQpP SURVWĜHGQt VRXþDVQČ SODWt åH QH NDåGi ODERUDWRUQt þLQQRVW
musí být spojena s experimentováním.
9H YêXFH VH YHOPL þDVWR VHWNiYiPH V modely. V WpWR VRXYLVORVWL PĤåH EêW ãkolní
H[SHULPHQWMDNRFHOHNFKiSiQPRGHOHPUHiOQČSURYiGČQêFKH[SHULPHQWĤY praxi. Vedle toho
PĤåH H[SHULPHQW SUREtKDW V Y\XåLWtP PRGHOĤ WM QHPXVt EêW k jeho realizaci využity reálné
SURVWĜHGN\
1D ]iNODGČ DQDOê]\ ĜDG\ SXEOLNDFt QDSĜ %|KPRYi âXOFRYi .DãSDU D NRO
%tOHN âNRGD 'RXOtN %HQHã 2QGHURYi D SR]QDWNĤ
z praxe, byly vyvozeny hlavní zásady pro realL]DFLãNROQtFKH[SHULPHQWĤ
- H[SHULPHQWQHVPtEêWUHDOL]RYiQYHYêXFHSRNXGQHE\OSĜHGHPSĜH]NRXãHQDQHE\OD
odhalena všechna rizika,
- åiFLPXVtEêWSĜHGPDQLSXODFtVH]QiPHQLV QHEH]SHþQRVWtSRXåLWêFKPDWHULiOĤDOiWHN
- hrozí-OLUL]LNRYDUXMHXþLWHOåiN\SĜHGMHMLFKSURYiGČQtPEH]GR]RUXQDSĜLGRPD
- experiment musí souviset s REVDKHPY]GČOiYiQt
- SĜLGHPRQVWUDFLH[SHULPHQWXXþLWHOHOLPLQXMHþLQLWHOHUXãtFtSR]RUQRVWQDSĜQHPiQD
VWROHQHSRWĜHEQpSĜHGPČW\
- SĜLUHDOL]DFLH[SHULPHQWXQHVPtXþLWHORKUR]LWVebe ani žáky,
- PXVtEêWXGUåRYiQSRĜiGHN
- ]DþtQiPH UHDOL]DFt MHGQRGXããtFK H[SHULPHQWĤ D SRNUDþXMHPH N H[SHULPHQWĤP
VORåLWČMãtP
- SRNXVPXVtEêWSĜLPČĜHQê]QDORVWHPDH[SHULPHQWiOQtPGRYHGQRVWHPåiNĤ
- H[SHULPHQWPXVtEêWGLGDNWLFN\]GĤYRGQČQ
- experiment musí odpovídat materiálnímu vybavení školy,
- XþLWHOPXVtXPČWH[SHULPHQWUHDOL]RYDWDYHGOHWRKRQDYtFGLGDNWLFN\SRGDW
- SRNXG MH WR åiGRXFt MH YKRGQp SRXåtW SURMHNþQt WHFKQLNX SUR ]DMLãWČQt NYDOLWQČMãt
vizualizace pokusu.
K tomu, aby školní experiment plnil sYRX IXQNFL PČOD E\ MHKR UHDOL]DFH SUREtKDW
WĜHPL Ii]HPL 6ROiURYi SĜtSUDYQRX UHDOL]DþQt D KRGQRWLFt 'LGDNWLFN\ HIHNWLYQt MH
IRUPXORYDWH[SHULPHQWMDNRXþHEQt~ORKX.RORURV
7UDGLþQČ MVRX H[SHULPHQW\ UHDOL]RYiQ\ QDSĜ YH I\]LFH NGH VH jak uvádí B. J.
0LUJRURGVNLM]Y\ãXMH~ORKDPRGHOĤ7RPXWRSURFHVXRGSRYtGiQHMHQURVWRXFtYê]QDP
PHWRG\PRGHORYiQtYHYČGHFNêFKYê]NXPHFK'RXþLYDI\]LN\VH]DĜD]XMHĜDGDMHYĤSURFHVĤ
D ]DĜt]HQt NWHUp QHO]H ] QHMUĤ]QČMãtFK SĜtþLQ GHPRQVWURYDW YH školních podmínkách
v SĜLUR]HQpSRGREČ
9 QČNWHUêFK SĜtSDGHFK QHO]H SRPRFt EČåQpKR SRNXVX REMDVQLW PHFKDQLVPXV MHYX
ěDGXGHPRQVWUDFtO]HSURYpVWYHãNROHDYãDNMHMLFKSĜtPpSR]RURYiQtMHSURåiN\REWtåQp9H
YãHFKWČFKWRSĜtSDGHFKSĜLFKi]tXþLWHOLQiSRmoc metoda modelování.
Výuka v MHGQRWOLYêFKSĜHGPČWHFKE\QHPČOa mít charakter „teorie vzdálené EČåQpPX
åLYRWX³DOHQDRSDNMHGQRWOLYpSUREOpP\E\PČO\EêWY\VYČWORYiQ\YNRQWH[WXNDåGRGHQQtFK
D]QiPêFKVLWXDFtLYVRXYLVORVWLVRVWDWQtPLSĜHGPČW\LQWHUGLVFLSOLQiUQtSĜtVWXS7DPNGHMH
13
7UHQG\YHY]GČOiYiQt3
3ĜHGQiãNDSR]YDQpKRSĜHGQiãHMtFtKR
WR PRåQp E\ VL åiFL XUþLWp MHY\ PČOL VDPL Y\]NRXãHW SRPRFt H[SHULPHQWĤ 7UQRYi 7UQD
2011). Samotní žáci experimentování ve výuce vítají, YL] QDSĜ Yê]NXP + Grecmanové
(2008) NWHUi ]MLVWLOD QiVOHGXMtFt VNXWHþQRVWL: žiNĤP VH OtEt NG\å MVRX Y SĜtURGRYČGQêFK
SĜHGPČWHFK]DĜD]HQpH[SHULPHQW\YURFH– 91,0 %, v roce 2008 – 86,7 %) a žáky baví
GČODW H[SHULPHQW\ YH YêXFH Y URFH – 81,2 %, v roce 2008 – 78,1%). I L. Podroužek
(1997) ve své práci v souvislosti s primárntP Y]GČOiYiQtP uvádí, žáci mladšího školního
YČNXFKWČMtPDQLSXORYDWV SĜHGPČW\EDYtMHSR]RURYiQtDH[SHULPHQW\
-HOLNRå VRXþDVQi OLWHUDWXUD QHQDEt]t UHODWLYQČ XFHOHQRX NDWHJRUL]DFL ãNROQtFK
H[SHULPHQWĤE\ODQDYUåHQDQiVOHGXMtFtNterá respektuMHUĤ]QiKOHGLVND
3RGOH ]SĤVREX RVYRMRYiQt SR]QiQt åiNHP GHPRQVWUDþQt D EDGDWHOVNê NWHUê O]H GiOH
þOHQLWQDLQGLYLGXiOQtVNXSLQRYêDIURQWiOQt
2) Podle fáze výuky: PRWLYDþQtH[SR]LþQtIL[DþQtDYHULILNDþQt
3RGOH RERUX SĜHGPČWX technický, VSROHþHQVNRYČGQt D SĜtURGRYČGQê NWHUê O]H GiOH
þOHQLWQDI\]LNiOQtFKHPLFNêELRORJLFNêJHRORJLFNêDJHRJUDILFNê
4) Podle funkce poznávacího procesu: ]MLãĢXMtFt REMHYQê GRNOiGDMtFt RYČĜXMtFt
Y\VYČWOXMtFtDSRWYU]XMtFt
5) Podle osoby experimentátora: UHDOL]RYDQêåiNHPDUHDOL]RYDQêXþLWHOHP
3RGOHSURVWĜHGtDSRGPtQHN]DNWHUêFKSUREtKiODERUDWRUQtDSĜLUR]HQê
7) Podle podstaty realizace: myšlenkový, fyzický, virtuální a vzdálený.
3RGOH GUXKX Y]GČOiYiQt školní a zájmový, který O]H GiOH þOHQLW QD UHDOL]RYDQê
v zájmovém kroužku a realizovaný doma.
3RGOHĜt]HQtUHDOL]DFHH[SHULPHQWĤpodle postupu v XþHEQLFLþLPHWRGLFNpPOLVWXSRGOH
LQVWUXNFtXþLWHOHDSRGOHYODVWQtFKP\ãOHQNRYêFKSRVWXSĤåiND
9]GiOHQiDYLUWXiOQtODERUDWRĜ
6RXþDVQpWHFKQRORJLHXPRåĖXMí UHDOL]DFLEDGDWHOVN\RULHQWRYDQpYêXN\LEH]SĜtPpKR
Y\XåLWt PDWHULiOQtFK SURVWĜHGNĤ 'RNRQFH QHQt DQL QXWQi þDVRYi DQL PtVWQt YD]ED åiN WHG\
PĤåHEiGDWNG\NROLYDNGHNROLY (Dostál, 2013)([LVWXMHĜDGDYDULDQWSURWDNWRSRjaté bádání,
QDSĜ DXWRU 8 +DUPV XYDåXMH YDULDQW ] praktického hlediska je ale žádoucí
rozlišovat pouze mezi vzdálenou (angl. remote laboratory nebo remotely controlled
laboratoryDYLUWXiOQtODERUDWRĜtDQJOvirtual laboratory), ostatní jsou v SRGVWDWČYDULDQWDPL
uvedených dvou. 3ĜL EiGiQt SURVWĜHGQLFWYtP Y]GiOHQp ODERUDWRĜH MVRX ]tVNDQp ~GDMH UHiOQp
jelikož jsou získávány QDVNXWHþQpP]DĜt]HQt
V SRVOHGQtGREČQDEêYDMtQDYê]QDPXY]GiOHQpLQWHUQHWRYpODERUDWRĜH-DNMHQDREU
þ 2 patrné, MVRX ]DORåHQ\ QD WRP åH MH UHDOL]RYiQ VNXWHþQê SRNXV RGGČOHQČ RG VWXGXMtFtKR
a WHQKRSURVWĜHGQLFWYtPRYOiGDFtKRZHERYpKRUR]KUDQtSĜHVSRþtWDþRYRXVtĢQDGiONXRYOiGi
H[SHULPHQWXMH D PČĜt UHOHYDQWQt GDWD 2ERURYČ QHMVRX SRNXV\ QLMDN OLPLWRYiQ\ PĤåH VH
jednat o experiment chemický, fyzikální, technický atp.
9]GiOHQČ RYOiGDQp H[SHULPHQW\ PDMt RSURWL NODVLFNêP ãNROQtP H[SHULPHQWĤP
v WUDGLþQtFKãNROQtFKODERUDWRĜtFKQHERRSURWLYLUWXiOQtPH[SHULPHQWĤPQČNROLNSRGVWDWQêFK
výhod (Látal, 2009):
- žáci mohou proYiGČW H[SHULPHQW\ ] OLERYROQpKR PtVWD D Y OLERYROQpP þDVH QHMVRX
RPH]HQLSRX]HQDY\XþRYDFtKRGLQ\
- H[SHULPHQW MH NG\NROLY SĜLSUDYHQ D VHVWDYHQ N PČĜHQt D RGSDGi WtP MHKR ]GORXKDYp
DQČNG\QiURþQpVHVWDYRYiQt
- QČNWHUp SRNXV\ PDMt VYi VSHFLILND SUiYČ SUR GDQp PČĜiFt PtVWR QDSĜ YêSRþHW WtKRYpKR
zrychlení g, který lze provést z doby kmitu matematického kyvadla, není konstantní
KRGQRWD DOH ]iYLVt PM L QD ]HPČSLVQp ãtĜFH PtVWD PČĜHQt åiFL ]tVNiYDMt PRåQRVW
14
7UHQG\YHY]GČOiYiQt3
3ĜHGQiãNDSR]YDQpKRSĜHGQiãHMtFtKR
-
-
SRURYQiYDW YêVOHGN\ H[SHULPHQWĤ ]H Y]GiOHQêFK ODERUDWRĜt VH VYêPL YODVWQtPL SRNXV\
NWHUpSURYiGČMtYHãNROQtFKODERUDWRĜtFK
] EH]SHþQRVWQtFK GĤYRGĤ QHQt Y NODVLFNêFK ãNROQtFK ODERUDWRĜtFK PRåQp SURYiGČW
QHEH]SHþQp H[SHULPHQW\ YH Y]GiOHQČ RYOiGDQêFK ODERUDWRĜtFK WRWR QHEH]SHþt SUR
experimentátora zcela odpadá,
QD UR]GtO RG YLUWXiOQtFK VLPXODFt SUDFXMt åiFL VH VNXWHþQêPL PČĜtFtPL SRPĤFNDPL
a nástroji.
/$%25$72ě
EXPERIMENT
METODY
A
POSTUPY
MATERIÁLNÍ
=$-,â7ċ1Ë
EXPERIMENTU
SENZOR(Y)
0ċě,&Ë
ROZHRANÍ
35267ě('Ë352
VYHODNOCENÍ
$ěË=(1Ë
EXPERIMENTU
EXPERIMENTÁTOR
2EUþ2 9]GiOHQiODERUDWRĜ- princip
NHYêKRGRXYãDNMH]iYLVORVWQDWHFKQLFNêFKSURVWĜHGFtFKNWHUpSUDFXMtQDUĤ]QpPtĜH
VSROHKOLYRVWLDMVRXHQHUJHWLFN\Yi]DQpQDSĜSĜLYêSDGNXHOHNWĜLQ\YêXNDQHPĤåHSUREtKDW
ViUWXiOQt ODERUDWRĜ IXQJXMH ]FHOD EH] WHFKQLFNpKR ]DEH]SHþHQt EH]SURVWĜHGQČ
souvisejícího s EiGiQtP MH Y\XåLWR SRX]H SRþtWDþH N virtualizaci. 7HQWR W\S ODERUDWRĜH
uPRåĖXMHUHDOL]RYDWSRþtWDþRYpPRGHORYiQtDVLPXODFHXNWHUêFKPĤåHXåLYDWHOLQWHUDNWLYQČ
PČQLW SDUDPHWU\ VWXGRYDQêFK GČMĤ D SUDFRYDW V ~GDML NWHUp QHPĤåH UHiOQČ ]MLVWLW VURY
-HQLVRYi &HOê H[SHULPHQW MH QDSURJUDPRYiQ D åiN PĤåH GR EČKX SURJUDPX DNWLYQČ
]DVDKRYDW 2YOLYĖXMH SURPČQQp D QiVOHGQČ ]tVNiYi YêVOHGHN 6FKHPDWLFN\ MH YLUWXiOQt
lDERUDWRĜ]REUD]HQDQDREUþ3.
Výzkumy výuky podporované virtuálními nebo vzdálenými experimenty u nás nejsou
REY\NOp YêMLPNX WYRĜt UR]VDKRYČ PHQãt VRQGD ) /iWDOD -HMt ]iYČU\ SURND]XMt åH
þHWQRVWL I\]LNiOQtFK SRNXVĤ YH YêXFH QD 6â MVRX þDVWR velmi nízké a využití internetu ve
YêXFH I\]LN\ QHQt þDVWêP MHYHP VWXGHQWĤ WDNp XYHGOR åH VH YH YêXFH I\]LN\ QD 6â
QLNG\QHVHWNDOLVHY]GiOHQČRYOiGDQêPLH[SHULPHQW\=GDOãtRWi]N\RYãHPY\SO\QXORåHE\
VWXGHQWL SĜLYtWDOL WHQWR W\S H[SHULPHQWĤ YH YêXFH I\]LN\ QD 6â 1HPČOR E\ YãDN EêW FtOHP
QDKUDGLWQHERY\WODþLWNODVLFNpãNROQtH[SHULPHQW\QD~NRUY]GiOHQČRYOiGDQêFK
15
7UHQG\YHY]GČOiYiQt3
3ĜHGQiãNDSR]YDQpKRSĜHGQiãHMtFtKR
9,578È/1Ë/$%25$72ě
VIRTUÁLNÍ EXPERIMENT
EXPERIMENTÁTOR
2EUi]HNþ3 – 9LUWXiOQtODERUDWRĜ- princip
Existují studie poukazující na pozitiva virtuálních ODERUDWRĜí QDSĜ 0 < 0RUR]RY
A. Tanakov, A. Gerasimov, D. Bystrov, E. Cvirco NWHĜt XYiGČMt åH YLUWXiOQt
ODERUDWRĜH D VLPXODFH MVRX PRFQêP QiVWURMHP SUR DNWLYQt XþHQt åiNĤ 7\WR Qi]RU\ MH YãDN
]DSRWĜHEt EUiW UH]HUYRYDQČ SĜLþHPå O]H XYpVW QiVOHGXMtFt DQDORJLL 9ãLFKQL FtWtPH UR]GtO
v XþHQt åiNĤ PH]L VNXWHþQRX D YLUWXiOQt QiYãWČYRX ]RRORJLFNp ]DKUDG\ QHER MHQ SRXKêP
SR]RURYiQtP ]YtĜDW SURVWĜHGQLFWYtP RQ-OLQH NDPHU\ 1H]SURVWĜHGNRYDQi VNXWHþQRVW L QDGiOH
]ĤVWDQH SUR SRWĜHE\ XþHQt MHQ REWtåQČ ]DVWXSLWHOQRX D QHPČOD E\ EêW SRNXG PRåQR
nahrazována s FtOHP XVQDGQČQt UHDOL]DFH YêXN\ FRå E\ QHSĜLQHVOR GORXKRGREČMãt HIHNW\
I SĜHVWR åH PQRKp Y]GiOHQp D YLUWXiOQt ODERUDWRĜH XPRåĖXMt LQWHUDNWLYQt ]DVDKRYiQt GR
VWXGRYDQêFKMHYĤMHGQiVHYåG\RQiKUDGX
V SRGREQpPYê]QDPXDXWRĜL=1HGLF-0DFKRWNDD$1DIDOVNLXSR]RUĖXMí
QDXåLWHþQRVWYLUWXiOQtFKDY]GiOHQêFKH[SHULPHQWĤW\YãDN] KOHGLVNDY]GČOiYiQtQHMVRXSĜL
UR]YRML ]QDORVWt D GRYHGQRVWt WDN HIHNWLYQt MDNR H[SHULPHQW\ UHDOL]RYDQp YH VNXWHþQêFK
ODERUDWRĜtFK
V SĜtSDGČ åH QHO]H SURYiGČW EDGDWHOVNp DNWLYLW\ åiNĤ Y reáOQp ODERUDWRĜL VHKUiYDMt
YLUWXiOQt D Y]GiOHQp YDULDQW\ SĜL XSODWĖRYiQt EDGDWHOVN\ RULHQWRYDQp YêXN\ REWtåQČ
]DVWXSLWHOQRX UROL $XWRĜL $OH[LRX %RXUDV *LDQQDND GiYDMt Y této souvislosti do
SRSĜHGt HNRQRPLþQRVW Y\XåtYiQt YLUWXiOQtFK ODERUDWRĜt YH YêXFH D XYiGČMt åH QH YãHFKQ\
]DĜt]HQtSURUHiOQpH[SHULPHQW\VLãNRO\PRKRXSRĜtGLW
Zkušenosti autoUĤ B. Dalgarno, A. G. Bishop, W. Adlong, D. R. Bedgoo (2009)
]tVNDQp QD ]iNODGČ SURYHGHQp H[SHULPHQWiOQt VWXGLH XND]XMt åH SUR GLVWDQþQt Y]GČOiYiQt QD
vyVRNp ãNROH MH Y\XåLWt YLUWXiOQtFK ODERUDWRĜt YKRGQp D VWXGHQWL KR KRGQRWt NODGQČ R]QDþXMt
KR ]D FHQQê QiVWURM SUR UR]YRM ]QDORVWt D GRSRUXþXMt KR N dalšímu využívání. Lustigová,
0HFKORYi 0DOþtN /XVWLJ XYiGČMt ]DSRMHQt VWXGHQWĤ MH SRGSRĜHQR G\QDPickými
VLPXODFHPL UHiOQêFK MHYĤ WêPRYRX SUDFt VNXWHþQRX L YLUWXiOQt YHĜHMQêPL SUH]HQWDFHPL
a REKDMRERX GRVDåHQêFK YêVOHGNĤ YãH SUREtKi EXć Y UHiOQp SĜtWRPQRVWL QHER WHOHSUH]HQFL
8å VDPD PRåQRVW SURSRMHQt UHiOQČ SUREtKDMtFtKR GČMH V SRþtWDþHP XPRåĖXMH SRGVWDWQČ OpSH
SURQLNQRXWGRSRGVWDW\GHPRQVWURYDQpKRGČMHD]tVNiQtYČWãtKRUR]VDKX~GDMĤRVOHGRYDQpP
GČML/HSLO
=iYČU
([SHULPHQWSĜHGVWDYXMHMHGQX] PRåQRVWtMDNYêXNXWUDQVPLVLYQtKRFKDUDNWHUX]PČQLW
na výuku, kde žáci budou sami poznání obMHYRYDW D XþLWHO MLP EXGH SUĤYRGFHP QD FHVWČ
poznání. Významnou roli v WRPWR VHKUiYi VDPRWQê XþLWHO NWHUê PXVt EêW QiOHåLWČ
16
7UHQG\YHY]GČOiYiQt3
3ĜHGQiãNDSR]YDQpKRSĜHGQiãHMtFtKR
NRPSHWHQþQČ Y\EDYHQ 0XVt EêW VFKRSHQ QDYR]RYDW YKRGQp VLWXDFH YH NWHUêFK EXGH åiN
YQLWĜQČFtWLWVP\VOXSOQRVWXþHEQtFKDNWLYLW
Oborové didaktiky však v VRXþDVQRVWLSRVWUiGDMtREHFQêNRPSHWHQþQtPRGHOXþLWHOHYH
vztahu k badatelsky orientované výuce. Otázky spojené s NRPSHWHQþQtPL PRGHO\ XþLWHOĤ QD
REHFQp ~URYQL ĜHãLOD ĜDGD DXWRUĤ O]H XYpVW QDSĜ 9 âYHFH - 9DãXWRYRX ,
E. Walterovou (2002) nebo B. Lazarovou (2006), avšak mimo D. Nezvalovou (2007) ne
z pohledu oborových didaktik. Je nanejvýše žádoucí na úrovni základního výzkumu
QDYUKQRXWNRPSHWHQþQtPRGHONWHUêEXGHQiVOHGQČDSOLNRYDWHOQêY oborových didaktikách.
Do bXGRXFQD O]H SĜHGSRNOiGDW URVWRXFt WHQGHQFL SĜL XSODWĖRYiQt EDGDWHOVN\
RULHQWRYDQp YêXN\ D SHGDJRJLFNi WHRULH YþHWQČ RERURYêFK GLGDNWLN E\ PČOD QD WXWR
VNXWHþQRVWUHDJRYDW]NRXPiQtPSĜHGSRNODGĤSRGPtQHNLYêVOHGNĤQDVWDYHQêFKWUHQGĤ
Literatura
1. ALEXIOU, A., BOURAS, Ch., GIANNAKA, E. (2005) Virtual Laboratories in Education.
Technology Enhanced Learning. Volume 171, p. 19 – 28. ISSN 1571-5736.
2. AMARAL, O. M., GARRISON, L., KLENTSCHY, M. Helping English Learners Increase
Achievement Through Inquiry-Based Science Instruction. Bilingual Research Journal, 2002.
Vol. 26., n. 2, p. 213 – 239.
3. BENEŠ, P. Školní chemický experiment. 3UDKD 3HG) 8. .DQGLGiWVNi GLVHUWDþQt SUiFH
1982.
4. %Ë/(.0âNROQtFKHPLFNêH[SHULPHQWVY\XåLWtPSRþtWDþH&KHPLFNpOLVW\þ91, s.
1074 – 1080.
5. BÖHMOVÁ, H., ŠULCOVÁ, R. Alternativní využití experimentu v FKHPLFNpPY]GČOiYiQt
In URþQtNNRQIHUHQFH$OWHUQDWLYQtPHWRG\YêXN\. Praha.
6. BREW, A. Teaching and Research: New relationships and their implications for inquirybased teaching and learning in higher education. Higher Education Research & Development.
2003. Volume 22, Issue 1, p. 3 - 18. ISSN 1469-8366.
7. ý(51È%Školní pokusnictví. Brno: MU, 1995. 76 s. ISBN 80-210-1128-9.
8. DALE, E. Audiovisual methods in teaching. New York: Dryden Press, 1969. 534 p.
9. DALGARNO, A. B., BISHOP, A. G., ADLONG, W., BEDGOO, D. R. Effectiveness of a
Virtual Laboratory as a preparatory resource for Distance Education chemistry students.
Computers & Education. 2009. Volume 53, Issue 3, p. 853 – 865. ISSN 0360-1315.
10. '267È/-%DGDWHOVN\RULHQWRYDQiYêXNDMDNRWUHQGVRXGREpKRY]GČOiYiQte-Pedagogium.
SĜLMDWRNSXEOLNRYiQt
11. 'ĤYRG\QH]iMPXåiNĤRSĜtURGRYČGQpDWHFKQLFNpRERU\. Výzkumná zpráva. MŠMT. 2008.
Dostupné
na:
http://ipn.msmt.cz/data/uploads/portal/Duvody_nezajmu
_zaku_o_PTO.pdf
12. EDELSON, D. C., GORDIN, D. N., PEA, R. D. Addressing the Challenges of Inquiry-Based
Learning Through Technology and Curriculum Design. Journal of the Learning Sciences.
1999. Volume 8, Issue 3 - 4, p. 391 – 450.
13. FILIPEC, J. a kol. 6ORYQtN VSLVRYQp þHãWLQ\ Praha: Academia, 1994. 647 s. ISBN 80-2000493-9.
14. FRONEK, J. 9HONêþHVNR-anglický slovník. Praha: Leda, 2005. 1597 s. ISBN 80-85927-54-3.
15. GERHÁTOVÁ, Ž. Úloha experimentu v primárnom prírodovednom vzdelávaní. In: Sborník z
mezinárodní konference TVV 2011, 2011. s. 272 - 275. ISBN 978-80-86768-34-2.
16. *5(&0$129È + =YêãLO VH ]iMHP åiNĤ =â R I\]LNX FKHPLL D PDWHPDWLNX" ,Q Nové
PHWRG\SURSDJDFHSĜtURGQtFKYČGPH]LPOiGHåt. Olomouc: UP, 2008. s. 22 – 26. ISBN 97880-244-2127-8.
17. HARMS, U. Virtual and remote labs in physics education. Second European Conference on
Physics Teaching in Engineering Education. Budapest, Hungary, 2000. p. 140 – 146.
17
7UHQG\YHY]GČOiYiQt3
3ĜHGQiãNDSR]YDQpKRSĜHGQiãHMtFtKR
18. Inquiry and the National Science Education Standards : a guide for teaching and learning.
Washington, D.C.: National Academy Press. 2000. 202 p. ISBN 978-05-852-3849-4.
19. -(1,629È = 9]GLDOHQp D YLUWXiOQH ODERUDWRULD ,Q +$â.29È $ 3,62ĕ29È 0
BITNEROVÁ, M. a kol. 'LGDNWLFNp SURVWULHGN\ MDNR RSWLPDOL]Dþný faktor procesu
vzdelávania. Headec Králové: Gaudeamus, 2011. s. 263 – 259. ISBN 978-80-7435-160-0.
20. .È%57-.8&+$56.é36&+$06595È1(.ý:,77,&+29È'=(/,1.$
V. /DWLQVNRþHVNêVORYQtN Praha: Leda, 2000. 575 s. ISBN 978-80-85927-82-9.
21. KALUŽA, J., KALUŽOVÁ, L. Modelování dat v LQIRUPDþQtFKV\VWpPHFK Praha: Ekopress,
2012. 125 s. ISBN 978-80-86929-81-1.
22. KIRSCHNER, P. A., SWELLER, J., CLARK, R. E. (2006) Why Minimal Guidance During
Instruction Does Not Work: An Analysis of the Failure of Constructivist, Discovery,
Problem-Based, Experiential, and Inquiry-Based Teaching. Educational Psychologist.
Volume 41, Issue 2, p. 75 – 86.
23. KOLOROS, P. (1999) 7HFKQLND D GLGDNWLND ãNROQtFK FKHPLFNêFK SRNXVĤ , ýHVNp
%XGČMRYLFH-ý8V,6%1-7040-354-3.
24. KOSTELNÍKOVÁ, M., OŽVOLDOVÁ, M. Svet v pohybe - interaktívna pomôcka s
využitím experimentovania cez internet. eLearning 2011. Hradec Králové. I.vyd.:
Gaudeamus, UHK. 2011. s. 68 - 73. ISBN 978-80-7435-153-2.
25. .523Èý - D NRO 'LGDNWLND WHFKQLFNêFK SĜHGPČWĤ Y\EUDQp NDSLWRO\ 1. vyd. Olomouc:
PdF UP, 2004. 223 s. ISBN 80-244-0848-1.
26. /È7$/ ) 3RURYQiQt FKDUDNWHULVWLN NODVLFNp D ~VSRUQp åiURYN\ V Y\XåLWtP Y]GiOHQČ
RYOiGDQpODERUDWRĜH,Q9HOHWUKQiSDGĤXþLWHOĤI\]LN\ 2009. s. 147 – 151. ISBN 978-80-2105022-8.
27. LAZAROVÁ, B. aj. &HVW\ GDOãtKR Y]GČOiYiQt XþLWHOĤ. Brno: Paido, 2006. ISBN 80-7315114-6.
28. LEPIL, O. 7HRULHDSUD[HWYRUE\YêXNRYêFKPDWHULiOĤ Olomouc: UP, 2010. 97. s. ISBN 97880-244-2489-7.
29. LIN, L., HSU, Y., YEH, Y. The Role of Computer Simulation in an Inquiry-Based Learning
Environment: Reconstructing Geological Events as Geologists. Journal of Science Education
and Technology. 2012. Volume 21, Issue 3, p. 370 - 383. ISSN 1573-1839.
30. LORD, T., ORKWISZEWSKI, T. Moving From Didactic to Inquiry-Based Instruction In A
Science Laboratory. The American Biology Teacher. 2006. Vol. 68(6). p. 342 - 345.
31. /867,*29È=0(&+/29È(0$/ýË.0/867,*)$QHZH-learning strategy
for cognition of the real world in teaching and learning Science. The New
EducationalReview. URþVYYROV- 318. ISSN 1732-6729.
32. 0,5*252'6.,- % - 1ČNWHUp YêYRMRYp WHQGHQFH ãNROQtKR I\]LNiOQtKR H[SHULPHQWX
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 1973. Vol. 18, No. 5, s. 291 - 3ĜHORåLO 2
Lepil.
33. MOROZOV, M. Y., TANAKOV, A., GERASIMOV, A., BYSTROV, D., CVIRCO, E.
Virtual chemistry laboratory for school education. Advanced Learning Technologies. 2004.
p. 605 – 608. ISBN 0-7695-2181-9.
34. NEDIC, Z., MACHOTKA, J. NAFALSKI, A. Remote laboratories versus virtual and real
laboratories. Frontiers in Education. FIE 2003 33rd Annual. 2003. p. 31 – 36. ISBN 0-78037961-6.
35. 1(=9$/29È ' %DGDWHOVN\ RULHQWRYDQp SĜtURGRYČGQp Y]GČOiYiQt ,Q Inovace
v SĜtURGRYČGQpPY]GČOiYiQtOlomouc: UP, 2010. s. 55 – 67. ISBN 978-80-244-2540-5.
36. OCHRANA, F. 0HWRGRORJLH YČG\ ÒYRG GR SUREOpPX Praha: Karolinum, 2009. 156 s.
ISBN 978-80-246-1609-4.
18
7UHQG\YHY]GČOiYiQt3
3ĜHGQiãNDSR]YDQpKRSĜHGQiãHMtFtKR
37. 21'(529È ď 1HWUDGLþQê IL]LNiOQ\ H[SHULPHQW D MHKR PLHVWR YR Y\XþRYiQt I\]LN\ ,Q
3UtURGRYHGQpY]GHODQLHSUHVWRURþLH]ERUQtN] konferencie Didfyz 96. Nitra, 1997. s. 125
– 127.
38. 3$&+0$11 ( %$1é5 - %2529,ý.$ - +$/%<&+ - Technika a didaktika
ãNROQtFKFKHPLFNêFKSRNXVĤ, Praha: SPN, 1982. 158 s.
39. 3$3Èý(. 0 %DGDWHOVN\ RULHQWRYDQp SĜtURGRYČGQp Y\XþRYiQt – cesta pro biologické
Y]GČOiYiQtJHQHUDFt<=DDOID"Scientia in educatione. 2010. Vol. 1 (1), p. 33 – 49. ISSN
1804-7106.
40. PARR, B., EDWARDS, M. C. Inquiry-based Instruction in Secondary Agricultural
Education: Problem-solving – an old friend revisited. Journal of Agricultural Education.
2004. Volume 45, Number 4.
41. 3(75Èý.29È 9 .5$86 - D NRO Akademický slovník cizích slov. Praha: Academia,
1995. 445 s. ISBN 80-200-0523-4.
42. PODROUŽEK, L. PrvoukD D SĜtURGRYČGD V didaktikou IV. 3O]HĖ V ,6%1 7082-386-0.
43. 32'528ä(./3ĜtURGRYČGQpH[SHULPHQW\DSR]RURYiQtMDNRSURVWĜHGHNUR]YRMHP\ãOHQt
åiNĤSULPiUQtãNRO\3HGDJRJLFNpUR]KĐDG\URþþV- 29. ISSN 1335-0404.
44. 35ģ&+$ J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2009. 395
s. ISBN 978-80-7367-649.
45. SOLÁROVÁ, M. Význam praktické výuky chemie. Hradec Králové: NIDV, 2007. 39 s. ISBN
80-86956-03-2.
46. â,0Ë. 2 äiN Y SiWp WĜtGČ MDNR ĜHãLWHO SĜtURGRYČGQpKR SRkusu – DQDOê]D SUDFRYQtFK OLVWĤ
åiNĤ ,Q 6PtãHQê GHVLJQ Y SHGDJRJLFNpP Yê]NXPX 6ERUQtN SĜtVSČYNĤ ] YêURþQt
NRQIHUHQFHýHVNpDVRFLDFHSHGDJRJLFNpKRYê]NXPXBrno: MU, 2011. s. 461 – 466.
47. ŠKODA, J., DOULÍK, P. Lesk a bída školního chemického experimentu. In Výzkum, teorie a
SUD[HYGLGDNWLFHFKHPLH;,;þiVW3ĤYRGQtYê]NXPQpSUiFHWHRUHWLFNpDRGERUQpVWXGLH.
Hradec Králové: Gaudeamus, s. 238 - 245. 2009. ISBN 978-80-7041-827-7.
48. ŠVEC, V. .OtþRYpGRYHGQRVWLYHY\XþRYiQtDYêFYLNX. Brno: MU, 1998. ISBN 80-210-19379.
49. 75129È(751$-3ĜtURGRYČGQČQDGDQtåiFLD,%6(,QNadaní žáci ve škole. Vyd. 1.
Brno: MU, 2011. s. 127 - 138. ISBN 978-80-210-5760-9.
50. VAŠUTOVÁ, J. 3URIHVH XþLWHOH Y þHVNpP Y]GČOiYDFtP NRQWH[WX. Brno: Paido, 2004. 190 s.
ISBN 80-7315-082-4.
51. :$/7(529È(3URPČQ\ãNROQtKRNXULNXODMHKRWYRUEDDSURMHNWRYiQt,QKonferencia o
školskom kurikule: Budmerice 18.-19. novembra 2002. Bratislava: Metodicko-pedagogické
centrum, 2003. ISBN 80-8052-186-7.
Lektoroval: PhDr. Jan Novotný, Ph.D.
Kontaktní adresa:
-LĜt'RVWiO3DHG'U3K'U3K'
Pedagogická fakulta UP
äLåNRYRQiP2ORPRXFý5
tel. 00420 585 635 818
e-mail [email protected]
19
7UHQG\YHY]GČOiYiQt3
Technika a GLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
TERAPEUTICKÁ TECHNIKA NA JEDNOTKÁCH INTE1=,91Ë3eý(
BALEK Bronislav, ý5
Resumé
V QHPRFQLFtFK QD MHGQRWNiFK LQWHQ]LYQt SpþH VH QHMþDVWČML SRXåtYDMt QiVOHGXMtFt
WHUDSHXWLFNpOpþHEQpSĜtVWURMHNDUGLRVWLPXOiWRU\GHILEULOiWRU\LQMHNþQtGiYNRYDþHDLQIX]Qí
pumpy, UHVXVFLWDþQt YHQWLOiWRU\XPČOpOHGYLQ\DKHPRSHUIX]QtSĜtVWURMHDWG3ĜtVSČYHNEXGH
obsahovat schémata, SUĤEČK\JHQHURYDQêFKI\]LNiOQtYHOLþLQDSRSLVWHUDSHXWLFNpWHFKQLN\
.OtþRYi VORYD WHUDSHXWLFNê OpþHEQê SĜtVWURM NDUGLRVWLPXOiWRU GHILEULOiWRU LQMHNþQt
GiYNRYDþLQIX]QtSXPSDKHPRGLDO\]DþQtDKHPRSHUIX]QtSĜtVWURM
THERAPEUTIC TECHNIGUES IN INTENSIVE CARE UNITS
Abstract
In hospitals, intensive care units are most commonly used following therapeutic
(medical) devices: pacemakers, defibrillators, syringe and infusion pumps, resuscitation
ventilators, dialysis and hemoperfusion machines, etc. Post will include diagrams, graphs
generated by physical quantities and description of therapeutic techniques.
Key words: therapeutic (treatment) device, a pacemaker, defibrillator, injector, infusion
pump, hemodialysis and hemoperfusion device
1. KARDIOSTIMULÁTORY [1], (Obr. 1-4.).
Kardiostimulace slouží k QiSUDYČ EUDG\NDUGLt VQtåHQi VUGHþQt IUHNYHQFH QČNG\
i WDFK\NDUGLt ]YêãHQi VUGHþQt IUHNYHQFH ]SĤVREHQêFK SĜHUXãHQtP VtĖR-komorového vedení
SĜL LQIDUNWX P\RNDUGX QHER NG\ VLQRDWULiOQt X]HO QHSOQt IXQNFL ÄSDFHPDNHUX³ 9\XåtYi VH
GUiåGČQt VUGHþQtKR VYalu elektrickými impulsy s QDGSUDKRYRX HQHUJLt NWHUp MVRX YKRGQČ
þDVRYČ YROHQ\ V RKOHGHP QD SUĤEČK (.* VLJQiOX .DUGLRVWLPXOiWRU\ GOH GRE\ WUYiQt
VWLPXODFH MVRX GRþDVQp NOLQické-externí) nebo trvalé (implaQWDELOQt 'UiåGČQt PĤåH EêW
SĜtPp VUGHþQt QHER QHSĜtPp KUXGQt MtFQRYp 'OH IXQNFH MVRX NDUGLRVWLPXOiWRU\ IL[
(asynchronní-QHĜt]HQp Ĝt]HQp 2Q 'HPDQG-synchronní) nebo programovatelné 'OH SRþWX
RYOiGDQêFKVUGHþQtFKGXWLQ(síní nebo komor) jsou jedno nebo dvoudutinové.
Obr. 1. Blokové schéma kardiostimulátoru [1]
20
2EUýDVRYêSUĤEČKNDUGLRVWLPXODFH [1]
7UHQG\YHY]GČOiYiQt3
Technika a GLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
Obr. 3. Implantabilní kardiostimulátor [2]
Obr. 4. Externí kardiostimulátor [2].
Implantabilní kardiostimulátor “On Demand” PĤåH QDSĜ PtW QDSČĢRYRX DPSOLWĤGX 9
ãtĜNX impulzu 0,4ms a opakovací frekvenci WHSĤPLQ
2. DEFIBRILÁTORY [1], [2], (Obr. 5-8).
)LEULODFHPtKiQtVUGHþQtFKVtQtQHERNRPRU]SĤVREt~SOQRX]WUiWXNRRUGLQDFH
HOHNWULFNpDPHFKDQLFNpþLQQRVWLVUGFH'ĤVOHGNHPMHFKDRWLFNiNRQWUDNFHUĤ]QêFKVUGHþQtFK
VWUXNWXU]iVWDYDPHFKDQLFNpSUiFHVUGFHDWtPL]iVWDYDNUHYQtKRREČKX1HPRFQêEČKHP
QČNROLNDVHNXQG]WUiFtYČGRPt– nastává klinická smrt. Defibrilace je posledním zásahem pro
REQRYXNUHYQtKRREČKX(OHNWULFNêSURXGNWHUêSURWHþHKUXGQtNHPQHPRFQpKRY\YROi
synchronizovanou depolarizaci s kontrakcí všech struktur srdce.
'HILEULODFLGČOtPHQDSĜtPRXSĜLRWHYĜHQpPKUXGQtNXSĜLNDUGLRFKLUXUJLFNêFK
RSHUDFtFKDQDQHSĜtPRXSĜH]KUXGQtNQHRGNODGQČYWHUpQXQHERQDMHGQRWNiFKLQWHQ]LYQt
SpþH9]KOHGHPNSURYHGHQtDWHFKQLFNpPXĜHãHQtMVRXGHILEULOiWRU\Qt]NRQDSČĢRYp
Y\VRNRQDSČĢRYpV\QFKURQL]RYDQpDQHV\QFKURQL]RYDQpNOLnické a implantabilní.
Obr. 5. Blokové schéma defibrilátoru [1]
Obr. 6. Obrázek defibrilátoru [2]
2EU1iKUDGQtGHILEULODþQtREYRG5/&>@2EU'HILEULODþQtLPSXOVGHIULEULOiWRUX>@
21
7UHQG\YHY]GČOiYiQt3
Technika a GLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
Odpor pacienta PH]L GHILEULODþQtPL HOHNWURGDPL bývá asi 50Ÿ -150) Ÿ KRGQRWD
NRQGHQ]iWRUXȝ)-50) ȝ)3URHQHUJLL-[[email protected]]GURMQDSČWtN9DSĜLãtĜFH
GHILEULODþQtKRLPSXO]X-PVPĤåHQHPRFQêPSURWpFLDå 90A. .
3. ,1-(.ý1Ë'È9.29$ý([2], (Obr. 9).
=iNODGHPLQMHNþQtKRGiYNRYDþH je iQMHNþQtVWĜtNDþNDXPtVWČQiYSĜtVWURMLNWHUêSHYQČ
GUåtWČORVWĜtNDþN\DSĜHVQRXU\FKORVWtSRK\EXMHVStVWHPVWĜtNDþN\-HWRREMHPRYêGiYNRYDþ
pro objemy LQMHNþQtFK VWĜtNDþHN-20-30-50)ml.
2EU'YRMLWêLQMHNþQtGiYNRYDþ>@2EU/LQHiUQtSHULVWDOWLFNiLQIuzní pumpa [2]
4. INFUZNÍ PUMPY [2], (Obr. 10).
,QMHNþQtGiYNRYDþHDLnfú]QtSXPS\XPRåĖXMtSĜHVQČGiYNRYDWLQIX]QtUR]WRN\XUþHQp
pro intravenozní (nitrožilní) nebo intra-arteriální (nitrotepenné) použití. InfuztVHPĤåHQDSĜ
zvyšovat krevní tlak nemocQpPX GRGiYDW QHPRFQpPX SRWĜHEQp PHGLNDPenty nebo
intravenosní (nitrožilní) výživu. 3UĤWRN\XURWDþQtFKinfúzních pump bývají až 3000ml/hod.
5. 5(686&,7$ý1Ë9(17,/È725<[1], (Obr. 11–12).
Obr. 11. )XQNþQtVFKHPDUHVXVFLWDþQtKRYHQWLOiWRUX [1]
22
Obr. 129HQWLODþQtNĜLYN\[1]
7UHQG\YHY]GČOiYiQt3
Technika a GLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
9HQWLOiWRU\ XPRåĖXMt QDKUDGLW IXQNFL GêFKDFtFK VYDOĤ D ]DMLVWLW RGSRYtGDMtFt YêPČQX
NUHYQtFKSO\QĤY SOLFtFKQHPRFQpKR9HQWLOiWRU\MVRXNOLQLFNpQHERWUDQVSRUWQtSURGČWLQHER
SURGRVSČOpNRQYHQþQtQHERY\VRNRIUHNYHQþQtĜt]HQptlakem–objemem–SUĤWRNHP–þDVHP
6. +(02'<$/,=$ý1Ë3ěË6752-(– 80ċ/e/('9,1< [1], (Obr. 13-14)
8PČOiOHGYLQDRGVWUDĖXMH]NUYHPHWDEROLW\RGSDG\YêPČQ\OiWNRYpDSĜHE\WHþQRX
YRGX QD ]iNODGČ NRQWDNWX WČOQtFK WHNXWLQ RE\þHMQČ NUYH V GLDO\]DþQtP roztokem SĜHV
SRORSURSXVWQRX PHPEUiQX 'LDO\]DþQt UR]WRN Pi SRGREQp VORåHQt MDNR NUHY D WXGtå krev
NRQWDNWRYDQiVGLDO\]DþQtPUR]WRNHPEXGH]WUiFHWPHWDEROLW\GRGLDO\]DþQtKRUR]WRNXYOLYHP
GLIX]HSRGOHNRQFHQWUDþQtKRJUDGLHQWXSĜHVPHPEUiQXGLDO\]iWRUX
Obr. 13. )XQNþQtVFKHPDXPČOpOHGYLQ\[1]
Obr. 14. Princip dialyzátoru [1]
7. +(023(5)8=1Ë3ěË6752-(
Hemoperfú]HMHSUĤWRN NUYHSĜHVDEVRUEHQWYSHYQpIi]LMDNRMHDNWLYQt XKOt7tPVH
NUHY]EDYtWR[LFNêFKOiWHN$NWLYQtXKOt~VSČãQČDEVRUEXMHãLURNêUR]VDKGURJ DPHWDEROLWĤ
Užívá se pro lékové akutní otravy, poruchy jater, selhání ledvin. metabolické poruchy.
6FKHPD ]DSRMHQt MH SRGREQp MDNR X XPČOp OHGYLQ\ viz. obr. 13, jen místo dialyzátoru je
SRXåLWDGHWR[LNDþQtSDWURQDVDNWLYQtPXKOtPQDSĜNRNRVRYpslupky), která má ale jen jeden
YVWXS ] WHSQ\ D MHGHQ YêVWXS GR åtO\ QDSĜ QD UXFH ýiVWL YRGD NRQFHQWUiW D RGSDG VH
nepoužívají YL]REU9\XåLMHVHMHQNUHYQtþHUSDGOR.UHYVHPXVtRKĜtYDWYRKĜtYDþL
Literatura
[1] ROZMAN J. a kol.: ElektronicNpSĜtVWURMHYOpNDĜVWYt, ACADEMIA, Praha 2006, stran
406, ISBN 80-200-1308-3
[2] www.google.cz/obrazky
Lektoroval: Mgr. Martin Havelka, Ph.D.
Kontaktní adresa:
Bronislav Balek, Ing,
6OXQHþQi,YDQþLFH
Tel. 732 238 845,
e-mail: [email protected]
23
7UHQG\YHY]GČOiYiQt3
Technika a GLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
MERANIE TEPLOTY PRACOVNÉHO PROSTREDIA – METODIKA –
VÝSLEDKY
BÁNESZ Gabriel, SR
Resumé
Autor v SUtVSHYNXXYiG]DPHWRGLNXPHUDQLDWHSORW\SUDFRYQpKRSURVWUHGLDSRXåLWHĐQ~
DNR QiYRG QD SUDNWLFNp FYLþHQLD Y SUtSUDYH EXG~FLFK XþLWHĐRY WHFKQLFNêFK SUHGPHWRY
Uvedená metodika korešponduje s platnými normami a rešpektuje didaktickú zásadu spojenia
teórie s SUD[RX ýOiQRN ]iURYHĖ XYiG]D NRQNUpWQH YêVOHGN\ ] merania teploty z odbornej
XþHEQH
.Đ~þRYi VORYá: Teplota pracovného prostredia, metodika merania, výsledky merania a ich
spracovanie
MEASUREMENT OF TEMPERATURE
METHODOLOGY - RESULTS
WORKING
ENVIRONMENT
-
Abstract
The author of the contribution states the methodology of measuring temperature in
a work environment, which can be used as a guide for practical exercises in education of
future teachers of technical subjects. This methodology corresponds to the applicable
standards and respects the didactic principle of connecting both theory and practice. The
article also presents specific results of temperature measurement in specialized classrooms.
Key words: temperature of the work environment, measurement methods, measurement
results and their processing
Úvod
V WHFKQLNH VD þDVWR VWUHWiYDPH V SUREOHPDWLNRX PHUDQLD WHFKQLFNêFK YHOLþtQ 7LHWR
YHOLþLQ\ PHULDPH SUostredníctvom rôznych meracích postupov. Niektoré postupy merania
priamo vyplývajú z GHILQtFLH WHFKQLFNêFK YHOLþtQ D SUH QLHNWRUp MH SRWUHEQp XUþLĢ VSUiYQ\
postup, vhodné prístroje a metódy na získanie reprezentatívnych výsledkov. V niektorých
prípadoch sú merania podmienené technickými a legislatívnymi normami, ktoré zRKĐDGĖXM~
~þHO VDPRWQpKR PHUDQLD. Takýmto meraním je napríklad, v SUREOHPDWLNH EH]SHþQRVWL
a ochrany zdravia pri práci (BOZP), meranie teploty pracovného prostredia.
Certifikované merania teploty pracovného prostredia P{åHUHDOL]RYDĢOHQRUJDQL]iFLD
NWRUi MH VS{VRELOi WLHWR PHUDQLD Y\NRQiYDĢ +ODYQRX SRGPLHQNRX MH PDĢ VSUiYQH SUtVWURMH
ktoré zodpovedajú normám a sú kalibrované Slovenskou legálnou metrológiou.
Meranie teploty pracovného prostUHGLD SULRULWQH VSDGi GR SUREOHPDWLN\ EH]SHþQRVWL
a ochrany zdravia pri práci a v rámci štúdia na Katedre techniky a LQIRUPDþQêFKWHFKQROyJLt
sa s ĖRX RER]QDPXM~ ãWXGHQWL WRKWR RGERUX 1DãtP FLHĐRP bolo DOH QDYUKQ~Ģ PHWRGLNX
merania teploty pracovného prosWUHGLD WDN DE\ VL MX RVYRMLOL DM EXG~FL XþLWHOLD WHFKQLFNêFK
odborných predmetov. Je to hlavne z toho dôvodu, aby sa prostredníctvom merania QDXþLOL
VSUiYQHSRXåtYDĢPHUDFLHSUtVWURMHD VSUDFRYiYDĢQDPHUDQpYHOLþLQ\3UREOHPDWLND%2=3MH
v V~þDVQRVWLXåJlobálnym problémom, ktorý sa týka každého þORYHND
24
7UHQG\YHY]GČOiYiQt3
Technika a GLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
1. Základné pojmy súvisiace meraním teploty pracovného prostredia
Teplota pracovného prostredia je bližšie charakterizovaná tzv. tepelno-vlhkostnou
mikroklímou. Tepelno-vlhkostná mikroklíma je s~þDVĢRX celkovej mikroklímy pracovného
prostredia. Jej najdôležitejšími faktormi sú teplota vzduchu (t a ), stredná teplota sálania
(t r,m ), UHODWtYQDYOKNRVĢY]GXFKX (r h ) a UêFKORVĢSU~GHQLDY]GXFKX (v a ).
Teplé obdobie roka je obdobie s priemernou dennou vonkajšou teplotou vzduchu
13 o& D Y\ããRX $N SULHPHUQi GHQQi WHSORWD SRþDV GYRFK SR VHEH QDVOHGXM~FLFK GQt NOHVQH
pod 13 o& KRGQRWt VD SURVWUHGLH SRGĐD KRdnôt pre chladné obdobie roka. Pre konkrétne
meranie sa odmeria v danom mieste vonkajšia teplota. Podmienkou odmerania vonkajšej
WHSORW\ MH PLQLPiOQD Y]GLDOHQRVĢ RG VWHQ\ EXGRY\ 3 m v mieste bez priameho dopadu
VOQHþQpKR VYLWX D vo výške 1,8 m nad zemou. V SUtSDGH NHć QLH MH PRåQp WDNpWR KRGQRW\
RGPHUDĢP{åXVDY\XåLĢRILFLiOQH~GDMH6ORYHQVNpKRK\GURPHWHRURORJLFNpKR~VWDYX
2. Príprava na meranie a meracie prístroje
=KRGQRWtPHþLMHYGDQRPþDVHPRåQpY\NRQDĢPHUDQLHDþLQLHV~SUtWRPQpIDNWRU\
NWRUp E\ PRKOL ]QHKRGQRWLĢ DOHER VSRFK\EQLĢ PHUDQLH -H SRWUHEQp ]LVWLĢ þL Y danom
priestore sa nenachádzajú zdroje sálavého tepla a þLQLHMHY\VRNiUHODWtYQDYOKNRVĢ0HUDnie
VDQHP{åHXVNXWRþQLĢDNVDY\VN\WQ~PLPRULDGQHRNROQRVWL
x QDGPHUQiSUDãQRVĢDOHERDJUHVtYQHSURVWUHGLH
x YHOLþLQ\SUHNUDþXM~UR]VDKSUtVWURMRYNWRUpVPHFKFHOLSRXåLĢ
x zistíme závažnú poruchu na našom meracom prístroji,
x prípadné iné okolnosti a faktory ktoré by spochybnili výsledky merania.
1DNRĐNR FKFHPH SRXNi]DĢ QD WR åH MHGQRGXFKp PHUDQLD VD GDM~ Y\NRQiYDĢ aj
v školských podmienkach, tak na meranie faktorov tepelno-YOKNRVWQHM PLNURNOtP\ VWDþt
SRXåLĢ GYDRUWXĢRYpODERUDWyUQHWHSORPHU\ Jeden teplomeUMHSRWUHEQpXSUDYLĢWDNDE\MHKR
NRQLHF ERO FH] EDYOQHQ~ Ji]X ]YOKþRYDQê GHVWLORYDQRX YRGRX ] nádoby. Prostredníctvom
WêFKWRWHSORPHURYP{åHPHW]YSV\FKURPHWULFNRXPHWyGRXXUþLĢUHODWtYQXYOKNRVĢY]GXFKX
Hodnota relatívnej vlhkosti vzduchu sa získa zo V~þDVQHRGPHUDQHMWHSORW\Y]GXFKXWa) – hodnota
meraná suchým teplomerom a teploty mokrého teplomeru(tw RGþtWDQtP Y SV\FKURPHWULFNHM
WDEXĐNH SULDPRXUþtPHUHODWtYQXYOKNRVĢY]GXFKX
3. Meranie parametrov tepelno-vlhkostnej mikroklímy
Meranie parametrov tepelno-vlhkostnHMPLNURNOtP\VPHXVNXWRþQLOLY odbornej XþHEQL
XUþHQHM QD UXþQp VSUDFRYDQLH NRYRYêFK PDWHULiORY 6DPRWQp PHUDQLH VD XVNXWRþQLOR
v 22. apríla 2013 od 9:00 do 15:00 hod.
Teplotu vzduchu (t a ), sme merali prostredníctvom suchého teplomera každú pol
hodinu. 3UHQDãHPHUDQLHEROWDNêWRWHSORPHUSRVWDþXM~FLDSRGĐDQRUP\671(1,62bol
YKRGQê QDPL SRXåLWê RUWXĢRYê WHSORPHU Namerané hodnoty sú zaznamenané v WDEXĐNH Priemerná teplota vzduchu z nameraných hodnôt dosiahla hodnotu 25,2 oC.
Stredná teplota sálania (t r,m ) sa uUþt YêSRþWRP ] YêVOHGQHM WHSORW\ JXĐRYpKR
teplomera (t g ) z rýchlosti prúdenia vzduchu a z suchej teploty (t a ) pomocou vzorca:
-pre prirodzené prúdenie: t r,m =[(t g +273)4+0,46.108.|t g -t a |1,25]0,25-273
-pre nutné prúdenie: t r,m =[(t g +273)4+2,91.108.va0,6.(t g -t a )]0,25-273
3UH PHUDQLH VD SRXåtYD JXĐRYê WHSORPHU 9HUQRQ DOHER 9HUQRQ-Jokl o priemere gule
150 aleERPPSRYUFKJXOHMHþLHUQ\ SOHFKDOHERþLHUQ\SRO\XUHWiQ1DNRĐNRGRVWXSQRVĢ
WDNpKRWRWHSORPHUXMHGRVĢILQDQþQHQiURþQiFHQDFFD 200 €) dosadili sme do príslušných
Y]ĢDKRYSULHPHUQ~KRGQRWXQDPHUDQ~VXFKêPWHSORPHURP
25
7UHQG\YHY]GČOiYiQt3
Technika a GLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
9XþHEQL nebola klimatizácia, ani žiaden iný umelý zdroj prúdenia vzduchu preto pre
YêSRþHW bol použitý vzorec pre prirodzené prúdenie. To znamená, åH UêFKORVĢ SU~GHQLD
vzduchu (v a MH]DQHGEDWHĐQivolí sa hodnota 0,1 m.s-1).
t g = 25,12 °C; ta = 25,12 °C; t r,m = 25,12ºC.
Pre stanovenie relatívnej vlhkosti vzduchu r h bola použitá psychrometrická metóda
merania vlhkosti. Namerané a výsledné hodnoty sú spracované v WDEXĐNH
7DEXĐND1DPHUDQpKRGQRW\PHUDQLD
þDV
suchý teplomer ta mokrý teplomer tw
rozdiel
YOKNRVĢ
[oC]
[oC]
[oC]
[%]
09:00
23,0
16,0
7,0
47
09:30
25,0
17,0
8,0
44
10:00
25,0
17,4
7,6
47
10:30
25,0
17,6
7,4
46
11:00
25,0
17,8
7,2
49
11:30
25,2
17,8
7,4
47
12:00
25,2
18,0
7,2
50
12:30
25,4
18,0
7,4
48
13:00
25,6
18,2
7,4
49
13:30
25,4
18,2
7,2
47
14:00
25,6
18,4
7,2
47
14:30
25,8
18,4
7,4
49
15:00
25,4
18,2
7,2
50
priemer
25,2
17,8
47,7
RêFKORVĢ SU~GHQLD vzduchu (v a ) býva v uzavretých miestnostiach bez klimatizácie
DOHER LQpKR ]GURMD SU~GHQLD Y]GXFKX YHĐPL PDOi 1DNRĐNR naše meranie prebiehalo v
zimnom období, QHEROD UêFKORVĢ SU~GHQia ovplyvnená otvorenými oknami, bola rêFKORVĢ
SU~GHQLD Y]GXFKX PHUDQi QD ]DþLDWNX D NRQFL PHUDQLD 5êFKORVĢ SU~GHQLD Y]GXFKX EROD
0,1 m.s-1.
Namerané hodnoty teploty suchého teplomeru a vlhkosti vzduchu sú uvedené
v grafe 1.
Graf 1 Priebeh teploty a relatívnej vlhkosti
60
50
40
30
teplota suchého
teplomeru oC
20
ƌĞůĂƚşǀŶĂǀůŬŽƐƛй
10
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
0
Z nameraných hodnôt vyplýva, že teplota v SULHEHKX GĖD VD SRK\bovala okolo
priemernej hodnoty a SRGREQHDMUHODWtYQDYOKNRVĢPLHUQHVW~SDODSULþRPQDMYlþãLXKRGQRWX
dosiahla o 12-tej a 15- tej hodine.
26
7UHQG\YHY]GČOiYiQt3
Technika a GLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
4. Metodické poznámky k realizácii merania
Meranie teploty pracovného prostreGLD MH SR VWUiQNH WHFKQLFNpKR ]DEH]SHþHQLD
pomerne jednoduché. V QDãRPSUtSDGHQDPHUDQLHVWDþLOLGYDODERUDWyUQHRUWXĢRYpWHSORPHU\
a univerzálny prístroj, ktorý bol použitý na meranie rýchlosti prúdenia vzduchu.
ýDVPHUDQLDMHv školských podmienkach pomHUQHGOKêQRMHPRåQpYROLĢ] intervalu
od 1 h do 8 h.
Na samotné meranie sú potrebné vedomosti z fyziky, matematiky, štatistiky, biológie.
Samotné merania integrujú WLHWR SR]QDWN\ âWXGHQW NWRUê FKFH WDNpWR PHUDQLH XVNXWRþQLĢ
PXVtE\ĢSRWHRUHWLFNHMVWránke dobre pripravený.
1D VSUDFRYDQLH YêVOHGNRY PHUDQLD MH PRåQp SRXåLĢ ]iNODGQp IXQNFLH EHåQêFK
WDEXĐNRYêFK SURFHVRURY 7LHWR GRNiåX ] QDPHUDQêFK KRGQ{W ]RVWDYLĢ ]iNODGQ~ SRSLVQ~
štatistiku a v JUDIRFK]Qi]RUQLĢþDVRYêSULHEHKQDPHUDQêFKKRGQ{WWHSORW\D vlhkosti.
Záver
Už na úvod príspevku sme uviedli, že tieto druhy merania súvisia s problematikou
%2=36PHDOHWRKRQi]RUXåHDMEXG~FLXþLWHOLDWHFKQLFNêFKSUHGPHWRYSULVYRMHMSUtSUDYH
na budúce povolanie sa s WRXWR PHWRGLNRX P{åX RER]QiPLĢ D tieto pozQDWN\ XSODWQLĢ YR
svojom budúcom profesijnom živote.
Literatúra
1 DOBIÁŠ, M. Meranie teploty pracovného prostredia v kovoobrábacej dielni. Nitra: PF
UKF, 2013. (bakalárska práca)
2 BÁNESZ, G. /06 0RRGOH YR Y]GHOiYDQt EH]SHþQRVWQêFK WHFKQLNRY. In: Modernizace
Y\VRNRãNROVNpYêXN\WHFKQLFNêFKSĜHGPHWĤ9êVOHGN\Yê]NXPXDYêYRMHYWHFKQLFNêFK
oborech. - ISSN 1214-5Rþþ,V-14.
3 Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje
postup pri merní a hodnotení tepelno-vlhkostnej mikroklímy. Bratislava: MZSR, 2012.
Lektoroval: doc. PaedDr. Peter Beisetzer, PhD.
Kontaktná adresa:
Gabriel Bánesz, doc. PaedDr. PhD.,
Katedra techniky a LQIRUPDþQêFKWHFKQROyJLt, Pedagogická fakulta UKF, Dražovská 4, 949 74 Nitra,
SR, tel. +421 37 6408 342,
e-mail: [email protected]
27
7UHQG\YHY]GČOiYiQt3
Technika a GLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
BOZP $.2027,9$ý1é)$.725 V ('8.$ý120352&(6(
BARÁTH Ondrej – FESZTEROVÁ Melánia, SR
Resumé
%H]SHþQRVĢ D RFKUDQD ]GUDYLD SUL SUiFL %2=3 MH RULHQWRYDQi QD ]QLåRYDQLH QHK{G
a pracovných úrazov, posudzovanie a prevenciu rizík s orientáciou progresívnych opatrení
dobrej praxe, vzdelávanie a podporu povedomia so zameraním na komplexný rozvoj
pracovnej pohody, zvyšovanie kultúry práce a školskú prípravu. Príspevok je orientovaný na
rastúce požiadavky QDEH]SHþQRVĢDK\JLHQXSUiFH1D]iNODGHDQDOê]\SUDFRYQêFKSRVWXSRY
QD SUDFRYQp RSHUiFLH SRK\E\ D ~NRQ\ SRXNiåHPH QD PRåQRVĢ Y\WYiUDQLD ]UXþQRVWL
a návykov už v školských podmienkach.
KĐ~þRYé slová: vzdelávanie, EH]SHþQRVĢDRFKUDQD]GUDYLDSULSUiFL%2=3, pracovný
postup]UXþQRVĢ, návyk, analýza
OHS AS THE MOTIVATING FACTOR IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Abstract
Occupational Health and Safety (OHS) is aimed to decrease an accident and injury
rate, risk assessment and precaution using progressive arrangements from practice, education
and support of consciousness that leads to the complex improvement of the welfare,
increasing of „culture of work” and school preparation. This contribution is oriented on the
increasing requirements on safety and hygiene of work. Based on the analysis of work actions
divided into work operations, movements, and acts; we may point out the possibility of
creation of skills and habits as early as in schools conditions.
Key words: education, occupational health and safety (OHS), working process, ability, habit,
analysis
Úvod
3RåLDGDYN\ V~þDVQHM VSRORþQRVWL REVLDKQXWp Y VSRORþHQVNHM funkcii a v základných
FLHĐRFKMHGQRWOLYêFKW\SRYDGUXKRYãN{OVDQH]DUDćXM~GR jednotlivých disciplín tak, aby sa
YQLFKFLHĐDYHGRPHQH]YêUD]ĖRYDODY]GHOiYDFLDDYêFKRYQi]ORåNDHGXNDþQpKRSURFHVX. [3]
6~þDVQp Y]GHOiYDQLH Xå QLH MH ]DPHUDQp OHQ QD WR þR VD EXG~ åLDFL XþLĢ DOH SUHGRYãHWNêP
DNR VD WR EXG~ XþLĢ 2EVDK XþLYD MH G\QDPL]XM~FLP þLQLWHĐRP YR Y]ĢDKX XþLWHĐD N žiakovi,
a preto XþHEQê REVDK SULDPR GHWHUPLQXMH YRĐEX DGHNYiWQ\FK Y\XþRYDFtFK IRULHP PHWyG
a prostriedkov. [1]
Výchova a vzdelávanie k bH]SHþQRVWL D RFKUDQH ]GUDYLD SUL SUiFL MH QiVWURMRP QD
V\VWHPDWLFNp XWYiUDQLH D UR]YtMDQLH RGERUQêFK YHGRPRVWt VFKRSQRVWt D ]UXþQRVWt D WLHå QD
kreovanie žiaducich postojov a správanie osôb k úlohám v oblasti BOZP vrátane pracovného
SURVWUHGLD D EH]SHþQRVti technických zariadení, k optimalizácii pracovných podmienok.
PRXåLWLHYKRGQêFKPRWLYDþQêFKþLQLWHĐRY]RKUiYDG{OHåLW~~ORKXSULYêFKRYHN dodržiavaniu
zásad BOZP. Motivácia RULHQWRYDQi QD GRGUåLDYDQLH ]iVDG EH]SHþQHM SUiFH MH YHĐPL
dôležitým faktorom, P{åHSRGVWDWQêPVS{VRERPRYSO\YQLĢþLQQRVĢD výkon žiaka. Motív je
vnútorným podnetom k výkonu.
&LHĐRP SUtVSHYNX MH SRXNi]DĢ QD UR]YRM WHFKQLFNpKR WYRULYpKR P\VOHQLD
v HGXNDþQRPSURFHVHV akcentom na dodržiavanie ]iVDGEH]SHþQHMSUiFH
28
7UHQG\YHY]GČOiYiQt3
Technika a GLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
1. Rozvíjanie ]UXþQRVWtDQiY\NRYYHGXNDþQRPSURFHVH
V škole sa na žiaka kladú také požiadavky, V FLHĐRP Y\SHVWRYDĢ nové pohybové
koordinácie DWRQD]iNODGH]iPHUQpKRFLHĐDYHGRPpKRY\WYiUDQLDSUDFRYQêFKD intelektových
]UXþQRVWtPracovné ]UXþQRVWi a návyky u žiakov sa vytvárajú v podstate dvojakým spôsobom:
D YQtPDQtP SRK\EX þLQQRVWL ]UDNRYêP KPDWRYêP – teda prvosignálnym), na
]iNODGHNWRUpKRVDY\WYiUDMHKRSUHGVWDYDNWRUiYHGLHNMHKRXVNXWRþQHQLXQDSRGREHQLX
E VORYQêP RSLVRP þLQQRVWL WHGD GUXKRVLJQiOQ\PL SRGQHWPL NWRUê Y\YROiYD MHKR
SUHGVWDYXDXVNXWRþQHQLH
VO VÝROBE
V ŠKOLE
ŽIAK
ZAMESTNANEC
ZÍSKAVA POZNATKY
MATERIÁL
TEORETICKY
PRAKTICKY
VLASTNOSTI
MATERIÁLU
POZNÁVANIE,
=,6ġ29$1,(
Òý(/Ò.218
NÁCVIK ÚKONU
pri dodržaní zásad
ÚKON
NÁSTROJ, STROJ
BOZP
DRUH NÁSTROJA,
STROJA (návod na
použitie, BOZP)
POUŽITIE
NÁSTROJA,
STROJA
(nácvik BOZP)
&,(ď
Výrobok
(kvantita, kvalita aWć,
hygienické, EH]SHþQRVtné
a zdravotné parametre
Vedomosti a ich použitie pri tvorivej práci,
dodržiavanie BOZP
Rozvoj technického, tvorivého myslenia,
]UXþQRVWt a QiY\NRYEH]SHþQHMSUiFH
Obrázok 1 Porovnanie zhody a rozdielu v procese RVYRMRYDQLD SUDFRYQêFK ]UXþQRVWt
a návykov vo výrobe a v ãNROHVR]UHWHĐRPQD]iNODGQêORJLFNêY]ĢDKPDWHULiO–
úkon nástroj
29
7UHQG\YHY]GČOiYiQt3
Technika a GLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
'UXKê VS{VRE SUHGSRNODGi ]QDORVĢ SUtVOXãQpKR SRK\EX GDQHM þLQQRVWL DOHER DVSRĖ
PRåQRVĢY\WYRULĢVLSUHGVWDYX SRåDGRYDQpKRSRK\EXQD]iNODGHLQêFKSRK\ERYDþLQQRVWt
-H]UHMPpåHFHQQpEXG~LEDWDNp]UXþQRVWLNWRUpEROLY\WYRUHQpQDWHRUHWLFNêFK]iNODGRFK.
7R]QDPHQiåHHGXNDQWPXVtSR]QDĢUR]KRGXM~FHvlastnosti materiálu a ~þHO vykonávaného
pracovného úkonu0XVtVDPXY\EDYLĢ]iNODGQêORJLFNêY]ĢDKmateriál - úkon - nástroj. Pre
OHSãLH SRFKRSHQLH WRKWR Y]ĢDKX VL SRURYQiPH ]KRGX D UR]GLHO Y RVYRMRYDQt SUDFRYQêFK
]UXþQRVWtDQiY\NRYYRYêUREHDYãNROH2EUi]RN
V škole je snaha R]tVNDQLHþRQDMYlþãLHKRmnožstva vedomosWt]UXþQRVWtDQiY\NRY
WDNDE\LFKYHGHOLåLDFLSRXåLĢY WYRULYHMDEH]SHþQHMSUiFL[2] =WRKRY\SOêYDåH]KĐDGLVND
rozumovej výchovy ide o rozvoj technického tvorivého myslenia s DNFHQWRP QD EH]SHþQ~
prácu. [5] V HGXNDþQRP SURFHVH VD HGXNDQW þDVWR VWUHWiYD V materiálom, ktorý má rôzne
vlastnosti napríklad drevo. Môžeme ho SRXåLĢ DNR SDOLYR PDWHULiO QD YêUREX QiE\WNX
VXURYLQX QD YêUREX SDSLHUD NRQãWUXNþQê D VWDYHEQê PDWHULiO .Hć SRXåLMHPH GUHYR DNR
SDOLYR EXGH QiV ]DXMtPDĢ KRUĐDYRVĢ a YêKUHYQRVĢ 3UL jeho spracovaní pílením, štiepaním
a lisovaním ]G{UD]ĖXMHPH GRGUåLDYDQLH ]iVDG %2=3 D ]DEH]SHþtPH ÄQiFYLN³ VSUiYQHKR
vykonávania Ä~NRQRY³ UXþQHVWURMRP3ULYêUREHQiE\WNXz GUHYDEXGHPHVOHGRYDĢSRSUL
technologických vlastnostiach aj estetické požiadavky. Pri spracovaní použijeme modernú
technológiu vrátane povrchovej úpravy. Na povrchovú úpravu používame rôzne materiály
IDUE\ ODN\ UR]S~ãĢDGOi NWRUp P{åX SUL QHVSUiYQHM DSOLNiFLL D nedodržaní zásad BOZP
VS{VRELĢSRåLDU, prípadne RKUR]LĢ]GUDYLH þORYHNDJe dôležité upozornLĢ edukantov na „nové
PDWHULiO\³NWRUpV~YRGRXULHGLWHĐQp3ULYêUREHSDSLHUDQiVEXGH]DXMtPDĢREVDKEXQLþLQ\
a SULVSUDFRYDQtSRXåLMHPHVWURMHQDUR]WULHVNRYDQLH.HćSRXåLMHPHGUHYRDNRNRQãWUXNþQê
a stavebnê PDWHULiO EXGHPH VOHGRYDĢ SUHGRYãHWNêP jeho fyzikálne vlastnosti a na píle ho
spracujeme na požadované rozmery (profily).
ÒþHO~NRQXPXVtE\ĢWHRUHWLFN\]G{YRGQHQê– PXVtVDRSLHUDĢR prírodné zákonitosti,
VNWRUêPL]UXþQRVĢV~YLVt/HQWDNWR]tVNDQp]UXþQRVWLDQiY\N\P{åHPHY\XåLĢLSUL]PHQH
SRGPLHQRN 9\WYiUDQtP SUDFRYQêFK ]UXþQRVWt D návykov na teoretickom základe rozvíjame
WHFKQLFNpWYRULYpP\VOHQLH.HćFKFHXþLWHĐUR]YtMDĢWHFKQLFNpWYRULYpP\VOHQLHHGXNDQWDSUL
Y\WYiUDQtEH]SHþQêFKSUDFRYQêFK]UXþQRVWtD QiY\NRYPXVtPDĢVWiOHSUHGVHERX]iNODGQê
ORJLFNê Y]ĢDK materiál – úkon – nástroj. Didaktický základ organizovania a priebehu
Y\XþRYDQLDEXGHWYRULĢanalýzu pracovného postupu na pracovné operácie, úkony a pohyby.
Takáto analýza odkryje jednotlivé pracovné pohyby, ktoré treba s edukantom pri dodržiavaní
]iVDGDEH]SHþQRVWLD K\JLHQ\SUiFHQDFYLþRYDĢ
7UHED VL XYHGRPLĢ åH v V~þDVQHM GREH QiURN\ QD þORYHND Y pracovnom procese sú
VWiOH YlþãLH SUHWRåH GR YêUREQpKR SURFHVX YVWXSXM~ Änové materiály“ so špecifickými
YODVWQRVĢDPL D požiadavkami na správnu manipuláciu a GRGUåLDYDQLH ]iVDG %2=3 SRþDV
spracovania, ale aj likvidácie odpadu (obaly). Moderná technika a technológie vyžadujú
NYDOLILNRYDQpKR SUDFRYQtND VFKRSQpKR EH]SHþQH Y\NRQiYDĢ SRWUHEQp Ä~NRny“ v rámci
pracovných operácií v súlade s EH]SHþQRVWQêPL SUHGSLVPL Na základe pomeru medzi
PQRåVWYRP SRXåLWêFK LQIRUPiFLt WDN YQ~WRUQêFK DNR DM YRQNDMãtFK RWYiUD VD PRåQRVĢ SUH
UR]OtãHQLHU{]Q\FK~URYQtULDGHQLD.DåGiþLQQRVĢWMNDåGiSUDFRYQiRSHUiFLDVDY\]QDþXMH
VSRORþHQVN\ RSWLPiOQRX ~URYĖRX ULDGHQLD NWRUi MH FKDUDNWHUL]RYDQi PQRåVWYRP LQIRUPiFLt
potrebných na kvalitu výroby pri dôkladnom dodržiavaní zásad BOZP. 'REURX ~URYĖRX
%2=3PRåQRSUHGFKiG]DĢDPLQLPDOL]RYDĢVWUDW\QDĐXGVNêFKåLYRWRFKD]GUDYtY]QLNQXWêFK
v dôsledku pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce. Na
ãNROVN~ ~VSHãQRVĢ HGXNDQWD YSOêYD NRPSOH[ S{VRELDFLFK þLQLWHĐRY Ntoré nie je možné
YQtPDĢD SRVXG]RYDĢMHGQRWOLYR. [4]
30
7UHQG\YHY]GČOiYiQt3
Technika a GLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
Záver
Z výsledkov našich výskumov vyplýva, že návyk je vlastne VSRORþHQVN\ RSWLPiOQD
~URYHĖ ULDGHQLD þLQQRVWL. Edukant na tejto úrovni je schopný s minimálnou premenou
a minimálnym použitím množstva voQNDMãtFK LQIRUPiFLt SULVS{VRELĢ VYRMH SRK\E\
vlastnostiam a VWDYX U{]Q\FK VLWXiFLt 7iWR ~URYHĖ VD VWiYD VSROX V vhodným návykom
VSRORþHQVNêFKPHWyGEH]SHþQHMSUiFH FKDUDNWHULVWLFNRXYODVWQRVĢRXMHGQRWOLYFDSULþRPMHKR
výkon sa ustáli v EOt]NRVWLVSRORþHQVNpKRSULHPHUX7iWRVNXWRþQRVĢPiDM v budúcnosti bude
PDĢ UR]KRGXM~FX ~ORKX QD trhu práce, pretože jedným z hlavných faktorov rozvoja každej
VSRORþQRVWL V~ MHM ĐXGVNp ]GURMH '{OHåLWp MH WDNWLHå HGXNDQWRY VSUiYQ\P VS{VRERP
PRWLYRYDĢ, aby v NDåGHM þLQQRVWL ãNROVNHM D PLPRãNROVNHM GRGUåLDYDOL ]iVDG\ EH]SHþQHM
práce.
Literatúra
1 BARÁTH, O. - FESZTEROVÁ, M. 2010. 5R]YRM ]UXþQRVWt D Y\WYiUDQLH QiY\NRY
EH]SHþQHM SUiFH ,Q Education and technology = Edukacja i technika. Radom :
Politechnika Radomska, 2010. ISBN 978-83-7204-915-5, s. 167-172.
2 '8&+29,ý29È M. 9]GHOiYDQLH XþLWHĐRY RGERUQêFK WHFKQLFNêFK SUHGPHWRY
v Slovenskej republike. In Edukacja - technika - informatyka : wybrane problemy
edukacji technicznej i zawodowej. ISSN 2080-5Rþþs. 297-302.
3 FESZTEROVÁ, M. - BARÁTH, O. 2YHUHQLH GLGDNWLFNHM ~þLQQRVWL H[SHULPHQWiOQHKR
pozorovania korózie kovov. In DIDMATTECH XXIV : problemy edukacji nauczycieli.
konferencja, Kraków : ZESPÓL POLIGRAFICZNY UP, 2011. ISBN 978-83-7271-678-1,
s. 194-202.
4 K$ýÈ1,9- 9,âĕ296.éďPsychológia a pedagogika pomáhajú škole. Bratislava :
Iris, 2005 198 s. ISBN 80-89018-85-8.
5 STOFFA, J. Terminológia v technickej výchove. 2. opr. a dopl. vydanie. Olomouc : UP,
2000, 162 s. ISBN 80-244-0139-8.
3UtVSHYRN MH SRGSRUHQê SURMHNWRP .(*$ UHJ þ 8.) - 4/2011) s názvom
„Implementácia moderných trendov vzdelávania z oblasti BOZP do celoživotného
vzdelávania“.
Lektoroval: Prof. Ing. Ján Stoffa, DrSc.
Kontaktné adresy:
Ondrej Baráth, Prof. Ing. Mgr., CSc.,
ď2NiQLND1LWUD65
Melánia Feszterová, Doc. Ing. PhD.,
Katedra chémie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa, Tr. A. Hlinku 1, 949 74
Nitra, SR, tel.: 00421 37 6408657, e-mail: [email protected]
31
7UHQG\YHY]GČOiYiQt3
Technika a GLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
THE STRATEGIES
SOLUTION
OF
CONSTRUCTIVE-TECHNICAL
TASKS
BEREZOVA Lyudmila, UA
Abstract
On the basis of the main ways, methods of the solution strategy of a task are formed.
Transformation of the solution strategy of the constructive-technical tasks with use of
complications is considered.
Key words: creative thinking, transformation of strategy, constructive-technical task, solution
of tasks, complication
ɋɌɊȺɌȿȽɂɂɊȿɒȿɇɂəɄɈɇɋɌɊɍɄɌɂȼɇɈ-ɌȿɏɇɂɑȿɋɄɂɏɁȺȾȺɑ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɟɲɟɧɢɹ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɡɚɞɚɱɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɭɫɥɨɠɧɟɧɢɣ.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟɦɵɲɥɟɧɢɟɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹɫɬɪɚɬɟɝɢɢɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹɡɚɞɚɱɚɪɟɲɟɧɢɟɡɚɞɚɱɭɫɥɨɠɧɟɧɢɹ
INTRODUCTION
The improvement of complicated technical and natural systems occurs, as a rule, on
the basis of a knowledge deepening of the world around which makes an essence of scientific
and technical progress. The need of techniques puts all new and new tasks before a science.
One of the main tasks of psychological of students training to technical the
development of the stable positive attitude of students to creative activity is possible.
Training of the future specialists for labor activity should be based on the solution of
its constructive-technical, technological, organizational tasks which would display situations
of real work. The solution of different scientific, practical, art, constructive and other tasks
which arise in a life of people, demands knowledge by them not only external properties of
objects, and their internal connections and attitudes. Therefore, as G.S. Kostyuk marked, "a
problem of the development of thinking, and especially the development of creative thinking
which differs originality and creativity is very important presently" [2].
MATERIALS AND METHODS
The purpose of article is to reveal features of cogitative activity, functioning of
strategy during the solution by the students of the first course of technical specialties of
constructive-technical tasks with use of complications. Proceeding of it, the primary goals of
our research consist in definition of influence on cogitative of students' activity of
complications introduction during the solution of the constructive-technical tasks.
The problem of creative thinking development is in the center of attention of many
scientists during all development of a psychology-pedagogical science about creativity
(L.S. Vygodskyy,
J. Gilford,
O.S. Yermakova,
A.B. Kovalenko,
G.S. Kostyuk,
S.D. Maksymenko, O.M. Matyushkin, V.O. Molyako, A. Osborn, Y.O. Ponomaryov,
R.O. Ponomaryova, S.L. Rubinshteyn, E. Torrens, M.G. Yaroshevskyy, etc.).
One of the methods of students training to technical creativity is the solution of
constructive-technical tasks which display tasks of manufacture both on engineering, and at
an executive level. Such approach is named as determining in works of many scientists
32
7UHQG\YHY]GČOiYiQt3
Technika a GLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
(T.V. Kudryavtsev, A.F. Esaulov, Y.O. Ponomaryova, V.O. Molyako, etc.).
Based on continuous studying design activity on professional level, V.O. Molyako has
offered the system of creative training of students during their training for technical labour
activity [3, 67]. The component of creative training method is the using of complications
during the solution of constructive-technical tasks. We shall consider the psychological
features of this process.
In the system-strategy concepts of the activity developed by V.O. Molyako, strategy is
defined as "more or less flexible system objectively and situationally defined actions in which
the tendency to subject advantage of one mental action to another prevails" [3, 18]. Thus, the
term "strategy" can be applied to "to the description of all solution process of the solution in
which the dominating tendency of the person mental activity concerning a specific target is
realized" [3, 17]. V.O. Molyako separates the contents of concept "strategy" from categories
"method" and "way". He does not consider them as synonyms, as a way and a method, unlike
the strategy, abstracted from the personality.
In the structure of strategy of V.O. Molyako allocates: 1) studying of task's condition;
2) search of the solution way; 3) an embodiment of a hypothesis solutions [3, 64-64].
As the strategy is a dynamic, remedial formation, the following basic stages are
allocated in it: 1) studying of a task's condition; 2) check of a condition by concrete
knowledge – correlation of a new task with system of the knowledge and experience of
practical actions; 3) a choice of a hypothesis about possible structural and functional
transformations of the set components; 4) "designing" of a hypothesis on all conditions as a
whole and its localization concerning a place of concrete application; 5) check of a hypothesis
by means of tactics stipulated by it and auxiliary methods; 6) detailed elaboration [3, 69].
The person, as a rule, realizes and mentally determines the basic moments of
cogitative activity besides there is always a certain attitude of the person to the process of the
solution, i.e. this process is always emotionally painted. Actually, based on the basic methods
of the solution and confidence of the actions the strategy of the solution of a constructivetechnical task is formed. Cogitative strategy consists of complete formation of the person
ability, a disposition that defines a character of actions and the tendency of mental behavior as
a whole.
The essence transformation theories of operators studying, offered by V.F. Venda is
the process of effective strategy formation of the solution during training represents some
sequence of evolution stages and transformation of intermediate strategy. [1]. The viewing
strategy of the tasks solution as structured formation that operates the process of the solution
at its all stages is of great importance at the solution of constructive-technical tasks.
RESULTS AND DISCUSSION
Two groups of students (20 in each) have taken part in the experiment. They are the
students of the 1 course of Agrobiosystems Engineering and Construction and design of
machines faculties of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine.
According to the structure, the experiment consisted of such stages: theoretical training, the
solution of tasks on acquainting, the solution of tasks with complications and the solution of
tasks of a control series.
We have taken the constructive-technical tasks of V.O. Molyako's thesis research.
The solution of the constructive-technical tasks causes in students steady interest, as
they are interested in novelty, originality of tasks, and the opportunity to make use of the
practical experience. Some possible methods of complications use at the solution of the
constructive-technical tasks are offered, namely: limit of time, new variants, prohibitions,
information insufficiency and so on [3, 82].
33
7UHQG\YHY]GČOiYiQt3
Technika a GLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
The results of research received by V.Z. Skakun, testify that the introduction of sudden
prohibitions influences mental actions of the subject, thus, that there is faster change of
variants in cogitative activity, ordering of interrelations between structures and functions
aside of their optimum association. [4, 55].
It is possible to allocate such groups of students according to the reaction on
introduction of the complicated conditions:
• Students in which cogitative activity is broken, some of them refuse the solution of
tasks;
• Investigated that try to solve tasks in that way, as before the introduction of
complications;
• Students for whom the stimulating factor of cogitative activity is the introduction of
complications.
On results of research carried out by us the majority of students concern to the third
group (76 %).
In our experiment, we used a method of information insufficiency and a method of a
prohibition. These methods are expedient for introduction at the stage of studying of a
condition of a task as for stimulation of creative activity it is important to make active
thinking at the initial stages of the process of the solution of a task.
The method of information insufficiency was used in several forms:
• The direction of the manipulation of one of the structural elements (functional
insufficiency) was not marked;
• The task was given only in the text form;
• Complications were combined: functional insufficiency with the text form of a task.
The text form of a task stimulates the subject to renderline the main structural element
with unequivocally defined functional property, which meets the requirements of a task.
Functional insufficiency forces the subject, besides the allocation of a structural
element, to allocate a functional attribute and to subordinate to the course of thinking.
Therefore, during cogitative activity at the stage of condition studying of a task and plan
formation the subject the most optimal unites structural elements with functional.
The solution of the constructive-technical tasks is inconceivable without use of
graphic activity. Nevertheless, a level of graphic training of students is low. In addition,
students are not able to display correctly a structural element in a projection. The essence of
difficulties is that the students are not able to transfer correctly a structural element (as a
product of figurative thinking of the subject) to graphic activity.
At students at the initial stages of studying at high school on technical specialties, and
especially at students from countryside, most of them have low level of training from
disciplines behind the school curriculum.
Information insufficiency stimulates cogitative activity, thus, that the subject during
thinking process, and then, having convinced of the choice correctness, uses such structural
element from the mental stock which most full answers both to a condition of a task, and its
graphic skill.
At introduction of information insufficiency, the role of graphic activity during the
solution of the constructive-technical task is decreased. It is very difficult to allocate during
the solution the stages of understanding of a condition and formation of a plan without
specially given experiment. We shall notify only, that such method of information
insufficiency is an effective stimulator of cogitative activity and all or a significant part of
cogitative actions are directed to the searches of necessary structurally functional elements at
the stages of understanding of condition and origin of intention. This idea is also confirmed
34
7UHQG\YHY]GČOiYiQt3
Technika a GLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
by the fact that at the solution of a task on graphic activity is spent less than 40 % of time.
Within the limits of research the experiment with the purpose of features revealing of
process of the solution of is constructive-technical tasks with use of a method of a prohibition
has been carried out.
Transforming influence of sudden prohibitions can be connected with the change of
that "tool", by means of which the pupil solved a task at the previous stages of work, and
which represents less or most measure the organized system of constructive actions (in an
ideal – strategy), directed on construction of the required solution, in particular analogy, a
combination, reconstruction. During of tasks solution by the students use the certain stamps
and give advantage to structurally functional elements, ways and methods of the solution.
We considered, that introduction of a prohibition at the certain stage of solution
process of the constructive-technical task makes active thinking of the subject, will destroy
stamps in the choice of structural and functional elements and will qualitatively improve the
solution of a task. A prohibition was introduced at the stage of studying of a task condition:
carried out research earlier tasks solved by the subject, we forbade applying that type of
transfer, which was used more often. Researches testify, that the prohibition positively
influences on productivity of thinking, assists of activization of thought process, – helps "to
extract" more remote structures and functions that increase the probability of optimal
association of structurally functional elements and the correct solution from memory.
The task solutions are the solutions in analogies for the students. During the process of
a prohibition method using beside with the solution of tasks in analogies, combinatory actions
appear then, and they become steady in using.
V.O. Molyako marked that in technical creativity the advantage is given to
combinatory actions [3, 100]. Our researches have shown: if it doesn't pay attention to quality
of solutions of tasks with use of combination theory, and to take the fact of its use for a basis,
and frequency of combinational actions realization in cogitative activity of students has
increased up to 20 % at the solution of constructive-technical with complications.
CONCLUSION
So, our researches have shown, that introduction of complications during the solution
of the constructive-technical tasks stirs up the cogitative activity of students, assists to enlarge
the forms of necessary structurally functional groups searching, assists of construction of
optimal variants of the solution of tasks.
Bibliography
[1] Venda V.F. The systems of the artificial intellect. Evolution, psychology, information science. –
M.: Mashinostroyeniye, 1990. – 93 p. (in Russian)
[2] Kostyuk G.S. The problems of psychological thinking // Psychological questions. – 1982. – ʋ
– P. 8-15. (in Russian)
[3] Molyako V.A. Psychology of design activity. – Ɇ Mashinostroyeniye, 1983. – 134 p. (in
Russian)
[4] Skakun V.Z. Applying of the creative training in senior pupils' training to work // In the article
book Psychology. – ʋ 26. – K.: Rad. Shkola, 1986. – P. 52-60. (in Ukrainian)
Reviewed by: Alla Bilichenko PhDr.
Contact Address:
Lyudmila Berezova, senior lecturer, English department for technical and agrobiological faculties
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine; 03041 Heroyiv Oborony Str. 15,
Educational build. 1, office 26, tel. +38 (044) 527-81-81; e-mail: [email protected]
35
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
FORMATION AND DEVELOPMENT OF TECHNICAL EDUCATION
RURAL POPULATION OF UKRAINE
BILAN Sergey, UA
Abstract
The article reflects the process of the development of technical education of the rural
population in the areas of technical modernization of agriculture in Ukraine in 1929-1939, the
essence of which was experience with the machine and tractor through the MTS.
Keywords: technical education, rural, Ukraine
ɋɌȺɇɈȼɅȿɇɂȿ
ɂ
ɊȺɁȼɂɌɂȿ
ɌȿɏɇɂɑȿɋɄɈȽɈ
ɋȿɅɖɋɄɈȽɈɇȺɋȿɅȿɇɂəɍɄɊȺɂɇɕ
ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂə
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɨɬɪɚɠɟɧ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɍɤɪɚɢɧɵ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɟɣ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
ɍɤɪɚɢɧɵ ɜ - ɝɝ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɨɫɬɚɜɢɥ ɨɩɵɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɚɲɢɧɧɨɬɪɚɤɬɨɪɧɨɝɨɩɚɪɤɚɱɟɪɟɡɫɢɫɬɟɦɭɆɌɋ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɫɟɥɶɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɍɤɪɚɢɧɚ
Article
The human factor is crucial to the operation of any production, as the level of expertise
of employees, their professional skills, and therefore the psychology determine the production
process and its results. Direct manufacturers that have certain production practices are the
main productive force of society, constantly improving the means of production and,
increasingly, using the wealth of nature, that they increase productivity.
Formation of the working potential and its management have severe socio-economic
problems of the modern Ukrainian village, because the situation that has developed in it at
present, does not allow to overcome such negative phenomena as lack of motivation of rural
workers to labor, poverty, migration, unemployment, the decline of social infrastructure,
deepening demographic crisis and the extinction of the villages.
In this regard, particular interest attaches to the pre-war period 1929-1939, as a result
of the Holodomor of 1932-1933 and political repression in the socio-political, socio-economic
and cultural life of the Ukrainian village took drastic changes significantly affect the
formation of its workforce.
Sequential analysis of the importance of the human factor in agricultural production,
the place and role of the agricultural labor force in various stages of development of Ukraine,
according to their results on the quality, motivation and character of the use of labor carried
Y. Borisov, A. Bugutsky, I. Gruts, S. Kolomiec, C. Levykin, V. Mikhailuk, M. Orlaty,
A. Serdyukov, etc. However, the available literature does not provide a fair presentation of the
level of employment of the rural population, matching his physical and vocational
qualifications abilities specifications, and functions in the pre-war period.
In this context, the aim of this paper is to analyze the coverage and quality
characteristics, in particular the presence and level of professional education, workforce
Agriculture of Ukraine in 1929-1939.
The emergence of new means of labor, machinery (tractors, trucks, etc.) and the
36
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
creation of machine-tractor stations in the prewar period exacerbated the problem of machine
operators in the agriculture of the USSR, as soon as possible with the required mass training
more illiterate and semi-literate peasants professionals previously unknown machine
operators professions. Prepare yourself for over a quarter million a year of machine Ukrainian
village could not, the collective farms were not for this financial capacity, supplies, teaching
resources and experience, so in the formation of the production staff of state and collective
farms participated in large industrial enterprises. Thus, the plants Kiev and Kharkov were
opened training of trainers, engineers from the number of skilled workers (turners, fitters,
mechanics, etc.), after which they went to work permanently in state and collective farms.
Industrial workers have brought to MTS a culture of industrial labor, which left its
mark on the character and level of training of the mechanics of the first farmers, who studied
not only in special courses, but also directly to the MTS, borrowing the experience and
knowledge of the envoys of factories. Thus, the annual enrollment of up to 10% of all workers
tractor brigades. In the analyzed period, widespread and personal discipleship, in particular in
1933, this method of training in MTM and MTS covered about 17 million people [5ɪ].
Machine operators, who came to the MTS from the city were mostly maintenance
workers. Formation of massive machine operators, including the preparation (tractor drivers,
machinists, and then combine) is almost entirely carried out by the farmers, which is primarily
explained by the mass scale of these professions and the relative ease of mastering them, and
resorted to the help of the city in only a few cases. In particular, in 1933 the Central
Committee of the Komsomol by the People's Commissariat of the USSR sent the MTS more
than 1.5 million members of the Komsomol – fitters, turners, blacksmiths, who had qualified
at least 4 – category [6ɪ].
On the execution of the decision of the Central Committee of the CPSU (b) of 24 May
1933 for the mass training of agriculture in the harvest of this year, the People's Commissariat
of the USSR was launched on space plan their training in the amount of 636886 people., and
already on 10 July on such profiles as combiners, a plan was made to 125.6%, the workers
lnoterebilnyh vehicles – 88.0%, machinists at threshing machines – 88.2% [4ɪ]. Only in
the USSR during the years 1933-1935 supposed to prepare more than three thousand of
Mechanical Engineers agrarian.
Special courses open to the preparation of farm personnel, were scattered in the MTS,
the various enterprises and institutions, where they spent the doctrine of collective farmers on
the job. At the time, the collective farms could not afford a long time to tear off from work
and collective farmers to carry the costs of the massive trip of its members to the relevant
courses in the MTS and the city.
In MTS, collective and state farms were used for training the office or red corners,
which had not only special training equipment, as well as textbooks and teaching aids. There
have been cases when, during the fieldwork collective withdrew cadets for training, and the
level of absenteeism reached 40% of total training time.
Programs of subjects also had the proper training and methodological level. For
example, in the practical training was given to only 20% of training time, and focused on the
theoretical training in view of the fact that the majority of students did not have sufficient
general training, and most of the class time was spent on the study courses of general studies
– the native language, social studies, arithmetic, made it very difficult problem of training. In
particular, the five months for which the preparation tractor-steering, three months was spent
on general subjects, and only one or two months – to their own job training. In addition, due
to the lack of machinery cadets are not always able to provide even that limited practice of a
curriculum, as an average of 150 people isolated one training machine, and the result for each
37
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
student was given only 8 hours of practical training.
In the second Five-Year Plan (1933-1937) took a radical restructuring of the system of
training mass occupations (tractor, combine, drivers, maintenance workers, etc.). In particular,
increased their course preparation time up to 5-6 months, and state-farm apprenticeship
schools ("sovhozuchi") reorganized and merged into a network of permanent schools,
including schools masters of agriculture.
Sovhozuchi were organized after the Komsomol Central Committee of the State Farm
Youth Union meeting held in January 1930 in Moscow. At the meeting it was proposed in the
state farms, for example, factory training industry, to organize state farm apprenticeship
schools, which were to become the main form of training of skilled manpower for the state
farms. It was supposed to organize sovhozuchey two types: 1) initial – for the training of
workers and narrow the initial qualification (tractor-steering, combine) with a training period
of 2 years, 2) increased – for the training of workers in higher and secondary qualifications
(foremen, tractor categories I-II) with a training period of 3 years. In April 1930, the Board of
Grain Trust issued a decree on the organization sovhozuchey at State Farm. The first such
school organized a grain farm "Red Perekop" Odessa area, where 113 students were enrolled
at the age of 15-17 years, and the winter of 1932, Ukraine has already acted sovhozuchey 9
with a total of 1,580 pupils people [7 ɪ ]. Curriculum sovhozuchey was overrun with
general subjects, so in spite of the long training period of 2-3 years, their graduates were not
able to immediately work foremen tractor brigades and mechanics before 1933 generally
nowhere prepared and administered from the top of machine.
The first school for the training of engineers and foremen tractor brigades, period of
training which was 8-12 months, were discovered only in 1933, however, unlike sovhozuchey
in these schools ranked as highly skilled machine operators with experience of not less than 2
years and in 1935 only in Kherson Grain Trust was open for 4 such schools. [2ɪ].
In 1936, the state farms were opened school masters of agriculture that began to
prepare skilled machine operators, where studied the best of them with general education at
least 4 classes. Graduates receive semiklassnoe general education, major appliances and the
title of Master of Agriculture [1ɪ].
In 1933-1934 92% of the average technical personnel were persons without special
education – the former tractor. Thus, the results of the commission the Commissariat for 1934
noted that the higher and technical personnel on farms censorship of education and
knowledge does not correspond to their positions [8ɪ].
The biggest drawback to the technical staff in the study period was felt in animal
husbandry. In the apparatus of the central institutions of a completely no information about
the number of specialists working directly on livestock farms, as they were even smaller than
the farms themselves. For this reason, the available experts who made the rounds and served
whole groups of farms were combined into regional units were fixed and not at the farm, and
for the regions, and sometimes areas. As of July 1, 1934 the Soviet Union served the meat and
dairy farm in 2395 highly qualified specialists, representing only 17% of their needs and the
4625 semi-skilled professionals, that is, 14.6% of the demand. One specialist higher and
secondary qualifications had 6.9 farm 875 head of cattle, as each farm consisted of an average
of 125 birds. Pig farms worked only 993 professionals, of which only 6% had a higher and
secondary agricultural education. One specialist had 25.5 farms with 2550 goal. Cattle farm
served 171 specialist, was 13.3% of their needs. For every expert had 32.8 farms with
livestock in the 27100 sheep. On poultry farms in 1727, there were specialists or 9.8% of their
needs. One specialist had 6.2 farm. Despite the powerful system of training specialists in
Ukraine in 1938 and one zootechnician technician had to serve two breeder farms, which were
38
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
provided with technical staff specialists with higher and secondary education by 15% [3,
ɪ 18].
The introduction of new principles of work organization also required the mastery of
collective farmers and workers of the MTS with new production technologies and techniques
of management. To this end, there was wide network of courses and schools for the
preparation of mass frame of machine. At the end of 1937 in a machine-tractor stations in
Ukraine worked 158 thousand tractor drivers and foremen tractor brigades, 18600 combiners,
18,400 drivers, 5,700 mechanics, machinists 8500 threshing machines, and many other
professionals.
So, agro-technical training contributed to the collective farmers improve their cultural
and technical level. However, the problem of the growth of the cultural and technical level of
the peasantry was much more difficult to solve than the working class, as in the countryside,
this work should be more multi-faceted and includes not only the increasing technical
knowledge of the collective farmers, but also providing them with agricultural knowledge. In
turn, increase technical knowledge of agricultural workers included, on the one hand, the
training of machine operators, and on the other, – the organization of technical training
farmers.
In the 1929-1939 years. in the mass training of collective farmers special emphasis on
the preparation machine, which were regarded as the central figures of collective farming, the
personification of the best features, "laborer peculiar new socialist countryside."
Preparation of machine for agriculture of Ukraine actively started yet in the first five
years, and then the common type of training and the most widespread form of collective
training staff have short-term courses that were mass training leading agricultural collective
farmers. However, by the end of the Second Five-Year Plan in the USSR was organized and
there were already 380 schools machine operators, prepared tractor and combine operators,
foremen tractor teams, drivers and machine operators. Some of these schools are trained
mechanics only one profile, the majority – on a number of related disciplines.
Literature
1. Adamovsky I. First of MTS. – Moscow, 2007.
2. Gauzhnyansky A. Ensuring the success of the regional farm schools. – Kyiv, 2008.
3. Gruts I. The activities of the Communist Party of the training qualifications for the mass of
Agriculture (1933-1937). – Moscow, 1993.
4. Cultural construction in Ukraine. – Kiev, 2009.
5. Lavrentyev D. The development alliance between the working class and the collective farm
peasantry in building communism. – Moscow, 1997.
6. Padun N. The system of skilled manpower for agriculture in 20-30 years in Ukraine. –
Kiev, 1993.
7. Tkachev LI The development of Ukrainian culture in the pre-war years of the village
(1938-1941). – Kyiv, 2004.
8. Tugay V. Mass agrotehobuchenie collective farms. – Kyiv, 2005.
Assessed by: dr. hab. Prof. Nataliia Ridei
Contact Address:
Bilan Sergey Associate Professor of the Department of History and Political Science, Candidate of
History, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
Home address: Kyiv, Ukraine, Zakrevskogo street, 27 A, flat 82, Mobile tel. +38 097-282-4119, ȿmail: [email protected]
39
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
7(&+1,&.e 352)(6,-1e =È8-0< ä,$.29 52ý1Ë.$
ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
BILIKOVÁ Veronika, SR
Resumé
Autorka sa v þOiQNX]DREHUiSURIHVLMQêPL]iXMPDPLåLDNRYURþQtND]iNODGQêFKãN{O
v Nitre. 9R YêVNXPH ]LVĢRYDOD SUHIHUHQþQp SRUDGLH SURIHVLMQêFK ]iXMPRY åLDNRY
Prostredníctvom dotazníka Semafor bol zistený typ osobnosti jednotlivých žiakov.
V súvislosti s KRGLQRYRX GRWiFLRX SUHGPHWX 7HFKQLND ]LVĢRYDOD þL PDM~ åLDFL Y\XþRYDQt
s vyššou hodinovou dotáciou aj výraznejšie technické profesijné záujmy.
.OtþRYiVORYDprofesijné záujmy, Technika, základná škola
TECHNICAL PROFESSIONAL INTERESTS OF PUPILS OF THE 9TH GRADE AT
PRIMARY SCHOOLS
Abstract
Author of the contribution deals with professional interests of pupils in the 9th grade of
primary schools in Nitra. She was finding out the preferential order of professional interests
of pupils. Via questionnaire “Semafor” she classified typology of personality of particular
pupils. In connection to the weekly dotation for the subject Technology she wanted to find
out whether there is any relation between higher weekly number of Technology lessons and
increased interest of pupils in future profession.
Key words: Professional interests, Technology, Primary school
Úvod
Výber strednej školy a rozhodovanie o povolaní predstavuMH QHĐDKN~ ~ORKX SUHG
NWRURXVWRMDåLDFL]iNODGQêFKãN{ODOHDMLFKURGLþLD$E\ERORPRåQpVSUiYQHVDUR]KRGQ~Ģ
MH SRWUHEQp GLVSRQRYDĢ V GRVWDWRþQêP PQRåVWYRP YKRGQêFK LQIRUPiFLL ,QIRUPiFLH P{åX
žiaci a LFK URGLþLD ]tVNDYDĢ ] rôznych zdrojov. Okrem masmédií a RGSRU~þDQLDP RNROLD MH
PRåQp ]tVNDĢ GRVWDþXM~FH LQIRUPiFLH RG YêFKRYQpKR SRUDGFX NWRUpKR Pi NDåGi ]iNODGQi
škola. &LHĐRP QiãKR YêVNXPX EROR ]LVWLĢ þL Pi KRGLQRYi GRWiFLD Y\XþRYDFLHKR SUHGPHWX
Technika štatisticky významný vplyv na technické profesijné záujmy respondentov. Zamerali
sme sa na mesto Nitra. Vo výskume sme sa zamerali na dva výskumné problémy:
1. =LVWLĢ Y]ĢDK UHVSRQGHQWRY Y dotazníku profesijných záujmov k technickým
þLQQRVWLDP.
2. =LVWLĢY]ĢDKUHVSRQGHQWRYY dotazníku Semafor k technickým þLQQRVWLDP
=DPHUDOL VPH VD QD åLDNRY URþQtND ]iNODGQêFK ãN{O SUHWRåH SUiYH RQL VWRMD SUHG
dôležitým rozhodnutím - ýR EXGHP URELĢ" 1D DN~ ãNROX VD PiP SULKOiVLĢ" 9 našom
YêVNXPHEROR]DUDGHQêFKåLDNRYURþQtNRY]R-tich základných škôl v Nitre. ýDVRYi
dotácia na realizovanie nášho výskumu bola na každej škole v UR]VDKX MHGQHM Y\XþRYDFHM
hodiny. Každý respondent dostal dva dotazníky: Dotazník profesijných záujmov, Semafor.
40
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
Respondentov sme oboznámili s FLHĐRP YêVNXPX D metodikou odpovedania na jednotlivé
položky dotazníkov. Pre každú základnú školu, zapojenú vo výskume, sme vytvorili
v SURJUDPH06([FHOVDPRVWDWQêSULHþLQRN.DåGê] nich obsahuje jednotlivé položky
vyplnených dotazníkov profesijných záujmov. Vytvorili sme databázu údajov každého
UHVSRQGHQWD SUH ćDOãLH ãWDWLVWLFNp spracovanie. Pomocou nástroja opisnej štatistiky sme
urobili analýzu hodnôt premennej skupina - faktory v súbore žiakov jednotlivých škôl.
Výsledky analýzy sú na nasledujúcom výstupe. 9\WYRULOL VPH SUHKĐDG RSLVQêFK štatistík
s ~URYĖRX LQWHUYDOX VSRĐDKOLYRVWL SUH VWUHGQ~ KRGQRWX D ãSHFLILNiFLX VSRĐDKOLYRVWL QD ~URYQL
SRåDGRYDQ~ QDMYlþãLX KRGQRWX SUYi QDMYlþãLD KRGQRWD D požadovanú najmenšiu
KRGQRWX SUYi QDMPHQãLD KRGQRWD *UDI\ ]Qi]RUĖXM~ ãWDWLVWLFNp ~GDMH ]a každú základnú
ãNROX âWDWLVWLFNi IXQNFLD 02'( QiP XUþXMH KRGQRWX PRGXVX 0RGXV SUHGVWDYXMH
QDMþDVWHMãLH VD Y\VN\WXM~FX KRGQRWX 7R ]QDPHQi åH VSRPtQDQi ãWDWLVWLFNi IXQNFLD QiP
vyjadruje, kde v hierarchií profesijných záujmov preferujú respondenti jednotlivých škôl
technickú skupinu V. 1DVOHGXM~FD7DEXĐNDVO~åLDNROHJHQGDSUHGraf 1 a Graf 2.
7DEXĐND=R]QDP]iNODGQêFKãN{OSRGĐDKRGLQRYHMGRWiFLHSUHGPHWX7HFKQLND
3þ
Názov školy
Hodinová dotácia - Technika
0,5 hod./týž. YURþ
1 ZŠ s MŠ Novozámocká
2 =â.UþPpU\KR
3 =âNQLHåDĢD3ULELQX
KRGWêåYURþ
4 ZŠ sv. Marka
5 ZŠ Tulipánová
6 ZŠ Cabajská
KRGWêåYURþ
7 ZŠ Na Hôrke
8 ZŠ Benkova
9 =âNUiĐD6YlWRSOXND
10 ZŠ Fatranská
KRGWêåYURþ
11 ZŠ s MŠ sv. Gorazda
12 ZŠ Škultétyho
13 ZŠ sv. Svorada a Benedikta
14 ZŠ Nábrežie mládeže **
KRGWêåYURþ
15 ZŠ Beethovenova
KRGWêåYURþ
16 ZŠ Drážovce
KRGLQRYi GRWiFLD SRGĐD 5iPFRYpKR XþHEQpKR SOiQX ,6&(' ]GURM
http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/2stzs/isced2/rup2.pdf
=â1iEUHåLHPOiGHåHY\XþXMHSUHGPHW7HFKQLNDYGYRFKYDULDQWRFKP\VPHUHDOL]RYDOLYêVNXP
vo variante s hodinovou dotáciou 1 hoGWêåGHĖYURþQtNRFK
41
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
1. Interpretácia výsledkov Dotazníka profesijných záujmov
Prostredníctvom Dotazníku profesijných záujmov sme zistili, na ktorom mieste
z dvanástich, preferujú respondenti profesijné záujmy technického zamerania. Z dvanástich
VNXStQ SURIHVLMQêFK ]iXMPRY XPLHVWĖXM~ QD SUYp PLHVWR WHFKQLFN~ VNXSLQX 9 – Materiál,
QiVWURMH VWURMH UHVSRQGHQWL ]iNODGQêFK ãN{O =â .UþPpU\KR =â 7XOLSiQRYi 1D SRVOHGQp
miesto profesijných záujmov umiestnili skupinu V respondenti škôl: ZŠ Beethovenova, ZŠ na
+{UNH =â NUiĐD 6YlWRSOXND 5HVSRQGHQWL =â VY 0DUND D ZŠ Drážovce majú najvyššiu
KRGLQRY~GRWiFLXSUHY\XþRYDQLHY]GHOiYDFHMþDVWLýORYHND svet práce. Na základe poznania
WHMWRVNXWRþQRVWLVPHSUHGSRNODGDOL]YêãHQêSURIHVLMQê]iXMHPY technickej oblasti. V prípade
ZŠ sv. Marka sa nám predpoklad nepotvrdil, pretože respondenti zaradili skupinu V na šieste
miesto z dvanástich. Avšak u respondentov ZŠ Drážovce sa umiestnila skupina V QDMþDVWHMãLH
na predposlednom jedenástom mieste. V rámci 9êVNXPQpKRSUREOpPX]LVĢXMHPHþLPDM~
UHVSRQGHQWLY\XþRYDQtYR]YêãHQHM þDVRYHMGRWiFLLSUHGPHWX7HFKQLNDãWDWLVWLFN\Yê]QDPQH
intenzívnejšie technické záujmy.
Graf 1 Dotazník profesijných záujmov
skupina
škola
2. Interpretácia výsledkov dotazníka Semafor
V GRWD]QtNX 6HPDIRU VPH ]LVĢRYDOL W\S RVREQRVWL UHVSRQGHQWRY ýím viac sa blížia
k SRþWXERGRYWêPMHWROHSãLHWM blížia sa ku technickému typu ale i tak získali najviac len
3 body þR MH WHVQH QDG SULHPHU ] dosiahnutia možného SRþWX ERGRv. Zo šiestich typov
osobnosti do prvej skupiny realistický typ A, z NWRUêFK P{åX E\Ģ SRYRODQLD URERWQtN
remeselník, tesár, stavbár, mechanik, elektrikár a iné technické zamerania sa najviac
približujú respondenti s ERGPL ]R =â .UþPpU\KR D =â NQLHåDĢD Pribinu, s 2,5 bodmi ZŠ
Drážovce, ZŠ Fatranská, ZŠ Novozámocká, ZŠ Škultéthyho, ZŠ Beethovenova a ZŠ s MŠ sv.
Gorazda, s 2 bodmi ZŠ Tulipánová, ZŠ Nábrežie mládeže, ZŠ Cabajská, ZŠ na Hôrke a ZŠ
sv. Marka, s 1,5 bodom ZŠ Benkova a ZŠ sv. Svorada a Benedikta, s 1 bodom t.j. najmenší
SRþHWERGRY GRVLDKOD=âNUiĐD6YlWRSOXND.
42
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
Graf 2 Dotazník Semafor
ƉŽēĞƚďŽĚŽǀ
škola
=iYČU
Na základe výsledkov výskumu vyjadrujeme názor, že zvýšená hodinová dotácia nie
je zárukou automatického zvýšenia záujmu žiakov o profesie technického zamerania. Dôvody
sú rôzne – osobnostné predpoklady žiaka, jeho rodinné prostredie, ako aj kamaráti.
5HVSRQGHQWL V~ YR YHNX NHG\ YlþãLQX GĖD SUHåtYDM~ Y školskom prostredí, ktoré významne
YSOêYDQDIRUPRYDQLHLFKRVREQRVWL6DPRWQiRVREQRVĢXþLWHĐDPiYêUD]QêGRSDGQD]iXMHP
o Y\XþRYDFt SUHGPHW PRWLYiFLX N samovzdelávaniu a získavaniu informácii o profesijnej
orientácii v danej oblasti. Napriek tvrdeniu v porekadle „Remeslo má zlaté dno“, záujem
o stredoškolské technické odborné vzdelanie aj SRþHW ich absolventov rapídne klesá. Možno si
EXGHPH PXVLHĢ SRþNDĢ QD WR åH QiV Q~G]D N WRPX GRWODþt VDPD Je potrebné správne
PRWLYRYDĢ åLDNRY Xå SRþDV SULPiUQHKR Y]GHOiYDQLD D Y\WYiUDĢ X QLFK SR]LWtYQ\ Y]ĢDK
k HOHPHQWiUQ\PWHFKQLFNêPþLQQRVWLDP
Literatura
1 GAVORA, P. a kol. (OHNWURQLFNiXþHEQLFDSHGDJRJLFNpKRYêVNXPX. [online]. Bratislava:
Univerzita Komenského, 2010. Dostupné na: http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk/
ISBN 978–80–223–2951–4.
2 Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. 5iPFRYpXþHEQpSOány ISCED 2, prístupné na
internete: http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/2stzs/isced2/rup2.pdf
3 ŠVEC, Š. a kol.: Metodológia vied o výchove : Kvantitatívno-scientické a kvalitatívnohumanitné prístupy. Bratislava : Iris, 1998, 303 s. ISBN 80-88778-73-5
4 TIRPÁKOVÁ, A, MALÁ D. Základy štatistiky pre pedagógov, psychológov a sociológov
s popisom postupu práce v programe Excel. Nitra: PF UKF v Nitre, 2007, 156 s. ISBN
978-80-8094-220-5
Lektoroval: Ing. Marek Šimon
Kontaktní adresa:
Veronika Biliková, Mgr.
Katedra techniky a LQIRUPDþQêFKWHFKQROyJLt3HGDJRJLFNiIDNXOWD8QLYHU]LWD.RQãWDQWtQD)LOR]RID
v Nitre, Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra, SR, e-mail: [email protected]
43
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
TechniNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
EXPERIMENTÁLNA ZOSTAVA PRE VÝSKUM KONVEKTÍVNEHO
PRESTUPU TEPLA
BRODNIANSKÁ Zuzana, SR
Resumé
V SUtVSHYNXMHQDYUKQXWiH[SHULPHQWiOQD]RVWDYDXPRåĖXM~FDYêVNXPSUHVWXSXWHSOD
konvekciou pri podtlakovom alebo pretlakovom spôsobe zapojenia systému. Predmetom
skúmania sú horizontálne umiestnené tvarované teplovýmenné plochy. Teplotné polia
vznikajúce v LFK RNROt PRåQR YL]XDOL]RYDĢ PHWyGRX KRORJUDILFNHM LQWHUIHURPHWULH D tým
Y]QLNi PRåQRVĢ RSWLPDOL]iFLH ] KĐDGLVND JHRPHWULFNêFK WYDURY Y]iMRPQêFK UR]VWXSRY D
SRXåLWLDXVPHUĖRYDFtFKSUYNRYSUL]PHQHSULHWRNRYpKRPQRåVWYDY]GXFKXD tepelného toku.
([SHULPHQWiOQD ]RVWDYD MH YKRGQRX GLGDNWLFNRX SRP{FNRX YR Y\XþRYDFRP SURFHVH
SUHGPHWRY]DPHUDQêFKQDREODVĢSUHVWXSXWHSODSUtSDGQHY\XåLWLDYL]XDOL]DþQêFKPHWyG
.Đ~þRYpVORYikonvekcia, prestup tepla, teplovýmenná plocha
EXPERIMENTAL SETUP FOR RESEARCH OF CONVECTIVE HEAT TRANSFER
Abstract
The article deals with the projection of experimental setup for research of convective
heat transfer in vacuum and ventilation systems. The field of research is shaped heat exchange
surfaces in a horizontal position. The temperature fields around heat exchange surfaces can be
visualized by means of the holographic interferometry and there is a possibility of optimizing
in terms of geometric shapes, spacing and use of regulating elements with a change rate of an
air flow and heat flux. This experimental setup is a useful didactic tool in educational process
in field of the heat transfer or application of visualization methods.
Key words: convection, heat transfer, heat exchange surface
Úvod
Problematika intenzifikácie prestupu tepla pri tepelných procesoch rôznych
technických zariadení je v V~þDVQRVWL DNWXiOQD QLHOHQ ] SRKĐDGX PD[LPiOQHKR Y\XåLWLD
energie a WêPþDVRYêFKD ILQDQþQêFK úspor, ale aj z KĐDGLVNDPLQLPiOQHKRGRSDGXQDåLYRWQp
prostredie. V praktických aplikáciách sú tvarované teplovýmenné plochy využívané ako
plochy doskových výmenníkov tepla, vykurovacích telies, chladiacich, ohrievacích zariadení,
rebrované povrchy motorov, strojov a FKODGLDFLFKþDVWtY elektrotechnike [1]. V príspevku je
QDYUKQXWiH[SHULPHQWiOQD]RVWDYDNWRUiEXGHVO~åLĢQDMPlSUHYêVNXPNRQYHNWtYQHM]ORåN\
prestupu tepla pri horizontálnom usporiadaní teplovýmenných plôch s využitím podtlakového
alebo pretlakového zapojenia systému.
1. Návrh experimentálnej zostavy pre výskum prestupu tepla konvekciou
Experimentálnu zostavu pre výskum konvektívnej zložky prestupu tepla možno
]DSRMLĢ DNR podtlakový systém (Obr. 1), prípadne pretlakový systém (Obr. 2). Pri
podtlakovom zapojení sa v experimentálnej zostave nenachádza ventilátor, ale je vzduch
nasávaný z okolia cez nábehový úsek (NÚ) GĎåN\/1 , merací úsek (MÚ) GĎåN\/ 2 , výstupný
~VHN 9Ò GĎåN\ / 3 D NXåHĐRYê URWDPHWHU R) pomocou suchej lamelovej vývevy (V)
s množstvom nasávaného vzduchu do 25 m3/h.
44
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
TechniNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
V PHUDFHM þDVWL VD QDFKiG]DM~ Y\KULHYDFLH GRVN\ VD QD NWRUêFK V~ UR]REHUDWHĐQH
osadené tvarované teplovýmenné plochy (TP) z duralového materiálu. Geometriu plôch, ako
aj ich vertikálny rozstup a vzájomné usporLDGDQLHPRåQRYDULDELOQHPHQLĢ Na obr. 1 sú ako
príklad uvedené oblúkové profily v usporiadaní s plochami bez profilácie nad sebou
a vertikálnym rozstupom H = 40 mm. Parameter H PRåQRYDULDELOQHPHQLĢDåGRYêãN\
mm. Šírka vyhrievacích dosiek, ako aj WYDURYDQêFKSO{FKMH: PPGĎåNDPHUDFLHKR
úseku je L 2 = 400 mm. 0HG]L WYDURYDQp SORFK\ PRåQR RVDGLĢ U{]QH XVPHUĖRYDFLH SUYN\
U~UN\ORSDWN\DWćV FLHĐRPXVPHUQLĢSU~GLDFLY]GXFKGRYQ~WUDGUiåRND WêP]LQWHQ]tYQLĢ
proces výmeny tepla a ]YêãLĢORNálne hodnoty koeficientov prestupu tepla. Vyhrievacie dosky
(VD) sú vyhrievané vodným okruhom ce] GYD WHUPRVWDWLFNp RKULHYDþH 72), ktoré
]DEH]SHþXM~RKUHYNYDSDOLQ\D udržiavajú jej nastavenú hodnotu. Kvapalina vo vyhrievacích
doskách cirkuluje cez meandrH ]DEH]SHþXM~ce rovnomerný ohrev celej plochy, tiež možno
Y\XåLĢHOHNWULFNêRKUHY
Obr. 1 Experimentálna zostava zapojená v podtlakovom systéme
TO – WHUPRVWDWLFNêRKULHYDþ1Ò– QiEHKRYê~VHNGĎåN\/ 1 , MÚ – PHUDFt~VHNGĎåN\/ 2 ,
VÚ – YêVWXSQê~VHNGĎžky L 3 , R – NXåHĐRYêURWDPHWHU9– výveva, MM – multimeter,
PMM – SUHStQDþPHUDFtFKPLHVW0– mikromanometer, VD – vyhrievacia doska,
TP – tvarovaná teplovýmenná plocha, H – výška medzi teplovýmennými plochami,
W – šírka teplovýmenných plôch
Pri pretlakovom zapojení (Obr. 2) je zostava tvorená ventilátorom (VTNWRUêYKiĖD
vzduch cez nábehový úsek (NÚ) do meracieho úseku (MÚ), výstupný úsek (VÚ)
GRNXåHĐRYpKRURWDPHWUD5SUHPHUDQLHSUHWHþHQpKRPQRåVWYDY]GXFKXVyhrievané dosky
s teplovýmennými pORFKDPLV~RViG]DQpGRGUHYHQHMNRQãWUXNFLHNWRUi]iURYHĖ]DEH]SHþXMH
WHSHOQ~ L]ROiFLX V\VWpPX %RþQp VWHQ\ H[SHULPHQWiOQHM ]RVWDY\ V~ ]DNU\Wp SULH]RUPL P)
z RSWLFNpKR VNOD FH] NWRUp EXGH SUHFKiG]DĢ UR]ãtUHQê ODVHURYê ]Yl]RN O~þRY Y prípade
vizualizácie teplotných polí metódou holografickej interferometrie.
45
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
TechniNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
Obr. 2 Experimentálna zostava zapojená v pretlakovom systéme
TO – WHUPRVWDWLFNêRKULHYDþ97– ventilátor, NÚ – nábehový úsek, MO 1 , MO 2 – meracie
otvory, MÚ – merací úsek, VÚ – výstupný úsek, R – NXåHĐRYêURWDPHWHU00– multimeter,
PMM – SUHStQDþPHUDFtFKPLHVW0– mikromanometer, P – priezory z optického skla
3UL XYHGHQRP YêVNXPH MH SRWUHEQp PHUDĢ UDG I\]LNiOQ\FK YHOLþtQ WHSORWX SULHWRN
tlak). Povrchovú teplotu na tvarovaných plochách T p možno PHUDĢ pomocou odporových
VQtPDþRY WHSORW\ ]DEXGRYDQêFK SRG WHSORYêPHQQêP SRYUFKRP Y 12 meracích bodoch.
6LJQiO ]R VQtPDþRY MH SUHSRMRYDFtP NiEORP SULYHGHQê QD SUHStQDþ PHUDFtFK PLHVW PMM)
a následne do Multimetra (MM SULþRP YêVWXSQRX KRGQRWRX MH odpor R a hodnota teploty
v konkrétnom bode teplovýmennej plochy sa získa z grafu kalibrovanej závislosti
T p = f (R). Teplotu na vstupe a výstupe meracieho úseku (MÚ) PRåQR PHUDĢ FH] PHUDFLH
otvory (MO 1 a MO 2 ) pomocou termoanemometra. Meranie množstva prHWHþHQpKR Y]GXFKX
V\VWpPRPMH]DEH]SHþHQpNXåHĐRYêPURWDPHWURP(R) s rozsahom 2 až 20 m3/h. Statický tlak
PRåQR PHUDĢ FH] RWYRU\ MO 1 a MO 2 ) KDGLþNDPL QDSRMHQêPL QD liehový mikromanometer
so sklopným ramenom (M). Rozloženie teplotných polí v okolí teplovýmenných plôch možno
]YL]XDOL]RYDĢQDSURSWLFNRXYL]XDOL]DþQRXPHWyGRX– holografickou interferometriou.
2. Vizualizácia teplotných polí v okolí tvarovaných teplovýmenných plôch
Aplikovaním metódy holografickej interferometrie vo výskume teplotných polí v okolí
tvarovaných vyhrievaných plôch možno ]tVNDĢLQIRUPáFLHYRIRUPHLQWHUIHUHQþQêFKREUD]RY
[2]. Kvantitatívnou analýzou obrazov holografických interferogramov YLHPH ]tVNDĢ KRGQRW\
lokálnych koeficientov prestupu tepla a WêP LQWHQ]LILNRYDĢ SURFHV YêPHQy tepla zmenou
geometrie, vzájomných rozstupov a XVSRULDGDQLD SO{FK SUtSDGQH YORåHQtP XVPHUĖRYDFtFK
prvkov do smeru prúdenia v experimentálnej zostave. Zvýšenie parametrov prestupu tepla by
YãDN PDOR E\Ģ Y V~þLQQRVWL V GRVLDKQXWtP þR QDMQLåãtFK WODNRYêFK strát v PHUDFHM þDVWL
systému.
46
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
TechniNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
Pri výskume teplotných polí holografickou interferometriou PRåQR Y\XåLĢ PHWyGX
UHiOQHKR þDVX SUtSDGQH PHWyGX GYRFK H[SR]tFLt 0HWyGRX UHiOQHKR þDVX YLHPH SR]RURYDĢ
]PHQ\ LQWHUIHUHQþQpKR REUD]X V~þDVQH VR ]PHQRX WHSORWQpKR SRĐD 1D KRORJUDPH VD
]D]QDPHQiREUD]LQWHUIHUHQFLHREMHNWRYHMYOQ\EH]RSWLFNHMQHKRPRJHQLW\DUHIHUHQþQHMYOQ\
Holografická doska sa fotochemicky spracuje a osvetlí objektovým a UHIHUHQþQêPO~þRP [3].
Metóda dvoch expozícií je založená na interferencii dYRFK UHNRQãWUXRYDQêFK YĎQ
Teplovýmenné plochy sú osvetlené na holografickej doske bez ich ohrevu a následne sú
RKULDWHþtPVDY\WYRUtWHSORWQpSROHDKRORJUDILFNiGRVNDVDRSlĢRVYHWOt3RIRWRFKHPLFNRP
spracovaní je holografická doska osveWOHQiUHIHUHQþnou vlnou. RHNRQãWUXNþQpYOQ\QDY]iMRP
interferujú, YLHPHSR]RURYDĢ]PHQXVWDYXVN~PDQêFKSO{FK [4].
Záver
Navrhnutú experimentálnu zostavu pre výskum konvektívnej zložky prestupu tepla
PRåQR Y\XåLĢ DNR YKRGQ~ GLGDNWLFN~ SRP{FNX YR Y\XþRYDFRP SURFHVH SUHdmetov
zameraných na REODVĢ prestupov tepla. Pretlakové alebo podtlakové zapojenie
experimentálnej zostavy XPRåĖXMH YDULDELOLWX QLHOHQ ] KĐDGLVND JHRPHWULH WHSORYêPHQQêFK
plôch, ich usporiadania, doplnením o XVPHUĖRYDFLHSUYN\DOHDM] KĐDGLVND]PHQ\WHSHlného
toku a prietokového množstva vzduchu. Využitím metódy holografickej interferometrie pre
výskum rozloženia teplotných polí okolo teplovýmenných plôch si študenti obohatia
vedomosti aj z REODVWL RSWLFNêFK YL]XDOL]DþQêFK PHWyG 9êVNXPRP PRåQR ]tVNDĢ SRGklady
SUH RSWLPiOQH NRQãWUXNþQp XVSRULDGDQLH WHSORYêPHQQêFK SO{FK V FLHĐRP GRVLDKQXĢ
þRQDMLQWHQ]tYQHMãtSURFHVYêPHQ\WHSOD
Literatúra
1 KONIAR, J. 2011. ([SHULPHQWiOQ\ PRGHO UHNXSHUDþQpKR YêPHQQtND WHSOD. Technické
Y]GHOiYDQLH DNR V~þDVĢ YãHREHFQpKR Y]delávania. In Zborník príspevkov 27.
medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie, UMB Banská Bystrica, s.140 - 144. ISBN
970-80-557-0265-0.
2 VALENTOVÁ, K.,ý(51(&.é - 2011. Analýza teplotných polí v okolí ohrievaného
telesa. In Acta facultatis technicae YHGHFNêþDVRSLV)DNXOW\HQYLURQPHQWiOQHMD výrobnej
techniky, URþþ2011, s. 153 – 164. ISSN 1336-4472.
3 TAUSCHER, R., MAYINGER, F. 1999. Visualization of flow temperature fields by
holographic interferometry – Optimization of compact heat exchangers. In: Proceedings
of PSFVIP-2. USA, Honolulu, May 16-19, 19 p.
4 ý(51(&.é-PAVELEK, M. – GAJTANSKA, M. 1992. Štúdium prenosových javov v
aerodynamike sušiaceho procesu metódou holografickej interferometrie. In Les, drevo,
ekológia : zborník medzinárodnej vedeckej konferencie, Zvolen : TU vo Zvolene, 1992,
s. 202-209 ISBN 80-228-0186-0.
Príspevok je riešený v rámci grantového projektu KEGA 027TUZVO-4/2011
Lektoroval: doc. RNDr. Milada Gajtanska, CSc.
Kontaktná adresa:
Zuzana Brodnianská, Ing.,
Katedra environmentálnej techniky, Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky, Technická
univerzita vo Zvolene, Študentská 26, 960 53 Zvolen, SR, tel. 00421455206678,
e-mail: [email protected]
47
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
ASPEKTY %(=3(ý1267,
V TECHNICKOM VZDELÁVANÍ
A
OCHRANY
ZDRAVIA
PRI
PRÁCI
DEPEŠOVÁ Jana, SR
Resumé
&LHĐRPY]GHOiYDQLDDYêFKRY\N %2=3MHSRVN\WQ~ĢãWXGHQWRPSRWUHEQpYHGRPRVWL
a DNWXiOQH LQIRUPiFLH UR]YtMDĢ QiY\N\ ]UXþQRVWL D SRVWRMH QHY\KQXWQpSUH EH]SHþQê YêNRQ
þLQQRVWL D EH]SHþQp VSUiYDQLH VD 8YHGHQp FLHOH VD GRVDKXM~ U{]Q\PL IRUPDPL ãNROHQt
LQãWUXNWiåLYêFYLNRPQiFYLNRPY\WYiUDQtPPRGHORYêFKVLWXiFLtLQIRUPDþQêPLDNWLYitami.
Príprava študentov – EXG~FLFK XþLWHĐRY WHFKQLFN\ RULHQWRYDQêFK SUHGPHWRY ]DKĚĖD RNUHP
odborných predmetov, ktoré formujú profil absolventov tohto štúdia aj vzdelávanie v oblasti
%2=39UiPFLãW~GLDMHSRWUHEQpIRUPRYDĢãWXGHQWRYSULSUDYRYDĢLFKQD budúce povolanie,
XþLĢ LFK ]tVNDYDĢ D VSUDFRYDĢ PDWHULiO\ SUH LQRYiFLX Y]GHOiYDQLD Y WHMWR REODVWL ULHãLĢ
SUREOpPRYp~ORK\Y\SUDFRYDĢSURMHNW\DSRG
.Đ~þRYp slová: odborné vzdelávanie, vysokoškolské vzdelávanie, BOZP, príprava budúcich
XþLWHĐRY technicky orientovaných predmetov
ASPECTS OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN TECHNICAL
EDUCATION
Abstract
The aim of education towards OHS is to offer needed knowledge and up-to-date
information, to develop habits, skills and attitudes that are inevitable for both safe work and
responsible behavior. Abovementioned aims are reachable through forms galore; for example,
schooling, instruction courses, training, exercise, creating model situations or information
activities. Training of students – future teachers of technically orientated subjects includes
education in the area of OHS besides vocational subjects that form the profile of graduates. In
the frame of the study it is recommended to form our students, prepare them for their future
occupation, teach them how to obtain and process information regarding innovation of
education in this area, how to solve problem tasks, elaborate projects and so on.
Key words: vocational training, university education, OHS, training future teachers of
technically orientated
Úvod
Vo vzdelávacom systéme patrí významné miesto výchove a vzdelávaniu v oblasti
EH]SHþQRVWL D RFKUDQH zdravia pri práci. Formovanie postoja k ochrane zdravia
a k EH]SHþQpPXNRQDQLXDVSUiYDQLXDNRDMSRVWRMDDYHGRPRVWt]REODVWLEH]SHþQRVWLSUiFH
VDPXVtVWDĢV~þDVĢRXFHORåLYRWQpKRY]GHOiYDQLD8WYiUDQLHSRVWRMRYåLDNRYQDMHGQRWOLYêFK
VWXSĖRFK ãN{O Y REODVWL %2=3 MH RYSO\YĖRYDQp SRVWRMRP XþLWHĐRY N WHMWR SUREOHPDWLNH
Najmä v oblasti prípravy žiakov v technicky orientovaných predmetoch je problematika
GRGUåLDYDQLD SUDYLGLHO EH]SHþQRVWL QHY\KQXWQRX V~þDVĢRX Y]GHOiYDQLD 7HQWR IDNW MH SUHWR
pretransformovaQêDMGRRGERUQHMSUtSUDY\ãWXGHQWRYEXG~FLFKXþLWHĐRYSUHGPHWXWHFKQLND
resp. technických predmetov na stredných odborných školách.
= KĐDGLVND LQãWLWXFLRQiOQHM IRUP\ WHQWR SURFHV Pi ]DþtQDĢ Xå Y SUHGãNROVNêFK
]DULDGHQLDFK SRNUDþRYDĢ YR YãHWNêFK VWXSĖRFK Y]GHOiYDQLD D SRNUDþRYDĢ Y SUtSUDYH QD
SRYRODQLH SULPHUDQH VD UHDOL]RYDĢ Y RGERUQHM SUD[L Y RUJDQL]iFLiFK D LQãWLW~FLiFK
a ]DVDKRYDĢLREODVĢRVYHW\9êFKRYDDY]GHOiYDQLHDWRDMVPHURPNYêFKRYHNEH]SHþQRVWL
48
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
a RFKUDQH ]GUDYLD SUL SUiFL MH V~þDVĢRX FHORåLYRWQpKR Y]GHOiYDQLD -HKR ~þHORP MH QHXVWiOH
]OHSãRYDQLH YHGRPRVWt ]UXþQRVWt D FHONRYêFK VS{VRELORVWt ĐXGt SHUPDQHQWQHM NXOWLYiFLH
þORYHNDMHKRUR]YRMDD]Y\ãRYDQLDSR]QDWNRYHM~URYQHYRYãHWNêFKREGRELDFKåLYRWDÚlohy
súvisiace s výchovou a vzdelávaním BOZP sú zakotvené v dokumentoch Medzinárodnej
organizácie práce, v legislatíve Európskej únie ako aj v legislatíve Slovenskej republiky.
'RWêNDM~ VD IXQNFLt ãWiWX D XNODGDM~ SRYLQQRVWL ]DPHVWQiYDWHĐVNêP VXEMHNWRP Vzdelávací
proces v oblasti %2=3 PXVt E\Ģ ]DPHUDQê QD Y]GHOiYDQLH RVYRMHQLH YHGRPRVWt ]UXþQRVWt
a návykov), na výchovu (formovanie svetonázorových, mravných, pracovných, estetických
a etických predstáv, postojov a SUHVYHGþHQt na rozvoj poznávacích záujmov a schopností
(vnímanie, SDPlĢ P\VOHQLH QD UR]YRM Y{ĐRYHM HPRFLRQiOQHM D PRWLYDþQHM VIpU\ RVREQRVWt
vzdelávaných.
2GERUQiSUtSUDYDEXG~FLFKXþLWHĐRYYREODVWL%2=3Y\SOêYD]RVNXWRþQRVWLåHåLDN
základnej školy v nižšom sekundárnom stupni vzdelávania je pripravovaný na zvládnutie
NRPSHWHQFLt NWRUp XUþXM~ åH åLDN QD ]iNODGQHM ãNROH D SR MHM XNRQþHQt RYOiGD ]iVDG\
EH]SHþQpKR VSUiYDQLD VD Y WHFKQLFNRP SURVWUHGt Yê]QDP GRGUåLDYDQLD EH]SHþQêFK
SUDFRYQêFK SRVWXSRY D QHSUHFHĖRYDQLH YODVWQHM VLO\ PDQLSXOiFLH OHQ VR ]DULDGHQtP
priPHUDQpKR YHNX SR]Qi QHEH]SHþQp ~þLQN\ HOHNWULFNpKR SU~GX QD ĐXGVNê RUJDQL]PXV
a RYOiGD]iVDG\EH]SHþQHMSUiFHD]DREFKiG]DQLDVHOHNWULFNêPL]DULDGHQLDPLSR]Qi]iVDG\
EH]SHþQpKR VSUiYDQLD VD D NRQDQLD ] KĐDGLVND K\JLHQ\ SRXåtYDQLD VSRWUHELþRY D PDOHM
meFKDQL]iFLHGRPDY]iKUDGHSULY\NRQiYDQtMHGQRGXFKêFKþLQQRVWtSR]QiDRYOiGD]iVDG\
EH]SHþQpKR NRQDQLD D VSUiYDQLD SUL KUiFK ãSRUWRYêFK þLQQRVWLDFK UHNUHDþQêFK DNWLYLWiFK
a SUL ]iXMPRYêFK þLQQRVWLDFK SR]Qi ]iNODGQp SUiYQH QRUP\ %2=3 ]iVDG\ VWDURVWOivosti
VSRORþQRVWL SRGQLNX D ]iVWXSFRY ]DPHVWQDQFRY R EH]SHþQRVĢ D RFKUDQX ]GUDYLD SUL SUiFL
význam správnych pracovných postupov, škodlivé faktory pracovného prostredia a spôsob
ochrany proti nim, ako aj pozná význam osobných ochranných pracovných prostriedkov
(Vargová – Depešová, 2010).
1. 3UtSUDYDXþLWHĐRYWHFKQLFNêFKSUHGPHWRY
8WYiUDQLH SRVWRMRY åLDNRY QD MHGQRWOLYêFK VWXSĖRFK ãN{O Y REODVWL %2=3 MH
RYSO\YĖRYDQp SRVWRMRP XþLWHĐRY N WHMWR SUREOHPDWLNH 1DMPl Y REODVWL SUtSUDY\ åLDNRY
v WHFKQLFN\ RULHQWRYDQêFK SUHGPHWRFK MH SUREOHPDWLND GRGUåLDYDQLD SUDYLGLHO EH]SHþQRVWL
QHY\KQXWQRX V~þDVĢRX Y]GHOiYDQLD 7HQWR IDNW MH SUHWR SUHWUDQVIRUPRYDQê DM GR RGERUQHM
SUtSUDY\ ãWXGHQWRY EXG~FLFK XþLWHĐRY SUHGPHWX WHFKQLND UHVS WHFKQLFNêFK SUHGPHWRv na
stredných odborných školách.
6FLHĐRP]DEH]SHþLĢSRåDGRYDQ~~URYHĖY]GHOiYDQLDYãWXGLMQRPSURJUDPHtechnika
a technická výchova a s prihliadnutím na kompetencie žiakov v oblasti BOZP sú zaradené
v študijnom programe aj predmety orientované na bezpeþQRVĢ D RFKUDQX ]GUDYLD SUL SUiFL
*DUDQWXM~FLP SUDFRYLVNRP ãWXGLMQpKR SURJUDPX MH .DWHGUD WHFKQLN\ D LQIRUPDþQêFK
WHFKQROyJLt 3HGDJRJLFNHM IDNXOW\ 8.) NWRUi VD DM Y REODVWL YêVNXPX RULHQWXMH QD REODVĢ
EH]SHþQRVWLDRFKUDQ\]GUDYLDSULSUiFL3UH]DEH]SHþenie zodpovedajúcej kvality študijného
programu a priebehu štúdia katedra spolupracuje na zmluvnej báze s Krajským inšpektorátom
práce v Nitre. Jeho pracovníci pripomienkujú obsah študijných plánov tak, aby zodpovedal
potrebám praxe.
Príprava EXG~FLFK XþLWHĐRY technicky orientovaných predmetov v oblasti BOZP je
G{OHåLWiY]KĐDGRPQDVS{VRELORVWLNWRUpV~V~þDVĢRXRGERUQHMSUtSUDY\ãWXGHQWRYD]iURYHĖ
je ovplyvnená profilom, ktorý je definovaný pre absolventa daného študijného odboru. Na
základe získania potrebných schopností sú absolventi študijQpKRRGERUXVS{VRELOtY\NRQiYDĢ
SRGĐD GRVLDKQXWpKR VWXSĖD Y]GHODQLD SURIHVLX XþLWHĐD 7HFKQLN\ QD =â XþLWHĐD 7HFKQLN\ QD
49
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
RVHPURþQêFK J\PQi]LiFK XþLWHĐD SUtVOXãQêFK RGERUQêFK - profesijných predmetov a
predmetových skupín na SOŠ, školského metodika pre výuþEX NRQNUpWQ\FK SUHGPHWRYêFK
VNXStQ RGERUQpKR Y\XþRYDQLD, XþLWHĐRY RGERUQêFK SUHGPHWRY WHFKQLFNpKR ]DPHUDQLD D
SUHGPHWRY ]DPHUDQêFK QD LQIRUPDþQp D NRPXQLNDþQp WHFKQROyJLH SULVO~FKDM~FLFK MHKR
špecializácii na úrovni vyššieho sekundárneho vzdelávania.
2. %H]SHþQRVĢ D RFKUDQD ]GUDYLD SUL SUiFL Y študijnom programe Technika, resp.
technická výchova
Nadobudnutie potrebných kompetencií v bakalárskom stupni štúdia je podmienené
DEVROYRYDQtP Y\XþRYDFtFK SUHGPHWRY NWRUêFK VSUiYQD ãWUXNW~UD MH SUHGSRNODGRP SUe
~VSHãQp RVYRMHQLH VL WHRUHWLFNêFK D SUDNWLFNêFK VFKRSQRVWt D ]UXþQRVWt 9 WHRUHWLFNHM URYLQH
LGH QDMPl R SRGVWDWQp IDNW\ SRMP\ SULQFtS\ D WHyULH Y]ĢDKXM~FH VD N %2=3 ]iNODGQp
LQIRUPiFLHRSODWQHMOHJLVODWtYHXQiVDNRDMYUiPFL(8Y]ĢDKXM~FHMVDNSUoblematike BOZP,
NWRUpYLHDEVROYHQWDSOLNRYDĢSULSRV~GHQtDDQDOê]HUL]tNDNRDM]YROLĢYKRGQ~PHWyGXSUH
W~WRDQDOê]XYLHGHILQRYDĢSRVWXS\DQDYUKRYDĢYKRGQpRSDWUHQLDSUHPLQLPDOL]iFLXUL]tNQD
LFK DNFHSWRYDWHĐQ~ ~URYHĖ QD ]iNODGH WHRUHWLFNêFK YHGRPostí a praktických skúsenosti, vie
SRV~GLĢ VWUHVRYp IDNWRU\ RYSO\YĖXM~FH EH]SHþQRVĢ SUiFH D SURGXNWLYLWX ĐXGt D ]KRGQRWLĢ
nežiaduci vplyv stresových faktorov.
9REODVWLSUDNWLFNêFKVFKRSQRVWtD]UXþQRVWLMHG{OHåLWpDE\SRþDVãW~GLD]tVNDOEXG~FL
XþLWHĐ YHGRPRVWL ] REODVWL EH]SHþQRVWL D RFKUDQ\ ]GUDYLD QD ]iNODGH NWRUêFK GRNiåH
ãSHFLILNRYDĢ QDYUKRYDĢ D LPSOHPHQWRYDĢ V\VWpP\ %2=3 KRGQRWLĢ WLHWR V\VWpP\ SRGĐD
YãHREHFQêFK DWULE~WRY %2=3 LPSOHPHQWRYDĢ GR V\VWpPRY %2=3 SRåLDGDYN\ ]iNRQQêFK
predpisov a nariDGHQtULDGLĢD]OHSãRYDĢV\VWpP\%2=3DNRDMDSOLNRYDĢYKRGQpQiVWURMHQD
]OHSãHQLHFHONRYHM~URYQHEH]SHþQRVWLDRFKUDQ\]GUDYLDSULSUiFL.
V druhom stupni vysokoškolského štúdia, t.j. v magisterskom stupni je okrem
predmetov odbornej technickej a pedagogicko-psychologickej povahy štúdium doplnené o
odbornú prípravu v oblasti BOZP. Tieto vedomosti sú študentom sprostredkované v predmete
KultúrD SUDFRYQpKR SURVWUHGLD âWXGHQW MH YHGHQê N WRPX DE\ DNR EXG~FL XþLWHĐ SUL
SUDFRYQêFK þLQQRVWLDFK Y ãNROVNHM SUD[L RER]QiPLO åLDNRY VR ãSHFLILFNêPL SRGPLHQNDPL
SUDFRYtVN QDMPl SR VWUiQNH EH]SHþQRVWL D RFKUDQ\ ]GUDYLD SUL SUiFDFK V WHFKQLFNêPL
zariadeniami a pri spracovaní technických materiálov. V priebehu osvojovania každého
WHPDWLFNpKR FHONX SUL QiFYLNX D XSHYĖRYDQt ]UXþQRVWL D QiY\NRY VD PXVLD YåG\ GR
Y\XþRYDFHM MHGQRWN\ ]DþOHQLĢ LQIRUPiFLH R EH]SHþQRVWQêFK SUHGSLVRFK D QDULDGHQLDFK 9
každej novej téPHDSULSUHFKRGHQDQRYpSUDFRYLVNRMHXþLWHĐSRYLQQêY\NRQDĢLQãWUXNWiåR
EH]SHþQRVWLDRYHULĢVLSUHVN~ãDQtPYHGRPRVWLåLDNRY
9 QDGYl]QRVWL QD ]YHGHQp MH FLHĐRP SUHGPHWX SRVN\WQ~Ģ ãWXGHQWRP SRWUHEQp
teoretické a praktické vedomosti z oblasti hygieny pUiFH Y V~YLVORVWL V EH]SHþQRVĢRX D
RFKUDQRX ]GUDYLD SUL SUiFL =tVNDĢ SRWUHEQp WHRUHWLFNp D SUDNWLFNp YHGRPRVWL ] REODVWL
SRåLDGDYLHN QD YêUREQp D QHYêUREQp SULHVWRU\ ] DVSHNWX %2=3 D SRXNi]DĢ QD Y]iMRPQê
Y]ĢDK PHG]L K\JLHQRX SUiFH D %2=3 Predmet sleduje REODVĢ K\JLHQ\ SUiFH SRGiYD
ãWXGHQWRP]iNODGQpLQIRUPiFLHNWRUpP{åXXSODWQLĢYSUD[LGHILQXMHSUDFRYQ~D]GUDYRWQ~
ochrana v európskom pracovnom práve a na Slovensku, základné teoretické, praktické
poznatky o hygienických požiadavkách na jednotlivé fyzikálne a chemické faktory prác. V
rámci predmetu sú študentom sprostredkované informácie o pracovných objektoch a
priestoroch, objektoch a priestoroch v školách a školských zariadeniach z aspektu kultúry
pracovného prostredia, o ergonómii pracovného prostredia, rizikových prácach a chorobách
z SRYRODQLD K\JLHQLFNêFK SRåLDGDYNiFK QD SUDFRYQp SURVWUHGLH IDNWRU\ RYSO\YĖXM~FH
SUDFRYQp SURVWUHGLH D EH]SHþQRVĢ SUiFH, hygienické požiadavky na pracovné prostredie so
50
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
špecifickým zameraním, ionizujúce žiarenie, chemické a biologické faktory pracovného prostredia
a iné.
Záver
=Y\ãRYDQLHEH]SHþQRVWLDRFKUDQ\]GUDYLDSULSUiFLPiG{OHåLWêKRVSRGiUVN\Yê]QDP
SUHWRåH ULHãHQLH RWi]RN V~YLVLDFLFK V EH]SHþQRVĢRX D RFKUDQRX ]GUDYLD QD SUDFRYLVNX
v ãNROVNRPSURVWUHGtYãNROVNHMGLHOQLYRGERUQêFKXþHEQLDFKDNRDMYRVWDWQêFKSULHVWRURFK
NWRUp V~ V~þDVĢRX ãNRO\ SULQiãD RSWLPDOL]iFLX SUDFRYQpKR SURFHVX DNR DM ]Y\ãXMH NYDOLWX
výchovno-vzdelávacej práce. 6~þDVĢRX RGERUQHM SUtSUDY\ ãWXGHQWRY Y ãWXGLMQRm odbore
7HFKQLND D 7HFKQLND Y NRPELQiFLt V LQêP DSUREDþQêP SUHGPHWRP NWRUp MH UHDOL]RYDQp QD
.DWHGUH WHFKQLN\ D LQIRUPDþQêFK WHFKQROyJLt 3HGDJRJLFNHM IDNXOW\ 8.) Y 1LWUH MH
]DEH]SHþHQLH SRWUHEQêFK SHGDJRJLFNêFK ]UXþQRVWt SUH YêNRQ IXQNFLH XþLWHĐD SUHGPHWu
WHFKQLND QD ]iNODGQêFK ãNROiFK D RVHPURþQêFK J\PQi]LiFK UHVS XþLWHĐD WHFKQLFN\
orientovaných predmetov na stredných odborných školách, preto dôsledná príprava v oblasti
GRGUåLDYDQLD SUDYLGLHO EH]SHþQRVWL D ochrany zdravia pri práci má v tomto študijnom
programe svoje opodstatnenie.
Literatúra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
'(3(â29È - %H]SHþQRVĢ D RFKUDQD ]GUDYLD Y WHFKQLFNRP Y]GHOiYDQt 2+6 LQ WKH
process of further study of teachers of technical subjects, 2012.
In. Media4u Magazine. - ISSN 214-5Rþþ;PLPY\GDQLH(2012), s. X2-5X2-9.
VARGOVÁ, M. – DEPEŠOVÁ, J. 2010. 3HGDJRJLFNp DVSHNW\ EH]SHþQRVWL D RFKUDQ\
zdravia pri práci. Nitra: UKF, 2010. 184 s. ISBN 978-80-8094-817-7.
PRAUZNER, T. %H]SLHF]HĔVWZRNXOWXURZHDJOREDOL]P, [w:] Edukacja XXI wieku nr 22,
nt. JakoĞü ZREHF Z\]ZDĔ L ]DJURĪHĔ ;;, ZLHNX UHG $=GXQLDN 55HFOLN
:\GDZQLFWZR :\ĪV]HM 6]NRá\ %H]SLHF]HĔVWZD 3R]QDĔ V -344. ISBN 97883-61304-21-0.
KOZÍK, T. - FESZTEROVÁ, M. 2011. '{OHåLWRVĢ Y]GHOiYDQLD Y REODVWL EH]SHþQRVWL D
ochrany zdravia pri práci. In: Edukacja -Technika -Informatyka : wybrane problemy
edukacji technicznej i zawodowej. -ISSN 2080-5RþþþDVĢV120.
PIECUCH, A. W kierunku indyvidualizacji procesu ksztalcenia. 2010. In Technické
Y]GHOiYDQLHDNRV~þDVĢYãHREHFQpKRY]GHOiYDQLD- FPV UMB: Banská Bystrica, 2010. s.
347-355. ISBN 978-80-557-0071-7, 2010.
$NUHGLWDþQê VSLV SUH EDNDOiUVNH D PDJLVWHUVNp ãW~GLXP 8þLWHĐVWYR SUHGPHWX 7HFKQLND
KTIT PF UKF, Nitra. 2012.
3UtVSHYRN Y]QLNRO DNR V~þDVĢ ULHãHQLD projektu Implementácia moderných trendov
vzdelávania z oblasti BOZP do celoživotného vzdelávania (041UKF-4/2011).
Lektoroval: doc. Ing. Melánia Feszterová, PhD.
Kontaktní adresa:
-DQD'HSHãRYiGRF3DHG'U3K'.DWHGUDWHFKQLN\DLQIRUPDþQtFK technológií, Pedagogická fakulta
UKF, Dražovská cesta 4, 949 01 Nitra, SR, tel: 00421 37 6408336, fax: 00421 37 6408261, e-mail:
[email protected]
51
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
ALTERNATÍVNE FORMY VZDELÁVANIA V BOZP
DEPEŠOVÁ Jana – TOMKOVÁ Viera, SR
Resumé
3UHDEVROYHQWRYãWXGLMQpKRRGERUX%H]SHþQRVĢD ochrana zdravia pri práci sú dôležité
]tVNDQp VS{VRELORVWL NWRUp LP QD WUKX SUiFH XPRåĖXM~ Y\NRQiYDĢ SURIHVLX EH]SHþQRVWQê
WHFKQLNUHYt]Q\WHFKQLNLQãSHNWRUEH]SHþQRVWLSUiFHDSURIHVLHY rámci samosprávy a štátnej
správy. Práve zameranie na kvalifikovanú odbornú prípravu študentov v oblasti BOZP si
Y\åDGXMH]DUDćRYDĢGRãW~GLDRNUHPLQêFKDMDOWHUQDWtYQHIRUP\]tVNDYDQLDYHGRPRVWt
.OtþRYi VORYD Y]GHOiYDQLH EH]SHþQRVĢ D RFKUDQD ]GUDYLD SUL SUiFL DOWHUQDtívne formy
vzdelávania
ALTERNATIVE FORMS OF EDUCATION IN OHS
Abstract
Study program „Occupational Health and Safety“gives very important capabilities and
skills for graduate students. Because of this program, students are able to work in labor
market as safety engineer, inspector, safety inspector or do professions for the government
and state administration. Just focus on training qualified students of OHS, it requires to put,
among others, alternative forms of knowledge acquisition into study program.
Key words: education, occupational health and safety, alternative forms
Úvod
Právo na ochranu života a zdravia je jedným zR ]iNODGQêFK SUiY REþDQRY Y NDåGHM
Y\VSHOHM GHPRNUDWLFNHM VSRORþQRVWL 6~þDVĢRX WRKWR SUiYD MH DM SUiYR QD VSUDYRGOLYp D
XVSRNRMLYp SUDFRYQp SRGPLHQN\ D QD RFKUDQX EH]SHþQRVWL D RFKUDQ\ ]GUDYLD SUL SUiFL
garantované Ústavou SR. Konkrétnym výrazom garancie tohto práva je náš právny poriadok,
NWRUê PQRKêPL SUiYQ\PL QRUPDPL VWDQRYXMH YãHWNêP LQãWLW~FLiP ]DPHVWQiYDWHĐVNêP
subjektom, zamestnancom a príslušným štátnym orgánom vymedzené práva a povinnosti na
]DLVWHQLHEH]SHþQRVWLSUiFHDWHFKQLFNêFK]DULDGHQtDQDY\WYiUDQLHSRGPLHQRNSUHEH]SHþQ~
D]GUDYRWQHEH]SHþQ~SUiFX
=iNRQQpRSDWUHQLDYREODVWL%2=3UHDJXM~QDY]QLNDM~FHFHORVSRORþHQVNpSRåLDGDYN\
v meniacich sa výrobno-ekonomických podmienkach. Zo odborných informácií o úrazovosti
SUDFRYQtNRYYRYêUREQRPSURVWUHGtNWRUpV~NDåGRURþQH]YHUHMĖRYDQp štatistickými úradmi,
Y\SOêYD QH~PHUQH Y\VRNê SRþHW SUDFRYQêFK ~UD]RY SUHYiG]NRYêFK QHK{G SULHP\VHOQêFK
otráv, chorôb z SRYRODQLDNWRUpV~G{VOHGNRPSULHP\VHOQêFKþLQQRVWt. Tieto štatistické údaje
sa nedotýkajú len zamestnancov v SUDFRYQRPSURFHVHDOHXYiG]DM~DMþtVODR úrazovosti detí
v predprimárnom veku a dospievajúcej mládeže. Uvedený vývoj si vyžaduje aj nové prístupy
v SUtSUDYHRGERUQtNRYSUHREODVĢ%2=35DVWLHSRWreba vytvárania podmienok celoživotného
vzdelávania odborníkov z praxe a tiež študentov pripravujúcich sa pre svoje budúce
povolanie.
52
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
9êFKRYDDY]GHOiYDQLHNEH]SHþQRVWLDRFKUDQH]GUDYLDSULSUiFL
S~þDVĢRX RGERUQHM SUtSUDY\ ãWXGHQWRY Y študijnom odERUH %H]SHþQRVĢ D ochrana
zdravia pri práci realizovanom na Katedre techniky a LQIRUPDþQêFKWHFKQROyJLt3HGDJRJLFNHM
fakulty UKF v 1LWUHMH]DEH]SHþHQLHSRWUHEQêFKSHGDJRJLFNêFK]UXþQRVWtSUHYêNRQIXQNFLH
EH]SHþQRVWQpKR WHFKQLND 9 jeho práci je okrem iného realizovaná výchova a vzdelávanie
zamestnancov v zmysle zákona þ 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov † SRGĐD
NWRUpKR MH SRYLQQRVĢRX EH]SHþQRVWQpKR WHFKQLND ãNROLĢ R EH]SHþQRVWQêFK SUHGSLVRFK
]iVDGiFK PRåQêFK UL]LNiFK SUL SUiFL 9]KĐDGRP QD požadované kompetencie
EH]SHþQRVWQpKR WHFKQLND DNR ãNROLWHĐD MH QHY\KQXWQp ]DEH]SHþLĢ SRþDV ãW~GLD MHKR SUtSUDYX
v REODVWL ]YOiGQXWLD ]iNODGQêFK SHGDJRJLFNêFK ]UXþQRVWt WDN DE\ YHGRPRVWL QDGREXGQXWp
v RGERUQHMURYLQHGRNi]DONYDOLILNRYDQHRGRY]GDĢãNROHQêm osobám.
Ak porovnávame uvedenú formu štúdia a zameranie študijného programu BOZP na
Katedre techniky a LQIRUPDþQêFKWHFKQROyJLt3)8.)Y1LWUHQiMGHPHY ]DKUDQLþtSRGREQp
študijné odbory najmä v nasledujúcich krajinách a ich univerzitách: Holandsko – Delft
University, Nemecko – BUGH Wuppertal, Francúzsko – Univerzita Colmar, Australia – La
Trobe University, Australia – Flinders University, USA - The University of Alabama, USA University of Michigan,USA - University of Washigton, Kanada - Queen‘s UniversityKingston, Ontario, Finsko – 8QLYHU]LW\7DPSHUHýHVNiUHSXEOLND– VŠB TU Ostrava a pod.
9êFKRYD D Y]GHOiYDQLH N EH]SHþQRVWL D RFKUDQH ]GUDYLD SUL SUiFL MH SURFHV
FLHĐDYHGRPpKR D V\VWHPDWLFNpKR XWYiUDQLD D UR]YtMDQLD YHGRPRVWt RGERUQêFK VFKRSQRVWt
QiY\NRYD]UXþQRVWtIRUPRYDQLDXYHGRPHOpKRY]ĢDKXåLDGXFLFKSRVWRMRYDIRULHPVSUiYDQLD
]DPHVWQiYDWHĐRY]DPHVWQDQFRYDOHERI\]LFNêFKRV{EYRY]ĢDKXN~ORKiPYREODVWLRFKUDQ\
SUiFH N EH]SHþQRVWL WHFKQLFNêFK ]DULDGHQt N Y\WYiUDQLX RSWLPiOQ\FK SUDFRYQých
SRGPLHQRN N KRGQRWHQLX UL]tN D RSDWUHQLDP ]DPHUDQêFK QD Y\O~þHQLH DOHER REPHG]HQLH
UL]LND D IDNWRURY SRGPLHĖXM~FLFK Y]QLN SUDFRYQêFK ~UD]RY FKRU{E ] SRYRODQLD D LQêFK
poškodení zdravia z práce.
Pri výchove a vzdelávaní k BOZP sa využívajú rôzne orgaQL]DþQpIRUP\vzdelávania,
ku ktorým patria najmä individuálna forma vzdelávania, frontálna, skupinová, exkurzia, ale
efektívnymi sa javia aj vedecké sympózia, konferencie, besedy, alebo tematicky zamerané
prednášky. Jednou z YKRGQêFK RUJDQL]DþQêFK IRULHP vzdelávania v tejto oblasti je aj
SRGXMDWLH NWRUp Xå QLHNRĐNR URNRY Y spolupráci s Inšpektorátom práce v Nitre organizuje
Katedra techniky a LQIRUPDþQêFK WHFKQROyJLt 3) 8.) Y Nitre. Podujatie zamerané na
vzdelávanie v REODVWL EH]SHþQRVWL D ochrany zdravia SUL SUiFL VD XVNXWRþĖXMH DNR V~þDVĢ
(XUySVNHKR WêåGĖD %2=3 Katedra techniky a LQIRUPDþQêFK WHFKQROyJLt 3) 8.) Y Nitre
v spolupráci s Inšpektorátom práce Nitra organizuje v UiPFL (XUySVNHKR WêåGĖD SUH
EH]SHþQRVĢ D ochranu zdravia pri práci podujatia zamerané na propagáciu významu
dodržiavania pravidiel BOZP pri plnení každodenných povinností.
(XUySVN\WêåGHĖSUHEH]SHþQRVĢD ochranu zdravia pri práci
3UHGSRNODGRPGRVLDKQXWLDDNWtYQHKRY]ĢDKXGRVSHOpKRþORYHNDY produktívnom veku
k dodržiavaniu a presadzovaniu zásad BOZP je, aby sa s QLPL ]DþDO V\VWHPDWLFN\
RER]QDPRYDĢ VWRWRåĖRYDĢ D XSODWĖRYDĢ LFK SRþDV FHOpKR åLYRWD. Na základe uvedenej
VNXWRþQRVWL MH QD PLHVWH VSRPHQ~Ģ SUHYHQFLX 0HG]L ]iNODGQp ]iVDG\ SUHYHQFLH MH RNUHP
vykonávania opatrení nevyhnutných na zaistenie BOZP, organizácie práce a prostriedkov aj
]DEH]SHþRYDQLH LQIRUPiFLt D WR MH PRåQp GRVLDKQXĢ SUiYH FHORåLYRWQêP Y]GHOiYDQtP
Podujatie EurySVN\WêåGHĖY BOZP ako jedna z foriem vzdelávania bol po obsahovej stránke
zostavený zo série prednášok, seminárov, panelovej diskusie, ale aj posterov. Prednášky boli
53
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
zamerané na aktuálne problémy a zmeny v oblasti legislatívy a vzdelávania v BOZP, aktuálne
zmeny v legislatíve BOZP v Slovenskej republike a v Európskej únií.
(XUySVN\ WêåGHĖ SUH %2=3 SRQ~ND RNUHP LQêFK DNWLYtW VHPLQiU SUH ãWXGHQWRY 3)
UKF v Nitre, najmä však pre študentov študijného programu BOZP na tému 1DMþDVWHMãLH
úrazy v školskom prostredí na UKF v Nitre pod garanciou EH]SHþQRVWQpKR WHFKQLND 8.)
v 1LWUH ,QJ ďXERPtUD äLDND 9R VYRMRP Y\VW~SHQt VD ]DPHULDYD QD ]G{UD]QHQLH SRVODQLD
EH]SHþQRVWQpKRWHFKQLNDY nevýrobnej organizácií a ãSHFLILNiSUiFHEH]SHþQRVWQpKRWHFKQLND
na pracovisku akým je UKF v 1LWUH 3UHGQiãDM~FL SRXNi]DO QD EH]SHþQRVWQp UL]LNi QD
pracoviskách UKF a význam prevencie v BOZP na univerzite a WRDMYRY]ĢDKXN pedagógom,
zamestnancom a študentom univerzity.
6~þDVĢRXSRGXMDWLDMHDMSDQHORYiYêVWDYD]DPHUDQiQDSURSDJiFLXDktuálnych otázok
EH]SHþQRVWL D RFKUDQ\ ]GUDYLD SURSDJiFLX ãWXGLMQpKR SURJUDPX %H]SHþQRVĢ D ochrana
zdravia pri práci, ktorý sa realizuje na KTIT PF UKF v Nitre a propagáciu vedeckých
projektov zameraných na BOZP, ktoré sú riešené na Katedre techniky a LQIRUPDþQêFK
technológií PF UKF v Nitre a v spolupráci s Katedrou chémie FPV UKF v Nitre.
Sprievodným podujatím zameraným na problematiku BOZP bola v tomto roku aj
prezentácia prístrojov a zariadení firmy Schneider Electric Slovakia, s.r.o., ktorá pripravila
workshop s Qi]YRP %H]SHþQRVWQp SUYN\ Y SUD[L )XQNþQp PRGHO\ U{]Q\FK GUXKRY
]DEH]SHþRYDFtFK SUYNRY Y\XåtYDQêFK YR YêUREH GHPRQãWURYDOL SULQFtS\ IXQJRYDQLD
MHGQRWOLYêFK GUXKRY ]DEH]SHþHQLD YêUREQêFK OLQLHN D WLHå ]iNODGQp pravidlo politiky BOZP
a WR FKUiQLĢ ]GUDYLH SUDFRYQtND SUL SOQHQt SUDFRYQêFK SRYLQQRVWt =DXMtPDYêP EROR
napríklad spustenie a zastavenie modelu výrobnej linky pomocou 3-bodového
EH]SHþQRVWQpKR V\VWpPX DOHER DXWRPDWLFNp ]DVWDYHQLH VWURMD SUL SRK\EH QHåLDducej osoby
v monitorovanej zóne.
ÒþDVWQtFL RGERUQpKR VHPLQiUD PDli WDN PRåQRVĢ ]tVNDĢ LQIRUPiFLH V~YLVLDFH VR
zamestnávaním, legálnou a ilegálnou prácou, dokumentáciou v oblasti pracovného pomeru
a SRGREQH 6~þDVĢRX F\NOX SUHGQiãRN EROD WpPD - Stal sa úraz a þR ćDOHM" NWRU~ YLHGRO
pracovník IP Nitra – LQãSHNWRU SUiFH ,QJ 5XGROI 9DãtþHN 3UtWRPQêFK XSR]RUQLO QD KODYQp
SUtþLQ\ ~UD]RYRVWL QD 6ORYHQVNX V G{UD]RP QD ãWDWLVWLNX ~UD]RYRVWL Y nitrianskom regióne
a najmä na preventívne opatrenia potrebné na odVWUDĖRYDQLH SUtþLQ ~UD]RY . DNWXiOQ\P
otázkam zákona 264/1999 – 7UKRYêGRKĐDGposkytol zaujímavé informácie a QDMþDVWHMãLHVD
vyskytujúce problémy, ktoré riešia pracovníci IP Nitra Ing. Gabriel Gubric. Sériu prednášok
zameraných na prevenciu závažných priemyselných havárií, priemyselnú toxikológiu
a inžinierstvo životného prostredia uviedla doc. Ing. Ivana Tureková, PhD., ktorá vo svojich
prednáškach obsiahla širokú problematiku od vyhlásenia priemyselných havárií, likvidácie
škôd, opatrenia na zníženie úþLQNXWR[LFNêFKOiWRNY pracovnom prostredí a SRG3RVNRQþHQt
prednášok vznikla živá diskusia k riešenej problematike, pri ktorej sa prítomní dozvedeli viac
o témach ich záujmu.
Podujatie (XUySVN\ WêåGHĖ SUH EH]SHþQRVĢ D ochranu zdravia pri práci vyvrcholilo
odborným seminárom v priestoroch Inšpektorátu práce v Nitre, v ktorom so svojimi
prednáškami vystúpili Ing. Róbert Bulla – Hlavný inšpektor práce IP Nitra, Ing. Ján Palša –
vedúci odboUX %2=3 ,3 1LWUD D ,QJ 5XGROI 9DãtþHN – inšpektor práce IP Nitra. V úvode
seminára sa prítomným prihovoril prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc., vedúci Katedry techniky
a LQIRUPDþQêFK WHFKQROyJLt 3) 8.) NWRUê Y\]GYLKRO aktívnu spoluprácu KTIT a IP Nitra,
ako aj G{OHåLWRVĢ D QHY\KQXWQRVĢ tejto spolupráce v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy
ãWXGHQWRY ãWXGLMQpKR SURJUDPX %H]SHþQRVĢ D ochrana zdravia pri práci. Podujatie Európsky
WêåGHĖ %2=3 EROR Y WRPWR URNX XNRQþHQp prednáškou Ing. Jaroslav Hanka z IP Nitra
Vyhradené technické zariadenia.
54
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
Záver
&LHĐRP RVWDWQpKR URþQtND (XUySVNHKR WêåGĖD SUH EH]SHþQRVĢ D ochranu zdravia pri
práci bolo informovanie širokej verejnosti legislatívnych zmenách v oblasti EH]SHþQRVWL
a ochrany zdravia pri práci, ktoré vyplývajú z novelizácie Zákonníka práce a politiky BOZP
v rámci EÚ.
2UJDQL]iWRUL SURSDJiFLRX DNWLYtW SRþDV FHOpKR WêåGĖD Y\]GYLKOL Yê]QDP þLQQRVWL
Inšpektorátu práce 1LWUDDNRDMãWXGLMQpKRSURJUDPX%H]SHþQRVĢD ochrana zdravia pri práci
na PF UKF v Nitre a spolupráce oboch inštitúcii pri propagácii vzdelávania a formovaní
YHUHMQHM PLHQN\ VSRORþQRVWL N otázkam BOZP. =iYHURP P{åHPH VNRQãWDWRYDĢ åH
organL]RYDQpSRGXMDWLHQDSOQLOR]iNODGQêFLHĐ(XUySVNHKRWêåGĖDSUHEH]SHþQRVĢD ochranu
zdravia pri práci a RUJDQL]iWRUL SRGSRUXM~ P\ãOLHQNX UHDOL]RYDĢ SRGREQp SRGXMDWLD DM
v budúcnosti. 9]KĐDGRP QD LQWHUGLVFLSOLQiUQ\ FKDUDNWHU RGERUX %H]SHþQRVĢ D RFKUDQD
zdravia pri práci bol (XUySVN\ WêåGHĖ SUH EH]SHþQRVĢ D ochranu zdravia pri práci prínosom
pre študentov, pedagogických pracovníkov, SUDFRYQtNRYLQãSHNWRUiWXEH]SHþQRVWLSUiFH, ale
aj všeWNêFK~þDVWQtNRYSRGXMDWLD
Literatúra
1 PRAUZNER, T. %H]SLHF]HĔVWZRNXOWXURZHDJOREDOL]P, [w:] Edukacja XXI wieku nr 22,
QW -DNRĞü ZREHF Z\]ZDĔ L ]DJURĪHĔ ;;, ZLHNX UHG $ Zduniak, R. Reclik,
:\GDZQLFWZR:\ĪV]HM6]NRá\%H]SLHF]HĔVWZD3R]QDĔV 340-344. ISBN 978-8361304-21-0.
2 '8&+29,ý29È, M. 9]GHOiYDQLH XþLWHĐRY odborných technických predmetov v
Slovenskej republike. 2012. In: Edukacja - technika - informatyka : wybrane problemy
edukacji technicznej i zawodowej. - ISSN 2080-5Rþþ2012), s. 297-302.
3 '8&+29,ý29È, M. 9]GHOiYDQLHXþLWHĐRYRGERUQêFKWHFKQLFNêFKSUHGPHWRY,Q
DIDMATTECH XXIV: problemy edukacji nauczycieli. Konferencja, KRAKÓW, 1516.09.2011. - Kraków: Zespól Poligraficzny UP, 2011. - ISBN 978-83-7271-678-1, S. 6673.
4 FESZTEROVÁ, M. BOZP aplikovaná vo výchove a vzdelávaní = OHS applied in
education and training.2012. In: Badania w dydaktykach nauk przyrodniczych = Research
in Didactic of the Sciences. - Krakow: Pedagogical University, 2012. s. 25-27. ISBN 97883-7271-767-2.
5 VARGOVÁ, M. – DEPEŠOVÁ, J. 3HGDJRJLFNp DVSHNW\ EH]SHþQRVWL D RFKUDQ\ ]GUDYLD
pri práci. Nitra: UKF, 2010. 184 s. ISBN 978-80-8094-817-7.
3UtVSHYRN Y]QLNRO DNR V~þDVĢ ULHãHQLD SURMHNWX ,PSOHPHQWiFLD PRGHUQêFK WUHQGRY
vzdelávania z oblasti BOZP do celoživotného vzdelávania (041UKF-4/2011).
Lektoroval: doc. Dr. Henryk Noga, PhD.
Kontaktní adresa:
Jana Depešová, doc. PaedDr., PhD. Katedra techniky a LQIRUPDþQtFKWHFKQROyJLt, Pedagogická fakulta
UKF, Dražovská cesta 4, 949 01 Nitra, SR, tel: 00421 37 6408336, fax: 00421 37 6408261, e-mail:
[email protected]
Viera Tomková, 3DHG'U 3K' .DWHGUD WHFKQLN\ D LQIRUPDþQtFK WHFKQROyJLt 3HGDJRJLFNi IDNXOWD
UKF, Dražovská cesta 4, 949 01 Nitra, SR, tel: 00421 37 6408345, fax: 00421 37 6408261, e-mail:
vtomková@ukf.sk
55
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
2'%251e9='(/È9$1,($.26Òý$6ġ&(/2ä,9271e+2
VZDELÁVANIA
'8&+29,ý29È0DUFHOD, SR
Resumé
V V~þDVQRVWL VD SUHKRGQRFXMH D aktualizuje samotná stratégia celoživotného
vzdelávania, jej dynamika a význam, ktorá vychádza s Národného programu reforiem
Slovenskej republiky na roky 2011 – 2014. Jednoduchý prístup k pružnému rozširovaniu
a prehlbovaniu kvalifikácií s FLHĐRP ]YêãLĢ XSODWQHQLH VD QD WUKX SUiFH UR]YRM RVREQRVWL
a ]YêãHQLH NYDOLW\ åLYRWD XPRåQt HIHNWtYQ\ V\VWpP ćDOãLHKR Y]GHOiYDQLD SUL ]QLåRYDQt
LQIRUPDþnej nerovnosti. =DFLHĐSUtVSHYNXVPHVLVWDQRYLOLVSUDFRYDĢSUREOHPDWLNXćDOãLHKR
RGERUQpKRY]GHOiYDQLDXþLWHĐRYWHFKQLFNêFKRGERUQêFKSUHGPHWRYDNRV~þDVĢFHORåLYRWQpKR
Y]GHOiYDQLDY]iYLVORVWLRGV~þDVQêFKY]GHOiYDFtFKWUHQGRY
.Đ~þRYi slova: celoživotné vzdelávanie, technika, technické myslenie, technické schopnosti
VOCATIONAL EDUCATION AS A PART OF LIFELONG LEARNING
Abstract
In the present, lifelong learning strategy reviews and updates itself as well as its
dynamics and importance, that comes from the National Reform Programme of the Slovak
Republic for 2011 - 2014. Easy access to flexible extending and deepening the skills in order
to increase success in the labor market, personal development and quality of life, enable an
effective training system for reducing inequalities information. For the purpose of this thesis
we set out to handle the issues of further vocational education for teachers of vocational
technical subjects as part of lifelong learning in the light of current educational trends and
directions
Key words: lifelong learning, technology, engineering thinking, technical skills
Úvod
9RYêYRMLV~þDVQHMVSRORþQRVWLMHSRWUHEQpKĐDGDĢQRYpPHWyG\DIRUP\S{VREHQLDQD
þORYHND-HSRWUHEQpvhodne SULSUDYRYDĢEXG~FLFKSHGDJyJRYQDSUiFXNWRUtVDQDIRUPRYDQt
RVREQRVWL QDMYLDF ]~þDVWĖXM~ 9 WHMWR V~YLVORVWL MH QHY\KQXWQp DE\ H[LVWRYDO D ERl dobre
SUHSUDFRYDQê V\VWpP SHUPDQHQWQpKR Y]GHOiYDQLD XþLWHĐRY V príspevku sme spracovali
SUREOHPDWLNX ćDOãLHKR RGERUQpKR Y]GHOiYDQLD XþLWHĐRY 9HQRYDOL VPH SR]RUQRVĢ GUXKRP
a IRUPiP ćDOãLHKR Y]GHOiYDQLD DNR DM NRQWLQXiOQHPX Y]GHOiYDQLX SHGDJRJLFNêFK
a odborných zamestnancov.
1. 2GERUQpY]GHOiYDQLHXþLWHĐRY
&HORåLYRWQpY]GHOiYDQLHV~YãHWN\DNWLYLW\NWRUpVDXVNXWRþĖXM~YSULHEHKXåLYRWD
V FLHĐRP ]OHSãLĢ YHGRPRVWL ]UXþQRVWL D VFKRSQRVWL &HORåLYRWQp Y]GHOiYDQLH DNR ]iNODGQê
princíp výchovy a vzdelávDQLD XSODWĖRYDQê YR Y]GHOiYDFHM V~VWDYH 6ORYHQVNHM UHSXEOLN\
tvorí:
x školské vzdelávanie
56
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
x
ćDOãLHY]GHOiYDQLHQDGYl]XM~FHQDVWXSHĖY]GHODQLDGRVLDKQXWêYãNROVNRPY]GHOiYDQt
âNROVNêPY]GHOiYDQtPMHYêFKRYDDY]GHOiYDQLHXVNXWRþĖRYDQpYPDWHUVNêch
školách,
základných
školách,
gymnáziách,
stredných
odborných
školách,
konzervatóriách, školách pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami a štúdium v akreditovaných študijných programoch na vysokých školách.
ÚspešnýPDEVROYRYDQtPãNROVNpKRY]GHOiYDQLDVD]tVNDYDVWXSHĖY]GHODQLD1HRGGHOLWHĐQRX
V~þDVĢRX ãNROVNHM SUtSUDY\ MH VWDURVWOLYRVĢ R EH]SHþQRVĢ D ochranu zdravia pri výchove
a vzdelávaní (Feszterová a kol., 2009). =YêãHQiSR]RUQRVĢ] KĐDGLVNDGRGUåLDYDQLH%2=3je
dôležitá najmä v školách, ktoré pripravujú budúcich absolventov pre prax (Feszterová, 2011,
2013).
ĆDOãtPY]GHOiYDQtPMHY]GHOiYDQLHYRY]GHOiYDFtFKLQãWLW~FLiFKćDOãLHKRY]GHOiYDQLD
NWRUp QDGYl]XMH QD ãNROVNp Y]GHOiYDQLH D XPRåĖXMH ]tVNDĢ þLDVWRþQ~ DOHER ~SOQ~
NYDOLILNiFLX 0{åH VL GRSOQLĢ REQRYLĢ UR]ãtULĢ DOHER SUHKĎELĢ VL NYDOLILNiFLX QDGREXGQXW~
Y ãNROVNRP Y]GHOiYDQt DOHER XVSRNRMLĢ ]iXMP\ D ]tVNDĢ VS{VRELORVĢ ]DSiMDĢ VD
GR åLYRWD REþLDQVNHM VSRORþQRVWL ÒVSHãQêP DEVROYRYDQtP ćDOãLHKR Y]GHOiYDQLD
QHPRåQR ]tVNDĢ VWXSHĖY]GHODQLD ĆDOãLH Y]GHOiYDQLH VD XVNXWRþĖXMH Y ãWiWQRP MD]\NX
D SRGĐD ]iXMPX ~þDVWQtNRY ćDOãLHKR Y]GHOiYDQLD D PRåQRVWt Y]GHOiYDFtFK LQãWLW~FLt MH
možné aj v inom ako štátnom jazyku.
2. ĆDOãLHY]GHOiYDQLHXþLWHĐRYY technicky orientovaných predmetov
ĆDOãLHPX RGERUQpPX Y]GHOiYDQLX XþLWHĐRY VD YHQXMH PQRKR DXWRURY 'OKRURþQH
v danej problematike absentuje QHNYDOLILNRYDQRVĢ XþLWHĐRY SUH predmet technická výchova.
Rieši sa prostredníctvom mnohých vzdelávacích projektov. Jedným z nich je aj projekt
ÄĆDOãLHRGERUQpY]GHOiYDQLD XþLWHĐRYY RGERUQêFK]UXþQRVWLDFKQD]YêãHQLHLFKNYDOLILNiFLH
Y\XþRYDQLD SUHGPHWX 7HFKQLFNi YêFKRYD QD ]iNODGQêFK ãNROiFK 9DUJRYi Problematike technických úloh sa v odbornej literatúre venuje (Tomková, 2009), kde sa
realizoval výskum zameraný na rozvoj neverbálnej komunikácie. Práve technické úlohy slúžia
DNR SURVWULHGRN UR]YRMD NĐ~þRYêFK NRPSHWHQFLt Y WHFKQLFNHM YêFKRYH 8þLWHOLD WHFKQLFNHM
YêFKRY\ V~ þDVWR ]QHFKXWHQt QHdostatkom materiálneho ]DEH]SHþHQLD QD Y\XþRYDQLH. Je
G{OHåLWp QHXVWiOH UR]YtMDĢ WHFKQLFNp P\VOHQLH WHFKQLFN\ NRPXQLNRYDĢ D UR]YtMDĢ WHFKQLFN~
SUHGVWDYLYRVĢ 6~þDVĢRX FHORåLYRWQpKR Y]GHOiYDQLD Y Slovenskej republike, akým sú aj
kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov vyplýva, že je potrebné
neustále sprostredkúvanie, prehlbovanie, rozvíjanie a hlavne podporovanie aktuálnych
LQIRUPiFLt 3RWUHED ćDOãLHKR Y]GHOiYDQLD MH Y GQHãQHM GREH QHY\KQXWQRX V~þDVĢRX
celoživotného vzdelávania.
3. Prístupy k technickému vzdelávaniu
9]GHOiYDQLHMHUR]KRGXM~FLSURFHVYDNHMNRĐYHNRUJDQL]iFLLQHY\QtPDM~FSHGDJyJRY
ktorí sú hlavnými aktérmi vzdelávania. +ODYQêP FLHĐRP EROR]LVWLĢ PRåQRVWL Y]GHOiYDFtFK
DNWLYtW SUH XþLWHĐRY Y RGERUQêFK WHFKQLFNêFK SUHGPHtoch v systéme celoživotného
vzdelávania v nadväznosti na Stratégiu celoživotného vzdelávania. Tomu, aby bolo možné
RYHULĢVWDQRYHQêFLHĐSUHGFKiG]DODLGHQWLILNiFLDDãSHFLILNiFLDþLDVWNRYêFKFLHĐRYYêVNXPX
Našou snahou bolo DQDO\]RYDĢ Y]GHOiYDFt V\VWpP v Slovenskej republike v nadväznosti na
celoživotné vzdelávanie.
9êVNXPVPHUHDOL]RYDOLH[SORUDþQRXGRWD]QtNRYRXPHWyGRX- ]EHURP~GDMRYSRGĐD
MHGQRWOLYêFK FLHĐRYêFK VNXStQ &LHĐRY~ YêVNXPQ~ Y]RUNX UHVSRQGHQWRY WYRULOL XþLWHOLD
technických odborných predmetov (informatika, technická výchova a technika). Položky boli
57
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
špecifické pre jednotlivé výskumné súbory. Získané údaje boli štatisticky spracované
a Y\KRGQRWHQp$QDOê]X~GDMRYVPHUHDOL]RYDOLSUYRVWXSĖRYêPDGUXKRVWXSĖRYêPWULHGHQtP
premenných. Odpovede z riadených rozhovorov boli kategorizované a zosumarizované do
uceleného textu.
3UHGSRNODG åH ãNRO\ EXG~ Y QDMY\ããHM PLHUH UHDOL]RYDĢ RGERUQp UHNYDOLILNDþQp
Y]GHOiYDQLH VD QHQDSOQLO 2GERUQp UHNYDOLILNDþQp Y]GHOiYDQLH Y SRGREH ]Y\ãRYDQLD VL
VWXSĖD Y]GHlania štúdiom v rámci zvyšovania si svojho vzdelávania popri zamestnaní
realizovala jedna tretina stredných škôl. Jedna štvrtina stredných škôl tiež uviedla realizáciu
kurzov práce s PC. Vzdelávacie programy na zdokonalenie tzv. mäkkých schopností
realizovalo približne (12 %) stredných škôl. Najnižšie zastúpenie mali jazykové kurzy, ktoré
realizovalo necelých (9 %) stredných škôl.
Graf 1 5HDOL]RYDQpćDOãLHY]GHOiYDQLH
Z XYHGHQpKR P{åHPH NRQãWDWRYDĢ åH viac ako 70 % opýtaných respondentov si
GRSĎĖDćDlšie vzdelávanie na udržanie si svojho postavenia, ktoré súvisí priamo s ich prácou
a kvalifikáciou.
9êVOHGN\ NWRUp VPH ]KUQXOL QHSRXND]XM~ QD YãHWN\ DVSHNW\ ćDOãLHKR Y]GHOiYDQLD
XþLWHĐRY -HGQR]QDþQH YãDN P{åHPH NRQãWDWRYDĢ åH Y odbornom technickom vzdelávaní,
NWRUi MH V~þDVĢ FHORåLYRWQpKR Y]GHOiYDQLD chýba prepojenie teórie s praxou, vzdelávanie
QHRGSRYHGi þLDVWRþQH QD SRWUHE\ WUKX SUiFH V\VWpP E\ PDO E\Ģ YLDF SUHSRMHQê VR ãNRODPL
DNR DM ]DPHVWQiYDWHĐPL .RQãWDWXMHPH åH YêXþED QRYêFK SR]QDWNRY D IKT technológií v
ãNROiFK ]DRVWiYD ]D QiURNPL D SUHGVWDYDPL SRWUHE\ WUKX SUiFH = KĐDGLVND RUJDQL]DþQpKR D
QDSĎĖDQLD SRåLDGDYLHN WUKX SUiFH MH åLDGXFD MHGQR]QDþQHMãLD NRPXQLNiFLD PHG]L ãNRODPL D
]DPHVWQiYDWHĐPLQDGRVLDKQXWLHNYDOLILNRYDQHMãHMSUDFRYQHMVLly.
V UiPFL FHORåLYRWQpKR Y]GHOiYDQLD PDM~ QDMYlþãt Yê]QDP SUH XþLWHĐD RGERUQp
]UXþQRVWLDPlNNpVFKRSQRVWLEH]RKĐDGXQDWRNGHLFK]tVNDO
Záver
8þLWHĐDNRRVREDNWRUiQHVLH]RGSRYHGQRVĢ]DY]GHOiYDQLHEXG~FLFKJHQHUiFLtE\PDO
SRGVW~SLĢ ]PHQ\ D YHQRYDĢ VD NRQWLQXiOQHPX FHORåLYRWQpPX Y]GHOiYDQLX SUHWRåH MH WR
QHY\KQXWQp SUH MHKR RVREX D SUH MHKR ćDOãLX SUiFX 9 SUtVSHYNX VPH SR]RUQRVĢ YHQRYDOL
prioritne vzdelávaciemu systému v Slovenskej republike z SRKĐDGX FHORåLYRWQpKR
vzdelávania. Odbornému tecKQLFNpPX Y]GHOiYDQLX MH QXWQp YHQRYDĢ GRVWDWRþQ~ SR]RUQRVĢ
SUHSRWUHE\VSRORþQRVWLD WUKXSUiFH1D]iNODGHYêVOHGNRYP{åHPHNRQãWDWRYDĢåHMHQXWQp
58
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
YHQRYDĢ RYHĐD YlþãLX SR]RUQRVĢ SUREOHPDWLNH ćDOãLHKR RGERUQpKR Y]GHOiYDQLD XþLWHĐRY
technických odborných SUHGPHWRY NWRUp MH V~þDVĢRX FHORåLYRWQpKR Y]GHOiYDQLD Y ]iYLVORVWL
RGV~þDVQêFKY]GHOiYDFtFKWUHQGRYDSRN\QRY0LQLVWHUVWYDãNROVWYDYHG\YêVNXPXD športu
6ORYHQVNHM UHSXEOLN\ =R ]LVWHQêFK VNXWRþQRVWt P{åHPH NRQãWDWRYDĢ åH FHORåLYRWQp
vzdelávanie je pUHSUiFXDYêNRQSRYRODQLDXþLWHĐDQHVPLHUQHG{OHåLWiSUHWRåHÄRWYiUDEUiQ\
GRćDOãLHKRSR]QiYDQLDXþHQLDVDDY\XåtYDQLDQRYêFKPHWyGDWUHQGRYNWRUpVDXþLWHĐPi
PRåQRVĢQDXþLĢRVYRMLĢVLLFKDSULMDĢLFK]DVYRMH
Literatúra
1. '8&+29,ý29È 0 9]GHOiYDQLH XþLWHĐRY RGERUQêFK WHFKQLFNêFK SUHGPHWRY
v Slovenskej republike. In Edukacja - technika - informatyka : wybrane problemy
edukacji technicznej i zawodowej. - ISSN 2080-5RþþV-302.
2. DEPEŠOVÁ, J. Videokonference System in Pedagogical Practice, In Technológia
vzdelávania: ISSN 1335-;5RþþV-19.
3. FESZTEROVÁ, M. Využitie elektronického vzdelávania k zvýšeniu profesných
kompetencií. In Perspective in education process at universities with technical
orientation in Visegrad countries [PEPTO] : Nitra, 17. - 19. september 2008. s. 171-175.
ISBN 978-80-552-0148-1
4. FESZTEROVÁ, M. 'RGUåLDYDQLH]iVDGEH]SHþQHMSUiFH. Nitra : UKF, 2013, 163 s. (v
WODþL
5. FESZTEROVÁ, M. %2=3 DNR PRWLYDþQê IDNWRU Y SUiFDFK â92ý
In Edukacja - Technika - Informatyka : wybrane problemy edukacji technicznej i
zawodowej. ISSN 2080-5RþþþDVĢV-149.
6. FESZTEROVÁ, M. a kol. Chemické laboratorium a ochrana zdravia pri práci. Nitra :
UKF, 2009. 120 s. ISBN 978-80-8094-607-4.
7. KOZÍK, T. – DEPEŠOVÁ, J. Technická výchova v Slovenskej republike v kontexte
vzdelávania v krajinách Európskej únie. Nitra, UKF, 2007. - 140 s. - ISBN 978-80-8094201-4.
8. PRAUZNER,T. Applications of multimedia devices as teaching aids, IX
0LĊG]\QDUodowa Konferencja Naukowa In „Informatyka - Badania i Zastosowania IBIZA 2010”, Instytut Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-6NáRGRZVNLHM Z /XEOLQLH
.D]LPLHU]X'ROQ\PQ:LVáą-12 luty 2010.
9. TOMKOVÁ, V. Neverbálna komunikácia žiakov v technickom vzdelávaní. Nitra: UKF,
2009. 84 s. ISBN 978-80-8094-536-7.
10. VARGOVÁ, M. Technické vzdelávanie a trh práce. Nitra: UKF, 2010. 124 s. ISBN 97880-8094-829-0.
3UtVSHYRNY]QLNRODNRYêVWXSULHãHQLDYêVNXPQHM~ORK\.(*$þ8.)-4/2012 - Program
rozvoja priestorovej predstavivosti žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania.
Lektoroval: doc. Ing. Melánia Feszterová, PhD.
Kontaktní adresa:
Marcela 'XFKRYLþRYi, PaedDr., PhD.
.DWHGUDWHFKQLN\DLQIRUPDþQêFKWHFKQROyJLt3HGDJRJLFNiIDNXOWD8.)Y1LWUH, Dražovská cesta 4,
949 74 Nitra, SR, tel +421 376408 345,
e-mail: [email protected]
59
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
Technika a didaktika technickýFKSĜHGPČWĤ
)/(;( 725=( $ )5(1(7ģ9 5(3e5 9
35267ě('Ë0$7+(0$7,&$
PROGRAMOVÉM
FAJKUS Martiný5
Resumé
ýOiQHNMHYČQRYiQSURJUDPXNWHUê]REUD]XMHXåLYDWHOHP]DGDQRXSURVWRURYRXNĜLYNX
D Y\SRþtWi IOH[L D torzi YH ]YROHQpP ERGČ WpWR NĜLYN\ 8åLYDWHO GiOH PĤåH QHFKDW ]Rbrazit
VPČURYpYHNWRU\WHþQ\ QRUPiO\QHERELQRUPiO\v OLERYROQpPERGČNĜLYN\a pro názornost
i PDOpOHWDGOROHWtFtSRGpONĜLYN\WDNMDNXåLYDWHOSO\QXOHPČQtMHKRSR]LFLSRPRFtKRGQRW\
SDUDPHWUXNĜLYN\
.OtþRYiVORYD NĜLYRVWIOH[HWRU]H)UHQHWĤYUHSér, Mathematica
CURVATURE, TORSION AND THE FRENET FRAME IN THE MATHEMATICA
ENVIRONMENT
Abstract
The article is dedicated to a program, which displays a user-defined 3D curve and
calculates the curvature and the torsion at a chosen point of this curve. The user may let
display tangent vector, normal vector and binormal vector at any point of the curve and also,
for a good illustration, a small airplane flying along the curve as the user continuously
changes its position by changing the value of the parameter of the curve.
Key words: curvature, torsion, Frenet frame, Mathematica
Úvod
0DWHPDWLNDMDNRYČGDMHPQRKêPLYQtPiQDMDNRQH]iåLYQpSRþtWiQt3ĜLWRPYêSRþW\
MVRX MHQRP MHMtPL SURVWĜHGN\ 3RGVWDWRX MH SRUR]XPČQt NH NWHUpPX YHGH SĜHGVWDYLYRVW
3RþtWDþHSRPáhají v RERMtPXU\FKOXMtYêSRþW\DGtN\JUDILFHSRPiKDMtV SĜHGVWDYLYRVWt
3ĜL VWXGLX GLIHUHQFLiOQt JHRPHWULH SURVWRURYêFK NĜLYHN MH þDVWR SRWĜHED QDþUWQRXW
NĜLYNX D Y\SRþtWDW QČNWHUp MHMt FKDUDNWHULVWLN\ MDNR MVRX SUYQt NĜLYRVW IOH[H GUXKi NĜLYRVW
(torze), YHNWRU\ SUĤYRGQtKR WURMKUDQX )UHQHWRYD UHSpUX D GDOãt 3RþtWDþRYê SURJUDP
NWHUpPXVHYČQXMHWHQWRþOiQHNYãHFKQ\W\WRFKDUDNWHULVWLN\Y\SRþtWiD]REUD]t8åLYDWHOWDN
]tVNiQi]RUQRXSĜHGVWDYXRMHMLFKYê]QDPX
'DOãtRWi]NRXPĤåHEêWSUDNWLFNêYê]QDPWČFKWRFKDUDNWHULVWLN.ĜLYRVWMHSRMHPGRVW
LQWXLWLYQt NGHåWR WRU]H VNRUR QH]QiPê 3ĜLWRP DOH SRNURXFHQê NDEHO Mt]GD QD KRUVNp GUi]H
v zábavním parku, nebo akrobatické létání jsou známy všem; mnozí s QLPL PDMt L SĜtPRX
zkušenost. Trojúhelník s vrcholy v koncových bodech MHGQRWNRYêFK YHNWRUĤ )UHQHWRYD
repéru, nebo malé letadélko a jeho let, který VL XåLYDWHO PĤåH QHFKDW ]REUD]LW, jsou tedy
Qi]RUQRXXNi]NRXNĜLYRVWLMDNIOH[HWDNWRU]HSURVWRURYpNĜLYN\
1. 1ČNWHUpSRMP\] diferenciální geometrie prostRURYêFKNĜLYHN
3URVWRURYi NĜLYND PĤåH EêW ]DGDQi ERGRYRX IXQNFt SDUDPHWULFNêP Y\MiGĜHQtP
LPSOLFLWQČ QHER MDNR SUĤQLN GYRX SORFK V þOiQNX MVRX SRXåLW\ Y]WDK\ V parametrickým
Y\MiGĜHQtPNĜLYN\SURWRåHLSRSLVRYDQêSURJUDPSUDFXMHV SDUDPHWULFNêPY\MiGĜHním.
60
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
Technika a didaktika technickýFKSĜHGPČWĤ
I když se v OLWHUDWXĜH nejþDVWČML jako parametr používá písmeno t, v WpWR þiVWL MH
&
]iPČUQČ ]YROHQR StVPHQR W . Je to proto, že symbolem t MH R]QDþHQ VPČURYê YHNWRU WHþQ\
&
a symbol bez šipky, tedy tE\PRKOSĜHGVWDYRYDWQRUPXYHNWRUX t .
1HFKĢMHWHG\SURVWRURYiNĜLYND]DGDQiQiVOHGXMtFtPY]WDKHP
&
(1)
W R
r (W ) M (W ), F (W ), \ (W ) 6PČURYêYHNWRUWHþQ\VHY\SRþtWiSRPRFtSUYQtGHULvace, tedy:
& &
t r c(W ) M c(W ), F c(W ), \ c(W ) (2)
Pomocí druhé derivace se získá vektor
&
r cc(W ) M cc(W ), F cc(W ), \ cc(W ) (3)
&
který leží v RVNXODþQtURYLQČDOHREHFQČQHPXVtEêWNROPêQD t . Pokud je vektor (3)
&
RUWRJRQDOL]RYiQSĜHGVWDYXMHSDNVPČURYêYHNWRUQRUPiO\ n . OrtogonaOL]DFLMHPRåQpXþLQLW
pomocí Gramova-6FKPLGWRYDRUWRJRQDOL]DþQtKRSURFHVXQHERMHGQRGXãHMLWDNåHVHQHMSUYH
&
SRPRFtYHNWRURYpKRVRXþLQXYHNWRUĤDY\SRþtWiVPČURYêYHNWRUELQRUPiO\ b :
& &
&
(5)
b r c(W ) u r cc(W )
&
a vektor n se QiVOHGQČY\SRþtWiYHNWRURYêPVRXþLQHPYHNWRUĤD:
& & &
(6)
n b ut
.ĜLYRVWLWHG\IOH[LDWRU]LMHPRåQpY\SRþtWDWSRPRFtQiVOHGXMtFtFKY]WDKĤ
&
&
r c(W ) u r cc(W )
(7)
Flexe: k1 (W )
&
3
r c(W )
Torze: k 2 (W )
M c(W ) F c(W ) \ c(W )
M cc(W ) F cc(W ) \ cc(W )
M ccc(W ) F ccc(W ) \ ccc(W )
(8)
&
&
2
r c(W ) u r cc(W )
2. Popis programového kódu
3URWRåH FtOHP SĜtVSČYNX MH SĜHGVWDYLW SURJUDP SĜHGHYãtP ] pohledu uživatele, bude
programový kód SRSViQYHOPLVWUXþQČ3URJUDPVHGČOtQDGYČ]iNODGQtþiVWL V SUYQtþiVWLMH
SĜHGHP ]DGDQi NĜLYND – eliptická šroubovice – D MVRX SURYHGHQ\ YêSRþW\ odpovídající
& & &
Y]WDKĤPDå8). Vektory t , n , b MVRXQDYtFMHãWČQRUPRYiQ\
'UXKi þiVW REVDKXMH SĜtND]\ NWHUp ]REUD]XMt LQWHUDNWLYQt SUYN\ MDNR MVRX GLDORJRYi
okna, zaškrtávací SROtþND a poVXYQtNGiOHSĜtND]\NWHUp]REUD]XMtJUDILFNpSUYN\SĜHGHYãtP
]DGDQRXNĜLYNXDYHNWRU\)UHQHWRYDUHSpUXDVDPR]ĜHMPČGDOãt ÒVWĜHGQtPSĜtND]HPMHSĜtND]
Manipulate[], kterêXPRåĖXMHSO\QXORXLQWHUDNWLYQt]PČQXKRGQRW\]YROHQpSURPČQQp
UåLYDWHO PĤåH ]DGDW OLERYROQRX NĜLYNX VDPR]ĜHMPČ SDUDPHWUL]RYDQRX GDQêP
parametrem NWHUê WDN SĜHGVWDYXMH MHGQX ] JOREiOQtFK SURPČQQêFK 1avíc pak PĤåH MHãWČ
PČQLWKRGQRWXWRKRWRSDUDPHWUXDSURWRPXVtEêWSĜL]PČQČKRGQRW\WHQWRSDUDPHWUFKiSiQ
jako lokáOQtSURPČQQi7RMHY\ĜHãHQRSRPRFtSĜtND]XDynamicModule[].
3. Popis programu z pohledu uživatele
3R VSXãWČQt SURJUDPX VH REMHYt SDQHO MDNR QD 2EU -HKR OHYi þiVW REVDKXMH
interaktivní prvky: zaškrtávací SROtþND pro volbu zobrazení daného objektu a dialogová okna
61
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
Technika a didaktika technickýFKSĜHGPČWĤ
SUR]DGiQtNĜLYN\ SĜHGHPMHQDVWDYHQiHOLSWLFNiãURXERYLFHDSRþiWHþQtDNRQHþQpKRGQRW\
parametru. Ty jsou pĜHGnastaveny na 0 a 6S .
V SUDYp þiVWL VH QDFKi]t SRVXYQtN SUR KRGQRWX SDUDPHWUX D GLDORJRYp RNQR V jeho
aktuální hodnotou. Dále pak malé panely s hodnotami flexe a torze, které odpovídají aktuální
KRGQRWČ SDUDPHWUX 3URWRåH WDWR KRGQRWD OHåt Y intervalu 0; 6S , jsou v REUD]RYp þiVWL
]REUD]HQ\WĜL]iYLW\]DGDQpãURXERYLFH
Obr. 1 – ÒYRGQtSDQHOSĜLVSXãWČQtSURJUDPX
Samotné ovládání programu je velice intuitivní. V KRĜHMãtP GLDORJRYpP RNQČ v levé
þiVWL PĤåH XåLYDWHO ]PČQLW SĜHGHP ]DGDQRX NĜLYNX 0XVt RYãHP GRGUåHW V\QWD[L
SURJUDPRYpKR SURVWĜHGt 0DWKHPDWLFD WHG\ SĜHGHYãtP YHNtor ponechat ve složené závorce,
Qi]Y\ HOHPHQWiUQtFK IXQNFt SViW V YHONêP SRþiWHþQtP StVPHQHP D MHMLFK DUJXPHQW SViW GR
hranaté závorky.
9H GYRX QiVOHGXMtFtFK GLDORJRYêFK RNQHFK MH PRåQp PČQLW SRþiWHþQt D NRQHþQRX
KRGQRWX SDUDPHWUX 3ĜHMH-li si uživatel naSVDW ʌ PXVt QDSVDW 3L RSČW V YHONêP SRþiWHþQtP
písmenem), nebo použít kláves Esc+p+i+Esc.
9HOLFHGĤOHåLWpMHXYČGRPLWVLåHSR]DGiQtKRGQRWdo kteréhokoliv dialogového okna
se nesmí stisknout klávesa Enter, ale Tab.
ZDãNUWQXWtPSĜtVOXãQpKRSROtþNDXQipisĤ WHþQD, normála, nebo binormála se zobrazí
daný vektor Frenetova repéru. -H VDPR]ĜHMPČ PRåQp ]DãNUWQRX WĜHED L YãHFKQ\ WĜL 8åLYDWHO
WDNPĤåHXYLGČWVLWXDFLMDNRQD2EU 2a.
Zaškrtne-OL XåLYDWHO SROtþNR polygon, zobrazí se trojúhelník, jehož vrcholy leží
v NRQFRYêFK ERGHFK MHGQRWOLYêFK YHNWRUĤ )UHQHWRYD UHSpUX $ NRQHþQČ YROERX letadlo se
]REUD]t PDOp OHWDGpONR MHKRå SRGpOQi RVD MH RULHQWRYiQD YH VPČUX WHþQ\ NĜtGOD YH VPČUX
hlavní normály a VPČURYpNRUPLGOR YHVPČUXELQRUPiO\
V SUDYpþiVWLQDKRĜHPĤåHXåLYDWHOPČQLWKRGQRWXSDUDPHWUXDWREXćSO\QXOHSRPRFt
SRVXYQtNX QHER RSČW]DGiQtP NRQNUpWQt KRGQRW\ GR GLDORJRYpKR RNQD Pod posuvníkem se
nacházejí dva panely, na kterých se zobrazuje aktuální hodnota flexe a torze.
62
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
Technika a didaktika technickýFKSĜHGPČWĤ
V REUD]RYp þiVWL VH YåG\ ]REUD]XMH ]DGDQi NĜLYND VH ]YêUD]QČQêP ERGHP NWHUê
RGSRYtGiDNWXiOQtKRGQRWČSDUDPHWUX= GDOãtFKYêãHSRSVDQêFKSUYNĤVH]REUD]XMtSRX]HW\
které uživatel zadal.
a)
b)
Obr. 2 – Uživatelem zvolené zobrazení a) Frenetova repéru, b) letadélka
=iYČU
Popsaný program PĤåH SRVORXåLW SHGDJRJĤP SĜL YêXFH GLIHUHQFLiOQt JHRPHWULH
SURVWRURYêFK NĜLYHN DOH L VWXGHQWĤP SĜL VWXGLX WpWR PDWHPDWLFNp REODVWL -HKR KODYQtP
~NROHP QHQt SRXKp Y\SRþtWiQt ]iNODGQtFK FKDUDNWHULVWLN SDUDPHWUL]RYDQp NĜLYN\ DOH MHMLFK
zobrazeQt 8åLYDWHO WHG\ SĜtPR YLGt MDNRX NĜLYNX SĜHGVWDYXMH ]YROHQi SDUDPHWUL]DFH MDN
Y\SDGDMtMHGQRWOLYpYHNWRU\SUĤYRGQtKRWURMKUDQXDFRSĜHGVWDYXMHNĜLYRVW– flexe, nebo torze.
3RþHWQtGRYHGQRVWLMVRXVDPR]ĜHMPČ nezbytné. Proto SURJUDPUR]KRGQČQHQtQiKUDGou
pilného studia. JLVWČale SĜHGVWDYXMHYKRGQêGRSOQČNSĜLVWXGLXQHERYêXFH
Literatura
1 KREYSZIG, E. Differential Geometry. New York : Dover Publications, 1991, 366 s.
ISBN 13:978-0-486-66721-8
2 GRAY, A. a kol. Modern Differential Geometry of Curves and Surfaces with
Mathematica. Boca Raton : Chapman&Hall/CRC, 2006. 984 s. ISBN 1-58488-448-7
3 DON, E. Schaum´s outlines - Mathematica, 2ed. : McGraw-Hill, 2009. 359 s. ISBN 9780-07-160828-2
Lektoroval: RNDr. Dana Smetanová, Ph.D.
Kontaktní adresa:
Martin Fajkus, RNDr. Ph.D.,
Ústav matematiky, )DNXOWDDSOLNRYDQpLQIRUPDWLN\8QLYHU]LWD7RPiãH%DWLYH=OtQČ,
Nad 6WUiQČPL 4511, 760 05 Zlíný5WHO576 035 064,
e-mail: [email protected]
63
Trendy ve Y]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
'Ð/(ä,726ġ DODRŽIAVANIA ZÁSAD BOZP
FESZTEROVÁ Melánia, SR
Resumé
Jednou z významných oblastí sociálnej politiky štátov Európskej únie je problematika
GRGUåLDYDQLD EH]SHþQRVWL D RFKUDQ\ ]GUDYLD SUL SUiFL 3UHGPHWRP YêXþE\ QD ãNROiFK
SULSUDYXM~FLFKåLDNRYDãWXGHQWRYQDYêNRQSRYRODQLDE\PDODE\ĢSUREOHPDWLNDEH]SHþQRVWL
a ochrany zdravia pri práci a metódy prevencie rizík. Vzdelávanie a odborná príprava k BOZP
je nástrojom systematického utvárania a rozvíjania odborných vedomostí a ]UXþQRVWt
V V~þDVQHM GREH VD VWiOH YLDF VWUHWiYDPH V SUREOpPDPL NWRUp SHGDJyJRYLD ULHãLD SUiYH
z dôvodu legislatívnych zmien orientovaných na BOZP. Príspevok je venovaný potrebe
rozvoja a požiadavkám na rastúce nároky na bezpHþQRVĢ D K\JLHQX SUiFH už v školských
podmienkach.
.Đ~þRYp slová: EH]SHþQRVĢDRFKUDQD]GUDYLDSULSUiFL%2=3 vzdelávanie, škola
IMPORTANCE OF THE OHS PRINCIPLES COMPLIANCE
Abstract
One of the major areas of social policy, the European Union is the issue of compliance
with health and safety at work. The subject oriented on safety and health at work and the
prevention methods the risks should be an important part of education of students and pupils
in preparation for the exercise of a profession. Education and training in occupational safety
and health is a tool for the systematic establishment and development of professional
knowledge and skills. At present, we often meet problems that educators deal with in
connection with the legislative changes aimed at OSH. This paper is about the need of
development, and demands on increasing requirements for safety and hygiene of work in
school conditions.
Key words: Occupational health and safety (OHS), education, school
Úvod
Problematika dodržiavania EH]SHþQRVWL D RFKUDQ\ ]GUDYLD SUL SUiFL MH MHGQRX
z významných oblastí sociálnej politiky štátov Európskej únie. Efektívne systémy
PDQDåpUVWYD EH]SHþQRVWL D RFKUDQ\ ]GUDYLD SUL SUiFL %2=3 PXVLD ]YiåLĢ SR]LWtYQH DM
negatívne vplyvy technológií. Ani jedna WHFKQROyJLD QHP{åH SURVSHURYDĢ DN VD QHVWDUi
o EH]SHþQRVĢ D RFKUDQX ]GUDYLD VYRMLFK SUDFRYQtNRY R LFK SUDFRYQp SURVWUHGLH D SUDFRYQp
SRGPLHQN\%H]SHþQRVĢDRFKUDQD]GUDYLDSULSUiFL]DKĚĖDRFKUDQX]DPHVWQDQFRYV~YLVLDFX
s prácou - fyzickú a psychickú pohodu, sociálnu ochranu, pracovné podmienky, pracovné
Y]ĢDK\ K\JLHQLFNp SRGPLHQN\ D VRFLiOQH Y\EDYHQLH SUDFRYtVN 6WDURVWOLYRVĢ R EH]SHþQRVĢ
a ochranu zdravia pri práci svojich zamestnancov patrí medzi základné povinnosti
]DPHVWQiYDWHĐD [4] Za ich dodržiavanie na pracovisku je plne zodpovedný.
Dodržiavanie zásad BOZP vymedzuje základné okruhy opatrení, ktoré súvisia
s SODWQRX OHJLVODWtYRX D NWRUêFK ~ORKRX MH ]Y\ãRYDQLH EH]SHþQRVWL SUiFH V Ústave SR je
]DNRWYHQp MHGQR ]R ]iNODGQêFK ĐXGVNêFK SUiY SUiYR QD RFKUDQX EH]SHþQRVWL D ]GUDYLD SUL
práci, právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky. [6] PodpRUD EH]SHþQRVWL
a RFKUDQD ]GUDYLD SUL SUiFL RFKUDQD VSRORþQRVWL ]DPHVWQDQFRY D åLYRWQpKR SURVWUHGLD SUHG
64
Trendy ve Y]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
QHSULD]QLYêPL~þLQNDPLSUDFRYQêFK~UD]RYMH]DEH]SHþRYDQiSURVWUHGQtFWYRPOHJLVODWtYQ\FK
RSDWUHQtDMHV~þDVĢRXãWiWQHMSROLWLN\
6YHWRYi ]GUDYRWQtFND RUJDQL]iFLD :+2 NRQDM~FD DNR NRRUGLQDþQi DXWRULWD
v medzinárodnom verejnom zdraví definuje zdravie ako „stav kompletnej fyzickej, mentálnej
a sociálnej pohody a neskladá sa len z absencie choroby alebo vady“ Slovenská republika
SRGĐDNRQFHSFLHãWiWQHMSROLWLN\EH]SHþQRVWLDRFKUDQ\]GUDYLDSULSUiFL0369565
orientuje svoje hlavné ciele v tejto oblasti predovšetkým na:
•
WUYDOp]OHSãRYDQLHEH]SHþQRVWLDRFKUDQ\]GUDYLDSUDFRYQêFKSRGPLHQRNDSURVWUHGLD
•
znižovanie pracovných úrazov a chorôb z povolania;
•
NRPSOH[QêSUtVWXSNULHãHQLXWHMWRSUREOHPDWLN\SUHGRYãHWNêPFKiSDQLHEH]SHþQRVWL
a ochrany ]GUDYLD SUL SUiFL DNR FHONX 6~þDVĢRX WRKWR SUtVWXSX MH DM FHONRYê UR]YRM
SRKRG\ SUL SUiFL ]Y\ãRYDQLH NXOW~U\ SUiFH SRVLOĖRYDQLH HNRQRPLFNêFK VWLPXORY
a VRFLiOQHM]RGSRYHGQRVWL]DPHVWQiYDWHĐRY
•
posudzovanie a prevenciu rizík, na zvyšovanie schopnosti rozpoznania rizík a ich
zvládnutia;
•
Y]GHOiYDQLH RE\YDWHĐVWYD ãNROVN~ SUtSUDYX ãNROHQLD WUpQLQJ\ D PRWLYiFLX
zamestnancov;
•
EXGRYDQLHSDUWQHUVWYDPHG]L]~þDVWQHQêPLKODYQH]DSiMDQLH]DPHVWQDQFRYGR
SUREOHPDWLN\EH]SHþQRVWLDRFKUDQ\SULSUiFL
&LHĐRPSUtVSHYNXMHSRXNi]DĢQDG{OHåLWRVĢGRGUåLDYDQLD]iVDGEH]SHþQRVWLDRFKUDQ\
zdravia a to prevenciou, vyhodnotením a odstránením rizík a úrazových faktorov už
v školských podmienkach.
1. Školské vzdelávanie v oblasti BOZP
V koncepcii BOZP sa uvádza ako základná forma vzdelávania v BOZP školské
vzdelávanie v oblasti ochrany práce. [7] ÒþHORPMHHIHNWtYQH]DEH]SHþLĢGRVWDWRNYHGRPRVWt
a ]UXþQRVWtDWLHå]YêãLĢRER]QiPHQRVĢåLDNRYDãWXGHQWRY]iNODGQêFKVWUHGQêFKDY\VRNêFK
škôl s problematikou BOZP.
3UiFD þORYHND VD VWiYD VWiOH Yê]QDPQHMãRX D DM Y FLYLOL]DþQRP SURFHVH
QHQDKUDGLWHĐQRX3UHWRYêFKRYXWUHEDSRYDåRYDĢ]DYHĐPLG{OHåLW~V~þDVĢSURFHVX]DþOHQHQLD
þORYHND GR YêURE\ 6~þDVQi WHFKQLND YêURE\ ]ORåLWp SUDFRYQp RSHUiFLH D WHFKQRORJLFNp
postupy, nové materiály a pod., to všetko si vyžaduje, aby sa do pracovného procesu
]DUDćRYDOþORYHNY\]EURMHQêSRWUHEQêPLWHRUHWLFNêPLWHFKQRORJLFNêPLSR]QDWNDPLD takými
pracovnými a LQWHOHNWRYêPL ]UXþQRVĢDPL NWRUp V~ Y V~ODGH V SRåLDGDYNDPL EH]SHþQRVWL
a hygieny práce. [2] (Obrázok 7DNiWR SUtSUDYD PXVt E\Ģ ]DEH]SHþHQi už od najnižších
URþQtNRY ]iNODGQHM ãNRO\ [5] .êP KODYQêP FLHĐRP YR YêUREH EXGH þR QDMYlþãLH PQRåVWYR
kvalitných výrobkov, v ãNROHS{MGHR]tVNDQLHþRQDMYlþãLHKRPQRåVWYDYHGRPRVWt]UXþQRVWt
DQiY\NRYWDNDE\LFKYHGHOLåLDFLSRXåLĢY WYRULYHMDEH]SHþQHMSUiFL
=iNRQQpRSDWUHQLDYREODVWL%2=3UHDJXM~QDY]QLNDM~FHFHORVSRORþHQVNpSRåLDGDYN\
v meniacich sa výrobno - ekonomických podmienkach. [1] Zo štatistických údajov
o úrazovosti pracovníNRY YR YêUREQRP SURVWUHGt NWRUp V~ NDåGRURþQH ]YHUHMĖRYDQp
ãWDWLVWLFNêPL ~UDGPL Y\SOêYD QH~PHUQH Y\VRNê SRþHW SUDFRYQêFK ~UD]RY SUHYiG]NRYêFK
QHK{GSULHP\VHOQêFKRWUiYFKRU{E]SRYRODQLDNWRUpV~G{VOHGNRPSULHP\VHOQêFKþLQQRVWt
Tieto štatistické údaje sa nedotýkajú len zamestnancov v pracovnom procese, ale uvádzajú aj
þtVOD R ~UD]RYRVWL GHWt Y SUHGSULPiUQRP YHNX D GRVSLHYDM~FHM POiGHåH 8YHGHQê YêYRM VL
Y\åDGXMHDMQRYpSUtVWXS\YSUtSUDYHRGERUQtNRYSUHREODVĢ%2=35DVWLHSRWUHEDY\WYiUDQLD
podmienok celoživotného vzdelávania pedagógov z praxe a tiež študentov pripravujúcich sa
65
Trendy ve Y]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
SUH VYRMH EXG~FH SRYRODQLH SHGDJyJRY 9êYRM SURJUHVtYQ\FK PDWHULiORY D XSODWĖRYDQLH
nových výrobných technológii s SRGSRURX LQIRUPDþQR - NRPXQLNDþQêFK WHFKQROyJLt Y\WYiUD
v KRVSRGiUVNHM REODVWL QRYp SURVWUHGLH QD XSODWĖRYDQLH SRGPLHQRN ]DEH]SHþXM~FLFK
EH]SHþQRVĢDRFKUDQX]GUDYLDSULSUiFL
prĂĐŽǀŶĠƉŽĚŵŝĞŶŬLJ
ēŝƐƚŽƚĂ͕ŚLJŐŝĞŶĂ
ŵĞĚnjŝűƵĚƐŬĠǀnjƛĂŚLJ
ƉƌĂĐŽǀŶĠƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞ
ƉƌŽƚŝƷƌĂnjŽǀĄƉƌĞǀĞŶĐŝĂ
ƐŽĐŝĄůŶĞǀLJďĂǀĞŶŝĞ
WK,K
technická
EH]SHþQRVĢ
ƓŬŽĚůŝǀĠĨĂŬƚŽƌLJ
K,ZE
PR
ďĞnjƉĞēŶĄ
WEK^e
zdravotná
prevencia
ZDRAVIE
chránené skupiny
pracovníkov
^K/>E
K,ZE
ƉƌĞǀĞŶĐŝĂǀĞűŬljĐŚ
ƌĞŬŽŶĚşĐŝĂ
pracovno-právne
Y]ĢDK\
ƐŽĐŝĄůŶĞnjĂďĞnjƉĞēĞŶŝĞ
ŵnjĚĂ
Obrázok 2FKUDQDþORYHNDY práci [3]
2. Orientácia GREUHMEH]SHþQRVWLD ochrany zdravia pri práci
9 V~þDVQHM GREH VD VWiOH YLDF VWUHWiYDPH V SUREOpPDPL NWRUp SHGDJyJRYLD UHVS
EXG~FL SHGDJyJRYLD PXVLD ULHãLĢ SUiYH ] G{YRGX OHJLVODWtYQ\FK ]PLHQ RULHQWRYDQêFK QD
BOZP. Absentujúce zložky s RKĐDGRP QD GRGUåLDYDQLH %2=3 SRFLĢXM~ SUiYH Y nedostatku
ãWXGLMQêFK PDWHULiORY NWRUp E\ EROL RNDPåLWH SRXåLWHĐQp v rámci ich pedagogickej praxe.
Význam dodržiavania noriem BOZP nestráca na svojej aktuálnosti. Systematické
RER]QDPRYDQLHVWRWRåĖRYDQLHDXSODWĖRYDQLH]iVDG%2=3XåYSULPiUQHMYêFKRYHDQLåãHM
sekXQGiUQHM MH SUHGSRNODGRP GRVLDKQXWLD DNWtYQHKR Y]ĢDKX GRVSHOpKR þORYHND
v SURGXNWtYQRP YHNX N GRGUåLDYDQLX D SUHVDG]RYDQLX ]iVDG %2=3 3RVLOĖXMH Y]ĢDK NX
NYDOLWH åLYRWD D %2=3 -H SUHWR G{OHåLWp NRQWLQXiOQH Y]GHOiYDĢ XþLWHĐRY ] praxe a budúcich
XþLWHĐRY SUáve v REODVWL GRGUåLDYDQLH ]iVDG EH]SHþQHM SUiFH 9 UiPFL WRKR SULSUDYRYDĢ
vedecké a odborné zdroje pre kontinuálne a celoživotné vzdelávanie. Táto problematika bola
predmetom analýzy pilotného prieskum na vybraných základných a stredných školách.
Pilotný prieskum nielen poukázal, ale aj potvrdil záujem o metodické materiály orientované
QDREODVĢ%2=3]RVWUDQ\XþLWHĐRYD to v dvoch smeroch:
x
podobné metodické materiály FKêEDM~SUiYHSUHXYHGHQ~REODVĢ=SULHVNXPXY\SOêYD
D XþLWHOLD v rámci základných a strHGQêFK ãN{O SRFLĢXM~ SRWUHEX GRSOQLĢ SUiYH WLHWR
pedagogické, metodické informácie,
66
Trendy ve Y]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
x
tvorba metodických materiálov by znamenala pre nich výrazné posunutie v získavaní
vedomosti v danej oblasti s RKĐDGRP na zvýšenie kvality príprav svojich žiakov pre
REODVĢ %2=3 D SUH ]tVNDQLH SRWUHEQêFK Qi]RURY V~YLVLDFLFK V SUHVDG]RYDQtP
a XSODWĖRYDQtP zásad EH]SHþQHM SUiFH Y budúcej praxi. Metodické materiály napr.
metodické pUtUXþNy RULHQWRYDQp QD REODVĢ %2=3 by mohli E\Ģ významným prínosom
nielen pre XþLWHĐRY k rozvoju vedomostnej ]iNODGQHDOHDMSUHURGLþRY ich žiakov.
Záver
Riešením otázok v REODVWLEH]SHþQRVWLD ochrany zdravia pri práci vznikajú príležitosti
na zlepšenie efektívnosti výchovno - vzdelávacieho procesu, ako aj prevenciu pred úrazmi. Je
QXWQp VOHGRYDĢ ~UD]RYRVĢ GHWt Y nižšom primárnom veku a dospievajúcej mládeže a na
základe týchto informácii a poznatkov ]DEH]SHþLĢMDVQpD jednoduché usmernenia orientované
na ich zníženie. Vytváraním pracovných zUXþQRVWtD návykov žiakova na teoretickom základe
UR]YtMDĢ WHFKQLFNp WYRULYp P\VOHQLH SUL GRGUåLDYDQt ]iVDGD %2=3 =DEH]SHþLĢ SUDNWLFNp
usmernenia, informácie a nástroje na podporu kultúry prevencie rizík u mládeže þL Xå YR
výchovno - vzdelávacom procese, DOHERYPLPRãNROVNHMþLQQRVWLDFK=DEH]SHþLĢY]GHOiYDQLH
XþLWHĐRY DNR DM EXG~FLFK XþLWHĐRY Y oblasti BOZP napríklad formou metodických SUtUXþLHN
LQIRUPDþQêFKmateriálov a letákov RULHQWRYDQêFKQDSUtVOXãQ~REODVĢ
Literatúra
1 '8&+29,ý29È 0 &HORåLYRWQp Y]GHOiYDQLH XþLWHĐRY RGERUQêFK WHFKQLFNêFK
predmetov v SR In 7UHQG\ YH Y]GČOiYiQt LQIRUPDþQt WHFKQRORJLH D WHFKQLFNp
Y]GČOiYDQt. Olomouc : UP, 2012. ISBN 978-80-86768-36-6, s. 73-78.
2 '8&+29,ý29È06\VWpPFHORåLYRWQpKRY]GHOiYDQLDY SR. In Technické vzdelávanie
DNR V~þDVĢ YãHREHFQpKR Y]GHOiYDQL Banská Bystrica : UMB, 2011. ISBN 970-80-5570265-0, s. 306-313.
3 NIP. Šlabikár zástupcu zamestnancov. Košice :NIP, 2012, 52 s. ISBN 80-968395-3-5.
4 Rámcová
smernica
BOZP.
[online].
[cit.
2013-03-11].
Dostupné
z:
https://osha.europa.eu/sk/legislation/directives/the-osh-framework-directive/the-oshframework-directive-introduction.
5 6(5$)Ë1 ý. E-OHDUQLQJ SUL Y]GČOiYiQt Y oblasti BOZP. In XIX. DIDMATTECH 2006.
Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2006. ISBN 978-80-89234-23-3, s. 161 – 164.
6 =iNRQ615þ=EÚstava Slovenskej republiky.
7 =iNRQ 15 65 þ = ] R EH]SHþQRVWL D RFKUDQH ]GUDYLD SUL SUiFL D R ]PHQH
a doplnení niektorých zákonov.
3UtVSHYRN MH SRGSRUHQê SURMHNWRP .(*$ UHJ þ 8.) - 4/2011) s názvom
„Implementácia moderných trendov vzdelávania z oblasti BOZP do celoživotného
vzdelávania“.
Lektorovala: Doc. PaedDr. DankD/XNiþRYi3K'.
Kontaktná adresa:
Melánia Feszterová, Doc. Ing. PhD.,
Katedra chémie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa, Tr. A. Hlinku 1, 949 74
Nitra, SR, tel.: 00421 37 6408657, e-mail: [email protected]
67
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
69ċ735È&($3ěË35$9$8ý,7(/ģ
)5,('0$11=GHQČNý5
Resumé
8þLWHOpSĜHGPČWĤWHFKQLFNpKRFKDUDNWHUXPDMtPRåQRVWYHOPL~þLQQČSRPiKDWåiNĤP
YMHMLFKSURIHVQtRULHQWDFL0RKRXMHLQIRUPRYDWQHMHQR]DPČĜHQtãNRODMHMLFKSHUVSHNWLYiFK
ale také o FKDUDNWHULVWLNiFKUĤ]QêFKSURIHVt-VRXREY\NOHWČPLNWHĜtSRGSRUXMt]iMHPåiNĤR
ĜHPHVODDXPRåĖXMtMLPYUiPFLYêXN\]tVNiYDWDOHVSRĖGtOþt]NXãHQRVWLVY\NRQiYiQtPXUþLWp
SURIHVH3ĜtVSČYHNYČQXMHSR]RUQRVWPRåQRVWHPY]GČOiYiQtXþLWHOĤWHFKQLFNêFKDLQIRUPDþQČ
WHFKQRORJLFNêFKSĜHGPČWĤYREODVWLSURIHVQtRULHQWDFH
.OtþRYi VORYD výchova k YROEČ SRYROiQt SURIHVQt RULHQWDFH SURIHVQt SĜtSUDYD YêFKRYD
k SUiFLRVREQtSĜHGSRNODG\NDULpURYpSRUDGHQVWYtXþLWHOpWHFKQLFké výchovy, základní školy
THE WORLD OF WORK AND TEACHER EDUCATION
Abstract
The teachers of technical subjects can be of help to pupils with their choice of
school/profession. They can inform pupils about the characteristics of different professions,
their perspectives, support their interest in handicrafts and make them possible to get at least
the partial experience with the profession. The paper is focused on the mentioned aspect of
teacher education in the area of career guidance.
Key words: preparation to career choice; career education; career counseling; education to
work; personal skills; teachers of technology; framework curriculum; basic schools
Úvod
5iPFRYê Y]GČOiYDFt SURJUDP SUR ]iNODGQt Y]GČOiYiQt umožnil, aby si k dosahování
SRWĜHEQêFK FtOĤ N Y\WYiĜHQt åiNRYVNêFK NRPSHWHQFt ]YROLOD NDåGi ]iNODGQt ãNROD YODVWQt
FHVWX$WRSURVWĜHGQLFWYtPYODVWQtFKâNROQtFKY]GČOiYDFtFKSURJUDPĤ Ve Y]GČOiYDFtREODVWt
s názvem ýORYČNDVYČWSUiFHje zakomponována LREODVWSĜtSUDY\QDYROEXSRYROiQtSURIHVQt
RULHQWDFH9]GČOiYDFtRNUXK6YČWSUiFHNWHUêMH]DPČĜHQQDSURIHVQtRULHQWDFLåiNĤDSĜtSUDYX
QD YROEX SRYROiQt MH SRYLQQê =iNODGQt ãNRO\ PRKRX WUDQVIRUPRYDW SĜHGNOiGDQê REVDK
Y]GČOiYiQtGRVDPRVWDWQpKRY\XþRYDFtKRSĜHGPČWXQDSĜ9ROEDSRYROiQt6YČWSUiFHDSRG
QHER]DĜDGLWY\EUDQpRNUXK\Y]GČOiYDFtFKFtOĤGRMLQêFKY\XþRYDFtFKSĜHGPČWĤNWHUp]DMLVWt
LQWHJURYDQRXQiSOQtMHMLFKSOQČQt
1. =iNODGQtãNRODDVYČWSUiFH
V ýHVNp UHSXEOLFH Pi W]Y SĜtSUDYD QD YROEX SRYROiQt VYRML WUDGLFL 9 základních
školách v WpWR REODVWL HIHNWLYQČ VSROXSUDFXMt YêFKRYQt SRUDGFL D WĜtGQt XþLWHOp 9êFKRYQt
SRUDGFLSOQtEH]YČWãtFKSUREOpPĤ~NRO\Y REODVWLSĜHQRVXLQIRUPDFtDVRXVWĜHćXMtVHþDVWRYH
spolupráci s pedagogicko-SV\FKRORJLFNRX SRUDGQRX QD åiN\ VH VSHFLiOQtPL Y]GČOiYDFtPL
SRWĜHEDPL (více Friedmann et al., 2011a). V roce 2012 byla provedena analýzu výzNXPĤQD
]iNODGČNWHUpE\OR]MLãWČQRåHSRGSRUD]iNODGQt ãNRO\VHVRXVWĜHćXMHDåQD]iYČUHþQRX Ii]L
YêEČUX VWĜHdní školy, nikoliv na cestu k ní, v níž žáci nejvíce tápou. 3 +ODćR GRSRUXþXMH
SURWRDE\E\ODSĜtSUDYDQDYROEXSRYROiQtY posledních dvou letech povinné školní docházky
NRQFLSRYiQD MDNR VDPRVWDWQê Y\XþRYDFt SĜHGPČW Ä'ĤUD] E\ PČO EêW NODGHQ QD
68
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
PH]LSĜHGPČWRYp Y]WDK\ V FtOHP YpVW åiN\ V\VWHPDWLFN\ D NRRUGLQRYDQČ N ]RGSRYČGQp YROEČ
SRYROiQtSĜLSUDYRYDWMHQDSĜHFKRG]H]iNODGQtãNRO\QDãNROXVWĜHGQtDGR]DPČVWQiQtXþLWMH
SĜHEtUDWRGSRYČGQRVW]DVYpUR]KRGRYiQtDDGDSWRYDWVHQDQRYpåLYRWQtSRGPtQN\7ČåLãWČE\
PČOROHåHWSĜHGHYãtPY XWYiĜHQtGRYHGQRVWtVRXYLVHMtFtFKV Y\XåtYiQtPLQIRUPDþQtFK]GURMĤD
vyhledáváním informací, se sebepoznáváním, rozhodováním a plánováním významných
åLYRWQtFK NURNĤ³ +ODćR s. 100). Tentýž autor navrhl také longitudinální program
SURIHVQtRULHQWDFH+ODćR
9\XþRYDFtSĜHGPČW\]iNODGQtFKãNROSRVN\WXMtGRVWDWHNSURVWRUXSUR~þLQQpSĤVREHQt
v REODVWLYROE\SRYROiQt8þLWHOĤPDOHPQRKG\FK\EtQHMHQSRWĜHEQpLQIRUPDFHRVRXþDVQêFK
a ]HMPpQD EXGRXFtFK SRWĜHEiFK WUKX SUiFH DOH WDNp PRWLYDFH N systematické práci v této
QiURþQp REODVWL YêFKRYQpKR SĤVREHQt -H WR PLPR MLQp L WtP åH XþLWHOp QHMVRX V\VWHPDWLFN\
SURWXWRREODVWY]GČOiYiQL-HWRYê]YDSURSHGDJRJLFNpIDNXOW\SĜLSUDYXMtFtEXGRXFtXþLWHOH
2. K SĜtSUDYČEXGRXFtFKXþLWHOĤ
.YDOLILNRYDQČ SĜLSUDYLW XþLWHOH SUR WXWR Yê]QDPQRX REODVW YêFKRYQpKR SĤVREHQt
PRKRXSĜLVWXGLXXþLWHOVWYtQDSHGDJRJLFNêFKIDNXOWiFKNDWHGU\SĜLSUDYXMtFtXþLWHOHY oblasti
WHFKQLFNp D LQIRUPDþQt YêFKRY\ 7LWR XþLWHOp PDMt MLå VYêP ]DPČĜHQtP EOtzký vztah nejen
k profesím technického charakteru, ale vzhledem k výuce vedené pro efektivní využívání
LQIRUPDþQtFK WHFKQRORJLt WDNp QHMYtFH PRåQRVWt SUR ]SURVWĜHGNRYiQt VSUiYQpKR SĜtVWXSX
k informacím (více také Friedmann, 2011b).1D3HGDJRJLFNpIDNXOWČMU v %UQČMLåQČNROLN
let v UiPFL Y\VRNRãNROVNp SĜtSUDY\ XþLWHOĤ QD .DWHGĜH WHFKQLFNp D LQIRUPDþQt YêFKRY\
]DĜD]XMHPH GR SUDYLGHOQp YêXN\ SĜHGPČW V Qi]YHP 6YČW SUiFH NWHUê MH XNRQþHQ ]NRXãNRX
3UYQt GYD URN\ MVPH QiSOĖ SĜHGPČWX RYČĜRYDOL SURYiGČOL MVPH ]SČWQRX YD]EX L Yê]NXP\
v základních školách. Název jsme zvolili podle okruhu v RVP. K SĜtSUDYČ QDãLFK VWXGHQWĤ
SRXåtYiPHPLPRDNWLYQtYêXNXWDNpYODVWQtXþHEQtWH[W\)ULHGPDQQ+ODćR
3ĜHGPČWREVDKXMHWDWRWpPDWD
1. Profesní orientace (career eGXFDWLRQ MDNR GORXKRGREê SURFHV ]DþOHĖRYiQt PODGêFK
OLGtGRVYČWDSUiFHSURIHVQtRULHQWDFH v V\VWpPXY]GČOiYiQtSĜtSUDYDN YROEČSRYROiQt
MDNR SHGDJRJLFNê SURFHV V\VWpP SĜtSUDY\ Y ýHVNp UHSXEOLFH D YH Y\EUDQêFK
evropských zemích, úloha školy, ostatních Y]GČOiYDFtFKLQVWLWXFtSRUDGQtFKRUJiQĤ
2. 9\XåLWt WUDGLþQtFK PHWRG L QHVWDQGDUGQtFK SĜtVWXSĤ SURMHNWRYp PHWRG\ SUiFH YH
VNXSLQiFK EUDLQVWRUPLQJ KU\ WYRUED åLYRWQtFK VFpQiĜĤ GUDPDWL]DFH LQVFHQDþQt D
VLPXODþQtPHWRG\SR]LWLYQtPRWLYDFHDSOiQRYiQtYODVWQtFKFtOĤEHVHG\V SĜL]YDQêPL
odborníky, profesní diagnostika, testy k sebepoznání atd.).
3. $NþQt SOiQRYiQt UR]KRGRYiQt R GDOãt Y]GČOiYDFt GUi]H NDULpUQt UĤVW SĜHNRQiYiQt
SĜHNiåHNĜHãHQtSUREOpPĤUHNYDOLILNDFHFHORåLYRWQtY]GČOiYiQtYêFKRYDN pracovní
DGDSWDELOLWČ
4. 8SODWQČQt YH VYČWČ SUiFH WUK SUiFH UHNYDOLILNDFH FHORåLYRWQt Y]GČOiYiQt VWXSHĖ D
RERU GRVDåHQpKR Y]GČOiQt SHUVSHNWLY\ XSODWQČQt Y]GČOiYDFt NXU]\ RGERUQi SUD[H
]DKUDQLþQt VWiåH MD]\NRYp GRYHGQRVWL GRSOĖNRYp YČGRPRVWL D GRYHGQosti,
VHEHY]GČOiYiQt
5. .YDOLILNRYDQi LQIRUPDFH SUR YROEX Y]GČOiQt D SRYROiQt ]GURMH KRGQRWD REVDK
~URYHĖ9OLYVGČORYDFtFKSURVWĜHGNĤYêUREQtFKSRGQLNĤãNROVNêFK]DĜt]HQtURGLþĤ
poradenských center apod. na kvalitu a objektivitu informací. Možnosti využití
multimediálních aplikací v REODVWLSĜtSUDY\QDYROEXGDOãtY]GČOiYDFtFHVW\
6. Organizace a realizace besed s RGERUQtN\ URGLþL VWXGHQW\ Y\ããtFK ãNRO SUDFRYQtN\
s Y\QLNDMtFtPLYêVOHGN\Y\WYiĜHQtY]RUĤDSRG6SROXSUiFHV YQČMãtPLVXEMHNW\
69
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
7. Exkur]H MDNR VSHFLILFNi Y\XþRYDFt IRUPD SĜtSUDYD SURYHGHQt ]KRGQRFHQt
.RQNUpWQtSĜtSUDYXYþHWQČUHDOL]DFH FHOpDNFHSURYiGČMtVWXGHQWL v rámci pedagogické
praxe.
8. Pedagogická diagnostika v oblasti profesní orientace. Sebepoznání, sebehodnocení
(zájmy, schopQRVWL RVREQt YODVWQRVWL NYDOLILNDþQt RVREQRVWQt D ]GUDYRWQt
SĜHGSRNODG\ RVREQt RGSRYČGQRVW ]D UR]KRGQXWt UR]KRGRYiQt DNþQt SOiQRYiQt
SĜLMtPDFt Ĝt]HQt YVWXS GR VYČWD SUiFH 3UiFH VH åiN\ VH VSHFLiOQtPL Y]GČOiYDFtPL
SRWĜHEDPLSUREOpP\LQWHJUDFHDLnkluze. Polostrukturovaný rozhovor diagnostického
FKDUDNWHUXSURYiGČMt studenti s integrovaným žákem v rámci své pedagogické praxe.
9. Kariérové poradenství (vocation counselling, careers counselling) jako systém
poradenských služeb a jejich využívání. Spolupráce s výchovným poradcem, školním
psychologem, spolupráce s URGLþL ~ORKD ~ĜDGX SUiFH LQIRUPDþQt D SRUDGHQVNi
VWĜHGLVND þLQQRVW MLQêFK LQVWLWXFt 3URIHVLRJUDP\ YLGHRNOLS\ SRþtWDþRYp SURJUDP\
SV\FKRGLDJQRVWLFNpWHVW\5R]ERUVRXþDVQêFKLSHUVSHNWLYQtFKSRåDGDYNĤWUKXSUiFH
Polostrukturovaný rozhovor o problemaWLFH SURIHVQt RULHQWDFH SURYiGČMt studenti na
základních školách s výchovným poradcem nebo školním psychologem v rámci
pedagogické praxe.
10. 6WĜHGQt ãNRO\ – SĜHKOHG SRåDGDYN\ SHUVSHNWLY\ SUR XSODWQČQt QD WUKX SUiFH SUiFH
s konkrétními informacemi, specifika regionu, dostupnost). Perspektivy dalšího
Y]GČOiYiQtY\ããtRGERUQpãNRO\Y\VRNpãNRO\MLQpY]GČOiYDFtLQVWLWXFH
11. 8þHEQt RERU\ ĜHPHVOD PR]DLND SURIHVt SRåDGDYN\ QiSOĖ D SHUVSHNWLY\ SURIesí,
PRåQRVW UHNYDOLILNDFH XSODWQČQt Y UiPFL UHJLRQX PRåQRVW XSODWQČQt Y rámci EU).
3HUVSHNWLY\GDOãtKR]Y\ãRYiQtNYDOLILNDFHKRUL]RQWiOQtSURVWXSQRVWRERUĤ
12. Abeceda drobného podnikání (organizaFH V\VWpP SĜHGSRNODG\ IRUP\
pRGQLNDWHOVNê]iPČUPDUNHting, problémy a perspektivy podnikání.
$EVROYHQWPDJLVWHUVNpKRVWXGLDXþLWHOVWYtWHFKQLFNpDLQIRUPDþQtYêFKRY\Y REODVWLSĜtSUDY\
žiNĤQDYROEXSRYROiQt]tVNiYiW\WRYČGRPRVWLDGRYHGQRVWL
- Orientuje se v FHOpP V\VWpPX NDULpURYpKR SRUDGHQVWYt MH SĜLSUDYHQ QD VSROXSUiFL
s výchovným poradcem, psychologem, na spolupráci s URGLþL ]Qi ~ORKX ~ĜDGX SUiFH
LQIRUPDþQt D SRUDGHQVNi VWĜHGLVND L þLQQRVW MLQêFK LQVWLWXFt 'RYHGH SRXåtYDW
vybrané diagnostické nástroje v oblasti profesní orientace.
- Orientuje se v QiSOQLDSHUVSHNWLYiFKYHONpĜDG\profesí, zQiXþHEQtSOiQ\YHONpþiVWL
VWĜHGQtFK ãNRO VWĜHGQtFK RGERUQêFK ãNRO D RGERUQêFK XþLOLãĢ zná také situaci na
pracovním trhu.
- Dovede diagnostikovat scKRSQRVWL D ]HMPpQD PRåQRVWL MHGQRWOLYêFK åiNĤ Y oblasti
motorických dovedností, XUþLWUR]XPRYpVFKRSQRVWLLQWHQ]LWXDWUYiQt]iMPĤ~URYHĖ
VHEHGĤYČU\ D GUuh hodnotové orientace. -H VFKRSHQ NRULJRYDW SĜHGVWDY\ D RþHNiYiQt
åiNĤDYpVWMHN dosahování reálnýFKSURIHVLRQiOQtFKFtOĤ
- 'RYHGH SĜLSUDYRYDW D NYDOLILNRYDQČ YpVW QHMHQ EHVHG\ V vybranými odborníky, ale i
odborné exkurze, které se tak stávají významným faktorem poznání vybraných profesí
v MHMLFKUHiOQpSRGREČ
- 3ĜL SUDNWLFNêFK þLQQRVWHFK SRXåtYi þDVWR QHWUDGLþQt Y\Xþovací metody. Pomocí
vybraných PHWRG SĜLVStYi N rozvíjení tzv. pracovní adaptability, která jako trvalá
schopnost pomáhá SĜHNRQiYDW SĜHNiåN\ SĜL SĜtSDGQp ]PČQČ SURIHVH 9ê]QDPQČ VH
SRGtOtQDUR]YRML]iNODGQtFKSUDFRYQtFKQiY\NĤ
-
Dovede elemeQWiUQtP ]SĤVREHP WHRUHWLFN\ REMDVQLW SULQFLS\ GUREQpKR SRGQLNiQt D
70
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
-
SRXåLWtP KU\ QHER MLQp LQVFHQDþQt PHWRG\ ]DVYČWLW åiN\ GR SUREOpPĤ V organizací,
SUĤEČKHP D UL]LN\ VDPRVWDWQp SRGQLNDWHOVNp þLQQRVWL 2ULHQWXMH VH Y SURIHVQČ-právní
problematice.
Dovede pouåtYDW YãHFKQ\ GRVWXSQp LQIRUPDþQt SUDPHQ\ 3ĜL SUiFL V internetem je
schopen využívat projektovou výuku k QHMHQN]DMLãĢRYiQtSRWĜHEQêFKLQIRUPDFtDOHL
SURY\WYiĜHQtYODVWQtFKSURIHVQtFKSOiQĤåiNĤ
ZáYČU
8þLWHO WHFKQLFNp D LQIRUPDþQt YêFKRY\ (absolvent Pedagogické fakulty MU) je
schopen Y\XþRYDW QD ]iNODGQt ãNROH všechQ\ SĜHGPČW\ informaþQČ WHFKQRORJLFNpKR
FKDUDNWHUX SĜHGPČW\ v REODVWL SUDNWLFNêFK þLQQRVWt WHFKQLFNi SUDNWLND SURYR] D ~GUåED
domácnosti, práce s digitální technikou, design a NRQVWUXRYiQt SĜHGPČW\ z oblasti
SURIHVQt RULHQWDFH VYČW SUiFH, volba povolání) i vykonávat funkci správce školní
SRþtWDþRYpVtWČ
Literatura
1. FRIEDMANN, Z. 3URIHVQtRULHQWDFHMDNRHGXNDþQtSUREOpP VWXGLMQtWH[WSURXþLWHOH
Brno: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, 2008. Dostupné z
http://wrack.ped.muni.cz/moodle/course/view.php?id=40
2. FRIEDMANN, Z. et al. (ed.) 3URIHVQt RULHQWDFH åiNĤ VH VSHFLiOQtPL Y]GČOiYDFtPL
SRWĜHEDPL D MHMLFK XSODWQČQt QD WUKX SUiFH Brno: MSD, 2011a. ISBN 978-80-2105602-2.
3. FRIEDMANN, Z. Aspirations of the youth for technical professions. 2011.
Technologia vydelavania. Vedecko-SHGDJRJLFNê þDVRSLV, Nitra: Slovensko:
SLOVDIDAC, 2011, 19, 1, od s. 8-12, 5 s. ISSN 1335-003X. 2011b.
4. +/$Ć236YČWSUiFHDYROEDSRYROiQtVWXGLMQtWH[WSURXþLWHOHBrno: Pedagogická
fakulta,
Masarykova
univerzita,
2008.
Dostupné
z
http://wrack.ped.muni.cz/moodle/course/view.php?id=40
5. +/$Ć23/RQJLWXGLQDO3URIHVVLRQDO2ULHQWDWLRQ3URJUDPDVD Means of Supporting
0HQWDO +HDOWK ,Q ě(+8/.$ ( (G School and Health 21: Education and
Healthcare. Brno: Masaryk university, 2011, s. 129–140. ISBN 978-80-210-5721-0.
6. +/$Ć233URIHVQtRULHQWDFHDGROHVFHQWĤSR]QDWN\] WHRULtDYê]NXPĤ. Brno:
Konvoj, 2012. 140 s. ISBN 978-80-7302-164-1.
Lektoroval: Prof. PhDr. Štefan Pikálek, CSc.
Kontaktní adresa:
=GHQČNFriedmann, doc., PhDr., CSc.
.DWHGUDWHFKQLFNpDLQIRUPDþQtYêFKRY\
3HGDJRJLFNiIDNXOWD083RĜtþt%UQRý5
Tel.: +420 549493968
e-mail: [email protected]
71
7UHQG\YHY]GČlávání 2013
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
PREMENA SOLÁRNEJ ENERGIE - 32ýË7$ý20 32'32529$1Ý
EXPERIMENT
GERHÁTOVÁ Žaneta, SR
Resumé
V príspevku prezentujeme výsledky testovania nami zhotoveného elektrochemického
RUJDQLFNpKR VROiUQHKR þOiQNX NWRUê MH V~þDVĢRX SRþtWDþRP SRGSRURYDQpKR H[SHULPHQWX
„Premena solárnej energie“. Uvádzame voltampérovú charakteristiku þOiQNXa faktor plnenia
FF pri intenzite osvetlenia 100 %. Pri zhotovovaní elektrochemického organického solárneho
þOiQNXVPHDNR]GURMIDUELYDDQWRN\DQtQXSRXåLOLmaliny. Využívali sme pomôcky, ktoré sú
V~þDVĢRXV~SUDY\Ä0DQ6RODU- Article N° 3000“.
.Đ~þRYp slová: DQWRN\DQtQH[SHULPHQWHOHNWURFKHPLFNêRUJDQLFNêþOiQRNVROiUQDHQHUJLD
SOLAR ENERGY CONVERSION - COMPUTER-AIDED EXPERIMENT
Abstract
In this paper we present the results of testing the electrochemical organic solar cell,
of our construction. The cell is a part of the computer aided experiment "Solar energy
conversion". We present the current-voltage characteristics of the solar cell and fill factor FF
at 100 % light intensity. In the construction of electrochemical organic solar cell as a source
of dye anthocyanins we used raspberry. We used tools that are part of the "Solar Man-Article
N° 3000".
Keywords: anthocyanin, experiment, organic electrochemical cell, solar energy
Úvod
FoWRYROWLFNpþOiQN\VO~åLDQDSULDPXYêUREXHOHNWULFNHMHQHUJLH]RVOQHþQpKRåLDUHnia.
Ich parametre P{åHPH UR]GHOLĢ QD DEVRO~WQH Y\MDGUXM~ce DEVRO~WQX YHĐNRVĢ v jednotkách
PHUDQHM YHOLþLQ\ a relatívne (vyjadrujúce UHODWtYQX YHĐNRVĢ PHUDQHM YHOLþLQ\ 0HG]i
absolútne parametre patria napr. I SC SU~GþOiQNRPQDNUiWNRU OC (napätie naprázdno), P m
(maximálny výkon), U m (maximálne napätie), I m (maximálny prúd) a medzi relatívne
parametre napr. FF IDNWRU SOQHQLD þOiQNX, Ș el (SUtVSHYRN N ~þLQQRVWL GDQê NXPXODWívnymi
elektronickými parametrami fotovoltLFNpKR þOiQNX Ș ~þLQQRVĢ SUHYRGX žiarivej energie
na elektrickú) [1].
Parameter FF závisí od odporu aktívnej polovodivej vrstvy. Vyjadruje pomer medzi
maximálnym výkonom a výkonom daným napätím naprázdno U OC a prúdom nakrátko I SC . Je
GHILQRYDQêY]ĢDKRP>2]:
I U
(1)
Șel = m m = FF
I SCU OC
3RGĐD YêVOHGQpKR FF P{åHPH ]LVWLĢ NYDOLWX IRWRYROWLFNpKR þOiQNX 9\ããt IDNWRU
SOQHQLDþOiQNX]QDPHQiY\ããLXGRGiYNXYêNRQXGR]iĢDåH
&HONRY~ ~þLQQRVĢ SUHYRGX åLDULYHM HQHUJLH QD HOHNWULFN~ HQHUJLX P{åHPH Y\SRþtWDĢ
SRGĐDY]ĢDKX2), kde P in je výkon dopadajúceho svetelného žiarenia [2]:
I SCU OC FF
, (2).
Ș=
Pin
72
7UHQG\YHY]GČlávání 2013
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
1. Organický fotovoltLFNêþOiQRN
Podstatou elektrochemického organického fotovoltLFNpKR þOiQNX (Obr. 1) je využitie
organického farbiYD NWRUp MH Y þR PRåQR QDMYlþãRP PQRåVWYH ]DFK\WHQp QD SRYUFKX L
YRYQ~WULSyURYLWHMãWUXNW~U\R[LGXWLWDQLþLWpKR7L2 2 . V niektorých rastlinách a ovocí (hlavne
v lesných plodoch) sú rozšírené farebné pigmenty - antokyaníny (fenolové látky), zodpovedné
za PRGU~ ILDORY~ D þHUYHQ~ IDUEX Pigmenty pohlcujú ultrafialové (UV) žiarenie a chránia
WêP'1$UDVWOLQ\SUHGSRãNRGHQtPVOQHþQêPåLDUHQtP)DUEDMHRNUHP89åLDUHQLDFLWOLYiaj
na teplotu, kyslík a iné faktory [3]. Farbivo obsahuje vlastné hydroxylové –OH skupiny a
kyslík =O. Týmto spôsobom prebieha väzba na povrchu pórovitej štruktúry TiO 2 .
Obr. 1 (OHNWURFKHPLFNêRUJDQLFNêVROiUQ\þOiQRNVFKpPD[4]
1DãLPFLHĐRPEROR]KRWRYLĢHOHNWURFKHPLFNêRUJDQLFNêVROiUQ\þOiQRN, kde ako zdroj
farbiva antokyanínu použijeme maliQ\ 1iVOHGQH RWHVWRYDĢ ]KRWRYHQê þOiQRN W]Q ]RVWURMLĢ
jeho YROWDPSpURY~ FKDUDNWHULVWLNX Y\SRþtWDĢ IDNWRU SOQHQLD FF pri intenzite osvetlenia
100 %.
Pri jeho zhotovení VPH SRXåLOL SRP{FN\ NWRUp V~ V~þDVĢRX V~SUDY\ Ä0DQ 6olar Article N° 3000“. 1iVOHGQH VPH SRVWXSQH NDåGê ]KRWRYHQê RUJDQLFNê VROiUQ\ þOiQRN
otestovali s využitím systému ISES (Internetový školský experimentálny systém). Ako
intenzívny zdroj svetelnej energie sme používali lampu so 100 W žiarovkou. Z nameraných
hodnôt prúdu I a napätia U sme v programe Origin zostrojili voltampérovú charakteristiku
þOiQNXSULLQWHQ]LWHRVYHWOHQLD1iVOHGQHVPHY\SRþtWDOLjeho faktor plnenia FF.
Solárny þOiQok, ktorý sme zhotovili sa skladá z tenkej vrstvy (hrubej asi ȝP
náhodne poukladaných molekúl TiO 2 (cca 20 nm v priemere), ktoré sú chemicky poprepájané
s organickým farbivom antokyanínom. Molekuly TiO 2 WYRULD WURMUR]PHUQ~ VLHĢ NWRUi MH
HOHNWULFN\ YRGLYi NHć QD ĖX GRSDGi VYHWOR 1D VHED QDXNODGDQp PROHNXO\ 7L2 2 sú spojené
VRVNOHQRXSODWQLþNRXSRNU\WRXYRGLYRXYUVWYRX7&27UDQVSDUHQWFRQGXFWLQJR[LGH9UVWYD
TCO sa skladá z oxidu cínu, ktorý sa nachádza na skle a je dôležitý pre prenos prúdu, ktorý
Y\UiEDM~VROiUQHþOiQN\7&2VXEVWUiWVSROXV7L2 2 a s molekulami svetlocitlivého pigmentu
VD QD]êYD IRWRHOHNWUyGD D MH ]iSRUQêP SyORP VROiUQHKR þOiQNX 3UH NRPSOHWQRVĢ VROiUQHKR
þOiQNXDWHGDDMHOHNWULFNpKRRNUXKXMHQHY\KQXWQpSULGDĢNODGQ~HOHNWUyGXYUVWYDJUDILWXD
tekutý elektrolyt obsahujúci anióny [5]. .DåGê RUJDQLFNê VROiUQ\ þOiQRN VPH ]DSRMLOL
73
7UHQG\YHY]GČlávání 2013
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
do riadiacej jednotky (riadený zdroj napätia a meradlo prúdu) SRGĐD VFKpP\ ]DSRMHnia
elektrického obvodu (Obr. 2).
Obr. 2 Schéma zapojenia elektrického obvodu na testovanie
elektrochemického organLFNpKRVROiUQHKRþOiQku
2. Výsledky merania
2VYHWOHQLHVPHQDVWDYLOLSULDPRQDVROiUQ\þOiQRNDVSXVWLOLVPHH[SHULPHQW Program
ISES nám zobrazil voltampérovú charakteristiku meraného elektrochemického organického
VROiUQHKRþOiQNX1DPHUané hodnoty prúdu I a napätia U sme si uložili do PC, aby sme ich
PRKOLY\XåLĢQDYêSRþHWYêNRQXVROiUQHKRþOiQNX. Z nameraných hodnôt prúdu I a napätia U
VPHYSURJUDPH2ULJLQ]RVWURMLOLYROWDPSpURY~FKDUDNWHULVWLNXþOiQNXpri intenzite osvetlenia
100 % (Obr. 3).
Obr. 3 Voltampérová charakteristika HOHNWURFKHPLFNpKRRUJDQLFNpKRVROiUQHKRþOiQku
pri intenzite žiarenia 100 % (zdroj antokyanínu – maliny) [6]
0D[LPiOQHPXYêNRQXþOiQNX]RGSRYHGiPD[LPiOQDKRGQRWDSU~GX I m a napätia U m .
Voltmetrom sme odmerali elektrické napätie naprázdno U oc a ampérmetrom elektrický prúd
nakrátko I SC . Fungovanie HOHNWURFKHPLFNpKR RUJDQLFNpKR VROiUQHKR þOiQNX sme overili tak,
åH VPH SRPRFRX Y]ĢDKX 1 Y\SRþtWDOL LFK IDNWRU SOQHQLD FF. Hodnoty I SC , U OC, U m , I m
a Y\SRþtWDQê faktor plnenia FF HOHNWURFKHPLFNpKR RUJDQLFNpKR VROiUQHKR þOiQNX uvádzame
v tab. 1.
74
7UHQG\YHY]GČlávání 2013
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
7DEXĐND Výsledné hodnoty testovania HOHNWURFKHPLFNpKRRUJDQLFNpKRVROiUQHKRþOiQNX
Zdroj farbiva
antokyanínu
Maliny
Im
(mA)
0,960
Um
(V)
0,203
I sc
(mA)
1,272
U oc
(V)
0,310
FF
0,49
Záver
)DNWRU SOQHQLD HOHNWURFKHPLFNpKR RUJDQLFNpKR VROiUQHKR þOiQNX NGH VPH DNR ]GURM
farbiva antokyanínu použili maliny, má hodnotu 0,49. Chyby, ktorých sme sa pri meraní
GRSXVWLOL P{åX V~YLVLHĢ V QH~SOQêP GRGUåDQtP SUacovného postupu, pretože sme elektródy
nežíhali v peci pri t Û& DOH OHQ Y SODPHQL OLHKRYpKR NDKDQD ýR PRKOR QiVOHGQH
VS{VRELĢQHGRVWDWRþQ~DEVRUSFLXIDUELYDDQWRN\DQtQXGRILOPX7L2 2 . 0{åHPHNRQãWDWRYDĢåH
cLHĐNWRUêVPHVLVWDQRYLOLVPH splnili.
Ak by sme zapojili do série viac takýchto organických elektrochemických solárnych
þOiQNRY PRKOL E\ VPH UR]VYLHWLĢ GLyGX UR]R]QLHĢ HOHNWURDNXVWLFNê PHQLþ DOHER QDSiMDĢ
NDONXODþNX
Literatúra
1 BANNERT, P. 3RURYQDQLH YODVWQRVWt IRWRYROWDLFNêFK þOiQNRY, 2007, [online]. Dostupné
na internete:
<http://www.vosvdf.cz/cmsb/userdata/487/FVS_007_cviceni/007_porovnavani_fvc.pdf>,
s. 2 – &LWRYDQpGĖD
2 3UHPHQD
VOQHþQHM
HQHUJLH,
[online].
Dostupné
na
internete:
<http://www.ises.info/index.php/sk/laboratory/experiment/solar-energyconversion/physicalBackground>FLWRYDQpGĖD
3 SULLIVAN, J., Anthocyanin, s. 27, 1998, [online]. Dostupné na internete:
<https://djfextranet.agrsci.dk/sites/climafruit/offentligt/Documents/UKEnclosure%
2021.pdf!FLWRYDQpGĖD
4 MAN SOLAR - MAKE YOUR OWN SOLAR CELL (Manual), The Netherlands, s. 19, 2006
5 NARAYAN, M. R., RATURI, A. Fabrication and Characterization of Hibiscus rosa –
sinensis based Dye Sensitized Solar Cell. In: World Renewable Energy Congress 2011,
University of the South Pacific, Suva, Fiji Islands, Linköping, Sweden, 2011. 7 s.
6 0,ýÈ1.29È, Z. Premena solárnej energie. Bakalárska práca. PdF TU v Trnave. Trnava
2013, vedúci práce: Žaneta Gerhátová.
Lektoroval: doc. RNDr. Mária Lucká, PhD.
Kontaktná adresa:
Žaneta Gerhátová, PaedDr. PhD.,
Katedra fyziky, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Priemyselná 4, 917 43 Trnava,
SR, tel. +421917866026,
e-mail: [email protected]
75
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
TRENDY V KON7$.71Ë00$329È1Ë3295&+83(91é&+7ċ/(6
HIKLOVÁ Helena – 6&+29È1(.3HWUý5
Resumé
V VRXþDVQRVWL O]H ]D]QDPHQDW ERXĜOLYê UR]YRM QHNRQWDNWQtFK PHWRG ]REUD]XMtFtFK
povrch pevQêFK WČOHV V PLPRĜiGQêP UR]OLãHQtP SĜHVQRVWt D VSROHKOLYRVWt 0QRKi ]DĜízení
nahrazují meFKDQLFNp SĜtVWURMH SRXåtYDQp GĜtYH .RQWDNWQt PČĜHQt VH YãDN Y\YtMHMt WDNp
a MHMLFK VRXþDsné schopnosti a možnosti využití dokazují, že mají stále místo v mnoha
RGYČWYtFKQDãtþLQQRVWL
.OtþRYiVORYDrozlišovací schopnost, kontaktní mapování
TRENDS IN THE CONTACT SOLID SURFACE MAPPING
Abstract
At present we can notice precipitous development of non-contact methods for solid
surface mapping with exceptional resolution, accuracy and reliability. Many non-contact
devices replace the mechanical devices used previously. Contact measurements, however, are
also developed and their current capacity and utilization prove that they still have place in
many sectors of our activities.
Key words: Resolution, Contact mapping
Úvod
3ĜL]EČåQpPSRKOHGXQDPQRåVWYtSĜtVWURMĤ]REUD]XMtFtFKSRYUFK\QHMUĤ]QČMãtFKWČOHV–
DĢ Xå SHYQêFK VWURMtUHQVNêFK RSWLFNêFK HOHNWURQLFNêFK VRXþiVWHN QHER PČNNêFK D
SUXåQêFKQDSĜELRORJLFNêFKY]RUNĤE\VHPRKOR]GiWåHY ]iSODYČEH]NRQWDNWQtFKDnejen
opticNêFK]DĜt]HQtMVRXY VRXþDVQRVWLXåNRQWDNWQt]DĜt]HQtQČFR]DVWDUDOpKRFRVHSRXåtYi
XåMHQ]HVHWUYDþQRVWLDMHQXWQČQD~VWXSX2VWDWQČQHQtVHFRGLYLWY posledních desetiletích
došlo k REURYVNpPX ERRPX SĜtVWURMĤ NWHUp MVRX VFKRSQ\ EH]NRQWDNWQČ ]REUD]RYDW L PČĜLW
QHMUĤ]QČMãtSRYUFK\V WDNRYêP]YČWãHQtPDWDNRYRXSĜHVQRVWtNWHUiE\ODMHãWČSĜHGWĜLFHWLOHW\
QHSĜHGVWDYLWHOQi 3UR LOXVWUDFL XYHćPH DOHVSRĖ QČNROLN SĜtNODGĤ UR]OLãRYDFtFK VFKRSQRVWt
SĜíVWURMĤNWHUpVQDGNDåGê]QiDNWHUpLkdyž v SULQFLSXQČNROLNVHWOHWVWDUpVHVWiOHY\YtMHMt
– PLNURVNRSĤ 5R]OLãHQt MH YODVWQČ PQRKHP GĤOHåLWČMãtP SDUDPHWUHP QHåOL ]YČWãHQt 3RNXG
PLNURVNRS QHPi GRVWDWHþQRX UR]OLãRYDFt VFKRSQRVW QHYHGH SRXKp ]YČWãRYiQt N další
informaci. Uvedené hodnoty UR]OLãHQt EHUPH MDNR RULHQWDþQt VWiOH VH Y\YtMHMtFt 1DSĜ X
QHMQRYČjãtFK W\SĤ PLNURVNRSX 6(0 VH XYiGt PRåQp UR]OLãHQt Då QP X HOHNWURQRYêFK
PLNURVNRSĤYãDN]iOHåtQDĜDGČIDNWRUĤNWHUpYHOLNRVWUR]OLãHQtRYOLYĖXMt
Typ mikroskopu
Dosažitelné rozlišení
Optický mikroskop
170 nm
Konfokální mikroskop
120 nm
Elektronový mikroskop SEM
1,2 nm
Elektronový mikroskop TEM
0,2 nm
Tab. 1 – 'RVDåLWHOQpUR]OLãHQtUĤ]QêFKW\SĤPLNURVNRSĤ
76
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
1.
3ĜHGQRVWLDPRåQRVWLEH]NRQWDNWQtKRPDSRYiQt
Pokud chceme upozornit alHVSRĖ QD QČNWHUp PLPRĜiGQp PRåQRVWL VRXþDVQêFK
mikroVNRSĤ MH WĜHED ]PtQLW åH MVRX Xå L WDNRYp NWHUp ]REUD]XMt GUREQp åLYp RUJDQL]P\ YH
WURMUR]PČUQp SUoMHNFL 3DWĜt N QLP QDSĜ PLNURVNRS\ ILUP\ &DUO =HLVV /60 QHER /HLFD
TCS SP8 a Leica TCS- LSI. JejiFKSURJUDPRYpY\EDYHQtGRNiåHLEDUHYQČUR]OLãLWQDSĜtNODG
UĤ]QpþiVWLSĜHdPČWXFRåSĜLVStYiN YČWãtQi]RUQRVWL]REUD]HQt>@
3RNXGVLWHG\FKFHPHVWUXþQČVKUQRXWSĜHGQRVWLEH]NRQWDNWQtKR]REUD]RYiQtPĤžeme
k QLPUR]KRGQČSĜLĜDGLW
vysoké rozlišení ve YHUWLNiOQtPLKRUL]RQWiOQtPVPČUX
QHNRQWDNWQtVQtPiQtPLQLPDOL]XMHQHEH]SHþtSRãNR]HQtY]RUNXD
]iURYHĖVHVQLåXMHPRåQRVWRSRWĜHEHQtSĜtVWURMH] GĤYRGXNRntaktu snímacího
]DĜt]HQtVHY]RUNHP
zobrazení objektu je prakticky okamžité, v PRGHUQtFK]DĜt]HQtFh
spojených s SRþtWDþHP ]tVNiPH WURMUR]PČUQê REUD] NWHUê Pi Y\VRNRX
vypovídací hodnotu
3ĜHV SRSVDQp YêKRG\ Pi YãDN EH]NRQWDNWQt PDSRYiQt L VYp QHGRVWDWN\ 3ĜtVWURMH
s extrémním rozlišením jsou schopny pracovat jen s YHOPL PDOêPL Y]RUN\ 1ČNG\ MH W\WR
vzorN\ WĜHED ]YOiãĢ XSUDYRYDW SĜtVWURMH þDVWR Y\åDGXMt NOLGQp SURVWĜHGt D SĜtSUDYD Y]RUNĤ
PĤåHEêW]GORuKDYi3RWĜHEXMHPH-OLPČĜLWYČWãtY]RUN\SĜtSDGQČPQRKRY]RUNĤSDNVHWDWR
]DĜt]HQt XND]XMt MDNR QHYKRGQi -HMLFK XSODWQČQt MH D EXGH SĜHGHYãtP Y oblasti botaniky,
chemie nebo lékaĜVWYt$OH SĜHVQČ D VSROHKOLYČ PČĜLW D ]REUD]RYDW MH WĜHED L YH VWURMtUHQVWYt
nebo elektronickém prĤmyslu a tam nastupuje význam kontaktního mapování.
2.
.RQWDNWQtSURILORPČU\
V VRXþDVQRVWL QDEêYi VWiOH YČWãtKR Yê]QDPX NRQWUROD þL Papování povrchu pevných
WČOHV7tP ]GH P\VOtPH SĜHGHYãtP QHMUĤ]QČMãtFK VWURMtUHQVNêFK YêURENĤ RSWLFNêFK SRYUFKĤ
QHERHOHNWURQLFNêFKSUYNĤ1DYãHFKQ\YêUREN\MVRXNODGHQ\VWiOHVH]Y\ãXMtFtSRåDGDYN\QD
MHMLFK NYDOLWX .YDOLWRX VH P\VOt SĜHGHYãtP SĜHVQRVW tvaru, rozmČUĤ SRORK\ D GUVQRVWL
SRYUFKXQD]êYDQRXþDVWRPLNURJHRPHWULHSRYUFKX7DRYOLYĖXMHåLYRWQRVWVSROHKOLYRVWDOHL
Y]KOHG SUYNX 3URWR MH VWiOH VQDKRX NRQVWUXNWpUĤ WHFKQLNĤ Yê]NXPQêFK SUDFRYQtNĤ L
XåLYDWHOĤ]tVNDWFRQHMSRGUREQČMãtDQHMVSROHKOLYČMãtREUD]SRYUFKXSHYQêFKWČOHVSĜHGHYãtP
IXQNþQtFK SORFK 9KRGQČ Y\WYRĜHQê REUD] SRYUFKX Y\SRYtGi QHMHQ R UR]PČURYp VSUiYQRVWL
ale i o dalãtFK YODVWQRVWHFK SUYNX YH VWURMtUHQVNp SUD[L QDSĜtNODG R SHYQRVWL SUĤEČKX
RSRWĜHEHQtWXKRsWLVSRMHQtKOXþnosti nebo odolnosti proti korozi [2].
-DNRVWþLNYDOLWDSRYUFKXMHþDVWRVSRMRYiQDV pojmem drsnost, termínem, který je stále
sledovaný a sloužící k SRVRX]HQt IXQNþQRVWL SRYUFKX SĜHVQČ D SRGUREQČ RãHWĜHQê ĜDGRX
mezináURGQtFK QRUHP 'UVQRVW VH ]SRþiWNX SRVX]RYDOD YL]XiOQČ SR]GČML KPDWRYêPL
]NRXãNDPL D SĜLEOLåQČ RG WĜLFiWêFK OHW PLQXOpKR VWROHWt NRQWDNWQtPL SĜtVWURML QD]êYDQêPL
SURILORPČU\þLGUVQRPČU\7\WRSĜtVWURMHLPHWRG\VQtPiQtSRYUFKXMVRXRGWpGRE\QHXVWiOH
vylepšovány a v VRXþDVQpGREČSRGREQČMDNR]DĜt]HQtEH]NRQWDNWQtGRVDKXMtSDUDPHWUĤMHãWČ
nedávno neSĜHGVWDYLWHOQêFK , ]GH VH NYDOLWD ]DĜt]HQt SRVX]XMH NURPČ MLQpKR ] rozlišení
SĜtVWURMH UR]OiãHQtP VH P\VOt QHMPHQãt ]PČQD PČĜHQp YHOLþLQ\ NWHUi ]SĤVREt UR]H]QDWHOQRX
]PČQX Y odpovídající iQGLNDFL >@ , NG\å KRGQRWD UR]OLãHQt QHGiYi MHGQR]QDþQê SRKOHG QD
SĜHVQRVW SĜtVWURMH XPRåĖXMH DE\FKRP VL Y\WYRĜLOL Qi]RUQê REUD] R WRP NDP VH YêYRM
SĜHsQRVWL PČĜHQt XEtUi 3RNXVtPH VH WR XNi]DW QD NRQNUpWQtFK SĜtNODGHFK MLå ]PtQČQêFK
SĜtVWURMĤ– profilRPČUĤ
77
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
3ULQFLS SURILORPČUX MH FHONHP MHGQRGXFKê 3R SRYUFKX VH SRK\EXMH YHUWLNiOQČ KURW
]DNRQþHQê GLDPDQWRYRX NXOLþNRX SR GDQp ~VHþFH D V GDQRX SĜtWODþQRX VLORX 3URILORPČU
indikuje maOp UR]GtO\ YH YHUWLNiOQtP VPČUX W\WR KRGQRW\ VH ]D]QDPHQiYDMt MDNR IXQNce
polohy. TySLFNêSURILORPČUPĤåHPČĜLWY PDOpPYHUWLNiOQtPUR]VDKXRGGHVHWLQDQRPHWUĤGR
jednoho milimetru. Poloha diamantového hrotu vygeneruje analogový signál, který je
SĜHYHGHQGRGLJLWiOQtSRGRE\XVFKRYiQDQDO\]RYiQD]REUD]HQ3RORPČUKURWXVHSRK\EXMH
RGQDQRPHWUĤGRPLNUoPHWUĤ3ĜtWODþQiVtODKURWXVHREY\NOHSRK\EXMHY hodnotách pod
P19HOLNRVWKURWXY]GiOHQRVWMHGQRWOLYêFKRGHþWĤYêãN\– NURNPČĜHQt– a délky úsHþHN
PČĜHQtMVRXRãHWĜHQ\QRrmami.
-DNR NRQNUpWQt SĜtNODG WDNRYpKR VRXþDVQpKR ]DĜt]HQt XYiGtPH ãSLþNRYê NRQWDNWQt
SURILORPČUILUP\%UXNHUQHVRXFtR]QDþHQt'HNWDN;79HUWLNiOQtUR]OLãHQtGHNODUXMHDåcD
jeho oblouková konstrukce, kde na vrcholu oblouku MH XPtVWČQê PČĜLFt KURW D SRG QtP
SRVXYQêVWROHNVHY]RUNHPXPRåĖXMHPČĜHQtQDGpOFHDå mm a dovoluje umístit vzorky
vysoké až 50 PP-HGRSRUXþRYiQSURU\FKORXDVQDdnou obsluhu, spolehlivé vyhodnocování
D WtP L PRåQRVW SURYR]QtKR PČĜHQt = mnoha aplLNDFt XYHćPH WĜHED PČĜHQt WORXãĢN\
naneVHQêFK VSRMĤ QHER OHSWDQêFK GUiåHN D YUVWHY QD SORãQêFK VSRMtFK NGH VH SHþOLYČ KOtGi
množství použitých draKêFK NRYĤ 'DOãt Y\XåLWt MH SĜL NRQWUROH YUFKQt YUVWY\ NORXEQtFK
QiKUDGNGHMHQXWQRSĜtVQČVOHGRYDWGUVQRVW SRYUFKX]GĤYRGXRSWLPiOQtDGKHVHDWtPVSUiYQp
práce implanWiWĤ
2EGREQpSDUDPHWU\PDMtLNRQWDNWQtSURILORPČU\ILUP\7D\ORU+REVRQ)RUP7DO\VXUI
Series QHER QRYČMãt )RUP 7DO\VXUI ,QWUD -HMLFK QHMPHQãt UR]OLãHQt MH VLFH ÄMHQ³ c DOH
jejich konstrukce, kde se snímací jednotka pohybuje po robustním sloupu až do výšky 45 cm,
XPRåĖXMHSUiFLLVHY]RUN\YHONêFKUR]PČUĤ8YHGHQiLYãHFKQDSRGREQi]DĜt]HQtXPRåĖXMt
PČĜHQt SUDNWLFN\ MDNêFKNROL VRXþiVWt EH] RKOHGX QD MHMLFK YHOLNRVW L VORåLWRVW WYDUX D WR MDN
v ODERUDWRUQtFK SRGPtQNiFK WDN L SURYR]Qt PČĜHQt YČWãtKR PQRåVWYt VRXþiVWt 0RGHUQt
NRQWDNWQt SĜtVWURMH MVRX VDPR]ĜHMPČ WDNp VFKRSQ\ PDSRYDW SRYUFK SĜHGPČWX D SRPRFt
SĜtGDvQpKRVRIWZDUXY\WYiĜHWQi]RUQpWURMUR]PČUQp'REUD]\>@'ČMHVHWDNSRVWXSQêP
skenováQtP SRYUFKX SR URYQREČåQêFK ~VHþNiFK Y]GiOHQêFK R ]YROHQê NURN 3ORãQp D
WURMUR]PČUQp PDSRYiQt D ]REUD]RYiQt SRYUFKX MH GDOãt ] WUHQGĤ MDN FR QHMOpSH Y\KRGQRWLW
daný poYUFK 3ĜLQiãt PQRKHP SRGUREQČMãt LQIRUPDFH QHåOL QiP PĤåH SRVN\WQRXW OLQHiUQt
PČĜHQt=H']REUD]HQtO]HQDSĜtNODGPQRKHPVQi]H]MLVWLW~GDMHRIXQNþQtFKYODVWQRVWHFK
SĜtSDGQČåLYRtQRVWL-HYãDNQHYêKRGRXNRQWDNWQtFKSĜtVWURMĤåHVNHQRYiQtSORFK\MHQDQLFK
zdlouhavé a i když zísNiYDQpREUD]\PDMtGRVWDWHþQpUR]OLãHQtþLYHOLNRVt, nelze je použít ke
kontrole velkého množVWYtSUYNĤ
1D]iYČUWpWRNDSLWRON\VKUQXWtYêKRGDQHYêKRGNRQWDNWQtFKSĜtVWURMĤ
]DWtP MVRX QH]DVWXSLWHOQp SĜL PČĜHQt SDUDPHWUĤ GUVQRVWL – dosavadní normy
vycházejí z PČĜHQt NRQWDNWQtPL SĜtVWURML D L NG\å Y]QLkají normy nové pro
snímáQt QHNRQWDNWQt D SORãQp EXGRX NRQWDNWQt PČĜHQt MHãWČ GORXKR
nenahraditelná
mají velký rozsah 2D i 3D snímání
Y\VRNpUR]OLãHQtYHYHUWLNiOQtPVPČUX
nezáleží na optických vlastnostech povrchu
jsou snáze dostupné, mají jednoduchou obsluhu, jsou schopny rychlého,
opaNRYDWHOQpKRDYHOPLSĜHVQpKRPČĜHQtY EČåQêFKSRGPtQNiFK
1HYêKRG\MVRXSĜHGHYãtP
GORXKiGREDSRWĜHEQiSURSORãQpPDSRYiQt
QHO]HVQtPDWPČNNpDSUXåQpSRYUFK\
78
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
Mezi nevýhody v SULQFLSXMLVWČSDWĜtLVDPRWQpNRQWDNWQtVQtPiQtSĜLNWHUpPE\PRKORGRMtW
k SRãNR]HQtSRYUFKXDOHWDWRQiPLWNDXåXQRYêFK]DĜt]HQtQHREVWRMt3ĜtWODþQiVtODVQtPDFtFK
KURWĤMHXåWDNPDOiåHQDEČåQpPSHYQpPSRYUFKXKURWQH]aQHFKiMDNRXNROLVWRSX.URPČ
WRKRQČNWHĜtYêUREFLQDEt]HMtSURRE]YOiãĢFLtlivé povrchy speciální hroty.
=iYČU
V WRPWR NUiWNpP SĜtVSČYNX MVPH FKWČOL Y\]GYLKQRXW VNXWHþQRVW åH SĜHV URVWRXFt
PQRåVWYt QHNRQWDNWQtFK PHWRG D SĜtVWURMĤ SUR VQtPiQt ]REUD]RYiQt D PČĜHQt OLERYROQêFK
WČOHV NWHUp QDFKi]HMt VWiOH ãLUãt XSODWQČQt YH YČGČ L SUĤP\VOX MVRX VWiOH QHPpQČ SRWĜHEQp L
SĜtVWURMH V NRQWDNWQtP VQtPiQtP -HMLFK VRXþDVQp YODVWQRVWL MDNR UR]OLãRYDFt VFKRSQRVW
SĜHVQRVW VSoOHKOLYRVW U\FKORVW PČĜHQt MHGQRGXFKRVW REVOXK\ D Y QHSRVOHGQt ĜDGČ L ILQDQþQt
GRVWXSQRVWMVRXWDNRYpåHVHþDVWo mohou srovnávat s QHNRQWDNWQtPL]DĜt]HQtPLY QČNWHUêFK
DSOLNDFtFKMHSĜHGþtDSURPQRKp~þHO\MVRXYtFHQHåGRVWDþXMtFt
Literatura
1. KRIST, P. Light sheet mikroskopie – nová, ideální technika pro 3D zobrazování živých
RUJDQLVPĤPraha : 6HPLQiĜ$SOLNRYDná optika a mikroskopie, 12.prosince 2012.
2. NOVÁK Z., Struktura a funkce povrchu, predikce vlastností. 987 %UQR 6HPLQiĜ
'UVQRVWMDNRVRXþiVWVWUXNWXU\SRYUFKX~QRUD
3. 1(1È+/2 ý 1RYp PČĜLFt SĜtVWURMH SUR VWURMtUHQVWYt 3UĤP\VORYp VSHNWUXP No.3, s. 42-44. ISSN 1212-2572.
4. HAVELKOVÁ, M., HIKLOVÁ, H. +LVWRULH D VRXþDVQRVW PDSRYiQt SHYQêFK WČOHV
Jemná mechanika a optika. 2013, No. 4, s. 114-117. ISSN 0447-6441.
3RGČNRYiQt
7HQWRSĜtVSČYHNY]QLNO]DSRGSRU\SURMHNWXDSURMHNWX 2WHYĜHQiVtĢSDUWnerství na bázi
aplikované fyziky, CZ.1.07/2.4.00/17.0014.
Lektoroval: RNDr. Antonín Pochylý
Kontaktní adresa:
Helena Hiklová, RNDr.,
5&3706SROHþQiODERUDWRĜRSWLN\8QLYHU]LW\3DODFNpKRD)\]LNiOQtKR~VWDYX$NDGHPLHYČG ý5
3ĜtURGRYČGHFNiIDNXOWD8QLYHU]LWD3DODFNpKROLVWRSDGX2ORPRXFý5
tel. 00420 585 631 579
e-mail: [email protected]
Petr Schovánek, RNDr.,
5&3706SROHþQiODERUDWRĜRSWLN\8QLYHU]LW\3DODFNpKRD)\]LNiOQtKR~VWDYX$NDGHPLHYČG ý5
3ĜtURGRYČGHFNiIDNXOWD8QLYHU]LWD3DODFNpKROLVWRSDGX2ORPRXFý5
tel. 00420 585 631 503
e-mail: [email protected]
79
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
.216758.ý1Ë67$9(%1,&(97(&+1,&.e09='ċ/È9È1Ë
HODIS =GHQČN – +5%Èý(.-LĜt– VYBÍRAL Petr – DOSEDLA Martiný5
Resumé
3ĜtVSČYHNVH]DEêYiY\XåLWtPNRQVWUXNþQtFKVWDYHEQLFYHYêXFHRGERUQpKRSĜHGPČWX
Technika a tHFKQLFNp Y]GČOiYiQt .RQVWUXNþQtFK VWDYHEQLF E\OR Y\XåLWR Y UiPFL SĜtSUDY\
VWXGHQWĤ U WHFKQLFNp D LQIRUPDþQt YêFKRY\ 'ĤUD] E\O NODGHQ QD WYRĜLYRVW VWXGHQWĤ D VH
]ĜHWHOHP QD MHMLFK ]DPČĜHQt - asistentství pro 2. sWXSHĖ =â V GRWD]QtNRYpP ãHWĜHQt E\O\
RYČĜRYiQ\SRVWRMHVWXGHQWĤN této problematice.
.OtþRYiVORYD.RQVWUXNþQtVWDYHEQLFHWHFKQLNDY]GČOiYiQt0HUNXU
CONSTRUCTION KIT IN TECHNICAL EDUCATION
Abstract
The contribution deals with the use of construction kits in teaching technical education
course. Building sets were used in the preparation of students 3-y. teaching technical
education and information. Emphasis was placed on the creativity of students and with respect
to their focus-training for Primary school.
Key words: Construction Kit, Technology, Education, Merkur
Úvod
Technické vzdČOiYiQt MH GĤOHåLWRX VRXþiVWt SĜtSUDY\ XþLWHOH WHFKQLFNp D LQIRUPDþQt
výchovy na MU-PedF. &HONRYê SĜHKOHG R WHFKQLFH MHMt KLVWRULL D VRXþDVQêFK DSOLNDFtFK MH
QiSOQtVWHMQRMPHQQpKRSĜHGPČWX7HFKQLNDDWHFKQLFNpY]GČOiYiQt.URPČREHFQpKRSĜHKOHGX
je zde klDGHQ GĤUD] QD SUH]HQWDFL YODVWQtFK YêVWXSĤ NWHUp PRKRX PtW FKDUDNWHU REHFQp
SĜHKOHGRYp SUH]HQWDFH SĜHGVWDYHQt XþHEQt SRPĤFN\ QHER YêVWXSX YH IRUPČ NRQNUpWQtKR
výrobku. Jako jedno z možných témat se nabízí téma XþHEQt SRPĤFN\ QDSĜ využití
NRQVWUXNþQtFKstavebnic na základní škole.
Rámcový Y]GČOiYDFt SURJUDP SUR ]iNODGQt Y]GČOiYiQt zahrnuje i oblast technického
Y]GČOiYiQt ]DPČĜHQRX QD =â. RVP ZV VH YH VYp WHPDWLFNp REODVWL ýORYČN D VYČW SUiFH
v 'HVLJQXDNRQVWUXRYiQt]DPČĜXMHna problematiku montáže a jednoduché NRQVWUXNþQtSUáce.
3UR GUXKê VWXSHĖ =â MVRX zde ]DKUQXW\ þLQQRVWL orientované na práci se stavebnicemi
montážními, elektrotechnickými, elektronickými 5iPFRYêY]GČOiYDFtSURJUDP.
1. 7HFKQLFNpY]GČOiYiQt
7HFKQLFNp Y]GČOiYiQt ]DãWLĢXMH SURSRMení technické oblasti s þiVWHþQRX RULHQWDFt QD
pedagogiku, GLGDNWLNX D VDPRVWDWQRX SUiFL VWXGHQWĤ U: 7HFKQLFNi D LQIRUPDþQt YêFKRYD.
6RXERU SĜHGQiãHN MH RULHQWRYiQ QD SĜHKOHG Yê]QDPQêFK REMHYĤ Y KLVWRULL YČG\ D WHFKQLN\
SĜHKOHGVRXþDVQpKRVWDYXWHFKQLFNêFKRERUĤVQRYêPLSR]QDWN\DREMHY\DY\XåLWtXþHEQtFK
SRPĤFHNQD=â7HFKQLFNpY]GČOiYiQt]DKUQXMHREODVWL (Friedmann, 2001):
x strojírenství a elektrotechnika,
x stavebnictví a architektura,
x ]HPČGČOVWYtGRSUDYQtWHFKQLNDåLYRWQtSURVWĜHGtDSRG
V souvislosti s Y\VYČWOHQtP REMHYĤ D SULQFLSĤ VWURMQtFK PHFKDQLVPĤ VH SĜtPR nabízí
PRåQRVW Y\XåLWt NRQVWUXNþQtFK VWDYHEQLF N WYRUEČ MHGQRGXFKêFK NRQVWUXNWĤ QHER SĜHYRGĤ.
80
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
7HQWR SĜtVWXS MH SUR VWXGHQW\ ]DMtPDYê L ] hlediska praktického seznámení s NRQVWUXNþQt
stavebnicí a její návazností na RVP ZV.
2. .RQVWUXNþQtVWDYHEQLFH
.RQVWUXNþQt VWDYHEQLFL PĤåHPH FKiSDW MDNR VRXERU základních GtOFĤ D þDVWR L
spojovacího materiálu sloužících k Y\WYRĜHQtNRPSOH[QtKRWHFKQLFNpKRGtOD- konstruktu nebo
IXQNþQtKRPRGHOX. .RQVWUXNþQtFKVWDYHEQLFYL]REUMHFHOiĜDGDDMHMLFKSULPiUQtPFtOHP
MHY\WYiĜHQtPRGHOĤSRVWDYHQêFKQDPHFKDQLFNêFKSULQFLSHFK
Obr. 1 – .RQVWUXNþQtVWDYHEQLFH
V VRXþDVQRVWL VH WDWR REODVW NRQVWUXNþQtFK VWDYHEQLF SĜHNUêYi VH VWDYHEQLFHPL
robotickými, což MVRXRSČWVWDYHEQLFHY\XåtYDMtFtPHFKDQLFNêFKSULQFLSĤ, GRSOQČQêFKRĜtGtFt
elektronické systémy +UEiþHN . -HGQRX ] PRåQRVWt MH L SURSRMHQt NRQVWUXNþQtFK þL
robotických stavebnic s návrhovými systémy a CAD (Fischertechnik-designer, 2007)
3. Práce s konVWUXNþQtPLVWDYHEQLFHPL
9\XåLWtNRQVWUXNþQtFKVWDYHEQLFve výuce ]DKUQRYDORSĜHGVWDYHQtVWDYHEQLFH– Merkur
8. Studenti byli seznámeni s GYČPDmožnými variantami využití stavebnice:
x práce s NRQVWUXNþQtVWDYHEQLFtSRGOHnávodu,
x Y\XåLWtNRQVWUXNþQtstavebnice k Y\WYRĜHQtRULJLQiOQtKRPRGHOX
Obr. 2 – 3ĜtSUDYDPRQWiåQtFKSUDFtVHVWDYHEQLFt0HUNXUDQDYUåHQêPRGHO
81
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
První varianta využití stavebnice Merkur 8 zahrnovala WYRUEX MHGQRGXFKêFK PRGHOĤ
SRGOHQiYRGXSĜLORåHQpKRNHVWDYHEQLFL. 6WXGHQWĤPbyly dány k dispozici pouze vybrané díly
SRWĜHEQp N Y\WYRĜHQt NRQNUpWQtKR PRGHOX 1D REU : YOHYR MH SĜHSUDYQt ER[
s SĜHGSĜLSUDYHQêPL GtO\ YþHWQČ VSRMRYDFtKR PDWHULiOX a šroubováku s PRQWiåQtP NOtþHP
QDSUDYRSDNKRWRYêPRGHOãQHNRYpKRSĜHYRGX
Obr. 3 – 9ODVWQtQiYUK\PRGHOĤVHVWDYHEQLFtPHUNXU
Obr. 4 – 9ODVWQtQiYUK\PRGHOĤVHVWDYHEQLFtPHUNXU- projekt
'UXKi YDULDQWD Y\XåLWt VWDYHEQLFH VSRþtYDOD Y navržení vlastního modelu (s využitím
celé stavebnice Merkur 8) - RULJLQiOQtKR YĤþL SĜLORåHQpPX návodu. Navržené modely bylo
PRåQR ]SUDFRYiYDW LQGLYLGXiOQČ YL] REU QHER YH GYRMLFL YL] REU Výstupem byly
]iYČUHþQé práce studentĤ obsahující fotodokumentaci navrženého modelu.
4. Diskuse
ZKRGQRFHQt Yê]QDPX WHFKQLN\ D WHFKQLFNpKR Y]GČOiYiQt SUREČKOR X studentĤ
VSHFLDOL]DFH WHFKQLFNi D LQIRUPDþQt YêFKRYD (2 a 3r). Postoje VWXGHQWĤ byly sledovány
z hlediska jejich KRGQRFHQtYê]QDPXWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤYUiPFLVWXGLD na KTIV, viz tab.
1 (škála: nejlepší hodnocení - 1, nejhorší hodnocení - 5). 'RWD]QtNRYpKRãHWĜHQtVH]~þDVWQLOR
åHQDPXåĤ
82
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
7DE3RVWRMHVWXGHQWĤNWHFKQLFNpPXY]GČOiYiQt
hodnocení
1 (nejlepší)
2
3
% zastoupení 26,2
47,6
16,7
4
9,5
5(nejhorší)
0
8 UHVSRQGHQWĤ ] U E\O\ ]MLãĢRYiQ\ L NRQNUpWQt SRVWRMH SRX]H N SUREOHPDWLFH
NRQVWUXNþQtFK VWDYHEQLF 9ãLFKQL RVORYHQt VWXGHQWL, hodnotili výuku s využitím stavebnic
Merkur, NODGQČ 9êXND WRKRWR W\SX NODGOD GĤUD] QD WYRĜLYRVW D SĜHGVWDYLYRVW, praktickou
þinnost, technické myšlení.
=iYČU
9\XåLWtNRQVWUXNþQtFKVWDYHEQLFY WHFKQLFNpPY]GČOiYiQtMHMHGQRX] cest jak s touto
SUREOHPDWLNRXVH]QiPLWVWXGHQW\VSHFLDOL]DFH7HFKQLFNiDLQIRUPDþQtYêFKRYDQD08-PedF.
9\WYiĜHQt PRGHOĤ WHFKQLFNêFK ]DĜt]HQt D NRQVWUXNFt je SURVWĜHGNHP N popularizaci této
þLQQRVWi ve výuce. 7HQWRSĜtVWXSMHYHOPLNODGQČKRGQRFHQLPH]Lsamotnými VWXGHQW\NWHĜt
by uvítali i vyšší hodinovou dotaci než 1h/týden.
Literatura
1 Fischertechnik-designer User´s Manual [online]. Wedemark, 2007. 42 s. [cit. 2013-0420]. Dostupné z WWW:<http://www.fischertechnik-designer.de/page1/files/Manual.pdf>.
2 )5,('0$11 =GHQČN Didaktika technické výchovy. 1. vyd. Brno: Masarykova
XQLYHU]LWDY%UQČV,6%1-210-2641-3.
3 +5%Èý(.-LĜt5HYLHZRIDQeducational construction kit Robo Kit 1 by ROBOROBO
CO LTD. Technologia vzdelavania. Vedecko-pedagogicky þasopis, Nitra, Slovensko:
6/29','$&URþ þ 2, s. 17-18. ISSN 1335-003X.
4 5iPFRYêY]GČOiYDFtSURJUDPSUR]iNODGQtY]GČOiYiQtVH]PČQDPLN. 9. 2010). [online].
Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007. 126 s. [cit. 2013-03-28]. Dostupné z
WWW:<http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPZV_2007-07.pdf>.
Lektoroval: prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc.
Kontaktní adresa:
=GHQČk Hodis, Ing. Ph.D.,
.DWHGUDWHFKQLFNpDLQIRUPDþQtYêFKRY\3HGDJRJLFNiIDNXOWDMU, 3RĜtþt, 603 00 Brnoý5WHO
00420 549 494 585, e-mail: [email protected]
-LĜt+UEiþHNGRF,QJ3K'
.DWHGUDWHFKQLFNpDLQIRUPDþQtYêFKRY\3HGDJRJLFNiIDNXOWD083RĜtþt%UQRý5WHO
00420 549 494 563, e-mail: [email protected]
Petr Vybíral, Mgr.,
.DWHGUDWHFKQLFNpDLQIRUPDþQtYêFKRY\3HGDJRJLFNiIDNXOWD083RĜtþt%UQR ý5WHO
00420 549 497 793, e-mail: [email protected]
Martin Dosedla, Ing. Ph.D.,
.DWHGUDWHFKQLFNpDLQIRUPDþQtYêFKRY\3HGDJRJLFNiIDNXOWD083RĜtþt%UQRý5WHO
00420 549 493 339, e-mail: [email protected]
83
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
STATE REGULATION OF MECHANICAL MOVEMENT OF
POPULATION IN UKRAINE IN THE LAST DECADE OF THE XX
CENTURY
KHVIST Victoria, UA
Abstract
The article reveals some aspects of the state migration policy and mechanical motion
Ukrainian population in the 1990s.
Key words: migration, state migration policy, Ukrainian population
ȾȿɊɀȺȼɇȿ ɊȿȽɍɅɘȼȺɇɇə
ɆȿɏȺɇȱɑɇɈȽɈ Ɋɍɏɍ
ȼɍɄɊȺȲɇȱ ȼɈɋɌȺɇɇȯȾȿɋəɌɂɅȱɌɌə ɏɏ ɋɌɈɅȱɌɌə
ɇȺɋȿɅȿɇɇə
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ
ȼ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɞɟɹɤɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɱɧɨɝɨ ɪɭɯɭ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɧɹɜ-ɯɪɨɤɚɯ
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚ ɦɿɝɪɚɰɿɹ ɞɟɪɠɚɜɧɚɦɿɝɪɚɰɿɣɧɚɩɨɥɿɬɢɤɚɧɚɫɟɥɟɧɧɹɍɤɪɚʀɧɢ
Article
Migration is the movement of people, ethnic groups and their individual members or
parts associated with a change of residence or returning to it. There are external migration
(intercontinental and in continentals) by moving overseas and domestic - to move in the same
country. Migration is a permanent, irrevocable (moving to permanent or long-term residence),
temporal (movement for a short time), seasonal (annual movement associated with the work,
nomadic migration) and circular (daily travel to work outside the residence). All these types
of migration inherent in modern Ukraine. Causing a redistribution of the population
associated with the deployment of productive forces in various economic areas and towns of
various types, migration leads to changes in the socio-professional composition of the
inhabitants of these territories.
The purpose of this paper is to build on wide sources reveal the dynamics of
demographic changes in the population of Ukraine, especially the Ukrainian ethnicity, the
specified period of time, to determine the impact of these changes on the economic and social
development of the independent Ukraine. Given the complexity and diversity of topics, the
author sets corresponding to the objectives of the study the following objectives: to make a
systematic analysis of the literature and classification of sources of problems, to show the
impact of public policy on the demographic development of the socio-political and socioeconomic processes and their role and place in the demographic situation materials to
Ukraine, to analyze the mechanical movement of the Ukrainian population in the 90 years of
the twentieth century.
Demographic aspects of building an independent Ukrainian state highlighted in the
writings of demographers, economists, political scientists, sociologists, economists,
historians. A special group is working on the migration of Ukraine with essence of migration
policy and forms of information provision. Several of them are devoted to the analysis of
migration processes in Ukrainian society. Politology aspects highlighted in the study of O.G.
Babenko, "Migration Policy of the Ukrainian state at this stage." Particular attention is paid to
84
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
the three questions: 1. - International law of national legislation on migration: the problem of
interaction, coexistence and adaptation 2. - Migration from Ukraine: Causes, extent, impact,
and 3. - The practice of regulating migration processes [3].
Articles about demographic realities State published in magazines, publishers which
are public authorities, political parties and civil society organizations. In the years 1996-2001
they are mainly devoted to issues of family and population reproduction [9, p. 96-101, 17 p.
44-46, 24, p. 20-28], migration processes [8, p. 24-25, 14, p. 18-22, 21, p. 46-50, 22, p. 45-72].
A number of papers highlighted the objective and subjective factors of social
migration, especially migration in terms of social changes that have occurred in the
development of civil society in Ukraine [16, 26]. With the development of the regional market
researched specified problem Pozniak A. in the dissertation "Migration of population in the
context of the regional labor market." Particular attention is paid to the study of such aspects
as the migration as a component of reproduction of the population and labor force of the
region, geography contacts migration of the population of Ukraine, migration and the quality
of the labor force [23].
Considerable documentary material forms the basis of labor Aksenova S.
"Demographic relationship migration Ukraine" [1]. Three chapters consider the principles of
relationships: a) migration as a component of demographic reproduction; b) the impact of
migration on the age structure of the population; c) the impact of migration on his life
potential; d) varying the potential of the population under the influence of migration; e )
demographic and social characteristics. Of fundamental importance are the findings that the
composition of the population by sex, age, education, profession, qualifications, of marriage
and other factors play a significant role in the development and distribution of productive
forces shaping the social structure. Migration to a greater or lesser extent, changes its
composition all these characteristics. Qualitative or quantitative discrepancy between arrivals
and departures can affect the prospective population of a region, its structure (effects may be
direct or indirect).
Published a work, which examine aspects of the impact of external migration during
independence of the changes of the population of Ukraine and its regions. In particular, in
1998 published a monograph "Study of the influence of external migration 1991-1996 to
change the ethnic composition of the population of Ukraine and its regions." The first and
second sections contain recommendations on the content and direction of specific research
objectives stated problem. In the sixth and seventh chapters identified specific topics that give
priority should be to develop: 1. - The ethnic aspect of immigration 2. - Regional
characteristics immigration 3. - The local population and migrants, 4. - The dynamics of
emigration from Ukraine ethnic groups in 1991-1996 5. - The dynamics of emigration regions
[5]. Demographic aspects reflected in the theses of migration processes in Ukraine in the
second half of the 1980s - 1990s [1, 3, 20, 23].
P. Aksenov considers migration as an integral system of the demographic
reproduction. His judgment on this is formulated by analyzing a typical material about sex
and age composition of migrants, the age structure of migrants in rural areas, marriage
structure migratory contingents, educational level migratory population.
In Ph.D. thesis Luchyk S.D. "The formation of productive employment in agriculture",
which is protected in 1998, with new laws and regulations, revealed major impacts on the
formation of employment in agriculture, the changes in the labor potential due to natural and
mechanical movement of the rural population in 1991 -1997 years.
The author Wolynetz L.S. "Population policy of Ukraine in the period of statehood"
main attention is paid to the problem: public policy institutions of government to solve
85
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
demographic problems (political and legal aspects), socio-demographic issues in policy
documents, Ukraine young family as an object of demographic policy [6].
Among the works on migration is dominated by those in which it highlights the ethnic
aspects [5]. But they do not reveal the social and professional guidance given habitat
migrants. During the development of the Ukrainian state migration is becoming an important
subject to state regulation.
Ukrainian political system before 1993 had neither the regulatory framework nor the
concept of migration policy clearly highlighted aims and objectives, no system of government
that adequately meet the current post-Soviet socio-political situation. Therefore, period
between 1991 and 1993 characterized by instability in the activities of state bodies, engaged
in addressing issues of migration and refugees, lack of purposeful visa policy, transparency of
national borders, leading to a sharp increase in migration flows both in Ukraine and across its
territory, including flows of illegal migration.
In the Declaration on State Sovereignty (paragraph 5 of Section II), it was stated that
Ukraine regulating migration processes [7]. Among the most important pieces of legislation
relating to foreign immigration matters relating Law "On Citizenship of Ukraine" (October
1991). He accordance with the so-called "zero" option given the right to apply for Ukrainian
citizenship to all those who at the time of its adoption resided in Ukraine. The law also
provides the opportunity for citizenship by persons who are from Ukraine and returned to the
residence, provided that they do not have citizenship of another state. The fate of displaced
persons is reflected in the relevant section of the law "On the Rehabilitation of Victims of
Political Repression in Ukraine" (April 1991). Under section 4 of this Act, a person who
suffered repression, were expelled or deported by the totalitarian regime, and their
descendants, among other civil rights guaranteed renew your right to stay in places where
they lived until persecution.
Deepening demographic crisis led to the formation of the legal and regulatory
framework for solving demographic problems at the state level. In the period from 1993 to
2000 was adopted by the Constitution of Ukraine, which includes the basic provisions
concerning the legal status of citizens of Ukraine, foreigners and stateless persons. Accept and
have laws governing the legal relations in the areas of citizenship, immigration, entry, exit,
the legal status of foreigners and refugees [11, 12]. There was a division of labor between
government agencies addressing these issues.
For this phase is also characterized by a dramatic excess of emigration over
immigration. There is, especially during the 1997-2000 year, a sharp increase in the number
of citizens of Ukraine, who left the country to work, there is a huge flow of illegal Ukrainian
labor migrants to Europe, America, and Russia.
It is extremely important for Ukraine is the issue of improving migration policy. The
need for active government intervention in the course of migration is evident, but the
activities of the state in no way should be limited to restrictive measures, which may be a
consequence of the growth of illegal migration and increasing tension in society. Analysis of
the ever structure of state regulation of migration processes showed that, despite the relatively
short time of its formation, the system as a whole formed.
In the early 1990s has significantly changed the geography of foreign migration from
Ukraine. So the vast majority of migrants traveled to Israel (and not only the Jewish
population), Germany (representatives of different ethnic groups - Ukrainian, Germans,
Jews). United States, Canada, and Australia. Following independence, Ukraine migration in
those countries did not stop. However, the number of persons who have not received the
citizenship of Ukraine moved permanently to the CIS countries. It should be noted that among
86
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
the many immigrants were Ukrainian. In 1991-1992, the country left 10 thousand Ukrainian,
accounting for 20 percent of all immigrants, and in 1993 the Ukrainian among them was
already 30.6 percent [19, p. 57].
During 1991-1993 years Ukraine has left 704,545 people, including in Russia - 56 390
people of Belarus - 40035, Moldova - 35308, Kazakhstan - 21850, Uzbekistan - 12759 [13, p.
100-105]. In those years of migration took place in Ukraine, mainly from Azerbaijan,
Armenia, Georgia, Tajikistan and the Russian Federation. This was due to the war in
Nagorno-Karabakh, Abkhazia and Chechnya. The vast majority of refugees were members of
mixed families, people who are associated with Ukraine kinship ties [25, p. 79].
Flows of migrants from most former Soviet republics formed by mobile part is quite
limited forces (who has ties with Ukraine - representatives of deported peoples and ethnic
Ukrainian - victims of political repression and the Soviet policy of population redistribution,
demobilized officers of the Russian army - born in Ukraine - and their families), which
indicates the completeness of these sources of inflow to the country's population.
In 1992-2000 the Russian Federation to Ukraine came to 2 million people. Moreover,
the annual arrival in Ukraine exceeded the number of departures to 20,000. Among the
newcomers were representatives of all ages. Up to 25 percent of them chose the place of
residence countryside.
Among the many immigrants were deported peoples representatives, as of mid-1993
returned almost 250 thousand Crimean Tatars [10, p. 3], about 12,000 Bulgarians, Armenians,
Greeks, [15, p. 45-51;]. Further, this process continued and in 2000 returned to Ukraine more
than 450,000 Crimean Tatars. The vast majority of them settled in the rural areas of the
peninsula.
Original way internal migration occurred. Change the size of the rural population in
the 1980s - 1990s was directly related to the natural and migratory movement of population,
as well as the transformation of rural areas in the city. However, the main reason for reduction
of the rural population during this period was its migration outflow in urban areas both in
Ukraine and abroad. The fate of the migration outflow decrease in total rural population in
those years was 82 percent or 1.8 million people.
Migration contributed to heavy and irregular work in the field and on farms, poorly
developed infrastructure. The share of workers employed in manual labor in agriculture in
1980 amounted to 65 percent. It is very difficult and almost mechanized was women's work.
Working women-stockbreeding was mechanized by 48.9 percent and of women employed in
crop production - only 3.1 percent. This led to among workers aged 18-29 years, more than
two-thirds were women. Consequently, there was a disparity between the age groups of
women.
Further, the nature of internal migration has undergone considerable change. In the
first half of the 1990s there was a mass migration of rural people to the cities. However, the
essences of the reasons for this change process: the village appeared unemployment and many
rural residents, especially young people, hoping to get a permanent job in the cities. At the
same time some of the villagers changed their place of residence within the region - have
moved to live in other towns, especially in those where there was an opportunity to get a
permanent job. Since the mid-1990s reduced the outflow of rural population to cities and
started not only to return to the rural areas who at the time went, but coming here permanently
a large number of people in non-agricultural sector.
Thus, in the Luhansk region in 1995 left the cities for permanent residence in the
countryside about 11 million people [17, p. 44-46]. In the second half of the 1990s, this trend
has spread to the central and eastern regions. This was one of the reasons for decline in
87
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
population in urban areas. Among a number of rural migrants were people who lived in the
area of the Chernobyl disaster. As of 1 January 1999 the proportion of young people aged 1528 years in the total population of the rural population of Ukraine was 17.1 percent (versus 21
percent in the urbanized part of the country), or less than 2.8 million people [4, p. 7-18].With
the economic crisis in the cities, including unemployment, essentially stopped the migration
of the rural population. Since 1996, Ukraine has actually formed the flow trend of urban
residents to the villages of reverse flow. In modern terms, relatively few young people leave
the village forever. Among the departing prevailing two categories - a young man who called
upon the army, and the young men and women who entered the universities and secondary
schools to vocational schools. First back often 1.5-2 years, while others - mostly in 5-6 years.
Thus, external and internal migration in the 1990s, to some extent affects the dynamics
of changes in its population in Ukraine in general and rural areas in particular. The original
character was of migration, which was employed in the agricultural sector: the mid-1990s, it
was characterized by a mass exodus of people from rural areas to cities and industrial regions.
In the second half of 1990 there was a reverse process. Significantly decreased volume of
rural migrants in cities and industrial areas, and the number of people who moved from the
cities to reside permanently in villages and engaged in agricultural production by significantly
increased.
In 1991-1995 years of permanent residence in the countryside came 299,300 people of
working age from the cities [2]. The return of people to the village only to a certain extent
was due to changes in economic relations in the agricultural sector. In those years, the main
reason for this process was the deterioration of urban life: a delay of salaries, accommodation
for two or three families in one apartment; higher prices for utilities, food, etc.. [18, p. 43].
In general, in the 1990s the population in rural areas of Ukraine has decreased by
almost 2 million 600 thousand people - an average of 250,000 people a year. According to the
doctor of economic sciences K. Yacoub, the demographic history of Ukrainian peasantry is
characterized by an annual decrease in absolute number and the deterioration of its quality
parameters. During the years 1913-2000 the number of rural residents decreased by 12.5
million people (28.4 million in 1913 to 15.9 million in 2000) or 44 per cent, and the
proportion of the total population decreased by 2, 5 times and in 2000 was 32 percent.
However, the unprecedented speed gains social phenomena such as aging, morbidity and
mortality of the rural population, the reduction in life expectancy. Every third farmer is retired
by age. The mortality rate farmers (number of deaths per 1000 population) for the years 19701998th in Ukraine as a whole increased by 1.8 times. Increased mortality occurs in all age
groups in rural areas.
Thus, studying the documentary materials and research local scientists, based on the
analysis of quantitative changes in the population of Ukraine, the authors identified three
stages of demographic crisis. It was found that changes in population were due to mechanical
movements that led to the gradual but inevitable fewer than all the people of Ukraine and
Ukrainian ethnic group in particular. No. of substantially exceeded the number of immigrants
who came to Ukraine. Original way there was internal migration - in the 1980s - 1990s
intensified urban trends that have negative consequences for the Ukrainian village.
Literature
1. S. Aksenov Demographic relationship migration Ukraine: Dis ... candidate. Econ. sciences:
08.09.01 / National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Economics. - K., 1996. - 272 p.
2. Archive of the Ministry of Agrarian Policy of Ukraine. - Materials of the Main Department of Food
Resources 1996-1997. - Volume 1. Response to letter department of agriculture, food to develop
immediate measures to guarantee food security.
88
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
3. A.G. Babenko Migration policy Ukrainian state at present (political aspect): Dis ... Candidate flight.
sciences: 23.00.02 / National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of State and Law. V.M.
Koretsky. - K., 1997. - 195 p.
4. Bulletin of the State Statistics Committee of Ukraine. - 1999. - ʋ- January. - P. 7-18.
5. Examine the impact of external migration 1991-1996 biennium to change the ethnic composition of
the population of Ukraine and its regions / Ukladnyk Shulga. - K.: IOM Mission in Ukraine, 1998.
- 95 p.
6. Wolynetz LS Population policy of Ukraine in the period of statehood: Dis ... candidate. flight.
sciences: 23.00.02 / Odessa State University. II Mechnikov. - Odessa, 1997. - 149 p.
7. Declaration of State Sovereignty of Ukraine // Supreme Soviet of the USSR. - 1990. - ʋ1. - July
31. - Art. 429. - P. 595-598.
8. Demographic Catastrophe // Ukrainian world. - 1996. - ʋ-6. - P. 24-25.
9. Demographic Catastrophe: Where is the exit? // Fatherland. - 1996. - ʋ-12. - P. 96-101.
10. A. Yemets be what our immigration policy? // Politics and time. - 1994. - ʋ- P.3.
11. The Law of Ukraine "On the Procedure for Exit from Ukraine and entry to Ukraine citizens of
Ukraine" // Supreme Council of Ukraine. - ʋ. - P.101.
12. The Law of Ukraine "On Legal Status of Foreigners" // Supreme Council of Ukraine. – 1994. - ʋ
23, P. 161.
13. Newsletter / Ministry of Ukraine for Nationalities, Migration and Religious Affairs. - K., 1995. ʋ- P. 100-105.
14. Lakiza-Sachuk N. ... And demographic survival // politics and time. - 1994. - ʋ- P. 18-22.
15. Malinowska A. From analysis to concept development: characteristics of the migration situation in
Ukraine // Politics and time. - 1995. - ʋ- P. 45-51.
16. Malinowska O.A. Legal migration and migration policy in Ukraine. - K., 1997. - Issue 3: Social
strategies. - 68 p.
17. Miller S. demographic crisis in Ukraine / / Ukraine: Aspects of labor. - 1997. - ʋ- S. 44-46.
18. Mirko N. Starostenko G., Tarangul L. Demographic processes in the regions of Ukraine // State
building. - 1998. - ʋ- P. 43.
19. Naulko VI Who lives in Ukraine since. - K.: Main spec. yet. Literature in NA. Minorities of
Ukraine, 1998. - P. 57.
20. Fundamentals of Civil Migration and Ethnic Policy of Ukraine. - K., 1994. - 47 p.
21. T. Petrov, V. Vasil'chenko migration policy and its information management // Ukraine: Aspects
of labor. - 1996. - ʋ- P. 46-50.
22. Piskun O. Prybytkova I. Volovich V. Migration situation in Ukraine // Political Thought. - 1996. ʋ-4. - P. 45-72.
23. Pozniak A. Migration of population in the context of the regional labor market: Dis ... candidate.
Econ. sciences: 08.10.01 / NAS of Ukraine, the Council of Productive Forces of Ukraine. - K.,
1996. - 223 p.
24. Starostenko G. A retrospective analysis of the regional population reproduction Ukraine //
Regional Economy. - 1997. - ʋ- P. 20-28.
7RS\O\Q $9 0H]KQDWV\RQDOQɵH IDPLO\ DQG 0LJUDWLRQ 4XHVWLRQV PXWXDO LQIOXHQFH 62&,6 1995. - ʋ- P. 79.
26. Shelyuk O. Social migration in the transformation of society: Dis ... candidate. Philosophy.
sciences: 09.00.03 / Taurian State Agrotechnical Academy - Odessa, 1997. - 180 p.
Assessed by: dr. hab. Prof. Nataliia Ridei
Contact Address:
Victoria Ɉ. Khvist
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine,
Department of History of Ukraine, docent
Home address: Brovary Independence st. 6/Mobile tel. +38 0505446891. e-mail:[email protected]
89
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
T:Ï5&=2ĝ&7(&+1,&=1$8&=1,Ï:
KNYCH Aleksandra, PL
Streszczenie
7ZyUF]RĞü stanowi istotne zagadnienie ZVSyáF]Hsnej pedagogiki, psychologii
i VRFMRORJLL&]áRZLHNWZyUF]\áDWZLHMUDG]LVRELH]SUREOHPDPLLQLHFRG]LHQQ\PLV\WXDFMDPL
2NUHĞOHQLH FHFK WZyUF]HM RVRERZRĞFL PD VZRMH LPSOLNDFMH GOD SURFHVX HGXNDF\MQHJR
5R]ZLMDQLH WZyUF]RĞFL X G]LHFL L PáRG]LHĪ\, Z W\P WZyUF]RĞFL WHFKQLF]QHM MHVW ZDĪQ\P
]DGDQLHPG]LVLHMV]HMV]NRá\
6áRZD NOXF]RZH: WZyUF]RĞü WZyUF]RĞü WHFKQLF]QD RVRERZRĞü WZyUF]D podstawa
programowa
TECHNICAL CREATIVITY OF PUPILS
Abstract
Creativity is a very important issue for the contemporary pedagogy, psychology and
sociology. Creativity helps to deal with problems and unusual situations. Characteristic of
creative personality is important from the point of educational process. Important objective of
today’s school is to develop children and teenagers creativity, including technical creativity.
Key words: creativity, technical creativity, creative personality, school programme basis
Wprowadzenie
:VSyáF]HĞQLHGXĪRPyZLVLĊRWZyUF]RĞFL]DUyZQRZSV\FKRORJLLVRFMRORJLLMDNWHĪ
SHGDJRJLFH : GRELH FLąJá\FK SU]HPLDQ VSRáHF]Q\FK V]\ENLHJR UR]ZRMX Z ]DNUHVLH QDXNL,
techniki i technologii zmienia VLĊUyZQLHĪREUD]F]áRZLHND8ZDĪDVLĊĪHLVWRWnym atrybutem
ZVSyáF]HVQHJR F]áRZLHND SRZLQQR E\ü QLH W\ONR GREUH Z\NV]WDáFHQLH DOH WHĪ WZyUF]H
SRGHMĞFLH GR QDXNL L SUDF\ SR]ZDODMąFH QD V]\ENLH L RSW\PDOQH GRVWRVRZDQLH VLĊ GR
]DFKRG]ąF\FKSU]HPLDQ.
5R]XPLHQLHSRMĊFLD³WZyUF]RĞü´
3RMĊFLHWZyUF]RĞFLVWDáRVLĊSU]HGPLRWHP]DLQWHUHVRZDQLDZLHOXG\VF\SOLQQDXNRZ\FK
FR SU]\F]\QLáR VLĊ GR UyĪQRURGQRĞFL MHJR GHILQLFML 7HUPLQ WHQ VWDá VLĊ SU]HGH ZV]\VWNLP
przedmiotem zainteresowania psychologii, socjologii i pedagogiki.
:LĊNV]RĞüGHILQLFMLSV\FKRORJLF]Q\FK SRGNUHĞODIDNWĪHG]LDáDQLHWZyUF]HMHVWMHGQą]
SRGVWDZRZ\FKFHFKNDĪGHJRF]áRZLHNDDOHREMDZLDVLĊZUyĪQ\PVWRSQLXXSRV]F]HJyOQ\FK
MHGQRVWHN 6RFMRORJLF]QH GHILQLFMH QDMF]ĊĞFLHM RNUHĞODMą WZyUF]RĞü MDNR G]LDáDQLH NWyUHJR
HIHNW\VąRU\JLQDOQHQRZHZRGQLHVLHQLXGRREHFQ\FKRVLąJQLĊü=ZUDFDMąWHĪXZDJĊQDIDNW
ĪHHIHNW\WH]\VNXMąX]QDQLH VSRáHF]Qe.
3HGDJRJLND XMPXMH WZyUF]RĞü QDMF]ĊĞFLHM MDNR G]LDáDQLH MDNR FHFKĊ SRGPLRWX
(uzdolnienie). ANFHQWXMH WHĪ ZLHORĞü L UyĪQRURGQRĞü SU]HMDZyZ WZyUF]RĞFL RUD] PRĪOLZRĞü
MHM NV]WDáWRZDQLD : 2NRĔ SRSU]H] WZyUF]RĞü UR]XPLH ÄSURFHV G]LDáDQLD OXG]NLHJR GDMąF\
QRZH L RU\JLQDOQH Z\WZRU\ RFHQLDQH Z GDQ\P F]DVLH MDNR VSRáHF]QLH ZDUWRĞFLRZH
7ZyUF]RĞü PRĪH SU]HMDZLDü VLĊ Z NDĪGHM G]LHG]LQLH G]LDáDOQRĞFL OXG]NLHM ]arówno
artystycznej i naukowej, jak organizacyjnej, technicznej, produkcyjnej i wychowawczej” 1.
1.
1
t͘KŬŽŷ͕EŽǁLJƐųŽǁŶŝŬƉĞĚĂŐŽŐŝĐnjŶLJ͕tLJĚĂǁŶŝĐƚǁŽŬĂĚĞŵŝĐŬŝĞͣ‚ĂŬ͕͟tĂƌƐnjĂǁĂϭϵϵϲ͕Ɛ͘Ϯϵϳ͘
90
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
3HGDJRJLF]QHXMĊFLHWZyUF]RĞFL]DZLHUDHOHPHQW\SV\FKRORJLF]Q\FKGHILQLFMLWZyUF]RĞüMDNR
FHFKDSRGPLRWXMDNWHĪVRFMRORJLF]Q\FKWZyUF]RĞüMDNRG]LDáDQLH
2.
CHFK\WZyUF]HMRVRERZRĞFL
2NUHĞOHQLHP FHFK RVRERZRĞFL WZyUF]HM ]DMPXMH VLĊ JáyZQLH SV\FKRORJLD &]ĊVWR
WZyUF]RĞü]ZLą]DQDMHVW]SRMĊFLHPÄVDPRUHDOL]DFML´UR]XPLDQ\PMDNRGąĪHQLHGRFLąJáHJR
rozwoju (koncepcja A.H. Maslowa i C.R. Rogersa). A.H. Maslow zajPRZDá VLĊ WHĪ
RNUHĞOHQLHP FHFK jednostki twórczej 2. :DĪQ\PL SU]HMDZDPL RVRERZRĞFL WZyUF]HM Vą
]DFLHNDZLHQLH L ]GROQRĞü SHáQHM NRQFHQWUDFML QD SUREOHPLH 2VRE\ WZyUF]H FHFKXMą VLĊ
ÄVSRMU]HQLHPG]LHFND´QDGDQąVSUDZĊ3U]HMDZHPWHJRMHVW]G]LZLHQLHĞZLHĪHSRGHMĞFLHGR
tematu. 7ZyUF]H MHGQRVWNL SRVLDGDMą WHĪ XQLNDOQą ]GROQRĞü SHáQHM koncentracji na danej
NZHVWLLXPLHMĊWQRĞüVNXSLHQLDVLĊW\ONRQDW\PFRWXLWHUD]
-DN ZVND]XMH ZLHOX SV\FKRORJyZ QS ( 1ĊFND ' 7UXVND - .R]LHOHFNL MHGQą ]
cech twórczHM RVRERZRĞFL MHVW Z\VRNLH SRF]XFLH ZáDVQHM ZDUWRĞFL L NRPSHWHQFML 3U]HMDZLD
VLĊWRZRNUHĞORQHMSRVWDZLHZREHFZáDVQHMRVRE\– akceptacji siebie, szacunku, wierze we
ZáDVQH VLá\ 3RF]XFLH ZáDVQHM ZDUWRĞFL NV]WDáWXMH VLĊ MXĪ Z G]LHFLĔVWZLH Z URG]LQLH, a
warunkiem jego rozwoju jest ]DVSRNRMHQLHSRWU]HE\PLáRĞFLLNRQWDNWX 3.
:DĪQą FHFKą WZyUF]HJR F]áRZLHND MHVW silna motywacja 5R]ZLą]DQLH GDQHJR
SUREOHPXRSUDFRZDQLHG]LHáDMHVWF]DVRFKáRQQHL ]ZLą]DQH]SRNRQ\ZDQLHPZLHOXWUXGQRĞFL
co wymaga silnej moW\ZDFMLZG]LDáDQLX
3RZ\ĪV]DDQDOL]DMHVWZDĪQD]SXQNWXZLG]HQLDZ\FKRZDQLD:VND]XMHERZLHPQDWR
LĪ Z NV]WDáWRZDQLX WZyUF]HM SRVWDZ\ ZDĪQH MHVW Z]EXG]HQLH ]DLQWHUHVRZDQLD ]DG]LZLHQLD
GDQ\P SUREOHPHP RUD] UR]ZLMDQLH XPLHMĊWQRĞFL SHáQHM NRQFHQWUDFML Qa nim. Istotne jest
UyZQLHĪ Z]PDFQLDQLH SRF]XFLD ZáDVQHM ZDUWRĞFL i wzbudzanie motywacji. &]áRZLHN
DNFHSWXMąF\ VLHELH R Z\VRNLP SRF]XFLX ZáDVQHM ZDUWRĞFL MHVW PQLHM SRGDWQ\ QD ZSá\Z\
ĞURGRZLVND D SU]H] WR ]GROQ\ GR ZáDVQ\FK SRV]XNLZDĔ UR]ZLą]DĔ RWZDUW\ na nowe
GRĞZLDGF]HQLD&]áRZLHNWZyUF]\MHVWEDUG]LHMDXWRQRPLF]Q\QLHXOHJDQDFLVNRPRWRF]HQLD
7DQLH]DOHĪQRĞüSU]HMDZLDVLĊUyZQLHĪW\PĪHMHVWZROQ\RGZáDVQ\FKNRPSOHNVyZOĊków.
8F]XFLH OĊNX PRĪH SDUDOLĪRZDü SRGHMPRZDQLH WZyUF]\FK LQLFMDW\Z &]áRZiek twórczy jest
SR]EDZLRQ\ OĊNX SU]HG NU\W\Ną L RGU]XFHQLHP FR VSU]\MD Sowstawaniu nietypowych
SRP\VáyZL RU\JLQDOQ\FKG]LHá
3RMĊFLHWZyUF]RĞFLWHFKQLF]QHM
'HILQLFML SRMĊFLD ÄWZyUF]RĞü WHFKQLF]QD´ QD SUyĪQR V]XNDü Z OLWHUDWXU]H SU]HGPLRWX
1DMF]ĊĞFLHM Z\PLHQLD VLĊ G]LDáDOQRĞü WHFKQLF]Qą MDNR MHGQą ] G]LHG]LQ RERN DUW\VW\F]QHM L
QDXNRZHM Z NWyU\FK WZyUF]RĞü VLĊ SU]HMDZLD : 2NRĔ XZDĪD ĪH WZyUF]RĞü PRĪH
SU]HMDZLDüVLĊZNDĪGHMG]LHG]LQLHG]LDáDOQRĞFLOXG]NLHMUyZQLHĪZG]LDáDOQRĞFLWHFKQLF]QHM
']LDáDOQRĞü WD FKDUDNWHU\]XMH VLĊ QRZ\PL L RU\JLQDOQ\PL Z\WZRUDPL RFHQLDQ\PL Z GDQ\P
F]DVLH MDNR ZDUWRĞFLRZH 4 6 &]\JLHU MDNR MHG\Q\ SRGHMPXMH SUyEĊ RNUHĞOHQLD WHUPLQX
ÄWZyUF]RĞü WHFKQLF]QD´ ED]XMąF QD RJyOQHM GHILQLFML SRMĊFLD ÄWZyUF]RĞü´ ÄWZyUF]RĞü
technLF]QD MHVW WR F]\QQRĞü P\ĞOHQLD L G]LDáDQLD F]áRZLHND RSDUWD R ZLHG]Ċ L XPLHMĊWQRĞFL
3.
Ϯ
͘ƵĚŽǁƐŬĂ͕<ƐnjƚĂųƚŽǁĂŶŝĞƚǁſƌĐnjLJĐŚŽƌŝĞŶƚĂĐũŝǏLJĐŝŽǁLJĐŚǁƉƌŽĐĞƐŝĞĞĚƵŬĂĐũŝ͕dƌĂŶƐ
,ƵŵĂŶĂ͕ŝĂųLJƐƚŽŬϮϬϬϰ͕Ɛ͘ϳϴ-ϴϰ͘
3
͘,͘DĂƐůŽǁ͕DŽƚLJǁĂĐũĂŝŽƐŽďŽǁŽƑđ͕Wy͕tĂƌƐnjĂǁĂϭϵϵϬ͕Ɛ͘ϯϬ-ϲϭ͘
ϰ
t͘KŬŽŷ͕EŽǁLJƐųŽǁŶŝŬƉĞĚĂŐŽŐŝĐnjŶLJ͕tLJĚĂǁŶŝĐƚǁŽŬĂĚĞŵŝĐŬŝĞͣ‚ĂŬ͕͟tĂƌƐnjĂǁĂϭϵϵϲ͕Ɛ͘Ϯϵϳ͘
91
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
WHFKQLF]QH Z Z\QLNX NWyUHM SRZVWDMH WHFKQLF]Q\ Z\WZyU WZyUF]\ G]LHáR´ 5 7ZyUF]RĞü
WHFKQLF]QDSU]HMDZLDVLĊ]DWHPSU]HGHZV]\VWNLPZP\ĞOHQLXLZG]LDáDQLX
7ZyUF]RĞütechniczna uczniów
=JRGQLH]P\ĞOąSV\FKRORJLLKXPDQLVW\F]QHMWZyUF]RĞüMHVWFHFKąNDĪGHJRF]áRZLHND
7R XPLHMĊWQRĞü NWyUą PRĪQD L QDOHĪ\ UR]ZLMDü MXĪ RG ZF]HVQHJR G]LHFLĔVWZD SU]HGH
ZV]\VWNLPZV]NROH:HGáXJSRGVWDZ\SURJUDPRZHMMHGQ\P]JáyZQ\FKFHOyZNV]WDáFHQLD
ogólnego na etapach I-9, MHVW QDE\ZDQLH SU]H] XF]QLyZ XPLHMĊWQRĞFL Z\NRU]\VW\ZDQLD
SRVLDGDQ\FK ZLDGRPRĞFL SRGF]DV UR]ZLą]\ZDQLD SUREOHPyZ L Z\NRQ\ZDQLD ]DGDĔ 6.
.RU]\VWDQLH ] ZLHG]\ ] UyĪQ\FK G]LHG]LQ Z FHOX UR]ZLą]DQLD GDQHJR SUREOHPX Z\PDJD
P\ĞOHQLDZLHORSáDV]F]\]QRZHJR7UDG\F\MQDHGXNDFMDRSLHUDVLĊSU]HGHZV]\VWNLPQDORJLFH
L DQDOL]LH Z\SRVDĪD XF]QLD Z ZLHG]Ċ F]ĊVWR EH] JáĊEV]HJR UR]XPLHQLD 8F]\ P\ĞOHQLD
ZHGáXJ RNUHĞORQ\FK VFKHPDWyZ 7ZyUF]RĞü QDWRPLDVW FKDUDNWHU\]XMH VLĊ HODVW\F]QRĞFLą Z
P\ĞOHQLX LZG]LDáDQLX7ZyUF]HP\ĞOHQLHMHVWSURFHVHPZLHORNLHUXQNRZ\PQDFHFKRZDQ\P
HPRFMRQDOQLH QLHNRQLHF]QLH NLHUXMąF\P VLĊ ORJLNą &]áRZLHN WZyUF]\ SRWUDIL WZRU]\ü
QLHNRQZHQFMRQDOQH NRQFHSFMH P\ĞORZH XNáDG\ LQIRUPDFML D QDVWĊSQLH Z\NRU]\VWDü MH
podczas rozZLą]\ZDQLD MDNLHJRĞ SUREOHPX &HFKą WZyUF]HJR P\ĞOHQLD MHVW NRU]\VWDQLH ]
UyĪQ\FK]DVREyZáDWZRĞüWZRU]HQLDZLHOXUR]ZLą]DĔUyĪQ\FKRGSRZLHG]LQDMHGHQSUREOHP
WR WHĪ LORĞü L RU\JLQDOQRĞü SRP\VáyZ V]\ENRĞü LFK WZRU]HQLD &HFK\ WH SU]HMDZLDMą VLĊ
równieĪZWZyUF]\PP\ĞOHQLXWHFKQLF]Q\P
3RGVWDZD SURJUDPRZD SRGNUHĞOD WHĪ NRQLHF]QRĞü NV]WDáWRZDQLD SRVWDZ XF]QLD QD
ZV]\VWNLFK HWDSDFK HGXNDF\MQ\FK VSU]\MDMąF\FK UR]ZRMRZL LQG\ZLGXDOQHPX MDN L
VSRáHF]QHPX 6ą WR PLQ FLHNDZRĞü SR]QDZF]D NUHDW\ZQRĞü SU]HGVLĊELRUF]RĞü JRWRZRĞü
do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw 7. Wszystkie te postawy przejawia
MHGQRVWND WZyUF]D R F]\P E\áD PRZD ZF]HĞQLHM. -HGQRVWND WZyUF]D SR]EDZLRQD MHVW OĊNX
SU]HG RGU]XFHQLHP D SU]H] WR EDUG]LHM RGZDĪQD Z SURSRQRZDQLX i stosowaniu
QLHNRQZHQFMRQDOQ\FK UR]ZLą]DĔ WZRU]HQLX RU\JLQDOQ\FK SRP\VáyZ 3RGHMPRZDQLX
LQLFMDW\Z D QDVWĊSQLH LFK UHDOL]DFML VSU]\MD VLOQD PRW\ZDFMD L Z\VRNLH SRF]XFLH ZáDVQHM
ZDUWRĞFL NWyUH Vą FHFKDPL WZyUF]HM MHGQRVWNL 2SLVDQH HOHPHQW\ P\ĞOHQLD WZyrczego i
Z\PLHQLRQHSRVWDZ\SU]HMDZLDMąVLĊZSURFHVLHWZyUF]\PUyZQLHĪZWHFKQLFH
7ZyUF]RĞü WHFKQLF]QD XF]QLyZ PRĪH SU]HMDZLDü VLĊ L SRZLQQD E\ü UR]ZLMDQD na
NDĪG\P HWDSLH HGXNDF\MQ\P Z V]F]HJyOQRĞFL QD ]DMĊFLDFK WHFKQLF]Q\FK :LHOH Z\PDJDĔ
VIRUPXáRZDQ\FK Z RERZLą]XMąFHM SRGVWDZLH SURJUDPRZHM Z\PDJD WZyUF]HJR P\ĞOHQLD L
PRĪH VWDü VLĊ RND]Mą GR MHJR UR]ZRMX 3U]\NáDGRZR ZHGáXJ SRGVWDZ\SURJUDPRZHM XF]HĔ
NRĔF]ąF\ NODVĊ ,,, V]NRá\ SRGVWDZRZHM SRZLQLHQ SRWUDILü SU]HGVWDZLü SRP\Vá\ UR]ZLą]DĔ
technicznych (SODQRZDQLHNROHMQ\FKF]\QQRĞFLGREyUPDWHULDáyZLQDU]ĊG]L=NROHLMHGQ\P
] Z\PDJDĔ V]F]HJyáRZ\FK ] ]DNUHVX ]DMĊü WHFKQLF]Q\FK QD ,, HWDSLH HGXNDF\MQ\P MHVW
RSUDFRZ\ZDQLH NRQFHSFML UR]ZLą]DĔ SUREOHPyZ WHFKQLF]Q\FK NWyUH ]DNáDGD PLQ
]DSLV\ZDQLH UR]ZLą]DĔ WHFKQLF]Q\FK Z IRUPLH JUDILF]QHM F]\ NRQVWUXRZDQLH PRGHOL
XU]ąG]HĔ WHFKQLF]Q\FK ,QQ\P Z\PDJDQLHP QD W\P HWDSLH HGXNDF\MQ\P MHVW XPLHMĊWQRĞü
4.
5
^͘njLJŐŝĞƌ͕dǁſƌĐnjŽƑđƚĞĐŚŶŝĐnjŶĂƵĐnjŶŝſǁƐnjŬſųnjĂǁŽĚŽǁLJĐŚ͕/ŶƐƚLJƚƵƚdĞĐŚŶŽůŽŐŝŝŬƐƉůŽĂƚĂĐũŝ– W/͕ZĂĚŽŵ
ϮϬϬϴ͕Ɛ͘ϰϯ͘
ϲ
ZŽnjƉŽƌnjČĚnjĞŶŝĞDŝŶŝƐƚƌĂĚƵŬĂĐũŝEĂƌŽĚŽǁĞũnjĚŶŝĂϮϯŐƌƵĚŶŝĂϮϬϬϴƌ͘ǁƐƉƌĂǁŝĞƉŽĚƐƚĂǁLJƉƌŽŐƌĂŵŽǁĞũ
ǁLJĐŚŽǁĂŶŝĂƉƌnjĞĚƐnjŬŽůŶĞŐŽŽƌĂnjŬƐnjƚĂųĐĞŶŝĂŽŐſůŶĞŐŽǁƉŽƐnjĐnjĞŐſůŶLJĐŚƚLJƉĂĐŚƐnjŬſų͕ĂųČĐnjŶŝŬŶƌϮ͕Ɛ͘ϭ-Ϯ͕
ĂųČĐnjŶŝŬŶƌϰ͕Ɛ͘ϭ-3.
ϳ
ZŽnjƉŽƌnjČĚnjĞŶŝĞDŝŶŝƐƚƌĂĚƵŬĂĐũŝEĂƌŽĚŽǁĞũnjĚŶŝĂϮϯŐƌƵĚŶŝĂϮϬϬϴƌ͘ǁƐƉƌĂǁŝĞƉŽĚƐƚĂǁLJƉƌŽŐƌĂŵŽǁĞũ
ǁLJĐŚŽǁĂŶŝĂƉƌnjĞĚƐnjŬŽůŶĞŐŽŽƌĂnjŬƐnjƚĂųĐĞŶŝĂŽŐſůŶĞŐŽǁƉŽƐnjĐnjĞŐſůŶLJĐŚƚLJƉĂĐŚƐnjŬſų͕ĂųČĐnjŶŝŬŶƌϮ͕Ɛ͘ϭ-Ϯ͕
ĂųČĐnjŶŝŬŶƌϰ͕Ɛ͘ϭ-3.
92
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
ZVND]\ZDQLD UR]ZLą]DĔ SUREOHPyZ UR]ZRMX ĞURGRZLVND WHFKQLF]QHJR Z W\P
opracowywanie projektów racjonalnego goVSRGDURZDQLDVXURZFDPLZWyUQ\PLZQDMEOLĪV]\P
ĞURGRZLVNX Z GRPX QD RVLHGOX Z PLHMVFRZRĞFL 3RGREQH WUHĞFL QDXF]DQLD OHF] Z QLHFR
V]HUV]HMIRUPLHVIRUPXáRZDQRGODHWDSX,,,
=DNRĔF]HQLH
5R]ZLMDQLH WZyUF]RĞFL Z W\P WZyUF]RĞFL WHFKQLF]QHM MHVW MHGQ\P ] ZDĪQ\FK ]DGDĔ
ZVSyáF]HVQHM V]NRá\ .V]WDáWRZDQLH WZyUF]HJR F]áRZLHND Z\PDJD SU]HGH ZV]\VWNLP ]PLDQ
Z ]DNUHVLH PHWRG NV]WDáFHQLD 1DXF]\FLHOH SRZLQQL Z W\P FHOX VLĊJQąü SR RVLąJQLĊFLD
SV\FKRORJLLWZyUF]RĞFLPRW\ZDFMLLXF]HQLDVLĊ1LHEH]]QDF]HQLDMHVWWHĪSRVWDZDVDPHJR
QDXF]\FLHODNWyU\VDPSRZLQLHQE\üWZyUF]\LSUDFRZDüQDGUR]ZRMHPZáDVQHMWZyUF]RĞFL
Bibliografia
1 CUDOWSKA, A., .V]WDáWRZDQLH WZyUF]\FK RULHQWDFML Ī\FLRZ\FK Z SURFHVLH HGXNDFML
7UDQV+XPDQD%LDá\VWRNISBN 83-89190-25-7.
2 CZYGIER, S., 7ZyUF]RĞü WHFKQLF]QD XF]QLyZ V]Nyá ]DZRGRZ\FK, Instytut Technologii
Eksploatacji – PIB, Radom 2008, ISBN 978-83-7204-736-6.
3 MASLOW, A.H., 0RW\ZDFMDLRVRERZRĞü, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1990,
ISBN 83-211-1118-1.
4 1ĉ&.$(Psychologia WZyUF]RĞFL*:3*GDĔVN,6%1.
5 1ĉ&.$ ( 25=(&+2:6., - 6à$%26= $ 6=<085$ % 7UHQLQJ WZyUF]RĞFL,
*:3*GDĔVN, ISBN 9788374893695.
6 NOGA, H., Istota i pogranicza dydaktyki i techniki, Oficyna Wydawnicza Impuls,
Kraków 2007, ISBN 978-83-7308-855-9.
7 NOGA, H., Metodyka edukacji techniczno-LQIRUPDW\F]QHM1RZRF]HVQD6]NRáD,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2010, ISBN
978-83-7271-603-3.
8 NOGA, H., Knych A., Pragmatic Competence of Technology Teacher, [in:] V. Stoffová,
E. Mastalerz, H. Noga (eds.), Problems in Teachers Education, Conference
DIDMATTECH XXIV, Institute of Technology, Pedagogical University of Cracow,
Poland and J. Selye University in Komarno, Slovakia, Cracow 2011, ISBN 978-83-7271679-8, p.226-231.
9 O.2ē W., 1RZ\VáRZQLNSHGDJRJLF]Q\:\GDZQLFWZRÄĩDN´:DUV]DZD
ISBN 83-86770-29-5.
10 5R]SRU]ąG]HQLH0LQLVWUD(GXNDFML1DURGRZHM]GQLDJUXGQLDUZVSUDZLH
podstawy programowej wychowania przedszkoOQHJRRUD]NV]WDáFHQLDRJyOQHJRZ
SRV]F]HJyOQ\FKW\SDFKV]Nyá, MEN, Warszawa 2008.
Assessed by: Henryk, Noga, prof. dr hab.
Contact Address:
Aleksandra Knych
,QVW\WXW3HGDJRJLF]Q\3DĔVWZRZHM:\ĪV]HM6]NRá\=DZRGRZHM w 1RZ\P6ąF]X,
XO&KUXĞOLFND-301RZ\6ąF]
tel. 0048 511 673 826, e-mail: [email protected]
93
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
VIZUALIZÁCIA TEPLOTNÝCH POLÍ 1$ 3295&+8 .$&+ď29(PECE
KONIAR Ján, SR
Resumé
V príspevku je XYHGHQi XNiåND YL]XDOL]iFLH WHSORWQêFK SROt QD SRYUFKX NDFKĐRYHM
pece pomocou termovíznej kamery. Takéto experimentálne merania PRåQR Y\XåLĢ DNR
vhodnú didaktickú SRP{FNX YR Y\XþRYDFRP SURFHVH v študijnom programe Ekotechnika,
hlavne v predmetoch Procesné strojníctvo a Využitie tepelných procesov.
.Đ~þRYpVORYi NDFKĐRYiSHF, teplotné polia, termovízna kamera
VISUALIZATION OF THE TEMPERATURE FIELDS ON THE STOVES SURFACE
Abstract
The present contribution presents a sample of temperature fields visualization on the
surface of the stoves by infrared camera. These experimental measurements can be utilized as
a appropriate didactic tool in educational process in the Environmental Technology study
programme, mainly in subjects as Process Mechanical Engineering and Utilization of Heat
Processes.
Key words: stoves, temperature fields, infrared camera
Úvod
KachĐRYi SHF SDWUt PHG]L ORNiOQH ]GURMH WHSOD D predstavuje jeden z najstarších
spôsobov vykurovania. V V~þDVQHMGREHVDNODGLHYHĐNêG{UD]QDWHSHOQ~SRKRGXY obytných
miestnostiach, DNR DM QD ~þLQQRVĢ ORNiOQ\FK ]GURMRY WHSOD [6]. Na tepelnú pohodu vplýva
viacero faktorov - WHSORWD Y]GXFKX YOKNRVĢ Y]GXFKX WHSORWD RNROLWêFK SRYUFKRY D SU~GHQLH
Y]GXFKX Y PLHVWQRVWL .DFKĐRYi SHF Me charakteristická tým, že ako vykurovací systém
odovzdáva teplo predovšetkým v podobe sálania, þR SR]LWtYQH RYSO\YĖXMH NOtPX Y priestore
kde je umiestnená. Dôležitým faktorom je aj jej povrchová teplota. Pri experimentálnom
YêVNXPH PRåQR Y\XåLĢ U{]QH YL]XDOL]DþQp PHWyG\ NWRUp V~ G{OHåLWp SUH OHSãLH SRFKRSHQLH
sledovaných procesov [4,5,7]. Príspevok poukazuje na možnosti vizualizácie teplotných polí
pomocou experimentálnych metód a ich implementáciu GRY\XþRYDFLHKRSURFHVX
1. .DFKĐRYpSHFH
.DFKĐRYpSHFHV~FKDUDNWHULVWLFNpYHĐNRXKPRWQRVĢRXNHUDPLFNêFKKP{W] ktorých je
SHF ]KRWRYHQi 7iWR KPRWD DNXPXOXMH WHSOR ]tVNDQp VSDĐRYDQtP SDliva v ohnisku pece
a SRVWXSQHKRXYRĐĖXMHGRY\NXURYDQpKRSULHVWRUX. Horúce spaliny prechádzajú z ohniska do
NRPtQDFH]NRQãWUXNFLXNDFKĐRYHMSHFHNWRUiMH WYRUHQiSUHSiåNDPL, DE\EROD]DEH]SHþHQi
maximálna akumulácia tepla. 9HĐNi KPRWQRVĢ NHUDPLFNêFK KPôt vplýva aj na tepelnú
]RWUYDþQRVĢ- þDV]DNWRUêSR]DN~UHQt]DþQHSHFY\GiYDĢWHSOR3ULĢDåNHMkonštrukcii pece
WR P{åH E\Ģ DM QLHNRĐNR KRGtQ SUL ĐDKNHM konštrukcii je to asi jedna hodina. Povrchová
teplota NDFKĐRYHM SHFH ]iYLVt RG MHM NRQãWUXNFLHD pohybuje sa v intervale 80 až 130 °C [1],
a SUL YHĐPL ĢDåNêFK NRQãWUXNFLiFK GR ƒ& 'REUH QDYUKQXWi D SRVWDYHQi NDFKĐRYi SHF
GRVDKXMH Y\VRN~ ~þLQQRVĢ VSDĐRYDQLD a po dohorení suchého dreva ostáva iba minimálne
množstvo popola.
94
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
2. Vizualizácia teplotných polí
Proces odovzdávania tepla ]tVNDQpKRVSDĐRYDQtPSDOLYDY NDFKĐRYHMSHFLGRRNROLWpKR
prostredia PRåQR UR]GHOLĢ GR GYRFK KODYQêFK Ii] 3UYRX Ii]RX MH DNXPXOiFLD WHSOD GR
NRQãWUXNFLHNDFKĐRYHMSHFHD druhou fázou je následné odovzdávanie tepla do okolia.
Pre lepšie pochopenie procesov prebiehajúcich pri odovzdávaní tepla boli
YL]XDOL]RYDQp WHSORWQp SROLD QD SRYUFKX NDFKĐRYHM SHFH Vizualizácia teplotných polí
SRPRFRX WHUPRYt]QHM NDPHU\ MH YHĐPL HIHNWtYQD D vhodná metóda pre takýto typ
experimentov a mi ãLURNp XSODWQHQLH DM YR Y\XþRYDFRX SURFHVH [2,3]. Pri vizualizácii
teplotných polí bola použitá termovízna kamera FLIR i7.
Obr. 1 8NiåNDWHSORWQpKRSRĐDQDSRYUFKXNDFKĐRYHMSHFH
3UL UHDOL]iFLL H[SHULPHQWX EROD VOHGRYDQi SRYUFKRYi WHSORWD ERþQHM VWUDQ\ NDFKĐRYHM
pece. Ukážky termogramov teplotných polí vo fáze akumulácie tepla (30 a 45 minút od
]DþLDWNXKRUHQLD sú uvedené na obr. 2.
t 1 = 30 min.
t 2 = 45 min.
Obr. 2 8NiåNDWHUPRJUDPRYWHSORWQêFKSROtQDSRYUFKXNDFKĐRYHMSHFH
95
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
Na obr. 3 sú zobrazené teplotné polia vo fáze odovzdávania tepla do okolitého
prostredia (105 a PLQ~WRG]DþLDWNXKRUHQLD.
t 3 = 105 min.
t 4 = 285 min.
2EU8NiåNDWHUPRJUDPRYWHSORWQêFKSROtQDSRYUFKXNDFKĐRYHMSHFH
Zo získaných obrazov teplotQêFK SROt EROD XUREHQi þDVRYi ]iYLVORVĢ SULHEHKX
maximálnej povrchovej teploty, ktorá je znázornená na obr. 2.
=iYLVORVĢPD[LPiOQHMSRYUFKRYHMWHSORW\RGþDVX
100
Maximálna povrchová teplota [°C]
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
50
100
150
200
250
300
ýDV>PLQ@
Obr. 4 3ULHEHKPD[LPiOQHMSRYUFKRYHMWHSORW\SHFHY]iYLVORVWLRGþDVX
ýDVEROVOHGRYDQêRG]DþLDWNXKRUHQLDQDORåHQpKRSDOLYD3ULH[SHULPHnte boli použité
drevené brikety z PlNNêFK GUHYtQ KPRWQRVĢ SDOLYD EROD NJ 'RED KRUHQLD QDORåHQpKR
paliva bola 72 minút.
96
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
Záver
Vizualizácia teplotných polí pomocou termovíznej kamery patrí k perspektívnym
metódam, ktoré majú široké uplatnenie nielen v praxi, ale aj pri výskume a vo výuke.
$SOLNiFLRX YêVWXSRY YL]XDOL]DþQêFK PHWyG GR Y\XþRYDFLHKR SURFHVX majú študenti prístup
k názorným a uceleným obrazovým LQIRUPiFLiP NWRUp YKRGQH GRSĎĖDM~ LFK WHRUHWLFNp
poznatky [8]. 9\XåLWLH YL]XDOL]DþQêFK PHWyG MH preto YHĐPL YêKRGQp aj YR Y\XþRYDFRP
procese pre lepšie pochopenie dejov prebiehajúcich pri prenose tepla.
Literatúra
1 -$1'$ý.$ - – MALCHO, M. – MIKULÍK, M. Technológie pre prípravu a
energetické využitie biomasy 9\GDYDWHĐVWYR D WODþ -R]HI %XOHMþtN 007. 222 s. ISBN
978-80-969595-3-2.
2 ý(51(&.éJ. Využitie termovíznych meraní okolo teplovýmenných plôch. In Trendy ve
Y]GČOiYiQt VERUQtN SĜtVSČYNĤ ] PH]LQiURGQt YČGHFNR-odborné konference TVV
2012. Olomouc: GEVAK s.r.o. 2012, s. 57-60. ISBN 978-80-86768-36-6.
3 VALENTOVÁ, K. – ý(51(&.é - Mechanizmus prenosu tepla pri kondenzácii v
tepelných trubiciach ,Q 7UHQG\ YH Y]GČOiYiQt VERUQtN SĜtVSČYNĤ ] mezinárodní
YČGHFNR-odborné konference TVV 2012. Olomouc : GEVAK s.r.o. 2012, s. 326-329.
ISBN 978-80-86768-36-6.
4 BRODNIANSKÁ, Z. Vizualizácia prúdenia plynov pomocou dymu. In Technické
Y]GHOiYDQLHDNRV~þDVĢYãHREHFQpKRY]GHOiYDQLD]ERUQtNSUtVSHYNRYPHG]LQiURGQHM
vedecko-odbornej konferencie. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej
Bystrici, 2011, s. 113-120. ISBN 970-80-557-0265-0.
5 3,9$5ý,29È ( Teplotné pole materiálu. In Strojárstvo - PHVDþQtN R VWURMiUVWYH äLOLQD0(',$67URþþV ISSN 1335-2938.
6 0$/$ġÈ. -. – .8ý(5$ M. – HRUŠKA, M. – VACULÍK, P. Analýza tepelných
~þLQQRVWt D ]WUiW PDOêFK VSDORYDFtFK ]DĜt]HQt XUþHQêFK SUR SHYQRX ELRPDVX. In Acta
IDFXOWDWLV WHFKQLFDH YHGHFNê þDVRSLV )DNXOW\ HQYLURQPHQWiOQHM D YêUREQHM WHFKQLN\ =YROHQ7HFKQLFNiXQLYHU]LWDYR=YROHQHURþ þV-21. ISSN 1336-4472.
7 CHRISTOV, I. – GAJTANSKA, M – IGAZ, R. Emisivita materiálov a problematika
bezkontaktného merania teploty. In XI. medzinárodná vedecká konferencia mladých 2009,
17.-19. jún 2009, Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2009, 6 s.
ISBN 978-80-228-1994-7.
8 ý(51(&.é-– BRODNIANSKÁ, Z. Využitie optických metód pri meraní rýchlosti
WXKêFK]QHþLVĢXM~FLFKOiWRN,Q7UHQG\YHY]GČOiYiQt 2009. VOTOBIA Olomouc, 2009, s.
44-47, ISBN 978-80-7220-316-1.
Príspevok je riešený v rámci grantového projektu KEGA 027TUZVO-4/2011.
Lektoroval: doc. RNDr. Milada Gajtanska, CSc.
Kontaktná adresa:
Ján Koniar, Ing., PhD.
Katedra environmentálnej techniky, Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky, TU vo Zvolene,
Študentská 26, 960 53 Zvolen, SR, tel. 00421 45 520 6678, e-mail: [email protected]
97
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
Technika a GLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
237,0$/,=È&,$ 35Ë35$9< %(=3(ý12671é&+ 7(&+1,.29
V OBLASTI ELEKTROTECHNIKY
KUBALA Andrej – SOTÁK Vladimír, SR
Resumé
Príprava v oblasti elektrotechniky sa javí ako jedna z najdôležitejších oblastí pre
YêNRQ SURIHVLH EH]SHþQRVWQpKR WHFKQLND Autori v SUtVSHYNX DQDO\]XM~ YHGRPRVWQ~ ~URYHĖ
študentov v RGERUH %H]SHþQRVĢ D ochrana zdravia pri práci na Pedagogickej fakulte UKF
v Nitre. Získané výsledky podrobujú komplexnej analýze za pomoci štatistickej metódy
Wilcoxonovho dvojvýberového testu.
KltþRYiVORYDHOHNWURWHFKQLNDEH]SHþQRVWQêWHFKQLN%2=3
OPTIMIZATION OF PREPARATION OF SAFETY TECHNICIANS IN THE FIELD
OF ELECTRICAL ENGINEERING
Abstract
Preparing in the field of electrical engineering is the one of the most important area for
the safety technician. Authors in the submission analyse level of knowledge of OHS students
at the Faculty of education Constantine The Philosopher in Nitra. Obtained results subjected
to comprehensive analysis using Wilcoxon signed-rank test.
Key words: electrical engineering, safety technician, OHS
Úvod
V XYHGHQRP YêVNXPH VD ]DPHULDYDPH QD YHGRPRVWQ~ ~URYHĖ ] oblasti
elektrotechniky študentov 1. a URþQtND ãWXGLMQpKR RGERUX %H]SHþQRVĢ D RFKUDQD
zdravia pri práci na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Na základe
získaných výsledkov VPHY\YRGLOL]iYHUåHSRWUHEDćDOãLHKRD intenzívnejšieho vzdelávania
v REODVWL HOHNWURWHFKQLN\ MH QXWQRVĢRX SUH ]GRNRQDOHQLH YêNRQX SUiFH EH]SHþQRVWQêFK
technikov. Našou snahou v ćDOãRP YêVNXPH MH ]YêãLĢ YHGRPRVWQ~ ~URYHĖ EH]SHþQRVWQêFK
technikov práve v tejto oblasti a to za pomoci IKT.
1. &LHĐDYêEHUY]RUN\výskumu
&LHĐRPYêVNXPXEROR]LVWLĢYHGRPRVWQ~~URYHĖãWXGHQWRY] oblasti elektrotechniky.
Na overenie vedomostí sme použili neštandardizovaný vedomostný test. Vedomostný test bol
zostavený z Xþebníc fyziky pre základné školy þLåH VD MHGQDOR R overenie elementárnych
vedomostí zo základov elektrotechniky. Test pozostával z 12 otázok, ktoré boli otvorené
a uzatvorené. Výskum bol realizovaný na šWXGHQWRFK D URþQtND Y študijnom odbore
%H]SHþQRVĢD ochrana zdravia pri práci Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa
v Nitre. V URþQtNX VPH PDOL Y]RUNX ãWXGHQWRY = toho 8 bolo absolventov stredných
odborných škôl so zameraním na elektrotechniku, 5 študentov absolvovalo gymnázium, 3
študenti obchodnú akadémiu a zvyšných 32 študentov absolvovalo rôzne stredné školy. V 2.
rRþQtNXVPHYHGRPRVWQê WHVWSUHGORåLOLåLDNRP= FHONRYpKRSRþWXVPHPDOLQDVOHGRYQp
UR]GHOHQLH SRGĐD DEVROYRYDných stredných škôl: 5 študentov absolvovalo strednú školu so
zameraním na elektrotechniku, 6 študentov absolvovalo gymnázium, 3 študenti absolvovali
obchodnú akadémiu a 24 študentov absolvovalo strednú školu s rôznym zameraním.
98
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
Technika a GLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
2. Vyhodnotenie získaných výsledkov výskumu
Neštandardizovaný vedomostný test obsahoval 12 otázok. Pri vyhodnocovaní
výsledkov vedomostných testov sme si zvolili nasledovnú metodiku :
1. .DåGHMRWi]NHVPHSULGHOLOLERGRY~KRGQRWXSRGĐDQiURþQRVWLRWi]N\
2. 3RGĐDWRKRDNRãWXGHQWRGSRYHGDOQDMHGQRWOLYpRWi]N\PRKRO]tVNDĢRGGR
bodov za každú správne zodpovedanú otázku. Celkom mohlo maximálne
]tVNDĢERGRY
3. Na základe získaných informácií sme študentov rozdelili do 4 skupín a to
SRGĐD absolvovanej strednej školy na : absolventov elektrotechnických škôl,
absolventov gymnázií, absolventov obchodnej akadémie a absolventov
ostatných stredných škôl.
4. Pri overovaní štatistickej významnosti sme následne vytvorili 2 skupiny a to
skupinu študentov, ktorí absolvovali strednú školu so zameraním na
elektrotechniku a skupinu študentov iných stredných škôl.
V nasledujúcej WDEXĐNH XYiG]DPH SHUFHQWXiOQX ~VSHãQRVĢ RGSRYHGt ãWXGHQWRY QD MHGQRWOLYp
otázky v 1URþQtNX
7DEXĐND3HUFHQWXiOQD~VSHãQRVĢRGSRYHGtãWXGHQWRYURþQtND
1.ot 2.ot 3.ot 4.ot 5.ot 6.ot 7.ot 8.ot 9.ot 10.ot 11.ot 12.ot
81 100 100 69
63 100 94
50
100
75
Elektrotechnika 100 92
80
80
70
60 100 60
60 100 63
20
20
70
Gymnázium
0
67
83
33
67
44
0
0
0
Obch.akadémia 100 100 100
53
58
55
16
28
67
38
44
52
19
28
45
S.O.Š.
CHONRYi~VSHãQRVĢRGSRYHGtãWXGHQWRYURþQtND SRGĐDDEVROYRYDQêFKãN{O bola nasledovná:
Elektrotechnika 86%, gymnázium 61%, obchodná akadémia 46%, S.O.Š 43%.
100
80
Elektrotechnika
60
Gymnázium
40
Obch.akadémia
20
S.O.Š.
0
1.ot
2.ot
3.ot
4.ot
5.ot
6.ot
7.ot
8.ot
9.ot 10.ot 11.ot 12.ot
2EUi]RN3HUFHQWXiOQD~VSHãQRVĢodpovedí študentov URþQtND
V QDVOHGXM~FHM WDEXĐNH XYiG]DPH SHUFHQWXiOQX ~VSHãQRVĢ RGSRYHGt ãWXGHQWRY QD MHGQRWOLYp
otázky v URþQtNX
7DEXĐND3HUFHQWXiOQD~VSHãQRVĢRGSRYHGtãWXGHQWRYURþQtND
1.ot 2.ot 3.ot 4.ot 5.ot 6.ot 7.ot 8.ot 9.ot 10.ot 11.ot 12.ot
89
83 100 67
92 100 83
89
67
83
83
Elektrotechnika 83
67
61
58
67
33
75
83
83
56
17
67
33
Gymnázium
Obch.akadémia 67
56
33
0
100 75
67 100 39
0
33
83
91
57
76
70
52
72
87
83
65
22
61
76
S.O.Š.
&HONRYi~VSHãQRVĢRGSRYHGtãWXGHQWRYURþQtNDSRGĐDDEVROYRYDQêFKãN{OERODQDVOHGRYQi
Elektrotechnika 86%, gymnázium 57%, obchodná akadémia 48%, S.O.Š 67%.
99
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
Technika a GLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
100
80
Elektrotechnika
60
Gymnázium
Obch.akadémia
40
S.O.Š.
20
0
1.ot
2.ot
3.ot
4.ot
5.ot
6.ot
7.ot
8.ot
9.ot 10.ot 11.ot 12.ot
2EUi]RN3HUFHQWXiOQD~VSHãQRVĢRGSRYHGtãWXGHQWRYURþQtND
3. Overenie štatistickej významnosti výskumu
Pri overovaní štatistickej významnosti sme študentov 1. a URþQtNDUR]GHOLOLGRGYRFK
VNXStQ SRGĐD DEVROYRYDQHM VWUHGQHM ãNRO\ QD VNXSLQX ãWXGHQWRY NWRUt DEVROYRYDOL VWUHGQ~
školu so zameraním na elektrotechniku a na skupinu študentov, ktorí absolvovali ostatné typy
stredných škôl. &KFHOLVPH]LVWLĢþLVDVNXSLQ\VNXSLQD-elektro, skupina 2-ostatní študenti)
štatisticky významne líšia v danom pozorovanom znaku v UHVS URþQtNX Vyslovili sme
nasledovnú nulovú hypotézu: Obe skupiny študentov pochádzajú z toho istého základného
V~ERUX þLåH K\SRWp]X åH SR]RURYDQê ]QDN výsledky testu v 1. resp. v URþQtNX) má
rovnaké rozdelenie v oboch skupinách. Pre testovanie uvedenej hypotézy sme použili
Wilcoxonov dvojvýberový test. V tomto prípade sme Wilcoxonov dvojvýberový test použili
na testovanie štatistickej významnosti rozdielnosti skupín v D URþQtNX 7HVWRYDQRX
K\SRWp]RX MH QDVOHGXM~FD QXORYi K\SRWp]D NWRUi SODWt SUH ãWXGHQWRY URþQtND H0 : Oba
výberové súbory (skupina 1 a skupina 2) pochádzajú z toho istého základného súboru t.j.
PHG]L RERPD SR]RURYDQêPL VNXSLQDPL ãWXGHQWRY URþQtND QLH MH ãWDWLVWLFN\ Yê]QDPQê
rozdiel v SR]RURYDQRP ]QDNX YêVOHGN\ WHVWX 1XORY~ K\SRWp]X EXGHPH WHVWRYDĢ RSURWL
alternatívnej hypotéze H1 : Výberové súbory (skupina 1 a skupina 2) nepochádzajú z toho
LVWpKR ]iNODGQpKR V~ERUX WM PHG]L RERPD SR]RURYDQêPL VNXSLQDPL ãWXGHQWRY URþQtND MH
štatistický významný rozdiel v pozorovanom znaku (výsledky testu).
Pre overenie rovnosti skupín študentov v 2. URþQtNXEXGHSODWLĢQDVOHGRYQiQXORYiK\SRWp]D
H0 : Oba výberové súbory (skupina 1 a skupina 2) pochádzajú z toho istého základného
súboru t.j. medzi oboma pozorovanými skupinami študentov 2. URþQtND QLH MH ãWDWLVWLFN\
významný rozdiel v pozorovanom znaku (výsledky testu). Nulovú hypotézu budeme RSlĢ
WHVWRYDĢ RSURWL DOWHUQDWtYQHM K\SRWp]H +1 : Výberové súbory (skupina 1 a skupina 2)
nepochádzajú z toho istého základného súboru t.j. medzi oboma pozorovanými skupinami
študentov 2URþQtNDMHãWDWLVWLFNêYê]QDPQêUR]GLHO v pozorovanom znaku (výsledky testu).
.HćåH SUHGSRNODG R QRUPiOQRP UR]GHOHQt SRþHWQRVWt FKêE Y WHVWRFK QLH MH RSRGVWDWQHQê
nulovú hypotézu sme testovali pomocou Wilcoxonovho dvojvýberového testu. Test sme
realizovali pomocou programu STATISTICA. Po zadaní vstupných údajov vo výstupnej
]RVWDYH SRþtWDþD GRVWDQHPH SUH ]YROHQê :LOFR[RQRY GYRMYêEHURYê WHVW WLHWR YêVOHGN\
KRGQRWX WHVWRYDFLHKR NULWpULD = D KRGQRWX S þR MH SUDYGHSRGREQRVĢ FK\E\ NWRUHM VD
GRSXVWtPH NHć ]DPLHWQHPH WHVWRYDQ~ K\SRWp]X $N MH Y\SRþtWDQi KRGQRWD S GRVWDWRþQH
malá (p < 0,05 resp. p < 0,01), testovanú hypotézu
o rovnosti stredných úrovní
SR]RURYDQêFK ]QDNRY ]DPLHWDPH QD KODGLQH Yê]QDPQRVWL UHVS 9 RSDþQRP
SUtSDGHK\SRWp]XQHP{åHPH]DPLHWQXĢSR]RURYDQpUR]GLHO\QLe sú štatisticky významné.
100
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
Technika a GLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
9QDãRPSUtSDGHVPHY]QDNXYêVOHGN\WHVWXãWXGHQWRYURþQtNDGRVWDOLKRGQRWXWHVWRYDFHM
ãWDWLVWLN\= DKRGQRWXSUDYGHSRGREQRVWLS .HćåHY\SRþtWDQiKRGQRWD
pravdepodobnosti p < 0,05, hypotézu zamietame, t.j. pozorované rozdiely sú štatisticky
významné, resp. skupina 1 (študenti elektrotechnických škôl) sa štatisticky významne líši od
VNXSLQ\þãWXGHQWRYURþQtNDYRYêVOHGNRFKWHVWXUHVSSR]RURYDQpUR]GLHO\PHG]LRERPD
skupinami študentov vo výsledkoch testu sú štatisticky významné.
Pri aplikácií výsledkov z URþQtND VPH Y ]QDNX YêVOHGN\ WHVWX ãWXGHQWRY URþQtND GRVWDOL
KRGQRWX WHVWRYDFHM ãWDWLVWLN\ = D KRGQRWX SUDYGHSRGREQRVWL S .HćåH
Y\SRþtWDQi KRGQRWD SUDYGHSRGREQRVWL p < 0,05, hypotézu zamietame, t.j. pozorované
UR]GLHO\YRYêVOHGNRFKWHVWXXãWXGHQWRYURþQtNDV~ãWDWLVWicky významné, resp. skupina 1
(študenti elektrotechnických škôl) sa štatisticky význaPQH OtãL RG VNXSLQ\ þ URþQtND vo
výsledkoch, ktoré dosiahli v teste, resp. pozorované rozdiely medzi oboma skupinami
študentov vo výsledkoch testu sú štatisticky významné.
Záver
Na základe doterajších výsledkov výskumu sme vyvodili záver, že u respondentov,
ktorí absolvovali strednú školu so zameraním na elektrotechniku, sa preukázali výrazne lepšie
vedomosti z danej oblasti. Takýto výsledok sPH YR YlþãHM PLHUH DM RþDNiYDOL a to najmä z
dôvodu, že študenti elektrotechnických škôl sa dostávajú do kontaktu s elektrotechnikou v
SRGVWDWQH YlþãHM PLHUH DNR ãtudenti iných škôl. 1DSULHN WRPX MH LFK ~URYHĖ YHGRPRVWt SUH
SRWUHE\ãWXGLMQpKRRGERUX%2=3QHGRVWDWRþQi1DãRXćDOãRXVQDKRXE\WHGDPDORE\ĢDE\
sme u všetkých študentov zvýšili vedomosti v oblasti elektrotechniky a tým ich aj
dôkladnejšie pripravili na YêNRQSUiFHEXG~FLFKEH]SHþQRVWQêFKWHFKQLNRY.
Literatúra
1 $1'ċ/- Štatistické metódy. Praha : 0$7)<=35(66Y\GDYDWHĐVWYR0)).83UDKD
2003. ISBN 80-85863-27-8.
2 KOTUS, M. %H]SHþQRVĢDRFKUDQD]GUDYLDSULSUiFL1LWUD6ORYHQVNiSRĐQRKRVSRGiUVND
univerzita, 2011, 124 s. ISBN 978-80-552-0570-0
3 TIRPÁKOVÁ, A., MARKECHOVÁ, D. Štatistika v praxi s popisom postupu práce
v programe EXCEL. Nitra : FPV UKF v Nitre, 2008, 390 s. ISBN 978-80-8094-283-0.
Lektoroval: Prof. RNDr. Anna Tirpáková, CSc..
Kontaktní adresa:
Andrej Kubala, Mgr.,
Katedra techniky a LQIRUPDþQêFKWHFKQROyJLt, PF, UKF, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, SR
tel. 00421 903 629 312, e-mail: [email protected]
Vladimír Soták, Doc. Ing. CSc,
Katedra techniky a LQIRUPDþQêFKWHFKQROyJLt3F, UKF, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, SR
e-mail: [email protected]
101
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
ROZVOJ PRIESTOROVEJ PREDSTAVIVOSTI ŽIAKOV ZÁKLADNEJ
ŠKOLY V CHÉMII
LUKÁý29È'DQND – BÁNESZ Gabriel, SR
Resumé
ýOiQRN SRMHGQiYD R PRåQRVWLDFK UR]YRMD SULHVWRURYHM SUHGVWDYLYRVWL åLDNRY QD
druhom stupni základných škôl v predmete chémia. Príspevok je V~þDVĢRX ULHãHQLD SURMHNWX
KEGA 035UKF-4/2012 Program rozvoja priestorovej predstavivosti žiakov nižšieho
VHNXQGiUQHKR Y]GHOiYDQLD &LHĐRP SURMHNWX MH Y\SUDFRYDĢ PRGHO Y]GHOiYDQLD UR]YtMDM~FL
u žiakov vnímanie priestoru a orientáciu v priestore.
KĐ~þRYp slová: SULHVWRURYiSUHGVWDYLYRVĢFKpPLD, základná škola
DEVELOPMENT SPACE IMAGINATION OF PRIMARY SCHOOL PUPILS
IN CHEMISTRY
Abstract
Article discusses the opportunities for the development of spatial imagination of
students in secondary school in the subject of chemistry. The contribution is part of the
project KEGA 035UKF-4/2012 Program of the space imagination development of the lower
secondary level learners. The objective of the project is to design an educational model of the
learners´ space perception and space orientation development.
Key words: spatial imagination, chemistry, basic school
Úvod
6ORYHQVNpãNROVWYRSUHFKiG]DYV~þDVQRVWL]iYDåQêPL]PHQDPL3RVWXSQêPYVWXSRP
MHGQRWOLYêFK URþQtNRY ]iNODGQêFK ãN{O GR ãNROVNêFK Y]GHOiYDFtFK SURJUDPRY VPH
NRQIURQWRYDQt V QRYêPL FLHĐPL D REVDKPL Y]GHOiYDQLD 9 WRPWR URNX VD QD druhom stupni
základnej škoO\ XYHGHQLH UHIRUP\ GR SUD[H ]DYĚãL DEVROYRYDQtP GHYLDWHKR URþQtND. V tejto
V~YLVORVWL VL PQRKt XþLWHOLD YHGFL NODG~ RWi]NX NWRUp ]R ]iPHURY WYRUFRY UHIRUP\ EROL
~VSHãQHQDSOQHQpDNXNWRUêPSUYNRPMHSRWUHEQp]DXMDĢNULWLFNpVWDQRYLVNR
V ostatnom období sme svedkami toho, že kvalita vzdelávania na základnej škole sa
posudzuje na základe testovania žiakov – najmä v profilových predmetoch. Dôkazom toho sú
WHVWRYDQLD 3,6$ 7,066 DWć 8å PHQHM VD GLVNXWXMH R tom, aký priestor dáva základné
vzdelávanie na rR]YRM WêFK NRPSHWHQFLt åLDNRY NWRUp V~ SRWUHEQp SR FHOê åLYRW þORYHND
a NWRUpMHPRåQpUR]YtMDĢY U{]Q\FKY\XþRYDFtFKSUHGPHWRFK-HGQRX] takých kompetencií je
DM SULHVWRURYi SUHGVWDYLYRVĢ 9 WRPWR þOiQNX QHFKFHPH KRGQRWLĢ ãNROVN~ UHIRUPX D MHM
dopady na åLDNRY þL XþLWHĐRY DOH FKFHPH VD ]DPHUDĢ QD PRåQRVWL UR]YRMD YHĐPL G{OHåLWHM
schopnosti žiakov – priestorovej predstavivosti – v predmete chémia na základnej škole.
1. 3ULHVWRURYiSUHGVWDYLYRVĢDFKpPLD
3UHGVWDYLYRVĢDSUHGVWDY\V~SUHþORYHNDYHĐPLG{OHåLWp8PRåĖXM~þORYHNXVSR]QDĢ
EOtåLDFH VD QHEH]SHþHQVWYR RULHQWRYDĢ VD Y QH]QiPRP SURVWUHGt YHGLHĢ Y P\VOL QDUiEDĢ V
UHiOQ\PL SUHGPHWPL 8WYiUD VD Y UDQRP YHNX þORYHND D WR QDMPl Y GYRFK REGRELDFK Y
predškolskom veku a potom v školskom veku okolo desiatLFKURNRYGLHĢDĢDAko uvádzajú
vo svojej práci Z. Kalhous a O. Obst (2002, s. 71), v období dospievania sa radikálne mení
102
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
kvalita myšlienkových operácií jedinca. Myslenie sa stáva hypotetické. Znamená to, že pri
riešení úloh si síce uvedomuje logické praYLGOi DOH GRNiåH LFK DSOLNRYDĢ QLHOHQ SUL ULHãHQt
NRQNUpWQ\FK SUREOpPRY DOH DM K\SRWHWLFNêFK 7LHå GRNiåH NRPELQRYDĢ VYRMH P\ãOLHQN\
a LQWHJURYDĢ LFK -H VFKRSQê SUHPêãĐDĢ NULWLFN\ SUHKRGQRWLĢ VYRMH P\ãOLHQN\ D návrhy
s FLHĐRPKRGQRWLĢVYRMSR]QiYDFtSUoces a XURELĢKRHIHNWtYQHMãtP7RPNRYiV
9 EHåQRP åLYRWH FKiSHPH SUHGVWDYLYRVĢ DNR VFKRSQRVĢ Y\WYiUDĢ D Y\EDYRYDĢ VL
predstavy. Predstava je potom obraz vytvorený v mysli na základe predchádzajúceho vnemu
UR]XPRYRXþLQQRVĢRXDOHERQD]iNODGH VN~VHQRVWt8KHUþtNRYi3UHGVWDYDVSRþtYDYR
vyvolaní obrazov, predmetov alebo situácií, ktoré práve nevnímame. Má tzv. zmyslový
FKDUDNWHU6SUHGVWDYDPLV~YLVtDMSRMHPSUHGVWDYLYRVĢNWRUiMHYODVWQHVFKRSQRVĢRXY\WYiUDĢ
si predstavy a je predpokODGRP WYRULYHM þLQQRVWL 3ULHVWRURY~ SUHGVWDYLYRVĢ P{åHPH
GHILQRYDĢ DNR VFKRSQRVĢ RSHURYDĢ s priestorovými predstavami. Obsahuje tri dôležité
schopnosti:
•
SULHVWRURYiRULHQWiFLDXUþRYDQLHSRORK\þORYHNDYRNROt
•
YL]XDOL]iFLDVFKRSQRVĢSUHGVWDY\Y]iMRPQêFKY]ĢDKRYWHOLHV
•
NLQHVWHWLFNiSUHGVWDYLYRVĢXUþHQLHYêVOHGQpKRSRK\EXWHOLHV
2 YHĐNHM PLHUH UR]YRMD SULHVWRURYHM SUHGVWDYLYRVWL VD YlþãLQRX KRYRUt Y V~YLVORVWL V
povolaniami ako architekt, sochár a pod. Preto sa tiež výskumy priestorovej predstavivosti
YlþãLQRX ]DPHULDYDM~ QD MHM YêVNXP\ Y PDWHPDWLNH UHVS JHRPHWULL $YãDN YLDFHUp
SXEOLNiFLH QD]QDþXM~ åH DM Y LQêFK RGERURFK P{åHPH VOHGRYDĢ V~YLVORVĢ V SULHVWRURYRX
orientáciou. Vyplýva to najmä z charakteru odboru, resp. v škole z FKDUDNWHUX Y\XþRYacieho
predmetu – þL LGH R SUHGPHW ]DPHUDQê OHQ QD UR]YRM NRJQLWtYQ\FK FLHĐRY DOHER VOHGXMH DM
ciele psychomotorické.
ýLQLWHĐ NWRUê P{åH QDMYLDF RYSO\YQLĢ XWYiUDQLH SULHVWRURYHM SUHGVWDYLYRVWL åLDND MH
YODVWQiþLQQRVĢåLDNDSULNWRUHMMH]DSRMHQêFKþRnajviac zmyslov. Preto aj viacerí odborníci
VN~PDOLþLMHPRåQpRYSO\YQLĢYêYRMSULHVWRURYHMSUHGVWDYLYRVWLåLDNRYYLQêFKY\XþRYDFtFK
predmetoch – najmä v takých, ktoré sú spájané s rozvojom tvorivosti. Jedným z predmetov,
NWRUp P{åX QDSRPiKDĢ UR]YRMX SULHVWRURYHM SUHGVWDYLYRVWL D ]iURYHĖ SUH MHKR YêXþEX MH
SULHVWRURYi SUHGVWDYLYRVĢ YHĐPL G{OHåLWi MH FKpPLD þR GRNXPHQWXM~ YêVNXP\ U{]Q\FK
autorov:
&KpPLD MH YHĐPL ]iYLVOi QD SULHVWRURYHM LQWHOLJHQFLL 3ULHVWRURYi SUHGVWDYLYRVĢ
pomáha žiakom napr. pri kreslení priestorových väzieb v molekulách, vizualizácii
SULHVWRURYpKR XVSRULDGDQLD PROHN~O 1DSULHN WRPX VD Y\XþXMH QD ]iNODGQêFK ãNROiFK Y
podstate rovnako ako pre 40 – URNPL 3ULWRP MH Y V~þDVQRVWL YHGRX NWRUi Pi FKDUDNWHU
molekulárnej vedy. Napriek WRPX Y\XþRYDQLH FKpPLH W~WR SRGVWDWX FKpPLH QHUHIOHNWXMH
3ULWRPYćDNDSRþtWDþXGQHVPODGtĐXGLDXSUHGQRVWĖXM~YRYêXþEHYL]XDOL]iFLX1DWHQWRIDNW
QDVWDO þDV UHDJRYDĢ DM QD ]iNODGQêFK D VWUHGQêFK ãNROiFK &ODULVVH / +DEUDNHQ V
193)
Pochopenie trojrozmerného usporiadania atómov v molekulách je základom pre
XþHQLH FKpPLH $YãDN YHĐD YêVNXPRY QD]QDþXMH åH ãWXGHQWL PDM~ SUREOpP\ V SRFKRSHQtP
dvojdimenzionálnej a trojdimenzionálnej štruktúry molekúl. (Mike Stieffa - Sonali Raje,
2010, s. 53) Uvedenê VWDY MH PRåQp ]YOiGQXĢ V SRXåLWtP PRGHUQHM WHFKQLN\ D ]DUDGHQtP
VLPXOiFLtDDQLPiFLtGRYêXþE\FKpPLH
3ULNODVLFNHMYêXþEHXYHGHQêFKãWUXNW~UNUHVOHQLHQDWDEXĐXXþLWHĐVWUiFDYHĐDþDVXD
SULWRPãWUXNW~U\V~]ORåLWpDQHSUHKĐDGQp'QHVYãDNXåH[LVWXMHPRåQRVĢSULSUDYLĢVLPRGHO\
PROHN~O JUDI\ DWć DNR DQLPiFLH NWRUp V~ SUHKĐDGQHMãLH D OHSãLH YL]XDOL]XM~ SULHVWRURYp
usporiadanie. Takáto podpora obrazovej predstavivosti napomáha rýchlejšiemu pochopeniu
103
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
XþLYDXãWXGHQWRYOHSãLHPX]DSDPlWDQLXRSLVRYDQpKRMDYXDĐDKãLHPXXORåHQLXGRSDPlWHYR
forme vedomosti.
$QLPiFLH SRPiKDM~ åLDNRP OHSãLH SRFKRSLĢ G\QDPLFNp PROHNXOiUQH SURFHV\ Y
FKpPLL $YãDN åLDFL þDVWR YQtPDM~ DQLPiFLH FK\EQH DOHER QHYKRGQH 3UHWR MH QXWQp DE\
animácie boli sprevádzané vysvetlením pred alebo po uvedení animácie. Ak zachováme
VSUiYQ\ SUtVWXS D SRVN\WQHPH åLDNRP GRVWDWRN SRþLDWRþQêFK LQIRUPiFLt EXGH SRXåtYDQLH
VLPXOiFLtDDQLPiFLtYRYêXþEHFKpPLHSRNUDþRYDĢ6XODLPDQ0$O-Balushi, 2009, s. 1110)
2. 3ULHVWRURYiSUHGVWDYLYRVĢYãWiWQom vzdelávacom programe v predmete chémia
V našom príspevku sme sa zamerali na to, aké sú možnosti rozvoja priestorovej
predstavivosti v chémii na druhom stupni základných škôl na Slovensku. Vychádzali sme pri
tom z obsahového a výkonového štandardu predmetu ako aj z MHKR FLHĐRY XYHGHQêFK
v štátnom vzdelávacom programe ISCED 2. Z nich sme vybrali prvky, ktoré sa viažu
k rozvoju priestorovej predstavivosti.
V šWiWQRPY]GHOiYDFRPSURJUDPHMHFKpPLD]DUDGHQiGRY]GHOiYDFHMREODVWLýORYHND
príroda spolu s vyXþRYDFtPLSUHGPHWPLbiológia a fyzika.
V charakteristike predmetu chémia je v štátom vzdelávacom programe uvedené:
&KpPLDDNRSUtURGRYHGQê SUHGPHWGiYDPRåQRVĢWYRULYRDNULWLFN\ULHãLĢSUREOpP\UR]YtMD
VFKRSQRVĢ VSiMDĢ þLDVWNRYp LQWHOHNWXiOQH þLQQRVWL GR NRPSOH[QHMãLHKR FHONX 'iYD PRåQRVĢ
WUpQRYDĢ SRUR]XPHQLH LQIRUPDþQH ]RYUHWpPX WH[WX SURFHVX SRStVDQpKR DOJRULWPRP
FKHPLFNi URYQLFD Xþt RGKDĐRYDĢ NDX]iOQH FK\E\ D QHSUHVQRVWL âW~GLXP FKpPLH E\ PDOR
UR]YtMDĢ VFKRSQRVĢ Y\MDGULĢ YODVWQ~ P\ãOLHQNX D SRStVDĢ SURFHV NRUHNWQêP DOJRULWPRP
Využíva vzor Periodického systému prvkov ako vysoko organizovaného súboru údajov na
SUHKOERYDQLH VFKRSQRVWL WULHGLĢ D KLHUDUFKL]RYDĢ V~ERU\ ~GDMRY ]DFK\WiYDĢ V~ERU ~GDMRY
SRPRFRX ]QDNRYpKR V\VWpPX UHVS WDEXĐN\ äLDN ãW~GLRP FKpPLH ]tVNDYD VN~VHQRVĢ V
PDQLSXOiFLRX V LGHDOL]RYDQêPL D DEVWUDNWQêPL SRMPDPL ãWUXNWXUDOL]RYDĢ VN~PDQ~ REODVĢ
UR]YtMD
VD
MHKR
URYLQQi
D
SULHVWRURYi
SUHGVWDYLYRVĢ
(http://www.statpedu.sk/files/documents/cp_stare/chemia.pdf)
9NRJQLWtYQ\FKFLHĐRFKFKémie je okrem iného zaradený FLHĐSRUR]XPLHĢSUtURGQêP
DVSHNWRP YSOêYDM~FLP QD åLYRW þORYHND D YHGLHĢ Y\VYHWOLĢ SUtURGQp MDY\ YR VYRMRP RNROt
]DXMtPDĢ VD R SUtURGX D GLDQLH Y QHM ]tVNDYDĢ LQIRUPiFLH R SUtURGH D MHM ]ORåNiFK QLHOHQ ]
rôznych zdrojov, ale aj prostredníctvom vlastných pozorovaní a experimentov v prírode a v
ODERUDWyULXþtPVLUR]YtMDM~]UXþQRVWLSULSUiFLVJUDIPLWDEXĐNDPLVFKpPDPLREUi]NDPL
QiþUWPL1DVSOQHQLHWRKWRFLHĐDMHQXWQiSULHVWRURYiSUHGVWDYLYRVĢåLDNRYNWRUiLPSRP{åH:
• NUHVOLĢSULHVWRURYpYl]E\YPROHNXOiFK
• YL]XDOL]RYDĢSULHVWRURYpXVSRULDGDQLHPROHN~O
• RULHQWRYDĢVDYWDEXĐNRYêFK~GDMRFKVFKpPDFK
• NUHVOLĢQiþUW\
1DNRĐNRSULHVWRURY~SUHGVWDYLYRVĢåLDNRYMHPRåQpUR]YtMDĢSURVWUHGQtFWYRPYKRGQH
zvolených úlohMHSRWUHEQp]DUDćRYDĢLFKGRHGXNiFLHDMY predmete chémia. K tomu sú však
nutné pomôcky – UHiOQHPRGHO\DOHERVLPXODþQpSURJUDP\NWRUpSRP{åXåLDNRPSRFKRSLĢ
QLHNHG\]ORåLW~ãWUXNW~UXPROHNXO\FKHPLFNHMYl]E\DWć
Záver
V SUHGPHWH FKpPLD P{åHPH Y\FKRYiYDĢ N SULHVWRURYHM SUHGVWDYLYRVWL D ]iURYHĖ SUH
YêXþEXFKpPLDMHSRWUHEQpUR]YtMDĢSULHVWRURY~SUHGVWDYLYRVĢåLDNRYNWRUiMHvýznamná pre
OHSãLH SRFKRSHQLH XþLYD D Y]ĢDKRY PHG]L QLPL 3UHWR MH dôležité YLDF Y\XåtYDĢ ~ORK\
súvLVLDFH V SRXåtYDQtP D LQWHUSUHWiFLRX SUDYGHSRGREQRVWQêFK SRMPRY V þtWDQtP D
104
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
interpretáciou údajov z tabuliek, diagramov a grafov. 'R REVDKX YêXþE\ FKpPLH na
základných školách MH SRWUHEQp ]DUDGLĢ ~ORK\ NWRUp EXG~ LQWHQ]tYQHMãLH D HIHNWtYQHMãLH
UR]YtMDĢSriestorovú orientáciu žiakov DPRGHORYDQLH$NRYLGLHĢ]YêVNXPRY]DKUDQLþQêFK
DXWRURY YêXþEX FKpPLH MH SRWUHEQp YL]XDOL]RYDĢ 'QHãQt åLDFL PDM~ ERKDWp VN~VHQRVWL V
Y\XåtYDQtPHOHNWURQLN\YRYêXþEHþLåHWLHWRSURVWULHGN\SULYêXþEHXSUHGQRVWĖXM~D]iURYHĖ
využívajú ich PRåQRVWLQDOHSãLHYLGHQLHVYHWD NWRUêMHSUHþORYHNDSUtOLãPLQLDW~UQ\QDWR
DE\KRYLGHODYHGHOSRFKRSLĢ, DOHERĢDåNRSUHGVWDYLWHĐQê
Literatura
1 CLARISSE L. HABRAKEN. Perceptions of chemistry: Why Is the Common Perception
of Chemistry, the Most Visual of Sciences, so Distorted? In Journal of Science Education
and Technology. September 1996, Volume 5, Issue 3, pp 193-201. Dostupné na:
http://link.springer.com/article/10.1007/
2 KALHOUS, Z., OBST O.: Školní didaktika. Praha: Portál, 2002. 448 s. ISBN 80-7178253-X.
3 SULAIMAN M. AL-BALUSHI: Factors Influencing Pre-Service Science Teachers’
Imagination at the Microscopic Level in Chemistry. In International Journal of Science
and Mathematics Education. December 2009, Volume 7, Issue 6, pp 1089-1110.
Dostupné na: http://link.springer.com/article/10.1007/s10763-009-9155-1
4 MIKE STIEFF - SONALI RAJE: Expert Algorithmic and Imagistic Problem Solving
Strategies in Advanced Chemistry. In Spatial Cognition & Computation: An
Interdisciplinary Journal. Volume 10, Issue 1, p. 53-81, 2010. Dostupné na:
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13875860903453332
5 Štátny vzdelávací program. Chémia. Bratislava: ŠPÚ, 2010. Dostupné na:
http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/2stzs/isced2/vzdelavacie_oblasti/chemia_isce
d2.pdf
6 TOMKOVÁ, V.: Význam priestorovej predstavivosti v technickom vzdelávaní. In
Technika – Informatyka – Edukacja. Rzeszow: Wydawnictwo Oswiatowe FOSZE, 2012.
s. 279 – 284. ISSN2080-9069.
7 8+(5ýË.29È 9 5R]YtMDQLH SULHVWRURYHM SUHGVWDYLYRVWL SURVWUHGQtFWYRP KLHU D
KUDþLHN,Q=ERUQtN]RGERUQpKRVHPLQiUD+UDDKUDþND Bratislava, Iuventa 1999.
Lektoroval: doc. PaedDr. Peter Beisetzer, PhD.
Kontaktní adresa:
'DQND/XNiþRYiDoc. PaedDr. PhD.,
Gabiel Bánesz, Doc. PaedDr. PhD.,
Katedra techniky a LQIRUPDþQêFKWHFKQROyJLtPedagogická fakulta UKF, Dražovská cesta 4, 949 01
Nitra, SR, tel. 0041376408342,
e-mail: [email protected]
105
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
REFLEXE KVALITY ZPRACOVÁNÍ METODICKÝCH L,67ģ 352
TECHNICKOU VÝCHOVU Z +/(',6.$('8.$ý1Ë&+&Ë/ģ
NAKLÁDALOVÁ Pavlína – 672/,16.È'RPLQLNDý5
Resumé
3ĜtVSČYHN SUH]HQWXMH SUREOHPDWLNX SUHJUDGXiOQt SĜtSUDY\ VWXGHQWĤ RERUX 8þLWHOVWYt
SUR VWXSHĖ ]iNODGQt ãNRO\ Y NRQWH[WX WHFKQLFNp YêFKRY\ 3URVWĜHGQLFWYtP UHIOH[H NYDOLW\
]SUDFRYiQt PHWRGLFNêFK OLVWĤ SUR WHFKQLFNRX YêFKRYX SRXND]XMH QD GLGDNWLFNRX NDWHJRULL
HGXNDþQtFK FtOĤ jako na jeden z Yê]QDPQêFK LQWHUGLVFLSOLQiUQtFK SUYNĤ Y\VRNRãNROVNp
SĜtSUDY\XþLWHOHNWHUêMHVRXþiVWtMDNWHRUHWLFNpWDNDSOLNDþQtþiVWL
.OtþRYiVORYDWHFKQLFNiYêFKRYDGLGDNWLNDSUHJUDGXiOQtSĜtSUDYDUHIOH[H
REFLECTION OF QUALITY OF METHODOLOGICAL PREPARATION SHEETS
FOR TECHNICAL EDUCATION IN TERMS OF EDUCATIONAL AIMS
Abstract
The paper presents problems of undergraduate education of students for primary
school teaching in the context of technical education. Through the reflection of quality
of methodological preparation sheets for technical education refers the didactics category
of educational objectives as one of the major elements of interdisciplinary teacher training,
which is the part of both the theoretical and practical part.
Key words: technical education, didactics, pre-graduate preparation, reflection
Úvod
Technickou výchovu je možno vnímat z QČNROLND KOHGLVHN – MHGQDN MDNR VRXþiVW
YêFKRY\ D Y]GČOiYiQt MDNR Y]GČOiYDFt RERU QD Y\VRNêFK ãNROiFK D Y QHSRVOHGQt ĜDGČ MDNR
YČGQt GLVFLSOtQX WHG\ MDNR VRXþiVW SHGDJRJLN\ ĜHãtFt RERURYČ GLGDNWLFNRX SUREOHPDWLNX
'RVWiO +ODYQtP FtOHP WHFKQLFNp YêFKRY\ MDN XYiGt 5RXþRYi MH YãHREHFQê
UR]YRMþORYČNDNWHUê]QiVYpYODVWQRVWLDVFKRSQRVWLV\VWHPDWLFN\SUDFXMHQDMHMLFKUR]YRji
D GRNiåH MH YH VYpP åLYRWČ SUDNWLFN\ XSODWQLW 3UREOHPDWLND WHFKQLFNp YêFKRY\ VH DSOLNXMH
MLåGRSURVWĜHGtSUD[HSULPiUQtãNRO\SĜLþHPåVRXþDVQpSRMHWtY kontextu kurikulární reformy
NODGHGĤUD]QDUR]YRMNRPSHWHQFtäiFLE\WHG\GQHVPČOLYtFHXPČW namísto znát (Spilková,
2005). Na primární škole nabývají tyto kompetence zvláštního významu. V souladu
V LQWHUGLVFLSOLQiUQtP ]DPČĜHQtP Y]GČOiYiQt QD SUYQtP VWXSQL =â MH PRåQp HIHNWLYQČ
SURSRMRYDW ]QDORVWL åiNĤ V SUDNWLFNêPL GRYHGQRVWPL D MHMLFK XSODWQČQtP Y åLYRWČ
1HSRVWUDGDWHOQRVW WČFKWR GRYHGQRVWt Y åLYRWČ þORYČND SRWYU]XMt L NXULNXOiUQt GRNXPHQW\
NGHMVRXW\WR]QDORVWLGRYHGQRVWLDSRVWRMHEOtåHSRSViQ\YHY]GČOiYDFtREODVWLýORYČNDVYČW
SUiFH 7DWR REODVW SRVWLKXMH ]QDþQp VSHNWUXP þLQQRVWt D WHFhnologií, které mají ve výsledku
YpVWN]tVNiQt]iNODGQtFKGRYHGQRVWtYUĤ]QêFKRERUHFKOLGVNpþLQQRVWL593=9
1. 3UHJUDGXiOQtSĜtSUDYDXþLWHOĤSULPiUQtãNRO\Y kontextu technické výchovy
1iURGQt SURJUDP UR]YRMH Y]GČOiYiQt Y ýHVNp UHSXEOLFH deklaruje åH XþLWHOVNRX
kvalifikaci je možné získDW SRX]H Y\VRNRãNROVNêP VWXGLHP þtPå SRXND]XMH
106
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
na neoddiskutovatelný význam této profese. 3RGPtQN\ D ]SĤVRE\ ]tVNiQt XþLWHOVNp
NYDOLILNDFHDYêNRQXþLWHOVNpSURIHVHXSUDYXMH]iNRQþ6EProfil absolventa oboru
8þLWHOVWYt SUR VWXSHĖ =â MH Y\PH]HQ FHONRYRX NRQFHSFt RERUX D REVDKRYRX VWUiQNRX
SUHJUDGXiOQt SĜtSUDY\ Ä$EVROYHQW MH Y\EDYHQ NRPSHWHQFHPL YêYRMRYČ UHIOHNWLYQtPL
GLDJQRVWLFNêPL NRPXQLNDWLYQtPL NRRSHUDWLYQtPL VHEHUHIOHNWLYQtPL SĜHGPČWRYČ
diagQRVWLFNêPL SĜHGPČWRYČ-didaktickými,
pedagogicko-výzkumnými,
pedagogickoRUJDQL]DþQtPL ĜtGtFtPL D NRPSHWHQFHPL N SURMHNWLYQt WYRĜLYRVWL $EVROYHQW ]tVNi
multidisciplinární znalosti a dovednosti z oblasti jazykové, matematicko-SĜtURGRYČGQp
D YODVWLYČGQp KXGHEQt WČOHVQp YêWYDUQp D SUDFRYQt 9\]QDþXMH VH ãLURNêP NXOWXUQtP
UR]KOHGHP ] OLWHUDWXU\ KXGE\ YêWYDUQpKR D GUDPDWLFNpKR XPČQt 'LVSRQXMH GRYHGQRVWPL
D YČGRPRVWPL NWHUp SĜLVStYDMt N SRGSRĜH ]GUDYt L N RSWLPiOQt SUHYHQFL QHåiGRXFtFK aktivit
D SURMHYĤ WHFKQRORJLH MH VFKRSHQ VH RULHQWRYDW D SĤVRELW QD åiN\ YH VP\VOX VSROHþHQVNêFK
]PČQ ĜHãLW SHGDJRJLFNp SUREOpP\ D KRGQRWLW VYRML SHGDJRJLFNRX þLQQRVW 0i SĜHGSRNODG\
NWYĤUþtPXVHEHUHIOHNWLYQtPXDDXWRUHJXODWLYQtPXUR]YRML³ (KPV, [online])
&R VH WêþH NRQFHSFH SUHJUDGXiOQt SĜtSUDY\ WDN MVRX VWXGLMQt GLVFLSOtQ\ IRUPXMtFt
studenty v GDQp REODVWL Y\VWDYČQ\ V respektem k jedné ze základních didaktických zásad –
N ]iVDGČ QiYD]QRVWL 9 SUYQtP URþQtNX VH VWXGHQWL SRNRXãHMt R Y\PH]RYiQt ]ikladních
SHGDJRJLFNêFK WHUPtQĤ D WR L Y KLVWRULFNpP NRQWH[WX 'iOH DEVROYXMt SĜHGPČW ]DPČĜHQê
NRQNUpWQČ QD GLGDNWLNX SULPiUQt ãNRO\ SĜLþHPå WDWR VWXGLMQt GLVFLSOtQD H[LVWXMH Y interakci
s didaktickým praktikem, kde daná teoretická vymezení aplikují do pozQDWNĤ Y SURVWĜHGt
SUD[H 9 UiPFL DEVROYRYiQt XYHGHQêFK SĜHGPČWĤ E\ VWXGHQWL PČOL ]tVNDW RULHQWDFL
MDN Y W\SLFN\ GLGDNWLFNêFK NDWHJRULtFK MDNR MVRX HGXNDþQt FtOH Y\XþRYDFt PHWRG\
þL RUJDQL]DþQt IRUP\ YêXN\ Y NRQWH[WX SRGPtQHN SULPiUQt ãNRO\ 2VYRMHQt WHoretických
]QDORVWt WHFKQRORJLt L SUDNWLFNêFK þLQQRVWt Y UiPFL SUHJUDGXiOQt SĜtSUDY\ EXGRXFtFK XþLWHOĤ
primární školy pak probíhá v rámci studijních disciplín Technologické praktikum 1, 2
a Didaktika technické výchovy. Disciplíny jsou koncipovány tak, ab\ VL VWXGHQWL Y SUĤEČKX
SUHJUDGXiOQtSĜtSUDY\RVYRMLOLMDNWHRUHWLFNRXWDNSUDNWLFNRXSUĤSUDYX]iNODGQtFKSUDFRYQtFK
D WYĤUþtFK GRYHGQRVWt SĜL SUiFL V UĤ]QêPL PDWHULiO\ D RYČĜLOL MHMLFK XSODWQČQt Y åLYRWQtP
SURVWĜHGt L VSROHþQRVWL 9 UiPFL UHDOL]DFH GLVFLSOtQ Y QLåãtFK URþQtFtFK MH NODGHQ GĤUD]
SĜHGHYãtP QD YODVWQt SUDNWLFNRX NUHDWLYQt þLQQRVW VWXGHQWĤ 7HRUHWLFNê UiPHF Y SRGREČ
RGERUQČGLGDNWLFNêFK]QDORVWtX]DYtUiGLVFLSOtQD'LGDNWLNDWHFKQLFNpYêFKRY\
9 UiPFL SĜHGPČWX 7HFKQRORJLFNp SUDNWLNXP SUREtKi výuka mimo jiné
SURVWĜHGQLFWYtP YODVWQtFK PLNURYêVWXSĤ VWXGHQWĤ 3ĜtSUDY\ QD PHWRGLFNp YêVWXS\ MVRX
]SUDFRYiQ\ Y SRGREČ PHWRGLFNêFK OLVWĤ NWHUp REVDKXMt MDN VSHFLILFN\ GLGDNWLFNp NDWHJRULH
tak detailní postup výroby s obrazovou dokumentací výrobku.
'tOþt FtOH GLVFLSOtQ\ MH PRåQp Y\MiGĜLW Y SRGREČ ~URYQt SURIHVQtFK YêVWXSĤ
tak jak je uvádí Lukášová (2009).
SĜLSUDYRYDW SURFHV\ XþHEQtFK þLQQRVWt - v kontextu technické výchovy je možné
WXWR~URYHĖY\PH]LWMDNRSOiQRYiQtSR]RURYiQtDSR]QiYiQtWYĤUþtþLQQRVWLåiNĤ
UHDOL]RYDW SURFHV\ XþHEQtFK þLQQRVWt - realizace plánovaných praktických aktivit
v konkrétních sociálních podmínkách,
Y\KRGQRFRYDW YêVOHGN\ XþHEQtFK þLQQRVWt - SRVX]RYDW SURFHV\ MHMLFK SUĤEČK
DYêVOHGN\þLQQRVWtåiNĤYHGRXFtNRþHNiYDQêPYêVWXSĤP
'ĤUD] MH NODGHQ SĜHGHYãtP QD SUYQt SRORåNX - SĜtSUDYX XþHEQtFK þLQQRVWt 5HDOL]DFH
D Y\KRGQRFHQt XþHEQt þLQQRVWL SDN SUREtKi Y UiPFL PLNURYêVWXSĤ Y MHGQRWOLYêFK VWXGLMQtFK
skupinách.
107
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
2. Klasifikace didaktických kategorií
3ĜHVWR åH GRãOR N SURPČQČ NRQFHSFH Y]GČOiYiQt NWHUi MH MDN KRGQRWt 6SLONRYi
YVRXþDVQRVWLVLOQČLQVSLURYiQDNRQFHSFtSUDJPDWLFNRX]QDORVWGLGDNWLFNêFKNDWHJRULt
QHSRVWUiGi VYĤM VP\VO &R VH WêþH NRQNUpWQČ SULPiUQt ãNRO\ WDN H[LVWXMH ĜDGD DXWRUVNêFK
SĜtVWXSĤ NWHUp VH VSHFLDOL]XMt QD UĤ]Qp NODVLILNDFH -DNR MHMLFK ]iVWXSFH PĤåHPH MPHQRYDW
QDSĜ 3HãND QHER 0DĖiND 1HMSĜHKOHGQČMãt D QHHIHNWLYQČML VWUXNWXURYDQê
SĜtVWXS VH QiP MHYt SRMHWt )OHPLQJD ,Q 1HOHãRYVNi 6SiþLORYi NWHUê WĜtGt GLGDNWLFNp
kaWHJRULHGRWĜt]iNODGQtFK
x RVRE\XþLWHODåiN
x SURFHVY\XþRYiQtDXþHQtVHSURFHVYêFKRY\DVHEHYêFKRY\
x SURVWĜHGN\ GLGDNWLFNêFK D YêFKRYQêFK SURFHVĤ ]iVDG\ PHWRG\ RUJDQL]DFH REVDK
SURVWĜHGN\PDWHULiOQtY\EDYHQRVW
9 UiPFL SUHJUDGXiOQt SĜtSUDY\EXGRXFtFK XþLWHOĤ MVRX VWXGHQWLV WČPLWR GLGDNWLFNêPL
kategoriemi seznamováni a konfrontováni v následující linii:
6FKpPD þ .RQWH[W GLGDNWLFNêFK NDWHJRULt Y SUHJUDGXiOQt SĜtSUDYČ EXGRXFtFK XþLWHOĤ
primární školy
dKZd/<ZKs/E
Poznávání
didaktických
kategorií
ŽĚĚĢůĞŶĢ
W>/<E1ZKs/E
Didaktické
ƉƌĂŬƚŝŬƵŵ–
identifikace
didaktických
ŬĂƚĞŐŽƌŝşƉƎŝ
hospitacích v ƉƌĂdžŝ
ƉƌŝŵĄƌŶşƓŬŽůLJ
Poznávání
didaktických
kategorií
v ŬŽŵƉůĞdžƵ
pochopení –
ƚǀŽƌďĂƉƎşƉƌĂǀŶĂ
ǀLJƵēŽǀĄŶş
ZĞĂůŝnjĂĐĞǀůĂƐƚních
pedagogických
ƐŝƚƵĂĐşĚůĞƉƎşƉƌĂǀ
ŶĂŵŝŬƌŽǀljƐƚƵƉLJĂ
ĚĞůƓşƉƌĂdžĞ
3ĜL QDãt UHIOH[L PHWRGLFNêFK OLVWĤ ]SUDFRYiYDQêFK N WHFKQLFNR-YêFKRYQêP WpPDWĤP
VH ]DPČĜtPH SRX]H QD SRVOHGQt VRXERU Flemingových didaktických kategorií
D WR QD WHRUHWLFNp ~URYQL 'OH SĜHGHP VWDQRYHQêFK NULWpULt EXGHPH UHIOHNWRYDW NYDOLWX
DSĜtSDGQpREWtåHWČFKWRVWXGHQWVNêFKSUDFt]KOHGLVNDSURVWĜHGNĤGLGDNWLFNêFKDYêFKRYQêFK
SURFHVĤYHIi]LILNWLYQtSĜtSUDY\QDY\XþRYiQt
3. 5HIOH[H PHWRGLFNêFK OLVWĤ ] KOHGLVND ~URYQČ IRUPXODFH HGXNDþQtFK FtOĤ MDNR
specifické didaktické kategorie
Z GĤYRGX ]MLãWČQt NYDOLW\ SUHJUDGXiOQt SĜtSUDY\ Y oblasti didaktických kategorií
YNRQWH[WXWHFKQLFNpYêFKRY\MVPH]YROLOLUHIOH[LPHWRGLFNêFKOLVWĤSURVWXGLMQtGLVFLSOtQX
7HFKQRORJLFNpSUDNWLNXP]DSRXåLWtPHWRG\REVDKRYpDQDOê]\WH[WXNWHUiSURVWĜHGQLFWYtPL
]YROHQêFK NULWpULt XPRåĖXMH MHMLFK NRQIURQWDFL *DYRUD 7HQWR SĜHGPČW MH GRSRUXþHQ
SURVWXGHQW\YHURþQtNXRERUX8þLWHOVWYtSURVWXSHĖ]iNODGQtãNRO\NWHĜtE\PČOLMLåPtW
108
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
DEVROYRYDQp YêãH XYHGHQp SĜHGPČW\ WHG\ E\ PČOL PtW GRVWDWHþQČ Y\EDYHQX WHRUHWLFNRX
základnu.
2EMHNW\ VURYQiYiQt E\O\ NRQNUpWQt PHWRGLFNp OLVW\ NWHUp PDMt VORXåLW MDNR SĜtSUDYD
QD KRGLQX WHFKQLFNp YêFKRY\ 6OHGRYDQRX Yê]QDPRYRX MHGQRWNX WYRĜLOD WpPDWD ] REODVWL
didaktiky primární školy a didaktiky technické výchovy. Vzhledem k obsažnosti dané
problematiky se v SĜtVSČYNX]DPČĜXMHPHSRX]HQDNDWHJRULLHGXNDþQtFKFtOĤ
.DWHJRULH HGXNDþQtFKFtOĤPiYSUHJUDGXiOQtSĜtSUDYČVWXGHQWĤXþLWHOVWYtVSHFLILFNRX
UROL QHERĢ SUR FHOê HGXNDþQt SURFHV MH FKDUDNWHULVWLFNp MHKR FtORYp ]DPČĜHQt 8þLWHO PXVt
YČGČW ]GD Y SURFHVX XþHQt VNXWHþQČ GRãOR N SR]LWLYQtP ]PČQiP YH YČGRPRVWHFK
GRYHGQRVWHFK D SRVWRMtFK åiND &tOH Y\XþRYiQt D YêVOHGN\ HGXNDþQt þLQQRVWL MVRX Y ~]NpP
propojení.
=DPČĜHQt QD VSHFLILFNp NRQNUpWQt FtOH Y\XþRYDFtFK MHGQRWHN 'OH SV\FKLFNêFK
SURFHVĤ åiNĤGČOtPHFtOHQDNRJQLWLYQtSV\FKRPRWRULFNpDDIHNWLYQt.RJQLWLYQtFtOHSRMtPDMt
REODVW YČGRPRVWt D SR]QiYDFtFK VFKRSQRVWt SV\FKRPRWRULFNp FtOH ]DKUQXMt REODVW
PRWRULFNêFKGRYHGQRVWtQiY\NĤDSV\FKLFNêFKSURFHVĤDDIHNWLYQtFtOHREVDKXMtREODVWFLWĤ
SRVWRMĤKRGQRWRYpRULHQWDFHDVRFLiOQČNRPXQLNDWLYQtFKGRYHGQRVWt%DMWRãD3DYHOND
R]QDþXMtWXWRNDWHJRUL]DFLHGXNDþQtFKFtOĤWDNpMDNRY]GČOiYDFtYêFYLNRYpDYêFKRYQpFtOH
7DEXONDþ1HMþDVWČMãtSĜtSDG\ QHVSUiYQČVWDQRYHQêFKFtOĤ
Typ cíle:
Formulace cíle studentem:
Výskyt chyby:
kognitivní
FtOQHQtRYČĜLWHOQêQHO]H
åiFLVHQDXþtUR]YtMHW
zhodnotit míru rozvinutí
VYRMLSĜHGVWDYLYRVWD
SĜHGVWDYLYRVWLDEVHQFH
HVWHWLFNpYQtPiQtSĜL
aktivního slovesa,
YêUREČDYROEČEDUHY
åiFLVHQDXþtSRMPHQRYDW chybí konkrétní objekt
þLQQRVWL
popsat, reprodukovat,
Y\VYČWOLWGHILQRYDW
psychomotorické
chybí konkrétní objekt
åiFLVLSURFYLþt
þLQQRVWL
dovednost, dovedou
argumentovat,
UR]KRGQRXWQDþUWQRXW
þDVRYČQDSOiQRYDWSUiFL
organizovat,…
Aplikovat získanou
techniku skládání,
svazování a práce
s QHWUDGLþQtPPDWHULiOHP
RGND]XMHVHREHFQČQD
listím, z minulých hodin.
SĜHGHãORXKRGLQXQHWYRĜt
samostatný rámec
Y\XþRYDFtKRGLQ\
afektivní
109
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
Z výše uvedené tabulky vyplývají následující nedostatky:
x QHVSUiYQiLGHQWLILNDFHFtOĤ
o VWXGHQWL þDVWR Y\WYiĜt ÄHGXNDþQt FtOH SUR FtOH³ DQLå E\ YQtPDOL NRQWH[WXiOQt
QiYD]QRVW MHGQRWOLYêFK Y\XþRYDFtFK MHGQRWHN QHER DQLå E\ YQtPDOL VDPRWQê
význam této didaktické kategorie,
o QČNG\LSĜHV]DGiQtQHWĜtGtFtOHGOHVWDQRYHQêFKWD[RQRPLt
x neužívání aktivních sloves pro kognitivní cíle,
o SRXåtYDMt QiKRGQČ Y\EUDQi VORYHVD NWHUi QHJDUDQWXMt NRQWURORYDWHOQRVW FtOH
tedy stanovený cíl pozbývá svého významu,
x SURVWpRSLVRYiQtDNWLYQtFKVORYHVEH]GRSOQČQt objektu,
o i takto formulovaný cíl nemá význam, protože není zhodnotitelný,
x DEVHQFHIRUPXODFHDIHNWLYQtFKFtOĤ
o DIHNWLYQt FtOH VWXGHQWL EXć ~SOQČ Y\QHFKDMt QHER MLP MHMLFK VWDQRYHQt QHþLQt
SUREOpPDWRKODYQČ] WRKRGĤYRGXåHDIHNWLYQtFtOHMVRXSĜHGHYãtP pocitové,
KRGQRWRYpSRVWRMRYpWDNåHMHMLFKQDSOQČQtVHQHGiREMHNWLYQČKRGQRWLW
=iYČU
Z UHIOH[H PHWRGLFNêFK OLVWĤ VHVWDYHQêFK GR SRGRE\ ILNWLYQt SĜtSUDY\ QD YêXNX
WHFKQLFNp YêFKRY\ Y\SO\QXOR QČNROLN VWiOH VH RSDNXMtFtFK QHGRVWDWNĤ Y oblasti dovednosti
IRUPXODFH HGXNDþQtFK FtOĤ 3ĜLþHPå SUiYČ WDWR GLGDNWLFNi NDWHJRULH MH MHGQRX
z nejvýznaPQČMãtFK Y VRXþDVQRVWL D WR ] GĤYRGX åH FtO HGXNDþQtKR SURFHVX VWDQRYXMH XþLWHO
EH] RSRU\ R GĜtYH VWDQGDUGL]RYDQp RVQRY\ 6WXGHQWL VH GRSRXãWČMt GDQêFK FK\E VWHUHRW\SQČ
SĜHVWRåHMLåRGSUYQtKRURþQtNXSURFKi]tV\VWHPDWLFNRXSĜtSUDYRXY dané oblasti.
Na SRGNODGČYêãHXYHGHQêFK]MLãWČQtVHQDEt]tQiVOHGXMtFtRWi]N\
x -HYKRGQpSRVWXGHQWHFKFKWtWIRUPXORYDWGLGDNWLFNpNDWHJRULHLSĜHGWtPQHåDEVROYXMt
VWXGLMQtGLVFLSOtQX]DPČĜHQRXQDGLGDNWLNXWHFKQLFNpYêFKRY\"
2EHFQČ SRYDåXMHPH ]D SĜtQRVQp DE\ VWXGHQti pracovali s NDWHJRULt HGXNDþQtFK FtOĤ
LQD~URYQLDSOLNDFHDE\SRFKRSLOLNRQWH[WDYQtPDOLGDQRXNDWHJRULLNRPSOH[QČ
x .RQFHSþQČ Y\FKi]tPH ]H VWXGHQWRY\ ]QDORVWL GLGDNWLN\ SULPiUQt ãNRO\ DOH GRYHGRX
tyto znalosti aplikovat a specifikovat na technickou výchovu? Rozvíjí se jejich profesní
kompetence nebo je to v UR]YRML EU]Gt" 3ĜtSDGQČ MDN SRGSRĜLW SR]QDWNRYê UR]YRM
v dané oblasti?
'RPQtYiPH VH åH L FK\EQČ IRUPXORYDQê FtO SĜLVStYi N pochopení významu dané
GLGDNWLFNp NDWHJRULH SĜLþHPå NODGHPH GĤUD] QD Srocesuální stránku formulace
HGXNDþQtKR FtOH DĜt]HQRXþLQQRVWVWXGHQWDSĜLSUiFLV chybou. Chybu pojímáme jako
SĜLUR]HQêSUYHNXþHQt
x =þHKRY\SOêYDMt]MLãWČQpQHGRVWDWN\SĜLIRUPXODFtFKHGXNDþQtFKFtOĤ"
0ĤåHPH VH SRX]H GRPQtYDW D KOHGDW RGSRYČGL Y konceptuálním nastavení
SUHJUDGXiOQt SĜtSUDY\ EXGRXFtFK XþLWHOĤ 1DSĜ V\VWpP SRGPtQČQêFK SĜHGPČWĤ
PRGXORYp XVSRĜiGiQt VWXGLD SUREOHPDWLND RERURYêFK GLGDNWLN D MHMLFK GRSRUXþHQê
URþQtNDWG
Literatura
1 BAJTOŠ, J., PAVELKA, J. Základy didaktiky technickej výchovy. Prešov: FHPS, 1999.
ISBN 80-88722-46-2.
2 '267È/-7HRUHWLFNp]iNODG\WHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ2ORPRXF83V,6%1
978-80-244-2826-0.
110
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
GAVORA, Pavel. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-8593179-6
4 LUKÁŠOVÁ, H. Didaktické zQDORVWLREVDKXVWXGHQWĤXþLWHOVWYtY SULPiUQtPY]GČOiYiQt
,Q-$1Ë.7HWDO0RåQRVWLUR]YtMHQtGLGDNWLFNêFK]QDORVWtREVDKXXEXGRXFtFKXþLWHOĤ
Brno: Paido, 2009. s 57-71. ISBN 978-80-7315-176-8.
5 0$ĕÈ.-1iU\VGLGDNWLN\%UQR3G)08
6 NELEŠOVSKÈ $ 63Èý,/29È + 'LGDNWLND SULPiUQt ãNRO\ 2ORPRXF 3G) 83
2005.
7 PEŠEK, Z. Didaktika. Praha: SPN, 1964.
8 528ý29È('LGDNWLNDWHFKQLFNêFKSUDFtQDSULPiUQtãNROH'LVWDQþQtWH[W
9 63,/.29È93URPČQ\SULPiUQtKRY]GČOiYiQtY ý53UDKD3RUWiO2005.
10 6WXGLMQt SURJUDP\ 8þLWHOVWYt SUR VWXSHĖ =â .DWHGUD SULPiUQt D SUHSULPiUQt
pedagogiky [online]. [cit. 2013-05-02]. Dostupné z: http://kpv.upol.cz/studijni-programyprezencni-magisterske-1stupen-zs.php
3
Lektoroval: PhDr. Jitka Petrová, Ph.D.
Kontaktní adresa:
Mgr. Pavlína Nakládalová, Ph.D.,
.DWHGUDWHFKQLFNpDLQIRUPDþQtYêFKRY\3G)83Y Olomouci, Žižkovo nám 5 771 40 Olomouc, ý5
tel. 00420 585 635 808, e-mail: [email protected]
Mgr. Dominika Stolinská, Ph.D.,
.DWHGUDSULPiUQtKRDSUHSULPiUQtKRY]GČOiYiQt3G)83Y Olomouci, Žižkovo nám 5 771 40
Olomouc, ý5WHO 109, e-mail: [email protected]
111
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
EVALUACE EFEKTIVITY VÝUKY LABORATORNÍCH ÚLOH
PODPOROVANÝCH VYUŽITÍM SPECIALIZOVANÝCH STUDIJNÍCH
OPOR
NOVOTNÝ -DQý5
Resumé
3ĜtVSČYHN SRMHGQiYi R Yê]NXPX SURYHGHQpP SĜL YêXFH ODERUDWRUQtFK FYLþHQt QD
technické vysoké škole.
.OtþRYiVORYDEfektivita, ODERUDWRUQtPČĜHQtVSHFLDOL]RYDQp~ORK\
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF LABS TEACHING, SUPPORTED BY
USING OF SPECIFIC STUDY MATERIALS
Abstract
The paper deals the research carried out in teaching labs at the technical university.
Key words: Efficiency, laboratory measurements, specialized tasks
Úvod
1D IDNXOWČ YêUREQtFK WHFKQRORJLt D PDQDJHPHQW Y]QLNOD GtN\ SURMHNWX 239.
]DMtPDYiPRåQRVWVHVWDYHQtVSHFLDOL]RYDQêFKRSRUSURODERUDWRUQtPČĜHQtSĜLYêXFHSĜHGPČWX
Technická fyzika I a Technická fyzika ,, 2SRU\ MVRX ]SUDFRYiQ\ QD ]iNODGČ VSROXSUiFH
RGERUQtNĤ ] REODVWL RERURYêFK GLGDNWLN SHGDJRJLN\ D VDPR]ĜHMPČ RGERUQtNĤ ] REODVWL
technické fyziky.
9]QLNO\ WDN VSHFLDOL]RYDQp RERU\ NWHUp XPRåQt VWXGHQWĤP HIHNWLYQČMãt ]tVNiYiQt
SR]QDWNĤSĜLSUiFLYODERUDWRĜtFK
V SĜtVSČYNXSĜLNOiGiPGYČY\EUDQpY\KRGQRFHQpSRORåN\GRWD]QtNX
1. Dotazník postoje VWXGHQWĤ NSĜHGPČWX
=GD MVRX VSHFLDOL]RYDQp ~ORK\ VNXWHþQČ SURVWĜHGNHP N OHSãtPX RVYRMHQt XþLYD D
FHVWRXNY\ããtREOLEČSĜHGPČWXVHGi]MLVWLWQČNROLNDHYDOXDþQtPLQiVWURML9WRPWRSĜtVSČYNX
VH]DPČĜtPQDHIHNWLYLWXYêXN\D]MLãĢRYiQtSRVWRMĤVWXGHQWĤNWRPXWRSĜHGPČWX
-HGQtP]HYDOXDþQtFKQiVWURMĤE\OGRWD]QtN-HWDNPRåQpGRVWDWLQIRUPDFHRGYHONpKR
SRþWXUHVSRQGHQWĤ]HMPpQDVWDQRYLVNDQi]RU\QHERSRVWRMHGRWDzovaných osob. Díky tomu
Pi GRWD]QtN MHãWČ GDOãt SĜHGQRVW Y WRP åH O]H ~GDMH ]tVNDQp WRXWR WHFKQLNRX SOQČ
NYDQWLILNRYDW7RXPRåĖXMHL]SUDFRYiQtYHONpKRPQRåVWYtGDW
'RWD]QtN REOtEHQRVWL D SRVWRMH VWXGHQWĤ N SĜHGPČWX E\O VHVWDYHQ ]D ~þHOHP ]MLãWČQt
]PČQWČFKWRSURPČQQêFKtj. ]PČQ\SRVWRMĤVWXGHQWĤWHFKQLFNpY\VRNpãNRO\NHVWXGRYDQpPX
SĜHGPČWX 'RWD]QtN REVDKXMH WĜL MHGQRGXFKp RWi]N\ X]DYĜHQpKR W\SX 3UR QČ MH
FKDUDNWHULVWLFNiQDEtGNDYãHFKYDULDQWRGSRYČGt6WXGHQWVLPXVtY\EUDWMHGQX]QDEtGQXWêFK
vDULDQW 1HPi PRåQRVW VYp YODVWQt YROE\ 7R Pi YêKRGX SĜHKOHGQpKR VWDWLVWLFNpKR
]SUDFRYiQt2GSRYČGLMVRXFKDUDNWHULVWLFNpWtPåHYDULDQW\RGSRYČGtWYRĜtXUþLWpNRQWLQXXP
RG MHGQRKR SyOX RGSRYČGL N SyOX RSDþQpPX 7R ]QDPHQi åH VH MHGQi R WDN]YDQp
parametrické otázky.
'RWD]QtNVHQHWêNiSRX]HSĜHGPČWXI\]LNDDOHLGDOãtFKY\EUDQêFKSĜHGPČWÒþHOHP
E\OR]QHPRåQLWVWXGHQWĤPUR]SR]QDWåHMHVOHGRYiQSRX]HMHGHQSĜHGPČW
112
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
'RWD]QtN MH DQRQ\PQt $QRQ\PLWD PĤåH UHVSRQGHQWRYL XPRåQLW YČWãt RWHYĜHQRVW SĜL
Y\SOĖRYiQt1HPiWHQGHQFHGČODWViPVHEHOHSãtP
Tab. 1 Rozbor jednotlivých položek dotazníku
2Wi]NDþ
1
2
3
Otázka sleduje:
REWtåQRVWSĜHGPČWĤ
SRVWRMYHY]WDKXNHVFKRSQRVWLSRUR]XPČWQRYpPXXþLYX
postoj studenta NH]SĤVREX]tVNiYiQtSR]QDWNĤEČKHPY\XþRYiQt
2. Výsledky a porovnání experimentální a kontrolní skupiny
3RORåNDþ– 2EWtåQRVWSĜHGPČWX
'tN\Y\XåLWtVSHFLDOL]RYDQêFKVWXGLMQtFKRSRUMHSURPČSUiFHY ODERUDWRĜtFK
(lehká x obtížná):
Tab. 2
Hodnota
1
2
3
4
6PČURGDWQiRGFK\OND
3UĤPČU
Medián
SĜHGSĤVREHQtP
ýHWQRVW
5HODWLYQtþHWQRVW
0
0%
3
5%
25
42 %
32
53 %
0,487805
3,609756
4
S Y\XåLWtPEČåQêFKPDWHULiOĤ
SRSĤVREHQt
ýHWQRVW
0
0
24
36
0,474201
3,658537
4
5HODWLYQtþHWQRVW
0%
0%
40 %
60%
S využitím specializovaných opor
100
100
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
1
2
3
4
1
2
3
4
3ĜHYDKXPiSR]LWLYQtQi]RUSUiFHYODERUDWRĜtFKMHSURVWXGHQW\VQDGQi%\OR]D]QDPHQiQR
zlepšení ve vztahu k SĜHGPČWX
113
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
3RORåNDþ- VFKRSQRVWSRUR]XPČWQRYpPXXþLYu
1RYpPXXþLYXUR]XPtP[QHUR]XPtPYĤEHF
Tab. 3
Hodnota
1
2
3
4
6PČURGDWQiRGFK\OND
3UĤPČU
Medián
SĜHGSĤVREHQtP
ýHWQRVW
5HODWLYQtþHWQRVW
0
0%
0
0%
18
30 %
42
70 %
0,353448
3,853659
4
S Y\XåLWtPEČåQêFKPDWHULiOĤ
100
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
2
3
5HODWLYQtþHWQRVW
0%
0%
27 %
73 %
S využitím specializovaných opor
100
1
SRSĤVREHQt
ýHWQRVW
0
0
16
44
0,396295
3,804878
4
1
4
2
3
4
6WXGHQWLQRYpOiWFHUR]XPtSĜHYDåXMHSR]LWLYQtQi]RU9 SUĤEČKXH[SHULPHQWiOQtKRSĤVREHQt
došlo ke zlepšení,XVWXGHQWĤY\VRNêFKãNROMHWĜHEDNOiVWQHMY\ããtGĤUD]QDSRFKRSHQtGDQp
problematiky. Z GRWD]QtNXY\SOêYiåHSUiYČVSHFLDOL]RYDQpRSRU\DMHMLFKY\XåLWtSĜLYêXFH
vedou k OHSãtPXRVYRMHQtDSRFKRSHQtXþLYD2E]YOiãWČNG\åVHMHGQiRYêXNXSUREOHPDWLN\
ve spojení s ODERUDWRUQtPPČĜHQtP
=iYČU
Po statistickém vyhodnocení YêVOHGNĤVHSRWYUGLORåHY\XåLWtVSHFLDOL]RYDQêFKRSRU
SURSUiFLDPČĜHQtYODERUDWRĜtFKI\]LN\QDWHFKQLFNêFKY\VRNêFKãNROiFKSĤVREtQD]YêãHQt
~URYQČ RVYRMHQt WHFKQLFNpKR XþLYD SĜLVStYi NH ]YêãHQt ]iMPX R WHFKQLFN\ ]DPČĜHQp
SĜHGPČW\ D SR]LWLYQČ RYOLYĖXMH Y]WDK N QLP 1D ]iNODGČ YêãH XYHGHQpKR Yê]NXPX DOH L
PQRKDGDOãtFKYê]NXPĤ]SRGREQêFKREODVWtO]HXVX]RYDWåHY\XåLWtVSHFLDOL]RYDQêFKRSRU
•
•
•
•
SRVN\WXMHYKRGQpSRGPtQN\SURFHONRYêUR]YRMVWXGHQWĤFHVWRXVDPRVWDWQpKRDNWLYQtKR
a dynamického myšlení, ale i rozhodování a jednání,
DNWLYL]XMtSĜLY\KOHGiYiQtQRYêFKLQIRUPDFt
]Y\ãXMtDNWLYQt]iMHPRYČFDWtPLDNWLYL]XMtSR]RUQRVWVRXVWĜHGČQRVWDORJLFNpSRVWXS\
SĜLVStYDMtNHY]iMHPQpNRPXQLNDFLDNROHNWLYQtSUiFL
114
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
•
•
XPRåĖXMt NULWLFNRX DQDOê]X QD ]iNODGČ NRQIURQWDFH Qi]RUĤ QiYUKĤ ĜHãHQt VWDQRYHQt
pracovních hypotéz,
]DEH]SHþXMtRUJDQL]RYDQRXP\ãOHQNRYRXþLQQRVWDDSOLNDFLRVYRMHQêFKSR]QDWNĤ
3URWR MH ]ĜHMPp åH L QD Y\VRNêFK ãNROiFK MH WĜHED YČQRYDW SR]RUQRVW SĜL SĜtSUDYČ D
WYRUEČ RSRU pro studenty a to jak z hlediska samotného obsahu, tak z hlediska oborových
didaktik apod.
, Y\XåLWt VSHFLDOL]RYDQêFK RSRU YãDN Pi L VYi ~VNDOt QHERĢ Y\åDGXMt PQRKHP YtFH
þDVX QD SĜtSUDYX MLVWp ]NXãHQRVWL QHER L WHFKQLFNRX D LQIRUPDþQt Y\EDYHQRVW ãNROy. Text
SĜtVSČYNXSLãWHGOHXYHGHQpKRVFKpPDWX
Literatura
1. ZUKERSTEIN, J. 3UDFRYLãWČ SUR YêUREX SORãQêFK VSRMĤ MDNR SURVWĜHGHN N XSODWĖRYiQt
SURMHNWĤ YH YêXFH ,Q 0RGHUQL]DFH Y\VRNRãNROVNp YêXN\ WHFKQLFNêFK SĜHGPČWĤ. Hradec
Králové: VŠP, 1998, s. 318 - 320. ISBN 80-7041-662-9.
2. NOVOTNÝ, J.; HONZÍKOVÁ, J., MACH, P. $OWHUQDWLYQtSĜtVWXS\NWHFKQLFNpYêFKRYČ. 1.
Y\G3O]HĖ=ý8VSĜtORKRYp&',6%1-80-7043-626-4.
Lektoroval: Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D.
Kontaktní adresa:
PhDr. Jan Novotný, Ph.D.
Fakulta výrobních technologií a managementu
8QLYHU]LWD-(3XUN\QČ
Na Okraji 1001
ÒVWtQDG/DEHPý5
e-mail: [email protected]
Tel.: +420 475 285 511
115
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
327ě(%< $ =È-0< äÈ.ģ 9 POŽADAVCÍCH NA ÚPLNOST
OBSAHU TECHNICKÉ VÝCHOVY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
PLISCHKE Jitka – .523Èý-LĜtý5
Resumé
6WDĢ MH ]DFtOHQD QD Y\XåLWt KLHUDUFKLH SRWĜHE GOH $ 0DVORZD MDNR PČĜtWND ~SOQRVWL
REVDKX WHFKQLFNp YêFKRY\ SURYiGČQp QD =â 'ále jsou, s REGREQêP ]iPČUHP SRMHGQiQ\
]SĤVRE\Y\WYiĜHQt U\VĤ D]iMPĤW\SLFNêFKSURKRFK\ DGtYN\8YHGHQi KOHGLVNDPRKRXEêW
Y\XåLWDMDNRPČĜtWNDSĜLH[SHUWQtPSRVRX]HQt~SOQRVWLREVDKXWHFKQLFNpYêFKRY\
.OtþRYiVORYD technická výchova, úplnost obsahu, KLHUDUFKLHSRWĜHEJHQGHU
NEEDS AND INTERESTS OF PUPILS IN THE REQUIREMENTS FOR THE
CONTENT COMPLETENESS IN THE TECHNICAL EDUCATION IN THE
PRIMARY SCHOOL
Abstract
The paper is focused on the use of Maslow's hierarchy of needs as a measure of
content completeness in the technical education realized by the primary school. Further, with
the analogous intent, there are discussed ways of creating traits of character and interests
typical for boys and girls. These terms may be used as a measure of the completeness of
expert assessment of content completeness in the technical education.
Key words: technical education, content completeness, hierarchy of needs, gender
Úvod
7HRULH ]DEêYDMtFt VH WYRUERX Y]GČOiYDFtFK REVDKĤ þL WYRUERX NXULNXOD PDMt YêUD]QČ
„praxeologický charakter“, MHMLFKSĜHGPČWHPMHWHG\ MHGQiQt]DPČĜHQé k dobrému dosahování
FtOĤ-HGen z SUREOpPRYêFKRNUXKĤWČFKWRWHRULtMH otázka úplnosti výuky0ĤåHEêWFhápána
z hlediska rozvoje åiNRYD YQLWĜQtKR VYČWD L ] KOHGLVND SRWĜHE\ åiND EêW SĜLSUDYHQ QD
QHMUĤ]QČMãtSRåDGDYN\ vznikající SĜLVLWXDFtFKVSRMHQêFKV technikou. 3ĜLNRQFLSRYiQtYêXN\
jH WHG\ WĜHED UHVSHNWRYDW SRWĜHE\ NXOWLYDFH åiNRYD YQLWĜQtKR VYČWD jeho YČGRPt SURåtYiQt
bytí; zde jde podle B. Blížkovského (1 V R SHGDJRJLFNê VXEMHNWLYLVPXV L SRWĜHE\
]YOiGiQtYQČMãtKRVYČWDDPDNURVYČWDYþWHFKQLFNpKR]GHMGHRSHGDJRJLFNêREMHNWLYLVPXV
+ODYQČ MGHDOHRSURSRMHQtYQLWĜQtKRDYQČMãtKRVYČWDåiNa, ne o jejich kladení „SURWLVREČ“.
1. =iNODGQtSĜtVWXS\N ]DMLãWČQt~SOQRVWLREVDKXWHFKQLFNpYêFKRY\
V WHFKQLFNêFKSĜHGPČWHFKMHnutné klást RWi]NXNG\MHSRWĜHEQp]DPČĜHQtQDREVDK
odrážející okruhy ÄSUR åiND GĤOHåLWp³ WHFKQLFNp praxe a kdy je vhodné zaĜD]HQt Y\EUDQêFK
oblastí „upravené teorie³ MHMtå ]YOiGiQt SĜLVStYi NXOWLYDFL åiNRYD YQLWĜQtKR VYČWD. Jinak
ĜHþHQR - NG\ Pi REVDK Y]GČOiYiQt (jehož RVYRMHQt VPČĜXMH N Y\WYiĜHQt VYČWD - žákovy
duševní obsahy) RGUiåHW ]H ÄWĜt VYČWĤ .DUOD 3RSSHUD³ VYČW VYČW I\]LFNpKR SURVWĜHGt
WHFKQLN\SĜtURG\«DNG\VYČWVYČWYêWYRUĤOLGVNpKRGXFKD«SRGUREQČML2). Tedy kdy
ke kódu, který S. Štech VR]QDþXMHjako integrovanýSĜLSRMLWNyGVHULiOQt
V NyGXLQWHJURYDQpPVHSRGOH6âWHFKDKRYRĜtVStãRWpPDWHFKXþLYDÄ… poznatky
QHMVRXKLHUDUFKLFN\XVSRĜiGDQpDOHVHJPHQWRYDQp6WRMtYHGOHVHEHQH]iYLVOHQDVREČDMVRX
osvojovány v NRQNUpWQtP NRQWH[WX QD NWHUpP ]iYLVt 3URWR MVRX Y\XþRYDFt SRVWXS\ L XþLYR
H[WHQ]LYQtDSUĤĜH]RYp– jsou konstruovány tak, aby umožnily projít zkušeností s FRQHMYČWãtP
116
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
SRþWHP VLWXDFt NRQWH[WĤ RVRE PtVW DWG.“ (3, s.110). Naopak v kódu seriálním je XþLYR
RGYtMHQR RG RERURYêFK SR]QDWNĤ ÄVStã WHRUHWLFNpKR Ui]X³ RGNXG MH RGYtMHQD L VQDKD
o komplexnost D V\VWHPDWLþQRVW. Probíhá „…RGGČORYiQt UR]OLãRYiQt D WĜtGČQt NDWHJRULt MDNR
jednotek majících vztahy k jiným jednotkám. Poznatky jsou v tomto kódu hierarchicky
organizované …“ (3, s.109). ýLQQRVW v VHULiOQtP NyGX VSRþtYi YH VWDQRYRYiQt Y]WDKĤ PH]L
abstraktními významy, v jejiFK]REHFQČQtRGGČOHQêFK od konkrétních situací.
.yGVHULiOQtMHXSODWĖRYiQSĜL YêXFHWUDQVIRUPXMtFtWHRULHWHFKQLFNêFKYČGMDNRMVRX
teorie technické mechaniky, teoretických základĤ elektrotechniky, technické grafiky
a komunikace, nauky o materiálech atp. WDNWR Y]QLNOp DEVWUDNWQČMãt SUĤĜH]RYp REVDK\ PDMt
GR]QDþQpPtU\LQWHJUDþQtFKDUDNWHUSURYêVOHGN\XþHQtåiNDMVRXRGUD]HPVYČWD
K integrovanému NyGX O]H ]DĜDGLW Y\EUDQp REODVWL REVDKX technické výchovy
SĜHGVWDYXMtcí WpPDWD Yê]QDPQi SUR EXGRXFt þLQQRVW åiNĤ V WHFKQLNRX MVRX SUR QČ SĜLWDåOLYi
a mají potenci rozvíjet osobnost žáka. Úplnost v WRPWRNyGXPĤåHEêWrealizována tak, že jsou
vymezeny REODVWLSUREOHPDWLN\PĤåHPHMHFKiSDWMDNRWĜtG\WHFKQLFNêFKREMHNWĤPDWHULiOĤ
SURFHVĤ NWHUp VSROHþQČ pokrývají požadovanou oblast obsahu výuky. NásledQČ MH SURYHGHQ
YêEČU XþLYD reprezentujícího MHGQRWOLYp WĜtG\ SRGOH SĜHGHP VWDQRYHQêFK SRåDGDYNĤ W\
]RKOHGĖXMt SRWĜHE\ åiND MHKR ]iMP\ SRGPtQN\ ãNRO\ DWS -GH YODVWQČ R ]SĤVRE XSODWQČQt
Y]GČOiYDFtKRH[HPSODULVPXMDNQDQČMXSR]RUĖXMHMLå,7XUHNV=GHMLåMH]ĜHMPêL
Yê]QDPYêãHSRSVDQpLQWHJUDFHSR]QiQtWČFKWRÄRGGČOHQêFKREODVWtUHSUH]HQWDWLYQtKRXþLYD³
9êãH XYHGHQp WĜtG\ þL REODVWL SUREOHPDWLN\ O]H YROLW UĤ]QČ SRGREQČ MDNR ]SĤVRE\
konkretizace obsahu v MHMLFKUiPFL=GHQHMHQMDNRSĜtNODGXYHGHPH]SĤVREY\PH]HQtWĜtG
YKRGQê SUR REHFQČ WHFKQLFNp SĜHGPČW\ þL WHFKQLFNRX YêFKRYX MDN MHM SURYHGOL D ]YHĜHMQLOL
W. Furmanek a W. Walat (5, s. 51-53). Využívají v tomto smyslu etapy podle „vzniku
a života techniky³ 3ĜL Y\PH]RYiQt WĜtG L SĜL NRQNUHWL]DFL REVDKX YêXN\ UHSUH]HQWXMtFtKR
MHGQRWOLYpWĜtG\O]HSĜLUR]HQČXSODWQLWKOHGLVNRSRWĜHEåiNĤLKOHGLVNRMHMLFK]iMPĤRWHFKQLNX
2. +LHUDUFKLHSRWĜHEGOH$0DVORZDMDNRKOHGLVNRY\PH]HQtREVDKXWHFKQické výchovy
3RGOH WHRULH NWHURX Y\WYRĜLO DPHULFNê SV\FKRORJ $ 0DVORZ Pi þORYČN SČW
]iNODGQtFKVNXSLQþLNDWHJRULtSRWĜHE6HVWDYLOMHRGQHMQLåãtFKQHMYtFHQDOpKDYêFKYêYRMRYČ
nejstarších - fyziologických, po nejvyšší - SRWĜHE\ VHEHUHDOL]DFH 7HRULe je zobrazována
pomyslnou „pyramidou“; v MHMt ]iNODGQČ VSRþtYDMt I\]LRORJLFNp SRWĜHE\ RGWXG QHMQLåãt
7HRULHSĜLVWXSXMHN SRWĜHEiPMHGLQFHV\VWHPDWLFN\PMSRWĜHE\ jedince závisejí na tom, co již
má, QHXVSRNRMHQpSRWĜHE\RYOLYĖují chování, jakmile je poWĜHEDXVSRNRMHQDREMHYXMHVHMLQi.
Budeme aplikovat tuto teorii v souvislostech dosahování úplnosti obsahu technické
YêFKRY\ -H MHQ PiOR SRWĜHE SĜL MHMLFKå XVSRNRMRYiQt QHKUDMt WHFKQLFNp SURVWĜHGN\
Yê]QDPQRX UROL XSR]RUĖXMH Y této souvislosti W. SchlaJHQKDXI V 3UYQt þW\ĜL
kategorie, viz tabulka 1, jsou tzv. „nedostatkové“, jejich neuspokojení vede k ohrožení
ELRORJLFNpDSV\FKRORJLFNpH[LVWHQFHSiWiNDWHJRULHMHW]YÄUĤVWRYi³VPČĜXMHNSĜHNURþHQt
SĜtWRPQpKR VWDYX D N QDGRVREQtP FtOĤP V 133). V tabulce 1 se budeme snažit oblasti
a SĜtNODG\ MHGQRWOLYêFK NDWHJRULt SRWĜHE UR]SUDFRYDW V využitím literatury „psychologicky
]DPČĜHQp³WDNDE\VRXYLVORVWs ÄWHFKQLFNêPLSURVWĜHGN\³E\ODXFKRSLWHOQi
-H MLVWČ GREĜH PRåQp SĜLĜDGLW REODVW REVDKX Wechnické výchovy k MHGQp þL VStã YtFH
kategoriím v tabulce 1 a posoudit tak úplnost výuky i z tohoto hlediska. K více kategoriím
proto, že k XVSRNRMHQtSRWĜHE\PĤåHSĜtPRSĜLVStYDWWHFKQLFNêREMHNWQHERþLQQRVWDOHWDNp
MHMLFK]YOiGQXWtWĜHEDYHIRUPČSĜLPČĜHQČQiURþQpKRXþLYDQHERL]YOiGQXWtQiURþQpDXåLWHþQp
WHFKQLN\ PĤåH YpVW N XVSRNRMHQt SRWĜHE SĜtVOXãQêFK N Y\ããtP NDWHJRULtP 3RXåLMHPH-li zde
SĜtNODGX- XþLYRRVRFLiOQtFKVtWtFK,&7SDWĜtQHMVStãHGRNDWHJRULHR]QGREUp]YOiGQXWt
QiURþQČ]SUDFRYDQpKRXþLYDYãDNPĤåHYpVWLN SĜtQRVXSURNDWHJRULHozn. 4. a 5.
117
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
Tabulka 1
Ozn. Kategorie
1.
I\]LRORJLFNpSRWĜHE\
2.
SRWĜHE\EH]SHþtDMLVWRW\
3.
VSROHþHQVNpSRWĜHE\
4.
SRWĜHE\X]QiQtRFHQČQt
5.
SRWĜHE\VHEHUHDOL]DFH
2EODVWLMLFKåVHWêNDMtSRSĜSĜtNODG\
GêFKiQt YRGD SRWUDYD WČOHVQi WHSORWD - RGČY VSiQHN
Y\PČãRYiQtWČOHVQiLQWHJULWDI\]LFNiDNWLYLWD
MLVWRWD]DPČVWQiQtSĜtMPXDSĜtVWXSXNH]GURMĤPSUiYR
I\]LFNi EH]SHþQRVW RFKUDQD SĜHG UL]LN\ DJUHVt MLVWRWD
rodiny, pevnost zdraví
OiVND SĜLMHWt NUXK SĜiWHO sounáležitost a partnerství,
rodina
status, respekt k jiným i od jiných, sebeúcta, náklonnost,
X]QiQt ~VSČãQRVW D GĤYČUD - spokojenost s vlastní
profesionalitou a možnostmi
SRWĜHED IRUPRYDW VHEH SR]QiYDW UR]YtMHW LQGLYLGXDOLWX
a VFKRSQRVWL ĜHãHQt SUREOpPĤ PUDYQRVW WYRĜLYRVW
sponWiQQRVWQHSĜHGSRMDWRVWUHVSHNWRYiQtIDNWĤ
ÒSOQRVW YêXN\ O]H WHG\ SRVRXGLW Yê]QDPHP WpPDW XþLYD SUR PRåQp XVSRNRMRYiQt
SRWĜHEY MHGQRWOLYêFKNDWHJRULtFKDURYQČåYê]QDPHP]YOiGQXWtWpPDWVRKOHGHPQD]SĤVREþL
QiURþQRVW MHMLFK ]SUDFRYiQt NRPSOH[QČ SRMDtá výuka pokrývá všechny kategorie/co nejvíce
NDWHJRULtþOHQČQtSRWĜHEGOH$0DVORZDSĜtSDGQČREODVWtMLFKåVHWêNDMt
3. Dívky a hoši a zájem o techniku
=iMHPMHFKDUDNWHUL]RYiQMDNRVFKRSQRVWWUYDOHMãtKR]DPČĜHQtPiHPRþQtVRXYLVORVWL
stimuluje myšlent SDPČĢ YĤOL SV\FKLFNp SURFHV\ V /]H MHM SRGQČFRYDW VRXYLVt
s åLYRWQtGUiKRXþORYČNDVH]NXãHQRVWPL5DNRXVNiEDGDWHOND&K:lFKWHUNODGHRWi]NX
SURþMHWDNPiORåHQY SĜtURGQtFKYČGiFKDY WHFKQLFHDMDNVHWRGi]PČQLW9 SĜHGQiãFHna
MHMtå SUH]HQWDFL RGND]XMHPH SĜHGNOiGi QD WR RGSRYČGL 2EHFQČ DOH PRåQR WYUGLW åH MGH
o NXOWXUQt UR]GtO\ GOH QDãLFK GRWD]Ĥ XþLWHOĤ 0â QD ~URYQL SUHSULPiUQtKR Y]GČOiYiQt
QHY\WYiĜHQp D QHSRGSRURYDQp 2GSRYČć R]Q $ SRQČNXG ]YêUD]QtPH Y]KOHGHP N našim
podmínkám. Další doplníme vlastními poznatky. Jsou to:
A. 7HFKQLFNp Y]GČOiYiQt þL WHFKQLFNi YêFKRYD MVRX SĜtOLã ]DPČĜRYiQ\ QD SĜtSUDYX WYĤUFĤ
WHFKQLN\ĜHPHVOQiSĜtSUDYDSĜtSUDYDQDRGERUQp]YOiGQXWtQHQDXåLWtWHFKQLN\
B. Ve vztahu k WHFKQLFHMHPXåĤPSĜLVX]RYiQDUR]KRGXMtFtUROH&KWächter QDSĜKOHGDOD
clip arty k heslu ingenieur (10x muž, 1x žena, 1x pár), k heslu ingenieurin žádná
QDOH]HQi'iOHVNXSLQ\ RVRESUDFXMtFtFKþLVRXYLVHMtFtFKVWHFKQLNRXWDPE\OLYČWãLQRX
muži, žen bylo málo a dle obrázkĤ VHKUiYDO\ SRGĜDGQRX UROL 1DãH ]NXãHQRVWL
s ÄREUi]N\ IUHH³ SRG WtPWR KHVOHP VH Y\KOHGiYDþHP ]REUD]LOD ĜDGD RGND]Ĥ MVRX
podobné, v GREČY\WYiĜHQt'80MHWĜHEDWXWRVNXWHþQRVWQHSRGFHĖRYDW
C. V QČPþLQČLY þHãWLQČMVRXQČNWHUiSUDFRYQtR]QDþHQtXYiGČQDEČåQČY PXåVNpPURGČ
užití v åHQVNpPURGČMHQH]Y\NOp- FKHPLNFKLUXUJWHFKQRORJ]iPHþQtNDXWRPHFKDQLN
WUXKOiĜQDRSDN- ]GUDYRWQtVHVWUDSHþRYDWHONDSURGDYDþNDVHNUHWiĜNDÄäHQVNêURG³QH
YåG\Y\FKi]tGREĜHYHY]WDKXN technickým profesím i sociálnímu statusu.
D. S YêãH XYHGHQêP VRXYLVt L Y\WYiĜHQt REUD]X PXåVNêFK D åHQVNêFK UROt D vlastností.
0XåL MVRX W\SLFN\ SUH]HQWRYiQL MDNR ERMRYQtFL RFKUiQFL ĜtGtFt SUDFRYQtFL RGERUQtFL
SRGQLNDWHOp QHW\SLFN\ MVRX SUH]HQWRYiQL MDNR SHþRYDWHOp R GtWČ R GRPiFQRVt,
SRPiKDMtFtSURIHVH8åHQMHWRQDRSDNFRåGQHVDQLSOQČQHRGSRYtGiVNXWHþQRVWL
E. 3ĜHGãNROQtGtWČLQWHQ]LYQČYQtPiVYČWKUDþHNDGRNiåHMLåYHYČNXURNXÄSUDFRYDW³
s NDWDORJ\ SUR YêEČU KUDþHN - v QDãHP SĜtSDGČ NDWDORJ /(*2 - YČGČOR NGH MVRX
118
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
v katalRJX KUDþN\ SUR GtYN\ KODYQČ YSĜHGX D WDNp UR]OLãLOR EH]SHþQČ D RSDNRYDQČ
KUDþN\ QDÄSURNOXN\ D SURKRON\³&K:lFKWHUDQDO\]RYDODNDWDORJ\KUDþHNDY nich
]REUD]HQêFK GČWt - chlapci byli X DXW OHWDGHO ORGt QiĜDGt QiVWURMĤ VWURMĤ JDUiåt
policejníFKDKDVLþVNêFKVWDQLFD]DĜt]HQtSURQČDWSGtYN\E\O\XSDQHQHNDSpþHRQČ
GiOHYČFLQD~NOLGYDĜHQtãLWtDSpþHRWH[WLONRVPHWLNDE\W\GRP\$GUHViWĤPKUDþHN
odpovídala i barva pozadí - PRGUiþLUĤåRYi
ÒSOQRVWYêXN\O]HSRVRXGLWSĜtQRVHPSUR zvládání situací spojených s užitím techniky,
NWHUpO]HRSUiYQČQČRþHNiYDWXKRFKĤLGtYHNSĜLþHPåMHWĜHEDREH]ĜHWQČSĜLVWXSRYDWN þOHQČQt
REVDKX WHFKQLFNp YêFKRY\ SRGOH SRKODYt WtP E\ VH REVDK YêXN\ PRKO VWiW QH~SOQê QDSĜ
QHSĜHGSRNOiGDWåHKRãLÄQHEXGRXYDĜLW³DWHQWRREVDKSRYDåRYDWSURQČ]D]E\WHþQê
=iYČU
Úsilí o dosažení úplnosti obsahu technické výchovy souvisejí jak s XþLYHP Y jeho
VWDWLFNp IRUPČ WDN V procesní stránkou výuky. Jiné než expertní posouzení dosažené míry
úplnosti výuky je obtíåQČP\VOLWHOQp3RWRPMHRYãHPGĤOHåLWiRWi]NDNULWHULtMLPLåMH~SOQRVW
SRVX]RYiQD 9H VWDWL MVPH SUH]HQWRYDOL GYD SĜtVWXS\ NWHUp PRKRX EêW Y\XåLW\ MDNR WDWR
NULWHULD 3RNXG E\FKRP MH QDSĜtNODG DSOLNRYDOL QD SRMHWt YêXN\ WHFKQLFNêFK SĜHGPČWĤ
(pracovní v\XþRYiQtþOHQČQpGRWĜtVDPRVWDWQêFKVORåHN- WHFKQLFNpSUiFHSČVWLWHOVNpSUiFH
VSHFLILFNi SĜtSUDYD GtYHN QD ]iNODGQt ãNROH SĜHG OHW\ SRWRP L DSOLNDFH HOHPHQWiUQtP
]SĤVREHPE\VLJQDOL]RYDOD]QDþQRXQH~SOQRVWWHKGHMãtKRSRMHWt
Literatura
1
BLÍŽKOVSKÝ, % ÒYRG GR V\VWpPRYp PHWRGRORJLH ,Q 0DĖiN M HG Kapitoly
z metodologie pedagogiky. Brno: TEMPUS, 1996, s.18-25. ISBN 80-210-1031-2.
2
HEJNÝ, M., .8ě,1$ ) 7ĜL VYČW\ .DUOD 3RSSHUD D Y]GČOiYDFt SURFHV Pedagogika,
URþþV-50. ISSN 3330-3815.
3
â7(&+6=ĜHWHON XþLYXDSUREOpPGYRXPRGHOĤNXULNXODPedagogikaURþþ
2, s. 105-115. ISSN 0031-3815.
4
TUREK, I. Didaktika technických predmetov. Bratislava: Slov. pedag. nakl., 1987.
5
FURMANEK, W., WALAT, W. Przewodnik metodyczny dla nauczycieli technikiinformatyki. 5]HV]yZ:\GDZQLFWZR2ĞZLDWRZH)26=(,6%1-88845-08-X.
6
SCHLAGENHAUF, W. Inhalte technischer Bildung: Überlegungen zu unrer Herkunft,
Legitimation und Systematik. Technik im Unterricht, Nr. 133, S. 5-13. ISSN 0342-6254.
7
ýÈ3-D0$5(â-3V\FKRORJLHSURXþLWHOHPraha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-463-X.
8
HARTL, P.,HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. Praha: 2000. ISBN 80-7178-303-X.
9
WÄCHTER, Ch. Grenzüberschreitungen: Technikbildung und Vorstellungen von
Technik und Naturwissenschaften - ein (Gender-) Blick nach Europa. Dostupné na
WWW: http://www.acatech.de/?id=886
Lektoroval: 0JU-LWND1iEČONRYi3K'
Kontaktní adresa:
Jitka Plischke, PhDr., Ph.D.,
Ústav pedagogiky a sociálních studií, Pedagogická fakulta UPäLåNRYRQiP2ORPRXFý5
tel. 00420 585 635 173, e-mail: [email protected]
-LĜt.URSiþ'RF3DHG'U&6F
.DWHGUDWHFKQLFNpDLQIRUPDþQtYêFKRY\3HGDJRJLFNiIDNXOWD83äLåNRYRQiP2ORPRXF
ý5WHOH-mail: [email protected]
119
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
TRAINING OF ENGINEERS-TEACHERS IS TO ORGANIZATION
TECHNICAL CREATIVE WORK OF STUDENTS IN CONTEXT
TECHNOLOGICAL APPROACH
OF
OF
PRYGODII Mykola – BYVALKEVYTCH Leonid – PRYGODII Alla, UA
Abstract
The article represents generalization of results of theoretical researches on issue of
organization of technicalcreative work of students of vocational educational establishments.
Certain personality descriptions and terms of trainig of engineers-teachers for organization of
technica lcreative work of students of vocational educational establishments are determined.
Key words: technical creative work, engineer-teacher, pedagogical technologies
ɉɈȾȽɈɌɈȼɄȺ
ɂɇɀȿɇȿɊɈȼ-ɉȿȾȺȽɈȽɈȼ
Ʉ
ɌȿɏɇɂɑȿɋɄɈȽɈ
ɌȼɈɊɑȿɋɌȼȺ
ɋɌɍȾȿɇɌɈȼ
ɌȿɏɇɈɅɈȽɂɑȿɋɄɈȽɈɉɈȾɏɈȾȺ
ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɂ
ȼ
ɄɈɇɌȿɄɋɌȿ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨ
ɜɨɩɪɨɫɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɢɧɠɟɧɟɪɨɜ-ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɭɱɟɛɧɵɯɡɚɜɟɞɟɧɢɣ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɢɧɠɟɧɟɪ-ɩɟɞɚɝɨɝ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
Article
The study of student practice in the sphere of organization of technical creative work
of students, development of professional internals of engineers-teachers to organization of
technical creative work of students required an address to modern conceptions of personality.
For example, D. Klementyev worked out the classification of determinations of personality
and distinguished its descriptional and normative determinations.
Analysing components of structures of personality, distinguished E\ Ⱥ Kovalyov.
K. 3ODWRQRY DQG Ɇ .DKDQ, researcher marks the combined areas of psychological reality,
offered by the authors of initial conceptions. In the generalized model of V. Lednev
personality is defined as difficult social and psychological formation that consists of set of the
interrelated and interpenetrate sub-structures [1].
An orientation of personality of student on the sphere of organization of technical
creative work of students is a backbone basis for the variety of educational disciplines.
Ⱥ Levin marked that it is difficult or impossible to train a good teacher from a student who
does not have turn for pedagogical profession and other necessary personal characteristics for
the teacher.
Development of orientation in the process of studies of student in higher educational
establishment assists making of complex of personal, professionally-pedagogical internals,
development of creative individuality of future specialist, contributes to success of his further
professional activity. This orientation is studied in two aspects: personal motivational-valued,
that is shown up in relation toward the values of creative professionally-pedagogical activity,
120
and to the operation, that provides forming of professional readiness, professional competence
in organization and management of technical work
In the prosess of research it was ascertained, that effective training of future
engineers-teachers for organizing technical creative work of students of vocational
educational establishments can be carried out within the limits of technological approach in
education. Thus, there is a necessity to study the basic pedagogical technologies of training of
students for organizing the technical creative work of students of vocational educational
establishments.
Pedagogical technology is a totality of psychological and pedagogical purposes, that
determine the special set and arrangement of forms, methods, means, ways of teaching,
pedagogical facilities; it envisages the description of process of achievement of the planned
results of teaching, and is a pithy technique of realization of educational process [3].
In the context of our research the essence of technology is the detection and
development of different types of creative capabilities of students on the basis of cognitive
causes of teaching, tendency to the self-expression and self-affirmation.
There are such technological stages:
Searching (studying a topic by the student; development of cognitive interest,
motivation; specification of terms and criteria of preparedness of students to the certain type
of activity; general revision of present and search of necessary educational literature,
illustrative material, technical equipment of education and others).
Qualificatory (organizational moments are solved by students during the break or
directly during the classes; students get opportunity to choose the most interesting creative
task, team up into the creative groups (or association) according to the interests, study the
task.
Analytical (summing up the results; self-examination of creative activity; evaluation of
the results).
We state that pedagogical technologies only give students the basis of orientation in
development of technical creative work.
The problem is that it is necessary to use technological approach in education which
all pedagogical technologies are based on, and training of students is put into practice within
the limits of traditional approach. Thus there was contradiction between the requirements of
present time to the improvement of education and present out-of-date approaches.
Aim of the article – to define particular qualities of training of engineers-teachers for
organization of technical creative work of students of vocational educational establishments.
The problem of maintenance and development of organizational function of leader of
technical creative work of students in the content of personality and professional activity of
engineers-teachers must be studied from positions of social and pedagogical, general
psychological and psychological and pedagogical approaches.
The most general index of the attained level of development of organizational function
can serve an implementation of personality of specialist on fulfillment of organizational work
in the sphere of technical creative work of students. The orientation of personality of future
engineer-teacher in its complex understanding as combination of interest and propensity to
engaging in technical creative work with interest and inclination to organizational work in this
sphere, taking it into account and development in the process of teaching of students in higher
educational establishment is the main point of our research, the basis of development of
professional personality of engineers-teachers to organization of creative activity
One of the major ways of optimization of process of teaching is management of
motivation, based on the results of scientific analysis of its features and appropriateness.
121
Possessing the motivational bases of process of teaching is equal to knowledge of motive
force of this process. It is impossible to attain a desirable result, if efforts of the teacher are
not concerted with motivational basis of concrete process of teaching.
Motivation is interpreted by many researchers (V. Merlin , S. Rubinstein, Y. Sharov
and other) as ability, component of characteristic of personality. It is the core of personality
that determines the integral type of person and its activity.
General functions are communication (between members in groups), teaching and
training. The special attention must be paid on the special function of organizer : integration –
the forming of interpersonality group unity of the organized association of students on the
basis of interest to technique, technical creative work, aspiration to do something "real" with
own hands . If general internalss of personality inherent to every teacher are studied well
enough in scientific literature, the development of specific internalss of engineer-teacher are
not studied sufficiently. We will introduce a limit amount of key (specific) internalss. They
represent the special displays of function of organizer of technical creative work of students in
the program of research. For spesifying of key internalss to personality of capable organizer
we used the results of analysis of basic descriptions of leaders of groups. The research of
personal internalss of the teacher-organizer (in our case of engineer-teacher), in pedagogics
and psychology is carried out on the basis of their displays – activity.
Thus, A. Bodaliov with collaborators studies the display of personal internalss in
activity, commonunication, cognition; S. Kondratyeva – in a pedagogical commonunication,
L. Bozhovvych studies it from the social positions of personality.
L. Akhtariyeva, G. Zharemba, V. Kozhiiev, 6 .RQGDUWLHYD ȱ 5DSSRSRUW * 7XUQHU
and other, studying the demonstration of internals of personality of teachers-masters and
teachers of low qualification, specified its predominant personality qualities. In this way, for
teachers of high and middle level of activity the high level of development of organizational
internals, exactingness to itself, confidence, even temper, affability, tactfulness, sincerity, are
inherent. For teachers who have not become masters anxiety, uncertainty, neuroticism, lack of
restraint and other are typical, it results in disorganization of activity, instability to different
kinds of emotional factors.
Analyzing works of home researchers, we pay attention to presence of interpenetration
of personality internals of teacher and organizer. Thus, for example, S. Husev distinguishes
the following aspects of teacher’s work: teacher-organizer who picks up means, that distribute
work between children, to awake their interest, who registers his achievements and errors;
teacher of labor training possessing "skills of expression", methodist, public worker, cultural
personality.
Successful organizational work depends on the following psychology and pedagogical
terms: knowing people, whom organizer works with; knowledge of laws of group
development; development of general and special internalss of personality of organizer;
knowledge of features of organizational work; knowledge of business which isorganized; the
ability to organize in practical way.
Thus, the analysis of psychology and pedagogical literature and study of front-rank
pedagogical experience of organization of technical creative work of students allowed to us to
educe the psychology and pedagogical terms of effective activity of organizer of technical
creative work of students, to set the ways of perfection of training students for further
professional activity.
Questioning of experienced teachers-organizers of school technical associations
confirmed our supposition that within the framework of curriculum to the students do not
have enough time for successful realization of professional function of organizer of technical
122
group. Practice showed that, even having good skills of work with material and instruments,
learning maintenance of basic directions of technical activity of school groups, many students
were not able to organize, to involve pupils and to develop their creative potential. Studying
this situation on the first stage of our research, we detected the following principal reasons of
its origin:
The absence of interest and turn to engaging in technical work prevented the internal
personal recognition of aims of creative activity, motivational-valued attitude toward it and,
as a result, formal, passive approach to studies.
Conclusion. The ingenuous activity of making of the simplest technical objects serves
as the basis of development of external, episodic interest , as for firm interest – studying of
creative content of technical activity serve methods of inventor search. Educational process
must be conducted as integrative course that embraces all basic aspects of organization of
technical work of students. The criterion of selection of students is the presence of interest to
technical work. Technical creative work of students as element of the system of education,
training and development of students is having difficult times and it is in breaking point. The
sharpest problems are problems with teaching stuff and absence of the proper material base.
Teacher at "conveyer" training as a teacher of technology actually is prepared to fulfill the
function of organizer of technical creative work of students. It is necessary to work out the
special system of measures and as a module to insert it into the structure of curriculum of
present faculty of technology and enterprise of pedagogical educational establishment. It is
necessary to develop and introduce new pedagogical technologies and ground the principles
of rapid restructuration of curricula, to introduce it as blocks-modules of the new micro
educational systems. Prospect of further research is in the ground of methodology of
developing creative skills of students of vocational educational establishments.
Literature
1. Lednev V.S. Table of contents of education: essence, structure, prospects / Lednev V.S. –
Ɇ9\VVKD\DVKNROD, 1991. – 224 p.
2. Lomov B.F. Methodological and theoretical problems of psychology. / B.F. Lomov. – Ɇ
Nauka, 1984. – 444 p.
6HOHYNR*Ʉ3HGDJRJLFDOWHFKQRORJLHV 6HOHYNR*Ʉ Modern educational technologies.
– Ɇ – p.14-33.
Assessed by: dr. hab. Prof. Nataliia Ridei
Contact Address:
Prygodii Mykola professor of the chair of Teaching methods and School management, National
University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
Home address: Chernigov, Ukraine, Belova Street, 23, housing 1, flat 32
Mobile tel. +38 0633470843, E-mail: [email protected]
Byvalkevich Leonid postgraduate student of the chair of vocational training and life safety, Taras
Shevchenko Chernihiv National Pedagogical University, Chernigov, Ukraine
Home address: Chernihiv, Pukhov st., 128, b. 1, ap. 10
Mobile tel. +38 0937715097, e-mail: [email protected]
Prygodii Alla docent of the chair of vocational training and life safety, Taras Shevchenko Chernihiv
National Pedagogical University, Chernigov, Ukraine
Home address: Chernigov, Ukraine, Belova Street, 23, housing 1, flat 32
Mobile tel. +38 0933622871, E-mail: [email protected]
123
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
CAREER-ORIENTED APPROACH IN EDUCATION
PRYGODII Mykola – PERMINOVA Vladislava, UA
Abstract
The improvement of modern higher education is possible through filling it with of all
courses with content that has a career orientation. The career-oriented approach will be
realized through the system of adaptation of courses and proper education of teacher to work
with an outlook for the future profession of students and requirements of labor-market.
Key words: career-oriented approach, career-oriented discipline, professional training
ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈ-ɈɊɂȿɇɌɂɊɈȼȺɇɇɕɃɉɈȾɏɈȾȼɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂɂ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ
ɍɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɱɟɪɟɡ
ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɤɭɪɫɨɜ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɤɨɬɨɪɨɟ ɢɦɟɟɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ
ɫɢɫɬɟɦɭ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤɭɪɫɨɜ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɪɚɛɨɬɚɬɶ
ɫ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɨɣɧɚɛɭɞɭɳɭɸɩɪɨɮɟɫɫɢɸɫɬɭɞɟɧɬɨɜɢɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɪɵɧɤɚɬɪɭɞɚ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
Article
The modern stage of scientific and technical progress is characterized by the increase
of information in all areas of vital functions of human. It began to show up clearly from the
end of the last century, since doubling of information takes place every year. Certain
intercommunication was set between increase of information and reformation of the system of
education.
The first informative sudden changes resulted in the necessity of providing of mass
character for educating of growing up generation, there was the class work and lesson system.
Further step was to pass on from the increase of amount of educational objects to realization
of specialization of educational establishments on training of specialists for certain type of
activity. Thus constantly there is an increase of term of compulsory education and
complication of content of educational disciplines.
At complication of the system of career training the topical question is how to increase
its quality. The multidimensionality of training of future working men requires complex
consideration of all process of the vocational training in integrity, in intercommunication of
its all tools. In full measure it relates to the content of professional training, which quality
depends not only on success of mastering the students of highly specialized courses but also
on the results of study of social-economical disciplines, doing practical work, doing research
work.
Thus, for training of highly skilled professionals every educational course, practice,
different aspects of independent work must be maximally filled with the content close to
future professional activity. To date, the hidden reserve of such improvement is concentrated
in the block of socio-economic disciplines. It is necessary to underline that today careeroriented approach is widely used for the learning of foreign language (C. Peverati [1], I.
124
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
Slesarenko and I. Astaf'eva [2], O. Ivanova and P. Obraztsov [3]), legal disciplines (T.
Mon'ko, Z. Zhukovskaya [4]), physical culture (A. Kuznetsov [5]) and other articles of the
system of higher education. However, it is just the special cases of realization of abovementioned approach.
Today the theoretical training is directed on the forming of the core and breadth of
encyclopedic knowledge (that have recently been the primary objective of educational
process), it must become only the tool on the way of the professional becoming of
personality. It is necessary to cast aside the model of training in which the knowledge was
acquired for the sake of itself, id est the accumulated theoretical base could not be applied in
professional activity. Only after graduating from higher educational establishment student
could start labor activity, actually conducted an adaptation of the obtained knowledge to the
real labor conditions. This period showed that the considerable scope of information didn’t
find practical application, though it has a fundamental character. This fact is conditioned,
foremost, that the knowledge orientation of the high school is replaced by the competenceoriented education. The aim of professional education has changed under such conditions.
Thus, a necessity to use all potential of educational disciplines in the context of future
professional activity is actualized. Introduction of career-oriented approach in the system of
higher professional education corresponds to this condition.
The career-oriented approach supposes organization of educational and training
process-oriented to professionally meaningful task, which consists of forming of knowledge,
skills, and personal internals necessary for effective implementation of professional
responsibilities effectively. Within the bounds of this approach the analysis of educational
material is actively used from positions of "conformity and non-conformity" to the specific of
future professional activity.
Introduction of career-oriented approach causes the substantial change in education,
because not the logic of development of certain area of knowledge, not the historical
traditions of forming of this knowledge goes out on the foreground but the "value" of
knowledge for professional activity.
Within the framework of the career-oriented approach, education is studied as a basic
component of development of society through deep professional training of personality. The
increase of level of professional training of laborers in the system of education influences the
labor productivity both on individual and on public level.
The component part of the career-oriented approach in education is the development
of educational model of specialist that is conformed to the requirements put forward by the
labor-market. Thus, there is an opportunity of early exposure of need in educational services,
based on the dynamics of changes of the market. In such terms, an enterprise, but not
educational establishment that often trains specialists "pulled off reality", becomes an
authentic owner at the market of educational services. The meaning of the career-oriented
approach in education is to actualize the necessity of minimal interference of the government
into the system of education and underline close intercommunication between educational
establishment and an enterprise. Thus the state must come forward a mediator between an
enterprise and educational establishment, as it owns resources necessary for realization of the
programs of development
Thus, the aim of career-oriented approach is to set rational links between the labormarket, the marker of educational services and mechanisms of government control of the
indicated intercommunications. To form new knowledge, skills, personality internals, certain
style of thinking that will allow specialist to have the necessary professional adaptation to the
labor conditions, and the most important to guarantee a competitiveness at the labor-market.
125
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
The example of implementation of career-oriented approach in educational
establishment is adaptation of the content of educational courses according to the content of
professional activity of the future specialist. Professionally-oriented courses allow to extend
and deepen student’s knowledge at different sections of the curriculum on professional
training, which aspects have not been affected in the special-purpose courses.
Adaptation of courses to the range of problems of the professional activity of future
specialists, id est introduction of the professionally-oriented courses, can cardinally change
students’ attitude toward how and what they are taught in higher educational establishment.
Unfortunately, as an analysis of V. Sharonin showed, that today up to 80 per cent of proposed
courses in higher educational establishment reflect scientific interests of chairs, teachers and
are not not always directed to the necessities of students, priorities of their professional
adaptation at the labor-market [6].
The value of independent work of students rises at the process of studying
professionally-oriented courses, as the role of students in determination of necessary
knowledge to them in a professional sphere increases, student has the large scope of
knowledge from a professional area and that is why he is easily heads for the frontier areas of
knowledge, to a great extent it promotes the role of student, to his active, creative position
with respect to courses he studies. These aspects (independence and creative work) are the
most valuable in forming of specialist and meet the modern requirements of the market.
It is possible to talk about the course as about career-oriented one if the following
tasks are solved when studying it: students are provided with the system of knowledge and
skills necessary for solving professional tasks; if the interest to the future profession of
students is developed; if the vision of the future profession is formed as an integral manysided object in which subject knowledge occupies an important place; the prospects of
increase of efficiency of the future professional activity are exposed by the improvement of
elements related to the subject.
Taking into account the importance of use of the career-oriented approach in modern
educational system and on the basis of foregoing tasks it is necessary to work out the
professionally-oriented program of training the future laborers. It is supposed to specify
educational and teaching material on every section or theme of the course of the program of
professionally-oriented content. It is also necessary to specify and to realize inter subject
relations with special courses, practice etc.
An important role in realization of career-oriented approach at teaching of students
belongs to the teacher of higher educational establishment. Developing and organizing the of
study professionally-oriented courses the teacher must: to ground the elements of the content
of educating starting from the context of future professional activity of students; to set
intercommunication and integrate traditional content of training course and professionallyoriented constituents; to work out the outgoing and final levels of mastering professionallyoriented educational material and its intercommunication with the traditional levels of training
and estimating students; to accomplish the grounds of the professionally-oriented system of
tasks on the basis of use of inter subject relations; to choose organizational forms, methods
and facilities of educational activity of students; to choose methods of control and estimation
of quality of mastering of professionally-oriented educational material.
It is necessary to underline that the scope of the indicated tasks is large enough and
even teacher who has a high level of theoretical grounding and has quite a lot of practice work
at higher educational establishment may not cope with it. It is therefore recommended to carry
out the above mentioned tasks by the group of lecturers of higher educational establishment
126
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
who teach these or contiguous courses, and also this group necessarily must include the
teacher of graduating chair on the specialty.
Thus, the aim of career-oriented approach is to set rational links between the labormarket, market of educational services and mechanisms of government control of the
indicated intercommunications. To form new knowledge, skills, personality internals, certain
style thinking him for student that will allow him to have the necessary professional
adaptation to the conditions of labor, and the most important, to guarantee competitiveness at
the labor-market. It should be marked that the career-oriented approach in education it is
formation and all-round development of laborer during a training and educational process. At
this possibilities and prospects of professional education are disclosed in close connection
with a type, character and level of development of different spheres of vital functions of man
and the level scientific and technical progress.
Literature
1. Peverati, Costanza 2009: Professionally Oriented Translation Teaching in a ModernLanguage Faculty. An Exploratory Case Study. In Pym, Anthony/Perekrestenko,
Alexander (eds.), Translation Research Projects 2. Tarragona: Intercultural Studies Group,
173-189 [online]. http://isg.urv.es/publicity/isg/publications/trp_2_2009/chapters/peverati.pdf (accessed September 2009).
2. Slesarenko I.V Forming of the career oriented foreign competense of graduating student of
higher educational establishment in the framework of competence approach / I.V.
Slesarenko, I.S. Astafyeva // Philological sciences. Questions of theory and practice are
Tambov: Gramota, 2013. – ʋ – P. 182-186.
3. Ivanova Ɉ.Y. Career-oriented teaching of foreign language at non language faculties of
higher educational establishments : Tutorial / Ɉ.Y. Ivanov, P.I. Obraztsov; edited by P.I.
Obraztsov. Orel: ɈSU, 2005. – 114 p.
4. Monko Ɍ.V. Career-oriented system of legal training of collegians / Ɍ.V. Monko, Z.D.
Zhukovski // Providing of quality of education : Articles. – Ɇ. – Voronezh. Research of.
problems of quality of training of specialists, 2003. – P. 202-207.
5. Kuznetsov A.F. Profile-oriented physical education of students of higher educational
establishments of ɆIA of Russia : monograph / Ⱥ.F. Kuznetsov; edited by. I.V. Pavlov. –
Cheboksary: Chuvash. state . ped. un, 2011. – 396 p.
6. Sharonin V.Y. Competense approach in forming of maintenance and realization of
disciplines on the choice of students of higher educational establishments: thesis ...
candidate of pedagogical sciences : 13.00.08 / V.Y. Sharonin. – Ɇ., 2005. – 165 p.
Assessed by: dr. hab. Prof. Nataliia Ridei
Contact Address:
Prygodii Mykola professor of the chair of Teaching methods and School management, National
University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
Home address: Chernigov, Ukraine, Belova Street, 23, housing 1, flat 32
Mobile tel. +38 0633470843, E-mail: [email protected]
Perminova Vladislava postgraduate student of the chair of vocational training and life safety, Taras
Shevchenko Chernihiv National Pedagogical University, Chernigov, Ukraine
Home address: Chernigov, Ukraine, Kotsiubinskogo street, 79, flat 23
Mobile tel. +38 0505708198
127
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
9/,9352&(61Ë&+3$5$0(75ģ1$ě(=È1Ë1ċ.7(5éCH .29ģ
PULSNÍM ND:YAG LASEREM
ě,+È.29È/HQND – &+0(/Ëý.29È+DQD – TOMÁŠTÍK Janý5
Resumé
3ĜtVSČYHNSRSLVXMHSXOVQtODVHURYpĜH]iQtD]DPČĜXMHVHQDYOLYSDUDPHWUĤSURFHVXQD
ãtĜNX D NYDOLWX ĜH]Qp VSiU\ 7\WR SDrametry zahrnují výkon laseru, rychlost procesu a tlak
pracovního plynu. K hodnocentY]RUNĤE\ODSRXåLWDkonfokální mikroskopie.
.OtþRYiVORYDlaserSXOVQtĜH]iQtãtĜNDVSiU\
INFLUENCE OF PROCESS PARAMETERS ON PULSED ND:YAG LASER
CUTTING OF SOME METALS
Abstract
This article describes pulsed laser cutting and focuses on the effect of process
parameters on the kerf width and its quality. These parameters include output power, cutting
speed and assist gas pressure. Confocal microscopy was used for samples analyze.
Key words: laser, pulsed cutting, kerf width
Úvod
/DVHURYpĜH]iQtNRYRYêFKLQHNRYRYêFKPDWHULiOĤQDEt]t]QDþQpYêKRG\RSURWLĜH]iQt
NRQYHQþQtPX GtN\ Y\VRNp SĜHVQRVWL IOH[LELOLWČ NUiWNp GREČ RSUDFRYiQt D Qt]Np FHQČ
Parametry laseru, zejména výstupní výkon, SUĤPČU VYD]NX ĜH]Qi U\FKORVW SUDFRYQt SO\Q D
MHKR WODN RYOLYĖXMt složité fyzikální procesy probíhající v PtVWČ ĜH]X což se projevuje ve
YêVOHGQp NYDOLWČ ĜH]X Proto sWXGLXP YOLYX SDUDPHWUĤ na NYDOLWX ĜH]X D YêEČU RSWLPiOQtFK
KRGQRWSURGDQêPDWHULiOMHGĤOHåLWRXVRXþiVWt pracovního postupu [1].
PulVQt 1G<$* ODVHU MHYKRGQê SUR ĜH]iQt WHQNêFK NRYRYêFK SOHFKĤ D SUR DSOLNDFH
NWHUp Y\åDGXMt ~]NRX ãtĜNX VSiU\ PDORX WHSHOQČ RYOLYQČQRX REODVW +$= D VORžitý profil
ĜH]X3UDFRYLãWČ6SROHþQpODERUDWRĜHoptiky UP a FZÒ$9ý5VHODVHURYêP ĜH]iQtm zabývá
QČkolik let D SURYHGOR ĜDGX H[SHULPHQWĤ QD ODVHURYpP V\VWpPX /$6$*. 1D ]iNODGČ
]tVNDQêFKSR]QDWNĤMVRXSĜLSUDYRYiQ\ODERUDWRUQt~ORK\SURVWXGHQW\I\]LNiOQtFKRERUĤ
1. ěH]iQtSXOVQtPLODVHU\
.RQYHQþQt SUĤP\VORYp ODVHU\ V QDQRVHNXQGRYêPL D GHOãtPL SXOV\ ĜHåRX Pateriál
SURVWĜHGQLFWYtP PHFKDQLVPX WHSHOQp GHSR]LFH NWHUi Y\~VWt Y tavení a spalování materiálu.
Tyto lasery jsou však ve svých aplikacích omezeny, jelikož vysoká energie v SXOVX PĤåH
LQGXNRYDWY]QLNPLNURSUDVNOLQYREURENXNWHUp]SĤVREXMt defekty v opracovaném materiálu.
6RXYLVOê ĜH] MH GRVDåHQ YKRGQRX NRPELQDFt IUHNYHQFH SXOVX D U\FKORVWL NWHUi ]DUXþXMH
GRVWDWHþQpSURFHQWRSĜHNU\Wt3UĤPČUQê výkon je dán VRXþLQHPHQHUJLHSXOVXDIUHNYHQFHDQD
rozdíl RG UHåLPX NRQWLQXiOQtKR MH GiOH SRWĜHED QDVWDYLW YKRdný výkon vrcholový jako podíl
energie pulsu a jeho délky, která se pohybuje od 0,1 ms do 0,3 ms v závislosti na síle
PDWHULiOX 3RGPtQNRX SUR GRVDåHQt ~SOQpKR SURĜH]X PDWHULiOX MH GRVWDWHþQi KXVWRWD
vrcholového výkonu v rozmezí (106 – 108) W/cm2, koncentrovaná v ohnisku laserového
VYD]NX R SUĤPČUX PP – 0,3 mm. Mezi základní charakteristiky ĜH]iQt ODVHUHP SDWĜt
U\FKORVWĜH]iQtNYDOLWDĜH]XDãtĜNDĜH]Qé spáry [1].
128
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
2. Experiment
K ĜH]iQt vybraných NRYĤ byl použit pulsní Nd:YAG laser KLS 246-102 LASAG,
emiWXMtFt ]iĜHQt R vlnové délce 1064 nm s konfigurací rezonátoru ]DMLãĢXMtFtkvalitu svazku
BPP = 4 mm/mrad a teoretický SUĤPČU svazku 0,2 mm. Rychlost posuvu v , výkon P a tlak
pracovního plynu p jsou hlavními paraPHWU\NWHUpRYOLYĖXMtNYDOLWXĜH]iQt3RPČUvýkonu a
U\FKORVWLSURFHVXVHR]QDþXMHMDNRWHSORGRGDné materiálu na jednotku délky
P
.
(1)
H
v
Pro experiment byly použity plechy o síle 0,1 mm z vysokouhlíkové oceli 1.1248
(CK 75), nerez oceli 1.4310 (AISI 301) a bronzu CuSn6. KvaOLWD ĜH]X ãtĜND VSiU\ D ãtĜND
natavené oblasti SRGpO KUDQ\ ĜH]X byly studovány v závislosti na energii pulsu E, rychlosti
procesu v a tlaku pracovního plynu VWODþHQpKR Y]GXFKX p. Cílem experimentu bylo zjistit,
SĜLMDNêFKKRGQRWiFKWČFKWRSDUDPHWUĤGRFKi]tN úplnému proĜH]X a jaké jsou jejich optimální
hodnRW\ SUR ]tVNiQt NYDOLWQtKR ĜHzu, pro který jsou typické vertikální drážky po výfuku
taveniny pracovním plynem a hladká spodní hrana bez okují. Parametry procesu jsou uvedeny
v tab. 1. PUĤPČUVYD]NX v ohnisku D, délka pulsu t a frekvence pulsu f ]ĤVWaly konstantní po celou
dobu experimentu. Pracovní rychlost v SĜtSDGČĜH]iQtY pulsním režimu je dána vztahem
(2)
v fD 1 pp ,
kde pp ]QDþt SURFHQWRSĜHNU\WtODserových stop. Rychlost procesu 12 mm/s E\ODY\SRþWHQDpro
]DMLãWČQtSĜHNU\WtVWRS.
D (mm) E (mJ) t (ms) f (Hz) P (W) v (mm/s) H (J/mm) p (MPa)
0,2
38
0,15
375
14,0
12
1,167
0,5
0,2
45
0,15
375
16,5
12
1,375
0,5
0,2
50
0,15
375
18,4
12
1,533
0,5
0,2
53
0,15
375
20,0
12
1,667
0,5
0,2
60
0,15
375
22,5
12
1,875
0,5
0,2
72
0,15
375
27,0
12
2,250
0,5
Tabulka 1: Parametry procesu
V SUYQtþiVWLH[SHULPHQWXE\OSURYiGČQĜH]Y závislosti na zvyšující se energii pulsu,
SĜLkonstantní rychlosti procesu 12 mm/s a tlaku plynu 0,5 MPa. V druhé þiVWL H[SHULPHQWX
byla energie pulsu ponechána na 60 mJ po celou dobu procesu DYHOLþLQD H klesala s rostoucí
pracovní rychlostí þtPå VH VQLåRYDOR L SURFHQWR SĜHNU\Wt ] 90 % až na 58 %. A v WĜHWt þiVWL
experimentu byl SĜL NRQVWDQWQt HQHUJLL SXOVX P- D U\FKORVWL SURFHVX mm/s SRVWXSQČ R
desetinu snižován tlak plynu z hodnoty 0,7 MPa až po úplné Y\SQXWtSĤVREHQtSO\QX
3. Vyhodnocení experimentu
Vzorky byly zobrazovány pomocí laserového konfokálníhRĜiGNRYDFtKRPLNURVNRSX
LEXT OLS3100, který VRXþDVQČ XPRåĖXMH PČĜHQt Y]GiOHQRVWt NRQNUpWQČ ãtĜNX spáry a
natavené oblasti. V SĜtSDGČEURQ]X nedošlo k SURĜH]X DQLSĜL]YêãHQtHQHUJLHSXOVX na 90 mJ a
snížení rychlosti na 2 mm/s z GĤYRGX nízkého koeficientu absorpce v blízké IR oblasti. V
oceli CK 75 QHE\O ĜH] Y\WYRĜHQ nejnižší hodnotou energie pulsu 38 mJ. S rostoucí energií
pulsu se zvČWãRYDOD štĜND VSiU\ X RERX W\SĤ RFHOt (obr. 1) díky QDWDYHQt YČWãtKR PQRåVWYt
materiálu. S rostoucí rychlostí i s klesajícím tlakem SĜL NRQVWDQWQt HQHUJLL VH ãtĜND VSiU\ u
oceli CK 75 QHPČQLOD3ĜLY\VRNp rychlosti procesu (25 mm/s) již QHE\OĜH]NRPSOHWní a bez
SĤVREení plynu nedošlo k SURĜH]XPDWHULiOXYĤEHFVlivem rostoucí rychlosti procesu se ãtĜND
spáry oceli AISI 301 QHPČQLODDOH na rozdíl od oceli CK 75 s rostoucím tlakePSĜLNRQVWDQWQt
129
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
energii rostla v LQWHUYDOXQt]NêFKWODNĤTlaku 0,1 MPa odpoYtGDODãtĜNDVSiU\PP tlaku
0,2 MPa 0,17 mm, od hodnoty tlaku 0,3 MPa se ãtĜND 0,22 mm dále nezvČWãovala. âtĜND
natavené oblasti pro ocel CK 75 rostla s rostoucí energií pulsu DE\ODYČWãtQHå u oceli AISI
301, pro kterou naopak URVWRXFtWHQGHQFHãtĜky natavené oblasti v závislosti na energii pulsu
nebyla prokázána (obr. 1). Nejnižší hodnota 4,3 —P E\OD ]MLãWČQD SUR HQHUJLL mJ, ostatní
KRGQRW\QHSĜHViKO\—P S rostoucím WODNHPSUDFRYQtKRSO\QXãtĜNDQatavené oblasti u obou
ocelí klesala a její hodnoty pro ocel CK 75 se pohybovaly v rozmezí 16,0 µm až 13,3 µm a
pro ocel AISI 301 od 9,5 µm po 4,7 µm, závislost na rychlosti procesu pozorována nebyla.
2EU =iYLVORVWãtĜN\VSiU\DãtĜN\Qatavené oblasti na energii pulsu pro ocel CK 75 (Ƈ) a
ocel AISI 301 (Ŷ)
aşƎŬĂŶĂƚĂǀĞŶĠŽďůĂƐƚŝ;ƵŵͿ
aşƎŬĂƐƉĄƌLJ;ŵŵͿ
0,24
0,23
0,22
0,21
0,2
0,19
0,18
40
45
50
55
60
65
12
10
8
6
4
70
40
45
50
55
60
65
70
Energie pulsu (mJ)
Energie pulsu (mJ)
.YDOLWDĜH]X SĜLNRQVWDQWQtHQHUJLL velmi závisela na rychlosti procesu a tlaku plynu.
Zatímco YUFKQtVWUDQ\ĜH]ĤMVRXUHODWLYQČKODGNp pro všechny hodnotyQDVSRGQtVWUDQČVHSĜL
nevhodných parametrech objevují okuje (obr. 2). Snižování rychlosti SĜL konstantním tlaku
0,5 MPa zvyšuje YVWXSWHSODD]SĤVREXMHGHSR]LFLRNXMtQDVSRGQtVWUDQČĜH]X (vlevo). Vysoká
rychlost také vedla k YČWãt WYRUEČ okují z GĤYRGX QHGRVWDWHþQpKR LQWHUDNþQtKR þDVX
XSURVWĜHG. Snižování tlaku pod 0,5 MPa SĜLNRQVWDQWQtYHOLþLQČH redukuje kvalitu ĜH]XGtN\
QHGRVWDWHþQpU\FKORVWLWRNXSO\QXYSUDYR.
2EU6SiUDĜH]X]GRODX oceli CK 75 (E = 60 mJ, p = 0,5 MPa, v = 6 mm/s, vlevo), (E =
60 mJ, p = 0,5 MPa, v = 20 PPVXSURVWĜHG (E = 60 mJ, p = 0,3 MPa, v = 12 mm/s, vpravo).
Jako RSWLPiOQt SDUDPHWU\ SUR ODVHURYp ĜH]iQt Y\EUDQêFK GUXKĤ RFHOt R VtOH PP
byly vyhodnoceny energie pulsu 72 mJ, rychlost procesu 12 mm/s, tlak plynu 0,5 MPa a vstup
tepla H = 1,875 J/mm, SĜLMHMLFKåSRXåLWt QDVSRGQtVWUDQČnevznikaly okuje (obr. 3 vpravo).
ND KUDQiFK ĜH]X E\OD viditelná YOQČQt ]SĤVREHQi SĜHNU\WtP VWRS SĜL SXOVQtP ĜH]iQt. Tato
vlQČQt E\OD YêUD]QČMãt Y SĜtSDGČ oceli AISI 301. Jak hodnota pp s rostoucí rychlostí klesá,
YOQČQt QD KUDQČ ĜH]X se zvyšuje, a i když jsou parametry laseru optimální, PĤåH EêW NYDOLWD
130
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
ĜH]X ]QDþQČ VQtåHQD GtN\ QHGRVWDWHþQpPX SĜHNU\Wt )RUPDFH YOQČQt MH GREĜH YLGLWHOQi QD
obr. 3 XSURVWĜHG, který ]REUD]XMHYUFKQtVSiUXĜH]XRFHOL$,6, s 80SĜHNU\Wtm.
Obr. 3: 6SiUD ĜH]X VKRUD SĜL ]YČWãení 480x (vlevo) ]YČWãHQt 2 4[ XSURVWĜHG D ]GROD SĜL
]YČWãHQt[(vpravo) u oceli AISI 301 (E = 72 mJ, v = 12 mm/s a p = 0,5 MPa).
ZiYČU
3ĜtVSČYHN se zabývá demonstrací vlivu hlavních proFHVQtFK SDUDPHWUĤ laserového
termálního ĜH]iQt Y pulsním režimu (energie laserového pulsu U\FKORVW ĜH]iQt WODN
pracovního plynu) QD YêVOHGQRX NYDOLWX ĜH]X X Y\EUDQêFK GUXKĤ WHQNêFK RFHORYêFK SOHFKĤ
NWHUiE\ODY\KRGQRFHQDNRQIRNiOQtPLNURVNRSLt,SĜLSRXåLWtRSWLPiOQtFKKRGQRWE\OD]MLãWČQD
SRGpOKUDQ\ĜH]X natavená oblast. Tento jev je v praxi eliminován laserovým mikroREUiEČQtm
založeným QDRGVWUDQČQtPDWHULiOX ultra krátkými intenzivními pulsy mechanismem atermální
ablace s Y\VRNRX~þLQQRVWí DSĜHVQRVWí procesu bez významné tepelné degradace okolí [2].
PoGČNRYiQt
7HQWRSĜtVSČYHNY]QLNO]DSRGSRU\SURMHNWX$)1(7- 2WHYĜHQiVtĢSDUWQHUVWYtQDEi]L
aplikované fyziky CZ.1.07/2.4.00/17.0014 a projektu 7$ ý5 0RGHUQt PXOWLYUVWYp RSWLFNp
V\VWpP\þ7$.
Literatura
1 ION, J. C. Laser Processing of Engineering materials. Burlington: Elsevier, 2005. ISBN
0-7506-6079-1
2 DAHOTRE, N. B., HARIMKAR, S. P. Laser Fabrication and Machining of Materials.
New York: Springer, 2008. ISBN 978-0-387-72343-3
Lektoroval: GRF,QJ/XGČN%DUWRQČN, Ph.D.
Kontaktní adresa:
/HQNDěiháková, Mgr.,
6SROHþQiODERUDWRĜoptiky UP a FZÚ AV ý5 3ĜtURGRYČGHFNiIDNXOWD8317. listopadu 50A, 772 07
2ORPRXFý5WHO 631 677, e-mail: [email protected]
+DQD&KPHOtþNRYi51'U
)\]LNiOQt~VWDY$9ý56SROHþQiODERUDWRĜoptiky UP a FZÚ AV ý5OLVWRSDGX$ 07
2ORPRXFý5WHO 631 516, e-mail: [email protected]
Jan Tomáštík, Mgr.,
6SROHþQiODERUDWRĜoptiky UP a FZÚ AV ý5 3ĜtURGRYČGHFNi fakulta UP, 17. listopadu 50A, 772 07
2ORPRXFý5WHO 631 573, e-mail: [email protected]
131
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
INOVACE 3ě('0ċ7ģTECHNICKÁ MECHANIKA A HYDRAULIKA
S 83/$71ċ1Ë0VAZBY NA MATEMATIKU
ěË+29È'DQD – KOTÁSKOVÁ Pavla – MARKOVÁ Jana, ý5
Resumé
3ĜtVSČYHN VH ]DEêYi Y\XåLWtP PDWHPDWLN\ Y SĜHGPČWHFK 7HFKQLFNi PHFKDQLND
a Hydraulika. Byly v\WYRĜHQy studijní materiály, které na probírané látce demonstrují
vzájemný vztah PH]LREČPDSĜHGPČW\ a matematikou. PoWĜHEQý matematický aparát je v nich
komentován na úrovni základního kurzu.
.OtþRYiVORYDtechnická mechanika, hydraulika, matematika
INNOVATION OF SUBJECTS TECHNICAL MECHANICS AND HYDRAULICS
USING THE RELATION TO MATHEMATICS
Abstract
This paper deals with the use of mathematics in the subjects Technical mechanics and
Hydraulics. Study texts were created. They demonstrate the relationship between both
subjects and mathematics using the discussed issues. Necessary mathematical tools are
commented at the level of the basic course.
Keywords: technical mechanics, hydraulics, mathematics
Úvod
V rámci projektu Perspektivy krajinného managementu – inovacH NUDMLQiĜVNêFK
disciplín (reg. þ CZ.1.07/2.2.00/15.0080) byly v EDNDOiĜVNpP VWXGLX RERUX .UDMLQiĜVWYt QD
/HVQLFNp D GĜHYDĜVNp IDNXOWČ 0HQGHORY\ XQLYHU]LW\ Y %UQČ LQRYRYiQ\ SĜHGPČW\ Technická
mechanika a Hydraulika. Z LQRYRYDQêFKSĜHGPČWĤVHWyto dva nejvíce opírají o matematické
základy. Protože je v nich zapRWĜHEí jisté úrovQČ PDWHPDWLFNêFK ]QDORVWt Y]QLNO\ SRGSĤUQp
VWXGLMQtPDWHULiO\NWHUpVWXGHQWĤPY\VYČWOXMtDRSDNXMtSRXåLWpPDWHPDWLFNpSRMP\ a ukazují
využití matematiky.
1. Aplikace matematiky ve výuce Technické mechaniky
Technická mechanika je v RERUX.UDMLQiĜVWYtY\XþRYiQDY ]LPQtPVHPHVWUXURþQtNX
EDNDOiĜVNpKRVWXGLDVRXEČåQČV SĜHGPČWHP0DWHPDWLND-LåY prvních týdnech výuky studenti
YHFYLþHQtSRXåtYDMtYHYêSRþWHFKPRPHQW\VHWUYDþQRVWLSUĤĜH]ĤNWHUpMVRXodvozeny pomocí
LQWHJUiOĤ. Se znalostmi integrování D WR SRX]H LQWHJUiOQtKR SRþWX MHGQp SURPČQQp se však
v matematice seznamují až v druhpSRORYLQČVHPHVWUX.
3URWR E\O\ Y\WYRĜHQ\ SUH]HQWDFH D VWXGLMQt WH[W\ NWHUp W\WR SRþiWHþQt QH]QDORVWi
VWXGHQWĤ ] PDWHPDWLN\ GRSOĖXMt Pro zopakování XþLYD VWĜHGQt ãNRO\ E\O\ SĜLSUDYHQy
PDWHULiO\ V SĜHKOHGHP goniometrických funkcí, sinovou a kosinovou YČWou a QiVOHGQČ
SĜHGYHGHQR MHMLFK Y\užití v tHFKQLFNp PHFKDQLFH SĜL VNOiGiQt D UR]NODGX VLO 'iOH E\O\
v\SRþWHQ\VWDWLFNpPRPHQW\WČåLãWČDPRPHQW\VHWUYDþQRVWL]iNODGQtFKSUĤĜH]Ĥ– obdélníku,
þWYHUFHSUDYR~KOpKRDURYQRUDPHQQpKRWURM~KHOQtNXþWYUWNUXKXSĤONUXKXGXWpKRREGpOQtNX
DPH]LNUXåt3URQČNWHUpMHGQRGXFKpSUĤĜH]\E\ODRYČĜHQD6WHLQHURYDYČWD
VãHFKQ\YêSRþW\E\O\SURYHGHQ\SRGREQČjako v [1] pomocí jHGQRGXFKêFKXUþLWêFK
LQWHJUiOĤ a na úrovni znalostí probíraných v SĜHGPČWX 0DWHPDWLND. 9êSRþW\ Eyly GRSOQČQ\
132
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
názornými obrázky. Pro GĤNODGQp pochopení souvislostí byly ve studijních materiálech
]DĜD]eny ]iNODGQt LQWHJUDþQt Y]RUFH D SRXåLWp LQWHJUDþQt PHWRG\ Odvozené vztahy pro
PRPHQW\VHWUYDþQRVWLDWČåLãWČ]iNODGQtFKSUĤĜH]ĤE\O\VKUQXW\Y SĜHKOHGQpWDEXOFH
Obr. 1. Ukázka þiVWLVWXGLMQtKRPDWHULiOXSĜHGPČWX7HFKQLFNiPHFKDQLND
2. Aplikace matematiky ve výuce Hydrauliky
Hydraulika MHY\XþRYiQDY OHWQtPVHPHVWUXURþQtNXEDNDOiĜVNpKRVWXGLDDQDYD]XMH
QDSĜHGPČW\7HFKQLFNiPHFKDQLNDD0DWHPDWLND Pro studium tohoto SĜHGPČWXMHnutné mít
dobré matematické základy. V WRPWR SĜtSDGČ Y]QLNO\ VWXGLMQt materiály, které GRSOĖXMt
probíraná témata QD SĜHGQiãNiFK. Slouží k hlubšímu pochopení látky a komentují použitý
matematický aparát. 1H]DKUQXMt YãHFKQX SUREtUDQRX OiWNX DOH SRX]H W\ þiVWL v nichž jsou
odvozovány vzorce a kde jsoX SRWĜHEQp PDWHPDWLFNp ]QDOosti. Všechny studované vztahy
b\O\ RGYR]HQ\ SRVWXSQČ NURN ]D NURNHP s Y\VYČWOHQtP D ]RSDNRYiQtP SRXåLWêFK
PDWHPDWLFNêFK SRMPĤ D WR QD ~URYQL ]QDORVWt SĜHGFKi]HMtFtKR SĜHGPČWX 0DWHPDWLND âOR
SĜHGHYãtPR]QDORVWLGHULYRYiQtLQWHJURYiQtKOHGiQtH[WUpPĤ a ~SUDY\YêUD]Ĥ.
Zejména byla zpracována tato témata: tlaková síla na vodorovnou a šikmou rovinnou
SORFKX XUþHQt SĤVRELãWČ K\GURVWDWLFNp WODNRYp VtO\ UR]GČOHQt U\FKORVWL SĜL URYQRPČUQpP
pohybu kapaliny v SRWUXEt UR]GČOHQt SUĤWRNX Y SĜtþQpP ĜH]X SRWUXEt SUĤWRN Y RWHYĜHQpP
profilu a odvození rovnice kontinuity, stanovení kritické hloubky pro jednotlivé základní
WYDU\ SUĤWRþQpKR SURILOX VWDQRYHQt IXQNFH SURVWpKR YRGQtKR VNRNX XUþHQt YêWRNX PDOêP
RWYRUHPYHGQČDYHVYLVOpVWČQČXUþHQtYêWRNXYHONêPRWYRUHPYHVYLVOpVWČQČ SĜHSDGSĜHV
ostrou hranu, SĜHSDGSĜHVSUDNWLFNRXKUDQXSĜHSDGSĜHVãLURNRXNRUXQXEH]ERþQtKR]~åHQt
QHURYQRPČUQp SURXGČQt Y korytech, pohyb podzemní vody s volnou hladinou a vydatnost
úplné obyþHMQpVWXGQ\ 3ĜLWYRUEČPDWHULiOĤVHY\FKi]HORSĜHGHYãtPz [2] a [3].
133
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
V QČNWHUêFKSĜtSDGHFKNURPČYD]E\QDPDWHPDWLNXE\O\Y\XåLW\L]QDORVWL] technické
mechaniky, které byly ve studijních textech komentovány. -HGQDOR VH R PRPHQWRYRX YČWX
6WHLQHURYXYČWXVWDWLFNpPRPHQW\DPRPHQW\VHWUYDþQRsti rovinné plochy.
Vzhledem k tomu, že i v h\GUDXOLFHVHSRXåtYDMtJRQLRPHWULFNpIXQNFHE\ODY\WYRĜHQD
VDPRVWDWQiSUH]HQWDFHDXþHEQtWH[WV SĜHKOHGHPD]RSDNRYiQtPWČFKWRIXQNFtMDNRåLV jejich
apliNDFHPL SĜL UR]NODGX K\GURVWDWLFNp WODNRYp VtO\ QD Korizontální a vertikální složku a
SUĤPČWXWODþHQpSORFK\GRVYLVOpDYRGRURYQpURYLQ\
2EU8Ni]NDþiVWLVWXGLMQtKRPDWHULiOXSĜHGPČWX+\GUaulika
=iYČU
9\WYRĜHQp PDWHULiO\ E\ PČO\ VWXGHQWĤP pomoci k snazšímu studiu SĜHGPČWĤ
Technická mechanika a Hydraulika a vést k hlubšímu pochopení studovaných zákonitostí.
134
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
Ukazují využití matematického aparátu Y RERX SĜHGPČWHFK D slouží k XYČGRPČQt si
souvislostí PH]LYãHPLWĜHPLSĜHGPČW\ 3ĜtQRVHPY]QLNOêFKPDWHULiOĤMH ]HIHNWLYQČQtYêXN\
základních WHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤDY\WYRĜHQtPH]LSĜHGPČWRYpYD]E\ na matematiku.
3ĜtVSČYHN Y]QLNO Y rámci projektu Perspektivy krajinného managementu – inovace
NUDMLQiĜVNêFKGLVFLSOtQUHJþ&=]DSĜLVSČQtILQDQþQtFKSURVWĜHGNĤ(8
DVWiWQtKRUR]SRþWXýHVNpUHpubliky.
Literatura
1 KOMPAN, F., BARTOŠ, Z., FABIANOVÁ, A. Technická mechanika. Bratislava :
Príroda, 1990, 391 s. ISBN 80-07-00269-3.
2 KREŠL, J. Hydraulika. Brno : Mendelova univerzita v %UQČ, 2001, 59 s. ISBN 80-7157490-2.
3 JANDORA, J., STARA, V., STARÝ, M. Hydraulika a hydrologie. Brno : CERM, 2002,
188 s. ISBN 978-80-7204-739-0.
4 REKTORYS, K. a kol. 3ĜHKOHG XåLWp PDWHPDWLN\ ,. Praha : Prometheus, 2009, 720 s.
ISBN 978-80-7196-180-2.
Lektoroval: RNDr. Jan Ostravský, CSc.
Kontaktní adresa:
'DQDětKRYi5NDr. Ph.D.,
Ústav matematiky, LesQLFNiDGĜHYDĜVNiIDNXOWD0HQGHORYDXQLYHU]LWD, =HPČGČOVNi, 61300 Brno,
ý5WHO545 134 032, e-mail: [email protected]
Pavla Kotásková, Ing. Ph.D.,
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny, LesnicNiDGĜHYDĜVNi fakulta, Mendelova
univerzita, =HPČGČOVNi0 Brnoý5WHO45 134 010, e-mail: [email protected]
Jana Marková, Ing. Ph.D.,
ÒVWDYLQåHQêUVNêFKVWDYHEWYRUE\DRFKUDQ\NUDMLQ\/HVQLFNiDGĜHYDĜVNiIDNXOWD0HQGHORYD
univerzitD=HPČGČOVNi%UQRý5WHO09, e-mail:
[email protected]
135
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE V DOMÁCNOSTI –
%8'28&Ë&+8ä,9$7(/ģ,17(/,*(171Ë&+'20ģ
3ěË35$9$
6(5$)Ë1ýHVWPtUý5
Resumé
,QWHJUDFH PRGHUQtFK ]HMPpQD GLJLWiOQtFK WHFKQRORJLt GR REVDKX Y]GČOiYiQt D MHMLFK
]DþOHQČQt GR Y]GČOiYDFtKR SURFHVX VH GČMH QHMþDVWČML Y SRGREČ GLGDNWLFNêFK SURVWĜHGNĤ DOH
nemusí tomu tak být vždy.
%ČåQêþORYČNVHGHQQČVHWNiYiV technologiemi, které využívá pro práci i zábavu, je to
EČåQi VRXþiVW MHKR åLYRWD D Y budoucnu tomu nebude jinak. Moderní domácnost, to jsou již
GQHVSĜHGHYãtPPRGHUQtWHFKQRORJLHQDGLJLWiOQtP]iNODGXDPODGiJHQHUDFHVHEXGHV WČPLWR
technologiemi setkávat a požívat je. Proto MHRWi]NDMHMLFK]DþOHQČQtGRYêXN\MLåQD]iNODGQt
ãNROHYHOPLGĤOHåLWiDSUiYČWRXWRRWi]NRXVH]DEêYiWHQWRþOiQHN
.OtþRYiVORYDTechnika; Digitální technologie; ,QWHOLJHQWQtGĤPýORYČNDVYČWSUiFH
DIGITAL TECHNOLOGY IN THE HOME – PREPARING THE FUTURE USERS OF
SMART HOME
Abstract
Integration of modern (mainly digital) technologies within the content of education
and their integration into the educational process happens most often in the form of didactic
resources, but may not always be the case.
The average person on a daily encounters with technology that utilizes for work or
play, it's a normal part of his life in the future will be no different. Modern household, it is
today by modern digital technology base and the young generation to be with these
technologies meet and enjoy it. Therefore, the question of their integration into teaching at
primary school and it is very important this issue is addressed in this article.
Key words: Technology; Digital technology; Intelligent House; Man and the world of work
Úvod
Technika i technologie výroby se v posledních letech posunula dosud
QHSĜHGVWDYLWHOQRXU\FKORVWt'QHãQtSUĤPČUQiGRPiFQRVWYHVURYQiQtV domácností minulého
VWROHWt GLVSRQXMH REUD]QČ ĜHþHQR ÄYêSRþHWQtP YêNRQHP NRVPLFNpKR VWĜHGLVND Ĝt]HQt OHWĤ³
%ČåQČ VH Y\VN\WXMtFt RVREQt SRþtWDþH „chytré“ WHOHIRQ\ VSRWĜHEQt HOHNWURQLND Y]iMHPQČ
NRPXQLNXMtFt PH]L VHERX D RVREQtP SRþtWDþHP EH]SHþQRVWQt ]DĜt]HQt vybavené
inteligentními senzory, wi-ILVtWČLQWHUQHWYHOHNWULFNp]iVXYFH, atd. jsou jen ]Dþátkem cesty
k digitální domácnosti EXGRXFQRVWL GRPiFQRVWL NWHUi EXGH SĜHGMtPDW naãH SRWĜHE\ ãHWĜit
energii a NGHSĜtVWURMH EXGRXPH]LVHERXSOQČNRPXQLNRYDWbez našeho SURVWĜHGQLFWYt
„,QWHOLJHQWQt GĤP“ je SURVWĜHGt vybavené YêSRþHWQtPL D NRPXQLNDþQtmi
technologiemi, které umožní ovládat SURVWĜHGQLFWYtP SURJUDPX QHMUĤ]QČMãt (prakticky
všechna) GRPiFt ]DĜt]HQt D elektroniku GOH SRWĜHE ]iMPX þL jen pohybu obyvatel domu
v závislosti na GREČSRþDVtWHSORWČQiODGČRVREQtFK]iMPHFKDGDOãtFKIDNWRUHFK
Praktické užití lze UR]GČOLWGRWĜtKODYQtFKREODVWt
А VSRWĜHED HQHUJLt – tato oblast zahrnuje automatickou regulaci topení
i klimatizaci umožĖXMtFt SRKRGOQČ D HIHNWLYQČ Y\XåtYDW YHãNHUp WHSHOQp ]GURMH
136
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
které jsou k dispozici (plyn, elektrický proud, solární energie, geotermické zdroje
apod.) a UR]GČORYDW MH GOH DNWXiOQt SRWĜHE\ QD WRSHQt FKOD]HQt YRGD YČWUiQt,
apod. Pod oblast energií musíme zahrnout i regulace – QDSĜtNODGRVYČWOHQtVpínání
VYtWLGHOGOHLQWHQ]LW\VYČWODa pohybu osob, atd.
А EH]SHþQost – oblast zahrnuje zejména domácí EH]SHþQRVWQt „hlídací“ systém,
sledující QHRSUiYQČQp QDUXãHQt SURVWRUĤ (RNHQ GYHĜt ]DKUDG\ SORWX apod.). 3ĜL
tomto narušení V\VWpPPĤåHUHDJRYDWrozsvícením VYČWel a spuãWČQtP sirény3ĜL
]MLãWČQt RKQČ se spustí automatické hasiFt ]DĜt]HQt D SĜL]SĤVREt se cesta
RE\YDWHOĤP domu k úniku. Je tak hlídán veškerý pohyb - automatické zavírání
GYHĜt RWHYĜHQtbrány, bezdotyková vstupní karta þL þWHþND RWLVNĤ SUVWĤ QDSRMHQt
na alarm SĜtSDGQČ EH]SHþQRVWQt VOXåEX ]DVOiQt VPV na mobilní telefon,
atd. Kamerové a mikrofonní systémy mohou hlídat nejen okolí domuDOHLYQLWĜQt
prostory jako GČWVNé pokoje.
А provoz a zábava – REODVW EČåQpKR SURYR]X GRPiFQRVWL ]DKUQXMH ]HMPpQD
bH]SHþQp rozvody elektrického proudu, kdy zásuvky lze vypínat, kdekoli
a jakkoli GOH SRWĜHE\ YþHWQČ VSRWĜHELþĤ MDNêP MH HOHNWULFNê VSRUiN þL UĤ]Qp
NXFK\ĖVNpVSRWĜHELþHRYOiGDQpQDSĜtNODGKODVHP. 5RYQČåRNROtGRPXMHĜt]HQLGOH
SRGPtQHN SRþDVt NG\ QDSĜtNODG VH Qa ]DKUDGČ se spouští závlaha v dobČ NG\ MH
sucho. V programu „dovolená“ pak systém PĤåH simulovat život
Y GRPČ QiKRGQêP UR]VYČFRYiQtP VYČWHO SĜtSDGQČ GRPiFt HOHNWURQLN\ MDNR MH
televize. Domácí kino a HiFi aparatura je VRXþiVWt systému celého domu, kde ve
všech místnostech jsou zabudoviQ\ Y]iMHPQČ SURSRMHQp SĜtVWURMH NWHUp O]H
hlasovČ RYOiGDWDSĜtSDGQČMHMLFKSURVWĜHGQLFWYtPkomunikovat s dalšími lidmi v
jiných místnostech.
„Inteligentní bydlení³ PĤåHPH WHG\ QD]YDW konceptem, který propojuje
DUFKLWHNWRQLFNp ĜHãHQt daného objektu s technologickým zázemím domácnosti. Tyto
technologie QHMVRX YODVWQČ QLF nového, automatizované systémy VH EČåQČ SRXåtYDO\
v SUĤP\VOXN Ĝt]HQtYêURE\MLåSĜHGSDGHViWL lety DFFDSĜHGWĜLFHWLOHW\VHMLå]DþDO\REMHYRYDW
i v domácnostech a to zejména z WRKRGĤYodu, že nejen zvyšují komfort bydlení, ale XPRåĖXMí
RSWLPDOL]RYDW D SĜL]SĤVRERYDW E\GOHQt našim SRåDGDYNĤP -H WR tedy i reakce na rychle se
]Y\ãXMtFtSRþHWWHFKQRORJLtYGRPHFKDVWRXSDMtFtFHQ\HQHUJLt
1. 'LJLWiOQtWHFKQRORJLHDSĜtSUDYDåiNDQDPRGHUQtV\VWpP\Ĝt]HQtGRPiFQRVWL
THFKQRORJLH VH VWDO\ QHGtOQRX VRXþiVWt åLYRWD þORYČND D QDEt]t PQRKR PRåQRVWt
UR]YRMH OLGVNp LQGLYLGXDOLW\ åLYRW EH] QLFK VL Y GQHãQt VSROHþQRVWL QLNGR QHGRNiåH ani
SĜHGVWDYLW 1D XYHGHQi IDNWD D VNXWHþQRVWL MH SRWĜHED reagovat v UiPFL Y]GČOiYiQt EXGRXFt
generace. Žáci E\ WDN PČOL získávat YČGRPRVWL dovednosti a postoje týkající se mnoha
UĤ]QRURGêFK REODVWt moderních WHFKQRORJLt NWHUp MH Y NDåGRGHQQtP åLYRWČ RENORSXMt, které
mají na jejich život podstatný vliv.
9]GČOiYDFt RblDVW ýORYČN D VYČW SUiFH je oblastí v ]iNODGQtP Y]GČOiYiQt NWHUi
SRVWLKXMHãLURNpVSHNWUXPSUDFRYQtFKþLQQRVWtDWHFKQRORJLtYHGHåiN\N]tVNiQt]iNODGQtFK
uživatelských dovedností v UĤ]QêFK RERUHFK OLGVNp þLQQRVWL D SĜLVStYi N Y\WYiĜHQt åLYRWQt
a profesQt RULHQWDFH åiNĤ .RQFHSFH WpWR REODVWL E\ PČOD vycházet z konkrétních životních
situací, v QLFKå åiFL SĜLFKi]HMt GR SĜtPpKR NRQWDNWX WHFKQLNRX. 9]GČOiYDFt REVDK je na
2. stupni Základní školy UR]GČOHQQDRVPWHPDWLFNêFKRNUXKĤ, z nichž v kontextu digitálních
WHFKQRORJLt D ]DþOHQČQt WpPD ÄLQWHOLJHQWQtFK GRPiFQRVWt³ O]H Y\EUDW Design a konstruování,
Provoz a údržba domácnosti a zejména Využití digitálních technologií.
137
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
3URUHDOL]DFLODERUDWRUQtSUiFHYHYêXFHMHPRåQRVHRSĜtWRElektromontážní soupravu
(obr. 1), která byla SRPČUQČ ]QDþQČ UR]ãtĜHQi QD ]iNODGQtFK ãNROiFK v osmdesátých letech
minulého století. Tato VRXSUDYD XPRåĖovala åiNĤP SR]QiYDW ]DSRMHQt HOHNWULFNêFK REYRGĤ
na SĜtVWURMích EČåQČ SRXåtYDQých v GRPiFtFK UR]YRGHFK QD QDSČWt 220 V; ovšem byla
pĜL]SĤVREHQDna EH]SHþQp QDSČWt V (GOHQRUP\ý61-4-41 [ed. 2]). Pro její využití
v UiPFL ÄLQWHOLJHQWQtKR Ĝt]HQt EXGRY³ MH VDPR]ĜHMPČ QXWQp FHOê V\VWpP VWDYHEQLFH XSUDYLW
DGRSOQLWRSUYN\Y\XåtYDMtFtGLJLWiOQtWHFKQRORJLLĜt]HQtGRPiFQRVWLYL]obr. 2).
Obr. 1 3DQHOSĤYRGQt(OHNWURPRQWiåQtVRXSUDY\
'DOãtPRåQRVWtMHSRXåtW3/&DXWRPDW\QDSĜYêXNRYê systém EDU-tec firmy TECO
a.s.NWHUêMHXUþHQSURsimulace technologických procesĤ.
2EU3ĜtNODG\UHDOL]DFtLQWHOLJHQWQtKRĜt]HQtEXGRY
138
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
=iYČU
.RQFHSFH UHDOL]DFH ~ORK ]DPČĜHQi QD PRGHUQt WHFKQRORJLH Y domácnost - na
LQWHOLJHQWQt Ĝt]HQt EXGRY MH YKRGQêP PH]LRERURYêP SURSRMHQtP V moderním a vysoce
DNWXiOQtPWpPDWHPNWHUp]YOiãWČYHYêXFHQD]iNODGQtãNROHPiVYĤj progresivním význam.
äiFL WDN ]tVNiYDMt ]QDORVWL ]iNODGĤ WHRULH UĤ]QêFK WHFKQRORJLt D VH]QDPXMt VH V MHMLFK
SUDNWLFNêP Y\XåLWtP Y SUD[L D WR Y SRGREČ ]DĜt]HQt VH NWHUêPL VH PRKRX EČåQČ VHWNDW
7HFKQRORJLHVLWDNSUDNWLFN\Y\]NRXãtD]iURYHĖVLRVYRMt]iNODGQtQiY\N\SĜLSUiFLVQLPL
Literatura
1. DANIELS, Klaus. 7HFKQLND EXGRY SĜtUXþND SUR DUFKLWHNW\ D SURMHNWDQW\ þHV Y\G
Bratislava: Jaga group, 2003, 519 s. ISBN 80-889-0563-X.
2. DOSEDLA, Martin. Digitální technologie a technika. Brno: MU, [cit. 03-03-2013]
dostupné na: http://svp.muni.cz/ukazat.php?docId=442
3. GARLÍK, Bohumír. Inteligentní budovy. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2012,
348 s. ISBN 978-80-7300-440-8.
4. MERZ, Hermann, Thomas HANSEMANN a Christof HÜBNER. Automatizované
V\VWpP\EXGRYVGČORYDFtV\VWpP\.1;(,%/21D%$&QHW. 1. vyd. Praha: Grada, 2008,
261 s. ISBN 978-80-247-2367-9.
5. VALEŠ, Miroslav. ,QWHOLJHQWQt GĤP. 1. vyd. Brno: ERA, 2006, 123 s. ISBN 80-7366062-8.
Lektoroval: Mgr. Martin Havelka, Ph.D.
Kontaktní adresa:
ýHVWPtU6HUDItQ'RF,QJ'U
.DWHGUDWHFKQLFNpDLQIRUPDþQtYêFKRY\3HGDJRJLFNiIDNXOWD83
äLåNRYRQiP2ORPRXFý5WHO
e-mail: [email protected]
139
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
Technika a GLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
DIAGNOSTIKA TVORIVÉHO TECHNICKÉHO MYSLENIA ŽIAKOV
TOMKOVÁ Viera, SR
Resumé
ÒORKRXXþLWHĐDYRYêFKRYQR-Y]GHOiYDFRPSURFHVHMHY]GHOiYDĢåLDNRYD KĐDGDĢVWiOH
nové možnosti na podporu ich tvorivého technického myslenia. Na základe analýzy žiackych
produktov (výkresov, výrobkov a návrhov riešenia) P{åH XþLWHĐ SRGFK\WLĢ WHFKQLFN\
mysliacich žiakov a zámerne ro]YtMDĢLFKWHFKQLFNpP\VOHQLH
.OtþRYiVORYDdiagnostiky, technické myslenie, žiacke produkty
THE DIAGNOSTICS
OF LEARNERS
OF
THE
CREATIVE
TECHNICAL
THINKING
Abstract
The role of the teacher in the educational process is to educate learners and search for
new possibilities of suppporting their technical thinking. On the basis of the learners´products
analysis (drawings, products and solution designs), the teacher can encourage and
intentionally develop the technical thinking of the students.
Key words: diagnostics, technical thinking, learners´ products
Úvod
8þLWHĐNWRUpPX]iOHåtQDNYDOLWHjeho práce, sa neuspokojí len s tým, aby si jeho žiaci
osvojili predpísané vedomosti a ]UXþQRVWL. -HKR VQDKRX MH SRþDV Y\XþRYDFLHKR SURFHVX
YQtPDĢ åLDNRY DNR RVREnosti a QD ]iNODGH SHGDJRJLFNHM GLDJQRVWLN\ UR]YtMDĢ WLH VFKRSQRVWL
žiakov, ktoré sú nevyhnutné pre VSUiYQHSRUR]XPHQLHXþLYD1D základe diagnostiky žiakov
MH VFKRSQê XUþLĢ GLDJQy]X Y\VORYLĢ SURJQy]\ D ]DUDGLĢ GR Y\XþRYDFLHKR SURFHVX PHWyG\
a formy vzdeOiYDQLDNWRUpQDSRPiKDM~UR]YtMDĢWLHREODVWLUR]YRMD~URYQHåLDNDNWRUpPDM~
YSO\Y QD MHKR ~VSHãQRVĢ Y GDQRP Y\XþRYDFRP SUHGPHWH $N PiPH QD P\VOL WHFKQLFNp
Y]GHOiYDQLHMHYKRGQpYHQRYDĢSR]RUQRVĢGLDJQRVWLNRYDQLXNRJQLWtYQ\FKYODVWQRVWtåLDNRY
1.
Základné pojmy k problematike diagnostiky žiakov
V technické vzdelávanie nie je zamerané len QDWHRUHWLFNp]YOiGQXWLHXþLYDDOH hlavne
na aplikáciu teoretických vedomostí v SUDNWLFNêFK þLQQRVWLDFK Žiacke produkty vznikajúce
YR Y\XþRYDQt V~ YKRGQêP prostriedkom na diagnostikovanie žiakov vo výchovnovzdelávacom procese. Diagnostika je vedná disciplína zaoberajúca sa teóriou
GLDJQRVWLNRYDQLD'LDJQRVWLNRYDQLHMHV~ERUþLQQRVWtNWRUpSUHELHKDM~SULXUþRYDQtGLDJQy]\
SRþQ~F ]iPHURP QLHþR GLDJQRVWLNRYDĢ D NRQþLDF Y\VORYHQtP GLDJQRVWLFNpKR ]iYHUX
Výsledkom diagnostikovania sú objektívne poznatky o diagnostikovanom jave. Gavora (2, s.
8) uvádza, že pedagogická diagnostika je vedná disciplína zaoberajúca sa otázkami
diagnostikovania vo výchovno-vzdelávacom prostredí.
Ako teória diagnostikovania
vymedzuje predmet, stratégie, postupy a metódy diagnostikovania.
Pedagogické
GLDJQRVWLNRYDQLHMHSURFHVRP]LVĢRYDQLDD V~þDVQHKRGQRWHQLDVWDYXUR]YRMDRVREQRVWLåLDND
DOHYåG\Y]KĐDGRPQDQRUP\GHILQRYDQpãNROVNêPLFLHĐRYêPLSURJUDPDPL3, s. 275). Je to
140
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
Technika a GLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
súbor odborných poznávacích a UR]SR]QiYDFtFK þLQQRVWt RGERUQtND – pedagóga, ktorej
YêVOHGNRPPiE\ĢGLDJQy]DåLDND'LDJQy]RXåLDNDUR]XPLHPHUR]SR]QDQLHYêVOHGNRYMHKR
vzdelávania, výchovy a V~Y]ĢDåQêFK SUHMDYRv, vlastností, úrovne rozvoja morálneho,
pracovného, estetického, telesného rozvoja osobnosti a pod. Na základe týchto poznatkov je
PRåQp VWDQRYLĢ SURJQy]X 3URJQy]D MH RGERUQi SUHGSRYHć ćDOãLHKR YêYLQX SUHMDYRY
a výsledkov výchovy a vzdelávania žiaka, rozYRMDMHKRRVREQRVWL3URJQy]DP{åHY\SRYHGDĢ
o RþDNiYDQRP YêYLQH ]LVWHQpKR SRVWLKQXWLD åLDND RYSO\YQHQpKR S{VREHQtP YRQNDMãtFK
a YQ~WRUQêFKþLQLWHĐRY
V PLQXORVWL EROR SHGDJRJLFNp GLDJQRVWLNRYDQLH RULHQWRYDQp YêOXþQH QD åLDND
s FLHĐRP Y\KRGQRWLĢ VN~PDQê jav. V V~þDVQRP REGREt Pi ãLUãt ]iEHU D V~VWUHćXMH VD QD
žiaka, skupinu žiakov, XþLWHĐD URGLþRYDvonkajších podmienok výchovy a vzdelávania.
2.
Diagnostikovanie žiackych grafických zobrazení a technické tvorivé myslenie
V roku 2011 sme realizovali výskum na vzorke žiakov nižšieho sekundárneho
vzdelávania v Slovenskej a ýHVNHM UHSXEOLNH Prieskumnú vzorku tvorilo spolu 496 žiakov
SLDWHKR Då GHYLDWHKR URþQtND YR YHNX RG GR URNRY 7HVWRYDQLD VD ]~þDVWQLOR FKODSFRY D GLHYþDW WDEXĐND þ ). Výskumná vzorka bola tvorená 270 respondentmi zo
Slovenskej republiky a 226 z ýHVNHMUHSXEOLN\
7HVWRYDQLHEROR]DPHUDQpQDVFKRSQRVĢåLDNRYJUDILFN\]Qi]RUQLĢ]QiPHMDY\NWRUp
poznajú z vlastnej skúsenosti alebo zo vzdelávania na základnej škole. HlaYQêPFLHĐRPnami
realizovaného výskumu, nebolo diagnostikovanie žiackych produktov z KĐDGLVND schopnosti
åLDNRYWYRULYRULHãLĢMHGQRWOLYpWHVWRYp úloh\3UYRWQêPFLHĐRPWHVWRYDQLDEROR]LVWLĢQDDNHM
úrovni majú žiaci nižšieho sekundárneho vzdelávania rozvinuté JUDILFNêFK]UXþQRVWtSRWUHEQé
pre vypracovanie testových úloh.
Pri Y\KRGQRFRYDQt~ORKVPHVLYãLPOLåHRNUHP~URYQHJUDILFNêFK]UXþQRVWtVDåLDFNH
produkty líšia aj uplatnení nešpecifického transferu a využívania vyšších myšlienkových
operácií žiakov pri riešení úloh.
V testoch bola zaradená úloha, v NWRUHM PDOL åLDFL QD Y\]QDþHQp PLHVWR ]DNUHVOLĢ
stromy. ÒORKRX VPH VOHGRYDOL þL åLDFL XSODWQLD ORJLFNp P\VOHQLH D predchádzajúce životné
skúsenosti z pozorovania rastu stromov na svahoch alebo automaticky zakreslia strom kolmo
na terén. V URþQtNX PDOD ~ORKD R]QDþHQLH þ URþQtNX EROD XYHGHQi SRG þ D v 9.
URþQtNX PDOD þ 1DNRĐNR SUL ULHãHQt ~ORK\ åLDFL PRKOL XSODWQLĢ NRQNUpWQH P\ãOLHQNRYp
RSHUiFLH V~YLVLDFH VR åLYRWQêPL VN~VHQRVĢDPL respondentov, predpokladali sme, že nebude
]LVWHQêYê]QDPQêUR]GLHOPHG]LMHGQRWOLYêPLURþQtNPL1iãSUHGSRNODGVDQHSRWYUGLOäLDFL
VLHGPHKR URþQtND GRVLDKOL VNyUH þR SUHGVWDYXMH Yê]QDPQê UR]GLHO Y porovnaní
s ~VSHãQRVĢRXULHãHQLD~ORK\åLDNPLURþQtND
Tvorivý prístup pri riešení úlohy sme zistili len u åLDNRY URþQtND äLDFL D 7.
URþQtNDVD]DPHUDOLQDSHNQp]REUD]HQLHVWURPRYDOHY ich produktoch neboli zistené tvorivé
prístupy k riešeniu úlohy. Na obrázkoch 1 a 2 sú uvedené príklady správneho riešenia úlohy
žiakmi 9 URþQtND $NR YLGLHĢ REDMD åLDFL VSUiYQH ]DNUHVOLOL UDVW VWURPRY QD Y\]QDþHQêFK
miestach, ale pri riešení využili svoju fantáziu, a aj vedomosti o funkcii a význame typu
NRUHĖRYHM V~VWDY\ OLVWQDWêFK D LKOLþQDWêFK VWURPRY QD VYDKRFK SRþDV zlých poveternostných
podmienok.
141
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
Technika a GLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
Obrázok 1 Správne riešenie úlohy - (chlapec, 14 rokov)
Obrázok 2 1HWUDGLþQpDOHVSUiYQHULHãHQLH~ORK\VRVWURPDPLGLHYþDYHNURNRY
Tvorivé myslenie žiakov sme pozorovali aj v riešení úlohy, v ktorej mali žiaci
]Qi]RUQLĢ SUXåLQX Y pokoji a ]DĢDåHQt 9 ULHãHQt ~ORK\ EROL åLDFL ~VSHãQt DOH YlþãLQD
UHVSRQGHQWRY ]DNUHVOLOD SUXåLQX SRGREQH DNR YLGLHĢ QD REUi]NX äLDN URþQtND správne
znázornil položenú pružinu v pokoji a ]DĢDåHQt, ale viac sa nezameral nad spôsobom
]DĢDåHQLD SUXåLQ\ =R ]Qi]RUQHQLD YLGLHĢ åH VD QH]DPêãĐDO DQL QDG WêP åH SUXåLQX
v ]DĢDåHQtE\PDOQDNUHVOLĢNUDWãLXQDNRĐNRMXQDNUHVOLOVWODþHQ~
Tvorivé myslenie a snahu o SUHVQp]D]QDPHQDQLH]QiPHKRMDYXMHYLGLHĢQDREUi]NX
4a. Pri grafickom znázornení si žiak uvedomil, že ako hovoríme o ]DĢDåHní pružiny, je vhodné
]DNUHVOLĢDM]iĢDåDXFK\WHQLHSUXåLQ\
$NRYLGLHĢMHKRP\ãOLHQNRYpRSHUiFLHdosahujú vysokú úrovHĖ. Žiak zaznamenal aj
]PHQXGĎåN\SUXåLQ\SR]DĢDåHQtD ]Qi]RUQLOUR]WLDKQXWLHSUXåLQ\YSO\YRP]iĢDåH5RYQDNR,
DNRYlþãLQDMHKRVSROXåLDNRY, ]DNUHVOLOSUXåLQX]DĢDåHQ~QDĢDK
Za najnápaditejšie a najtvorivejšie riešenie však považuje riešenie, ktoré vypracovala
þHVNi åLDþND URþQtND – obrázok 4b. $NR YLGLHĢ QHFKiSDOD þR Pi QDNUHVOLĢ
3UDYGHSRGREQH VD MHM ~ORKD ]GDOD YHĐPL MHGQRGXFKi D myslela si, že chceme zakreslenie
praktického využitia pružiny v U{]Q\FK MHGQRGXFKêFK PHFKDQL]PRFK äLDþND SUL ULHãHQt
uplatnila tvorivé technické myslenie a MHM ULHãHQLH VPH RKRGQRWLOL SOQêP SRþWRP ERGRY
3UXåLQX ÄQH]REUD]LOD³ SUL ]DĢDåHQt QD ĢDK DNR MX ]Qi]RUQLOD YlþãLQD UHVSRQGHQWRY DOH
QD]QDþLODQDPiKDQLHQDWODN
Obrázok 3 Ukážka riešenia úlohy s pružinou (chlapec – 13 rokov)
142
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
Technika a GLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
a)
b)
Obrázok 4 Riešenie úlohy s pružinou v pokoji a ]DĢDåHQtDFKODSHF- 13 rokov
EGLHYþD- 13 rokov
Záver
Diagnostikovanie žiakov v WHFKQLFNRPY]GHOiYDQtSRVN\WXMHXþLWHĐRYLSUHVQHMãtREUD]
o myšlienkových operáciách åLDND SUL ULHãHQt ]DGDQêFK ~ORK $QDOê]RX MH PRåQp RGKDOLĢ
talentovaných žiakov inklinujúcich k WHFKQLFNpPXY]GHOiYDQLXDSRGSRURYDĢLFKVPHURYDQie
aj pomocou aktivít aNR MH V~ĢDå WHFKQLFNi RO\PSLiGD alebo tvorivé dielne organizované
školou. Na základe výskumu odporúþDPH ]DUDćRYDĢ GR Y\XþRYDQLD SUHGPHWX WHFKQLND
QHQiURþQp~ORK\RYHUXM~FH~URYHĖP\VOHQLDDWYRULYRVWLåLDNRY
Príspevok vznikol ako výVWXS ULHãHQLD SURMHNWX .(*$ þ 8.)-4/2012 Program rozvoja
priestorovej predstavivosti žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania.
Literatura
1.
2.
3.
4.
'8&+29,ý29È 0. 9]GHOiYDQLH XþLWHĐRY odborných technických predmetov v
Slovenskej republike, 2012. In: Edukacja - technika - informatyka: wybrane problemy
edukacji technicznej i zawodowej. - ISSN 2080-5RþþV-302.
GAVORA, P. Akí sú moji žiaci? Pedagogická diagnostika žiaka. Bratislava:
9\GDYDWHĐVWYR35È&$. 239 s. ISBN 80-7094-335-1.
ŠVEC, Š. a kol. 1998. Metodológia vied o výchove. Bratislava: IRIS, 1998. 303 s. ISBN
80-88778.
TOMKOVÁ, V. Pracovné listy jako prostriedok pedagogickej diagnostiky žiakov
základných škôl. Banská Bystrica: UMB, 2010. s. 452 - 457. ISBN 978-80-557-0071-7.
Lektoroval: SURI3DHG'U0LODQĆXULã3K'
Kontaktní adresa:
Viera Tomková, PaedDr. PhD.,
.DWHGUDWHFKQLN\DLQIRUPDþQêFKWHFKQROyJLt3HGDJRJLFNiIDNXlta UKF v Nitre, Dražovská cesta 4,
949 01 Nitra, SR, tel. 00421 37 6408 345, e-mail: [email protected]
143
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
ŠKOLSKÁ
REFORMA
KOMUNIKÁCIA
A
TECHNICKÁ
NEVERBÁLNA
TOMKOVÁ Viera, SR
Resumé
Školská reforma v Slovenskej republike vstúpila do platnosti v roku 2008. Pre
technické vzdelávanie predstavuje zmenu v obsahu a aj rozsahu vzdelávania. V príspevku je
ULHãHQi SUREOHPDWLND YSO\YX ãNROVNHM UHIRUP\ QD MHGQX REODVĢ WHFKQLFNpKR Y]GHOiYDQLD D to
technickú neverbálnu komunikáciu.
.OtþRYiVORYDškolská reforma, technické vzdelávanie, technická neverbálna komunikácia
THE
SCHOOL
REFORM
COMMUNICATION
AND
THE
TECHNICAL
NONVERBAL
Abstract
The school reform in the Slovak republic came into effect in 2008. In the area of the
technical education it represented a change both in the content as well as the extent of
education. The paper deals with the issue of the effect of the school reform on a particular
area of the technical education – the technical nonverbal communication.
Key words: school reform, technical education, technical nonverbal education
Úvod
Školská reforma slovenského školstva priniesla nie len zmeny v obsahu vzdelávania,
ale aj v þDVRYHM GRWiFLt QD MHGQRWOLYp Y\XþRYDFLH SUHGPHW\ 3RGĐD âWiWQHKR Y]GHOiYDFLHKR
SURJUDPXVD]QtåLODþDVRYiGRWiFLDQDY\XþRYDFtSUHGPHWWHFKQLND, ]DEH]SHþXM~FLWHFKQLFNp
vzdelávanie na základnej škole, na 0, KRGLQ\ WêåGHQQH ĆDOãRX ]PHQRX MH åH Y URþQtNX
základnej školy VD SUHGPHW QHY\XþXMH Y{EHF 7R ]QDPHQi åH åLDFL URþQtND Y]GHOiYDQt
SRGĐD âWiWQHKR Y]GHOiYDFLHKR SURJUDPX ] URNX E\ PDOL PDĢ RVYRMHQp URYQDNp
vedomosti z oblasti technického vzdHODQLD DNR åLDFL URþQtND VSUHG UHIRUP\ Y]GHOiYDQt
SRGĐD8þHEQêFKRVQRY ] roku 1997). 7HVWRYDQtPåLDNRYRERFKURþQtNRYP{åHPH]LVWLĢþL
školská reforma prispela k zlepšeniu vedomostí a ]UXþQRVWt åLDNRY v oblasti neverbálnej
komunikácie – k lepšiemu osYRMHQLX VL SRWUHEQêFK NRPSHWHQFLt NWRUp Pi PDĢ DEVROYHQW
osvojené.
1. 7HVWRYDQLH åLDNRY D URþQtND ]iNODGQHM ãNRO\ ]DPHUDQp QD REODVĢ WHFKQLFNHM
neverbálnej komunikácie
Testovania sa v roku 2011 ]~þDVWQLOR FHONRYR 192 respondentov. Výskumnú vzorku
WYRULOR åLDNRY URþQtND D åLDNRY URþQtND SOQHRUJDQL]RYDQêFK ]iNODGQêFK ãN{O
v Slovenskej republike. Predmetom výskumov boli vedomosti a ]UXþQRVWL åLDNRY YR
Y\XþRYDFtFK SUHGPHWRFK WHFKQLFNpKR FKDUDNWHUX V prihliadnutím na grafickú komunikáciu
žiakov.
Testy boli zostavené len z úloh predpísaných vzdelávacím štandardom s H[HPSOLILNDþQêPL
úlohami pre predmet technická výchova z roku 2002 a boli tvorené 18-timi položkami. Sedem
položiek bolo s RWYRUHQRXRGSRYHćRXD MHGHQiVĢV ]DWYRUHQRXRGSRYHćRX.
144
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
6FKRSQRVĢJUDILFN\NRPXQLNRYDĢSULDPRV~YLVtDMRGVFKRSQRVWLåLDNRYULHãLĢJUDILFNp
a teoretLFNp ~ORK\ Y\KĐDGiYDĢ LQIRUPiFLH VSURVWUHGNRYDQp YR IRUPH JUDILFNêFK REUD]RY
SR]QDĢ D YHGLHĢ DSOLNRYDĢ RGERUQ~ WHUPLQROyJLX Y SUD[L 6OHGRYDOL VPH DM þL åLDFL EXG~
úspešnejší pri riešení otvorených alebo zatvorených úloh. Aby bolo možné štatisticky
vyhoGQRWLĢ YãHWN\ VOHGRYDQp REODVWL QiãKR ]iXMPX EROL Y\WYRUHQp VXEWHVW\ RYHUXM~FH
jednotlivé oblasti:
1. VFKRSQRVĢULHãLĢJUDILFNp~ORK\
2. VFKRSQRVĢULHãLĢWHRUHWLFNp~ORK\
3. VFKRSQRVĢULHãLĢ~ORK\Y\åDGXM~FHþtWDQLHWHFKQLFNHMGRNXPHQWiFLH
4. VFKRSQRVĢULHãLĢ~Oohy vyžadujúce zobrazenie riešenia vo forme statických obrazov,
5. VFKRSQRVĢULHãLĢX]DYUHWp~ORK\,
6. VFKRSQRVĢULHãLĢRWYRUHQp~ORK\7RPNRYiF
7DEXĐND9\KRGQRWHQLHWHVWRYêFK~ORKåLDNRYD URþQtNDY roku 2011 (údaje v %)
ÒORKDþtVOR
2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
76,5 48,0
60,2
13,8 28,6 35,7
30,6
26,5 27,6
8.
63,8 56,4
48,9
11,2 12,8 17,0
45,7
14,9 29,8
9.
12,7
-8,4
11,3
2,6
15,8
18,7
-15,1
11,6 -2,2
Rozdiel
2011
10
11
12
13
14
15
16
17
18
44,9 22,4
5,6
19,9 41,8 14,3
6,1
19,4 51,0
8.
45,7 25,5
4,3
21,3 25,5
9,6
6,4
5,3
53,2
9.
-3,1
1,3
-1,4 16,3 -4,7
-0,2
14,1 -2,2
Rozdiel -0,8
Celková
~VSHãQRVĢY
2. Vyhodnotenie výsledkov výskumu
Pracovnou hypotézou, na ktorú sme v KĐDGDOL RGSRYHć SRPRFRX ãWDWLVWLFNêFK
metód, bolo tvrdenie, že nebude zistený štatisticky významný rozdiel medzi výsledkami
åLDNRY D URþQtND Y roku 2011. Výsledky úspešnosti respondentov v jednotlivých
oblastiach sme vyhodnotili a SUHKĐDGQH]DStVDOLGRWDEXĐN\ a tiež graficky znázornili (graf 1).
Na základe porovnania priemernej percentuálnej úspešnosti riešenia testov respondentmi
v URNXNRQãWDWXMHPHåHåLDFLURþQtNDEROL~VSHãQHMãtQHååLDFLURþQtND
(22,20 %) – WDEXĐND=LVWHQêUR]GLHOY priemernej percentuálnej úspešnosti je 4,50 %.
26,7
22,2
4,5
=DXMtPDOR QiV þL ]LVWHQê UR]GLHO PHG]L YêVOHGNDPL v testoch (subtestoch), ktoré
GRVLDKOLåLDFLURþQtNDY rokoch 2005 a 2011 je štatisticky významný. =DWêPWR~þHORPVPH
QD ]DþLDWNX WHVWRYDQLD RYHURYDOL SUHGSRNODG R normálnom rozdelení výberových súborov
WHVWRPSRGĐD6KDSLUD-Wilka.
145
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
*UDI3HUFHQWXiOQD~VSHãQRVĢRERFKV~ERURYY teste
Testovali sme hypotézu H 0 , že náhodný výber vo všetkých sledovaných oblastiach
pochádza z normálneho rozdelenia, to znamená, že výsledky študentov v testoch a subtestoch
zodpovedajú normálnemu rozdeleniu. Test bol realizovaný pomocou programu
STATISTICA. Štatistickým vyhodnotením testu sme získali nasledovný JUDI ]Qi]RUĖXjúci
rozloženie náhodného výberu (graf 2).
Histogram: test
Shapiro-Wilk W=,97442, p=,00138
Expected Normal
140
120
No. of obs.
100
80
60
40
20
0
-5
0
5
10
15
20
X <= Category Boundary
Graf 2 Histogram normálneho rozdelenia náhodného výberu pre didaktický test
$NR YLGLHĢ ] grafu 2, výsledky nezodpovedajú normálnemu rozdeleniu a preto sme
SRXåLOL:LOFR[RQRYGYRMYêEHURYêWHVWQD]LVWHQLHþL]LVWHQpUR]GLHO\PHG]LåLDNPLD 9.
URþQtND Y roku 2011 v teste (a aj jednotlivých subtestoch) sú aj štatisticky významné.
Testovaná bola nulová hypotéza:
H 0 : V pozorovanom znaku – výsledkoch testu (subtestu) nie je štatisticky významný rozdiel
medzi pozorovanými skupinami vo výsledkoch, ktoré dosiahli v teste (subteste);
oproti alternatívnej hypotéze:
H 1 : V pozorovanom znaku – výsledkoch testu (subtestu) je štatisticky významný rozdiel
medzi pozorovanými skupinami vo výsledkoch, ktoré dosiahli v teste (subteste).
Na štatistické testovanie sme použili program Statistica a na overenie nulovej
a alternatívne hypotézy Shapirov – Wilkov neparametrický test. Výsledky neparametrického
testu sú uvedené v WDEXĐNH 1XORY~ K\SRWp]X + 0 zamietame vtedy, ak hodnota
146
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
SUDYGHSRGREQRVWLSQD]YROHQHMKODGLQHYê]QDPQRVWLĮ 7iWRSRGPLHQNDEROD
splnená v teste a všetkých subtestoch WDEXĐND
7DEXĐND2 Výsledky Wilcoxonovho dvojvýberového testu pre 8. a URþQtNY roku 2011
Rank
Rank
pSum
Sum
level
URþ
URþ
test
8228,00 10300,00 0,0285
grafické úlohy
8644,00 9884,00 0,2673
teoretické úlohy
8736,50 9791,50 0,3848
þtWDQLHWHFKQLFNHM
8397,50 10130,50 0,0802
dokumentácie
statické obrazy
8091,00 10437,00 0,0109
zatvorené úlohy
8094,00 10434,00 0,0111
otvorené úlohy
7982,50 10545,50 0,0047
Z WDEXĐN\MH]UHMPpbol zistený štatisticky významný rozdiel v celkovej úspešnosti riešenia
testov medzi žiakmi 8. a URþQtNDY roku 2011 v SURVSHFKURþQtNDa tiež v subtestoch na testovanie
schopnosti ]D]QDPHQDĢ ULHãHQLH ~ORK\ YR IRUPH VWDWLFNêFK REUD]RY ULHãLĢ ]DWYRUHné úlohy a ULHãLĢ
otvorené úlohy.
Štatisticky významný rozdiel nebol zistený v VXEWHVWRFK ]DPHUDQêFK QD VFKRSQRVĢ žiakov ULHãLĢ
grafické úlohy, teoretické úlohy a VFKRSQRVĢåLDNRYþtWDĢWHFKQLFN~GRNXPHQWiFLX
Záver
Na základe porovnania stredných hodnôt (DULWPHWLFNê SULHPHU P{åHPH NRQãWDWRYDĢ åH
celkovo v teste v URNXåLDFLURþQtNDGRVLDKOLOHSãLHYêVOHGN\DNRåLDFLURþQtND0RKORE\VD
]GDĢ åH ]DYHGHQtP UHIRUP\ GR SUD[H VD ãWDWLVWLFN\ Yê]QDPQH ]OHSãLOL YHGRPRVWL D ]UXþQRVWL åLDNRY
v oblasti neverbálnej technickej komunikácie. Avšak výsledky, ktoré v rovnakom testovaní dosiahli
åLDFLURþQtNDY URNXQDVYHGþXM~åHPHG]LYêVOHGNDPLåLDNRYURþQtND] roku 2005 (50,30
%) a URþQtND ERO ]LVWHQê Yê]QDPQê UR]GLHO Y prospeFK URþQtND D to
znamená, že školská reforma nepriniesla požadované zlepšenie vedomostí a ]UXþQRVWt åLDNRY
základnej školy v oblasti technickej neverbálnej komunikácie.
Literatura
1
720.29È 9 *UDILFNp Y\MDGURYDQLH åLDNRY URþQtND ]iNODGQêFK ãN{O In.: Zborník
0RGHUQL]DFH Y\VRNRãNROVNp YêXN\ WHFKQLFNêFK SĜHGPČWĤ ,,. Hradec Králové:
GAUDEAMUS, 2006. 200s. ISSN 1214-0554, ISBN 80-7041-847-8
2
TOMKOVÁ, V. Neverbálna komunikácia žiakov v technickom vzdelávaní. Nitra: PF
UKF, 2009. 84 s. ISBN 978-80-8094-536-7. EAN 9788080945367.
Lektoroval: SURI3DHG'U0LODQĆXULã3K'
Kontaktní adresa:
Viera Tomková, PaedDr. PhD.,
.DWHGUDWHFKQLN\DLQIRUPDþQêFKWHFKQROyJLt3HGDJRJLFNiIDNXOWD8.)Y1LWUH'UDåRYVNiFHVWD
949 01 Nitra, SR, tel. 00421 37 6408 345, e-mail: [email protected]
147
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
SÚ 72/(12%<ý$-1e.21â7$17<$/(%2…
TRUBENOVÁ Jaroslava, SR
Resumé
3UHGNODGDQê SUtVSHYRN SUHGVWDYXMH SUY~ þDVĢ ]R VpULH þOiQNRY DXWRUN\ YHQRYDQêFK
KLVWRULFNêP DVSHNWRP ]QiP\FK D þDVWR SRXåtYDQêFK SRMPRY PDWHPDWLN\ Y prírodných
a technických vedách.
KĐ~þRvé slová: história matematiky, definícia konštanty zlatého rezu, konštrukcia a aplikácie
konštanty zlatého rezu
ARE THEY JUST ORDINARY CONSTANTS OR...
Abstract
This article represents the first part of the series of the author’s articles devoted to
historical aspects of the familiar and frequently used mathematical notions in natural and
technical sciences.
Key words: history of mathematics, definition of the golden section constant, construction
and applications of the golden section constant
Úvod
V príURGQêFK D WHFKQLFNêFK YHGiFK YHĐPL þDVWR VDPR]UHMPH SRXåtYDPH U{]QH
konštanty – (XOHURYRþtVOR/XGROIRYRþtVORNRQãWDQWD]ODWpKRUH]XDPQRKRLQêFKEH]WRKR
aby sme videli a poznali historické aspekty a motívy, ktoré k zavedeniu daných konštánt
viedli. Z GLGDNWLFNpKR KĐDGLVND MH YKRGQp RER]QiPLĢ ãWXGHQWRY SUtURGQêFK D WHFKQLFNêFK
odborov s historickým pozadím zavedenia jednotlivých konštánt. Príspevok sa venuje jednej
z najzaujímavejšej z uvedených konštánt – konštante zlatého rezu.
Zlatý rez (anglicky golden ratio, golden proportion, golden section, latinsky sectio
DXUHDMHYHĐPL]DXMtPDYiPDWHPDWLFNiNRQãWDQWDNWRUiĐXGVWYRSRVWiOHWLDIDVFLQXMHVYRMRX
YãHREHFQRVĢRX D KDUPyQLRX =ODWê UH] MH QDMþDVWHMãLH YQtPDQê DNR LGHiOQ\ SRPHU PHG]L
GYRPD ~VHþNDPL 6WUHWiYDPH VD WLHå V R]QDþHQtP ]ODWê SRPHU ]ODWp þtVOR DOHER ]ODWi
proporcia.
Okolo zlatého rezu vznikla celá návodná literatúra, ako s MHKR SRPRFRX ]RVWURMLĢ
QDMNUDMãt WURMXKROQtN QDMNUDMãt S{GRU\V EXGRY\ QDNUHVOLĢ WHOR V najkrajšími proporciam
v celku i v GHWDLORFK 1HH[LVWXMH YUDM GREUê REUD] EH] YHGRPpKR þL SRGYHGRPpKR SRXåLWLD
zlatého rezu v MHKR UR]YUKQXWt D NRPSR]tFLL $ HãWH ćDOHNR YLDF EH] G{VOHGQpKR SRXåLWLD
]ODWpKRUH]XQHP{åXYUDMY]QLNQ~ĢGREUpKXVOHDQLGREUiGUiPD%DDQLWRQHVWDþt]latý rez je
kozmickým zákonom, prejavujúcim sa i v prírode napríklad v anatómii rastlín, v chemii
v NU\ãWDOLFNêFKãWXNW~UDFKD]ORåHQt]O~þHQtQY astronómii, v polohách hviezd a planét.
1. História
Zlatý rez, presnejšie pomer zlatého rezu, patrí medzi klasické pojmy matematiky.
)HQRPpQ]ODWpKRUH]XNUiþDVWRURþLDPLDNXOW~UDPL-HPRåQpåHSRPHU]DORåHQêQD]ODWRP
UH]HSRXåtYDOLXå(J\SĢDQLDSULVWDYEHS\UDPLGRhindov papyrus (asi 1788–1580 pred n.l.)
uvádza: „V pyramidách je utajený tajomný kvocient nazvaný seqt“.
Predpokladá sa, že už Pythagoras alebo jeho žiaci boli so zlatým rezom oboznámení,
NHćåH ]ODWê UH] SUDYGHSRGREQH SRXåtYDOL SUL NRQãWUXNFLL SHQWDJUDPX D DM LQêFK
148
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
geometrických útvarov. Prvé písomné zmienky pochádzajú však až z antiky od Euklida (asi
340 – SUHGQONWRUêMHGQR]QDþQHGHILQRYDO]ODWêUH]YRVYRMRPGLHOH =iNODG\ =ODWê
UH] QD]YDO DNR NUDMQê D VWUHGQê SRPHU$QWLFNê PDWHPDWLN (XNOLGHV ULHãLO ~ORKX UR]GHOLĢ
~VHþNXQDGYHþDVWLWDNDE\SRPHUGĎåN\GOKãHMþDVWLNXGĎåNHNUDWãHMþDVWLEROURYQDNêDNR
SRPHU GĎåN\ FHOHM ~VHþN\ N GĎåNH GOKãHM þDVWL 3R]QiPH DM LQ~ IRUPXOiFLD ~ORK\ 5R]GHĐWH
GDQ~ ~VHþNX QD GYH QHURYQDNp þDVWL WDN DE\ ãWYRUHF ]RVWURMHQê QDG YlþãRX þDVĢRX PDO
URYQDNê REVDK DNR REGĎåQLN NWRUpKR MHGQD VWUDQD Pi GĎåNX URYQ~ GĎåNH S{YRGQHM FHOHM
~VHþN\D GUXKiVWUDQDPiGĎåNXPHQãHMþDVWLS{YRGQHM~VHþN\5LHãHQtPWHMWR~ORK\MHSUiYH
UR]GHOHQLH~VHþN\Y SRPHUH]ODWpKRUH]X-HWR~ORKDQDVYRMXGREXYHĐPLREWLDåQDSretože
v WRPþDVHHãWHPDWHPDWLNDQHSR]QiDOJHEUXDOJHEUDLFNpYêSRþW\2 zlatom reze potom dlho
nie sú žiadne písomné pamiatky. Fenomén zlatého rezu sa vracia až v období renesancie,
ktorá sa opierala o antickú kultúru. V tomto období bol zlatý rez stelesnením božskej logiky,
bol nazvaný božským pomeroP GLYLQD SURSRUWLR /XFD 3DFLROL UHQHVDQþQê PDWHPDWLN MH
autorom diela „O božskom pomere“ (1509). Toto dielo obsahuje zaujímavý súbor príkladov
výskytu pomeru zlatého rezu v rovinných obrazcoch a WHOHViFK VN~PD ]ODWê UH] ] SRKĐDGX
matematiky ale i umenia a metafyziky a toto jeho dielo bolo ilustrované samotným
Leonardom da Vincim. Uvedené dielo bolo vydané v krásnej úprave znovu v roku 1956.
6WUHGRYHNêPDWHPDWLN)LERQDFFL/HRQDUGR3LVDQRSULVSHOVYRMLPLYêSRþWDPL)LERQDFFLKR
þtVOD N PDWHPDWLFNpPX Sodloženiu konštanty zlatého rezu. Údajne pritom vychádzal z
OHJHQG\RSRþLDWNXĐXGVNpKRURGX9\WYRULOþtVHOQ~SRVWXSQRVĢY\MDGUXM~FXQiUDVWJHQHUiFLt
prišiel k tomu, že v prvej generácii bola jedna dospelá dvojica, v druhej už 2 dvojice, mladá a
dospelá, v tretej generácii zase dve dospelé a jeden mladý pár. Celkom mu potom vyšlo, že
SRþHW GRVSHOêFK SiURY UDVWLH QDVOHGRYQH 3UDYLGOR MH MHGQRGXFKp SUYp GYD þOHQ\ V~ GDQp MHGQRWND D MHGQRWND NDåGê ćDOãt þOHQ MH
SRWRPV~þWRPGYRFKSUHGFKiG]DM~FLFKþOHQRY5DGþtVHOVDY\]QDþRYDO]YOiãWQRVĢRX3RPHU
NDåGêFK GYRFK SR VHEH LG~FLFK þOHQRY VDQHRGYUDWQHEOtåLONþtVOX1803398... Fibonacci toto
þtVOR QD]YDO ERåVNRX SURSRUFLRX SUHWRåH ] OHJHQG\ Y\SOêYDOR åH PQRåLĢ VD SRGĐD WRKWR
pomeru zostalo výsadou bohov. Termín "božská proporcia alebo božský pomer" (divina
SURSRUWLDEROSRXåLWêDMYRY]ĢDKXNGLHODP/HRQDUGDGD9LQci. Zlatý rez – presnejšie pomer
]ODWpKR UH]X QiMGHPH QD REUD]RFK QDSU 3RVOHGQi YHþHUD RG /HRQDUGD GD 9LQFLKR
v architektúre: chrám Notre – Dame v Paríži, v designe – výroba hudobných nástrojov. V 20.
VWRURþtVD]ODWêPUH]RP]DREHUDOQDSUDUFKLWHNWD maliar Le Corbusier (1887 – 1965), ktorý sa
VQDåLOY\WYRULĢXQLYHU]iOQXSURSRUþQ~MHGQRWNX
2. Definícia zlatého rezu
Predgrécke národy presnú konštrukciu zlatého rezu nevedeli. Starí Gréci – ako už
bolo spomenuté - QHGRNi]DOLSRPHU]ODWpKRUH]XY\SRþtWDĢ DOHYHGHOLKRQDU\VRYDĢ
$NpMHWHGDKRGQRWDWRKWRþtVOD- konštanty zlatého pomeru? Vyjdeme z prvej známej exaktnej
definície pojmu.
Prvá exaktná a MHGQR]QDþQi GHILQtFLD SRMPX UR]GHĐ ~VHþNX
(Obr. 1GĎåN\x QDGYHþDVWLa, b, x = a + b, tak aby pomer GĎåN\GOKãHM
a
þDVWL NX GĎåNH NUDWãHM þDVWL ERO URYQDNê DNR SRPHU GĎåN\ FHOHM ~VHþN\
b
a x
k GĎåNHGOKãHMþDVWL. Matematicky
pre a ! b . .HćåH~VHþNDx sa
a+b
b a
Obr. 1
VNODGi ] þDVWt a a b P{åHPH GRVDGLĢ x = a + b a dostaneme
a ab
M . Po úprave dostaneme rovnice v tvare
b
a
149
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
M 2 M 1 0
(1)
Riešením kvadratickej rovnice (1) sú dva korene
1 5
1 5
| 1, 618033988..., M 2
| 0, 618033988...
M1
2
2
ýtVOR M1 MHWLHåMHGLQêPSR]LWtYQ\PþtVORPNWRUpY\KRYuje rovnici (1).
Zlatý rez, presnejšie hodnota pomeru zlatého rezu je iracionálne
þtVOR D QHPRåQR KR WHGD ]DStVDĢ NRQHþQêP SRþWRP þtVOLF 2]QDþHQLH
konštanty zlatého rezu písmenom M VD SRXåtYDOR QD SRþHVĢ JUpFNHKR
sochára Feidia. Ako už bolo uvedené, v diele Základy sa nachádza úloha
aj v inej modifikácii (Obr. 2). Po matematickej formulácii a úpravách
GRVWDQHPH URYQLFX SUH QiMGHQLH SRPHUX ]ODWpKR UH]X ~VHþN\ 6WUDQD
štvorca a REGĎåQLNDV~þDVĢDPL~VHþN\GĎåN\D rozdelenej zlatým rezom.
(2)
a-x
x
a
Obr. 2
3. Vlastnosti konštanty zlatého rezu
7HUD]NHćXåSR]QiPHKRGQRWXSRPHUX]ODWpKRUH]XD KRGQRWXGUXKpKRNRUHĖD (2) rovnice
(1), EXGHPHVD]DREHUDĢQLHNWRUêPLMHKR]DXMtPDYêPLYODVWQRVĢDPLNWRUpVDGDM~GRNi]DĢ:
M3 1
1
M 1
a)
, e) M
.
M 1 0, 618033988... , b) M1 .M 2 1 , c) M 2 M 1 , d) M 3
M 3 1
M
M 1
4. Konštrukcia zlatého rezu
3R]QiPH QLHNRĐNR variant geometrickej
konštrukcie pomeru zlatého rezu. Uvádzame
najjednoduchšiu a najnázornejšiu z nich.
ÒORKD QD ~VHþNH$% ĐXERYRĐQHM GĎåN\) QiMVĢ ERG &
WDNDE\ERG&GHOLO~VHþNX$%]ODWêPUH]RP
Postup konštrukcie (Obr.3):
M
N
n
p
k
l
C
A
B
Obr. 3
1. narysujeme priamku p ; p A AB, B  p
1
2. nájdeme bod M ; M  p, MB
AB
2
3. narysujeme priamku m ; A  m, M  m
5. nájdeme bod N ; N  kŀm
4. zostrojíme kružnicu k ; k M, r
7. nájdeme bod C ; C  l ˆ AB
6. zostrojíme kružnicu l ; l A, r
MB AN %RG&GHOt~VHþNX$%]ODWêPSRPHURP
5. Zlatý rez v matematike, architektúre, umení a prírode
=ODWêREGĎåQLN
=ODWê REGĎåQLN MH REGĎåQLN 2EU NWRUpKR
GĎåN\ VWUiQ V~ Y pomere zlatého rezu. Každý zlatý
REGĎåQLN MH PRåQp UR]GHOLĢ QD ãWYRUHF D ćDOãt ]ODWê
REGĎåQLN =ODWê REGĎåQLN P{åHPH ]R ãWYRUFD
VNRQãWUXRYDĢWDNWR
=RVWURMtPH ãWYRUHF $%&' NWRUê FKFHPH UR]ãtULĢ QD
]ODWêREGĎåQLN
150
C
D
N
k
r
l
A
1
AB
2
E
B
Obr. 4
M
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ÒVHþNX$%predĎžime na polpriamku.
V SRORYLFL~VHþN\$% zostrojíme bod E.
Zostrojíme kružnicu k so stredom v bode E a polomerom r URYQêPGĎåNH~VHþN\&E.
Prienik kružnice k DSROSULDPN\$%R]QDþtPHDNRERG0.
2EGĎåQLN$01'MH]ODWêREGĎåQLNWHGDGĎåN\~VHþLHN$0D01V~Y zlatom pomere.
'ĎåN\~VHþLHN$0D$% sú v zlatom pomere.
d
d
=ODWê REGĎåQLN Pi UDG ]DXMtPDYêFK YODVWQRVWt 8YHGLHPH VL
niektoré z nich:
a
c
c
D DN YStãHPH ]ODWê REGĎåQLN GR ãWYRUFD ĐXERYRĐQpKR
b
b
YUFKRO\ REGĎåQLND SRWRP GHOLD VWUDQ\ ãWYRUFD ]ODWêP UH]RP
c
c
a
(Obr. 5)
d
d
E DN RGGHOtPH RG ]ODWpKR REGĎåQLka ABCD ( a u b ) štvorec
Obr. 5
AEFD ( b u b REGĎåQLNNWRUêRVWDQH%&)( b u a b MHRSlĢ
zlatý (Obr. 6)
c) v RGGHĐRYDQt ãWYRUFRY P{åHPH URYQDNêP VS{VRERP SRNUDþRYDĢ – získame nové zlaté
REGĎåQLN\(%+*(*,-*,./2EUDWć
G DN RGGHĐRYDQLH ãWYRUFD ]R ]ODWpKR REGĎåQLND SUHYHGLHPH QLHNRĐNRNUiW ERG\
Y\]QDþXM~FH SRVWXSQH ]ODWp UH]\ $ ) + - / OHåLD QD ãSLUiOH – táto špirála sa nazýva
zlatá špirála (Obr. 8)
aC
D
b
C
F
a-b
b
b
b
A
D
E
b
G
L
a-b
a B
Obr. 6
F
A
I
K
E J
Obr. 7
H
B
Obr. 8
Zlatý trojuholník
Zlatý trojuholník je taký rovnoramenný trojuholník, v NWRURPMHSRPHUGĎåN\UDPHQD
a GĎåN\ ]iNODGQH URYQê SRPHUX ]ODWpKR
rezu (Obr. 9). 3RNLDĐ GR ]ODWpKR
C
C
C
trojuholníka ABC postupne vpisujeme
rovnoramenné trojuholníky, ktoré majú
36°
DNR
MHGQR
UDPHQR
]iNODGĖX
predchádzajúceho zlatého trojuholníka
D
D
(Obr. 10, 11), bude každý z týchto
E
trojuholníkov
(trojuholník
F
72°
72°
DAB,trojuholník FED, ...) zlatý
B A
B
A
B A
a vrcholy zlatých trojuholníkov ležia na
Obr. 10
Obr. 11
Obr. 9
špirále – táto špirála sa nazýva zlatá
špirála.
3lĢXKROQtN
ĆDOãtPERKDWêP]GURMRP]ODWêFKSRPHURYMHSUDYLGHOQêSlĢXKROQtN2EUďDKNR
VDGDM~RYHULĢQDVOHGXM~FHYODVWQRVWL
8KORSULHþN\YSUDYLGHOQRPSlĢXKROQtNXVDSUHWtQDM~YSRPHUH]ODWpKRUH]X
151
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
3RPHUXKORSULHþN\DVWUDQ\SUDYLGHOQpKRSlĢXKROQtNDMH]ODWê
3. Ak zostrojíme všHWN\ XKORSULHþN\ WRKWR SUDYLGHOQpKR
SlĢXKROQtND GRVWDQHPH SlĢFtSX KYLH]GX YR YQ~WUL MH RSlĢ
SUDYLGHOQê SlĢXKROQtN D SODWt åH SULHVHþQtN\ XKORSULHþRN
SUDYLGHOQpKR SlĢXKROQtND $%&'( V~ YUFKRO\ SUDYLGHOQpKR
SlĢXKROQtND KLMNO. Potom pomer strán pôvodného a nového
SlĢXKROtNDMHGUXKiRGPRFQLQD]ODWpKRþtVOD
D
a
a
E
N
O
C
x
x x
x x M
K
a
a
L
B
A
a
Pentagram (penta - SlĢ grame - þLDUD MH SlĢFtSD KYLH]GD
Obr. 12
QDNUHVOHQiMHGQêPĢDKRP. 3HQWDJUDPPDOL*UpFLYRYHĐNHM~FWH
SUHWRåHQi]RUQHSUHGVWDYRYDOWRFRQHYHGHOLY\MDGULĢþtVHOQêPSRPHURP3\WKDJRUHMFi si za
znak svojho tajného bratstva zvolili pentagram.
.RQãWDQWD ]ODWpKR UH]X VD YHĐPL GOKR SRXåtYD Y architektúre. Proporcie v zlatom
SRPHUHP{åHPHQiMVĢWDNPHUYRYãHWNêFKYê]QDPQêFKVWDYEiFKSRFHORPVYHWH9\XåtYDM~
sa napríklad základne v tvare zlatého obdĎåQLNDRNQiD GYHUHVDUR]PLHVWĖXM~SRGĐD]ODWpKR
pomeru a pod.
Starí Gréci konštantu zlatého rezu poznali a architekti Itkinos a Kaligrates ho mohli SRXåLĢ pri
stavbe chrámu Parthenón na Akropole (Obr. 13, 14, 15).
Obr. 13
Obr. 14
Obr. 15
'R SULHþHOLD 3DUWKHQyQX PRåQR ]DNUHVOLĢ þDVĢ SUDYLGHOQpKR GHVDĢXKROQtND NWRUê Pi
V~YLVORVĢ VR ]ODWêP UH]RP 6WDURJUpFNL DUFKLWHNWL PDOL VYRMLFK SRNUDþRYDWHĐRY DM PQRKR
neskôr, napr. v gotike pri stavbe chrámu Notre Dame v Paríži, v kompozícii fasád chrámov
UXVNHM DULFKLWHNW~U\ VWRURþLD Y dielach architekta Le Corbusiera alebo v architektúre
budovy Organizácie spojených národov v New Yorku.
Francúzsky architekt Le Corbusier (1887 – 1965) v diele Modulor sformuloval nový
SURSRUþQê V\VWpP NWRrý sa opiera o PLHU\ þORYHND D SULQFtS ]ODWpKR UH]X NWRUê SRGĐD QHKR
dáva do súladu každú vec s celkom.
Obr. 16
Obr. 17
Obr. 18
152
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
V mnohých dielach Leonarda da Vinci (1452 – P{åHPHQiMVĢXSODWQHQLH]ODWpKRUH]X
napr. portrét Beatrice d´Este – PDQåHONH /RGRYLFD 0RUD 0RQD /LVD 3RVOHGQi YHþHUD
a PQRKêFKćDOãtFK (Obr. 16-18).
=QDORVĢ KRGQRW\ ]ODWpKR UH]X QLH MH N bežnému životu
nutná, je však zaujímavé ako sa pomerom zlatého rezu riadi
príroda. Ulita slimákov a ostatných ulitníkov má tvar logaritmickej
špirály (Obr. 19), ktorá je odvodená (ako sme si už ukázali) zo
]ODWpKR UH]X -HGLQH X WDNHMWR ãSLUiO\ P{åX PDĢ YãHWN\ EXQN\
úplne rovnaký tvar - LEDV~VWiOHYlþãLHDYlþãLHWDNåHåLYRþtFKDN
podrastie, vybuduje si ćDOãLXEXQNXDSUHVĢDKXMHVDGRQHMSULþRP
nová bunka presne zodpovedá pôvodnému tvaru ulitníka.
Obr. 19
+P\] QDOLHWDYD QD VYRM FLHĐ SR ORJDULWPLFNHM ãSLUiOH
QDMOHSãLH WR YLGtPH X QRþQpKR KP\]X QDOLHWDYDM~FHKR QD VYHWOR 3UHþR " +P\] Pi RþL SR
stranách a kaåGpRNRYLGtOHQVYRMXVWUDQX$NKP\]]D]ULHVYRMFLHĐY jednom oku, vždy ho
YLGt SUHG VHERX SRG XUþLWêP XKORP D Y tomto uhle sa postupne približuje k VYRMPX FLHĐX
.ULYNDNWRU~SULWRPRSLVXMHMHORJDULWPLFNiãSLUiODNWRU~P{åHPHRGYRGLĢ]R]ODWpKRUH]X.
ĆDOãtP SUHMDYRP ]ODWpKR UH]X MH QDSUtNODG XVSRULDGQLH VHPLHQ VOQHþQLFH DOHER VPUHNRYp
šišky, kde sú jednotlivé šupiny rozmiestnené ako po špirále, takéto rozmiestnenie je možno
SR]RURYDĢDMSULDQDQiVH
Záver
Zlatý rez je len jedno konkrétne þtVOR. Je to možno sklamanie, ale tento honosný názov
naozaj nesie jedno konkrétne þtVOR. Ako je z predchádzajúceho WH[WXYLGLHĢR zlatom reze je
PRåQp XYLHVĢ PQRKR ]DXMtPDYRVWt 1LH MH YãDN SRWUHEQp WêPWR SR]QDWNRP SULVXG]RYDĢ
nádych mysticizmu a tajuplnosti. Ide v podstate o úplne reálne problémy, zaujímavé nielen
z PDWHPDWLFNpKRKLVWRULFNpKRDOHDMHVWHWLFNpKR KĐDGLVND'{OHåLWpYãDNMHåHDMY dnešnej
dobe majú svoje uplatnenia, samozrejme, nejedná sa len o ich matematickú podstatu, ale
najmä o VNXWRþQRVĢ åe zlatý rez a MHKR Y\XåLWLH P{åHPH QiMVĢ Y mnohých odboroch mimo
PDWHPDWLN\þR]QDPHQiåHPDWHPDWLNDQLHMHYHGDX]DYUHWiVDPDGRVHEDD sama pre seba,
DOH MHM DSOLNiFLH ]DVDKXM~ GR PQRKêFK UR]OLþQêFK REODVWt QLHOHQ WHFKQLFNêFK DOH DM
humanitných.
Zoznam výskytu zlatého rezu na rastlinách, schránkach mäkkýšov, v kryštalických
ãWUXNW~UDFKOiWRNGRNRQFDDMQDĐXGVNRPWHOHE\EROYHĐPLREVLDKO\1DSULHNWRPXåHPQRKt
z nás o ]ODWRPUH]HQHYHGLDQDãHRNRMHQDWRWRþtVOR]Y\NQXWpD pomer zlatého rezu vnímame
ako prirodzenú vec. Preto sa v V~þDVQRVWLY\XåtYDY architektúre, designe, maliarstve alebo pri
tvorbe fotografií.
=ODWê UH] DNR NRPSR]LþQê SULQFtS VD XSODWĖXMH YR IRWRJUDILFNHM WYRUEH Y GL]DMQH
webových stránok - v tvorbe logotypov, v usporiadaní stránok, pomeroch a umiestnení ich
MHGQRWOLYêFKþDVWt9W\SRJUDILLDJUDILNHMHWHQWRSRPHUYHĐPLþDVWê- písma v zlatom reze sa
QDMOHSãLHþtWDM~G{OHåLW~~ORKXKUiDMYXVSRULDGDQtVWUiQN\ýORYHNVDN]ODWpPXUH]XSULNOiĖD
FHONRP LQWXLWtYQH FtWL Y ĖRP SULURG]HQRVĢ DNêVL ]QiP\ SUYRN NWRUê GLHOR SRĐXGãĢXMH D
GRGiYDPXKDUPyQLXDY\YiåHQRVĢ
9ODVWQRVĢ ]ODWpKR UH]X REMDYRYDĢ VD QD ]GDQOLYR QHV~YLVLDFLFK PLHVWDFK ]QDþQRX
PLHURXSULVSHODNMHKRP\VWLILNiFLt-H]ODWêUH]XQLYHU]iOQ\NĐ~þNSR]QDQLXDOHERMHWo len
náhoda?
153
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
Mario Livio v diele Zlatý rez síce demystifikuje zlatý rez, ale viac otázok kladie, než
]RGSRYHGi-HKRQi]RU\QDSUREOHPDWLNX]ODWpKRUH]XE\VDGDOLY\MDGULĢYHWRX3UHVWDĖPHVD
]ODWpPXUH]XNODĖDĢD]DþQLWHRĖRPXYDåRYDĢ
Literatúra
1 H21ý$5,929,5D.Matematické obrazy života. Bratislava 1989
2 ZNÁM, Š. a kol. : 3RKĐDGGRGHMtQPDWHPDWLN\Bratislava 1986
3 CHARVAT, F., ŠMELHAUS, J. Popularni encyklopedie matematiky, SNTL, Praha 1971
4 KOWAL, S. (1985): Matematika pro volne chvile. SNTL, Praha 1985
5 OPAVA, Z. Matematika kolem nas. Albatros, Praha 1989
6 REKTORYS, K. 3ĜHKOHGXåLWHPDWHPDWLN\SNTL, Praha 1981
7 VINCENT, R. Geometrie du nombre d'or. Chalagam Edition, Marseille 2001
Lektoroval: doc. Ing. Marian Kubliha, PhD.
Kontaktná adresa:
Jaroslava Trubenová, RNDr., PhD.,
Katedra aplikovanej informatiky a matematiky, FPV, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Nám. J.
Herdu 2, Trnava, SR, tel. 00421 033 55 65 377,
e-mail: [email protected]
154
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
$3/,.$&( 32ýË7$ý(0 ěË=(1e+2 *5$9Ë529$&Ë+2 6752-(
VE 9é8&(678'(17ģ7(&+1,&.e9é&+29<
79$5ģä.$9iFODYý5
Resumé
7HQWR þOiQHN SRSLVXMH SUREOHPDWLNX YêXN\ SURJUDPRYiQt D REVOXK\ SRþtWDþHP
Ĝt]HQpKRJUDYtURYDFtKRVWURMHYHYêXFHEXGRXFtFKXþLWHOĤWHFKQLFNpvýchovy. V WRPWRþOiQNX
jsou popsány technické parametry stroje a podstatné informace, které provázejí výuku
REVOXK\ D SUiFL YþHWQČ GLGDNWLFNpKR SRVWXSX UHDOL]DFH QiPČWX SUR YêXNX &1& VWURM
XPRåĖXMH DNWLYL]RYDW VWXGHQW\ N hlubšímu poznávání ovládání techQRORJLFNêFK ]DĜt]HQt
1H]DQHGEDWHOQêPIDNWRUHPMHPRåQRVWXSODWQČQtWČFKWRWHFKQRORJLtY ]iMPRYêFKþLQQRVWHFK
PRGHOiĜVWYtDWYRUEČGHNRUDþQtFKSĜHGPČWĤ
.OtþRYi VORYD &1& 7HFKQLFNi YêFKRYD SUDFRYQt QiPČW\ JUDYtURYiQt SURFHGXUiOQt
znalosti
APPLICATION OF ENAGRAVING MACHINE CONTROLLED BY COMPUTER
IN TECHNICAL EDUCATION
Abstract
This paper deals with the lessons of programming and working with engraving
machine in education of future teachers. It describes technical parameters and essential
information that accompany teaching of operation and work (didactic order of the topic
realization including). CNC machine enables activate students to deeper knowledge of
mastering technological equipments. An important factor is a possibility to use this
technology as a hobby, a modelling and a creation of decorative items..
Key words: CNC machine, technology, activate students, procedural skils
Úvod
9H YêXFH VWXGHQWĤ WHFKQLFNp YêFKRY\ VH ]DPČĜXMHPH QD YêXNX SURFHGXUiOQtFK
]QDORVWt REUiEČQt PDWHULiOĤ V GĤUD]HP QD UR]YRM WYRĜLYRVWL 6DPRWQi SUDNWLFNi YêXND MH
]DPČĜHQD QHMHQ QD UR]YRM PDQXiOQtFK GRYHGQRVWt DOH URYQČå QD SUREOHPDWLNX YêXN\
YODVWQRVWt PDWHULiOĤ D VSHFLILN MHMLFK WHFKQRORJLFNpKR REUiEČQt D Y\XåtYiQt 7HFKQLFNi
YêFKRYDDMHMtREVDKRYp]DPĜHQtRULHQWXMHPHQDYODVWQtWYRĜLYRXSUiFLNWHUi]DþtQiQiYUKHP
3RYDåXMHPH ]D GĤOHåLWp DE\ SUDNWLFNi þLQQRVW VWXGHQWD QHSRVWUiGDOD PHWRGLFNRX ĜDGX
WHFKQRORJLFNêFK SRVWXSĤ VH ]SČWQRX YD]ERX NWHUi ]DMLVWt YþDVQRX GHWHNFL FK\E D MHMLFK
HOLPLQDFL ]PČQRX WHFKQRORJLH þL ~SUDYRX ]DGiQt SĜL ]DFKRYiQt VWDQRYHQpKR FtOH þL MHKR
vylepšení.
1DãH SUDFRYLãWČ MVPH Y\EDYLOL JUDYtURYDFtP VWURMHP 5RODQG 02'(/ (*; – 350
Stolní gravírovací plotr je použitelný pro plošné gravírování a rytí a 3D modelování.
3ĤYRGQtP ]iPČUHP SRĜt]HQt WRKRWR VWURMH E\OR UR]ãtĜHQt VWURMRYpKR Y\EDYHQt QDãt RGERUQp
XþHEQ\ 3R ]SURYR]QČQt WRKRWR VWURMH MVPH YãDN ]MLVWLOL GDOãt SRWHQFLiO SUR UR]YRM
WHFKQRORJLFNp JUDPRWQRVWL VWXGHQWĤ 7HQWR VWURM XPRåĖXMH XåLYDWHOĤP XSODWQLW D ]GRNRQDOLW
VYp ]QDORVWL Y FHOp ãtĜL ]nalostních dimenzí. Kompaktní konstrukce, široký rozsah použití a
MHGQRGXFKi REVOXKD MH YHONRX YêKRGRX SUR Y\XþXMtFt L VWXGHQW\ 6WURM MH GRGiYiQ YþHWQČ
RYOiGDFtFKSURJUDPĤ
155
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
6WURM MH Y\EDYHQê H[WHUQtP UXþQtP SDQHOHP VH YãHPL RYOiGDFtPL WODþtWN\
s podsvícenêP GLVSOHMHP NWHUê XPRåĖXMH NRPIRUWQt RYOiGiQt 9\VRNRX NYDOLWX REUiEČQt
]DMLãĢXMHU\FKORRWiþNRYpYĜHWHQRNWHUpSUDFXMHVQt]NRXYLEUDFtDY\VRNRXSĜHVQRVWt'HWHNWRU
SRYUFKXXPRåĖXMHGRViKQRXWVWiOpKORXEN\U\WtSRPRFtDXWRPDWLFNpGHWHNFHYêãN\PDWHULiOu.
2GNORSQê VNOiGDFt SUĤKOHGQê NU\W RGVWLĖXMH SUDFRYQt SURVWRU VWURMH RG XåLYDWHOH D VQLåXMH
KOXN SĜL SUiFL VWURMH &HONRYi NRQFHSFH VWURMH ]DMLãĢXMH EH]UL]LNRYê SURYR] QHERĢ VWURM Pi
MLãWČQtSURWLQiKOpPXRWHYĜHQtRFKUDQQêFKNU\WĤþLGHWHNRYiQtSĜHWtåHní stroje.
1. Pracovní možnosti stroje
V osách "x" a "y" se nástroj pohybuje v rozmezí 305 mm x 230 mm a ve svislé ose "z"
PiDNWLYQt]GYLKPP'RYĜHWHQHO]HXFK\WLWJUDYtURYDFtDU\FtQiVWURMHVSUĤPČUHPVWRSN\
3,175 a 4,36 mm. Pro 3D modelování lze použtW IUp]\ V SUĤPČUHP VWRSN\ D PP
âWČUELQ\ QD ERFtFK VWURMH GRYROXMt YORåHQt L PQRKHP YČWãtFK REUiEČQêFK GHVHN QHå MH
SUDFRYQtSORFKDVWURMH7DNO]HSRþiVWHFKY\URELWL]QDþQČYHONpPRWLY\
EGX-XPRåĖXMHPQRKRVWUDQQpPRåQRVWLJUDYtURYiQt'RYROXMH]SUDFRYiQtSODVWĤ
GĜHYD D OHKNêFK NRYĤ MDNR MH PRVD] KOLQtN D PČć 2EUiEČQê PDWHULiO VH XStQi GR VWURMH
SRPRFt OHStFtFK IROLt þL O]H XFK\WLW REUREHN SRPRFt U\FKORXStQDFtFK þHOLVWt D 7-drážek ve
VWRONXVWURMH3ĜLREUiEČQtNGHY]QLNiSUDFKDYHONé množství pilin, se využívá nástavec pro
RGViYiQtSLOLQXSHYQČQêQDSRK\EOLYpPJUDYtURYDFtPYĜHWHQXVWURMH
Pro plošné gravírování lze použít nástroje kónické (pro plasty nebo lehké kovy),
þWYUWNUXKRYp QiVWURMH D SORãQp QiVWURMH 3UR U\Wt QiVWURMH V GLDPantovým hrotem. Pro 3D
PRGHORYiQt O]H SRXåtW YHOLNp PQRåVWYt IUp] NWHUp VH NURPČ WYDUX ãSLþN\ QiVWURMH NXODWp D
URYQpUR]GČOXMtGiOHSRGOHSRXåLWtDSDUDPHWUĤREUiEČQt
2. Výuka obsluhy stroje
7HQWR JUDYtURYDFt D PRGHORYDFt VWURM VH RYOiGi SRPRFt VWROQtKR SRþtWDþH V
nainstalovaným programovým vybavením.
Dr. Engrave k plošnému gravírování pro stroje
'(QJUDYHNHIUp]RYiQtSURVWRURYêFKPRGHOĤ
5RODQG (QJUDYH 6WXGLR MH SURJUDP NWHUê XPRåĖXMH SURIesionální navrhování a
UHDOL]DFLREUiEČQt7HQWRSURJUDPXPRåĖXMHURYQČåVLPXODFLD~SUDYXGUDKQiVWURMHþDVRYp
QDVWDYHQtREUiEČQtDSURVWRURYp]REUD]HQtQiYUKXYH'
9H YêXFH XþLWHOĤ MGH SĜHGHYãtP R YêXNX ]iNODGQtKR RYOiGiQt D YêXNX SULQFLSĤ
ovládání tak, aby studenti se disponovali znalostmi, které jsou obecné pro všechny podobné
VWURMH . ]iNODGĤP SDWĜt SĜHGHYãtP SRXþHQt R EH]SHþQRVWL SUiFH PRåQRVWHFK REUiEČQt D
]iNODGQt REVOX]H RYOiGiQt -HGQtP ] GĤOHåLWêFK WpPDW MH WpPD XStQiQt REURENX QRåĤ D
nasWDYHQt YêFKR]tKR ERGX REUiEČQt SUR RV\ ; < = 3UR ]YêãHQt HIHNWLYLW\ YêXN\ REVOXK\
VWURMHMHYKRGQp]DPČĜLWYêXNXQD]iNODGQtU\WtDĜH]iQtPDWHULiOX
6DPRWQiSUiFHQDVWURML YHGHVWXGHQW\URYQČåN QiY\NĤPSĜHVQpKRPČĜHQt6DPRWQê
grafický systém vektoroYpKR QDYUKRYiQt ĜH]Qp GUiK\ Y\åDGXMH SĜHVQRVW QHMHQ PDQXiOQtKR
PČĜHQt DOH WDNp PČĜHQt SRPRFt SRþtWDþRYpKR V\VWpPX SURJUDPX 5RODQG (QJUDYH6WXGLR
'DOãtPL SRGVWDWQêPL IDNWRU\ NWHUp PXVt VWXGHQWL ]RKOHGQLW MVRX QDSĜtNODG YêEČU YKRGQpKR
PDWHULiOXĜH]DFtKR QRåHþLUR]YUåHQtPRåQRVWLSRVORXSQRVWLSUDFRYQtFKRSHUDFt
= KOHGLVND EH]SHþQRVWL SUiFH MH WHQWR VWURM YHOPL GREĜH ]DMLãWČQ -DNpNROL RWHYĜHQt
NU\WXVWURM]DVWDYt6\VWpPURYQČåGHWHNXMHUL]LNRYpIDNWRU\MDNRSĜHWtåHQtVWURMHPRWRUXþL
QHRSUiYQČQêSRNyn a stroj se v této situaci aktivuje nouzové zastavení.
156
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
3. Aplikace stroje v ]iMPRYêFKþLQQRVWHFKVWXGHQWĤ
7HQWRVWURMO]HY\XåtWYQHSĜHEHUQpPPQRåVWYtPRGHOiĜVNêFKþLQQRVWt0H]L]iNODGQt
QiPČW\MHYêUREDYL]LWHNDãWtWNĤ7RWRREOLJiWQtWpPDYãDNSĜHNRQiYDMtPRGHOiĜVNpDSOLNDFH
-DNRQDSĜtNODGĜH]iQtEDOVRYêFKåHEHUSURNĜtGODOHWHFNêFKPRGHOĤ viz obrázek 1. Toto téma
MH YêKRGQp QHERĢ SĜHVQp NUHVOHQt NĜLYHN QHQt SUR NUHVOHQt Y SURJUDPX 5RODQG
(QJUHDY6WXGLR SUREOpP 5RYQČå Y\ĜH]iQt åHEHU JUDYtUNRX XPRåĖXMH YêUD]Qp ãHWĜHQt
PDWHULiOX QHERĢ ãtĜND ĜH]X MH RYOLYQČQD SUĤPČUHP JUDYtURYDFtKR QRåH 6RIWZDUH 5RODQG
(QJUDYH6WXGLR XPRåĖXMH YHOPL SĜHVQp ]DNUHVOHQt NĜLYHN D WYDUĤ /]H NUHVOLW URYQČå GOH
IRWRJUDILFNpSĜHGORK\DXWRPDWLFNêPSĜHQHVHQtPYHNWRUĤ
2EUi]HN9\ĜH]iYDQiEDOVRYiåHEUDOHWHFNêFKPRGHOĤ
V UiPFL WHFKQRORJLFNêFK SUDNWLN Y\XåtYiPH QiPČWX ]KRWRYRYiQt HVWHWL]DþQtFK
PDJQHWĤ7HQWRQiPČWMHSRMDWêMDNRSURMHNWPRGHORYpKR]REUD]HQtEDURNQtFKDUHQHVDQþQtFK
GRPĤPČVWVNêFKKLVWRULFNêFKQiPČVWt 3RVWXSMHQiVOHGXMtFt1DIRFHQtPKLVWRULFNpKRSUĤþHOt
GRPX ]tVNiPH GLJLWiOQt IRWRJUDILL NWHURX SĜHQHVHPH GR SURJUDPRYpKR SURVWĜHGt 5RODQG
(QJUDY 6WXGLD 9HNWRURYêPL QiVWURML SĜHNUHVOtPH REU\V\ GRPĤ D ãWXNRYp Yê]GRE\ viz
obrázek 2 &HOê SURILO Y\ĜHåHPH JUDYtUNRX 3R Y\ĜH]iQt QiVOHGXMH YODVWQt Y\ĜH]iQt REU\VX D
možné vybarvení akrylátovými barvami.
Obrázek 2. 9\ĜH]iYDQpPČVWVNpGRP\VHãWXNRYRXYê]GRERX
157
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
=iYČU
*UDYtURYDFt VWURM VH MHYt SUR YêXNX XþLWHOĤ WHFKQLFNp YêFKRY\ MDNR YHOPL SĜtQRVQê
8PRåĖXMH UHDOL]RYDW QiURþQp WHFKQRORJLFNp þLQQRVWL Y REODVWL XSODWQČQt GLJLWiOQtFK
technologií. Do doby, kdy jsme tento stroj nevyužívali, neexistovala vazba mezi výukou
technického kreslení, navrhování, výukou programování a praktickou realizací technických
artefakWĤ7HQWRVWURMGHPRQVWUXMHGQHãQtPRåQRVWLRYOiGiQt&1&VWURMĤDY\WYiĜtSRGPtQN\
SUR YêXNX FHOLVWYpKR SURFHVX GHVLJQX YêURE\ NRQVWUXRYiQt D RYČĜRYiQt 9 PRGHOiĜVNêFK
þLQQRVWHFK MVRX W\WR VWURMH YHOPL GREĜH Y\XåLWHOQp -H PRåQp SĜHGSRNOiGDW åH W\WR VWUoje
v SUĤEČKXGDOãtFKOHWEXGRXSRXåLWHOQpURYQČåQDYãHFKW\SHFKãNRO
Literatura
1 STOLNÍ GRAVÍRKA MODEL EGX – 350 Produktový list, Printed in Belgium [online].
RDG-BNL-2007-11-18. [cit. 19.7.2011]. Dostupné z:
http://www.lpt.cz/Gravirky/egx_350.htm/
2 Roland EngraveStudio. Version 2.100. In: Software RSP – 054. © Roland DG
Corporation. 2007, © Vectric limited 2007, 2008.
3 EGX – 350 DETESKOP ENGRAVER, Návod k obsluze. Roland DG Corporation. Bitcom.
Firemní manuál, Printed in Belgium. RDG-BNL-2007-11-18
4 T9$5ģä.$91iPČW\SURSUDNWLFNpSUDFRYQtþLQQRVWL Metodický portál www.rvp.cz
YêEČUSĜtVSČYNĤ Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007. s. 78-80. ISBN 97880-87000-09-0
Lektoroval: Ing. Miroslav Vala, CSc.
Kontaktní adresa:
9iFODY7YDUĤåND0JU3K'
.DWHGUDWHFKQLFNpDSUDFRYQtYêFKRY\2VWUDYVNiXQLYHU]LWD3HGDJRJLFNiIDNXOWDýHVNREUDWUVNi
2VWUDYDý5WHO
e-mail: [email protected]
158
7UHQG\YHY]GČOiYiQí 2013
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
1È95+ 0(5$&,(+2 5(ġ$=&$ 35( 61Ë0$1,( 7(3/27<
V TERMOSIFÓNE
VALENTOVÁ Karina – ý(51(&.éJozef, SR
Resumé
3UtVSHYRN VD ]DREHUi QiYUKRP PHUDFLHKR UHĢD]FD WHSORW\ NWRUê MH SRWUHEQê SUH
snímanie teploty v termosifóne. 1iYUK WRKWR PHUDFLHKR UHĢD]FD EXGH SRXåLWý v rámci
GL]HUWDþQHM SUiFL NWRUi VD ]DREHUi HIHNWtYQ\P SUHQRVRP WHSOD Y tepelných trubiciach.
3RPRFRX PHUDFLHKR UHĢD]FD EXGH PRåQp SR]RURYDĢ ]PHQ\ WHSORW\ SUL RKUHYH YR YêSDUQHM
þDVWL DGLDEDWLFNHM D NRQGHQ]DþQHM þDVWL WHUPRVLIyQX 1DYUKQXWê PHUDFt UHĢD]ec teploty
SRPRFRX/DE9LHZVDGiY\XåLĢY laboratórnom meraní predmetu Procesné strojníctvo.
.Đ~þRYpVORYiWHSORWDPHUDFtUHĢD]HF teploty, termosifón
DESIGN OF MEASURING
IN THERMOSYPHON
CHAIN
FOR
SENZOR
TEMPERATURE
Abstract
This paper deals with the design of temperature measurement chain, which is required
for measurement of temperature in thermosyphon. The proposal of the measurement chain
will be used as a framework of PhD thesis, which deals with the efficient transmission of heat
in the heat pipe. With use of a measuring chain can be observed temperature changes during
heating in the evaporation part, in adiabatic and condensation part of thermosyphon. Designed
temperature measuring chain use LabView software and can be used in a laboratory
measurement in subject Process engineering.
Key words: temperature, measuring chain temperature, thermosyphon
Úvod
Výskum efektívnych prenosov tepla je v V~þDVQRVWL DNWXiOQRX WpPRX ] KĐDGLVND
efektívneho využívania tepla, energie a s tým spojené ekonomické a environmentálne dopady.
Matsumoto, Kobayashi >@ VD VQDåLOL ]tVNDĢ OHSãt SRKĐDG QD NRQGHQ]iFLX SiU YL]XDOL]iFLX
toku vplyvom chladenia tepelnej trubice a ~þLQRNQHNRQGHQ]RYDQêFKSO\QRYQDSU~GHQLHSiU
v tepelných trubiciach. Skúmanie bolo realizované pomocou holografickej interferometrie –
vizualizáciou toku tepla v UHiOQRP þDVH Y tepelnej trubici. Metódu holografickej
interferometrie využili vo svojej štúdii aj Brodnianská, Koniar [1], v ktorej sa zaoberali
vplyvom medzných vrstiev na prenos tepla okolo rovinných a tvarovaných povrchov.
1. Termosifón
Termosifón (Obr. 1) je druh tepelnej trubice, ktorý je hermeticky uzatvorený. Slúži
k prenosu tepla z jedného miesta na druhé pomocou zmeny skupenstva pracovného média.
Pre návrat kondenzátu využíva gravitáciu. Je to pomerne jednoduchý systém, ktorý slúži na
SUHQRV WHSOD DM YHĐNpKR WHSHOQpKR YêNRQX SUL ]DFKRYDQt PDOpKR UR]GLHOX WHSO{W 7êPWR
VS{VRERP PRåQR RGRY]GDĢ YHĐNp PQRåVWYR WHSOD SUL PDOêFK UR]PHURFK ]DULDGHQLD
7HUPRVLIyQMHþDVWRNUiWP\OQHR]QDþRYDQêDNR tepelná trubica, ale na rozdiel od klasických
kapilárnych tepelných trubíc, sa líši v tom, že nemá po obvode porézny materiál alebo iné
zariadenie, ktoré by zaistilo návrat kvapaliny k vyššie položenému výparníku. Jeho pracovná
poloha je obmedzená tým, že NRQGHQ]iWRUPXVtE\ĢYåG\YRY\ããHMSRORKHQHåYêSDUQtNDE\
159
7UHQG\YHY]GČOiYiQí 2013
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
SDU\ SR VNYDSDOQHQt PRKOL VWLHFĢ VSlĢ GR YêSDUQHM þDVWL WHUPRVLIyQX YêSDUQtN = toho
Y\SOêYDåHPXVtE\ĢYåG\YRYHUWLNiOQHMSRORKH>@
Obr. 1 Schéma termosifónu
Na vizualizáciu teplotných polí v sledovanom priestore tepelnej trubice – termosifónu
EXGH ]YROHQi KRORJUDILFNi LQWHUIHURPHWULD NWRUi XPRåĖXMH ]YLGLWHĐQLĢ WUDQVSDUHQWQp
nehomogenity v FHORP VOHGRYDQRP SULHVWRUH þtP PRåQR ]tVNDĢ XFHOHQê REUD] VN~PDQpKR
objektu, a to bez priameho kontaktu s objektom [4].
2. Meranie teploty
Hlavným predpokladom správneho merania teploty v termosifóne je správny výber
VQtPDþD WHSORW\, princípu merania a v neposlednom rade aj jeho umiestnenie v mieste
merania, tak aby bol zaistený prestup tepla a dokonalý styk s meracím prostredím. Bežné
PHUDQLH WHSORW\ NRQWDNWQêPL VQtPDþPL P{åH E\Ģ RYSO\YQHQp YHĐNêP PQRåVWYRP FKêE
spôsobené nielen obsluhou, ktoré majú za následok nepresné meranie teploty a vedú
k nesprávnemu stanoveniu teploty meraného telesa. Prevod teploty na elektrický signál
]DEH]SHþXMHVQtPDþWHSORW\NWRUpKRVLJQiOVD]RVLOĖXMHXSUDYXMHDGLJLWDOL]XMHY prevodníku
a ]REUD]RYDFLD MHGQRWND Pi ]D ~ORKX YR YKRGQRP WYDUH ]REUD]LĢ UHVS GRNXPHQWRYDĢ
V poslednej dobe prevodník a vyhodnocovacia jednotka tvorí jeden celok [3].
3. 1iYUKPHUDFLHKRUHĢD]FDWHSORW\SUe prácu termosifónu pomocou LabView
Na dotykové meranie teploty sa s SRPHG]LGRVWXSQêFKVQtPDþRYWHSORW\Y\EUDOSresný
LQWHJURYDQê VQtPDþ WHSORW\ /0 35 CAZ NWRUê Pi YHĐNp PQRåVWYR SRXåLWLD D NWorého
výstupné napätie je priamo úmerné teplote. Medzi hlavné YêKRG\ VQtPDþD sú jeho malé
rozmery a tepelná kapacita, rýchlejšia reakcia a PRåQRVĢGLJLWiOQHKR]REUD]HQLD-HKRYêVWXS
MHPRåQpY\XåLĢN digitálnemu spracovaniu a zaznamenávaniu nameranej teploty.
Na Obr. 2 PRåQR YLGLHĢ XPLHVWQHQLH jednotlivých VQtPDþRY teploty (1), ktoré boli
SRGĐD SUDFRYQpKR OLVWX ]DSRMHQp GR HOHNWULFNpKR REYRGX SULSRMHQp SRPRFRX PHUDFHM NDUW\
LabView NI 6211 (6) k SRþtWDþXFH]86%UR]KUDQLHZapojenie sa urobilo do jednotlivých
obvodov snímania teploty, ktoré sú umiestnené na meracích miestach v WHUPRVLIyQH6QtPDþH
S1 a 6 PDM~ ]D ~ORKX PHUDĢ WHSORWX SUDFRYQpKR PpGLD NWRUêFK YVWXSQp KRGQRW\ VD
porovnávajú s nastavenou hodnotou teploty a WêP MH ]DEH]SHþHQi UHJXOiFLD RKrevu špirály,
NWRUiMHVStQDQiSRPRFRXUHOiWND6QtPDþH6 S4, S5 sa umiestnili na stenu termosifónu pre
160
7UHQG\YHY]GČOiYiQí 2013
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
sledovanie teploty v adiabatickej a NRQGHQ]DþQHM þDVWL 6QtPDþ 6 MH XPLHVWQHQê PHG]L
FKODGLDFLPL EORNPL 6QtPDþ 6 ]D]QDPHQiYD WHSORWX YVWXSQHM FKODGiacej kvapaliny, ktoré
prúdi do chladiaceho bloku a VQtPDþ6]LVĢXMHWHSORWXQDYêVWXSHFKODGLDFHMNYDSDOLQ\.
Obr. 2 Meracia aparatúra
1 – VQtPDþHWHSORW\/0&$=– vstupné napájanie meracieho obvodu 12 V,
3 - vstupné napájanie 230 V , 4 – výstupné napájanie ohrievacej špirály 230V, 5 – model
termosifónu, , 6 – meracia karta LabView NI6211, 7 – notebook s príslušným softvérom
Aplikácia na meracie teploty bola vytvorená pomocou programu LabView od
VSRORþQRVWL 1DWLRQDO ,QVWUXPHQWV /DE9LHZ MH vývojové prostredie pre vytvorenie rôznych
aplikácií v grafickom programovaní pre zber, analýzu, zobrazenie a ukladanie nameraných
údajov [6]. Na meranie teploty v jednotlivých miestach termosifónu bolo vytvorené
jednoduché a SUHKĐDGQpXåtYDWHĐVNpSURVWUHdie (Obr. 3).
Obr. 8åtYDWHĐVNpUR]KUDQLH
161
7UHQG\YHY]GČOiYiQí 2013
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
Záver
Príspevok pojednáva o aplikácii PHUDFLHKR UHĢD]FD WHSORW\ SUi práci termosifónu
pomocou LabView vo výskume a YRYêXþEH1DYUKQXWêPHUDFtUHĢD]HFWHSORW\PHULD teplotu
GRW\NRYRYRYLDFHUêFKERGRFKV~þDVQe a WLHåEH]YHĐNêFKQiURNRYQDREVOXKX Tento merací
UHĢD]HF WHSORW\ MH SRWUHEQê SUH XUþHQLH RNUDMRYêFK SRGPLHQRN SUL H[SHULPHQWiOQ\FK
meraniach v termosifóne. Pomocou LabView sa vytvorilo prostredie na reguláciu a nastavenie
UR]PHG]LD WHSO{W 0HUDFt UHĢD]HF WHSORW\ MH þLDVWNRYê YêVWXS SRWUHEQê SUH
riešenie GL]HUWDþQHM SUiFH NWRUi MH ]DPHUDQi QD VOHGRYDQLH HIHNWtYQ\FK VS{VRERY SUHQRVX
tepla v tepelných trubiciach.
Literatúra
1 BRODNIANSKÁ, Z. – KONIAR, J. Vplyv medzných vrstiev na prenos tepla okolo
rovinných a tvarovaných povrchov. ,Q 7UHQG\ YH Y]GČOiYiQt VERUQtN
z medzinárodní konference TVV 2011. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
2011, 38 – 41 s. ISBN 978-80-86768-34-2.
2 CHENG, K. C. Some observations on Carnot cycle as the genesis of the heat pipe and
thermosyphon. In International Journal of Mechanical Engineering Education. Canada:
1998.
3 CHUDÝ, V. – 3$/(1ýÈ5 5 – KUREKOVÁ, E. – HALAJ, M. Meranie technických
YHOLþtQBratislava: STU, 1999, 678 s. ISBN 80-227-1275-2.
4 KONIAR, J. – BRODNIANSKÁ, Z.: Vizualizácia teplotných polí okolo zakrivených
povrchov pomocou termovízie. ,Q 7UHQG\ YH Y]GČOiYiQt VERUQtN SĜtVSČYNX
z PHG]LQiURGQtYČGHFNR-odborné konference TVV 2012 – Olomouc: GEVAK s.r.o, 2012,
134 – 137 s. ISBN 978-80-86768-36-6.
5 MATSUMOTO, T. – KOBAYASHI, Y. Effect of Non-condensable Gas on the Vapor
Flow in Thermosyphon. (In Japanese), Asakura Pub. Co., 1985.
6 VLACH, J. – +$9/Ëý(.-– VLACH, M. =DþtQiPHV/DE9,(:Praha: BEN, 2008,
248 s. ISBN 978-80-7300-245-9.
Príspevok je riešený v UiPFLJUDQWRYpKRSURMHNWX.(*$þ78=92- 4/2011
Lektoroval: doc. RNDr. Milada Gajtanska, CSc.
Kontaktná adresa:
Karina Valentová, Ing.,
Katedra environmentálnej techniky, Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky, TU vo Zvolene,
Študentská 26, 960 53 Zvolen, SR, tel. 00421 455 206 878,
e-mail: [email protected]
ýHUQHFNê-R]HIGRF,QJ&6F
Katedra environmentálnej techniky, Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky, TU vo Zvolene,
Študentská 26, 960 53 Zvolen, SR, tel: 00421 455 206 698,
e-mail: [email protected]
162
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
LEGAL PROTECTION OF NATURAL ENVIRONMENT IN ATOMIC
ENERGY OF UKRAINE
YASHCHUK Sergii, UA
Abstract
The atomic radiation is the kind of pollution of the natural environment which is
harmful effect on human health, natural environment and material resources. Interests of
protection of environment and human health from the harmful effect of nuclear radiation
require the creation of a reliable system of legal regulation. Mechanism of legal ensuring of
environment protection includes regulatory legal acts, technical norms and standards of
radiation safety, system of apparatus of control and responsibility measures.
Key words: legal protection, mechanism of legal ensuring, regulatory legal acts, technical
norms, standards of radiation safety, system of apparatus of control, responsibility measures
ɉɊȺȼɈȼȺə
ɈɏɊȺɇȺ
ɈɄɊɍɀȺɘɓȿɃ
ȼȺɌɈɆɇɈɃɗɇȿɊȽȿɌɂɄȿ ɍɄɊȺɂɇɕ
ȿɋɌȿɋɌȼȿɇɇɈɃ
ɋɊȿȾɕ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ
Ⱥɬɨɦɧɚɹɪɚɞɢɚɰɢɹ– ɜɢɞɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣɫɪɟɞɵɤɨɬɨɪɚɹɜɪɟɞɧɨɜɥɢɹɟɬ
ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɚɹ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ
ɂɧɬɟɪɟɫɵ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɬ ɜɪɟɞɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ
ɹɞɟɪɧɨɝɨ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ ɬɪɟɛɭɸɬ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɚɞɟɠɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ
Ɇɟɯɚɧɢɡɦ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɧɨɪɦɵ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ
ɨɪɝɚɧɨɜɤɨɧɬɪɨɥɹɢɦɟɪɵɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɨɯɪɚɧɚ, ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɧɨɪɦɵ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɨɪɝɚɧɨɜɤɨɧɬɪɨɥɹɦɟɪɵɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
Among the branches of modern industry the most dangerous for the natural
environment and human is atomic industry. At this time over 40 percents of electricity in
Ukraine produced by nuclear power plants. In Ukraine there are nuclear power plants (NPP),
enterprises for the extraction and recycling of radioactive ores, about five thousands
institutions and business use sources of ionizing radiation. In addition, there is a problem with
radioactive waste management and their burial places.
The main regulatory legal acts in this branch are: Resolution of the Verkhovna Rada of
Ukraine “About the concept of state regulation of safety and management of nuclear branch in
Ukraine” from January 25, 1994, the Law of Ukraine from February 8, 1995 “About using
nuclear energy and radiation safety”, the Law of Ukraine from June 30, 1995 “About
management with radioactive wastes”, the Law of Ukraine from January 14, 1998 “About
protection of human from influence of ionizing radiation”, the Law of Ukraine from January
11, 2000 “About licensing activity at sphere of nuclear energy using”.
Compliance of norms, rules and standards of nuclear and radiation safety is
compulsory in implementation in any activity in field of using of nuclear energy. By the use
of nuclear energy should be defined the combination of activities related with the use of
nuclear technologies, nuclear materials, ionizing radiation sources at science, production,
medicine, and other branches, and uranium ore mining and radioactive wastes management.
163
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
Ministry of Energy of Ukraine is central agency of executive authority which ensure
the implementation of state policy in electricity, nuclear industry and oil and gas complexes
(further – Fuel and Energy Complex), promotes their restructuring and implementation of
coordination their activity within its competence.
After the Ministry of Energy of Ukraine Cabinet of Ministers of Ukraine directs and
coordinates activity of the State Committee of Ukraine in the energy saving, the State
Department in electricity of Ukraine, the State Department in nuclear energy of Ukraine and
the State Department in oil, gas and oil refining industry of Ukraine.
Usually, the Ministry of Energy of Ukraine at their activity is guiding by Constitution
of Ukraine, Laws of Ukraine, Acts of the President of Ukraine, Acts of the Cabinet of
Ministry of Ukraine and other legal documents. Within its competence the Ministry of Energy
of Ukraine organizes the implementation of legal acts, performs the control of their
realization. The Ministry of Energy of Ukraine summarizes practice of using the legislation
on issues that belongs to its competence develops proposals for improving the law and in
accordance with established procedure submit them to the President of Ukraine and to the
Cabinet of Ministry of Ukraine.
The main tasks of the Ministry of Energy are: public administration of the fuel and
energy complex; participation in formation and ensuring of the state policy in fuel and energy
complex; participation in formation and ensuring of holding common policy in the sphere of
international relations; development of proposals for improvement of the economic levers of
fuel and energy complex development, promotion of economic reforms, formation and
improving fuel and energy resources market.
Also, the Ministry of Energy of Ukraine in accordance with assigned on it tasks:
1) Predicts the development of production, science and technology, labor, social, financial
and other fields of activity at fuel and energy complex;
2) Designs the concepts of developing of fuel and energy complex, target programs of longterm development of science, engineering and technology;
3) Defines state-owned enterprise for implementation of centralized dispatching (operational
and technological) management united energy system of Ukraine;
4) Participate in development projects of State program of economic and social development
of Ukraine, State budget of Ukraine;
5) Takes measures to improve the foreign economic activity;
6) Within its jurisdiction takes part in the preparation international agreements of Ukraine,
enters international agreements of interdepartmental character;
7) Takes part in formation and ensuring antimonopoly policy in general and for relevant
areas (demonopolization of economy, development of competition, antimonopoly
regulation, using of antimonopoly laws);
8) Ensures performance of tasks of training and mobilization of state readiness within its
competence defined be law;
9) Within its competence performs functions of state energy supervision for the modes of
consumption of electricity and heat energy, and for adherence the requirements technical
operation of power plants and networks, power equipment of electro energy objects,
connection to united power system of Ukraine;
10) Ensures the implementation of state policy in the field of energy conservation, takes part
in development of energy conservation programs and oversees their implementation;
11) Ensures the implementation of state policy on organization of work, wages and social
protection of workers of fuel and energy system.
Fortunately, at legal solving of ecological issues regarding to nuclear security helps us EU.
164
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
Beginning fiscal 2007 to Ukraine applied action of Cooperation Instrument of Nuclear
Safety (further - CINS). According to Council Regulation IURP ʋ WKLV
instrument is implemented on the basis of provisions of appropriate strategy and indicative
programs. For each country-participant of problem is formed programs of activities that will
determine whole, expected results, management procedures and total amount of planned
financing in the field of nuclear safety. The total budget of financing of CINS for 2007-2013
is 524 million euro, of which indicative program for 2007-2009 was allocated 217 million
euro, financed by EC this time, and indicative program for 2010-2011 was 80 million euro.
In the framework of the Program of Action of the Nuclear Security 2007 implemented
4 projects with total cost 20,8 million euro:
- Management of security at nuclear stations of Ukraine “The completion of the project on the
national training center of maintenance service and management for personnel of NNEGC
“Energoatom” at Zaporozhye nuclear power plant (14 million euro)”;
- Sector assistance to development of strategy of long-term security management in Ukraine
(2,5 million euro);
- Institutional and technical cooperation State nuclear regulation for development its
capabilities on the grounds of transferred European principles and practices of safety (2,8
million euro);
- Additional actions on the project of Industrial complex for circulation with solid radioactive
wastes at Chornobyl (1,5 million euro).
23.12.2009 was signed Agreement on the financing of the Program of actions of
nuclear safety at year 2008, accordance to which was provided financing of projects in
amount 18,555 million euro. 02.06.2010 was signed an Addition ʋ 1 to Agreement on the
financing at year 2008 that increased the total amount of aid at 16,7 million euro, to 35,255
million euro. This funds will be used to finance in the following areas:
- assistance under the projects directed to improve the management of safety of the nuclear
power plant NNEGC “Energoatom”;
- licensing of capacity for radioactive wastes, introduction the system RODOS at
Informational and Emergency and Technology Center of Ukraine;
- realization of activities related to the safety of nuclear power plant work;
- assistance in commissioning of facilities to recast of radioactive wastes at Rivne and
Zaporozhye nuclear power plants.
In addition, within the program implemented additional fee of Community to EBRD
for Chornobyl fund “Ukrytiya” (budget - 10,7 million euro).
At November 2010 was signed the Agreement on financing of the Program of actions
of nuclear safety at year 2009 accordance to which European Commission gave out 13,8
million euro. Provides funding for 2 projects:
- safety program directed in increasing of procedural and technical capabilities and work
efficiency of NNEGC “Energoatom” and its nuclear power plants (total project cost is 8,8
million euro);
- support the creation of national organization of wastes management and improving the
system of management of radioactive wastes in Ukraine (total project cost is 5 million and
962 thousands euro of which the fee of European Commission is 5 million euro, and fee of
the beneficiary country – 962 thousands euro).
10.05.2011 was signed the Agreement on financing of Annual program of actins of
nuclear safety 2010 part II. Program is planned the realization of such projects:
- general program in the field of nuclear safety directed to increasing the level of operation
efficiency, observation of safety norms and efficiency of using of staff capacity in NNEGC
165
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
“Energoatom” and its nuclear power plants (9 million euro);
- support of realization of the program for radioactive wastes management in Ukraine (9,6
million euro );
- providing the assistance to State Inspection of Nuclear Regulation in Ukraine in solving
issues which are relating with safe management of radioactive wastes and harmonization of
regulatory requirements relatively nuclear and radioactive safety (2,5 million euro);
- additional EU commits to financing projects which cover few countries, total cost no more
than 3 000 000 million euro. Decision about the maximum amount allocated under those
projects for Ukraine will be accepted later.
Overall, as of April 2011 in Ukraine for EU funds are realized 17 projects in field of
nuclear safety with total cost 60,024 million euros.
The Decree of the President of Ukraine ʋ944 from 02.08.1999 “About some issues
of privatization of objects of electric power complex” these disadvantages were included.
Based on protocol decision of Cabinet of Ministry of Ukraine from 10.08.99 ʋ30 and
with the aim to save management of united energy system of Ukraine to National agency of
management of state corporate rights entrusted to 15.08.99 to finish documental transmission
in local control of Ministry of Energy of Ukraine the state shares of energy companies with
the introduction of changes in shareholders’ register.
For approval at the Cabinet of Ministry there is a project of Presidential Decree
“About management of electric power systems” which provides creation of National Joint
Stock Company “Energy System of Ukraine” on the basis of set out in the government
ownership stakes of the companies electric power complex of Ukraine.
The composition of energy sector of Ukraine consists of five nuclear power plants
with the install capacity of 12,818 million kW:
- Zaporozhye nuclear power plant
- Rivne nuclear power plant
- Chernobyl nuclear power plant
- Khmelnytsky nuclear power plant
Literature
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ȼɚɛ
ɹɤɈɋȻɿɥɟɧɱɭɤɉȾɑɢɪɜɚɘɈȿɤɨɥɨɝɿɱɧɟɩɪɚɜɨɍɤɪɚʀɧɢɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɨɫɿɛɧɢɤ
- ɄȺɬɿɤɚ- ɫ
ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɟ ɩɪɚɜɨ Ɉɫɨɛɥɢɜɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ Ɂɚ ɪɟɞɚɤɰɿɽɸ ɚɤɚɞɟɦɿɤɚ Ⱥɉɪɇ ɍɤɪɚʀɧɢ
ȼȱȺɧɞɪɟɣɰɟɜɚɄȱɫɬɢɧɚ- ɫ
ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɟ ɩɪɚɜɨ ɍɤɪɚʀɧɢ / Ɂɚ ɪɟɞɚɤɰɿɽɸ ɩɪɨɮɟɫɨɪɿɜ ȼ Ʉ ɉɨɩɨɜɚ ɿ Ⱥ ɉ Ƚɟɬɶɦɚɧɢ
ɏɚɪɤɿɜ©ɉɪɚɜɨª-ɫ
ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɟɩɪɚɜɨɍɤɪɚʀɧɢȺɤɚɞɟɦɿɱɧɢɣɤɭɪɫɉɿɞɪɭɱɧɢɤɁɚɡɚɝɪɟɞɘɋɒɟɦɲɭɱɟɧɤɚ
-- ɄɌɈȼ©ȼɢɞɚɜɧɢɰɬɜɨ©ɘɪɢɞɢɱɧɚɞɭɦɤɚª- ɫ
Ɂɚɤɨɧɍɤɪɚʀɧɢ³ɉɪɨɨɯɨɪɨɧɭɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ´- Ʉ
Ɂɚɤɨɧɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɨɯɨɪɨɧɭɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨɩɨɜɿɬɪɹª- Ʉ
Ʉɭɡɧɟɰɨɜɚ Ɉ Ʉ Ɋɚɞɱɢɤ Ɉ Ʌ Ɂɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɨɬɯɨɞɚɦɢ ɢ ɨɩɚɫɧɵɦɢ
ɜɟɳɟɫɬɜɚɦɢ- Ɇ-ɫ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ-- Ɇ
ɒɟɦɲɭɱɟɧɤɨɘɋɉɪɚɜɨɜɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɷɤɨɥɨɝɢɢ- Ʉ-ɫ
Assessed by: dr. hab. Prof. Nataliia Ridei
Contact Address:
Yashchuk Sergii student of National University Of Culture and Art, Kyiv, Ukraine
Home address Kiev, Kooperatyvna street, Mobile tel. +380935793500, e-mail: [email protected]
166
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
APLIKACE PRINCIPU KONGRUENCE V TEMATICKÉM OKRUHU
69ċ735È&(
ZUBATÁ Anna – PLISCHKE Jitka, ý5
Resumé
6WDĢ VH Y]WDKXMH N SĜLSUDYRYDQp GLVHUWDþQt SUiFL NWHUi MH ]DPČĜHQD QD SUREOHPDWLNX
projektové výuky v WHPDWLFNpP RNUXKX 6YČW SUiFH 9 ~YRGQt þiVWL VH ]DPČĜtPH QD
FKDUDNWHULVWLNX SRMPX SURMHNWRYi YêXND SURMHNW WHPDWLFNê RNUXK 6YČW SUiFH D SULQFLS
NRQJUXHQFH 1iVOHGQČ aplikací principu kongruence GRORåtPH SRWĜHEQRVW SURMHNWRYp YêXN\
v tematickém okruhu 6YČWSUiFH.
.OtþRYiVORYDprojektová výuka, projekt, WHPDWLFNêRNUXK6YČWSUiFHSULQFLSNRQJUXHQFH
APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF CONGRUENCE IN THE THEMATIC
AREA WORLD OF WORK
Abstract
The article is related to the upcoming doctoral thesis, which is focused on project
based teaching in the thematic area World of work. In the first part of this article there is
characterization of the terms project based teaching, project, thematic area World of work and
the principle of congruence. Consequently, there is a demonstrated usefulness of project based
teaching in the thematic area World of work by the application of the principle of congruence.
Key words: project based teaching, project, thematic area World of work, principle of
congruence
Úvod
=iPČU\ tematického okruhu 6YČW SUiFH NWHUê MH ]DFtOHQ QD SĜtSUDYX QD NDULpURYp
UR]KRGRYiQt åiNĤ MVRX Y\PH]HQ\ RVP (2013). Zde jsou formulovány kompetence
D RþHNiYDQp Y]GČOiYDFt YêVWXS\. 5RYQČå YKRGQČ ]SUDFRYDQi XþHEQLFH J. Strádala (2007)
podporuje zacílení výuky na rozvoj osobnosti žáka, osvojování komplexních kompetencí,
]Y\ãRYiQt VFKRSQRVWL VHEHSUH]HQWDFH D SĜLPČĜHQpKR VHEHKRGQRFHQt. =ĜHWHOQČ SO\QRXFt
z XYHGHQêFK SRGNODGĤ MH SRåDGDYHN využití progresivních metod, které YHGRX N DNWLYLWČ
samostatnosti LWYRĜLYRVWLžáka2SWLPiOQtVHMHYtSĜLPČĜHQp]DþOHQČQt projektové výuky.
=SURYHGHQpKRSUĤ]NXPXNWHUêE\OUHDOL]RYiQQDY\EUDQêFK]iNODGQtFKãNROiFKNGH
RGSRYČGČOR XþLWHOĤWHPDWLFNpKRRNUXKX6YČWSUiFH]RVORYHQêFK=XEDWiY\ãOR
ale najevRåHXþLWHOpWHPDWLFNpKRRNUXKX6YČWSUiFHVLFHNODGQČKRGQRWtSURMHNWRYRXYêXNX
ale sami ji ve svých hodinách moc nevyužívají (zhruba 3 % z 16 dotazovaných).
-H WHG\ QDãH GRPQČQND RSWLPiOQtKR Y\XåLWt SURMHNWRYp YêXN\ Y tematickém okruhu
6YČW SUiFH VSUiYná? 0i VQDG SURMHNWRYi YêXND RGOLãQp YODVWQRVWL QHå ML SĜLVX]XMHPH"
$E\FKRP GRNi]DOL RGSRYČGČW QD Wyto otázky MH NOtþRYp XSĜHVQLW vstupní pojmy a logiku
uvažování o dále uvedených teoriích a jejich souvislostech.
1. Projektová výuka
Pojem projektová výuka je v VRXþDVQRVWL þDVWR pojednáván, není však u nás dosud
MHGQR]QDþQČ Y\MDGĜRYiQ MHKR Yê]QDP DQL QHQt MHGQR]QDþQČ SĜLĜD]RYiQ N ÄY\ããtP
kategoriím“. 1ČNG\MHMDXWRĜLĜDGtGRVNXSLQPHWRGY\XþRYiQtDQČNG\GRNDWHJRULHVRXVWDY\
167
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
Y\XþRYiQt 'YRĜiNRYi . Proto je WĜHED mít v problematice „nadhled“, který umožní
zvážit chápání pojmu projektová výuka daným autorem. PRGREQČ Yê]QDP SRMPX projekt
Y\MDGĜXMHĜDGD DXWRUĤDOHSRQČNXGRGOLãQČ
PĜLNOiQtPHse k FKiSiQtYê]QDPXWČFKWRSRMPĤ podle -0DĖiNa a V. Švece. „Projekt
lze vymezit jako komplexní praktickou úlohu (problém, téma) spojenou se životní realitou,
NWHURX MH QXWQR ĜHãLW WHRUHWLFNRX L SUDNWLFNRX þLQQRVWt NWHUi YHGH N Y\WYRĜHQt DGHNYiWQtKR
produktu“ (0DĖiN, Švec, 2003, s. 168) Pojem projektová výuka zmíQČQt DXWRĜL Y\VYČWOXMt
jako: Ä«PHWRGXĜHãHQtSUREOpPĤMGHYãDNYQtRSUREOpPRYp~ORK\NRPSOH[QČMãtRYêXNRYp
]iPČU\DSOiQ\NWHUpPDMtYåG\WDNpãLUãtSUDNWLFNêGRVDK³0DĖiNâYHFV
Projektová výuka nabízí mnohá pozitiva. NDSĜ podle R. Dytrtové (2006) se jedná
SĜHGHYãtP R tato pozitiva DNWLYL]DFH VDPRVWDWQRVW VHEHY]GČOiYiQt DSOLNDFH SR]QDWNĤ
UR]ãtĜHQt SR]QDWNĤ WêPRYi VSROXSUiFH XSODWQČQt ]RGSRYČGQRVWL 'DOãt pozitiva projektové
výuky uvádí ve svém díle i J. Kratochvílová, QDSĜ „…åiN VH Xþt SUDFRYDW V UĤ]QêPL
LQIRUPDþQtPL ]GURML åiN UR]YtMt NRPXQLNDWLYQt GRYHGQRVWL XYČGRPXMH VL VYp PtVWR VYRMH
hodnoty atd.“ (Kratochvílová, 2006, s. 53)
2. ‡ƒ–‹…ý‘”—Š˜³–’”ž…‡
Tematický okruh MHVRXþiVWt Y]GČOiYDFtREODVWLýORYČNDVYČWSUice (RVP, 2013). Jako
MHGLQi þiVW Y]GČOiYDFt REODVWL MH SRYLQQi D MH VPČĜRYiQD QD VWXSHĖ =â GR GHYiWêFK,
SĜtSDGQČRVPêFKURþQtNĤ.
2þHNiYDQpYêVWXS\ tematického okruhX6YČWSUiFHMVRX
x ý63-9-8-01 RULHQWXMHVHYSUDFRYQtFKþLQQRVWHFKY\EUDQêFKSURIHVt,
x ýSP-9-8-02 SRVRXGt VYp PRåQRVWL SĜL UR]KRGRYiQt R YROEČ YKRGQpKR SRYROiQt
DSURIHVQtSĜtSUDY\,
x ý63-9-8-03 Y\XåLMH SURIHVQt LQIRUPDFH D SRUDGHQVNp VOXåE\ SUR YêEČU YKRGQpKR
Y]GČOiYiQt,
x ý63-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby SĜL
vstupu na trh práce. (RVP, 2013, s. 88)
V SRGREČ XþLYD åiFL SUREtUDMt QiVOHGXMtFt WDP EOtåH VSHFLILNRYDQp REODVWL WUK SUiFH
YROEDSURIHVQtRULHQWDFHPRåQRVWLY]GČOiYiQt]DPČVWQiQtSRGQLNiQt593
3. ”‹…‹’‘‰”—‡…‡˜ tematickém okruhu Sv³–’”ž…‡
Dle M. Pasche (1998) je princip kongruence: ÄVKRGD PH]L FtOL KRGLQ\ XþHEQtPL
þLQQRVWPL D SRVWXS\ KRGQRFHQt³ (Pasch, 1998, s. 191) Jde Y QČP R WR DE\ VL NDåGê XþLWHO
vyjasnil cíle hodiny (SRSĜ tematického okruhu) a dle nich a dle specifik obsahu volil
adekvátní Y\XþRYDFt PHWRG\ NWHUêPL E\ GRViKO VWDQRYHQêFK FtOĤ 1iVOHGQČ MH åiGRXFt DE\
XþLWHOSĜL]SČWQpPKRGQRFHQt ]YOiGQXWtFtOĤ]HVWUDQ\åiNĤY\åDGRYDOSRX]HW\ÄYČFL³NWHUp
sám s žáky probíral. (Pasch, 1998)
V návaznosti na tuto myšlenku jsme se pokusili zachytit „adekvátnost projektové
metody k FtOĤP 6YČWD SUiFH³ v obr. 1 3URMHNWRYi YêXND YH 6YČWČ SUiFH Na obrázku jsou
]DFK\FHQ\MHGQDNRþHNiYDQpYêVWXS\6YČWDSUiFH]HNWHUêFKY\SOêYDMttypická DNþQtVORYDuvozují možné XþHEQt ~ORK\, vL] UR]SUDFRYiQt WD[RQRPLH XþHEQtFK ~ORK ' 7ROOLQJHURYp
(Kalhous, Obst, 2002, s. 331-332), k nim jsou navázána vybraná pozitiva projektové výuky
dle výše uvedených autorek ]QDPHQDMtFt YODVWQČ åH SURMHNWRYi YêXND XPRåĖXMH GREURX
UHDOL]DFL RþHNiYDQpKR YêVWupu. Z obrázku tedy Y\SOêYi åH SURMHNWRYi YêXND XPRåĖXMH
VSOQČQt RþHNiYDQêFK YêVWXSĤ 6YČWD SUiFH D åH FKDUDNWHU SURMHNWRYp YêXN\ QHPĤåH EêW
GĤYRGHPMHMtKRQHSRVWDþXMtFtKRY\XåtYiQtv WHPDWLFNpPRNUXKX6YČWSUiFH, viz výše.
168
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
Obr. 1 Projektová výuka ve 6YČtČ práce
Pozn.: Výše uvedené je v souladu s RVP (2013), Kalhous, Obst (2002), Nikl (1997), Kratochvílová (2006).
=iYČU
Z výše uvedených informací vyplývají taWR]REHFĖXMtFt stanoviska:
9 nentGĤYRG, z hlediska XSODWQČQtprincipu kongruence, nevyužívat projektovou výuku
k tematickému RNUXKX6YČWSUiFH jakožto neadekvátní,
9 SRNXGXþLWHOQHXSODWQtSURMHNWRYRXPHWRGXYHYêXFHtematického RNUXKX6YČWSUiFH,
O]HVHREiYDWRQDSOQČQtRþHNiYDQêFKYêVWXSĤWRKRWRRNUXKX
169
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
7HFKQLNDDGLGDNWLNDWHFKQLFNêFKSĜHGPČWĤ
9 YãHREHFQČXþLWHOpKRGQRWtSURMHNWRYRXYêXNXNODGQČ– nevidí v Qt]ĜHMPČåiGQêYiåQê
SUREOpPSĜLUHDOL]DFL, v þHPMHSRWRPSUREOpPNG\åQHDGHNYiWQRVWSURMHNWRYpPHWRG\
a tematického RNUXKX6YČWSUiFH neplyne z teorie ani z Qi]RUĤXþLWHOĤ"
Je snad možné åH XþLWHOp YROt PHWRGy, se kterými SUDFXMt QHMþDVWČML tedy metody
SĜtVOXãQpWUDQVPLVL. To je ale v nesouladu s principem kongruence, SĜHGHYãtPVHY]GČOiYDFtPL
]iPČU\ SUR WHPDWLFNê RNUXK 6YČW SUiFH -H RYãHP RSUiYQČQp, pokud XþLWHOp vyžadují
propracované teoretické koncepce i dostatek metodických materiiOĤ R NWHUp E\ VH PRKOL
SĜtSDGQČRStUDWDWtPSĜLYiGČOL proces výuky k optimu. -GHWHG\RSRWĜHEXãLUãtSRGSRU\QHå
jen o dobrou spolupráci s YêFKRYQêPNDULpURYêPSRUDGFHPQHERÒĜDGHPSUiFH
Literatura
1 '92ěÈ.29È 0 3URMHNWRYp Y\XþRYiQt Y þHVNp ãNROH – YêYRM LQVSLUDFH VRXþDVQp
problémy. Praha : Karolinum, 2009. ISBN 987-80-246-1620-9.
2 DYTRTOVÁ, R. 0HWRG\ D SUH]HQWDFH YêVOHGNĤ HIHNWLYQtKR Y]GČOiYiQt. 1. vyd. Praha :
5HSURJUDILFNpVWXGLR3()ý=8V,6%1-80-213-1674-4.
3 KRATOCHVÍLOVÁ, J. Teorie a praxe projektové výuky. Brno : Masarykova univerzita,
2006. ISBN 80-210-4142-0.
4 0$ĕÈ.-â9(&9Výukové metody. Brno : Paido, 2003. ISBN 80-7315-039-5.
5 PASCH, M. a další [et al.; z DQJOLþWLQ\ SĜHORåLO 0LODQ .ROGLQVNê@ 2G Y]GČOiYDFtKR
programu k Y\XþRYDFt KRGLQČ MDN SUDFRYDW V kurikulem. Praha : Portál, 1998. Originál:
Teaching as decision making. ISBN 80-7178-127-4.
6 5iPFRYê Y]GČOiYDFt SURJUDP SUR ]iNODGQt Y]GČOiYiQt >RQOLQH@ 3UDKD 9ê]NXPQê ~VWDY
pedagogický, 2013. [cit. 2013-04-25]. Dostupné z WWW: < http://nuv.cz/file/318>.
7 675È'$/-3UDNWLFNpþLQQRVWLSUR– URþQtN]iNODGQtFKãNROýORYČNDVYČWSUiFH
3ĜtSUDYDQDYROEXSRYROiQtY\G3UDKD)RUWXQD,6%1-80-7168-931-7.
8 ZUBATÁ, Anna. Zavedení a využívání projektu v tematickpPRNUXKX6YČWSUiFHQD=â,Q
$.78È/1Ë 352%/e0< 3('$*2*,.< 9( 9é=.80(&+ 678'(17ģ
'2.7256.é&+ 678',-1Ë&+ 352*5$0ģ 9,,,. Olomouc: Univerzita Palackého
v Olomouci, 2011. s. 201. ISBN 978-80-244-2815-4.
9 KALHOUS, Z., OBST, O. a kol. Školní didaktika. Praha : Portál, s. r. o., 2002. ISBN 807178-253-X.
10 NIKL, J. 0HWRG\SURMHNWRYiQtXþHEQtFK~ORK Hradec Králové : Gaudeamus, 1997. ISBN
80-7041-230-5.
Lektoroval: 0JU-LWND1iEČONRYi3K'
Kontaktní adresa:
Anna Zubatá, Mgr,
.DWHGUDWHFKQLFNpDLQIRUPDþQtYêFKRY\, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc,
ý5H-mail: [email protected]
Jitka Plischke, PhDr., Ph.D.,
ÒVWDYSHGDJRJLN\DVRFLiOQtFKVWXGLt3HGDJRJLFNiIDNXOWD83äLåNRYRQiP2ORPRXFý5
tel. 00420 585 635 173, e-mail: [email protected]
170
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
DATABASE USING IN EDUCATIONAL SYSTEM OF UKRAINE
BORYSIUK Aleksandr, UA
Abstract
The article reviews the modern databases that are used in the educational system of
Ukraine. It is described legislative base which became the basis for their official using, and
discusses some of the features of their functioning. At the present stage of development of the
world education community becomes the most important element of the social sphere of the
state, ensuring sustainable economic growth, social stability, the development of civil
institutions of society and national security. Education provides a process for obtaining
a specific person systematized knowledge and skills with a view to use them effectively in
their professional activities. The level of educational attainment of the population is an
indicator that characterizes the country's competitiveness.
Key words. Database, subject area, database management system (DBMS), administrator,
registration, accumulation, storage, adaptation, amending, recovery, using, distribution,
transmission, processing
ɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɇɂȿ ȻȺɁ ȾȺɇɇɕɏ ȼ ɈȻɊȺɁɈȼȺɌȿɅɖɇɈɃ ɋɂɋɌȿɆȿ
ɍɄɊȺɂɇɕ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ
ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɍɤɪɚɢɧɵ Ɉɩɢɫɚɧɧɚɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɚɹ ɛɚɡɚ ɫɬɚɜɲɚɹ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɢɯ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɇɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɢɪɨɜɨɝɨ
ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɪɨɫɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ
ɥɢɰɨɦ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɫ ɰɟɥɶɸ ɢɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɍɪɨɜɟɧɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɨɬɨɪɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɫɬɪɚɧɵ.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ Ȼɚɡɚ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɧɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ ɋɍȻȾ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɜɧɟɫɟɧɢɸ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹɩɟɪɟɞɚɱɚɨɛɪɚɛɨɬɤɚ
Relevant for Ukraine at this stage is deep and comprehensive modernization of the
higher education sector with allocation of the necessary resources and the creation of
mechanisms for their effective implementation [3].
Database - is the only thing centralized data repository a particular subject area (under
the subject area are understand, for example, university, academy, etc.), which can be
accessed by many programs. Each program has access to specific data database with the help
of special programs, which are called database management systems (DBMS).
171
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
A wide range of users fills the database using natural language, as well as using other
means available to man. Thus, the data in the databases are developed and stored as a single
unit for solving all the problems of subject area [1].
Each program selects from the database only those data that are only needed for this
task. For example, for accruals the payroll to teachers will be selected surnames of teachers,
their qualifications, teaching experience, teaching load, and for program timetabling surnames of teachers and their teaching load, etc.
We mention one important advantage of using a database, which lies in the fact that
ensures by the independence of applications from the data. This means that changes in the
data, not entailing the need for changes in the program. Similarly, changes in the logic of the
program do not call for changes in data access mechanism. Here, of course is necessary to
exclude cases of removal of the base of the data that uses its own program. In normal using of
data sets any change in the data requires a change to an appropriate program, and vice versa.
The functions of ensuring the independence of data from programs are implemented by a
database management system [1].
Thus, the database contains the information needed to solve a series of problems of the
institution. The database can be updated with new data and previously entered data can be
changed or completely removed. The changes in the database do not require changes to
applications.
The automated system of personal identification in the society and the state has become
indispensable attribute not only civilized countries, but developing countries. Basic
information about a person in any identification system is the personal information: name,
surname, first name, date and place of birth, photo. In a developing state a common
information space of Ukraine must be implement a single common system of documentary
support of citizens, based on the inalienable combination accounting information system data
and the document production system. According to the Law of Ukraine "On Education"
obtaining of basic education is compulsory for all citizens, therefore the system, which
provides an introduction to the database of personal data of a citizen with a digital photograph
should be the basis for assigning a unique identification number by agreement with the State
Administration of Taxation [2].
This multi-functional information and production system collection and consideration of
data on individuals and their documentary support developed by the Institute of Cybernetics
and Institute of Applied Information Technologies of the Cybernetics Center of National
Academy of Sciences of Ukraine and the Ministry of Education and Science of Ukraine.
Already established and operates infrastructure that provides the primary data collection and
covers the entire territory of Ukraine to the district level. It is developed and implemented
information and production system (IPS), “Education” that includes a system for data
collection on individuals (including digital photos) via the Internet, a central data bank, an
industrial complex for the production and accounting the documents. Information security of
system is implemented using modern software and cryptographic tools that allows you to
completely eliminate the possibility of unauthorized access to information [2].
IPS “Education” implemented by the Ministry of Education and Science of Ukraine for
information and documentary support of the educational process. It covers all stages of
education - from secondary school to higher education institutions, provides collection of
personal data, and centralized production student cards and documents on education. In the
year 2000 the system functioning result became the production and registration of more than
1.8 million documents on education in Ukraine. Total to this day the central bank contains
information on more than 4.2 million documents and their owners.
172
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
As personal data of the person that contain IPS "Education" and subsequently are used
in human activity in the state, the system must be closely linked not only with the activity in
the field of education, but also in the areas of responsibility of other departments and
administrative bodies of Ukraine: Ministry of Internal Affairs, State Tax Administration of
Ukraine, the Ministry of Defense, Ministry of Health, Ministry of Transport, provincial and
city state administrations. Currently there are agreed principles of cooperation, and the work
together with the Ministry of Transport and the State Tax Administration of Ukraine [2].
IPS “Education” nodes is the educational institutions of Ukraine, regardless of
ownership and subordination, the departments of Education and Science of the regional state
administrations, education departments of regional, Kyiv and Sevastopol city state
administrations, division of the Ministry of Education and Science of Ukraine (MES),
Ministry of Education of the Autonomous Republic of Crimea.
$FFRUGLQJ WR WKH OHWWHU RI 0(6 RI 8NUDLQH RI ʋ -852, the information
that is stored and processed in the information and telecommunications system IPS
“Education” is confidential and belongs to the restricted information, security requirements
are established by law (Article 30 Law of Ukraine “On Information”).
According to Article 8 of the Law of Ukraine "On Protection of information in
information and telecommunication systems", the processing of such information is permitted
only with the use of a comprehensive system of information protection (CSIP) with a
confirmed matching, that is, after receiving the Certificate of Compliance for CSIP.
By Order of 0(6RI8NUDLQHʋIURPKDYHHVWDEOLVKHGUHTXLUHPHQWIRU
use in the information and production unit of IPS “Education” only licensed software. In
DGGLWLRQLQDFFRUGDQFHZLWKSDUDJUDSKRIWKH'HFUHHRI&DELQHWRI0LQLVWHUVʋIURP
29.03.2006 information exchange between the nodes of IPS “Education” should be carried out
only with the use of encryption [2].
The degree of protection of confidential information is the subject of interest of the
relevant structures of the Security Service of Ukraine. According to the information of MES
of Ukraine, the results of recent tests testify not fully consistent level of information security
in the nodes of IPS "Education" with established requirements.
In accordance to Presidential Decree from 30 SeptHPEHUʋ2QPHDVXUHVWR
ensure the priority development of education in Ukraine," Cabinet of Ministers of Ukraine
resolves to accept the proposal of the Ministry of Education and Science, Youth and Sports to
create the Unified State Electronic Database for Education issues. The component parts of
which are the primary data contained in public information and production system for
information and document support of individuals and entities data on education, established in
accordance with the ResolXWLRQRIWKH&DELQHWRI0LQLVWHUVRI8NUDLQHGDWHG-XO\ʋ
841 "On the creation and implementation of state information and production system in the
field of education, "the State Register of higher education institutions, established in
accordance with the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated March 15, 2006
ʋ 0DWWHUV RI VWDWH UHJLVWUDWLRQ RI KLJKHU HGXFDWLRQ LQVWLWXWLRQV DQG DQ HOHFWURQLF
database of personal data and the results of external independent evaluation of national
system of education quality assessment.
The single state electronic database of Education (further - Single database) is an
automated system for collecting, verification, processing, storage and protection of data,
including the personal, by providers and recipients of educational services in order to ensure
the needs of individuals and entities.
Single base is the source of the data used in the:
173
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
1. preparation of documents on education of the state sample, academic titles and
academic degrees, licenses for the provision of educational services and certificates of
accreditation, student cards. In the producing of these documents are only used data
contained in a Single database;
2. introduction in education of innovative technologies on the use of data, including
personal.
Into a Single database are entered the information contained in databases, registries and
prepared data in paper and electronic form that used in education to create a Single database.
In the case of collection of personal data about physical persons - participants in the
educational process is provided obtaining their consent to the processing of relevant data in a
Single database. The holder (owner) the Single database is the Ministry of Education and
Science, Youth and Sports, which oversees the protection of data, contained in a Single
database, argues the procedure of its formation and functioning, performs other functions to
ensure the functioning of the Single Database. The administrator (manager) of the Single
Database is the state enterprise “InfoResource”. The enterprise carries out activities for the
collection, registration, accumulation, store, adapting, modify, restore, use, distribution
(distribution, transmission), processing and protection of data in a Single database.
Summing up all the aforesaid we could make few results. The system must be closely
linked not only with the activity in the field of education, but also in the areas of
responsibility of other departments and administrative bodies of Ukraine, personal data of the
person contained IPS "Education" allows to use human activity in the state in the future. In
the case of collection of personal data about physical persons - participants in the educational
process is provided obtaining their consent to the processing of relevant data in a Single
database.
Literature
1. Ʌɭɝɚɧɫɶɤɢɣ ɈɆ Ɉɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɰɿɥɶɨɜɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɜɢɳɢɯ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ Ɇȼɋ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɂɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɪɟɞɚɤɰɿɽɸ ɉɉ ɉɿɞɸɤɨɜɚ
//www.univd.edu.ua/
>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ
ɪɟɫɭɪɫ@
Ɋɟɠɢɦ
ɞɨɫɬɭɩɭ:http:
index.php?id=285&lan=ukr
2. ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ ɪɨɤɭ ʋ ©ɉɪɨ
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɧɚ - ɪɨɤɢª
>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ - Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ http://www.kmu.gov.ua/ kmu/control/
uk/cardnpd.
3. ɉɨɫɬɭɩɧɚ Ɉ ȼ ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ Ɉ ȼ ɉɨɫɬɭɩɧɚ Ⱦɟɪɠɚɜɧɟɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɟ ɜɢɞɚɧɧɹɏɚɪɊȱɇȺȾɍ- 2007. – ʋ– Ɋɟɠɢɦ
ɞɨɫɬɭɩɭhttp://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2007-2/doc/5/06.pdf
4. ɍɤɚɡ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ©ɉɪɨ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣª ɜɿɞ ʋ ɍɪɹɞɨɜɢɣ ɤɭɪ¶ɽɪ 2005.- ʋ
Assessed by: dr. Oksana Nagorniuk
Contact address:
Borysiuk Aleksandr, Postgraduate Student of the Department of Social Pedagogy and Information
Technology in Education, National University of Life and Environmental Sciences, Kiev, Ukraine,
mob.: +380968081216
174
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
VIZ8$/,=$&(9(9é8&(6752-Ë5(16.é&+3ě('0ċ7ģ
'92ěÈ. Karel – -(+/,ý.$9ODGLPtU, ý5
Resumé
1DVD]HQt SRþtWDþRYêFK DSOLNDFt SĜL YêXFH strojírenské konstrukce SĜedstavuje vedle
SURYiGČQt NODVLFNêFKNRQVWUXNWpUVNêFKSRVWXSĤSĜLWYRUEČ'PRGHOĤYLUWXiOQtFKSURWRW\SĤD
2D výkresové dokumentace také možnosti tvorby vizualizací. Ty slouží nejen ke zlepšení
estetického vzhledu virtuálního prototypu, ale také mají Yê]QDP SUR LQWHUSUHWDFL IXQNþQtFK
vlastností daného prototypu 3ĜtVSČYHN SĜHGVWDYXMH PRåQRVWL SURYiGČQt Wechnických
YL]XDOL]DFt D DQLPDFt YH YêXFH VWURMtUHQVNêFK SĜHGPČWĤ ZDPČĜHQt výuky na uvedenou
problematiku SĜispívá ke zvýšení znalostí åiNĤ]REODVWL problematiky strojírenské konstrukce
a ke ]YêãHQtPRWLYDFHåiNĤNHVWXGLXDSURIHVQtmu XSODWQČQt v technickém oboru.
.OtþRYiVORYDDigitální model, Simulace, Vizualizace, Výukový projekt
TECHNICAL VISUALIZATION
ENGINEERING SUBJECTS
AND
ANIMATION
IN
TEACHING
OF
Abstract
The deployment of computer applications for teaching of engineering design is
addition to implementation of classical design procedures when creating 3D models of virtual
prototypes and 2D drawings also possibility for creating visualizations. They serve to improve
the aesthetic appearance of a virtual prototype, they are as well relevant for the interpretation
of prototype functional properties. The paper introduces possibilities of carrying out technical
visualizations and animations in engineering courses teaching. Focusing education on relevant
issues helps to increase students' knowledge in the field of engineering design problems and
to increase students' motivation for studying and professional life in a technical field.
Key words: Digital model, Educational Project, Simulation, Visualization
Úvod
Využití QiVWURMĤ SUR PRGHORYiQt – CAD (Computer Aided Design) [1] a simulace –
CAE (Computer Aided Engineering) [2] ve výuce odborných strojírenskêFK SĜHGPČWĤ je
QHGtOQêP SRåDGDYNHP SUĤP\VORYp SUD[H QD zvyšování odborných kompetenct åiNĤ D
DEVROYHQWĤ VWURMtUHQVNêFK RERUĤ Cílem výukových metod s využitím podpory uvedených
QiVWURMĤ MH ]YêãHQt ]QDORVWt åiNĤ ] REODVWL strojírenské konstrukce a zlepšení jejich
intelektuálních dovedností SĜLaplikování získaných znalostí pro ĜHãHQtkonstruktérských úloh
[3]. Východiskem nasazování aplikovaných informaþQtFK WHFKQRORJLt MVRX DNWXiOQt WUHQG\ Y
obecných SRþtWDþRYêFK NRPSHWHQFtFKVRXþDVQp JHQHUDFHåiNĤYãHFK~URYQtãNRODPRåQRVWL
zvyšování GRVDåHQp ~URYQČ WČFKWR NRPSHWHQFt [4]. Významným faktorem výuky jsou také
SRVWRMHåiNĤDMHMLFKPRWLYDFHNHVWXGLXVWUojírenské konstrukce v rámci oboru. Jednou z cest
PĤåH EêW SURYiGČQt YL]XDOL]DFt QD GLJLWiOQtFK PRGHOHFK NRPSRQHQW D VHVWDY Y\WYRĜHQêFK
v systémech CAD QHER ]REUD]RYiQt YêVOHGNĤ DQDOê] D VLPXODFt UHDOL]RYDQêFK
SURVWĜHGQLFWYtP QiVWURMĤ &$(. Esteticko-funNþQt Yê]QDP vizualizací dovoluje pomocí
IRWRUHDOLVWLFNpKR ]REUD]HQt SRVX]RYDW Y]KOHG QiYUKX YH ]YROHQpP SURVWĜHGt Vizualizace
simulací a analýz MVRX QiVWURMHP SUR VUR]XPLWHOQRX SUH]HQWDFL NYDQWLWDWLYQČ L NYDOLWDWLYQČ
SRVX]RYDQêFK SDUDPHWUĤ Y\EUDQêFK SUYNĤ GLJLWiOQtFK PRGHOĤ Y\WYiĜHQêFK YH YLUWXiOQtP
SURVWĜHGtNRQNUpWQtKRQiVWURMH[5].
175
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
1. Vizualizace virtuálních prototypĤ
Vizuální prezentaci GDWNRQVWUXNþQtKRQiYUKXO]HGiOHUR]GČORYDWSRGOH~þHOX:
- Pracovní vizualizace modelu.
- Finální vizualizace modelu.
SpHFLILFNêP SĜtSDGHP MVRX YL]XDOL]DFH PČĜHQt PRGHOĤ YêVOHGNĤ DQDOê] D VLPXODFt
Vizualizované iQWHUSUHWDFH YêVOHGNĤ XYHGHQêFK SURFHVĤ PRKRX EêW VRXþiVWt SUĤEČåQp SUiFH
na modelu i finálních prezentací MDNRVRXþiVWNRPSOH[QtGRNXPHQWDFHYLUWXiOQtKRSURWRW\SX.
V SUĤEČKXQiYUKXDWYRUE\YLUWXiOQtKRSURWRW\SXMVRXSRVWXSQČUHDOL]RYDQpvšechny uvedené
typy vizualizací. Systémy CAD a CAE, používané v SUĤP\VORYp SUD[L D ãNROQt YêXFH
GLVSRQXMtãLURNRXQDEtGNRXYL]XDOL]DþQtch QiVWURMĤSURSUH]HQWDFLVWDWLFNêFKDDQLPovaných
VFpQ D VRXþDVQČ QiVWURMĤ SUR ]DFK\FHQt YL]XDOL]DFt MHMLFK SĜHYRG GR REHFQêFK REUD]RYêFK
QHER YLGHR IRUPiWĤ D PRåQRVW QiVOHGQpKR Y\XåLWt SĜL WYRUEČ SUH]HQWDFt a GRNXPHQWĤ
souvisejících s SĜtSUDYRXNRPSOH[Qtch dat navrhovaného produktu.
2. Pracovní vizualizace
3UDFRYQt YL]XDOL]DFH VH SURYiGČMt Y SUĤEČKX modelování navrhovaného dílu a mají
SĜHGHYãtP Yê]QDP SUR Y\WYRĜHQt YL]XiOQtKR YMHPX ]REUD]HQpKR PRGHOX 8VQDGĖXMt WDNp
YêEČUREMHNWĤSURGDOãtPRGHORYDFtDDQDO\WLFNpRSHUDFH0H]L]iNODGQtSUDFRYQtYizualizace
O]HĜDGLWW\S\VWtQRYiQtPRGHOX3ĜLEČåQpPPRGHORYiQtYH'SURVWĜHGtVHREY\NOHY\XåtYi
stínovaný model s viditelnými hranami. 7DNWR SUH]HQWRYDQê PRGHO Y\WYiĜt SURVWRURYê YMHP
objektu a pro návazné modelovací operace dovoluje identifikovat a vybírat objekty dle jejich
W\SX SĜHGHYãtP Y WRPWR SĜtSDGČ dle jejich hran a ploch. Stínované zobrazení identického
modelu je ]Qi]RUQČQpna OHYpþiVWi REUi]NXþ
2EU6WtQRYDQp]REUD]HQtVRXþiVWLY ĜH]XDPDWHULiORYêUR]SDGVHVWDY\
V praktickém modelování je ~þHOQêP SĜtSDGHP ]REUD]HQt VRXþiVWL Y ĜH]X MHGQRX
nebo více uživatelem definovanými rovinami. Význam zobrazení v ĜH]X MH SĜHGHYãtP SĜL
práci v kontextu sestavy, nebo pro práci na PRGHOXNWHUêPiGXWLQXSĜtSDGQČMHKRVORåLWRVW
komplikuje zobra]HQt ]DNU\WêFK REMHNWĤ 3RPRFt ]REUD]HQt ĜH]X PRGHOHP WDNp O]H
identifikovat kolize komponent ve vybraných místech a posuzovat jejich velikost.
6SHFLILFNêP SĜtSDGHP SUDFRYQt YL]XDOL]DFH MH DQDOê]D NRQ]LVWHQFH D NĜLYRVWL SORFK
3URVWĜHGQLFWYtP MHGQRGXFKpKR YL]XDOL]DþQtKR QiVWURMH O]H QD SORãH LGHQWLILNRYDW PtVWD
s YêUD]QêPL ]DNĜLYHQtPL SORFK D SRPRFt PRGHORYDFtFK RSHUDFt je možno tyto lokality
XSUDYRYDW GOH SRWĜHE\. 3ĜtNODG ]DNĜLYHQp SORFK\ V analýzou odrazivosti je na OHYp þiVWL
REUi]NX þ 2. Zcela specificNêP SĜtSDGHP MH DQDOê]D úkoVRYRVWL SORFK XSODWĖRYDQi
SĜHGHYãtP SĜL QiYUKX PRGHOĤ RGOLWNĤ YêOLVNĤ D QiVWURMĤ SUR SURYiGČQt WHFKQRORJLFNêFK
operací k MHMLFK UHDOL]DFL 1DSĜtNODG SRVRX]HQt QHJDWLYQtFK ~NRVĤ MH MHGQRX ] podmínek pro
EH]SUREOpPRYp UR]GČOHQt IRUP\ D Y\MPXWt RGOLWNX SĜL YêUREČ GtOX 8Ni]ND DQDOê]\ ~NRVĤ
RGOLWNXMHQDSUDYpþiVWLREUi]NXþ
176
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
2EU$QDOê]DRGUD]LYRVWLD~NRVĤSORFKSURSRVRX]HQtNRQ]LVWHQFHJHRPHWULH
3. Finální vizualizace
Finální vizualizace slouží pro Y\WYRĜHQt HIHNWLYQtKR estetického obrazového vjemu
návrhu [6]. V QČNWHUêFK SĜtSDGHFK MH SRåDGDYNHP IRWRUHDOLVWLFNê YêVWXS SUR SRVRX]HQt
reálného vzhledu v NRQNUpWQtP SURVWĜHGt GOH IXQNþQtKR ~þHOX UHiOQpKR SURGXNWX Finální
vizualizace modelu obvykle nejsou SĜtOLãNRPIRUWQtSURSURYiGČQtQiVOHGQêFKPRGHORYDFtFK
operací. Lze je však uplatnit v SUĤEČKXSUiFHSURSRVRX]HQtY]KOHGXFHONRYpKRQiYUKXQHER
MHGQRWOLYêFK þiVWt D SUR UR]KRGQXWt o následném modelovacím postupu. Uvedený postup je
XSODWĖRYDQê SĜHGHYãtP X PRGHOĤ NRPSRQHQW D VHVWDY\ NWHUp EXGRX PtW Y reálné situaci
IXQNþQtLHVWHWLFNêYê]QDP=iNODGQtPSURVWĜHGNHPILQiOQtFKYL]XDOL]DFtMHSĜLĜD]HQtY]KOHGX
NRQNUpWQtKRPDWHULiOXVRXþiVWLYþHWQČSĜtVOXãQp~URYQČOHVNX8YHGHQêSĜtSDGMHYê]QDPQê
také pro pUH]HQWDFL SUĤEČåQêFK D ILQiOQtFK GDW GDOãtP ~þDVWQtNĤP SUiFH QD SURMHNWX, pro
]YêãHQt VUR]XPLWHOQRVWL D SĜHKOHGQRVWL Y návaznosti na strategický význam navrhovaného
produktu. Ukázka sestavy s SĜLĜD]HQtPEDUHYGOHPDWHULiOĤMHQD SUDYpþiVWL REUi]NXþ1. Pro
]YêãHQt ~URYQČ UHDOLVWLFNpKR Y]KOHGX PRGHOX O]H GHILQRYDW QDVYtFHQt PRGHOX ] konkrétních
VPČUĤDYROLWHOQRXLQWHQ]LWRXYþHWQČ]REUD]HQtSĜtVOXãQêFKVWtQĤRGMHGQRWOLYêFKREMHNWĤQD
modelu. )LQiOQt YL]XDOL]DFH YLUWXiOQtFK SURWRW\SĤ O]H UHDOL]RYDW XPtVWČním obarveného
PRGHOXGRSURVWĜHGtGOHIXQNþQtKR]DĜD]HQtY reálném provozu. Lze tak s Y\VRNêPVWXSQČP
UHDOLVWLþQRVWL SRVRXGLW Y]KOHG D HVWHWLþQRVW QiYUKX Y NRQWH[WX UHiOQpKR SURVWĜHGt, jak je
]Qi]RUQČQRQDREUi]NXþ.
Obr. 3 Finální vizualizace modelu v GHILQRYDQpPSURVWĜHGt
4. Vizualizace ve výukových projektech
3RXåtYiQt YL]XDOL]DþQtFK QiVWURMĤ Y SUĤEČKX SUiFH QD YêXNRYêFK SURMHNWHFK
YLUWXiOQtFKSURWRW\SĤMHVRXþiVWtDNWLYLWVSHFLILNRYDQêFKY ]DGiQtNRQNUpWQtFK~ORK3UĤEČåQp
pracovní vizualizace jsoXXSODWĖRYDQpSĜLWYRUEČPRGHOĤNRPSRQHQWDVHVWDYDPDMtYê]QDP
SĜHGHYãtP SUR HIHNWLYQt RULHQWDFL YH YLUWXiOQtP JUDILFNpP SURVWĜHGt SRXåtYDQpKR QiVWURMH
&$' 9L]XDOL]DFH DQDOê] D VLPXODFt VORXåt SĜHGHYãtP N SRVRX]HQt PRGHOĤ D pro jejich
SĜtSDGQRXRSWLPDOLzaci. Finální vizualizace slouží k WYRUEČSUH]HQWDFtSURSĜHGVWDYHQtYêVWXSĤ
177
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
SURMHNWĤ SĜHYiåQČ YH IRUPČ VWDWLFNêFK REUi]NĤ H[SRUWRYDQêFK GR REY\NOêFK IRUPiWĤ
Formou zachyceQtG\QDPLFNpKRREUD]XO]HY\WYiĜHWYLGHRVHNYHQFHVH]Qi]RUQČQtPSRVWXSĤ
k dosažení NRQNUpWQtFKPRGHORYDFtFKDVLPXODþQtFKYêVOHGNĤ ĜHãHQêFKYêXNRYêFKSURMHNWĤ.
=iYČU
3URYiGČQt WHFKQLFNêFK YL]XDOL]DFt D DQLPDFt YH YêXFH VWURMtUHQVNp NRQVWUXNFH MH
QiVWURMHP SUR ]Y\ãRYiQt ~URYQČ ]QDORVWt D VRXþDVQČ zvyšování PRWLYDFH åiNĤ NH VWXGLX D
k profesní realizaci v RERUX3UDFRYQtLILQiOQtYL]XDOL]DFHSURYiGČQpYHYLUWXiOQtPSURVWĜHGt
konstruktérského nástroje pro modelování a simulace mají význam pro efektivní orientaci
v GLJLWiOQtP PRGHOX QiYUKX D WDNp SUR SURYiGČQt HIHNWLYQtFK JUDILFNêFK YêVWXSĤ pro
prezentování vývojových dat, tak jak budou absolventi prezentovat výsledky své práce
v rámci profesntSUD[HRERUX9ê]NXPQpãHWĜHQtSĜHGVWDYHQpQDSĜY [7], ]DPČĜHQpQDSRVWRMH
åiNĤ N QDVD]HQt QiVWURMĤ SUR PRGHORYiQta VLPXODFH SĜL ĜHãHQt YêXNRYêFK SURMHNWĤ XND]XMH
QD REOLEX YL]XDOL]DþQtFK SRVWXSĤ VSROHþQČ V WYRUERX ' PRGHOĤ Z XYHGHQêFK ]MLãWČQt O]H
SĜHGSRNOiGDWYê]QDPLQWHJUDFHWHFKQLFNêFKYL]XDOL]DFtGRGLGDNWLFNpKRV\VWpPXVWURMtUHQVNp
konstrukce.
Literatura
1 )2ě73 a J. ./(7(ý.$Autodesk Inventor: FunNþQt navrhování v SUĤP\VORYpSUD[L.
2. vyd. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1773-6.
2 SAMUEL, S., B. STEVENSON a E. WEEKS. Advanced Simulation using Nastran:
Project Oriented Learning Manual for People Who design Stuff. San Jose: Design
Visionaries, 2008. ISBN 0-9754377-7-1.
3 .523Èý - 'RYHGQRVW – ]iNODGQt SRMHP GLGDNWLN\ WHFKQLFNêFK SĜHGPČWĤ ePedagogiumURþþV-18. 2002. ISSN 1213-7758.
4 '267È/ - 9êXNRYê VRIWZDUH D SRþtWDþRYp KU\ - QiVWURMH PRGHUQtKR Y]GČOiYiQt
Journal of Technology and Information Education. 2009, Olomouc - EU, Univerzita
3DODFNpKR5RþQtNýtVORV- 28. ISSN 1803-537X (print). ISSN 1803-6805 (online).
5 AUKSTAKALNIS, S. a D. BLATNER. 5HiOQČ R YLUWXiOQt UHDOLWČ - 8PČQt D YČGD
virtuální reality. Brno: Jota, 1994. 283 s. ISBN 80-85617-41-2.
6 KOLESÁR, Z. .DSLWRO\]GČMLQGHVLJQX. Praha: VŠUP. 2004. ISBN 80-86863-03-4.
7 '92ěÈ. . D 9 -(+/,ý.$ 7HFKQLFDO 'HVLJQ DQG 6LPXODWLRQV LQ HGXFDWLRQ RI
Subjects of natural Science. In: Information and Communication Technology in
Education. University of Ostrava: Pedagogical Faculty, 2012, s. 49-58. ISBN 978-807464-135-0.
Lektoroval: Ing Tomáš Šrámek
Kontaktní adresa:
.DUHO'YRĜiN, Ing. Bc.,
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové IIIý5
tel. 00420 603 319 305,
e-mail: [email protected]
9ODGLPtU-HKOLþNDGRF,QJ&6F
8QLYHU]LWD+UDGHF.UiORYp3ĜtURGRYČGHFNiIDNXOWD5RNLWDQVNpKR+UDGHF.UiORYp,,,ý5
tel. 00420 49 333 1335 e-mail: [email protected]
178
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
THE USE OF COMPUTER SUPPORT OF SOLVING PROBLEMS
OF PROBABILITY
FECHOVÁ Erika, SR
Abstract
Currently, the schools try to introduce and use modern information and
communication tools in the teaching process. The paper deals with the possibility to use
supporting software products in teaching numerical mathematics to solve problems in
probability and numerical statistics.
Key words: information and communication technologies, MATLAB, probability
9<8ä,7,(
32ýË7$ý29(-
Z PRAVDEPODOBNOSTI
32'325<
35,
5,(â(1Ë
Ò/2+
Resumé
9 V~þDVQHM GREH VD QD ãNROiFK VWUHWiYDPH VR VQDKRX ]DYiG]DĢ D Y\XåtYDĢ PRGHUQp
LQIRUPDþQR–NRPXQLNDþQp SURVWULHGN\ YR Y\XþRYDFRP SURFHVH 3UtVSHYRN VD ]DREHUi
PRåQRVĢRX Y\XåtYDQLD SRGSRUQêFK VRIWYpURYêFK SURGXNWRY YR Y\XþRYDQt QXPHULFNHM
matematiky a to pri riešení úloh z þDVWLSUDYGHSRGREQRVĢD numerická štatistika.
KĐ~þRYpVORYi LQIRUPDþQR-NRPXQLNDþQpWHFKQROyJLH0$7/$%SUDYGHSRGREQRVĢ
Introduction
At the present time we encounter the phenomenon of unpopularity of natural science
subjects such as mathematics, physics or chemistry at primary school pupils, but also
secondary school and university students. In order to increase interest in these subjects new
and modern educational elements are introduced in the teaching process: use of modern
information and communication tools such as interactive boards, projectors, cameras,
computers, and various software tools and environments. To facilitate the study of natural
science subjects in bachelor's and engineering degree programs at technical colleges,
increased efforts of teachers to implement the use of computers in the teaching process have
been recorded. With regard to the positive attitude of students to computers, it is expected that
introduction of this form of teaching in education will make studies more attractive, but
mainly clearer and more understandable for many of them. ICT environment offers in
teaching not only new possibilities for the creation and use of the content, but also allows the
use of variability of different techniques, methods and forms to obtain knowledge.
In terms of innovation process of teaching natural science subjects in ICT environment, we
have to pay regard not only to new teachers competences needed for their educational
activities, but also the development of skills that students have to acquire influenced by
actuation of new teachers technological approaches and information and communication
environment.
1. Computer support in teaching numerical mathematics
Considering the complexity of the mathematical calculations in applications the use of
computer and information technologies becomes a necessity and matter of course in teaching
numerical mathematics at technical universities. Therefore, in accordance with the
179
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
implementation of quality management system, it is necessary to continuously update the
content and forms of education and introduce new modern elements in teaching. In any case,
the objective of education remains the same - to lead students to ability to use their acquired
knowledge and skills in solving specific technical problems, which can not go without
software support. Except for electronic versions of textbooks, many faculties of technical
universities within the frame of educational process use various electronic devices utilizing
some of the mathematical software tools such as MATLAB, Maple, Mathematica, etc.
MATLAB (Matrix Laboratory) is one of the most frequently used software environments for
solving problems of numerical mathematics. MATLAB is an integrated environment for
scientific and technical calculations, modeling, design of algorithms, simulation, analysis and
presentation of data, measurement and signal processing, designs of management and
communication systems [1, 2]. MATLAB is a convenient tool for both comfortable
interactive work as well as development of a wide range of applications. It provides strong
graphics, computational tools and an extensive library of functions. An extremely fast
computing core with optimal algorithms, which are proven by years of operation at top-level
workplaces worldwide, is considered to be the strongest point of MATLAB. MATLAB was
implemented in all major platforms, from personal computers with Windows and Linux via
Macintosh computers to Hewlett-Packard workstations. The first version was created around
1985. Like most programs of that period, the version had problems with lack of memory,
which mainly limited the size of matrices with which it was possible to carry out calculations.
In 1994 the Windows version was released on the market, which brought the great advantage
in terms of greater opportunities for graphics. On the other side calculations were slower.
MATLAB program uses MATLAB programming language. The user enters commands,
which are then carried out following his instructions. Today, however, much of the commands
can be entered in a graphical interface. This eliminates the tedious data entry at the command
line. The most important part of MATLAB is its computing core. Matrices are considered to
be the basic data type in MATLAB, other ones are multidimensional fields of real or complex
numbers and so called field of cells in which each part may have a different data type. The
user can define himself other data types to create basically unlimited complex data structures.
Open architecture gave birth to library functions that are called toolboxes. Toolboxes are
specialized libraries containing predefined functions written in MATLAB designed for
solving problems in the area.
MATLAB consists of five main parts:
1. MATLAB syntax
2. MATLAB user operating environment
3. MATLAB graphics
4. MATLAB library of mathematical functions
5. Interconnecting MATLAB with application programming languages.
2. Solving problems of probability
In this paper the possibility of using MATLAB in solving problems of numerical
mathematics - probability and statistical mathematics is shown. Solving problems of this part
of mathematics often requires considerable mathematical knowledge of higher mathematics,
for example. differential and integral calculus. The particular example shows the possibility of
using a computer to solve environmental problems in probability.
180
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
Problem: Durability of a bulb has an exponential probability distribution with a mean of 300
hours. Determine:
a) the probability that a randomly selected lamp will have a durability of more than 320, 330,
340 and 350 hours,
b) such a value of t , for which it can be expected with the probability P = 0,3; 0,4; 0,5 that
durability of a bulb will be longer than the t hours.
Solution: Let O  R, O ! 0 . Continuous random variable X has an exponential probability
distribution with O parameter only if its density f (x) is determined by the rules [3, 4]:
f ( x)
­ 1 Ox
° ˜e ,
®O
°¯0,
xt0 .
x0
x0
­° 0,
x
, E ( X ) O , D( X ) O2 .
®
O
°¯1 e ,
xt0
a) Let X to be a random variable that takes the values of durability of a bulb [hours], X has
an exponential probability distribution, therefore X~ exp (O) , E (X ) 300 O .
We calculate the probability P ( X ! t ) .
Apply F ( x)
Apply P(X ! t) 1 P( X d t ) 1 F (t ) 1 (1 e
t
300
t
e 300 .
)
t
P(t) e 300
For the given amount of time t [hours] we get:
320
e 300
0,34419
P(t)
t
300
e
330
e 300
0,33288
P(t)
t
300
e
340
e 300
0,32197
t
300
e
350
e 300
.
P(t)
0,31141
b) For given values of probability P = 0,3; 0,4; 0,5 we have to determine t , for which we
t
t
300
apply P P(X ! t) 1 P( X d t ) 1 F (t ) e . So we have
ln P Ÿ t 300. ln P .
300
P 0,3
t 361,1918 hours
For given probabilities we apply P 0,4
t 274,8872 hours .
P 0,5
t 207,9441 hours
Solution in MATLAB: The calculation can be carried out using the MATLAB expcdf (x, O)
and expinv(P, O) functions [2]. The function P exp cdf ( x, O ) is the exponential distribution
function of calculation of P probability that can be mathematically expressed as
x
t
x
1 P F ( x, O ) ³ e O dt 1 e O . The function calculates the exponential of each of the x
O
0
values by means of the corresponding O parameter. The values of x and O can be vectors,
matrices or multidimensional fields that all have the same size. O parameter must be positive.
The function x exp inv( P, P ) is an inverse exponential distribution function of the x
parameter that calculates the inverse exponentials with O parameter for the corresponding
values of P probability. Its mathematical notation is x F 1 ( P, O ) O ln(1 P) . The values
181
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
of P and O can be vectors, matrices or multidimensional fields that all have the same size. O
parameter must be positive and values of P must lie in the interval [0,1]. The result of solving
problem in MATLAB is shown in Fig. 1:
Fig. 1: Solution in MATLAB
Conclusion
The selection of technological means and software products to solve mathematical
problems, preparation and processing of the problem in specified environment and choice of
organizational structure of the teaching unit in specified environment are important aspects in
the process of integration of ICT in teaching numerical mathematics – the part of probability.
Inclusion of ICT in teaching numerical mathematics allows to faster and easier solve
problems even without necessity of analytic solution, which in many cases presents
complicated calculations, where it is necessary to have knowledge of higher mathematics (eg.
integral and differential calculus).
Literature
1 KARBAN, P.: 9êSRþW\DVLPXODFHYSURJUDPRFK0DWODED6LPXOLQN, Computer Press, a.s
Brno, 2006. ISBN 80-251-1301-9.
2 Dušek, F.: MATLAB a SIMULINK – úvod do použivání, Univerzita Pardubice, 2002.
ISBN 80-7194-273-1.
3 %XãD - 3LUþ9 6FKU|WWHU â 1XPHULFNp PHWyG\ SUDYGHSRGREQRVĢ D PDWHPDWLFNi
štatistika, Košice, 2006. ISBN 80-8073-632-4.
4 'DĖR , 2VWHUWDJRYi ( 9\Erané kapitoly z numerických metód, pravdepodobnosti a
matematickej štatistiky. Equilibria s.r.o., Košice, 2012, ISBN 978-80-8143-012.
Assessed by: RNDr. Tibor Krenický, PhD.
Contact address:
Erika Fechová, RNDr. PhD.,
Department of Mathematics, Informatics and Cybernetics, Faculty of Manufacturing Technologies
with a seat in Prešov, Technical University of Košice, Bayerova 1, 080 01 Prešov, SR,
phone +421 55 602 6421, fax +421 51 77 33 453, e-mail: [email protected]
182
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
DEMONSTRATION OF IMPROVING OF MULTIVARIABLE
CALCULUS TEACHING BY VISUALIZATION MEANS
FIALKA Miloslav – CHARVÁTOVÁ Hana, ý5
Abstract
Our Jan Amos Comenius, who is considered the founder of modern pedagogy
and earned the epithet Teacher of Nations, already advocated the well-known principle
of clearness in teaching. The authors of contribution tried to implement this and other
teaching principles during the creation of websites with visual web documents containing
surfaces and their 3D animations. These free downloadable materials include difficult
curriculum of multivariable calculus. Web pages are created in English so that students
of foreign universities can take advantage of them in case of interest.
Key words: websites, free downloadable visual materials, free downloadable animations,
the new Czech Standard ISO 80000-2, multivariable calculus
UKÁZKA ZKVALITNċ1Ë 9é8.< DIFERENCIÁLNÍHO A INTEGRÁLNÍHO
32ý78 )81.&Ë 9Ë&( 3520ċ11é&+ 3202&Ë 9,=8$/,=$ý1Ë&+
35267ě('.ģ
Resumé
Již náš Jan Ámos Komenský, který je považován za zakladatele moderní pedagogiky
a Y\VORXåLO VL SĜt]YLVNR 8þLWHO QiURGĤ SURVD]RYDO ]QiPRX ]iVDGX Qi]RUQRVWL YH YêXFH
Tuto a GDOãt Y\XþRYDFt ]iVDG\ VH DXWRĜL SĜtVSČYNX VQDåLOL UHDOL]RYDW SĜL Y\WYRĜHQt ZHERYêFK
stránek s vizuálními webovými dokumenty YþHWQČ SORFK D MHMLFK DQLPDFt. Tyto ke stažení
YROQČGRVWXSQpPDWHULiO\ obsahují obtížné XþLYR] GLIHUHQFLiOQtKRDLQWHJUiOQtKRSRþWXIXQNFt
YtFHSURPČQQêFK:HERYpVWUiQN\MVRXY\WYRĜHQ\WDNpY DQJOLþWLQČWDNåHYL]XiOQtPDWHULiO\
v SĜtSDGČ]iMPXPRKRX Y\XåtWLVWXGHQWL]DKUDQLþQtFKXQLYHU]LW
.OtþRYiVORYD: ZHERYpVWUiQN\YL]XiOQtPDWHULiO\YROQČNHVWDåHQtDQLPDFHYROQČ
ke stažení, nová norma ý61,62-SRþHWYtFHSURPČQQêFK
Introduction
The paper brings out finished web document - web presentation. Web presentation
includes the multivariable calculus. This topic is taught at the Tomas Bata University in Zlín
at the Faculty of Applied informatics in the second term and is supported by two textbooks
(Fialka, 2008a, Fialka, 2008b). Both textbooks follow the textbook (Fialka and Charvátová,
2009) which contains the single variable calculus. These textbooks formed the real basis
to apply the web presentation also at another three faculties where the Department
of Mathematics ensures teaching of that topic modifications. These are the Faculty
of Technology, Faculty of Management and Economics and Faculty of Logistics and Crisis
0DQDJHPHQWVLQ8KHUVNp+UDGLãWČ
1. Main Results
The websites with web presentation are permanently located on separate web pages
on the domain www.matem2f.fai.utb.cz.
We created websites with web presentation as a part of the defended project.
183
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
The main website has 4 links: INTRODUCTION, TEXTBOOK, PRESENTATION,
PROJECT. INTRODUCTION reference is actually the main website itself.
PRESENTATION link directs the user to the Web presentation. Clicking on this page will
start the web presentation that contains links to 8 chapters of the curriculum of an electronic
textbook for the multivariable calculus (see Fig. 1).
Fig. 1
Each of the eight chapters contains individual visual demonstrations. Demonstration
in the full composition may include up to 4 components. The first component is a
184
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
demonstration label. For example, the label 6.20 {Ice cream} means the 20th demonstration
from the sixth chapter with the working name {Ice cream} that covers body resembling
ice cream in a cone. The second component of a demonstration is the figure of two or
three-dimensional situation of the mathematical subject matter. The third component
of demonstration is the mathematically accurate description of the situation in the figure,
so-called title. In the cases where the authors of the web presentation considered it suitable,
there is also an animation of a figure as the fourth component.
6.20 {Zmrzlina}
The solid „ice cream in cone“,
which is determined by relations
(The solid is the union of rotating cone
and spherical-cap into the sector
of sphere)
Fig. 2
2. Many textbook authors do not use mathematical signs and symbols in accordance
with the valid standards
The textbooks mentioned in bibliography, as well as the titles in web presentation,
contain mathematic signs and symbols which are in accordance with the previous Czech
185
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
Technical StanGDUGý61,62-11 DVZHOODVZLWKWKHQHZ&]HFK7HFKQLFDO6WDQGDUGý61
ISO 80000-2 which is valid from March 2012.
The ignorance of valid standards by textbook authors, especially by the authors
of secondary schools textbooks who should be a model for others, surprises us.
Some of the authors wholly neglect the valid standards.
Conclusion
The usage of the created web sites with web presentation through internet will be
for lecturers as well as for students. It contents subject matter on the multivariable calculus.
The greatest advantage of the web presentation consists in its relative independence towards
the study literature of multivariable calculus modifications. The students of our university
highly appreciate teaching with visual web presentation.
Bibliography
1. ýHVNi WHFKQLFNi QRUPD ý61 ,62 -2. 9HOLþLQ\ D MHGQRWN\ – ýiVW 0DWHPDWLFNp
]QDN\ D ]QDþN\ XåtYDQp Y SĜtURGQtFK YČGiFK D WHFKQLFH 3UDKD ÒĜDG SUR WHFKQLFNRX
normalizaci, metrologii a VWiWQt]NXãHEQLFWYtEĜH]HQ7ĜtGtFt]QDN 1300.
2. FIALKA, Miloslav. 'LIHUHQFLiOQt SRþHW IXQNFt YtFH SURPČQQêFK V DSOLNDFHPL. 3. vyd.
Zlín: UniYHU]LWD7RPiãH%DWLYH=OtQȋ 2008a. 145 s. ISBN 978-80-7318-665-4.
3. FIALKA, Miloslav. ,QWHJUiOQt SRþHW IXQNFt YtFH SURPČQQêFK V DSOLNDFHPL. 3. vyd. Zlín:
Univerzita Tomáše Bati ve ZlíQȋ 2008b. 103 s. ISBN 978-80-7318-668-5.
4. FIALKA, Miloslav, CHARVÁTOVÁ, Hana. Matematika I. Zlín: Skriptum UTB ve =OtQČ
FAI, 2009, 107 str.
Acknowledgement
This paper was supported by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech
Republic in the range of the research project No. 504: Innovation in Mathematics II subject
on the functions of several variables by web presentation with graphics and animations
and usage for the universities with engineering branches.
Reviewed by: Ing. Martin Hromada, Ph.D.
Contact Address:
Miloslav Fialka, RNDr. CSc.,
Ústav matematiky, Fakulta aplikované informatiky, 1DG6WUiQČPL, 760 05 Zlín, ý5WHO
576 035 002,
e-mail: [email protected]
Hana Charvátová, Ing. Ph.D.,
ÒVWDYDXWRPDWL]DFHDĜtGLFtWHFKQLN\, )DNXOWDDSOLNRYDQpLQIRUPDWLN\1DG6WUiQČPL
=OtQý5tel. 00420 576 035 274, e-mail: [email protected]
186
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
9<8äË9$1,(,1)250$ý1O-.2081,.$ý1é&+7(&+12LÓGIÍ
NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH 2ý$0,â78'(1729
GERHÁTOVÁ Žaneta, SR
Resumé
VWRURþLH SULQLHVOR YHĐNê UR]PDFK Y\XåtYDQLD LQIRUPDþQR-NRPXQLNDþQêFK
technológií, ktoré nachádzajú uplatnenie v rôznych oblastiach života. Vo výchovnoY]GHOiYDFRP SURFHVH V~ YHĐPL Yê]QDPQêP SURVWULHGNRP MHKR PRGHUQL]iFLH V príspevku
prezentujeme þDVĢgraficky vyhodnotených výsledkov prieskumu, ktoré sa týkajú využívania
LQIRUPDþQR-NRPXQLNDþQêFK WHFKQROyJLt QD VWUHGQêFK ãNROiFK Prieskum sme realizovali
v akademickom roku 2011/2012 na vzorke 131 študentov v Slovenskej republike.
.Đ~þRYp slová: LQIRUPDþQR-NRPXQLNDþQptechnolóJLHLQWHUDNWtYQDWDEXĐDGRWD]QtN
THE USE OF ICT AT SECONDARY SCHOOLS THROUGH THE EYES
OF STUDENTS
Abstract
The 21st century has brought a great expansion of use of information and
communication technologies, which find application in various areas of life. In education are
very important means of its modernization. In this paper we part of the graphically evaluated
results of the survey concerning the use of information and communication technology
in secondary schools. The research we realized in the academic year 2011/2012 on a sample
of 131 students in the Slovak Republic.
Keywords:
information and
questionnaire
communication
technologies,
interactive
whiteboard,
Úvod
äLYRWþORYHNDprechádza neustálymi zmenami, mení sa jeho životná ~URYHĖ, objavujú
sa nové technológie. Neraz je postavený pred neznáme problémy, ktoré je treba tvorivo ULHãLĢ,
s využitím odborných znalRVWt þL GLJLWiOQHM JUDPRWQRVWL 1D QRYp SRWUHE\ D RþDNiYDQLD
VSRORþQRVWLE\PDORUHDJRYDĢDMY]GHOiYDQLH>@.
,QIRUPDþQR-NRPXQLNDþQp WHFKQROyJLH IKT) P{åX SRGSRULĢ QHWUDGLþQp formy
vzdelávania (napr. e-OHDUQLQJDP{åXSULVSLHĢN rozvoju celoživotného vzdelávania, ktoré je
nevyhnutné pre neustále obnovovanie D]tVNDYDQLHSRWUHEQêFK]QDORVWtD ]UXþQRVWtSUHåLYRW
v digitálnom svete. 3UtWRPQRVĢ IKT ale QH]DUXþXMHUR]YRM želaných kompetencií, znamená len
SUtOHåLWRVĢY\OHSãLĢSRPRFRX,.7XþHQLHVD a myslenie viacerými spôsobmi [2].
.ODVLFNiWDEXĐDMHMHGQRGXFKiDQDMUR]ãtUHQHMãLD,.7YRYêXþEH. AMYVWRURþtVLOQH
DPRåQRVNU\WHRYSO\YĖXMHSRVWRMDVS{VRE\SUiFHQDãLFKXþLWHĐRYVQRYêPL,.73ULWRPE\
PDORE\Ģ]UHMPpåHVmodernými ,.7E\VPHPDOLURELĢ veci novými, im zodpovedajúcimi
spôsobmi [3].
6 FLHĐRP ]LVWLĢ názory študentov na využívanie IKT na stredných školách, ktoré
absolvovali, XVNXWRþQLOL sme v ak. roku 2011/2012 na vzorke 131 študentov v Slovenskej
republike metódou dotazníka pedagogický priHVNXPýDVĢgraficky vyhodnotených výsledkov
uvádzame v QDVOHGXM~FHMþDVWL
187
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
1. Grafické vyhodnotenie výsledkov dotazníka
Položka 1 v GRWD]QtNXÄ3UDFXMHWHUiGUDGDQDSRþtWDþL (PC)?“ (Obr. 1).
Obr. 1 Grafické znázornenie odpovedí respondentov na položku 1 v dotazníku
Položka 2 v dotazníku: „Aké technické prostriedky využívalL XþLWHOLD QDMþDVWHMãLH SRþDV
Y\XþRYDFtFKKRGtQ na SŠ?“ (Obr. 2).
Obr. 2 Grafické znázornenie odpovedí respondentov na položku 2 v dotazníku
Položka 3 v dota]QtNX Ä0iWH VN~VHQRVĢ V využívaním interaktívnej tabule (IT) na SŠ?“
(Obr. 3).
Obr. 3 Grafické znázornenie odpovedí respondentov na položku 3 v dotazníku
188
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
Položka 4 v dotazníku: „Myslíte si, že využívanie IT a Y\WYiUDQLH YODVWQêFK XþHEQêFK
pomôcok pomocou IT má význam?“ (Obr. 4).
Obr. 4 Grafické znázornenie odpovedí respondentov na položku 4 v dotazníku
2. Diskusia výsledkov prieskumu
3RORåNRXVPH]LVĢRYDOLþLUHVSRQGHQWLSUDFXM~UDGLQDSRþtWDþL3&,FKRGSRYHGH
(Obr. 1) bolL QDVOHGRYQp iQR þDVWR UHVSRQGHQWRY iQR QLHNHG\ UHVSRQGHQWRY QLH UHVSRQGHQWRY QHYLHP SRV~GLĢ UHVSRQGHQW
(0,76 %), je mi to jedno: 5 respondentov (3,82 %).
V položke 2 nás zaujímalo, aké technické prostriedky (PC, CD, internet) využívali
Y\XþXM~FLQDMþDVWHMãLHSRþDVY\XþRYDFtFKKRGtQQD6â (Obr. 2):
a) Y\XåtYDQLH 3& þDVWR – 3 respondenti (2,29 %); niekedy – 9 respondentov (6,87 %);
YHĐPL]ULHGNDYR– 27 respondentov (20,61 %); len raz – 0 respondentov (0 %); nikdy
– 92 respondentov (70,23 %);
b) Y\XåtYDQLHYêXþERYêFKSURJUDPRYQD&'QRVLþRFKþDVWR– 7 respondentov (5,34 %);
niekedy – 8 respondentov (6,11 %)YHĐPL zriedkavo –16 respondentov (12,21 %); len
raz – 0 respondentov (0 %); nikdy – 100 respondentov (76,34 %);
c) Y\XåtYDQLH LQWHUQHWX þDVWR – 10 respondentov (7,63 %); niekedy – 8 respondentov
(6,11 %) YHĐPL ]ULHGNDYR – 10 respondentov (7,63 %); len raz – 0 respondentov
(0 %); nikdy – 95 respondentov (72,52 %).
Položkou 3 sme ]LVĢRYDOL VN~VHQRVĢ UHVSRQGHQWRY V prácou na interaktívnej tabuli
zo SŠ (Obr. 3). Len 10 respondentov (7,63 %) odpovedalo kladne, 113 respondentov
VD Y\MDGULOR åH QHPi VN~VHQRVĢ V využívaním interaktívnej tabule na SŠ.
Na položenú otázku sa 8 respondeQWRYQHYHGHORY\MDGULĢ= tých, ktorí odpovedali
iQRQLNWRQHYHGHOXYLHVĢW\SLQWHUDNWtYQHMWDEXOHNWRU~QD6âY\XåtYDOL
3RORåNRX VPH FKFHOL YHGLHĢ þL SRGĐD Qi]RUX UHVSRQGHQWRY Pi Y\XåtYDQLH ,7
YRY\XþRYDQtzmysel a WLHåþLY\WYiUDQLHXþHbných pomôcok v prostredí IT má význam. Ich
odpovede (Obr. 4) boli nasledovné:
a) ]P\VHO Y\XåtYDQLD ,7 YR Y\XþRYDQt iQR - 102 respondentov (77,86 %); nie – 3
UHVSRQGHQWLUHVSRQGHQWRYVDQHYHGHORY\MDGULĢ
b) ]P\VHO Y\WYiUDQLH XþHEQêFK SRPôcok v prostredí IT: áno – 101 respondentov
(77,10 %); nie - 3 respondenti (2,29 %); 27 respondentov (20,61 %) sa nevedelo
Y\MDGULĢ
189
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
Na základe vyhodnotenia odpovedí 131 respondentov – absolventov SŠ v Slovenskej
republike v GRWD]QtNXP{åHPHNRQãWDWRYDĢže YlþãLQD] nich pracujú QDSRþtWDþLradi a þDVWR
NRYp WHFKQROyJLH V~ SUH QLFK YR YêXþEH DWUDNWtYQH 3RGĐD LFK Qi]RUX Pi Y\XåtYDQLH
LQWHUDNWtYQHMWDEXOHYRY\XþRYDQt]P\VOHOURYQDNRDNRDMY\WYiUDQLHXþHEQêFKSRP{FRNY jej
prostredí. Napriek tomu je pre PQRKêFKXþLWHĐRYS{YRGQêVS{VREYêXþE\ WHFKQLFN\DMþDVRYR
QHQiURþQê a možno aj preto IKT ešte stále nevyužívajú v GRVWDWRþQHMPLHUH 9HĐPLþDVWRVD
stáva, že DNVDXþLWHOLDSUHY\XåtYDQLHPRGHUQêFK,.7SUHGVDOHQUR]KRGQ~WDNpomocou nich
prezentujú doteraz preberaný - „starý“ obsah zabehnutými - „starými“ spôsobmi.
Niet sa potom þRPX þXGRYDĢ åH WUDGLþQi ãNROD SUH YlþãLQX åLDNRY þDVWR znamená
SRWOiþDQLH toho, Y þRP VD FtWLD DNR U\E\ YR YRGH 0imo školy žijú v celkom „inom“ svete,
v ktorom chcú komunikRYDĢUêFKORD okamžite. Využívajú na to notebooky, mobily, internet
DWćþtPmajú po ruke jednoduchý a okamžitý prístup k množstvu informácií.
3. Záver
VWRURþLH SULQLHVOR YHĐNê UR]PDFK Y\XåtYDQLD LQIRUPDþQR-NRPXQLNDþQêFK
technológií, ktoré nachádzajú uplatnenie v rôznych oblastiach života, vo výchovnoY]GHOiYDFRPSURFHVHE\PDOLE\Ģvýznamným prostriedkom jeho modernizácie [4].
Aplikácia nových médií do vzdelávania XPRåĖXMH QRYêVS{VREY\XþRYDQLD a ]iURYHĖ
podporuje rozvoj individuálneho procesu vzdelávania pomocou tzv. eLTR technológií
(e-learning, e-teaching a e-research) [5]. 0RåQRVĢ NRQNUHWL]RYDĢ DEVWUDNWQp REMHNW\ D
NRQFHSW\ YR YLUWXiOQ\FK ODERUDWyULiFK PRåQRVĢ H[SHULPHQWRYDQLD WR YãHWNR SUHGVWDYXMH
novú kvalitatívnu zmenu vo vzdelávaní. Využívanie eLTR technológií podporuje
predovšetkým motiváciu, fascináciu problémom samotným a prípravu na proces
porozumenia. Ukazuje sa, že eLTR WHFKQROyJLH P{åX SR]LWtYQH PHQLĢ SRGSRURYDĢ D
UR]ãLURYDĢY]GHOiYDQLHDYêVNXP [6].
Literatúra
1 PRENSKY, M. Adopt and Adapt: 21st-Century Schools Need 21st-Century Technology.
Edutopia 2005.
2 BRESTENSKÁ, B. a kol. 3UHPHQD ãNRO\ V Y\XåLWtP LQIRUPDþQêFK D NRPXQLNDþQêFK
technológií, Elfa, s.r.o., Košice, 2010, prvé vydanie, ISBN 978-80-8086-143-8.
3 '8ď$ , D NRO Využitie LQIRUPDþQêFK D NRPXQLNDþQêFK WHFKQROyJLt Y SUHGPHWH I\]LND
pre základné školy. Elfa, s.r.o., Košice, 2010, prvé vydanie, ISBN 978-80-8086-154-4.
4 GERHÁTOVÁ, Ž. 3URMHNWRYp Y\XþRYDQLH V využitím integrovaného e-learningu.
'L]HUWDþQiSUiFD3)8.)1LWUD
5 JESCHKE, S., et al. „e“-Volution: eLTR- Technologies and their Impact on Traditional
Universities. In: Proceedeings EDUCA online 2005, ISWE Berlin.
6 VÁLKOVÁ, L. Integrovaný e – learning s využitím vzdialeného interaktívneho
reálneho experimentu v chémii. 'L]HUWDþQiSUiFD PdF TU v Trnave, 2008.
Lektoroval: doc. RNDr. Mária Lucká, PhD.
Kontaktná adresa:
Žaneta Gerhátová, PaedDr. PhD.,
Katedra fyziky, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Priemyselná 4, 917 43 Trnava,
SR, tel. +421917866026,
e-mail: [email protected]
190
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
TECHNOLOGY OF OPEN DIGITAL RESOURCESUSAGEIN THE
E-LEARNING COURSE
GLAZUNOVA Olena, UA
Abstract
The article deals with problems ofusing open digital resourcesin the e-learning course
for interactivetechniques of training. Methods and tools forformingthe e-learning courseusing
opensources;
creation
ofinteractive
e-manualswith
embeddedmultimedia,
links
toopeninformation sourceson the web; providing jointprojectsand involvinga widerrange of
participants, communication, cooperation students throughembedded widgets of social
networksare substantiated.
Key words: e-learning course, widgets of social networks, embeddedmultimedia, video
portal, Content Learning Management Systems
ɌȿɏɇɈɅɈȽɂɂ ɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɇɂə ɈɌɄɊɕɌɕɏ
ɊȿɋɍɊɋɈȼȼɗɅȿɄɌɊɈɇɇɈɆɍɑȿȻɇɈɆɄɍɊɋȿ
ɂɇɎɈɊɆȺɐɂɈɇɇɕɏ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɰɢɮɪɨɜɵɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɭɱɟɛɧɨɦ ɤɭɪɫɟɫ ɰɟɥɶɸ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɯ ɦɟɬɨɞɢɤ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɵ ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ
ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɯ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ
ɭɱɟɛɧɢɤɨɜ ɫɨ ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɫɫɵɥɤɚɦɢɤ ɨɬɤɪɵɬɵɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ
ɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦɛɨɥɟɟɲɢɪɨɤɨɝɨɤɪɭɝɚɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɨɛɳɟɧɢɟɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɫɩɨɦɨɳɶɸɜɫɬɪɨɟɧɧɵɯɜɢɞɠɟɬɵɜɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɫɟɬɟɣ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɭɱɟɛɧɵɣɤɭɪɫɜɢɞɠɟɬɵɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɫɟɬɟɣɜɫɬɪɨɟɧɧɵɟ
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚɪɟɫɭɪɫɵ, ɜɢɞɟɨɩɨɪɬɚɥ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɵɦ
ɤɨɧɬɟɧɬɨɦ
Article
The conceptual basisof the Smart University is a large number ofdifferent
scientificsources,and information andeducationalmaterials,multimedia resources(audio,
graphics, video) that can be easilyandquickly designed, assembledto a certainset, adjusted
individually foreach student, his/her need andpeculiarityof educational activityand the level
ofeducationalachievements.To interestthe modern student, who has access to a large
numberof high qualitymodern electronicmaterials thatcan be easily foundin the Internet,by
conventionaltextlinear (non-multimedia) materials,only presentedinelectronic format,
nowadays is almost impossible,especially informal training.We should create suchresources
that willintegratemultimedia, text, feedback toolson the basis ofspecific teacher’s
individualrecommendationsandexternalelectronicresources that will meetindividual needsand
characteristics ofthe modern student-regular userof the Internet resourcesand social networks.
Thereforethe integral components ofinformation andeducational environment of the modern
universityshould be:institutional repositoryof knowledgewithfull-textelectroniceducational
and
scientificresources;
educationalportal,which
provideselectronic
support
of
191
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
allstudent’slearning activities for eachdisciplinein the form ofe-learningcourseswith
individualtasks anddistinctand clearevaluation criteriathat are implemented with tools
andmethodsof formingassessment;videoportalwith multimediaresources forteachingand
research activities; wikiportalas anenvironmenttoprovide teamworkand collaboration; online
servicesbasedon the use ofWeb2.0 andWeb 3.0services and technologies, etc.
E-learning course isdidacticcomputer environmentthat containsclassifiedmaterialfrom
the relevantscientific and practicalfield of knowledgethatis combined bya single
softwareshell, in which the followingfunctional components are selected: information and
navigation(meaningful connections,annotationandcourse structure, information, system of
references, the searching system), informative (interrelated informativeelements of the
course– theory, practice, guidelines, additional materials, information resources, including
electronic andopen), diagnostic(formative assessmenttoolsin the formof clear evaluation
criteriafor all typesof students activity, including self-assessmentand mutualassessment,
evaluation not onlyof academic achievementsof students, but alsoevaluation of formationof
skills of the21-st century–to solve problems, work in team, communicate effectivelyand
collaborate, etc., the testing system ofcurrent,intermediate and final control) [1].
Electroniccourseshould provideflexiblelearning of the studentsin an interactivelearning
environment, which allows him toadaptquickly to the environment,to studyin anyplace, at
anytimeon the basisof free access tocontent all over theworld.In our opinion, the electronic
course forSmartEducation can be representedas a certainscenarioortrajectory
ofeducationaleventshow to work withelectronic resourcesin the form of knowledge-map that
leads to theachievement oflearningeffect andhas the followingproperties:
- flexibility
–
enablingrapidresources
editing
and
makingadjustments
ineducationaltrajectory;
- availability ofindividuallearning scenario, in other words, the possibility to draw up
anindividual educational programfor each student from the set oftraining elements;
- integration of training elementswith other openinformation resources;
- focusing onthe learning needsof the student,the personification ofcontent;
- interactivity oflearning elementsof the course,the maximum use ofmultimedia
technologies(videocasts, animation, video tutorials, screencasts, etc.);
- feedbackbetween the teacher and thestudent in thecourse;
- availability oftraining elementsto ensureeffective communicationand cooperation of
students
betweenthemselves
andwith
the
teacher,in
particularbased
onthe
designtechnology[2];
- availability ofgame educationalelements;
- providingcommunicationthrough modernservices of social networks[3].
Creation of e-learningcourses usually is carried out with the help ofContent Learning
ManagementSystems.Tocreate an effectivee-learning course forSmarteducation not
onlyavailable electronic resources ofinformation andeducational environmentof the
Universityshould be used, but also openexternal informationresources andWebservices
thatwill serve assources ofeducational andinformational materialsfor electroniccourse and
asmeans of communicationand cooperation [4,5] (Fig.1).
Information andeducational environmentof the universityshould befocused onsolvingthe
problemof jointcreation anduse ofacademic knowledgesforthe needs of studentsandteaching
staffof the university.On the one hand, the teacher by himselfaddsacademicresources to
theinformation andeducational environment, such as video clipsandvideo tutorialsposted
oneducationalvideoportaland on the other hand, hehas the possibility touse
availablepublicresources for creatinge-learning course. So, tocreate an electroniccourseit is
192
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
sufficient for the teachertoactualizematerial that isavailablefrom other sources,submit itin
accordance withthe above mentionedpropertiesand criteria of evaluationof its quality,add the
necessarytrainingelements of the courseaccording to the adoptedstructureand develop
anindividuallearningscenario foreach student,consider theindividual evaluation criteriaof
educational achievementsof students anddeveloped skills ofthe 21st century.
Thematic articles,
standards
HTML-documents,
open courses
Educational and
methodological manuals,
articles, theses, reports,
abstracts
Forums, blogs, webinars,
social networks
Video tutorials, presentations,
screen casts,
videocastsgraphics, animation
E-learning courses
Fig.1. Sources ofelectronic course formation
Analysis ofpapersdevoted to the creationand use ofe-learningcoursesled to the
conclusionthat in the issue ofthe course structurethey should be focused on themodular
principleof its construction[6,7,8].When structuringthe contentof educational subjectby the
principleof training moduleseach moduleshould consistof interconnectedtheoretical,empirical
andpracticalcomponentsof
the
content,each
of
whichwould
carry
outan
independentfunction.Thus the educational discipline module is an information
anddidacticunit, in which theapproach tostructuringthe whole intopartsis unified.Ithas a
complexstructure that includesgoal of itsintegraldevelopment, objectives, content and
resultswith thecorresponding system offormativeassessment.
Furthermore, the structure of the e-coursefor Smart education should provide
availability of:
-tools to buildindividuallearning trajectory(priorsurveys, questionnaires, tests,
formativeassessmenttools, including check-lists and tablesofevaluation criteria, etc.);
-multimediapresentations of summarizingcharacter, video resources, interactive
electronic manuals, external Web resourceswithmultimedia theoretical material;
-links to externalpublicresourcesincludingarticles, conference proceedings, research
materials, etc.;
- discussions on the forums, feedback withteacher,webinarsand otherWeb services;
-intermediate controlelementsduring thelessonsandformativeevaluationinstruments,
final controlin the formof control tasksand tests, element of reflection.
193
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
Each element of the training course must meet certain standards and be evaluated using
criteria that are accepted at the level of educational institution [9]. Exampleof the course
topic, created in the CLMS Moodle environment,presentedon training and information portal
NUBiP Ukraine(http://it.nubip.edu.ua/course/view.php?id=21).
Peculiarityof the new model electronic courseis also thediversity of thetheoretical
learning resources presentation forms. Besidesthe theoreticalmaterialmust be delivered by 6070%in the multimediainteractive form, we alsonote the necessity tochoosethe method
ofmaterial delivery, depending onthe level of itsteaching.The theoretical materialinelectronic
coursecan bedelivered onthe following fourlevels: phenomenological, analytical andsynthetic,
mathematical,axiomatic[10]. Phenomenological level is characterized by the descriptive way
of presenting educational material. Therefore, these materials should be delivereed in the form
of multimedia presentations, interactive electronic manuals with graphics, multimedia and
video elements. Analytic and synthetic level is characterized by the necessity of presenting of
the theory of individual phenomena innaturally logical language that creates background for
phenomena and processes forecast on a qualitative level. For this level animation resources
with elements of cognitive graphics should be prepared that will be able to demonstrate the
nature of the phenomenon and its dynamic changes. Video tutorials with explanation and
demonstration of the logic of the processes as well assoundscreencasts will bealso effective.
The mathematical level is characterized by the use of mathematical tools for modeling,
theorem proving, examples of solving problems,etc. Therefore, conventional textbooks are
not enough to deliver such material. It is necessary to create resources in the form of video
lectures, video lessons, and text resources should be reduced to the minimum amount – in the
form of handbooks with basic rules, formulas, theorems, etc. Educational material of the
axiomatic level can be presented in the form of video tutorials, e-manual and multimedia
presentations. Also it is necessary to actively use the links to external resources thatcover
material from the considered topic. Such resources will add crediblityto the course and allow
students to familiarize with additional sources of educational materials.Multimedia resources,
including video resources of video portals,sach as YouTube.com, embedded to the HTMLpage of lesson.Examples of resource type "lesson" on Fig.2 are presented.
Fig.2. Embedded video to the html-page
Another feature of the e-course for Smarteducation is the existence of elements for
communication and cooperation between the students in the performance of tasks of
194
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
masteringtheoretical material, practical tasks, research projects, etc. Web 2.0 services, online
services, social networks provide tools for organizing discussions, collaboration, counseling.
These elements are embedded in the course directly through the platform that is used, or by
referenceto it. For joint projects and involving a wider number of participants of projects,
communication, cooperation students social networking widgets, such as "In Contact", are
embedded into HTML blocks of course (Fig. 3).
Fig.3. Embedded social networking widget to the e-course
One of the maintendenciesin the development ofSmartEducation is the openness of
learning systems– placing the educationalcontentopenly availableto studentsaround the world,
the development of systems withopen code,development ofknowledge-sharing under the
scheme "student-student", "teacher-teacher", "students-teacher"and"students-teachers". An
importantstep in thedevelopment of the ideaof massiveopenelectronic courseswas the
adoption ofthe UNESCOdeclarationonglobal policyon the issueof opene-courses,whichsets
the task ofdevelopingstandards forelectronic courses, providing synergy inaccessto them,
conducting
educationalseminars
onthe
development
of
coursesand
their
use,collaborationbetween scientistsand teachers, education quality assurance [11].
Electroniccoursethat has the propertiesrequiredin the view of Smarteducation is an effective
toolfornonformalandinformal learning, in which mostmotivatedstudents are interestednow for
obtaining high-qualityknowledge, notonly a diploma of higher education.Forefficient
organization oflearning activityin the conditions of Smarteducation modern university should
havedistributedinformationand
educationalenvironment
thatwill
enableto
concentrateopenelectronic
learningresources
andto
moveknowledgeintoa
distributednetwork,activelyuse the Web 2.0 services, mobile technologies,management
systemforlearning content for deliveringknowledge to the studentsandthe interactive exchange
ofinformation data and training materialswiththem.In the future the development of such
approachis
possible
due
tothe
joint
developmentanduse
of
the
openeducationalcontentrepository by the universitiesbased on the technologies of
theSmarteducation.
195
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
Literature
1. Ȼɟɡɞɨɥɶɧɵɣ Ⱥȼ Ɇɨɞɟɥɶ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɂɡɜɟɫɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɢɦ Ⱥɂ Ƚɟɪɰɟɧɚ ©ɇɚɪɨɞɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚª ʋ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@í Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ
http://cyberleninka.ru/article/n/model-elektronnogo-uchebnogo-kursa-kak-sredstvaorganizatsii-samostoyatelnoy-podgotovki
2. Gnedkova O., Lyakutin V. (2011). METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS OF
INTERNET-SERVICES USAGE IN DISTANCE LEARNING SYSTEM “KHERSON
VIRTUAL UNIVERSITY” /Informational Technologies in Education. - 2011. - ʋ
183-187.
3. Ravenscroft, A. (2011). Dialogue and connectivism: A new approach to understanding
and promoting dialogue-rich networked learning. International Review of Research in
Open and Distance Learning, 12(3). Retrieved from
http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/934
4. ɌɢɯɨɦɢɪɨɜɚɇȼȽɥɨɛɚɥɶɧɚɹɫɬɪɚɬɟɝɢɹɪɚɡɜɢɬɢɹVPDUW-ɨɛɳɟɫɬɜɚɆɗɋɂɧɚɩɭɬɢɤ
Smart-ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɭ
6PDUW
(GXFDWLRQ
>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ
ɪɟɫɭɪɫ@
http://smartmesi.blogspot.com/2012/03/smart-smart.html
5. Measuring the Information Society 2012/ Committed to connecting the world/ [Eresource] – Access mode:http://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D-IND-ICTOI-2012SUM-PDF-R.pdf
6. Ɉɫɢɧ Ⱥȼɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɜ ɜɨɩɪɨɫɚɯɢ
ɨɬɜɟɬɚɯ
>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ
ɪɟɫɭɪɫ@
í
Ɋɟɠɢɦ
ɞɨɫɬɭɩɭ
http://www.ed.gov.ru/news/konkurs/5692#g10 mode: http://www.smart-edu.com/statikorporativnoe-obuchenie/pyat-mifov-o-neformalnom-obuchenii.html
7. Bob Mosher. Fivemyths aboutinformal learning. [E-resorce]. – Access mode:
http://www.smart-edu.com/stati-korporativnoe-obuchenie/pyat-mifov-o-neformalnomobuchenii.html
8. McAuley, A., Stewart, B., Siemens, G., & Cormier, D. (2010). The MOOC model for
digital practice. Retrieved from http://www.elearnspace.org/Articles/MOOC_Final.pdf
9. ɆɨɪɡɟɇȼȽɥɚɡɭɧɨɜɚɈȽɄɪɢɬɟɪɿʀɹɤɨɫɬɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɤɭɪɫɿɜɧɚɛɚɡɿ
ɩɥɚɬɮɨɪɦ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜ ɨɫɜɿɬɿ ɡɛɿɪɧɢɤ
ɧɚɭɤɨɜɢɯɩɪɚɰɶȼɢɩɭɫɤ– ɏɟɪɫɨɧȼɢɞ-ɜɨɏȾɍɪ– ɋ-76
10. ɋɨɡɞɚɧɢɟɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯɭɱɟɛɧɵɯɤɭɪɫɨɜ ɭɱɟɛɩɨɫɨɛɢɟ ȽɂȾɟɪɹɛɢɧɚȼɘɅɨɫɟɜ
ȼȼȼɢɲɧɹɤɨɜ– ɋɚɦɚɪɚ ɂɡɞ- ɜɨ©ɍɧɢɜɟɪɫ- ɝɪɭɩɩª– 32 ɫ
11. Pawlowski, J.M., Hoel, T.(2012): Towards a Global Policy for Open Educational
Resources: The Paris OER Declaration and its Implications, White Paper, Version 0.2,
Jyväskylä, Finland, 2012.
Assessed by: dr. hab. Prof. Nina Tverezovska
Contact Address:
Glazunova Olena, Ph.D. in Pedagogics, associate professor,
Dean of the Faculty of Computer Science and Economic Cybernetics, National university of life and
environmental sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
Home address: 7, KurskaStr. apt.24, Kiev-049, 31049 Ukraine. Mobile tel. +38 0667497847
196
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
,1)250$ý1e.203(7(1&,(8ý,7(ď29
*5(*Èĕ29È5DGRPtUD65
Resumé
V príspevku sme sa zamerali na LQIRUPDþQp NRPSHWHQFLH XþLWHĐRY YãHREHFQH
a následne na vyhodnotenie LQIRUPDþQHM SHGDJRJLFNHM NRPSHWHQFLH XþLWHĐRY ] SRKĐDGX
študentov v dotazníkovom prieskume na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.
.OtþRYi slova: XþLWHOLD ãWXGHQWL LQIRUPDþQi
prieskum
pedagogická kompetencia,
dotazníkový
INFORMATION COMPETENCIES OF THE TEACHERS
Abstract
In this paper we focus on information pedagogical competence of teachers generally
and than from the viewpoint of the students via questionnaire survey at the Faculty of
Economics and Management SUA in Nitra.
Key words: teachers, students, information pedagogical competence, questionnaire survey
Úvod
8þLWHĐ MH MHGQêP ]R ]iNODGQêFK þLQLWHĐRY YêFKRYQR-vzdelávacieho procesu, je jeho
LQLFLiWRURPDRUJDQL]iWRURP-HWRþORYHNVXUþLWêPLRVREQRVWQêPLYODVWQRVĢDPL]iXMPDPL
Qi]RUPL VFKRSQRVĢDPL D MH WR V~þDVQH RGERUQtN V SURIHVLRQiOQ\PL YHGRPRVĢDPL
]UXþQRVĢDPL D QiY\NPL 9 SURFHVH Y]GHOiYDQLD Pi V~VWDYQH XSODWĖRYDĢ DNWLYLW\ NWRUp
UR]YtMDM~ RVREQRVWQp NYDOLW\ ãWXGHQWRY 0DO E\ VD ULDGLĢ KXPDQLVWLFNêPL SULQFtSPL SRGĐD
NWRUêFK MH DNWXiOQRVĢ D SRWUHED NYDOLW\ Y]GHOiYDQLD SUH NYDOLWQê åLYRW SULPiUQ\P FLHĐRP
SUiFHNYDOLWQpKRXþLWHĐa.
1. 3HGDJRJLFNpNRPSHWHQFLHXþLWHĐD
I. Turek (2003) o kompetenciách hovorí ako o správaní, ktoré charakterizuje
Y\QLNDM~FL YêNRQ Y QLHNWRUHM REODVWL þLQQRVWL .RPSHWHQFLD MH VSUiYDQLH þLQQRVĢ DOHER
NRPSOH[þLQQRVWtNWRUpFKDUDNWHUL]XMHY\QLNDM~FLYêNRQYQLHNWRUHMREODVWLþLQQRVWL
.Đ~þRYp NRPSHWHQFLH V~ QDMG{OHåLWHMãLH NRPSHWHQFLH ] PQRåLQ\ NRPSHWHQFLt 6~
YKRGQp QD ULHãHQLH FHOpKR UDGX YlþãLQRX QHSUHGYtGDWHĐQêFK SUREOpPRY NWRUp XPRåQLD
MHGLQFRYL~VSHãQHVDY\URYQDĢVUêFKO\PL]PHQDPLYSUiFLRVREQRPDVSRORþHQVNRPåLYRWH
(Hrmo, Turek, 2003).
8þLWHĐVNp SRYRODQLH MH QHUR]OXþQH VSRMHQp V FHORåLYRWQêP Y]GHOiYDQtP NWRUp
predstavuje neustále získavanie nových vedomostí v príslušnom odbore a tvorbu nových
SR]QDWNRY 3UH XþLWHĐRY QD XQLYHU]LWH MH VHEDY]GHOiYDQLH YHĐPL ãSHFLILFNp D MH ]DKUQXWp YR
YHGHFNRYêVNXPQHMþLQQRVWLNWRUiVDVWiYDG{OHåLWêPNULWpULRPKRGQRWHQLDLFKSUiFH
.DåGê Y\VRNRãNROVNê XþLWHĐ E\ PDO GLVSRQRYDĢ SRWUHEQêP WHRUHWLFNêP ]iNODGRP
]tVNDQêP SRþDV ãW~GLD QD Y\VRNHM ãNROH SULþRP QHPHQej dôležité je následné získavanie
praktických skúseností vo výchovno-vzdelávacom procese. Pedagogické vzdelanie je dôležité
]KĐDGLVNDNYDOLW\Y\XþRYDFtFKDYêFKRYQêFKPHWyGNWRUpPiXþLWHĐSRXåtYDĢDE\GRVLDKRO
Y\WêþHQp FLHOH 9\QLNDM~FL YHGHFNê RGERUQtN Y MHGQRWOLYêFK YHGQêFK RGERURFK QHPXVt E\Ģ
dobrým pedagógom.
=iNODGQpSRGPLHQN\NWRUpE\PDOGREUêXþLWHĐVSĎĖDĢV~
197
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
- odborné vzdelanie,
- pedagogicko-psychologické vzdelanie,
- vedecko-YêVNXPQiþLQQRVĢ
- aktívne celoživotné vzdelávanie,
- používanLHPXOWLPpGLtDLQIRUPDþQêFKWHFKQROyJLt,7YRYêXþEHDYêVNXPH
'{OHåLWp MH Y\WYiUDĢ SULDWHĐVNp PHG]LĐXGVNp Y]ĢDK\ NWRUp SULVSHM~ N Y]iMRPQpPX
UHãSHNWRYDQLX XþLWHĐD D ãWXGHQWD -H SRWUHEQp SRVN\WQ~Ģ ãWXGHQWRP PRåQRVĢ þR QDMYlþãHM
sebarealizácie na zákODGH LFK SRWHQFLiOQ\FK VFKRSQRVWt D WDNWR VWLPXORYDĢ LFK UR]YRM
tvorivosti *UHJiĖRYi2UV]iJKRYi.
2. ,QIRUPDþQpNRPSHWHQFLHXþLWHĐD
1RYp PHWyG\ YR Y]GHOiYDQt V~ VSRMHQp V SRXåtYDQtP LQIRUPDþQêFK WHFKQROyJLt
2YOiGDQLH SUiFH V LQIRUPDþQêPL WHFKQROyJLDmi patrí medzi nevyhnutnú výbavu moderného
þORYHND D SDWUt WLHå PHG]L NĐ~þRYp NRPSHWHQFLH . QRYêP HGXNDþQêP NRPSHWHQFLiP
SHGDJyJRY WHGD SDWUt RYOiGDQLH D SRXåtYDQLH GRVWXSQêFK SURVWULHGNRY LQIRUPDþQêFK
technológií (IT) vo vzdelávaní (Országhová, 2009). Kompetencie bezprostredne súvisiace
s informáciami sa nazývajú LQIRUPDþQp NRPSHWHQFLH 9 V~YLVORVWL V LQIRUPDþQêPL
NRPSHWHQFLDPLVD]Y\þDMQHSRXåtYDM~QDMPlSRMP\
- LQIRUPDþQiJUDPRWQRVĢ
- SRþtWDþRYiJUDPRWQRVĢ
- digitálna gramRWQRVĢ+UPRTurek, 2003).
3RþtWDþRYi JUDPRWQRVĢ MH VFKRSQRVĢ SUDFRYDĢ V QDMþDVWHMãLH Y\XåtYDQêP
SURJUDPRYêP Y\EDYHQtP VFKRSQRVĢ SRXåtYDĢ LQWHUQHW QD NRPXQLNiFLX QD Y\KĐDGiYDQLH D
VSUDFRYDQLH LQIRUPiFLt VFKRSQRVĢ HIHNWtYQHKR Y\XåLWLD VOXåLHE D PRåQRVWt NWRUp PRGHUQi
technológia SRQ~ND 3RþtWDþRYR JUDPRWQê MHGLQHF PXVt E\Ģ VFKRSQê PLQLPiOQH ]iNODGQHM
orientácie z každej oblasti.
,QIRUPDþQi NRPSHWHQFLD VD VNODGi ] SRGPQRåtQ LQIRUPDþQHM D SRþtWDþRYHM
gramotnosti a je vhodná na riešenie celého radu úloh a nepredvídaných problémov. 8PRåĖXMH
MHGLQFRYL ~VSHãQH VD Y\URYQDĢ V RNDPåLWêPL ]PHQDPL Y SUiFL Y RVREQRP D VSRORþHQVNRP
åLYRWH6~þDVQiVSRORþQRVĢVDY\]QDþXMHUêFKO\PL]PHQDPLYHĐNêPPQRåVWYRPLQIRUPiFLtD
UêFKO\P WHPSRP LQRYiFLt QDMPl LQIRUPDþQêFK 3UHWR RYOiGDQLH SUiFH V LQIRUPDþQêPL D
NRPXQLNDþQêPL WHFKQROyJLDPL SDWUt PHG]L QHY\KQXWQ~ YêEDYX PRGHUQpKR þORYHND D SDWUt
tiež meG]LNĐ~þRYpNRPSHWHQFLH+UPR.XþHUND
8þLWHĐ VWRURþLD VD QH]DREtGH EH] ]QDORVWL ,7 8þLWHOLD E\ QHPDOL E\Ģ LED
SRXåtYDWHĐPL NDQFHOiUVN\FK DSOLNiFLt DOH PDOL E\ RNUHP EHåQêFK SURJUDPRY ]YOiGQXĢ WLHå
multimédiá na CD-ROM-H D U{]QH ãSHFLDOL]RYDQp SURJUDP\ 8þLWHĐ E\ PDO E\Ģ VFKRSQê
QiMVĢ YKRGQp ]GURMH LQIRUPiFLt QD LQWHUQHWH D UR]KRGQ~Ģ þL V~ SRXåLWHĐQp YR Y\XþRYDQt
9HĐPL XåLWRþQê MH RVREQê NRQWDNW PHG]L XþLWHĐPL NWRUê XPRåĖXMH MHGQRGXFK~ DOH YHĐPL
~þLQQ~YêPHQXVN~VHQRVWtQDMPlY]DþLDWRþQêFKIi]DFKSUiFHV,7=DYiG]DQLH,7GRYêXþE\
VLYãDNY\åDGXMH]PHQXRVQRYSUHGPHWRYDREVDKXY\XþRYDQLDMHGQRWOLYêFKSUHGPHWRY1RYp
technológie nemenia WRWLåLEDVS{VREDNRXþLĢDOHWLHåREVDKWHGDþRXþLĢ
(OHNWURQLFNp YêXþERYp PDWHULiO\ V~ MHGQêP ] SUHMDYRY ]DYiG]DQLD ,7 GR
Y\XþRYDFLHKRSURFHVX-HYHĐPLG{OHåLWpPDĢSUtVWXSNY\XþRYDFtPPDWHULiORPSULþRPQLHMH
SRGVWDWQp þL V~ XPLHVWQHQp na lokálnom disku, na CD-ROM-e alebo na vzdialenom webVHUYHUL +ODYQêP FLHĐRP HOHNWURQLFNêFK IRULHP Y]GHOiYDQLD MH LQRYRYDĢ IRUPX SUH]HQWiFLH
XþLYDSUHGPHWRYQDY\VRNHMãNROHSURVWUHGQtFWYRPLQWHUQHWXPXOWLPHGLiOQ\FK&'-ROM-ov a
HOHNWURQLFNêFKXþHEQêFKPanuálov. Všetky študijné pomôcky vo forme webových stránok by
PDOLE\ĢSUtVWXSQpãLURNHMYHUHMQRVWL
198
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
3URFHVNRPSOH[QHMLQWHJUiFLH,7GRSUHGPHWRYNODGLHYHĐNpQiURN\QDXþLWHĐDSUHWRåH
vyžaduje
x SULPHUDQêP D SURGXNWtYQ\P VS{VRERP Y\XåtYDĢ QRYp WHFKQROyJLe na pomoc pri
GRVDKRYDQtY]GHOiYDFtFKFLHĐRYSUHGPHWX
x ]R VWUDQ\ XþLWHĐD GEDĢ QD SULPHUDQê UR]YRM LQIRUPDþQHM JUDPRWQRVWL VYRMLFK ãWXGHQWRY
QDXþLĢLFKVDPRVWDWQHDHIHNWtYQHY\XåtYDĢ,7
8þLWHĐSUL~VSHãQHMLQWHJUiFLL,7GRVYRMKRSUHGPHWXE\PDO
• poznDĢHIHNWtYQHPHWyG\SUHY\XþRYDQLHVYRMKRSUHGPHWXVY\XåLWtP,7
• YHGLHĢDNRGRVDKRYDĢFLHOHVYRMKRSUHGPHWXVY\XåLWtP,7
• HIHNWtYQHSRXåtYDĢ,7SUHVYRMXSUtSUDYXY\XþRYDQLHDDGPLQLVWUDWtYX
• YHGLHĢSRV~GLĢ~URYHĖLQIRUPDþQHMJUDPRWQRVWLVYRMLFKãWXGHQWRYDYHGLHĢMXćDOHM
UR]YtMDĢ%RåLNRYi
3. Charakteristika realizovaného dotazníkového prieskumu
Dotazníkový prieskum, ktorý REVDKRYDO Qi]RU\ ãWXGHQWRY QD NĐ~þRYp SHGDJRJLFNp
NRPSHWHQFLH XþLWHĐRY, sme realizovali na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej
SRĐQRKRVSRGiUVNHM XQLYHU]LW\ )(0 638 Y 1LWUH Y M~QL 9]RUNX WYRULOR UHVSRQGHQWRY SUYpKR URþQtND WHMWR ãNRO\ 1iã SULHVNXP ERO ]DPHUDQê QD KRGQRWHQLH
NĐ~þRYêFKSHGDJRJLFNêFKNRPSHWHQFLtXþLWHĐRY]SRKĐDGXãWXGHQWRY=WRKWRSULHVNXmu sme
VDYSUtVSHYNX]DPHUDOLOHQQDKRGQRWHQLHLQIRUPDþQHMSHGDJRJLFNHMNRPSHWHQFLH]SRKĐDGX
študentov.
4. Výsledky dotazníkového prieskumu a ich analýza
9êVOHGN\GRWD]QtNRYpKRSULHVNXPXDLFKDQDOê]DERODXVNXWRþQHQiVSRXåLWtPPHWyG
matematickej štatistLN\ 1D ~YRG EROD XVNXWRþQHQi DQDOê]D Y]RUN\ UHVSRQGHQWRY NWRUt
RGSRYHGDOLQDRWi]N\]SRKĐDGXSRKODYLD7DE
7DE9]RUNDUHVSRQGHQWRY]SRKĐDGXSRKODYLD
trieda
SRþHW
%
1
muž
19
38%
2
žena
31
62%
Zdroj: vlastný
NaVOHGXMH DQDOê]D Y]RUN\ UHVSRQGHQWRY NWRUt RGSRYHGDOL QD RWi]N\ ] SRKĐDGX W\SX
DEVROYRYDQHM VWUHGQHM ãNRO\ 7DE 9 WDEXĐNX MH ]Qi]ornená štruktúra respondentov
z SRKĐDGXW\SXDEVROYRYDQHMVWUHGQHMãNRO\
7DE9]RUNDUHVSRQGHQWRY]SRKĐDGXW\Su absolvovanej strednej školy
trieda
SRþHW
%
1
gymnázium
17
34%
2
obchodná akadémia
23
46%
3
hotelová akadémia
3
6%
4
stredná odborná škola
2
4%
stredná priemyselná
5
2
4%
škola elektrotechnická
6
neuvedené
3
6%
Zdroj: vlastný
199
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQi NRPSHWHQFLD XþLWHĐRY Y VHEH ]DKĚĖD KODYQH RYOiGDQLH D Y\XåtYDQLH
LQIRUPDþQêFK WHFKQROyJLt XþLWHĐPL YR YêXþEH 62 % respondentov v otázke „Považujete
9DãLFKXþLWHĐRY]D]GDWQêFKY REODVWLLQIRUPDþQýFKWHFKQROyJLtDLFKY\XåtYDQtYRYêXþEH"´
SRYDåXMH XþLWHĐRY ]D SULemerne zdatných, 32 UHVSRQGHQWRY SRYDåXMH XþLWHĐD ]D YHĐPL
zdatných a UHVSRQGHQWRYSRYDåXMHXþLWHĐRY]DPiOR]GDWQêFK (Tab. 3).
Tab. 3: Analýza odpovedí študentov na uvedenú otázku
Trieda
SRþHW
1
YHĐPL]GDWQt
16
2
priemerne zdatní
31
3
málo zdatní
3
Zdroj: vlastný
%
32 %
62 %
6%
Záver
Na základe výsledkov dotazníkového prieskumu z odpovedí študentov na otázku:
Ä3RYDåXMHWH9DãLFKXþLWHĐRY]D]GDWQêFKY REODVWLLQIRUPDþQých technológií a ich využívaní
YR YêXþEH"´ vyplýva, že 62 ãWXGHQWRY SRYDåXMH VYRMLFK XþLWHĐRY ]D SULHPHUQH zdatných
v oblasti IT a 32 ãWXGHQWRYKRGQRWtXþLWHĐRYDNRYHĐPL]GDWQêFKY oblasti IT.
,QIRUPDþQiNRPSHWHQFLDMHQHY\KQXWQRXV~þDVĢRXNĐ~þRYêFKNRPSHWHQFLtXþLWHĐRYna
YãHWNêFKVWXSĖRFKãN{O,QIRUPDþQ~ kompetenciu E\VLPDOLRVYRMLĢYãHWFLXþLWHOLD XåSRþDV
školského vzdelávania, QiVOHGQH MX ]GRNRQDĐRYDĢ D GRSĎĖDĢ R nové vedomosti v rámci
celoživotného vzdelávania, pretože si tak zvyšujú šance pre lepšie uplatnenie v praxi.
Literatúra
1 BOŽIKOVÁ, M. Internet – SURVWULHGRN YêXþE\ I\]LN\ LQRYiFLH REVDKX. Doktorandská
GL]HUWDþQiSUiFD.))398.)1LWUDV
2 GRE*Èĕ29È5256=È*+29È' .QRYêPNRPSHWHQFLiPXþLWHĐDPDWHPDWLN\Y
kontexte elektronického vzdelávania. In Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej
vedeckej konferencie “The 6rd international conference APLIMAT“. Bratislava : STU,
2007, s. 337 - 343. ISBN 978-80-969562-8-9
3 +502 5 .8ý(5.$ ' 5R]YRM LQIRUPDþQHM NRPSHWHQFLH SURVWUHGQtFWYRP Hlearningu. In 7UHQG\ YH Y]GČOiYDQt 12 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej
vedecko-odbornej konferencie [CD-ROM]. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012, s. 640
– 650. ISBN 978-80-86768-36-6
4 HRMO, R., TUREK, I. .Đ~þRYpNRPSHWHQFLH,. Bratislava: STU, 2003. 178 s. ISBN 80227-1881-5
5 ORSZÁGHOVÁ, D. Seminárna práca z matematiky a nástroje IT. In Monografia
z PHG]LQiURGQHM NRQIHUHQFLH 7UHQG\ YH Y]GČOiYiQt ,QIRUPDþQt WHFKQRORJLH D
WHFKQLFNp Y]GČOiYiQt 2ORPRXF 8QLYHU]LWD 3DODFNpKR Y 2ORPRXFL V -535.
ISBN 978-80-7220-316-1
6 TUREK, I. .Đ~þRYp NRPSHWHQFLH. Bratislava: Metodicko – pedagogické centrum, 2003.
ISBN 80-8052-174-3
Lektoroval: Ing. Marcela Hallová, PhD.
Kontaktní adresa:
5DGRPtUD*UHJiĖRYi0JU3K'
Katedra matematiky, FEM SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, SR, tel. 00421376414180,
e-mail: [email protected]
200
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
1È95+
'(021â75$ý1é&+
=$5,$'(1Ë
BEZDRôTOVÝCH SIETÍ S KRÁTKYM DOSAHOM
1$
%È=(
HAMBALÍK Alexander, SR
Resumé
Príspevok uvádza riešenie základných problémov návrhu GHPRQãWUDþQêFK zariadení
zapojených do siete pomocou bezdrôtových technológii. Navrhované riešenie GRYRĐXMH
využitie GHPRQãWUDþQêFK zariadení YRY\XþRYDFRPSURFHVHD v príprave odborníkov z oblasti
VLHĢRYêFK a medicínskych technológií.
.Đ~þRYp VORYi: bezdrôtové siete, normy WiFi, Bluetooth, ZigBee, ISO/IEEE11073
a X73PHD, IEEE 802.15.xx
PROPOSAL OF DEMONSTRATION DEVICES BASED ON SHORT RANGE
WIRELES NETWORKS
Abstract
The paper proposes the solution of basic problems of demonstration devices connected
by wireless network technology. The proposed solution allows the use of demonstration
devices in teaching and in training experts from the field of network and medical technology.
Key words: wireless networks, standards WiFi, Bluetooth, ZigBee, ISO/IEEE11073 and
X73PHD, IEEE 802.15.xx
Úvod
Nové technológie vznikajú a starnú nevídaným tempom. Do ich vývoja vložené úsilie
a prostriedky nám prinesú úžitok len vtedy, ak VDXSODWĖXM~Y praxi v þRnajkratšom termíne a
najširšom možnom rozsahu. Vyžaduje to sofistikovaný prístup. Rýchly, cielený vývoj
prototypov, v predstihu, kvalitne pripravených servisných centier, technikov a SRXåtYDWHĐRY
Príprava odborníkov þDVWRvyžaduje SRXåtYDĢDM]DULDGHQLDGHPRQãWUDþQp, IXQNþQHDREVOXKRX
SULVS{VREHQp FLHĐRP NWRUp XĐDKþXM~ D ]UêFKĐXM~ SUtSUDYX RGERUQtNRY $QL NRPSOH[Qi
elektronizácia zdravotníctva (eHelath) od získania údajov o stave pacienta až k stanoveniu
SUDYGHSRGREQHMGLDJQy]\QLHMHYêQLPNRXSULþRP] tejto oblasti celosvetovo máme pomerne
PiOR YãHREHFQH Y\XåLWHĐQêFK VN~VHQRVWt =D WêFKWR SRGPLHQRN Y]QLNRO SURMHNW QD QDãRP
SUDFRYLVNXVSRMLĢ~VLOLHOHNiURYYêYRMRvých kapacít Fakulty elektrotechniky STU Bratislava
a Slovenskej akadémie vied Bratislava. Vývojové práce QDQRYRPV\VWpPHNWRUpULHãLDYHĐPL
aktuálne problémy, sú už v plnom prúde a ]DþtQDM~ SULQiãDĢ DM SUYp SRXåLWHĐQp YêVOHGN\ vo
forme unikátneho systému 7HQWR SUtVSHYRN Pi ]D FLHĐ ]YHUHMQLĢ QLHNWRUp VN~VHQRVWL
a výsledky doteraz vykonaných vývojových prác.
1. Ciele výskumu
Hlavnou myšlienkou výskumných prác je Y\WYRULĢ YKRGQp ]iNODG\ SUH ]DYHGHQLH
H+HODWK QD 6ORYHQVNX SULþRP DSOLNRYDĢ QDMQRYãLH WUHQG\ ] oblasti techniky, technológií
a medicíny. V QDãHM þLDVWNRYHM ~ORKH PiPH SUHVXQ~Ģ Y\W\SRYDQ~ ]GUDYRWQ~ VWDURVWOLYRVĢ,
poskytovanú dnes v obmedzenej dobe a VNRUR YêOXþQH Y SULHVWRURFK QHPRFQLþQêFK DOHER
lokálnej ordinácie, do prostredia domácnosti v rozsahu 24 hodín. Je už dávno známe, že
výsledky merania krvného tlaku, záznamu þLQQRVWL VUGFD EKG alebo v iných štátoch ECG)
201
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
v RUGLQDþQêFK SULHVWRURFK V~ YlþãLQRX LQp DNR YêVOHGN\ ] prostredia dobre známeho pre
SDFLHQWD 3RWUHEQp VQtPDþH D ]DULDGHQLD PXVLD E\Ģ Y\vinuté pre tento režim. Samozrejme
PXVLD SUDFRYDĢ GRVWDWRþQH SUHVQH prenosom údajov v bezdrôtovom režime s malým
dosahom. Aj v našom prípade sa vývoj uberal v WRPWRVPHUHSULþRP]DULDGHQLHEXGHWYRULĢ
V~þDVĢNRPSOH[QpKRULHãHQLDVLDKDM~FHKRDåN návrhu diagnózy.
3R DQDOê]H V~þDVQpKR VWDYX VPH SUHGEHåQH VWDQRYLOL NULWpULi SUH QDãH QDYUKRYDQp
zariadenie takto:
x ďDKNp, presné, mobilné, EH]SHþQpa viackanálové zariadenie na snímanie záznamov EKG
s nízkym príkonom.
x 3RþHWVQtPDFtFKHOHNWUyGQLHMHSHYQHXUþHQêD P{åHE\ĢDMYLDFDNR
x 0XVt PDĢ MHGQRGXFK~ obsluhu lekára a pacienta so záznamovou dobou presahujúcou
QLHNRĐNRGQt.
x Komunikácia PHG]LPRELOQêPPHUDFtPSUtVWURMRPD]DULDGHQtP]DEH]SHþXM~FLPSUYRWQê
]EHUQDPHUDQêFK~GDMRYEXGHSUHELHKDĢlokálne, digitálne a bezdrôtovo.
x ýLQQRVĢPRELOQpKR]DULDGHQLDQDprvotné prevzatie a GRþDVQêzber údajov PiSOQLĢEHåQp
zariadenie vždy dostupné lekárovi a SDFLHQWRYLEH]ćDOãtFKYêGDYNRY%ude to Y\NRQiYDĢ
PRELOQê WHOHIyQ DOHER WDEOHW NWRUê ]DEH]SHþt ]iURYHĖ EH]SHþQý a VSRĐDKOLYê prenos
týchto záznamov aj do ,+,6LQWHJURYDQê]GUDYRWQêLQIRUPDþQêV\VWpPeHealth.
x 3RWUHEQp DSOLNiFLH EXG~ QDYUKRYDQp SUH RSHUDþQê V\VWpP $QGURLG RGYRGHQê
z Linuxového jadra verzie 2.6), ktorý v mobilných zariadeniach prevzalo vedúcu pozíciu
a jeho podiel na trhu prudko rastie.
x Aplikácia MHGQRGXFKRX SUHKĐDGQRX D intuitívnou obsluhou EXGH ]DEH]SHþRYDĢ QLHOHQ
komunikáciu so snímacím zariadením, ale umožní aj prvotné, lokálne znázornenie
záznamov (prioritne pre lekára). Dovolí záznamy prekonYHUWRYDĢ GR ãWDQGDUGRY
používaných v H+HDWOK SULþRP Srenos do systému eHelath bude už v tomto formáte
prioritne v bezdrôtovej forme.
x $SOLNiFLD QHVPLH Y\åDGRYDĢ práva root, ktoré sú pre mobilné zariadenia len zriedkavo
zverejnené a ich nelegálne prestavenie vedie k strate záruky.
x $SOLNiFLDVSROXVR]DULDGHQLDPLEXGHVO~åLĢQLHOHQSUHSUHYiG]NRYp~þHO\Y medicíne ale
DMDNRYêVNXPQêDGHPRQãWUDþQêSURVWULHGRNY SUtSUDYHRGERUQtNRYSUHREODVĢH+HDOWK
Po VWDQRYHQt ]iNODGQêFK YODVWQRVWt VD ]DþDO YêYRM VQtPDFLHho zariadenia spolu
s potrebnými senzormi. Hoci vývoj YODVWQpKR VQtPDþD PRPHQWiOQH VWDJQXMH GR Y\ULHãHQLD
PHG]LþDVRPY\VN\WQXWêFKWHFKQLFNêFKSUREOpPRYFHONRYRULHãHQLHSURMHNtu sa nezastavil.
Pre snímanie záznamov PRPHQWiOQH SRXåtYDPH NRPHUþQH SUHGiYDQp, akumulátormi
napájané zariadenie a YêUREFRP]DULDGHQLDY\UREHQ~YêYRMRY~GRVNX9ãHWN\PDM~RYOiGDþH
a XNiåNRYpDSOLNiFLHY\YLQXWpSUHRSHUDþQêV\VWpP:LQGRZV1LHNWRUpþDVWLV~SULQFLSLiOQH
DSOLNRYDWHĐQêPL DM SUH LQp RSHUDþQp V\VWpP\ $SOLNiFLH SUH $QGUoid od výrobcu nie sú
dodávané a SRGĐDQDãLFKYHGRPRVWtDQLY\YtMDQp
Štvorelektródové zariadenie na snímanie EKG obsahuje AD prevodník a obslužný
PLNURþLS 1DPHUDQp ~GDMH RGRY]GiYD Y digitálnej forme pomocou vlastného, QLþtP
nekompatibilného proprietarnéhR SURWRNROX 0i LED EH]GU{WRYê NRPXQLNDþQê SRUW SRGĐD
normy Bluetooth. Bez spojenia automaticky prejde do režimu pohotovostného s minimálnym
príkonom.
Jednokanálová vývojová doska EMB1 (podobne ako viackanálová EMB3/6) obsahuje
iba AD prevodník a nemá bezGU{WRYê NRPXQLNDþQê NDQiO 1DSiMDQLH D pripojenie k PC je
SULRULWQH]DEH]SHþHQpVtFHSRPRFRXSRUWX86%DOHY VNXWRþQRVWLVDY\WYiUDYLUWXiOQ\VpULRYê
port RS232 s SUHGQDVWDYHQRXUêFKORVĢRXRNROR 200 baudov. Má aj pravý port RS232, ale
potom napájanie VDPXVtULHãLĢH[WHUQêP 9-9NWRUêQLHMHV~þDVĢRXGRGiYN\
202
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
Ako z SUHGRãOêFK NULWpULt YLGQR SUL QiYUKX VD RG ]DþLDWNX EROR WUHED ]RKĐDGQLĢ YHĐD
G{OHåLWêFKSDUDPHWURY3RGREXGRYDQtćDOãtFKnadviažucich modulov, zrejme bude treba ich
SRþHWHãWH]YêãLĢþRNRPSOLNXMHULHãHQLHD ]UHMPHSUHGĎåLDMYêYRM
2. Navrhované riešenie
3ULQiYUKXERORWUHEDY\ULHãLĢGYa hlavné problémy. Prvý problém, Y\URELĢVnímacie
elektródy a snímacie zariadenie EKG, ktoré sú ĐDKNp QDSiMDQp DNXPXOiWRrovo alebo
þOiQNDPL SULWRP DE\ GRYROLOL YLDFGĖRY~ QHSUHWUåLW~ SUHYiG]NX Druhý problém, QiMVĢ
vhodné bezdrôtové prenosové médium, len ]QiVRELO]ORåLWRVĢULHãHQLD
2EU3ULQFtSþLQQRVWL navrhovaného systému s dvoma modulmi EKG a tabletom
ďDKNp SUHQosné s dlhodobou VSRĐDKOLYRX prevádzkou sú protichodné požiadavky a
trvalo vyžarujúce bezdrôtové prenosy ešte zvyšujú nároky na napájanie. Nielen naše
požiadavky sú takto prísne na prenosné zariadenia a tak po naštudovaní nových štandardov sa
aj takýmto tvrdým požiadavkáPGiY\KRYLHĢ .HćåHHQHUJHWLFN\QHQiURþQpPLNURþLS\V~Xå
SRPHUQHþDVWRQDVDGHQpGRSUHQRVQêFK]DULDGHQtV~DMGRVWDWRþQHGRVWXSQp3ULQFLSLiOQHWHGD
VQtPDQLH YHOLþLQ\ SUHYRG do digitálnej formy AD prevodníkom a vytvorenie rámcov
s hodnotami SRPRFRXPLNURþLSRY GRNiåHPHULHãLĢSULQt]N\FKIUHNYHQFLts malým odberom
(rytmus srdca okolo 50-60 Hz). 9RĐED SUHQRVRYpKR PpGLD EROD ]ORåLWHMãLD 9 podstate sa
UR]KRGRYDOR PHG]L ULHãHQLDPL QD Ei]H HOHNWURPDJQHWLFNêFK YĎQ WHGD ãWDQGDUG\ :L)L
BlueTootK WHGD URGLQD SURWRNRORY SRGĐD RFC/IEEE 802.11.xx a 15.xx. V nadstavbových
þDVWLDFK=LJ%HHUHVS,(((VSROXVX73PHD (1).
WiFi (protokol 802.11 a, b, g, n resp. najnovšie ac) sa používa dnHV þDVWR DOH Pi
]E\WRþQH Y\VRN~ SUHQRVRY~ NDSDFLWX YHĐNê dosah a príkon zo zdroja. V EÚ sa maximálny
vyžarovaný výkon stanovil na 100 mW (dosah DVLPYRYRĐQRPWHUpQH9 USA je táto
hodnota vyššia, až 1W ( SUHQLåãLXKXVWRWXRE\YDWHĐVWYD).
Bluetooth (802.15.1) sme preferovali nakoniec. Ani tu pre dlhodobú prevádzku neboli
]DEH]SHþHQp RSWLPiOQH SRGPLHQN\ 1DMQRYãLH úpravy normy už ale myslia aj na ekológiu
a preto prenosový modul po odvysielaní údajov môže prejVĢ GR ~VSRUQpKR UHåLPX 3RGĐD
výrobcami udávaných parametrov môžu niektoré Bluetooth moduly E\Ģ Y prevádzke
QLHNRĐNR WêåGĖRY, mesiacov v extrémnych prípadoch až rok. 7R Xå QiP ERKDWR VSĎĖD
stanovené požiadavky. 1HY\O~þLOL VPH DQL SUHQRV SRPRFRX nízkorýchlostných virtuálnych
privátnych sietí LrWPAN (802.15.xx).
V NODVLFNêFKVLHĢDFKSRGĐDVHGHPYUVWYového modelu ISO-OSI WiFi, BluetRRWKDWć
nahrádzajú drôtové spojenie, teda najnižšiu fyzickú vrstvu. V ćDOãtFK Y\ããtFK YUVWYiFK QD
203
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
nich nadviažu iné protokoly, ktoré sú umiestnené v GiWRYêFK þDVWLDFK UiPFRY. Súvislý prúd
vysielaných údajov sa tak rozdelí na mHQãLH OHSãLH VSUDFRYDWHĐQp VDPRVWDWQp þDVWL $N
nastane porucha a naruší sa ich integrita je možné aj ich opakované vysielanie, za cenu
]QtåHQLDXåLWRþQHMNDSDFLW\SUHQRVRYHMFHVW\ od senzorov typu „body sensors network“.
0RPHQWiOQHVDULHãLSUREOpPYRĐEy protokolov vyšších vrstiev. Vhodnými kandidátmi
V~SUHQDãH~þHO\VDGDSURWRNRORYY\SUDFRYDQi]GUXåHQtP=LJ%HHNWRUiSUHIHUXMHSUHQRVRY~
FHVWX SRGĐD SURWRNROX DOHER Y poslednej dobe v REODVWL PHGLFtQ\ þDVWR SRXåtYDQi
a nedávno revidovaná sada protokolov ISO/IEEE11073 spolu s X73PHD. Každá z nich má
svoje výhody ale aj nevýhody, ktoré v ]QDþQHMPLHUHP{åHRYSO\YQLĢ]ORåLWRVĢULHãHQLDcelého
projektu.
Vývoj aplikácie pre Android má za sebou vyriešenie prvého kardinálneho problému.
Ako sme to už nD]QDþLOL YêUREFD ]DULDdenia nepodporuje tento OS a DM SRXåLWHĐQêFK
vzorových programových riešení s dostupnými zdrojovými kódmi je pomerne málo. Napriek
WRPX Xå VD QiP SRGDULOR VSRMLĢ SUHQRVQp (.* ]DULDGHQLH FH] %OXHtooth rozhranie
s mobilným telefónom a WDEOHWRP 7HUD] ULHãLPH YKRGQp QDþtWDQLH VQtPDQêFK ~GDMRY z
DW\SLFNêFKYêUREFRPGHILQRYDQêFKQLþtPQHNRPSDWLELOQêFKUiPFRYV mobilnom zariadení
LFK GRþDVQH ukladáme, predspracujeme a ak bude treba aj indikatívnym zámerom
prezentujeme v grafickej forme. 2GWLDĐ VD ~GDMH NRQYHUWXM~ D SUHSRVLHODM~ QD ćDOãLH
VSUDFRYDQLHSRGĐDãWDQGDUGQêFK protokolov vyšších vrstiev.
Záver
Príspevok prezentuje najdôležitejšie kroky návrhu zariadení, ktoré budú využívané aj
v príprave ich EXG~FLFK SRXåtYDWHĐRY resp. technikov a odborníkov z oblasti VLHĢRYêFK
technológií a medicíny. 'RWHUD] GRVLDKQXWp þLDVWNRYp YêVOHGN\ V~ VĐXEQp ýDNi QiV HãWH
PUDYHQþLD SUiFD NWRUi SR SUHNRQDQt SUREOpPRY QiYUKX D UHDOL]iFLH GRYROt VNUiWLĢ GREX
þDNDQLD QD ]DYHGHQLH H+HDOWK Náš komplexný systém dovolí kvalitné informácie a
v SRWUHEQRPUR]VDKX]tVNDĢnamiesto ordinácie v menej stresujúcom domácom prostredí pri
reálnych podmienkach pomocou tabletu alebo mobilu a DXWRPDWLFN\ YORåLĢ SUHQLHVĢ
a VSUDFRYDĢ LFK Y systéme eHealth. Budú dostupné len povoleným osobám prakticky
priestorovo a þDVRYR QHREPHG]HQH. DRYROLD WDN YþDV D oproti dnešným možnostiam
PQRKRQiVREQH SUHVQHMãLH ]PDSRYDĢ SUtþLQ\ problémov a následne pomocou algoritmami
VWDQRYHQêFKRGSRU~þDQtXUþLĢGLDJQy]X
Literatúra
1 TRIGO, D. at al. An Integrated Healthcare Information System for End-to-End
Standardized Exchange and Homogeneous Management of Digital ECG Formats. In.
IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine. 2012, vol. 16. No. 4.
p. 518-529.
Príspevok vznikol podporou projektu APVV-0513-10.
Lektoroval: Ing. Miroslav Novotný, CSc.
Kontaktná adresa:
Ing. Alexander Hambalík, PhD.
Ústav informatiky a matematiky )(,678%UDWLVODYD,ONRYLþRYD
812 19 Bratislava, SR, tel. +421 2 60291 104,
e-mail: alexander.hambalik @ stuba.sk
204
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
S32-(1Ë.216758.ý1Ë67$9(%1,&(LEGO WeDo S PROJEKTEM
SCRATCH JAKO JEDNA Z ALTERNATIVNÍCH CEST VE VÝUCE
ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ NA 1. STUPNI ZŠ
HAVELKA Martin – DÖMISCHOVÁ Ivona, ý5
Resumé
PĜtVSČYek klade otázky související s pojetím výuky programování a algoritmizace.
.G\ ]DþtW YêXNX XYHGHQp SUREOHPDWLN\" -DNp MVRX FtOH WpWR YêXN\" -DNp SURVWĜHGN\ MVRX
k WRPX YKRGQp" &tOHP MH GLVNXVH QD WRWR WpPD 1D QČNWHUp ] uvedených otázek nabízíme
RGSRYČGL.
.OtþRYi VORYD Výuka ]iNODGĤ algoritmizace a programování, projekt Scratch, kRQVWUXNþQt
stavebnice Lego WeDo
CONNECTING LEGO WeDo CONSTRUCTION KIT WITH SCRATCH PROJECT
AS A POSSIBLE WAY IN TEACHING ALGORITHM DEVELOPMENT AND
PROGRAMMING AT PRIMARY SCHOOL
Abstract
In this contribution there are several questions referring to teaching programming and
algorithm development. When should the above mentioned subjects be taught? What are the
aims of such teaching? What tools are applicable in such teaching? The aim is to discuss this
topic. We offer several answers to some of the mentioned questions.
Key words: Teaching the basics of algorithm development and programming, Scratch
project, Lego WeDo construction kit.
Úvod
Z KOHGLVNDEXGRXFtSURIHVQtRULHQWDFHåiNĤDUR]YtMHQtMHMLFK]iMPĤQHQtUR]KRGXMtFtaž
2. VWXSHĖ =â =NXãHQRVWL XND]XMt åH Miž na 1. stupni ZŠ jsou SĜL YKRGQpP XVSRĜiGiQt
podmínek výuky Y\WYiĜHQ\SĜHGSRNODG\ pro rozvíjení široké palety schopností a dovedností
åiNĤ PDWĜt sem bezesporu také rozvoj technické kreativity, WYRĜLYpKR WHFKQLFNpKR myšlení
åiNĤ a schopnost formulace jednoduchêFK DOJRULWPĤ. Uvedený komplex dovedností PĤåH
QiVOHGQČ ]DSĤVRELW L MDNR motiv pro åiGRXFt RULHQWDFL åiNĤ NH VWXGLX WHFKQLFNêFK
a SĜtURGRYČGQČ]DPČĜHQêFKRERUĤ
Programování a algoritmizace je téma vyskytující se v RVP ZV až na 2. stupni ZŠ.
V této stati ukážeme, že v NRQWH[WX YêãH XYHGHQpKR åiGRXFtKR UR]YRMH RVREQtFK ]iMPĤ
a VFKRSQRVWtåiNĤO]HXWYiĜHWvhodné podmínky pro rozvoj schopnosti navrhovat jednoduché
algoritmy a osvojit si základy programování již na 1. stupni ZŠ.
1. =DNRWYHQtSRMPĤSURJUDPRYiQtDDOJRULWPL]DFHY RVP ZV
RVP ZV jako kurikulární dokument na úrovni ZŠ není novinkou, v platnosti je od
URNX 1RYLQNRX MH MHKR DNWXiOQČ LQRYRYDQi SRGRED YVWXSXMtFt Y platnost od 1. ]iĜt
2013. (1)
Pokud se oYãHPEOtåH]DPČĜtPHQDREODVWREHFQČWHFKQLFNpKRSĜHGPČWX– Y]GČOiYDFt
oblasti ,QIRUPDþQt D NRPXQLNDþQt WHFKQRORJLH a ýORYČN D VYČW SUiFH ]MLãĢXMHPH åH WČmto
205
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
oblastem VH SĜHV YãHREHFQČ MLå QČNROLN OHW SURNODPRYDQRX SRGSRUX WHFKQLFNpKR Y]GČOiYiQt
veškeré inovace vyhnuly. 2Wi]NRXMH]GDMHWRYSRĜiGNX.
3RMHPSURJUDPRYiQtYHVP\VOXY\WYiĜHQtSURJUDPX]GHQHQDMGHPH
3RMHP DOJRULWPXV QDOp]iPH YH Y]GČOiYDFt REODVWL 5.3 ,QIRUPDþQt D NRPXQLNDþQt
technologie ]GH NRQNUpWQČ algoritmické myšlení) (2, s. 35) a dáOH YH Y]GČOiYDFt REODVWL
5.2 Matematika a její aplikace (algoritmy, DOJRULWPLFNpSRUR]XPČQt) (2, s. 29 a s. 31).
&KDUDNWHULVWLND Y]GČOiYDFt REODVWL 5.3 ,QIRUPDþQt D NRPXQLNDþQt WHFKQRORJLH mj.
XYiGt Ä'RYHGQRVWL ]tVNDQp YH Y]GČOiYDFt REODVWL ,QIRUPDþQt D NRPXQLNDþQt WHFKQRORJLH
XPRåĖXMt åiNĤP DSOLNRYDW YêSRþHWQt WHFKQLNX V ERKDWRX ãNiORX Y]GČOiYDFtKR VRIWZDUH
a LQIRUPDþQtFK ]GURMĤ YH YãHFK Y]GČOiYDFtFK REODVWHFK FHOpKR ]iNODGQtKR Y]GČOiYiQt 7DWR
DSOLNDþQt URYLQD SĜHVDKXMH UiPHF Y]GČOiYDFtKR REVDKX Y]GČOiYDFt REODVWL ,QIRUPDþQt
a NRPXQLNDþQt WHFKQRORJLH D VWiYi VH VRXþiVWt YãHFK Y]GČOiYDFtFK REODVWt ]iNODGQtKR
Y]GČOiYiQt³2, s. 350ĤåHPHWHG\VKUQRXWåH,&7]GHPDMtLQWHJUDþQtFKDUDNWHU
2. Programování a algoritmizace, nebo algoritmizace a programování?
2Wi]ND VWRMt WDNWR -H FtOHP YêãH XYHGHQêFK Y]GČOiYDFtFK REODVWt QDXþLW åiND QD =â
SURJUDPRYDW"%\ĢY základech? 3RNXGDQRWDNMLVWČQHSULRULWQtPVStãHDåGUXKRWQêP. Cílem
však je rozvoj schopností žákova myšlení ve všech jeho složkách. Zde se odkazujeme na výše
XYHGHQêYêVN\WSRMPĤalgoritmické myšlení a DOJRULWPLFNpSRUR]XPČQt. Programování potom
]YOiãWČ Y MHKR SRþiWHþQt Ii]L FKiSHPH MDNR konkrétní ]SĤVRE Y\MiGĜHQt DOJRULWPĤ MDNR
SURVWĜHGHN UR]YtMHQt DQDO\WLFNpKR D V\QWHWLFNpKR P\ãOHQt åiNĤ QD ~URYQL SĜLPČĜHQp MHMLFK
YČNRYêPD individuálním zvláštnostem).
V GĜHYQtFK HWDSiFK ]DYiGČQt ,&7 GR YêXN\ GRE\ SRþtWDþĤ 30' D ,4 E\O\
WHQGHQFH QDXþLW NDåGpKR žáka programovat (Basic, Pascal). Vývoj však SRNURþLO Na ZŠ
preferujeme spíše XåLYDWHOVNêSĜtstup. 9\KOHGiYiQtDWĜtGČQtLQIRUPDFtY\XåtYiQtY\EUDQpKR
DSOLNDþQtKRVRIWZDUH3UREOHPDWLNDSURJUDPRYiQtPiWČåLãWČVStãHDåQDVWĜHGQtãNROH
3. Algoritmizace: kdy a jak?
2Wi]NRX WHG\ ]ĤVWiYi ]GD NG\å MH SURJUDPRYiQt VStãH GRPpQRX VWĜHGQtãNRO\ QHQt
vhoGQp QD =â Y\WYiĜHW D UR]YtMHW VFKRSQRVWL DOJRULWPLFNpKR P\ãOHQt" = výše uvedeného
plyne, že ano; MH WR ~ORKD Y]GČOiYDFtFK REODVWt Matematika a její aplikace a ,QIRUPDþQt
a NRPXQLNDþQt WHFKQRORJLH. Jak bude dále ukázáno, lze k WRPX Y\XåtW L Y]GČOiYDFt REODVt
ýORYČNDVYČWSUiFH.
Již GORXKRX GREX MVRX þLVWČ N výuce algoritmizace a programování používány na ZŠ
ikonové programovací jazyky (SGP Systems) Baltazar a Baltík (3), dále Logo (4), Karel (5),
Petr (6), aj.
6WRMtPHWHG\SĜHGRWi]NDPL.G\MHYKRGQpV uvedenou výukou ]DþtW"-DNpSURVWĜHGN\
využvat?
V SĜtSDGČ XWYiĜHQt ]iMPX R MHGQRWOLYp REODVWL OLGVNp þLQQRVWL VH XND]XMH åH
s UR]YtMHQtPSĜtVOXãQêFKGRYHGQRVWtD]iMPĤMHYKRGQp]DþtQDWXåQDVWXSQL=â-HRYãHP
WĜHED YROLW WDNRYp ]SĤVRE\ SUiFH NWHUp XYHGHQRX XþHEQt þLQQRVW QDYR]XMt YKRGQRX IRUPX
KUDYČDQHQiVLOQČ6 WtPVHSRMtLYROEDYKRGQêFKSURVWĜHGNĤ
Jako SURVWĜHGHN vhodný pro rozvíjení technického myšlení se na 1. stupni ZŠ jeví
NRQVWUXNþQt VWDYHEQLFH /HJR :H'R Prostor pro její aplikaci spatĜXMHPH PM YH Y]GČOiYDFt
REODVWLýORYČNDVYČWSUiFH.RQVWUXNþQtþLQQRVWL na 1. stupni ZŠ a Design a konstruování na
2. stupni ZŠ). (2)
206
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
Propojením NRQVWUXNþQt VWDYHEQLFH /HJR :H'R s projektem výukového
programovacího jazyka Scratch získáváme také vhodný pURVWĜHGHNSURUR]YRMDOJRULWPLFNpKR
myšlení.
4. Charakteristika WeDo
.RQVWUXNþQt VWDYHEQLFH /HJR :H'R MH XUþHQD SUR åiN\ VWXSQČ =â. Její koncepce
podporuje integrující pojetí výuky, spojuje v VREČ DVSHNW\ WHFKQLFNp SĜtURGRYČGQp
matematické, informatické a další.
6DPRWQiNRQVWUXNþQtVWDYHEQLFH:H'RXPRåĖXMHQHQiVLOQRXintegraci prvkĤ ICT do
YêXN\ 9\WYiĜHQt ĜtGtFtFK SURJUDPĤ SUR VHVWDYHQp PRGHO\ (Software LEGO Education
WeDo) MHYHOPLLQWXLWLYQt3ĜtNODGSURJUDPXYH:H'RXND]XMHREUi]HNþ
Obr. 1 – ukázka programu „stopky“ v SW LEGO Education WeDo
Jako ilustrativní SĜtNODG sestavování programu ve WeDo uvádíme transkripci
SURJUDPX ÄVWRSN\³ QD REU ]DþiWHN SURJUDPX – zobrazit text „start“ po dobu 10 desetin
VHNXQG\3URJUDPþHNiVSXãWČQtVWLVNHPNOiYesy S, zobrazení „0“ – þHNiVGiOHVHNUiW
opakuje cyklus: k þtVOXQDREUD]RYFHSĜLþWLKRGQRWX]DKUDMWyQþSRþNHMVRSDNXMWČOR
cyklu.
1iURþQRVW QiYUKX D VHVWDYRYiQt SURJUDPĤ SUR PRGHO\ YH :H'R MH WHG\ SĜLPČĜHQi
YČNXåiNĤSURQČåMHVWDYHEQLFHXUþHQDDåOHW
3RGSRURYiQ MH SDUDOHOQt EČK YtFH SURJUDPĤ Ĝt]HQt PRGHOX SRGOH VWDYX SĜLSRMHQêFK
VHQ]RUĤ– þLGORQiNORQXRV\þLGORSĜLEOtåHQtþLGOR]YXNRYpPLNURIRQ]DEXGRYDQêY PC),
þDVRYpĜt]HQtPRWRUĤĜt]HQtYêNRQX PRWRUĤDVYČWHO a Ĝt]HQt VP\VOXRWiþHQtPRWRUĤ
5. Charaktristika projektu Scratch
9 ÄSRNURþLOHMãtFK³ SURJUDPRYDFtFK MD]\FtFK MH WĜHED ]DSLVRYDW DOJRULWPXV Y SRGREČ
VWUXNWXURYDQpKRWH[WXNWHUêPiYåG\XUþLWRXV\QWD[L7RMHSUR]DþiWHþQtND v SRþiWFtFKXþHQt
programovacího jazyka problém.
Projekt výukového programovacího jazyka Scratch /Y\WYRĜHQê QD Massachussetts
Iistitute of Technology/ (aktuální verze Scratch 1.4) je koncipován RGOLãQČ – uživateli nabízí
XUþLWpÄVWDYHEQtMHGQRWN\³ – programovací bloky, z nichž je program skládán. Použité bloky
MVRXRSDWĜHQ\Ä]iPN\³NWHUpGRVHEH]DSDGDMtDWDNMHRãHWĜHQDSRWĜHEDKOtGDWV\QWD[LMD]\ND,
viz obr. 2. Stavební jednotky, které k VREČ QHSDWĜt GR VHEH QH]DSDGQRX Program je
SĜHKOHGQê
207
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
Obr. 2 – ukázka programu „spirála“ (7) a výstupu programu – zakreslení pohybu spritu po
ploše
'DOãtQHVSRUQRXYêKRGRXMHMHGQRGXFKRVWXåLYDWHOVNpKRSURVWĜHGtNGHWpPČĜQLFQHQt
VNU\WRYãHMHSĜHKOHGQpDMHGQRGXFKpLQWXLWLYQt, viz obr. 3.
Obr. 3 – ukázka uživatelského SURVWĜHGtSURJUDPX6FUDWFK
2NQRSURJUDPX6NUDWFKMHUR]GČOHQRXãHVWLþiVWt:
9OHYR QDKRĜH MH FHONHP RVP VNXSLQ EORNĤ =YROHQp EORN\ MHGQp VNXSLQ\ MVRX
zobrazeny vlevo dole. Zde programové bloky skupiny kreslení na ploše „pero“.
1DKRĜH XSURVWĜHG MVRX ]REUD]ovány informace o tzv. spritu (objekt pohybujíc se po
SORãH YROLWHOQê UDVWURYê REUi]HN ]GH NRFRXU 8SURVWĜHG GROH MH ] MHGQRWOLYêFK EORNĤ
VHVWDYRYiQYODVWQtSURJUDPĜtGtFtFKRYiQtVSULWX
208
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
9SUDYR QDKRĜH MH Y\REUD]HQD VFpQD QD Qtå VH VSULW SRK\EXMH scéna je také obrázek
rastrové grafiky, scény PRKRXEêWQD]iNODGČXGiORVWtPČQČQ\9SUDYRGROHO]HNRQILJXURYDW
sprity a scény. 6SULWĤQDSORãHPĤåHEêWYtFH
K GDOãtP YODVWQRVWHP SDWĜt PRåQRVW ]D]QDPHQiQt SRK\EX VSULWX SR SUDFRYQt SORãH
možnost práce se zYXN\SRK\EYtFHVSULWĤSRSUDFRYQtSORãHkomunikace mezi jednotlivými
sprity, RãHWĜHQt XGiORVWt XGiORVWPL Ĝt]HQp SURJUDPRYiQt – NRQWDNW VSULWĤ NRQWDNW VSULWX
s RNUDMHP SORFK\ XNi]iQt XND]DWHOHP P\ãL WYRUED YtFH W\SĤ VP\þHN QHNRQHþQi VP\þND
s podmínkou – forever if, repeat-until, if-then, if-then-HOVH SRXåLWt VNDOiUQtFK SURPČQQêFK
práce s jednoduchými seznamy. 6NUDWFK SRGSRUXMH PRåQRVW VGtOHQt Y\WYRĜHQêFK SURJUDPĤ
PH]L XåLYDWHOL 6GtOHQp SURJUDP\ O]H VSXVWLW SĜtPR YH ZHERYVNpP SURKOtåHþL EH] LQVtalace
6NUDWFKH SUR SĜHKUiYiQt MH SRXåtYiQ -DYD DSSOHW Výstupy programu mohou mít charakter
prezentace multimediálního programu þL MHGQRGXFKp KU\ a lze je snadno prezentovat na
,QWHUQHWXFRåPiSURXåLYDWHOHQHVSRUQRXPRWLYDþQtIXQNFL
Díky své jednoducKRVWL Pi 6NUDWFK L XUþLWi RPH]HQt QDSĜ Y SRGVWDWČ QHXPRåĖXMH
YVWXSDYêVWXSGDWGRVRXERUĤQHPRåQRVWWYRĜLWSURFHGXU\DIXQNFHQČNWHUp] WČFKWRRPH]HQt
ĜHãt QD 6NUDWFK QDYD]XMtFt SURMHNW\ QDSĜ SURMHNW BYOB /univ. Berkeley/ „Build Your Own
Block“, viz (8)).
6. Spojení WeDo a Scratch
Pokud ve Skratchi v menu editovat provedeme volbu zobrazit motor. blokySRSĜN PC
SĜLSRMtPH :H'R 86% +8% SRWRP VH X Y\EUDQêFK NDWHJRULt ÄSRG þDURX³ UR]ãtĜt QDEtGND
EORNĤ R EORN\ SUDFXMtFt V WeDo motory (menu pohyb, viz obr. 4) a WeDo senzory (menu
vnímání, viz obr. 5).
Obr. 4 – bloky
pracující s WeDo motory
Obr. 5 – bloky
pracující s WeDo senzory
7\WR EORN\ SRWRP XPRåĖXMt VHVWDYLW WDNRYRX DSOLNDFL MHMtå FKRYiQt MH Ĝt]HQR QHMHQ
XGiORVWPLWêNDMtFtPLVHMHGQRWOLYêFKVSULWĤDOHLSĜLSRMHQêPL:H'RVHQ]RU\SRSĜPĤåHEêW
:H'R PRGHO Ĝt]HQ SURJUDPHP YH 6NUDWFKL 7tP VH PRåQRVWL Y\XåLWt RERX SRSLVRYDQêFK
SURVWĜHGNĤ SRPČUQČ UR]ãLĜXMt D SRVLOXMH VH MHMLFK LQWHJUDþQt FKDUDNWHU D PRåQRVWL DSOLNDFH
PH]LSĜHGPČWRYêFKY]WDKĤYHYêXFH
-DNRSĜtNODGW\SRYých XþHEQtch úloh realizovaných formou pracovního listu pro žáka
uvedeme GYČMHGQRGXFKizadání zpracovaná dle pramene (9):
Téma: Pohyb
x Použijte bloky (blok motor, blok senzor a blok stisk klávesy) pro ovládání
WeDo motoru stiskem klávesy „šipka vpravo“ a „šipka vlevo“, chod motoru
209
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
bude doprovázet pohyb kocoura po ploše okna programu Scratch.
(Realizovaný program je na obrázku 6.)
Téma: Senzor vzdálenosti
x Použijte WeDo senzor vzdálenosti a blok nastavení velikosti spritu tak, aby se
NRFRXU SĜLEOtåHQtP SĜHGPČWX N VHQ]RUX ]YČWãLO D RGGiOHQtP QDRSDN ]PHQãLO
(Realizovaný program je na obrázku 7.)
Obr. 6 – program „pohyb“
Obr. 7 – program „senzor vzdálenosti“
3RSLVþLQQRVWLSURJUDPXQDREU3ĜLVWLVNXNOiYHV\ÄãLSNDYSUDYR³VHVSULWÄNRFRXU³
SRSORãHSRVXQHRXUþHQêNURNYSUDYRDVRXþDVQČVHQD s spustí motor stanoveQêPVPČUHP
3ĜL VWLVNX NOiYHV\ ÄãLSND YOHYR³ VH VSULW ÄNRFRXU³ SR SORãH SRVXQH QDRSDN R XUþHQê NURN
YOHYRDVRXþDVQČVHQD s VSXVWtPRWRURSDþQêPVPČUHP7RPMLOXVWUXMHåHzde ve Scratchi
EČåtVRXþDVQČSURJUDP\ REHFQČMLFKPĤåHEêWYtFHDMHGQiVH RSĜtNODGĜt]HQtSURJUDPX
událostí – stiskem klávesy.
3RSLVþLQQRVWLSURJUDPXQDREU+RUQtSURJUDPF\NOLFN\PČQtYHOLNRVWVSULWXY
v ]iYLVORVWL QD KRGQRWČ ]H VHQ]RUX Y]GiOHQRVWL 'ROQt SURJUDP UHDOL]XMH X VSULWX YêVWXS
v SRGREČWH[WRYpEXEOLQ\V nápisem „Jsem malý“, je-li velikost spritu menší než 50 %, jinak
je u spritu výstup v SRGREČWH[WRYpEXEOLQ\V nápisem „Jsem veliký“.
=iYČU
9êXNDMHGQRGXFKpDOJRULWPL]DFHD]iNODGĤSURJUDPRYiQtQD=âQHQtQRYLQNRXSĜHVWR,
že uvedené téma v RVP ZV QHQt QLMDN ]YOiãĢ DNFHQWRYiQR 9 uvedené oblasti mají u nás
tradici programovací nástroje typu Karel a Baltík. Jedná se zpravidla R þLVWČ SĜHGPČWRYp
„informatické“ pojetí realizace výuky. Oproti tomu kRQVWUXNþQt VWDYHEQLFH /HJR :H'R
vybízí k realizaci integrovaného pojetí výuky (nabízí se ]YOiãWČ UĤ]Qp YDULDQW\ SURMHNWRYp
výuky) SĜLþHPåPRKRXEêWGRUHDOL]RYDQpYêXN\LQWHJURYiQ\SUYN\,&7
.RPELQDFH NRQVWUXNþQt VWDYHEQLFH /HJR :H'R D SURJUDPRYDFtKR MD]\ND 6FUDWFK MH
jednou z YDULDQW ĜHãHQt NWHUp XPRåĖXMtFt MLå QD VWXSQL =â Y\WYiĜHW SRGPtQN\ SUR rozvoj
technické kreativity, WYRĜLYpKR WHFKQLFNpKR P\ãOHQt åiNĤ Y\WYiĜHW VFKRSQRVWL IRUPXORYDW
MHGQRGXFKp DOJRULWP\ D RVYRMLW VL ]iNODG\ SURJUDPRYiQt EH] SRWĜHE\ ]QDORVWL V\QWD[H
konkrétního programovacího jazyka.
0H]L QHVSRUQp YêKRG\ 6FUDWFKH SDWĜt åH MGH R IUHHZDUH D MH ORNDOL]RYiQ GR þHVNpKR
MD]\ND $SOLNDFH MH LQWXLWLYQt .RPXQLWD XåLYDWHOĤ WHG\ L XþLWHOĤ YL] NRPXQLWD XþLWHOĤ
využívajících Scratch s názvem ScratchED) využívajících jej k výuce programování DWYRUEČ
PXOWLPHGLiOQtFKDKHUQtFKDSOLNDFtMHUR]ViKOiDWDNQHQtSUREOpPVHSĜL DSOLNDFLXYHGHQêFK
210
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
SURVWĜHGNĤ GR YêXN\ Y ]DþiWFtFK LQVSLURYDW X ]NXãHQČMãtFK XåLYDWHOĤ 'RSRUXþXMHPH PM
XåLWHþQpDLQVSLUDWLYQtLQIRUPDþQt]GURMHD
Literatura
1 NárRGQt ~VWDY SUR Y]GČOiYiQt 8SUDYHQê 5iPFRYê Y]GČOiYDFt SURJUDP SUR ]iNODGQt
Y]GČOiYiQt~þLQQêRG 1iURGQt~VWDYSURY]GČOiYiQt [online]. 2013 [cit. 201306-01]. Dostupné z: http://nuv.cz/ramcove-vzdelavaci-programy/upraveny-ramcovyvzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani.
2 5iPFRYêY]GČOiYDFtSURJUDPSUR]iNODGQtY]GČOiYiQtYHU]HSODWQiRG~SOQp
]QČQt XSUDYHQpKR 593 =9 V EDUHYQČ Y\]QDþHQêPL ]PČQDPL ,Q Národní ústav pro
Y]GČOiYiQt 8SUDYHQê 593=9 VBEDUHYQČ Y\]QDþHQêPL ]PČQDPLB [online]. 2013
[cit. 2013-06-01]. Dostupné z: http://nuv.cz/file/319_1_1/
3 6*3 6\VWHPV %DOWtN & ' YL]XiOQt YêXNRYp SURJUDPRYDFt QiVWURMH SUR GČti, mládež
a GRVSČOp SGP
Systems [online].
2013
[cit.
2013-06-01].
Dostupné
z:
http://www.sgpsys.cz/cz/Product_B3.asp
4 Logo
–
GČWVNi KUDþND QHER
SURJUDPRYDFt MD]\N" 7,â1296.é
Pavel. ROOT.CZ [online].
2007
[cit.
2013-06-01].
Dostupné
z:
http://www.root.cz/clanky/logo-ndash-detska-hracka-nebo-programovaci-jazyk/
5 Programovací jazyk Karel: Úvodní strana. KLÍMA, Karel. KAREL [online]. 2007 [cit.
2013-06-01]. Dostupné z: http://karel.webz.cz/
6 .5$86-RVHI1iVWURM3HWU3URJUDPRYiQtLSUR]DþiWHþQtN\ äLYČF] [online]. 2011 [cit.
2013-06-01]. Dostupné z: http://www.zive.cz/clanky/nastroj-petr-programovani-i-prozacatecniky/sc-3-a-158822/default.aspx
7 7,â1296.é3DYHO6FUDWFKSOQRKRGQRWQêSURJUDPRYDFtMD]\NQHERMHQGČWVNpSX]]OH"
(2. þiVW ROOT.CZ [online].
2011
[cit.
2013-06-01].
Dostupné
z:
http://www.root.cz/clanky/scratch-plnohodnotny-programovaci-jazyk-nebo-jen-detskepuzzle-2-cast/
8 7,â1296.é3DYHO6FUDWFKSOQRKRGQRWQêSURJUDPRYDFtMD]\NQHERMHQGČWVNpSX]]OH"
(3. þiVW 6FUDWFK D %<2% ROOT.CZ [online]. 2011 [cit. 2013-06-01]. Dostupné z:
http://www.root.cz/clanky/scratch-plnohodnotny-programovaci-jazyk-nebo-jen-detskepuzzle-3-cast-scratch-a-byob/
9 BRENNAN, Karen. WeDo Project Ideas. ScratchED [online]. 2010 [cit. 2013-06-01].
Dostupné z: http://scratched.media.mit.edu/resources/wedo-project-ideas
10 LEGO WeDo and Scratch. 6FUDWFK 9\P\VOL SURJUDPXM SRGČO VH [online]. 2012 [cit.
2013-06-02]. Dostupné z: http://info.scratch.mit.edu/WeDo
11 Getting Started. LEGO WeDo and Scratch [online]. 2012 [cit. 2013-06-02]. Dostupné z:
http://info.scratch.mit.edu/WeDo/Tutorial
Lektoroval: PhDr. PaedDr. -LĜt'RVWiO, Ph.D.
Kontaktní adresa:
Martin Havelka, Mgr., Ph.D.,
.DWHGUDWHFKQLFNpDLQIRUPDþQtYêFKRY\3HGDJRJLFNiIDNXOWD83äLåNRYRQiP2ORPRXF
ý5WHO12, e-mail: [email protected]
Ivona Dömischová, PhDr., Ph.D.,
Katedra QČPHFNpKR MD]\ND 3HGDJRJLFNi IDNXOWD 83 äLåNRYR QiP 2ORPRXF ý5 WHO
00420 585 635 957, e-mail: [email protected]
211
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
VÝUKA ROBOTIKY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
+5%Èý(. -LĜt – .8ý(5$ Martin – HODIS =GHQČN – VYBÍRAL Petr, ý5
Resumé
Situace v technických oborech je v VRXþDVQp GREČ NUiWLFNi 6SROHþHQVNi SUHVWLå
ĜHPHVHO MH H[WUpPQČ Qt]Ni D ] WRKR SO\QH YHOPL Qt]Nê ]iMHP R QČ =QDORVWL O]H XFKRYDW
v knihách a dalších médiích, zkušenosti a dovednosti takto „konzervovat“ nelze. Ty se
SĜHGiYDMt] mistra na tovaryãHMHMLFKVSROHþQRXSUDFtDSĜHGiYiQtWUYiQČNROLNOHWDåGHVtWHNOHW
v ]iYLVORVWL QD RERUX 0LVWĜL VFKRSQt ]NXãHQRVWL SĜHGDW, MLå SRPDOX Y\PtUDMt 1iURþQRVW
WHFKQLFNêFK RERUĤ YãDN WDNp Y\åDGXMH Y\VRFH NYDOLWQt ~URYHĖ VWĜHGQtKR L Y\VRNpKR
technického školství. I zde se projevu velmi nízký zájem o technické obory, na které má
YHOPL QHJDWLYQt YOLY REURYVNp UR]ãtĜHQt YtFHOHWêFK Jymnázií i od roku tisíc devČt set
GHYDGHViW SČW SUDNWLFNi OLNYLGDFH WHFKQLFNp YêFKRY\ QD ãNROiFK 6RXþDVQRX dobu lze tedy
QD]YDW ÄGRERX WHPQD³ WHFKQLFNpKR Y]GČOiYiQt D WHFKQLFNp YêFKRY\ ýHNiQt QD OHJLVODWLYQt
obrat k OHSãtPXQHQtGRVWDWHþQČU\FKOýPĜHãHQtPWpWRVYt]HOQpVLWXDFHJHWĜHEDYHOPLU\FKOH
REUiWLWSR]RUQRVWåiNĤDMHMLFKURGLþĤN technice. Probudit v QLFKSDWĜLþQê]iMHPRWXWRREODVW
Jak ukazují výsledky našeho kvalitativního výzkumu probíhajícího MLå YtFH QHå WĜL URN\ QD
QDãt NDWHGĜH MHGQRX ] FHVW MH YêXND URERWLN\ QD ]iNODGQt ãNROH 3ĜtVSČYHN VKUQXMH QČNWHUp
zajímavé výsledky Yê]NXPQêFK ãHWĜHQt D QDVWLĖXMH WDNp FHVW\ NWHUêPL MH GREUp VH Y této
oblasti ubírat.
.OtþRYiVORYDHS robotická stavebnLFHYêXNDURERWLN\QD]iNODGQtãNROHPRWLYDþQtNXU]\
Y]GČOiYDFtNXU]\
TEACHING ROBOTICS IN ELEMENTARY SCHOOL
Abstract
The situation in the technical fields is critical nowadays. The prestige of crafts is
extremely low and consequently, there is little interest in them. Knowledge can be preserved
in books and other media, but skills can’t. Skills are handed down from a master to an
apprentice by working together and the transmission of skills takes several years or even
decades, depending on the field. Unfortunately, masters that are able to pass their skills are
slowly disappearing. Nevertheless, difficulty of technical fields also requires a high quality
secondary and tertiary technical education. Even here there is little interest in technical fields,
partly because of great expansion of grammar schools and partly because of neglecting
technical education at schools which has begun in 1995. We are currently in "Dark Ages" of
technical education. Waiting for a legislative change is not fast enough solution to this
difficult situation. It is necessary to turn the attention of pupils and their parents towards
technology and rouse their interest in this field. As the results of a qualitative research taking
place for more than three years at our department shows, one of the ways is to teach robotics
in primary schools, at least as optional courses before the legislative will change. This paper
summarizes some of the interesting results of researches and outlines ways that are good to
follow in the area of technical education nowadays.
Key words: HS robotic construction kit; education of robotics in primary schools;
motivational courses; educational courses
212
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
Úvod
Situace v technických oborech je v VRXþDVQp GREČ NUiWLFNi 6SROHþHQVNi SUHVWLå
ĜHPHVHO MH H[WUpPQČ Qt]Ni D ] WRKR SO\QH YHOPL Qt]Nê ]iMHP R QČ =QDORVWL O]H XFKRYDW
v knihách a dalších médiích, zkušenosti a dovednosti takto „konzervovat“ nelze. Ty se
SĜHGiYDMt] mistra na tovaryãHMHMLFKVSROHþQRXSUDFtDSĜHGiYiQtWUYiQČNROLNOHWDåGHVtWHNOHW
v ]iYLVORVWL QD RERUX 0LVWĜL VFKRSQt ]NXãHQRVWL SĜHGDW MLå SRPDOX Y\PtUDMt 1iURþQRVW
WHFKQLFNêFK RERUĤ YãDN WDNp Y\åDGXMH Y\VRFH NYDOLWQt ~URYHĖ VWĜHGQtKR L Y\VRNpKR
technického školství. To je FHORVYČWRYêPSUREOpPHPRþHPåVYČGþtL]SUiYDSURSUH]LGHQWD
Obamu [3] YH NWHUpP VH QDFKi]HMt GRSRUXþHQt SUR ]PČQX ãNROVWYt Y 86$ I zde se projevu
YHOPL Qt]Nê ]iMHP R WHFKQLFNp RERU\ QD NWHUp Pi YHOPL QHJDWLYQt YOLY REURYVNp UR]ãtĜHQt
víceletých gymnázit L RG URNX WLVtF GHYČW VHW GHYDGHViW SČW SUDNWLFNi OLNYLGDFH WHFKQLFNp
YêFKRY\QDãNROiFK6RXþDVQRXGREXO]HWHG\QD]YDWÄGRERXWHPQD³WHFKQLFNpKRY]GČOiYiQt
DWHFKQLFNpYêFKRY\ýHNiQtQDOHJLVODWLYQtREUDWN OHSãtPXQHQtGRVWDWHþQČU\FKOêPĜHãHQtP
této VYt]HOQpVLWXDFH-HWĜHEDYHOPLU\FKOHREUiWLWSR]RUQRVWåiNĤDMHMLFKURGLþĤN technice.
Probudit v QLFK SDWĜLþQê ]iMHP R WXWR REODVW -DN XND]XMt YêVOHGN\ QDãHKR NYDOLWDWLYQtKR
výzkumu probíhajícíKRMLåYtFHQHåWĜLURN\QDQDãtNDWHGĜHMHGQRX] cest je výuka robotiky
na základní škole. Než dojde k SRWĜHEQp OHJLVODWLYQt SRGSRĜH MH WĜHED FR QHMGĜtYH QHMOpSH
KQHG]DþtW VåiN\LMHMLFKURGLþLSUDFRYDWIRUPRXNXU]ĤD]iMPRYêFKNURXåNĤ
1. 3URþSUiYČURERWLND
Chceme-OL GČWL D MHMLFK URGLþH ]DXMPRXW MH WĜHba využít oblast, která je atraktivní,
tajemná, dobrodružná, motivující, zajímavá a natolik mnohotvará, že umožní oslovit širokou
cílovou skupinu. Tomu požadavku odpovídá robotika nejlépe. Roboty lze nalézt všude kolem
QiV YH ]GUDYRWQLFWYt SUĤP\VOX YH Yê]NXPX D SUĤ]NXPX ]HPČ YRGQt ĜtãH L YHVPtUX -HQ
WČåNR O]H QDOp]t REODVW NDP QHYVWXSXMH $SOLNDþQt VIpUD MH WDN ãLURNi åH RVORYXMH GtYN\
FKODSFH GRVSČOp L RGURVWOHMãt Se slovem „robot“ SĜLãHO .DUHO ýDSHN, nalezneme jej v
pohádkách, SCIFI filmech, v pRGREČKUDþHNDSRG Probouzí fantazii DSĜLUR]HQêP]SĤVREHP
SĜLWDKXMHSR]RUQRVWGČWtL MHMLFKURGLþĤRGUDQpKRYČNX
%\O\DQDO\]RYiQ\GRVWXSQpURERWLFNpVWDYHEQLFHDXNi]DORVHåHQČNWHUpMVRXSURãLUãt
nasazení ve výuce a kurzech FHQRYČ QHGRVWXSQp MLQp QHVSOĖují požadavky z pohledu
DSOLNDþQtKR QDVD]HQt 'ĤOHåLWêP SRåDGDYNHP MH DE\ YêXNRYê V\VWpP SRNUêYDO široký
DSOLNDþQt SURVWRU RG Qi]RUQêFK KUDYêFK DSOLNDFt SR seriozní aplikace, aby nebyl jen
výukovým. Aby poskytl prostor pro hravou výuku, ale i názornou výuku elektronických a
URERWLFNêFKV\VWpPĤRGSRYtGDMtFtVRXþDVQêPWHFKQRORJLtP
Obr. 1 HS robotická stavebnice Basic
213
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
8YHGHQpSRåDGDYN\VSOĖXMH„H&S electronic system“, který obsahuje mimo jiné také
HS robotickou stavebnici (Obr. 1), která je snadno, v ]iYLVORVWL QD DNWXiOQtFK SRWĜHEiFK D
FtORYêFKDSOLNDFtFKUR]ãtĜLWHOQi
Obsahuje zcela standardní procesorové obvody a komponenty, které mohou nejen
ãNRO\VWĜHGQtLY\VRNpY\XåtYDWSURYêUREXSURWRWySĤYODVWQtFKV\VWpPĤSortiment mRGXOĤ
MH QHXVWiOH UR]ãLĜRYiQ Zájemce zde nalezne také speciální obvody, využívané v oblasti
HOHNWURQLFNêFK D URERWLFNêFK V\VWpPĤ MDNR MVRX QDSĜtNODG VRQDU\ HOHNWURQLFNp Jyroskopy,
EDUHYQp VHQ]RU\ WDNWLOQt L EH]NRQWDNWQt þLGOD UĤ]QêFK W\SĤ D NRQVWUXNFt 5Ĥ]Qp W\S\
procesorových desek i mechaQLFNêFKV\VWpPĤ
2. Robotika na základní škole
Se zkoumáním možností výuky robotiky, VWDYERX D SURJUDPRYiQtP URERWĤ QD
základní škole, MVPH]DþtQDOLV žáky druhého stXSQČ3RURFHE\O, QDSRSXGSDQtXþLWHON\0JU
Dany Tunkrové z Osové Bítýšky a s její pomocí (Obr. 2 vlevo), zahájen pilotní kurz stavby a
SURJUDPRYiQt URERWĤ WDNp VH åiN\ WĜHWt a þWYUWp tĜty základní školy. Díky jejích obrovských
zkušeností s YêXNRXåiNĤQDSUYQtPVWXSQL]iNODGQtãNRO\DGtN\MHMtKRPD[LPiOního zápalu
SURYČFVHWDWRYêXNDXNi]DODMDNRPRåQiDGRNRQFHLYHOPLYKRGQi7DWR]DSRþDWiFHVWDE\OD
QD SĤO URNX SĜHUXãHQD její smrtí (]HPĜHOD SR GORXKp D WČåNp QHmoci) %\OR SĜHG QiPL Y té
chvíli mnoho práce a obrovské pochybnosti, zda to bez ní dokážePH9HOPLVLSĜiODDE\FKRP
v ]DSRþDWpPGtOHSRNUDþRYDOLFRåQiPGRGDORVLOQDSĜHNRQiYiQtSĜHNiåHNVHNWHUêPLMVPH
QHPČOL QD UR]GtO RG Qt åiGQp ]NXãHQRVWL =D WHQ UHODWLYQČ NUiWNê þDV NG\ MVPH VH WpWR
problematice s Qt YČQRYDOL QiP XNi]DOD FHVWX D Soskytla základní zásady, na kterých se dá
VWDYČW
Obr. 2 Kurz VWDYEDDSURJUDPRYiQtURERWĤQDVWXSQL]iNODGQtãNRO\(vlevo) Mgr.
Dana Tunkrová v Osové Bítýšce (vpravo) na 1. a 2. stupni základní školy v Mšeci
Zkoumání možností a práce na Y\WYiĜHQt PHWRGLN\ SUR YêXNX WČFKWR NXU]Ĥ tedy
SRNUDþRYDO. 9HGHQtãNRO\ QiPMLåQHGRYROLORSRNUDþRYDWY 2VRYp %tWêãFH9VWĜtFQiPvyšla
LQLFLDWLYD URGLþĤ åiNĤ ]iNODGQt ãNRO\ Y Židlochovicích, se kterými jsme se setkali na dni
YČGFĤ Y %UQČ 9VWĜtFQRVW YHGHQt ãNRO\ L SRPRF URGLþĤ Y QiERUX åiNĤ XPRåQLO\ SRNUDþRYDW
v ]DSRþDWpP GtOH Výzkumy potvrzují åH MGH R VSUiYQRX FHVWX 3UR EČåQp QDVD]HQt YêXN\
URERWLN\QD]iNODGQtãNROXMHWĜHEDY\WYRĜLWPRWLYDþQtNXU]7HQWRNXU]VHSDNVQDåLW]DVDGLW
GR UiPFRYpKR Y]GČOávacího programu. Tím zajistit zvýšení zájmu o techniku a technické
RERU\ 'iOH SDUDOHOQČ V WtP MLå IUDQþL]D Ä7HFKQLFNp NXU]\ s.r.o.³ LQWHQ]LYQČ SUDFXMH QD VpULL
Y]GČOiYDFtFKNXU]Ĥ]DPČĜHQêFKQDWXWRREODVW-HWRWLåWĜHEDQDPRWLYDþQtNXU]\QDYi]DWVpULt
214
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
Y]GČOiYDFtFKNXU]ĤNWHUpsystematicky SRYHGRXåiN\RGWĜHWtWĜtG\]iNODGQtãNRO\SĜHVNXU]\
SUR VWXGHQW\ VWĜHGQtFK RGERUQêFK XþLOLãĢ D VWĜHGQtFK ãNRO Då SR ãNROX Y\VRNRX NGH QD QČ
QDYiåt VWXGLHP SĜtVOXãQêFK RERUĤ. HS robotický systém a všechny komponenty tohoto
V\VWpPX SĜHVQČ ]DSDGDMt GR WRKRWR NRQFHSWX MDN ] pohledu obsahu tak i cenové dostupnosti.
.XU]\MVRXWHG\Y\WYiĜHQ\SURW\WRV\VWpP\
0HWRGLND L REVDK PRWLYDþQtch kurzĤ MVRX MLå Y\WYRĜHQ\ D SLORWQtP ]SĤVREHP bylo
]DKiMHQR MHMLFK RYČĜRYiQt. Do dnešQtKR GQH SUREČKO\ MLå WĜL SLORWQt EČK\ QHMGĜtYH QD
URERWLFNpPV\VWpPX5RER5RERSRWpQD+6URERWLFNpPV\VWpPXNWHUêSURW\WR~þHO\Y\XåtYi
YROQČ ãtĜLWHOQê YêYRMRYê V\VWpP L SURFHVRU 3,&$;( 0 HS robotický sytém lze tedy
osadit uvedeným typem procesoru, DOH L GDOãtPL þW\ĜPL W\S\ SURFHVRUĤ SUR SRNURþLOHMãt Då
profesionální aplikace.
3LORWiå SUREtKDOD QDSĜtNODG QD =iNODGQt ãNROH Y Osové Bítýšce, na Základní škole
v Židlochovicích i základní škole v Mšeci (Obr. 2 vpravo). 'R VRXþDVQp GRE\ VH Yê]NXPX
~þDVWQLORYtFHQHååiNĤSUYQtKRLGUXKpKRVWXSQČ]iNODGQtFKãNRO
=iYČU
+6 URERWLFNê V\VWpP OH] SĜtPR NRPELQRYDW V MLQêPL VWDYHEQLFHPL MDNR QDSĜtNODG
Merkur. Lze tento systém využívat pro výuku robotiky, ale i elektroniky, elektrotechniky,
digitální techniky VWURMĤ D ]DĜt]HQt D PQRKD GDOãtFK 6WHMQêP ]SĤVREHP VH PXVt XEtUDW L
PRWLYDþQtNXU]\7DWRYêXNDMHYHOPLGĤOHåLWiV ohledem na volbu budoucího povolání nejen
åiNĤ]iNODGQtFKãNRO
Literatura
1 +5%Èý(. -LĜt - TUNKROVÁ, Dana. 9êXND SURJUDPRYiQt URERWĤ QD . stupni ZŠ. In
Nové technologie ve výuce. Brno : Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-59429, pp. 1-3. 2012, Brno.
2 H&S electronic systems On line: http://www.hses.cz
3 HOLDREN, John, P. Report to The President prepare and inspire: K-12 Education in
Science, Technology, Engeneering, and Math (STEM) for America’s future. September
2010
4 .8ý(5$0DUWLQ- +5%Èý(.-LĜtPraktická robotika na ZŠ. In Nové technologie ve
výuce 2010. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2010. ISBN 978-80-210-5333-5, 3 pp.
11.11.2010, Brno.
Lektoroval: GRF,QJďXELFD6WXFKOtNRYi3K'
Kontaktní adresa:
Slovenská technická univerzita v Bratislave,
Fakulta elektrotechniky a informatiky,
Ústav elektroniky a fotoniky,
,ONRYLþRYD2 19 Bratislava,
tel. +421/2/60 29 13 24
e-mail: [email protected]
215
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
USE SOFTWARE
EDUCATION
SUPPORT
FOR
COMPUTER
NETWORK
HREHOVÁ Stella, SR
Abstract
At the present computer networks are an integral part of work and private life. Their
use is already commonplace. Graduates, however, should have at least a basic knowledge of
how to computer network actually work. One of appropriate software for the visual
presentation of the work of computer network, the design, management and configuration is
simulation software Cisco Packet Tracer. The present paper describes how to create and
control a simple computer network.
Key words: computer net, simulation, Cisco Packet Tracer
VYUŽITIE SOFTVÉROVEJ PODPOR<35,9é8ý%(32ýË7$ýOVÝCH SIETÍ
Resumé
3RþtWDþRYp VLHWH WYRULD Y V~þDVQRVWL QHRGGHOLWHĐQ~ V~þDVĢ SUDFRYQpKR DM V~NURPQpKR
života. Ich SRXåtYDQLH MH Xå VDPR]UHMPRVĢRX $EVROYHQWL Y\VRNêFK ãN{O E\ YãDN PDOL PDĢ
DVSRĖ]iNODGQpYHGRPRVWLRWRPDNRYODVWQHIXQJXM~3UHQi]RUQpSUH]HQWRYDQLHIXQJRYDQLD
SRþtWDþRYHMVLHWHMHMQDYUKRYDQLDVSUiYHDNRQILJXUiFLHMHYKRGQêPSURVWULHGNRPVLPXODþQý
softvér Cisco Packet Tracer. V predkladanom príspevku je popísaný postup pri tvorbe
a správe jednoduchej siete.
KĐ~þRYé slová: SRþtWDþRYiVLHĢVLPXOiFLD&LVFR3DFNHW7UDFHU
Introduction
Computers are used in almost every sphere of our private and professional life as well.
The rapid development of information technology brings with it the urgent need for
knowledge discovery in this field. Based on the requirements of society is the knowledge of
informatics included at every level of education. There are obtained much information about
it, but not always cares for their understanding. One of the most widespread part of
informatics are computer networks. However, it is appropriate that students have had a basic
knowledge of how such network actually works, how to get information about the individual
part of net and what resources are required for this.
One of the way how to students present this knowledge is the use of simulation
software for demonstrating the operation and setting properties of a computer network.
The present paper describes an environment Cisco Packet Tracer to create a simulation of a
computer network.
1. Cisco Packet Tracer
Cisco Packet Tracer is a powerful network simulation program that allows students to
experiment with network behavior. Packet Tracer provides simulation, visualization,
authoring, assessment, and collaboration capabilities and facilitates the teaching and learning
of complex technology concepts. Packet Tracer supplements physical equipment to allow
students to create a network with an almost unlimited number of devices, encouraging
practice, discovery, and troubleshooting. The simulation-based learning environment helps
216
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
students develop skills such as decision making, creative and critical thinking, and problem
solving.
Fig. 1 The base setting of Cisco Packet Tracer
2. Application of Cisco Packet Tracer
At the Faculty of manufacturing technologies is one of the presented part of the
subject "Informatika" basic knowledge about the creation and operation of computer
networks. Exercise of the topic consists of some partial tasks. The students should create at
least two subnets which are connected using router. Using possibility of animation they can
see how work the computer net.
The first part of the exercise describes the different equipment needed for creating net
and way how to create correct subnet.
x Hub is commonly used to connect segments of a LAN. A hub contains multiple ports.
When a packet arrives at one port, it is copied to the other ports so that all segments of the
LAN can see all packets. A hub works at the physical layer (layer 1) of the OSI model.
x A network switch is a small hardware device that joins multiple computers together within
one local area network (LAN). Technically, network switches operate at layer two (Data
Link Layer) of the OSI model. The switches are capable of inspecting data packets as they
are received, determining the source and destination device of each packet, and forwarding
them appropriately
x A router is a device that forwards data packets between computer network. A router is
connected to two or more data lines from different networks. When routers are used in
interconnected networks, the routers exchange information about destination addresses
using a dynamic routing protocol. Each router builds up a table listing the preferred routes
between any two systems on the interconnected networks. A router has interfaces for
different physical types of network connections
217
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
Fig. 2 Possibility of equipment selection
Using end devices is created one subnet with hub. Using simulation capabilities, packets are
forwarded from one terminal to another terminal. Using animation the student can observe
how hub works. Condition for the proper functionality is set ip addresses and gateway for
individual end devices. The following figures show the selected portion of the simulation.
Fig. 3 Simulation using hub
The task for students in the next section is to create a second subnet with using switch. Base
on simulation the students should find out differences between using hub and switch. The aim
of the exercise is to create a functioning network, which would consist of at least two subnets
and use a router device. There is necessary configure router to work computer net properly.
The router is configured with the command line interface
Fig. 4 Router configuration
218
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
Correct configuration of router indicates to us a green paint balls at individual facilities. We
can verify the accuracy by sending a packet from one subnet to another subnet as well. The
following figure shows the observed computer net.
Fig. 5 The observed computer net
Conclusion
This paper describes only the basic methods to create a functional computer network.
Cisco Packet Tracer provides much greater opportunities for creating and managing computer
networks. Students obtain knowledge of server configuration options, setting dynamic ip
addresses, physical modifications to the selected device and much more. In the current
environment is the possibility of creating not only the logical structure of computer network,
but also its physical layout. By using these tools students acquire basic knowledge about the
functioning of computer networks.
Bibliography
1 BABIUCH, M. .RQILJXUDFH VtĢRYêFK SUYN~ D SURWRNROX,[online] 2011, Dostupné na
internete. http://projekty.fs.vsb.cz/147/ucebniopory/978-80-248-2764-3.pdf
2 Cisco Packet Tracer. Dostupné na internete. http://cpt.php5.cz/?page_id=40
Assessed by: doc. Ing. Imrich Vojtko, Ph.D.
Contact Address:
Stella Hrehová Ing., Ph.D.,
Department of mathematics, informatics and cybernetics, Faculty of manufacturing technologies TU
in Kosice with seat in Presov, Bayerova 1, 080 01 Presov
e-mail: [email protected]
219
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
ELEKTRONICKÉ STUDIJNÍ OPORY
STUDENTY PEDAGOGICKÉ FAKULTY
A
JEJICH
HODNOCENÍ
JANSKÁ Lenka, ý5
Resumé
ýOiQHNSĜHGNOiGiYêVOHGN\Yê]NXPQpKRãHWĜHQtUHDOL]RYDQpKR QD3HGDJRJLFNpIDNXOWČ
UP v 2ORPRXFL 9ê]NXPQp ãHWĜHQt VH ]DEêYDOR YQtPiQtP HOHNWURQLFNêFK VWXGLMQtch opor
VWXGHQW\SUYQtFKURþQtNĤ PdF UP v OlomouFL9ê]NXPQpãHWĜHQt]MLãĢRYDOR, MDNpLQIRUPDþQt
zdrojH VWXGHQWL EČKHP VWXGLD XåtYDMt 2YČĜRYDOR ]GD VH VWXdenti setkali s elektronickými
studijními oporami a jejich spokojenost s nimi =MLãĢRYDOR SUHIHUHQFH VWXGHQWĤ NODVLFNêFK
VWXGLMQtFKPDWHULiOĤþLHOHNWURQLFNêFKVWXGLMQtFKRSRU
.OtþRYi VORYD Elektronické studijní materiály, e-learning, hodnocent VWXGHQWĤ pedagogické
fakulty
ELECTRONIC LEARNING MATERIALS
OF STUDENTS FACULTY OF EDUCATION
AND
THEIR
EVALUATION
Abstract
The article presents results of research realized at Faculty of Education
Palacky University in Olomouc. The research dealt with perceptions of electronic learning
materials the first year students PdF UP in Olomouc. Research was questioned on the
information sources used by students during their studies. Verify whether the students met
with electronic learning support and their satisfaction with them. It was examined students'
preference for classical learning materials or electronic learning materials.
Key words: Electronic learning materials, e-learning, evaluation of students Faculty of
Education
Úvod
Vzhledem k tomu, že žijeme v GREČ UR]PDFKX PRGHUQtFK WHFKQRORJLt YČWãLQa
komunikace a získávání informací probíhá elektronickou formou. Tímto trendem se ubírá
i YêYRM VSROHþQRVWL (-OHDUQLQJ MH SĜHGiYiQt ]QDORVWt D LQIRUPDFt HOHNWURQLFNRX IRUPRX
koresponduje tedy WHQWR W\S YêXN\ VH VRXþDVQêP WUHQGHP VSROHþQRVWL -HãWČ GRQHGiYQD E\O
GRPpQRXGLVWDQþQtIRUP\Y]GČOiYiQtDOHQ\Qt]DVDKXMH LGRSUH]HQþQtIRUP\VWXGLD TRMDVQČ
XND]XMH GĤOHåLWRVW HOHNWURQLFNêFK VWXGLMQtFK RSRU Pohledy na e-OHDUQLQJ PRKRX EêW UĤ]Qp
jak mezi studenty tak mezi uþLWHOL 6ODELQRXSUR UR]ãtĜHQtH-learningu je jeho ]QDORVWXþLWHOĤ
a jejich kompetence pracovat s ním. Problémy jsou již ve studiu budoucíFK XþLWHOĤ
na Y\VRNêFK ãNROiFK NGH QHMVRX GRVWDWHþQČ SĜLSUDvováni na využívání e-learningu
(Sak, P., 2007).
1. Elektronické studijní materiály
(OHNWURQLFNi VWXGLMQt RSRUD MH SOQČ HOHNWURQLFNê K\SHUWH[WRYê LQWHUDNWLYQt VWXGLMQt
PDWHULiO Y\WYRĜHQê SUR SRWĜHE\ UHDOL]DFH GLVWDQþQtKR Y]GČOiYiQt IRUPRX H-learningu.
Je VHVWDYHQD WDN DE\ VWXGHQWĤP XPRåQLOD VQDGQRX RULHQWDFL Y Xþební látce, a to využitím
K\SHUWH[WRYpKR XVSRĜiGiQt WH[WX D Y\XåLWtP ãLURNpKR VSHNWUD PXOWLPHGLiOQtFK SUYNĤ
220
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
které PDMt ]D FtO VWLPXORYDW FR QHMYtFH VORåHN VWXGHQWRYD YQtPiQt 2SRUD E\ WHG\ QHPČOD
REVDKRYDW SRX]H WH[W DOH L SUYN\ NWHUp XSR]RUĖXMt QD GĤOHåLWp SRMP\ PČOD E\ VWXGXMtFtKR
SUĤEČåQČ PRWLYRYDW D XGUåHW MHKR SR]RUQRVW REUi]N\ YLGHRVQtPN\ ]YXNRYêPL ]i]QDP\
apod. (Klement, M., 2011)
Elektronická studijní opora se vyvinula z klasických studijních opoUXþHEQLFHVNULSWD
apod.) má tedy stejnou strukturu, ale obsahuje QČNWHUpUR]GtOQpSUYN\8NODVLFNêFKVWXGLMQtFK
opor je hlavní prvek „psaný“ text, u elektronických studijních opor jsou to prvky
multimediálního charakteru s vysokým podílem interaktivity. Elektronická studijní opora
se tedy skládá ze WĜtþiVWt
1) statické prvky – IRUPDÄSVDQpKR³WH[WXWYRĜHQ\WH[WHPNWHUêMHþOHQČQGOH]iVDG
GLVWDQþQtKR Y]GČOiYiQt GR VDPRVWDWQêFK þiVWt REVDK ~YRG SĜHKOHG SRXåLWêFK
V\PEROĤ]iYČUSRXåLWiOLWHUDWXUDNOtþUHMVWĜtNVORYQtþHNSRMPĤSĜtORK\ Verbální
VORåND MH Y\MiGĜHQD IRUPRX SVDQRX REUD]RYi VORåND WH[WX MH Y\MiGĜHQD SRPRFt
REUi]NĤ JUDIĤ VFKpPDW GLDJUDPĤ 6\PEROLFNi VORåND MH SUH]HQWRYiQD SRPRFt
V\PEROĤPDWHPDWLFNêFKY]WDKĤSLNWRJUDPĤLNRQDSRG
2) Dynamické prvky – SĜHGVWDYXMt PXOWLPHGLiOQt þL LQWHUDNWLYQt þiVW HOHNWURQLFNp
VWXGLMQt RSRU\ D PRKRX YKRGQČ GRSOĖRYDW þL SOQČ QDKUD]RYDW QČNWHUp þiVWL
„psaného“ textu. Tyto prvky jsou charakteristické tím, že není možné je ãtĜLWMLQRX
formou než elektronickou.
3) 9HULILNDþQt D HYDOXDþQt DSDUiW – Tyto prvk\ ]DMLãĢXMt ]SČWQRX YD]EX
mezi Y\XþXMtFtP D Y\XþRYDQêP DOH WDNp PRKRX VORåLW N autoevaluaci
VWXGHQWRYêFK VWXGLMQtFK YêVOHGNĤ -VRX WYRĜHQ\ QDSĜ NUiWNêPL ~NRO\ GORXKêPL
~NRO\ NRQWUROQtPL RWi]NDPL VKUQXWtP DSRG -H PRåQp MH Y\MDGĜRYDW VORYQČ
pomocí textXQHERSRPRFtQČNWHUpKR] G\QDPLFNêFKSUYNĤ (Klement, M., 2012)
2. 3RSLVYê]NXPQpKRãHWĜHQt
9ê]NXPQp ãHWĜHQt MH ]DPČĜHQR QD názory VWXGHQWĤ 3HGDJRJLFNp IDNXOW\ 8QLYHU]LW\
3DODFNpKRY2ORPRXFLQDHOHNWURQLFNpVWXGLMQtPDWHULiO\9ê]NXPQpãHWĜHQtMVHPUHDOL]Rvala
v NYČWQX QD 3HGDJRJLFNp IDNXOWČ 8QLYHU]LW\ 3DODFNpKR Y 2ORPRXFL âHWĜHQt E\OR
]DPČĜHQRQDVWXGHQW\prvních URþQtNĤ UĤ]QêFKRERUĤYEDNDOiĜVNêFKVWXGLMQtFKSURJramech
v SUH]HQþQt IRUPČ VWXGLD. Cílem bylo zjistit, zda se studenti setkali s elektronickými
studijními oporami a zda jsou s nimi spokojeni 2YČĜLW ]GD VWXGHQWL SUHIHUXMt XþHQt VStãH
SRPRFtNODVLFNêFKWLãWČQêFKVWXGLMQtFKPDWHULiOĤQHERSRPRFtHOHNWURQLFNêFKVWXGLMQtFKRSRU
a zda se tato preference odlišuje podle studijního oboru. Dále se RYČĜRYDOR ]GD VWXGHQWL
WHFKQLFNpKR D PDWHPDWLFNpKR ]DPČĜHQt SUHIHUXMt VStãH HOHNWronické studijní materiály
SĜHG NODVLFNêPL WLãWČQêPL PDWHULiO\ 2Wi]NRX WDNp E\OR MDNp LQIRUPDþQt ]GURMH VWXGHQWL
SRXåtYDMt SĜL VWXGLX D Y jakém rozsahu. Jako výzkumnou metodu jsem použila vlastní
GRWD]QtN NWHUê ]GH QHQt XYHGHQ NYĤOL QHGRVWDWNX SURVWRUX Ke zpracování dat byly použity
metody: analýza rozptylu, korelace a test nezávislosti chí- kvadrát (Chráska, M., 2007).
9ê]NXPQê Y]RUHN WYRĜLOR VWXGHQWĤ ] toho 143 žen D PXåĤ 6WXGHQWL SUYQtFK
URþQtNĤ SUH]HQþQtKR EDNDOiĜVNpKR VWXGLD RERUĤ 0DWHPDWLND VH ]DPČĜHQtP QD Y]GČOiYiQt
=iNODG\WHFKQLFNêFKYČGDLQIRUPDþQtFKWHFKQRORJLt VH]DPČĜHQtPQDY]GČOiYiQt8þLWHOVWYt
SUR VWXSHĖ ]iNODGQtFK ãNRO 9\FKRYDWHOVWYt 3HGDJogika - YHĜHMQi VSUiYD Logopedie,
6SROHþHQVNp YČG\ VH ]DPČĜHQtP QD Y]GČOiYiQt D ýHVNê MD]\ND D OLWHUDWXUD VH ]DPČĜHQtP
na Y]GČOiYiQt 6WXGHQW\ MVHP GiOH UR]GČOLOD SRGOH SĜtEX]QRVWL RERUĤ GR VNXSLQ
a) 0DWHPDWLND7HFKQLFNiDLQIRUPDþQtYêFKRYDb) 8þLWHOVWYtVWXSQČc) Vychovatelství +
3HGDJRJLND/RJRSHGLHG6SROHþHQVNpYČG\ýHVNêMD]\N
221
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
3. 9êVOHGN\Yê]NXPQpKRãHWĜHQt
V GRWD]QtNRYpP ãHWĜHQt VWXGHQWL PČOL XYpVW MDNp LQIRUPDþQt ]GURMH SRXåtYDMt EČKHP
VWXGLD QD XQLYHU]LWČ D XYpVW SURFHQWXiOQt SRGtO Y\XåLWt MHGQRWOLYêFK ]GURMĤ Zaokrouhlené
výsledky ukazuje Graf 1 a Graf 2.
WŽēĞƚ ƐƚƵĚĞŶƚƽ͕ǀLJƵǎşǀĂũşĐşŝŶĨŽƌŵĂēŶşnjĚƌŽũĞ
Jiné
Výukové programy na CD/DVD
ĂƐŽƉŝƐLJ
E-learningový kurz
Tisk
Elektronické studijní opory
Knihy
Vlastní poznámky
Internet
Skripta
1,111111
6,66666667
7,222222
7,7777778
16,66667
WŽēĞƚƉƌŽĐĞŶƚ
48,88889
74,44444
85
87,22222
89,44444
0
20
40
60
80
100
Graf 1
WƌŽĐĞŶƚƵĄůŶşƉŽĚşůǀLJƵǎŝƚşũĞĚŶŽƚůŝǀljĐŚŝŶĨŽƌŵĂēŶşĐŚ
njĚƌŽũƽ
2%
1%
7%
16%
22%
0%
0%
Skripta
Internet
Vlastní poznámky
Knihy
Elektronické studijní opory
Tisk
E-learningový kurz
Výukové programy na CD/DVD
ĂƐŽƉŝƐLJ
Jiné
0%
28%
24%
Graf 2
V otázce, zda studenti znají pojem Elektronické studijní materiály RGSRYČGČOR
165 VWXGHQWĤ $NO, tedy necelých 92 VWXGHQWĤ ]Qi WHQWR SRMHP 9 této otázce nebyly
VWDWLVWLFNp UR]GtO\ PH]L RGSRYČćPL VWXGHQWĤ MHGQRWOLYêFK VNXSLQ RERUĤ ani mezi pohlavím.
&HONHP VWXGHQWĤ VH V HOHNWURQLFNêPL VWXGLMQtPL PDWHULiO\ VHWNDOR SĜL VWXGLX QD Y\VRNp
škole, 2 studenti jen SĜL VWXGLX QD VWĜHGQt ãNROH VWXGHQWĤ VH V QLPL VHWNDOR ]iURYHĖ
na Y\VRNpLVWĜHGQtãNROHDVWXGHQWĤXYHGORåHVHV QLPLYĤEHFQHVHtkalo.
6SRNRMHQRVW VWXGHQWĤ V elektronickými studijními materiály na škále od 1 – 5
(1 = nejhorší, 5 = nejlepší) vyšlD SUĤPČUQČ QD 6SRNRMHQRVW åHQ MH D SUĤPČUQi
VSRNRMHQRVWPXåĤþLQt9HVSRNRMHQRVWLV elektronickými studijními oporami není rozdíl
PH]LSRKODYtP6SRNRMHQRVWVWXGHQWĤSRGOHSĜtEX]QRVWLRERUĤ dokládá Tabulka 1, kde nejvíce
222
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
s elektronickými studijními oporami jsou spokojeni studenti vychovatelství, pedagogiky
a lRJRSHGLH8RVWDWQtFKVNXSLQMHVSRNRMHQRVWWpPČĜVWHMQi
.yGRERUX3UĤPČU\01ý
6RXþDVQêHIHNW) S Dekompozice efektivní hypotézy
9HUWLNiOQtVORXSFHR]QDþXMtLQWHUYDO\VSROHKOLYRVWL
Spokojenost s elektronickými
studijními materiály
4,2
4,0
3,8
3,6
3,4
3,2
3,0
2,8
matematika+technika
pedagogika, vychovatelství, logopedie
VWXSHĖ
VSROHþHQVNpYČG\ýKód oboru
Tabulka 1
3UĤPČUQi VSRNRMHQRVW V NODVLFNêPL WLãWČQêPL PDWHULiO\ na škále od 1 – 5 vyšla
na 3UĤPČUQi VSRNRMHQRVW åHQ V WČPLWRPDWHULiO\ MH D SUĤPČUQi VSRNRMHQRVW PXåĤ
þLQt -H ]GH WHG\ UR]GtO PH]L SRKODYtPL 9ê]QDPQp UR]GtO\ YH VSRNRMHQRVWL VWXGHQWĤ
s NODVLFNêPL WLãWČQêPL PDWHULiO\ SRGOH SĜtEX]QRVWL RERUĤ GRNOiGi 7DEXOND Nejvíce
spokojeni s WČPLWR PDWHULiO\ MVRX VWXGHQWL XþLWHOVWYt SUR VWXSHĖ D QHMPpQČ VSRNRMHQL
jsou VWXGHQWL VSROHþHQVNêFK YČG D þHVNpKR MD]\ND = korelDþQtKR Y]WDKX VSRNRMHQRVWt
mezi elektronickými studijními materiály a klasickými WLãWČQêPL PDWHULiO\ Y\SOêYi
že VWXGHQWL KRGQRWLOL VSRNRMHQRVW X RERX SUYNĤ VWHMQČ Y\VRNR Studenti tedy jsou spokojeni
jak s elektronickými studijními oporami, tak s NODVLFNêPLWLãWČQêPLPDWHULiO\
.yGRERUX3UĤPČU\01ý
6RXþDVQêHIHNW) S Dekompozice efektivní hypotézy
9HUWLNiOQtVORXSFHR]QDþXMtLQWHUYDO\VSROHKOLYRVWL
6SRNRMHQRVWVNODVLFNêPLWLãWČQêPL
materiály
4,6
4,4
4,2
4,0
3,8
3,6
3,4
3,2
3,0
2,8
matematika+technika
pedagogika, vychovatelství, logopedie
VWXSHĖ
VSROHþHQVNpYČG\ýKód oboru
Tabulka 2
V RWi]FH SUHIHUHQFH XþHQt SRPRFt NODVLFNêFK WLãWČQêFK RSRU QHER pomocí
HOHNWURQLFNêFK VWXGLMQtFK PDWHULiOĤ Y\ãOR åH VWXGHQWĤ WHG\ UHVSRQGHQWĤ)
223
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
XSĜHGQRVWĖXMH VStãH XþHQt SRPRFt NODVLFNêFK WLãWČQêFK PDWHULiOĤ 3RX]H VWXGHQWĤ XYHGOR
(tedy 6,11 %), že SUHIHUXMH XþHQt SRPRFt HOHNWURQLFNêFK VWXGLMQtFK RSRU $ VWXGHQWĤ
(28,33 QHPi Y\KUDQČQê W\S Rozdíly mezi pohlavími v WpWR RWi]FH XND]XMH NRQWLQJHQþQt
WDEXOND 7DEXOND D VRXKUQQi WDEXOND þHWQRVWt 7DEXOND 5R]díly mezi obory uvádí
Tabulka 5 a Tabulka 6.
.RQWLQJHQþQtWDEXOND
ýHWQRVWR]QDþHQêFKEXQÝk > 10
Pohlaví Pohlaví ěiGN
3UHIHUHQFHXþHQt
M
VRXþW\
Ž
Klasické studijní materiály
104
13
117
1HY\KUDQČQêW\S
34
17
51
El. studijní materiály
4
7
11
Vš.skup.
142
37
179
Tabulka 3
Pohlaví
ěiGN
M
VRXþW\
24,18436 117,0000
10,54190 51,0000
2,27374 11,0000
37,00000 179,0000
Tabulka 4
.RQWLQJHQþQtWDEXOND
ýHWQRVWR]QDþHQêFKEXQÝk > 10
3UHIHUHQFHXþHQt
Kód oboru
Kód oboru
matematika+tec VWXSHĖ
hnika
Klasické studijní materiály
QHY\KUDQČQêW\S
El. studijní materiály
Vš.skup.
6RXKUQQiWDE2þHNiYDQpþHWQRVWL
ýHWQRVWR]QDþHQêFKEXQÝk > 10
3HDUVRQĤYFKtNYVY S
3UHIHUHQFHXþHQt
Pohlaví
Ž
Klasické studijní materiály 92,8156
QHY\KUDQČQêW\S
40,4581
El. studijní materiály
8,7263
Vš.skup.
142,0000
22
21
6
49
35
4
1
40
Kód oboru
Kód oboru
pedagogika,
VSROHþHQVNp
vychovatelství,
YČG\ýlogopedie
31
29
14
12
1
3
46
44
Tabulka 5
6RXKUQQiWDE2þHNiYDQpþHWQRVWL
ýHWQRVWR]QDþHQêFKEXQÝk > 10
3HDUVRQĤYFKtNYVY S 3UHIHUHQFHXþHQt
Kód oboru
Kód oboru
matematika+tec VWXSHĖ
hnika
Klasické studijní materiály
1HY\KUDQČQêW\S
El. studijní materiály
Vš.skup.
32,02793
13,96089
3,01117
49,00000
26,14525
11,39665
2,45810
40,00000
Kód oboru
Kód oboru
ěiGN
pedagogika,
VSROHþHQVNp VRXþW\
vychovatelství,
YČG\ýlogopedie
30,06704
28,75978 117,0000
13,10615
12,53631 51,0000
2,82682
2,70391 11,0000
46,00000
44,00000 179,0000
Tabulka 6
=iYČU
9H Yê]NXPQpP ãHWĜHQt E\OR ]MLãWČQR åH VWXGHQWL SUYQtFK URþQtNĤ 3G) 83 QHMYtFH
Y\XåtYDMtVNULSWDLQWHUQHWYODVWQtSR]QiPN\DNQLK\MDNRLQIRUPDþQt]Groje ke svému studiu.
Pojem elektronické studijní materiály zná VWXGHQWĤ D VWXGHQWĤ VH V nimi setkalo
na VWĜHGQt þL Y\VRNp ãNROH 5R]GtO PH]L WČPLWR GYČPD ~GDML MH ]SĤVREHQ WtP åH SRMHP
HOHNWURQLFNp VWXGLMQt PDWHULiO\ E\O QČNWHUêP VWXGHQWĤP QH]QiPê DOH SĜL Y\SOĖRYiQt
GRWD]QtNX ]MLVWLOL åH WHQWR W\S PDWHULiOĤ Y SUĤEČKX VWXGLD Y\XåtYDOL 3UĤPČUQi VSRNRMHQRVW
VWXGHQWĤ V elektronickými studijními materiály D NODVLFNêPL VWXGLMQtPL PDWHULiO\ MH WpPČĜ
VWHMQi'iOHVHXNi]DORåHVWXGHQWĤSUHIHUXMHXþHQtVStãHSRPRFtNODVLFNêFKWLãWČQêFK
PDWHULiOĤ-HPRåQpXUþLWåHVWXGHQWLPDWHPDWLFNpKRDWHFKQLFNpKR]DPČĜHQtYtFHQHåRVWDWQt
studeQWL SUHIHUXMt XþHQt SRPRFt HOHNWURQLFNêFK VWXGLMQtFK PDWHULiOĤ QHER QHPDMt Y\KUDQČQê
typ. , NG\å VWXGHQWL XYHGOL åH SRXåtYDMt UDGČML NODVLFNp WLãWČQp VWXGLMQt PDWHULiO\ UHVSRQGHQWĤ E\FKWČORHOHNWURQLFNpVWXGLMQtPDWHULiO\XåtYDWQDGiOHSĜLVWXGLX
224
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
Literatura
1 KLEMENT, M., CHRÁSKA, M., DOSTÁL, J., MAREŠOVÁ, H. E-learning elektronické studijní opory a jejich hodnocení. Olomouc: Gevak, 2012, 341 s. ISBN 97880-86768-38-0.
2 KLEMENT, M., 3ĜtVWXS\ N KRGQRFHQt HOHNWURQLFNêFK VWXGLMQtFK RSRU XUþHQêFK SUR
realizaci výuky formou e-learningu. Olomouc: Velfel, 2011, 124 s. ISBN 978-80-8755713-6.
3 SAK, Petr. ýORYČNDY]GČOiQtYLQIRUPDþQtVSROHþQRVWL. Praha: Portál, 2007, 290 s. ISBN
978-80-7367-230-0
4 CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu.
Vydání 1. Praha: Grada Publishing, 2007, 265 s. ISBN 978-80-247-1369-4.
Lektoroval: doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D.
3ĜtVSČYHN Y]QLNO v UiPFL ĜHãHQt SURMHNWX *$ ý5 þ PdF_2013_027 s názvem „Elektronické
studijní materiály a jejich vnímání studenty pedagogické fakulty“.
Kontaktní adresa:
Lenka Janská, Mgr.,
Ústav pedagogiky a sociálních studií,
.DWHGUDWHFKQLFNpDLQIRUPDþQtYêFKRY\3HGDJRJLFNiIDNXOWD83äLåNRYRQiP2ORPRXF
ý5WHO819,
e-mail: [email protected]
225
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
MULTIMEDIÁLNÍ STUDIJNÍ MATERIÁLY PRO ZÁKLADNÍ VÝUKU
MATEMATIKY NA VYSOKÉ ŠKOLE
-(+/,ý.$9ODGLPtUý5
Resumé
3ĜtVSČYHN VH ]DEêYi SUREOHPDWLNRX QH~VSČãQRVWL VWXGHQWĤ X ]NRXãHN ] matematiky
v SUYQtPURFHVWXGLDQDY\VRNpãNROH-VRX]GHXYHGHQ\QČNWHUpvýsledky jak kvantitativního
tak i kvalitativního výzkumu v WpWRREODVWL1D]iNODGČGRVDåHQêFKYêVOHGNĤE\ORSĜLVWRXSHQR
k Y\WYRĜHQt PXOWLPHGLiOQtFK VWXGLMQtFK RSRU. V þOiQNX MH SRVSiQ SRVWXS NWHUê E\O XSODWQČQ
SĜLY\WYiĜHQtWČFKWRRSRU-HMLFKVRXþiVWtMVRXYLGHR]i]QDP\SĜHGQiãHN.UiWFHMVRXSRSViQ\
i dosavadní zkušenosti s Y\XåLWtPWČFKWRVWXGLMQtFKRSRUYHYêXFH
.OtþRYi VORYD multimediální studijní materiály YLGHR]i]QDP\ SĜHGQiãHN YêXND
PDWHPDWLN\QH~VSČãQRVWX]NRXãHN]PDWHPDWLN\
MULTIMEDIA STUDY MATERIALS
MATHEMATICS AT UNIVERSITY
FOR
FUNDAMENTAL
TEACHING
Abstract
The paper deals with the issue of failure of students in tests of mathematics in the first
year of study at the university. Here are shows some results of both quantitative and
qualitative research in this area. Based on the results obtained it was decided to create a
multimedia study materials. In the paper is described procedure that was applied in creating
these materials. Their components are video recordings of lectures. Briefly are described the
experience with the use of these study materials in the teaching.
Key words: multimedia study materials, videos of lectures, teaching of mathematics, failure
in examinations in mathematics
Úvod
6WXGLXP PDWHPDWLN\ VH PQRKêP VWXGHQWĤP ]Gi MDNR QHSĜHNRQDWHOQi SĜHNiåND
k ]tVNiQt Y\VRNRãNROVNpKR Y]GČOiQt =YOiãWČ QD WHFKQLFN\ ]DPČĜHQêFK IDNXOWiFK VH
matematika v SUYQtP þL YH GUXKpP VHPHVWUX VWiYi VtWHP NWHUêP SURSDGi YHONp PQRåVWYt
VWXGHQWĤ .GH KOHGDW SĜtþLQ\ WpWR PDOp VWXGLMQt ~VSČãQRVWL" -H WR QHGRVWDWHþQi SĜHGFKi]HMtFt
YêXNDPDWHPDWLN\QD]iNODGQtFKDVWĜHGQtFKãNROiFK, SDVLYQtSĜtVWXSVWXGHQWĤNHVWXGLX nebo
WXWR QH~VSČãQRVW ]SĤVREXMt MHãWČ GDOãt IDNWRU\" -DN ]OHSãLW ~VSČãQRVW VWXGHQWĤ X ]NRXãHN
z matematiky? Na tyto otázky se snaží alespRĖþiVWHþQČRGSRYČGČWQiVOHGXMtFtWH[W
1. Výuka matematiky
Zlepšením výuky matematiky s Y\XåLWtP YêSRþHWQt WHFKQLN\ VH ]DEêYDMt QDSĜ DXWRĜL
práce [1]. Výukou na vysokých školách s SRGSRURXPXOWLPHGLiOQtFKNXU]ĤVH REHFQČ zabývá
autorka práce [2]. Výukou matematiky na vysoké škole s využitím multimédií se zabývají
autoĜL prací [3], [4], [5].
3UREOHPDWLNRX QH~VSČãQRVWL VWXGHQWĤ YH YêXFH PDWHPDWLN\ QD 'RSUDYQt IDNXOWČ -DQD
Pernera Univerzity Pardubice (DFJP UPa) VH ]DEêYiPH GORXKRGREČ D GtOþt YêVOHGN\
výzkumu v této oblasti byly publikovány [6]. Základní výuka probíhá v prvním roce studia,
a to v rámci SĜHGPČWX0DWHPDWLND,D0DWHPDWLND,,Y týGHQQtPUR]VDKXKRGLQ\SĜHGQiãHN
226
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
DKRGLQ\VHPLQiĜĤ. Odhlédneme-OLRGVWXGHQWĤNWHĜtVYiVWXGLDXNRQþLOLMLåEČKHm prvního
roku studia, pak pUĤPČUQi~VSČãQRVW VWXGHQWĤX]NRXãN\ z Matematiky I v uplynulých letech
byla 48 %, z Matematiky II to bylo 45 %. =EêYDMtFtVWXGHQWLX]NRXãN\QHXVSČOLQHERVHN ní
QHGRVWDYLOLSURWRåHQHVSOQLOLSRGPtQN\SURXGČOHQt]iSRþWX.
2. 3ĜtþLQ\QH~VSČãQRVWL] pohledu kvantitativního výzkumu
Kvantitativní výzkum [6] SURNi]DO åH QH]QDORVWL VWXGHQWĤ ] oblasti základoškolské
a VWĜHGRãNROVNp PDWHPDWLN\ PDMt Yê]QDPQê YOLY QD QH~VSČãQRVW VWXGHQWĤ u zkoušek. Ale
VWČåHMQt SUREOpP VSRþtYi v QH]YOiGQXWt SUREtUDQp Y\VRNRãNROVNp PDWHPDWLN\ 7\WR ]iYČU\
vycházejí z UR]ERUX GYRX WĜHWLQ SĜtNODGĤ ]H ]NRXãNRYêFK StVHPQêFK SUDFt NWHUp VWXGHQWL
]DþDOL ĜHãLW =EêYi DOH MHGQD WĜHWLQD SĜtNODGĤ NWHUp VWXGHQWL YĤEHF QH]DþDOL ĜHãLW 9 takovém
SĜtSDGČovšem QHO]HWYUGLWåHSĜtþLQRXQH~VSČFKXje neznalost matematikyDWRNRQNUpWQČze
základní, nebo VWĜHGQtSĜtSDGQČ z vysoké školy.
3. 3ĜtþLQ\QH~VSČãQRVWL] pohledu kvalitativního výzkumu
.YDOLWDWLYQtYê]NXPE\OUHDOL]RYiQIRUPRXUR]KRYRUĤMDNse skupinami sWXGHQWĤWDN
s jednotlivci. V aktuálním akademickém roku WpPČĜ YãLFKQL GRWD]RYDQt VWXGHQWL XYHGOL åH
~VSČãQČ DEVROYRYDOL VWiWQt PDWXULWQt ]NRXãNX ] PDWHPDWLN\ $OH SĜHYiåQČ VH MHGQDOR R QLåãt
REWtåQRVWQt ~URYHĖ SWXGHQWL PDMt SRFLW åH VWĜHGRãNROVNRX PDWHPDWLNX XPČMt SURWRåH ] ní
PDMt ~VSČãQČ VORåHQRX PDWXULWQt ]NRXãNX 'RVDYDGQt YêVOHGN\ ]NRXãHN ] SĜHGPČWX
Matematika I ale ukazují, že VWXGHQWLPDMtSUREOpP\VHVWĜHGRãNROVNRXPDWHPDWLNRX.
3ĜL UR]KRYRUHFK PQR]t VWXGHQWL SĜL]QiYDMt åH QD SĜHGQiãNiFK SĜLMtPají nové
LQIRUPDFHSDVLYQČ, nesnaží se SRFKRSLWQRYČSUREtUDQRXNDSLWROXPDWHPDWLN\DVSROpKDMtQD
to, že v UiPFLVHPLQiĜHMLPY\XþXMtFtYãHznovu Y\VYČWOtNeorientují se ve svých poznámkách
z SĜHGQiãHNDQLYHVNULSWHFKNWHUiPDMtN dispozici. Jsou-li nDVHPLQiĜLY\]YiQLN vyhledání
XUþLWpKRY]RUFHYČW\þLGHILQLFH YHVYêFKSR]QiPNiFKþLYHVNULSWHFKSDNĜDGD] nich se ani
o jakékoliv vyhledání nepokusí DSDVLYQČY\þNiYDMtQDRNDPåLNNG\QČNROLNPiORDNWLYQtFK
VWXGHQWĤ]DGDQê~NROVSOQt. -HYLGČWåH MVRXQDWHQWRSDVLYQtSĜtVWXS]Y\NOtDåHMHY minulosti
QLFQHWODþLORN WRPXDE\VDPLDNWLYQČSĜLVWRXSLOLNHVYpPXYODVWQtPXY]GČOiYiQt
ýHUVWYt PDWXUDQWL WM VWXGHQWL NWHĜt EH]SURVWĜHGQČ SR DEVROYRYiQt VWXGLD QD VWĜHGQt
ãNROH SRNUDþXMt YH VWXGLX QD vysoké škole, v PQRKD SĜtSDGHFK YĤEHF QHPDMt RGKDG Y þDVH
NWHUêVLPXVHMtUH]HUYRYDWSURSĜtSUDYXNH]NRXãFHýDVWRVHY následujících rozhovorech diví,
åHX]NRXãN\QHXVSČOLNG\åVHPDWHPDWLNXXþLOLFHORXVRERWXDQHGČOL
=FHOD MLQê MH SĜtVWXS VWXGHQWĤ NWHĜt QHMVRX þHUVWYêPL PDWXUDQW\ 7L MLå SURãOL ĜDGRX
åLYRWQtFKVLWXDFtYHNWHUêFKVHPXVHOLVDPLRVHEHDNWLYQČSRVWDUDW0QRKp] WRKRFRVHGĜtYH
QDXþLOLMLå]DSRPQČOL-VRXVLWRKRDOHYČGRPLDDNWLYQČVHsnaží svoje nedostatky odstranit.
Na záklaGČ UR]KRYRUĤ V WtPWR W\SHP VWXGHQWĤ VH XNi]DOR åH E\ SRWĜHERYDOL VL ]QRYX
SRVOHFKQRXWSĜHGQiãNXD]RSDNRYDWVLWRFRMLåMHGQRXE\ORRGSĜHGQiãHQR7RE\ORLPSXO]HP
k Y\WYRĜHQt PXOWLPHGLiOQtFK VWXGLMQtFK PDWHULiOĤ ]H NWHUêFK VH PRKRX VWXGHQWL XþLW Y þDVH,
NWHUêSUiYČMLPY\KRYXMHDWRLRSDNRYDQČ
4. Tvorba multimediálních studijních opor
Zkušenosti s WYRUERX PXOWLPHGLiOQtFK VWXGLMQtFK RSRU E\O\ SXEOLNRYiQ\ QDSĜ
v SĜtVSČYNu [7]. .H WYRUEČ PXOWLPHGLiOQtFK VWXGLMQtFK PDWHULiOĤ PĤåHPH SĜLVWRXSLW VWHMQČ
jako kH WYRUEČ ILOPĤ %Xć ]YROtPH Y\VRNRQiNODGRYê SURMHNW NWHUê UHDOL]XMH YHONê WêP
VSHFLDOL]RYDQêFKRGERUQtNĤQHERQDRSDNQt]NRQiNODGRYêSURMHNWV YHOPLPDOêPUHDOL]DþQtP
týmem. Na DFJP UPa byla zvolena druhá varianta.
227
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
3ĜHGQiãHMtFtY aule univerzity pracoval s vizualizérem, mikrofonem a dataprojektorem.
7HRUHWLFNp þiVWL SĜHGQiãN\ NWHUp REVDKXMt GHILQLFH YČW\ D SĜtVOXãQp Y]RUFH PČO SĜHGHP
vytisknuty a prezentoval MH SURVWĜHGQLFWYtP YL]XDOL]pUX .RQNUpWQt ĜHãHQt XNi]NRYêFK
SĜtNODGĤ SDN GHPRQVWUoval psaním na papír pod kamerou vizualizéru. Záznamy SĜHGQiãek
byly realizovány ve spolupráci s techniky univerzity ukládáním dat na server v technickém
]i]HPt DXO\ 2EUD]RYi þiVW ]i]QDPĤ byla WYRĜHQD ]i]QDPHP VLJQiOX ] vizualizérou do
dataprojektoru. Archivován byl teG\ REUD] NWHUê SĜL SĜHGQiãFH VWXGHQWL VOHGovali promítaný
QD SOiWQČ v aule. +ODV SĜHGQiãHMtFtKR byl snímán pomocí hlavového mikrofonu, který mČO
SĜHGQiãHMtFt SR FHORX GREX SĜHGQiãN\ .DåGRX WĜtKRGLQRYRX SĜHGQiãNX SDN WHFKQLFL XORåLOL
v plné digitální kvalLWČ na samostatné DVD.
1iVOHGRYDOR ]SUDFRYiQt SRĜt]HQêFK ]i]QDPĤ D Y\WYRĜHQt PXOWLPHGLiOQtFK VWXGLMQtFK
opor [8], [9]. 1HMSUYH E\OR WĜHED SURYpVW NRQYHU]L ]i]QDPX GR IRUPiWX DYL V rozlišením,
NWHUp MH GRVWDWHþQp SUR QiVOHGQRX SUiFL QD RVREQtP SRþtWDþL D ]iURYHĖ QHY\WYiĜt H[WUpPQČ
rozsáhlé datové soubory. Pak bylo nutno si celý záznam QČNROLNUiW prohlédnout, navrhnout
PtVWD YH NWHUêFK EXGH ]i]QDP UR]VWĜLKiQ QD PHQãt VHNYHQFH a RGVWUDQLW QHSRGVWDWQp þiVWL
1iVOHGQČ E\O Y\WYRĜHQ PXOWLPHGLiOQt VWXGLMQt PDWHriál ve formátu *.html NWHUê VWXGHQWĤP
umožĖXMH SURKOtåHWVLYHãNHUpWHRUHWLFNpþiVWLSĜHGQiãHNQDPRQLWRUXSRþtWDþHDSRNOLNQXWtQD
SĜtVOXãQRX LNRQX VL VSXVWLW ]i]QDP NRQNUpWQtKR ~VHNX GDQp SĜHGQiãN\ 7HRUHWLFNp þiVWL
SĜHGQiãHN E\O\VORXþHQ\GRWH[WRYpKo souboru, který se stal základem WLãWČQpþiVWLVWXGLMQtFK
opor9LGHR]i]QDP\SĜHGQiãHNMVRXVRXþiVWt'9'NWHUpMHSĜtORKRXVNULSW
5. .ODG\D]iSRU\Y\WYRĜHQêFKPXOWLPHGLiOQtFKVWXGLMQtFKRSRU
7LãWČQiþiVWVWXGLMQtFKRSRUREVDKXMHPD[LPiOQČNRQFHQWURYDQêWHxt bez jakýchkoliv
NRPHQWiĜĤ6WXGHQWLVLnyní SĜLSĜHGQiãFHQHPXVHMt]DSLVRYDWWH[W\SUREtUDQêFKGHILQLFþLYČW
QHPXVHMt VL RSLVRYDW SĜtVOXãQp Y]RUFH =DSLVRYDW VL SDN PRKRX SRX]H vlastní poznámky
k SĜHGQiãHQé SUREOHPDWLFHDPRKRXVHVRXVWĜHGLWQDpostup ĜHãHQtNRQNUpWQtFKSĜtNODGĤ.
0H]L NODG\ YLGHRQDKUiYHN SĜHGQiãHN SDWĜt MHMLFK DXWHQWLþQRVW D WR YþHWQČ KODVX
SĜHGQiãHMtFtKR QD NWHUpKR MVRX VWXGHQWL ]Y\NOt 7DWR DXWHQWLþQRVW MH DOH VRXþDVQČ ]iSRUHP
YLGHRQDKUiYHNQHERĢVHMHGQiRQDKUiYN\åLYpSĜHGQiãN\VHYãHPLQHGRVWDWN\SĜHĜHNQXWtPL
]DNRNWiQtPL þL FK\EDPL V MHMLFK QiVOHGQRX RSUDYRX 1HMHGQi VH WHG\ R ]i]QDP XPČOH
Y\WYRĜHQpSĜHGQiãN\NWHUêE\E\ORSDNRYDQČQDKUiYiQDQiVOHGQČE\E\ODY\EUiQDQHMOHSãt
verze nahrávky.
Náklady na tvorbu multimediálntFKVWXGLMQtFKRSRUE\O\PLQLPDOL]RYiQ\SUiYČWtPåH
YLGHR]i]QDP\E\O\SRĜt]HQ\IRUPRXSĜtPpKRSĜHQRVXa záznamu „živé“ SĜHGQiãN\3ĜHVWRMH
WĜHEDVLXYČGRPLWåHQiVOHGQp]SUDFRYiQtMHGQpWĜtKRGLQRYpSĜHGQiãN\SĜHGVWDYRYDORGDOãtFK
15 až 20 hodin práce nDSRþtWDþL
=iYČU
V akademickém roku 2012-13 mají nyní studenti na DFJP UPa k dispozici nejenom
standardní skripta z SĜHGFKi]HMtFtFKOHWDOHWDNpQRYČY\WYRĜHQpPXOWLPHGLiOQtVWXGLMQtRSRU\
1D ]iNODGČ SR]RURYiQt Y UiPFL SUREtKDMtFt YêXN\ O]H ĜtFL åH SĜLEOLåQČ SRORYLþND VWXGHQWĤ
pracuje s WLãWČQRX þiVWt VWXGLMQtFK RSRU MDN EČKHP SĜHGQiãHN WDN L EČKHP VHPLQiĜĤ 3ĜtVWXS
k práci s '9'MHUĤ]Qê1ČNWHĜtVWXGHQWLV '9'REþDVSUDFXMtDOHDVLYHYČWãLQČSĜtSDGĤWRWR
RGNOiGDMtDåQDGREXNG\VHEXGRXSĜLSUDYRYDWQD]NRXãNX
Existují obavy åH VWXGHQWL NWHĜt EXGRX PtW N dispozici videonahrávky pĜHGQiãHN Xå
QD SĜHGQiãN\ FKRGLW QHEXGRX 'RVDYDGQt ]NXãHQRVW DOH tomu QHQDVYČGþXMe. Kladné odezvy
QDY\WYRĜHQpVWXGLMQtPDWHULiO\SĜLFKi]HMtSĜHGHYãtP]HVWUDQ\VWXGHQWĤY NRPELQRYDQpIRUPČ
výuky. ÒVSČãQRVWVWXGHQWĤX]NRXãHNale vždy bude ]iYLVHWSĜHGHYãím na vlastním aktivním
228
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
SĜtVWXSX VWXGHQWĤ NH VWXGLX 0XOWLPHGLiOQtPL VWXGLMQtPL RSRUDPL MH PRåQR SRGSRĜLW VWXGLMQt
DNWLYLW\VWXGHQWĤDOHUR]KRGQČMimi nelze nahradit YODVWQtDNWLYQtSĜtVWXSVWXGHQWĤNHVWXGLX.
Literatura
1 NEVERS, R. G., TEODORO, V. D. Improving Science and Mathematics Education with
Computational Modelling in Interactive Engagement Environments. In: SIMOS, T, G
PSIHOYIOS, C., TSITOURAS, A., ANASTASSI, Z. Numerical analysis and applied
mathematics ICNAAM 2012. Melville, N.Y.: American Institute of Physics, 2012, s. 18061809. AIP conference proceedings, no. 1479. ISBN 978-0-7354-1091-6ISSN 0094-243X.
DOI: 10.1063/1.4756529.
2 PREY, G. Good Teaching Co-Decide: How do Innovative Teaching Draughts Come With
Competitors and Public? The Multi-Media Based University Teaching Award of Lower
Saxony campusemerge. In: The Proceedings of the 6th International Conference on eLearning: ICEL-2011. Reading: Academic Publishing International Ltd, 2011, s. 302-306.
ISBN 978-1-908272-04-1.
3 HOŠKOVÁ, Š. Innovation of educational process of mathematics of military officers.
Procedia - Social and Behavioral Sciences URþ þ V -4965. ISSN
18770428. DOI: 10.1016/j.sbspro.2010.03.803.
4 DELLYIANNIS, I., FLOROS, A., VLAMOS, P., ARVANITIS, M., TANIAL, T.
Bringing Digital Multimedia in Mathematics Education. In: EDITED BY DAN
REMENYI, [Roy Williams]. The 7th European conference on e-learning. Reading:
Academic Publishing International Ltd, 2008, s. 290-296. ISBN 978-1-906638-22-1.
5 CHEN, H., DOTY, P. A Conceptual Framework for Digital Libraries for K-12
Mathematics Education: Part 1, Information Organization, Information Literacy, and
Integrated Learning. The Library QuarterlyURþþV-261. ISSN 00242519. DOI: 10.1086/497308. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/10.1086/497308
6 -(+/,ý.$ 9 -,1'529È 3. Evaluace výuky matematiky na DFJP UPa. In
/È9,ý.$ 0 %$67/ % $86%(5*(529È 0. VHWNiQt XþLWHOĤ PDWHPDWLN\
YãHFKW\SĤDVWXSĖĤãNRO9\G3O]HĖ 9\GDYDWHOVNêVHUYLV-ý0) 3O]HĖV142. ISBN 80-86843-09-2.
7 -(+/,ý.$9(IHNWLYQtWYRUEDPXOWLPHGLiOQtFKVWXGLMQtFKPDWHULiOĤ,Qý(51È.,JRU
, et al. Informatika v škole a v praxi. Vyd. 1. Ružomberok : Pedagogická fakulta
Katolíckej univerzity v Ružomberoku, 2007. s. 55 - 58. ISBN 978-80-8084-222-2.
8 -(+/,ý.$ 9. Matematika I: PXOWLPHGLiOQt VWXGLMQt RSRUD YLGHR]i]QDP\ SĜHGQiãHN.
Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012, 73 s. ISBN 978-80-7395-463-5.
9 -(+/,ý.$ 9. Matematika II: multimediální studijní opora YLGHR]i]QDP\ SĜHGQiãHN.
Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. ISBN 978-80-7395-576-2.
Lektoroval: doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.
Kontaktní adresa:
9ODGLPtU-HKOLþND, Doc. Ing. CSc.,
Katedra informatiky v GRSUDYČ'RSUDYQtIDNXOWD-DQD3HUQHUDUniverzita Pardubice, Studentská 95,
532 10 Pardubiceý5WHO466 036 206,
e-mail: [email protected]
229
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
-$. 91Ë0$-Ë 8ý,7(/e 9Ë&(/(7é&+ *<01È=,Ë 9é8.8
PROGRAMOVÁNÍ?
KLEMENT Milan – /$95,1ýË. Jan, ý5
Resumé
9êXNDSURJUDPRYiQtMHYSRGPtQNiFKYãHREHFQČRULHQWRYDQêFKVWĜHGQtFKãNROQRYRX
UHODWLYQČQHSRSVDQRXREODVWt$E\E\ORPRåQpVHVWDYRYDWDYKRGQČSURMHNWRvat a realizovat
YêXNX ]iNODGĤ SURJUDPRYiQt MH QXWQp SUĤEČåQČ ]MLãĢRYDW D Y\KRGQRFRYDW Qi]RU\ D SRVWRMH
MHGQRWOLYêFK ~þDVWQtNĤ WRKRWR Y]GČOiYiQt 1D ]iNODGČ WČFKWR DQDOê] MH PRåQp XUþLW QHMHQ
YKRGQRVWWRKRWRWHPDWLFNpKRFHONXSURYêXNXDOHWDNpMHKRSĜtQRV\þLPRåQiUL]LND
= WČFKWR GĤYRGĤ E\O UHDOL]RYiQ VSROHþQê SURMHNW ãHVWL YtFHOHWêFK J\PQi]Lt
RORPRXFNpKR NUDMH D NDWHGU\ WHFKQLFNp D LQIRUPDþQt YêFKRY\ MHKRå FtOHP E\OR ]DYHGHQt
WHPDWLFNpKRFHONXÄ=iNODG\SURJUDPRYiQt³GRYêXN\DY\KRGQRFHQtMHKRSĜtQRVĤ z pohledu
XþLWHOĤ NWHĜt WXWR YêXNX UHDOL]RYDOL 7oto vyhodnocení bylo realizováno QD ]iNODGČ
Yê]NXPQpKRãHWĜHQtMHKRåY\EUDQpGtOþtYêVOHGN\SĜHGVWDYXMHSĜHGORåHQêþOiQHN
.OtþRYiVORYD: SURJUDPRYiQtYêXNDSURJUDPRYiQt9LVXDO%DVLFYê]NXPQpãHWĜHQt
THE TEACHERS`PERCEPTIONS OF TEACHING PROGRAMMING AT EIGHTYEAR GRAMMAR SCHOOLS
Abstract
Teaching programming at secondary schools, focused on the acquisition of general
knowledge by the students, is a relatively new and unexplored area. To enable a creation,
design, and implementation of the syllabus pertaining to the teaching of the basics of
programming, it is essential to continuously identify and evaluate the views and opinions of
individual participants in this training process. Subsequently, based on these analyzes, it is
possible not only to determine the suitability of this particular subject for teaching as a whole,
but also the benefits and possible risks related to the latter.
For these reasons, a joint project of six eight-year grammar schools in Olomouc
Region and the Department of Technical and Information Education of PdF UP Olomouc was
implemented. Its aim was the insertion of the subject "Introduction to Programming" to the
curriculum, and the evaluation of its benefits according to teachers who taught it. This
assessment took the form of a survey research, the selected partial results of which shall be
submitted by this article.
Key words: programming, teaching programming, Visual Basic, survey research
Úvod
=QDORVWQČNWHUpKR]SURJUDPRYDFtFKMD]\NĤVHGQHVLSUREČåQpKRXåLYDWHOHVWiYiVWiOH
FLWHOQČMãt SRWĜHERX $Ģ MLå MGH R SURJUDPRYiQt D WYRUEX ::: VWUiQHN QHER R Y\WYiĜHQt
PDNHU GRNXPHQWĤ Då SR Y\WYiĜHQt YODVWQtFK DSOLNDFt SUR EČåQRX GHQQt SRWĜHEX V Hlavním cílem není vychovávaWSURJUDPiWRU\NWHĜt]YOiGQRXLQiURþQpDOJRULWPL]DþQt~ORK\
DOH SĜHGHYãtP VWXGHQW\ NWHĜt EXGRX VFKRSQL SRXåtW ]tVNDQp YČGRPRVWL D ]NXãHQRVWL
s SURJUDPRYiQtP N Y\WYiĜHQt YêXNRYêFK DSOLNDFt GRWYiĜHMtFtFK FHONRYRX NRQFHSFL SRMHWt
moderní výuky.
, SĜHVWR åH MH YêXND QD QHWHFKQLFN\ RULHQWRYDQêFK VWĜHGQtFK ãNROiFK SULPiUQČ
]DPČĜHQD QD YãHREHFQRX SĜtSUDYX VWiYi VH SĜtSUDYD N SRXåLWt YêSRþHWQt WHFKQLN\ VWiOH
230
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
Yê]QDPQČMãt VORåNRX Y]GČOiYiQt V L QD WČFKWR ãNROiFK 9êXND SURJUDPRYiQt MH Y
podmínkách všHREHFQČ RULHQWRYDQêFK VWĜHGQtFK ãNRO MDNp SĜHGVWDYXMt QDSĜtNODG L YtFHOHWi
J\PQi]LDQRYRXUHODWLYQČQHSUREiGDQRXREODVWtNWHUpMHWĜHEDYČQRYDWSDWĜLþQRXSR]RUQRVW
$E\ WHG\ E\OR PRåQp VHVWDYRYDW D YKRGQČ SURMHNWRYDW YêXNX ]iNODGĤ SURJUDPRYiQt
postaveQRX QD Y\XåLWt PRGHUQtFK HOHNWURQLFNêFK VWXGLMQtFK PDWHULiOĤ MH QXWQp SUĤEČåQČ
]MLãĢRYDW MHMt GRSDG\ QD FtORYRX VNXSLQX D SUĤEČåQČ ]MLãĢRYDW MHMt Qi]RU\ D SRVWRMH
1D ]iNODGČ SURYHGHQêFK ãHWĜHQt MH PRåQp NRULJRYDW QČNWHUp QHåiGRXFt YOLY\ þL MH PRåQp
akcentovat ty pozitivní.
9êXND SURJUDPRYiQt SRGSRĜHQi YKRGQČ XVSRĜiGDQêPL Y]GČOiYDFtPL PDWHULiO\ WHG\
VNêWiĜDGXPRåQRVWtSUR]HIHNWLYQČQtYêXN\DUR]YRMPH]LSĜHGPČWRYêFKYD]HE=WČFKWR
GĤYRGĤ E\O UHDOL]RYiQ VSROHþQê SURMHNW .DWHGU\ WHFKQLFNp D LQIRUPDþQt výchovy PdF UP
v 2ORPRXFL D SDUWQHUVNêFK YtFHOHWêFK J\PQi]Lt 2ORPRXFNpKR NUDMH NWHUê E\O ]DPČĜHQ
QD ]Y\ãRYiQt NYDOLW\ YH Y]GČOiYiQt SURVWĜHGQLFWYtP ]DYiGČQt YêXN\ SURJUDPRYiQt 3URMHNW
WHG\ ĜHãLO WYRUEX YêXNRYêFK LQWHUDNWLYQtFK PRGXOĤ SUR YêXNX WHPDtického celku „Základy
SURJUDPRYiQt³ D SRXåLWt WČFKWR PRGXOĤ Y SUDNWLFNp YêXFH SDUWQHUVNêFK YtFHOHWêFK
gymnázií. Pro výuku byl zvolen programovací jazyk Visual Basic, který jako jeden
z QHMUR]ãtĜHQČMãtFKREMHNWRYêFKMD]\NĤXPRåĖXMHY\WYiĜHQtDSOLNDFtEČåtFtFKSRGRSHUDþQtPL
V\VWpP\0LFURVRIW:LQGRZVV6RXþiVWtĜHãHQtXYHGHQpKRSURMHNWXE\ORLSURYHGHQt
Yê]NXPQpKR ãHWĜHQt ]DPČĜHQpKR QD ]MLãWČQt GRSDGĤ WHPDWLFNpKR FHONX Ä=iNODG\
SURJUDPRYiQt³ QD FtORYRX VNXSLQX NWHURX WYRĜLOR FHONHP VWXGHQWĤ YtFHOHWêFK J\PQi]Lt
DWR ] SRKOHGX Y\XþXMtFtFK NWHĜt YêXNX UHDOL]RYDOL -HãWČ QHå XYHGHPH QČNWHUp Y\EUDQp GtOþt
YêVOHGN\ SURYHGHQpKR Yê]NXPQpKR ãHWĜHQt SĜHGVWDYtPH FHONRYRX NRQFHSFL WHPDWLFNpKR
celku „Základy programování“.
1
Použitá koncepce výuky programování
9]KOHGHP N þLQQRVWQtPX SRMHWt YêXN\ VH MDNR RSWLPiOQt MHYLOD SUDNWLFNi DSOLNDFH
SR]QDWNĤ QD NRQNUpWQt SĜtNODG\ YþHWQČ Y\WYiĜHQt SURJUDPĤ NWHUp VWXGHQWĤP XPRåQLO\ OpSH
SRFKRSLW SUREtUDQRX OiWNX V 7DNWR SRMDWi NRQFHSFH ]DUXþRYDOD åH VWXGenti budou
VFKRSQL VNXWHþQČ SUDNWLFN\ DSOLNRYDW ]tVNDQp SR]QDWN\ QD UHiOQêFK SĜtNODGHFK 1D WRPWR
PtVWČ MH QXWQp SRGRWNQRXW åH VORåHQt MHGQRWOLYêFK WpPDW E\OR ]DPČĜHQR SĜHGHYãtP QD
]YOiGQXWt WČFK ]QDORVWt D GRYHGQRVWt NWHUp MVRX EH]SURVWĜHGQČ QXWQp SUR ]ákladní orientaci
v oblasti programování v jazyce Visual Basic. Dále tedy uvádíme konkrétní obsah
tematického celku „Základy programování“.
x
x
x
x
x
x
Úvod do algoritmizace v jazyce Microsoft© Visual Basic (dále jen VB). Pojem
funkce a procedury, syntaxe jazyka. prREtUDQp SRMP\ SĜtND]\ IXQNFH
a procedury Sub, Function, Dim, End, Private.
3RSLV SURVWĜHGt MD]\ND 9% - SUiFH V SURVWĜedím programu, nástrojové lišty
a práce s programem.
6H]QiPHQt V YêYRMRYêP SURVWĜHGtP 9% – pUREtUDQp SRMP\ SĜtND]\ IXQNFH
a procedury: Form, Command, End, Beep.
9êYRMRYpSURVWĜHGt9%– SUREtUDQpSRMP\SĜtND]\IXQNFHDSURFHGXU\/LQH
Text, Form, Command, Unload, Show, Label.
9êYRMRYp SURVWĜHGt 9% – SUREtUDQp SRMP\ SĜtND]\ IXQNFH D SURFHGXU\
OptionButton, If...Then, Booleovské operátory.
Práce s ovládacími prvky VB - SUREtUDQp SRMP\ SĜtND]\ IXQNFH D SURFHGXU\
Combo, AddItem, Frame, Label, Caption, EXE.
231
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
x
x
x
x
x
x
Práce se soubory ve VB – SUREtUDQpSRMP\SĜtND]\IXQNFHDSURFHGXU\'ULYH
Dir, File, MsgBox, LoadPicture, &, \, „ .
Práce V SURPČQQêPL YH 9% – SUREtUDQp SRMP\ SĜtND]\ IXQNFH D SURFHGXU\
MouseMove, MouseDown, Click, Nabídka, Dim, Public.
Práce s multimédii ve VB – SUREtUDQpSRMP\SĜtND]\IXQNFHDSURFHGXU\'LU
Drive, File, AddItem, MediaPlayer.
3UiFH V ĜHWČ]FL YH 9% – SUREtUDQp SRMP\ SĜtND]\ IXQNFH D SURFHGXU\ 6WULQJ
Label, Replace, Split, Len, Frame.
Práce s databázemi ve VB – SUREtUDQp SRMP\ SĜtND]\ IXQNFH D SURFHGXU\
Data, FlexGrid, RecordSource, Database, Table.
Práce s uživatelsky definovanými datovými typy – SUREtUDQp SRMP\ SĜtND]\
funkce a procedury RichTextBox, Ole, Datový typ.
&HONRYČ E\OD YêXND WHPDWLFNpKR FHONX Ä=iNODG\ SURJUDPRYiQt³ UR]GČOHQD GR VDPRVWDWQêFKWHPDWLFNêFKFHONĤNWHUpQDVHEHQDYD]RYDO\-HGQRWOLYpUHDOL]RYDQpWHPDWLFNp
FHON\PČO\GYRXKRGLQRYRXYêXNRYRXGRWDFL1DNRQFLWpWRYêXN\SUREČKORYê]NXPQpãHWĜHQt
]DPČĜHQpQD]MLãWČQtGRSDGĤWpWRYêXN\]SRKOHGXVWXGHQWĤDXþLWHOĤ
3RSLVSRGPtQHNY]RUNXDPHWRGYê]NXPQpKRãHWĜHQt
'iOH MVRX XYHGHQ\ QČNWHUp GtOþt YêVOHGN\ SURYHGHQpKR Yê]NXPQpKR ãHWĜHQt
SURYHGHQpKR PH]L XþLWHOL – WL SDUWQHUVNêFK YtFHOHWêFK J\PQi]Lt NWHĜt PRKOL SRPRFt
GRWD]QtNX SURMHYLW VYRMH Qi]RU\ þL SRVWRMH N YêXFH ]iNODGĤ SURJUDPRYiQt QD MHMtå SĜtSUDYČ
D UHDOL]DFL VH WDNp SRGtOHOL 5HVSRQGHQW\ WHG\ E\OR XþLWHOĤ LQIRUPDWLFNêFK SĜHGPČWĤ
víceletých gymnázií.
3UR SRWĜHE\ Yê]NXPQpKR ãHWĜHQt E\O QD ]iNODGČ RVREQtFK ]NXãHQRVWt ]NRQVWUXRYiQ
VWUXNWXURYDQêHYDOXDþQtGRWD]QtNSRPRFtNWHUpKRE\ORPRåQp]MLãĢRYDWQi]RU\þLSRVWRMH
XþLWHOĤNYêXFHWHPDWLFNpKRFHONXÄ=iNODGy programování“.
2
8þLWHOp WHG\ PČOL PRåQRVW DQRQ\PQČ Y\SOQLW GRWD]QtN D ]D]QDPHQDW WDN GR QČM VYp
Qi]RU\DSRVWRMHQDMHGQRWOLYpGRWD]QtNRYpRWi]N\6YĤMQi]RUPRKOLSURMHYLW]DãNUWQXWtPSROH
$12 þL 1( D WR SRGOH VYêFK RVREQtFK SUHIHUHQFt þL Qi]RUĤ 3RSLV výzkumného vzorku je
XYHGHQYQtåHXYHGHQpWDEXOFHþtVOR
Pohlaví
muži
ženy
celkem
3RþHWY\SOQČQêFKDXWRHYDOXDþQtFK
GRWD]QtNĤ
11
8
19
3RþHWY\SOQČQêFKDXWRHYDOXDþQtFK
GRWD]QtNĤY
57,89 %
42,11 %
100 %
Tabulka 1 – Struktura výzkumného vzorku
* PRþHWY\SOQČQêFKDXWRHYDOXþQtFKGRWD]QtNĤNRUHVSRQGXMHVIDNWHPåHNDåGêXþLWHO]DSRMHQê
v projektu provedl samostatnou evaluaci jednou nebo i dvakrát – MHGQRX SR RGXþHQt -ti
WHPDWLFNêFKFHONĤDMHGQRXSRRGXþHQtYãHFK-WLWHPDWLFNêFKFHONĤ7tPWRRSDWĜením došlo
NYêUD]QpREMHNWLYL]DFLKRGQRFHQtSĜtQRVĤYêXN\SURJUDPRYiQt
-DNRKODYQtPHWRGDSURY\KRGQRFHQtSRĜt]HQêFKYê]NXPQêFKGDWE\OSRXåLWWHVWFKtNYDGUiW NWHUêP MVPH ]MLãĢRYDOL ]iYLVORVW YêVOHGNĤ QD XUþLWpP VLJQLILNDQWQtP ]QDNX
232
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
skupiny respoQGHQWĤ NWHUêP E\OR SRKODYt 3UR ]MLãWČQt PRFQRVWL MHGQRWOLYêFK VNXSLQ
UHVSRQGHQWĤNWHĜtRGSRYtGDOLVWHMQêP]SĤVREHPE\ORSRXåLWR]iNODGQtFKSRSLVQêFKVWDWLVWLN
D MHMLFK YL]XDOL]DFH SRPRFt WDEXOHN 3UR YêSRþHW E\O SRXåLW VWDWLVWLFNê V\VWpP 6WDWLVWLFD (8).
'tOþtYêVWXS\UHDOL]RYDQpKRYê]NXPQpKRãHWĜHQt
8þLWHOp WHG\ PČOL PRåQRVW Y\SOQLW N PLQLPiOQČ MHGHQ HYDOXDþQt GRWD]QtN D]D]QDPHQDWWDNGRQČMYêVOHGN\SR]RURYiQtDYêVOHGNĤYêXN\WHPDWLFNpKRFHONXÄ=iNODG\
programování“ na jejich škole. První vlQDSR]RURYiQtSUREtKDODYREGREt]iĜtDåOHGHQ
2012 (evaluace prvních 6-WL WHPDWLFNêFK FHONĤ GUXKi YOQD SDN SUREtKDOD Y UR]PH]t OHGQD
DåNYČWQDHYDOXDFHYãHFK-WLWHPDWLFNêFKFHONĤ
&HONRYČWHG\HYDOXRYiQRRGXþHQêFKWHPDWLFNêFKFHONĤÄ=iNODGĤSURJUDPRYiQt³
DWRYUHiOQêFKSRGPtQNiFKHGXNDþQtKRSURFHVXUHDOL]RYDQpKRQD-ti víceletých gymnáziích
DSURWRMHPRåQp]MLãWČQpYêVOHGN\R]QDþLW]DSUĤND]Qp
3
0tUD]DXMHWtVWXGHQWĤSURYêXNXSURJUDPRYiQt
3UYQt ]NRXPDQRX REODVWt E\OD VNXWHþQRVW, zda studenty zaujala výuka programování
DWYRUE\DSOLNDFtDWRQD]iNODGČSR]RURYiQtSĜtPpYêXN\NWHUpSURYiGČOLXþLWHOpSĜtPRYH
YêXFH =GH MH QXWQp SĜHGHVODW åH YêVOHGN\ ]MLãWČQp PH]L VWXGHQW\ NRUHVSRQGXMt V GiOH
XYHGHQêPL ]MLãWČQtPLLNG\å MH QXWQp SĜLSXVWLW åH VWXGHQWL YH YODVWQtFK RGSRYČGtFK XGiYDOL
SRQČNXGQLåãtPtUX]DXMHWt6RXKUQYêVOHGNĤRGSRYČGtXþLWHOĤMHGHPRQVWURYiQQtåHXYHGHQRX
WDEXONRXþtVOR
3.1
.RQWLQJHQþQtWDEXONDSURQ 3HDUVRQĤYFKt-kvadrát: p = 0,34510
Zaujala studenty problematika programování a tvorby aplikací?
3RKODYtUHVSRQGHQWĤ
muži
ženy
ěiGNRYpVRXþW\
2
3
5
Ne – nezaujala - þHWQRVW
10,53%
15,79%
26,32%
Ne – nezaujala – v %
9
5
14
Ano – zaujala - þHWQRVW
47,37%
26,32%
73,68%
Ano – zaujala – v %
Všechny skupiny - þHWQRVW
11
8
19
Všechny skupiny – v %
57,89%
42,11%
100,00%
Tabulka 2 - 0tUD]DXMHWtVWXGHQWĤSURYêXNXSURJUDPRYiQt
'OH ]MLãWČQêFK YêVOHGNĤ XYHGHQêFK Y WDEXOFH þtVOR MH ]ĜHMPp åH GUWLYi YČWãLQD
XþLWHOĤ XYHGOD åH výuka programování studenty zaujala. Dále je možné konstatovat,
åH QHH[LVWXMH VWDWLVWLFN\ Yê]QDPQê UR]GtO S PH]L þHWQRVWPL RGSRYČGt PXåĤ D åHQ
0XåLLåHQ\VKRGQČSURKODãXMtåHSURJUDPRYiQtVWXGHQW\]DXMDOR
0tUDPRWLYDFHVWXGHQWĤYHYêXFH
'DOãt ]NRXPDQRX REODVWt E\OD VNXWHþQRVW ]GD GRãOR SĜL ]DSRMHQt WHPDWLFNpKR FHONX
Ä=iNODG\ SURJUDPRYiQt³ GR YêXN\ ] SRKOHGX XþLWHOĤ NH ]YêãHQt PRWLYRYDQRVWL VWXGHQWĤ
0RWLYDFH SDWĜt QHMGĤOHåLWČMãt SV\FKRORJLFNp SĜHGSRNODG\ NH ]GiUQpPX D HIHNWLYQtPX
Y\XþRYiQt D SURWR Pi ]iVDGQt YOLY QD MHKR YêVOHGN\ 6RXKUQ YêVOHGNĤ MHMLFK RGSRYČGt MH
GHPRQVWURYiQQtåHXYHGHQRXWDEXONRXþtVOR
3.2
233
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
.RQWLQJHQþQtWDEXONDSURQ 3HDUVRQĤYFKt-kvadrát: p = 0,17972
=YêãLODVHPtUDPRWLYDFHVWXGHQWĤSĜLVWXGLX"
3RKODYtUHVSRQGHQWĤ
muži
ženy
2
4
Ne – nezvýšila - þHWQRVW
11,11%
22,22%
Ne – nezvýšila – v %
8
4
Ano – zvýšila - þHWQRVW
44,44%
22,22%
Ano – zvýšila – v %
Všechny skupiny - þHWQRVW
10
8
Všechny skupiny – v %
55,56%
44,44%
ěiGNRYpVRXþW\
6
33,33%
12
66,67%
18
100,00%
Tabulka 3 - 0tUDPRWLYDFHVWXGHQWĤSĜLYêXFHSURJUDPRYiQt
'OH ]MLãWČQêFK YêVOHGNĤ XYHGHQêFK Y WDEXOFH þtVOR MH ]ĜHMPp åH YČWãLQD XþLWHOĤ
GRVSČODN]iYČUXåH]DSRMHQtYêXN\SURJUDPRYiQtGRYêXN\]iVDGQtP]SĤVREHP]Y\ãXMH
PRWLYDFtVWXGHQWĤNHVWXGLX. Výuku programování je tedy možné oznDþLW]DYHOPLYKRGQê
QiVWURM SUR ]Y\ãRYiQt PRWLYDFH VWXGHQWĤ SĜL VWXGLX SĜHGPČWĤ ]DPČĜHQêFK QD ,&7 'iOH MH
PRåQpĜtFLåHQHH[LVWXMHVWDWLVWLFN\Yê]QDPQêUR]GtOS PH]LþHWQRVWPLRGSRYČGtPXåĤ
DåHQ0XåLLåHQ\VKRGQČSURKODãXMtåHYêXNDSURJUDPRYiQt]YêãLODPRWLYRYDQRVWVWXGHQWĤD
]MLãWČQpYêVOHGN\MHWHG\PRåQpR]QDþLW]DQH]iYLVOpQDSRKODYt
0tUDREWtåQRVWLXþLYD]DPČĜHQpKRQDYêXNXSURJUDPRYiQt
7ĜHWt ]NRXPDQRX REODVWt E\OD VNXWHþQRVW ]GD ] SRKOHGĤ XþLWHOĤ PČOL VWXGHQWL
]iYDåQČMãtSUREOpP\VSUREtUDQRXOiWNRX8þLWHOpPČOLWHG\PRåQRVWSRVRXGLW]GDMHREWtåQRVW
XþLYDSĜLPČĜHQiFtORYpVNXSLQČVWXGHQWĤD]GDMHWHG\PRåQpWHQWRWHPDWLFNêFHOHN]DĜDGLWGR
YêXN\ SORãQČ 6RXKUQ YêVOHGNĤ MHMLFK RGSRYČGt MH GHPRQVWURYiQ QtåH XYHGHQRX WDEXONRX
þtVOR.
3.3
.RQWLQJHQþQtWDEXONDSURQ 3HDUVRQĤYFKt-kvadrát: p = 0,72879
0ČOLVWXGHQWL]iYDåQČMãtSUREOpP\VSUREtUDQRXOiWNRX"
3RKODYtUHVSRQGHQWĤ
muži
ženy
ěiGNRYpVRXþW\
5
3
8
Ne – QHPČOL- þHWQRVW
26,32%
15,79%
42,11%
Ne – QHPČOL– v %
6
5
11
Ano – PČOL- þetnost
31,58%
26,32%
57,89%
Ano – PČOL– v %
Všechny skupiny - þHWQRVW
11
8
19
Všechny skupiny – v %
57,89%
42,11%
100,00%
Tabulka 4 - 0tUDREWtåQRVWLXþLYD]DPČĜHQpKRQDYêXNXSURJUDPRYiQt
'OH ]MLãWČQêFK YêVOHGNĤ XYHGHQêFK Y WDEXOFH þtVOR MH RSČW ]ĜHMPp åH YČWãLQD
XþLWHOĤ RGPtWOD åH E\ VWXGHQWL PČOL V SUREtUDQRX OiWNRX ]iYDåQČMãt SUREOpP\ D WXGtå
YêXNX SURJUDPRYiQt SRYDåXMt ]D SĜLPČĜHQRX FtORYp VNXSLQČ VWXGHQWĤ Då URþQtNX
víceletých gymnázií. Déle je možné konstatovat, že neexistuje statisticky významný rozdíl
S PH]L þHWQRVWPL RGSRYČGt PXåĤ D åHQ 0XåL L åHQ\ VKRGQČ SURKODãXMt åH VWXGHQWL
QHPČOL]iYDåQČMãtSUREOpP\VFKiSiQtPSUREtUDQpOiWN\
234
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
5R]YRM]QDORVWtR,&7SĜLYêXFHSURJUDPRYiQt
'DOãt ]NRXPDQRX REODVWt E\OD VNXWHþQRVW ]GD XþLWHOp Y\SR]RURYDOL åH YêXND
SURJUDPRYiQt UR]YtMt X VWXGHQWĤ MHMLFK ]QDORVWL 9 WRPWR SĜtSDGČ VH DOH QHMHGQDOR SRX]H
R]QDORVWLVRXYLVHMtFtSĜtPRVYêXNRXSURJUDPRYiQtDOHREHFQČVSUREOHPDWLNRX,&7NG\VH
RþHNiYDOR åH YêXND SUREOHPDWLN\ SURJUDPRYiQt Y\WYRĜt X VWXGHQWĤ SR]QDWNRYp YD]E\
L V MLQêPL WpPDW\ 6RXKUQ YêVOHGNĤ RGSRYČGt XþLWHOĤ MH GHPRQVWURYiQ QtåH XYHGHQRX
WDEXONRXþtVOR
3.4
.RQWLQJHQþQtWDEXONDSURQ 3HDUVRQĤYFKt-kvadrát: p = 0,99
RozvíjtXVWXGHQWĤYêXNDSURJUDPRYiQt]QDORVWL o ICT?
3RKODYtUHVSRQGHQWĤ
muži
ženy
ěiGNRYpVRXþW\
0
0
0
Ne – nerozvíjí znalosti - þHWQRVW
0%
0%
0%
Ne – nerozvíjí znalosti – v %
11
8
19
Ano – rozvíjí znalosti - þHWQRVW
57,89 %
42,11 %
100 %
Ano – rozvíjí znalosti – v %
Všechny skupiny - þHWQRVW
11
8
19
Všechny skupiny – v %
57,89 %
42,11 %
100 %
Tabulka 5 - 5R]YRM]QDORVWtR,&7SĜLYêXFHSURJUDPRYiQt
'OH ]MLãWČQêFK YêVOHGNĤ XYHGHQêFK Y WDEXOFH þtVOR MH QDSURVWR ]ĜHMPp åH všichni
XþLWHOpY\SR]RURYDOLåHYêXNDSURJUDPRYiQtUR]YtMtXåiNĤ]QDORVWLLYMLQêFKRERUHFK
ICT 'iOH MH PRåQp NRQVWDWRYDW åH WDWR ]MLãWČQtS MVRX QH]iYLVOi QD SRKODYt XþLWHOĤ
kdy muži i ženy se na tomto výsledku shodují.
5R]YRMGRYHGQRVWtSĜLSUiFLV,&7SĜLYêXFHSURgramování
Pátou ]NRXPDQRX REODVWt E\OD VNXWHþQRVW ]GD XþLWHOp Y\SR]RURYDOL åH YêXND
SURJUDPRYiQtUR]YtMtXVWXGHQWĤMHMLFKGRYHGQRVWL ,YWRPWRSĜtSDGČVHDOHQHMHGQDORSRX]H
RGRYHGQRVWLVRXYLVHMtFtSĜtPRVYêXNRXSURJUDPRYiQtDOHREHFQČVSUREOHPDWLkou ICT, kdy
VHRþHNiYDORåHYêXNDSUREOHPDWLN\SURJUDPRYiQtY\WYRĜtXVWXGHQWĤGRYHGQRVWQtYD]E\ i s
MLQêPL WpPDW\ 6RXKUQ YêVOHGNĤ RGSRYČGt XþLWHOĤ MH GHPRQVWURYiQ QtåH XYHGHQRX WDEXONRX
þtVOR
3.5
.RQWLQJHQþQtWDEXONDSURQ 3HDUVRQĤYFKt-kvadrát: p = 0,99
5R]YtMtXVWXGHQWĤYêXNDSURJUDPRYiQtGRYHGQRVWL"
3RKODYtUHVSRQGHQWĤ
muži
ženy
0
0
Ne – nerozvíjí znalosti - þHWQRVW
0%
0%
Ne – nerozvíjí znalosti – v %
11
8
Ano – rozvíjí znalosti - þHWQRVW
57,89 %
42,11 %
Ano – rozvíjí znalosti – v %
Všechny skupiny - þHWQRVW
11
8
Všechny skupiny – v %
57,89 %
42,11 %
ěiGNRYpVRXþW\
0
0%
19
100 %
19
100 %
Tabulka 6 - 5R]YRMGRYHGQRVWtSĜLSUiFLV,&7SĜLYêXFHSURJUDPRYiQt
'OH ]MLãWČQêFK YêVOHGNĤ XYHGHQêFK Y WDEXOFH þtVOR 6 MH QDSURVWR ]ĜHMPp åH všichni
XþLWHOp Y\SR]RURYDOL åH YêXND SURJUDPRYiQt UR]YtMt X åiNĤ GRYHGQRVWL L Y jiných
235
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
oborech ICT'iOHMHPRåQpNRQVWDWRYDWåHWDWR]MLãWČQtS MVRXQH]iYLVOiQDSRKODYt
XþLWHOĤNG\PXåLLåHQ\VHQDWRPWRYêVOHGNXVKRGXMt
3.6
Rozvoj pozitivních názRUĤDSRVWRMĤN,&7SĜLYêXFHSURJUDPRYiQt
Další ]NRXPDQRX REODVWt E\OD VNXWHþQRVW ]GD XþLWHOp vypozorovali, že výuka
SURJUDPRYiQtUR]YtMtXVWXGHQWĤMHMLFKSR]LWLYQtSRVWRMHDQi]RU\QD,&7 I v WRPWRSĜtSDGČVH
ale nejednalo pouze o názory a postoje souYLVHMtFtSĜtPRV YêXNRXSURJUDPRYiQtDOHREHFQČ
o názory a SRVWRMH N ,&7 NG\ VH RþHNiYDOR åH YêXND SUREOHPDWLN\ SURJUDPRYiQt Y\WYRĜt
X VWXGHQWĤ SR]LWLYQt SRVWRMH N MLQêP WpPDWĤP REVDåHQêP YH YêXFH R ,&76RXKUQ YêVOHGNĤ
RGSRYČGtXþLWHOĤMHGHPRQVWURYiQ níže uvedenou tabulkou þtVOR
.RQWLQJHQþQtWDEXONDSURQ 3HDUVRQĤYFKt-kvadrát: p = 0,84467
5R]YtMtXVWXGHQWĤYêXNDSURJUDPRYiQtKRGQRWRYRXRULHQWDFLþLMHMLFKSRVWRMH"
3RKODYtUHVSRQGHQWĤ
muži
ženy
ěiGNRYpVRXþW\
5
4
9
Ne – nerozvíjí postoje - þHWQost
26,32%
21,05%
47,37%
Ne – nerozvíjí postoje – v %
6
4
10
Ano – rozvíjí postoje - þHWQRVW
31,58%
21,05%
52,63%
Ano – rozvíjí postoje – v %
Všechny skupiny - þHWQRVW
11
8
19
Všechny skupiny – v %
57,89%
42,11%
100,00%
Tabulka 7 - Rozvoj pozitLYQtFKQi]RUĤDSRVWRMĤN ,&7SĜLYêXFHSURJUDPRYiQt
'OH ]MLãWČQêFK YêVOHGNĤ XYHGHQêFK Y WDEXOFH þtVOR MH ]ĜHMPp åH YČWãLQD XþLWHOĤ
vypozorovali, že výuka programování rozvíjí u åiNĤ SRVWRMH D KRGQRWRYRX RULHQWDFL
k ICT. Dále je možné konstatovat, že neexistuje statisticky významný rozdíl (p=0,84) mezi
þHWQRVWPL RGSRYČGt PXåĤ D åHQ D PXåL L åHQ\ VKRGQČ SURKODãXMt åH YêXND SURJUDPRYiQt
UR]YtMtSRVWRMHDKRGQRWRYRXRULHQWDFLXVWXGHQWĤ
5R]YRMWYRĜLYRVWLDSĜHGVWDYLYRVWLSĜLYêXFHSURJUDPRYiQt
Sedmou ]NRXPDQRX REODVWt E\OD VNXWHþQRVW ]GD XþLWHOp vypozorovali, že výuka
SURJUDPRYiQtUR]YtMtXVWXGHQWĤMHMLFKWYRĜLYRVWDSĜHGVWDYLYRVW 7YRĜLYRVWDSĜHGVWDYLYRVWMH
jednou z YHOPL GĤOHåLWêFK VORåHN RVREQRVWL þORYČND D WHG\ QXWQp ML QHXVWiOêPL SRGQČW\
rozvíMHW D SČVWRYDW 6RXKUQ YêVOHGNĤ RGSRYČGt XþLWHOĤ MH GHPRQVWURYiQ QtåH XYHGHQRX
tabulkou þtVOR.
3.7
.RQWLQJHQþQtWDEXONDSURQ 3HDUVRQĤYFKt-kvadrát: p = 0,99
5R]YtMtXVWXGHQWĤYêXNDSURJUDPRYiQtWYRĜLYRVWDSĜHGVWDYLYRVW"
3RKODYtUHVSRQGHQWĤ
muži
ženy
ěiGNRYpVRXþW\
0
0
0
Ne – QHUR]YtMtWYRĜLYRVW- þHWQRVW
0%
0%
0%
Ne – QHUR]YtMtWYRĜLYRVW– v %
11
8
19
Ano – UR]YtMtWYRĜLYRVW- þHWQRVW
57,89 %
42,11 %
100 %
Ano – UR]YtMtWYRĜLYRVW– v %
Všechny skupiny - þHWQRVW
11
8
19
Všechny skupiny – v %
57,89 %
42,11 %
100 %
Tabulka 8 - 5R]YRMWYRĜLYRVWLDSĜHGVWDYLYRVWLSĜLYêXFHSURJUDPRYiQt
236
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
'OH ]MLãWČQêFK YêVOHGNĤ XYHGHQêFK Y WDEXOFH þtVOR 8 MH QDSURVWR ]ĜHMPp åH všichni
XþLWHOp Y\SR]RURYDOL åH YêXND SURJUDPRYiQt UR]YtMt X VWXGHQWĤ WYRĜLYRVW
a SĜHGVWDYLYRVW 'iOH MH PRåQp NRQVWDWRYDW åH WDWR ]MLãWČQt S MVRX QH]iYLVOi QD
SRKODYtXþLWHOĤNG\PXåLLåHQ\VHQDWRPWRYêVOHGNXVKRGXMt
0tUDUR]YRMHFKiSiQtSULQFLSĤIXQJRYiQtYêSRþHWQtWHFKQLN\
Další ]NRXPDQRX REODVWt E\OD VNXWHþQRVW ]GD XþLtelé vypozorovali, že výuka
SURJUDPRYiQt XPRåQLOD VWXGHQWĤP OpSH SRFKRSLW SULQFLS\ IXQJRYiQt YêSRþHWQt WHFKQLN\
8þLWHOp WHG\ PRKOL RGSRYČć QD RWi]NX ]GD YêXN\ SURJUDPRYiQt UR]YtMt PH]LSĜHGPČWRYp
YD]E\DMHWHG\YKRGQêPGRSOĖNHPYêXN\Y UiPFL,&7SĜHGPČWĤ6RXKUQYêVOHGNĤRGSRYČGt
XþLWHOĤMHGHPRQVWURYiQQtåHXYHGHQRXWDEXONRXþtVOR.
3.8
.RQWLQJHQþQtWDEXONDSURQ 3HDUVRQĤYFKt-kvadrát: p = 0,34510
&KiSRXQ\QtVWXGHQWLOpSHSULQFLS\IXQJRYiQtYêSRþHWQtWHFKQLN\"
3RKODYtUHVSRQGHQWĤ
muži
ženy
ěiGNRYp VRXþW\
2
3
5
Ne – nechápou - þHWQRVW
10,53%
15,79%
26,32%
Ne – nechápou – v %
9
5
14
Ano – chápou - þHWQRVW
47,37%
26,32%
73,68%
Ano – chápou – v %
Všechny skupiny - þHWQRVW
11
8
19
Všechny skupiny – v %
57,89%
42,11%
100,00%
Tabulka 9 - Míra rozvoMHFKiSiQtSULQFLSĤIXQJRYiQtYêSRþHWQtWHFKQLN\
'OH ]MLãWČQêFK YêVOHGNĤ XYHGHQêFK Y WDEXOFH þtVOR 9 MH QDSURVWR ]ĜHMPp åH YČWãLQD
XþLWHOĤ Y\SR]RURYDOD åH VWXGHQWL FKiSRX SULQFLS\ IXQJRYiQt YêSRþHWQt WHFKQLN\ OpSH.
Dále je možné konstatovat, že tato zjLãWČQt S MVRX QH]iYLVOi QD SRKODYt XþLWHOĤ NG\
muži i ženy se na tomto výsledku shodují.
0tUD]iMPXRSUREOHPDWLNXYêSRþHWQtWHFKQLN\
Další ]NRXPDQRX REODVWt E\OD VNXWHþQRVW ]GD XþLWHOp Y\SR]RURYDOL åH YêXND
SURJUDPRYiQt]YêãLODXVWXGHQWĤ]iMHPRYêSRþHWQtWHFKQLNX 8þLWHOpWHG\PRKOLRGSRYČćQD
RWi]NX]GDYêXN\SURJUDPRYiQtUR]YtMtXVWXGHQWĤ]iMHPRY\XåLWtYêSRþHWQtWHFKQLN\QHMHQ
pro zábavu a NRPXQLNDFL DOH WDNp SUR WYRUEX UHiOQêFK SURMHNWĤ 6RXKUQ YêVOHGNĤ RGSRYČGt
XþLWHOĤMHGHPRQVWURYiQ níže uvedenou tabulkou þtVOR.
3.9
.RQWLQJHQþQtWDEXONDSURQ 3HDUVRQĤYFKt-kvadrát: p = 0,20136
=YêãLODVHPtUD]iMPXVWXGHQWĤRSUREOHPDWLNXYêSRþHWQtWHFKQLN\"
3RKODYtUHVSRQGHQWĤ
muži
ženy
ěiGNRYpVRXþW\
4
5
9
Ne – nezvýšila - þHWQRVW
23,53%
29,41%
52,94%
Ne – nezvýšila – v %
6
2
8
Ano – zvýšila - þHWQRVW
35,29%
11,76%
47,06%
Ano – zvýšila – v %
Všechny skupiny - þHWQRVW
10
7
17
Všechny skupiny – v %
58,82%
41,18%
100,00%
Tabulka 10 - 0tUD]iMPXRSUREOHPDWLNXYêSRþHWQtWHFKQLN\
237
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
Dle zjištČQêFK YêVOHGNĤ XYHGHQêFK Y WDEXOFH þtVOR MH ]ĜHMPp åH XþLWHOp
QHY\SR]RURYDOL ]YêãHQt ]iMPX VWXGHQWĤ R YêSRþHWQt WHFKQLNX a studenti tedy i nadále
preferují její použití spíše pro komunikaci a ]iEDYX QHå SUR WYRUEX UHiOQêFK SURMHNWĤ þL
aplikací. Dále jH PRåQp NRQVWDWRYDW åH WDWR ]MLãWČQt S MVRX QH]iYLVOi QD SRKODYt
XþLWHOĤNG\PXåLLåHQ\VHQDWRPWRYêVOHGNXVKRGXMt
=iYČU
Z YêVOHGNĤ SURYHGHQpKR Yê]NXPQpKR ãHWĜHQt Y\SOêYi že SHGDJRJLþWt SUDFRYQtFL
XþLWHOp KRGQRWt výuku programování jako velPL SRWĜHEQRX D nutnou pro další rozvoj
NRPSHWHQFtVWXGHQWĤY oblasti využití ICT v MHMLFKGDOãtPY]GČOiYiQtþLåLYRWČ'HNODUXMtWDNp
WX VNXWHþQRVW åH YêXND SURJUDPRYiQt SRVN\WXMH VWXGHQWĤP KOXEãt YKOHG GR SULQFLSĤ
IXQJRYiQtYêSRþHWQtWHFKQLN\ Výsledky šHWĜHQtMHWHG\PRåQpVKUQRXWGRWČFKWRERGĤ
x 9ČWãLQDXþLWHOĤXYHGODåHYêXNDSURJUDPRYiQtVWXGHQW\]DXMDOD0XåLLåHQ\
VKRGQČSURKODãXMtåHSURJUDPRYiQtVWXGHQW\]DXMDOR
x 9ČWãLQD XþLWHOĤ GRVSČOD N ]iYČUX åH ]DSRMHQt YêXN\ SURJUDPRYiQt GR výuky
]iVDGQtP ]SĤVREHP ]Y\ãXMH PRWLYDFt VWXGHQWĤ NH VWXGLX 0XåL L åHQ\ VKRGQČ
SURKODãXMtåHYêXNDSURJUDPRYiQt]YêãLODPRWLYRYDQRVWVWXGHQWĤD]MLãWČQpYêVOHGN\
MHWHG\PRåQpR]QDþLW]DQH]iYLVOpQDSRKODYt
x 9ČWãLQD XþLWHOĤ RGPtWOD åH E\ VWXGHQWL PČOL V SUREtUDQRX OiWNRX ]iYDåQČMãt
SUREOpP\DWXGtåYêXNXSURJUDPRYiQtSRYDåXMt]DSĜLPČĜHQRXFtORYpVNXSLQČVWXGHQWĤ
Då URþQtNX YtFHOHWêFK J\PQi]Lt 0XåL L åHQ\ VKRGQČ SURKODãXMt åH VWXGHQWL
QHPČOL]iYDåQČMãtSUREOpP\V chápáním probírané látky.
x 9ČWãLQD XþLWHOĤ Y\SR]RURYDOD åH VWXGHQWL SUHIHUXMt VStãH IURQWiOQt þL
skupinovou práci s XNi]NRYêPL DSOLNDFHPL D QHFKWČMt MH WHG\ XSUDYRYDW þL GRWYiĜHW
VDPRVWDWQČ 3RGOH XþLWHOĤ PXåĤ VWXGHQWL þDVWČML SUHIHURYDOL VDPRVWDWQRX SUiFL QHå
u XþLWHOĤåHQ.
x =QDþQi YČWãLQD XþLWHOĤ Y\SR]RURYDOD ]iMHP VWXGHQWĤ R SUiFL V FYLþQêPL
SĜtNODG\ IRUPRX IURQWiOQt YêXN\ 0XåL L åHQ\ VKRGQČ SURKODãXMt åH VWXGHQWL
SUHIHURYDOLSĜHGHYãtPIURQWiOQtIRUPXYêXN\
x 9ãLFKQLXþLWHOpY\SR]RURYDOLåHYêXNDSURJUDPRYiQtUR]YtMtXåiNĤ]QDORVWL
i v MLQêFK RERUHFK ,&7 7DWR ]MLãWČQt MVRX QH]iYLVOi QD SRKODYt XþLWHOĤ NG\ PXåL
i ženy se na tomto výsledku shodují.
x 9ãLFKQL XþLWHOp Y\SR]RURYDOL åH YêXND SURJUDPRYiQt UR]YtMt X åiNĤ
dovednosti i v jiných oborech ICT7DWR]MLãWČQtMVRXQH]iYLVOiQDSRKODYtXþLWHOĤNG\
muži i ženy se na tomto výsledku shodují.
x 9ČWãLQD XþLWHOĤ Y\SR]RURYDOL åH YêXND SURJUDPRYiQt UR]YtMt X åiNĤ SRVWRMH
a KRGQRWRYRXRULHQWDFLN,&70XåLLåHQ\VKRGQČSURKODãXMtåHYêXNDSURJUDPování
UR]YtMtSRVWRMHDKRGQRWRYRXRULHQWDFLXVWXGHQWĤ
x 9ãLFKQL XþLWHOp Y\SR]RURYDOL åH YêXND SURJUDPRYiQt UR]YtMt X VWXGHQWĤ
WYRĜLYRVW D SĜHGVWDYLYRVW 7DWR ]MLãWČQt MVRX QH]iYLVOi QD SRKODYt XþLWHOĤ NG\ PXåL
i ženy se na tomto výsledku shodují.
x 9ČWãLQD XþLWHOĤ Y\SR]RURYDOD åH YêXND SURJUDPRYiQt XPRåQLOD VWXGHQWĤP
Y\WYiĜHWVRIWZDURYpDSOLNDFHLPLPRUiPHFYêXN\7DWR]MLãWČQtQH]iYLVOiQDSRKODYt
XþLWHOĤNG\PXåLLåHQ\VHQDWRPWRYêVOHGNXVKRGXMt
238
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
x 9ČWãLQDXþLWHOĤY\SR]RURYDODåHVWXGHQWLFKiSRXSULQFLS\IXQJRYiQtYêSRþHWQt
WHFKQLN\ OpSH QHå SĜHG ]DKiMHQtP YêXN\ SURJUDPRYiQt 7DWR ]MLãWČQt MVRX QH]iYLVOi
QDSRKODYtXþLWHOĤNG\PXåLLåHQ\VHQDWRPWRYêVOHGNXVKRGXMt
x 8þLWHOpQHY\SR]RURYDOL]YêãHQt]iMPXVWXGHQWĤRYêSRþHWQtWHFKQLNXDVWXGHQWL
tedy i nadále preferují její použití spíše pro komunikaci a zábavu než pro tvorbu
UHiOQêFKSURMHNWĤþLDSOLNDFt7DWR]MLãWČQtMVRXQH]iYLVOiQDSRKODYtXþLWHOĤNG\PXåL
i ženy se na tomto výsledku shodují.
x 'UWLYiYČWãLQDXþLWHOĤ SRYDåXMHSRXåLWpYêXNRYpPDWHULiO\YHIRUPČLQWHUDNWLYQt
DPXOWLPHGLiOQtÄ8þHEQLFHSURJUDPRYiQt³]DYKRGQp0XåLLåHQ\SRYDåXMtY\WYRĜHQp
Y]GČOiYDFtPDWHULiO\]DYKRGQpDQHOLãtVHY SUHIHUHQFtFKVYêFKRGSRYČGt
Literatura
1. KLEMENT, M. Výuka algoritmizace a programování v jazyce Visual Basic 5.0. In
6ERUQtN SĜHGQiãHN ] PH]LQiURGQt YČGHFNR-odborné konference: Trendy technického
Y]GČOiYiQt3HGDJRJLFNiIDNXOWD832ORPRXFDþHUYQD-214 s. ISBN
80-244-0107-X .
2. GRANATH, J. Design theoretical approach to learning in technology – a way to enhance
interest in future professional studies. In: Teoretyczne i praktyczne problemy edukaci
technicznej i informatycznej 5]HV]yZ:\GDZQLFWZR2ĞZLDWRZH)26=(V
128–139. ISBN 83-88845-31-4.
3. GRECMANOVÁ, H. a kol. 3RGSRUXMHPH DNWLYQt P\ãOHQt D VDPRVWDWQp XþHQt åiNĤ. 1.
vyd., Olomouc: Nakladatelství HANEX, 2000. 160 s. ISBN 80-85783-28-2.
4. SOCHA, J. 1DXþWH VH SURJUDPRYDW YH 9LVXDO %DVLFX 1. vyd. Praha: Nakladatelství
Grada, 1994, 520 s. ISBN 80-85623-70-6.
5. KLEMENT, M. Základy programování v jazyce Visual Basic. 1. vyd. Olomouc:
Vydavatelství UP Olomouc, 2002. 328 s. ISBN 80-262-4287-9.
6. GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. 1. vyd., Brno: Paido, 2000. 207 s. ISBN
80-85931-79-SĜHORåLO9-ĤYD
7. CHRÁSKA, M. (PSLULFNi SHGDJRJLFNi ãHWĜHQt D MHMLFK VWDWLVWLFNp Y\KRGQRFRYiQt. 1.
vyd., Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1988.
8. ý(50È.29È$6WDWLVWLND,FYLþHQtY\GýHVNp%XGČMRYLFH-LKRþHVNiXQLYHU]LWD
2000. 139 s. ISBN 80-7040-391-8.
9. ./(0(17 0 ./(0(17 - /$95,1ýË. - Metody realizace a hodnocení výuky
]iNODGĤ SURJUDPRYiQt. 1. vyd., Olomouc: -LĜt 'RVWiO . 96 s. ISBN 978-80-8765801-7.
Lektoroval: doc. PhDr. Libuše Podlahová, CSc.
Kontaktní adresa:
Milan Klement, Doc. PhDr. Ph.D.,
.DWHGUDWHFKQLFNpDLQIRUPDþQtYêFKRY\
Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, 771 40
2ORPRXFý5WHO20 585 635 811,
e-mail: [email protected]
239
TUHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
NOVÉ VIZUÁLNÍ KOMPONENTY 9 7925%ċ A PREZENTACI
9é8.29é&+0$7(5,È/ģ
KROTKÝ Janý5
Resumé
Autor v þOiQNX SRSLVXMH D ]GĤYRGĖXMH VRXþDVQp WUHQG\ Y WYRUEČ VWXGLMQtFK PDWHULiOĤ
]HMPpQDPXOWLPHGLiOQtFKXþHEQLF=DPČĜXMHVHSĜHGHYãtPQDQRYpIRUP\DSDUiWXSUH]HQtace
XþLYD Y SRGREČ ' NRPSRQHQW 6RXþDVQČ DXWRU QDVWLĖXMH MHMLFK QRYp PRåQRVWL Y oblasti
PRWLYDFH YH YêXFH QHER OHSãtKR WUDQVIHUX D FKiSiQt XþLYD åiN\ =iYČU þOiQNX MH YČQRYiQ
QČNWHUêPNRQNUpWQtPDSOLNDFtPDMHMLFKY\XåLWtYHYêXFH
.OtþRYiVORYD3D, mulWLPHGLiOQtXþHEQLFHYL]XiOQtSUYHNYL]XiOQtJUDPRWQRVW
NEW VISUAL COMPONENTS IN THE CREATION AND PRESENTATION
OF TEACHING MATERIALS
Abstract
The author of the article gives a description and reasons of the current trends in
creating study materials, especially multimedia textbooks. In particular, he focuses on the new
forms of device for tutorial presentation in the form of 3D components. At the same time, the
author outlines new opportunities in the area of motivation in education or a better transfer
and understanding the study for the pupils. The final part of the article is dedicated to some of
the specific applications and their use in teaching.
Key words: 3D, multimedia textbooks, visual element, visual literacy
Úvod
' SUH]HQWDþQt L ]i]QDPRYp WHFKQRORJLH Y posledních letech ]DåtYDMt VYĤM ERRP
ovšem na druhou stranu se zdá, že tyto technologie nebudou primárním proudem vývoje
elektroniky. V roce 2012 na Berlínském veletrhu IFA dominovaly SURMHNþQtSĜtVWURMHVFKRSQp
odhalovat „hloubku“ reality SURVWĜHGQLFWYtPGHWDLOXXOWUDY\VRNpKRUR]OLãHQtREUD]X-DSRQVNi
YOiGDSĜLVOtELODWRPXWRWUHQGXSRGSRUXDGRNRQFHVOtELODSUYQt8OWUD+'SĜHQRVQDURN
(Reuters, 2013). Technologie vysokých rozlišení a 3D obrazu jsou v SRYČGRPt QDãLFK åiNĤ
QHERĢMLåGQHVV QLPLSĜLFKi]HMtGRVW\NXY\XåtYDMtMHN ]iEDYČLY]GČOiQt Jak jsme z pozice
Y]GČOiYiQtQDW\WRQRYpPRåQRVWLSĜLSUDYHQL"%XGRXPtWtyto nové prvky ve výuce místo? Jak
QD QČ EXGRX UHDJRYDW QDãL åiFL" -H SRXåtYiQt REUD]X ]SURVWĜHGNRYiYDMtFtKR WURMUR]PČUQê
YMHP EH]SHþQp" -DN MVRX YêXNRYp PDWHULiO\ REVDKXMtFt W\WR QRYp SUYN\ ~þLQQp" Na tyto
a podobné RWi]N\PXVtQDMtWPRGHUQtSHGDJRJLFNêYê]NXPRGSRYČGL
3RMHP ' REHFQČ ]QDPHQi SĜtWRPQRVW UR]PČUĤ SURVWRUX QHEROL REMHNW\ Y Womto
SURVWRUXPDMtNURPČVYpYêãN\DãtĜN\WDNpKORXENX Úzce tedy tento pojem souvisí s reálným
åLYRWHP D VYČWHP MDN KR YLGtPH P\ OLGp /LGp D FHOi ĜDGD GDOãtFK WYRUĤ MH REGDĜHQD W]Y
ELQRNXOiUQtPYLGČQtPNWHUpVRXYLVtVXPtVWČQtPMHMLFKRþtYMHGQpĜDGČ. „%LQRNXOiUQtYLGČQt
VWHUHRVNRSLH MH VFKRSQRVW NRRUGLQRYDW D XVPČUĖRYDW REČ RþL SĜHVQČ QD REMHNW D SDN
NRPELQRYDWSURVWĜHGQLFWYtPPR]NXW\WRYL]XiOQtREUD]\]NDåGpKRRNDGRREUD]XMHGQRWQpKR
WURMUR]PČUQČ YQtPDQpKR“ (Seeing in 3D, 2011). Díky této schoSQRVWL VH GREĜH SRK\EXMHPH
a åLMHPHYWURMUR]PČUQpPVYČWČ1HGČOiQiPSUREOpPRGKDGRYDWY]GiOHQRVWQHERNRRUGLQRYDW
SUiFLUXNRXYSURVWRUXFK\WiQtPtþHY\KêEiQtVHSĜHGPČWĤPDWG.
240
TUHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
3UDNWLFN\ YHãNHUp REMHNW\ NROHP QiV MVRX WURMUR]PČUQp D WHG\ Ä'³ 2YãHP pokud
SRĜtGtPH MHMLFK REUD] EČåQRX ]i]QDPRYRX MHGQRREMHNWLYRYRX WHFKQLNRX ]MLVWtPH åHWHQWR
REUD]SĜLFKi]tRVYĤMWĜHWtUR]PČUDWRKORXENX+ORXENXQDWDNRYpPWRREUD]HSĜLVOHGRYiQt
SDNSRX]HRGKDGXMHPH]H]QDORVWLPtVWQtFKSRPČUĤSĜHGSRNOiGDQêFK UR]PČUĤ]REUD]HQêFK
REMHNWĤ åLYRWQt ]NXãHQRVWL DWG 9 SĜtSDGČ IRWRJUDILt grafiky a videa nám pomáhají
k RGKDGQXWt ]WUDFHQpKR UR]PČUX L GDOãt SRPRFQp YL]XiOQt HIHNW\, MDNR QDSĜtNODG SĜtWRPQRVW
VWtQĤQHERKORXENDRVWURVWLY]iEČUX6WDYSR]WUiWČWĜHWtKR UR]PČUX– KORXEN\PĤåHPHi pro
SRWĜHE\demonstrace vnímání prostoru nasimulovat zakrytím jednoho svého oka a pohybem
nebo prací v daném SURVWRUX 3UR Y\ORXþHQt YêãH XYHGHQêFK YOLYĤ ]QDORVWL RNROt MH YKRGQp
toto okolí odstínit a zbavit tak realitu-obraz vnČMãtFK UHIHUHQþQtFK REMHNWĤ 3UDNWLFN\ VL WRWR
PĤåHWHY\]NRXãHWQDSĜ]DNU\WtPMHGQRKRRNDDKUDQtPãDFKĤY SROR]DWHPQČQpmístnosti atd.
1. ,QRYDFHYêXNRYêFKPDWHULiOĤY kontextu vývoje technologií
$XWRĜL %ĜtåćDOD âPHMNDO 6WUDWLORYi XYiGt YH VYpP þOiQNX R možnostech tvorby
VWHUHRVNRSLFNêFK PDWHULiOĤ åH ÄGQHãQtP VWXGHQWĤP QHSĜLMGH SUiFH V WLãWČQRX XþHEQLFt
zajímavá³DMHWĜHEDKOHGDWGDOãtPpGLDNWHUiEXGRXUHVSHNWRYDWDNWXiOQtWHFKQRORJLFNêYêYRM
-DNRMHGQX]PRåQêFKDOWHUQDWLYDXWRĜLXYiGČMtSUiYČY\Xžití 3D videí QHERREHFQČ'Pédií
SĜL YêXFH %ĜtåćDOD âPHMNDO 6WUDWLORYi 6 WtPWR WYU]HQtP VH ]WRWRåĖXMHPH L P\
a ]iURYHĖ VL XYČGRPXMHPH SRåDGDYHN QD YêYRM VRXþDVQêFK XþHEQLF WDN DE\ VH XGUåHOD þL
zvýšila jejich DWUDNWLYLWD SUR VRXþDVQp åiN\ 3RWHQFLiO PXOWLPHGLiOQtFK XþHEQLF O]H REHFQČ
VKOHGiYDW L Y REODVWL SV\FKRORJLH XþHQt QHERĢ RSURWL SDStURYêP XþHEQLFtP XPRåĖXMt
]RKOHGQLW YãHFKQ\ ]iNODGQt NRJQLWLYQt VW\O\ ]DþOHQLW VSHFLILFNp SUYN\VWLPXOXMtFt SR]RUQRVW,
OpSH G\QDPL]RYDW HPRFLRQiQt ODGČQt SĜL VWXGLX D Qi]RUQČML Y\XåtYDW SR]LWLYQt WUDQVIHU
åLYRWQtFK]NXãHQRVWtGRSURFHVXXþHQt/RYDVRYi
7DWR SUREOHPDWLND VH RYãHP QHWêNi SRX]H LQRYDFt XþHEQLF DOH YêXNRYêFK PDWHULiOĤ
a SRPĤFHNREHFQČ0\MDNRSHGDJRJRYpPXVtPHUHDJRYDWÄna podmínky, YQLFKåGQHãQtGČWL
DPOiGHåY\UĤVWDMt-HWRPLPRSĜHYiåQČWHRUHWLFNêFKDUDNWHUYêXN\QHGRVWDWHNNRPSOH[QtFK
VP\VORYêFK SRGQČWĤ PpQČ SĜtOHåLWRVWt N YODVWQt ]NXãHQRVWL NRQ]XPQt SĜtVWXS NH NXOWXUQtP
VWDWNĤPDNåLYRWXQDKUD]RYiQtVNXWHþQpKRVYČWDVYČWHP elektronickým atd³0DĖiNâYHF
'QHãQtXþLWHOVWiOHYtFHSUDFXMHVHOHNWURQLFNêPLSRPĤFNDPLGLGDNWLFNRXWHFKQLNRX
D LQWHUQHWHP .ODVLFNi SDStURYi XþHEQLFH E\OD WUDQVIRUPRYiQD GR VYp HOHNWURQické verze
a PRPHQWiOQČ SUREtKDMt UĤ]Qp Yê]NXP\ ]NRXPDMtFt HIHNWLYLWX XþHQt SRGOH WDNRYêFKWR
PDWHULiOĤ QDSĜ SURMHNW 9]GČOiQt ,QRYDFH XþHEQLFH QHSUREtKi SRX]H QD ~URYQL
samotného média, ale také na úrovni jednotlivých komponent, zejména komponent-aparátu
prezentace DĜt]HQtXþLYD1RYiPXOWLPHGLiOQtXþHEQLFHPĤåHREVDKRYDWRSURWLVYpSDStURYp
YDULDQWČ IXQNþQt DQLPDFH YLGHD QHER ]YXN\ 7DNRYpWR NRPSRQHQW\ MVRX MLå Y VRXþDVQČ
vydávaných multimediálních a inWHUDNWLYQtFK XþHEQLFtFK EČåQp 6 LPSOHPHQWDFt WČFKWR
QRYêFK WHFKQRORJLt ]iURYHĖ Ävznikají nové pRåDGDYN\ QD SUiFL þORYČND GRYHGQRVWL
DEVWUDNWQtKR D V\VWHPDWLFNpKR WHRUHWLFNpKR P\ãOHQt FKiSiQt VORåLWêFK Y]WDKĤ GRYHGQRVWL
SOiQRYDWSUiFLIOH[LELOQČUHDJRYDWQDQRYpSRGPtQN\DWG.“ (Rohlíková, 2009).
2OGĜLFK /HSLO YH VYp SXEOLNDFL R WYRUEČ YêXNRYêFK PDWHULiOĤ, popisuje rozdíl mezi
SDStURYRX D PXOWLPHGLiOQt XþHEQLFt SĜHV YODVWQRVWL NWHUp XþHEQLFH SDStURYi ]H VYp SRGVWDW\
REVDKRYDWQHPĤåH/HSLO
•
,QWHUDNWLYLWXRERXVWUDQQiNRPXQLNDFHSĜLSĜHGiYiQtXþHEQtLQIRUPDFH
•
Multimedialitu (kombinace audiovizuální složky s textem)
•
+\SHUWH[WYtFH~URYĖRYêSĜtVWXSXPRåĖXMtFtSRVWXSRYDWUĤ]QêPLVPČU\
241
TUHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
Elektronická podstata takovýchto výukových mateULiOĤ QiP XPRåĖXMH SRNUDþRYDW
v LQRYDFtFK D LPSOHPHQWRYDW WDN GDOãt DNWXiOQt NRPSRQHQW\ MDNR MVRX SUiYČ ' prvky nebo
hypertextová propojení na existující online databáze médií.
2. 7YRUEDYêXNRYêFKPDWHULiOĤVY\XåLWtP'SUYNĤ
Možnost aSOLNDFH D NRPXQLNDFH SRPRFt ' SUYNĤ QHER PDWHULiOĤ ~]FH VRXYLVt
s pojmem vizuální gramotnost. Definic a vymezení tohoto pojmu e[LVWXMH FHOi ĜDGD QČNWHUp
z QLFKMVRXXYHGHQ\YSXEOLNDFL9\EUDQpDVSHNW\YL]XDOL]DFHXþLYDSĜtURGRYČGQêFKSĜHGPČWĤ
%tOHNDNRO0\VH]WRWRåĖXMHPHQHMOpSHVGHILQLFt/-D)*$XVEXUQĤ6SRXVWD
2001), která zní „9L]XiOQt JUDPRWQRVW PĤåH EêW definována jako soubor dovedností, které
XPRåĖXMt MHGLQFL SRUR]XPČW YL]XiOQtPX PDWHULiOX D SRXåtYDW KR SĜL NRPXQLNDFL V RNROtP".
'ĤOHåLWi MH ]GH SUiYČ WD VFKRSQRVW SRUR]XPČW -HVWOLåH EXGHPH PtW VORåLWê REUi]HN
SUH]HQWRYDQêMHGQtP]GUXKĤJHRPHWULFNpKRSromítání a žák to nebude schopen pochopit, je
]ĜHMPČ FK\ED Y VDPRWQpP REVDKX YL]XiOQt ]SUiY\ QHER MHMt IRUPČ 3ĜL Y\XåLWt ' SUYNX YH
YêXNRYpP PDWHULiOX MH WDNp ]iVDGQt MHKR ~þHOQRVW D WHFKQLFNi VSUiYQRVW 3UYHN QHER
NRPSRQHQWD NWHUi QHPi VYp ]GĤYRGQLWHOQp RSRGVWDWQČQt PĤåH ]DSĜtþLQLW ÄQHGRFHQČQt QHER
GRNRQFHQHSRFKRSHQtVNXWHþQpKRYê]QDPXSUYNX studentem“ (Vrbík, Michalík, 2012).
$SOLNDFH ' REMHNWĤ DĢ Xå VWHUHRVNRSLFNêFK QHER YL]XiOQČ-technických by nám
mohla v této oblasti pomoci. Pokud se vrátíme k vêãH XYHGHQp SXEOLNDFL PĤåHPH SRMHMtP
I\]LFNpP RWHYĜHQt ]MLVWLW åH REVDKXMH SĜtORK\ REUi]NĤ PROHNXO SRĜt]HQêFK VWHUHRVNRSLFNRX
PHWRGRX 9]KOHGHP N GLPHQ]LRQiOQt VORåLWRVWL QČNWHUêFK PROHNXOiUQtFK VWUXNWXU MH YKRGQp
SĜLEOtåLWXVSRĜiGiQtYWRPWRSĜtSDGČYL]XiOQČMHGQRGXããtIRUPRX
Další zajímavá definice pochází od Heinricha a kol. už z roku 1982 a zní „Vizuální
JUDPRWQRVW MH QDXþHQi VFKRSQRVW RGSRYtGDMtFtP ]SĤVREHP LQWHUSUHWRYDW YL]XiOQt VGČOHQt
a WDNRYi VGČOHQt WDNp ViP SURGXNRYDW" (Bílek a kol., 2007). Zde vidíme, že autor
XSĜHGQRVWĖXMHMDNLQWHUSUHWDFLYL]XiOQtKRVGČOHQtWDN]iURYHĖLSURGXNFLW]QNRPXQLNDFHMH
RERXVWUDQQi 'ĤOHåLWp MH WHG\ VPČUHP N GLYiNRYL SĜHQpVW LQIRUPDFL Y WDNRYp SRGREČ DE\ ML
E\O VFKRSHQ VSUiYQČ SRFKRSLW 3URGXNFH SDN VSRþtYi YH ]SČWQpP Y\WYiĜHQt YL]XiOQt
LQIRUPDFH ] UHNRQVWUXNFH P\ãOHQNRYêFK SRFKRGĤ åiND 9L]XiOQt JUDPRWQRVW VH WêNi
LQWHUSUHWDFHREUD]RYêFKPDWHULiOĤDMHMLFKY\WYiĜHQtNWHUp~þLQQČSRGiYDMtVGČOHQt1DGUXKRX
VWUDQXMVRXWRDOHLGRYHGQRVWLNWHUpXPRåĖXMtþORYČNXSRFKRSLWDXåtYDWYL]XiOQtSURVWĜHGN\
SĜL NRPXQLNDFL V MLQêPL OLGPL D WDNp WR FR YQtPiPH SURVWĜHGQLFWYtP GDOãtFK VP\VOĤ
(Ausburn, Ausburn, 1978).
1ČNWHUp ]i]QDPRYp D ]REUD]RYDFt ' WHFKQRORJLH QHMVRX WDN VORåLWp DE\FKRP MH
QHPRKOL ]DþOHQLW GR DNWLYLW spojených s rozvojem vizuální gramotnosti +RMQČ SRXåtYDQi D
i ]GHQČNROLNUiW]PLĖRYDQiWHFKQRORJLHDQDJO\IX XPRåĖXMHMHGQRGXFKRXLPSOHPHQWDFLMDNGR
WLãWČQêFK WDN HOHNWURQLFNêFK YêXNRYêFK PDWHULiOĤ , åiFL PRKRX WXWRWHFKQRORJLL ]DSRMLW GR
své komunikacH3URMHNWSXEOLNRYDQêQDNODGDWHOVWYtP5$$%(VQi]YHP'DIRWRJUDILHXþt
åiN\Y\WYiĜHWDSUH]HQWRYDWYL]XiOQtLQIRUPDFLSRPRFtDQDJO\IX.URWNê
Mluvíme-li o pojmu „3D“, PČOL E\FKRP UR]OLãRYDW SUYN\ ]SURVWĜHGNXMtFt GLYiNRYL
WURMUR]PČUQêYMHPDSUYN\NWHUpQiPWURMUR]PČUQêSURVWRUMHQ„simulují“. Do první skupiny
PĤåHPH ]DĜDGLW SUiYČ UĤ]Qp VWHUHRVNRSLFNp PDWHULiO\ MDNR REUD] QHER YLGHR D GR GUXKp
skupiny ostatní objekty prezentující „pouze" vizuiOQČ-WHFKQLFNêWĜHWtUR]PČU
3. 9L]XiOQČ-WHFKQLFNêWĜHWtUR]PČU
9êXNRYp PDWHULiO\ D SRPĤFN\ NWHUp QH]SURVWĜHGNRYiYDMt YêãH XYHGHQê SURVWRURYê
YMHP D QHMVRX ]iURYHĖ WURMUR]PČUQp UHiOQp REUD]\ UHiOQêFK REMHNWĤ KRORJUDP\ PĤåeme
]DþOHQLW GR WpWR NDWHJRULH -HGQi VH R UĤ]Qp VLPXOiWRU\ YLUWXiOQtKR SURVWRUX D REMHNWĤ
242
TUHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
SUH]HQWRYDQp EČåQêPL WHFKQRORJLHPL YL]XDOL]DFH D IDNWLFN\ YLGČQp GLYiNHP SRX]H MDNR
GYRMUR]PČUQp7\SLFNêPLSĜHGVWDYLWHOLMVRXL'KU\RYOiGDQp]SRKOHGXKUiþHQHERYêVWXS\
UĤ]QêFK'JUDILFNêFKSURJUDPĤW\SX*RRJOH6NHWFK8S3ĜHGþDVHPE\OYSXEOLNDFLýORYČN
D VYČW SUiFH QDNODGDWHOVWYt 5$$%( ]YHĜHMQČQ SUDNWLFNê QiYUK YêXNRYpKR SURMHNWX WYRUE\
YLUWXiOQtJDOHULHãNROQtFKREUD]Ĥ. Cílem projektu bylo seznámit žáky s digitální záznamovou
WHFKQLNRXIRWRDSDUiWHPVFDQQHUHPDY\WYRĜLWYHYROQČãLĜLWHOQpPSrogramu virtuální galerii
GLJLWDOL]RYDQêFKãNROQtFKGČOäiFLWDNPRKOLVYRMLJDOHULLYLUWXiOQČ' SURVWRUHPSURFKi]HW
a ]DVWDYRYDWVHSĜHGMHGQRWOLYêPLY\YČãHQêmi obrazy a ty si pak prohlížet (Krotký, 2009).
'DOãtP SĜtNODGHP MDN GRGDW GR REUD]X hloubku, tentokrát ovšem pomocí detailu je
technologie, kterou SUH]HQWXMHQDSĜtNODG'HHS=RRP06'1QHER*LJD3DQ*LJD3DQ
'HHS=RRP SRXåtYi 06 6LOYHU/LJKW D *LJD3DQ Y\XåtYi +70/ 9 SĜtSDGČ åH
XND]XMHPHQHERMLQDNGHPRQVWUXMHPHRE\þHMQêVWDWLFNêGLJLtální obraz, jsme omezeni tím, co
MHQDGDQpPREUD]XUHiOQČN dispozici XåRGMHKRSRĜt]HQt. To znamená, že když si budeme
Y\EUDQêREUi]HNSĜLEOLåRYDWGRMGHNH]YČWãHQtVWiYDMtFtKRREUD]XDYH[WUpPXVHWDNPĤåHPH
GRVWDW Då QD ~URYHĖ MHGQRWOLYêFK SL[HOĤ =YČWãRYiQtP-SĜLEOLåRYiQtP REUD]X WHG\ QH]tVNiPH
žádnou další novou LQIRUPDFL&RåYUHDOLWČtakto SRFKRSLWHOQČQHIXQJXMH%XGHPH-li se dívat
]H VWD PHWUĤ QDSĜtNODG QD DXWRPRELO QHXYLGtPH åiGQp GHWDLO\ RYãHP SĜHVXQHme-li se o
GHYDGHViWPHWUĤEOtåHUR]H]QiPHMLFKMLåFHORXĜDGX
Nejjednodušeji O]H ]DMLVWLW YtFH GHWDLOĤ Y REUD]RYpP PDWHULiOX MHKR SRĜt]HQtP Y FR
QHMYČWãtP UR]OLãHQt 'QHãQt EČåQp IRWRDSDUiW\ PDMt I\]LFNp UR]OLãHQt þLSX L SĜHV 0SL[
2YãHP L WR QiP QHPXVt VWDþLW 1DSĜtNODG JHRORJ SRWĜHEXMH YLGČW IRWRJUDIRYDQê PDVtY MDNR
FHOHN DE\ VL XGČODO SĜHKOHG R UR]ORåHQt D GHIRUPDFL UĤ]QêFK YUVWHY DOH WDNp ]iURYHĖ
SRWĜHEXMH YLGČW L MHGQRWOLYp HOHPenty vrstev samotných. Nebo elektrotechnik E\ FKWČO YLGČW
celek komplikovaného plošného spoje, ale na druKRXVWUDQXVL]REUD]LWLMHKRGHWDLOYSRGREČ
MHGQpHOHPHQWiUQtVRXþiVWN\DWG
9êãH XYHGHQp WHFKQRORJLH QiP XPRåĖXMt RGKDORYDW GHWDLO\ L Y REUD]HFK NWHUpE\ VH
vlivem vzdálenosti PH]L ]i]QDPRYêP ]DĜt]HQtP D ]D]QDPHQiYDQêP REMHNWHP ]WUDWLO\
Princip reali]DFHVSRþtYiYHY\IRWRJUDIRYiQtVWDQRYHQpNRPSR]LFHQDSĜWHOHREMHNWLYHPSĜHV
SĜHGHP GDQRX PDWLFL, pokrývající celý fotografovaný objekt. Výsledná fotografie je
rozlišením (i více jak 250 Mpix) PLPRVRXþDVQpPRåQRVWLLSURIHVLRQiOQtFKIRWRDSDUiWĤ
3ĜL]REUD]HQtWDNRYpKRWRVQtPNXGRFKi]tSRFKRSLWHOQpNXUþLWêPþDVRYêPSURGOHYiP
SĜLQDþtWiQt7\WRVQtPN\WHG\QHMVRXYKRGQpSUREČåQpSURKOtåHQtQHERSĜHQRVSRLQWHUQHWX
=GH SUiYČ SĜLFKi]t NH VORYX REČ ]PLĖRYDQp WHFKQRORJLH NWHUp MVRX VFKRSQ\ N GLYiNRYL
odeslaWMHQWXþiVW]YČWãHQLQ\NWHURXFKFHDNWXiOQČYLGČW
0\VOtPHVLåHW\WRWHFKQRORJLHNWHUpWDNpPĤåHPH]DĜDGLWGRWHFKQRORJLt popisujících
prostor, protože jsou schopny prezentovat jeho reálnou hloubku, mají velký potenciál ve
výukových materiálech elektronického charakteru. Zejména tím míníme využití
v multimediálních a LQWHUDNWLYQtFK XþHEQLFtFK a dalších materiálech podobného
elektronického charakteru. 9êERUQp]NXãHQRVWLVWČPLWRWHFKQRORJLHPLYHYêXFHPDMtQDSĜQD
XQLYHU]LWČ Y .DOLIRUQLL NGH YH VSROupráci s Microsoft Research vyvinuli platformu
ChronoZoom (ChronoZoom, 2011). Pomocí této platformy NRQNUpWQČYL]XiOQČGHPRQVWURYDOL
KLVWRULLSODQHW\=HPČRGGREYHONpKRWĜHVNXSRVRXþDVQRVW'LYiNVLWDNPĤåH]REUD]LWFHORX
KLVWRULL=HPČYJUDIXDSĜLEOtåHQtPVLY\EUDWXUþLWRXþiVWGRNWHUpVHSURPtWDMtQRYpDQRYp
GHWDLO\Y]iYLVORVWLQDKORXEFHGLYiNRYD]DQRĜHQt
=iYČU
3ĜLYêXFHGLGDNWLFNêFKWHFKQRORJLtQDSHGDJRJLFNêFKIDNXOWiFKMVPHþDVWRVOêFKiYDOL
RGEXGRXFtFKQHERLVRXþDVQêFKSHGDJRJĤ povzdechy o QHGRVDåLWHOQRVWLQDSĜLQWHUDNWLYQtFK
243
TUHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
WDEXOt QHER GDOãtFK PRGHUQtFK ]DĜt]HQt 'QHV VH QHGLYtPH YêXFH SRPRFt QHWERRNĤ ,SDGĤ
a PXOWLPHGLiOQtFK XþHEQLF ,QVWLWXFH IRUPiOQtKR Y]GČOiYiQt UHDJXMt QD QRYp WHFKQRORJLH
SRPDOHML QHå NRPHUþQt VIpUD -H WR ]SĤVREHQR þiVWHþQČ E\URNUDFLt navázané na tento typ
Y]GČOiYiQt ILQDQFRYiQtP DOH L RSDWUQRVWt )RUPiOQt Y]GČOiYiQt JDUDQWRYDQp Y]GČOiYiQt VL
QHPĤåH GRYROLW WROLN H[SHULPHWRYDW V LQRYDFt 'R ãNROQtKR SURVWĜHGt VH PXVt GRVWDW
technologie doVWDWHþQČ SHGDJRJLFN\ RYČĜené a prozkoumané. 3UiYČ Y SĜtSDGČ ' SURMHNFt
PRKRX QDVWDW UĤ]Qp SUREOpP\ V vnímáním takto prezentované reality v OHSãtP SĜtSDGČ
problémy se snížením vizuálního komfortu projekce (Hofmann, 2008). Tento problém
nasazení nových technologií nemusí do jisté mtU\ ĜHãLW LQVWLWXFH QHIRUPiOQtKR Y]GČOiYiQt
NHIRUPiOQt Y]GČOiYiQt MH QD UR]GtO RG IRUPiOQtKR Y]GČOiYiQt SRVWDYHQR QD GREURYROQRVWL D
]iMPX Y]GČOiYDQêFK VXEMHNWĤ D PXVt MH WHG\ GRNi]DW N REVDKX SR]QiQt SĜLWiKQRXW -HGQČPL
z SĜHGVWDYLWHOĤ WRKRWR GUXKX Y]GČOávání jsou science centra (SC) dnes již fungující v celém
Y\VSČOpP VYČWČ 6QDG NDåGi WDWR LQVWLWXFe má v množství svých expozic i expozici nebo její
þiVWYČQXMtFtVHWURMUR]PČUQpPXSURVWRUX']REUD]RYiQtDSURMHNFL
1iYãWČYQtFL WDN PRKRX SURVWĜHGQLFWYtP UĤ]QêFK H[SRQiWĤ pochopit principy
vybraných 3D technologií od GLVWULEXFH UR]GtOQpKR REUD]X GR NDåGpKR RND SĜHV EDUHYQp
NyGRYiQt DQDJO\IX D SRODUL]DþQt WHFKQRORJLH SR DXWRVWHUHRVNRSLFNp GLVSOHMH3D technologie
jsou také v KRMQp PtĜH SRXåtYiQ\ k zatraktLYQČQt YêXNRYpKR REVDKX 1DSĜtNODG 6& :HOLRV
v 5DNRXVNpP:HOVXPiSURQiYãWČYQtN\SĜLSUDYHQRX'SURKOtGNXVOXQHþQtVRXVWDY\DQDãt
galaxie kombinovanou navíc s projekcí na více ploch. Francouzské SC La Cité des Sciences
láká na výukové filmy promítané technologií IMAX 3D na sférickou plochu, podobnou
technologií bude disponovat i SC Technamia v Plzni. Film Legenden der Luftfahrt promítaný
technickým muzeem Sinsheim by nebyl bez 3D projekce tak atraktivní a nedokázal by
divákoYLWDNQi]RUQČY\VYČWOLWNRQVWUuNþQtGHWDLO\OHWDGHOMDNRSUiYČSĜLSURMHNFL'DPRKOL
bychom s YêþWHPSRNUDþRYDW
Literatura
1 About GigaPan. GigaPan [online]. 2011 [cit. 2012-01-01]. Dostupné z:
http://www.gigapan.com/cms/about-us
2 AUSBURN, L. AUSBURN, F. Visual literacy: BackGround, theory and practice. PLET.
1978, 15(4), s. 291 – 297
3 BÍLEK, M. et al. 9\EUDQp DVSHNW\ YL]XDOL]DFH XþLYD SĜtURGRYČGQêFK SĜHGPČWĤ. Hradec
Králové: Miloš Vognar M&V, 2007. ISBN 80-86771-21-0
4 %ěËäĆ$/$ - â0(-.$/ 3 675$7,/29È 859È/.29È ( 0RåQRVWL WYRUE\
VWHUHRVNRSLFNêFK PDWHULiOĤ SUR YêXNX FKHPLH 0HGLDX 0DJD]LQH þ ,661
1214-9187.
5 DeepZoom.
MSDN
[online].
2011
[cit.
2012-01-01].
Dostupné
z:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc645050%28VS.95%29.aspx
6 HOFMANN D. M., GIRSCHICK A. R., AKELEY K., BANKS M. S. Vergence–
accommodation conflicts hinder visual performance and cause visual fatigue. In: Journal
of Vision. 2008. Dostupné z: http://journalofvision.org/8/3/33/
7 Japan to start 4K TV broadcast in July 2014-report. JAPAN'S MINISTRY OF
INTERNAL AFFAIRS AND COMMUNICATIONS. Reuters.com [online]. Tokyo, 2013
[cit. 2013-03-28]. Dostupné z: http://www.reuters.com/article/2013/01/27/japan-hdtvidUSL4N0AW08W20130127
8 KROTKÝ, J. 3D a fotografie. ýORYČNDVYČWSUiFHQDVWXSQL=â. Praha: Raabe, 2009, s.
15.
244
TUHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
9
10
11
12
13
14
15
/(3,/27HRULH DSUD[HWYRUE\YêXNRYêFKPDWHULiOĤ2ORPRXF ,6%1-80244-244-2489-7.
LOVASOVÁ, Vladimíra, On-line kurz Sociální psychologie. 6ERUQtN SĜtVSČYNĤ ]H
VHPLQiĜHDVRXWČåHH/HDUQLQJ. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. ISBN 80-7041595-9. Str. 111-115.
0$ĕÈ.-â9(&99êXNRYpPHWRG\%UQR3DLGR,6%1-7315-039.
Seeing in 3D. 3D vision and Eye Health [online]. 2012 [cit. 2012-01-05]. Dostupné z:
http://www.3deyehealth.org/
ROHLÍKOVÁ, L. The importance of ICT for the development of constructivist methods
of instruction at universities. In On contribution of modern technologies toward
developing key competencies. 2009 : University Hradec Králové, 2009, s. 64-70. ISBN:
978-80-86771-38-0
SPOUSTA, V. Proþ UR]YtMHW YL]XiOní gramotnost? Pedagogická orientace þ V
86 – 93
VRBÍK, V., MICHALÍK, P. Možné užití multimediálních aplikací v eLearningu. In
3ĜtVWXS\ N HYDOXDFL H/HDUQLQJX 2VWUDYD 2VWUDYVNi XQLYHU]LWD 3HGDJRJLFNi IDNXOWD
2012, s. 127-141. ISBN: 978-80-7464-121-3
Lektoroval: doc. Ing. Václav VRBIK, CSc.
Kontaktní adresa:
Jan Krotký, Mgr.,
Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy, Pedagogická fakulta =ý8, Klatovská 51, 301 00
3O]HĖý5WHO377 636 503,
e-mail: [email protected]
245
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
REFLEXE KONEKTIVISMU V ,&7.203(7(1&Ë&+8ý,7(/(
KUBRICKÝ -DQý5
Resumé
3ĜtVSČYHN VH ]DEêYi VRXþDVQRX VQDKRX LQWHJUDFH ]iNODGQtFK SULQFLSĤ WHRULH
NRQHNWLYLVPXGRPRGHOĤ,&7NRPSHWHQFtXþLWHOH$XWRUURYQČåSRMHGQiYiR]PČQiFKNWHUpVL
Y\QXWLO\ RGOLãQê SĜtstup v ]DPČĜHQt ,&7 NRPSHWHQFt XþLWHOH RG WHFKQRORJLFNR-uživatelského
pojetí, k pojetí VPČĜXMtFtPX k rozvoji osobnosti XþLWHOH i osobnosti žáka.
.OtþRYiVORYDKonektivismus, ICT, KRPSHWHQFHXþLWHOH
CONNECTIVISM IN THE REFLECTION OF ICT COMPETENCIES OF TEACHER
Abstract
The paper deals with current efforts of integrating the basic principles of connectivism
theory to the models of ICT competencies of teacher. The author also discusses the changes
that necessitated a different approach in the focus of ICT competencies of teacher as technouser concept, the concept towards the development of the personality of the teacher and the
pupil's personality.
Key words: Connectivism, ICT, Competencies of Teacher
Úvod
2EVDKD]DPČĜHQt,&7NRPSHWHQFtXþLWHOHSURFKi]tY SRVOHGQtGREČ]QDþQRXLQRYDFt
7DY\SOêYi]HVWiOH]Y\ãXMtFtKRVHSURJUHVXYêYRMH,&7DVRXYLVHMtFtPXRYOLYĖRYiQt]SĤVREX
åLYRWDYHVSROHþQRVWLS QXWQêPL]PČQDPL DSĜL]SĤVREHQtPVHSRWêNiFHOiREODVWY]GČlávání.
'LVNXWRYiQ\ MVRX LQRYDFH YêXNRYêFK PHWRG D RUJDQL]DþQtFK IRUHP Y\XþRYiQt Y\XåtYiQt
QRYêFK XþHEQtFK SRPĤFHN D GLGDNWLFNêFK SURVWĜHGNĤ QHER ]SURVWĜHGNRYiQt D realizace
moderních forem komunikace a sdílení poznání. V této spojitosti se v odborných kruzích
setkáváme s WHRULtNRQHNWLYLVPXMLQDNĜHþHQRWHRULtSURSRMHQt
1. Konektivismus
.RQHNWLYLVPXV FKiSH XþHQt SĜHYiåQČ MDNR SURFHV MHKRå KODYQt SRGVWDWD MH ]DPČĜHQD
QD SURSRMRYiQt UĤ]QêFK LQIRUPDþQtFK ]GURMĤ DOH L SURSRMRYiQt OLGt NWHĜt VGtOHMt ]QDORsti
a NRPXQLNXMt SURVWĜHGQLFWYtP VtWt Y UHiOQpP þDVH 0 âLPRQRYi 1, 2010, s. 80) míní, že
„WtPWR VH Y\WYiĜHMt PQRKHP ãLUãt PRåQRVWL SUR ]tVNiYiQt LQIRUPDFt D ]QDORVWt, QHå SĜL
individuálním využívání moderních technologií³3URVRXþDVQRXJHQHUDFLåiNĤDVWXGHQWĤWRWR
SĜHGVWDYXMHKODYQt]GURMPRWLYDFHNXþHQtDNMHKRHIHNWLYQtPXSUĤEČKXFRåSĜLUR]HQČYHGH
k QXWQRVWL UHDOL]DFH ]PČQ VWDWLFNpKR SĜtVWXSX ãNROQtKR Y]GČOiYiQt 'R SRSĜHGt VH SURWR
dostávají moderní formy výuky D SĜtVWXS\ NWHUp VH QXWQČ PXVt SUomítnout v obsahu
a ]DPČĜHQt,&7NRPSHWHQFtXþLWHOH8þHQt]DORåHQpQDSULQFLSHFKNRQHNWLYLVPXMHQHMþDVWČML
sumarizováno na následujících bodech (základní charakteristiky upraveny z prací 2 a 4):
x %ČKHP SR]QiYiQt dochází k SURSRMHQt VSHFLDOL]RYDQêFK X]OĤ Yšeobecné komplexní
VtWČVGtOHQtSĜtVWXSXNLQIRUPDþQtP]GURMĤP]QDORVWt
x Poznávání je založeno na zkušenostech (použití odlišných technologií, propojování
LQIRUPDþQtFK]GURMĤ).
x 6FKRSQRVWSR]QiYDWMHGĤOHåLWČMãtQHå]QDORVWL samé.
246
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
x
x
x
x
Navazování a údržba spojení je podmínkou soustavného poznávání (budování
komunity).
3ĜtWRPQRVWDNWXiOQRVWMHGĤOHåLWêPfaktorem NRQHNWLYLVWLFNêFKY]GČOiYDFtFKDNWLYLW
(nic nemusí být zítra pravda).
7HFKQRORJLH MVRX QRVLWHOHP D ]SURVWĜHGNRYDWHOHP XþHQt IRUPRYiQt VWUXNWXU\ VtWČ,
]SĤVRE\]SĜtVWXSQČQtDUR]ãLĜRYiQtinformací).
RR]KRGRYiQt MH VRXþiVWt Y]GČOiYDFtKR SURFHVX PČQtFt VH UHDOLWD Y\åDGXMH schopnost
PČQLWYODVWQtSRVWRMH
8YHGHQp ERG\ VHKUiYDMt Yê]QDPQRX UROL SĜL VWDQRYRYiQt PRGHUQtFK SĜtVWXSĤ
v ]DPČĜHQt,&7NRPSHWHQFtXþLWHOHNWHUpVHYê]QDPQČSĜHVRXYDMtRGSRMHWtWHFKQRORJLFNpKR
k pojetí RVREQRVWQČ-VRFLDOL]DþQtPX
2. ,&7NRPSHWHQFHXþLWHOH v moderním pojetí
V PRGHUQtP SRMHWt FKiSHPH ,&7 NRPSHWHQFH XþLWHOH MDNR SRGPQRåLQX MHKR
SURIHVQtFK NRPSHWHQFt NWHUi DOH QHSĜHGVWDYXMH REODVW RKUDQLþHQRX WM ]DKUQXMtFt QDSĜ MHQ
odborné znalosti a dovednosti spojené s využitím ICT – VSDGi SRG LQIRUPDþQt JUDPRWQRVW
DOHSRGOHVRXþDVQêFKPRGHOĤREODVWSURYi]DQRXDNRQVHNYHQWQtV dalšími oblastmi profesních
NRPSHWHQFt XþLWHOH RERURYi SHGDJRJLFNi GLGDNWLFNi RUJDQL]DþQt D další). Podstata ICT
NRPSHWHQFtXþLWHOH tak tkví v propojení ICT s YêFKRYQČ-Y]GČOiYDFtþLQQRVWLXþLWHOH.
6RXþDVQpPRGHO\ ,&7NRPSHWHQFtXþLWHOHVHSĜHVXQXO\RG]DPČĜHQt þLVWČ na znalosti
a dovednosti XþLWHOH N lineárQtPX D URYQRPČUQpPX UR]ORåHQt MDN QD RVREQRVW XþLWHOH WDN QD
RVREQRVW åiND MDNR FtORYpKR DGUHViWD YêFKRYQČ-Y]GČOiYDFtKR SURFHVX 9 další kapitole si
SĜHGVWDYtPH GYD ] PRGHOĤ ,&7 NRPSHWHQFt XþLWHOH NWHUp WXWR VNXWHþQRVW UHIOHNWXMt D QDYtF
odrážejí i výše uvedené konektivistické aspekty.
3. 0RGHO\,&7NRPSHWHQFtXþLWHOH
ICT kompetence XþLWHOH jsou dnes spjaty s WĜHPL REODVWPL 1. Inovace výukového
procesu s cílem zvýšení jeho efektivity. 2. Rozvoj RVREQRVWL XþLWHOH. 3. Zacílení na rozvoj
osobnosti žáka v XþHQt ]DORåHQpP QD SURSRMRYiQt ]GURMĤ. Model odpovídající této
charakteristice jsme objevili v inovativním SĜtVWXSX používaném chilským ministerstvem
školství. V dokumentu Competencias y Estándares TIC para la Profesión Docente (5), který
si klade za cíl stanoYLW ]iNODGQt UiPHF ,&7 NRPSHWHQFt XþLWHOH VH Y\FKi]t ] SČWL REODVWt
popisujících Y]WDKXþLWHOHN,&7YMHMLFKVSHFLILNDFLXYiGtPHNRQNUpWQtþiVWLKRGQRWQpSUR
zamČĜHQtWRKRWRSĜtVSČYNX
1. Oblast etická, sociální a právní – ]DPČĜHQD SULPiUQČ QD XþLWHORY\ Govednosti
Y\XåtYDW ,&7 MDNR SURVWĜHGHN VRFLiOQtKR ]DĜD]HQt VH NWHUêP VRXYLVt L QRYp IRUP\
socializace.
2. Oblast pedagogická – GRYHGQRVWL XþLWHOH GRGDW YêXFH SĜLGDQRX KRGQRWX ]DþOHĖovat
ICT s cílem zvýšení efektivity výuky.
3. Oblast profesionální – zahrnuje jHGQDNUR]YRMVHEHVDPDDURYQČåVFKRSQRVWLXþLWHOH
]SURVWĜHGNRYDW åiNĤP D VWXGHQWĤP DNWXiOQČMãt D ~þLQQČMãt UR]KOHG Y ICT, v jejich
Y\XåtYiQtD]KRGQRFHQtSUR~þHO\EXGRYiQtYODVWQtVtWČLQIRUPDþQtFKNDQiOĤ.
4. Oblast technická – ]DPĜHQD QD ovládání moderních digitálních technologií,
multimédií a hypermédií.
5. 2EODVW RUJDQL]DþQt – ]DPČĜHQD QD využívání ICT v rámci zlepšení organizace
kurikula, vztahy škola-žák, škola-rodina.
247
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
-H ]ĜHMPp åH MHGQRWOLYp REODVWL XYHGHQpKR PRGHOX MVRX UR]SURVWĜHQ\ QD SRåDGRYDQp
aspekty triády efektivita výuky – RVREQRVW XþLWHOe – osobnost žáka, a jsou k nim dále
GLPHQ]RYiQ\ NRPSRQHQW\ VRFLiOQtKR ]DĜD]HQt Y QRYpP SURVWĜHGt SURSRMRYiQt ]GURMĤ
a využívání technologií založených na konektivistických základech SĜHGHYãtPK\SHUPpGLD
Druhým modelem, který bychom v tomto kontextu rádi SĜHGVWDYLOL MVRX standardy
americké organizace The International Society for Technology in Education (6). Ta je po
SĜHGFKR]tP ]DPČĜHQt VStãH QD RGERUQp WHFKQRORJLFNp ]QDORVWL D GRYHGQRVWL XþLWHOĤ Y\ãOR
v URFH QRYČ RULHQWXMH SĜHGHYãtP QD UR]YRM RVREQRVWL åiNĤ a RYOLYQČQt YêXNRYêFK
SRVWXSĤDXþHQt za využití odborných znalostí a dovedností (rok 2008). V rámci jednotlivých
formulact RNUXKĤ ,&7 NRPSHWHQFt XþLWHOH MHMLFK ]QČQt þHUSiPH D GRSOĖXMHPH ] SĜHNODGX
originálu uvedeného v práci 3) uvádíme pouze ty deskripce, které odpovídají ]iPČUXtohoto
SĜtVSČYNX
1. 3RGSRUDDLQVSLUDFHXþHQtåiNĤDMHMLFKWYRĜLYRVWL
x zapojují žáky do poznávántUHiOQpKRVYČta a ĜHãHQtVNXWHþQêFKSUREOpPĤvyužitím
WHFKQRORJLFNêFKQiVWURMĤD GLJLWiOQtFK]GURMĤ,
x SĜLSUDYXMt SĜtPRX L YLUWXiOQt VSROXSUiFL PH]L åiN\ XþLWHOL L dalšími osobami za
~þHOHPSR]QiYiQt.
2. 3ĜLSUDYXMtY]GČOiYDFtDKRGQRWtFtDNWLYLW\RGSRYtGDMtFt GLJLWiOQtPXYČNX
x Y\YtMHMt WHFKQRORJLHPL SRGSRURYDQp Y]GČOiYDFt SURVWĜHGt NWHUp XPRåĖXMH åiNĤP
uplatnit individualitu a DNWLYQČ RYOLYĖRYDW YODVWQt Y]GČOiYDFt FtOH MHMLFK GRVDåHQt
i KRGQRFHQt~VSČãQRVWL,
x nastavují a SĜL]SĤVREXMt YêXNRYp DNWLYLW\ WDN DE\ Y\KRYRYDO\ UĤ]QêP VW\OĤP
XþHQt RGOLãQêP SUDFRYQtP SRVWXSĤP D rozdílným schopnostem využívat
technologie.
3. Ve své práci využívají technologie:
x disponují LQIRUPDþQt gramotností a schopností své stávající znalosti obohacovat
SR]QiYiQtPQRYêFKSRVWXSĤ,
x SURVWĜednictvím technologií spolupracují s åiN\ NROHJ\ URGLþL D GDOãtPL þOHQ\
komunity zainteresovaných,
x Y\WYiĜHMtSRGPtQN\SURRSWLPiOQtY\XåLWtQHMQRYČMãtFKWHFKQRORJLtN vyhledávání,
analyzování, hodnocení a Y\XåLWtLQIRUPDþQtFK]GURMĤ]D~þHOHPSR]QiYiQt.
4. %XGXMtDSRGSRUXMt]RGSRYČGQRVWDREþDQVWYt
x SURSDJXMt EH]SHþQp OHJiOQt D etické využití technologií i získaných digitálních
informací a XþtUHVSHNWRYDWDXWRUVNiSUiYD,
x Y\FKi]HMt YVWĜtF RGOLãQêP SRWĜHEiP Y\XåLWtP VWUDWHJLt RULHQWRYDQêFK QD åiND
a spravedlLYêPSĜLGČORYiQtPSĜtVWXSXN WHFKQLFNêPQiVWURMĤPD ]GURMĤP,
x posilují vhodné a ]RGSRYČGQpFKRYiQtåiNĤY SURVWĜHGtVRFLiOQtFKVtWt.
5. 9ČQXMtSR]RUQRVWVHEH]GRNRQDORYiQtDSURIHVQtPXUĤVWX
x studují a DSOLNXMt QHMQRYČMãt YêVOHGN\ Yê]NXPX QD SROL Y\XåLWt Y]GČOivacích
technologií.
V MHGQRWOLYêFK FKDUDNWHULVWLNiFK MH ]MHYQê RGND] QD NRQHNWLYLVWLFNp DVSHNW\ XþHQt
a SĜtVWXSX N informacím a PĤåHPH jej z tohoto hlediska považovat VWHMQČ WDN ] hlediska
]DPČĜHQtQDYêãHXYHGHQRXWULiGX]DXFHOHQêDUHVSHNWXMtFtSRWĜHby vznikající z PČQtFtKRVH
]SĤVREX åLYRWD YH VSROHþQRVWL /]H RþHNiYDW åH RED SĜHGVWDYHQp PRGHO\ ,&7 NRPSHWHQFt
XþLWHOH EXGRX V SRVWXSHP þDVX D GDOãtPX YêYRML ,&7 RSČW XSĜHVĖRYiQ\ QLFPpQČ MHMLFK
SRGVWDWD]ĤVWDQH]DFKRYiQa.
248
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
=iYČU
=iYČUHP WRKRWR SĜtVSČYNX E\FKRP UiGL Y\MiGĜLOL SĜHVYČGþHQt åH ]PČQ\ NWHUêP VH
PXVt SĜL]SĤVRELW GQHãQt Y]GČOiYiQt D XYDåRYDQp ,&7 NRPSHWHQFH XþLWHOH SRYHGRX
z dlouhodobého hlediska k ]OHSãHQt ~URYQČ Y]GČODQRVWL, a to jak åiNĤ WDN XþLWHOĤ
V krátkodobém horizontu sice mohou být vnímány (myšleno zde v VLOQČMãtP YOLYX
hypermédií) MDNR XVWXSRYiQt WODNX SRåDGDYNĤ LQIRUPDþQt VSROHþQRVWL åLYRWD obklopeného
VRFLiOQtPLVtWČPLDQHRVREQtPXVRFLiOQtPXNRQWDNWXQLFPpQČW\WRIRUP\QHO]HSĜHKOtåHWDOH
naopak hledat cesty jejich citlivé intHJUDFH GR Y]GČOiYiQt D Y\XåtYiQt MHMLFK SR]LWLYQtFK
vlastností.
Literatura
1 ŠIMONOVÁ, Ivana aj. 6W\O\XþHQtY aplikacích eLearningu. 1. vyd. Hradec Králové:
Miloš Vognar, 2010. ISBN 978-80-84771-44-1.
2 %5',ý.$%RĜLYRMKonektivismus – WHRULHY]GČOiYiQtY SURVWĜHGtVRFLiOQtFKVtWt
8þLWHOVNêVSRPRFQtN[online]. 2. 9. 2008, [cit. 2013-03-14]. Dostupné z:
<http://www.spomocnik.cz/pub/Konektivismus_BB08.pdf>.
3 %5',ý.$%RĜLYRM1RYpWHFKQRORJLFNpVWDQGDUG\,67(SURXþLWHOH 8þLWHOVNêVSRPRFQtN
[online]. 8.9.2008, [cit. 2013-02-01]. Dostupné z:
<http://www.spomocnik.cz/index.php?id_document=2262>.
4 =281(.-LĜtE-learning – jedna z SRGREXþHQtY PRGHUQtVSROHþQRVWL1. vyd. Brno:
MU, 2009. ISBN 978-80-210-5123-2.
5 Competencias y Estándares TIC para la Profesión Docente. [online]. Ministerio de
Education Chille, 2011. [cit. 2013-03-05]. Dostupné z:
<http://www.enlaces.cl/libros/docentes/index.html>.
6 International Society for Technology in Education. Nets for teachers [online] - [cit. 201303-01]. Dostupné z: <http://www.iste.org/docs/pdfs/nets-t-standards.pdf?sfvrsn=2>.
7 VAŠUTOVÁ, Jaroslava. 3URIHVHXþLWHOHY þHVNpPY]GČOiYDFtPNRQWH[WX. Brno: Paido,
2004. ISBN 80-7315-082-4.
Lektoroval: PhDr. René Szotkowski, Ph.D.
Kontaktní adresa:
Jan Kubrický, Mgr.
Katedra technicNpDLQIRUPDþQtYêFKRY\3HGDJRJLFNiIDNXOWD83äLåNRYRQiP2ORmouc,
ý5WHO,
e-mail: [email protected]
249
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
SCIENTIFIC COMMUNICATION OF THE 21ST CENTURY: TOOLS
AND MODELS IN TERMS OF A MODERN UNIVERSITY
KUZMINSKA Olena, UA
Abstract
The processes of globalization and technification of the society are one of the causes of
changes in the model of scientific communication - building a system of electronic scientific
communication. The article is devoted to issues of selection of modern tools of scientific
communication, design, development and implementation of information environment in the
educational process and research activities of universities. The example of developing skills
of effective e-communication in the process of training of masters at the National University
of Life and Environmental Sciences of Ukraine is reviewed
Key words: scientific communication, tools of electronic scientific communication,
information environment of an university
ɇȺɍɑɇȺə ɄɈɆɆɍɇɂɄȺɐɂə ɏɏI ȼȿɄȺ ɂɇɋɌɊɍɆȿɇɌɕ ɂ ɆɈȾȿɅɂ
ɊȿɅɂɁȺɐɂɂȼɍɋɅɈȼɂəɏɋɈȼɊȿɆȿɇɇɈȽɈɍɇɂȼȿɊɋɂɌȿɌȺ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ
ɉɪɨɰɟɫɫɵ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɡɚɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɩɪɢɱɢɧ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɨɞɟɥɢɧɚɭɱɧɨɣɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ– ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹɫɢɫɬɟɦɵɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣɧɚɭɱɧɨɣ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɫɬɚɬɶɢ ɩɨɫɜɹɳɟɧɵ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɩɨɞɛɨɪɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚɭɱɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɪɟɞ ɜ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢ ɧɚɭɱɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ
ɉɪɢɜɟɞɟɧ ɩɪɢɦɟɪ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɜɵɤɨɜ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɟ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɦɚɝɢɫɬɪɨɜ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
Ȼɢɨɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɢ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɍɤɪɚɢɧɵ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɧɚɭɱɧɚɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹɫɪɟɞɚɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
Article
Scientific communications – set of processes of presentation, transfer and receiving of
scientific information – are the main mechanism of the functioning and development of
science, one of the most important means of its relationship with society, and a necessary
condition for the formation and development of the individual scientist. The basis of scientific
communication is professional communication of the participants.
Over time, the information situation in science is changing dramatically. Initial practical
autonomy of a scientist in the conduct of scientific research and his scientific independence
from colleagues were replaced in the XVIII-XIX centuries by inclusion in the system of
scientific communications. Scientific communications of the XXI century received a new
development - the concept of electronic scientific communications was introduced [1]. The
reflection of this change can be seen in the transformation of the traditional model of
scientific communication, the main objective of which was the formation of knowledge, into
the model of electronic scientific communication, shifting emphasis to sharing and open
access to knowledge and research results [2].
Internet technologies provide new opportunities in the world of scientific
communication for research and information exchange: internet-conferences, electronic
250
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
publications, various websites of scientific orientation, email services, etc. The Internet has
opened up new opportunities of dissemination of research results, among which electronic
scientific publications are of particular relevance. Currently, there are at least five types of
communication: e-journals, hybrid journals, institutional repositories, electronic preprints, and
personal pages in the network.
Accelerated pace of creation and accumulation of information, complexity and
globalization of knowledge, the transformation of the writing system made it necessary to
search for tools to provide fast and efficient access to this knowledge, scattered to different
countries and different storage media (Figure 1)
Figure 1 – Tools of scientific electronic communications
One of these tools is considered to be the technology of electronic libraries, the
development of which began in the 1990s. Important among these are scientific electronic
libraries, actively created by scientists all over the world. An important resource for the
development of scientific knowledge is a doctoral research. Extremely limited number of
theses stores and small issue of abstracts makes it very difficult to examine them. Many
libraries and universities are creating their own collections of dissertations and theses. For
example, the Verndskiy National Library of Ukraine on its website (URL:
http://www.nbuv.gov.ua/eb/ard.html) provides free access to abstracts of dissertations from
1998 Powerful databases and data banks are also widely used online sources of scientific
information Seminars, conferences, forums [3], meetings of scientific societies, etc. are
important means of scientific communication, organizing communication within the scientific
community and sharing the results of research work.
Internet technology provides a whole new level of communication, allow as efficiently
as possible, promptly and professionally disseminate scientific information, ensuring
information needs of scientists and specialists, with partially replacing traditional forms of
scientific communication. The implementation of the mission of modern universities in the
dissemination of knowledge in the development of the scientific community is seen in the
creation of an effective system of scientific communication - a new form of storage, retrieval
and distribution of its scientific products on the basis of information technologies and tools of
e-communications
In the context of scientific communication, institutional repositories (digital libraries
and journals, repositories and portals) are aimed at gathering scientific production of the
University in a digital format in order to preserve and enhance access to such products [4]
and, as a consequence, to achieve the desired visibility and recognition (Figure . 2).
In this approach Internet is considered as a global platform of creation and
dissemination of collective knowledge. Information environment is a mean and a place for
creation, accumulation and harmonization of educational and scientific resources of efficient
communication and cooperation, education and training of students, teachers and researchers.
Construction of such information environment (Fig. 2) provides a clear projection of its
objectives, functional, access channels, organization of communication of students, teachers
and researchers; system of continuous monitoring.
251
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
Figure 2 - The structure of an open information environment of University
Implementation of the proposed model in a particular educational institution involves
the selection of platforms and resources (Fig. 3).
Figure 3 - Open Information Environment of the National University of Life and
Environmental Sciences of Ukraine
Unfortunately, learning the skills of public presentation of the results of research in oral
or written form too often remains outside the curricula of universities.
Acquiring of the mentioned skills and abilities is developed in the process of
independent activity of students, such as the preparation and defense of Master’s Thesis. The
wiki-portal EcoAgroWiki (http://agrowiki.nubip.edu.ua) is chosen as a technological platform
of the informational support for Master’s educational activity of the National University of
Life and Environmental Sciences of Ukraine. Considering the functionality of wiki
technology article authors managed to organize a community of masters, teachers, academic
advisors practice (Table 1). In order to simplify page layout on the EcoAgroWiki portal
according
to
the
standard
IMS
ePortfolio
Information
Model
(http://www.imsglobal.org/ep/epv1p0/imsep_bestv1p0.html), templates of teachers and
students portfolios were designed. The results of network cooperation of its members is
collections of useful links, digital electronic resources, target selection and description of the
use of modern software tools, organization of project activities and collaboration, system of
effective communication, consultation and expert evaluation.
252
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
Table 1 – Subject of seminars series “Presenting of Masters’ scientific researches’ results
using Information and Communication Technologies”
Topic
Annotation
Resources
Electronic
ScientometricDOEDVHVȿ%6&2
http://web.ebscohost.com/ehost/sear
publishing
FAO- resources: AGORA,
ch
AGRIS/CARIS.
http://www.fao.org/index_en.htm
Institutional
Institutional repository of NUBiP http://elibrary.nubip.edu.ua
repository
of Ukraine. OAI harvester of
http://oai.org.ua
Ukraine. International repository. http://arxiv.org/
Bibliography
Resources description variants:
http://agrowiki.nubip.edu.ua/wiki/in
American, British.
dex.php/Zotero
State standard of Ukraine.
Personal bibliographic managers.
Research results Google documents.
publication in
Blogs, sites, forums.
http://apctt.blogspot.com
the Internet
Conferences.
Cooperation
Google groups.
http://groups.google.com/group/KN_
organization
Wiki-portal.
2013?hl=uk
LMS.
http://agrowiki.nubip.edu.ua
http://it.nubip.edu.ua/
University portal.
http://www.nubip.edu.ua/
Conclusions. Thus, under the influence of intensive use of information technology,
system of scientific communication is now changing its structure, becoming an increasingly
important mechanism for the development of science. Modern universities as centers of
development of young scientists and the development of science, create electronic
information educational space, part of which are the tools of electronic scientific
communications. Creation of communities of practice can be seen as very promising for
developing of presentation skills of scientific research results. Scientific communication of
participants in such communities - implementation of scientific models of the global ecommunication
Literature
1.
2.
3.
4.
Brünger-Weilandt, Sabine E-Science – Advancing new ways of scientific communication.
Information Services & Use; 2007, Vol. 27 Issue 4, p161-166, 6p
Ɍ Yaroshenko 21-St Century scolar communication: electronic resources for Ukraine science and
education (INTAS’ project realization) // [Electronic resource] Way of access:
www.dlab.irtc.org.ua/ITEA2006/paper/YAROSHENKO.doc (25.04.2013)
Davis, Marilyn J., Coppock Edrick, Vowell, Lance Science-Forums.net A Platform for Scientific
Sharing and Collaboration // Grey Journal (TGJ); Spring2012, Vol. 8 Issue 1, p5-13, 9p.
Bastos Flavia, Vidotti Silvana, Oddone Nanci The University and its libraries: Reactions and
resistance to scientific publishers // Information Services & Use; 2011, Vol. 31 Issue 3/4, p121129, 9 p.
Assessed by: dr. hab. Prof. Nina Zhuravska
Contact Address:
Kuzminska Olena, Ph.D., assistant professor of Information Technology and Distance Learning
Department, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
Home address: 13, P.Tychyny Ave., apt.13, Kiev-152, 02152 Ukraine. Mobile tel. +38 0979835705
253
Trendy ve Y]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
7925%$ 9é8.29é&+ 0$7(5,È/ģ 352 7$%/(7< L3$'
V APLIKACI KEYNOTE
/$95,1ýË.-DQý5
Resumé
2GERUQêþOiQHNVH]DEêYiY\XåLWtPWDEOHWĤ$SSOHL3DG YHY]GČOiYiQt2VRELWêGĤUD]
NODGH ]HMPpQD QD Y\XåLWt VWiYDMtFtFK HOHNWURQLFNêFK SĜtSUDY XþLWHOĤ Y SRGREČ SUH]HQWDFt
Y\WYRĜHQêFK SULPiUQČ Y DSOLNDFL 3RZHU3RLQW 6YRX SR]RUQRVW ]DPČĜXMHPH QD PRELOQt YHU]L
aplikace Keynote, jako nástroje pro tvorbu prezentace a následnou prezentaci. V ]iYČUX VH
SRNRXãtPH R QDOH]HQt SĜtQRVX WDEOHWĤ $SSOH L3DG D DSOLNDFH .H\QRWH Y VRXþDVQpP V\VWpPX
Y]GČOiYiQt
.OtþRYiVORYDApple iPad, iOS, Keynote, tablet, výukový materiál
CREATION OF EDUCATIONAL MATERIALS IN THE KEYNOTE FOR TABLET
iPAD
Abstract
Paper deals with the use of tablets Apple iPad in education. The distinctive emphasis
mainly on the use of existing electronic training for teachers, it the form of presentation
created in PowerPoint primarily. I focus my attention on the mobile version of keynote as
a tool for creating presentations and subsequent presentation. At the end, we try to find the
contribution of tablets and Apple iPad Keynote in the current education system.
Key words: Apple iPad, iOS, Keynote, tablet, teaching materials
Úvod
9VRXþDVQpGREČQDGE\WNXãNROVNêFK]DĜt]HQtDPDOpKRSRþWXãNROiNĤURGLþHYtFHQHå
GĜtYHSĜHPêãOtMDNRXãNROXY\EUDWSURVYpGtWČDE\E\ORVSRNRMHQpDYåLYRWČ~VSČãQp7RPiã
+DM]OHU]HVSROHþQRVWL3HRSOH&RPPGRSRUXþXMHY]GČOiYacímu systému v ýHVNpUHSXEOLFH
Y]tW VL SĜtNODG ]H V\VWpPX ãNROVWYt YH 6NDQGLQiYLL NGH VH PpQČ ãSUWi D YêUD]QČ YtF
GLVNXWXMH 'DOãt DXWRUND $ .UQiþRYi XYiGt åH þHVNê Y]GČOiYDFt V\VWpP E\O QDVWDYHQ
v 19. století a od té doby se neposunul nikam diO ěHGLWHOND *RRJOH SUR ýHVNRX UHSXEOLNX
7DĢiQDOH0RLJQHMHSĜHNYDSHQDSĜtVWXSHPGČWtNPRGHUQtPLQIRUPDþQtPWHFKQRORJLtP
SRXåtYiQt L3DGX L3KRQH D GDOãtFK WtP FR YãH PDOp GČWL VWLKO\ SR]QDW DOH XYiGt åH QLF
z toho není zásluhou systémového škROVWYt 1D ]iNODGČ YêãH XYHGHQpKR QDEiGiPH
k ]DP\ãOHQt ]GDOL E\ VH VLWXDFH QHGDOD ]OHSãLW GtN\ YČWãtPX Y\XåLWt DOWHUQDWLYQtFK
LQIRUPDþQtFK D NRPXQLNDþQtFK WHFKQRORJLt 3URVWĜHGQLFWYtP SRþtWDþĤ FK\WUêFK WHOHIRQĤ
a WDEOHWĤVSROHþQRVWL$SSOHPRKRXåiFLSUDcovat s WtPFRMHEDYtSURVWĜHGQLFWYtPVRFLiOQtFK
VtWt GLVNXWRYDW FRåMVRXQiVWURMH SRWĜHEQp SUR SĜHåLWt Y VWROHWt 3ĜtVSČYHN VL NODGH ]D FtO
QDVWtQLWMHGQX]FHVWMDNY\XåtW]DĜt]HQt$SSOHL3DGSURVWiYDMtFtHOHNWURQLFNpPDWHULiO\XþLQLW
hodiny ]iEDYQČMãt D QDOp]W FHVW\ MDN SĜLVWXSRYDW NH VWXGLMQtP PDWHULiOĤP SURVWĜHGQLFWYtP
WDEOHWĤ$SSOHL3DG
1. Integrace iPadu do výuky
2 ]DĜt]HQt $SSOH L3DG E\OD QDSViQD ĜDGD RGERUQêFK þOiQNĤ ]DEêYDMtFtFK VH
technickými parametry a recenzemi jednotlivých aplikací, my však máme v úmyslu se
254
Trendy ve Y]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
SRGtYDW QD Y\XåLWt ] SRKOHGX ãNROVWYt =DĜt]HQt $SSOH L3DG MH WDEOHW MHKRå SĜHGQt þiVW WYRĜt
YHONiGRW\NRYiREUD]RYNDSURVWĜHGQLFWYtPQtåVHFHOp]DĜt]HQtRYOiGi-HGQRKDUGZDURYp
WODþtWNRQDþHOQtVWUDQČPiYtFHIXQNFtSRXåLWt]iYLVtQDGpOFHVWLVNXQHERSRþWXVWLVNĤKODYQt
PHQX QiKOHG QD VSXãWČQp DSOLNDFH KODVRYi DVLVWHQWND 6LUL =DĜt]HQt REVDKXMH VWDQGDUGQt
bezdratové technologie WiFi a Bluetooth, díky nimž není problém integrace do stávající
ãNROQt VtWČ -DNR YKRGQp VH MHYt Y\XåLWt ]DĜt]HQt $SSOH $LU3RUW :L)L URXWHU SUR Y\WYRĜHQt
SĜtVWXSRYpKRERGXNSĜLSRMHQtNLQWHUQHWXDåSUR]DĜt]HQtDGiOH86%NRQHNWRUSURWLVNiUQX
Y\XåtYDMtFt WHFKQRORJLH $SSOH $LU3ULQW EH]GUiWRYpKR WLVNX ]H YãHFK ]DĜt]HQt $SSOH
SĜLSRMHQêFKNWpWREH]GUiWRYpVtWL'DOãtQHSRVWUDGDWHOQRXSRPĤFNRXMH$SSOH79GtN\Qtå
PĤåHPH YH YêXFH ]UFDGOLW REVDK YãHFK ]DĜt]HQt $SSOH D ]REUD]RYDW EH]GUiWRYČ
SURVWĜHGQLFWYtPIXOO+'WHOHYL]RUX[QHERGDWDSURMHNWRUXFRåXPRåQtXþLWHOLYČWãt
mobiliWXDNRQWUROX]DGQtFKODYLFEH]QXWQRVWLSĜHUXãHQtYêXN\
2. Keynote iOS
$SOLNDFH$SSOH.H\QRWHQHQtVWDQGDUGQČVRXþiVWt]DĜt]HQt$SSOHL3DGDOHMHQXWQpVL
ML ]DNRXSLW SURVWĜHGQLFWYtP $SS 6WRUH HOHNWURQLFNê REFKRG V DSOLNDFHPL NQLKDPL KXGERX
a filmy)-HVRXþiVWtEDOtþNXNDQFHOiĜNêFKDSOLNDFt$SSOHL:RUNVSROXVDSOLNDFHPL1XPEHUV
QiKUDGD([FHOD3DJHVQiKUDGD:RUGWYRĜtPRELOQtNDQFHOiĜSURL3KRQHDL3DGQDFHVWiFK
8åLYDWHOH :LQGRZV SĜHNYDSt åH SDPČĢ L3DGX QHIHQJXMH MDNR VGtOHQp ~ORåLãWČ DOH každá
DSOLNDFHPiVYRXYODVWQtDORNRYDQRXþiVWSDPČWLY\XåLWRXSURVRXERU\VQLPLåXPtSUDFRYDW
. XQLYHU]iOQtP VRXERUĤP W\SX IRWRJUDILH D YLGHD SRĜt]HQêFK ]DEXGRYDQRX L6LJKW NDPHURX
PRKRXSĜLVWXSRYDWLDSOLNDFHYêUREFĤWĜHWtFKVWUDQ
Úvodní obrazovka aSOLNDFH .H\QRWH QDEt]t SRKOHG QD QiPL Y\WYRĜHQp QHER QDKUDQp
SUH]HQWDFH9OHYpPKRUQtPURKXSRPRFtWODþtWNXSOXV]DNOiGiPHQRYRXSUH]HQWDFLYêEČUHP
ãDEORQ\ REUi]HN Y SUDYpP KRUQtP URKX SURVWĜHGQLFWYtP DNWLYRYiQt WODþtWND XSUDYLW
PĤåHPH SUH]HQWDFH RUJDQL]RYDW GR VORåHN SĜHVXQRYDW MHMLFK SRĜDGt VGtOHW MH GXSOLNRYDW
a mazat.
Obrázek 1: 9êEČUUR]ORåHQtQRYpSUH]HQWDFH
SR]Q]UXãHQtREUD]RYN\VYêEČUHPVFKpPDWXYêEČUVFKpPDWX
3ĜL Y\WYiĜHQt QRYp SUH]HQWDFH QDUD]tPH MHãWČ QD SRORåNX kopírovat z iTunes (4),
SURVWĜHGQLFWYtPWpWRDSOLNDFHSURV\VWpP\26;DOHL:LQGRZVPĤåHPHGR]DĜt]HQtQDKUiW
SUH]HQWDFHY\WYRĜHQpYDSOLNDFL3RZHU3RLQW8SUH]HQWDFHPĤåHPHVWHMQČMDNRY3RZHU3RLQWX
QDVWDYRYDW DQLPDFH X MHGQRWOLYêFK REMHNWĤ D SĜHFKRG\ Pezi snímky. U animací zde máme
k GLVSR]LFL DQLPDFL MDN SĜL SUYRWQtP ]REUD]HQt REMHNWX WDN SĜL MHKR XNRQþHQt REUi]HN U NDåGpKR ] REMHNWĤ WtP SiGHP MVRX N GLVSR]LFL GYČ DQLPDFH NDåGi PĤåH REVDKRYDW MLQê
efekt.
255
Trendy ve Y]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
Obrázek 2: 1DVWDYHQtDQLPDFHREMHNWX]DþiWHNNRQHF
6H]QDP SĜHFKRGĤ Xå GĜtYH SĜHGVWDYHQê Y GHVNWRSRYp YHU]L MH QČNWHUêPL UHFHQ]HQW\
QD]êYiQ VStãH ILOPRYêPL SĜHFKRG\ SURWRåH GtN\ QLP prezentace vypadá jako film.
Z QDEt]HQêFK SĜHFKRGĤ YtFH SR]RUQRVWL YČQXMHPH MHGQRPX NWHUê VWDQGDUGQČ 0LFURVRIW
3RZHU3RLQW ]DWtP QHREVDKXMH D GtN\ QČPXå VH REMHNW\ ]YROHQpKR VQtPNX GRVWDQRX GR
SRK\EX 9 VH]QDPX SĜHFKRGĤ MH NRX]HOQê SĜHVXQ ]iPČUQČ QD SUYQtP PtVWČ D RG RVWDWQtFK
RGGČOHQJUDILFNêPSĜHGČOHPREUi]HN
Obrázek 3: NDVWDYHQtDQLPDFHREMHNWX]DþiWHNNRQHF
1DVWDYHQtSĜHFKRGXNRX]HOQêSĜHVXQMHRGRVWDWQtFKSĜHFKRGĤGRMLVWpPtU\VSHFLILFNp
3ĜHFKRG Pi ]D ~NRO GRSRþtWDW WUDMHNWRULH SĜHVXQX YãHFK Y\EUDQêFK REMHNWĤ QHMþDVWČML
REUi]NĤDXGČODW]QLFKNUiWNRXSO\QXORXDQLPDFLYLGHRVHNYHQFL.WRPXSRWĜHEXMHPe znát
VWDY SRþiWHþQt DOH L NRQFRYê 3URWR NG\å YROtPH SRSUYH SĜHFKRG NRX]HOQê SĜHVXQ
DXWRPDWLFN\ MH QiP QDEtGQXWR ]GDOL VQtPHN FKFHPH GXSOLNRYDW Y\WYRĜHQt MHKR SĜHVQp
NRSLH3RX]HSRSUYp]YROtPHY\WYRĜLWGXSOLNiW8GUXKpKRVQtPNXWDNWpåQDVWDYtPHSĜHFKRG
kouzelný snímek, ale ten už znovu duplikovat nebudeme (obrázek 5). Na prvním snímku
XSUDYtPH UR]PtVWČQt REMHNWĤ YêFKR]t UR]PtVWČQt D QD GXSOLNRYDQpP VQtPNX QDVWDYtPH
NRQFRYp UR]PtVWČQt 7UDMHNWRULL PH]L WČPLWR NUDMQtPL VWDY\ VL DSOLNDFH .H\QRWH GRSRþtWiYi
DXWRPDWLFN\ 9 VH]QDPX QiKOHGĤ VQtPNX Y OHYpP VORXSFL PiPH VQtPN\ GYD DOH
v SUH]HQWDFLSĜHFKRGSĤVREtSO\QXOêPGRMPHPåHVHMHGQiRVDPRWQêVQtPHN
Obrázek 5: 'XSOLNRYiQtSUYQtKRVQtPNXDQDVWDYHQtNRX]HOQpKRSĜHFKRGXLSURGUXKêVQtPHN.
256
Trendy ve Y]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
$SOLNDFH .H\QRWH VDPR]ĜHMPČ QDEt]t ĜDGX GDOãtFK SUYNĤ D HIHNWĤ N QLPå MVPH VH
v WRPWR þOiQNX QHGRVWDOL MDNR MH QDSĜtNODG Y\WYiĜHQt WODþtWHN V LQWHUDNWLYQtPL RGND]\ '
REMHNW\ YNOiGiQt YRGtFtFK OLãW K\SHUWH[WRYêFK RGND]Ĥ D GDOãtFK XPtVWČQêFK Sod záložkou
NOtþH = NOtþRYêFK YODVWQRVWt PĤåHPH MHãWČ ]PtQLW VSHFLiOQt SUH]HQWDþQt UHåLP NGH PiPH
k GLVSR]LFL ]PHQãHQRX REUD]RYNX ]REUD]RYDQpKR VQtPNX SĜHGFKi]HMtFt VQtPHN VQtPHN
QiVOHGXMtFt SRþtWDGOR þDVX SUH]HQWDFH D GDOãt XåLWHþQp VWDWLVWLFNp QiVWroje vážící se
k prezentaci (4), (5), (6).
=iYČU
$SOLNDFH $SSOH .H\QRWH QDEt]t ]D SĜt]QLYRX FHQX QiVWURM NRPSDWLELOQt VH VWiYDMtPL
SUH]HQWDFHPLY\WYRĜHQêPLSURVWĜHGQLFWYtPDSOLNDFH3RZHU3RLQW3URSUDFRYDQpMVRX]HMPpQD
IXQNFH QD Y\WYiĜHQt QRYêFK SUH]HQWDFt D MHMLFK SUH]HQWRYiQt SURVWĜHGQLFWYtP WDEOHWX $SSOH
L3DG 3ĜtVSČYHN RGKDOLO åH DSOLNDFH GRNRQFH QDEt]t OHSãt V\VWpP DQLPDFt ãLUãt VSHNWUXP
DQLPDFL SRþiWHþQt D NRQFRYRX MHMLFK Y]KOHG MH SURIHVLRQiOQČMãt 'iOH MVRX WR ]GDĜLOHMãt
SĜHFKRG\PH]LVQtPN\SĜLSĜtPpPVURYQiQtVDSOLNDFt3RZHU3RLQW
3ĜtVSČYHN QDVWtQLO MHGQX ] FHVW MDN Y\XåtW ]DĜt]HQt V QLPLå GQHãQt JHQHUDFH GČWt
Y\UĤVWiYUiPFLY]GČOiYiQtDQLåE\E\O\NODGHQ\]YêãHQpQiURN\QDQRYpGRYHGQRVWLXþLWHOĤ
, SĜHVWR åH MVRX X WČFKWR ]DĜt]HQt Y\ããt SRĜL]RYDFt QiNODG\ QHå X NRQNXUHQþQtFK YêURENĤ
Y\SODWt VH GtN\ Y\ããt åLYRWQRVWL QXORYêP QiNODGĤP QD ~GUåEX VQDGQpPX RYOiGiQt
a EH]SUREOpPRYpLQWHJUDFLGRVRXþDVQpKRY]GČOiYDFtKRSURVWĜHGt
Literatura
1 ýHVNRPOXYtRY]GČOiYiQt [on-line]. cit. [2013-05-12]. URL: http://ceskomluvi.cz/>.
2 3HRSOH&RPP ýHVNR POXYt R Y]GČOiYiQt [on-line]. cit. [2012-05-12]. URL:
http://blog.peoplecomm.cz/clanek/cesko-mluvi-o-vzdelavani>.
3 /$95,1ýË. - L%RRNV D L%RRNV $XWKRU RþLPD SHGDJRJD [on-line]. cit. [2013-05-12].
URL: <http://superapple.cz/2012/05/ibooks-a-ibooks-author-ocima-pedagoga/>.
4 iTunes Preview . [on-line]. cit. [2012-05-12]. URL: http://itunes.apple.com/us/book/e.o.wilsons-life-on-earth/id490270998?mt=13>.
5 Apple
iWork
for
iOS.
[on-line].
cit.
[2013-05-12].
URL:
http://www.apple.com/apps/iwork/keynote/>.
6 Apple - 1iSRYČGD SUR .H\QRWH U\FKOp RGSRYČGL. [on-line]. cit. [2013-05-12]. URL:
http://help.apple.com/keynote/ipad/1.7/>.
Lektoroval: Mgr. Martin Havelka, Ph.D.
Kontaktní adresa:
Jan LavrLQþtN3K'U'L6
.DWHGUDWHFKQLFNpDLQIRUPDþQtYêFKRY\3HGDJRJLFNiIDNXOWD83äLåNRYRQiP2ORPRXF
ý5WHOH-mail: [email protected]
257
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
(;3(5,0(17È/1Ë 29ċě(1Ë Òý,11267, 9é8.< 36$1Ë 1$
KLÁVESNICI
0È'/29È,YDý5
Resumé
3ĜtVSČYHN SRSLVXMH UHDOL]RYDQê SHGDJRJLFNê H[SHULPHQW MHKRå FtOHP E\OR RYČĜLW
~þLQQRVWYêXN\SVDQtQDNOiYHVQLFLXåiNĤWĜtG\]iNODGQtãNRO\3ĜLYê]NXPXE\ODSOLNRYiQ
experimentální plán s použitím pretestu i posttestu. Pro získání výzkumných dat byl použit
WHVWU\FKORVWLNWHUêE\OQiVOHGQČVWDWLVWLFN\Y\KRGQRFHQ
.OtþRYiVORYDpsaní na klávesnici, experiment, test rychlosti
THE EXPERIMENTAL VERIFICATION OF THE EFFICIENCY OF TEACHING
TYPING
Abstract
The article describes the realized pedagogical experiment, which aim was to verify the
efficiency of teaching typing by pupils attending the sixth grade at primary schools. During
the research the experimental plan was carried out and included the using of the pretest and
the posttest. For getting the research dates the speed test was used that was subsequently
statistically evaluated.
Key words: typing, experiment, speed test
Úvod
2YOiGiQt SRþtWDþRYp NOiYHVQLFH GHVHWLSUVWRYRX PHWRGRX SDWĜt Y GQHãQt GREČ NH
VWDQGDUGX SUR ~VSČãQp XSODWQČQt QD WUKX SUiFH =DGiYDW YVWXSQt GDWD GR SRþtWDþH
SURVWĜHGQLFWYtP NOiYHVQLFH MH GQHV Y\åDGRYiQR X YHONpKR PQRåVWYt SRYROiQt 3RNXG GDQê
þORYČN XPt SViW GHVHWLSUVWRYRX KPDWRYRX PHWRGX MH MHKR SUiFH HIHNWLYQČMãt SĜL VRXþDVQp
eliminaci možných zdravotních rizik.
Práce s LQIRUPDþQtPLDNRPXQLNDþQtPLWHFKQRORJLHPLMHGOH5iPFRYpKRY]GČOiYDFtKR
SURJUDPX SUR ]iNODGQt Y]GČOiYiQt 593 =9 >9@ povinná již na základní škole. Žáci se
v souladu s WtPWR GRNXPHQWHP PDMt XþLW HOHPHQWiUQtP GRYHGQRVWHP SUR NYDOLILNRYDQp
Y\XåtYiQt YêSRþHWQt WHFKQLN\ 6RXþiVWt WČFKWR GRYHGQRVWt MH EH]HVSRUX RYOiGiQt SRþtWDþRYp
klávesnice desetiprstovou hmatovou metodou, jak je v ]DKUDQLþtEČåQp>1-2, 5-8, [email protected]åH
YêXND SVDQt QD NOiYHVQLFL QHQt SĜtPR REVDåHQD YH ]PLĖRYDQpP 5iPFRYpP Y]GČOiYDFtP
SURJUDPX MH GtN\ WRPXWR GRNXPHQWX NWHUê XPRåĖXMH Y\XåLWt GLVSRQLELOQtFK KRGLQ GOH
uvážení jednotlivých škol, dán prostor k rozvíjení klávesnicové gramotnosti již na základních
školách.
=iNODGQtY]GČOiQtPiYpVWN UR]YtMHQtNOtþRYêFKNRPSHWHQFtDSRVN\WQRX]iNODG
YãHREHFQpKRY]GČOiQtRULHQWRYDQpKR]HMPpQDQDVLWXDFHEOt]NpåLYRWXDQDSUDNWLFNpMHGQiQt
>9@ . Z WČFKWRDYêãHXYHGHQêFKGĤYRGXE\VHPČODYêXNDSVDQtQDNOiYHVnici desetiprstovou
KPDWRYRXPHWRGRXVWiWVWDQGDUGQtVRXþiVWt]iNODGQtKRY]GČOiYiQt
258
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
1.
Cíl výzkumu, výzkumná otázka a formulace hypotézy
&tOHP Yê]NXPQpKR ãHWĜHQt E\OR RYČĜHQt ~þLQQRVWL QiPL QDYUåHQêFK GRNXPHQWĤ
SURVWĜHGQLFWYtPUHDOL]DFHYêXN\SVDQtQDNOiYesnici na základní škole.
=iNODGQtYê]NXPQiRWi]NDY\FKi]t]FtOHYê]NXPXDE\ODGHILQRYiQDQiVOHGRYQČ
Ä3tãt åiFL NWHĜt DEVROYRYDOL YêXNX SVDQt QD NOiYHVQLFL U\FKOHML QHå åiFL NWHĜt WXWR
výuku neabsolvovali?“
K této základní výzkumné otázce byla IRUPXORYiQDQiVOHGXMtFtYČFQiK\SRWp]D
+äiFLNWHĜtDEVROYRYDOLYêXNXSVDQtQDNOiYHVQLFLGRVDKXMtOHSãtFKYêVOHGNĤY\ããt
U\FKORVWL SVDQt QD NOiYHVQLFL Y\MiGĜHQRX SRþWHP ~KR]Ĥ QHå åiFL NWHĜt WXWR YêXNX
neabsolvovali.
2.
Výzkumný nástroj
3UR RYČĜHQt ~þLQQRVWL QiPL QDYUåHQêFK GRNXPHQWĤ E\O ]YROHQ H[SHULPHQW
Ä([SHULPHQWPXVtPtWQČNROLN]iNODGQtSUYNĤ0XVtYQČPEêWDOHVSRĖGYČVORåHQtPEOt]Np
VNXSLQ\ RVRE NWHUp IXQJXMt ]D UĤ]QêFK SRGPtQHN 7\WR SRGPtQN\ VH SĜtVQČ NRQWUROXMt D QD
konci experimentu se jejich vliv v obou skupinách vyhodnotí“ >3, s. 125@.
3ĜL UHDOL]DFL Yê]NXPX E\O DSOLNRYiQ H[SHULPHQWiOQt SOiQ V SRXåLWtP SUHWHVWX D
SRVWWHVWX 3UR ]tVNiQt Yê]NXPQêFK GDW E\O SRXåLW WHVW U\FKORVWL Ä8 WČFKWR WHVWĤ VH ]MLãĢXMH
jakou rychlostí je åiN VFKRSHQ ĜHãLW XUþLWê W\S WHVWRYêFK ~ORK 7HVW\ U\FKORVWL PDMt SHYQČ
VWDQRYHQêþDVRYêOLPLWSURĜHãHQtDREVDKXMtYČWãLQRXYHOPLVQDGQp~ORK\3ĜHSRNOiGiVHåH
všichni zkoušení žáci tyto úlohy zvládají a že se liší pouze v U\FKORVWL ĜHãHQt³ >4, s. 185@.
6WHMQêWHVWE\OåiNĤP]DGiQSRXNRQþHQtH[SHULPHQWX
3.
Výzkumná data
([SHULPHQWiOQt RYČĜHQt~þLQQRVWL YêXN\ SVDQt QD NOiYHVQLFL E\OR SURYiGČQRQD GYRX
SDUDOHOQtFK VNXSLQiFK åiNĤ WĜtG ([SHULPHQWiOQt VNXSLQX WYRĜLOR åiNĤ NWHĜt Y rámci
SĜHGPČWX LQIRUmatika podstoupili 30 hodinovou výuku psaní na klávesnici. V kontrolní
VNXSLQČ E\OR ]DĜD]HQR åiNĤ WDNWpå WĜtG\ ]iNODGQt ãNRO\ NWHĜt RYãHP YêXNX SVDQt QD
NOiYHVQLFL QHDEVROYRYDOL 7LWR åiFL VH ~þDVWQLOL NODVLFNêFK KRGLQ LQIRUPDWLN\ YH NWHUêFK
probíhDODYêXNDY]GČOiYDFtKRRERUX,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHGOH593=9
2EČVNXSLQ\åiNĤDEVROYRYDO\SUHWHVW– WHVWU\FKORVWLSVDQtQDNOiYHVQLFL3UR]DMLãWČQt
REMHNWLYLW\ D UHOLDELOLW\ WHVWRYiQt E\O Y\XåLW YROQČ GRVWXSQê WHVW QD ZHERYêFK VWUiQNiFK
http://www.vsemi-GHVHWLF]GRZQORDGKWPO9\EUiQE\OÄ7H[WSUR]DþiWHþQtN\7H[WEH]
GLDNULWLN\³NWHUêWUYDOPLQXW=DNDåGRXFK\EXE\ORRGHþWHQR~KR]ĤNOiYHV\%DFNVSDFH
a Delete nebyly povoleny (defaultní nastavení testu).
3R XNRQþHQt H[SHULPHQWX NGH MDNR QH]iYLVOH SURPČQQi E\OD ]YROHQD KRGLQRYi
YêXND SVDQt QD NOiYHVQLFL DEVROYRYDOL åiFL WHQWêå WHVW NWHUê PČO SURNi]DW ]GD XYHGHQi
QH]iYLVOHSURPČQQiPČODYOLYQDU\FKORVWSVDQtQDNOiYHVQLFLåiN\WĜtG\]iNODGQtãNRO\
'R ]iYČUHþQpKR Y\KRGQRFHQt E\OL ]DKUQXWL SRX]H åiFL NWHĜt VH ]~þDVWQLOL RERX WHVWĤ
(pretestu i posttestu).
4.
Výsledky a jejich interpretace
Výsledky pretestu i posttestu byly zpracované v tabulkovém procesoru MS Excel
SRPRFt GRSOĖNX $QDOê]D GDW *UDI NWHUê MH XYHGHQ QD Rbr. 1, byl vygenerován
SURVWĜHGQLFWYtPDQDO\WLFNpKRQiVWURMH6WDWLVWLFD
1HMSUYH E\O\ Y\KRGQRFHQ\ YêVOHGN\ SUHWHVWX NWHUp MVRX ]Qi]RUQČQ\ Y WDEXOFH þ &tOHPE\ORSRURYQiQtYêFKR]tFKSDUDPHWUĤNRQWUROQtDH[SHULPHQWiOQtVNXSLQ\QDY]iMHPSUR
259
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
potvrzení pĜHGSRNODGX QH]iYLVOpKR YêEČUX 9 WpWR Ii]L WHVWRYiQt E\O XYDåRYiQ SĜHGSRNODG
SĜLEOLåQČVWHMQêFKYêNRQĤWHG\VKRGQêSRþHWGRVDåHQêFKþLVWêFK~KR]Ĥ]DPLQXWX
3URW\WR~þHO\E\ODIRUPXORYDQiQXORYiK\SRWp]D
H 0 : Mezi výsledky pretestu experimentální a koQWUROQt VNXSLQ\ PČĜHQR SRURYQiQtP
VWĜHGQtFKKRGQRWRERXYêEČUĤQHQtUR]GtO
oproti alternativní hypotéze:
H A 0H]L YêVOHGN\ SUHWHVWX H[SHULPHQWiOQt D NRQWUROQt VNXSLQ\ PČĜHQR SRURYQiQtP
VWĜHGQtFKKRGQRWRERXYêEČUĤMHUR]GtO
Tab. 1 Zpracování výsledkĤSUHWHVWX
3URSRVRX]HQtSĜLMHWtQXORYpK\SRWp]\H 0 oproti alternativní hypotéze H A byl zvolen
oboustranný t-test s hladinou významnosti 0,05 >4@. Hodnota t-VWDWLVWLN\YêVOHGNĤSUHWHVWXOHåt
Y RERUX SĜLMHWt K\SRWp]\ H 0 SUR RERXVWUDQQê WHVW QD KODGLQČ Yê]QDPQRVWL /]H WHG\
SĜLMPRXWK\SRWp]XH 0 a výchozí znalosti obou skupin považovat za rovnocenné.
Stejný postup byl použit i SĜL Y\KRGQRFHQt YêVOHGNĤ SRVWWHVWX . RYČĜHQt SODWQRVWL
YČFQpK\SRWp]\H1 jsme formulovali nulovou a alternativní hypotézu.
H1 0 0H]LYêVOHGN\SRVWWHVWXH[SHULPHQWiOQtDNRQWUROQtVNXSLQ\PČĜHQRSRURYQiQtP
VWĜHGQtFKKRGQRWRERXYêEČUĤQHQtUR]GtO
H1 A 0H]LYêVOHGN\SRVWWHVWXH[SHULPHQWiOQtDNRQWUROQtVNXSLQ\PČĜHQRSRURYQiQtP
VWĜHGQtFKKRGQRWRERXYêEČUĤMHUR]GtO
Vyhodnocené výsledky posttestu jsou uvedeny v WDEXOFH þ 3URWRåH Y\SRþWHQi
hodnota testového kritéria t pro posttest je v DEVROXWQt KRGQRWČ YČWãt QHå KRGQRWD NULWLFNi
odmítáme nulovou hypotézu H1 0 =MLVWLOL MVPH WHG\ åH QD KODGLQČ Yê]QDPQRVWL Į MH
mezi prĤPČUQêP SRþWHP ~KR]Ĥ Y H[SHULPHQWiOQt VNXSLQČ D SUĤPČUQêP SRþWHP ~KR]Ĥ
v NRQWUROQt VNXSLQČ VWDWLVWLFN\ Yê]QDPQê UR]GtO 9 SĜtSDGČ YČWãt VWĜHGQt KRGQRW\
v H[SHULPHQWiOQt VNXSLQČ D ]DPtWQXWt hypotézy H1 0 SĜLMHWt K\SRWp]\ H1 A ) lze prohlásit, že
XYHGHQRXPHWRGRXVHSURNi]DOR]YêãHQtYêNRQQRVWLXåiNĤYH[SHULPHQWiOQtVNXSLQČ
260
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
7DE=SUDFRYiQtYêVOHGNĤSRVWWHVWX
*UDILFNp ]Qi]RUQČQt Y\KRGQRFHQêFK GDW ] SUHWHVWĤ L SRVWWHVWĤ RERX VNXSLQ podává
REUi]HNþ1DVYLVOpRVHMVRX]Qi]RUQČQ\GRVDåHQpSRþW\þLVWêFK~KR]Ĥ]DPLQXWX
2EU*UDILFNp]Qi]RUQČQtY\KRGQRFHQêFKGDWWHVWRYiQtU\FKORVWLSVDQtQDNOiYHVQLFL
=iYČU
=iYČU\ Yê]NXPX SURYHGHQpKR SRSLVRYDQRX PHWRGRX XPRåĖXMt SĜLMPRXW K\SRtézu
o ]YêãHQtU\FKORVWLSVDQtQD]iNODGČDEVROYRYDQpYêXN\SVDQtQDNOiYHVQLFL7RWRWYU]HQtO]H
SRGSRĜLWLYODVWQtPLGORXKROHWêPL]NXãHQRVWPLV výukou této dovednosti.
261
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
9 GQHãQt VSROHþQRVWL VH V moderními technologiemi, tedy i s SRþtWDþHP D MHKR
nezastupitelnou vstupní periférií - NOiYHVQLFt GRVWiYDMt GR NRQWDNWX GČWL MLå RG ~WOpKR YČNX
-DN MLå E\OR ]PtQČQR Y ~YRGX MHMt NYDOLILNRYDQp RYOiGiQt E\ VH SURWR PČOR VWiW VRXþiVWt
výuky práce s SRþtWDþHPMLåQD]iNODGQtãNROH
Literatura
1. Bildungsplan 2012: Werkrealschule. MINISTERIUM FÜR KULTUR, Jugend und Sport.
Landesbildungsserver Baden-Württemberg [online]. 2012 [cit. 2012-10-26]. Dostupné z:
http://www.bildung-staerktmenschen.de/service/downloads/Bildungsplaene/Werkrealschule/Bildungsplan2012_WRS
_Internet.pdf
2. Bildungswesen in Österreich. Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur
[online].
2012
[cit.
2012-10-24].
Dostupné
z:
http://www.bmukk.gv.at/schulen/bw/index.xml
3. GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-8593179-6
4. CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu: Základy kvantitativního
výzkumu. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1369-4
5. Informationstechnologie: Gesamtkonzept. Staatsinstitut für Schulqualität und
Bildungsforschung
[online].
2008
[cit.
2012-10-28].
Dostupné
z:
http://www.isb.bayern.de/isb/download.aspx?DownloadFileID=dc74402c417006f52a2d6d
1062287633
6. Lehrplan Wahlpflichtfach: Textverarbeitung. MINISTERIUM FÜR BILDUNG,
Wissenschaft und Weiterbildung. Bildungsserver Rheinland-Pfalz [online]. 1999 [cit.
2012-10-28].
Dostupné
z:
http://lehrplaene.bildung-rp.de/lehrplaene-nachfaechern.html?tx_abdownloads_pi1%5Baction%5D=getviewcatalog&tx_abdownloads_pi
1%5Bcategory_uid%5D=112&tx_abdownloads_pi1%5Bcid%5D=5786&cHash=b07c9d7
e6a7332aa3d2cd6626f60df7f
7. Lehrpläne der Fächer, für die keine Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz
vorliegen: Erweiterte Realschule 9. MINISTERIUM FÜR BILDUNG UND KULTUR.
Bildungsserver Saarland [online]. 2001 [cit. 2012-10-28]. Dostupné z:
http://www.saarland.de/dokumente/thema_bildung/ERSLp-09.pdf
8. Plan d’études romand. (2008). Globaleducation [online]. [cit. 2012-10-24]. Dostupné z:
http://www.globaleducation.ch/globallearning_fr/resources/PER_complet.pdf
9. 5iPFRYê Y]GČOiYDFt SURJUDP SUR ]iNODGQt Y]GČOiYiQt VH ]PČQDPL SURYHGHQêPL N 2007). [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007. [cit. 2012-02-08].
Dostupné z: http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPZV_2007-07.pdf
10. STUNDENTAFELN
DER
VOLKSSCHULE:
PRIMARSTUFE
UND
SEKUNDARSTUFE I: STAND: SCHULJAHR 2011-2012. Schweizerischer
Dokumentenserver Bildung [online]. 2011 [cit. 2012-10-24]. Dostupné z:
http://edudoc.ch/record/100419/files/Grilles-Horaires-2011.pdf
Lektoroval: GRF,QJ9ODGLPtU-HKOLþND&6F
Kontaktní adresa:
Mgr. Iva Mádlová
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, e-mail: [email protected]
262
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
MOŽNOSTI VYUŽITÍ E-LEARNINGOVÉHO SYSTÉMU MOODLE
3529='ċ/È9È1Ë3202&Ë02%,/1Ë&+=$ěË=(1Ë
0$1ċ129È0DUWLQD, ý5
Resumé
ýOiQHN VH]QDPXMH V YêVOHGN\ Yê]NXPX NWHUê E\O ]DPČĜHQê QD PRåQRVWL Y\XåLWt
e-learningového systému Moodle SUR~þHO\Y]GČOiYiQtSRPRFtPRELOQtFK]DĜt]HQtW\SXWDEOHW
a mobilní telefon. Výzkum realizovala Pedagogická fakulta ve spolupráci s Filozofickou
IDNXOWRX 8QLYHU]LW\ +UDGHF .UiORYp 3UR ~þHO\ Yê]NXPX E\O Y\WYRĜHQ VDPRVWDWQê YLUWXiOQt
server s upraveným e-OHDUQLQJRYêP V\VWpPHP 0RRGOH YH YHU]L /]H SĜHGSRNOiGDW åH
Y\XåtYiQt UĤ]QêFK W\SĤ PRELOQtFK ]DĜt]HQt SUR SĜtVWXS N LQWHUQHWRYêP DSOLNDFtP EXGH PH]L
VWXGHQW\SUH]HQþQtLNRPELQRYDQpIRUP\MHãWČYtFHSRSXOiUQtQHåGQHV=WČFKWRGĤYRGĤE\OR
vhodné nalé]W ]SĤVRE MDN XSUDYLW H-learningové materiály tak, aby byly použitelné
i v SĜtSDGČ åH N QLP XåLYDWHO SĜLVWXSXMH SURVWĜHGQLFWYtP PRELOQtKR ]DĜt]HQt SĜLSRMHQpKR
k internetu.
.OtþRYiVORYD e-learning, m-learning, Moodle
POSSIBILITIES OF E-LEARNING MOODLE SYSTEM UTILIZATION
IN EDUCATION BY MEANS OF MOBILE DEVICES
Abstract
The article presents the results of research, which was focused at utilization
possibilities of e-elarning system Moodle for purposes of education by help of mobile devices
of type tablets and mobile cell. Faculty of Education realized the research in cooperation with
Faculty of Philosophy of Hradec Králové University. An independent virtual server with
adjusted e-learning system Moodle in version 2.3 was formed for the purpose of research. It
could be assumed that utilization of different types of mobile devices for access to Internet
applications will be more popular among the students of full-time and part time study form
than nowadys.It is reason that it would be proper (suitable) to find a way, how to adjust elearning materials in such a way to be applicable even in the case when the user accesses them
by means of mobile device connected to the Internet.
Key words: e-learning, m-learning, Moodle
Úvod
3HGDJRJLþWtSUDFRYQtFLDVWXGHQWLYãHFKW\SĤãNROYVRXþDVQpGREČVWiOHYtFHY\XåtYDMt
PRELOQtFK WHFKQRORJLt SUR SRWĜHE\ YêXN\ 7\WR WHFKQRORJLH SRXåtYDMt SĜHGHYãtP MDNR ]GURM
informací a jako nástroje pro komunikaci v rámci výukového procesu (Šedivý, 2011).
0ĤåHPH NRQVWDWRYDW åH LQIRUPDþQt D NRPXQLNDþQt GREČ ]DVWRXSHQp SĜHGHYãtP
PRELOQtPL WHFKQRORJLHPL ]DXMtPDMt Y VRXþDVQp GREČ QH]DVWXSLWHOQp PtVWR Y REODVWL
Y]GČOiYiQt 1DEt]HMt QRYp QiVWURMH N SRFKRSHQt VWXGRYDQêFK PDWHULiOĤ SĜLVStYDMt NH
VFKRSQRVWLåiNĤĜHãLWSUREOpP\VSMDWpVEČåQêP životem, posilují jejich myšlení a schopnost
SR]QiYDW RNROQt VYČW SRGSRUXMt VFKRSQRVW VSROXSUDFRYDW Y WêPX D VFKRSQRVW DUJXPHQWRYDW
SĜLSURMHNWRYpYêXFHVY\XåLWtP,&7LYUiPFLRQ-line komunikace.
263
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
1HXVWiOH Y]UĤVWi SRþHW XåLYDWHOĤ NWHĜt Y UiPFL Y]GČOiYDFtKR SURFHVX L PLPR QČM
SĜLVWXSXMt N LQWHUQHWRYpPX REVDKX QHMHQ ]H VWDQGDUGQtFK ]DĜt]HQt W\SX QRWHERRN 3& DSRG
DOHY\XåtYDMtSĜHGHYãtPUĤ]QêFKW\SĤPRELOQtFK]DĜt]HQt
0RELOQt WHOHIRQ MH Y VRXþDVQRVWL QHMHQ Y ýHVNp UHSXEOLFH ]GDOHND QHMSRXåtYDQČMãt
iQIRUPDþQt D NRPXQLNDþQt WHFKQRORJLt PH]L MHGQRWOLYFL 9H GUXKpP þWYUWOHWt URNX SRXåtYDOR PRELOQt WHOHIRQ MHGQRWOLYFĤ VWDUãtFK OHW ý6Ò ´ D SRþHW WČFKWR
XåLYDWHOĤ QHXVWiOH Y]UĤVWi -HGQi VH ]HMPpQD R W]Y FK\WUp WHOHIRQ\ VPDUWSKRQ\ tablety
QDSĜ L3DG ]DĜt]HQt W\SX WDEOHW 3& D þWHþN\ HOHNWURQLFNêFK NQLK 7HQWR VtOtFt WUHQG O]H
SR]RURYDW L PH]L VWXGHQW\ NWHĜt QDYtF þDVWR Y\XåtYDMt EH]GUiWRYpKR SĜLSRMHQt N LQWHUQHWX
SRPRFt SURMHNWX (GXURDP ]DãWtWČQêP VGUXåHQtP &(61(7 ] V S R Y rámci zapojených
RUJDQL]DFt 7RWR SĜLSRMHQt MH SUR VWXGHQW\ Y RUJDQL]DFtFK ]DSRMHQêFK GR WRKRWR SURJUDPX
GRVWXSQp ]GDUPD /]H SĜHGSRNOiGDW åH Y\XåtYiQt YêãH ]PtQČQêFK ]DĜt]HQt SUR SĜtVWXS N
LQWHUQHWRYêPDSOLNDFtP]tVNiPH]LVWXGHQW\SUH]HQþQtLNRPELQRYDQé formy v budoucnosti s
UR]ãtĜHQtPPRåQRVWtPRELOQtFKNRPXQLNDFtPQRKHPYČWãtREOLEX0DWXUD
1. Využití e-OHDUQLQJRYpKRV\VWpPXSURPRELOQtY]GČOiYiQt
E-OHDUQLQJRYpPDWHULiO\DGDOãtLQWHUQHWRYp]GURMHERKXåHOYPQRKDSĜtSDGHFKQHMVRX
SĜLSUDYHQpSURSURKOtåHQtSRPRFtPRELOQtFK]DĜt]HQt=WRKRWRGĤYRGXMHWĜHEDQDOp]W]SĤVRE
jak upravit e-OHDUQLQJRYp PDWHULiO\ WDN DE\ E\O\ SRXåLWHOQp L Y SĜtSDGČ åH N QLP XåLYDWHO
SĜLVWXSXMHSURVWĜHGQLFWYtPWČFKWR]DĜt]HQt+ODYQtPFtOHPVSHFLILFNpKRYê]NXPXĜHãHQpKo ve
VSROXSUiFL 3HGDJRJLFNp D )LOR]RILFNp IDNXOW\ )DNXOWČ 8QLYHU]LW\ +UDGHF .UiORYp E\OR
prozkoumat možnosti úpravy e-OHDUQLQJRYpKR SURVWĜHGt 0RRGOH SUR SRXåLWt Y PRELOQtFK
]DĜt]HQtFK D RYČĜLW W\WR PRåQRVWL SUDNWLFN\ SRPRFt Y\EUDQpKR UHSUH]HQWDWLYQtKR Y]orku
PRELOQtFK]DĜt]HQtSRXåtYDQêFKVWXGHQW\
9]GČOiYiQt SURVWĜHGQLFWYtP PRELOQtFK ]DĜt]HQt R]QDþXMHPH REHFQČ SRMPHP POHDUQLQJ /RUHQ] -DN MLå E\OR XYHGHQR YêãH GR NDWHJRULH PRELOQtFK ]DĜt]HQt SDWĜt
YHONp PQRåVWYt UĤ]QêFK ]DĜt]HQt NWHUp VH PRKRX SRGVWDWQČ OLãLW VYêPL SDUDPHWU\ D
PRåQRVWPLSUH]HQWDFHUĤ]QpKRW\SXPXOWLPHGLiOQtKRREVDKX
-HGQtP ] NOtþRYêFK SDUDPHWUĤ MH YHOLNRVW ]REUD]RYDFt MHGQRWN\ D '3, 9HOLNRVW
]REUD]RYDFtMHGQRWN\VHYČWãLQRXXGiYiSRPRFt~KORSĜtþN\YSDOFtFKFP'3,GRts per
LQFK XGiYi REHFQČ KXVWRWX ERGĤ QD SDOHF 9 REODVWL ]REUD]RYDFtFK MHGQRWHN SRþtWDþĤ D
PRELOQtFK ]DĜt]HQt VH VHWNiYiPH VStãH V SRMPHP 33, SL[HOV SHU LQFK NWHUp XGiYi SRþHW
SL[HOĤQDSDOHF0\ãNDHWDO
9 UiPFL QDãHKR Yê]NXPX E\OR SUR RYČĜHQt IXQNþQRVWL D SRXåLWHOQRVWL PRELOQt YHU]H
0RRGOXY\EUiQRQČNROLNUHSUH]HQWDWLYQtFK]DĜt]HQt7DWR]DĜt]HQtYVRXþDVQpGREČSDWĜtPH]L
QHMUR]ãtĜHQČMãtYL]WDEXONDDE\ODY\EUiQDQD]iNODGČDQDOê]\WUKXDYêVOHGNXGRWD]QtNRYpKR
ãHWĜHQt NWHUp E\OR UHDOL]Rváno v akademickém roce 2012/2013 mezi studenty Univerzity
Hradec Králové.
7DE3DUDPHWU\PRELOQtFK]DĜt]HQtDKXVWRWD]REUD]RYDQêFKLQIRUPDFt
0RELOQt]DĜt]HQt
ÒKORSĜtþND
displeje v
palcích
Rozlišení displeje
v pixelech
DPI/PPI
iPad 2
9,7
768 × 1024
160
iPad 3
9,7
1536 × 2048
264
264
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
Acer Iconia Tab A100
7
600 × 1024
170
Acer Iconia Tab A700
10,1
1200 × 1920
224
Asus Transformer Pad TF300TG
10,1
800 × 1280
144
Asus Transformer Pad Infinity TF700T
10,1
1200 × 1920
224
Asus Slider
10,1
800 × 1280
150
HTC Evo 3D
4,3
540 × 960
275
iPhone 4S
3,5
640 × 960
326
iPhone 5
4
640 × 1136
326
HTC One V
3,7
480 × 800
233
Samsung Galaxy S2
4,3
480 × 800
233
Samsung Galaxy S3
4,8
720 × 1280
306
Point of View Mobii Tablet ProTab 26
7
480 × 800
133
Amazon Kindle 4
6
600 × 800
167
Amazon Kindle 3
6
600 × 800
167
3URSRURYQiQtXYiGtPHSDUDPHWU\EČåQČSRXåtYDQêFKSRþtWDþĤ
%ČåQêXOWUDERRN
13,3
1366 × 768
118
Notebook 15,6"
15,6
1366 × 768
100
PC monitor 22"
22
1920 × 1080
100
2. 3URMHNWSUĤ]NXPX
V rámci Yê]NXPX E\O QD 8QLYHU]LWČ +UDGHF .UiORYp UHDOL]RYiQ RQ-OLQH SUĤ]NXP
MHKRå FtOHP E\OR ]MLVWLW PRåQRVWL VWXGHQWĤ SĜL SURFKi]HQt VWXGLMQtKR REVDKX Y UiPFL
XQLYHU]LWQtFKVWXGLMQtFKZHERYêFKVWUiQHN&tOHPSUĤ]NXPXE\OR]MLVWLWMDNpW\S\PRELOQtKR
SĜLSRMHQtD WHFKQLFNpSURVWĜHGN\MVRXVWXGHQW\YUiPFLMHMLFKY]GČOiYiQtY\XåtYiQ\
Jako základní, jsme si položili následující otázky:
Ɣ
9\XåtYDMtVWXGHQWLQDVYêFKPRELOQtFKWHOHIRQHFKLQWHUQHWRYpSĜLSRMHQt"
Ɣ
3RXåtYDOLE\VWXGHQWLXUþLWpVOXåE\NWHUpE\E\OLGRVWupné v mobilní verzi?
1D]iNODGČVWDQRYHQêFKFtOĤSUĤ]NXPXDSUĤ]NXPQêFKRWi]HNMVPHMDNRSUĤ]NXPQê
QiVWURM]YROLOLGRWD]QtNRYpãHWĜHQt'RWD]QtNE\OY\WYRĜHQYHOHNWURQLFNpIRUPČDREVDKRYDO
GRWD]Ĥ ]DPČĜHQêFK QHMHQ QD PRåQRVWL Y\XåtYiQt PRELOQtFK WHOHIRQĤ DOH L QD W\S\ ]DĜt]HQt
NWHUp VWXGHQWL SĜL VWXGLX SRPRFt PRELOQtFK WHFKQRORJLt SRXåtYDMt 3UĤ]NXPQê Y]RUHN WYRĜLOR
VWXGHQWĤ8QLYHU]LW\+UDGHF.UiORYp
265
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
3. 9êVOHGN\SUĤ]NXPX
9ãLFKQLUHVSRQGHQWLYODVWQtXUþLWêW\SPRELOQtKRWHOHIRQXDOH]QLFKnevyužívá
QHER QHPi QD VYpP PRELOQtP WHOHIRQX LQWHUQHWRYp SĜLSRMHQt 3RGUREQp YêVOHGN\ MVRX
uvedeny na grafu 1.
*UDI0RELOQtSĜLSRMHQtQDLQWHUQHW
=DMtPDORQiVMDNpPRELOQt]DĜt]HQtVWXGHQWLYODVWQtDMDNpY\XåtYDMtYHãNROHQHERMH
spíše berou s seERXGRãNRO\SĜHGSRNOiGDOLMVPHåHMHLYHãNROHY\XåLMtDOHSULPiUQČRWi]ND
nebyla položena na využití ve škole). Jak ukazuje graf 2, všichni dotazovaní studenti vlastní
XUþLWêGUXKPRELOQtKR]DĜt]HQt
*UDI'UXK\PRELOQtFK]DĜt]HQtNWHUpYODVWQtstudenti
3RGOHQDãHKRRþHNiYiQtVWXGHQWĤQRVtVYiPRELOQt]DĜt]HQtDOHVSRĖMHGHQNUiWWêGQČGR
ãNRO\SRXKiVWXGHQWĤVLWDWR]DĜt]HQtGRãNRO\QHEHURXJUDI
266
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
*UDI'UXK\PRELOQtFK]DĜt]HQtNWHUpVWXGHQWLQRVtGRãNRO\
3UĤ]NXP VH GiOH ]DPČĜLO QD K\SRWHWLFNRX PRåQRVW VOXåHE NWHUp E\ VWXGHQW PRKO Y\XåtW YH
VYpPPRELOQtPWHOHIRQX&HONHPVWXGHQWĤE\XUþLWČY\XåLORSĜtSDGQpVOXåE\YPRELOQt
YHU]L YH VYpP PRELOQtP WHOHIRQX VWXGHQWĤ QHGRNiåH Y\XåLWt SRVRXGLW D SRX]H využití mobilních služeb zamítlo (graf 4)
Graf 4: Názory na využití mobilních služeb
4. Ukázky zobrazení e-OHDUQLQJRYpKRNXU]XQDY\EUDQêFKPRELOQtFK]DĜt]HQtFK
E-OHDUQLQJRYê V\VWpP 0RRGOH QDEt]t PRåQRVW RSWLPDOL]DFH VYpKR SURVWĜHGNĤ SUR
UĤ]Qp W\S\ ]REUD]RYDFtFK ]DĜt]HQt 9 UiPFL /06 0RRGOH MH PRåQp QDVWDYLW UĤ]Qp W\S\
Y]KOHGĤSURUĤ]QpW\S\PRELOQtFK]DĜt]HQt9HU]HSURPRELOQt]DĜt]HQtMHQDYtFQDYUåHQDWDN
åH XPRåĖXMH DXWRPDWLFNRX GHWHNFL ]DĜt]HQt D ]REUD]RYiQt D VNUêYiQt MHGQRWOLYêFK SUYNĤ
DSOLNDFHSĜL]SĤVREXMHUR]OLãHQtGLVSOHMHGDQpKR]DĜt]HQt
'tN\ WpWR IXQNFLRQDOLWČ MH ]DMLãWČQD þLWHOQRVW D SĜHKOHGQRVW Y]GČOiYDFtKR REVDKX L QD
SĜtVWURMtFKVYHOPLPDOêPUR]OLãHQtPMDNRMVRXEČåQpPRELOQtWHOHIRQ\3URLOXVWUDFLXYiGtPH
ukázky zobrazení e-learningového NXU]XQDUĤ]QêFKW\SHFK]DĜt]HQtL3DGL3KRQH6
267
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
2EU=REUD]HQtYêXNRYpKRWH[WXYNXU]XQDPRELOQtFK]DĜt]HQtFKL3DGYOHYRDL3KRQH
6YSUDYR=REUD]HQtSRVWUDQQtKRSUXKXVQi]YHPDRGND]\SURQDYLJDFLYNXU]XPĤåH
uživatel vypnout.
2EU=REUD]HQtWHVWXQDPRELOQtFK]DĜt]HQtFKL3DGYOHYRDL3KRQH6YSUDYR
=REUD]HQtSRVWUDQQtKRSUXKXVQi]YHPDRGND]\SURQDYLJDFLYNXU]XPĤåHXåLYDWHOY\SQRXW
268
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
5. =iYČU
1i]Y\ NDSLWRO þtVOXMWH D SLãWH WDN MDN MH XYHGHQR Y WRPWR QiYRGX D ãDEORQČ
0DWHPDWLFNpY]WDK\SLãWHRGOHYpKRRNUDMHDMHMLFKþtVORYiQtYRNURXKOêFK]iYRUNiFKXPtVWČWH
N RNUDML SUDYpPX 6ORåLWČMãt Y]RUFH Y\WYRĜWH SRPRFt DSOLNDFH (TXDWLRQ URYQLFH YH :RUGX
3RXåtYHMWHQRUPDOL]RYDQp]QDþN\V\PERO\D]NUDWN\9\KQČWHVHSRXåLWt fotografií.
3ĜL SVDQt WH[WX UHVSHNWXMWH XVWDQRYHQt ý61 8SR]RUĖXMHPH QDSĜ åH SĜHG
a ]DV\PERO\NWHUpQDKUD]XMtVORYDQDSĜ-DSRGVHY\QHFKiYiPH]HUDSRGREQČMDNR
NG\å SRXåLMHWH VORYR 9 SĜtSDGČ åH QRUPD SĜLSRXãWt DOWHUQDWLYQt IRUPy zápisu, používejte
GĤVOHGQČSRX]HMHGQX]YROHQRXDOWHUQDWLYXDIRUPX]iSLVXQHVWĜtGHMWHQDSĜNJPQHERNJP
3DPDWXMWH QD ĜiGRYp PH]HU\ QDSĜ 000 V a ne 22000 9 D QD PH]HU\ PH]L þtVHOQêP
~GDMHPDMHGQRWNRXYHOLþLQ\QDSĜ N, 18 %.
=iYČU
Mobilní ]DĜt]HQt SDWĜt PH]L QHMU\FKOHML VH UR]ãLĜXMtFt WHFKQRORJLH NWHUp SRXåtYi VWiOH
YČWãtSURFHQWRSRSXODFHQHMHQNHNRPXQLNDþQtP~þHOĤPDOHWDNpNSĜtVWXSXNLQIRUPDFtPD
PXOWLPHGLiOQtPX REVDKX QD LQWHUQHWX 7HQWR WUHQG ]DVDKXMH WDNp GR REODVWL Y]GČOiYiQt D lze
RþHNiYDWåHY]GČOiYiQtSRPRFtPRELOQtFK]DĜt]HQtEXGHYEOt]NpEXGRXFQRVWLYtFHSRSXOiUQt
5HDOL]RYDQêYê]NXPSUDNWLFN\RYČĜLOåHH-OHDUQLQJRYpSURVWĜHGt0RRGOHMHGREĜHSĜLSUDYHQR
SURSRXåLWtVYČWãLQRXPRELOQtFK]DĜt]HQtNWHUpMVRXYVRXþDVQpGREČQHMYtFHUR]ãtĜHQpPH]L
XåLYDWHOL]ĜDGVWXGHQWĤ
Literatura
1. LORENZ, M. Kde nechala škola díru: m-OHDUQLQJ DQHE 9]GČOiQt SUR ]iãNROiN\.
ProInflow [online]. 10.02.2011 [cit. 20.04.2011]. Dostupný z WWW:
<http://pro.inflow.cz/kde-nechala-skola-diru-m-learning-aneb-vzdelani-pro-zaskolaky>.
ISSN 1804–2406.
2. MATURA, J. 8åWĜHWLQDýHFKĤSRXåtYiPRELONSĜtVWXSXQDLQWHUQHW. In: Mobil.cz
[online]. 2012 [cit. 2012-11-18]. Dostupné z: http://mobil.idnes.cz/uz-tretina-cechupouziva-mobil-k-pristupu-na-internet-ppf/mob_tech.aspx?c=A120208_025711_mob_tech_jm.
3. ŠEDIVÝ, J. Creation of multimedia support study material and administration of LMS
systems in virtual education environment. Interactive collaborative learning (ICL), 2011:
14th international conference. Piscataway : IEEE, 2011. 3s. ISBN: 978-1-4577-1747
4. MYŠKA, K. et al. VzorFHPRGHO\DSRþtWDþRYiJUDILNDYHYêXFHFKHPLH. Hradec
Králové: Gaudeamus, 2006. 76 s. ISBN 80-7041-979-2.
Lektoroval: doc. RNDr. âWČSiQ+XEiORYVNê, Ph.D.
Kontaktní adresa:
0DUWLQD0DQČQRYi, doc. PhDr. Ph.D.,
Ústav primární a preprimární edukace, Pedagogická fakulta UHK, Rokitanského 62, 500 03 Hradec
Královéý5WHO493 331 144,
e-mail: [email protected]
269
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
,1)250$ý1Ë $ .2081,.$ý1Ë 7(&+12/2*,( $ EDUKACE
äÈ.ģ6(63(&,È/1Ë0,9='ċ/È9$&Ë0,327ě(%$0,
0(,(50LURVODYý5
Resumé
3ĜtVSČYHN SRSLVXMH WĜtOHWê SURMHNW (GXNDFH åiNĤ VH VSHFLiOQtPL Y]GČOiYDFtPL
SRWĜHEDPL D LQIRUPDþQt D NRPXQLNDþQt WHFKQRORJLH NWHUê MH ]DPČĜHQ QD ]tVNiQt GDW
o Y\XåtYiQt LQIRUPDþQtFK D NRPXQLNDþQtFK WHFKQRORJLt SĜL HGXNDFL åiNĤ VH VSHFLiOQtPL
Y]GČOiYDFtPL SRWĜHEDPL QD ]iNODGQtFK ãNROiFK D QD ]MLãWČQt WRKR ]GD D MDNRX SRGSRUX SĜL
WDNRYpHGXNDFLXþLWHOp]iNODGQtFKãNROSRWĜHEXMt
.OtþRYiVlova: HGXNDFHLQIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHVSHFLiOQtY]GČOiYDFtSRWĜHE\
XþLWHOp]iNODGQtãNRODåiFL
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY AND EDUCATION
OF PUPILS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS
Abstract
This paper describes a three-year project Education of Pupils with Special Educational
Needs and Information and Communication Technology, which is aimed at gathering data
on the use of information and communication technologies in the education of pupils with
special educational needs in elementary schools and to determine whether and how such
support in the education of elementary school teachers need.
Key words: education, information and communication technology, special educational
needs, teachers, elementary school, pupils
Úvod
V SĜtVSČYNX SĜLQiãtPH základní LQIRUPDFH R SURMHNWX VWXGHQWVNp JUDQWRYp VRXWČåH
)DNXOW\SĜtURGRYČGQČ-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci (dále FP TUL)
s Qi]YHP(GXNDFHåiNĤ VHVSHFLiOQtPLY]GČOiYDFtPLSRWĜHEDPLDLQIRUPDþQtDNRPXQLNDþQt
technologie (SGS 58019). 3URþ MVPH VH UR]KRGOL YČQRYDW SR]RUQRVW Y\XåtYiQt LQIRUPDþQtFK
a NRPXQLNDþQtFK WHFKQRORJLt GiOH ,&7 SĜL HGXNDFL åiNĤ VH VSHFLiOQtPL Y]GČOiYDFtmi
SRWĜHEDPLGiOHSVP)"'ĤYRGĤMHKQHGQČNROLNJako první lze uvést, že ICT jsou využívány
YH VWiOH YČWãtP PQRåVWYt OLGVNêFK þLQQRVWt 9êMLPNRX QHQt DQL REODVW HGXNDFH Dalším
GĤYRGHP MH WR åH YČWãLQD VRXþDVQêFK Yê]NXPĤ ãHWĜHQtz oblasti využívání ICT SĜL HGXNDFL
se WêNi LQWDNWQt þiVWL SRSXODFH 7ĜHWtP GĤYRGHP MH že s ICT se setkávají a budou setkávat
SUDYGČSRGREQČ všichni lidé. MČOL by tedy být schopni a ochotni MH Y\XåtYDW MDN EČKHP
Y]GČOiYiQt WDN Y pracovním i PLPRSUDFRYQtP åLYRWČ. Posledním (ovšeP SUDYGČSRGREQČ
z hlediska edukace YĤEHF QHMGĤOHåLWČMãtP GĤYRGHP NWHUê ]GH ]PtQtPH MH že ICT mohou
HGXNDFL åiNĤ VH 693 ovlivnit v pozitivním slova smyslu mnohem více, než tomu je
u LQWDNWQtFK åiNĤ V QČNWHUêFK SĜtSDGHFK PRKRX EêW ,&7 GRNRQFH WtP ÄSURVWĜHGNHP³ NWHUê
umožní lidem se SVP edukaci YĤEHFVP\VOXSOQČDEVROYRYDW
1 Charakteristika projektu
3URMHNW MH ]DPČĜHQ QD Y\XþXMtFt YH ÄVSHFLiOQtFK³ ]iNODGQtFK ãNROiFK D Y\XþXMtFt
v ÄEČåQêFK³]iNODGQtFKãNROiFKV ÄEČåQêFK³]iNODGQtFKãNROiFKRVORYXMHPHY\XþXMtFtNWHĜt
edukují integrovaného žáka (žáky) se SVP. V UiPFLSURMHNWX]MLãĢujeme, zda vybrané faktory
270
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
(délka praxe, aprobace …) RYOLYĖXMt YêEČU SURVWĜHGNĤ ,&7 YKRGQêFK SUR RSWLPiOQt SUĤEČK
HGXNDFH åiNĤ VH 693. 'iOH WR ]GD O]H PH]L Y\XþXMtFtPL YH ÄVSHFLiOQtFK³ D ÄEČåQêFK³
základních školách rozpoznat specifické skupiny z KOHGLVNDYêEČUXSURVWĜHGNĤ,&7YKRGQêFK
SUR RSWLPiOQt SUĤEČK HGXNDFH åiNĤ VH 693 =DMtPi QiV WDNp MDNi MH þHWQRVW Y\XåtYiQt
UĤ]QêFK SURVWĜHGNĤ ,&7 SĜL HGXNDFL åiNĤ VH 693 9\XþXMtFtFK VH dotazujeme i na to, co
SRYDåXMt SĜL Y\XåtYiQt SURVWĜHGNĤ ,&7 Y HGXNDFL åiNĤ VH 693 ]D QHMREWtåQČMãt 3DN L QD WR
]GDDSĜtSMDNRXSRGSRUXE\XYtWDOLSĜLY\XåtYiQtSURVWĜHGNĤ,&7SĜLHGXNDFLåiNĤVH693
3RWĜHEQi GDWD ]tVNiYiPH SURVWĜHGQLFWYtP RVREQČ GLVWribuovaných výzkumných
QiVWURMĤ NWHUêPL MVRX GRWD]QtN D 4-metodologie (resp. záznamový arch pro ni). Každý rok
SURMHNWX EXGH Yê]NXPQê Y]RUHN WYRĜLW QČNROLN GHVtWHN Y\XþXMtFtFK ze „speciálních“
a z ÄEČåQêFK³]iNODGQtFKãNRO
2
Význam, smysluplnost projektu
V VRXþDVQpVSROHþQRVWLNWHUiEêYiR]QDþRYiQDMDNRVSROHþQRVWLQIRUPDþQtMVRX,&7
QHGtOQRX VRXþiVWt åLYRWD YČWãLQ\ SRSXODFH QHMHQ Y QDãt ]HPL DOH L YH YHONp þiVWL RVWDWQtFK
]HPt RVREQRVWt KODYQtFK YČGQtFK RERUĤ ]DĜDGLOR REODVW ICT mezi oblasti, ve kterých
dochází k QHMG\QDPLþWČMãtPXYêYRML7\WpåRVREQRVWL]DĜDGLO\ICT mezi obory, jejichž rozvoj
Pi]QDþQpGĤVOHGN\SURVSROHþQRVWLMHGQRWOLYFH1, s. 453). V budoucnosti bude význam ICT
SUR RVREQt L SUDFRYQt åLYRW GiOH QDUĤVWDW 3URWR MVRX ICT ]DĜD]HQ\ do edukace – a to již od
ãNRO PDWHĜVNêFK Y QČNWHUêFK SĜtSDGHFK SĜHV ãNRO\ ]iNODGQt D VWĜHGQt Då SR ãNRO\ Y\VRNp
ICT VHSĜLHGXNDFLXSODWĖXMtREY\NOHYHGYRXREODVWHFKUHVSGYČPD]SĤVRE\
3UYQtP ]SĤVREHP MH VDPRWQi HGXNDFH R ICT (tedy edukace o hardware, software
a MHMLFK REVOX]H ~GUåEČ 7RWR QHQt SULPiUQtP SĜHGPČWHP QDãHKR ]iMPX Y tomto projektu.
'UXKêP ]SĤVREHP MH HGXNDFH V ICT. THG\ HGXNDFH SĜL NWHUp MVRX ICT v ~OR]H SRPĤFHN
XþLWHOĤ D åiNĤ 2) 7HQWR ]SĤVRE Y\XåtYiQt ICT SĜHGPČWHP QDãHKR ]iMPX v tomto projektu
QDRSDNMH.RQNUpWQČQiV]DMtPiMDNiMHVLWXDFHV využíváním ICT SĜLHGXNDFLåiNĤVHSVP
QD ]iNODGQtFK ãNROiFK 'RSRVXG E\OD WRWLå SĜHYDåXMtFt þiVW RGERUQp SR]RUQRVWL VPČĜRYiQD
na LQWDNWQtþiVWSRSXODFH1iV]DMímá situace ve využívání ICT SĜLHGXNDFLåiNĤVHSVP jak
QD ÄVSHFLiOQtFK³ ]iNODGQtFK ãNROiFK WDN QD ÄEČåQêFK³ ]iNODGQtFK ãNROiFK (ve kterých jsou
integrováni žáci se SVP).
Graf 1=DVWRXSHQtGČWtV UĤ]QêPLGUXK\SRVWLåHQtY PDWHĜVNêFKãNROiFK (3)
271
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
Graf 2: =DVWRXSHQtGČWtV UĤ]QêPLGUXK\SRVWLåHQtY základních školách (3)
3URSĜHGVWDYXWRKRMDNGĤOHåLWpMHYČQRYDWVHHGXNDFLåiNĤ se SVP, uvádíme v grafech
1 D SRþW\ D SURFHQWXiOQt ]DVWRXSHQt åiNĤ V UĤ]QêPL GUXK\ SRVWLåHQt Y PDWHĜVNêFK
a základních školách v ýHVNp UHSXEOLFH 9 grafu 3 jsou pak tytéž údaje pro celou naši
populaci osob s SRVWLåHQtP EH] UR]GtOX YČNX 9 PDWHĜVNêFK ãNRlách bylo ve školním roce
2009/2010 celkem 8 åiNĤVH693V základních školách to ve stejném školním roce bylo
už 71 åiNĤVH693&HONHPMHv ýHVNpUHSXEOLFHFFD804 000 lidí s postižením, resp. lidí
se SVP – SĜLXYDåRYiQtSRWĜHE\FHORåLYRWQtKRY]GČOiYiQt
Graf 3: Lidé s postižením – celkem v ýHVNpUHSXEOLFH(4)
272
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
9êUD]Qê QiUĤVW SRþWX åiNĤ VH 693 PH]L PDWHĜVNêPL D ]iNODGQtPL ãNRODPL MH
]SĤVREHQ MDN YČWãtP SRþWHP URþQtNĤ Y ]iNODGQtFK ãNROiFK WDN L WtP åH QČNWHUp 693, resp.
druhy postižení se v SOQp PtĜH SURMHYt Då EČKHP HGXNDFH Y ]iNODGQt ãNROH 1HMYêUD]QČMãt
UR]GtO MH X PQRKHP PHQãtKR SRGtOX GČWt V QDUXãHQRX NRPXQLNDþQt VFKRSQRVWt (pokles je
v PQRKDSĜtSDGHFKGĤVOHGNHPYêYRMHY\VStYiQtRUJDQLVPXa XYêUD]QpKRQiUĤVWXSRþWXGČWt
s YêYRMRYêPL SRUXFKDPL XþHQt Y základních školách v SRURYQiQt VH ãNRODPL PDWHĜVNêPL
9êYRMRYpSRUXFK\XþHQtVHSRQHMYtFHSURMHYtSUiYČaž po zahájení povinné školní docházky.
U všech lidí s postižením, resp. se SVP EH] UR]GtOX YČNX je patrný niUĤVW SRGtOX OLGt
s WČOHVQêPD sluchovým postižením – WRMHGĤVOHGHNmj. QHJDWLYQtFK]PČQY organismu, které
souvisejí s SRVWXSXMtFtPYČNHPQHPRFHPL, úrazy QiVOHGN\FpYQtFKPR]NRYêFKSĜtKRGatd.).
=iYČU
-DN E\OR ]PtQČQR MLå Y úvodu – ,&7 PRKRX EêW SĜL HGXNDFL åiNĤ VH 693 velice
YKRGQêP ÄSRPRFQtNHP³ 6RXþDVQČ SĜL DNWXiOQt i budoucí SRWĜHEČ FHORåLYRWQtKR Y]GČOiYiQt
a nemalém zastoupení lidí s postižením, resp. se SVP i v GRVSČOpP Y\ããtP YČNX O]H ,&7
využívDWLSĜLMHMLFKHGXNDFL1DãtVQDKRXMHQHMHQRP]MLãWČQtÄSRGQČWQêFKGDW³ D]RGSRYČ]HQt
otázek, které jsme uvedli v þiVWL , ale SĜHGHYãtP WR DE\ QD ]iNODGČ SURMHNWHP GRVDåHQêFK
]MLãWČQt E\OR PRåQp EXć DNWXDOL]RYDW PRGLILNRYDW VWiYDMtFt VWXGLMQt SĜHGPČW\, na jejichž
YêXFHVHSRGtOtPHQHERY\WYRĜHQt]FHODQRYpKRVWXGLMQtKRSĜHGPČWXAktualizace stávajících,
SĜtS Y\WYRĜHQt QRYpKR VWXGLMQtKR SĜHGPČWX bude mj. RGSRYtGDW SRåDGDYNĤP Y\XþXMtFtFK
UHVSRQGHQWĤ NWHUp Y rámci projektu zaznamenáme. Rezultátem by tedy PČO\ EêW studijní
SĜHGPČW\NWHUpEXGRXVWXGXMtFtPY MHMLFKUHiOQpSUD[LVNXWHþQČSĜtQRVHP 6WXGLMQtSĜHGPČW\
SRMHMLFKåDEVROYRYiQtEXGRXDNWXiOQČVWXGHQWN\DVWXGHQWLSRVOp]HXþLWHON\DXþLWHOpVFKRSQL
DRFKRWQLY\XåtYDW,&7SĜLHGXNDFLåiNĤVH693RSWLPiOQČ
7DWR VWDĢ Y]QLNOD Y UiPFL ĜHãHQt SURMHNWX VWXGHQWVNp JUDQWRYp VRXWČåH )3 78/
(GXNDFH åiNĤ VH VSHFLiOQtPL Y]GČOiYDFtPL SRWĜHEDPL D LQIRUPDþQt D NRPXQLNDþQt
technologie, SGS 58019.
Literatura
1 WALTEROVÁ, E., et.al. Úloha školy v UR]YRML Y]GČODQRsti – 2. díl. Brno: Paido, 2004.
ISBN 80-7315-083-2.
2 JANDOVÁ, L. 3RþtWDþRYiYêXNDY\G3O]HĖ3HGDJRJLFNiIDNXOWD=ý8Y Plzni, 1995.
ISBN 80-7043-147-4.
3 Ò67$9 352 ,1)250$&( 9( 9='ċ/È9È1Ë 9êNRQRYp XND]DWHOH –
kapitola B. In: Ústav pro LQIRUPDFHYHY]GČOiYiQt [online]. [vid. 27. 4. 2013]. Dostupné z:
http://www.uiv.cz/soubor/4300
4 MICHALÍK, J. 3RVWLåHQtVSROHþQRVWSUiYR,Q5(127,e529È0 /8'Ë.29È/
aj. Speciální pedagogika. 1. vyd. Olomouc: UPOL, 2003, s. 29–46. ISBN 80-244-0646-2.
Lektoroval: PhDr. René Szotkowski, Ph.D.
Kontaktní adresa:
Miroslav Meier, Mgr. Ph.D.,
Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky,
)DNXOWDSĜtURGRYČGQČ-humanitní a pedagogická TU Liberec,
SRNROVNi/LEHUHFý5,
tel. 485 354 326, e-mail: [email protected]
273
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
E-LEARNING AS A SYSTEM OF ADAPTIVE COMPUTERIZED
ELECTRONIC EDUCATION
NEVMERZHITSKA Elena, UA
Abstract
The article describes the conditions under which the e-Learning becomes the modern
version of system of full learning and acquiring the features of system of adaptive
computerized electronic education.
Key words: e-Learning, Mastery Learning, adaptive learning, distance learning
E-LEARNING ɄȺɄ ɋɂɋɌȿɆȺ ȺȾȺɉɌɂȼɇɈȽɈ ɄɈɆɉɖɘɌȿɊɂɁɈȼȺɇɇɈȽɈ
ɗɅȿɄɌɊɈɇɇɈȽɈɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂə
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ
ȼɫɬɚɬɶɟɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹɭɫɥɨɜɢɹɩɪɢɤɨɬɨɪɵɯe-Learning ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ
ɜɚɪɢɚɧɬɨɦ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɥɧɨɝɨ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɱɟɪɬɵ ɫɢɫɬɟɦɵ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨe ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɟɨɛɭɱɟɧɢɟ
Article
In the modern system of education increases the role of information technologies that
open up additional opportunities for improving the quality and effectiveness of the learning
process, and to expand its scope of application. In this rapidly developing field the new
progressive form of the educational process is e-learning.
In contrast to the traditional learning process learning with the educational environment
(distance, remote, or full-time) implies a more active work on student side. The learning
process, in fact, becomes heuristic, that is, before the learner is placed qualitatively new
challenge - not only acquire knowledge but also to determine the trajectory of their education,
including the development of goals, technologies, content of education. Apprentice puts its
own goals, opens his ways of knowing, therefore, the content of education for him is
variational and changes during the activities of the student. The learner is the organizer of his
education. He has the opportunity to choose the most suitable lessons for him, make lesson
plans, identify personal position for key issues of discipline.
The ideology of this approach has much in common with the idea of adaptive learning,
which is a technological educational system of forms and methods that supports effective
individual learning. This system is better than the others take into account the level and the
structure of the initial preparedness; operatively track the results of ongoing training that
allows to rational selection of tasks and exercises for further rapid advance. The beginning of
adaptive learning can be considered the time of occurrence of pedagogical works Komensky,
Pestalozzi and Disterveg. These authors were combined the idea of nature conformity and
humanity in training. At the center of their education system was Apprentice.
Insufficient awareness about the real level of pupils' knowledge and natural differences
in their abilities to learn the proposed knowledge has become the main cause of adaptive
systems based on the principle of individualization of learning. This principle is difficult to
implement in a traditional class-lesson form. Before the advent of the first computers the most
274
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
well-known system which is close to the adaptive learning, was the so-called System of full
mastering of knowledge (Mastery Learning). The basis for such work became many years of
successful experience in the use of Mastery Learning which is an organizational - methodical
system of individualized learning. It originated in 1923 from the successful experience of the
teaching staff little-complete schools in campus Winnetka, near Chicago.
The purpose of this system is the creation of psycho-pedagogical conditions for the full
mastering the required study material by each student who willing and is able to learn. The
philosophical basis of this system was served ideas of student-centered education of the
American philosopher John Dewey. In contrast to the classical theories of the dominant role
of the teacher, content and class-lessons form of learning that at the center of his educational
system, he placed Learner. In this way, the author had committed turn of educational thought
in the direction of strengthening the training activity and the main subjects of the educational
process - the students. In line with this, priority importance acquired self-education and selfcontrol, and the development of such technological learning tools that help of such an
organization of the educational process.
Psychological basis of Mastering Learning became ideas of American scientists J.
Carroll, B. Bloom and others. To master the same educational material to different students
according to their mental abilities is required different time. However, traditionally organized
learning process ignores this need and requires that all students learn all of the material to a
certain schedule term. However, in conditions of chronic fatigue because of the large amount
of material many students simply do not have time to learn the material, as within class lesson system the students differ markedly in their readiness. Mastering Learning of the
material is for not everyone. In the opinion of J. Carroll lack of time is the main reason for the
weak of knowledge. As a result, it was suggested to organize the learning process so that
students have enough time it takes to learn the required material. This eliminated the
differences in knowledge and to achieve almost full mastering of all the material for all
students. A reservation concerned some cases when about five percent of the students do not
master the full scope of the material, no matter how long it may allocate to this.
Modern version of the full mastering system is a computerized adaptive e-learning. This
is quite complex process consisting of several successive stages.
The first step is to formulate diagnostic learning objectives. Before you develop training
texts, it is necessary to identify the target audience and at what level of perception of the
material are potential students as well what level it would be achieved. In the case of fulltime, remote or distance learning a reference point can serve as year of training and the
specialty. It is also necessary to take into account the general education program of students
that means to determine the amount of knowledge in related disciplines. In accordance with
the obtained results should be built entire course and to be choose the form of presentation.
The lower the course and thus the level of knowledge in this field and related disciplines, the
more briefly accessible and step shall provide the information and the greater the number of
lessons per course.
The second step is to make the development of standards for full mastering of
knowledge and techniques to examine measures of Mastering Learning. In other words,
define the criteria and their values to determine the degree of success of achieving goals that
were formed in the previous step.
The third stage - development of new teaching materials on the basis a modular
principle with the indicators levels of Mastering Learning.
There are five levels of Mastering Learning, which classify the depth of penetration and
the quality of mastering of learning material by students.
275
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
“Zero” stage (Understanding) – it is such level in which the learner able to meaningfully
perceive new information for him.
The first stage (Identification) – it is ɷɬɨ recognition of studied objects and processes
with re-perception of previously learned information about them or actions with them.
The second stage (Reproduction) – it is reproduction of earlier mastering knowledge
from literal copies to using in typical situations: reproduction of information from memory;
solution of typical tasks (previously assimilated by the model).
The third stage (Applying) – it is such level of information assimilation in which a
learner is able to independently replay and convert the assimilating information for discussion
of known objects and use the information in non-standard situations. In this case learner is
able to generate subjectively new to him information about the studied objects and actions
with them. The fourth stage (Creative activity) – it is such level of mastering the educational
material, in which the student is able to create objectively new information (previously
unknown to anyone).
It must be remembered that the potential of the lecture does not guarantee the mastering
learning even on the first level. One of the common errors is neglect of the teacher to the
organization of the preliminary process of the learning in the third, second and first levels of
mastering and transition to the solution of non-standard tasks that based only on lesson
materials. That is way it is extremely important in the process of designing of the information
course to observe the order in levels of mastering.
The fourth stage - development tasks for self-control for all studied. Following the
recommendations of Professor Avanesova, the best way to accomplish this task in
computerized learning systems would be to use tasks in the test form. They allow you to
organize a full-fledged total control of the knowledge gained from training on the developed
materials in the previous step, and automatically evaluate the student's knowledge without the
involvement of the teacher. In addition, in the course of this survey is possible and directly
training and understanding of the course material by student. This occurs due to explanations
of right answers and given recommendations for repetition not enough mastered parts of the
course. It is impossible to ignore the importance of this phase, in fact on it occurs deepening
the indicators of levels of Mastering Learning from first to third. Tasks of the fourth level creative application of the acquired material, formalized in the form of tasks in the test form
will not succeed - here requires the participation of teachers in verification of the correctness
of its execution and delivery of the necessary recommendations.
The fifth stage - development of tests for the pedagogical control of training for each
module and the entire course. Tests are used to objectivization the final control of learning.
According to the theory of educational measurement of Professor Avanesova, the tasks have a
chance to become a test only after empirical tests of their statistical properties at typical
groups of test subjects. Each component of the test - the test task must meet the requirements
of content and teaching to the tasks in the form of test and, in addition, statistical
requirements: the well-known difficulties, sufficient variation of test credits on the
instructions of the test, a positive correlation between the responses on the instructions with
the initial test credits of the subjects. This correlation refers to the tasks ability to distinguish
of well-trained students from bad trained. This is usually done with the help of specialized
statistical packages that are designed specifically for in-depth analysis of the formal properties
of the test tasks and to conduct the dual (conjoint) scaling difficulty levels of tasks and levels
of preparedness of the test subjects.
The sixth stage starts directly the educational activity from such preparatory step as
differentiation and individualization of students on the basis of existing (before starting work
276
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
on system of Mastering Learning) indicators. This separation of students by levels of
knowledge is the basis of adaptive learning. Now it is possible to make more individualized
learning plans for each student, with all the features of his basic training. Perhaps some will
have to prepare the pre-pass or repeat some additional courses to be able to absorb the training
course material at least at the level of understanding.
In the seventh stage the organization of independent work of students is produced in
which process the teacher works with students to resolve academic difficulties that arise from
time to time from individual students. It is important to make full use of built in previous
stages substantial part of the course. Methodologically correct substantial construction and
filling of the course will remove most of the questions at the stage of studying the texts of
lectures and tasks in the test form will make the correction of knowledge on the basis of selfcontrol.
At last, the eighth stage, it is conducted final tests of knowledge. It is important to create
equal conditions for all the test subjects. Cribbing and hints must be excluded. In addition,
even the final testing can be turned into an instrument for achieving the main objectives of the
course - Mastering Learning by students. Just need to use it not as an important event with
irreversible consequences, and allow to students of passing it a few times with the return, if
necessary, on the earlier stages of learning. Only the student may decide that the current
valuation and, consequently, the level of knowledge is enough for him, and to fix the result.
In summary, we can say that the new teaching technologies are characterized by the
transition:
- of teaching as a memory function to the teaching as a process of mental development,
allowing the use of learned;
- from a purely associative, static model of knowledge to dynamically structured system of
mental actions;
- on the orientation for the average student to a differentiated and individualized learning
programs;
- from the outer motivation of learning to the inner moral - volitional regulation.
And the main criterion for evaluating the effectiveness of e-learning courses will be the
results, which reach by learners.
Literature
1. ȺɜɚɧɟɫɨɜȼɋɆɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟɦɨɞɟɥɢɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɢɡɦɟɪɟɧɢɹɆɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ
ɰɟɧɬɪɩɪɨɛɥɟɦɤɚɱɟɫɬɜɚɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ- ɫ
2. Ⱥɜɚɧɟɫɨɜ ȼɋ ɇɚɭɱɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɬɟɫɬɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɧɚɧɢɣ Ɇɨɧɨɝɪ Ɇ
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣɰɟɧɬɪɩɪɨɛɥɟɦɤɚɱɟɫɬɜɚɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɫ
3. Ȼɨɛɤɨɜ Ⱥɂ Ⱦɚɥɦɚɬɨɜ ɋȻ ɉɪɟɫɧɹɤɨɜɚ Ƚȼ ɒɚɲɢɧ Ƚȼ ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ
ɚɞɚɩɬɢɜɧɵɯɚɧɚɥɨɝɨɜɵɯɫɢɫɬɟɦɨɛɭɱɟɧɢɹɢɤɨɧɬɪɨɥɹɡɧɚɧɢɣɍɱɟɛɩɨɫɨɛɢɟɅɅɟɧɢɧɫɬ
ɚɜɢɚɰɩɪɢɛɨɪɨɫɬɪɨɟɧɢɹ- ɫ
4. ɋɟɥɟɜɤɨ ȽɄ ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɍɱ ɉɨɫɨɛɢɟ Ɇ ɇɚɪɨɞɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɋ
5. Carrol J.B. A model of school learning //Teachers College Record. 1963, May, pp.723-730
Assessed by: dr. hab. Prof. Nataliia Ridei
Contact Address:
Nevmerzhitska Elena postgraduate student Social Pedagogy and Information Technology in
Education, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
Home address: Kyiv, Ukraine, Anna Akhmatova street, 13B, flat 41
Mobile tel. +38 0631715982, e-mail: [email protected]
277
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
,1)250$ý1e 7(&+12/Ï*IE A ICH VPLYV NA MATEMATICKÉ
VZDELÁVANIE
ORSZÁGHOVÁ Dana, SR
Resumé
IQIRUPDþQp WHFKQROyJLH (IT) DNR KODYQê IHQRPpQ LQIRUPDþQHM VSRORþQRVWL VD VWDOL
V~þDVĢRXY]GHOiYDQLDQDY\VRNêFKãNROiFKDLFKQiVWURMHVDY\XåtYDM~U{]Q\PLVS{VREPL Vo
vzdelávacom procese sa vplyv IT prejavuje, okrem iného, aj v zmenách kompetencií a úloh
ãWXGHQWRYDSHGDJyJRY8þLWHĐRPVO~åLDQiVWURMH,7QDSRGSRUXDNWtYQHM~þDVWLãWXGHQWRYYR
vzdelávaní, na tvorbu elektronických vzdelávacích zdrojov a ich uplatnenie v individuálnom
štúdiu matematiky. V príspevku prezentujeme aktuálne skúsenosti z pedagogického procesu
QD6ORYHQVNHMSRĐQRKRVSRGiUVNHMXQLYHU]LWHY1LWUHNGHSHGDJyJRYLD]Katedry matematiky
DNWtYQHXSODWĖXM~metódy a prostriedky IT v elektronickom vzdelávaní.
.OtþRYiVORYDmatematika, PDWHPDWLFNpY]GHOiYDQLHLQIRUPDþQpWHFKQROyJLH
iQIRUPDWL]iFLDVSRORþQRVWL, elektronické vzdelávanie
INFORMATION TECHNOLOGY AND THEIR IMPACT ON MATH EDUCATION
Abstract
Information technology (IT) as a major phenomenon of the information society has
become the part of the university education and their tools are used in a variety of ways. The
impact of IT is reflected on the educational process, inter alia, we can see changes in the
competences and tasks of the students and educators. Teachers use IT tools to support the
active participation of students in education, to create the electronic educational resources and
to apply them in the study of mathematics. In the paper we present the experience from the
pedagogical process at the Slovak University of Agriculture in Nitra, where teachers from the
Department of Mathematics actively use methods and IT means in e-learning.
Key words: mathematics, mathematics education, information technology, computerization
of society, e-learning
Úvod
,QIRUPDþQpWHFKQROyJLHDLFKQiVWURMHYSOêYDM~QDHGXNDþQêSURFHVSULþRPSRVN\WXM~
prostriedky na UHDOL]iFLX Y\XþRYDQLD V cielene zameranými didaktickými postupmi.
Vzdelávanie je d{OHåLWRXV~þDVĢRXPRGHUQHMVSRORþQRVWL a stáva sa významnou podmienkou
pre jej ćDOãt rozvoj. Na vzdelávanie vplývajú dva aktuálne fenomény, ktoré so sebou
prinášajú zmeny a QRYpNYDOLW\GRYãHWNêFKREODVWtåLYRWDVSRORþQRVWL
- LQIRUPDWL]iFLD VSRORþQRVWL DNR V~þDVĢ SUHFKRGX RG SULHP\VHOQHM VSRORþQRVWL N LQIRUPDþQHM
VSRORþQRVWL
- narastanie významu poznatkov a znalostí, ktoré vedie ku kreovaniu vedomostnej
]QDORVWQHMVSRORþQRVWLVR]QDORVWQRXHNRQRPLNRX
,QIRUPDWL]iFLD VSRORþQRVWL MH FKiSDQi DNR NRQFHSþQH ULDGHQê proces, smerujúci
k maximálnemu využitiu potenciálu ponúkaného infRUPDþQR-NRPXQLNDþQêPL WHFKQROyJLDPi
(IKT) YR YãHWNêFK UHOHYDQWQêFK REODVWLDFK VSRORþHQVNpKR SROLWLFNpKR D KRVSRGiUVNHKR
åLYRWD SULþRP QDMG{OHåLWHMãtP SUtQRVRP LQIRUPDWL]iFLH VSRORþQRVWL MH nová kvalita života
VSRORþQRVWL[8]. Z uvedeného je zrejmé, že súþDVĢRXEXGRYDQLDLQIRUPDþQHMVSRORþQRVWLMHDM
vzdelávanie s novými kvalitami.
278
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
V NRQWH[WH LQIRUPDþQHM D YHGRPRVWQHM VSRORþQRVWL Y\VWXSXM~ GR SRSUHGLD QRYp
GHWHUPLQDQW\SUHV~þDVQpPDWHPDWLFNpY]GHOiYDQLH
- LPSOHPHQWiFLD LQIRUPDþQêFK technológií do vzdelávDQLD WHGD DM GR Y\XþRYDQLD D štúdia
matematických predmetov,
- virtualizácia matematického vzdelávania,
- zmeny v postavení, úlohách a význame matematiky vo vzdelávacom systéme,
- ~VWXSPDWHPDWLN\SUHGVSRORþHQVNêPLYHGDPLYRY]GHOiYDQtQDSUãSHFLiOQH]G{UD]ĖRYDQp
MH MD]\NRYp Y]GHOiYDQLH SRYRODQLD W\SX PDQDåpU Y\åDGXM~ RUJDQL]DþQp D NRPXQLNDþQp
VFKRSQRVWLDWć
- znižovanie nárokov na matematické vedomosti žiakov a študentov,
- ]DþtQDM~FLQHGRVWDWRNDEVROYHQWRYY technických študijných odboroch na stredných školách
aj na vysokých školách [6].
1. 9\XþRYDQLHPDWHPDWLFNêFKSUHGPHWRYV použitím IT
,QIRUPDþQp WHFKQROyJLH V~ MHGQêP ] IDNWRURY YćDND NWRUêP VD QLHOHQ PDWHPDWLFNp
vzdelávanie neustále mení, transformuje a PRGHUQL]XMH9êXþEDPDWHPDWLN\QDIDNXOWách so
]DPHUDQtPQDDSOLNiFLHQLHMHMHGQRGXFKiDMH~ORKRXSHGDJyJRYDE\]Y\XþRYDQLDVSUDYLOL
SR]RUXKRGQê D QHYãHGQê SURFHV 3DWULD VHP DM IDNXOW\ 6ORYHQVNHM SRĐQRKRVSRGiUVNHM
univerzity (SPU) v Nitre a SHGDJyJRYLD Y\XþXM~FL PDWHPDWLNX KĐDGDM~ VWiOH QRYé možnosti
pre implementáciu nástrojov IT do matematických predmetov [2], [3].
.DåGi XQLYHU]LWD Y\WYiUD WDNp RUJDQL]DþQp D PDWHULiOQH SRGPLHQN\ DE\ VD YR
vzdelávaní používali moderné technológie. Implementácia vzdelávacích systémov a tvorba
elektronických NXU]RY MH V~þDVĢRX SUiFH Y\VRNRãNROVNêFK SHGDJyJRY NWRUt U{]Q\PL
VS{VREPL XSODWĖXM~ QiVWURMH ,7 Y NRQWDNWQHM YêXþEH D ]DUDćujú ich aj do individuálneho
štúdia matematiky [1], [4], [5].
3UH V~þDVQê VWDY Y]GHOiYDQLD QD Y\VRNêFK ãNROiFK MH FKDUDNWHULVWLFNp využívanie
SURVWULHGNRY ,7 YR YãHWNêFK Y\XþRYDQêFK SUHGPHWRFK . KODYQêP SUtQRVRP XSODWQHQLD
LQIRUPDþQêFKWHFKQROyJLtY matematickom vzdelávaní patrí:
- WYRUEDLQWHUDNWtYQ\FKHOHNWURQLFNêFKYêXþERYêFKDãWXGLMQêFKPDWHULiORY] matematiky,
- PRåQRVĢDNWXDOizácie a inovácie študijných materiálov,
- nástroje na vytváranie testovacích úloh a databáz,
- realizácia e-vzdelávania on-line a off-line,
- implementácia moderných metodických postupov s Y\XåLWtP,7GRY\XþRYDQLDPDWHPDWLN\
- zvýšenie kvality práce vysokoškolského pedagóga,
- využívanie internetovej komunikácie na riešenie otázok študentov,
- podpora samostatného štúdia na dennej a externej forme vzdelávania.
Zo skúseností pedagógov vyplýva, že študenti v dennej aj externej forme štúdia majú záujem
o štúdium matematiky metódami elektronického vzdelávania s uplatnením IT.
2. Uplatnenie grafických nástrojov IT v matematike
9êXþERX PDWHPDWLFNêFK SUHGPHWRY QD 638 Y Nitre sledujeme KODYQê FLHĐ QDXþLĢ
študentov matematický aparát a tie matematické metódy, ktoré použijú na riešenie
aplikovaných úloh v odborných predmetoch. Denné štúdium prebieha v WUDGLþQêFK
RUJDQL]DþQêFKIRUPiFK– prednášky a FYLþHQLD; externá forma štúdia má ]Y\þDMQHrozsah 10
KRGtQSUHGQiãRNDKRGtQFYLþHQt]DVHPHVWHU9 rámci daného rozsahXNRQWDNWQHMYêXþE\
sa niektoré témy preberajú podrobnejšie, niektoré informatívne a niektoré témy musia študenti
]YOiGQXĢ LQGLYLGXiOQH – samostatným štúdiom. Na samostatné štúdium potrebujú kvalitný
študijný materiál, aby mohli jednotlivé preberané témy šWXGRYDĢsamostatne a pochopili ich.
279
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
V mnohých úlohách sa stretávame s požiadavkou LQWHUSUHWRYDĢ YêVOHGN\ D ]REUD]LĢ
JUDI IXQNFLH NWRUi Y\MDGUXMH ]iYLVORVĢ PHG]L ]tVNDQêPL ~GDMPL 3RWUHEXMHPH QD WR ]LVWLĢ
jednotlivé vlastnosti funkcie a na ich základe zobUD]LĢ MHM SULHEHK Nasledujúca schéma
REVDKXMHSRWUHEQpYêSRþW\FKDUDNWHULVWtNDYODVWQRVWtSUHSULHEHKIXQNFLH
REODVĢGHILQtFLHIXQNFLH
SULHVHþQtN\IXQNFLHVRV~UDGQLFRYêPLRVDPL
3. prvá derivácia funkcie,
PRQRWyQQRVĢIXQNFLH
5. druhá derivácia funkcie,
6. lokálne extrémy funkcie,
NRQYH[QRVĢD NRQNiYQRVĢIXQNFLH
8. inflexné body funkcie,
9. asymptoty grafu funkcie,
10. zobrazenie grafu funkcie.
1D ]REUD]HQLH JUDIX IXQNFLH P{åHPH SRXåLĢ U{]QH PDWHPDWLFNp D JUDILFNp VRIWYpU\
Na obr. 1 je zobrazený graf funkcie y f (x) s grafmi jeho asymptot pomocou grafického
softvéru GraphSight v. 2.0.1. [7]. Uvedená ukážka UHSUH]HQWXMH OHQ MHGQX REODVĢ XSODWQHQLD
QiVWURMRYLQIRUPDþQêFKWHFKQROyJLtY riešení úloh z matematiky.
Obr. 1: Graf funkcie f : y
x2
2x 8
3. Perspektívy uplatnenia IT v matematike
,QIRUPDþQp WHFKQROyJLH D ich nástroje majú uplatnenie v každej fáze vzdelávacieho
procesu. VýXþEDPDWHPDWLky na vysokých školách je spojená s rôznymi spôsobmi používania
prostriedkov IT a perspektívy ich uplatnenia v matematike sú v nasledovných oblastiach:
- v\VRNRãNROVNêV\VWpPãW~GLDXSODWĖXM~FLH-vzdelávanie má vzdelávaných QDXþLĢDMPHWyG\
samostatnej práce a štúdia, ktoré použijú v ćDOãRPVHEDY]GHOiYDQt;
- zvyšovanie kvality matematického vzdelávania je spojené s novým trendom, ktorým je
implementácia LQIRUPDþQêFKWHFKQROyJLtGRSURFHVXY]GHlávania;
- realizácia samostatného štúdia;
280
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
- zadávanie seminárnych prác z matematiky prostredníctvom IT;
- realizácia elektronického testovania, preverovanie vedomostí z matematiky;
- elektronická komunikácia;
- spätná väzba;
- popularizácia štúdia matematických metód a pod.
Záver
V LQIRUPDþQHM VSRORþQRVWL MH ~lohou každého PRGHUQpKR XþLWHĐD RYOiGDĢ D Y\XåtYDĢ
dostupné prostriedky IT a pomocRX QLFK Y\WYiUDĢ QRYp PRåQRVWL QD UHDOL]iFLX WYRULYpKR
a VDPRVWDWQpKR XþHQLD VD 9\XþRYDQLH PDWHPDWLN\ Pi ãWXGHQWRP XNi]DĢ MHM XåLWRþQRVĢ
v þRP QiP P{åX SRP{FĢ QiVWURMH LQIRUPDþQêFK WHFKQROyJLt S WêPWR FLHĐRP VPH
v príspevku prezentovali V~þDVQê VWDY implementácie QiVWURMRY ,7 GR Y\XþRYDQLD
a samostatného štúdia matematických predmetov a ich vplyv na jeho priebeh a organizáciu.
Literatúra
1 BARANÍKOVÁ, H. Options use of videoconferencing and video streaming in
mathematics. ,Q 6LHĢRYp D LQIRUPDþQp WHFKQROyJie 2012 (CD-ROM), Nitra, SPU. ISBN
978-80-552-0905-0. [cit. 20.04.2013]. Dostupné na internete:
<http://www.fem.uniag.sk/sit2012/zbornik/baranikova.pdf>.
2 DRÁBEKOVÁ, J. Matematika v prostredí LMS Moodle ,Q 6LHĢRYp D LQIRUPDþQp
technológie 2012 (CD-ROM), Nitra, SPU. ISBN 978-80-552-0905-0. [cit. 26.04.2013].
Dostupné na internete: <http://www.fem.uniag.sk/sit2012/zbornik/drabekova.pdf>.
3 DRÁBEKOVÁ, J., DEMOVÁ, A. Implementácia on-line kurzov do štúdia matematiky na
SPU v Nitre ,Q 1RYp WUHQG\ YR Y\XþRYDQt PDWHPDWLN\ D LQIRUPDWLN\ QD ]iNODGQêFK
stredných a vysokých školách. Zborník príspevkov zo 7. žilinskej didaktickej konferencie
VPHG]LQiURGQRX~þDVĢRXä8 Žilina, ISBN 978-80-554-0216-1.
4 *5(*Èĕ29È R. Kurzy v prostredí LMS Moodle – prostriedok e-vzdelávania
v matematike ,Q 7UHQG\ YH Y]GČOiYDQt ]ERUQtN YHGHFNêFK SUiF ] medzinárodnej
vedecko-odbornej konferencie [CD-ROM]. Olomouc: Votobia, 2009, s. 428-431. ISBN
978-80-7220-316-1.
5 ORSZÁGHOVÁ, D., *5(*Èĕ29È 5, BARANÍKOVÁ, H., TÓTHOVÁ, D. 2010.
0XOWLPpGLiYRY\XþRYDQtPDWHPDWLN\. Nitra, SPU, 2010, s. 168, 1. vydanie. ISBN 978-80552-0405-5.
6 ORSZÁGHOVÁ, D., GREGÈĕ29È 5 0$78â(. V. K aktuálnym matematickým
kompetenciám vo vysokoškolskom vzdelávaní v ekonomických a technických odboroch.
SPU: Nitra, 2013 (v tlaþL.
7 URL: http://www.cradlefields.com.
8 URL: http://www.minedu.sk/. Stratégia informatizácie spRORþQRVWL Y SRGPLHQNDFK 65.
[cit. 20.06.2012].
Lektoroval: doc. Ing. Vladimír Popelka, CSc.
Poznámka. Príspevok vznikol s ILQDQþQRXSRGSRURXSURMHNWX.(*$þ638-9\XþRYDQLH
matematiky s aplikáciami - obsahové zmeny v univerzitnom matematickom vzdelávaní.
Kontaktní adresa:
Dana Országhová, doc. RNDr. CSc.,
Katedra matematiky, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2,
949 76 Nitra, SR, tel. 00421 37 641 4181, e-mail: [email protected]
281
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
THE CURRENT TRENDS OF E-LEARNING
PÁLUŠOVÁ Mária, SR
Abstract
The paper deals with an Essential innovation of traditional education with regard to
respect for the educational needs of today’s young generation that is growing up under
conditions of information society. It brings new trends in contemporary education.
Keywords: traditional learning, e-learning, m-learning
6Òý$61e75(1'<(/(.7521,&.e+29='(/È9$1,$
Resumé
3UtVSHYRN VD ]DREHUi QHY\KQXWQRX LQRYiFLRX WUDGLþQpKR Y]GHOiYDQLD ] KĐDGLVND
UHãSHNWRYDQLD Y]GHOiYDFtFK SRWULHE V~þDVQHM PODGHM JHQHUiFLH NWRUi Y\UDVWi Y podmienkach
LQIRUPDþQHMVSRORþQRVWL3ULEOLåXMHQRYpWUHQG\Y V~þDVQRPY]GHOiYDQt
.Đ~þRYpVORYiWUDGLþQpY]GHOiYDQLHHOHNWURQLFNpY]GHOiYDQLHP-learning
Introduction
„The good news is-many schools are now changing for the better,
the bad news is that the world is changing faster than our schools.”
Willard R.Daggett
Significant changes that have occurred in at the end of 20th century, economic
globalization, interconnectedness and interdependence have brought many changes that
affected not only the economy but also all areas of life-culture, science, technology, politics
and education. The future and prosperity of each country and necessarily depends mainly on
the training and education their citizens.
The current period is characterized by the explosion of information and the rapid rate
of innovation. On the one hand, the amount of information available to us and which is
steadily increasing and on the other hand the skills necessary to access and process
information, which is very quickly goes out of date. The statistically it is found that in the ten
years out dated about 80% of the technologies that are currently being used. That is why we
all must realize that the new century and the Information Society requires new forms of
education.(1)
1. The need for innovation of the traditional education
The present educational system of our society has many characteristics of the
traditional learning. In education remain dominated by classical forms and procedures, but
this are not responding on modern educational trends, which are applied in developed EU
countries and in the world. The traditional system of education, as we remember him from the
past, was characterized by verbal and written form. This system is now supplemented by
further means to be filled learning objectives. Technical progress and the economic
possibilities of the country are affected and limited of the amount of these funds.
Longer period is speaking of a crisis of education, which results from the increasing
discrepancy between how the school is preparing its graduates and the actual needs of modern
282
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
society. If we want to change the current method of training and learning process and change
it on the education for today's century, we must alter the way of teaching. From today's
students in practice will require very different skills, but these skills cannot be obtained in a
passive way of teaching.
2. E-learning in higher education
The European Union defines thee-learning as the use of the latest multimedia
technologies and the Internet to enhance the quality of learning by facilitating the approach to
information resources, services, information exchange and cooperation. The area ofe-learning
is quite extensive, involve the creation, distribution, interactive, online courses, learning
management and also feedback. (3)
At present, e-learning is one way of preparing students who are currently preferred for
higher education in the combined form of study. Hashed out problems is treated in
multimedia courses, increasing the quality and speed of acquiring knowledge and skills. It
also allows students to move from a passive position to an active position.
Appropriate combination of classical, traditional learning and e-learning; have created
new possibilities for the educational process, which brings together the expertise and
experience of the teacher-trainer with the advantages of modern technology. The result of this
process is also that education is becoming more efficient, more targeted and more interesting
for students.
The solution to the current problems of e-learning in our department required the
existence of a good and simple system of education. In our case it is Moodle, which is
actively implemented in the educational process as a means of interactive learning support for
full-time form of education in teaching technical subjects in the study program Digital
Technology.
3. New trends in education
Today's young generation uses modern daily technology, which is only natural,
because they were born into a world surrounded by the computers, mobile phones and the
Internet. Therefore it is logical to include them into the educational process. Classical pens,
blackboard and chalk are replaced by laptops, tablets, smartphones, high-speed internet and
an interactive electronic whiteboard. For most of our students is now more comfortable to
work with a keyboard than writing in a workbook. They prefer to read from a computer
screen than on paper.
The current time showed that only brings together students with a computer or the
Internet is not sufficient and neither correct. Students have a variety of digital devices, which
they bring to school and use them not only for entertainment but also for education. They are
various phones, tablets, MP3 players, recorders and other. This phenomenon has its
abbreviation BYOT (Bring Your Own Technology). For many educators who are willing to
accept these devices and appropriately add them to the educational process is a difficult
situation. The range of these devices is in fact much more varied compared with
homogeneous computer lab, where they are all the same PC. Rapid technological change has
therefore become a challenge for teachers who are trying to keep up with the digital lifestyle
of their students.
M-learning is a form of e-learning, which uses mobile phones, pocket computers,
PDAs. (2) Recently are appeared on the market smartphones, which in addition to calling and
283
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
messaging are also many other features. Its parameters are matched by conventional
computers that were produced in the mid-90th the last century. The facts that are able to
compete in the education with notebook showed smartphones with larger screen - tablets.
They are small portable devices with a touch screen, which is used as a main Actuation types
your computer. Their advantage is multifunction, backlit display and the ability to play
multimedia. The disadvantage is particularly low battery life. Mobile devices have many
advantages, but their use in the educational process has some limitations.
We cannot be viewed as compensation for of education, but only as a supplement, or
rather support for more effective of education. New technologies are fully penetrated into the
environment of our schools, and they may become an important tool to help education. This is
now a reality not only in developed countries but slowly now in Slovakia.
Conclusion
The world is changing rapidly and so, as cannot now return to the industrial economic
model of the last century, so we cannot go back to the period of the traditional model of
education. Views on the traditional education and on the application of new technologies in
the educational process are different, it cannot be denied that significantly changed the view
of how education has to look and what means can achieve educational goals. It is necessary to
make it effective, balanced, innovative and meaningful than it was before. Modern School for
the Three Millennium has to give our students a chance to prepare them for life and work in a
global information society.
References
1 TUREK, I. Globalizácia a jej vplyv na inováciu technického vzdelávania. Praha : Media
4u Magazine 2/ 2008. ISSN 1214-9187.
2 .29Èý,.29È M., FABUŠ, J. Nové technológie vo vzdelávaní, e-learning. Praha:
Alternatívni metódy výuky, 2011. ISBN 978-80-7435-104-4.
3 POLÁKOVÁ, Z., POLÁK, P. 0XOWLPHGLiOQD SUH]HQWiFLD V~þDVĢ Y]GHOiYDFLHKR SURFHVX
Nitra: Nové trendy v univerzitnom matematickom vzdelávaní 2009. Nitra: ISBN 978-80552-0197-9.
Acknowledgements
This work was partly supported by the project "Innovation and internationalization of
education - instruments to increase the quality of the University of Žilina in the European
educational area. Modern Education for the Knowledge Society" co-funded by EU, ITMS
6110230079.
Assessed by: Ing. Štepán Pavlov, PhD.
Contact Address
Ing. Mária Pálušová, Ph.D.
Institute of Aurel Stodola, Faculty of Electrical Engineering University of Žilina
ul.kpt. J.Nálepku 1390, 031 01 Liptovský Mikuláš,
Tel. 042 513 1752 email: [email protected]
284
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
VÝUKA SIMULACÍ A PROGRAMOVÁNÍ VIRTUÁLNÍCH
3D
02'(/ģ 6 '(7(.&Ë .2/,=Ë 1$ =È./$'ċ 6&e1 9 REÁLNÉM 3D
PROSTORU
PAVLģ Marek – %$5721ċ./XGČN, ý5
Resumé
Práce se zabývá problematikou simulace a programování YLUWXiOQtFK ' PRGHOĤ
s podporou detekce kolizí objekWĤ SĜHYHGHQêFK ] reálné scény do formy 3D modelu
s možnostmi simulovat kolize v 3D prostoru. Volí optimální geometrická primitiva k popsání
' REMHNWĤ s ohledem na vysokou YêSRþHWQt U\FKORVW GHWHNFH NROL]t VORåLWêFK PRGHOĤ
složených z mnoho základních geometrických primitiv pro GRVDåHQtYČUQpKRSRSLVXUHiOQêFK
REMHNWĤVê]QDPQČY\XåtYiSDUDOHOQt]SUDFRYiQtGDWDparalelní QiYUKDOJRULWPĤSURGRVDåHQt
vysoké rychlosti detekce kolizí s moderními vícejádrovými procesory. Výstupy zde
prezentované práce byly využity k YêXFH SĜHGPČWX 0RGHORYiQt D VLPXODFH SUR I\]LN\ D
vzhledem k vysoké YêSRþHWQtU\FKORVWLWpåNHVWXGLXPRGHOĤrobotu SCARA arm a simulaci a
hledání nekolizních trajektorií v kolizním prostoru robotu a neseného objektu s podporou
JHQHWLFNêFKDOJRULWPĤ s aplikacemi v SUĤP\VOX
.OtþRYi VORYD mRGHORYiQt VLPXODFH NROL]H ' REMHNWĤ 2ULHQWHG %RXQGLQJ %R[,
Quaternions, Visual Studio, C#, .Net/WPF, SCARA arm, Task Parallel
Library
TEACHING SIMULATIONS AND PROGRAMMING OF VIRTUAL 3D MODELS
WITH COLLISION DETECTION DEVELOPED UPON REAL 3D SCENES
Abstract
This work is about simulations and programming of virtual 3D models with collision
detection based upon real 3D scenes. Best geometric primitives were chosen to represent
complex real objects with 3D models with high accuracy and fast collision detection
computation speed. Parallel algorithms were used to accelerate computational speed with
modern multi-core or many-core processors with dynamic distribution of computational load
across any number of available cores on given processor. Results of this work was used to
extend teaching in Modeling and simulations for applied physicists and thanks to high
computational speed of collision detection also to study collisions with SCARA arm robot for
simulations and searching for non-collidable pathways using genetic algorithms with
applications in science and industry and for extending teaching courses as well.
Key words: modeling, simulations, collisions of 3D objects, Oriented Bounding Box,
Quaternions,Visual Studio, C#, .Net/WPF, SCARA arm, Task Parallel Library
1. Úvod
Oblast modelování a simulace v 'SURVWRUXMHYHOPLþDVWRRSRPtMHQDLQDQČNWHUêFK
WHFKQLFNêFK ãNROiFK D SĜtURGRYČGQêFK ãNROiFK ] PQRKD UĤ]QêFK GĤYRGĤ 9HOPL þDVWR VH
EDULHURXVWiYDMtYåLWpSĜHGVXGN\RVORžitosti problematiky v SĜtSDGČQDVD]HQtSURIHVLRQiOQtFK
YêYRMRYêFK QiVWURMĤ Y\VRFH DEVWUDNWQtFK SURJUDPRYDFtFK MD]\NĤ, matematické složitosti
detekce kolizí D QHVQDGQpPX ]tVNiQt SĜHKOHGX o dostupných možnostech vzhledem k velmi
rychlému vývoji v této oblasti a tím vznikají negativní postoje k WHFKQRORJLLQHERXåLWHþQRVWL
285
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
YêXN\RGQHMQLåãtFKVWXSĖĤãNRODåSRãNROVWYtY\VRNpýDVWRY]QLNiobava, zda žáci danou
problematiku na nižších stupních SRFKRStQHERQDRSDN]GDGDQiSUREOHPDWLNDMHãWČVSDGiGR
výukovpKR UiPFH GDQpKR RERUX 9HOPL þDVWR VH ]GH RSRPtMt QH]E\WQRVW LQWHUGLVFLSOLQDULW\
VRXþDVQêFKYČGHFNêFKDWHFKQLFNêFKYêYRMRYêFKWêPĤNGHY]QLNiSRåDGDYHNDE\WHFKQLFNp
D SĜtURGRYČGQp RERUX VSROX GRYHGO\ NRPXQLNRYDW nD ]iNODGČ ]NXãHQRVWt LQWHUGLVFLSOLQiUQí
povahy a pochopily terminologii. =GH SĜHGNOiGDQi SUiFH VH VQDåt þiVW WRKRWR GHILFLWX
Y\URYQDW UR]ãtĜHQtP YêXN\ Y SĜHGPČWX 0RGHORYiQt D simulace pro aplikované fyziky. Bude
QD]QDþHQ P\ãOHQNRYê SRVWXS YêYRMH VSHFLiOQt NQLKRYQ\ Y jazyce C#, diskutována volba
WHFKQRORJLtDSĜHGVWDYHQDXNi]NDY\WYRĜHQtMHGQRGXFKpVFpQ\Y 3D prostoru s detekcí kolize.
Jedním z YêVOHGNĤ MH L VWXGLMQt PRGHO URERWX 6&$5$ DUP Y SUĤP\VOX D ODERUDWRĜtFK þDVWR
uživaný typ robotu a simulace hledání nekolizní trasy v kolizním SURVWĜHGt.
2. 3URVWĜHGN\
Zásadní pro volbu vývoje knihovny se stal programovací jazyk a bezplatná dostupnost
SURIHVLRQiOQtKR YêYRMRYpKR SURVWĜHGt a schopnost generovat 3D prostor a vizualizovat jej.
3URJUDPRYFt MD]\N & D SURVWĜHGt 1HW VSOĖXMH YHOPL GREĜH SRåDGDYN\ vysoce abstraktního
SURJUDPRYDFtKR MD]\ND NWHUê GRYROt VNUêW Yê]QDPQRX þiVW LPSOHPHQWDþQt VORåLWRVWL SUiFH
s 3D objekty. 'iOH SURVWĜHGt 1HW YH YHU]L GRYROXMH JHQHURYDW ]DiNODGQt JHRPHWULFNê
objekt, mesh a z QČM O]H Y\JHQHURYDW MLå MDNêNROLY REMHNW D tvar. Tato podpora je svázána
s Direct3D na systémech Windows pomocí .Net/WPF technologie DWtPMH]DMLãWČQDLU\FKOi
IXQNFH ]REUD]HQt SURWRåH Yê]QDPQi þiVW YêSRþHWQt VORåLWRVWL IXQNFt SUR ]REUD]HQt MH
SĜHYHGHQD Y Direct3D na grafickou kartu. 6DPRĜHMPH E\ zde bylo možné volit jazyk C++,
NWHUêE\REVWiOYêWHþQČSRVWUiQFHY\VRNpU\FKORVWLDRGH]Y\QLFPpQČMGHRVORåLWHMãtFHVWX
NWHUiQHQtYêKRGQiSURYêXNRYpXþHO\ k obecnému seznámení se s problematikou.
3. Algoritmy
Algoritmy zahrnují tyto významné oblasti. Geometrická primitiva, jejich kolize a
YêSRþHWQt QiURþQRVW $OJRULWP\ SUR URWDFL REMHNWĤ D DOJRULWP\ SUR XU\FKOHQt YêSRþHWQt
rychlosti. Dle dostupných informací, viz [1], lze za nejrychlejší algoritmy pro detekci
považovat kolizi dvou sfér, avšak s kuloYêPL REMHNW\ VH YHOPL ãSDWQČ ]REUD]XMí plošné
objekty a tak další v ĜDGČ MH W]Y $$%% D[LV-DOLJQHG ERXQGLQJ ER[ SĜHGVWDYXMH ER[ RVRYČ
]DURYQDQê ]DKUQXMFt PRGHORYDQê REMHNW 9êSRþHWQt U\FKORVW MH YêWHþQi QLFPpQČ QHVSOĖXMH
SRGPtQN\SURSĜHVQRXUHSUH]HQWDFLVORåLWêFKREMHNWĤ= NYiGURYêFKREMHNWĤQHMOpSHY\KRYXMH
tzv OBB, Oriented Bounding Box, jedná se o libovolnČ orientovany kvádr v prostoru
vzhledem k VRXĜiGQpPXsýstému os. Rychlost detekce kolize složitého objektu složeného po
þiVWHFK] 2%%NYiGUĤMHYêUD]QČY\ããtQHåU\FKORVWNROL]HREMHNWĤV konkávnímí/konvexními
plochami generovanými pomoFt PHVK WHG\ VtWČ WURMXKHOQtNĤ D SUR YêXNRYp, ale i mnohé
UHiOQpDSOLDNFHVHMHGQiRSĜLMDtelný kompromis mezi kvalitou aproximace reálného objektu a
YêSRþHWQt U\FKORVWt 3UR URWDFL REMHNWĤ E\O\ ]YROHQ\ NYDWHUQLRQ\ NWHUp QHWUSt SUREOpPHP
VLQJXODULWMDNMHWRPXEČåQpXURWDFtUHSUH]HQWRYDQêFKPDWLFHPLParalelní zpracování, návrh
jednotlivých DOJRULWPĤ V G\QDPLFNêP UR]ORåHQtP SUDFRYQt ]iWČåH QD OLERYROQpP SRþWX
GRVWXSQêFK MDGHU SURFHVRUX SĜHGVWDYXMH Yê]QDPQp ]U\FKOHQt YêSRþHWQt U\FKORVWL FRå EXGH
GHPRVWURYiQRQDPČĜHQêPLSRþW\NROL]t]DYWHĜLQXSURSDUDOHOQtDVHNYHQþQtYHU]HY SĜtSDGČ
REMHNWĤ které spolu v SURVWRUXQHNROLGXMt3DUDGR[QČWHVWNROL]HGYRXQHNROLGXMtFtFK2%%MH
YêSRþHWQČ PQRKHP QiURþQČMãt QHå WHVW NROL]H X GYRX NROL]QtFK REMHNWĤ Požadavky zde
NODGHQp QD G\QDPLFNp UR]ORåHQt YêNRQX D VFKRSQRVW MHPQp SDUDOHOL]D]H DOJRULWPĤ YHGH QD
286
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
Y\XåLWt WHFKQRORJLH WDVN 3DUDOOHOLVP MHGQi VH R PRGHUQt VPČU YêYRMH WHFKQRORJLt SUR
SDUDOHOL]DFLDOJRULWPĤR]QDþRYiQRWpåMDNRILQH-grained parallelism se schopností dynamicky
UR]ORåLWYêNRQMHGQRGXFKêFKSDUDOHOOQČSURYHGLWHOQêFK~NRQĤQDOLERYROQêSRþHt dostupných
jader podle jejich aktuálního vytížení. V SURVWĜHGt 1(7 VH MHGQi R QDVD]HQt WHFKQRORJLH
Microsoft Task Parallel Library, Microsoft TPL, System.Threading.Tasks YL] QiSRYČGD
MSDN. 9êEČUWHG\YHGON nasazení OBB v jazyce C# s podporou technologie .Net/WPF pro
YL]XDOL]DFLREMHNWĤPRGHOĤD0LFURVRIWTPL.
4. Implementace
V VRXþDVQRVWL MH QiPL LPSOHPHQWRYDQi NQLKRYQD VFKRSQD Y\SRþtWDW 1,937 milionu
NROL]t]DYWHĜLQX na procesoru Intel Core 2 Quad z roku 2007. 7DWRU\FKORVWMHGRVWDWHþQiL
SUR QČNWHUp offline aplikace pro hledání optimální dráhy robotu v kolizním prostoru. Zde
XNiåHPH þiVW LPSOHPHQWDFH zmínených technologií YH IRUPČ kódu ]RGSRYČGQého za
]REUD]HQtGYRXNROL]QtFKREMHNWĤ a jednoduchost použití.
Obrázek 1: Vygenerování jednoduché kolizní scény.
Obrázek 2: Vygenerovaná jednoduchá kolizní scéna.
Obrázek 3: SCARA arm, 1981, Sankyo Seiki, Pentel, NEC, Prof. H. Makino University of
Yamanashi.
287
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
5. Aplikace
Z oblasti aplikací vyvinuté knihovny lze zmínit vytvoĜHQtPRGHOXURERWX6&$5$DUP,
princip robotu viz Obr. DIXQNþQtSRK\EXMtFtVHPRGHOV detekcí kolizí s naší knihovnou
na Obr. 4. S tímto modelem byl vyvinut studijní algoritmus pro hledání optimální
nekolizní trajektorie s JHQHWLFNêP DOJRULWPHP D HYROXþQím programováním, který
SULPiUQČVORXåtMDNRXNi]ND]QiPêFKWHFKQRORJLtDSUĤP\VORYêFKDSOLNDFtPRGHORYiQtD
simulací.
Obrázek 4: Vygenerovaná kolizní scéna.
6. =iYČU
=iNODGQt VPČU SUiFH MH ]DPČĜHQ N Y\XåLWt SURIHVLRQiOQtFK QiVWURMĤ GRVWXSQêFK EH]
nákupu licencí, nasazení standardního kompilovaného a vysoce abstraktního programovacího
jazyka, kde výhodou je schopnost schování þiVWL VORåLWp LPSOHPHQWDFH SUR VQDGQČMãt
SRFKRSHQt SULQFLSĤ L SUR VWXGHQW\ EH] KOXEãtFK ]QDORVWt SURJUDPRYDFtKR MD]\ND 6WXGHQWĤP
fyziNiOQtFKRERUĤse tak nabízí možnost postupnými modifikacemi kódu generovat složiWČjší
modely a lze tedy ]DXMPRXW YČWãt SRþHW VWXGHQWĤ N samostudiu QHER YROEČ NXU]Ĥ
programování pro získání hlubších interdisciplinárních znalostí v oblastech modelování,
simulace, programování a vizualizace ve 3D.
Literatura
1 ERICSON, C. Real-Time Collision Detection. San Francisco : Morgan Kaufmann
Publishers, Elsevier, 2006. ISBN: 1-55860-732-3.
Lektoroval: 'RF,QJ-LĜt6DOLQJHU&6F.
Kontaktní adresa:
0JU0DUHN3DYOĤ
KDWHGUDH[SHULPHQWiOQtI\]LN\3ĜtURGRYČGHFNiIDNXOWD83WĜOLVWRSDGX2ORPRXFý5
tel. 00420 605083407, e-mail: [email protected]
'RF,QJ/XGČN%DUWRQČN3K'
.DWHGUDH[SHULPHQWiOQtI\]LN\3ĜtURGRYČGHFNiIDNXOWD83WĜOLVWRSDGX2ORPRXFý5
tel. 00420 585634291, e-mail: [email protected]
288
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
93/<9 ,1)250$ý12-.2081,.$ý1é&+ 7(&+12/Ï*,Ë 1$
$8725,788ý,7(ď$
PODAě,/ Martin – HRMO Roman, SR
Resumé
Príspevok je zameraný na riešenie problematiky DXWRULW\ XþLWHĐD YR YêXþEH s bližším
zameraním na vplyv inforPDþQR-NRPXQLNDþQêFK WHFKQROyJLt ,.7 QD vytváranie
a udržiavanie autority XþLWHĐD na hodine technických odborných predmetov.
KĐ~þové slová: DXWRULWDLQIRUPDþQpDNRPXQLNDþQpWHFKQROyJLHDXWRULWDXþLWHĐD
THE INFLUENCE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
ON TEACHERS´ AUTHORITY
Abstract
The paper deals with the issue of teachers authority in education, specifically focussed
on the influence of information and communication technology on the developing and
maintenance of teachers authority at vocational subjects´ class.
Key words: authority, information and communication technology, teachers authority
Úvod
ďXGLD ]DþLDWNX VWRURþLD VL SUHGVWDYRYDOL Qiã GQHãRN DNR YHN WHFKQLFNêFK
vymožeností, chladného kovu a bežného styku s PLPR]HPVNêPL FLYLOL]iFLDPL =DWLDĐ þR
GQHãRN MH LED XSRQiKĐDQRX UHDOLWRX NHG\ VD ]E~GD QD ĐXGVN~ SRGVWDWX 6WRMt þORYHN SURWL
technikH"-HXVS{VREHQêQDMHMSRXåtYDQLH"'RNiåHNUiþDĢV dobou? História nabrala obrátky
D VOHG XGDORVWt QiV Q~WL SUHPêãĐDĢ QDG QDMQRYãRX YHFRX DNR R FKYtĐX ]DVWDUDQHM KUDþNH D
PXVtPH VD XþLĢ QRYêP SUDYLGOiP .HG\VL EROL VWDUãt ĐXGLD SRYDåRYDQt ]D P~GU\FK SUHWože
PDOL YHĐD VN~VHQRVWt D YHĐD VL RGåLOL 0DOL VSRORþHQVN~ PRF D ~FWX D PODGãt ĐXGLD VL N nim
FKRGLOLSRUDGXDUHãSHNWRYDOLLFK1RQiVWXSRPQRYHMLQIRUPDþQHMGRE\NHG\PiSUHVWtåLED
WHQNWRPiLQIRUPiFLHDPiLFKþRQDMUêFKOHMãLHVDGRSRSUHGLDGRVWiYDM~PODGtĐXGLD'QHV,
þDVWRNUiWGHWLPDM~YLDFLQIRUPiFLtDNRLFKURGLþLD2GPDOLþNDSUDFXM~V WHFKQLNRXDNHćåH
PDM~ Y\YLQXW~ VFKRSQRVĢ XþLĢ VD GRNiåX VD UêFKOR GRVWDĢ N LQIRUPDþQêP WHFKQROyJLiP
,QIRUPDþQp WHFKQROyJLH SULQiãDM~ ]R VHERX ]PHQ\ 3UHQLNDQLH QRYêFK LQIRUPDþQêFK
WHFKQROyJLtGRYãHWNêFK~URYQtHNRQRPLN\DVSRORþHQVNpKRåLYRWDPHQtQDãXVSRORþQRVĢQD
LQIRUPDþQ~
1. $XWRULWDXþLWHĐD
Autorita ako pojem je obvykle chápaná v troch rovinách; ako všeobecne uznávaná
YiåQRVĢ YSO\Y ~FWD PRF D REGLY DNR YãHREHFQH X]QiYDQê RGERUQtN YSO\YQê þLQLWHĐ D
v zmysle úradu (štát, veda, právo, zákon...) 9HĐPL YêVWLåQp Y\PHG]HQLH SRMPX DXWRULWD
uvádza Vališová (2011, s. 446), že autorita je vo svojej podstate antropologická konštanta,
ktorá spoluvytvára pravLGOi VNXSLQRYpKR åLYRWD RUJDQL]DþQê UiG VNXSLQ\ VSROXSRGPLHĖXMH
jej biologické prežitie, rozvoj jedincov a predávanie skúseností z generácie na generáciu, teda
MHYê]QDPQêPSUHGSRNODGRPUR]YRMDĐXGVNHMSRWHQFLHD]iNODGRPIXQJRYDQLDVSRORþQRVWL
Z KĐDGLVND V~þDVQêFK SHGDJRJLFNRSV\FKRORJLFNêFK D VRFLRORJLFNêFK SUtVWXSRY VD Y
SRMPH DXWRULWD XþLWHĐD UHIOHNWXMH MHKR SURIHVLMQp PDMVWURYVWYR VN~VHQRVĢ D P~GURVĢ D MHKR
289
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
RVREQRVĢ8þLWHĐRYDRVREQRVĢVDSUHMDYXMHY troch podstatných oblastiach. Po prvé, je to jeho
široký a hlboký vzdelanostný, odborný základ, široké všestranné poznanie, ktoré nazývame
P~GURVĢRXþORYHNDþLSULURG]HQiLQWHOLJHQFLDDOHERLQWHOHNWXiOQDNDSDFLWD'UXK~SURILOiFLX
WYRUt KRGQRWRYi RULHQWiFLD XþLWHĐD UR]YLQXWp RVREQRVWQp YODVWQRVWL D VFKRSQRVWL SR]QiYDĢ
]GRNRQDĐRYDĢ VHED VDPpKR SUDFRYDĢ VR VHERX VDPêP 7UHWLX REODVĢ XþLWHĐRYHM RVREQRVWL
GRWYiUDM~SUDNWLFNp]UXþQRVWLVRVSUiYDQtPDNRQDQtP9DOLãRYi
2. 9SO\YLQIRUPDþQR-NRPXQLNDþQêFKWHFKQROyJLt (IKT) na autoritu
6~þDVQi VSRORþQRVĢ MH þDVWR FKDUDNWHUL]RYDQi U{]Q\PL YêGRE\WNDPL QDMþDVWHMãLH
LQIRUPDþQêPLDMHVWiOHYLDF]iYLVOiQDLFKSUHSRMHQtV HGXNDþQêPLDNWLYLWDPL'RPLQDQWQp
SRVWDYHQLH LQIRUPDþQêch technológií v V~þDVQRP VYHWH nás vedie k otázkH þL LQIRUPDþQp
technológie prevzalL~ORKXDXWRULW\0{åPHQiMVĢãW\ULG{YRG\SUHþRVDPRGHUQpLQIRUPDþQp
SURVWULHGN\ SUH Y\KĐDGiYDQLH Y\WYiUDQLH D SUHQRV LQIRUPiFLt VWiYDM~ DXWRULWRX 3R SUYp
SRVN\WXM~ YlþãLH PQRåVWYR LQIRUPiFLt DNR DXWRULW\ URGLþRY SHGDJyJRY D WUDGLþQêFK
hodnotových sysWpPRY QDYLDF EH] FHQ]~U\ D WDEXL]iFLH PQRKêFK WpP 3R GUXKp XPRåĖXM~
Y\WYiUDQLH YHĐNpKR PQRåVWYD RVREQêFK NRQWDNWRY V vrstovníkmi a vôbec subjektmi rôzneho
GUXKXEH]þDVRYpKRDSULHVWRURYpKRREPHG]HQLDþRMHW\SLFNpQielen pre edukáciu, ale aj pre
eYRO~FLX VSRORþQRVWL DN WDN~ 3R WUHWLH MH S{VREHQLH ,.7 LQWHQ]tYQH D XåtYDWHĐVN\ SUtMHPQp,
EH] YHĐNHM QiPDK\ D SUL MHGQRGXFKêFK SUDYLGOiFK REVOXK\ ]DSiMD U{]QH ]P\VO\ þORYHND GR
SUtĢDåOLYêFK LQWHUDNFLt âWYUWê G{YRG QHY\SOêYD ] podstaty IKT, ale z povahy sSRORþQRVWL
Rozvoj elektronickej, medializovanej komunikácie podporujú z ekonomických dôvodov
SRGQLNDWHĐVNp VXEMHNW\ D ãWiW EH] WRKR DE\ EUDOL GR ~YDK\ QHJDWtYQH YSO\Y\ D VRFLiOQX
deformáciu, ktoré pri tom vznikajú. (Vališová 2012)
3. Vytváranie a udržiavanLHDXWRULW\XþLWHĐDQDKRGLQH
3ULHVNXP]DPHUDQêQDREODVĢY\WYiUDQLDDXGUåLDYDQLDDXWRULW\XþLWHĐDQDKRGLQHERO
vykonaný na vzorke 45 respondentov technických odborných predmetov. Z množstva otázok
dotazníkového šetrenia vyberáme najdôležitejšie zistenia.
V prvej otázke mal NDåGêUHVSRQGHQWY\EUDĢz ponúkaných možností tri, o ktorých si
P\VOt åH QDMYLDF FKDUDNWHUL]XM~ DXWRULWDWtYQHKR XþLWHĐD 1D QDVOHGXM~FRP REUi]NX VD
QDFKiG]DM~WLHYODVWQRVWLXþLWHĐDNWRUpEROLUHVSRQGHQWPLQDMþDVWHMãLHY\EHUDQp
290
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
V nasledujúcej otázke sme sa zamerali na hodnotenie charakteristických znakov
XþLWHĐD åLDNPL Každý z ponúkaných znakov ohodnotili respondenti na škále 1- SRGĐD
Yê]QDPQRVWL MHKR ~ORK\ YR Y\WYiUDQt D XGUåLDYDQt DXWRULW\ XþLWHĐD QD KRGLQH SULþRP –
najvýznamnejší znak a 5 - najmenej významný znak. Výsledné priemerné hodnotenie znakov
je uvedené v nasledujúcich grafoch.
Ako vyplýva z uvedených grafov, najlepšie respondenti hodnotili profesijné vedomosti
D]UXþQRVWLLQWHOLJHQFLXDVSUDYRGOLYRVĢXþLWHĐD
291
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
=iYČU
8þLWHĐRYD RVREQRVĢ V prirodzenou autoritou je najdôležitejším determinujúcim
þLQLWHĐRP NWRUê Y SURFHVH YêFKRY\ D Y]GHOiYDQLD ~þLQQH LQWHUSUHWXMH D UHJXOXMH Y]ĢDK\
v nových súvislostiach v závislosti na konkrétnu výchovnú situáciu a v reflexii hodnôt
V~þDVQHMVSRORþQRVWL. =GiVDåHDXWRULWDXþLWHĐDHãWHQH]PL]OD] našich skôl, avšak je vnímaná
v inom kontexte a nadobúda nové podoby a formy. Do budúcna bude musiHĢSHGDJyJ]PHQLĢ
spôsob, akým sa zapája do elektronickej komunikácie so žiakmi. Ide o to, aby autoritou
nebolo médium ako univerzálny prostriedok výroby, šírenia a prijímania informácií, ale aby
bol rozhodujúci obsah týchto informácií, aby prevážilo kultúUQH D VRFLiOQH KĐDGLVNR SUHG
WHFKQRORJLFNêP NYDQWLWDWtYQ\P D NRPHUþQêP KĐDGLVNRP ÒORKD SHGDJyJD MH Y dobe
UR]ãtUHQLD LQIRUPDþQR-NRPXQLNDþQêFK WHFKQROyJLt QiURþQHMãLD D PDO E\ VD VWDĢ DXWRULWRX
aktívne ovládajúcou PpGLXPYRY\XþRYDFRPSURFHVHDWDNXUþRYDĢMHKR]DPHUDQLHREVDKD
S{VREHQLH WHGD VWDĢ VD RVREQRVĢRX VFKRSQRX UHIOH[LH D YêEHUX ~þLQQêFK HGXNDWtYQH
orientovaných informácií. 3ULWRPE\YãDNPDOSRþtWDĢV zámerným a nezámerným pôsobením
LQIRUPDþQêFKWHFKQROyJLtNWRUpP{åHE\ĢLQWHQ]tYQHMãLHDNRSULSULDPRPS{VREHQtXþLWHĐDQD
žiaka.
Literatura
1 VALIŠOVÁ, A. a kol. Autorita v HGXNDþQt D VRFLiOQt SUiFL. Pardubice : Univerzita
Pardubice, 2012. . ISBN 987-80-7395-507-6.
2 VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. a kol. 3HGDJRJLNDSURXþLWHOHPraha : GRADA, 2011,
ISBN 987-80-247-3357-9.
Poznámka
7HQWR þOiQRN Y]QLNRO V podporou projektu KEGA 026STU-4/2011 – Model hodnotenia
kvality odborného vzdelávania a prípravy na stredných odborných školách v SR
Lektoroval: doc. PeadDr. Tomáš Lengyelfalusy, Ph.D.
Kontaktná adresa:
Martin 3RGDĜLO, Ing.,
Katedra techniky DLQIRUPDþQých technológií, Pedagogická fakulta,
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, SR,
e-mail: [email protected]
Roman Hrmo, doc. Ing., Ph.D.,ING-PAED IGIP,
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom,
8O6OiGNRYLþRYD, 018 41 Dubnica nad Váhom, SR,
e-mail: [email protected]
292
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
COMPUTER SKILLS OF STUDENTS ATTENDING THE UNIVERSITY
OF THE THIRD AGE
RÉCKA Adriana, SR
Resumé
The paper deals with the computer skills of students attending the University of the
Third Age in Nitra in the study programme – The History of Fine Arts and Creative Art
Activities being offered under the auspices of the Department of Creative Arts and Art
Education by the Faculty of Education at Constantine the Philosopher University in Nitra.
This paper brings together partial results of the research conducted by the author in the
summer semester of the academic year 2012-2013 to determine individual student
assumptions about the study programme innovation and a plan to introduce activities
requiring ICT skills on the study participants’ part.
Key words: university of the third age, computer skills
32ýË7$ý29e =58ý1267, â78'(1729 1$9â7(98-Ò&,&+ 81,9(5=,78
TRETIEHO VEKU
Abstract
3UtVSHYRNVD]DREHUiSUREOHPDWLNRXSRþtWDþRYêFK]UXþQRVWtãWXGHQWRYQDYãWHYXM~FLFK
Univerzitu tretieho veku na v Nitre v študijnom programe Dejiny výtvarného umenia
a výtvarná tvorba, ktorá sa realizuje na Katedre výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej
fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Prináša parciálne výsledky výskumu, ktorý
realizovala autorka príspevku v letnom semestri akademického roka 2012/2013, aby zistila
individuálne predpoklady študentov pre inováciu študijného programu s plánovaním
]DYHGHQLDDNWLYtWY\åDGXM~FLFK,.7]UXþQRVWL]RVWUDQ\IUHNYHQWDQWRYãW~GLD
Key words: XQLYHU]LWDWUHWLHKRYHNXSRþtWDþRYp]UXþQRVWL
Introduction
Based on the "Recommendation of the European Parliament and of the Council" of 18
December 2006 on key competences for lifelong learning (2006/962/EC) and the annex "Key
Competences for Lifelong Learning – A European Reference Framework" setting out eight
key competences, we, by way of the study programme – The History of Fine Arts and
Creative Art Activities within the University of the Third Age at Constantine the Philosopher
University in Nitra, guaranteed by the Department of Creative Arts and Art Education and the
Faculty of Education of the aforementioned university, continuously seek to include the
development of these competencies into educational activities. Within the challenge OPV2012/2.1/03-SORO, the university decided to apply for an irretrievable financial contribution
in favour of improving the quality of further education of the seniors at Constantine the
Philosopher University in Nitra. Given our interest in innovating educational activities in the
aforementioned study programme in the context of the application of ICT technologies, we
decided to carry out research focused on individual trainee assumptions in the field as well as
their interest in this form of educational activities.
293
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
1. Theoretical background
The theoretical starting-point for us was the "Recommendation of the European
Parliament and of the Council" of 18 December 2006 on key competences for lifelong
learning (2006/962/EC), which in the annex "Key Competences for Lifelong Learning - A
European Reference Framework" sets out eight key competences. The most relevant for the
study programme – The History of Fine Arts and Creative Art Activities is considered to be
the development of digital, social and civic competences and, particularly, cultural awareness
and expression.
2. Research focused on self-evaluation of students at the University of the Third Age in
computer skills
2.1.
Research objectives
The research objective was to find out which individual assumptions students of the
University of the Third Age dispose of in ICT, i. e. which skills they have in computer usage
according to their own assessments. Simultaneously, our intention was to investigate how our
respondents acquired their ICT skills and whether they use a computer in their spare time or
work area. We also wanted to identify the study participants’ interest in the forms of
educational activities, in which computer or digital technologies are applied.
2.2.
Research hypotheses
We assumed that in our respondent group:
1. There would be more students who by self-assessment have beginner, good or excellent
computer skills than those who do not master whatsoever work on the computer.
2. There would be more students who use a computer in their spare time or work area than
those who do not use a computer.
3. There would be more students who welcome the possibility to use a computer within the
lectures at the University of the Third Age (that is, each student is provided a computer
during lectures to find information and to perform any other creative art activities under
the supervision of the teacher), than those who, by contrast, do not want to take advantage
of this opportunity.
2.3.
Research plan and research sample
Our research sample consisted of 40 students enrolled in the study programme – The
History of Fine Arts and Creative Art Activities taking place within the University of the
Third Age in Nitra under the Department of Creative Arts and Art Education at the Faculty of
Education of Constantine the Philosopher University in Nitra in the academic year 20122013. Students of all current three years of the study programme were involved in the
research: 14 students from the first year, 18 students from the second year, and 8 students
from the third year. Of the total number of the respondents (40), 36 (90 %) were women and
4 (10 %) were men.
294
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
2.4.
Research methods
The data collection method we used was an anonymous questionnaire with closed
questions with scaling options in each item as well as open questions with the possibility to
develop responses. The questionnaire included 10 items on general information about the
respondents in the context of their age, sex, residence district affiliation, level of educational
attainment and employment status. Our main aim was, of course, to find out how our
respondents – students at the University of the Third Age – evaluate their own computer
skills, how they acquired these skills, how they use them and what their attitude is towards
further education using ICT. The research was carried out during the summer semester of the
academic year 2012-2013. The method of data processing was a quantitative and qualitative
analysis of the responses from the questionnaire reflected in the table or verbal interpretation
of responses as well as verification and evaluation of hypotheses.
3. Research results
Our research results have some interesting findings. Given the limited scope of this
paper, we analyze the results only partially, indirectly referring to some of the findings of the
items that are not detailed herein. The results in tabular form are not herein stated due, as
mentioned above, to the limited scope of this paper. We were interested in how our
respondents would evaluate their ICT skills. We received the responses as follows: Option a)
I am familiar with working on the computer at the beginner level was selected by 13
respondents, Option b) I have good skills in using the computer – 17 respondents, Option c) I
have excellent skills in using the computer – 6 respondents, Option d) I do not master
working on the computer at all, but would like to have some skills – 3 respondents, and
Option e) I have no command of the computer work and it does not bother me was chosen by
only 1 respondent. Our first hypothesis was confirmed. Up to 36 (90 %) of the total number of
our respondents have, according to their self-assessment, either excellent, good or, at least,
beginner computer skills, which we consider a very good precondition for study programme
innovation in the context of the application of ICT in educational activities. Within the item
focused on the use of ICT in respondents’ free time or work area, we obtained the following
results: Option a) the computer is an indispensable working tool for me (Word, Excel,
Internet, etc.) was selected by 13 respondents, Option b) I use the computer to communicate
with my family and acquaintances (via social networks, Facebook, Skype, e-mail, etc.) – 29
respondents, Option c) I use the computer in education and cultural activities (e. g. targeted
information retrieval through Wikipedia, web lexicons, viewing works of art in virtual
galleries, etc.) – 23 respondents, Option d) I use the computer to archive and edit photos – 15
respondents, Option e) I use the computer to obtain current important information (departures
of bus lines, theatre or cinema programmes, news, weather, etc.) – 20 respondents, and Option
f) I use the computer for shopping online – 9 respondents. Of the total number of respondents,
5 students did not mark an answer at all for the last item. Our second hypothesis was also
confirmed, and the results surprised us. Given the age group of the respondents, we did not
expect such a high frequency of responses for each item, and it is pleasing that up to 29 (72.5
%) respondents use the computer for communication and 23 (57.5 %) of respondents use it for
education and cultural activities. It is another positive precondition in terms of study
programme innovation in the context of the application of ICT in educational practice. In our
third hypothesis, we assumed that in the group of our respondents there would be more
students who welcome the possibility to use a computer within the lectures at the University
of the Third Age (that is, each student is provided a computer during the lectures to find
information and to perform any other creative art activities under the supervision of the
295
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
teacher), than those who, by contrast, do not want to take advantage of this opportunity. Our
third hypothesis was also confirmed. The Option a) definitely was selected by 23 respondents,
Option b) most probably – 6 respondents, Option c) yes – 4 respondents, Option d) no – 1
respondent, Option e) probably not – 5 respondents, and Option f) certainly not – 1
respondent. The Option f) certainly not was chosen by a respondent between the ages of 70
and 75 years with secondary economic education, who under the item of computer skills selfassessment, selected the Option e) I have no command of the computer work and it does not
bother me. It is interesting to note that the respondents who within the analyzed item selected
options d) no and e) probably not, have good or beginner computer skills and use their
computer in their spare time or work area. Most responses to Option a) definitely were
marked by respondents in the 2nd year. Out of 18 second-year students, 13 students marked
this option. This year of study also has the highest percentage of university graduates. Of the
18 students, 14 (77.8 %) have a university education. In the 1st year, it is 57.1 % (8 out of 14
students) and in the 3rd year, it is 50 % (4 of 8 students). Based on the responses of our
respondents in each of the items, we can conclude that a university education and different
forms of lifelong learning are a motivating factor in connection with having an interest in the
possibility of applying ICT in work as well as in personal life.
Conclusion
Our research was conducted due to a planned study programme innovation that uses
ICT in educational activities, and this implies certain responsibilities on the study
participants’ part. From our findings, it is clearly shown that students currently studying in the
investigated study programme have adequate computer skills and that the vast majority of
them declared an interest in the possible application of ICT in educational activities. It is
gratifying as in the field of fine arts education in the theoretical, practical and creative context,
there is a variety of possibilities for using ICT.
Bibliography
1. Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on
Key Competences for Lifelong Learning (2006/962/ES). Official Journal of the European
Union. L 394/10. SK. 30.12.2006. [online]. [cited on 20/04/2013]. Available at: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:sk:PDF
Lecturer review
The paper is devoted to the analysis of partial results of research in the field of
computer skills the students at the University of the Third Age in the History of Fine Arts and
Creative Art Activities study programme have. This paper reports interesting findings
confirming the relevance and significance of ICT in senior age group education, currently
termed as the "third age".
Assessed by: prof. PhDr. Štefan Gero, CSc.
Contact Address:
Adriana Récka, doc. Mgr. PhD.,
Department of Creative Arts and Art Education, Faculty of Education,
Constantine the Philosopher University in Nitra, Dražovská 4, 949 74 Nitra, SR, tel. 00421 37 6408
281, e-mail: [email protected]
296
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
62)7:$5(-$.235267ě('(.32=1È9È1Ë
RUDOLF Ladislavý5
Resumé
3ĜtVSČYHN VH ]DEêYi XåLWtP VRIWZDUX YH Y]GČOiYiQt V vazbou pro nové poznávání
souvislostí UĤ]QêFKGČMĤ. Jedná se o moderní metodu užívání softwaru pro získávání znalostí a
RYČĜRYiQt WHRULt D ]iNonitostí. V SĜtVSČYNX MVRX QD XNi]NX SĜHGVWDYHQ\ GYD W\S\ VRIWZDUĤ
NGH VWXGHQWL RYČĜXMt GČMH QD YHGHQtFK Y\VRNpKR QDSČWt Y ]iYLVORVWHFK QD ]PČQiFK WHSORWy
QHERYOLYHFK]QHþLãWČQtQDL]ROiWRUHFK=DQRUPiOQtFKRNROQRVWtv laboratorních podmínkách
by nebylo PRåQp W\WR VORåLWp GČMH zkoumat. V SĜtSDGČ SRXåLWt YKRGQpKR VRIWZDUX NWHUê MH
sestaven pro konkrétní funkce je možné poznávat a RYČĜRYDW VNXWHþQRVWL Y laboratorních
podmínkách. 6RIWZDUHMDNRSURVWĜHGHNSR]QiYiQtPiY SUD[LDYHY]GČOiYiQtYHONpXSODWQČQt.
.OtþRYiVORYDVRIWZDUHY\VRNpQDSČWtYHGHQtVRXYLVORVW]iNRQLWRVWGČMSR]QiYiQt
SOFTWARE AS A TOOL OF KNOWLEDGE
Abstract
The paper deals with the use of software in education due to new knowledge of
connectivity of various processes. It is a modern method of using the software for gaining
knowledge and verifying theories and relations. There are described two types of software.
Students verify processes on lines of high voltage due to temperature changes or impact of
pollution on insulators. In standard condition of laboratories there is no possibility to research
such complicated processes. In case of suitable software which is assembled for concrete
functions there is possible to know and verify the reality in laboratory conditions. Software as
a tool of learning has a big application in practice and in education.
Key words: software, high voltage, line, connectivity, relation, process, learning
Úvod
6RIWZDUH VORXåt SUR YêXNX D SR]QiYiQt I\]LNiOQtFK ]iNRQLWRVWt ]D ~þHOHP ]tVNiQt
REUD]X R GČML YH IRUPČ YêVOHGNĤ -HGHQ ] XYHGHQêFK VRIWZDUĤ XPRåĖXMH SURYiGČW YêSRþW\
SUHGLNFtWHFKQLFNêFK]WUiWQDYHGHQtFKSĜHQRVRYpVRXVWDY\-HGQiVHSUHGLNFL]WUiWY]iYLVORVWL
QDYHQNRYQtWHSORWČ9êVOHGN\YêSRþWĤSUHGLNFtPRKRXVWXGHQWĤPDSUDFRYQtNĤPHQHUJHWLN\
napRYČGČW ]GD Pi EêW XSUDYHQR ]DSRMHQt Y SĜHQRVRYp VRXVWDYČ SĜtSDGQČ ]GD MH QXWQp
SURYiGČW NRnWUROX YHGHQt 7RWR SR]QiQt WDNp ]QDPHQi SURYiGČQt SĜtSDGĤ NG\ QD ]iNODGČ
SUHGLNþQtFKPRGHOĤXYHGHQtO]HYêVOHGN\DSOLNRYDWna SURYR]SĜHQRVRYpVRXVWDY\9KRGQi
oSDWĜHQt Y\SOêYDMíFt ] YêSRþWĤ SUHGLNþQtFK PRGHOĤ YHGRX N OHSãt HNRQRPLFH SURYR]X
SĜHQRVRYp soustavy. 'UXKê VRIWZDUH XPRåĖXMH SRþtWDW WHFKQLFNp ]WUiW\ QD YHGHQtFK
HOHNWUL]DþQt VRXVWDY\ QD ]iNODGČ ]PČQ YVWXSQtFK SDUDPHWUĤ NWHUp PRKRX VWXGHQWL QHER
pracovnícL HQHUJHWLN\ SURYiGČW D ]tVNiYDW YêVOHGN\ 3R]QiQt SUDNWLFNêFK SĜtSDGĤ SRPRFt
VRIWZDUĤ ]QDPHQi åH ]tVNiPH SĜHGVWDY\ YH IRUPČ YêVOHGNĤ VQLåXMHPH QiNODG\ a také
SĜHGFKi]tPHSRUXFKiP 3RNXGRGERUQêVRIWZDUHYODVWQtLSĜtVOXãQiY]GČOiYDFtLQVWLWXFHWDN
je tRYHOLFHSĜt]QLYpMDNSURSUD[LWDNLSURY\XþXMtFtDVWXGHQW\6WXGHQWLPRKRXPRGHORYDW
UĤ]Qp VWDY\ SURYR]X ]DĜt]HQt Y HOHNWURHQHUJHWLFH D WDNp YOLY\ NWHUp QD WDWR ]DĜt]HQt SĤVREt
9ãHFKQ\W\WRYêSRþW\DSRNXV\YHGRXN poznání, jaká by nastala v SĜtSDGČ poruchové situace
D WDNp MH WR PRåQRVW WČPWR SRUXFKiP SĜHGFKi]HW 9ãH VH SDN PĤåH SRPRFt SĜtVOXãQpKR
VRIWZDUX]NRXãHW]DPLQLPiOQtFKQiNODGĤNWHUpE\Y SUD[LE\O\XUþLWČRPQRKRYČWãt
297
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
1. Software SURYêSRþHWSUHGLNþQtFKPRGHOĤ]WUiWQDYHGHQtFK SĜHQRVRYpVoustavy
Tento software vznikl z GĤYRGX požadavku PČQtFtFK VH ]WUiW vlivem SĤVREHQt
YHQNRYQtFKWHSORWQDYHGHQtSĜHQRVRYpVRXVWDY\6RIWZDUHXPRåĖXMHSRþtWDWX YHGHQtSUHGLNþQt
PRGHO\ WHFKQLFNêFK ]WUiW YH VWDQRYHQêFK QHER VNXWHþQêFK WHSORtních spektrech. Tyto modely
MVRX WYRĜHQ\ SUR MHGQRWOLYi YHGHQt SĜHQRVRYp VRXVWDY\ 1D ]iNODGČ Y\JHQHURYDQp IXQNFH
REGUåtPHSRGRVD]HQtKRGQRWYHQNRYQtFKWHSORWVNXWHþQêSUHGLNþQtPRGHONRQNUpWQtKRYHGHQt
SĜHQRVRYp VRXVWDY\ Ukázka nabídNRYpKR RNQD SUR QDVWDYHQt SUHGLNþQt IXnkce je uvedena na
obr. 1 =GHMHYLGČW]DGDQRXUHJUHVQtIXQNFLYHWYDUXSRO\QRPXSiWpKRVWXSQČDWDNpURzmezí
WHSORWQtKR VSHNWUD SUR SĜHGFKR]t QDþWHQp YHGHQt VêVOHGN\ SUHGLNþQtKR PRGHOX SRþtWDQpKR
YHGHQt PĤåHPH XORåLW D JUDILFN\ Y\KRdnotit. Grafický výstup pro vybrané vedení V253 je
uveden na obr. 26RIWZDUHXPRåĖXMHSRþtWDWSUeGLNþQtPRGHO\MHQXYHGHQtNWHUpPDMtVSUiYQČ
]DGDQp Y\JHQHURYDQp SRO\QRP\ 8ORåHQp KRGQRW\ PĤåHPH GiOH SRXåtW SUR GDOãt ]SUDFRYiQt
*UDILFNpYêVWXS\PRKRXVORXåLWSURSĜtSUDYXSURYR]XQHERGLVSHþHrskou službu v energetické
VSROHþQRVWL V SĜtSDGČ SRXåtYiQt VRIWZDUX YH Y]GČOiYDFtP ]DĜt]HQt VL VWXGHQWL VDPL PRGHOXMt
SĜtVOXãQp SUHGLNþQt PRGHO\ D QDVWDYXMt VSHNWUD YHQNRYQtFK WHSORW SUR UĤ]Qi URþQt REGREt
Výsledky a grafy si mohou násOHGQČXNOiGDWQDSĜHQRVQpGLVN\SURGDOãt]SUDFRYiQtQDSĜtNODG
jako podklady pro seminární a jiné práce [2].
2EU1DVWDYHQtSUHGLNþQtIXQNFHDWHSORWQtKRVSHNWUD
Obr. 2 3UHGLNþQtPRGHO-RXOHRYêFK]WUiWYHGHQt220 kV s R]QDþHQtP9253
298
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
2. Software pro výpRþW\WHFKQLFNêFK]WUiWQDYHGHQtSĜHQRVRYpVRXVWDY\
6RIWZDUH SUR YêSRþW\ WHFKQLFNêFK ]WUiW QD YHGHQt SĜHQRVRYp VRXVWDY\ MH VDPRVWDWQê
SURJUDP NWHUê SRWĜHEXMH VWDWLFNRX GDWDEi]L QDPČĜHQêFK KRGQRW D SDUDPHWUĤ YHGHQt 7XWR
GDWDEi]LMHSRWĜHEDY\WYRĜLWSomocí VRXERUXPČĜHQêFKY]RUNĤKRGQRWQDSČWtSURXGĤþLQQpKR
a jalového výkonu. Databáze je uložena ve formátu Microsoft Excel D WYRĜt ji výše uvedené
naPČĜHQp KRGQRW\, které jsou staženy z ĜtGicího systému energetického GLVSHþLQNX 6DPRWQê
software MH Y\WYRĜHQ ve vývojovpP SURVWĜHGt 0LFURVRIW 9LVXDO %DVLF 6RIWZare využívá
GDWDEi]t YHGHQt FHOp SĜHQRVRYp VRXVWDY\. 'ĤOHåLWêP XND]DWHOHP SĜL VSUiYQpP SURYR]RYiQt
veGHQt MVRX HOHNWULFNp ]WUiW\ 1D ]iNODGČ SURYHGHQêFK YêSRþWĤ ]WUiW MH SRWRP PRåQp W\WR
výsledky aplikovDW QDSĜtNODG SĜL SUoJUDPRYpP Y\StQiQt D SURYR]X SĜHQRVRYp VRXVWDY\
9êVOHGN\ PRKRX GiOH VORXåLW SUR SĜtSUDYX SURYR]X HOHkWULFNêFK VtWt D GLVSHþHUVNRX VOXåEX
1DYUKRYDQi RSDWĜHQt Y\SOêYDMtFt ] YêSRþWĤ YHGRX N OHSãt HNRQRPLFH SURYR]X SĜHQRVRYêFK
vedení. TenWR VRIWZDUH Y\KRGQRFXMH NURPČ -RXOHRYêFK ]WUiW L ]WUiW\ NRUyQRX D VYRGHP
Z GORXKRGREêFK YêVOHGNĤ MH PRåQp QDSĜtNODG åiGDW YêPČQX SRãNR]HQêFK L]ROiWRURYêFK
]iYČVĤ SĜtSDGQČ GDOãtFK SRãNo]HQêFK SĜtVWURMĤ X YHGHQt NWHUp PDMt ]YêãHQp ]WUiW\ VYRGHP D
korónou. To vede potom v praxi N HNRQRPLþWČjãtPX SURYR]X SĜHQRVRYêFK VtWt 8SODWQČQt
VRIWZDUX SUR SR]QiYiQt SURFHVX PČQtFtFK VH ]WUiW QD YHGHQtFK MH WDNp YH Y]GČOiYDFtFK
institucích. Pro správnou funkci programu v UiPFLYêSRþWĤMHGQRWOLYêFKGUXKĤ]WUiWQDYHGHQt
pĜHQRVRYp VRXVWDY\ je nutné nadefiQRYDW Y]RUFH NWHUp MVRX XUþLWêP ]SĤVREHP ]MHGQRGXãHQ\,
DOH MVRX X QLFK ]DFKRYiQ\ I\]LNiOQt ]iNRQLWRVWL NWHUp ]RKOHGĖXMt reálný stav. Výsledky se
PRKRX]REUD]LWQDPRQLWRUXNH]SUDFRYiQtSRPRFtJUDIXQHERþtVHOQČ V SĜtSDGČPRGHORYêFK
YêSRþWĤY praxi DVWXGHQWĤYHãNROHMHPRåQpGRVDåHQêFKYêVOHGNĤY\XåtWSURSRVRX]HQtSĜtþLQ
]YêãHQt ]WUiW QDSĜtNODG VWiUQXWtP YHGHQt þL SUDVNOêP L]ROiWRUHP. 6WXGHQWL VL Y\WYRĜt SR]QDWN\
VRXYLVORVWtFR]SĤVREXMH]YêãHQtWHFKQLFNêFK]WUiWQDYHGHQtFKHOHNWUL]DþQtVRXVWDY\ [1].
2EU8Ni]NDYêSRþWX-RXOHRYêFK]WUiWQDY\EUDQpPYHGHQtN99
299
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
3. Užití softwarĤ v RGERUQêFKSĜHGPČWHFKDWHFKQLFNpSUD[L
Spojením YêSRþHWQt WHFKQLN\ V odbornou praxí je ideální pro aplikaci vyžití softwarĤ.
Ukázkou jsou programy, které E\O\Y\WYRĜHQ\ ve vývojovpPSURVWĜHGt0LFURVRIW9LVXDO%DVLF
Možnost využití odborných softwarĤ pro výpoþW\ a predikci technických ztrát vede studenty
k YČWãtSĜHGVWDYČR SURYR]XSĜHQRVRYêFKVtWtD YHOLNRVWLPČQtFtFKVH]WUiWQDYHGHních PS. Dále
také o preGLNFL WČFKWR ]WUiW V RKOHGHP QD PČQtFt VH YHQNRYQt WHSORW\ V SĜHGPČWX
elektroenergetika se studenti seznámí s WHRULtSĜHQRVRYêFKVtWt a jejich provozem. V SRþtWDþLVH
VRIWZDUHP SUR YêSRþW\ a predikci ztrát si sami mohou studenti vyEtUDW YHGHQt YROLW WĜL GUXK\
ztrát a graficky je vyhodnocovat. To vede k OHSãt SĜHGVWDYLYRVWL D SRFKRSHQt SUREOpPX
V SĜtSDGČXYHGHQých softwarĤ, které mají autorizaci a jsou využívány v praxi je souvislost mezi
Y]GČOiYDFtLQVWLWXFtY\VRNRXãNRORXWRQHMOHSãtĜHãHQt1DSĜtNODGQDREU3 MHYLGČWNG\YHGHQt
z YRGQt HOHNWUiUQ\ 'ORXKp 6WUiQČ SĜHQiãHOR YêNRQ GR HOHNWUL]DþQt VRXVWDY\ D WR VH SURMHYLOR L
Y]QLNHP WHFKQLFNêFK ]WUiW 6RIWZDUH SUR YêSRþHW ]WUiW Y]QLNO VSROXSUDFt SUDFRYQtNĤ 9â%-TU
Ostrava a Ostravské univerzity. Úvodní obrazovky obou programĤ jsou uvedeny na obr. 4.
2EU8Ni]ND~YRGQtFKSDQHOĤGYRXSĜHGVWDYHQêFKVRIWZDUĤ
=iYČU
=iYČUHPPĤåHPHĜtFLåHVRIWZDUHV názvem „Predikce ztrát na vedení PS“ a „Ztráty
na vedení PS“ jsou pro praxi a školství SĜtQRVHP 9ýVOHGN\ YêSRþWĤ ] tČFKWR softwarĤ jsou
pro energetickou firmu a odborné školství vhodným podkladovým materiálem pro další užití.
Literatura
1 RUDOLF, L., KRÁL, V. $SOLNDFH VRIWZDUX SUR YêSRþW\ WHFKQLFNêFK ]WUiW QD YHGHQt
SĜHQRVRYp VRXVWDY\. Proceedings of the 11 th International Scientific Conference EPE
2010. Brno: University of Technology, 2010. s. 181-186. ISBN 978-80-214-4094-4
2 RUDOLF, L., KRÁL, V. 6RIWZDUH SUR SUHGLNFL ]WUiW QD YHGHQt SĜHQRVRYp VRXVWDY\.
Proceedings of the 12 th International Scientific Conference EPE 2011. Ostrava: VSB Technical University of Ostrava, 2011. s. 427-430. ISBN 978-80-248-2393-5
Lektoroval: doc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.
Kontaktní adresa:
Ladislav Rudolf, Doc. Ing. Ph.D.,
Katedra technické a pracovní výchovy, Pedagogická fakulta OSU, ýHVNREUDWUVNi 16, 701 03 Ostrava,
ý5WHO97 092 615,
e-mail: [email protected]
300
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
INTERNET AS A SOURCE OF INSPIRATION FOR FINE ART
EDUCATION AT THE UNIVERSITY
SATKOVÁ Janka, SR
Resumé
The paper focuses on educational, informative and communication functions of media
with emphasis on the Internet with respect to teaching the didactic disciplines of visual art in
the study of teaching fine art in terms of university in Nitra. Research pursues the practical
use of Internet by students as a source of inspiration and motivation. At the end the paper
points out the possibilities of Internet in future teacher's personal development.
Key words: Internet, student, teacher, fine art education
,17(51(7 $.2 ='52- ,1â3,5È&,( 35, 9<8ý29$1Ë 9é79$51(-
VÝCHOVY NA UNIVERZITE
Abstrakt
Príspevok sa zameriava na Y]GHOiYDFLX LQIRUPDþQ~ D NRPXQLNDþQ~ IXQNFLX Pédií
s dôrazom na internet v súvislosti s Y\XþRYDQtP GLGDNWLFNêFK GLVFLSOtQ YêWYDUQHM YêFKRY\ Y
rámci ãW~GLD XþLWHĐVWYD YêWYDUQpKR XPHQLD Y podmienkach UKF v Nitre. Výskum sleduje
konkrétne využitie internetu študentkami ako zdroja inšpirácie a motivácie. V závere
príspevok poukazuje na možnosti internetu v REODVWLUR]YRMDRVREQRVWLEXG~FHKRXþLWHĐD
.OtþRYiVORYDLQWHUQHWãWXGHQWXþLWHĐ, výtvarná výchova
Introduction
Our current lifestyle is inextricably linked and influenced by information technology.
We can say that pupils and students at high schools and universities in many situations
replaced the books by Internet as the main source of information. The authors dealing with the
functions of media do not doubt their learning, educational and information fiction, function
of obtaining advice and guidance about the world.
1. Information and educational function of media in researches
W. H. Dietz and V. C. Strasburger (1991) say that television provides incentives for
learning and children learn a lot from it, it helps them complex understand the world. In 1990
U.S. Congress elaborated for the children's TV the new rules. Under them the commercial TV
stations should have at least three hours in a week in the broadcast program the TV shows,
which satisfy children's educational, intellectual/cognitive or social/emotional needs (APA,
2004). According to Erika Pakard (2007) Internet accessibility at home encourages children to
learn more independently. The positive effects of the Internet use appear particularly among
poor children, but just they are least likely to have computers at home. Internet is an
instrument, with which children can learn painlessly, and helpful school academic outcomes
could be only a side effect in addition to entertainment. It is important to teach children
effectively search for information, separate the important from the unimportant, because they
are connected inter alia in order to check what they have learned in school. Online reading
requires different skills from reading books, because children need the ability to synthesize
and evaluate information. In our experience, young people are able to find information, but
they do not know how to evaluate them critically, compare and verify them. In the past we
301
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
have implemented the research about media and we selected some research results for this
paper. The goal of research was to find how students of PF UKF in Nitra perceive mass media
(next we use word media). Survey sample was 61 female and 1 male student, future
kindergarten and primary school teachers, the average age of 20.3 years. We obtained the data
during didactic teaching disciplines in the Department of Creative Arts and Art Education,
Faculty of Education, Constantine the Philosopher University in Nitra. Student made a collage
on the theme "The world of media as I see it" and on the back of the picture they should write
an explanatory text about the picture. The data collecting and processing with a quantitative
and qualitative content analysis was carried out in 2009. From the functions was the most
reported information function of media. It was specified as collection of information 24
times; learning, knowledge and education 7; familiarity with what's happening in the world 4;
the media as a means of facilitating training in school, including the presenting of academic
information system at the university 4; propagation of advertising 3. The research results
showed that the most frequent type of media is television 43 times, followed by 37 internet,
mobile 30, radio19, magazines 17 and books 11, other media are reported occasionally. The
students use the Internet "quite extensively", they can "find there everything", it is their means
of "keeping in touch with loved ones", it is also a "means of entertainment" and "it is a tool
for all tasks in the school". The students see positive contribution of Internet in its informative
function, as well as the option to offer the contents from which they can freely choose,
because "Internet is full of interesting and thought-provoking information". Quantity of the
information is seen as beneficial, but if they are too many, they can have a negative impact.
2. Internet usage by students for study at university
This generation of young people who are studying at our university, raised with
information technologies from their infancy and their use is quite natural for them. Internet
usage during the lessons often requires the interesting unanswered question, operative finding
of lack information, or discussion. Very welcome is listening to music during practical art
activities, but not only as a background and means of dulcification, but also as an incentive
for activity or as an integral part of the art activities (painting the music). It is common that
the students made an Internet account for their class on the social network site Facebook in
order to inform each other about their studies and deadlines. They share information, tasks
and topics of the term papers, together develop the state exam questions. In the case of
mediation of information from teacher they publish them on the FB account, to ensure the
greatest extension of information. Students like to watch the photos from lessons on the
website of the Department (www.kvtv.pf.ukf.sk). They share some photos from our
experiential fine art teaching on Facebook and many of photos are spontaneously made with
their mobile phones during lessons.
3. Research pursuing Internet usage by students as a source of information and
inspiration in teaching didactic disciplines of fine art education
The students of Teaching Fine Art use the Internet for prepare their seminar papers
and didactic teaching units during the fine art didactic lessons, where they imitate the art
lesson for primary and high schools. The student representing the teacher, before entering the
job, has task to encourage classmates for artistic activity. There are various options
(conversation, speaking, reading, animation, games, costume, mask, singing, dancing, book),
but our students choose almost everytime a picture presentation with material from Internet or
video. The motive of our research, in addition to the above-described findings, were the
results of previous research, which showed that Internet is dominant media with TV. In the
302
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
environment of education we see the qualitative type of research as the most adequate. The
goal was to find out how specifically our students use Internet in their preparations for
teaching visual art disciplines in the area of curriculum Teaching Fine Art. The research
sample consisted from 34 students (4 boys of them) from the 4 grade of study. The research
method was the observation with the continuous written notes about activities related to the
Internet. We did not have a hypotheses, what is in accordance with the characteristics of
qualitative research. Observation and notation was conducted during the summer term of
academic year 2013/14. The research results confirmed our previous findings that the
students use Internet as a major source of inspiration and information. The most numerous
were presentations with the pictures, next followed texts and videos.
The first group consists of presentations from fine art pictures, from the the creation
of art to the present. They are either overviews of historical periods (prehistory), cultures
(Aegean), styles (Gothic), art directions (surrealism), artists (Van Gogh, Monet, Dalí), or
thematic presentations choosing the same subject from different periods (portrait in its
transformations during the history of fine art). Some students combine information from
different disciplines, for example psychological information with surrealism or physical with
pointilism. Another combination is a sequence of images from history of art (Calder's hanging
mobile constructions) and subsequently are presented possibilities for their educational use
(paper hanging glockenspiel). The second group consists of presentations with the photos
(animals, insects, flowers, structures, people, space), which are not art works, but they belong
to visual culture and they are unexpected. Therefore we see them as more effective for
inspiration. Sometimes the photos appear along with the pictures of requested work - product
(mask with the pictures of characters and animals from movies). The third group consists of
presentations with the photos of creating art or craft process and products. We note that not
all presentations of the procedures are taken from Internet. Some students make photos of
their own art process and these are more prized by educator. Internet connections (links) are
a standard part of presentations. Either they are links to pages which student drew, or a page
that she considers as inspirational. As a rule, the presenting student opens some of these links
for her classmates and then follows the lively describing, sharing and commenting on the
content of found pages. The pages relate to procedures videos, photos of finished art works or
craft products and handicrafts. These are sometimes distant from the current subject content
or field of study, but they are always presented and welcomed with a big enthusiasm and
authenticity, so therefore they are acceptable as a means of creating positive relationship to
the subject. The fourth group consists of the presentations with texts, which also come from
the Internet. Students dont make a verification information from Internet and therefore they
receive for presentation the pieces denoted incorrectly or incorrect text. Some presentations
use images, which are not suitable for enlargement, and some are deformed by resizing. The
fifth group of inspirations from Internet are videos from web server YouTube, which
students use as a source of videos and sounds. They are for example nature sounds (if the aim
is to draw the natural elements), or animal sounds (if the aim is to illustrate the relationship to
nature). Sometimes we watch the video presentation containing the art works from an artist or
a video documenting the artistic creation. Such videos are relatively rare, but certainly also
because of their uniqueness in teaching they are very effective as an incentive. One student
found an interactive video animation of Van Gogh's painting Starry Night, which revives and
swirls the image with a hand, complemented by a suggestive music. Another student
presented a video from Internet created by computer animation, which detail painted image of
city crumbling and arises again, it flows and pours like water or sand. One student used a
video documenting the activities of a designer group, who implemented the manufacturing
303
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
processes in the gallery, putting the understanding of technological procedure towards art.
Watching videos excited many students and they started to desire to be part of such creative
team and think about their own artistic practice. Of course, going on art (happening,
performance, land art, action painting, body art) can be documented except the photographs
also by camera, and thus it become an integral part of the presentation video of the ongoing
art events. One student motivated their classmates by an alternative documentary movie about
her favorite author. She stopped and skipped the movie commented it, so it became a means
of knowing an artist, the teacher's personality, and it was also an incentive for discussion
about the life and work of the artist. In most cases this type of videos are used as an incentive
for artistic creation, but they do not necessarily lead to fine art creation, or to education in the
field of visual art, because their watching is an authentic artistic experience.
Conclusion
During the entire term only two students brought the book for demonstrating images,
but this phenomenon is considered as natural and in accordance with current reality, since
also students of the University of the Third Age count with IT in their lives (Récka, 2012).
The results of our research show that our students are able to use Internet not only as a source
of information and inspiration, but also for developing their personality, its enrichment, which
is even more important to us in according with their future pedagogical activity.
Literatura
1 APA - American Psychological Association: Putting the Power of Television to Good
Use. [online] [citované 10.9. 2009] Dostupné na internete:
http://www.sciencedaily.com/releases/2008/07/080709110053.htm.
2 DIETZ, W., H. - STRASBURGER, V., C.: Children, adolescents, and television. In:
Current Problems in Pediatrics. 1991, Vol., Issue 1, p. 8-31. ISSN 0045-9380
3 PAKARD, E.: Researchers find a relationship between children's Internet use and
academic performance. In: Monitor on Psychology, 2007, Vol. 38, Issue 10, ISSN-15294978.
4 RÉCKA, A.: Information Technologies in Teaching History of Fine Art as Part of the
University of the Third Age. ,Q7UHQG\YHY]GČOiYiQt'tO,,2ORPRXF*(9$.
s. 569-572. ISBN 978-80-86768-36-6.
The paper is focused on the practical implications of Internet usage by students of the
University in relation to teaching fine art. The author has been dealing with student attitudes
to the media a long time and the results of her research is published regularly. As the most
beneficial I consider a qualitative approach in her research, which is currently very actual.
Assessed by: Mgr. Györgyi Kapusta, PhD.
Contact Address:
Janka, Satková, PaedDr. Ph.D.,
Department of Creative Arts and Art Education, Faculty of Education, Constantine the Philosopher
University in Nitra, UKF, Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra, Slovakia, tel. +421 37 6408 283
e-mail: [email protected]
304
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
NON-VERBAL EQUIVALENTS OF TERMS IN THE FIELD OF ICT
STOFFA Ján – STOFFOVÁ Veronika, SR
Abstract
The study points to the fact that in professional communication increasingly parallel to
standard or standardized terms their various non-verbal equivalents are used too. It
characterizes some frequent types of non-verbal equivalents of terms. It shows that in the field
of ICT has emerged and increasingly used some new forms of non-verbal equivalents of
terms. It refers to cases where the use of non-verbal equivalents is not appropriate.
Key words: terms, non-verbal equivalents of terms, acronyms, abbreviations, symbols,
pictograms
1 Introduction
Terms are generally defined as words or expressions, that have a precise meaning in
some uses or is peculiar to a particular field (1, p. 1069). The verbal nature of terms is
reflected in all sources of terminological information. Contrary to notions / concepts whose
content is independent of national language terms are created according to national rules. And
often even in the cases when as term elements are used internationally accepted words or their
parts.
In the terminological practice we often encounter the phenomenon that instead of
verbal terms are used equivalents, which can not be considered as verbal.
The aim of the study is to show the variety of non-verbal equivalents of terms and to
draw attention to cases when their use is not proper in written professional communication.
2 Most frequent types of non-verbal equivalent of terms
The non-verbal equivalents of terms can be divided into two main groups.
The first group includes non-verbal equivalents which are derived from full verbal
forms of terms. We consider such equivalents as semi-verbal. There are several sub-groups
of semi-verbal equivalents:
ƒ Acronyms, which can be defined as artificial words created from selected letters
of a full term. After some period of time such words become standard part of a
language. Examples: bit (from binary digit), modem (from modulator –
demodulator), laser (from light amplification by stimulated emission of radiation);
ƒ Initials, which can be defined as abbreviations formed from the first letters of a
verbal terms. Examples: CD (from compact disc), IT (from information
technology), PC (from personal computer);
ƒ Conventional, internationally accepted symbols, which can be defined as
abbreviations formed from selected letters of verbal terms. Examples: Ag (silver,
from Latin argentum), ca (from circa), Hz (from hertz, unit of frequency in SI);
ƒ Compound terms which have some non-verbal element. As the non-verbal
element can serve letters of some alphabet or code, characters, numerals,
shortenings and similar. Examples: e-learning, Fe 2 O 3 (ferric oxide), SiO 2 (silicon
dioxide), X ray;
ƒ Conventional, internationally accepted graphical symbols. Examples: %
(percent), © (copyright), ’ (infinity);
305
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
The second group includes term equivalents which are not derived from verbal form of
terms. As a rule they have a conventional nature and must be accepted in a national,
international, oft in worldwide range.
ƒ Conventional, internationally accepted letter signs. Examples: G (electrical
conductance), Ȝ (wavelength), Z (impedance);
ƒ Conventional, internationally accepted names of functions. Examples: ln
(natural logarithmic function), log (decimal logarithmic function), sin (function
sinus), cos (function cosines), tang (function tangent);
ƒ Conventional, internationally accepted graphical signs. Examples:
electrotechnical signs, map signs, road signs, information signs, pictograms, icons;
3 Some special non-verbal equivalent of terms in the field of ICT
Sector of ICT is very broad and encompasses many scientific and engineering
disciplines.
In addition to above mentioned types also many specific types of non-verbal
equivalents of terms are used in the sector. As most frequent we can quote:
ƒ @ (ampersand) – a sign for separating a user name from a name of server in a
e-mail address;
ƒ (asterisk) – graphical symbol used as a wildcard in many operating systems to
mean any series of characters in a search (2, p. 24);
ƒ ĹRURWKHUJUDSKLFDOVLJQVHg. picture of a hand) for defining of the position
of cursor on a screen;
ƒ & – sign of conjunction.
ƒ Pictograms and icons in informatics and computer technologies are very often
used and have a special position in communication between computer and user.
Software applications use on their toolbars the same or very similar symbolic
icons for standard activities and tasks as “Open”, “Save”, “Print”, “Help”, etc.
For example on the toolbar of each Microsoft Office application we can find
lot of same icons, but also specifically for the application. In pictures Fig. 1,
Fig. 3 and Fig. 4 we can compare the content of each toolbar and found the
same icons and recognize for each the specific one. For example, in the
beginning of the bars we can recognize the same icons for Open new
application, Open existing application, Print, for Font selection, Font size
definition, etc. All off them have exact, clear and unambiguous meaning, but
not each corresponds to a notion (pseudoequivalents).
The same or similar icons use software application for their comfortable control by
users as well. For all user is clear the meaning of icons in form of a flags for language
selection, etc.
Fig. 1 Toolbar of Microsoft Word
Fig. 2 Toolbar drawing from Microsoft Word
306
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
Fig. 3 Toolbar of Microsoft Excel
Fig. 4 Toolbar of Microsoft PowerPoint
Fig. 5 Action buttons from Microsoft PowerPoint
Fig. 6 Action buttons of one application
Fig. 7 Flags for language selection
4 Non-verbal pseudoequivalents of terms
Many users of terminology have a low terminological literacy and culture. They use as
non-verbal equivalents of terms not only above mentioned correct equivalents but also
expressions which cannot be considered as terms at all. The most common cases are:
ƒ Instead of terms trade names of different products are quoted. Examples:
FoxBase (instead of database program language), Internet (instead of internet),
PowerPoint (instead of presentation software);
ƒ Instead of terms coded names of different products are quoted. Examples: BIZ
(instead of discussion group), GeForce FX 5950 (instead of graphical chip), UC2
(instead of comprimation program);
ƒ Non-standard individually created work shortenings of terms, often without
any explanation;
ƒ Emoticons used in net communications like ſ
ƒ Symbols of individual entities. Examples: e (charge of electron), e (the base of
natural logarithms), ʌ/XGROSKQXPEHU
ƒ A special group of non-verbal pseudoequivalents of terms are logos. All
universities, banks, firms are clear and unambiguous represent by their logo. For
their recognition and identification is enough to see their logo. All of common
software products have also their logos
JSU Komárno,
SK
University of PU Olomouc,
Rzeszów, PL
CZ
Hungarian
Academy of
Science
EKC –
Eger, HU
Fig. 8 Logos of universities and institutions
307
Radom
Technical
University, LP
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
.
OS Windows
Internet Explorer
Fire Fox
MS-Word
MS-PowerPoint
Fig. 9 Logos of software applications
5 Some limitations for using non-verbal equivalents of terms
There are some limitations for using non-verbal equivalents in a written text
document. The most common limitations are as follows:
ƒ A non-verbal equivalent cannot be used in names of documents (books, articles and
similar). In such cases the full verbal term should be quoted.
ƒ A non-verbal equivalent should not be placed at the beginning of sentences.
ƒ In their spelling must comply with the rules applicable to the language or national
standards. For example on territory of the Slovak Republic one shall apply a national
standard STN according to which the numerical value of a variable and its symbol
must be separated by a space. Data quoted in form 100%, 2MHz, 8Mb are therefore
incorrect, The correct form is 100 %, 2 MHz, 8 Mb. A similar rule is valid for
symbols, e. g. mathematical ones. So the record operations in the form 2+4=6;
3x5=15, 10–2=8 are incorrect. The correct form is 2 + 4 = 6, 3 x 5 = 15, 10 – 8 = 8.
6 Conclusions and recommendations
Using of non-verbal equivalents of term can be considered as useful only in such cases
where the abbreviated form allows to spare the space without a lost of information quality.
One can recommend to give the full verbal terms as explanation at first quoting of a nonverbal term. In the case of larger documents we recommend include a separate list of used
abbreviations and symbols used.
References
(1)
Webster`s New Encyclopedic Dictionary. Third Printing. Cologne : Köneman,
1994.1786 p. ISBN 0-9637056-0-1
(2)
Dictionary of information technology. Second edition. Editors Liz Greasby and Theresa
Greene. Teddington : Peter Collin Publishing, 1997. 400 p.ISBN 0-948549-88-2
(3)
STN 01 6910: Pravidlá písania a úpravy písomností. 1. vyd. Slovenský ústav technickej
normalizácie, Bratislava, 1998. 56 s.
Assessed by: Doc. PaedDr. Miroslav Chráska, PhD.
Contact address:
Prof. Ing. Ján Stoffa, DrSc.,
Prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.,
Ekonomická fakulta UJS, Katedra matematiky a informatiky, 945 01 Komárno, [email protected];
[email protected]
308
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
GRAFICKÉ MODELY DYNAMICKÝCH ÚDAJOVÝCH ŠTRUKTÚR
A ICH VÝZNAM 929<8ý29$1Ë352*5$0OVANIA
STOFFOVÁ Veronika – VÉGH Ladislav, SR
Abstrakt
ýOiQRN SULQiãD RSLV JUDILFNêFK PRGHORY ãWDQGDUGQêFK ãWDQGDUGL]RYDQêFK
G\QDPLFNêFK ~GDMRYêFK ãWUXNW~U NWRUp XPRåĖXM~ Y\WYRULĢ si správnu predstavu o ich
implementácii v SDPlWLSRþtWDþD6SUiYQDSUHGVWDYDRLPSOHPHQWiFLLG\QDPLFNHMSUHPHQQHMD
o vytváraní dynamických údajových štruktúr je úzko spojená s predstavou o dynamickom
SULGHĐRYDQt SDPlWH SRþtWDþD Správna predstava o štruktúre a výstavbe dynamických
~GDMRYêFK ãWUXNW~U XPRåĖXMe SRFKRSLĢ SUDYLGOi R SUtVWXSH N ich jednotlivým elementom,
možnosti realizácie základných operácií a funkcií, ktoré s nimi súvisia. Modely sú založené
QD OLQHiUQHM ãWUXNW~UH SDPlWH WHGD SDPlĢ je chápaná ako usporiadaná množina
DGUHVRYDWHĐQêFK MHGQRWLHN – bajtov, alebo zoskupenie bajtov 6~þDVĢRX SUiFH MH DM RSLV
možností využívania didaktickej aplikácie, ktorá podporuje získanie správnej predstavy
o implementácii dynamických údajových štruktúr.
KĐ~þRYé slová: G\QDPLFNp~GDMRYpãWUXNW~U\Y\XþRYDQLHSURJUDPRYDQLa
VISUAL MODELS OF DYNAMIC DATA
IMPORTANCE IN TEACHING PROGRAMMING
STRUCTURES
AND
THEIR
Abstract
The article deals with the description of visual models of standard dynamic data
structures, which allows creating the right idea of their implementation in the memory of
computers. The right idea of creating dynamic variables and dynamic data structures is
closely related to the notion of dynamic allocation of memory. The right understanding of
structure and construction of dynamic data structures allows comprehending rules of
accessing elements in structures, possibilities of implementing basic operations and functions
related to structures. The models are based on the linear structure of memory (i. e. memory is
viewed as an ordered set of addressable units – bytes or the units of more bytes). In the last
part of this article is described a didactic application which helps understanding basic
operations on single lined dynamic data structures.
Key words: dynamic variable, dynamic data structures, teaching programming
1. Úvod
Dynamické údajové štruktúry sú jedným z niURþQHMãtFK tematických okruhov
z programovania pre študentov – EXG~FLFK XþLWHĐRY LQIRUPDWLN\. K ich pochopeniu je
SRWUHEQi XUþLWi DEVWUDNFLD SUHGVWDYD LPSOHPHQWiFLH WêFhto štruktúr v SDPlWL SRþtWDþD
K ĐDKãLHPXSRFKRSHQLXXþLYDje PRåQpY\XåLĢJUDILFNpPodely týchto štruktúr.
2. Dynamické údajové štruktúry
'\QDPLFNp~GDMRYpãWUXNW~U\VDY\WYiUDM~SRþDVEHKXSURJUDPX1DUR]GLHORGMHGQRa GYRMUR]PHUQêFK SROt QHPXVtPH LFK YHĐNRVĢ GRSUHGX stanoYLĢ SUL GHNODUiFLL SUHPHQQêFK.
Pri dynamických údajových štruktúrach sa alokácia pamäte SRþtWDþD Y\NRQi SRþDV EHKX
programu, vždy NHćMH potrebné na základe algoritmu riešenia problému SULGDĢQRYêHOHPHQW
309
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
k štruktúre. Jednotlivé elementy sú spojené SRPRFRX XND]RYDWHĐRY 3RGĐD WRKR, ako sú
jednotlivé elementy spojené, rozlišujeme QLHNRĐNR ãWDQGDUGL]RYDQêFK G\QDPLFNêFK
údajových štruktúr, napr. zásobník (LIFO), rad (FIFO), obojsmerný zoznam, cyklický zoznam
a binárny strom.
2.1 Zásobník – LIFO
Študenti pri oboznamovaní sa s dynamickými údajovými štruktúrami ako prvý
vytvoria zásobník – LIFO (last in, first out – posledný dnu, prvý von). Zásobník je
štandardizovaná dynamická údajová štruktúra, ktorá sa vytvára ukladaním prvkov „nad
sebou“ tak, že priamy prístup je len k posledne uloženému prvku. K ostatným nižšie
(prHGWêP XORåHQêP SUYNRP VD PRåQR GRVWDĢ OHQ SRPRFRX DGUHV\ NWRUi MH XORåHQi
v DGUHVQHM þDVWL ćDOãLHKR SUYNX 7HGD N prvkom sa dostávame v RSDþQRP SRUDGt QHå EROL
uložené. Kapacita zásobníka je teoreticky neobmedzená.
Pred vytvorením zásobníka je potrebné pUHGRYãHWNêP GHILQRYDĢ MHGHQ HOHPHQW
štruktúry. V programovacom jazyku Pascal je to vlastne typ record, definovaný
nasledovným kódom:
type PElement = ^TElement; {ukazovateĐQD7(OHPHQW}
TElement = record { element štruktúry }
{…údaje P{åX E\Ģ LQIRUPiFLHSUHPHQQp ãWDQGDUGQpKR W\SX
príp. predtým definovaného typu , napr. „meno, priezvisko: string;” …}
nasl: PElement; {ukazovateĐQD
predchádzajúci/nasledujúci element }
end;
Ako nasledujúci krok je potUHEQp GHNODURYDĢ SUHPHQQp XND]RYDWHOH 3UL WYRUEH
zásobníka Y\VWDþtPHV GYRPDXND]RYDWHĐPL
var vrchol, p: PElement; {vrchol EXGHXND]RYDĢQDSRVOHGne uložený vrchný element
a p EXGHVO~åLĢ na vytvorenie nového elementu}
V programe nový element vytvoríme pomocou príkazu new. Nový element vždy
vložíme za predchádzajúci už existujúci element, na ktorý ukazuje vrchol. OEVDKXND]RYDWHĐD
vrchol aktualizujeme tak, aby ukazoval na nový element, ktorý sa tak stane novým vrcholom
zásobníka:
new(p);
p^.nasl := vrchol;
vrchol := p;
Je dôležité, aby si ãWXGHQWL YHGHOL SUHGVWDYLĢ þR VD RGRKUi Y SDPlWL SRþtWDþD
vykonaním príkazu „new(p);“
Obr. 1: Rezervovanie miesta v OP
pre nový element pRGĐDGHILQtFLH
.Hć Y\EHUiPH HOHPHQW\ ]R ]iVREQtND Sri údajovej štruktúre LIFO, naposledy pridaný
element vždy odstránime ako prvý:
p := vrchol;
vrchol := vrchol^.nasl;
dispose(p);
Po vytvorení zásobníka sa študenti oboznámia s ćDOãtPL RSHUiFLDPL QD Y\WYRUHQRP
jednosmernom lineárnom zozname, ako napr. vypísanie údajov z LQIRUPDþQHM þDVWLvšetkých
elementov:
p := vrchol;
while (p<>nil) do begin
310
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
... výpis údajov elementu, na ktorý ukazuje „p“ ...
p := p^.nasl;
end;
3R WRPWR NURNX Xå ãWXGHQWL YlþãLQRX VDPL ]YOiGQX WYRUEX ćDOãtFK IXQNFLt DNR QDSU
sSRþtWDQLHSRþWXHOHPHQWRYY štruktúre, vyKĐDGDQLHXUþLWpKRHOHPHQWX]LVWHQLHþLMH]iVREQtN
SUi]GQ\Y\SRþtWDQLHV~þWXDOHERSULHPHUX] XUþLWêFK~GDMRYHOHPHQWRYDWć
Obr. 2: Grafický model zásobníka pomocou dynamickej údajovej štruktúry
Pri tvorbe zásobníka a pri vykonávaní rôznych operácií v jednosmernom lineárnom
]R]QDPH HGXNDQWL SRXåtYDM~ GLGDNWLFN~ SRP{FNX RStVDQ~ QD NRQFL WRKWR þOiQNX 9ćDND
takejto pomôcke študenti vedia ĐDKãLHQDVWDYLĢXND]RYDWHOHQDMHGQRWOLYpHOHPHQW\DSRFKRSLĢ
tvorbu dynamických údajových štruktúr a spracovanie v nich uložených údajov.
Obr. 3: Iný grafický model zásobníka
2.2 Rad – FIFO
3ULWYRUEHUDGXSRPRFRXG\QDPLFNêFKSUHPHQQêFKãWXGHQWLVLPXVLDXYHGRPRYDĢåH
nový element musia YåG\ SULGDĢ QD NRQLHF OLQHiUQHKR ]R]QDPX DOH RGREUDĢ HOHPHQW MH
SRWUHEQpYåG\]R]DþLDWNXUDGX.Y{OLWRPXMHnutné dHNODURYDĢR MHGHQXND]RYDWHĐYLDF3R
SRFKRSHQt WYRUE\ ]iVREQtND SRPRFRX G\QDPLFNêFK SUHPHQQêFK ãWXGHQWRP Xå YlþãLQRX
nerobí problém prepis niektorých funkcií tak, aby lineárny zoznam fungoval ako rad. Pri
stavbe radu používame rovnaké stavebné elementy ako v prípade zásobníka.
Obr. 4: Model radu pomocou dynamickej údajovej štruktúry
Obr. 5: Iný grafický model radu
311
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
$M JUDILFNê PRGHO QD REU P{åH SRVO~åLĢ DNR XUþLWi SUHGVWDYD XPRåĖXMúca UHDOL]RYDĢ
MHGQRWOLYp IXQNFLH NWRUp VD YLDåX QD ãWDQGDUGL]RYDQ~ ~GDMRY~ ãWUXNW~UX UDG ]DUDGLĢ nové
HOHPHQWGRUDGXQDNRQLHFUDGXY\EUDĢHOHPHQW ]R]DþLDWNXUDGXVSRþtWDĢHOHPHQW\Y rade,
XUþLĢSRUDGRYpþtVORXUþLWpKRHOHPHQWXDWć
2.3 Obojsmerné zoznamy
ĆDOãtP NURNRP SUL RVYRMHQt YHGRPRVWt o tvorbe dynamických údajových štruktúr
môže E\Ģ tvorba obojsmerných zoznamov. Pri týchto údajových štruktúrach je do každého
HOHPHQWXSULGDQêćDOãtXND]RYDWHĐNWRUêYåG\REVDKXMHDGUHVXSUHGFKiG]DM~FHKRHOHPHQWX
.HćåH MH WR OHQ PHQãLD ]PHQD SULGDQi GR MHGQRVPHUQých zoznamov, edukanti s menšou
pomocou zvláGQXSULGDQLHQRYpKRXND]RYDWHĐDGRMHGQRVPHUQêFKG\QDPLFNêFKãWUXNW~UD tak
tvorbu zásobníka a radu pomocou obojsmerných lineárnych zoznamov.
7UHED VL XYHGRPLĢ þR Y\YROi SULGDQLH ćDOãLHKR XND]RYDWHĐD GR GHILQtFLH G\QDPLFNpKR
HOHPHQWX0{åHPHVLSRP{FĢJUDIickým modelom pre: new(p); v tomto prípade (pozri obr. 6).
Obr. 6: Rezervovanie miesta v OP pre
nový element obojsmerného zoznamu
Obr. 7: Model obojsmerného lineárneho zoznamu
.HćåH SR WRPWR NURNX ãWXGHQWL Xå ]tVNDM~ SRWUHEQp ]UXþQRVWL SUiFH V dynamickými
~GDMRYêPL ãWUXNW~UDPL P{åX GRVWDĢ aj zložitejšie úlohy, ako napr. tvorbu usporiadaných
zoznamov, t. j. lineárnych zoznamov pri ktorých elementy sú usporiadané. Problémom tu
P{åH E\Ģ správne nájdenie miesta nového elementu a QDVWDYHQLH SRWUHEQêFK XND]RYDWHĐRY
*UDILFNê PRGHO XPRåĖXMH Y\NRQãWUXRYDĢ Y akom poradí a akým spôsobom je potrebné
DNWXDOL]RYDĢ MHGQRWOLYp XND]RYDWHOH v SUtSDGH ]DUDGHQLD QRYpKR HOHPHQWX D RGYRGLĢ SRVWXS
ULHãHQLD*UDILFNêPRGHOSRPiKDQDSUDMSULKĐDGDQtHOHPHQWXQDY\QHFKDQLHSRGĐDKRGQRW\
~GDMDþRP{åHE\ĢV~þDVĢRXriešenia XUþLWHM~ORK\D ukD]XMHDNRSUHRULHQWRYDĢXND]RYDWHOH
aby dynamicky zoznam bol správne zredukovaný. .HćåHSRGĐDJUDILFNpKRPRGHOXYLGLHĢåH
obojsmerný lineárny zoznam PRåQRSUHFKiG]DĢY RELGYRFKVPHURFKMH~þHOQpGRSOQLĢćDOãt
ÄYRQNDMãt³XND]RYDWHĐQDNRQLHF]R]QDPX.
Obr. 8: Iný grafický model obojsmerného
lineárneho zoznamu, ktorý je doplnený
XND]RYDWHĐRPQDNRQiec
.
312
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
2.4 Cyklické zoznamy
ĆDOãRX ]DXMtPDYRX ~ORKRX P{åH E\Ģ WYRUED F\NOLFNêFK ]R]QDPRY WDN
jednosmerných, ako aj obojsmerných), pri ktorých nasledovníkom posledného elementu je
vždy prvý element. Je to len menšia zmena pridaná do lineárnych zoznamov, ktorej
implementáciu študenti zvládnu bez problémov.
Obr. 9: Model jednosmerného cyklického zoznamu
Obr. 8: Iný grafický model
jednosmerného cyklického zoznamu
2.5 Binárne stromy
5HDOL]iFLD ELQiUQ\FK VWURPRY SRPRFRX G\QDPLFNêFK ~GDMRYêFK ãWUXNW~U P{åH E\Ģ
zložitejšou úlohou. Pri realizácii môže každý element obVDKRYDĢ GYa ukazovatele, jeden na
ĐDYého a jeden na pravého následníkaDOHERDMWUHWtXND]RYDWHĐQDSUHGND9 prvom prípade je
PRåQp ELQiUQ\ VWURP SUHFKiG]DĢ OHQ RG NRUHĖD VPHURP GROX Y druhom prípade v oboch
smeroch. %LQiUQ\VWURPP{åHE\ĢYKRGQRX~GDMRYRXãWUXNW~URXSUHPQRKp~ORK\NGHY]ĢDK\
PHG]LSUYNDPLPRåQRDQDORJLFN\Y\MDGULĢDNRELQiUQ\VWURP1DSUP{åHY\MDGULĢDMY]ĢDK
PHG]LGLHĢDĢRPD MHKRURGLþPL
3. Didaktická aplikácia – Dynamické údajové štruktúry
.HćåH SRFKRSHQLH MHGQRVPHUQêFK OLQHiUQ\FK ]R]QDPRY MH NĐ~þRYRX RWi]NRX
k pochopeniu práce s dynamickými údajovými štruktúrami, pre študentov sme vytvorili
didaktickú pomôcku. Didaktická aplikácia okrem demonštrovania základných dynamických
lineárnych údajových štruktúr obsahuje interaktívny editor na ich tvorbu. V KRUQHM þDVWL
aplikácie SRXåtYDWHĐ VL P{åX Y\EUDĢ U{]QH SUtND]\, ktoré sú zaradené do ôsmich skupín.
K dispozícii sú 3 vonkajšie ukazovatele a dynamický element je implementovaný ako
v prípade zásobníka v þDVWL,QIRUPDþQiþDVĢHOHPHQWXP{åHREVDKRYDĢUHĢD]HF]QDNRY
3RXåtYDWHĐY GROQHMþDVWL oknaSRNOLNQXWtQDXUþLWêSUtND]KQHćYLGí MHKR~þLQRNYêVOHGRN
jeho realizácie, ktorý sa prejaví zmenou v grafickom modeli. Všetky zmeny, ktoré sa odohrajú
LQWHUDNWtYQRX YRĐERX ] príkazovej ponuky, sa zobrazia postupne na „pracovnej ploche“. Tak
P{åH SRXåtYDWHĐ H[SHULPHQWRYDĢ SULGiYDQtP D odoberaním prvkov a XUþRYDQtP KRGQRW\
DGUHVQHMþDVWLSUHSiMDĢLFKGRåHODQHMãWUXNW~U\
Záver
3RGĐDQDãLFKVN~VHQRVWtãWXGHQWLĐDKãLHSRFKRSLDSUiFXV dynamickými štruktúrami ak
majú k dispozícii grafický model, ktorý využijú na znázornenie postupu riešenia. Grafický
model môže SRXåLĢ QD P\ãOLHQNRY~ LPSOHPHQWiFLX ĐXERYRĐQHM G\QDPLFNHM QHãWDQGDUGQHM
313
7UHQG\YHY]GČOiYiQt
,QIRUPDþQtDNRPXQLNDþQtWHFKQRORJLHYHY]GČOiYiQt
údajovej štruktúry, ktorý zjednoduší riešenie problému. )XQJRYDQLH XND]RYDWHĐD
a dynamickej premennej – explicitne definovaného stavebného elementu údajovej štruktúry
PRåQR QDãWXGRYDĢ Somocou reprezentovanej didaktickej aplikácie 3RXåtYDWHĐ – študent
môžu H[SHULPHQWRYDQtPQDJUDILFNRPPRGHOLSRþDVWYRU