UNION LESNÍ BRÁNA, a. s.
Novosedlická 125, PSČ 417 03 Dubí 3
infolinka: +420 417 800 111, fax: +420 530 045
spisová značka OR: B 56, KS Ústí nad Labem
internet: www.rotaflex.cz
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
Dátum vydania: 1. 6. 2008
Dátum revízie: 16. 11. 2012
Revízia: 1
Strana: 1/1
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
v znení Nariadenia komisie č. 453/2010
1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
1.1. Identifikátor výrobku
Názov výrobku:
ROTAFLEX SUPER
1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa
neodporúčajú
Určené použitia:
Neodporúčané použitia:
Výrobok na tepelnú a zvukovú izoláciu
Nie sú identifikované
1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
Výrobca:
UNION LESNÍ BRÁNA, a. s.
Novosedlická 125 417 03 Dubí
IČO: 148 64 606
Telefón, fax: 417 800 111, 417570 048
Odborne spôsobilá osoba: [email protected]
1.4. Núdzové telefónne číslo
Toxikologické informačné stredisko (TIS), Klinika chorôb z povolania, Na Bojišti 1, Praha 2
Núdzové telefónne číslo: +420 224 919 293, +420 224 915 402
2. Identifikácia nebezpečnosti
Táto karta bezpečnostných údajov nie je podľa článku 31 Nariadenia 1907/2006 vyžadovaná, pretože
neobsahuje žiadne látky klasifikované ako nebezpečné. V rámci poskytnutia informácií následným
užívateľom, bola táto karta bezpečnostných údajov vypracovaná v súlade s článkom 32 Nariadenia
1907/2006 v znení Nariadenia 453/2010.
2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi
Podľa 1272/2008/ES:
neklasifikované
Podľa 67/548/EHS, 1999/45/ES:
neklasifikované
Riziká pre človeka:
môže dráždiť kožu alebo oči, nevyžaduje klasifikáciu
Vyjadrenie Štátneho zdravotného ústavu: z hľadiska emisie formaldehydu: vyhovuje na použitie
v interiéroch stavieb.
Test na bioperzistenciu minerálnych vlákien: spĺňa požiadavky na biorozpustnosť vlákien.
2.2. Prvky označovania
Neuvádzajú sa.
UNION LESNÍ BRÁNA, a. s.
Novosedlická 125, PSČ 417 03 Dubí 3
infolinka: +420 417 800 111, fax: +420 530 045
spisová značka OR: B 56, KS Ústí nad Labem
internet: www.rotaflex.cz
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
Dátum vydania: 1. 6. 2008
Dátum revízie: 16. 11. 2012
Revízia: 1
Strana: 2/2
2.3. Iná nebezpečnosť
Hodnotenie PBT a vPvB: výrobok nie je považovaný za perzistentný, bioakumulatívny, toxický (BPT)
3. Zloženie/informácie o zložkách
Výrobok sa skladá z umelých sklených (kremičitých) vlákien s náhodnou orientáciou s obsahom
oxidov alkalických kovov a oxidov kovov alkalických zemín.
CAS/EINECS
Klasifikácia podľa 67/548/EHS
Klasifikácia podľa 1272/2008/ES
Nie je
nie je
nie je
4. Opatrenia prvej pomoci
4.1. Opis opatrení prvej pomoci
Pri obvyklom použití prípravku nie je okamžitá lekárska pomoc spravidla nutná.
Pri nadýchaní: pri správnom zaobchádzaní (podľa návodu) je nebezpečenstvo inhalačnej expozície
minimálne.
Inak: Vyneste postihnutého na čerstvý vzduch. Pri ťažkostiach zaistite lekársku pomoc. Ak pretrváva
podráždenie dýchacích ciest viac než deň, vyhľadajte lekársku pomoc.
Pri styku s kožou: Tento produkt nemá všeobecne dráždiaci účinok na pokožku. Napriek tomu sa
odporúča, aby boli znečistené odevy vyzlečené, pokožka opláchnutá mydlom a vodou.
Postup je nasledujúci: Straste opatrne prach z odevu a prípadne ofúknite vzduchom. Pri umývaní
postupujte veľmi opatrne, najprv nechajte vodu len stekať po zasiahnutej koži, až potom začnite
umývať vodou a mydlom.
Pri zasiahnutí očí: Vyberte kontaktné šošovky, pokiaľ ich postihnutý má. Na zasiahnutom oku otvorte
očné viečko i násilím a min. 20 – 30 minút vyplachujte vlažnou pitnou vodou smerom od vnútorného
kútika smerom k vonkajšiemu kútiku, pri pretrvávajúcom podráždení vyhľadajte lekársku pomoc. Vo
výplachu oka pokračujte i počas transportu postihnutého.
Poznámka: Táto látka má obdobné účinky ako prachové zrnká štandardného prachu, ktorý je bežne v
prachu zo stavebných materiálov, na zaprášených komunikáciách, ihriskách a podobne. Mechanické
podráždenie. (Pokyny pre minerálne vlákna podľa inštrukcií databázy pre FA WHO).
Požitie: Vypláchnite ústa veľkým množstvom vody, príp. dajte piť pitnú vodu po malých dúškoch (iba
za predpokladu, že je postihnutý pri vedomí a nemá kŕče); nevyvolávajte zvracanie. Ak zvracia
postihnutý sám, snažte sa zabrániť vdýchnutiu zvratkov. Vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte túto
kartu bezpečnostných údajov. (Pokyny pre minerálne vlákna podľa inštrukcií databázy pre FA WHO).
4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené
Nie sú známe.
4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného
ošetrenia
Ak sa prejavia zdravotné ťažkosti alebo v prípade pochybností upovedomte lekára a poskytnite mu
informácie obsiahnuté v tejto karte bezpečnostných údajov.
Pri bezvedomí umiestnite postihnutého do stabilizovanej polohy na boku, s mierne zaklonenou hlavou,
a dbajte na priechodnosť dýchacích ciest. Ak postihnutý nedýcha, začnite ihneď umelé dýchanie
z pľúc do pľúc.
UNION LESNÍ BRÁNA, a. s.
Novosedlická 125, PSČ 417 03 Dubí 3
infolinka: +420 417 800 111, fax: +420 530 045
spisová značka OR: B 56, KS Ústí nad Labem
internet: www.rotaflex.cz
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
Dátum vydania: 1. 6. 2008
Dátum revízie: 16. 11. 2012
Revízia: 1
Strana: 3/3
5. Protipožiarne opatrenia
5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky: Látka nie je horľavá ani horenie podporujúca – haste najlepšie
práškovým, príp. snehovým hasiacim prístrojom alebo CO2 ako pre okolité prostredie.
Nevhodné hasiace prostriedky: Nie sú stanovené. Je nutné brať zreteľ na okolité prostredie.
5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi
Nie sú známe.
5.3. Rady pre požiarnikov
Pri požiari používajte celotelovú ochranu, príp. vhodnú ochranu dýchacích ciest (izolačný prístroj).
6. Opatrenia pri náhodnom uvoľnení
6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy
Pri manipulácii minimalizujte prašnosť. Pozbierajte jednotlivé časti použitého produktu, aby
nedochádzalo k víreniu a roznášaniu materiálu po veľkých plochách. Zabráňte ďalšiemu šíreniu
prachu, napr. navlhčením materiálu, ak je to možné. Zabráňte kontaktu s pokožkou alebo sliznicami.
Používajte účinné osobné ochranné pracovné prostriedky.
Postupujte podľa pokynov, obsiahnutých v kapitolách 7 a 8.
6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie
Nepredpokladá sa nebezpečenstvo poškodenia životného prostredia pri úniku do životného
prostredia, napriek tomu zabráňte roznášaniu drobných kúskov výrobku do životného prostredia.
6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie
Rozsypaný prach z produktu je nutné navlhčiť a potom opatrne uložiť do vreca a označiť ako ostatný
odpad. Veľké kusy, ktoré sú už nepoužiteľné, opatrne zozbierajte a uložte do PE vreca a označte
príslušným kódom odpadu podľa katalógu odpadov.
Na čistenie nikdy nepožívajte stlačený vzduch. Dochádza k výraznému víreniu prachových jemných
častíc. Je možné použiť vysávač na dodatočné a úplné vyčistenie priestoru. Pokiaľ zametáte, najprv
materiál pokropte.
6.4. Odkaz na iné oddiely
Ďalšie pokyny: oddiely 8 a 13
7. Zaobchádzanie a skladovanie
7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie
Dodržiavajte pracovné predpisy. Zaistite dostatočnú ventiláciu a lokálne odsávanie na pracoviskách.
Počas práce nejedzte, nepite, nefajčite.
UNION LESNÍ BRÁNA, a. s.
Novosedlická 125, PSČ 417 03 Dubí 3
infolinka: +420 417 800 111, fax: +420 530 045
spisová značka OR: B 56, KS Ústí nad Labem
internet: www.rotaflex.cz
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
Dátum vydania: 1. 6. 2008
Dátum revízie: 16. 11. 2012
Revízia: 1
Strana: 4/4
7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility
Označenie priestorov, kde je látka skladovaná, je v súlade s miestnym skladovým poriadkom. Látka
nie je hydrofilná, nie je hygroskopická.
Na vonkajších plochách je možné výrobok skladovať výhradne v originálnom a nepoškodenom obale.
Rozbalené paletové jednotky a voľne naložené jednotlivé balíky (kotúče) musia byť chránené pred
poveternostnými vplyvmi uložením v zastrešenom priestore.
7.3. Špecifické konečné použitie(-ia)
Riaďte sa pokynmi v tejto karte bezpečnostných údajov. Výrobok sa odporúča rozbaliť tesne pred
použitím na danom pracovisku.
8. Kontrola expozície/osobná ochrana
8.1. Kontrolné parametre
3
Minerálne vlákna: PEL početná koncentrácia (počet respirabilných vlákien / cm : 1
3
a zároveň: umelé minerálne vlákna PEL hmotnostná koncentrácia (mg.m ): 4
8.2. Kontroly expozície
8.2.1. Primerané technické zabezpečenie
Zaistite dobré vetranie a zabráňte kontaktu s očami. Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu zdravia
pri práci pre zaobchádzanie s materiálmi, ktoré sú prašné a používajte osobné ochranné pracovné
prostriedky podľa charakteru vykonávanej práce, pri prekročení PEL i prostriedky na ochranu
dýchacích ciest.
Ďalšie údaje vrátane všeobecných hygienických opatrení:
Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Zašpinené a poškvrnené časti odevu vyzlečte. Po práci si ruky
umyte teplou vodou a mydlom, príp. ošetrite vhodným regeneračným krémom.
8.2.2. Individuálne ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné prostriedky
Ochrana dýchacích ciest: odporúča sa priestor s dostatočným vetraním. Pokiaľ pri úprave tvaru a
iných obdobných činnostiach vzniká prach, odporúča sa vybaviť pracovníkov respirátorom s K = 4 až
K = 12 alebo filtračnou polomaskou s filtrom proti tuhým časticiam.
Túto ochranu použite i pri všetkých prašných operáciách spojených napr. s rezaním alebo s
manipuláciou s materiálom vo veľmi stiesnenom priestore.
Ochrana rúk: odporúča sa zamedziť kontaktu s kožou použitím rukavíc, ktoré neprepúšťajú prach.
Ochrana očí: ochranné okuliare pri prašnom prostredí
Ochrana kože: Pracovný odev, pokrývka hlavy a pracovná obuv uzatvorená a ľahko čistiteľná.
Pracovný odev (príp. kombinéza) má byť na koncoch rukávov, nohavíc a pri krku pevne a tesne
upnutá.
8.2.3. Kontroly expozície životného prostredia
Zamedzte víreniu prachu. Nesplachujte zvyšky do kanalizácie ani do povrchovej vody. Použite suchú
cestu na odstránenie zvyškov, až potom vodu na dočistenie zvyškov látky a potom vodu na
opláchnutie celého priestoru.
9. Fyzikálne a chemické vlastnosti
9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach
Skupenstvo:
Farba:
Zápach:
pH:
pevné
žltá
bez zápachu
nestanovené
UNION LESNÍ BRÁNA, a. s.
Novosedlická 125, PSČ 417 03 Dubí 3
infolinka: +420 417 800 111, fax: +420 530 045
spisová značka OR: B 56, KS Ústí nad Labem
internet: www.rotaflex.cz
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
Dátum vydania: 1. 6. 2008
Dátum revízie: 16. 11. 2012
Revízia: 1
Teplota varu:
nie je možné aplikovať
Teplota topenia/teplota tuhnutia:
termický rozklad pri > 1 280 °C
Teplota vzplanutia:
nie je možné aplikovať
Horľavosť:
nehorľavý
Výbušné vlastnosti:
nevýbušný
Oxidačné vlastnosti:
nestanovené
Tenzia pár:
nestanovené
3
Relatívna hustota:
podľa typu výrobku 8 – 115 kg/m
Rozpustnosť vo vode:
nerozpustný
Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda: nestanovuje sa
Teplota samovznietenia:
nestanovené
Viskozita:
nie je možné aplikovať
Hustota pár:
nestanovené
Rýchlosť odparovania:
nestanovené
Ďalšie informácie:
nestanovené
9.2. Iné informácie
nie je možné aplikovať
10.
Stabilita a reaktivita
10.1. Reaktivita
Za bežných podmienok je výrobok stabilný.
10.2. Chemická stabilita
Za normálnych podmienok je výrobok stabilný
10.3. Možnosť nebezpečných reakcií
Nie sú známe
10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť
Nie sú známe
10.5. Nekompatibilné materiály
Nie sú známe
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
Nie sú známe
11.
Toxikologické informácie
11.1. Informácie o toxikologických účinkoch
Akútna toxicita:
Žieravosť/dráždivosť pre kožu:
Vážne poškodenie/podráždenie očí:
Mutagenita:
nie je
môže mechanicky dráždiť
môže mechanicky dráždiť
nie je mutagénny
Strana: 5/5
UNION LESNÍ BRÁNA, a. s.
Novosedlická 125, PSČ 417 03 Dubí 3
infolinka: +420 417 800 111, fax: +420 530 045
spisová značka OR: B 56, KS Ústí nad Labem
internet: www.rotaflex.cz
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
Dátum vydania: 1. 6. 2008
Dátum revízie: 16. 11. 2012
Revízia: 1
Strana: 6/6
Karcinogenita:
nie je karcinogénny
Reprodukčná toxicita:
nie je toxický pre reprodukciu
Toxicita pre špecifický cieľový orgán: nestanovená
Aspiračná nebezpečnosť:
nestanovená
12.
Ekologické informácie
12.1. Toxicita
LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1): Údaje nie sú k dispozícii.
EC50, 48 hod., dafnie (mg.l-1): Údaje nie sú k dispozícii.
IC50, 72 hod., riasy (mg.l-1): Údaje nie sú k dispozícii.
Ďalšie nepriaznivé účinky:
nepredpokladajú sa
12.2. Perzistencia a degradovateľnosť
Výrobok je nerozložiteľný, nemá vplyv na potravinový reťazec.
12.3. Bioakumulačný potenciál
Neakumulovateľný.
12.4. Mobilita v pôde
Nepredpokladá sa.
12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB
Výrobok nie je považovaný za perzistentný, bioakumulatívny, toxický.
12.6. Iné nepriaznivé účinky
Nie sú známe
13.
Opatrenia pri zneškodňovaní
13.1. Metódy spracovania odpadu
Ostatný odpad. Postupuje sa podľa zákona č. 185/2001 Zb., o odpadoch a o zmene niektorých
ďalších zákonov a podľa jeho vykonávacích predpisov o nakladaní s odpadmi. Katalógové číslo
odpadu: 17 06 04 – kategória O, názov: Iné izolačné materiály.
14.
Informácie o doprave
14.1. Nebezpečnosť pre životné prostredie
Nie je
14.2. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa
Nie sú
UNION LESNÍ BRÁNA, a. s.
Novosedlická 125, PSČ 417 03 Dubí 3
infolinka: +420 417 800 111, fax: +420 530 045
spisová značka OR: B 56, KS Ústí nad Labem
internet: www.rotaflex.cz
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
Dátum vydania: 1. 6. 2008
Dátum revízie: 16. 11. 2012
Revízia: 1
Strana: 7/7
14.3. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL
73/78 a Kódexu IBC
Nie je možné použiť
15.
Regulačné informácie
15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti
bezpečnosti, zdravia a životného prostredia
Smernica Rady 67/548/EHS o zbližovaní právnych a správnych predpisov týkajúcich sa klasifikácie,
balenia a označovania nebezpečných látok.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, povoľovaní a
obmedzovaní chemických látok, o zriadení Európskej agentúry pre chemické látky, o zmene smernice
1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93, nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94,
smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES o zbližovaní právnych a správnych predpisov
členských štátov týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných prípravkov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok
a zmesí, o zmene a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene nariadenia č.
1907/2006/ES.
Nariadenie Komisie č. 453/2010, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č.
1907/2006/ES o registrácii, hodnotení, povoľovaní a obmedzovaní chemických látok (REACH).
16.
Iné informácie
Ide o revíziu dokumentu v súvislosti s nariadeniami č. 453/2010/ES a 1272/2008/ES.
Download

karta bezpečnostných údajov