Technická správa
Názov a miesto stavby
Druh projektu
Stupeň projektu
Zodpovedný projektant
Dátum
:
:
:
:
:
Revitalizácia cisárskeho barokového objektu, Žrebčín Kopčany
Umelé osvetlenie, vnútorné silnoprúdové rozvody,bleskozvod,slaboprúd,
Projekt pre realizáciu stavby
Ing. Kostelka Vladimír
4. 2010
1.
1.1
Predmet a rozsah projektu
Projekt rieši: Umelé osvetlenie, vnútorné silnoprúdové rozvody, bleskozvod a slaboprúd, nn prípojka
Súčasťou projektu nie je svetelnotechnický projekt
2.
Projektové podklady
 podklady pre stavebnú časť
 konzultácie s HIP
3.
Základné technické údaje
Elektrická sieť:
3NPE ~ 50Hz 3x230/400V TN-S
3PEN ~ 50Hz 3x230/400V TN-C
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke
podľa STN 33 2000-4-41
 ochrana izolovaním živých častí
 ochrana zábranami alebo krytmi
 doplnková ochrana prúdovými chráničmi
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche
podľa STN 33 2000-4-41
 ochrana samočinným odpojením napájania
Inštalovaný výkon:
Výkonová bilancia na RS.Z
osvetlenie:
10kW
zásuvky:
15kW
technológia/rez./:
20kW
vzduchotechnika/klima/rez./
25kW
inštalovaný výkon:
70kW
súčasnosť 0.4
súčasný výkon 28kW
Prostredie podľa STN 33 0300/už neplatná- pre porovnanie/ a vonkajšie vplyvy podľa STN 33 2000-5-51
Druh prostredia je komisionálne stanovený podľa STN 33 0300/ už neplatná a vonkajšie vplyvy podľa STN 33 20005-51. Súčasťou projektovej dokumentácie je protokol o
stanovení prostredia.
Jedná sa o nasledovné prostredia a im odpovedajúce vplyvy: čl.3.1.1. jednoduché obyčajné základné
čl.4.1.1.zložité aktívne vonkajšie
Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie
Z hľadiska dodávky el. energie je dom zaradený do 3. stupňa dôležitosti podľa STN 34 1610 § 16107.
Zoznam použitých predpisov a noriem
Vyhláška 508/2009 Z.z., zákon č.264/99 Z.z., 33 0300, 33 2000-5-51, 33 2310, 33 2000-5-52, 33 2130, 36 0450, 36
0082, 38 0411, 38 1754, 34 1610, 33 2000-5-523, 33 2000-4-43, 33 2000-4-41, 33 2000-5-54, 33 2000-7-701.
4.
Technický popis
Prípojka nn
Prípojka nn je pripojená na vonkajšie nn rozvody cez elektromerový rozvádzač RE, ktorý je umiestnený na pilieri pri
objekte. Jedná sa o priame meranie s predradeným istením 40A- char.B. Kedže objekt nebude pripojený na klimatizáciu a
vzt a aj technológia je zatial vedená ako rezerva 40A istenie bude postačovať. Prípojka je dimenzovaná do budúcnosti na
63A /horizont 2 rokov/.
V existujúcej trafostanici 400kVA stožiarovej priehradovej je existujúci rozvádzač RST. Počet vývodov v dokumentácii ako aj
zapojenie rozvádzača je zakreslené symbolicky, pretože sa jedná o starší rozvádzač a do vnútra som sa nedostal. Podstatné
je, že je potrebné pridať poistkový odpojovač s istením 80a gG. Na tento vývod bude pripojený kábel priameho merania
ZSE. Kábel je typu NAYY-J 4x70.
Dovolené vzdialenosti pri súbehu a križovaní sietí ako aj rezy výkopov viď príloha STN. Pri križovaní nn rozvodov s inými
inžinierskymi sieťami je potrebné rozvody uložiť do chráničiek priem.100 presahujúcich kríženie cca 1m na každú stranu.
Z elektromerového rozvádzača je káblom NAYY-J 4x70 mm2 pripojený hlavný rozvádzač RS.Z situovaný v prízemí
objektu. Tento rozvádzač slúži pre pripojenie rozvodov.
Zásuvková elektroinštalácia.
Zásuvková elektroinštalácia je riešená káblami CYKY 3C x 2,5mm2 uloženými pod omietkou, v podlahe v trubkách a v
podhľade. V rozvádzačoch sú navrhnuté káble 1-CHKE-R/V a typ CYKY je potrebné použiť ak to projekt požiarnej ochrany
predpisuje/nebol k dispozícii/. Pri realizácii rozvodov je nutné dodržiavať normu STN 33 2000-5-52/Predpisy pre ukladanie
silových el. vedení/.
V miestnostiach kúpelní sa nachádzajú zásuvky okruhov, ktoré sú samostatne istené. Sú uložené vo výške min. 1200mm
nad podlahou a musia sa nachádzať v zóne 3, tzn. musí byť 600mm od okraja vane alebo sprchovacej vane a mimo
umývací priestor /ak by sa variovalo s rozložením zariadenia kúpeľky, je potrebné toto dodržať/. Zásuvkové vývody v kúpeľni
sú chránené prúdovým chráničom. Kolík zásuvky je pripojený na ochranné pospojovanie pomocou vodiča CYY 4 mm2 zž. V
kúpeľke je okrem základného stupňa ochrany pred neb. dotykom vykonané ešte doplnkové pospojovanie všetkých
vodivých predmetov, ktorých sa možno dotknúť /vaňe, vodov. batérie, radiátory, armatúry a pod./ pomocou svoriek ZS16
bečov. Pri realizácii elektroinštalácie sa musí postupovať v súlade s platnými normami STN hlavne s STN 33 2000-7-701. Ešte
treba pripojiť na ochranné pospojovanie radiátory a povrchové rozvody. Na pospojovanie preto treba vykonať až po
inštalácii ÚK a ZT. Pračka je istená samostatným ističom a prdovým chráničom.
Pri vedení rozvodov v horľavých príp. na horľavých materiáloch treba dodržať normu STN 33 2312 a je potrebné káble uložiť
do samozhášavých trubiek. Zásuvky vo vonkajšom prostredí musia mať krytie IP44 a je potrebné použiť typy ABB Tango.
Zásuvky vonku musia byť chránené prúdovým chráničom.
Svetelná elektroinštalácia.
Svetelná elektroinštalácia je riešená káblami CYKY/1-CHKE-R 3C x 1,5 uloženými pod omietkou, v trubkách v podlahe a v
podhľade.
Ak je svietidlo umiestnené v umývacom priestore a je nižšie ako 1,8m musí mať požadované krytie.
Konkrétne typy spínačov vo vnútorných priestoroch objektu nie sú predpísané, záleží od výberu investora. Svietidlá v
kúpeľniach musia byť z trvanlivého izolantu a s dvojitou izoláciou. Spodný okraj svietidla nad umývadlom musí byť 1800mm
nad podlahou. Krytie svietidiel je podľa prostredia /základné IP20,pod prístreškom IP21min., vonkajšie IP23min./. Okruh
osvetlenia v kúpeľke musí byť chránený prúdovým chráničom. Svietidlá musia byť triedy II. Transformátory pre halogénové
svietidlá musia byť umiestnené mimo inštalačných zón 0,1,2,3 – v podhlade nad zónou 3 vo výške vyššej ako 2250mm.
Osvetlenie a zásuvky budú pripojené na bytovú rozvodnicu RS.1,2 a K. Pri realizácii svetelnej el.inšt. je potrebné dodržiavať
všetky platné normy STN. Pri vedení rozvodov v horľavých príp. na horľavých materiáloch treba dodržať normu STN 33 2312.
EPS a požiarny rozhlas
EPS a domáci rozhlas taktiež dodá špecializovaná firma aj s technologickým rozvádzačom DT.R. Ak bude požiadavka na
zdroj UPS, v rozvádzači využijeme rezervný istič a je potrebné vyrobiť rozvádzač R.UPS, v ktorom bude By-pass a ističe pre
napojenie zásuviek a vývodov pre zálohované napájanie ako aj ústredne domáceho rozhlasu. Je potrebné dodať aj UPS
zdroj 5kVA 230/230V.
Rozvádzač RS.Z a RS.Z-01
Rozvádzač je popísaný v príslušnom výkrese. Je umiestnený v základnom prostredí a je zapustený a skriňový. Z týchto
rozvádzačov sú pripojené svetelné a zásuvkové okruhy.
Uzemnenie
Uzemnenie je zrealizované podľa STN 33 2000-5-54 ako spoločné uzemnenie elektrických zariadení a bleskozvodu. Odpor
uzemnenia musí byť preto menší/rovný ako 2 Ohmy. Na toto uzemnenie je potrebné napojiť hlavnú uzemňovaciu prípojnicu
E umiestnenú v rozvádzači RS.Z. S touto je potrebné prepojiť všetky časti podľa STN 33 2000-5-54. Uzemnenie bude
zrealizované ako strojený zemnič vo výkope 35/80cm s vyvedenými praporcami pre bleskozvod a rozvádzač RS.Z.
Vzdialenosť vedenia od objektu musí byť 2-5m.
Bleskozvod.
Bleskozvod pre objekt je riešený ako hrebeňová sústava keďže sa jedná o sedlovú strechu. Zberacie zariadenie je
realizované vodičom FeZn 8, ktorý ide na podperách vedenia. Spojenia vodičov sú realizované svorkami SS a SK. Sústava
sa pripojí na zvody. Zvody budú realizované ako skryté. Výška súšobnej svorky bude 0,6 až 1,8m.
Skrytý zvod musí byť voľne uložený v netrieštivej nekovovej trubke svetlosti 29mm pod omietkou. Vzdialenosť podpier
vedenia musí byť max.1,5m na zberacom vedení a max.3m na zvodoch. Ak sa na streche nachádzajú elektrické zariadenia
je potrebné dodržať doskokovú vzdialenosť. Pri realizácii dodržujte normu pre uzemnenie musí platiť norma STN 33 2000-5-54.
Strecha je tvorená systémom sedlových striech v rôznych výškových úrovniach. Objekt bol zaradený v zmysle skupiny STN EN
62305 do LPS triedy III.
Zachytávacia sústavy je tvorená hrebeňovou sústavou. Je navrhnutá tak, aby bol chránený celý objekt proti zásahu
úderom blesku. Pri návrhu sa použila metóda valivej gule ( polomer r=45 m ), ochranného uhla aj sústavy zvodov( zvody
každých 15m ).
Ak je nutné vyhotoviť vonkajšie zvody, budú vedené pod omietkou v ochranných netrieštivých PVC hadiciach ø
29 mm. Ich počet bude stanovený v zmysle STN EN 62305-3 čl.5.3. Vo výške 1,5 m nad terénom bude zapustená do fasády
skrinka KO 125, kde bude umiestnená skúšobná svorka SZ a kde bude zaústený prepoj s uzemnením tvorený drôtom FeZn ø 8
mm ( dať rovnako do PVC hadice ). Zvody sa pripoja na zberaciu sústavu pomocou normalizovaných svoriek.
Ekvipotenciálne pospájanie sa dosiahne ak budú do LPS zapojené kovové časti stavby, inštalácií a prepäťovými
ochrannými zariadeniami. Uvedené je zabezpečené napríklad nasledovným spôsobom:
- armovacie drôty v základovej doske a doskách nad jednotlivými podlažiami sú vodivo prepojené tak, aby
vytvorili vodivú mrežovú sieť. Táto sieť je vodivo prepojená s náhodnými zvodmi v betónových stĺpoch stavby tvorí
ekvipotencionálne pospájanie stavby
- v požadovaných priestoroch sú vyvedené prívody k prípojniciam na vyrovnanie potenciálov napojených na
ekvipotencionálne pospájanie stavby
- na ekvipotencionálne prípojnice sú pripojené vodivé časti elektrických zariadení a inžinierskych sieti pomocou
vodičov CY
- prepäťové ochranné zariadenia SPD príslušnej triedy sú umiestnené v hlavných a podružných rozvádzačoch
a v blízkosti zásuviek napájajúcich elektronické zariadenia.
Káblová televízia a STA.
Podľa požiadaviek investora budú v jednotlivých priestoroch zriadené zásuvkové vývody pre káblovú televíziu a STA.
Rozvody budú realizované v PVC rúrkach 23 resp.29 uložených pod omietkou. Rozvod bude riešený lúčovite z
rozbočovacieho bodu na chodbe v suteréne. Do každého priestoru pôjde samostatná prípojka. Jednotlivé káblové
prípojky bude vykonávať firma prevádzkujúca káblovú televíziu, resp. je potrebné pred realizáciou dimenzie použité káble a
pod. prekonzultovať. Pre rozvody sa pripraví trubkovanie, ktoré bude zaústené v elektroinštalačných krabiciach určených
ako rozbočovací bod. Takisto sa pripraví aj vodorovné trubkovanie. V trubkách sa ponechá zaťahovací vodič CY1,5.
Návrh možnej inštalácie vid výkr.č.1. Koaxiálne káble možno použiť buď od našich výrobcov VCCKY 75-4.8 alebo dovozové
RG6 75-4.8. Typy zásuviek určí firma po vykonaných meraniach /útlm apod/.
Štátny telefón.
Do objektu bude privedená prípojka štátneho telefónu. Budú realizované vodičmi FTP resp. SYKFY uloženými v PVC
rúrkach pod omietkou, ktoré bude zaústené v krabici KRONE BOX I. resp. KT250. Táto krabica bude slúžiť ako zlučovací bod
pre telefónne rozvody a zároveň televízne /môžu byť aj 2x – sólo pre kažbý systém/. Ak budú použité vodiče typu FTP je to
vyšší štandard s možnosťou prenosu kategórie 5e /100MHz/. Podľa týchto požiadaviek musia byť potom určené aj zásuvky.
Domáci telefón.
Rozvody budú zrealizované káblami SYKFY a VCCKY. Rozbočenie bude realizované v rozvádzači R.DT, kde sa nachádza aj
zdroj resp. Pod týmto rozvádzačom umiestniť malý rozvádzač určený pre videotelefón. Rozvody pre domáci telefón budú
uložené v rúrkach PVC. Rozvod pre tablá bude realizovaný káblom TCEKE v PVC rúrkach uložených vo výkope 35/70cm.
Zvonček bude súčasťou DTF.
Upozornenie – je potrebné dodržať dovolené vzdialenosti od ostatných sietí.
Záver
Funkcia, prevádzková spolahlivosť a bezpečnosť technického zariadenia bude preverená predpísanými prehliadkami a
skúškami podľa Z.z. č.508/2009.
Prehliadky a skúšky elektrických zariadení budú vykonávané :
- počas výroby a ich montáže a po ich dokončení
- pred uvedením do prevádzky
Pri práci na rozvodných zariadeniach je nutné dodržať zásady bezpečnej práce :
1. Všetky časti, na ktorých sa má pracovať, musia byť odpojené.
2. Zariadenie musí byť zabezpečené proti opätovnému zapnutiu
3. Vyskúšať beznapäťový stav.
4. Zariadenie uzemniť a skratovať
5. Časti, ktoré sú pod napätím, zakryť a odeliť, alebo inak zabezpečiť.
1. Všetky časti, na ktorých sa má pracovať, musia byť odpojené.
Pri elektrických zariadeniach do 1000 V sa vypne alebo vyberie najbližší predradený spínací alebo istiaci prvok prúdového
okruhu, zariadenia, na ktorom sa má pracovať.
Nožové poistky sa môžu vyberať len pomocou poistkovej rukoväti, pričom treba chrániť ruky a tvár.
2. Zariadenie musí byť zabezpečené proti opätovnému zapnutiu
Tabuľku s nápisom “Nezapínaj - pracuje sa” musí sa spoľahlivo upevniť na viditeľnom mieste. Tabuľka sa upevní na rukoväť
alebo pohon spínača.
Pri elektrických zariadeniach do 1000 V vyberieme poistkové vložky , alebo ich nahradíme nevodivými vložkami. Ručne
ovládané spínače uzamkneme zámkom, ktorý je na samostatnom spínači, alebo závesným zámkom.
3. Vyskúšať beznapäťový stav.
Po odpojení zariadenia sa musí vyskúšať beznapäťový stav na všetkých póloch elektrického zariadenia, na ktorom sa má
pracovať. Pri zariadení do 1000 V skúšame beznapäťový stav najčastejšie jednopólovou alebo dvojpólovou skúšačkou
alebo určenými prístrojmi. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať odpojeným káblom alebo izolovaným vedeniam, ktoré
musia byť jednoznačne identifikované a vysledované od vypínacieho miesta až k pracovisku pomocou projektovej
dokumentácie, označenia alebo káblových detektorov.
4. Zariadenie uzemniť a skratovať
Zariadenia, na ktorých sa má pracovať, po vyskúšaní beznapäťového stavu sa musia pred začiatkom prác uzemniť na
všetkých póloch/ okrem určených výnimiek /. na uzemňovanie a skratovanie sa najčastejšie používajú skratovacie súpravy,
zemniace nože vyhovujúce z hľadiska výšky prevádzkového napätia a maximálneho skratového prúdu.
5. Časti, ktoré sú pod napätím, zakryť a oddeliť, alebo inak zabezpečiť.
Pri práci na elektrickom zariadení v blízkosti časti pod napätím treba zabrániť náhodnému dotyku. Rozsah a spôsob ochrany
sa riadi výškou prevádzkového napätia /do 1000 V a nad 1000 V/. Ak z nejakých dôvodov nemôžeme živé časti, ktoré sú v
blízkosti pracoviska, odpojiť, musia sa zakryť alebo ohradiť. Kryty a ohrady musia byť dostatočne veľké a označené
výstražnými tabuľkami a musia byť z nevodivého materiálu.
Download

E1, E2 Technická správaS