ISCED 1
Vzdelávacia oblasť: JAZYK A KOMUNIKÁCIA
Učebné osnovy vypracovali:
PREDMET
SLOVENSKÝ
JAZYK A
LITERATÚRA
ANGLICKÝ
JAZYK
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
PaedDr. Michaela
Džubeková
Mgr. Miriam Kovalčíková
Mgr. Milota Murinová
PaedDr. Michaela
Džubeková
Mgr. Miriam Kovalčíková
Mgr. Milota Murinová
PaedDr. Michaela
Džubeková
Mgr. Miriam Kovalčíková
Mgr. Milota Murinová
PaedDr. Michaela
Džubeková
Mgr. Miriam Kovalčíková
Mgr. Milota Murinová
PaedDr. Michaela
Džubeková
Mgr. Miriam Kovalčíková
Mgr. Milota Murinová
PaedDr. Michaela
Džubeková
Mgr. Miriam Kovalčíková
Mgr. Milota Murinová
PaedDr. Michaela
Džubeková
Mgr. Miriam Kovalčíková
Mgr. Milota Murinová
PaedDr. Michaela
Džubeková
Mgr. Miriam Kovalčíková
Mgr. Milota Murinová
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia
ŠVP
ŠkVP
Spolu:
1. ročník
8
1
9
2. ročník
6
2
8
3. ročník
6
2
8
4. ročník
6
2
8
Spolu:
26
7
33
Charakteristika predmetu
Základnou funkciou vyučovania slovenského jazyka na 1. stupni základnej školy je naučiť žiakov spisovnú podobu materinského jazyka, osvojiť si správny
pravopis a gramatiku a najmä rozvíjať vyjadrovacie (komunikačné) schopností a to na úrovni ústnej i písomnej. Predmet slovenský jazyk a literatúra má
komplexný charakter, pretože spája jazykovú, slohovú zložku, písanie, literárnu zložku a čítanie. Do literárnej výchovy ako integrujúci prvok možno zahrnúť
tzv. tvorivé písanie. Považujeme ho i za prostriedok preniknúť do významovej a estetickej hĺbky literárneho diela. Tvorivé písanie sa tak stáva pre žiaka
zdrojom poznania v oblasti lexiky, syntaxe, štylistiky, noetiky a poetiky, v neposlednom rade aj čítania. Jazyk slovenský v 1. ročníku základnej školy má
prioritné a špecifické postavenie. Schopnosť čítať a písať je jedna zo základných životných kompetencií, ktorých základ žiaci získavajú práve v 1. ročníku ZŠ.
Žiak si z predškolského obdobia prináša so sebou určité jazykové zručnosti a návyky, ktoré má následne rozvíjať z viacerých aspektov. K hlavným aspektom
patrí rozvoj slovnej zásoby, získanie základov pravopisu a znalostí z oblasti literatúry, ktoré by mal zvládať na elementárnej úrovni. V rámci zložky čítanie
a literárna výchova by sa mal dôraz klásť na čítanie s porozumením. Nezanedbateľnou je i emocionálna stránka jazykovej výchovy – vytváranie kladného
vzťahu k čítaniu a knihám, a prostredníctvom nich k materinskému jazyku, ako nositeľovi národných tradícií a formovania národného povedomia žiaka.
Písanie je základným nástrojom gramotnosti a zároveň slúži aj ako prostriedok dorozumievací a komunikačný. Na hodinách písania sa žiaci učia písať
predpísané tvary písmen a číslic (latinka) s ohľadom na dodržiavanie hygienických a estetických zásad. V oblasti slohu sa učia žiaci vyjadrovať v krátkych
ústnych prejavoch, odpovedajú na otázky, vedia sformulovať prosbu a poďakovanie, vedia sa ospravedlniť poblahoželať blízkym osobám, formulovať krátku
správu.
Ciele predmetu
Cieľom jazykového vyučovania je naučiť žiakov nielen základné pojmy a poučky, ale naučiť ich myslieť v súvislostiach, komunikovať (ústne a písomne)
na primeranej úrovni a naučiť ich rozumieť jazykovým prejavom z obsahovej stránky. Nezanedbateľnou je i literárna zložka jazyka. Prostredníctvom nej sa
žiaci zoznamujú s literárnymi dielami a ich tvorcami a vytvárajú si k nim kladný vzťah.
Cieľom vyučovania slovenského jazyka na 1. stupni ZŠ je predovšetkým:
- osvojiť si základy písanej reči (čítania a písania)
- poskytovať bohaté skúsenosti s významom – komunikačnou a vzdelávacou funkciou písanej reči
- osvojiť si elementárne vedomosti v rovine lexikálnej, morfologickej, syntaktickej a štylistickej
- osvojiť si základné pravidlá pravopisu a znalosť písma
- získať základné poznatky o zvukovej stránke jazyka
- osvojiť si návyky správnej výslovnosti
- poznávať jazykové prostriedky a vedieť ich využívať v jazykovom systéme
- prehlbovať si zručnosť jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa
- jazykové prostriedky vedieť vzájomne prepájať v jazykovom systéme
- viesť žiakov k presnému mysleniu a jeho využitiu v oblasti komunikácie (ústnej aj písomnej)
Obsah
Jazyk slovenský v 1. roč. ZŠ sa člení na dve základné zložky čítanie a písanie. To znamená, že jedna vyučovacia hodina obsahuje obidve zložky. Poradie a
dĺžku týchto častí si určuje učiteľ sám v závislosti od náročnosti preberaného učiva a podľa aktuálnych potrieb triedy. Ak to učiteľ považuje za prospešné,
môže fyzicky náročnejšie písanie rozdeliť v rámci jednej vyučovacej hodiny na dve kratšie časti. Ostatné zložky slovenského jazyka- literatúra, jazyková
výchova a sloh sú organickou súčasťou týchto dvoch základných zložiek a preto na ne nie sú vyčlenené osobitné hodiny. To znamená, že súbežne s
osvojovaním čítania a písania plní učiteľ ďalšie úlohy vyplývajúce z týchto zložiek:
- rozvíja komunikačné a vyjadrovacie schopnosti žiakov so zameraním sa na kultúru jazyka
- rozširuje slovnú zásobu žiakov, najmä tým, že sa vo svojom vyjadrovaní neobmedzuje len na okruh slov doteraz deťom známym, ale postupne zaraďuje i
výrazy, ktoré zatiaľ v slovníku detí chýbajú
- dbá na čistotu jazyka, najmä prostredníctvom vlastného vzorného vyjadrovania
- zoznamuje deti s pravopisnými javmi v rozsahu určenom v časti PÍSANIE.
- prostredníctvom vlastného hlasného čítania zoznamuje deti s rôznymi literárnymi útvarmi primeranými veku , najmä so zameraním na ich citové pôsobenie.
Využíva k tomu predovšetkým texty zo šlabikára a čítanky a inú vhodnú detskú literatúru, najmä od slovenských autorov. Vedie so žiakmi rozhovory o
prečítanom, kladie otázky, dbá na formovanie postojov k čítaniu s porozumením.
Kompetencie - spôsobilosti, ktoré je potrebné zvládnuť v procese vyučovania materinského jazyka, a ktoré sa opierajú o kľúčové /základné/ kompetencie.
Zaraďujeme sem:
I. Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti
1. Zapamätať si základné informácie a vedieť ich použiť v praxi
2. V písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu určenú pre 1. ročník ZŠ
Analytické zručnosti
1. Fonologické schopnosti – analýza zvukovej roviny jazyka na úrovni vety, slova, slabiky, identifikácie rýmu a aliterácií
2. V prípravnej etape nácviku čítania vedieť analytickými činnosťami v spojení s využívaním sluchového rozlišovania hlások určiť prvú hlásku slova.
Ovládanie detailnej analýzy slova podriadiť postupne sa rozširujúcim čitateľským schopnostiam žiakov v šlabikárovom /nácvičnom/ období a to v stúpajúcej
náročnosti od slabík po jednoduché slová.
Tvorivé zručnosti
1. Porozprávať krátky príbeh (vlastný zážitok alebo vymyslený príbeh)
2. Porozprávať príbeh podľa predlohy (podľa obrázkov, podľa názvu)
3. Dokončiť rozprávanie alebo neukončenú rozprávku alebo iný literárny žáner
4. Zdramatizovať kratší prozaický alebo básnický text. Žiaci si rozdelia úlohy z textu a snažia sa zahrať krátky príbeh z textu. Dbáme na správny prednes,
artikuláciu, gestikuláciu, pohyb.
Verejná prezentácia textu, verejný prejav
1. Pri ústnom prejave dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú výslovnosť na (primeranej) úrovni žiaka 1. ročníka ZŠ.
2. Osvojiť si výslovnostnú normu s uplatnením suprasegmentálnych javov
3. Reprodukovať umelecký text (doslovne, podrobne, stručne). Ak učiteľ vidí, že žiak sa len veľmi ťažko naučí naspamäť básničku alebo iný text, môže ho
vyzvať, aby sa ho naučil aspoň stručne alebo podrobne reprodukovať.
Informačné zručnosti
1. Naučiť žiaka poznať a používať jazykové slovníky a príručky (platí od 2. ročníka ZŠ a na primeranej úrovni )
II. Komunikačné zručnosti
1. Adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu
2. Vyjadrovať sa neverbálne a reagovať na neverbálnu komunikáciu
3. Naučiť žiaka verejne prezentovať a obhájiť vlastný názor
Pojmy
Písanie: samohlásky, dvojhlásky, spoluhlásky, arabské číslice
písmená: malé, veľké, písané, tlačené
Zvuková stránka jazyka : slabiky, slová, delenie hlások na samohlásky- spoluhlásky- dvojhlásky,
samohlásky: krátke – dlhé (rozdelenie a názvy len v 2. ročníku ZŠ, v 1. ročníku poznávať samohlásky len informatívne)
spoluhlásky: tvrdé – mäkké (podobne ako samohlásky)
dĺžeň, mäkčeň, vokáň, bodka, otáznik, výkričník, čiarka, zátvorka, dvojbodka
melódia vety: oznamovacej, opytovacej, rozkazovacej, želacej, zvolacej
slabikotvorné hlásky l, ĺ, r, ŕ
výslovnosť a výskyt ä
Syntaktická/skladobná rovina: jednoduchá veta, triedenie viet podľa obsahu na: oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie, želacie a zvolacie
Sloh pozdrav, oslovenie, tykanie/vykanie, predstavenie sa, privítanie, rozlúčenie, prosba /želanie, poďakovanie, ospravedlnenie – ústne, ospravedlnenie s
vysvetlením, vyjadriť súhlas – nesúhlas, blahoželanie ústne/ písomne
Výchovné a vzdelávacie stratégie
Vo vyučovacích hodinách slovenského jazyka v 1. ročníku, vzhľadom na široký záber od rozvíjania zmyslových ústrojov až po nácvik plynulého čítania
slov a krátkych celkov sa využívajú tieto metódy:
- hlásková problémovo-analyticko-syntetická metóda
- problémová metóda
- metóda rozhovoru – heuristická
Voľba vyučovacích metód, foriem, techník je v kompetencii učiteľa. Hlavným kritériom ich výberu by mala byť miera efektivity plnenia vyučovacieho
cieľa, pričom je žiaduce vhodne využívať alternatívne, aktivizujúce a progresívne formy a metódy vyučovania.
Vybrané metódy, formy majú byť veku primerané a majú podporovať motiváciu, záujem a tvorivé činnosti žiakov
Učebné zdroje
Zdrojom informácií pre žiakov v slovenskom jazyku je šlabikár Lipka / PaeDr. Alžbeta Hirková, Margita Nemčíková /, pracovný zošit k šlabikáru
Lipka, predpisové zošity, príručka k šlabikáru Lipka pre 1. ročník ZŠ, časopis Vrabček, učebnica SJL pre 2. – 4. ročník ZŠ / Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD
a kol../,odborná literatúra podľa výberu učiteľa.
Hodnotenie
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov v predmete slovenský jazyk budeme vychádzať z Metodických pokynov č. 22/2011 na hodnotenie
a klasifikáciu žiakov základných škôl, ktorý je platný od 1. mája 2011 .
Hodnotíme nielen vedomosti a schopnosti žiaka, ale aj prejavy jeho úsilia a svedomitosti pri učení, aktivitu a tvorivosť a samostatnosť v práci. Pri
hodnotení využívame sebareflexiu, sebahodnotenie, kritický postoj žiaka. Slovenský jazyk v 1. – 4. ročníku hodnotíme klasifikáciou.
Diktáty hodnotíme jednou známkou podľa počtu chýb takto:
1. – 3. ročník:
4. ročník:
0 – 2 chyby = 1
0 – 1 chyba = 1
3 – 4 chyby = 2
2 – 3 chyby = 2
5 – 7 chýb = 3
4 – 7 chýb = 3
8– 10 chýb = 4
8– 10 chýb = 4
11 a viac chýb = 5
11 a viac chýb = 5
Čítanie a ústne odpovede hodnotíme slovne a známkou.
Písomné previerky po tematickom celku hodnotíme takto:
100 – 90% = 1
89 – 75% = 2
74 – 55% = 3
54 – 30% = 4
29 – 0% = 5
1. ročník
Cieľ a kompetencie
Tematický celok
Rečové
kompetencie
1. Prípravné
obdobie
- žiak dokáže
porozprávať príbeh
podľa predlohy
-dokáže sústredene
načúvať
Hláskovo
analytickosyntetická metóda
- žiak dokáže
analytickými
činnosťami určiť
prvú hlásku slova
Komunikačné
kompetencie
- žiak dokáže
správne artikulovať
2. Nácvičné
/šlabikárové/
obdobie
Obsahový štandard
Čítanie
1. Rozvoj komunikačných
a vyjadrovacích schopností
2. Analytické činnosti: veta,
slovo, slabika
3. Cvičenie sluchového
a zrakového rozlišovania
4. Zoznamovanie sa
s písmenami veľkej tlačenej
abecedy
5. Sluchová syntéza hlások do
slabiky
6. Písanie veľkých tlačených
písmen
7. Pokusné čítanie slabík
a jednoduchých slov
Skladacia abeceda
Práca s časopisom
Tvorivá dramatika a sloh
Písanie
1. Precvičovanie jemnej
motoriky systémom
uvoľňovacích cvikov
2. Nácvik písania prípravných
cvikov
3. Rozvíjanie analytických
schopností
Tvorivé písanie
Čítanie
Výkonový štandard
-vie rozlíšiť vetu, slovo, slabiku
- vie podľa sluchovej syntézy spojiť
hlásky do slabiky
- vie napísať veľké tlačené písmená
- vie prečítať jednoduché slabiky
- znázorní pantomímou hlásky
a zaspieva ich
- pozná rytmické hry, rytmizuje
riekanky, vety, slová, slabiky
-skladať slabiky(analýza a syntéza)
- napodobňuje podľa vzoru
-zdokonaľovať techniku písania
- vie prečítať písmená veľkej tlačenej
Prierezové
témy
a medzipred.
vzťahy
Dopravná
výchova
Environmentál
na výchova
Osobný
a sociálny
rozvoj
Ochrana života
a zdravia
Mediálna
výchova
Multikultúrna
výchova
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
Dopravná
výchova
Matematika
Prírodoveda
Telesná
výchova
Výtvarná
výchova
Hudobná
výchova
Informatická
výchova
Poznámky
Vhodnú
prierezovú
tému
použijeme
podľa
obsahu
učiva.
Medzipredmetové
vzťahy sú
využívané
podľa danej
témy.
hlásky
- vyjadruje sa
písomnou a ústnou
formou primeranej
stupňu vzdelávania
- žiak získa návyky
správnej výslovnosti
- žiak sa naučí čítať
písmená abecedy
Rečové
kompetencie
- žiak ovláda
detailne analýzu
slova
-dokáže náležite
reagovať
Nácvičné
/ šlabikárové/
obdobie
Poznávacie
kompetencie
Percepčnomotorické zručnosti
- žiak vie odpísať
alebo podľa
diktovania napísať
jednoduchý text
1. Využívanie veľkej tlačenej
abecedy pri čítaní
2. Osvojovanie – čítanie
písmen slovenskej abecedy
3. Detailná analýza slov
a určovanie pozície hlások
v slove
4. Čítanie slabík, slov, viet
a krátkych textov – otvorené
slabiky
5. Čítanie slabík, slov, viet
a krátkych textov – slabiky
so spoluhláskovou skupinou
6. Čítanie slabík, slov, viet
a krátkych textov –
viacnásobná spoluhlásková
skupina
7. Čítanie slabík, slov, viet
a krátkych textov – slabičné
r-ŕ,l–ĺ
8. Čítanie slabík, slov, viet
a krátkych súvislých textov
Tvorivá dramatika a sloh
Písanie
1. Osvojovanie si písania
písmen slovenskej abecedy
2. Spájanie písmen do slabík
a slov
3. Odpis písaných písmen,
slabík, slov a viet
4. Prepis tlačených písmen,
slabík, slov a viet
5. Písanie slov a jednoduchých
viet podľa diktovania
6. Podporovanie vlastného
a tvorivého písania veľkou
tlačenou abecedou
abecedy
- vie určiť pozíciu hlásky v slove
Environmentál
na výchova
- vie prečítať slová s otvorenou slabikou,
so spoluhláskovou skupinou
a s viacnásobnou spoluhláskovou
skupinou
Osobný
a sociálny
rozvoj
Ochrana života
a zdravia
- vie prečítať slová so slabičným r – ŕ,
l–ĺ
- vie prečítať krátky súvislý text
- vie hrať role
- dokáže prečítať dialogizovaný text
- vie predniesť text / poézia, próza /
s prvkami výrazného čítanie
Rozvíjať čitateľské zručnosti
a obohacovať slovnú zásobu
(Logico piccolo)
- vie písať písmená slovenskej abecedy
- vie spájať písmená do slabík a slabiky
do slov
- vie odpísať písané písmená, slabiky,
slová a vety
- vie prepísať tlačené písmená do písanej
podoby
- vie napísať diktovaný text
Mediálna
výchova
Multikultúrna
výchova
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
Dopravná
výchova
Environmentál
na výchova
Osobný
sociálny
rozvoj
Ochrana života
a zdravia
Multikultúrna
výchova
Komunikačné
kompetencie
- žiak sa dokáže
súvisle a výstižne
vyjadriť písomnou
aj ústnou formou
primeranou veku
- žiak dokáže
komunikovať so
spolužiakmi,
učiteľmi a ďalšími
ľuďmi
-je schopný na
primeranej úrovni
tvoriť texty
3. Čítankové
obdobie
Čítanie
1. Zdokonaľovanie techniky
čítania
2. Čítanie s porozumením
3. Cvičenie správnej intonácie
4. Voľná reprodukcia
prečítaného textu
Tvorivá dramatika a sloh
Logico piccolo
Písanie
1. Zdokonaľovanie techniky
písania
2. Odpis a prepis textu
3. Písanie podľa diktovania
4. Precvičovanie pravopisných
javov predpísaných pre 1.
Ročník
Práca s textom
Vytváranie kompetencií samostatne
sa písomne vyjadrovať
- vie plynule čítať so správnou
intonáciou a správnou výslovnosťou
- vie čítať s porozumením
- dokáže sa verejne prezentovať podľa
individuálnych schopností / riekanka
báseň, text, scénka /
Rozvíjať čitateľské zručnosti
a obohacovať slovnú zásobu
Automatizovať dosiahnuté vedomosti,
zručnosti a návyky.
- vie správne podľa predlohy odpísať,
prepísať a podľa diktovania napísať
tvary malých a veľkých písmen
Voľne reprodukovať prečítaný text,
samostatne sa písomne vyjadrovať.
Dopravná
výchova
Environmentál
na výchova
Osobný
a sociálny
rozvoj
Ochrana života
a zdravia
Mediálna
výchova
Multikultúrna
výchova
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
2. ročník
Cieľ a kompetencie
Tematický celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Pamäťové,
klasifikačné
a aplikačné
zručnosti: zapamätá si základné
informácie a vie ich
použiť v praxi
Informačné
zručnosti: - pozná
a vie používať
jazykové slovníky
a príručky na
primeranej úrovni.
JAZYKOVÁ
ZLOŽKA
Hláska a písmeno
• rozlišovanie hlásky a písmena
• rozlišovacie znamienka (dĺžeň,
mäkčeň, vokáň, dve bodky)
• delenie hlások na samohlásky
(krátke, dlhé), spoluhlásky (tvrdé,
mäkké) a dvojhlásky
• slabikotvorné r, ŕ, l, ĺ, samohláska ä
• písanie i, í po mäkkých
spoluhláskach a y, ý po tvrdých
spoluhláskach v koreni slov
• písanie spoluhlások ď, ť, ň, ľ s
mäkčeňom a bez neho pred e, i, ia, ie,
iu
•písanie veľkých písmen v menách
osôb, zvierat a v zemepisných
názvoch
Dopĺňanie písmen podľa kľúča, hra s
písmenami
Dopĺňanie rozlišovacích znamienok
Práca s časopisom
Dvojhláskové domčeky
- rozlíši hlásku a písmeno
- používa rozlišovacie znamienka
(dĺžeň, mäkčeň, vokáň, dve bodky)
- rozdelí a vymenuje samohlásky
(krátke, dlhé), spoluhlásky (tvrdé,
mäkké) a dvojhlásky
- píše i, í po mäkkých spoluhláskach a
y, ý po tvrdých spoluhláskach v koreni
slov
- píše ď, ť, ň, ľ s mäkčeňom a bez
mäkčeňa pred e, i, ia, ie, iu.
- správne napíše vlastné mená osôb,
zvierat a zemepisných názvov
- pre overovanie pravopisu a poznávanie
významu slov použije slovníky a
encyklopédie
- vie správne dopĺňať písmená,
rozlišovacie znamienka do slov
-vie vyhľadať v texte slová s mäkčeňom
a dĺžňom
-vie zaradiť slová do skupín
Kognitívna
kompetencia:
- vie analyzovať
celok na časti
a syntetizovať časti
do celku (text-vetaslovo-slabikahláska)
Slabika, slovo,
veta
• analýza a syntéza slabík, slov a viet
• spájanie samohlások, a dvojhlások
so spoluhláskami do slabiky
• jedno a viacslabičné slová
• striedanie krátkych a dlhých slabík
v slove
• rozdeľovanie slov na konci riadka
Dramatizácia textu
- z hlások tvorí slabiky, zo slabík slová
a zo slov vety
- vy tvorí jedno a viacslabičné slová
- vie, že po dlhej slabike najčastejšie
nasleduje krátka slabika
- rozdelí viacslabičné slovo na konci
riadku na základe slabičného princípu
-reprodukovať literárny text
Prierezové
témy
a medzipred.
vzťahy
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Multikultúrna
výchova
Environmentál
na výchova
Mediálna
výchova
Ochrana života
a zdravia
Matematika
Prírodoveda
Vlastiveda
Telesná
výchova
Výtvarná
výchova
Hudobná
výchova
Informatická
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Poznámky
Vhodnú
prierezovú
tému
použijeme
podľa
obsahu
učiva.
Medzipredmetové
vzťahy sú
využívané
podľa danej
témy
Percepčnomotorické
kompetencie:
- vie odpísať alebo
podľa diktovania
napísať jednoduchý
text a arabské
číslice.
Pamäťové,
klasifikačné
a aplikačné
činnosti:
v písomnom prejave
vie aplikovať
pravopisnú normu
určenú pre 2. ročník
ZŠ
Tvorivé zručnosti:
- vie porozprávať
krátky príbeh
(vlastný zážitok
alebo vymyslený
príbeh),
- vie porozprávať
príbeh podľa
predlohy (podľa
obrázku, podľa
názvu).
Komunikačná
kompetencia:
- osvojí si základy
zdvorilosti
PÍSANIE
Písmená a číslice
Vety
Vlastné mená
SLOH
Formy
spoločenského
kontaktu
Mäkké slabiky – práca s pracovnými
listami
• malé a veľké písmená písanej
a tlačenej abecedy
• arabské číslice
• písanie jednoduchých viet
-vie vyhľadať a správne doplniť mäkké
slabiky, správne uplatniť pravopis
- napíše správne tvary veľkej, malej,
písanej a tlačenej abecedy
- napíše správne tvary arabských číslic
- odpíše, prepíše jednoduché vety
Tvorivé písanie – hra na spisovateľov - píše vety podľa diktátu
- správne napíše začiatok vety
- použije vhodné interpunkčné
znamienko
- vytvorí nadpis k obrázku, k sérii
obrázkov
- napíše krátku reakciu na
Oznamovacie vety o obrázku
počutý/prečítaný text
-vie vytvoriť príbeh pomocou obrázkov
• písanie vlastných mien osôb, zvierat na základe postupnosti deja
a zemepisných názvov
- správne napíše vlastné mená osôb,
Hádanky, krížovky, zábavné úlohy
zvierat a zemepisných názvov
-zdokonaliť sa v konkrétnych
jazykových javoch
• osvojenie základov spoločenského
- osvojí si základy spoločenského styku
kontaktu (zdvorilosť v každodennej
(učí sa byť zdvorilý)
komunikácii)
- pozdraviť sa
• pozdrav
- osloví iných
• oslovenie
- vhodne použije tykanie / vykanie
• tykanie / vykanie
- predstaví sa
• predstavenie sa
- privíta iných
• privítanie
- rozlúčiť sa
• rozlúčenie
- poprosí, poďakuje
• prosba / želanie
ospravedlniť sa
• poďakovanie
- zablahoželá
• ospravedlnenie
vyjadrí svoje stanovisko súhlas /
• blahoželanie (ústne a písomne)
nesúhlas
• vyjadrenie súhlasu / nesúhlasu
- vie napísať adresu na list, pohľadnicu • osvojenie si základov písomného
vie sformulovať krátky list
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Dopravná
výchova
Environmentál
na výchova
Ochrana života
a zdravia
Multikultúrna
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Ochrana života
a zdravia
Mediálna
výchova
Environmentál
na výchova
a kooperácie
v každodennej
komunikácii.
Formy písomného
kontaktu
Formy rozhovoru
Práca s textom
(slohovým
útvarom)
kontaktu
• adresa, adresa odosielateľa,
pohľadnica, súkromný list
• moderná komunikácia (SMS, email)
Blahoželanie blízkemu
List kráľa poddaným
• tvorba otázok
• žiadosť o informáciu
• rozhovor
• zásady telefonovania (začiatok
a koniec telefonického rozhovoru )
• ústne rozprávanie podľa osnovy
• tvorenie nadpisu
• ústny opis predmetu, ilustrácie,
obrázka
• rozlíšenie nápisu a nadpisu
• tvorba nápisov
Práca s časopisom
Verejná
prezentácia textu:
- pri ústnom prejave
dodržiava správne
dýchanie, artikuláciu
a spisovnú
výslovnosť na
primeranej úrovni,
- vie reprodukovať
umelecký text
(doslovne, podrobne,
stručne),
- osvojí si
LITERÁRNA
VÝCHOVA
Práca s textom
(kniha, časopis,
noviny)
• pojmy - autor / spisovateľ,
ilustrácia, ilustrátor, čitateľ, kniha,
časopis, noviny, knižnica, text,
zdrobnenina, nadpis, dej
• rozdiel medzi detským časopisom
a novinami
• práca s textom – čítanie
s porozumením, dokončenie príbehu,
tvorenie nadpisu, hlavné postavy,
obsah textu, dej
Akú knihu som už prečítal?
- vie napísať krátku SMS správu na
mobilnom telefóne a e-mailovú správu
na internete
-vie vytvoriť písomné blahoželanie
-vie použiť v krátkom liste typy viet –
rozkazovaciu, zvolaciu a želaciu
- vie správne sformulovať a klásť otázky
- vie odpovedať na otázky
- vie požiadať o informáciu
- vie sa na začiatku telefonického
rozhovoru pozdraviť a predstaviť, viesť
rozhovor a na záver sa pozdraviť
- vie podľa osnovy vyrozprávať dej
- vie podľa obsahu utvoriť nadpis
-vie ústne opísať predmet, ilustráciu,
obrázok
- vie rozlíšiť nápis a nadpis
- vie na určený výrobok, tému
vymyslieť nápis
-vie samostatne zreprodukovať prečítaný
text
- pozná pojmy: autor / spisovateľ,
ilustrácia, ilustrátor, čitateľ, kniha,
časopis, noviny, knižnica, text,
zdrobnenina, nadpis, dej
- pravidelne navštevuje knižnicu, vie sa
v nej orientovať
- pozná aspoň piatich spisovateľov alebo
básnikov
- vie rozlišovať časopisy a noviny,
pozná niektoré detské časopisy
- vie pracovať s textom (čítať
s porozumením, dokončiť príbeh, tvoriť
nadpis, vymenovať hlavné
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Mediálna
výchova
Environmentál
na výchova
Ochrana života
a zdravia
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Dopravná
výchova
Ochrana života
a zdravia
Environmentál
výslovnostnú normu
s uplatnením
suprasegmentálnych
javov.
Tvorivé zručnosti:
- vie dokončiť
rozprávanie,
neukončenú
rozprávku alebo iný
žáner.
Kognitívna
kompetencia:
- získa bázovú
gramotnosť, rozvíja
základy funkčnej
gramotnosti.
Moja najobľúbenejšia kniha
Hviezdoslavov Kubín
Návšteva školskej knižnice
O psíčkovi a mačičke
Literárne žánre
Čitateľská dielňa
• druhy literárnych žánrov
(vyčítanka, hádanka, báseň, ľudová
pieseň, rozprávka)
Ľudové tance
Bábkové divadlo
postavy, porozprávať stručný obsah)
-vie rozprávať o knihe, ktorú už prečítal
-vie prerozprávať dej rozprávky podľa
ilustrácie, vie vyjadriť svoj názor na
obsah prečítaného textu
- učí sa pracovať s textom (melódia,
pauza, tempo, vhodnosť výberu...)
-v prečítanom texte vie vyhľadať
potrebné informácie
-zdramatizovať prečítaný text
- pozná a rozlišuje žánre (vyčítanka,
hádanka, báseň, ľudová pieseň,
rozprávka)
- vie pochopiť ich pointu
- naučí sa naspamäť aspoň tri vyčítanky,
hádanky, básne, ľudové piesne
- vie vyrozprávať obsah rozprávky
- pozná niektoré ľudové rozprávky
- v praktických činnostiach vie
demonštrovať znalosť aktuálne
preberaných literárnych pojmov
-vie dramaticky predviesť príbeh
pomocou bábok
na výchova
Mediálna
výchova
Environmentál
na výchova
Mediálna
výchova
3. ročník
Cieľ a kompetencie
Tematický celok
Vymenovať abecedu
a prakticky ju
používať. Naučiť sa
poradie písmen slov
abecedy. Naučiť sa
hláskovať abecedu aj
slová, pochopiť
význam hláskovania
slov. Schopnosť
aktívne využívať
abecedu pri
vyhľadávaní nových
informácií.
Abeceda
Rozoznávať slová s
hláskami l,ĺ a r,ŕ.
Tvoriť nové slová.
Správne vyslovovať
a rozdeľovať slová s
hláskami l,ĺ a r,ŕ na
slabiky.
Vedieť vymenovať
obojaké spoluhlásky.
Vedieť rozlíšiť, čo
sú vybrané a
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Tlačené a písané písmená abecedy
Radenie slov podľa abecedy
Názvy písmen
Vyhľadávanie slov v slovníku podľa
abecedy
pojmy: abeceda, slovník, druhy
slovníkov, encyklopédia, telefónny
zoznam
Jabĺčko- hra so slovami
- tlačenú a písanú podobu abecedy
- zoradiť slová v abecednom poradí
- správne pomenovať všetky písmená
- vyhľadať v slovníku, encyklopédii
alebo v tel. zozname slovo podľa
abecedy
Delenie slov na
slabiky
Slovo, slabika
Rozdeľovanie slov na slabiky
Vytváranie slov prostredníctvom
slabikotvorných slabík
pojmy: slabikotvorné hlásky l,ĺ,r,ŕ,
písanie a výslovnosť spol. I,ĺ,r,ŕ
- rozdeliť slová na slabiky, zo
slabík utvoriť slová
- že slabiky l,ĺ a r,ŕ môžu nahradiť
samohlásku a vytvoriť slabiku
Obojaké
spoluhlásky
Delenie spoluhlások- tvrdé, mäkké,
obojaké
Názvy obojakých spoluhlások
Pravopis po obojakých
- rozoznať obojaké spoluhlásky
- vymenovať obojaké spoluhlásky
- že po obojakých spoluhláskach píšu i,í
alebo y,ý
-vie správne tvary veľkej a malej písanej
abecedy
Prierezové
témy
a medzipred.
vzťahy
Dopravná
výchova
Environmentál
na výchova
Ochrana života
a zdravia
Matematika
Prírodoveda
Vlastiveda
Telesná
výchova
Výtvarná
výchova
Hudobná
výchova
Informatická
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Environmentál
na výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Tvorba
Poznámky
Vhodnú
prierezovú
tému
použijeme
podľa
obsahu
učiva.
Medzipredmetové
vzťahy sú
využívané
podľa danej
témy
príbuzné slová.
spoluhláskach
pojmy: obojaké spoluhlásky
b,m,p,r,s,v,z,f
Vedieť rozlíšiť, čo
sú vybrané a
príbuzné slová.
Rozširovať si
aktívnu slovnú
zásobu o vybrané a
príbuzné slová,
frazémy s vybranými
slovami využívať v
komunikačných
situáciách.
Vybrané slová
Vybrané a príbuzné
slová vedieť
používať nielen v
diktátoch či
pravopisných
cvičeniach, ale aj pri
tvorbe vlastných
textov.
Vybrané slová po v
Vedieť vyhľadať
konkrétne podstatné
mená v texte.
Vedieť tvoriť vety na
podstatné mená.
Uplatniť pravopis
všeobecných a
vlastných
podstatných mien
Ohybné slovné
druhy
Vybrané slová po b
Vybrané slová po m
Vybrané slová po p
Vybrané slová po r
Vybrané slová po s
Vybrané slová po z
Podstatné mená
Pravopis vybraných slov vo
všeobecnom ponímaní
Príbuzné slová
pojmy: vybrané slová, príbuzné slová
Vybrané slová po jednotlivých
obojakých spoluhláskach (okrem
spoluhlásky f)
Odvodzovanie a tvorenie príbuzných
slov
Pravopis vybraných a príbuzných
slov
pojmy: vybrané slová po obojakých
spoluhláskach
b,m,p,r,s,v,z, príbuzné slová
- zadefinovať vybrané slová
- rozoznávať vybrané a príbuzné slová
- že vo vybraných slovách píšeme y
alebo ý
- pravopis vybraných slov
- správne uplatniť pravopis v
príbuzných slovách
- vybrané slová používať nielen
izolovane, ale aj v slovných spojeniach a
v textoch
- vysvetliť význam vybraných slov
- nahradiť slová a slovné spojenia
vybraným slovom a naopak
- triediť príbuzné slová
-vedieť vyslovovať a správne napísať
domáce slová, v ktorých po obojakých
spoluhláskach je y/ý alebo i/í.
Práca s časopisom, hádanky
-vyhľadať, písať a správne dopĺňať i,í
a y,ý do slov po obojakých
spoluhláskach
Podstatné mená - konkréta
Rozdelenie podstatných slov na
všeobecné a vlastné
Pravopis vlastných podstatných mien
pojmy: podstatné mená, všeobecné a
vlastné podstatné mená
- zadefinovať podstatné mená (PM)
- pýtať sa na PM správnou otázkou
- nájsť a vyhľadať PM v textoch a
cvičeniach
- rozlišovať všeobecné a vlastné PM
- rozoznávať podstatné mená pomocou
ukazovacích zámen ten, tá, to, tí, tie
- uplatniť správny pravopis vo vlastných
PM – osôb, zvierat, vecí, miest a obcí,
vrchov, riek, potokov, štátov,
projektu
a prezentačné
zručnosti
Mediálna
výchova
Environmentál
na výchova
Environmentál
na výchova
Mediálna
výchova
Dopravná
výchova
Environmentál
na výchova
Mediálna
výchova
Pravopisné cvičenia – hádanky,
prešmyčky, doplňovačky
Práca s časopisom
Vedieť vyhľadať
slovesá a akostné
prídavné mená v
texte.
Tvoriť vety na
slovesá a prídavné
mená.
Tvoriť slová s
opačným a
rovnakým
významom.
Slovesá
Prídavné mená
Slovesá
Synonymá
Prídavné mená
Antonymá
pojmy: slovesá,
akostné prídavné mená, slová s
podobným (synonymá) a opačným
(antonymá) významom
Pravopisné cvičenia
Vedieť používať
zámená v slovnej aj
písomnej
komunikácii.
Vyhľadať vo vete a v
texte osobné,
ukazovacie a
privlastňovacie
zámená.
Nahrádzať podstatné
a prídavné mená
vhodnými zámenami
a naopak.
Zámená
Vyhľadávanie zámen v cvičení alebo
v texte
pojmy: zámená
- ja, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony
- ten, tá, to, tí, tie
- moje, tvoje, naše, vaše
svetadielov...
-vie porozumieť presne sformulovaným
úlohám, vie si osvojiť terminológiu
-vyhľadať, písať podstatné mená,
správne ich používať v písomnom
prejave
- zadefinovať slovesá
- funkciu slovies v texte
- pýtať sa na slovesá správnou otázkou
- nájsť a vyhľadať slovesá v textoch a
cvičeniach
- tvoriť synonymá
- zadefinovať prídavné mená
- pýtať sa na prídavné mená správnou
otázkou
- vyhľadať akostné prídavné mená v
textoch a cvičeniach
- tvoriť antonymá
-zdokonaliť sa v konkrétnych
jazykových javoch
-vyhľadávať, písať prídavné mená,
správne ich používať v písomnom
prejave,
Žiaci vedia/ovládajú:
- krátko zadefinovať zámená
- vymenovať bežne používané zámená
- vyhľadať zámená v texte
- používať zámená pri komunikácii s
inými osobami
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Ochrana života
a zdravia
Environmentál
na výchova
Mediálna
výchova
Dopravná
výchova
Environmentál
na výchova
Mediálna
výchova
Dopravná
výchova
Využívať vedomosti
o číslovkách na
hodinách SJL a
MAT.
Rozoznávať vo vete
a v texte základné
číslovky ako slová
pomenúvajúce
množstvo a radové
číslovky ako slová
pomenúvajúce
poradie.
Vedieť, pri akých
príležitostiach
jednotlivé druhy
korešpondencie
používame.
Využívať písanie
listu a pohľadnice
ako jednu z foriem
písomnej
komunikácie medzi
ľuďmi.
Porozprávať svoj
zážitok s dodržaním
časovej a príčinnej
súvislosti.
Vedieť využívať pri
rozprávaní verbálne
aj neverbálne
prostriedky.
Číslovky
Rozprávanie ústne
a písomné
Vedieť stručne podať
informáciu o niekom
alebo niečom.
Pri písaní krátkych
správ používať čo
Oznam
Číslovky
Vyhľadávanie základných a radových
čísloviek v cvičení alebo v texte
- povedať jednoduchú definíciu
čísloviek
- vyhľadať základné a radové číslovky, s
ktorými sa už stretli alebo ich poznali
v texte
- v bežnej komunikácii používať slovný
druh – číslovky
- správne napísať číslovky do1 000usporiadať/napísať číslovky (slovom) od
najmenšej po najväčšiu a naopak
-zdokonaliť sa v konkrétnych
jazykových javoch
- rozoznať časti listu
- zoštylizovať jednoduchý list
- pravopis oslovenia
- podpísať sa svojím menom, prípadne
priezviskom
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Ústne a písomné rozprávanie
Rozprávanie vlastných prežitých
zážitkov
Osnova -úvod, jadro, záver
Rozprávanie príbehu podľa osnovy
Časová postupnosť
pojmy: osnova, úvod, jadro, záver,
časová postupnosť
- porozprávať udalosť alebo zážitok
podľa osnovy
- dodržiavať pri rozprávaní a písaní
časový sled/postupnosť
Písomné odovzdávanie informácií
prostredníctvom mobilu (SMS),
písomne (oznam, korešpondenčný
lístok) a elektronicky (e-mail)
pojmy: oznam, SMS,
- napísať jednoduchý oznam
prostredníctvom SMS správy, e-mailom
alebo klasicky prostredníctvom
korešpondenčného lístka
- sformulovať správu tak, aby
Environmentál
na výchova
Mediálna
výchova
Dopravná
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Environmentál
na výchova
pojmy: základné a radové číslovky
Hádanky, lúštenky, zábavné úlohy
SLOH
List
List, písanie listu
Písomné členenie listu (úvod, jadro,
záver)
Oslovenie, podpis
pojmy: list, oslovenie, podpis
SMS
E-mail
Environmentál
na výchova
Environmentál
na výchova
Mediálna
výchova
Dopravná
výchova
Mediálna
výchova
Precvičovať
motorické, aplikačné
a analytické
zručnosti pri
vyhľadávaní
inzerátov v tlači.
Inzerát
e-mail, korešpondenčný lístok
Informačno-komunikačné
technológie
Inzeráty v tlači
Vyhľadávanie inzerátov v tlači
Písanie inzerátov
pojmy: inzeráty nachádzajúce sa v
tlači
Využívať motorické
zručnosti, verejnú
prezentáciu alebo
reprodukciu pri
vyhľadávaní
reklamy.
Reklama a jej
druhy
Analýza reklamných textov
Tvorba reklamných textov
Uplatňovať
motorické, aplikačné
a tvorivé zručnosti
pri tvorbe pozvánky.
Do pozvánky
vyberať vhodné
slová podľa jej
zamerania.
Naučiť sa presne
vyjadrovať pri
opisovaní predmetu,
ilustrácie. Všímať si
prvky opisovaných
predmetov.
Vedieť sa predstaviť
prostredníctvom
vyrobenej vizitky.
Precvičovať
písomnú a ústnu
Pozvánka
najmenej slov s
presnými pojmami.
Reklamný plagát
pojmy: reklama, druhy reklamy
Pozvánka a jej písomná formulácia
Obsah pozvánky
Opis obrazu
Opis ilustrácie
Vizitka
Dopravná
výchova
- vyhľadať inzerát v časopise, novinách
alebo v reklamných tlačovinách
- sformulovať písomne krátky inzerát
-pri tvorbe inzerátu uplatniť vlastnú
tvorivosť a kreativitu
- vlastnými slovami charakterizovať
pojem reklama
- rozlíšiť druhy reklamy
- posúdiť hodnovernosť reklamy
- sformulovať krátky reklamný text
-pri tvorbe vlastnej reklamy (grafickej)
využiť jej typické prvky.
Environmentál
na výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Mediálna
výchova
Environmentál
na výchova
Mediálna
výchova
Dopravná
výchova
- písomne sformulovať text pozvánky na
podujatie
- ovládať prvky, ktoré v pozvánke
nesmú absentovať (miesto, čas,
program, kto pozýva)
- pozvánku primerane graficky
ozvláštniť
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
Opis konkrétneho predmetu –
základné prvky, funkcie, využitie...
Členenie opisu na odseky – úvod,
jadro, záver
pojmy: opis, odsek
- opísať predmet (jeho využitie, funkciu)
- opísať detskú príp. umeleckú ilustráciu
(z čítanky, knihy)
Vizitka. Druhy vizitiek
Tvorba vizitky
Predstavovanie sa pomocou vizitky
pojmy: vizitka, druhy vizitiek
- predstaviť sa prostredníctvom vizitky
- vyrobiť si vlastnú vizitku
Environmentál
na výchova
Mediálna
výchova
Dopravná
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Environmentál
na výchova
pojmy: pozvánka
Opis predmetu
obsahovala základné informácie
-orientovať sa v elektronickej pošte
komunikáciu.
Prostredníctvom
čítania doplnkovej
literatúry zlepšovať
svoje čitateľské
zručnosti. Vedieť sa
orientovať
v knižnici.
Odlišovať poéziu od
prózy.
Vedieť vyhľadať v
literárnych ukážkach
verš, odsek.
Spoznať pranostiky,
ľudové i autorské
rozprávky.
Obohacovať si
slovnú zásobu
výrazmi z minulosti
(archaizmy,
zastarané slová).
Vedieť rozprávky
správne prečítať po
technickej stránke,
pokúsiť sa o ich
dramatizáciu, príp.
ČÍTANIE
Škola Jeseň
Rodina
Zima
Zimné sviatkyVianoce
Tradície spojené
so zimou
Práca s textom - literárne texty
zamerané na zvládnutie techniky
čítania, na porozumenie prečítaného
textu (témy obsahujúce prírodné
motívy spojené s jeseňou a tematikou
školy)
pojmy: literatúra pre deti
Čítanie mimočítankovej literatúry
Jano
Rozdelenie literatúry na poéziu a
prózu, v súvislosti s poéziou
vyvodenie pojmu verš
Práca s textom – literárne texty s
tematikou rodiny a rodinných
vzťahov
pojmy: poézia, próza, verš, odsek
Návšteva školskej knižnice
Krátke ľudové útvary
Pranostika, oboznámenie sa so
známymi pranostikami
Prirovnanie, vyhľadávanie prirovnaní
v literárnych útvaroch
pojmy: ľudová slovesnosť,
pranostika, ľudová rozprávka,
prirovnanie
Vianočné zvyky
Čítanie rozprávok v učebnici, v
Autorská
časopisoch, v knižnici, doma
rozprávka
-výber z domácej i Členenie rozprávok ako literárneho
útvaru
svetovej tvorby
Mená svetových rozprávkarov a ich
Hlavná
- vymenovať knihy pre deti a mládež,
ktoré poznajú z domu alebo knižnice
- niektorých významných detských
autorov
- porozprávať krátky dej z prečítanej
knihy alebo povedať jej obsah
-zdokonaľovať techniku čítania (zraková
diferenciácia, čítanie s porozumením)
-prerozprávať príbeh
- rozoznať poéziu od prózy
- v literárnom texte identifikovať verš
- v prozaickom útvare rozoznať odseky
- vyhľadať detskú literatúru v knižnici,
orientovať sa v nej
-orientovať sa v súčasnej slovenskej
tvorbe pre deti
Krátke ľudové útvary
- oboznámiť sa so známymi
pranostikami
-vyhľadávať prirovnania v literárnych
útvaroch
pojmy: ľudová slovesnosť, pranostika,
ľudová rozprávka, prirovnanie
-poznať niektoré vianočné zvyky
a tradície na Orave
-opísať zvyky vo svojich rodinách
- vedieť vysvetliť rozdiel medzi
ľudovou a autorskou rozprávkou
- prakticky nájsť príklady autorskej
rozprávky
- členiť text rozprávky a vedieť
Ochrana života
a zdravia
Environmentál
na výchova
Mediálna
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Environmentál
na výchova
Mediálna
výchova
Environmentál
na výchova
Mediálna
výchova
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Tvorba
projektu
krátke divadelné
predstavenie.
Využívať verbálnu i
neverbálnu
komunikáciu.
a vedľajšia
postava
tvorba
pojmy: autorská rozprávka, hlavná
postava, vedľajšia postava
Návšteva školskej knižnice
Čitateľské dielne
Spoznať frazémy v
krátkych literárnych
útvaroch, využívať
ich v praxi.
Príslovia
a porekadlá
Vedieť rozpoznať
nový literárny útvar
– povesť.
Vytvoriť krátke
otázky k textu.
Povesť
Výber zo
slovenských
povestí
Pokúsiť sa napísať
krátky príbeh
(povesť).
Nové literárne útvary ľudovej
slovesnosti – príslovie, porekadlo
Výchovné využitie poučenia v
porekadlá
pojmy: príslovie, porekadlo
Jednoduchá povesť a jej druhy
Hlavná myšlienka povesti
pojmy: povesť, hlavná myšlienka
Čítanie v školskej knižnici
Práca s časopisom
pomenovať jej výchovný cieľ
- hlavné a vedľajšie postavy rozprávky
-zdramatizovať rozprávku
-čítať s porozumením, zaujať názor
k prečítanému textu
-vedieť vytvárať čitateľský denník
-zdramatizovať prečítaný text
- vyhľadať príslovia a porekadlá v
čítanke, knižnici a v časopiseckej
literatúre
- povedať výchovný cieľ príslovia
a prezentačné
zručnosti
- pojem povesť
- že existuje viacero druhov povestí
- v povesti určiť hlavnú myšlienku,
vedia ju výchovne využiť
- sformulovať krátke otázky k textu
-čítať s porozumením, zhodnotiť
vlastnosti literárnej postavy
-vyjadriť svoj názor na obsah
prečítaného textu
Environmentál
na výchova
Mediálna
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
4. ročník
Cieľ a kompetencie
Tematický celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Vybrané slová
JAZYKOVÁ
Delenie hlások
ZLOŽKA
Ohybné slovné
Vybrané slová
druhy
Učivo gramatiky
prepojiť s učivom
slohovým. Využívať
slohové témy (opis,
inzerát, rozprávanie).
Písanie i, í y, ý v ďalších vybraných
slovách a odvodených slovách.
Delenie hlások, ohybné slovné druhy
– podstatné mená, prídavné mená,
zámená, číslovky, slovesá, základné
pojmy, definícia, identifikácia v
cvičeniach, určovanie kategórií.
Používať pravopisné návyky v už
prebratých vybraných slovách a
nacvičuje nové vybrané a odvodené
slová. Vie ich samostatne používať v
cvičeniach, texte, v diktátoch a
kontrolných cvičeniach.
Pojem predpona
Delenie
predponových slov
Slabičné a
neslabičné predpony
Naučiť žiakov učivo
o predponách,
explicitne ho
používať v
slohových útvaroch.
Odvodenie slov pomocou predpôn.
Pravopis a výslovnosť predponových
odvodenín.
Slabičné a neslabičné predpony .
Rozdeliť slová na predponu a
slovotvorný základ. Vie tvoriť nové
slová prostredníctvom rôznych predpôn.
Vie identifikovať slabičné a neslabičné
predpony. Pozná význam nových slov a
vie ich používať vo vetách, v textoch.
Žiak vie, čo je to individuálna slovná
zásoba, pozná svoju slovnú zásobu, vie
ju rozširovať.
Tvorenie slov
Rozširujúce učivo
o slovnej zásobe
Individuálna slovná zásoba
Prierezové
témy
a medzipred.
vzťahy
Environmentál
na výchova
Mediálna
výchova
Matematika
Prírodoveda
Vlastiveda
Telesná
výchova
Výtvarná
výchova
Hudobná
výchova
Informatická
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Mediálna
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Poznámky
Vhodnú
prierezovú
tému
použijeme
podľa
obsahu
učiva.
Medzipred
metové
vzťahy sú
využívané
podľa
danej témy
Pravopis ďalších
vybraných slov.
Využitie pravopisu
vybraných slov pri
tvorbe umeleckého a
vecného textu, v
rôznych
komunikačných
situáciách.
Pravopis slov s i/í,
y/ý po obojakej
spoluhláske
Pravopis ďalších vybraných slov.
Príbuzné slová. Poznať ich význam.
Geografické názvy s i, í a y, ý po
obojakej spoluhláske.
Používať pravopisné návyky v písaní
ďalších vybraných slov a významovo
príbuzných slov, pravopisné zručnosti v
písaní geografických názvov.
Environmentál
na výchova
Mediálna
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Rozširujúce učivo
o vybraných
slovách
Projekty: Bytovka
Na výlete
U pyšnej princeznej
O zlatej rybke
V zime
Žiak vie vybrané slová používať nielen
v izolovaných slovách, ale hlavne
v textoch a tvorivom písaní
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
Delenie hlások
Znelé a neznelé
hlásky
Spodobovanie na
konci slova,
uprostred slova , na
hranici slov
Praktické využitie v
textoch (slohových
alebo čítankových).
Písanie diktátu a
pravopisných
cvičení.
Delenie hlások
Pravopis a správna výslovnosť
spoluhlások na konci slov, na
morfematickom švíku, hranici slov.
Rozdelenie hlások na znelé a
neznelé. Identifikácia spodobovania.
Vysvetliť pravidlo písania
spoluhlásky f.
Rozširujúce učivo
o spodobovaní
Projekt: Vtáka poznáš po perí
a človeka po reči
Žiak vie:
Vymenovať znelé a neznelé
spoluhlásky. Ovláda ich správnu
výslovnosť na konci, v strede slov a na
hranici dvoch slov. Vie, že pravidlo o
spodobovaní platí len pre výslovnosť. V
pravopise sa spoluhlásky zapisujú bez
spodobenia. Pravidlo o spodobovaní
žiak ovláda nielen teoreticky, ale dokáže
ho používať najmä prakticky.
Pravidlo o spodobovaní vie žiak
používať pri výslovnosti i pravopise
Využívať učivo o
priamej reči v
rôznych
komunikačných
situáciách. Napr. v
slohu - v rozhovore
na danú tému alebo
v interview.
Priama reč
Definícia priamej reči. Úvodzovky v
priamej reči. Písanie uvádzacej vety
(pred, v strede alebo na konci
priamej reči). Interpunkcia v priamej
reči (bodkočiarka, čiarka, otáznik,
výkričník).
Identifikovať priamu reč v texte. Vie
rozlíšiť uvádzaciu vetu od priamej reči.
Vie prakticky používať priamu reč v
písomnom prejave. Správne používa
interpunkčné znamienka v priamej reči.
Rozozná priamu reč v hovorenom slove.
Spodobovanie
spoluhlások
Environmentál
na výchova
Multikultúrna
výchova
Mediálna
výchova
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Rozšírenie učiva o
základných slovných
druhoch.
Poznatky o slovných
druhoch aplikovať
pri tvorbe textov, v
jazykových alebo v
slohových
cvičeniach.
Slovné druhy
Podstatné mená
Prídavné mená
Zámená
Číslovky
Slovesá
Poznatky o slovných
druhoch aplikovať
pri tvorbe textov, v
jazykových alebo v
slohových
cvičeniach.
Neohybné slovné
druhy
Príslovky
Predložky
Spojky
Rozšírenie poznatkov o ohybných
slovných druhoch. Gramatické
kategórie rod, číslo a pád
podstatných mien. Triediť a
zoskupovať podstatné mená podľa
rodu a zakončenia (podľa pádovej
prípony a spoluhlásky pred ňou) ako
prípravu na vyvodenie systému
vzorov vo vyšších ročníkoch.
Určiť rod, číslo a pád prídavných
mien na základe zhody s podstatným
menom
Zámená – funkcia zámen vo vete.
Druhy zámen: osobné a
privlastňovacie.
Číslovky, definícia, delenie čísloviek
na základné a radové. Pravopis
čísloviek v obore do 100.
Slovesá – zopakovať definíciu
slovies. Gramatické kategórie: osoba,
číslo, čas slovies. Neurčitok.
Časovanie slovies.
Triedenie neohybných slovných
druhov. Ich funkcia a následne
identifikácia v texte.
Naučíme žiakov pravopis predložiek
a ich správnu výslovnosť. Vyvodíme
ich z prvotných predložiek s
priestorovým významom na do, v,
s/so, z/zo Pravopis a výslovnosť
predložiek s/so, z/zo, pravopis a
výslovnosť predložiek s/so, k/ku v
spojení s osobnými zámenami.
Naučíme žiakov identifikovať v texte
spojky
Spojky – vyvodiť z textu, z aktívnej
lexiky žiaka. Zameriame sa na
Rozlíšiť všeobecné a vlastné podstatné
mená.
Vie uplatniť správny pravopis vo
vlastných podstatných menách.
Žiak ovláda jednotlivé pády (otázky aj
ich latinské názvy). Podľa nich vie
vyskloňovať podstatné mená. Ovláda
tvary podstatného mien a vie ich
používať v texte. Vie určovať
gramatické kategórie rod, číslo a pád
podstatných mien.
Environmentál
na výchova
Rozozná zámená v texte. Vie, že
nahrádzajú podstatné a prídavné mená.
Vie určiť základné druhy zámen.
Ovláda pravopis čísloviek v obore do
100.
Žiak vie nielen vyhľadať slovesá v texte
a pozná ich funkciu, ale naučí sa aj
gramatické kategórie slovies (osoba,
číslo a čas).Vie vyčasovať slovesá. Vie
určiť u slovies neurčitok.
Triediť slovné druhy na ohybné a
neohybné. Pozná funkciu neohybných
slovných druhov a následne ich vie
vymenovať. Vie ich identifikovať v
cvičeniach, v texte. Žiak ovláda
výslovnosť a pravopis predložiek. Vie
používať spojky. Pozná spojky, ktoré sa
vyskytujú v textoch najčastejšie. Vie ich
prakticky používať vo vete. Menej
známe neohybné slovné druhy – častice
a citoslovcia vie identifikovať v texte.
Pozná ich funkciu. Vie vymenovať
aspoň niektoré a vie ich použiť v
hovorenom aj písomnom prejave.
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Mediálna
výchova
Dopravná
výchova
Environmentál
na výchova
Mediálna
výchova
Dopravná
výchova
Prezentovať oba
druhy textov. V
komunikačných
prejavoch žiakov
dbať na umelecký
prednes. Zachytiť
kľúčové údaje z
písomného textu
(formou poznámok).
Podporovať
tvorivosť na
primeranej úrovni.
V ústnom prejave
využívať verbálne i
neverbálne
prostriedky. V
komunikačných
situáciách používať
niektoré stratégie na
riešenie konfliktu.
Napr. naučiť žiakov
„hádať sa“ .
SLOH
Umelecký a vecný
text
Diskusia
Názor
najfrekventovanejšie spojky (a, ale,
keď, aby, že atď.).
Častice – vyvodiť z textu, upozorniť
na najviac používané výrazy súhlasu,
nesúhlasu, istoty, pochybnosti
(áno/nie, hádam, asi, možno, naozaj,
určite a i.).Citoslovcia – vyvodiť z
textu, zo zvukomalebných slov.
Poukázať na základné rozdiely medzi
umeleckým a vecným textom.
Najviac používané kľúčové slová v
umeleckom a vecnom texte. Ich
vyhľadávanie v texte. Reprodukcia
podľa osnovy.
Pojem diskusia a názor. Diskutovať
so žiakmi na rôzne témy (najlepšie
také, ktoré sú z blízkeho okolia žiaka,
zamerané na bežný život). Učiteľ
môže umelo vytvoriť konfliktnú
situáciu a následne vyzvať žiakov na
prejavenie vlastného názoru k danej
situácii. Situácia môže byť reálna
alebo vymyslená.
Pomenovať jednotlivé druhy textu
správnym pojmom.
Pozná kľúčové slová a následne ich vie
použiť v umeleckom alebo vo vecnom
texte.
Spätne ich vie v texte vyhľadať.
Vie k textu vytvoriť osnovu.
Ovláda pojem reprodukcia a vie ju
prakticky zrealizovať. Žiak vie
postrehnúť vecné chyby v počúvanom
texte a vie ich opraviť.
Diskutovať na určitú tému vybratú
učiteľom/žiakom. Ovláda pojem
diskusia. Dôraz kladie najmä na riešenie
konfliktnej situácie. Žiak vie vyriešiť
primeranú konfliktnú situáciu. Pozná
niektoré stratégie riešenia konfliktu. Vie
sa napr. „pohádať“ so spolužiakom o
nejakom probléme (primeraným
spôsobom a primeranými jazykovými
prostriedkami).
Environmentál
na výchova
Mediálna
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
Environmentál
na výchova
Mediálna
výchova
V písomnom prejave
využívať metódy
tvorivého písania.
Opis
Zamerať sa na opis osoby, ústne aj
písomne bez definície . Všímať si
charakteristické črty a vlastnosti
osoby
Oboznámiť žiakov s
cieleným
rozhovorom –
interview.
Cielený rozhovor Interview
Tvorba otázok a odpovedí. Cvičenie
vzájomnej komunikácie
Naučiť žiakov pojem
reprodukcia textu.
Naučiť žiakov
reprodukovať nejakú
udalosť .
Naučiť žiakov
reprodukovať
rozprávanie.
Realizovať konceptu
v praxi.
Všimnúť si udalosť
spoločenského alebo
kultúrneho diania,
ktorá sa má stať v
najbližšom čase.
Vytvoriť o nej
plagát. Sústrediť sa
na text.
Rozvoj tvorivosti
Reprodukcia,
Reprodukcia
rozprávania,
časová postupnosť
Koncept
Plagát
Tvorivé písanie
Charakterizovať opis osoby. Vie ústne
opísať vonkajšie črty osoby napr.
spolužiaka, rodiča, súrodenca, kamaráta.
Pozná základné charakterové vlastnosti,
povahové črty opisovanej osoby. Veľmi
stručne vie danú osobu opísať aj
písomne
Environmentál
na výchova
Mediálna
výchova
Dopravná
výchova
Definíciu cieleného rozhovoru. Pozná
jeho cudzí názov – interview. Vie
skoncipovať jednoduché otázky a
odpovede. Napr. so spolužiakom
zrealizuje krátke interview o aktuálnej
udalosti.
Poznať pojem reprodukcia textu,
Ovládať pojem reprodukcia
reprodukovať nejakú udalosť zo
rozprávania. Vie ju konkrétne
svojho života, alebo života iných ľudí zrealizovať v ústnom podaní. Dodržiava
.
časovú postupnosť- veci, ktoré sa udiali
na začiatku, stručný popis udalosti,
ukončenie – záver.
Environmentál
na výchova
Mediálna
výchova
Náčrt alebo koncept. Definícia.
Vysvetliť na príklade.
Pojem plagát,
vytvorenie plagátu v skupine
spolužiakov .
Tvorivé písanie podľa nadpisu, podľa
ilustrácie, podľa osnovy, vymýšľame
príbeh
Ovládať definíciu konceptu/náčrtu. Vie
vytvoriť náčrt slohového útvaru
Zadefinovať pojem plagát. Vie na aké
účely sa používa.
Vie vytvoriť jednoduchý plagát k
nejakej aktuálnej udalosti. Žiak realizuje
plagát najprv v skupine, potom sám.
Žiak vie vytvoriť krátky príbeh
s využitím opisu i priamej reči
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Mediálna
výchova
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
Oboznámiť žiakov s
pojmom umelecká
literatúra.
Učivo
zdokumentovať na
konkrétnych
ukážkach slovenskej
aj zahraničnej
detskej umeleckej
literatúry.
LITERÁRNA
VÝCHOVA
Umelecká
literatúra
Divadelná hra
Rozdiely medzi umeleckou a vecnou
(neumeleckou) literatúrou. Pojem
divadelná hra. Dramatické umenie –
dráma je ďalším literárnym druhom.
Realizuje sa v divadle. Dramatickým
žánrom určeným najmä detskému
príjemcovi je bábková hra, bábkové
divadlo (maňuškové, marionetové).
Žiakov oboznámime s najznámejšími
autormi divadelných hier a ich
dielami pre deti a mládež.. Uviesť
príklad divadelnej hry. Naučiť žiakov
interpretovať divadelnú hru – dôraz
kladieme na dramatizáciu.
Dramatizáciu realizovať v triede,
zahrať si divadelné predstavenie.
Viesť žiakov k tomu, aby si vedeli
vytvoriť sami divadelnú hru s
jednoduchým námetom a pokúsili sa
ju aj zahrať .
Divadielko – nácvik krátkej
divadelnej hry s bábkou
Vyzdvihnúť ich
funkciu pre
spoločnosť aj pre
jednotlivca.
Výchovné využitie
vhodnosti
televíznych a
filmových
predstavení.
Rozhlas
Televízia
Film - kino
Zavedenie pojmov: rozhlas, televízia
Znaky, ktorými sa navzájom
odlišujú.
Ich využitie v každodennom živote.
Výchovné využitie - vhodnosť a
nevhodnosť programov pre deti a
mládež. Ich vplyv na duševné zdravie
dieťaťa.
Odlíšiť pojem umelecká literatúra od
vecnej poézie. Žiak vie, že k umeleckej
literatúre patrí poézia, próza a dráma.
Pojem dráma žiak nemusí ovládať.
Neskôr ho rozvinieme pri pojme
divadelná hra. Žiak vie recitovať jednu dve básne z tvorby najznámejších
slovenských alebo zahraničných
básnikov. Dokáže predniesť kratšie
prozaické dielo. Dôraz sa kladie na
recitáciu, výrazové prostriedky v
prednese.
Žiak ovláda pojem divadelná hra. Vie
svojimi slovami opísať, čo je divadelná
hra, vie to povedať na základe osobnej
skúsenosti. Môže povedať názvy
divadelných hier, ktoré pozná. Pozná
významných slovenských alebo
zahraničných autorov divadelných hier.
Vie divadelnú hru interpretovať v
kolektíve žiakov. Talentovaní žiaci
môžu vytvoriť samy kratšiu divadelnú
hru so života detí. Vedia ju spoločne
zahrať.
Žiak sa vie zapojiť do kolektívnej hry,
žiak si vyskúša úlohu herca a nacvičí
svoju rolu v krátkej divadelnej
rozprávkovej hre
Žiak pozná:
Pojem rozhlas, televízia, film (média).
Vie ich pomenovať a vie ich navzájom
od seba odlíšiť. Pozná charakteristické
znaky rozhlasu, televízie a filmu. Vie
kde sídlia, pozná budovu slovenského
rozhlasu, slovenskej televízie (prípadne
iných televízií) a filmu (kiná). Film v
minulosti a dnes. Vie, že sa film v
Environmentál
na výchova
Mediálna
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Mediálna
výchova
Environmentál
na výchova
Mediálna
Povzbudzovať
žiakov, aby sami
dokázali
skoncipovať dialóg,
prípadne ho vedeli aj
prakticky predniesť.
Využívať
kompetencie
tvorivosti a ústnu
prezentáciu .
Dialóg
Využívať analytické
zručnosti.
Realizovať analýzu
textu, vyhľadať
kapitoly, strofy a
rýmy.
Kapitola
Strofa
Rým
Pracovať s textami
bájok nielen v
súvislosti s ich
čítaním a
interpretáciou, ale
vyjadriť ich
prostredníctvom
Bájka
Dialóg je súvislý rozhovor dvoch
alebo viacerých osôb, ktoré sú v
priamom a vzájomnom kontakte.
Dialóg chápeme najmä v súvislosti s
literárnym alebo dramatickým
dielom. V súvislosti s dialógom sa
vyskytuje prítomnosť pohybových
prvkov, ktorými sa jazykový prejav
dopĺňa, dokresľuje, obmieňa alebo
celkom supluje. Napr. namiesto
jazykových prostriedkov sa
používajú prostriedky mimojazykové
napr. gestikulácia, mimika.
Členenie textu na menšie jednotky.
Kapitola – pojem, charakteristické
členenie najmä v knižkách. Ide o
architektonickú jednotku, menšiu než
diel (zväzok). Strofa je skupina
veršov oddelená od ďalšej strofy.
Rým zvuková zhoda slabík na konci
veršov.
Pojem: bájka. Ide o vymyslený
príbeh s výchovným zameraním, v
ktorom vystupujú zvieratá alebo
neživé predmety, ktoré konajú a
hovoria ako ľudské bytosti. Z bájky
vždy vyplýva ponaučenie.
Najznámejším bájkarom a
minulosti premietal v kinách. V
súčasnosti na premietanie filmu slúži aj
televízia, prípadne prehrávače DVD,
videorekordéry. Žiak pozná niektoré
literárne diela, rozprávky alebo iné
literárne žánre, ktoré boli sfilmované.
Žiak sa vie primerane správať v kine.
Charakterizovať pojem dialóg. Vie kedy
vzniká a koľko osôb sa na ňom
zúčastňuje. Vie ho identifikovať v texte
a dokáže ho aj prakticky zrealizovať. Pri
dialógu vie využívať gestikuláciu,
mimiku.
výchova
Ovládať pojmy z učebnice v súvislosti s
textom. Vie v básni identifikovať rým,
ovláda nielen pojem, ale aj definíciu. To
isté platí aj o strofe a kapitole. Žiak vie
prakticky rozlišovať v textoch strofy a
kapitoly. Ide o pragmatickú stránku
výučby. V učive o rýme podľa
zakončenia rozozná 3 druhy rýmov:
združený aabb, abab, abba. Vie ich
prakticky v básní vyhľadať.
Žiak ovláda:
pojem bájka. Pozná text, ktorý je bájkou
a vie ho odlíšiť od iných textov
umeleckej literatúry. Po prečítaní bájky
vie povedať ponaučenie, ktoré obsahuje.
Pozná meno Ezopa ako najznámejšieho
autora bájok a tiež pozná meno J.
Environmentál
na výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Mediálna
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
výtvarného prejavu.
Využiť
medzipredmetové
vzťahy výtvarnej
výchovy a IKT
Pozornosť zamerať
najmä na dejovú a
literárnu stránku
komiksu, najmä na
postupnosť deja
(udalosti) vyjadrenej
v komikse.
Komiks
zakladateľom bájky bol Ezop.
V našej literatúre J. Záborský.
Záborského – nášho významného
bájkara.
Projekt Bájka
Žiak vie čítať bájky s porozumením, vie
ich zdramatizovať a samostatne
pripraviť ich divadelnú podobu s bábkou
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
Je to sekvenčne usporiadaná
postupnosť obrázkov alebo graficky
spracovaný (kreslený) príbeh. Má
svoj dej a na čitateľa pôsobí
esteticky. Text môže byť umiestnený
alebo v bublinách uprostred textu
alebo na okrajovej časti obrázka.
Obrázky sú často doplnené
zvukomalebnými výrazmi.
Žiak ovláda:
pojem komiks. Vie ho odlíšiť od iného
druhu detskej literatúry. Vie prečítať dej
komiksu. Pozná postupnosť deja. Vie,
ktoré obrázky sú pred nejakou
udalosťou, a ktoré nasledujú za ňou. Vie
usporiadať obrázky podľa sledu deja.
Vie sám alebo za pomoci spolužiakov
nakresliť krátky komiks a napísať k
nemu text.
Žiak vie čítať rozprávku
s porozumením, vie vybrať
najzaujímavejšiu a najpútavejšiu časť
rozprávky, ku ktorej dokáže vytvoriť
ilustráciu, žiak vie vytvoriť osnovu
rozprávky, ktorú spracuje do komixu
Environmentál
na výchova
Žiak číta s porozumením i neznáme
texty, vie uvažovať nad hlavnou
myšlienkou, zamýšľa sa nad konaním
postáv, uvažuje, akoby sa zachoval na
ich mieste a pod.
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Projekt: Maľované rozprávky
Pracovať
s mimočítankovými
textami z časopisu
pre deti alebo z inej
literatúry pre deti
Mimočítanková
literatúra
a čitateľské dielne
Interpretácia diel autorov detskej
literatúry podľa výberu učiteľky
i podľa vlastného výberu detí
Mediálna
výchova
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
ANGLICKÝ JAZYK
Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia
ŠVP
ŠkVP
Spolu:
1. ročník
0
1
1
2. ročník
0
2
2
3. ročník
3
0
3
4. ročník
3
0
3
Spolu:
6
3
9
Charakteristika predmetu
Predmet anglický jazyk je zameraný na vzbudenie záujmu o jazyk a kultúru. Žiaci si prostredníctvom najrôznejších aktivít rozvíjajú zručnosti, ktoré
im uľahčia budúce učenie sa cudzích jazykov. Spoločne objavujú jazykové a kultúrne odlišnosti a zisťujú, že im nijako nebránia porozumieť druhým.
Zoznamujú sa so zvukovou podobou jazyka od 1. ročníka. Cez vypočuté príbehy si precvičujú základnú slovnú zásobu, opakujú frázy a učia sa jednoduché
základné pravidlá gramatiky. Pomocou obrázkov, alebo predmetov vytvárajú a obmieňajú prvé krátke rozhovory. Poznávajú a prakticky používajú základné
pravidlá gramatiky.
Vzhľadom na to, že existujú veľké interindividuálne rozdiely v možnostiach a schopnostiach žiakov, učiteľovi sa ponecháva priestor na vlastnú iniciatívu
a tvorivosť pri príprave a úprave vyučovacích hodín tak, aby sa optimálnym spôsobom, tempom a rozsahom predkladaných poznatkov vyšlo v ústrety čo
najväčšiemu počtu žiakov.
Ciele
Všeobecným cieľom cudzojazyčnej výučby na 1. stupni základnej školy je dosiahnuť úroveň definovanú podľa Spoločného európskeho referenčného rámca
ako A.1: pri detailnejšom rozlíšení 3. a 4. ročník predstavujú úroveň A.1.1. Naplnením úrovne A.1.1. by žiaci mali komunikovať v cudzom jazyku po stránke
obsahovej, lexikálnej a gramatickej na veku primeranej úrovni.
V začiatkoch výučby prvého cudzieho jazyka sa pozornosť sústreďuje na zručnosti počúvanie s porozumením a hovorenie; len postupne (s časovou
následnosťou) sa zaraďuje čítanie (s porozumením) a písanie.
Ciele afektívne – žiaci dokážu:
 kooperovať a pracovať v tíme
 niesť zodpovednosť za svoje učenie, správanie i konanie
 vlastnej sebareflexie, sebahodnotenia a sebazdokonaľovania sa
 podporovať a oceňovať prosociálne správanie
Ciele psychomotorické –žiaci dokážu:




vymaľovať obrázky podľa zadaných farieb
napísať čísla podľa zadania
nakresliť jednoduchý obrázok podľa zadania
vystrihovať obrázky k prebratej slovnej zásobe
Ciele kognitívne – žiaci budú schopní:
 aktívne počúvať a porozumieť zmyslu počutého
 rozumieť osvojeným výrazom a správne na ne reagovať (verbálne i neverbálne)
 vyjadrovať sa a aktívne komunikovať v rámci osvojených fráz a jazykových štruktúr
 s určitým časovým posunom prečítať osvojené slová a slovné spojenia
 s určitým časovým posunom prepísať známe výrazy a slovné spojenia
 samostatne myslieť, rozhodovať sa a konať
 motivovať sa k záujmu o cudzí jazyk, odstrániť jazykovú bariéru v komunikácii v cudzom jazyku
 poznávať a prakticky používať základné pravidlá výslovnosti
 prostredníctvom vhodných metód a foriem vystupovať pred skupinou ľudí
 vedieť jednoducho opísať význam ovládania angličtiny pre život
 pracovať so slovníkom
 opísať zvyky osláv Halloweenu, Vianoc a Veľkej noci v anglicky
 hovoriacich krajinách a porovnať ich so slovenskými zvykmi
 nacvičiť jednoduché predstavenie pre spolužiakov
Obsah – v tabuľke
Základné predmetové kompetencie (spôsobilosti)
Komunikačné jazykové kompetencie umožňujú žiakom konať s použitím konkrétnych jazykových prostriedkov.
Žiak, ktorý dosiahne úroveň A 1.1+ :
 používa známe každodenné výrazy, najzákladnejšie slovné spojenia a jednoduché vety a rozumie im,
 dokáže predstaviť seba a iných,
 dokáže porozumieť jednoduchým otázkam a odpovedať na ne,
 dokáže jednoducho opísať seba, svoju rodinu a kamarátov,
 dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom s využívaním prevažne verbálnych, ale aj neverbálnych komunikačných prostriedkov v kontexte
každodennej komunikácie a vyjadrenia svojich osobných záujmov.
Jazyková kompetencia
Žiak na úrovni A 1.1+:
 používa iba najzákladnejší rozsah jednoduchých slov a výrazov týkajúcich sa jeho osoby a záujmov,
 má základný repertoár slovnej zásoby: izolovaných slov a slovných spojení,
 ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučenej slovnej zásoby,
 dokáže odpísať známe slová, krátke slovné spojenia a vety,
 dokáže vyhláskovať svoje meno, adresu.
Sociolingválna kompetencia
Žiak na úrovni A 1.1 + dokáže:
 nadviazať základnú spoločenskú komunikáciu,
 pozdraviť sa a rozlúčiť sa, predstaviť sa a poďakovať sa, atď.
Pragmatická kompetencia
Žiak na úrovni A 1.1+ dokáže:
 spájať písmená,
 spájať slová pomocou spojovacích výrazov, napr. „a“, „alebo“.
Stratégie
Vzhľadom k predmetu a veku žiakov sú najčastejšie používané metódy:
 naratívna a audiolingválna metóda (žiaci sa učia počúvať príbehy, imitovať situácie z príbehov a hovoriť)
 komunikatívna metóda (prezentujú sa slovné spojenia a vetné celky so zmysluplným a v praxi použiteľným obsahom)
 metóda „celkovej fyzickej reakcie“ (zapájania viacerých zmyslov do procesu učenia –zvýšenie aktivity rôznych centier prináša zlepšenie
zapamätávania, uchovania a reprodukovania sprostredkovaných informácií)
Dôraz je kladený na praktickú skúsenosť a priamu činnosť žiaka. Všetky tieto skutočnosti ovplyvnili výber týchto vyučovacích metód:
 informačno – receptívne vyučovanie
 reproduktívne vyučovanie
 rozhovor
 didaktické hry
 prezentácie
 projektové vyučovanie
 kooperatívne vyučovanie
 hra rolí
 brainstorming

autodidaktické metódy
Učebné zdroje
Žiaci získavajú informácie z nasledovných zdrojov:
Zdrojom informácií pre žiakov v anglickom jazyku je učebnica English Adventure Starter A (1. ročník) ,Mini Magic 2 (2. ročník ), New Chaterbox 1,2
( 3.-4. ročník), CD nahrávky, pracovné zošity, slovníky, obrázkové karty, magnetické obrázky, odborná literatúra podľa výberu učiteľa.
Hodnotenie
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, ktorý je
platný od 1. mája 2011. Anglický jazyk hodnotíme klasifikáciou na 1. stupni vo všetkých ročníkoch.
1. ročník
Cieľ a kompetencie
Dokáže určitý čas
sústredene načúvať,
náležite reagovať na
pokyny
Tematický celok
Predstavenie
sa,pozdravy
(káčer Donald)
Farby
Dokáže určitý čas
sústredene načúvať,
náležite reagovať
Vie počítať do 5
(numerácia)
Pozná bežné
pravidlá
spoločenského
kontaktu,
správa sa kultúrne,
Moje telo
Čísla 1-5
Obsahový štandard
Audio – orálny kurz
- pozdravenie sa pri stretnutí a lúčení
- zoznámenie sa s pesničkou na
uvítanie a rozlúčenie, spievanie
piesne
- nácvik rituálu na uvítanie a lúčenie
sa na konci hodiny (rytmický pohyb
v kruhu, kývanie...)
Slovná zásoba
Pozdravy...Dobrý deň! Ahoj!
Dovidenia!
Predstavenie sa ...ja som
Farby: modrá, zelená, červená, žltá
Rozprávanie
Odpovede na učiteľove otázky:
Akej je to farby?
Opakovanie počutého (celá skupina
/žiak)
- po vyslovení učiteľom (rozpráva aj
za bábku)
Slovná zásoba
Časti tela: ruky, nohy, hlava, telo
Čísla 1-5
Farby: modrá, žltá, červená, zelená
Počúvanie
Nahrávka
Práca s obrázkom v knihe
Rozpoznanie častí tela na obrázku
Kreslenie
Spájanie, vymaľovávanie podľa
Výkonový štandard
Pozitívne motivovaný žiak
- vie sa pozdraviť
a povedať svoje meno
- spieva počas nahrávky
(pieseň na uvítanie a
na rozlúčku)
- zvládne pohybovú aktivitu
spojenú s týmito piesňami
Prierezové
témy
a medzipred.
vzťahy
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Environmentál
na výchova
Výtvarná
výchova
- reaguje na pokyny učiteľa
(aj zastúpeného bábkou):
Akej je to farby?
Počúvaj...! Pozri ...! Ukáž ...!
Vymaľuj...!
- spája súvisiace obrázky
-vie pomenovať časti tela
-ukázať časti tela na spolužiakovi
- vie sa pozdraviť a povedať svoje
meno
- spieva počas nahrávky
(pieseň na uvítanie a na rozlúčku)
- zvládne pohybovú aktivitu spojenú
s týmito piesňami
- ovláda preberanú a opakovanú slovnú
zásobu
Ochrana života
a zdravia
Matematika
Poznámky
primerane
okolnostiam a
situáciám
Prezentuje slovnú
zásobu
prostredníctvom
obrázkov a reálnych
objektov.
Pestovanie sebaúcty.
Dokáže určitý čas
sústredene načúvať,
náležite reagovať,
vymenuje členov
rodiny.
Pozná bežné
pravidlá
spoločenského
kontaktu,
správa sa kultúrne,
primerane
okolnostiam a
situáciám.
Moja rodina
pokynov
Rozprávanie
Odpovede na učiteľove otázky:
Kto je to? To je ...
Akej farby je to?
Dobre.
Spievanie piesne spojené
počas nahrávky s pohybom
Reakcia na pokyn: Vstaň!, Dotkni sa
... , Tleskni! , Dupni!
Zoznámenie sa s postavami a dejom
podľa obrázka- úloha rolí
Slovná zásoba
Upevnenie už prebratej slovnej
zásoby
Členovia rodiny: mama, otec, sestra,
brat, rodina
Slovesá: vstať, bežať, otočiť sa
Áno / nie
Počúvanie
Nahrávka
Práca s obrázkom v knihe
Rozpoznanie členov rodiny na
obrázku-stará mama, starý otec
Kreslenie
Spájanie, vymaľovávanie, číslovanie
podľa pokynov, nalepovanie nálepiek
Rozprávanie
Odpovede na učiteľov
otázky(bábka):
Kto je toto? Kto som ja?
Spievanie piesne spojené počas
nahrávky s pohybom / ukazovaním
/spájaním obrázkov
Fráza: Toto je môj/moja(brat,
rodina...)
Reakcia na pokyn: Donald hovorí..,
- reaguje na pokyny učiteľa
(aj zastúpeného bábkou)
- spája súvisiace obrázky
- pracuje s obrázkovým materiálom
- reprodukuje počuté
- zvládne úlohu v jednoduchom príbehu
podľa obrázka a nahrávky
- vie sa pozdraviť
a povedať svoje meno
- spieva počas nahrávky
(pieseň na uvítanie a na
rozlúčku),
-pozná a vymenuje členov svojej rodiny
- zvládne pohybovú aktivitu
spojenú s týmito piesňami
- ovláda preberanú
a opakovanú slovnú zásobu
- reaguje na pokyny učiteľa
(aj zastúpeného bábkou)
- spája súvisiace obrázky
- pracuje s obrázkovým
materiálom
- reprodukuje počuté
- zvládne úlohu v jednoduchom príbehu
podľa obrázka a nahrávky
- zvládne pohybovú aktivitu
spojenú s piesňami
Mediálna
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Prírodoveda
Výtvarná
výchova
Rozpoznať predmety
na obrázku,
orientovať sa.
Vypočuť a podať
informáciu.
Dokáže reagovať na
pokyny vyučujúcej.
Moja trieda
Opakovať podľa
počutého, porovnať
tradície.
Vianoce
Prezentovať slovnú
zásobu.
Zvieratá
Vstaň!, Bež!, Otoč sa!, Ukáž na ..!
Príbeh
Zoznámenie sa s postavami a dejom
podľa obrázka- nahrávka
- úloha rolí
Slovná zásoba
Upevnenie už prebratej slovnej
zásoby
Predmety v škole: kniha, pero,
perečník, guma, taška, ceruza, stôl,
stolička
Upevnenie slovnej zásoby
Čísla a farby
Predmety v triede- veľký a malý
Kreslenie
Spájanie, vymaľovávanie, číslovanie
podľa pokynov, nalepovanie nálepiek
Rozprávanie
Odpovede na učiteľove otázky: Čo je
toto?, Akej farby je...?, Koľko ...
vidíš?
Spievanie piesne spojené
počas nahrávky s pohybom /
ukazovaním /spájaním obrázkov
Reakcia na pokyn:
Poďme sa hrať (Let´s)..., Zdvihni...! ,
Nájdi...!, Vyfarbi...!
Slovná zásoba
Upevnenie už prebratej slovnej
zásoby
Šťastné Vianoce, stromček, hviezda,
zvonček, darček, vianočná
pohľadnica
Slovná zásoba
Upevnenie už prebratej slovnej
zásoby
-vedieť rozlíšiť predmety v triede
Mediálna
výchova
-vedieť správne reagovať na otázky
-spája súvisiace obrázky
- pracuje s obrázkovým
materiálom
- reprodukuje počuté
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Prírodoveda
Výtvarná
výchova
Hudobná
výchova
-vedieť spievať vianočnú pieseň
-vedieť pomenovať zvieratá
-pracovať podľa pokynov vyučujúcej
Multikultúrna
výchova
Výtvarná
výchova
Prírodoveda
Hudobná
výchova
Mediálna
výchova
Environmentál
Orientovať sa medzi
farbami.
Čísla
Pracovať s
obrázkovým
materiálom.
Odpovedať na
otázky.
Reagovať na
pokyny.
Dokáže určitý čas
sústredene načúvať,
náležite reagovať
Pozná bežné
pravidlá
spoločenského
kontaktu,
správa sa kultúrne,
primerane
okolnostiam a
situáciám
Narodeniny,
oslava
Zvieratá: mačka, pes, kôň, zajac,
vták, šteniatko...
Farby: biela, čierna
Čísla 6 – 10
Počúvanie
Nahrávka
Práca s obrázkom v knihe
Rozpoznanie zvierat na obrázku
Kreslenie
Spájanie, vymaľovávanie, číslovanie
podľa pokynov, nalepovanie nálepiek
Rozprávanie
Odpovede na učiteľove otázky:
Vieš (počítať do 5)?, Aké je zázračné
slovo?, Koľko ...?, Kto je toto?, Čo
chýba?...
Fráza: On/ona sa volá ...
Spievanie piesne spojené
počas nahrávky s pohybom /
ukazovaním /spájaním obrázkov
Reakcia na pokyn: Nakresli ...!,
Vyskoč!, Sadni si!, Nájdi niečo
(biele)!, Zdvihni ...!
Slovná zásoba
Narodeniny: torta, sviečka, darček,
pohľadnica, balón
Počúvanie
Nahrávka
Práca s obrázkom v knihe
Rozpoznanie narodeninových vecí na
obrázku
Kreslenie
Spájanie, vymaľovávanie podľa
pokynov
Rozprávanie
Odpovede na učiteľove otázky
Fráza: Šťastné narodeniny!
-vedieť pomenovať farby
-vedieť počítať do desať
na výchova
Regionálna
výchova
a tradičná
ľudová kultúra
-pracovať podľa pokynov, orientovať sa
na obrázku
Výtvarná
výchova
Matematika
Hudobná
výchova
-podľa pokynov zvládnuť pohybovú
aktivitu so spievaním
- ovláda preberanú
a opakovanú slovnú zásobu
- reaguje na pokyny učiteľa
(aj zastúpeného bábkou)
- spája súvisiace obrázky
- pracuje s obrázkovým
materiálom
- reprodukuje počuté
- zvládne úlohu
v jednoduchom príbehu
podľa obrázka a nahrávky
-vedieť reagovať na pokyny vyučujúcej
Environmentál
na výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Výtvarná
výchova
Hudobná
výchova
Telesná
výchova
Prezentácia slovnej
zásoby
prostredníctvom
obrázkov a reálnych
objektov
Spievať a opakovať.
Reagovať na pokyny
vyučujúcej.
Dokáže určitý čas
sústredene načúvať,
náležite reagovať
More
Ariela
Veľká noc
Spievanie piesne spojené s pohybom
počas nahrávky.
Reakcia na pokyny: Tancujme/
spievajme (spolu)! Tlieskaj!
Narodeninová oslava - hry
Slovná zásoba
Upevnenie už prebratej slovnej
zásoby
Počúvanie
Nahrávka
Práca s obrázkom v knihe
Rozpoznanie morských živočíchov
na obrázku
Kreslenie
Spájanie, vymaľovávanie podľa
pokynov
Rozprávanie
Odpovede na učiteľove otázky:
Akú farbu/číslo má toto?, Aké
morské zviera vidíš?, Vieš nájsť...?,
Are you happy /sad?
Spievanie piesne spojené s pohybom
počas nahrávky.
Reakcia na pokyny: Polož ... !,
Nájdi...!, Pozri na ...!
Príbeh
Zoznámenie sa s postavami a dejom
podľa obrázka
-nahrávka, úloha rolí
Slovná zásoba
Symboly jari: vajíčko, zajačik, košík
Slovesá: poskočiť, priniesť
Kreslenie
Spájanie, vymaľovávanie, číslovanie
podľa pokynov
Rozprávanie
- zvládne pohybovú aktivitu
spojenú s týmito piesňami
- ovláda preberanú
a opakovanú slovnú zásobu
- reaguje na pokyny učiteľa
(aj zastúpeného bábkou)
- spája súvisiace obrázky
- pracuje s obrázkovým
materiálom
- reprodukuje počuté
-správne reagovať
-spievať a pohybom vyjadriť pocity
-spievať piesne spojené počas nahrávky
s pohybom / ukazovaním /spájaním
obrázkov
Reakcia na pokyny: Nájdi...!, Ukáž...!
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Environmentál
na výchova
Mediálna
výchova
Výtvarná
výchova
Hudobná
výchova
Telesná
výchova
Multikultúrna
výchova
Výtvarná
výchova
Hudobná
výchova
Telesná
Pomenovať rôzne
predmety.
Dokáže určitý čas
sústredene načúvať,
náležite reagovať
Pozná bežné
pravidlá
spoločenského
kontaktu, správa sa
kultúrne, primerane
okolnostiam a
situáciám
Moje hračky
Pomenovať
a orientovať sa.
Opakovanie
počutého
(celá skupina /žiak),
po vyslovení
učiteľom
(rozpráva aj za
bábku)
Jedlo
Odpovede na učiteľove otázky
Spievanie piesne spojené
počas nahrávky s pohybom /
ukazovaním /spájaním obrázkov
Reakcia na pokyny: Nájdi...!,
Ukáž...! ...hry v triede
Slovná zásoba
Upevnenie už prebratej slovnej
zásoby
Hračky: lopta, vláčik, macko,
autíčko, loďka, šarkan, jo-jo
Sloveso: have got---mať
Počúvanie
Nahrávka
Práca s obrázkom v knihe
Rozpoznanie hračiek na obrázku
Kreslenie
Spájanie, vymaľovávanie podľa
pokynov
Slovná zásoba
Upevnenie už prebratej slovnej
zásoby
Jedlo: mlieko, kurča, zákusok, chlieb,
syr, vajce, jablko, banán, pomaranč,
hruška
Hladný/ chutný
Sloveso : mať rád
Počúvanie
Nahrávka
Práca s obrázkom v knihe
Rozpoznanie čas jedla na obrázku
Rozprávanie
Odpovede na učiteľove otázky: Máš
rád...? Čo máš rád?
Frázy: Mám / nemám rád...,
Som / nie som hladný.
Spievanie piesne spojené s pohybom
výchova
-ovládať slovnú zásobu
-ukázať a pomenovať hračky
-pracovať a orientovať sa podľa
pokynov na obrázku
-odpovedať na otázky typu …ja mám….
- vedieť podať informáciu
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Dopravná
výchova
Multikultúrna
výchova
Environmentál
na výchova
Výtvarná
výchova
-vedieť pomenovať druhy jedla
-vyjadriť čo má rád a čo nemá rád
-pracovať s textom a obrázkami
-vedieť priradiť obrázok k textu
-vedieť odpovedať na otázky vyučujúcej
-podľa pokynov hľadať a ukázať na
obrázok, popísať, čo vidí
Regionálna
výchova
a tradičná
ľudová kultúra
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Mediálna
výchova
Výtvarná
výchova
Hudobná
výchova
Telesná
výchova
Prírodoveda
Kráska a zviera
Dokáže určitý čas
sústredene načúvať,
náležite reagovať
Pozná bežné
pravidlá
spoločenského
kontaktu,
správa sa kultúrne,
primerane
okolnostiam a
situáciám
Moje prázdniny
počas nahrávky.
Príbeh
Zoznámenie sa s postavami a dejom
podľa obrázka- nahrávka
- úloha rolí
Slovná zásoba
Prázdninový slovník: more, hrad
z piesku, pláž, prázdniny
Počúvanie - Nahrávka
Práca s obrázkom v knihe
Rozpoznanie hračiek na obrázku
Kreslenie
Spájanie, vymaľovávanie, číslovanie
podľa pokynov, nalepovanie nálepiek
Rozprávanie
Odpovede na učiteľove otázky:
Čo je v taške?, What can you see
on/in ...?, Can you ...?, Do you...?
Spievanie piesne spojené
počas nahrávky s pohybom /
ukazovaním /spájaním obrázkov
Reakcia na pokyny: Zdvihni ...!,
Povedz ...!
Pozitívne motivovaný žiak
- vie sa pozdraviť
a povedať svoje meno
- spieva počas nahrávky
(pieseň na uvítanie a
na rozlúčku)
- zvládne pohybovú aktivitu
spojenú s týmito piesňami
- ovláda preberanú
a opakovanú slovnú zásobu
- reaguje na pokyny učiteľa
(aj zastúpeného bábkou)
- spája súvisiace obrázky
- pracuje s obrázkovým
materiálom
- reprodukuje počuté
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Environmentál
na výchova
Výtvarná
výchova
Hudobná
výchova
Telesná
výchova
2. ročník
Cieľ a kompetencie
Ovládať činnosti pri
domácich prácach
Tematický celok
Rodina
a spoločnosť
Obsahový štandard
Vzťahy v rodine
Činnosti vykonávané v domácnosti
Naučiť sa hlavné
miestnosti v dome.
Naučiť sa niektoré
výrazy k nábytku.
Použiť predložky
„in, on, under“.
Čítať a písať slová
izieb.
Domov a bývanie
Môj dom/byt
Výkonový štandard
- pomenovať činnosti vykonávané pri
domácich prácach,
- zapájať sa aktívne do príbehu,
prerozprávať ho v rôznych formách,
- spievať pieseň a porozumieť jej
významu.
- pomenovať a napísať hlavné miestnosti
v dome/byte,
Hlavné miestnosti v dome/byte
Niektoré pomenovania nábytku
Predložky in, on , under
- pomenovať niektoré pomenovania
nábytku,
- správne použiť predložky on, in ,
under,
- zapájať sa aktívne do príbehu,
prerozprávať ho v rôznych formách,
- spievať pieseň a porozumieť jej
významu.
Prierezové
témy
a medzipred.
vzťahy
Ochrana života
a zdravia
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Výtvarná
výchova
Hudobná
výchova
Telesná
výchova
Environmentál
na výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Výtvarná
výchova
Hudobná
výchova
Telesná
výchova
Vlastiveda
Prírodoveda
Poznámky
Naučiť sa
každodenné činnosti.
Vedieť čítať slovnú
zásobu k častiam
tváre.
Ľudské telo,
starostlivosť
o zdravie
Rozprávať o počasí.
Človek a príroda
Počasie
Počasie
- pomenovaniu počasia,
- zapájať sa aktívne do príbehu,
prerozprávať ho v rôznych formách,
- spievať pieseň a porozumieť jej
významu.
Naučiť sa predmety
v parku.
Voľný čas a
záľuby
Záľuby
- Predmety v parku
- pomenovať a napísať niektoré
predmety v parku,
- Činnosti a pohyby v priestore
- pomenovať činnosti a pohyby
v priestore,
- zapájať sa aktívne do príbehu,
prerozprávať ho v rôznych formách.
- spievať pieseň a porozumieť jej
významu.
- pomenovať a napísať niektoré jedlá,
- pomenovať tri hlavné jedlá dňa,
- zapájať sa aktívne do príbehu,
prerozprávať ho v rôznych formách,
- spievať pieseň a porozumieť jej
významu.
Ľudské telo
Časti ľudského tela,
Prídavné mená : veľký, malý
Poznať činnosti
a pohyby v priestore.
Čítať a písať
predmety v parku
Naučiť sa
a zopakovať si
slovnú zásobu
o jedle.
Čítať a písať slová
o jedle.
Naučiť sa tri hlavné
jedlá dňa.
Starostlivosť o zdravie
Každodenné činnosti
Stravovanie
Jedlá
- Niektoré jedlá
- pomenovať niektoré činnosti,
- pomenovať časti ľudské ho tela,
- zapájať sa aktívne do príbehu,
prerozprávať ho v rôznych formách,
- spievať pieseň a porozumieť jej
významu.
Ochrana života
a zdravia
Výtvarná
výchova
Hudobná
výchova
Telesná
výchova
Prírodoveda
Ochrana života
a zdravia
Výtvarná
výchova
Hudobná
výchova
Telesná
výchova
Prírodoveda
Ochrana života
a zdravia
Výtvarná
výchova
Hudobná
výchova
Telesná
výchova
Ochrana života
a zdravia
Výtvarná
výchova
Hudobná
výchova
Telesná
výchova
Prírodoveda
Naučiť sa, ako
britské a americké
rodiny slávia
Vianoce.
Čítať a písať
vianočné slová.
Naučiť sa, ako
britské a americké
rodiny slávia Veľkú
noc. Čítať a písať
slová súvisiace
s veľkonočnými
sviatkami
Poznať jednotlivé
časti oblečenia.
Čítať a písať slovnú
zásobu o oblečení.
Multikultúrna
spoločnosť
Obliekanie a
móda
Zbližovanie kultúr
- Americké a britské vianočné zvyky
a tradície
- Vianočné slovná zásoba
- poznať americké a britské vianočné
zvyky.
- Americké a britské veľkonočné
zvyky a tradície
- slovná zásoba týkajúca sa
veľkonočných sviatkov
-poznať americké a britské veľkonočné
zvyky.
- písomný prejav
Základné druhy oblečenia
- Časti oblečenia
- pomenovať a napísať časti oblečenia,
- zapájať sa aktívne do príbehu,
prerozprávať ho v rôznych formách,
- spievať pieseň a porozumieť jej
významu.
- čítať a písať vianočnú slovnú zásobu.
Multikultúrna
výchova
Výtvarná
výchova
Hudobná
výchova
Telesná
výchova
Prírodoveda
Vlastiveda
Ochrana života
a zdravia
Výtvarná
výchova
Hudobná
výchova
Telesná
výchova
3. ročník
Cieľ a kompetencie
Nadviazať kontakt,
pozdraviť sa,
predstaviť. Čítať so
správnou
výslovnosťou.
Zamerať sa na
správnu výslovnosť
hlások.
Vedieť reagovať na
určité pokyny.
Precvičovať
intonáciu.
Vypočuť si a podať
informáciu. Začleniť
informáciu.
Naučiť sa
pomenovať veci
v triede.
Tematický celok
Obsahový štandard
Pozdravy, predstavujeme sa
Abeceda
Kto je kto?...otázky s opytovacím
zámenom
Pokyny v triede
Hráme sa na povely
-nadviazať kontakt, pozdraviť sa,
predstaviť,
-čítať so správnou výslovnosťou,
- zamerať sa na správnu výslovnosť
hlások,
- naučiť sa pieseň,
- používať základné otázky a odpovede
na osoby,
- reagovať na určité pokyny.
Predmety
v triede
Vyjadrenie veku
Hráme sa na obchod
Neurčitý a určitý člen
Číslovky 0-12
Telefónne čísla
Pomenuj, čo vidíš + členy
Ja a moja škola
Stiahnuté tvary
- vypočuť si a podať informáciu,
- začleniť informáciu,
- pomenovať veci v triede,
- získať informáciu, vedieť osloviť
osobu,
- používať stiahnuté tvary,
Pozdravy
Predstavovania
Abeceda
Telefónne čísla
Bežné jedlá
Nadviazať kontakt.
Vypočuť a podať
informáciu. Vyjadriť
náladu.
Vymenovať veci
spolu s členmi.
Priradiť farbu.
Výkonový štandard
Hračky
Predmety
každodennej
potreby
Privlastňovacie
Blahoželanie k narodeninám
Moje narodeniny – oslava
Farby a veci dennej potreby
Opakovanie slovnej zásoby
Hráme sa s predmetmi
Opis osoby – on je, ona je
Prierezové
témy
a medzipred.
vzťahy
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Výtvarná
výchova
Hudobná
výchova
Telesná
výchova
- reagovať na príbeh, na veci na
obrázku.
Mediálna
výchova
Výtvarná
výchova
Hudobná
výchova
Telesná
výchova
Matematika
Vlastiveda
- tvoriť obrázkový slovník,
- vyjadriť náladu,
- vypočuť a podať informáciu,
- vymenovať veci spolu s členmi,
- priradiť farbu,
- vedieť opísať osobu
- opakovať počuté frázy,
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Výtvarná
výchova
Hudobná
výchova
Poznámky
Naučiť sa opísať
osobu, podať
informáciu.
zámená
- reagovať na príbeh,
- pomenovať a opísať konkrétne veci,
osoby.
Telesná
výchova
Prídavné mená
Aké sú zvieratá?
Aký som?
Stotožniť sa s inou
kultúrou.
Naučiť sa slovnú
zásobu súvisiaci
s vianočnými
a veľkonočnými
sviatkami
Multikultúrna
spoločnosť
Vianoce
Veľká noc
-stotožniť sa s inou kultúrou,
-vedieť slovnú zásobu týkajúcu sa
Vianoc a Veľkej noci,
-poznať ako slávia vianočné
a veľkonočné sviatky vo Veľkej Británii
- zvyky a tradície.
Multikultúrna
výchova
Regionálna
výchova
a tradičná
ľudová kultúra
Výtvarná
výchova
Hudobná
výchova
Prírodoveda
Nájsť informácie
z textu, reagovať na
príbeh. Správne
čítať, opísať osobu,
časti tela.
Vymenovať členov
rodiny.
Časti tela, tváre
Pieseň, nácvik výslovnosti, text
Vyjadrenie vlastníctva – Ja mám
Práca s textom -hľadáme informácie
z textu
Kto som
Moja rodina
Pýtame sa na vlastníctvo
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Výtvarná
výchova
Hudobná
výchova
Prírodoveda
Reagovať na pokyny
a otázky. Vypočuť
a podať informáciu.
Opakovať a upevniť
slovnú zásobu.
Zvieratá v ZOO
-formou hry tvoriť obrázkový slovník.
- vyhľadať informácie z textu, reagovať
na príbeh,
- vedieť opísať časti tela, osobu
- získať a prijať informáciu,
- vedieť opísať osobu,
- právne čítať, reagovať na počutý text,
- porozumieť príbehu a reagovať,
- vymenovať členov rodiny,
- správne čítať príbeh.
-vedieť vyjadriť súhlas, nesúhlas,
vyjadriť svoj názor,
-predstaviť svoje záujmy, riešiť rôzne
komunikačné situácie k témam,
-vedieť nájsť informácie v texte.
Rodinní
príslušníci
Pieseň na upevnenie slovnej zásoby
Modálne sloveso can
Miniprojekt – prezentácie
Jednoduchý prítomný čas
Vyjadrenie – čo viem, neviem
(otázka, zápor)
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
Výtvarná
výchova
Hudobná
výchova
Prírodoveda
Reagovať na
pokyny. Pýtať sa
a odpovedať na
otázky. Opakovať
komunikačné
situácie, opísať
miesto kde žijeme.
Počúvať text
a reagovať.
Pokyny –
určovanie smeru
Určovanie smeru
Hráme sa na križovatku
Môj svet
-vedieť reagovať na pokyny,
-pýtať sa a odpovedať na otázky
určujúce smer,
-vedieť opísať miesto kde žijeme,
-reagovať na vypočutý text.
Reagovať na
pokyny. Pýtať sa
a odpovedať na
otázky.
Opakovať
komunikačné
situácie. Pracovať
s programom.
Vymenovať časti
tela, oblečenie.
Počúvať text a
reagovať -dbať na
výslovnosť.
Vypočuť informácie
a reagovať.
Použiť nacvičené
formulácie
Priraďovanie
obrázkov
k písomnému
popisu. Požiadať o
informáciu .
Porovnávanie
rôznych kultúr.
Podať a prijať
informáciu, začleniť
Oblečenie
Farby
Časti oblečenia
Ako sa obliekam
Poznávame ďalšie farby, pieseň
Hra s otázkami
Miniprojekt- počítačová učebňa
(RNA-relevation natural art)
Opisujeme obrázok
-vedieť opísať miesto kde žijeme,
-počúvať text a reagovať,
-rozlíšiť a opísať osobu, časti oblečenia,
-vybrať z ponúknutých možností,
-identifikovať farby jednotlivých
predmetov,
-vedieť pracovať s programom,
-vedieť reagovať, vymenovať časti tela,
-opísať jednoduchý obrázok.
Domáci
miláčikovia
Opis priateľa
Kenov papagáj
Obľúbené zvieratko
Čítanie a porozumenie príbehu
Vyjadrenie – tam je, tam sú+ otázka
-vedieť vypočuť informácie a vhodne na
ne reagovať,
-vedieť priradiť obrázok k písomnému
popisu,
-vedieť požiadať o informáciu,
-vedieť opísať a opýtať sa na miesto
a situáciu,
-stotožniť sa s inou kultúrou.
Environmentál
na výchova
Tvorba
projektu
a prezentačné
činnosti
Multikultúrna
výchova
Výtvarná
výchova
Prírodoveda
Vlastiveda
-vedieť podať a prijať informáciu,
-vedieť začleniť informáciu,
Environmentál
na výchova
Miesta v meste
Projekt
Mesto Londýn
Moje mesto
Miniprojekt o svojom meste
Ohrozené
živočíšne
Zvieratká z Afriky
Dopravná
výchova
Tvorba
projektu
a prezentačné
činnosti
Mediálna
výchova
Hudobná
výchova
Prírodoveda
Tvorba
projektu
a prezentačné
činnosti
Mediálna
výchova
Výtvarná
výchova
Prírodoveda
informáciu.
Tvoriť otázku
a odpoveď.
Pomenovať
jednotlivé druhy
zvierat. Určovať čas,
pomenovať tvary.
druhy
Čas
Tvary
Určovanie času
Hráme sa s hodinami
Činnosti dňa
Čítanie príbehu s porozumením
Vyjadrenie privlastňovania – hra
Poznávame tvary
-vedieť tvoriť otázky a odpovede,
- naučiť sa pieseň.
-vedieť určiť čas, správne sa pýtať
a odpovedať na čas,
reagovať na minulosť.
Vedieť popisovať, pomenovať tvary.
Ochrana života
a zdravia
Prírodoveda
Matematika
Výtvarná
výchova
4.ročník
Cieľ a kompetencie
Tematický celok
Tvoriť otázky a
odpovedať na ne,
vedieť
jednoduchými
prostriedkami opísať
seba, obrázok,
situáciu, vyjadriť, čo
majú radi a čo
nemajú radi.
Zvieratá
Opakovať a
systematizovať
výslovnosť
koncových
spoluhlások.
Počítať do 100.
Reagovať na
pokyny.
Pohotovo
odpovedať na
otázky.
Reagovať na
pokyny.
Výkonový štandard
Prierezové
témy
a medzipred.
vzťahy
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Environmentál
na výchova
Výtvarná
výchova
Prírodoveda
Ako sa máš
Predložky
Otázka – Kde je?
Porozumenie príbehu
- naučiť sa základné predmety v triede,
- vedieť opísať jednoduchú vec,
predmet,
- správne odpovedať na otázky.
Čísla do 20
Čísla do 100
Číslovky od 13-20
Číslovky 21 – 100
Jedlo
a nakupovanie
Jedlo a recepty
V obchode – učíme sa požiadať
Čítanie príbehu
Potraviny – nákup
Vyjadrenie množstva – pieseň
Moje obľúbené jedlo
- správne vyslovovať koncové
spoluhlásky,
- počítať do 100
- vedieť si pýtať určitú vec (na
nákupoch),
- opísať obľúbené jedlo.
Ochrana života
a zdravia
Matematika
Hudobná
výchova
Voľnočasové
aktivity doma
a vonku
Prítomný priebehový čas
Opis deja na obrázku
Prítomný priebehový čas – zápor
Predložky pohybu a miesta
Určovanie smeru
Čítanie textu, nácvik
– nácvik
Počasie
Píšeme pohľadnicu
Prezentácia – môj pozdrav
kamarátovi
podstatné mená: koncovky v množnom
čísle –s, es, -(y)s, -(ie)s, nepravidelné
množné číslo podľa kontextu: child –
children, počítateľné a nepočítateľné
podstatné mená,
-prídavné mená v kontexte: stupňovanie
krátkých prídavných mien, stupňovanie
niektorých dlhých prídavných mien,
niektoré nepravidelné príd. mená,
- spojka: because,
slovesá: pravid. aj nepravid.
- tvorenie otázky pomocou do, does
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Dopravná
výchova
Ochrana života
a zdravia
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
Vlastiveda
Predmety v triede
Morské pobrežie
Názvy krajín
Tvoriť otázky,
záporné vety.
Snažiť sa vyjadriť
Obsahový štandard
Prázdniny
a dovolenky
Poznámky
svoje myšlienky.
slovesné časy,
- reaguje na pokyny a otázky, snaží sa o
vyjadrenie svojich myšlienok ,
- tvorí otázky i záporné vety s malou
pomocou učiteľa.
-poznať ako slávia vianočné
a veľkonočné sviatky v Británii,
-zvládnuť písanie neformálnej
pohľadnice,
- vedieť spievať tradičnú vianočnú
a veľkonočnú pieseň,
Opakovať podľa
počutého, porovnať
tradície.
Multikultúrna
spoločnosť
Vianoce
Vianočné želania
Vianočné koledy
Veľká noc
Tradičná veľkonočná pieseň
Bez problémov
reagovať na
učiteľove pokyny.
Pri počúvaní
neznámeho textu
pochopiť jeho obsah.
Rozprávať o tom, čo
mám a nemám rád
(prvá osoba).
Športy
a voľnočasové
aktivity
Voľný čas a šport
Opakovanie – hra
Opis situácie
Ročné obdobia a
počasie
Vyjadrenie – Mám rád, nemám rád
Mám rád, pieseň
Divé zvieratá
a domáci
miláčikovia
Obľúbené zvieratá
Jednoduché odpovede
Projekt – Čo mám rád, pieseň
Cvičenie výslovnosti, dialógy
-opísať obľúbené zviera,
-rozprávať o tom, kto čo má rád
a nemá rád (tretia osoba).
Izby a nábytok
Kde žiješ – domov a bývanie
Dni v týždni
-vie opísať mesto alebo región,
-napísať jednoduchý list- oslovenie
Nájsť informácie
v texte.
Vie čítať
s porozumením
krátky text so
známou tematikou
s väčším počtom
neznámych slov.
Primerane opísať
miesto, kde bývam.
-osvojiť slovnú zásobu,
-vyjadriť, čo mám rád, nemám rád,
-reagovať na počutý príbeh,
-spievať pieseň.
Výtvarná
výchova
Regionálna
výchova
a tradičná
ľudová kultúra
Multikultúrna
výchova
Výtvarná
výchova
Hudobná
výchova
Prírodoveda
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Telesná
výchova
Hudobná
výchova
Environmentál
na výchova
Prírodoveda
Hudobná
výchova
Výtvarná
výchova
Tvorba
projektu
Napísať jednoduchý
list.
Môj svet
List priateľovi
Repujeme pieseň
Miniprojekt – naše mesto – sk. práca
Opakovanie 7.-9. Lekcie
Predmetový pád zámen
Reakcie na prečítaný text – dbať na
výslovnosť
v liste: Dear …, ukončenie listu: Love…
-vytvoriť miniprojekt o meste, kde
bývam
-poznať zámená: privlastňovacie,
ukazovacie, opytovacie a neurčité .
-opísať každodenné činnosti,
-rozprávať o čase,
-rozprávať o školskom rozvrhu,
-opísať týždenné činnosti.
-tvoriť otázky a odpovede týkajúce sa
dátumov,
-rozhovor o výnimočných dňoch: Nový
rok, narodeniny, Vianoce...,
-rozprávať o minulosti, o tom, kde veci
boli a kde sú,
-poznať číslovky : základné, radové ,
-určovať čas.
-stotožniť sa s inou kultúrou,
-vedieť porovnať tradície rôznych
kultúr,
-napísať jednoduchý e-mail,
- hlavné mestá: Londýn, Washington,
Bratislava,
- peniaze: euro, libra, dolár .
Triediť slová
podľa témy.
Opísať činnosti,
ktoré vykonáva
počas dňa, týždňa.
Každodenné
činnosti
Hry na ihrisku
Dni v týždni
Môj denný režim
Luciin deň – jednoduchý prítomný
čas
Škola, školské predmety
Rozvrh hodín
Tvoriť otázky a
odpovedať na ne.
Viesť jednoduchý
rozhovor. Rozprávať
na danú tému.
Mesiace
Radové číslovky
Mesiace v roku
Radové číslovky
Poznať kultúru inej
krajiny. Vedieť sa
orientovať v texte.
Vedieť vyhľadať
a použiť informácie.
Dátumy
Oslava Nového
roka v rôznych
krajinách
Predložky miesta
Praveké zvieratá
Určovanie dátumov
Minulý čas jednoduchý
Minulý čas slovesa byť, mať
Minulý čas otázka, zápor
Krajina, ktorej jazyk sa učím
Píšeme e-mail
a prezentačné
zručnosti
Multikultúrna
výchova
Regionálna
výchova
a tradičná
ľudová kultúra
Vlastiveda
Prírodoveda
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Mediálna
výchova
Prírodoveda
Výtvarná
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Matematika
Prírodoveda
Mediálna
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Informatická
výchova
ISCED 1
Vzdelávacia oblasť: MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI
Učebné osnovy vypracovali:
PREDMET
MATEMATIKA
INFORMATICKÁ
VÝCHOVA
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
PaedDr. Michaela
Džubeková
Mgr. Miriam Kovalčíková
Mgr. Milota Murinová
PaedDr. Michaela
Džubeková
Mgr. Miriam Kovalčíková
Mgr. Milota Murinová
PaedDr. Michaela
Džubeková
Mgr. Miriam Kovalčíková
Mgr. Milota Murinová
PaedDr. Michaela
Džubeková
Mgr. Miriam Kovalčíková
Mgr. Milota Murinová
Mgr. Miriam
Kovalčíková
Mgr. Jana
Lomázová
Mgr. Jana
Lomázová
Mgr. Daniela
Szabová
MATEMATIKA
Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami
ŠVP
ŠkVP
Spolu:
1. ročník
4
1
5
2. ročník
4
1
5
3. ročník
3
2
5
4. ročník
3
1
4
Spolu:
14
5
19
Charakteristika predmetu
Matematika je v primárnom vzdelávaní (ďalej 1. stupeň ZŠ) po materinskom jazyku najviac časovo dotovaným učebným predmetom. Matematické
vzdelávanie je založené na realistickom prístupe k získavaniu nových vedomostí a na využívaní manuálnych a intelektových činností pre rozvíjanie širokej
škály žiackych schopností. Na rovnakom princípe sa pristupuje k aplikácii nových matematických vedomostí v reálnych situáciách. Takýmto spôsobom
nadobudnuté základné matematické vedomosti umožňujú žiakom získať matematickú gramotnosť novej kvality, ktorá by sa mala prelínať celým
základným matematickým vzdelaním a vytvárať predpoklady pre ďalšie úspešné štúdium matematiky a pre celoživotné vzdelávanie.
Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe.
Vyučovanie sa prioritne zameriava na rozvoj žiackych schopností, predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov.
Učebný predmet matematika na 1. stupni ZŠ zahŕňa:
 elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s matematickými objektmi rozvíjajúce kompetencie potrebné v ďalšom živote (osobnom,
občianskom, pracovnom a pod.),
 vytváraním presných učebných návykov rozvoj žiackych schopností, presného myslenia a formovania argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj
algoritmického myslenia,
 súhrn veku primeraného matematického a informatického poznania, ktoré tvoria východisko k všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka,
 informácie dokumentujúce potrebu matematiky a informatiky pre spoločnosť.
Obsah vzdelávania je v učebnom predmete matematika rozdelený na päť tematických okruhov. Toto členenie sa zachováva aj pre ostatné stupne
vzdelávania, pričom na každom stupni nemusí byť explicitne zastúpený každý z týchto tematických okruhov:
Čísla, premenná a počtové výkony s číslami
Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
Geometria a meranie
Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika
Logika, dôvodenie, dôkazy
Obsah predmetu matematika má päť tematických okruhov:





čísla, premenná a počtové výkony s číslami
postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
geometria a meranie
kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika
logika, dôvodenie, dôkazy
Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom učebného predmetu matematika na 1. stupni ZŠ je, aby si žiaci osvojili poznatky, ktoré v priebehu svojho ďalšieho vzdelávania a v každodennom
živote budú potrebovať a rozvíjať ich schopnosti, pomocou ktorých sa pripravia na samostatné získavanie ďalších poznatkov. Na dosiahnutie tohto cieľa majú
žiaci získať také skúsenosti, ktoré u nich vyústia do poznávacích metód zodpovedajúcich ich veku.
Vyučovanie matematiky má smerovať k tomu, aby sa realizovali najmä tieto cieľové zámery a všeobecné požiadavky na rozvoj žiackej osobnosti:
- Presne používať materinský a odborný jazyk (vzhľadom na vek) a správne aplikovať postupne sa rozširujúcu matematickú symboliku. Vhodné využívať
tabuľky, grafy a diagramy. Využívať pochopené a osvojené pojmy, postupy a algoritmy ako prostriedky pri riešení úloh.
- V súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických výpočtov spamäti, písomne, aj na kalkulačke rozvíjať numerické zručnosti
žiakov.
- Na základe skúseností a činností rozvíjať orientáciu žiakov v rovine a v priestore.
- Riešením úloh a problémov postupne budovať poznatky žiakov o vzťahu medzi matematikou a realitou. Na základe vyžitia induktívnych metód viesť žiakov
získavaniu nových vedomostí, zručností a postojov. Rozvíjať u žiakov matematické nazeranie, logické a kritické myslenie.
- Systematicky viesť žiakov k získavaniu skúseností s významom matematizácie reálnej situácie, tvorby matematických modelov, a tým aj k poznaniu, že
realita je zložitejšia ako jeho matematický model. Približovať žiakom dennú prax.
- Spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní schopností žiakov používať prostriedky IKT (kalkulátory, počítače) k
vyhľadávaniu, spracovaniu a uloženiu informácií.
- Viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite na vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa.
- Podporovať a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov, napr. samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť,
cieľavedomú sebavýchovu a sebavzdelávanie, dôveru vo vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úloh v osobnom aj verejnom kontexte.
- Vytvárať a rozvíjať kladný vzťah žiakov k spoločným európskym hodnotám, k permanentnému poznávaniu kultúrnych a iných hodnôt vytvorených
európskymi štátmi a Slovenskom.
- V rámci matematického vzdelávania rozvíjať u žiakov kľúčové kompetencie v sociálnej a komunikačnej oblasti, v IKT, v osobnej i v občianskej oblasti, v
oblasti prírodovednej a kompetenciu učiť sa učiť.
Kľúčové kompetencie
Sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti):
- náležite reaguje, používa vhodné argumenty, terminológiu a symboliku,
- rozumie rôznym typom doteraz používaných textov a dokáže na ne adekvátne reagovať,
- na základnej úrovni využíva technické prostriedky medziosobnej komunikácie.
Kompetencia (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
- používa základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v každodenných situáciách,
- objavuje, pýta sa a hľadá odpovede, ktoré smerujú k systematizácii poznatkov.
Kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií:
- ovláda základy potrebných počítačových aplikácií,
- vie používať rôzne vyučovacie programy.
Kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa:
- vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení,
Kompetencia (spôsobilosť)riešiť problémy:
- vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne svojej úrovni navrhuje riešenia,
Osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti):
- má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere,
- uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti,
- uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním prispieva k dobrým medziľudským vzťahom.
Kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
- pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),
- správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám.
Obsah – v tabuľke
Výchovné a vzdelávacie stratégie
Vo vyučovacích hodinách matematiky v prvom ročníku sa využívajú nasledovné metódy:
- slovné metódy – výklad, vysvetľovanie, opis, rozhovor, práca s rôznymi druhmi textu
- názorné metódy – demonštrovanie, pozorovanie
- metódy praktickej činnosti – analyticko-syntetická, induktívna, deduktívna
Využívané formy práce sú:
- individuálne, hromadné a zmiešané formy vyučovania,
- vyučovanie v netradičných priestoroch, exkurzia, vychádzka, beseda
Učebné zdroje
Žiaci získavajú informácie z nasledovných zdrojov:
Zdrojom informácií pre žiakov v matematike je Matematika pre 1.ročník základných škôl / PaedDr. Brigita Lehoťanová, PhD /, časopis Vrabček, učebnica
a pracovný zošit MAT pre 2. – 4. ročník ZŠ / RNDr. Pavol Černek,CSc./ ,odborná literatúra podľa výberu učiteľa.
Hodnotenie
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov v predmete matematika budeme vychádzať z Metodických pokynov č. 22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu
žiakov základných škôl, ktorý je platný od 1. mája 2011 . Žiaci sú v predmete matematika klasifikovaní vo všetkých ročníkoch na prvom stupni.
Stupne hodnotenia prospechu:
1–
100% - 90%
2–
89,9% - 75%
3–
74,9% - 55%
4–
54,9% - 30%
5–
29,9% - 0%
1. ročník
Cieľ a kompetencie
Pozná obsahovú aj
formálnu stránku prir.
čísel v obore do 20 a vie
ich využiť na popis
i riešenie problémov
Tematický celok
Prirodzené čísla
0 – 20
0–5
0 – 10
0 – 20
Orientuje sa v číselnom
rade, používa správne
počtové operácie
Sčítanie a odčítanie,
riešenie slovných
úloh
Vie vyjadriť svoj názor
–postup riešenia
Používa správnu
odbornú terminológiu
Dokáže sústrediť svoju
pozornosť pri práci
Geometria
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové
témy
a medzipred.
vzťahy
Čítanie a písanie číslic
-pozná a vie využiť prirodzené čísla 0 – Osobnostný
20
a sociálny
Počítanie počtu predmetov po jednom
- rieši matematické problémy z reálnej rozvoj
Vytváranie skupín predmetov s daným situácie
Environmentál
počtom
na výchova
Porovnávanie počtom čísel, riešenie
Slovenský
úloh
jazyk
Matematické hádanky a rébusy
-vie sa orientovať v číselnom rade
a literatúra
LOGICO PICCOLO
-dokáže priradiť príklad k obrázku, určiť Prírodoveda
Práca s časopisom
počet, zaradiť správne čísla
Sčítanie a odčítanie do 20 bez - vykonáva spamäti a písomne základné Ochrana života
prechodu cez základ 10
počtové výkony
a zdravia
Vzťahy medzi sčítaním a odčítaním
- rieši a tvorí úlohy na základe reality, Environmentál
Jednoduché slovné úlohy
obrázkových situácií
na výchova
- zdôvodní postup riešenia
Tvorba
projektu
Hry s číslami
-dokáže riešiť zábavné úlohy na rozvoj
a prezentačné
Reťazovky
logického myslenia
zručnosti
Hlavolamy
Slovenský
jazyk
a literatúra
Prírodoveda
Základné geometrické tvary
- rozozná, pomenuje, vymodeluje a popíše Dopravná
a manipulácia s nimi
základné geometrické a priestorové tvary
výchova
Priestorové útvary – ich rozlišovanie
Výtvarná
- nakreslí a narysuje čiary
Kreslenie a rysovanie čiar
výchova
Slovenský
-dokáže usporiadať predmety podľa
Určovanie polohy a usporiadanie vecí
jazyk
určitých vlastností
a literatúra
Prírodoveda
Poznámky
Rozlíši pravdivé
a nepravdivé – reálne
a nereálne tvrdenia
Tvorivo využíva svoje
možnosti pri riešení
úloh
.
Riešenie
aplikačných úloh
a úloh rozvíjajúcich
špecifické
matematické
myslenie
Pravdivý a nepravdivý výrok, negácia
Triedenie predmetov podľa jedného
znaku
Tvorenie matematických postupností
Zber a triedenie údajov
Sledovanie reálnych a nereálnych
situácií a javov
Zaujímavé úlohy
Tajničkové príklady
- organizuje predmety podľa ľubovoľného
a daného kritéria, podľa pravdivosti –
nepravdivosti
- zaznamenáva a znázorňuje počet
- rozlíši istý a nemožný jav
-dokáže riešiť logické slovné úlohy
vychádzajúce z praktického života
Environmentál
na výchova
Mediálna
výchova
Ochrana života
a zdravia
Multikultúrna
výchova
Slovenský
jazyk
a literatúra
Prírodoveda
2. ročník
Cieľ a kompetencie
Tematický celok
Obsahový štandard
Orientuje sa v číselnom
rade, používa správne
číselné operácie v obore
do 20 na popis a
riešenie problémov.
Sčítanie a čítanie v
obore do 20 s
prechodom cez
základ 10
Sčítanie a odčítanie v obore do 20
s prechodom cez základ (aj pomocou
znázorňovania).
Sčítanie dvoch alebo troch rovnakých
sčítancov, napr. 2 + 2 + 2 (aj ako
propedeutika k budúcemu násobeniu
prirodzených čísel).
Počítanie spamäti.
Automatizácia spojov.
Riešenie aplikačných úloh
Rieši jednoduché slovné
úlohy na sčítanie typu.
Slovné úlohy
Riešenia jednoduchých slovných úloh
na sčítanie a odčítanie s prechodom
cez základ 10 v obore do 20.
Jednoduché slovné úlohy na sčítanie
typu:
-určenie súčtu, keď sú dané sčítance
-zväčšenie daného čísla o niekoľko
jednotiek
-určenie jedného sčítanca, ak je daný
súčet a druhý sčítanec
-zmenšenie daného čísla o niekoľko
jednotiek
-porovnávanie rozdielom
Zložené slovné úlohy: (a + b + c).
Zábavné slovné úlohy
Rieši jednoduché slovné
na odčítanie typu.
Rieši nepriamo
sformulované slovné
Riešenie nepriamo sformulovaných
úloh. Tvorenie textov k numerickým
Výkonový štandard
Prierezové
témy
a medzipred.
vzťahy
Sčítava a odčítava s prechodom cez Environmentál
základ 10.
na výchova
Vie spamäti všetky spoje sčítania a Osobnostný
odčítania s prechodom cez základ 10 v a sociálny
obore do 20.
rozvoj
Slovenský
jazyk
a literatúra
Prírodoveda
Rieši úlohy na základe získaných
Výtvarná
poznatkov v bežnej praxi pri nákupoch
výchova
a meraniach.
Určí súčet, keď sú dané sčítance -zväčši
Ochrana života
dané číslo o niekoľko jednotiek.
a zdravia
Určí jedného sčítanca ak je daný súčet a
Dopravná
druhý sčítanec -zmenšenie daného čísla
výchova
o niekoľko jednotiek.
Multikultúrna
Vie porovnávať rozdielom
výchova
Rieši zložené slovné úlohy, ktoré vedú k
Slovenský
zápisu (a+b+c).
jazyk
a literatúra
Prírodoveda
Vlastiveda
Informatická
výchova
Vie aplikovať osvojené matematické
kompetencie v úlohách z bežného života
Samostatne tvorí k primeranej situácii
(podnetu) príklad (slovnú úlohu) na
Regionálna
výchova
Poznámky
Vhodnú
prierezovú
tému
použijeme
podľa
obsahu
učiva.
úlohy na sčítanie
a odčítanie s prechodom
cez základ 10 v obore
do 20.
Pozná obsahovú aj
formálnu stránku
prirodzených čísel
v obore do 100,
orientuje sa v číselnom
rade.
Vytváranie
predstáv
o prirodzených
číslach v obore do
100
príkladom.
sčítanie a odčítanie s prechodom cez
základ 10 v obore do 20.
a tradičná
ľudová kultúra
Rozklad čísel
Reťazové príklady
Dokáže riešiť úlohy na rozvoj logického
myslenia.
Vlastiveda
Prirodzené čísla 20-100.
Predstavy o prirodzenom čísle do 100.
Určí počet predmetov v danej skupine a
vyjadrí tento počet v obore do 100.
Priradí príslušný počet predmetov k
danému číslu v obore do 100.
Vie usporiadať čísla od 20 do 100.
Vie čítať a písať čísla v obore do 100.
Rozloží dvojciferné číslo v obore do 100
(od 10 do 99) na desiatky a jednotky.
Zapíše dvojciferné číslo v obore ako súčet
desiatok a jednotiek a graficky to
znázorní. Porovná a zapíše čísla v obore
do 100 pomocou znakov <, >, = (aspoň
pomocou znázornenia).
Rieši úlohy na základe poznatkov
v bežnej praxi.
Vie sa orientovať v číselnom rade v obore
do 100. Vie porovnať dvojciferné čísla
pomocou radu čísel. Podľa znázornenia
porovná a zapíše dvojice dvojciferných
čísel v obore do 100 pomocou znakov <,
>, =. Vie určiť správne poradie čísel a
pozná vzťahy medzi číslami v obore do
100 (prvý, druhý, posledný, hneď pred,
hneď za,....) Rieši aspoň pomocou
ilustračného obrázka jednoduchú slovnú
úlohu (viac, menej, rovnako) a zapíše
vzťah pomocou znakov.
Dokáže riešiť úlohy na rozvoj logického
myslenia
Vie vyznačovať body na priamke (úsečke)
a v rovine (na útvare). Označuje body
Ochrana života
a zdravia
Dopravná
výchova
Environmentál
na výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Slovenský
jazyk
a literatúra
Prírodoveda
Čítanie a písanie čísel 20-100.
Dvojciferné číslo ako súčet desiatok
a jednotiek v obore od 20 do 100.
Čísla do 100
Uplatňuje základ
matematického
myslenia.
Prirodzené čísla
v obore do 100
Určovanie počtu,..., po jednom,
po dvoch, desiatich, utváranie skupín
vecí o danom počte.
Porovnávanie čísel. Riešenie úloh
na porovnávanie.
Slovné úlohy na porovnávanie.
Matematické hlavolamy
Používa správnu
odbornú terminológiu
Geometria
Bod, priamka, úsečka. Rysovanie
priamok a úsečiek. Vyznačovanie
Prírodoveda
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Environmentál
na výchova
Slovenský
jazyk
a literatúra
Prírodoveda
Vlastiveda
Dopravná
výchova
pri meraní a riešení
jednoduchých
konštrukčných úloh.
úsečiek na priamke a na danom
geometrickom útvare.
veľkými tlačenými písmenami.
Narysuje a označí úsečku
a priamku. Vie narysovať úsečku danej
dĺžky (v cm) a označovať ju.
Jednotky dĺžky – cm, dm, m, meranie
dĺžky úsečky. Porovnávanie úsečiek
podľa ich dĺžky.
Budovanie telies z kociek podľa vzoru
alebo podľa obrázka. Stavba
jednoduchých telies.
Hravá geometria.
Vie odmerať dĺžku úsečky v cm s
presnosťou na centimeter. Porovná úsečky
podľa ich dĺžky.
Zostaví jednoduché stavby (teleso) podľa
vzoru, alebo podľa obrázka. Vie vytvoriť
a opísať jednoduché telesá z kociek
Dokáže zostaviť z kociek podľa vzoru
jednoduché stavby.
Vie využiť poznatky o jednotkách dĺžky
v praxi.
Vie spamäti sčítavať dvojciferné a
jednociferné čísla bez aj s prechodom cez
10 v obore do 100.
Vie spamäti odčítať jednociferné číslo od
dvojciferného bez prechodu aj s
prechodom cez základ 10 v odbore do
100.
Rieši všetky typy príkladov na čítanie a
odčítanie dvojciferných čísel spamäti
(náročnejšie písomne).
Pozná vlastnosti sčítania (komutatívnosť,
asociatívnosť) a vie ich správne použiť pri
riešení príkladov.
Vie urobiť skúšku správnosti pri riešení
jednoduchých slovných úloh.
Vie riešiť jednoduché a zložené úlohy
vedúce k zápisu a + b + c, a + b – c, a – b
– c, v obore do 100. Rieši nepriamo
sformulované úlohy na sčítanie a
odčítanie v obore do 100.
Vie aplikovať osvojené matematické
kompetencie v úlohách z bežného života.
Geometria v príkladoch.
Orientuje sa v číselnom
rade v obore do 100,
používa správne číselné
operácie, ich vlastnosti
a vzťahy medzi nimi na
popis a riešenie
problémov.
Sčítanie a odčítanie
prirodzených čísel v
obore do 100
Sčítanie dvojciferného
a jednociferného čísla bez prechodu
a s prechodom cez základ 10 v obore
do 100. Odčítanie jednociferného čísla
od dvojciferného bez prechodu a s
prechodom cez základ 10 v obore do
100.
Vlastnosti sčítania (komutatívnosť,
asociatívnosť).
Písomné sčítanie a odčítanie
dvojciferných čísel. Počítanie spamäti
a písomne.
Vzťah medzi sčítaním a odčítaním,
skúška správnosti.
Riešenie jednoduchých a zložených
úloh, ktoré vedú k zápisu a + b + c, a +
b – c, a – b – c.
Riešenie nepriamo sformulovaných
úloh na sčítanie a odčítanie v obore
do 100.
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel
v obore do 100 s využitím kalkulačky
Ochrana života
a zdravia
Osobný
a sociálny
rozvoj
Multikultúrna
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Informatická
výchova
Výtvarná
výchova
Osobný
a sociálny
rozvoj
Environmentál
na výchova
Ochrana života
a zdravia
Dopravná
výchova
Slovenský
jazyk
a literatúra
Prírodoveda
Vlastiveda
Rozlíši pravdivé a
nepravdivé – reálne a
nereálne tvrdenia, triedi
a zoskupuje prvky
podľa daných
vlastností, vytvára
jednoduché postupnosti.
Riešenie
aplikačných úloh
a úloh rozvíjajúcich
špecifické
matematické
myslenie
Názorný úvod k učivu z logiky.
Výroky a tvrdenia o činnostiach,
obrázkoch,. a posúdenie ich správnosti.
Dichotomické členenie. Tvorba
postupnosti podľa daného pravidla.
Objavenie a sformulovanie pravidla
tvorenia postupnosti predmetov.
Riešenie nepriamo sformulovaných
úloh. Úlohy na zbieranie a
zoskupovanie údajov. Hľadanie
všetkých možností usporiadania
dvoch, troch predmetov, farieb,
písmen, čísel.
Zábavná matematika
Vie primerane rozlíšiť istý a nemožný jav
(pravdivý, nepravdivý).
Triedi predmety (veci, prvky) podľa
jedného znaku (napr. podľa farby, tvaru,
veľkosti,...).
Vie nájsť jednoduché pravidlo
postupnosti.
Vie pokračovať vo vytvorenej
postupnosti.
Nájde všetky možnosti usporiadania
dvoch, troch predmetov (vecí, prvkov).
Vie vytvoriť systém pri hľadaní a všetky
možnosti zapísať.
Vie urobiť zo získaných a znázornených
udalostí jednoduché závery.
Rieši úlohy na základe získaných
poznatkov v bežnej praxi pri nákupoch.
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Environmentál
na výchova
Ochrana života
a zdravia
Tvorba
projektov
a prezentačné
zručnosti
Výtvarná
výchova
Prírodoveda
Vlastiveda
3. ročník
Cieľ a kompetencie
Spamäti vedieť všetky
základné spoje
násobenia a delenia
v obore do 20.
Tematický celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Násobenie a delenie
prirodzených čísel
Zavedenie násobenia. Súvislosť medzi
násobením a sčítaním. Nácvik
násobenia v obore do 20. Počítanie
spamäti. Automatizácia spojov.
- pohotovo počítať po 2, 3, 4, 5, ..,
- pochopiť násobenie ako sčítanie
rovnakých sčítancov,
- poznať znak násobenia ( . ),
- spamäti všetky spoje (príklady)
násobenia v obore prirodzených čísel do
20,
- zväčšiť dané číslo násobením
niekoľkokrát,
- násobiť číslom 1 a 0,
- pochopiť princíp násobenia v závislosti
od poradia činiteľov.
-rieši úlohy na základe získaných
poznatkov v bežnej praxi
Riešiť a triediť
informácie podľa
zvolených alebo
zadaných kritérií.
Zábavné úlohy
Riešiť jednoduché
úlohy na násobenie :
určiť súčet rovnakých
sčítancov, dané číslo
zväčšiť niekoľkokrát.
Rozvíjať u žiakov
tvorivé myslenie.
Ukázať súvislosť medzi
násobením a delením,
medzi zložkami
počtových výkonov
a výsledkom.
Riešenie slovných úloh na násobenie.
Propedeutika úloh na násobenie s
kombinatorickou motiváciou. Tvorenie
slovnej úlohy k danému numerickému
príkladu na násobenie v obore do 20.
Riešenie nepriamo sformulovaných
slovných úloh na násobenie v obore do
20. Slovné úlohy na priamu úmernosť
(ako preopedeutika) v obore do 20.
Hravé slovné úlohy
Zavedenie delenia. Propedeutika
zlomkov (rozdeľovanie na polovice,
tretiny,...) Delenie, ako postupné
odčítanie rovnakého čísla. Nácvik
delenia v obore do 20. Počítanie
- v obore do 20 riešiť jednoduché slovné
úlohy na násobenie typu:
1. určiť súčet rovnakých sčítancov,
2. zväčšiť dané čísla niekoľkokrát,
- matematizovať primerané reálne
situácie,
overiť správnosť riešenia (výsledku) a
formulovať odpoveď.
-vie aplikovať osvojené matematické
kompetencie v úlohách z bežného života
- odčítať od daného čísla postupne
niekoľko rovnakých čísel,
- pochopiť súvislosť medzi odčítaním
a delením,
- znak delenia ( : ),
Prierezové
témy
a medzipred.
vzťahy
Dopravná
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Environmentál
na výchova
Slovenský
jazyk
a literatúra
Prírodoveda
Informatická
výchova
Ochrana života
a zdravia
Dopravná
výchova
Multikultúrna
výchova
Výtvarná
výchova
Prírodoveda
Dopravná
výchova
Ochrana života
a zdravia
Poznámky
spamäti. Automatizácia spojov.
Súvislosť medzi delením a násobením.
Hlavolamy
Riešiť jednoduché
slovné úlohy na delenie:
rozdelenie na daný
počet rovnako veľkých
častí, rozdelenie na časti
danej veľkosti, dané
číslo zmenšiť
niekoľkokrát.
Riešenie slovných úloh na delenie.
Tvorenie slovnej úlohy k danému
numerickému príkladu na delenie v
obore do 20. Riešenie slovných úloh
na násobenie a delenie.
Vedieť matematizovať
primerané reálne
situácie.
Hravé slovné úlohy
Objavovať a hľadať
informácie, ktoré
smerujú
k systematizácii
poznatkov.
predmetov...počítaním
po tisícoch, stovkách,
desiatkach, po jednom,
Numerácia
prirodzených čísel
v obore do 10 000
Vytváranie čísel. Rozšírenie
prirodzených čísel v obore do 10 000.
Zobrazovanie čísel na číselnej osi,
porovnávanie čísel a ich
zaokrúhľovanie na desiatky, stovky.
Propedeutika rozvoja prirodzeného
čísla v desiatkovej sústave. Číselná os.
Nerovnice (propedeutika). Slovné
- vie spamäti všetky spoje (príklady)
delenia v obore prirodzených čísel do 20,
- deliť číslom 1,
- že nulou sa nedelí,
- zmenšiť dané číslo delením
niekoľkokrát,
- deliť na rovnaké časti (rozdelenie na
daný počet rovnakých častí),
- deliť podľa obsahu (delenie po,
rozdelenie skupiny danej veľkosti).
-dokáže riešiť úlohy na rozvoj logického
myslenia
- v obore do 20 riešiť jednoduché
slovné úlohy typu:
1. rozdelenie daného čísla na daný
počet rovnako veľkých častí
(delenie na) ,
2. delenie podľa obsahu,
3. zmenšenie daného čísla
niekoľkokrát.
- matematizovať primerané reálne
situácie,
- overiť správnosť riešenia
(výsledku) a formulovať odpoveď,
- riešiť slovné úlohy na násobenie i
delenie.
Multikultúrna
výchova
Slovenský
jazyk
a literatúra
Prírodoveda
Multikultúrna
výchova
Slovenský
jazyk
a literatúra
Prírodoveda
Vlastiveda
Výtvarná
výchova
-dokáže riešiť zábavné úlohy na
rozvoj logického myslenia.
- čítať a písať troj- a štvorciferné čísla,
- počítať po tisícoch, stovkách,
desiatkach, jednotkách,
- rozložiť troj- a štvorciferné čísla na
tisícky, stovky, desiatky a jednotky, aj
opačne – t. j. vie zapísať pomocou
jednotiek, desiatok, stoviek a tisícok troja štvorciferné čísla,
Multikultúrna
výchova
Dopravná
výchova
Environmentál
na výchova
úlohy na porovnávanie v obore
do 10 000. Tvorenie slovnej úlohy k
danému príkladu na porovnávanie v
obore do 10 000.
-riešiť slovné úlohy
charakterizované
vzťahom viac, menej,
rovnako
- zaokrúhľovať
prirodzené čísla na
desiatky, stovky.
Hlavolamy, reťazovky
- zobrazovať a porovnávať čísla na
číselnej osi i pomocou znakov >,<,=.,
- riešiť v obore prirodzených čísel do 10
000 nerovnice typu: x< 6 150, x > 322,
- získať prvotné poznatky o
zaokrúhľovaní prirodzených čísel,
- zaokrúhľovať prirodzené čísla na
desiatky, riešiť slovné úlohy na
porovnávanie v obore do 10 000. (Slovné
úlohy charakterizované vzťahmi viac,
menej, rovnako.)
Slovenský
jazyk
a literatúra
Prírodoveda
Vlastiveda
-dokáže riešiť úlohy na rozvoj logického
myslenia
Ochrana života
a zdravia
Dopravná
výchova
Vedieť vypočítať
jednoduché príklady na
sčítanie a odčítanie
spamäti.
Poznať algoritmus
písomného sčítania
a odčítania a vedieť ho
pohotovo využívať pri
výpočtoch.
Vedieť vykonať
kontrolu správnosti
výpočtu.
Sčítanie a odčítanie
prirodzených
čísel v obore do 10
000
Pamäťové a písomné sčítanie a
odčítanie
Zoznámenie sa s kalkulačkou a jej
displejom. Sčítanie a odčítanie s
využitím kalkulačky.
Žiak vie, je schopný :
-sčítať a odčítať jednoduché príklady aj
spamäti,
- ovládať algoritmus písomného sčítania a
odčítania v obore do 10 000,
- pohotovo sčítať a odčítať prirodzené
čísla v obore do 10 000,
- osvojiť si praktické sčítanie a odčítanie
na kalkulačke v obore
do 10 000,
- urobiť kontrolu správnosti.
Zábavné úlohy
-vie využiť vedomosti pri riešení úloh
zameraných na životné situácie.
Multikultúrna
výchova
Vedieť riešiť všetky
typy jednoduchých
slovných úloh na
sčítanie a odčítanie.
Riešenie jednoduchých a zložených
slovných úloh. Tvorenie textov k
numerickým príkladom. Riešenie
nepriamo sformulovaných slovných
úloh. Riešenie slovných úloh s
neprázdnym prienikom.
Vedieť riešiť zložené
slovné úlohy, ktoré
vedú na zápis:
a+b+c,a–b–c,
a – (b + c), (a + b) – c,
a + (a + b) ,
a + (a – b)
Rozvíjať algoritmické
a kritické myslenie.
Hravá matematika
- riešiť jednoduché slovné úlohy na
sčítanie a odčítanie,
- riešiť jednoduché slovné úlohy na
sčítanie typu:
určenie súčtu, keď sú dané dva sčítance;
dané číslo zväčšiť o... (o niekoľko viac);
- riešiť jednoduché slovné úlohy na
odčítanie typu: určenie jedného sčítanca,
ak je daný súčet a druhý sčítanec; dané
číslo zmenšiť o.... (o niekoľko menej);
porovnávanie rozdielom,
- riešiť zložené slovné úlohy typu:
a + b + c , a – b – c, a – (b + c),
(a + b) – c , a + (a + b) , a + (a – b)
- riešiť nepriamo sformulované slovné
úlohy na sčítanie a odčítanie v obore do
10 000,
- riešiť slovné úlohy s neprázdnym
prienikom v obore do 10 000,
- overiť správnosť riešenia (výsledku) a
formulovať odpoveď,
- rieši úlohy na základe získaných
poznatkov v bežnej praxi.
Ochrana života
a zdravia
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Vedieť odmerať dĺžku
úsečky s presnosťou na
milimeter.
Meranie dĺžky úsečky v milimetroch a
v centimetroch. Meranie väčších
vzdialeností:
- približne (napr. krokmi)
- s presnosťou na metre.
Vedieť narysovať
úsečku danej dĺžky.
Vedieť odmerať
vzdialenosť na metre.
Premieňať jednotky
dĺžky mm-cm, cm-m,
m-km a opačne.
Rozvíjať jemnú
motoriku rúk
rysovaním.
Presnosť pri meraniach,
úhľadnosť pri rysovaní.
Postaviť rôzne stavby
telies podľa plánu.
Stavba telies z kociek na základe plánu
(obrázka). Kreslenie plánu stavby z
kociek.
Žiak vie, je schopný :
- odmerať dĺžku úsečky v mm a cm,
- odmerať a porovnať dĺžku vzdialenosti
v triede a v teréne krokom a odmeraním
v metroch,
- získať predstavu o dĺžke (vzdialenosti) kratšej v cm, dlhšej v m a naučiť sa
odhadnúť tieto vzdialenosti v metroch (v
triede a v teréne),
- používať pri rysovaní základné zásady
(čistota, presnosť, vhodné rysovacie
pomôcky, hygiena a bezpečnosť pri
rysovaní),
- porovnávať jednotky dĺžky,
- pohotovo premieňať jednotky dĺžky.
-vie využiť poznatky o jednotkách dĺžky
v praxi.
- zdokonaľovať rysovanie úsečky danej
dĺžky (v cm) a jej označovanie,
- vedieť narysovať úsečku danej dĺžky
v mm,
- zdokonaľovať rysovanie priamok a ich
označovanie.
Žiak vie, je schopný :
- vytvárať (budovať) z kociek rôzne
stavby telies podľa plánu (obrázka),
Hravá geometria
-dokáže nakresliť plán stavby z kociek.
Odhad dĺžky:
- kratšej v centimetroch (milimetroch)
- dlhšej v metroch.
Zavedenie jednotiek dĺžky: mm, km.
Geometria
Jednotky dĺžky mm, cm, dm, m, km a
ich premieňanie.
Geometria v príkladoch
Rysovanie - základné zásady
rysovania. Rysovanie priamok a
úsečiek. Vyznačovanie úsečiek na
priamke a danom geometrickom
útvare.
Multikultúrna
výchova
Dopravná
výchova
Slovenský
jazyk
a literatúra
Prírodoveda
Vlastiveda
Výtvarná
výchova
Vytvárať rôzne skupiny
predmetov.
Žiak vie, je schopný :
- vytvárať rôzne skupiny predmetov po
dvoch, troch manipulatívnou činnosťou i
symbolmi na základe spoločnej /príp.
rozdielnej/ charakteristiky, znaku,
vlastnosti a pod,
- objaviť čo možno najviac pravidiel na
vytváranie dvojíc, trojíc predmetov zo
skupiny daného počtu predmetov,
- vytvoriť si systém pri vypisovaní
možností.
Ochrana života
a prírody
Rozlišovať isté, neisté,
možné a nemožné
udalosti.
Úlohy na propedeutiku
Žiak vie, je schopný :
pravdepodobnosti (pozorovanie istých -rozlišovať isté, neisté, možné a nemožné
udalostí, možných ale neistých udalostí udalosti primerané veku.
a nemožných udalostí).
Ochrana života
a prírody
Riešiť nepriamo
sformulované úlohy.
Nepriamo sformulované slovné úlohy.
Vytváranie tabuliek z údajov
získaných žiakmi. Riešenie úloh na
delenie s kombinatorickou motiváciou.
Dopravná
výchova
Objaviť čo možno
najviac pravidiel na
vytváranie dvojíc, trojíc
predmetov
Získavať
a zhromažďovať
potrebné údaje.
Zostaviť, prečítať
tabuľku.
Riešenie
aplikačných úloh a
úloh rozvíjajúcich
špecifické
matematické
myslenie
Úlohy na propedeutiku kombinatoriky
(vytváranie všetkých možných skupín
predmetov z daného počtu predmetov
po dvoch, troch, manipulatívnou
činnosťou a symbolmi). Vytváranie
skupín podľa daného i objaveného
pravidla.
Hrajme sa s číslami
Žiak vie, je schopný :
- riešiť primerané nepriamo sformulované
úlohy,
- získavať a zhromažďovať potrebné
údaje,
- zo získaných údajov vedieť zostaviť a
prečítať tabuľku.
-rieši úlohy na základe získaných
poznatkov v bežnej praxi pri nákupoch
Dopravná
výchova
Slovenský
jazyk
a literatúra
Prírodoveda
Vlastiveda
4. ročník
Cieľ a kompetencie
Spamäti vedieť všetky
základné spoje
násobenia a delenia
v obore do 100.
Tematický celok
Násobenie a delenie
v obore násobilky
(aj s použitím
kalkulačky)
Obsahový štandard
Opakovanie násobenia a delenia
v slovných úlohách v obore do 20.
Násobenie a delenie spamäti a na
kalkulačke v obore násobilky do 100.
Počítanie spamäti. Automatizácia
spojov.
Komutatívnosť násobenia
(propedeutika).
Delenie so zvyškom v obore do 100.
Propedeutika zlomkov (rozdeľovanie
na polovice, tretiny...)
Hravé úlohy a logika
Riešiť slovné úlohy na
násobenie a delenie.
Riešiť jednoduché
slovné úlohy typu:
porovnanie podielom
a výpočtom priemernej
hodnoty.
Orientovať sa
v číselnom rade do
10 000.
Riešenie slovných
úloh na násobenie a
delenie
Sčítanie a odčítanie
v obore do 10 000
Riešenie slovných úloh na násobenie.
Propedeutika úloh na násobenie
a delenie s kombinatorickou
motiváciou. Tvorenie slovnej úlohy k
danému numerickému príkladu na
násobenie v obore do 100. Riešenie
nepriamo sformulovaných slovných
úloh na násobenie v obore do 100.
Slovné úlohy na priamu úmernosť (ako
preopedeutika) v obore do 100.
Zábavné slovné úlohy
Písomné sčítanie a odčítanie
prirodzených čísel do 10 000. Sčítanie
a odčítanie prirodzených čísel v obore
Výkonový štandard
- spamäti všetky základné spoje násobenia
a delenia v obore do 100,
- urobiť kontrolu správnosti násobenia
a delenia v obore násobilky
- ovláda algoritmus násobenia
- ovláda písomný algoritmus násobenia
a delenia jednociferným číslom,
- prakticky deliť a násobiť na kalkulačke,
- súvislosť medzi násobením a delením
ako vzájomne opačné matematické
operácie,
- tvoriť texty k daným numerickým
príkladom v obore násobilky.
-rieši úlohy na rozvíjanie logického
myslenia.
- v obore do 100 riešiť jednoduché slovné
úlohy typu:
a + a . b, a + a : b, a . b + c,
a . b + c . d,
- zväčšiť a zmenšiť dané čísla
niekoľkokrát,
- matematizovať primerané reálne
situácie a riešiť nepriamo
sformulované slovné úlohy.
Prierezové
témy
a medzipred.
vzťahy
Dopravná
výchova
Environmentál
na výchova
Multikultúrna
výchova
Informatická
výchova
Environmentál
na výchova
Slovenský
jazyk
a literatúra
Prírodoveda
Vlastiveda
-rieši úlohy na základe získaných
poznatkov v bežnej praxi.
-algoritmus písomného sčítania
a odčítania pohotovo využiť pri
výpočtoch, písomné sčítanie a odčítanie
Multikultúrna
výchova
Poznámky
Analyzovať
a systematizovať
odpovede
k zovšeobecňovaniu
poznatkov
do 10 000 spamäti. Sčítanie a odčítanie
prirodzených čísel v obore do 10 000
s použitím kalkulačky. Určovanie
poradia sčítancov. Komutatívnosť,
asociatívnosť, distributívnosť. Práca so
zátvorkami.
Sčítanie a odčítanie ako vzájomne
opačné matematické operácie.
Počítanie so zaokrúhľovanými číslami,
čítanie, zápis a porovnávanie. Skúška
správnosti riešenia. Rímske číslice –
ukážka (propedeutika). Riešenie
všetkých typov jednoduchých
a zložených slovných úloh v obore do
10 000. Riešenie slovných za pomoci
zaokrúhľovania čísel. Riešenie
jednoduchých nerovníc.
Matematické hádanky, hlavolamy
Poznať základné zásady
rysovanie.
Vedieť presne merať
a úhľadne rysovať.
Poznať vlastnosti
rovinných útvarov
a priestorových telies.
Vedieť premieňať
jednotky dĺžky
a zmiešané jednotky
dĺžky.
Geometria a
meranie
Rysovanie a základné zásady
rysovania. Rysovanie priamej, krivej,
lomenej čiary, priamky, polpriamky
a úsečky.
Rysovanie kolmice podľa návodu.
Rysovanie štvorca a obdĺžnika
v štvorcovej sieti, pomenovanie
vrcholov a strán, dvojíc susedných
strán.
Obvod štvorca a obdĺžnika ( len ako
súčet veľkosti strán – propedeutika).
Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek, násobok
prirodzených čísel v obore do 10 000,
spamäti a na kalkulačke sčítať a odčítať
jednoduché prirodzené čísla v obore do
10 000,
- súvislosť medzi sčítaním a odčítaním
ako medzi vzájomne opačnými
matematickými operáciami, urobiť
kontrolu správnosti sčítania a odčítania
v obore do 10 000,
- približne počítať so zaokrúhľovanými
číslami na desiatky a stovky,
- riešiť všetky typy jednoduchých
a zložených slovných úloh na sčítanie
a odčítanie a pomocou zaokrúhľovania,
zapísať postup riešenia slovnej úlohy
a formulovať odpoveď, matematizovať
a znázorniť primerané reálne situácie,
riešiť zložené slovné úlohy typu: a + b
+ c, a – b – c, a – (b + c), (a + b) – c, a + (
a + b ), a + ( a – b), a + a . b, a + a : b, a .
b + c, a . b + c . d,
- riešiť jednoduché nerovnice v obore do
10 000
-vie využiť vedomosti pri riešení
matematických úloh
-používať základné zásady rysovania,
vyznačovať body na priamke a v rovine,
rysovať úsečku danej dĺžky na priamke
(cm, mm ) a označovať ju, vypočítať súčet
a rozdiel dĺžok úsečiek a násobok,
- vlastnosti štvorca a obdĺžnika, vie ich
charakterizovať, označovať strany,
označovať vrcholy veľkým tlačeným
písmom, narysovať štvorec vo štvorcovej
sieti s danou dĺžkou strany, vypočítať
a zapísať obvod štvorca (obdĺžnika) ako
súčet dĺžok strán,
Regionálna
výchova
a tradičná
ľudová kultúra
Mediálna
výchova
Environmentál
na výchova
Ochrana života
a zdravia
Slovenský
jazyk
a literatúra
Prírodoveda
Vlastiveda
Multikultúrna
výchova
Dopravná
výchova
Environmentál
na výchova
Uvedomovať si vlastné
potreby a tvorivo
využívať svoje
možnosti.
Vie používať vhodné
argumenty a vyjadriť
svoj názor.
Vyberať a hodnotiť
získané informácie,
spracovávať ich
a využívať pri
vypracovávaní úloh.
Rozvíjať matematickú
gramotnosť a kritické
myslenie.
Používať matematickologické myslenie.
Riešenie
aplikačných úloh
a úloh rozvíjajúcich
špecifické
matematické
myslenie
dĺžky úsečky.
Rysovanie trojuholníka (ľubovoľného
a ak sú dané dĺžky strán),
pomenovanie jeho vrcholov a strán.
Meranie dĺžok strán trojuholníka
s presnosťou na cm a mm. Obvod
trojuholníka (len ako súčet veľkosti
strán – propedeutika).
Rysovanie ľubovoľnej kružnice
a kruhu s daným stredom, kružnice
a kruhu s daným stredom
a polomerom. Vlastnosti kruhu
a kružnice.
Premieňanie jednotiek dĺžky
a premieňanie zmiešaných jednotiek
dĺžky.Stavba telies z kociek podľa
plánu a kreslenie plánov podľa stavby.
Obrazy telies – pohľady na telesá
Hravá geometria
Propedeutika pravdivých
a nepravdivých výrokov.
Najpoožívanejšie diagramy, vytváranie
stĺpcových diagramov z údajov
získaných žiakmi, čítanie
a interpretácia údajov ( aj s jednotkami
času, hmotnosti, dĺžky a objemu).
Výpočet aritmetického priemeru pre
menší počet dát – propedeutika.
Riešenie nepriamo sformulovaných
úloh. Slovné úlohy s kombinatorickou
motiváciou.
Na nákupe
- narysovať ľubovoľný trojuholník,
pomenovať a označiť jeho vrcholy
a strany (vlastnosti trojuholníka – počet
vrcholov, strán), odmerať a porovnať
veľkosti strán trojuholníka s presnosťou
na cm a mm, vypočítať obvod
trojuholníka ako súčet dĺžok strán,
- základný rozdiel medzi kruhom
a kružnicou, narysovať ľubovoľnú
kružnicu (kruh) s daným stredom
a vyznačeným polomerom,
premieňať jednotky dĺžky a zmiešané
jednotky dĺžky napr. 4 dm 13 cm na mm,
- vytvárať z kociek rôzne stavby telies
podľa vzoru a nakresliť vlastné telesá
Slovenský
jazyk
a literatúra
Prírodoveda
Vlastiveda
Výtvarná
výchova
-dokáže zostaviť z kociek jednoduché
stavby, nakresliť plán stavby
-rozlišovať pravdivosť a nepravdivosť
výrokov, tvoriť a zdôvodniť pravdivé
a nepravdivé tvrdenia,
- vypočítať aritmetický priemer pri
menšom počte primeraných dát,
- riešiť primerané nepriamo sformulované
úlohy,
- čítať, interpretovať, vytvárať stĺpcový
diagram zo zhromaždených údajov, rieši
úlohy s kombinatorickou motiváciu.
-vie aplikovať osvojené matematické
kompetencie v úlohách z bežného života.
Multikultúrna
výchova
Mediálna
výchova
Dopravná
výchova
Prírodoveda
INFORMATICKÁ VÝCHOVA
Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami
ŠVP
ŠkVP
Spolu:
1. ročník
0
1
1
2. ročník
1
0
1
3. ročník
1
0
1
4. ročník
1
0
1
Spolu:
3
1
4
Charakteristika predmetu
Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať,
zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich
zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. Na 1. stupni ZŠ sa budujú základy predmetu informatika, a preto
sa názov predmetu prispôsobil na informatická výchova.
Poslaním vyučovania informatiky/informatickej výchovy je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi
a toku informácií v počítačových systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s
rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením
predmetu informatika/informatická výchova a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových projektov,
celoškolských programov a pri riadení školy.
Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov zabezpečí rovnakú príležitosť pre produktívny a plnohodnotný život obyvateľov
SR v informačnej a znalostnej spoločnosti, ktorú budujeme.
Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete informatika/informatická výchova je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium
základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatiky/informatickej
výchovy široký priestor na motiváciu a praktické projekty.
Ciele
Cieľom informatickej výchovy na 1. stupni ZŠ je zoznámenie sa s počítačom a možnosťami jeho využitia v každodennom živote.
Prostredníctvom aplikácií obsahom aj ovládaním primeraných veku žiakov získať základné zručnosti v používaní počítača. V rámci medzipredmetových
vzťahov si žiaci pomocou rôznych aplikácií precvičujú základné učivo z matematiky, slovenského a cudzieho jazyka, získavajú vedomosti za podpory
edukačných programov z prírodovedy a vlastivedy a rozvíjajú svoju tvorivosť a estetické cítenie v rôznych grafických editoroch.
Dôraz klásť pri tom nie na zvládnutie ovládania aplikácie, ale na pochopenie možností, ktoré môžeme využiť pri každodenných činnostiach. Najvhodnejšie sa
javí využitie programov určených špeciálne pre žiakov, prostredníctvom ktorých by sa zoznámili s najbežnejšími činnosťami vykonávanými na počítači
(aplikácie určené pre dospelých nie sú vhodné kvôli ich prílišnej komplexnosti).
Obsah – v tabuľke
Stratégie
Informatika je ako predmet zaradený vo vybraných ročníkoch, ale v obsahu každého predmetu je zaradené využitie informačno – komunikačných technológií
ako nástroja na dosiahnutie cieľov v danom predmete. Súčasťou vyučovania je aj prierezová téma - tvorba projektov a prezenčných zručností.
Výchovné a vzdelávacie stratégie predstavujú spoločne uplatňované zásady a pravidlá pri vybraných postupoch, metódach a formách práce. Mali by rozvíjať
najmä aktivitu, tvorivosť, zručnosť, učenie sa žiaka. Ich prostredníctvom by mali učitelia doviesť žiakov k vytváraniu a ďalšiemu rozvoju kľúčových
kompetencií.
Pri vyučovaní informatickej výchovy by sa mali využívať nasledovné metódy, ktoré zefektívnia vyučovanie:
 motivačné metódy: motivačný rozhovor, motivačný výklad, motivačné rozprávanie, motivačné demonštrácie
 expozičné metódy: výklad, práca s textom, vysvetľovanie, opis, demonštrácia, metóda ukážky, metóda pozorovania, napodobňovania, metóda hry,
metódy s heuristickou funkciou, samostatná práca žiakov, prezentácie
 fixačné metódy: napodobňovanie, opakovanie, tiež herné a súťaživé metódy
 diagnostické metódy: metódy pozorovania, žiacke projekty, metódy samostatnej práce žiakov
a jednotlivé formy práce:- individuálna, kooperatívna, frontálna
Učebné zdroje
- učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky a pod..
(Informatická výchova pre 2. ročník ,výukové CD )
Hodnotenie
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných
škôl schválených MŠ SR č. 22/2011, ktorý je platný od 1. mája 2011. Informatickú výchovu v 1. – 4. ročníku hodnotíme klasifikáciou.
Stupne hodnotenia prospechu:
1–
100% - 90%
2–
89,9% - 75%
3–
74,9% - 55%
4–
54,9% - 30%
5–
29,9% - 0%
1. ročník
Cieľ a kompetencie
Orientovať sa na
klávesnici, pri písaní
jednoduchého textu
využívať získané
poznatky.
Tematický celok
Informácie okolo
nás
Orientovať sa v paneli
nástrojov v grafickom
editore. Aplikovať
získané zručnosti.
Získanými zručnosťami
upevňovať učivo
matematiky.
Obsahový štandard
Práca s textovým editorom.
Základné postupy pri práci s textom.
Oboznámenie sa s prostredím
grafického editora.
Zručnosti pri kreslení v grafickom
prostredí.
Nástroje grafického editora.
Výkonový štandard
Samostatne napísať, prepísať jednoduchý
text.(znaky, slová, vety).
Vedieť použiť nástroje na úpravu textu
(veľkosť písma, hrúbka, kurzíva).
Dodržiavať základné zásady písania textu
(medzera, veľké písmená, dĺžne,
mäkčene).
Samostatne pracovať s nástrojmi
v grafickom editore, získať základy
kreslenia. Kresliť voľnou rukou, tvoriť
jednoduché animácie(obrázok, nástroje
grafiky).Výučbové programy.
Využiť získané
poznatky.
Komunikácia
prostredníctvom
IKT
Využívanie nástrojov internetu na
komunikáciu a na vlastné učenie.
Práca na interaktívnej tabuli.
Hlavolamy, hádanky
Kľúčové slovo- vyhľadávanie
informácií.
Samostatne nájsť a prečítať informáciu na
internete. Orientovať sa v detských
webových stránkach (vzdelávacie,
zábavné a náučné).
Dokáže hrať jednoduché hry, dodržiavať
zásady bezpečnosti správania sa na
portáloch.
Vyhľadávať informáciu podľa kľúčového
slova.
Žiak vie pracovať so
zdrojmi, riešiť problém.
Postupy, riešenia
problémov
Postupy a riešenia zadaných úloh
Orientácia a priraďovanie podľa
určitých pravidiel a algoritmov.
Podľa návodu vedieť nakresliť
jednoduchý obrázok. Riešiť jednoduché
algoritmy (postup, návod, recept).
V počítačovom prostredí skladanie
obrázkov z menších obrazcov. Vedieť
Prierezové
Poznámky
témy
a medzipred.
vzťahy
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Slovenský
jazyk a
literatúra
Regionálna
výchova
a tradičná
ľudová kultúra
Výtvarná
výchova
Matematika
Mediálna
výchova
Environmentál
na výchova
Hudobná
výchova
Ochrana života
a zdravia
Slovenský
jazyk a
literatúra
Matematika
Mediálna
výchova
Ochrana života
a zdravia
Slovenská
jazyk
a literatúra
Žiak dokáže pozorovať
a diskutovať.
Vymenovať pravidlá.
Získanie základných
zručností pri práci
s myšou.
Využiť získané
poznatky v ovládaní
spúšťania CD,
orientovať sa v danom
výukovom programe.
Princípy fungovania
IKT
Informačná
spoločnosť
Základné pravidlá práce v učebni.
Oboznámenie sa s počítačom,
ovládanie klávesnice, myši.
Základné zručnosti pri práci so
súbormi a priečinkami.
Využitie IKT v bežnom živote
využívať nové nástroje a efekty.
Matematika
Vedieť povedať základné pravidlá práce
a správania sa v počítačovej učebni.
Vedieť zapnúť a vypnúť počítač,
vymenovať časti počítačovej zostavy
(počítač, myš, klávesnica, monitor,
pracovné okno).
Ťahať a ovládať kliknutie myšou,
dvojklik.
Vedieť vytvoriť a pomenovať priečinok,
uložiť súbor do priečinkov.
Objavovanie rôznych typov edukačných
programov (edukačné programy,
komunikácia), CD.
Pracovať s jednoduchými didaktickými
hrami a programami ovládateľnými
myšou a klávesnicou (počítačové hry,
hudba, bezpečnosť počítača).
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Mediálna
výchova
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Environmentál
na výchova
Výtvarná
výchova
Slovenský
jazyk a
literatúra
2. ročník
Cieľ a kompetencie
Žiak dokáže pozorovať
a diskutovať.
Vymenovať pravidlá.
Získanie základných
zručností pri práci
s myšou.
Tematický celok
Princípy
fungovania IKT
Obsahový štandard
Oboznámenie sa s počítačom
Výkonový štandard
Žiak vie pomenovať základné časti
počítača – klávesnicu, myš, monitor,
počítačovú skriňu, vie na čo slúžia. Vie,
ako má správne sedieť pri PC. Pozná
a rešpektuje pravidlá vhodného správania
sa pri počítači.
Zapnutie a vypnutie počítača,
Žiak vie zapnúť a vypnúť počítač.
klávesnica, myš
Pozná časti počítačovej myši a pojem
kurzor myši. Vie riešiť jednoduchú
logickú úlohu.
Vie myš správne uchopiť a urobiť
jednoduchý klik na jej tlačidlách. Vie
pohybovať myšou tak, aby sa dostal na
určené miesto. Dokáže klikať na určené
miesta.
Pracujeme s klávesnicou
Žiak vie, načo slúži klávesnica a vie sa na
Písmená a čísla na klávesnici
nej orientovať. Vie, kde sa nachádzajú
číslice a písmená. Dokáže pomocou
klávesnice napísať malé písmená.
Microsoft Word
Žiak vie spustiť program
Prepis krátkeho textu.
(ŠTART – PROGRAMY –
(ŠTART – PROGRAMY –
PRÍSLUŠENSTVO - WordPad).
PRÍSLUŠENSTVO – Microsoft Word) Vedieť písať text a použiť ENTER – nový
riadok, medzera za slovami.
DELETE, BACKSPACE – mazanie.
Práca s CD
Žiak vie správnym spôsobom uchopiť
a spustiť CD, DVD cez tento počítač.
Dokáže pustiť hudbu z CD.
Priečinky
Žiak vie vytvárať a pomenovať priečinok.
Prierezové
témy
a medzipred.
vzťahy
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Poznámky
Orientovať sa na
klávesnici, pri písaní
jednoduchého textu
využívať získané
poznatky.
Orientovať sa v paneli
nástrojov v grafickom
editore. Aplikovať
získané zručnosti.
Získanými zručnosťami
upevňovať učivo
matematiky.
Informácie okolo
nás
Zloženie počítača
Skicár – základné tvary
Spustenie programu. Kreslenie voľnou
rukou.
Skicár – základné tvary
Kreslenie úsečiek a kriviek. Vytvoriť
obrázok s použitím obdĺžnika – domy
Skicár – paleta farieb
Farebná galaxia – vytvoriť obrázok
pomocou spreja a plechovky
Skicár - Kreslíme a vyfarbujeme
Nástroje čiara a výplň
Skicár – kopírovanie, prilepenie
Skicár – uloženie
Obrázky – ich ukladanie
Skicár – kreslenie
Zimná krajina
Skicár – práca s textom
Práca s textom – menovka
Píšeme text
Textový kurzor, medzerník, enter
Žiak pozná jednotlivé časti počítača,
rozozná vstupné a výstupné zariadenia
počítača.
Žiak pozná význam ikon jednotlivých
nástrojov (ceruza, štetec, plechovka, sprej,
kvapadlo ), dokáže spustiť program
a kresliť ľubovoľné tvary voľnou rukou.
Žiak pozná význam ikon jednotlivých
nástrojov (úsečka, krivka), dokáže kresliť
úsečky a rôzne krivky.
Žiak vie vytvoriť obrázok s použitím
obdĺžnika – domy.
Žiak vie pracovať s farbou, vytvoriť
sprejový efekt.
Farebná galaxia – žiak vie vytvoriť
obrázok pomocou spreja a plechovky.
Žiak pozná nástroje Čiara a Výplň. Vie,
že pri neúplnom obryse sa farba nástroja
Výplň nevyleje. Pozná funkciu tlačidla
Hrúbka čiary. Vie použiť nástroj Späť.
Vie si zmeniť farbu pomocou palety
a použiť rôzne hrúbky.
Žiak dokáže vytvoriť samostatný
obrázok.
Vie kopírovať a prilepiť obrázky a
dokončiť začatú prácu.
Žiak vytvorí Vianočný stromček.
Vedieť používať jednoduché nástroje
(kruh a plechovku). Vedieť uložiť
dokument.
Vedieť vytvoriť samostatný obraz zimnej
krajinky.
Žiak vie vložiť text do obrázku. Vedieť
uložiť dokument do priečinka.
Vytvorí si vlastnú menovku.
Žiak pozná pojem textový kurzor
a spôsob písania veľkých písmen
pomocou klávesu Shift. Pozná na čo slúži
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Tvorba
projektu a
prezentačných
zručností
Prezliekame písmená
Úpravy písmen v texte
Prepis textu
Prepis krátkeho textu podľa predlohy
Píšeme čísla
Využiť získané
poznatky v ovládaní
spúšťania CD,
orientovať sa v danom
výukovom programe.
Žiak vie pracovať so
zdrojmi, riešiť problém.
Informačná
spoločnosť
Bezpečnosť na internete
www.bezpecnenainternete.sk
Postupy, riešenie
problémov,
algoritmické
myslenie
Skicár – pohľadnica
Pohľadnica
Využiť získané
poznatky.
Komunikácia
prostredníctvom
IKT
Prezeráme web
Skúmame internet
Písanie webovej adresy
Medzerník a kláves Zmaž. Pozná zásady
písania slov a viet. Vie napísať malé
písmená s mäkčeňom a dĺžňom.
Žiak pozná postup pri označovaní písmen,
slov, textu. Vie pracovať s farbou písma
a paletou farieb. Vie v označenom slove,
alebo v texte použiť klávesu Zmaž. Vie
meniť farbu, veľkosť a tvar písmen.
Žiak vie bez chýb prepísať text podľa
predlohy.
Žiak pozná spôsob písania čísel a znakov.
Vie pomocou znakov a čísel zostaviť
príklad na sčítanie a odčítanie. Žiak vie
napísať čísla na numerickej klávesnici, ale
i pomocou klávesu Shift
Žiak si dokáže spustiť internetovú
stránku www.bezpecnenainternete.sk.
Správne chápe správanie sa na internete.
Vedieť vytvoriť samostatný obraz –
pohľadnicu k sviatku (napr. narodeniny) .
Opakovanie: spustiť program, vedieť
použiť nástroje, vložiť text do obrázku.
Žiak dokončí tvorbu pohľadnice, dokáže
prezentovať výsledky svojej práce.
Žiak pozná pojem internet, webové
stránky, webový prehliadač, sieť. Pozná
význam slova linka, odkaz. Pozná funkciu
tlačidla Späť vo webovom prehliadači.
Vie napísať webovú adresu, klikať na
linku a pohybovať sa po webe klikaním
na tlačidlo Späť.
Žiak pozná význam slova surfovanie –
prezeranie webových stránok. Žiak vie,
Tvorba
projektu a
prezentačných
zručností
Tvorba
projektu a
prezentačných
zručností
Mediálna
výchova
Detské webové stránky
www.alik.cz
www.rexik.sk
Internet - hry
ako sa píše webová adresa. Pozná funkciu
klávesu Enter. Pozná základné zásady
bezpečnosti na internete.
Žiak vie pracovať s jednoduchými hrami
ovládateľnými myšou a klávesnicou
prostredníctvom internetových stránok
www.alik.cz
www.rexik.sk
Žiak vie pracovať s jednoduchými hrami
ovládateľnými myšou a klávesnicou.
3. ročník
Cieľ a kompetencie
Žiak dokáže pozorovať
a diskutovať.
Vymenovať pravidlá.
Získanie základných
zručností pri práci
s myšou.
Orientovať sa na
klávesnici, pri písaní
jednoduchého textu
využívať získané
poznatky.
Orientovať sa v paneli
nástrojov v grafickom
editore. Aplikovať
získané zručnosti.
Získanými zručnosťami
upevňovať učivo
matematiky.
Tematický celok
Princípy
fungovania IKT
Informácie okolo
nás
Obsahový štandard
Výkonový štandard
O počítači:
Vstupné a výstupné zariadenia
(Informatika s Tomíkom)
Pracovná plocha
Správne pomenovať PC a je prídavné
zariadenia. Správne sedieť pri počítači.
Priečinky pracovnej plochy. Vie ako sa
môže o počítač starať (čistenie monitora,
klávesnice...)
Klikáme myšou a pracujeme
s klávesnicou
Jednoduché kliknutie, dvojkliknutie,
kláves Enter, otvorenie programu, klávesy
Shift, Alt, Ctrl, okno programu
Poriadok v počítači:
Skúmanie priečinka Moje dokumenty.
Vytvorenie vlastného priečinka.
Uloženie súborov do vlastnej zložky.
Odstránenie nepotrebných súborov.
Vedieť klikať pravým tlačidlom myši,
vedieť, že poskytuje ďalšiu ponuku.
Vedieť vytvoriť priečinok na pracovnej
ploche počítača, vedieť, že slúži na
odkladanie súborov. Vedieť pomenovať a
opraviť chybu v jeho názve.
Vedieť použiť nástroje rôznych detských
grafických programoch, vedieť sa
orientovať v prostrediach týchto
programov.
Kreslíme v rôznych programoch:
Kreslenie pomocou ťahania tvarov Jeseň v sade ( Tux Paint, RNA)
Pečiatkujeme:
Na našom dvore. Skladanie psa...
(Maľovanie pre deti, RNA)
Samostatne pracovať s pečiatkami v
grafickom editore, vyhľadať ich podľa
druhu, upraviť jednoduchým spôsobom
veľkosť obrázka. Z častí pečiatok
poskladať celok (jednoduchšie aj
zložitejšie úlohy), vedieť pečiatky
dokresliť, vytvoriť pomocou pečiatok
vlastný obrázok, čiernobiele pečiatky
vymaľovať nástrojom VÝPLŇ.
Prierezové
témy
a medzipred.
vzťahy
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Ochrana života
a zdravia
Environmentál
na výchova
Ochrana života
a zdravia
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Environmentál
na výchova
Mediálna
výchova
Multikultúrna
výchova
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
Poznámky
Presúvame obrázky:
Zimné a letné oblečenie. Zdravé
stravovanie. (RNA)
Ohraničovať obrázky nástrojom
OBLASŤ, presúvať obrázky na potrebné
miesto, zoraďovanie a triedenie obrázkov
podľa určených vlastností a kritérií. Podľa
návodu a nástroja OBLASŤ nakresliť
zadaný obrázok. Potriedeným obrázkom
dokresliť ďalšie podľa stanovených
kritérií, poznať dôležitosť správneho
poradia.
Kopírujeme obrázky z nástrojom
oblasť:
Zdobíme hrnčeky. Vianočné ozdoby.
(Tux Paint, RNA)
Pomocou nástroja OBLASŤ a klávesu
Ctrl kopírovať obrázky. Tlačidlá
nástrojov kopírovať a prilepiťv programe
RNA. Využiť kopírovanie pri vytváraní
rôznych vzorov. Vybrať pre seba
prijateľnejší postup z možných postupov
kopírovania, využiť kopírovanie pri
vytváraní pravidelných vzorov.
Zväčšujeme a zmenšujeme obrázky:
Ulica a jej obyvatelia. (Tux Piant,
RNA, Maľovanie pre deti)
Pomocou nástroja OBLASŤ a ťahaním
myši zmenšovať aj zväčšovať obrázky.
Zväčšením čiernobielych obrázkov
vytvoriť vymaľovačky. Na základe
pravidiel perspektívy dopĺňať obrázky
(pečiatkovaním, dokresľovaním) o ďalšie
časti, prispôsobiť veľkosť častí
obrázkovej skladačky tak, aby sa z nej dal
poskladať celok. Vymaľovačky
vymaľovať podľa zadaných pravidiel.
Píšeme text, pečiatkujeme
a maľujeme:
Pohľadnica. Rozvrh hodín. Pozvánka.
(Texťáčik, Maľovanie pre deti, RNA)
Pracovať v prostredí jednoduchého
textového alebo grafického editora,
samostatne napísať a prepísať jednoduché
slová, vety, čísla, upravovať text –
mazanie, presúvanie. Chápať zásady
správneho písania - medzera za slovami,
veľké a malé písmená, vedieť upraviť
veľkosť písma, typ písma, farbu písma,
kombinovať text s vlastným kresbami a
pečiatkami, vedieť si svoju prácu vytlačiť.
Upravujeme veľkosť papiera
a pozadie:
Moja detská izba. Zoologická. Pri
mori.( RNA)
Meniť veľkosť papiera v programe RNA,
používať lupu a maľovať ikony s použitím
lupy. Vedieť zmeniť farbu pozadia,
pokusmi zistiť aký je rozdiel v použití
farebného pozadia a jeho vymaľovania.
Chápať význam pozadia pri vytváraní
obrázkov, vyhľadávať vhodné obrázky v
súboroch pečiatok, použiť obrázok ako
pozadie, vedieť ho dotvoriť pečiatkami.
Poznať ďalšie možnosti použitia pravého
tlačidla myši, vedieť použiť doteraz
osvojené grafické nástroje, vedieť
pracovať podľa návodu. Pri dotváraní
pozadia pečiatkami meniť veľkosť
otlačených obrázkov a písať do pozadia
texty.
Vytvárame animácie:
Rast kvetu. Let motýľa. (RNA)
Vedieť ako vzniká animácia, vytvoriť
jednoduchú animáciu v grafickom editore,
spustiť prehrávanie animácie, nastaviť
rýchlosť prehrávania animácie.
Hráme sa s fotografiami:
Moje obľúbené zvieratko.
Dokresľovanie vlastných fotografií.
(Skicár, RNA)
Vedieť zapnúť a vypnúť fotoaparát,
odfotiť nejaký objekt, vedieť, že fotiť
môžeme aj mobilným telefónom, vedieť
dokresľovať fotografie v grafickom
editore, dopĺňať do fotografií text,
dotvárať ho pomocou pečiatok fotografie,
pomocou nástrojov VÝBER,
KOPÍROVANIE a PRILEPENIE vytvoriť
z fotografií koláž.
Hráme sa so zvukmi:
"Hráme sa na reportérov"
Vie nahrávať zvuky pomocou mikrofónu
a vhodného programu a ukladať ich do
počítača, dokáže zvuky prehrávať, meniť
ich hlasitosť, vie ich meniť pomocou
rôznych efektov, vie nahrať správny
odkaz na záznamník, pozná, že na
nahrávanie môže využiť aj mobilný
telefón, dokáže meniť hlasitosť podľa
zadaných kritérií, vie spraviť nahrávku a
skúšať na nej zvukové efekty.
Využiť získané
poznatky.
Komunikácia
prostredníctvom
IKT
Prezeráme web:
www.bublina.sk
www.magimaxclub.net
http://www.kuborobo.szm.com/a07.ht
ml http://www.ekoskola.sk
http://www.naturfoto.cz
www.dida.sk
Vedieť sa orientovať v jednoduchých
stránkach na internete. Dokáže si
samostatne spustiť hru z internetu, správe
písať internetovú adresu webovej stránky.
Vedieť čo je domovská stránka, vedieť si
samostatne nájsť a prečítať informáciu na
internete, vedieť prečítané interpretovať
spolužiakom.
Skúmame internet:
www.patrasova.cz
www.rexik.zoznam.sk
www.kindersurprise.sk
www.martankovia.sk
Poznať nebezpečenstvo zverejňovania
vlastných údajov. Správať bezpečne na
internete, Vedieť sa zaregistrovať na
detskom portáli, vytvoriť bezpečné heslo,
rozpoznať vhodné detské webové stránky
– vzdelávacie, zábavné, náučné od
nevhodných, poznať pravidlá písania na
internete. Pochopiť autorské práva,
pracovať s jednoduchými hrami
ovládateľnými myšou a klávesnicou,
doplniť postupnosť čísel a označiť
pomocou čísel postupnosť krokov.
Pomocou učiteľa založiť vlastnú emailovú schránku, vedieť e-maily posielať
a prijať, vedieť písať e-mailovú adresu v
správnom tvare, vedieť dodržať
jednoduché zásady písania e-mailov.
Vedieť postupovať podľa návodu, vedieť
Environmentál
nájsť a opraviť chybu v návode, vedieť
na výchova
vytvoriť jednoduchý návod, vedieť
Posielame správy:
Texťáčik
Žiak vie pracovať so
zdrojmi, riešiť problém.
Postupy, riešenie
problémov,
algoritmické
Riešime problémy s počítačom:
Cirkus šaša Tomáša
Ochrana života
a zdravia
Multikultúrna
výchova
myslenie
vytvoriť iný postup na nakreslenie
rovnakého obrázka, vedieť modifikovať
už vytvorený návod podľa zmenených
kritérií, vie zoradiť jednotlivé kroky
návodu podľa správneho poradia.
4. ročník
Cieľ a kompetencie
Tematický celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Žiak vie nakresliť obrázok
v jednoduchom grafickom editore (farby
a hrúbky čiar, jednoduché nástroje), vie
upraviť obrázok(kopírovanie otáčanie).
Žiak vie vytvárať jednoduché animácie,
animovanie pohybu, rastu....
Žiak vie využiť rôzne typy informácií
(matematické hlavolamy s číslami,
hádanie slov, dopĺňanie písmen,
dokresľovanie obrázkov do mapy).
Žiak pozná nástroje a pojmy, ktoré
využíva pri vytáraní jednoduchej
prezentácie. Vie využiť IKT pri tvorbe
projektu a prezentovať vlastný projekt
pred spolužiakmi.
Žiak vie pracovať s multimédiami, vie
spúšťať zvuky s CD a internetu.
Žiak vie rozlišovať zodpovedné
a nezodpovedné používanie internetu, vie
sa bezpečne a eticky správať v emailovej
komunikácii (ochrana osobných údajov).
Žiak pozná pojmy www, webový
prehliadač, webová stránka, odkaz,
vyhľadávanie na webe.
Žiak vie správne na internete posielať
a prijímať jednoduché listy
(rodičom, učiteľke, spolužiakom...), vie si
vytvoriť emailovú adresu.
Žiak vie správne vyhľadať informácie
a obrázky na webe a vie ich správne
použiť.
Žiak získa základy algoritmického
Čo najefektívnejšie
využitie nástrojov
v grafickom editore,
tvorba animácií,
ovládanie základných
úkonov v textovom
editore.
Osvojenie si základov
tvorby prezentácie
a práce s multimédiami.
Informácie okolo
nás
Kreslenie obrázka v jednoduchom
grafickom editore – efektívne
využívanie nástrojov editora. Práca s
textovým editorom, jednoduché
formátovanie textu. Kopírovať, mazať
a presúvať. Vkladanie obrázkov do
textu. Vytváranie jednoduchých
animácií – animovanie
pohybu, rastu...Oboznámenie sa s
nástrojmi a pojmami pri vytváraní
jednoduchej prezentácie.
Prezentovanie vlastného projektu pred
spolužiakmi. Práca s multimédiami.
Spúšťanie zvukov z CD a internetu.
Osvojenie si pravidiel
bezpečného správania
na internete, pravidiel
slušnej komunikácie
prostredníctvom IKT
využívať internet ako
zdroj informácií.
Komunikácia
prostredníctvom
IKT
Oboznámenie sa s prostredím detskej
webovej stránky a bezpečným
správaním na internete.
Základy slušného správania na
internete.
Oboznámenie sa s pojmami webový
prehliadač, webová stránka, odkaz,
vyhľadávanie. Vyhľadávanie
informácií na webe ako zdroja
textových a obrazových informácií.
Získanie a upevnenie
Postupy, riešenia
Detský programovací jazyk, skladanie
Prierezové
témy
a medzipred.
vzťahy
Multikultúrna
výchova
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
Multikultúrna
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Mediálna
výchova
Multikultúrna
výchova
Matematika
Poznámky
základov
algoritmického
myslenia.
problémov,
algoritmické
myslenie
podľa návodov (stavebnice, orgiami,
hlavolamy), zápis – vytvorenie
postupu, návodu, v počítačovom
prostredí riešenie úloh pomocou robota
Riešenie jednoduchých algoritmov v
detskom programovacom prostredí
(kreslenie obrázkov, pohyb
animovaných obrázkov)
myslenia. Vie riešiť algoritmické hry,
hlavolamy v detskom programovacom
jazyku.
Mediálna
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Upevnenie základných
pojmov, rozlíšenie
hardvéru a softvéru,
používanie základných
vstupných a výstupných
zariadení.
Princípy
fungovania IKT
Oboznámiť sa s využitím softvéru
v rôznych oblastiach vrátane hier.
Vedieť vytvoriť, pomenovať vstupné a
výstupné zariadenia počítača.
Spúšťanie hry z CD a internetu.
Ovládanie jednoduchých hier.
Vytvorenie a ukladanie priečinkov.
Oboznámenie sa s pojmom súbor a
priečinok.
Uloženie, otvorenie zrušenie
a premenovanie súborov a priečinkov.
Oboznámenie sa s prácou na tlačiarni.
Žiak pozná základné periférie na
ovládanie počítača, myš, klávesnica.
Žiak vie spustiť hru s CD a internetu, vie,
čo je CD mechanika, USB – pamäťový
kľúč.
Žiak vie vytvárať a uložiť priečinok.
Vie uložiť, otvoriť, premenovať a zrušiť
informácie v priečinkoch. Oboznámiť sa
s ovládaním tlačiarne, priečinky a ukladať
do nich, vie uložiť, otvoriť, premenovať
a zrušiť informácie v priečinkoch.
Žiak pozná výstupné zariadenia počítača.
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
ISCED 1
Vzdelávacia oblasť: PRÍRODA A SPOLOČNOSŤ
Učebné osnovy vypracovali:
PREDMET
PRÍRODOVEDA
VLASTIVEDA
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
PaedDr. Michaela
Džubeková
Mgr. Miriam Kovalčíková
Mgr. Milota Murinová
PaedDr. Michaela
Džubeková
Mgr. Miriam Kovalčíková
Mgr. Milota Murinová
PaedDr. Michaela
Džubeková
Mgr. Miriam Kovalčíková
Mgr. Milota Murinová
PaedDr. Michaela
Džubeková
Mgr. Miriam Kovalčíková
Mgr. Milota Murinová
PaedDr. Michaela
Džubeková
Mgr. Miriam Kovalčíková
Mgr. Milota Murinová
PaedDr. Michaela
Džubeková
Mgr. Miriam Kovalčíková
Mgr. Milota Murinová
PaedDr. Michaela
Džubeková
Mgr. Miriam Kovalčíková
Mgr. Milota Murinová
PRÍRODOVEDA
Vzdelávacia oblasť: Príroda a spoločnosť
1. ročník
0
1
1
ŠVP
ŠkVP
Spolu:
2. ročník
1
0
1
3. ročník
1
1
2
4. ročník
1
1
2
Spolu:
4
2
6
Charakteristika predmetu
Predmet prírodoveda zahŕňa viaceré prírodovedné oblasti ako je biológia, fyzika, chémia a zdravoveda. Vyučovanie je postavené na pozorovacích
aktivitách, ktorých cieľom je riešenie čiastkových problémov, ktoré stavajú na aktuálnych žiackych vedomostiach. Samotné edukačné činnosti sú zamerané na
skúmanie javov a udalostí, ktoré sú spojené s bezprostredným životným prostredím žiaka a žiakom samým.
Ciele
Hlavným cieľom je rozvíjať poznanie žiaka v oblasti z poznávania prírodného prostredia a javov s ním súvisiacich. Žiak je schopný sa samostatne
orientovať v informáciách a vie ich spracovávať objektívne do takej miery do akej mu to povoľuje jeho kognitívna úroveň.
Obsah – v tabuľke
Kompetencie:
Realizovať zámery prírodovedy je možné len pri dôslednom chápaní a plnení centrálnych úloh prírodovedy:





rozširovanie kognitívnej /poznávacej / kompetencie žiaka
rozširovanie personálnej / vlastnej / kompetencie
rozširovanie sociálnej kompetencie
rozširovanie jazykovej kompetencie v zmysle primeranej reprodukcie obsahu textov
rozširovanie kompetencie učenia sa s cieľom osvojiť si primerané spôsoby práce a formy učenia sa
- získavanie informácií z rôznych zdrojov
Stratégie
Rozvoj všetkých stránok osobností žiaka podporuje najmä zážitkové učenie. Pre žiaka je charakteristická vlastná iniciatíva a osobný zážitok.
Prežívanie spôsobuje zmenu v jeho vedomostiach, v budúcom správaní a v postojoch k poznávanej realite. Čím je žiak aktívnejší, tým je jeho učenie
efektívnejšie. Učebnú aktivitu väčšinou začínajú informácie učiteľa a učebné úlohy zadávané učiteľom. Dôležité aktivity sú aktivity na rozprávanie
vlastných skúseností žiakov o veciach, javoch a pozorovaných objektoch. Žiak nezískava len poznatky, ale postupne sa stáva prírodovedne gramotný.
Učebné zdroje
Zdrojom informácií pre žiakov vo vlastivede je učebnica PRI pre 1. – 4. ročník: doc.PaedDr. Adriana Wiegerová a kol., odborná literatúra podľa
výberu učiteľa.
Hodnotenie
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných
škôl schválených MŠ SR č. 22/2011, ktorý je platný od 1. mája 2011. Prírodovedu v 1. – 4. ročníku hodnotíme klasifikáciou.
Stupne hodnotenia prospechu:
1–
100% - 90%
2–
89,9% - 75%
3–
74,9% - 55%
4–
54,9% - 30%
5–
29,9% - 0%
1. ročník
Cieľ a kompetencie
Tematický celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové
témy
a medzipred.
vzťahy
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Slovenský
jazyk
a literatúra
Žiak dokáže pozorovať,
komunikovať,
diskutovať.
Žiak si uvedomuje
význam pozitívnej soc.
–emoč. klímy.
Moja rodina
Škola, trieda
Predstaviť najbližších
Pojem škola, trieda – dom, byt poznať
zariadenie
Vie vymenovať členov svojej rodiny
Vie porovnať na základe skúseností
zariadenie izby –triedy
Žiak primerane reaguje – vie vyjadriť svoj
názor pri porovnaní školy, triedy,..
Žiak vie pozorovať,
porovnávať
Žiak primerane reaguje,
vie vyjadriť svoj názor
Žiak vie použiť projekt,
pracovať so zdrojmi,
argumentovať.
Žiak sa vie starať
o svoju osobnú čistotu
tela. Žiak ovláda
pravidlá spoločenského
kontaktu. Žiak sa vie
starať o svoje zdravie.
Modelové situácie.
Žiak vie pracovať so
zdrojmi, riešiť problém.
Ja a príroda
Druhy stromov, listy stromov
Na základe listov porovnávanie
stromov.
Ročné obdobie, mesiace v roku,
charakteristiky počasia, poľné plodiny,
ovocie a zelenina
Ja a moje zdravie
Pravidelné stravovanie, striedanie
práca odpočinku, správne stolovanie
Vie porovnať listy jednotlivých stromov.
Na základe listov pozná druhy stromov.
Vie si zaznamenávať počasie podľa
znakov: vietor, dážď, slnečno.
Vie uviesť ako sa menia ročné obdobia.
Vie uviesť ako sa mení počasie
v jednotlivých mesiacoch v roku.
Vie rozpoznať druhy ovocia a zeleniny.
Pozná pravidlá pravidelného stolovania
Vie vysvetliť dôvody striedania práce
a odpočinku. Vie uviesť príklady
správneho nesprávneho stolovania
Vie správne použiť zubnú kefku
Vie vysvetliť význam osobnej hygieny
Vie uviesť príklady potravy, ktoré sú
zdravé pre človeka a ktoré nie, porovnať
ich
Environmentál
na výchova
Hudobná
výchova
Slovenský
jazyk a
literatúra
Matematika
Ochrana života
a zdravia
Slovenská
jazyk a
literatúra
Žiak dokáže pozorovať
a diskutovať
Žiak vie verbálne aj
neverbálne vyjadriť
svoj názor
Plynutie času
Môj čas
Vie vysvetliť plynutie času .
porovnať deň a noc.
Vie porovnať objektívny a subjektívny
čas.
Vie zoradiť obrázky podľa plynutia času /
Mediálna
výchova
Tvorba
projektu
a prezentačné
Hygiena človeka, zásady
Zásady zdravej výživy
Objektívny a subjektívny čas
Kalendár prírody, značky počasia,
zmeny v prírode
Striedanie dňa a noci
Poznámky
Žiak dokáže pracovať
s encyklopédiou
Žiak sa učí
komunikovať,
Diskutovať so
spolužiakmi, učiteľmi
Zvieratá a človek
Voľne žijúce zvieratá
Domáce zvieratá
Domáce vtáky
Žiak si uvedomuje
zmeny, ktoré sa dejú
s rastlinami.
Rastliny a semená
Učíme sa pozorovať rastliny, od kvetu
k plodu, pozorujeme kvitnúce kvety
Pozorovanie semien hrachu a fazule
Žiak vie vysvetliť
prírodné javy.
Uvedomovať si vodu
ako nevyhnutnú súčasť
svojho života.
Voda v prírode
Život rastlín a zvierat s vodou
Potreba čistej vody
Človek a pitný režim
Žiak vie vysvetliť
vlastnosti hmoty.
Určovať na základe
aktívnej manipulácie
vlastnosti hmoty.
Ja a veci okolo mňa
Aké druhy hmoty poznám
Separovaný zber
rastlina, človek, zviera /
Pozná celé hodiny
Pracovať s encyklopédiou
Diskutovať na tému ako sa pohybujú
zvieratá.
Klasifikovať domáce zvieratá podľa
znakov, identifikovať spoločné
a rozdielne znaky zvierat.
Popíše semená, klíčenie na základe
projektu.
Žiak dokáže pozorovať svoje okolie, vie
porovnať a identifikovať zmeny konára
ovocného stromu od kvetu k plodu,
rozlišuje byliny a stromy.
Vie pozorovaním a prácou identifikovať
rozdielne a spoločné znaky vodných
rastlín a vodných zvierat.
Rozumie potrebe ochrany a rozumného
využívania vodných zdrojov.
Vysvetliť prečo musíme dodržiavať pitný
režim.
Diskutovať, čo sa stane s vodou, ktorú
vypijeme.
Spoznáva jednoduché pravidlá triedenia
odpadových materiálov, identifikuje rôzne
vlastnosti hmoty.
zručnosti
Environmentál
na výchova
Výtvarná
výchova
Slovenský
jazyk a
literatúra
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Environmentál
na výchova
Environmentál
-na výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Výtvarná
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Matematika
2. ročník
Cieľ a kompetencie
Tematický celok
Obsahový štandard
Žiak pozná ročné
obdobia, vie ich
charakterizovať.
orientuje sa v kalendári,
zmeny počasia
zaznačuje v kalendári.
Žiak sa vie orientovať
v kalendári, pozná jeho
členenie.
Žiak pozná rôzne formy
využívania voľného
času
Čas
Ročné obdobia, zmeny ročných
období, kalendár.
Obloha, počasie oblaky, pranostika,
prvky počasia, predpoveď počasia.
Dni v týždni, práca a zábava ,práca
a odpočinok, voľný čas
Tvorba kalendára, práca a zábava v
našej obci -významné akcie obce
Dovolenka, prázdniny,
voľný čas
Žiak dokáže
porovnávať, na základe
pokusov vie vyvodiť
závery
Hmota
Vlastnosti plynného skupenstva látok
Prečo potrebujeme vzduch? Prečo
využívame vzduch?
Jeseň a vzduch, vlastnosti vzduchu
hmota, teplota.
Vietor- pohyb vzduchu ,padanie lístia,
zmeny teploty.
Žiak vie rozoznať typy
domov, pozná stavebné
profesie, stavebný
materiál a stavebné
stroje.
Ja a veci okolo mňa
Stavba domu, stavebný materiál.
Na stavenisku
Stavba domu, časti domu
/múr, stena, okná, vstupné dvere,
strecha…/
Žiak pozná a rozlišuje
Ja a príroda
Druhy ovocia a zeleniny
Výkonový štandard
Prierezové
témy
a medzipred.
vzťahy
Opísať zmeny v priebehu roka, ročné
Environmentál
obdobia. Vedieť sa orientovať v kalendári. na výchova
Na základe záznamov z pozorovania
Tvorba
počasia v, priebehu jedného týždňa
projektu
vyhodnotiť zmeny počasia, zaznačiť do
a prezentačné
merania zvolenými znakmi zmeny
zručnosti
oblakov, zmeny oblohy.
Vlastiveda
Vedieť vymenovať dni v týždni, vedieť sa Slovenský
orientovať v kalendári.
jazyk a
Vedieť zmysluplne využívať voľný čas
literatúra
Zostavenie prázdninového kalendára
s rôznymi činnosťami.
Zostavenie projektu na tému „Voľný čas“
Porovnať ročné obdobia podľa teploty
Ochrana života
vzduchu, spôsobu obliekania, činnosti
a zdravia
žiakov.
Tvorba
Pripraviť experiment, ktorým dokáže, že
projektu
vzduch je hmota, zaznamenávať teplotu
a prezentačné
vzduchu.
zručnosti
Environmentál
na výchova
Výtvarná
výchova
Poznať pojem stavebný materiál, čo tam
Dopravná
patrí. Poznať stavebné stroje, ich využitie, výchova
stavebné nástroje, robotníkov.
Matematika
Chápať stavby ako výsledok ľudskej
Ochrana života
práce. Uplatniť získané vedomosti pri
a zdravia
vlastnej tvorivej práci.
Vlastiveda
Poznať základné druhy plodov a čím sa
Ochrana života
Poznámky
ovocie, zeleninu. Vie
ich zatriediť.
Pozná spôsoby ich
spracovania
a uskladnenia.
Dokáže pripraviť
jednoduché jedlo.
Zelenina a ovocie
Žiak pozná rozdiel
medzi chorobou
a úrazom, pozná bežné
choroby. Vie poskytnúť
prvú pomoc.
Ja a moje zdravie
U lekára
Ovláda základné
hygienické návyky,
správnu životosprávu
Žiak vie vymenovať
rôzne formy vody
Ja a veci okolo mňa
Voda
Žiak dokáže pripraviť
jednoduchý projekt
a zaujať k nemu postoj
Žiak dokáže vysvetliť
význam vody
Žiak vie rozoznať
a pomenovať vybrané
druhy stromov
Ja a príroda
Cyklus stromu
Ovocné stromy -druhy ovocia
Ovocie a zelenina u nás doma, čo
pestujeme, konzumujeme
Triedenie ovocia na malvice,
kôstkovice a bobule.
Triedenie zeleniny podľa časti, ktoré
konzumujeme.
Uskladňovanie a spracovávanie ovocia
a zeleniny.
Úrazy- v prírode, v škole, doma,
nebezpečné miesta
Úraz- choroba
Lekárnička a teplomer
Lekár a zdravotná sestra, náplň ich
práce
Lekári- špecialisti, starostlivosť
o chrup, ústna dutina
Prvá pomoc
Správna životospráva
Voda v prírode- na zemskom povrchu,
v ovzduší, rieky, jazerá, oblaky, dážď,
rosa, sneh, pozorovanie oblakov,
druhy oblakov
Vlastnosti vody- chuť, farba
Rozpustné a nerozpustné látky vo vode
Užitočnosť a škodlivosť vody.
Znečisťovanie vody a vodných zdrojov
Význam vody pre človeka
Druhová rozmanitosť rastlín
Stromy v prírode -druhy stromov
Riešenia na ochranu parkov.
Ovocné stromy a včely.
líšia.
Rozlíšiť ovocné stromy od iných stromov.
Navrhnúť možnosti druhov zeleniny,
ktoré je možné pestovať v danej oblasti,
vypestovať zeleninu.
a zdravia
Environmentál
na výchova
Matematika
Výtvarná
výchova
Opísať nebezpečné miesta, poznať
v ktorých častiach školy resp. cesty do
školy alebo v obci sú nebezpečné miesta.
Vymenovať bežné choroby a úrazy. Prvá
pomoc pri ľahkých úrazoch.
Poznať druhy teplomerov, vedieť odmerať
teplotu vody, vzduchu v miestnosti aj
vonku. Vedieť opísať návštevu u lekára.
Opísať a prakticky ukázať správne
čistenie chrupu. Poznať návyky správnej
životosprávy, vedieť sa správne obliecť
podľa počasia, dávať si pozor na ceste.
Opísať v akých formách sa voda nachádza
v prírode. Vysvetliť rozdiel medzi riekou
a jazerom. Pozorovanie oblakov, s akým
počasím sa spájajú.
Ochrana života
a zdravia
Matematika
Dopravná
výchova
Pripraviť návrhy ako chrániť vodu.
Uviesť príklady ako človek využíva vodu.
Environmentál
na výchova
Vlastiveda
Ochrana života
zdravia
Tvorba
projektov
a prezentačné
zručnosti
Rozoznať druhy stromov podľa
základných charakteristík
Navrhnúť možnosti ochrany lesov
v parku, na škol. dvore. Poznať význam
Environmentál
na výchova
Tvorba
projektov
opeľovačov pre tvorbu plodov rastlín.
a prezentačné
zručnosti
Výtvarná
výchova
3. ročník
Cieľ a kompetencie
Žiak dokáže určiť
vlastnosti látok podľa
zmyslových vnemov
Tematický celok
Obsahový štandard
Veci okolo nás,
vlastnosti látok,
meranie vlastnosti
látok, voda, vzduch
Triedenie a rozpoznávanie látok podľa
ich vlastnosti
Zmeny vlastnosti látok
Voda – vlastnosti vody
Vzduch- čistota, pohyb vzduchu
Pokusy zamerané na zmenu
skupenstiev látok
Žiak pozná odmerný
valec a filter na
vodu,dokáže merať
kvapaliny,hmotnosť,čas,
teplotu a silu.Ovláda
medzinárodné jednotky
fyzikálnych veličín
Výkonový štandard
Prierezové
témy
a medzipred.
vzťahy
Enviromnentál
na výchova
Určiť vlastnosti látok podľa zmyslových
vnemov
Vedieť zdôvodniť zmeny vlastnosti látok Slovenský
topenie, tuhnutie, vyparovanie,
jazyk a
kondenzácia
literatúra
Na základe pokusov zistiť vlastnosti látok
Porovnávanie a meranie
Meranie objemu kvapalín podľa valca
Meranie hmotnosti
Fyzikálne veličiny. Hmotnosť, čas,
objem, teplota, sila
Meranie fyzikálnych veličín
meradlami, zápis do tabuliek
Odmerať objem kvapalín podľa
odmerného valca
Odmerať hmotnosť
Odmerať teplotu vody a vzduchu
laboratórnym teplomerom
Odmerať teplotu ľudského tela lekárskym
teplomerom
Odmerať silu silomerom
Zosumarizovať výsledky merania do
tabuľky
Pripraviť experiment na zistenie
podmienok zmeny látok
Porovnávať vlastnosti látok, sily,
hmotnosti žiakov v triede
Zostrojiť filter na čistenie vody
Poznať jednotky objemu a hmotnosti
Poznať meradlo času
Poznať jednotku teploty, rozumieť
znamienku : + a – pri označovaní teploty
Meranie a váženie predmetov
Meranie vonkajšej a vnútornej teploty
Rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa
a hľadať odpovede, ktoré smerujú
Ochrana života
a zdravia
Environmentál
na výchova
Matematika
Poznámky
Žiak získa predstavu
o technických objavoch
a ich význame pre život
človeka
Žiak pozná princíp
fungovania
jednoduchých strojov
Technika, technické
objavy
Zima a zimné športy -BOZ
Jednoduché stroje
Projekty: premiestňovanie nákladu
Ako Egypťania stavali pyramídy
Prevody ozubených kolies v
domácnosti
Žiak získa predstavu
o elektrickej energii, jej
výrobe a prenášaní na
veľké vzdialenosti
Žiak pozná základné
podmienky života
človeka a stavbu
ľudského tela
vzduchu
Technika okolo nás
Elektrická energia
k systematizácii poznatkov
Zdôvodniť význam techniky v našom
živote
Uvedomiť si dôležitosť ochrany svojho
zdravia
Poznať jednoduché stroje:páka , kladka,
naklonená rovina, prevody ozubených
kolies
Zostrojiť pri modelovaní funkčný model
zariadení, ktoré obsahujú jednoduché
stroje
Vysvetliť význam elektrickej energie
Vyhľadávať informácie
Zapájanie jednoduchého elektrického
obvodu
Živé organizmy
Človek Hlavné časti ľudského
tela
Podmienky pre život
človeka
Odlišnosti ľudí iných národností
Tvorba jedálnička – zdravá výživa
Riešenie logických úloh
Prvá pomoc pri zástave srdca
Aktívne sa podieľať na zostrojení
jednoduchého elektrického obvodu
Poznať pojmy, hlava, telo,
atď...schematicky to znázorniť
Vysvetliť vzťah človek, voda, vzduch,
pôda
Rešpektovať iné kultúry a národnosti
Dokáže prijímať nové nápady, prichádzať
s novými postupmi a nápadmi pri
spoločnej práci.
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
Dopravná
výchova
Výtvarná
výchova
Environmentál
na výchova
Ochrana života
a zdravia
Matematika
Environmentál
na výchova
Ochrana života
a zdravia
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
Výtvarná
výchova
Živočíchy, vonkajšie časti živočíchov,
pohyb a podmienky života živočíchov
Žiak vie určiť niektoré
druhy živočíchov,
odlišnosti v ich stavbe
tela
Žiak vie, že zemeguľa
rotuje okolo vlastnej osi,
čo spôsobuje striedanie
dňa a noci.
Pozorovanie vtákov v okolí školy
Hady žijúce u nás
Význam žaby v ekosystéme
Ryby žijúce v našich riekach
Rodičovská starostlivosť
Vesmír
Vesmírne telesná
Slnečná sústava
Planéty
Projekt: Slnečná sústava a planéty
Poznať vonkajšie časti živočíchov, pohyb
a podmienky ich života
Dokáže aktívne vyhľadávať informácie na
internete a z rôznych zdrojov.
Vie, že Zem sa otočí okolo vlastnej osi za
24 hodín. Žiak vie vysvetliť, prečo je cez
deň svetlo a v noci tma a ako tento jav
súvisí s tým, že cez deň nie je na oblohe
vidieť hviezdy. Spontánne vytvára
predpoklady a pri diskusii argumentuje
vlastnou skúsenosťou. Žiak vie striedanie
dňa a noci demonštrovať na modeli
Slnečnej sústavy.
Vie, že slnečná sústava má 8 planét, ktoré
obiehajú okolo Slnka, vie, že Mesiac je
prirodzená družica Zeme, vie, že Zem
obieha okolo Slnka za jeden rok.
Environmentál
na výchova
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
Matematika
Výtvarná
výchova
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Výtvarná
výchova
4. ročník
Cieľ a kompetencie
Tematický celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Získavať informácie
o prírode pozorovaním,
skúmaním a hľadaním
v rôznych informač.
zdrojoch.
Osvojiť si vybrané
vedecké pojmy, na
ktorých je možné
rozvíjať prírodovedecké
schopnosti.
Pozorovať
s porozumením
a prostredníctvom
využívania všetkých
zmyslov dokázať
interpretovať získané
informácie objektívne.
Opísať a vysvetliť
základné prírodné javy.
Vesmír
Slnko, Zem, planéty
obiehajúce okolo
Slnka
Ako ľudia objavovali tvar Zeme
Chronologicky zoradené názory na to,
ako si ľudia vysvetľovali tvar Zeme,
čo je glóbus
Čo priťahuje všetky veci
Gravitácia, gravitačná sila, gravitačné
pole, magnetické pole, ich vzájomná
podobnosť a odlišnosť
Zadanie projektu: Vesmír, planéty
a vesmírne telesá
Svetlo a tma
Svetlo a tma, deň a noc – ich
striedanie, pohyby Zeme vo vesmíre
(okolo Slnka a okolo svojej osi)
Šírenie svetla
Prečo je vo vesmíre ticho
-chronologicky vysvetliť, ako si ľudia
prestavovali tvar Zeme
-vysvetliť pôsobenie magnetickej
a gravitačnej sily a pozná rozdiel
a podobnosť medzi nimi
-pripraviť si projekt na danú tému
z ľubovoľ. zdroja na s obrázkami
-opísať pohyby Zeme vo vesmíre (okolo
Slnka, osi), vysvetliť dôsledky týchto
pohybov a za aký čas Zem obehne okolo
Slnka, osi
Slnko a jeho planéty
Hviezda, planéta, kométa, družica,
Merkúr ,Venuša, Zem, Mars, Jupiter,
Saturn, Urán, Neptún,
Slnko- stred Slnečnej sústavy
-vymenovať planéty Slnečnej sústavy
a opísať pohyby planét vzhľadom na
Slnko
-pozná rozdiel medzi planétou, hviezdou,
kométou a družicou
-pomenovať a nakresliť tvar Mesiaca
v rôznych fázach
-vie vysvetliť prečo Mesiac nežiari, len
odráža svetlo
-poznať mesačné fázy a vedieť, ktorý
človek sa ako prvý prechádzal po mesiaci
-popísať, že mesiac je prirodzená družica
Zeme
Pozorovať zmeny ktoré
sa v prírode dejú
a pozorované javy
vnímať ako časti
komplexného celku
prírody.
Mesiac
Mesiac, družica( umelá a prirodzená),
osvetlenie Mesiaca, fázy Mesiaca
( spln, nov, dorastá a ubúda = cúva)
Prečo sa mesiac mení
Prierezové
témy
a medzipred.
vzťahy
Environmentál
na výchova
Výtvarná
výchova
Ochrana života
a zdravia
Slovenský
jazyk a
literatúra
Tvorba
projektu
a prezentačné
schopnosti
Environmentál
na výchova
Ochrana života
a zdravia
Environmentál
na výchova
Poznámky
Nočná obloha
Hviezdy, súhvezdia, Severka =
Polárka, kométy, asteroidy, čierne
diery, sondy, medzihviezdny prach,
družice, meteority...
-nájsť na internete požadované údaje,
zapísať si ich do poznámok
Prečo je obloha plná hviezd (projekty)
Hľadať v rôznych
informačných zdrojoch
Počasie
Vietor, vlhkosť, teplota, búrky, zmeny
počasia, poveternostná situácia,
predpoveď počasia
Prečo slnko svieti a hreje (projekty)
Použiť vybrané vedecké
pojmy a prejaviť
schopnosť abstrakcie
Chápať význam vody
pre každodenný život
a posudzovať pozitívne
a negatívne vplyvy
vedy , techniky a jej
produktov na vodu a
prírodu
Realizovať jednoduché
prírodovedné
experimenty
Citlivo pristupovať
k živej prírode a osvojí
Prezentácia projektu o vesmíre,
planétach a vesmírnych telesách
Veci okolo nás
Voda
Druhy: povrchová, podzemná, sladká,
morská – ich charakteristika, život vo
vode, vodné prostredie
Prečo je more slané – pojmová mapa
Vzduch
Vzduch, plynná látka, zloženie
vzduchu: kyslík, dusík, oxid uhličitý,
vodná para a iné plyny, atmosféra,
vietor, vákuum
Prečo železo hrdzavie
Pôda
Pôda, zemská kôra, zloženie pôdy:
živá a neživá zložka, humus, rastliny,
živočíchy a pôda
Adaptácia živých organizmov na
životné podmienky a ich zmeny
-vymenovať aspoň 3 súhvezdia
-vysvetliť, prečo sa mení počasie, prečo
vznikajú búrky
-prezentovať zozbierané poznatky podľa
predstáv učiteľa pred žiakmi
-vysvetliť, že Slnko je zdrojom svetla, že
je to druh energie
-vysvetliť, prečo je potrava zdrojom
energie
-vymenovať aspoň 2 príklady
potravinového reťazca
-porovnať a charakterizovať vymenované
druhy vôd, kde sa nachádzajú, aké rastliny
a živočíchy v nich žijú
-vysvetliť, že morská voda je slaná, čo
spôsobuje rozpustená soľ
-vymenovať zložky vzduchu a vybrať
ktorú z nich potrebujeme pre život
-pozná pojem atmosféra
-vedieť opísať pozorovanie korózie
-vymenovať živé a neživé zložky pôdy, objasniť prečo je pre človeka dôležitá
pôda a prečo ju treba chrániť a nezastavať
domami
-vysvetliť dôsledky niektorých zmien
životných podmienok na organizmy –
Tvorba
projektu
a prezentačné
schopnosti
Matematika
Anglický
jazyk
Environmentál
na výchova
Vlastiveda
Výtvarná
výchova
Ochrana života
a zdravia
Ochrana života
a zdravia
Matematika
si základy vedeckej
terminológie.
Rozširovať a zužovať
aplikovateľnosť pojmov
na javy a predmety.
Adaptácia = prispôsobenie sa, vhodné
podmienky, zmeny podmienok
Biotické faktory prostredia
Biotický faktor = živý organizmus,
rastliny, živočíchy, huby a ich
vzájomné vzťahy, premnoženie,
prirodzený nepriateľ
Zvetrávanie
Prečo sa skaly lámu
Energia v prírode
Uvedomovať si
potreby chrániť prírodu
Rozvíjať schopnosť
argumentácie
s využívaním kauzality
Dokázať zdieľať svoje
predstavy s vrstovníkmi
v pracovnej skupine,
efektívne kooperovať
Uvedomovať si potrebu
prírodu chrániť
a aktívne sa zapájať do
efektívnejšieho
využívania látok, ktoré
príroda poskytuje
Prírodné
spoločenstvo –
ekosystém
Živočíchy súčasť
prírody
Prečo žijú niektoré
živočíchy samy
Hmyz
Štruktúra ekosystému, rozmanité
prírodné spoločenstvá
Ekosystém, prírodné spoločenstvo,
spolužitie, vzájomná závislosť,
rozmanitosť podmienok = rozmanitosť
prírodných spoločenstiev Zadanie
projektu na tému : Prírodné
spoločenstvo
Lúka ,les, rybník, more
Lúka ako prírodné spoločenstvo –
hmyz a ostatné živočíchy
Hmyz, stavba tela hmyzu, iné
živočíchy, kobylka, lienka, dážďovka,
motýľ, pavúk, mucha, včela, krt, myš,
jašterica
Prečo niektoré živočíchy žijú
v skupinách
Prečo vlci žijú vo svorke
napr. vyschne tráva a čo sa stane so
zajacmi a pod.
-vysvetliť ako pôsobia živé organizmy na
prostredie a ako prostr. ovplyvňuje výskyt
živých organizmov v danom prostredí .
-vysvetliť, že pevné látky sa dajú
rozdrobiť na menšie časti, vedieť, že
dlhodobým rozdrobovaním kameňov
vzniká pôda
-poznať potrebu energie pre pohyb
človeka a vecí
-rozumie pojmu prírodné spoločenstvo
-samostatne opíše aspoň štyri prírodné
spoločenstvá
-spolupracuje vo dvojici, hľadá
informácie, vyberie si sám tému
-vie vymenovať aspoň 5 rastlín, ktoré
rastú a kvitnú na lúke a poznať stavbu ich
tela
-popísať, že hmyz je najpočetnejšia
skupina bezstavovcov, vie opísať telo
hmyzu - jeho časti
-vie, že existujú dve veľké skupiny
hmyzu (s úplnou a neúplnou premenou)
-vymenovať aspoň 5 druhov živočíchov
a poznať stavbu ich tela
-opísať, že živočíchy žijúce v skupinách
voláme živočíšne spoločenstvo, vie, že v
každom z prírodných spoločenstiev môže
existovať viacero živočíšnych
spoločenstiev, vie, že nie všetky živočíchy
žijú v spoločenstve
-vysvetliť pojem svorka a kolónia a vie
ich vysvetliť, pozná pravidlá života v
svorke aj v kolónii, pozná rozdiely medzi
Environmentál
na výchova
Informatická
výchova
Ochrana života
a zdravia
Tvorba
projektu
a prezentačné
schopnosti
Vlastiveda
Výtvarná
výchova
Environmentál
na výchova
Ochrana života
a zdravia
Ochrana života
a zdravia
Tvorba
projektu
Prečo mravce nezablúdia
Spoločenstvo včiel
Tvoriť, prijať
a spracovať informácie,
vyhľadať informácie
z rôznych zdrojov
Prírodné
spoločenstvo
Les ako prírodné spoločenstvo –
vychádzka
Les, zložky lesa, pozorovanie lesa
Les ako prírodné spoločenstvo –
lesný porast a plody
Rastliny, huby, jahoda, ostružina,
černica, ľuľkovec, borievka, lieska,
baza, bleduľa, pľúcnik, kry jedovaté,
jedlé
Stavba huby, jedlé a jedovaté huby
Prečo huby nepatria medzi rastliny a
živočíchy
Prečo rastliny rastú na jednom mieste
Prečo sú rastliny zelené
Prečo rastliny rastú a starnú
Poznať životné
prostredie v ktorom žije
a pozorovať zmeny
ktoré sa v ňom dejú
Les ako prírodné spoločenstvo –
stromy
Ihličnaté a listnaté stromy: smrek,
jedľa, borovica, smrekovec, buk, dub,
javor, breza, lipa...
Les ako prírodné spoločenstvo -
nimi a vie ich vysvetliť, vie
-vymenovať živočíchy, ktoré žijú v
takýchto spoločenstvách
-popísať, že včely a mravce žijú v
spoločenstvách, vie, že včelie
spoločenstvo nazývame včelstvo, vie ako
tieto spoločenstvá fungujú
-opísať spôsob života včiel,
rozmnožovací cyklus, spôsob získavania
potravy a orientáciu v priestore.
rozpoznáva matku, trúda a robotnicu.
-pozorovať rastliny, živočíchy, život
a pohyb v lese. Následne svoje
pozorovania opísať spolužiakom
-pozná niekoľko druhov jedlých
a jedovatých plodov a húb. Pozná 2 lesné
byliny a 2 kry.
-vysvetliť, že huby majú prejavy rastlín aj
živočíchov, vedia, ako prijímajú potravu
-vysvetliť pojem symbióza
-vysvetliť, že rastliny sú prispôsobené
životu na jednom mieste
-poznať časti rastliny a na čo slúžia
-popísať, že rastlinné bunky obsahujú
chloroplasty a tie zas zelené farbivo –
chlorofyl
-vysvetliť pojem fotosyntéza- zdroj
energie
-vie vymenovať a opísať 3 ihličnaté a 3
listnaté stromy.
-pozná spôsob života mravca hôrneho
a prezentačné
schopnosti
Mediálna
výchova
Environmentál
na výchova
Environmentál
na výchova
Matematika
Vlastiveda
Telesná
výchova
Tvorba
projektu
a prezentačné
schopnosti
Poznať problémy lesa
a vyhľadávať rôzne
druhy riešenia ako
lesom pomôcť
Pozorovať
pochopiteľné
skutočnosti
Osvojiť si vedomosti
o vzťahoch živej
a neživej prírody,
potravové reťazce,
ekosystematické vzťahy
Vzájomne poprepájať
základné prírodovedné
pojmy bežne
pozorovateľné
skutočnosti
Vyjadrovať svoje
názory, postoje
a skúsenosti. Pracovať
vo dvojiciach alebo v
skupine, vzájomne si
radiť a pomáhať,
preberať
sebazodpovednosť.
Prezentovať a
zhodnotiť výsledky
svojej alebo skupinovej
činnosti. Hodnotiť
vlastné výkony a
pokroky v učení.
Identifikovať a správne
Človek ako súčasť
prírody
živočíchy
Život mravcov, lesný hmyz, lesní
škodcovia, lesné vtáctvo, drobné a iné
živočíchy, lovná zver
a niektorého iného lesného živočícha .
Rybník ako prírodné spoločenstvo –
vodné a vlhkomilné rastliny
Lekno biele a záružlie močiarne,
stavba tela a spôsob života
More ako prírodné spoločenstvo –
drobní obyvatelia mora a rastliny
More, slaná voda, chobotnica, sépia,
morský koník, sasanka, planktón,
koral, riasa...
-vie opísať stavbu tela a spôsob života 2
vybraných rastlín
-pozná niekoľko morských bezstavovcov
a jednu rastlinu
vie vysvetliť, prečo niektoré zvieratá
neradíme do skupiny rýb, aj keď stavba
tela je podobná
-vie vymenovať niekoľko rýb a iných
morských živočíchov
Tvorba
projektu
a prezentačné
schopnosti
Environmentál
na výchova
Ochrana života
a zdravia
Matematika
- vymenovať základné súčasti tráviacej
sústavy
-vysvetliť, čo sa deje s jedlom, ktoré
zjeme, uvedomuje si, že jedlo obsahuje
látky, ktoré organizmus potrebuje, ostatné
vylučuje stolicou,
-pomenovať základné súčasti tráviacej
sústavy
- popísať že z krvi sa nevyužité a
odpadové látky dostávajú z organizmu
pomocou obličiek,
-vysvetliť že sa v nich tvorí moč,
- pomenovať základné časti vylučovacej
sústavy a aj ďalšie spôsoby vylučovania
odpadových látok z tela
-vysvetliť pohyb, ktorý zabezpečujú
svaly, ktoré sú upnuté na kostru,
Environmentál
na výchova
Prečo je dôležité čo jeme?
Tráviaca sústava
Prečo telo potrebuje čistiacu stanicu
Vylučovacia sústava
Prečo človek nemôže lietať
-vie vymenovať niekoľko druhov lovnej
zvery a lesných vtákov .
-vie vysvetliť význam lesov pre život
a ochranu lesov.
Ochrana života
a zdravia
Výtvarná
výchova
Ochrana života
a zdravia
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Slovenský
jazyk
a literatúra
používať základné
biologické pojmy
Oporná pohybová sústava
Prečo človek nevie dýchať pod vodou
Dýchacia sústava
Skúmam a objavujem
Zovšeobecňovať
vyslovovaním záverov
z niekoľkonásobných
pozorovaní.
Aplikovať osvojené
poznatky na podobné
javy.
Čítať s porozumením
texty úloh.
Analyzovať situácie
v úlohách.
Zapísať prehľadne
údaje pri riešení úloh.
Vyhľadávať informácie
z rôznych zdrojov
a pracovať s nimi.
Kooperovať vo dvojici,
prípadne v skupine.
Akceptovať skupinové
rozhodnutia.
Diskutovať a viesť
diskusiu o odbornom
probléme.
Formulovať svoj názor
a argumentovať.
Vnímať spojitosť jeho
prírodovedných
poznatkov a vedy.
Technika a
technické objavy
Zmeny ekosystému
Narušenie rovnováhy, chýbanie
niektorej zložky ekosystému,
Prečo kompas ukazuje sever?
-vymenovať najzákladnejšie kosti v
ľudskom tele,
-uviesť niektoré svaly ovládané vôľou
a svaly ktoré nie sú ovládané vôľou,
-viesť príklady pohybu
-vymenovať časti dýchacej sústavy, vie,
kde sa v tele nachádzajú pľúca, vie, že zo
vzduchu pri dýchaní využívame iba
kyslík,
-vie vymenovať základné prejavy
dýchania - pohyb hrudníka,
- popísať vplyv fyzickej námahy na
zrýchlenie dýchania a srdcovej činnosti
Elektrická energia
-vie vymenovať príčiny zmien
v ekosystéme
-vysvetliť pojem magnetická sila,
-popísať pôsobenie magnetu
magnetickou silou na železné predmety,
vie, že okolo magnetu je magnetické pole,
že magnet má dva póly - severný a južný
-popísať jednoduché stroje - páku, kladku
a naklonenú rovinu,
-vysvetliť princíp ich fungovania,
-popísať kde v praxi ich využívame
-vysvetliť na čo sa používa elektrická
energia, kde sa vyrába, ako sa rozvádza,
vie, že je nevyhnutá pre prácu
elektrických spotrebičov,
-popísať zásady bezpečného využívania
elektrickej energie
Prírodniny a ľudské výtvory
Prírodniny - živé (rastliny, huby,
živočíchy) a neživé ( horniny, nerasty,
-vie charakterizovať prírodniny a vie
vymenovať aspoň dva živé a dva neživé
a aspoň dva ľudské výtvory
Magnet - vlastnosti magnetu
Prečo existujú stroje?
Jednoduché stroje
Prečo máme elektrické zásuvky?
Environmentál
na výchova
Ochrana života
a zdravia
Dopravná
výchova
Mediálna
výchova
Matematika
Tvorba
projektu
a prezentačné
Prejaviť motiváciu
poznávať.
pôda, voda, vzduch), ľudské výtvory
Prezentácia projektov
-dokáže prezentovať zozbierané poznatky
podľa predstáv učiteľa pred spolužiakmi
-dokáže ohodnotiť sám seba
zručnosti
Environmentál
na výchova
Ochrana života
a zdravia
VLASTIVEDA
Vzdelávacia oblasť: Príroda a spoločnosť
1. ročník
0
0
0
ŠVP
ŠkVP
Spolu:
2. ročník
1
0
1
3. ročník
1
0
1
4. ročník
1
1
2
Spolu:
3
1
4
Charakteristika predmetu
Vlastivedou sa môžu žiaci naučiť všímať si svoje okolie, obdivovať prírodu, prírodne krásy, budovy, sochy, námestia, všímať si, čo je nové v obci,
prípadne, čo sa stratilo alebo zmenilo a ako sa mení svet okolo nás.
Vlastiveda v druhom ročníku je učenie sa o priestore, v ktorom žijeme a chceme, aby žiaci odmalička sa učili poznávať, objavovať, pýtať sa a hľadať
odpovede na otázky.
Témami vlastivedy sa žiaci pripravujú aj na vyučovanie geografie. Precvičujeme orientáciu na náčrte alebo pláne obce, na mape umiestnenie
jednotlivých objektov, miest, obcí, riek...
Ciele










podporovať chuť učiť sa,
rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať,
všímať si priestor, v ktorom žijeme a jeho zmeny,
prejavovať záujem o spôsob života ľudí v blízkom okolí, v triede, škole, obci,
vedieť pracovať s náčrtmi napr. triedy, školy, blízkeho okolia , ktoré vedú k zručnosti pracovať s plánom obce , orientovať sa na nej a podľa nej v
praxi – plány miest,
vnímať jedinečnosť prírodných výtvorov v okolí a rozvíjať záujem objavovať a vysvetľovať,
rozumieť znakom, ikonám,
hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje návrhy interpretovať,
diskutovať o návrhoch,
vnímať krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa vážiť si ich a chrániť.
Obsah – v tabuľke
Kompetencie
Požadovaný výstup žiakov z vlastivedy je zameraný na rozvíjanie funkčnej gramotnosti v oblastiach:
čitateľskej gramotnosti – čítať s porozumením odborný text, vyberať z neho informácie, triediť, ich využívať, prezentovať. Získavať údaje z
nesúvislých textov – plánov, obrázkov, fotografií. Dôležitou súčasťou je aj čítanie obrázkov - vizuálna gramotnosť. Pri rozvíjaní prírodovednej
gramotnosti v témach, ktoré sú zamerané na prírodnú časť prostredia, pôjde najmä o objavovanie, pozorovanie a vysvetľovanie prírodných dejov.
Vlastiveda rozvíja aj kultúrnu gramotnosť, rozvíja záujem o kultúrne tradície svojho regiónu a Slovenska. Základné otázky vlastivedy: Kde
žijem? Aké je prostredie, v ktorom žijem, ľudia, ktorí žijú okolo mňa, moja rodina, priatelia, spolužiaci, obyvatelia obce, čo sa mi v našej obci
páči a čo sa mi nepáči?
Učebné zdroje
Zdrojom informácií pre žiakov vo vlastivede je učebnica VLA pre 2., 3. a 4 ročník: prof. PhDr. Mária Kožuchová a kol., odborná literatúra podľa výberu
učiteľa.
Hodnotenie
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných
škôl schválených MŠ SR č. 22/2011, ktorý je platný od 1. mája 2011. Vlastivedu v 2. – 4. ročníku hodnotíme klasifikáciou.
Stupne hodnotenia prospechu:
1–
100% - 90%
2–
89,9% - 75%
3–
74,9% - 55%
4–
54,9% - 30%
5–
29,9% - 0%
2. ročník
Cieľ a kompetencie
Objavuje a vysvetľuje.
Tematický celok
Škola a okolie
Všíma si priestor
v ktorom žije.
Obsahový štandard
Trieda, škola, rozmiestnenie vecí
v triede, plán triedy, nebezpečné
miesta, rozmiestnenie miestností
v škole, chodby, vchod, moja trieda.
Škola, školský dvor, objekty v okolí
školy, pred školou, za školou.
Výkonový štandard
Opíše prostredie triedy, školy.
Zakreslí na plánik rozloženie tried na
chodbe, v triede rozloženie stolov, tabule
a pod. Vyhodnotí miesta nebezpečné
v triede a v škole a určí pravidlá správania
sa pre vlastnú bezpečnosť aj bezpečnosť
spolužiakov.
Pracuje s náčrtmi triedy,
školy a orientuje sa
podľa nich v praxi.
Pozná a vie pomenovať
rieku a potok v obci.
Orientuje sa v okolí
školy a bydliska.
Rozpozná podľa
povrchu lesy, lúky,
polia, záhrady a parky
okolia.
Vie povedať čo rastie
v našom okolí.
Žiak pozná okolie
školy.
Cesta do školy a
domov
Prostredie v okolí školy- stromy,
budovy.
Les, lúka, park, rieka, jazero.
Bezpečná cesta do školy.
Cesta po chodníku a po vozovke.
Opíše prostredie školy, určí čo sa nachádza
pred školou, za školou. Pozná budovy,
stromy, rieku, potok v obci...
Vie opísať podľa vlastných záznamov
z prieskumu, čo rastie v okolí školy, v
obci, aké rastliny, stromy, vie ich porovnať,
v čom sa líšia, podľa obrázkov popísať
rastliny. Vie si urobiť atlas z fotografií
alebo kresieb alebo listov stromov.
Vytvorí zbierku, analyzuje, triedi.
Vie nakresliť schému cesty do školy,
vyznačiť na nej objekty, zaujímavé miesta,
Prierezové
témy
a medzipred.
vzťahy
Poznámky
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
Mediálna
výchova
Environmentál
na výchova
Dopravná
výchova
Slovenský
jazyk a
literatúra
Prírodoveda
Výtvarná
výchova
Hudobná
výchova
Environmentál
na výchova
Dopravná
výchova
Mediálna
výchova
Ochrana života
a zdravia
Medzipred
metové
vzťahy sú
využívané
podľa danej
témy
Žiak pozná cestu
domov.
Prechádzanie križovatky.
Dopravné značky.
Prejavuje záujem
o spôsob života ľudí
v blízkom okolí,
v triede, škole, obci.
Dokáže postrehnúť ako
sa mení okolie školy
počas roka.
Žiak vie vnímať
jedinečnosť prírodných
výtvorov v okolí.
Rozvíja si záujem
objavovať
a vysvetľovať.
Objavujeme
premeny okolo
nás
Žiak rozumie
znakom a ikonám.
Žiak sa orientuje
v náčrte alebo pláne
mesta.
Žiak pozná
pamätihodnosti
v obci.
Žiak sa dokáže úctivo
správať k ľuďom,
úcta k starším.
Pozná tiesňové linky.
Môj rodný kraj
a čo sa v ňom
deje
Ročné obdobia, kalendárny rok,
školský rok, dni, mesiace, sviatočné
dni.
Svetové strany, poludňajší tieň,
krajina, orientácia podľa svetových
strán. Prírodniny a ľudské výtvory.
vyhodnotiť nebezpečné miesta.
Zakreslí na ceste priechody, križovatky,
dopravné značky, semafory.
Pomenuje časti dňa, rozdeliť týždeň na
Environmentál
pracovné a voľné dni, opíše prírodu
na výchova
v jednotlivých ročných obdobiach. Pozoruje
a pomocou znakov zaznamená počasie.
Osobnostný
Vie rozpoznať, ktoré časti krajiny tvorila
a sociálny
príroda, ktoré človek.
rozvoj
Ochrana života
a zdravia
Vie uviesť príklady
Môj rodný kraj
ako sa staráme o naše a čo sa v ňom deje
okolie a o životné
prostredie.
Rodina a príbuzní.
Domov.
Cesta, náčrt, plán, nákres.
Obec, ulice, domy.
História obce, povesti, piesne, sochy,
pamätníky, príbehy o rodákoch.
Významné osobnosti, budovy. Kultúra
a šport.
Ľudia v mojom okolí.
Tiesňová linka, postup pri volaní
hasičov. Zoznam nebezpečenstiev
a ako sa pred nimi chrániť ( neznámi
ľudia, prírodné nebezpečenstvá- blesk,
búrka, silné slnečné žiarenie.
Krajina, životné prostredie, znečistené
prostredie, zničené prostredie, ochrana
životného prostredia.
Pozná príbuzenské vzťahy v rodine. Vie
zakresliť do náčrtu alebo plánu obce
budovy, orientuje sa na náčrte alebo pláne
obce, mesta. Vie. ktoré domy sú na akej
ulici, ktorá cesta vedie k vybranej lokalite,
cez aké ulice a okolo ktorých budov
prechádza. Vytvorí portfólio významných
miest. Vie povedať názov svojej obce,
i presnú adresu. Vysvetlí zásady slušného
správania sa na ulici a k obyvateľom obce.
Pomenuje miesta v obci alebo v škole, ktoré
sú znečistené a navrhne vylepšenie stavu
v škole.
Na základe vlastného prieskumu zistí,
v ktorých častiach obce sú zdevastované
lavičky, cesty, zničené a pokreslené
budovy, vyrúbané stromy.
Tvorba
projektu
a prezenčné
zručnosti
Ochrana života
a zdravia
Regionálna
výchova
a tradičná
ľudová kultúra
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Environmentál
na výchova
Pozná zvyky
a tradície cez
Vianočný čas
a Veľkonočné
sviatky.
Zvyky a tradície
Čo sa mi
v našom kraji
najviac páči a
nepáči
Spomíname na našich predkov
Sviatočné dni, tradície.
Advent
Predvianočný čas
Vianoce
Veľká noc
Pomenuje známe sviatočné dni na rozhraní
kalendárnych rokov, opísať aké tradície sa
k nim viažu v ich rodine, v ich obci.
Napíše, nakreslí príbeh na tému čo sa mi
v našej obci páči a čo sa mi nepáči.
Regionálna
výchova
a tradičná
ľudová kultúra
Multikultúrna
výchova
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
3. ročník
Cieľ a kompetencie
Tematický celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Orientácia v krajine.
Schopnosť pracovať
samostatne a tímovo.
Ako sa vyznať
vo svojom okolí
Krajina
Orientácia podľa svetových strán
Plán a mapa
- určí svetové strany podľa kompasu
a prírodných javov
- vie pracovať s kompasom
- pozná rozdiel medzi plánom a mapou,
glóbus
- orientuje sa na pláne mesta, mape a v
atlase
Spoznávanie Slovenska
Schopnosť objavovať,
pýtať sa a hľadať
odpovede, ktoré smerujú
k systematizácii
poznatkov.
Objavujeme
Slovensko –
Slovensko moja
vlasť
Kde sa nachádza Slovensko
Chránené územia
Rieky
Lesy
Turistické chodníčky
- určí polohu Slovenska na mape
- vymenuje chránené oblasti
- pozná 5 slovenských riek
- určí druh lesa
- pozná základné turistické značky a vie sa
správať v prírode
Rozšírenie poznania
Slovenska
prostredníctvom
príbehov.
Schopnosť vyberať
a hodnotiť získané
Príbehy
Slovenska na
obrázkoch
Čítame o Slovensku
- pochopí a prerozpráva text
- porozumie textu náučnej literatúry
- vie získať informácie o Slovensku
z rôznych zdrojov
Prierezové
témy
a medzipred.
vzťahy
Environmentál
na výchova
Ochrana života
a zdravia
Slovenský
jazyk a
literatúra
Prírodoveda
Matematika
Výtvarná
výchova
Hudobná
výchova
Informatická
výchova
Multikultúrna
výchova
Environmentál
na výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Ochrana života
zdravia
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Tvorba
projektu
a prezentačné
Poznámky
Medzipred
metové
vzťahy sú
využívané
podľa danej
témy
informácie, spracovávať
ich a využívať vo
svojom učení.
Audiovizuálne
poznávanie Slovenska.
- podľa zadania vie vyhľadať zaujímavosti
o Slovensku
Slovensko na
mape
a obrázkoch,
internete,
knihách,
rozprávkach,
CD, DVD
zručnosti
Regionálna
výchova
a tradičná
ľudová kultúra
Mediálna
výchova
- vie pracovať s internetom -vyhľadá
informáciu k danej téme
Tvorba
projektov
a prezentačné
zručnosti
Ochrana
človeka a
zdravia
Environmentál
na výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Tvorba
projektov
a prezentačné
zručnosti
Regionálna
výchova
a tradičná
ľudová kultúra
Environmentál
na výchova
Mediálna
výchova
Spoznávanie krás
Slovenska
a zaujímavostí.
Schopnosť objavovať,
hľadať odpovede, ktoré
smerujú k systematizácii
poznatkov.
Za tajomstvami
prírody
Slovenska
Slovensko plné záhad
- vie vyhľadať značku jaskyne a kúpeľného
mesta na mape
-pozná názvy niektorých minerálnych vôd
Pozná názvy niektorých
hradov Slovenska.
Schopnosť vyberať
a hodnotiť získané
informácie, spracovávať
ich a využívať vo
svojom učení.
Naše starobylé
pamiatky a ich
krása
Vznik miest
Slávne mestá
Povesti o mestách
Hrady a zámky
Povesti o hradoch
Svetoznáme pamiatky
- vyhľadá zaujímavosti o histórii svojho
mesta
-pozná názvy niektorých významných miest
Slovenska
- vie prerozprávať regionálne povesti
a rozprávky
- pozná pojem UNESCO
Spracuje voľne
dostupné informácie
Cestujeme v čase
– Slovensko
Časové súvislosti
Osídľovanie nášho územia
- pozná pojem časovej priamky
- pozná dôvody osídľovania v minulosti
o dejinách a dejateľoch
Slovenska.
v minulosti a
dnes
Svätopluk
Vznik slovenského jazyka
Vznik slovenskej hymny
M. R. Štefánik
- pozná povesť o Svätoplukových prútoch
- pozná výraz spisovná slovenčina
- pozná niektorých dejateľov, ktorí
ovplyvnili našu históriu
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
4. ročník
Cieľ a kompetencie
Tematický celok
Obsahový štandard
Mapa – orientácia.
Krajina, v ktorej
žijeme
Čítanie mapy Slovenska
Mapa. Pojmy: znaky, mierka, sever na
mape, farby na mape
Poloha Slovenska, povrch, susedné
štáty
Časová priamka
Územné členenie – kraje
Kraje na Slovensku
Charakteristika kraja, v ktorom žijem
Spoznávanie Slovenska.
Mestá a dediny
Okresy Žilinského kraja
Charakteristika mesta, dediny
Krajské mestá
Bratislava
PROJEKT: Bratislava - hlavné mesto
SR
Výkonový štandard
Prierezové
témy
a medzipred.
vzťahy
Opísať a rozlíšiť povrch krajiny podľa
Regionálna
členitosti. Opísať polohu pohorí a nížin.
výchova
Vymenovať a ukázať na mape naše
Osobnostný
najväčšie rieky.
a sociálny
Vie sa orientovať na mape podľa znakov,
rozvoj
čítať z mapy, zmerať vzdialenosť pomocou Mediálna
mierky.
výchova
Dokáže určiť polohu Slovenska, opísať jeho Multikultúrna
povrch, vymenovať susedné štáty
výchova
Slovenska.
Slovenský
Usporiadať udalosti svojho života a udalosti jazyk a
v roku na časovej priamke.
literatúra
Vymenovať podľa mapy kraje SR a ukázať Prírodoveda
krajské mestá. Vyhľadať regionálne
Matematika
osobitosti vlastného kraja.
Výtvarná
Vie koľko krajov máme na Slovensku.
výchova
Dokáže vyhľadať ich na mape Slovenska,
Hudobná
priradiť k nim krajské mesto, zaujímavosti, výchova
kultúrne pamiatky.
Informatická
Dokáže určiť okresy Žilinského kraja.
výchova
- opíše charakteristiku mesta resp. dediny,
Regionálna
porovná ich výhody a nevýhody (pomocou výchova
fotografií a krátkych textov, vlastných
a tradičná
skúseností)
ľudová kultúra
Dokáže určiť Bratislavu ako hlavné mesto,
Osobnostný
určiť polohu mesta, vymenovať aspoň 5
a sociálny
kultúrnych pamiatok Bratislavy.
rozvoj
Dokáže vymenovať 5 kultúrnych pamiatok Ochrana života
v Bratislave, dopravu, rieky, zaujímavé
a zdravia
inštitúcie a iné zaujímavosti.
Objavuje, usporadúva informácie
Poznámky
Medzipred
metové
vzťahy sú
využívané
podľa danej
témy
Trnava
Nitra
Trenčín
Žilina
Martin
Turčianske Teplice
Banská Bystrica
Prešov
o Bratislave z rôznych zdrojov - z kníh,
encyklopédií, doplnkovej literatúry, z
internetu.
Dokáže zhrnúť informácie z rôznych
zdrojov, svoje poznatky interpretovať
a odovzdávať ďalej, získané informácie
aplikovať najmenej v jednej z nasledovných
praktických činností
(navrhuje plagáty, vymýšľa básne,
zostrojuje album,...)
Vie ukázať na mape mesto Trnava, pozná
kultúrne a iné pamiatky v Trnave, vie, že
Trnava je najstaršie mesto na Slovensku.
Vie pomocou mapy vymenovať základné
geografické prvky Dolného Ponitria.
Definuje mesto Nitra – sídlo Veľkej
Moravy.
Vie, kde sa nachádza mesto Trenčín na
mape, vie, že mesto bolo kedysi Mestom
módy, vie vymenovať rôzne kultúrne
pamiatky v meste a v okolí.
Pozná kraj v okolí Žiliny, pomocou mapy
vie opísať polohu Žiliny, vie vymenovať
rôzne kultúrne pamiatky a iné zaujímavosti
v meste a v okolí.
Vie určiť polohu mesta Martin. Vie
vymenovať významné historické a kultúrne
pamiatky, inštitúcie mesta a okolia.
Vie určiť polohu mesta Turčianske Teplice.
Vie vymenovať významné historické a
kultúrne pamiatky, osobnosti mesta,
inštitúcie mesta a okolia.
Vie definovať Turčianske Teplice ako
kúpeľné mesto, vie vymenovať kúpeľné
domy, definovať na aké ochorenia sa
kúpele špecializujú.
Vie pomocou mapy vymenovať základné
geografické prvky územia, vie vymenovať
Košice
Rozšírenie poznania
Slovenska.
Cestujeme
z Bratislavy do
Košíc
Vlakové, autobusové a letecké
spojenia
Cestujeme po Bratislave
Cestujeme po Košiciach
Hľadanie cesty z miesta nášho
bydliska do Košíc alebo Bratislavy
Moje obľúbené miesto na cestovanie –
ako by sme tam cestovali v minulosti
a dnes
Projekt - Moje obľúbené miesto na
cestovanie – ako by sme tam cestovali
v minulosti a dnes.
Zaujímavosti Slovenska.
Získavať informácie
z rôznych zdrojov,
pracovať s nimi, triediť
ich a spracovávať.
Zaujímavosti zo
Slovenska,
baníctvo na
Slovensku
Rozvoj baníctva – ťažba zlata, striebra,
rudy, uhlia, soli, travertínu
Práca baníkov v minulosti a dnes –
spomienky na baníctvo
Priemysel
Priemysel v mojom meste
rôzne kultúrne pamiatky v meste a v okolí.
Vie zaradiť oblasť Prešova do vyššieho
územného aj geografického celku. Vie, že
v meste sa v minulosti ťažila soľ, vie
vymenovať rôzne zaujímavosti a kultúrne
pamiatky v okolí.
Vie pomenovať kotlinu v okolí Košíc
a porovnať geografické podmienky
s Banskou Bystricou, dopravné spojenie.
Vie vymenovať rôzne kultúrne a iné
pamiatky v meste a v okolí.
- vyhľadá rôzne spoje z cestovných
poriadkov, orientuje sa v cestovných
poriadkoch, vie sa spýtať, hľadá
alternatívne riešenia
- pozná pravidlá slušného správania sa
v dopravnom prostriedku
- vie vyhľadať významné pamiatky
Bratislavy a Košíc, pripraví si krátky referát
sprevádzania návštevy po týchto mestách
a pripraví plán cesty
- prezentuje skúsenosti, zážitky z vlastných
ciest
Dokáže sprostredkovať ostatným
spolužiakom skúsenosti, zážitky a
zaujímavosti z prípravy projektu. Vie ich
prezentovať rôznymi spôsobmi.
- porozpráva o rozvoji baníctva na
Slovensku a o jeho úlohe v našich dejinách
– odraz minulosti a v súčasnosti
- opíše prácu baníka, nástroje a porovná ako
sa zmenila práca baníkov v priebehu dejín
Dokáže vymenovať najvýznamnejšie
odvetvia priemyslu SR. Vie vyjadriť dopad
priemyslu na životné prostredie krajiny.
Dokáže vymenovať najvýznamnejšie
odvetvia priemyslu vo svojom meste. Vie
Dopravná
výchova
Mediálna
výchova
Regionálna
výchova
a tradičná
ľudová kultúra
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
Environmentál
na výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Ochrana života
a zdravia
Doprava
Poľnohospodárstvo
Lesníctvo
História Slovenska.
Ceniť si kultúrne
a historické dedičstvo
a ľudové tradície.
Tradície a zvyky
Skanzeny
Historické regióny na Slovensku
Zvyky a tradície podľa historických
regiónov
Život v stredovekom meste
Práca na vidieku v minulosti
Skanzeny na Slovensku
Roztancované Slovensko
Príroda Slovenska.
Uvedomiť si dôležitosť
ochrany svojho zdravia.
V súlade
s prírodou
Ideme do hôr – pravidlá bezpečného
správania v horách
Kráľova hoľa, Kriváň – povesť výber
Vznik riek, formovanie územia riekou,
oblasti v povodí riek (jazerá, gejzír)
Plavíme sa po Dunaji a Dunajci
Prírodné zaujímavosti vytvorené
prírodou
Chránime si vodné zdroje
Spracuje voľne
dostupné informácie
Mini projekt
o vlastnom kraji
Súčasnosť a minulosť v našom kraji
vyjadriť dopad priemyslu na životné
prostredie krajiny.
Dokáže určiť druhy dopravy. Vie z mapy
vyhľadať cesty, železnice, letiská, prístavy.
Dokáže vymenovať plodiny, ktoré sa na
Slovensku pestujú a oblasti, v ktorých sa
poľ. plodiny pestujú. Dokáže určiť
hospodárske zvieratá, ktoré sa u nás
chovajú. Vie porovnávať využitie nížin a
vysočín z hľadiska poľnohospodárstva.
Dokáže vyjadriť význam lesníctva a jeho
dopad na krajinu.
- pozná historické regióny Slovenska
(Orava, Liptov, Šariš, Spiš...)
- vie zaradiť zvyky a tradície do príslušných
regiónov
- opíše charakteristické znaky života ľudí
v minulosti, porovná so životom
v súčasnosti
Vie vymenovať aspoň dva ľudové súbory,
dva festivaly, ľudové tance a zaspievať
ľudovú pieseň. Dokáže využiť rôzne zdroje
informácií.
- pozná zásady bezpečného pohybu
v horskom prostredí
- reprodukuje obsah povestí vlastnými
slovami, vytvorí krátku dramatizáciu
- opíše rôzne podoby rieky, ukáže na mape
oblasti jazier a gejzírov
- opíše vybrané úseky Dunaja
- vysvetlí rozdiel medzi prírodnou
zaujímavosťou a zaujímavosťou
vytvorenou človekom
Žiak dokáže vyjadriť odkiaľ je pitná voda,
čo všetko vplýva na jej čistotu.
- pozná významné udalosti a osobnosti
súvisiace s Oravou (Dolný Kubín a okolie)
Regionálna
výchova
a tradičná
ľudová kultúra
Environmentál
na výchova
Multikultúrna
výchova
Ochrana života
a zdravia
Environmentál
na výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Ochrana života
a zdravia
Multimediálna
výchova
o dejinách a dejateľoch
Slovenska.
Projekt: Výlet do prírody
- uvedie zmeny, ktoré nastali v meste
a systematicky to spracuje vo forme mini
projektu
Žiak vie vytvoriť plán výletu, plán cesty,
spôsob dopravy, zoznam potrebných vecí
na cestu, program výletu,...
Regionálna
výchova
ISCED 1
Vzdelávacia oblasť: ČLOVEK A HODNOTY
Učebné osnovy vypracovali:
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
ETICKÁ
VÝCHOVA
Mgr. Daniela
Szabová
Mgr. Daniela
Szabová
Mgr. Daniela
Szabová
Mgr. Daniela
Szabová
NÁBOŽENSKÁ
VÝCHOVA
Ing. Vlasta
Ferancová
Ing. Vlasta
Ferancová
Ing. Vlasta
Ferancová
Ing. Vlasta
Ferancová
PREDMET
ETICKÁ VÝCHOVA
Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty
ŠVP
ŠkVP
Spolu:
1. ročník
1
0
1
2. ročník
1
0
1
3. ročník
1
0
1
4. ročník
1
0
1
Spolu:
4
0
4
Charakteristika predmetu
Poslaním predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode,
spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plánovaní tohto cieľa sa neuspokojuje iba s poskytovaním informácií
o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade.
Pripravuje mladých ľudí na život v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi
spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi.
Etická výchova je zameraná predovšetkým na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych postojoch, v regulácii správania žiakov. pre
etickú výchovu je primárny rozvoj etických postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností (otvorená komunikácia,
empatia, pozitívne hodnotenie druhých...) ako aj podpora mentálnej hygieny. Podieľa sa tiež na primárnej prevencii porúch správania a učenia.
Ciele predmetu
Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá:
 má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj prosociálnosť,
 má pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou,
 jej správanie je určované osobným presvedčením a etickými normami, vyplývajúcimi z univerzálnej solidarity a spravodlivosti, a preto je do istej
miery nezávislá od tlaku spoločnosti,
 má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná správne reagovať aj v neočakávaných a zložitých situáciách,
 charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania, koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou
 prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná na prijateľný kompromis, ktorý ale nie je v rozpore so všeľudskými hodnotami,
 je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu.
Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu na 1. stupni základných škôl je:
 viesť žiakov k sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu,
 naučiť žiakov hodnotiť, zaujímať stanoviská, rozlišovať dobro od zla,
 naučiť ich spoznať prvky efektívnej komunikácie, dôvody a prvky prosociálneho správania primerané veku,




umožniť žiakom spoznať zásady dobrých medziľudských vzťahov,
umožniť žiakom, aby sa v nich zvnútorňovali prosociálne hodnoty, postoje a sociálne normy,
podporovať u žiakov rozvoj sociálnych zručností,
formovať spolupracujúce spoločenstvo žiakov.
Kľúčové kompetencie
 Vedieť komunikovať verbálne a neverbálne, naučiť sa aktívne počúvať.
 Naučiť sa spoznávať svoje silné aj slabé stránky, vytvoriť základy sebaúcty a dôstojnosti ľudskej osoby.
 Pozitívne prijať a hodnotiť iných, pozitívne vnímať a reálne hodnotiť situácie a udalosti.
 Vytvoriť predpoklady na rozvoj tvorivosti v medziľudských vzťahoch, vrátane riešenia problémov.
 Naučiť sa rozpoznať, identifikovať, usmerňovať a vyjadrovať svoje city.
 Naučiť sa byť empatický – na primeranej úrovni pochopiť práve prežívané myšlienky a city iného.
 Utvárať základy asertivity, osvojovať si nenásilné riešenie konfliktov ( Čo nechceš, aby robili tebe, nerob ani ty im. )
 Osvojovať si zmysel hodnoty modelu prosociálneho správania.
 Utvárať schopnosť nezištne pomáhať iným a mať vnútorné uspokojenie z tejto činnosti.
Stratégie vyučovania
Metodické formy: rozprávanie, objasňovanie, opis, rozhovor, diskusia, zostavenie plánu, postup činnosti, ukážky riešenia úloh, samostatné štúdium,
práca s informačno-komunikačnými technológiami.
Sociálne formy: frontálne, individuálne, skupinové vyučovanie.
Organizačné formy: vyučovacia hodina, projekty, vychádzka, zážitkové učenie – vnímať, reflektovať, konať, zovšeobecniť.
Metódy a postupy: výkladovo-ilustratívne metódy, výkladovo-problémové metódy, heuristické metódy, výskumné metódy, metódy poskytujúce
skúsenosť a vlastný názor.
Hodnotenie
Na hodinách etickej výchovy žiakov nehodnotíme známkou. Je vhodné a žiaduce jednotlivcov slovne oceniť počas hodiny a skupinu žiakov priebežne
i na konci hodiny. Žiaci by mali tiež mať priestor na vyjadrenie, ako sa cítili, ako sa im hodina páčila, v čom by privítali zmenu (spätná väzba). Aj pri
praktických aktivitách je žiak hodnotený slovne. Dôraz sa kladie na samostatnosť, kreativitu a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. Dôležité je tiež
hodnotiť stupeň komunikácie a schopnosť samostatnej prezentácie svojej práce. Hodnotíme slovne so stručným komentárom k výkonu žiaka. Úroveň
kombinovaných verbálnych, výtvarných a komunikatívnych zručností je vhodné kontrolovať a hodnotiť prostredníctvom prezentácie projektov. Učiteľ tiež
hodnotí stupeň seba hodnotenia žiaka, ktoré prebieha formou reflexie.
1. ročník
Cieľ a kompetencie
Tematický celok
Obsahový štandard
Vytvárať
prosociálne
spoločenstvo
žiakov.
Vytvoriť
vlastné
pravidlá
spolužitia
v triede.
Postoje a zručnosti
medziľudských
vzťahov
Vedieť vysvetliť, čo
je to úcta k ľuďom,
vyjadriť
vďačnosť
k spolužiakom a rodine.
Prvky
prosociálneho
správania v
detskom
kolektíve
Ponúknuť žiakom víziu
spolupracujúceho
spoločenstva ako základu pre dobré
spolužitie (jeho jednoduché a viditeľné
komponenty – sedenie v kruhu,
formulovanie pravidiel typu mať právo
byť vypočutý, právo nevyjadriť sa,
mať vzájomnú úctu a dôveru –
nevysmievať sa hovoriť pravdu,
chrániť veci svoje i iných…), · prvé
kontakty v triede a v škole
(zoznamovanie, oslovovanie, pozdrav),
komunikácia zameraná na seba
prezentáciu a sociálne vzťahy,
pravidlá podporujúce spolužitie v
skupine (po istom čase možno pravidlá
prehodnocovať, dopĺňať).
Vzájomná úcta pri komunikácii (pekne
sa
oslovovať, pozdraviť sa, počúvať sa
navzájom...), úcta k vzájomným
požiadavkám, vďačnosť za vykonané
dobro (prosím, ďakujem), vzájomná
pomoc medzi spolužiakmi i členmi
rodiny
Výkonový štandard
Žiak chápe význam komunikácie pre
dobré spolužitie v spoločenstve.
Uvedomuje si potreby vzájomnej úcty
a dôležitosť vďačnosti. Pozná pravidlá
spolužitia v kolektíve.
Prierezové
témy
a medzipred.
vzťahy
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Multikultúrna
výchova
Prírodoveda
Slovenský
jazyk a
literatúra
Žiak vie vhodne použiť pozdrav, prosbu,
vyjadriť vďačnosť spolužiakom a
rodičom. Chápe potrebu vytvárať
a dodržiavať pravidlá spolužitia
v skupine.
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Slovenský
jazyk a
literatúra
Poznámky
Viesť žiakov
k sebaúcte,
autonómii cítenia
a myslenia.
Ľudská
dôstojnosť
a sebaúcta
Naučiť sa
hodnotiť,
zaujímať
stanoviská,
rozlišovať
dobro a zlo.
Pozitívne
hodnotenie
iných
Uvedomovanie si vlastnej hodnoty
(rozdiel medzi mnou a ostatným
svetom), poznanie a postupné
zvnútorňovanie povedomia
jedinečnosti a nedotknuteľnosti,
vedenie k sebaovládaniu a znášaniu
námahy pri prekonávaní prekážok.
Človek a jeho hodnota – spoznávanie
pozitívnych vlastností svojich
najbližších v rodine, v triede, v škole,
v rovesníckych vzťahoch… (Čo sa mi
najviac páči na mojej mamičke,
ockovi, starkých…), verbálne
vyjadrovanie pozitívneho hodnotenia
druhých, prehodnocovanie
negatívnych skutočností (dobro – zlo,
napr. branie si vecí navzájom,
posudzovanie a ponižovanie, urážanie
menej zdatných detí v oblasti intelektu
a prejavov – spevu, kreslenia, pohybu,
oblečenia, rodinnej situácie…,
klamanie a žalovanie…), postoj k
ľuďom, ktorí sú nám nesympatickí,
spôsobujú nám alebo druhým zlo
(úmyselne, neúmyselne).
Poznáva sám seba, uvedomuje si vlastnú
hodnotu. Sebaúcta mu prináša pokoj,
cíti potvrdzovania vlastnej hodnoty inými.
Multikultúrna
výchova
Žiak sa teší z dobra, odmieta zlo vo
svojom okolí, je schopný oceniť dobro na
iných, vie prijať ocenenie.
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Hudobná
výchova
Výtvarná
výchova
Osvojovať
sociálne zručnosti
potrebné
v sociálnych
kontaktoch
s inými ľuďmi.
Naša
rodina
Uvedomovanie si hodnoty rodiny pre
jednotlivca i pre spoločnosť (Čo sa mi
na našej rodine najviac páči?)
príbuzenské vzťahy (S kým z rodiny si
najviac rozumiem...? Čo by som
mohol urobiť pre lepšie vzťahy v našej
rodine, ktoré z rodinných pravidiel sa
mi najťažšie dodržiavajú...),
rodičovská láska a jej význam v živote
dieťaťa (konkrétne emocionálne
prejavy, prejavy starostlivosti,
pomoci...), úcta, komunikácia a pomoc
medzi členmi rodiny (Koho rád
pozorujem pri práci? Čo by som rád
vedel ako moji blízki...), význam
blízkeho človeka pre život jednotlivca.
Dobro zažité v rodine žiak prenáša do
žiackeho kolektívu, rád hovorí o pekných
veciach v rodine. Vie členom rodiny
opätovať dobro v rôznych situáciách.
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Multikultúrna
výchova
Prírodoveda
2. ročník
Cieľ a kompetencie
Rozvíjanie a
posilňovanie
komunikačných
zručností učiť sa
vyjadrovať city.
Prežívanie
radosti z napĺňania
potreby byť
akceptovaný
inými a mať rád
iných.
Osvojenie
základných
sociálnokomunikačných
zručností, osvojenie si
zručností pozitívneho hodnotenia seba aj
druhých.
Osvojenie tvorivého
riešenia
každodenných situácií
v medziľudských
vzťahoch.
Tematický celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové
témy
a medzipred
metové
vzťahy
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Slovenský
jazyk a
literatúra
Postoje
a spôsobilosti
medziľudských
vzťahov
Dôležitosť počúvania pre spoluprácu,
poznávanie svojich práv a povinnosti v
rámci školskej triedy, vnútorné
akceptovanie, význam počúvania pre
spoluprácu a dobré vzťahy,
uvedomenie si spojitosti práv
a povinností.
U žiaka badať pokroky v počúvaní
výkladu na hodine, ale aj v počúvaní
spolužiakov pri diskusii.
Tvorivosť
Pojem tvorivosť, súvislosti medzi
fantáziou, úsilím a tvorivosťou
konkrétne produkty tvorivosti v rámci
rodiny a školy.
Žiak sa zapája sa do tvorivých úloh
prostredníctvom pozorovacích schopností
a fantázie, badať podporu sebaovládania a
trpezlivosti pri spoločnom riešení úloh.
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
Výtvarná
výchova
Iniciatíva
Príklady prospešnej a škodlivej
iniciatívy
Vysvetlenie spojenia „vyjadrovanie
citov“
Význam citov v živote človeka.
Význam slov radosť, smútok hnev,
ľahostajnosť, veselosť, vďačnosť,
ochota, láskavosť. obdiv, odpor. Chápe
dôležitosť kultivovaného vyjadrenia
negatívneho prežívania citov u seba aj
iných.
Žiak prejavuje aktívnejšiu účasť na riešení
problémov v triede. Vie verbálne i
neverbálne identifikovať a vyjadriť
city vďačnosti, ochoty, láskavosti a
obdivu, hnevu, smútku, odporu,
prekvapenia...
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Slovenský
jazyk a
literatúra
Poznámky
Kultivované ovládanie
citových prejavov.
Vyjadrenie citov
Osvojovať
sociálne zručnosti
potrebné v kolektíve.
Naša trieda –
spoločenstvo detí
Vysvetlenie pojmu spoločenstvo detí.
Podpora vzájomnej dôvery, priateľstva
a čo ich narúša. Uvedomenie si
potreby rešpektovania odlišnosti
iných.
Túžba nájsť dobrého priateľa a byť
dobrým priateľom. Rozlíšenie dobrej a
zlej klímy v rámci triedy.
Hodnota kolektívu, vzťahy medzi
členmi spoločenstva, potreba slušného
správania medzi spolužiakmi. Zmysel
triedneho spoločenstva a sila
priateľstva.
Dobré vlastnosti spolužiakov.
Ujasnenie predstáv o chlapcoch a
dievčatách, vzájomné priateľské
vzťahy.
Žiak prejavuje snahu kultivovane
vyjadrovať hnev, vzdor, odpor, smútok.
Učí sa akceptovať prežívanie citov u
druhých.
Multikultúrna
výchova
Výtvarná
výchova
Žiak vie pomáhať spolužiakom, vie sa
tešiť z úspechov spolužiakov.
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Slovenský
jazyk a
literatúra
3. ročník
Cieľ a kompetencie
Tematický celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Učiť sa efektívne
komunikovať s
rovesníkmi.
Postoje a
spôsobilosti
medziľudských
vzťahov
Kvalita otvorenej komunikácie
pravdivosť, objektívnosť, prijímanie
pravdy o sebe aj o iných.
Dodržiavanie dohodnutých pravidiel
správania. Asertívne správanie ako
súčasť efektívnej komunikácie Nácvik
bezpečného správania sa v rizikových
situáciách (odmietnutie zla, postavenie
sa proti šikanovaniu, vedieť povedať
nie na negatívne ponuky).
Žiak chápe zmysel a podstatu otvorenej
komunikácie. V komunikácii dodržuje
objektívnosť a pravdivosť. Rozumie
dôvodom ako sa správať v rizikových
situáciách. Vie sa postaviť voči
šikanovaniu, odoláva zlu, vie povedať nie.
Nadobudnúť
sociálne zručností –
asertivitu, empatiu.
Vcítenie sa
do prežívania
iných empatia
Hľadanie dôvodov na radosť a smútok
u seba a u iných. Pochopenie situácie
iných ľudí prostredníctvom vlastných
zážitkov (u spolužiakov, členov
rodiny, ..) Odovzdávanie radosti a
zmierňovanie smútku najbližších.
Záujem o zdravotne postihnutých,
starých a chorých ľudí.
Žiak si uvedomuje význam vlastných
zážitkov ako prostriedku pre
pochopenie situácií druhých. Vie prejaviť
pochopenie voči spolužiakom
a chorým, zdravotne postihnutým , starým
a ľuďom v núdzi.
Prierezové
témy
a medzipred.
vzťahy
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Ochrana života
a zdravia
Mediálna
výchova
Multikultúrna
výchova
Slovenský
jazyk a
literatúra
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Ochrana života
a zdravia
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
Poznámky
Napomáhať
zvnútorňovaniu
prosociálnych
hodnôt a
postojov.
Riešenie
konfliktov –
výchova
k zmierlivosti
Právo na omyl a možnosť nápravy.
Význam odpúšťania v medziľudských
vzťahoch. Rozvíjanie sebaovládania a
jeho upevňovanie - prehlbovanie
vzájomnosti i sebaúcty .Súťaživosť
a kooperácia.
Chápe skutočnosť viny a odpustenia.
Rozumie významu odpúšťania a práva
na omyl. Pri konflikte je ochotný
diskutovať, vnímať dôvody druhej strany.
Vie požiadať o odpustenie a vie
odpustiť.
Utvárať
schopnosť
nezištne
pomáhať iným.
Pomoc,
darovanie,
delenie sa
Vnímanie a prežívanie prosociálnosti
(základy starostlivosti o prírodu,
ochrana zvierat). Zámerné robenie
dobra iným, rozdiel medzi psychickou
a materiálnou pomocou. Podelenie sa a
darovanie v rámci rodiny a žiackeho
kolektívu.
Príprava žiakov na možné neprijatie
dobra inými.
Žiak vie ohodnotiť situácie, kedy prijal
rôzne druhy pomoci a je ochotný
pomáhať. Vidí problémy iných, vie
pomáhať a podeliť sa o dobro. Vie
reagovať na neprijatie pomoci.
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Multikultúrna
výchova
Mediálna
výchova
Ochrana života
a
zdravia
Ochrana života
a zdravia
Mediálna
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Environmentál
na
výchova
Rozvíjať
povedomie a
príslušnosť k
svojej škole
Naša škola
Poznávanie kvalít a predností školy.
Čo by som porozprával o našej škole
priateľovi zo zahraničia. Rozvíjanie
povedomia a príslušnosti k svojej
škole - osobnosti, prostredie,
atmosféra, učebné predmety. Čo sa mi
na našej škole najviac páči? Účasť
žiakov na živote a úspechoch školy.
Podieľam sa na vytváraní dobrej
atmosféry v našej škole? Ktoré
problémy v našej škole ma
znepokojujú? Čo môžem urobiť ja pre
vylepšenie života v našej škole?
Žiak pozná kvality a prednosti školy
a teší sa z nich. Vie prispieť k prezentácii
školy. Má záujem o aktívnu účasť na
živote školy. Vie hovoriť o kvalitách
svojej školy.
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Mediálna
výchova
Výtvarná
výchova
Telesná
výchova
Slovenský
jazyk a
literatúra
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
Multikultúrna
výchova
4. ročník
Cieľ a kompetencie
Tematický celok
Osvojiť si
sociálne postoje
a zručností v
medziľudských
vzťahoch.
Sociálne postoje a
zručnosti
v medziľudských
vzťahoch
Prezentovať
prosociálne vzory.
Reálne a zobrazené
vzory
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Tolerancia vo vzťahoch
(Čo nechceš, aby ľudia robili tebe,
nerob ty iným..) Rešpekt a úcta voči
všetkým ľuďom ( rovnoprávnosť
pohlaví, rás…)
Dôležitosť komunikačných
interpersonálnych zručností v
medziľudských vzťahoch.
Kultivované správanie voči osobám
iného pohlavia. Vnímanie rozdielov
nielen v stavbe tela a v jeho fungovaní,
ale aj v myslení, prežívaní, správaní,
záujmoch.
Empatické správanie voči osobám
iného pohlavia.
Sloboda a zodpovednosť ( každé
rozhodnutie nesie so sebou dôsledok).
Pozitívne a negatívne vplyvy TV,
filmu, počítačových hier.. (reklama,
akčné filmy, čas strávený pred TV).
Prezentácia prosociálnych vzorov v
bezprostrednom okolí dieťaťa
(rodičia, priatelia rodičov, učitelia,
spolužiaci, kamaráti.. ) Čitateľský
návyk ako možný zdroj objavovania
prosociálnych vzorov (vyhlásenie
súťaže o najlepšieho čitateľa. - Čo
a koľko čítaš ?)
Žiak chápe význam zlatého pravidla
mravnosti v medziľudských vzťahoch .
V komunikácii so spolužiakmi prejavuje
prvky tolerancie. Uvedomuje si význam
rovnoprávnosti ľudí bez ohľadu na rasu,
pohlavie. Kultivovane prijíma a
rešpektuje opačné pohlavie. Akceptuje
zodpovednosť za svoje správanie. Rozvíja
autonómne myslenie a cítenie.
Žiak argumentuje pozitívne a negatívne
vzory správania. Poukazuje na pozitívne
i negatívne vplyvy jednotlivých médií.
Vysvetľuje nevhodnosť vplyvu TV
a badať snahu o reguláciu jej sledovania.
Vyberá si medzi prosociálnym vzorom
a negatívnym vzorom. Dokáže rozoznať
prosociálne vzory vo svojom okolí.
Uplatňuje v správaní prosociálne prvky.
Prierezové
témy
a medzipred.
vzťahy
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Mediálna
výchova
Multikultúrna
výchova
Slovenský
jazyk a
literatúra
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Mediálna
výchova
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
Ochrana života
a zdravia
Slovenský
jazyk
a literatúra
Poznámky
Osvojovať si
sociálne normy.
Rozvíjať mravný
úsudok.
Rozvoj
tvorivosti
a iniciatívy
Podporovanie záujmov, ktoré rozvíjajú
osobnostné kvality (šport, umelecké
aktivity, sociálna činnosť, činnosť na
ochranu prírody.. ). Osobnostné kvality
využívané pre dobro jednotlivca i pre
celé spoločenstvo. Tvorivosť,
iniciatíva a vytrvalosť pri riešení
každodenných problémov.
Žiak háji ochraňujúci a obdivujúci vzťah
k prírode. Chráni životné prostredie.
Dokazuje iniciatívu vo vzťahu k ochrane
prírody a životného prostredia.
Objavovať
a uplatňovať
svoje práva
a plniť si svoje
povinnosti.
Napĺňanie obsahu
Dohovoru
o právach dieťaťa
Súvislosti práv detí, dôvody, prečo
vznikli a ich akceptácia v
demokratických krajinách, podiel
UNESCO na ochrane dieťaťa ( Čo
znamená mám právo? Čo znamená
mám zodpovednosť? )
Opačný protokol k právam dieťaťa.
Práva dieťaťa v slovenskom právnom
poriadku ( Ako je to u nás ? Ako sa to
týka mňa ? Solidarita a prijatie
odlišností ( uvedomenie si svojich
práv a ich akceptácia v našom
prostredí vedie k solidarite s deťmi,
ktoré sú vykorisťované, zaťahované
do vojnových konfliktov, zneužívané
na ťažkú prácu, alebo sexuálne…).
Žiak rozozná pojmy „ľudské práva a
práva dieťaťa“. Vie vymenovať aspoň 5
práv dieťaťa. Pozná rozdiel a podstatu
pojmov právo a povinnosť Dokáže
vymenovať aspoň 3 situácie
nerešpektovania práv detí doma a vo
svete. Osvojuje si sociálne normy.
Dožaduje sa svojich práv. Rešpektuje
práva iných.
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Environmentál
na výchova
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
Prírodoveda
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Mediálna
výchova
Ochrana života
a zdravia
Multikultúrna
výchova
Informatická
výchova
Podporovať
a budovať hrdosť
na rodisko, región
a vlasť.
Náš región - vlasť
Rozvíjanie povedomia a príslušnosti k
svojmu regiónu – k svojej vlasti.
(Čo sa mi najviac páči na našom
regióne, na našom Slovensku?
Čo z neho by mi najviac chýbalo? )
Iniciatíva pri poznávaní a
ovplyvňovaní vlastného regiónu –
dobre poznať svoje bydlisko a jeho
okolie, geografiu, kultúru, osobnosti,
ale aj vedieť, čo nášmu regiónu
chýba, čo by bolo treba v ňom vylepšiť
(objavovanie tradícií, ochrana a ich
rozvoj). Ekologické správanie, vzťah k
faune a flóre regiónu (Čo sa mi nepáči,
alebo čo ma trápi na našom regióne?
Čo by som mohol urobiť v jeho
prospech ja alebo my spoločne?)
Žiak dokáže zaradiť svoje bydlisko do
lokality okresu. Predloží aspoň jednu
pozitívnu skutočnosť, ktorá sa viaže ne
jeho región ako aj známu osobnosť, na
ktorú môže byť hrdý. Pozná a je hrdý na
špecifiká, krásy i možnosti svojho
regiónu. Stanovuje problémy regiónu,
je na ne citlivý, hľadá možnosti
zaangažovania sa pri ich riešení.
Napomáha pri objavovaní krás regiónu,
prejavuje ochotu zveľadiť ho.
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Mediálna
výchova
Environmentál
na výchova
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
Regionálna
výchova
a tradičná
ľudová kultúra
Vlastiveda
NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA
Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty
ŠVP
ŠkVP
Spolu:
1. ročník
1
0
1
2. ročník
1
0
1
3. ročník
1
0
1
4. ročník
1
0
1
Spolu:
4
0
4
Charakteristika predmetu
Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť náboženská, má potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje.
Vyučovací predmet náboženská výchova má preto opodstatnenú úlohu v celistvom ponímaní výchovy na škole. Predmet umožňuje žiakom formulovať otázky
týkajúce sa základných životných hodnôt, postojov konania, konfrontovať ich s vedecky a nábožensky (kresťansky) formulovanými pohľadmi na svet, hľadať
svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu.
Vyučovací predmet náboženská výchova formuje v človeku náboženské myslenie, svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav
náboženského myslenia a integrálnej súčasti identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k umeniu Cirkvi a k jej tradícii, otvára pre neho
možnosť života s Cirkvou.
Návrh nových učených osnov kladie dôraz na žiaka a rozvinutie jeho kompetencií, ktoré sú potrebné pre jeho osobný život a život v spoločnosti. Vo
výchovno-vzdelávacom procese vznikla potreba nového systému vzdelávania, čo si vyžaduje aj zmenu štruktúry učebných osnov. Ako najvhodnejšia sa javí
špirálová štruktúra učebných osnov, ktorá je kombináciou cyklickej v nasledujúcich ročníkoch vždy na náročnejšej úrovni.
V lineárnej štruktúre je potrebné rozdelenie obsahov učiva do podstatných línií, ktoré v nasledujúcich ročníkoch prehlbujú kognitívne, afektívne
a psychomotorické ciele, potrebné na osvojenie kľúčových kompetencií žiakov. Predkladaný projekt rozdeľuje obsah učiva do troch lineárnych oblastí, ktoré
sú zamerané na:
1. trojičný rozmer (v každom ročníku primerane spoznávať všetky tri božské osoby prostredníctvom Božieho zjavenia – Svätého písma, tradície a učenia
Cirkvi)
2. kristologický rozmer (v každom ročníku primerane veku sprístupňovať tajomstvo vykupiteľského diela Ježiša Krista)
3. rozmer spoločenstva (primerane veku postupne spoznávať biblické dejiny, dejiny cirkvi, význam slávenia spoločenstva, poslanie človeka s dôrazom na
osobné dejiny spásy).
Ciele
Vyučovací predmet náboženská výchova sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej orientácie žiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým
morálnym kreditom, ktorých hodnotová orientácia bude prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre život spoločnosti. Náboženská výchova je výchovou
k zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom i celej spoločnosti. Učí žiakov kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, rozumieť sebe, iným ľuďom
a svetu, v ktorom žijú. Zároveň výučba predmetu nadväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, umožňuje žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé
témy otvorenej spoločnej diskusie. Učí žiakov rozlišovať medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne morálnym dobrom pre jednotlivca
i pre celú spoločnosť.
Ciele predmetu sú stotožnené s cieľom Národného programu výchovy a vzdelávania Slovenskej republiky „…nechceme v Národnom programe len
zdôrazňovať organizačné zmeny, financovania, formálne aspekty, zmeny v riadení, ale ide hlavne o položenie základov zmeny filozofie výchovy, osvojenia si
nových hodnôt poznávacích a morálnych kvalít človeka budúcnosti. Mladí ľudia by sa mali strániť: pôžitku bez svedomia, bohatstva bez práce, vedy bez
ľudskosti, poznania bez vôle, podnikania bez mravnosti, politiky bez princípov.“
Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií: Napĺňanie cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov
sa realizuje v školskom prostredí prostredníctvom kľúčových a predmetových kompetencií žiakov, ktoré zároveň rozvíja. Kľúčové kompetencie majú
procesuálny charakter. Žiaci si ich osvojujú na veku primeranej úrovni prostredníctvom obsahu, metód vzdelávania a činnosti.
V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií, ako základným orientačným nástrojom pre vymedzenie kľúčových kompetencií ŠVP
vymedzil nasledovné kľúčové kompetencie:
-
kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa
sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)
kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať matematické myslenie a poznávanie v oblasti vedy a techniky
kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií
kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy
kompetencie (spôsobilosti) občianske
kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne
kompetencie (spôsobilosti) pracovné
kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti
kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
odborné kompetencie (odborné školy)
Obsah – v tabuľke
Kľúčové kompetencie
Vyučovací predmet náboženská výchova sa podieľa na rozvoji kľúčových kompetencií najmä rozvíjaním týchto predmetových kompetencií:
1. kompetencie k učeniu sa
Žiak





vyberá a využíva pre efektívne učenie vhodné spôsoby, metódy a stratégie, plánuje a organizuje a riadi vlastné učenie
kriticky hodnotí výsledky svojho učenia a diskutuje o nich
rozumie symbolickému spôsobu vyjadrovania jazyka Biblie a jazyka Cirkvi, integruje náboženský spôsob vnímania a chápania sveta do svojho
celkového vzťahu k svetu, súbežne s pohľadom prírodných a humanitných vied
prejavuje ochotu venovať sa ďalšiemu štúdiu a dialógu medzi týmito obormi aj v ďalšom živote
udalosti svojho života vníma a spracováva ako životnú skúsenosť, t.j. Schopnosť transformovať na základe reflexie prežitých udalostí svoje konanie
v budúcnosti
2. kompetencie k riešeniu problémov
Žiak
 vníma, rozpozná a pochopí problém, premyslí a naplánuje riešenie problému
 samostatne rieši problém s dôrazom na etický princíp k druhým ľuďom a k životnému prostrediu, kriticky myslí, hľadá kritéria pre voľbu riešenia
problémov, zdôvodní návrhy svojich riešení s ohľadom na učenie Cirkvi
 robí uvážené rozhodnutia, je schopný ich obhájiť, zhodnotí výsledky svojich činov
 chápaním vlastnej tradície a chápaním postojov inak svetonázorovo alebo zmýšľajúcich ľudí predchádza konfliktom
 postoj vzájomnej tolerancie vníma ako základnú zásadu vlastného konania
3. komunikačné kompetencie
Žiak
 formuluje a vyjadruje svoje myšlienky a názory v logickom slede, vyjadruje sa výstižne, súvisle a a kultivovane
 účinne sa zapája do diskusie, obhajuje svoj názor a vhodne argumentuje
 využíva informačné a komunikačné prostriedky a technológie pre kvalitnú a účinnú komunikáciu
 využíva získané komunikačné zručnosti k vytváraniu vzťahov potrebných k plnohodnotnému súžitiu a kvalitnej spolupráci s ostatnými ľuďmi
 objavuje zmysel symbolického vyjadrovania, rozumie symbolickému vyjadrovaniu v rituáloch a slávnostiach
4. sociálne a interpersonálne kompetencie
Žiak





účinne spolupracuje v skupine, na základe poznania alebo prijatia novej roly v pracovnej činnosti pozitívne ovplyvňuje kvalitu spoločnej práce
podieľa sa na utváraní príjemnej atmosféry v triednom tíme, ohľaduplnosťou prispieva k upevňovaniu medziľudských vzťahov, v prípade nutnosti
poskytne pomoc alebo o ňu požiada
prispieva k diskusii v pracovnej skupine a v triede, chápe potrebu efektívne spolupracovať s druhými pri riešení danej úlohy, oceňuje skúsenosti
druhých ľudí
angažuje sa a a uskutočňuje vo svojom živote humánne princípy v duchu solidarity a lásky
vytvára si pozitívny obraz o sebe, ktorý podporuje jeho sebadôveru a samostatný rozvoj

ovláda a riadi svoje konanie a správanie tak, aby bol so sebou spokojný a vážil si sám seba
5. občianske kompetencie
Žiak










rešpektuje, chráni a oceňuje národnú tradíciu, kultúrne a historické dedičstvo
prejavuje pozitívny postoj k umeleckým dielam, rozvíja zmysel pre kultúru, aktívne sa zapája do kultúrneho diania a športových aktivít
uvedomuje si základné humanistické hodnoty, uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie
vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti
rešpektuje presvedčenie iných ľudí a váži si ich vnútorné hodnoty
je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti
odmieta útlak a hrubé zaobchádzanie, uvedomuje si povinnosť postaviť sa proti fyzickému aj psychickému násiliu
uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam, prispieva k naplneniu práv iných
chápe základné ekologické súvislosti a environmentálne problémy, rešpektuje požiadavky na kvalitné životné prostredie
rozhoduje sa v záujme podpory a ochrany zdravia
6. pracovné kompetencie
Žiak



dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov
je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny
prácu vníma nielen ako zdroj príjmu zaisťujúci určitú životnú úroveň, ale aj ako povolanie k spolupráci na rozvoji dobrej budúcnosti pre ľudí a pre
svet
7. existenciálne kompetencie
Žiak





žiak objavuje zmysel pravdy, spravodlivosti
osvojí si kritický a diferencovaný prístup k vlastnej osobe, prijíma sám seba, je pripravený na tomto základe si stanoviť nové životné ciele
objavuje a uznáva dôstojnosť človeka bez ohľadu na jeho schopnosť podať výkon
vysvetlí hodnotu individuálneho ľudského života
objavuje hranice človeka – utrpenie a smrť, je otvorený pre možnosti ich prekonania, ktoré ponúka kresťanská viera





objavuje zmysel života, preberá sebariadenie, preberá zodpovednosť za sebaurčenie
rozumie psychickým, sociálnym a historickým súvislostiam, ktoré podmieňujú hľadanie zmyslu života a je otvorený pre jeho transcendentnú hĺbku
vytvára si rebríček hodnôt a osvojuje si životný štýl na základe etických princípov, analyzuje dôležité faktory ovplyvňujúce myslenie a životný štýl
súčasného človeka
vníma vo svojom živote ako dôležité rozhodnúť sa na základe poznania a skúsenosti pre svetonázorový postoj
je schopný posúdiť a oceniť hodnotu vzťahov /priateľstva, manželstva, rodiny/, vysvetlí význam manželstva a rodiny a posúdi ich prínos pre
spoločnosť, chápe zmysel vernosti
Stratégie:
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu vyučovania, vlastné činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie
stanovených cieľov a kľúčových kompetencií žiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí žiakov
a materiálneho vybavenia.
Na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť možno využiť motivačné metódy, ako je motivačné rozprávanie (približovanie obsahu učenia), motivačný
rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov), motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému), motivačnú
demonštráciu ( vzbudenie záujmu pomocou umeleckého diela).
Expozičné metódy je potrebné využívať pri vytváraní nových poznatkov a zručností. Odporúča sa rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne
počúvanie), vysvetľovanie (logické systematické sprostredkovanie učiva), rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov,
konvergentných a divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie), demonštračná metóda (demonštrácia
obrazov), pozorovanie (cielené systematické vnímanie objektov a procesov), manipulácia s predmetmi (práca so symbolom, didaktická hra).
Významné miesto majú problémové metódy, ku ktorým patrí heuristická metóda (učenie sa riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore problému,
tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom riešení) a projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej riešenie
teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu).
Pre realizáciu cieľov sú dôležité aktivizujúce metódy, z nich je vhodná diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovanie za účelom
riešenia daného problému), filozofická diskusia je efektívnym prostriedkom, ako vytvárať rovnováhu medzi vyučovaním zameraným na prežívanie
a vyučovaním zameraným na rozumové zdôvodňovanie viery, situačná metóda (riešenie problémového prípadu reálnej situácie so stretom záujmov),
inscenačná metóda (sociálne učenie v modelovej predvádzanej situácii, pri ktorej sú žiaci aktérmi danej situácie), didaktické hry (sebarealizačné aktivity na
uplatnenie záujmov, a spontánnosti), kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej
skupiny), dramatizácia (plánovaný dramatizovaný prednes hry, príbehu a pod.) simulácia (simulovanie, napodobňovanie životných situácií, aktivity, ktoré
vyžadujú interakciu medzi skupinou žiakov a jednotlivcami), kompozícia (vypracovanie osnovy referátu, písomné rozvíjanie témy, príbehu a pod.),"A
propos": konverzácia alebo iná spoločensky orientovaná interakcia, podľa rozprávania učiteľa, žiakov, návštevníka o najdôležitejších a najaktuálnejších
témach zo života. Typické autentické rozhovory.
Fixačné metódy sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania, napr. metódy opakovania a precvičovania, (ústne a písomné opakovanie, opakovanie s využitím
hry AZ kvíz, domáce úlohy).
Žiaci počas hodín NV sedia v kruhu, aby si videli navzájom do tváre, aby sa vzájomne poznávali. Je to východisková pozícia, ktorá nie je cieľom, ale
prostriedkom. Samozrejme, je možné aj iné usporiadanie priestoru v závislosti od metódy, ktorú učiteľ pre danú aktivitu zvolil.
Domáce úlohy (transfer) sa netýkajú písomného vypracovávania, ale konkrétnych jednoduchých cvičení či predsavzatí orientovaných na požadované
správanie. Dôležitou súčasťou každej hodiny je podelenie sa s niekým so získanou skúsenosťou v bežnom živote.
Hodnotenie
Na hodine náboženskej výchovy žiakov učiteľ nehodnotí známkou. Pri praktických aktivitách je vhodné slovné hodnotenie praktických zručností s dôrazom
na samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. Optimálne je slovné hodnotenie so stručným komentárom k výkonu žiaka. Úroveň
kombinovaných verbálnych, písomných, výtvarných, literárnych prejavov a komunikatívnych zručností je vhodné kontrolovať a hodnotiť prostredníctvom
prezentácie projektov.
1 . ročník
Cieľ a kompetencie
Predstaviť sa svojim
menom
Pozorovať svoju
podobnosť a odlišnosť
s inými ľuďmi
Vymenovať najmenej tri
dobré a tri zlé činnosti,
ktoré môže človek
vykonať rukami,
nohami, ústami, očami,
ušami (opozitá)
Vymenovať najmenej tri
dobré a tri zlé činnosti,
ktoré môže človek
vykonať rukami,
nohami, ústami, očami,
ušami (opozitá)
Objavovať dôkazy
reálneho neviditeľného
sveta
Objavovať dôležitosť,
hodnotu života
Spoznávať svoje
príbuzenské vzťahy
Rozlišovať medzi
pojmami – stvorený
a vytvorený
Spoznávať zmeny
v prírode spôsobné
Tematický celok
Obsahový štandard
SOM NA SVETE Z Meno a jedinečnosť
LÁSKY
Čo dokážem? (ruky, nohy, zrak,
sluch,…)
Patrím do rodiny
Svet v ktorom žijem
Výkonový štandard













uvedomovať si vlastnú jedinečnosť
vyjadriť radosť zo života
rozlišovať prejavy lásky na
základe pozorovania
sa správne prežehnať
slovne vyjadriť poďakovanie (voči
rodičom, učiteľom, kamarátom)
formulovať spontánnu modlitbu
poďakovania
z konkrétneho príbehu vymenovať
postavy, ktoré konajú dobro
na príklade rozlíšiť dobro od zla
odpovedať na otázku z príbehu
vymenovať najmenej tri dobré a tri
zlé činnosti, ktoré môže človek
vykonať rukami, nohami, ústami,
očami, ušami (opozitá)
formulovať odprosenie
citlivo vnímať krásu prírody, jej
čaro a jedinečnosť, byť pozorný
k svetu, ktorý Boh daroval človeku
sa starať o prírodu (starať sa
o záhradku, nezahadzovať
odpadky, hrabať lístie, atď.),
Prierezové
témy a
medzipred.
vzťahy
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Environmentál
na výchova
Prírodoveda
Poznámky
človekom
Spoznávať múdrosť
rozprávky o vnútornom
videní
Definovať modlitbu ako
rozhovor s Bohom
Porovnať vzťahy
rodičov a detí
Oceniť hodnotu chleba
Poskladať obrázkové
časti modlitby Otče náš
do celku
Opísať príbeh
obetovania Pána Ježiša
v Jeruzalemskom
chráme
Vhodne vyjadriť vzťahy
postojom i umiestnením
postáv na ploche
Reprodukovať príbeh
svadby v Káne
Intuitívne vnímať
v legende symbol srdce
ako obraz vnútornej
skutočnosti človeka
Podľa obrázkov opísať
udalosti Zvestovania
Opísať narodenie Ježiša
ako dar Boha človeku
Opísať udalosti poklony
mudrcov a pastierov
Komunikácia v rodine
RODINA –
OHNISKO LÁSKY
Modlitba v rodine – rozhovor rodiny
s Bohom (modlitba Otče náš)





DAR LÁSKY
Legenda o kamennom srdci (sv.
Mikuláš)


Zvestovanie. Návšteva Alžbety.
Zmysel a hodnota daru. Narodenie
Ježiša Krista.





jednoduchým spôsobom vysvetliť
potrebu komunikácie
vymenovať aspoň tri vlastnosti
rodiny
s pomocou učiteľa reprodukovať
modlitbu Otče náš
definovať modlitbu ako rozhovor
s Bohom
písomne vyjadriť modlitbu vďaky
(za rodičov, rodinu), modlitbu
prosby
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
opísať dobrotu sv. Mikuláša
intuitívne vnímať v legende
symbol srdce ako obraz vnútornej
skutočnosti človeka
s pomocou učiteľa reprodukovať
biblické udalosti zvestovania
a narodenia Ježiša
podľa obrázkov opísať udalosti
Zvestovania
reprodukovať s pomocou učiteľa
modlitbu Zdravas Mária
opísať narodenie Ježiša ako dar
Boha človeku
nakresliť aspoň dva symboly
Vianoc
Osobnostný
a sociálny
rozvoj


Vnímať metaforicky reč MOC ŽIVOTA
rozprávky o Šípkovej
A LÁSKY
Ruženke a pokúsiť sa ju
prepojiť s vlastným
životom
Jednoduchým spôsobom
vysvetliť zmysel pôstu
Opísať priebeh Ježišovej
krížovej cesty
Jednoduchým spôsobom
vysvetliť veľkonočné
sviatky ako slávnosť,
v ktorej kresťania slávia
Ježišovo víťazstvo
života nad smrťou
Dôverovať Ježišovi,
ktorý má moc nad
životom a smrťou
Reprodukovať biblický
príbeh o zjavení sa
zmŕtvychvstalého Ježiša
apoštolom
Vysvetliť slávenie
nedele ako oslavu
Ježišovho zmŕtvych
vstania
Metafora spánku a prebudenia
v rozprávke (uvádzanie do
metaforického spôsobu vyjadrovania)
Zdôvodniť prečo ľudia
navštevujú kostol
Zobraziť pomocou
krabičiek kostol
Vysvetliť jednoduchým
Zoslanie Ducha Svätého. Cirkev.
SPOLOČENSTVO
LÁSKY

Vzkriesenie Jairovej dcéry
Veľká noc – smrť a zmŕtvychvstanie
Ježiša.
Nedeľa – deň oslavy Ježišovho
zmŕtvychvstania







Legenda o sv. Jurajovi.

vyjadriť vonkajším postojom úctu
k Bohu (poklona)
pripraviť darček pre obdarovanie
Osobnostný
intuitívne vnímať metaforický
spôsob vyjadrovania symbolickej a sociálny
rozvoj
reči vnímať metaforickú reč
rozprávky o Šípkovej Ruženke
a pokúsiť sa ju prepojiť s vlastným
životom
opísať biblický príbeh o vzkriesení
Jairovej dcéry
vnímať premeny v prírode
v jarnom období a pokúsiť sa ich
prepojiť so slávením
veľkonočných sviatkov
jednoduchým spôsobom vysvetliť
veľkonočné sviatky ako slávnosť,
v ktorej kresťania slávia Ježišovo
víťazstvo života nad smrťou
s pomocou učiteľa a obrazov
vymenovať a vysvetliť veľkonočné
symboly
nakresliť veľkonočný symbol
vyjadrujúci víťazstvo života nad
smrťou
jednoducho vysvetliť zmysel
slávenia nedele ako dňa Ježišovho
zmŕtvychvstania
na základe prerozprávania učiteľa
reprodukovať udalosti zoslania
Ducha Svätého
vysvetliť jednoduchým spôsobom
zmysel cirkvi ako Božej rodiny
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
spôsobom zmysel cirkvi
ako Božej rodiny


reprodukovať modlitbu Sláva Otcu
opísať víťazstvo dobra nad zlom
v legende o sv. Jurajovi a pokúsiť
sa ho prepojiť so svojím životom
osvojovať si sociálne zručnosti
potrebné v sociálnych kontaktoch
s inými ľuďmi.
2 . ročník
Ciele a kompetencie
porovnať človeka
s ďalšími Božími
dielami
Tematický celok
BOH MI
DÔVERUJE
zdôrazniť jedinečnosť
človeka a jeho
zodpovednosť za svet
Obsahový štandard
Krása, účelnosť a veľkoleposť prírody
Svet – prejav dôvery Boha voči
človeku
Obraz rajskej záhrady
Výchova k úcte k životu a
zodpovednosti za životné prostredie
reprodukovať biblický
príbeh o rajskej záhrade
na príkladoch rozlíšiť
dobro od zla
reprodukovať biblický
príbeh o Abrahámovi
DÔVERUJEM
BOHU
Abrahám
(povolanie
Abraháma,
odpoveď na Božiu výzvu)
Modlitba cvičenie ticha, modlitba ako
Výkonový štandard
Prierezové
témy
a medzipred.
vzťahy
Osobnostný
Žiak vie
 porovnať
človeka
s ďalšími a sociálny
rozvoj
Božími dielami
 uviesť príklady odlišnosti človeka
od ostatných živočíchov
 zdôrazniť jedinečnosť človeka
a jeho zodpovednosť za svet
 vnímať stvorený svet ako prejav
Božej lásky a starostlivosti
 prejaviť radosť a vďačnosť za
Božie dielo stvorenia s pomocou
učiteľa navrhnúť a realizovať
triedny environprojekt (návrhy:
triedenie odpadu, zber surovín,
upratanie
školského
dvora,
vytvoriť v triede živý kútik a pod.)
 reprodukovať biblický príbeh
o rajskej
záhrade
a
prostredníctvom symbolickej reči
o rajskej záhrade spoznať šťastie
človeka spočívajúce v blízkosti
Boha a v konaní dobra
 na príkladoch rozlíšiť dobro od zla
 na modelovej situácií vnímať
krivdu spôsobenú nesprávnym
rozhodnutím

na konkrétnom príklade opísať Osobnostný
hlavné znaky a prejavy dôvery a sociálny
rozvoj
ľudskej dôvery
Poznámky
vnímať potrebu človeka
niekomu veriť
vysvetliť význam
používania Božieho
mena ako vyjadrenia
Božej blízkosti
posväcovanie života
Boh a jeho meno
Oslavujem Boha
Sviatočný deň s TV a bez TV



prejaviť úctu
k Božiemu menu a k
predmetom
pripomínajúcim Boha
(kríže pri ceste, sochy
svätých a pod.)

jednoduchým
spôsobom opísať
nedeľu ako Boží dar
pre človeka











reprodukovať biblický príbeh
o Abrahámovi
a jednoduchým
spôsobom ho prepojiť so svojim
životom
vnímať potrebu človeka niekomu
veriť
vnímať
Božiu
lásku
prostredníctvom sveta okolo nás
na príklade rozhovoru opísať
potrebu medziľudského dialógu a
potrebu modlitby
stíšiť sa a načúvať
vnímať Boha ako toho, ktorému
môže veriť a o všetkom mu
povedať
jednoduchým
spôsobom
formulovať modlitbu vlastnými
slovami
vysvetliť potrebu pravidelnosti v
modlitbe
vysvetliť význam používania
mena v živote človeka ako prejavu
úcty
s úctou volať spolužiakov po mene
vysvetliť význam používania
Božieho mena ako vyjadrenia
Božej blízkosti
prejaviť úctu k Božiemu menu a k
predmetom pripomínajúcim Boha
(kríže pri ceste, sochy svätých a
pod.).
pozorovať
životný
rytmus
striedania práce a odpočinku
jednoduchým spôsobom opísať
nedeľu ako Boží dar pre človeka
objaviť zmysel slávenia nedele a
zapojiť sa do jej slávenia
Vysvetliť význam
adventu
prostredníctvom
legendy opísať rodinu
ako miesto istoty, lásky
a dôvery
DÔVERA
V RODINE
formulovať modlitbu za
rodičov
Božie pozvanie do ľudskej rodiny Legenda o Lucii
Pozvanie do Božej rodiny (krst)
Človek ako neopakovateľné Božie
dielo
Rodina ako spoločenstvo,
Úlohy a role v rodine
Jakub a Ezau (vzťah medzi pravdou
a dôverou)
reprodukovať príbeh
o Jakubovi a Ezauovi




naformulovať vzťah
medzi krstným menom
a krstným patrónom
vyjadriť potrebu
čistého srdca
posolstvo biblického
príbehu o boháčovi


Vysvetliť význam
Vianoc
vysvetliť jednotlivé
krstné symboly
na modelovej situácii
zdôvodniť význam
slova pre budovanie
medziľudských
vzťahov
uviesť príklady
osobného a spoločného
majetku
na modelovej situácii



DÔVERUJEME SI
NAVZÁJOM
Schopnosť hovoriť ako Boží dar
(výchova
k citlivosti
voči
vyslovenému slovu)
Čisté srdce
Osobný majetok
Boháč a Lazár






prostredníctvom legendy opísať
rodinu ako miesto istoty, lásky
a dôvery
jednoducho nakresliť symboly
krstu
s pomocou učiteľa vysvetliť
jednotlivé krstné symboly
naformulovať vzťah medzi
krstným menom a krstným
patrónom
reprodukovať príbeh o Jakubovi
a Ezauovi
pomocou biblického príbehu nájsť
súvis medzi pravdou a vzájomnou
dôverou v medziľudských
vzťahoch
používať zdvorilé oslovenie ako
prejav úcty voči rodičom a iným
ľuďom
formulovať modlitbu za rodičov
konkrétnymi skutkami slúžiť
rodine
na modelovej situácii zdôvodniť
význam slova pre budovanie
medziľudských vzťahov
posolstvo biblického príbehu
o boháčovi a Lazárovi prepojiť so
svojim životom
na modelovej situácii vyjadriť
potrebu čistého srdca
uviesť
príklady
osobného
a spoločného majetku
navrhnúť rôzne spôsoby ochrany
majetku
v skupine realizovať jednoduchý
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
a Lazárovi prepojiť so
svojim životom
reprodukovať príbeh
o Mojžišovi
určiť kľúčový moment
a pointu príbehu
triedny projekt pomoci iným
DESATORO –
POZVANIE
K SLOBODE
A K DÔVERE
Uzatvorenie zmluvy na Sinaji
Desatoro ako pravidlá



reprodukovať obsah
jednotlivých prikázaní
Desatora


reprodukovať obsah
jednotlivých prikázaní
Desatora

aplikovať nadobudnuté
poznatky učiva ročníka
a jednotlivé prikázania
na konkrétnych
modelových situáciách


Objaviť pravdu
Desatora na
modelových príbehoch
chronologicky
usporiadať podľa
obrazov dej príbehu
reprodukovať príbeh o Mojžišovi
chronologicky usporiadať podľa
obrazov dej príbehu
určiť kľúčový moment a pointu
príbehu
opísať udalosť uzatvorenia zmluvy
Boha
s ľuďmi
na
základe
porozumenia biblického textu
reprodukovať Desatoro s pomocou
učiteľa
sumarizovať,
aplikovať
nadobudnuté
poznatky učiva
ročníka a jednotlivé prikázania na
konkrétnych
modelových
situáciách
vnímať a načúvať hlasu svedomia
hodnotiť jednoduchým spôsobom
svoje
konanie
v súlade
so
svedomím
Ochrana života
a zdravia
Formovať postoj
dôvery k Bohu
dodržiavaním Božieho
zákona
reprodukovať biblický
príbeh milosrdného
POZVANIE NA
HOSTINU -
Milosrdný otec/márnotratný syn
Umenie povedať zlu „nie“, obrátiť

intuitívne vnímať obrazný spôsob Osobnostný
a sociálny
vyjadrovania symbolickej reči
otca a márnotratného
syna
reprodukovať ľútosť
márnotratného syna na
základe porozumenia
príbehu
OBNOVENIE
DÔVERY
sa, zmieriť sa s ľuďmi a s Bohom
Hostina lásky - sviatosť zmierenia



objaviť rozmer ľútosti
a odpustenia pre
budovanie dobrých
vzťahov

intuitívne vnímať
obrazný spôsob
vyjadrovania
symbolickej reči

Rozvíjať postoj nádeje
v Božiu dobrotu
a milosrdenstvo





otvoriť sa pre dobrého Boha
reprodukovať biblický príbeh
milosrdného otca a márnotratného
syna
jednoduchým spôsobom vysvetliť
súvis
medzi
správaním sa
márnotratného syna a vlastným
rozhodovaním sa
aktualizovať posolstvo biblického
príbehu na svoj osobný život
reprodukovať
ľútosť
márnotratného syna na základe
porozumenia príbehu
objaviť
rozmer
ľútosti
a odpustenia
pre
budovanie
dobrých vzťahov
vyjadriť radosť z odpustenia
vyjadriť verbálne aj neverbálne
ospravedlnenie sa, priznanie si
chyby
formulovať následky konania zla
na život človeka
formulovať vlastnými slovami
ľútosť
rozvoj
Slovenský
jazyk a
literatúra
3.ročník
Ciele a kompetencie
Jednoduchým
spôsobom vysvetliť, čo
znamená veriť Bohu.
Tematický celok
Veriť Bohu
Jednoduchým
spôsobom vysvetliť
niektoré biblické obrazy
Boha.
Obsahový štandard




viera v Boha
biblické obrazy Boha
podobenstvo o horčičnom
semienku
krst (krstné sľuby)
Výkonový štandard




Reprodukovať
podobenstvo
o horčičnom semienku.





Reprodukovať biblický
príbeh o uzdravení
slepého.
Reprodukovať biblický
príbeh o uzdravení
hluchonemého.
Reprodukovať biblický
príbeh o uzdravení
chorého s ochrnutou
Ježiš uzdravuje

Ježišove uzdravenia (uzdravenie 
slepého,
hluchonemého,
s „vyschnutou
rukou“,
ochrnutého)
rozvoj mravného cítenia



jednoduchým spôsobom vysvetliť, čo
znamená veriť Bohu,
porozumieť symbolickému významu
reči,
reprodukovať podobenstvo
o horčičnom semienku,
na obraze horčičného semienka
spoznávať Ježišovo učenie o Božom
kráľovstve,
na raste horčičného semienka
intuitívne vnímať paradox vzniku
veľkej veci z niečoho nepatrného,
na príklade podobenstva o horčičnom
semienku prijímať krst ako významnú
udalosť v živote viery,
opísať obsah krstných sľubov,
otvoriť sa pre formovanie osobného
života viery.
reprodukovať
biblické
príbehy
o uzdravení slepého, hluchonemého,
človeka s „vyschnutou rukou“
a ochrnutého,
na modelovej situácii reflektovať
vlastnú schopnosť počuť, konať,
vidieť to, čo je v živote podstatné,
identifikovať
sa
s biblickými
postavami potrebujúcimi uzdravenie,
byť disponovaný na rozvoj mravného
Prierezové
témy a
medzipred.
vzťahy
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Slovenský
jazyk a
literatúra
Ochrana života
a zdravia
Environmentál
na výchova
Poznámky
úsudku.
rukou.
Reprodukovať biblický
príbeh o uzdravení
ochrnutého.




Jednoduchým
spôsobom vysvetliť
vinu ako súčasť života
každého človeka.
vina, hriech
Ježiš v dome hriešnika (Zachej)
Ježiš odovzdáva moc odpúšťať
sviatosť zmierenia
Reprodukovať biblický
príbeh o hostine v dome
Zacheja
Pochopiť kresťanský
pohľad na uznanie viny
a odpustenie





Ježiš nám odpúšťa



Osvojiť si priebeh
sviatosti zmierenia
Oceniť sviatostný
a mimosviatostný
význam pokánia



Spoznávať slávenie
židovskej Paschy
Reprodukovať Desatoro
a jednoducho vysvetliť
význam jednotlivých
prikázaní
Reprodukovať Desatoro
Ježiš nás oslobodzuje




hriech a dôsledky hriechu
Veľká noc (Pascha)
Desatoro (pravidlá pre život
v slobode)
Ježišova smrť a zmŕtvychvstanie
(podobenstvo o pšeničnom zrne)





jednoduchým spôsobom vysvetliť
možné reakcie človeka na vinu,
jednoduchým spôsobom vysvetliť
kresťanský pohľad na vinu ako
uznanie viny a odpustenie,
vnímať vinu ako súčasť života
každého človeka,
reflektovať vlastné zaobchádzanie
s vinou,
reprodukovať
biblický
príbeh
o hostine v dome Zacheja,
osvojiť si priebeh sviatosti zmierenia,
prijímať sviatosť zmierenia ako dar,
oceniť
mimosviatostné
formy
pokánia,
oceniť sviatostnú formu pokánia,
pravidelnou
osobnou
reflexiou
formovať svoje mravné cítenie,
zhodnotiť sviatosť zmierenia ako
pomoc
pre
človeka
v situácii
mravného zlyhania,
podieľať sa na sviatosti zmierenia.
na obraznej reči biblického príbehu
vysvetliť hriech a jeho dôsledky,
vysvetliť pojem hriech,
reprodukovať Desatoro a jednoducho
vysvetliť význam jednotlivých
prikázaní,
akceptovať Desatoro ako pravidlá pre
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Výtvarná
výchova
Environmentál
na výchova
Mediálna
výchova
a jednoducho vysvetliť
význam jednotlivých
prikázaní
Jednoduchým
spôsobom zhodnotiť
svoje správanie,
konanie v zhode so
svojím svedomím.
Nájsť analógiu medzi
podobenstvom
o pšeničnom zrne
Nájsť analógiu medzi
podobenstvom
o márnotratnom synovi
a Ježišovou záchranou
z tmy hriechu.
Nájsť analógiu medzi
Legendou o troch
stromoch a obetou
Spoznávať veľkonočné
symboly kresťanov
Prerozprávať biblický
príbeh o rozmnožení
chleba
Jednoducho o písať
spojitosť biblických
príbehov o hostine
s poslednou večernou
a slávením Eucharistie
Oceniť obetu Ježiša na
kríži
Vnímať prítomnosť
Ježiša v spoločenstve
veriacich
Pomenovať základné
časti svätej omše










Ježiš nás pozýva na
hostinu
nasýtenie (zázrak rozmnoženia 
chlebov – Jn 6, 1-13)
posledná večera (Eucharistia)

svätá omša ako hostina (hostina
spoločenstva, hostina slova, 
chleba)



dobrý život,
stotožniť sa s etickými princípmi
Desatora, vzťahujúcimi sa na
konkrétne situácie v jeho živote,
nájsť analógiu medzi podobenstvom
o pšeničnom zrne a Ježišovou smrťou
a zmŕtvychvstaním,
posúdiť hriech ako stratu Božej
blízkosti,
posúdiť hriech a jeho následky ako
ublíženie sebe i iným,
jednoduchým spôsobom zhodnotiť
svoje správanie, konanie v zhode so
svojím svedomím,
posúdiť rozdiel medzi porušením
zákona a zanedbaním dobra (prechod
od heteronómneho svedomia
k autonómnemu),
otvoriť sa pre posolstvo prísľubu
nádeje.
nájsť súvislosť medzi
poslednou Osobnostný
a sociálny
večerou a svätou omšou,
odlíšiť chlieb od eucharistického rozvoj
chleba,
objaviť súvislosť medzi ľudskou
skúsenosťou s chlebom, biblickým
textom o rozmnožení chlebov a
sviatosťou Eucharistie,
oceniť potrebu slávenia pre život
človeka,
rozvíjať
schopnosť
života
v spoločenstve,
uvedomiť si dôležitosť častého
prijímania Eucharistie pre svoj
duchovný rast.
Pomenovať spoločné
znaky Ježišovej
poslednej večere, obety
na kríži a slávenia
svätej omše
Pomenovať, ako sa
treba pripraviť na
prijatie Eucharistie
Vzbudiť túžbu po
aktívnej prítomnosti na
hostine Eucharistie
4. ročník
Ciele a kompetencie
Pomenovať skúsenosť
nádeje vo svojom
živote.
Tematický celok
1. CESTA NÁDEJE
Vysvetliť čím je človek
jedinečný
Objavovať
zodpovednosť za
prírodu a za rozvíjanie
dôstojnosti ľudského
života vnímať potrebu
sebariadenia
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Cesta k sebe – som jedinečný
• vysvetliť čím je človek jedinečný
Cesta k druhým (kamarátstvo,
priateľstvo)
• reprodukovať biblický príbeh o
Noemovej arche
Cesta do sveta, v ktorom žijem
(Noemova archa (Gn 6,18-20: zo
všetkého živého, vezmi do archy....)
• nájsť súvis medzi biblickým príbehom o
Noemovej arche a zodpovedným
prístupom k prírode
Cesta k Bohu (biblické obrazy Božej
blízkosti)
• vnímať Boha ako toho, ktorý zachraňuje
• objaviť rozmer nádeje na ceste k sebe, k
druhým, k svetu a k Bohu
Reprodukovať biblický
príbeh o Noemovej
arche
• objavovať zodpovednosť za prírodu a za
rozvíjanie dôstojnosti ľudského života
Formovať postoj nádeje
prostredníctvom
biblických obrazov
Božej blízkosti.
• akceptovať vzájomnú spätosť s celým
stvorenstvom
Vymenovať základné
delenie kresťanskej
Biblie
Prierezové
témy a
medzipred.
vzťahy
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Environmentál
na výchova
Slovenský
jazyk a
literatúra
• vnímať potrebu sebariadenia
• formovať postoj nádeje prostredníctvom
biblických obrazov Božej blízkosti.
2. BIBLIA – SLOVO
NÁDEJI
Biblia kniha kníh
Odkrývanie nádeje v živote
biblických postáv (sudca Gedeon,
• vymenovať základné delenie kresťanskej
Biblie
• reprodukovať biblický príbeh o povolaní
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Poznámky
Porovnávať Prvý zákon
a Nový zákon
Jednoducho opísať
spôsob života
izraelského národa vo
Svätej zemi
Pomenovať dôvod,
prečo izraelský národ
prestal dôverovať Bohu
Vymenovať dvoch
prorokov, ktorí
povzbudzovali národ
k nádeji a dôvere
v Božie prisľúbenia
Jednoducho opísať
život v Nazarete
Porovnávať očakávania
Mesiáša u izraelského
národa
Jednoducho opísať
činnosť a život Jána
Krstiteľa
Vysvetliť podobenstvá
o Božom kráľovstve
Interpretovať biblické
príbehy o Ježišových
uzdraveniach ako
znaky Božieho
kráľovstva a znaky
Božieho záchranného
konania.
Porovnať predstavy
o smrti s kresťanským
postojom
Jednoducho
prerozprávať príbeh
proroci Micheáš a Izaiáš – kmeň
Jesseho
Biblické posolstvo nádeje – príchod
Mesiáša (Ján Krstiteľ, Panna Mária)
Ježiš ohlasuje Božie kráľovstvo
(podobenstvá o Božom kráľovstve)
Ježiš sprítomňuje Božie kráľovstvo
(Ježišove zázraky)
3. NÁDEJ
PRESAHUJÚCA
SMRŤ
Skúsenosť strachu, dôvery a nádeje
Bože, kde si? (Jób)
Smrť a nádej (vzkriesenie Lazára)
Gedeona
• jednoduchým spôsobom interpretovať
biblické texty proroctiev prorokov
Micheáša (a ty Betlehem...)
a Izaiáša – kmeň Jesseho, ako posolstvo
nádeje
• interpretovať biblické príbehy o Jánovi
Krstiteľovi a Panne Márii ako naplnenie
očakávanej nádeje na príchod Vykupiteľa
• identifikovať sa s postojmi nádeje v
živote biblických postáv
• na príklade biblických postáv objavovať
prastarú ľudskú skúsenosť „mať smer“
ako základný predpoklad pre zmysel
• vnímať Bibliu ako slovo nádeje v živote
človeka a ľudstva.
• formovať postoj nádeje prostredníctvom
biblických postáv
• vysvetliť podobenstvá o Božom
kráľovstve ako obrazné príbehy
približujúce Božie kráľovstvo a cestu k
nemu
• interpretovať biblické príbehy o
Ježišových uzdraveniach ako znaky
Božieho kráľovstva a znaky Božieho
záchranného konania.
Slovenský
jazyk a
literatúra
• reflektovať svoj pohľad na ľudské
utrpenie
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
• vnímať skúsenosť s utrpením a bolesťou
ako súčasť ľudského života
• vie dať svoj pohľad na ľudské utrpenie
Jóba
Ježiš – silnejší ako smrť
Objaviť posolstvo
veľkonočného
tajomstva v kresťanskej
viere, ktorá dáva nádej
presahujúcu smrť
Sviatosť pomazania chorých ako
priestor nádeje v situácii, kde
pozemská nádej už končí
do súvisu s biblickými textami o Jóbovi a
kresťanským pohľadom na
zmysel ľudského utrpenia v kontexte
veľkonočných udalostí
• reprodukovať biblický príbeh o
vzkriesení Lazára
Reprodukovať biblický
príbeh o vzkriesení
Lazára
• objaviť súvislosť medzi Ježišovou
skúsenosťou s utrpením, smrťou,
zmŕtvychvstaním a kresťanskou nádejou
Z pohľadu kresťanskej
viery vysvetliť vetu:
„Život je silnejší ako
smrť.“
presahujúcou smrť
• objaviť posolstvo veľkonočného
tajomstva v kresťanskej viere, ktorá dáva
nádej presahujúcu smrť
Jednoducho vysvetliť
význam sviatosti
pomazania chorých,
ako prináša ľuďom
nádej.
• objaviť vo sviatosti zmierenia a
Eucharistie posolstvo veľkonočného
tajomstva v kresťanskej viere, ktorá
dáva nádej presahujúcu smrť
Opísať biblický príbeh
uzdravenia Námana
Sýrskeho
• z pohľadu kresťanskej nádeje vysvetliť
vetu, že život je silnejší ako smrť
• rozvíjať postoj empatie k ľudskému
utrpeniu
• je vnímavý pre existenciálnu skúsenosť
so životom a smrťou a náboženskú hĺbku
ktorú spoznáva v živote druhých ľudí a v
liturgii
Prostredníctvom
modelového príbehu
„Veže v našom meste“
pomenovať rôzne
4. SVEDECTVO
NÁDEJE
rôzne veže v jednom meste
kresťanské cirkvi pôsobiace v našej
• prostredníctvom modelových situácií zo
života detí z rôznych cirkví, hľadať
spoločné a rozdielne znaky s
Multikultúrna
výchova
kresťanské cirkvi
krajine (regióne)
Rímskokatolíckou cirkvou
Vytvoriť projekt so
stručným prehľadom
kresťanských cirkví
pôsobiacich v našej
krajine (regióne)
a navrhnúť spoločnú
angažovanosť pre
dobro(sociálna oblasť)
miesta pre spoločné slávenie, prácu,
a nasadzovanie za ľudské práva a
pokoj s kresťanmi iných cirkví
• vnímať svedectvo nádeje v živote
kresťanov z rôznych cirkví
• vytvoriť projekt so stručným prehľadom
kresťanských cirkví pôsobiacich v našej
krajine (regióne) a navrhnúť spoločnú
angažovanosť pre dobro (sociálna oblasť)
• osvojovať si postoj tolerancie,
porozumenia a vzájomnej dôvery k
ľuďom iných denominácií
Opísať prvky nádeje
v architektonických
prvkov stavieb kostolov
rôznych dôb
Na základe legendy
o sv. Krištofovi opísať,
ako môže byť kresťan
nositeľom Krista
Prostredníctvom
modelových situácií zo
života detí z rôznych
cirkví, hľadať spoločné
a rozdielne znaky
s Rímskokatolíckou
cirkvou
Na základe príkladu
života Jána Pavla II.,
Jána XXIII., Jána
Vojtaššáka a sv.
Františka Saleského
pomenovať prínos
nádeje pre ľudstvo
Vysvetliť, prečo dáva
5. PRAMEŇ
Modlitba – život v Božej prítomnosti
• jednoduchým spôsobom zdôvodniť
potrebu modlitby pre duchovný rozmer
Osobnostný
a sociálny
modlitba človeku nádej
Na modelových
situáciách objaviť nádej
zo života viery
Pomenovať časti
svätého ruženca
NÁDEJE
Bože, si pri mne (Žalm 139)
človeka
Boh – stred kresťanského
spoločenstva
• na modelových situáciách objaviť nádej
zo života viery
rozvoj
• vnímať potrebu stíšenia
• cvičením stíšenia a meditácie vytvárať
priestor pre stretnutie s Bohom v modlitbe
Kurikulum predmetu katolícke náboženstvo/náboženská výchova schválené Konferenciou biskupov Slovenska na 67. plenárnom zasadnutí dňa 28. 10 .2010
(KBS/67/28.10.2010)
ISCED 1
Vzdelávacia oblasť: ČLOVEK A SVET PRÁCE
Učebné osnovy vypracovali:
PREDMET
PRACOVNÉ
VYUČOVANIE
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
PaedDr. Michaela
Džubeková
Mgr. Miriam
Kovalčíková
Mgr. Milota Murinová
PRACOVNÉ VYUČOVANIE
Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce
ŠVP
ŠkVP
Spolu:
1. ročník
0
0
0
2. ročník
0
0
0
3. ročník
0
0
0
4. ročník
1
0
1
Spolu:
1
0
1
Charakteristika predmetu
Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií, vedie žiakov k získaniu základných užívateľských
zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti a prispieva k vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov.
Koncepcia vzdelávacej oblasti Človek a svet práce vychádza z konkrétnych životných situácií, v ktorých žiaci prichádzajú do priameho kontaktu s ľudskou
činnosťou a technikou v jej rozmanitých podobách a širších súvislostiach.
Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce sa zameriava na praktické pracovné návyky .a doplňuje celé základné vzdelávanie o dôležitú zložku nevyhnutnú pre
uplatnenie človeka v ďalšom živote a v spoločnosti. Tým sa odlišuje od ostatných vzdelávacích oblastí a je ich určitou protiváhou. Je založená na tvorivej
spolupráci žiakov.
Ciele
Pri vymedzení cieľov primárneho vzdelávania pre vzdelávaciu oblasť Človek a technika vychádzame zo všeobecných požiadaviek vedecko-technickej
gramotnosti i zo všeobecných cieľov primárneho vzdelávania. V tejto vzdelávacej oblasti môžeme uvažovať z hľadiska troch navzájom prepojených
komponentov:
1. výchova vzťahu k technike (hodnoty, postoje),
2. výchova o technike (vedomosti),
3. výchova prostredníctvom techniky (skúsenosti, pracovné činnosti, zručnosti).
Základný vzťahový rámec pre určenie cieľov elementárneho vzdelávania oblasti Človek a svet práce vychádza z uvedených komponentov:
V rovine hodnôt a postojov smeruje k:
 poňatiu úlohy techniky v spoločnosti











uvedomenia si toho, ako technika ovplyvňuje náš život v rôznych životných situáciách (doma, v škole, pri cestovaní, pri hre, športe atd.)
bipolárnemu vnímanie techniky (technika môže pomáhať, ale aj ohrozovať zdravie život)
rozvíjaniu mravného vedomia a konania v súvislosti s využitím techniky)
rozvíjaniu osobnostných vlastností
uplatňovaniu tvorivosti a vlastných nápadov
vytváraniu postojov k hodnotám vo vzťahu k práci človeka
zodpovednosť za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce
rozvoju morálnych a vôľových vlastností (vytrvalosť a sústavnosť pri plnení zadaných úloh
vynakladanie úsilia na dosiahnutie kvalitného výsledku)
rozvoju asertivity pri presadzovaní vlastných názorov, postojov a citov
rozvoju autonómnej pozície človeka (sebarealizácie, sebadôvery, sebavzdelávania atd. ).
V rovine vedomostí smeruje k:
 porozumeniu základným technickým problémom v kľúčových oblastiach techniky
(materiály a technológie, komunikačné systémy, doprava a konštruovanie) na veku
 primeranej úrovni
 poznaniu základných životných potrieb rastlín v rámci pestovateľských prác
 poznaniu základnej techniky v domácnosti a bezpečnej manipulácii s ňou
V rovine pracovných činností a zručností smeruje k:
 získavaniu pracovných skúseností a zručností v kľúčových oblastiach techniky
 spôsobilosti kriticky používať informačné a komunikačné technické prostriedky
 získaniu pracovných zručnosti pri opracovaní technických materiálov
 spôsobilosti v oblasti konštruovania počnúc plánovaním až po prezentáciu produktu
 osvojenia si bezpečného využívanie techniky v domácnosti
 pestovaniu a ošetrovaniu základných druhov rastlín
 získavaniu všeobecne využívateľných pracovných skúseností
 využívaniu vhodných pracovných prostriedkov v bežnom živote
 naučeniu sa pracovať v tíme
 poznaniu pravidiel bezpečnosti práce a k schopnosti poskytnúť pomoc pri úraze.
Obsah predmetu - v tabuľke
Kľúčové kompetencie
Vzdelávanie v tejto oblasti smeruje k vytváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií žiakov tým, že vedie žiakov k:








pozitívnemu vzťahu k práci a k zodpovednosti za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce
osvojení základných pracovných zručností a návykov z rôznych pracovných oblastiach, k organizácii a plánovaniu práce a k používaniu vhodných
nástrojov, náradia a pomôcok pri práci i v bežnom živote
vytrvalosti a sústavnosti pri plnení zadaných úloh, k uplatňovaniu tvorivosti .a vlastných nápadov pri pracovnej činnosti a k vynakladaniu úsilia na
dosiahnutie kvalitného výsledku
autentickému a objektívnemu poznávaniu okolitého sveta, k potrebnej sebadôvere, k novému postoju a hodnotám vo vzťahu k práci človeka
technike a životnému prostrediu
chápaniu práce a pracovnej činnosti ako príležitosti k sebarealizácii, sebavzdelávania a k rozvíjaniu podnikateľského myslenia
orientácii v rôznych oboroch ľudskej činnosti, formách fyzickej a duševnej práce .a osvojeniu potrebných poznatkov a zručností významných pre
možnosť uplatnenie, pre voľbu vlastného profesijného zamerania a pre ďalšiu životnú a profesijnú orientáciu
k schopnosti bezpečne sa správať v doprave a na komunikáciách
k rešpektovaniu environmentálnych hodnôt a chápaniu recyklácie materiálov a produktov.
Učebné zdroje
Učiteľ využíva vhodné námety z dostupnej literatúry a detských časopisov.
Hodnotenie
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, ktorý je platný od
1. mája 2011. Pracovné vyučovanie hodnotíme klasifikáciou.




Hodnotenie pracovnej aktivity – pripravenosť na hodinu, práca na hodine, záujem, výkon,
ústne hodnotenie – pochvala, pokarhanie,
hodnotenie projektu – vypracuje žiak na danú tému, hodnotený známkou
skupinová práca – hodnotená známkou.
4. ročník
Cieľ a kompetencie
Samostatne realizovať
interpersonálne
spôsobilosti
prostredníctvom
technických činností
v kolektíve
(efektívnosť činnosti,
plánovanie,
organizovanie,
kontrolovanie
a hodnotenie výstupov
činnosti, empatia,
riešenie konfliktných
situácií,
rešpektovanie a
tolerovanie odlišností,
zodpovednosť, úcta,
zodpovednosť za
výsledky
práce vo vzťahu
k rozvoju spoločnosti
a životnému prostrediu)
Hodnotiť výsledok
svojej práce
Chápať význam
technickej záujmovej
činnosti
a aktívne zapájanie sa
do činností
Tematický celok
Tvorivé využitie
technických
materiálov
Obsahový štandard
Poznávanie vlastnosti materiálov
Odborno-špecifické poznatky
Výkonový štandard
- pozná vlastností materiálov, ktoré získal
porovnávaním, triedením,
experimentovaním
Papier a kartón
- získa pracovné zručnosti s materiálmi
Praktické činnosti: strihanie, lepenie,
skladanie, oblepovanie.
Námety na skúmanie: skúmať
vlastnosti papiera podľa toho, ako sa
strihá, trhá, skladá, ktorý papier je
najvhodnejší na skladanie (balenie),
z akého papiera sú listy učebníc,
detských kníh...)
Pracovné námety: priestorové a
kruhové vystrihovačky, skladanie
origami podľa náčrtu, balenie kníh a
darčekov, koláž
z papiera a kartónu
Textil
Praktické činnosti: osvojenie
základných stehov, zhotovenie
výrobku podľa strihu
Námety na skúmanie: skúmať
vlastnosti textílií podľa toho, ako
- vie vytvoriť jednoduchý predmet riešením
problémovej úlohy s uplatnením vlastnej
predstavivosti a fantázie
- dodržiava zásady bezpečnej práce s
materiálom a pracovnými nástrojmi
- vytvára pracovné prostredie s akcentom
na estetiku prostredia
- váži si hodnoty vytvorené človekom a
prírodou
- vytvorí mozaiku loga školy, erbu mesta...
- pomocou stehov vyšije záložku, dečku
- zostaví vzorkovník látok z rôznych väzieb
- ušije ihelničku rôzneho tvaru
- navštívi výstavu a prezentáciu ľudových
výrobkov
Prierezové
témy
a medzipred.
vzťahy
Environmentál
na výchova
Ochrana života
a zdravia
Regionálna
výchova
Environmentál
na výchova
Matematika
Prírodoveda
Vlastiveda
Telesná
výchova
Výtvarná
výchova
Hudobná
výchova
Informatická
výchova
Slovenský
jazyk a
literatúra
Ochrana života
a zdravia
Regionálna
výchova
Poznámky
Medzipredmetové
vzťahy sú
využívané
podľa danej
témy.
Efektívne pracovať s
inými ľuďmi, učiť sa s
nimi a od nich
Plánovať, organizovať,
kontrolovať
a hodnotiť aktivity tímu
ľudí, preberať
spoluzodpovednosť za
prácu tímu
Vážiť si, rešpektovať,
akceptovať, tolerovať
odlišnosti iných ľudí,
pomáhať im v prípade
Základy
konštruovania
udržiavajú teplo, podľa krčivosti,
podľa väzby, nasiakavosti. Skúmať
stehy na výšivkách
Pracovné námety: výrobok so stehmi,
námety na vyšívanie s detskými
prvkami, resp. námetmi ľudovej
kultúry, gombíkový panáčik, tvorba
výrobku podľa strihu
Drevo
Praktické činnosti: skúmanie
vlastností drevín, maľovanie
Námety na skúmanie: skúmať
drevené predmety v triede (byte),
skúmať dreviny v okolí, skúmať, kde
sú poškodené dreviny a akým
spôsobom
Pracovné námety: zvieratká, postavy,
príbytky
Odporúča sa použiť stavebnice s
väčšími prvkami a škatule rôznych
veľkostí a tvarov
- vyrobí hru Mikádo
- prečíta a porozumie jednoduchému
technickému náčrtu (plná a prerušovaná
čiara)
Úlohy majú charakter hry
- vie urobiť technický náčrt
Konštrukcie okolo nás
Skúmanie konštrukcií okolo nás a ich
spoločenský význam (mosty, budovy,
zariadenia) pre človeka. Pokus o návrh
technického objektu na zhotovenie zo
stavebníc alebo z rôznych technických
materiálov (papier, kartón, lepenka,
koženka, plasty, drôtiky, drevo) za
použitia dostupných nástrojov a náradí
- pozná základné druhy a hlavné znaky
ľudských obydlí
Elektrický obvod, zdroje elektrickej
energie
Uvedený tematický okruh odporúčame
- poznať význam mostov a vie konštruovať
mosty podľa určitých požiadaviek
(členitosť terénu, veľkosť rieky, zaťaženie
mosta a pod.)
- vyberie vhodný materiál na konštrukciu
určeného modelu
- pozná pojmy: elektrický prúd, elektrický
obvod, zdroj, spotrebič
Environmentál
na výchova
Tvorba
projektu
a prezentačné
schopnosti
Regionálna
výchova
Environmentál
na výchova
Ochrana života
a zdravia
potreby, dobre s nimi
vychádzať, udržiavať
harmonické
medziľudské vzťahy
Motivovať sa
k tvorbe osobne a
spoločensky
prospešných
technických produktov
Rozvíjať poznanie, že
produktívna práca (aj v
oblasti techniky) je
základnou
podmienkou rozvoja
človeka a spoločnosti
Poznať a bezpečne
ovládať techniky –
záruka efektívneho
využívania techniky vo
svoj prospech i
prospech iných
Orientovať sa v
rôznych odboroch
ľudskej činnosti, osvojiť
potrebné poznatky a
Technika v doprave
zručnosti významných
pre možnosť
spoločenského
uplatnenia sa,
pre voľbu vlastného
profesijného zamerania
a pre ďalšiu profesijnú
orientáciu, možnosti
uplatnenia sa na trhu
práce (aj napr.
v medzinár. kontexte).
Poznať význam
Starostlivosť o
zaradiť až po prebratí učiva z
prírodovedy o elektrickom obvode a
elektrickej vodivosti
Zostavovanie jednoduchých el.
obvodov ( pri nedostatku pomôcok,
modulov alebo stavebníc vytváranie
jednoduchých spojení (očko - skrutka)
na objímkach žiaroviek E 10 za
pomoci tenkého vodiča a batérie )
Zdroje el. energie obnoviteľné a
neobnoviteľné) a ich vplyv na životné
prostredie .
Význam šetrenia elektrickou energiou
Technické komunikačné prostriedky
Žiaci sa oboznamujú s historickými i
modernými komunikačnými
prostriedkami (telefón, fax, PC).
Skúmajú, ako technické prostriedky
umožňujú komunikáciu medzi ľuďmi.
Skúmajú, kde sa tieto komunikačné
prostriedky využívajú, sami sa učia sa
využívať komunikačné prostriedky
simulovaním rôznych situácií
Oboznámenie sa s dopravou,
dopravnými prostriedkami, rozvíjanie
cestovateľskej mobility. Rozvíjanie
konštruktérskych schopností,
konštrukcia bicykla, jeho technické
vybavenie a bezpečnosť jazdy na
bicykli
Črepníkové rastliny a životné
- rozlíši vodivé a nevodivé materiály
- pozná spôsob ochrany pred zásahom
silného elektrického prúdu
- vie zostaviť vybrané funkčné elektrické
obvody podľa návodu
Multimediálna
výchova
Ochrana života
a zdravia
Tvorba
projektu
a prezentačné
schopnosti
Multimediálna
výchova
Environmentál
na výchova
- pozná zásady bezpečnej mobility
- pozná pravidlá bezpečnej jazdy na bicykli
- vie zistiť technický stav vlastného bicykla
- vie urobiť jednoduchú údržbu bicykla
Ochrana života
a zdravia
Tvorba
projektu
a prezentačné
schopnosti
- založí kútik živej prírody a využíva ho na
Environmentál
črepníkových rastlín pre
skrášľovanie a
zlepšovanie životného
prostredia .
Cieľavedome
pristupovať k tvorbe
krajšieho životného
prostredia.
Poznať význam
zeleniny pre zdravú
výživu (zelenina – zdroj
vitamínov, minerálnych
látok, ochranných a
liečivých látok,
vlákniny).
Uplatňovať pestrosť a
rovnomernosť spotreby
zeleniny
počas roka .
Využívať hygienické
zásady
konzumácie čerstvej
zeleniny
Uvedomovať si
význam pokusov
a pozorovaní
z hľadiska pochopenia
životné prostredie
prostredie
Poznávanie a odborné pomenovanie
črepníkových rastlín, poznávanie ich
nárokov na životné podmienky a ich
význam pre tvorbu životného
prostredia
Ošetrovanie črepníkových rastlín
(umiestnenie podľa nárokov na svetlo a
teplo, polievanie, očisťovanie rastlín,
kyprenie, rosenie prihnojovanie,
presadzovanie).
Rozmnožovanie rastlín (semenami,
vegetatívne – odrezkami, delením trsu,
cibuľami, hľuzami...).
Hydroponické pestovanie rastlín
(postup celoročného ošetrovania
rastlín).
Poznávanie úžitkových rastlín
Poznávanie úžitkových rastlín – ich
konzumných častí, plodov, semien
(hlavne zeleninu).
Robiť výstavky poznávaných druhov
priebežne (semená, rastliny, konzumné
časti, plody), aby žiaci poznali
úžitkové rastliny v rôznych
vývinových fázach.
Zatriedenie poznávaných druhov
zelenín do pestovateľských skupín.
pestovateľské činnosti, výstavky a pokusy
- pozná a pomenuje 10 druhov
črepníkových rastlín
- pozná nároky rastlín na základné životné
podmienky a pestované druhy správne
ošetruje
na výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
- vie regulovať podmienky pre zakorenenie
odrezkov, pozná spôsoby vegetatívneho
rozmnožovania rastlín
- zasadí do črepníkov rozmnožené
rastliny
- osvojí si základy hydroponického
pestovania rastlín
- pozná 10 druhov úžitkových rastlín,
rozlišovať ich konzumné časti a plody
- spracuje vzorkovnicu semien a pozná
semená na základe
vonkajších vlastností
Environmentál
na výchova
Význam zeleniny pre zdravie a výživu
Pestovanie zeleniny z priamej sejby a
z priesad
Pokusy a pozorovania
Podmienky klíčenia semien ( vhodné
napr. hrach, fazuľa)
Význam vody, tepla a svetla pre
rastliny ( fazuľa kríčková, hrach)
- pozná pestovanie zeleniny z priamej sejby
(mrkva, reďkovka, hrach)
- pozná význam predpestovania rastlín
- založí jednoduché pokusy na overenie
základných životných podmienok rastlín
- v pravidelných intervaloch sleduje
pokusné a kontrolné rastliny, zaznamenávať
objektívne výsledky pozorovania
Ochrana života
a zdravia
Regionálna
výchova
Environmentál
na výchova
Environmentál
na výchova
Ochrana života
a zdravia
Tvorba
nových poznatkov, z
hľadiska objavovania
súvislostí, z hľadiska
využívania nových
informačných zdrojov
pre ďalšiu bádateľskú
činnosť.
Význam pestovania
vonkajších okrasných
rastlín pre skrášľovanie
širšieho okolia (škola,
bydlisko)
Oceňovať hodnoty
vytvorené vlastnou
pestovateľskou
činnosťou
Využívať okrasné
rastliny k estetickému
skrášľovaniu prostredia
Prijímať hodnoty
okrasných rastlín
aranžovaním
Dosiahnutými
výsledkami prejaviť
pozornosť a úctu
svojim najbližším
Uplatňovať zásady
správania sa počas
stolovania
Stravovanie a
príprava jedál
Rýchlenie rastu rastlín teplotou.
Význam pestovateľských podmienok
na zakorenenie stonk. a koreň.
odrezkov ( teplo, vlhkosť substrátu a
vzduchu v množiarničke)
Vplyv ošetrovania rez. kvetov na dobu
ich kvitnutia (úprava stonky, výmena
vody, výživno – dezinf. prípravky)
Pestovanie vonkajších okrasných
rastlín
Poznávanie vonkajších okrasných
rastlín (letničky, dvojročné okrasné
rastliny, trvalky)
Pestovanie letničiek z predpestovaných
priesad (napr. aksamietnica), ich
vysadzovanie do črepníkov, na záhony,
ošetrovanie
Rez a úprava kvetín do váz
Poznávanie okrasných rastlín
vhodných na aranžovanie (pestované
druhy, lúčne druhy)
Výstavky okrasných rastlín
Zásady zberu, rezu, prenášania,
úpravy, sušenia a uskladnenia
rastlinného materiálu
- vyhodnotí výsledky pozorovaní a pokusov
Základné pravidlá výberu a
aranžovania okrasných rastlín
Aranžovanie kvetov a doplnkovej
zelene do váz a plochých misiek
Viazanie kytíc, vencov
Zásady ošetrovania rezaných kvetov
Výstavky výsledkov aranžovania
- pri rôznych príležitostiach aranžuje kvety
a okrasné rastliny
(vianočné, veľkonočné, rodinné
a spoločenské udalosti)
Ochrana života
a zdravia
Tvorba
projektu
a prezentačné
schopnosti
Z hľadiska zdravej výživy akcent v
tematickom celku je na:
- potraviny rastlinného pôvodu,
- pripraví stôl pre jednoduché stolovanie
Regionálna
výchova
- pozná 5 druhov nových vonkajších
okrasných rastlín
- zatriedi do
pestovateľských skupín
(letničky, dvojročné okrasné
rastliny, trvalky)
- vie pomenovať a využívať náradie a
pomôcky, osvojovať si postupy bezpečnej
práce
- pozná vybrané druhy rastlín vhodných na
aranžovanie
- pozná zásady rezu, prenášania a úpravy
rastlinného materiálu
- osvojí si základné pravidlá aranžovania a
použitia pomocného materiálu
projektu
a prezentačné
schopnosti
Environmentá
na výchova
Ochrana života
a zdravia
Tvorba
projektu
a prezentačné
schopnosti
Environmentál
na výchova
- samostatne pripraví jednoduchý pokrm
Dodržiavať pravidlá
stolovania a
spoločenského
správania
Poskytovať
(zabezpečiť) pomoci pri
úraze.
Poznať vlastné kultúrne
zvyky a tradície
Poznať a mať úctu ku
kultúram iných národov
resp. národnostných
skupín
Rozvoj kreativity pri
zhotovovaní produktov
Tvorivá práca v
rozličných sociálnych
formách (samostatná
práca, práca vo
dvojiciach, tímová
práca)
Ľudové tradície a
remeslá
- potraviny živočíšneho pôvodu,
- typické potraviny v iných krajinách,
- potraviny v supermarketoch, obalové
materiály
a identifikačné údaje na nich pre
spotrebiteľa,
- príprava jednoduchého jedla,
- príprava narodeninovej torty,
- stolovanie
Skúmanie vlastnej kultúry
Skúmať a objavovať vlastnú kultúru a
spoznávať iné kultúry v oblasti
ľudových tradícií
Tradície spojené s vianočnými a
veľkonočnými sviatkami
Skúmanie vlastných tradícií spojenými
s vianočnými
a veľkonočnými sviatkami
Navrhnutie, vytvorenie vianočných
(veľkonočných) ozdôb a doplnkov
Uvažovanie (premýšľanie) o význame
a využití tradícií
Spoznávanie ľudových remesiel
Žiaci poznávajú základné ľudové
remeslá, ktoré sa v minulosti
vyskytovali v ich regióne (napr.
drotárstvo, hrnčiarstvo, tkáčstvo ...)
Skúmanie histórie remesiel
Zhotovovanie produkt inšpirovaných
ľudovými remeslami
Zvyky a tradície svojej rodiny, okolia a
krajiny, v ktorej žije
Pri poznávaní ľudových tradícií žiak
používa rôzne druhy technických a
prírodných materiálov. Patrí k nim
drevo, drôt, plech, šišky ihličnatých
drevín, šúpolie, slama, rôzne druhy
- udržuje poriadok a čistotu pracovných
plôch, dodržiava základy hygieny a
bezpečnosti práce
Environmentál
na výchova
- vie poskytnúť pomoc pri úrazoch
v kuchyni
- pozná význam hlavných sviatkov vlastnej
kultúry (Vianoc a Veľkej noci a ďalších
zvykov)
- pozná minimálne jedno remeslo v regióne
s bohatou históriou
Regionálna
výchova
Ochrana života
a zdravia
Environmentál
na výchova
Ochrana života
a zdravia
- vie zhotoviť produkt symbolizujúci
tradíciu
Regionálna
výchova
Žiak- pozná zvyky a tradície svojej rodiny,
okolia a krajiny, v ktorej žije
- pri svojej práci využíva rôzne druhy
technických a prírodných materiálov
- pozná charakteristické remeslá pre Oravu
- zúčastní sa na výstave, súťaži alebo
prezentácii ľudových remesiel.
Regionálna
výchova
papiera.
Ľudové remeslá sú pre niektoré
lokality Slovenska charakteristické
remeslami. Tie sa môžu poznávať v
rámci exkurzií, besied s ľuďmi, ktorí sa
špeciálne venujú remeslám, návštevou
múzeí a vlastnou aktivitou t. j.,
zhotovením predmetu, ktorý úzko
súvisí s ľudovým remeslom
ISCED 1
Vzdelávacia oblasť: UMENIE A KULTÚRA
Učebné osnovy vypracovali:
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
HUDOBNÁ
VÝCHOVA
PaedDr. Michaela
Džubeková
Mgr. Miriam Kovalčíková
Mgr. Milota Murinová
PaedDr. Michaela
Džubeková
Mgr. Miriam Kovalčíková
Mgr. Milota Murinová
PaedDr. Michaela
Džubeková
Mgr. Miriam Kovalčíková
Mgr. Milota Murinová
PaedDr. Michaela
Džubeková
Mgr. Miriam Kovalčíková
Mgr. Milota Murinová
VÝTVARNÁ
VÝCHOVA
PaedDr. Michaela
Džubeková
Mgr. Miriam Kovalčíková
Mgr. Milota Murinová
PaedDr. Michaela
Džubeková
Mgr. Miriam Kovalčíková
Mgr. Milota Murinová
PaedDr. Michaela
Džubeková
Mgr. Miriam Kovalčíková
Mgr. Milota Murinová
PaedDr. Michaela
Džubeková
Mgr. Miriam Kovalčíková
Mgr. Milota Murinová
PREDMET
HUDOBNÁ VÝCHOVA
Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra
1. ročník
1
0
1
ŠVP
ŠkVP
Spolu:
2. ročník
1
0
1
3. ročník
1
0
1
4. ročník
1
0
1
Spolu:
4
0
4
Charakteristika predmetu
Hudobná výchova v 1. ročníku nadväzuje na predprimárne vzdelávanie. Zámerom predmetu je zapojenie žiakov do hudobných aktivít, pričom sa
uplatňujú všetky druhy hudobných činností, z ktorých dominujú spevácke a hudobno-pohybové činnosti. Dôraz sa kladie na hudobné zážitky, ktorých
základným prvkom je hudba a proces sebarealizácie. Prehlbujeme počiatočný záujem žiakov o hudbu a hudobné prejavy tak, aby žiakom prinášali radosť
a relax.
Ciele
Cieľom hudobnej výchovy je nadviazať na hrové činnosti preprimárneho vzdelávania, pokračovať v nich a postupne využívať hudobné experimentovanie ako
príležitosť na uplatňovanie poznávania zákonitostí hudby prostredníctvom:
-
prebudenia záujmu žiakov o svet zvukov a hudby a rozvíjania ich trvalého vzťahu k nej,
vytvárania prvých predpokladov na primerané vnímanie hudby, spevu, inštrumentálnej hry a ostatných prejavov na báze hudby,
rozvíjania pozitívneho vzťahu a úcty k životu v kontakte s hudbou,
poznania a precítenia interpretácie slovenských ľudových piesní,
postupným si osvojovaním hudobného materinského jazyka a tým rozvíjať kultúrnu kompetenciu u žiakov,
poznania slovenského zvykoslovia, vlasteneckých piesní a umeleckého spracovania ľudových piesní hudobnými skladateľmi,
postupného poznávania umeleckých artefaktov.
Obsah – v tabuľke
Základné predmetové kompetencie (spôsobilosti)
Kompetencia vnímať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry prostredníctvom týchto činností:





vokálno-intonačné
Získať základné spevácke zručnosti a návyky. Detské a ľudové piesne spievať čisto a rytmicky presne, adekvátne nálade. Vedieť zaspievať
dvojhlasný kánon a jednoduchý dvojhlas. Poznať delenie slovenských ľudových piesní podľa tematiky a folklórnych oblastí, slovenské
zvykoslovie. Chápať poslanie ľudovej hudobnej kultúry v živote človeka. Poznať a správne realizovať hodnoty nôt (štvrťová, osminová,
štvrťová s bodkou, polová + pomlčky), mená nôt h-d2, husľový kľúč, 2/4, 4/4, 3/4 takt. Podľa fonogestiky vedieť zaspievať jednoduché durové
melódie. Vedieť vytvoriť melodickej otázke odpoveď, k predvetiu závetie. Sluchom rozoznať durové a molové melódie a súzvuky.
inštrumentálne činnosti
Poznať jednoduché rytmické nástroje a ovládať techniku hrania na ne, sluchom ich rozoznať. Vedieť tvoriť a realizovať jednoduché sprievody k
piesňam, rytmické motívy. Pomocou detských hudobných nástrojov (DHN) realizovať zvukovú podobu javov, nálad, podporiť náladu piesne a
skladby.
hudobno-pohybové činnosti
Vedieť správne chodiť a pochodovať podľa hudby, reagovať na zmeny tempa a dynamiky. Taktovať v 2/4 a ¾ takte. Ovládať kroky čardáša,
valčíka, mazúrky. Pohybom vyjadriť náladu hudby.
percepčné činnosti /počúvanie hudby/
Poznať krátke vekuprimerané hudobné skladby a vedieť verbalizovať hudobný zážitok, vedieť ho vizualizovať a vyjadriť pohybom. Sluchom
rozoznať kontrast v hudbe, totožné, podobné a odlišné motívy a hudobné myšlienky a časti skladby, druhy ľudského hlasu, základné sláčikové,
dychové, bicie hudobné nástroje, klavír, druhy speváckych zborov, melódiu a sprievod. Poznať najkrajšie klenoty ľudovej hudby. Spoznať
hudbu rôzneho typu, domácu, regionálnu, iných národov, vo všetkých žánrových, štýlových a funkčných podobách, z hľadiska spoločenského,
historického, poznávať a vážiť si hudobnú kultúru svojho národa a iných národov. Verbalizovať svoj názor aj na iné formy tvorivých
prejavov, napr. na literatúru, výtvarné umenie.
hudobno-dramatické činnosti
Vytvárať vlastnú hudobnú krajinu v danom tónovom priestore. Hudobné nástroje ako prostriedok na vykreslenie prostredia, postáv a nálad.
Hudobné vyjadrenie kontrastu v príbehu. Vytvorenie jednoduchého príbehu s integráciou vokálnej a nástrojovej improvizácie. Integrácia
dramatického textu, piesne a pohybu. Hudobná dramatizácia jednoduchej ľudovej rozprávky. Využitie slovenských ľudových tonálnych a
modálnych piesní v dramatickom význame.
Stratégie
V hudobnej výchove cieľavedome prehlbujeme pozitívny vzťah detí k hudbe a efektívne rozvíjame ich hudobné schopnosti adekvátnymi metódami
a formami práce:
-
zážitkové a skúsenostné metódy,
metóda priamej skúsenosti so znejúcou hudbou,
imitačná metóda,
metóda hrania rol,
-
riadené objavovanie hudby,
riadený rozhovor /beseda/ a hudobná besiedka,
hudobno - výchovné koncerty.
tvorivá dramatika
Učebné zdroje
Potrebné informácie z oblasti hudobnej výchovy získavajú žiaci z týchto zdrojov:. učebnica hudobnej výchovy 1.-4. ročník (prof. PhDr. Eva
Langsteinová, CSc., prof. Mgr. Belo Felix, PhD.) , nahrávky hudobných skladieb, detské časopisy a spevníky, hudobné a televízne relácie a videozáznamy
a iné materiálno-technické prostriedky.
Hodnotenie
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov v predmete hudobná výchova vychádzame z Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu
žiakov ZŠ č. 22/2011, ktorý je platný od 1. mája 2011. Hudobnú výchovu v 1. – 4. ročníku hodnotíme klasifikáciou.
1. ročník
Cieľ a kompetencie
Získať základné
spevácke zručnosti a
návyky.
Tematický celok
Vokálno-intonačné
činnosti
Čisto a rytmicky presne
spievať detské a ľud.
piesne.
Poznať a správne
realizovať hodnoty nôt
/štvrťová a osminová,
pomlčka/
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Hry so spevom, jednoduché slovenské
ľud. piesne, detské piesne v rozsahu
c1-a1, umelecké úpravy ľud. piesní,
krátke skladby pre deti, sluchová
príprava intonácie 5.,6.,3 stupňa
v durovej tónine, rytmizácia slov a
riekaniek, rytmické a melodické hry,
realizácia rytmu pozostávajúceho
z štvrťových a osminových hodnôt,
vyjadrenie obsahu piesní a skladieb
pohybom. Zvuk, tón, reč, spev
- vie čisto a správne zaspievať minimálne
12 detských a ľud. piesní, s využitím
prvkov tvorivej dramatiky
- vie sa prezentovať bez strachu
- žiak získava skúsenosti so spevom
výškového vzťahu tónov so-mi (vie
spievať podľa fonogestiky)
-žiak postupne melodizuje piesne podľa
solmizačných slabík so-la-so-mi
Tvorivá dramatika
Poznať jednoduché
rytmické nástroje a
ovládať techniku hrania
na nich. Pomocou
detských hudobných
nástrojov podporiť
náladu piesne.
Inštrumentálne
činnosti
Hry so spevom, jednoduché slovenské
ľud. piesne, detské piesne v rozsahu
c1-a1, umelecké úpravy ľud. piesní,
krátke skladbičky pre deti, sluchová
príprava intonácie 5.,6.,3 stupňa
v durovej tónine, rytmizácia slov a
riekaniek, rytmické a melodické hry,
realizácia rytmu pozostávajúceho
z štvrťových a osminových hodnôt,
vyjadrenie obsahu piesní a skladieb
pohybom. Zvuk, tón, reč, spev.
Tvorivá dramatika.
Vedieť správne chodiť
a pochodovať podľa
Hudobno-pohybové
Hry so spevom, jednoduché slovenské
ľud. piesne, detské piesne v rozsahu
Vie hrať jednoduché rytmické motívy,
kde sa nachádzajú štvrťové, osminové
noty a pomlčky,
- vyjadrí pohybom, mimikou,
gestikuláciou nálady vyvolané mol a dur
stupnicou,
- žiak si všíma celkový rast piesne,
pozoruje jej rytmus. Má predstavu
o použití hudobných nástrojov pri
sprievode piesne,
- využíva inštrumentálne činnosti v rámci
iných predmetov (Č, TV, VV), spojí
rytmický pohyb s rytmizovanou rečou.
Vie správne pohybom reagovať na
hudbu, žiak vie vyjadriť pravidelnú
Prierezové
témy
a medzipred.
vzťahy
Environmentáln
a výchova
Ochrana života
a zdravia
Mediálna
výchova
Multikultúrna
výchova
Prírodoveda
Matematika
Výtvarná
výchova
Telesná výchova
Slovenský jazyk
a literatúra
Environmentáln
a výchova
Ochrana života
a zdravia
Mediálna
výchova
Multikultúrna
výchova
Environmentálna výchova
Poznámky
Medzipredmetové
vzťahy sú
využívané
podľa danej
témy
hudby, reagovať na
zmeny tempa a
dynamiky.
činnosti
c1-a1, umelecké úpravy ľud. piesní,
krátke skladbičky pre deti, sluchová
príprava intonácie 5.,6.,3 stupňa
v durovej tónine, rytmizácia slov a
riekaniek, rytmické a melodické hry,
realizácia rytmu pozostávajúceho
z štvrťových a osminových hodnôt,
vyjadrenie obsahu piesní a skladieb
pohybom. Zvuk, tón, reč, spev.
pulzáciu štvrťových hodnôt pohybom,
- vie sa vyjadriť pohybom, rytmizáciou,
deklamáciou.
-vie sa aktívne zapojiť do hudobnej hry
Ochrana života
a zdravia
Mediálna
výchova
Multikultúrna
výchova
Tvorivá dramatika.
Poznať krátke veku
primerané hud. skladby
a pohybom reagovať na
ne.
Percepčné činnosti
Hry so spevom, jednoduché slovenské
ľud. piesne, detské piesne v rozsahu
c1-a1, umelecké úpravy ľud. piesní,
krátke skladby pre deti, sluchová
príprava intonácie 5.,6.,3 stupňa
v durovej tónine, rytmizácia slov a
riekaniek, rytmické a melodické hry,
realizácia rytmu pozostávajúceho
z štvrťových a osminových hodnôt,
vyjadrenie obsahu piesní a skladieb
pohybom. Zvuk, tón, reč, spev.
Pozná minimálne 4 hudobné skladby a
ich autorov a dokáže vystihnúť náladu
hudby, reaguje na ňu jednoduchým
pohybom
- ocení vystúpenie a prezentáciu
spolužiakov.
Environmentálna výchova
Ochrana života
a zdravia
Mediálna
výchova
Multikultúrna
výchova
2. ročník
Cieľ a kompetencie
Tematický celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Získať základné
spevácke zručnosti a
návyky.
Poznať a správne
realizovať hodnoty nôt
Vokálno-intonačné
činnosti
Detské a ľudové piesne spievať čisto
a rytmicky presne, adekvátne nálade.
Poznať delenie slovenských ľudových
piesní podľa tematiky a folklórnych
oblastí, slovenské zvykoslovie.
Chápať poslanie ľudovej hudobnej
kultúry v živote človeka.
Poznať a správne realizovať hodnoty
nôt , ( štvrťová, osminová, štvrťová
s bodkou, polová + pomlčky), mená
nôt h-d2, husľový kľúč, 2/4, 4/4, ¾
takt. Reagovať na fonogestiku.
Pozná a správne zaspieva 20 detských
a ľudových piesní, hier so spevom.
Hymnu SR.
Vie zaspievať dvojhlasný kánon a
jednoduchý dvojhlas
Chápe poslanie ľudovej hudobnej kultúry
v živote človeka.
Podľa fonogestiky vedieť zaspievať
jednoduché durové melódie.
Vie vytvoriť melodickej otázke odpoveď,
k predvetiu závetie.
Sluchom rozozná durové a molové
melódie a súzvuky
Číta noty, určuje rytmus, tempo,
dynamiku
Vie hrať rytmické motívy pozostávajúce
z hodnôt štvrťových, osminových,
polových nôt a pomlčiek
Teoretické poznatky o notách a
pomlčkách používa pri tvorbe sprievodu
k piesňam.
Improvizuje predvetie, závetie, tvorí malé
celky a jednoduché formy.
Štylizuje charakteristické zvuky a javy
z prírody a okolitého sveta.
Sluchom rozoznať
jednoduché rytmické
nástroje .
Tvoriť a realizovať
jednoduché sprievody
k piesňam a rytmické
motívy.
Realizovať zvukovú
podobu javov, nálad.
Inštrumentálne
činnosti
Taktovať v 2/4 , ¾ a 4/4
takte. Pohybom vyjadriť
náladu hudby.
Hudobno-pohybové
činnosti
Orientuje sa v grafickom zázname
jednoduchej melódie
Jednoduché rytmické nástroje a
technika hrania na ne (jednoduchá
rečňovánka).
Hodnoty štvrťových, osminových,
polových nôt a pomlčiek.
Tvorba inštr. sprievodu k piesňam.
Spoznávať rytmus a oboznámiť sa
s oddeľovaním nôt v piesňach
pomocou taktových čiar.
Podpora nálady piesne a skladieb
pomocou DHN (dets. hud. nástr.)
Vedieť správne chodiť a pochodovať
podľa hudby.Reagovať na hudbu v ¾
takte.
Pohybom správne reaguje na hudbu,
rytmus, charakter piesne a skladby.
Používa taktovacie gestá
Prierezové
témy
a medzipred.
vzťahy
Mediálna
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Ochrana života
a zdravia
Environmentál
na výchova
Slovenský jazyk
a literatúra
Matematika
Prírodoveda
Vlastiveda
Ochrana života
a zdravia
Environmentál
na výchova
Regionálna
výchova
a tradičná
ľudová kultúra
Výtvarná
výchova
Telesná výchova
Mediálna
výchova
Ochrana života
Poznámky
Medzipredmetové
vzťahy sú
využívané
podľa danej
témy
Ovládať kroky čardáša,
valčíka, mazúrky.
Verbalizovať,
vizualizovať a vyjadriť
pohybom hudobný
zážitok.
Sluchom rozoznať
kontrast, motívy,
myšlienky, časti
skladby, druhy ľud.
hlasu, hudobné nástroje,
spev. zbory, melódiu
a sprievod.
Poznať najkrajšie
klenoty ľudovej hudby.
Spoznať hudbu rôzneho
typu
Správne reagovať na zmeny tempa
a dynamiky. Hra ostinátnych
sprievodov hrou na tele.
Percepčné činnosti
Poznať krátke veku primerané
hudobné skladby.
Sluchom rozoznať kontrast v hudbe,
totožné, podobné a odlišné motívy
a hudobné myšlienky a časti skladby,
druhy ľudského hlasu, základné
sláčikové, dychové, bicie hudobné
nástroje, klavír, druhy speváckych
zborov, melódiu a sprievod.
Poznávať najkrajšie klenoty ľudovej
hudby. Hudobná kultúra svojho
a iných národov.
Rozlišovanie zvukov a tónov.
Verbalizovať svoj názor.
v 2/4, ¾,4/4 takte.
Stvárni hudbu pomocou pohybu, tanca,
gesta. Ovláda základné kroky čardáša,
valčíka, mazúrky.
Po viacnásobnom pozornom vypočutí
pozná min. 4 hudobné skladby a ich
autorov.
Dokáže vystihnúť náladu piesní a
počúvanej hudby.
Spoznáva hudbu rôzneho typu, domácu,
regionálnu, iných národov, vo všetkých
žánrových, štýlových a funkčných
podobách, z hľadiska spoločenského i
historického.
Poznáva a váži si hudobnú kultúru svojho
národa a iných národov.
Rozlíši zvuky okolitého sveta na zvuk,
tón, reč a spev.
Sformuluje svoj názor o hudobnej ukážke,
aj o iných formách tvorivých prejavov,
napr. na literatúru, výtvarné umenie.
a zdravia
Environmentálna výchova
Mediálna
výchova
Ochrana života
a zdravia
Regionálna
výchova
a tradičná
ľudová kultúra
3. ročník
Cieľ a kompetencie
Tematický celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Zvládnuť základy
speváckeho dýchania,
správne nasadenie
tónu, artikulácia
spoluhlások
a koncoviek. Vedieť
zaspievať dvojhlasný
kánon a jednoduchý
dvojhlas. Na základe
sluchového vnímania
vedieť zopakovať
krátke melodické
a rytmické celky.
Vokálno-intonačné
činnosti
Slovenské ľudové piesne /detské,
tanečné, žartovné / spievať čisto
a rytmicky presne, adekvátne nálade.
Piesne susedných národov, detské
tanečné piesne súčasných autorov
v rozsahu c1 – d2.
Krátke hlasové, intonačno-rytmické
a sluchové cvičenia, hudobné hry
/hry na ozvenu, otázka – odpoveď,
reťazová hra, rytmické a melodické
doplňovačky /.
Spev a intonácia podľa fonogestiky
Písanie nôt v rozsahu c1 – c2
/ stupnica C- dur /
Uvedomene
rozlišovať rytmické
hodnoty a ich vzťahy
v takte.Vedieť tvoriť
ostinátne sprievody
zodpovedajúce
charakteru piesní.
Zdokonaľovať sa
v technike hry na
detských hudobných
nástrojoch.
Poznať kontrast,
návrat, totožnosť,
podobnosť a odlišnosť
hudobných myšlienok
v hudobnej skladbe.
Dokázať verbalizovať,
Inštrumentálne
činnosti
Podpora nálady piesne a skladieb
pomocou DHN (dets. hud. nástr.)
Vie čisto a so správnym výrazom
zaspievať minimálne 15 piesní, ktoré
sú základom ovládania hudobného
materinského jazyka.
Vie zaspievať dvojhlasný kánon a
jednoduchý ostinátny dvojhlas.
Vie vytvoriť k melodickej otázke
odpoveď, tvorivo reagovať na hudobné
podnety - rytmické a melodické /.
Realizuje rytmické tvorenie.
Dokáže intonovať podľa ruky
diatonické durové postupy.
Pozná a správne realizuje hodnoty nôt
vyskytujúcich sa v piesňach a tvorí
rytmické celky.
Teoretické poznatky o notách a
pomlčkách používa pri tvorbe
sprievodu k piesňam.
Vie zahrať jednoduché sprievody
k piesňam ,správne zvoleným detským
hudobným nástrojom.
Improvizuje predohru, medzihru
a dohru k piesňam.
Sprievody k piesňam, jednoduché
rytmické hry a cvičenia.
Tvorba inštr. sprievodu k piesňam.
Percepčné činnosti
Inštrumentálne skladby skladateľov
20. a 21. storočia.
Rozdiely v rôznych podaniach
skladby.
Podľa sluchu pozná minimálne 6
hudobných skladieb, dokáže vystihnúť
ich náladu a odhalí dominujúce
výrazové prostriedky.
Dokáže výtvarne vystihnúť náladu
piesní a počúvanej hudby .
Prierezové
témy
a medzipred.
vzťahy
Mediálna
výchova
Ochrana života
a zdravia
Environmentálna
výchova
Slovenský jazyk
a literatúra
Prírodoveda
Matematika
Výtvarná
výchova
Vlastiveda
Telesná výchova
Ochrana života
a zdravia
Regionálna
výchova
a tradičná ľudová
kultúra
Environmentálna
výchova
Mediálna
výchova
Environmentálna
výchova
Ochrana života
a zdravia
Poznámky
Medzipredmetové
vzťahy sú
využívané
podľa danej
témy
výtvarne a pohybom
vyjadriť hudobné
zážitky.
Vedieť zatancovať
jednokročku,
dvojkročku, mazúrku,
základný polkový
krok.
Zostaviť z krokov
jednoduchý tanec,
rešpektujúc formu
piesne a kultivované
telesné pohyby.
Dokázať vyjadriť
obsah piesní a skladieb
pohybom. Elementárna
pohybová
improvizácia na
hudbu.
Prežívaním
modelových situácií
pociťovať spojenie
hudobno-dramatického
prejavu s reálnymi
životnými situáciami.
Rešpektovať názory
iných a stáť si za
svojimi riešeniami.
Hudobno-pohybové
činnosti
Jednoduché tance – čardáš
a mazúrka
Piesne našich susedov, pohybom
správne reaguje na hudbu.
Tanec v ¾ takte- mazúrka, 2/4 taktpolka.
Dirigovanie jednoduchej piesne
Hudobnodramatické činnosti
Hudobno-dramatické etudy, hry.
Spoznáva hudbu svojho regiónu a
iných národov v rôznych žánrových
podobách.
Poznáva a váži si hudobnú kultúru
svojho národa a iných národov.
Sformuluje svoj názor o hudobnej
ukážke.
Ovláda základné kroky čardáša a
mazúrky.
Pohybom správne reaguje na hudbu,
rytmus, charakter piesne a skladby.
Vie zatancovať jednoduchý čardáš
a mazúrku.
Stvárni hudbu pomocou pohybu, tanca,
gesta.
Používa taktovacie gestá v 2/4, ¾ takte.
Pripraví si jednoduché hudobnodramatické vystúpenie.
Realizuje minimálne 1 hudobnodramatickú etudu..
Vedieť transformovať získané
vedomosti a skúsenosti v hudobnodramatických etudách a celkoch
Mediálna
výchova
Multikultúrna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Regionálna
výchova
a tradičná ľudová
kultúra
Mediálna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Environmentálna
výchova
4. ročník
Cieľ a kompetencie
Tematický celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Zvládnuť základné
hlasové zručnosti
a návyky: správne
držanie tela, spevácke
dýchanie, otváranie úst,
mäkké nasadenie tónu,
artikulácia, spev
hlasovým tónom.
Rozlišovať durové
a molové tóniny.
Poznať a správne
realizovať hodnoty nôt
vyskytujúcich sa
v notových zápisoch,
čítať noty od h po d2.
Vokálno-intonačné
činnosti
Slovenské ľudové piesne a ich dnešná
podoba v rozsahu h – d2. Krátke
hlasové, intonačno – rytmické
a sluchové cvičenia, rytmické
a melodické doplňovačky.
Hodnoty nôt ( štvrťová, osminová,
štvrťová s bodkou, polová a pomlčky,
mená nôt, husľový kľúč, v2/4, ¾,4/4
takt.
Vie čisto a so správnym výrazom
zaspievať minimálne 15 piesní v durovej
diatonike.
Vie zaspievať dvojhlasný kánon
a jednoduchý ostinátny dvojhlas.
Vie rozlíšiť durové a molové tóniny.
Vedieť tvoriť ostinátne
sprievody
zodpovedajúce
charakteru piesní.
Zdokonaľovať sa
v technike hry na
detských hudobných
nástrojoch a tvorivo
využívať vlastné
hudobné nástroje.
Inštrumentálne
činnosti
Sprievody k piesňam, jednoduché
rytmické hry a jedno a viachlasné
rytmické cvičenia.
Vie zahrať jednoduché sprievody
k piesňam ,správne zvoleným detským
hudobným nástrojom.
Vie zdôrazniť dôležité hudobné
myšlienky v počúvanej skladbe.
Prierezové
témy
a medzipred.
vzťahy
Mediálna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Regionálna
výchova
a tradičná ľudová
kultúra
Environmentálna
výchova
Multikultúrna
výchova
Slovenský jazyk
a literatúra
Prírodoveda
Matematika
Výtvarná
výchova
Ochrana života
a zdravia
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Environmentálna
výchova
Slovenský jazyk
a literatúra
Prírodoveda
Matematika
Výtvarná
výchova
Poznámky
Vedieť zostaviť
z krokov jednoduchý
tanec, rešpektujúc
formu piesne
a kultivované telesné
pohyby.
Dokázať vyjadriť obsah
piesní a skladieb
pohybom. Elementárna
pohybová improvizácia
na hudbu.
Hudobno-pohybové
činnosti
Jednoduché ľudové tance,
jednokročka, dvojkročka, mazúrka,
valčík, polka, čardáš, valašský krok.
Hudobno-pohybové tanečné hry.
Zostaviť z krokov jednoduchý tanec,
rešpektujúc formu piesne
a kultivované telesné pohyby.
Taktovať 2- a 3- dobý takt.
Pohybom správne reaguje na hudbu,
rytmus, charakter piesne a skladby.
Vie zatancovať jednoduchý čardáš
a mazúrku.
Stvárni hudbu pomocou pohybu, tanca,
gesta.
Používa taktovacie gestá v 2/4, ¾ takte.
Poznať kontrast, návrat,
totožnosť, podobnosť,
variácie a odlišnosť
hudobných myšlienok
v hudobnej skladbe.
Podľa sluchu rozoznať
sláčikové, dychové
nástroje, fujaru, gajdy..
Percepčné činnosti
Umelecké spracovanie slovenských
ľudových piesní od 19. storočia
podnes.
Sluchom vie identifikovať minimálne 6
hudobných skladieb, vie odhaliť zámer
skladateľa a výrazové prostriedky
skladby.
Prežívaním
modelových situácií
pociťovať spojenie
hudobno-dramatického
prejavu s reálnymi
životnými situáciami.
Rešpektovať názory
iných a stáť si za
svojimi riešeniami.
Hudobnodramatické činnosti
Vie sa orientovať v rôznych typoch
nástrojového obsadenia.
Hudobno-dramatické etudy, hry, jeden
hudobno-dramatický celok.
Realizuje minimálne 1 hudobnodramatickú etudu (celok).
Mediálna
výchova
Ochrana života
a zdravia
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Regionálna
výchova
a tradičná ľudová
kultúra
Multikultúrna
výchova
Telesná výchova
Mediálna
výchova
Regionálna
výchova
a tradičná ľudová
kultúra
Multikultúrna
výchova
Slovenský jazyk
a literatúra
Prírodoveda
Výtvarná
výchova
Mediálna
výchova
Multikultúrna
výchova
Slovenský jazyk
a literatúra
Prírodoveda
Výtvarná
výchova
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra
ŠVP
ŠkVP
Spolu:
1. ročník
1
0
1
2. ročník
1
0
1
3. ročník
1
0
1
4. ročník
1
0
1
Spolu:
4
0
4
Charakteristika predmetu
Predmet VYV primárneho vzdelávania, je predmet, ktorý prostredníctvom autentických skúseností získaných výtvarnou činnosťou rozvíja osobnosť
žiaka v úplnosti jej cítenia. Zahŕňa okrem tradičných (kresba, maľba, modelovanie, grafika) a nových disciplín ( fotografia, objekt, inštalácia..) aj ďalšie druhy
vizuálnych umení – dizajn (výrobkový, komunikačný odevný, telový, vizuálnu reklamu), fotografiu, film, video, architektúru a elektronickú tvorbu obrazu.
Výtvarná výchova zaraďuje do edukačného procesu aj tvorivé experimentovanie umenia, čím sa u žiaka rozvíja:
-súčasné myslenie o svete a jeho vyjadrovanie,
- poznávanie tradície z hľadiska súčasnosti.
Na primárnom stupni VV plynulo nadväzuje na prirodzený záujem žiaka o výtvarné vyjadrovanie svojich predstáv, na bohatosť detskej fantázie
a obrazotvornosti vychádza z bezprostrednej reflexie vizuálne skutočnosti.
Edukačný proces pozostáva zo zložky vyjadrovacej a interpretačnej, výchovnej a vzdelávacej. Tieto zložky sa vo VV prelínajú, nemožno ich chápať ako
izolované /jedna vyplýva z druhej /. Výtvarná výchova rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, fantázie i analytického myslenia.
Ciele
Hlavným cieľom predmetu je prostredníctvom autentických skúseností získaných z výtvarných činností, nadväzujúcich na detský spontánny výtvarný
prejav, rozvíjať manuálne zručnosti, vedomosti a postoje.
Kognitívne ciele –poznávať jazyk vizuálnych médií, učiť žiaka poznať a používať jazykové prostriedky, základné kompozičné princípy, vybrané techniky,
procesy vizuálnych médií, rozumieť im a zvyšovať uvedomelosť reflexie vizuálnej kultúry, poznávať a vedieť pomenovať pôsobenie umeleckých diel a svoj
zážitok z nich, poznať vybrané typické diela ktoré reprezentujú žánre a niektoré štýlové obdobia.
Senzomotorické ciele – rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu, podporovať a podnecovať jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu, rozvíjať
tvorivosť v jej základných všeobecne uplatniteľných princípoch, formovať a rozvíjať gramotnosť žiaka v oblasti vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkamiprostredníctvom vybraných médií, nástrojov a techník.
Socioafektívne ciele – vytváranie si primeraných kultúrnych postojov, názorov a hodnotových kritérií, cez zážitok a vnímania umeleckých diel- vytvárať
vzťah k tradícii, umeniu a kultúre, podporovanie vzťahu k regionálnym ľudovým tradíciám, formovanie celistvej osobnosti –prostredníctvom zážitkového
a činnostného vyučovania.
Obsah – v tabuľke
Obsah predmetu tvorí sústava edukačných tém. Každá z tém zodpovedá riešeniu určitého výtvarného problému. Podporuje medzipredmetové väzby,
interdisciplinárnosť vyučovania pri zachovaní špecifík spôsobu poznávania sveta prostredníctvom VYV. Zapája citovosť, afektivitu, expresivitu a obrazovú
konceptualizáciu, ktoré sú vlastné výtvarnému vyjadrovaniu, do vzťahu aj z inými prevažne kognitívnymi premetmi.
Základné predmetové kompetencie (spôsobilosti)
Žiak na VYV získava vedomosti, ovláda zručnosti a je schopný zaujať postoje.
A. Vedomosti
Väčšina vedomostí vo VV je získavaná a zároveň overovaná prostredníctvom praktických činností žiaka.
B. Zručnosti a spôsobilosti
Formálne zručnosti – sú vyjadrovacie zručnosti, ktoré rozvíjajú gramotnosť v oblasti vizuálnej kultúry.
Technické zručnosti
Žiak dokáže:
- zvládnuť základné motorické úkony
- technické základy usporiadania a miešania farieb /zapúšťanie farieb/
- jednoduché konštrukčno- technické úkony s materiálmi / trhanie , zohýbanie, strihanie, skladanie,.../
- jednoduché techniky otláčania
C. Postoje
Hlavnou kompetenciou v oblasti postojov je tvorivý prístup – žiak je vedený k tomu, aby pri každej téme volil iniciatívne svoje vlastné autentické
riešenie a postupne formuloval svoj estetický i hodnotiaci názor.
Výchovné a vzdelávacie stratégie
Metodické východiská predmetu sú:
- v zážitkoch procesov výtvarných a vizuálnych umení. Žiak spracováva symboly, ktoré vizuálne vyjadrujú jeho predstavy a fantazijné koncepty
alebo sa odvolávajú na javovú stránku sveta / realitu /.
- v témach / námetoch zobrazovania, ktoré ponímame z hľadiska osobnosti a veku žiaka, edukačných cieľov a kultúrno-spoločenskej reality.
- v reflexii diel výtvarného umenia
Učebné zdroje
Učiteľ využíva vhodné námety z učebníc výtvarnej výchovy VYV pre 1.-3. roč.: prof., akad. mal. Ladislav Čarný, námety z dostupnej literatúry
a detských časopisov, internetové stránky zamerané na výtvarné umenie, filmové, hudobné a literárne ukážky, kultúrne inštitúcie a galérie prezentujúce diela
výtvarných umelcov, prírodné objekty, školská knižnica.
Hodnotenie
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, ktorý je
platný od 1. mája 2011.
Výtvarnú výchovu v 1. – 4. ročníku hodnotíme klasifikáciou.
1. ročník
Cieľ a kompetencie
Tematický celok
Žiak získa základné
vedomosti o farbách
a tvaroch.
Zvládať základné
motorické úkony
s nástrojmi.
Vyjadriť základnú
vizuálnu symetriu
a asymetriu.
Žiak tvorí spontánne
i cielene vedené stopy.
1.Výtvarný jazyk,
základné prvky
výtvarného
vyjadrovania
Pokus o zobrazenie
motívu.
Obsahový štandard
Škvrna a tvar
Vyhľadá a dotvorí škvrny a tvary
Obrys
Výtvarné vyjadrí na základe pozorovania
obrysy rôznych tvarov
Farba, lokálny tón
Aplikuje základné vedomosti
o vlastnostiach a možnostiach výtvarných
nástrojov a materiálov
2.Výtvarný jazyk –
kompozičné
princípy a možnosti
kompozície
Plocha a tvar
Vytváranie kompozície
Uvedomenie si formátu
3.Podnety
výtvarného umenia
Vyhľadá zvolený tvar v neartikulovanej
textúre – práca s PC - skicár
Vytvorí kompozície z tvaru písmen, získa
primerané vedomosti o rôznych typoch
písma
Mierka: zmenšovanie a zväčšovanie
Zmenšovanie a zväčšovanie
predmetových tvarov- vie porovnať tvary
a veľkosť predmetov v priestore
Akčná maľba – Škvrna
Dotvorí náhodne vytvorenú škvrnu.
Priestorové vzťahy
Žiak primerane veku
vie pomenovať
postupy a výsledky
vlastnej výtvarnej
činnosti. Pozorovať
a vnímať tvary.
Výkonový štandard
Prierezové
témy
a medzipred.
vzťahy
Environmentál
na výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Matematika
Multikultúrna
výchova
Matematika
Ochrana života
a zdravia
Prírodoveda
Poznámka
Žiak získava základné
vedomosti
o vybraných
artefaktoch
predhistorického
umenia.
4.Predmety
výtvarného umenia
/výtvarné činnosti
inšpirované
dejinami umenia /
Inšpirácia pravekým umením
Má základné vedomosti o vybraných
artefaktoch umenia (predhistorické
umenie staroveku a antiky), vie sa
inšpirovať témami a technikami
predhistorického umenia
Multikultúrna
výchova
Poznávať jazyk
vizuálnych médií.
Radenie vo vývojom
rade.
5.Podnety filmu
a videa
Pohyblivý obraz (pozorovaním
a pokusmi získať prvé vedomosti
o vzniku filmu, o pohybe obrazu, akcií
a filmovej postave.
Pozná jednoduchý princíp animácie
Mediálna
výchova
Žiak dokáže zvládnuť
základné informácie
s mierkou. Získať prvé
vedomosti
o architektonickom
priestore a tvare.
6.Podnety dizajnu
Dizajn a ľudské telo / telo a jeho
doplnky, maska.
Pozná proporcie ľudského tela
Prírodoveda
Priraďuje doplnky dizajnu podľa
zvolených kritérií /chlapec, dievča/
Mediálna
výchova
Využitie rôznych zdrojov – získavať
vedomosti o vybraných artefaktoch
predhistorického obdobia.
Slovenský
jazyk a
literatúra
Cieľavedome
umiestňovať
zobrazené prvky vo
formáte.
Žiak je schopný
vytvoriť si primeraný
kultúrny postoj, názor
a hodnotové kritériá.
Kategorizovať predmety podľa
základných znakov.
Ochrana života
Pohyb a ilustráciu radí vo vývojovom rade a zdravia
Kategorizuje jednotlivé znaky médií
7.Porovnávacie,
kombinačné
a súhrnné cvičenia
Poznávanie a porovnávanie rôznych
médií. Experimentovanie s farbou,
hmotou, tvarom, technikou, postupom,
motívom a témou.
Hľadá a charakterizuje synestetické
vzťahy /farba a tvar voči tónom hudby/
Multikultúrna
výchova
Environmentál
na výchova
Matematika
Žiak si rozvíja cítenie,
vnímanie, intuíciu
a fantáziu. Rozvíjať
zmyslel pre rytmus.
Žiak aktívne pristupuje
k aktívnemu
poznávaniu
a pretváraniu svojho
prostredia.
Posudzovanie
rozdielnosti
a príbuznosti
materiálov.
Žiak vie interpretovať
psychickú
charakteristiku výrazu
tváre
8.Podnety hudby
9.Synestetické
podnety
10.Tradícia
a identita/kultúrna
krajina
11.Škola
v galérii/galéria v
škole
Výtvarné stvárnenie nálady a rytmu
hudobnej skladby.
Pozná svoj región z pohľadu remeselných
a kultúrnych aspektov
Hudobná
výchova
Environmentál
na výchova
Prírodné a kultúrne reálie, remeselné
tradície
Esteticky vníma školu a svoju triedu
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Výtvarná reakcia na prostredie školy
Portrét v galérii
Charakteristika výrazu zobrazeného
motívu (smutný, veselý, nahnevaný...).
Pozoruje a nájde odlišností vo výrazoch
ľudskej tváre, pozná niektoré nové druhy
umenia (surrealizmus, paketáž)
Pozná základné maliarske a sochárske
žánre (krajinomaľba, portrét, zátišie,
reliéf, sochy)
Charakterizuje výraz zobrazeného motívu.
2. ročník
Cieľ a kompetencie
Tematický celok
Obsahový štandard
Žiak získa základné 1. Výtvarný jazyk,
vedomosti o farbách základné prvky
a charakteroch tvarov
výtvarného
vyjadrovania
Línia
Žiak vie vedome
umiestňovať tvar
v rôznych častiach
plochy formátu
2. Výtvarný jazyk
kompozičné
princípy
a možnosti
kompozície
Kompozícia – umiestňovanie vo
formáte
Rytmus a pohyb
Žiak získa základné
poznatky o princípoch
surrealizmu a land artu
3. Podnety
výtvarného umenia
Land art
Žiak má základné
vedomosti o vývoji
a hlavných kultúrnych
typoch písma
4. Podnety
výtvarného
umenia/výtvarné
činnosti inšpirované
dejinami umenia
Inšpirácia archaickými písmami
Farba, výraz farby
Výkonový štandard
Hravé pokusy s rôznymi typmi liniek, ich
vzťahmi a charakterom
Rozdielnosti a príbuznosti farieb, tónov a
odtieňov
Kompozícia – umiestňovanie vo formáte
Rytmus a pohyb
Symetria a asymetria
Prierezové
témy
a medzipred.
vzťahy
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Matematika
Environmentál
na výchova
Hudobná
výchova
Symetria a asymetria
Surrealizmus – fantastický portrét
Získanie základných poznatkov
princípoch Land artu . Použitie
surrealistických metód
Environmentál
na výchova
Tvorba na základe hieroglyfov,
piktogramov, transformácia
zobrazujúceho znaku na symbol, tajná
abeceda
Environmentál
na výchova
Vlastiveda
Poznámka
Žiak zvládne
jednoduché technické
úkony s rôznym
materiálom
5. Podnety
fotografie
Koláž – montáž z fotografií
Spájanie materiálov v koláži
Environmentál
na výchova
Ochrana života
a zdravia
Prírodoveda
Žiak si rozširuje
informácie o pohybe
obrazu a filmovej
postave
6. Podnety filmu a
videa
Filmová postava, filmový kostým,
filmové herectvo
Prvé informácie o filme – filmovom
herectve, filmovej postave
Žiak získava prvé
vedomosti
o architektonickom
priestore a tvare
7. Podnety
architektúry
Architektúra ako skladačka
Skladanie a spájanie dielov stavebnice,
stavba a konštrukcia
Žiak zvláda
jednoduché úkony vo
výtvarných
programoch počítača
8. Elektronické
médiá
Hry s písmom a s textom na počítači
Používanie základných typografickotextových a maliarskych nástrojov
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Informatická
výchova
Multikultúrna
výchova
Environmentál
na výchova
Vlastiveda
Mediálna
výchova
Informatická
výchova
Žiak dokáže operovať
s tvarmi-kopírovať,
priraďovať,
manipulovať, skladať
Žiak dokáže vytvárať
výtvarné stopy
priamym telesným
dotykom
9. Porovnávacie,
kombinačné
a súhrnné cvičenia
Triedenie
10. Synestetické
podnety
Hmat vo vzťahu k priestoru
Zobrazenie predmetov podľa kategórií,
porovnávanie
Skladanie tvarov z rozmanitých prvkov,
konštruovanie novotvarov
Vytváranie stôp alebo tvarov priamym
telesným dotykom
11. Podnety
rôznych oblastí
poznávania sveta
Miešanie tvarov
Podnety prírodovedy – časti tela
Hľadanie tvarových a funkčných analógií
medzi živými organizmami
Dopravná
výchova
Matematika
Ochrana života
a zdravia
Environmentál
na výchova
Telesná
výchova
3. ročník
Cieľ a kompetencie
Tematický celok
Plošné zobrazovanie,
kreslenie postavy
a používanie
geometrických tvarov
pri zobrazovaní
1.Výtvarný jazyk,
základné prvky
výtvarného
vyjadrovania
Vnímať priestorové
vzťahy, poznať
priestorové
geometrické tvary,
a využívať
geometrické tvary pri
tvorbe 3D objektov
Obsahový štandard
Plošné geometrické tvary
Plošne zobrazí a vytvorí figúru
prostredníctvom kresby
Na základe pozorovania vytvorí vecné
zobrazenia – predmety a veci denného
použitia
Aplikuje základné vedomosti z geometrie,
vytvára obrazce z geometrických útvarov
Priestorové geometrické tvary
Skladá 3D objekty z geometrických
tvarov
Farba
Zosvetľuje a stmavuje farby pri maľovaní
Vie namiešať sivú farbu a jednotlivé
svetlostné odtiene
Získať vedomosti
o svetlostnej škále
farieb
Rozvoj tvorivosti
a fantázie,
kultivované vnímanie
a komponovanie
obrázkov z tvarov na
Výkonový štandard
Aplikuje farby pri vytváraní svetlostnej
škály jednotlivých farieb, využíva tóny
sivej farby
2.Výtvarný jazyk –
kompozičné
princípy a možnosti
kompozície
Tvar
Mierka
Prierezové
témy
a medzipred.
vzťahy
Ochrana života
a zdravia
Regionálna
výchova
a tradičná
ľudová kultúra
Matematika
Regionálna
výchova
a tradičná
ľudová kultúra
Environmentál
na výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Komponuje novotvary na základe
prienikov rôznych obrysov
Mediálna
výchova
Vytvára novotvary na základe kumulácie
Matematika
Poznámky
základe predstavivosti
tvarov
Zoskupí predmetné tvary v rôznych
variáciách
Poznávanie nových
výtvarných techník
3. Podnety
výtvarného umenia
Paketáž
Vytvorí obal z rôznych tvarov
a materiálov pomocou paketáže. Ovláda
techniku paketáže
Materiálový reliéf
Vytvorí odliatok za sadry a odtlačok do
hliny
Formovanie
kultúrnych postojov
4. výtvarné činnosti
inšpirované
dejinami umenia
Grécke umenie
Vytvorí prácu inšpirovanú témami,
technikami a materiálmi gréckeho
umenia
Poznávanie úloh
vizuálnych médií vo
výtvarnom umení
5. Podnety
fotografie, filmu a
videa
Fotografia
Kresbou, maľbou, reliéfom a kolážou
dotvorí fotografiu
Rozvíjanie
predstavivosti,
originality pri
dotváraní fotografie
Environmentál
na výchova
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
Multikultúrna
výchova
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
Slovenský
jazyk a
literatúra
Mediálna
výchova
Prírodoveda
Film, rám, filmová scénografia
Vytvorí pohyblivý obrázok
prostredníctvom následných kresieb
Informatická
výchova
Poznávanie
architektonických
stavieb a historických
pamiatok, poznávanie
symbolov a znakov
grafického dizajnu
6. Podnety dizajnu
a architektúry
Grafický dizajn
Poznávanie hodnôt
umenia a kultúry vo
vzťahu k tradíciám
7. Podnety
tradičných remesiel
a kultúrna identita
Bábkarstvo
Vytvorí bábky na námet slovenskej
ľudovej rozprávky
Rozvoj vnímania
a fantázie
prostredníctvom hudby
8. Podnety hudby
Výtvarné stvárnenie nálady a rytmu
Vytvorí prácu na základe pocitov a nálad
vyvolaných hudbou
Formovanie a rozvoj
gramotnosti v oblasti
výtvarného umenia
9. Škola v galérii –
galéria v škole
Atribúty výtvarného umenia
Aktívne vníma a reprodukuje výtvarné
diela
Výraz architektúry
Vytvorí plagát s použitím rôznych
symbolov a znakov
Skonštruuje objekt – budovu s danými
architektonickými znakmi
Multikultúrna
výchova
Regionálna
výchova
a tradičná
ľudová kultúra
Vlastiveda
Regionálna
výchova
a tradičná
ľudová kultúra
Mediálna
výchova
Slovenský
jazyk a
literatúra
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Mediálna
výchova
Hudobná
výchova
Telesná
výchova
Regionálna
výchova
a tradičná
ľudová kultúra
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Prírodoveda
4. ročník
Cieľ a kompetencie
Využiť základné
vedomosti o farbách,
charakteroch tvarov,
textúr, základných
priestorových
vzťahoch
Tematický celok
1.Výtvarný jazyk
Obsahový štandard
Bod: Hravé činnosti s bodmi
Šrafúra, tieň:
budovanie tvaru a priestoru linkou,
šrafovaním a tieňovaním, textúrami
/predmetná kresba
Farba: farebné kontrasty
Aktívne
využívať prvky
výtvarného jazyka
Výkonový štandard
- na základe bodov vytvorí ľubovoľný
obrázok (kvetu, veci...)
- pomocou šrafovania vyjadrí plošný tvar
a obrys videnej skutočnosti
- pri zobrazovaní prírody uplatňuje
princípy kontrastu
Znalosť základných
2.Podnety
výtvarného umenia
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Materiálové a tvarové kontrasty
a súzvuky: voliteľné učivo
Textúra povrchov
- transformuje textúru povrchov na iný
predmetný tvar
Ochrana života
a zdravia
Výstavba proporcií a tvarov
v plošnom a priestorovom
vyjadrení:
Kresba a modelovanie
- nakreslí a vymodeluje postavu v pohybe
Matematika
- dokáže pracovať s prvkami kompozície
Environmentál
na výchova
Kompozičné variácie – voliteľné
učivo
Spracovávať
charakteristické
podnety zo svojho
sociálneho
a kultúrneho prostredia
Prierezové
témy
a medzipred.
vzťahy
Mediálna
výchova
Krajinomaľba: Impresionizmus,
variácie svetla, farby, materiálov
Zátišie, grafika: voliteľné učivo
- pozná základné princípy
impresionistickej maľby
Multikultúrna
výchova
Prírodoveda
- ľubovoľnou technikou sa pokúsi
zobraziť zátišie alebo grafiku
- zložitejšia orgiami, odpis písma
Slovenský
jazyk a
literatúra
Poznámky
maliarskych žánrov
Poznať umenie
starovekých kultúr
Inšpirácia umením ďalekého
východu ( Čína, Japonsko): papierový
objekt, kaligrafia
Poznať rozdiel písma
v rôznych kultúrach
Mať základné
vedomosti o vzniku
filmu, pohybe obrazu,
akcií, filmovej postave
3.Podnety filmu
a videa
Filmový trik, kulisa
- na prezentáciu dramatického umenia
vytvorí kulisu
- žiak sa učí orientovať medzi výtvarným
jazykom, rozvíja si fantáziu
a improvizačné schopnosti
Vedomosti
o architektonickom
priestore a tvare
Podnecovať u žiakov
estetické cítenie
a podporovať kritické
hodnotenie
4.Podnety
architektúry
Antropo, zoo, fytomorfná
architektúra
- vyhľadá tvarové a funkčné analógie
medzi živými organizmami
a architektúrou, dizajnom
5.Podnety dizajnu
Dizajn inšpirovaný organickými
tvarmi a telesnými funkciami
Dizajn inšpirovaný slovom, názvom
- na základe vymysleného slova
namaľuje, vytvorí evokované predstavy
Rozširovať vedomosti
o ľudových remeslách
regiónu
6.Podnety
tradičných remesiel
Drotárstvo: vytváranie z drôtu
- technikou drôtovania vytvorí, alebo
vyzdobí predmet
Využívať výtvarné
poznatky pri práci s
počítačom
7.Elektronické
médiá
Maľovanie prostredníctvom
počítača - skicár
- v programe Skicár vytvorí obrázok za
pomoci jednoduchých úkonov
Pomenovať postupy
a výsledky vlastnej
8.Porovnávacie,
kombinačné
Syntéza rôznych typov obrazov
a zámena prvkov kompozície
- vyjadrí priestorový tvar podľa fantázie,
Multikultúrna
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Informatická
výchova
Environmentál
na výchova
Prírodoveda
Mediálna
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Regionálna
výchova
Vlastiveda
Pracovné
vyučovanie
Multikultúrna
výchova
Informatická
výchova
Environmentál
činnosti
Vizuálne porovnávať
a esteticky hodnotiť
prvky krajiny, zátišia
a portrétu
Spájať podnety
z rôznych druhov
umenia
Rozvíjať zmysel pre
rytmus
Používať rôzne druhy
línií na ploche
a modelovacej hmote
Výtvarne vyjadriť
celok ako zjednotenie
rôznych prvkov
Uplatniť historické
a regionálne hľadisko
pri vnímaní objektov
v okolí
a súhrnné cvičenia
Vnímať a tvorivo
reagovať na videné
výtvarné diela
( krajiny, zátišie, portrét)
alebo videnej skutočnosti
na výchova
Matematika
9.Podnety hudby
Hudby ako obraz tónov: farebné
tóny, farebné stupnice
- vedome hľadá a pokúša sa
charakterizovať syntetické vzťahy (farba
a tvar voči tónom hudby)
Multikultúrna
výchova
Hudobná
výchova
10.Podnety rôznych
oblastí poznávania
sveta
Podnety vlastivedy: mapa ako
výtvarný prejav (výtvarná reakcia na
špecifiká a zvláštnosti svojho
kultúrneho prostredia)
- líniou zobrazí územie, tečúcu vodu,
kontúry kvetu...
Ochrana života
a zdravia
11.Tradícia
a identita –
kultúrna krajina
Výtvarná reakcia na pamiatku:
monument obce
- reaguje a kriticky hodnotí na vychádzke
monumenty obce
Multikultúrna
výchova
- zvládne jednoduché konštrukčnotechnické úkony s materiálmi
Prírodoveda
12.Škola v galérii
Tvorivé dielne v Oravskej galérii
- sa aktívne zúčastňuje na výstavách
a tvorivých dielňach v galérii
Tvorba
projektu
a prezentačné
schopnosti
Vlastiveda
ISCED 1
Vzdelávacia oblasť: ZDRAVIE A POHYB
Učebné osnovy vypracovali:
PREDMET
TELESNÁ
VÝCHOVA
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
PaedDr. Michaela
Džubeková
Mgr. Miriam Kovalčíková
Mgr. Milota Murinová
PaedDr. Michaela
Džubeková
Mgr. Miriam Kovalčíková
Mgr. Milota Murinová
PaedDr. Michaela
Džubeková
Mgr. Miriam Kovalčíková
Mgr. Milota Murinová
PaedDr. Michaela
Džubeková
Mgr. Miriam Kovalčíková
Mgr. Milota Murinová
TELESNÁ VÝCHOVA
Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb
ŠVP
ŠkVP
Spolu:
1. ročník
2
0
2
2. ročník
2
0
2
3. ročník
2
0
2
4. ročník
2
0
2
Spolu:
8
0
8
Charakteristika predmetu
Zameranie telesnej výchovy v primárnej edukácii je dominantne na telesné, funkčné a pohybové zdokonaľovanie, čím sa prispieva k upevňovaniu
zdravia, zdravotne orientovanej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Telesná výchova poskytuje elementárne teoretické a praktické vzdelanie z oblasti pohybu a
športu, významne prispieva k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, prispieva k formovaniu kladného vzťahu k pohybovej aktivite a plní aj
významnú kompenzačnú funkciu v procese edukácie.
Svojím zameraním má telesná výchova výnimočné a špecifické postavenie v rámci vzdelávania žiakov mladšieho školského veku. Využíva
predovšetkým široké spektrum pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú k celkovému vývinu osobnosti s akcentom na hrubú i jemnú motoriku.
Prostredníctvom pohybu - pohybových cvičení, hier a súťaží pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav žiakov.
Ciele
Ciele telesnej výchovy v primárnej edukácii vychádzajú zo všeobecných cieľov vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ platných pre celú školskú telesnú
výchovu a zároveň postupné plnenie cieľov primárnej edukácie prispieva k naplneniu týchto všeobecných cieľov.
Všeobecné ciele vzdelávacej oblasti sú:
 stimulovať reč a myslenie počas telovýchovných činností,
 podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej činnosti,
 podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu žiakov pri pohybových aktivitách,
 formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám, športu,
 kultivovať pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela,



vytvárať podmienky pre optimálny rozvoj zdravotne orientovanej zdatnosti,
podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie,
uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti.
Hlavným cieľom telesnej výchovy v primárnej edukácii je pozitívna stimulácia vývinu kultúrne gramotnej osobnosti prostredníctvom pohybu
s akcentom na zdravotne orientovanú zdatnosť a radostné prežívanie pohybovej činnosti.
Ďalšie ciele sú:
Cieľ zameraný na osobnostný rozvoj
Mať vytvorenú elementárnu veku primeranú predstavu o vlastných pohybových možnostiach a pohybovou činnosťou prispievať k optimálnemu stupňu
rozvoja osobnosti ako celku i po stránke kognitívnej, emocionálnej, sociálnej, morálnej.
Cieľ zameraný na zdravie
Vnímať zdravie a pohybovú aktivitu ako jeho nevyhnutnú súčasť pri formovaní vlastného zdravého životného štýlu a jeho uplatňovaní v každodennom živote.
Formovať osobnú zodpovednosť za vlastné zdravie.
Cieľ zameraný na motoriku
Mať osvojené elementárne pohybové zručnosti a vytvorené pohybové návyky súvisiace so základnými lokomóciami, mať optimálne primerane veku rozvinuté
pohybové schopnosti, preukazovať elementárne vedomosti a poznatky z telesnej výchovy a športu pri realizácii pohybových činností.
Cieľ zameraný na postoje
Prejavovať záujem o pohybové činnosti, prezentovať pozitívny vzťah k ich pravidelnej realizácii, aplikovať ich v každodennom živote.
Obsah – v tabuľke
Základné predmetové kompetencie (spôsobilosti)
Kompetencie absolventa primárneho vzdelávania z telesnej výchovy sú:






má vytvorený základný pojmový aparát na veku primeranej úrovni prostredníctvom poznatkov z realizovaných pohybových aktivít, aktuálnych
skúseností a športových záujmov,
dokáže v pohybových činnostiach uplatňovať princípy fair - play, je tolerantný k súperom pri súťažiach, vie kooperovať v skupine, akceptuje
práva a povinnosti účastníkov hry, súťaže a svojim správaním prispieva k nerušenému priebehu športovej akcie,
má osvojené elementárne vedomosti a zručnosti z telesnej výchovy, vie ich aplikovať a tvorivo rozpracovať v pohybových aktivitách v škole
i vo voľnom čase,
má na veku primeranej úrovni rozvinuté pohybové schopnosti, ktoré vytvárajú predpoklad pre optimálnu zdravotne orientovanú zdatnosť,
dokáže v každodennom živote uplatňovať zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany vlastného zdravia,
pozná a uvedomuje si význam pohybu pre zdravie a dokáže svoje zdravie upevňovať prostredníctvom každodenného pohybu.
Špecifikácia kompetencií, ktoré si má žiak rozvíjať v kontexte s kľúčovými kompetenciami a ich prepojenie so vzdelávacou oblasťou a učebným
predmetom
Komunikácia v materinskom jazyku a v cudzích jazykoch:




vyjadrovať sa veku primeranou športovou terminológiou,
vyjadrovať svoje názory, vedomosti a pocity súvisiace s realizovanými pohybovými aktivitami,
interaktívne a kreatívne reagovať na otázky súvisiace so športovou činnosťou,
dokázať komunikovať o aktuálnych športových udalostiach v škole, obci, regióne ale i významných športových súťažiach a sviatkoch (OH, MS,
ME ap.).
Matematická kompetencia a základné, kompetencie v oblasti vedy a techniky:




pri rozvoji matematických modelov myslenia využívať vyjadrovanie telom a pohybom,
rozvíjať priestorové myslenie prostredníctvom pohybových aktivít,
rozvíjať logické myslenie prostredníctvom taktických úloh v pohybových činnostiach,
využívať poznatky o tele človeka, jeho pohyboch a účinkoch.
Digitálna kompetencia:

využívať informačné technológie na vyhľadávanie potrebných informácií súvisiacich so športovými aktivitami.
Naučiť sa učiť:


aktívne využívať informácie zo školskej telesnej výchovy vo voľnom čase
mať záujem (byť motivovaný) o ďalšie vzdelávanie sa v oblasti športu.
Spoločenské a občianske kompetencie:




vytvoriť si vlastnú identitu (nájsť si svoje miesto) pri aktívnej športovej činnosti – svojej účasti na nej v rámci skupiny, tímu ap.,
vedieť rešpektovať práva i povinnosti (svoje i iných) pri realizovaných športových aktivitách,
vedieť kooperovať pri športových aktivitách,
byť tolerantný pri iných názoroch na riešenie aktuálneho problému súvisiaceho so športovou aktivitou a zároveň asertívny pri nastoľovaní svojich
požiadaviek a formulovaní svojich názorov.
Iniciatívnosť a podnikavosť:


vedieť s kamarátmi realizovať aj vo voľnom čase naučené pohybové hry a športové aktivity v rôznom prostredí
byť iniciatívny pri aplikácii pohybových činností do svojho vlastného denného režimu
Kultúrne povedomie a vyjadrovanie:

mať motorickú gramotnosť (ako výsledok pohybového vzdelávania), ktorá je súčasťou kultúrnej gramotnosti človeka.
Stratégie
V telesnej výchove prehlbujeme pozitívny vzťah ku kultivovanému pohybovému prejavu, pohybovej aktivite a k zdraviu prostredníctvom adekvátnych
pohybových prostriedkov (metódy a formy): zážitkové a skúsenostné metódy, imitačná metóda, hra, tanec, riadený rozhovor – beseda a rôzne pohybové
aktivity.
Učebné zdroje
Potrebné informácie z telesnej výchovy získavajú žiaci z týchto učebných zdrojov: športové relácie, časopisy a knihy.
Hodnotenie
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov v predmete TV vychádzame z Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ, ktorú
schválilo MŠ SR č. 22/2011, ktorý je platný od 1. mája 2011. Telesnú výchovu v 1. – 4. ročníku hodnotíme klasifikáciou.
1. ročník
Cieľ a kompetencie
Tematický celok
Obsahový štandard
Žiak má osvojené
základné lokomócie,
poradové cvičenia a vie
ich aplikovať pre život.
Ovláda správnu
športovú terminológiu.
Ovláda pravidlá
spoločenského
kontaktu.
Žiak ovláda
manipulačné, pohybové
a prípravné hry. Vie
kooperovať pri
športových aktivitách
a uplatňovať zásady
kultúrneho správania sa
na športových
podujatiach.
Základné lokomócie Poradové cvičenia a povely
a nelokomočné
Základné pravidlá atletických
pohybové zručnosti
a gymnastických súťaží.
Žiak má rozvinuté
základné senzorické,
motorické, intelektuálne
a tvorivé schopnosti,
a vie ich primerane
aplikovať v živote
i športovom prostredí.
Žiak získa motorickú
gramotnosť, ktorá je
súčasťou kultúrnej
gramotnosti.
Estetické a kreatívne Jednoduché cvičenia a pohyby tanca,
pohybové činnosti
rytmiky a tvorivej dramatiky.
Správne držanie tela v kontexte
s hudobným podnetom.
Základné rytmické a tanečné cvičenia,
tvorivá improvizácia.
Vie tvorivo využívať svoje schopnosti
a možnosti
Výkonový štandard
- pozná , vie predviesť a pomenovať
základné lokomócie a základné poradové
cvičenia,
- pozná elementárnu terminológiu
gymnastických polôh
Manipulačné,
pohybové
a prípravné športové
hry
Správna manipulácia s herným
náčiním.
Základné herné činnosti jednotlivca
v manipulačných, pohybových
a prípravno – športových hrách.
Bezpečnosť a hygiena pri hrách.
- osvojí si základné herné činnosti
v rôznych obmenách
- pozná pravidlá vybraných hier
-
pozná rytmické a tanečné
cvičenia v obmenách
vie tvorivo improvizovať
Prierezové
témy
a medzipred.
vzťahy
Dopravná
výchova
Hudobná
výchova
Matematika
Multikultúrna
výchova
Ochrana života
a zdravia
Slovenský
jazyk a
literatúra
Osobný
a sociálny
rozvoj
Mediálna
výchova
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
Hudobná
výchova
Poznámky
Žiak má osvojené
správne držanie
a vnímanie svojho tela
pri pohybových
činnostiach.
Žiak dokáže aplikovať
cvičenia zamerané na
vnímanie vzájomného
pôsobenia psychiky
a pohybu.
Žiak používa základné
zručnosti z plávania,
turistiky, korčuľovania,
lyžovania
a bicyklovania a vie ich
aplikovať v živote a
športe
Využíva získané
informácie a poznatky
vo svojich činnostiach.
Psychomotorické
cvičenia a hry
Poznatky
o ľudskom
pohybovej činnosti.
tele
pri
Hygiena a psychohygiena pre zdravie.
- pozná základné psychomotorické
cvičenia v rôznych obmenách
Mediálna
výchova
Prírodoveda
- pozná aktivity zamerané na čiastočnú
i celkovú relaxáciu
Koncentrácia a pozornosť.
Správne držanie tela.
Aktivity
v prírode Elementárne poznatky o význame
a sezónne pohybové jednotlivých športových sezónnych
činnosti
činností /plávanie, turistika.../.
Technika
základných
zručností
v sezónnych športových činnostiach.
- pozná jednoduché testy na
posudzovanie svojej flexibility, držania
tela a dýchania
- pozná základy sezónnych pohybových Dopravná
činností
výchova
Mediálna
výchova
Environmentál
na výchova
Prírodoveda
2. ročník
Cieľ a kompetencie
Žiak má osvojené
základné lokomócie,
poradové cvičenia
a elementárne zručnosti
z akrobacie / kotúľ
vpred a jeho varianty,
stojky a skoky / , vie
ich aplikovať a vníma
ich význam pre život
a šport. Má osvojené
základy techniky
behov, skokov a hodu.
Ovláda správnu
športovú terminológiu.
Žiak ovláda
manipulačné, pohybové
a prípravné hry.
Kooperuje pri
športových aktivitách
a uplatňovať zásady
kultúrneho správania sa
na športových
podujatiach.
Tematický celok
Prierezové
témy
a medzipred.
vzťahy
Základné lokomócie Poradové cvičenia a povely
Dopravná
- vie správne pomenovať základné
a nelokomočné
v poradovej príprave / pozor, pohov,
výchova
lokomócie, základné nelokomočné
pohybové zručnosti
dvojrad, zástup, pochodové
Osobný
pohyby, základné atletické disciplíny,
a nástupové útvary, preval, kotúľ /.
základné cvičenia z akrobacie a poradové a sociálny
Správna technika kotúľu vpred a jeho
rozvoj
cvičenia realizované vo výučbe.
obmeny.
Multikultúrna
-vie ukázať správne technické
Základné pravidlá atletických
výchova
predvedenie základných lokomócií
a gymnastických súťaží.
Ochrana života
i základných akrobatických cvičení
Zásady bezpečnosti a hygieny pri v rôznych obmenách.
a zdravia
týchto cvičeniach.
Matematika
- vie uplatniť základné lokomócie,
poradové cvičenia i gymnastické zručnosti Hudobná
výchova
v hrách, súťažiach a iných pohybových
činnostiach.
Manipulačné,
pohybové a prípravné
športové hry
/Tradičné aj
netradičné hry /
Obsahový štandard
Základné herné činnosti jednotlivca v
MH, PH, PŠH- poznať a vedieť
pomenovať.
Výkonový štandard
- vie pomenovať a pozná základné herné
činnosti jednotlivca, pozná názvy hier
realizovaných vo výučbe,
- vie aplikovať v hre dohodnuté pravidlá
Základné informácie o hrách
a rešpektovať ich,
a súťažiach, význame súťaživosti
- vie ukázať a uplatniť správnu techniku
v športe.
manipulácie s náčiním.
- vie ukázať a uplatniť správnu techniku
Správna technika základných herných herných činností jednotlivca v hrách
činností jednotlivca.
realizovaných vo výučbe,
- vie využiť naučené zručnosti z hier
Poznatky
o správnej
manipulácii v rôznom prostredí (telocvičňa, príroda,
s herným náčiním.
voda) a aplikovať ich aj v bežnom živote
Poznatky o základných pravidlách (vo voľnom čase).
Multikultúrna
výchova
Osobný
a sociálny
rozvoj
Ochrana života
a zdravia
Slovenský
jazyk
a literatúra
Poznámky
realizovaných hier.
Poznatky o zásadách kultúrneho
správania sa na športových
podujatiach.
Zásady bezpečnosti a hygieny pri
hrách.
Žiak má rozvinuté
Estetické a kreatívne Rozvoj koordinačných pohybových - vie správne pomenovať základné
základné senzorické,
pohybové činnosti
schopností s akcentom na priestorovo gymnastické cvičenia, tanečné kroky
motorické, intelektuálne
– orientačné a rytmické schopnosti.
a činnosti realizované vo výučbe,
a tvorivé schopnosti,
/Pohybové
prvky
- vie ukázať správne technické
a vie ich primerane
z tvorivej dramatiky, Veku primeraný rozvoj dramatických predvedenie
rytmických
cvičení,
aplikovať v živote
pohybové
aktivity schopností a zručností,
tanečných krokov, motívov v rôznych
i športovom prostredí
s hudbou,
rytmika,
obmenách realizovaných vo výučbe,
prostredníctvom
tanec /
Jednoduché cvičenia a pohyby tanca, - vie zladiť pohyby, chôdzu, skoky a beh
kultivovaného
rytmiky a tvorivej dramatiky.
s rytmom
navodeným
potleskom,
prirodzeného pohybu.
Správne držanie tela v kontexte zvukovým signálom, hudbou.
Žiak získa motorickú
s hudobným podnetom.
- vie uplatniť prvky rytmiky a tanca
gramotnosť, ktorá je
Základné rytmické a tanečné cvičenia, v hudobno–pohybových, tanečných a
súčasťou kultúrnej
rozvoj
tvorivej
improvizácie, dramatických
hrách, no i pri iných
gramotnosti.
kreativity, imaginácie a vizualizácie
pohybových činnostiach.
Žiak si osvojí správne
Psychomotorické
Elementárne poznatky o ľudskom tele
- vie správne pomenovať základné polohy
držanie a vnímanie
cvičenia a hry
(časti tela, vnútorné orgány) pri
tela, druhy realizovaných cvičení z oblasti
svojho tela..
pohybovej činnosti,
psychomotoriky,
Žiak dokáže aplikovať
Zásady
bezpečnosti,
hygieny - vie ukázať správne základné polohy tela
cvičenia zamerané na
a psychohygieny pre zdravie.
a primerane svojim schopnostiam
/ Joga, relaxačné,
vnímanie vzájomného
Správne držanie tela, polohy tela vykonávať psychomotorické cvičenia
dýchacie a
pôsobenia psychiky
a jeho častí, pohyby tela a jeho častí .
v rôznych obmenách,
strečingové cvičenia/
a pohybu, relaxáciu,
- dokáže uplatniť prvky psychomotoriky
dýchanie, flexibilitu
a psychomotorických hier a prežívať
ako základ
pocity radosti z pohybu a hry,
sebapoznania,
sebaakceptácie a dôvery
- pozná jednoduché testy na posudzovanie
vo vlastné sily.
svojej flexibility, držania tela, dýchania.
Prírodoveda
Osobný
a sociálny
rozvoj
Mediálna
výchova
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
Multikultúrna
výchova
Hudobná
výchova
Osobný
a sociálny
rozvoj
Mediálna
výchova
Ochrana života
a zdravia
Hudobná
výchova
Prírodoveda
Žiak používa základné
zručnosti z plávania,
turistiky, korčuľovania,
lyžovania
a bicyklovania, a vie
ich aplikovať v živote a
športe
Aktivity
v prírode Elementárne poznatky o význame
a sezónne pohybové jednotlivých športových sezónnych
činnosti
činností /plávanie, turistika a pohyb
v letnej prírode, lyžovanie a pohyb
/Plávanie, turistika, v zimnej
prírode,
korčuľovanie
korčuľovanie,
a pohyb na ľade, bicyklovanie/.
lyžovanie a i. /
Technika
základných
zručností
v sezónnych športových činnostiach.
- vie správne pomenovať základné
pohybové činnosti vo výučbe
realizovaných druhov sezónnych
pohybových aktivít,
- vie ukázať správne technické
predvedenie elementárnych pohybových
zručností vo výučbe realizovaných
sezónnych pohybových činností v rôznych
obmenách,
- vie uplatniť prvky sezónnych
pohybových činností v hrách, súťažiach
ap. v škole i vo voľnom čase.
Dopravná
výchova
Osobný
a sociálny
rozvoj
Mediálna
výchova
Environmentál
na výchova
Ochrana života
a zdravia
Prírodoveda
3. ročník
Cieľ a kompetencie
Tematický celok
Obsahový štandard
Žiak má osvojené
základné lokomócie,
poradové cvičenia
a elementárne zručnosti
z akrobacie / kotúľ vzad
a jeho varianty, stojky
a skoky / , vie ich
aplikovať. Má osvojené
základy techniky
behov, skokov a hodu.
Ovláda správnu
športovú terminológiu.
Základné lokomócie Poradové cvičenia a povely
a nelokomočné
v poradovej príprave /pochodové
pohybové zručnosti
a nástupové útvary, kotúľ, stoj na
lopatkách, rad, zástup – aj
premiestnenie v priestore /.
Správna technika kotúľu vzad a jeho
obmeny.
Základné pravidlá atletických
a gymnastických súťaží.
Zásady bezpečnosti a hygieny pri
týchto cvičeniach.
Žiak ovláda
manipulačné, pohybové
a prípravné hry.
Kooperuje pri
športových aktivitách
a uplatňovať zásady
kultúrneho správania sa
na športových
podujatiach.
Manipulačné,
Základné herné činnosti jednotlivca v
pohybové a prípravné MH, PH, PŠH- poznať a vedieť
športové hry
pomenovať.
Základné informácie o hrách
/Tradičné aj
a súťažiach, význame súťaživosti
netradičné hry /
v športe.
Správna technika základných herných
činností jednotlivca.
Poznatky o správnej manipulácii
s herným náčiním.
Poznatky o základných pravidlách
realizovaných hier.
Poznatky o zásadách kultúrneho
správania sa na športových
podujatiach. Zásady bezpečnostia hygieny pri hrách.
Výkonový štandard
- vie správne pomenovať základné
lokomócie, základné nelokomočné
pohyby, základné atletické disciplíny,
základné cvičenia z akrobacie a poradové
cvičenia realizované vo výučbe.
-vie ukázať správne technické
predvedenie základných lokomócií
i základných akrobatických cvičení
v rôznych obmenách.
- vie uplatniť základné lokomócie,
poradové cvičenia i gymnastické zručnosti
v hrách, súťažiach a iných pohybových
činnostiach.
- vie pomenovať a pozná základné herné
činnosti jednotlivca, pozná názvy hier
realizovaných vo výučbe,
- vie aplikovať v hre dohodnuté pravidlá
a rešpektovať ich,
- vie ukázať a uplatniť správnu techniku
manipulácie s náčiním.
- vie ukázať a uplatniť správnu techniku
herných činností jednotlivca v hrách
realizovaných vo výučbe,
- vie využiť naučené zručnosti z hier
v rôznom prostredí (telocvičňa, príroda,
voda) a aplikovať ich aj v bežnom živote
(vo voľnom čase).
Prierezové
témy
a medzipred.
vzťahy
Dopravná
výchova
Ochrana
človeka
a prírody
Multikultúrna
výchova
Ochrana života
a zdravia
Matematika
Hudobná
výchova
Slovenský
jazyk a
literatúra
Multikultúrna
výchova
Osobný
a sociálny
rozvoj
Ochrana života
a zdravia
Poznámky
Žiak má rozvinuté
základné senzorické,
motorické, intelektuálne
a tvorivé schopnosti,
a vie ich primerane
aplikovať v živote
i športovom prostredí
prostredníctvom
kultivovaného
prirodzeného pohybu.
Žiak získa motorickú
gramotnosť, ktorá je
súčasťou kultúrnej
gramotnosti.
Žiak si osvojí správne
držanie a vnímanie
svojho tela pri
pohybových
činnostiach. Žiak
dokáže aplikovať
cvičenia zamerané na
vnímanie vzájomného
pôsobenia psychiky
a pohybu, relaxáciu,
dýchanie, flexibilitu
ako základ
sebapoznania,
sebaakceptácie a dôvery
vo vlastné sily.
Estetické a kreatívne
pohybové činnosti
/Pohybové prvky
z tvorivej dramatiky,
pohybové aktivity
s hudbou, rytmika,
tanec /
Psychomotorické
cvičenia a hry
/ Joga, relaxačné,
dýchacie a
strečingové cvičenia,
cvičenia s hudbou/
Rozvoj koordinačných pohybových
schopností s akcentom na priestorovo
– orientačné a rytmické schopnosti.
Veku primeraný rozvoj dramatických
schopností a zručností,
Jednoduché cvičenia a pohyby tanca,
rytmiky a tvorivej dramatiky. Správne
držanie tela v kontexte s hudobným
podnetom. Základné rytmické
a tanečné cvičenia, rozvoj tvorivej
improvizácie, kreativity, imaginácie
a vizualizácie.
Elementárne poznatky o ľudskom tele
(časti tela, vnútorné orgány) pri
pohybovej činnosti,
Zásady bezpečnosti, hygieny
a psychohygieny pre zdravie.
Správne držanie tela, polohy tela
a jeho častí, pohyby tela a jeho častí .
- vie správne pomenovať základné
gymnastické cvičenia, tanečné kroky
a činnosti realizované vo výučbe,
- vie ukázať správne technické
predvedenie rytmických cvičení,
tanečných krokov, motívov v rôznych
obmenách realizovaných vo výučbe,
- vie zladiť pohyby, chôdzu, skoky a beh
s rytmom navodeným potleskom,
zvukovým signálom, hudbou.
- vie uplatniť prvky rytmiky a tanca
v hudobno – pohybových, tanečných a
dramatických hrách, no i pri iných
pohybových činnostiach.
- vie správne pomenovať základné polohy
tela, druhy realizovaných cvičení z oblasti
psychomotoriky,
- vie ukázať správne základné polohy tela
a primerane svojim schopnostiam
vykonávať psychomotorické cvičenia
v rôznych obmenách,
- dokáže uplatniť prvky psychomotoriky
a psychomotorických hier a prežívať
pocity radosti z pohybu a hry,
- pozná jednoduché testy na posudzovanie
svojej flexibility, držania tela, dýchania.
Osobný
a sociálny
rozvoj
Mediálna
výchova
Tvorba
projektu
a prezentačné
zručnosti
Multikultúrna
výchova
Hudobná
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Mediálna
výchova
Ochrana života
a zdravia
Prírodoveda
Žiak používa základné
zručnosti z plávania,
turistiky, korčuľovania,
lyžovania
a bicyklovania, a vie
ich aplikovať v živote a
športe
Aktivity
v prírode Elementárne poznatky o význame
a sezónne pohybové jednotlivých športových sezónnych
činnosti
činností /plávanie, turistika a pohyb
v letnej prírode, lyžovanie a pohyb
/Plávanie, turistika, v zimnej prírode, korčuľovanie
korčuľovanie, jazda a pohyb na ľade, bicyklovanie/.
na kolobežkách/
Technika
základných
zručností
v sezónnych športových činnostiach.
- vie správne pomenovať základné
pohybové činnosti vo výučbe
realizovaných druhov sezónnych
pohybových aktivít,
- vie ukázať správne technické
predvedenie elementárnych pohybových
zručností vo výučbe realizovaných
sezónnych pohybových činností v rôznych
obmenách,
- vie uplatniť prvky sezónnych
pohybových činností v hrách, súťažiach
ap. v škole i vo voľnom čase.
Dopravná
výchova
Osobný
a sociálny
rozvoj
Environmentál
na výchova
Ochrana života
a zdravia
Prírodoveda
4. ročník
Cieľ a kompetencie
Tematický celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Žiak má osvojené
základné lokomócie,
poradové cvičenia
a elementárne zručnosti
z akrobacie / kotúľ vzad
a jeho varianty, stojky
a skoky / , vie ich
aplikovať. Má osvojené
základy techniky
behov, skokov a hodu.
Ovláda správnu
športovú terminológiu.
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Poradové cvičenia a povely
v poradovej príprave /pochodové
a nástupové útvary, kotúľ, stoj na
lopatkách, rad, zástup – aj
premiestnenie v priestore /.
Správna technika kotúľu vzad a jeho
obmeny.
Základné pravidlá atletických
a gymnastických súťaží.
Zásady bezpečnosti a hygieny pri
týchto cvičeniach.
- vie správne pomenovať základné
lokomócie, základné nelokomočné
pohyby, základné atletické disciplíny,
základné cvičenia z akrobacie a poradové
cvičenia realizované vo výučbe.
-vie ukázať správne technické
predvedenie základných lokomócií
i základných akrobatických cvičení
v rôznych obmenách.
- vie uplatniť základné lokomócie,
poradové cvičenia i gymnastické
zručnosti v hrách, súťažiach a iných
pohybových činnostiach.
Prierezové
témy
a medzipred.
vzťahy
Dopravná
výchova
Ochrana človeka
a prírody
Multikultúrna
výchova
Ochrana života
a zdravia
Matematika
Poznámky
Žiak ovláda
manipulačné, pohybové
a prípravné hry.
Kooperuje pri
športových aktivitách
a uplatňovať zásady
kultúrneho správania sa
na športových
podujatiach.
Manipulačné,
Základné herné činnosti jednotlivca v
pohybové
MH, PH, PŠH- poznať a vedieť
a prípravné športové pomenovať.
hry
Základné informácie o hrách
a súťažiach, význame súťaživosti
/Tradičné aj
v športe.
netradičné hry /
Správna technika základných herných
činností jednotlivca.
Poznatky o správnej manipulácii
s herným náčiním.
Poznatky o základných pravidlách
realizovaných hier.
Poznatky o zásadách kultúrneho
správania sa na športových
podujatiach.
Zásady bezpečnosti a hygieny pri
hrách.
- vie pomenovať a pozná základné herné
činnosti jednotlivca, pozná názvy hier
realizovaných vo výučbe,
- vie aplikovať v hre dohodnuté pravidlá
a rešpektovať ich,
- vie ukázať a uplatniť správnu techniku
manipulácie s náčiním.
- vie ukázať a uplatniť správnu techniku
herných činností jednotlivca v hrách
realizovaných vo výučbe,
- vie využiť naučené zručnosti z hier
v rôznom prostredí (telocvičňa, príroda,
voda) a aplikovať ich aj v bežnom živote
(vo voľnom čase).
Multikultúrna
výchova
Žiak má rozvinuté
základné senzorické,
motorické, intelektuálne
a tvorivé schopnosti,
a vie ich primerane
aplikovať v živote
i športovom prostredí
prostredníctvom
kultivovaného
prirodzeného pohybu.
Žiak získa motorickú
gramotnosť, ktorá je
súčasťou kultúrnej
gramotnosti.
Estetické a kreatívne Rozvoj koordinačných pohybových
pohybové činnosti
schopností s akcentom na priestorovo
– orientačné a rytmické schopnosti.
/Pohybové
prvky Veku primeraný rozvoj dramatických
z tvorivej dramatiky, schopností a zručností,
pohybové
aktivity Jednoduché cvičenia a pohyby tanca,
s hudbou, rytmika, rytmiky a tvorivej dramatiky. Správne
tanec /
držanie tela v kontexte s hudobným
podnetom. Základné rytmické
a tanečné cvičenia, rozvoj tvorivej
improvizácie, kreativity, imaginácie a
vizualizácie
- vie správne pomenovať základné
gymnastické cvičenia, tanečné kroky
a činnosti realizované vo výučbe,
- vie ukázať správne technické
predvedenie rytmických cvičení,
tanečných krokov, motívov v rôznych
obmenách realizovaných vo výučbe,
- vie zladiť pohyby, chôdzu, skoky a beh
s rytmom navodeným potleskom,
zvukovým signálom, hudbou.
- vie uplatniť prvky rytmiky a tanca
v hudobno – pohybových, tanečných a
dramatických hrách, no i pri iných
pohybových činnostiach.
Osobný
a sociálny rozvoj
Osobný
a sociálny rozvoj
Ochrana života
a zdravia
Prírodoveda
Mediálna
výchova
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Multikultúrna
výchova
Hudobná
výchova
Žiak si osvojí správne
držanie a vnímanie
svojho tela pri
pohybových
činnostiach.
Žiak dokáže aplikovať
cvičenia zamerané na
vnímanie vzájomného
pôsobenia psychiky
a pohybu, relaxáciu,
dýchanie, flexibilitu
ako základ
sebapoznania,
sebaakceptácie a dôvery
vo vlastné sily.
Žiak používa základné
zručnosti z plávania,
turistiky, korčuľovania,
lyžovania
a bicyklovania, a vie
ich aplikovať v živote a
športe
Psychomotorické
cvičenia a hry
/ Joga, relaxačné,
dýchacie a
strečingové cvičenia,
cvičenia s hudbou/
Aktivity v prírode
a sezónne pohybové
činnosti
Elementárne poznatky o ľudskom tele
(časti tela, vnútorné orgány) pri
pohybovej činnosti,
- vie správne pomenovať základné
polohy tela, druhy realizovaných cvičení
z oblasti psychomotoriky,
- vie ukázať správne základné polohy tela
a primerane svojim schopnostiam
Zásady bezpečnosti, hygieny
vykonávať psychomotorické cvičenia
a psychohygieny pre zdravie.
v rôznych obmenách,
- dokáže uplatniť prvky psychomotoriky
a psychomotorických hier a prežívať
Správne držanie tela, polohy tela pocity radosti z pohybu a hry,
a jeho častí, pohyby tela a jeho častí .
- pozná jednoduché testy na
posudzovanie svojej flexibility, držania
tela, dýchania.
Elementárne poznatky o význame
jednotlivých športových sezónnych
činností /plávanie, turistika a pohyb
v letnej prírode, lyžovanie a pohyb
/Plávanie, turistika, v zimnej
prírode,
korčuľovanie
korčuľovanie, jazda a pohyb na ľade, bicyklovanie/.
na kolobežkách/
Technika
základných
zručností
v sezónnych športových činnostiach.
- vie správne pomenovať základné
pohybové činnosti vo výučbe
realizovaných druhov sezónnych
pohybových aktivít,
- vie ukázať správne technické
predvedenie elementárnych pohybových
zručností vo výučbe realizovaných
sezónnych pohybových činností
v rôznych obmenách,
- vie uplatniť prvky sezónnych
pohybových činností v hrách, súťažiach
ap. v škole i vo voľnom čase.
Osobný
a sociálny rozvoj
Prírodoveda
Mediálna
výchova
Ochrana života a
zdravia
Dopravná
výchova
Osobný
a sociálny rozvoj
Mediálna
výchova
Environmentálna
výchova
Ochrana života
a zdravia
Prírodoveda
Download

ISCED 1 Vzdelávacia oblasť: JAZYK A KOMUNIKÁCIA