Príloha č. 4 k opatreniu č. MF/27076/2007-74 Príloha č. 4 k opatreniu č. MF/26567/2011-74
VZOR
UVFO2v12_1
Úč FO 2 - 01
Výkaz o majetku a záväzkoch
v jednoduchom účtovníctve
.
k
.
2 0
(v celých eurách)
Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž
Daňové identifikačné číslo
Účtovná závierka (vyznačí sa x)
riadna
IČO
SK NACE
.
mimoriadna
.
priebežná
0 1 2 3 4 5 6 7- 8 9
Za obdobie
Mesiac Rok
od
2 0
do
2 0
Názov účtovnej jednotky
Trvalý pobyt
Ulica
Číslo
PSČ
Obec
Číslo telefónu
Číslo faxu
/
0
0
/
E-mailová adresa
Miesto podnikania, ak sa líši od miesta trvalého pobytu
Ulica
Číslo
PSČ
Obec
Číslo telefónu
Číslo faxu
/
0
0
Zostavená dňa:
.
Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:
.
/
Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:
Podpisový záznam fyzickej
osoby:
2 0
Záznamy daňového úradu
Miesto pre evidenčné číslo
MF SR č. MF/26567/2011-74/4/2012
Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu
Strana 1
UVFO2v12_2
Daňové identifikačné číslo
IČO
Úč FO 2 - 01
Majetok
a
Riadok
b
Dlhodobý nehmotný majetok
01
Dlhodobý hmotný majetok
02
Dlhodobý finančný majetok
03
Zásoby celkom
súčet (r. 05 až 07)
04
Materiál
05
Tovar
06
Nedokončená výroba, výrobky,
zvieratá, ostatné
07
Pohľadávky
08
Krátkodobý finančný majetok
súčet (r. 10 až 12)
09
Peniaze a ceniny
10
Účty v bankách
11
Ostatný krátkodobý
finančný majetok
12
Priebežné položky (+/-)
13
Opravná položka
k nadobudnutému majetku (aktívna)
14
Majetok celkom r. 01 + r. 02 + r. 03
+ r. 04 + r. 08 + r. 09 +/- r. 13 + r. 14
15
Záväzky
a
Riadok
b
Rezervy
16
Záväzky
17
Úvery
18
Opravná položka
k nadobudnutému majetku (pasívna)
19
Záväzky celkom
súčet (r. 16 až 19)
20
Rozdiel majetku a záväzkov
(r. 15 - r. 20)
21
MF SR č. MF/26567/2011-74/4/2012
Za bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
1
Za bežné účtovné obdobie
2
Za bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
3
Za bežné účtovné obdobie
4
Strana 2
Download

Výkaz o majetku a záväzkoch