EMN letný vzdelávací seminár
„Migrácia globálne a lokálne“
EMN Summer Educational Seminar
„Migration Globally and Locally“
MATERIÁLY K
SEMINÁRU
SEMINAR
MATERIALS
20. – 23. augusta 2012, Bratislava
20th – 23rd August 2012, Bratislava
Obsah / Contents
1. úvod / introduction
2. program seminára / seminar programme
3. informácie o prednášajúcich / speakers‘ biographies
4. migrácia na Slovensku / migration in Slovakia
5. študijné podklady / study materials
6. prezentácie prednášajúcich / speakers’ presentations
Európska migračná sieť (EMN) bola založená Rozhodnutím Rady 2008/381/ES a je financovaná Európskou
úniou. Aktivity EMN v SR sú spolufinancované Ministerstvom vnútra SR. Koordinátorom Národného
kontaktného bodu EMN v SR je IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu.
The European Migration Network (EMN) was established via Council Decision 2008/381/EC and is financially
supported by the European Union. The EMN activities in the Slovak Republic are co-financed by the Ministry of
Interior of the Slovak Republic. The coordinator of the EMN National Contact Point in the Slovak Republic is the
IOM International Organization for Migration.
1.
Úvod / Introduction
Vážená účastníčka, vážený účastník vzdelávacieho seminára,
IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu ako koordinátor Národného kontaktného bodu Európskej
migračnej siete v SR si veľmi váži vašu účasť na vzdelávacom seminári Migrácia globálne a lokálne. Slovenskí
i zahraniční experti zo šestnástich akademických, vládnych i mimovládnych inštitúcií predstavia okrem iného
migráciu ako globálny fenomén, migračnú politiku SR v celosvetovom a európskom kontexte, pracovnú
migráciu vo svete a schopnosť Slovenskej republiky reagovať na potreby trhu práce prostredníctvom
migrácie a vybrané aspekty migrácie – migrácia a rozvoj, nelegálna a nútená migrácia, integrácia migrantov
a obchodovanie s ľuďmi.
Vzdelávací seminár je zároveň vítanou príležitosťou na nadviazanie nových kontaktov na regionálnej,
národnej a medzinárodnej úrovni, diskusiu a rozvoj iniciatív, z ktorých bude možné čerpať v budúcnosti pri
budovaní odborných kapacít a pri práci v oblasti migrácie. Veríme, že nadobudnuté poznatky a kontakty
využijete vo svojej ďalšej práci – pri tvorbe politík, strategických materiálov, zákonov, stanovísk, odborných
dokumentov a akademických prác týkajúcich sa migrácie, pri implementácii migračných politík v praxi alebo
pri praktickej práci s migrantmi.
Našou snahou je, aby ste čas strávený na seminári využili čo najefektívnejšie. Aj preto sme pre vás pripravili
tento referenčný materiál, ktorý obsahuje vystúpenia expertov a ich profily, študijné podklady a informácie
o migrácii na Slovensku. Veríme, že vám poslúžia aj po návrate do každodennej pracovnej reality.
Zuzana Vatráľová
vedúca Úradu IOM v SR
Dear participant of the educational seminar,
IOM International Organization for Migration as the coordinator of the National Contact Point of the
European Migration Network in the Slovak Republic is very pleased and honoured that you decided to
participate in the educational seminar entitled Migration Globally and Locally. Slovak and foreign experts
from sixteen academic, governmental and non-governmental institutions will present, among others,
migration as a global phenomenon, migration policy of the Slovak Republic in the global and European
context, labour migration in the world and ability of the Slovak Republic to satisfy labour demand through
migration as well as selected aspects of migration – migration and development, irregular and forced
migration, integration of migrants and trafficking in human beings.
Educational seminar is also a welcome opportunity for contact-making on regional, national and
international level, discussion and development of initiatives which can be used in the future capacity
building and work in the field of migration. We believe that knowledge and contacts gained during the
seminar will be helpful in your further work – in policy-making, preparation of strategic materials, laws,
statements, expert documents and academic papers on migration, practical implementation of migration
policies or practical work with migrants.
Our effort is that you will make the most of attending this seminar. Therefore we have prepared for you this
reference material which includes speakers’ presentations and biographies, study materials and information
on migration in Slovakia. We believe that it will serve you also after returning to work.
Zuzana Vatráľová
Head of IOM Office in the Slovak Republic
2.
Program seminára / Seminar Programme
EMN letný vzdelávací seminár
„Migrácia globálne a lokálne“
20.-23. augusta 2012
Hotel Sorea Regia, Kráľovské údolie 6, Bratislava
20. august (pondelok)
18.00
Otvorenie letného vzdelávacieho seminára
Raut
21. august (utorok): Migrácia ako globálny fenomén
8.30 - 9.00
Registrácia
9.00 – 9.15
Privítanie účastníkov
Zuzana Vatráľová, IOM Bratislava
9.15 – 9.45
Tour de table – predstavenie účastníkov
9.45 – 10.30
Migrácia na Slovensku
Zuzana Vatráľová, IOM Bratislava
10.30 – 10.45 Prestávka
10.45 – 11.30 Migračná politika SR – smerovanie a výzvy
Bernard Priecel, Migračný úrad MV SR, Bratislava
11.30 – 12.30 Skúmanie budúcich medzinárodných migračných trendov - metóda scenárov
Simona Vezzoli, Medzinárodný inštitút pre migráciu, Oxfordská univerzita
12.30 – 13.30 Obed
13.30 – 14.45
Skúmanie budúcich medzinárodných migračných trendov - metóda scenárov
workshopové cvičenie
Simona Vezzoli, Medzinárodný inštitút pre migráciu, Oxfordská univerzita
14.45 – 15.15 Prestávka
15.15 – 16.45 Migračná politika EÚ – smerovanie a výzvy
Bernd Hemingway, IOM Brusel
Večera
Večerný program:
19.00 – 21.00 Premietanie filmu Rodina odvedľa a diskusia na tému integrácie migrantov „Aj my sme
tu doma?“
KC Dunaj, Nedbalova 3, Bratislava (podujatie otvorené aj pre verejnosť)
Diskutujúci: Peter Dráľ, Nadácia Milana Šimečku; Azim Farhadi, Local Media Institute;
Bulgan O. Rico, Slovo 21; Martina Janíková, Centrum pre koordináciu integrácie
cudzincov - MPSVaR SR; Vladimír Slama, IOM Bratislava
22. august (streda): Pracovná migrácia vo svete a v SR
9.00 – 10.30
Manažment pracovnej migrácie: Globálne výzvy a prax
Anna Platonova, IOM Brusel
10.30 – 11.00 Prestávka
11.00 – 11.45 Pracovná migrácia v EÚ – hlavné zistenia a výstupy zo súhrnnej štúdie EMN
Saturovanie dopytu po pracovnej sile prostredníctvom migrácie
Laura Robson, ICF GHK, Brusel (poskytovateľ služieb pre EMN aktivity)
11.45 – 12.30 Pracovná migrácia v SR – hlavné zistenia a výstupy z národnej štúdie EMN
Saturovanie dopytu po pracovnej sile prostredníctvom migrácie
Tomáš Domonkos, Slovenská akadémia vied, Bratislava
12.30 – 13.30 Obed
13.30 – 15.00 Sociálna a pracovná inklúzia migrantov: Mýty a realita v EÚ
Martin Kahanec, Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce, Bratislava
15.00 – 15.30 Prestávka
15.30 – 17.00 Migranti na slovenskom trhu práce: Problémy a perspektívy
Oľga Gyárfášová, Inštitút pre verejné otázky, Bratislava
Večera
Večerný program:
19.00 – 21.00 Premietanie nového dokumentárneho filmu 0800 800 818 a diskusia na
tému obchodovania s ľuďmi
Hotel Sorea Regia (podujatie bude uzatvorené pre verejnosť)
Diskutujúci: Zuzana Vatráľová, IOM Bratislava; Jana Hrivnáková, IOM Bratislava
23. august (štvrtok): Vybrané aspekty migrácie – migrácia a rozvoj, nelegálna
a nútená migrácia
9.00 – 10.30
Migrácia a rozvoj: polemická téma
Ronald Skeldon, Sussexská Univerzita, Brighton
10.30 – 11.00 Prestávka
11.00 – 12.30 Remitencie a rozvoj
Dušan Drbohlav, Univerzita Karlova, Praha
12.30 – 13.30 Obed
13.30 – 14.15 Nelegálna migrácia – globálne trendy
Frank Laczko, IOM Ženeva
14.15 – 15.00 Nútená migrácia – dôvody, fakty, dopady
Peter Kresák, UNHCR Bratislava
15.00 – 15.30 Prestávka
15.30 – 16.15 Praktické opatrenia EÚ a členských štátov v boji proti nelegálnej migrácii
(výstupy zo súhrnnej štúdie EMN Praktické opatrenia v boji proti nelegálnej
migrácii)
Laura Robson, ICF GHK, Brusel (poskytovateľ služieb pre EMN aktivity)
16.15 – 16.45 Praktické opatrenia v boji proti nelegálnej migrácii v SR (výstupy
z národnej štúdie EMN Praktické opatrenia v boji proti nelegálnej migrácii)
Andrea Mrlianová, Národný kontaktný bod EMN v SR, IOM Bratislava
16.45 – 17.15 Úloha EMN a možnosti jej využitia v procese tvorby politík
Katarína Kubovičová, Národný kontaktný bod EMN v SR, IOM Bratislava
17.30
Záverečné zhrnutie a odovzdávanie potvrdení o účasti
Čaša vína
EMN Summer Educational Seminar
‘Migration Globally and Locally’
20th – 23rd August 2012
Hotel Sorea Regia, Kráľovské údolie 6, Bratislava
20th August (Monday)
18.00
Opening of the Summer Educational Seminar
Raut
21st August (Tuesday): Migration as a Global Phenomenon
8.30 - 9.00
Registration
9.00 – 9.15
Welcoming of the participants
Zuzana Vatráľová, IOM Bratislava
9.15 – 9.45
Tour de table – introduction of the participants
9.45 – 10.30
Migration in the Slovak Republic
Zuzana Vatráľová, IOM Bratislava
10.30 – 10.45 Coffee break
10.45 – 11.30 Migration Policy in the Slovak Republic – Trends and Challenges
Bernard Priecel, Migration Office of the Slovak Republic
11.30 – 12.30 Exploring Future International Migration: A Scenario Approach
Simona Vezzoli, International Migration Institute, Oxford University
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.45 Exploring Future International Migration: A Scenario Approach – workshop exercise
Simona Vezzoli, International Migration Institute, Oxford University
14.45 – 15.15 Coffee break
15.15 – 16.45 EU Migration Policy – Trends and Challenges
Bernd Hemingway, IOM Brussels
Dinner
Evening programme:
19.00 – 21.00 Documentary film: Next door family, followed by discussion on integration
of migrants in the Slovak Republic ‘Are we also at home here?’
KC Dunaj, Nedbalova 3, Bratislava (event open to the public)
Speakers: Peter Dráľ, Milan Šimečka Foundation; Azim Farhadi, Local Media Institute;
Bulgan O. Rico, Slovo 21; Martina Janíková, Centre for Coordination of Integration of
Foreigners - Ministry of Labour, Social Affairs and Family; Vladimír Slama, IOM
Bratislava
22nd August (Wednesday): Labour Migration Worldwide and in the Slovak Republic
9.00 – 10.30
Labour Migration Management: Global Lessons and Challenges
Anna Platonova, IOM Brussels
10.30 – 11.00 Coffee break
11.00 – 11.45 Labour Migration in the EU – Main Findings of the EMN Synthesis Study
on Satisfying Labour Demand through Migration
Laura Robson, ICF GHK, Brussels (EMN Service Provider)
11.45 – 12.30 Labour Migration in the Slovak Republic – Findings of the National EMN Study on
Satisfying Labour Demand through Migration
Tomáš Domonkos, Slovak Academy of Science, Bratislava
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 15.00 Social and Labour Market Inclusion of Migrants: Myths and Veracities
in the EU
Martin Kahanec, Central European Labour Studies Institute, Bratislava
15.00 – 15.30 Coffee break
15.30 – 17.00 Migrants in the Slovak Labour Market: Problems and Perspectives
Oľga Gyárfášová, Institute for Public Affairs, Bratislava
Dinner
Evening programme:
19.00 – 21.00 Documentary film: 0800 800 818 (anti-trafficking helpline in the Slovak
Republic), followed by discussion on trafficking in human beings phenomenon
in the Slovak context
Hotel Sorea Regia, Kráľovské údolie 6, Bratislava (event closed to the public)
Speakers: Zuzana Vatráľová, IOM Bratislava; Jana Hrivnáková, IOM Bratislava
23rd August (Thursday): Selected Aspects of Migration – Migration and Development,
Irregular and Forced Migration
9.00 – 10.30
Migration and Development: Contested Theme
Ronald Skeldon, University of Sussex, Brighton
10.30 – 11.00 Coffee break
11.00 – 12.30 Remittances and Development
Dušan Drbohlav, Charles University, Prague
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.15 Irregular Migration – International Trends
Frank Laczko, IOM Geneva
14.15 – 15.00 Forced Migration – Reasons, Facts and Impacts
Peter Kresák, UNHCR, Bratislava
15.00 – 15.30 Coffee break
15.30 – 16.15
EU and Member States Approaches to Reducing Irregular Migration
(Findings of the EMN Synthesis Study on Practical Measures to Reduce Irregular
Migration)
Laura Robson, ICF GHK, Brussels (EMN Service Provider)
16.15 – 16.45 Practical Measures for Reducing Irregular Migration in the Slovak Republic
(Findings of the national EMN study on Practical Measures to Reduce Irregular
Migration)
Andrea Mrlianová, EMN National Contact Point of the Slovak Republic,
IOM Bratislava
16.45 – 17.15 The Role of EMN in the Policy-Making Process
Katarína Kubovičová, EMN National Contact Point of the Slovak Republic,
IOM Bratislava
17.30
Concluding remarks
Closing ceremony
3.
Informácie o prednášajúcich / Speakers‘ Biographies
Tomáš Domonkos je vedeckým pracovníkom Ekonomického ústavu
Slovenskej akadémie vied, pričom sa zameriava na ekonometrické
modelovania, input-output analýzy či simulačné modelovanie. Je
spoluautorom štúdie EMN Saturovanie dopytu po pracovnej sile prostredníctvom migrácie
v Slovenskej republike. Je členom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru v Bruseli. Venuje
sa aj pedagogickej činnosti - vyučuje na Ekonomickej univerzite v Bratislave a na Redlandskej
univerzite v Kalifornii prednášal predmet operačný výskum.
TOMÁŠ
DOMONKOS
Tomáš Domonkos is a Researcher at the Institute of Economic Research of the Slovak Academy of
Sciences. His work is focused on econometric modelling, input-output analyses as well as simulation
modelling. He is a co-author of the EMN report on Satisfying Labour Demand through Migration in
the Slovak Republic. He is a member of the European Economic and Social Committee, located in
Brussels. He is also a lecturer at the University of Economics in Bratislava and previously served as a
lecturer in operational research at the University of Redlands in California.
________________________________________________________________________
Dušan Drbohlav je vedúci Katedry sociálnej geografie a regionálneho rozvoja
Prírodovedeckej fakulty Karlovej univerzity v Prahe, predtým tu pôsobil ako
docent. Ako štipendista strávil rok na Kalifornskej štátnej univerzite v Los
Angeles a predtým rok na Katolíckej univerzite v belgickom Leuvene, kde pracoval na projekte
Medzinárodná migrácia (Teória a vybrané aspekty európskej migrácie z východu na západ) pre
belgické ministerstvo vedy. Pracoval aj v Československej akadémii vied na Geografickom ústave. V
oblasti medzinárodnej migrácie spolupracoval s inštitúciami ako Európska komisia, Úrad vysokého
komisára OSN pre utečencov (United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR), Organizácia
pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development,
OECD), Severoatlantická aliancia (North Atlantic Treaty Organization, NATO) a Medzinárodná
organizácia pre migráciu (International Organization for Migration, IOM).
DUŠAN
DRBOHLAV
Dušan Drbohlav is currently the Head of the Department of Social Geography and Regional
Development at the Faculty of Science of the Charles University in Prague. Prior to that, he worked as
a Docent at the same Department. As a stipendist he spent a year at the California State University in
Los Angeles, and before that also a year at the Catholic University of Leuven in Belgium, where he
worked on the project entitled International Migration (Theory and Selected Aspects of the East-West
Migration in Europe) for the Belgian Ministry of Science. He also worked as a researcher at the
Geographical Institute of the Czechoslovak Academy of Sciences. In the field of international
migration he cooperated with institutions such as European Commission, United Nations High
Commissioner for Refugees (UNHCR), Organisation for Economic Co-operation and Development
(OECD), North Atlantic Treaty Organization (NATO) and International Organization for Migration
(IOM).
______________________________________________________________________________
Oľga Gyárfášová prednáša na Ústave európskych štúdií a medzinárodných
vzťahov FSEV UK v Bratislave. Je tiež zodpovednou riešiteľkou projektu
MIPEX (Migration Integration Policy Index) za Slovensko. Od roku 1999
pracuje v Inštitúte pre verejné otázky, mimovládnej nezávislej organizácii
typu think tank, kde sa venuje výskumom a analýzam voličského správania, migrácie a integrácie, ako
OĽGA
GYÁRFÁŠOVÁ
aj sociálnej inklúzii a problematike ľudských práv. V odborných prácach na tému migrácie sa
venovala indikátorom integrácie a pôsobeniu migrantov na slovenskom pracovnom trhu.
Oľga Gyárfášová lectures at the Institute of the European Studies and International Relations
within the Faculty of Social and Economic Sciences of the Comenius University in Bratislava. She is
also a researcher working on the Migration Integration Policy Index (MIPEX) project on behalf of the
Slovak Republic. Since 1999 she has worked for the Institute for Public Affairs, an independent nongovernmental organization and think tank, where she has been involved in research and analysis of
voting behaviour, migration and integration as well as social inclusion and human rights issues. In
publications on migration she wrote about integration indicators and migrants in the Slovak labour
market.
___________________________________________________________________________
Bernd Hemingway je od júla 2011 regionálnym riaditeľom Medzinárodnej
organizácie pre migráciu (International Organization for Migration, IOM) pre
Európsku úniu, EHP a NATO v Bruseli. Predtým pôsobil ako regionálny
zástupca IOM v Bruseli a vedúci misie IOM v Berlíne. Pred prácou v IOM bol odborným poradcom
osobitného koordinátora Paktu stability pre juhovýchodnú Európu v Bruseli. V rokoch 1994 až 1999
zastával viacero postov v Európskej komisii, bol napríklad finančným manažérom pre výskum
v oblasti telekomunikácií a správca úloh pre rozšírenie EÚ a vonkajšie vzťahy. Na začiatku svojej
kariéry pôsobil ako policajný vyšetrovateľ pre berlínskeho senátora vnútra a ako policajný dôstojník
na Ministerstve vnútra Spolkovej republiky Nemecko.
BERND
HEMINGWAY
Bernd Hemingway is the Regional Director for the European Economic Area, the EU and NATO at
the International Organization for Migration (IOM) in Brussels, since July 2011. Before that, he
worked as the Regional Representative in IOM Brussels and as the Chief of Mission in IOM Berlin.
Before working at IOM, he was a Senior Expert for the Special Coordinator of the Stability Pact for
South Eastern Europe. From 1994 to 1999, he worked for the European Commission in various
positions: Financial Manager for Research in the Field of telecommunications and Task Manager of
Enlargement and External Relations. Early in his career, Bernd Hemingway was an Investigator for the
Senator of Interior in Berlin and a Police Officer for the Ministry of Interior in Germany.
__________________________________________________________________________________
Martin Kahanec je ekonóm zaoberajúci sa najmä trhom práce. Od januára
2012 pôsobí ako docent na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti. Je
zástupca riaditeľa programu Migrácia, vedúci výskumnej skupiny zameranej
na trh práce a rozšírenie Európskej únie a bývalý zástupca riaditeľa pre
výskum na Inštitúte pre štúdium práce IZA (Institute for the Study of Labor) v Bonne. Jeho výskum sa
zameriava na ekonómiu trhu práce, populačnú ekonómiu, etnicitu a migráciu.
MARTIN
KAHANEC
Martin Kahanec is a labour economist. He has been an Associate Professor at the Central
European University in Budapest since 2012. He is a Deputy Program Director of Migration, the leader
of the research group in the area of labour market and EU Enlargement and also a former Deputy
Director of Research at the Institute for the Study of Labor (IZA) in Bonn, Germany. His main research
interests lie in the labour market and population economics, ethnicity, and migration.
__________________________________________________________________________________
Peter Kresák je vedúcim Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov
(United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR) v Slovenskej
republike. Zastupoval Slovenskú republiku na Európskom súde pre ľudské
práva, v rokoch 1998 až 2002 bol poslancom Národnej rady SR a
predkladateľom veľkej novely Ústavy SR. V roku 1992 bol sudcom Ústavného súdu ČSFR, v roku 1990
PETER
KRESÁK
pripravoval návrh Listiny základných práv a slobôd a návrh ústavy Českej a Slovenskej federatívnej
republiky. Je autorom viacerých monografií a odborných štúdií a článkov z problematiky ústavného
práva. Pedagogicky pôsobí na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave.
Peter Kresák has been appointed as the United Nations High Commissioner for Refugees
(UNHCR) Head of Office in the Slovak Republic. He was a Representative of the Slovak Republic before
the European Court of Human Rights, from 1998 to 2002 he served as a Member of Parliament of the
National Council of the Slovak Republic and submitted a major amendment to the Constitution of the
Slovak Republic. In 1992, he was a judge of the Constitutional Court of Czechoslovakia and in 1990 he
prepared the draft of the Charter of Fundamental Rights and Basic Freedoms as well as the draft of
the Constitution of the Czech and Slovak Federal Republic. He is the author of several monographs,
expert studies and articles on constitutional law issues. He teaches at the Paneuropean University in
Bratislava.
__________________________________________________________________________________
Katarína Kubovičová sa od roku 2009 podieľa na realizácii aktivít Európskej
migračnej siete (EMN) na Slovensku v Medzinárodnej organizácii pre
migráciu (International Organization for Migration, IOM). V IOM pôsobí od
roku 2003 a okrem EMN sa venovala implementácii projektov zameraných na migráciu, integráciu
cudzincov, prevenciu a boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Od roku 2000 do roku 2002 pracovala na
Úrade vlády SR ako koordinátorka projektov z predvstupovej pomoci PHARE so zameraním na
rómsku a iné národné menšiny žijúce na Slovensku. V roku 2007 absolvovala International Visitor
Leadership Program pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý realizuje Ministerstvo
zahraničných vecí USA. V rámci svojej publikačnej činnosti sa tematicky venovala problematike práv
národnostných menšín na Slovensku, multikulturalizmu a sociálnej inklúzií, ako aj obchodovaniu
s ľuďmi.
KATARÍNA
KUBOVIČOVÁ
Katarína Kubovičová has been involved in the implementation of the European Migration
Network (EMN) activities in Slovakia within the IOM International Organization for Migration since
2009. She has been working for IOM since 2003 and besides the EMN she realized different projects
on migration, integration of foreigners as well as preventing and combating trafficking in human
beings. From 2000 to 2002 she was working for the Government Office of the Slovak Republic as a
coordinator of the PHARE projects aimed at the Roma and other national minorities living in Slovakia.
In 2007, she participated in the International Visitor Leadership Program on combating trafficking in
persons, managed by the U.S. Department of State. She contributed her expertise to publications
on minority rights in the Slovak Republic, multiculturalism and social inclusion, as well as human
trafficking.
__________________________________________________________________________________
Frank Laczko je vedúcim Odboru výskumu migrácie Medzinárodnej
organizácie pre migráciu (International Organization for Migration, IOM)
v Ženeve. V rámci IOM zastával post vedúceho Migračného informačného
programu pre strednú a východnú Európu v Budapešti a post vedúceho
výskumu v Centre technickej spolupráce IOM pre Spoločenstvo nezávislých štátov a strednú
a východnú Európu vo Viedni. Pred nástupom do IOM pôsobil na Úrade vysokého komisára OSN pre
utečencov (United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR) a bol konzultantom pre
Organizáciu pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (Organisation for Economic Co-operation and
Development, OECD) a Európsku komisiu.
FRANK
LACZKO
Frank Laczko is the Head of the Research and Publications Division of the International
Organization for Migration (IOM) in Geneva. His previous posts in the IOM include the Head of the
Migration Information Programme for Central and Eastern Europe in Budapest and the Head of
Research at the IOM Technical Cooperation Centre for the CIS and Central and Eastern Europe in
Vienna. Prior to joining IOM he worked for the United Nations High Commissioner for Refugees
(UNHCR) and was a consultant at the Organisation for Economic Co-operation and Development
(OECD) and European Commission.
__________________________________________________________________________________
Andrea Mrlianová je koordinátorkou aktivít Európskej migračnej
siete (EMN) na Slovensku a pôsobí v Medzinárodnej organizácii pre migráciu
(International Organization for Migration, IOM) od roku 2009. V rámci IOM
koordinovala projekty zamerané na budovanie kapacít v oblasti migračného
manažmentu, integrácie migrantov a interkultúrneho dialógu. Do roku 2009 bola analytičkou
v rakúskej konzultačnej spoločnosti M27 WEDO, predtým pôsobila v Európskej asociácii odborného
vzdelávania EVTA v Bruseli a v mimovládnej organizácii Internationaler Bund v Stuttgarte zameranej
na odborné vzdelávanie. Je spoluautorkou viacerých publikácií vydaných v rámci EMN, ako aj
tréningových materiálov IOM zameraných na budovanie kapacít v oblasti migrácie a integrácie
migrantov do spoločnosti.
ANDREA
MRLIANOVÁ
Andrea Mrlianová is currently the Coordinator of the European Migration Network (EMN)
Activities in the Slovak Republic and has been working for IOM International Organization for
Migration since 2009. Within IOM she coordinated projects aimed at capacity building in the fields of
migration management, integration of migrants and intercultural dialogue. Until 2009 she worked
as an analyst for the Austrian consultancy company M27 WEDO and previously had worked at the
European Vocational Training Association in Brussels and in the NGO Internationaler Bund in
Stuttgart active in the field of vocational education and training. She is a co-author of several studies
and reports published within the EMN as well as training materials aimed at capacity building in
the areas of migration and integration of migrants.
__________________________________________________________________________________
Anna Platonova pracuje v Medzinárodnej organizácii pre migráciu
(International Organization for Migration, IOM) v Bruseli, kde koordinuje
a tematicky usmerňuje prácu IOM v oblasti pracovnej migrácie, integrácie
a migrácie a rozvoja v rámci EÚ a EHP. V rokoch 2009 až 2011 bola
zodpovedná za Nezávislú sieť odborníkov na pracovnú migráciu a integráciu (Independent Network
of Labour Migration and Integration Experts, LMIE-INET). Predtým pôsobila viac ako päť rokov na
Úrade pre demokratické inštitúcie a ľudské práva Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe
(Organization for Security and Co-operation in Europe, OSCE), kde sa zaoberala najmä podporou
rozvoja politík pracovnej migrácie vo východnej Európe, južnom Kaukaze a strednej Ázii.
ANNA
PLATONOVA
Anna Platonova is coordinating and providing thematic guidance to IOM’s work in the EU/EEA on
labour migration, integration and migration and development. From 2009 to 2011, she also was in
charge of the Independent Network of Labour Migration and Integration Experts. Before joining IOM
she has worked for over five years on migration and freedom of movement issues at the Office for
Democratic Institutions and Human Rights of the Organization for Security and Co-operation in
Europe, in particular focusing on promotion of development of evidence-based labour migration
policies in Eastern Europe, South Caucasus and Central Asia.
_________________________________________________________________________________
Bernard Priecel je riaditeľom Migračného úradu Ministerstva vnútra SR. Na
úrade pôsobí od roku 1995, na pozícii riaditeľa je od roku 1999. Predtým
pôsobil na viacerých pozíciách v Kancelárii ministra vnútra SR. Dlhodobo sa
venuje pedagogickej činnosti, prednášal na Ekonomickej univerzite v Bratislave a na Fakulte
zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity.
BERNARD
PRIECEL
Bernard Priecel is the Director of the Migration Office of the Ministry of Interior of the Slovak
Republic. He has been working in the Migration Office since 1995; he has held the position of the
Director since 1999. Prior to that, he served in several positions at the Office of the Minister of Interior
of the Slovak Republic. He lectured at the University of Economics in Bratislava and Faculty of Health
Care and Social Work of the Trnava University.
_________________________________________________________________________________
Laura Robson je konzultantkou medzinárodnej spoločnosti ICF GHK, ktorá
poskytuje služby pre aktivity Európskej migračnej siete (European Migration
Network, EMN). Od roku 2010 vedie a pomáha pri projektoch hodnotiacich
legislatívy a politické opatrenia Európskej komisie v oblasti spravodlivosti a vnútorných záležitostí.
V roku 2010 hodnotila projekt Daphne III, ktorý poskytuje v rámci EÚ finančné prostriedky pre
organizácie, ktoré bojujú proti násiliu na ženách, mladých ľuďoch a deťoch. V tomto období
koordinuje tím pre štúdiu týkajúcu sa Smernice Rady 2004/81/ES o povoleniach na pobyt pre obete
obchodovania s ľuďmi a pašované osoby pre Generálne riaditeľstvo EK pre vnútorné záležitosti.
LAURA
ROBSON
Laura Robson is a Consultant at ICF GHK Consulting; she works on service provision to the
European Migration Network. Since 2010 she has been leading and contributing to projects
evaluating the European Commission‘s legislative and policy action in the Justice and Home Affairs
policy areas. In 2010 she led the evaluation of DG Justice's Daphne III programme, which provides
funding to organisations within the EU who fight to prevent violence against women, young people
and children. Currently she is a coordinating team member for the Study on Council Directive
2004/81/EC on the residence permit issued to victims of human trafficking and smuggled persons
undertaken for DG HOME.
__________________________________________________________________________________
Ronald Skeldon je profesorom na Katedre geografie v rámci Školy globálnych
štúdií Sussexskej univerzity. V rokoch 2009 až 2011 pracoval aj ako vedúci
vedecký pracovník na Katedre medzinárodného rozvoja. Pôsobil v OSN, na
Univerzite v Hongkongu, bol expertom na populáciu v Bangkoku a poradca
pre sčítanie ľudu na Papui Novej Guinei. Pôsobil aj na Austrálskej národnej univerzite. Bol
konzultantom viacerých medzinárodných organizácií ako Medzinárodná organizácia pre migráciu
(International Organization for Migration, IOM), Medzinárodná organizácia práce (International
Labour Organization, ILO) či Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (Organisation for
Economic Co-operation and Development, OECD).
RONALD
SKELDON
Ronald Skeldon is a Professorial Fellow in the Department of Geography in the School of Global
Studies at the University of Sussex. He was a Senior Research Fellow in the Department for
International Development (DfID) from 2009 to 2011. He worked for the United Nations, at the
University of Hong Kong, as a census adviser in Papua New Guinea and he was a population expert
based in Bangkok. He also served at the Australian National University. He was a consultant to
various international organizations, including the International Organization for Migration (IOM),
International Labour Organization (ILO) or the Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD).
__________________________________________________________________________________
Zuzana Vatráľová je od roku 2004 vedúcou úradu Medzinárodnej organizácie
pre migráciu (International Organization for Migration, IOM) v Slovenskej
republike. Od roku 2003 pracovala v IOM ako koordinátor informačnej
kampane v rámci prevencie obchodovania s ľuďmi na Slovensku. V rokoch 1997 až 2002 pracovala
ako redaktor BBC World Service v Londýne, predtým bola projektovou manažérkou v Národnej
ZUZANA
VATRÁĽOVÁ
agentúre pre rozvoj malého a stredného podnikania (NADSME) a pracovala aj na Ministerstve
zahraničných vecí SR.
Zuzana Vatráľová has served as the Head of the IOM International Organization for Migration in
the Slovak Republic since 2004. In 2003, she worked at IOM as a Coordinator of the information
campaign on Preventing Human Trafficking in Slovakia. From 1997 to 2002, she worked as a reporter
for BBC Bratislava and London. Prior to that, she had been a Project Manager at the National Agency
for Development of Small and Medium Enterprises (NADSME) and she had also worked at the
Ministry of Foreign Affairs of the Slovak Republic.
_________________________________________________________________________________
Simona Vezzoli je od roku 2008 výskumnou pracovníčkou Medzinárodného
migračného inštitútu (International Migration Institute, IMI) na Oxfordskej
univerzite, kde vedie výskum v rámci dvoch projektov: Faktory
medzinárodnej migrácie (DEMIG) a Budúcnosť globálnej migrácie (GMF). Krátko pôsobila aj
v Medzinárodnej organizácii pre migráciu (International Organization for Migration, IOM), kde sa
venovala projektu Migrácia a rozvoj v Afrike a štúdii o afganských maloletých bez sprievodu, ktorí
požiadali o azyl v Taliansku. Zaujíma sa o migračnú politiku, konkrétne o perspektívy a politiky
vysielajúcich krajín týkajúce sa emigrácie a návratu, ako aj o vzájomný vzťah medzi emigračnou a
imigračnou politikou.
SIMONA
VEZZOLI
Simona Vezzoli is a Research Officer at International Migration Institute (IMI) at University of
Oxford since 2008, where she conducts research on two projects: the Determinants on International
Migration (DEMIG) and Global Migration Futures (GMF). Simona Vezzoli worked shortly for the IOM
International Organization for Migration on the Migration for Development in Africa (MIDA) project
and on a study on unaccompanied Afghan minors seeking asylum in Italy. Her research interests
include migration policy, in particular the perspectives of sending countries and their policies towards
emigration and return, as well as the interaction between emigration and immigration policies.
Hostia diskusného večera Aj my sme tu doma?
Guest Speakers at the Discussion Evening Are we
also at home here?
Peter Dráľ študoval žurnalistiku, politológiu a nacionalizmus na Univerzite
Komenského v Bratislave, Bard College v New Yorku a Stredoeurópskej
univerzite v Budapešti. Od roku 2006 pracuje v Nadácii Milana Šimečku, kde
koordinuje projekty ľudskoprávneho a interkultúrneho vzdelávania. Je
lektorom a trénerom programov neformálneho vzdelávania pre rôzne cieľové skupiny na Slovensku
aj v zahraničí. Venuje sa najmä oblastiam kultúrnej rozmanitosti, migrácie a občianskej participácie.
V súčasnosti koordinuje projekt Vzdelávanie detí cudzincov pre učiteľov slovenských základných škôl
a je spoluautorom výskumnej aj metodickej publikácie v tejto oblasti.
PETER
DRÁĽ
Peter Dráľ studied journalism, political science and nationalism studies at Comenius University in
Bratislava, Bard College in New York and Central European University in Budapest. Since 2006 he has
been working in Milan Šimečka Foundation where he manages projects of human rights and
intercultural education. He is lecturer and trainer of non-formal educational programmes for various
target groups in Slovakia and abroad. He focuses on issues of cultural diversity, migration and civic
participation. Currently, he coordinates the project Education of Children of Foreign Nationals
targeting Slovak elementary school teachers and has co-authored research and methodical
publications in this area.
__________________________________________________________________________________
Mohammad Azim Farhadi študoval žurnalistiku na Univerzite Komenského
v Bratislave. Pracuje v združení Local Media Institute ako koordinátor
projektu Integruj!, zameraný na podporu integrácie migrantov na Slovensku.
Ako redaktor a kameraman sa podieľa aj na príprave relácie Integruj!, ktorú vysiela verejnoprávna
televízia na Dvojke. Spolupracuje s Migračným informačným centrom IOM ako zástupca afganskej
komunity na Slovensku.
MOHAMMAD
AZIM FARHADI
Mohammad Azim Farhadi studied journalism at the Comenius University in Bratislava. He works
in Local Media Institute as a coordinator of Integrate! project focussed on promoting integration of
migrants in Slovakia. As a reporter and cameraman, he is also involved in production of TV program
Integrate! which is broadcasted by the public television Dvojka. He cooperates with the Migration
Information Centre IOM as a representative of Afghan community in Slovakia.
__________________________________________________________________________________
Jana Hrivnáková je koordinátorkou projektových aktivít zameraných na
oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi IOM Medzinárodnej organizácie pre
migráciu v Bratislave a to od roku 2009. Od roku 2006 participovala na
projektoch IOM najmä ako lektorka - konzultantka v témach obchodovanie s ľuďmi a
multikulturalizmus. V svojej predošlej praxi sa venovala najmä poradenstvu a prevencii sociálnopatologických javov v štátnych ako aj mimovládnych organizáciách.
JANA
HRIVNÁKOVÁ
Jana Hrivnáková has been a coordinator of the project activities in the field of counter trafficking
within IOM International Organization for Migration in Bratislava since 2009. Since 2006, she has
participated in IOM projects mainly as a lecturer and consultant in human trafficking and
multiculturalism. In her previous work experience, she was devoted to counselling and prevention of
socio-pathological phenomena in the state as well as non-governmental organizations.
__________________________________________________________________________________
Martina Janíková je riaditeľkou Centra pre koordináciu integrácie cudzincov
na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Je zodpovedná za tvorbu
strategických materiálov v oblasti integrácie cudzincov na Slovensku, ako aj
za materiály v oblasti migrácie, antidiskriminácie, rasizmu a xenofóbie. Na ministerstve práce pôsobí
od roku 2005, od septembra 2010 do septembra 2011 bola riaditeľkou Odboru rodovej rovnosti
a rovnosti príležitostí. V rokoch 2005 – 2007 bola zároveň Národným kontaktným bodom pre
integráciu (National Contact Point on Integration). Predtým pôsobila ako právnička na Ministerstve
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. V rámci svojej publikačnej činnosti sa zameriavala na oblasť
dodržiavania zásad rovnakého zaobchádzania a možnosti právnej ochrany.
MARTINA
JANÍKOVÁ
Martina Janíková is the Director of the Centre for Coordination of Integration of Foreigners at
the Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic. She is responsible for creating
strategic materials in field of integration of foreigners in Slovakia, migration, antidiscrimination,
racism and xenophobia. She has worked in the Ministry of Labour since 2005; from September 2010
to September 2011 she was a Director of the Department of Gender Equality and Equal Opportunities.
From 2005 to 2007, she was a National Contact Point on Integration. Previously, she worked as a
lawyer in the Ministry of Transport, Post and Telecommunications of the Slovak Republic. Her
publications focus on the issues of compliance with the principles of equal treatment and legal
protection.
__________________________________________________________________________________
VLADIMÍR
SLAMA
Slovensku.
Vladimír Slama je manažérom Migračného informačného centra IOM na
Slovensku. V IOM Medzinárodnej organizácií pre migráciu koordinoval v
rokoch 2005 - 2009 Program návratu a reintegrácie obchodovaných osôb na
Vladimir Slama is a project manager of the IOM Migration Information Centre in Slovakia. From
2005 to 2009, he worked at the IOM International Organization for Migration as the coordinator for
the IOM Return and Reintegration Programme for Trafficked Persons.
__________________________________________________________________________________
Bulgan O. Rico pôsobí od roku 2004 ako koordinátorka a manažérka
projektov v pražskej neziskovej organizácii Slovo 21, ktorá sa zaoberá
integráciou cudzincov a Rómov do spoločnosti. Absolventka andragogiky
a sociológie na Univerzite Palackého v Olomouci sa prevažne špecializuje na integráciu cudzincov
z tretích krajín. Jedným z projektov zameraných na integráciu cudzincov je projekt Next Door Family,
ktorý bol v roku 2011 ocenený nadáciou Unruhe cenou Sozial Marie. Svoje skúsenosti s integráciou
uplatňuje aj na práve realizovaných projektoch Vzájomná komunikácia = lepšia integrácia a Základná
orientácia. Podieľa sa okrem iného na príprave a realizácii Svetového rómskeho festivalu Khamoro,
ktorý patrí medzi najznámejšie rómske projekty v Čechách aj v zahraničí.
BULGAN
O. RICO
Bulgan O. Rico has worked as a project coordinator and manager in the Prague based nongovernmental organization Slovo 21 dealing with integration of foreigners and Roma minority into
the society since 2004. As a graduate of andragogy and sociology at Palacky University in Olomouc
she has specialized mainly in integration of third-country nationals. One of the projects on this topic is
the Next Door Family project which was granted the Sozial Marie Award by the foundation Unruhe in
2011. She uses her experience in the field of integration within currently implemented projects
entitled Mutual communication = better integration and Basic orientation. She is also involved in the
preparation and organization of the world Roma festival Khamaro which belongs among the most
well-known Roma projects in the Czech Republic as well as abroad.
4.
Migrácia na Slovensku
Slovensko nepatrí k tradičným cieľovým krajinám migrantov - má
jeden z najnižších podielov migrantov na počet obyvateľov medzi
členskými krajinami EÚ (1,25 %)*.
Počet cudzincov žijúcich na území SR
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Celkový počet
obyvateľov
5 389 180
5 393 637
5 400 998
5 412 254
5 424 925
5 435 273
Celkový počet
cudzincov
25 563
32 130
40 940
52 545
62 882
67 976
Podiel cudzincov
na celkovom počte
obyvateľov
0,47 %
0,60 %
0,76 %
0,97 %
1,16 %
1,25 %
Počet povolení na pobyt udelených na Slovensku
2006
2007
2008
2009
2010
2011
11 312
15 159
16 553
11 790
9 535
10 064
2007
2008
2009
2010
2011
2 849
2 642
909
822
541
491
Udelený azyl
8
14
22
14
15
12
Udelená doplnková
ochrana
-
82
66
98
57
91
Kľúčová legislatíva
Kľúčové dokumenty
Zákon o pobyte cudzincov (404/2011)
Koncepcia integrácie cudzincov
v SR (2009)
Zákon o službách zamestnanosti (5/2004)
Zákon o štátnom občianstve (40/1993)
Česká republika
Ukrajina
Rumunsko
Poľsko
Maďarsko
Nemecko
Srbsko
Vietnam
k 31.12.2010
2006
Zákon o azyle (480/2002)
(podľa počtu občanov)
Ruská federácia
Rakúsko
Počet žiadostí o medzinárodnú ochranu a udelených štatútov
medzinárodnej ochrany
Počet žiadostí o
medzinár. ochranu
Najväčšie cudzinecké
komunity na Slovensku
Migračná politika SR s výhľadom
do roku 2020 (2011)
Najpočetnejšie
skupiny cudzincov
z tretích krajín v SR
Ukrajina
Srbsko
Vietnam
Ruská federácia
Čína
Kórejská republika
USA
Macedónsko
Chorvátsko
Nórsko
Vedeli ste, že...
6 297
3 853
2 257
2 227
1 878
1 784
1 027
488
463
432
k 31.12.2010
...Slovensko zaznamenalo v rokoch 2004 – 2008 druhý najvyšší rast populácie cudzincov
medzi európskymi krajinami?
...Bratislavský kraj sa vyznačuje druhou najväčšou koncentráciou cudzincov v Európe,
pričom prvý je Londýn?
...podľa štatistík je „typický” migrant na Slovensku mladší slobodný muž s vyšším
vzdelaním a pochádza z EÚ?
*údaj za rok 2010
Zdroje informácií: Migračný úrad SR; Štatistický úrad SR; Úrad hraničnej a cudzineckej polície P PZ
4.
Migration in Slovakia
Slovakia does not belong to traditional destination countries for migrants – it has one of the lowest shares of migrants in the population
among all EU Member States (1,25 %)*.
Number of foreigners living in Slovakia
2005
Total
population
2006
2007
2008
2009
2010
5 389 180
5 393 637
5 400 998
5 412 254
5 424 925
5 435 273
Total number of
foreigners
25 563
32 130
40 940
52 545
62 882
67 976
Percentage of
foreigners in the
total population
0,47 %
0,60 %
0,76 %
0,97 %
1,16 %
1,25 %
Number of residence permits granted in Slovakia
2006
2007
2008
2009
2010
2011
11 312
15 159
16 553
11 790
9 535
10 064
Number of applications for international protection and
granted international protection statuses
2007
2008
2009
2010
2011
Total number of
applications
2 849
2 642
909
822
541
491
Granted asylum
8
14
22
14
15
12
Granted subsidiary
protection
-
82
66
98
57
91
Key legislation
Key documents
Act No. 404/2011 Coll. on Residence of Aliens
Concept of the Integration
of Foreigners
in the Slovak Republic (2009)
Act No. 5/2004 Coll. on Employment Services
Act No. 40/1993 Coll. on Citizenship of the
Slovak Republic
(by number)
Czech Republic
Ukraine
Romania
Poland
Hungary
Germany
Serbia
Vietnam
Russia
Austria
as of 31 December 2010
2006
Act No. 480/2002 Coll. on Asylum
The largest migrant
communities in the
Slovak Republic
Migration Policy of the
Slovak Republic: Perspective
until the year 2020 (2011)
The largest groups of
third-country nationals
in the Slovak Republic
Ukraine
Serbia
Vietnam
Russia
China
Republic of Korea
USA
Macedonia
Croatia
Norway
6 297
3 853
2 257
2 227
1 878
1 784
1 027
488
463
432
as of 31 December 2010
Did you know that...
...between the years 2004 – 2008 Slovakia experienced the second largest increase of migrant
population among the European countries?
...Bratislava Self-Governing Region has the second largest concentration of foreigners in
Europe while the first one is London?
...according to the statistics a ‚typical‘ migrant living in Slovakia is younger single
man with higher education coming from the EU?
*data from 2010
Sources: Bureau of the Border and Aliens Police PFP; Migration Office of the Ministry of Interior of the Slovak Republic;
Statistical Office of the Slovak Republic
5.
Študijné materiály/ Study materials
Tieto publikácie a odborné články boli odporúčané jednotlivými prednášajúcimi:
These publications and expert articles have been recommended by the seminar speakers:
Barrett, A.; Maitre, B.: Immigrant Welfare Receipt Across Europe (2012)
(čoskoro vyjde v / forthcoming in International Journal of Manpower)
Dostupné na / available on: http://bit.ly/P7Ewxr
Castles, S.; Miller, M.: The Age of Migration: International Population Movements in the Modern
World (2009), London, Palgrave Macmillan, 4th edition.
Constant, A.F.; Kahanec, M.; Zimmermann, K.F.: Attitudes Towards Immigrants, Other Integration
Barriers, and Their Veracity (2009), International Journal of Manpower, Vol. 30, No. 1+2, 5-14
Dostupné na / available on: http://bit.ly/OSIedf
de Haas, H.: International Migration, Remittances and Development: Myths and Facts
Dostupné na / available on: http://bit.ly/NLeJFF
Giulietti, C.; Guzi, M.; Kahanec, M.; Zimmermann, K.F.: Unemployment Benefits and Immigration:
Evidence from the EU (2012)
(čoskoro vyjde / forthcoming in International Journal of Manpower)
Dostupné na / available on: http://bit.ly/P7Ewxr
Kahanec, M.; Kim A.M.; Zimmermann, K.F.: Pitfalls of Immigrant Inclusion into the European
Welfare State (2012) (čoskoro vyjde v / forthcoming in International Journal of Manpower)
Dostupné na / available on: http://bit.ly/P7Ewxr
Skeldon, R.: Migration and Development: A Global Perspective (1997), London, Longman.
Skeldon, R.: International Migration as a Tool in Development Policy: a Passing Phase? (2008),
Population and Development Review, vol. 14(1), 1-18.
Wack, P.: Scenarios - Uncharted Waters Ahead (1985), Harvard Business Review 63(5), 72-89.
Wack, P.: Scenarios - Shooting the Rapids (1985), Harvard Business Review 63(6), 139-150.
__________________________________________________________________________________
Inštitút pre verejné otázky: Migrácia, integrácia a spoločnosť / Institute for Pulic Affairs: Migration,
Integration and Society
Dostupné na / available on: http://bit.ly/OSKa5z
Copenhagen Institute for Future Studies: Strategic Future studies (2008), Copenhagen.
Dostupné na / available on: http://www.cifs.dk/en/medlrap.asp
IMI: Exploring the Future of Migration: Using scenarios to challenge assumptions and to think longterm about global migration (2010), IMI Policy Briefing 5, October 2010.
Dostupné na / available on: http://bit.ly/Pr2yAq
IMI: Global ‘Megatrends’ for Future International Migration (2011), IMI Policy Briefing 9, September
2011.
Dostupné na / available on: http://bit.ly/NGENpV
IMI (Forthcoming): Global Migration Futures: preparing for 2035 (provisional title), Project Report.
United Nations Development Programme: Human Development Report 2009. Overcoming Barriers:
Human Mobility and Development (2009)
________________________________________________________________________________
Praktické opatrenia v boji proti nelegálnej migrácii - Štúdia Národného kontaktného bodu EMN v SR
Dostupné na: http://bit.ly/QtY1M4;
Practical Measures for Reducing Irregular Migration in the Slovak Republic - Study of National
Contact Point of the European Migration Network in the Slovak Republic
Available on: http://bit.ly/Qu0g24
Saturovanie dopytu po pracovnej sile prostredníctvom migrácie v Slovenskej republike - Štúdia
Národného kontaktného bodu EMN v SR
Dostupné na: http://bit.ly/P75PY0;
Satisfying Labour Demand Through Migration in the Slovak Republic - Study of National Contact
Point of the European Migration Network in the Slovak Republic
Available on: http://bit.ly/R8m89U
Vízová politika a jej vplyv na migračné toky do Slovenskej republiky - Štúdia Národného
kontaktného bodu EMN v SR
Dostupné na: http://bit.ly/TxVDYE;
Visa Policy as a Migration Channel in the Slovak Republic - Study of National Contact Point of the
European Migration Network in the Slovak Republic
Available on: http://bit.ly/P78u3O
Výročná správa o politikách v oblasti migrácie a azylu v Slovenskej republike 2011 - Výročná správa
Národného kontaktného bodu EMN v SR
Dostupné na: http://bit.ly/PdfCuS;
Annual Report on Migration and Asylum Policies in the Slovak Republic 2011 - Annual Report of the
National Contact Point of the European Migration Network in the Slovak Republic
Available on: http://bit.ly/PdfCuS
EMN Informs, ktoré obsahujú kľúčové zistenia a posolstvá pre tvorcov politík. Sú zamerané na konkrétnu
problematiku a zahŕňajú hlavné poznatky zo správ, štúdií alebo ad hoc otázok EMN.
Dostupné na: http://bit.ly/R8hSHo;
EMN Informs which provide succinctly key findings and messages to policymakers on a specific topic based
on the results of information gathered and analysed by the EMN, for example, from Reports and Studies, or
from Ad-Hoc Queries.
Available on: http://bit.ly/R8hSHo
6.
Prezentácie prednášajúcich/ Speakers‘ Presentations
Download

Materiály k vzdelávaciemu semináru Migrácia globálne a