SPRÁVA
ZÁKLADNEJ ŠKOLY, KOMENSKÉHO 495/33
O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI A JEJ VÝSLEDKOCH V ŠKOLSKOM
ROKU 2012/13
(Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z. z. § 2. ods. 1 a)
Základné identifikačné údaje
Názov školy
Adresa školy
Telefón
E – mail
www stránka
Zriaďovateľ
Primátor
Vedúci školského úradu
Základná škola
Komenského 495/33 029 01 Námestovo,
+043 5522209
[email protected]
zskomnam.edu.sk,
Mesto Námestovo, Ul. Cyrila a Metoda 329/6
Ing. Ján Kadera
Mgr. Ivan Veljačik
Východiská a podklady
Správa je vypracovaná v zmysle:
1. § 5 ods. 7 pís. f Zákona 596/2003m Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2. Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12. 2005 o štruktúre a obsahu správ
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských
zariadení.
3. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006 – Rz 25. Mája 2006 k vyhláške MŠ SR č.
9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
4. Plán práce školy na školský rok 2011/2012.
5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých MZ a PK.
6. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ Námestovo, Komenského 495/33
V Námestove dňa: 01.10.2013
Vedenie školy
Funkcia
Mgr. Ľubomír Jaňák
PhDr. Renáta Kekeňáková
Mgr. Miriam Dravecká
Meno a priezvisko
riaditeľ školy
zástupca riaditeľa školy pre nižšie
stredné vzdelanie
zástupca riaditeľa školy pre primárne
vzdelanie
Poznámka
Ostatné funkcie
Funkcia
Výchovná poradkyňa
Koordinátor PDZ a IPJ
Vedúca ŠJ
Ekonomicko-hospodárska
pracovníčka
Administratívna pracovníčka
BOZP
Požiarna ochrana
Školská kronika
Zdravotníci
Kabinet CO
Poistenie žiakov
Tlač na roč.1.-4.
Správca webovej stránky
Vedúci projektov
Meno a priezvisko
Poznámka
Mgr. Kvetoslava Ratičáková
PaedDr.Eva Štefaničiaková
Darina Poláková
Júlia Tomovčíková
Agniezska Šuvadová
Zastupuje počas práce
neschopnosti p. Anna
Feherová
Ing. Miroslav Rabčan
Ing. Miroslav Rabčan
Mgr. Andrea Viludová
Mgr. Renáta Krupová
Mgr. Jozef Škarba
Mgr. Scarlett Salajová
Mgr. Dana Serdelová
Mgr. Scarlett Salajová
Mgr. Jozef Škarba
Správcovia kabinetov a zbierok
Kabinet
Kabinet ročníkov 1. - 4.
Fyzika
Matematika
Biológia
Chémia
Výtvarná výchova
Telesná výchova
Dejepis
Geografia
Meno a priezvisko
Mgr. Dana Serdelová
Mgr. Jozef Škarba
PaedDr. Ľubica Záhumenská
PaedDr. Jana Gonšenicová
PaedDr. Anna Bulasová
Mgr. Ľubica Ťapáková
Mgr. Tomáš Smataník
PhDr. Renáta Kekeňáková
Mgr. Katarína Kozáková
Poznámka
Slovenský jazyk
Nemecký jazyk
Ruský jazyk
Hudobná výchova
Informatika
Školská dielňa
Mgr. Jana Večerková
Mgr. Eva Vaclavíková
Mgr. Kvetoslava Ratičáková
Mgr. Mária Sirotiarová
Mgr. Jozef Škarba
Mgr. Róbert Horan
Vedúci MZ a PK
Vedúci predmetovej
komisie pre vzdelávaciu
oblasť
Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Ruský jazyk
Človek a príroda
Fyzika
Chémia
Matematika
Mgr. Jana Večerková
Mgr. Róbert Horan
Matematika a práca s
informáciami
Človek a spoločnosť
PaedDr. Eva
Štefaničiaková
Mgr. Katarína
Kozáková
Informatika
Dejepis
Osobnostný a sociálny rast
Občianska náuka /výchova
Človek a hodnoty
Etická výchova / Náboženská
výchova
Človek a svet práce
Technická výchova
Zdravie a pohyb
Umenie a kultúra
Svet práce
Technika
Telesná výchova a športová
výchova
Výtvarná výchova
Človek a spoločnosť
Hudobná výchova
Geografia
Človek a príroda
Regionálna výchova
Biológia
Mgr. Ľubica Ťapáková
Mgr. Ľubica Ťapáková
Predmet
Mgr. Anna Kozoňová - Pre všetky vzdelávacie
oblasti primárneho
vedúca metodického
vzdelávania
združenia
Všetky predmety primárneho
vzdelávania
Knižnice
Žiacku knižnicu pre ročníky 1.- 9. a učiteľskú knižnicu spravovala Mgr. Andrea Viludová.
Školská družina
V školskom roku 2012/13 navštevovalo ŠKD 40 žiakov primárneho vzdelávania. Boli
zriadené dve triedy, v ktorých pracovali dve vychovávateľky: PaedDr. Jana Gonšenicová
a Jana Ivanová. ŠKD boli zriadené na prízemí v budove školskej jedálne, ktoré nám vrátila
Cirkevná základná škola.
Rozšírené vedenie školy – poradný orgán
Riaditeľ školy
Rodičovská rada
Mgr. Ľ. Jaňák
Ing. A. Lúchavová
Pedagogická rada
PaedDr. A.
Bulasová
Odborový zväz
Mgr. K. Ťapáková, v
zastúpení PaedDr.
Anna Bulasová
Výchovný poradca
Mgr.
K. Ratičáková
Zástupca učiteľov
PaedDr.
A. Bulasová
Rodičovská rada
Ing. A. Lúchavová
Výchovný poradca
Mgr. K. Ratičáková
Riadiaci tím smerom dovnútra
Riaditeľ školy
Mgr. Ľubomír Jaňák
Zástupca riaditeľa
PhDr.
R. Kekeňáková
Mgr. M. Dravecká
Riadiaci tím smerom navonok
Riaditeľ školy
Mgr. Ľ. Jaňák
Rada školy
Ing. A. Ťapák
Výchovný tím
Zástupca
riaditeľa
PhDr. Renáta Kekeňáková
Mgr. Miriam Dravecká
Výchovný
poradca
Mgr. Kvetoslava Ratičáková
Ročník
Triedny učiteľ
1.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
5.
Mgr. Dana Serdelová
Mgr. Soňa Darnayová
Mgr. Monika Tichoňová
Mgr. Anna Kozoňová
Mgr. Miriam Dravecká
Mgr. Scarlett Salajová
Mgr. Andrea Viludová
Mgr. Petra Jendrušáková
Mgr. Tomáš Smataník
Trieda
1.A
2.A
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
5.C
Počet
žiakov
18
25
13
16
15
16
24
26
12
Počet
chlapcov
9
16
8
10
6
8
14
12
12
Počet
dievčat
9
9
5
6
9
8
10
14
0
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
9.
PaedDr. Anna Bulasová
Mgr. Jana Večerková
Mgr. Katarína Kozáková
PaedDr. Monika Kozoňová
Mgr. Róbert Horan
PaedDr. Eva Štefaničiaková,
PhD.
Mgr. Kvetoslava Ratičáková
Ing. Renáta Krupová
Mgr. Ľubica Ťapáková
SPOLU:
Netriedni učitelia
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
17
13
25
27
23
20
8
8
11
12
9
9
9
5
14
15
14
11
9.A
9.B
9.C
18
tried
21
22
14
13
8
7
8
14
7
347
180
167
Mgr. Mária Sirotiarová
PaedDr. Ľubica Záhumenská
Mgr. Jozef Škarba
Mgr. Magdaléna Floreková
PaedDr.Jana Gonšenicová
Mgr. Eva Václaviková
Mgr. Mária Štefaničiaková
Vychovávateľka
Jana Ivanová- plný úväzok
Jana Gonšenicová- polovičný úväzok
Rada školy :
Funkcia
Predseda:
Podpredseda:
Členovia:
Meno a priezvisko
Zastúpenie
Ing. Ťapák Anton
PhDr. Ján Kozoň
zástupca za MsÚ /zást. primátora/
pedagogický pracovník
pedagogický pracovník
pedagogický pracovník
zástupca za MsÚ
nepedagogický pracovník
zástupca za MsÚ
Paed Dr. Anna Bulasová
Mgr. Dana Serdelová
Ing. Natšin Vladimír
Mária Nodžáková
Madleňáková Iveta
Martin Jankuliak
Ing. Lúchavová Adriána
Mgr. Renáta Pavčová
Mgr. Dana Metesová
Rodičovská rada:
Predseda:
Tajomník:
Pokladník:
Dagmar Skočíková
Mgr. Renáta Pavčová
Ing. Adriána Lúchavová
zástupca rodičov
zástupca rodičov
zástupca rodičov
zástupca rodičov
Spolupráca - vedenie školy smerom k rodičovskej rade formou stretnutí a písomných žiadosti
- a naopak rodičovská rada smerom k vedeniu školy
Informovanie rodičov o chode školy a výchovno- vzdelávacích výsledkoch
žiakov
Denne: Formou žiackej knižky a internetovej žiackej knižky
Štvrťročne: Formou konzultačných hodín s triednou učiteľkou /učiteľom/
Triedny učiteľ si vedie záznam o rodičoch a ich prítomnosti na stretnutiach - rodič- škola.
V školskom roku 2012/13 sme mali plenárne ZRPŠ v októbri s nasledujúcim programom:
-
Otvorenie
-
Správa o finančnom hospodárení školy
-
Správa o činnosti školy
-
Správa výchovnej poradkyne
-
Správa o úlohách koordinátorky pre prevenciu drogových závislostí
-
Správa vedúcej školskej jedálne
-
Informácie o futbalových triedach
-
Diskusia
-
Uznesenie
-
Záver
Po plenárnom ZRPŠ nasledovali triedne ZRPŠ, kde boli rodičia konkrétne oboznámení
s výchovno- vzdelávacím procesom žiakov individuálnou konzultáciou.
I.
Personálne, materiálne a sociálne podmienky zamestnancov školy
Štatistické údaje zamestnancov v školskom roku 2011/2012
Údaje o zamestnancoch školy
Počet zamestnancov školy
Počet žien
48
Počet mužov
42
6
Údaje pedagogických zamestnancov
Počet pedagogických
Počet žien
Počet mužov
Kariérny stupeň
zamestnancov
10.tr. 11.tr. 12.tr.
8.tr.
26
22
4
1
7
16
2
Počet nepedagogických pracovníkov
Počet nepedagogických
zamestnancov
Počet žien
20
Počet mužov
18
2
Percentuálne zastúpenie
Počet percent
Dochádzajúci učitelia
Ženy
Muži
87,5%
12,50%
2
1
Podmienky zamestnancov
Pedagogickí zamestnanci: zborovňa roč. 1. – 9.
WC muži, ženy – roč. 1. – 4. , WC pre telesne postihnutých
WC muži, ženy – roč. 5. – 9.
Nepedagogickí pracovníci:
administratíva – vlastná miestnosť, WC – učiteľské
upratovačky a školníčka – vlastná miestnosť, WC – školské dielne
údržba - vlastná miestnosť, WC – školské dielne
kuchárky – vlastná miestnosť, WC
Stravovanie: Je zabezpečené v školskej jedálni v areáli školy patriacej pod základnú školu.
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy
Každoročne sa niekoľkí pedagogickí zamestnanci zúčastňujú vzdelávaní, ktoré uskutočňujú
metodické centrá
-
dve zamestnankyne sa zúčastňujú funkčného vzdelávania Riadenie školy a školských
zariadení,
-
traja pedagogickí zamestnanci sa zúčastnili kontinuálneho a kvalifikačné vzdelávania
s názvom Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov súvislosti s koncepciou
vyučovania CJ na ZŠ a SŠ a jeden pedagóg úspešne ukončil toto vzdelávanie
-
jeden pedagogický zamestnanec úspešne absolvoval aktualizačné vzdelávanie s názvom
Žiacke projekty v geografii alebo vo vlastivede
-
dve ped. zamestnankyne absolvovali kontinuálne a kvalifikačné vzdelávanie s názvom
Využitie školského informačného systému vo výchovno- vzdelávacom procese,
-
štrnásť pedagogických pracovníkov sa zúčastnilo inovačného vzdelávania Tvorba
a vyhodnotenie školského testu,
-
jeden pedagogický zamestnanec absolvoval kontinuálne vzdelávanie s názvom Súčasné
trendy v zjazdovom lyžovaní,
-
desať učiteľov absolvovalo aktualizačné vzdelávanie: Učiť moderne, inovatívne
a kreatívne,
-
traja učitelia sa zúčastnili aktualizačného vzdelávania- Uplatnenie osobnostného,
sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovaní,
-
štyria ped. zamestnanci sa zúčastnili na aktualizačnom vzdelávaní- Rozvíjanie čitateľskej
gramotnosti v školách, dvanásť našich učiteľov absolvovalo aktualizačné vzdelávanie
s názvom Infornačno- komunikačné zručnosti ped. zamestnancov a odborných
zamestnancov,
-
dve ped. zamestnankyne absolvovali inovačné vzdelávanie: Interaktívna tabuľa
v pedagogickom procese,
-
siedmi učitelia absolvovali inovačné vzdelávanie s názvom: Inovačné vzdelávanie pre
učiteľov zamerané na inovatívne metódy v práci s deťmi zo špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami
V školskom roku 2012/2013 jedenástim učiteľom bol zvýšený plat o 6 percent a o 12
percent jednému ped. zamestnancovi.
Odbornosť pedagogických zamestnancov
Veľkým prínosom školy je plná kvalifikovanosť učiteľov. Nižšiu kvalifikovanosť dosahuje
výučba anglického jazyka a dejepisu. Na primárnom vzdelávaní, kde anglický jazyk
vyučujeme od 1. triedy je 100% kvalifikovanosť. Tohto roku odbornosť v tomto predmete
dokončili 3 učitelia. V našej škole vyučujeme aj nemecký a ruský jazyk. Všetci vyučujúci
druhého cudzieho jazyka sú kvalifikovaní. Vekové zloženie pedagogického zboru je
rôznorodé. Priemerná veková hranica je 40 rokov. Učitelia okrem triednictva sú poverovaní
ďalšími funkciami, a to výchovným poradenstvom, koordináciou sociálno-patologických
javov, koordináciou výchovy k manželstvu a rodičovstvu. Sú zaradení do MC a PK na škole,
v meste, v obvode a v okrese. Výchovný poradca školy zabezpečuje činnosti súvisiace
s prijímaním žiakov na stredné školy. Okrem tejto hlavnej úlohy sleduje a riadi činnosť
žiakov so ŠVVP a žiakov integrovaných. Úzko spolupracuje s rodičmi a s Centrom
pedagogicko-psychologického poradenstva. Na škole pracuje aj koordinátor prevencie
drogových závislostí.
II. Štatistické údaje o škole
Počet tried primárneho vzdelávania :
6
Počet tried nižšieho sekundárneho vzdelávania : 12
Počet tried ŠKD:
Spolu :
2
20
Údaje o počte žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami
Základná
škola
Trieda
1.ročník
2.ročník
3.ročník
k 15.9.
2012
trieda
počet
počet
chlapcov dievčat
Spolu v
triede
9
16
10
10
6
8
9
9
4
6
9
8
18
25
14
16
15
16
59
45
104
5.A
5.B
5.C
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B
9.C
15
12
12
8
8
12
12
9
9
13
8
7
10
14
0
9
5
14
15
13
11
8
13
7
25
26
12
17
13
26
27
22
20
21
21
14
Spolu 5.9.
11
125
119
244
SPOLU
18
184
164
348
4.ročník
Spolu 1.4.
5.ročník
6.ročník
7.ročník
8.ročník
9.ročník
1.A
2.A
3.A
3.B
4.A
4.B
k 31.6.
2013
Počet ž.
so ŠVPP
1
2
2
2
1
2
1
11
počet
počet
chlapcov dievčat
Spolu v
triede
9
16
8
10
6
8
9
9
5
6
9
8
18
25
13
16
15
16
57
46
103
15
12
12
8
8
11
12
9
9
13
8
7
10
14
0
9
5
14
14
14
11
8
14
7
25
26
12
17
13
25
26
23
20
21
22
14
124
120
244
184
164
348
Počet ž.
so ŠVPP
1
2
1
2
2
1
2
1
12
ZŠ
Údaje o počte žiakov v ŠKD v šk. roku 2012/2013
Základná
škola
k 15.9.2012
k
30.06.2013
Trieda
Počet
žiakov
chlap.
diev.
Trieda
Počet
žiakov
chlap.
diev.
I.
16
12
4
I.
16
12
4
II.
24
15
9
II.
13
9
Spolu
40
27
13
Spolu
35
13
22
38
Zápis žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2012/2013
Základná
škola
počet
zapísaných
žiakov
chlapcov
dievčat
odklady
poznámka
Spolu
43
23
20
4
39
Prijatie žiakov na štúdium v stredných školách
Škola
Počet prijatých
žiakov
dievčatá
1. kolo
Gymnázium
19
12
Bilingválne gymnázium 9.roč.
2
1
Bilingválne gymnázium 8.roč.
8
5
Reálne gymnázium
4
3
SOŠ – 4. roč. a 5. roč.
30
15
SOŠ - 3 roč.
6
1
SOU - 2 roč.
0
0
SOŠ - spolu
36
16
Spolu umiestnených
69
37
Neumiestnení
0
0
III. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa
poskytovaného stupňa vzdelávania
IV. Údaje o výchovných opatreniach udelených triednym učiteľom a
riaditeľom školy
V. Údaje o dochádzka žiakov
Klasifikácia školy po ročníkoch
školský rok 2012/2013 za I. polrok
Ročník
1.
2.
3.
Počet tried
Počet chlapcov
Počet dievčat
Počet žiakov
1
9
9
18
1
16
9
25
2
18
11
29
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Iný
Spolu
2
16
14
30
2
23
29
52
2
18
25
43
3
28
29
57
1
1
19
181
167
348
Počty žiakov
2
14
17
31
3
38
24
62
1
Študijné výsledky
Prospeli s
vyznamenaním
Prospeli veľmi dobre
Prospeli
Prospeli - spolu
Výborní žiaci (priemer
1.00)
Slabo prospievajúci
žiaci
Neprospeli z 1 resp. 2
predmetov
Neprospeli z viac
predmetov
Neprospeli
Neklasifikovaní
Neklasifikovaní z
predmetu
Celkový študijný
priemer
25
27
1
18
18
25
18
22
1,00
1,03
28
27
1
2
30
39
19
4
62
21
7
1
29
28
18
6
52
17
17
9
43
19
19
18
56
203
82
58
343
21
14
17
8
9
8
5
122
2
3
1
1
8
12
27
1,06
1
1
1
1
1,23
1,42
1,35
1,48
1,69
1,73
1,46
11
14
25
8
8
7
15
22
36
68
104
3
3
3
3
1
7
8
Výchovné opatrenia
Pochvala triedny
Pochvala riaditeľ
Spolu
Napomenutie triedny
Pokarhanie triedny
Pokarhanie riaditeľ
Spolu
4
4
3
5
5
3
1
1
2
11
17
28
9
9
Znížené známky zo správania
Stupeň 2
Stupeň 3
Stupeň 4
Spolu
1
1
1
1
Dochádzka
Ospravedlnené h.
415
676
727 1099 1740 886 1336 1274 2827
Neospravedlnené h.
58
Ospravedlnené h. na
žiaka
23,06 27,04 25,96 35,45 28,06 29,53 25,69 29,63 50,48
Neospravedlnené h. na
žiaka
1,04
10980
58
31,73
0,17
Klasifikácia školy po ročníkoch
školský rok 2012/2013 II. polrok
Ročník
0.
1.
2.
3.
1
9
9
18
1
16
9
25
2
18
11
29
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2
16
14
30
2
23
29
52
2
18
25
43
3
28
29
57
Iný Spolu
Počty žiakov
Počet tried
Počet chlapcov
Počet dievčat
Počet žiakov
2
14
17
31
3
38
24
62
1
1
1
19
181
167
348
Študijné výsledky
Prospeli s
vyznamenaním
Prospeli veľmi
dobre
Prospeli
Prospeli - spolu
Výborní žiaci
(priemer 1.00)
Slabo
prospievajúci žiaci
Neprospeli z 1
resp. 2 predmetov
Neprospeli z viac
predmetov
Neprospeli
Neklasifikovaní
Neklasifikovaní z
predmetu
Celkový študijný
priemer
24
27
26
40
18
27
18
17
197
1
1
3
30
16
6
62
10
2
30
19
5
51
16
9
43
21
19
57
85
63
345
6
8
7
4
107
1
8
11
29
1,48
1,67
1,79
1,48
12
17
29
2
11
13
9
12
21
47
73
120
18
18
25
1
1
29
18
19
14
13
18
1
3
5
1,18
1,24
1,42
1,00
1,05
1,40
Výchovné opatrenia
Pochvala triedny
Pochvala riaditeľ
Spolu
7
1
8
1
1
6
6
2
5
7
13
15
28
2
5
7
Napomenutie
triedny
Pokarhanie
triedny
Pokarhanie
riaditeľ
Spolu
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
4
6
1
1
7
2
5
2
2
4
17
Znížené známky zo správania
Stupeň 2
Stupeň 3
Stupeň 4
Spolu
Dochádzka
Ospravedlnené h.
Neospravedlnené
h.
Ospravedlnené h.
na žiaka
Neospravedlnené
h. na žiaka
397
1458
463
1203 2032 1244 2286 2673 3220
14976
3
3
22,06 58,32 15,97 40,10 32,77 41,47 44,82 62,16 56,49
43,28
0,05
0,01
Problémovým javom sa stáva záškoláctvo žiakov a s tým súvisiace vymeškávanie
vyučovacích hodín. Pri neospravedlnených hodinách, ktorých počet presiahne viac ako 15
hodín v mesiaci spolupracujeme s MsÚ odbor soc. vecí a rodiny v Námestove.
Vyhodnotenie TESTOVANIA 9
Dňa 13.3.2013 prebehlo celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ z matematiky a jazyka
slovenského a literatúry. Testovania z matematiky sa zúčastnilo 21 žiakov triedy 9.A, 22
žiakov triedy 9.B a 14 žiakov z triedy 9.C – spolu teda 57 žiakov.
Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka T9 v školskom roku 2012/2013 sú
výsledky v rámci SR nasledovné: priemerná úspešnosť v predmete matematika dosiahnutá
v SR je 60,07 %, t.j. 12,01 bodu na žiaka a priemerná úspešnosť žiakov našej škole
z matematiky je 59,82%, čo predstavuje -0,25%.
Priemerná úspešnosť v predmete
slovenský jazyk dosiahnutá žiakmi v SR je 67,51% %, t.j. 16,88 bodu na žiaka a priemerná
úspešnosť žiakov našej školy je 64,07%, čo predstavuje -3,44 %
VI. Rámcový učebný plán ŠkVP
V šk. roku 2012/2013 sme pracovali
-
vo všetkých ročníkoch primárneho vzdelávania sme pracovali podľa podľa ŠVP,
ŠkVP vychádzajúcich z ISCED1
-
v ročníkoch nižšieho stredného vzdelania sme pracovali podľa ŠVP, ŠkVP
vychádzajúcich z ISCED 2
-
v triede s rozšírenou športovou prípravou zameranou na futbal sme pracovali podľa
ŠVP, ŠkVP vychádzajúcich z ISCED 2
Rámcový učebný plán 2012/2013 pre primárne vzdelávanie
počet hodín
Vzdelávacia
oblasť
Jazyk a
komunikácia
Príroda a
spoločnosť
Predmet / ročník
Slovenský jazyk a
literatúra
Čítanie hrou
spolu
1.ročník
2.ročník
3.ročník
4.ročník
9
6
7
7
SPOL.
ŠVP
ŠkVP
1
1
1
34
26
8
Školienka
1
1
Prvý cudzí jazyk
1
1
4
4
10
6
4
Prírodoveda
1
1
1
3
3
0
Vlastiveda
1
1
1
3
3
Prírodopis
Človek a
príroda
Biológia
Človek a
spoločnosť
Dejepis
0
Fyzika
Chémia
Geografia
Regionálna výchova
Občianska náuka
Človek a
hodnoty
Etická výchova /
Náboženská výchova
1
1
1
1
4
4
0
Matematika a
práca s
informáciami
Matematika
4
5
4
4
17
14
3
Informatická výchova
1
1
1
1
4
3
1
1
1
1
0
0
2
4
2
Človek a svet
práce
Informatika
Pracovné vyučovanie
Svet práce
Technika
Umenie a
kultúra
Zdravie a
pohyb
Práca s materiálom
Výtvarná výchova
1
1
2
1
1
2
2
6
Hudobná výchova
1
1
1
1
4
4
0
Telesná výchova
2
2
2
2
8
8
0
Výchova umením
SPOLU:
22
23
25
26
96
76
20
Rámcový učebný plán 2012/2013 pre nižšie stredné vzdelávanie
počet hodín
Vzdelávacia
oblasť
Jazyk a
komunikácia
Predmet / ročník
Slovenský jazyk a
literatúra
Čítanie s
porozumením
spolu
5.ročník
6.ročník
7.ročník
8.ročník
9.ročník
5
5
4
5
5
SP.
ŠVP
ŠkVP
23
4
27
Prvý cudzí jazyk
3
3
1
1
1
3
3
3
15
0
15
Druhý cudzí jazyk
4
2
2
2
2
8
4
Prírodopis
Príroda a
spoločnosť
Prírodoveda
Človek a
príroda
Biológia
Človek a
spoločnosť
Človek a
hodnoty
Vlastiveda
1
2
1
1
7
5
2
2
1
2
1
6
5
1
1
1
1
2
5
4
1
1
2
1
1
2
7
6
2
1
2
2
1
8
5
1
0
1
1
2
Fyzika
Chémia
Dejepis
Geografia
Regionálna výchova
1
Občianska výchova
1
1
1
1
1
5
4
1
1
1
1
1
5
4
5
5
5
5
5
1
1
1
1
Matematika
Človek a svet
práce
Pracovné vyučovanie
Informatika
Svet práce
1
1
1
Výtvarná výchova
Výchova umením
Hudobná výchova
1
1
25
5
1
Technika
Zdravie a
pohyb
SPOLU:
3
Etická výchova /
Náboženská výchova
Matematika a
práca s
informáciami
Umenie a
kultúra
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
27
29
30
30
30
19
2
6
3
2
1
1
2
1
1
3
3
0
2
1
1
3
3
10
10
Telesná výchova
0
0
SPOLU:
146 115
31
Rámcový učebný plán pre piaty ročník- športová trieda
Vzdelávacia
oblasť
Jazyk a
komunikácia
Predmet / ročník
Slovenský jazyk a
literatúra
Anglický jazyk
Človek a príroda
Človek a
spoločnosť
Biológia
Dejepis
Geografia
Občianska náuka
5. ročník/počet hodín
ŠkVPšportová
ŠVP
trieda
5
3
1
1
1
Vyučuje sa 2 hodina týždenne. Sú
pridané tematické celky.
1
Regionálna výchova
Matematika a
práca s
informáciami
Etická
výchova/náboženská
výchova
Matematika
Informatika
Človek a svet
práce
Vyučuje sa 2 hodina týždenne. Sú
pridané tematické celky.
1
1
Človek a
hodnoty
Poznámka
Je doplnením predmetov
geografia, dejepis, literatúra,
výtvarná výchova, hudobná
výchova .
1
3,5
1,5
0,5
1,5
Vyučuje sa spolu 5hodine
týždenne. Je na posilnenie
predmetu.
Vyučuje sa blokovo a delí sa na
dve skupiny na druhom stupni.
Pracovné
vyučovanie
Technika
Svet práce
Umenie a
kultúra
Výtvarná výchova
Hudobná výchova
Zdravie a pohyb Telesná výchova
Športová príprava
SPOLU:
Počet hodín spolu:
1
Vyučuje sa 2 hodina týždenne. Sú
pridané tematické celky.
1
2
3
1
24
6
30
Vyučuje sa blokovo dva krát do
týždňa.
VII. Reprezentácia školy vo vedomostných a športových súťažiach
Vedomostné súťaže
Matematika:
Naši žiaci sa zapojili do medzinárodnej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN, ktorej sa
zúčastnili žiaci z ročníkov 1. až 9.ročníka.
Najlepšie umiestnenie dosiahli nasledovní žiaci:
Klokanko 1
Zúčastnilo sa 8 žiakov, najlepšia žiačka: Klaudia Kormanová-85%
Klokanko 2
Zúčastnilo sa 6 žiakov, najlepšia žiačka dosiahla priemer 82,2%
Klokanko 3
Zúčastnilo sa 5 žiakov, najlepšia žiačka dosiahla priemer 64,4%
Klokanko 4
Zúčastnilo sa 6 žiakov, najlepšia žiačka dosiahla priemer 58,9%
Školák 5
Zúčastnilo sa 6 žiakov, dosiahnutá úspešnosť priemerne 50%.
Benjamín 7
Zúčastnilo sa Lúchavová,7.A – 47,5%
Kadet 9
Zúčastnilo sa 4 žiaci 9.A, priemerná úspešnosť 50%
Pytagoriáda
kategórie P3 úspešný riešiteľ
kategórie P4 Tarčáková Barbora, 4.B- úspešná riešiteľka
kategórie P5 Mušáková Eliška, 5.B
kategórie P6 Adriána Šimurdová, 6.B- úspešná riešiteľka
kategórie P8 Simon Metes, 8.A- 4. miesto
Olympiáda
Kategória Z5 Adriána Šimurdová 6.B, Martin Slačka, 6.B
Slovenský jazyk a literatúra:
Olympiáda- školské kolo
1.Valéria Kasanová, 9.B
2.Radka Tichoňová, 8.A
3. Róbert Plutinský, 9.B a Nikoleta Šurinová, 8.A
Olympiáda- obvodové kolo Radka Tichoňová 8.A- bez umiestnenia
Šaliansky Maťko- školské kolo
I. kategória, ročníky 2.-3.
1.Kristína Kozáková 3.B
II. kategória, ročníky 4.-5.
1.Izabela Kosmeľová, 5.B
2. Katarína Floreková, 5.A
3. Radka Tomovčíková, 4.B
Eliška Mušáková, 5.B
III. kategória, ročníky 6.-7.
1.Erika Ratičáková, 6.B
2. Peter Sivčák,7.B
3. Nikola Nogová, 7.B
Patrícia Miklušičáková, 7.A
Šaliansky Maťko- okresné kolo
3.miesto Erika Ratičáková, 6.B
Hviezdoslavov Kubín
Poézia I. kategória
1. Matej Štefaničiak, 3.B
2. Richard Malák, 4.B
3.Michal Kondela, 2.A
II. kategória
1.Eliška Mušáková
2. Tatiana Novotná
3.Patrícia Miklušičáková
III. kategória
1.Nikola Adamčíková
2. Aneta Sivková
3.Petra Gereková
Próza I. kategória
1. nebolo udelené
2. Katarína Kozáková, 3.A a Eva Vojtechovská
3.Pavol Tylka,2.A
II. kategória
1. Erika Ratičáková 6.B
2. Katarína Floreková, 5.A a Izabela Kosmeľová, 5.B
3. Kristína Plutinská, 5.A a Adriána Šimurdová, 6.B
III. kategória
1.Miriama Hylová
2. Kristína Barnášová
3. Karin Kubániková
Rozprávkové vretienko
1.Sarah Poláčková, 3.A
2.Radka Tomovčíková 4.B
3.Marko Števurka 4.A a Matej Štefaničiak 3.B
Oravský mikrofón, 1. veková kategória
3. miesto Samuel Serdel 9.A
Anglický jazyk:
Olympiáda:
obvodné kolo, kategória 1B
Radka Tichoňová 8.A – 11. miesto
Hudobná výchova:
Slávik Slovenska I. kategória:
1. Lujza Brisudová 1.A
2. Naďa Večerková 3.B
3. Rebeka Uramová 2.B
II. kategória:
1. Izabela Kosmeľová 4.B
Náboženská výchova
Biblická olympiáda, okresné kolo
6. miesto – Nikola Nogová 7.B
Tatiana Novotná,7.B
Jakub Kozoň, 7.A
Geografia:
Geografická olympiáda, krajské kolo, kategória F
Benšeková Andrea, 9.C- 16. miesto
Biológia:
kategória D, obvodové kolo
2. miesto Adriána Šimurdová
6. miesto Kristína Košťálová
kategória C, obvodové kolo
1.miesto Róbert Plutinský
4. miesto Klára Brňáková
Fyzika:
Archimediáda- kategória G, obvodové kolo
4.miesto Peter Sivčák
13.miesto Patrícia Barthová
Olympiáda- Kategória F8, okresné kolo
Tichoňová Barbora, Tichoňová Radka- riešiteľky
Chémia:
Olympiáda- kategória Dz, obvodové kolo
Šurinová Nikoleta- úspešná riešiteľka
Športové súťaže:
Futbal:
MC Donalds cup 5.miesto okresné kolo
-mladší žiaci Školský pohár 2. miesto okresné kolo
-starší žiaci Jednota COOP 3. miesto predkolo k okresnému kolu
-staršie žiačky Jednota COOP 2. miesto predkolo k okresnému kolu
Orion Florbal cup družstvo -mladších žiakov 2. miesto obvodné kolo v ZŠ Klin.
Orion Florbal cup družstvo- starších žiakov 3. miesto predkolo k obvodnému kolu ZŠ Slnečná
Námestovo.
Turistická súťaž:
Majstrovstvá kraja v Hubovej
-kategória najmladšie žiačky: Kristína Kozáková, 2. miesto a Radka Tomovčíková 3. miesto
-kategória mladšie žiačky: Klaudia Miklušičáková, 3. miesto
-kategória starší žiaci: Richard Naništa, 5. Miesto
Majstrovstvá Slovenska v Bratislave
kategória najmladšie žiačky: Kristína Kozáková a Radka Tomovčíková, ktoré postúpili do
národnej súťaže súťaži.
Streľba zo vzduchovky:
3. miesto okresné kolo družstvo žiakov
.
Atletika:
Mo atletický štvorboj:
Jednotlivci
1.miesto Kubica Daniel- mladší žiaci
3. miesto Tomovčíková Katarína – mladšie žiačky
Majstrovstvá okresu v atletike starších žiakov a žiačok – súťaž družstiev a jednotlivcov.
Družstvo dievčat skončilo na 3. mieste s počtom bodov 597.
Družstvo chlapcov skončilo na 5. mieste.
Jednotlivci
3.miesto- beh na 60 m Simon Metes
2.miesto- skok do výšky Simon Metes
3.miesto- skok do výšky Nikola Šurinová
5.C sa zúčastnila v Dolnom Kubíne Oravských športových hier detí základných škôl a v
Žilina CUP 2013 U11 obsadila 5. miesto zo 16 družstiev.
Skoku do výšky Mikulášska latka zúčastnených 80 žiakov z ročníkov 5.-9.
Vianočnú latka súťaž v skoku do výšky v ZŠ Oravská Polhora zúčastnili sa 4. žiaci.
Vybíjaná:
Medzitriedny turnaj vo vybíjanej zúčastnilo sa 6. družstiev.
1. miesto obvodné kolo (okresné) postup na krajské kolo. v Žiline.
Volejbal:
Volejbal žiakov - 4. miesto obvodné kolo (okresné).
Volejbal žiačok– 2. miesto predkolo k obvodnému kolu.
Volejbalový turnaj TJ Oravan 2. miesto žiačky, 5. miesto žiaci.
Florbal:
Orion Florbal cup družstvo mladších žiakov - 2. miesto obvodné kolo.
Orion Florbal cup družstvo starších žiakov - 3. miesto predkolo k obvodnému kolu
Mimoškolské aktivity:
Žiaci pod vedením vybraných učiteľov sa zúčastnili geografických exkurzií na Babiu horu,
Roháčske Plesá a Jánošíkove diery. Usporiadali sme pre nových prvákov imatrikulačný
večierok, Hallowen- Noc v škole pre žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania a žiakov
primárneho vzdelávania.
Naši žiaci pripravili mikulášske vystúpenie pre dôchodcov. Organizovali sme súťaž
o najkrajšiu ikebanu. Pred vianočnými sviatkami sme zorganizovali „Vianočné trhy“, kde deti
ponúkali svoje výrobky. Časť finančného výťažku sme venovali nadácie Dobrý anjel
z Námestova.
Zapojili sme sa do zberových aktivít ( pomarančová kôra, citrónová kôra, papier) pomoc
národnému hospodárstvu.
Učitelia telocviku pripravili a zorganizovali lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. ročníka.
Žiaci primárneho vzdelávania 3. a 4. ročníka sa zúčastnili plaveckého kurzu v Nižnej.
Žiaci sa v priebehu školského roka venovali kultúrno-spoločenská činnosť. Vystavovali
vlastné práce, zúčastňovali sa vystúpení MDD, DM, UD, organizovali besiedky pre rodičov,
vedomostné súťaže, kvízy v rámci tried.
Organizovali sme besedy s MsP, ŠP, s protidrogovou tematikou .
Organizovali sme športovo-turistické aktivity / vedomostné súťaže žiakov, športovo branné
súťaže žiakov športové podujatie, turistické vychádzky do blízkeho a vzdialeného okolia.
Uverejňovali sme články, básne a výtvarné práce v časopisoch a novinách (Rebrík, Fifík,
Vrabček, Zornička, Naša Orava, Oravsko, Oravské osvetové stredisko), žiaci pod vedením
pani učiteľky Večerkovej vydávali počas roka školský časopis.
Organizovali sme výlety, exkurzie /kultúrne pamiatky, literárny dejatelia, mestá, hrady,
zámky./
V mesiaci január sme uskutočnili zápis prvákov na budúci školský rok. Pripravili sme
karneval pre našich žiakov a fašiangový ples pre učiteľov a rodičov našich žiakov.
Zapojili sme sa do súťaže DEŇ ZEME. Žiaci pod vedením triednych učiteľov pripravili
program ku Dňu matiek v kultúrnom dome v Námestove.
Naši žiaci sa opakovane zapojili do IQ- olympiády, ktorú organizovala MENZA Bratislava
pod vedením rodiny Metesovcov z Námestova. Zúčastnilo sa 10 škôl z Oravy. V kategórii
pre 7. ročník boli to títo žiaci: Nogová Nikoleta, Barthová Patrícia, Novotná Tatiana.
a v kategórii pre 8. ročník sa zúčastnili: Radka Tichoňová, Simon Metes, Barbora Tichoňová
a skončili na 1. Mieste.
Naši žiaci sa zapojili do zbierky:“ Tehlička pre Afriku“.
VIII. Krúžková činnosť
Na našej škole v školskom roku 2012/20113 pracovali žiaci v rôznych záujmových útvaroch,
ktoré organizovali učitelia so zameraním na záujmy žiakov. Krúžková činnosť sme
uskutočňovali v popoludňajších hodinách podľa záujmu prihlásených detí. Záujmové krúžky
sa uskutočňovali pod vedením pedagogických zamestnancov. Vedúci krúžku je povinný viesť
evidenciu o účasti detí na krúžkovej činnosti, vedie si plány výchovno-vzdelávacej činnosti.
Krúžok
Čitateľský
Vedúci
Mgr. Andrea Viludová
Ekologický
Mgr. Miriam Dravecká
Chemický
PaedDr. Anna Bulasová
Chovateľský
Ing. Renáta Krupová
Karate
Mgr. Ľubomír Brtko
Loptové hry
PaedDr. Eva Štefaničiaková, PhD.
Matematický
PhDr. Renáta Kekeňáková
Mladý požiarnik
Jana Ivanová
Modelársky
Mgr. Róbert Horan
Pestovateľský
Mgr. Ľubica Ťapáková
Plavecký
Mgr. Soňa Darnayová
Počítačový 1
Mgr. Scarlett Salajová
Pohybovo- dramatický
Mgr. Monika Tichoňová
Programovanie Imagine- Logo
Mgr. Róbert Horan
Programovanie www stránok
Mgr. Jozef Škarba
Slovenský jazyk -inak
Mgr. Ľubica Ťapáková
Školský časopis 2. stupeň
Mgr. Jana Večerková
Turistický I.
PaedDr. Eva Štefaničiaková, PhD.
Turistický II.
Mgr. Andrea Viludová
Turistický III.
Mgr. Katarína Kozáková
Všetkovedko
Mgr. Soňa Darnayová
Zdravotnícky
Ing. Renáta Krupová
Koncepčný zámer
- Rozvoj jazykových zručností
- Rozvoj čitateľskej gramotnosti
- Rozvoj počítačovej zručnosti
- Rozvoj osobnostného a sociálneho rastu žiakov
IX. Ciele v školskom roku 2012/13
-
prehlbovanie tvorivo- humanistického charakteru výchovy a vzdelania
-
vytvorenie motivačného prostredia na škole
-
zabezpečenie a udržanie odbornosti pedagogického kolektívu
-
vytváranie pracovných tímov školy smerom dovnútra a navonok
-
prepojenosť roč. primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania
-
zapojenie žiakov, rodičov do organizačnej štruktúry školy
- stanovenie jasných kritérií hodnotenia a klasifikácie žiakov, oboznámiť s nimi aj
rodičov
-
pružné riešenie problémov a konfliktov
-
racionálne využívanie zdrojov (ľudské a materiálne)
-
informatika od 1. roč.
- zapojenie školy do ďalších projektov podľa zamerania (otvorená škola, elektronizácia
knižnice, školská jedáleň, jazykové laboratórium atď),
-
modernizovať technické vybavenie školy
-
získavať finančné prostriedky (zbery, sponzori....)
-
vydávať žiacky časopis
-
vytvoriť žiacky parlament
-
podpora výchovy k zdravému životnému štýlu
-
podpora kvality jazykového vzdelávania
- poskytovanie odbornej starostlivosti žiakom s problémami učenia a so zdravotnými
problémami, odstraňovanie materiálnych a psychických bariér
-
zlepšovanie čitateľskej gramotnosti
-
podpora metód individuálneho štúdia a využívania rôznych zdrojov informácií
-
v príprave na vyučovanie na nižšieho sekundárneho vzdelávania
-
budovanie spoločenských kontaktov s organizáciami, inými školami
-
Škola podporujúca zdravie
-
Detský čin roka a ďalšie humánne projekty
-
Programy protidrogového zamerania a environmentálnej výchovy
-
Knižnica – informačno-vzdelávacie centrum
-
Vzdelávacie poukazy ako forma mimoškolských aktivít
Záväzné ciele:
1/ plnenie Štátneho a Školského vzdelávacieho programu ISCED 1 a ISCED 2 pre primárne
a nižšie sekundárne vzdelávanie
2/ humanizmus zamerať na oblasť ľudských práv, práv dieťaťa, predchádzať
všetky
formy diskriminácie intolerancie, rasizmu, xenofóbie - pevná súčasť výchovnovzdelávacieho procesu.
3/ IKT vo vedomostnej forme žiakov podpora celoživotného vzdelávania, podpora
jazykového vzdelávania a čitateľskej gramotnosti žiakov
4/ predchádzanie a riešenie šikanovania žiakov na školách – koordinátori prevencie drogovej
závislosti
5/ realizovať projekt Zdravý štýl života v súčinnosti s environmentálnou,
protidrogovou výchovou s cieľom upevňovania fyzického a duševného zdravia detí a
zamestnancov školy
6/ opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí
7/ výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia
8/ otvorená škola
9/ kontinuálne vzdelávanie pedagógov
10/ oblasť sociálnej starostlivosti o zamestnancov
11/ aktivity a programy na prevenciu civilizačných opatrení
Oblasti v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú
nedostatky a úroveň výchovy a vzdelávania treba zlepšiť
SWOT analýza
Pozitíva školy
- hodnotenie školy okolím, rodičmi
- výborné postavenie škola v rámci regiónu
- kvalifikovanosť učiteľov 90%
- vedúci PK, MZ na škole a v okrese – organizovanie súťaží, preškoľovanie učiteľov
- kolektív učiteľov otvorení novým metódam, postupom vo vyučovaní
- vyrovnaný počet žiakov, tried
- úspešnosť žiakov – prijímacie pohovory 100%
- profesionálna orientácia školy – uplatnenie absolventov našej školy
- inovačné procesy vo vyučovacom procese
- úspešnosť žiakov v olympiádach, súťažiach okresného a krajského charakteru
- zapojenie školy do projektov
- vybavenosť školy počítačmi, počítačovými učebňami, internet v celej škole
- otvorenie školy pre verejnosť
- záujem o ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov
- zriadená miestnosť pre kontinuálne vzdelávanie
Negatíva školy
- kvalifikovanosť učiteľov cudzích jazykov 50%
- slabá účasť rodičov na rodičovských združeniach 30%
- problémoví žiaci, nedostatočná podpora v rodine
- veľká zaťaženosť učiteľov vyučovacími a hlavne mimo vyučovacími povinnosťami
- feminizácia školy – 4 učiteľov (mužov)
Šance
- potenciálni klienti – povinná predškolská príprava – nultý ročník pri ZŠ
- sledovanie ponúk projektov a grantov
- získavanie mimorozpočtových finančných zdrojov
- prispôsobenie práce školy novým potrebám spoločnosti a okoliu
- zlepšenie propagácie aktivít školy
- zvýšenie účasti rodičov a žiakov na práci školy
- získavanie prostriedkov a prezentácia školy prostredníctvom projektov
Ohrozenia
- nepriaznivý demografický vývoj
- silná konkurencia škôl
- narastajúca tendencia záškoláctva a drogových závislostí
- súčasný školský systém /kvantita na úkor kvality/
- financovanie školstva – nízke platy, slabé odmeňovanie,
- osemročné gymnázia – odchod šikovnejších žiakov
Zapojenie školy do projektov
Projekt „E – learning vo výchovnovzdelávacom procese“
Využitie: Na doplnenie fondu kabinetov v školskom roku 2012/13. Jeho realizácia pokračuje
až do roku 2015.
Projekt: Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách
Projekt „ Školské ovocie“
Využitie: Výchova k zdravému spôsobu života ak zdravému stravovaniu.
Naša škola sa podieľa na programe „Školské ovocie“ a odoberáme ovocie, zeleninu a výrobky
z nich podporované z finančných zdrojov EU a súkromných zdrojov.
X. Materiálno-technické vybavenie školy:
Škola je plno - organizovaná. V školskom roku 2012/2013 sme mali 18 kmeňových tried.
Vybavenie tried – podlahová krytina, svietidlá, okná, lavice, stoličky.
Špeciálne učebne: fyziky, chémie, informatiky, hudobnej výchovy, cudzích jazykov, biológie,
školské dielne, telocvičňa.
Miestnosť kontinuálneho vzdelávania.
V špeciálnych triedach sa vyučuje podľa stanoveného rozvrhu a sú vybavené dostupnými
vyučovacími pomôckami. Pravidelne sa podľa financií školy, z projektov a príspevku z
rodičovského združenia dopĺňajú a modernizujú.
Kabinety a kabinetné zbierky: Fyzika, Chémia, Biológie, Dejepis, Geografie, Cudzie jazyky,
Výtvarná výchova, Pracovné vyučovanie, Telesná výchova, Hudobná výchova, Informatika.
Kabinet a kabinetná zbierka pre ročníky 1. – 4.
Kabinet výchovného poradcu.
Knižnice: Učiteľská knižnica a Žiacka knižnica: Mgr. Andrea Viludová
V priestoroch školy máme asfaltové ihrisko, ihrisko s umelým povrchom a atletickú dráhu.
Využívajú to hlavne žiaci našej školy, cirkevnej školy a v popoludňajších hodinách verejnosť
a členovia TJ Námestovo.
XI. Finančné a hmotné zabezpečenie školy
Rozpočet organizácie – prenesené kompetencie
Základná škola:
Normatívne finančné prostriedky
Nenormatívne finančné prostriedky :
453 826 (tab.č.2)
20 584 € (tab.č.2)
- vzdelávacie poukazy
9 535 € (tab.č.1)
- odchodné
3 133 € (tab.č.2)
- dopravné pre žiakov
6 432 € (tab.č.2)
- učebné pomôcky
448 €
(tab.č2)
- pomôcky pre deti SZP 1 036 € (tab.č.2)
Účtovná jednotka tieto finančné prostriedky využila na financovanie prenesených
kompetencií na chod základnej školy, úhradu mzdových nákladov, odvodov, úhradu energii,
nákup šatníkových skríň pre žiakov, materiálu na drobnú údržbu, čistiace potreby,
kancelárske potreby, učebné pomôcky, zabezpečila sa drobná údržba v budove školy,
všeobecných služieb, vyplatenie odchodného pri prvom odchode do dôchodku, vyplatenie
odstupného pri ukončení pracovného pomeru, vyplatenie dopravného pre žiakov
dochádzajúcich z obce Vavrečka, zakúpenie učebných pomôcok pre žiakov zo sociálne
slabších rodín a na zabezpečenie krúžkovej činnosti zo vzdelávacích poukazov.
Tab. č.1
Vzdelávacie poukazy /€/
položka
633
názov
- pracovné stroje, prístroje
- softvér a licencie
- materiál pre krúž. činnosť
- učebné pomôcky
- interiérové vybavenie
634
- údržba výpočtovej techniky
637
- dohody o prac. činnosti
Spolu
čerpanie
5 038
133
4 364
9 535
Tab.č.2
Základná škola /€/
položka
610
620
631
632
633
635
názov
- tarifný plat
- príplatky(osobný, funkčný, triedny učiteľ,
nadčasy)
- odmeny
- poistenie do ZP
- poistenie do soc. pois.
- cestovné náhrady
- energie ( elektrika, plyn)
- vodné stočné
- poštové a telekom. služby
- interiérové vybavenie
- výpočtová technika
- prevádzkové stroje
- materiál
- učebné pomôcky
- pracovné odevy
- údržba
čerpanie
294 974
106 700
31 842
2 825
1 123
636
- nájom pošt. priečinku
- školenie, kurzy, súťaže
- služby PO, BOZP, revízie
- stráženie objektu
-poplatky
- stravovanie
- poistné
- povinný prídel do SF
- dohoda o vykonaní práce
- poplatky za komunál. odpad
637
50
11 647
- odchodné
- odstupné
- nemocenské dávky
- dopravné
- štipendia, učebné pomôcky
642
15 714
Spolu
464 875
Rozpočet organizácie z prostriedkov zriaďovateľa – originálne
kompetencie
Z prostriedkov zriaďovateľa sú financované –
-
Školský klub detí
Zariadenie školského stravovania
Základná škola hospodárila v roku 2012 s finančnými prostriedkami pre ŠKD a ZŠS, ktoré
dostala od svojho zriaďovateľ na základe plánovaného a schváleného rozpočtu na rok 2012
v sume 102 030 €
Tieto prostriedky boli celkom vyčerpané na úhradu mzdových nákladov a prevádzkových
nákladov.
Z rozpočtu zriaďovateľa boli pridelené aj finančné prostriedky na plaváreň 333 € a vybavenie
jazykovej učebne výpočtovou technikou 6 000 €.
Na ukončenie projektu E-learning vo výchovno – vzdel. procese sme mali z MÚ poskytnuté
v roku 2011 2 639 €, ktoré sme po celkovom zúčtovaní projektu s agentúrou MŠ VVaŠ pre
štrukturálne fondy v roku 2012 vrátili.
Z rozpočtu MÚ /€/
položka
názov
čerpanie
633
- vybavenie jazykovej
učebne
6 000
634
- doprava na plaváreň
333
Spolu
6 333
Školský klub detí
Rozpočet
14 364 €
Príspevky rodičov
3 490 €
–––––––––––––––
17 854 €
Ďalším zdrojom financovania výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom klube boli
príspevky rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v celkovej sume 3 490 € ( výška mesačného
príspevku na žiaka je 10 €.)
Školský klub detí / €/
položka
610
620
632
názov
- mzdy
- príplatky
- odmeny
- poistné do ZP
- poistné do soc. poisť.
- energie
- materiál
čerpanie
10 163
3 706
1 527
633
- učebné pomôcky
- stravovanie
- povinný prídel do SF
- penále z omeškania súdny spor
637
635
- údržba
226
598
1 634
Spolu
17 854
Finančné prostriedky sa použili na mzdové náklady vychovávateľkám, odvody do
zdravotnej a sociálnej poisťovne, energie, zakúpenie učebných pomôcok do školského klubu,
povinné soc. zabezpečenie, výmenu podlahy a zakúpenie žalúzii na okná.
Zariadenie školského stravovania
Rozpočet
87 666 €
Príjmy z réžie
15 191 €
-------------------102 857 €
Ďalším finančným zdrojom je úhrada režijných nákladov za každý odobratý obed dospelého
a detského stravníka v sume
15 191 € ( 1,45 € na odobraný obed za dospelého + za každý
odobratý obed všetkých stravníkov 0,05 €).
Zariadenie školského stravovania /€ /
položka
610
620
názov
- mzdy
- príplatky
- odmeny
- poistné do ZP
- poistné do soc. poisť.
- elekt. energia
čerpanie
49 347
17 280
632
- plyn
- vodné, stočné
- poštové a telekom. služ.
- prístroje
- materiál do ŠJ,
kancelársky,
čistiace a pod.
- pracovné odevy
- údržba prevadz. strojov
- údržba budov
- monitorovanie objektu
- revízie
- poplatky
- stravovanie
- prídel do SF
633
635
637
- PN
Kapitálové
- pracovné stroje
642
713
Spolu
14 785
13 685
3 782
3 695
283
0
102 857
Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody kuchárok, energie, údržby, revízie,
povinné soc. zabezpečenie a pod.
V roku 2012 sme zakúpili nové pracovné stoly do školskej kuchyne pri ZŠ a MŠ. Urobila sa
údržba celej podlahy v šatni ŠJ. Zakúpila sa nová pračka a sušička, taniere a príbory. Kuchyňa
pri MŠ 9 sa kompletne vymaľovala a odstránila sa stará nefunkčná vzduchotechnika, ktorú
v budúcom roku zakúpime novú.
Mimorozpočtové prostriedky
Škola bola zapojená do programu „ Školské ovocie“, ktorý zabezpečovala firma Boni Fructi,
spol.s.r.o. Táto firma nám poskytla sumu 324 € za ktoré bola dodaná jablková šťava.
Táto jablková šťava bola podmienená odberom jabĺk, ktoré boli uhrádzané zo ZRPŠ .
Projekt
položka
633
názov
- ovocná šťava
- učebné pomôcky
čerpanie
324
Spolu
324
Mimorozpočtové príjmy škola získala aj z nájmu telocvične v celkovej sume 4 278 €
Ďalšie mimorozpočtové príjmy boli získané z dobropisov, refundácie miezd, vrátenie sud.
Poplatkov, úrokov a odpredaja kovového šrotu z vyradeného DHM v celkovej sume 2 926 €
Vrátené nedočerpané prostriedky na účet MÚ 8 €.
Spolu 7 196 €
Boli použité na čiastočnú úhradu energii, údržbu , učebné pomôcky, úhradu penálov zo
súdneho sporu, prevádzkových strojov.
Príjmy mimorozp.
položka
názov
čerpanie
611
- mzdy
738
632
- energie
1506
633
- výpočtová technika
- materiál
635
1 243
637
- údržba budov
- poplatky
- prenájom
354
- vrátené MÚ z projektu E-learning
2 639
Spolu
475
595
7 196
Na ukončenie projektu E-learning vo výchovno – vzdel. procese sme mali z MÚ poskytnuté
v roku 2011 2 639 €, ktoré sme po celkovom zúčtovaní projektu s agentúrou MŠ VVaŠ pre
štrukturálne fondy v roku 2012 vrátili.
Rozpis bankových účtov:
Stav k 31.12.2012
Príjmový účet (223) - 0 €
Výdavkový účet(222) - 0 €
Depozitný účet (221) boli naň presunuté fin. prostriedky na mzdy – 42 356,71 €
Účet sociálneho fondu (221) -
416,25 €
Účet školskej jedálne (221) - 18 077,09 €
V Námestove 31. 01. 2013
.
Dotácia zo štátneho rozpočtu za rok 2012
Normatívne prostriedky (v tisíckach €)
Zariadenie : Základná škola Námestovo, Komenského 495/33
mzdy : 290 107, odvody : 101 794,
vecné výdavky : 65 869
Spolu : 457 770
Nenormatívne prostriedky ZŠ :(v €)
Spolu 21 888 €
Použitie:
Vzdelávacie poukazy – 9 369 €
Odchodné – 4 940 €
Dopravné pre žiakov – 6 114 €
Učebné pomôcky – 415 €
Soc. znevýhodnené prostredia -1 050 €
Prostriedky z rozpočtu mesta :
Plaváreň – 333 €
Spolu : 333 €
Získané finančné prostriedky z projektov:
Ovocie v škole 648,- €
E – elearning vo výchovnovzdelávacom procese presunuté z roku 2010...28 366,- €
Vlastné príjmy: 1 493,- € a v roku 2011 prišlo 22 321,- € , vlastné príjmy: 3 953,- € .Spolu:
56 133,- €
Vlastné príjmy : 3 454,- € (z nájmu nebytových priestorov a z dobropisov)
Spolu príjmy ZŠ: 535 722,- €
Rozpis použitých finančných prostriedkov v roku 2010 – ŠKD / v €/
Rozpočet z MsÚ na ŠKD
20 75,.-€
Príjmy od rodičov za ŠKD
2 950,- €
spolu :
23 708, -€
Použitie: mzdy – 11 047,- €
odvody – 3 911, €
energie, tovary a služby – 8 750,- €
Rozpis finančných prostriedkov v roku 2010 - ŠJ / v €/
Rozpočet z MsÚ na ŠJ
89 490,- €
Vlastné príjmy – réžia
15 762,- €
Použitie: mzdy - 48 493, -€
odvody – 17 099, - €
energie, tovary a služby - 39 660,- €
spolu :
105 252, - €
XII. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole
Organizácia vyučovania
Vyučovacia hodina
1.
2.
3.
4.
5.
6.
od
7:40
8:35
9:35
10:30
11:25
12:20
do
8:25
9:20
10:20
11:15
12:10
13:05
Prestávka
od
8:25
9:20
10:20
11:15
12:10
13:05
do
8:35
9:35
10:30
11:25
12:20
13:35
Otvorenie školy, pre žiakov, je zabezpečená od 7:00. Žiaci sa môžu zdržiavať vo vstupnej
chodbe. Dozor robí školník. O 7:15 žiaci môžu vstúpiť do tried. Dozor nad žiakmi vykonáva
službu konajúci pedagogický zamestnanec. Po skončení 6. vyučovacej hodiny žiaci opúšťajú
budovu školy. Dozor zabezpečuje určený učiteľ podľa rozpisu dozorov na prízemí a učiteľ,
ktorý mal 6. hodinu v danej triede.
Podľa podkladov analýz jednotlivých PK, MZ, koordinátorov výchov ŠKD, VP, vedenia
školy, spracoval Mgr. Ľubomír Jaňák, riaditeľ Základnej školy, Komenského 495/33.
Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Námestovo, Komenského 495/33, jej
výsledkoch
a podmienkach
školy
bola
prerokovaná
na
PR
...........................................................
V Námestove dňa: ..............................................
Mgr. Ľubomír Jaňák,
riaditeľ školy
dňa
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Námestovo, Komenského 495/33, jej
výsledkoch a podmienkach školy
bola prerokovaná na zasadnutí Rady školy
dňa:..................................... .
Pripomienky:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
V Námestove dňa:..........................................
Ing. Ťapák Anton
predseda Rady školy
So správou o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Námestovo, Komenského 495/33, jej
výsledkoch a podmienkach školy zriaďovateľ :
Súhlasí
................................................
V Námestove dňa: ................................................
Ing. Ján Kadera
primátor mesta
Download

SPRÁVA - zskomnam.edu.sk