Anglicko-slovenský
slovník
s použitím ilustrácií
pre študijný odbor 6446 4 kozmetik
ANGLICKO SLOVENSKÝ
SLOVNÍK
S POUŽITÍM ILUSTRÁCIÍ
pre študijný odbor 6446 4 kozmetik
Copyright 2012 by Janka Jurčová
Prvé vydanie © Stredná odborná škola, Košická 20, 080 01 Prešov
Všetky práva vyhradené. Nijakú časť tejto knihy nemožno reprodukovať, uchovávať v pamäťovom
systéme alebo rozširovať v akejkoľvek forme elektronickými či mechanickými prostriedkami,
fotokopírovaním, nahrávaním alebo iným spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu
majiteľa autorských práv.
© Stredná odborná škola, Košická 20, 080 01 Prešov
This dictionary may be photocopied freely for classroom use. They may not be adapted,
printed, or sold without the permission of the autor.
Any websites referred to in this publication are in the public domain.
First published 2012
Printed in Prešov
Obsah
O slovníku ................................................................................................................................................ 3
Ako používať slovník ................................................................................................................................ 4
Anglicko-slovenský slovník s použitím ilustrácií ..................................................................................... 5
Prierez kože ......................................................................................................................................... 5
Skin diseases - kožné choroby /skɪn dɪˈziːzis/ ...................................................................................... 6
Range of beauty and skin care - rozsah kozmetickej starostlivosti ................................................... 13
Cosmetic/Beauty salon – kozmetický salón /kɒzˈmɛtɪk/ˈbjuːti ˈsalɒn/ ............................................. 16
Anglický register .................................................................................................................................... 17
Slovenský register ................................................................................................................................. 23
Phonetic Symbols .................................................................................................................................. 29
English alphabet/Anglická abeceda/ ..................................................................................................... 30
Použitá literatúra /Bibliography/........................................................................................................... 31
O slovníku
Neoddeliteľnú úlohu pri učení sa cudzích jazykov zohrávajú obrázky. Niet pochýb, že vizuálne
podnety pomáhajú človeku pochopiť a zapamätať si rôzne informácie, pretože prispievajú k tvorbe
súvislostí a celého radu asociácií, čo patrí k základným metódam ako uchovať poznatky v pamäti
dlhodobo. Aj preto sme sa rozhodli tento stručný dvojjazyčný anglicko-slovenský slovník určený pre
študijný odbor 6446 4 kozmetik podporiť farebnými ilustráciami.
Nájdeme tu obrázky a fotografie , ktoré úzko súvisia s daným odborom. Každé slovo v tomto
slovníku bolo pritom starostlivo vybrané na základe konzultácií s odborníkmi. Napriek tomu treba
brať do úvahy fakt, že tak, ako každý iný jazyk, aj slovenčina a angličtina sú jazykmi dynamickými,
živými fenoménmi, čo v praxi znamená, že pre tú istú vec existuje a pravdepodobne ešte vznikne
mnoho rôznych termínov. V takomto prípade sme sa usilovali vybrať ten z nich, o ktorom si myslíme,
že sa používa najčastejšie alebo najpresnejšie vystihuje podstatu veci.
Okrem ilustrácií a ich detailného popisu v anglickom i slovenskom jazyku v publikácii nájdeme
fonetický prepis anglickej výslovnosti, čo má napomôcť dané slovo v anglickom jazyku správne
vysloviť. Okrem jednotlivých slov tu nájdeme aj ustálené slovné spojenia s cieľom obohatiť náš
slovník a mali by byť pre učiacich sa prínosom. Slovník pre lepšiu orientáciu ďalej obsahuje register
(osobitne v anglickom aj slovenskom jazyku), kde používateľ nájde každé jednotlivé slovo
v abecednom poradí.
Našou snahou bolo vytvoriť praktickú a ľahko použiteľnú pomôcku, ktorá má uľahčiť prácu
v prvom rade študentom študijného odboru 6446 4 kozmetik, i keď budeme radi, ak po tejto
publikácii siahne i široká čitateľská verejnosť, laici či odborníci, ktorých záľubou alebo profesiou je
kozmetika a starostlivosť o pleť a súčasne snaha sa popri tom naučiť zopár nových anglických slov
a ktorí z osobných či profesionálnych dôvodov potrebujú určiť presné významy cudzojazyčných
termínov. Tento obrázkový slovník má tak pomôcť lepšie sa zorientovať a vyznať sa v súčasnom
svete, kde treba poznať a každodenne používať množstvo nových, často cudzích a odborných
termínov v najrôznejších sférach spoločenského života. Veríme, že táto pomôcka sa stane nielen
bežnou metodickou príručkou, ale aj Vaším osobným priateľom.
3
Ako používať slovník
Slovník je plánovane koncipovaný tak, aby ho bolo možné viacúčelovo využiť. Používateľ tak
môže po publikácii siahnuť pri učení, prekladaní alebo hľadaní neznámych anglických slov a popri tom
postupovať viacerými metódami. Najväčšou výhodou obrázkového slovníka však je, že na základe
ilustrácie je používateľ schopný nájsť v ňom akýkoľvek termín súvisiaci s daným odborom. Dá sa
samozrejme postupovať opačne, to znamená, na základe konkrétneho slova (anglického alebo
slovenského) nájsť jeho podobu či jeho cudzojazyčný ekvivalent prostredníctvom fotografie. Hľadané
výrazy je ďalej možné nájsť tematicky prostredníctvom obsahu v úvode alebo prostredníctvom
registra (osobitne v anglickom aj slovenskom jazyku v závere), kde používateľ nájde každé jednotlivé
slovo v abecednom poradí.
Na záver ponúkame pre horlivých učiacich sa, ktorí bažia po znalosti nových anglických slov
niekoľko metód a praktických cvičení ako im uľahčiť a urýchliť prácu. Po tom, čo si zapamätáte obsah
danej stránky, skúste si obrázky zo slovníka obkresliť a následne k nim dopísať prislúchajúce
cudzojazyčné výrazy prípadne novo naučené anglické slová z registra nakresliť. Môžete skúsiť
pomenovať tie predmety v triede na odbornom výcviku, ktoré využívate vo svojej odbornej praxi
a ktorých anglické ekvivalenty sa snažíte naučiť. V neposlednom rade je možné z naučených slov
vytvoriť jednoduchú vetu, príbeh, krížovku pre ostatných alebo simulovať reálnu situáciu v obchode
a skúsiť si niečo kúpiť. Veľa šťastia pri učení prajú tvorcovia.
4
Anglicko-slovenský slovník s použitím ilustrácií
Prierez kože
Fonetický (výslovnostný) prepis anglických termínov prierezu kože
Epidermis
Dermis
Subcutaneous
Fatty tissue
Blood vessels
Fat
Sensory nerve endings for pressure
Pacini´s corpuscles – Pacinious corpuscles
Papilla of hair follicle
Sweat gland
Hair follicle
Erector muscle for hair follicle
Sensory nerve endings for touch
Ruffini´s corpuscles
Sebaceous (oil) glands
Oil (sebum)
Capillary tuft
Dermal papilla
Germinating layer
Spiny (prickle cell) layer
Pigment layer
Cornified layer (dead cells)
Hair shaft
/ˌɛpɪˈdəːmɪs/
/ˈdəːmɪs/
/ˌsʌbkjuːˈteɪnɪəs/
/ˈfati ˈtɪʃuː, ˈtɪsjuː/
/blʌd/ /ˈvɛs(ə)ls/
/fat/
/ˈsɛns(ə)ri nəːv ˈɛndɪŋs fɔː, fə ˈprɛʃə/
/pəˈsɪnɪən ˈkɔːpʌs(ə)l/
/pəˈpɪlə ɒv, (ə)v hɛː ˈfɒlɪk(ə)l/
/swɛt gland/
/hɛː ˈfɒlɪk(ə)l/
/ɪˈrɛktə ˈmʌs(ə)l fɔː, fə hɛː ˈfɒlɪk(ə)l/
/ˈsɛns(ə)ri nəːv ˈɛndɪŋ fɔː, fə ˈprɛʃə/
/ˈrʌfɪən ˈkɔːpʌs(ə)l/
/sɪˈbeɪʃəs ɔɪl glands/
/ɔɪl ˈsiːbəm/
/kəˈpɪləri tʌft/
/ˈdəːmə pəˈpɪlə /
/ˈdʒəːmɪneɪtɪŋ ˈleɪə/
/ˈspʌɪni ˈprɪk(ə)l sɛl ˈleɪə/
/ˈpɪgm(ə)nt ˈleɪə/
/ˈkɔːnifʌɪ ˈleɪə dɛd sɛls/
/hɛː /ʃɑːft/
5
Skin diseases - kožné choroby /skɪn dɪˈziːzis/
Alopecia (baldness) - alopécia (lysiny)
/ˌaləˈpiːʃə/,/bɔːldnəs/
Acne - akné /ˈakni/
Athlete´s foot
mykóza chodidla (tzv. atletická noha)
/ˈaθliːts fʊt/
Angioma - angióm
/ˌandʒɪˈəʊmə/
Boil - vred /bɔɪl/
Calluses - mozole /ˈkaləsiz/
6
Corns - kurie oká /kɔːns/
Canker sore - bolestivé vredy /ˈkaŋkə sɔː/
Candidiasis - kandidóza /ˌkandɪˈdʌɪəsɪs/
Oral (oral thrush) - ústne afty
/ˈɔːr(ə)l/,/ˈɔːr(ə)l θrʌʃ/
Vaginal (candidal vulvovaginitis) - vaginálna
/vəˈdʒʌɪnə (ˈkandɪdəl ˌvəlvōˌvajəˈnītis)/
Penile (candidal balanitis) - kandidóza penisu
/ˈpiːnʌɪl (ˈkandɪdəlˌbaləˈnʌɪtɪs)/
In the skin folds (candidal intertrigo) - zaparenina v kožných záhyboch
/ɪn ðə skɪn fəʊlds (ˈkandɪdəl ˌɪntəˈtrʌɪgəʊ)/
In the diaper area (diaper rash) - zaparenina v oblasti plienok
/ɪn ðə ˈdʌɪəpə ˈɛːrɪə/,/ˈdʌɪəpə raʃ/
7
Carcinoma - karcinóm, rakovinový nádor
/ˌkɑːsɪˈnəʊmə/
Cellulitis - celulitída
/ˌsɛljʊˈlʌɪtɪs/
Cold sores - opary / kəʊld sɔːs/
Dandruff - lupiny, šupiny
/ˈdandrʌf/
Dermatitis (eczema)
dermatitída (ekzém)
/ˌdəːməˈtʌɪtɪs/,/ˈɛkzɪmə/
Atopic dermatitis
atopický ekzém
/eɪˈtɒpɪk dəːməˈtʌɪtɪs/
Contact dermatitis - kontaktná dermatitída (ekzém)
/ˈkɒntakt dəːməˈtʌɪtɪs/
Seborrhoeic dermatitis - seboroická dermatitída
/ˌsɛbəˈriːək dəːməˈtʌɪtɪs/
Perioral dermatitis
periorálna dermatitída (v okolí úst)
/periˈɔːr(ə)l dəːməˈtʌɪtɪs/
Dermatitis herpetiformis
herpetická dermatitída
/dəːməˈtʌɪtɪs ˈhəːpətˈfɔːməs/
8
Dermatofibroma - dermatofibrom
Folliculitis - folikulitída
/dəːməˈtəfʌɪˈbrəʊmə/
/fəˌlɪkjʊˈlʌɪtɪs/
Herpes
Herpes
/ˈhəːpiːz/
HHV1 – cold sores /kəʊld sɔːs/
HHV1 – opary
HHV2 – genital herpes /ˈdʒɛnɪt(ə)l ˈhəːpiːz/
HHV2 – genitálny herpes
HHV3 – chikenpox, shingles /ˈtʃɪkɪnpɒks/,/ˈʃɪŋg(ə)lz/
HHV3 – ovčie kiahne, pásový opar
HHV6, HHV7 – roseola infantum /rəʊzɪˈəʊlə
ɪnˈfantəm/
HHV6, HHV7 – tzv. šiesta choroba
Sixth disease
/sɪksθ dɪˈziːz/
HHV8 – Kaposi´s sarcoma herpesvirus
HHV8 – Kaposiho sarkóm herpesvírus
/kəˈpəʊsɪz sɑːˈkəʊmə ˈhəːpiːzˌvʌɪrəs/
9
Hives - žihľavka /hʌɪvz/
Ichthyosis - Ichtyóza /ɪkθɪˈəʊsɪs/
Impetigo - impetigo /ɪmpɪˈtʌɪgəʊ/
Keloid - keloid (keloidná jazva)
/ˈkiːlɔɪd/
Lice infection - vši/lʌɪs ɪnˈfɛkʃ(ə)n/
Keratosis - keratóza /ˌkɛrəˈtəʊsɪs/
Lichen planus - lišaj /ˈlʌɪk(ə)n ˈpleɪnəs/
Lichen simplex chronicus
lišaj chronický
/ˈsɪmplɛks ˈkrɒnɪkəs/
10
Lipoma - lipóm /lɪˈpəʊmə/
Malignant melanoma - malígny (zhubný) melanóm
/məˈlɪgnənt ˌmɛləˈnəʊmə/
Lymphadenitis - lymfadenitída
/ˌlɪmfadɪˈnʌɪtɪs/
Photoallergy - fotoalergia (alergia na slnko)
/ˈfəʊtəʊˈalədʒi/
Psoriasis - psoriáza (Lupienka)
/sɒˈrʌɪəsɪs/
Rosacea - rozacea (ružienka)
/rəʊˈzeɪʃɪə/
Scabies - svrab
/ˈskeɪbiːz/
11
Sebaceous cyst - mazová cysta /sɪˈbeɪʃəs sɪst/
Skin cancer - rakovina kože /ˈkansə/
Spider veins (telangiectasia)
rozšírené cievky /ˈspʌɪdə veɪns/,
/tɛˌlandʒɪɛkˈteɪzɪə/
Varicose veins - kŕčové žily
/ˈvarɪkəʊs/veɪn/
Tick bite - uhryznutie kliešťom
/tɪk bʌɪt/
Warts - bradavice
/wɔːt/
Vitiligo - vitiligo /ˌvɪtɪˈlʌɪgəʊ/
Genital warts - genitálne bradavice
/ˈdʒɛnɪt(ə)l/
12
Range of beauty and skin care - rozsah kozmetickej starostlivosti
/reɪn(d)ʒ ɒv ˈbjuːti ənd skɪn kɛː/
Assessment of skin type - posúdenie stavu pleti
/əˈsɛsmənt ɒv skɪn tʌɪp/
Surface cleansing - povrchové čistenie pleti
/ˈsəːfɪs klɛnzɪŋ/
Deep cleansing - hĺbkové čistenie pleti
/diːp klɛnzin/
Steaming of skin - naparovanie pleti
/ˈstiːmɪŋ ɒv skɪn/
13
Dyeing of eyebrows - farbenie obočia
/dʌɪŋ ɒv ˈʌɪbraʊs/
Dyeing of eyelashes
farbenie rias /dʌɪŋ ɒv ˈʌɪlaʃiz/
Inclusion of face masks/ packs/coverings - prikladanie pleťových masiek, zábalov, obkladov
/ɪnˈkluːʒ(ə)n ɒv ˈfeɪsmɑːsk/paks,/ˈkʌv(ə)rɪŋz/
Facial masks
/ˈfeɪʃ(ə)l mɑːsks/
pleťová maska
Toning /təʊnɪŋ/
Soothing /ˈsuːðɪŋ/
Regenerating /rɪˈdʒɛnəreɪtɪŋ/
Whitening /ˈwʌɪt(ə)nɪŋ/
Cleansing /klɛnzɪŋ/
Softening /ˈsɒf(ə)nɪŋ/
Facial mask against seborrhoea
- tonizačná
- upokojujúca
- regeneračná
- bieliaca
- čistiaca
- zmäkčujúca
- protiseboroická
/ˈfeɪʃ(ə)l mɑːsk əˈgeɪnst ˌsɛbəˈriːə/
Anti-inflammatory /ˈanti-ɪnˈflamət(ə)ri/
- protizápalová
14
Cosmetic massage - kozmetická masáž
Make up - líčenie /meɪkap/
/kɒzˈmɛtɪk ˈmasɑːʒ/
Manicure - manikúra
/ˈmanɪkjʊə/
Pedicure - pedikúra
/ˈpɛdɪkjʊə/
Consultancy service - poradenská služba
/kənˈsʌlt(ə)nsi ˈsəːvɪs/
15
Cosmetic/Beauty salon – kozmetický salón /kɒzˈmɛtɪk/ˈbjuːti ˈsalɒn/
16
Anglický register
A
Acne
Akné
Alopecia (baldness)
Alopécia (lysiny)
Angioma
Angióm
Assessment of skin type
Posúdenie stavu pleti
Athlete´s foot
Mykóza chodidla (tzv. atletická noha)
B
Blood vessels
Krvné cievy
Boil
Vred
C
Calluses
Mozole
Candidiasis
Kandidóza
in the diaper area (diaper rash)
v oblasti plienok (zaparenina)
in the skin folds (candidal intertrigo)
v kožných záhyboch
penile (candidal balanitis)
kandidóza penisu
oral (oral thrush)
ústna (afty)
vaginal (candidal vulvovaginitis)
vaginálna
Canker sore
Bolestivé vredy
Capillary tuft
Kapilárny trs, vlásočnice
Carcinoma
Karcinóm, rakovinový nádor
Cellulitis
Celulitída
17
Cold sores
Opary
Consultancy service
Poradenská služba
Cornified layer (dead cells)
Zrohovatená vrstva (mŕtve bunky)
Hair shaft
Stredná časť vlasu
Corns
Kurie oká
Cosmetic massage
Kozmetická masáž
D
Dandruff
Lupiny, šupiny
Deep cleansing
Hĺbkové čistenie pleti
Dermal papilla
Dermálna papila
Dermatitis (eczema)
Dermatitída (ekzém)
atopic dermatitis
atopický ekzém
contact dermatitis
kontaktná dermatitída (ekzém)
dermatitis herpetiformis
herpetická dermatitída
perioral dermatitis
periorálna dermatitída (v okolí úst)
seborrhoeic dermatitis
seboroická dermatitída
Dermatofibroma
Dermatofibrom
Dermis
Zamša
Dyeing of eyebrows
Farbenie obočia
Dyeing of eyelashes
Farbenie rias
18
E
Epidermis
Pokožka
Erector muscle for hair follicle
Svalové vlasové vlákno
F
Facial mask
Pleťová maska
anti-inflammatory
protizápalová
cleansing
čistiaca
facial mask against seborrhoea
protiseboroická
regenerating
regeneračná
softening
zmäkčujúca
soothing
upokojujúca
toning
tonizačná
whitening
bieliaca
Fat
Tuk
Folliculitis
Folikulitída
G
Germinating layer
Základná vrstva
H
Hair follicle
Vlasový folikul
19
Herpes
Herpes
HHV1 – cold sores
opary
HHV2 – genital herpes
HHV2 – genitálny herpes
HHV3 – chikenpox, shingles
HHV3 – ovčie kiahne, pásový opar
HHV6, HHV7 – roseola infantum
HHV6, HHV7 – tzv. šiesta choroba
( Sixth disease)
HHV8 – Kaposi´s sarcoma herpesvirus
Hives
HHV8 – Kaposiho sarkóm herpesvírus
Žihľavka
I
Ichthyosis
Ichtyóza
Impetigo
Impetigo
Inclusion of face masks, packs, coverings
Prikladanie pleťových masiek, zábalov,
obkladov
K
Keloid
Keloid (keloidná jazva)
Keratosis
Keratóza
L
Lice infection
Vši
Lichen planus
Lišaj
Lichen simplex chronicus
Lišaj chronický
Lipoma
Lipóm
Lymphadenitis
Lymfadenitída
20
M
Makeup
Líčenie
Malignant melanoma
Malígny (zhubný) melanóm
Manicure
Manikúra
O
Oil (sebum)
Kožný maz
P
Papilla of hair follicle
Papila vlasového folikulu
Photoallergy
Fotoalergia (alergia na slnko)
Pigment layer
Pigmentová vrstva
Psoriasis
Psoriáza (Lupienka)
R
Range of beauty and skin care
Rozsah kozmetickej starostlivosti
Rosacea
Rozacea (Ružienka)
S
Scabies
Svrab
Sebaceous (oil) glands
Mazové žľazy
Sebaceous cyst
Mazová cysta
21
Sensory nerve endings for pressure -
Nervové zakončenie pre pociťovanie tlaku-
Pacini´s corpuscles
Sensory nerve endings for touch -
Paciniho teliesko
Nervové zakončenie pre pociťovanie dotyku -
Ruffini´s corpuscles
Ruffiniho teliesko
Skin cancer
Rakovina kože
Skin diseases
Kožné choroby
Spider veins (telangiectasia)
Rozšírené cievky
Spiny (prickle cell) layer
Tŕnitá vrstva
Steaming of skin
Naparovanie pleti
Subcutaneous fatty tissue
Podkožný tuk
Surface cleansing
Povrchové čistenie pleti
Sweat gland
Potná žľaza
T
Tick bite
Uhryznutie kliešťom
V
Varicose veins
Kŕčové žily
Vitiligo
Vitiligo
W
Warts
Bradavice
genital warts
genitálne bradavice
22
Slovenský register
A
Akné
Acne
Alopécia (lysiny)
Alopecia (baldness)
Angióm
Angioma
B
Bolestivé vredy
Canker sore
Bradavice
Warts
genitálne bradavice
genital warts
C
Celulitída
Cellulitis
D
Dermálna papila
Dermal papilla
Dermatitída (ekzém)
Dermatitis (eczema)
atopický ekzém
atopic dermatitis
herpetická dermatitída
dermatitis herpetiformis
kontaktná dermatitída (ekzém)
contact dermatitis
periorálna dermatitída (v okolí úst)
perioral dermatitis
seboroická dermatitída
seborrhoeic dermatitis
23
Dermatofibrom
Dermatofibroma
F
Farbenie obočia
Dyeing of eyebrows
Farbenie rias
Dyeing of eyelashes
Folikulitída
Folliculitis
Fotoalergia (alergia na slnko)
Photoallergy
H
Herpes
Herpes
HHV2 – genitálny herpes
HHV2 – genital herpes
HHV3 – ovčie kiahne, pásový opar
HHV3 – chikenpox, shingles
HHV6, HHV7 – tzv. šiesta choroba
HHV6, HHV7 – roseola infantum
(Sixth disease)
HHV8 – Kaposiho sarkóm herpesvírus
Hĺbkové čistenie pleti
HHV8 – Kaposi´s sarcoma herpesvirus
Deep cleansing
I
Ichtyóza
Ichthyosis
Impetigo
Impetigo
24
K
Kandidóza
Candidiasis
kandidóza penisu
penile (candidal balanitis)
ústna (afty)
oral (oral thrush)
v kožných záhyboch
in the skin folds (candidal intertrigo)
v oblasti plienok (zaparenina)
in the diaper area (diaper rash)
vaginálna
vaginal (candidal vulvovaginitis)
Kapilárny trs, vlásočnice
Capillary tuft
Karcinóm, rakovinový nádor
Carcinoma
Keloid (keloidná jazva)
Keloid
Keratóza
Keratosis
Kozmetická masáž
Cosmetic massage
Kožné choroby
Skin diseases
Kožný maz
Oil (sebum)
Krvné cievy
Blood vessels
Kŕčové žily
Varicose veins
Kurie oká
Corns
L
Líčenie
Makeup
Lipóm
Lipoma
Lišaj
Lichen planus
Lišaj chronický
Lichen simplex chronicus
Lupiny, šupiny
Dandruff
Lymfadenitída
Lymphadenitis
25
M
Malígny (zhubný) melanóm
Malignant melanoma
Manikúra
Manicure
Mazová cysta
Sebaceous cyst
Mazové žľazy
Sebaceous (oil) glands
Mozole
Calluses
Mykóza chodidla (tzv. atletická noha)
Athlete´s foot
N
Naparovanie pleti
Steaming of skin
Nervové zakončenie pre pociťovanie dotyku -
Sensory nerve endings for touch -
Ruffini´s corpuscles
Nervové zakončenie pre pociťovanie tlaku Pacini´s corpuscles
Ruffiniho teliesko
Sensory nerve endings for pressure –
Paciniho teliesko
O
Opary
Cold sores
P
Papila vlasového folikulu
Papilla of hair follicle
Pigmentová vrstva
Pigment layer
26
Pleťová maska
Facial mask
bieliaca
whitening
čistiaca
cleansing
protiseboroická
facial mask against seborrhoea
protizápalová
anti-inflammatory
regeneračná
regenerating
tonizačná
toning
upokojujúca
soothing
zmäkčujúca
softening
Podkožný tuk
Subcutaneous/ fatty tissue
Pokožka
Epidermis
Poradenská služba
Consultancy service
Posúdenie stavu pleti
Assessment of skin type
Potná žľaza
Sweat gland
Povrchové čistenie pleti
Surface cleansing
Prikladanie pleťových masiek, zábalov, obkladov
Inclusion of face masks, packs, coverings
Psoriáza (Lupienka)
Psoriasis
R
Rakovina kože
Skin cancer
Rozacea (Ružienka)
Rosacea
Rozsah kozmetickej starostlivosti
Range of beauty and skin care
Rozšírené cievky
Spider veins (telangiectasia)
27
S
Stredná časť vlasu
Hair shaft
Svalové vlasové vlákno
Erector muscle for hair follicle
Svrab
Scabies
T
Tŕnitá vrstva
Spiny (prickle cell) layer
Tuk
Fat
U
Uhryznutie kliešťom
Tick bite
V
Vitiligo
Vitiligo
Vlasový folikul
Hair follicle
Vred
Boil
Vši
Lice infection
Z
Základná vrstva
Germinating layer
Zamša
Dermis
Zrohovatená vrstva (mŕtve bunky)
Cornified layer (dead cells)
Ž
Žihľavka
Hives
28
Phonetic Symbols
Consonants /spoluhlásky/
/p/
pen /pɛn/
/z/
zoo /zuː/
/ð/
the /ðə/
/b/
big /bɪg/
/l/
live /lɪv/
/ʃ/
she /ʃiː/
/t/
tea /tiː/
/m/
my /mʌɪ/
/ʒ/
television
/d/
do /duː/
/n/
near /nɪə/
/ˈtɛlɪvɪʒ(ə)n/
/c/
cat /kæt/
/h/
happy /ˈhapi/
/tʃ/
child /tʃʌɪld/
/g/
go /gəʊ/
/r/
red /rɛd/
/dʒ/
German /ˈdʒəːmən/
/f/
four /fɔː/
/j/
yes /jɛs/
/ŋ/
English /ˈɪŋglɪʃ/
/v/
very /ˈvɛri/
/w/
want /wɒnt/
/s/
son /sʌn/
/θ/
thanks /θaŋks/
Vowels /samohlásky/
/iː/
see /siː/
/ʊ/
football /ˈfʊtbɔːl/
/ɪ/
his /hɪz/
/uː/
you /juː/
/i/
twenty /ˈtwɛnti/
/ʌ/
sun /sʌn/
/ɛ/
ten /tɛn/
/əː/
learn /ləːn/
/æ/
stamp /stæmp/
/ə/
letter /ˈlɛtə/
/ɑː/
father /ˈfɑːðə/
/ɒ/
hot /hɒt/
/ɔː/
morning /ˈmɔːnɪŋ/
29
Diphthongs (two vowels together)
Triphthongs (three vowels together)
/dvojhlásky/
/trojhlásky/
/eɪ/
name /neɪm/
/eɪə/
player /ˈpleɪə/
/əʊ/
no /nəʊ/
/ʌɪə/
fire /ˈfʌɪə/
/ʌɪ/
my /mʌɪ/
/ɔɪə/
loyal /ˈlɔɪəl/
/aʊ/
how /haʊ/
/əʊə/ lower /ˈləʊə/
/ɔɪ/
boy /bɔɪ/
/aʊə/ power /ˈpaʊə/
/ɪə/
hear /hɪə/
/eə/
where /weə/
/ʊə/
tour /tʊə/
English alphabet/Anglická
abeceda/
30
Použitá literatúra /Bibliography/
Bibliografický (dokumentačný) a katalogizačný záznam (bývalá ČSN 01 0195), 1965.
Jarošová, M.: Zdravoveda 1, SPN: Bratislava 2008. 93 s. ISBN 978-80-10-01260-2
Jarošová, M.: Zdravoveda 2, SPN: Bratislava 2009. 78 s. ISBN 978-80-10-01638-9
Lidaj, J.: Kozmetika a starostlivosť o telo 4., Príroda: Bratislava 2008. ISBN 978-80-07-01760-3
Lidaj, J.: Kozmetika a starostlivosť o telo 2., Príroda: Bratislava 1998. ISBN 80-07-01023-8
Lidaj, J.: Kozmetika a starostlivosť o telo 3., Príroda: Bratislava 2000. ISBN 80-07-01140-4
Lidaj, J.: Kozmetika a starostlivosť o telo, Príroda: Bratislava 1995. 95 s. ISBN 80-07-00732-6
Mikuš, L. Oláh, Z.: Dermatológia 1, Poľana: Bratislava 2007. 74 s. ISBN 978-80-89192-77-9
Turek, I.: Zvyšovanie efektívnosti vyučovania, Bratislava 1998.
Tvorba učebníc [Súbor predpisov] Zostav. Kocka, M., Bratislava 1981
http://buteo.szm.com/work/ucebnice.pdf
www.helpforenglish.cz
www.oxfordonlinedictionary.com
31
SLOVENSKO-ANGLICKÝ
OBRÁZKOVÝ SLOVNÍK
pre študijný odbor 6446 4 kozmetik






SLOVNÍK VÁM NÁZORNE UKÁŽE, ČO JE ČO VO SVETE KOZMETIKY
POMOŽE VÁM NAUČIŤ SA CUDZIE SLOVÁ RÝCHLO A INTUITÍVNE
OBSAHUJE MNOŽSTVO OBRÁZKOV, ILUSTRÁCIÍ, POJMOV A DEFINÍCIÍ
JE PREHĽADNÝ, S PODROBNÝM REGISTROM NA RÝCHLE A JEDNODUCHÉ POUŽITIE
IDEÁLNY PRE ŠTUDENTOV KOZMETICKÝCH ODBOROV, LAIKOM I PROFESIONÁLOM
OBSAHUJE FONETICKÝ PREPIS ANGLICKEJ VÝSLOVNOSTI
Download

Kozmetik