34 NOVÝ ČAS 27. 4. 2010
servis
Podmienky bánk pri úveroch na bývanie:
www.cas.sK
servis
www.cas.sK
NOVÝ ČAS 27. 4. 2010 35
Hypotéku dostanete aj s neistou prácou
BRATISLAVA - Musíte riešiť vlastné bývanie hypotékou? Banka si vás poriadne prelustruje - príjem musíte mať aspoň 350 eur mesačne a nie príliš vysoký vek.
Zaujíma ju aj počet detí či vlastníctvo auta. Nový Čas
vám prináša prehľad podmienok, aké si banky kladú
pri hypotékach. Zistíte aj to, na koľko vás vyjde celá
hypotéka od jednotlivých bánk v prípade, ak žiadate
úver na 100 000 € a splácať ju chcete 20 rokov.
Žiadateľom o úver môže byť
každý občan s trvalým pobytom na Slovensku. Stačí, ak
ste dovŕšili aspoň 18 rokov
a rozhodli ste sa pre kúpu
bytu či rodinného domu. Sami si určujete, ako dlho sa
poplatok zahŕňa istinu (požičané peniaze), úrok a poplatok za správu úveru. Väčšina bánk si však dáva podmienku, splatiť hypotéku
najneskôr do 65 roku, výnimočne do 70 rokov. Prezrite
si ďalšie podmienky bánk
pri poskytovaní úveru.
Daniela Šulcová,
foto shutterstock
zaviažete banke splácať dlh.
„Ak je príjem klienta nižší,
odporúčame dlhšiu dobu
splácania, čo znamená nižšie mesačné splátky,“ radí
hovorca Slovenskej sporiteľne Štefan Frimmer. Mesačný
Ak máte menší plat, žiadajte
dlhší čas splácania. Vtedy
sú mesačné splátky nižšie.
Praktické porovnanie si
stiahnite na cas.sk/banky
Aký minimálny plat potrebuje klient
na schválenie minimálnej výšky úveru:
Výška hypotéky
Minimálna mzda na schválenie úveru
maximálne do 100 %
aspoň 400 € na úver vo
výške 10 000 €
do 90 %, 100 % iba
vybraným osobám
aspoň 350 € v čistom,
v prípade príjmu z podnikania je to od 500 € a úvery
poskytuje od 3 300 €
pri vybraných
nehnuteľnostiach až 100 %
neuviedli
do 100 %
výška mesačných
splátok by nemala
presiahnuť 30 % z príjmu
ČSOB
do 90 %, výnimočne 100 %
neuviedli
Dexia
viac ako 70 %,
vybraní klienti 100 %
neuviedli
OTP
do 90 %, ak zabezpečíte
úver inou alebo viacerými
nehnuteľnosťami 100 %
neuviedli
Slovenská sporiteľňa
aj viac ako 70 %, vybraní
klienti 100 %
neuviedli
Banka
Tatra banka
UniCredit Bank
Volksbank
VÚB
Pri úvere 100 000 € a 3-ročnej fixácii zaplatíte:
Banka
Úrok
Schválená
Splatnosť
suma
Celkovo
zaplatíte*
Mesačné
splátky
ČSOB
4,15 %
100 000 €
20 rokov
147 338,40 € 613,91 €
Dexia
4,00 %
100 000 €
20 rokov
145 435,28 € 605,98 €
OTP
4,15 %
100 000 € 20 rokov
147 338,40 € 613,91 €
Slovenská sporiteľňa 4,39 %
100 000 €
20 rokov
152 127,88 € 629,72 €
Tatra banka
3,99 %
100 000 €
20 rokov
145 308,85 € 605,45 €
UniCredit Bank
4,29 %
100 000 €
20 rokov
149 128,82 € 621,37 €
Volksbank**
4,99 %
100 000 €
20 rokov
159 873,43 € 659,40 €
VÚB***
4,14 %
100 000 €
20 rokov
148 003,86 € 613,38 €
* Suma je približná ** Fix na 1 rok *** Fix na 1 rok
Čo od vásl budú
chcieť banky?
úver na bývanie môže ži výslednú úrokovú sadzbu
ČSOB
l môžete si zvoliť
splatenie úveru od 3 do 40 rokov,
l ak máte účet v banke, nepotrebujete potvrdenia o príjme,
l banka akceptuje úver, ktorý bol zriadený v inej banke,
l môžete byť zamestnaní aj
v zahraničí, a to aj vtedy, ak
máte uzatvorenú pracovnú
zmluvu na dobu určitú,
l hodnotu nehnuteľnosti,
na ktorú žiadate úver, banka
stanovuje znaleckým posudkom.
DEXIA
l splatnosť
úveru si môžete zvoliť od 4
do 30 rokov,
l pri UDHP (Účelová Dexia
HypoPôžička, spotrebný
úver) je splatnosť od 1 mesiaca až po 30 rokov,
l pri DHP (Dexia HypoPôžička, americká hypotéka) max.
20 rokov,
l podmienkou poskytnutia
úveru je zabezpečenie úveru
nehnuteľnosťou, ktorá sa nachádza na Slovensku,
l daná nehnuteľnosť môže
byť aj vo vlastníctve tretej
osoby,
l splátky sú individuálne
podľa výšky úveru, splatnosti úveru, úrokovej sadzby.
Doklady, ktoré
potrebujete
Ak ste zamestnanec:
l potvrdenie o výške príjmu,
l posledný výpis z účtu.
Ak poberáte príjem v hotovosti:
l potvrdenie o výške príjmu.
Ak ste podnikateľ:
l kópiu daňového priznania a príloh za posledné daňové obdobie,
l potvrdenie o tom, že nemáte dlh
voči daňovému úradu.
OTP
l splatnosť úveru je od 1
do 30 rokov,
l vyžaduje sa iba založenie
nehnuteľnosti,
l o úver môže požiadať
klient od 18 do 65 rokov s pravidelným príjmom,
l klient je povinný poistiť nehnuteľnosť,
l banka ohodnocuje byt/
dom, ktorým sa má úver zabezpečiť,
l v mesačnej splátke sa platí
poplatok za vedenie úverového účtu vo výške 3,30 €.
Slovenská
sporiteľňa
klient splácať 1 až 30 rokov,
l musí byť zabezpečený nehnuteľnosťou, nemusí to byť
tá istá, na ktorej kúpu je poskytnutý úver,
l pri poskytovaní úveru sa
berú do úvahy: finančná situácia, príjmy aj výdavky, osobné údaje, majetkové pomery,
platobná disciplína pri splácaní iných úverov,
l hodnota nehnuteľnosti nemôže byť nižšia ako suma,
ktorú si chcete požičať,
l úver na bývanie môžu čerpať klienti od 18 rokov tak,
aby bol splatený do 65 rokov
veku,
l nehnuteľnosť, ktorou
klient ručí, musí poistiť,
l úver pre mladých ponúka
nízky úrok už od 1,09 %, pričom 2 % z neho prispieva
klientovi štát a 1 % banka.
Tatra banka
l maximálna dĺžka splatnosti úveru je 30 rokov,
l podmienkou poskytnutia
úveru je zabezpečenie nehnuteľnosťou,
l klient nemusí preukázať
príjem dokladmi, ak je
klientom Tatra banky viac
ako 12 mesiacov a mzda sa
mu poukazuje na účet v Tatra banke.
UniCredit Bank
l maximálna doba splácania
je 30 rokov,
l musíte založiť nehnuteľnosť na území SR, nemusí ísť
o nehnuteľnosť, na ktorú sa
úver poskytol,
l o hypoúver môžete žiadať
vo veku od 18 do 65 rokov,
l musíte byť zamestnaní dlhšie ako 3 mesiace na dobu neurčitú,
* ak ide o prvý zamestnanecký pomer, tak 6 mesiacov,
* hypoúvery poskytuje už
od 3 300 €,
l v tomto prípade banka zní-
o 0,05 %,
l ak sa rozhodnete poistiť
svoje splátky, banka zníži úrokovú sadzbu o ďalších 0,05 %,
l výsledná úroková sadzba sa
tak môže celkovo znížiť
o 0,10 %.
Volksbank
l splatnosť úveru je maximálne do 30 rokov,
l úver zabezpečujete nehnuteľnosťou na Slovensku,
l vek žiadateľa je stanovený
od 18 do 65 rokov,
l poistenie nehnuteľnosti je
podmienkou poskytnutia
úveru,
l za ocenenie bytov a stavebných pozemkov bankou platí
žiadateľ 165,97 €,
l za ocenenie rodinného domu je poplatok 199,16 €.
VÚB
l maximálna doba splatnosti je 30 rokov,
l za hypotekárny úver sa ručí nehnuteľnosťou,
l tá musí byť poistená,
l príjem nemusíte preukázať
dokladmi, banka si ho overí
cez Sociálnu poisťovňu,
l banka hodnotí mzdu klienta, výdavky, vzdelanie, pracovnú pozíciu, trvanie pracovného pomeru, stav a pod.,
l minimálny vek žiadateľa
o hypotéku je 18 rokov,
l úver je potrebné splatiť najneskôr do dovŕšenia 65. roku
života, teda záujemca vo veku 40 rokov si môže zvoliť
najviac 25-ročnú splatnosť,
l musíte byť zamestnaní minimálne 4 mesiace,
l znalecký posudok bytu vypracovaný bankou stojí 100 €,
domu 150 €,
l hodnotí sa stav nehnuteľnosti, jej vek, lokalita, v ktorej sa nachádza, výmera, počet izieb, ceny podobných bytov a pod. q
Download

Praktické porovnanie