ÚROVNI AKO
ADAPTÉRY
VÍRIVKY
VÍRIVKA MÁ •
ZVLÁŠTNY
TVAR
Z VÍRIVKY
UNIKÁ
VZDUCH
(STRATA
TLAKU)
•
•
Z VÍRIVKY
UNIKÁ VODA •
•
Pretlak vzduchu v tele vírivky •
spôsobený prudkým slnečným
žiarením.
Vzduch uniká cez vzduchový
ventil
Diera vo vírivke
•
•
Vstupné/ výstupné prípojky
ovládacej jednotky nie sú
pevne utiahnuté.
Tesnenie vstupnej/ výstupnej
prípojky chýba.
•
•
Skontrolujte tlak vzduchu a v prípade potreby
odpustite vzduch z vírivky. Pri veľmi teplom počasí
je vždy nutné skontrolovať, či nie je potreba
odpustiť trochu vzduchu. Zabránite tak poškodeniu
vírivky.
Nafúknite vírivku vzduchom a uistite sa, že sú
vzduchové ventily zabezpečené. V prípade nutnosti
ich vymeňte.
Vo fľaši s rozprašovačom zmiešajte tekuté mydlo
s vodou a roztok nastriekajte na švy vírivky. Pokiaľ
je vo vírivke diera, na poškodenom mieste sa začnú
vytvárať bublinky. Po tom, ako nájdete otvor,
vyčistite a vysušte oblasť úniku a potom aplikujte
záplatu, ktorá je dodávaná s vírivkou.
Utiahnite vstupné a výstupné prípojky ovládacej
jednotky. Namažte tesnenie vazelínou, zaistíte tak
vodotesnosť.
Skontrolujte, či je tesnenie správne na svojom
mieste a či nie je poškodené.
Dôležité
Okolitá teplota vzduchu má vplyv na vnútorný tlak vzduchu vo vírivke. Vzduch vo vnútri
vírivky sa môže rozpínať a zmršťovať s meniacou sa teplotou, čo vedie k zmene tlaku vo
vnútri vírivky. Pokiaľ k tomu dôjde, ku kontrole vnútorného tlaku použite priložený
manometer. V prípade potreby, vírivku dofúknite alebo naopak upustite vzduch.
nákup na internete
Rožňavská 17, 831 04
Bratislava
tel. : 02/4445 3001
fax : 02/4445 3002
E-mail: [email protected]
www.marimex.sk
MARIMEX SK
Návod na inštaláciu a použitie
DôLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY
PRED INŚTALÁCIOU A POUŽITÍM TOHTO VÝROBKU JE NUTNÉ SI POZORNE PREČÍTAŤ
VŠETKY POKYNY, POROZUMIEŤ IM A RIADIŤ SA NIMI.
Vírivá vaňa PureSpa™
SSP-20
Obrázok slúži iba ako ilustračný.
V súvislosti s neustálym zdokonaľovaním výrobku, si Intex vyhradzuje právo zmeniť vlastnosti
a vzhľad výrobku. Vďaka tomu môže prísť k zmenám manuálu bez predchádzajúceho
oznámenia.
OBSAH
Upozornenie
3-6
Zoznam a popis dielov
7-8
Vlastnosti výrobku
9
Návod na zostavenie
9-17
Prehľad LED kódov
18
Údržba vírivky a chemikálie
19-20
Údržba vírivky
21-23
Dlhodobé skladovanie a zazimovanie vírivky
23
Riešenie bežných problémov
24
Navštívte našu predajňu v Bratislave na Rožňavskej ul. 17.
OPRAVA VÍRIVKY A KRYCIEHO VEKA VÍRIVKY
K oprave defektov použite priloženú záplatu.
• Dôkladne vyčistite a vysušte opravovanú oblasť.
• Odstráňte záplatu z podkladového papiera a pritlačte náplasť pevne na poškodené miesto.
Vzduchové bubliny odstránite vyhladením povrchu záplaty.
DLHODOBÉ SKLADOVANIE A ZAZIMOVANIE VÍRIVKY
1. Vypustite a vyčistite vírivku - pozri kapitoly: "Vypúšťanie vírivky" a "Čistenie vírivky".
2. K vypusteniu vírivky, krycieho veka vírivky a na rozmontovanie ovládacej jednotky vírivky
použite obrátený postup ako je postup na zostavenie vírivky uvedený v návode.
3. Pred uskladnením sa uistite, či sú všetky súčasti a príslušenstvo vírivky dokonale čisté a
suché.
Vírivku pred zložením cca 1 h vysušte na slnku.
4. Telo vírivky zložte voľne tak, aby sa nevytvárali prehyby s ostrými hranami. Zabránite tak
vzniku poškodenia v mieste zlomu a príp. neskoršiemu úniku vody alebo vzduchu.
5. Pripravte si nové kartuše pre budúce použitie.
6. Vírivku a jej príslušenstvo skladujte na suchom mieste s teplotou medzi 0 º C až 40 º C.
7. Na skladovanie použite originálny obal.
Riešenie bežných problémov
Problém
FILTRAČNÁ
PUMPA
NEFUNGUJE
•
•
•
VÍRIVKA
•
NEZOHRIEVA
SPRÁVNE
•
•
GENERÁTOR •
BUBLÍN
NEFUNGUJE
FILTRÁCIA
•
VODY
NEFUNGUJE
VODA NIE JE •
ČISTÁ
•
•
ADAPTÉRY
•
PUMPY NIE
SÚ V
ROVNAKEJ
Príčina
Výpadok prúdu
Vypnutá zástrčka s prúdovým
chráničom GFCI/ RCD
Rozbitá zástrčka s prúdovým
chráničom GFCI/ RCD
Teplota je nastavená príliš
nízko.
Filtračná vložka je znečistená
Porucha výhrevného telesa
Pumpa je príliš teplá
•
•
•
MOŽNÉ RIEŠENIE
Skontrolujte napájací zdroj
Resetujte zástrčku s prúdovým chráničom
Kontaktujte servisné stredisko Marimex
•
•
•
Nastavte ohrev vody na vyššiu teplotu.
Včas vyčistite alebo vymeňte filtračnú vložku
Kontaktujte Marimex servisné stredisko.
•
•
Odpojte pumpu
Kontaktujte Marimex servisné stredisko
Znečistená filtračná vložka
•
Včas vyčistite alebo vymeňte filtračnú vložku
Nedostatočná doba
filtrovania.
Znečistená filtračná vložka.
Nesprávna údržba vody.
Jedným z charakteristických
vlastností PVC je zmena tvaru.
Tieto zmeny sú bežné.
•
•
•
Predĺžte dobu filtrovania.
Včas vyčistite alebo vymeňte filtračnú vložku.
Preštudujte si pokyny výrobcu chemikálií.
•
Podložte filtračnú pumpu pomocou dreva či iného
druhu izolačného materiálu tak, aby bol adaptér
pumpy na rovnakej úrovni ako adaptér vírivky.
Podložka nemôže mať ostré hrany!
Čistenie vírivky
Ak sú nečistoty vo vode viditeľné alebo sa voda zakalí tak, že ju nemožno vyčistiť chémiou,
vymeňte vodu a vírivku vyčistite. Inštrukcie na vypúšťanie vírivky nájdete v kapitole
"Vypúšťanie vírivky". Akonáhle je vírivka prázdna, vytiahnite púzdro na kartuši z vnútornej
strany steny vírivky. Vyčistite a / alebo vymeňte filtračnú vložku (kartušu).
Na odstránenie nečistôt alebo škvŕn na vnútornej strane vírivky použite špongiu a jemný
roztok mydla.
Pred ďalším napustením čistou vodou vírivku dôkladne opláchnite.
DÔLEŽITÉ: Nepoužívajte drôtenku, tvrdé kefy alebo abrazívne čistiace prostriedky.
Upevnenie vzduchového ventilu
Pred použitím skontrolujte tesnosť vzduchového ventilu vírivky. Ak uniká z ventilu vzduch,
použite priložený kľúč (22) a ventil utiahnite nasledujúcim spôsobom:
1. Uistite sa, že je vírivka vyfúknutá. Otvorte viečko vzduchového ventilu a zasuňte kľúč (22)
do základne vzduchového ventilu (pozri obr 20).2. Z vnútornej strany vírivky uchopte jednou
rukou základňu vzduchového ventilu a otočte kľúč v smere hodinových ručičiek.
DÔLEŽITÉ: Vzduchový ventil príliš neuťahujte.
Nikdy nemanipulujte so vzduchovým ventilom, ak je vírivka v prevádzke alebo naplnená
vodou.
Krycie veko vírivky
Pravidelne kontrolujte, či je krycie veko vírivky tesné, či nie je predčasne opotrebované alebo
poškodené. Opotrebované alebo poškodené krycie veko vírivky nikdy nepoužívajte! Ak je
vírivka bez dohľadu, krycie veko neposkytne dostatočnú ochranu pred vstupom detí do
vírivky.
22
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY
Pred inštaláciou a použitím tohto elektrického zariadenia je nutné dodržiavať základné
bezpečnostné opatrenia, viď nížšie.
DÔKLADNE SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY A DODRŽUJTE ICH.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VÝSTRAHA
Hrozí nebezpečenstvo utopenia. Venujte pozornosť deťom, aby sa zabránilo ich
neoprávnenému prístupu do vírivky. Aby nedošlo k nehodám, uistite sa, že deti používajú
vírivku len pod neustálym dohľadom dospelej osoby.
Hrozí nebezpečenstvo utopenia. Skontrolujte tesnosť veka vírivky, aby nedochádzalo
k predčasnému opotrebovaniu a prípadnému poškodeniu. Nikdy nepoužívajte poškodené
alebo opotrebené veko: veko neslúži ako ochrana pred neoprávneným prístupom detí do
vírivky.
Nebezpečenstvo úrazu. Poškodený kábel ihneď vymeňte. Neumiesťujte kábel do zeme.
Pripájajte iba k uzemnenému typu zásuvky.
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Nedovoľte, aby sa elektrické spotrebiče, ako
je svetlo, telefón, rádio alebo televízia, nachádzali v dosahu menším ako 1,5 m od vírivky.
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Nepoužívajte vírivku počas búrky - keď
prší, hrmí alebo ak sa blýska.
UPOZORNENIE
Elektrická časť vírivky musí byť napájaná cez prúdový chránič (RCD), ktorý má menovitý
reziduálny prúd nepresahujúci 10 mA.
Súčiastky pod prúdom, okrem dielov dodaných s poistkou nízkeho napätia nepresahujúci
12 V, nesmie byť prístupné osobám vo vírivke.
Elektrická inštalácia musí spĺňať požiadavky príslušných národných noriem. Uzemnené
spotrebiče musia byť trvalo pripojené k pevnému vedeniu.
Súčasti (okrem diaľkového ovládania vírivky) obsahujúce elektrické jednotky musia byť
umiestnené alebo upevnený tak, aby sa zabránilo ich pádu do vírivky.
Deti musia byť pod neustálym dohľadom. Zabránite tak riziku poranenia.
Deti by mali používať vírivku len pod dohľadom dospelej osoby.
Za všetkých okolností dozerajte na deti, zabránite tak ich utopeniu. Vírivku po každom
použití uzavrite vekom a zaistite ju.
Aby nedošlo k úrazu:
a) Teplota vody vo vírivke by nikdy nemala prekročiť 40°C. Teplota vody medzi 38°C
a 40°C je považovaná za bezpečnú pre zdravého dospelého človeka. Pre deti je odporučená
teplota nižšia, rovnako tak ako pre prípady, keď je vírivka použitá po dobu dlhšiu ako 10
minút.
3
b) Vysoká teplota vody múže spôsobiť poškodenie plodu počas prvých mesiacov
tehotenstva. Pre tehotné ženy sa odporúča udržiavať teplotu vody vo vírivke do 38°C.
c) Pred vstupom do kúpela/ vírivky by mal uživatel změřit teplotu vody přesným
teploměrem, protože tolerance každého zařízení na měření teploty vody se může lišit.
d) Užívání alkoholu, drog nebo léků před nebo během lázně může vést ke ztrátě vědomí a
následně k utonutí.
e) Obézne osoby či osoby s anamnézou srdcových chorôb, nízkého alebo vysokého krvného
tlaku, osoby s problémami obehového systému alebo s diabetom by sa mali pred použitím
vírivky poradiť so svojím lekárom.
f) Osoby užívajúce lieky by sa mali pred použitím vírivky poradiť so svojim lekárom. Niektoré
lieky môžu vyvolávať ospalosť, iné léky mohou mať vplyv na funkciu srdca, krvný tlak a krvný
obeh.
g) Osoby, ktoré užívajú lieky a/ alebo v minulosti prekonali nejaké choroby, by sa mali pred
použitím kúpeľa/ vírivky poradiť s lekárom.
h) Osoby v zlom zdravotnom stave či v lekárskej opatere, diabetici či tehotné ženy by sa pred
použitím vírivky mali poradiť s lekárom.
• Ľudia s infekčnými ochoreniami by nemali kúpeľ/ vírivku používať.
• Ak chcete zabrániť zraneniu, dbajte na zvýšenú opatrnosť pri vstupe do kúpeľa/ vírivky.
• Počas používania kúpeľa/ vírivky nekonzumujte alkohol a neužívajte drogy. Zabránite tak
možnej stráte vedomia a následne možnému utopeniu.
• Tehotné ženy by sa pred použitím kúpeľa/ vírivky mali poradiť so svojim lekárom.
• Teplota vody vyššia ako 38°C stupňov môže byť škodlivá pre vaše zdravie.
• Nepoužívajte a kúpeľ/ vírivku bezprostredne po namáhavom cvičení.
• Dlhší pobyt v kúpeľi/ vírivke môže byť škodlivý pre vaše zdravie.
•Ak ste tehotná, nezostávajte vo vode dlhú dobu, môžete tým poškodiť plod. Pred vstupom
do vírivky zmerajte teplotu vody. Nevstupujte do vírivky, pokiaľ je teplota vody vyššia ako
38°C. Nezostávajte vo vírivke dlhšie ako 10 minút.
• Teplota vody v kombinácii s alkoholom, drogami či liekami, môže způsobit stratu vedomia a
pokiaľ cítite nevoľnosť, ospalosť či závrate, okamžite opustite vírivku. Teplota vody vo vírivke
môže spôsobiť hypertermiu a následné bezvedomie.
• Príčiny, príznaky a následky hypertermie možu byť popísané takto: hypertermia nastáva,
pokiaľ vnútorná teplota organizmu presahuje o niekoľko stupňov normálnu telesnú teplotu
(37°C). Príznaky hypertermie sú zvýšená vnútorná telesná teplota, závrate, letargia, ospalosť
a mdloby. Následkom hypertermie je neschopnosť vnímať teplo, (človek si neuvedomí, že by
mal ukončiť pobyt v kúpeli/ vo vírivke), poškodenie plodu u tehotných žien, fyzická
neschopnosť opustiť kúpeľ alebo bezvedomie vedúce k možnému utopeniu.
• Konzumácia alkoholu a užívanie drog alebo liekov vo vírivke môže značne zvýšiť riziko
hypertermie.
4
ÚDRŽBA VÍRIVKY
Vypúšťanie vírivky
1. Vypnite všetky tlačidlá (pre ohrev vody, filtračnú pumpu a generátor bublín) na ovládacom
paneli.
2. Pripojte adaptér výpustného ventilu na záhradnú hadicu. Druhý koniec záhradnej hadice
nasmerujte na vhodné miesto určené pre odtok vody (viď obr 14).
3. Z vonkajšej strany vírivky odstráňte kryt vypúšťacieho ventilu a na ventil pripojte adaptér pripojený na hadicu (viď obr 14).
4. Otvorte viečko vypúšťacieho ventilu umiestnené na vnútornej strane vírivky. Voda začne
vytekať z hadice.
5. Potom, čo je voda vypustená, odpojte ovládaciu jednotku zo steny vírivky. Zdvihnite stenu
vírivky na opačnej strane od vypúšťacieho ventilu, aby ste vyprázdnili zvyšnú vodu (pozri obr
15).
6. Nadvihnite ovládaciu jednotku, otvorte kryt pod filtračnou pumpou a vypustite vodu (pozri
obr 16). Teraz kryt neuťahujte.
7. Priložte hadicu na nafukovanie (7) do generátora bublín na vrchole ovládacieho panela.
a nasmerujte hadicu na vypúšťací otvor vo
8. Stlačte tlačidlo pre generátor bublín
vírivke a na ovládaciu jednotku, aby sa vysušila všetka voda z potrubného systému. (pozri obr
17 a 18).
9. Potom, čo sa voda prestane vypúšťať, nadvihnite znova ovládaciu jednotku a utiahnite
viečko pod filtračnou pumpou (pozri obr 19).
10. Ak je vírivka a ovládacia jednotka mokrá alebo vlhká, utrite ju pomocou čistého uteráka /
handry.
11. Uistite sa, že je vírivka a ovládacia jednotka dôkladne osušená.
Poznámka: Priložené krytky na stenové priechodky (15) môžu byť použité na uzatvorenie
konektora pre prívod a odtok vody z vnútornej strany vírivky. Zabránite tak úniku vody z
vírivky.
21
2. Vodu vo vírivke vymieňajte raz za 3 dni. Detailné informácie nájdete v kapitolách
"Vypúšťanie vírivky" a "Čistenie vírivky".
3. K udržiavaniu správnych hodnôt vodnej chémie používajte chemikálie. Na poškodenie
vírivky vzniknuté vďaka nesprávnemu používaniu chemických látok a zlému zaobchádzaniu s
vírivkou sa nevzťahuje záruka.
4. Všetci užívatelia vírivky sa musia pred vstupom do vírivky osprchovať (zvl. dôležité je
dôkladné odstránenie krémov a opaľovacích prostriedkov z tela).
Chemické hodnoty vody ve vírivke
Hodnotu pH vody vo vírivke udržujte medzi 7,2 a 7,8; celkovú zásaditosť medzi 80 a 120 ppm
a voľný chlór medzi 3 až 5 ppm.
K testovaniu chemických hodnôt vody použite pred každým prvým použitím vírivky priloženej
testovacie prúžky. Následne vodu testujte min. 1x týždenne.
Testovacie prúžky testujú obsah "voľného chlóru", "pH", a "celkovú zásaditosť" zároveň.
1. Ponorte celý prúžok do vody a ihneď ho vyberte.
2. Po vybratí podržte prúžok vo vodorovnej polohe po dobu 15 sekúnd. Prebytočnú vodu z
prúžku neodstraňujte!
3. Porovnajte farbu prúžku s farebnou stupnicou na etikete obalu. Ak je to nutné, upravte
chemické hodnoty vody vo vírivke.
POZNÁMKA: Skontrolujte dátum exspirácie testovacej sady. Ak je výrobok prejdený,
výsledky testov môžu byť nepresné. Nízke pH môže spôsobiť poškodenie vírivky a filtračnej
pumpy. Na škody, spôsobené chemickou nerovnováhou vody, sa nevzťahuje záruka.
Na dávkovanie chlóru do vody používajte priložený plávajúci dávkovač na chemikálie
(priemer chemické tablety: menej než 3,8 cm). Vždy dodržiavajte chemické pokynmi
výrobcu. Ak je vírivka v prevádzke, vždy vyberte plávajúci dávkovač na chemikálie z vody.
Chlór nesmie prísť do styku so stenami vírivky, pokiaľ nie je úplne rozpustený. Pri použití
kvapalného chlóru vodu ihneď po aplikácii premiešajte.
DÔLEŽITÉ: Rozpúšťanie chemikálie vo vode urýchlite spustením generátora bublín - pre jeho
zapnutie stlačte tlačidlo
na ovládacom paneli vírivky. Nikdy nemiešajte viac chemikálií
dohromady. Chemikálie pridávajte do vody samostatne. Pred aplikáciou novej chemikálie sa
uistite, že je predchádzajúca chemikália úplné rozpustená.
20
• Vždy pridávajte chemikálie do vody, nikdy nepridávajte vodu do chemikálií. Pridávanie
vody do chemikálií môže spôsobiť silné výpary alebo silné reakcie a nebezpečné
rozstreknutie chemikálií do okolia.
• Nikdy do vírivky neskáčte a nepotápajte sa v nej.
• Skladať a rozkladať výrobok môžu len dospelé osoby.
• Deti staršie ako 8 rokov, osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu či osoby
s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, by mali používať
vírivku len v prípade, ak boli oboznámení s pokynmi k bezpečnému používaniu a rozumejú
možnému nebezpečenstvu pri používaní. Deti by sa nemali hrať so zariadením.
Čistenie a údržba vírivky by deti nemali robiť bez dohľadu dospelej osoby.
• Počas používania nesmie byť žiadna čast elektrického zariadenia umiestnená nad vírivkou.
• Vzdialenosť vírivky a elektrickej zásuvky by nemala byť menšia ako 4 m. Elektrická zásuvka
by nemala byť umiestnená nižšie ako 1,2 m nad zemou.
• Predtým, ako začnete robiť čistenie vírivky, jej servis či ďalšie úpravy, vždy odpojte
zariadenie z elektrickej zásuvky.
• Elektrická zásuvka musí byť prístupná aj po inštalácii vírivky.
• Neumiestňujte elektrický kábel do zeme. Umiestnite ju tak, aby nebol poškodený kosačkou
na trávu, zastrihovačom živých plotov či ďalšími zariadeniami.
• Ak je poškodený napájací kábel, výmenu môže robiť len kvalifikovaný elektrikár. Zabránite
tak možnému nebezpečenstvu. Pri oprave používajte len originálne náhradné diely.
• Nepoužívajte predlužovacie šnúry, časovače a adaptéry pre pripojenie prístroja k
elektrickej sieti, znížite tak riziko úrazu elektrickým prúdom. Zásuvku správne zaistite.
• V žiadnom prípade nezapájajte ani neodpojájte vírivku, pokiaľ stojíte vo vode alebo máte
vlhké ruky.
• Nenechávajte vírivku prázdnu dlhšiu dobu. Nevystavujte vírivku priamemu slnku.
• Okolo vírivky musí byť zaistený odpovedajúci odtokový systém kvôli pretekajúcej vode.
• Nedovoľte, aby voda vo vírivke zamrzla. Nezapínajte vírivku, pokiaľ je voda zamrznutá.
• V prípade poškodenia alebo poruchy výrobok nepoužívajte. Kontaktujte servisné stredisko
spoločnosti MARIMEX SK.
• Nikdy nepoužívajte vírivku o samote, ani to nedovoľte iným osobám.
• Nikdy nenalievajte priamo do vírivky vodu s teplotou vyššou ako 40°C.
• Domáce zvieratá udržujte mimo dosah vírivky, zabráníte tak jej poškodeniu.
• Do vody vo vírivke nepridávajte olej do kúpeľa ani soľ do kúpeľa.
5
UPOZORNENIE
• Tento výrobok je vabavený zástrčkou s prúdovým chráničom (ďalej len GFCI/ RCD)
umiestneným na konci prívodného kábla. GFCI/ RCD je nutné otestovať pred každým
použitím. Nepoužívajte vírivku, pokiaľ GFCI/ RCD nefunguje správne. Pokiaľ nie je závada
zistená a opravená, odpojte napájací kábel. Obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára, aby
závadu odstránil. Zapojte GFCI/ RCD vždy tak, aby cez neho prechádzal elektrický prúd (táto
časť elektrického obvodu nesmie byť z bezpečnostného dôvodu vynechaná). Žiadne
opraviteľné diely k GFCI/ RCD nie sú k dispozícii. Otvorením GFCI/ RCD stráca výrobok
záruku.
1. Zapojte napájací kábel do uzemnenej elektrickej zásuvky.
2. Stlačte tlačidlo RESET na GFCI/ RCD.
3. Zapnite vírivku.
4. Stlačte tlačidlo TEST na zástrčke GFCI/ RCD. Malo by dôjsť k vypnutie GFCI/ RCD
ukazovateľa aj elektrického zariadenia. Pokiaľ sa GFCI/ RCD indikátor a elektrické zariadenie
nevypnú, GFCI/ RCD je chybný - vírivku nepoužívajte! Obráťte sa na kvalifikovaného
elektrikára, aby neodkladne závadu odstránil.
5. Stlačte tlačidlo RESET na GFCI/ RCD. Indikátor na GFCI/ RCD by sa mal zapnúť. Pokiaľ sa
GFCI/ RCD indikátor nezapne, GFCI/ RCD je chybný – vírivku nepoužívajte. Obráťte sa na
kvalifikovaného elektrikára, aby neodkladne závadu odstránil.
UPOZORNENIE
• Chemické zloženie vody udržujte v súlade s pokynmi výrobcu.
6
ÚDRŽBA VÍRIVKY A CHEMIKÁLIE
UPOZORNENIE
V prípade čistenia, servisu či akejkoľvek manipulácie s vírivkou sa uistite, že je zariadenie
odpojené z elektrickej zásuvky.
Dezinfekcia vody
Vlastník vírivky musí pravidelne kontrolovať a dezinfikovať vodu vo vírivke (denne, ak je to
potrebné).
Používaním dezinfekcie a iných chemikálií regulujete prítomnosť baktérií a vírusov vo vode
vírivky.
Udržanie správnej rovnováhy mikroorganizmov vo vode prostredníctvom vhodnej
dezinfekcie je jedným z najdôležitejších faktorov pre zaistenie maximálnej životnosti a
vzhľadu vírivky a zabezpečenie čistej, zdravej a nezávadnej vody. Správna technika je dôležitá
pre testovanie vody a čistenie vody vo vírivke. S otázkami týkajúcimi sa chemikálií,
dezinfekcie a testovacích súprav sa obráťte na odborníka na bazény / vírivky.
POZNÁMKA: PRI POUŽÍVANÍ CHEMIKÁLIÍ VŽDY DODRŽIAVAJTE POKYNY
BEZPEČNOSTI A ZDRAVOTNÉ UPOZORNENIE VÝROBCU.
Nepoužívajte chemikálie, ak sú prítomné osoby vo vírivke. Môžete tým spôsobiť
podráždenie pokožky alebo očí.
Koncentrované roztoky chlóru môžu poškodiť vírivku. Intex Recreation Corp, Intex
Development Co Ltd, ich pridružené spoločnosti, poverení zástupcovia, servisné centrá,
predajcovia či zamestnanci nie sú v žiadnom prípade zodpovední kupujúcemu alebo
ktorejkoľvek inej zmluvnej strane za náklady spojené so stratou vody vo vírivke, pri použití
chemikálií alebo za poškodenie vody vo vírivke.
Údržba vody v bazéne a kartuše
Vodu vo vírivke udržujte vždy čistú a hygienicky nezávadnú. Chránite tak užívateľa vírivky
pred možnými ochoreniami.
Užívatelia by vždy mali udržovať správnu hygienu. Ak chcete zabezpečiť správnu kvalitu vody,
postupujte podľa nasledujúcich krokov:
1. Filtračnú vložku (kartušu) kontrolujte a čistite každý deň. Výmenu kartuše vykonávajte raz
za 3 dni.
a. Vyskrutkujte púzdro na kartuši zo steny vírivky a vymeňte kartušu (pozri obr 13).
b. Kartušu vypláchnite vodou pomocou záhradnej hadice. V prípade, že kartuša
zostane znečistená a dôjde k zmene jej farby, vymeňte ju. Vždy majte k dispozícii
náhradné kartuše.
c. Novú kartušu vložte do puzdra a umiestnite ho späť do steny vírivky.
19
Tabulka LED kódov
LED
kód
E90
Príčina
•
Žiadny prietok
MOŽNÉ RIEŠENIE
•
•
•
E94
•
Teplota vody je príliš
nízka
•
•
•
E95
•
Teplota vody je okolo
50°C
•
•
•
E96
•
Systémová chyba
•
•
E97
•
Poistka nefunguje
•
E98
•
•
END
•
Teplota vody je okolo
55°C
Po 72 h prevádzky
pumpa „zaspala“
(hibernuje) a funkcia
pre rýchly ohrev a
filtrácia vody
nefunguje.
•
Uistite sa, že je jednotka zapojená do zásuvky a
zapnutá. Uistite sa, že je krycia mriežka čistá a bez
prekážok. Vyčistite a vymeňte kartušu. Preštudujte si
kapitolu "Údržba a skladovanie"
Uistite sa, že prívody na vírivke a na filtračnej pumpe
nie sú blokované.
Ak problém pretrváva, kontaktujte servisné stredisko
Marimex.
Ak okolitá teplota klesne pod 4 ° C,
odporúčame vírivku nepoužívať.
Pre zvýšenie teploty vody použite príslušné tlačidlo
pre nastavenie teploty.
Ak problém pretrváva, kontaktujte servisné stredisko
Marimex.
Ak chcete znížiť teplotu vody, stlačte tlačidlo pre
zníženie teploty.
Odpojte ovládaciu jednotku. Po ochladení vody
reštartujte jednotku.
Ak problém pretrváva, kontaktujte servisné stredisko
Marimex.
Odpojte a pripojte zástrčku GFCI / RCD
Ak problém pretrváva, kontaktujte servisné stredisko
Marimex.
Vírivku nepoužívajte! Kontaktujte servisné stredisko
Marimex.
Ako náhle sa voda ochladí na 40 ° C, stlačte tlačidlo
RESET
Stlačte tlačidlo pre vodnú filtráciu. Opätovne tak
aktivujete filtračnú pumpu.
18
ZOZNAM A POPIS DIELOV
Pred zostavovaním vášho výrobku venujte, prosím, niekoľko minút kontrole obsahu balenia a
zoznámte sa so všetkými častiami vírivky.
POZN.: Nákresy sú len ilustratívne. Nemusia zobrazovať skutočný výrobok. Nákres nezodpovedá
reálným rozmerom výrobku.
7
ZOZNAM A POPIS DIELOV
Pred zostavovaním vášho výrobku venujte, prosím, niekoľko minút kontrole obsahu balenia a
zoznámte sa so všetkými časťami vírivky.
Ref. č.
Popis
Počet
Číslo náhradného dielu
1
Ovládacia základňa
1
11686
2
Zadný kryt ovládacej základne
1
11719
3
Ovládací panel
1
11738
4
Skrutka ovládacieho panela
3
11024
5
Kryt ovládacieho panelu
1
11740
6
Kľúč na skrutku
1
11053
7
Hadica na nafukovanie
1
11714
8
Tesnenie na ovládači prítoku/ odtoku
2
11699
9
Tesnenie na ovládači prívodu vzduchu
1
11687
10
Krytka odtoku
1
11696
11
1
11718
12
Adaptér výpustného ventilu
Púzdro na kartušovej jednotke
1
11691
13
Kartuša
2
11692
14
Veko púzdra na kartuši
1
11693
15
Krytka na stenové prechody
3
11739
16
1
11688
17
Vaňa
Krycie veko
1
11690
18
Nafukovacia časť veka (predinštalovaná do krycieho veka)
1
11689
19
Podložka pod vírivku
1
11717
20
Dávkovač chémie
1
10883
21
Testovacie pásiky
1
19635
22
Kľúč
1
11742
23
Manometer
1
11741
Pri objednávke náhradných dielov je nutné uviesť správne číslo náhradného dielu (viď. posledný stĺpec
v tabuľke).
8
Tlačidlo pre generátor bublín (GB): Pomocou tohto tlačidla aktivujete masážny systém, ktorý
má 30 minútovú samovypínaciu funkciu. Potom, čo je GB aktivovaný, svetlo nad tlačidlom
pre GB sa rozsvieti na zeleno.
VAROVANIE: Nikdy nespúšťajte GB, ak je kryt umiestnený na vírivke. Vzduch sa môže
nahromadiť vnútri vírivky a spôsobiť nenapraviteľné škody a ublíženia na zdraví.
LED displej: Potom čo je displej zapnutý, zobrazuje automaticky aktuálnu teplotu vody.
DÔLEŽITÉ: Nasledujúce podmienky spomalí ohrev vody.
• Okolitá teplota je nižšia ako 10 °C.
• Vonkajšia rýchlosť vetra je vyššia ako 3,5 - 5,4 m / s (8 - 12 mph).
• Generátor bublín je aktivovaný pri ohreve vody vo vírivke.
• Kryt na vírivke nie je dôkladne upevnený počas ohrevu vody.
Zastavenie ohrevu vody
1. Pred prvým spustením vírivky stlačte pomocou malého a tenkého predmetu tlačidlo
"Reset" na ovládacej základni vírivky.
2. Preštudujte si nasledujúcu tabuľku: "LED kódy"
17
Tlačidlo ohrevu vody: Pomocou tohto tlačidla aktivujete systém pre ohrev vody. Čerpadlo
bude ohrievať vodu, kým voda vo vírivke nedosiahne nastavenej teploty. Ak teplota vody
klesne o 2 ° C pod nastavenú teplotu, vykurovací systém sa reštartuje. Ak je svetlo nad
tlačidlom pre ohrev vody červené, systém pre ohrev vody je aktivovaný. Ak svieti na zeleno,
teplota vody sa rovná nastavenej teplote a systém pre ohrev vody nie je aktívny.
POZNÁMKA: Ak je systém pre ohrev vody aktivovaný, automaticky sa spustí filtračný systém.
POZNÁMKA: Po vypnutí systému pre ohrev vody bude filtračný systém aj naďalej v
prevádzke po 24 hodín.
Prepínač Celsius / Fahrenheit: Teplota môže byť zobrazená v stupňoch Fahrenheita alebo
Celzia. Systém je prednastavený na stupne Celzia.
UPOZORNENIE: NIKDY nepoužívajte vírivku, ak je teplota vody vyššia ako 40 ° C.
Tlačidlá pre nastavenie teploty: Po stlačení tlačidla pre zníženie alebo zvýšenie teploty začne
displej blikať. Potom môžete nastaviť požadovanú teplotu. Ak podržíte tlačidlá, hodnoty sa
budú rýchlo zvyšovať alebo znižovať. Nové nastavenie požadovanej teploty zostane na
displeji po dobu 5 sekúnd na potvrdenie novej hodnoty.
POZNÁMKA: Predvolené nastavenie teploty je 20 ° C.
POZNÁMKA: Rozsah nastavenia teploty: 20 ° C - 40 ° C.
Tlačidlo pre vodné filtráciu: Pomocou tohto tlačidla je možné zapnúť a vypnúť filtračnú
pumpu. Potom, čo je filtrácia aktivovaná, svetlo nad tlačidlom vodná filtrácia sa rozsvieti na
zeleno.
16
VLASTNOSTI VÝROBKU
Maximálny počet miest na sedenie:
Objem vody:
Vnútorný/ vonkajší priemer
Výška:
Generátor bublin:
Prietok filtračného čerpadla:
Výkon ohrievača:
Teplotný rozsah:
Zvýšenie teploty:
Počet bublinových trysiek:
Doporučený pracovný tlak vírivky:
pre 4 dospelé osoby
795 l (210 gal)
147/ 191 cm (58/ 75 palcov)
71 cm (28 palcov)
0,9 HP/ 220-240 V/ 50 Hz
1.514 l/ hod. (400 gal/ h)
2.200 W/ 220 - 240 V/ 50 Hz
20°C - 40°C
1,5 – 2,5°C/ hod.
120
0,083 bar (1,2 psi)
Vírivka je vybavená káblom, filtračnou pumpou, ohrievačom vody, generátorom bublin a
ovládacim panelom.
NÁVOD NA ZOSTAVENIE
Výber miesta a požiadavky na umiestnenie vírivky
• Vírivka môže byť umiestnená vo vnútorných ako aj vonkajších priestoroch. Je určená len
pre domáce použitie.
• Vírivka musí byť umiestnená na rovnej a hladkej ploche, ktorá je schopná uniesť vírivku
s max. zaťažením (plná vírivka s vodou a 4 osobami), tj. 1.136 kg (2.500 lbs).
• Uistite sa, že na ploche pod vírivkou a okolo nej nie sú ostré predmety.
• V okolí vírivky zaistite dostatočný odtokový systém na pretékajúcu či striekajúcu vodu.
• Zaistite, aby bola zásuvka pre pripojenie vírivky správne umiestená a tým bol zaistený
jednoduchý prístup pre pravidelné kontroly zástrčky s prúdovým chráničom GFCI/ RCD.
• Uistite sa, že je okolo vírivky dostatok priestoru pre jednoduchú údržbu alebo servis
jednotlivých časti.
• Okolie vírivky by malo byť také, aby umožňovalo jednoduchú prácu pri vypúšťaní vírivky
počas prípravy na dlhodobé zazimovanie.
Ďalšie požiadavky na inštaláciu zariadenia vo vnútorných priestoroch
• Uistite sa, že podlaha unesie plnú váhu naplnenej vírivky s maximálnym počtom osôb.
Overte si túto požiadavku s kvalifikovaným dodávateľom alebo stavebným inžinierom.
• Uistite sa, že podlaha neprepúšťa vodu a má protišmykový povrch. Neinštalujte vírivku na
koberce alebo na iné materiály, ktoré môžu byť poškodené vlhkosťou alebo kondenzáciou.
• Neinštalujte vírivku v druhom/ zvýšenom podlaží nad obytným priestorom. Hrozí
poškodenie kvôli úniku vody a tvorbe vlhkosti.
• Pokiaľ umiestníte vírivku vo vnútorných priestoroch, miestnosť musí byť dostatočne
vetraná. Inštaláciou ventilačného systému zabránite nadmernej kondenzácii a tvorbe
vlhkosti v miestnosti.
9
Dodatečné požiadavky na inštaláciu zariadenia vo vonkajších priestoroch
•Na majiteľa vírivky sa môžu vzťahovať miestne či štátne právne predpisy týkajúce sa
oplotenia na ochranu detí, bezpečnostných zábradlí, osvetlenia a ďalších bezpečnostných
opatrení. Kontaktujte miestny stavebný úrad pre ďalšie podrobnosti.
• Uistite sa, či je plocha, na ktorú budete inštalovať vírivku, rovná, hladká a unesie plnú váhu
naplnenej vírivky.
• Nezostavujte vírivku na tráve alebo na znečistených plochách. Zabránite tak poškodeniu
dna vírivky a minimalizujete znečistenie vody v nej.
• Nevystavujte vírivku dlšiu dobu priamemu slunečnému žiareniu.
• Vírivku je možné nainštalovať a ponechať vo vonkajších priestoroch, pokiaľ vonkajšia
teplota nie je nižšia ako 4°C. Teplota vody vo vírivke musí byť vyššia ako 4°C. Voda vo vnútri
obehového systému, čerpadla a potrubia nesmú zamrznúť. Medzi podlahu a dno vírivky
umiestnite „izolačnú podložku“, zabránite tak strate tepla zo dna vírivky.
POŽIADAVKY NA BEZPEČNÉ ZÓNY
Elektrické zariadenie vírivky musí byť nainštalované v zóne 1, 2 alebo mimo všetkých zón.
Namerané zóny sú obmedzené stenami a pevnými priečkami.
10
DÔLEŽITÉ: Pravidelne kontrolujte, či nie je krycie veko poškodené, predčasne opotrebované
alebo či nedochádza k úniku vzduchu. Nikdy nepoužívajte poškodené krycie veko vírivky.
8. Zapnite ohrievač vody na ovládacej jednotke vírivky - viď. kapitola "Ovládacia jednotka
vírivky" v pokynoch v obsluhe. Vykurovací systém je schopný zvýšiť teplotu vody o cca 1,52,5 ° C za hodinu.
OVLÁDACIA JEDNOTKA VÍRIVKY
A: Tlačidlo ohrevu vody
B: Prepínač Celsius / Fahrenheit
C: Tlačidlo pre zvýšenie teploty
D: Tlačidlo pre zníženie teploty
E: Tlačidlo pre vodnú filtráciu
F: Tlačidlo pre generátor bublín
G: LED displej
15
Vyfúknutie nafukovacej časti veka:
1. Vytiahnite kryt ventila a stlačte ho v jeho základni, dokiaľ nedôjde k vyfúknutiu.
2. Zavrite a zatlačte ventil späť.
Inštalácia kontrolnej jednotky vírivky
1. Stlačte tlačidlo umiestnené na hornej česti ovládacieho panela a dajte dolu zadný kryt (viď
obr. 9).
2. Pripojte kontrolnú jednotku do vírivky (viď obr. 10). Rukou pevne utiahnite konektory.
K utiahnutiu nepoužívajte nástroje.
3. Nasaďte zadný kryt ovládacej základne späť (2) na základňu vírivky (viď obr. 11). Zadný
kryt musí byť nainštalovaný pred používaním vírivky.
UPOZORNENIE: Na kontrolnú jednotku si nesadajte , neopierajte sa o ňu ani na ňu
neumiestňujte žiadne predmety.
4. Zostavu filtračnej kartušovej jednotky pripojte k vnútornej strane výstupnej mriežky vo
vírivke (nižšia poloha, označená "C") (viď obr. 12).
5. Pred naplnením vírivky vodou sa uistite, že sú spodné vypúšťacie ventily na vnnútornej aj
na vnonkajšej strane bezpečna uzavreté.
6. Naplňte vírivku čerstvou vodou do úrovne medzi značky MIN a MAX vyznačené na
vnútornej strane vírivky. Vírivku nepreplňujte.
VAROVANIE: Nikdy nenalievajte priamo do vírivky vodu s teplotou vyššou ako 40°C. Vírivku
odporúčame napúšťať vlažnou vodou, dôjde tak k rýchlejšiemu zahriatiu a úspore energie.
7. Umiestnite krycie veko a nafukovaciu časť veka (ktorá je predinštalovaná do krycieho
veka) na vírivku. Spony na kryte a vírivke zacvaknite do seba. Pevným zaťažením za pásky
utesnite kryt vírivky.
14
NÁVOD NA ZOSTAVENIE
Uzemnenie ovládacej jednotky vírivky
Kvalifikovaný elektrikár musí ovládaciu jednotku vírivky zapojiť do domácej uzemňovacej
koncovky a musí pri tom použiť pevný medený vodič min. 1,5 mm2 (uzemňovací vodič nie je
súčasťou balenia). Postup je následujúci:
Vírivku by mali zostavovať aspoň 2 osoby
1. Presuňte celé balenie na miesto, kde ju budete inštalovať. Neťahajte vírivku po zemi,
pretože tým môžete spôsobiť jej poškodenie a následné unikanie vzduchu. Opatrne otvorte
krabicu, obal môžete použiť pre ďalšie skladovanie vírivky.
2. Rozložte všetky časti na zem a uistite sa, či žiadny diel nechýba. Pokiaľ niektoré diely
chýbajú alebo sú poškodené, obráťte sa na príslušné servisné stredisko Intex, ktoré je
uvedené v priloženom liste "Autorizované centrá“.
Zostavenie kontrolnej jednotky vírivky
1. Pripojte ovládací panel (3) do zásuvky na hornej strane základne vírivky (viď obr. 1).
2. Zaskrutkujte skrutky ovládacieho panela (4) pomocou priloženého kľúča na skrutky (6) a
zaistite tak ovládací panel (viď obr. 2).
3. Zapojte ovládaciu jednotku vírivky do uzemnenej elektrickej zásuvky.
11
Nafúknutie vírivky
Nafúknutie steny vírivky
1. Vyberte podložku pod vírivku (19) z obalu a položte ju na čistú plochu. Potom rozprestrite
plášť vírivky cez podložku. Vypúšťací ventil umiestnite tak, aby bol nasmerovaný k vhodnému
miestu na vypúšťanie vody.
2. Odskrutkujte kryt ovládacieho panela (5) na vrchnej časti ovládacieho panela, čím
odkryjete vývod na nafukovanie. Pripojte jeden koniec hadice na nafukovanie (7) k tomuto
vývodu (viď obr. 3).
3. Odskrutkujte viečko vzduchového ventilu v spodnej časti vnonkajšej steny vírivky, čím sa
ventil dostane do správnej polohy pre nafukovanie. Nasaďte druhý koniec hadice na
nafúknutie (7) do ventilu a otočte doprava, aby sa uzamkol vo svojej polohe (viď obr. 4).
4. Stlačte tlačdlo
pre nafúknutie steny vírivky. Stena musí byť na dotyk pevná, ale nie
príliž tvrdá (viď obr. 5).
DÔLEŽITÉ: Výrobok neprefukujte! K nafukovaniu nepoužívajte vysokotlakový vzduchový
kompresor.
5. Nafukovanie zastavte opätovným stlačením tlačidla
.
6. Zo vzduchového ventilu odpojte hadicu na nafukovanie (7) a pripojte na ňu manometer
(tlakomer) (23). Pokiaľ je vírivka správne nafúknutá, indikátor tlakomeru by mal byť v zelenej
oblasti (viď obr. 6). Pokiaľ vírivka nie je dostatočne nafúkaná, opakujte predchádzajúce
kroky.
12
7. Zaskrutkujte viečko vzduchového ventilu.
Poznámka: Viečko je určené k naskrutkovaniu a k vyskrutkovaniu. Nikdy nevyvíjajte príliž
veľkú sílu, mohlo by prísť k uvolneniu ventila vnútorného nafukovacieho systému. Pre
správnu údržbu ventila si preštudujte časť návodu: "Upevnenie vzduchového ventila vírivky"
Nafúknutie nafukovacej časti veka
1. Otvorte nafukovací ventil a vložte doňho hadicu na nafukovanie (7). Stlačte tlačidlo
pre nafúknutie veka. Veko nafukujte tak, aby bolo na dotyk dostatočne pevné,
ale nie príliž tvrdé (viď obr. 7).
2. Odpojte hadicu na nafukovanie (7) z ventilu a uzavrite ho.
3. Nasaďte späť kryt ovládacieho panela (5), zavrite a zatlačte nafukovací ventil.
POZNÁMKA: Pokiaľ je potrebné steny alebo veko vírivky prifúknuť, postupujte podľa
inštrukcií v častiach návodu: „ Nafúknutie steny vírivky“ a „Nafúknutie nafukovacej
časti veka".
Vyfúknutie vírivky
Vyfúknutie steny vírivky:
1. Odskrutkujte viečko vzduchového ventila. Zatlačte na ventil a otočte o 90 stupňov smerom
doprava do dolnej pozicie (viď obr. 8).
2. Ako náhle je vyfukovanie dokončené, stlačte ventil a otočte o 90 stupňov doľava k návratu
do nafukovacej pozicie.
3. Nasaďte späť viečko.
13
Download

návod PureSpa sk tlac