Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 9014/B
IČO: 31395830, IČ DPH: SK2020324515
Bankové spojenie: Tatra Banka, číslo účtu: 2626021814/1100
Certifikácia podľa:
ISO 9001
ISO 14001, OHSAS 18001
LK Pumpservice Bratislava, spol. s r.o., Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava – centrála/kontaktná a korešpondenčná adresa
tel. 02 - 44645077, fax. 02 - 44631013, email: [email protected]
Pri skladoch 1, 940 64 Nové Zámky – pobočka/servisné stredisko
tel. 035 - 6406031, fax. 035 - 6406032, email: [email protected]
Zemplínska Nová Ves, časť Zemplínsky Klečenov, Komárovská 56, 076 16 Úpor - pobočka/servisné stredisko
tel. 056 - 6798433, fax. 056 - 6798433, email: [email protected]
Všeobecné obchodné podmienky pre rok 03-12/2011
Preambula
Tieto všeobecné obchodné podmienky vydáva spoločnosť LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. za účelom úpravy obchodných zmluvných
vzťahov, týkajúcich sa predovšetkým dodávok, montáže a servisnej činnosti elektrických vodohospodárskych zariadení s príslušenstvami,
elektroniky a priemyselného tovaru, energetiky, stavebníctva a chemického priemyslu. Úprava vzťahov sa týka aj zapožičiavania vybraných
zariadení, poradenskej činnosti, ako aj ďalších činností v súlade so zápisom v obchodnom registri.
1. Dodacie podmienky
Predávajúci dodá predmet plnenia podľa objednávky, resp. kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo, servisnej zmluvy, prípadne nájomnej zmluvy,
v termíne a za cenu uvedenú v zmluve alebo cenovej ponuke. Dodacie termíny pre jednotlivé typy strojov a služby sú uvedené v bode č. 5..
Miestom odovzdania sú priestory predávajúceho (sklad LK Pumpservice, Nové Zámky).
Záväzok je splnený odovzdaním tovaru kupujúcemu alebo príslušnému dopravcovi.
Kupujúci nadobúda vlastnícke právo až po kompletnom uhradení faktúry. Do úplného uhradenia faktúry zostáva tovar majetkom kupujúceho
a ten je oprávnený s ním disponovať. V prípade, že kupujúci nie je konečným užívateľom tovaru, je povinný o tejto skutočnosti informovať
investora a konečného užívateľa.
Kupujúci je povinný na základe oznamu od predávajúceho objednaný tovar v dohodnutom dodacom termíne odobrať, resp. zadať
predávajúcemu dopravné dispozície.
Pokiaľ je dohodnuté plnenie uskladnením tovaru u predávajúceho, umožní predávajúci kupujúcemu prevzatie tovaru vo svojich skladoch.
Predávajúci je oprávnený pozastaviť dodávky tovaru v prípade neuhradených splatných pohľadávok voči kupujúcemu. Takéto pozastavenie sa
nepovažuje za neplnenie dohodnutého termínu dodania.
2. Záručné podmienky
Na predmet dodávky nových strojov a zariadení sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov od dňa odovzdania tovaru (vystavenie Dodacieho
/Záručného listu), pokiaľ zmluva nestanoví iné podmienky.
Predávajúci môže poskytnúť na dodávky nových strojov a zariadení aj predĺženú záruku za nasledovných podmienok: 36 mesiacov (+3%
z predajnej ceny), 48 mesiacov (+5% z predajnej ceny).
Záručná doba opráv je 6 mesiacov od ukončenia opravy (štandardná), resp. 12 mesiacov (pri podpísanej Servisnej zmluve). Pri oprave
výmenným spôsobom platí záruka pre konkrétny typ zariadenia. Za ukončenie opravy sa považuje dátum odovzdania zariadenia z opravy, t.j.
vystavenie Dodacieho listu, pokiaľ zmluva nestanoví iné podmienky.
Záruka sa vzťahuje na výrobné a materiálové vady, nevzťahuje sa na diely podliehajúce bežnému prevádzkovému opotrebovaniu
(opotrebovanie obežných kolies, difúzorov a spodných mechanických upchávok, korózia nechránených častí) a je neplatná pri použití v rozpore
s podmienkami výrobcu, nesprávnou montážou, vadnou elektroinštaláciou užívateľa (nesprávne dimenzované alebo nastavené nadprúdové
a skratové ochrany, nezapojená vnútorná ochrana stroja, nefunkčný alebo vadne nastavený ovládací systém, chod nasucho a pod.) alebo
zásahmi užívateľa do dodaného zariadenia v záručnej dobe.
Záruka je podmienená preukázateľným, kvalifikovaným uvedením zariadenia do prevádzky (vrátane manuálneho pretočenia obežného kolesa,
resp. vrtule, pred 1. spustením) a dodržiavaním servisných intervalov predpísaných výrobcom (viď. Návod na obsluhu a údržbu jednotlivých
typov), preukázateľne vykonávaných kvalifikovanou osobou, minimálne však aspoň 1x za 12 mesiacov od uvedenia stroja do prevádzky
(predávajúci ponúka túto službu formou objednávky alebo Servisnej zmluvy).
Záruka je podmienená nezasahovaním do zariadenia (kontrolu oleja je možné vykonávať - viď. Návod na obsluhu a údržbu jednotlivých typov).
Reklamáciu je potrebné uplatniť v písomnej forme a musí obsahovať výrobné číslo stroja, číslo objednávky alebo kúpnej zmluvy a popis
reklamovanej vady.
Záručné opravy vykonáva predajca vo svojich dielenských priestoroch. Dopravu zariadenia s oprávnene uznaným reklamačným nárokom späť
ku kupujúcemu zabezpečí predávajúci.
Pokiaľ nebude pri posudzovaní reklamačného nároku tento po demontáži uznaný ako oprávnený, zaväzuje sa kupujúci uhradiť náklady na
demontáž, resp. náklady na vykonanú opravu a dopravu. Rozsah poškodenia a cena opravy je vždy konzultovaná so zákazníkom.
Záruky sa vzťahujú len na kompletne uhradené faktúry dodávok.
Pri dodávkach technologických celkov predávajúci ponúka na základe vzájomnej dohody jednorazové bezplatné uvedenie zariadení do
prevádzky.
Parametre strojov garantuje predávajúci podľa normy ISO 9906.
3. Ceny
Ceny sú uvedené v EUR, bez DPH 20%.
Ceny sú platné pre objednávky od 1.3.2011 do 31.12.2011.
Ceny dodávok sa stanovujú ako pevné zmluvné ceny, vrátane dopravy do skladu predávajúceho (sklad LK Pumpservice, Nové Zámky),
odbytových nákladov a balenia.
V prípade požiadavky na dopravu tovaru zo skladu predávajúceho na miesto určenia, bude cena dopravy fakturovaná podľa zmluvnej ceny
príslušného dopravcu.
Pri oprave je presnú cenu možné stanoviť až po prehliadke a rozobratí čerpadla servisnými technikmi f. LK Pumpservice a zistení skutkového
stavu (cena je vždy konzultovaná so zákazníkom).
1
Hodinové a kilometrová sadzba vychádzajú zo Servisnej zmluvy f. LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. na rok 2011.
17,00.-EUR za hodinu je sadzba za čas odpracovaný servisným technikom.
15,00.-EUR za hodinu je sadzba za čas odpracovaný servisným technikom v dielenských priestoroch zhotoviteľa (predávajúceho).
25,00.-EUR za hodinu je sadzba za čas odpracovaný elektrotechnikom - špecialistom.
0,80.-EUR je sadzba za 1 km prepravy služobným vozidlom do 3,5 t, doprava je účtovaná vždy z príslušného servisného strediska (doprava
vozidlom nad 3,5 t bude účtovaná individuálne, po vzájomnej dohode).
4. Platobné podmienky
Na základe ukončenia predmetu plnenia ( podpísania odovzdávajúceho a preberacieho protokolu, príp. vystavenia a potvrdenia
Dodacieho/Záručného listu) obchodným partnerom (odberateľom), vystaví predávajúci faktúru (daňový doklad) na celú hodnotu plnenia.
Prípadné čiastkové dodávky vrátane dohodnutých preddavkov budú fakturované samostatnými faktúrami s individuálnymi termínmi.
Splatnosť faktúry je 30 dní.
V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry za dodaný tovar, predávajúci môže uplatniť voči kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05
% za každý deň omeškania z nezaplatenej čiastky.
V prípade, že predávajúci nedodrží stanovený dodací termín môže uplatniť kupujúci voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 %
z kúpnej ceny za každý deň omeškania dodávky.
V prípade, že kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať tovar, prípadne znemožní predávajúcemu iným spôsobom splniť dodávku, uhradí
predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20% z kúpnej ceny, čo nemá vplyv na prípadné uplatňovanie náhrady škody.
5. Dodacie termíny
Flygt:
2000
8 týždňov
2700
14-16 týždňov
3045 – 3102
9 týždňov
3127 – 3301
8 týždňov
3231 – 7121
20 týždňov
nerezové čerpadlá
14-16 týždňov
4610 – 4680
8 týždňov
4410 – 4460
8 týždňov
BW
10 týždňov
armatúry
4 týždne
náhradné diely
3 týždne
Lowara:
Čerpadlá (do 30 kW)
6 týždňov
Čerpadlá (nad 30 kW)
8 týždňov
AT stanice
8 týždňov
náhradné diely
4 týždne
Sanitaire:
Aerácia
10 týždňov
náhradné diely
4 týždne
Dresser:
dúchadlá
14-16 týždňov
náhradné diely
8 týždňov
Servis:
Oprava – výmena KIT-u
3 týždne
Generálna oprava
6 týždňov
Pri oprave výmenným spôsobom platí dodací termín pre konkrétny typ zariadenia.
Dodacie termíny sú platné od termínu vystavania objednávky a zadania do výroby, pre dodávky nových strojov a zariadení alebo opráv.
V prípade dodávok zo skladových zásob je dodací termín do 1 týždňa.
6. Akceptácia
Vystavením objednávky podpísanej oprávneným zástupcom sa kupujúci zaväzuje k akceptácii týchto Všeobecných obchodných podmienok
predávajúceho, pokiaľ nie je uvedené inak v kúpnej zmluve, servisnej zmluve, nájomnej zmluve alebo v zmluve o dielo.
Týmto úkonom vzniká medzi predávajúcim a kupujúcim obchodný vzťah, ktorý sa všeobecne riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.
V Bratislave dňa 1.3.2011
Za LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.
Ing. Marek Skalský - riaditeľ / konateľ
Zmeny sú vyhradené!
Download

Všeobecné obchodné podmienky pre rok 03-12