Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Anna Andrejovská, Ing.
Vyučovací predmet: Biológia
Téma: Srdce
Ročník: 7. ročník
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie: je predstaviť prácu s interaktívnou tabuľou a prídavnými zariadeniami vo
vyučovacom predmete biológia pre 7. ročník základnej školy.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Program interaktívnej tabule: Activstudio
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej práce:
- Zapojenie a kalibrácia tabule
- Použitie pera, gumy, zvýrazňovača, nová strana, späť na stranu
- Otvorenie, uloženie súboru, ovládanie PC od tabule
- Presuny strán, presuny na stranách
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko:
Denisa Bednárová
Vyučovací predmet: Slovenský jazyk
Téma: Vybrané slová - opakovanie
Ročník: tretí
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie:
Stručne pripomenúť, zopakovať a utvrdiť si učivo o vybraných slovách. Precvičiť si poznatky
z predošlých hodín v jednotlivých úlohách.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 - 20 min
Program interaktívnej tabule: activstudio
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
pero, zvýrazňovač, guma, presuny strán, textov, presuny obrázkov, clona, rotujúci text, anotácia
plochy
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Michaela Fudalyová
Vyučovací predmet: Slovenský jazyk
Téma: Konkrétne a abstraktné podstatné mená
Ročník: VI.
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie: Žiak si pomocou interaktívnej tabule zopakuje delenie podstatných mien, vzory
a pravopis podstatných mien. Žiak sa oboznámi s delením podstatných mien na konkrétne
a abstraktné. Pozná rozdiely medzi konkrétnymi a abstraktnými podstatnými menami. Vie správne
uviesť príklady na konkrétne a abstraktné podstatné mená.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15´
Program interaktívnej tabule: ACTIVE STUDIO
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
- výber obtiahnutím
- pero,
- zvýrazňovač,
- paletu farieb,
- text,
- nástroj - vyplniť,
- knižnicu prostriedkov,
- nástroj zväčšiť+/zmenšiť objekt -
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Ingrid Gurková
Vyučovací predmet: Hudobná výchova
Téma: Hudobné nástroje
Ročník: štvrtý
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie:
Oboznámiť žiakov s rozdelením hudobných nástrojov na dychové, strunové a bicie.
Vedieť rozdiel medzi tónom a zvukom.
Podľa sluchu rozoznať zvuky hudobných nástrojov.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 – 20 min.
Program interaktívnej tabule: Activ Inspire
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
– presuny po stranách
– pero, guma, zvýrazňovač,
– presúvanie, vkladanie obrázkov
– zoskupenie predmetov /puzzle/
– pripomienka na pracovnej ploche
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko:
Ing. Tomáš Hudáček
Vyučovací predmet:
Matematika
Téma:
Operácie s intervalmi
Ročník:
Prvý
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie:
1. Naučiť žiakov realizovať množinové operácie medzi intervalmi
2. Rozvíjať predstavivosť žiakov pri práci s číselnou osou
3. Rozvíjať estetické cítenie žiakov
4. Rozvíjať matematické myslenie žiakov
Predpokladaná dĺžka ukážky:
15 minút
Program interaktívnej tabule: Activstudio
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
Pero, zvýrazňovač, guma, text, presuny na stranách, clona
1.
2.
3.
-
Opakovanie učiva
popisovanie priesvitky žiakmi pri Vennových diagramoch
kreslenie a popis zobrazovania intervalov
Nové učivo
prezentácia v ActiveStudio - definícia operácií s intervalmi
Upevnenie učiva
priradzovanie správnych odpovedí k úlohám žiakmi
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Anna Magerová
Vyučovací predmet: slovenský jazyk
Téma: šlabikárové obdobie
tlačené a písané písmená z, Z
písané písmená z, Z a ich spoje v slabikách a slovách
Ročník: prvý
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie:
Plynule a s porozumením čítať primerané texty.
Čítať trojslabičné slová s otvorenými slabikami.
Uvedomovať si interpunkčné znamienka : bodka, otáznik, výkričník. Osvojovať si správne
písanie vety.
Osvojiť si písané grafémy preberanej hlásky a jej spoje v slabikách a slovách.
Písať jednoduché slová a vety podľa diktovania.
Vytvárať pozitívny vzťah k čítaniu.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min
Program interaktívnej tabule: activ studio
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
pero, zvýrazňovač, farba, guma, clean, circle tool, clona, lupa, text, presuny na stranách, presúvanie
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko:
Ing. Ján Šuľa
Vyučovací predmet: Chémia
Téma: Voda
Ročník: šiesty
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie: Naučiť a oboznámiť žiakov s vodou, jej vznikom, skupenstvami a použitím.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min.
Program interaktívnej tabule: Activ Inspire- Studio
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
Pero, guma, zvýrazňovač, presuny na stranách, presúvanie a vlastnosti nástrojov.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Branislav Baláž
Vyučovací predmet: Nemecký jazyk
Téma: Určovanie času
Ročník: šiesty
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie:
Zopakovať určovanie času digitálnym spôsobom a vysvetliť určovanie času pomocou slov halb,
Viertel, vor, nach, precvičiť v úlohe v programe Microsoft Word.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Program interaktívnej tabule: eBeam
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
Popisovanie, odkrývanie, galéria, pero, guma, šípky, priraďovanie, presúvanie objektov, zväčšovanie
textu.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Ing. Anna Hercegová
Vyučovací predmet: Biológia 7. ročník
Téma: Oporná sústava
Ročník: siedmy
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie:
Uviesť funkcie opornej sústavy.
Určiť zloženie kostí a stavbu dlhej kosti.
Oboznámiť žiakov s kostrou človeka, vedieť pomenovať kosti prostredníctvom obrázkov.
Naučiť sa spojenie kostí a určiť jednotlivé spojenia.
Rozvíjať tvorivé a logické myslenie detí použitím rôznych nástrojov interaktívnej tabule a cvičení.
Získané poznatky upevniť opakovaním prebraného učiva prostredníctvom pracovného hárka
(Microsoft Office Word, Power Point) .
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Program interaktívnej tabule: eBeam
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
pero, popisovanie, guma, presúvanie, zvýrazňovač, automatické tvary, priraďovanie, triedenie,
roletka, hypertextové prepojenie
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Katarína Ježková
Vyučovací predmet: chémia
Téma: Kyseliny
Ročník: ôsmy
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie:
Oboznámiť žiakov s veľkou skupinou anorganických zlúčenín –kyselín, bezkyslíkatými kyselinami, ich
základným rozdelením. Na konkrétnych príkladoch vysvetliť názvoslovie kyselín a postup pri tvorbe
ich vzorcov. Vodné roztoky kyselín , vznik – zápis chem. rovnicou.
Riešením jednotlivých úloh upevniť preberané učivo v programe eBeam i MS Word.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Program interaktívnej tabule: eBeam
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
- pero, guma, zvýrazňovač
- vkladanie, úprava textu, jeho presúvanie
- vkladanie automatických tvarov
- vkladanie obrázkov z galérie, ich úprava
- presúvanie a vkladanie obrázkov z i internetu, ich úprava
- symboly
- vkladanie, odstránenie strany, šablóna, farebné pozadie stránky
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Marianna Jurčáková
Vyučovací predmet: Zemepis
Téma: Zaujímavosti Číny
Ročník: 7.
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie:
Naučiť žiaka opísať prírodné a človekom vytvorené zaujímavosti Číny, t. j. prírodu, faunu, flóru,
významné sídla, pamiatky. Získané poznatky upevniť prostredníctvom pracovného listu vytvoreného
v programe Word.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min
Program interaktívnej tabule: eBeam
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
interaktívne pero, guma, zvýrazňovač, presuny na stranách, hypertextové prepojenia, roletka.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Alena Maričáková
Vyučovací predmet: Prírodoveda
Téma: Ihličnaté stromy
Ročník: druhý
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie:
Oboznámiť žiakov s časťami stromu, druhmi ihličnatých stromov, hlavnými znakmi ihličnatých
stromov.
Použitím rôznych nástrojov interaktívnej tabule a pomocou rôznorodých cvičení im poznatky priblížiť
pútavo a názorne. Získané poznatky utvrdiť v krátkom teste v programe Microsoft Office Word.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Program interaktívnej tabule: eBeam
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
využitie tabule na ovládanie počítača, galéria, pero, popisovanie, prečiarkovanie, kreslenie, guma,
odkrývanie, zvýrazňovač, tvary, šípka, vlastnosti nástrojov, nová strana, presuny na stranách,
presúvanie objektov, priraďovanie, triedenie, zväčšovanie textu presúvanie a vkladanie obrázkov z
i internetu, ich úprava
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Alena Olšovská
Vyučovací predmet: slovenský jazyk a literatúra
Téma: Prídavné mená v jazyku
Ročník: deviaty
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie: Morfológia a štylistické využitie prídavných mien:
-umelecký, citovo zafarbený opis
-charakteristika osoby
Metódy a formy: práca s textom (analýza), rozbor ukážok, využitie poznatkov pri tvorbe vlastného
textu – charakteristiky osoby
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min.
Program interaktívnej tabule: e Beam
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
využitie programu Power Point, programu e Beam: využitie pera, gumy, zvýrazňovača textu,
presúvanie textu,
vkladanie strán a ich presúvanie, otváranie a zatváranie súborov, ukladanie.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Alena Ozábalová
Vyučovací predmet: Matematika - geometria
Téma: Úsečka
Ročník: 3.
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie: Cieľom tejto úlohy je hravým sposobom osvojiť si vlastnosti úsečky. Zároveň si
precvičiť použitie ovládacieho panela s roznymi nástrojmi a manipuláciu s perom,ktoré je súčasťou
IT.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min.
Program interaktívnej tabule: e Beam Screpbook
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie: galéria, pero,
popisovanie, odkrývanie, zvýrazňovanie,presúvanie objektov, priraďovanie, triedenie, roleta
Využitie programu Power Point.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko:
Mária Papajčíková
Vyučovací predmet: Prírodoveda
Téma:
Ovocie a zelenina
Ročník:
1. A
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie:
Spoznať a zatriediť rôzne druhy ovocia a zeleniny . Zdôrazniť význam ovocia a zeleniny pre
zdravý spôsob života. Prostredníctvom nástrojov interaktívnej tabule poskytnúť nové poznatky
zaujímavejšou formou. V závere získané vedomosti upevniť v krátkom dokumente programu
Microsoft Office Word.
Predpokladaná dĺžka ukážky:
15 min.
Program interaktívnej tabule:
eBeam
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
-
Pero
-
Zvýrazňovač
-
Guma
-
Galéria
-
Roleta
-
Presuny na stranách
-
Automatické tvary
-
Presúvanie objektov
-
Priraďovanie
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Alena Šebestová
Vyučovací predmet: slovenský jazyk
Téma: Číslovky
Ročník: siedmy
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie: cieľom je žiakom na príkladoch ukázať rozdelenie čísloviek a potom na jednotlivých
cvičeniach precvičiť ich pravopis, písanie spolu a oddelene, určiť správny druh číslovky a vedieť
rozdiel medzi určitými a neurčitými čílovkami.
Získané poznatky upevniť opakovaním prebraného učiva prostredníctvom pracovného listu
v programe Microsoft Office Word.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min.
Program interaktívnej tabule: eBeam Scrapbook
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
Pero, guma, zvýrazňovač, nová strana, roletka, presúvanie, galéria, šípka
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Ľubica Uhrová
Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Téma: Rod podstatných mien
Ročník: 4.
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie: Hravou a pútavou formou naučiť žiakov správne určovať a rozlišovať rod
podstatných mien.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min.
Program interaktívnej tabule: e Beam Screpbook
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie: galéria, pero,
popisovanie, odkrývanie, zvýrazňovanie,presúvanie objektov, priraďovanie, triedenie, roleta,
vkladanie obrázkov z internetu a ich úprava
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Ing. Andrea Gičová
Vyučovací predmet: Matematika
Téma: Kocka a kváder
Ročník: 7.ročník / sekunda
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie: Vysvetliť priestorové útvary – kocka a kváder z praxe, ich použitie.
Zopakovať vzorce pre výpočet objemu a povrchu kocky a kvádra.
Doplnenie chýbajúcich hrán v daných útvaroch, ich narysovanie.
Predpokladaná dĺžka ukážky: cca 15 minút
Program interaktívnej tabule: Flow! Works
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
-
pero, inteligentné pero, zvýrazňovač, guma
textové okno, presúvanie textu
obal obrazovky, nová strana
kopírovanie s knižnice – útvary
zmena farby strany
práca so súvisiacou prezentáciou
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Lipová Bibiana
Vyučovací predmet: Občianska náuka
Téma: Základy komunikácie
Ročník: piaty
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie: Oboznámiť žiakov s novou témou. Následne dať možnosť žiakom samým si osvojiť
a precvičiť nové poznatky. V závere hodiny zhrnúť poznatky žiakov nadobudnuté počas danej
vyučovacej hodiny na základe rôznych úloh a zadaní.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Program interaktívnej tabule: Power Point, Flow! Works
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
- Pero na rozpoznávanie geometrických tvarov
- Krok dopredu a krok dozadu
- Zvýrazňovač
- Listovanie medzi vytvorenými stranami
- Laserové pero
- Prepnúť režim
- Listovanie medzi vytvorenými stranami
- Guma
- Textové pole
- Obal obrazovky
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Ing. Milana Buhajová
Vyučovací predmet: chémia
Téma: Redoxné reakcie
Ročník: deviaty
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie:
Naučiť žiakov rozlíšiť z chemických reakcií redoxné reakcie, definovať deje oxidáciu a redukciu,
oxidovadlo a redukovadlo. Vysvetliť princíp priebehu elektrolýzy roztoku NaCl.
Poukázať na praktické využitie elektrolýzy, riešiť samostatne praktické úlohy na oxidáciu a redukciu
v procese elektrolýzy.
Predpokladaná dĺžka ukážky:
15 minút
Program interaktívnej tabule:
Flow!Works
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
Pero, laserové pero, inteligentné pero, svetielkujúce pero, textové okno, guma, hrúbka pera, farba
pera, reflektor, zachytavač obrazu
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Ing. Anna Čopíková
Vyučovací predmet: Biológia
Téma: Machorasty
Ročník: 1. ročník 4-ročné gymnázium
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie: Zoznámiť študentov so stavbou tela machorastov , systematické rozdelenie do
tried, s popisom jednotlivých taxonov. Vysvetliť rozmnožovanie machorastov.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Program interaktívnej tabule: Flow! Works
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie: zachytávač obrazu,
textové okno, pero, popis obrazovky,vlastnosti nástrojov
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Daniela Lojanová
Vyučovací predmet: slovenský jazyk
Téma: Slovná zásoba
Ročník: piaty
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie: Vysvetliť žiakom delenie slovnej zásoby, precvičiť prostredníctvom cvičení,
pakovanie učiva o delení slovnej zásoby a tvorení nových slov predponami a príponami.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Program interaktívnej tabule: Flow!Works
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
-
pero, inteligentné pero, zvýrazňovač, guma
-
nová strana, späť na stranu, presúvanie obrázkov
-
kopírovanie obrázkov z knižnice, obal obrazovky
-
práca so súvisiacou prezentáciou
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: PaedDr. Edita ANDREJČÍKOVÁ
Vyučovací predmet: Geografia
Téma: Sopečná činnosť
Ročník: 5. ročník
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie:
Cieľom je vysvetliť žiakom priebeh sopečnej činnosti, stavbu sopky, produkty sopečnej činnosti,
Na ukážkach ukázať známe sopky, na záver formou cvičení zopakovať preberanú tému a aj stavbu
Zeme
Predpokladaná dĺžka ukážky: cca 15 min.
Program interaktívnej tabule: FLOW! WORKS
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
Pero – obyčajné, laserové, guma, prechod na ďalšiu stranu, textové okno, obal, reflektor
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Iveta Leferovičová
Vyučovací predmet: Slovenský jazyk
Téma: Prídavné mená
Ročník: šiesty
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie: Žiak sa má naučiť rozlišovať druhy a vzory prídavných mien, precvičiť a upevniť
pravopis prídavných mien.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Program interaktívnej tabule: Flow!Works
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie: vloženie obrázkov cez
médiá, pero, inteligentné pero, svetielkujúce pero, obal obrazovky, hrúbka a farba pera, nástroj na
presúvanie objektov, čistá strana
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Ján Chochrun
Vyučovací predmet: informatika
Téma: Schéma PC podľa von Neumanna + typy pamätí a zariadení
Ročník: 1. AG
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie: Vysvetliť žiakom problematiku schémy PC podľa von Neumanna a predstaviť žiakom
typy pamätí, ich funkcie, fungovanie a druhy vstupných, výstupných a vstupno-výstupných zariadení.
Predpokladaná dĺžka ukážky: cca 15 min.
Program interaktívnej tabule: flow!works
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
Presúvanie, laserové pero, svetielkujúce pero, obal obrazovky, čistá strana, textové pole, pero,
vlastnosti nástrojov, guma, práca s prezentáciou
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Alexander Koveň
Vyučovací predmet: Geografia
Téma: Povrch Ázie
Ročník: 7.
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie: Orientoval sa na mape vzhľadom na ostatné svetadiely, zálivy, polostrovy, prielivy,
oceány. Poznať a charakterizovať povrch Ázie. Ukázať na mape vybrané geografické entity
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min.
Program interaktívnej tabule: Flow!Works_
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie: inteligentné pero,
textové okno, médiá (obrázky), pero, hrúbka a farba pera, opis obrazovky, zachytávač obrazu,
svetielkujúce pero, zoom
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Marcela Drábová
Vyučovací predmet: Nemecký jazyk a literatúra
Téma: ZDRAVIE/ Gesundheit: Ich bin krank
Ročník: šiesty
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie:
Naučiť žiakov pohotovo reagovať na rôzne situácie, ako je napríklad : Som chorý- Ich bin krank
Vedieť vymenovať časti tela, ako aj povedať, čo ma bolí , vedieť to ukázať.
Predpokladaná dĺžka ukážky:
15. minút
Program interaktívnej tabule:
FLOW! WORKS!
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
pero, guma, zvýrazňovač, presuny na stranách, presúvanie, opis obrazovky
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Adriána Ontkovičová
Vyučovací predmet: Vlastiveda
Téma: Prírodniny a ľudské výtvory
Ročník: druhý
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie: Poznať pojem prírodniny ( živé a neživé) a ľudské výtvory ( veci, ktoré vytvoril
človek). Vedieť dané pojmy vysvetliť. Vedieť roztriediť jednotlivé veci zobrazené na kartičkách do
príslušných skupín. Vážiť si svoje veci. Vnímať vplyv človeka a jeho činností na prírodu.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min.
Program interaktívnej tabule: Flow!Works
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
klasická tabuľa - pero ( farba, hrúbka), guma
zvýrazňovač, inteligentné pero, nová strana, späť na stranu, zachytávač obrazu, obal obrazovky
vkladanie obrázkov
textové okno
prepínanie režimu
popisovanie obrazovky ( program Word, PowerPoint)
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Adriana Pavlíková
Vyučovací predmet: Vlastiveda
Téma: Slovensko
Ročník: 4.
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie: základné znaky Slovenskej republiky: štátne symboly, prezident SR, rieky
SR, kraje SR
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min.
Program interaktívnej tabule: Flow Works, Office Word
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
Interaktívna tabuľa: pero, guma, zvýrazňovač, presuny na stranách, popisovanie obrazovky
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Anna Dzurková
Vyučovací predmet: Anglický jazyk
Téma: Professions
Ročník: 9.
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie: Poznať druhy profesii
Precvičovanie používania predložiek v angličtine
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Program interaktívnej tabule: FlowWorks
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie: vloženie obrázkov cez
média, pero, reflektor, šípka (vybrať), inteligentné pero, svetielkujúce pero
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Beáta Lukáčová
Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Téma: Veta, slovo, slabika
Ročník: Druhý
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie: Vedieť rozlíšiť jednoslabičné a viacslabičné slová, tvorenie viet.
Predpokladaná dĺžka ukážky: Približne 15 minút
Program interaktívnej tabule: Flow ! Works!, Microsoft Word, Microsoft Power Point
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie: V práci som použila
nástroje interaktívnej tabule. Pero, guma, zvýrazňovač, presuny na stranách, presúvanie a vlastnosti
nástrojov geometrickú paletu, popisovanie v programe Microsoft Word a Microsoft Power Point.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Jana Majcherová
Vyučovací predmet: Slovenský jazyk
Téma: Hláska, písmeno S s.
Ročník: Prvý
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie: Vyvodenie hlásky S s.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15.min
Program interaktívnej tabule: Flow !Works, Microsoft World, Microsoft Power Point.
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie: Pero, guma, presuny
na stranách, presúvanie + vlastnosti nástrojov, zvýrazňovač, inteligentné pero, geometrická paleta,
popis v programe Microsoft World, popis v prezentácii Microsoft Power Point.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Marcela Tomášová
Vyučovací predmet: Ruský jazyk
Téma: Ruské tradičné jedlá
Ročník: siedmy
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie: Dozvedieť sa o tradičných ruských jedlách a porovnať so slovenskými.
Predpokladaná dĺžka ukážky:
Program interaktívnej tabule: Flow Works, Word
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie: pero, nastavenie
farby, hrúbka pera, vybrať, guma, šípka, vložiť obrázok.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Miroslava Čopíková
Vyučovací predmet: Slovenský jazyk
Téma: Vybrané slová
Ročník: tretí
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie: Poznať vybrané slová. Vedieť používať vybrané slová v pravopisných cvičeniach,
nácvičných a kontrolných diktátoch, pri tvorbe vlastných textov.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Program interaktívnej tabule: Flow!Works, Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie: pero, svetielkujúce
pero, inteligentné pero, nastavenie hrúbky pera, nastavenie farby pera, obal obrazovky, laserové
pero, popisovanie programu Word, PowerPoint
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Slavka Kapraľová
Vyučovací predmet: Dopravná výchova
Téma: Dopravné prostriedky
Ročník: prvý, druhý
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie: Poznať dopravné prostriedky a ich význam.
Rozlíšiť druhy dopravy.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Program interaktívnej tabule: Flow!Works, Office Word
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie: pero, svetielkujúce
pero, inteligentné pero, nastavenie hrúbky pera, nastavenie farby pera, obal obrazovky, laserové
pero, popisovanie WORDU
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Štefánia Piškaninová
Vyučovací predmet: Prírodoveda
Téma: Stavovce
Ročník: tretí
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie: Rozdeliť stavovce do 5 skupín podľa spoločných znakov (ryby, vtáky, obojživelníky,
plazy a cicavce)
Vymenovať príklady stavovcov a spoločné znaky jednotlivých skupín
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min.
Program interaktívnej tabule: Flow!Works
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
klasická tabuľa – pero (hrúbka, farba), guma,
zvýrazňovač, inteligentné pero, nová strana, späť na stranu, zachytávač obrazu, reflektor,
obal obrazovky, vkladanie obrázkov, textové okno, prepnutie režimu, popis obrazovky (Word,
PowerPoint)
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Marcela Horanská
Vyučovací predmet: Slovenský jazyk
Téma: Precvičovanie písmen K, R, Č
Ročník: prvý
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie:
Zopakovať a precvičiť slová s písmenami K, R, Č.
Preveriť pozornosť a logické myslenie.
Rozvíjať čitateľské schopnosti.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15-20 min.
Program interaktívnej tabule: Activ Inspire
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
-presuny po stranách
-pero, guma, zvýrazňovač
-pripomienka na pracovnej ploche
-presúvanie obrázkov
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Ing. Terézia Hudáčeková
Vyučovací predmet: Biológia
Téma: Listy
Ročník: šiesty
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie:
Oboznámiť žiakov s morfológiou listu, poznať hlavné rozlišovacie znaky listov , poznať, podľa
obrázkov, jednotlivé druhy listov, poznať význam listov pre život na Zemi ( fotosynt éza).
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 – 20 min.
Program interaktívnej tabule: ACTIVInspire
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
Pero, guma, zvýrazňovač, presuny na stranách, vlastnosti nástrojov, kombinácia s PC+
popisovanie.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Ivo Imrich
Vyučovací predmet: Slovenský jazyk
Téma: Stavba Obojaké spoluhlásky
Ročník: 5. ŠZŠ
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie:
Opakovanie písania y po obojakých spoluhláskach .
Vedieť vymenovať obojaké spoluhlásky.
Vedieť dopĺňať y do vybraných sl
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15-20 min.
Program interaktívnej tabule: Activ Inspire
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
-
Presuny
Pero
Guma
Zvárazňovač
Zoskupenie predmetov
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Sylvia Rusnáková
Vyučovací predmet: Hudobná výchova
Téma: delenie nôt
Ročník: 3. ročník
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie:
- Priradenie zvuku k tónu
- Rozdiel medzi tónom a zvukom
- Písanie do notovej osnovy
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15-20 min.
Program interaktívnej tabule: Activ Inspire
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
-
Presuny
Pero
Guma
Zvárazňovač
Zoskupenie predmetov
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Zlata Scholtzová
Vyučovací predmet: Nemecký jazyk
Téma: Kleidung ( Oblečenie )
Ročník: šiesty
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie:
Oboznámiť žiakov s názvami oblečenia
Vedieť, čo obliekame, keď je chladno / teplo a keď prší
Doplniť krížovku
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 – 20 min.
Program interaktívnej tabule: Activ Inspire
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
- presuny po stranách
- pero, guma, zvýrazňovač
- presúvanie, vkladanie obrázkov
- pripomienka na pracovnej ploche
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: PaedDr. Marta Lazorová, PhD.
Vyučovací predmet: Informatika
Téma: Číselné sústavy
Ročník: prvý
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie: Zaviesť pojem číselná sústava.
Typy číselných sústav (dvojková a desiatková) a prevody medzi nimi.
Precvičenie na príkladoch.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Program interaktívnej tabule: ActivInspire
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie: pero, tvary, text, clona
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Marta Baňkosová
Vyučovací predmet: Prírodoveda
Téma: Prečo rastliny rastú a starnú
Ročník: štvrtý
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie:
Oboznámiť žiakov so zložkami života rastlín, s pojmom rastlinná bunka, fotosyntéza a so
základnými znakmi rastu a vývinu rastlín počas vegetačného obdobia
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 – 20 min.
Program interaktívnej tabule: ACTIVInspire
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
Pero, guma, zvýrazňovač, presuny na stranách, vlastnosti nástrojov, kombinácia s PC + popisovanie
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Ľubomíra Plučinská
Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Téma: Opakovanie hlások a, A, e, E, i, I, o, O, u, U v prípravnom období v l. ročníku
Ročník: prvý
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie:
Rozvíjať u žiakov slovnú zásobu. Upevniť a zopakovať hlásky a, A, e, E, i, I, o, O, u, U. Vedieť ich čítať,
písať, prepísať písaným písmom, vedieť určiť, ktorá hláska sa nachádza na začiatku slova.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 – 20 min.
Program interaktívnej tabule: ACTIVInspire
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
Pero, guma, zvýrazňovač, anotácia plochy, presuny na stranách, presúvanie objektov.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Anna Jágerská
Vyučovací predmet: Prírodoveda
Téma: Živočíchy- stavovce, bezstavovce, hermafroditi, hmyz, spoločenstvá
Ročník: štvrtý
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie: Poukázať na rozdiely medzi stavovcami, bezstavovcami, hmyzom s úplnou
a neúplnou premenou, na spôsob života zvierat v kolónii a vo svorke.
Zdôrazniť význam a užitočnosť včiel a mravcov.
Porovnať život zvierat so životom rastlín, podobnosť a rozdiely.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 30 minút
Program interaktívnej tabule: Activ Inspire
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
pero, zvýrazňovač, guma, presuny po stranách, presuny obrázkov, anotácia pracovnej plochy,
vkladanie tvarov, videa, vkladanie zvieracích zvukov..
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Ing. Peter Hanigovský
Vyučovací predmet: Geografia
Téma: Doprava Slovenska
Ročník: ôsmy
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie:
Naučiť žiakov rozoznávať jednotlivé druhy dopravy, poznať výhody a nevýhody
jednotlivých druhov dopravy.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 – 20 min.
Program interaktívnej tabule: ACTIVInspire
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
Guma, pero, zvýrazňovač, presuny na stranách, vlastnosti nástrojov, kombinácia s PC
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: PhDr. Jana Hanigovská
Vyučovací predmet: Slovenský jazyk
Téma: Prídavné mená
Ročník: piaty
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie:
Oboznámiť sa s podstatou prídavných mien, ich rozdelenie na akostné, vzťahové
a privlastňovacie, precvičiť pravidelné i nepravidelné stupňovanie prídavných mien, precvičiť ich
pravopis a skloňovanie podľa jednotlivých vzorov.
Predpokladaná dĺžka ukážky:
15 – 20 min.
Program interaktívnej tabule: ACTIVInspire
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
Pero, guma, zvýrazňovač, presuny na stranách, vlastnosti nástrojov, kombinácia s PC +
popisovanie.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Ing. Alena Mlynarčíková
Vyučovací predmet: Fyzika
Téma: Telesá a látky
Ročník: šiesty
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie:
Triediť telesá a látky ,triediť látky podľa skupenstva, triediť telesá podľa skupenstva, vedieť vytvoriť
z látky teleso, vedieť vytvoriť z telesa látky
Predpokladaná dĺžka ukážky:20 min.
Program interaktívnej tabule: ACTIVInspire
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
Pero, guma, zvýrazňovač, vlastnosti nástrojov, kombinácia s PC + popisovanie, presuny na stranách
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. František Chovanec
Vyučovací predmet: Geografia
Téma: Rastlinstvo a živočíšstvo Slovenska
Ročník: ôsmy
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie:
Spoznať všetky výškové rastlinné (vegetačné) a živočíšne stupne Slovenska a priradiť k ním základné
druhy rastlín a živočíchov.
Predpokladaná dĺžka ukážky:
15 – 20 min.
Program interaktívnej tabule:
ACTIVInspire
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
Presuny na stranách, vlastnosti nástrojov, pero, guma, používanie výplne, používanie zvýrazňovačov
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Adriana Klaučová
Vyučovací predmet: Prírodoveda
Téma: Vesmír
Ročník: 4. ročník
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie: Zopakovať charakteristické znaky vesmíru, charakterizovať vesmírne telesá –
Slnko a Mesiac, vymenovať a charakterizovať planéty Slnečnej sústavy, osvojiť si
typy galaxií, rozprávať o tom, ako človek skúma vesmír
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Program interaktívnej tabule: Flow!Works
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie: pero, svetielkujúce
pero, médiá – video, nástroj výber, obal obrazovky, reflektor
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Miroslav Murko
Vyučovací predmet. Telesná výchova
Téma : Športy s raketou a loptičkou
Ročník piaty
Predpokladaná dĺžka ukážky : 15 min.
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie : oboznámiť žiakov s netradičným športom
vzbudiť záujem o vybraný šport z prezentácie
rozvíjať u žiakov záujem o tieto druhy športu
Prezentácia netradičných športov , využitie programu PowerPoint
/11 obrázkov /
Program interaktívnej tabule –Activ inspire
Nástroje programu interaktívnej tabule :
popisovanie
otváranie a zatváranie súborov
presúvanie jednotlivých športov
pero, guma,
vkladanie obrázkov z internetu
V závere hodiny zhrnúť poznatky žiakov nadobudnuté počas danej vyučovacej hodiny na základe
obrázkov a textu /doplňovanie do dvojíc /
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Ingrid Brková
Vyučovací predmet: SJL - slovenský jazyk a literatúra
Téma: rozlišovacie znamienka
Ročník: II.
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie: Vedieť napísať a vysloviť hlásky s jednotlivými rozlišovacími znamienkami.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Program interaktívnej tabule: nová látka + cvičenia pre žiakov – opakovanie. Program Flow Works,
PowerPoint.
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie: pero, guma,
zvýrazňovač, presuny na stranách, presúvanie + vlastnosti nástrojov, obal obrazovky, výber, reflektor,
zachytávač obrazu, región
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Iveta Čupková
Vyučovací predmet: biológia
Téma: Ryby
Ročník: piaty
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie:
Formou brainstormingu zistiť, čo už žiaci vedia o téme Ryby. Následne vysvetliť nové učivo s využitím
interaktívnej tabule a Power Pointovej prezentácie. Nakoniec toto učivo precvičiť a upevniť pomocou
cvičení a úloh na interaktvnej tabuli.
Predpokladaná dĺžka ukážky: cca 15 min.
Program interaktívnej tabule: Flow! Works
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
zmena farby pozadia, textové okno (zmena farby, typu a veľkosti písma), vybrať, pridať novú stranu,
presuny na stranách, prepnúť režim, nástroje (zachytávač obrazu), média (vloženie obrázkov
z internetu), nastaviť farbu pera, inteligentné pero, laserové pero, opis obrazovky v power pointe,
obal obrazovky, reflektor (priehľadnosť), „puzzle“ (obrazovka s písaným obsahom)
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Terézia Dedinová
Vyučovací predmet:
matematika - geografia
Téma: Povrch Zeme
Ročník: 5.ročník
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie:
žiak bude vedieť charakterizovať povrch Zeme
žiak bude vedieť vymenovať a lokalizovať jednotlivé oceány, svetadiely a
kontinenty
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Program interaktívnej tabule: Flow Works
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
Pero, laserové pero, guma, inteligentné pero, prepnúť režim, vybrať, meniť hrúbku pera, farba
pera,rover, reflektor,obal obrazovky
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Dobáková Zuzana
Vyučovací predmet: Prírodoveda
Téma: Živočíchy
Ročník: Tretí
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie: Vedieť rozdelenie živočíchov na stavovce a bezstavovce, charakterizovať jednotlivé
skupiny stavovcov a bezstavovcov, osvojiť si základné vedomosti o delení
živočíchov do skupín, podľa typických znakov. Vzbudzovať citlivým spôsobom
záujem o živočíchy a prírodu.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min.
Program interaktívnej tabule: Flow!Works, PowerPoint
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie: pero, zvýrazňovač,
výber, popisovač obrazovky, zmena pozadia, reflektor, clona, panel funkcií.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Andrea Hazuchová
Vyučovací predmet: Ruský jazyk
Téma: Ročné obdobia + počasie
Ročník: siedmy
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie:
Žiak vie pomenovať jednotlivé ročné obdobia a jednotlivé druhy počasia. Oboznámiť žiakov s novými
pojmami.
Predpokladaná dĺžka ukážky:
15 minút
Program interaktívnej tabule:
Flow! Works
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
Pero, inteligentné pero, vybrať, textové pole, zachytávač obrazu , zvýrazňovač – svetielkujúce pero ,
guma, štetec, zmena pozadia
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Denisa Herichová
Vyučovací predmet: Matematika
Téma: Čiary, geometrické útvary
Ročník: 1
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie: poznať druhy čiar a geometrických útvarov
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Program interaktívnej tabule: Flow Works, Word
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
farebné pero, svetielkujúce pero, guma presúvanie, inteligentné pero, skladanie obrázkov
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Zuzana Jurecová
Vyučovací predmet: biológia
Téma: Kostra končatín
Ročník: 7. ročník
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie:
1. Pomenovať a určovať kosti hornej a dolnej končatiny
2. Zopakovať časti osovej kostry
Predpokladaná dĺžka ukážky:
15 minút
Program interaktívnej tabule: FLOW WORKS
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
pero, guma, zvýrazňovač, inteligentné pero, nová strana, textové pole, presúvanie slov, vkladanie
a presúvanie obrázkov, reflektor, popisovanie súboru z Wordu.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko:
Mgr. Viera Jurišová
Vyučovací predmet:
matematika
Téma:
Hranoly
Ročník:
8.ročník
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie:
Predpokladaná dĺžka ukážky:
20 min.
Program interaktívnej tabule: Flow! Works
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
Šírka a farba pera, zvýrazňovač, vloženie a kopírovanie obrázka z iného režimu, reflektor, obal
obrazu, zachytávač obrazu, guma, popis obrazovky, roamingový zoom, lupa, inteligentné pero,
vloženie novej strany
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko:
Marek Kacian
Vyučovací predmet:
Informatika
Téma:
Programovanie v jazyku Baltík
Ročník:
8.
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie: Aktivizácia žiakov pomocou interaktívnej tabule pri výučbe základných štruktúr v
programovaní.
Predpokladaná dĺžka ukážky:
15 minút
Program interaktívnej tabule: Flow!Works
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie: Pero, inteligentné
pero, textové pole, lupa, výber, guma, hrúbka čiary, farba a výplň, prepínanie režimu, opis obrazovky
– vložiť, vkladanie obrázkov, nástroje – reflektor, pravítko, uhlomer.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Jana Koropecká
Vyučovací predmet: Biológia
Téma: Ako žije les
Ročník: 5
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie:
Cieľom prezentácie je: aby sa žiak zoznámil s organizmami, ktoré žijú v rôznych vrstvách lesa
aby sa žiak naučil, že živé organizmy sú závislé na neživej prírode
aby žiak vedel vysvetliť potravové reťazce v lese
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Program interaktívnej tabule: Flow works
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie: nová biela strana,
pero, inteligentné pero, zmena farby pera, guma, presúvanie obrázkov, zmena programu - WORD
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Terézia Lazárová
Vyučovací predmet: anglický jazyk
Téma: predmety v triede, tvorenie množného čísla, priestorové predložky
Ročník: piaty
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie:
1. opakovanie názvov predmetov v triede
2. osvojiť si tvorenie množného čísla podstatných mien
3. osvojiť si používanie priestorových predložiek
Predpokladaná dĺžka ukážky:
15- 20 minút
Program interaktívnej tabule:FLOW WORKS
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
pero, guma, zvýrazňovač, nová strana, textové pole, posúvanie slov, vkladanie a posúvanie obrázkov
reflektor
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Zuzana Lesáková
Vyučovací predmet: Anglický jazyk
Téma: Výhra v lotérii
Ročník: ôsmy
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie:
Žiak vie rozlíšiť používanie minulého jednoduchého času a predprítomného času.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Program interaktívnej tabule: FlowWorks
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
- pero, guma, posúvanie, zvýrazňovač, zmena farby pera, vkladanie obrázkov z knižnice, zmena farby
pozadia, textové pole, popisovanie Wordu, vytvorenie novej strany, vlastnosti nástrojov
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko :Dana Majzlíková
Vyučovací predmet: Fyzika
Téma: Jadrová energia
Ročník: 9.
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie: Naučiť priebeh jadrovej reakcie, z čoho sa skladá jadrový reaktor a ako pracuje
jadrová elektráreň
Predpokladaná dĺžka ukážky 15minút
Program interaktívnej tabule: FlowWorks
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
Pero, guma, inteligentné pero, presúvanie obrázkov, zmena farby pera, clona reflektor
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Mariana Majzlíková
Vyučovací predmet: Nemecký jazyk
Téma: Perfektum slovies
Ročník: ôsmy
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie:
Žiak vie použiť nadobudnuté vedomosti o časovaní slovies,
použiť už získané vedomosti pri tvorbe zloženého minulého času,
využiť výhody interaktívnej tabule pri osvojovaní si nových poznatkov.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Program interaktívnej tabule: Flow Works
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
Pero, guma, zvýrazňovač, presuny na stranách, zmeny farby a hrúbky písma, lupa, ruka, obal
obrazovky, textové pole, presúvanie, práca s wordovým dokumentom.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko:
Mgr. Ján Muráň
Vyučovací predmet: Telesná výchova
Téma: Dejiny OH, ľahká atletika, skok do diaľky
Ročník: siedmy
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie:
- oboznámiť žiakov s dejinami OH, ľahkou atletikou a rozbor skoku do diaľky, poznanie
významných atlétov
Predpokladaná dĺžka ukážky:
-
15 min.
Program interaktívnej tabule:
- Flow Works
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
- štart, pero, výber, rover, guma, nastavenie hrúby, farby pera
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Drahoslava Puškárová
Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Téma: Ľudové piesne
Ročník: 5.
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie: Naučiť žiakov rozoznávať text piesne ako lyrický, vedieť určiť verš, spoznať rým,
personifikáciu, vedieť zadeliť piesne podľa obsahu.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Program interaktívnej tabule: Flow!Works
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie: Pero, svetielkujúce
pero, reflektor, médium, zachytávač obrazu, inteligentné pero, textové pole- opis obrazovky
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Veronika Remeňová
Vyučovací predmet: Anglický jayzyk
Téma: Beauty and the Beast, UNIT 9
Ročník: 3. ročník ZŠ
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie: Opakovanie lekcie s použitím rozprávky „Kráska a zviera.“
Použitie gramatických javov „ I like - I don’t like”
prídavné mená
Predpokladaná dĺžka ukážky: 20 min.
Program interaktívnej tabule: Flow Works, Power Point, Word
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
pero, fixka, presúvanie obrázkov, usporiadanie, dopĺňanie textu
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Vladimíra Sklenková
Vyučovací predmet: chémia
Téma: Neutralizácia
Ročník: 8. ročník
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie:
1. Zopakovať pojmy chemická reakcia, kyseliny, hydroxidy
2. Osvojiť si pojem neutralizácia
Predpokladaná dĺžka ukážky:
15- 20 minút
Program interaktívnej tabule: FLOW WORKS
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
pero, guma, zvýrazňovač, nová strana, textové pole, posúvanie slov, vkladanie a posúvanie obrázkov,
clona.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko:
Gabriela Sklenárová
Vyučovací predmet:
Matematika
Téma:
Vlastnosti trojuholníkov
Ročník:
8.
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie:
Zaktivizovať žiakov prostredníctvom interaktívnej tabule pri objavovaní
vlastností trojuholníka.
Predpokladaná dĺžka ukážky:
15 minút
Program interaktívnej tabule: Flow!Works
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie: Pero, inteligentné
pero, textové pole, lupa, výber, guma, hrúbka čiary, farba a výplň, prepínanie režimu, opis obrazovky
– vložiť, vkladanie obrázkov, nástroje – reflektor, pravítko, uhlomer.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Jana Stephany
Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Téma: Prídavné mená, vzor cudzí
Ročník: 5.
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie:
Ozrejmiť žiakom ďalší vzor prídavných mien.
Mäkký vzor cudzí.
Pravidlá písania joty v príd. menách
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Program interaktívnej tabule: Flow Works
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
Pero, guma, zvýrazňovač, kopírovanie tvarov, vlastnosti nástrojov
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Veronika Škvarková
Vyučovací predmet: Slovenský jazyk
Téma: Skloňovanie podstatných mien ženského rodu
Ročník: 5.
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie: naučiť žiakov rozlišovať vzory podstatných mien ženského rodu
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15
Program interaktívnej tabule: Flow works
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
pero, guma, zvýrazňovač, popisovanie, presuny na stranách ,zvýrazňovač, nová strana, späť na stanu
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Ivana Tabajová
Vyučovací predmet: dejepis
Téma: Prvé lety do vesmíru
Ročník: deviaty
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie: v prvej časti predstaviť žiakom pomocou kombinácie prezentácie ppt a interaktívnej
tabule nové učivo- Prvé lety do vesmíru.
V druhej časti zopakovať celý tematický celok, s využitím úloh v programe Flow!works
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min
Program interaktívnej tabule: Flow!works
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie: Do prezentácie som
vopred vložila text a obrázky, s ktorými sa budú vykonávať - dopisovanie do snímky, presun obrázkov,
využitie svetielkujúceho pera na zvýraznenie daných skutočností, podčiarknutie správnych odpovedí.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Ľubica Hošková
Vyučovací predmet: Geografia
Téma: Rozmanité krajiny Zeme
Ročník: piaty
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie: Hlavným cieľom je hravou a inovatívnou formou priblížiť učivo žiakom. Priblížiť
učivo viacerým zmyslom. Brať ohľad na základné didaktické zásady, najmä na zásadu názornosti.
Žiaci si môžu na základe praktických cvičení upevniť alebo zopakovať nadobudnuté vedomosti, ako
aj osvojiť si nové učivo.
Predpokladaná dĺžka ukážky: cca 15 min
Program interaktívnej tabule: Flow works
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
-
Pero, guma, zvýrazňovač, nástroj výber, inteligentné pero, nastavenie farby a hrúbky pera,
opis obrazovky, použitie Word dokumentu
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko:
Jana Vančurová
Vyučovací predmet:
Slovenský jazyk
Téma:
Vlastné podstatné mená
Ročník:
Tretí
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie:
Upevniť vedomosti o vlastných podstatných menách
Predpokladaná dĺžka ukážky:
15 min
Program interaktívnej tabule:
Flow Works
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
výber,pero,clona,zvýrazňovač
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Daša Badáňová
Vyučovací predmet: Matematika
Téma: Nakupujeme ovocie zo všetkých kútov sveta
Ročník: 5.
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie:
Cieľom prezentácie je zoznámiť žiakov s niektorými druhmi tropického ovocia, porovnávať
informácie matematického charakteru, ktoré sa týkajú jednotlivých krajín, odkiaľ dané ovocie
pochádza. Rozvíjať matematické predstavy, prehlbovať matematické operácie s číslami, schopnosť
čítať údaje z tabuliek a grafov a rozvíjať finančnú gramotnosť žiakov. Cieľom je tiež rozvíjať
spoluprácu žiakov, zlepšovať komunikačné zručnosti žiakov, ich tvorivosť a rozvíjať myslenie v
globálnych súvislostiach.
Predpokladaná dĺžka ukážky:
15 minút
Program interaktívnej tabule: Interwrite Workspace
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
Pero, text písaný rukou, tvary, čiara, text, obrázky, galéria, nastavenie strany, clona
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: PaedDr. Janka Placeková
Vyučovací predmet: Dejepis
Téma: Architektonické štýly
Ročník : deviaty
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie: prezentovať žiakom architektúru v jednotlivých historických obdobiach, jej hlavné
znaky, upevniť vzťah žiakov k umeniu.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Program interaktívnej tabule:Workspace
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie: pero, guma,
fotoaparát ,reflektor ,geometrické tvary
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Lena Šuvadová
Vyučovací predmet: Slovenský jazyk
Téma: Pozdrav z dovolenky
Ročník: 6.
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie:
- vytvoriť ukážku cvičení a úloh na vyučovaciu hodinu , ovládanie tabule a jej nástrojov. -Cieľom
vyučovacej hodiny je opakovanie učiva z piateho ročníka, žiak má vedieť vypísať adresu a pozdrav na
pohľadnici, poznať rozdiel medzi všeobecnými a vlastnými podstatnými menami, poznať zákonitosti
spodobovania.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Program interaktívnej tabule: Workspace
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie: pero, guma, reflektor,
zvýrazňovač, presuny
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr.Milota Murinová
Vyučovací predmet: Prírodoveda
Téma: Voda a jej kolobeh
Ročník: druhý
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie: Vedieť opísať kolobeh vody v prírode, ovládať základné informácie (potreba,
vlastnosti, šetrenie), chápať význam vody pre život.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Program interaktívnej tabule: Interwrite Workspace
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
textové pole
pero
čiara
panel s nástrojmi – zachytiť
clona
reflektor
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Eva Turkotová
Vyučovací predmet: Nemecký jazyk
Téma: Školské pomôcky
Ročník: šiesty
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie:
Naučiť sa novú slovnú zásobu, zopakovať si prídavné mená a osobné zámená
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Program interaktívnej tabule: Interwrite Workspace
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
pero
zvýrazňovač
tvary
čiara
textové pole
panel s nástrojmi-zachytiť
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Viera Harmatová
Vyučovací predmet: geografia
Téma: Počasie
Ročník: piaty
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie: Naučiť žiakov, čo je to počasie a aké sú jeho základné vlastnosti, oboznámiť žiakov
s pojmom meteorológia a so základnými meteorologickými značkami (piktogramami), upozorniť
žiakov na nebezpečné javy súvisiace s počasím, vedieť vyhľadávať predpoveď počasia na wwwstránkach.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Program interaktívnej tabule: Workspace
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
pero, text, zvýrazňovač, čiara, reflektor, tvary, zachytiť, nová strana, režim myši, zámok, zoskupiť,
presuny na stranách, presúvanie
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: PaedDr. Michaela Džubeková
Vyučovací predmet: Prírodoveda
Téma: Živočíchy
Ročník: prvý
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie: Poznať živočíchy, vedieť ich začleniť medzi domáce a voľne žijúce, poznať úžitok
domácich zvierat.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Program interaktívnej tabule: Interwrite Workspace
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
pero
zvýrazňovač
tvary
čiara
textové pole
panel s nástrojmi - zachytiť
reflektor
geometrické tvary
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Andrea Kereškényiová
Vyučovací predmet: chémia
Téma: Periodická sústava prvkov
Ročník: 8.ročník
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie: Popísať periodickú sústavu prvkov, naučiť čo sú skupiny a periódy, pomenovať
skupiny prvkov, rozdeliť na kovy, nekovy a polokovy. Rozdeliť prvky podľa skupenstva. Poukázať na
pomenovanie prvkov podľa rôznych kritérií. Precvičiť názvy a značky prvkov. Hravou formou
motivovať žiakov.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min
Program interaktívnej tabule: workspace interwrite
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
Pero, zvýrazňovač, guma, čiary, šípky, nástroj výplne, reflektor, clona, pečiatka, zachytiť, výber, text,
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko:
Martina Kyselová
Vyučovací predmet:
Biológia
Téma:
Rastliny pestované v záhrade - zelenina
Ročník:
6.
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie: poznať základné druhy zeleniny
uviesť význam zeleniny pre človeka
vedieť zaradiť zeleninu do druhov
naučiť žiakov pracovať s IT
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min.
Program interaktívnej tabule: Workspace
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
pero, text, zvýrazňovač, zachytiť, čiara, pečiatka, výber, presun,
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Jana Holubčíková
Vyučovací predmet: Geografia
Téma: Austrália
Ročník: šiesty
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie:
- Zopakovať a upevniť učivo
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min.
Program interaktívnej tabule: : Interwrite Workspace
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
pero
zvýrazňovač
čiara
textové pole
panel s nástrojmi-zachytiť
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Jitka Jackulíková
Vyučovací predmet: Anglický jazyk
Téma: Cestovanie
Ročník: 9.
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie:
S použitím interaktívnej tabule rozšíriť, utvrdiť slovnú zásobu žiakov k téme cestovanie a doprava,
stimulovať ku obohateniu verbálneho aj neverbálneho prejavu.
Predpokladaná dĺžka ukážky:
15 minút
Program interaktívnej tabule:
Puzzle – skladanie písmen do slova, motivácia – o čom bude dnešná téma, (práca s myškou,
kurzorom)
Brainstorming – vpisovanie pojmov súvisiacich s témou (pero)
Priradiť správne pojmy – presúvať na IT
Pojmová mapa – pavúk, dopísať, priradiť správne slovo – pojem (práca s kurzorom myši, s perom)
Doplniť správne slovo vo vete – dopísaním, presunutím
Doplniť tri prídavné mená – charakteristiky „Auto mojich snov“ (pre oživenie) – vpisujeme perom
Opis zážitku z cestovania – píšeme do riadkov – môžeme heslovite (doma dopíšu ako príbeh)
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
Výber, pero, guma, text, galéria, zvýrazňovač, tvary, línie – čiary, zoraďovač strán, galéria, zachytiť
(capture), nová strana, vytvorenie tieňovanej strany, vytvorenie riadkovanej (mriežkovanej strany),
záclona (curtain)
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Miriam Kovalčíková
Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Téma: Vybrané slová
Ročník: tretí
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie:
doplniť a upevniť učivo o vybraných slovách po b
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Program interaktívnej tabule: Interwrite Workspace
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
pero
zvýrazňovač
tvary
čiara
textové pole
panel s nástrojmi-zachytiť
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Ing. Marta Toporová
Vyučovací predmet: Administratíva a korešpondencia
Téma: Obchodné listy
Ročník: III.
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie: Využitie interaktívnych technológií na praktickej hodine ADK s cieľom skvalitnenia
a modernizácie vyučovacieho procesu, lepšieho pochopenia učiva zo strany žiakov, ako aj jeho
kvalitného zopakovania.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min.
Program interaktívnej tabule: ActiveInspire - Studio
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie: pero, guma,
zvýrazňovač, presuny na stranách
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Jarmila Harviščáková
Vyučovací predmet: Rozvíjanie komunikačných schopností
Téma: Zima
Ročník: O. ročník
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie: Rozvíjať komunikačné schopnosti detí týkajúce sa danej témy, poznať počasie,
oblečenie, športy. Tvoriť jednoduché vety.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Program interaktívnej tabule: eBeam , scrapbook
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
-pero
- geometrické tvary
- zvýrazňovač
- clona
- reflektor
- odkaz na internet
- presúvanie
- uzamykanie
- pozadie
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Mária Varhaníková
Vyučovací predmet: Fyzika
Téma: Slnečná sústava
Ročník: ôsmy
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie:
Ukázať interaktivitu vo výučbe fyziky s využitím brainstormingu , interakcie učiteľ – žiak, nástrojov na
podporu uvažovania a sústredenosti žiakov, neverbálnych prejavov, otvorených otázok.
Vytvoriť bezpečné prostredie, podporiť predstavivosť žiakov, metódou riešenia problému.
Brainstorming:
Na začiatku hodiny – motivácia, následné triedenie pojmov.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Program interaktívnej tabule: e Beam
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
Využitie pera, hypertextové prepojenia, odkrývanie, tvary, šípka, vlastnosti nástrojov, nová strana,
priraďovanie, triedenie, presúvanie a vkladanie videí z i internetu, presúvanie objektov, uzamknutie
objektov, prezentácia v PowerPointe využitá v priebehu výkladu učiva pomocou interaktívnej tabule .
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Tatiana Vašková
Vyučovací predmet: slovenský jazyk a literatúra
Téma: Podstatné mená mužského rodu
Ročník: piaty
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie: opakovanie prebratého učiva, frontálne preverenie vedomostí,
aktívne zapojiť žiakov do vyučovacieho procesu,
zážitkové učenie
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Program interaktívnej tabule: eBeam
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
Pero – farba, hrúbka čiar,
zvýrazňovač - rôzne nastavenia tvaru, farby hrúbky a priesvitnosti,
presúvanie textu,
- prepojenie s wordovským dokumentom – pravopisné cvičenie – využitie pera
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Ivana Vadelová
Vyučovací predmet: geografia
Téma: Pamiatky UNESCO
Ročník: 5
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie:
Oboznámiť žiakov s najkrajšími kultúrnymi stavbami a pamiatkami UNESCO na svete a na
Slovensku.
Predpokladaná dĺžka ukážky: cca 15 minút
Program interaktívnej tabule: eBeam
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
-pero, farba
-presun obrázkov a textu
-prepojenie na web a powerpoint
-zvýrazňovač
- uzamknutie textu a obrázka
-zoskupovanie
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Vojtech Knapek
Vyučovací predmet: Náboženská výchova
Téma: modlitby Dávida a Šalamúna
Ročník: 5.
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie: Deti vedia aký je rozdiel medzi monológom a dialógom, uvedomujú si že modlitba je
potrebná v každom čase hlavne ak ľutujeme svoje hriechy
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min.
Program interaktívnej tabule: eBeam
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
- pero, farby
- presúvanie objektov
- výrez plátna
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko:
Ing. Oľga Fričová
Vyučovací predmet: Svet práce
Téma:
Rozmnožovanie okrasných rastlín
Ročník:
Siedmy
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie:
Zopakovať a upevniť učivo o okrasných rastlinách / hlavné delenie, pomenovať
rastliny podľa obrázkov /
Pochopiť hlavné delenie rozmnožovania rastlín / generatívne a vegetatívne /, vedieť pomenovať
jednotlivé druhy rozmnožovania.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min
Program interaktívnej tabule: e Beam
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
interaktívne pero, guma, zvýrazňovač, presuny na stranách, hypertextové prepojenia, popisovanie,
odkrývanie, zvýrazňovač, tvary, šípka, vlastnosti nástrojov, nová strana, presuny na stranách,
presúvanie objektov, priraďovanie, triedenie, zväčšovanie textu presúvanie a vkladanie obrázkov z i
internetu, ich úprava
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Lendacký
Vyučovací predmet: Nemecký jazyk
Téma: Môj dom – Mein Haus
Ročník: šiesty
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie:
Slovná zásoba k téme dom, nábytok. Tvorba jednoduchých viet s pomocou naučenej slovnej
zásoby, opísať vlastnú izbu a dom.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min.
Program interaktívnej tabule: eBeam
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
-
pero
presun objektov
zvýrazňovač
clona
guma
hypertextové prepojenie
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: PaedDr. Jana Skokanová
Vyučovací predmet: Prírodoveda
Téma: Zvieratá
Ročník: Druhý
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie: Naučiť žiakov rozdeliť, popísať a správe zaradiť zvieratá do skupín a naučiť ich
čím sa živia.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min.
Program interaktívnej tabule: Ebeam - scrapbook
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
-pero, farba
-presun obrázkov a textu
-zvýrazňovač
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Ing. Filip Karabín
Vyučovací predmet: Technika
Téma: Drevo ako technický materiál
Ročník: piaty
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie: Naučiť žiakov aké druhy dreva sú vhodné na technické účely.
Ukázať a vysvetliť postup spracovania dreva od ťažby až po výrobu polovýrobkov
v drevárskom priemysle.
Na záver zistiť spätnú väzbu osvojenia si učiva formou krátkeho testu.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Program interaktívnej tabule: eBeam - Scrapbook
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
-pero, farba
-presun obrázkov a textu
-prepojenie na web
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Ľudmila Rumanová
Vyučovací predmet: Chémia
Téma: Alkalické kovy
Ročník: ôsmy
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie: alkalické kovy / Li, Na, K, Rb, Cs/, poznať vlastnosti alkalických kovov, vedieť priradiť
správne latinské názvy alkalických kovov
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Program interaktívnej tabule: Ebeam - scrapbook
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
- Pero, farba
- Presun textu
- Prekrytie textu, clona
- Správne priradenie názvu
- zvýrazňovač
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Petronela Petreková
Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Téma: Hlásky - SAMOHLÁSKY
Ročník: druhý
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie:
 Cieľom tejto kapitoly je, aby sa žiaci naučili vymenovať samohlásky ako skupiny krátkych
a dlhých samohlások.
 Vedieť rozdeliť samohlásky.
 Vyhľadať a vypísať z textu slova so samohláskami.
 Podčiarknuť v slovách samohlásky. Doplniť samohlásky do slov.
 Akceptovať názory spolužiakov, vypočuť ich .
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Program interaktívnej tabule: Ebeam-SCRAPBOOk
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:





pero,
zvýrazňovač,
farba, presúvanie,
kopírovanie ,
clona
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Viera Keritová, Mgr.
Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Téma: Samohlásky
Ročník: druhý
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie:
- predstaviť prácu s interaktívnou tabuľou a prídavnými zariadeniami vo vyučovacom
predmete slovenský jazyk a literatúra pre druhý ročník základnej školy.
- triediť samohlásky na krátke a dlhé, správne dopĺňať do slov
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min.
Program interaktívnej tabule: eBeam
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
- zapojenie a kalibrácia tabule, použitie pera, gumy, zvýrazňovača, nová strana, späť na
stranu, otvorenie, uloženie súboru, ovládanie PC od tabule, presuny strán, presuny na
stranách, clona
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Jana Barillová
Vyučovací predmet: Vlastiveda
Téma: Dopravné prostriedky
Ročník: Druhý
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie: Naučiť žiakov rozdeliť a správe zaradiť dopravné prostriedky a naučiť ich
o bezpečnosti na cestách.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min.
Program interaktívnej tabule: Ebeam - scrapbook
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
-pero, farba
-presun obrázkov a textu
-prepojenie na web
-zvýrazňovač
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Andrea Bajtošová
Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Téma: Hláska a písmeno s, S
Ročník: prvý
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie: Rozvíjať analytické zručnosti. Cvičiť sluchové rozlišovanie hlásky a slabiky na
začiatku slova. Písať veľké tlačené a malé písmená.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Program interaktívnej tabule: : Ebeam - scrapbook
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
-pero, farba
-presun obrázkov
-prepojenie na Word
-zvýrazňovač
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Zuzana Fedáková
Vyučovací predmet: Geografia
Téma: Austrália - opakovanie
Ročník: šiesty
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie: Zopakovať a upevniť vedomosti posledných vyučovacích hodín Geografie .
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15- 20 min.
Program interaktívnej tabule: eBeamu
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
-
Pero,
presúvanie objektov
prekrytie plochy - clona
zvýrazňovač
1.Čo vidíme v pozadí ! 1strana Ayers Rock
2. Zakresli do slepej mapy Svetadiel a Kontinenty (Austráliu zakrúžkuj).
3 Slepá mapa Austrálie.- (Brainstorming) Veľké Predelové pohorie, Mont Kostiusko, Sydney,
Melbourne, Veľká koralová bariéra, Tasmánia , Veľká piesočná púšť , Murray
Pozrú sa do atlasu a v prípade chýb opravia.
4.Nájdite asprávne zoraďte Austrálske mestá.
5. Pomenuj živočíchy Austrálie.
6.Odpovedz na otázky 1. ( Brainstorming)
2. Možnosti
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Valéria Paľuchová
Vyučovací predmet: Matematika
Téma: Trojciferné čísla
Ročník: Tretí
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie: Čítať a písať trojciferné čísla. Rozkladať čísla na jednotky, desiatky a stovky. Zapísať
trojciferné číslo.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min.
Program interaktívnej tabule: eBeam
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
-
pero
zvýrazňovač
presúvanie na strane
farby
popis perom
kopírovanie
geometrické tvary
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: PaedDr. Daniela Milkovská
Vyučovací predmet: Slovenský jazyk
Téma: Podstatné mená
Ročník: piaty
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie:
Oboznámiť sa s podstatou podstatných mien, ich rozdelenie na všeobecné a vlastné,
konkrétne a abstraktné, precvičiť ich pravopis a skloňovanie podľa jednotlivých vzorov.
Predpokladaná dĺžka ukážky:
15 – 20 min.
Program interaktívnej tabule: ACTIVInspire
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
Pero, guma, zvýrazňovač, presuny na stranách, vlastnosti nástrojov, kombinácia s PC +
popisovanie.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Bc. Mariana Mešárová
Vyučovací predmet: Rozvoj komunikačných schopnosti
Téma: Pomenovanie predmetov, tvorenie jednoduchých viet a zložitých viet
Ročník: Nultý
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie: Cieľom prezentácie bolo zvýšiť záujem u deti a zapojiť nielen rozmýšľanie ale aj ich
motoriku
Predpokladaná dĺžka ukážky: Je 15minút
Program interaktívnej tabule: ActiveInspire
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
Text, pero, guma, strihanie, fotenie, farby, obrázky, riadkovanie, šípky, tieňovanie, zvýrazňovač,
duplikovanie s posunutím, internetové prepojenie, čiary.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Júlia Fischerová
Vyučovací predmet: Slovenský jazyk
Téma: Obojaké spoluhlásky
Ročník: 3
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie: Názvy a pravopis obojakých spoluhlások.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Program interaktívnej tabule: Aktív Inspire.
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie: pero, zvýrazňovač,
geometrické tvary , šípky , zmena farby, obrázky ,geometrické tvary , premiestňovanie písmen,
guma,
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Jana Lesná
Vyučovací predmet: Environmentálna výchova
Téma: Voda
Ročník: 1. ročník
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie: Poznať vodu, jej význam a využitie vody prostredníctvom interaktívnej tabule.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Program interaktívnej tabule: ActivInspere
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
- pero- dopisovanie, popisovanie, guma, zvýrazňovač, nástroje, prepojenie s Wordom,
presúvanie – šípka, rozstrihaný obrázok, zosvetľovanie, farby, zvuk, pozadie
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mária Matvijová
Vyučovací predmet: Vlastiveda
Téma: Spoznávame Košice
Ročník: štvrtý
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie: Naučiť sa určiť polohu mesta, vyhľadať jeho významné kultúrne pamiatky.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 20 min
Program interaktívnej tabule: ActivInspire
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
Kurzor, pero, zvýrazňovač, posuvník priesvitnosti, reflektor, clona, uchytenie, skladanie,
poťahovanie, prepájanie na Word, internet
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Peter Pompa
Vyučovací predmet: Vlastiveda
Téma: Rodina
Ročník: 4.
Kompetentnosť v interaktívnych technológiách
Cieľ prezentácie:
Upevniť u žiakov čo je rodina.
Rozoznať rodinu od príbuzných a známych.
Vzťahy v rodine, vzájomná pomoc .
Orientácia vo veku osôb
Predpokladaná dĺžka ukážky:
Pätnásť minút.
Program interaktívnej tabule:
ActivInspire
Nástroje programu interaktívnej tabule využité počas záverečnej prezentácie:
Pero, guma, , zvýrazňovač
Download

Anotácia záverečnej práce