december
č.17/2010
Č a s o p i s p r i a t e ľ o v a p a r t n e r o v s p o l o č n o s t i A v n e t Te c h n o l o g y S o l u t i o n s s . r. o .
Peter Weber
Kľúčový je pre
nás každý
zákazník
4
Úvod k HP
konvergovanej
infraštruktúre
30
IBM Storwize V7000
revolučné riešenie
na ukladanie dát
14
Webfiltering
kontrola mailov
v podniku
16
Predstavenie
nových
high-end
modelov
radu x86
26
Editorial
Editorial
Vážení obchodní partneri,
priatelia.
Redakcia časopisu Avnet Partner
má za sebou ďalšie rušné obdobie
kompletizovania článkov, „naháňania“
autorom a prispievateľov, posúvania
„dedlajnov“, opráv, korektúr a autorizácií textov.
Toto všetko však robíme s nadšením,
pretože výsledkom na konci každého
takéhoto kvartálu je ďalšie vydanie
časopisu. Sme radi, že vám môžeme predstaviť aktuálne decembrové číslo. A keď poviem, že je skutočne nabité zaujímavými
informáciami a horúcimi novinkami, nebude to vôbec klišé.
Na stranách 4 – 6 sa dočítate o spoločnosti InterWay, ktorá
pôsobí na slovenskom a zahraničnom trhu v oblasti internetových
služieb. Za 12 rokov činnosti sa jej podarilo zrealizovať mnohé
úspešné projekty, ktoré boli ohodnotené prestížnymi oceneniami.
O týchto úspechoch, ale aj ďalších silných stránkach spoločnosti
Interway, nám porozprával spoluzakladateľ a výkonný riaditeľ
Peter Weber.
Spoločnosť IBM pre vás na stranách 10 – 15 pripravila množstvo
noviniek. Prvou z nich je kompletné doplnenie radu serverov
s procesormi POWER7, ktoré sú určené na riadenie najnáročnejších aplikácií, od inteligentných elektrických sietí po analýzu
finančných trhov v reálnom čase. Ďalšou informáciou z kuchyne
IBM je pokračujúce investovanie do výskumu a inovácií high-end
storage systémov, ktoré spoločnostiam pomôžu nielen zvládnuť
prudký nárast dát, ale aj aby mohli tieto dáta efektívnejšie triediť
a analyzovať.
s používaním internetu a s nimi súvisiacou kontrolou emailovej
komunikácie. Ochrana citlivých dát sa v najbližšej dobe stane
alfou a omegou úspešného biznisu.
Spoločnosť Oracle vám predstaví prvý systém na svete,
Oracle Exalogic Elastic Cloud, ktorý je navrhnutý tak, aby poskytoval podnikom základňu pre bezpečné, úlohovo kritické nasadenie privátnych a verejných cloudov, ktoré sú schopné škálovať
do neobmedzeného rozsahu a poskytovať bezkonkurenčný výkon
a spoľahlivosť (strana 22).
Spoločnosť Hewlett-Packard sa na stranách 30 – 31 venuje
problému optimalizácie IT infraštruktúry. HP vyvinulo riešenie
BladeSystem Matrix, ktoré umožňuje IT organizáciám zjednodušiť
zavádzanie infraštruktúry a podnikateľských služieb poskytovaním
IT služieb prostredníctvom združenia ľahko nasaditeľných zdrojov.
Servery, úložiská, siete, správa a dokonca aj napájanie a chladenie sú súčasťou konvergovanej virtuálnej infraštruktúry, ktorá
môže byť takmer okamžite nakonfigurovaná na poskytovanie
zdrojov pre mnoho rôznych aplikácií v prevádzke podniku.
Hovorí sa, že Vianoce ako najkrajšie sviatky roka sú zároveň
dobrou príležitosťou zastaviť sa a obzrieť sa späť – bilancovať.
Keď sa takto obzrieme naspäť my, v spoločnosti Avnet, vidíme
dynamický rok plný skvelých projektov, ale tiež previerku našej
práce a kvality služieb, ktoré vám poskytujeme. Bilancii sa teda
nevyhýbame, no zastavíme sa však len na chvíľu, pretože spolu
s novými kolegami a pod novým vedením sa tešíme na spoluprácu s vami v novom kalendárnom roku.
Želáme vám krásne Vianoce a v novom roku 2011
veľa (nielen pracovných) úspechov.
V časti venovanej spoločnosti Cisco (strany 16 – 21) vás budeme
informovať o riešeniach bezpečnostných problémov spojených
Bronislava Kekeňáková
Marketing Manager
Kontakty
Sieťová divízia - Cisco
Zuzana Voleková / Cisco Key Account Manager
[email protected] / tel.: +421 2 3211 1114
Zuzana Urbanová / Cisco Sales Support
[email protected] / tel.: +421 2 3211 1114
Michal Daněk / HP Sales Manager
Miroslav Slančík / Oracle HW Sales Manager
[email protected] / tel.: +421 2 3211 2122
[email protected] / tel.: +421 2 3211 2130
IBM divízia
Lucia Pilná / IBM SMB Sales Manager
[email protected] / tel.: +421 2 3211 2143
Jozef Janík / IBM Sales
HP divízia
Divízia bezpečnosti
Martin Čirik / HP & Security Sales Manager
[email protected] / tel.: +421 2 3211 2161
[email protected] / tel.: +421 2 3211 2144
Avnet Professional Services
Karol Piling / HP Division Manager
[email protected] / tel.: +421 2 3211 2120
Oracle divízia
Martin Čirik / HP & Security Sales Manager
Ivan Jamnický / Oracle Division Manager
[email protected] / tel.: +421 2 3211 2161
[email protected] / tel.: +421 2 3211 2142
Ladislav Divinec / APRS consultant
[email protected] / tel.: +421 2 3211 2164
Avnet Partner
časopis spoločnosti Avnet Technology Solutions s.r.o.
vydáva LV PROMO, s.r.o., Strojnícka 84, 821 05 Bratislava
šéfredaktor: Lukáš Kubal redakčná rada: Bronislava Kekeňáková, Petra Hanusová kontakt na redakciu – e-mail: [email protected],
[email protected]
Evidenčné číslo EV 3818/09
Ročník: 5
Rok: 2010
Číslo: 17/10
2
Avnet partner
december 2010
www.avnet.sk
Novinky
Martin Zlocha menovaný generálnym riaditeľom
Avnet Technology Solutions
Dňa 1. decembra 2010 bol do funkcie
generálneho riaditeľa Avnet Technology
Solutions s.r.o. vymenovaný Martin Zlocha.
Na tomto poste bude zodpovedný za
stratégie spoločnosti v oblasti obchodu,
logisitiky a marketingu, ako aj za partnerstvá s dodávateľmi a obchodnými partnermi. Zlocha bude podriadený
Judith Ecker, viceprezidentke
pre strednú a východnú Európu,
Avnet Technology Solutions.
„Menovanie Martina Zlochu je pozitívnym
krokom smerom k obchodným partnerom
a dodávateľom spoločnosti Avnet na Slovensku,” povedala Ecker. „Je to skúsený
manažér, ktorý dôkladne pozná slovenský
trh, nechýba mu energia a nadšenie. Tieto
svoje kvality zameria na posilnenie vzťahov s našimi partnermi s cieľom vytvoriť
stratégie, ktoré povedú k rastu a poskytnú
skutočnú pridanú hodnotu.”
Martin Zlocha je presvedčený, že Avnet
je v dobrej kondícii, čo mu umožňuje
poskytovať na slovenskom trhu kvalitné
služby s pridanou hodnotou. „Ako globálny
distribútor podnikovej výpočtovej techniky,
softvéru a služieb s pridanou hodnotou
má Avnet k dispozícii značné obchodné,
marketingov, technické, ako aj logistické
zdroje. Plánujem ich využiť a pomôcť tak
našim obchodným partnerom a dodávateľom v napredovaní ich biznisu”, hovorí
Zlocha. A ďalej pokračuje: „Avnet berie
svoj záväzok k starostlivosti o zákazníka
a k prevádzkovej dokonalosti veľmi vážne.
Presadzovanie kultúry, ktorá túto stratégiu
podporuje, bude kľúčom k posilneniu
vzťahov s partnermi a dodávateľmi
a následne k lepšiemu chápaniu toho,
ako môžeme maximalizovať hodnotu,
ktorú im prinášame.”
Judith Ecker dopĺňa: „Avnet vidí na Slovensku vysoký potenciál pre rast a je odhodlaný pomáhať partnerom a dodávateľom rásť
rýchlejšie ako rastie trh, ktorý obsluhujú.
Je to o budovaní silného partnerského
„ekosystému”, ktorý bude založený na
dlhodobých dôveryhodných vzťahoch.”
Martin Zlocha vyštudoval stavebné
inžinierstvo na Slovenskej technickej
univerzite a absolvoval viacero
manažérskych kurzov vrátane štúdia
biznis manažmentu v Japonsku.
V minulosti zastával rôzne manažérske
posty v spoločnostiach IBM,
Transpetrol či na Ministerstve životného
prostredia SR. Hovorí plynule po anglicky a po rusky.
Personálne zmeny v IT sfére posielajte v prípade záujmu o zverejnenie v časopise Avnet Partner na adresu:
[email protected] Uzávierka pre marcové číslo je 15. február 2011.
Výmena stráží v Cisco divízii
November sa v Cisco divízii
v spoločnosti Avnet niesol v duchu
výmeny stráží. Nič netrvá večne,
a tak sme sa rozlúčili s niektorými
kolegami. Ich miesto, samozrejme, nezostalo prázdne, a preto
nám dovoľte, aby sme vám predstavili nové tváre Cisco divízie.
Zuzana Voleková ako Cisco
Key Account Manager má na
starosti predovšetkým rozvoj
existujúcich a budovanie nových
obchodných vzťahov, podporu
partnerov v realizácii spoločných
projektov, ale tiež realizáciu
seminárov a školení pre partne-
www.avnet.sk
rov. Zuzana v minulosti pôsobila
v spoločnosti Cisco Slovensko
ako Channel Account Manager.
Zuzana Urbanová počas
uplynulých rokov pracovala
pre našu spoločnosť externe.
V novembri prešla do interného
stavu na pozíciu Cisco Sales
Support. Zuzka je veľký fanúšik
cloudu. Avšak v tejto pozícii je
jej náplňou práce predovšetkým
spracovanie objednávok, tvorba
cenových ponúk, spravovanie
pripravovaného webshopu
a komunikácia aktuálnych promotion programov.
Kontakty na ne nájdete
v sekcii príznačne nazvanej
„Kontakty”.
Obe kolegyne sa tešia na spoluprácu s vami, preto sa na ne
neváhajte obrátiť.
Avnet partner
december 2010
3
Rozhovor
Kľúčový
je pre nás
každý zákazník
Spoločnosť InterWay dlhodobo pôsobí na slovenskom a zahraničnom trhu
v najdynamickejšom odvetví informačných technológií – internete. Tempo
rastu a globálnu úroveň kvality služieb poskytovanú klientom dokumentuje
prestížna cena „Top 50 Winner“, ktorá je udeľovaná v rámci programu
„Technology Fast 50“ v Kalifornii. InterWay ako jediná z 12 000 oslovených
firiem strednej Európy zaujala pozíciu po boku takých zvučných mien
ako sú Yahoo! či eBay. O tomto mimoriadnom úspechu, ale aj ďalších
silných stránkach spoločnosti InterWay nám porozprával spoluzakladateľ
a výkonný riaditeľ Peter Weber .
Spoločnosť InterWay, s.r.o., pôsobí na slovenskom trhu
už 12 rokov. Môžete stručne zhrnúť jej vývoj od vzniku až
po súčasnosť?
Trošku Vás poopravím. Zavŕšili sme 13. rok našej existencie. InterWay vznikla v roku 1997 a na svojom počiatku sme
začínali ako Internet Service Provider. Neskôr sme k našej
činnosti pridali web dizajn a dodávku výpočtovej techniky.
Postupom času sme sa jasnejšie profilovali a orientujeme
sa na tvorbu aplikácií v JAVA a „nadproduktami“ spoločnosti
ORACLE. Postupne sme naše pôsobenie rozšírili o systémovú
integráciu, SaaS (Software as a Service) riešenia a cloud
computing. Naše produkty široko využívajú naše skúsenosti
so Servisne Orientovanou Architektúrou (SOA). Vyvíjame
riešenia podľa potrieb zákazníkov a vlastné produkty.
Medzi najvýznamnejšie patria vlastný Web Content management system, robustný e-Shop, dokument management
(DMS)Greeny a iné. E-shop a DMS sú vyvinuté aj pre Cloud.
Poskytujeme širokú škálu služieb naprieč celým naším portfóliom, vrátane hostingu aplikácií. V roku 2008 sme sa umiestnili
v prvej desiatke spoločností v strednej Európe (Technology
Fast 50) z rebríčka najrýchlejšie rastúcich technologických
firiem podľa celosvetového hodnotenia spoločnosti Deloitte.
Minulý rok sme získali previerku NBÚ. Medzi našimi zamestnancami je rad pracovníkov s certifikáciou ITIL, PRINCE 2
4
Avnet partner
december 2010
a mnohých ďalších. Máme certifikovaných zamestnancov pre
vývoj a dodávku Enterprise riešení.
Portfólio služieb InterWay je rozsiahle. Ste systémovým
integrátorom a dodávateľom vlastných riešení, služieb,
technických prostriedkov, outsourcingu, ako i programových aplikácií. Ktorá z týchto činností je pre spoločnosť
nosnou? V ktorej oblasti, naopak, vidíte priestor pre ďalší
rast?
V poslednej dobe vystupuje do popredia práve optimalizácia
a integrácia systémov. Profilujeme sa ako dodávateľ, ktorý
zastrešuje nielen realizačnú stránku, ale aktívne vstupuje do
procesu formovania koncepcie vývoja a prevádzky informačných systémov. Od koncepcií, analýz a štúdií uskutočniteľnosti
sme sa posunuli k riešeniu a riadeniu komplexných projektov
využitím nášho silného technologického zázemia. Neprezentujeme sa však ako odborníci na každú problematiku. Naopak,
cieľom InterWay je priniesť najvyššiu odbornosť vo vybraných
oblastiach a zvyšok pokryť prostredníctvom partnerov. Technologicky sa najlepšie cítime v „UNIX“ svete a naším nosným
programovacím jazykom je JAVA. Najlepším know-how
disponujeme pri budovaní a správe komplexných systémov
na báze SOA, v oblasti Identity Managementu, riešeniach
na báze Cloud computingu či pri eLearningových systémoch.
www.avnet.sk
Rozhovor
Nezaostáva však ani vývoj vlastných produktov. Tam dominujú
Document Management a Web Enterprise Content Management, ktoré v poslednej dobe prinášame aj formou služieb.
Strategickou oblasťou sa za posledné dva roky pre nás stali
softvérové riešenia dodávané formou SaaS. Pri expanzii na
nové trhy s našimi produktmi a službami sa plne využije potenciál spoločnosti InterWay.
Vaše služby využívajú spoločnosti z rôznych odvetví
hospodárstva. Ktorý segment je pre vás kľúčový a prečo?
Kľúčový je pre nás každý zákazník. Sú len väčší alebo menší
klienti. Zaujímavý je sektor štátnej správy. Podpora Európskej únie veľkým infraštruktúrnym projektom vytvorila dopyt
po inovatívnych, koncepčných riešeniach. Boli sme prizývaní
k viacerým projektom ako spoľahlivý realizátor so skúseným
expertným tímom. Tieto projekty sú zaujímavé z hľadiska riešenia a možnosti využitia najnovších technológií pre širokú škálu
používateľov. Rovnako dôležité je naše pôsobenie v komerčnom sektore, kde má spoločnosť InterWay veľké množstvo
spokojných zákazníkov aj z radov nadnárodných spoločností.
Môžete sa pochváliť konkrétnymi projektmi v danom
segmente?
V komerčnom sektore by som jednoznačne spomenul riešenie
ORANGE portálu, ORANGE e-Shopu, ORANGE J2EE intranet
framework, intranetu vo VÚB, portál spoločnosti 7 PLUS, s.r.o.
K našim dlhodobo spokojným zákazníkom patria napr. ING,
Generali, zdravotná poisťovňa Dôvera, Všeobecná zdravotná
poisťovňa a mnoho ďalších. V poslednom období k projektom
využívajúcim naše skúsenosti s najmodernejšími technológiami patria práce na integrácii systémov na báze SOA v rezorte
obrany Slovenskej republiky, alebo nasadenie a správa SOA
infraštruktúry v Slovenskom hydrometeorologickom ústave.
Svojim klientom poskytujete služby na celom
území Slovenska 24 hodín denne. Ste držiteľom
špeciálneho štatútu HP – GOLD Preferred Partner 2010.
V čom vidíte vašu najväčšiu výhodu, ktorá vás odlišuje
od konkurencie?
Nie sme klasický predajca výpočtovej techniky. Prevádzkujeme e-shop www.hpmarket.sk, prostredníctvom ktorého
ponúkame širokú paletu produktov HP. Sme schopní tovar
doručiť do 24 hodín za lepších podmienok, než predajcovia
s kamennými obchodmi. Zameriavame sa na súkromných
klientov, resp. malé spoločnosti, ktorí sú cenovo senzibilní
a sú si schopní inštalovať dodané zariadenia sami.
Táto naša stratégia je, samozrejme, premietnutá v cene.
Ak niektorý z klientov požaduje aj inštaláciu zariadenia, sme
schopní prostredníctvom našich technikov alebo zmluvných
partnerov túto službu zabezpečiť. Servis taktiež poskytujeme
priamo my, resp. prostredníctvom HP certifikovaných partnerov. Preto je InterWay pre mnohých zákazníkov zaujímavý
a celoslovenskou pôsobnosťou sa odlišujeme od mnohých
našich konkurentov.
InterWay má tiež status tzv. Oracle Partner One.
Čo to znamená a aké sú prínosy pre zákazníka?
Oracle Partner One dáva našej spoločnosti jedinečný status
www.avnet.sk
partnera najvyššej úrovne. Potvrdzuje, že InterWay má skúsených expertov s najvyššou úrovňou certifikácie. Je prejavom
dôvery preukazujúcim zákazníkovi, že dodávané služby majú
najvyšší štandard.
V roku 2008 spoločnosť InterWay dosiahla veľký
úspech. V celosvetovom rebríčku najrýchlejšie rastúcich
technologických spoločností (Technology Fast 50) ste sa
v strednej Európe umiestnili v prvej desiatke a zaujali ste
pozíciu po boku Yahoo! a eBay. Čo stojí za týmto výrazným úspechom?
Dlhodobé úsilie budovať spoločnosť, ktorej meno je synonymom kvality a inovácií. Úspech Technology Fast 50 iba
potvrdil našu snahu byť v určitých oblastiach technologickým
lídrom. Toto ocenenie je úspechom všetkých zamestnancov, ktorí sa na ňom podieľali. Kvalitný tím, dobré pracovné
zázemie a atmosféra v spoločnosti sú základným predpokladom. Rovnako je to snaha ľudí vyvíjať nové a neustále
zlepšovať existujúce. V neposlednom rade je to dobrý vzťah
so spokojnými zákazníkmi.
Mohli by ste nám prezradiť váš osobný recept na úspech?
Ako by ste charakterizovali úspešného manažéra?
Recept na úspech je veľmi individuálny. Každý má iný.
Určite je to seriózny a zodpovedný prístup ku zákazníkom
Avnet partner
december 2010
5
Rozhovor
i zamestnancom. Poznať potreby zákazníka a zlepšovať
poskytované produkty a služby. Takéto ciele sa nedajú dosiahnuť bez vysoko motivovaného tímu, a preto považujem
za dôležité vytvárať pre zamestnancov čo najlepšie pracovné
podmienky. Je to aj trvalá snaha hľadať inovatívne riešenia
a používať nové technológie. Nikdy nezastať na mieste.
Čo je Vaším hnacím motorom, ktorý Vás v práci ženie
vpred?
Snaha stále prinášať niečo nové. Mojím krédom je, že ak
niečo robíme, robme to poriadne a dôsledne. Nikdy sa úplne
neuspokojíme s dosiahnutým stavom. Vždy je niečo, čo sa dá
vylepšiť, zjednodušiť, alebo urobiť používateľsky priateľskejšie. Takých ľudí je vo firme väčšina.
Blíži sa koniec roka 2010. Keď sa obzriete späť,
môžete skonštatovať, že...
Tento rok bol mimoriadne náročný. Zatiaľ čo prvá časť roka
bola hektická z pohľadu požiadaviek partnerov a zákazníkov
pri príprave nových projektov, od júla tohto roka nastal mierny
útlm v realizácii nových projektov a vytvorilo nám to priestor pre vývoj nových a vylepšovanie existujúcich produktov
z našej dielne.
Aké sú plány InterWay do blízkej či vzdialenejšej
budúcnosti?
InterWay má bohaté skúsenosti z infraštruktúrnych projektov
u veľkých zákazníkov. Ako som už na začiatku naznačil,
radi by sme tieto naše skúsenosti využili a priniesli riešenia
svojimi vlastnosťami doteraz charakteristické hlavne pre
segment veľkých spoločnosti, aj do segmentu malých
a stredných firiem. Nové koncepty prinesú malým podnikateľom riešenia, ktoré zefektívnia prácu firiem a budú mať
v konečnom dôsledku hlavne efekt vo forme úspor nákladov.
Sústredíme sa na riešenia SaaS na báze Cloud a na flexibilné
riešenia expandujúce s klientom. Z dlhodobého hľadiska
je naším cieľom upevnenie nášho postavenia na slovenskom
trhu a paralelná expanzia na zahraničné trhy. Zjednotený
trh EÚ ponúka veľké možnosti. Radi by sme expandovali do
okolitých krajín a postupne sa zaradili medzi významnejších
hráčov v regióne.
O chvíľu sú tu Vianoce, označované za najkrajšie
sviatky roka. Čo znamenajú pre Vás? Zvyknete si dávať
novoročné predsavzatia? Ak áno, darí sa Vám ich
dodržiavať?
Vianoce sú označované za sviatky mieru a pokoja. Pre mňa je
to čas si trošku oddýchnuť, prísť na iné myšlienky a venovať
sa rodine, hlavne mojim 3 deťom. Čo sa týka novoročných
predsavzatí, tie si nedávam. Hlavne preto, aby som si o rok
nemusel povedať, že som opäť niečo nesplnil. Predsavzatia si
dávam v priebehu roka, ale len tie, ktoré chcem naozaj splniť.
A teraz trošku úsmevnejšie: „Na Nový rok budem určite
rozmýšľať o smerovaní firmy a o tom, čo musíme spraviť,
aby sme boli úspešní.“
Ďakujeme za rozhovor.
REDAKCIA
MOJE NAJ...
Osobné motto: Ak niečo robíš, rob to poriadne.
Forma relaxu: Šport. Lyže, plávanie, bicykel. To sú moje najobľúbenejšie. Ale akákoľvek iná športová aktivita je dobrá.
Dovolenková destinácia: Mám rád grécke ostrovy. Vyhovuje mi kuchyňa, prostredie, príroda, more, ľudia. Nájdem tam všetko
pre pohodovú letnú rodinnú dovolenku. V zime akékoľvek dobré lyžiarske stredisko, ale kvôli službám preferujem rakúske Alpy.
IT „vychytávka“: V IT je čokoľvek, čo je nové, svojím spôsobom vychytávka. Aspoň technologicky. Ak si musím vybrať, tak teraz
žijem Cloudom.
6
Avnet partner
december 2010
www.avnet.sk
INTERWAY
DOCUMENT MANAGEMENT SYSTÉM AKO SLUŽBA
V súčasnej dobe veľkého množstva dokumentov predstavuje systém pre správu
dokumentov (Document Management System – DMS) jeden zo základných stavebných kameňov firmy. Jednotlivé systémy pre správu dokumentov sa medzi sebou
líšia, ale vo svojej funkčnej podstate zostávajú rovnaké. Riešenie ponúkané firmou
InterWay, ktoré je jedinečné na slovenskom trhu, dáva nové možnosti aj malým
a stredným firmám.
V modernej firme schopnej promptne reagovať
na potreby trhu, zároveň
rešpektovať a byť v súlade
so stále sa zvyšujúcimi
nárokmi zákonodarstva,
sa stáva systém pre správu dokumentov takmer
neodmysliteľnou súčasťou
jej každodenného života.
Spleť neštruktúrovaných
dokumentov, ktoré sú často
v papierovej forme, prináša-
www.avnet.sk
jú firmám zvýšené režijné
náklady. Takisto je viac ako
neefektívne vynakladať veľa
času na hľadanie potrebných a aktuálnych informácií, čo je spojené s kvalitným
a rýchlym rozhodovaním.
Preto je tento typ procesu,
zasahujúci do každej bunky
firmy, vhodným kandidátom
na automatizáciu bez ohľadu na úroveň automatizácie
iných procesov.
Týmto získava systém pre
správu dokumentov špecifické postavenie v každej
firme. Podstatou každého
štandardného systému
pre správu dokumentov
je elektronická evidencia
papierového dokumentu,
vytváranie verzií, workflow,
archivácia dokumentu
a ďalšia funkcionalita,
ktorá robí DMS zaujímavým pre zákazníka.
Avnet partner
Výnimočnosť
produktu
Firma InterWay prichádza
na trh so systémom, ktorý
spája to najlepšie zo sveta
open-source technológií
spolu s tým najlepším zo
sveta komerčných tvorcov
technológií. Všetky tieto
technológie sú vzájomne
integrované do funkčne
a cenovo vyladeného celku
tak, aby zákazníkovi mohli
december 2010
7
INTERWAY
byť ponúknuté ako služba.
Takto pripravená služba je
ponúkaná dvomi spôsobmi:
ako on-line služba,
ako služba dodávaná
spolu s hardvérom.
Ak si zákazník zvolí DMS
ako on-line službu, tak je
zriadená takmer okamžite.
Pri výbere služby dodávanej
spolu s hardvérom je doba
dodania rádovo v dňoch.
Dôraz je kladený na to,
aby bol zákazník oslobodený od často zdĺhavého
a náročného procesu
začínajúceho analýzou,
až po prípravu produkčného
prostredia pre nasadenie
systému, kde sa doba pri
nasadzovaní komplexných
systémov pohybuje rádovo
v mesiacoch.
Ponúkaným riešením sa
firmám znížia investičné
náklady až na nulu.
Firma za využívanie tohto
systému platí ako za službu,
pričom v cene sú zahrnuté
pravidelné aktualizácie
a upgrady na vyššiu verziu.
Služba DMS
dodávaná spolu s HW
Pre konzervatívne orientovaných zákazníkov je
zaujímavá dodávka DMS
spolu s HW ako službou.
Zákazník dostáva výkon-
8
Avnet partner
nostne vyladené a optimalizované riešenie na solídnom
značkovom serveri (dodávané v tower verzii). Súčasťou
servera je zálohovacia
mechanika s odnímateľným
médiom, schopná uložiť
celý zašifrovaný zálohovaný systém naraz (a napr.
následne umiestniť zálohu
do trezoru). Riešenie je
pripravené formou autonómne pracujúceho „bezúdržbového“ boxu (nevyžaduje
monitor, klávesnicu, „defragmentáciu disku“).
Kapacitne a výkonovo
prinášame riešenie
dimenzované na rádovo
milióny záznamov, resp.
stovky GB dokumentov.
Systém taktiež umožňuje
prácu desiatkam súčasne
prihlásených používateľov,
pričom celkový počet používateľov nie je nijako
licenčne limitovaný.
V zásade, táto verzia je
pripravená pre zákazníkov,
ktorí nechcú, aby ich dokumenty žiadnym spôsobom
opustili priestory firmy, resp.
hromadili sa v kópiách na
počítačoch zamestnancov.
Aj tu nezabúdame na rýchlosť napredovania výpočtovej techniky a zákazníkovi dodávame nový HW
spĺňajúci štandard doby.
december 2010
Po vypovedaní služby
zákazník neprichádza
o využívaný HW, ale tento
zostáva v jeho vlastníctve
a samozrejmosťou je,
že dokumenty neopustia
jeho firmu.
véru ako k službe má možnosť ju využiť flexibilným
škálovaním či už smerom
nadol, alebo nahor. Jeho
voľba závisí od momentálnych a predikovateľných
potrieb jeho biznisu.
Online DMS služba
Verzia ponúkaná ako online
služba je primárne určená
pre zákazníkov, ktorí chcú
vyťažiť maximum z flexibility
a škálovateľnosti softvéru
pracujúceho vo výpočtovom
cloude. Takto prevádzkovaný systém je možné umiestniť, v našom prípade, v piatich tzv. availability zónach
na troch kontinentoch.
To predstavuje maximum,
čo môže spoločnosť s rozumným množstvom investícií v oblasti tzv. disaster
recovery vykonať. Zákazník
nie je nútený platiť za najnovší hardvér. Aktualizácia
systému a odstraňovanie
chýb sa robí na diaľku, čím
sa predchádza tak zastarávaniu softvéru, ako aj
hardvéru. Neobmedzená
a okamžitá škálovateľnosť
cloudu, ktorý tiež pracuje
na princípe poskytovania
infraštruktúry ako služby,
predstavuje pre zákazníka
možnosť ešte precíznejšie
optimalizovať náklady vzhľadom na okamžitú spotrebu.
Zákazník pristupujúci k soft-
Vlastnosti
oboch verzií
Komplexne riešená
bezpečnosť – od zabez pečenia operačného
systému, uloženia doku mentov, aplikačnej bez pečnosti až po zabez pečenie prístupu cez web
rozhranie.
Integrovaný Identity and
Access management
systém. Unikátne generované heslá pre všetky
komponenty systému pre
každú inštaláciu.
Riadenie prístupu k dokumentom na základe
užívateľom priradených
rolí (RBAC). Integrovateľnosť s Active Directory
(Windows doménový
server).
Komplexný audit prístupov k záznamom a komplexná auditovateľnosť
IaM modulu (kto, kedy
a z akej adresy pristupoval k systému a aké akcie
vykonal).
Automatický versioning
– „systém si pamätá
všetko“.
Fulltextové vyhľadávanie a indexácia vo väčšine používaných formátov
dokumentov. Pozn. výhoda fulltextového vyhľadávania spočíva v okamžitom prehľadaní obsahov všetkých uložených
verzií dokumentov.
Inteligentná deduplikácia,
v prípade viacerých verzií
záznamov sú udržiavané
iba skutočné zmeny.
Automatická konverzia
a generovanie náhľadov
www.avnet.sk
INTERWAY
že zákazník tým získa nové
vlastnosti systému, ktoré sú
u niektorých konkurentov
ponúkané ako príplatkové,
prípadne sú ponúkané štandardne, ale cena produktu
je v iných sférach.
z dokumentov. Napr. uložený MS Office dokument
si pozrie aj používateľ,
ktorý nemá na svojom
počítači inštalovaný kancelársky balík MS Office.
V tomto prípade je výhodou aj rýchlosť prezerania takto generovaných
náhľadov v prípade prehľadávania veľkého
množstva dokumentov.
Pre ktorých
zákazníkov
je produkt určený
Základná myšlienka, ktorá
sa nesie celým produktom,
je priniesť vlastnosti „enterprise riešení“ do segmentu
„small and medium business
– SMB“. Vhodným výberom
technológií, agilným prístupom k celému životnému
cyklu produktu a v neposlednom rade ponúknutím tohto
produktu formou služby,
veríme v jeho atraktívnosť
pre širokú škálu zákazníkov.
Celkovo sa dá povedať,
že DMS poskytovaný formou služby je vhodný pre tú
spoločnosť, ktorá chce mať
v nákladoch ľahko predikovateľné a kvalitné riešenie
bez nutnosti vysokých
počiatočných investícii.
Netreba zabúdať na to,
že v súčasnej dobe sa do
popredia veľkých firiem
dostáva okrem pohľadu
smerujúceho k interným
procesom aj pohľad vystupovania navonok. Konkrétne ide o imidž firmy a jej
zodpovedného prístupu
k životnému prostrediu.
Eliminácia spotreby papiera
a tlače pozitívne vplýva
na ďalšiu, často vyžadovanú oblasť: ohľaduplnosť
voči životnému prostrediu.
Samozrejmosťou pre nás
zostáva využiteľnosť DMS
nielen pre malé a stredné
firmy, ale aj pre veľké firmy.
Tu však nezaostávame za
konkurenciou a prinášame
možnosť úprav riešenia pre
potreby zákazníka, ktorý tak
získa riešenie špecifické pre
jeho potreby.
Čo ešte zákazník
získa navyše
Zákazník má v cene služby
všetky ďalšie aktualizácie
a vylepšenia zadarmo.
V tomto prípade skutočne
nejde o nejaké skryté
marketingové nástrahy,
ale o férovú ponuku, ako
klientovi ponúknuť vždy to
najlepšie. Cieľom InterWay
teda nie je predávať DMS
ako softvér, ale DMS ako
službu. Samozrejmosťou
je a bude, že funkcionalita
DMS bude spolu s každou
ďalšou verziou vylepšovaná a doplňovaná. Pričom
môžeme hovoriť o tom,
To najlepšie
na záver
Produkt je síce určený
pre klientelu SMB, ale je
architektonicky navrhnutý
tak, aby umožnil zákazníkovi takmer neobmedzené škálovanie v prípade
jeho potreby. Predstavuje
agresívny prienik do sféry,
kde čas a prostriedky nutné
na výstavbu (áno, v tomto
prípade sa už nepoužíva
termín zriadenie, ale výstavba) predstavujú úroveň
strategickej investície.
V tejto sfére sa tiež často
(resp. vôbec) nevidí opačný
efekt, že by zákazník mohol
v prípade potreby škálovať
systém smerom nadol tak,
aby sa dynamicky prispôsoboval jeho okamžitej
potrebe a spotrebe, a nie
maximálnemu očakávanému výkonu. S tým, samozrejme, súvisí aj optimálnosť vynaložených prostriedkov. A teda, tento produkt nemusí prestavovať pre
klienta iba lacnú a dostupnú
náhradu, ale v prípade spokojnosti rastie spolu s ním
a je jeho verným pomocníkom počas celej doby
existencie firmy.
Ivana ČERNÁKOVÁ
Business Analyst
Richard HOLLÝ
Riaditeľ SW oddelenia
Tento produkt je pre svoju
flexibilitu zaujímavý pre
všetky spoločnosti, ktoré
vyžadujú bezpečné, rýchle
a prehľadné usporiadanie
dokumentov bez ohľadu
na to, v ktorom odvetví sa
spoločnosť pohybuje. Taktiež
je vhodný pre spoločnosti,
ktoré majú sezónne požiadavky na nárast výkonu.
www.avnet.sk
Avnet partner
december 2010
9
IBM
Kompletný rad serverov
s procesorom POWER7
Na začiatku roka 2010 boli predstavené prvé servery s procesormi POWER7 a priniesli
nové vlastnosti tohto procesora. Jesenné ohlásenie doplnilo rad serverov na obidvoch výkonnostných koncoch, a tak máme dnes k dispozícií kompletnú ponuku serverov s procesormi
POWER7.
Na začiatku výkonnostnej škály pribudli
servery Power 710 a Power 720 osadené jedným procesorom POWER7,
v minimálnej konfigurácii so štyrmi
jadrami a v maximálnej konfigurácii
s ôsmimi jadrami. Za nimi nasleduje
dvojica serverov Power 730 a Power
740, ktoré môžu mať dva procesory,
a v tomto prípade škála počtu jadier
začína na štyroch a pri maximálnej
konfigurácii dosahuje šestnásť jadier.
Procesor POWER7 je navrhnutý
ako 8-jadrový čip, preto iné počty jadier
v serveroch ako je násobok ôsmich
sú dosiahnuté trvalým, alebo dočasným vyradením príslušného počtu
jadier na čipe. Takto máme k dispozícii
servery s počtom jadier 4 alebo servery
s násobkom šiestich a ôsmich jadier.
Na opačnom konci výkonnostnej škály
bol predstavený server Power 795,
10
Avnet partner
december 2010
[email protected]
www.avnet.sk
IBM
Procesor POWER7 s ôsmimi jadrami
ktorý svojimi dosiahnutými výsledkami
dokazuje, že je najvýkonnejší SMP
server. Tento server ponúka všetky
vlastnosti vychádzajúce z architektúry procesora POWER7, preto sa mu
budeme venovať podrobnejšie.
Hlavným tlakom na vývojárov zvyšovať
výkon serverov určených pre transakčné spracovanie je vysoký záujem
o využívanie serverovej virtualizácie.
Znamená to, že v tejto najvyššej
výkonnostnej triede serverov zákazníci
zvyšujú svoje požiadavky z dnešných
desiatok virtuálnych serverov až na
stovky virtuálnych serverov na jednom
hardvérovom serveri.
Zo strany zákazníkov je veľký záujem
o umiestnenie veľkého počtu konsolidovaných a tiež novo definovaných virtuálnych serverov na jeden hardvérový
server. Zvládnutie takýchto požiadaviek
si vyžaduje vysoký výkon hardvérového servera, škálovateľnú virtualizáciu
a robustnú architektúru servera. Server
Power 795 preto ponúka excelentný výkon, čo dokazuje napríklad v teste pre
aplikáciu SAP, kde hodnotou 688 630
SAPS-ov je jeho výkon 3x vyšší ako je
druhý server v poradí pre tento test.
Pre využitie takéhoto výkonu je k dispozícii veľmi robustná a dobre škáloServer
vateľná virtualizácia PowerVM, ktorá
je neoddeliteľnou súčasťou každého
servera s procesorom POWER7.
V prípade servera Power 795 je možné
nadefinovať až 1000 virtuálnych
serverov. Vo virtuálnych serveroch sú
podporované operačné systémy AIX
V5.3, V6.1 a V7.1, IBM i V6.1 a V7.1,
Red Hat Linux 5 a 6 a SUSE Server
10 a 11. Vysoký rozsah škálovateľnosti
PowerVM v prípade servera Power
795 predstavuje, že najmenší virtuálny server môže mať výkon 1/10 jadra
a najväčší až 256 jadier POWER7.
Robustnosť virtualizácie podporuje
možnosť definovať dva a viac virtuálnych serverov pre vstupno-výstupné operácie, takto je možné rozložiť
prístup do lokálnej siete a k diskovým
poliam na viac ciest a tým eliminovať
nebezpečenstvo výpadku. Pre administráciu virtuálnych serverov je k dispozícii funkcia Live Partition Mobility, ktorá
umožňuje presunúť virtuálny server
z jedného hardvérového servera na
druhý bez prerušenia spracovania.
Prevádzkovanie veľkého množstva
virtuálnych serverov na Power 795
zohľadnili návrhári aj v robustnej architektúre, snahou je udržať server v chode aj pri výskyte chýb na jednotlivých
komponentoch. Výskyt chýb na jednom
jadre procesora spôsobí presmerovanie spracovania na iné jadro POWER7
a zároveň vyradenie poškodeného jadra z prevádzky. Ochranné mechanizmy
sú použité aj pre pamäť, PCI adaptéry
a zdvojené sú systémové hodiny a servisný procesor.
Predstavte si, že konsolidáciou desiatich serverov vám môžu vzniknúť
až tri desiatky virtuálnych serverov.
Ak napríklad jeden hardvérový server
rozdelíte na tri virtuálne servery,
môžete tak rozdeliť používateľov tej
istej aplikácie do troch nezávislých
skupín, a tak ich oddeliť podľa stupňa
ochrany prístupu k citlivým dátam.
Podobne môžete postupovať aj pri
konsolidovaní ďaľších serverov, lebo
pri definovaní virtuálnych serverov už
nie ste limitovaní v ich počte.
Servery s procesorom POWER7 posúvajú vaše možnosti pri návrhu IT architektúry až do oblasti voľného definovania veľkého počtu virtuálnych serverov,
ktoré budú tvoriť vaše riešenie.
Ján Papoušek
FTSS Power Systems
IBM Slovensko, s.r.o.
Power 710
Power 730
Power 720
Power 740
Power 795
4,6,8
8,12,16
4,6,8
4,6,8,12,16
24 až 256
Pamäť maximálne GB
64
128
128
256
8000
Veľkosť servera
2U
2U
4U
4U
rack
Maximum PCI pozícií
4
4
24
48
640
Maximum expanzných
jednotiek
---
---
1
2
32
Maximálny počet
virtuálnych serverov
80
160
80
160
1000
Počet jadier
www.avnet.sk
[email protected]
Avnet partner
december 2010
11
IBM
Spoločnosť IBM
pokračuje
v investíciách
do inovácií high-end
storage systémov
V dôsledku neustále rastúceho množstva zdigitalizovaných informácií dopyt po diskových
kapacitách naďalej rastie. Podľa IDC (1) počas obdobia rokov 2008-2013 dopyt po
storage kapacite v celosvetovom meradle neustále narastá v celkovom rozsahu o viac
ako 43 percent.
Podniky bojujú s množstvom údajov, ktoré zbierajú, pričom sa
navyše súčasne zvyšuje aj dátová rôznorodosť. Sú pod obrovským
tlakom, ktorý ich núti premeniť tieto údaje na prehľadné a popasovať
sa s tým, ako ich všetky budú ukladať a zabezpečovať.
Spoločnosť IBM pokračuje vo vývoji inovatívnych storage technológií,
pričom využíva svoje značné investície do výskumu a vývoja na to,
aby súkromným spoločnostiam, ako aj verejným inštitúciám nielen
pomohla zvládnuť prudký nárast dát, ale aby mohli uložené dáta lepšie prioritizovať, klasifikovať a triediť tak, aby ich dokázali efektívne
analyzovať a extrahovať z nich zmysluplné informácie. Samozrejme,
že jednotlivé spoločnosti takto dokážu lepšie a rýchlejšie reagovať
na novo vzniknuté požiadavky trhu, ako aj na meniace sa podmienky
štátnych potrieb a legislatívy, čo zvyšuje ich konkurencieschopnosť
a postavenie na trhu či v spoločnosti.
Nová technológia automaticky prioritizuje dáta v súlade so
záťažou systému, podobne ako pri analýze v reálnom čase.
Klienti dnes požadujú úložné systémy s viacerými úrovňami ukladania
dát, ktoré im pomôžu prioritizovať kritické dáta náročné na okamžitú
rýchlosť spracovania, ako sú napríklad dáta vyjadrujúce vývoj nákupu
alebo spotrebu energií, ktoré sú spracúvané analytickými aplikáciami a spravovať ich inak než sekundárne dáta, ktorých spracovanie
nemusí byť nevyhnutne okamžité, napríklad dáta, ktoré musia byť
uložené kvôli zákonným nariadeniam, ako je napríklad HIPAA.
Diskový úložný systém DS8700 (ako aj ďalšie vyššie spomenuté
systémy) od spoločnosti IBM teraz obsahuje novú technológiu
vyvinutú výskumným strediskom IBM, ktorá zjednodušuje a finančne
Spoločnosť IBM vyvinula nové úložné technológie, ktoré zvýšia efektivitu ukladania dát a znížia investičné i prevádzkové náklady, pričom
zvýšia úložnú kapacitu a umožnia lepšiu kategorizáciu dát a dátových
objemov a ich analýzu v reálnom čase.
Niektoré z týchto inovačných technológií implementovala nielen
vo svojich storage systémoch triedy high-end, ale dokonca aj v storage systémoch určených pre segment stredne veľkých zákazníkov.
Konkrétne ide o nové modely patriace do rodiny high-end storage
systémov DS8000 (modely DS8700 a DS8800), riešenie pre
high-end storage virtualizáciu SAN Volume Controller a nové
riešenie na ukladanie dát pre stredne veľké spoločnosti a inštitúcie,
IBM Storwize V7000. Jednou z nich je funkcionalita IBM System
Storage Easy Tier®
IDC, systémy Worldwide Enterprise Storage Systems 2009-2013 Forecast
Update, Dok. č. 221287, December 2009.
(1)
12
Avnet partner
december 2010
IBM DS8800 v maximálnej konfigurácii s 1056 SAS II diskami
[email protected]
www.avnet.sk
IBM
Volume Heat Distribution po vykonaní workload analýzy pomocou Easy Tier
zefektívňuje správu takto uložených dát. Funkcionalita IBM System
Storage Easy Tier® využíva nepretržité monitorovanie výkonu úložného systému a na jeho základe automaticky presúva iba najaktívnejšie dáta z rotačných diskov na rýchlejšie solid-state drive (SSD)
diskové moduly, čo eliminuje potrebu zavedenia politík manuálneho
presunu dát medzi jednotlivými úrovňami, čím systém takto pomáha
znižovať náklady. Tým, že funkcia Easy Tier automaticky uloží najkritickejšie dáta klienta na rýchle SSD, umožňuje k nim rýchly prístup
a dáta môžu byť v danom čase rýchlo spracovávané a analyzované.
Zároveň treba uviesť, že sa neprenášajú celé, najviac vyťažené LUN-y,
ale len ich najviac vyťažené časti na úrovni dátového segmentu.
V prípade DS8700 dátový segment zodpovedá jednému extentu
o veľkosti 1GB. Ak záťaž takto preneseného segmentu poklesne pod
nami stanovený treshhold, je tento spätne prenesený na rotačné disky.
Funkcionalita Easy Tier sa dá v manuálnom režime a v rámci diskového systému použiť na online presun dát medzi rôznymi typmi RAID
vytvorenými na rotačných diskoch. SPC-1 testy preukázali, že po
automatickom prenose len 4-5 % tzv. „hot“ dát narástol výkon diskového systému o 55-75 %. Poviete si: „Je to fajn, ale ako mám vedieť,
akú kapacitu mám vybudovať na SSD diskoch, aby sa mi zvýšil výkon
môjho diskového subsystému o 100 percent? Veď SSD disky sú dnes
stále pomerne drahé a koľko vlastne stojí Easy Tier? Oplatí sa mi do
tejto funkcionality investovať? “
Vďaka Easy Tier funkcionalite, ktorá je v základnej cene produktu,
sa odpoveď na otázku ohľadom veľkosti investície potrebnej na
nákup SSD diskov dozviete ešte v čase, keď nemáte vo svojom
diskovom systéme SSD disky nainštalované. Analýzu pracovnej
záťaže vykonáte pomocou Easy Tier ešte pred samotnou investíciou
do nákupu SSD diskov. Výsledkom takejto analýzy je tzv. „Volume
Heat Mapping“ a z tohto mapovania vychádzajúca sumárna tabuľka,
v ktorej sú okrem iných zaujímavých údajov týkajúcich sa momentálneho výkonu vášho systému aj údaje o náraste výkonu systému
v percentách a počte GB dát, ktoré treba presunúť na SSD tier,
aby k tomuto nárastu výkonu došlo.
Výstup z Advisor Tool System po vykonaní workload analýzy pomocou
Easy Tier – DS8700 s SSD pred presunom dát na SSD tier
www.avnet.sk
[email protected]
Výstup z Advisor Tool System po vykonaní workload analýzy pomocou
Easy Tier – DS8700 bez SSD diskov
Easy Tier vám zabezpečí, že vaša investícia do nákupu SSD bude
efektívna.
Vhodnou kombináciou rotačných a solid state diskov môže užívateľ
nielen výrazne zvýšiť výkon svojho storage systému, ale aj výrazne
šetriť na jeho prevádzkových nákladoch.
Diskové polia rodiny DS8000 podporujú navyše Thin provisioning,
čo v spojení s Easy Tier ešte zvyšuje efektívne ukladanie vašich dát
a zjednodušuje ich manažment.
Aktuálne modely DS8700 a DS8800 vďaka svojej architektúre
založenej na technológiách POWER6 a POWER6+, PCI Express
Gen2, prípadne 4Gbps/8Gbps fibre channel alebo SAS II, vysoko
inteligentným cache algoritmom pre čítanie a zápis s veľkosťou dátovej cache až do 384GB, vysokej úrovne virtualizácie vám zabezpečia
až 99,9999 % dostupnosť dát, ich rýchle a efektívne spracovanie aj
v tých najnáročnejších prostrediach. Pomocou vytvárania efektívnych
a konzistentných snapshotov (Point-in-Time kópií dát) vyvolaných
pomocou voliteľného softvéru Flash Copy Manager získate možnosť
rýchleho odzálohovania dát v rámci diskového systému a rýchleho
zotavenia sa po vzniku nekonzistencie vašej databázy.
Implementáciou 2,5“ SAS II diskov, „high-density“ diskových políc
a 8Gbps FC na back-end-e DS8800 sa výrazne zvyšuje hustota úložného priestoru v GB/m2, celková priepustnosť systému, výrazne sa
znižuje spotreba elektrickej energie a šetria sa prevádzkové náklady.
Vďaka flexibilnej záruke v rozmedzí jedného až štyroch rokov
dokážete vhodne rozložiť pomer medzi investičnými a prevádzkovými
nákladmi.
Ďalšie podrobnosti a detaily sa dozviete na stránke:
http://www-03.ibm.com/systems/storage/disk/ds8000/index.html.
Stanislav Dzúrik
Storage Specialist / IBM Slovensko, s.r.o.
Pri použití 192 FC diskov dosiahnete pri 40 000 IOPS SPC-1 testoch
odozvu systému približne 12ms. Rovnakú odozvu dosiahnete aj na kombinácii
96 SATA +16SSD pri použití IBM Easy Tier a zároveň ušetríte výrazne
aj na prevádzkových nákladoch.
Avnet partner
december 2010
13
IBM
IBM Storwize V7000
revolučné riešenie
na ukladanie dát
V súčasnosti sme svedkami rýchleho rozvoja digitalizácie dát v každej oblasti a tým aj stále
rastúceho objemu dát ukladaných na konsolidované diskové úložiská. Dáta je potrebné efektívne
ukladať, chrániť ich bezpečnosť, dostupnosť a poskytovať výsledky ich spracovania užívateľom
spoľahlivo a rýchlo.
Požiadavky na IT infraštruktúru spoločností sa dnes dynamicky
menia a na tieto zmeny treba rovnako dynamicky a pružne reagovať. Zároveň je veľmi dôležité mať dáta spoľahlivo a bezpečne
uložené a vždy z nich mať spoľahlivo a včas k dispozícii len tie
najsprávnejšie výstupy. Toto je dnes životne dôležité pre každú aj
tú najmenšiu spoločnosť. Inak nemôže byť konkurencieschopnou
a úspešnou vo svojom biznise.
riešení skĺbila dlhoročné skúsenosti na poli storage virtualizácie
a vývoja tradičných enterprise diskových systémov.
Svetlo sveta tak uzrelo riešenie vychádzajúce z overených
enterprise hardvérových a softvérových technológií rodiny
DS8000 a ďalšieho, na svetových trhoch veľmi úspešného riešenia v oblasti storage virtualizácie a samozrejme, širokému okruhu
(viac ako 15 tisícom) jeho spokojných používateľov veľmi dobre
známeho pod typovým označením IBM SAN Volume Controller.
Keďže sa u zákazníkov používajúcich diskové polia XIV stretol
ich veľmi jednoduchý a intuitívny manažment s veľmi pozitívnym
ohlasom, spoločnosť BM sa rozhodla pokračovať v tejto ceste
a aplikovať veľmi podobný manažment aj pre riešenia IBM
Storwize V7000.
IBM Storwize V7000
Preto dnes aj stredne veľké a dokonca aj menšie spoločnosti
hľadajú také riešenia na ukladanie svojich dát, ktoré majú takéto
vlastnosti a zároveň aby boli pre nich cenovo dostupné z pohľadu
investičných, ako aj prevádzkových nákladov.
Spoločnosť IBM tento trend predpokladala, a tak mohla na tento
typ dopytu na svetových trhoch pružne a včas zareagovať a vo
svojich laboratóriách vyvinula vysoko inovatívne a cenovo veľmi
dostupné riešenie na ukladanie dát pre stredne veľké spoločnosti.
Spoločnosť IBM toto jedinečné riešenie predstavila začiatkom
októbra tohto roku a na trh ho pod názvom IBM Storwize V7000
uviedla 12. novembra.
V čom spočíva jeho revolučnosť? Ide o jedinečné spojenie
najnovších hardvérových technológií s inovatívnymi softvérovými
prvkami a jednoduchým manažmentom. Spoločnosť IBM v tomto
14
Avnet partner
december 2010
Web manažment príklad
[email protected]
www.avnet.sk
IBM
široká podpora hostov a operačných systémov vrátane klastro vých riešení, ako aj široké spektrum podporovaných externých
diskových polí od svetových výrobcov.
K voliteľnému softvérovému vybaveniu patrí:
vzdialená replikácia dát prostredníctvom SAN, ako aj IP,
virtualizácia externých diskových polí. Takýmto spôsobom
dokáže IBM Storwize manažovať a virtualizovať diskovú
kapacitu dosahujúcu veľkosť až niekoľkých petabajtov,
integrácia s IBM Tivoli FlashCopy Manager – vytváranie
instantných snapshotov priamo z aplikácie (MS Exchange,
SQL, Oracle, SAP...),
integrácia s Tivoli FasBack – deduplikácia dát, IP replikácia.
Web manažment príklad
V skratke teda môžem povedať, že IBM Storwize V7000 prináša
jeho užívateľovi mnoho systémových, technických, ako aj finančných benefitov. Za veľmi dostupnú cenu je možné získať veľmi
výkonné, vysoko dostupné (dostupnosť IBM Storwize V7000 je až
99,999 %), vysoko škálovateľné riešenie na ukladanie dát s HW
a SW enterprise vlastnosťami a štandardnou trojročnou zárukou.
Aké sú teda vlastnosti IBM Storwize V7000? Okrem 8 Gbps FC
a 1Gbps host konektivity poskytuje plne redundantný vysoko
výkonný kontrolér SAS II backend konektivitu s rýchlosťou
6 Gbps a internú diskovú kapacitu škálovateľnú až do 240 diskov
typu SAS II, SATA II, ako aj SSD. Samozrejmosťou je podpora
bežných úrovní ochrany voči HW diskovej chybe ako sú RAID
0, 1, 5, 6, 10. V zrkadlenej cache pamati s veľkosťou 16GB sú
implementované mnohé cache algoritmy implementované aj
v enterprise diskových systémoch IBM rodiny DS8000.
K základnému softvérovému vybaveniu, ktoré je dnes vo verzii
6.1 (je obsiahnuté v základnej cene produktu), patrí:
Thin provisoning (podpora efektívneho ukladania dát),
storage virtualizácia a online migrácia dát medzi rôznymi typmi
diskov, diskových polí v rámci jednotného storage poolu,
vytváranie priestorovo efektívnych kópií dát v danom čase
(Snapshot) za účelom skrátenia zálohovacieho okna, klonov
dát. Storwize V7000 podporuje v tejto oblasti enterprise tech nológie ako je inkrementálny, kaskádovateľný a reverzný
snapshot. Tieto technológie umožňujú vytvárať bezpečnú,
rýchlu a zároveň priestorovo vysoko efektívnu konzistentnú
zálohu dát a podobne aj ich obnovu,
EasyTier, softvér na priestorovo a cenovo efektívne využitie
SSD diskov na základe monitoringu záťaže diskového sys tému. Táto technológia bola takisto implementovaná najprv
na enterprise diskových poliach rodiny DS8000
Vdisk mirroring, ktorého využitie vďaka vytvoreniu synchrón nej kópie Vdiskov zvýši dostupnosť uložených dát. Primárny
Vdisk pritom môže byť fyzicky alokovaný dokonca na disko vom poli od iného výrobcu ako jeho synchrónna kópia,
jednoduchý „web-based“ storage manažment a multipath
softvér,
Len vysoko zaťažené časti jednotlivých LUN-ov aplikáciou
sú podľa výsledkov záťažovej analýzy dočasne (podľa stupňa zaťaženia)
presúvané z tradičných rotačných diskov na SSD.
IBM Storwize V7000 – synergia technológií
Vďaka IBM Storwize V7000 je jeho používateľ schopný okamžite
reagovať na meniace sa požiadavky na IT infraštruktúru, minimalizovať plánované, ako aj neplánované odstávky. Hodnotu úložného priestoru, na ktorom sú dáta ukladané, vie dynamicky prispôsobovať samotnej hodnote dát a tak optimalizovať investičné
i prevádzkové náklady na IT. Vďaka jednoduchému manažmentu
znižuje náklady na obslužný personál, pričom vie plne využiť jeho
potenciál. Dokáže vznikajúce problémy vyriešiť využitím vlastných
ľudských zdrojov, nemusí využívať drahé dodávateľské služby na
IT manažment.
Stanislav Dzúrik
Storage Specialist / IBM Slovensko, s.r.o.
www.avnet.sk
[email protected]
EasyTier
Avnet partner
december 2010
15
Cisco
Webfiltering,
kontrola mailov v podniku
Množstvo a sofistikovanosť emailových hrozieb narastá nekontrolovateľným spôsobom.
Väčšina veľkých organizácií pozoruje, že takmer
90 % emailov tvorí nevyžiadaná pošta ako spam, vírusy a podobne .
Pritom množstvo prichádzajúcich emailov sa každým rokom zdvojnásobuje,
hoci počet zamestnancov zostáva rovnaký.
Okrem emailov je epidemický nárast
hrozieb zaznamenávaný aj na web
prevádzke. Tradičné zariadenia, ktoré
sú implementované, už v dnešnej dobe
nestačia a nechávajú korporátne siete
otvorené veľkému množstvu hrozieb.
Rýchlosť a variabilita web malware
16
Avnet partner
december 2010
hrozieb zvyšujú dôležitosť potreby
robustného riešenia platformy, ktorá
by korporátne dáta voči týmto útokom
ochránila.
Nárast týchto bezpečnostných hrozieb
je poháňaný silnou ziskovosťou z danej
činnosti, ktorá sa asociuje so spamom,
prípadne s internetovými podvodmi
a krádežami citlivých informácií.
V dnešnom svete je samozrejmé,
že každý chce byť pripojený a mať prístup ku korporátnym dátam vždy
[email protected]
www.avnet.sk
Cisco
a všade bez ohľadu na zariadenie,
ktorým sa pripája. A je takmer nemožné
vymedziť čiaru medzi osobným
a profesijným používaním zariadení.
Práve preto je poskytnutie konzistentnej bezpečnosti pre koncových používateľov, ako aj pre spoločnosť, kľúčové.
Keďže v tomto cykle neexistuje rovnováha, očakáva sa, že tento trend
hrozieb bude pokračovať naďalej aj
v budúcnosti. V skutočnosti neexistuje presný zoznam bodov, ktoré treba
splniť na to, aby bol systém dostatočne
zabezpečený. Spravidla ide o súhru
komplementárnych riešení, ktoré
spolu zabezpečujú emailovú a webovú
prevádzku.
a disponuje so vzorkami rôznych častí
internetovej prevádzky. Pomocou tejto
databázy je možné ochrániť sa aj pred
takzvanými day-zero vírusmi.
Ide o nové vírusy, na ktoré ešte neexistuje antivírová aktualizácia. Tento
systém funguje na základe postupného
zbierania informácií o novom víruse ako sú typ napádaných súborov,
veľkosť súborov v prílohe, miesto vzniku, spôsob šírenia a podobne. Takže
pokiaľ neexistuje antivírová aktualizácia, no systém vie, že nový vírus
napáda určitý druh súborov s určitými
vlastnosťami, tak emaily s takýmito
prílohami sú pozdržané a vložené
do tzv. karantény, pokiaľ sa systém
neubezpečí, že je daný email čistý.
Priemerná doba ochrany voči day-zero
vírusom je približne 13 hodín, čo je
v priemere čas, za ktorý je dostupná
antivírová aktualizácia.
Samotná kontrola emailov prechádza
cez viacero vrstiev. Najväčšia časť
emailov, až 80 %, je odfiltrovaná na
základe reputačných filtrov. Každý, kto
posiela email, má svoju reputáciu, ktorá sa šíri pomocou SenderBase databázy. Podľa názvu domény, počtu spam
emailov, počtu útokov z danej IP adresy a podobných informácií je každej
Emailová ochrana
Jedno z takýchto riešení ponúka
spoločnosť Cisco v podobe Ironport
produktového radu. Tieto zariadenia
v sebe kombinujú mechanizmy ako
anti-spam, anti-vírus a ekrypciu
emailovej komunikácie. Jednou
z najdôležitejších súčastí ochrany
je zdieľanie informácií z celého sveta
o vzniknutých hrozbách na všetkých
zariadeniach. Na to slúži robustná
databáza SenderBase, ktorá
zaznamenáva informácie z viac ako
100 000 organizácií z celého sveta
www.avnet.sk
[email protected]
Avnet partner
december 2010
17
Cisco
kontroluje číslo portu, na ktorej daná
aplikácia komunikuje a či sa nejaký
spyware alebo malware nepokúša
spojiť so svojou domovskou stránkou
na neštandardných portoch.
Pri akomkoľvek pokuse o takéto spojenie je prevádzka automaticky prerušená, aby sa zabránilo prípadnému úniku
dát z klientskej stanice.
doméne priradená určitá reputácia.
Emaily prichádzajúce z miest so zlou
reputáciu sú zahadzované automaticky
bez nutnosti kontroly. Zvyšných 20 %
prechádza cez ďalšie vrstvy kontroly.
Prvou vrstvou je anti-spam kontrola,
ktorá obsahuje množstvo mechanizmov a techník ako zistiť, či ide
o spam, alebo nie. Kontroluje sa
napríklad, či web odkaz obsiahnutý
v emaile ukazuje naozaj na doménu,
odkiaľ email prichádza, alebo či ide
o presmerovanie na úplne inú web
stránku za účelom získavania informácií o prijímateľovi emailu. Toto je
len jeden z mnohých príkladov, aké sú
použité na odhalenie spamov.
Druhou vrstvou je anti-vírusová
kontrola, ktorá už bola spomenutá vyššie, kedy sú podozrivé emaily pozdržané a preposlané, až keď je dostupná
antivírusová aktualizácia.
Treťou vrstvou je technológia DLP
alebo data loss prevention.
Ide o technológiu, ktorá dokáže
pozastaviť odoslanie emailu s citlivými
informáciami. Často krát sa najmä
vo veľkých spoločnostiach s veľkým
množstvom emailov stáva, že sa email
s citlivými informáciami, ako sú mzdy
alebo interné firemné postupy, dostane
von z korporácie vďaka zaslaniu na
emailovú adresu mimo korporácie.
Tomuto sa dá zabrániť špecifikovaním
citlivých informácií, ktoré sú potom
kontrolované v samotnom tele emailu
a takisto aj v prílohách, kedy v prípade
zistenia obsahu citlivých informácií
je email pozastavený a neodoslaný.
Napríklad, administrátor má možnosť
nastaviť, že emaily obsahujúce slovo
„confidetial“ nebudú môcť byť zaslané mimo korporáciu. Toto slovo sa
bude kontrolovať vo všetkých prílohách a samozrejme, aj v tele emailu.
Takýchto pravidiel má administrátor
k dispozícii veľké množstvo, čo umož18
Avnet partner
december 2010
ňuje flexibilitu systému prispôsobiť sa
na podmienky danej spoločnosti.
Poslednou vrstvou je možnosť
autentifikácie emailov a ich enkrypcia,
kedy je príjemcovi doručená správa
v šifrovanej forme a na to, aby ju mohol
dešifrovať, musí získať kľúč.
Tento kľúč je príjemcovi doručený,
až keď sa autentifikuje.
Ochrana web prevádzky
Keďže je trendom, že množstvo
firemných aplikácií je dostupných cez
internet, je potrebné ochrániť okrem
emailovej komunikácie aj web prevádzku. Pri tejto kontrole je okrem silného
zabezpečenia dôležitá aj rýchlosť, pretože spomalenie odozvy web aplikácií
môže mať za následok, že sa daný
bezpečnostný systém odstráni.
Produkty radu Ironport disponujú
technológiami, ktoré kontrolujú prevádzku v reálnom čase pri minimálnom
predĺžení odozvy web aplikácií rádovo
o jednotky milisekúnd. Tieto zariadenia
takisto kombinujú systém reputácie
s technológiami odhaľujúcimi spyware
a malware. Používa sa pri tom tá istá
databáza Senderbase, ktorá dokáže
poskytnúť informácie o danej web
stránke v reálnom čase tak, že si to
klient ani neuvedomuje.
Druhou vrstvou je, samozrejme,
kontrola pomocou známych URL filtrov,
kde systém automaticky organizuje
jednotlivé stránky podľa viac ako
50 druhov preddefinovaných kategórií.
Administrátor má aj možnosť vytvorenia nelimitovaného množstva vlastných
kategórií podľa potreby. Tieto kategórie
web stránok je potom možné individuálne administrovať a sprístupňovať
určitým skupinám používateľov.
Treťou vrstvou je reputácia danej
web stránky, kedy na základe rôznych
informácií, ako je lokalita web stránky,
vek a počet hrozieb z danej stránky,
je urobená reputácia a následne
administrátor systému určí či sprístupní
stránky s danou reputáciou, alebo nie.
Poslednou, štvrtou vrstvou kontroly
web prevádzky je anti-malware systém.
Disponuje takzvanou DVS (Dynamic
Vectoring and Streaming) engine, ktorá
vykonáva hĺbkovú inšpekciu prevádzky
na základe známych signatúr.
Ako už bolo spomenuté, množstvo
hrozieb a škodlivých aplikácií stále
narastá a tento trend bude pokračovať
aj naďalej. Preto je potrebné urobiť
analýzu súčasného stavu a porozmýšľať nad robustným riešením, ktoré
bude škálovať aj do budúcna. Pri riešení tohto problému je potrebné vyhodnotiť, či je dôležité chrániť emaily,
web prevádzku, alebo oboje.
Prvou vrstvou kontroly pri web prevádzke je L4 monitoring, kedy sa
[email protected]
Tomáš KELEMEN
Systémový inžinier
Cisco Systems Slovakia, spol. s r.o.
www.avnet.sk
Cisco
Filtrovanie
škodlivého obsahu
Internet sa v súčasnosti stáva komoditou a zároveň neoddeliteľnou
súčasťou nášho profesionálneho aj osobného života. Začína byť rovnako
dôležitý ako ostatné inžinierske siete, na ktoré sme dnes napojení,
bez ktorých by sme si život vedeli len ťažko predstaviť.
Keďže sa internet mení z jednoduchého zdroja informácií na platformu
s obojsmernou komunikáciou, tak sa
aj útoky a rôzne aplikácie so škodlivým
obsahom presúvajú a sústreďujú na
web. Hackeri už nepotrebujú vytvárať
vlastné škodlivé aplikácie alebo webové stránky, namiesto toho využívajú
už existujúce web stránky s vysokou
návštevnosťou, kde hľadajú slabiny
www.avnet.sk
a využívajú ich vo svoj prospech. Infikovanie sa od web stránky s vysokou
reputáciou je dnes už realita a dokonca
sa stáva preferovanou cestou, ako
infikovať čo najviac obetí. Táto zmena
má za následok, že tradičné bezpečnostné metódy ako antivírus a podobné nástroje sa stávajú menej efektívne
a je potrebné sa zamyslieť nad iným
prístupom k bezpečnosti.
[email protected]
Často krát počúvame o prípadoch,
kedy významná firma bola infikovaná
a jej očistenie bolo komplexné a finančne veľmi náročné. Zlou správou je,
že takou istou obeťou sa môže stať
ktorákoľvek spoločnosť. Je len na každej spoločnosti, akým spôsobom sa
začne proti útokom vyzbrojovať. Jednou z otázok, ktorú treba zodpovedať
je, ako veľké je IT oddelenie a či sú
Avnet partner
december 2010
19
Cisco
všetci jeho zamestnanci dostatočne
zdatní v oblasti bezpečnosti. Pretože
často krát sa stáva, že v prípade útoku
sa hľadajú riešenia na rôznych internetových vyhľadávačoch, prípadne sa
kontaktuje predajca, od ktorého bolo
zariadenie zakúpené a podobne.
Na riešenie bezpečnostných
problémov je možné zvoliť jeden
z dvoch spôsobov:
vlastné bezpečnostné zariadenia
(premise-based), kedy sú
zariadenia fyzicky nainštalované
v zákazníckej sieti,
cloud-based riešenie, kedy sú
bezpečnostné zariadenia fyzicky
inštalované v internetových
dátových centrách a slúžia pre
viacero zákazníkov. Služby týchto
zariadení sú dostupné priamo
cez internet.
na niektoré z týchto otázok je možná
odpoveď „nie“, tak potom je tu priestor
zamerať sa na cloud based riešenia
a zisťovať detaily o takomto spôsobe
zabezpečenia spoločnosti.
Výhodou cloud based bezpečnostných
riešení je ich škálovateľnosť a dostupnosť. Pri rozširovaní sa spoločností do
viacerých lokalít sa jednotlivé bezpečnostné politiky rozšíria do všetkých
pobočiek bez toho, aby sa museli
nakupovať zariadenia. Za neustálu
dostupnosť je zodpovedný prevádzkovateľ cloud based bezpečnostných
riešení, čím odpadá zodpovednosť
z lokálneho IT oddelenia.
Nasadenie cloud based bezpečnostných riešení je možné bez nutnosti
zakupovania softvéru, hardvéru,
rôznych serverov alebo iných zariadení, čím sa výrazne skracuje čas
nasadenia bezpečnostných služieb.
V porovnaní s premise based riešeniami, ktoré vyžadujú fyzickú inštaláciu
a konfiguráciu na rôznych úrovniach
sieťovej infraštruktúry, nemá cloud
based riešenie žiaden inštalačný
proces. Bezpečnostné funkcie sú
aplikované na dáta ešte pred tým,
ako sa vôbec dostanú do zákazníckej
siete. Takisto tu odpadá nutnosť aktualizácie bezpečnostného softvéru
na všetkých zariadeniach, pretože
o to sa stará prevádzkovateľ cloud
based bezpečnostných riešení, kedy
sa aktualizácia softvéru urobí priamo
u prevádzkovateľa a zákazníci sa
potom preklápajú na aktuálnu verziu
softvéru bez výpadku.
Cloud-based security riešenie prináša
ochranu pre firmy rôznych veľkostí
a chráni ich pred množstvom škodlivých aplikácií.
Pri rozhodovaní, ktorým spôsobom sa
bude pristupovať k zabezpečeniu svojej siete, je potrebné zvážiť nasledovné
otázky:
Má spoločnosť dostatok IT zamest nancov a odborníkov na bezpeč nosť?
Má spoločnosť dostatok financií
na zakúpenie všetkých potrebných
bezpečnostných zariadení?
Má spoločnosť špeciálne bezpeč nostné požiadavky, ktoré vyžadujú
extra zariadenia?
Má spoločnosť miesto na inštalova nie všetkých zariadení s príslušným
napájaním a zálohovaním v prípade
výpadku?
Má spoločnosť prostriedky a zdroje
na manažovanie všetkých bezpeč nostných zariadení?
Ak je odpoveď „áno“ na všetky tieto
otázky, tak je premise based riešenie
pre danú spoločnosť to pravé, ak však
20
Avnet partner
december 2010
[email protected]
www.avnet.sk
Cisco
Toto riešenie umožňuje vytváranie
rôznych globálnych politík na všetku
webovú prevádzku, ako aj na enkryptovanú SSL komunikáciu. Jednotlivé
politiky môžu byť vytvárané na základe
kategórií, obsahu, typu súborov a iných
kritérií, ktoré vyhovujú zákazníkom.
Po aplikovaní správnych politík pre
odchádzajúcu prevádzku je možné
zabezpečiť, aby citlivé informácie ako
detaily o zákazníkoch alebo čísla kreditných kariet neopustili sieť.
Každá komunikácia cez web je
analyzovaná, pričom sa zisťuje,
či neobsahuje škodlivý obsah, ktorý
by mohol infikovať viacero klientských
staníc v sieti. Tento spôsob ochrany
dokáže ochrániť aj voči tzv. day-zero
útokom, ktoré by inak boli úspešné.
Na odhalenie takýchto útokov sa
používa inteligencia, ktorá pozostáva
z veľkého množstva detekčných technológií. Tieto technológie analyzujú
elementy web požiadaviek ako HTML,
JavaScript, Flash a aktívne skripty.
Denne sa analyzujú milióny web požiadaviek v reálnom čase, čo pomáha
zastavovať škodlivé aplikácie, a tým
chrániť organizácie po celom svete.
Získané informácie sú potom zdieľané,
a tak sa dokáže vo veľkej miere eliminovať takmer každý typ útoku.
privátnych sietí. Použitím špeciálnych
klientskych softvérov je možné
presmerovať prevádzku vzdialeného
klienta cez najbližšie dátové centrum
s cloud based bezpečnostným riešením, a tým zabezpečiť rovnakú úroveň
bezpečnosti pre všetkých vzdialených
pracovníkov.
Manažovanie cloud based riešení je
možné pomocou web rozhrania, ktoré
ponúka všetky nástroje na vytváranie pravidiel a poskytuje služby ako
napríklad reporting. Umožňuje vytvárať
centrálne politiky, ktoré sú potom rozdistribuované na všetky pobočky danej
spoločnosti, čím sa dosiahne rovnaká
úroveň bezpečnosti na celej sieti.
Architektúra týchto riešení je robená
tak, aby zabezpečovala rýchlu a bezpečnú komunikáciu pre všetkých
používateľov. Spravidla je budovaná globálne vo viacerých dátových
centrách, ktoré sa navzájom zastupujú.
Medzi dátovými centrami prebieha
paralelné spracovávanie informácií
a ich zdieľanie cez rýchle sieťové pripojenia. Takéto redundantné zapojenie
umožňuje poskytovať až 99,999 % istotu poskytnutia služby v každom čase.
Cloud based riešenia dokážu ochrániť
nielen zamestnancov pracujúcich v office, ale aj vzdialených zamestnancov,
ktorí sa pripájajú pomocou virtuálnych
Cloud based bezpečnostné riešenia sú
spravidla produktmi firiem, ktoré sú na
trhu už dlho a bezpečnosti sa venujú
od svojich začiatkov, čo znamená,
www.avnet.sk
[email protected]
že disponujú množstvom skúseností
v danej oblasti. Snažia sa preto vytvárať riešenia, ktoré budú dostatočne
flexibilné, aby mohli vyhovieť všetkým
zákazníckym požiadavkám. Jedným
z takýchto riešení je aj web security
od firmy ScanSafe, ktorá je po
nedávnej akvizícii už súčasťou
firmy Cisco. Cieľom tohto riešenia
je ochrana zákazníckej siete bez
nutnosti využívania lokálneho IT, ktoré
sa môže venovať napríklad zlepšovaniu interných aplikácií a prispievať tak
k zvýšeniu zisku danej spoločnosti.
Ochrana citlivých informácií je prevádzkovaná bez degradácie výkonu
pomocou paralelného prehľadávania
viacerými procesmi.
Téma cloud security je len jedným
z cloud based riešení, v ktorých
v budúcnosti môžeme očakávať
množstvo inovácií.
Tomáš KELEMEN
Systémový inžinier
Cisco Systems Slovakia, spol. s r.o.
[email protected]
21
Oracle
Oracle Exalogic Elastic Cloud
Oracle Exalogic Elastic Cloud je prvým systémom na svete, ktorý je navrhnutý tak,
aby poskytoval podnikom základňu pre bezpečné, úlohovo kritické nasadenie
privátnych a verejných cloudov, ktoré sú schopné škálovať do neobmedzeného
rozsahu a poskytovať bezkonkurenčný výkon a spoľahlivosť.
Oracle Exalogic Elastic Cloud Hardware
Exalogic hardvér je skompletizovaný, predkonfigurovaný
a dodávaný v štandardnom 19“ racku konfigurácie 42U. Každá
konfigurácia Exalogic-u je jednotkou elastického cloudu, ktorá
obsahuje množstvo „hot-swap“ zastupiteľných výpočtových
uzlov, klastrovaný vysoko výkonný podsystém dátového
úložiska a širokopásmové prepojenie obsahujúce spínače
na pripojenie každého komponentu nielen v samotnej konfigurácii, ale aj pre externé pripojenie ďalších rackov Exalogic-u
alebo Exadata rackov. Všetky konfigurácie Exalogic-u sú plne
redundantné na všetkých úrovniach a sú navrhnuté tak,
aby sa pre tento systém vylúčil single point of failure.
Každý výpočtový uzol Exalogic-u je plne vybavená a uzavretá
jednotka výpočtovej kapacity osadená v štandardnom racku
1U s dvoma 6-jadrovými procesormi, napájacími zdrojmi,
22
Avnet partner
december 2010
rýchlou ECC DIMM pamäťou a redundantným InfiniBand Host
adaptérom. Každý výpočtový uzol tiež obsahuje SSD disky,
ktoré hostujú operačný systém slúžiaci na boot uzla a správajú
sa ako vysokovýkonný miestny odkladací swap priestor
a úložisko pre diagnostické dáta získané zo systému pri
riešení problémov. InfiniBand je základnou vlastnosťou
Exalogic Elastic Cloud systému. Okrem poskytovania extrémne rýchleho, vysoko priepustného prepojenia medzi všetkými
hardvérovými jednotkami, poskytuje tiež extrémnu škálovateľnosť, aplikačnú izolovanosť a pružnosť. Tradičné prístupy
pri narastajúcich požiadavkách výpočtovej kapacity dátového
centra využívajú buď vertikálne možnosti škálovania jednotlivých počítačov, alebo cez sieť navzájom prepájajú jednotlivé
počítače pomocou bežných technológií akou je Ethernet.
Naproti tomu InfiniBand prepojenie, na ktorom je založený
systém Exalogic, spája v konfigurácii všetko dohromady
a v podstate tak tvorí jeden veľký počítač.
[email protected]
www.avnet.sk
Oracle
pokrýva všetky vrstvy systému od firmvéru zariadenia
a operačného systému cez JVM, aplikačný server, Fusion
Middleware až po Oracle aplikácie.
Konzistentná správa v rámci celého systému s Enterprise
Managerom poskytuje služby sledovania SLA, automatizácie
založenej na pravidlách, robustné dynamické prispôsobenie
kapacity pri využití clusteringu s Oracle WebLogic serverom
a Oracle Coherence.
Exalogic Elastic Cloud extrémna škálovateľnosť
Exalogic systém škáluje horizontálne, čo znamená, že neexistuje žiadna degradácia výkonu pri zväčšovaní veľkosti cloudu.
Oracle Exalogic Elastic Cloud Software
Java je dnes najúspešnejšia a všadeprítomná technológia
používaná pri implementácii podnikových aplikácií. Preto aj
Exalogic Elastic Cloud bol od základov navrhnutý tak, aby
poskytoval ideálne prostredie pre podnikové Java aplikácie
a na Jave založenú infraštruktúru. Oracle Exalogic Elastic
Cloud softvér obsahuje rad optimalizácií a vylepšení vykonaných v produktoch Oracle WebLogic Suite, ktorý obsahuje
Oracle WebLogic Server, Oracle Coherence, Oracle JRockit
a Oracle HotSpot.
Okrem unikátnej podpory pre Java aplikácie a Oracle Fusion
Middleware, Exalogic tiež poskytuje používateľom možnosť
voľby operačného systému Oracle Linux alebo Oracle Solaris.
Exalogic je 100 % kompatibilný so všetkými štandardnými
aplikáciami vytvorenými pre Oracle Linux 5 a Solaris 11,
preto nie sú vyžadované žiadne osobitné certifikácie – všetky
aplikácie Oracle, ktoré sú certifikované pre príslušné verzie
Oracle Linux a Solaris, sú podporované aj na Exalogic-u.
Oracle Enterprise Manager umožňuje správu od aplikáciepo-disk a v rámci nasadenia Exalogic-u poskytuje možnosť
sledovať každý komponent v reálnom čase. Oracle Enterprise
Manager dáva zákazníkovi možnosť vytvárať a posielať automatické hlásenia o stave systému do Oracle, a tým získať od
Oracle podporu pre proaktívnu údržbu systému. Oracle Enterprise Manager môže aplikovať otestované patch-e, špeciálne
pripravené pre Exalogic, vo forme jedného balíku, ktorý
Oracle Exalogic Elastic Cloud obsahuje hardvér
a softvér vyvíjaný spoločne
www.avnet.sk
[email protected]
Vyvinutý spolu znamená aj rýchle nastavenie
a efektívnu prevádzku
Skutočnosť, že Exalogic hardvér a softvér boli vyvinuté
spoločne, priniesla zákazníkom okrem extrémneho výkonu
aj oveľa menej nastavení a integrácií potrebných na uvedenie
zariadenia do prevádzky, ako je to typické pri alternatívnych
prostrediach. Exalogic je vyladený pre širokú škálu typov
záťaže, vrátane úlohovo-intenzívneho spracovania, dátovointenzívneho spracovania, intenzívnych I/O prenosov atď.,
a preto nie je potrebné špeciálne konfigurovať parametre
pre konkrétny typ spracovania. Spoločný vývoj hardvéru
a softvéru priniesol nielen menej práce pri nastavovaní,
integrácii a prevádzke Exalogic-u, ale umožňuje všetkým
zákazníkom používať rovnakú konfiguráciu, na ktorú bol
Exalogic v továrni spoločnosti Oracle ladený a testovaný,
a tým podstatne redukovať riziko chýb, zjednodušiť diagnostiku a zefektívniť prevádzku.
Konsolidáciou aplikácií na platforme Oracle Exalogic Elastic
Cloud môžu organizácie získať:
až 14-násobné zvýšenie výkonu Java aplikácií v porovnaní
s bežnými platformami
zlepšenie spoľahlivosti a škálovateľnosti za hranice väčšiny
požiadaviek na úlohovo-kritické systémy
až 95-percentné zníženie času potrebného na nasadenie
a až 60-percentné zníženie súvisiacich nákladov
Záver
Oracle Exalogic Elastic Cloud je ideálnou platformou pre konsolidáciu všetkých typov aplikácií od malých škálovateľných
aplikácií spĺňajúcich potreby jednotlivých oddelení až po najväčšie a najnáročnejšie ERP a mainframe aplikácie. Exalogic
je optimalizovaný pre podnikové Java aplikácie, Oracle Fusion
Middleware a Oracle Fusion Applications, je to však tiež vynikajúce prostredie pre tisícky aplikácií tretích strán vytvorených
v prostredí Linuxu a Solarisu. Jednoducho povedané, Exalogic
v kombinácii s Exadata je obrovský krok vpred v realizácii
vízie spoločnosti Oracle pre dátové centrá 21. storočia.
Tibor BARANOVIČ
Technology Sales Consulting Manager / Oracle Slovensko s.r.o.
Avnet partner
december 2010
23
Oracle
Oracle SOA Suite 11g
Úlohou Servisne Orientovanej Architektúry je prepojiť možnosti a schopnosti IT
s cieľmi podnikania. To znamená vytvoriť architektúru podnikových informačných systémov schopnú modulárnej a flexibilnej kompozície aplikačnej funkcionality do obchodných požiadaviek a služieb. S tým súvisí aj potreba vytvorenia príslušnej infraštruktúry.
SOA infraštruktúra je
rozdielna v porovnaní
s infraštruktúrami iných
doménových blokov enterprise architektúry, ako napr.
BI, Content Management,
Master Data Management.
Musí byť založená na štandardoch z dôvodu interoperability (nestačí mať
len tzv. exchange interface), ktorú má poskytovať
voči ostatným elementom,
ktoré ju využívajú, alebo
voči vlastným komponentom, ktoré môžu byť taktiež
vyskladané z produktov
rôznych vendorov.
Služby sú viac granulárne
ako aplikácie. Z toho vyplýva infraštruktúrna požiadavka podpory distribúcie,
24
Avnet partner
nasadenia, dohľadávania
a správy takto granulárnych
artefaktov. Podobne ako
kontajnerová infraštruktúra J2EE, aj infraštruktúra
SOA by mala poskytovať
v svojom rámci čo najviac
konfiguračných spôsobov
a možností, ktoré bez
potreby programovania
vytvárajú riadenie závislostí medzi jednotlivými
službami. Tieto princípy,
(injektáž závislostí, mediácia dátová a transportná,
bezpečnostná, virtualizácia) úspešne implementuje
koncept proxy a business
služieb definovaných
v štandardných zberniciach
služieb (nie zberniciach
orientovaných primárne na
messaging, ktoré sa často
december 2010
prezentujú ako service
bus, ale historicky patria
do kategórie message
oriented middleware).
[email protected]
Kompozícia služieb je
dôležitá vlastnosť pri
vytváraní kombinovaných
služieb rozličnej granularity.
www.avnet.sk
Oracle
Dôležité je pritom však
uvedomovať si vrstvenie
architektúry. Orchestrácia služieb, napríklad
v štandardizovanom
jazyku BPEL, je jedným
z príkladov. V praxi sa
však stretávame s potrebou kompozície rôznorodých technologických
komponentov na nižšej
úrovni. Možnosť, ako SOA
infraštruktúra túto potrebu
rieši, je uvedená Service
Component Architecture
(SCA). SCA je štandardizovaný prístup ako vytvárať
kompozitné aplikácie,
budovať jej komponenty a prepojenia medzi
nimi. Komponenty v SCA
aplikácii môžu využívať
programovací prístup/jazyk,
ktorý používa SCA definovaný programovací model
(Java,C++,BPEL,...)
a služby a referencie
používajú na vzájomnú
komunikáciu. Kompozíciou
takýchto komponentov
vzniká kompozit, ktorý
vytvorí opäť rozhranie
prostredníctvom služby
vyššej granularity už reprezentovanej napríklad na
úrovni webovej služby.
Ak napríklad obchodník
chce predať SOA riešenie
a produkty zákazníkovi,
požiada o vytvorenie presales obchodnej služby
„IT“ zdroje.
To znamená zadať požiadavku cez mediátor
(alokačná aplikácia, mail,
návšteva), ktorá je spracovaná procesným enginom
(presales manager)
a v procese do konkrétneho kontextu implementovať
konkrétneho presales
špecialistu zodpovedného
za dodanie potrebného
obsahu.
injektáže závislostí „dependency injection“ štandardizovaným spôsobom sa
nazýva Service Component
Architecture.
Kompozícia komponentov vytvára logické celky,
kompozity, ktoré môžu byť
hot-plugable umiestnené
na rôznych SCA platformách, a tak synergicky
zapadať do existujúceho
stavu zákazníka a znižovať
náklady na vlastníctvo.
Výhodou použitia SCA prístupu v SOA infraštruktúre
je jeden jednotný runtime
(SCA kontajner) a design
time pre rôzne kategórie
služieb, ktoré typicky využívali rôzne runtime servery
vznikajúce v rámci potreby
implementácie koncepčne
odlišných kategórií služieb
ako sú prezentačné,
business process, business activity, dátové služby
atď. (viď SOA referenčná
architektúra).
Takýto typ infraštruktúry
však prináša vzhľadom
na vzrastajúce nároky
distribuovaných komponentov a množstvo dát či
operácií aj nový koncept do
vrstvy „computing foundation“. Je to vrstva pamäťových gridov, spoločného
pamäťového priestoru
prechádzajúceho naprieč
nodmi takto sklastrovaných
serverov, poskytujúcich
spoločnú vrstvu perzistencie, zdieľania operácií
nad objektmi a umožňujúc
tak desiatkam či stovkám
distribuovaných komponentov dosahovať vysokú
dostupnosť a horizontálne
škálovanie pri výkonových
požiadavkách.
Oracle SOA Suite 11g
predstavuje unikátny
technologický komplet so
zjednoteným design time
a runtime pre komponenty
rôznych typov implementácií či exekučných jazykov
spolupracujúcich na báze
SCA. Oracle SCA runtime implementácia nie je
závislá od aplikačného
servera a je postavená na
Java frameworku Spring,
čo poskytuje najvyspelejšiu
implementáciu injektáže
závislostí. Ďalším unikátom
je použitie spomínaného
pamäťového gridu reprezentovaného technológiou
Oracle Coherence implicitne využívaného SOA runtime a zdrojmi aplikačného
servera.
V dizajn time, ako aj
v runtime, je preto možné
po zakúpení príslušných
licenčných rozšírení vybudovať ucelenú a z jednej
metadátovej repozitory
ťažiacu BPM platformu
pre human centric, system
centric, ako aj document
centric procesy s okamžitým prepojením na SOA
infraštruktúru.
Branislav Majerník
Technology Sales Consultant
Oracle Slovensko s.r.o.
Uvedený príklad teda
predstavuje kompozíciu
obchodnej aplikácie
pozicionovania SOA
riešenia pre zákazníka, ktorá je vďaka SCA
architektúre flexibilná voči
požiadavkám a potrebám
zákazníka.
Takýto prístup na úrovni IT,
teda kompozície rôznych
komponentov a ich previazanie prostredníctvom
www.avnet.sk
[email protected]
Avnet partner
december 2010
25
Oracle
Predstavenie
nových
high-end
modelov
radu x86
V oblasti x86 kompatibil-
na dva technologicky zaujímavé kúsky z tohto segmentu, a to
ných serverov pôsobí veľké
servery Sun Fire X4470 a Sun Fire X4800.
množstvo výrobcov, ktorých
produkty sa podobajú tým
Minulý rok sa niesol v znamení uvedenia nových procesorov
konkurenčným skoro v každom parametri. Stačí si pozrieť
firmy Intel pre dvojsoketové systémy. Niesli kódové označe-
webové stránky jednotlivých výrobcov a porovnať najčastejšie
nie Nehalem a ich číselné značenie bolo 55xx. Oproti pred-
predávané servery, obvykle do dvoch procesorov a človek
chádzajúcej generácii priniesli niekoľko zásadných zmien.
má pocit, ako keby mal pred sebou identické modely, snáď
Tou najpodstatnejšou bolo nahradenie paralelnej zbernice
iba s odlišným dizajnom predného panelu. Rozdiely sú až vo
(FSB – front side bus) novou sériovou (QPI – QuickPath
vyšších radoch, konkrétne v 4 a 8-procesorových serveroch.
Interconnect). Ďalším dôležitým vylepšením bolo integrovanie
Práve tu sa môžeme stretnúť so zariadeniami, ktoré sa výraz-
pamäťového radiča do samotného procesora. Výsledkom bol
ne odlišujú od konkurenčných. V tomto článku sa zameriame
výrazný nárast pamäťovej priepustnosti a zníženie latencie
prístupu do pamäťových buniek. Po niekoľkoročnej prestávke
sa do procesorov Intel vrátila technológia HyperThreading,
známa už v predošlých generáciách. Tá umožňuje efektívnejšie využívanie výpočtových jednotiek každého jadra vďaka
možnosti spúšťania dvoch nezávislých výpočtových vlákien
naraz. V neposlednom rade je to technológia Turbo Boost,
ktorá umožňuje pri nevyužití všetkých jadier naraz navýšiť
pracovnú frekvenciu procesora o niekoľko úrovní. Všetky tieto
zmeny spolu s výraznou inováciou mikroarchitektúry jadra
prispeli k obrovskému výkonnostnému skoku procesorov
Nehalem oproti predchádzajúcej generácii.
Obr. 1 Sun Fire X4470
Stala sa však paradoxná situácia. Nové procesory boli určené
len do dvojsoketových serverov a viacsoketové používali stále
26
Avnet partner
december 2010
[email protected]
www.avnet.sk
Oracle
staré generácie. Vo väčšine testov bol výkon nových dvoj-
Celková kapacita pamäte je preto 4x32x8GB, čo je presne
soketových systémov vyšší ako štvorsoketových so starou
1TB. Procesorové moduly sú zasúvateľné z prednej strany
generáciou. Dôležitou novinkou tohto roka preto bolo uvede-
servera, kvôli lepšej servisovateľnosti (nie sú ale hot-swapo-
nie nových procesorov pre 4 a viac soketové systémy. Dostali
vateľné). Taktiež spredu sa osádzajú aj napájacie zdroje, ktoré
označenie Nehalem-EX a číselný rad 75xx. Obsahujú všetky
sú už, samozrejme, vymeniteľné za jazdy. K nim ešte patrí
hore uvedené technológie a samozrejme, technológie pre
8 pozícií pre 2.5” disky.
vyššiu škálovateľnosť. Rozdiel je aj vo väčšom počte jadier
(až 8), väčšej pamäti cache, ale aj mierne nižších pracovných
Ešte zaujímavejší je pohľad na zadnú časť servera. Môžeme
frekvenciách.
na nej nájsť 4 veľké ventilátory, 2 x Network Express Modul
a 8 pozícií pre PCIe ExpressModul. Nechýbajú štandardné
Model Sun Fire X4470 predstavuje server osaditeľný dvomi
napájacie vstupy, porty pre vzdialenú konzolu (sériový
alebo štyrmi procesormi novej generácie Intel Xeon 7500.
a LAN port) a port na pripojenie monitora, klávesnice a myši
V tejto kategórii je so svojou výškou 3RU najkompaktnejším
(v tomto prípade realizovaný cez tzv. UCP dongle port).
serverom na trhu. Každý procesor má v sebe pamäťový radič
Network Express Module (NEM) zabezpečuje základnú
schopný obslúžiť až 16 pamäťových DIMM modulov. Pri použi-
sieťovú konektivitu tohto servera. Obsahuje 4 x 1Gbps Ether-
tí 8GB modulov a štyroch procesorov dostaneme maximálnu
net porty a 4 x 10Gbps SFP+ porty. Pri použití oboch pozícií
kapacitu servera 512GB pamäte. Počet interných diskov je 6.
pre NEM moduly (sú hot-swapovateľné) dostávame úcty-
Pre kapacitne náročné aplikácie sa počíta s využitím exter-
hodných 8 x 1Gbps a 8 x 10Gbps pripojiteľnosť bez využitia
ných diskových polí. Rozšíriteľnosť servera zabezpečuje až
ďalších rozširujúcich kariet. Ďalšia I/O konektivita je možná
10 PCI-Express slotov, čo je na tak malom priestore skutočne
s použitím PCIe ExpressModulov. Sú to karty spĺňajúce štan-
nadpriemerný počet. Server je primárne určený na konsolidá-
dard PCI-Express, ale s fyzickým vyhotovením, ktoré umož-
ciu aplikácií, virtualizáciu a aplikácie vyžadujúce výkon nad
ňuje tieto karty zasunúť do požadovanej pozície bez otvorenia
možnosti bežných dvojprocesorových serverov. Pre apliká-
servera. Okrem toho ponúkajú unikátnu možnosť vymieňať ich
cie vyžadujúce vysoký počet I/O operácií ponúka možnosť
za jazdy. Takéto isté karty sa používajú aj v Sun Blade 6000
využitia Sun Flash Accelerator F20 kariet, čo je PCI-Express
Chassis.
karta s kapacitou 96GB založená na flash pamätiach. V spojení s operačným systémom Solaris a jeho súborového systému
ZFS je schopný fungovať ako veľká cache medzi rýchlou
pamäťou a pomalými rotujúcimi diskami. Tým sa dosahuje
výrazný nárast výkonu diskového subsystému bez použitia
drahých enterprise diskových polí s veľkým počtom klasických
diskov.
Obr. 3 Sun Fire X4800 – I/O karty
Oba spomínané servery plne podporujú operačné systémy
Oracle Solaris, Oracle Enterprise Linux, Red Hat Enterprise
Linux, SuSE Linux Enterprise Server a systémy Microsoft
Obr. 2 Sun Fire X4800
Windows. Sú vhodné aj ako základ pre virtualizovanú
infraštruktúru za pomoci Oracle VM a VMware vSphere.
Ako vidieť, Oracle Sun Fire servery majú čo ponúknuť v seg-
Najvyšší model v rade x86 serverov predstavuje server
mente x86 serverov, kde dlhé roky nebolo vidieť okrem nových
Sun Fire X4800. Je možné ho osadiť 4 až 8 procesormi.
procesorov žiadne výrazné technologické inovácie. V spojení
Má výšku 5RU, čo je oproti konkurenčným serverom s 8RU
s Oracle Premier Support, ktorý zahŕňa aj Oracle Solaris,
skoro polovica. Medzi 8-procesorovými servermi je to jed-
Oracle Enterprise Linux a Oracle VM, ide o výborný balík HW
noznačne najkompaktnejší server. Procesory a pamäte sú
a SW, ktorý konkurencia nevie ponúknuť.
Ladislav Divinec
umiestnené na tzv. CMOD-och (CPU module). Každý z nich
obsahuje dva procesory a 32 pamäťových modulov.
www.avnet.sk
[email protected]
Avnet Technology Solutions s.r.o.
Avnet partner
december 2010
27
Oracle
Oracle Day
– nová éra nákupu,
prevádzky a údržby informačných systémov
Spoločnosť Oracle Slovensko privítala dňa 12. októbra 2010 svojich zákazníkov, partnerov
aj priaznivcov na konferencii Oracle Day, ktorá sa uskutočnila v priestoroch bratislavského
hotela Radisson Blu Carlton a nadviazala tak na americký Oracle OpenWorld a sériu
rovnomenných podujatí, uskutočňujúcich sa v krajinách strednej a východnej Európy.
Akcia, ktorú otvoril generálny riaditeľ spoločnosti Oracle Slovensko
Maroš Herda, poskytla zákazníkom
a partnerom príležitosť oboznámiť
sa s novou ponukou produktov
a služieb Oracle a urobiť si predstavu, ako Oracle transformuje IT
uceleným a previazaným súborom
technológií od aplikácií až po diskové systémy.
Program bratislavskej konferencie
Oracle Day bol naplnený seminármi, prezentáciami, príležitosťami
na stretnutia a ďalšími činnosťami, ktorých spoločným menovateľom
je snaha pomôcť organizáciám fungovať lepšie. Špecialisti spoločnosti Oracle demonštrovali, ako môžu produkty a služby Oracle
pomôcť organizáciám znižovať náklady, dosahovať väčšiu efektivitu
a byť v súčasnom prostredí konkurencieschopnejší.
Počas 39 prezentácií boli predstavené novinky z konferencie
Oracle OpenWorld, vrátane novej generácie podnikových aplikácií Oracle Fusion Applications postavených na SOA a spoločnom
dátovom modeli aktualizovaných verzií Oracle Database, Oracle
Fusion Middleware, Business Intelligence, Enterprise Performance
Management, serverov, úložísk a riešenia Oracle Exadata.
Predstavená bola aj stratégia spoločnosti po akvizícii spoločnosti
28
Avnet partner
december 2010
Sun a z toho vyplývajúce zmeny v spôsobe nákupu, prevádzky
a údržby informačných systémov.
Veľký záujem vyvolala prezentácia Owena Hughesa Oracle Exalogic Elastic Cloud, integrovaného hardvérového a softvérového systému, ktorý Oracle vyvinul pre extrémne výkonnú prevádzku Java
i non-Java aplikácií a ktorý poskytuje celú infraštruktúru cloudovým
aplikáciám, umožňuje konsolidovať najširšie možné spektrum Java
i non-Java aplikácií a pracovných úloh a spĺňa tie najnáročnejšie
požiadavky na úroveň služby. Oracle Exalogic Elastic Cloud stavia
na úspechu systému Oracle Exadata Database Machine a spája
špičkové, 64-bitové procesory x86, vstupné a výstupné rozhranie
InfiniBand a SSD disky so špičkovým serverovým softvérom Oracle
WebLogic Server, javovým middlewarom Oracle a operačným
systémom Oracle Solaris alebo Oracle Linux. Vďaka vyladenej práci
so vstupnými a výstupnými rozhraniami dosahuje Oracle Exalogic
Elastic Cloud 10-krát vyšší výkon ako štandardná konfigurácia
aplikačných serverov.
Konferencia Oracle Day 2010 bola zorganizovaná aj vďaka partnerom, konkrétne generálnemu partnerovi spoločnosti Intel, hlavnému
partnerovi Hewlett-Packard Slovakia a partnerom Avnet Technology
Solutions, eD’systems a spoločnosti Datalan. Technologické novinky
spoločnosti Oracle, ako aj osobnosti súčasného IT biznisu, prilákali
takmer 300 účastníkov.
Oracle Slovensko s.r.o.
[email protected]
www.avnet.sk
Security
Riešenie riadenia kľúčov spoločnosti Thales
pre produkty Oracle Database 11g a 11g Release 2
Jednoduchšie dodržiavanie normy PCI DSS. Lepšia ochrana dát.
Norma na ochranu údajov v odvetví platobných kariet (PCI DSS) definuje prísne
bezpečnostné požiadavky na spracovanie, uloženie a prenos dát o majiteľoch
platobných kariet. A má na to dobrý dôvod. Databázy sú studnicou citlivých informácií – osobných dát zákazníkov, dôverných podnikových informácií a duševného
vlastníctva, ktoré sú hlavnými cieľmi kybernetických zlodejov alebo nepoctivých
zamestnancov.
Ako môžete zabrániť strate alebo krádeži citlivých dát a vyhnúť sa poškodeniu
značky, konkurenčnému znevýhodneniu a vysokým pokutám za nedodržiavanie
noriem? Spoločnosti Thales a Oracle sa spojili, aby zabezpečili ďalšiu generáciu integrovaného, vysoko bezpečného šifrovania databáz a riadenie kľúčov
– pomocou hardvérových bezpečnostných modulov (HSM) Thales nShield, ktoré
sú integrované s transparentným šifrovaním dát (TDE) produktov Oracle Database
11g a 11g release 2.
Transparentné šifrovanie dát vám ako súčasť verzie Advanced Security v rámci
Oracle Enterprise Edition umožňuje účinne a bezpečne šifrovať všetky typy citlivých dát. Pomocou TDE je zabezpečená kompatibilita bez ovplyvnenia výkonnosti
existujúcich aplikácií. A čo je najdôležitejšie, databáza Oracle Database 11g
predstavuje prvé vydanie podporujúce HSM ako najlepšiu metódu riadenia kľúčov,
ktorá poskytuje výrazne lepšiu úroveň bezpečnosti ako riadenie kľúčov na základe
softvéru.
Znížte riziko ohrozujúce uložené dáta
Spoločnosti Thales a Oracle chápu, že uložené dáta predstavujú ohrozené dáta.
Z tohto dôvodu sme sa spojili, aby sme dostali TDE šifrovanie databáz na novú
úroveň bezpečnosti a výkonnosti pomocou HSM, ktoré poskytujú centralizované
riadenie kľúčov. Prečo?
Pretože táto najlepšia metóda vám môže pomôcť:
znížiť prevádzkové náklady konsolidovaním riadenia kľúčov vo viacerých
databázach
zabezpečiť bezpečné vytvorenie, uloženie a používanie kľúčov
zjednodušiť riadenie kľúčov a súčasne poskytovať najvyššiu úroveň bezpečnosti
obmedziť úsilie potrebné na zabezpečenie dodržiavania noriem a vyhnúť sa
nákladným pokutám
zabezpečiť vyššiu úroveň bezpečnosti, ktorú dokáže poskytnúť iba hardvér
– normy FIPS 140-2 Level 3 a Common Criteria EAL4+
Šifrovanie dát je silné iba natoľko, nakoľko silný je proces riadenia šifrovacích
kľúčov. Preto má zmysel posilnenie a zjednodušenie riadenia kľúčov pomocou
integrovaného riešenia HSM spoločnosti Thales, ktoré je silnou a bezpečnou cestou v súlade s normami na ochranu vašich databáz Oracle 11g a 11g Release 2.
Chráňte svoje dáta. Zjednodušte riadenie kľúčov
Kvalitnejšie riadenie kľúčov pre kvalitnejšiu ochranu dát – u HSM spoločnosti Thales je potvrdené dodržanie najprísnejších bezpečnostných noriem, vrátane noriem
FIPS 140-2 Level 3 a Common Criteria EAL4+. Naše HSM schválené pre prostredia s vysokou bezpečnosťou vo verejnom aj súkromnom sektore chránia koreňové
kľúče pred ohrozením, čím sú vaše databázy Oracle 11g a 11g Release 2 chránené
aj v tých najproblematickejších a najnáročnejších bezpečnostných situáciách.
www.avnet.sk
[email protected]
Efektívne riadenie kľúčov a správa kľúčov – HSM spoločnosti Thales ukladajú
hlavné šifrovacie kľúče TDE spoločnosti Oracle vo vysoko bezpečnom prostredí,
aby zabránili ich kopírovaniu, pričom prístup ku kľúčom je prísne kontrolovaný
overovaním smart karty. Na uplatnenie vašej bezpečnostnej politiky vám náš
centralizovaný prístup k riadeniu kľúčov umožňuje rozdeliť dôležité úlohy a postupy
medzi viacerých operátorov bezpečnosti a oddeliť ich od správcov databáz.
Zjednodušte riadenie kľúčov vo viacerých databázach – HSM od spoločnosti
Thales podporujú centralizované riadenie kľúčov u všetkých vašich databáz Oracle
11g, čím sa skracujú čas, úsilie a náklady potrebné na riadenie kľúčov v celom podniku. Splňte požiadavky na dodržiavanie normy PCI jednoduchšie a efektívnejšie
vďaka uloženiu kľúčov na čo najmenšom počte miest.
Obnovujte kľúče pomocou exkluzívneho obnovenia po zlyhaní od spoločnosti
Thales – iba spoločnosť Thales poskytuje jednoduchý a bezpečný proces na
archivovanie a obnovu kľúčov, ktorý je vybavený automatickým zabezpečením pred
zlyhaním a vyrovnávaním zaťaženia HSM od spoločnosti Thales.
Jednoduchá inštalácia a integrácia – pomocou štandardných databázových rozhraní sa HSM od spoločnosti Thales bezproblémovo integrujú s aplikáciou Oracle
Database 11g Advance Security. Zabezpečujeme rýchle využitie, pretože všetky
HSM sú plne odskúšané a podporované spoločnosťami Thales a Oracle.
Rozsah, ktorý splní vaše meniace sa potreby – HSM od spoločnosti Thales sa
integrujú štandardným spôsobom s poprednými podnikovými aplikáciami, vrátane
služieb týkajúcich sa identity a infraštruktúrami verejných kľúčov (PKI). Sieťovo
pripojené HSM môže zdieľať niekoľko serverov spoločne s podporou virtualizovaných prostredí. HSM môžete navyše jednoducho pridávať, ak potrebujete zväčšiť
zaťaženie. A zrýchlenie hardvéru zabezpečuje výkonnosť bez slabých miest.
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie nájdete na stránke www.thalesesec.com/oracle
alebo na adrese [email protected]
HLAVNÉ VÝHODY
Čo
Centralizované riadenie kľúčov pre produkt Oracle Database 11g a 11g
Release 2
Ako
HSM od spoločnosti Thales chránia hlavné šifrovacie kľúče TDE
spoločnosti Oracle pomocou noriem FIPS 140-2 Level 3 a Common
Criteria EAL4+, ktoré predstavujú najprísnejšiu úroveň bezpečnosti
založenú na hardvéri
Ochrana a riadenie šifrovacích kľúčov v hardvérovom zariadení
Konsolidované riadenie kľúčov vo viacerých databázach
Prečo
Obmedzenie nákladov na dodržiavanie noriem pomocou sieťových HSM
Zjednodušenie dodržiavania normy PCI pri riadení kľúčov a vyhnutie sa
nákladným pokutám
Zabezpečenie bezpečného vytvorenia, uloženia a používania kľúčov
Konsolidované riadenie kľúčov vo viacerých databázach
Ochrana vašich dát, značky a konkurenčnej výhody
Avnet partner
december 2010
29
Hewlett-Packard
Úvod k HP konvergovanej infraštruktúre
Dnešné IT organizácie sú pod tlakom, aby neustále prispôsobovali IT zdroje, aby mohli držať
krok s meniacimi sa obchodnými prioritami, súčasne so snahou o čo najnižšie náklady a zvýšenie
efektívnosti dátového centra. Nahromadená racková a káblová infraštruktúra v bežnom prostredí
vytvára prekážky v schopnosti poskytovať a spravovať nové aplikácie, ktoré sú dôležité pre
podnikanie.
IT manažéri sú neustále
pod tlakom kvôli rastu
prevádzkových nákladov
na napájanie a chladenie
IT, obmedzeniam kapacity,
vyťaženosti IT pracovníkov,
manuálnym úlohám, ako
aj zložitej integrácii medzi
servermi, sieťami a zariadeniami na ukladanie dát.
Bežný scenár v IT organizáciách je, že väčšinu
svojich prostriedkov míňajú
skôr na údržbu, než na
inovatívne value-add úlohy.
IT manažéri musia na
optimalizáciu infraštruktúry
prehodnotiť možnosti nasadenia, využitia a riadenia
30
Avnet partner
ich IT zdrojov. Vzhľadom
na to, že dátové centrá
začínajú byť tesnejšie
previazané s denno-dennými obchodnými operáciami, spoločnosti kladú
väčší dôraz na činnosti
svojho IT prostredia. Ako
sa virtualizácia čoraz viac
udomácňuje v podnikovom prostredí, zákazníci
zisťujú, že nové virtuálne
prostredie bude vyžadovať
nové myslenie, procesy,
infraštruktúru a spôsob
riadenia, prinášať hodnoty
v dynamickom podnikateľskom prostredí a očakávať
neočakávané zmeny
december 2010
v prioritách, preto musí mať
IT vedenie infraštruktúru,
ktorá je nielen flexibilná,
ale aj škálovateľná
s minimálnymi finančnými
nákladmi. V ďalšom vývoji
HP blade portfólia HP vyvinulo BladeSystem Matrix
riešenie, ktoré umožňuje IT
organizáciám zjednodušiť
zavádzanie infraštruktúry
a podnikateľských služieb
poskytovaním IT služieb
prostredníctvom združenia
ľahko nasaditeľných
zdrojov. Servery, úložiská,
siete, správa a dokonca aj
napájanie a chladenie sú
súčasťou konvergovanej
[email protected]
virtuálnej infraštruktúry,
ktorá môže byť takmer
okamžite nakonfigurovaná
na poskytovanie zdrojov
pre mnoho rôznych aplikácií v prevádzke podniku.
HP BladeSystem Matrix
optimalizuje IT kapacity pri
súčasnom zabezpečení
dodávky a plánovateľnú
úroveň služieb pre spoločnosť. BladeSystem Matrix
je navrhnutý s dôrazom
na rast infraštruktúry IT
riešenia. Konvergované
systémy a softvér ako je
HP BladeSystem Matrix
sú základnými stavebnými
www.avnet.sk
Hewlett-Packard
blokmi privat cloudov, ktoré
sú postavené v budúcich
podnikových dátových
centrách. Konvergované
systémy zvyšujú virtualizáciu a spolu s katalógmi pre
správu služieb, automatizácie a self-servis portálmi
umožňujú IT organizáciám
podporovať dynamické
zdieľanie zdrojov a automatizované dodávky služieb
v celom spektre podnikateľských úloh.
HP BladeSystem Matrix
vyvinutý ako konvergovaná
infraštruktúra platformy
pre poskytovanie zdieľaných služieb IT integruje
osvedčené technológie HP
BladeSystemu, vrátane:
BladeSystem c-Class
infraštruktúry. HP pod niku domy blade šasi,
napájacie zdroje, chla diace ventilátory a HP
Onboard Administrator.
ProLiant a Integrity
blade servery. HP široký
sortiment blade serverov
je založený na priemysel nom štandarde architek túry od Intel Itanium,
Xeon a AMD Opteron.
Operačný systém
a hypervisor. HP NextGeneration BladeSystem
Matrix podporuje HP-UX
vedľa Linuxu a Win dows založenej apliká cie, rovnako ako niekoľko
viacero hypervízorov,
vrátane Vmware a Micro soft a HP Integrity Virtual
Machines.
Virtual Connect.
HP prišlo s možnosťou
dynamicky prepojiť blade
servery dátového centra
a siete vytvorením spo ločných zdrojov LAN
a SAN. Okrem priprave nosti na zmeny, dyna mickej zmeny identity pre
údržbu alebo automatic ké zálohovanie bez toho,
aby ste sa potrebovali
čo i len dotknúť blade
hardvéru alebo rekonfi gurovali pripojenia.
Insight Dynamics.
HP integrovaný softvér
pre správu, analýzu a automatizovaný pro visioning, využitie a tr valú konsolidáciu oboch
fyzických a virtuálnych
prostriedkov. Insight
www.avnet.sk
Dynamics pôsobí ako
ústredná konzola pre
architektúru aplikácií
a infraštruktúry prostredníctvom použitia šablón
a „self-service“ provisioning/reprovisioning, ako
aj riadenia týchto infraštruktúrnych zdrojov.
Factory integration
a on-site služby. Tieto
sú zahrnuté na dodanie
zakáblovaného, ready to-go riešenia BladeSys tem Matrix infraštruktú ry pre štandardizovanie
dodávky riešenia.
Aplikačné knižnice šab lón a nástrojov. V spo lupráci so svojimi part nermi spoločnosť HP tiež
ponúka osvedčené pos tupy a šablóny pre bežné
aplikácie od spoloč nosti Microsoft, Oracle,
SAP, Citrix, SAS a ďal šie. Spoločnosť HP
uviedla, že tento zoznam
bude pokračovať rozší rením v blízkej budúc nosti. Používatelia môžu
zmeniť tieto šablóny
a nástroje alebo použiť
ich na ľahké a jednodu ché nasadenie aplikačnej
infraštruktúry.
HP StorageWorks 4400
Enterprise Virtual Array
(EVA4400). Toto enter-
[email protected]
prise class diskové
pole ponúka vstavanú
virtualizáciu, ktorou sa dá
ľahko spravovať a rozši rovať využiteľná kapa cita. EVA4400 ponúka
99,999 % dostupnosť
a duálny redundant ný dizajn. Môže byť už
v továrni integrovaná
s BladeSystem Matrix
ako súčasť celkového
riešenia. BladeSystem
Matrix tiež podporuje
všetky HP BladeSyste mom certifikované
Fibre Channel SAN polia.
HP StorageWorks
P4000 SAN G2 Solu tions (P4300/P4500).
BladeSystem Matrix pod poruje P4000 iSCSI ako
úložisko dát pre VM.
HP StorageWorks P4000
SAN G2 riešenia sú
navrhnuté pre podnikové
funkcie, ktoré zvyšujú
virtualizáciu prostredia,
zjednodušujú správu
a znižujú náklady.
Účelom HP P4000 SAN
je zabezpečiť, aby
dôležité obchodné údaje
boli vždy k dispozícií
a môžu byť integrované
takisto už v továrni HP
Blade System Matrixom
ako súčasť celkového
riešenia.
Avnet partner
Sieťové komponenty.
ProCurve 6600-24XG
a ProCurve 8212 šasi
prepínače sa odporúča
pripojiť k BladeSystem
Matrix (prostredníctvom
Virtual Connectov)
ako top-of-rack alebo
end-of-row.
Prostredníctvom rozširujúcich komponentov môže
byť HP BladeSystem Matrix
škálovateľný až do 1500
fyzických alebo virtuálnych
serverov, ktoré sú spravované jedným centrálnym
manažovacím serverom.
Okrem toho, Virtual
Connect Flex-10 umožňuje
konsolidáciu sieťových
zariadení v pomere 4:1,
rovnako ako rozdelenie
a jemné nastavenie 10Gb
šírky pásma podľa potrieb
jednotlivých aplikácií
a virtuálnych počítačov.
A nakoniec, so vstavaným
riadením spotreby elektrickej energie zákazníci
môžu výrazne znížiť
svoje náklady na napájanie a chladenie,
ako aj predĺženie životnosti zariadení v dátovom centre.
Ľuboš Šenkery
Product Manager ISS
Hewlett-Packard Slovakia s.r.o.
december 2010
31
Hewlett-Packard
VirtualConnect
FlexFabric
Ak boli virtualizácia
a konsolidácia hlavné témy včerajška,
tak dnes sa začína
čoraz viac rozprávať o konvergencii.
Technológie používané v serveroch sa
dynamicky vyvíjajú. Dnešné výkony
procesorov a pamäťové kapacity už
nie sú miestom, kde nás tlačí topánka.
Ponúkajú oveľa viac ako je jeden server schopný zvládnuť sám. Preto si na
pomoc často volá virtualizačné technológie od rôznych výrobcov (hypervízorov), aby mohol tento nadbytočný
výkon ponúknuť viacerým virtuálnym
serverom súčasne. S rastúcim počtom
virtuálov nás však začala tlačiť topánka
inde – na priepustnosti vstupno-výstupných operácií. Zrazu nás viac zaujíma
počet sieťových portov, ich sieťová
priepustnosť, ako aj priepustnosť na
SAN.
Spoločnosť HP už od roku 2007
ponúka vo svojich blade serveroch
technológiu Virtual Connect. Za uplynulé tri, štyri roky sa táto technológia
vyvíjala a menila. Niektoré zmeny boli
viac-menej kozmetické, niektoré boli
priam revolučné. Začínali sme s dvomi
rôznymi fyzickými modulmi, z ktorých
jeden bol určený pre oblasť LAN
(1 Gbit ethernet) a druhý pre oblasť
SAN (4 Gbit FC). Kozmetickou zmenou
bolo doplnenie možností používať
1 Gbit a 10 Gbit optické externé porty
– pričom vo vnútri zostal VirtualConnect modul stále 1 Gbitový. Ďalšou
kozmetickou zmenou bolo povýšenie
modulu pre FC na 8 Gbitov.
Prvá revolučná zmena prišla v roku
2008, kedy sme pre oblasť Ethernet
(LAN) ohlásili VirtualConnect Flex10.
Prečo revolúcia? Prvý dôvod bola plnohodnotná zmena ethernet infraštruktúry v šasi na 10 Gbit. Aj smerom na
servery, aj smerom do externej LAN
infraštruktúry. Navyše, za cenu 1 Gbit.
Druhý dôvod bola možnosť „rezať“
10 Gbit porty v serveroch až na 4 samostatné sieťové rozhrania so svojou
vlastnou MAC adresou, aj samostatnou „PCI function“. Tretí dôvod bola
možnosť naladiť priepustnosť jednotlivých sieťových portov od 100 Mbit do
10 Gbit (s krokom 100 Mbit).
Kozmetická zmena prišla o pár
mesiacov neskôr, a to možnosť ladiť
priepustnosť jednotlivých portov online
– bez nutnosti reštartu.
Dva roky po ohlásení Flex10 tu máme
novinku VirtualConnect FlexFabric,
ktorá opäť patrí do revolučnej kategórie. Základný princíp z technológie
Flex10 zostal zachovaný – 10 Gbit porty už na základnej doske každého HP
blade servera, možnosť „rezania“ týchto portov na 4 samostatné rozhrania.
Revolúcia je v aplikovaní protokolu
FCoE (Fibre Channel over Ethernet),
vďaka čomu dokážeme jednému
z „nových“ portov prikázať, aby sa
nesprával ako Ethernet alebo ako
FCoE.
Každý HP BladeServer generácie 7 má
na svojej základnej doske integrované
32
Avnet partner
december 2010
[email protected]
www.avnet.sk
Hewlett-Packard
10 Gbit CNA s možnosťou rozšírenia
o ďalšie tri. Výsledná priepustnosť je
teda až 100 Gbit...
HP blade server plnej výšky a dvojnásobnej šírky (BL680c) ponúka v základe až šesť 10 Gbit CNA s možnosťou
doplnenia ďalších dvoch portov
a navyše šesť rozširujúcich slotov.
To dáva pre štvorprocesorový server
s 32 jadrami a maximálnou kapacitou
RAM až 1 TB dostatočnú priepustnosť
200 Gbit (slovom dvesto Gigabitov).
Týmto pádom sa takýto blade server
stáva naozaj plnohodnotnou náhradou
rackového servera.
minimálne dve 10 Gbit konvergované
rozhrania (CNA – converged network
adapter), ktoré je možné pomocou
VirtualConnect FlexFabric rozdeliť až
na 6 Ethernetových portov a 2 FC/iSCSI porty. Konvergovaná komunikácia
zo servera sa v module VirtualConnect
FlexFabric rozdelí na sieťovú a FC
časť tak, ako ju poznáme dnes. Sieťová časť sa z VirtualConnect FlexFabric
modulu následne prepojí do existujúcej
LAN infraštruktúry a FC časť sa prepojí
do existujúcej SAN infraštruktúry.
Konvergencia rozhraní sa teda realizuje iba medzi serverom a modulom
VirtualConnect FlexFabric (čiže v rámci
šasi). Nie je žiaden dôvod meniť vašu
www.avnet.sk
existujúcu LAN alebo SAN sieť.
Výsledok – ak potrebujeme v serveri
využívať súčasne rozhrania Ethernet aj
FC, nie je nutné dokupovať ani prídavné karty (FC HBA), dokonca ani prídavné SAN switche (VC-FC moduly).
Nové HP blade servery G7 polovičnej
výšky (napr. BL4xxc) ponúkajú už
v základe minimálne dva 10 Gbit CNA
rozhrania. Ak by sa niekomu málilo,
server má ďalšie dva rozširujúce sloty,
do ktorých je možné osadiť dvojportové
CNA karty (podobné, aké sú na základnej doske). Výsledná priepustnosť pre
takýto server bude teda 60 Gbit...
HP blade servery plnej výšky (BL620c,
BL685c) ponúkajú už v základe štyri
[email protected]
Páči sa vám technológia VirtualConnect, ale mrzí vás jej dostupnosť iba
pre servery typu blade? Začiatkom
budúceho roka vás možno príjemne
prekvapíme...
Jozef Púry
ISS PreSales Consultant
Hewlett-Packard Slovakia s.r.o.
Avnet partner
december 2010
33
Hewlett-Packard
HP Superdome 2:
Platforma pre kľúčové
podnikové aplikácie
Viac ako 10 rokov riešenie HP Superdome — vlajková loď high-end integrity serverov HP —
poháňalo mnohé zo svetovo najnáročnejších mission-critical prostredí. Pre podnikových zákazníkov, ktorí vyžadujú vysokú dostupnosť, bohaté možnosti virtualizácie a dlhodobú ochranu investícií
je platforma Superdome riešením. So Superdome 2 sa HP stáva priekopníkom novej kategórie
modulárnych mission-critical systémov, spájajúc spoľahlivosť riešenia Superdome s účinnosťou
BladeSystem architektúry.
Riešenie Superdome 2 je založené na stratégii konvergovanej
infraštruktúry, ktorá napáda nepružnosť dátových centier modulárnou architektúrou založenou na štandardoch. Pre Superdome 2
to znamená spoločnú blejdovú architektúru rovnako ako spoločné
komponenty a spoločné manažovacie prostredie zdieľané naprieč
celým portfóliom HP serverov. Výsledkom je, že Superdome 2 je
modulárny, moderný a jednoduchší na správu než kedykoľvek
predtým. V srdci Superdome 2 je inovatívny sx3000 chipset, ktorý
zvyšuje spoľahlivosť a dostupnosť riešenia na úplne novú úroveň.
Tento článok poskytuje prehľad architektúry Superdome 2, sx3000
chipsetu a radu inovatívnych mission-critical funkcií, ktoré robia
Superdome 2 riešením pre nasledujúce desaťročie.
Portfólio
Pri použití koncepčných zásad mission-critical konvergovanej
infraštruktúry bol Superdome 2 navrhnutý ako modulárne riešenie
založené na štandardizovaných komponentoch, čo prináša výrazne nižšie vstupné náklady v porovnaní s prvou generáciou Superdome. Vo výsledku Superdome 2 používa štandardný 19“ rack
a spoločný blejdový dizajn. Základným stavebným kameňom je
Superdome 2-16s výpočtové šasi, ktoré je odvodené od známeho
c7000 a zdieľa s ním spoločný midplane, ventilátory a napájacie
zdroje, teda aj spoločné, ľahko dostupné servisné diely. Šasi má
výšku 18U a obsiahne až 8 Superdome 2 blejdov, ktoré poskytujú
výpočtové, pamäťové a I/O zdroje. Architektúra podporuje spojenie až štyroch výpočtových šasi pre zabezpečenie 64-soketového
systému pre symetrický multiprocesing s rozšíriteľnosťou až do
1024 DIMM slotov a 256 I/O adaptérov. Pre tých zákazníkov, ktorí
potrebujú viac I/O, je určené rozširujúce I/O šasi, ktoré poskytuje
12 PCIe slotov v rámci 4U priestoru. Superdome 2 podporuje až
8 I/O rozširujúcich šasi pre dodatočných 96 PCIe slotov.
Pre mid-range zákazníkov, ktorí hľadajú konsolidačnú platformu
pre zníženie nákladov, je určený produkt Superdome 2-8s, ktorý
34
Avnet partner
december 2010
používa rovnaké výpočtové šasi a rovnaké I/O šasi s obmedzením
na maximálne štyri blejdy na jednu n-partíciu a maximálne dve I/O
šasi. Z hardvérového hľadiska je totožný so Superdome 2-16s,
teda podporuje celkovo až 8 blejdov, obmedzením je, že najväčšia
n-partícia sa môže skladať maximálne zo 4 blejdov. I/O rozširujúce šasi musí byť inštalované v racku spoločne s výpočtovým šasi
a produkt v tejto verzii neobsahuje LCD displej inštalovaný na
dverách racku.
Výkon
Riešenie Superdome 2 má dobre vyváženú architektúru, ktorá
je navrhnutá pre zvýšenie výkonu procesorov Itanium ® v širokej
škále obchodných a technických aplikácií. Superdome 2 v porovnaní so systémami na báze chipsetu sx2000 poskytuje viac než
dvojnásobnú priepustnosť lokálnej pamäte a dvoj až štvornásobnú
šírku I/O pásma. Sx3000 chipset tiež poskytuje 128 MB level 4
cache pamäte na blejd, ktorá ukladá dáta z pamätí ostatných
blejdov, čím výrazne znižuje priemernú latenciu. Intel ® Itanium 2
procesory radu 9300 majú integrované pamäťové radiče, ktoré
poskytujú v porovnaní s predchádzajúcimi riešeniami viac než
dvojnásobnú šírku pásma pri nižšej latencii. Inovácie v oblasti
hyper-threadingu prinášajú až 25 % nárast výkonu.
Server Superdome 2 založený na chipsete Sx3000 osadený
32 procesormi Intel Itanium 2 9300 poskytuje šírku I/O pásma
až 816 GB/s a bezprecedentnú priepustnosť systémovej zbernice
až 1248 GB/s. Výsledkom toho je vynikajúca škálovateľnosť výkonu až do 128 procesorových jadier a 176 I/O adaptérov,
čo zákazníkom umožňuje pridávať kapacitu podľa potrieb.
Systém Superdome 2 využíva popredné priemyselné technológie pre maximalizáciu výkonu. Z veľkej časti sú tieto technológie
založené na komponentoch c-Class BladeSystem (napájacie
zdroje, chladiaci subsystém, interconnect moduly, I/O mezzanine
[email protected]
www.avnet.sk
Hewlett-Packard
karty). K tomu sa pridáva využitie štandardizovaných procesorov Itanium 2, Dual Data Rate 3 (DDR-3) DRAM a PCIe I/O adaptérov.
Spoľahlivosť a dostupnosť
HP Superdome 2 využíva opravu chýb, samoregeneráciu a pokročilé diagnostické technológie pre zvýšenie dostupnosti. Okrem
pasívneho midplejnu obsahuje v srdci Superdome 2 „Crossbar
fabric“, odolný voči zlyhaniu s možnosťou výmeny komponentov
počas prevádzky a „end-to-end“ sledovaním a presmerovaním
transakcií, ktoré predchádza stratám dát. Manažment subsystém,
taktovací subsystém, chladenie a napájanie sú taktiež plne redundantné. Okrem toho, požitie „double-chip spare“ pamätí chráni
systém pred drvivou väčšinou chýb vo vyrovnávacej pamäti a na
dátovej zbernici.
obchodná inteligencia alebo systémy využívané ku konsolidácii IT
prosperujú z pokroku novej sx3000 čipovej sady a ďalšej generácie Intel Itanium procesorov.
Michal Sapák
BCS PreSales Consultant / Hewlett-Packard Slovakia s.r.o.
Ďalším kľúčovým prvkom spoľahlivosti je Superdome 2 analytický
subsystém, ktorý posúva diagnostické schopnosti platformy na
úroveň firmvéru, kde je možné vykonať diagnostiku a autoregeneráciu aj v prípade, keď operačný systém nie je schopný naštartovať. Je tiež schopný konsolidovať a sprehľadniť chybové hlásenia.
Medzi ďalšie kľúčové vlastnosti dostupnosti a spoľahlivosti
Superdome 2 patria ECC pre všetky PCIe sloty, dedikované
PCIe zbernice, ktoré izolujú prípadnú poruchu každej PCIe karty,
redundantné ventilátory, „end-to-end“ sledovanie a opakovanie
transakcií cez SMP fabric, alternatívne presmerovanie L4 cache
liniek v sx3000 čipovej sade a Intel Cache Safe Technology
na procesore L2, L3 cache a adresár cache.
Virtualizácia a manažment
HP Superdome 2 podporuje široké pole virtualizačných možností
pre naplnenie zákazníckych potrieb, n-partície poskytujú úplnú
izoláciu partícií na hardvérovej úrovni. Virtuálne partície (vPars)
a HP Integrity Virtual Machines (HPVMs) umožňujú ďalšie delenie
n-partícií pre jemnejšiu granularitu rozdelenia hardvérových
zdrojov. Zákazníci si môžu vybrať medzi HP-UX a Windows ®.
HP ponúka integrovanú sadu nástrojov s HP Insight DynamicsVSE. ID-VSE môže zdvojnásobiť efektívnosť využitia zdrojov,
monitorovanie virtuálnych serverov, logických partícií a riadenie
záťaže pre mission-critical triedu virtualizácie.
Okrem toho, orchestračné možnosti HP podporujú plne integrované prostredie, ktoré sa prispôsobuje meniacim sa potrebám podniku. Pri použití Systems Insight Manager môžu byť bežné úlohy
správy ako je nasadenie alebo presun prostredí vykonané rýchlo
a efektívne. Global Workload Manager môže zvýšiť celkovú efektivitu prostredia presunom zdrojov pre najkritickejšie úlohy. Toto je
integrovaný systém riadenia a zjednodušenej automatizácie.
Ochrana investícií
Superdome 2 pokračuje v odkaze vynikajúcej ochrany investície
prvej generácie Superdome. Superdome 2 systémy sú navrhnuté
pre podporu rozšíriteľnosti a modernizácie tak, aby držali krok
s meniacimi sa potrebami zákazníka. Ako súčasť konvergovanej
infraštruktúry je navrhnutý ako modulárny stavebnicový systém,
ktorý poskytuje nízke počiatočné náklady a škálovateľnosť do
rádovo stoviek CPU jadier. Rozšírenie existujúcich alebo pridanie
nových hardvérových partícií je riešené jednoduchým pridaním
blejdov, resp. I/O šasi. Superdome 2 blejdy sa dajú rýchlo a ľahko
vybrať za účelom rozšírenia pamäťovej kapacity alebo procesorového výkonu. Superdome 2 systémy boli vytvorené tak, aby mohli
súčasne podporovať partície s budúcimi modelmi procesorov spolu s partíciami s procesormi Intel Itanium 2 9300. To zahŕňa podporu pre nasledujúce dve generácie procesorov Itanium. Navyše,
aplikácie bežiace nad operačným systémom HP-UX 11iV3 pobežia bez nutnosti akejkoľvek migrácie aj na 2 Superdome.
Záverom
Superdome 2 je postavený na pokračovaní úspechu predchádzajúcej generácie produktov Superdome a zvyšuje spoľahlivosť, dostupnosť a výkon. Teraz na základe HP konvergovanej
Infraštruktúry zdieľa Superdome 2 spoločné komponenty, napájanie, chladenie a manažment spolu s ostatnými produktmi HP
BladeSystems. HP Superdome 2 servery bežiace kľúčové podnikové a výskumné aplikácie ako on-line spracovanie transakcií,
www.avnet.sk
[email protected]
Avnet partner
december 2010
35
Hewlett-Packard
HP StorageWorks
P9500
– nové high-end
diskové pole pre
Mission-Critical prostredia
Svet sa mení a IT svet ešte rýchlejšie. Objem dát neustále exponenciálne rastie. Náročným
enterprise zákazníkom už dnes nestačí len vysoký výkon, vysoká dostupnosť a škálovateľnosť.
Čoraz častejšie sa vyzdvihujú aj ďalšie požiadavky ako zníženie nákladov, TCO, SLA (Service Level
Agreement), jednoduchý manažment, virtualizácia, bezpečnosť, otvorenosť, štandardizácia, modularita, integrácia. Tieto trendy, prirodzene, zasiahli aj do segmentu high-end diskových polí.
Novou hviezdou na trhu je
diskové pole HP Storage
Works P9500, ktoré bolo
uvedené na trh v septembri 2010 a je v poradí
už šiestou generáciou
high-end diskových polí,
pôvodne označovaných
HP XP. Tieto polia boli
vždy určené pre náročných
podnikových zákazníkov
ako konsolidačná storage
platforma pre 24-hodinovú
NON-STOP prevádzku,
kde je vyžadovaný extrémny výkon pri stopercentnej
dostupnosti dát, a to aj
v prípade živelnej pohromy. V takomto prostredí
je neprípustný akýkoľvek
výpadok a všetky zásahy
do systému ako rozšírenie
kapacity, zvýšenia verzie
firmware a implementácia
novej funkcionality musia
byť urobené on-line počas
plnej prevádzky.
36
Avnet partner
Okrem toho boli tieto
polia vždy najvýkonnejšie
na trhu. A odkedy bola
demonštrovaná vysoká
dostupnosť prestrelením
bežiaceho poľa výstrelom
z pušky, boli právom
nazývané bulett proof,
t. j. nepriestrelné.
Napriek skvelému rodokmeňu ešte nikdy nepriniesla nová generácia toľko
pozitívnych zmien ako
december 2010
v prípade P9500, či už ide
o zmeny hardvéru, alebo
podstatného rozšírenia
funkcionality softvéru.
Z hardvérového hľadiska
sa zmeny v architektúre
niesli nielen smerom
k vyššiemu výkonu a škálovateľnosti, ale v súlade
so súčasnými trendmi
aj smerom k využitiu
aktuálnych štandardných
technológií.
[email protected]
Spomeniem aspoň
niektoré:
Redesign architektúry
Umiestnenie v štandard nom 19” racku
8Gb FC a FICON front end – v budúcnosti
FCoE
6GbSAS backend
2.5“ SAS a SSD
(Solid State Drives)
disky
Intel procesory
Predo-zadné chladenie
www.avnet.sk
Hewlett-Packard
Asi najlepšie vystihuje
základné parametre
P9500 v porovnaní s predchádzajúcou generáciou
XP24000 tabuľka na tejto
strane.
Na prvý pohľad vidno
podstatný nárast vo
výkone a škálovateľnosti.
Základná konfigurácia sa
začína od 5 diskov a je
možné ju on-line rozširovať
až na 2024 diskov, ktoré sú
umiestnené v jednom
až šiestich rackoch.
Využitie 2,5“ diskov
umožňuje umiestniť už
do prvého racku 256 diskov a v neposlednom rade
znižuje nároky na napájanie a chladenie.
Pre diskové pole HP
P9500 je bezpečnosť
dát až na prvom mieste.
Dátová integrita je neustále
kontrolovaná rôznymi
prostriedkami od vstupu
dát cez FC port až po disk.
Dáta môžu byť uložené na
disky v šifrovanej forme.
Táto funkcionalita sa zapína aktiváciou príslušnej
licencie – hardvérová podpora je súčasťou P9500.
V prípade potreby je
možné obsah diskov
vymazať certifikovaným
spôsobom.
business-critical aplikácií,
alebo poskytujú novú,
alebo unikátnu funkcionalitu.
Všetky komponenty sú
neustále monitorované
a v prípade detekcie zvýšenej chybovosti diskov alebo
ktoréhokoľvek z interných
komponentov sa automaticky notifikuje HP centrum
pre podporu, čo zabezpečuje možnosť včasného
a proaktívneho zásahu
servisných technikov.
HP Storageworks P9000
Array Manager
Je jediný povinný softvérový balík, ktorý treba
nakúpiť s novým diskovým
poľom P9500. Obsahuje
18 softvérových titulov pre
základný manažment poľa,
ale poskytuje aj zaujímavosti, ako napr. možnosť
rozdelenia diskového poľa
na menšie logické jednotky, vytvorenie diskov
v pamäti cache, vytvárania
read-only diskov, certifikované vymazanie obsahu
diskov, monitorovania
výkonu atď. Existuje aj
výhodný bundle s licenciou
pre External Storage alebo
Thin Provisioning.
Unikátna
funkcionalita P9500
Je reprezentovaná širokou
paletou (viac ako 60)
softvérových titulov. Väčšina softvérov existuje aj vo
forme dočasnej, tzv. Trial
licencie, vďaka čomu je
možné si danú funkcionalitu vyskúšať. Väčšina zo
softvérov je licencovaná na
1TB využiteľnej kapacity,
pre niektoré existuje licencia na celé diskové pole.
Existujú aj cenovo výhodné
bundle softvérov.
Z celého portfólia spomeňme aspoň tie tituly, ktoré
sú zaujímavé z hľadiska
HP StorageWorks
P9000 External Storage
Software
Je jedinečný produkt, ktorý
umožňuje virtualizovať
kapacitu všetkých diskových polí v SAN (Storage
Area Network) zapojených
za P95000. Diskové pole
P5000 prezentuje túto
kapacitu serverom transparentne. Umožňuje zjednotiť
manažment v SAN a vytvárať rôzne triedy diskovej
kapacity podľa požadovaného výkonu, resp. ceny
za 1 TB kapacity.
V kombinácii s ostatnými
softvérmi z rodiny P9000
otvára celú škálu zaujímavých možností a praktických aplikácií. Kapacita,
ktorú je možné takto
zvirtualizovať za P9500 je
obrovská, až 255 PB. Viete
si predstaviť zákazníka,
ktorý potrebuje viac?
HP StorageWorks P9000
Auto LUN Software
Je SW produkt, ktorý
umožňuje transparentnú
migráciu logických diskov
medzi rôznymi fyzickými
diskovými skupinami.
Napríklad logický disk,
ktorý potrebuje väčší
výkon, je možné transparentne presunúť na menej
zaťaženú skupinu diskov.
V kombinácii s External
Storage je možné počas
prevádzky presúvať alebo
migrovať logické disky aj
medzi rôznymi diskovými
poľami.
P9500 1 Module
P9500 2 Modules
XP24000
1024
2048
1152
255 PB
255 PB
247 PB
Host Ports
96 FC
96 FICON
(48 FCoE /v budúcnosti/)
192 FC
192 FICON
(96 FCoE /v budúcnosti/)
128 FC
64 FICON
Cache Size
256 GB
(512GB /v budúcnosti/)
512 GB
(1TB /v budúcnosti/)
512 GB
SSD
(+ Battery)
SSD
(+ Battery)
Battery
64/32 GB/sec
128/64 GB/sec
68/39 GB/sec
Power Consumption (fully configured)
19.9 KVA
39.8 KVA
33.1 KVA
Sequential Performance Disk GB/s
>7,5
>15
11
>175‘000
>350‘000
>160‘000
96
192
106.4
Max Internal Disks
Max Virtual Capacity
Cache Protection
Internal Bandwidth (Data/Control)
Random Performance Disk IOPS
Internal Bandwidth GB/s
www.avnet.sk
[email protected]
Avnet partner
december 2010
37
Hewlett-Packard
Obrazok č. 1
HP StorageWorks P9000
Business Copy Software
Umožňuje vytvárať kópie
alebo kapacitne efektívne
kópie dát (tzv. snapshot)
v rámci diskového poľa,
napríklad pre účely zálohovania, testovania a podobne. V kombinácii s External
Storage umožňuje aj vytváranie kópií dát na externý
priestor na inom, napr.
lacnejšom diskovom poli.
HP StorageWorks
P9000 Continuous
Access Software
Je SW produkt, ktorý
umožňuje replikáciu logických diskov medzi dvomi
diskovými poľami P9500
a XP synchrónne, alebo
asynchrónne. Umožňuje
vytvárať celú škálu riešení
odolných voči výpadku
jednej lokality. V kombinácii
s External Storage umožňuje napríklad aj replikáciu
dát medzi diskovými poľami rôznych dodávateľov.
HP StorageWorks P9000
Thin Provisioning
Je odpoveďou na volanie
po efektívnejšom využití
nakúpenej diskovej
kapacity.
Je známe, že pri tradičnom
spôsobe je disková kapacita prideľovaná aplikáciám
dopredu s rezervou na
potrebný rast a tým pádom
je využívaná neefektívne.
38
Avnet partner
HP P9000 Application
Performance Extender
(APEX)
Poskytuje zaručené
výkonové parametre (SLA)
pre aplikácie vo forme
garantovanej priepustnosti
od hosťa (aplikácie) až
po diskové pole alebo vo
forme garantovanej doby
odozvy. Takto je možné
aj vo veľkých centralizovaných a virtualizovaných
prostrediach zabezpečiť
výkon pre tie najkritickejšie
aplikácie.
Ako vidno, 50 % všetkých
I/O operácií smeruje len
na 5 % diskovej kapacity.
Ďalších 30 % I/0 operácií
smeruje na 15 % kapacity.
Jednoduchý manažment
Dávno sú preč časy, kedy
zákazníci u high-end polí
tolerovali fakt, že manažment bol, povedzme, nie
V prípade Thin Provisioningu sa disková kapacita
prideľuje z virtualizovaného
diskového poolu. Aplikácia
dostane požadovanú kapacitu vo forme virtuálneho
logického disku, pričom
reálna, fyzická kapacita,
sa alokuje až podľa aktuálnych požiadaviek.
Takto môžu byť dosiahnuté významné úspory
pri počiatočnom nákupe
kapacity, resp. oddialiť
nákup diskov, až keď budú
reálne potrebné. Výhody
Thin Provisioningu ilustruje
obrázok č.1.
V tomto modelovom
prípade bola dosiahnutá
významná úspora pri
nákupe počiatočnej
kapacity (5 TB oproti
14,1 TB).
Obrazok č. 2
zvýšiť výkon pri zachovaní rozumných nákladov
pomocou migrácie dát
na vhodnú triedu (tier)
storage. Pozorný čitateľ
môže namietať – veď to už
sme tu mali. Áno, spomínali sme Auto LUN softvér.
V čom je teda rozdiel?
Auto LUN vie migrovať len
celé logické disky (LUN).
Smart Tiers umožňujú
migrovať aj časti diskov,
takzvané sekcie. Meraním reálnej prevádzky sa
totiž zistilo, že disky sú
zaťažované nerovnomerne. Typický príklad ilustruje
obrázok č.2.
HP StorageWorks
P9000 Smart Tiers
Umožňuje podstatne
december 2010
Obrázok č.3 tento proces
názorne ilustruje.
Obrazok č. 3
Zvyšných 80 % kapacity je
zaťažovaných len 20 % I/0.
Ak by sme mohli tento
fakt využiť a umiestniť
napríklad Tier 0 na SSD
disky, Tier 1 na 15k disky
a Tier 2 na 7.2k disky,
oveľa efektívnejšie by sa
dali zladiť požiadavky
na výkon versus cena
riešenia. A presne to
dokáže SW Smart Tiers
– automaticky migrovať
(aj) časti diskov podľa
aktuálnej záťaže medzi
tromi triedami diskových poolov.
[email protected]
práve jednoduchý. V čase,
kedy jedno diskové pole
P9500 môže virtualizovať kapacitu celej SAN
infraštruktúry, je jednoduchý a intuitívny manažment kľúčom k znižovaniu
nákladov. Preto boli do
tejto oblasti nasmerované nemalé investície HP
a výsledok sa dostavil nad
očakávanie dobrý.
Čo iného by ste čakali?
Josef Bábíček
SWD Presales Cosultant
Hewlett-Packard Slovakia s.r.o.
www.avnet.sk
Accelerating Your Success™
Download

Peter Weber Kľúčový je pre nás každý zákazník Predstavenie