Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta PEDAS
Katedra ekonomiky
METODICKÝ NÁVOD NA
SPRACOVANIE ZÁVEREČNEJ
PRÁCE
Žilina 2011
Obsah
1. Štruktúra záverečnej práce
............................................................... 3
2. Rozsah záverečnej práce
............................................................... 18
3. Formálna stránka záverečnej práce
............................................................... 18
4. Odovzdávanie záverečnej práce
............................................................... 30
5. Príloha A Obal záverečnej práce
............................................................... 31
6. Príloha B Titulný list záverečnej práce
............................................................... 32
2
1 ŠTRUKTÚRA ZÁVEREČNEJ PRÁCE
Štruktúra záverečnej (bakalárskej, diplomovej) práce ma nasledujúce hlavné časti:
•
Predná časť
•
Jadro práce (hlavný text)
•
Prílohy
•
Koncová časť
1.1
PREDNÁ ČASŤ
Predná časť má povinné (obligatórne) a fakultatívne súčasti, ktoré majú presne určené
poradie
Povinnými časťami prednej časti záverečnej práce sú:
-
obalová strana práce,
titulný list,
zadanie témy,
abstrakt v slovenskom jazyku,
abstrakt v anglickom jazyku,
predhovor,
obsah,
zoznam ilustrácií a tabuliek,
zoznam skratiek a symbolov.
Obalová strana práce
Na prednej strane obalu sa uvádzajú podstatné údaje z titulnej strany. Obalová strana
predstavuje vonkajšiu väzbu práce.
V hornej časti sa na obale uvedie názov školy a pod ním v novom riadku názov fakulty
(viď. Príloha A). V tejto časti obalu je potrebné uviesť aj evidenčné číslo práce, ktoré bolo
pridelené každej diplomovej a bakalárskej práce (tieto evidenčné čísla sú zverejnené na
nástenke KE).
V strednej časti obalu sa uvádza názov záverečnej práce.
V spodnej časti obalu sa uvádza meno autora práce v poradí meno a priezvisko
(študenti, ktorí už majú titul Bc. si ho napíšu pred svoje meno). V tejto časti obalu sa uvedie aj
rok vydania práce.
Na bočnej strane obalu je potrebné uviesť trojmiestne poradové číslo záverečnej práce,
ktoré sa nachádza aj na oficiálnom zadaní záverečnej práce.
3
Titulný list
Titulný list (titulná strana) je povinnou náležitosťou záverečnej práce. Titulný list nemá
uvedené číslo strany, ale do číslovania sa už započítava.
Titulný list má obsahovať nasledujúce údaje (Príloha B):
•
•
•
•
•
•
•
názov vysokej školy, fakulty,
názov záverečnej práce (prípadne aj podnázov),
označenie Bakalárska práca, resp. Diplomová práca,
študijný program, študijný odbor,
meno školiteľa (vedúceho) záverečnej práce, prípadne aj meno konzultanta záverečnej
práce,
úplné meno autora vrátane titulov,
miesto a rok publikovania.
Obrázok 1. Vzor titulného listu diplomovej práce (strana 1, bez čislovania)
Zadanie témy
Zadanie témy je oficiálne zadanie záverečnej práce. Toto tlačivo si študent prevezme
do 30.11. v ročníku štúdia, v ktorom pristupuje k štátnym skúškam. Toto tlačivo je podpísané
vedúcim KE. Originál je potrebné prefotiť pre každý exemplár práce. Originál práce teda
obsahuje originál tlačiva „zadanie témy“, kópia práce obsahuje kópiu tohto tlačiva. Originál
práce vrátane jednej kópie je študent povinný odovzdať do dátumu uvedeného na zadaní práce
na katedre ekonomiky.
4
Osnova záverečnej práce, ktorá je uvedená v zadaní práce, je pre študenta záväzná.
Všetky body osnovy, ktoré sú uvedené v zadaní, musia byť vypracované.
Obrázok 2. Vzor zadania témy diplomovej práce (strana 2, bez číslovania)
Abstrakt v slovenskom jazyku
Abstrakt sa umiestňuje na samostatnej strane, hneď za zadaním záverečnej práce. Je
povinnou súčasťou záverečnej práce. Predstavuje stranu 3 v práci. Uvádza sa bez číslovania.
Abstrakt je stručná, výstižná charakteristika obsahu práce. Jeho úlohou je rýchlo
oboznámiť čitateľa práce s obsahom diela aj bez toho, aby čítal celú prácu. V abstrakte je
potrebné uviesť stručný obsah práce, údaje o cieľoch práce, použitých metódach,
dosiahnutých výsledkoch a o záveroch práce. Je potrebné zhodnotiť splnenie cieľa, dosiahnuté
výsledky a význam celej práce.
Abstrakt je teda skrátené vyjadrenie obsahu práce. Píše sa bez vlastných názorov
a hodnotení autora práce. Neobsahuje odkazy na text práce, je to „samostatný“ dokument,
ktorý predstavuje jeden súvislý odsek. Abstrakt sa uvádza v trpnom rode.
Príklad:
„práca sa venuje problematike ...“
„v práci sú uvedené ...“
5
V abstrakte možno použiť minulý čas na popísanie použitých metód a dosiahnutých
výsledkov a prítomný čas na fakty, ktoré sú všeobecne platné.
Príklad:
„v práci boli použité metódy ...“
„najdôležitejšie výsledky sú ukázané na modeloch ...“
V abstrakte nie je možné použiť prvú osobu jednotného čísla „Ja“, ani prvú osobu
množného čísla „My“. Po abstrakte sa uvádzajú kľúčové slová.
Kľúčové slová sú jednoslovné alebo viacslovné termíny, názvy organizácií, mená osôb
a pod., ktoré sa v práci uvádzajú a ktoré vystihujú vecný obsah práce.
Obrázok 3. Vzor abstraktu v slovenskom jazyku (strana 3, bez číslovania)
Abstrakt v anglickom jazyku
Abstrakt sa umiestňuje na samostatnej strane, hneď za abstraktom v slovenskom jazyku.
Je povinnou súčasťou záverečnej práce. Predstavuje stranu 4 a taktiež sa uvádza bez
číslovania. Ide o preklad abstraktu v slovenskom jazyku vrátane kľúčových slov do
anglického jazyka.
Tento abstrakt má nasledujúci tvar:
6
Obrázok 4. Vzor abstraktu v anglickom jazyku (strana 4, bez číslovania)
Je potrebné upozorniť, že názvy slovenských spoločností, ako napríklad ČSOB, a.s. sa
neprekladajú do cudzieho jazyka, rovnako ako názvy zahraničných spoločností sa
neprekladajú do slovenského jazyka (Deutscher Ring, a.s.)
Namiesto anglického jazyka sa môže použiť nemecký alebo iný svetový jazyk.
Predhovor
Predhovor je povinnou súčasťou záverečnej práce. Predstavuje piatu stranu práce.
Uvádza sa bez číslovania.
Predhovor nie je možné stotožniť s úvodom, ktorý je v hlavnej časti práce. Tu sa
uvádzajú hlavné okolnosti a dôvody, ktoré viedli študenta k výberu témy, cieľ a účel práce.
Predhovor stručne informuje o hlavných metódach, ktoré boli pri spracovávaní záverečnej
práce použité. Môžu sa uviesť aj použité hlavné informačné zdroje.
V predhovore autor stručne a výstižne charakterizuje stav poznania alebo praxe v danej
oblasti doma a v zahraničí, uvádza svoj prístup a hľadisko k danej problematike.
V predhovore je možné uviesť poďakovanie za pomoc vedúcemu práce, prípadne iným
osobám, ktoré mu pri písaní práce pomohli (školiteľ, konzultanti, kolegovia, organizácie,
sponzori a pod.).
Predhovor je jedinou súčasťou práce, kde je možné použiť prvú osobu jednotného čísla,
t.j. tvar „Ja“.
7
Okrem abstraktu (trpný rod) a predhovoru (možno použiť prvú osobu jednotného čísla)
musí byť celá práca (vrátane vlastných návrhov) písaná v prvej osobe množného čísla
(tvar „my“), v neurčitku alebo v trpnom rode. Nepoužíva sa prvá osoba jednotného čísla
(tvar „ja“).
Obrázok 5. Vzor predhovoru (strana 5, bez číslovania)
V záverečnej práci, ani v predhovore sa neuvádza čestné prehlásenie (v súčasnosti sa
už nepoužíva).
Obsah
Obsah sa umiestňuje v prednej časti práce za abstraktom a predhovorom. Je povinnou
súčasťou záverečnej práce (strana 6). Uvádza sa bez číslovania.
Je nevyhnutnou pomôckou pre čitateľa, ako aj pre autora. Uľahčuje orientáciu v práci.
V obsahu sú uvedené názvy všetkých kapitol a podkapitol, ktoré práca obsahuje spolu
s číslom strany, kde sa nachádzajú. Názvy kapitol a podkapitol musia byť v obsahu uvedené v
rovnakom znení ako v texte záverečnej práce.
Pri kapitolách, ako napr. Zoznam príloh, ktoré sú uvedené bez číslovania, sa v obsahu
uvedie číslo strany, ktoré im prislúcha (číslovanie počítať od titulnej strany práce). Ak sú
v práci nadpisy bez číslovania, tieto nie je potrebné uviesť v obsahu.
8
Obrázok 5. Vzor obsahu práce (strana 6, bez číslovania)
Zoznam ilustrácií a tabuliek
Zoznam ilustrácií a tabuliek je nepovinnou súčasťou záverečnej práce. Ak však práca
obsahuje obrázky a tabuľky, je nutné uviesť ich zoznam. Ak je v práci viacero obrázkov
a tabuliek, je vhodné tieto zoznamy oddeliť a uviesť ich na osobitných stranách. Zoznam
ilustrácií a tabuliek sa nečísluje.
Do zoznamu ilustrácií a tabuliek sa ich názvy uvádzajú v takom tvare, ako sa
nachádzajú v práci. Uvedie sa aj číslo strany, kde sa uvedený obrázok, resp. tabuľka
nachádza.
9
Obrázok 5. Vzor ilustrácií a tabuliek práce (bez číslovania, umiestniť za predhovor)
Zoznam skratiek a symbolov
Zoznam skratiek a symbolov je nepovinnou súčasťou záverečnej práce a nasleduje po
zozname ilustrácií a tabuliek. Uvádza sa bez číslovania.
Ak záverečná práca obsahuje skratky, symboly, značky, označenia jednotiek, alebo
termíny, ktoré nie sú bežné, je potrebné ich vysvetliť v časti "Zoznam skratiek a symbolov".
Do tohto zoznamu nie je potrebné uvádzať bežne používané skratky ako napr., a pod., atď. ....
Taktiež nie je potrebné uvádzať štandardné jednotky miery (km, dl, l ... ).
10
Obrázok 5. Vzor skratiek a symbolov (bez číslovania, umiestniť za zoznam ilustrácií a tabuliek)
Slovník termínov
Je nepovinnou súčasťou prednej časti záverečnej práce. Uvádza sa bez číslovania.
Slovník termínov slúži na vysvetlenie termínov, ktoré sú nové alebo sa použili v neobvyklom
význame. Každý termín sa vysvetlí v samostatnom odseku. Termíny sa usporiadajú podľa
abecedy.
11
1.2 JADRO PRÁCE / HLAVNÝ TEXT
Jadro práce zahŕňa:
•
•
•
•
Úvod
Jednotlivé kapitoly
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Úvod
Úvod je prvá kapitola záverečnej práce, od ktorej začína číslovanie (číslo strany sa
uvádza v strede strany). Číslovanie strán sa vypočítava od titulnej strany záverečnej práce
vrátane jej nepovinných častí.
Úvod nemá byť číslovaný ako kapitola, t.j. nepriraďuje sa mu žiadne číslo. Autor tu
stručne a jasne, pritom však podrobnejšie ako v predhovore:
•
•
•
•
•
•
•
•
charakterizuje súčasný stav problematiky, ktorá je predmetom záverečnej práce,
zdôvodní aktuálnosť témy,
nastolí problémy, ktoré chce riešiť,
vytýči ciele, ktoré sa majú v práci dosiahnuť,
opíše použité metódy a postup riešenia,
spresní, ktoré hlavné informačné zdroje použil,
zdôvodni význam riešenia problematiky,
načrtne stručný obsah jednotlivých kapitol.
Úvod musí byť písaný v trpnom rode alebo v prvej osobe množného čísla (tvar „my“).
Je povinnou súčasťou záverečnej práce.
Jednotlivé kapitoly
Jednotlivé kapitoly musia byť totožné s kapitolami v zadaní témy záverečnej práce. Je
ich potrebné číslovať nasledovne:
1
NÁZOV KAPITOLY
1.1 Názov podkapitoly
1.1.1
Názov podpodkapitoly
Všetky názvy kapitol a podkapitol sa zarovnávajú k ľavému okraju, a ich dôležitosť
možno odstupňovať aj zmenou veľkosti písma. V práci sa neodporúča používať viac ako
trojúrovňové číslovanie kapitol, aby sa nestratila prehľadnosť práce. Ak je potrebné odlíšiť
nejakú časť práce ďalším nadpisom, je tak možné spraviť aj bez číslovania.
Na oddeľovanie názvov kapitol sa v texte práce používajú medzery pred a za názvom
kapitoly resp. podkapitoly. Voľné riadky sa nevkladajú pomocou klávesnice „Enter“, ale je
ich potrebné nastaviť nasledovne:
12
•
Názov hlavnej kapitoly:
medzera pred 12 pt,
medzera za 24 pt
•
Každý ďalší názov podkapitoly:
medzera pred 12 pt
medzera za 3 pt
Veľkosť písma na jednotlivé kapitoly je potrebné nastaviť nasledovne:
•
Názov hlavnej kapitoly:
písmo Times New Roman, 16, tučné, všetky veľké
•
Názov podkapitoly:
písmo Times New Roman, 14, tučné,
môžu byť všetky veľké
•
Názov podpodkapitoly:
písmo Times New Roman, 12, tučné,
môžu byť všetky veľké
Pre formátovanie názvov kapitol je vhodné použiť automatický formát vo Worde.
Automatické formáty nadpisov umožňujú vytvoriť automatický obsah práce.
Nová kapitola sa v práci začína na novej strane, podkapitola na novej strane nezačína.
Záver
Záver je povinná súčasť záverečnej práce, ktorá sa čísluje. Obsahuje stručné zhrnutie
výsledkov práce. Autor sa vracia k cieľom, ktoré formuloval v úvode a hodnotí, či sa ich
podarilo splniť.
Záver nemá prinášať nové poznatky, t.j. nemal by obsahovať nič, čo nie je uvedené
v samotnej záverečnej práci.
V závere je možné poukázať na doteraz nevyriešené problémy, ktorým je vhodné
venovať pozornosť, ale ich riešenie už prekračuje odporúčaný rozsah záverečnej práce.
Ak je práca písaná v cudzom jazyku, musí obsahovať aj RESUMÉ v slovenskom jazyku
v rozsahu 10 % rozsahu záverečnej práce (je to kapitola nasledujúca za Záverom).
Zoznam bibliografických odkazov
Zoznam použitej literatúry je povinnou súčasťou záverečnej práce. Začína sa písať na
novú (samostatnú) stranu za Záverom. Má uvedené číslo strany.
Tento názov možno nahradiť synonymami ako napr. "Zoznam použitej literatúry",
"Použitá literatúra" a pod.
Do zoznamu bibliografických odkazov je nutné uviesť všetky zdroje, ktoré boli pri
vypracovávaní záverečnej práce použité (knižné publikácie, študijné materiály, časopisy,
interné materiály firmy, výročné práce, internetové stránky, konzultácie, reklamné letáky
a pod.).
Každý zdroj je v zozname uvedený len jedenkrát, t.j. je mu pridelené len jedno číslo aj
v prípade, že sa z neho čerpalo v práci viackrát (napr. z rôznych strán jednej knihy).
V zozname bibliografických odkazov nie je potrebné jednotlivé zdroje rozlišovať na
Knihy, Internet, Interné materiály a pod., stačí vytvoriť jeden zoznam, do ktorého sa
13
jednotlivé zdroje uvádzajú podľa abecedy. Výnimkou je použitie metódy odkazového čísla,
kedy sa jednotlivé zdroje v zozname uvádzajú zoradené podľa poradových čísel odkazov tak,
ako sú číslované v texte (nie podľa abecedy).
Pre lepšiu názornosť si uvedieme príklady popisu zdrojových dokumentov podľa
normy ISO 690 a ISO 690-2.
Odkaz na knižnú publikáciu:
Príklad:
Autor. Názov. podnázov (nepovinné). Poradie vydania. Miesto vydania: vydavateľ, rok
vydania. Rozsah strán. ISBN.
[1]
NEUMAIEROVÁ, I. Řízení hodnoty firmy. Praha: VŠE Praha, 1998. 129 s. ISBN 807079-921-8.
Odkaz na celý časopis, noviny alebo zborník v tlačenej podobe:
Príklad:
Názov. Zodp.red. Meno Priezvisko. Rok. Roč.
[1] Elán. Zodp.red. Ján Čietek Smrek. 1930. Roč. 1936/37.
Odkaz na článok v časopise, novinách alebo zborníku v tlačenej podobe:
Príklad:
Autor. Názov. In Názov zdrojového dokumentu (časopis, noviny). ISSN (ISBN), rok, ročník,
číslo zväzku, rozsah (strany od – do).
[1]
BARTOŠOVÁ, V. Metodické prístupy k tvorbe finančných podnikových diagnóz, In
Zborník príspevkov ”Diagnostika podniku, controlling a logistika”, ISBN 80-7100951-2, 2002. Roč. 3, č.3, s. 30 – 40.
Odkaz na interné materiály, výročné správy, príležitostné časopisy, reklamné materiály:
Príklad:
Názov materiálu, Rok.
[1] Interný materiál VUB, a.s. 2011.
[2] Interný materiál ČSOB, a.s. 2011.
14
Odkaz na smernice, zákony, normy, nariadenia, vyhlášky:
Príklad:
Označenie smernice (zákona, normy, nariadenia, vyhlášky ...). Názov. Rok vydania (nie rok
vydania alebo účinnosti).
[1] Zákon č. 131/2002 z 21. februára 2002 o vysokých školách.
Odkaz na osobné konzultácie:
Príklad:
Osobná konzultácia s Menom Priezviskom. Pracovná adresa, dátum konzultácie.
[1] Osobná konzultácia s Ing. Jozefom Mrkvičkom, vedúcim pobočky ČSOB a.s., Žilina,
20.3.2011
Odkaz na diplomové a vedecko-kvalifikačné práce iných autorov:
Príklad:
Autor. Názov práce: označenie druhu práce (bakalárska, diplomová, dizertačná). Miesto
vydania: Názov vysokej školy. Rok vydania. Počet strán.
[1] KICOVÁ, E. Návrh komparatívnej analýzy a predikcie finančného vývoja v podnikoch
SAD: dizertačná práca. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline. 2000. 150 s.
Odkaz na email:
Príklad:
Meno odosielateľa < email odosielateľa>. Dátum odoslania. Predmet správy [ Email
adresátovi Meno adresáta < email adresáta>].
[1] PEKNÝ, J. < [email protected] >. 2011-03-12. Podklady k diplomovej práci [ Email
adresátovi Petrovi Veselému < [email protected] >].
Odkaz na celý elektronický dokument, www stránku, databázu, počítačový program:
Príklad:
Autor: Názov. Rok. [on line]. Vydanie. Miesto vydania: Vydavateľ, dátum vydania. [Dátum
citovania]. Dostupnosť a prístup.
[1] BERNERS, L.: Uniform Resource Locators. 2004. [on line]. Internet Engineering Task
Force. 2004. [cit. 2011-12-12]. Dostupné na internete: < ftp://ftp.isi.edu/in-ones/rfcones/rtc1738. txt. >.
15
Odkaz na elektronický dokument – monografiu:
Príklad:
Autor: Názov. [on line]. Vydanie. Miesto vydania: Vydavateľ, dátum vydania. Dátum
aktualizácie. [Dátum citovania]. ISBN. Dostupnosť a prístup.
[1] RERNERS, L.: Uniform Resource Locators. [on line]. London: McGrawHill, 2005.
1572 p. [cit. 2011-03-12]. ISBN 978-1-60119-261-5. Dostupné na internete:
< ftp://ftp.isi.edu/in-ones/rfc- ones/rtc1738. txt. >.
Odkaz na elektronický časopis:
Príklad:
Názov. [on line]. Vydanie. Miesto vydania: Vydavateľ, dátum vydania. [Dátum citovania].
Edícia. Dostupnosť a prístup. ISSN.
[1] Elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike
podniku. [on line]. 3/2005. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline. 2005 [cit. 2011-03-12].
Dostupné na internete: < http://ke.uniza.sk/elektronicky-casopis.html > ISSN 1336-587
Odkaz na článok v elektronickom časopise:
Príklad:
Autor. Názov. [on line]. Vydanie. Miesto vydania: Vydavateľ, dátum vydania. [Dátum
citovania]. Edícia. Dostupnosť a prístup. ISSN.
[1] PALIDEROVÁ, M: Účtovná závierka podniku. In Elektronický odborný časopis
o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. [on line]. 3/2005. Žilina:
Žilinská univerzita v Žiline. 2005 [cit. 2011-03-12]. Dostupné na internete: <
http://ke.uniza.sk/elektronicky-casopis.html > ISSN 1336-587
Odkaz na článok z internetu, ktorý má neznámeho autora:
Príklad:
Názov článku. [on line]. [s.a.]. [Dátum citovania]. Dostupnosť a prístup.
[1] Spotrebiteľské úvery v roku 2011[on line]. [s.a.]. [cit. 2011-03-20]. Dostupné na
internete: < http://ke.uniza.sk/elektronicky-casopis.html > ISSN 1336-587
16
Odkaz na príspevok v zborníku na CD – ROMe.
Príklad:
Názov článku. [on line]. [s.a.]. [Dátum citovania]. Dostupnosť a prístup.
[1] Spotrebiteľské úvery v roku 2011[on line]. [s.a.]. [cit. 2011-03-20]. Dostupné na
internete: < http://ke.uniza.sk/elektronicky-casopis.html > ISSN 1336-587
Odkaz na výskumné správy:
Príklad:
Autor. Názov práce: druh správy (VEGA, priebežná správa). Miesto vydania: Názov
inštitúcie, rok vydania. Počet strán.
[1] BARTOŠOVÁ V. Vybrané aspekty hodnotenia železničnej dopravy: výskumná správa.
Žilina: ŽU v Žiline, 2010. 87 s.
Ak sú v práci použité odkazy na literatúru formou poznámok pod čiarou, všetky
zdroje je potrebné uviesť v zozname biografických odkazov bez poradového čísla, zoradené
abecedne podľa prvého prvku popisu (autor alebo názov). Vzhľadom k tomu, že záznam sa
nečísluje je potrebné odsadiť druhý a ďalšie riadky záznamu.
Príklad:
CHAJDIAK, J. Finančné analýzy. 1.vyd. Bratislava: STATIS, 1997, 82 s. ISBN 80-8565909-3
CISKO, Š. Finančné účtovníctvo v podniku dopravy. Žilina: EDIS. 1997, 120 s. ISBN 807100-437-5
Ak je použité meno – dátum, jednotlivé položky sa v zozname biografických odkazov
uvádzajú v abecednom poradí usporiadané podľa mena autora, resp. názvu. Za prvým údajom
nasleduje rok vydania dokumentu a ostatné údaje:
Príklad:
CHAJDIAK, J. 1997. Finančné analýzy. 1.vyd. Bratislava: STATIS, 82 s. ISBN 80-8565909-3
CISKO, Š. 1997. Finančné účtovníctvo v podniku dopravy. Žilina: EDIS. 120 s. ISBN 807100-437-5
17
Prílohy
Prílohy slúžia na umiestnenie podrobnejšieho materiálu v podobe rozsiahlejších
štatistických tabuliek, doplnkových ilustrácií, ktoré nie je vhodné umiestňovať do textu.
V texte záverečnej práce majú byť len stručné, výstižné údaje, ktoré nerušia jeho plynulosť.
Ak práca obsahuje prílohy, je potrebné uviesť zoznam príloh v tvare:
Príklad:
Príloha A Názov ................................................................................................... číslo strany
Príloha B Názov ................................................................................................... číslo strany
Za zoznamom príloh nasledujú jednotlivé prílohy. Každá príloha sa začína na novej
strane. Prílohy sa označujú písmenami A, B, C ... Ak dve prílohy spolu úzko súvisia, možno
ich označiť A1, A2 atď.
Príklad:
PRÍLOHA A: Dosiahnuté výsledky ukazovateľov finančnej analýzy
Za nadpisom na tej istej strane nasleduje samotná príloha. Strany príloh sú číslované
v nadväznosti na číslovanie záverečnej práce, ale jej strany sa nezapočítavajú do predpísaného
rozsahu vlastnej textovej časti záverečnej práce.
Ak je v prílohe obrázok, uvedie sa pod ním jeho názov, nemusí sa tu už uvádzať názov
„Obrázok“ ani číslo obrázka. Ak je však obrázok prebratý, je potrebné uviesť pod obrázkom
použitý zdroj v rovnakom tvare, ako je to v hlavnej časti práce. Rovnaké zásady platia pre
tabuľky v prílohe. Každá tabuľka musí mať názov, ale v prílohách nie je potrebné uvádzať
názov „Tabuľka“ ani číslo tabuľky. Tabuľka však musí mať predpísanú hlavičku. Ak tabuľka
presiahne jednu stranu, je potrebné túto hlavičku zopakovať v pokračovaní tabuľky na ďalšej
strane.
Orientácia strán môže byť i na šírku, ak je to potrebné pre vhodnejšie umiestnenie
prílohy.
18
2
ROZSAH ZÁVEREČNEJ PRÁCE
Rozsah BP je spravidla 30 - 40 strán.
Rozsah diplomovej práce je spravidla 60 – 70 strán.
Dôležité je dodržať spodnú hranicu, platí však, že dôležitejšia ako rozsah práce je jej
kvalita a úroveň jej spracovania.
Do rozsahu záverečnej práce sa započítavajú strany od úvodu, jednotlivé kapitoly
a záver. Do rozsahu sa nezapočítavajú úvodné strany, zoznamy ani prílohy.
Pri písaní je dôležité dbať na vyváženosť jednotlivých častí hlavného textu záverečnej
práce. Vo všeobecnosti možno stanoviť, že:
•
•
•
•
Úvod má spravidla 1-2 strany,
Teoreticko-metodologická časť tvorí asi tretinu celej práce,
Ostatné kapitoly tvoria zhruba dve tretiny práce,
Záver má 1-2 strany.
19
3
FORMÁLNA STRÁNKA ZÁVEREČNEJ PRÁCE
Záverečná práca sa predkladá vo formáte A4 (210 x 297 cm). Zásadne sa má použiť
biely, nepriehľadný papier, ktorý umožňuje bezproblémovú tlač, čítanie, kopírovanie. Píše sa
len na jednu stranu papiera.
Písanie textu záverečnej práce:
•
•
•
•
•
textový editor Microsoft Word
typ písma Times New Roman
veľkosť písma 12
riadkovanie 1,5
zarovnanie textu do bloku
V rozsiahlejších tabuľkách je možné použiť jednoduché riadkovanie, nie riadkovanie
1,5 riadku. Taktiež jednoduché riadkovanie možno použiť v rozsiahlejších prílohách.
V tabuľkách a prílohách možno použiť aj menšiu veľkosť písma. Na zvýraznenie častí textu je
možné použiť tučné a šikmé písmo, podčiarknuté písmo sa neodporúča používať.
Záverečná práca sa spravidla vypracuje v štátnom jazyku, v prvej osobe množného
čísla alebo v neurčitku. So súhlasom fakulty môže byť práca napísaná a obhajovaná aj v inom
ako štátnom jazyku.
Nastavenie okrajov záverečnej práce:
Hore:
Dole:
Vľavo:
Vpravo:
2,5 cm
2,5 cm
3,0 cm
3,0 cm
V záverečnej práci je vhodné ľavý okraj posunúť na 4 cm a pravý okraj zmenšiť na 2
cm z dôvodu viazania záverečnej práce do knižnej väzby.
Nastavenie hlavičky a päty záverečnej práce:
Hlavička:
Päta:
1,9 cm
1,9 cm
Použitie textu v hlavičke práce je ľubovoľné. Možno sem uviesť napríklad text
„Diplomová práca“, alebo „Bakalárska práca“ alebo názov aktuálnej kapitoly. Použitie
hlavičky v práci nie je povinné.
Text v päte záverečnej práce obsahuje číslo strany. Okrem toho môže (nemusí)
obsahovať aj čiaru, ktorá ohraničuje koniec strany.
Odseky v texte práce:
Na oddeľovanie odsekov je vhodné použiť nasledovné medzery:
•
Prvý odsek:
nasleduje za nadpisom kapitoly, resp. podkapitoly
medzera pred 6 pt, za 0 pt
20
•
•
Ďalšie odseky: medzera pred 3 pt, za 0 pt
Odsek, ktorý má byť odlíšený od ostatného textu, pretože sa zaoberá inou problematikou
ako daný text:
medzera pred 6 pt, za 0 pt
V práci sa neodporúča používať väčšie medzery ako sú predpísané.
Zarážky:
Prvý riadok odseku sa oddeľuje zarážkou. Vhodná je zarážka 1,25 cm. Ďalšie odseky
v texte záverečnej práce môžu byť tiež oddelené zarážkou, ak logicky nenadväzujú na
predchádzajúci text. Nie je však vhodné oddeľovať zarážkou každú vetu, ktorá sa nachádza na
novom riadku.
Odrážky a číslovanie:
Pri používaní členenia alebo vymenovávania pomocou odrážok, je potrebné každú
odrážku alebo číslovanie oddeliť čiarkou, bodkou, alebo bodkočiarkou. Posledná odrážka sa
ukončí bodkou.
Príklad:
Základné členenie finančnej analýzy:
•
•
finančná analýza ex post,
finančná analýza ex ante.
Ak sa použijú čiarky alebo bodkočiarky, text za novou odrážkou začína malým
písmenom, ak sa použijú bodky, text za novou odrážkou začína veľkým písmenom. Jednotlivé
položky sa neoddeľujú odsekmi (medzera pred a za).
Citáty:
Citát je doslovne prebraný text z iného zdroja. Citáty musia byť vždy zreteľne a presne
zaznamenané a musí byť uvedený ich zdroj (to sa týka nielen knižných publikácií, ale aj
cudzích myšlienok a informácií napr. z internetu alebo iných elektronických zdrojov).
Za citátom je nutné uviesť jeho zdroj, čo možno spraviť nasledujúcimi spôsobmi:
•
•
citovanie podľa mena a dátumu
citovanie podľa odkazového čísla
a) citovanie podľa mena a dátumu
Citovanie podľa mena a dátumu je preferovanou metódou citovania. Znamená, že na
príslušnom mieste v texte, kde je citovaná myšlienka, sa v zátvorkách napíše meno autora
(prvý údaj) a dátum (rok vydania citovanej publikácie).
Príklad:
Objavili sa práce o „ekológii správania“ (Krebs, 1978) a práce mnohých ďalších autorov o ....
21
Daný zdroj, z ktorého bol citát prevzatý, musí byť uvedený v bibliografických odkazoch
na konci záverečnej práce.
Ak sa prvý údaj už nachádza v rámci textu, rok publikovania sa uvedie za ním v
zátvorkách. V prípade potreby sa za rokom uvedú aj čísla strán.
Príklad:
Vo svojej publikácii Kotler (2002, s. 265) uvádza........
Ak majú dve publikácie alebo niekoľko publikácií ten istý prvý údaj a rovnaký rok
vydania, odlíšia sa malými písmenami (a, b, c atď.) za rokom vnútri zátvoriek. (Príslušné
rozlišovacie písmeno sa pripojí k roku vydania aj v bibliografickom odkaze, aby sa
zabezpečilo presné prepojenie medzi citáciou a odkazom).
Príklad:
(Friedmann, 1980a); (Friedmann, 1980b)
Meno autora v texte môže byť súčasťou vety alebo súčasťou citácie v zátvorkách. V
texte sa nemusí písať v inverznej forme. Údaje sa píšu malými písmenami.
Príklad:
Ako výstižne uvádza Ph. Kotler (2002, s. 200) ........
Ak má publikácia viac ako dvoch autorov, citáciu (nie však záznam v zozname
bibliografických odkazov) je možné skrátiť. Uvedie sa iba meno prvého autora a za ním
latinská skratka "et al." (et alii = a iní, a ďalší).
Príklad:
(Revenda et al., 1996)
Ak použitý dokument nemá autora, cituje sa podľa prvého údaja, ktorý je v zázname o
dokumente (napr. názov publikácie, číslo normy atď.), alebo primerane skrátenej časti názvu a
odkazu na strany. Na jeho zvýraznenie možno v citácii použiť kurzívu.
Príklad:
(Ekonomická encyklopédia, 1995, s. 418); (ČSN 01 0197, 1971, s. 4)
Ak sa cituje elektronický zdroj, v ktorom nie je možné sa odvolať na číslo strany,
kapitoly alebo inej číslovanej časti, je možné použiť odvolávku na odsek. Pred číslom odseku
sa uvedie symbol odseku „¶“.
Príklad:
(Crouse, 2005, ¶ 5)
b) Citovanie podľa odkazového čísla
Citovanie podľa odkazového čísla znamená, že na miesto za citátom sa do hranatej
zátvorky napíše číslo zdroja, z ktorého tento citát pochádza a pod ktorým je zdroj uvedený
v zozname bibliografických odkazov.
Príklad:
Objavili sa práce o „ekológii správania“ [1] a práce mnohých ďalších autorov
22
Čísla odkazujú na použité dokumenty v takom poradí, v akom sa citujú prvýkrát. Ďalšie
citácie tej istej publikácie dostávajú rovnaké číslo, ako má prvá citácia. Za číslom citácie sa
môžu uviesť čísla strán.
V tomto prípade je potrebné upozorniť na to, aby čísla za citátmi skutočne zodpovedali
zdrojom v zozname bibliografických odkazov.
Ďalším spôsobom citovania podľa odkazového čísla je použitie poznámky pod
čiarou. Na príslušnom mieste za citátom sa vloží odkazové číslo na poznámku pod čiarou. Po
vložení odkazového čísla na poznámku pod čiarou vytvorí World na konci danej strany
miesto, do ktorého sa vpíše príslušná poznámka. Tu sa vpíše príslušný zdroj, z ktorého citát
pochádza v takom tvare, ako je uvedený aj v zozname biografických odkazov.
Príklad:
Odkaz pod čiarou (na konci strany, kde je citácia):
KOTLER, S: Sprievodca po internete alebo internet od A po Z. Bratislava ELT, 1997, ISBN
80=88812-03-8, s. 25.
Odkazy na literatúru v texte práce:
Odkazy na literatúru sa v záverečnej práci uvádzajú podobne ako citácie textov
v práci. V tomto prípade však nejde o doslovné citovanie textu, ale o parafrázovanie
originálneho textu. Možno ich uviesť dvojakým spôsobom:
a) Metódou meno – dátum – do okrúhlej zátvorky sa uvedie meno autora (resp. názov ak je
dielo bez autora) a dátum publikácie zdroja.
b) Metódou odkazového čísla – do hranatej zátvorky sa uvedie číslo, pod ktorým sa daný
zdroj uvádza v zozname bibliografických odkazov. V tomto prípade možno použiť
i poznámku pod čiarou, do ktorej sa uvedie celý príslušný zdroj v takom tvare, ako sa
nachádza v zozname bibliografických odkazov.
Pravidlá pri vytváraní odkazov sú rovnaké ako pri citáciách, rozdiel je iba v tom, že
tieto odkazy sa uvádzajú až na konci daného odseku, za bodkou poslednej vety.
Príklad:
Opcia je právo kúpiť (alebo alternatívne: právo predať) v stanovenom okamžiku (alebo
alternatívne: do stanoveného okamžiku) nejaký podkladový nástroj za vopred stanovenú
cenu (tzv. realizačnú cenu). [14]
Vo všeobecnosti sa odporúča, neuvádzať zdroj za každú vetu v texte práce, ale taktiež
nie je vhodné nepoužiť žiaden odkaz na literatúru (hlavne v teoretickej časti). Je potrebné
nájsť rozumnú mieru používania odkazov. V celej práci potrebné používať iba jeden
spôsob odkazovania.
Ak sa v záverečnej práci nachádzajú odkazy na literatúru pomocou poznámky pod
čiarou, tieto poznámky sa citujú priebežne od čísla 1 bez ohľadu na to, či ide o odkaz na
literatúru alebo citáciu.
23
Interpunkcia a skratky
Interpunkcia je sústava príslušných grafických znakov, ktoré sa používajú na členenie
textu. Za interpunkčnými znamienkami (bodka, čiarka a pod.) musí vždy nasledovať medzera.
Úvodzovky
Dvojité úvodzovky sa používajú na začiatku a na konci citovanej vety, alebo jej časti v
rámci vlastného textu. V prípade, že sa v rámci cudzieho textu, ktorý citujeme a ktorý je teda
v úvodzovkách, nachádza ďalší citát, dáva sa tento posledný citát do "jednoduchých"
úvodzoviek (‘text ďalšieho citátu’- pozn. symbol je potrebné vložiť cez symboly – špeciálne
znaky).
Skratky
V písomnom prejave často dochádza k skracovaniu slov. Medzi základné skratky patria
skratky ustálených slovných spojení, za ktorými sa píše bodka.
Príklad:
atď.; a pod.; a.i.; o.i.; t.j.; tzv.; napr.; resp.
Pri skratkách združených pomenovaní sa dodržiava skracovanie jednotlivých slov
oddelene.
Príklad:
a.s. (akciová spoločnosť); s.r.o. alebo aj spol. s r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)
Skratky utvorené zo začiatočných písmen jednotlivých slov v názvoch štátov, inštitúcií,
organizácií a pod. sa považujú za značky, píšu sa s veľkými písmenami bez bodky a
neskloňujú sa.
Príklad:
USA; MMF; OSN; EÚ.
Vedecké hodnosti sa píšu za priezviskom osoby, pričom medzi priezviskom a skratkou
sa vždy píše čiarka. Vedecko-pedagogické hodnosti sa píšu pred menom s malým
počiatočným písmenom (prof., doc.).
Príklad:
prof. Ing. Pavol Rapoš, DrSc.
Číslice a skratky merných jednotiek
Číslice, ktoré označujú počet tisícov, miliónov atď., v záverečnej práci neoddeľujeme
bodkou, ale medzerou.
Príklad:
1 000 domácností ..........
24
Ak sú za sebou v rade desatinné čísla, oddeľujeme ich bodkočiarkou.
Príklad:
3,14; 3,67; 4,12 atď.
Merné jednotky uvádzané za číslicou sú od nej oddelené medzerou.
Príklad:
12 m2; 15 kg; 8 000 € a pod.
Zlomky je možné písať dvoma spôsobmi:
zápis zlomku prvým spôsobom:
¾ alebo
3
. V texte je odporúčané použiť
4
¾.
Ilustrácie
Ilustrácie sú obrázky obsahujúce grafy, diagramy, schémy, fotografie a pod. V prípade,
že je v práci väčší počet ilustrácií jedného typu (napr. viac grafov, viac schém a pod.), potom
sa každý typ môže číslovať samostatne. Ak je ilustrácií menej, potom sa na ich označenie
použije pomenovanie "Obrázok".
Ilustrácie, ktoré sú podstatné a dôležité, sa majú zaradiť bezprostredne za textom, kde sa
spomínajú prvýkrát a podľa možnosti na tej istej strane. Ak sa obrázok na danú stranu
nevmestí, je možné ho umiestniť na novú stranu, ak vzniknutá medzera nie je neprimerane
veľká. Ak je to potrebné, obrázok sa môže umiestniť na stranu aj s orientáciou na šírku.
Doplňujúce obrázky je možné umiestniť do prílohy a v takomto prípade sa pri odvolávaní na
obrázok používajú odkazy v tvare „pozri obr. 1“.
Každý obrázok musí mať svoje označenie „Obrázok“, resp. „Obr.“, svoj názov (titulok)
a číselné poradie v rámci celkového počtu obrázkov v záverečnej práci. Obrázky sa číslujú
buď priebežne od začiatku do konca práce číslami 1, 2, 3 ... alebo sa číslovanie rozčleňuje
podľa hlavných kapitol, t.j. 1.1., 1.2., 2.1. a pod..
Príklad:
Finančné
efekty
Spokojný
zákazník
Interné
procesy
znalosti, motivácia, systémy a nástroje
Obrázok 1. Súvislosť medzi jednotlivými perspektívami BSC systému
Zdroj: STRENITZEROVÁ, M. Balanced Scorecard a strategické mapy, Práce a štúdie Fakulty PEDaS,
Žilina: EDIS, 2001, s. 83
25
Názov obrázka sa uvádza pod obrázkom, je centrovaný na stred riadku. Názov je
uvedený tučným písmom Times New Roman, veľkosti 10. Medzery pred a nad nadpisom je
potrebné nastaviť podľa potreby (napr. medzera 3 pt pred a 6 pt za názvom obrázku).
Samotný obrázok má byť centrovaný na stred (viď nasledujúci príklad).
Použité symboly a skratky je potrebné vysvetliť v legende pod obrázkom.
Príklad:
Kde
Q - objem výroby [ks]
N - náklady [€]
c - cena za jednotku produkcie [€/ks]
Pri obrázkoch, ktoré nie sú vytvorené autorom práce, ale sú prebraté z literatúry resp.
z internetu, je nutné uviesť ich zdroj. Zdroj obrázku sa uvádza pod názvom obrázku písmom Times
New Roman, písmo obyčajné, veľkosť 10 v tvare:
Príklad:
Zdroj: PRIEZVISKO, M. Názov knihy, Miesto vydania: Vydavateľstvo, rok, strana.
Zdroj: STRENITZEROVÁ, M. Balanced Scorecard a strategické mapy, Práce a štúdie Fakulty PEDaS, Žilina:
EDIS, 2001, s. 83
Ak vytvárame vlastný graf, obrázok alebo schému, je možné uviesť, že ide o vlastné
spracovanie (nie je však nevyhnutné).
Príklad:
Zdroj: Vlastné spracovanie.
Slovom graf možno označiť len takú ilustráciu, ktorá obsahuje aj tabuľku
údajov, z ktorých bol graf nakreslený. Do každého obrázku, ktorý obsahuje číselné údaje je
potrebné uviesť aj jednotky, v ktorých sú merané.
Tabuľky
Tabuľka sa označuje číslicou a kvôli lepšej prehľadnosti obyčajne aj názvom.
Označenie tabuľka sa spravidla uvádza nad tabuľkou od ľavej zvislice. Názov tabuľky sa
umiestňuje hneď za označením „Tabuľka“.
Ak preberáme tabuľku alebo jej časť od iného autora alebo z iného zdroja (napr. z
firemných materiálov, interných materiálov inštitúcie a pod.), je potrebné uviesť pod tabuľku
aj jej zdroj, v prípade, že autor práce tabuľku vytvoril sám, je vhodné uviesť „vlastné
spracovanie“.
Vzor:
Tabuľka 1. Nadpis tabuľky
[merná jednotka]
Zdroj:
26
Tabuľka musí obsahovať číselné údaje spolu s jednotkami. Tabuľky je možné
z hľadiska dôležitosti umiestniť priamo v texte, a to bezprostredne za miestom, kde sa
prvýkrát v práci spomínajú a ak je to možné, na tej istej strane, alebo v prílohe.
Popis a záhlavie tabuľky musí byť zrozumiteľné aj bez čítania textu. V záhlaví
tabuľky musí byť uvedený druh veličiny a jednotky, v ktorých sú merané.
Tabuľka musí mať číslo a nadpis, ktorý výstižne vyjadruje obsah tabuľky. Nadpis
tabuľky sa uvádza nad tabuľkou, je zarovnaný k ľavému okraju, písmo Times New Roman,
tučné, veľkosť 10.
Príklad:
Tabuľka 1. Výsledky Indexu bonity v podnikoch SAD v sledovanom období
Podnik SAD
1
2
3
4
Rok 2007
0,987
1,331
-1,176
1,431
Rok 2008
0,987
1,331
0,716
1,886
Index bonity [ - ]
Rok 2009
0,987
1,331
0,945
2,338
Rok 2010
1,898
1,144
1,024
1,744
Rok 2011
1,620
1,343
1,100
1,235
Zdroj: vlastné spracovanie
Číslovanie tabuliek je podobné ako v prípade ilustrácií. Buď sa tabuľky číslujú od 1, 2,
3 atď., alebo podľa hlavných kapitol 1.1., 1.2., 2.1., a pod. Samotná tabuľka je centrovaná na
stred strany, riadkovanie tabuľky je jednoduché, písmo Times New Roman, veľkosť 10.
Ak sa tabuľka preberá z použitej literatúry alebo internetu, je potrebné uviesť zdroj
informácií v tvare, ako v zozname bibliografických odkazov.
Tabuľka môže v texte práce alebo v prílohe presahovať na druhú stranu. Vtedy je
potrebné na novej strane opäť zopakovať text Tabuľka, číslo, nadpis a hlavičku tabuľky. Za
nadpisom tabuľky je potrebné uviesť text – pokračovanie Tabuľky 1.
Rovnice
Rovnice (vzorce) sa v záverečnej práci uvádzajú vždy v strede riadku. Na rozdiel od
rovníc, sa vysvetlivky symbolov uvádzajú na začiatku riadku. Rovnice píšeme s použitím
editora pre písanie rovníc. Ak je vzorcov viac, uvádza sa číslo vzorca vpravo v okrúhlej
zátvorke:
Príklad:
QK =
NF
c − nVAR
Kde
QK
- objem výroby v kritickom bode rentability [ks]
NF
- fixné náklady [€]
c
- cena [€/ks]
nVAR - variabilné náklady [€/ks]
27
(1)
V texte výkladu sa odvolávame na príslušné číslo vzorca.
Príklad:
Zo vzorca (1) vyplýva, že.....
Zvýrazňovanie časti textu
Prehľadnosť práce možno zvýšiť zvýraznením dôležitých častí textu, na ktoré chceme
upriamiť pozornosť čitateľa. Zvýrazňovanie v texte podľa stupňa dôležitosti je možné doplniť
zmenou veľkosti, druhu a rezu písma.
Dôležité:
kurzíva
Dôležitejšie:
kurzíva tučné
Najdôležitejšie:
tučné
Číslovanie jednotlivých častí záverečných prác
Zmyslom číslovania je sprehľadniť text. Číslovanie uľahčuje čitateľovi orientáciu v
texte a umožňuje autorovi presne odkazovať na určité miesta záverečnej práce.
Číslovanie častí práce sa robí desatinným spôsobom, v hlavnom texte sa pritom
používajú arabské číslice. Kapitoly sa číslujú priebežne, začínajúc číslom 1, pričom sa za
samostatným číslom nepíše bodka.
Príklad:
4
NÁZOV KAPITOLY
4.1 Názov podkapitoly
4.1.1
Názov podpodkapitoly
Prílohy sa označujú samostatným písmenom (napr. Príloha A...). Ak sa prílohy členia na
nižšie úrovne potom ich označenie má takúto skladbu:
Príklad:
Príloha A
Príloha A.1
Príloha A.1.1 ...
Poznámky pod čiarou
Uvádzajú sa na konci strany menším typom písma (Times New Roman, veľkosť 10) a
od predchádzajúceho textu sa oddeľujú vodorovnou čiarou v dĺžke asi jednej tretiny riadku.
Na poznámky sa odkazuje arabskými číslicami umiestnenými nad textom.
V poznámke pod čiarou možno okrem bibliografických odkazov na citované diela
uvádzať aj doplňujúce informácie k textu. Takéto poznámky sa však odporúča používať v
28
minimálnej miere. Ak sú vysvetlivky naozaj dôležité, lepšie je ich umiestniť priamo v texte
práce.
Napr.:
________________________________
1
Prameň uvádza aj ďalšie...........
Číslovanie strán záverečnej práce
Pre jednotnosť formálnej stránky záverečnej práce sú čísla strán umiestnené v strede
strany.
Číslovanie strán záverečnej práce sa začína od titulného listu - na titulnom liste sa však
číslo neuvádza. Obálka sa do stránkovania nepočíta. Na číslovanie hlavného textu sa zásadne
používajú arabské číslice. Čísla strán začíname uvádzať od úvodu záverečnej práce.
Prílohy sa v záverečnej práci číslujú v nadväznosti na stránkovanie v hlavnom texte.
Predná časť ani prílohy - napriek tomu, že sa číslujú - sa nezapočítavajú do rozsahu
záverečnej práce. Do rozsahu patrí len hlavný text, t.j. úvod, kapitoly a záver.
29
4. ODOVZDÁVANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE
Pri odovzdávaní záverečnej práce je študent povinný do 2. 5. príslušného
kalendárneho roka odovzdať:
• Originál a jednu kópiu diplomovej (bakalárskej) práce
• CD s diplomovou (bakalárskou) prácou
• Podpísanú licenčnú zmluvu v 2 vyhotoveniach
• Potvrdenie o odovzdaní práce
• V prípade nesprístupnia
nesprístupnenia“.
práce
aj
dodatok
„Vyhlásenie
o dôvodoch
Neskorší termín odovzdania práce je neprípustný!
Vedúci diplomovej (bakalárskej) práce odovzdáva protokol o kontrole originality
každej záverečnej práce, ktorú vedie.
30
Príloha A Obal záverečnej práce
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY
A SPOJOV
Evidenčné číslo: 28330120112XXX
NÁZOV PRÁCE
2011 (rok predloženia práce)
Bc. Jozef Veselý
(Meno študenta aj s titulmi)
31
Príloha B Titulný list
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A
SPOJOV
NÁZOV PRÁCE
Bakalárska práca (alebo Diplomová práca)
Študijný program:
Ekonomika a manažment podniku
Študijný odbor:
3.3.16 Ekonomika a manažment podniku
Školiace pracovisko:
Katedra ekonomiky
Školiteľ:
Ing. Eva Kicová, PhD.(meno vedúceho práce vrátane titulov)
Konzultant:
uvádza sa len v prípade, ak bol…..
Žilina 2011
Bc. Jozef Veselý
32
Download

metodický návod na spracovanie záverečnej