10 Kasım 2014 Pazartesi
www.sondakikagazetesi.com
( &'#)( )($!)&
!)!$' &'
303/1).!4'54&140/-"-#0454-./4,-/40
(,4,$.152/!25%35(,4,$.15,".4
/4.-554+-!5(,4,$.1#$5(0!45%3
(,4,$.154,4+-514+4!-0*45&3.20
4.1/-501,4/4.-0*41253/3*2'302052/2
31.40/4.-52/35130,205305'$1+315204+-0-0
4,-+-0*412531.40*4052/302!35+)0)/441
$
4=BAE0161;-D.BAE0D<D?B6D7B(>?D> FR6KMROSR:KLMRHRFR
<[email protected]+"S1REKHS/IRIANL0AS/OHRS;QS/IRIANLSR5IREKSQILPO4
[email protected]<P
QLNROMRNKOJROS$QOQMLGNHRFS9RCLROMK7K0O>RS=R?KNMRORO
2/IRIANLS5PMHP2S;QS2/IRIANLS5DID7NR5MRNK2S<3EIQNPMQ>QL8S/O4
HRSQILPOMPLMQNPSLR6ERHKOJRS2/IRIANLS5PMHP2SRFNK>[email protected]&?HPN0PO
QOSFALEQLSBPOREKS3?QMMP7POPSIRCKFROS9RFNRLMK0JRLPS DMLRNISPL4
P?SLGMQMQNPOPOS:RIKEKOJRSBGMGOROSQLNROJROSJRSP?MQOQBPMQ>QL8S
( (#0-051-/4.&4153+/3125%3
&4153+/3125%3
310215(04*/)
310215(04*/)
2+3+2
2+3+2
".3,!30/3.2
".3,!30/3.2
(,4,$.1#$0
(,4,$.1#$0
404114/35%3
404114/35%3
).,)/)&
).,)/)&
+4%4&/4.-0*4
+4%4&/4.-0*4
2'*2"254+13.2
2'*2"254+13.2
1-'43,/3.2514*-0/4.
1-'43,/3.2514*-0/4.
1-'43,/3.514*-0/4.
2205)'4./4*2205)'4./4*-
HAFIZALARA KAZIYALIM
A:D?D FQNSRMROS$PFPHSNQIPH
[email protected]<PBPS(ANL
LRJKOKS1GNIGMGCS'R;RCKSBRCIRSDMHRLSA?QNQ
6QLS:DLSER;RCIRSJD7NGJROSER;RCRSHAJR=PM
[email protected];RIROKSP:POS>[email protected]
QNPS<QMJP7POJQSEK>RLS:RIKCHRJR
BGMGOHGCIGN8S.3OQHPOSCRNIMRNKOJRSAOP5DN4
HRS<PFHQSPHLROKSDMHRFROSLRJKOMRNS<AOMAL
LKFR5QIMQNPFMQS>Q6=QJQSFQNSRMJK8S9P?SJQSBG
<QN:QLMPLIQOSFDMRS:KLRNRLS/IRIANL0AO
LGMMROJK7KSRELQNSLKFR5QIMQNPOPS=R5K?RMRNJR
>ROMROJKNHRLSPEIQJPL2SJQJP8S/#3?C
!-, ') '/! ,+ $-/".!,
(!.+)(,-/',.(&(-,
+1A;E@<[email protected]<CA@ ;[email protected]
/IRIANL0AOS;[email protected]/OKILRBPN
A?QNPOJQSERF<KS<Q:PCPSFR6R>RL8S&MLSJQ5RS<QN4
:QLMQCIPNPMQ>QLSG:GCSLR6ERHKOJRS(ANLS-KMJK?4
[email protected]/OKILRBPNSA?QNPOJQSLRM6S:P?Q>QL8S/#3?C
#-*+*.+.+,-/'".
RÖPORTAJ
$#
"
2C=B<E2:*ED>B4<BE+C<BE0,<)DE:A8=<878
C.B>'E7D;9,A?DEAC;BE9C>@=C?@;<CA@>@
7,6<D?BEC.B>'E2C=B<E2:[email protected]
;CAC6:<8E8<C-@=@>@>E,>1EBA=C7@[email protected]
2C=B<E2:[email protected]&8E.B4=D9<DAB>E&D6B>
),AD5B>BE)DA*D;<D-9BAB6:AE?D?B
GARDAN GARA DEĞİL EVDEN EVE
B4=D99DEEKOKNSIROKHRJKLMRNKOKSE3FMQFQO
,[email protected]?S<QN:QLIQOSBPNBPNPOQSERF<KMKS;QSPCPOP
QOSPFPSFR6ROS:RMKCHRSRNLRJRCMRNKORSER=PBP?8S9G
JRSBP?QSBRCRNKFKS<QIPNPFDN8S9P?MQNSERJQ>QSBGNRJR
BPMQISLQEHQLSP:POSJQ7PMSEQFR=RISQJQOSIAHSFDM4
>GMRNKHK?KOSJRS.QOP?MP0JQOS<PJQ>QLMQNPSCQ=PN4
[email protected]=PNMQNJQOS.QOP?MP0FQS<QMQO
IAHSFDM>GMRNKHK?KSQ;MQNPOQSGMRCKO>RFRSLRJRN
=P?HQIPHP?SJQ;RHSQJPFDN8S.QOP?MPS1RHPMS1D:
5PNHREKSDMRNRLS.QOP?MP0FQS;QS.QOP?MPS=RMLKORSQO
PFPS=P?HQIPSEGOHRLSP:POSOQS<QNQLPFDNER
FR6KFDNG?S;QSFR6HRFRSJRSJQ;RHSQJQ>Q7P?8
*AOLASBP?SBGSPCPOS3O>AS5PNHREKFK?2SJQJP8
[email protected]/3?C
.)(,/$/&/-%
Türkiye ile Yunanistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, yeni işbirliği imkânlarının ortaya çıkarılması için 400 üst düzey temsilci İzmir'de buluşacak
BAKANLAR DA KATILACAK
;:>:=BE0C;C><@@ ;QS.KCS)LDODHPLS&MPCLPMQNS1GNGMG
IRNR5KOJROS+S1REKHS*RNCRHBRS<AOAS&?HPNS9RM:D;RS1RFRS(QNHRM
!IQMJQS<QN:QLMQCIPNPMQ>QLSDMROSPCS5DNGHGORS9RLROSQFBQL>PSJQ
LRIKMR>RL8S([email protected]>PSJKCKOJRS-GOROPEIRO
1RMLKOHRS;QSQLRBQI:[email protected])LDODHP
9RLROS-RNJKH>[email protected]/OLRNR
9AFALQM:[email protected])&1S-3OQIPHS1GNGMGS9RCLROK
[email protected])<QS93M<QEPS'RORFPS!JREKS9RCLROKS)OJQN
-DN<RO>[email protected](P>RNQIS!JREKS9RCLROKS1DOEIROIPODES%P4
=RMDES;QS)OIQN6NPEQS$NQQ>QS9RCLROKS'FO<NDES%8S/NPEIDHQOPE0POSPLP
AMLQSRNREKOJRLPSPMPCLPMQNMQSPM<PMPSLDOGCHRSFR6R>R7KSBQMPNIPMJP8
Ekonomi
Bakanı Nihat
Zeybekci
NR6DNGOGOS=P:BPNSFQNPOJQS?QFIPOSR7R:MRNKOKOSLQEPMQ>Q7POJQOSBR=EQJPMHQJP7POP
#,!/*!+ +%%0ED5ADE%1.D>?B7<[email protected]*).
E3FMQJP8S*).SNR6DNGOJRSBQMPNIPMHQFQOSBPNS=GEGEGOSGF<GMRHRJRS<QN:QLMQC4
)/,*-% IPNPMQHQFQ>Q7POPS;GN<[email protected]'DHR0JRLPS?QFIPOSR7R:MRNKSLROGOMRN
*/+) ,-*&/
+/
.+/$,,-.'*,(!).%
!#)%$#&#
($' '))&''!
2@&[email protected]@-E CAD;C9@(>@> "8SFKMJ3OAHA
JDMRFKEKFMRS(ANLPFQS%G=RNP6S$R?PMQNS.QNOQ7P
.QOP?MPS,GBQEPS-3OQIPHS1GNGMGSFQMQNPOP
[email protected]'P4
?MQNQS=P?HQIS;QNHQLSQOSBAFALSDOGN2SJQJP8
[email protected]/3?C
Stres ve üzüntüden bir yılda 145 kiloya kadar
çıkan Gaziantepli Ayten Büyükaydınlı (45),
eşinin terk etmesi, çocuklarının da fazla kilosundan utanması üzerine 8 ayda 65 kilo verdi
EŞİ BARIŞMAK İSTEMİŞ
Haftada 6 gün spor yapan ve diyetisyen eşliğinde beslenmesine dikkat ederek 8 ayda 80 kiloya düşen
Büyükaydınlı, kilo verdikçe öz güveninin yerine geldiğini, eski eşinin de kendisiyle barışmak istediğini öne sürdü. Büyükaydınlı,
"Kilo verdikten sonra hayatımda
güzel gelişmeler oldu. Artık
toplum içine rahatlıkla çıkabiliyor, çarşıya giderek kıyafetler alabiliyorum. Artık
kendime yeni sayfa açtım.
Eskiye dair her şeyi hayatımdan silmek için eski kıyafetlerimi yakacağım" dedi. »14’te
BİRE BİR GÖRÜŞME FIRSATI
$-E!:A8=8>?CE98AB4=' DIQM>[email protected]@SPOCRRISHRM?QHQMQNP@
[email protected][email protected][email protected]@S
JQOP?>[email protected]@[email protected]<KJRS;[email protected]
[email protected]@[email protected]<PS;QSPMQIPCPH
[email protected]@[email protected];QS=R?KNS<PF4
[email protected]@[email protected]:@[email protected]=QJPFQMPLSQCFR@
[email protected];[email protected][email protected]=P?HQIMQN@
[email protected];QSBREKHSEQLI3NMQNPOJQSPCSFR6ROS-GORO
5PNHRMRNKSFQNSRMR>RL8S+S1REKHS*RNCRHBRS<AOASERRIS++8""JR
BRCMRFR>RLSDMROS(ANLPFQ4-GOROPEIROS&CS [email protected]
QNS5PNHRSJRSBRCRNKS3FLAMQNPOPSROMRIR>[email protected]/3?D
=P:QSERFKMRNRLSLQEPMJP8S*Q;NQS;QS,Q=PN>[email protected]>R
RIRHR?8S9GSRCRHRJRSIQLSEDNGHMGS;QS=RNQLQIQS<Q:HQEPS<QNQLQOS9RLROMKLIKN8
*Q;NQS ;QS ,Q=PN>PMPLS [email protected] =RFRIKOJRS S JRLPLRFKS *Q;NQS 9RLROKS DMRNRL
FRCRHRMKS;QSBPNROS3O>QS=RNQLQIQS<Q:[email protected]/"39D
"E6@<E7:>ACEB<;E?C5C
+1A;B6D(>B> PMLSCQLQNS5RBNPLREKSCRLS,QLQNS RBNPLREK0OKOSLG4
NG>GEGSGNPS,QLQN0POSIDNGOGS%Q=HQIS,QLQNSSFKMS3O>QSLRHG4
MRCIKNKMROS5RBNPLROKOS=PEEQJRNMRNKSPMQSBPNMPLIQS=GLGLSHA>RJQMQ4
EPOQS=R?KNMROKFDN8S RBNPLROKOSLGNG>GEGSGNPS,QLQN0POSIDNGOG
%Q=HQIS,[email protected]+0JRSLQOJPSPHLROMRNKFMR
LGNJG7GSCQLQNS5RBNPLREKS++SFKMKOJRS:QCPIMPSOQJQOMQNJQO
[email protected]=PEEQJRNMRNKOSBAFALSB3MAHAS=RLMRNKOKSRMRHRJK@
SFKMSEDONRS=RLSHA>RJQMQEPOPSBRCMRIIKL2SJQJP8 [email protected]
%$%)&!)
"' ("&()'##'
(()%$&
Bir
Bir zamanlar
zamanlar moloz
moloz döküm
döküm yeri
yeri
olarak
olarakkullanılan
kullanılanİnciraltı’ndaki
İnciraltı’ndaki622
622
dönümlük
dönümlük alan,
alan,bugün
bugün içinde
içinde binbinlerce
lerce ağacın
ağacın boy
boy verdiği
verdiği muhtemuhteşem
şem bir
bir kent
kent ormanına
ormanına dönüştü.
dönüştü.
Şehiryaşamının
yaşamınınstresinden
stresindenkaçan
kaçan
Şehir
İzmirliler,İnciraltı
İnciraltıKent
KentOrmanı’nda
Ormanı’nda
İzmirliler,
adeta cenneti
cenneti yaşıyor.
yaşıyor.
adeta
devamı 2’de
SAYFA 02
MAVI
SIYAH
KIRMIZI SARI
10 Kasım 2014 Pazartesi
Birleşen Gönüller'in
mimarı: Ben de
gözyaşlarımı tutamadım
2003 yılında yayınladığı 'Aşka Son Bakış'
kitabı 'Birleşen Gönüller' ismiyle sinemaya
uyarlanan Sanlı, "Bu kitabın bir gün film
olacağını biliyordum. 3 defa izledim" dedi
2003 yılında yayınladığı 'Aşka Son Bakış' kitabı 'Birleşen Gönüller' ismiyle sinemaya uyarlanan yazar Niyazi Sanlı, hikayeyi beyaz perdede izleyince gözyaşlarını
tutamadığını söyledi. Sanlı, "Bu film benim kabul olunmuş duamdır. Çevremdeki
herkese bu kitabın bir gün film olacağını
söylüyordum. Bu hikayeyi defalarca anlattım. Buna rağmen, filmde herkes gibi bende gözyaşlarıma hakim olamadım. Filmi 3
kez izledim." şeklinde konuştu. Niyazi
Sanlı, Sakarya Akyazı basınıyla Vizyon
Kafede bir araya geldi. Niyazi Sanlı, dünyayı gezerek eğitim gönüllülerinin hikâye-
Dersimli ozan 35 yıl
sonra memleketine döndü
Almanya’daki 35 yıllık sürgün
hayatının ardından memleketine
dönen Zazaca müziğin önemli
isimlerinden Dersimli sanatçı
ozan Serdar Engin(60), "Kırmızı
Bülten" ile "yakalama" kararının
kaldırılmasından sonra
Türkiye'ye döndü. Tunceli’ye gelen Ozan Serdar, yıllarca memleketini rüyasında gördüğünü ve
bu hasreti bestelerine döktüğünü söyledi. Grand Şaraoğlu
Otel'de sevenleriyle kahvaltıda bir araya gelen Serdar Engin,
konuşurken
gözyaşlarına
hakim olamadı. Tunceli
Belediye
Başkanı
Mehmet Ali
Bul, siyasi
parti temsilcileri, sivil
toplum örgütleri, yakınları ve
sevenleri tarafından verilen kahvaltıya katılan Serdar
Engin, 35 yıl sonra memleketine
döndüğünü ancak bu sevincinin
yarım kaldığını söyledi. Bir itirafçının ifadeleri doğrultusunda
kendisinin Kırmızı Bülten ile
arandığını belirten Ozan Serdar,
kendisine yöneltilen itiraflar nedeniyle yıllarca sürgün hayatını
yaşamak zorunda kaldığını
söyledi.
Engin, “Suçlama şuydu: ben
gelmişim burada dağa çıkıp,
silahlı eylemlere katılmışım.
Böyle anlaşılmaz bir olay ile
karşılaştım. Avrupa’da sanat
yaşamı ile uğraştığımı kanıtlamama rağmen ve 35 yıldır yurt
dışında olmama rağmen böyle
bir suçlama yapıldı. Bu suçlamalar, avukatım sayesinde
çürütüldü ve topraklarımıza
döndük. Küçük bir sevinç yaşıyorum. Henüz mutlu olduğumu
belirtemem. Ben bireysel mutluluğa inanmıyorum, ancak
toplum olarak mutlu olursak, bir
anlamı olacağını düşünüyorum.”
diye konuştu.
“35 YIL SONRA BURUK
SEVİNÇ”
35 yıl sonra memleketine dönmenin
buruk sevincini
yaşadığını ifade
eden ozan Engin, “Topraklarımızı
gördüm,
mezarlarımızı
ziyaret ettim.
Hüzünlendim.
Bir çok insanı
kaybettik, onları
görememek çok acı
veriyor. Yaşlılarımızı
göremedim.
Arkadaşlarımızın hiçbirini
tanıyamadım. Ben çoktan beri
sizi gönlüme kazımışım. En
azından birbirimize karşı
sevgimiz azalmadı. Sizi çok seviyorum.” şeklinde konuştu.
Ozan Serdar ve onun gibi bir
çok insanın sürgün hayatı
yaşadığını ifade eden Tunceli
Belediye Başkanı Mehmet Ali
Bul ise diasporada yaşayan insanların diline, kültürüne ve
toprağına olan bağlılıklarının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
Sanatçı Serdar, kahvaltının
ardından Seyit Rıza heykelini ziyaret etti. (CİHAN)
lerini topladığını belirterek,"Anlattığım hikâyelerin hepsi gerçek ve birinci ağızdan.
Birleşen Gönüller; aşkı, vefayı ve dostluğu
başarılı şekilde beyaz perdeye yansıtmış."
dedi. Birleşen Gönüller'i izlemeyenlerin
hayatında eksik duygu düşünce kalacağını
savunan Sanlı, "Başrollerini Hande Soral
ve Serkan Şenalp’ın paylaştığı film, sevgi
tohumları ekmek, gönül köprüleri kurmak
için Orta Asya’ya giden eğitim gönüllüsü
bir öğretmenin fedakârlık öyküsüyle başlıyor. Film II. Dünya Savaşı döneminde yaşanan bir sevda, ayrılış, hasret, arayış ve
bekleyiş hikâyesini yüksek sinema esteti-
ğiyle beyazperdeye taşıyor. Filmin başarısında Hollywood ayarındaki prodüksiyonu, oyunculuklar kadar hikâyesinin yaşanmış bir hikâye olmasının da büyük payı
var. “Aşka Son Bakış” isimli romanım, yan
hikâyeler de eklenerek “Birleşen Gönüller”
ismiyle filme çekildi. Fikret Hakan’ın oyununu çok beğendim." diye konuştu. Bu zamana kadar 12 kitap yazdığını ifade eden
Sanlı, "'Bir kitap yazdım, hayatım değişti'
klişesi tam olarak hissettiğim duygu. En az
10 yıldır çevremdeki arkadaşlara bu kitabın
bir gün film olacağını söylüyordum. Dua
da ediyordum. Film, benim kabul olunmuş
duamdır. Bir de, nedendir bilmiyorum,
üzerime bir sorumluluk yüklendiğini hissettim. Filmi çok beğendim. Mendilsiz
’Birleşen Gönüller ’izlenmez. Hikâyeyi defalarca anlattım ve dinledim, buna rağmen
filmde herkes gibi ben de gözyaşlarıma hakim olamadım.” şeklinde konuştu. Filmi
üç kere izlediğini vurgulayan Sanlı, "İster
mecazi, ister hakiki aşk olsun. Aşk, insana
sonsuzluk duygusu aşılayan bir iksirdir.
Eğer gerçekten seviyorsan, vazgeçmezsin.
Aşk, her anlamda; hem dünyevi hem de
uhrevi işlerde büyük bir motivasyon kaynağıdır. (CİHAN)
Balonun geliri Stratonikeia
Antik Kenti'ne
Kültürel emanetleri korumak, kültür
ve sanat bilincinin geliştirilmesi amacıyla 7 iş kadını tarafından kurulan EPOS7 Yönetim Kurulu Başkanı
Zafer Kozanoğlu, Başkan Yardımcısı
Arzu Sabancı ve yönetim kurulu
üyeleri, Eskihisar Mahallesi'ndeki Stratonikeia Antik Kenti, Turgut Mahallesi'ndeki Osman Hamdi Bey
Konağı ve son zamanlarda dizi ve
film çekimlerine ev sahipliği yapan
Bozüyük Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.
Kozanoğlu, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 Aralık'ta İstanbul'da bir balo
düzenleyeceklerini ve bu programdan elde edilecek gelirin Stratonikeia için kullanılacağını bildirdi.
İzmir’in
saklı cenneti
Bir zamanlar moloz döküm yeri olarak
kullanılan İnciraltı’ndaki 622 dönümlük
alan, bugün içinde binlerce ağacın boy verdiği muhteşem bir kent ormanına dönüştü.
Şehir yaşamının stresinden kaçan İzmirliler, İnciraltı Kent Ormanı’nda adeta cenneti
yaşıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin
“sağlıklı çevre ve gelecek” adına gerçekleştirdiği en büyük yatırımlardan biri, sessiz
sedasız boy veriyor. 2000’li yıllara kadar
moloz döküm yeri olarak kullanılan İnciraltı’ndaki 622 dönümlük arazi, şimdilerde
içinde çok farklı ağaç türlerinin yer aldığı
“cennetten bir köşe”ye dönüştü. Üçkuyular
İskelesi’nden Yenikale Burnu’na kadar
uzanan ve Kültürpark’ın 3.5 katı büyüklü-
Yatağan'daki kültürel mirasa hayran
kaldıklarını belirten Kozanoğlu, bir
kadına armağan edilmek için kurulan ve adını bir kadından alan Stratonikeia Antik Kenti'ni, EPOS7 olarak dünya kültür mirasının bir
parçası olarak tanıtmaya hazırlandıklarını açıkladı. Kozanoğlu,
"Antik dönemden Osmanlı'ya kadar
yaşam barındıran, medeniyetlerin
üst üste yaşadığı bu merkezi
üçüncü kez ziyaret ettik. Bugüne
kadar sadece Türk arkeologların
kısıtlı imkanlarla çalıştığı bu kente,
EPOS7 olarak yapacağımız etkinliklerle sahip çıkacağız" dedi.
EPOS7 yönetimine gezileri sırasında Yatağan Belediye Başkan
Yardımcısı Tarcan Oğuz, Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı
ğündeki alanda oluşturulan gezinti-yürüyüş
ve bisiklet yolları, şehir yaşamının stresinden kaçan İzmirlilerin dinlenip rahatladığı
çok özel bir uğrak noktası oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2006’dan bu yana yürüttüğü çalışmalar kapsamında alana 21 bine yakın ağaç dikti. Kanada kavağı, dut,
akasya, salkım söğüt, gülibrişim, iğde, katalpa, palmiye, sığla, süs eriği, süs elması,
akçaağaç, dişbudak, tesbih, çınar, oya, gladiçya, erguvan, sofora, çam, servi, gravilla,
ıhlamur ve manolya ağaçlarının yanı sıra
zakkum, deniz iğdesi, böğürtlen, defne,
abelya, sardunya, lavanta, lavantin, kartopu, pitosporum, yasemin, ateş dikeni, ılgın,
berberis ve taflan gibi yeşil dokuyla uyumlu bitki türleri, o eski moloz döküm sahasına bambaşka bir ruh kazandırdı. Şimdi İzmirliler, haftanın her günü ve günün hemen
her saatinde bu eşsiz kent ormanında adeta
cenneti yaşıyor.
(HABER MERKEZİ)
Etnik Popüler Sanatlar Derneği
(EPOS7) Yönetim Kurulu Başkanı
Zafer Kozanoğlu, 3 Aralık 2014
tarihinde İstanbul'da düzenleyecekleri balo programının gelirinin
Stratonikeia Antik Kenti için kullanılacağını bildirildi
Prof. Dr. Bilal Söğüt ve Muğla Kent
Konseyleri Birliği Başkanı Hamdi
Topçuoğlu eşlik etti. EPOS7 yönetimi, daha sonra Yatağan Belediye
Başkanı Hasan Haşmet Işık'ı
makamında ziyaret etti. Ziyaret
sırasında, Beşiktaş Jimnastik
Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur
Çebi'nin eşi Berna Çebi ve BJK Futbol A Takımı'ndan Sorumlu Yönetim
Kurulu Üyesi Mete Vardar'ın eşi
Neylan Vardar tarafından Işık'a
takımı olan Beşiktaş'ın forması armağan edildi. Ayrıca Kozanoğlu ve
Sabancı, Işık'ı baloya davet etti.
(AA)
Yıl: 4
. Sayı: 1096 . 10 Kasım 2014 Pazartesi
Sahibi
Saykar Basın Yayın Gaz. Mat. Kır. San. ve Tic. A.Ş. adına
Eflatun SAYGILI
Yazı İşleri MüdürüYayın Sahibi Temsilcisi
Azime MOLLA
Haber Müdürü
Gülseren KUMRU
Sayfa Editörü
Nur Gülmez BEL
Turgut KOÇ
Denizli Temsilcisi
05326601776
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Fikret DAĞTEKİN
İdari Merkez
Şehit Fethi Bey Cad. Kızılkanat
İş Merkezi 45/803
Gümrük - Konak / İZMİR
Tel: 0232 425 26 10 (Pbx)
0232 425 26 10
Mail:
[email protected]
Dağıtım: Hakkı SARIÖZ
Yayın türü:
Yerel
Basıldığı Yer
Star Medya Yayıncılık A.Ş Gaziemir Tren İstasyonu Karşısı
Eski Beton Taş Tesisleri İçi No: 29 Gaziemir / İZMİR
Tel: 0232 251 76 32
SON DAKİKA Basın Meslek İlkelerine Uymaya Söz Vermiştir
SAYFA 3
SONDAKiKA GAZETESİ >>
3 ASAYiŞ
SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI
10
2014 Perşembe
Pazartesi
17 Kasım
Şubat 2013
Çocuklarından biri çöken balkonun altında kaldı diğeri kömür ocağında
Karaman'ın Başyayla ilçesine bağlı
Üzümlü köyünde oturan ve yaklaşık 6 yıl
önce yıkılan balkonun altında kalması
sonucu bir oğlu engelli olan Pakize Cansu, Ermenek'te su baskını sonucu kömür
ocağında mahsur kalan diğer oğlunun yolunu gözlüyor. Ermenek'te 2 işçinin cenazesinin çıkarılmasının ardından
ekipler, kömür ocağında mahsur kalan
diğer 16 kişiye ulaşmak için çaba harcıyor. İşçilerin yakınları da yürütülen çalışmaların sonuçlanmasını bekliyor. Oğlunun çıkarılması için her gün ocak sahasında Türk Kızılayı'nın kurduğu çadıra
gelerek çalışmaları yakından izleyen
anne Pakize Cansu, AA muhabirine yap-
tığı açıklamada, evinin direğinin günlerdir ocakta mahsur kaldığını, bir umut
kurtarılmasını beklediklerini söyledi.
Yaklaşık 6 yıl önce oğlu Abdurrahman'ın yıkılan balkonun altında kalması
sonucu engelli olduğunu, yürüyemediğini anlatan Cansu, şöyle konuştu: "Diğer
oğlum Ömer, su baskını sonucu ocakta
kaldı. Ömer, askere gitmeden önce yaklaşık 1 yıl kömür ocağında çalıştı. Askerden geçen yıl geldi. Bazı yerlerde
çalıştıktan sonra kömür ocağında 10 gün
önce tekrar işe girdi. Sonra kaza oldu.
Günlerdir buralardayım, yolunu gözlüyorum." Anne Cansu, evlerinde Ömer
dışında başka çalışan bulunmadığını dile
getirerek, "Bir oğlum engelli, babası 65
yaşında, ikisi de çalışamıyor. Ömer, evin
tüm yükü omuzlarında girdiği ocaktan
halen çıkamadı. Bize oğlum bakıyordu.
İşten bazen 700, bazen de 800 lira alıyordu. Oğlumu çıkarsınlar oradan" dedi.
(AA)
Uşak Şeker Fabrikası'nın
hissedarlarından dev dava
Türkiye'nin ilk şeker fabrikası Uşak
Şeker Fabrikası'nın kurucusu Nuri
Şeker'in torunu Mehmet Şeker 84 yıl
önce kamulaştırılan fabrikanın
hissedarları ile birlikte hukuk mücadelesine hazırlanıyor. Mehmet
Şeker, gazetecilere yaptığı açıklamada 1926 yılında dedesi Nuri Şeker'in
öncülüğünde Uşaklıların kendi
imkanlarıyla kurduğu Türkiye'nin
alanında ilk fabrikası olan Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası'nın 1931
yılında çeşitli gerekçelerle kamulaştırıldığını hatırlattı. Kamulaştırma
sonrası fabrikada hissesi olan yaklaşık 690 kişinin haklarını alamadığını iddia eden Mehmet Şeker,
hissedarlarla birlikte 84 yıl sonra
hukuk mücadelesi başlatacaklarını
ifade etti.
PANCARLARA BİLE ACIMADILAR
Yıllar süren arşiv araştırmasının
sonucunda hissedarlarının listesine
ulaştığını söyleyen Mehmet Şeker
şöyle konuştu: "Şeker fabrikasının
1931 yılında kar edeceğini bilen
dönemin siyasi iktidarı şeker pancarları tarlada iken ağustos ayında
fabrikayı kamulaştırdı. Keza o yıl
fabrika ilk kez kar etti. Kamulaştırmanın ardından hissedarlara hak-
Şeker Fabrikası'nın özelleştirlarının verilmesi için Cumhuriyet
gazetesinde ilan yayınlanmış. İlanda ilmesinin mümkün olmadığını
savundu. Şeker fabrikasının halka
hissedarların ellerindeki hisseleri
getirerek kamulaştırma sonrası hak- ait olduğunu ve hissedarların haklarını almadan
larını almaları istenmiş. Ancak o
dönemde yaklaşık 88 köye dağılmış fabrikanın
hissedarlar bu ilanı göremediği için özelleştirilmemesi gerektiğini
haklarını alamamış. İlan defalarca
kaydeden
gazetede yayınlanmış. Ben devlet
arşivlerinde yaptığım araştırmalarda Mehmet Şeker,
"Halka ait olan bir
fabrikanın kuruluş aşamasında
hisse sahibi olan 88 köyden toplam fabrikayı önce kamu690 hissedarın isim listesine
ulaştım. Şimdi bu köy84
leri tek tek dolaşarak
yıl önce kamuhissedarların varislerine ulaşıyor ve
laştırılan fabrikanın
haklarını talep
hissedarları ile birlikte hukuk
etmelerini istiyorum. Hepmücadelesine hazırlanan fabimiz haklarımızı
rikanın kurucusu Nuri Şeker'in
alana kadar
torunu Mehmet Şeker, "Uşaklıların
mücadeleye
devam ede1926'da kendi imkanlarıyla kurduğu
ceğiz."
şeker fabrikası 1931 yılında çeşitli
Fabrikanın
özelleştirilmenedenlerden kamulaştırıldı. 84
si ile ilgili
çalışmaların
yıl sonra hak mücadelesini
sürdüğüne işaret
başlattık" diye
eden Şeker, Uşak
Sağlık Bakanlığı, madde bağımlılığının tedavisini sağlayan kurumların etkinliğini artıracak, madde
bağımlılığı danışma hattı kuracak
ve uyuşturucunun zararlarıyla ilgili
okullarda rehberlik programlarının
uygulanması sağlanacak.
Hükümetin 2015 yılı programında,
Sağlıkta Dönüşüm çerçevesinde gelecek hedefleri açıklandı. Tütün
ve tütün mamulleri, alkol ile
bağımlılık yapıcı maddelerin kullanılmaması için mücadele eden
Sağlık Bakanlığı, programa göre
yeni yılda da bunların kullanımının
azaltılması ve pasif etkilenimin ön-
lenmesi için çalışacak. Bu kapsamda, tütün, alkol ve diğer bağımlılık
yapıcı maddelerin zararlarıyla ilgili
özellikle gençlere yönelik görsel ve
işitsel materyallerle desteklenmiş
eğitim modülleri ve programlar
hazırlanacak, konferans, panel ve
sempozyumlar düzenlenecek, bilinçlendirme faaliyetlerinde medya
araçları daha aktif şekilde kullanılacak. Uyuşturucu madde
bağımlılarına yönelik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri
güçlendirilecek. Sağlık Bakanlığı,
bu kapsamda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı,
Milli Eğitim Bakanlığı ve sivil
toplum kuruluşları ile işbirliği yapacak. Madde bağımlılığının tedavisini sağlayan kurumların etkinliği artırılacak, Sağlık Bakanlığı
bünyesinde madde bağımlılığı
danışma hattı kurulacak. Ayrıca,
Çocuk ve Ergen Alkol Madde
Bağımlılığı Tedavi Merkezleri (ÇE-
MATEM)'ler kapasite ve sayı olarak
artırılacak, uyuşturucu madde kullanımının zararlarıyla ilgili okullarda rehberlik programları uygulanacak. Yeni programa göre ayrıca,
ruh sağlığı hizmetleri nitelik ve
nicelik açısından geliştirilecek.
Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve sivil
toplum kuruluşları ile birlikte
hareket edecek. Toplum ruh sağlığı
merkezlerinin, madde kullanan ve
bakım ihtiyacı olan hastalar dahil olmak üzere tüm kronik ruhsal bozukluğu olan hastalara hizmet verecek
şekilde kapasitesi ve sayısı artırılacak. Ulusal ruh sağlığı profili
araştırması yapılacak ve istismara
uğrayan çocukların rehabilitasyonunu sağlamak amacıyla çocuk izlem merkezlerinin (ÇİM) sayısı
artırılacak, personele teorik ve
pratik eğitimler verilecek. (AA)
KAMYON, MİNİBÜSE
çarptı: 2 ölü, 4 YARALI!
Muğla'nın Fethiye ilçesinde
meydana gelen trafik kazasında
kamyonun çarptığı minibüste bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de
yaralandı. Kaza Karaçulha Mahallesi Fethiye- Antalya karayolu üzerinde meydana geldi. Alican
Kıvrak(24) yönetimindeki Yenievler- Çalıca hattında çalışan 48
TM 3322 plakalı şehir içi yolcu
minibüsüne kavşaktan karşıya
geçtiği sırada Antalya'dan Fethiye'ye
istikametine seyreden Duran
Kaval'ın(34) kullandığı bir inşaat firmasına ait 48 GR 188 plakalı kamyon çaptı. Çarpışmanın etkisiyle refüje devrilen minibüsteki yolculardan
Zeynep Karacan(33) ile Sedat
Çağan(23) olay yerinde hayatını
kaybetti. Minibüs sürücüsü Alican
Kıvrak ile yolculardan Gizem Karacan (14), Sinan Küçük (44) ile
Doğukan Karacan (10) ise yarala-
narak ambulanslarla Fethiye'deki
hastanelere sevkl edildi.Yaralılardan
Gizem ve Doğukan Karacan
kardeşlerin sağlık durumunun ciddi
olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle
Fethiye Muğla karayolu uzun süre
araç trafiğine kapatıldı. Fethiye
Cumhuriyet Savcılığı'nın olay yer-
var. Biz hisselerimizin karşılığını, 84
yıl boyunca fabrikadan elde edilen
kardan payımızı istiyoruz" diye
konuştu. (AA)
konuştu
Uyuşturucu ile mücadelede
polis-öğretmen EL ELE
Hükümetin 2015 yılı programına göre, Çocuk ve Ergen
Alkol Madde Bağımlılığı Tedavi
Merkezleri kapasite ve sayı olarak artırılacak, uyuşturucu
madde kullanımının zararlarıyla
ilgili okullarda rehberlik programları uygulanacak
laştırıyorsunuz, ardından
özelleştirmeye kalkıyorsunuz. Bu
mümkün değildir. Hukuksuzluktur.
O fabrikada yüzlerce insanın hakkı
ine yaptığı ilk incelemenin ardından
cenazeler Fethiye Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlayan kamyon sürücüsü
Duran Kaval da gözaltına alınırken,
kazayla ilgili soruşturma Fethiye
Emniyet Müdürlüğü ekipleri
tarafından sürdürülüyor. (CİHAN)
47KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ
HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE
HALK SAĞLIĞI KURUMU
47 Kalem Kırtasiye Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
: 2014/147400
1-İdarenin
a) Adresi
: Poligon Mah. 123/11 Sokak KARABAĞLAR/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası
: 2322483310-2324020143
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 47 Kalem Kırtasiye Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri
: İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü Ambar Birimi
c) Teslim tarihi
: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır. Sözleşmenin
imzalanmasından itibaren 10(On) takvim günü içerisinde ürünler teslim
edilecektir. Teslimatlar, mesai günleri ( 09:00 -16:00) saatleri arasında
depo sorumluları eşliğinde yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Poligon Mahallesi 123/11 Sk. Karabağlar/İZMİR
b) Tarihi ve saati
: 18.11.2014 -10:30
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret
ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan
veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İhale Komisyonu uygun gördüğü malzemelerden numune isteyebilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Poligon Mahallesi 123/11 Sk. Karabağlar/İZMİR adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Sondakika: 10/11
Basın: 12091
Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de
10 Kasım 2014 Pazartesi
Aksiyon İş Genel Başkanı Vedat Öztürk, “Nereden bakılsa, ülkemizde 10 milyonun üzerinde
işsiz var. Böyle bir atmosferde işçi kiralama düzenlemesinin hayata geçirilmesi demek, taşeronlaşmayla zaten birçok hakkını alamaz hale gelen çalışanı tamamıyla köleleştirmektir.” dedi
0
63>8/;@(%@<;<=@ ?%6?;2@<9?5@.5:764
WMPXZ#YGWNW!RWZOYOSPUYVYVZ96<4ZCJQJPWN
=TLATYPSVRYFZXMNXCRYPZIJTLUYTSVYZXHEXZQXTYUY:
[email protected]
[email protected]>ZJQJPWNXVZ=WHZ=WHWZOYHYVYVZPYRWV
8YDXYUYTSZ?WZXHEXZQYGYUYTSZQYTHSMSVRYZBUJPUWTXZRKTRKT:
[email protected]:
RWVZ GNJTQFZHBOUWZRW?YPZWNNX"ZZ
[email protected]
YUNSVRYZOYNYVZNYHWTLVUYHPYZMXMNWPXVXVZQYURSTSUPYMSVS
IWQUWTQWVFZWPWQZMBPJTJMJZIXTZYRSPZRYCYZXUWTX
NYVSHSOLT>Z'JTQXOW!RWZXHMXGUXQFZTWMPXZTYQYPUYTYZABTW
OJGRWZ<6ZDX?YTSVRY>Z2MNYNXMNXQZCXUWUWTXVRWV
YTSVRSTSUPSHZAWTEWQZTYQYPZXMWZIKVKVZELQZRYCYZJG:
WTXVRW>ZYVXZVWTWRWVZIYQSUMYFZJUQWPXGRWZ<6ZPXUO:
LVKVZJGWTXVRWZXHMXGZ?YT>Z5BOUWZIXTZYNPLM8WTRWZXHEXZQX:
TYUYPYZRJGWVUWPWMXVXVZCYOYNYZAWEXTXUPWMXZRWPWQF
NYHWTLVUYHPYOUYZGYNWVZIXTELQZCYQQSVSZYUYPYGZCYUW
AWUWVZEYUSHYVSFZNYPYPSOUYZQBUWUWHNXTPWQNXT>Z5K
RJGWVUWPWVXVZCYOYNYZAWEPWMXZCYUXVRWFZHXTQWNUWT
QYRTLUKZXHEXZEYUSHNSTPYQZOWTXVWZXMNXCRYPZIJTLUYTSVRYV
AWEXDXZXHEXZQXTYUYOYIXUWDWQ>ZXTQWNUWTWZXHEXUWTZYTYMSVRY
YTYDSUSQZWRWDWQZLUYVZXMNXCRYPZIJTLUYTSZRYZIK
CXGPWNXVRWVZQLPXMOLVZYUYDYQ>ZYVXZWPWQEXVXVZYUSV
NWTXZJGWTXVRWVZQYTZWRWDWQ>Z5KZYCUYQMSGZIXTZXVMYV
NXDYTWNXZRWPWQNXT>Z'YTXCXVZQYTYVUSQZMYO8YUYTSVRY
[email protected]@XPXGZQBUWZNXDYTWNXVXVZCJQJPWN
WUXOUWZOWVXRWVZCLTNUYNSUPYMSRST>%&XTYUSQZXHEX
EYUSHNSTPYZXPQYVSZIKUYVZXH?WTWVXVFZHXTQWNZYESMSVRYV
[email protected]
[email protected]:.9<@""4,$=>6@[email protected]/+=?@/
5//5>@>7?1?52;2;@:5<@&>7>;9<;
?.=?32;[email protected]?=?76<;4@(35?;&[email protected]:.9<
,,4'$=26@+?8=?@>6>;1>4@/1?<=>@8:.9<
#4,!@>=<@::;1:4@?6?78?@>3<@8:.9<
#'4'!@>=<@979:;1:@[email protected]<7@&-=9'JTQZLNLPLNX?ZMWQNBTJVJVZOSUSVZ<6ZYOSVRYQXZ<.
PXUOYTZ319ZPXUOLVZ/.9ZIXVZRLUYTUSQZXCTYDYNSVSV
OJGRWZ.4F73;MSVSZ<4ZPXUOYTZ/<1ZPXUOLVZ7/<
IXVZRLUYTZ+YTPYTYZ5BUAWMX;VRWQXZRBTNZXU
MSTNUYRS>Z,)NLPLNX?XVZQYUIX,ZLUYTYQZVXNWUWVWV
5KTMYFZOJGRWZ77F39;UXQZ=YOUYZNL=UYPZLNLPLNX?
XCTYDYNSVSVZJENWZIXTXVRWVZ8YGUYMSVSZNWQZIYHSVY
[email protected]>Z2MNYVIKUZOJGRWZ99F16;USQZ=YOUYZXQXVDXF
&LDYWUXZOJGRWZ</F90ZXUWZJEJVDJFZ*YQYTOYZRY
OJGRWZ<6F60ZXUWZRBTRJVDJZMSTYUYTRYZOWTZYURS>Z-PKCYIXTXVXVFZ'JTQXOWZ2CTYDYNESUYTZ+WDUXMX
[email protected]?
MWQNBTJZAWEWVZMWVWVXVZLDYQ:WQXPZRBVWPXVRW
<0ZPXUOYTZ137ZPXUOLVZ737ZIXVZRLUYTZLUYV
XCTYDYNSVSZIKZOSUSVZYOVSZYOUYTSVRYZOJGRWZ3F.;UXQ
YTNSHUYZ<.ZPXUOYTZ319ZPXUOLVZ/.9ZIXVZRLUYTY
OJQMWUNNX>ZUQWZXCTYDYNSVSVZULQLPLNX8XZQLVK:
PKVRYQXZLNLPLNX?ZMWQNBTJVJVZIYHYTSMSVYZWV
IJOJQZQYNQSZXMWZ+YTPYTYZ5BUAWMX;VRWQXZ5KTMYF
2MNYVIKUFZ&LDYWUXZ?WZ*YQYTOYZXUUWTXVRWVZAWURX>
5KZRBTNZXUXVZ<6ZYOUSQZRBVWPRWQXZMWQNBTZRSH
MYNSPSZ<4ZPXUOYTZ/<1ZPXUOLVZ7/<ZIXVZRLUYTY
KUYHNS>Z5BOUWDWZMWQNBTJVZLDYQ:WQXPZRBVWPXVRW
<.ZPXUOYTZ319ZPXUOLVZ/.9ZIXVZRLUYTZLUYV
XCTYDYNSVSVZOJGRWZ.4F73;MSVSZIKZXUUWTZOJQUWVRX>
[email protected][email protected]?WZOYVZMYVYOX
8XTPYUYTSOUYZMWQNBTWZOBVZ?WTWVZXUUWTXVZIYHSVRY
AWUWVZ5KTMY;VSVFZAWEWVZOSUSVZLDYQ:WQXPZRBVW:
PXVRWZ3ZPXUOYTZ393ZPXUOLVZ<0<ZIXVZRLUYTY
RYOYVYVZMWQNBTZXCTYDYNSZOJGRWZ4F1<;UXQZRJHJHUW
3ZPXUOYTZ930ZPXUOLVZ3<<ZIXVZRLUYTYZAWTXUWRX>
[email protected]
77F39;UXQZ=YOUYZNL=UYPZLNLPLNX?ZXCTYDYNSVSV
JENWZIXTXVRWVZ8YGUYMSVYZNWQZIYHSVYZXPGYZYNNS>
:Z*WQNBTZXCTYDYNSVSZWVZ8YGUYZYTNSTYVZXUZ2MNYVIKU
5KTMY;VSVZWVZOYQSVZNYQX=EXMXZ2MNYVIKUZXMWZAWEWV
OSUSVZXUQZ<6ZYOSVRYZ7ZPXUOYTZ<.1ZPXUOLVZ.34ZIXV
RLUYTZLUYVZMWQNBTZXCTYDYNSVSZOJGRWZ7<F<9;UXQ
YTNSHUYZ1ZPXUOYTZ<04ZPXUOLVZ/44ZIXVZRLUYTY
NYHSRS>Z*WQNBTZRSHZMYNSPSVZWVZ8YGUYZYTNSTYVZXUZLUYV
2MNYVIKUFZLDYQ:WQXPZRBVWPXVRWQXZLNLPLNX?
XCTYDYNSVRYVZRYZOJGRWZ99F16Z=YOZYUYTYQZXQXVDX
MSTYRYQXZOWTXVXZQLTKRK>Z&LDYWUX;VXVZRSHZMYNSPSZXMW
96<7;NWVZLDYQZYOSZIYHSVRYVZWQXPZMLVKVYZQYRYT:
QXZ7ZPXUOYTZ.67ZPXUOLVZ9.0ZIXVZRLUYTRYVZOJGRW
4F49;UXQZRJHJHUWZIKZOSUSVZYOVSZRBVWPXVRWZ7ZPXU:
OYTZ4/7ZPXUOLVZ949ZIXVZRLUYTYZXVRX>Z&LDYWUXFZIK
RBVWPRWQXZMWQNBTZXCTYDYNSVRYVZOJGRWZ</F90Z=YO
YURS>*YQYTOYFZ96<7;JVZLDYQ:WQXPZYOUYTSVRYZ<
PXUOYTZ109ZPXUOLVZ11/ZIXVZRLUYTZLUYVZXCTYDYNSVS
OJGRWZ90F4<;UXQZYTNSHUYZIKZMWVWVXVZYOVSZRBVW:
PXVRWZ<ZPXUOYTZ.00ZPXUOLVZ407ZIXVZRLUYTY
ESQYTRS>Z*YQYTOYFZJUQWVXVZMWQNBTZXCTYDYNSVRYV
[email protected]<6F60;UXQZ=YOUYZRBTRJVDJZLURK>Z+XU:
OYTZRLUYTSVZJGWTXVRWZXCTYDYNZIYHYTSMSVSZABMNWTWVZIK
XUUWTXFZ-VQYTYFZ2GPXTZ?WZ+YVXMYZNYQX=ZWNNX>Z*00)
[email protected]
RXQQYNZEWQWVZ GNJTQFZHBOUWZRW?YPZWNNX"ZZ$5KZXMW
QYRTLUKZXMNXCRYPSVZYGYUPYMSFZXHZAJ?WVDWMXVXV
[email protected]
GLTKVRYZQYUYVZWPWQEXVXVFZQSRWPZNYGPXVYNS
AXIXZIXTELQZCYQNYVZPYCTKPZQYUPYMSZYVUYPSVY
AWUPWQNWRXT>Z5KZRJGWVUWPWFZYOVSZGYPYVRY
MWVRXQYUYTSZRYZIOO:=YMZWNPWQNXT>Z&XTYUSQZXHEXVXV
MWVRXQYUYHPYMSZPJPQJVZLUPYOYDYQF
RLUYOSMSOUYZRYZEYUSHYVUYTZCYQZYTYPYQNYV
PYCTKPZQYUYDYQFZWPWQZMBPJTJMJZCYRZMY8CYOY
KUYHYDYQNST>%Z$(W?UWNZWUXOUWZYPWUWZ=YGYTSZQKTKUKOLT>%
RXOWVZ GNJTQFZ$XEIXTZXHZAJ?WVDWMXZIKUKVPYOYDYQ
LUYVZWPWQEXFZQXPXZXHOWTXVRWZIXTQYEZAJVFZQXPXMXVRW
IWUQXZIXTQYEZYOZEYUSHYDYQFZAWTXZQYUYVZRBVWPUWTXVRW
RWZXHMXGZQYUYDYQ>Z-MUSVRYZ96<4ZXEXVZ=UYVUYVYVZIK
RJGWVUWPWFZ966/ZOSUSVRYZ+WDUXM!NWZQYIKUZWRXUPXHZYV:
DYQZ<<>ZKPCKTIYHQYVSZ-IRKUUYCZ#JUFZRJGWVUWPWVXV
;WHXNUXQZ?WZXHEXVXVZQLTKVPYMS;ZXUQWUWTXVWZKOAKV
[email protected]?WNLZWNPXHNX>[email protected]!SV
KPCKTIYHQYVSZLUPYMSVSVZYTRSVRYVZRJGWVUWPW
OWVXRWVZCJQJPWNXVZAJVRWPXVWZAXTRX>Z96<4!NW
KOAKUYPYVSVZIYHUYNSUPYMSZCWRW8UWVXOLT>%ZX8YRWUWTXVX
QKUUYVRS>ZZ(JGWVUWPWOXZ-VYOYMYOYFZ?XDRYVYFZXVMY8YF
XVMYVZLVKTKVYZYOQSTSZIKURKQUYTSVSZ?KTAKUYOYV
GNJTQFZYOTSDYZHKVUYTSZQYORWNNX"ZZ$2QNXRYTSZIKZOLURYV
[email protected]>Z(JGWVUWPWVXV
OYMYUYHNSTSUPYMSZCYUXVRWZXMWFZCWTZNJTUJZRWPLQTYNXQ
[email protected]
XUYVZWRXOLTKG>Z'JPZMXOYMXZ=YTNXUWTXFZMWVRXQYUYTSF
PWMUWQZBTAJNUWTXVXZ?WZMX?XUXZNL=UKPKZRYZXVMYVUSQZLVKTK
YRSVYZABTW?WZRY?WNZWRXOLTKG>Z-OTSDYZPYRWVZQYGYUYTS
QYTHSMSVRYZXCPYUZ?WZMLTKPMKGUKQUYTSVZCWMYISVSZMLT:
PYQZOWTXVWZ;[email protected]?YT;ZRXOWTWQZYESQEY
QKMKTUKZXH?WTWVXVZMY8SVRYZOWTZYUYVFZWPWQEXOWZYRWNY
=YGYTUYTRYZYUSVS=ZMYNSUPYOSZUYOSQZABTJTQWVFZQWVRXMXVW
MYOSMSGZLRYUYTSZLUYVZMYTYOUYTSZUYOSQZABTWVUWTXFZELUKQ
[email protected]@YZPYCQKPZWR:
WTQWVFZQWVRXZCYTDYPYUYTSVYZOJGRWZOJGUJQZGYPUYTZOY=YV
GXCVXOWNXZRWZCYUQSPSGYZHXQYOWNZWRXOLTKG>% *(0)
MÜSİAD Genel Başkanı Olpak,"Son günlerde Suriye ve Irak'ta,
özellikle artarak yaşanan olumsuz gelişmeler zaman zaman
etrafımızda bir tedirginlik vesilesi doğurabiliyor."şeklinde konuştu
:35?6>=@?;?8>1>@?WZ2HYRYPUYTSZ([email protected]+*2:
-(Z#WVWUZ5YHQYVSZYXUZ)U=YQFZMLVZAJVUWTRWZ*KTXOW
?WZTYQ;NYZYTNYTYQZOYHYVYVZLUKPMKGZAWUXHPWUWTXVZGYPYV
[email protected]@SVSZIWUXTNWTWQFZ,+*2-(
LUYTYQZIKAJVWZQYRYTZNWTBTJVFZVWTWRWVZ?WZCYVAXZ8WUMW8W:
RWVZAWUXTMWZAWUMXVFZQXPRWVZOYZRYZQXPWZQYTHSZOY=SUSTMY
OY=SUMSVFZCWTZGYPYVZQYTHSMSVRYZLURKQFZLUPYOYZRYZRW:
[email protected],ZRWRX>([email protected]
&JUNJT=YTQ;NYQXZOWVXZCXGPWNZIXVYMSVSVZYESUSHZNBTWVXZ?W
,96;VDXZSUZ#YUYZTLATYPS,[email protected])U:
=YQFZ+*2-(ZLUYTYQZ,OWVXZ'JTQXOW,ZQY?TYPSVSZIWV:
[email protected]=TLWOW
[email protected]
?WTWDWQUWTXVXZMBOUWRX>2HZYRYPUYTSZLUYTYQZOYQUYHSQZ</
EWOTWQNXTZIJOJOWVZIXTZWQLVLPXZXEXVRWZOWTZYUPYVSV
[email protected])U=YQFZJUQWVXVF
QWVRXUWTXVRWVZIWQUWVNXMXVXVZXMWZRYCYZ8YGUYZXMNXCRYPF
OYNSTSPZ?WZ'JTQXOW;VXVZMLMOYUZAWUXHXPXVWZRYCYZ8YGUY
[email protected]>Z)U=YQFZIKVUYTSZOY=YIXUPWQZXEXV
QWVRXUWTXVXVZIWQUWVNXUWTXVXVZXMWZCKGKTFZAJ?WVZ?WZ=LGXNX8
[email protected]
QYORWNNX",[email protected]
IKZMJTWEZXEXVRWFZIKZOSUSVZXUQZ3ZYOSZXEWTXMXVRWZRWZIKAJVW
QYRYTZQWVRXPXGXZCW=ZQSOYMUYRS@SPSGZ-[email protected]
;YMSUZQJEJUPWOXZRKTRKTYIXUXTXG;ZNYTNSHPYUYTSVSZRYCX
[email protected];UJQZIXT
IJOJPWZOYQYUYRSQ>Z GWUUXQUWZX8YRWZWNPWQZXMNXOLTKPZQX
[email protected]#WGXZLUYOUYTSZMSTYMSVRY
IYHUYOS=ZRYCYZMLVTYZ<0Z?WZ94Z-TYUSQZMJTWEUWTXVW
[email protected]@[email protected]
LTNYPRYZRYCXZOJGRWZ1F<;UXQZIXTZIJOJPWOXZOYQYUYOY:
IXUWVZIXTZWQLVLPXFZCWPWVZYQYIXVRWZAWUWVZOWTWUZMWEXP:
UWTFZQXZIXTZOWTWUZMWEXPZYNPLM8WTXVRWVZELQZRYCYZQSTYV
QSTYVYZAWEWVZIXTZLTNYPRSFZOJGRWZ1F0;UXQZIXTZIJOJPWOX
[email protected]>,'JTQXOW;VXV
[email protected])U=YQFZRSH
NYUW=ZOYQUYHSQZAWEWVZOSUZOJGRWZ6F7ZIJOJPJHQWVZIK
MWVWVXVZXUQZ3ZYOSVRYZ3F.;[email protected]
AWNXTRX>2NCYUYNSVZXMWZAWEWVZOSUZOJGRWZ/F9;UXQZYTNSHZABM:
NWTXTQWVZIKZMWVWZOJGRWZ9F<;[email protected]
IXURXTWVZ)U=YQFZ,WTZXQXMXZRWZLUKPUKZOBVRWZMWOTWRWV
TYQYPUYT>Z5KVKVZQYTHSUS@SVRYZXUQZ/ZYOSZRW@WTUWVRXTWTWQ
IYQNS@SPSGRYZELQEYZQLVKHNK@KPKGZDYTXZYES@SPSGRY
<1F4ZPXUOYTZRLUYTUSQZIXTZAWTXUWPWZOYHYVRS@SVSZPWP:
VKVXOWNUWZABTJOLTKG>Z2VHYUUYCZOSUZMLVKZCWRW8XOUW
IYQSURS@SVRYZDYTXZYES@SPSGSVZIXTZOSUZBVDWQXZ34ZPXUOYT
RLUYTZMW?XOWMXVRWVZOYQUYHSQZ10ZPXUOYTZRLUYTUYTZMW?XOW:
MXVWZAWTXUWOWDW@XVXZBVABTJOLTKG,ZX8YRWMXVX
QKUUYVRS>)U=YQFZ5KTMY;VSVZXCTYDYNSVSVZXMWZLDYQ:WOUJU
RBVWPXVRWZ/F0ZPXUOYTZRLUYTUYZ2MNYVIKU;RYVZMLVTYZXQXVDX
MSTYRYQXZOWTXVXZQLTKRK@KZIXUAXMXVXZ?WTRX>2NCYUYNSVSZRY
RW@WTUWVRXTRXQUWTXVRWFZDYTXZVLQNYMSZELQZQLVKHKUYVZIK
MJTWENWZMYRWDWZMLVZYOZXNXIYTSOUYZ5KTMY;VSVZ<F1ZPXUOYT
RLUYTUSQZ8YGUYZ?WTPXHZLUPYMSVSVZRYZMYVYOXDXUWTX
YUQSHUYPYUYTSZXEXVZIYHQYZIXTZVWRWVZLURK@KVYZRXQQYNX
EWQWVZ)U=YQFZ5YHIYQYVZ-CPWNZ(Y?KNL@UK;VKV
YESQUYRS@SZ<6;KVDKZ&YUQSVPYZUYVSVSVZBVDWUXQUX
RBVJHJPZ=TLATYPSVSZCYNSTUYNNS>YXUZ)U=YQFZMXOYMXZXM:
NXQTYTZ?WZWQLVLPXQZBVABTJUWIXUXTUX@XVFZXVMYVZLRYQUS
QYUQSVPYFZIJNJVDJUZWQLVLPXZ?WZRJVOYZWQLVLPXMXOUW
WVNWATYMOLVZIYHUSQUYTSVSVZBVZ=UYVYZESQNS@SVSZX8YRWZWN:
NX>SUUYTRSTZRJVOYVSVZABGJZBVJVRWZOYHYVYVZ?W
5XTUWHPXHZ+XUUWNUWTZQYTYTUYTSVSVZCWTZGYPYVZLURK@K
AXIXZCXEWZMYOSURS@SZIXTZMJTWENWZ2MTYXUZNYTY8SVRYV
+WMDXR:XZ-QMY;RYZBGWUUXQUWZPWMDXRXVZXEXVRW
OY=SUYVUYTSZIXTZ+JMUJPYVZLUYTYQZQYIKUZWNPWUWTXVXV
YMUYZPJPQJVZLUPYRS@SVSZYVUYNYVZ)U=YQFZHBOUW
QLVKHNK",+YYUWMW8ZIKZQLVKRYZWNQXVUXQZVLQNYMSVRY
XMNWRX@XPXGZYRSPUYTSZYNPYQNYVZYDXGZRKTKPRYZQYUYV
KUKMUYTYTYMSZBTAJNUWTWZ?WZIYHNYZ2MUYPZRJVOYMSVYZRYZIXT
RW8YZRYCYZEY@TSRYZIKUKVPYQZXMNXOLTKP>Z*00)
TZOB Genel Başkanı Bayraktar,"Gıdanın bu kadar hayati olduğu, toprağın her
karışının önem taşıdığı bir sürece girdiğimiz günümüzde, İstanbul’un 8 katı
bir alanı nadasa bırakmamız kabul edilebilir değildir."şeklinde konuştu
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel
Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye'de nadasa
çok büyük tarım alanları ayrıldığını, bunun
çok önemli bir ekonomik kayıp olduğunu belirtti.Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, kurak ve yarı kurak alanlarda toprakta yeterli
suyun temini için çok büyük alanların
nadasa bırakıldığını ifade etti. 2000-2013
döneminde yüzde 14,1 azalmayla nadasa
bırakılan alanların 4,83 milyon hektardan,
4,15 milyon hektara inse de hala çok büyük
olduğunu vurgulayan Bayraktar, nadas
alanlarının ekilen alan içindeki payının da bu
dönemde yüzde 18,3’ten yüzde 17,4’e
düştüğüne dikkati çekti.Türkiye’nin 23,81 milyon hektarlık toplam tarım alanının 15,62 milyon hektarının tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin ekimi için kullanıldığını belirten Bayraktar, meyve alanlarına 3,23 milyon hektar, sebze alanlarına 0,81 milyon hektar, süs bitkilerine 4 bin 504 hektar alanın ayrıldığını,
nadasa ayrılan alanın meyve, sebze ve süs
bitkilerine ayrılan toplam alanı geçtiğini kaydetti.Nadas alanlarında görülen azalmanın
yeterli görülmemesi gerektiğini ifade eden
Bayraktar, şu değerlendirmelerde
bulundu:"Nadasa bırakılan alanların
büyüklüğü hala olağanüstü
boyutlarda. Dünyada hiçbir
gelişmiş ülke bu kadar
tarımsal alanı, bir yıl boş
tutmaz. Bir şekilde
değerlendirir.
Günümüzde gıda, enerjiyle gittikçe stratejik bir hal almaya
başladı. Tarım alanları,
olağanüstü değer
kazandı. Dünya nüfusu
7,3 milyara yaklaştı. Nüfusun 2050’de 9 milyarı
aşacağı tahmin ediliyor.
Başta Çin olmak üzere,
gelişmekte olan birçok ülkenin beslenme rejimleri değişti. İnsanlar, şimdi çok daha fazla
gıda tüketiyor. Bu kadar nüfusu besleyebilmek için tarım ve gıda ürünü üretiminin
2050’ye kadar yüzde 60 oranında artması
gerekiyor. Tarım alanları artmıyor. Dünyadaki
toplam tarım alanı 1,5 milyar hektar
dolaylarında.Bütün bunlara rağmen, ülkemizde 4,15 milyon hektar alanı nadasa
bırakıyoruz. 130 milyona yakın nüfusu
olan Japonya’nın tarım alanlarının
yaklaşık 5 milyon hektar, dünyanın
en büyük gıda ve tarım ürünleri
ihracatçılarından Hollanda’nın
1,3 milyon hektar tarım alanı
olduğunu göz önümüze
aldığımızda nadasa ayrılan
alanın büyüklüğü daha iyi ortaya çıkıyor. Nadasa bıraktığımız
alan tüm topraklarıyla Hollanda,
İsviçre, Danimarka büyüklüğünde.
Belçika’nın, Ermenistan’ın, Arnavutluk’un 1,5 katına yaklaşıyor. İsrail’in iki
katı. Lübnan’ın, Kıbrıs adasının 4 katı. 50 milyona yakın nüfuslu Güney Kore’nin yarısına
yakın. Gittikçe daha önemli bir hale gelen
tarım ürünleri ve gıda üretiminde, tüm iç kaynaklardan olduğu gibi nadas alanlarından da
yararlanma zorunluluğu var. (AA)
101Şubat
Kasım 2014
2013 Pazartesi
Perşembe
Boydak Holding CEO’su ve İstikbal Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı
Memduh Boydak, grup olarak 2014 sonunda 570 ile 600 milyon dolar
arasında bir ihracat rakamına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Grup
ihracatının 150 milyon dolarlık bölümünün mobilya olduğunu belirten
Boydak, yılı 7,2 milyar liralık ciroyla bitirmeyi planladıklarını açıkladı
@LOQXPY,LUQVT=Y.ATWMVNY0KSKUKY@XCPXTRY,XERY@LO;
QXPYVUWY@LOQXPY,LUQVT=Y(9JKYBWY2JMVPGXUY8LGVUOX
.ATWMVNY0KSKUKY@XCPXTRY8WNQK?Y@LOQXP>Y2JMVPGXU
BWY@WUULTXY@AU=WY@XOVVY8LGV:XY8XDXHXERURPY39TVT
-ASIPUWYNXDXHXJRTRTYX<RURCRTXYPXMRUQRFY3<RURCXY8,"
@KSJXY8VUUMBWPVUVYWEXMVY$HWTJLO>Y8,"Y2UY@XCPXTR
,XJXTY6LPMXCYVUWY<LPYJXORQXYQXBWMUVYQWYPXMRUQRFY8W?MXS
MXPRNRYPLTJWSVOUWYSWTPUWTWTYX<RURCXYBXMXTQXCUXSYQX
GIOIPYVU=VY=AJMWSQVFY@LOQXPY,LUQVT=Y(9JKYBWY2JMVP;
GXUY8LGVUOXY.ATWMVNY0KSKUKY@XCPXTRY8WNQK?Y@LO;
QXP>Y=XHWMWEVUWSWYOX:MRDRYX<RPUXNXQX>Y2JMVPUXU9VT
6ISPVOWY=WTWUVTQWY/)9ITEI>Y@WUULTX9TRTYQXY'/+9VTEV
NXDXHXJRTRY-ASIPUW9QWYX<MRPUXSRTRYJAOUWQVFY@LOQXP>
CKTUXSRYPXOQWMMVY*2JMVPGXUYBWY@WUULTXYJWPMASITYATEI
NXSPXJRQRSFY,WNWTY?WNWTY?WSYVUVTQWYGWUUVYAU<IOW
KUXCNRC>Y?WSYVU<WJVTQWYGKUKTXTYJWPMASINIHITY=IHVQW
NXSPXUXSRQRSFY2JMVPGXUYNXSPXJRY/'YORUURPYNXHVJVOUW
?WSPWJWY?VMX:YWQWT>Y@WUULTXYNXSPXNRHYQX?XYTWCWUVYQX;
?XYERBRUYERBRU>YQX?XY=WT<>YQX?XYMXJXSRNYPLPXTYISITUWSV
GXSRTQRSROLSFY$TINIHQWPVYHXNXTUXSQXY@KSJX9QXPV
MIPWMVEVUWSWYQX?XYVOVY?VHNWMYBWSNWPYGX?XTWJVOUW
GKSXUXSRYX<NRCYLUXEXDRHFY@VHVNY4XXUVOWMUWSVNVHVTYNL;
GVUOXYGAUINIYLUXSXPYJXQWEWY@KSJXYBWY6ISPVOWYVUW
JRTRSURYQWDVUFY.KSMYQRCRTQXY<LPYEVQQVYX<RURNUXSRNRHYBXSF
1ITOXTRTYQWBUWMYQWJMWPUVYVUPYBWYMWPYNXSPXUXCNX
:SL=SXNRY6KSKXURMOY1WJMWPY"SL=SXNRYPX:JXNRTQXYQW;
BUWMVNVHVTYQWJMWPUWQVDVYVPVYNXSPXNRHYQXYQITOX
NXSPXJRYLUNXYTLPMXJRTQXYVUWSUVOLSFY-W<MVDVNVHY?X4MX
@WU<VPX9QXYNXDXHXYX<MRPFY!SXTJX9QX>Y2JBV<SW>Y#ISV?9MW
NXDXHXYX<NRCMRPFY1ITOXY=WTWUVTQWPVYNXDXHXUXSRNRHR
QXYXSMRSROLSKHF.YKSMYQRCRTQXY)55YEVBXSRTQXYNXDXHXNRH
BXSFY1ITOXY=WTWUVTQWY/YGVTYTLPMXQXYJXMRUQRDRTRYTWMYL;
UXSXPYJAOUWOWGVUVSVHFY@VS<LPYQITOXYNXSPXJRTXYQX
?VHNWMYWMNWPYJKSWMVOUWY?WNY=SKGKNKHXY?WNYIUPWNVHW
PXMNXYQWDWSYLUKCMKSNXP>YVJMV?QXNYLUKCMKSNXPYV<VT
=XOSWMYJXS4YWQVOLSKHF*-SK:MXY7%YGVTYPVCVTVTYVJMV?QXN
WQVUQVDVTVYXTUXMXTY8WNQK?Y@LOQXP>Y*@KYSXPXNRT
QWDVCVPYJWPMASUWSQWYQXDRURNRYBXSYXNXYNLGVUOXYJWP;
MASITQWYYGVTYPVCVY<XURCROLSFY-WS<WPMWTYEVQQVYSXPXNF
,WSYTWYPXQXSYMWPTLUL&VOWYATWNYQWYBWSJWP>YWTYJLT
MWPTLUL&VOVYQWYPKUUXTJXPYWUYWNWDV>Y=AHYTKSKYVJMWOWTYGVS
JWPMASYNLGVUOXYJWPMASIFY3UUX?YBXSYOXTV>YGKYVCVY=IHWU
OX:ROLSKHFY XQWEWY6ISPVOW9QWYQWDVUYOKSMYQRCRTQXYQX
ISWMVNYOX:ROLSKHFY1ASMYORUYATEWY3BSK:XURYGVSY4VSNXQXT
KJOX9QXPVYMWJVJVYJXMRTYXUQRP>YLSXOXY)/YNVUOLTY(K;
SL9UKPYOXMRSRNYOX:MRPFYSXP9MXYMWJVJVNVHYBXS>Y3@19QW
:XHXSUXNXY<XURCNXUXSRNRHYJISIOLSFY3BSK:XYBWY3U;
NXTOX9QXYUL&VJMVPYNWSPWHUWSVNVHUWYISITYQWJMWDVYBW
:XHXSUXYQWJMWDVYJKTNXPMXORHFYUKJUXSXSXJRYCVSPWMYLUNX
OLUKTQXYVUWSUVOLSKHFY-IHVQWYCVSPWMUWSVYQITOXYCVSPWMUWSV
LUNXYOLUKTQXYVUWSUWOWTYCVSPWMUWSY=VGVYGVSYKEKTQXT
GXCUXQRP>YGXCPXYIUPWUWSWYQWYGKYQWTWOVNVNVYIUPWNVH
XQRTXYPXHXTQRSNXYOLUKTQXY=XOSWMUWSVNVHYLUXEXPF*YQW;
QVFY+57%YORURTRYOIHQWY9UKPYGIOINWOUWY?WQW4UWQVPUWSV;
TVYQVUWY=WMVSWTY8WNQK?Y@LOQXP>Y*-SKGKTYEVSLJKTKT
'>+YNVUOXSYUVSXYLUXSXPYJWTWOVYGVMVSNWOVY?WQW4UVOLSKHF
6XGVVYPVYGXTPXERURPY?XSV<FY@VHVNYISWMVNYCVSPWMUWSVTQWT
LUKCMKSQKDKNKHYEVSLUXSQRSYGKTUXSFY0I<IPYGVSYMXUV?JVH;
UVPYOXCXQRPFY@AU=WYELDSX4OXJRTQXYOX:RUXTQRDRNRHYOWS;
UWSQWYJRPRTMRYLUQK>YJVOXJVY=WSVUVNUWSQWTYQLUXOR
OX:RUXTNXNRHYHVOXTYLUQKYXNXYMWUX4VYWMNWY=XOSWMVTQWO;
VHFYSXP>Y2SXT>Y KSVOW9QWYJRPRTMRUXSRNRHYLUQKFYVGOX9QX
PRJNWTYJRPRTMRYLUQKYXNXYV?SXEXMRNRHRTY<LPYATWNUV
GAUINIYQWDVU>YXNXYMWUX4VYWMNWYOLUKTQXY=XOSWMYWQVO;
LSKHFY@LOQXPY-SKGKYLUXSXPYGVUVTWTVTYXPJVTW
V?SXEXMRNRHRTYGIOIPYGAUINITIY3BSK:XY@VSUVDVYIUPWUWS;
VTWYBWY3@19OWYOX:ROLSKHFY0RJNWTYWMPVUWCVNYLUQK>
OXPRTYELDSX4OXQXYLUQKDKYV<VTYJRPRTMRYLUQKFY$TINIHQW;
PVYORUUXSQXYQXYMWUX4VYTLPMXJRTQXY=XOSWMUWSVNVHYJISWEWPF*
QVOWYPLTKCMKFY-SK:YLUXSXPYJWTWYJLTKTQXY'/5YVUWY55
NVUOLTYQLUXSYXSXJRTQXYGVSYV?SXEXMYSXPXNRTR
OXPXUXOXEXPUXSRTRYGWUVSMWTY8WNQK?Y@LOQXP>YCAOUWYQW;
BXNYWMMVY*2?SXEXMRNRHY/'5YVUWY55YNVUOLTYQLUXS
EVBXSRTQXY?WQW4UVOLSKHFY$TINIHQWYVPVYXOURPYQATWN
BXSFY@KTKTY7/5YNVUOLTYQLUXSRTYIHWSVTQWPVYGAUINITI
NLGVUOXYISITUWSVYLUKCMKSKOLSFY1X?XY4XHUXYNLGVUOX
V?SX<YWMNWYCXTJRNRHYBXSYXNXYPXGXYISITUWSYLUNXJR>YGV;
SXHYTXBUKTYXDRSURPURYISITYLUNXJRYNITXJWGWMVOUWY?WSYTW
PXQXSYQWNLTMWQWYOX:XEXPYLUJXP>YHXNXTYHXNXT
HLSUXTQRDRNRHYLUKOLSFY@KTUXSRY<AHNWPYTLPMXJRTQXY?WN
MXJXSRNYXTUXNRTQXY?WNYOWSVTQWYISWMVNYXTUXNRTQX
=XOSWMUWSVNVHYQWBXNYWQVOLSF*
33. Uluslararası İstanbul Kitap
Fuarı, dijital yayınların
sınırlanması ve okullarda okutulacak ders dışı kitapların
denetim ile ilgili eleştirilerin
gölgesinde açıldı. Türkiye
Yayıncılar Birliği Başkanı Metin
Zeynioğlu, bu uygulamaların
yayın özgürlüğüne darbe
vuracağını öne sürdü
6.3"Y6INY!KXSERURPY.X:RNY3YBW
6ISPVOWY.XORTERUXSY@VSUVDVYMXSX4RTQXTYMWS;
MV:YWQVUWTY))FYUKJUXSXSXJRY2JMXTGKUY0VMX:
!KXSRYMASWTUWYPX:RUXSRTRYX<MRFY6ASWTQWYJAH
XUXTY6ISPVOWY.XORTERUXSY@VSUVDVY@XCPXTR
8WMVTYWUXUY#WOTVLDUK>YPVMXGXYVU=VTVTYXS;
MXSXPYQWBXNYWMMVDVTVYBKS=KUXQRFY@KTX
GXDURYLUXSXPYOXORTERURPYJWPMASITIT
GIOIQIDITIYQVUWY=WMVSQVFY#WOTVLDUK>
6ISPVOWY7YNVUOXSY+YNVUOLTY(KSLYVUW
QITOXTRTY7+FYGIOIPYOXORTERURPYJWPMASIF
UPWNVHYOXORTUXTXTYOWTVYPVMX:YXQWQVTQW
%'YGVTY)/+YGXCURPMXYQXYQITOXQXY77FVTEVF
GVU=VJVTVYBWSQVFY6ISPVOW9QWY?WSYGVSWOVTYLS;
MXUXNXY'>7YPVMXGRYLUQKDKTKYXTUXMXT
#WOTVLDUK>YUPWNVHYOXORTERURPMXYVUP
)9MWFY LTY75YJWTWQWYOXORTERURPY?WSYJWTW
OIHQWY75;7/YGIOIOLSFY+57%YVUPY75YXORTX
XVMYGIOINWYQWYOIHQWY>/FY@KYGIOINWQW
GVSYOXTQXTYMWCBVPYQVDWSYOXTQXTYPLSJXTYVUW
NIEXQWUWTVTYATWNUVYSLUIYBXSFYV4XQWUWSVTV
PKUUXTQRFY0LTKCNXJRTQXYOXORTERUXSRT
JLSKTUXSRTXYQXYQWDVTWTY#WOTVLDUK>
CKTUXSRYJAOUWQVY1VUWOWTVTYQVUWQVDVYPVMXGR
WUQWYWMNWJVYATUWTNWNWUVFY6LSGXY0XTKT
VUWYVTMWSTWMWY=WMVSVUWTYJRTRSUXNXUXS
OXORTERURDRTYQV&VMXUYXUXTQXYVUWSUWNWJVTV
ATUWS>YOXORTYAH=ISUIDITWYQXSGWYBKSKSF
@AOUWYLSMXNQXY<LPYSWTPUVUVPMWTYJAHYWQVUW;
NWH>YJWPMASYVUWSUWOWNWHFY)Y(PVNY+57%
MXSV?VTQWYWJNVY-XHWMW9QWYOXORNUXTXT
GVSYOATWMNWUVPYVUWY77YJWTWYJLTSXYQWSJ
PVMX:UXSRYQRCRTQXYLPKMKUXEXPYPVMX:UXSX
QWTWMVNY=WUVOLSFY2UXBWYLUXSXPY8VUUV
(DVMVN>YOWTVQWTYPIUMIS>Y<LEKPUKP>Y=WT<UVP
OXORTERURDRTXYGXCUXOXEXPYBWYOXORTERUXSRT
SWPXGWMYWQWNWOWEWDVYGVSYSXPV:YLUXEXPF
$MWYOXTQXTYQV&VMXUYVUWSUWNWUWSWYXOXP
KOQKSKUXNXQRDRTRYQXY=ASIOLSKHF
3TUROLSKHYPLSJXTYVUWYNIEXQWUWYV<VTYOXJXU
OWTVUVPUWSWY=WSWPYBXSFY!VPVSY XTXMY(JWSUWSV
0XTKTKYVUWYVU=VUVYMXJUXPY+YJWTWQVSY6@8;
89OWY=VQWEWPFY0LSPXSRNYMXJUXPYOXJXY?X;
UVTWY=WUNWQWTYWJPVOWEWPFY1V&VMXUYXUXTQX
PLSJXTURDRTYMX?XNNIUYWQVUWEWPYJWBVOWQW
LUNXQRDRYLSMXQXFY@WUPVYQWY<LPYOXPRTQX
QV&VMXUYOXORTERURPMXTYJAHYWQWNWOWEWDVHF
@KSXQXYPKBBWMUVYGIOINWYWUQWYWQVUW;
NWNWJVTVYBWSVYLUXSXPYXUNXURORHFY6.3"
0IUMISY!KXSUXSRY1XTRCNXY0KSKUKY@XCPXTR
1LDXTY,RHUXTYQXYPVMXGRTYPIUMISYXQRTX
ATWNVTQWTYJAHYWMMVFY
#"! !
!""# ##"
#"!! !" ##
İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi’ni,
sadece balık üreticilerini değil, bütün sektörü kapsayan bir yapıyla hayata geçireceklerini bildirdi. Türkiye’de bir
ilk olacak bölge için çalışmalara başladıklarını kaydeden Demirtaş, ilk müteşebbis heyet toplantısını yaptıklarını
ve projenin hızla hayata geçmesi için yapılacak çalışmalar hakkında yol haritasını çizdiklerini aktardı
Bölgenin tam adının, “İzmir İli Su Ürünleri
Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi” olacağını açıklayan Demirtaş, “Üreticilerin
yanısıra tedarikçilerin de dahil olduğu, depolama ve personel konaklama alanlarının da
yer aldığı geniş bir tabana yayılan OSB
hedefliyoruz. Dünya rekabet dünyası ancak
şu anda sektörün yapısının dağınık olması,
verimliliği ve rekabet gücünü olumsuz etkiliyor. OSB ile birlikte üretimde verimlilik ve
kâr artışının sağlanması, maliyetlerin
düşürülmesi ve bürokrasinin azalması, sektörün rekabet gücünü de arttıracaktır.” dedi.
OSB’nin Türkiye’de bir ilki temsil edeceğini ifade eden Demirtaş, ayrıca sektör için birçok
yeniliğin başlangıcı olacağını ve katma
değeri yüksek ürünlerin üretilmesini de
sağlayacağını dile getirdi.
Ekim ayında yaptıkları toplantıda belirlenen
yedi kişilik müteşebbis heyetin, daha geniş
bir yapıya kavuşturularak 15 kişiye
çıkarılacağını aktaran Demirtaş, şöyle devam
etti: “Amacımız, sektörle ilgili tüm faaliyetleri
aynı yapı içinde biraraya getirmek. Bu nedenle müteşebbis heyeti de genişleteceğiz.
Projemizi anlatmak için İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu ile Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Kudbettin Arzu’yu ziyaret edeceğiz. Sayın
Kocaoğlu’nun yer seçimi konusunda önerilerini alarak desteğini isteyeceğiz. 2009
yılında yayımlanarak yürürlüğe giren Tarıma
Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri
Uygulama Yönetmeliği kapsamında su ürün-
leri ile ilgili bir ibare bulunmuyor. Bu nedenle Bakan Yardımcısı Arzu’yu ziyaretimiz
sırasında, projemizin sektöre ve ekonomiye
sağlayacağı faydalarla mevzuat değişikliği
konusunda önerileri içeren bir dosya
sunarak destek isteyeceğiz. Tüm temasları
kasım ayı içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.”Sektörün ihtiyaçları, yatırım potansiyeli, OSB konusundaki değerlendirmeleri,
OSB’nin yeri ve arazi büyüklüğüyle ilgili bir
çalışma yapılacağı bilgisini de veren
Demirtaş, “Sektörde faaliyet gösteren tüm
firmalara duyuru yapacağız. Ayrıca İzmir Su
Ürünleri Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Girenes
koordinatörlüğünde ayrıntılı bir araştırma
yaparak, sektörün ihtiyaçlarını
belirleyeceğiz.” dedi.Üretim yapılan mevcut
yerlerin potansiyel su üretim alanı olarak
belirlendiğini ve koordinatlarının çizildiğini
anlatan Girenes de, “Firmaların üretim
yaptıkları alanlar denetleniyor ve kiralarını
ödüyorlar. Bu konuda bir sıkıntımız yok ancak asıl sıkıntı karada başlıyor. Depo ve personelin kalacağı yer gibi konularda sıkıntı
var. Bununla birlikte sektörün birçok
paydaşı var; strafor, ağ, ilaç, işleme tesisleri
gibi. Tedarikçilerin de dahil olduğu bir
yapıyla tüm sektörü kapsayacak bir bölge
istiyoruz. Tüm bunların birarada olması,
sektörün izlenebilirliğini de kolaylaştırır. Firmalar tüm ihtiyaçlarını OSB içinden
giderebileceği için çok büyük bir kolaylık
olur.” diye konuştu.(CİHAN)
CHP İzmir
İzmir MilMilCHP
letvekili Aytun
Aytun
letvekili
Çıray, İzmir
İzmir
Çıray,
Serbest MuhaseMuhaseSerbest
beci Mali
Mali
beci
Müşavirler Odası
Odası
Müşavirler
Başkanı Feyzullah
Feyzullah
Başkanı
Topçu ve
ve yönetim
yönetim
Topçu
kurulu
kurulu üyelerini
üyelerini
makamında
makamında ziziyaret
yaret etti
etti
2014Per
Pazartesi
10
17 Kasım
ubat 2013
embe
"" """
" !!!
iyarette Başkan Topçu, muhasebe mesleğinin sorunlarını,
Z
meslektaşlarının yaşadıkları
sıkıntıları dile getirdi.Milletvekili
Çıray da hükümetin meslek
odalarına yönelik yaptığı yeni
düzenlemeleri eleştirdi ve odaların
mali kaynaklarının kısılarak
çalışamaz duruma getirildiğini
savundu. CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ı yaptıkları çalışmalar
hakkında bilgilendiren İZSMMMO
Başkanı Feyzullah Topçu Oda olarak
eğitim çalışmalarına çok önem
verdiklerini ve bu konuda çeşitli
seminerler, paneller düzenlediklerini, ilgili bakanlıkların ve işveren kesimlerinin yapacağı bilgilendirme ve
eğitimlerin de İZSMMMO tarafından
yapıldığını söyledi. Başkan Topçu
ayrıca, yapılan tüm faaliyetlere ve
meslektaşlarının sorunlarını
bakanlıklara sunmalarına rağmen
bugüne kadar çözüm üretilmemesinden dert yandı. Topçu, “İktidarın
bu tutumu karşısında muhalefet partileri de sorunlarımızı yeteri kadar
mecliste ve kamuoyunda dile ge-
tiremiyorlar. Yeterince yanımızda
olmadıkları için mesleki sorunlarımız giderek artıyor. Ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan, özveriyle
gece gündüz çalışan böylesine
saygın bir meslek grubu bu yapılanları hak etmiyor. Odalarımız ve
meslektaşlarımız üzerinde sistemli
bir şekilde baskılar ve angaryalar
devam ediyor.” dedi. CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray da hükümetin
meslek odalarına yönelik yaptığı
yeni düzenlemeleri eleştirdi ve
odaların mali kaynaklarının kısılarak
çalışamaz duruma getirildiğini
savundu. Milletvekili Çıray ayrıca,
CHP milletvekillerinin yaptıkları
çalışmalarla muhasebeci ve mali
müşavirlerin de sorunlarını gündeme getirdiğini, hükümeti bu
sorunların çözümüne yönelik somut
adımlar atması konusunda
uyardıklarını söyledi. CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın İZSMMMO ziyaretine CHP Konak İlçe Başkanı
Mehmet Şakir Başak ve CHP
Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin
Alper de katıldı. (HABER MERKEZİ)
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, eleştirilere açık olmaları gerektiğini belirterek "12
senedir gecemizi, gündüzümüze kattık. Gözünüze, dizinize dursun. Bizi mi eleştiriyorsunuz. Ne yapmadık ki sizin için?' demek yerine eleştirilerin dinlenmesi gerektiğini istedi
/
*G? # E>D@+8EBGGSQVQSAUHTKVURPUKURV6QNR<>
1(>VLEOTLLTPVSRJUR>V$TH:ULGTQSLSBSRVJUJ
MFJKI>V=TQVDTHSRSVFRUV7TMUVTKLSDVGSQVSRJURC
;LTQKPS?SRVJTLGFPECV@SBSLVUMULVMTQMSVOS
'ULURVGFHIVMUVULLUVIBIRLID4CV@IV:TQ<TOKSQCV0IKPUOU
TPTDKSQT9TOVGSQVDTHVGIPIQVSRJURPUQCV.UBQTKSV)GIGTOSQV:SGS
GSQVUMULUVHUVGFHIVMUVULUVIBIRLID>VIBIRVUMULVMTQC
2NJUJNVAUQVIBIRIVAUQVGTRSLV:SGSVFQKUVGFHPIJIVMUVAUQCV@SQ
DTHVGIPU9UOVOSVUMULVTPTDKSQJSRVUR9UOVFRIRPUVKUKLSRVFPIH5
FQCV6MULNVUJN8VOTJT9TOV=UPSLSBVHFOCV@SQVONJLNRU
GUOUQJNRV:EPTQV:T<TQJSRCV@SQVONJLNRUV9TAU8VATQSQJSRCV3*TR
OFRID>VGTRVMSRPTHTHSL3>V3GTRVOFRIDUHNL>VJTRVMSRPT3VFPIQ5
JUVOUA:UVFPLUBCVEROEVTPTDKSQSJSRTVOIPUOVUJLUBJUR>
J;BEREVMSRPTLTBJTR>VJ;BEREVOTJLTHTV<UPNDNQJURCV@SQSOSQ
GSQSOSQV,EQOSHTVH;RTKSPTLTBV=UPTV:TPSQC1VMTMSCV.EOELTKVF5
PUQUOVSJQU7UVOUQDNVHTKTQSVOUMUQVLE9UMTPTVTMTLTMSOPTQSRS
GTPSQKTRV@UDGUOURV%UQMNL9NJNV@EPTRKV6QNR<>VMTAPTKSRVOTR5
MSVS<SRMTOSVSJQU7UVGUOKN?NRMUVHEQT?SRSRVJNBPUMN?NRN
AIQ:IPUMNCVV*T<SLVG;P:TJSV@IQJU3MU>V0EJKUOSPV*URUHS9S
-DUMULPUQNV/TQRT?S3RSRV0 *-6/VHTRSV=SBLTKVGSRUJNRNR
U<NPNDVK;QTRSRTVOUKNPURV@UDGUOURV%UQMNL9NJNV@EPTRKV6QNR<>
:ERMTLMTOSVOFRIPUQNVMT?TQPTRMSQMSCV
%F?IRVGSQVOUKNPNLNRVFPMI?IVKF8PURKNMUVGUBNVLSP5
PTKATOSPPTQSV8QFKFOFPMTVSOSR9SVJNQUHUVFKIQLUOVBFQIRMU
OUPMNCV,;QTRTV<FOVJUHNMUV62V$UQKS3PSVLSPPTKATOSPSVSPT
0 *-6/V#TRTPV@UDOURNV"USPV(8UOVMUVOUKNPMNCV62V$UQ5
KS4MTRVSJKS7UVTMTRV2EKU=HUV@U?NLJNBV0SPPTKATOSPSV-MQSJ
@UP4NRVOIQMI?IV/TLFOQUKSOV#TPSDSLV$UQKSJS4RSVTPTDKSQTR
6QNR<>VDIRPUQNVOUHMTKKSV1@IV:UQS8PTQMTRVGSQVKURTJSRSRVMT
:T<KS?SLSBV:ERPTQMTVOIQIPMICV-RJURPUQVSPPUVOSV8UQKSVOIQ5
LUHUVLT9GIQLIDV:SGSCV6LUVBURRTMSHFQILVOSVGTRSLMT
SJLSLMTRVGU=JTMSPJSR>VGTRSVMTV=TQV:ERVGSQSPTQSVOFRIDJIR
LTQUONVSPTVGSQV8UQKSVOIQMICV,EQOSHT4MTV;HPTV:UQS8VSJSLPS
8UQKSPTQVAUQVOSVSRKTQRTKTV:SQSRVJSBMTVDUDNQU9UOJNRNBCV*UMT9T
0T9PSJVS<SRMTOSPTQVATHUVJT<SLTVOUKNPLUV=UOONRNVTPMTVT5
MTRV&V8UQKSVHFOCV&+VKURTV8UQKSVAUQCV@SQVONJLNVLUQKSVGSQ
ONJLNV8UQKSCV@IVHTRSVOIQIPURV8UQKSVGUJNRVKF8PURKNJNVHU8NHFQ
GTHT7TRMSCV2NQLNBNVOFPKIOPUQNRV=T8JSVGFLGFDVGSQVOSDSVAUQC
(VMUVGTR9TV6RUMFPIV6URJN4RNRVLI=UGSQSMSQCV(QUHUV:SK5
LTOVLT9GIQSHTKSRMTMSQCVGEQPTQSVMTV=S<VGSQSJSVHTRS
OIQIPLIDVGSQV8UQKSRSRV:TRTPVGUDOURNVRTVJ;HPTHT9TOVMSHT
LTQUOVTMS8V:SKLTLSDC1
,<6==G.=6%G?$?6<1&?
0&=(?-?G?(?0<6"!,
.EOELTKVFPUQUOVSJQU7UVOUQDNVHTKTQSVOUMUQVLE9UMTPT
TMTLTMSOPTQSRSVGTPSQKTRV@UDGUOURV%UQMNL9NJNV@EPTRK
6QNR<>VMTAPTKSRVOTRMSVS<SRMTOSVSJQU7UVGUOKN?NRMUVHEQT?SRSR
JNBPUMN?NRNVMSPTV:TKSQMSCV,@00V@UDOURPN?NVM;RTLSRMT
SJQU7NV;RPTLTVRFOKUJNRMUVUMTKUVMTPSHTVM;RME?EREVAIQ:I5
PUHURV@EPTRKV6QNR<>VD;HPTVMTAULVTKKSV1@FDVHTQTVUOURVJI5
MURVGSPTVGSBVJFQILPIHIBCV@TRV;RELMTOSVLTOKI8VHUBNPN
OU?NMNRVUQOUJNRNVKTOJSQVFPUQUOVOIPPURNQMNLCV6PNDKNQLU>
;MTAVHU8UQMNLCV6LUVOF9ULURVOF9ULURVQIPFPUQNV<;8
JT8TKSRTVUKUR>VGIRIRPUVGSQPSOKTV8TOV<FOVDTHSVSJQU7VTMTRVGSQ
GEQFOQUJSVMTVOU?NKV7UGQSOUJNVU<JURNBVHTKSDTLTBJSRSBCV(
HEBMTRV=TQVSDSRSBMT>VKUDNKNRMURVKIKIRVGSRUJNRUVAUQNR9UHU
OUMUQVSJQU7VTMSPLTLTPSCV@UBNVOULIVOIQILPUQNRNRV;MTMS?S
UHPNOVATHUVHNPPNOVOSQUVE9QTKPTQSRSVMIHMIO<UVGTR
=EOELTKSRVS<TQSJSRMTOSVGSQVGUOURVFPLULUVQU?LTR
EBEPEHFQILCVKURNHFQILCV-JQU7VFPLULUPNCV6PPU=VSJQU7VT5
MTRPTQSVJTALTBCV@IRMURVMU=UVGEHEOVGSQVSLKS=URVFPULUBC
@;HPTVGSQVUMULNVGTRVRTVHU8UHNLCV@IRIVMEDERTQTOVHSHT5
9TOJSRVS<T9TOJSRCV)OLT?SRVONQNRKNJNRNVGSPTVSJQU7VTKLTHT5
9TOJSRCV@TR>VJF7QUMUVKUGUOPUQNVMU=SVJERRTKPSHFQILVATVGI
HEBMTRVOSPFVMUVUPMNLCV6<NOVGE7TPTQVQTBUPTKCV/ERHUMUVAT
,EQOSHT4MTVGIVHSHT9TOPTQTVIPUDULUHURVSRJURPUQVAUQCV-J5
QU7PUVLE9UMTPTVTMT9T?SBCVEOJV=UHUKV;BPTLSRSVGIVEPOTRSR
<F9IOPUQNRUVHTQPTDKSQLTHTV<UPNDURPUQVAUQCV@IV:TQ<TO
MERHUVMT?SPCV@IVGSQVUP:N>VJURUPVUPTLCV6LUVRS9TV:TR<
ONBPUQ>VTQOTOPTQVG;HPTVGSQVPEOJV=UHUKNVFPLUJNVS<SRVTA5
=5FC;G>F;ACA:GF4CF@A
0ECD5G'7B8E:DBEG;F9AB8A
&/G=B>F@FG0DCCE;)E>DCDG=4CDB
1F*CAF>F3G<D9CE@DG2F>FBAG?>FBG=CF
;F@FAB8FBG4F*ACAGCF@F>
E)FCFB8A@AC:F5AGD5;E:D4CEG$7@>D4E
2747>G0DCCE;G0ECD5DG2F9>FBCAA+BF
5@#GBE@'E5DG)E@8D
>>#9FA3 /TLSQV2U7TJV:SGSV8TOV<FOV8QF5
TMTV6ROUQU4RNRVLSPHFRPUQ9UVPSQUJNRNV=TGUVTMTR
6ROUQUV@EHEODT=SQV@TPTMSHTJSRSR>V,EQOSHT4RSR
TRVGFQ<PIVGTPTMSHTPTQSRMTRVGSQSVFPMI?IRIVMSPT
:TKSQTRV"UBPNUOU>V6ROUQUV@EHEODT=SQ
@TPTMSHTJSRSRVGSQVKUQU7KURVGFQ<PURNQOTRVMS?TQ
KUQU7KURVOUQV:TKSQTRVSDKSQUOPTQSRSVTPMTR
<NOUQKKN?NRNVS7UMTVTKKSCV6ROUQUV@EHEODT=SQ
@TPTMSHTJS3RSRVJUMT9TV6"26$623UVGI:ERT
OUMUQV=UQ9UMN?NV8UQUV++V0SPHFRVPSQUVFPMI?IRI
URPUKURV"UBPNUOU>V1@IVUPURMURVOSLPTQTVQURK
HUQUKNPMN?NVSJTVKULVGSQVLIULLUMNQCV6ROUQU
@EHEODT=SQV@TPTMSHTJSVATV@U?PNV2IQIPIDPUQNRNR
)OSLV!+&VSKSGUQSHPTV.UBSRTHTV(PURV@FQ<V*5
KFOIV!V0SPHUQV&V0SPHFRVV@SRV,4MSQC
.IOIOJIBPIOVATVMTRTKSLJSBPSOPTV;BMTDPTDTR
=UPTV:TPTRV6ROUQUV@EHEODT=SQV@TPTMSHTJSVO;KE
H;RTKSLSR>VOTH7SVGFQ<PURLUPUQNRV7UKIQUJNRNVHSRT
6ROUQUPNPUQNRVJNQKNRUVHEOPTLTOKTMSQC
UKURMUDPUQNLNBMURV6ROUQUV@EHEODT=SQ
@TPTMSHTJSRSRVUJ7UPKVOUKNPNLV8UHNVUMNVUPKNRMU
HEOJTOVLTGPU?MUV;MTLTVTLQSV:;RMTQSPMS?S
H;RERMTVHF?IRVDSOUHTKPTQVUPLUOKUHNLCV@I
;MTLTVTLSQPTQSRMT>V32UKNPNLVGTMTPSV;MTRLTMS?S
KUOMSQMTVKUDNRLUBNRVKU8IVOUHMNRUVONJNKPULU
DTQ=SVOFRIPU9UOKNQC3VSGUQTJSRSRVGIPIRMI?IRIVS5
7UMTVTMTRVAUKURMUDPUQNLNB>V6ROUQU4RNRVHFPPUQN
HULUPUQPUVFRUQNPLUOKUMNQCV%FPPUQNRVMIQILIVFQ5
KUMUHOTR>V6ROUQUV@EHEODT=SQV@TPTMSHTJS3RSRVGSQ
U8UQKLURUV!+5+V@SRV,4HTVHUONRVUJ7UPKV8UQUJN
:;RMTQLTJSVOUGIPVTMSPTGSPSQVGSQVMIQILVMT?SPMSQC
MTLTOKTMSQPTQCV++VSPTV&C++V,VUQUJNRMU
MT?SDTRVUJ7UPKVOUKNPNLV8UHNVGSQV@U?52IQVTLTO5
PSJSRSRVSOSVUHPN?NRUVMTROVMEDLTOKTMSQCV6RPUDNPUR
FVOSV6ROUQUV@EHEODT=SQV@TPTMSHTJSVLEJQS7
H;RTKSLSRVATV8PURJNBV=UQ9ULUPUQNRNRV7UKIQUJNRN
6ROUQUPNPUQUV;MTKLTHTV<UPNDLUOKUMNQC
UKURMUDPUQNLNBUV:;RMTQSPTRVUJ7UPKVOUKNPNLV8UHN
UONPPUQUV6ROUQUV@EHEODT=SQV@TPTMSHTJS3RSR
!++4PIVHNPPUQMUVUJ7UPKVMURNDLURNVUMNVUPKNRMU
LSPHFRPUQ9UVPSQUV;MTMS?SVATV6=LTKV#;O<TO4PT
UHRNVKUONLMUVH;RTKSLVOIQIPIVEHTJSVFPURV*TQMUQ
2T8TRTO4SV:TKSQLSDKSQC1VMTMSCV&</=1
!!
!
0/GEBECG2F9>FBAG(E)CE;G2FECD3
,2F9 F>FB3G.E@ ECF+4CFG(E@5D:+D
E9D;CE4E@E>G*FCD:G)EGFBDCE@DGF>CF:FBAB3
F@AB8A@:FBAB3GF@>FCF:FBABG 9GE)E5DBE3
*DCCE;G>F4'A5ABFG>FAC:A9;A@G(F)#;C#3
E*D8+DG'7C87@:793G/F*@E;DG/75E4DB+D
>F@E;:D9;D@,G'@797B7G8DCEG'E;D@8D
PTQSRMTRVGSPTVOU<NHFQCV-DSRV8JSOFPFSOVGFHIKIVAUQCVTTP
TOFRFLSMTVLIKPUOUVKUJUQQI7<IVFPLUPNHNBC1
,/!G?2"2?.<6+<G?-?%$<60<%-?6,
@SQVEPOTMTVMTLFOQUJSRSRVAUQVFPLUJNVS<SRVLI=UPT7TKSR
FPLUJNV:TQTOKS?SRSRV;RTLSRTVMSOOUKV<TOTRV@UDGUOUR
%UQMNL9NJNV6QNR<>V1@SQVEPOTMTVLI=UPT7TKVAUQJU
MTLFOQUJSVFPIQCV@SBSLVLI=UPT7TKSLSBMTVGIVRTVOE<EO
:;QTPSLVRTVMTVUPUHVTMTPSLCV(RPUQNRVJ;HPTMSOPTQS>
HU8KNOPUQNVHURPNDVFPUGSPSQCV'6LUVLI=UPT7TKVAUQVOSVGSBVMT
SOKSMUQMUHNBCVTVGIVEPOTVMTLFOQUJSVSPTVH;RTKSPSHFQ4VMSHT5
GSPLTLSBVPUBNLCV)PTDKSQSPTQVFPLUPNMNQCV)PTDKSQSVFPLUBJU>
MTLFOQUJSVMTVSJKSOQUQVMUVFPLUBCV@SBVMTVD;HPTVGSQVOURUUK
AUQCV'&!VJTRTMSQV:T9TLSBS>V:ERMEBELEBTVOUKKNOC
#;BEREBT>VMSBSRSBTVMIQJIRCV@SBSVLSVTPTDKSQSHFQJIRIBCV"T
HU8LUMNOVOSVJSBSRVS<SRV@IVHFPPUQ>V=UJKURTPTQ>VERSATQJSKTP5
TQVJSBSRVS<SRVMT?SPVLS4V)ATKVGIRPUQNRV=T8JSVLSPPTKSLSB
S<SRCV0I=UPT7TKKTVGIVO;8QEPTQMTRV:T<SHFQ>VFRPUQMUVGI
ERSATQJSKTPTQMTVFOIHFQ>V0UQLUQUH4UVGSRS8VOUQDNHUV:T<SH5
FQCV)PTDKSQSVSRJURNRVMF?UJNRMUVAUQCV@UBNVSRJURPUQVGSPTQTO
TPTDKSQSQ>VGUBNPUQNRNRVMULUQNRMUVAUQMNQCV@SQVGEHE?ELEB
MTQMSVOSV'GIVUMULVTPTDKSQLTMTRVMIQULUB4CV'0TJTPU4
MTQMSLCV'0TJTPUVGIVOU8NMURV.UBQTKSV)GIGTOSQV:SQJTCV(
LEOTLLTPVSRJUR>V$TH:ULGTQSLSBSRVMFJKI>V=TQVDTHSRS
FRUV7TMUVTKLSDVGSQVSRJURCV;LTQKPS?SRVJTLGFPECV@SBSL
UMULVMTQMSVOSV'ULURVGFHIVMUVULLUVIBIRLID4CV@I
:TQ<TOKSQCV0IKPUOUVTPTDKSQT9TOVGSQVDTHVGIPIQVSRJURPUQC
.UBQTKSV)GIGTOSQV:SGSVGSQVUMULUVHUVGFHIVMUVULU
IBIRLID>VIBIRVUMULVMTQCV2NJUJNVAUQVIBIRIVAUQVGTRSL
:SGSVFQKUVGFHPIJIVMUVAUQCV@SQVDTHVGIPU9UOVOSVUMUL
TPTDKSQJSRVUR9UOVFRIRPUVKUKLSRVFPIHFQCV6MULNVUJN8VOTJT5
9TOV=UPSLSBVHFOCV@SQVONJLNRUVGUOUQJNRV:EPTQV:T<TQJSRCV@SQ
ONJLNRUV9TAU8VATQSQJSRCV
@SQVONJLNVMUVMF?QIMIQVJTRV7UQONRMUVMT?SPJSRCV@UOUQJNR
'6MULVRTVOUMUQVMF?QIVJ;HPEHFQCV@TRSLVGSQVHURPNDNLNVFQ5
KUHUVOFHMICV2TRMSLTV<TOSVMEBTRVATQTHSL4VMTQJSRCV6LU
'OSLJTVGTRSVTPTDKSQLTJSR4VMSHTVGUJVGUJVGU?NQLUHUV:TQTO
HFOCV-RJURPUQVG;HPTVGSQGSQPTQSRSVMU=UVSHSVKURNHUGSPT9TOKSQC1
MSHTVOFRIDKICV
,26=.G.1"%"13G?-?%$<6<-?6?G
."-=.G=0=!=.G1?$<-?0?!G
-.?G/=-<1?G(1?6<!,
@UDGUOURVHUQMNL9NJNV6QNR<>VOFRIDLUJNRNVD;HPT
KULULPUMNV1*TRVOFRIDVGTRVMSRPTHTHSL>VGTRVOFRIDUHNL
JTRVMSRPTVFPIQJUVOUA:UVFPLUBCV2TJSRVOTJV'(PLUBV=S<
OSLJTVGIRPUQNVG;HPTVOFRIDULUB4VMTQJTRVSDSRVJFRIVO;KE
FPIQVGTVOUQMTDSLCV@NQUOVUMULVOFRIDJIR>VU<NPJNRCV/F?QI
HU8NHFQJURVOUQDNPN?NRNVATQCV%URPNDJUVMEBTPKCV@SQVONJLNRMU
JU<LUVJU8URVDTHPTQVFPIQV:EPTQV:T<TQJSRCV-RJURPUQV<TDSK
<TDSKKSQCVVLSPHFRVSRJUR>VVLSPHFRVOUQUOKTQCV(VBULUR
GIVEPOTHSVSHSVH;RTKTGSPT9T?SBCVEROEVTPTDKSQSJSRTVOIPUO
UJLUBJUR>VJ;BEREVMSRPTLTBJTR>VJ;BEREVOTJLTHT
<UPNDNQJURCV@SQSOSQVGSQSOSQV,EQOSHTVH;RTKSPTLTBV=UPTV:TPSQC
EROEVJFOUOPUQUV<NOUQPUQCV2FRIDLURNRV;KTJSRMTVO;KE
DTHPTQVHU8LUHUVGUDPUQPUQCV(RPUQPUVGUDVTKLTOVMTV:SMTQTO
BFQPUDNQCV'2FRIDJIRMUVU<NPJNRVUMULPUQ>VRTV9TA=TQPTQ
GSPSHFQPUQLNDVMSRPTHTPSL4VMSHT9TOJSRSBCV#;QEDLTOKTR>
MSRPTLTOKTR>VTPTDKSQSPLTOKTRVOFQOLUHUPNLCVEROEVGSB
:E<PEVSRJURPUQNBCV&!VJTRTV,EQOSHT4HSVKTOVGUDNRUVH;RTKLTO
MTLTOVUPKNRV;MEPVUPLUOVMTLTOCV0 *-6/4NRV<UPNDLUPUQN
=TQVKEQPEV;A:EHTVMT?TQCV)JOSMTRVTOFRFLSO
MT?TQPTRMSQLTPTQVOFRIJIRMUV0 *-6/4NRVJ;BERER
MSRPTRLTMS?SRSV7UOUKV, *-6/4NRV=EOELTKPTQPTVGSQPSOKT
HU8NPURVKF8PURKNPUQMUVHTQVUPMN?NRNV=T8VGSQPSOKTV:;QMEOC1V
&</=1
2FECD>VHU8KN?NVHUBNPNVU<NOPULUMU>
@UDGUOURV6=LTKV/UAIKF?PI3RIR
"TADT=SQ3MTVCVPIJPUQUQUJNV.U9NV@TOKUD
6DIQTV#EREVTKOSRPSOPTQSRMTVHU8KN?N
OFRIDLUMUV1J;BMTV/TQJSLVOUKPSULNRNV2TQ5
GTPUVDSMMTKSHPTVGSQV:;QME?EREVATVLFMTQR
GSQV2TQGTPUVAUOUJNVFPUQUOVKURNLPUMN?NRN1
;RTVJEQTQTOVDIRPUQNVOUHMTKKSV1/TQJSL3MTOS
=NHURTKS>VMTAPTKVATVLSPPTKVUPTH=SRTVOIQIPUR
KIBUOPUQN>VJU=RTPTRTRVTL8TQHUPSJKVFHIRPUQN
2TQGTPU3HUVGTRBTKLTO>VT?TQV9T=UPTKVMT?SPJT
KULVURPULNHPUVDIIQJIBPIOV;QRT?SMSQC
/UAIKF?PI>VRTVMTMS?SRSVGSPLTHTR>VRT
OFRIDKI?IRIRV7UQONRMUVFPLUHURVATJUHTK
ATVATPUHTKVUPKNRMUOSVGSQVJSHUJTK<SVFPUQUO
JEQTOPSV7UPJFVHU8LUOKU>VJEQTOPS
<IAUPPULUOKUMNQCV.TQVMT7UJNRMUVMSPSHPT
OUPGSVUQUJNRMUOSV<TPSDOS>V:SBPTRTLTHT9TO
MTQT9TMTVFQKUHUV<NOLUOKUMNQC1V
@UDGUOURV/UAIKF?PI3RIRV1KUQS=S
HURPNDPUQU>V:U7PUQUVATVJOURMUPPUQUVUQOU
UQOUHUVSLBUVUKKN?NRN1VSMMSUVTMTRV@U=<TPS>
1&+3PIVHNPPUQMUV/TQJSL3MTV8UKPUOVATQTR
SJHURVATVS=URTKVOUPONDLUJNRNV2TQGTPUV:SGS
-JPULVKUQS=SRSRVTRV=UJJUJVATVTRVU9NOPN
=UMSJTJSHPTVSPSDOSPTRMSQLTO>VGSQVMT7UV)=P5S
@THK3SRVUBSBV=UKNQUJNRUVU?NQVGSQV=UOUQTKKSQC
/UAIKF?PI>V,EQOVLSPPTKSRSVATV,EQOSHT
IL=IQSHTKS3RSV%TBSMPTVGSQVATVUHRNV:;QLED
9URSPTQS>VKTQ;QSJKPTQS>VFVMTAQSRV$223PNPUQNRN
)7TRMSLSBSRVOIKPIVKFQIRIV.UBQTKSV.EJTHSR
SPTVTDMT?TQVKIKLIDKIQ1VMT?TQPTRMSQLTJSRS
HU8KNCV@U=<TPS>V.UBQTKSV.EJTHSR3SR
=UOJNBPNOVOUQDNJNRMUVJIJLUHURVGSQVAS9MUR>
BIPELVOUQDNJNRMUVT?SPLTHTRVGSQVU=PUOVAT
9TJUQTKVUGSMTJSVFPMI?IRIVURPUKUQUO>V.UBQTKS
.EJTHSR3SRVSRURMN?NVHFPMURVM;RLTHTR
7UBSPTKVOUPTJS>VKT=MSKVATVKT=PSOTPTQVOUQDNJNRMU
HNPLUHURVSRUR<VURNKNVFPMI?IRIVGTPSQKKSC
.UBQTKSV.EJTHSR3SRVFRIQJIB9UV=EOEL
JEQTRPTQTVOUQDNVMSOVMIQURVATVKUASBVATQ5
LTHTRVIPASVGSQVSQUMTVFPMI?IRIVAIQ:IPUHUR
@U=<TPS>VDIVS7UMTPTQSVOIPPURMN
1@;HPTJSVLEGUQTOVGSQVGEHE?ELEBER>
KUBSLPTVURMN?NLNBVGIVSLURVMFQI?ILIBIR
DTQT7VATVDT=UMTKPTV;BMTDPTDLSDVRIQPIVSJLSRS
MTAPTKVATVLSPPTKVMEDLURPUQNHPUVTDSKPTLTO
LURTASVGSQV7TPUOTK>VGU?NDPURLUJNVBFQVFPU5
9UOVGSQV:ERU=OUQPNOKNQCV@UDGUOUR>VJUMT9T
6PTASV-JPULVSRUR9NRUVLTRJI8
OUQMTDPTQSLSBSVMT?SP>VKELVSRURURPUQN>VKEL
0EJPELURPUQNVSR9SKLSD>VJUQJLNDVATVLURTR
TBSHTKVTKLSDKSQCVV2TQGTPU>VAU=DTKTVOUQDN
ONHUL>V7SKRTHTVOUQDNV9T8=T>VG;PERLTHT
OUQDNV8URBT=SQVSOTRV/TQJSL>VOUQMTDPS?T
OUQDNV8IJI>VGSQPS?TVOUQDNVRS7UO>
OI9UOPUDLUHUVATVGUQNDLUHUVOUQDN
OIQDIRMIQC1V&</=1
2014Per
Pazartesi
10
17Kasım
ubat 2013
embe
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Biz iktidardayız. Bir
taraftan hükümet sorumluluğunu yerine getiriyoruz bir taraftan da ülkemizin her
köşesini dolaşarak halkımızla buluşuyoruz. Parti teşkilatına taze kan sağlamak için
kongreleri yapıyoruz. Türkiye için hayallerimiz var. Önemli hedeflerimiz var.” dedi
A
K Parti Genel Başkanı ve Başbakan
Ahmet Davutoğlu, 2 ay öncesi ve
bugünlere bakıldığında her şeyin
suhuletle gerçekleştiğini ifade ederek, "Daha önce de bu memlekette
başbakan değişiklikleri olmuştu. Her biri krizle yürümüştü. Bizim diğer partilerden
farkımız şudur ki; AK Parti hareketi konjonktürel şartlarda çıkmış bir siyasi parti hareketi
değildir. AK Parti, binlerce yıl köklerden gelen bir siyasi, kültürel, iktisadi medeniyet
yürüyüşünün adıdır" dedi. Davutoğlu, partisinin Küçükçekmece ilçe kongresinde
yaptığı konuşmada, AK Parti ile birlikte son
12 yılda gelinen noktayı görenlerin içeride
ve dışarıda tuzaklar kurduğunu, Gezi
olaylarıyla halkı sokaklara dökerek, AK Parti
iktidarını zaafa uğratmaya çalıştıklarını
söyledi. Başaramadıklarını ve
başaramayacaklarını vurgulayan Davutoğlu,
sonra 17 ve 25 Aralık komplolarının ortaya
çıktığını, AK Parti kadroları arasında bir
tereddüt olmasının ümit edildiğini anlattı.
Davutoğlu, AK Parti'nin hiç zaaf
göstermediğini, demokrasi şenliğini
başlatarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın Türkiye'yi gezdiğini, 30 Mart'ta
bu ülkeye tuzak kurulamayacağının herkese
gösterildiğini kaydetti. Ahmet Davutoğlu, bu
dönem içinde başka hesaplara yönelenlerin
10 Ağustos'a giderken bir araya geldiklerini
anlatarak, "Baktılar ki tek başına AK Parti'yi
yenmek mümkün değil, hep beraber çatı
adayı çıkardılar. Toplandılar çatı adayıyla
çıktılar. Ama milletimizin cevabı şu oldu; 'Bizler çatıyla değil, milletin temelleriyle ve kökleriyle ilgileniyoruz.' Millet iradesiyle ilk defa
halk tarafından seçilen Başbakanımıza
Cumhurbaşkanlığı koltuğunu emanet ettiler.
Sonra hesap bir başkaydı. Bu tuzakların
içinde olanlar beklediler ki, AK Parti
kadroları arasında küçük hesaplar çıksın
onların gibi" diye konuştu. AK Parti'nin kongresini "erdemin, ahlakın ve faziletin zirveye
çıktığı, vefanın ve sadakatin emanet bilinciyle güçlendiği, gelecek perspektifinin köklü bir siyasi gelenek haline geldiği kongre"
olarak tanımlayan Davutoğlu, CHP kongresinin ise hakaretlerin, karşıt ithamların yer aldığı "kriz kongresi" olduğunu aktardı.
- "Bu büyük idealler adına
destek istiyoruz"
Başbakan Ahmet Davutoğlu, devletin tarihinde ilk kez, iki dava arkadaşı arasında
bayrak değişimi şeklinde
Cumhurbaşkanlığında devir teslim
yapıldığını, Başbakanlık ve Genel
Başkanlığın da kendisine emanet edildiğini
hatırlatarak, şöyle devam etti: "Şimdi herkes
2 ay öncesine ve bugüne baksın. Hiçbir
olağanüstülük oldu mu ülkede? Her şey
suhuletle gerçekleşti. Daha önce de bu
memlekette başbakan değişiklikleri
olmuştu. Her biri krizle yürümüştü. Bizim
diğer partilerden farkımız şudur ki; AK Parti
hareketi konjonktürel şartlarda çıkmış bir
siyasi parti hareketi değildir. AK Parti, binlerce yıl köklerden gelen bir siyasi, kültürel,
iktisadi medeniyet yürüyüşünün adıdır. Bu
sabah Bursa'da Emir Sultan'ın
huzurundaydık. Öğleyin Hacı Bektaş-ı
Veli'nin huzurundaydık. Şimdi aziz
İstanbul'dayız, sizin huzurundayız. Bizim
bütün bu geleneklerde bulduğumuz bir köklü değer var. Biz siyaset yaparken,
halkımızdan destek isterken, o büyük idealler adına destek istiyoruz. Bizim için bu
memleketin köklerine sinmiş o siyasi erdemi
gerçek bir siyasi hareket haline dönüştürme
kararlılığı var." AK Parti hareketi olarak
bütün bu krizleri atlattıktan sonra 2015
seçimlerine gitmeden önce kongreleri
tamamlama kararını aldıklarını, bu nedenle
bugünün önemli olduğunu vurgulayan
Davutoğlu, kendisinin de bizzat katıldığı ilk
kongrenin, Küçükçekmece kongresi
olduğunu anlattı. Davutoğlu, Küçükçekmece'nin sadece adında küçük kelimesinin
bulunduğunu aslında en büyük ilçelerden
biri olduğunu ifade ederek, buradaki
teşkilatın da en dinamik ve hareketli
teşkilatlardan olduğunu kaydetti.
Genel Başkan ve Başbakan
Davutoğlu'nun "Bu salonu dolduran
Küçükçekmeceliler 2015 Haziranı'na kadar
bu heyecanı sürdürmeye kararlı mısınız?
Geçen yıl bu ülkenin istikbali üzerinde oynanan oyunların son olarak durdurulması
için ve ülkemizin yepyeni bir istikbale
yürümesi için 2015 seçimlerinde büyük bir
zafere imza atmaya hazır mısınız?" sözlerine
salondakiler "evet" yanıtını verdi.
- "Türkiye'yi de büyük bir farkla alırız"
Küçükçekmece'nin 740 bin nüfusla İstanbul'un ikinci büyük ilçesi olduğunu
anımsatan Davutoğlu, ilçenin ayrıca
Türkiye'nin her köşesinden, Evlad-ı Fatihan
olarak Balkanlardan ve içerideki bölgelerden
gelen güçlü bir nüfusa sahip bulunduğunu
kaydetti. AK Parti Genel Başkanı ve
Başbakan Ahmet Davutoğlu, Küçükçekmece büyük bir farkla alınırsa İstanbul'un da
Türkiye'nin de büyük farkla kazanılacağını ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Küçükçekmece'de büyük bir fark yapmaya hazır mısınız? Bu evetler sadece
Küçükçekmece için verilen sözler değil,
sadece Türkiye için verilen sözler de değil.
Bakın bu tuzaklar kurulurken, bütün bu hesaplar yapılırken bize gelen mesajlar vardı
dünyanın her yerinden. Somali'den, Arakan'dan, Sudan'dan, Bosna'dan, Üsküp'ten her
yerden. Söylenen şey şuydu; 'Eskiden
başımız sıkıştığında müracaat edeceğimiz
Türkiyemiz vardı.' Tedirginlikle soruyorlardı.
'Acaba Türkiye'ye birşey olursa biz ne
yaparız?' diyorlardı. Biz de onlara diyorduk
ki; 'Merak etmeyin, kim ne tuzak kurarsa kursun, Türkiye'ye birşey olmayacak.
Türkiye'nin yerinin altı da sağlamdır bu nedenlerle yerin üstü de toprağın üstü de
sağlamdır AK Parti kadrolarıyla. AK Parti
kadroları, böylesine dinç, böylesine dinamik,
böylesine kararlıyken Türkiye'ye kimse
tuzak kuramaz' diyorduk. Hamdolsun tuzaklar bozuldu ve AK Parti kadroları Türkiye'nin
geleceğine damgasını vurdu." AK Parti
kadrolarının bugün yeni bir yürüyüşe
hazırlandığını, kongrelerde ve seçimlerde
büyük başarı sağlanacağını belirten
Davutoğlu, "Ben Küçükçekmece'ye tekrar
teşekkür ediyorum, bana babannemi
hatırlattıkları için. Bu emekleri dolayısıyla
teşekkür ediyorum. Her bir Küçükçekmeceli
ile gurur duyuyoruz, her bir İstanbullu ile gurur duyuyoruz. 77 milyon vatandaşımızla gurur duyuyoruz. Bu son yaşanan birkaç günlük gelişmeler dahi AK Parti'nin niçin birlik
olması gerektiğini bir kez daha dünyaya
gösterdi. Hepiniz şimdi İstanbul'da huzur
içinde güzel bir kongre yapıyoruz" ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkanı ve
Başbakan Ahmet Davutoğlu, milletin her ferdine ulaşabilen, herkesin yüreğine dokunabilen, herkesin derdiyle dertlenebilen tek
partinin AK Parti olduğunu ifade ederek,
"Bakın onlar muhalefette ama hiçbir
heyecanları yok. Biz iktidardayız. Bir taraftan
hükümet sorumluluğunu yerine getiriyoruz
bir taraftan da ülkemizin her köşesini
dolaşarak halkımızla buluşuyoruz" dedi.
Davutoğlu, partisinin Küçükçekmece ilçe
kongresinde yaptığı konuşmada, İsrail
askerlerinin Mescid-i Aksa baskınına
değinirken, Mescid-i Aksa'yı yüreğinde
yaşatanların, bir kez daha ayağa kalkması
gerektiğini dile getirdi. Filistin Devlet
Başkanı Mahmut Abbas ve Hamas Lideri
Halid Meşal'le dün görüştüğünü hatırlatan
Davutoğlu, "Onlar, Mescid-i Aksa'da yapılan
barbarca, alçakça saldırıyı anlattıklarında kendilerine şunu söyledim: Kim ne yaparsa
yapsın, Mescid-i Aksa'yı herkes unutsa biz,
bu aziz millet ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti
unutmayacak, dünyanın her yerinde Mescidi Aksa'nın ve Kudüs'ün sözcüsü olacak"
diye konuştu. Davutoğlu, salondan gelen
"Mescid-i Aksa onurumuzdur" sloganları üzerine, "Mescid-i Aksa bütün Müslümanların
ve bütün insanlığın onurudur ve o onur,
korunacaktır" ifadelerini kullandı. Abbas'ın
telefon görüşmesinde kendisine, "2012
Kasımı'nda Filistin Devleti, bağımsız devlet
olarak Birleşmiş Milletler'de tanındığında,
genel kurulda yanımda bir tek siz vardınız"
dediğini aktaran Davutoğlu, salonda o gün,
Filistin Devleti'nin bağımsızlığı için Filistin
dışında konuşma onuru yaşayan tek
dışişleri bakanının kendisi olduğunu söyledi. Davutoğlu, bugünlerde Mescid-i Aksa'ya,
Kudüs'e sessiz kalanların, o gün o salonda
bulunmadığını belirterek, 77 milyon
vatandaş, yüreğinde Kudüs aşkı taşıyan AK
Parti kadroları adına, o salonda hitap ederek, Filistin'in onuru için seslerini yükselttiklerini anlattı. Meşal'in dün telefon
görüşmesinde "Herkes köşesine
çekilmişken, 2009 Ocak ayında Gazze yanarken, siz vardınız, bizim yanımızdaydınız.
İsrail zalimi, Gazze halkına bomba
yağdırırken, o sokaklarda bir tek siz
vardınız" sözleri üzerine, kendisinin de "Ben
de ona dedim ki: Bundan sonra ve ebediyete
kadar da Gazze ve Filistin, hele Kudüs ve
Mescid-i Aksa söz konusu olduğunda
herkes bir kenara çekildiğinde biz orada
olacağız, biz o davanın sözcüsü ve takipçisi
olacağız" dediğine değindi. Başbakan Ahmet Davutoğlu, gençlerden yüreklerini, zihinlerini ve gönüllerini diri tutarak, daha çok
çalışmalarını istedi ve "Bir gün bu dünyada
zalimlere karşı mazlumları korumak icap
ettiğinde çok güçlü bir devletin, çok güçlü
bir milletin yeni nesilleri olarak o
+' *(*+
#+)&)**#+'%'$(%
)+' +'%'$(%+*)*$)+))%
0KVRXWROP
0E@X+:UEUKXBVNV6UKUEX4DRPUMV9NVXHWGPWTSQP
>VMWXMWRQXHWGPWTSQPXJUJLVKUTVX?VAKVPCX-829LV
JVAUKX>WRCX1TWMWJWMQXNVFUGLURV<VPXAIFOTSOPLW
KUSSVL>VPUSUXJWMQJQTWXOSWGQRJWPXHWGPWTSQPXJUJLVK7
UTVX?VAV<VFUEC*XNVNUCXX0KVRXWROPX0E@XHURXLVSV7
>UEMITXPWTWSQTNWXMW;LQFQXWAQPSWKWNW@XKOBWSV7
6VLUTX$1PJWRWM9XWNQTQX>VRVRVPX2XKUSMWRX"8XKUSM7
ITX49SUPXKWSUMVLUMSVXVSVGLURNUFU
3OKBORHWGPWTSQFQX)WRWMQX>VXMVTUXOAWPSWXUS?USU
WAQPSWKWSWRXMW;LQCX+%USSVLUKUEXHDMDPXNDGDTKVMU
=FRVTNUXWKWXHUENVPUXKOBWSV6VLXBWSWXNWR
NDGDTKVNVXPWRWRSQCX)QPQTLQXHO*XNUMVTX0E@
+3OKBORHWGPWTQKQEXV<V;X4WMMU;X'RNIFWT9QT
:WGHWPWTSQFQXN=TVKUTNVX>VXGUKNUXNV
:WGHWPWTQKQEX1BKVLX(W>OLIFSOXN=TVKUTNV
WMTQXBQESWXMDRDMIROECX:OXKUSSVLUTXNVFVRSVRUMSV
HWRQGQP@XO6POXWAQP@XNDTMWMSWX=ENVGSVKVMV
AWSQGWT@XNDTMWNWPUXMVTUSUPSVRUXLWPU;XVNVTXHUR
4DRPUMVXISOGLORKWPXUJLUMIRJWPXWPSQTXMISOXHURNURC
#UKNUXOAWPLWTXHWBJVNUMIROECX,XOAWFWXUSPXHUTVT7
SVRNVTXHURUXHVTUKCX/SPXBUEKVLVX?URNUFUTNV
3OKBORHWGPWTQXJVAUSNUPLVTXUPUX?DTXJITRWX)WMQT
3OKBORHWGPWTQKQEQTXNW>VLUMSVX5OEVMX5QHRQJ9W
USPXRVJKUXEUMWRVLUKUEXISNOCX4DRPUMVX3OKBORUMVLU
UAUTXWSQTWTXIXOAWFQX?=RKVXUKPTQKXISNOCXAWFQT
AWSQGKWXKWJWJQTQTXISNOFOXHURXH=SDKX>WRCX,TOT
WRPWJQTNWXJVPUEXPUGUTUTXILORW<WFQXWMRQXHURXH=SDK
>WRCX,TOTXWRPWJQTNWXHWJQTXLI;SWTLQJQT
MW;QSWHUSV<VFUXH=SDKX>WRCX,TOTXWRPWJQTNWXUJV
HVSPUX2889VXMWPQTXBWLLWXNWBWX6WESWXMIS<OTOT
ILORWHUSV<VFUXHURXWSWTX>WRCX:UEUKXUBRW<WLQKQEX2MQSX=T<VXTVRVNVMNUXGUKNUXTWJQSXISNOCX.ORL
NQGQTNWTX?VSVTXMWLQRQK<QXTVXPWNWRNQ@XGUKNUXTV
PWNWRXISNOCX.WLQRQKXKUPLWRQXTVMNUXTVXISNOCX:OT7
SWRXUPUSUXUSUGPUSVRSVXISOMIRCX:UEUK
3OKBORHWGPWTQKQE@X:WGHWPWTQKQEXHOXOAWPSWRSW
MORLXNQGQTWX?UNVRPVTXPVM6UX?ULKUMIRSWRCX:V7
RWHVRUTNVX4DRPUMV9TUTXBVRXWSWTNWXMWLQRQK<QJQTQ@
UGWNWKQTQXWSQMIR@X=MSVX?UNUMIRSWRCX:OXDSPVNVT
?UNV<VPXHURXUGXWNWKQTQTXIRWNWTXHOSNOFOX;WRLTVR7
SVXHORWMWX?VLURV<VFUXHURXMWLQRQKX"7XKUSMWRXNISWR@
PWAXLWTVXOAWPX;WRWJQXAQPWRQRCX/SPXRVJKUXOAWFQ
EWTTVNVRJVKX0EWSXWSKQGLQCX#UKNUXHURXDSPVTUT
3OKBORHWGPWTQTQ@XHWPWTSWRQTQ@XHDRIPRWLSWRQTQX>V
UGWNWKSWRQTQXBV;XHVRWHVRX?=LDRVHUSV<VPXHUR
OAWFQTXJWLQTXWSQTKWJQTQTXTVRVJUXMWTSQGLQRX:OTSWR
BWSWXPIKDTUJLXKWTLQFQMSWXHWPQMIRSWRXISWMWC
4DRPUMVXHDMDND@XNDTMWMWXWAQSQMIRC*X3 &XVTVS
:WGPWTQX5VKWSX5QSQANWRIFSO9TOTXVSVGLURUSVRUTV
NVXNVFUTVTX0E@XBDPDKVLXISWRWPX?VSV<VPXMQS
MW;QSKWJQX;SWTSWTWTX?VTVSXJVAUKSVRNVX%V<SUJLV
MWJWXMW;KWXAIFOTSOFOTOXVSNVXVLLUPSVRUXLWPNURNV
HWGPWTSQPX>VXMWRQXHWGPWTSQPXJUJLVKUTVX?VAKVMU
BVNV6SVNUPSVRUTUXWAQPSWNQCX0E@XGOTSWRQXJ=MSVNU
+3 &XVTVSX:WGPWTQX$:UEXUPLUNWRWX?VSNUFUKUENV
3OKBORHWGPWTSQFQXJWRWMQTQX,4(9MV
HWFQGSWMW<WFQE9XNUMIRCX WTUXPWAWPXHUTWMNQC
#UKNUXHOTSWRQTXHURXNVNUFUXHURXNVNUFUTUXLOLKOMIRC
4DRPUMVXHURXBOPOPXNV>SVLU@XBVRXLDRSDXMWLQRQKSWR
NVTVLUKVXWAQPCXWRJWXHURXJQPQTLQX?VRVFUXMW;QSQRC
:URXDSPVTUTX3OKBORHWGPWTQXNV>SVLVXHUR
3OKBORHWGPWTSQFQX)WRWMQXMW;LQRWMQKXNWXIRWNW
MISJOESOPXMW;WMQKXNUMV<VPXPWNWRXWSAWSWKWEC
:OTOXJ=MSVKVPXLWHURUX<WUEJVXWSAWPSQPLQRC*
mazlumların yardımlarına yetişeceksiniz"
dedi. Salondan tekbir sesleri yükselmesi üzerine de Davutoğlu, "Allah, bu tekbirleri bu
semalardan eksik eylemesin ve Mescid-i
Aksa'nın semasından da eksik eylemesin.
Bizim diğer siyasi hareketlerden farkımız
budur" diye konuştu. AK Parti'nin
Türkiye'nin her yerinde konuşan tek parti
olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle
sürdürdü: "Milletin her ferdine ulaşabilen,
herkesin yüreğine dokunabilen, herkesin
derdiyle dertlenebilen tek parti; AK Parti'dir.
İşte onun için kongrelerimiz önemli. Onun
için AK Parti'nin dinamizmi önemli. Bakın
onlar muhalefette ama hiçbir heyecanları
yok. Biz iktidardayız. Bir taraftan hükümet
sorumluluğunu yerine getiriyoruz bir
taraftan da ülkemizin her köşesini dolaşarak
halkımızla buluşuyoruz. Parti teşkilatına taze
kan sağlamak için kongreleri yapıyoruz.
Türkiye için hayallerimiz var. Önemli hedeflerimiz var. Hayali, hedefi olmayanlar
utansın. Biz, milli iradeyi egemen kılmak için
yola çıktık. Biz Osman Gazi'nin de Şeyh Edebali'nin de Hz. Mevlana'nın da torunlarıyız.
Fatih Sultan Mehmed'in, Kanuni Sultan
Süleyman'ın, Sultan Abdülhamid'in de
Kudüs ve Ortadoğu söz konusu olduğunda
hepsinin emanetini omuzlarımızda
taşıyoruz. Kongrelerimizde şu anda 151'e
ulaştık. Yarın inşallah 200'ü aşmış olacağız.
Kongrelerimizden gelen haberler bu dinamizmin çok güçlü bir şekilde aynı azimle
sürdürüldüğünü gösteriyor." AK Parti kongrelerinin diğer siyasi parti kongrelerinden
farklı olduğunu dile getiren Davutoğlu, "Bizim kongrelerimiz edebin, adabın, irfanın,
azmin ve kararlılığın kongreleridir.
Küçükçekmece teşkilatımız bu çerçevede
çok güzel bir sınav verdi. Bütün Küçükçekmecelilere teşekkür ediyorum. Katıldığımız
ilk kongrede böylesine coşkulu bir şekilde
bu güzel mekanı doldurmanız dahi AK Parti'nin dinamizminin en güzel işareti oldu.
Hepinize tek tek teşekkür ediyorum"
değerlendirmesinde bulundu. Genel Başkan
ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, parti
teşkilatına hitap ettiği konuşmasında,
Küçükçekmecelilerden söz almak istediğini
dile getirerek, şunları söyledi: "İnşallah 2015
Haziranı'nda Küçükçekmece'den en az
yüzde 60 oy alacak mıyız? Küçükçekmece
ile İstanbul'da rekorların rekorunu kıracak
mıyız? Bir daha kimsenin tuzak
kuramayacağı şekilde milli iradeyi egemen
kılacak mıyız? 2015 seçimlerinden itibaren
başlattığımız yeni hamlelerle ekonomimizde,
sosyal hayatta 2023'te dünyanın en büyük
10 ekonomik gücü arasına gelmek için
güçlü bir destek alacak mıyız? Bu seçimlerde alacağımız neticelerle dünyadaki bütün
mazlumlara, 'Siz merak etmeyin, arkanızda
aziz bir millet ve güçlü bir devlet var'
dedirtecek miyiz? Bize tuzak kuranlara, kendi halklarına ve Filistin'e zulmedenlere 'Siz
zulmünüze devam ettikçe karşınızda dimdik
duracak bir Türkiye, dimdik duracak bir AK
Parti kadroları var' diyecek misiniz? Allah yolumuzu açık eylesin." Bu arada Başbakan
Ahmet Davutoğlu, yoğun programı nedeniyle AK Parti Üsküdar İlçe Kongresi'ne
katılmadı. (AA)
(*+ &!&"+
("#("!"+)$)(()&*!*
**$++%)#+&)!** *(&*
1MPOLX'RNIFNO@X-882XPRUEUXAQPWRQSWTX8XKWNNV@
!XVPXKWNNV@X2"X?VAU<UXKWNNVNVTXUHWRVLX5WKOX/BWSVX5WTOTO9TOT5/5
MISJOESOFOXVT?VSSVNUFUXUAUTX15X&WRLUXBDPDKVLSVRUXLWRW6QTNWTX28XMQSNWX2!8
PVEXNVFUGLURUSNUFUTUXJ=MSVNUCXX1MPOLX'RNIFNO@X;WRLUJUTUTX%WSWLMWX/SX4VGPUSWLQ
LWRW6QTNWTXNDEVTSVTVTX$.ISJOESOP@X.IPJOSSOPX>VX(VKIPRWJU9XHWGSQPSQXPIT7
6VRWTJLWXBDPDKVLUXMISJOESOPSWRXPITOJOTNWXVSVGLURNUCX.ISJOESOFOTX?DTDKDE
4DRPUMV9JUTUTXVTX=TVKSUXJIROTOXISNOFOTOXJ=MSVMVTX1MNIFNO@XHOXPITONW
USPXWPSWX?VSVTUTXUBWSVXOJOSJDESDPSVRUXISNOFOTO@XHOTSWRQXUKWR@X=EVSSVGLURKV@
VTVRU@XLI;SOXPITOL@XOSWGLQRKWXMISJOESOPSWRQTQTXLWPU;XVLLUFUTUXU6WNVXVLLUC
4DRPUMV9TUTXDSPVX>VXNDTMWXLWRUBUTNVX?=RDSKVKUGXHURX=R?DLSDXMISJOESOPSW
PWRGQXPWRGQMWXISNOFOTOX>OR?OSWMWTX1MNIFNO@XUSPXPVEXPWKOTOTXLDKXM=TVLU7
<USVRUTUTX=R?DLSDXHURXGVPUSNVXNV>SVLUXJIMKWMWXHWGSWNQFQTQXJW>OTNOCXX(WBW
=T<VXBWEUTVXKDJLVGWRSQFQX?=RV>UTUXDJLSVTNUFUTUXWTQKJWLWTX'RNIFNO@XG=MSV
NV>WKXVLLUX+-882XPRUEUTUTXVTX=TVKSUXTVNVTUXMISJOESOPLOCX:OXTVNVTSVX-882
PRUEUTNVXJITRWX5/5XAQPLQCX5WTOTOTXVPITIKUP@XVLPUTX>VX>VRUKSUXUBWSVXJUJ7
LVKUTUXPORO;XMISJOESOPSWRQXEIRSWGLQRQMIRNOCX1T<WPXHOXPWTOTX15&XUPLUNWRSWRQ
LWRW6QTNWTX2!8XPVEXNVFUGLURUSNUCX.ISJOESOFOXVT?VSSVNUFU@XRWBWLXMISJOESOP
MW;QSWKWNQFQXUAUTXNVFUGLURNUSVRCX0RTVFUT@XPWTOTXHURXGURPVLUTXIRLWFQXVFVRXUBWS7
VMVX6VJWLXPWRQGLQRKWPLWTX>VMWXRDG>VLLVTXMWR?QSWTQMIRJWXPWKOXUBWSVJUTV
?URKVJUTUX=TSDMIRNOC*X
SAYFA 8
SONDAKiKA GAZETESİ >>
8 GÜNCEL
10
2014 Perşembe
Pazartesi
17 Kasım
Şubat 2013
İNCE ZIMBALAR
Sabit
İNCE
sabitince1@hotmail.com
"DİNİME
DAHLEDEN BARİ
MÜSELMAN OLSA.."
Günlerdir ihanet çetesi ve onların ortak olduğu
malum medyada yeni bir algı operasyonu tüm
hızıyla sürdürülüyor. Yok efendim bu saray ne
imiş de, bilmem kaç milyara malolmuş da..
Birkaç gündür birşeyler yazayım istiyordum.
Dün Selim Çoraklı'nın harika bir derleme yazısı
gözüme ilişti. Baktım okudum benim ekleyeceğim pek fazla birşey bırakmamış. işte Çoraklı'nın yazısı ve benim de altına imza attığım
hususlar:
“Sizin için 1.3 milyar mı fazla yoksa 150 milyar
dolar mı?”
Şimdi ne bu 150 milyar dolar deyip de salağa
yatmayın. Bu 150 milyar dolar sizin 17 ve 25 Aralık darbe girişimlerinin sonrasında ülkenin ettiği
zararın toplamı.. Yani siz bu ülkeye ihanet etmek
için ABD’li Neoconlar ve İsrail lobisiyle işbirliği
yapıp darbe tezgâhlamasaydınız bu 150 milyar
dolar ülkenin cebinde kalacaktı.
Şimdi gelin aklınız hala çalışıyorsa bu iki meseleyi kıyaslayın. 1.3 milyar mı israf, yoksa 150
milyar dolar mı?
Gelin isterseniz paralel örgütün yıllarca milletten
topladıkları, zekât, fitre, sadaka, burs, kurban
parası ve himmetlerle ne yaptıkları ve nasıl bir
lüks içinde yaşadıklarını hatırladığımız kadarıyla
madde madde yazalım:
– Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı “Köpekler
Adası” isimli bir filme 1.5 milyon dolar harcadı.
– Yıllarca zekât ve fitre paraları lüks otellerdeki
programlarda kullanıldı.
– Hizmet adına yapıldığı iddia edilen kurumlarda
lüks ve israf had safhada. Okullar, yurtlar, TV ve
Gazete binaları Firavun saraylarını aratmayacak
kadar lüks yapıldı.
– Toplanan zekât ve himmetler Hıristiyan
kiliselerinin tamiri için kullanıldı.
– Zekât paraları Hıristiyan enstitülerinin kurulması için harcandı.
– Toplanan kurban paraları toplama maksadına
uygun yerlere harcanmadı. Mesela yurt dışında
kesilecek bir kurban için 400 TL toplanıyor. Bu
kurbanlar yurt dışından ortalama 100-150 TL’ye
temin ediliyor. Paranın kalanının nereye harcandığı bilinmiyor. Çünkü bu paraların hiçbir kaydı
yok.
– Milletin öğrencilerin ihtiyaçları için verdiği
zekat ve burs paralarıyla yüzlerce gazeteci, general, sanatçı vs. yurt dışına taşınarak cemaat propagandasında kullanıldı.
– Milletten toplanan himmetlerle ağabeyler ve
ablalar lüks bir hayat sürmeye başladı. Öyle ki
ağabeylerin çocukları ve hanımlarına bile
hizmete ait araçlar tahsis edildi.
– Zekât, sadaka, fitre, kurban ve burs paraları TV
ve gazete çıkarmak için kullanıldı.
– Polislerden toplanan himmet paralarıyla polis
imamları kendilerine adeta bir saltanat kurdu. Bu
durum Gülen’e defalarca söylenmesine rağmen
tedbir alınmadı.
– Gülen’in propagandasını yapmak için büyük
reklam kampanyaları düzenlendi. Bilbortlar kiralanarak reklamlar yapıldı.
– Zekât, sadaka, fitre, kurban ve burs paralarıyla
uluslar arası gazetelere lüzumsuz reklamlar verildi.
– Zekât, sadaka, fitre, kurban ve burs paralarıyla
Gülen için İngiltere’de, Almanya’da ve dünyanın
değişik yerlerinde tanıtım ve propaganda programları yapıldı.
– Zekât, sadaka, fitre, kurban ve burs için
toplanan milyonlarca dolar Türkçe olimpiyatları
adı altında sırf propagandaya yönelik olmak
üzere israf edildi.
– Milletten toplanan himmet paralarıyla banka ve
sigorta şirketi kuruldu. Bu şirketlerin hisseleri cemaatten ileri gelenlerin şahsi servetlerine aktarıldı.
– Zekât, sadaka, fitre, kurban ve burs paraları
bazı siyasi partilerin siyasi propagandaları için
hibe edildi.
– Zekât, sadaka, fitre, kurban ve burs paraları
özellikle Alevilerin, gezicilerin ve bazı örgütlerin
hükümete karşı örgütlenmeleri için harcandı.
– Zekât, sadaka, fitre, kurban ve burs paraları
siyasilere hediye vermede kullanıldı. Mesela bir
zamanlar Gülen Hüsamettin Cindoruk’a altın
saat hediye etti. Buna benzer binlerce lüks hediye
rüşvet olarak dağıtıldı.
– Anadolu insanını verdiği zekât, sadaka, fitre,
kurban ve burs paraları Gülen’in yanındaki Mollaların saltanatlarının sürmesine harcandı. Pensilvanya gibi yerlerde çiftlikler satın alınarak adeta
bir saltanat düzeni kuruldu. İslam adına yola
çıkarak geldiği noktada adeta bir “Paralel İhanet
Çetesi”ne dönüşen bu yapının zekât, sadaka,
fitre, kurban ve burs paralarını maksatlarının
dışındaki yerlere harcadıkları üstü örtülemez bir
gerçek olarak ortada durmaktadır. Uzun yıllar
kendini “Cemaat” olarak adlandıran, daha sonra
“Camia”ya dönüşen ve özelikle son yıllarda
“Paralel Örgüt”e dönüşen bu yapının gelirinin
100-150 milyar dolar olduğu iddia edilmektedir.
Niçin iddia diyorum? Çünkü Anadolu insanından
değişik isimler altında toplanan bu paraların
hiçbir kaydı tutulmamaktadır. Toplanan bu milyarlarca doların nerelere harcandığı da meçhul.
Kendilerine ait kurum, vakıf vb. yerlerin gelir,
veraset, intikal, emlak, gümrük vergileri ve
harçlardan muaf tutulduğu da bir gerçek. Madem
milletin hakkını hukukunu savunuyorsanız önce
size tanınan bu imtiyazlı hallerden sıyrılın demezler mi?
Şimdi kendileri böyle kirli olan bir topluluğun
çıkıp başkalarına “hırsızsınız, yolsuzluk yapıyorsunuz vs.” demesi gerçekten gülünç oluyor. Tam
bu noktada insanın aklına ister istemez şu deyim
geliyor:
“Bari dinime dahleden müselman olsa.!
Selim Çoraklı"
Otomobilden otomobile "organ bağışı"
İzmir Volkswagen Sevenler
Derneği üyeleri, organ bağışına
dikkati çekmek amacıyla iki otomobil arasında temsili organ
nakli gerçekleştirdi. Bostanlı
semtinde toplanan dernek
üyeleri, her birinin üzerine bir
harf gelecek biçimde, "Organ
bağışı hayat kurtarır" yazısını
klasik otomobillerden
"Kaplumbağa"larıyla oluşturup,
kentte tur attı. Araçlarıyla aynı
şekilde Gündoğdu Meydanı'na
park eden dernek üyeleri, daha
sonra ameliyathane kıyafetlerini
giyip, temsili organ nakli
gerçekleştirdi. Buna göre, organ
bağışına dikkati çekmek
amacıyla "beyin ölümü gerçekleşen" bir otomobilden sökülen
far, diğerine "kornea olarak"
nakledildi. İl Sağlık Müdürü Bediha Türkyılmaz, organ
bağışının önemine işaret ederek,
Organ Bağışı Haftası etkinlikleri
çerçevesinde düzenlenen etkinliklerin yıl boyu süreceğini kaydetti. (AA)
Pamukkale
Üniversitesi'nde
uluslararası öğrenci
sayısı artıyor
Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde
(PADAM) Siera Leone’den
Moritanya’ya, Nijerya’dan
Güney Afrika’ya, Galler’den Filipinler’e kadar çeşitli ülkelerden
100’den fazla öğrenci Türkçe
öğreniyor. PADAM Müdürü
Doç. Dr. Mustafa Sarıca, uluslararasılaşma sürecinin hızla arttığını ifade ederek, Denizli’ye
üniversite okumaya gelen yabancı öğrencilere sınıf
yetiştiremediklerini söyledi.
Halen devam eden başvuru
süresinin bitimini 2015 Şubat
ayına ertelediklerini belirten
Müdür Sarıca, halkın sokaklarda
gördüğü yabancı öğrencilerin
sayısının gittikçe artacağını belirtti. Denizli’nin aynı zamanda
bir uluslararası eğitim bölgesi
olma yolunda ilerlediğini vurgulayarak, “Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanlığı
ve Yunus Emre Enstitüsü ile
imzalanan protokol gereği gelen
burslu öğrencilerin yanında,
kendi arzu ve araştırmasıyla
Denizli’yi keşfeden uluslararası
öğrencilerin PADAM’da bir yıl
Türkçe hazırlık okumaları, daha
sonra kendi bölümlerine gitmeleri gerekiyor. Avrupa Dil
Dosyası ölçütlerinin uygulandığı
PADAM’da, eğitim etkinliklerinin Türkçe öğrenimine katkısı
büyük.” dedi.
(CİHAN)
Soma'daki
Soma'daki termik
termik
santral
santral projesi
projesi
Danıştay'a
Danıştay'a
takılan
takılan Kolin
Kolin ŞirŞirketler
ketler Grubu,
Grubu,
"Konuyla
"Konuyla ilgili
ilgili
Danıştay
Danıştay kararını
kararını
öğrendik. ŞirkeŞirkeöğrendik.
timizce
timizce bugüne
bugüne
kadar olduğu
olduğu
kadar
gibi, bundan
bundan
gibi,
sonra
sonra da
da hukuka
hukuka
uygun şekilde
şekilde
uygun
hareket
hareket edilecekedilecektir"
tir" açıklamasını
açıklamasını
yaptı
yaptı
SONDAKiKA GAZETESİ >>
Antalya’daki kenar semtlerde maddi
imkanları yetersiz olan ailelere ve çocuklara
hizmet veren 4 eğitim merkezi Kepez Belediyesi
Meclisi’nin aldığı kararla kapatılmak isteniyor.
Hamle Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği (Hamle-Der) yöneticileri, veli toplantıları
düzenleyerek bu kararı ailelerle paylaştı. Mahallelinin buluşma merkezi haline gelen bir yerin kapanacak olması ailelerin tepkisine neden oldu.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün
imzasının bulunduğu kararı duyan bazı vatandaşlar gözyaşlarına hâkim olamadı. Daha önce
madde bağımlıları tarafından adeta işgal edilen
binaların eğitim merkezlerine dönüştürülmesi,
eğitime hazırlanmasında büyük emekleri olan
gönüllü öğretmenler, bu kararı açıklarken hayli
zorlandı. Kararı duyan aileler ise şaşkınlık içinde
9 GÜNCEL
Zeytin ağaçları
kesildiği ile kaldı
K
olin Şirketler Grubunca,
Soma'da kurulması planlanan termik santralle ilgili, "Yapılan işlemler,
acele kamulaştırma
kararı ve bu karara istinaden hukuka uygun şekilde alınan mahkeme
kararları ve buna uygun
yapılan işlemlerdir" görüşü
bildirildi. Kolin Şirketler
Grubunun açıklamasında,
Soma'daki kömür rezervlerinin milli
ekonomiye elektrik üretmek suretiyle
kazandırılması amacıyla Türkiye
Kömür İşletmeleri Kurumunca (TKİ)
28 Ağustos 2012'de rödövans ihalesi
düzenlendiği hatırlatıldı. Kamuya
ödenecek yıllık rödevans bedeli üzerinden yarışma yapılan ihalenin, en
yüksek bedeli ödemeyi taahhüt
edilip kazanıldığının
belir-
tildiği açıklamada, buna göre şirketin,
3 Ekim 2012'de imzalanan rödövans
sözleşmesi uyarınca, her yıl en az 1
milyar 266 milyon 630 bin lirayı, güncellemeyle artırılan tutarı ile TKİ'ye
ödeyeceği kaydedildi.
Soma Kolin Termik Santralinin kurulacağı alan ile ilgili Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumundan (EPDK) ön
lisans belgesi, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığından ise ÇED Olumlu Belgesi alındığına işaret edilen açıklamada, milli kaynakların ivedilikle
kullanılması ve bu yolla enerjide dışa
bağımlılığın azaltılması bakımından
büyük önem taşıdığı belirtilen projenin, yatırım tutarının yaklaşık 1 milyar dolar olduğu, inşaatında bin 500
ila 2 bin kişiye, faaliyete geçtikten
sonra da bin kişiye istihdam sağlayacağı aktarıldı.
Soma İcra Müdürlüğünce taşınmaz
maliklerine "Tahliye emri" gönderildiği ve ilgili taşınmazların proje şirketine teslim edildiğinin anlatıldığı
açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yapılan işlemler, acele kamulaştırma
kararı ve bu karara istinaden hukuka
uygun şekilde alınan mahkeme kararları ve buna uygun yapılan işlemlerdir.
Dün akşam itibariyle medyada,
Greenpeace avukatının UYAP'tan
aldığı bilgiler dayanak gösterilerek,
Danıştayın Bakanlar Kurulunun
verdiği acele kamulaştırma kararının
yürütmesini durdurduğu şeklinde
haberler yayınlanmış ve konu
hakkında bilgi sahibi olunmuştur. Şirketimizce bugüne kadar olduğu gibi,
bundan sonra da hukuka uygun şekilde hareket edilecektir."
(AA)
Kuşadası'na
beş okul sözü
Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre,
Kuşadası ilçesine hayırsever vatandaşların
arsa bağışıyla beş okul yapacaklarını
söyledi. Töre, yatırımlardan sorumlu İl Milli
Eğitim Müdür Yardımcısı Vahit Çopur ile birlikte Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı’yı ziyaret etti. İlçeye yapılacak okullarla
ilgili bilgi alışverişinde bulunan İl Müdürü
Töre, göreve geldiği son üç yıl içerisinde devlet vatandaş işbirliğiyle dört okul yaptıklarını söyledi. Töre, "Kadınlar Denizi
Mahallesi’nde, önümüzdeki öğretim yılına
yetiştireceğimiz 24 derslikli okul için çalışmalara başlandı, ihalesi yapıldı. Hemen
ardından hayırseverlerin desteğiyle ikisi
Davutlar Mahallesi, ikisi Kuşadası merkezde
dört okul daha yapacağız. Bu konuda
Belediye Başkanımız Kayalı’nın destekleri
bize güç verecek.” dedi. Eğitime verdikleri
önemi dile getiren Başkan Kayalı da kanunlar ve olanaklar ölçüsünde desteklerinin
süreceğini ifade etti. Kayalı, “Geleceğimiz
olan çocuklarımız her şeyin en güzeline, en
iyisine layık. Onların sağlıklı, güzel bir ortamda eğitim görmeleri için Milli Eğitim
Müdürümüz ile birlikte çok güzel çalışmalar
yapacağımıza inanıyorum.” dedi. (CİHAN)
5 bin zeytin
ağacı katledildi
ama biz 50 bin
fidan dikeceğiz
Soma'da yapılması
planlanan termik santral
nedeniyle Yırca mahallesinde zeytin
ağaçlarının kesilmesinin
ardından, köylüler bölgeye sembolik olarak 2
zeytin ağacı dikti, alan
çevresine konulan tel
örgüleri traktörlerle yıktı.
Yırca mahallesi sakinleri,
termik santralle ilgili
Bakanlar Kurulu kararına
karşı yaptıkları "acele kamulaştırma kararının iptali" ve "yürütmeyi
durdurma" başvurularına
ilişkin Danıştay 6. Dairesi'nin yürütmeyi durdurma kararı vermesi
üzerine, nöbet tuttukları
bölgede lokma hayrı
kaldı. Hayretlerini gizleyemedi. Uzun yıllar çocukların hizmet vermiş bu müesseselerin kapanacak
olmasına anlam veremedi. Çocuğunun daha iyi
bir eğitim alması ve başarısını göstermesi için bu merkeze gönderdiğini
ifade eden anne Necla Sarı’nın
feryadı ise yürekleri dağladı.
Kızının eğitim gördüğü ve
başarısını artırdığı kursun
kapanacağı haberini
aldıktan sonra
gözyaşlarına boğulan
anne, “Devlet ne yapmaya çalışıyor bilmiyorum ama… Ben
anlayamadım daha
doğrusu. Zengin insanlar
bütün imkânlarını kullanarak çocuklarını istedikleri
yere götürüp eğitim verebilirler.
Ama bizim imkânımız yok. Çocuklarımızın elinden bu imkân neden alınıyor?
Bunu anlayamadım. Benim kızım başarılı ama sınavlarda daha iyi bir yere gelmesi için buraya
yaptı. Yırcalılar ayrıca,
termik santral yapılması
planlanan alan çevresine
konulan tel örgüleri traktörlerle yıktı, yaklaşık 5
bin ağacın kesildiğinin
iddia edildiği bölüme de
sembolik olarak 2 zeytin
ağacı fidanı diktiler. Yırca
Mahallesi Muhtarı
Mustafa Akın, yaptığı
açıklamada, Danıştay
kararından önce
ağaçların kesilmesine ne
kadar üzülseler de yürütmeyi durdurma kararıyla
yüreklerine su serpildiğini bildirdi. Haklı
olduklarının ortaya çıktığını kaydeden Akın,
şöyle konuştu: "Karardan sonra yüreklerimize
su serpildi, haklı olduğumuz ortaya çıktı ve insanlar umutlandı.
Karadan sonra sembolik
olarak ellerimizde bulunan ağaçları tarlalara
dikiyoruz. Yaklaşık 3
aydır zeytinliğe giremiyorduk, şirket 'burası sizin
değil bizim arazimiz' diyordu. Ancak burasının
bizim olduğu ortaya
çıktı." (AA)
İSGÜMDER: İş kazalarının
yüzde 98'i ihmalden oluyor
İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri,
Kalite Denetçileri Eğitimcileri ve Eğiticileri
Derneği (İSGÜMDER) Başkanı Anıl Pehlivan,
Türkiye’deki iş kazalarının yüzde
98’inin, önlem alınması durumunda
önlenebileceğini söyledi.
Türkiye’nin iş kazalarında Avrupa
ve dünyada ilk sıralarda yer almakta aldığını belirten Pehlivan,
“Ölümlü iş kazalarında
Avrupa`da birinci,
dünyada üçüncü
sırada yer alan
Türkiye’de bu
kazaların yüzde
98’i, gerekli önlemler alınması
durumunda önlenebilirdi.”
dedi. İSGÜMDER’de
verdim. Hevesimiz kursağımızda kaldı. Devlet, devlet okullarından dağıtılan esrarları, eroinlerin
dağılmasına, çocuklarımızın almasına engel
olamıyorsa böyle iyi bir kursa neden engel oluyor,
kapatılmasını istiyor? Ben anlamış değilim.”
diyerek tepkisini dile getirdi. Diğer bir
anne Dilek Aladağ ise bu eğitim
merkezlerinin hangi fedakârlıklarla
ortaya çıktığını bildiğini ifade etti.
Aladağ, “Evladımızın buradan
mahrum edilmesini istemiyorum.”
dedi. Vicdan sahiplerinin seslerine kulak vermelerini istedi.
Adem Turut ise Kepez
Belediyesi’nin aldığı karara tepki
gösteren başka bir vatandaş.
Turut, çocuğunun bu merkezde
aldığı eğitim sayesinde evdeki
davranışlarının değiştiğini anlattı. Kapatılma kararını duyduktan sonra olumsuz
olarak çok etkilendiğini belirten Turut, “Aile
olarak, yüksek meblağlar vererek özel derslere
gönderme şansımız yok. Çocuğum 1-1,5 aydır
buraya geliyor. Çocuğumdaki agresiflikler,
yaptığı basın toplantısında konuşan Pehlivan, iş
kazalarını önlemek için kanun çıkarmanın
yanında eğitim ve uygulamanın da çok önemli
olduğunu belirtti. Anıl Pehlivan, çalışanların
haklarını korumak için kurulan sendikaların işçilerin can güvenliğini değil, para ve sosyal haklarını korumak için çalıştığını söyledi. İşveren,
işçi, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının öncelikle iş güvenliği üzerinde yoğunlaşması gerektiğini kaydederek, “Ülkemizde resmi
istatistiklere göre her gün 200'e yakın iş
kazası gerçekleşmekte, bu kazaların
sonucunda 6 kişi sürekli iş göremez
hale gelmekte ve maalesef 4
çalışanımız hayatını kaybetmektedir.
İş güvenliği uzmanları ve işyeri
hekimleri olarak amacımız, işin
yürütümü sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan, sağlığa
ve güvenliğe zarar verebilecek
koşullardan ko-
başkaldırıları azaldı. Büyüklerine karşı saygısı
arttı. Şu anda çok memnunum hem eğitiminden
hem de ailesine olan davranışından. Ben bu tür
müesseselerin kesinlikle kapanmasını istemiyorum. Bir aile olarak, demokratik bütün mücadeleleri vermeye hazırım." ifadelerini kullandı.
Turut, iki kız kardeşinin bu kurumlar sayesinde
üniversiteye yerleştiğini anlattı. Öğretmenlerin
kendilerine verdiği güvenden dolayı kardeşlerini
İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlere gözü kapalı
gönderdiklerini dile getirdi. Karara tepki gösteren
başka bir anne ise, “Devlet maddi gücü az olan
insanların daha da geri mi kalmasını istiyor,
bilmiyorum. Biz buraya çocuklarımız okusun diye
gönderiyoruz. Tabi maddi gücü iyi olanlar istediği
yerde okutur”. dedi. Öte yandan Kepez Belediye
Başkanı Hakan Tütüncü’nün Hamle-Der'in tanıtım
filminde kapatmak istediği eğitim merkezleriyle
övgü dolu ifadeler kullandığı ortaya çıktı. Tütüncü
konuşmasında Hamle-Der gibi kuruluşlara her
zaman ihtiyaç olduğunu ifade ediyor. Aynı tanıtım
filminde Antalya İl Müdürü Osman Nuri Gülay'ın
da açıklamalarına yer veriliyor. Gülay da bu kurumlardan övgü ile bahsediyor. Kepez Belediyesi
Meclisi 3 Kasım’da aylık olağan görüşmeler için
toplandı. Gündem maddeleri önceden belirlenmişti. Ancak, son dakikada AK Partili üyeler
tarafından bir gündem maddesi sunuldu. Bu
madde Kepez’de maddi imkanı kısıtlı olan vatandaşlara hizmet veren, çocukları sokaktaki olumsuzluklardan koruyan eğitim merkezleriyle
ilgiliydi. Bu karar belediye meclisinden oy birliğiyle geçerek 4 merkezin kapatılmasına karar
verildi. Kararla ilgili yazı 5 Kasım’da dernek yöneticilerine ulaştırıldı. Merkezlerin boşaltılması
için ise 1 ay süre verildi. (CİHAN)
runmak için sistemli ve bilimsel çalışmalar yaparak, çalışanı ve işyerini tehlikelerden korumaktır. Bilimsel verilere göre de iş kazalarının
yüzde 98'i, önlenebilir kazalardır. Bu da demek
oluyor ki iş kazaları kader değildir ve kaza geliyorum der. Maden kazalarının çoğu, önlenebilir
kazalardır.” dedi. İşverenleri iş kazalarına karşı
daha duyarlı olmaya çağıran İSGÜMDER
Başkanı, “Unutulmamalıdır ki önlemek, ödemekten daha ucuz, daha insani ve daha vicdanidir. İşçinin, kanuna göre gerekli tedbirler
alınmadığında çalışmama hakkı var. Çalışanın
güvenliğiyle ilgili yoğunlaşılması lazım.
Sendikalar çalışanın para alması, özlük hakları
gibi o yönde çalışmalar yapıyor. Çalışanın
sağlığı, iş hayatındaki güvenliğiyle ilgili çalışmaları var mı bilmiyoruz ama bize yansıyan
yok. İş kazalarına karşı işveren ve işçiler bilinçlendirilmeli. Ülkemizde 15 bin çok tehlikeli
işyeri var. Denetim için de 600 olan saha müfettişi sayısı arttırılmalı.”dedi.(CİHAN)
Benim çocuğum
okumasın mı?
Çocuğunun daha iyi bir eğitim alması ve
başarısını göstermesi için bu merkeze gönderdiğini
ifade eden anne Necla Sarı’nın feryadı ise yürekleri
dağladı. Anne Sarı, “Devlet ne yapmaya çalışıyor
bilmiyorum. Zengin insanlar bütün imkânlarını kullanarak çocuklarını istedikleri yere götürüp eğitim
verebilirler. Ama bizim imkânımız yok. Çocuklarımızın elinden bu imkân neden alınıyor? diyerek
tepki gösterdi.
SiYAH MAVi KIRMIZI SARI
10 Şubat
Kasım 2013
2014 Perşembe
Pazartesi
17
Projeyle ilgili EPDK tarafından 26 Aralık 2013'te verilen "Kamu Yararı
Kararı"nın, 13 Ocak 2014'te Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığınca onaylandığına değinilen açıklamada,
Bakanlar Kurulunca alınan "Acele
Kamulaştırma Kararı"nın ise 10
Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazete'de
yayımlandığı anımsatıldı. Söz konusu
karara müteakip, kamulaştırılacak
taşınmazlara Hazine adına el konulmasına karar verildiği, Hazine adına
Fakir öğrencilerin gittiği 4
eğitim merkezi kapatılıyor
Kepez Belediyesi tarafından eğitim
merkezlerinin kapatılacağını açıklayan
Hamle Eğitim Kültür Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği, "Kararı ailelere duyurduk. Herkes büyük bir şok yaşıyor" dedi
SAYFA 9
MAVi KIRMIZI SARI
Pamuk işçisi
anne adayı:
Bir patik bile
alamadım !
Şanlıurfa'dan Manavgat'a
mevsimlik pamuk toplamaya
gelen 21 yaşındaki anne adayı
Baykuş, "Eşya alanın ismini
çocuğuma vereceğim.Doktor
yüzü bile görmedim" dedi.
Yirmi gün sonra doğum yapacak olan tarım işçisi, doğacak
olan çocuğu ile ilgili maddi
imkansızlık ve eşinin askerde
olması sebebiyle hiç bir hazırlık
yapamadığını söyledi. Şanlıurfa'dan Manavgat'ın Bereket Mahallesi'ne mevsimlik pamuk
toplamaya gelen Sahra Baykuş
isimli 21 yaşındaki anne adayı,
maddi imkansızlıktan 20 gün
sonra doğacak çocuğuyla ilgili
hiç bir hazırlığının olmadığını
kaydetti.
Doktora gidemediği için 20 gün
sonra dünyaya gelmesini tahmin ettiği çocuğunun cinsiyetini
bilmediğini belirten Sahra
Baykuş, "Çok çaresizim. 20 gün
sonra doğum yapacağım, yeni
dünyaya gelecek olan
çocuğumla ilgili hiç bir eşya
alamadım. Eşim Muğla Marmaris'te askerde. Kayın pederim
ve kayın validemle birlikte
Manavgat'a pamuk toplamaya
geldik. Onlar tarlada pamuk
topluyor, bende evde onlara
yemek hazırlıyorum. Doğacak
olan çocuğuma elbise alanlara
kız olursa yardım yapan
hanımın, erkek olursa beyinin
ismi vereceğim. Param olmadığı için doğum için hiç
hazırlık yapamadım. Allah
nasip ederse ilk defa doğum yapacağım, ilk defa anne olacağım
" dedi.
DOKTOR GÖRMEMİŞ
Beyaz Lale Engelliler Yaşlılar
ve İhtiyaç Sahipleri Derneği
Başkanı Beyhan Mekteplioğlu,
kısa süre sonra doğum yapacak
olan bir annenin çaresizliğini
görmenin üzüntüsü içinde
olduğunu söyledi. Sahra'nın
maddi sıkıntı içindeki çaresizliğini görünce bir anne olarak
derin üzüntü yaşadığını belirten
Mekteplioğlu, "Beni en fazla
yaralayan Sahra'nın doğacak
olan çocuğumun eşyalarını
hazırlarsanız sizin isminizi
veririm sözü oldu. Sahra'nın
doğum çok yakın ve bir doktor
kontrolüne ihtiyacı var. Sahra,
imkansızlık içinde kıvranan tüm
annelere örnek biri. Sahra'nın
doğacak olan çocuğunun
eşyalarını hazırlayacağız. Varlık
içinde olup ta sorunlarım var
diyen anneler mutlaka Sahra'nın
yaşadığı evi görmeli. Eminin
benim sorunum yok muş diyeceklerdir. Sahra'nın doğum sonrası mutluluğu bizimde
mutluluğumuz olacaktır. " dedi.
KAYMAKAMLIK
BİLİYOR
Mekteplioğlu, doğumuna az bir
süre kalan Sahra'nın durumu ve
aynı evde 25 kişi kalan 4 ailenin
durumuyla ilgili Manavgat
Kaymakamlığı'na bilgilendirme
yaptıklarını söyledi. Öteyandan
Manavgat Bereket Mahallesi'ne
mevsimlik pamuk toplamaya
gelen 19 çocuktan 4'nün okul
çağında olmasına rağmen çalışmaya bağlı okula gidemediği
ifade edildi. (CİHAN)
DOĞRUDAN BAKIŞ
Mustafa
ARSLAN
musarslan1960@hotmail.com
YUNUS EMRE
BUĞDAY VE HİKMET
Dünya bir imtihan yeridir.
Kimileri bu imtihanı kazanır, kimileri
kaybeder.
***
Kimilerine bir şans tanınır. Onlar bunu değerlendirirler. Kimileri fırsatı kaçırır.
Kimileri fırsatı değerlendirmek için çok çabalamış ve isimlerini asırlar sonrasına
taşımıştır.
Bunlardan birisi meşhur şairimiz Yunus Emredir.
Yunus Emre’nin yaşadığı dönemde kıtlık
olur. Köylüleri Yunus’a Taptuk Emre’nin
dergahında buğday dağıtıldığını, gidip oradan
dergahtakilerin verebildikleri kadar buğday
alıp köye getirmelerini söylerler. Yunus
Emre, Taptuk Emre’nin dergahına geldiğinde
oradakiler kendisine:
“Buğday mı istersin yoksa hikmet mi?” diye
bir teklifte bulunurlar.. Yunus Emre:
“Hikmet köydeki aç bekleyen insanların
karnını doyurmaz ki!” diye düşünür kendi
kendisine ve:
“Ben buğday istiyorum.” der. Taşıyabileceği
kadar buğdayı Yunus’un hayvanlarına yüklerler ve o da memnun bir şekilde oradan
ayrılır. Biraz gittikten sonra:
“Eyvah! Ben ne yaptım? Devlet kuşu benim
başıma konmuştu. Değerlendirmesini
bilemedim. Buğdaya herkes isteyebilir.
Önemli olan “Hikmet”e talip olmaktır” der
ve Taptuk Baba’nın dergahına geri döner.
Oradaki görevlilere buğday istemekle yanlış
yaptığını ve “Hikmet”e talip olmak istediğini
anlatmaya çalışırsa da başarılı olamaz. Taptuk Baba’nın etrafındakiler, kendisinin talih
kuşunu kaçırdığını ve buğdayları alıp
gitmesini söylerler.
Yunus, hemen pes etmez ve buğdayı bırakıp
“Hikmet”i alabilmek için şefaatçiler aramaya
başlar. Sonunda O’nun bu samimi
davranışları karşısında kendisine:
“Taptuk Baba’nın gözleri görmüyor. Seni
kapının eşiğine yatırırız. Kapıdan çıkacağı
vakit sana çarpar. ‘Kim bu?’ diye sorar.
‘Yunus’ deriz. ‘Hangi Yunus? ‘ derse buğdayını al ve git. ‘Bizim Yunus mu?’ derse
kabul etmiş demektir.” derler.
Yunus’u kapının eşiğine yatırırlar. Vakti
gelince Taptuk Baba kapının eşiğinden
dışarıya çıkmak için adımını atınca yerde
yatan birisine çarpar ve:
“Kim bu?” diye sorar. Etraftakiler:
“Yunus.” derler. Yunus’un kalbi yerinden fırlayacakmış gibi çarpmaktadır acaba Taptuk
Baba ne diyecek diye:
“Bizim Yunus mu?” der ve dergahına kabul
eder.
Sonra Yunus Emre asırlar boyunca ilahileri
dilden dile, gönülden gönüle yayılan Yunus
Emre olur.
Eğer Yunus buğdaya razı olsaydı, sıradan bir
kişi olarak yaşar, ölür, unutulur giderdi. Hikmete talip olunca gönül insanı oldu. Asırlardır Müslümanların dilinde ilahileri var.
***
Fakat şunu katiyen unutmayalım. Her zaman
“Bizim Yunus mu?” diyen bir Taptuk Baba
bulunmayabilir.
“Hangi Yunus?” diyen biriyle her zaman
karşılaşmayabiliriz.
Onun için her zaman “Hizmet” demeyi unutmayalım.
Ülkeye hizmet, İslam’a hizmet, insanlığa
hizmet, dünya ve ahiret hayatını kazanmaya
hizmet, gelecek nesillere daha güzel bir
dünya bırakmak için hizmet.
Zalimler karşısında dimdik durarak hizmet.
Allah’ın kapısında durup dümdüz odunlar getirmek lazım.
Bu dönem eğri odunlar getirenlerden İslam
çok çekti.
Türklerin otomobilde
Alman markası tutkusu
Türkiye'de Alman otomobillerine olan tutku
hız kesmiyor. Ülkede bu yılın 10 ayında satılan
her 3 otomobilden 1'ini Alman markaları oluşturuyor. AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri
Derneği verilerinden derlediği bilgilere göre,
yılın 10 ayında 108 bin 721'i yerli, 308 bin 861'i
ithal olmak üzere 417 bin 582 otomobil satışı
gerçekleştirildi. Türkiye'deki araç satışlarında,
menşesi Almanya olan otomobil firmalarının
üstünlüğü ise dikkati çekti. Türkiye'de, 2014
yılbaşından bu yana satılan her 3 otomobilden
biri Alman markası araçlardan oluştu ve bu ülke
markalı otomobil satış adedi 139 bin 344'e
ulaştı. Alman otomobillerini, 101 bin 973 adet
satışla Fransız, 49 bin 622 adet satış ile Japon
markalı otomobiller takip etti.
(AA)
10
Kasım
2014 Pazartesi
2013
2013
Perşembe
Perşembe
"().
1/,/
&$#%*2
*
/BOJS2LFLMQGLSKRGPN7RSPMJSQJMLHLFQSNRS=RMPGCO>>>
/BOJS2LFLMQGLSKRGPN7RSQJMLHQS?QGQIS=RMPGCO:SEQ9MLJ
=RMPGCO:SGQOKLHS=RMPGCO:SKREIRJS=RMPGCO:SFCOS=BNMROS=RMPG5
CO:SDHDIEDFS=BNMROS=RMPGCO>S QNPSQNMQILMQHQGQ7QJSJQKQO
4NRHMPS=4OR;MROS=RMPGCO>>>
0QGQIS?ROSFQHQNSQGNLSARJPMKRSEBOB3S=PIHRKP9PNP:
GQAQNQNSQ.RISCMQGMQOLS;RGQSJQFQSCMQGMQOLS;@>SCMQGMQOKQ
=4OBGCODF>>>
8POSPMQGRIRS@QJLGCOEDNDFS=BNKBFS?ROARGSGCMDNKQS;R
?ROARGS<CJS=BFRMS=PKPGCO>S&JAQHLNKQSPERS@PO
@QJLGCOEDNDFSJPSKR3ORHS;RGQSERMS.RMQJRIPSCMDGCOS;R
?ROARGSGCMDNKQS=PKRNSCSPMPHPFS@POS@QOKQJSEDGQSHD?IQ<
JQMLGCO>>>
1QKR7RS@POS@QOKQJSEDGQSHL>>>T
0ROSARGRSHD?IQ<SJQMLGCODF>S8POS@QOKQJSEDGQ:S@POSJQ3
EL7QJSGRHR9R:SBEIBHBFRS4OIR7R9PHPFS@POS@QIIQNPGRGR:S@PO
+'1,..
+'11-(-)/,!-222000
<QKLOQSGQNPSHD?IQ<SCMHQGLSKBABNHRKP9PHPFS?ROARGR
HD?IQ<SJQMLGCODF>>>
NS4NRHMPEPSKR:S?QGQILSJDOIQOHQJSP<PNSJQN-QSP?IPGQ<
KDGDGCODF>>>
)AIRSJQNSHROJRFMROPNRS=PKP3SJQNS@Q9LALNKQ
@DMDNKD9DHDFSKQ:SADNDSKBABNHRHPFS=RORJPOS@DSJQNS@PO
=BNSRM@RIS@PFRSKRSMQFLHSCMDO>S0ROS;ROR7R9PHPFSJQNS<CJ
KR9ROMPS;RS<CJS4NRHMPSCMDGCO>>>
1QKR7RSJRNKPHPFSKR9PMS<R;ORHPFKRJPSKCEIMQOLHLFQS;R
QOJQKQAMQOLHLFQSKQSJQNS;ROHRMROPSP<PNSIRA;PJIR
@DMDNHQMLGLF>>>
2LFLMQGSKRGPN7RSIBHS?QMJLHLFLSJ4IBS@PM=PMROMR
?Q.LFQMQOLNQSGROMRAIPOKPJMROPSJQNSEQILMLGCOS;RSKP9ROSJ4IBSP5
.QKRMROKRNSKCMQGLS?QMJLHLFKQS<CJSDFQJSKDODGCOKD
2LFLMQG-Q>>>
GPNRS/BOJS2LFLMQGS2DODHDSG4NRIPHPS;RSIRAJPMQILKLO>>>
/BOJS2LFLMQG-LSEQKR7RSJQNS;ROHRS;RSQMHQSGROP
HPKPO>>>T
/Q@PSJP:SKR9PMKPO>>>>
2LFLMQGSNRORKRS@POSKC9QMSQ.RIS;@>SCMQGMQOKQS?R3SCMDG5
COS;RSCMHQJIQSFCODNKQ>>>
DJQOLKQSKQS@RMPOIIP9PHSBFRORS@D=BNBNSKR9PM:SGQOLNLN
NRS=RIPOR7R9PNPS@PMRHRGPFSQHQSHDIMQJQSGQ3LMQ7QJ
GQOKLHMQOS;RSKREIRJMROPN:SGQOLNMQOSKQS@PFRSCMHQEQSKQ?P
@POSGQOKLHQSHD?IQ<S@POPEPNPNS@DSIBOSCMQGMQOKQSEC9DJ
=BNMROKRSBFROPNRS4OIR7R9PS@QIIQNPGRS;RS<QKLOLSEPFPN
;ROKP9PNPFS=BFRMSGQOKLHLNLFSEQGREPNKRSCMDOEQSHDIMDSCM5
HQFSHLELNLF>>>T
8DNDSRNSPGPS@POSARJPMKRSQNMQIQ7QJS;RSIQNLIQ7QJSCMQN
CMQGMQOLNSHDIMQJQSJRNKPS@QALHLFQSKQSHLS=RMHREP
=RORJPGCO>>>
8D=BNSGQOKLHQSHD?IQ<SCMQNLN:SGQOLNS@PFMROPNSHD?IQ<
CMHQGQ7Q9LNLSJPHS=QOQNIPSRKPGCO>>>
0QGKPS@D=BNS=R<SCMHQKQNS4N7RS@POSJQNSHROJRFPNR
=PKRMPH>SHOBHBFKRS@POSBNPIRSJQNS;ROHRKPSPERJS@D=BN
;RORMPHSJPS@RMJPS@POS7QNSJDOIQOHLASCMDODF>>>
0QGKPS@D=BNS=R<SJQMHQKQNSR;PNPFKRS.QFMQMLJ
@DMDNKDOKD9DNDFSRAGQMQOLNLFLSGQOKLHSJDODMDAMQOLNQ
;RORMPH>>>
0QGKPS@D=BNSRM@PERSKCMQ3MQOLHLFLS@POSQAQ9LGQSPNKPOR5
MPH>S2Q<S3QMICHDFS;QO:SJQ<SJQ@QNLHLFS;QOS=PGHRKP9PHPF
;RS=PGHRGRSHD?IQ<SPNEQNMQOLHLFLSKBABNRMPH>>>
"4GMRS@POS?QGQMSKBNGQELNKQNS<LJQMLH>>>
)AIRS@PFSKBABNHRKRNS@POSKBABNRNS;QO>>>
+RO<RJMROPS=4OHRHPFSP<PNS@QFLSELJLNILMQOLNS;RGQSJ4IB
)AIRS/BOJS2LFLMQG-LS@DNKQNSKCMQGLS;QO>>>
KAMİL KOÇ DENİZLİ TALİ BÖLGE SORUMLUSU ORHAN ŞAHİN İLE ULAŞIMDA GELİNEN SON
NOKTAYI VE DENİZLİ'DEKİ ULAŞIMI KONU ALAN BİR RÖPORTAJ GERÇEKLEŞTİRDİK....
3ID,GCH>CGIE6FDI-G<I8=
<:5=DC=5=D=A=DIFEF;BD?FI8HAH@IE)3
(:E9FIH;9G5H@HAHI%GEHI1G+HE@G?H5HDHA
H1HDI1:>I9G2G>>7EIG?GEH@000
.CIC9OQ.MQOLHLFLNS?RHRNS?RHRNS?R35
EPNKRSPNEQNLSQNMQIQNS;RSKC9QGLSQNMQIQN
=4OBNIBGBS=4OR@PMPOEPNPF>S+RO<RJIRN
EBORJMPS@PFPHSPMRSERGQ?QISRKRN
GCM7DMQOLHLFS?ROSERGQ?QIMROPNKRNS4N7R
GCM7DMDJSKRO=PHPFPSKRSECODGCOMQO>S8DSKQ
@PFRSHDIMDMDJS;ROPGCO>>>
&ELMS@RNSIRARJJBOSRKROPHS1RKQIS@RG
@DSPHJQNLS@PFMRORSEDNKD9DNDFSP<PN>>>
3I$F<BDIF6HDI)D,GCH>CGI!7E>H<G?GI>H
>FEFI<:C=I=CF2B@I9F2B@F,BCB5BD?FDI8HACGEG
8HEFAI8F6;G?GEI@H;HDHAI*I
/Q@PSJPSHRHNDNPGRIMR:S2QOQGCMDSDMQALH
IQALHQ7LML9LNKQS?ROS=R<RNS=BNS?PFHRISJQMPIREPS?LFMQ
QOIHQGQSKR;QHSRKPGCO>S8DSKQSJQMPIRMPS?PFHRISPEIRGRN
KR9ROMPSHBAIROPMROPHPFSP<PNS@BGBJS@POSQ;QNIQ!>
POHQMQOLNS?PFHRISGQOLALNQS=POHRMROPS?RHSHBAIROP
HRHNDNPGRIPNPS=RMPAIPOPGCO:S?RHSKRS@PFMROPSHDIMDSRKPG5
CO>S2QOQGCMDSDMQALHLNKQSRNS4NRHMPS.QJI4OSGCMMQOKLO>
1CNSGLMMQOKQSKR;MRIPHPFPNS@DSJCNDKQJPSGQILOLHMQOLSRN
<CJSJQOQGCMDSDMQALHLS?PFHRIPSGQ3QNSERJI4OMROP
ER;PNKPOHPAIPO>S CMMQOLNS?ROS=R<RNS=BNS&;OD3Q
JQMPIREPNKRSCMHQELS;RSRNS<CJSJQFQSCMQNS@4M=RSGCMMQOLNLN
?RHRNS?RHRNS?R3EPNPNSCOIQKQNSJQMJIL9LNLS=4OHRJS@P5
FMRORSQGOLS@POS?RGR7QNSJQILGCO>S CMMQOLNS=BFRMSCMDAD:SC5
IC@BEMROPNSJQMPIRMPSCMDADS;RSP<S?PFHRIMROPNS?ROS=R<RN
=BNSKQ?QS<CJSQOIIL9LS@POSGCM7DMD9DSJPHSPEIRHRFSJP:
JQOQGCMDSDMQALHLS?ROS=R<RNS=BNSJQMPIREPNPSBFROPNR
JQIQOQJSKR;QHSRKPGCO>>>
3IG>HI8=I;F<?B5BDBAI>FCH9GCGEHDIDGEG;HD?GI<GEIFCB<:E
4F@HCI4:1IHE@F;B000*
1RKQIS@RGS@DS=BFRMSECODNDFSP<PNS=RO<RJIRNSNR
JQKQOS<CJSIRARJJBOSRIERHSQFKLO>S2QHPMS2C<S@D
EQGKL9LHLFS;RSEQGHQGQS<QMLAIL9LHLFS?PFHRIMROPNSRNSIR5
3REPNKRSGROSQMLGCO>S2QHPMS2C<S.POHQHLFSJQOQGCMD
3I/GDHACHI4F@HCI4:1IHE@F;BDBDI6HA@G93
CGEHD?GDI8HEFAI8F6;G?GEI@H;HDHA*
DMQALHLNLN
4N7BS.POHQELKLO>
2LEQS;RS4FSE4GMRHRJS=RORJPOERS2QHPMS2C<SPOHQELS@D
?PFHRIMROPNS@RGPNS=4OR;PNPS=RO<RJMRAIPOPGCO>>>
8PFS=RO<RJIRNS@PO@POPNRSEQG=LMLS;RSPAPNPSRN
PGPSGQ3QNS<QMLAHQSQOJQKQAMQOLNQSEQ?P@PF>S8DSKQ
@PFRS@QAQOLGLS=RIPOPGCO>S8PFMROSEQKR7RS@DOQKQS@PMRI
JREHRJSP<PNSKR9PMSERGQ?QISRKRNSIBHSGCM7DMQOLHLFLN
KQS6RNPFMP-KRNS=PKR7RJMROPSAR?POMRORSJQKQO:SKP9RO
AR?POMROKRNS6RNPFMP-GRS=RMRNSIBHSGCM7DMQOLHLFLSR;MROPNR
DMQALN7QGQSJQKQOS?PFHRIPHPFSKR;QHSRKPGCO>S6RNPFMP
2QHPMS2C<S.POHQELSCMQOQJS6RNPFMP-GRS;RS6RNPFMP
?QMJLNQSRNSPGPS?PFHRIPSEDNHQJSP<PNSNRS=RORJPGCOEQ
GQ3LGCODFS;RSGQ3HQGQSKQSKR;QHSRKR7R9PF>SBNJBS@PF
@DSPAPNS4N7BS.POHQELGLF>>>
3I/GDHACH?G>HI=CF2B@BIDF;BCI?G5GECGD?HEH<:E;=D=AI*
6RNPFMP-KRS=RO<RJIRNS=BFRMS;RSHCKRONS@POSCIC=QO
IROHPNQMPSGQ3LMKL>S0QMJLHLFLNS@DSHCKRONSIROHPNQMPSRN
PGPSARJPMKRSJDMMQNHQELS=RORJPGCO>S/Q@PSJPSCIC=QOSIROHP5
NQMPNPNSAR?POSHROJRFPNRSGQ3LMHQELNLNSQOILSQ;QNIQ!MQOLSKQ
;QO:S<CJSRJEPSKRFQ;QNIQ!MQOLSKQS;QO>S$IC=QOSIROHPNQMP
AR?POSHROJRFPNKRSCMDN7QSIOQ.PJSPEIROSPEIRHRFSHBI?PAS@PO
ELJLALJML9QSER@R@PGRIS;ROPGCO>S8DSKQS6RNPFMPSAR?POSP<P
DMQALHLNLS<CJSJ4IBS@POSARJPMKRSRIJPMPGCO>S6RNPFMPSOQ?QI
@POSIOQ.PJSQJLALNQSHDIMQJQSDMQAHQMLSGCJEQSPMROMRGRNSFQ5
HQNMQOKQSAR?POSP<PSDMQALHLNKQSJ4IBSKDODHMQO
GQAQNQ@PMPO>S0ROSIBOMBSJQFQMQOQSNRKRNSCMQ@PMPOS;RSBFB7B
CMQGMQOQSER@R@PGRIS;ROPMR@PMPO>S6RNPFMPS?QMJLSKQ:SIC3MD
IQALHQSQOQ<MQOLNLSKQ?QS<CJSJDMMQNHQMLS;RSIRO7P?
RIHRMP>>>
3I4F@HCI4:1IHE@F;BDBDI<:C,=C=>I?GE%H;HI+FEI8GDH@
?GI1:>I6:2=@FI%H?H<:E0I"HA@G9I+GE?H5HDHA
<:C,=CFEBDBAIDF;BCI>FE2BCB<:EI8=I?GE%H<HI+GIDGI97E
9G(>HCGEIFCB<:E;=D=AI*
1RKQIS@RGS=RO<RJIRNS@DSKRO=PHPFPSPN7RMRGRNMROS;R
CJDGQNMQOSHDIMQJQSJRNKPEPNKRN:SGQAQKL9LSAR?POKRNS;R
J4GBNKRNS@POSARGMROPSP<PNKRS?PEERIIPORNS@POSKRO=P
4FRMMP9PNPSIQALGCO>S6RO=PHPFPNSQNQSIRHQELSPNEQNS;R
KC9Q>S1PFPNSKRSKPJJQIPNPFPS<RJHPAIPOSJQ3QJ
2QHPMS2C<SEQKR7RSPNEQNMQOLS@POSGROKRNS@POSGROR
=4IBOHRJSKR9PMSQGNLSFQHQNKQSHDI.Q9LNSQOJQELNKQ
EBORJMPSECEGQMSECODHMDMDJS3OC!RMROPSCMQNS@POSAPOJRIPF>>>
)MJRMROPSCMQNS2QHPMS2C<S#'SGLMLSP<ROPEPNKRSIQH
SPMKRS?PFHRIS;ROHRJIRKPO>>>SSSS8DOQKQS@PFPSIRO7P?SRKRN
KR9ROMPSGCM7DMQOLHLFQSNRSJQKQOSIRARJJBOSRIERJSQFKLO>>>
3I')(:E9FB@BABDI;:D=DFI%GC?H>I$F<BDIF6HDI1:>
9G2G>>7EIG?GEHAI8HAGIAF@FDIF<BE?B5BDBAIH1HD0
8RNSIRARJJBOSRKROPHS@PFRS@DS.LOEQILSIQNLGQNS1CN
6QJPJQS+QFRIREPSQPMREPNR:SEPFPNSKRS@QAQOLMQOLNLFLN
KR;QHLNLSKPMPGCODH>>>
/GDHACHI-7<7>2G6HE 8RMRKPGREP(NPNSKBFRNMRKP9PS+R5
MRNRJERMS/BOJS)EMQHS1QNQIMQOLS2QOHQS1RO=PEPSQ<LMKL>
1RO=PKRS+RMRNRJERMS/BOJS)EMQHS1QNQIMQOL(NKQNS0BEN5P
0QI:S/RF?P3:S*PNGQIBO:S2QQI(LSPNPS;RSQ?ISREROMROPSGRO
QMLGCO>S6RNPFMPS8BGBJAR?POS8RMRKPGREP(NPNSKBFRNMRKP9P
+RMRNRJERMS/BOJS)EMQHS1QNQIMQOLS2QOHQS1RO=PEPSEQNQI
ER;ROMROPNSFPGQORIPNRSQ<LMKL>S6RNPFMPS8BGBJAR?PO
8RMRKPGREPS/DOQNS8Q?QKLOS1RO=PS1QMCND-NKQSKBFRNMRNRN
Q<LMLAQ:S6RNPFMPS8BGBJAR?POS8RMRKPGREPS8QAJQNSRJPMPS&MP
6R9POHRN7P:S+RNRMS1RJORIROS QOKLH7LELS*DEIQ.Q
+4JC9MQN:S2BMIBOS;RS1CEGQMS)AMROS6QPOREPS8QAJQNLS0B5
KQ;ROKPS$IQJML:SERO=PKRSREROMROPS@DMDNQNSEQNQI<LMQOS;RS<CJ
EQGLKQSEQNQIER;ROSJQILMKL>S1RO=PKRSREROMROPS@DMDNQNS0QIIQI
*REDIS6PJRM:S6RNPFMPS8BGBJAR?POS8RMRKPGRS8QAJQNLS$E5
HQNS%CMQN(QSEQNQIQS;ROKP9PSKREIRJMROPSP<PNSIRARJJBOSRIIP>
6PJRM:S8PFMROSDFDNSGLMMQOKLOS=RMRNRJERMS/BOJS)EMQHSEQNQIL
BFROPNRSEQNQIEQMSNPIRMPJMPS<QMLAHQMQOSGQ3LGCODF>SEROMRO5
PHPFSEPFMRORSRHQNRI:SIBHS6RNPFMPMPMROPSERO=PHPFRS@RJMPG5
CODFSKRKP>S6RNPFMPS8BGBJAR?POS8RMRKPGREPS8QAJQNSRJPMP
&MPS6R9POHRN7PSPER:SIQOP?ERMSEBOR<IRS6RNPFMP(NPNS@POS<CJ
HRKRNPGRIRSR;SEQ?P3MP9PSGQ3IL9LNLS@RMPOIRORJ:
,*RKRNPGRIPNS@RAP9PSCMQNS6RNPFMPS@D=BNRSJQKQOS3RJS<CJ
DG=QOML9QSR;SEQ?P3MP9PSGQ3IL>S8PFSKRS6RNPFMPS8BGBJAR?PO
8RMRKPGREPSCMQOQJSEQNQIQS?ROSFQHQNSKREIRJSCMKDJS;R
KREIRJSCMQHQGQSKR;QHSRKR7R9PF,SKRKP>
&$F<B;BAI>7C97EI+GI;FDF9IFFCH<G9CGEH@HAI:C?=
6R9POHRN7P:S,8D=BNRSJQKQOSEQGLELFSJBMIBOS;RSEQNQI
.QQMPGRIMROPHPFSCMKD>S*PMMPSJBMIBOBHBFRSQPIS/BOJS)EMQHSR5
EROMROPNKRNSCMDAQNS@POSERO=PNPNSQ<LMLALNLSGQ3HQJIQNSKCMQGL
HDIMDGDF>S8RNS4N7RMPJMRS@DSREROMROPNSERO=PMRNHREPSP<PN
AR?POSKLALNKQNSJRNIPHPFRS=RMRNSEQNQI<LMQOLHLFQ:SERO=PSCO5
=QNPFQEGCNDNKQS=4OR;SQMQNS2BMIBOS;RS1CEGQMS)AMROS6QPOR
8QAJQNML9LNKQS@DMDNQNSIBHSQOJQKQAMQOLHLFQSIRARJJBO
RKPGCODH>S&GOL7QSERO=PSQ<LMLALNKQS@PFPSGQMNLFS@LOQJHQGQN
EQNQIER;ROS6RNPFMPMPSJQOKRAMROPHPFRS<CJSIRARJJBOSRKPGC5
ODH>S6RNPFMPMPS?RHAROPHPFPNSERO=PSEBOR7PN7RS@PFMROP
GQMNLFS@LOQJHQHQELNLSKPMPGCODHSKRKP>S2CNDAHQMQOLN
QOKLNKQNSERO=PNPNSQ<LMLALSGQ3LMKL>S1QNQI<LMQOSERO=PKRSGRO
QMQNSREROMROPS?QJJLNKQSJQILMLH7LMQOQS@PM=PS;ROKP>S+RMRNRJ5
ERMS/BOJS)EMQHS1QNQIMQOLS2QOHQS1RO=PEP-NKRS6BOKQNQSN5
;RO:S*Q?HDIS"Q?PN:S*REDIS6PJRM:SF7QNSF7QN:S1ROQ3
0QML7LC9MDS;RSNFPMRS/BOJHRN(PNSIC3MQHS'SREROPS@D5
MDNDGCO>S+RMRNRJERMS/BOJS)EMQHS1QNQIMQOL(NKQNS0BEN5P
0QI:S/RF?P3:S*PNGQIBO:S2QQI(L:SPNPS;RSQ?ISRERMROPNPNSG5
ROSQMKL9LSERO=PS5SS2QELHSIQOP?MROPSQOQELNKQSEQNQIER;RO5
MROPNSFPGQORIPNRSQ<LJSCMQ7QJ>S"-.'I#.'4. 4B8EB;I-FEB2I"FEG>F9BDBDI0
<BC?)D7@7I?:CF<B;B<CFI!7E>H<GI#=6FEH(
FAHCGEI/GEDG5HI/GDHACHI=8G;HI)DG9H@
4=E=C=I<GCGEHDHI@F>F@BD?FI@H;FHE
G?GDI-F2>FDI :CFDI&$HACGEGI6HA@G9I+GE3
@G>IGDI87<7>I:D=E&I?G?H
!7E>H<GI#=6FEH(IFAHCGEI6RONR9PS65
RNPFMPS"D@REP:S2L@OLES8QOLAS0QORJQIL-NLNS'#>
GLMK4NBHBSKCMQGLELGMQS6RNPFMPS8BGBJAR?PO
8RMRKPGRS8QAJQNLS$EHQNS%CMQN-LSFPGQORI
RIIP>S/BOJPGRS*D?QOP3S+QFPMROS6RONR9PS65
RNPFMPS"D@RS8QAJQNLS0QHKPS0RM;Q7LMQOS;R
G4NRIPHSJDODMDSBGRMROP:S2L@OLES8QOLA
0QORJQIL-NLNS'#>SGLMK4NBHBSKCMQGLELGMQS65
RNPFMPS8BGBJAR?POS8RMRKPGRS8QAJQNLS$E5
HQNS%CMQN-LSHQJQHLNKQSFPGQORISRIIP>S6RNP5
FMPS8BGBJAR?POS8RMRKPGRS8QAJQNLS%CMQN:SFP5
GQORIIRNSKCMQGLSKDGKD9DSHRHNDNPGRIPSKPMR
=RIPORORJ:S,1PFMROS2L@OLE-QS@QOLAS=RIPOHRJ
P<PN:SCOQKQSGQAQGQNSPNEQNMQOQS?DFDOS=R5
IPOHRJSP<PN:SCOQKQJPSPNEQNMQOLNS4F=BOMB9BNR
JQ;DAHQELNLSEQ9MQHQJSP<PNS=PIIPNPF>SF5
ROPNKRNS'#SGLMS=R<HPA>S/Q@PPS@PFS2L@OLE
8QOLAS0QORJQIL-NLSJB<BJMB9BHBFKRN
?QILOMLGCODF>S&HQSEPFMROSKQ?QS.QOJML
?QILOMLGCOEDNDF:SEPFMROS7R3?RKRGKPNPF>S$
HROHPMRORS=49EBNBFBSEP3ROSRIIPNPF:
GQNLNLFKQJPSQOJQKQAMQOLNLFSAR?PISCMKD:
GQOQMQNKL:SEPFSKDOHQKLNLFSJCAIDNDF>S0RO
ARGPS=4FRSQMQOQJ:S?ROSARGPS=ROPKRS@LOQJQOQJ
;QIQNLS=ROPKRS@LOQJQOQJ:SQNNR5@Q@QNLFL
=ROPKRS@LOQJQOQJS:S<CMDJS<C7D9DNDFDS=ROPKR
@LOQJQOQJSEQKR7RS;QIQNSP<PNSEQKR7RS@QGOQJ
P<PNSEQKR7RSPNEQNMQOLNSHDIMDMD9DSP<PNSJRN5
KPNPFPSCOIQGQSJCGKDNDF>S$NKQNSKCMQGLS@PF
EPFMRORS=RO<RJIRNSNRSE4GMRERJSNRSGQ3EQJ
QFKLO,SKRKP>S8QAJQNS%CMQN:SJCNDAHQELNL
A4GMRSEBOKBOKBS,"R?PISCMHQGLS=4FRSQMQOQJ
=PIIPNPFSQHQS=QFPMPJSPMRSCNDOMQNKLOLMKLNLF>
)NAQMMQ?SAR?PIMPJSHROIR@REPNKRSJQ@DMSRKPMRN
@POSCNDOMQNHQSCMDO>S/Q@PPS@PFMROSKRSEPFMROP
?ROS=4OKB9BHBFKRS@DSIC3OQJMQOLN:S@D
;QIQNLNSKR9ROPNPSQNMLGCODF>S8RKRMPNPNSJPH5
MROSIQOQ.LNKQNS4KRNKP9PNPS=4OBGCODF>
RMROPNS=4FRSQMLNKL9LNLS@PMPGCODF:SCNDNSP<PN
EPFMROPS=4OKB9BHBFKRSGBOR9PHPFSQGOL
<QO3LGCO:SKDG=DSGC9DNMD9DSGQALGCODF>,
&/F6FIDH,GII<BCCFEF&
/BOJS@QGOQ9LNLSKQM=QMQNKLOHQJSP<PN
<LJLMQNSGCMDNSBFROPNKRNS'#SGLMS=R<IP9PNPSQN5
MQIQNS8QAJQNS%CMQN:S,&MMQ?SEPFMRORSKQ?QSKQ
DFDNS4HBOMROS;ROEPN:S;QIQNLHLFSEQ9SCMEDN>
QIQNLHLFSPNAQMMQ?SEPFPNS=P@PS.RKQJQOSPNEQN5
MQOSEQGREPNKRSKQ?QSNP7RS'#SGLMMQO:SKBNGQ
KDOKDJ<QSKDOEDN:S@QGOQ9LHLFSKQM=QMQNELN>
8RNSIRJOQOS@DSNQFPJSFPGQORIPNPFKRNSKCMQGL
EPFMRORS<CJSIRARJJBOSRKPGCODH,SKPGR
JCNDAID>S/BOJPGRS*D?QOP3S+QFPMROS6RONR9P
6RNPFMPS"D@RS8QAJQNLS0QHKPS0RM;Q7LMQO
PER:SJRNKPMROPNRS?RKPGRSRKPMRNS@DSAR?PIMPJS;R
=QFPMPJSJQ;OQHMQOLNQSBEISKBFRGKRSEQ?P3
<LJHQJSP<PNS=QGORISRIIPJMROPNPSE4GMRKP>
0RM;Q7LMQO:S,6RNPFMPS8BGBJAR?POS8RMRKPGREP
CMQOQJ:S1QGLNS$EHQNS%CMQNSCMQOQJ:
8RMRKPGRS8QAJQNS QOKLH7LELSCMKD9DNDF
K4NRHKRNS@DSFQHQNQSJQKQOS&MMQ?SOQFLSCM5
EDN>S1PFS@PFMRORS?ROSJCNDKQ:S?ROSFQHQN
EQ?P3S<LJILNLF>S8PFRSEQ?P3S<LJHQNLFS6RNP5
FMP-NPNS@POSR;MQKLSCMQOQJS@PFMROPS?ROSFQHQN
CNDOMQNKLOKL:S=DODOMQNKLOKL,SKPGRSJCNDAID>
2CNDAHQMQOLNSQOKLNKQNS0RM;Q7LMQO:S2L@OLE
8QOLAS0QORJQIL-NLNS'#>SGLMK4NBHBSQNLELNQ
8QAJQNS%CMQN-QS/BOJPGRS?QOPIQELSARJMPNKR
@POS3MQJRISIQJKPHSRKRORJ:S,8DS3MQJRIS=QFP5
MROPHPFPN:SAR?PIMROPHPFPNSJQNMQOLSPMRSHRG5
KQNQS=RMRN:SBFROPNKRS*R?HRI<P9PNSOREHP
CMQN:SQGNLSFQHQNKQS=QFPMP9PSQNMQIQNS=BFRM
@POS/BOJPGRS?QOPIQEL,SKRKP>S
"-.'I#.'4. 2014 Perşembe
Pazartesi
10
17 Kasım
Şubat 2013
'&*
'%',*)-)($-+(),%-,-&($,*)-)$-+(,-+%(+
>Y\YDW\XV]F\6[6Z]\W\YB]UNYO\]CAXNKNYN]@LH[P[6]M[W[S=
WZXZ]ZYUZRQWZS[K]M[X]P\YVUVIVSW\B]DLETRW\XVSVHV
RLYTKTOLXUTRJ]/IWT]NY[GZXQ[PZ]SZHTY[OZP[]ZXPZQ[YUZB
<?37UZR[]GO]*Z\CTZ]NY[GZXQ[PZWZX[YUZY]M[X[YUZ
S\QPVX]O\@SVKJ]
9"\H\X]UZISZQ[YB]FZX]KZO]DLR][O[]C[U[OLX9]UZU[RPZY
QLYX\]S\Q\O\]GTXUT]GZ]Q\I]RTW\IVYVY]SZSZQ[Y[]DZRP[JJJ
-NWUNSB]9-AXUNINS]R\U\XVOW\]QZY[Y][Y\YEVY]OLR]\S\
M\PVW][Y\YDW\XVY]DLR]OLITY9]UZU[SJJJ]<XR\QVYU\Y]U\
94[D]QZD[S]R\H\Y\S\O\Y]PTPPTITY]Q[O\Q[]@\XP[Y[Y
R\@VQVY\]\P]Y\WV]\QVWQ\B]\E\M\]MT]QLYX\R[]QZD[S[Y]QLYT=
ETYT]ZPR[WZX]S[9]U[OZ]QLXUTSJ
<QWVYU\]9?\PVW][Y\YDW\X9VY]O\YQVS\W\XV]W[QPZQ[YUZ]OZX
\W\Y]U\GX\YVKW\XVB]Q\UZ]M[H[S]PL@WTSTSTH][YQ\YW\XVYU\
CAXSZO[HJJJ]XYZI[Y]TWTQW\X\X\QV]LPZW]H[YE[XWZX[Y[Y
[KWZPSZWZX[YUZ];,]YTS\X\WV]LU\OV]@ZR]MTW\S\HQVYVHJ]
%LR]O\K\]GZ]SZXU[GZY]\WPV]
0VWW\X]AYEZ]MT]RLYTOT]SZX\R]ZPS[K]GZ]MT
U\GX\YVKW\XVY]RARZYWZX[Y[]\YW\S\O\]D\WVKSVKPVSJ
?[XR\D]AXYZRPZ]KT]QLYTDW\X\]TW\KSVKPVSJJJ]
9%LR]0\K\9]=]3NYO\YVY]YZXZUZOQZ]FZX]O\YVYU\B
F\@KVX\Y]M[X[Q[YZ]FZSZY]9%LR]O\K\9]O\]U\]9>O[]O\K\9B
92\IWVRWV]O\K\9]UZY[WSZH]S[5].QR[]LS\7O\]UZI[Y
'!#'&
-+$-
""
TH\Y\Y]MT]U\GX\YVKVY]RARZY[YUZ]AWNS]RLXRTQT]G\XSVKJ
.QR[]LS\7U\]M[X][YQ\Y]F\@KVXUVIVYU\]QLWTITY
UTXUTITY\]GZ]XTFTY]MZUZYUZY]R\DV@]C[PP[I[YZ
[Y\YVWVXSVKJ]<OXVE\]\YP[R]LS\WVW\XB]CZEZ]O\XVQVYU\Y
AIWZOZ]R\U\X]F\@KVXS\OV]TITXQTH]Q\O\XSVKJJJ]7YE[
ONHOVWU\]<GXT@\7U\]GZM\U\Y]ONHM[YWZXEZ]R[K[]AWNYEZB
MT]F\QP\WVIVY]F\@KVXS\RW\]MTW\KPVIVY\][Y\YVWSVKJ
9ITXQTH]SZXU[GZY]\WPV9=]3TG\X\]U\O\WV]SZXU[GZY[Y
\WPVYU\Y]CZDSZY[Y]TITXQTHWTR]CZP[XU[I[][Y\YEVYVY][R[
R\OY\IV]G\XSVKJ]?TY\]CAXZ]UTG\X\]U\O\WV]SZXU[GZY]ND=
CZY]LWTKPTXTXSTKJ]DCZY]3LIT]GZ]?\PV][Y\YD]Q[QPZS=
WZX[YUZ]RTPQ\WWVIV]Q[SCZWZU[I[][D[YB]MT]NDCZY[Y][D[YZ]M[X
M[D[SUZ]C[XZY]R[K[Y[YB]LX\U\R[]RTPQ\WWVIV]MLHUTITY\
[Y\YVWVXSVKJ]8ZXU[GZY]\WPVYVY]D\IXVKPVXUVIV]M[X]U[IZX
CZXZRDZY[Y]RARZY[YUZ][QZB][YQ\YW\XVY]\W\YW\XU\][U\S
ZU[WU[I[]UAYZSWZX]G\XSVKJ]<DVR]SZXU[GZYB]M[W[YD\WPVYU\
[U\S]QZF@\QVYV]D\IXVKPVXVXSVKJJJ]
ITXQTH];,]GZ]APZQ[]
9ITXQTH];,9=];']Q\OVQVY\]UNYO\YVY]CZDS[K
TOC\XWVRW\XVYU\]DLR]MNONR]AYZS]ONRWZYU[I[][D[YB
;'7Y[Y]M[X]6\HW\QV]O\Y[];,]LWTSQTHWTR]MZW[XP[Q[]LW\X\R]R=
\MTW]ZU[W[XS[KJ]8ZQZW\]?\M[W7UZ]RLYTR]LW\X\R]OZSZIZ
D\IXVW\Y]R[K[]Q\OVQVYVY];'7O[]\KS\S\QV]RTX\WV]G\XSVKJ
.IZX]M[X];,7NYEN]R[K[]U\GZPQ[H]M[D[SUZ]CZW[XQZB]MT
P\YXVW\XVY]M[X]TO\XVQV]LW\X\R]R\MTW]ZU[W[XS[KJJJ];,
Q\OVQVY\]ONRWZYZY]LWTSQTH]\YW\S]4HJ]>Q\7YVY];'
F\G\X[Q[YUZY]M[X[Y[Y]RZYU[Q[YZ][F\YZP]ZPSZQ[OWZ]U\F\
U\]OZXWZK[R]M[X]M[D[SZ]UAYNKSNK]GZ]PNS]UNYO\U\];,
Q\OVQV]AWNSWZ]AHUZK]PTPTWTX]UTXTS\]CZWS[KJ
#ZYU[]RZYU[Y[H[]M\PVW][Y\YDW\XVYVH]RLYTQTYU\]F[D
QVY\UVYVH]SV5
3AXP]O\@X\RWV]OLYE\]\X\UVYVH]SV]F[D5]<X\EVYVHU\B
ZG[Y[HUZ]Y\H\X]MLYETIT]G\X]SV5]2ZGU[I[Y[HWZ
\X\YVHU\Y]R\X\]RZU[]CZDZXQZ][XR[W[X]S[Q[Y[H5]*ZOWZI[
F\G\U\]CAXUNINYNHUZ]9?T]OVW]M\Y\]OLWETWTR]G\X9]U[OZ
UNKNYNX]SNQNYNH5].WUZY]ZWZ]MVD\R]O\]U\]S\R\Q]GZX=
SZRPZY]R\DVYVX]SVQVYVH5]?\KVYVH\]RTK]@[QWZXQZB
K\YQVYVHVY]\DVW\E\IVYV]SV]UNKNYNXQNYNH5]VXY\IVYVHV
\QW\]CZEZ]G\RP[YUZ]RZQSZH]S[Q[Y[H5
Fotoğraf: Zeynel Abidin Dağtekin
"!#'&
-'&*+'),
"
*+)
>QX\[W]KT]F\MZX[][O[]LRTS\WVJ
);;:[YE[]+TSFTXM\KR\YV]<MUTWW\F]-NWB]ETS\
Y\S\HVYV]>QP\YMTW:U\]\P[F]/XS\YV]+\S[[:YUZ
RVWUVJ]%VRVKP\]C\HZPZE[WZX]-NW:ZB]OZY[]O\@VW\Y
ETSFTXM\KR\YWVIV]Q\X\OV]GZ]DAHNS]QNXZE[Y[]QLXUTJ
-NW]QLXTW\XV]O\YVPQVH]MVX\RPV]GZ]KAOWZ]RLYTKPT1
)4\OXZP]ZPP[SJ]-\HZPZE[Q[Y[HB]UNYO\U\]OZX]OZX[YUZY
LOYTOLXJ]>QX\[W:[Y]#TUNQ:PZ]MNPNY]8NQWNS\YW\XVY
RTPQ\W]SZR\YW\XVY\]Q\WUVXVW\XVJ]\YYZPP[S]R[]MTYW\X=
U\Y]QLX\XQVYVHJ
2[H]QLXS\UVYVHB]MZY]QAOWZOZO[SJ]>QX\[W:[Y]MT
O\@PVIVB]O\@VW\M[WZEZR]ZY]\RVWQVHB]ZY]UNKNYEZQ[H]M[X
[KJ]2\UZEZ][W[QP[YW[WZXZ]UZI[WB]Q\UZEZ]<X\@W\X\]UZI[W
MNPNY]8NQWNS\YW\X\]F\R\XZP]GZ]XZYE[UZ]ZPSZRJ
?NPNY]8NQWNS\YW\XV]RVKRVXPS\RP\Y]M\KR\]M[X]KZO
UZI[WJ]&[UUZPWZ]PZW[Y]ZU[OLXTSJ!
/B]NXR[OZ:Y[Y;;:[YE[]+TSFTXM\KR\YVJ]2LXTW=
S\O\Y]M[X]QLXTO\]EZG\@]GZXSZ][FP[O\EV]F[QQZU[OLXJ
%NYRN]ONXZI[]QTQSTOLXJ]%NYRN]M[X]G\FKZP]G\XJ
)>QX\[W:[Y]MT]O\@PVIVB]O\@VW\M[WZEZR]ZY]\RVWQVHB]ZY
UNKNYEZQ[H]M[X][KJ
2\UZEZ][W[QP[YW[WZXZ]UZI[WB]Q\UZEZ]<X\@W\X\]UZI[W
MNPNY]8NQWNS\YW\X\]F\R\XZP]GZ]XZYE[UZ]ZPSZRJ
?NPNY]8NQWNS\YW\XV]RVKRVXPS\RP\Y]M\KR\]M[X
KZO]UZI[WJ!
?T]ND]ENSWZB]>QX\[W]DVWCVYWVIVYVYB]FZS]M[X
8NQWNS\YVY]ONXZI[YUZ]\DPVIV]O\X\OV]LXP\O\]RLOTO=
LX]FZS]UZ]RNXZQZW]M\XVKV]UNKNYZY]M[X]U[@WLS\P
M\RVKVOW\]O[YZ]>QX\[W]OAYZP[S[Y[Y]Y\QVW]\RVWQVH]M[X
[KZ]C[X[KP[I[Y[Y]\WPVYV]D[H[OLXJ].S[Y[S]R[
RLYTKS\QVY\]UZG\S]ZPQZOU[B]MT]G\FKZP]R\XKVQVYU\
>QX\[W:[Y]<SZX[R\:YVY]/XP\ULIT]@LW[P[R\W\XVYV]Y\QVW
DVRS\H\]QNXNRWZU[I[Y[]QZQWZYU[X[XU[J
>QX\[W]GZ]<SZX[R\]KT]F\MZX[][O[]LRTS\WV1
)?\KM\R\Y]<FSZP]3\GTPLIWTB]?TXQ\:U\]PL@WT
\DVWVK]PAXZY[YZ]R\PVWUVJ]AXZYUZ]RLYTK\Y]?\KM\R\Y
0\XUVSEVQV]?NWZYP]<XVYDB]/XP\ULITWT]M[X
8NQWNS\YVY]QAHWZX[Y[]\RP\XVXRZY]UTOCTW\Y\X\R
FZS]\IW\UVB]FZS]3\GTPWLIWT:YT]\IW\PPVJ
4\WRVY]CAQPZXU[I[]MT]QZGC[Y[Y]QZMZM[Y[
\DVRW\XRZY]UTOCTW\Y\Y]<XVYDB])?T]QZGC[Y[Y]M[X
R\XKVWVIVB]QZMZM[]G\XJ]?[X]LW\O]MZY[]GZ
M\KM\R\YVSVHV]DLR]UTOCTW\YUVXUVJ]0\M\YEVOUVJ
2TX[OZW[B]X\RWVB]8VQVXWV]LW\M[W[XU[J]ZO\]XUNYWN][U[J
<X\@D\]RLYTKPTJ]2\XVWUVJ]?\KM\R\YVSVHV]MVX\RS\R
[QPZSZU[J]2[H]SNQWNS\YW\XVY][HHZP[Q[Y[HJ]8NQWN=
S\YW\X]Q[H[YWZ][HHZP]MTWTOLX:]UZU[J
?TYU\Y]U\F\]CNHZW]M[X]KZO]LW\M[W[X]S[5
#TUNQ:NY]F\W[Y[]CAXNOLXQTYTHJ]8ZQE[U=[]<RQ\
+\S[[:Y[]R[XWZPZYWZX[]CAXNOLXQTYTHJ]?NPNY]UNYO\U\
Q[H[Y]C[M[]R\XUZKWZX[S[H[Y]YZ]R\U\X]MNONR]PZ@R[
CAQPZXU[I[Y[]M[W[OLXTHJ]3NYO\U\]@ZR]DLR]>QW\S
NWRZQ[YUZ]QTQRTYWTRB]M[X]GTXUTSUTOS\HWVR]G\XJ]?T
[YQ\YVY]QAOWZU[I[]DLR]CNHZWJ
?[HZ]LW\Y]UT\U\]M\KR\]M[X]KZO]G\XJ].IZX]>QW\S
NSSZP[B]ZIZX]LYTXW\XVYV]R\OMZPP[RWZX[Y[]CAXNOLXQ\B
SZQE[PWZX[Y[Y]\O\R]@[QW[I[][WZ]@[QWZYU[I[Y[]CAXNOLX=
Q\B]M[X]8NQWNS\Y]NXR[OZ]M\KM\R\YVYVY\]>QW\S
NSSZP[Y[Y][HHZP[U[X:]U[OLXQ\]YZ]STPWT]M[HZJ]?[H
UNYO\U\R[]Q\UZEZ];B]S[WO\X]8NQWNS\YVY]UZI[WB
S\HWTS]GZ]S\IUTX]MNPNY][YQ\YW\XVY]F\S[Q[O[HJ
4\RQVHWVI\]TIX\O\YB]UNYO\YVY]YZXZQ[YUZ]M[X]R[PWZ
G\XQ\B]F\OVXQZGZX]M[X]S[WWZP[HJ!
4\MZXUZ]QAOWZYZYWZX]\OXV]M[X]\YW\S]P\KVOLX]F[D
RTKRTQTHJ]<S\]?\KM\R\Y:VY]GZ]?\KM\R\Y
O\XUVSEVQVYVY]CAH]O\KW\XV]U\F\]M\KR\]M[X]\YW\S
P\KVOLXJ]?T]CAH]O\KW\XVYVY][D[YUZ]A6RZ]G\XB]M[X]MZR=
WZYP[OZ]FZSZY]EZG\@]GZXZSZSZY[Y]FNHYN]G\XB]M[X
TSTU\]S\:RZQ]LWS\YVY]QLXTSWTWTIT]G\XJ
>QX\[W]MNPNY]MTYW\XV]\YW\X]SV5]<YW\S\WVJ
#-#,!-&*,$$-+(,%*)%-+,!-$(#((),#*%*%*+
>S\S]F\P[@]LRTWW\XVY\]HLXW\]AIXZYE[]R\OUV
O\@VWUVIVYV]GZ]LRTWW\XVY]F\WR\]X\ISZY]>S\S]4\P[@7Z
DZGX[WU[I[Y[][UU[\]ZUZYWZXZ]EZG\@PVXJ
2LXT1]ZW[WZX[][QPZSZU[I[]F\WUZ]R\D]DLETR]MT
LRTWW\X\]R\OUZU[WU[5
+ZG\@1]?T]OVW]LXP\LRTWU\Y]W[QZOZ]CZD[KPZ]OZY[]M[X
Q[QPZS]TOCTW\YSVKPVXJ]IXZYE[WZX]LXP\LRTWU\R[]M\K\XV
@T\YW\XVY\]GZ]LRTW]PZXE[FWZX[YZ]CAXZ]OZXWZKP[X[WS[KP[X
<]GZ]?]CXTMTYU\R[]PZXE[FWZX[]O\@S\O\Y]AIXZYE[WZX][QZ
Q[QPZS]P\X\6VYU\Y]\UXZQ[YZ]GZ]@T\YVY\]O\RVY]GZ
RLYPZY \YV]LW\Y]LRTWW\X\]LPLS\P[R]LW\X\R]OZXWZKP[X[WU[J
3LW\OVQVOW\B]<]GZ]?]CXTMTYU\R[]LRTWW\XV]PZXE[F]ZP=
SZOZY]FZX]M[X]AIXZYE[]P\M[[]LW\X\R]KTYT]UZS[K
LWS\RP\OUV1]7?\K\XV]@T\YVS\B]\UXZQ[SZ]O\RVYWVIVY\]GZ
LRTWTY]RLYPZY \Y]UTXTSTY\]CAXZ]Q[QPZS]P\X\6VYU\Y
OZXWZKP[X[WZEZI[S]FZX]F\YC[]M[X]LRTWT]R\MTW]ZU[OLXTSJ7
./-]Q[QPZS[YUZ]F[DM[X]PZXE[FPZ]MTWTYS\O\Y
O\RW\KVR];$]M[Y]AIXZYE[Y[Y]M[X]RVQSV][WR
OZXWZKP[XSZWZXUZ]M\K\XV]@T\YVB]\UXZQ]GZ]LRTW]RLYPZY \Y
UTXTSTY\]CAXZ]6\XRWV]LRTW]PNXWZX[YZ]OZXWZKP[X[WU[WZXJ
?TYW\X]\X\QVYU\][S\S]F\P[@]W[QZWZX[]GZ]SZQWZR]W[QZWZX[
UZ]MTWTYS\RP\UVXJ]?T]AIXZYE[WZX[Y]AYZSW[]M[X]RVQSV
R\OVPW\XVYV]\DVR]W[QZOZ]GZ]AHZW]LRTWW\X\]\WUVW\XJ]?[X
RVQSV]U\]QLYX\R[]PZXE[FWZX[YUZ]@T\YW\XVY\]CAXZ][QPZU[R=
-+'&&*)
-+-#-)
""
WZX[]LRTWW\X\]Y\R[W]P\WZM[YUZ]MTWTYUTW\XJ]4ZXF\YC[]M[X
PZXE[FPZ]MTWTYS\UVIV][D[Y]O\RVYVYU\R[]LRTWW\XU\]RLY=
PZY \Y]MLKWTIT]LWS\O\Y]GZ]\UXZQ[YZ]TH\R]M[X]LRTW\
OZXWZKP[X[WZY]AIXZYE[WZXZ]PZRX\X]Y\R[W]F\RRV]GZX[WU[]GZ
<Y\ULWT]W[QZWZX[YZB]SZQWZR]W[QZWZX[YZ]GZO\][S\S]F\P[@
W[QZWZX[YZ]CZD[KWZX]LWUTJ]>QPZSZU[RWZX[]F\WUZ]M[X]LRTW\
UZG\SW\XV]QAH]RLYTQT]UZI[WU[X
?[WC[Q\O\X]AIXZYE[Y[Y]YZO[]PZXE[F]ZU[@]ZPSZOZEZI[Y[B
O\]U\]LYTY]F\YC[]UNKNYEZUZ]LWUTITYT]ZWMZPPZ]M[WZ=
SZOZEZRP[XJ]?T]UTXTSTY]QLXTSWTW\XV]<]GZ]?]CXTMTY=
U\R[]PZXE[FWZX[]RTWW\YS\O\YW\XVY]M[HH\P]RZYU[WZX[U[XJ
8ZUO\U\]GZW[WZX[][QPZSZU[I[]F\WUZ]MT]LRTWW\X\
DLETRW\XV]R\OUZU[WU[]U[OZ]O\OC\X\QV]RL@\XVW\Y]LW\OVY
\QWV]MTUTXJ]>WR]OZXWZKP[XSZWZXUZY]QLYX\]H\PZY]Y\R[W
F\RW\XV]SZGETP]LWSTKPTXJ]#[SQZY[Y][QPZSZU[I[]F\WUZ
M[X]LRTW\]UZG\SV]HLXTYWT]PTPTWS\SVKPVXJ
2LXT1]?T]OVW]>S\S]4\P[@WZXZ]R\D]AIXZYE[]M\KGTXUT
GZ]MTYW\XVY]R\DV]\WVY\M[WU[5
+ZG\@1]?T]OVW]QZR[H[YE[]QVYV6P\Y]SZHTY]LW\Y
AIXZYE[WZXUZY]PL@W\SU\];J;,(J(;]AIXZYE[]W[QZ]PZXE[=
F[YUZ]MTWTYSTKPTXJ]?T]AIXZYE[WZXUZY]<]CXTMTYU\R[][WR
ND]PZXE[F[YUZ][S\S]F\P[@]W[QZWZX[Y[]MZW[XPZY]AIXZYE[WZX[Y
Q\OVQV]'($]M[Y];7U[XJ]?]CXTMTYU\R[]UAXP]PZXE[F[YUZY
M[X[YUZ][S\S]F\P[@]W[QZWZX[Y[]MZW[XPZY]AIXZYE[]Q\OVQV][QZ
(;J;(7UVXJ]>S\S]4\P[@]*[QZWZX[YZ]OZXWZKZY]AIXZYE[
Q\OVQV][QZ];J$;7PNXJ
?T]X\RR\SW\X]>S\S]4\P[@WZX[][QPZU[RWZX[]F\WUZ
C[XZSZOZY]M[YWZXEZ]AIXZYE[Y[Y]MTWTYUTITYT]LXP\O\
RLOS\RP\UVXJ
2LXT1]&T]\YU\]R\D]>S\S]4\P[@]LXP\]GZ]W[QZQ[]G\X]GZ
U\F\]6\HW\O\][FP[O\D]G\X]SVB]Y[D[Y5
+ZG\@1]&T]\YU\];(']>S\S]F\P[@]/XP\LRTWTB];$$;
>S\S]4\P[@]*[QZQ[]SZGETPPTXJ]>QP\YMTWB]&\YWVTX6\B
3[O\XM\RVX]C[M[]YN6TQT]DLR]OLITY][WWZX[S[H]M\KP\]LW=
S\R]NHZXZ]M\HV][W]GZ][WDZWZX[S[HUZ][S\S]F\P[@]LXP\LRT=
WT]GZ]W[QZQ[YZ][FP[O\D]G\XUVXJ]HZWW[RWZ]UZ][S\S]F\P[@
LXP\LRTWW\XV]RLYTQTYU\]F\WRVSVHVY]MNONR]P\WZM[]LW=
S\RP\B]DLETRW\XVYV]ONXNSZ]SZQ\6ZUZ]MTWTY\E\R
KZR[WUZ][S\S]F\P[@]LXP\LRTWW\XVY\]CAYUZXSZO[]\XHT]ZP=
SZRPZU[XWZXJ
?[X]8NQWNS\Y]VXRDV]LWS\HJ]0\Y[]YZ]M[X]R\GS[
RTPQ\WW\KPVXVX]YZ]UZ]W\YZPWZXJ]/YTY][D[Y]\YP=[]QZS[=
P[HSB]O\Y[]0\FTU[]R\XKVPWVIV]8NQWNS\YVY][K[
UZI[WU[XJ]<S\]KTYT]QAOWZOZO[S1].IZX]MNPNY
UNYO\U\R[]0\FTU[WZX]"ZP\YO\FT]O\]U\]*[MZXS\Y
PNXNYUZ]LWQ\OUVB]FZXF\WUZ]MNPNY]UNYO\]\YP=[]QZS[P
LWTXUTJ]>O[]R[B]"ZP\YO\FT]G\YU\WWVIVY\B]*[MZXS\Y
CAHN]UAYSNKWNINYZ][P[X\H]ZUZY][YQ\YWVIVYV
TYTPS\SVK]0\FTU[WZX]G\XJ]<S\B]UNYO\U\R[]0\FTU[
[S\ VYVB]C[PP[RDZ]U\F\]DLR]"ZP\YO\FT]G\YU\WWVIV]O\
U\]*[MZXS\Y]CAHN]UAYSNKWNIN]PZSQ[W]ZU[OLXJ
&>3::UZY]\QW\]6\XRWV]UZI[WB]NQPZW[R]U[K[YZ]R\U\X
Q[W\FWV]M[X]UZGWZP]PZXAXN]TOCTW\S\]Y[PZW[I[YUZJ
&>3:UZY]\QW\]6\XRWV]UZI[WB]PZR]6\XRVB]UNYO\
SZUO\QVYU\R[]Q[OLY[QP]ZPR[YW[I[Y[Y]AXPM\Q]CNENYZ
Q\F[@]LWS\QVJJJ]
>QX\[W:[Y]MT]G\YU\WWVIVYVY]/XP\ULIT:U\]<SZX[=
R\:YVY]YZXZUZ]UTXUTITY\]U\[X]UZX[Y]P\XPVKS\W\X
LWUTIT]M[X]H\S\YU\]CZXDZRWZKSZQ[YZ]M\RVWUVIVYU\B
>QW\S]UNYO\QVYU\]<SZX[R\:YVY]H\PZY]OZXWZXUZ]QNXN=
YZY][P[M\XVYVY]D\STX\]MTW\YS\QVY\]OLW]\DPVIVYVY
\WPVYV]U\]D[HSZR]CZXZR[OLXJ
?>]-"JJJ
?AOWZ]M\KW\O\Y]ENSWZWZX[Y]UZX[Y]FZQ\@W\KS\W\XV
[D[YUZ]M\XVYUVXUVIVYV]TYTPS\S\R]CZXZR[OLXJ]?TCNY
>QW\S]UNYO\QVYU\]S[WOLYW\XE\]ONXZI[Y])?[X]CNY!
U[OZ]M\KW\O\Y]ENSWZWZX]RTXUTITYT]R[SQZY[Y
TYTPS\S\QV]W\HVSJ
?[X]CNY]#TUNQ]RTXPTW\E\RJ
?[X]CNY]>QW\S]UNYO\QV]S\HWTS[OZPPZY]RTXPTW\=
E\RJ
?[X]CNY]MNPNY]UNYO\]8NQWNS\YW\XVB]P\S]U\]R=
ZYU[WZX[YZ]W\OVR]LW\Y])>HHZPWZ]MTWTK\E\RJ!
?[X]CNYJJJ
SAYFA 12
SONDAKiKA GAZETESİ >>
ACİL TELEFONLAR
İtfaye
AKS110
Acil Yardım
Polis İmdat
Elektrik Arıza
Jandarma İmdat
İZSU Su Arıza
Doğalgaz Acil Müdahale
Cenaze Hizmetleri
Sahil Güvenlik
Orman Yangınları
110
110
112
155
186
156
185
187
188
158
177
YANGIN TELEFONLARI
İzmir
Karşıyaka
Kadifekale
Bornova
Bostanlı
Buca
Karabağlar
Çamdibi
Çiğli
Balçova
Evka 4
Evka 1
Gaziemir
Hatay
Narlıdere
Güzelbahçe
110
372 58 74
225 49 99
388 10 03
386 17 86
487 13 61
237 13 07
433 65 59
376 73 23
278 76 02
351 09 04
452 24 77
251 00 44
250 86 40
238 35 97
234 25 34
HASTANE TELEFONLARI
-Devlet HastaneleriAliağa
616 87 87
N.S. İşgören Alsancak
463 64 65
Alsancak Acil Servis
Ağız ve Diş Sağlığı
422 00 76
Alsancak Diş Hast.
464 78 62
Atatürk Devlet
244 44 44
Behçet Uz
489 56 56
Bornava Dev. Hast.
375 58 58
Bozyaka Eği. Hast.
250 50 50
Buca S.D. Hastanesi
452 52 52
Çeşme A. Çizgenakat
712 07 77
Foça
812 14 29
Göğüs Hastanesi
433 33 33
Konak Diş Hastanesi
441 81 81
Karşıyaka
366 88 88
Çiğli Dev. Hastanesi
376 23 33
Menemen Dev. Hast.
832 58 59
Nejat Hepkon
Seferihisar Hastanesi
743 20 10
Selçuk Dev. Hast.
892 70 36
Urla Dev. Hastanesi
752 10 04
Tepecik Dev. Hast.
469 69 69
12 GÜNCEL
SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI
10
17Kasım
Şubat 2014
2013 Pazartesi
Perşembe
Ekonomi Bakanlığı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından 12 Kasım Çarşamba günü İzmir
Balçova Kaya Termal Otel’de gerçekleştirilecek olan iş forumuna Bakan Zeybekci de katılacak
Türk ve Yunan
iş dünyası
İZMİR’DE BULUŞACAK
Türkiye ile Yunanistan arasındaki ticari
ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi,
yeni işbirliği imkânlarının ortaya çıkarılması ve iki ülke özel sektörleri arasında
yeni iş bağlantıları tesis edilmesi amacıyla, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
(DEİK)’in organizasyonunda, 12 Kasım
2014 Çarşamba günü İzmir Balçova
Kaya Termal Otel’de geniş katılımlı bir
Türkiye-Yunanistan İş Forumu gerçekleştirilecek.
İş Forumuna, Ege Bölgesi Sanayi Odası,
İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası, İMEAK Deniz Ticaret Odası ve Ege
İhracatçı Birlikleri başta olmak üzere,
ülkemizdeki İhracatçı Birliklerinin
tamamı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) de destek vermektedir.
İş Forumuna, Türkiye ve Yunanistan iş
dünyasının önde gelen firmalarından
yaklaşık 400 üst düzey temsilci katılacaktır. Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci, Yunanistan Kalkınma ve Rekabetçilik Bakanı Sayın Kostas Skrekas,
Ekonomi Bakan Yardımcısı Sayın Adnan
Yıldırım, Yunanistan’ın Ankara
Büyükelçisi Kyriakos Loukakis, DEİK
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad
Vardan, Ege Bölgesi Sanayi Odası
Başkanı Ender Yorgancılar, Yunanistan
Ticaret Odası Başkanı Konstantinos Mihalos ve Enterprise Greece Başkanı Syngros M. Aristomenis iş forumunda
katılımcılar hitap edeceklerdir.
İş Forumunda turizm, otelcilik, inşaat, inşaat malzemeleri, enerji, yenilenebilir enerji, alternatif enerji kaynakları, emlak, denizcilik sanayi, ulaştırma, lojistik, gıda
ve meşrubat, tarım ürünleri, makine
sanayi, makine ekipmanları, bilgi ve
iletişim teknolojileri, elektronik sanayi,
kimyasallar, tekstil ve hazır giyim, deri
ürünleri, sağlık ekipmanı, ilaç, kozmetik,
hediyelik eşya, araba aksesuarları,
müşavirlik, hukuk büroları, mali
hizmetler, bebek ürünleri, mobilya ve
basım sektörlerinde iş yapan Yunan firmaları yer alacaklardır.
12 Kasım 2014 Çarşamba günü saat
11.00’da başlayacak olan Türkiye-Yunanistan İş Forumu kapsamında, diğer
ülkede iş ve yatırımı olan birer firma da
başarı öykülerini anlatacaklardır. Öğlen
saatinde gerçekleştirilecek ve İş Forumuna katılan tüm firma temsilcilerinin
katılacağı çalışma yemeğinin ardından
ikili iş görüşmeleri (B2B görüşmeleri)
yapılacaktır. Bu kapsamda, 550’yi aşkın
ikili iş görüşmesinin gerçekleştirilmesi
öngörülmektedir.
Türkiye ile Yunanistan arasındaki ticari
ve ekonomik ilişkiler son dönemde
önemli bir ivme kazanmıştır 2002 yılında
Yunanistan ile yaklaşık 902 milyon dolar
olan ikili ticaretimiz, 2013 yılında yaklaşık 6 kat artarak 5,6 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. 2013 yılında
Türkiye’nin Yunanistan’a ihracatı 1,4
milyar dolar, Yunanistan’dan ithalatı ise
4,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
Öte yandan, 2014 yılının ilk dokuz ayı
itibariyle, Yunanistan ile olan ticaret
hacmimiz yaklaşık 4,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
Yunanistan ile ikili ekonomik ilişkilerimizde karşılıklı yatırımların artırılması da
önemli bir hususu teşkil etmektedir.
Halen, ülkemizde 591 adet Yunanistan
sermayeli firma faaliyette bulunmaktadır.
Yunanistan’ın Türkiye’deki doğrudan yabancı yatırım stoku bugün itibariyle 6,7
milyar doların üzerine çıkmıştır.
Öte yandan, söz konusu İş Forumu,
DEİK’in son dönemde geçirdiği yapısal
düzenlemenin ardından ülkemizde
gerçekleştireceği bu boyuttaki ilk uluslararası organizasyon olması açısından da
ayrı bir özellik taşımaktadır.
Diğer taraftan, nitelik ve kapsamı açısından bu denli önemli bir organizasyonun
yerinin tespiti aşamasında sunduğu
imkanlarla İzmir tek adres olmuştur. Bu
e-posta sadece yukarıda isimleri belirtilen kişiler arasında özel haberleşme amacını taşımaktadır. Size yanlışlıkla ulaşmışsa lütfen mesajı sisteminizden
siliniz. T.C. Ekonomi Bakanlığı bu
mesajın içeriği ile ilgili olarak hiçbir
hukuksal sorumluluğu kabul etmez.
(HABER MERKEZİ)
Borcanevi
Bornova Yeni Yaşam
Bozyaka Halk
Bozyaka Dispanseri
Buca Çözüm
Cansu Karabağlar
Çamdibi Derman Polik.
Çizgi Polik.
Deniz Sağlık Polik.
Ege Sağlık
Egeform Fizik
Eşrefpaşa Ö.Sağ.
Eşrefpaşa Zinde Polik.
Gaziemir Dr. Polik.
Gazi Kent Polik.
Halk Polik.
Hatay Özel Sağlık
İhtisas Polik.
Karşıyaka Park Sağlık
Mevlana Polik.
Mersinli Özel Sağlık
Neron Psikiyatri
Nergiz Özel Sağlık
Onur Polik.
Özel 9 Eylüllüler Polik.
Özel Altındağ
Özel Brn Dr. Dispanseri
Özel Çiğli Polik.
Özel Eylül Polik.
Özel Gülhan Polik.
Özel İrem Sağlık Polik.
Özel İzmir Polik.
Özel Pınarbaşı Polik.
Özel Sarnıç Polik.
Özel Seferihisar Polik.
Özel Serin Polik.
Özel Yedigöller Polik.
Özel Yenişehir Polik.
Park Sağlık Polik.
Sevgi Özel Sağlık
Şöferler Odası
Sağlık Polik.
Teos Polik.
Vefa Polik.
Yeşiltepe Polik.
Yıkık Cami Halk.
255 04 44
388 03 31
261 39 13
256 09 86
438 76 26
237 73 83
435 00 77
226 34 34
369 90 91
487 57 64
464 24 24
227 35 26
262 64 71
252 36 92
274 13 74
285 46 34
250 51 52
254 13 13
367 22 22
343 32 43
461 19 99
256 76 76
364 08 10
458 77 45
453 81 11
458 05 89
347 38 92
386 05 95
373 85 74
347 99 91
251 84 24
343 23 50
479 80 25
281 64 03
743 58 48
261 29 99
442 29 92
433 09 24
367 22 22
438 37 38
227 99 35
743 57 77
341 84 24
351 38 72
271 27 27
-Askeri HastanelerHava Hastanesi
285 96 50
Kara Hastanesi
262 55 55
ÜNİVERSİTE TELEFONLARI
-Belediye HastaneleriEşrefpaşa Bel. Hast. 293 80 00
-Özel HastanelerAnadolu Tıp Merkezi
272 00 11
Agora Tıp Merkezi
425 73 73
Atakalp Kalp Hastanesi
483 14 14
Atakent Tıp Merkezi
336 11 95
Atagöz Göz Hastalıkları 435 35 35
Atafizik, Fizik Ted. Mer.
231 25 15
Batıgöz Hastanesi
489 03 03
Bornova Tıp Merkezi
388 20 40
Bornova Özel Tıp Mer.
343 23 50
Bornova Özel
Sağlık Tıp Merkezi
339 77 83
Buca Tıp Merkezi
438 14 14
Buca Sağlık Merkezi
438 06 20
Central Hospital
341 67 67
Can Tıp Merkezi
232 13 48
Caner Göz Merkezi
278 81 11
Çağdaş Tıp Merkezi
285 95 95
Çankaya Tıp Merkezi
425 31 31
Çesav Tıp Merkezi
362 67 67
Çeşme Sissus Has.
723 05 55
Çınarlı Hastanesi
462 27 27
Çiğli Özel Sağ.
386 26 16
Diyabet Hastanesi
449 13 19
Diamed Dah. Dal Mer.
465 27 37
Doğa Tıp Mer.
244 16 16
Dr. Sıhhat Tıp Merkezi
367 67 47
Efes K.B.B. Merkezi
446 15 16
Ege Sağlık Hastanesi
463 77 00
Ege Tüp Bebek Merkezi 445 31 45
Egeria Çocuk Sağlık
Hastanesi Dal Merkezi
489 35 35
Ekol K.B.B. Dal Mer.
386 55 05
Ekol K.B.B. Şube
369 89 65
El ve Mikro Cerrahi
441 02 21
Gazi Kent Tıp Merkezi
252 45 00
Gaziemir Tıp Merkezi
251 47 67
Hayat Hastanesi
441 41 96
İzmir Hastanesi
483 31 31
İrenbe Tüp Bebek Mer.
464 58 88
441 41 70
Karataş
Karşıyaka Tıp Merkezi
369 00 91
POLİKLİNİK TELEFONLARI
REKTÖRLER İŞSİZLİĞE DE EL ATTI
İzmir Üniversiteleri Platformu (İÜP)
Yürütme Kurulu toplantılarının
33.’sü, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Ramada
Plaza İzmir Otel’de gerçekleştirildi.
Toplantıya; İzmir Üniversiteler Platformu Dönem Başkanı İKÇÜ Rektörü Prof. Dr.Galip Akhan, Ege
Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr.
Yeşim Kirazlı Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet
Füzün, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Mustafa
Güden, İzmir Ekonomi Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Oğuz Esen, Yaşar
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat
Barkan, İzmir Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Kayhan Erciyeş, Gediz
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyfullah Çevik, , Şifa Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ateş,
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin
önceki rektörlerinden Prof. Dr. Atilla
Sezgin, Prof. Dr. Tunçdan Baltacıoğlu, İÜP Genel Koordinatörü
-Türk TelekomArıza
Bilinmeyen Numara
Danışma
Uyandırma
Posta Kodu
Fono Tel
Borç Ögrenme
Çağrı
-SinemalarAgora Balçova
Afm Park Bornova
Afm Forum Bornova
Afm Ege Park
Afm Passtel
121
11811
444 14 44
135
119
141
163
133
277 25 25
373 73 20
373 03 50
324 42 64
489 22 00
Yrd. Doç. Dr. Cengiz Üzün, İKÇÜ
SKS Daire Başkan Yardımcısı Uzm.
H. Ahmet Uran, İKÇÜ Özel Kalem
Müdürü Remzi Sarıkaya, İÜP Koordinatör Asistanı Uzm. Kıvanç
Hekim katıldı.
Toplantıda platformun 7. döneminde yürütülmesi planlanan projeler üzerinde görüşmeler yapıldı.
Ayrıca 14-15 Kasım 2014 tarihlerinde yapılacak olan “İzmir 3. İstihdam Zirvesi” hakkında İzmir
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü
Kadri Kabak, platform üyesi rektörlere bilgi verdi. Bu yılki zirvenin,
“Gençler, Kadınlar, İş Arayanlar”
ana teması ile düzenleneceğini ifade eden Kabak, üniversite öğrencilerinin bu fuar sayesinde birçok
şirket, kurum ve kuruluş temsilcileri ile bir araya geleceğini kaydetti.
İzmir'in potansiyeline üniversitelerin katkısı
İzmir Üniversiteleri Platformu
Dönem Başkanı, İzmir Kâtip Çelebi
Avşar Palmiye
Cinemaximum
Cinemaximum
Cinemaximum (Ykm)
Cinecity Kipa Çiğli
Çeşme Hollywood
Çamlıca
Deniz Karşıyaka
Batı Sineması
Çınar Sineması
Karaca Sineması
Kipa Hollywood
Menemen Kültür
Şan Konak
Çınar Center
277 48 00
278 87 87
446 90 40
425 01 25
386 58 88
712 07 13
343 83 15
381 64 61
347 58 25
489 88 85
445 87 76
252 56 66
832 14 11
483 75 11
277 11 00
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Galip
Akhan, istihdam açısından İzmir'in
üretim ve üretkenlik potansiyelini
harekete geçirmenin en önemli yolunun üniversitelerden geçtiğini ifade etti. Platformun yeni dönem
temasının “Uluslararası Üniversiteler Kenti İzmir” olarak belirlendiğini kaydeden Prof. Dr. Akhan,
bu amaç doğrultusunda projeler
geliştirilmeye devam edileceğini
vurguladı.
“Üniversitelerinin gücünden faydalanan bir İzmir…”
Rektör Prof.Dr. Akhan şunları kaydetti: “İzmir, ekonomik büyüklük
bakımından değerlendirildiğinde
Türkiye’nin üçüncü büyük kenti durumundadır. İzmir, 4’ü devlet, 5’i
vakıf üniversitesi olmak üzere
dokuz üniversiteyi bünyesinde
barındırıyor. Bu bir kentin potansiyelini üst noktalara taşımasında
önemli bir değerdir. (AA)
Sema Sineması
Konak Sineması
Desem Sineması
Karşıyaka Sineması
İzmir Sİneması
-TiyatroKonak Sahnesi
Ragıp Haykır Sahn.
İzmir Devlet Tiyat.
Uğur Mumcu Sahnesi
İzmir Tiyatro
Bab-ı Sanat Merkezi
İsmet İnönü
Sanat Merkezi
483 91 00
483 21 91
422 53 10
381 50 98
421 42 61
483 50 35
369 14 87
445 89 41
343 04 33
446 77 95
441 09 02
Başkent Üni. Zübeyde Hanım Uyg.
Merkezi
330 52 30
Dokuz Eylül Ünv.
412 22 22
Dokuz Eylül Üni.
Karşıyaka Polik.
369 30 40
Ege Üniversitesi
444 13 43
İlaç ve Zehir Dan.
277 73 33
Ege Üni.Uyg.ve
Araş.Merkezi
330 52 30
-Doğum EvleriEge Üni. Tıp Fak.
388 19 63
Konak Doğum Evi
489 09 09
Tepecik Doğum Hast.
449 49 49
-Kan MerkezleriKızılay
463 63 53
Çocuk Hastanesi
433 06 08
Ege Üni.
388 28 61
Tepecik Kan Merkezi
433 38 74
ULAŞIM TELEFONLARI
Denizyolları
THY Rezervasyon
Basm. Rezervasyon
Alsancak Gar
Santral Garaj
464 88 89
444 08 49
484 86 38
464 77 95
472 10 10
-Körfez Ulaşım İskelelerKonak
484 98 56
Karşıyaka
368 00 42
Alsancak
464 78 31
Bostanlı
330 89 22
Bayraklı İskele
345 77 53
Pasaport İskele
484 22 56
Göztepe İskele
224 20 22
Üçkuyular İskele
259 40 13
-Elektrik ArızaGenel Kesinti Seb.
435 11 84
Buca
426 69 37
Çiğli
376 90 91
Karşıyaka
369 79 80
Bornova
388 83 78
Narlıdere
238 32 90
261 48 04
Eşrefpasa
Gaziemir
251 92 05
Güzelbahçe
234 05 34
Konak
425 60 60
Çeşme
712 63 46
SAYFA 13
SONDAKiKA GAZETESİ >>
13 SAĞLIK
SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI
10
17Kasım
Şubat 2014
2013 Pazartesi
Perşembe
İki yaşında yakalandığı
lösemiyi 5 yaşında yendi
fazla zaman geçirmeye, bahçelerindeki hayvanlarla
oynamaya, arkadaşlarıyla futbol maçı yapmaya
başladı. Anne Yıldız Şen, AA muhabirine, 2 yaşındayken lösemiye yakalanan çocukları için ellerinden
gelen her türlü fedakarlığı gösterdiklerini söyledi. Ensar'ın, 4 çocuklarından en küçüğü olduğunu ifade eden Şen, "Lösemi illetini atlatıyoruz. Kemik iliği temiz çıkıyor. Bu süreçte LÖSEV de yardım ve desteklerini esirgemedi. Şu anda iyiyiz ve daha da iyiye
gidiyoruz" diye konuştu.
Lösemi tedavisi gören 5 yaşındaki Ensar Şen, başta
ailesi ve doktorları olmak üzere Lösemili Çocuklar
Vakfı'nın da (LÖSEV) desteğiyle 3 yılda hastalığı
yenmeyi başardı. Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp
Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde, 2 yaşındayken lösemi teşhisi konulan Ensar, burada tedaviye alındı. Ensar'ın ailesi, doktorların "Çocuğunuzun bu dönemde
sürekli morale ihtiyacı var. Hastalığı yenmede en
önemli faktörlerden biri, sizin ve oğlunuzun moralinin yüksek olması, bunu yenebileceğinize inanmanız"
tavsiyesini hassasiyetle uydu. Annesi Yıldız Şen'in
özel ilgi gösterdiği Ensar'ın hastalığı, kardeşleri, akrabaları ve arkadaşlarından uzun süre gizlendi. Zaman
zaman yaşanan maddi sıkıntılar, kan teminindeki zorluklar da Ensar'a yansıtılmadı. Ensar, LÖSEV'in de
desteği ile sürdürdüğü tedavisinde, enfeksiyon kapmaması için özenle korunurken, çocukluğunu yaşaması da sağlandı. Şen ailesi, 3 yıllık yorucu mücadelenin ardından "amansız hastalığı" yenen Ensar ile daha mutlu günlere adım atmanın sevincini yaşadı.
Hayata yeniden "merhaba" diyen Ensar, evinde daha
Lösemi hastalığına
yakalanan oğlunun
kısa sürede iyileştiğini
söyleyen Anne Yıldız Şen,
"Moral, her şeyden önemli. Ben de bunu çocuğuma verdim ve
kazandım"
dedi
Tedavi sürecinin sıkıntılı geçtiğini anlatan Şen, şunları kaydetti:
"Çocuğu lösemiye yakalanan
aileler korkmasın. Moralleri
iyi olduğu zaman çocukları
iyileşir. Moral, her şeyden
önemli. Ben de bunu
çocuğuma verdim. Ensar
düzeldikten sonra ailece
daha iyi, daha mutlu
olduk. Maddi yönden de
çok sıkıntı çektik, bazen
yetiştiremedik. Eşim inşaat
işçisiydi, çocukların giderlerini bazen karşılayamıyorduk. Bu noktada LÖSEV bize
yardımcı oldu."
"Mücadeleyi kazanarak
iyileşmesi, bizi mutlu etti"
Tedavi sürecinde Ensar ile yakından ilgilenen LÖSEV Adana Temsilcisi Haluk Üçel de 3 yıl boyunca
Ensar'ı yalnız bırakmadıklarını söyledi. Üçel, "Yakından takip etiğimiz Ensar'ın büyük bir mücadeleyi
kazanarak iyileşmesi, bizleri çok mutlu etti. Ensar'ın,
lösemililere örnek olmasını diliyorum. LÖSEV'in
katkısı ve yardımlarıyla hayata tutunmaya çalışan tüm
hastalarımıza da moral olsun" dedi.
(AA)
Çocukları artık
KONUŞABİLECEK
İşitme yetisini tamamen yitiren 3 çocuğa yaptıkları biyonik kulak uygulamasının
başarılı olduğunu söyleyen
Doç. Dr. Yörük, "Bu testlerle
anne babalar da gördüler ki
çocukları duyabilecek. Konuşmayan çocukları artık konuşacak" şeklinde konuştu
Erzurum'da işitme yetisini tamamen yitiren 3 çocuğa, Atatürk
Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak
Burun Boğaz (KBB) Anabilim
Dalı tarafından biyonik kulak
(koklear implant) uygulamasının
ardından ilk ses testi
yapıldı.Atatürk Üniversitesi
Araştırma Hastanesi'nde bir ay
önce gerçekleştirilen ameliyatın
ardından doğuştan duyma engelli 2,5 yaşındaki Affanata Türk,
22 aylık Baran Yazıcı ve 3 yaşındaki Berat Kesik'e, bilgisayar
aracılığıyla kulak dışına
bağlanan cihazla düşük seviyede ilk ses verildi. Kulak
arkasına bağlanan cihaza gönderilen ilk sesleri algılamaya
başlayan çocukların huzursuz-
landığı gözlenirken, yakınları da
duygusal anlar yaşadı. Atatürk
Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Özgür Yörük, bu ameliyatta koklear implant ile iç kulağı
çalışmayan çocuğa biyonik kulak taktıklarını söyledi. İlk ameliyatta kulak arkasına cildin altına
biyonik kulak yerleştirdiklerini ifade eden Yörük, "Bir aylık bir
süre içeresinde bu iç parçayı vücut kabul etti. Herhangi bir reaksiyon olmadı. Cildin üzerine yerleştireceğimiz parçaya uygun bir
hale geldi. Bugün de cihaz açıldı
ve dış parçası kulağın arkasına
yerleştirildi. Tabii bundan sonra
çocuğun bütün sesleri duymasını beklemiyoruz ve cihazı
çok fazla aktifleştirmiyoruz. İlerleyen zamanlarda diğer sesleri
duymasını da sağlayacağız" diye
konuştu.
"İlk kez ses duydu"
Yörük, bir ay önce biyonik kulak
taktıkları Affanata'nın kulağının
arkasına da ikinci cihazı yerleştirdiklerini belirterek, şunları
söyledi: "Çocuk bugün ilk kez ses duydu. Dolayısıyla sessiz
dünyası bir anda gürültüleşti.
Duymaya başladı, çocuk sesten
korktu. Bu bizim için çok duygusal ve onur verici bir an. Daha
önceden bu cihaz yerleştirilen ve
konuşan çocukları gördüğümde
de şimdi de ilk sese tepkileri bizi
de çok duygulandırdı. Bu testlerle anne babalar da gördüler ki
Keçi eti B vitamini için bire bir
Gelişmiş ülkelerde lüks tüketim maddeleri arasında yer alan keçi etinin, "bağırsakları bozduğu, sert olduğu ve koktuğu"
gibi ön yargılar nedeniyle Türkiye'de
yeterince tüketilmediği belirtildi. Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ziraat Fakültesi
Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Nazan Koluman, AA muhabirine, yaklaşık
5 yıldır keçi eti üzerine çalışma yürüttük-
lerini söyledi. Prof. Dr. Koluman, son yıllardaki destek sayesinde keçi sütünün hak
ettiği yeri aldığını ancak bazı ön yargılar
nedeniyle etinin yeterince talep görmediğini vurguladı. Keçi etinin, sağlık açısından
da faydalı olduğuna dikkati çeken
Koluman, şunları kaydetti: "Çoğu insan,
'keçi eti bağırsakları bozuyor, sert, kokuyor' diyor. Bunlar, ön yargı. Keçi eti,
gelişmemiş ülkelerde belki mecburiyetten
tüketiliyor ancak gelişmiş ülkelerde lüks
tüketim maddeleri arasında yer alıyor.
Örneğin Yunanistan'da şükran günlerinde
hindi yerine keçi eti tercih ediliyor. İspanya'da, Meksika'da keçi eti yoğun
tüketiliyor. Çok lezzetli, B vitamini içeriği
yüksek ve metabolizmayı hızlandıran etkisi var. Özellikle kalp damar sağlığı açısından tüketilmesi öneriliyor. Son günlerde
ABD'de özellikle kilo vermek isteyenlerin
diyetlerinde keçi eti bulunursa çok daha hı-
çocukları duyabilecek. Konuşmayan çocukları artık konuşacak. Çok umut verici, mutluluk
verici bir an. Biz de böyle bir ana
şahit olmuş olduk."
Yörük, bu cihazın çocuklara bir
yaşından itibaren takılabileceğini
anımsatarak, ailelerin çocuklarında duyma bozukluğunu fark
etmeleri halinde hiç vakit kaybetmeden doktora başvurmaları
gerektiğini vurguladı. Devletin bir
çocuğun duyması için tüm
imkanları sağladığına dikkati
çeken Yörük, konuşmasın şöyle
sürdürdü: "Devlet, 4 yaşına
kadar duyma yetisini kaybetmiş
çocukların tedavisi için tüm masraflarını karşılıyor. 7 yılda bir de
bu dışta bulanan cihazı devlet
karşılıyor. Düşme ve arızalanması halinde devlet bunu
karşılıyor ama ilk ameliyatın
bütün masraflarının tümünü devlet karşılıyor. Yani külfetli bir
ameliyat diye sakın düşünmeyin
bu durumda olan çocukları bu
fırsattan mahrum etmemek
gerekir."
"Anne diyeceğin anı dört gözle
bekliyoruz"
Affanata'nın annesi Gülay Türk
de 2,5 yaşındaki çocuğunun hiç
kulaklarının duymadığını anlatarak, "Şimdi verilen seslere
tepki gösterdi. Çok mutluyuz.
Anne diyeceği anı dört gözle
bekliyoruz. Emeği geçen herkese
teşekkür ediyorum" dedi.
(AA)
zlı kilo verileceği yönünde araştırmalar
var." Koluman, değerli olmasına karşın bu
etin az tüketilmesini sorguladıklarını anlatarak, "Keçi etinin kendine has pişirilme
şekli var. Bu konuda kamuoyuna doğru
bilgi verilirse üretim yapan çiftliler de
mağdur olmaz. Yetiştiriciler oğlaklarını satamadığı için ciddi zarar görüyor. Konya'daki bilimsel bir toplantıda, 50 liraya canlı
oğlak satıldığını duyduk. Bu, çok düşük
fiyat. Keçi etinin kuzu etinden hiçbir farkı
yok.’’ dedi. (AA)
Günlük alınan
fazla enerji bel ve
göbek bölgesini
büyütüyor
Beslenme ve Diyet Bölümü Uzmanı
Eda Güneşhan, bel ve göbek bölgesindeki
yağlanmaya dair sanılanın aksine, göbek
bölgesinin yağlanmasına sebep olan özellikle
bir besin olmadığını söyledi.
Diyetisyen Güneşhan, "Vücuda alınan
besinler enerji olarak kullanılır. Vücuda
gerekenden fazla alınan enerji vücutta enerji
olarak kullanılmayıp yağ olarak depolanır. Bu
fazladan alınan enerji herhangi bir besinden
kaynaklanabilir. Günlük alınan enerjinin fazla
olması yağ kütlesinin artmasına sebep olur.
Artan yağ kütlesi genetiğin de etkisiyle
vücudun herhangi bir yerinde birikebilir." dedi.
MENOPOZ VE YAŞLANMA ETKİLİYOR
Menopoz döneminin yağ birikmesini etkilediğini, insanlar yaşlandıkça metabolizmanın
yavaşladığını anımsatan Güneşhan, şöyle devam etti:
"Bunun anlamı besinlerden alınan enerjinin
vücutta daha yavaş bir şekilde kullanılmasıdır.
Kadınlarda menopoz yaşına yaklaştıkça metabolizma hızı düşüşe geçme eğiliminde olur.
Metabolizma hızındaki düşüşe bağlı olarak
yapılan fiziksel aktivite de azalır. Bu noktdada
posa bakımından zengin yiyeceklerle beslenmenin birçok yararı vardır. Bunlar daha fazla
tokluk hissi vererek kilo kontrolüne yardımcı
olur."
BEL VE GÖBEK BÖLGESİNİ
İNCELTMEK İÇİN 4 ADIM
Bel ve göbek bölgesini inceltmek için 4
adımın izlenmesini tavsiye eden Güneşhan, bu
adımları şöyle sıraladı: "Öncelikle kalori
alımını gözlemleyin. Özellikle bel ve göbek
bölgesindeki yağ birikimi ihtiyacımız olan enerjiden fazlasını almamızın bir sonucudur.
Porsiyon büyüklüğünü gözlemleyin; bilhassa
menopoz evresinde her öğünde daha az kalori
alın. Doğru türde yağ tüketin; kırmızı et,
tereyağ, kaymak, krema gibi besinlerin tüketimini azaltarak doymuş yağ miktarını yüzde 10
azaltın. Balık, zeytinyağı, avakado ve ceviz,
LDL kolesterol düzeyinin düşürülmesini
sağlayan yağ türleridir. Düzenli egzersiz
yapın; egzersiz, daha fazla enerji kullanmamızı ve birikmiş yağı yakmamızı sağlar.
Sağlıklı ve dengeli planlanmış bir diyet ve
egzersiz ile beraber düz bir göbek ve ince bir
bele sahip olmak mümkün."
(CİHAN)
SAYFA 14
SONDAKiKA GAZETESİ >>
SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI
Kasım
2014
Pazartesi
1ubat
2013
Perşembe
14 GÜNCEL710
ÇED raporunda
Emet ilçesinde
SİT kavgası
Kütahya'nın Emet ilçesinde, Anıtlar
Yüksek Kurulu tarafından bazı evlerin
koruma altına alınmasına tepki gösteren
Başkan Koca, "Biz Emet'te bu binaların
tescillenmesini ve sit alanı oluşturulmasını
istemiyoruz. Dava açarız" dedi
Emet ilçesinde, Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından
birçok evin tescillenerek koruma altına alınması
iddiası, ilçedeki ev sahiplerinin tepkisini çekiyor.
İddiaya göre, ilçeye yaklaşık bir yıl önce gelen
ekipler, ilçenin "eski özelliklerini yansıttığı"
gerekçesiyle birçok evi fotoğraflayıp koruma altına aldı. Bu durum karşında evleri tescillenen mülk
sahiplerinin bazıları bu kararlara tepki gösterirken,
bazıları da daha önce yol için yıkılacak evlerinin
kurtulması nedeniyle memnuniyetini bildiriyor.
Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, AA
muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl Emet
ilçesine Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan gelen heyetin,
ilçede yaptıkları inceleme sonucu ilk etapta 65 binayı tescillediğini söyledi. Daha sonra bu ekibin
ikinci gelişin de ise yaklaşık 140 binayı daha
tescillediklerini belirten Koca, "Biz, belediye olarak bu tescil ve sit alanlarına itiraz ettik. Bu itirazlarımız neticesinde, şu an 70'e yakın tescilli binamız kaldı. Belediye başkanı olarak, Anıtlar Yüksek Kurulu'na Emet'i anlattık. Orada; 'İlçe, 1922
Yunan işgali sırasında tamamen yakılmış ve taş
üstünde taş kalmamış. Emet'teki binaların tamamı,
1922'den sonrasına ait olduğunu' kendilerine izah
ettik. Anıtlar Yüksek Kurulu üyeleri ise aynen şu
cevabı verdiler; 'Bizler, Emet'te 1922 yılından
öncesine ait binalar aramıyoruz. Bizim aramış
olduğumuz ve keşfetmeye çalıştığımız binalar,
Emet'in eski özelliklerini yansıtan binaları tescilliyoruz" diye cümle kullandılar. Biz belediye olarak
bu tescillenen bütün binalara şerh imzamızı koyduk ve itiraz edeceğimizi bildirdik."diye konuştu.
"Biz Emet'te bu binaların tescillenmesini ve sit
alanı oluşturulmasını istemiyoruz"
Koca, yaklaşık bir ay önce Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan bir heyetin daha geldiğini ve tekrar incelemelerini yaptığını dile getirdi. Bu incelemenin
ardından şu ana kadar herhangi bir cevap
gelmediğini ifade eden Koca, şöyle konuştu: "Buradan müspet veya menfi yönde gelecek bir cevaba karşılık Emet Belediyesi olarak, çalışmalarımıza tekrar başlayacağız. Biz Emet'te bu binaların tescillenmesini ve sit alanı oluşturulmasını
istemiyoruz. Aksi yönde bir karar geldiğin de bunlarında çalışmasını yaptık. İlk yapacağımız, bu
tescillenen binaların sahiplerinden, mutlaka
mahkemeye gitmesini isteyeceğiz. Giderler veya
gitmezler bu ev sahiplerinin kendi bileceği işlerdir.
Şu an hukuki süreç devam ediyor. Bu süreç bittiğinde yapacağımız çalışamalar var. Bu süre ne
kadar kısa olursa o kadar iyi olur. Çünkü bazı
vatandaşlarımız yeni evler yapmak istiyor, bazı
vatandaşlarımız tamir yapmak istiyor. Şu an bu insanlar bir tamir yapacak olsa belediyeden ayrı izin
alıyor, Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan da ayrı bir izin
alması gerekiyor. Anıtlar Yüksek Kurulu'nın imar
kararları, belediyenin kararlarının üzerinde.
Belediye olarak biz de vatandaşlarımız gibi bu durumdan muzdaribiz.’’ (AA)
AĞAÇLARIN
kesileceğinden
bahsedilmiyor
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baran Bozoğlu, ÇED raporunun hiçbir yerinde zeytin
ağaçlarının kesileceğinden bahsedilmediğini söyledi. ÇED raporunda belirtilmeyen bir hususun uygulamada gerçekleştirilemeyeceğini vurgulayan Bozoğlu, ÇED raporunun usulsüzlüklerle dolu olduğunu ifade etti
TMMOB ve ÇMO adına Yırca köyünde
inceleme yapan ve yazılı bir açıklama ile
konuyu değerlendiren Bozoğlu; doğasını,
ekmeğini, toprağını korumak için mücadele
veren köylülere karşı gösterilen zorbaca
tavrın ülke tarihine kara bir leke olarak
geçtiğini belirtti. Sadece yurttaşlara değil,
yüzyıllar boyu yaşayabilen tarım alanı ve
zeytinlik alan vasfına sahip bölgede bulunan
zeytin ağaçlarına da aynı zorbalığın gösterildiğini anlatan Bozoğlu, büyük emeklerle
yetiştirilen zeytinlerin dahi toplanmasına izin
verilmediğini ifade etti. Söz konusu termik
santral projesinin ÇED olumlu kararının, 17
Mart 2014 tarihinde Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından verildiğini hatırlatan
Bozoğlu; ÇED raporunun detaylı incelemesi, firma tarafından verilen taahhütler ve
taahhütlerle somut uygulamaların
karşılaştırılmasını yapmak adına Yırca
köyünde proje sahasında incelemelerinin
büyük oranda tamamlandığını kaydetti. Bozoğlu, ÇED raporundaki sorunlardan
bazılarını şöyle sıraladı:
-1/100.000’lik planın iptal edildiği belirtilmektedir. Yani saha plansızdır. Üst ölçekli
plan olmadan inşaat izni alınamamaktadır.
Peki inşaata nasıl başlanmıştır? (ağaçların
kesilmesi, arazinin hazırlanması v.b.)
-Halkın katılımı toplantısı 3 bin 500 m
uzaklıktaki Soma merkezde yapılmıştır.
Oysa en yakın yerleşim olan bin 125 metre
mesafedeki Yırcalı köyünde yapılması
gerekirdi. Sırf bu nedenle bile ÇED olumlu
kararının iptal edilmesi gerekmektedir.
Çünkü yönetmelikte ve ÇED sürecinin
ilkelerinde en yakın yerleşim yerinde ve
halkın kolaylıkla ulaşabileceği yerde toplantıların yapılması zorunluluktur. Yırca köylülerinin, yani ağaçları proje alanında olan insanların toplantıya katılımları için çaba harcanmamış, ÇED süreci adeta köylülerden
kaçırılmıştır.
-Proje kapsamında elden çıkacak tarım
alanı miktarının belli olmadığı yazılmıştır.
Bu netleşmeden kesinlikle ÇED kararı verilmemeliydi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
büyük bir hata yapmıştır. Tarım alanı bile belirtilmeden, tespit edilmeden nasıl ÇED
olumlu kararı verilebilir? Nasıl çevresel ve
sosyal etkiler değerlendirilebilir?!
-Raporun 3 yerinde 4086 sayılı 'Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılaştırılması
Hakkında Kanun'a göre zeytincilik araştırma
istasyonundan izin alınarak faaliyete
başlanacağı taahhüt edilmiş. Bu izin alınmış
mıdır? Öte yandan, alınacak izin, raporun
ekinde bulunan ekolojik değerlendirme raporunda da belirtildiği gibi sadece faaliyetin
(kurulacak termik santralin çalışması ile birlikte) zeytin ağaçlarının gelişimi ve üremesini engelleyip engellemediğine ilişkin bir izin
olabilecektir. Yani kesilmesiyle ilgili değil.
-Raporda, zeytin ağaçlarının taşınacağından bahsedilmiş ama nasıl, nereye, kaç ağaç
taşınacağı ve buna ilişkin izin sürecinden
bahsedilmemiştir. Ağaçlar hukuken, ekolojik
olarak, bilimsel olarak kesinlikle kesilemez
ve sökülmez.
-İlgili bölümlerde dosyada modellemelerde kullanılan meteorolojik verilerin 44 kilometre mesafedeki Akhisar istasyonundan
alındığı belirtilmiştir. Meteoroloji İşleri
Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde
18040 Numaralı Soma Meteoroloji İstasyonu'nun ölçüm yaptığı bilgisi yer almaktadır.
Ancak bu istasyonun verileri kullanılmamış,
daha uzak bir istasyon verisi kullanılmıştır.
-Modelleme çalışmasında 2004 verilerinin kullanılması ise büyük bir skandaldır.
Bakanlığın değerlendirme sırasında bu
konuları görmemesi düşündürücüdür. Modelleme çalışmasında yapılan bu hatalar termik santralin çalışması ile birlikte en önemli
etki olan hava kirliliğinin öngörülemediğini
göstermektedir. Bakanlığın en çok sorgulaması gereken bu konunun ÇED raporunda
büyük hatalarla geçiştirilmesi çok ama çok
büyük bir yanlıştır. Direk olarak halk sağlığı
ile oynanmaktadır.
-Raporun hiçbir yerinde zeytin
ağaçlarının kesileceğinden bahsedilmemektedir. ÇED raporunda belirtilmeyen bir
husus uygulamada gerçekleştirilemez.
-Çevresel fayda maliyet analizinde elden
çıkarılacak zeytinlikler ve tarım ürünlerinden
bahsedilmemektedir. Sadece birkaç örnekte
bile ÇED raporunun gerçekleri yansıtmadığı
görülebilmektedir. Öte yandan, çevresel etki
ve sosyal etki değerlendirmeyle ilgili hususlar raporda yeterince bilimsel olarak yer almamaktadır. Halk sağlığı ile yaşam hakkı ile
oynanmaktadır. Tarım arazilerinin yok
edilmesi süreci hızlandırılmaktadır.
-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
bir yandan kamu spotu ile tarım arazilerine
inşaat yapmayın derken, kendisinin bu
katliama sessiz kaldığını dile getiren Bo-
zoğlu, "Her konuda yorum yapan Çevre ve
Şehircilik Bakanı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı neden kendi alanları ile ilgili
bu konuda yorum yapmaktan kaçınmaktadır?" diye sordu.
-ÇED raporundaki hatalar, yanlış ve eksik
bilgiler sebebiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ÇED olumlu kararını iptal etmesi ve
Çevre Kanunu Madde 15’e göre faaliyeti
süresiz durdurmasını isteyen Bozoğlu, şöyle
devam etti: Yine Çevre Kanunu 20/e maddesine göre her bir uygunsuzluk için para cezası acilen uygulanmalıdır. Madde 26’ya göre
ise yanlış bilgi veren kişiler hakkında
mahkemelerce işlem yapılmalıdır. Çevre
Mühendisleri Odası, bu usulsüzlükleri yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunacak
ve ÇED raporunun olumlu kararının iptali
için de dava açacaktır. Çok net olan bu usulsüzlüklere dair Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
görevini yerine getirmelidir. Aksi halde, kanunlarını yönetmeliklerini çiğneyecek,
toplumda oluşmaya başlayan bakanlık/şirket
ilişkilerine olan inanç güçlenebilecektir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu konuda
topu taca atamaz. Bu aşamada tek sorumlu
ve harekete geçmesi gereken Bakanlıktır.
Çevre ve Şehircilik Bakanı, hayatında 3
dakikayı Çevre Bakanı olarak yaşamalı ve
biran önce harekete geçmelidir. Bu rapor
sonrasında, Çevre ve Şehircilik Bakanının
ve hükümetin harekete geçmemesi çevresel
hassasiyetler ve hukuk konusunda
samimiyetlerini net bir şekilde ortaya koyacaktır. (CİHAN)
Boşandığı kocasına inat 8 ayda 65 kilo verdi
H
aftada 6 gün spor yapan ve
diyetisyen eşliğinde beslenmesine
dikkat ederek 8 ayda 80 kiloya
düşen Büyükaydınlı, "Artık kendime yeni
sayfa açtım. Eskiye dair her şeyi hayatımdan silmek için eski kıyafetlerimi yakacağım" dedi. Stres ve üzüntüden bir yılda
145 kiloya kadar çıkan Gaziantepli Ayten
Büyükaydınlı (45), eşinin terk etmesi,
çocuklarının da fazla kilosundan utanması
üzerine 8 ayda 65 kilo verdi. Şahinbey
Belediyesi Boyacı Sosyal Tesisi'ndeki spor
salonunda haftada 6 gün spor yapan ve
diyetisyen eşliğinde beslenmesine dikkat eden Büyükaydınlı, 8 ayda 80 kiloya
düşerek, sağlıklı bir hayata "merhaba" dedi.
Büyükaydınlı'nın hedefi 60 kiloya kadar
düşmek. Azmiyle çevresine örnek olan
Büyükaydınlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençliğinden beri hafif kilolu
olduğunu ancak evde yaşadığı sorunlar,
stres ve üzüntü nedeniyle 1 yılda 145 kilograma kadar çıktığını söyledi. Kilosu nedeniyle eşinin kendisini boşadığını, çocuklarının bile kendisinden utandığını anlatan
Büyükaydınlı, "İki oğlum var. Küçük olan
veli toplantılarına gitmemi istemiyordu.
'Kimsenin annesi senin gibi kilolu değil, sen
niye böylesin' diyordu. Aldığım kilolar nedeniyle tek başıma bir iş yapamıyor, sokağa
çıkamıyordum. İnsanlar beni hor görüyor,
dışlıyordu. Psikolojim bozulmuştu.
Üzerime giyecek kıyafet dahi bulmakta
sıkıntı çekiyordum" dedi. Kiloları nedeniyle
karaciğerinde yağlanma oluştuğunu ve
sağlık sorunları başladığını belirten
Büyükaydınlı, bunun üzerine doktora
başvurduğunu ifade etti. Doktorun midesine
kelepçe takılması önerisini kabul etmediğini
dile getirdi. (AA)
bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca bulmaca
Soldan sağa:
1. Telli bir çalgı. – Kalça kemiği. 2. Bir renk. – Akarsuyun kollara ayrıldığı yer. 3. Vücudun salgıladığı tuzlu sıvı. – Yolcu olduğundan, oruç tutmak ve namaz kılmak zorunda olmayan kimse. 4.
Rus Kazaklarda başkan. – Boyun eğen, kendini başkasının buyruğuna bırakan. 5.Bir nota. – İyilik, ihsan, lütuf. 6. Bildik, tanıdık. –
Maddenin kimyasal tepkimeye girebilen en küçük parçası. 7. Söylenti. – Sodyumun simgesi. 8. Kaput bezi. 9. Seryumun simgesi. –
Saha, meydan. 10. Bir cetvel türü. – Tanrı buyruklarını yerine getirme. 11. Rusya’da bir ırmak. – Bir sayı. 12. Müzikte durak işareti. – Baş, kafa. – Nazım Hikmet’in soyadı. 13. Değerli bir taş, gök
yakut. – Jimnastik ayakkabısı. 14. Tavır, davranış. – Avrupa’da bir
dağ sırası. 15. Sebze veya eti ezerek ya da süzgeçten geçirerek elde edilen ezme. – Kemiklerin toparlak ucu. – Bir soru sözü. 16.
Harman yerinde tahılın taş ve toprakla karışık kalıntısı. – Doğanın
sebep olduğu yıkım. 17. Vakit. – Ülkemizin plaka işareti. 18. Katı
halden sıvı hale geçmek. – İri gövdeli bir papağan türü. 19. Karşılık beklemeden yapılan yardım. – Köpek. 20. Gerçekleştirilmesi
zamana bağlı istek. – Eğitilmiş hayvanların ve cambazların akrobasi hareketleri yaptıkları genellikle kapalı yer.
Yukarıdan aşağıya:
Dünkü bulmacanın cevapları
1. Birbirine bağlı iki tekneden oluşan gezinti teknesi. – Bir sınırdan geçebilmek için verilen yazılı izin. 2. Haberleşme, komünikasyon. – Rastlantı, rast geliş. – Eskiden Roma kentine verilen ad.
3. Eski Mısır’da bir tanrı. – Çabuk davranma alışkanlığında olan,
aceleci. – Varsayım, hipotez. 4. Gerekenden eksik. – Caminin ezan
okunan taştan yapılmış ince uzun bölümü. – İsyan eden, başkaldıran. – Dul kadınlar. 5. Endüstri, uran. – Eski dilde otlar. – Yapılan
iş, edim, fiil. 6. Ergenekondan çıkışlarında Göktürklere yol gösteren dişi kurt. – Büyükler, ileri gelenler. – İtalya’da bir ırmak. –
Yankı, eko. 7. Suçu bağışlama. – Hastalık ve inme gibi sebeplerden dolayı yataktan kalkamayan kimse. – Yaylı bir çalgı. – İlgi eki.
8. Eğlenceli, Hafif konulu, içinde bestesiz konuşmalar bulunan
sahne eseri. – Seyrek, seyrek olarak, pek az. 9. En uzun yaya koşusu. – Neonun simgesi. – Bakışımsız. 10. Sonuçsuz, başarısız. –
Donuk renkli. – Bir rengin koyuluk veya açıklık derecesi. – Nitrik
asit tuzu.
10Şubat
Kasım
2014
Pazartesi
2013
Perşembe
Kayseri'de güreş hakemi Turgut Kantekin, bir grup arkadaşıyla geliştirdiği ve
"Ayyıldız Sportif" adını verdiği oyunların yaygınlaşması için çaba sarf ediyor
)5%).862.71328'0AXXJWFNQ<QXWBQORWMWPWA
28JJQRPQDX/FLSNU;2XLJKTRWSQTQTX2TNLF2X>VX2-WRR=
HWRR2XWPRQXUOUXWRNXPWRPWTXLRKENK<KTKXHVRUSNNU@X2T=
NLF2NWX(X;WSORQXLJKTXLRPK<KTKXWTRWNWTX5WTNVOUTAX2(
LJKTPWXPWXFSVTIUFXWJTQPQS@X8MWBAXFRWN;LSMXCDVSUTPVXHK=
RKTWTAX40XIWTNUMVNSVXBWFQTPWOUX40XPVRU<VAXJWSQEMW?QRWSW
>VSURVTXHVRUSRUXIWJQPWXNLFKTAXHVRUSRUXHUSXDWMWTPWXUIWHVNXVN=
NUSURMVIUXLRKFAXJWSQEMWX;LSMWNRWSQX;WSORQPQS2XPUJV
OLTKENK@X-WRRHWRR9QTXUIVXLJKTRWSQTXDLSRKOXPVSV?VIUXHUSWD
PW:WX;WDRWXLRWTXPWRQXLRPK<KTKXHVRUSNVTX5WTNVOUTAX21KSW=
PWXUOUXJWSQEMW?QAXOVTPUXWRWTRWSQTWXNLFXPCECSMVMVOXUBUT
BWRQEQSAXICSVX3XPWOUOWJRWXIQTQSRWTPQSQRMQENQS@X3XIVNXCD=
VSUTPVTXLJTWTMWONWAX6XIVNXWRWTXGWRUFXIWJQRMWONWPQS@X1K
LJKTAXVERUXLRWSWOXPWXLJTWTWHURMVONVPUS2XPVPU@XJKTRWSQ
GVRUENUSMVXBWRQEMWRWSQTQTX3XJQRXICSPC<CTCXPURVXGVNUSVT
5WTNVOUTAXEKTRWSQXI7JRVPUX21CNCTXLJKTRWSQTXGVRUEUMUTPV
HWEQTPWTXUNUHWSVTXNWMWMVTXIFLSKTXUBUTPVXLRWTXOUEURVS
G7SV>XWRPQ@XVSXWEWMWPWXG7SV>RUXHKXOUEURVSUTXWSWIQTPWA
(0XJQRWXJWOQTXICSVPUSXIWRLTXIFLSRWSQTPWXGVSVOXIFLS?K
GVSVOXUPWSV?UXGVSVOIVX:WOVMXLRWSWOXG7SV>XWRMQE
WSOWPWEQMQDAXSV:HVSRUOXJWFWTXWSOWPWEQMQDAXHVPVT
V<UNUMUX7<SVNMVTUXWSOWPWEQMQDAXWTNSVT7SXWSOWPWEQMQDAXU=
PWSV?UXWSOWPWEQMQDAX1VPVTX#<UNUMUX>VX/FLSXCOIVOLOK=
RKX7<SVT?UIUXGVTBXWSOWPWERWSQMQDXHKRKTMWONWPQS@
JKTRWSQTXBVEUNRVTPUSURMVIUAXJVTUX7TVSURVSXPL<SKRNKIKTPW
OKSWRXOUNWHQTQTXGCT?VRRVTMVIUX>VXNVIFUNXVPURVTXLJKTRWSQT
KJGKRWTMWIQXUERVMRVSUXGCTHVGCTXJWFQRMWONWPQS@25WT=
NVOUTAXLJKTRWSQTQTXGVRUENUSURMVIUX>VXPKJKSKRMWIQXUBUT
VSOVIX"BUTX/FLSX.VPVSWIJLTKTWXHWE>KSPK<KTKAXHK
OLTKPWXPVINVOXHVORVPU<UTUXI7JRVPU@
IWWNRVSUTUXUTNVSTVNXHWEQTPWXGVBUSPUORVSUXWBQORWTMQENQ@X1K
>VSURVSPVTX:WSVOVNRVXGVTBRVSUTXOCBCOXHUSXOQIMQTQTXPWXLR=
IWXIFLSNU;X;WWRUJVNRVSVXJ7TRVTPUSURVHURMVIUTUXWMWBRWPQM@
CTJWPWXIFLSNU;XWRWTPWXFVOXBLOXLJKTXHKRKTMWIQTW
OWSEQRQOXHKXLJKTRWSPWTX:UBHUSUTUTX+CSOXMWRQ
LRMWMWIQTQTX>VSPU<UXLRKMIKDXFIUOLRL&UJUXJQOMWOXUINVP=
UM2XU;WPVIUTUXOKRRWTPQ@X5WTNVOUTAXEKTRWSQXOWJPVNNU
2%VSVOXCROVMUDPVXGVSVOIVXPCTJWPWXLJTWTWTXFVOXBLO
$80*6(8%72(47538,&568+2472-35*71
8MWBRWSQTWXPV<UTVTX5WTNVOUTAX2WOQTXDWMWTPW
JWFQRWTXHUSXWSWENQSMWPWAXCROVMUDPVOUX:VSX(XV>PVT
HUSUTPVXHURGUIWJWSXLRPK<KAXGVTBRVSUTXGCTPVXLSNWRWMWX'A'
72756(7 5WMVSKTRKX;KNHLR?KIKXUVSSVX-VHL9TKTXGLRXWNNQ<QXILTX46
SVIMUXMWBQXPWXOWDWTPQ@X+V?SCHVRUX;LS>VNUTXGLRXWNNQ<QXILTX46XMWBNW
;USVX>VSMVJVTXIWSQ=RW?U>VSNRURVSAX-VHL9TKTXSWOUFX;URVRVSU
:W>WRWTPQSMWIQJRWXBLOXOSUNUOXFKWTRWSXPWXOWDWTPQ@XX1KXIVDLTX/FLSX+LNL
/CFVSX*UG9PVX3XGLRVXUMDWXWNWTX36XJWEQTPWOUX;KNHLR?KAXGLRRVSUJRVXNWOQMQTW
GWRUHUJVNUXGVNUSVTXUIUMXLRPK@X-VHLAXPCTXWJOKSX$UDVIFLSXOWSEQIQTPW
NWOQMQTWX3XFKWTQXOWDWTPQSWTXGLRCXWNMWJQXHWEWSPQ@X,WBQTX (@XPWOUOWIQTPW
,VUSVRVI9UTXJVSUTVXLJKTWXPW:URXLRWTX5WMVSKTRKX;KNHLR?KAX0@XPWOUOWPW
WNNQ<QXGLRRVXIOLSKX6=49VXNWEQJQFAXIWSQ=RW?U>VSNRURVSVXGWRUHUJVNUXGVNUSPU@X*UGUTXURO
:W;NWIQTPWX5WSPVMUSX5WSWHCOIFLSXOWSEQIQTPWX(@XPWOUOWPWXLJKTWXGUSVT
-VHLAX4@XPWOUOWPWXOWJPVNNU<UXGLRRVXNWOQMQTQTXIW:WPWTX3=6XGWRUF
WJSQRMWIQTQXIW<RWPQ@X5WMVSKTRKX;KNHLR?KAX/CFVSX*UG9UTX'@X:W;NWIQTPWX.VTVS=
HW:BV9TUTX6=4XOWDWTPQ<QX+LSOKX5LTJWIFLSXMWBQTPWXPWXHUSXGLRXOWJPVNNU@
.VTVSHW:BV9JVX6046=6043XIVDLTKTKTXWSWXNSWTI;VSXP7TVMUTPVXGVRVTX-VHLA
IWSQ=RW?U>VSNRUX;LSMWJRWXRUGPVAXOKFWPWX>VX8>SKFW9PWX63XGLRXOWJPVNNU@
5WMVSKTRKXGLR?CTCTXSWOUFX;URVRVSUX:W>WRWTPQSPQ<QXMWBRWSPWX.VTVSHW:BVAX4
GWRUHUJVNX>VX4XHVSWHVSRUOXWRQSOVTXIWPV?VX6XPV;WXOWJHVNNU@X.VTVSHW:BVAXGVSUPV
HQSWONQ<QMQDXIVDLTPWX-VHL9TKTXGLRXWNNQ<QXXMWBQXPWXOWDWTPQ@X/WSQ=
RW?U>VSRURVSUTXGVBVTXIVDLTXNVOX;WSORQXIOLSRWSRWXOWDWTPQ<QX5WIQMFWEWAX1KS=
IWIFLSAX8TNWRJWIFLSX>VXWJOKSX$UDVIFLSXMWBRWSQTPWXGLRRVSXWNMWJQXHWEWSWT
-VHLAX;WSORQXGWRUFXGVRUTVTX/U>WIIFLSAX8O:UIWSX1VRVPUJVIFLSAX1KSIWIFLSX>V
5WSPVMUSX5WSWHCOIFLSXMWBRWSQTPWXPWXSWOUFX;URVRVSUX:W>WRWTPQSMQENQ@X-VHLA
GVBVTXIVDLTX.VTVSHW:BV9TUTX!#.8XWMFUJLTRWSX*UGUX3@XVRVMVXNKSKTPW
8>KINKSJW9TQTX/WRDHKSGXNWOQMQTWXPWXHUSXGLRXWNQFXNWOQMQTQTXIW:WPWTX3=49RUO
GWRUHUJVNRVXNKSXWNRWMWIQTWXJWSPQM?QXLRMKENK@
$805)6-68153.318%&447586..'
+V?SCHVRUX;KNHLR?KAXIWSQ=RW?U>VSNRUX;LSMWJQXGUJPU<UX6046=6043XIVDLTKTKT
UOUT?UXJWSQIQTPWXPWXOSUNUOXGLRRVSXOWJPVNNUX.VTVSHW:BV9TUTX!#.8X8>SKFW
*UGU9TPVXJWSQX;UTWRXLJTWMWIQTPWXHCJCOXFWJXIW:UHUXLRWTX-VHLAX3@XNKS
MWBQTPWXVOXKM:KSUJVNUXPVFRWIMWTQTPWXUONLSUWXRDVTXW<RWSQTQ
:W>WRWTPQSWSWOXNWOQMQTQTX4=0XGWRUFXGVRMVIUTUXIW<RWMQENQ@
!#.8X8>SKFWX*UGUXBVJSVOX;UTWRXUROXMWBQTPWXPWX*WDUL
OWSEQIQTPWXWRQTWTX6=09RQOXGWRUHUJVNNVX4XGLRXOWJPVPVTX-V=
HLAXNWOQMQTQTXJWSQX;UTWRVXJCOIVRMVIUTVXJWSPQM?Q
LRMKENK@X-VHLAXIWSQ=RW?U>VSNRURVSUTX+CSOUJVX5KFWIQ9TQ
OWDWTPQ<QX6046=6043XIVDLTKTPWXJWSQX;UTWRXS7>WTE
MWBQTPWX#IOUEV:USIFLS9WXGLRXWNWSWOXMWBQTX4=4XHUNUFA
FVTWRNQRWSWXGUNMVIUTVXJWSPQMXVNMUEX>VX.VTVSHW:BV
;UTWRVXJCOIVRMUENU@X.VTVSHW:BV9PVOUXUROXIVDLTKT=
PWXJWSQMXPV>SVPVXXGLRXWNWTX5WMVSKTRKX;KNHLR=
?KAX5WPQO7J9PVXLJTWTWTX%WRWNWIWSWJXPVS=
HUIUTPVX6XGLRXOWJPVPVSVOXNWOQMQTWXGWRUHUJVNU
GVNUSPU@ !00
0*566.8-27#71
5)*68.61'*-62
6+5'4*6+6#61
646.6,656+8)4//81WEOWTXWSPQM?QIQX8H=
PKSSW:UMX8RHWJSWOAXHKXIVDLTX,WRWGW9PWXOUSWRQO
LRWSWOX;LSMWXGUJVTXLJKT?KRWSQX8MSWHWN9QTXGVRV=
?VOXIVDLTXOWPSLJWXP7TV?V<UTU
1SKMW9TQTXPWXNWOQMPWT
WJSQRMWJW?W<QTQXI7JRVPU@
8RHWJSWOAXIVDLT
HWEQTPWX"IFWTJW9TQT
,WRWGWXNWOQMQTWXOU=
SWRWTWTX8MSWHWN9QTXJWOQTPWTXUDRVTPU<UTUX>VXIV=
DLTXILTKTPWXNVOSWSXNWOQMWXP7TV?V<UTUXWBQORWPQ@X/V=
DLTXHWEQTPWTXHVSUXOWPSLJWXGUSMVONVXDLSRWTWTX>VXNWOQMPWT
WJSQRW?W<QXUPPUWXVPURVTX1SKMW9TQTXMVTW&VSUXURVXHUSXG7SCEMV
JWFWTX8HPKSSW:UMX8RHWJSWO9QTAXLSNVOUDRUXLJKT?KTKT
MVTW&VSUTVXEKTRWSQXU;WPVXVNNU<UXHVRUSNURPUX21SKMWXIWHQSRQ
LRKFAXBWRQEMWRWSQTQXICSPCSMVIUXGVSVOUJLS@XKXWTPWXJWHWT?Q
OLTNVTW&WTQTWXNWOQRQJLS@X5VTPUIUTPVTX;WJPWRWTW?W<QD@
+WOQMPWTXWJSQRMWIQTQXUINVMUJLSKD@2X!0
LJKTPWX:UBHUSXIFLSNU;XWMWBXGCPCRMVPU<UTUAXHKXLJKTRWSQT
IFLS?KJWXWSNQXHUSXEVJXOWNMWPQ<QTQXG7DRVMRUJLSKM@XSTVO
LRWSWOXWJWOXFWSMW<QXGCSVEUAX:VMIHWRRXGUHUAXHUSXWTRWMPW
PWSNXGUHUXLJKTRWSQXIWJWHURUSUD@X1KXLJKTRWSQTXHKXOWPWSXBLO
IVJUS?UXHKRMWIQX>VXFLFCRVSXLRMWIQAX8JJQRPQDX/FLSNU;
LJKTRWSQTQTXGVRUEV?V<UTVX>VXHUSX+CSOXLJKTKXLRWSWOXBLO
UJUXJVSRVSVXGVRV?V<UTVXPWUSXCMUNRVSUMUDUXWSNQSMWONWPQS@2
!00
0834434758%571&$
5&*72-78),+68347
326478164-'
571&5&*728,.34-78326478+/1,7472
/513+780834438/57"(34758),+6834783$
264-78165"'46"6#618
757,.8,.34-783,7
/518%/57"(34758/(/2#/4/183(328156+$
2683478*32-7578('16#61
),+62'28HWEOVTNUX,LIOL>W)PWX8>SKFWX,UR=
RVNRVSX5KFWIQXPCDVTRVTUJLS@X+CSOUJVXJWSQEMWJW
IVSHVINX>VXGSVOLSLMVTXINURPVXOWNQRPQ@XWSQEMWTQT
UROXGCTCTPVXGSVOLSLMVTXINURPVX,W?WSUINWT9QX'=3
>VX!OSWJTW)JQX =6XPV>USVTX+CSOUJVX;UTWRVXJCOIVR=
PU@XWDWSXGCTCXJWFQRW?WOX;UTWRPVX$KIJWXURV
+CSOUJVXOWSEQXOWSEQJWXGVRV?VO@X/VSHVINXINURPV
8DVSHWJ?WT9WX =6XOWJHVPVTX+CSOXGCSVEBURVS
CBCT?CRCOXUBUTX!OSWJTWXURVXMC?WPVRVXVPV?VO@X.U=
TWRPVXUIVX$KIJWXURVX8DVSHWJ?WTXOWSEQRWEW?WO@XU=
:WTXWHVSX8&WTIQ)TWXWBQORWMWRWSPWXHKRKTWTXMURRU
NWOQMXWTNSVT7SCX8HPKRRW:XWOMWSX40XIFLS?KAX6
WTNSVT7SX>VX4XMWI7SXURVXNKSTK>WJWXGVRPUO@X"ROXNKS=
PWX8DVSHWJ?WT9WX =6XJVTURPUO@X,W?WSUINWT)QXUIVX'=
3XJVTPUOAXHUDXHKSWJWXNWMWMVTXGVTBXVOUFRV
GVRPUOAX604 XLRUMFUJWNRWSQXUBUTXPVMVRVS
JWFQJLSKDAXWIQRXNWOQMQXBQOWSMWJWXBWRQEQJLSKD@@@
PVPU@X,URRUXNWOQMPWXW<QSXIQORVNX430X5G)PWXMC=
?WPVRVXVPVTX8NURRWX%CDVRXJWFNQ<QXWBQORWMWPWA
8>SKFWX,URRVNRVSX5KFWIQTPWXMURRVNUMUDUXVTXUJU
EVOURPVXNVMIURXVNMVOXUBUTXHKSWPWJQD@X%VBVTXJQR
HKXNKSTK>WPWXEWMFUJLTXLRPKO@X1KXJQRXPWXUPPUWRQ
HUSXNWOQMRWXHKSWJWXGVRPUO@X%VTBXWSOWPWERWSPWT
LRKEWTXIW<RWMXHUSXNWOQMQMQDX>WS@X8NMLI;VSXBLO
GCDVRAXIVJUS?URVSXHUSX:WJRUXURGURUAXDWNVTX$KIJW)TQT
GCSVEVXBLOX7TVMX>VSPU<UTUXHURUJLSKD@XKWTXGSKF
HUSUT?UIUJUDAXUTEWRRW:X;UTWRXLJTWMWOXUINUJLSKD@
PUJVXOLTKENK@XX3X5G9PWXMC?WPVRVXVPVTXMURRU
GCSVEBUMUDX5WTIKX"RPVMXUIVXJWFNQ<QXWBQORWMWPW
OVTPUXFVS;LSMWTIRWSQTQX7RBMVOXUBUTXGCDVRXHUSXMC=
?WPVRVXLRPK<KTKXI7JRVPU@XVPV;RVSUTUTX;UTWRV
BQOWSWOXEWMFUJLTRK<KXVRPVXVNMVOXLRPK<KTKXHV=
RUSNVTX"RPVMAX2/WHW:XIWWNRVSUTPVXBLOXGCBRCX>V
GVTBXOWPSLRKX,W?WSUINWTXNWOQMQJRWXOWSEQRWENQO@
%CDVRXMWBRWSXLRPKAXNWOQMQMQDXMWWRVIV;X'=3XGWRUF
GVRPU@X/VOUDXNWTVXIQORVNX>VX6XPVXJVPVOXIFLS?KMKD
>WSAXUOUX:L?WMQDX>VXMWI7SCMCDXPVXJWTQMQDPW@X43
OUEURUOXHUSXVOUFXLRWSWOXGVRPUOX,LIOL>W)JW@X1K
OKFWXOVTPUTVX:WIXHUSXEVJAX3=(XJQRPQSXJWFQRWTXBLO
7TVMRUXHUSXLSGWTUDWIJLT@X1KSWPWXNWOQMXLRWSWO
GCSVENU<UMUDXUBUTXFIUOLRL&UOXLRWSWOXNWTIUJLTXJCO=
IVOAXMWBRWSXINSVIRUXGVBUJLS@XPVPU@X!0
SAYFA 16
SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI
Atatürk'ün asker kıyafetleri
kadınlar için de uyarlandı
Uşak Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi öğretmenleri, Atatürk'ün
Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarında giydiği askeri kıyafetleri
kadınlar için uyarladı
Projede yer alan Giyim Üretim Öğretmeni
Kandemir, "Türk kadını Kurtuluş Savaşı
başta olmak üzere pek çok savaşta doğrudan savaşa müdahil oldu. Bu gerçeklikten
yola çıkarak Atatürk'ün kullandığı asker
kıyafetlerini canlandırmak istedik" dedi.
Uşak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
öğretmenleri, Atatürk'ün giydiği asker
kıyafetlerini kadınlar için uyarladı. Projede
yer alan Giyim Üretim Öğretmeni Saide
Kandemir, AA muhabirine verdiği bilgide
Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale ve
Kurtuluş savaşı sırasında giydiği asker
kıyafetlerini modernize ederek kadınlar uyarladıklarını söyledi. Kıyafetlerde askeri
kumaşları kullandıklarını ve sekiz ay süren
çalışma sonucu 8 kıyafetten oluşan koleksiyon oluşturduklarını ifade eden Kandemir, projede öğretmenler Yaşar Semerci,
Seniye Fulya Kabar, Gülsevim Özkalp,
Nurten Oturaklı ve Dursef Çolakgil ile
çalıştıklarını ifade etti. Kıyafetlerin
tasarımlarını hazırlarken Atatürk'ün fotoğraflarından yararlandıklarını dile getiren
Kandemir, öğrencilerin kıyafetlerin dikim
aşamasında çalıştıklarını söyledi. Dönemin
asker kıyafetlerinin yanında kullanılan
pelerin, kalpak gibi unsurları da kullandıklarını dile getiren Kandemir şunları söyle-
di: "Bilindiği gibi Türk kadını Kurtuluş
Savaşı başta olmak üzere pek çok savaşta
doğrudan savaşa müdahil olmuş, vatanı
için cepheye silah taşımış, yeri geldiğinde
sıcak çatışmada bulunmuştur.’’ (AA)
Türk Yıldızları Anıtkabir üzerinde kalp çizecek
Türk Yıldızları ve Solotürk, büyük
önder Atatürk'ün vefatının 76. yılında,
Anıtkabir üzerinde saygı geçişi yapacak. İlk defa gerçekleştirilecek uçuş
kapsamında Türk Yıldızları, Anıtkabir
üzerinde kalp çizecek. Türk Yıldızları,
büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü,
vefatının 76. yılında Anıtkabir üzerinde
çizecekleri kalple anacak. 10 Kasım
Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla
Anıtkabir'de tören düzenlenecek.
Bugün yapılacak tören için Anıtkabir,
Ankara Çiçekçiler Derneğince
süslenecek, mozole girişine büyük Türk
Bayrağı asılacak. Törende İzcilik Federasyonuna bağlı 200 izci ile Ankara
Kulübü seğmenleri de görev yapacak.
Anıtkabir, devlet töreninin ardından
halkın ziyaretine açılacak. Gün boyunca
10. yıl nutkunun ses sisteminden yayınlanacağı Anıtkabir, saat 20.00'ye kadar
ziyarete açık tutulacak. Anıtkabir'deki
meşaleler ise 19.00-20.00 saatlerinde
yakılacak. Anıtkabir'deki tonozlu galerilerde "Dolmabahçe'den Anıtkabir'e" fotoğraf, Muna Silav'ın suluboya "Atatürk
Evleri" resim sergisi yer alacak. Ayrıca
ziyarete gelen çocuklara "Atatürk ve
Çocuk" isimli kitap hediye edilecek.
İlk defa saygı geçişi
Devlet töreni kapsamında Türk
Yıldızları ve Solotürk, Anıtkabir üzerinde ilk defa uçuş gerçekleştirecek.
Şubat ayında planlan çalışma ile uçaklar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin,
Atatürk'e saygısını simgeleyen "saygı
geçişi" gerçekleştirecek. Uçuş kapsamında ayrıca Türk Yıldızları'nca
Anıtkabir üzerinde kalp çizilecek.
Solotürk ise bir F-16'nın uçabileceği en
düşük hızda Anıtkabir üzerinden "yavaş
geçiş" gerçekleştirecek.
(AA)
En yüksek binalara
Atatürk filmi
Genelkurmay Başkanlığı'nca hazırlatılan "Atatürk filmi" ve "Atatürk fotoğrafları", 10 Kasım Atatürk'ü Anma ve Atatürk Haftası kapsamında
şehrin farklı noktalarındaki
belediyenin bilgi ekranları ile kentin
en yüksek binasının çatısındaki
ekrandan izlenime sunulacak. İzmir
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan
açıklamaya göre, 10 Kasım
Atatürk'ü Anma ve Atatürk Haftası
etkinlikleri kapsamında, kentin farklı
noktalarında bulunan bilgi ekranlarından 9-10 kasım tarihlerinde
Genelkurmay Başkanlığı'nca hazırlanan "Atatürk filmi" ve "Atatürk fotoğrafları" gösterilecek. (AA)
10 Kasım 2014 Pazartesi
www.sondakikagazetesi.com
Download

Atatürk göklerde! - Sondakika Gazetesi