www.ePredpisy.sk
109/2012
OZNÁMENIE
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 209 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o
zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov vydalo
výnos z 9. marca 2012 č. 16057/2012-110, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky z 15. júna 1998 č. 1618/1998-60, ktorým sa vydáva Kancelársky
poriadok pre súdnych exekútorov (oznámenie č. 228/1998 Z. z.).
výnos z 9. marca 2012 č. 16057/2012-110, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky z 15. júna 1998 č. 1618/1998-60, ktorým sa vydáva Kancelársky
poriadok pre súdnych exekútorov (oznámenie č. 228/1998 Z. z.).
Výnos obsahuje podrobnejšiu úpravu tvorby, vedenia a obsahu exekútorských spisov a mení
koncepciu vyhotovovania a zverejňovania tlačív, ktoré bude súdny exekútor používať pri úkonoch
exekučnej činnosti.
Výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2012.
Výnos je uverejnený v Ústrednom vestníku Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na
Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky a v Slovenskej komore exekútorov.
VýNOS
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 9. marca 2012
č. 16057/2012-110,
ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 15. júna 1998 č. 1618/1998-60, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok
pre súdnych exekútorov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 209 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o
zmene a doplnení ďalších zákonov ustanovuje:
Čl. I
Výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 15. júna 1998
č. 1618/1998-60, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre súdnych exekútorov (oznámenie č.
228/1998 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1. V úvodnej vete sa slová „zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z.
o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len „Exekučný poriadok“) v znení neskorších
predpisov“ nahrádzajú slovami „zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a
doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Exekučný poriadok“)“.
2.
§ 1 znie:
㤠1
www.ePredpisy.sk
Na výkon exekučnej činnosti si súdny exekútor (ďalej len „exekútor“) zriaďuje úrad v sídle,
ktoré si určil v žiadosti o vymenovanie. So súhlasom Slovenskej komory exekútorov (ďalej len
„komora“) si môže exekútor zriadiť kanceláriu aj mimo sídla exekútorského úradu.“.
3.
V § 7 ods. 2 sa vypúšťajú slová „komerčných právnikov,“.
4.
V § 10 ods. 1 písm. b) sa nad slovo „skutočnosti“ vkladá odkaz 1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) § 17 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. o administratívnej
bezpečnosti.“.
5. V § 10 ods. 3 sa slová „na obálke a“ nahrádzajú slovami „na obálke „Omylom otvorené“, pripojí
dátum otvorenia a“.
6.
V § 11 ods. 1 sa slovo „podania“ nahrádza slovom „podanie“.
7.
V § 12 ods. 2 poslednej vete sa slovo „podanie“ nahrádza slovom „podania“.
8.
V § 13 ods. 4 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „založenom v spise“.
9.
V § 13 ods. 5 druhej vete sa za slovo „záznam“ vkladá čiarka a slová „ktorý založí do spisu“.
10.
§ 18 a 19 vrátane nadpisov znejú:
㤠18
Vyhotovenie prvopisov, rovnopisov a odpisov listín
(1) Na účely tohto výnosu sa
a) prvopisom rozumie prvý výtlačok písomnosti vyhotovený použitím výpočtovej techniky, na
ktorom sú podpisy a odtlačky pečiatok v origináli, a ktorý je zviazaný v spise,
b) rovnopisom rozumejú ďalšie výtlačky písomnosti uvedenej v písmene a),
c) odpisom rozumie exemplár písomnosti získaný použitím reprografického zariadenia; odpisom
písomnosti je aj jej vyhotovenie v elektronickej podobe.
(2) Písomnosti musia mať predpísanú úpravu podľa slovenskej technickej normy,2) musia
byť čitateľné, bez chýb a skratiek, ktoré nie sú všeobecne známe, a nemôže sa v nich prepisovať, ani
zatierať. Údaje o mieste a dátume vyhotovenia písomnosti, podpis a odtlačok úradnej pečiatky
exekútora sa na samostatnej strane neuvádzajú. Opravu písomnosti možno vykonať iba tak, že
zostane čitateľný pôvodný text. O tom, kto vykonal opravu, uvedie sa na písomnosti záznam
„Opravu vykonal“, uvedie sa dátum a záznam podpíše osoba, ktorá opravu vykonala.
(3) Písomnosti sa vyhotovujú použitím výpočtovej techniky. Na pečiatkovanie sa môže
použiť len tmavomodrá farba alebo fialová farba.
(4) Ak písomnosť pozostáva z niekoľkých listov alebo listín, všetky listy sa pevne spoja. Na
prvej strane písomnosti vpravo hore sa vyznačí číslo konania. Na ďalších stranách písomnosti sa
vpravo hore vyznačuje spisová značka.
(5) Poučenie o opravnom prostriedku sa uvádza slovom „Poučenie:“, ktoré sa píše od ľavého
okraja strany riedeným a hrubo zvýrazneným písmom; text poučenia sa umiestňuje pod sebou jeden
úder od dvojbodky vpravo.
www.ePredpisy.sk
(6) Prvopisy listín, ktoré vydáva exekútor poverený vykonaním exekúcie, vyhotovujú sa na
pevnom, čistom, nepoškodenom bielom papieri obvyklého formátu.
(7) Rovnopisy písomností musia byť vyhotovené v potrebnom počte na doručenie osobám,
ktorým je písomnosť určená.
(8) Rovnopisy písomností musia mať rovnaký formát ako prvopis.
§ 19
Podpisovanie písomností
(1) Na prvopise listiny, ktorú podpisuje exekútor, musí jeho vlastnoručný podpis obsahovať
aspoň priezvisko a použitím výpočtovej techniky musí byť vyznačené meno, priezvisko, akademický
titul, sídlo, ak nie je uvedené v záhlaví listiny, a vždy aj označenie „súdny exekútor“, ak sa nepripája
k podpisu exekútora odtlačok jeho úradnej pečiatky.
(2) Ak sa výslovne nepredpisuje, že rovnopis listiny musí podpísať exekútor, pripojí sa na
konci listiny po pravej strane použitím výpočtovej techniky alebo odtlačkom pečiatky
meno, priezvisko a akademický titul exekútora, ktorý prvopis (originál) listiny podpísal. Pod
označením toho, kto listinu podpísal, alebo po ľavej strane rovnopisu sa pripojí doložka „Za
správnosť odpisu“, napísaná použitím výpočtovej techniky alebo odtlačkom pečiatky. Túto doložku
vlastnoručne čitateľne podpíše poverený zamestnanec exekútora, ktorý zodpovedá za správnosť
odpisu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2) STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností.“.
11. V § 21 ods. 1 písmeno d) znie:
„d) mená a priezviská poverených zamestnancov exekútora, ktorí sa na úkone zúčastnili, mená a
priezviská prítomných účastníkov alebo ich zástupcov a ďalších osôb, ktoré sa na úkone zúčastňujú,
s údajmi o spôsobe zistenia ich totožnosti,“.
12.
V § 21 ods. 6 sa za slovo „píše“ vkladajú slová „použitím výpočtovej techniky alebo“.
13. V § 22 uvádzacej vete sa slová „Okrem prípadov kde zákon vyžaduje“ nahrádzajú slovami
„Okrem prípadov, kde Exekučný poriadok vyžaduje“.
14.
V § 22 písm. a) sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.
15.
V § 22 písm. b) sa za slová „§ 146“ vkladajú slová „ods. 2“.
16.
§ 23 a 24 znejú:
㤠23
Listina exekútora musí obsahovať číslo konania, označenie adresáta, meno zamestnanca,
ktorý je poverený úkonom, dátum vyhotovenia, prípadne poznámku „Za správnosť vyhotovenia“ s
menom a priezviskom zamestnanca, napísaným použitím výpočtovej techniky alebo odtlačkom
pečiatky a s podpisom tohto zamestnanca. Ak listinu nepodpisuje vlastnoručne exekútor, ale jeho
zamestnanec, ktorý vec vybavuje, v takom prípade sa k podpisu zamestnanca pripojí jeho meno,
priezvisko a funkcia, a to použitím výpočtovej techniky. Do spisu sa založí rovnopis listu alebo jeho
odpis.
§ 24
www.ePredpisy.sk
(1) Na účely dodržiavania jednotnej formy listín o úkonoch, ktoré exekútor vykonáva pri
exekučnej činnosti a ďalšej činnosti podľa Exekučného poriadku, exekútor používa tlačivá, ktoré
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) zverejňuje na svojom
webovom sídle. Tlačivá vypracúva ministerstvo v spolupráci s komorou a aktualizáciu tlačív
ministerstvo vykonáva priebežne, aspoň raz ročne, najmä na základe legislatívnych zmien a iných
podnetov.
(2) Na zjednodušenie a uľahčenie práce súvisiacej s vedením spisov, registrov a ostatných
evidenčných pomôcok sa môžu používať aj ďalšie tlačivá, ktorých obsah schválila komora. Komora
môže vydať aj vzorové postupy na realizáciu úkonov exekučnej činnosti. Ďalšie tlačivá a vzorové
postupy na realizáciu úkonov exekučnej činnosti a ich zmeny komora zasiela ministerstvu.“.
17.
V § 25 sa slová „Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“
nahrádzajú slovom „ministerstvu“.
18.
V § 26 ods. 3 sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 1“.
19.
V § 27 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) pre ktoré sa používajú tlačivá podľa § 24 ods. 1,“.
20.
V § 27 ods. 1 písm. d) sa slová „§ 194“ nahrádzajú slovami „§ 193 písm. b)“.
21.
V § 27 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).
22. V § 27 ods. 2 sa slová „listín uvedených v prílohe č. 1 Kancelárskeho poriadku“ nahrádzajú
slovami „listín, pre ktoré sa používajú tlačivá podľa § 24 ods. 1“.
23.
V § 27 ods. 4 sa za slovo „tmavomodrá“ vkladá slovo „farba“ a vypúšťa sa slovo „pečiatková“.
24. V § 30 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Písomnosti, ktoré tvoria obsah spisu, okrem príloh spisu podľa § 37, sú už v priebehu
vybavovania veci vzájomne pevne zviazané tak, aby spôsob viazania neumožňoval dodatočné
vynímanie listiny zo spisu, jej odstránenie alebo nahradenie.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
25. V § 30 odsek 3 znie:
„(3) Viazanie spisu možno zabezpečiť viazaním špagátom, rýchloviazačom, iným vhodným spôsobom
alebo lepením na ľavej strane tak, aby text zostal nepoškodený a čitateľný.“.
26.
V § 31 ods. 2 sa za slovo „okrem“ vkladajú slová „označenia exekútora a“.
27.
Nadpis nad § 32 sa vypúšťa.
28.
Nadpis § 32 znie: „Spisová značka“.
29.
§ 33 vrátane nadpisu znie:
㤠33
Číslovanie listov spisu
www.ePredpisy.sk
(1) Čísluje sa každý list spisu od čísla jeden vzostupne až do skončenia veci, ak v
§ 34a ods. 4 nie je ustanovené inak.
(2) Jednotlivé písomnosti vrátane plnomocenstiev sa opatria pri založení do spisu spisovou
značkou a číslom listu, a to v pravom hornom rohu. Takto sa označí aj vrátená a nedoručená
zásielka okrem prípadu, keď je takáto zásielka dokladom o doručení. Rovnopisy podaní, doručenky a
také prílohy, ktoré treba po skončení veci účastníkom vrátiť, nedostávajú číslo listu.
(3) Ak je v texte písomnosti uvedená spisová značka, stačí, ak sa písomnosť založí do spisu
len pod číslom listu.“.
30. V § 34 odsek 2 znie:
„(2) Číslom konania prvopisu listiny sa označia všetky jej rovnopisy. Číslom konania sa ďalej označia
všetky písomnosti, ktoré sa majú vybaviť, ako aj obálky a doručenky.“.
31.
Za § 34 sa vkladá § 34a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠34a
Obsah spisu
(1) Spis od jeho založenia obsahuje
a) spisový prehľad,
b) prehľad stavu vymáhania pohľadávky,
c) prehľad o náhrade hotových výdavkov a o náhrade za stratu času,
d) návrh oprávneného na vykonanie exekúcie,
e) exekučný titul,
f) konečné vyúčtovanie exekučného konania.
(2) Spisový prehľad sa v záujme rýchlej orientácie vypĺňa a zakladá do každého spisu.
Spisový prehľad sa neoznačuje číslom listu.
(3) Za spisový prehľad sa zakladá prehľad stavu vymáhania pohľadávky podľa vzoru
uvedeného v prílohe č. 9 a prehľad o náhrade hotových výdavkov a o náhrade za stratu času podľa
vzoru uvedeného v prílohe č. 10, ktoré sa označujú rímskymi číslicami I a II. Prehľady podľa prvej
vety exekútor vypĺňa podľa pokynov uvedených v prehľadoch.
(4) Spisový prehľad a prehľady podľa odseku 3 sa do spisu zakladajú pred list číslo jeden.
(5) Konečné vyúčtovanie exekučného konania je súčasťou predtlače vnútornej strany
spisového obalu podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 11 a neoznačuje sa číslom listu.“.
32.
§ 35 vrátane nadpisu znie:
㤠35
Spisový prehľad
Spisový prehľad slúži na stručnú informáciu o obsahu spisu a zapisujú sa doň hneď po
doručení všetky písomnosti, ktoré tvoria obsah spisu. Do spisového prehľadu sa zapisuje najmä
názov a označenie písomnosti a číslo listu písomnosti podľa poradia v spise.“.
33.
Nadpis § 36 znie: „Pripájanie a zakladanie doručeniek“.
34. V § 38 sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak ide o vypravenie písomnosti, aj spôsob
vypravenia a počet zásielok s doručenkou“.
35.
§ 40 až 42 znejú:
㤠40
www.ePredpisy.sk
Exekútor vedie registre a evidenčné pomôcky podľa tohto výnosu a spôsobom uvedeným v
prílohách Kancelárskeho poriadku. Registre a ostatné evidenčné pomôcky sa vedú v elektronickej
podobe, ak to ich povaha umožňuje.
§ 41
Ak sa registre a ostatné evidenčné pomôcky vedú v elektronickej podobe, exekútor
zabezpečí zálohovanie údajov na dvoch nezávislých nosičoch údajov, ktoré uloží oddelene. Súčasne
zabezpečí aktualizáciu zálohovaných údajov týždenne.
§ 42
(1) Pri vedení registra a evidencií v elektronickej podobe musí byť zabezpečená ochrana
všetkých údajov uložených v pamäti počítača, a to heslom.
(2) Exekútor zabezpečí uchovanie hesla a prijme primerané opatrenia proti jeho
neoprávnenému použitiu.“.
36.
V § 43 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená b) až g).
37.
V § 43 ods. 1 písm. f) sa vypúšťa slovo „doporučených“.
38. V § 47 ods. 2 sa slová „v zmysle tohoto kancelárskeho poriadku“ nahrádzajú slovami „uložiť
podľa § 52 ods. 2“.
39.
Nadpis § 55 znie: „Spisová kontrola“.
40.
V § 56 ods. 1 sa za slovo „písomnú“ vkladá slovo „odôvodnenú“.
41.
V § 61 ods. 3 sa vypúšťa slovo „rok“.
42.
Za § 73 sa vkladá § 73a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠73a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2012
Ustanovenie § 34a sa použije aj na spisy vo veciach, ktoré nie sú k 31. máju 2012 vybavené; obsah
týchto spisov uvedie exekútor do súladu s § 34a do 31. decembra 2012.“.
43. V prílohe č. 1 vzor č. 1 znie:
„VZOR č. 1
Podacia pečiatka
EXEKÚTORSKÝ ÚRAD
845 41 Bratislava 5
Dunajské nábrežie 8
SÚDNY EXEKÚTOR
JUDr. Miroslav Moravec
Došlo dňa:
Hod.
Min.
Počet rovnopisov:
Počet príloh: Podpis preberajúceho“.
44.
Prílohy č. 2 a 4 sa vypúšťajú.
45.
Za prílohu č. 8 sa dopĺňajú prílohy č. 9 až 11, ktoré znejú:
www.ePredpisy.sk
„Príloha č. 9
k výnosu č. 1618/1998-60
VZOR
Prehľad stavu vymáhania pohľadávky
PREHĽAD STAVU VYMÁHANIA POHĽADÁVKY
(1)Číslo
I
(2)Súdny exekútor
(3)Spisová značka
EX
ČASŤ A – PRIJATÉ PLNENIA
(4)Dátum
(5)Suma
(6)Spôsob
(7)Číslo potvrdenia/
číslo účtu
(8)Poznámk
y
www.ePredpisy.sk
(9)Za správnosť
(10)Podpis
PREHĽAD STAVU VYMÁHANIA POHĽADÁVKY
(11)Súdny exekútor
(12)Spisová značka
EX
ČASŤ B – Z PRIJATÉHO PLNENIA VYPLATENÉ
Exekútorovi
www.ePredpisy.sk
(13)Dátu
m
(14)Pohľadáv
ka
oprávneného
(15a)Trovy
(15b)DPH
exekútora
(16)Číslo
účtu/číslo dokladu
(18)Za správnosť
(17)Poznám
ky
(19)Podpis
Pokyny na vyplnenie prílohy
www.ePredpisy.sk
PREHĽAD STAVU VYMÁHANIA POHĽADÁVKY
Prehľad stavu vymáhania pohľadávky (ďalej len „prehľad“) pozostáva z časti A – „Prijaté plnenia“
a z časti B – „Z prijatého plnenia vyplatené“ uvedenej na druhej strane tohto tlačiva. Obe časti
tlačiva sa vedú v exekútorskom spise priebežne počas celého exekučného konania. Jednotlivé údaje
sa vpisujú bezodkladne po tom, ako sú plnenia prijaté, resp. sumy vyplatené, tak, aby bola
zabezpečená aktuálnosť údajov obsiahnutých
v prehľade.
Príloha je v poli 1 Číslo označená rímskou číslicou I podľa § 34a ods. 3 výnosu Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky z 15. júna 1998 č. 1618/1998-60, ktorým sa vydáva Kancelársky
poriadok pre súdnych exekútorov v znení výnosu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 9. marca 2012
č. 16057/2012-110.
Exekučné konanie sa v úvode každej časti prílohy identifikuje v poliach 2 a 11 označením súdneho
exekútora (akademický titul, meno a priezvisko) a v poliach 3 a12 spisovou značkou.
ČASŤ A – PRIJATÉ PLNENIA
Jednotlivé stĺpce časti A prílohy sa vyplnia takto:
stĺpec 4 Dátum: uvedie sa dátum prijatia plnenia,
stĺpec 5 Suma: uvedie sa suma prijatého plnenia,
stĺpec 6 Spôsob: označí sa spôsob, akým sa zaplatila/vymohla suma, napr. „povinný
dobrovoľne“, resp. v prípade vykonania exekúcie niektorým zo spôsobov na vymoženie peňažnej
povinnosti, napr. „dražba HV“, „zrážky z dôchodku“, „prikázanie pohľ. z účtu“,
stĺpec 7 Číslo potvrdenia/číslo účtu: uvedie sa číslo účtu exekútora, príp. oprávneného,
na ktorý sa zložila platba, alebo číslo potvrdenia, ktoré exekútor odovzdal povinnému po prijatí
peňazí,
stĺpec 8 Poznámky: tu sa uvedú poznámky.
ČASŤ B – Z PRIJATÉHO PLNENIA VYPLATENÉ
Jednotlivé stĺpce časti B prílohy sa vyplnia takto:
stĺpec 13 Dátum: uvedie sa dátum, kedy bolo prijaté plnenie ďalej poukázané/vyplatené,
stĺpec 14 Pohľadávka oprávneného: v tomto stĺpci sa uvedie suma, ktorá bola poukázaná
na úhradu pohľadávky oprávneného (vrátane príslušenstva a trov oprávneného) zo sumy vyplatenej
v deň uvedený v stĺpci 13, ak sa v tento deň aspoň časť predmetnej sumy použila i na úhradu
pohľadávky oprávneného,
stĺpce 15a Trovy exekútora a 15b DPH: v týchto stĺpcoch sa uvedie výška trov exekútora
a dane z pridanej hodnoty, ktoré sa uhradili k dátumu uvedenému v stĺpci 13,
stĺpec 16 Číslo účtu/číslo dokladu: ak povinný plnil priamo oprávnenému, v tomto stĺpci
sa uvedie číslo účtu oprávneného, na ktorý sa suma zložila,
stĺpec 17 Poznámky: tu sa uvedú poznámky.
Ak príslušné pole nestačí na riadne vyplnenie všetkých údajov, uvedie sa v ňom poznámka „uvedené
v poznámke“ a údaje sa uvedú v poznámke.
V závere každej časti prehľadu sa uvedie meno a priezvisko povereného zamestnanca exekútora,
ktorý zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prehľade (polia 9 a 18) a jeho podpis (polia 10
a 19).
www.ePredpisy.sk
Prílo
VZOR
Prehľad o náhrade hotových výdavkov a o náhrade za stratu času
k výn
č.
1618/
8-60
(1)Čís
PREHĽAD O NÁHRADE HOTOVÝCH VÝDAVKOV
A O NÁHRADE ZA STRATU ČASU
(2)Súdny exekútor
(3)Spisová značka EX
ČASŤ A – NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAVKOV
(§ 22 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 288/1995 Z. z. o odmenách
a náhradách súdnych exekútorov v znení neskorších predpisov)
CESTOVNÉ NÁHRADY
(4)Dát
um
(5)Účel
(6)EČV
(7)Odkiaľ – kam
(8)Km (9)Eur/ (10)Spol (11)Poznám
1 km
u
ky
ĎALŠIE HOTOVÉ VÝDAVKY
(12)Hotové výdavky
(15)Poštovné
(16)Znalecké náhrady
(17)Telekomunikačné
výdavky
(18)Poplatky za bankové
informácie
(19)Iné
(13)Číslo listu exekútorského spisu/suma v eurách (14)Poznám
ky
II
www.ePredpisy.sk
(20)Za správnosť
(21)Podpis
PREHĽAD O NÁHRADE HOTOVÝCH VÝDAVKOV
A O NÁHRADE ZA STRATU ČASU
(22)Súdny exekútor
(23)Spisová
značka EX
ČASŤ B – NÁHRADA ZA STRATU
ČASU
(§ 23 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 288/1995 Z. z. o odmenách
a náhradách súdnych exekútorov v znení neskorších predpisov)
(24)Dát (25)Trvanie
um
(od – do)
(26)Miesto
(27)Účel
(30)Za správnosť
(31)Podpis
(28)Suma
(29)Poznámky
www.ePredpisy.sk
www.ePredpisy.sk
Pokyny na vyplnenie prílohy
PREHĽAD O NÁHRADE HOTOVÝCH VÝDAVKOV
A O NÁHRADE ZA STRATU ČASU
Prehľad o náhrade hotových výdavkov a o náhrade za stratu času (ďalej len „prehľad náhrad“)
pozostáva z časti A – „Náhrada hotových výdavkov“ a z časti B – „Náhrada za stratu času“ uvedenej
na druhej strane tohto tlačiva. Obe časti tlačiva sa vypĺňajú v exekútorskom spise priebežne počas
celého exekučného konania tak, aby sa zabezpečila aktuálnosť údajov obsiahnutých v prehľade
náhrad.
Príloha je v poli 1 Číslo označená rímskou číslicou II podľa § 34a ods. 3 výnosu Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky z 15. júna 1998 č. 1618/1998-60, ktorým sa vydáva Kancelársky
poriadok pre súdnych exekútorov v znení výnosu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 9. marca 2012
č. 16057/2012-110.
Exekučné konanie sa v úvode každej časti prílohy identifikuje v poliach 2 a 22 označením súdneho
exekútora (akademický titul, meno a priezvisko) a v poliach 3 a 23 spisovou značkou.
ČASŤ A – NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAVKOV
Cestovné náhrady
Jednotlivé stĺpce časti A prílohy označenej ako „Cestovné náhrady“ sa vypĺňajú takto:
stĺpec 4 Dátum: uvedie sa dátum vykonania cesty, za ktorú si exekútor uplatňuje cestovné
náhrady,
stĺpec 5 Účel: uvedie sa účel cesty,
stĺpec 6 EČV: uvedie sa evidenčné číslo vozidla, ktoré sa použilo pri ceste,
stĺpec 7 Odkiaľ – kam: označí sa, odkiaľ a kam sa cesta uskutočnila,
stĺpec 8 Km: uvedie sa počet prejdených kilometrov,
stĺpec 9 Eur/1km: uvedie sa v eurách suma základnej náhrady za 1 km jazdy,
stĺpec 10 Spolu: uvedie sa suma cestovných náhrad spolu,
stĺpec 11 Poznámky: tu sa uvedú poznámky.
Ďalšie hotové výdavky
Jednotlivé stĺpce časti A prílohy označenej ako „Ďalšie hotové výdavky“ sa vypĺňajú takto:
stĺpec 12 Hotové výdavky: tento stĺpec ponúka exekútorovi možnosť vyplniť konkrétne
hotové výdavky uvedené v riadkoch 15 až 18; predvolené prázdne riadky umožňujú exekútorovi
uviesť aj iné hotové výdavky (riadok 19 a nasl.), ktoré mu pri vykonávaní exekučnej činnosti vznikli,
napr. hotové výdavky vynaložené na prenájom nákladného motorového vozidla, notárske poplatky
a pod.,
stĺpec 13 Číslo listu exekútorského spisu/suma v eurách: v tomto stĺpci sa uvedie číslo
listu exekútorského spisu, na ktorom sa nachádza písomnosť, ktorá súvisí so vznikom konkrétnych
hotových výdavkov uvedených v stĺpci 12, a to číslo listu, na ktorom sa nachádza písomnosť, ktorá
sa doručuje (napr. upovedomenie o začatí exekúcie), príp. informácia, na ktorú sa viažu vzniknuté
hotové výdavky (napr. faktúra za poskytnutie bankovej informácie) a celková suma hotových
výdavkov, ktoré vznikli vo vzťahu k písomnosti alebo informácii na tomto čísle listu spisu,
stĺpec 14 Poznámky: tu sa uvedú poznámky.
ČASŤ B – NÁHRADA ZA STRATU ČASU
Jednotlivé stĺpce časti B prílohy sa vyplnia takto:
www.ePredpisy.sk
stĺpec 24 Dátum: uvedie sa dátum, kedy exekútor vykonal úkon v mieste, ktoré nie je
sídlom jeho exekútorského úradu alebo kancelárie,
stĺpec 25 Trvanie (od – do): v tomto stĺpci sa uvedie trvanie, resp. čas strávený v tomto
mieste a čas strávený na ceste do tohto miesta a späť,
stĺpec 26 Miesto: označí sa miesto úkonu,
stĺpec 27 Účel: uvedie sa účel úkonu, resp. cesty,
stĺpec 28 Suma: uvedie sa suma náhrady spolu,
stĺpec 29 Poznámky: tu sa uvedú poznámky.
Ak príslušné pole nestačí na riadne vyplnenie všetkých údajov, uvedie sa v ňom poznámka „uvedené
v poznámke“ a údaje sa uvedú v poznámke.
V závere každej časti prehľadu sa uvedie meno a priezvisko povereného zamestnanca súdneho
exekútora, ktorý zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prehľade (polia 20 a 30) a jeho
podpis (polia 21 a 31).
Príloha č. 11
k výnosu č. 1618/1998-60
VZOR
Konečné vyúčtovanie exekučného konania
(1) KONEČNÉ VYÚČTOVANIE EXEKUČNÉHO KONANIA
(2) Súdny exekútor
(3) Spisová značka
EX
(4) □ vylúčenie exekútora z vykonávania exekúcie
(5) □ zmena exekútora
(6) □ zastavenie exekúcie
(7) □ upustenie od vykonania exekúcie
(8) □ ukončenie exekúcie vymožením pohľadávky, jej príslušenstva a trov exekúcie
(9) vymáhaná pohľadávka:
neuspokojená
(10) preddavok zložený:
□ nie
□ uspokojená úplne
□ áno
□ uspokojená čiastočne
□
(11) vo výške
(12a) Vymáhaný nárok (12b) Vymožený nárok
(13) Vymáhaná pohľadávka
eur
www.ePredpisy.sk
oprávneného
(14) Trovy exekúcie
1.
oprávneného
2.
(15) Odmena exekútora
(16) Náhrada hotových
3.
výdavkov
4.
(17) Náhrada za stratu času
5.
(18) DPH
7.
(19) Spolu
(20) Preplatok
(21) Poznámky
(22) Dátum
(23) Za správnosť
(24) Podpis
Pokyny na vyplnenie prílohy
KONEČNÉ VYÚČTOVANIE EXEKUČNÉHO KONANIA
Konečné vyúčtovanie exekučného konania (ďalej len „konečné vyúčtovanie“) je súčasťou predtlače
vnútornej strany spisového obalu exekútorského spisu a neoznačuje sa číslom listu.
Konečné vyúčtovanie vypĺňa exekútor pri ukončení exekučného konania (podľa § 60 písm. b), c) a e)
Exekučného poriadku).
Ak sa vyúčtovanie vyhotovuje pri vylúčení exekútora z vykonávania exekúcie (§ 30 Exekučného
poriadku) alebo pri zmene exekútora (§ 44 ods. 8 a 9 Exekučného poriadku), v riadku 1 sa slovo
KONEČNÉ prečiarkne takto: KONEČNÉ.
Exekučné konanie sa v úvode prílohy identifikuje v poli 2 označením súdneho exekútora
(akademický titul, meno a priezvisko) a v poli 3 spisovou značkou exekučného konania.
Ak sa vyúčtovanie vyhotovuje
pri vylúčení exekútora z vykonávania exekúcie, krížikom v poli 4 sa označí
www.ePredpisy.sk
možnosť vylúčenie exekútora,
pri zmene exekútora, krížikom v poli 5 sa označí možnosť zmena exekútora,
pri zastavení exekúcie, krížikom v poli 6 sa označí možnosť zastavenie
exekúcie,
pri upustení exekútora od vykonania exekúcie, krížikom v poli 7 sa označí
možnosť upustenie od vykonania exekúcie,
pri ukončení exekúcie vymožením pohľadávky, jej príslušenstva a trov exekúcie,
krížikom v poli 8 sa označí možnosť ukončenie exekúcie vymožením pohľadávky, jej
príslušenstva a trov exekúcie.
V riadku 9 sa krížikom v príslušnom poli označí, či vymáhaná pohľadávka bola v priebehu
exekučného konania uspokojená úplne, uspokojená čiastočne alebo nebola uspokojená.
Ďalej sa v riadku 10 uvedie, či oprávnený zložil exekútorovi primeraný preddavok na odmenu a na
náhradu jeho hotových výdavkov podľa § 197 ods. 2 Exekučného poriadku. V prípade odpovede
„áno“ je potrebné v riadku 11 uviesť aj výšku zloženého preddavku.
V každom riadku tabuľky obsiahnutej v prílohe sa uvedú dve sumy, pričom jedna zodpovedá nároku
vymáhanému v exekučnom konaní (stĺpec 12a) a druhá nároku skutočne vymoženému (stĺpec
12b). Jednotlivé riadky tabuľky sa vypĺňajú takto:
riadok 13 Vymáhaná pohľadávka oprávneného: tu sa uvedie vymáhaná pohľadávka
oprávneného (vrátane príslušenstva a trov základného konania),
riadok 14 Trovy exekúcie oprávneného: v tomto riadku sa uvedie celková suma trov
exekúcie oprávneného, t. j. odmena za spísanie návrhu na vykonanie exekúcie do zápisnice u
exekútora, súdny poplatok zo žiadosti o udelenie poverenia exekútorovi, príp. trovy právneho
zastúpenia oprávneného v exekučnom konaní,
riadok 15 Odmena exekútora: uvedie sa odmena exekútora podľa vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov
v znení neskorších predpisov; v prípade, ak súdnemu exekútorovi patrí odmena podľa viacerých
ustanovení citovanej vyhlášky (napr. odmena za výkon exekučnej činnosti pri exekúcii na peňažné
plnenie podľa § 5 tejto vyhlášky aj odmena za zriadenie exekučného záložného práva na
nehnuteľnosti), v tomto riadku sa uvedie celková odmena exekútora (jednou sumou) a v poli 21
Poznámky sa podrobne vymedzí, z čoho táto suma pozostáva,
riadok 16 Náhrada hotových výdavkov: uvedie sa náhrada hotových výdavkov súdneho
exekútora,
riadok 17 Náhrada za stratu času: uvedie sa náhrada za stratu času súdneho exekútora,
riadok 18 DPH: uvedie sa výška dane z pridanej hodnoty vypočítaná z odmeny exekútora
a z náhrad určených podľa Exekučného poriadku,
riadok 19 Spolu: uvedie sa celková suma pohľadávky vymáhanej (stĺpec 12a) a vymoženej
(stĺpec 12b) v exekučnom konaní, t. j. súčet súm uvedených v jednotlivých riadkoch príslušného
stĺpca,
riadok 20 Preplatok: uvedie sa výška preplatku, ktorý sa má vrátiť povinnému.
Ak príslušné pole nestačí na riadne vyplnenie všetkých údajov, uvedie sa v ňom poznámka „uvedené
v poznámke“ a údaje sa uvedú v poli 21 Poznámky. V tomto poli možno uviesť aj ďalšie skutočnosti
alebo vysvetľujúce poznámky, ak to exekútor považuje za potrebné.
Ak je dôvodom vyhotovenia konečného vyúčtovania upustenie exekútora od vykonania exekúcie
podľa § 46 ods. 3 Exekučného poriadku, v riadku 9 sa krížikom v príslušnom poli označí, či povinný
splnil, čo mu ukladá rozhodnutie, „úplne“ alebo plnil „čiastočne“. V stĺpci 12b sa uvedú sumy, ktoré
povinný uhradil na uspokojenie pohľadávky oprávneného a trov exekúcie, čo viedlo k upusteniu
exekútora od vykonania exekúcie.
www.ePredpisy.sk
Ak bola vymáhaná pohľadávka pred vylúčením exekútora z vykonávania exekúcie, pred rozhodnutím
súdu o zmene exekútora alebo pred zastavením exekúcie aspoň sčasti uhradená, označí sa táto
skutočnosť
v riadku 9 krížikom v príslušnom poli a v stĺpci 12b sa uvedú sumy vymožené exekútorom alebo
uhradené povinným na vymáhanú pohľadávku oprávneného a trovy exekúcie. V prípade, ak
vymáhaná pohľadávka nebola ani len sčasti uspokojená, do príslušných riadkov stĺpca 12b sa doplní
„0“.
Ak sa konečné vyúčtovanie vyhotovuje pri zastavení exekúcie, v poznámkach v poli 21 sa uvedie, či
exekúcia bola zastavená zo zákona s uvedením príslušného zákonného ustanovenia (napr.
exekúcia zastavená podľa § 48 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo
exekúcia bola zastavená uznesením súdu (uvedie sa súd, ktorý rozhodnutie vydal, číslo
konania a dátum vydania rozhodnutia); ak bolo o trovách pri zastavení exekúcie rozhodnuté
osobitným uznesením súdu, je potrebné uviesť i toto uznesenie.
V závere prílohy sa uvedie dátum vyhotovenia konečného vyúčtovania (pole 22), meno a priezvisko
povereného zamestnanca exekútora, ktorý zodpovedá za správnosť údajov uvedených v konečnom
vyúčtovaní (pole 23) a jeho podpis (pole 24).“.
Čl. II
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2012.
Lucia Žitňanská
ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
ZDROJ: portál právnych predpisov, text nie je autorizovaný Zbierkou zákonov SR
Download

Text výnosu - Epredpisy.sk