VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA
KATEDRA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA NITRA
KATEDRA OŠETROVATEĽSTVA
UNIWERSYTET RZESZOWSKI
WYDZIAL MEDYCZNY
ISTYTUT PIELEGNIARSTWA I NAUK O ZDROWIU
UNIVERZITA KARLOVA
3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA
ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ
PROGRAM
mezinárodní konference
19. 4. 2012
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Vědecký a organizační výbor
Předseda vědeckého výboru konference
Ing. Jakub Novotný, Ph.D. - rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava
Vědecký výbor konference
prof. dr. hab. n. med. Pawel Januszewicz (PL)
prof. MUDr. Anton Lacko, CSc. (SK)
prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD. (SK)
prof. MUDr. Jozef Novotný, PhD.(Med.)LFIBA, ABIRA (CZ)
doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD. (SK)
doc. PhDr. Mgr. Vladimír Littva, PhD.,MPH (SK)
doc. PhDr. Martin Hemelík, CSc. (CZ)
doc. PhDr. Helena Kadučáková, PhD. (SK)
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. (CZ)
doc. PaedDr. et Mgr. Eva Zacharová, PhD. (CZ)
doc. PhDr. Jaroslav Stančiak, PhD., MPH (CZ)
doc. PhDr. Mária Kopáčiková, PhD. (CZ)
doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD. (SK)
doc. PhDr. Adriana Repková, PhD. (SK)
Dr. nauk med. Monika Binkowska –Bury (PL)
Dr. nauk farm. Jan Antoni Rutowski, Ph.D. (PL)
Dr. nauk med. Beata Penar-Zadarko (PL)
Mgr. Małgorzata Nagórska (PL)
PhDr. Eva Moraučíková, PhD. (SK)
Mgr. Hana Svobodová (CZ)
PhDr. Marie Zvoníčková (CZ)
Předseda organizačního výboru
PhDr. Lada Cetlová, PhD. (CZ)
Tajemník organizačního výboru
Mgr. Vlasta Dvořáková
Členové organizačního výboru
PhDr. Marcela Babická
Mgr. Lenka Drahošová
Mgr. Lenka Görnerová
PhDr. Martina Hrozenská, PhD.
Mgr. Irena Točíková
Čestné předsednictvo konference
9 : 30 - 11 : 30 - Společná sekce – aula VŠPJ
Ing. Jakub Novotný, Ph.D. - rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava
doc. PhDr. Martin Hemelík, CSc. - prorektor pro tvůrčí činnost Vysoké školy polytechnické
Jihlava
prof. MUDr. Anton Lacko, CSc. - děkan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity
v Ružomberku - Objectification of the stressful situation in development of pedagogical and
educational process by examination of the autonomous nervous system spectral analysis Slovenská republika
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. - tajemník ústavu Ostravská univerzita v Ostravě Vzdělávání sester a porodních asistentek v České republice - Česká republika
doc. PhDr. Mgr. Vladimír Littva, PhD., MPH - proděkan pro vědu a výzkum Fakulty
zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku - Determinanty zdravia v rómskej
populácii z pohľadu Rómov - Slovenská republika
Hans Ulrich Dörr - Gesundheits-und Pflegezentrum Rüsselsheim – Spolková republika
Německo
Mgr. Veronika Di Cara - Česká asociace sester - Mezinárodní aktivity ČAS - Česká republika
prof. MUDr. Jozef Novotný, PhD. (Med.) LFIBA, ABIRA - Vysoká škola polytechnická Jihlava Rizikové faktory kardiovaskulárnych chorôb - Česká republika
OBĚD – RAUT - 11 : 30 – 12 : 30
11 : 30 - 12 : 30 PREZENTACE POSTERŮ
PREZENTAČNÍ MÍSTO PŘED AULOU
Bc. Alena Dudeková - Vypisovanie zdravotnej dokumentácie na záchrannej zdravotnej
službe.
PhDr. Karin Liptáková, Jarmila Jakubeková, doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD. - Kultúrne
vplyvy zamerané na proces dojčenia v afrických krajinách.
Mgr. Radka Matějková, doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D. - Komparace výsledků zahraniční
studie vybraných komponent Aliance 3N u pacientů s Deficitní znalostí 00126 a srdečním
selháním s výsledky studie u českých pacientů.
PhDr. Emília Miklovičová, PhD., doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH
ošetrovateľského povolania.
- Stresory
MUDr. Eva Musilová, PhD., Doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD. - Manažment bolesti
a opuchu.
doc. PhDr. Adriana Repková, PhD. - Štandardizácia použitia aromaterapie na pôrodnej sále.
PhDr. Darina Šimovcová, PhDr. Oľga Lacková
v psychiatrickom ošetrovateľstve pri liečbe depresie.
- Kognitívno-behaviorálna terapia
PhDr. Emőke Takácsová, doc. PhDr. Adriana Repková, PhD., PhDr. Janka Hrabčáková Fyzikálne metódy tlmenia pôrodnej bolesti.
PhDr. Zuzana Rybárová, PhD. - Automatický externý defibrilátor.
PhDr. Jarmila Jakubeková, PhDr. Karin Liptáková - Význam supervízie ošetrovateľskej
starostlivosti v Južnom Sudáne.
12.30 - 16.00 Sekce - Ošetřovatelství 1
Učebna U9 - 1. patro
MODERÁTOR SEKCE - Mgr. Irena Točíková, Dr. nauk med. Monika Binkowska - Bury (PL)
PhDr. Katarína Gerlichová, PhD., PhDr. Iveta Matišáková, PhD. - Pozícia ošetrovateľstva
v starostlivosti o rodinu s dieťaťom so zdravotným.
PhDr. Iveta Matišáková, PhD., PhDr. Katarína Gerlichová, PhD. - Náročnosť poskytovania
ošetrovateľskej starostlivosti u geriatrického pacienta.
PhDr. Mariana Mišinová, PhDr. Katarína Gerlichová, PhD., Iveta Matišáková - Posudzovanie
najčastejších potrieb terminálne chorého pacienta.
PhDr. Kamila Jurdíková, Oľga Trubanová - Kvalita života pacientov s onkohematologickým
ochorením.
doc. PhDr. Mária Zamboriová, PhD., doc. PaedDr. PhDr. Viera Simočková, PhD. - Reflexia
predsudkov v ošetrovateľskej praxi.
PhDr. Eva Bajanová - Sebestačnosť v aktivitách denného života a kognitívne funkcie
seniorov, ich vplyv na ďalšiu starostlivosť.
PhDr. Anna Benčeková - Prevencia metabolického syndrómu.
PhDr. Viera Hulková, PhD. - Dopad legislatívnych zmien v ošetrovateľstve súvisiacich
s reformou zdravotníctva na jednotlivé typy zdravotnických zariadení v Slovenskej republike.
doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH, PhDr. Emília Miklovičová, PhD. - Informovanosť
rodičov detí s akútnou lymfoblastickou leukémiou.
PhDr. Zuzana Rybárová, PhD. - Existuje vztah medzi obavami z nepříjemných zážitkov a
demografickými údajmi u pacientov před anestéziou.
doc. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH, Mgr. Adela Kontrišová - Ošetrovateľská
dokumentácia ako súčasť kvality ošetrovateľskej starostlivosti.
PhDr. Viera Tereková, PhD., doc. PhDr. Ľudmila Kubicová, PhD., PhDr. Magda Ozogányová,
PhD. - Kvalita života u pacientov s psoriázou.
doc. PhDr. Ivana Tomková, PhD., MPH, PhDr. Jana Michňová, PhD. - Účasť sestier
v edukačných programoch chorých s akútnymi koronárnymi syndrómami.
Bc. Alena Dudeková - Vplyv pracovného prostredia na život pracovníkov v záchranných
zdravotných službách.
Iavorskyi Pavol - Use of spiral computed tomography in diagnostics of leiomyoma of uterus
at different types of obesity.
Irina Krukovska - Some aspects of formation and development of medical educational
institutions in Volyn in the XVIII - XX century.
Dr. nauk med. Monika Binkowska-Bury, Mgr. Małgorzata Nagórska, Dr. nauk med. Beata
Penar-Zadarko - Pielegniarki a przemysł farmaceutyczny nurses and pharmaceutical
industry.
Mgr. Irena Točíková, Bc. Alžběta Janečková - Sestra v očích veřejnosti.
Mgr. Markéta Blažková, Mgr. Petr Snopek, DiS., Bc. Vladimíra Šudřichová - Péče o dítě s
astma bronchiale.
PhDr. Nataša Bujdová, PhD. - Diemy a kompetencie sestry v podmienkach reforiem.
Prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD., Mgr. Lenka Görnerová, Dis. - Paliatívna a hospicová
starostlivosť.
Prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD., Mgr. Lenka Görnerová, DiS., RNDr. Zuzana Bačíková,
PhDr. Jana Švecová - Prevencia tuberkulózy ako multidisciplinárny problém.
Prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD., Mgr. Lenka Görnerová, DiS., RNDr. Zuzana Bačíková Identita v procese socializácie a personalizácie rómskeho etnika ako multidisciplinárny
problém.
Prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD., Mgr. Lenka Görnerová, DiS., RNDr. Zuzana Bačíková Škodlivé následky užívania tabaku ako jedna z úloh ochrany verejného zdravia v súčasnosti.
Prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD., Mgr. Lenka Görnerová, DiS., RNDr. Zuzana Bačíková Úlohy ošetrovateľstva a verejného zdravotníctva v plnení programu Zdravie v 21. storočí :
„Kardiovaskulárne ochorenia ”.
PhDr. Dana Zrubcová, PhD. - Aspekty kvality života pacientov so psychózou.
PhDr. Zuzana Hudáková, PhD., PhDr. Mária Novysedláková, PhD. Kvalita života po totálnej
endoprotéze bedrového kľbu.
12.30 - 16.00 Sekce - Ošetřovatelství 2
Učebna P1 - 1. patro
MODERÁTOR SEKCE - PhDr. Marcela Babická, Dr. nauk med. Beata Penar-Zadarko (PL)
PhDr. Marcela Ižová, PhD., Klokočíková Andrea - Úloha sestry v podpore dialyzovaného
pacienta.
doc. PhDr. Helena Kadučáková, PhD. - Psychická pracovná záťaž u sestier.
Mgr. Zuzana Šenkárová, Helena Kadučáková - Vybrané ošetrovateľské diagnózy súvisiace so
stresom a ich objektivizácia.
PhDr. Mária Novysedláková,PhD., PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. - Manažment nauzey
a zvracania u onkologického pacienta.
PhDr. Mária Lehotská, PhD., Bc. Jana Mihalovičová - Intermitentná katetrizácia
v manažmente neurogénneho močového mechúra u pacientov s miešnymi léziami.
PhDr. Michaela Vicáňová, PhD. - Ošetrovateľská starostlivosť na protialkoholickej liečbe
z pohľadu pacienta.
PhDr. Katarína Zrubáková, PhD., Mgr. Katarína Sclosserova, Mgr. Zuzana Dubná Ošetrovateľská starostlivosť a jej význam v prevencii poresuscitačných komplikácii pacientov.
Mgr. Břendová Marie
s leukemií.
- Role sestry edukátorky ve výživě dětského pacienta
PhDr. Štefániková Jana, Mgr. Albert, Matúš, prof. MUDr. Novotný Jozef, PhD. - Bolesť
chrbta a kvalita života.
PhDr. Marie Zvoníčková, Mgr. Jan Slovák - Příspěvek k problematice utrpení a soucitu
v ošetřovatelské péči.
PhDr. Kateřina Čermáková, Mgr. Marie Holubová, Eva Valentová - Úloha vysokoškolsky
vzdělaných nelékařských pracovníků na onkologickém pracovišti.
PhDr. Magda Taliánová, Ph.D., Mgr. Markéta Moravcová, Mgr. Martina Jedlinská Hodnotící a měřící škály v ošetřovatelské praxi.
Mgr. Aida Bešić -Transkulturní aspekty péče o občany z Bosny a Hercegoviny.
Elżbieta Cipora, Krzysztof Jakubowski, Beata Penar - Zadarko, Ewa Smoleń - Self-evaluation
and professional reasons for choosing the nursing profession.
Dr. nauk med. Beata Penar-Zadarko, Dr. nauk med. Monika Binkowska-Bury, Elzbieta
Cipora , Krzysztof Jakubowski - Nursing theories in practice.
PhDr. Marcela Babická - Spiritualita v péči o umírající.
Mgr. Zuzana Karabová, doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD. - Komunikácia sestier s detským
pacientom a jeho podpornými osobami – rodičmi.
PhDr. Erika Krištofová, PhD., Beáta Gajdošová - Špecifiká starostlivosti o dieťa s autizmom.
PhDr. Bc. Mariana Magerčiaková, PhD. - Prostredie chirurgického pracoviska a jeho vplyv na
pacienta v kontexte ošetrovateľstva.
PhDr. Jana Otrubová, PhD, doc. PhDr. Monika Jankechová, PhD. posúdenie stavu výživy seniora.
Ošetrovateľské
PhDr. Ľubica Poledníková, PhD., PhDr. Alica Slamková, PhD. - Využitie klasifikačných
systémov ošetrovateľstva v praxi.
PhDr. Miroslava Líšková, PhD. - Syndróm dráždivého čreva civilizačne podmienená porucha
zdravia.
PhDr. Andrea Solgajová, PhD., doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD. - Moderné trendy
ošetrovateľstva v prevencii kardiovaskulárnych ochorení.
Doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD., PhDr. Andrea Solgajová, PhD. - Aspekty zdravia v
štandardnej terminológii ošetrovateľstva.
doc. PaedDr. et Mgr. Eva Zacharová, Ph.D. - Úloha komunikace v ošetřovatelské péči.
Doc. PaedDr. et Mgr. Eva Zacharová, Ph.D., Prof. PhDr. Ivica Gulášová, Ph.D. - Empatie
jako pomocník při zkvalitňování ošetřovatelské péče.
12.30 - 16.00 Sekce - Porodní asistence
Učebna U4 - přízemí
MODERÁTOR SEKCE - doc. PhDr. Mária Kopáčiková, PhD., Mgr. Małgorzata Nagórska (PL)
doc. PhDr. Ľudmila Matulníková, PhD. - Manažment telesnej hmotnosti u tehotnej ženy
s obezitou.
PhDr. Emőke Takácsová, doc. PhDr. Adriana Repková, PhD., PhDr. Janka Hrabčáková Vplyv PFP ( psychofyzickej prípravy na pôrod) na tlmenie pôrodnej bolesti.
Mgr. Mária Holášová, doc. PhDr. Adriana Repková, PhD. - Využitie aromaterapie na
pôrodných sálach v SR.
PhDr. Janka Hrabčáková, Klára Uhrínová - Prieskum verejnej mienky o vplyve hudby na
tehotenstvo, plod a pôrod.
Mgr. Zuzana Garneková, PhDr. Ivana Jahodová, PhDr. Jana Hlinovská, PhD. - Ošetrovateľská
starostlivosť o ženu s DIC.
Mgr. Lucie Kašová, Mgr. Eva Lorenzová – Edukační centrum pro sociálně, tělesně, smyslově
handicapované těhotné ženy.
Mgr. Věra Vránová, Ph.D. - Znalosti a postoje porodních asistentek k edukaci v oblasti
reprodukčního zdraví.
Mgr. Štěpánka Bubeníková, Mgr. Věra Vránová, Ph.D. - Nanda - International a porodní
asistence.
Bc. Hrubá Renata, Mgr. Vránová Věra, Ph.D. - Role porodní asistentky v prenatální poradně.
Mgr. Karolína Kutálková, Mgr. Věra Vránová, Ph.D. - Zájem žen a porodních asistentek o
komunitní péči v porodní asistenci.
Mgr. Věra Erbenová - Vývoj výuky porodních asistentek od roku 1930 - dosud v Pardubicích.
PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. - Analýza východisek řešení zdravotně-sociální
problematiky nedonošených dětí a dětí s nízkou porodní hmotností v rámci rané péče.
Barbara Zych, Karolina Pityńska, Edyta Barnaś, Elżbieta Kraśnianin - The knowledge and
attitudes of midwives in the field of the early developmental stimulation of a newborn
infant.
Dominika Pasierb, Edyta Barnaś, Renata Raś, Jolanta Wała - Perspektywy podjęcia pracy w
Polsce lub zagranicą w opinii studentów pielęgniarstwa i położnictwa.
Mgr. Małgorzata Nagórska, Katarzyna Wardak, Dr. nauk med. Monika Binkowska-Bury Oczekiwania pacjentek w opiece okolooperacyjnej w ginekologii.
doc., PhDr. Mária Kopáčiková,PhD., doc. PhDr. Jaroslav Stančiak, PhD., prof. MUDr. Jozef
Novotný, PhD. (med) - Podiel pôrodnej asistentky na humanizácii pôrodu.
Mgr. Vlasta Dvořáková - Od kojných k bankám mateřského mléka.
Mgr. Lenka Görnerová, DiS. - Klokánkování - zahřát dítě na těle.
PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD. - Úloha pôrodnej asistentky v podpore dojčenia.
PhDr. Elena Žiaková - Možnosti včasnej fyzioterapeutickej intervencie u predčasne
narodeného dieťaťa.
PhDr. Elena Žiaková, Pavol Sivák - Vplyv terapie zariadenia Lokomat na kvalitu života
pacienta s DMO z pohľadu rodiča.
12.30 - 16.00 Sekce - Varia 1
Aula - přízemí
MODERÁTOR SEKCE - doc. PhDr. Jaroslav Stančiak, PhD., Dr. nauk farm. Jan Antoni
Rutowski, Ph.D. (PL)
PhDr. Eva Červeňanová, PhD., PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD. - Názory študentov
ošetrovateľstva na ich hodnotenie.
doc. MUDr. Anna Lesňáková, PhD., doc. PhDr., Mgr. Vladimír Littva, PhD., MPH, doc.
MUDr. Ivan Solovič, CSc., RNDr. Soňa Hlinková, PhD. - Roma, Infectious Diseases and its
Prevention.
MUDr. Jaromír Tupý, PhD., Bc. Oľga Chrenková, Bc. Miriam Tupá, prof. MUDr. Anton Lacko,
CSc. - Neinvazívne posúdenie stresoidnej reakcie metódou variability srdcovej frekvencie.
Doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc., PhDr. Anna Krišková, PhD. - Overenie zhody a nezhody
podskupín respondentov študentov v príprave na zdravotnícke povolanie a zamestnancov z
praxe v odpovediach na otázky v dotazníku Správanie podporujúce zdravie chi-kvadrát
testom.
Marcel Gaľa, PhDr. Elena Žiaková, Šajterová Zuzana - Využitie Vojtovej metódy
v respiračnej fyzioterapii u pacientov po úraze miechy v krčnej oblasti.
doc. PhDr. Monika Mačkinová, PhD. - Bazálna stimulácia v zariadeniach sociálnych služieb
v Slovenskej republike.
PhDr. Emília Miklovičová, PhD. - Moderátory zvládania psychickej záťaže u sestier.
MUDr. Eva Musilová, PhD. - Edukácia pohybu.
MUDr. Eva Musilová, PhD., Doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD. - Manažment bolesti
a opuchu.
doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD., MUDr. Eva Musilová, PhD. - Ochrana zdravia sestier
v súvislosti s fyzickou námahou pri práci.
doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD., MUDr. Eva Musilová, PhD. - Rehabilitačné
ošetrovateľstvo.
Mgr. Marcela Saparová - Právní a etické aspekty v geriatrii.
Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D., Jana Dvořáková - Možnosti zvyšování kvality výuky
v magisterském navazujícím studijním programu intenzivní péče.
PhDr. Marie Macková, Ph.D., RSW, Jana Macková - Bezdomovec v nemocnici.
Mgr. Marie Lazárková, PhDr. Marie Macková, Ph.D., RSW - Hospicová péče o pozůstalé.
Shatylo Victor - From the experience in specialistś education in Zhytomyr nursing institute.
Svyrydiuk Volodymyr, Svyrydiuk Vasyl – Prospective approaches to forming of
communicative competence of students of masteŕs degree program in nursing.
Svyrydiuk Olena - Information and telecommunication technologies based forming of
professional and valuable principles among students of higher medical education
institutions.
Dr. nauk farm. Jan Antoni Rutowski, Ph.D. - Calorie counting, energy balance and
carbohydrates - metabolic consequences and principles for optimal nutrition and health.
doc. PhDr. Jaroslav Stančiak, PhD., prof. MUDr. Jozef Novotný, PhD. (med), Mgr. Matúš
Albert - Vedomosti pubescentov a adolescentovo rozikách alkoholu.
Mgr. Martina Černá, Ph.D. - Studenti studijního oboru všeobecná sestra na VŠPJ a etický
kodex.
doc. PhDr, Jana Boroňová, PhD., PhDr. Dagmar Richnáková - Ošetrovateľská informatika.
doc. PhDr. Monika Jankechová, PhD., Bc. Katarína Pechová, PhDr. Jana Otrubová, PhD.
Manažment Ľudských zdrojov versus ošetrovateľstvo.
Mgr. Andrea Juhásová, PhD. - Metódy a techniky sociálnej rehabilitácie osôb s mentálnym
postihnutím.
12.30 - 16.00 Sekce - Varia 2
Učebna P4 - 1. patro
MODERÁTOR SEKCE - Mgr. Lenka Drahošová
RNDr. Soňa Hlinková PhD., doc. PhDr., Mgr. Vladimír Littva PhD. MPH, doc., MUDr. Anna
Lesňáková PhD. - Prístup Rómov k zdraviu a k zdravotnej starostlivosti.
Mgr. Eva Ferková - Možnosti zavedenia validácie do praxe.
Mgr. Jana Sedliaková - Využitie e-learningu vo výučbe predmetu ošetrovateľské techniky.
Mgr. Iveta Schusterová,
zdravotníckeho pracovníka.
PhD.
-
Modelovanie
emócií
v kontexte
sebarealizácie
PhDr. Daniela Letašiová - Miesto rehabilitácie v prevencii a liečbe osteoporózy.
doc., PhDr. Jana Kutnohorská, CSc., doc., PaeDr. Igor Lomnický, Ph.D. - Prosociální a etický
rozměr osobnosti sestry a pomáhajících profesí.
Bc. Kateřina Beranová, Bc. Lubomír Krankuš, Mgr. Jan Schuster, Ph.D. - Vývoj tělesné
hmotnosti u adolescentů v průběhu kalendářního roku.
Bc. Iveta Vašinová, Bc. Tomáš Křesťan, Mgr. Petra Vojtová, Ph.D. - Sociální aspekty
cirkadiánních rytmů u adolescentů.
Mgr. Helena Michálková, Ph.D., Mgr. Lenka Šedová, Ph.D., Mgr. Veronika Benešová, Ph.D.
- Využití online technologie ve vzdělávání sester.
PhDr. Helena Kisvetrová, Mgr. Petra Kurková, Ph.D. - Profesní kompetence studentů
zdravotnických a tělovýchovných studijních programů ve vztahu k osobám se zdravotním
postižením.
PhDr. Marie Hlaváčová - Well-being jako součást zdraví.
Mgr. Hana Svobodová - Je respektování důstojnosti člověka výjimečnou ctností aneb
zamyšlení nad tím, jak učit důstojnému přístupu k nemocným.
PhDr. Šárka Tomová, Mgr. Hana Nikodemová - Didaktika z pohledu zdravotnického
pracovníka.
Ing. Jana Pacáková - Přínosy účinnosti systému řízení kvality ve zdravotnickém zařízení.
Olga Goray - The problems of nurseś Professional training to the sanitary-hyfienic upbringing and preventive work with pupils (schoolchildren) in Poland and Ukraine.
Svetlana Gordijchuk - The system of nursing professional training in Ukraine in the context
of the Bolognese process.
Oleh Lyubinets, Genadij Slabkyj, Yaroslav Pylypets, Jaroslav Stančiak, Jan Rutowski,
Jaroslav Hrzhybovskyj - Peculiarities and comparative characteristics of the population
mortality caused by the main reasons in Ukraine, the Check Republic and other European
countries.
Irina Makhnovska - Explanation of content of masters graduates triningsfor nursing in
Ukraine.
doc. Ing. Pavel Zahradníček, CSc. - Krizová připravenost zdravotnictví součást výuky Vysoké
školy polytechnické Jihlava.
doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD., Bc. Lada Nováková - Adaptační období nelékařských
zdravotnických pracovníků.
PhDr. Ingrid Juhásová, doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD. - The role of nurse in the prevention
of violence against eldery people.
doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD. - Náročné zdravotnícke povolania a psychohygiena.
doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD. - Niektoré aspekty komunitnej sociálnej práce.
PhDr. Martina Hrozenská, PhD. - Sociálne služby určené osobám trpiacim Alzheimerovou
chorobou a ich rodinným príslušníkom - legislatívny a organizačný rámec.
doc. PhDr. Otto Čačka - Dynamika prožívání frustrace u pacientů a způsoby negace možných
následků.
Download

Duben -PROGRAM KONFERENCE - 2012