Pracovný život v EÚ na hodinách cudzieho jazyka
Číslo akreditácie: 1464/2015 - KV
Počet hodín: 60
Počet kreditov: 14
Termín konania:
po prihlásení dostatočného počtu uchádzačov
Miesto konania:
Centrum účelových zariadení, stredisko Inštitút pre verejnú správu, Ul. Schneidera-Trnavského 1/a,
844 10 Bratislava
Forma vzdelávania:
Kontinuálne vzdelávanie aktualizačné prezenčnou formou
Cena kurzu:
110,00 €/účastník
Cena zahŕňa:
študijný materiál, písacie potreby, skúšky odbornej spôsobilosti, vystavenie osvedčenia
Spôsob ukončenia:
Záverečná prezentácia pred účastníkmi a lektorom vzdelávania
Garant:
Mgr. Anna Rollerová, PhD.
Cieľová skupina:
Kategória:
Učiteľ
Podkategória:
Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
Učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre stredné odborné
vzdelávanie,
učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné
odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej
školy)
Kariérový stupeň:
Samostatný pedagogický zamestnanec
Pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou
Pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou
Vyučovací predmet/oblasť:
Anglický jazyk alebo Nemecký jazyk alebo Španielsky jazyk alebo
Francúzsky jazyk alebo Taliansky jazyk alebo Ruský jazyk alebo Maďarský
jazyk
Program:
Tematické okruhy
1. Sociálne spôsobilosti
2. Pracovné pohovory
3. Pracovné podmienky v štátoch Európy
Spolu
Kontakt:
Oddelenie vzdelávania
CUZ IVS Bratislava
17
28
15
60
Download

Pracovný život v EÚ na hodinách cudzieho jazyka