Budova Združenie pre vzdelávanie detí, mládeže a dospelých
v priestoroch Mestského kultúrneho strediska Nové Zámky
Pohľad na priestor v Združení VDAM
Štatutárny zástupca Združenia VDAM PhDr. LadislavDráfi
-
pracuje ako dobrovoľný pracovník
-
pomáha opusteným deťom, občanom bez domova,
-
rozvíja národné tradície, prostredníctvom súborov
-
je organizátorom medzinárodných súťaží
2
Združenie pre vzdelávanie detí, mládeže a dospelých
Združenie VDAM už 17 rokov organizuje rôzne aktivity pre deti, mládež a pre dospelých. s
Pracuje počas celého kalendárneho roka vrátane školských prázdnin.
Organizácia
Združenie VDAM sa orientuje hlavne na ľudovú a tradičnú kultúru - folklór, kultúru
a umenie , telesnú výchovu, šport, vedu, techniku, edukáciu detí, mládeže a dospelých v
oblasti hudobnej výchovy (koncerty: Novoročný koncert, Dialógy s hudbou. Výchovné
koncerty, súťaž Zahrajže nám píšťalôčka). Cieľom združenia je duchovný rozvoj osobnosti
človeka, kde dominuje spoločenská zodpovednosť jednotlivca k sebe samému a k spoločnosti.
Úlohou združenia je naplnenie dokumentov: Koncepcie rozvoja miestnej a regionálnej
kultúry, Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru, Národný program boja proti
drogám, Národný akčný plán pre problémy s alkoholom, Stratégia prevencie kriminality,
Národný program výchova vzdelávania, Akčný plán politiky mládeže, Národný program
ochrany starších ľudí, Štátna rodinná politika, Štátna politika zdravia, Program ozdravenie
výživy obyvateľstva. Združenie VDAM rozvíja záujmy a zdokonaľuje praktické zručností na
formovanie návykov užitočného využívania voľného času. Činnosť prebieha v rôznych
záujmových útvaroch formou krúžkov, súborov, kurzov, klubov. Niektoré činnosti sú
jednorázové, iné sa pravidelne opakujú. Má individuálny prístup k postihnutým a
talentovaným deťom. Aj počas prázdnin organizuje krátkodobé podujatia, zaoberá sa aj
stálymi rekreačnými, relaxačnými záujmami detí a mládeže. Pri svojej činnosti sa riadia
zákonom č. 83/1990 o združovaní občanov, kde je výchovná práca riadená riaditeľom a
pedagogickým dozorom. Implementuje do svojej činnosti ciele, princípy, prioritné v oblasti
pôsobnosti štátu, samosprávy a iných subjektov vo vybraných oblastiach života detí a mládeže
v spolupráci s dospelými. Efektívne napĺňa prioritné úlohy a opatrenia, ktoré vychádzajú z
koncepčného materiálu v oblasti štátnej politiky vo vzťahu k deťom a k mládeži v Slovenskej
republike
Dôraz kladie najmä na participáciu so školami, miestnou samosprávou, prácu s
informáciami pre deti a mládež. Vytvára predpoklady pre aktívnu participáciu všetkých
subjektov, ktoré sa zaoberajú problematikou voľného času detí a mládeže, realizáciu
programov a projektov orientovaných na prevenciu pred sociálno-patologickými javmi,
neformálne vzdelávanie detí a mládeže.
3
VI. celoštátna súťaž v hre na zobcové flauty
s medzinárodnou účasťou
V Nových Zámkoch 6.-8. mája 2011 sa uskutočnila tradičná súťaž v hre na zobcové
flauty „Zahrajže nám píšťalôčka 2011“. Júlia Ždárská pracovníčka Mestského kultúrneho
strediska a štatutárny zástupca Združenia VDAM zároveň riaditeľ súťaže Ladislav Dráfi
otvoril súťaž a poďakoval všetkým
súťažiacim, že do Nových Zámkov, na územie
Nitrianskeho samosprávneho kraja, do Slovenskej republiky priniesli krásu umenia hry na
zobcové flauty slovenskí a zahraniční súťažiaci. Poďakoval sa za podporu primátorovi mesta
Nové Zámky Ing. Gejzovi Pischingerovi, Mestskému zastupiteľstvu, Nitrianskemu
samosprávnemu kraju a Ministerstvu kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky,
riaditeľke Základnej umeleckej školy Nové Zámky Gertrúde Pischingerovej, riaditeľovi
Mestského kultúrneho strediska Nové Zámky Tiborovi Deákovi za podporu umeleckej
súťaže. Zároveň sa poďakoval aj pracovníkom Združenia pre vzdelávanie detí mládeže
a dospelých, pracovníkom Základnej umeleckej školy Nové Zámky, všetkým
spoluorganizátorom, sponzorom a rodičom za obetavosť pri realizácii súťaže.
Kritizoval Ministerstvo školstva Slovenskej republiky o znevýhodnení a diskriminácii
pedagógov v základných umeleckých škôl, o znevýhodnení súťaží v umeleckom školstve,
žiada nápravu od MŠ SR, pre ďalší kvalitný rozvoj umeleckého školstva. Poukázal na
obetavosť pedagógov, korepetítor a rodičov, ktorí všetko urobili preto, aby súťažiaci sa
dostali na súťaž v tejto ťažkej európskej finančnej kríze.
Súťažilo sa na dvoch miestach v Základnej umeleckej škole Nové Zámky v sólových
kategóriách: PŠ, A, B, C, D, E, F a v Mestskom kultúrnom stredisku Nové Zámky v sólových
kategóriách: G, H, Pg a komornej hre A, B, C, D, E, F, G, H. 195 súťažiacich z rôznych
typov umeleckých škôl zo Slovenskej republiky a zahraničia interpretovali skladby na vysokej
úrovni. Za vzornú prípravu súťažiach 29 umeleckých škôl obdržali čestné uznanie. Súťažiaci
boli hodnotení v pásmach zlaté, strieborné a bronzové. Najlepší interpreti boli ohodnotení 1.
miestom v zlatom pásme, kde všetci obdržali zlatý pohár víťaza.
Výsledky najlepších súťažiach - 1 miesta zlaté pásmo:
Sólová hra ( porota Mgr.art. Peter Drlička – predseda, SR, Mgr. art. Zuzana Bisčáková
ArtD, SR, Rudolf Goga SR, tajomník súťaže Ing. Jan Červenka PhD) :
Kategória PŠ ( 5-6 rokov) Damiana Baloghová
Základná umelecká škola Tlmače,
kategória A ( 7- 8 rokov) Júlia Sofia Hadbavná Základná umelecká škola M. Hemerkovej
Košice, kategória B ( 9-10 rokov) Sofia Laczková Základná umelecká škola Čierna nad
4
Tisou, kategória C ( 11-12 rokov) Štefánia Bálintová Základná umelecká škola Čierna nad
Tisou, kategória D ( 13-14 rokov) Martina Nižníková Základná umelecká škola M.
Hemerkovej Košice, kategória F ( 17- 18 rokov) Lucia Kekeňáková Základná umelecká škola
M. Hemerkovej Košice, Kategória G ( ZUŠ 19 a viac rokov) Zuzana Prištašová, kategória H
(konzervatória) Štefan Tokár Bratislava Tolstého 11, kategória Pg ( pedagógovia) Marek
Kizák Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu Ružomberok
Komorná hra ( porota PaedDr.,Mgr.art Jaromíra Púčiková PhD. - predsedkyňa, Mgr. Jan
Kvapil ČR, Tamáš Pástói MR, tajomníčka súťaže Eva Remeňová Dis art.)
Kategória A Sára Katriňáková, Radka Gombalová, Denisa Garajová Základná umelecká škola
Poltár, Kategória B Zdislava Lukášová, Terézia Füleová Základná umelecká škola M.
Hemerkovej Košice, Kategória C (Komorný súbor zobcových fláut LUXURIANS)
Mónika Baloghová, Zora Poláková, Barbara Dékany, Romana Hozlárová, Rebeka
Szaniszló, Dórika Szóllósyová, Károly Takács, Annamária Ivanová, Barbora Poláková,
Viktor Christov Základná umelecká škola Nové Zámky, Kategória D Helena Páleniková,
Kristína Subiová, Lucia velebná, Jarmila Šimková Základná umelecká škola Mojmírovce,
kategória F Martina Nižníková, Veronika Haluzová Základná umelecká, kategória G Zuzana
Pristašová Základná umelecká škola M. Hemerkovej Košice, kategória H Eva Mizerov,
Markéta Odleváková Janáčková konzervatoř a Gymnázium Ostrava ČR
Určite kvalitný a náročný repertoár súťažiacich by nebol možný uskutočniť bez obetavých
pedagógov a korepetítorov, ktorých obetavosť nepoznal hranice a prekážky či už materiálne,
finančné aj personálne.
VŠADE VONIA MAMOU
Víťazi Zahrajže nám píšťalôčka 2011 vystúpili v galaprograme „Všade vonia mamou“,
kde bol prítomný viceprimátor mesta Nové Zámky, riaditeľ Nitrianskeho samosprávneho
kraja Ing. Péter Nagy s manželkou. V programe vystúpili členovia komorného súboru
zobcových fláut „Luxurians“ pri ZDŠ Nové Zámky, ktorí v C kategórii získali 1. miesto
v Zlatom pásme svojim kvalitným hraním nadviazali na tradícii bývalých členov Vzorného
kolektívu mesta Nové Zámky Luxurians. Veľký aplauz dostal vokálny zbory ansámbel
Enthea Nové Zámky. Novozámocké komorné trio so sólistkou Monikou Farkašovou dôstojne
a veľkou úctou k všetkým matkám uzatvorilo s Ave Máriou galaprogram. Moderátorka
Miroslava Kozárová umocnila prekrásnymi básňami celé podujatie.
Chceme sa úprimne poďakovať gestorovi spomínaných podujatí: súťaž „Zahrajže nám
píšťalôčka“ a galaprogramu „Všade vonia mamou“ Ladislavovi Dráfimu za vzornú prípravu
a obetavosť.
Výbor Združenie VDAM
5
Porota súťaže: Zahrajže nám píšťalôčka
Predseda poroty Peter Drlička
Zuzana Biščáková, Rudolf Goga
Predsedníčka poroty Jaromíra Púčiková,
riaditeľ súťaže Ladislav Dráfi
VÝSLEDKY SÚŤAŽE „ZAHRAJŽE NÁM PÍŠŤALÔČKA 2011“
SÓLOVÁ HRA
Kategória PŠ
Štartovné
Meno a priezvisko súťažiaceho
číslo
Celkový počet
Poradie umiestnenia
bodov
súťažiaceho
Pásmo
1.
Damiana Baloghová
42
1.
Z
2.
Sebastian Peter Samuel
41
2.
Z
3.
Alex Pankulič
26
3.
S
Celkový počet
Poradie umiestnenia
bodov
súťažiaceho
Kategória A
Štartovné číslo
Meno a priezvisko súťažiaceho
Pásmo
10.
Júlia Sofia Hadbavná
50
1.
Z
13.
Emma Medlenová
47
2.
Z
5.
Bence Vetter
46
3.
Z
15.
Andor Hoffmann
45
4.
Z
11.
Bernadeta Gajdošová
43
5.
Z
14.
Radka Gombálová
31
6.
S
4.
Margaréta Kluvancová
30
7.
S
8.
Ema Režná
20
8.
S
9.
Vladimír Lamlech
16
9.
S
6
12.
Sára Katriňáková
15
10.
Celkový počet
Poradie umiestnenia
bodov
súťažiaceho
B
Kategória B
Štartovné
Meno a priezvisko
Pásmo
číslo
súťažiaceho
27.
Sofia Laczková
50
1.
Z
18.
Zdislava Lukášová
49
2.
Z
19.
Terézia Füleová
48
3.
Z
20.
Katarína Teodora Gajdošová
31
4.
S
30.
Nina Brziaková
31
4.
S
17.
Adam Alexanderčík
28
5.
S
16.
Romana Hozlárová
26
6.
S
29.
Katarína Bajnoková
19
7.
S
28.
Denisa Garajová
15
8.
B
25.
Barbora Barteková
14
9.
B
21.
Simon Guťan
13
10.
B
22.
Anežka Vrtáková
12
11.
B
24.
Jakub Kunovský
9
12.
B
Celkový počet
Poradie umiestnenia
bodov
súťažiaceho
Kategória C
Štartovné
Meno a priezvisko
Pásmo
číslo
súťažiaceho
39.
Štefánia Bálintová
50
1.
Z
36.
Lenka Brandová
48
2.
Z
37.
Viktória Babošová
48
2.
Z
40.
Barbora Gogová
46
3.
Z
35.
Terézia Hajduková
32
4.
S
34.
Veronika Mattová
31
5.
S
38.
Yvonne Hamiová
31
5.
S
32.
Anilla Szépe
16
6.
S
41.
Michaela Krenč
15
7.
B
31.
Veronika Nagyová
14
8.
B
33.
Ema Benčaťová
13
9.
B
Celkový počet
Poradie umiestnenia
bodov
súťažiaceho
Kategória D
Štartovné
Meno a priezvisko
číslo
súťažiaceho
43.
Martina Nižníková
50
1.
Z
42.
Csenge Németh
32
2.
S
44.
Barbora Husárová
31
3.
S
45.
Kristína Pláňavská
29
4.
S
7
Pásmo
48.
Kristína Sárközyová
14
5.
B
46.
Anna Urbanová
13
6.
B
47.
Ingrid Stará
13
6.
B
Celkový počet
Poradie umiestnenia
bodov
súťažiaceho
32
1.
Celkový počet
Poradie umiestnenia
bodov
súťažiaceho
Kategória E
Štartovné
Meno a priezvisko
číslo
súťažiaceho
49.
Samuela Kendra
Pásmo
S
Kategória F
Štartovné
Meno a priezvisko
Pásmo
číslo
súťažiaceho
51.
Lucia Kekeňáková
50
1.
Z
52.
Daniela Blašková
48
2.
Z
Celkový počet
Poradie umiestnenia
bodov
súťažiaceho
Kategória G
Štartovné
Meno a priezvisko
Pásmo
číslo
súťažiaceho
53.
Zuzana Pristašová
44
1.
Z
54.
Katarína Somorová
43
2.
Z
55.
Danka Tkáčová
40
3.
Z
Celkový počet
Poradie umiestnenia
Kategória H
Štartovné
Meno a priezvisko
Pásmo
číslo
súťažiaceho
bodov
súťažiaceho
58.
Štefan Tokár
46
1.
Z
57.
Terézia Červinková
38
2.
Z
Celkový počet
Poradie umiestnenia
Kategória Pg
Štartovné
Meno a priezvisko
číslo
súťažiaceho
bodov
súťažiaceho
59.
Marek Kizak
43
1.
8
Pásmo
Z
VÝSLEDKY SÚŤAŽE „ZAHRAJŽE NÁM PÍŠŤALÔČKA 2011“
KOMORNÁ HRA
Kategória A – komorná hra
Štartovné
Meno a priezvisko súťažiaceho
číslo
60.
Sára Katriňáková, Radka Gombalová,
Celkový počet
Poradie umiestnenia
bodov
súťažiaceho
37
1.
Celkový
Poradie
počet bodov
umiestnenia
Pásmo
Z
Denisa Garajová
Kategória B – komorná hra
Štartovné
Meno a priezvisko súťažiaceho
číslo
Pásmo
súťažiaceho
62.
Zdislava Lukášová, Terézia Füleová
49
1.
Z
61.
Radmila
40
2.
Z
Celkový
Poradie
počet bodov
umiestnenia
Körösiová,
Patrícia
Žuffová,
Emma Medlenová
Kategória C – komorná hra
Štartovné
Meno a priezvisko súťažiaceho
číslo
Pásmo
súťažiaceho
63.
Komorný súbor zobcových fláut
44
1..
Celkový
Poradie
počet bodov
umiestnenia
Z
„Luxurians“
Monika Baloghová, Dórika Szölösyová,
Rebeka Szaniszló, Romana Hozlárová,
Károly
Takács,
Annamária
Ivanová,
Barbora poláková, Zora Poláková,
Viktor Christov
Kategória D – komorná hra
Štartovné
Meno a priezvisko súťažiaceho
číslo
Pásmo
súťažiaceho
64.
Helena
Páleníková,
Kristína
Subiová,
42
1.
Celkový počet
Poradie umiestnenia
bodov
súťažiaceho
46
1.
Z
Lucia Velebná, Jarmila Šimková
Kategória E – komorná hra
Štartovné
Meno a priezvisko súťažiaceho
číslo
65.
„Quartet Renesaince“
Barbora Gogová, Terézia Kopencová,
Katarína Somorová, Simona Krošláková
9
Pásmo
Z
66.
Tímea Tóthová, Orsolya Rigó,
43
2.
Z
33
3.
Z
Celkový
Poradie
počet bodov
umiestnenia
Edina Molnárová, Kinga Bezúrová
67.
Kristína Sárközyová, Dóra Garaiová
Kategória F – komorná hra
Štartovné
Meno a priezvisko súťažiaceho
číslo
Pásmo
súťažiaceho
68.
Martina Nižníková, Veronika Haluzová
47
1.
Celkový
Poradie
počet bodov
umiestnenia
Z
Kategória G – komorná hra
Štartovné
Meno a priezvisko súťažiaceho
číslo
Pásmo
súťažiaceho
69.
Lucia Kekeňáková, Zuzana Pristašová
49
1.
Celkový
Poradie
počet bodov
umiestnenia
Z
Kategória H – komorná hra
Štartovné
Meno a priezvisko súťažiaceho
číslo
Pásmo
súťažiaceho
70.
Eva Mizerová, Markéta Odleváková
48
1.
Z
71.
Jan Pospíšil, Ivana Machalová
36
2.
Z
10
Download

dokumentu