http://www.unimoto.sk/podpora/navody/
posledná aktualizácia dokumentu dňa 15.6.2014
NáVOD Na OBSLUHU
OBSLUHU
MOTOKOLOBEŽKA CROSCO
(KOLOBEŽKA S POMOCNÝM MOTORČEKOM)
1/31
http://www.unimoto.sk/podpora/navody/
posledná aktualizácia dokumentu dňa 15.6.2014
Vážený zákazník,
ďakujeme že ste si zakúpili kolobežku s pomocným motorčekom značky CROSCO (ďalej len
„motorovú kolobežku“ resp. „motokolobežku“, resp. iba „CROSCO“).
Dúfame, že v nej nájdete vynikajúci dopravný prostriedok na každodenné použitie do práce,
školy, na nákupy ... ale hlavne pre Vaše športové a iné voľnočasové „hobby“ aktivity.
Pre maximálny pôžitok z bezpečnej jazdy a dlhú životnosť Vášho stroja si prosím pred prvou
jazdou pozorne prečítajte nasledujúce rady a odporúčania. Ak Vám niečo nie je jasné ozvite sa
nám – sme pripravení Vám vo všetkom zodpovedne a odborne poradiť.
Tento návod na obsluhu motokolobežky popisuje len najbežnejšie situácie a nie je úplne
vyčerpávajúci. Ďalšie informácie, ktoré sú/budú priebežne dopĺňané podľa skúseností výrobcu
CROSCO ako aj samotných užívateľov motokolobežiek CROSCO, nájdete na webstránkach
výrobcu resp. distribútora v SR www.unimoto.sk .
Do pozornosti dávame aj naše úprimne myslené ODPORÚČANIA PRE ZÁKAZNÍKOV, ktoré
vznikli na základe osobných skúseností výrobcu, predajcov ale aj samotných zákazníkov –
užívateľov motokolobežiek CROSCO a sú/budú priebežne dopĺňané/aktualizované v závislosti
od nových skúseností s CROSCO (nájdete ich v závere tohto dokumentu).
... Váš CROSCO team
2/31
http://www.unimoto.sk/podpora/navody/
posledná aktualizácia dokumentu dňa 15.6.2014
Obsah:
INFORMÁCIE O SÚVISIACEJ LEGISLATÍVE SR ........................................................................................................... 4
TECHNICKÉ INFORMÁCIE (ŠPECIFIKÁCIE) ................................................................................................................ 7
BEZPEČNOSŤ PRI POUŽÍVANÍ MOTOKOLOBEŽKY.................................................................................................... 8
KOLOBEŽKA............................................................................................................................................................ 9
MONTÁŽ PO VYBALENÍ ...................................................................................................................................................10
RÁM (KOSTRA).............................................................................................................................................................11
SEDLO ........................................................................................................................................................................11
KOLESÁ .......................................................................................................................................................................11
RIADENIE ....................................................................................................................................................................12
BRZDY ........................................................................................................................................................................12
PREDNÁ ODPRUŽENÁ VIDLICA ..........................................................................................................................................14
BLOK POMOCNÉHO POHONU .............................................................................................................................. 15
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA ............................................................................................................................................15
Bezpečnostné opatrenia – palivo: .......................................................................................................................15
Bezpečnostné opatrenia – údržba: ......................................................................................................................15
Bezpečnostné opatrenia – preprava a uskladnenie:............................................................................................15
Bezpečnostné opatrenia – osobná bezpečnosť: ..................................................................................................16
PRVÝ ŠTART A OBSLUHA STROJA .......................................................................................................................................16
ŠTART A VYPNUTIE MOTORA ...........................................................................................................................................16
JAZDA .........................................................................................................................................................................17
BRZDENIE ....................................................................................................................................................................17
ÚDRŽBA MOTORA .........................................................................................................................................................18
Výmena motorového oleja ..................................................................................................................................18
Interval výmeny motorového oleja......................................................................................................................19
Kontrola vzduchového filtra ................................................................................................................................20
Nastavenie karburátora ......................................................................................................................................20
Kontrola a výmena remeňa variátora .................................................................................................................20
Postup výmeny remeňa variátora .......................................................................................................................20
Údržba reťaze ......................................................................................................................................................21
ODPORÚČANÝ HARMONOGRAM BEŽNEJ KONTROLY A ÚDRŽBY.......................................................................... 22
ZÁRUČNÉ PODMIENKY ......................................................................................................................................... 24
ODPORÚČANIA PRE ZÁKAZNÍKOV ........................................................................................................................ 25
CERTIFIKÁT ŠTÁTNEJ SKÚŠOBNE ČR...................................................................................................................... 30
ÚDAJE O VÝROBCOVI, DISTRIBÚTOROVI A PREDAJCOVI CROSCO......................................................................... 31
3/31
http://www.unimoto.sk/podpora/navody/
posledná aktualizácia dokumentu dňa 15.6.2014
Informácie o súvisiacej legislatíve SR
Motokolobežka CROSCO je v zmysle platnej legislatívy SR kolobežkou s pomocným
motorčekom a spĺňa legislatívne predpoklady pre použitie na verejných komunikáciách v SR.
Ďalej uvádzame zopár najčastejších otázok a odpovedí, s ktorými sa stretávame pri prvom
kontakte zákazníkov s motokolobežkou CROSCO
Do akej skupiny vozidiel je možné motokolobežku CROSCO principálne / legislatívne zaradiť?
Kolobežky sú u nás vo všeobecnosti vnímané rovnako ako bicykle (s pomocným motorčekom
alebo bez neho) ako nemotorové vozidlá, na ktorých sa jazdí v sede alebo v stoji, ktoré sú
ovládané pomocou riadidiel a ktoré sú poháňané ľudskou silou pedálovaním resp. odrážaním sa
nohou. V prípade existencie pomocného motorčeka je dôležité pre jazdu spĺňať kritériá určené
„Zákonom o cestnej premávke“ (odsek ďalej) a zároveň motobicykel/motokolobežka nesmie
stratiť svoj pôvodný charakter, t.j. možnosť použitia/jazdy vyššie uvedeným spôsobom
pedálovaním resp. odrážaním sa nohou – bez použitia motora. Motokolobežka CROSCO toto v
plnej miere spĺňa…
Je možné jazdiť s motokolobežkou CROSCO po verejných komunikáciách v SR?
Motokolobežka CROSCO * je v zmysle platnej legislatívy SR** (Zákon 8/2009 Z.z. o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov) obdobne ako bicykel s pomocným
motorčekom “nemotorovým vozidlom”, ktoré je pri dodržaní ostatných pravidiel cestnej
premávky a technických požiadaviek (osvetlenie a pod.) oprávnené na jazdu na verejných
komunikáciách ako vozidlo kategórie V.
Podľa tohoto zákona (§2 písm. m)) platí, že:
nemotorovým vozidlom prípojné vozidlo, vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej sily
alebo zvieracej sily s výnimkou prípadov pod ľa písmena f) a bicykel vybavený pomocným
motorom so zdvihovým objemom valcov nepresahujúcim 50 cm3 s konštrukčnou
rýchlosťou neprevyšujúcou 25 km.h-1 alebo bicykel vybavený pomocným elektrickým
motorom s trvalým menovitým výkonom do 0,25 kW, ktorého výkon sa progresívne
znižuje a nakoniec sa preruší, keď vozidlo dosiahne rýchlosť 25 km.h-1 alebo keď vodič
prestane šliapať do pedálov,
Podľa tohoto zákona (čl. IV písm. 11)) tiež platí, že:
Kategória V – ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradiť do predchádzajúcich kategórií – patria
sem (o.i.)
4/31
http://www.unimoto.sk/podpora/navody/
posledná aktualizácia dokumentu dňa 15.6.2014
d) kolobežky – nemotorové vozidlá pohybujúce sa pomocou ľudskej sily nožným
odrážaním, ktoré sú ovládané kolobežkárom pomocou riadidiel tak, že sedí na sedadle
kolobežky alebo stojí a drží sa riadidiel,
e) kolobežky s pomocným motorčekom – kolobežky, pričom na pohon okrem ľudskej sily
slúži aj pomocný motorček,…
Je možné jazdiť s motokolobežkou CROSCO bez vodičského oprávnenia?
Pri jazde na motokolobežke CROSCO* nie je v zmysle platnej legislatívy SR** (Zákon 8.2009 Z.z.
o cestnej premávke) potrebné aby bol užívateľ/vodič držiteľom vodičského oprávnenia (VP).
Podľa tohoto zákona (§ 75) platí, že:
(2) Do skupiny motorových vozidiel AM*** patria
a) dvojkolesové motorové vozidlá alebo trojkolesové motorové vozidlá s najväčšou
konštrukčnou rýchlosťou 25 až 45 km.h-1
1. ak ide o dvojkolesové vozidlo, motorom, ktorého zdvihový objem valcov motora
nepresahuje 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora alebo ktorého najväčší trvalý
menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora, atď….
Je možné jazdiť s motokolobežkou CROSCO bez technického preukazu, EČV/ŠPZ, STK,
PzP resp. iných dokladov?
Motokolobežka CROSCO * je v zmysle platnej legislatívy SR** (viď vyššie) vozidlom kategórie V,
ktoré nepodlieha schvaľovaniu, nepotrebuje TP (osvedčenie o evidencii vozidla), ŠPZ (evidenčné
číslo vozidla), TK (technické kontroly) a EK (emisné kontroly) a nepotrebuje ani PZP (povinné
zmluvné poistenie).
*
v prípade zvýšenia maximálnej konštrukčnej rýchlosti motokolobežky CROSCO (tuning) nad
štandardných 25km/h pomocou ROLLER SETu (orig. príslušenstvo) je s kolobežkou CROSCO
možné v zmysle platnej legislatívy SR legálne jazdiť len mimo verejných komunikácií.
**
aktuálne
znenie
príslušných
http://www.zakonypreludi.sk/.
právnych
predpisov
nájdete
na
stránkach
*** skupina AM je najnižšia možná kategória vodičského oprávnenia v zmysle platnej legislatívy SR.
….. a ešte zopár dôležitých vecí...
Pri jazde na motokolobežke CROSCO je vodič povinný dodržiavať predpisy a pravidlá cestnej
premávky ako pri jazde na bicykli/kolobežke. Pre dodržanie predpisov v častiach týkajúcich sa
povinnej technickej výbavy bicykla/kolobežky s pomocným motorčekom (alebo bez), ale hlavne
kôli Vašej osobnej bezpečnosti, odporúčame pri jazde na motokolobežke CROSCO používať
5/31
http://www.unimoto.sk/podpora/navody/
posledná aktualizácia dokumentu dňa 15.6.2014
predné/zadné/bočné odrazové sklíčka prípadne reflexné pásky na odev, predné/zadné
svetlo ako aj ochrannú cyklistickú prilbu (akú, kto a kde – to určuje vyhláška). Odrazové sklíčka
predné/zadné/bočné môžu byť v zmysle Vyhlášky nahradené odrazovými materiálmi
umiestnenými na odeve alebo obuvi vodiča bicykla/kolobežky – najefektívnejšie riešenie je vo
forme reflexnej pásky na ľavom rukáve.
Prosíme majte na pamäti, že motokolobežka CROSCO je jednomiestny dopravný prostriedok
a je určená k rekreačnému („hobby“) využitiu! Nie je navrhnutá a skonštruovaná ako
plnohodnotný dopravný prostriedok pre každodenné celoročné používanie.
Motokolobežka CROSCO v konfigurácii dodanej z výroby nie je štandardne vybavená svetlami.
Preto odporúčame dovybaviť si ju v zmysle platnej legislatívy SR vhodným predným a zadným
osvetlením a pri jazde používať výrazné reflexné prvky.
Motokolobežka CROSCO v konfigurácii dodanej z výroby nie je štandardne vybavená
tachometrom resp. cyklocomputerom. Preto odporúčame aj z dôvodu čo najreálnejšieho
merania servisných intervalov (výmeny oleja a pod.) dovybaviť si ju čo najskôr po zakúpení
vhodným zariadením na meranie rýchlosti a celkovej prejdenej vzdialenosti (cyklopríslušenstvo –
tachometre, cyklocomputery).
Počas jazdy odporúčame používať bezpečnostnú prilbu (určenú a schválenú pre cyklistiku),
ochranné okuliare, obuv s pevnou podrážkou a chránenou pätou a tiež reflexnú vestu prípadne
reflexné prvky na odeve. Povinnosť použitia prilby pre motokolobežky (rovnako ako pre
cyklistov) upravuje platná legislatíva SR.
Počas jazdy pre zvýšenie bezpečnosti vodiča tiež odporúčame používať aj ochranné vybavenie
pre ruky/zápestie (rukavice) a kolená/lakte (chrániče).
Pre viac informácií ohľadom súvisiacej legislatívy pre používanie kolobežiek s pomocným
motorčekom navštívte webstránku distribútora uvedenú na konci tohto dokumentu prípadne iné
oficiálne webstránky venujúce sa platnej legislatíve SR.
6/31
http://www.unimoto.sk/podpora/navody/
posledná aktualizácia dokumentu dňa 15.6.2014
Technické informácie (špecifikácie)
Motorová kolobežka
CROSCO
Druh motoru
4-taktný benzínový, vzduchom chladený, ručný štart
Zdvihový objem motora
37,7 ccm
Menovitý výkon motora
1,0 kW pri 6500 ot./min.
Prevodovka
variátor CROSCO*
Spojka
odstredivá
Najvyššia konštrukčná rýchlosť
do 25 / do 43** km/h
Objem palivovej nádrže / palivo
cca 2 litre / palivo Nat95 (bez miešania benzín/olej)
Spotreba PHM
cca. 1,3 – 1,5 l/100 km
Dojazd na jednu plnú nádrž
cca. 150 km
Brzdy predné/zadné
kotúčové/kotúčové, ovládanie mechanické (tzv.
“lankové”) alebo hydraulické (olejové)
Rozmer kolies/pneumatík,
vyhotovenie kolies
predné aj zadné 20″ x 2,125″, viaclúčové ALU ráfiky
Predná vidlica
odpružená s tlmičom olej/pružina, alebo tzv. „AIR
vidlica“ - odpružená s tlmičom olej/vzduch
Zadná vidlica
pevná
Rám
celohliníkový s integrovanou palivovou nádržou
Hmotnosť
cca. 26kg
Nosnosť
cca. 120kg (testované až na 150kg)
* variátor CROSCO v praxi funguje ako viacstupňová (cca. 5-stupňová) automatická prevodovka, navyše
radí absolútne hladko, efektívne a bez nepríjemných skokov či oneskorení…
** po “tuningu“ variátora pomocou ROLLER SETu na rýchlosť vyššiu ako 25 km/h je s kolobežkou CROSCO
možné v zmysle platnej legislatívy SR jazdiť len mimo verejných komunikácií...
7/31
http://www.unimoto.sk/podpora/navody/
posledná aktualizácia dokumentu dňa 15.6.2014
Bezpečnosť pri používaní motokolobežky
Prosím venujte pozornosť nasledovným bezpečnostným upozorneniam. Vyhnete sa tak
možným poškodeniam motokolobežky, prípadne svojho zdravia resp. zdravia a majetku
ostatných účastníkov premávky.
Motokolobežka CROSCO je svojou konštrukciou určená pre jazdu po spevnených cestách, nie je
navrhnutá na jazdu vo voľnom teréne – napriek svojmu názvu CROSCO či svojmu dizajnu
motokolobežka CROSCO nie je terénne („krosové“) vozidlo!
Pri vyšších rýchlostiach resp. jazde z kopca resp. s rastúcou hmotnosťou vodiča motokolobežky
CROSCO sa predlžuje jej brzdná dráha.
Nepoužívajte poškodenú kolobežku alebo ak spozorujete prehustené alebo podhustené
pneumatiky, plášte s viditeľným poškodením/defektom, poškodené ráfiky, resp. ak
zaznamenáte akýkoľvek stav motokolobežky v rozpore s normálom.
Akonáhle je ktorákoľvek časť motokolobežky zničená nebo nefunguje správne, mala by byť pred
použitím motokolobežky opravená resp. nahradená.
Pri zníženej viditeľnosti nepoužívajte motokolobežku bez príslušného osvetlenia.
Vyvarujte sa jazdy cez ostré hrboly, ostré resp. vysoké obrubníky, výrazné nerovnosti, mriežky
kanalizácie a ostatné nebezpečné povrchové zmeny vozovky.
Pri jazde sa vyhnite povrchom so stojacou alebo tečúcou vodou, pieskom, štrkom, blatom,
snehom, napadaným lístím a inými úlomkami resp. mechanickými nečistotami.
Vlhké resp. daždivé počasie zvyšuje nároky na pozornosť pri jazde a predlžuje brzdnú dráhu.
Behom jazdy na motokolobežke se vyhnite nadmernej rýchlosti spojenej hlavne s jazdou z
kopca.
Brzdy a brzdové kotúče sa behom použitia (brzdenia) zahrievajú - nedotýkajte sa ich
bezprostredne po brzdení.
Nikdy nedovoľte jazdiť na motokolobežke viac než jednej osobe.
Nikdy neťahajte za motokolobežkou iné vozidlá, prívesy, resp. iné osoby na kolieskových
korčuliach alebo na skateboardoch.
Dávajte prednosť chodcom. Nejazdite príliš blízko chodcov.
8/31
http://www.unimoto.sk/podpora/navody/
posledná aktualizácia dokumentu dňa 15.6.2014
Vyhnite sa rizikovým situáciám, ktoré môžu spôsobiť stratu kontroly nad vašou
motokolobežkou.
Riadidlá držte vždy oboma rukami.
Nenoste nič, čo by mohlo obmedziť počas jazdy váš sluch (walkmany, MP3 prehrávače a pod.).
Vždy brzdite plynule a zľahka aby ste sa vyhli šmykom – tie môžu spôsobiť nadmerné
opotrebovanie pneumatík.
Nikdy nejazdite s taškou zavesenou na riadidlách. Pri jazde by sa mohla dostať do priestoru
medzi vidlicou a kolesom a tým zvýšiť riziko pádu.
Odporúčame používať iba kvalitné náplne (olej, benzín) od renomovaných výrobcov. Zvýšite tak
životnosť stroja a predídete možným neželaným poruchám a s tým spojeným mimozáručným
opravám.
Zvyšovaním oktánového čísla používaného benzínu (Nat 98, Nat99,Nat 100) namiesto
deklarovaného (minimálneho) Nat95 výrazne zvyšujete životnosť a kultivovanosť zvuku motora,
mierne zvýšite výkon a znížite hlučnosť motora.
Benzín odporúčame plniť do nádrže z nádoby (bandasky/kanistra) pomocou hadičky a vždy len
po spodný okraj nalievacieho hrdle nádrže. Pri objeme nádrže motokolobežky cca 2 litre by ste
priamym „čapovaním“ na čerpacej stanici mohli časť benzínu vyšpechnúť mimo nalievacie hrdlo
nádrže.
Motokolobežku nesmie riadiť osoba so zníženou schopnosťou udržať rovnováhu, s nadmerne
zhoršeným zrakom či iným nadmieru obmedzujúcim zdravotným alebo pohybovým
obmedzením.
Jazdite nanajvýš zodpovedne – vždy sa snažte predvídať vývoj situácie pred Vami ako aj za Vami.
Odporúčame Vám čo najskôr dovybaviť svoju motokolobežky vhodným predným a zadným
osvetlením, ako aj kvalitným tachometrom/cyklocomputerom pre sledovanie svojej rýchlosti
ako aj odjazdenej vzdialenosti (potrebné pre pravidelnú údržbu – uvedené ďalej).
Kolobežka
Spôsob použitia motokolobežky ako klasickej kolobežky (bez použitia motora) resp. základné
technické odporúčania k nemotorovej časti motokolobežky.
9/31
http://www.unimoto.sk/podpora/navody/
posledná aktualizácia dokumentu dňa 15.6.2014
Motokolobežka CROSCO je navrhnutá tak aby sa v prípade potreby mohla použiť aj bez použitia
motora, t.j. aby bola možná aj jazda odstrkovaním (odrážaním nohou) a to v stoji ale aj v sede.
Venujte preto pozornosť ďalej uvedeným riadkom.
Riadidlá majte nastavené tak, aby ruky pri jazde v stoji pomáhali niesť váhu vášho tela a pritom
ste sa príliš neohýbali. Zároveň musia byť nastavené tak aby ste pri jazde v sede bezpečne
dosiahli na rukoväte aj brzdové páčky.
Jednou nohou sa postavte v smere jazdy na stúpačku a kolobežku do pohybu uveďte plynulými
ľahkými odrazmi druhou nohou.
Periódu striedania odrazovej nohy voľte podľa vlastných možností.
Pri striedaní (výmene) odrazovej nohy nohu na stúpačke vytočte na päte smerom od tela a
druhou nohou sa postavte špičkou na uvoľnené miesto. Pri prvom odraze presuňte nohu pätou
k zadnej časti stúpačky. Pri rýchlej jazde, kedy nechcete stratiť rytmus, zameníte nohy bez
prešliapnutia - preskokom.
Pri odraze nepreceňujte svoje sily - používajte takú odrazovou silu, aby nedochádzalo k
nekoordinovanému pohybu.
Pri jazde v sede (s motorom) odporúčame mať nohy tak ako je na obrázku nižšie a s kolenami
voľne od seba – zvyšuje to stabilitu a bezpečnosť jazdca:
takto NIE
takto ANO
alebo
takto ANO
predné koleso
riadidla
stupačka
sedlo
Majte na pamäti že kolobežka nie je určená k prekonávaniu väčších prekážok ako sú bežné
drobné nerovnosti na cestných komunikáciách.
Pri prejazde nerovnosťami počas jazdy v sede odporúčame preniesť váhu svojho tela zo sedu (zo
sedla) čo najviac na nohy (do stupačky) – znížite tak nárazové namáhanie zadnej neodpruženej
časti kolobežky, predĺžite jej životnosť a zvýšite si tiež pohodlie jazdy (uvedené platí samozrejme
aj pri jazde s motorom!).
Montáž po vybalení
10/31
http://www.unimoto.sk/podpora/navody/
posledná aktualizácia dokumentu dňa 15.6.2014
Kolobežka je dodávaná plne pripravená k okamžitému použitiu. Treba ju však doladiť, preto
prosím postupujte tak ako píšeme ďalej. Motor obsahuje štartovaciu náplň oleja na max. 80100km jazdy.
Uvolnite dve protichodné upevňovacie/aretačné skrutky na predstavci/predstojke riadidiel (sú
vo vodorovnej polohe, nad sebou, najbližšie smerom k sedadlu) natočte riadidlá do priameho
smeru a upevňovacie/aretačné skrutky dotiahnite. Boudeny bŕzd a plynu musia byť voľné,
nesmú byť otočené okolo rámu (kostry), resp. predstavca/predstojky alebo akokoľvek zadrhávať
pri vytočení riadidiel.
Postavte/posadte sa na kolobežku a nastavte brzdové páčky do vhodnej polohy pre pohodlné
brzdenie v stoji aj v sede a dotiahnite skrutky brzdových páčok.
Nastavte polohu bŕzd (brzdič voči brzdovému kotúču) a následne brzdových platničiek
(vzdialenosť od brzdového kotúča) pre správne brzdenie – z výroby nemusia byť nastavené
presne (popísané ďalej). Mierne šúchanie platničiek o brzdový kotúč v úvodných kilometroch
nie je závadou.
Rám (kostra)
Nevyžaduje údržbu s výnimkou čistenia vodou a neagresívnymi čistiacimi prostriedkami,
prípadne opráv po mechanickom poškodení alebo konzervácie odretých miest.
V prípade že by ste zaregistrovali uvoľnenie spodného stojanu utiahnite bezodkladne zospodu
jeho dve skrutky – tie súčasne fixujú jednotku pomocného pohonu ku kostre kolobežky preto je
nadmieru dôležité udržovať ich utiahnuté. Ak by dochádzalo k častejšiemu uvoľňovaniu
fixačných skrutiek stojanu odporúčame použiť závitové lepidlo.
Sedlo
Nevyžaduje údržbu s výnimkou čistenia vodou a neagresívnymi čistiacimi prostriedkami
určenými na kožu resp. koženku s následnou impregnáciou voči vode/vlhkosti a prípadne opráv
po mechanickom poškodení.
Kolesá
Ráfiky kolies sú vyrobené z duralu. Náboje sú osadené priemyselnými ložiskami, ktoré sú z
výroby naplnené mazacím tukom a pri bežnom používaní nepotrebujú údržbu. Výmena ložísk
nespadá do bežnej údržby, pri poškodení alebo nadmernom opotrebení ložísk zverte ich
výmenu odborníkom.
Všetky pneumatiky boli odskúšané na predpísaný tlak uvedený na pneumatike, ale môžu byť
čiastočne vypustené z prepravných dôvodov. Poškodené pneumatiky ihneď vymeňte!
11/31
http://www.unimoto.sk/podpora/navody/
posledná aktualizácia dokumentu dňa 15.6.2014
Pneumatiky vždy nahustite na predpísaný tlak. Správny, výrobcom stanovený tlak v oboch
pneumatikách je vždy uvedenú na boku použitého plášťa! Odporúčame pneumatiky hustiť
rovnako - prednú aj zadnú na tlak cca 4 ATM.
Pre demontáž kolies po povolení osových matíc koleso vysuňte z vidlice. Pri spätnej montáži
matice uťahujte až do doby keď se skokovo zväčší odpor. Rozperné trubky neumožňujú
„pretiahnutie“ ako pri nábojoch s guľôčkovými ložiskami.
Životnosť pneumatík je priamo závislá na hmotnosti užívateľa (vodiča), podmienkach jazdy
a samotnej starostlivosti o ne. Výmenu opotrebovaných pneumatík zvládnete určite sami,
prípadne oslovte váš obľúbený cykloservis v okolí.
Jazda s opotrebovanými a podhustenými (príliš mäkkými) pneumatikami je životu nebezpečná,
prehustenie pneumatík (príliš tvrdé) skracuje ich životnosť!!!
Riadenie
Hlavové zloženie riadenia nepotrebuje žiadnu údržbu a je nastavené z výroby na správnu vôľu.
Jazdou po nerovnostiach, resp. časom môže vzniknúť vôľa, ktorú je potrebné odstrániť. Povoľte
imbusovým kľúčom skrutky v hornej časti vo viečku a z boku predstavca/predstojky. Nastavte kolmosť
riadidiel voči prednému kolesu. Potom dotiahnite imbusovým kľúčom vrchnú skrutku vo viečku
predstavca/predstojky - tým odstránite neželanú vôľu. Následne utiahnute imbusové skrutky z boku
predstavca/predstojky.
Trhaný pohyb riadidiel signalizuje opotrebenie ložísk. Obvykle je najlepším riešením výmena
celého hlavového zloženia.
Brzdy
Motokolobežka je brzdená samostatne prednou (pravá páčka) a zadnou (ľavá páčka) kotúčovou
brzdou.
Použité brzdy sú bežné kotúčové lankové „cyklobrzdy“ používané aj pri bicykloch.
Pri brzdení odporúčame brzdiť oboma spolu s primeraným rozložením sily brzdenia dopredu
a dozadu – zvyšuje sa tak brzdný účinok a skracuje sa brzdná dráha. Je to zvlášť citeľné pri jazde
12/31
http://www.unimoto.sk/podpora/navody/
posledná aktualizácia dokumentu dňa 15.6.2014
z kopca, na nerovnom povrchu resp. za vlhka/mokra. Pri jazde z kopca odporúčame brzdiť
oboma súčasne a striedavo zľahla uvoľňovať prednú resp. zadnú – zamädzíte tým prehrievaniu
brzdových platničiek spôsobenému trvalým dlhodobým brzdením.
Brzdy vyžadujú pravidelnú kontrolu a údržbu - pri brzdení totiž dochádza k opotrebeniu
brzdových doštičiek a časom aj k uvoľneniu brzdových laniek.
Najskôr si vyskúšajte brzdný účinok na rovnom a suchom povrchu. Ak nie je brzdný účinok
dostatočný vykonajte nastavenie brzdového systému (pre štandardne dodávané kotúčové brzdy
s lankovým pohonom):
1. Skontrolujte, či nie sú brzdové platničky zjazdené/zodraté – ak áno je potrebné ich
najskôr vymeniť.
2. Skontrolujte, či sú brzdové dostičky v správnej polohe voči brzdovému kotúču. Správna
poloha je taká že sú približne rovnako ďaleko od kotúča a pri stlačení brzdovej páčky
rovnomerne kotúč zovrú tak aby došlo k čo najlepšiemu brzdeniu, avšak bez šúchania
platničiek o kotúč keď sa nebrzdí. Ak tomu tak nie je nastavte polohu platničiek voči
kotúču nastavovacími kolieskami resp. imbusovým kľúčom z oboch brzdiča.
3. Ak sú brzdové platničky v poriadku ale brzdný účinok sa prejavuje až pri úplnom stlačení
páčky brzdy je potrebné brzdové lanko skrátiť (priamo na brzdiči) resp. niekedy
postačuje „vyladiť“ polohu boudenu brzdového lanka voči brzdovej páčke (nastavovacia
skrutka na brzdovej páčke).
13/31
http://www.unimoto.sk/podpora/navody/
posledná aktualizácia dokumentu dňa 15.6.2014
Nastavenie brzdového systému pre štandardne dodávané kotúčové brzdy s lankovým pohonom
a obzvlášť pre hydraulické brzdy (voliteľné príslušenstvo) odporúčame zveriť do rúk odborníkom
(Váš dodávateľ CROSCO resp. Váš obľúbený cykloservis).
Predná odpružená vidlica
Motokolobežka je štandardne vybavená odpruženou vidlicou (typ olej/struna), ktorej úlohou je
pohlcovať nerovnosti a umožňuje lepší kontakt kolesa s povrchom vozovky.
Použitá odpružená vidlica je bežná vidlica typu olej/struna používaná pri bicykloch.
Pre správny chod vidlice je nutné neustále udržovať klzné plochy tlmičov vidlice čisté a
namazané. Iné zásahy (opravy a údržby) odporúčame zveriť do rúk odborníkom (napr. Váš
obľúbený cykloservis).
Niektoré odpružené vidlice majú systém „uzamykania vidlice“. Ak si neprajete aby vidlice
pružila, otočte páčku zámku vidlice umiestenú na pravej „nohe“ vidlice do polohy OFF/LOCK
(zamknuté). Pre odomknutie vidlice otočte páčku zámku vidlice do polohy ON/UNLOCK
(odomknuté).
Reguláciu pruženia (tuhosť) vykonávame na otočnom prvku na ľavej „nohe“ vidlice.
Mäkká vidlica viac pohlcuje rázy a nerovnosti vozovky. Ak ale často pri jazde cítite doraz vidlice,
tak na otočnom prvku vidlicu mierne „pritvrďte“.
14/31
http://www.unimoto.sk/podpora/navody/
posledná aktualizácia dokumentu dňa 15.6.2014
Blok pomocného pohonu
Blok pomocného pohonu /pomocného motorčeka/ obsahuje nosnú konštrukciu vrátane
nádrže na palivo, pomocný motorček, variátor, reťaz, napínač reťaze, tlmič výfuku a sedlo)
Bezpečnostné opatrenia
Bezpečnostné opatrenia – palivo:
pri plnení nádrže postavte motokolobežku vždy pevne a bezpečne na stojan a vypnite motor
benzín vždy nalievajte na otvorenom priestranstve (mimo uzavterých miestností)
pri práci s palivom nefajčite a nejedzte
benzín ktorý vám prípadne vytečie mimo nádrž hneď utrite
pri preprave motokolobežky inak ako v stojatej polohe (postavenéna oboch kolesách) alebo pri
dlhšom skladovaní (napr. v zime) doporučujeme vyprázdniť nádrž
neskladujte svoj stroj v blízkosti otvoreného ohňa, elektrických zariadení, ohrievacích zariadení
a dlhodobo na priamom slnku.
Bezpečnostné opatrenia – údržba:
údržbu stroja vykonávajte podľa pokynov uvedených v tejto príručke prípadne sa obráťte na
Vášho predajcu CROSCO, prípadne Váš obľúbený cykloservis (na cyklokomponenty)
odpojte sviečku vždy pred akoukoľvek údržbou motora okrem nastavovania karburátora
pri nastavovaní karburátora zabráňte kontaktu tretej osoby so strojom
pri výmene dielov používajte výhradne originálne náhradné diely
Bezpečnostné opatrenia – preprava a uskladnenie:
pri prenášaní stroja ho držte pevne oboma rukami a vždy pri vypnutom a vychladnutom motore
stroj vždy uskladňujte na suchom, chladnejšom mieste
dlhodobejšie uskladňujte vždy vyčistený a vysušený stroj
15/31
http://www.unimoto.sk/podpora/navody/
posledná aktualizácia dokumentu dňa 15.6.2014
Bezpečnostné opatrenia – osobná bezpečnosť:
pri spustenom motore nešiahajte do oblasti pohyblivých častí stroja resp. na výfukový systém
pre dodržanie Vašej bezpečnosti vždy pred jazdou skontrolujte utiahnutie všetkých skrutiek
a matíc, nahustenie pneumatík, prípadný únik paliva, napnutosť reťaze (prehyb reťaze nad
rozetou cca 0,5cm), premazanosť a čistotu reťaze a rozety
dodržiavate ostatné bezpečnostné doporučenia v tejto príručke (terén, rýchlosť, doplnková
bezpečnostná výbava...)
Prvý štart a obsluha stroja
Pred prvou jazdou si dôkladne preštudujte tento návod na obsluhu a ak ste si istí že všetkému
dostaočne rozumiete a viete sa tým riadiť možete začať motokolobežku používať. Inak
kontaktujte svojho CROSCO predajcu pre potrebné rady/vysvetlenie.
Štart a vypnutie motora
Doplňte pohonné hmoty a dôkladne uzavrite veko nádrže.
Pred prvým naštartovaním motora resp. v prípade úplného vyprázdnenia palivovej nádrže je
potrebné natiahnuť benzín do motoru opakovaným stlačením ručnej pumpičky (priehľadná
gumená pumpička) umiestnenej na karburátore z ľavej strany motoru/sedadla (za palivovými
hadičkami, pri páčke sytiča) dovtedy kým sa benzín nezačne priehľadnou hadičkou vracať do
nádrže. Pri ďalších štartoch už stači stlačiť pumpičku 5x - 7x.
Páčku sytiča dáme do polohy 1 – niekedy, hlavne pri vyššej teplote okolia ako 25st.C resp. pri
zohriatom motore z predchádzajúcej jazdy to nie je nutné.
Uchopte štartovacie tiahlo do ruky a zľahka potiahnite kým zacítite miernu protisilu.
Z tejto polohy svižne ale nie násilím potiahnite štartovacie tiahlo smerom k ľavej rukoväti
(madlu) riadidiel čím motor naštartuje.
Z tejto polohy štartovacie tiahlo pozvoľna vráťte do kľudovej polohy na motore.
16/31
http://www.unimoto.sk/podpora/navody/
posledná aktualizácia dokumentu dňa 15.6.2014
V prípade že motor nenaštartuje opakujte vyššie popísané kroky 5-6 ešte raz, max. dvakrát.
V prípade že motor nenaštartuje opakujte vyššie popísané kroky 4-6.
Počkajte cca 5-6 sekúnd a vypnite sytič do polohy 2 (viď obr.).
Kým vyrazíte na jazdu nechajte motor zahriať bez záťaže na cca 1 minútu.
Vždy jazdite s vypnutým sytičom inak Vám bude motor pri pridaní plynu „skapíňať“.
Pre vypnutie motora stlačte žlté tlačido na pravej strane riadidiel (pri plynovom ovládači).
Vypínacie tlačidlo použite na konci jazdy, ale aj pri jazde z kopca – šetríte tak palivo.
Pokiaľ máte pocit, že motor má pri voľnobehu (bez sytiča) príliš vysoké alebo príliš nízke otáčky,
bude potrebné nastaviť karburátor (viď text ďalej).
Jazda
Vykonajte kontrolu stroja pred jazdou (popísané vyššie).
Po naštartovaní motora sa uistite, že motor beží bez problémov.
Mierne podvihnite zadnú časť motokolobežky a sklopte stojan tak aby sa úplne priklopil ku
spodnej časti kostry motokolobežky. Časom získate prax a štartovanie môžete vykonať aj bez
toho aby bola motokolobežka na stojane, resp. aj počas jazdy.
Položte jednu nohu na stúpačku a druhou nohou sa (v sede alebo v stoji) aspoň raz odrazte pre
získanie základnej/štartovacej rýchlosti. Súčasne zľahka pridávajte plyn na riadidlách.
Odporúčame (hlavne jazdcom s vyššou hmotnosťou resp. pri rozbehu do kopca) nerozbiehať sa
len pomocou plynu – predĺžite tak životnosť motora, remeňa variátora a hlavne voľnobežky.
Pri zábehu motora (cca. 200-300km resp. prvé 2 nádrže) odporúčame jazdiť na max. 80%
výkonu motora.
Motokolobežka je vybavená voľnobežkou ktorá umožňuje jazdenie aj bez motora odrážaním
(v stoji alebo v sede) a to bez akéhokoľvek pasívneho mechanického odporu pohonného
ústrojenstva stroja. Takisto umožňuje pohodlnú jazdu napríklad z kopca bez potreby
spustenia/chodu motora, čím šetríte palivo. Pokiaľ motor nie je v ťahu/zábere (napr. pri jazde
z kopca) pridávajte plyn len veľmi zľahka. Zamedzíte tak rázom vo voľnobežke ktoré výrazne
skracujú jej životnosť.
Brzdenie
Pokiaľ chcete pribrzdiť alebo úplne zastaviť najskôr uvoľnite ovládač plynu aby motor nebol
v zábere.
17/31
http://www.unimoto.sk/podpora/navody/
posledná aktualizácia dokumentu dňa 15.6.2014
Následne postupným stláčaním brzdových páčok (jednotlivo alebo spolu) začnite pozvoľna
brzdiť, prípadne až do úplného zastavenia.
Pri zjazde z dlhšieho kopca odporúčame vždy brzdiť súčasne ale opatrne oboma brzdami
a priebežne a opatrne uvoľňovať raz prednú potom zadnú brzdu aby sa brzdové platničky
neprehrievali.
Údržba motora
Použité motory sú precízne vyberané, testované a kontrolované, extrémne spoľahlivé a na
kontrolu a údržbu nenáročné.
Motor je už z výroby naplnený štartovacím olejom určeným na max. 80-100km jazdy!!!
Stav motorového oleje zistíte na mierke oleje na vnútornej strane viečka oleja. Odkrúťte uzáver
náplne motorového oleja, vytiahnite mo a otrite mierku oleja do handry. Potom mierku vložte
späť a opäť vytiahnite. Na mierke sa vyznačí stav hladiny oleja. Tá by mala byť medzi
vyznačenými ryskami. Po kontrole pevne uzatvorte uzáver oleja.
.
Dôležité upozornenie: Motor je namontovaný pod určitým uhlom. Pri meraní hladiny oleja je
treba naklopiť motor do zvislej polohy (text na nálepke motora je vodorovne) napríklad
zdvihnutím predného kolesa do potrebnej výšky.
Zjednodušenie: Množstvo oleja zmeriate aj tak že olej z motora vylejete do pripravenej čistej
priehľadnej plastovej nádoby (napr. plastový pohár), zmeriate jeho objem (má byť +/- 0,1 litra),
prípadne doplníte olej do nádoby na požadovaných 0,1 litra a vrátite ho celý späť do motora.
Doplnenie a vrátenie použitého oleja do stroja vykonajte iba vtedy ak je kontrolovaný olej
v dobrom stave a nevykazuje zjavné známky znečistenia/opotrebenia. Postup vyliatia oleja je
popísaný v časti „Výmena motorového oleja“)
Výmena motorového oleja
Pre výmenu oleja použite injekčnú striekačku s obsahom min. 100ml s nasadenou hadičkou
dĺžky cca 15cm.
18/31
http://www.unimoto.sk/podpora/navody/
posledná aktualizácia dokumentu dňa 15.6.2014
Pri vypnutom motore (najlepšie zahriatom ale po min. 15 minútach kľudu motora) otvorte
viečko oleja, zasuňte hadičku čo najhlbšie do otvoru a precízne odsajte striekačkou existujúci
olej (malá, zanedbateľná časť oleja zostane v hlave motora a kľukovej skrini).
Ak je olej vizuálne OK doplňte ho na požadovaných 0,1L (100ml) a vráťte ho späť do motora.
Ak už je kontrolovaný olej opotrebovaný nahraďte ho novým olejom v požadovanom objeme.
Používajte výhradne kvalitný značkový plne syntetický 4T olej určený pre štvor(4-)taktné
vzduchom chladené motory používané v záhradnej technike (kosačky, kultivátory, snežné
frézy...), zodpovedajúci viskozitnej triede SAE 10W-30 a pri jeho kúpe podľa možností
prihliadajte aj na teplotu okolitého prostredia kde budete jazdiť (letný, zimný) – odporúčame
celoročný typ oleja.
Použitý (starý) olej zlikvidujte v zmysle platnej legislatívy SR!
Kontrolu a výmenu oleja odporúčame zveriť Vášmu dodávateľovi CROSCO (CROSCO servisný
partner).
Zjednodušenie: Druhý spôsob vyliatia oleja z motora je jednoduchší ale vyžaduje pomoc „tretej
ruky“. Pri otvorenom viečku oleja a súčasnom podložení nádoby na olej pod nalievací otvor oleja
prevráťte motokolobežku do zobrazenej polohy (postavte „na zadné“) a vylejte olej do
pripravenej/podloženej nádoby. Olej skontrolujte a vyššie popísaným spätným postupom olej
vráťte do motora, prípadne ho predtým doplňte na požadovaný objem.
(nie je nutné demontovať sedlo ako na obr.!!)
Interval výmeny motorového oleja
Štartovací olej (v motore z výroby) vymeňte po max. 80-100km jazdy. Predlžovanie tohto
intervalu výrazne škodí motoru! Interval odporúčame skrátiť až na 60-70km pri vyššej
hmotnosti vodiča resp. po častejšej jazde v kopcovitom teréne počas zábehu motora – alebo
jednoducho ak chcete aby Vám CROSCO vydržalo čo najdlhšie.
Následný cyklus výmeny oleja je po 700-1.000km jazdy resp. 1x ročne. Predlžovanie tohto
intervalu výrazne škodí motoru! Interval odporúčame skrátiť až na 500-600km jazdy pri vyššej
hmotnosti vodiča resp. po častejšej jazde v kopcovitom teréne či inom výraznejšom zaťažovaní
motora – alebo jednoducho ak chcete aby Vám CROSCO vydržalo čo najdlhšie (náklady sú
minimálne).
19/31
http://www.unimoto.sk/podpora/navody/
posledná aktualizácia dokumentu dňa 15.6.2014
Kontrola vzduchového filtra
Bežná kontrola vzduchového filtra nie je nutná. Doporučený interval kontroly je 5.000km jazdy.
Pre kontrolu vzduchového filtra je potrebné demontovať motor preto tento úkon odporúčame
zveriť Vášmu dodávateľovi CROSCO (CROSCO servisný partner)
Nastavenie karburátora
Karburátor je prvotne nastavený vo výrobe a následne ešte skontrolovaný výstupnou kontrolou
výrobcu. Vplyvom prepravy či po zabehnutí motora môže dôjsť k miernemu rozladeniu
voľnobehu (otáčok motora bez pridávania plynu a pri vypnutom sytiči). Nastavenie voľnobehu
motora sa prevádza pri zahriatom motore pomocou nastavovacej skrutky – miernym otáčaním
doľava sa voľnobežné otáčky znižujú, otáčaním doprava zvyšujú.
Kontrola a výmena remeňa variátora
Výmenný interval pre remeň variátora je cca 1.000km, prípadne skôr ak dochádza pri jazde k
preklzu variátora (variátor neprenáša dostatočne celú silu motora na zadné koleso – zvyšujú sa
otáčky ale stroj nezrýchli).
Postup výmeny remeňa variátora
Vyskrutkujte 6 skrutiek čierneho plastového krytu variátora a kryt snímte
Palcom a ukazovákom jednej ruky pevne stlačte protiidúce časti remeňa zhruba v strede medzi
hriadeľmi variátora čím sa remeň „zareže“ medzi disky spodnej remenice/hriadeľa (disky sa
roztiahnu). Remeň rýchlo zložte zo spodného hriadeľa kým sa spodné disky opäť nestiahnu
vplyvom prítlačnej struny a následne remeň zložte z vrchného hriadeľa.
Pri nasadzovaní remeňa postupujte opačne. Najprv nasaďte remeň na hornú remenicu a potom
natiahnite cez spodnú. Nasaďte a zaskrutkujte plastový kryt variátora.
20/31
http://www.unimoto.sk/podpora/navody/
posledná aktualizácia dokumentu dňa 15.6.2014
Výmenu remeňa variátora odporúčame zveriť Vášmu dodávateľovi CROSCO (CROSCO servisný
partner).
Údržba reťaze
Reťaz je výrazne namáhaný komponent motokolobežky preto jej treba venovať zvýšenú
pozornosť a udržovať ju v 100%nom stave.
Pri bežnej údržbe (čistenie, mazanie) nie je nutné reťaz demontovať ani rozpájať.
Reťaz je spojená rýchlospojkou ktorá spája dva konce reťaze do jedného celku bez potreby
použitia náradia.
Závlačka rýchlospojky reťaze musí byť namontovaná tak aby smerovala otvorenou časťou proti
smeru chodu reťaze (oblúkom v smere jazdy). Rozpojovanie a spojovanie reťaze vykonávajte
vždy pri povolenom napináku reťaze.
Reťaz musí byť vždy správne napnutá. Previs reťaze meraný v časti reťaze nad rozetou má byť v
rozmedzí 1,5-2cm. Nastavenie previsu sa vykonáva pomocou napináku („šponováku“) reťaze
ktorý je na konštrukcii pod variátorom (viď obr.) a má úlohu napínania, ale hlavne presného
vedenia reťaze od variátora smerom na zadnú rozetu..
Pomocou vidlicového/očkového a imbusového kľúča povolíme skrutku napináku. Posunom
vodiaceho kolieska reťaze (napináku) docielime správne napnutie reťaze a dotiahneme skrutku
napináku.
Reťaz odporúčame napínať tak aby bola reťaz radšej mierne voľnejšia ako prešponovaná.
Kontrolu šponovania vykonajte na stroji na stojane postupným otáčaním kolesa dozadu vždy
o ¼ otáčky (teda min. v 4 polohách, môžete aj vo viacerých) pričom v ani v jednej polohe nesmie
byť reťaz prešponovaná – previs reťaze nesmie byť menší ako píšeme vyššie. V niektorých
polohách bude potom reťaz mierne voľnejšia čo nie je na škodu (ako pri motorkách) avšak pozor
na príliš voľnú reťaz, mohla by padať. Pri spätnom otáčaní zadného kolesa smerom dozadu
(cúvanie), napriek miernej ale citeľnej „protisile“ z variátora, nesmú v žiadnej polohe reťaze
nastávať tzv. „rázy“ - hlučné „vystrelovanie“ od reťaze smerom do variátora. K tomu dochádza
pri príliš napnutej reťazi a môže dôjsť až k poškodeniu reťaze, voľnobežky, variátora....
21/31
http://www.unimoto.sk/podpora/navody/
posledná aktualizácia dokumentu dňa 15.6.2014
Ak nie je možné reťaz napnúť pomocou napináku na správnu správnu úroveň v rámci rozsahu
možného pohybu napináku je potrebné reťaz skrátiť/predĺžiť o jeden článok, nprípadne použiť
redukciu reťaze (atypický článok reťaze /ND/) a postup napínania reťaze zopakovať.
K nezapadá reťaz do zubov rozety rovnomerne po celom obvode rozety je potrebné
skontrolovať presné vedenie reťaze vodiacim kolieskom napináku reťaze smerom k zubom
rozety (zuby musia zapadať približne do stredu článku reťaze) alebo reťaz vymeniť, inak by
mohlo dôjsť k poškodeniu zubov rozety, padaniu reťaze prípadne jej pretrhnutiu.
Reťaz pravidelne čistite prípravkami na to určenými a mažte špeciálnym keramickým
olejom/vazelínou na reťaze, inak dôjde k predčasnému opotrebeniu reťaze.
Údržbu odporúčame zveriť do rúk odborníkom (Váš dodávateľ CROSCO resp. Váš obľúbený
cykloservis).
Odporúčaný harmonogram bežnej kontroly a údržby
Nároky na bežnú údržbu motokolobežky sú minimálne. Venujte však zvýšenú pozornosť
motokolobežke v zábehu - prvú prehliadku stroja doporučujeme vykonať už po odjazdení
100km (záleží na tom, kde je motokolobežka používaná a akým spôsobom). Prehliadku stroja
odporúčame zveriť do rúk Vášho dodávateľa CROSCO (autorizovaný obchodný a servisný
partner)
Zoznam náradia potrebného pre údržbu a opravy:
Sada imbusových kľúčov veľkosti 3, 4, 5, 6 mm.
Sada vidlicových kľúčov veľkosti 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18mm.
Skrutkovač plochý, krížový, kľúč na sviečku.
Mazací olej na bovdeny bŕzd a plynového lanka (v spreji), čistiaci resp. mazací olej resp.
vazelína určená na reťaze.
Náradie na výmenu pneumatík (vhodné pre duralové ráfiky).
Postupujte podľa nasledujúceho harmonogramu kontrola a údržby. Pri častom používaní
v horšom počasí, blatistom teréne resp. pri vyššej hmotnosti jazdca je nutná častejšia kontrola
a údržba ako je uvedená ďalej.
Po zábehu (po prvých cca 100km) – kompletná prehliadka stroja po zábehu – prehliadku
odporúčame zveriť do rúk Vášmu dodávateľovi motokolobežky!
Pred každou jazdou - kontrola mechanickej neporušenosti, stav bŕzd, pneumatík a reťaze
22/31
http://www.unimoto.sk/podpora/navody/
posledná aktualizácia dokumentu dňa 15.6.2014
Po každej jazde - celkové očistenie a vysušenie stroja, kontrola mechanickej neporušenosti, stav
bŕzd, pneumatík a reťaze
Mesačne - dotiahnutie všetkých skrutiek a matíc (kolesá, stojan, sedlo, výfuk ...) aby
nedochádzalo k neželanej vôli resp. vibráciám, kontrola stavu brzdových platničiek, laniek a
bovdenov, kontrola stavu hlavového zloženia riadidiel
Každé 3 mesiace – vyčistenie a premazanie pohyblivých častí celého systému (lanká, bovdeny,
čapy bŕzd a páčok...)
Polročne (aspoň raz za sezéonu) – ak máte motokolobežku osadenú hydraulickými brzdami
resp. vidlicou s tlmičom olej/vzduch (tzv. AIR vidlica) odporúčame tieto nechať skontrolovať
a doplniť/dotlakovať olejom/vzduchom vo vašom obľúbenom cykloservise.
23/31
http://www.unimoto.sk/podpora/navody/
posledná aktualizácia dokumentu dňa 15.6.2014
Záručné podmienky
Na motokolobežku CROSCO poskytuje výrobca záručnú dobu 24 mesiacov odo dňa kúpy.
V dobe záruky budú bezplatne odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou vadou alebo
vadným materiálom výrobku tak, aby mohla byť motokolobežka CROSCO riadne užívaná.
Záruka výrobcu sa nevzťahuje na vady/škody spôsobené resp. vzniknuté:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
mechanickým poškodením,
v súvislosti s bežným opotrebením komponentov (reťaz, variátorový remeň, ložiská,
lanká/boudeny, rozeta (zadná na kolese, malá na variátore), pneumatiky, duše...) ,
neodbornými zásahmi do stroja,
nesprávnym zaobchádzaním,
nevhodným umiestnením/skladovaním/parkovaním výrobku,
vplyvom neprimerane nízkej alebo vysokej teploty (pod -20oC a nad +50oC),
pôsobením vody, silného vetra, extrémneho mrazu, krupobitím,
neúmerným tlakom a nárazmi,
zjavným preťažením výrobku (nosnosť, jazdenie v teréne...),
použitím nesprávneho/nevhodného/nekvalitného resp. znečisteného paliva, motorového oleja
resp. oleja v prednej vidlici (prípadne hydraulických brzdách – príslušenstvo),
úmyselne pozmeneným dizajnom, tvarom nebo rozmermi,
úmyselným poškodením výrobku resp. havárie,
opravami a údržbou v rozpore s týmto návodom,
mechanickými zásahmi do stroja (vŕtanie, rezanie, zváranie konštrukcie a podobne),
v súvislosti so živelnou udalosťou, povstaním, vojnovým konfliktom,
montážou originálneho CROSCO príslušenstva mimo autorizovaný servis CROSCO resp. zjavne
v rozpore s príslušným návodom k príslušenstvu.
Reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s popisom závady a potvrdeným dodacím/záručným listom.
Záruku je možné uplatňovať výhradne u predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený.
Výrobca potvrdzuje zhodnosť výrobku s dokumentáciou, podľa ktorej boli vyrobené testované výrobky a
zhodu s deklarovanými a odskúšanými vlastnosťami. Zmeny v konštrukcii a použitom materiáli ktoré
nemajú vplyv na tieto vlastnosti sú vyhradené.
Výrobca ručí za vady spôsobené použitým materiálom a chybným spracovaním resp. montážou.
Výrobca ani predajca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené používaním motokolobežky v rozpore s
návodom, pri nebezpečnom a extrémnom užívaní (napr. rýchlostné zjazdy na vozovke / v teréne, jazda
po schodoch, skoky, jazda v U-rampe, a pod.) a pri použití v rozpore s platnou legislatívou SR (napr. jazda
po diaľnici, jazda bez osvetlenia, prekročenie povolenej rýchlosti a pod.).
Výrobca ani predajca nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody v súvislosti s používaním
motokolobežky CROSCO spôsobené vlastníkovi motokolobežky CROSCO, jej užívateľovi alebo tretím
stranám.
Záručný servis je vykonávaný výhradne v CROSCO autorizovanom servise ak sa dodávateľ a odberateľ
vyslovene nedohodnú inak. Dodatočné náklady na uplatnenie záruky, t.j. dopravu do/z servisu, prípadne
balné/skladné plne hradí zákazník.
Záručná doba začína dňom zakúpenia tovaru, uvedeným na dodacom/záručnom liste.
24/31
http://www.unimoto.sk/podpora/navody/
posledná aktualizácia dokumentu dňa 15.6.2014
Odporúčania pre zákazníkov
Zopár praktických postrehov resp. úprimne mienených rád z praxe – text budeme v tejto časti
dokumentu priebežne upravovať resp. dopĺňať….
Viečko nádrže odporúčame nedoťahovať úplne. Je vybavené protipodtlakovou poistkou a v prípade
úplného dotiahnutia viečka môže byť táto poistka vyradená z činnosti. Z toho dôvodu potom v nádrži
vzniká počas dlhšej jazdy podtlak ktorý spätne vyťahuje benzín z karburátora (čierna hadička), žltá
(spätná) palivová hadička sa zapĺňa vzduchovými bublinkami a motor začne vypadávať prípadne zhasne
úplne. Ak sa už také niečo udeje uvoľnite viečko nádrže čím sa podtlak odstráni čím nádrž nasaje okolitý
vzduch, niekoľkokrát napumpujte benzín do karburátora dovtedy kým sa zo žltej hadičky čo najviac
bubliniek odstráni (prejdú do nádrže), zavrite a zľahka utiahnite viečko nádrže a znovu naštartujte.
Pokračujte v jazde. Pokiaľ nie je nádrž úplne plná odporúčame doťahovať viečko len zľahka, dvoma
prstami pokiaľ nenarazíte zľahka na odpor (kontakt dna viečka s hrdlom nádrže).
Preprava motokolobežky vyžaduje zvláštnu pozornosť – ak je to len trocu možné vždy prepravujte
CROSCO v stoji a pevne ukotvené proti pohybu. Ak už je nevyhnutné ju prepravovať naležato (napr.
v kufri auta) odstráňte čo najviac paliva z nádrže, utiahnite viečko olejovej náplne, čo najpevnejšie
utiahnite viečko benzínovej nádrže, motokolobežku položte opatrne na pravý bok (variátorom dole),
podložte mäkkými materiálmi (molitan, vrstva mäkkých textílií a pod.) aby sa minimalizoval tlak na
variátor a tým aj motor (sú prepojené a osadené na silenblokoch) ako aj na ostatné časti konštrukcie
a zafixujte ju proti stranovému pohybu. Znížite tak riziko poškodenia pri preprave. Pri preprave
motokolobežky v polohe na ľavom boku môže cez viečko nádrže resp. cez gumenú prechodku hadičiek
z nádrže vytekať malé množstvo benzínu – tento stav nie je závadou nakoľko konštrukcia nádrže z vyššie
spomínaných dôvodov (nasávanie vzduchu proti podtlaku v nádrži) vyžaduje nie úplne hermetické
uzatvorenie!
Zábeh motora je výrobcom deklarovaný na cca. 200-300 km v závislosti od spôsobu jazdy, hmotnosti
jazdca ako aj používaného oleja a paliva. Počas zábehu sa postupne citeľne upraví zvuk motora a
variátora, jeho ťah, rýchlosť, ale hlavne reakcia motora na štartovanie. Prvé štarty pomocou tiahla robia
zvyčajne zákazníkom CROSCO mierne problémy vzhľadom na to že motor je úplne nový, nevyjazdený
(surový) a navyše pre väčšinu zákazníkov je tento spôsob štartovania nie veľmi známy (nemajú kosačky
a podobne ☺) preto odporúčame trpezlivosť – 4-5 štartov a máte to „v ruke“ ... Takisto úprimne
odporúčame nehnať CROSCO hneď od prvého štartu na maximálne otáčky či rýchlosti – trpezlivé
zabehnutie vám predĺži životnosť motora a vaše CROSCO vám bude slúžiť dlho a spoľahlivo.
Po našich skúsenostiach ale aj skúsenostiach našich zákazníkov dávame do pozornosti pohodlný
a jednoduchší postup naštartovania motora. Postup uvedený v návode na obsluhu platí ale tento sa
nám javí lepší, pohodlnejší a hlavne účinnejší hlavne počas zábehu motora resp. počas „studeného“
štartu v chladnejších mesiacoch. Napumpujte dostatočné množstvo benzínu do karburátora, snažte sa
25/31
http://www.unimoto.sk/podpora/navody/
posledná aktualizácia dokumentu dňa 15.6.2014
pritom vytlačiť pumpovaním maximum vzduchových bubliniek (ak sú) zo žltej hadičky smerom od
karburátora do nádrže, zapnite sytič (páčka sýtiča hore), posaďte sa na sedlo motokolobežky s nohami
na zemi ako pred jazdou (alebo obkročmo v stoji pričom sedlo opierate o zadnú stranu ľavého stehna),
pravou rukou uchopte madlo plynu (voľne, neotáčať) a ľavou rukou potiahnite opatrne štartovacie tiahlo
smerom k ľavému madlu riadidiel. Keď motor naskočí vypnite sýtič (páčka sýtiča dole), počkajte aspoň
10-20 sekúnd a môžete jazdiť. Ak by motor na 2-3 pokusy nenaskočil vypnite sýtič, pootočte madlo plynu
(rýchlopal) o pár mm k sebe akoby ste chceli pridať plyn (cca. 10% z celkového chodu plynového
ovládača) a potiahnite štartovacie tiahlo – motor by mal naskočiť. Zľahka sa pohrajte s plynovým
ovládačom do polohy kedy ešte nezaberá motor do variátora (motokolobežka sa nehýbe), počkajte pár
sekúnd a môžete jazdiť.
Motokolobežka CROSCO vyžaduje doladenie/nastavenie štandardne dodávaných lankových bŕzd pred
prvou jazdou resp. priebežne počas používania. Hydraulické brzdy (CROSCO modely OPTIMAL
a EXCLUSIVE) sú už naladené z výroby. Nie každý zákazník s tým má dostatok skúseností preto ak si to
chcete urobiť sami bez pomoci Vášho dodávateľa odporúčame nasledovný postup ktorým nastavíte
správnu polohu samotného brzdiča ako aj brzdových platničiek a platí rovnako pre predné ako aj zadné
brzdy. Uvoľnite dve inbusové skrutky telesa brzdiča (časť brzdového telesa najbližšie k brzdovému
kotúču, obsahujúci brzdové platničky) tak aby sa dalo s brzdičom ľahko pohybovať do strán (dnu/von).
Bočnou nastavovacou skrutkou nastavte polohu vonkajšej brzdovej platničky do krajnej polohy (čo
najďalej od brzdového kotúča), následne zakrúťte inbusom vnútornú platničku na maximum svojej
možnej dráhy späť ku brzdovému kotúču. Potom dotiahniťe vonkajšiu platničku na doraz kým nepritlačí
brzdový kotúč úplne k vnútornej platničke. Tým sa Vám ustáli/usadí dočasná poloha telesa brzdiča –
následne ho zafixujte predtým povolenými inbusovými skrutkami brzdiča. Uvoľnite prítlak vonkajšej
platničky od kotúča aby sa nedotýkali (tak na medzeru cca. 1mm), nastavte polohu vnútornej platničky
(uvoľnite ju) tak aby pri otáčaní kolesa nešúchal kotúč o ňu a dolaďte polohu vnútornej platničky tak aby
brzda pri stlačení dostatočne brzdila koleso – platničky dostatočne zovrú brzdový kotúč. Odskúšajte
brzdný účinok počas skúšobnej jazdy a prípadne ešte polohu platničiek dolaďte. Ďalšie doladenie
vykonajte už len nastavovacími skrutkami na bovdene pri brzdovej páčke resp pri brzdiči.
Ak máte motokolobežku CROSCO osadenú hydraulickými brzdami resp. prednou „AIR“ vidlicou
s tlmičom olej/vzduch (CROSCO modely OPTIMAL resp. EXCLUSIVE) odporúčame minimálne raz ročne
nechať tieto komponenty skontrolovať prípadne nastaviť a doplniť olejom/vzduchom vo Vašom
obľúbenom cykloservise.
Pri umývaní motokolobežky CROSCO podľa možností nepoužívajte tzv. „VAP-ku“. Vysoký tlak Vám
s vysokou pravdepodobnosťou odstráni popisy (textové nálepky - polepy) na konštrukcii motokolobežky.
VAP-ku používajte len na umývanie kolies (disky a pneumatiky), prípadne spodnej strany rámu (nečistoty
od kolies) resp. blatníkov.
26/31
http://www.unimoto.sk/podpora/navody/
posledná aktualizácia dokumentu dňa 15.6.2014
Ak si dovybavenie motokolobežky CROSCO tachometrom či cyklocomputerom riešite sami vo vlastnej
réžii nazabudnite pri montáži nastaviť v tomto zariadení podľa návodu obvod kolesa motokolobežky
(obvod kolesa s pneumatikou je cca 1590mm) – vyhnete sa tak nepresnosti pri meraní aktuálnej rýchlosti
resp. skutočnej odjazdenej vzdialenosti čo je potrebné pre dodržanie intervalov údržby. Takisto
odporúčame obstarať si také zariadenie (tachometer/cyklocomputer) ktoré má v baleníá magnet so
skrutkou a nie navliekací magnet na špajdle ktorá sa na CROSCO kolesá nedá dostatočne pevne uchytiť.
Magnet so skrutkou sa dá v niektorých cykloshopoch kúpiť aj samostatne a funguje defakto na všetky
snímače, takže ho môžete skombinovať s každým cyklocomputerom. Magnet potom uchyťte do lúča
kolesa cca 1,5-2,0cm pod okrasne krúžky (jamky) ktoré sú po obvode kolesa blízko pneumatiky do
vopred predvŕtaného otvoru kvalitným dvojzložkovým lepidlom pre trvalú pevnosť spoja. Ideálne je ak
neprevŕtate naprieč cez lúč ale len do potrebnej hĺbky pre skrutku magnetu. Snímač otáčok je nutné
namontovať na vidlicu tak aby vzdialenosť medzi snímačom a magnetom bola podľa odporúčania
výrobcu cyklocomputera (bežne cca. 5-6mm), preto je pri CROSCO kolesách nutná podložka pod snímač
– nám sa na to vzhľadom na rozmery, farbu, cenu a tvarovú stálosť osvedčila podložka medzi vidlicu
a snímač z pevnejšej kvalitnej bielej gumy určenej na kancelárske „gumovanie“ (bežne k dostaniu
v papiernictvách za pár €centov). Magnet aj snímač pri káblovej verzii cyklocomputera odporúčame
montovať z ľavej strany vidly (pri pohľade zo sedla) a hlavnú jednotku cyklocomputera na pravú časť
riadidiel – pre privedenie káblika k snímaču tak využijete bouden prednej brzdy – páčka vpravo (efektná
a bezpečná omotávka káblika okolo bovdenu).
Pozn.: Vzhľadom na možný vznik elektromagnetického rušenia a z toho vyplývajúce nepresnosti pri meraní rýchlosti
resp. odjazdenej vzdialenosti odporúčame (ak nemáte cyklocomputer dodaný a namontovaný od nás) vybaviť
motokolobežku CROSCO cyklocomputerom s káblovým pripojením snímača otáčok k hlavnej jednotke computera –
nie tzv. „bezdrôtovým cyklocomputerom“.
V prípade že si zakúpite tzv. „CROSCO mountain kit“ bez montáže u nás (resp. u autorizovaného
CROSCO PARTNERa) dávame do pozornosti fakt že pri jeho montáži záleží okrem nastavenia správnej
dĺžky reťaze (predĺženia pôvodnej) hlavne na presnom osadení a priečnom vycentrovaní vodiaceho
kolieska reťaze (tzv. napinák, alebo „španovák“) pomocou vymedzovacích podložiek rôznej hrúbky tak
aby pri behu reťaze nedochádzalo k stranovému (priečnemu) posunu reťaze voči zadnej veľkej 64zubovej rozete – je nutné aby články reťaze presne a bez zasekávania zapadali do zubov rozety.
V opačnom prípade dochádza k padaniu reťaze a môže dôjsť k poškodeniu reťaze, rozety, ale aj rámu
prípadne motora/variátora motokolobežky CROSCO. Predĺženie reťaze vykonajte tak aby po osadení už
predĺženej reťaze (na stroj už s veľkou rozetou) a jej predbežnom miernom napnutí („vyšpanovaní“) bolo
vodiace koliesko napináku cca v strednej polohe svojej dráhy (vertikálny posun v drážke rámu). Reťaz
odporúčame napínať tak aby bol previs reťaze (nad rozetou) nie menší ako cca 2 cm – radšej mierne
voľnejšia ako prešpanovaná. Kontrolu španovania vykonajte postupným otáčaním kolesa dozadu o ¼
otáčky pričom v ani v jednej polohe nesmie byť reťaz prešpanovaná – previs reťaze nesmie byť menší ako
cca 2cm (v niektorých polohách bude potom reťaz voľnejšia čo nie je na škodu). Pri spätnom otáčaní
27/31
http://www.unimoto.sk/podpora/navody/
posledná aktualizácia dokumentu dňa 15.6.2014
zadného kolesa smerom dozadu (cúvanie) nesmú nastávať tzv „rázy“ (hlučné „vystrelovanie“) od reťaze
smerom do variátora – k tomu dochádza pri príliš napnutej reťazi. Kontrolu správneho vedenia reťaze
z vodiaceho kolieska španováku k rozete vykonajte tak že zhodíte čierny plastový kryt variátora a ručne
pretočíte remenicu variátora niekoľkokrát tak aby sa reťaz posnula v smere jazdy o niekoľko obrátok
zadného kolesa pričom reťaz musí v smere od vodiaceho kolieska zapadať do rozety presne, bez
vyskakovania zo zubov resp. bez akéhokoľvek zadrhávania zubov rozety o články reťaze. Následne to
otestujte tak že variátor zakrytujte a zo zapnutým motorom (CROSCO na stojane - zadné koleso vo
vzduchu) zľahka pridávajte plyn postupne s citom až na maximum a sledujte vyššie popísané vedenie
reťaze. V každom prípade montáž CROSCO mountain kitu výrazne odporúčame prenechať vášmu
autorizovanému dodávateľovi motokolobežky CROSCO (autorizovaný servis CROSCO).
Centrovaniu vodiaceho kolieska reťaze ktoré popisujeme v odseku vyššie sa dôsledne venujte aj
v prípade padania reťaze pri štandardnej zadnej rozete (40 zubová), takisto v prípade servisu náboja
zadného kolesa, voľnobežky, rozety, resp. vždy vtedy keď je demontované zadné koleso a vzhľadom na
možný mierny priečny pohyb dorazových skrutiek na oske náboja voči ložiskám náboja kedy môže dôjsť
k priečnemu posunu zadného kolesa a tým aj rozety voči malej (výstupnej) 8 zubovej rozetke variátora
a tým aj voči vodiacemu koliesku španováku reťaze. Čím väčšia rozeta, tým dôležitejšie je presné
vyladenie systému variátor-španovák-rozeta ako popisujeme...
Ak máte pocit že motokolobežka CROSCO ani na rovine neťahá ako by mala, t.j. rýchlosť výrazne
nezodpovedá špecifikácii v prvom rade si skontrolujte dostatočné nahustenie oboch pneumatík ako aj
napnutie reťaze. Neuverili by ste že podhustené (mäkké) gumy môžu znížiť dosiahnuteľnú rýchlosť aj
o niekoľko km/hod (stretli sme sa s prípadom že aj o 20 km/hod.). Takisto príliš napnutá reťaz stroj
spomaľuje, hrozí jej pretrhnutie s následným možným poškodením stroja a takisto dochádza
k preťažovaniu a možnému poškodeniu voľnobežky, reťaze, malej rozetky variátora ako aj (zadnej,
veľkej) rozety kolesa. Tomuto odporúčaniu prosím venujte pozornosť hlavne v obdobiach s väčšími
rozdielmi denných a nočných teplôt (rozťažnosť vzduchu v pneumatike ako aj materiálov reťaze).
V horúcich letných dňoch (bezvetrie, teplota nad 30 stupňov Celzia) môže dochádzať k čiastočnému
zníženiu výkonu motokolobežky resp. jej „skapínaniu“ hlavne pri dlhej jazde. Je to prirodzený stav
spôsobený prehrievaním pohonného ústrojenstva CROSCO (OHC systém – nútené chladenie vzduchom).
Vždy najskôr skontrolujte či máte dostatok paliva a či je viečko palivovej nádrže utiahnuté len zľahka, aby
nedochádzalo k tvorbe podtlaku v nádrži a tým k neželanému spätnému „odsávaniu“ paliva
z karburátora (popísané vyššie v tomto návode). Ak sa aj napriek tomu CROSCO takto prejaví riešenie
existuje len jediné – nechať stroj chvíľu oddýchnuť a trochu vychladnúť.
Pri jazde do kopca je prirodzené že motokolobežka CROSCO,vzhľaom na svoje výkonové charakteristiky,
spomalí - ale aj napriek tomu ťahá. Ak je kopec strmší spomalí aj pod hodnotu cca 10 km/hod. - v takých
prípadoch je potrebné jej pomôcť odrazom jednej nohy. Akonáhle pri takýchto jazdných podmienkach
(hlavne vo vysokých teplotách ovzdušia) zacítite prešmykovanie remeňa variátora je potrebné stroju
28/31
http://www.unimoto.sk/podpora/navody/
posledná aktualizácia dokumentu dňa 15.6.2014
okamžite pomôcť odrazením nohou prípadne dať stroju bezodkladne oddych aby nedošlo k prehriatiu
remeňa čo môže spôsobiť jeho prepálenie (variátor nemá nútené chladenie ako motor – chladí sa len cez
mriežku na jeho kryte). Treba si byť stále vedomý že CROSCO je motokolobežka s pomocným (malým)
motorčekom) a nie motorka – je pripravená Vás vždy odviezť do Vášho cieľa, nie je však schopná
„potiahnuť“ úplne každý kopec pri každej hmotnosti jazdca.
29/31
http://www.unimoto.sk/podpora/navody/
posledná aktualizácia dokumentu dňa 15.6.2014
Certifikát štátnej skúšobne ČR
30/31
http://www.unimoto.sk/podpora/navody/
posledná aktualizácia dokumentu dňa 15.6.2014
Údaje o výrobcovi, distribútorovi a predajcovi CROSCO
Výrobca:
sídlo:
prevádzka:
tel. kontakt:
e-mail:
www:
Distribútor v SR:
sídlo:
prevádzka:
tel. kontakt:
e-mail:
www:
Artinex CZ s.r.o.
Pod zvonek 57, 737 01 Český Těšín, ČR
Hlavní třída 28, Český Těšín, ČR
+420 558 711 632, +420 731 504 599
[email protected]
www.crosco.cz
JAPYS s.r.o.
Kataríny Brúderovej 38, 831 07 Bratislava, SR
Kataríny Brúderovej 38, 831 07 Bratislava, SR
+421 910 341 906
[email protected]
www.unimoto.sk
Predajca v SR*:
sídlo:
prevádzka:
tel. kontakt:
e-mail:
www:
Výrobné číslo rámu motokolobežky * (odspodu stupačky):
**
Výrobné číslo bloku motora * (po zložení sedla zvrchu na ráme):
Dátum predaja * :
Pečiatka a podpis predajcu * :
*
Takto označené údaje plnohodnotne nahrádza platný dodací/záručný list resp. faktúra ak
takéto údaje obsahuje.
** Výrobné čísla sú zvyčajne od výroby nalepené aj na dočasnom papierovom štítku na
bloku nádrže zo strany zadného kolesa.
Veľa šťastia a príjemných zážitkov s Vašou motokolobežkou CROSCO...
V prípade akýchkoľvek súvisiacich otázok nás kontaktujte, radi Vám pomôžeme...
31/31
Download

CROSCO - návod k obsluhe - Motokolobežka CROSCO Xco