Základná škola, Komenského 1962/8, 075 01 Trebišov
V zmysle § 11 a) odst. 1 zákona NR SR č.390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.317/2009
Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľných
pracovných miestach pedagogických a odborných zamestnancov:
Voľné pracovné miesto na dobu určitú od 1.9. 2014 do 30. 6. 2015.
Voľné pracovné miesto
Pozícia: učiteľ pre primárne vzdelávanie
Názov zamestnávateľa
Základná škola
Adresa
Komenského 1962/8, 075 01 Trebišov
Kontakt
056/66 85 111
0911 66 77 66
[email protected]
Kategória a podkategória
pedagogických
zamestnancov
Učiteľ pre primárne vzdelávanie ( učiteľ prvého stupňa ZŠ)
Kvalifikačné predpoklady
Vysokoškolské vzdelanie II.stupňa
Zoznam požadovaných
dokladov
 Žiadosť
 Životopis
 Overené doklady o vzdelaní
 Motivačný list
 Súhlas so spracovaním osobných údajov
 Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 Telesná a duševná spôsobilosť
Miesto je obsadzované na dobu určitú od 1.9. 2014 do 30.6.2015.
Iné požiadavky v súvislosti
s obsadzovaným pracovným
miestom
Všetky potrebné doklady je potrebné zaslať poštou, prípadne doručiť osobne do 20. 8. 2014.
V Trebišove 15. 8. 2014
Mgr. Radoslav Ujhelyi
riaditeľ
v.r.
Základná škola, Komenského 1962/8, 075 01 Trebišov
V zmysle § 11 a) odst. 1 zákona NR SR č.390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.317/2009
Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľných
pracovných miestach pedagogických a odborných zamestnancov:
Voľné pracovné miesto na dobu určitú od 1.9. 2014.
Voľné pracovné miesto
Pozícia: vychovávateľ v školskom klube detí
Názov zamestnávateľa
Základná škola
Adresa
Komenského 1962/8, 075 01 Trebišov
Kontakt
056/66 85 111
0911 66 77 66
[email protected]
Kategória a podkategória
pedagogických
zamestnancov
vychovávateľ
Kvalifikačné predpoklady
Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v požadovanom odbore
Vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v požadovanom odbore
Úplné stredné odborné vzdelanie v požadovanom odbore
Zoznam požadovaných
dokladov
Iné požiadavky v súvislosti
 Žiadosť
 Overené doklady o vzdelaní
 Životopis
 Motivačný list
 Súhlas so spracovaním osobných údajov
 Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 Telesná a duševná spôsobilosť
Miesto je obsadzované na dobu určitú od 1.9. 2014 do 30.6.2015.
s obsadzovaným pracovným
miestom
Všetky potrebné doklady je potrebné zaslať poštou, prípadne doručiť osobne do 20.8.2014.
V Trebišove dňa 15. 8. 2014
Mgr. Radoslav Ujhelyi
riaditeľ
v.r.
Základná škola, Komenského 1962/8, 075 01 Trebišov
V zmysle § 11 a) odst. 1 zákona NR SR č.390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.317/2009
Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľných
pracovných miestach pedagogických a odborných zamestnancov:
Voľné pracovné miesto na dobu určitú od 1.9. 2014.
Voľné pracovné miesto
Pozícia: asistent učiteľa
Názov zamestnávateľa
Základná škola
Adresa
Komenského 1962/8, 075 01 Trebišov
Kontakt
056/66 85 111
0911 66 77 66
[email protected]
Kategória a podkategória
pedagogických
zamestnancov
Asistent učiteľa
Kvalifikačné predpoklady
Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v požadovanom odbore
Vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v požadovanom odbore
Úplné stredné odborné vzdelanie v požadovanom odbore
Zoznam požadovaných
dokladov
Iné požiadavky v súvislosti
 Žiadosť
 Overené doklady o vzdelaní
 Životopis
 Motivačný list
 Súhlas so spracovaním osobných údajov
 Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 Telesná a duševná spôsobilosť
Miesto je obsadzované na dobu určitú od 1.9. 2014 do 30.6.2015.
s obsadzovaným pracovným
miestom
Všetky potrebné doklady je potrebné zaslať poštou, prípadne doručiť osobne do 20.8.2014.
V Trebišove dňa 15. 8. 2014
Mgr. Radoslav Ujhelyi
riaditeľ
v.r.
Download

Základná škola, Komenského 1962/8, 075 01 Trebišov V zmysle