ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení /ďalej v texte tiež ako „zmluva“/ medzi
týmito zmluvnými stranami:
1. Objednávateľ:
Divadlo Aréna
Adresa:
Viedenská cesta 10, 851 01 Bratislava
Zastúpené:
Mgr. Art. Juraj Kukura, riaditeľ
IČO:
30777810
DIČ:
2020809450
IČ DPH:
SK 2020809450
Bank. spojenie: OTP Banka
Číslo účtu:
8296125 / 5200
/ďalej v texte tiež ako „objednávateľ“/
a
2. Poskytovateľ:
Obchodné meno:
Dominika Kadnárová - DOMINA
Miesto podnikania:
Osuského 1653/2, 851 03 Bratislava - Petržalka
IČO:
46 606 840
V zastúpení:
Dominika Kadnárová
Bankové spojenie:
VUB BANKA
Číslo účtu:
4015764079/7500
Podnikateľ vedený: Obvodný úrad Bratislava, Číslo živnostenského registra: 110-213820
(ďalej tiež ako „poskytovateľ“)
(mandant a mandatár ďalej každý osobitne tiež ako „zmluvná strana" a spolu tiež ako „zmluvné strany")
uzatvorili dnešného dňa podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení a za
nižšie uvedených podmienok túto zmluvu o poskytovaní služieb:
ČLÁNOK 1
PREAMBULA A PREDMET ZMLUVY
1.1 Poskytovateľ je fyzickou osobou podnikateľom existujúcou podľa práva Slovenskej
republiky, ktorá je zapísaná v Živnostenskom registri vedenom obvodným úradom
Bratislava, Číslo živnostenského registra: 110-213820. Dodávateľ touto cestou vyhlasuje
a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že je oprávnený v rámci svojej podnikateľskej
činnosti vykonávať činnosti, ktoré sa zaväzuje vykonávať na základe tejto zmluvy.
1.2 Zriaďovateľom Objednávateľa je Bratislavský samosprávny kraj so sídlom Sabinovská
16, 820 05 Bratislava. Medzi hlavné činnosti Objednávateľa patrí umelecká a divadelná
činnosť najmä, ale nie výlučne v priestoroch na Viedenskej ceste 10, Bratislava.
1.3 Zmluvné strany sa dohodli že poskytovateľ bude objednávateľovi poskytovať služby
v oblasti administratívnych služieb v rozsahu najmä, ale nie výlučne uvedenom
v bodoch 2.1 až 2.4 tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať poskytovateľovi
potrebnú súčinnosť a zaplatiť mu dohodnutú odplatu. Objednávateľ sa zaväzuje
nepostúpiť práva a povinnosti z tejto zmluvy tretím stranám a to bez predchádzajúceho
písomného súhlasu poskytovateľa.
1.4 Predmetom tejto zmluvy je aj stanovanie vzájomných práv a povinností zmluvných strán
pri poskytovaní a ochrane údajov a dôverných informácií.
ČLÁNOK 2
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
2.1 Službami v oblasti produkčných služieb podľa čl.1 bodu 1.3 sa rozumie najmä, ale nie
výlučne:
•
•
•
Vedenie účtovníctva
Administrtívne služby
Ďalšie služby na základe vzájomnej dohody a to pre potreby Objednávateľa
/ďalej v texte spolu tiež ako „služba“/,
vyššie uvedený výpočet služieb poskytovaných poskytovateľom objednávateľovi je
demonštratívny, pričom účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že poskytovateľ je
oprávnený poskytovať objednávateľovi služby aj ďalších oblastiach a to na základe
pokynov objednávateľa po vzájomnej dohode.
2.2 Poskytovanú službu sa poskytovateľ zaväzuje uskutočňovať vlastnými výkonmi,
prácami alebo prostredníctvom tretích osôb, avšak poskytovateľ za vykonanú činnosť
zodpovedá, tak akoby túto činnosť vykonával osobne.
2.3 Službu špecifikovanú v bode 2.1 tejto
objednávateľa zabezpečovať na území:
zmluvy
sa
poskytovateľ
zaväzuje
pre
• V sídle objednávateľa na adrese Viedenská cesta 10, 851 01 Bratislava
• V územnom obvode Bratislavy /mimo sídla objednávateľa / - v prípade, že
objednávateľ bude realizovať svoju umeleckú, divadelnú činnosť mimo svojho sídla
v rámci územného obvodu Bratislavy
2.4 Prípadné ďalšie služby (doplnenie alebo zmena služieb uvedených v čl.2 bod 2.1 tejto
zmluvy) požadované objednávateľom budú predmetom písomných pokynov
objednávateľa a v prípade, že pôjde o podstatnú zmenu poskytovaných služieb,
prípadné ďalšie služby budú predmetom písomného dodatku k tejto zmluve, pričom
dodatok bude uzatvorený po vzájomnej dohode zmluvných strán.
ČLÁNOK 3
PLATOBNÉ PODMIENKY
3.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že za poskytovanie služieb špecifikovaných v bode 2.1 tejto
zmluvy počas celej doby trvania tejto zmluvy zaplatí poskytovateľovi odmenu vo výške
6,00Eur /každá ukončená hodina poskytovania služieb (slovom šesť eur za jednu
ukončenú hodinu poskytovania služieb) mesačne bez DPH, ak bude poskytovateľ svoje
povinnosti podľa tejto zmluvy plniť riadne, včas a v súlade s pokynmi objednávateľa.
3.2 Odplata bude poskytovateľom fakturovaná mesačne, vždy do 5. dňa nasledujúceho
mesiaca so splatnosťou 14 dní. Prílohou faktúry bude špecifikácia poskytovateľom
poskytnutých služieb, vynaložených výdavkov a iných nákladov.
3.3 Poskytovateľovi vzniká nárok na zaplatenie odplaty za poskytnuté služby v zmysle
článku 2 ods. 2.1 tejto zmluvy v kalendárnom mesiaci vždy po skončení kalendárneho
mesiaca.
3.4 Odplata je stanovená bez DPH, pričom v prípade, že poskytovateľ bude platcom DPH,
predmetná odplata sa navýši o DPH a faktúry za poskytovanie služieb budú
objednávateľovi vystavované spolu s príslušnou sadzbou DPH a to podľa aktuálne
platných a účinných právnych predpisov.
3.5 Odplata bude hradená prevodom na účet poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
Záväzok objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú odplatu je splnený
pripísaním sumy na uvedený účet poskytovateľa.
3.6 Poskytovateľ má popri odplate za poskytovanie služieb nárok na náhradu iných
nákladov (napr. telekomunikačné, poštové a cestovné náklady, kopírovanie), ktoré ním
budú účelne vynaložené pri poskytovaní služieb. Poskytovateľ má takisto nárok na
cestovné náhrady a ostatné s tým súvisiace náklady pri poskytovaní služieb pre
objednávateľa podľa tejto zmluvy mimo územného obvodu Hlavného mesta SR
Bratislavy a to v súlade s platnými právnymi predpismi na území SR.
ČLÁNOK 4
PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA
4.1 Pri poskytovanú dohodnutých služieb podľa článku 2 ods. 2.1 tejto zmluvy sa
poskytovateľ zaväzuje, že bude
a) poskytovať služby výlučne osobne a/alebo svojich zamestnancov, ak s tým vyjadrí
objednávateľ písomný súhlas,
b) postupovať s odbornou starostlivosťou, podľa pokynov objednávateľa a v súlade
s jeho záujmami, ktoré poskytovateľ pozná, alebo musí poznať,
c) dohodnuté činnosti vykonávať na miestach určených objednávateľom,
d) vystupovať tak, aby neohrozil dobré meno a povesť objednávateľa.
4.2 Od pokynov objednávateľa sa môže poskytovateľ odchýliť len, ak je to naliehavo
nevyhnutné v záujme objednávateľa a poskytovateľ nemôže včas dostať jeho súhlas.
4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že bezodkladne prerokuje s objednávateľom všetky
skutočnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť priebeh a výsledok vykonávania
dohodnutej činnosti a že mu oznámi všetky skutočnosti, ktoré by mohli ohroziť
oprávnené záujmy objednávateľa.
4.4 Poskytovateľ sa zaväzuje, že všetky písomnosti, ktoré budú súvisieť s jeho činnosťou
uchová ako dôverný materiál a zabezpečí jeho ochranu pred stratou, poškodením,
zničením a zneužitím tretími osobami a po strate účinnosti tejto zmluvy ich bezodkladne
odovzdá objednávateľovi.
4.5 Poskytovateľ sa zaväzuje, že objednávateľom označené informácie, ako aj iné informácie,
ktoré získa v súvislosti s činnosťou podľa tejto zmluvy bude považovať za dôverné a že
bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvie pri výkone
alebo v súvislosti s výkonom činnosti podľa tejto zmluvy a to aj po jej skončení. Takéto
informácie budú tvoriť obchodné tajomstvo v zmysle § 17 a nasl. Obchodného
zákonníka.
4.6 Poskytovateľ zodpovedá objednávateľovi za škodu vzniknutú objednávateľovi pri výkone
alebo v príčinnej súvislosti s výkonom činnosti poskytovateľa podľa tejto zmluvy
v plnom rozsahu v zmysle všeobecne platných právnych predpisov.
4.7 Poskytovateľ vyhlasuje, že sa oboznámil s vnútornými predpismi objednávateľa a že ich
pri plnení svojich záväzkov podľa tejto zmluvy bude zohľadňovať a tie predpisy, ktoré sa
budú priamo týkať činnosti, ktorú bude pre objednávateľa vykonávať, bude dodržiavať
a práva a povinnosti z neho plynúce prijíma ako súčasť zmluvného záväzku podľa tejto
mandátnej zmluvy. Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky právne predpisy,
nariadenia, vyhlášky, ako aj predpisy nižšej právnej sily, ktoré sú platné na území SR.
4.8 Poskytovateľ povinný vykonávať dohodnutú činnosti počas dní určených
Objednávateľom, v trvaní maximálne 150 hodín/1 kalendárny mesiac /ďalej v texte tiež
ako „Časový Limit Služieb“/. Konkrétne termíny budú stanovené objednávateľom
a oznámené poskytovateľovi týždeň vopred. Akékoľvek prekročenie Časové Limitu
Služieb musí byť vopred schválené objednávateľom.
ČLÁNOK 5
PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA
5.1 Je povinný vytvárať pre poskytovateľa podmienky pre úspešné vykonávanie dohodnutej
činnosti v súlade s touto zmluvou.
5.2 Za týmto účelom sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť k tomu, aby mohol poskytovateľ
riadne a včas plniť záväzky na ktoré sa zaviazal. V prípade ak objednávateľ potrebné
informácie k vykonávaniu dohodnutej činnosti dodávateľom v súlade s touto zmluvou
v zmysle tohto článku neposkytne, odberateľ nemá právo dodatočne od dodávateľa
vynucovať akékoľvek plnenie ani dodávateľa sankcionovať.
5.3 Objednávateľ umožní poskytovateľovi, resp. osobám povereným poskytovateľom prístup
do priestorov objednávateľa za účelom plnenia zmluvy.
5.4 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi riadne a včas odplatu špecifikovanú
v článku 3 tejto zmluvy.
5.5 Vyhlasuje, že dodatočne oboznámi poskytovateľa s prevádzkovými internými predpismi,
ktoré sú účinné ku dňu podpisu tejto zmluvy.
5.6 Vyhlasuje, že umožní poskytovateľovi pracovné činnosti aj mimo Divadla Aréna, ktoré
budú oznámené objednávateľovi v dostatočnom pracovnom časovom predstihu s tým, že
Divadlo Aréna má podpisom tejto zmluvy voči ostatným aktivitám dodávateľa prioritu.
5.7 Objednávateľ je oprávnený po dobu platnosti a účinnosti zmluvy vykonávať kontrolu
činnosti poskytovania služieb podľa tejto zmluvy.
ČLÁNOK 6
TRVANIE ZMLUVY
6.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 1.4.2012 do 31.12.2015. Poskytovateľ
začne poskytovať služby uvedené v odseku 2.1 tejto zmluvy dňa 1.4.2012 Zmluvný
vzťah založený touto zmluvou možno skončiť dohodou zmluvných strán, výpoveďou
alebo odstúpením od tejto zmluvy podľa odseku 6.2.
6.2 Ak ktorákoľvek zmluvná strana podstatne a opakovane poruší niektorú zo svojich
povinností podľa tejto zmluvy, je druhá zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy
odstúpiť. Odstúpením od zmluvy nezanikajú odstupujúcej zmluvnej strane už vzniknuté
nároky, ani nároky na zmluvnú pokutu, nároky na náhradu vzniknutej škody, vrátane
škody vzniknutej v dôsledku odstúpenia od zmluvy.
6.3 Každá zo zmluvných strán môže túto zmluvu vypovedať z akéhokoľvek dôvodu alebo bez
udania dôvodu s výpovednou lehotou 2 mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom
nasledujúceho mesiaca od dňa doručenia písomnej výpovede.
6.4 Odstúpenie podľa bodu 6.2. musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej
zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je
neplatné. Odstúpením od zmluvy sa zmluva neruší od počiatku, ale až odo dňa
doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane.
6.5 Zmluvné strany sú až do uplynutia platnosti a účinnosti zmluvy povinné, vykonávať
svoje práva a povinnosti tak ako im to zmluva ustanovuje.
6.6 Účinnosť tejto zmluvy nadobúda právoplatnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.
ČLÁNOK 7
VYŠŠIA MOC
7.1 Žiadna zo zmluvných strán nebude zodpovedná za nedodržanie záväzkov, pokiaľ toto
nedodržanie vznikne v dôsledku vonkajších udalostí, ktoré nemohli byť ovplyvnené
zmluvnými stranami alebo nimi predvídané.
7.2 Za vyššiu moc sa považuje udalosť, ktorá je nad rámec primeranej kontroly zmluvných
strán, vrátane akejkoľvek nepredvídanej udalosti, ktorá nastane v čase platnosti
a účinnosti tejto zmluvy napr. prírodná katastrofa, epidémia, vojenský konflikt,
občianske nepokoje, sabotáž, požiar, karanténe obmedzenia, nie však prípadný štrajk,
neprítomnosť zamestnancov a pod.
7.3 Zmluvné strany sa zaväzujú oznámiť si začiatok vyššej moci telefonicky/e-mailom/alebo
faxom a to bezodkladne najneskôr do 5 hodín od jej začatia.
7.4 V prípade neoznámenia týchto udalostí v lehote podľa predchádzajúceho odseku stráca
oprávnená zmluvná strana právo uplatňovať svoje nároky v rámci ”vyššej moci”.
ČLÁNOK 8
DÔVERNÉ INFORMÁCIE
8.1 Poskytovateľ sa zaväzuje k mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach a informáciách, ktoré
mu budú objednávateľom sprístupnené v priebehu plnenia tejto zmluvy a ktoré sú
predmetom obchodného tajomstva objednávateľa. Za dôverné sa považujú všetky
informácie označené v zmysle § 271 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka,
v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) poskytnuté poskytovateľovi, ktoré nie
sú verejne dostupné, ale také informácie ktoré objednávateľ určí ako dôverné a písomne
oboznámi o ich dôvernosti poskytovateľa.
8.2 Rovnaká povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 8.1 tejto zmluvy sa primerane vzťahuje
i na objednávateľa vo vzťahu k poskytovateľovi.
8.3 Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôležitých údajoch
finančného, technického, obchodného a právneho charakteru, týkajúcich sa
objednávateľa, s ktorými bude oboznámený v rámci vzájomnej spolupráce, alebo ktoré
získal alebo získa z titulu vzájomnej spolupráce k dispozícii. Za dôležité sa považujú
informácie o všetkých skutočnostiach, u ktorých by neoprávneným používaním mohla
byť spôsobená ujma na oprávnených záujmoch objednávateľa.
8.4 Objednávateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôležitých údajoch
finančného, technického, obchodného a právneho charakteru, týkajúcich sa
poskytovateľa, s ktorými bude oboznámený v rámci vzájomnej spolupráce, alebo ktoré
získal alebo získa z titulu vzájomnej spolupráce k dispozícii. Za dôležité sa považujú
informácie o všetkých skutočnostiach, u ktorých by neoprávneným používaním mohla
byť spôsobená ujma na oprávnených záujmoch poskytovateľa.
ČLÁNOK 9
DORUČOVANIE
9.1 Každá výzva, oznámenie alebo iný dokument, ktorý má byť podľa tejto zmluvy doručený
druhej zmluvnej strane, sa bude považovať za doručený:
a) v momente doručenia, ak bol dokument doručený osobne,
b) tretí pracovný deň (tri pracovné dni) po dni podania dokumentu na poštovú
prepravu, ak bol odoslaný poštou, alebo
c) v deň faxového prenosu, ak bol dokument odoslaný do 16:00 hod. v ktorýkoľvek
pracovný deň, a v ostatných prípadoch v pracovný deň nasledujúci po dni odoslania,
ak bol dokument zaslaný faxom a doručený druhej zmluvnej strane.
9.2 Pri preukazovaní doručenia dokumentu bude dostatočné preukázať, že došlo k
doručeniu alebo že obálka, ktorá obsahovala dokument, obsahovala riadne vypísanú
adresu a bola odoslaná ako doporučená zásielka alebo že faxová správa bola riadne
adresovaná a odoslaná a že odosielateľ akejkoľvek faxovej správy môže predložiť
potvrdenie o faxovom prenose (v ktorom bude uvedený dátum a čas prenosu), podľa
konkrétnych okolností.
ČLÁNOK 10
OSOBITNÉ USTANOVENIA
10.1 Objednávateľ vyhlasuje, že je povinný zverejniť obsah tejto zmluvy na svojej
internetovej stránke.
10.2 Poskytovateľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že bol oboznámený s povinnosťou
objednávateľa zverejniť obsah tejto zmluvy na internetovej stránke objednávateľa a že
s týmto zverejnením výslovne a bezvýhradne súhlasí.
ČLÁNOK 11
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
11.1 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú
stranu.
11.2 Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr
stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto
neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to
právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri
uzatváraní tejto zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
11.3 Zmluva môže byť zmenená len formou písomného dodatku, ktorý bude po podpise
oboch zmluvných strán neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
11.4 Vzťah oboch zmluvných strán sa riadi výlučne touto zmluvou, príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi
Slovenskej republiky.
11.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akýchkoľvek sporov je daná právomoc súdov
Slovenskej republiky.
11.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a
účinnosť nasledujúci deň po dni uverejnenia tejto zmluvy na internetovej stránke
objednávateľa.
11.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na
znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju
podpísali.
V Bratislave, dňa23.3.2012
–––––––––––––––––––––––––Divadlo Aréna
Mgr. Art. Juraj Kukura, riaditeľ
objednávateľ
–––––––––––––––––––––––––––––
Dominika Kadnárová - DOMINA
Dominika Kadnárová
poskytovateľ
Download

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Obchodné meno: Dominika