SLOVENSKÁ KOMORA SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK
REGIONÁLNA KOMORA SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK VYSOKÉ TATRY
SANATÓRIUM TATRANSKÁ KOTLINA, n. o.
PROGRAM
III. INFORMÁCIA
II. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU
BELIANSKE DNI OŠETROVATEĽSTVA
„Ošetrovateľstvo bez hraníc“
10. – 12. 11. 2011
SANATÓRIUM TATRANSKÁ KOTLINA, n. o.
VYSOKÉ TATRY
SPONZORI / SPONSORZY
MEDIÁLNI PARTNERI / PARTNERZY MEDIALNI
Odborný časopis
Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
ORGANIZAČNÝ VÝBOR / KOMITET ORGANIZACYJNY
PhDr. Lukáš Kober
Prezident Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva, SK
Mgr. Danka Halečková
Hlavná sestra, Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o., SK
mgr Wojciech Nyklewicz
Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego, Warszawa, PL
Mgr. Katarína Kovalčíková
Člen Rady Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry, SK
Mgr. Katarína Nebusová
Sestra, Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o., SK
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE / INFORMACJE OGÓLNE
Miesto konania: Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o., Vysoké Tatry
(GPS: N49.227126995°, E20.318870544°)
Registrácia účastníkov:
10. 11. 2011
09:00 – 12:30
 Pri registrácii je potrebné, aby sa člen SKSaPA preukázal členským preukazom.
 Zahraniční účastníci uhradia registračný poplatok a poplatok za Tatranský večer pri
registrácii organizátorovi konferencie.
 Úhrada ubytovania, príp. ďalšieho stravovania v sanatóriu prebieha individuálne na recepcii.
Organizačné pokyny:
 Organizačný výbor prosí všetkých zaregistrovaných účastníkov konferencie, aby počas celej
doby konferencie nosili identifikačné karty, ktoré dostanú pri registrácii. Karty slúžia ako
identifikátor účastníka pri vstupe do konferenčných priestorov, na obed a Tatranský večer
dňa 11.11.2011. (Bez identifikačnej karty Vám nebude vstup umožnený)
 Prednášajúci si vopred, najneskôr počas prestávky pred začiatkom odborného programu,
v ktorom má prednášku, zabezpečí technickú stránku prednášky u technika.
 Konferenčné jazyky: slovenský, poľský, český (bez simultánneho tlmočenia)
Kredity:
Konferencia je zaradená do systému bodových hodnotení účasti na odborných podujatiach podľa
Vyhlášky MZ SR 366/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov.
10. 11. 2011
–
5 kreditov
11. 11. 2011
–
8 kreditov
12. 11. 2011
–
2 kredity
Pasívna účasť spolu: 15 kreditov
Aktívna účasť:
Domáci autor prednášky, posteru 10 kreditov, spoluautor 5 kreditov.
Zahraničný autor prednášky, posteru 15 kreditov, spoluautor 10 kreditov.
Ubytovanie:
 Ubytovanie si účastníci zabezpečovali individuálne. Organizátor konferencie nenesie
zodpovednosť za ubytovanie.
ČASOVÝ PLÁN KONFERENCIE / HARMONOGRAM
Štvrtok 10. 11. 2011 (5 kreditov)
Od 11.00 Registrácia
12.30 – 13.00 Otvorenie konferencie
13.00 – 13.45 Odborný program, 13.45 – 14.15 diskusia , Coffe break
14.15 – 15.00 Odborný program, 15.00 – 15.30 diskusia, Coffe break
15.30 – 16.15 Odborný program, 16.15 – 16.45 diskusia, Coffe break
16.45 – 18.00 Odborný program, diskusia
KONIEC ODBORNÉHO PROGRAMU
19.00 Vstup do vodného sveta, voľný program
Piatok 11. 11. 2011 (8 kreditov)
Od 08.00 Registrácia
08.30 – 09.20 Podpis dohody o spolupráci medzi RKSaPA Vysoké Tatry a OIPiP Kraków. Slávnostné
poďakovanie navrhnutým sestrám za dlhoročnú prácu a vynaloženú energiu pri výkone povolania
v Tatranských ústavoch a sanatóriách.
09.30 – 10.15 Odborný program, 10.15 – 10.30 diskusia, Coffe break
10.30 – 11.15 Odborný program, 11.15 – 11.30 diskusia, Coffe break.
11.30 – 12.15 Odborný program, 12.15 – 12.30 diskusia, Coffe break.
12.30 – 13.30 Odborný program, diskusia
13.30 – 14.30 OBED
14.30 – 15.30 Odborný program, 15.30 – 16.00 diskusia, Coffe break.
16.00 – 17.30 Odborný program, 17.00 – 17.30 diskusia, Coffe break.
17.30 – 18.30 Posterová sekcia, diskusia
KONIEC ODBORNÉHO PROGRAMU
19.00 Tatranský večer (neformálne spoločenské stretnutie), voľný program
Sobota 12. 11. 2011 (2 kredity)
Od 08.00 Registrácia
09.00 – 11.30 Praktická ukážka speleoterapie v Belianskej jaskyni.
12.00 Odovzdávanie certifikátov o účasti, ukončenie konferencie
VEDECKÝ VÝBOR / KOMITET NAUKOWY
PhDr. Lukáš Kober
Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva, SK
PhDr. Zuzana Hudáková, PhD.
Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva, SK
dr n. med Mariola Glowacka
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgszczy, PL
mgr Wojciech Nyklewicz
Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego, Warszawa, PL
Mgr. Jaroslav Pekara
Ústřední vojenská nemocnice Praha, CZ
Zdravotně-sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, CZ
doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.
Institut zdravotnických studií, Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, CZ
ODBORNÝ PROGRAM / PROGRAM NAUKOWY
Štvrtok 10.11.2011 / Czwartek 10.11.2011
13.00 – 15.30
Novinky v ošetrovateľstve
Predsedníctvo: Wiśniowska, M.., Kisvetrová, H.
Kulhánková J. Havířov (CZ)
Současná diagnostika a screening na dětském oddělení v Havířově
15 min.
Hošťálková, M. Praha (CZ)
Uzavřený infúzní systém a jeho ošetřování
15 min
Frątczak, J. Piła (PL)
Symulacja medyczna- realistyczne środowisko kształtowania kompetencji
(Zdravotnícka simulácia – realistické prostredie pre rozvoj kompetencií)
13.45 – 14.15 DISKUSIA, Coffe break
15 min.
Komorowska, Z., Wojciechowska, M. Łodz (PL)
Kształcenie polskich pielęgniarek
(Vzdelávanie poľských sestier)
15 min.
Cholewka, B. Warszawa (PL)
Projekt systemowy pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i
położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki – stan realizacji (na 30.06.2011) 1. Wstęp
(Systémový projekt „Odborná príprava sestier a pôrodných asistentiek
v rámci ďalších štúdii" spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu
v rámci programu Ľudský kapitál – stav realizácie ( 30/06/2011))
15 min.
Michalcová, I. Prešov (SK)
Hodnotenie sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek
15 min.
15.00 – 15.30 DISKUSIA, Coffe break
15.30 – 18.00
Multidisciplinárna spolupráca v zdravotníctve, varia
Predsedníctvo: Hošťálková, M., Michalcová, I.
Czech, A. Bielsko-Biała (PL)
Nemocničné postele a matrace Thermo Contour
prezentácia spoločnosti
10 min.
Kisvetrová H. Olomouc (CZ)
Florence Waldová - zakladatelka komceptu hospicové péče v USA
15 min.
Trokšiar, Ľ., Pekara, J. Praha (CZ)
Jsme tým?
16.15 – 16.45 DISKUSIA, Coffe break
15 min.
Maníková, E. Andrašiková, K. Poprad (SK)
Dojčenie
15 min.
Chovanová, Ľ., Babjaková, R. Liptovský Mikuláš (SK)
Aktivity zamerané na skvalitnenie a humanizáciu starostlivosti
o ženu, matku a dieťa.
15 min.
Laurinc, M., Gračko, M., Bučuričová, A., Pavlovičová, J. Bratislava (SK)
Muži v ošetrovateľstve na Slovensku v 21. storočí
15 min.
Hargašová, M., Lambotová, E. Bratislava (SK)
Náš pohľad na zvládanie psychickej záťaže a stresu na OAIM
15 min.
DISKUSIA
KONIEC ODBORNÉHO PROGRAMU
ODBORNÝ PROGRAM / PROGRAM NAUKOWY
Piatok 11.11.2011 / Piątek 11.11.2011
09.30 – 11.30
Problémy v ošetrovateľskej profesii I.
Predsedníctvo: Laurinc, M., Pekara, J.
Novysedláková, M., Hudáková, Z. Ružomberok (SK)
Starostlivosť o pacientku s inkontinenciou moču
15 min.
Hudáková, Z., Novysedláková, M. Ružomberok (SK)
Vplyv inkontinencie na kvalitu života žien
15 min.
Eliašová, A., Mareková, B. Bratislava (SK)
Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s dekubitmi
15 min.
10.15 – 10.30 DISKUSIA, Coffe break
Bobáľ , J. Lučenec (SK)
Inkontinencia a dekubity, ako epidemiologický problém ošetrovateľstva
15 min.
Kočanová, Ľ., Bratislava (SK)
Sestry a marketing pre rok 2012
15 min.
Mareková, B. Bratislava (SK)
Dekubity - klasifikácia a liečba
11.15 – 11.30 DISKUSIA, Coffe break
15 min.
11.30 – 13.30
Problémy v ošetrovateľskej profesii II.
Predsedníctvo: Hudáková, Z., Muszalik, M
Harvan, R., Harvanová, I. Vyšné Hágy (SK)
Vredy predkolenia a ich ošetrovanie
15 min.
Pekara, J., Trešlová, M. Praha (CZ)
Fenomén násilí v ošetřovatelství
15 min.
Procháska, P., Horáková, M. Praha (CZ)
Psychická zátěž zdravotnického personálu při ošetřování " romského prince"
15 min.
12.15 – 12.30 DISKUSIA, Coffe break
Pazderová, J. Havířov (CZ)
Pankreatitida, nemoc také u dětí – kazuistika
15 min.
Kopáčiková, M., Stančiak, J., Rutowski, A. Ružomberok (SK)
Stres v práci sestry na traumatologickom oddelení
15 min.
Wojciechowska, M., Golenia, E., Antos, E. Żyrardów (PL)
Wypalenie zawodowe wśród pielęgniarek pracujących w opiece paliatywnej
(Vyhorenie u sestier pracujúcich v paliatívnej starostlivosti)
15 min.
13.15 – 13.30 DISKUSIA
13.30 – 14.30 OBED
14.30 – 16.00
Teória ošetrovateľstva a súčasná prax I.
Predsedníctvo:. Wojciechowska, M, Fertaľová, T.
Muszalik, M. Toruń (PL)
Analiza porównawcza wydolności funkcjonalnej i realizacji potrzeb osób
starszych w oparciu o badania klinimetryczne oraz skalę CDS
(Komparatívna analýza funkčnej kapacity a potrieb starších ľudí
na základe výskumu a škály CDS)
15 min.
Majerčíková, K., Wiczmándyová, D., Rysulová, I. Trnava (SK)
Význam prevencie kardiovaskulárnych ochorení v dnešnej spoločnosti
15 min.
Cetlová, L., Stančiak, J. Jihlava (CZ)
Náročnost vedení ošetřovatelské dokumentace z pohledu sestry
15 min.
Wiśniowska, M. Kraków (PL)
Organizacje pielęgniarek polskich powstałe i działające w kraju po
odzyskaniu niepodległości (1918r) i współcześnie- zasługi dla rozwoju zawodu
(Organizácie poľských sestier vzniknuté a pôsobiace v Poľsku v období
nezávislosti (po roku 1918) po súčasnosť – zásluhy o rozvoj profesie)
15.30 – 16.00 DISKUSIA, Coffe break
15 min.
16.00 – 17.30
Teória ošetrovateľstva a súčasná prax II.
Predsedníctvo: Novysedláková, M., Majerčíková, K.
Dokoupilová, R. Ostrava (CZ)
Nové podmínky BCG vakcinace v praxi
15 min.
Zavacká, A., Lojdlová, I. Dolný Smokovec (SK)
BCG vakcinácia a jej komplikácie
15 min.
Fertaľová, T., Klímová, E., Ondriová, I. Prešov (SK)
Podpora zdravého starnutia ako jedna z účinných foriem
eliminácie duševných ochorení
15 min.
Simová, D., Slačková, M., Lepiešová, M. Martin (SK)
Riziko pádu u seniorov, posudzovacie nástroje verzus prax.
Prezentácia výsledkov prieskumu
15 min.
17.00 – 17.30 DISKUSIA, Coffe break
17.30 – 18.30
Posterová sekcia
Vedúci sekcie: Kober, L., Halečková, D.
Ondriová, I., Magurová, D., Šantová, T. Prešov (SK)
Rodina v kontexte kvality života detí a mladistvých
Hudáková, Z. Ružomberok (SK)
Budúcnosť fytoterapie v ošetrovateľstve
Hudáková, Z., Zacharová, E. Ružomberok (SK)
Cviky na posilnenie svalov panvového dna pri inkontinencii žien
Ďuráčová, L., Halajčuk, T. Liberec (CZ)
Efektivnost manažerského vzdělávání staničních sester v České republice
Vavroušková, M., Holá, J. Pardubice (CZ)
Hodnocení manažerských kompetencí středního managementu v ošetřovatelské péči
Repčeková, T. Vyšné Hágy (SK)
Novinky v liečbe dekubitov
Vránová, E. Brno (CZ)
Prevence kolorektálního karcinomu
Vránová, E. Brno (CZ)
Mamární screening a samovyšetřování
Kober, L., Solovič, I. Ružomberok, Vyšné Hágy (SK)
E-Learning – novinka vo vzdelávaní sestier
Čechová – Špirková, A., Kacianová, I. Bardejov (SK)
Využitie ergonómie v ošetrovateľskej praxi
Šoltisová, I., Friedmannová, A., Škrabová, P. Poprad (SK)
Ošetrovateľská starostlivosť o chronicky chorého pacienta na UPV
Špirudová, L., Mastiliaková, D., Opava (CZ)
Koncipování vzdělávacích cílů a vizí - klíč k modulární přestavbě pregraduálního studijního
kurikula oboru všeobecná sestra
DISKUSIA
KONIEC ODBORNÉHO PROGRAMU
PROGRAM
Sobota 12.11.2011
08.00 – 08.30 Registrácia
Bandžuchová, V. Tatranská Kotlina (SK)
Speleoterapia v praxi
Miesto konania: Belianska jaskyňa
Čas: 09.00 – 11.30
 účastníkovi sa priznávajú 2 kredity
 účasť je dobrovoľná,
 vstup do jaskyne 3 €,
 odporúčame športové a teplé oblečenie, vhodnú turistickú obuv.
12.00 Odovzdávanie certifikátov o účasti, ukončenie konferencie
Tatranská Kotlina, 2011
Poznámky
Tatranská Kotlina, 2011
Poznámky
Tatranská Kotlina, 2011
Poznámky
Tatranská Kotlina, 2011
Poznámky
Tatranská Kotlina, 2011
Download

Program BDO II. - Regionálna komora sestier a pôrodných