PROGRAMME
of the International Symposium
NURSING OF THE 21ST CENTURY IN THE PROCESS OF
CHANGES
12 – 13 September 2013
Nitra
SLOVAK REPUBLIC
held under auspices of
doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc.
Minister of Education, Science, Research and Sport of
the Slovak Republic
and
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
Rector of Constantine the Philosopher University in Nitra
NURSING OF THE 21ST CENTURY IN THE PROCESS OF
CHANGES
12 – 13 September 2013
Nitra
SLOVAK REPUBLIC
Partner universities
CONSTANTINE THE PHILOSOPHER UNIVERSITY IN NITRA
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HEALTH CARE
UNIVERSITY OF DEBRECEN
FACULTY OF HEALTH
UNIVERSITY OF RZESZOW
FACULTY OF MEDICINE
UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN CESKE BUDEJOVICE
FACULTY OF HEALTH AND SOCIAL STUDIES
Honourable presidium
doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc.
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.
doc. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD.
doc. Dr. Katalin Papp, PhD.
Małgorzata Marć, R.N., D. Med
prof. PhDr. Valérie Tóthová, PhD.
doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD.
doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc.
MUDr. Jozef Valocký
Scientific Board
prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc. (SK)
doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD. (SK)
PhDr. Miroslava Líšková, PhD. (SK)
prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. (CZ)
doc. PhDr. Sylva Bártlová, Ph.D. (CZ)
doc. Dr. Katalin Papp, PhD. (HU)
Dr. habil Gergely Fábián PhD. (HU)
Małgorzata Nagórska, PhD. (PL)
Dr n. med. Monika Binkowska-Bury (PL)
prof. Dr hab. med. Paweł Januszewicz (PL)
doc. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH (SK)
doc. PhDr. Mária Musilová, PhD. (SK)
Dr. h. c. prof. PhDr. Anna Eliášová, PhD. (SK)
doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD., mim. prof. (SK)
doc. PhDr. Helena Kadučáková PhD. (SK)
doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD. (SK)
prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD. (SK)
doc. PhDr. Mária Zamboriová, PhD. (SK)
doc. PhDr. Helena Koňošová, PhD. (SK)
PhDr. Eva Červeňanová, PhD. (SK)
doc. Mgr. Martina Bašková, PhD. (SK)
doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD. (CZ)
doc. PhDr. Lada Cetlová, Ph.D. (CZ)
doc. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD. (A)
doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D. (CZ)
PhDr. Jana Haluzíková, Ph.D. (CZ)
Mgr. Věra Vránová, Ph.D. (CZ)
Mgr. Anna Krátka, Ph.D. (CZ)
Organisational Board
doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD.
PhDr. Miroslava Líšková, PhD.
Mgr. Mária Semanišinová
PhDr. Erika Krištofová, PhD.
PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD.
PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD.
PhDr. Ľubica Poledníková, PhD.
PhDr. Alica Slamková, PhD.
PhDr. Dana Zrubcová, PhD.
Mgr. Daniela Čičová
Mariana Mikulová
Official languages:
English, Slovak, Czech
Instructions for the speakers:
Time limit for an oral presentation (plenary session):
15 minutes
Time limit for an oral presentation (other sessions):
10 minutes
We would kindly ask the speakers to come to the room before the
session to download their presentations to the computer.
Registration:
12 September 2013: 7:30 – 8:45
13 September 2013: 7:30 – 8:45
FSVaZ UKF v Nitre, Kraskova 1, Nitra
The plenary session and the closing ceremony are held in the room
A 12 on the ground floor.
The sessions A – H are held in the rooms A 506, A 507 and A 508
on the 5th floor.
The lunch is served in the room A 505 on the 5th floor.
Dinner and cultural programme:
Thursday 12 September 2013 18:00 – 22:00
Študentský domov UKF Nitra
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Ul. B. Slančíkovej 1
949 01 Nitra
Thursday 12 September 2013
9:00 – 09:45 Official Opening
Plenary Session – A 12
10:00 – 12:00
Chair:
Katalin Papp, Zuzana Slezáková,
Valérie Tóthová, Gabriela Vörösová
1. G. Vörösová (SK): Validation Studies of Nursing Diagnoses
in V4 Countries / Validačné štúdie ošetrovateľských diagnóz
v krajinách V4
2. V. Tóthová (CZ): Nursing Science Changing the Identity of
Nursing / Ošetřovatelská věda proměňující identitu
ošetřovatelství
3. K. Papp, V. Törő, Újváriné Adrienn Siket (HU): The Nursing
education according to 2005/36 EU directive / Vzdelávanie
sestier podľa smernice 2005/36/ES
4. M. Marć, G. Baran (PL): The Causes of Patients’ NonCompliance with Doctors´ and Nurses´ Advice after Heart
Attack / Príčiny nedodržiavania rád lekára a sestry
u pacientov po infarkte
5. Z. Slezáková (SK): E-Health and Nursing Education / Ehealth a jeho vplyv na vzdelávanie sestier
6. S. Bártlová (CZ): Improvement of Nursing Care Safety /
Zvyšovanie bezpečnosti ošetrovateľskej starostlivosti
7. D. Jarošová, K. Majkusová, R. Zeleníková, R. Kozáková, R.
Líčeník, M. Stolička (CZ): Methodology of adaptation of
clinical practice guideline preventing falls of patients in
institutions / Metodika adaptace klinického doporučeného
postupu prevence pádů pacientů v institucích
Lunch: 12:00 – 13:30
Room: A 505
Session A – A 506
13:30 – 14:45
Chair:
Elena Gurková, Monika Jankechová, Erika Krištofová
1. L. Kollárová, M. Ármaiová (SK): The Present and the
Future of Health Care Education of the Inhabitants of the
Slovak Republic / Prítomnosť a budúcnosť zdravotnej
výchovy občanov Slovenskej republiky
2. P. Snopek (CZ): Nursing Students´ Knowledge Regarding
the Related Legislation / Orientácia študentov
ošetrovateľstva v legislatíve vzťahujúce sa k profesii
všeobecnej sestry
3. A. Krátká, J. Hanáková (CZ): Continuity of Nursing Care
of a Patient Being Discharged from a Hospital / Náväznosť
ošetrovateľskej starostlivosti pri prepustení pacienta z
nemocnice
4. H. Szabó, H. Orosz, J. Kiss (HU): The social background
and its effects for work value of students of University of
Debrecen Health Faculty / Sociálne prostredie a jeho vplyv
na pracovné hodnoty študentov na Health Faculty,
University of Debrecen
5. L. Nováková, L. Cetlová, V. Dvořáková (CZ): Use of
Restraints in the Work of Nurses / Používanie
obmedzovacích prostriedkov v práci sestier
6. H. Padyšáková, C. Bučeková (SK): Reproductive Health of
Men / Reprodukčné zdravie mužov
7. D. Mastiliaková, L. Špirudová, J. Kačorová, R. Adamczyk
(CZ): Learning Outcome Assessment in a Nursing Study
Programme / Hodnocení učebních výstupů ve studijním
programu ošetřovatelství
Session B – A 507
13:30 – 14:45
Chair:
Vlasta Dvořáková, Zuzana Hudáková, Alica Slamková
1. M. Sedláková, P. Domanská (CZ): Nursing of Terminally
Ill Patients with Respect for Human Dignity / Ošetrovanie
terminálne chorých s úctou k ľudskej dôstojnosti
2. V. Olišarová, L. Šedová, V. Tóthová, J. Kaas, D. Kimmer
(CZ): Selected Medical Indicators of Lifestyle Diseases of
Persons over 60 Years of Age / Vybrané zdravotnícke
ukazovatele civilizačných ochorení u osôb nad 60 rokov
3. Z. Hudáková, L. Jarošová, M. Šupínová (SK): Environment
of Operating-Rooms and Psyche of the Patient before the
Planned Operational Interventions / Prostredie operačných
sál a psychika pacienta pred plánovaným operačným
zákrokom
4. A. Schönbauerová, M. Boledovičová (CZ): Experience of
Mothers with Visiting Service of a Local Paediatric Nurse /
Skúsenosti matiek s návštevnou službou obvodnej detskej
sestry
5. E. Morovicsová, A. Falisová (SK): Community Child Care
in the First Czechoslovak Republic / Komunitná
starostlivosť o deti v prvej Československej republike
6. A. Botíková, J. Hirnerová, A. Dziacka (SK): The
Occurrence of Risk Factors in Sudden Brain Infarction /
Výskyt rizikových faktorov pri náhlej mozgovej príhode
7. H. Orosz, H. Szabó, J. Kiss (HU): Values of career attitude
and career profiles of medical students / Hodnoty postoja
ku kariére a kariérovým profilom u študentov
zdravotníckych odborov
Session C – A 508
13:30 – 14:45
Chair:
Darja Jarošová, Ľuboslava Pavelová, Marie Trešlová
1. M. Kopáčiková (SK): Alternative Ways of the Aspects of
Childbirth Pregnant Women / Alternatívne spôsoby vedenia
pôrodu z aspektu tehotných žien
2. B. Penar-Zadarko, M. Binkowska-Bury, M. Nagórska (PL):
Assessment of quality of life in the ovarian cancer patients
upon chemotherapy treatment / Posudzovanie kvality života
u pacientok s rakovinou vaječníkov pri chemoterapii
3. M. Zanovitová, M. Miertová (SK): Strategies of Body
Weight Control in Relation to Eating Disorders / Stratégie
kontroly telesnej hmotnosti vo vzťahu k poruchám príjmu
potravy
4. L. Rendl, F. Dolák (CZ): Impact of Crohn´s Disease on the
Patients´ Psyche / Vplyv Crohnovej choroby na psychiku
pacientov
5. A. Repková, J. Mračková (SK): Postabortion Syndrome in
the Women after the Interruption in the 1st Trimester /
Postabortívny syndróm u žien po umelom ukončení
tehotenstva v 1. trimestri
6. I. Bóriková, M. Tomagová, K. Žiaková (SK): Assessment
in Gerontological Nursing / Posudzovanie
v gerontologickom ošetrovateľstve
7. D. Nedvědová, D. Jarošová (CZ): International study of
midwifery job satisfaction / Mezinárodní studie pracovní
spokojenosti porodních asistentek
Session D – A 12
13:30 – 14:45
Chair:
Hana Padyšáková, Andrea Solgajová, Martina Tomagová
1. M. Lesińska-Sawicka, E. Bernaciak (PL): What is the
subject of the Acquisition of Cultural Competences in
Nursing? / Čo je predmetom získavania kultúrnych
kompetencií v ošetrovateľstve?
2. G. Vörösová, J. Múdra (SK): Anxiety as a Problem in
Oncology Nursing / Úzkosť ako problém v onkologickom
ošetrovateľstve
3. M. Lepiešová, M. Miertová, I. Farský (SK): Experience of
Simulation Education in the Professional Training of
Nurses / Skúsenosti so simulačnou výučbou
v profesionálnej príprave sestier
4. Ľ. Poledníková, A. Slamková, T, Markušová (SK):
Institutionalization and Psychosocial Being of the Elderly /
Inštitucionalizácia a psychosociálne bytie seniorov
5. D. Zrubcová (SK): Family as a Support System in
Resocialization Process / Rodina ako podporný systém v
resocializačnom procese
6. J. Mesárošová, A. Siakeľová (SK): Evidence-Based
Nursing in the Context of Wound Care / Ošetrovateľstvo
založené na dôkazoch v kontexte starostlivosti o rany
7. Ľ. Pavelová, E. Krištofová, A. Bratová (SK):
Communication and Information Resources in the Nurse´s
Work / Komunikačné a informačné zdroje v práci sestier
Session E – A 506
15:00 – 16:30
Chair:
Martina Lepiešová, Jozefína Mesárošová, Eva Morovicsová
1. J. Kaas, V. Tóthová, V. Olišarová (CZ): Self-Sufficiency
Level of Rheumatoid Arthritis Patients / Miera
sebestačnosti pacientov s reumatoidnou artritídou
2. I. Chloubová, L. Rolantová (CZ): The Applicability of
Standardized Questionnaire in the Evaluation of Quality of
Life in Patients with Arrhythmia / Využitie
štandardizovaného dotazníka v hodnotení kvality života
u pacientov s arytmiou
3. E. Morovicsová (SK): Effective Communication as an
Assumption of the Quality of Psychological Care for the
Patient / Efektívna komunikácia ako predpoklad kvalitnej
psychologickej starostlivosti o pacienta
4. J. Novotný, J. Stančiak (CZ): The Role of Risk Factors
Concerned to Non-Communicable (Civilisation) Diseases /
Rola rizikových faktorov týkajúcich sa neprenosných
(civilizačných) chorôb
5. B. Břegová, Y. Vrublová, H. Tomášková (CZ): Occurrence
of Sexual Dysfunction among Men and Women with
Chronic Disease / Výskyt sexuálních dysfunkcí u mužů a
žen s chronickým onemocněním
6. J. Mesárošová (SK): The Use of Measuring Instruments for
the Identification of Risk of Falling in Patients / Použitie
meracích nástrojov na posúdenie rizika pádu u pacientov
7. M. Líšková, M. Semanišinová (SK): Assessment of Mental
Stress at Work of Nurses in Intensive Care for the Adults /
Posudzovanie duševného stresu v práci sestier v intenzívnej
starostlivosti o seniorov
Session F – A 507
15:00 – 16:30
Chair:
Ivana Bóriková, Adriana Repková, Dana Zrubcová
1. E. Valevica, L. Alondere, D. Voita, A. Bukulite, B. Vovere,
J. Lure-Bogdanova, I. Biteniece: Cognitive Function
Assessment of Medical College Students / Posudzovanie
kognitívnych funkcií študentmi zdravotníckych odborov
2. Z. Rybárová (SK): Prevention of Paradontopatitis /
Prevencia paradontopatií
3. I. Brabcová, S. Bártlová, Ľ. Elichová (CZ): Mistakes in
Nursing and Treatment Care / Pochybenie v ošetrovateľskej
a liečebnej starostlivosti
4. P. Snopek (CZ): Nurse from the Perspective of Nursing
Home Care Clients / Sestra očami klientov domácej
starostlivosti
5. M. Jankechová, R. Barkóciová (SK): Patient Safety in
Providing Nursing Care / Bezpečnosť pacienta pri
poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti
6. J. Haluzíková, L. Uvírová (CZ): Monitoring Anxiety in
Patients with Implantable Cardioverter-Defibrilator /
Sledovanie úzkosti u pacientov s implantabilným
kardioverterom defibrilátorom
7. E. Gurková, P. Popelková (SK): Level of Asthma Control
in Clinical Practice / Úroveň kontroly astmy v klinickej
praxi
Session G – A 508
15:00 – 16:30
Chair:
Linda Alondere, Dana Brázdilová, Mária Semanišinová
1. D. Brázdilová (SK): Domestic Violence and Neglect
Violence and Neglect in Pre-hospital Care / Domáce násilie
a zanedbávanie v prednemocničnej starostlivosti
2. E. Krištofová, Ľ. Pavelová (SK): The Life of a Child with
Bronchial Asthma / Život dieťaťa s bronchiálnou astmou
3. M. Nagórska, L. Cetlová, K. Papp, G. Vörösová (SK):
Professionalisation of European Nursing on the Example of
Poland, Czech Republic, Hungary and Slovakia
4. A. Solgajová, T. Sollár, G. Vörösová, Ľ. Libová, M.
Semanišinová (SK): Proactive Coping Related to Coping in
the Amputees / Vzťah proaktívneho zvládania a zvládania
záťaže u pacientov po amputácii
5. M. Mankovecká (SK): Standardized Nursing Plans at the
Department of Anaesthesiology and Intensive Care /
Štandardizované ošetrovateľské plány na oddelení
anestéziológie a intenzívnej medicíny
6. Ľ. Pavelová, E. Krištofová (SK): Concept of Basal
Stimulation and its Application to Patients in Comatose
States / Koncept bazálnej stimulácie a jeho aplikácia u
pacientov v bezvedomí
7. A. Slamková, Ľ. Poledníková (SK): Needs of the Elderly in
Palliative Care / Potreby seniorov v paliatívnej
starostlivosti
Dinner and cultural programme
18:00 – 22:00
Študentský domov UKF Nitra
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Ul. B. Slančíkovej 1
949 01 Nitra
Friday 13 September 2013
Session H – A 506
9:00 – 11:00
Chair:
Sylva Bártlová, Eva Červeňanová, Lenka Špirudová
1. E. Cipora, K. Jakubowski, B. Penar–Zadarko (PL): The
training of nurses on bridging - complementary studies in
Poland
2. P. Mandysova, E. Ehler (CZ): The Effectiveness of a
Nurse-led Educational Session Focused on Dysphagia
Screening / Efektivita edukačných sedení vedených sestrou
zameraných na skríning dysfágie
3. E. Červeňanová, E. Králová (SK): Nursing Standards –
Theory and Practice / Ošetrovateľské štandardy – teória a
prax
4. R. Šerfelová, K. Žiaková (SK): Psychometric Properties of
Slovak Version of Caregiver Quality of Life Index Cancer /
Psychometrické vlastnosti slovenskej verzie nástroja
Caregiver Quality of Life Index Cancer
5. Ľ. Jankulárová, G. Vörösová (CZ): Project of
Standardization of Czech Version of Delirium Observation
Screening Scale / Projekt standardizace české verze The
Delirium Observation Screening Scale
6. M. Murasová, P. Žitníková, D. Jarošová (CZ): Adaptation
of Clinical Practice Guidelines in Nursing / Adaptace
klinických doporučených postupů v ošetřovatelství
7. L. Martinek, V. Tóthová, V. Olišarová (CZ): Movement
Activity as Part of Quality of Life of Healthy Adult
Population / Pohybová aktivita ako súčasť kvality života
u zdravej dospelej populácie
8. I. Brabcová, D. Kimmer (CZ): The Influence of Chosen
Social Factors on the Nutrition of Seniors in Home
Environment / Vplyv vybraných sociálnych faktorov na
výživu seniorov v domácom prostredí
Session I – A 507
9:00 – 11:00
Chair:
Ivana Chloubová, Jana Haluzíková, Miroslava Líšková
1. M. Trešlová, S. Bártlová (CZ): What we (don´t) know
about seniors / Čo (ne)vieme o senioroch
2. A. Machová, M. Boledovičová, A. Schönbauerová (CZ):
Influence of Chosen Social Determinants on the Health of
Children / Vplyv vybraných sociálnych determinantov na
zdravie detí
3. M. Novysedláková (SK): The Psychosocial Needs in
Patients after Myocardial Infarction / Psychosociálne
potreby pacientov po infarkte myokardu
4. Adrienn Siket, Ujváriné-Katalin Papp-Attila SárváryViktória Törő-Radó Sándorné-Lívia Demcsák Hajdúné
(HU): TÁMOP-6.2.2/B/12/1 applications, training
programs in the health sector to improve services - Faculty
of Health the University of Debrecen / TÁMOP6.2.2/B/12/1 – žiadosti, vzdelávacie programy v
zdravotníckom sektore na zlepšenie služieb – Faculty of
Health the University of Debrecen
5. M. Miertová, M. Tomagová, A. Ovšonková (SK): ELearning in the Teaching of the Subject of Neurology and
Nursing / E-learning vo výučbe predmetu neurológia
a ošetrovateľstvo
6. A. Ovšonková, M. Lepiešová, M. Zanovitová (SK): ELearning Education in Paediatric Nursing / E-learningové
vzdelávanie v pediatrickom ošetrovateľstve
7. A. Hudáčková, J. Švejdová (CZ): Nursing Competencies in
Pre-Admission Cardiology Outpatient Department /
Kompetencie sestier v predpríjmovej kardiologickej
ambulancii
8. D. Zrubcová, A. Slamková (SK): Self-Sufficiency of
Patients with Mental Disorders / Sebestačnosť u pacientov
s duševnými poruchami
Session J – A 508
9:00 – 11:00
Chair:
Andrea Botíková, Petra Mandysová, Ľubica Poledníková
1. E. Bernaciak, M. Lesińka-Sawicka (PL): Multiculturalism
in the Integrated System of the Medical Rescue in Poland /
Multikulturalizmus v integrovanom systéme
zdravotníckeho záchranárstva v Poľsku
2. E. Krištofová, Ľ. Poledníková (SK): Knowledge about
Children´s Oral Prophylaxis / Vedomosti o orálnej
profylaxii u detí
3. A. Iwanicka-Maciura, E. Iskrzycka (PL): Knowledge of
Transplantation among University Students / Vedomosti
o transplantovaní u univerzitných študentov
4. Ľ. Libová, A. Solgajová (SK): Movement and its
Significance for Development of Functional Capacity and
Performance in Patients with Osteoporosis / Pohyb a jeho
význam pre vývoj funkčnej zdatnosti a výkonnosti
u pacientov s osteoporózou
5. Ľ. Poledníková, E. Krištofová, A. Dancziová (SK): Health
and Nutrition of Adult Population / Zdravie a výživa
u dospelých
6. A. Slamková, D. Zrubcová (SK): Classification Systems of
Nursing in Prevention and Treatment of Cardiovascular
Diseases / Klasifikačné systémy ošetrovateľstva v prevencii
a liečbe kardiovaskulárnych ochorení
7. Ľ. Pavelová, E. Krištofová, J. Mesárošová (SK): Nursing
Management of Chronic Wounds / Manažment ošetrovania
chronických rán
11:30 Official Closing Ceremony
Room: A 12
Lunch
12:00-13:30
Room: A 505
Thank you for your participation in the Symposium.
Have a safe journey back home.
We are looking forward to seeing you at the symposium 2014 in
Nyiregyhaza, Hungary.
SPONSORS
HARTMANN - RICO spol. s r.o.
HELAGO-CZ s.r.o.
Občianske združenie pre podporu vzdelávania sestier a pôrodných
asistentiek
Download

podrobný program medzinárodného sympózia