Cenník pre koncové zariadenia
– časť A (nájom a údržba
koncových zariadení)
Č.j.: 53267/2011
Účinnosť od 31.10.2011
OBSAH
1.
Všeobecné podmienky...............................................................................................................................................................................................................................1
2.
Nájom štandardných KZ ............................................................................................................................................................................................................................1
3.
Cena za nájom štandardných KZ pri prerušení poskytovania verejnej telefónnej služby......................................................................................................................1
4.
Vrátenie štandardného KZ .........................................................................................................................................................................................................................2
5.
Zánik nájmu KZ pri vypovedaní Zmluvy o pripojení..................................................................................................................................................................................2
6.
Nájom smerovačov .....................................................................................................................................................................................................................................2
7.
Výpožička KZ počas doby opravy - dočasné užívanie za odplatu .........................................................................................................................................................2
8.
Nájom, inštalácia a servis ISDN PBX .........................................................................................................................................................................................................2
9.
Ostatné podmienky ....................................................................................................................................................................................................................................2
10.
Ceny za nájom a údržbu štandardných KZ................................................................................................................................................................................................2
11.
Poplatky a zmluvné pokuty pri nájme štandardných KZ...........................................................................................................................................................................3
12.
Nájom a údržba zariadení na prenos dát modemov a smerovačov .........................................................................................................................................................3
13.
Zúčtovacia sadzba za osobitné servisné služby a inštalačný materiál ....................................................................................................................................................3
14.
Výpožička KZ pre dátové služby (dočasné užívanie za odplatu).............................................................................................................................................................3
15.
Existujúce produkty a služby, ktoré Slovak Telekom, a.s. v súčasnosti nezriaďuje ................................................................................................................................3
1.
Všeobecné podmienky
1.1.
1.2.
1.3.
Všetky ceny vo vyjadrení bez DPH uvedené v tomto Cenníku sú podkladom na vyhotovenie faktúry.
Ku koncovému bodu miestnej siete je možné priamo alebo nepriamo pripájať výlučne tie KZ, ktoré boli schválené TÚ SR. Spôsob, podmienky a postup pri
overovaní, schvaľovaní a pripojovaní týchto zariadení stanovujú osobitné predpisy.
KZ, ktoré sú k telefónnym prípojkám prenechávané nájomcovi do nájmu, sú vo vlastníctve ST.
2.
Nájom štandardných KZ
2.1.
Zriadenie telefónnej prípojky, resp. ISDN prístupu v zmysle Všeobecných podmienok na poskytovanie verejnej telefónnej služby nezahŕňa dodávku KZ.
Štandardné KZ si môže nájomca od ST prenajať na základe Zmluvy o nájme KZ. Štandardné KZ sa rozdeľujú na štandardný šnúrový telefónny prístroj,
štandardný bezšnúrový telefónny prístroj základný, štandardný bezšnúrový telefónny prístroj s SMS a ostatné štandardné KZ.
Mesačná cena za nájom štandardných KZ je uvedená v časti Ceny za nájom štandardných KZ. Nájomcovi je v rámci tejto mesačnej ceny poskytovaná údržba
a opravy štandardného KZ.
Záujem o nájom štandardného šnúrového telefónneho prístroja môže nájomca uplatniť kedykoľvek, a to písomnou formou. Nájomcovia, ktorí majú zriadené
analógové telefónne prípojky, môžu požiadať o nájom vhodného analógového zariadenia, určeného na tento účel. Mesačné ceny sú uvedené v časti Ceny za
nájom a údržbu štandardných KZ. Nájomca môže o takýto nájom KZ požiadať na Mieste predaja. Nájom KZ sa skončí dňom vrátenia KZ na Miesto predaja.
Nájom KZ typu Magio Box sa končí „Výpoveďou zmluvy o nájme KZ“. Následne nájomca vráti Magio Box na Miesto predaja do 10 dní pri deaktivácii služby
Magio TV, pričom nájomca sa zaväzuje odovzdať kompletné balenie Magio Boxu v nepoškodenom stave.
Predmetom nájmu môžu byť len tie KZ, ktoré ST určil na nájom pre telefónne prípojky. Sú to tzv. štandardné KZ (šnúrové, bezšnúrové a ostatné), ktorých
sortiment si ST vyhradzuje dopĺňať a meniť. Nájom štandardných bezšnúrových telefónov (pol. 15.1.9 a 15.1.10), mincových telefónnych prístrojov (15.1.4)
a ISDN telefónu (pol. 15.1.8) sa už nájomcom neposkytuje (s výnimkou zmlúv o nájme uzatvorených do 30.6.2005). Pri nájme KZ môže byť nájomcovi
poskytnuté aj použité, ale funkčné KZ.
ST zodpovedá za technickú spôsobilosť, vhodnosť pripojenia do pevnej VTS ST a prevádzkyschopnosť prenajatých telefónnych prístrojov a KZ. ST neposkytuje
údržbu a výmenu batérií a napájacích článkov prenajímaných bezšnúrových telefónnych prístrojov.
V prípade, že má nájomca od ST prenajaté KZ počas využívania režimu „Spiaca linka“, sa cena za nájom KZ neuplatňuje.
Magio Sat Box (STB) prenajímaný poskytovateľom nájomcovi (užívateľovi služby Magio Sat) môže byť 2 typov:
 Magio Sat Box bez záznamového média (bez HDD) – prijímač umožňuje plnohodnotný príjem všetkých televíznych kanálov vybraného programu služby
Magio Sat, vrátane kanálov vo vysokom rozlíšení (HD), prijímač neposkytuje funkciu nahrávania programu.
 Magio Sat Box so záznamovým médiom (s HDD) – prijímač obsahuje všetky funkcie ako STB bez HDD, a okrem toho poskytuje funkciu nahrávania
programu (vrátane plánovania nahrávok) a funkcie časového posunu. Nahrávky sú viazané na príslušný STB.
Nájomca platí poskytovateľovi služby a prenajímateľovi (ST) cenu za nájom Magio Sat Boxu. Cena za nájom Magio Sat Boxu sa skladá z dvoch častí:
jednorazového aktivačného poplatku a mesačnej ceny za nájom.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
3.
Cena za nájom štandardných KZ pri prerušení poskytovania verejnej telefónnej služby
a)
b)
Z dôvodov na strane nájomcu
aa)
dočasné prerušenie poskytovania služby - sa za celé obdobie dočasného prerušenia poskytovania služby účtuje cena za nájom KZ,
ab)
o preloženie telefónnej prípojky, ak nájomca súčasne požiada o dočasné prerušenie poskytovania služby na pôvodnom mieste alebo požiada
o prerušenie poskytovania služby po oznámení výsledkov technického prešetrenia (neuskutočniteľnosť preloženia) sa za celé obdobie
dočasného prerušenia poskytovania služby účtuje cena za nájom KZ,
ac)
pri vypovedaní Zmluvy o pripojení - platí ustanovenie podľa bodu 5.1.,
z dôvodov na strane ST
ba)
za čas neposkytovania služby z dôvodov na strane ST (resp. počas trvania poruchy) sa za celé obdobie dočasného prerušenia poskytovania
služby neúčtuje cena za nájom štandardného bezšnúrového tel. prístroja alebo ostatných KZ,
bb)
pre porušenie podmienok Zmluvy o pripojení zo strany nájomcu (§ 42 ods. 1 písm. d) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách)
- sa za celé obdobie dočasného prerušenia alebo obmedzenia poskytovania služby účtuje cena za nájom KZ,
CNN KZ_A_31_10_2011
1
bc)
3.1.
za čas neposkytovania služby pri plánovanom prerušení poskytovania služby - sa za celé obdobie dočasného prerušenia poskytovania služby
účtuje cena za nájom KZ.
Tieto podmienky platia aj pri nájme KZ k vedľajšej telefónnej stanici, pripojenej na telefónnu prípojku; na ISDN prístup.
4.
Vrátenie štandardného KZ
4.1.
Nájomca môže prenajaté štandardné KZ vrátiť kedykoľvek na príslušnom Mieste predaja. Nájomca a ST musia podpisom potvrdiť odovzdanie a prevzatie
štandardného KZ. V tomto prípade sa účtovanie ceny za nájom štandardného KZ ukončí. V prípade KZ typu Magio Box sa účtovanie ceny nájmu ukončí
uplynutím výpovednej lehoty. Nájomcovi, ktorý štandardné KZ vráti, bude zriadená telefónna zásuvka s impedančným ukončením.
5.
Zánik nájmu KZ pri vypovedaní Zmluvy o pripojení
5.1.
Pri vypovedaní Zmluvy o pripojení (nezávisle od toho, či k podaniu výpovede došlo zo strany nájomcu alebo ST) sa účtovanie ceny za nájom KZ ukončí
posledným dňom výpovednej lehoty.
Pri zániku Zmluvy o nájme štandardného KZ (resp. zániku Zmluvy o pripojení) je nájomca povinný prenajaté KZ (Magio Box) vrátiť na Miesto predaja.
Prenajaté KZ si nájomca nemôže odkúpiť.
Pri vypovedaní Zmluvy o pripojení je nájomca povinný vrátiť prenajaté štandardné KZ bez zbytočného odkladu a bez vyzvania, najneskôr však do 3 (Magio Box
10) pracovných dní od uplynutia výpovednej lehoty Zmluvy o pripojení. V prípade, ak nájomca prenajaté štandardné KZ nevráti, ST má právo účtovať zmluvnú
pokutu stanovenú v tabuľke č.11 tohto dokumentu. Doba nájmu štandardného KZ sa počíta odo dňa jeho odovzdania nájomcovi.
V prípade poškodenia prenajatého KZ nájomca uhradí cenu za opravu zariadenia, v prípade straty alebo odcudzenia prenajatého KZ nájomca uhradí zmluvnú
pokutu stanovenú v tabuľke č.11 tohto dokumentu. V prípade straty alebo odcudzenia prenajatého Magio Boxu nájomca uhradí zmluvnú pokutu stanovenú
v tabuľke č.11 tohto dokumentu.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
Nájom smerovačov
6.1.
V prípade zriadenia služieb poskytovaných ST môže byť nájomcovi prenajatý smerovač. Pripájať je možné iba smerovače schválené Telekomunikačným
úradom SR. Prenajímané smerovače zostávajú po skončení nájmu vo vlastníctve ST. Spôsob, podmienky a postup pri overovaní, schvaľovaní a pripájaní týchto
zariadení stanovujú osobitné predpisy.
Cena za nájom smerovačov radu 8XX je uvedená v položkách 12.1. Cena za nájom smerovačov CISCO rady vyššej ako 8XX sú zostavované individuálnymi
riešeniami na základe požiadaviek nájomcu.
Údržba smerovačov, ktoré sú vo vlastníctve nájomcu, sa nevykonáva.
Ceny za nájom podľa tohto Cenníka platia len pre Zmluvy o nájme smerovačov, uzatvorené na dobu minimálne 24 mesiacov.
Základná inštalácia v zmysle položky 12.1.5 obsahuje nasledujúce služby: základná konfigurácia IP adries, základné nastavenie bezpečnosti na konzole, VTY
(telnet), na sériovej linke (lokálne uloženie na CPE), vyladenie druhej vrstvy (ppp, hdlc, enkapsulácia na eth. – VLAN), základné smerovanie (statika, RIP),
základné nastavenie bezpečnosti na tretej vrstve – bezpečný prístup na internet (ACL, Firewall), smerovanie (OSPF, EIGRP), SNMP a zálohovanie konfigurácie.
Rozšírená inštalácia podľa položky 12.1.7 obsahuje konfiguráciu týchto nadstavbových služieb: VPN – virtuálne privátne siete (3DES, AES, DES), IOS IDS –
intrusion detection system, centrálna správa užívateľských účtov (Radius, Tacacs+), vrátane accountingu a ISDN zálohy.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
7.
Výpožička KZ počas doby opravy - dočasné užívanie za odplatu
7.1.
Počas vykonávania opravy KZ pre dátové služby v priebehu záručnej/pozáručnej doby KZ si nájomca môže od ST na základe podpísaného „Prehlásenia
o vykonaní servisného zásahu/prevzatí/požičaní/vrátení zariadenia“ za odplatu vypožičať náhradné KZ. Predmetom výpožičky – dočasného užívania za
odplatu - môžu byť výhradne len KZ pre dátové služby, ktoré má ST k dispozícii na sklade.
Poplatok za výpožičku – prenechanie do dočasného užívania - KZ pre dátové služby sa účtuje podľa položky 14.1.1 a 14.1.2. Doba výpožičky je možná v trvaní
maximálne 31 kalendárnych dní. Výška zmluvných pokút je stanovená v tlačive „Prehlásenie o vykonaní servisného zásahu/prevzatí/požičaní/vrátení
zariadenia“.
7.2.
8.
Nájom, inštalácia a servis ISDN PBX
8.1.
8.2.
Nájom ISDN PBX je umožňovaný spolu s poskytovaním služby ST.
Súčasťou cien za nájom ISDN PBX je inštalácia ISDN PBX. Inštalácia ISDN PBX zahŕňa nasledujúce činnosti: uchytenie pobočkovej ústredne, pripojenie
vstupných liniek na ústredňu, pripojenie výstupných liniek na ústredňu a rozvod, naprogramovanie systémových parametrov ústredne, oživenie systému,
naprogramovanie komunikačného systému podľa požiadaviek nájomcu, zaškolenie obsluhy a nájomcu.
Nájom tel. prístrojov pripojených k ISDN PBX ST neposkytuje.
Doba nájmu ISDN PBX je minimálne 48 mesiacov.
Cena za nájom ISDN PBX, inštaláciu a servis, ak nie je uvedená v položkách 15.1., je stanovená individuálne.
Súčasťou ceny za nájom ISDN PBX sú servisné služby, ktoré zahŕňa servisný balík Štandard. V prípade požiadavky nájomcu na zmenu servisného balíka bude
cena za nájom stanovená individuálne.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
9.
Ostatné podmienky
9.1.
Ak ST vykoná na žiadosť nájomcu osobitné úpravy alebo doplnky niektorého zariadenia, cena sa určí dohodou. Pokiaľ sa vykonanou úpravou alebo doplnkom
zvyšujú nároky na údržbu zariadení, cena za nájom alebo údržbu príslušného zariadenia sa primerane upraví.
ST zabezpečuje za úplatu podľa položky 13.1.1 (vrátane dopravného výkonu) vybavenie neštandardných výkonov. Neštandardným výkonom je doručenie KZ
(alebo PC) vo vlastníctve nájomcu na miesto ním určené, vykonanie inštalácie, konfigurácie a zaškolenie obsluhy.
9.2.
10.
Ceny za nájom a údržbu štandardných KZ
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4
10.1.5
10.1.6
10.1.7
Cena za nájom štandardného šnúrového telefónneho
prístroja
Cena za nájom prvého Magio Boxu
Cena za nájom ďalšieho Magio Boxu
Cena za nájom prvého Magio Sat Boxu bez HDD
Cena za nájom prvého Magio Sat Boxu s HDD
Cena za nájom druhého Magio Sat Boxu bez HDD
Cena za nájom druhého Magio Sat Boxu s HDD
10.1.8
Aktivačný poplatok prvého Magio Boxu
Aktivačný poplatok ďalšieho Magio Boxu
10.1.10 Aktivačný poplatok prvého Magio Sat Boxu s HDD
10.1.9
CNN KZ_A_31_10_2011
Cena v € bez DPH/
mesiac
0,49
DPH v € 20 %/
mesiac
0,10
Cena v € s DPH/
mesiac
0,59
Splatnosť
1,66
1,66
1,66
2,49
1,66
2,49
16,66
20,82
41,65
0,33
0,33
0,33
0,50
0,33
0,50
3,33
4,16
8,33
1,99
1,99
1,99
2,99
1,99
2,99
19,99
24,98
49,98
vopred
vopred
vopred
vopred
vopred
vopred
jednorazovo
jednorazovo
jednorazovo
-
2
10.1.11 Aktivačný poplatok prvého Magio Sat Boxu bez HDD
16,65
20,82
41,67
10.1.12 Aktivačný poplatok druhého Magio Sat Boxu (s/bez HDD)
10.1.13 Zmena Magio Sat Boxu bez HDD na Magio Sat Box s
HDD
11.
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5
11.1.6
12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6
12.1.7
13.1.2
Cena v € bez DPH
16,60
DPH v € 20 %
neuplatňuje sa
Cena v € s DPH
16,60
Splatnosť
jednorazovo
150,00
neuplatňuje sa
150,00
jednorazovo
10,00
neuplatňuje sa
10,00
jednorazovo
10,00
neuplatňuje sa
10,00
jednorazovo
150,00
neuplatňuje sa
150,00
jednorazovo
16,77
neuplatňuje sa
16,77
jednorazovo
Cena v € bez DPH/ DPH v € 20 %/
mesiac
mesiac
23,20
4,64
30,50
6,10
25,19
5,04
26,85
5,37
Cena v € s DPH/
mesiac
27,84
36,60
30,23
32,22
Splatnosť
Smerovač Cisco 836 basic bundle
Smerovač Cisco 836VPN bundle
Smerovač Cisco 876 – SEC-K9
Smerovač Cisco 876 – SEC-I-K9
DPH v € 20 %
19,92
9,96
26,56
Cena v € s DPH
119,50
59,75
159,34
Splatnosť
jednorazovo
jednorazovo
jednorazovo
Cena v € bez DPH
45,83
DPH v € 20 %
9,17
Cena v € s DPH
55,00
Splatnosť
jednorazovo
11,63
2,33
13,96
za 1 balík
Cena v € bez DPH
119,00
DPH v € 20 %
23,80
Cena v € s DPH
142,80
Splatnosť
jednorazovo
55,00
11,00
66,00
jednorazovo
Cena v € bez DPH/
mesiac
0,49
DPH v € 20 %/
mesiac
0,10
Cena v € s DPH/
mesiac
0,59
Splatnosť
0,49
0,10
0,59
vopred
1,06
0,21
1,27
vopred
23,73
4,75
28,48
vopred
0,33
0,07
0,40
vopred
0,53
0,11
0,64
vopred
6,64
1,33
7,97
vopred
10,29
2,06
12,35
vopred
1,91
0,38
2,29
vopred
Cena v € bez DPH
99,58
49,79
132,78
Inštalácia a konfigurácia smerovača – základná
Zmena konfigurácie smerovača
Inštalácia a konfigurácia smerovača – rozšírená
vopred
vopred
vopred
vopred
Inštalácia, konfigurácia, zaškolenie obsluhy, diagnostika
KZ alebo počítača vrátane dopravného výkonu,
neštandardný výkon
Balík inštalačného materiálu pozostávajúci z 1, resp. 2
zásuviek, predĺženie vedenia do 10 m
Výpožička KZ pre dátové služby (dočasné užívanie za odplatu)
14.1.1
14.1.2
15.
Zmluvná pokuta v prípade nevrátenia, straty alebo
odcudzenia prenajatého štandardného šnúrového
telefónneho prístroja
Zmluvná pokuta v prípade nevrátenia, straty alebo
odcudzenia prenajatého Magio Boxu
Zmluvná pokuta v prípade nevrátenia, straty alebo
odcudzenia diaľkového ovládača k prenajatému Magio
Boxu
Zmluvná pokuta v prípade nevrátenia, straty alebo
odcudzenia ostatného príslušenstva (SCART kábel)
Zmluvná pokuta v prípade nevrátenia, straty alebo
odcudzenia prenajatého Magio Sat Boxu
Zmluvná pokuta v prípade nevrátenia, straty alebo
odcudzenia diaľkového ovládača k prenajatému Magio
Sat Boxu
Poplatky za osobitné servisné služby a inštalačný materiál
13.1.1
14.
jednorazovo
jednorazovo
jednorazovo
Nájom a údržba zariadení na prenos dát modemov a smerovačov
12.1.1
13.
19,98
24,98
50,00
Zmluvné pokuty pri nájme štandardných KZ– z dôvodov na strane nájomcu
11.1.1
12.
3,33
4,16
8,33
Poplatok za výpožičku KZ (Cisco okrem 8xx) pre dátové
služby
Poplatok za výpožičku KZ (IP telefón, DSL router, Cisco
8xx) pre dátové služby
Existujúce produkty a služby, ktoré Slovak Telekom, a.s. v súčasnosti nezriaďuje
15.1. Ceny za nájom a údržbu štandardných KZ
15.1.1
15.1.2
15.1.3
15.1.4
15.1.5
15.1.6
15.1.7
15.1.8
15.1.9
Cena za nájom štandardného šnúrového telefónneho
prístroja k vedľajšej telefónnej stanici
Stolný alebo nástenný telefónny prístroj štandardný k PbÚ
– nájom
Telefónny prístroj pre sťažené atmosférické podmienky
(vrátane vodotesného, banského, nevýbušného) – nájom
Mincový telefónny prístroj stolný, nástenný (nie VTA) –
nájom
Stolný alebo nástenný telefónny prístroj štandardný –
údržba
Telefónny prístroj pre sťažené atmosférické podmienky
(vrátane vodotesného, banského, nevýbušného) – údržba
Mincový telefónny prístroj stolný, nástenný (nie VTA) –
údržba
Komfortný ISDN telefón s TA Todos SurfLite 128A/USB –
nájom
Cena za nájom štandardného bezšnúrového telefónneho
prístroja s SMS (Siemens Gigaset C100, Siemens Gigaset
S100 colour)
CNN KZ_A_31_10_2011
vopred
3
15.1.10 Cena za nájom štandardného bezšnúrového telefónneho
prístroja základného (Topcom Butler 2900, Dialon F10,
Dialon Easy)
0,99
0,20
1,19
vopred
15.2. Zmluvné pokuty pri nájme štandardných KZ– z dôvodov na strane nájomcu
Cena v € bez DPH/
DPH v € 20 %/
Cena v €
Splatnosť
mesiac
mesiac
s DPH/ mesiac
15.2.1 Zmluvná pokuta v prípade nevrátenia, straty alebo
365,13
neuplatňuje sa
365,13 jednorazovo
odcudzenia prenajatého ISDN telefónu s TA Todos
SurfLite
15.2.2 Zmluvná pokuta v prípade nevrátenia, straty alebo
132,78
neuplatňuje sa
132,78 jednorazovo
odcudzenia prenajatého štandardného bezšnúrového
telefónneho prístroja s SMS (Siemens Gigaset C100,
Siemens Gigaset S100 colour)
15.2.3 Zmluvná pokuta v prípade nevrátenia, straty alebo
66,39
neuplatňuje sa
66,39 jednorazovo
odcudzenia prenajatého štandardného bezšnúrového
telefónneho prístroja základného (Topcom Butler 2900,
Dialon F10, Dialon Easy)
15.3. Nájom a údržba analógových pobočkových ústrední (ďalej len „PbÚ“)
15.3.1 Pri analógových PbÚ sa uplatňujú ceny nájmu podľa typu ústredne (automatická pobočková ústredňa analógová alebo analógovo-elektronická) a v závislosti
od vybudovanej kapacity telefónnych prípojok a vedľajších telefónnych staníc (pobočiek). Ceny za nájom a údržbu jednotlivých typov PbÚ sú uvedené
v položke 15.5. Pri výpočte celkovej ceny za nájom a údržbu PbÚ sa vychádza z kapacity zariadenia, ktorú možno obsadiť (t.j. z vybudovanej kapacity
ústredne), nie z počtu skutočne zapojených telefónnych prípojok alebo vedľajších telefónnych staníc (pobočiek). Napríklad: v ústredni 5/50 možno obsadiť 5
telefónnych prípojok a 50 pobočiek a podľa toho sa stanoví cena.
15.3.2 Cena za nájom telefónnych prístrojov (ktorá zahŕňa aj údržbu) na vedľajšej stanici PbÚ sa účtuje podľa položky 15.1.2, a to v závislosti od počtu telefónnych
prístrojov. Cena za údržbu vybraných telefónnych prístrojov (vo vlastníctve nájomcu) na vedľajšej stanici PbÚ sa účtuje podľa položky 15.1.5, a to v závislosti
od počtu telefónnych prístrojov.
15.4. Ostatné podmienky
15.4.1 Ak ST vykonáva údržbu KZ (okrem telefónnych prístrojov), ktoré sú vo vlastníctve nájomcu, uplatňujú sa ceny, ktoré sú uvedené v položkách za údržbu
príslušných zariadení v časti 15.5.
15.4.2 Ceny za nájom a údržbu sekretárskych zariadení sú uvedené v položke 15.7.
15.5. Nájom a údržba analógových pobočkových ústrední
15.5.1
15.5.2
15.5.3
15.5.4
za každú prípojnú hlavnú stanicu (telefónnu prípojku)
alebo prenášač umožňujúci priečkové spoj. medzi PbÚ –
nájom
za každú vedľajšiu stanicu (pobočku) – nájom
za každú prípojnú hlavnú stanicu (telefónnu prípojku)
alebo prenášač umožňujúci priečkové spoj. medzi PbÚ –
údržba
za každú vedľajšiu stanicu (pobočku) – údržba
Cena v € bez DPH/
mesiac
3,98
DPH v € 20 %/
mesiac
0,80
Cena v € s DPH/
mesiac
4,78
Splatnosť
0,78
1,32
0,16
0,26
0,94
1,58
vopred
vopred
0,26
0,05
0,31
vopred
DPH v € 20 %/
mesiac
1,00
Cena v € s DPH/
mesiac
5,98
Splatnosť
15.6. Nájom a údržba automatických pobočkových ústrední analógových – elektronických
Cena v € bez DPH/
mesiac
15.6.1 za každú prípojnú hlavnú stanicu (telefónnu prípojku)
4,98
alebo prenášač umožňujúci priečkové spoj. medzi PbÚ –
nájom
15.6.2 za každú vedľajšiu stanicu – nájom
0,98
vopred
vopred
0,20
1,18
vopred
3,32
0,66
3,98
vopred
0,54
0,11
0,65
vopred
15.7. Nájom a údržba sekretárskych súprav a sekretársko-konferenčných zariadení
Cena v € bez DPH/
mesiac
15.7.1 typ RTS 65 – nájom
9,02
15.7.2 typ RTS 68 – nájom
11,68
15.7.3 typ RTS 70 – nájom
14,88
15.7.4 typ RSS 77 – nájom
9,02
15.7.5 typ RMTS – nájom
16,20
DPH v € 20 %/
mesiac
1,80
2,34
2,98
1,80
3,24
Cena v € s DPH/
mesiac
10,82
14,02
17, 86
10,82
19,44
Splatnosť
15.6.3
15.6.4
za každú prípojnú hlavnú stanicu (telefónnu prípojku)
alebo prenášač umožňujúci priečkové spoj. medzi PbÚ –
údržba
za každú vedľajšiu stanicu – údržba
vopred
vopred
vopred
vopred
vopred
typ RMTSS – nájom
typ SZ 82 pre 2 nájomcov – nájom
typ SZ 82 pre 3 nájomcov – nájom
typ SZ 82 pre 4 nájomcov – nájom
20,70
17,92
25,22
33,20
4,14
3,58
5,04
6,64
24,84
21,50
30,26
39,84
vopred
vopred
vopred
vopred
15.7.10 typ SZ 82 pre 5 nájomcov – nájom
39,84
11,94
21,24
10,62
7,97
2,39
4,25
2,12
47,81
14,33
25,49
12,74
vopred
vopred
vopred
vopred
15.7.6
15.7.7
15.7.8
15.7.9
15.7.11 typ CPO SUPER 308 – nájom
15.7.12 typ CPO SUPER 316 – nájom
15.7.13 typ PANASONIC KX - T 3281 – nájom
CNN KZ_A_31_10_2011
4
15.7.14 typ TAT 312 – nájom
15.7.15 typ RZS 88 – nájom
15.7.16 typ PROFISET MASTER – nájom
15.7.17 typ MAXIMA 1800 –nájom
15.7.18 typ RTS 65 – údržba
15.7.19 typ RTS 68 – údržba
15.7.20 typ RTS 70 – údržba
15.7.21 typ RSS 77 – údržba
15.7.22 typ RMTS – údržba
15.7.23 typ RMTSS – údržba
15.7.24 typ SZ 82 pre 2 nájomcov – údržba
15.7.25 typ SZ 82 pre 3 nájomcov – údržba
15.7.26 typ SZ 82 pre 4 nájomcov – údržba
15.7.27 typ SZ 82 pre 5 nájomcov – údržba
15.7.28 typ CPO SUPER 308 – údržba
15.7.29 typ CPO SUPER 316 – údržba
15.7.30 typ PANASONIC KX - T 3281 – údržba
15.7.31 typ TAT 312 – údržba
15.7.32 typ RZS 88 – údržba
15.7.33 typ PROFISET MASTER – údržba
15.7.34 typ MAXIMA 1800 – údržba
17,26
10,62
15,94
15,94
4,52
5,84
7,44
4,52
8,10
10,36
8,96
12,62
16,60
3,45
2,12
3,19
3,19
0,90
1,17
1,49
0,90
1,62
2,07
1,79
2,52
3,32
20,71
12,74
19,13
19,13
5,42
7,01
8,93
5,42
9,72
12,43
10,75
15,14
19,92
vopred
vopred
vopred
vopred
vopred
vopred
vopred
vopred
vopred
vopred
vopred
vopred
vopred
19,92
16,60
19,92
12,62
19,92
3,98
3,32
3,98
2,52
3,98
23,90
19,92
23,90
15,14
23,90
vopred
vopred
vopred
vopred
vopred
7,44
18,58
18,58
1,49
3,72
3,72
8,93
22,30
22,30
vopred
vopred
vopred
Cena v € bez DPH/
mesiac
8,30
9,96
80,46
37,31
44,61
74,49
85,71
108,31
321,15
242,75
37,71
113,16
226,32
377,22
443,64
504,13
89,62
112,03
56,03
85,91
14,94
26,16
28,02
18,69
DPH v € 20 %/
mesiac
1,66
1,99
16,09
7,46
8,92
14,90
17,14
21,66
64,23
48,55
7,54
22,63
45, 26
75,44
88,73
100,83
17,92
22,41
11,21
17,18
2,99
5,23
5,60
3,74
Cena v € s DPH/
mesiac
9,96
11,95
96,55
44,77
53,53
89,39
102,85
129,97
385,38
291,30
45,25
135,79
271,58
452,66
532,37
604,96
107,54
134,44
67,24
103,09
17,93
31,39
33,62
22,43
Splatnosť
Cena v € bez DPH/
mesiac
57,92
DPH v € 20 %/
mesiac
11,58
Cena v € s DPH/
mesiac
69,50
Splatnosť
62,30
12,46
74,76
vopred
72,00
14,40
86,40
vopred
94,60
18,92
113,52
vopred
98,98
19,80
118,78
vopred
69,08
13,82
82,90
vopred
79,86
15,97
95,83
vopred
15.8. Nájom a údržba zariadení na prenos dát modemov a smerovačov
15.8.1
15.8.2
15.8.3
15.8.4
15.8.5
15.8.6
15.8.7
15.8.8
15.8.9
15.8.10
15.8.11
15.8.12
15.8.13
15.8.14
15.8.15
15.8.16
15.8.17
15.8.18
15.8.19
15.8.20
15.8.21
15.8.22
15.8.23
15.8.24
Modem typ MDS 200 a MDE 0321 – nájom
Modem typ MDS 1200 a MDE 1223 – nájom
Smerovač CISCO 1601 – nájom
Smerovač Cisco 805 IP – nájom
Smerovač Cisco 1721 – nájom
Smerovač Cisco 2610 XM – nájom
Smerovač Cisco 2620 XM – nájom
Smerovač Cisco 3620 IP – nájom
Smerovač Cisco 3620 IP/FW (IP/Firewall) – nájom
Smerovač Cisco C3640 IP – nájom
Smerovač CISCO v konfigurácii A – nájom
Smerovač CISCO v konfigurácii B – nájom
Smerovač CISCO v konfigurácii C – nájom
Smerovač CISCO v konfigurácii D – nájom
Smerovač CISCO v konfigurácii E – nájom
Smerovač CISCO v konfigurácii F – nájom
Modul NM-8A/S (8-port Serial, do 128 kbps) – nájom
Modul NM-4T (4-port Serial, do 2 048 kbps) – nájom
Modul NM-1E2W (1-port Ethernet, 2 WIC) – nájom
Modul NM-1FE2W (1-port FastEthernet, 2 WIC) – nájom
Karta WIC-1T – nájom
Karta WIC-2T – nájom
Karta WIC-DSL – nájom
Karta WIC-1B-S/T – nájom
vopred
vopred
vopred
vopred
vopred
vopred
vopred
vopred
vopred
vopred
vopred
vopred
vopred
vopred
vopred
vopred
vopred
vopred
vopred
vopred
vopred
vopred
vopred
vopred
15.9. Nájom, inštalácia a servis ISDN PBX
15.9.1
15.9.2
15.9.3
15.9.4
15.9.5
15.9.6
15.9.7
Siemens HiPath 3350 V4.0 zákl. výstavba 2 S0/8/4 +
inštalácia + SB Štandard
Siemens HiPath 3350 V4.0 zákl. výstavba 2 S0/8/8 +
inštalácia + SB Štandard
Siemens HiPath 3350 V4.0 zákl. výstavba 4 S0/8/12 +
inštalácia + SB Štandard
Siemens HiPath 3550 V4.0 zákl. výstavba 2 S0/8/20 +
inštalácia + SB Štandard
Siemens HiPath 3550 V4.0 zákl. výstavba 2 S0/8/24 +
inštalácia + SB Štandard
Tesla UE 60D-S zákl. výstavba 4 S0/4/0 + inštalácia + SB
Štandard
Tesla UE 60D-S zákl. výstavba 4 S0/4/8 + inštalácia + SB
CNN KZ_A_31_10_2011
vopred
5
15.9.8
15.9.9
15.9.10
15.9.11
15.9.12
15.9.13
Štandard
Tesla UE 60D-S zákl. výstavba 4 S0/4/16 + inštalácia + SB
Štandard
Tesla UE 60D-S zákl. výstavba 4 S0/8/24 + inštalácia + SB
Štandard
ALCATEL OmniPCX Office zákl. výstavba 4S0 /4/8 +
inštalácia + SB Štandard
ALCATEL OmniPCX Office zákl. výstavba 4S0 /8/4 +
inštalácia + SB Štandard
ALCATEL OmniPCX Office zákl. výstavba 4S0 /4/16 +
inštalácia + SB Štandard
ALCATEL OmniPCX Office zákl. výstavba 4S0 /8/24 +
inštalácia + SB Štandard
90,62
18,12
108,74
vopred
106,19
21,24
127,43
vopred
100,61
20,12
120,73
vopred
98,49
19,70
118,19
vopred
122,85
24,57
147,42
vopred
202,91
40,58
243,49
vopred
V Bratislave, dňa 28.10.2011
Slovak Telekom, a.s.
CNN KZ_A_31_10_2011
6
Download

Cenník pre koncové zariadenia – časť A (nájom a údržba