AQUA I7
GSM/ GPRS/ WCDMA mobilný telefón
Návod na použite
Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na použitie a ponechajte si ho pre budúce
potreby.
Vážený zákazník značky INTEX
Gratulujeme Vám k zakúpeniu výrobku INTEX. Pripojili ste sa k bratstvu miliónov zákazníkov INTEX na
celom svete.
INTEX technológia je jedna z najrýchlejšie rastúcich IT hardwérov, elektroniky a mobilných telefónov. Dobre
zavedená značka, INTEX drží krok s technologickými potrebami miliónov IT hardvérov a elektronikou
spotrebiteľov. Slúži im s viac ako 300 užívateľských prívetí, vysoká kvalita, súčasný stav ešte jednoduchej
výroby/ riešenie. Produkty sú na trhu od roku 1996 a v súlade s celosvetovými štandardmi.
Značka INTEX pokrýva široký rozsah počítačovej periférie a príslušenstvo ako sú počítačové multimediálne
reproduktory, skrine, klávesnice, myšky, UPX, prídavné karty, webkamery, slúchadlá, tašky a notebooky atď.
Ako súčasť svojej stratégie diverzifikácie, INTEX ponúka aj zaujímavú škálu PCS, TFT-LCD monitorov,
spotrebnej elektroniky (DVD prehrávače), domáce UPS a mobilné telefóny.
Každý INTEX produkt prechádza prísnym procesom posúdenia a schválenia pred komerčným spustením
zákazníkom, ktorý sleduje značku ako hodnotu s bohatou ponukou funkcii podporovanou efektívnym po
predajným servisom.
Tešíme sa na Vašu priazeň.
Bude nám potešením prijímať spätnú väzbu a podnety, ktoré môžu dopomôcť k vylepšeniu výrobkov pri
používaní INTEX technológie.
www.dia-electronics.com
Bezpečnostné tipy:
•
•
•
•
•
Používanie bezdrôtového hands-free systému ( slúchadlá) s nízkou spotrebou Bluetooth vysielača.
Uistite sa , že mobilný telefón má nízke SAR. Najvyššia SAR hodnota pre tento mobilný telefón je <1.6
W/Kg v súlade s požiadavkami ICNIRP , čo predstavuje limit pre vystavenie rádiových vĺn 1.6 watt/
kilogram (W/Kg) v priemere cez 1 gram tkaniva.
Veďte krátke telefónne rozhovory alebo využívajte textové správy (SMS). Toto odporúčanie sa týka
najmä detí, dospievajúcich a tehotných žien.
Mobilný telefón používajte pri vysokej kvalite signálu.
Ľudia, ktorí majú lekársky zavedené implantáty by mali dodržať vzdialenosť od implantátu min 15 cm.
2
Obsah
l. Varovanie......................................................................................................4
1. Informácie o bezpečnosti ............................................................................4
1.1 Bezpečnosť používania v cestnej premávke ...............................................4
1.2 Vypnutie v nemocniciach............................................................................4
1.3 Vypnutie na palube lietadla.........................................................................4
1.4 Vypnutie pri tankovaní...............................................................................4
1.5 Vypnutie blízkosti výbušných látok............................................................4
2. Upozornenie pri používaní mobilného telefónu .......................................4
2.1 Rušenie........................................................................................................4
2.2 Primerané použitie ......................................................................................4
2.3 Kvalifikovaný servis ...................................................................................4
2.4 Vodeodolné ................................................................................................4
2.5 Tiesňové volania ........................................................................................4
3. Opatrenia pri použití batérie .....................................................................4
4. Upozornenie pre deti...................................................................................4
II. Tlačidlá a časti............................................................................................5
III. Začiatok používania .................................................................................5
1 Založenie SIM karty......................................................................................6
2 Dobíjanie batérie...........................................................................................6
IV. Základné funkcie ......................................................................................6
1 Uzamknutie a odomknutie obrazovky .................................................7
2 Úpravy .................................................................................................7
3 Presúvanie ikon na hlavnú pracovnú plochu........................................8
4 Prepnutie do nedávno používaných aplikácií.......................................9
5 Vytváranie hovorov .............................................................................9
6 Prihlásenie hovoru ...............................................................................10
7 Zamietnutie hovoru pomocou SMS .....................................................10
8 Pridanie kontaktov ...............................................................................11
9 Prijímanie a odosielanie SMS správ ....................................................11
10 Web prehliadač ....................................................................................12
11 Počúvanie hudby..................................................................................13
12 Sťahovanie aplikácií z android market ................................................13
13 Používanie aplikácií .............................................................................14
14 INTEX zóna.........................................................................................14
15 Aplikácie & nástroje ............................................................................14
V. Technické informácie ..........................................................................15
VI. Likvidácia použitých elektrických & elektronických zariadení ....16
3
I. Varovanie
Pozorne si prečítajte stručné pravidlá. Pri nedodržiavaní pravidiel má za následok ohrozenie alebo porušenie
práva.
1 Informácie o bezpečnosti
1.1 bezpečnosť používania v cestnej premávke
Počas jazdy používajte telefón s opatrnosťou. Nepoužívajte telefón počas jazdy.
1.2 Vypnutie v nemocnici
Je potrebne sa riadiť ustanoveniami a predpismi. V blízkosti zdravotných prístroj je za potrebu vypnúť
mobilný telefón.
1.3 Vypnutie na palube lietadla
Bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť poruchy na lietadle. Používanie mobilného telefónu v lietadle je
nezákonné a nebezpečné.
1.4 Vypnutie pri tankovaní
Je zakázané používať telefón v blízkosti plynu, paliva alebo chemikálií.
1.5 Vypnutie v blízkosti výbušných látok.
Nepoužívajte telefón v blízkosti výbušných látok. Dodržujte príslušné obmedzenia a pravidlá alebo predpisy.
2 Upozornenie pri používaní mobilného telefónu.
2.1 Rušenie
Všetky telefóny môžu byť rušené, ktoré majú vplyv na hovory.
2.2 Primerané použitie
Použite len normálnu pozíciu. Nedotýkajte sa zbytočne antény.
2.3 Kvalifikovaný servis
Len kvalifikovaná osoba môže inštalovať alebo opravovať výrobok.
2.4 Vodeodolnosť
Vaše zariadenie nie je vodeodolný. Udržujte zariadenie v suchu.
2.5 Tiesňové volania
Uistite sa, že je telefón zapnutý a je v prevádzke. Zadajte číslo tiesňového volania a stačte ikonu volať.
3. Opatrenia pri používaní batérie
3.1 Nevhadzujte batérie do blízkosti alebo do ohňa, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
3.2 Nevhadzujte batérie do popolnice. Batérie likvidujte do určeného recyklovaného odpadu.
4. Upozornenie pre deti
Zariadenie držte mimo dosahu detí , aby sa zabránilo náhodnému zraneniu spôsobeného nesprávnym
používaním prístroja.
4
II. Tlačidlá a časti
Tlačidlo HOME
Stlačením tlačidla HOME na nezablokovanej
obrazovke a vrátite sa na obrazovku
pohotovostného režimu.
Tlačidlo VOLUME
Stlačte tlačidlo VOLUME pre zmenu zvuku.
Tlačidlo MENU
Stlačením tlačidla MENU vstúpite do: Téma,
tapeta, obrázkové aplikácie, nastavenia menu
systémov
Tlačidlo BACK
Stlačením tlačidla BACK (späť) prejdete do
predošlého menu.
Tlačidlo POWER
Krátkym stlačením tlačidla POWER (vypínača) je
možné zablokovať obrazovku a dlhým stlačením je
možné zariadenie vypnú/ zapnúť.
III. Začiatok používania
1 Založenie SIM karty
Telefón je dvoj SIM kartový s možnosťou dvojitého používania.
Pre vloženie SIM karty:
1. Vypnite mobilný telefón a odstráňte kryt a batériu.
2. Založte správne SIM kartu do slotu na kartu ( viď. Obrázok nižšie)
3. Nakoniec vložte batériu a založte kryt mobilného telefónu.
5
POZNÁMKA: SIM2 podpora Micro SIM, čo je nový druh SIM pre Vás. Môžete je získať od operátora alebo
požiadať o zmenu Micro SIM v Mobil shope.
Micro SIM je tretia verzia alebo „tretí tvarový faktor“ (3FF) zo SIM štandardu a má rovnaké množstvo dát. Pre
rozlíšenie SIM kárt si pozrite obrázok nižšie.
2 Dobíjanie batérie
V priebehu dobíjania indikátor batérie na telefóne ukazuje dobíjanie. Pokým je zariadenie vypnuté počas
dobíjania, bude vždy zobrazená ikona dobíjania. Ak je zariadenie úplne vybité, ikona indikátora dobíjania sa
zobrazí až po krátkej dobe.
Keď indikátor batérie na obrazovke zobrazí „ Battery is full“ (batéria je plne nabitá), ikona dobíjania batérie sa
vytratí z displeja, čo znamená, že batéria je plne dobitá. Pokiaľ je telefón počas dobíjania vypnutý, na displeji sa
zobrazí „Battery is full“ (batéria je nabitá). Obyčajne trvá dobíjanie batérie 4 hodiny. Počas dobíjania sa
zariadenie aj nabíjačka môže zohriať. Čo je normálne.
Odpojte nabíjačku z AC elektrickej zásuvky a odpojte elektrické vedenie medzi telefónom a nabíjačkou po
nabíjaní.
UPOZORNENIA: Nabíjajte telefón v dobre vetranej miestnosti v ktorej sa pohybuje teplota od -10° to + 55°C.
Nabíjačku používajte len poskytnutú výrobcom. Používanie nabíjačiek neposkytnutých výrobcom môže poškodiť
zariadenie a zároveň aj zaniká záruka výrobku. V prípade, že je počas nabíjania zariadenie príliš prehriate alebo
studené, automaticky sa zariadenie vyšle signál a automaticky vypne zariadenie, aby sa zabránilo k prehriatiu
batérie a k jej poškodeniu.
6
IV. Základné funkcie
1. Uzamknutie a odomknutie displeja
Pre zvolenie režimu Sleep stlačte tlačidlo vypínača. Po krátkej dobe sa uzamkne displej, pri opätovnom stlačení
zariadenie dáte naspäť do pohotovosti. Akýmkoľvek potiahnutím prstom po displeji odomknete displeja.
2. Úpravy
1. Pracovná plocha: Je Váš začiatočný bod pre prístup k všetkým funkciám na telefóne. Zobrazuje aplikácie,
widgets, témy, tapety a ďalšie iné funkcie.
2. Oboznámenie: Na hornej časti na displeji je stavový riadok. Zobrazuje čas, stav a upozornenia. Ak je nová
správa, zmeškaný hovor alebo niečo v oznamovacej lište, môžete ju potiahnuť nadol na panel a kliknite na Vami
požadovanú ikonu. Keď skončíte môžete lištu vyrolovať prstom nahor alebo stlačiť tlačidlo „back“.
7
3. Presúvanie ikon na hlavnú pracovnú plochu
Stlačte tlačidlo „Menu“ a vyberte „Wallpaper“ potom môžete upraviť tapetu a uzamknutú obrazuvku.
Stlačte „Menu“ a vyberte „Theme“ a potom si môžete vybrať z motívov.
Dlhým stlačením a pridržaním ikony s ňou môžete pohybovať. Ako náhle telefón zavibruje uvoľnite prst z ikony.
Potiahnite ikonu na nové miesto, pridržte pokým telefón opäť nezavibruje a potom ikonu uvoľnite.
8
4. Prepnutie na nedávno používaných aplikácií
Stlačte tlačidlo HOME (domov) a pridržte ikonu na niekoľko sekúnd.
Kliknutím na ikonu otvoríte program.
Potiahnutím doprava alebo doľava to
pozastavíte
5. Vytváranie hovorov
Vyberte
a zadajte telefónne číslo. Váš telefón je podporovaný smart prehliadačom.
Kliknite na
kontaktov. Kliknite
pre prihlásenie sa k hovoru. Kliknite
pre vstup do kontaktov.
9
pre zobrazenie obľúbených
6. Prihlásenie hovoru
Stlačením tohto bodu vstúpite do menu, môžete vytvárať hovory, IP volania, video volania, zobraziť
kontakty atď.
7. Zamietnutie hovoru pomocou SMS
Pokiaľ nemôžete prijať práve prichádzajúci hovor, môžete ho zamietnuť formou SMS, ako je
zvýraznené nižšie na obrázku.
Potiahnite ikonu pre výber a pošlite SMS.
10
8. Pridanie kontaktov
Kliknite
pre vstup do kontaktov
Kliknite
pre pridanie nových kontaktov
Dlhším stlačením vstúpite do menu volania, zobrazenia, editovania, mazania, zdieľania kontaktov atď.
9. Prijímanie a odosielanie SMS správ
Kliknite
pre vstup do správ, kliknite na vytvorenie novej správy.
Kliknutím na túto ikonu vyberiete požadovaný
kontakt z telefónneho zoznamu.
Pre vstup do zvýrazneného návrhu stlačte
medzerník alebo interpunkčné znamienko.
Jedným dotykom napíšete písmeno.
11
Pri vytvorení novej textovej správy, môžete vybrať text pre rezanie alebo kopírovanie.
Kliknite
MMS.
pre pridanie „Attach“ (prilepenie) vrátane obrázkov , videí, audio, atď pre poslenie
Keď dostanete novú správu, môžete si ju prečítať potiahnutím panelu a kliknutím na správu alebo
zadaním čítania správy priamo.
Dlhším stlačením môžete zo správ zobraziť správu, vymazať atď.
10. Web prehliadač
1. Nastavenie internetu/ data pripojenie
Prejdite na nastavenia > sieť > SIM management > mobilná sieť a potom potvrďte „ zadajte prístupové
body mien, vyberte požadovaný wap účet.
2. Prepnite na data pripojenie alebo WiFi
Kliknutím vypnete alebo zapnete data
pripojenie.
Pre používanie webu potrebujete zapnúť data pripojenie. Ak je na okolí WiFi, môžete zapnúť WiFi
a použiť web.
12
11. Počúvanie hudby
Keď skopírujete hudbu a uložíte. Prehrávač hudby vyhľadá úložné miesto pre súbory a vytvorí zoznam
hudby na základe informácií každého súboru, ktorý je samostatne vložený.
Kliknite na kartu pre zobrazenie vašej knižnice
z jednej zo štyroch spôsobov.
12. Stiahnutie aplikácií z android market.
1. Pridanie Google účtu.
2. Vstúpte do obchodu prehrávania (android market) a stiahnite si aplikácie
13
13. Používanie aplikácií
Vstúpte do nastavení > Personal (osobné) > aplikácie
Keď nainštalujete stiahnuté aplikácie, je potrebné zapnúť „Unknown surces“ (nepoznané zariadenia)
v nastaveniach aplikácie.
Zvoľte jednu aplikáciu, ktorú môžete odinštalovať, vyčistite data.
14. Intex zóna
14.1 Intex filmy
Intex filmy Vám dajú najúžasnejší zážitok zo sledovania.
14.2 Intex klub hier
Intex klub hier je online software aplikácie na hranie.
14.3 Auto záznam hovoru
Keď je funkcia zapnutá, automaticky bude nahrávať prebiehajúci hovor.
14.4 INTEX prehrávania
V INTEX prehrávaní môžete nájsť skoro všetky aplikácie, ktoré potrebujete.
14.5 Info o poplatkoch
Tu si môžete prezrieť informácie o poplatkoch
15. Aplikácie & nástroje
Pre Vaše účely zábavy je prístroj vybavený aplikáciou niekoľkých zaujímavých hier , aplikácií
a nástroje ako sú Gmail, Intexzone, Local, Maps, PlayStore, Talk, Skype a Yoytube. Uistite sa, že
máte GPRS nastavenia vo Vašom zariadení pre vstup do aplikácií. Pre GPRS nastavenia kontaktujte
svojho operátora.
Typy: S pripojením do Wi-Fi siete aplikácia tiež beží normálne.
14
V. Technické informácie
Model: AQUA I7
Rozmery ( modrá): 142.7*71.9*7.8mm
Rozmery ( biela): 142.7*71.9*7.8mm
Batéria: 2000mAh
Siete: GSM 900/ 1800MHz, WCDMA 2100MHz
SAR hodnota:
GSM900 MHz: 0.663 W/Kg:
GSM1800MHz: 0.491 W/Kg:
WCDMA 2100MHz: 0.785 W/Kg
Hmotnosť: 143±5 gram (s batériou)
Typ batérie: Li-polymer batéria
Model: BR 2075AD
Nominálna napätie: 3.7V
Max. napätie: 4.2V
Menovitá kapacita: 2000mAh
Operačná teploty: -10°C ~+ 55°C
Operačný čas batérie záleží od podmienok ako sú:
• Úroveň vysielacieho výsledku
• Signál ( vzdialenosť medzi telefónom a základnou stanicou)
• Parametre siete definované operátorom
• Použite telefónu (WAP, hry, SMS)
• Používaná procedúra platenia
Vylúčenia:
Podrobnosti k vylúčeniam zahrnutým nižšie:
1. Poškodenie v dôsledku nesprávneho používania.
2. Používateľ nepostupoval podľa manuálu
Vysvetlenie:
Spoločnosť má konečné právo na vysvetlenie k tomuto dokumentu.
Aktualizácia softvéru nebude oznamovaná.
Všetky obrázky sú iba pre referencie v návode na obsluhu: nahliadnite do skutočných obrázkov
v telefóne.
Odvolanie
© Intex. Všetky vyhradené práva.
Vlastnosti a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Niektoré funkcie
mobilného telefónu nemusia byť aktivované prevádzkovateľom služby a / alebo ich nastavenie môže
obmedziť dané funkcie. Služby a niektoré funkcie ako je GPRS, e-mail môžu byť závislé od siete,
SIM karty, rovnako ako od kompatibility požívaných zariadení a podporných formátov a ponúkanej
siete/ predplatných služieb/ riešení. Dátové rýchlosti prenosov sú závislé od siete. Pre žiadanie
detailov alebo pomoci sa vždy obráťte na prevádzkovateľa siete. Hovor a pohotovostná doba je
uvedená v digitálnom režime sú prispôsobené: výkon batérie a signál záleží od konfigurácie siete,
dobrého signálu, typu SIM karty, prevádzkovej teploty, vybraných charakteristík ako sú hlasitosť, data
a ďalšie vzory používaných aplikácií. Telefóny podporuje Bluetooth, A2DP, za účelom vzájomnej
komunikácie pre Bluetooth zariadenie, musia používať rovnaký bluetooth profil. Ak chcete určiť
profily podporované inými Intex produktmi navštívte www.dia-electronics.com. Vždy používajte
originál Intex príslušenstvo (vrátane batérií) pre bezpečnosť. Použitie akéhokoľvek iného typu môže
spôsobiť zrušenie povolenia a záruky na mobilný telefón, taktiež použitie iného príslušenstva ako
Intex môže byť nebezpečné.
Telefón je určený pre prevádzku Li-io batérií schválení výrobcom telefónu. Použite neschválenej
batérie telefónu môže mať za následok zhoršenie parametrov a poškodenie telefónu alebo jeho
príslušenstva. Displej a produkty vizualizácie sú len ilustračný charakter. Displej/ farba telefónu sa
môže líšiť od hodnoty uvedenej v návode na obsluhu. Všetky vlastnosti, funkcie a technické parametre
15
produktu sú založené na najnovších dostupných informáciách a sú platné v čase tlače: Avšak táto
špecifikácia výrobkov sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Autorské práva sú
vyhradené. Intex je ochranná známka spoločnosti INTEX TECHNOLOGIES (India) LTD, ktorá bola
registrovaná. Neoprávnené kopírovanie materiálov chránených autorskými právami nie je legalizované
a je v rozpore s ustanoveniami zákona o autorských právach Indie a ďalších krajín.
VI. Likvidácia použitých elektrických & elektronických zariadení
Význam symbolu na produkte, na príslušenstve alebo obale označuje, že tento výrobok nesmie
byť likvidovaný s domácim odpadom. Prosím, odneste toto zariadenie na príslušné zberné
miesto pre recykláciu odpadu elektrických & elektronických zariadení. V Európskej únii a v
ďalších európskych krajinách existujú samostatné zberné systémy pre použité elektrické a
elektronické zariadenia. Tým, že zabezpečíte správnu likvidáciu zariadenia, predídete potenciálnemu
nebezpečenstvu pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené
nesprávnym zaobchádzaním s odpadmi. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných
zdrojov. Prosím, z tohto dôvodu nelikvidujte staré elektrické a elektronické zariadenia s domovým
odpadom. Pre viac detailných informácií o recyklácii produktov, prosím kontaktujte Váš miestny
obecný úrad, služby pre likvidáciu domového odpadu alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili.
Pre viac informácií o záručných podmienkach, prosím navštívte stránku: www.dia-electronics.com
Nelikvidujte batérie do domového odpadu, ale do recyklačného zriadenia.
16
Download

AQUA I7 GSM/ GPRS/ WCDMA mobilný telefón Návod na použite