Bewertungskomissionsitzung der Stiftung Volkswagen Slovakia am 12. Februar 2013
Meno
zamestnanca
Vladimír
Valachovič
e-mail
Adresa organizacie
Základná škola s materskou
školou, Smolinské 407, 908 42
Smolinské
Názov projektu
Dopravný panáčik
Jana
Šulhánková
ZŠ Hlavná 37, 900 66 Vysoká pri
Detský preukaz
Morave
cyklistu
Ekologické
autíčko/Využitie
odpadového
ZŠ Śkolská 526/53 972 51,
materiálu v 1.
Handlová
ročníku ZŠ
Zvyšovanie
sociálnych
[email protected] Obč. združenie MC+,
kompetencií
kswagen.sk
Jesenského 5, 036 01 Martin
študentov
Anna
Horváthová
Anna.Horvathova@.v ZŠ P.Horova 16, 841 07
olkswagen.sk
Bratislava
Milan Obuch
[email protected] ZŠ Bieloruská č.1, 821 06
gen.sk
Batislava
Alica
Gregaňová
Ivana Dimová
Krátka charakteristika projektu
Dopravný panáčik
Zš je plnoorganizovaná , v súčastnosti ma 18 tried, t.j. 2 triedy v každom ročníku. Śkolu
navštevuje 321 žiakov, žiakmi školy sú aj chovanci detského domova v Handlovej a aj žiaci so
sociálne znevýhodneného prostredia , 5 žiaci sú integrovaný.
1 000,00 € 003/13
Občianske združenie MC plus má slúžiť na vytvorenie alternatívnych finančných a materiálnych
zdrojov použiteľných na skvalitnenie výučby a mimovyučovacích aktivít študentov.
Škola má vyhradenú učebňu cudzích jazykov, ktorá bola zariadená novým nábytkom.Je to však
klasická učebňa, kde pre vizualizáciu slúži učiteľovi iba tabuľa.Naša predstava je vytvoriť
modernú jazykovú učebňu a priniesť tak žiakom nový spôsob výučby.
Interaktívny
V školskom roku 2012/2013 sa v škole vzdeláva 335 žiakov v 19 triedach - po dve triedy k
sprievodca základnou každom ročníku a jedna špecialna trieda pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím variant A.
Milan Rybár
školou Sučany
Súčasťou školy je školský klub detí, školská knižnica, školská jedáleň a školská kuchyňa.
Tvorba projektu, získavanie grantu, zverejnenie projektu na web stránke materskej školy ,nákup
interaktívnej tabule , montáž a školenie všetkých pedagogických zamestnancov v oblasti
Obč. združenie štvorlístok,
manipulácie a využitia tabule, využitie interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese,
Jaroslav Braun
Holičská 30 , 851 05 Bratislava Učíme sa moderne medializácia spolupráce s nadáciou v Petržalských novinách .
MŠI pre deti so sluchovým
postihnutím internátna
Viktor
[email protected] Drotárska cesta 48, 811 04
Podpora
Hlavnou úlohou predloženého projektu je podporovanie rozvíjania reči a myslenia ako
Romančík
kswagen.sk
Bratislava
postihnutých detí
prostriedkov pre ľahšie včlenenie detí so sluchovým postihnutím do spoločnosti počujúcich.
Martin Mikula
Marián
Zábrodský
[email protected] Spojená škola Dolinského 1 ,
wagen.sk
841 01 Bratislava
Rodičovské združenie pri ZŠ a
MŠ Hargašova5, 841 06
Bratislava
Chceme sa priblížiť
vášmu svetu
Týždeň konverzácie
v cudzom jazyku
950,00 € 001/13
1 000,00 € 002/13
Základná škola Slovenského
[email protected] národného povstania,
gen.de
Partizánska 13, 038 52 Sučany
Mirko Caban
č. zmluvy
Śkolský vzdelávací program je zameraný na nemecký a anglický jazyk, informatiku a telesnú
výchovu.Śkola má pekný areál s vybudovaným ihriskom a umelým trávnikom.
Kráčame do Európy
Prevencia drogovej
závislosti na 1. stupni Śkolu navštevuje 202 žiakov. Śkola je zameraná na hudbu , jazyky a šport. Funguje u nás
ZŠ
furbalová akadémia a plánujeme vytvoriť aj futbalovú triedu
[email protected] Obč. združenie, Rontgenova 6 ,
swagen.sk
851 01 Bratislava
Na ceste k rodine
žiadaná suma
Cieľom organizácie , je zabezpečiť rodinné prostredie pre všetky deti a to bez ohľadu na vek,
rasovú
príslušnosť,
alebovychováva
zdravotnýzdravotne
stav dieťaťa.
Sme štástna
škola ktorá
postihnuté deti a žiakov. Máme zriadenu
špeciálnu Mš špec. Zš praktickú školu, špec ped. Poradňu .Experiment Zš pre žiakov s poruchami
učenia a správania /ADHA, ADD/ ako prvá škola na Slovensku sme začali vzdelávať deti s
autizmom.
Úlohou pracovníka VW v rámci projektu bude propagácia jazykového vzdelávania hlavne v
triedach, ktoré navštevujú deti zamestnanca a spoluorganizovanie jazykového týždňa v
priestoroch Zš s Mš
1 000,00 € 004/13
1 000,00 € 005/13
1 000,00 € 006/13
1 000,00 € 007/13
1 000,00 € 008/13
981,90 € 009/13
1 000,00 € 010/13
1 000,00 € 011/13
1 000,00 € 012/13
Bewertungskomissionsitzung der Stiftung Volkswagen Slovakia Mai 2013
Meno
zamestnanca
Ľuboš Teslík
e-mail
Adresa organizacie
[email protected] Spojená škola Úzka 2,
en.sk
Prievidza
Názov projektu
971 01
Snoezelen
Krátka charakteristika projektu
Právna forma organizácie je rozpočtová organizácia, priamo riadená štátom. Cieľom organizácie
je výchova a vzdelanie žiakov so zdravotným znevýhodnením.´Dalším cieľom je integrovať
handicapované deti do spoločnosti
OZ Rakárenček pri Mš,
Rakárenska Malacky,
Rakárenska 50 901 01
Projekt je zameraný na rozvoj environmentálneho povedomia deti Mš Rakárenská.
Hráme sa čistíme
Prostredníctvom hier a činností zameraných na ochranu blízkeho životného prostredia sa u detí
[email protected]
wagen.sk
Erika Cangárová
naše prostredie
bude rozvíjať vzťah k rozvoju enviromenmentálneho povedomia.
Vybavenie dielničky pre modelársky a rezbársky krúžok a zakúpenie mikroskopov na použitie pri
Centrum voľného času
Zábavou k
technických a biologických olympiádach žiakov. Uvedené aktivity prispievajú k technickému
[email protected]
wagen.sk
Viera Vinceková
M.Rázusa 30 ,901 01 Malacky pochopeniu techniky vzdelávaniu mládeže zábavnou formou.
Zuzana
Roháčová
[email protected] Materská škola 29.augusta 384 Deti vo svete
swagen.sk
90046 Most pri Bratislave
technológie
Stanislava
Koporcová
Stanislava.Koporcova@ Zš S Mš Studienka č.d 222, 908
volkswagen.sk
75 Studienka
Malý speváčik
Luboš Černý
Roman
Mészáros
[email protected]
en.sk
Rodičovské združenie pri Mš
Bernolákova 18, 901 01
Zábavné dopravné
Malacky
ihrisko
Zakúpenie interaktívnej tabule, na ktorej sa deti naučia poznávať domáce zvieratá, základne
druhy dopavy, jej rozdelenie podľa dopravných prostriedkov.
Pravidelná výchovná aktivita zábavnou formou, spoznávanie zvukov hudobných nástrojov,
rôznych predmetov a materialov, rytmizácia textov piesní, dramatických prejavov, vystupovanie
na podujatiach, príprava do školského prostredia.
Zábavné dopravné ihrisko nám umožní skvalitniť edukčnú funkciu pohybových hier a prispeje k
príprave detí na samostatný pohyb s dôrazom na etické princípy, ako chodcov, cestujúcich v
dopravných prostriedkoch i budúcich učastníkov cestnej premávky a dodržiavanie pravidla
vidieť a byť videný .
[email protected] Spojeá škola Krátka 11 , 927 01 Aj my sa chceme učiť Zabezpečiť vysoko kvalitnú výučbu pre deti s mentálnym postihnutím, poskytnúť im možnosť
swagen.sk
Šala
interaktívne
integracie prostrednístvom rozvoja znalosti práce s IT, skvalitnenie práce pedagógov.
Obchodná akademia Imricha
[email protected] Karvaša Hrobákova 14 , 811 08 Hurá na nemčinuen.sk
Lukáš Dinda
Bratislava
objav krásu regiónu
Prevenicou k
zodpovedným a
[email protected] Fórum života o.z Heydukova perspektivnym
Jozef Študenc gen.sk
14, 811 08 Bratislava
vzťahom
Danica
Muzy.sk,
o.z.
MDŽ
22
942
01
[email protected]
swagen.sk
Kobydová
Šurany
Medziriadky 2013
Projekt je orientovaný na žiakov Zš a Sš z prevyžne mestkého prostredia Bratislavy. Daný projekt
ma za úlohu priblížiť žiakom kultúrnu, spoločenskú a historickú rôznorodosť.
Prednášky na školách určené pre mládež pripravujúce na zodpovedné a perspektívne vzťahy,
prostredníctvom ktorých by sa mládež mohla oboznámiť s výzvami a problémami spojenými s
nesprávnym pristupom ku vzťahom.
Rozvíjanie literarného talentu bez ohľadu na finančnú situáciu rodičov. Účastnik platí iba časť
učastníckého poplatku za 6 dňové literárne sústredenie.
žiadaná suma
č. zmluvy
1 000,00 € 038/13_MA
1 000,00 € 037/13_MA
1 000,00 Sk 036/13MA
1 000,00 Sk 035/13_MA
1 000,00 € 034/13_MA
1 000,00 € 033/13_MA
808,20 € 032/13_MA
1 000,00 € 029/13_MA
1 000,00 € 031/13_MA
1 000,00 € 030/13_MA
Entscheidungskommission 25.10.2013 - MA Projekte_Oktober
Meno
zamestnanca
e-mail
Adresa organizacie
Názov projektu
Krátka charakteristika projektu
Hlavným naším cielom je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú,kognitívnu a
sociálnoemocionálnu úroveň ako základ pripravenostina školské vzdelávanie a na život v
spoločnosti.Podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou, naučiť sa chrániť svoje zdravie a
Juraj
Juraj.Hodermansky@ Marianske námestie 35, 04425
rešpektovať všeludskú etické hodnoty, naučíť sa kooperovať v skupine, v kolektíve a preberať na
Hodermarský volkswagen.sk
Medzev
Prevencia chráni životyseba primeranú zodpovednosť
Robotika pre deti a a
Pavol Soldan
Zarnovická 7 831 06 Bratislava mládež
[email protected] Milana Marečka 20 84108
Organizácia Mš Ba-DNV.Výchova a vzdelavanie detí predškolského veku. Zaškolenie detí a
Eva Obušeková swagen.sk
Bratislava
Učime sa zdravo a hravo
príprava na vstup do Zš. Kunzultácie s rodičmi a rôzne programy.
Jarmila
ČeledováRoskošová
Jarmila.Celedova.Ros
[email protected] I.Bukovčana 3 , 84108
sk
Bratislava
[email protected]
Radovan Kántor kswagen.sk
Celadice 87 , 95103 Čeladice
Gajdošík Peter gajdo.p.@azet.sk
Bohrova1, 851 01 Bratislava
Deri sa stávajú pasívnymi konzumentmi techniky bez pochopenia princípov jej fungovania,
strácajú záujem o hry a tvorivé objavovanie prírodných zákonov o osvojovanie si technických
poznatkov. Vo vekovej kategorii od 7- 8 roko do 11- 12 roku je ich kognitívny vývoj v období
rozvoja konkrétnych operácií, ktoré projekt rozvíja formou praktických pokusov a súťaži . Hravá
výchovno - vzdelávacia forma "hladanie pokladov" ich vedie k spolupráci v tímoch s využitím
získaných praktických skúsenosti a technických poznatkov
Kúzla táborníctva
Vitaj kamarát na
ceste-pútave využitie Interaktícna tabula ako prostriedok na kvalitné a atraktívne zážitkové vyučovanie dopravnej
IKT v dopravnej
výchovy s cielom naučiť deti zodpovednému správaniu v dopravných situáciach a prechádzať
výchova
tak ich nehodovosti v budúcnosti.
Dopravnú výchovu v materskej škole nemožno chápať ako izolovanú časť výchovy, ale musí byť
súčasťou každodenného života detí - je prierezovou témou. Dopravná výchova býva najlepšie
deťom priblížená formou hier a rôznych zábavných aktivít deti sa oboznamujú so základnými
pravidlami cestnej premávky , ktoré potrebujú vediet ako chodci, spolujazdci , kolobežkári ,
cyklisti, korčuliari, cestujúci v hromadnej doprave. Získajú prehlad o tom,aké možné
Kolobežka rýchlo
nebezpečenstvo na nich číha v cestnej doprave, ako sa mu vyvarovať a zabezpečit tak svoju
bežká
bezpečnosť.
Oboznámenie sa so základnými pravidlami bezpečnosti v cestnej premávke- projekt je určený
pre deti predškolského veku , jeho cielom je osvojenie si základov bezpečnosti v cestnej
Bezpečne domov
premávke na vybudovanie dopravnom ihrisku.
Vytvorenie prenosného dopravného ihriska, služiaceho na praktický výcvik žiakov zakladnej a
Jazdíme bezpečne
materskej školy v oblasti dopravnej výchovy
Pavol Cvičela
[email protected]
gen.sk
Prašník 98 , 922 11 Prášnik
[email protected] Zš s Mš Klačany 263 920 64
wagen.sk
Klačany
Gabriel
Ozogány
Zlata
Neumannová
[email protected] Mš s vyučovacím jazykom
Bezpečné cesty pre
kswagen.sk
maďarským, Šamorín - mliečno nších najmenších
Mš Ušiakova1 , 841 01
Bratislava
Dopravné ihrisko
Stanislav Gálik
Zš s Mš Nitrianska Blatnica 3,
[email protected] 956 05
Boor Peter
Nemčina všetkými
zmyslami
Hlavnou ideou projektu je hravou a nenásilnou formou vštepiť deťom základy správania sa na
cestách a pomôcť tak pri výchove slušných účastníkov dopravy už od útleho veku.
Vytvorením dopravného ihriska deti získajú znalosť o bezpečnompohybe na pozemných
komunikáciách
Zavádzanie inovatívnych foriem vyučovania nemeckého jazyka-učenie sa všetkými zmyslami,
celostné učenie, motivácia a aktivizácia žiakov-vyžaduje využivanie informačno-komunikačných
technologii. Materialno- tecnické a metodické zabezpečenie výuky nemeckého jazyka podporí
koncepciu činnostne orientovaného vyučovania -práca žiakov na projektoch, príprava úloh pre
spolužiakov, príprava otvorenej hodiny.
žiadaná suma
č. zmluvy
988,00 € 044/13_MA
1 000,00 € 045/13_MA
1 000,00 € 046/13_MA
990,00 € 047/13_MA
1 000,00 € 048/13_MA
1 000,00 € 049/13_MA
1 000,00 € 050/13_MA
1 000,00 € 051/13_MA
1 000,00 € 052/13_MA
1 000,00 € 053/13_MA
1 000,00 € 054/13_MA
Ingrid
Čerňavová
[email protected] Súkromná Zš T. Zanovita ,
lkswagen.sk
Východná č 18 036 01 Martin
Oddychovo
poznávacia zona
Projekt je zameraný na skvalitnenie a modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu.
1 000,00 € 055/13_MA
Entscheidungskommission 25.10.2013 - MA Projekte_Oktober
Meno
zamestnanca
Ján Gduľa
Tomáš Forró
Rastislav
Kováčik
e-mail
Adresa organizacie
Názov projektu
Rodičovské združenie pri ZUS v Nahrávanie CD ,, S
[email protected] Martine Mudroňova6 , 036 01 deťmi sa dá
en.sk
Martin
dohodnúť"
Zš Mš Vlčany, Skolská 1547
,925 84 Vlčany
[email protected] Detský domov Hriňová
lkswagen.sk
Krivec171 , 96205, Hríňová
Krátka charakteristika projektu
Pesničky s rôznymi náladami a šatom ( jazz, popp, ragtime, snové harmonie, .....)
Hlavným dlhodobým zámerom projektu je interaktívna forma vzdelávania žiakov so zdravotným
znevýhodneným. Výchovno-vzdelavací proces by sa prostredníctvominteraktívneho
Sanca vidiet a vediet dataprojektu, ktorý plánujeme zakúpiť mal zamerať na podnetné formy získavania nových
viac
praktických vedomostí a zručnosti. Ako prínos definujeme vizualizáciu sprostredkovaného učiva.
Nadobudnúť vedomosti formou zážitkového učenia. Deti nesmierne ocenia čas strávený mimo
Deti na výlete za
detského domova. Najviac času trávia len v jeho areáli , pretože pre nedostatok financií nie je
krásami Slovenska
možné realizovať takéhto aktivity.
žiadaná suma
č. zmluvy
1 000,00 € 056/13_MA
964,35 € 057/13_MA
788,00 € 058/13_MA
Download

Meno zamestnanca e-mail Adresa organizacie Názov projektu