Rádiologické metódy v diagnostike
kolorektálneho karcinómu
Doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.
Zlatým štandardom pri definitívnom stanovení diagnózy kolorektálneho karcinómu (CRC) je biopsia pod endoskopickou
kontrolou, resp. histologizácia pri otvorenom chirurgickom výkone. Rádiologické (zobrazovacie) vyšetrovacie metódy majú však
dôležité a nezastupiteľné miesto:
a) v diagnostike a určovaní štádia CRC;
b) v skríningu CRC;
c) v sledovaní vývoja ochorenia a liečebnej odpovede.
Prvoradou úlohou rádiológa je určiť veľkosť nádoru, jeho
presnú lokalizáciu, a to aj vo vzťahu k dôležitým štruktúram
okolia (napr. cievam), hĺbku postihnutia črevnej steny vzhľadom
na jej jednotlivé vrstvy, ďalej postihnutie lokoregionálnych, ale aj
vzdialenejších skupín lymfatických uzlín, ako aj zistiť prítomnosť
vzdialených orgánových metastáz.1 Ďalším dôležitým aspektom
zobrazovacej diagnostiky je možnosť zistiť potenciálne sprievodné patologické zmeny a komplikácie, ako sú napr. miesto a rozsah obštrukcie, krvácanie, perforácia, zápalové zmeny, formovanie abscesu a patologických kolekcií.
Prehľadné rozdelenie zobrazovacích metód podľa využitej
formy energie je nasledovné:
A. Anatomické zobrazovanie
1. s využitím ionizujúceho žiarenia:
– natívna snímka,
– irigografia (konvenčná analógová, digitálna),
– počítačová tomografia (MDCT – technika multi-detector
computed tomography);
2. s využitím inej formy energie:
– endorektálna (transrektálna) a transabdominálna sono­
grafia (ERS, TRS, TAS),
– magnetická rezonancia (MR).
Na základe inovatívnych technologických postupov a uplatnením progresívnych softvérov v praxi sa rozšírili možnosti MDCT
a MR diagnostiky o tzv. MDCT, resp. MR virtuálnu kolonografiu.
B. Funkčná diagnostika a anatomicko-funkčná koregistrácia
– pozitrónová emisná tomografia (PET),
– hybridné PET/CT zobrazenie,
– softvérová fúzia obrazov PET a MR, resp. PET a CT.
■ II. rádiologická klinika LF UK a OÚSA, Bratislava
a) z istenie výšky obštrukcie, resp. vylúčenie stenotizujúcej lézie
u symptomatického pacienta;
b) doplnenie inkompletnej kolonoskopie pre zistenie synchrónnej črevnej lézie – dnes už štandardne nahrádzané MDCT
kolonografiou;
c) potvrdenie diagnózy stenotizujúceho procesu na základe pozitívneho výsledku iných skríningových, resp. klinických testov
v prípade, že kolonoskopiu nie je možné bezpečne realizovať,
alebo je neúspešná, pacient kolonoskopiu odmieta, resp.
u starších limitovane spolupracujúcich pacientov.2
V porovnaní s kolonoskopiou je irigografické vyšetrenie lacnejšou metódou, spravidla nevyžaduje sedáciu pacienta, je ním
dobre znášané, je bezpečné, s veľmi nízkou pravdepodobnosťou
vzniku komplikácií. Môže sa vykonávať v dvoch modifikáciách –
ako jednokontrastné vyšetrenie u nespolupracujúceho pacienta,
to je však málo preukazné a môže potvrdiť iba veľké lézie, a ako
dvojkontrastné vyšetrenie, ktoré vyžaduje kombináciu pozitívnej
kontrastnej látky (báryová suspenzia) a negatívneho kontrastu
(vzduchu). Výpovedná hodnota vyšetrenia je vyššia, ak sa realizuje v hypotónii.
Dvojkontrastným irigografickým vyšetrením analógovou alebo digitálnou technikou je možná detekcia viac ako 98 % CRC.
(obrázok 1). Limitáciou metódy v porovnaní s kolonoskopiou je
nemožnosť intervenčného výkonu (biopsia, ablácia polypu a i.).
Kontraindikáciou k irigografii je suspektná perforácia čreva,
v týchto prípadoch je potrebné použiť nálev jódovej kontrastnej
látky. Pri analógovej technike snímania je senzitivita záchytu
polypov s priemerom nad 1 cm 53 %, karcinómu 76 %, pri di■ obrázok 1 Dvojkontrastná irigografia – typický obraz
karcinómu
Anatomické zobrazovanie
Natívna snímka abdómenu nachádza v súčasnosti uplatnenie iba v diagnostike ileózneho stavu a perforácie gastrointestinálneho traktu.
Irigografické vyšetrenie bolo v nedávnej minulosti súčasťou štandardného postupu pri diagnostike CRC, s postupným
rozvojom novších techník sa však v súčasnosti využíva menej
často. Jeho hlavnou úlohou v diagnostike a stagingu CRC je:
Kolorektálny karcinóm
■
25
■
Rádiologické metódy v diagnostike kolorektálneho karcinómu
■
■ obrázok 2 Monokontrastná irigografia vodným jódovým kontrastným nálevom – fistula vzniknutá pooperačne pri dehiscencii
anastomózy
A AP projekcia
gitálnej technike sa udáva senzitivita metódy pre polypy väčšie
než 1 cm 67 %, pre karcinóm 95%.1,2 Výhodou digitálneho
zobrazenia je vyššia rozlišovacia schopnosť a možnosť postprocessingu, limitáciou je o niečo vyššia efektívna dávka žiarenia
(4 mSv) v porovnaní s analógovou irigografiou (3 mSv). Pri diagnostike recidivujúceho CRC má irigografia len limitovaný prínos, keďže väčšina recidív je lokalizovaná extraluminálne, v rozličnej vzdialenosti od miesta resekcie. Samotná anastomóza sa
v dôsledku fibrotických zmien vždy prejavuje ako stenotický úsek
variabilného rozsahu, takže posúdenie lokálnej recidívy v jej teréne irigografickým vyšetrením nie je možné. Irigografia jódovým
kontrastným nálevom môže zohrať úlohu pri diagnostike pooperačných komplikácií, ako sú napr. dehiscencia anastomózy, fistuly (obrázok 2 A, B), preformované dutiny a abscesy, avšak
v súčasnosti vzhľadom na požiadavku zobraziť okolie čreva
a priľahlé topoanatomické pomery sa toto vyšetrenie nahrádza
exaktnejšou MDCT diagnostikou.
Endorektálna (transrektálna) sonografia (ERS, TRS) je veľmi spoľahlivou metódou pre T-staging primárneho CRC. Umožňuje presnú vizualizáciu jednotlivých vrstiev steny konečníka a jeho
bezprostredného okolia, a tým aj rozsahu lokálnej invázie tumoru
(obrázok 3). Jej diagnostická presnosť pre T-staging je 81–93 %,
pričom hlavnou limitáciou je nedostatočná diferenciácia T2 a skorého T3 štádia choroby, ako aj nemožnosť vizualizácie mezorektálnej fascie. Nadhodnotenie nálezu sa spravidla pohybuje v rozsahu
11–18 % a podhodnotenie v cca 5–13 %.3 Pre potrebu vyhodnotenia postihnutia lokoregionálnych lymfatických uzlín (N-staging)
má ERS diagnostickú presnosť 64–83 %,3 čo podmieňuje aj obmedzený dosah endorektálnej sondy len na konečník a priľahlú
časť esovitej slučky. Vzhľadom na zobrazenie krátkeho úseku je
vždy potrebné doplniť MDCT alebo MR pre vylúčenie duplicitného
26
B Bočná projekcia
karcinómu a metastatického postihnutia. Endorektálnu sonografiu možno plne nahradiť magnetickou rezonanciou s použitím
endorektálnej cievky.
Transabdominálna sonografia (TAS) je základnou modalitou pre detekciu a určenie charakteru ložiskových zmien pečene.
■ obrázok 3 Endorektálna (transrektálna) sonografia –
karcinóm rekta s patologickou lymfatickou
uzlinou v mezorekte, štádium T3 N1
■
November 2012
■
Rádiologické metódy v diagnostike kolorektálneho karcinómu
■
■ obrázok 4 Kontrastná ultrasonografia – CEUS (contrast-enhanced ultrasound) – metastáza kolorektálneho karcinómu
A Venózna fáza s periférnou tzv. „ring“ opacifikáciou,
typickou pre MTS
Je lacná a opakovateľná, s vysokou spoľahlivosťou pre cielené vyhľadávanie metastáz CRC v pečeni (M-staging). Pomocou v súčasnosti používaných sofistikovaných sonografických prístrojov je
možné nielen posúdiť počet, veľkosť, distribúciu a vnútornú štruktúru ložiskových zmien v pečeni, ale zhodnotiť aj vaskularizáciu
lézie jednak pomocou farebne kódovaného dopplerovského zobrazenia, ako aj použitím intravenózne aplikovanej sonografickej
kontrastnej látky na báze mikrobublín (obrázok 4 A, B), čím sa
do­siahne selekcia ložísk, ktoré je potrebné ďalej doriešiť MDCT
alebo MR vyšetrením, ako aj posúdenie potreby a miesta biopsie.
Ultrasonografická elastografia pečene ako doplnok TAS taktiež
prispieva k diferenciálnej diagnostike solídnych ložiskových zmien
pečene, a to na základe prídavnej informácie o „stlačiteľnosti“
lézie. Dôležitým aspektom je aj posúdenie charakteru ložiska v teréne difúzneho pečeňového postihnutia (cirhóza, steatóza atď.).
Diagnostická presnosť TAS pečene s využitím kontrastného zobrazenia pre diagnostiku metastáz je v rozmedzí 93–98 %.4
MDCT technológia prekonala veľmi rýchly rozvoj počnúc
od základnej axiálnej techniky cez jednoduchú špirálovú s následným rozvojom multidetektorového zobrazovania 4-, 6-,16-,
64-, 128- a 256-vrstvovými skenermi s izotropným voxelom (t. j.
kubickým voxelom bez distorzie anatomických štruktúr). Táto
technika umožňuje tzv. volumetrické zobrazenie v priebehu krátkodobého zadržania dychu, pričom dôjde k zobrazeniu väčšieho
anatomického rozsahu (napr. hrudník, brucho, malá panva).
Akvizícia ultratenkých rezov (napr. 0,5 mm) umožní multiplanárnu rekonštrukciu obrazu v troch na seba kolmých rovinách, ako
aj v ľubovoľných šikmých rovinách bez straty rozlíšenia, t. j.
izotro­picky.5 Nevyhnutnou súčasťou MDCT vyšetrenia je intravenózna aplikácia jódovej kontrastnej látky s následným dyna-
Kolorektálny karcinóm
■
B Korešpondujúci obraz v B-mode – neostro
ohraničené hypoechogénne ložisko
mickým pokontrastným zobrazením orgánov a štruktúr v závislosti od fázy vaskularizácie. MDCT vyšetrenie hrubého čreva
a konečníka vyžaduje prípravu čriev laxatívami, následnú irigáciu
vody, prípadne zriedenej jódovej kontrastnej látky alebo insufláciu vzduchu. Je vhodné vyšetrovať v hypotónii (butylskopolamín,
glukagón). MDCT vyšetrením možno nielen zistiť lokálny rozsah
tumoru, ale aj posúdiť okolité tukové tkanivo, stav lymfatických
uzlín a vzdialených orgánov. Indikáciami k MDCT vyšetreniu je
teda komplexný predoperačný staging choroby, diagnostika
komplikácií operačného výkonu (abscesy, fistuly) a detekcia
recidívy karcinómu v teréne pooperačných a poradiačných zmien. Senzitivita a špecificita metódy pre detekciu metastatického
postihnutia je v rozsahu 75–99 %, pre metastázy v pečeni
90–99 %.6 Samotný primárny nádor hrubého čreva sa prejavuje
v CT obraze variabilne iba ako diskrétne zúženie črevného lúmenu, zhrubnutie črevnej steny (obrázok 5A, B), resp. nekrotická
masa podobná abscesu s perikolickou propagáciou, s presiaknutím okolia a zníženou denzitou okolitého tukového tkaniva. Treba
však konštatovať, že pre lokálny T-staging CRC má MDCT limitovaný prínos pre nemožnosť vizualizovať jednotlivé vrstvy črevnej
steny. Pre T-staging CRC je senzitivita MDCT 78 % a špecificita
63 % pri diagnostickej presnosti 73 %.1 Významnou doplňujúcou
informáciou je vizualizácia zväčšených alebo akcentovaných lymfatických uzlín nielen v bezprostrednej blízkosti primárneho nádoru, ale aj vo vzdialenejších regiónoch (obrázok 6) pri senzitivite
pre N-staging 55 %.7 MDCT je veľmi citlivá metodika na odhalenie postihnutia seróznych blán (obrázok 7), ktoré sa vyskytuje
u 10–15 % pacientov v čase primárnej diagnózy a v 40–70 %
pri recidivujúcom CRC.8 MDCT je mimoriadne vhodná modalita
na posúdenie prítomnosti pľúcnych ložísk, avšak jeho špecificita
27
■
Rádiologické metódy v diagnostike kolorektálneho karcinómu
■
■ obrázok 5 MDCT obraz stenotizujúcej črevnej lézie v oblasti aborálnej sigmoidálnej slučky – histologicky overený
adenokarcinóm
A Pokontrastný axiálny sken
B Rekonštrukcia
v sagitálnej rovine
najmä pri solitárnych pľúcnych ložiskách je nízka (obrázok 8).
Ak sú prítomné metastázy v pečeni (obrázok 9), MDCT umožňuje ich veľmi presnú segmentálnu lokalizáciu, ako aj vzťah
k cievnym štruktúram, najmä k hepatálnym vénam a vetvám
v. portae, čo je dôležité z hľadiska posúdenia potenciálnej chirurgickej resekability,9,10 resp. pre cielenú aplikáciu chemoterapie.
■ obrázok 7 MDCT – karcinomatóza peritonea a omenta
bez prítomnosti ascitu
■ obrázok 6 MDCT – retroperitoneálna patologická
lymfadenopatia – koronárna rekonštrukcia
Magnetická rezonancia (MR) je zobrazovacia technika,
ktorá k tvorbe obrazu používa kombináciu silného statického
magnetického poľa (1,5 T, 3 T, resp. 7 T) a rádiofrekvenčných
pulzov. Má excelentnú priestorovú rezolúciu a tkanivový kontrast. V diagnostike CRC sa opiera o identické indikačné kritériá
a prípravu pacienta ako počítačová tomografia. Nie je vhodná
pre skríning CRC, avšak pre jeho staging dosahuje vysokú diagnostickú presnosť (93 %).1 Rozlišuje sa vyšetrenie konečníka
endorektálnou cievkou a vyšetrenie ostatných úsekov hrubého
čreva telovou povrchovou cievkou. Výhodou modality je vysoká
rozlišovacia schopnosť a možnosť tkanivovej charakteristiky pri
zobrazení v minimálne troch na seba kolmých, ako aj v špeciál-
28
■
November 2012
■
Rádiologické metódy v diagnostike kolorektálneho karcinómu
■ obrázok 8 MDCT – solitárne pľúcne ložisko subpleurálne
vľavo – metastázy kolorektálneho karcinómu
■
a podhodnotenie, resp. nadhodnotenie lokálneho nálezu predstavuje cca 6–13 %.1
Limitovaný je aj N-staging, keďže sa zakladá iba na posudzovaní veľkosti jednotlivých lymfatických uzlín, a nie je možné
vizuali­zovať mikroskopickú infiltráciu veľkostne nezmenených
lymfatických uzlín (senzitivita 76 %, špecificita 80 %). Určitým
prínosom je špeciálna metóda difúzne váženého MR zobrazovania (DWI – diffusion-weighted imaging), ktoré sa fyzikálne zakladá na Brownovom pohybe molekúl vody. Posúdenie miery
reštrikcie difúzie v patologickom tkanive umožňuje vyjadriť podozrenie aj na incipientnú infiltráciu nádorovým procesom v te■ obrázok 9 MDCT – solitárne hypodenzné ložisko v S V/VI
pravého laloka pečene – metastázy
kolorektálneho karcinómu (vedľajší nález:
kortikálna cysta ľavej obličky)
nych šikmých rovinách. Podmienkou je i. v. aplikácia paramagnetickej kontrastnej látky (gadolí­nium chelát). V T-stagingu CRC je
veľkou výhodou MR detailné zobrazenie mezorekta (obrázok 10 A, B), avšak aj tu, podobne ako pri ERS, istú limitáciu
predstavuje nedostatočná diferenciácia medzi štádiom T2 a skorým štádiom T3, čo je v prvom rade spôsobené nemožnosťou
odlíšiť incipientnú infiltráciu od desmoplastických a zápalových
zmien v perikolickom tukovom tkanive (senzitivita 86 % a špecificita 77 %). Použitím endorektálnej cievky stúpa diagnostická
presnosť v T-stagingu CRC lokalizovaného v oblasti rekta, avšak
v dôsledku tvaru cievky môže byť stenotizujúci proces v proximálnom úseku rekta vytláčaný mimo dosah endorektálnej cievky
■ obrázok 10 MR obraz karcinómu anorekta
A T2-vážený obraz v transverzálnej rovine
Kolorektálny karcinóm
■
B T2-vážený obraz v sagitálnej rovine
29
■
Rádiologické metódy v diagnostike kolorektálneho karcinómu
réne veľkostne nezmenenej lymfatickej uzliny, resp. detekovať
sekundárne prejavy nádorového ochorenia pri celotelovom DWI
zobrazení. Ďalšou možnosťou diferenciálnej diagnostiky stavu
uzlín je použitie ultramalých častíc oxidu železitého (USPIO – ultra-small particles of iron oxid) ako perspektívnej kontrastnej
látky (v SR nie je registrovaná). Obzvlášť dôležitý prínos MR je
v M-stagingu, najmä v zobrazení počtu a distribúcie pečeňových
metastáz, kde sa okrem rutinne používanej extracelulárnej paramagnetickej kontrastnej látky (gadolínium-chelát) uplatnia aj
hepatošpecifické (mangafodipir trisodium) a kombinované kontrastné látky (kyselina gadoxetová) (obrázok 11 A, B), ktoré
zvyšujú senzitivitu (82 %) ako aj špecificitu (93 %) metódy v diferenciálnej diagnostike solídnych ložiskových zmien.11 Pre potrebu diagnostiky a diferenciálnej diagnostiky recidívy nádoru v teréne pooperačných, resp. poradiačných fibrotických zmien je
nevyhnutnou požiadavkou dynamické pokontrastné zobrazenie.12
Virtuálnu CT kolonografiu (VCTC) prvýkrát popísali Vining
a spolupracovníci v roku 1994.13 Možno ju považovať za perspektívnu skríningovú metódu pre diagnostiku polypov a CRC
(obrázok 12 A, B, C), najmä po neúspešnej alebo inkompletnej
kolonoskopii,14 ako aj na zobrazenie proximálneho úseku hrubého čreva nad stenózou15 a pri vyhľadávaní synchrónnej črevnej
lézie. Modalita sa vyznačuje dobrou znášanlivosťou pacientmi
a je často preferovaná pred klasickou kolonoskopiou. VCTC
môže mať prínos aj ako alternatívna metóda a náhrada kolonoskopie u pacientov s výraznou komorbiditou (napr. pľúcnou
fibrózou, užívaním warfarínu, alergiou na sedatíva), a to jednak
v procese primárnej diagnostiky,16 ako aj pri potvrdení alebo vylúčení recidivujúceho CRC.17 Princípom techniky je volumetrické
získavanie dát pri špirálovom multidetektorovom CT s aplikáciou
špeciálneho softvéru pre zobrazenie hrubého čreva v 2D a 3D
obrazoch. Nevyhnutnou podmienkou je dvojfázová príprava pacienta hladovaním a kompletným vyčistením hrubého čreva,
podľa možnosti bez zvyškovej tekutiny, a dobrá distenzia črevnej
steny insufláciou vzduchu alebo oxidu uhličitého. Pri nedostatoč­
nej distenzii môže dôjsť k prehliadnutiu malých polypov alebo
■
k imitácii anulárnej stenózy, preto sa pred vyšetrením preferuje
podanie butylskopolamínu, resp. glukagónu, čím sa zlepší nielen
distenzia čreva,18 ale aj komfort pacienta.19 Výsledkom vyšetrenia
je zobrazenie endoluminálnych procesov ako pri klasickej kolonoskopii, eventuálne simulácia chirurgicky otvoreného čreva –
tzv. virtuálna patológia.
Novšie techniky umožňujú automatické vyhľadávanie možnej
slizničnej lézie pomocou príslušného softvéru (CAD – computer-aided detection). Celková senzitivita modality pre lézie väčšie
než 1 cm je 75 %, pre lézie 5–9 mm sa pohybuje v rozmedzí
62–69 %. Senzitivita 3D zobrazenia pre polypy väčšie než 1 cm
je 83 %, 2D zobrazenia 72 %. Špecificita metódy pre lézie väčšie
než 1 cm sa udáva okolo 90 %.20 Príčinou nesprávnej pozitivity
je najčastejšie chybná interpretácia zvyškovej stolice a zámena
črevných zriasnení za polypy, nesprávna negativita je spravidla
podmienená technickou chybou alebo nedostatočnou skúsenosťou vyšetrujúceho. Presnosť metódy výrazne zvyšuje CAD.
Virtuálna MR kolonografia vyžaduje identickú prípravu
ako virtuálna CT kolonografia. Rektálnym násadcom sa aplikuje
nálev vlažnej vody v množstve cca 2 000 ml. Princípom modality
je špeciálny MR hydrogram a zobrazenie abdómenu T1 váženými
3D gradientovými sekvenciami v koronárnej rovine tenkými rezmi (1,6–2 mm) s potlačením/bez potlačenia tuku.21 Senzitivita
virtuálnej MR kolonografie pre detekciu karcinómu je 75 %,
špecificita dosahuje 95 %.22
Výhodami virtuálnych CT a MR techník sú pomerne vysoká
senzitivita v detekcii polypov pri aplikácii CAD softvéru s minimálnym rizikom perforácie čreva a zobrazenie úsekov nad stenotizáciou s možnosťou potvrdiť synchrónne sa vyskytujúce lézie
v iných častiach hrubého čreva, teda ako doplnenie inkompletnej
klasickej kolonoskopie. Ďalšou výhodou je zobrazenie tzv. „slepých“ zón napr. za slizničnými riasami a medzi nimi. Limitáciou
je nemožnosť histologizácie a intervenčných postupov.
Pre skríning CRC naďalej ostáva zlatým štandardom klasická
kolonoskopia. Perspektívne virtuálne 2D a 3D techniky (najmä CT
kolonografiu) možno považovať za potenciálne skríningové mo-
■ obrázok 11 MR obraz metastázy kolorektálneho karcinómu v pravom laloku pečene po i. v. aplikácii kombinovanej
kontrastnej látky (kyselina gadoxetová)
A T1-vážený obraz – venózna fáza
30
B T1-vážený obraz – hepatošpecifická fáza
■
November 2012
■
Rádiologické metódy v diagnostike kolorektálneho karcinómu
■ obrázok 12 Virtuálna CT kolonografia – 3D obraz
A Polyp
■
pacientov, kde sa na základe zvýšených hladín onkomarkerov
predpokladá okultná malignita, ako aj v monitorovaní liečebnej
odpovede. Multimodalitné pracovné stanice prístrojov novšej
generácie umožňujú aj softvérovú fúziu obrazov z PET, resp. PET/
CT, napr. s obrazmi MR, čo môže priniesť doplňujúcu informáciu
o rozsahu primárneho CRC, event. jeho recidíve, s celkovým
zvýšením diagnostickej spoľahlivosti pri rozhodovaní o individualizácii liečby s následným prospechom pre pacienta.
Záver
B Divertikul
C Tumor
Diagnostické zobrazovacie metódy majú nezastupiteľné
miesto v skríningu, diagnostike, stagingu a re-stagingu CRC.
Uplatňujú sa aj v detekcii prekanceróznych stavov (virtuálna
CT kolonografia). Vysoká senzitivita MR techniky s paletou kontrastných látok, vrátane orgánovo-špecifických, poskytuje cennú
informáciu nielen o lokálnom rozsahu primárneho či lokálne recidivujúceho CRC, ale aj o prítomnosti lymfogénneho a hematogénneho rozsevu, najmä s dôrazom na stav pečene. MDCT
umožňuje simultánne a detailné zobrazenie viacerých orgánových systémov v rôznych anatomických lokalitách, a tým prispieva k zisteniu celkového rozsahu choroby v jednotlivých orgánoch, ako aj na peritoneu. MDCT spolu s vysokosenzitívnym PET
zobrazením má dôležitý prínos aj v monitorovaní protinádorovej
liečby.
■ obrázok 13 PET-CT obraz karcinómu v oblasti céka
s retroperitoneálnou lymfadenopatiou
dality najmä pri inkompletnej kolonoskopii (dolichokolón). Nevyhnutnými predpokladmi sú kvalitná interdisciplinárna spolupráca
gastroenterológa a rádiológa, zohľadnenie princípov zdravotnej
ekonomiky a compliance pacienta.
Funkčná diagnostika
a anatomicko-funkčná koregistrácia
Pozitrónová emisná tomografia (PET) je založená na akvizícii metabolických dát špeciálnou PET kamerou, ktorá v kombinácii s CT skenerom umožňuje veľmi presnú funkčnú a anatomickú diagnostiku nádorového ochorenia. Najčastejšie využívané
rádiofarmakum v PET/CT diagnostike je 18F-fluorodeoxyglukóza
(18-FDG). FDG-PET sa v diagnostike CRC uplatňuje predovšetkým v predoperačnom zhodnotení rozsahu choroby u pacientov
s biologicky agresívnym primárnym nádorom (obrázok 13), ako
aj u pacientov so suspektným recidivujúcim CRC, s cieľom vylúčiť
prítomnosť vzdialených metastáz. Dôležitú úlohu má aj u tých
Literatúra na nasledujúcej strane.
Kolorektálny karcinóm
■
31
■
Rádiologické metódy v diagnostike kolorektálneho karcinómu
■
Literatúra
1G
ollub MJ, Schwartz LH, Akhurst, T. Update on colorectal cancer imaging. Radiol Clin N Am
2007;45:85–118.
2 Kung JW, Levine MS, Glick SN, et al. Colorectal cancer: screening double-contrast barium
enema examination in average-risk adults older than 50 years. Radiology 2006;240:725–35.
3 Schaffzin DM, Wong DW. Endorectal ultrasound in the preoperative evaluationof rectal
cancer. Clin Colorectal Cancer 2004;4:124–32.
4 Anaye A, Perrenoud G, Rognin N, et al. Differentiation of focal liver lesions: usefulness of
parametric imaging with contrast-enhanced US. Radiology 2011;261:300–10.
5 Prokop M. Image processing and display techniques. In: Prokop M, Galnski M. Spiral and
multislice computed tomography of the body. Stuttgart: Thieme 2003;45–82.
6 Mauchley DC, Lynge DC, Langdale LA, et al. Clinical utility and cost-effectiveness of routine
preoperative computed tomography scanning in patients with colon cancer. Am J Surg
2005;189:512–7.
7 Bipat S, Glas AS, Slors FJ, et al. Rectal cancer: local staging and assessment of lymph node
involvement with endoluminal US, CT and MR imaging: a meta-analysis. Radiology
2004;232:773–83.
8 De Bree E, Koops W, Kroger R, et al. Peritoneal carcinomatosis from colorectal or appendiceal
origin: correlation of preoperative CT with intraoperative findings and evaluation of
interobserver agreement. J Surg Oncol 2004;86:64–73.
9 Fetita C, Lucidarme O, Preteux F, et al. CT hepatic venography: 3D vascular segmentation for
preoperative evaluation. Med Image Comput Assist Interv Int Conf 2005;8(Pt 2):830–7.
10 Sahani D, Mehta A, Blake M, et al. Preoperative hepatic vascular evaluation with CT and MR
angiography: implications for surgery. Radiographics 2004;24:1367–80.
11 Bhattacharjya S, Bhattacharjya T, Baber S, et al. Prospective study of contrast-enhanced
computed tomography, computed tomography during arterioportography, and magnetic
resonance imaging for staging colorectal liver metastases for liver resection. Br J Surg
2004;91:1361–9.
32
12 B
arbaro B, Leccisotti L, Vitale R, et al. Restaging locally advanced rectal cancer with mr
imaging after chemoradiation therapy. Radiographics 2010;30(3):699–716.
13 Vining DJ, Gelfand DW, Bechtold RE, et al. Technical feasibility of colon imaging with helical
CT and virtual reality [abstract]. AJR Am J Roentgenol 1995;162:194.
14 Neri E, Giusti P, Battolla L, et al. Colorectal cancer: role of ct colonography in preoperative
evaluation after incomplete colonoscopy. Radiology 2002;223(3):615–619.
15 Pickhardt PJ, Hassan C, Halligan S, et al. Colorectal cancer: CT colonography and colonoscopy
for detection – systematic review and meta-analysis. Radiology 2011;259(2):393–405.
16 Pickhardt PJ, Kim DH, Meiners MJ, et al. colorectal and extracolonic cancers detected at
screening CT colonography in 10 286 asymptomatic adults. Radiology 2010;255(1):83–88.
17 Kim HJ, Park SH, Pickhardt PJ, et al. CT colonography for combined colonic and extracolonic
surveillance after curative resection of colorectal cancer. Radiology 2010;257(3): 697–704.
18 Taylor SA, Halligan S, Goh V, et al. Optimizing colonic distention for multi-detector row CT
colonography: effect of hyoscine butylbromide and rectal balloon catheter. Radiology
2003;229:99–108.
19 de Haan MC, Nio CY, Thomeer M, et al. Comparing the diagnostic yields of technologists and
radiologists in an invitational colorectal cancer screening program performed with CT
colonography. Radiology 112486; Published online July 6, 2012, doi:10.1148/radiol.12112486.
20 Silva AC, Hara AK, Leighton JA, et al. Continuing Medical Education: CT Colonography with
intravenous contrast material: varied appearances of colorectal carcinoma. Radiographics
2005;25(5):1321–34.
21 Ajaj W, Lauenstein TC, Pelster G, et al. MR colonography in patients with incomplete
conventional colonoscopy. Radiology 2005;234(2):452–9.
22 Florie J, Jensch S, Nievelstein RAJ, et al. MR colonography with limited bowel preparation
compared with optical colonoscopy in patients at increased risk for colorectal cancer.
Radiology 2007;243(1):122–31.
■
November 2012
Download

Rádiologické metódy v diagnostike kolorektálneho karcinómu