Správa
o zabezpečovaní služieb a činností spojených s organizačným
zabezpečením
Národného štipendijného programu na podporu mobilít
študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov
a výskumných pracovníkov
za rok 2010
1
Informovanosť o programe
Vzhľadom na skutočnosť, že zmluva o zabezpečení programu medzi MŠVVaŠ SR a SAIA, n. o.,
sa skončila na konci roka 2010, a tým sa ukončilo aj financovanie prvej fázy programu, nebolo
pôvodne na rok 2010 v zmluve naplánované žiadne ďalšie výberové konanie štipendistov.
Informácia o ukončení prvej fázy programu bola zverejnená na webstránke programu
v slovenčine, angličtine, francúzštine, ruštine a španielčine s odkazom, že vláda SR rozhodla
o pokračovaní programu, pričom sa čakalo na ďalšie kroky Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR, ktoré spresnia podmienky a časový harmonogram realizácie NŠP II. Rovnako sme
túto informáciu poskytovali všetkým slovenským i zahraničným záujemcom o program, ktorí nás
kontaktovali osobne, telefonicky alebo e-mailom.
Dňa 27. 10. 2010 minister školstva, vedy, výskumu a športu listom poveril SAIA zabezpečením
zverejnenia mimoriadnej výzvy v rámci Národného štipendijného programu na podporu mobilít a
výberom štipendistov ešte v rámci platnej zmluvy (č. listu 2010-18231/41365:1-071) s tým, že po
výbere preberie záväzky pri vyplácaní štipendií a cestovných grantov priamo ministerstvo, alebo
ním poverená organizácia. V rámci mimoriadnej výzvy platili rovnaké podmienky ako počas 1.
fázy programu a zloženie výberových komisií zostalo nezmenené. SAIA súhlasila s realizáciou
mimoriadnej výzvy bez navýšenia finančných prostriedkov vyčlenených na rok 2010.
SAIA, n. o., dňa 28. 10. 2010 zverejnila podmienky mimoriadnej výzvy na webstránke programu
www.stipendia.sk/www.scholarships.sk (a to v slovenskom, anglickom, francúzskom,
španielskom a ruskom jazyku). Zároveň bol spustený aj on-line systém na podávanie žiadostí.
Uzávierka na podávanie žiadostí bola stanovená na 24. 11. 2010 o 16:00 hod.
Informácia o zverejnení výzvy bola rovnako zverejnená aj na stránke www.saia.sk (v aktualitách
i v on-line databáze štipendií a grantov). O výzve boli informovaní e-mailom prorektori a
prodekani vysokých škôl v SR zodpovední za vedu a za medzinárodnú spoluprácu, vybraní
členovia predsedníctva SAV, riaditelia ústavov SAV, Slovenská rektorská konferencia,
Študentská rada vysokých škôl, Asociácia doktorandov Slovenska a ďalší. Rovnako boli o výzve
informované aj zastupiteľstvá Slovenskej republiky v zahraničí. SAIA vydala pri tejto príležitosti
aj tlačovú správu a komunikovala so zástupcami médií.
Aj napriek krátkosti času sa podarilo do uzávierky na predkladanie žiadostí zorganizovať viacero
informačných seminárov v Bratislave a v regiónoch venovaných aktuálnej mimoriadnej výzve:
Dátum
Názov akcie
Mesto
Miesto konania
Počet
účastníkov
3.11.2010
NŠP a iné štipendiá pre študentov a
doktorandov
Košice
Technická univerzita
11
3.11.2010
Informačný deň o štipendiách 2010/2011
Banská Bystrica
Univerzitná knižnica UMB
4
4.11.2010
NŠP a iné štipendiá pre študentov a
doktorandov
Košice
UPJŠ
2
4.11.2010
Inštruktážny seminár k mimoriadnej
výzve NŠP
Nitra
SPU
15
4.11.2010
Seminár o Národnom štipendijnom
programe
Zvolen
Slovenská lesnícka a drevárska
knižnica
13
8.11.2010
NŠP a iné štipendiá pre študentov a
doktorandov
Košice
UVLF
22
2
Dátum
Názov akcie
Mesto
Miesto konania
Počet
účastníkov
9.11.2010
Inštruktážny seminár k mimoriadnej
výzve NŠP
Trnava
UCM, Univerzitná knižnica
23
9.11.2010
NŠP- mimoriadna výzva
Žilina
Žilinská univerzita
17
9.11.2010
Štipendiá na šk. rok 2010/2011,
2011/2012
Bratislava
Ekonomická univerzita
75
10.11.2010
Inštruktážny seminár k mimoriadnej
výzve NŠP
Nitra
UKF
15
10.11.2010
Možnosti štúdia v zahraničí
Žilina
Žilinská univerzita
120
10.11.2010
Aktuálna výzva NŠP
Prešov
Unipocentrum Prešovská
univerzita
10
10.11.2010
Štipendiá na šk. rok 2010/2011,
2011/2012
Bratislava
Slovenská technická univerzita
39
11.11.2010
Aktuálna výzva NŠP
Prešov
Unipocentrum Prešovská
univerzita
5
11.11.2010
Štipendiá na šk. rok 2010/2011,
2011/2012 pre umelcov
Bratislava
VŠVU
60
22.11.2010
Štipendijný deň – štipendiá a študijné
pobyty v zahraničí (seminár)
Nitra
SPU, Fakulta ekonomiky a
manažmentu
30
24.11.2010
Seminár o aktuálnych štipendijných
ponukách
Bratislava
Univerzita Komenského
81
1.12.2010
Štipendiá na postgraduálne štúdium na
CEU a iné štipendiá pre študentov,
doktorandov a výskumných pracovníkov
Košice
UPJŠ
9
7.12.2010
Štipendiá a študijné pobyty v zahraničí –
informačný deň
Trnava
UCM, Univerzitná knižnica
15
7.12.2010
Seminár o Národnom štipendijnom
programe
Zvolen
Slovenská lesnícka a drevárska
knižnica
10
8.12.2010
Informačný deň o štipendiách 2010/2011
Banská Bystrica
Univerzitná knižnica UMB
10
8.12.2010
Aktuálne programy mobilít
Prešov
rektorát Prešovská univerzita
42
9.12.2010
Informácia o štipendijných programoch
Prešov
RMPK VŠ
15
9.12.2010
Štipendijné ponuky na leto
Prešov
Unipocentrum Prešovská
univerzita
7
15.12.2010
Informačný deň o štipendiách 2010/2011
Banská Bystrica
Akadémia umení v Banskej
Bystrici
30
SAIA sa zúčastnila v dňoch 2. – 5. novembra 2010 na 17. ročníku výstavy pomaturitného
vzdelávania Gaudeamus v Brne (www.gaudeamus.cz). Cieľom účasti na výstave bolo aj
spropagovanie Národného štipendijného programu, ktorý umožňuje uchádzať sa študentom,
doktorandom a vysokoškolským učiteľom z Českej republiky o štipendium na študijné,
výskumné a prednáškové pobyty na Slovensku, ako aj ďalšie štipendijné ponuky a štipendiá. J.
Rehorovská a M. Grošeková propagovali v stánku SAIA možnosti štúdia na Slovensku a všetky
vysoké školy pôsobiace na Slovensku. Technická univerzita v Košiciach, Prešovská univerzita,
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Ekonomická univerzita v Bratislave,
3
Vysoká škola múzických umení v Bratislave a Žilinská univerzita využili ponuku SAIA a zaslali
nám propagačné materiály, ktoré sme rozdávali návštevníkom veľtrhu. Počas 4 dní trvania
výstavy prišlo na výstavisko 30 008 návštevníkov z Česka, Slovenska a zo zahraničia. Informácie
sme prezentovali aj prostredníctvom internetu na našej stránke www.saia.sk a
www.scholarships.sk (pripojenie na internet bolo možné zakúpiť na výstavisku). V piatok 5. 11.
od 10.25 do 10.55 hod. sa uskutočnila prezentácia „Možnosti štúdia na Slovensku“, kde boli
účastníci oboznámení s činnosťou SAIA, n. o., vysokoškolským systémom na Slovensku,
Národným štipendijným programom a inými štipendijnými možnosťami pre občanov Českej
republiky.
SAIA poskytovala informácie záujemcom o štipendijné pobyty v rámci NŠP osobne, telefonicky
aj e-mailom. V roku 2010 bolo celkovo poskytnutých 4371 informácií o NŠP na základe takýchto
individuálnych kontaktov.
Za celý rok 2010 boli poskytnuté informácie o NŠP pre slovenských uchádzačov celkom v 2681
prípadoch.
Pracovisko SAIA
B. Bystrica
Bratislava
Košice
Nitra
Prešov
Žilina
SPOLU
Počet poskytnutých informácií o
NŠP pre slovenských uchádzačov
257
1983
99
78
155
109
2681
V prípade záujmu o program zo strany zahraničných uchádzačov za celý rok 2010 boli
poskytnuté informácie o NŠP celkom v 1690 prípadoch. V tomto prípade bolo kontaktované
najmä pracovisko v Bratislave. Najväčší záujem o štipendium bol z krajín Bolonského procesu
(853) a Európskej Únie (427).
Pracovisko SAIA
B. Bystrica
Bratislava
Košice
Nitra
Prešov
Žilina
SPOLU
Počet poskytnutých informácií o
NŠP pre zahraničných uchádzačov
0
1685
0
4
1
0
1690
4
Mimoriadna výzva na podávanie žiadostí – 24. 11. 2010
Dňa 27. 10. 2010 minister školstva, vedy, výskumu a športu listom poveril SAIA zabezpečením
zverejnenia mimoriadnej výzvy v rámci Národného štipendijného programu na podporu mobilít a
zabezpečenie výberu štipendistov ešte v rámci platnej zmluvy (č. listu 2010-18231/41365:1-071).
Uchádzači zo Slovenska – podávanie žiadostí a výber
K termínu uzávierky prijímania žiadostí bolo podaných 196 žiadostí. 180 žiadostí bolo
o štipendium pre študentov a doktorandov (z toho 126 využilo možnosť požiadať aj o cestovný
grant) a 16 žiadostí bolo o cestovný grant bez štipendia. Žiadosti sa podávali on-line na
www.stipendia.sk.
Uchádzači o štipendiá a cestovné granty boli zo 16 slovenských vysokých škôl, 1 anglickej
vysokej školy a 7 ústavov SAV.
Uchádzači žiadali o finančnú podporu na pobyty do 36 krajín sveta, najviac uchádzačov
plánovalo pobyt v Českej republike (34), Nemecku (19), Francúzsku (18), Holandsku
a Španielsku (13) a Rakúsku (12).
Žiadosti uchádzačov o štipendiá podané k 24. novembru 2010 predstavovali čiastku
484 565,14 EUR. Žiadosti o cestovný grant (samostatne i so štipendiom) predstavovali čiastku
44 911,47 EUR. Na základe týchto súm bola pre slovenských štipendistov naplánovaná na rok
2011 čiastka 290 000 EUR a na cestovné granty čiastka 25 000 EUR.
Všetky žiadosti museli spĺňať formálne i vecne vopred stanovené podmienky. Na základe
kontroly žiadostí sa zistilo, že 36 žiadostí (22 študenti, 9 doktorandi, 5 samostatných cestovných
grantov) nespĺňalo podmienky programu. Komisia jednohlasne zamietla všetky žiadosti
uchádzačov, ktorí nespĺňajú stanovené podmienky programu.
Výberová komisia menovaná ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR pracovala
v zložení:
- prof. Ing. Marián Dzimko, CSc., prorektor pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou,
Žilinská univerzita v Žiline,
- doc. RNDr. Oto Hudec, CSc., Inštitút regionálneho a komunálneho rozvoja TU Košice,
- PhDr. Zuzana Kusá, PhD., Sociologický ústav SAV v Bratislave,
- Ing. Mária Omastová, DrSc., Ústav polymérov SAV v Bratislave,
- doc. Milan Rašla, akademický maliar, prorektor pre rozvoj, Vysoká škola múzických
umení v Bratislave,
- prof. Ing. Zdenka Rózová, CSc., prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť, Fakulta
prírodných vied UKF v Nitre,
- prof. RNDr. Juraj Slabeycius, PhD., Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne,
- prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc., prorektor pre vedecké bádanie a umeleckú činnosť,
Trnavská univerzita v Trnave,
- PhDr. Ľubica Škvarková, Sekcia vysokých škôl Ministerstva školstva SR,
- Oľga Šubeníková, SAIA, n. o.
5
Výberová komisia hodnotila žiadosti v štyroch podskupinách:
a) spoločenské a humanitné vedy a právo (prof. Šimovček a dr. Škvarková)
b) prírodné vedy, medicína, veterinárne lekárstvo a farmácia, poľnohospodárstvo
(dr. Omastová a prof. Rózová),
c) technické vedy (prof. Dzimko a prof. Slabeycius),
d) ekonomické odbory, umenie (prof. Hudec a O. Šubeníková).
Hodnotenie podkladových materiálov uchádzačov prebiehalo on-line formou bodovým
systémom. Žiadosti uchádzačov boli hodnotiteľom k dispozícií na www.stipendia.sk. Každá
žiadosť bola hodnotená 2 hodnotiteľmi. Výsledné bodové ohodnotenie žiadosti bolo
aritmetickým priemerom bodov udelených jednotlivými hodnotiteľmi.
Zasadnutie výberovej komisie sa konalo dňa 10. decembra 2010; na zasadnutí komisie sa
nezúčastnili a svoju neúčasť ospravedlnili nasledujúci členovia komisie: PhDr. Zuzana Kusá,
PhD., doc. Milan Rašla a prof. Ing. Zdenka Rózová, CSc. Výberová komisia schválila štipendiá v
celkovom rozsahu 305 492,45 EUR:
·
·
24 študentov na časť magisterského štúdia:
66 doktorandov na časť doktorandského štúdia:
78 812,19 EUR
226 680,26 EUR
Výberová komisia udelila štipendium 24 študentom slovenských vysokých škôl na časť
magisterského štúdia (110 štipendijných mesiacov) do 10 krajín, 66 doktorandom slovenských
vysokých škôl a SAV na časť doktorandského štúdia (246 štipendijných mesiacov) do 23 krajín.
Pri udeľovaní cestovných grantov k štipendiám na základe žiadostí uchádzačov, komisia rozhodla
neudeliť cestovné granty do krajín susediacich so Slovenskou republikou (teda Poľsko, Česká
republika, Rakúsko - Viedeň, Maďarsko, Ukrajina). Pri schvaľovaní cestovných grantov do
ostatných krajín študentom a doktorandom, ktorým bolo udelené štipendium, výberová
komisia vychádzala z paušálov stanovených ako zaokrúhlený priemer z dokladovanej výšky
cestovného pri jednotlivých žiadostiach do konkrétnej krajiny. Cestovné granty boli v tomto
prípade schválené do výšky 50 % z tejto sumy.
Samostatné žiadosti o cestovný grant (bez žiadosti o štipendium) posudzovala komisia
osobitne. Cestovné granty boli schválené uchádzačom, ktorí v hodnotení získali do 15,5 bodov.
Cestovné granty vo výške 100% boli schválené 2 uchádzačom a vo výške 70% 3 uchádzačom.
Spolu boli udelené samostatné cestovné granty 5 uchádzačom.
Výberová komisia schválila cestovné granty vo výške 13 503 EUR, a to:
§
§
§
13 x cestovný grant žiadaný so štipendiom pre študentov (celkom 1 737 EUR),
42 x cestovný grant žiadaný so štipendiom pre doktorandov (celkom 8 853 EUR),
5 x samostatná žiadosť o cestovný grant (celkom 2 913 EUR).
SAIA spracovala výsledky výberu do zápisnice, ktorú následne výberová komisia e-mailom
odobrila. Výsledky výberu boli zverejnené na internetovej stránke a o výsledku boli uchádzači
informovaní e-mailom. Keďže do konca roka nebola uzavretá zmluva medzi SAIA a MŠVVaŠ
o administrácii programu pri jeho pokračovaní (na základe verejného obstarávania z konca roka
6
2010), SAIA odovzdala na konci decembra výsledky výberu ministerstvu na ďalšiu
administráciu.
Uchádzači zo zahraničia – podávanie žiadostí a výber
K termínu uzávierky prijímania žiadostí - 24. november 2010 - sa o štipendium uchádzalo 161
zahraničných uchádzačov. 33 uchádzačov formálne nesplnilo podmienky podávania žiadosti o
štipendium. Podmienky splnilo 128 uchádzačov.
161 uchádzačov z 26 krajín žiadalo o štipendium na pobyty na 14 slovenských vysokých školách,
23 ústavoch SAV a v 4 ďalších organizáciách. Z celkového počtu 161 uchádzačov si podalo
žiadosť 17 v kategórii študent magisterského štúdia, 22 v kategórii doktorand a 122 v kategórii
VŠ pedagóg/výskumník.
Žiadosti zahraničných uchádzačov o štipendiá na letný semester akademického roka 2010/2011
predstavovali 337 675 eur.
Koordinátorka programu skontrolovala žiadosti uchádzačov po formálnej stránke a pripravila ich
na hodnotenie v elektronickom systéme.
Všetci členovia komisie hodnotili žiadosti o štipendium na letný semester akademického roka
2010/2011, ktoré im boli koordinátorom SAIA, n. o., pridelené podľa jazykových a odborných
znalostí. Hodnotenie uchádzačov prebiehalo on-line v elektronickom systéme formou hodnotenia
podkladových materiálov uchádzačov bodovým systémom. Žiadosti uchádzačov boli
hodnotiteľom k dispozícií v elektronickom systéme Národného štipendijného programu. Pre
mimoriadnu krátkosť času na formálnu kontrolu administrátorom nebolo možné vytlačiť všetky
podkladové materiály a dať ich xeroxovať pre všetkých členov hodnotiacej komisie. Každá
žiadosť bola hodnotená hodnotiteľmi v on-line systéme a výsledok bodového ohodnotenia
žiadosti bol aritmetickým priemerom bodov udelených jednotlivými hodnotiteľmi.
Výberová komisia menovaná ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR pracovala
v zložení:
· RNDr. Tatiana Bužeková, PhD., Ústav etnológie SAV Bratislava,
· prof. Ing. Milan Dado, CSc., Žilinská univerzita v Žiline,
· Katarína Košťálová, výkonná riaditeľka SAIA, n. o.,
· doc. PhDr. Jana Lenghardtová, CSc., prorektorka pre zahraničné vzťahy,
Ekonomická univerzita v Bratislave,
· RNDr. Mária Slugeňová, riaditeľka odboru bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce
a programov, Sekcia medzinárodnej spolupráce MŠVVaŠ SR,
· Mgr. Jozef Ukropec, PhD., Ústav experimentálnej endokrinológie SAV Bratislava,
· doc. PhDr. Klára Kuzmová, CSc., Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
v Trnave.
Doc. Anna Daučíková, akad. soch., prorektorka Vysokej školy výtvarných umení, sa pred
výberom vzdala svojho členstva v komisii.
Na základe hodnotenia boli vypracované podklady pre zasadnutie výberovej komisie, ktoré sa
uskutočnilo 9. 12. 2010 v Bratislave (na zasadnutí komisie sa nezúčastnili a svoju neúčasť
7
ospravedlnili nasledujúci členovia komisie: RNDr. Tatiana Bužeková, PhD., prof. Ing. Milan
Dado, CSc., a doc. PhDr. Jana Lenghardtová, CSc.).
Výberová komisia zamietla 33 žiadostí uchádzačov, ktoré nespĺňali formálne stanovené kritériá
programu.
Výberová komisia udelila štipendium 7 študentom (33 štipendijných mesiacov), 19
doktorandom (67 štipendijných mesiacov) a 61 vysokoškolským učiteľom a výskumným
pracovníkom (176 štipendijných mesiacov). Finančnú podporu získalo spolu 87 uchádzačov
z 23 krajín v rozsahu 276 štipendijných mesiacov.
Napriek tomu, že propagačná kampaň prebiehala v časovej tiesni, o program je stále veľký
záujem, o čom svedčí aj 161 podaných žiadostí. Najviac uchádzačov, 70% bolo z krajín
bolonského procesu a 21% z Európskej únie. 6% podaných žiadostí z Ázie je dôkazom, že
program má veľmi dobrú odozvu aj v krajinách, ktoré sú geograficky vzdialené a preto je o to
náročnejšie osloviť potenciálnych uchádzačov bez kvalitnej kampane, ktorá pri mimoriadnej
výzve z pochopiteľných dôvodov absentovala. Cielená propagácia do budúcnosti by záujem
uchádzačov ešte zvýšila.
SAIA spracovala výsledky výberu do zápisnice, ktorú následne výberová komisia e-mailom
odobrila. Výsledky výberu boli zverejnené na internetovej stránke a o výsledku boli uchádzači
informovaní e-mailom. Keďže do konca roka nebola uzavretá zmluva medzi SAIA a MŠVVaŠ
o administrácii programu pri jeho pokračovaní (na základe verejného obstarávania z konca roka
2010), SAIA odovzdala na konci decembra výsledky výberu ministerstvu na ďalšiu
administráciu.
8
Komunikácia so štipendistami z predchádzajúcich
slovenských vysokých škôl a iných organizácií
výberov, zástupcami
V uvedenom období SAIA komunikovala so slovenskými a zahraničnými štipendistami
z výberov z predošlého roka, ako pred ich nástupom na štipendijný pobyt, tak aj počas ich
pobytu.
Pri vybavovaní náležitostí spojených s pobytom zahraničného štipendistu (nástup štipendistu na
pobyt, vyplácanie štipendia) spolupracovala aj s príslušnými prijímajúcimi inštitúciami,
slovenskými vysokými školami a výskumnými pracoviskami Slovenskej akadémie vied.
Komunikovala taktiež s Úradom hraničnej a cudzineckej polície MV SR, zastupiteľskými úradmi
SR v zahraničí a ďalšími organizáciami, s ktorými štipendisti pri vybavovaní si náležitostí
súvisiacich s ich pobytom na Slovensku musia prísť do kontaktu.
Rovnako prebiehala komunikácia s niekoľkými štipendistami, ktorých pobyty skončili, avšak
doteraz nepredložili všetky potrebné dokumenty na riadne ukončenie štipendijného vzťahu.
V prípade, že sa tak nestalo do konca decembra 2010, keď skončila zmluva medzi SAIA
a MŠVVaŠ SR, SAIA postupovala v zmysle Dohody o udelení štipendia a štipendisti stratili
nárok na zadržané časti štipendia v zmysle Dohody; menovite ide o:
Meno
Priezvisko
Titul
Por.č.
SLOVENSKÍ ŠTIPENDISTI
Miesto
Začiatok
Dĺžka pobytu
štipendijného štipendijného štipendijného
pobytu
pobytu
pobytu
1.
Henrieta
Baliová
Mgr.
Maďarsko
1.2.2007
10 mesiacov
2.
Jana
Dibdiaková
Ing.
Nórsko
1.9.2008
4 mesiace
3.
Lukáš
Haruštiak
Mgr.art. Francúzsko
1.2.2007
5 mesiacov
Dôvod
Nebol doložený
originál potvrdenia
o ukončení
štipendijného
pobytu a záverečná
správa zo
štipendijného
pobytu.
Nebol doložený
originál potvrdenia
o ukončení
štipendijného
pobytu.
Nebol doložený
originál potvrdenia
o ukončení
štipendijného
pobytu a záverečná
správa zo
štipendijného
pobytu.
9
Priezvisko
4.
Marek
Kianička
5.
Tomáš
Kubiš
6.
Veronika
Kucharská
7.
Jana
8.
9.
Titul
Por.č.
Meno
Miesto
Začiatok
Dĺžka pobytu
štipendijného štipendijného štipendijného
pobytu
pobytu
pobytu
Veľká
Británia
27.9.2007
6 mesiacov
Bc.
Nemecko
16.4.2007
5 mesiacov
Mgr.
Maďarsko
15.10.2007
4 mesiace
Lomňančíková
Česká
republika
23.9.2006
5 mesiacov
Emília
Mindeková
Francúzsko
24.9.2007
5 mesiacov
Martina
Murínová
Francúzsko
1.2.2009
5 mesiacov
Česká
republika
12.2.2007
4,5 mesiacov
10. Alena
Ondisová
Bc.
Dôvod
Nebol doložený
originál potvrdenia
o ukončení
štipendijného
pobytu.
Nebol doložený
originál potvrdenia
o ukončení
štipendijného
pobytu.
Nebol doložený
originál potvrdenia
o ukončení
štipendijného
pobytu.
Nebol doložený
originál potvrdenia
o ukončení
štipendijného
pobytu.
Nebol doložený
originál potvrdenia
o získaných
kreditoch.
Nebol doložený
originál potvrdenia
o ukončení
štipendijného
pobytu, originál
potvrdenia o
získaných kreditoch
a záverečná správa
zo štipendijného
pobytu.
Nebol doložený
originál potvrdenia
o ukončení
štipendijného
pobytu, originál
potvrdenia o
získaných kreditoch
a záverečná správa
zo štipendijného
10
Priezvisko
Titul
Por.č.
Meno
Miesto
Začiatok
Dĺžka pobytu
štipendijného štipendijného štipendijného
pobytu
pobytu
pobytu
Dôvod
pobytu.
11. Iveta
Pandiová
Mgr.
Maďarsko
5.2.2007
1 mesiac
12. Mária
Plšeková
Mgr.
Rakúsko
1.10.2006
12 mesiacov
13. Ján
Porvazník
Francúzsko
1.9.2007
10 mesiacov
14. Naďa
Rácová
Maďarsko
1.3.2007
4 mesiace
Mgr.
Nebol doložený
originál potvrdenia
o ukončení
štipendijného
pobytu a záverečná
správa zo
štipendijného
pobytu.
Nebol doložený
originál potvrdenia
o ukončení
štipendijného
pobytu a záverečná
správa zo
štipendijného
pobytu.
Nebol doložený
originál potvrdenia
o ukončení
štipendijného
pobytu, originál
potvrdenia o
získaných kreditoch
a záverečná správa
zo štipendijného
pobytu.
Nebol doložený
originál potvrdenia
o ukončení
štipendijného
pobytu a záverečná
správa zo
štipendijného
pobytu.
11
Priezvisko
Titul
Por.č.
Meno
Miesto
Začiatok
Dĺžka pobytu
štipendijného štipendijného štipendijného
pobytu
pobytu
pobytu
15. Igor
Sedlár
Mgr.
Maďarsko
1.2.2007
2 mesiace
16. Richard
Seneši
Bc.
Česká
republika
23.2.2009
4 mesiace
Dôvod
Nebol doložený
originál potvrdenia
o ukončení
štipendijného
pobytu a záverečná
správa zo
štipendijného
pobytu.
Nebol doložený
originál potvrdenia
o ukončení
štipendijného
pobytu, originál
potvrdenia o
získaných kreditoch
a záverečná správa
zo štipendijného
pobytu.
Meno
Priezvisko
Titul
Por.č.
ZAHRANIČNÍ ŠTIPENDISTI
Krajina
pôvodu
Začiatok
Dĺžka pobytu
štipendijného štipendijného
pobytu
pobytu
1.
Katarina
Babaka
Bielorusko
10.9.2009
5 mesiacov
2.
Katarzyna
Zofia
Bahyrycz
Poľsko
13.9.2006
10 mesiacov
3.
Marion
Blanchard
Francúzsko
11.2.2008
4 mesiace
Dôvod
Nebol doložený
originál potvrdenia o
ukončení
štipendijného pobytu
a záverečná správa zo
štipendijného pobytu.
Nebola doložená
záverečná správa zo
štipendijného pobytu.
Nebol doložený
originál potvrdenia o
ukončení
štipendijného pobytu
a záverečná správa zo
štipendijného pobytu.
12
Priezvisko
Titul
Por.č.
Meno
Krajina
pôvodu
Začiatok
Dĺžka pobytu
štipendijného štipendijného
pobytu
pobytu
4.
Georgiy
Danilov
Bc.
Ruská
federácia
1.9.2007
4 mesiace
5.
Benoit
Doury
Bc.
Francúzsko
20.9.2007
3,5 mesiaca
6.
Vladimir
Dulotin
Ruská
federácia
1.2.2008
5 mesiacov
7.
Anastasia
Galanina
Ruská
federácia
1.10.2009
10 mesiacov
8.
Javier
Lorente
Garcia
Španielsko
1.2.2010
5 mesiacov
9.
Alessandra Gilibert
Anna
Taliansko
1.12.2007
9 mesiacov
Mgr.
M.A.
Dôvod
Nebol doložený
originál potvrdenia o
ukončení
štipendijného pobytu
a záverečná správa zo
štipendijného pobytu.
Nebol doložený
originál potvrdenia o
ukončení
štipendijného pobytu
a záverečná správa zo
štipendijného pobytu.
Doložená záverečná
správa bola
nedostatočná. Nebol
doložený originál
potvrdenia o
ukončení
štipendijného pobytu
a prerobená
záverečná správa zo
štipendijného pobytu.
Štipendium bolo
ukončené skôr. Nebol
doložený originál
potvrdenia o
ukončení
štipendijného pobytu
a záverečná správa zo
štipendijného pobytu.
Nebol doložený
originál potvrdenia o
ukončení
štipendijného pobytu
a záverečná správa zo
štipendijného pobytu.
Štipendium bolo
ukončené skôr. Nebol
doložený originál
potvrdenia o
ukončení
štipendijného pobytu
a záverečná správa zo
13
Priezvisko
Titul
Por.č.
Meno
Krajina
pôvodu
Začiatok
Dĺžka pobytu
štipendijného štipendijného
pobytu
pobytu
Dôvod
štipendijného pobytu.
10. Ján
Gomboš
PhD.
Maďarsko
1.3.2007
1 mesiac
11. Stefan
Halikowski
Smith
Dr.
Veľká
Británia
1.6.2007
1,5 mesiaca
12. Mohamed
Hazem
Kalaji
Dr.
Poľsko
15.9.2006
12 mesiacov
13. Andrey
Kalinin
Ruská
federácia
1.2.2008
5 mesiacov
14. Anna
Kasatkina
Ruská
federácia
1.2.2008
5 mesiacov
15. Mikhail
Kislitsyn
Ruská
federácia
15.9.2007
10 mesiacov
Nebol doložený
originál potvrdenia o
ukončení
štipendijného pobytu
a záverečná správa zo
štipendijného pobytu.
Nebol doložený
originál potvrdenia o
ukončení
štipendijného pobytu
a záverečná správa zo
štipendijného pobytu.
Nebol doložený
originál potvrdenia o
ukončení
štipendijného pobytu
a záverečná správa zo
štipendijného pobytu.
Predložená správa
bola nedostatočná,
opravená správa
nebola predložená,
chýba originál
dokladu o ukončení
pobytu.
Doložená záverečná
správa bola
nedostatočná. Nebol
doložený originál
potvrdenia o
ukončení
štipendijného pobytu
a prerobená
záverečná správa zo
štipendijného pobytu.
Doložená záverečná
správa bola
nedostatočná. Nebol
doložený originál
potvrdenia o
ukončení
14
Priezvisko
Titul
Por.č.
Meno
Krajina
pôvodu
Začiatok
Dĺžka pobytu
štipendijného štipendijného
pobytu
pobytu
Dôvod
štipendijného pobytu
a prerobená
záverečná správa zo
štipendijného pobytu.
16. Christopher Knight
Prof.,
PhD.
Veľká
Británia
1.1.2008
10 mesiacov
17. Anna
Mashkina
Ruská
federácia
17.9.2007
4 mesiace
18. Špela
Ševček Šramel
Slovinsko
10.9.2007
5 mesiacov
19. Miroslava
Šudomová
Česká
republika
1.2.2007
6 mesiacov
20. Diana
Vicheva
Bulharsko
1.2.2007
4 mesiace
Nebol doložený
originál potvrdenia o
ukončení
štipendijného pobytu
a záverečná správa zo
štipendijného pobytu.
Nebol doložený
originál potvrdenia o
ukončení
štipendijného pobytu
a podpísaná
záverečná správa zo
štipendijného pobytu.
Nebol doložený
originál o ukončení
štipendijného pobytu.
Nebol doložený
originál o ukončení
štipendijného pobytu.
Nebol doložený
originál potvrdenia o
ukončení
štipendijného pobytu
a podpísaná
záverečná správa zo
štipendijného pobytu.
Administrátor programu v prípade menovaných štipendistov má informáciu, že títo pobyt
absolvovali, avšak nesplnili všetky formálne podmienky pre riadne ukončenie pobytu. Štipendisti
boli o tejto skutočnosti informovaní, keďže však ku dňu ukončenia zmluvy medzi MŠVVaŠ SR
a SAIA nesplnili všetky formálne náležitosti, zadržaná časť štipendia im nebola vyplatená
a stratili na ňu nárok.
15
Financovanie programu v roku 2010
Sekcia medzinárodnej spolupráce MŠVVaŠ SR (SMS) listom č. MŠSR-2010-2518/5021-1:06 zo
dňa 10. 2. 2010 zaslala rozpis prostriedkov na rok 2010 na Národný štipendijný program, v rámci
ktorého bolo vyčlenených:
· na štipendiá – 658 733 EUR
· na služby – 117 652 EUR
Vyčlenené prostriedky umožnili dokončenie prvej fázy programu podľa zmluvy s MŠVVaŠ SR,
ako aj realizáciu mimoriadnej výzvy pre podávanie žiadostí.
Listom č. 2010-18231/41365:1-071 zo dňa 27. 10. 2010 vyčlenilo MŠVVaŠ SR sumu 500 000 €
na štipendiá a cestovné granty schválené v rámci mimoriadnej výzvy, teda na pobyty v rámci
letného semestra 2010/2011.
Výberové komisie rozhodli na základe mimoriadnej výzvy o pridelení štipendií pre slovenských a
zahraničných uchádzačov:
2011
Finančné
prostriedky
MŠVVaŠ SR na
štipendiá v letnom
semestri 2010/2011
A
Štipendiá pre
zahraničných
uchádzačov
Štipendiá pre
slovenských
uchádzačov
Cestovné granty
pre slovenských
uchádzačov
SPOLU
185 000 EUR
290 000 EUR
25 000 EUR
500 000 EUR
Schválení
Uchádzači na letný uchádzači na
semester 2010/2011 letný semester
2010/2011
B
C
Rozdiel porovnanie s
rozpočtom
D(A-C)
337 675,00 EUR
184 967,50
EUR
484 565,14 EUR
305 492,45 -15 492,45
EUR EUR
32,50 EUR
44 911,47 EUR 13 503,00 EUR 11 497,00 EUR
503 962,95
867 151,61 EUR EUR
- 3 962,95
EUR
Výberové komisie rozhodli o miernom prečerpaní stanovenej sumy vzhľadom na dva faktory:
1. kvalita viacerých žiadostí, ktoré boli na hranici finančných možností, bola vyrovnaná,
o čom svedčilo aj bodové hodnotenie žiadostí,
2. z predchádzajúcich skúseností je vysoká pravdepodobnosť nečerpania prostriedkov najmä
zo strany prichádzajúcich štipendistov (najmä z tretích krajín pre administratívnu
náročnosť spojenú najmä s vybavovaním pobytu), a teda nečerpané prostriedky vykryjú
mierne prekročenie schválenej sumy.
16
Vyplácanie štipendia a cestovných grantov
V uvedenom období SAIA komunikovala so slovenskými a zahraničnými štipendistami
z predchádzajúcich výberov, ktorí museli ukončiť štipendijný pobyt do 30. septembra 2010 a
následne odovzdať záverečnú správu o pobyte.
SAIA v uvedenom období vyplácala už len posledné mesačné štipendiá zahraničným
štipendistom NŠP a 20 % z posledného mesačného štipendia a cestovné granty slovenským
štipendistom NŠP, ktorí už svoj štipendijný pobyt ukončili a dopĺňali formálne nedostatky
záverečnej správy. Zároveň boli všetci štipendisti programu, ktorí nemali splnené všetky
povinnosti v zmysle dohodnutých podmienok, vyzvaní na odstránenie nedostatkov s tým, že ak
neodstránia nedostatky do konca kalendárneho roka, nebude im môcť byť doplatená časť
prostriedkov posledného štipendia (zoznam takýchto štipendistov vyššie).
Ďalšie aktivity a dôležité udalosti
· M. Fedák sa v júni zúčastnil ustanovujúceho zasadnutia Študentskej rady vysokých škôl
na pozvanie jej predsedu, aby informoval o stave internacionalizácie VŠ na
Slovensku, o možnostiach študentských mobilít a o Národnom štipendijnom programe.
· O NŠP bolo informované aj 12. mája 2010 v rámci panelovej diskusie na tému
„Internacionalizácia vysokých škôl ako nástroj pozitívnej zmeny“, ktorú organizovala
SAIA. Mesiac pred parlamentnými voľbami SAIA ponúkla expertom politických strán na
oblasť vzdelávania možnosť prezentovať programy strán v oblasti vzdelávania so
zameraním na rozvoj internacionalizácie, ako aj mobilitu študentov a vysokoškolských
učiteľov. Z oslovených ôsmich strán, ktoré podľa prieskumov verejnej mienky mali šancu
stať sa po 12. júni parlamentnými, ponuku prijalo šesť – KDH, ĽS – HZDS, SaS, SDKÚ
– DS, Smer – SD a SNS (nezúčastnili sa Most-Híd a SMK). Účastníci panelovej diskusie
sa zhodli, že internacionalizácia je jedným z nástrojov zvyšovania kvality nielen
vzdelávania, ale aj vedeckej a výskumnej činnosti. Zapojenie sa do medzinárodných
projektov, spolupráca so zahraničnými učiteľmi a výskumnými pracovníkmi, či
obojsmerné mobility študentov a doktorandov zvyšujú renomé inštitúcie v Európe a vo
svete, a tým aj jej atraktivitu. Panelovej diskusie sa zúčastnilo 50 účastníkov.
· SAIA koncom roka 2010 spustila proces evalvácie výsledkov NŠP dosiahnutých počas
realizácie prvej fázy. Evalváciu uskutočnila externistka Mgr. Lucia Kureková, MA, a to
na základe podkladov o programe, záverečných správ z pobytov, ako aj na základe
dotazníka rozoslaného vysokým školám. Evalvačná správa je prílohou tejto správy.
· Dňa 13. 12. 2010 organizovala SAIA Deň akademickej mobility a internacionalizácie,
v rámci ktorého sa uskutočnili odborný seminár venovaný problémom a výzvam mobility
doktorandov a výskumníkov „Mobilita výskumných pracovníkov a čo všetko s ňou
súvisí“ a konferencia pod záštitou predsedníčky vlády SR I. Radičovej
„Internacionalizácia ako nástroj na posilnenie kvality vzdelávania a výskumu“. V rámci
seminára sa riešili aj otázky pobytu štipendistov NŠP, najmä prostredníctvom prezentácií
príkladov VŠ učiteľov a výskumníkov. Konferencia bola úzko spätá so zameraním a
cieľmi programu, a to je kvalita vzdelávania a výskumu s ohľadom na internacionalizáciu
a mobilitu. Tému konferencie uviedol svojou vstupnou prezentáciou riaditeľ ACA Bernd
17
Wächter. NŠP bol prezentovaný aj explicitne jednak v diskusiách, a jednak v prezentácii
O. Šubeníkovej, členky Správnej rady SAIA, venovanej 20 rokom práce SAIA v oblasti
mobilít.
· V dňoch 2. – 3. 12. 2010 sa K. Košťálová a M. Fedák zúčastnili medzinárodného
seminára ACA na tému „Mobility under the magnifying glass: New insights, old
challenges, future perspectives“, kde boli prezentované výsledky analýzy, ktorú
realizovala ACA pre Európsku komisiu – EURODATA II (dáta o mobilite v Európe).
Pred seminárom sa konalo aj Valné zhromaždenie ACA, ktorej členom je aj SAIA.
· Koncom roka prebehli prípravné práce na 3. aktualizovanom vydaní publikácie
International Students Guide to Slovakia. Publikácia je vydávaná v spolupráci so
Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) .
· Na prelome novembra a decembra došlo v SAIA k nepredvídanej chybe na sieti a na
serveri. Vzhľadom na prebiehajúce aktivity v rámci mimoriadnej výzvy NŠP bolo
nevyhnutné okamžite riešiť daný havarijný stav, čo si vyžiadalo isté finančné zdroje na
nákup náhradných dielov a na servisné práce. Rýchly zásah zmluvnej firmy zabránil
stratám dát a časovému sklzu v procese kontroly žiadostí, on-line hodnotenia
a následného výberového konania.
INFORMÁCIA O POUŽITÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOCH V ROKU 2010
Čerpanie štipendijných prostriedkov:
Kategória rozpočtu
Výška čerpaných
štipendijných
prostriedkov
od 1.1.- 31.12.2010
Štipendiá pre zahraničných študentov
Štipendiá pre zahraničných doktorandov
Štipendiá pre zahraničných
vysokoškolských učiteľov a výskumných
pracovníkov
Štipendiá pre slovenských študentov
Štipendiá pre slovenských doktorandov
Cestovné pre slovenských uchádzačov
poberajúcich štipendium NŠP
Cestovné pre slovenských uchádzačov
nepoberajúcich štipendium NŠP
A
SPOLU
B
POSKYTNUTÁ ZÁLOHA
k 31.12.2010
C
ROZDIEL ( A - B )nevyčerpané
finančné prostriedky
Počet
Počet
štipendistov uhradených
poberajúcich štipendijných
štipendium
mesiacov
od 1.1.od 1.1.31.12.2010
31.12.2010
24 240,00 EUR
90 475,00 EUR
30
47
98
188
124 767,50 EUR
154 108,15 EUR
195 481,52 EUR
78
117
79
152
219
202
25 442,64 EUR
114
0
3 397,19 EUR
8
0
359
859
617 912,00 EUR
637 026,43 EUR
19 114,43 EUR
18
Celkový rozpočet prostriedkov na štipendiá a cestovné granty predstavoval 658 733 € na rok
2010. Listom zo dňa 24. septembra sme SMS MŠVVaŠ SR informovali, že do konca roka
nebude čerpaných 20 841 € z tejto sumy, pričom sme vychádzali z aktuálnych otvorených
záväzkov voči štipendistom z predošlých období. Keďže napriek výzvam časť štipendistov
(najmä zahraničných) nesplnila všetky podmienky pre vyplatenie zadržiavanej časti štipendia (u
slovenských štipendistov 20 % z poslednej splátky, u zahraničných celé štipendium vyčlenené na
posledný mesiac pobytu), resp. nevyúčtovali náležite cestovné granty, a to ani po niekoľkých
výzvach, tento záväzok zaniká a z tohto dôvodu nebolo čerpaných ďalších 19 980 € zo strany
štipendistov (suma 19 114,43 € uvedená v tabuľke vyššie predstavuje prostriedky, ktoré boli
nečerpané z vyplatenej zálohy a ktoré budú vrátené na účet ministerstva do konca roka 2010).
Čerpanie administratívnych a propagačných nákladov:
Výška čerpaných
finančných
prostriedkov
od 1.1. - 31.12.
2010
Kategória rozpočtu
Administratívne náklady
v EUR
109 767,00 EUR
A
S P O L U ČERPANÉ
109 767,00 EUR
B
POSKYTNUTÁ ZÁLOHA k 31.12.2010
117 652,00 EUR
C
ROZDIEL ( A - B ) nevyčerpané finančné prostriedky
7 885,00 EUR
Nečerpanie prostriedkov na administratívne náklady súvisí s faktom, že v roku 2010 neboli podľa
pôvodnej zmluvy plánované ďalšie výbery. Táto skutočnosť sa odzrkadlila na nečerpaní
mzdových prostriedkov vo výške cca 3 500 € a cca 4 000 € na prevádzkové náklady. Vyhlásenie
mimoriadnej výzvy si vyžiadalo zvýšené aktivity, aj napriek tomu sme na účet ministerstva vrátili
nečerpané prostriedky.
Spracovali:
Mgr. Michal Fedák, Marcela Grošeková, Mgr. Jana Rehorovská, Ing. Alžbeta Žirková
Bratislava 25. januára 2011
Mgr. Michal Fedák,
zástupca výkonnej riaditeľky SAIA, n. o.
19
PRÍLOHA 1: ZMENY VO VYPLÁCANÍ ŠTIPENDIÍ ŠTIPENDISTOM V ROKU 2010
SLOVENSKÍ ŠTIPENDISTI
Štipendium v sledovanom období zrušili:
(väčšina štipendistov uvádzala zdravotné dôvody, resp. rodinné dôvody)
Bc. Tomáš Barbarič zrušil svoj štipendijný pobyt vo Francúzsku v trvaní 10 mesiacov.
Bc. Katarína Godálová zrušila svoj štipendijný pobyt vo Francúzsku v trvaní 5 mesiacov.
Bc. Zora Husarčíková zrušila svoj štipendijný pobyt v Českej republike v trvaní 5 mesiacov.
Bc. Eva Lajtmanová zrušila svoj štipendijný pobyt v Taliansku v trvaní 4 mesiace.
Bc. Samuel Marec zrušil svoj štipendijný pobyt v Poľsku v trvaní 5 mesiacov.
Bc. Ivana Mramúchová zrušila svoj štipendijný pobyt v Ruskej federácii v trvaní 5 mesiacov.
Bc. Martina Pikulová zrušila svoj štipendijný pobyt v Ruskej federácii v trvaní 5 mesiacov.
Bc. Elena Šoltésová zrušila svoj štipendijný pobyt v Taliansku v trvaní 5 mesiacov.
Bc. Jakub Urik zrušil svoj štipendijný pobyt vo Francúzsku v trvaní 5,5 mesiacov.
Mgr.art. Zuzana Žúžiová zrušila svoj štipendijný pobyt vo Francúzsku v trvaní 6 mesiacov.
Na štipendijný pobyt nenastúpili:
Bc. Martina Macuľová nenastúpila na svoj štipendijný pobyt na schválenej univerzite do
Francúzska v trvaní 5 mesiacov (študentka nastúpila svojvoľne na inú univerzitu, pričom
nepožiadala o súhlas so zmenou vopred ani nekonzultovala túto možnosť – tým došlo k
porušeniu podmienok dohody a nemohol byť ani zabezpečený súhlas výberovej komisie,
štipendium teda nebolo vyplácané).
Andrea Majerníková nenastúpila na svoj štipendijný pobyt do Českej republiky v trvaní 5
mesiacov.
Bc. Tomáš Rapčan nenastúpil na svoj štipendijný pobyt do Chorvátska v trvaní 5 mesiacov.
Mgr. Slavomír Bucher nenastúpil na svoj štipendijný pobyt do Veľkej Británie v trvaní 4
mesiace.
Ing. Katarína Fabianová nenastúpila na svoj štipendijný pobyt do Nemecka v trvaní 5
mesiacov.
Počet štipendijných mesiacov skrátili:
Bc. Mária Horská skrátila svoj štipendijný pobyt do Rumunska z 23. septembra 2009 – 15.
februára 2010 na 27. septembra 2009 – 2. februára 2010.
Martina Kotláriková skrátila svoj štipendijný pobyt do Egypta z 15. septembra 2009 – 15.
februára 2010 na 15. septembra 2009 – 31. januára 2010.
Lucia Stohlová skrátila svoj štipendijný pobyt do Nemecka z 1. októbra 2009 – 15. marca 2010
na 1. októbra 2009 – 28. februára 2010.
Príloha 1 - strana 1
Mgr. Martina Sekulová skrátila svoj štipendijný pobyt do Veľkej Británie z 1. apríla 2010 – 30.
júna 2010 na 1. apríla 2010 – 30. apríla 2010.
Mgr. Peter Klein skrátil svoj štipendijný pobyt do Španielska z 1. októbra 2009 – 28. februára
2010 na 1. októbra 2009 – 31. decembra 2009.
Nástup na štipendijný pobyt posunuli:
Michaela Gašperanová posunula svoj štipendijný pobyt do Veľkej Británie z 1. septembra 2009
– 21. mája 2010 na 21. septembra 2009 – 21. júna 2010.
Bc. Laura Trimajová posunula svoj štipendijný pobyt do Francúzska z 1. októbra 2009 – 28.
februára 2010 na 1. septembra 2009 – 31. januára 2010.
Bc. Michala Macková posunula svoj štipendijný pobyt do Českej republiky z 1. septembra 2009
– 31. januára 2010 na 21. septembra 2009 – 12. februára 2010.
Silvia Verešová posunula svoj štipendijný pobyt do Veľkej Británie z 1. septembra 2009 – 31.
januára 2010 na 21. septembra 2009 – 21. februára 2010.
Mgr. Kristína Šášiková posunula svoj štipendijný pobyt do Nemecka z 16. októbra 2009 – 15.
marca 2010 na 16. septembra 2009 – 15. februára 2010.
Mgr. Roman Gardlík posunul svoj štipendijný pobyt do Veľkej Británie z 15. februára 2009 –
30. novembra 2009 na 11. mája 2009 – 28. februára 2010.
Mgr. Tomáš Homola posunul svoj štipendijný pobyt do USA z 1. februára 2009 – 31. júla
2009 na 16. augusta 2009 – 16. februára 2010.
Mgr. Michaela Kadašiová posunula svoj štipendijný pobyt do Fínska z 1. októbra 2009 – 31.
marca 2010 na 16. októbra 2009 – 16. apríla 2010.
Mgr. Jozef Rakovský posunul svoj štipendijný pobyt do Francúzska z 1. septembra 2009 – 28.
februára 2010 na 1. októbra 2009 – 31. marca 2010.
Silvia Verešová posunula svoj štipendijný pobyt do Veľkej Británie z 1. septembra 2009 – 31.
januára 2010 na 21. septembra 2009 – 21. februára 2010.
RNDr.Ing. Vladimír Kolesár posunul svoj štipendijný pobyt do Nemecka z 1. februára 2010 –
30. júna 2010 na 1. marca 2010 – 31. júla 2010.
MVDr. Martin Levkut posunul svoj štipendijný pobyt do Talianska z 1. apríla 2010 – 30. júna
2010 na 1. mája 2010 – 31. júla 2010.
Mgr. Soňa Lutherová posunula svoj štipendijný pobyt do Rakúska z 1. marca 2010 – 30. júna
2010 na 1. apríla 2010 – 31. júla 2010.
Mgr. Zuzana Kompaníková posunula svoj štipendijný pobyt do Španielska z 15. februára 2010
– 9. júla 2010 na 15. júna 2010 – 15. septembra 2010. Štipendistka bola schválená ako
náhradníčka.
Bc. Ondrej Fröhlich posunul svoj štipendijný pobyt do Španielska z 15. január 2010 – 15. júna
2010 na 1. februára 2010 – 30. júna 2010.
Mgr. Jana Ďurechová posunula svoj štipendijný pobyt do Nórska z 1.februára 2010 – 31.mája
2010 na 1.marca 2010 – 30.júna 2010.
RNDr. Anna Chalupková posunula svoj štipendijný pobyt do USA z 3.marca 2010 – 3.augusta
2010 na 1.apríla 2010 – 30.augusta 2010.
Ing. Benjamín Jarčuška posunul svoj štipendijný pobyt do Španielska z 15. marca 2010 –
15.augusta 2010 na 1. marca 2010 – 31. júla 2010.
Príloha 1 - strana 2
ZAHRANIČNÍ ŠTIPENDISTI
Štipendium v sledovanom období zrušili:
Sviatlana Bohush z Bieloruska zrušila svoj štipendijný pobyt v trvaní 5 mesiacov.
Stevo Durašković, MA, z Chorvátska zrušil svoj štipendijný pobyt v trvaní 6 mesiacov.
Gabrielle Zammit, B.Sc.M.Sc., z Malty zrušila svoj štipendijný pobyt v trvaní 2 mesiace.
Assoc.Prof. Iryna Mikheyeva, PhD, z Bieloruska zrušila svoj štipendijný pobyt v trvaní 5
mesiacov.
Stephanie Renee Januchowski z USA zrušila svoj štipendijný pobyt v trvaní 3 mesiace.
Margarita Karamihova z Bulharska zrušila svoj štipendijný pobyt v trvaní 1 mesiac.
Vladimir Stoylovsky z Ukrajiny zrušil svoj štipendijný pobyt v trvaní 2 mesiace.
Vassilios Rothos, PhD., z Grécka zrušil svoj štipendijný pobyt v trvaní 2 mesiace.
Štipendium v sledovanom období bolo pozastavené:
Dr. Maksimovi Belitskemu z Bieloruska bolo štipendium na 5 mesiacov pozastavené z dôvodu
súčasného poberania štipendia z Medzinárodného vyšehradského fondu. Všetky už uhradené
finančné prostriedky vrátil na účet SAIA, n.o.
Mgr. Anastasia Galanina z Ruskej federácie nastúpila na svoj štipendijný pobyt 15. januára
2010 do 30. septembra 2010. Od 1. marca 2010 bolo štipendium prerušené z dôvodu odchodu
štipendistky do Ruskej republiky, kvôli chýbajúcim dokladom k vízam.
Na štipendijný pobyt nenastúpili:
Nadica Radonjić zo Srbska nenastúpila na svoj štipendijný pobyt v trvaní 9,5 mesiaca.
Natalia Sobczyk z Poľska nenastúpila na svoj štipendijný pobyt v trvaní 5 mesiacov.
Artem S. Korotkov z Ruskej federácie nenastúpil na svoj štipendijný pobyt v trvaní 12
mesiacov.
Dr. Ayman Abdel – Razik z Egypta nenastúpil na svoj štipendijný pobyt v trvaní 5 mesiacov.
Dr. Pierre Gillibert z Francúzska nenastúpil na svoj štipendijný pobyt v trvaní 5 mesiacov.
Dr. Olivier Musset z Francúzska nenastúpil na svoj štipendijný pobyt v trvaní 1 mesiac.
Marcelo Adrian Moriconi Bezerra, MA, PhD. zo Španielska nenastúpil na svoj štipendijný
pobyt v trvaní 1 mesiac.
Alen Gatickic z Chorvátska nenastúpil na svoj štipendijný pobyt v trvaní 5 mesiacov.
José Guillermo Garcia Chourio z Venezuely nenastúpil na svoj štipendijný pobyt v trvaní 6
mesiacov.
Marta Ciaciura z Poľska nenastúpila na svoj štipendijný pobyt v trvaní 5 mesiacov.
Príloha 1 - strana 3
Jurgita Paceviciute z Litvy nenastúpila na svoj štipendijný pobyt v trvaní 5 mesiacov.
Olga Gurtovaya z Ukrajiny nenastúpila na svoj štipendijný pobyt v trvaní 3 mesiace.
Thattekere Settygowda z Indie nenastúpila na svoj štipendijný pobyt v trvaní 5 mesiacov.
Nikolay Tomov z Bulharska nenastúpil na svoj štipendijný pobyt v trvaní 1 mesiac.
Tarek Salama z Egypta nenastúpil na svoj štipendijný pobyt v trvaní 5 mesiacov.
Počet štipendijných mesiacov skrátili:
Emre Erkin, MSc., z Turecka skrátil svoj štipendijný pobyt z 1. septembra 2009 – 28. februára
2010 na 1. septembra 2009 – 31. januára 2010.
Assoc.Prof. Manabendra Dutta Choudhury z India skrátil svoj štipendijný pobyt z 1. októbra
2009 – 28. februára na 2010 na 1. novembra 2009 – 31. januára 2010.
Rameshwar Yadagiri, PhD., z Indie skrátil svoj štipendijný pobyt z 1. septembra 2009 – 3 1.
decembra na 2009 na 15. októbra 2010 – 15. januára 2010.
Mesut Karahan z Turecka skrátil svoj štipendijný pobyt z 1. novembra 2009 – 1. novembra
2010 na 1. júna 2010 –1. novembra 2010.
William McDonald z Austrálie skrátil svoj štipendijný pobyt z 1. marca 2010 –30. augusta 2010
na 1. marca 2010 –30. mája 2010, z dôvodu nepredĺženia víz.
Drazin Budimir z Chorvátska skrátil svoj štipendijný pobyt z 1. októbra 2009 – 1. marca 2010
na 1. októbra 2009 – 1. februára 2010.
Senka Pazman z Chorvátska skrátila svoj štipendijný pobyt z 21. septembra 2009 – 21. februára
2010 na 21. septembra 2009 –18. januára 2010.
Vyacheslav Kharchenko z Ukrajiny skrátil svoj štipendijný pobyt z 15. januára 2010 –15. marca
2010 na 15. februára 2010 –15. marca 2010.
A.Nikolaevna Shtyrova z Ruskej federácie skrátila svoj štipendijný pobyt z 1. septembra 2009 –
31. mája 2010 na 1. septembra 2009 – 30. apríla 2010.
Ignacio Herrero Girón zo Španielska skrátil svoj štipendijný pobyt z 1. februára 2010 – 30. júna
2010 na 20. februára 2010 – 30.júna 2010.
Waheed Ibraheem, Ass.Prof., Dr., z Egypta skrátil svoj štipendijný pobyt z 1. mája 2010 – 30.
septembra 2010 na 25. mája 2010 – 30. septembra 2010.
Tamara Vladimirovna Kuprina, Doc., PhD., z Ruskej federácie skrátila svoj štipendijný pobyt
z 1. septembra 2009 – 31. januára 2010 na 1. septembra 2009 – 30. októbra 2009.
Anastasiya Arabei, MA, z Bieloruska skrátila svoj štipendijný pobyt z 1. septembra 2009 – 30.
apríla 2010 na 2. novembra 2009 – 30. apríla 2010.
Nástup na štipendijný pobyt posunuli:
Ayaz Allahverdiyev z Azerbajdžanu posunul svoj štipendijný pobyt z 1. februára 2009 – 30.
novembra 2009 na 15. mája 2009 – 15. januára 2010.
Cristina Simón Alegre, BA, zo Španielska posunula svoj štipendijný pobyt z 1. septembra 2009
– 15. júna 2010 na 21. septembra 2009 – 30. júna 2010.
Daynier Rolando Delgado Sobrino z Kuby posunul svoj štipendijný pobyt z 1. októbra 2009 –
28. februára 2010 na 27. októbra 2009 – 26. marca 2010.
Príloha 1 - strana 4
Grigor Grigorov, PhD., z Bulharska posunul svoj štipendijný pobyt z 1. novembra 2009 – 31.
januára 2010 na 20. novembra 2009 – 15. februára 2010.
Dr. Raj Salar z Indie posunul svoj štipendijný pobyt z 5. októbra 2009 – 31. mája 2010 na 1.
januára 2010 – 30. augusta 2010.
Johnatan Rossi Londono z Kolumbie posunul svoj štipendijný pobyt z 1. septembra 2009 – 1.
júna 2010 na 15. septembra 2009 – 15. júna 2010.
Nina Anderson z Ukrajiny posunula svoj štipendijný pobyt z 1. septembra 2009 – 30. júna 2010
na 1. októbra 2009 – 30. júla 2010.
Déborah Troadec z Francúzska posunula svoj štipendijný pobyt z 15. septembra 2009 – 30.
januára 2010 na 21. septembra 2009 – 28. februára 2010.
Vassilios Rothos z Grécka posunul svoj štipendijný pobyt z 15. marca 2010 – 15. mája 2010 na
1. augusta 2010 – 31. septembra 2010.
Ihar Zhabianok z Bieloruska posunul svoj štipendijný pobyt z 1. novembra 2009 – 31. marca
2010 na 1. februára 2010 – 30. júna 2010.
Davit Babayan z Arménska posunul svoj štipendijný pobyt z 1. februára 2010 – 30. júla 2010 na
19. februára 2010 – 19. augusta 2010.
Gohar Badalyan z Arménska posunul svoj štipendijný pobyt z 1. februára 2010 – 30. júla 2010
na 19. februára 2010 – 19. augusta 2010.
Elena Glushko, MA, z Ruskej federácie posunula svoj štipendijný pobyt z 15. marca 2010 – 15.
júna 2010 na 1. apríla 2010 – 30. júna 2010.
Monica O´Mullane z Írska posunula svoj štipendijný pobyt z 1. februára 2010 – 31. júla 2010 na
15. marca 2010 – 15.septembra 2010.
Fannie Rennesson z Francúzska posunula svoj štipendijný pobyt z 10. januára 2010 – 10. júna
2010 na 10. februára 2010 – 10. júla 2010.
Sherif Abdel Ghani Fouda, Dr., z Egypta posunul svoj štipendijný pobyt z 5. apríla 2010 – 5.
júla 2010 na 25. januára 2010 – 25. apríla 2010.
Andriy Amyrnov, PhD., z Ukrajiny posunul svoj štipendijný pobyt z 1. marca 2010 – 30. júna
2010 na 20. apríla 2010 – 20. augusta 2010.
Príloha 1 - strana 5
PRÍLOHA 2: Slovenskí uchádzači podľa krajiny a typu podpory – výber na LS 2010/2011
10
2
3
5
1
9
1
4
10
1
2
4
6
1
3
3
1
2
10
3
3
4
4
4
3
1
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
34
2
4
2
1
9
18
2
13
2
1
1
2
1
2
1
3
náhradník
schválené
podané
neschválené
neschválené pre
formálne nedostatky
1
1
1
2
1
4
1
1
1
Celkom
1
1
1
2
1
5
12
2
3
2
schválené
podané
neschválené
náhradník
schválené
podané
2
1
24
2
4
Cestovný grant
neschválené pre
formálne nedostatky
Doktorand
neschválené pre
formálne nedostatky
neschválené
schválené
Štát
Austrália
Azerbajdžan
Česká republika
Čile
Čína
Dánsko
Egypt
Fínsko
Francúzsko
Grécko
Holandsko
Chorvátsko
India
Izrael
Japonsko
Juhoafrická
republika
Kanada
Kórejská republika
Maďarsko
podané
Študent
2
11
4
4
1
5
7
6
1
1
3
1
1
1
2
Príloha 3 - strana 1
5
1
4
1
1
9
1
3
3
1
1
6
2
1
4
63 24
2
1
1
3
1
1
17
1
1
4
22
13
2
3
2
8
2
1
2
4
2
1
5
1
1
3
4
117
9
2
1
6
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
4
1
1
1
1
4
1
1
3
2
66
1
1
4
1
15
1
27
9 16
1
4
5
6
19
4
1
3
2
12
1
5
1
3
13
3
1
7
1
2
8
8
5 196
náhradník
schválené
podané
Celkom
neschválené pre
formálne nedostatky
neschválené
schválené
podané
neschválené pre
formálne nedostatky
Cestovný grant
neschválené
náhradník
schválené
podané
Doktorand
neschválené pre
formálne nedostatky
neschválené
schválené
Štát
Nemecko
Nórsko
Nový Zeeland
Poľsko
Portugalsko
Rakúsko
Ruská federácia
Singapur
Slovinsko
Španielsko
Švajčiarsko
Švédsko
Taliansko
Uganda
Ukrajina
USA
Veľká Británia
Celkový súčet
podané
Študent
12
2
1
1
9
4
1
1
1
1
1
2
10
1
1
4
1
1
3
2 1
95 15
Príloha 3 - strana 2
PRÍLOHA 3: Slovenskí uchádzači podľa oblasti a typu pobytu – výber na LS 2010/2011 (tabuľka)
7
9
2
1
3
3
5
2
20
5
2
7
2
1
5
3
63
24
17
14
5
2
1
31
11
4
2
25
5
21
36
1
6
1
22 117
11
11
1
1
66
2
6
2
15
8
1
2
1
3
1
1
2
6
18
1
2
1
2
7
2
1
27
9
16
1
2
1
náhradník
schválené
podané
Celkom
neschválené pre
formálne nedostatky
neschválené
schválené
podané
neschválené pre
formálne nedostatky
Cestovný grant
neschválené
náhradník
schválené
10
2
podané
26
2
Doktorand
neschválené pre
formálne nedostatky
schválené
ekonómia
medicína
poľnohospodárstvo
právo
prírodné vedy
spoločenské a humanitné
vedy
technické vedy
umenie
veterinárske lekárstvo
Celkový súčet
podané
Odbor
neschválené
Študent
43
8
2
4
38
22
6
2
27
5
48
43
9
1
5 196
21
14
2
1
95
2
6
2
1
1
1
3
1
2
2
1
1
5
6
15
Príloha 3 - strana 1
PRÍLOHA 4: Slovenskí uchádzači podľa univerzity a fakulty pôvodu – výber na LS 2010/2011 (tabuľka)
Aberystwyth University
International Politics Department
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta výtvarných umení
Bratislavská vysoká škola práva
Fakulta práva
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta hospodárskej informatiky
Fakulta medzinárodných vzťahov
Národohospodárska fakulta
Obchodná fakulta
Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Paneurópska vysoká škola
Fakulta práva
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
Filozofická fakulta
1
1
2
1
1
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
4
2
1
2
1
1
2
2
1
1
1
4
3
1
1
1
4
1
2
4
1
2
2
2
1
1
1
1
1
3
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
15
3
5
5
1
1
5
4
1
1
1
9
3
5
náhradníci
schválené
podané
neschválené pre
formálne nedostatky
neschválené
schválené
podané
neschválené pre
formálne nedostatky
neschválené
náhradník
podané
schválené
1
1
1
1
4
2
1
1
1
2
1
1
Celkom
1
1
2
2
1
1
7
1
2
3
Samostatný cest.
grant
Doktorand
neschválené pre
formálne nedostatky
schválené
podané
Univerzita/fakulta
neschválené
Študent
1
1
7
5
1
1
1
1
2
2
4
1
2
Príloha 4 - strana 1
Gréckokatolícka teologická fakulta
Slovenská akadémia vied
Chemický ústav
Matematický ústav
Ústav geotechniky
Ústav orientalistiky
Ústav polymérov
Ústav zoológie
Virologický ústav
Slovenská poľnohospodárska univerzita v
Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových
zdrojov
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Mechanizačná fakulta
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta chemickej a potravinárskej
technológie
Fakulta informatiky a informačných
technológií
Fakulty architektúry
3
3
1
1
2
2
1
1
1
1
1
5
1
5
1
2
1
1
15
3
1
5
1
5
8
7
1
2
1
1
3
1
2
4
1
18
4
1
2
3
1
4
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
9
2
1
2
1
1
1
1
1
náhradníci
schválené
podané
neschválené pre
formálne nedostatky
neschválené
schválené
neschválené pre
formálne nedostatky
Celkom
1
9
2
1
1
1
2
1
1
1
2
neschválené
náhradník
schválené
podané
1
9
2
1
1
1
2
1
1
podané
Samostatný cest.
grant
Doktorand
neschválené pre
formálne nedostatky
schválené
podané
Univerzita/fakulta
neschválené
Študent
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
Príloha 4 - strana 2
Materiálovotechnologická fakulta v Trnave
Stavebná fakulta
Slovenská zdravotnícka univerzita v
Bratislave
Fakulta verejného zdravotníctva
Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a
geotechnológií
Fakulta umení
Fakulta výrobných technológií so sídlom v
Prešove
Hutnícka fakulta
Stavebná fakulta
Strojnícka fakulta
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
Fakulta ekológie a enviromentalistiky
Lesnícka fakulta
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Filozofická fakulta
1
1
2
1
17
6
1
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
10
6
1
1
2
2
1
1
4
1
1
1
1
1
6
4
1
1
2
3
1
1
náhradníci
schválené
podané
neschválené pre
formálne nedostatky
2
1
1
1
1
1
neschválené
6
1
1
20
7
1
1
1
2
schválené
1
1
1
1
1
6
3
1
1
1
3
1
1
Celkom
3
6
1
1
podané
neschválené pre
formálne nedostatky
3
3
2
8
5
neschválené
náhradník
schválené
podané
3
6
1
1
2
1
Samostatný cest.
grant
Doktorand
neschválené pre
formálne nedostatky
schválené
podané
Univerzita/fakulta
neschválené
Študent
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
3
1
1
Príloha 4 - strana 3
Pedagogická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Fakulta telesnej výchovy a športu
Farmaceutická fakulta
Filozofická fakulta
Lekárska fakulta
Pedagogická fakulta
Právnická fakulta
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied
Fakulta stredoeurópskych štúdií
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta
Fakulta humanitných vied
Fakulta politických vied a medzinárodných
vzťahov
23
9
1
5
3
1
1
3
2
10
5
1
1
1
1
1
1
1
7
4
2
1
6
1
2
1
2
1
1
19
1
4
1
1
3
4
1
1
1
3
1
9
4
1
2
3
1
1
1
2
1
1
8
1
1
3
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
1
3
6
4
1
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
50
10
7
5
1
1
6
6
1
1
12
7
2
1
3
1
13
4
4
1
29
6
4
1
1
1
2
4
1
4
1
9
2
1
náhradníci
schválené
podané
neschválené pre
formálne nedostatky
neschválené
Celkom
1
1
1
10
4
3
1
schválené
neschválené pre
formálne nedostatky
neschválené
náhradník
schválené
podané
1
26
1
6
podané
Samostatný cest.
grant
Doktorand
neschválené pre
formálne nedostatky
schválené
podané
Univerzita/fakulta
neschválené
Študent
2
1
1
1
3
2
Príloha 4 - strana 4
Právnická fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
Prírodovedecká fakulta
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
Filozofická fakulta
Univerzita veterinárskeho lekárstva
a famácie v Košiciach
Univerzita veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a
spojov
Fakulta riadenia a informatiky
Strojnícka fakulta
Celkový súčet
1
3
1
2
3
2
1
1
1
1
1
7
3
3
1
4
3
2
1
1
2
1
24
17
2
1
1
1
1
1
3
1
2
3
2
1
3
1
2
2
1
1
náhradníci
schválené
podané
neschválené pre
formálne nedostatky
neschválené
Celkom
1
3
1
2
63
schválené
neschválené pre
formálne nedostatky
neschválené
náhradník
schválené
podané
podané
Samostatný cest.
grant
Doktorand
neschválené pre
formálne nedostatky
schválené
podané
Univerzita/fakulta
neschválené
Študent
1
1
1
1
1
2
2
1
1
11
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
3
1
1
18
9
3
2
27
4
6
8
196
3
8
22 117
1
1
1
1
6
2
4
66
3
1
2
15
9 16
5
6
5
2
3 1
4 2
95 15
Príloha 4 - strana 5
PRÍLOHA 5: Zahraniční uchádzači podľa krajiny a typu pobytu – výber na LS 2010/2011 (tabuľka)
Podané žiadosti
Krajina pôvodu
Arménsko
Austrália
Azerbajdžan
Bielorusko
Brazília
Bulharsko
Česká republika
Čierna Hora
Čína
Francúzsko
Grécko
Gruzínsko
Chorvátsko
India
Litva
Macedónska republika
Maďarsko
Moldavsko
Peru
Poľsko
Rumunsko
Ruská federácia
Srbsko
Taliansko
Ukrajina
USA
Celkový súčet
Zahr.
doktorand
Zahr. študent
1
Schválené žiadosti
Zahr. učiteľ
1
1
3
1
Celkový súčet
1
1
1
4
1
4
7
1
1
1
1
2
4
1
2
3
4
2
1
5
5
17
22
1
2
2
6
2
5
1
3
5
1
16
5
5
46
2
122
1
1
1
6
1
5
10
1
1
1
2
2
3
8
2
9
1
3
1
7
1
21
10
5
56
2
161
Zahr.
doktorand
Zahr. študent
Zahr. učiteľ
Celkový súčet
2
1
1
1
1
2
3
1
4
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
1
3
2
7
19
1
2
1
3
1
3
1
10
2
2
24
1
61
1
1
1
3
0
3
7
0
1
1
2
0
2
3
1
3
1
1
1
4
1
12
6
2
29
1
87
Príloha 5 - strana 1
PRÍLOHA 6: Zahraniční uchádzači podľa oblasti a typu pobytu – výber na LS 2010/2011 (tabuľka)
Podané žiadosti
Oblasť
ekonómia
medicína
poľnohospodárstvo
právo
prírodné vedy
spoločenské a humanitné vedy
technické vedy
umenie
veterinárske lekárstvo
Celkový súčet
Zahr. študent
Zahr. doktorand
Zahr. učiteľ
5
2
1
4
1
5
1
17
Schválené žiadosti
2
5
9
3
1
22
12
3
15
4
36
36
15
1
122
Celkový súčet
17
5
16
10
42
50
19
1
1
161
Zahr. študent
Zahr. doktorand
Zahr. učiteľ
2
2
4
1
7
2
1
10
3
1
19
8
2
12
24
8
5
1
1
61
Celkový súčet
10
4
12
2
25
22
9
2
1
87
Príloha 6 - strana 1
PRÍLOHA 7: Zahraniční uchádzači podľa prijímajúcej inštitúcie – výber na LS 2010/2011 (tabuľka)
Podané žiadosti
Prijímajúca inštitúcia
Centrum pre výskum etnicity a kultúry
Centrum výskumu živočíšnej výroby
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta medzinárodných vzťahov
Národohospodárska fakulta
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
Fakulta manažmentu
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Pravoslávna bohoslovecká fakulta
Slovenská akadémia vied
Archeologický ústav
Astronomický ústav
Fyzikálny ústav
Geologický ústav
Historický ústav
Chemický ústav
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra
Kabinet divadla a filmu
Matematický ústav
Parazitologický ústav
Slavistický ústav Jána Stanislava
Spoločenskovedný ústav
Ústav etnológie
Zahr.
študent
Zahr.
doktorand
Schválené žiadosti
Zahr. učiteľ
1
1
3
3
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
4
1
3
1
9
4
2
1
1
1
32
1
3
1
1
1
4
2
1
1
3
Celkový
súčet
Zahr.
študent
1
1
7
1
6
1
11
5
2
2
1
1
41
1
3
2
2
1
1
2
1
4
2
1
1
3
Zahr.
doktorand
Zahr. učiteľ
1
2
3
1
2
2
1
1
1
2
1
1
5
20
1
2
1
1
1
4
1
1
Celkový
súčet
1
0
5
1
4
0
4
2
1
1
0
0
25
0
2
1
0
1
0
0
1
4
0
1
1
0
Príloha 7 - strana 1
Podané žiadosti
Prijímajúca inštitúcia
Ústav experimentálnej fyziky
Ústav experimentálnej onkológie
Ústav experimentálnej psychológie
Ústav genetiky a biotechnológií rastlín
Ústav informatiky
Ústav krajinnej ekológie
Ústav politických vied
Ústav pre výskum srdca
Ústav stavebníctva a architektúry
Virologický ústav
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Fakulty architektúry
Materiálovotechnologická fakulta v Trnave
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
Hutnícka fakulta
Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Zahr.
študent
Zahr.
doktorand
Schválené žiadosti
Zahr. učiteľ
2
2
1
5
1
1
1
1
4
2
2
1
1
1
18
14
1
2
1
6
2
1
2
1
6
1
4
1
1
1
1
Celkový
súčet
Zahr.
študent
2
2
1
5
1
1
1
2
1
1
22
16
1
4
1
6
2
1
2
1
6
1
4
1
1
1
1
Zahr.
doktorand
Zahr. učiteľ
2
2
1
5
1
1
1
1
12
10
2
1
1
1
1
3
3
1
Celkový
súčet
2
2
1
5
1
0
1
2
0
0
12
10
0
2
0
2
1
0
0
1
3
0
3
0
0
0
1
Príloha 7 - strana 2
Podané žiadosti
Prijímajúca inštitúcia
Fakulta priemyselných technológií v Púchove
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
Právnická fakulta
Teologická fakulta
Univerzita J. Selyeho v Komárne
Pedagogická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta managementu
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Farmaceutická fakulta
Filozofická fakulta
Jesseniova lekárska fakulta
Pedagogická fakulta
Právnická fakulta
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta
Fakulta humanitných vied
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Fakulta prírodných vied
Pedagogická fakulta
Právnická fakulta
Zahr.
študent
Zahr.
doktorand
Schválené žiadosti
Zahr. učiteľ
2
1
2
2
1
1
4
6
1
1
2
1
4
3
1
3
1
1
1
1
10
1
1
1
4
1
1
1
4
3
1
10
2
1
5
1
1
Celkový
súčet
Zahr.
študent
1
4
2
1
1
1
1
20
1
2
1
1
9
1
3
1
1
4
3
1
14
2
1
8
1
1
1
Zahr.
doktorand
Zahr. učiteľ
3
1
1
1
3
3
1
1
1
4
1
1
3
1
1
2
1
1
1
3
2
1
4
1
1
1
1
Celkový
súčet
1
4
2
1
1
1
1
10
0
2
0
0
6
1
0
0
1
3
2
1
4
1
0
1
1
1
0
Príloha 7 - strana 3
Podané žiadosti
Prijímajúca inštitúcia
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy
Lekárska fakulta
Právnická fakulta
Prírodovedecká fakulta
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Žilinská univerzita v Žiline
Elektrotechnická fakulta
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Fakulta prírodných vied
Fakulta riadenia a informatiky
Fakulta špeciálneho inžinierstva
Strojnícka fakulta
Celkový súčet
Zahr.
študent
Zahr.
doktorand
Zahr. učiteľ
1
1
1
1
17
2
1
1
22
5
1
1
1
2
1
10
2
1
3
2
1
1
122
Schválené žiadosti
Celkový
súčet
6
1
1
2
2
1
13
4
1
3
2
1
2
161
Zahr.
študent
Zahr.
doktorand
Zahr. učiteľ
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
4
2
1
1
7
1
19
61
Celkový
súčet
4
1
1
1
1
1
7
4
0
1
1
0
1
87
Príloha 7 - strana 4
PRÍLOHA 8: Kópia zápisnice zo zasadnutia výberovej komisie pre slovenských uchádzačov – uzávierka 24. 11. 2010
PRÍLOHA 9: Kópie zápisnice zo zasadnutia výberovej komisie pre zahraničných uchádzačov – uzávierka 24. 11. 2010
PRÍLOHA 10: Evalvačná správa za prvú fázu existencie NŠP.
Príloha 7 - strana 5
Download

2010 - Národný štipendijný program