I
Nájomná
zmluva
uzatvorená podľa ust. § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka
Prenaj ímateľ:
Obec Špačince, Hlavná 183/16, 919 51 Špačince, IČO: OO 313 033
Bankové spojenie: Prima Banka, a.s. Č. Ú. 1001316001/5600
Štatutárny zástupca: Mgr. Július Zemko - starosta obce
(ďalej len "prenajímatel"')
a
nájomcovia:
GreenLot s. r. O., obchodná spoločnosť so sídlom Na záhrade 1272/18,911 05 Trenčín, IČO:
46 396535, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, Vložka č.:
25220/R, konajúci: Ľubomír Sekeráš, konateľ
KIRAM plus, s.r.o., obchodná spoločnosť so sídlom Skladová 2, 917 01 Trnava, IČO:
46772499, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, Vložka Č.
29877/T, konajúci: Mário Bachratý, konateľ
(ďalej spoločne len "nájomcovia")
l.
1. Prenajímateľ touto zmluvou prenecháva nájomcom do nájmu nehnuteľnosti, ktoré sú vo
výlučnom vlastníctve prenajímateľa, a to:
a) nehnuteľnosti nachádzajúce v katastrálnom území Špačince, obec Špačince, okres
Trnava, zapísané na liste vlastníctva Správy katastra Trnava Č. 1000 ako:
pozemok registra eparc. č. 2697/63 o výmere 4611, orná pôda,
pozemok registra e parc. Č. 2697/76 o výmere 9709, ostatné plochy,
pozemok registra eparc. č. 2697/59 o výmere 745, orná pôda
b) nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Špačince, obec Špačince, okres
Trnava, ku ktorej vlastnícke právo prenajímateľa nie je evidované v katastri nehnuteľností,
identifikovanú ako:
pozemok registra eparc. č. 2702/1 OO o výmere 5652, ostatné plochy.
(ďalej spoločne len "predmet nájmu")
2. Prenajímateľ prenajíma nájomcom predmet nájmu za účelom výstavby stavieb S03 vodovod, S04 - splašková kanalizácia, S05 - STL plynovod SO 01a a 01b - obslužná
komunikácia a prístupová komunikácia a SO 02a a 02b - chodníky, ktorých nájomca je
stavebníkom.
3. Nájomcovia sú z tejto zmluvy oprávnení a zaviazaní spoločne a nerozdielne.
II.
l. Nájomné bolo stanovené dohodou zmluvných strán vo výške 1,- EURJrok (slovom jedno
euro ročne).
2. Nájomcovia zaplatia prenajímateľovi nájomné raz ročne, a to vždy pozadu za uplynutý
kalendárny rok trvania nájmu bezhotovostným prevodom na účet prenajímateľa uvedený
v záhlaví tejto zmluvy do 15.01. nasledujúceho kalendárneho roka doby nájmu. Nájomné
za obdobie trvania nájmu od uzavretia tejto zmluvy do 3l.12.20 12 zaplatia nájomcovia
prenajímateľovi v alikvotnej časti
II.
Nájomcovia sú oprávnení užívať predmet nájmu výlučne za účelom nájmu podľa čl. I.
bod 2 tejto zmluvy.
III.
1. Nájom sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Nájom zanikne:
písomnou dohodou
písomnou výpoveďou, pncom výpovedná lehota je šesťmesačná a začína plynúť
prvým dňom nasledujúceho mesiaca po jej doručení.
3. Prenajímateľ a nájomcovia sa dohodli, že nájomcovia resp. ktorýkoľvek z nájomcov má po
ukončení doby nájmu prednostné právo na ďalší nájom.
IV.
1. Pokiaľ táto zmluva ne stanoví inak, riadia sa práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcov
Občianskym zákonníkom, a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi.
2. Zmeny a doplnky k nájomnej zmluve musia mať písomnú formu.
3. Účastníci zmluvy zhodne prehlasujú, že ju uzatvorili slobodne a vážne, na znak čoho ju
potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
4. Zmluva sa vyhotovila v 3 exemplároch, z ktorých po jednom obdrží každá zo zmluvných
strán.
5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvných strán.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti súvisiace s týmto zmluvným vzťahom
adresované druhej zmluvnej strane sa považujú za doručené najneskôr piaty (5.) deň po
tom, čo budú doporučene odoslané na adresu druhej zmluvnej strany, ktorá adresa je
uvedená v záhlaví tejto zmluvy, alebo na inú adresu písomne oznámenú druhou zmluvnou
stranou po uzavretí tejto zmluvy.
prenajímateľ
Download

Stiahnuť celú zmluvu