SK
SYSTÉM MÝTA PRE NÁKLADNÚ
DOPRAVU V NEMECKU
UŽÍVATEĽSKÉ INFORMÁCIE
2
é
an
ov
iz ie
n
al
tu da 4
Ak vy 01
Z poverenia
www.toll-collect.de
OBSAH
Predslov................................................................................................................... 1
1Prehľad................................................................................................................ 2
2 Mýtna povinnosť................................................................................................. 4
2.1 Definícia mýtnej povinnosti............................................................................. 4
2.1.1 Vozidlá podliehajúce mýtnemu............................................................... 4
2.1.2Vozidlá nepodliehajúce mýtnemu a vozidlá
oslobodené od mýtneho......................................................................... 4
2.1.3 Spoplatnená cestná sieť......................................................................... 5
2.2 Kompetencie zúčastnených............................................................................. 6
2.2.1Kompetencie v rámci súkromno- verejného partnerstva:
Spolková republika Nemecko a spoločnosť Toll Collect............................ 6
2.2.2Kompetencie pri kontrolách a ukladaní pokút: BAG................................. 7
2.2.3 Kompetencie pre spoplatnenú cestnú sieť: BASt..................................... 7
3Registrácia.......................................................................................................... 8
4 Spôsob registrácie.............................................................................................. 9
4.1 Automatická rezervácia pomocou palubného prístroja..................................... 9
4.1.1 Inštalácia palubného prístroja................................................................ 10
4.1.2 Prevádzka palubného prístroja............................................................... 11
4.2 Manuálna rezervácia....................................................................................... 12
4.2.1 Rezervácia cez internet.......................................................................... 12
4.2.2Rezervácia na termináli na výber mýtneho.............................................. 14
4.3 Stornovanie pri manuálnej rezervácii............................................................... 16
4.3.1 Stornovanie cez internet........................................................................ 17
4.3.2 Stornovanie na termináli na výber mýtneho............................................ 17
4.4 Žiadosť o vrátenie mýtneho po vypršaní platnosti dokladu o rezervácií................18
5 Výška mýta.......................................................................................................... 19
6 Spôsob platby..................................................................................................... 23
6.1 Spôsoby platby pre registrovaných užívateľov................................................. 23
6.1.1 Uhrada vkladovým účtom cez Toll Collect................................................ 23
6.1.2 Spôsob platby s platobnou zárukou........................................................ 24
6.2 Spôsoby platby pre registrovaných a neregistrovaných užívateľov.................... 25
6.2.1 Hotovosť ................................................................................................ 25
6.2.2 Tankovacia a kreditná karta ................................................................... 25
7 Vyúčtovanie pre registrovaných užívateľov........................................................ 26
7.1 Pravidelný výpis vyú tovania mýtneho............................................................. 26
7.2 Mimoriadne vyú tovanie mýtneho.................................................................... 26
7.3 Reklamácia výpisu vyú tovania mýtneho.......................................................... 26
7.4 Dodatočné služby........................................................................................... 27
8Kontrola.............................................................................................................. 27
9 Otázky a odpovede.............................................................................................. 29
10 Klientské centrum a kontakty............................................................................. 36
PREDSLOV
Milé čitateľky, milí čitatelia,
zemepisná poloha v srdci Európy urobila z Nemecka dôležitú križovatku medzinárodnej
cestnej dopravy nákladných vozidiel. Našu krajinu križujú tisíce nákladných vozidiel z celej
Európy, jazdiace hlavne po diaľniciach. Neustály rast objemu prepravy tovaru vedie k značnému zaťaženiu ciest a vyžaduje investície na ich udržiavanie a ďalšiu výstavbu.
Na spravodlivé rozdelenie nákladov s tým spojených rozhodla spolková vláda v roku 2005
zaviesť mýtne podľa prejdenej trasy pre domáce a zahraničné nákladné vozidlá s povolenou
celkovou hmotnosťou nad 12 ton.
V rámci súkromno-verejného partnerstva vyvinula a vybudovala spoločnosť Toll Collect na
objednávku Spolkovej republiky Nemecko systém mýtneho, ktorý ako prvý na svete spája
technológiu satelitnej lokalizácie s modernou technológiou mobilnej siete. Poplatky sa vyberajú – na rozdiel od diaľničných nálepiek – podľa dĺžky prejdenej spoplatnenej trasy,
podľa počtu náprav a emisnej triedy. Takto platí každý len za skutočne odjazdené kilometre
– čo je spravodlivé.
Toll Collect vytvoril systém ktorý dopravný prúd počas výberu mýtneho neobmedzuje. Inak
ako konvenčné mýtne systémy nevyžadujú inovačné technológie rýchlostné limity, ani zastavenie áut, alebo zaradenie sa do príslušného jazdného pruhu. Takto sa podarilo vytvoriť
mýtny systém pre nemecký a európsky sektor dopravy pokročilo a flexibilne.
Toll Collect je tak technicky vybavený že podporuje aj iné mýtne systémy. V septembri 2011
spoločne s ASFINAG, rakúskym mýtnym operátorom bol vytvorený servis TOLL2GO. S TOLL2GO sa môže vybrať mýto pre nákladnú dopravu nad 12 ton aj v Rakúsku cez zabudovaný palubný prístroj od Toll Collect.
Táto informačná brožúra obsahuje všetko potrebné k systému mýta pre nákladnú dopravu
v Nemecku- od registrácie cez spôsob rezervácie až po výpis vyúčtovania mýtneho.
Prajeme Vám dobrú jazdu!
Váš
Toll Collect
1
1 PREHĽAD
1PREHĽAD
Systém mýtneho spoločnosti Toll Collect
ponúka tri spôsoby registrácie mýta:
podliehajúcu mýtnemu na jednom z terminálov na výber mýtneho, alebo cez internet .
Aj tieto údaje sa vysielajú do výpočtového
strediska Toll Collect.
Automatická registrácia pomocou palubného prístroja zabudovaného vo vozidle,
takzvaného On-Board Unit (OBU),
Manuálna registrácia na termináloch na
výber mýtneho
Manuálna registrácia cez internet
Predpoklad pre rezerváciu cez palubný prístroj je predchádzajúca registrácia osoby
povinnej platiť mýto a jej vozidla v spoločnosti Toll Collect. Pre rezerváciu cez internet je taktiež nutná registrácia v spoločnosti
Toll Collect.
Jadrom systému je automatická registrácia:
Palubný prístroj zabudovaný v nákladnom
vozidle rozoznáva pomocou satelitného signálu (Global Positioning System, GPS) a prídavných podporných senzorov na určenie
polohy, cez ktoré spoplatnené cestné úseky
nákladné vozidlo prechádza. OBU lokalizuje
polohu vozidla a kedykoľvek ju môže priradiť jednému z cestných úsekov na okolo
30 000 kilometroch cestnej siete, podliehajúcej mýtnemu (v obidvoch smeroch). Prístroj potom vypočíta poplatok na základe
údajov užívateľa o emisnej triede a o počte
náprav nákladného vozidla, ako aj dĺžky
prejdenej trasy a tieto údaje vysiela cez mobilnú sieť do výpočtového strediska Toll
Collect.
Vyúčtovanie mýtneho je pre registrovaných
užívateľov cez kreditnú kartu, kreditnú kartu
na spôsob dobíjania konta, úhrada vkladovým účtom ide cez Toll Collect, tankovaciu
kartu, alebo LogPay spôsobom.
▪▪
▪▪
▪▪
Alternatívou sú manuálne spôsoby rezervácie mýta: Užívateľ môže rezervovať trasu
Registrácia cez terminál na výber mýtneho
je prístupná všetkým užívateľom. Neregistrovaní užívatelia si môžu ako spôsob platby
zvoliť platbu v hotovosti, platbu tankovacou
alebo kreditnou kartou. Zaregistrovaní užívatelia môžu platiť aj kartou vozidla, vtedy
sa objavia rezervácie na mesačnom výpise
vyúčtovania mýtneho a vyúčtovanie sa koná
až po prejazdení spoplatnenej cestnej siete.
Pre všetky otázky týkajúce sa spôsobu platby a celého mýtneho systému je pre užívateľov k dispozícii klientské centrum.
Na zabezpečenie dodržania mýtnej povinnosti poskytla spoločnosť Toll Collect Spolkovému úradu pre nákladnú dopravu komplexný kontrolný systém.
V rámci kontroly je v Toll Collect – výpočtovom stredisku pre všetky kontrolované motorové vozidlá podliehajúce mýtnemu testované či existuje platná rezervácia. Kontrolný
systém pozostáva z automatických kontrol
2
prostredníctvom kontrolných brán a z prenosných kontrolných prístrojov, stacionárnych a mobilných kontrol s príslušnými
kontrolnými zariadeniami a z prevádzkových kontrol. Pôsobenie všetkých týchto
druhov kontroly zaisťuje dostatočnú a nepretržitú kontrolu dodržiavania mýtnej povinnosti a možnosť prispôsobiť kontrolný
systém opakovane zmeneným podmienkam. Zákonné ustanovenia ochrany údajov
sú dodržiavané.
Právny základ pre výber mýta podľa prejdenej trasy sú:
▪▪
Zákon o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFStrMG) zo dňa 12. júla 2011 (spolkový vestník
zákona I s. 1378), naposledy zmenený článkom 2 odsek 152
zákona zo 7. augusta 2013 (spolkový vestník zákona I s.
3154)
▪▪
Vyhláška Vyhláška o vyberaní, o dokazovaní riadneho
zaplatenia a o vracaní mýta (Vyhláška o mýte pre nákladné
automobily - LKW-MautV) zo dňa 24. júna 2003 (spolkový
vestník zákona I s. 1003), naposledy zmenená článkom 2
Zákona zo dňa 23. júla 2013 (spolkový vestník zákona I s.
2550)
19. júla 2011 nadobudol platnosť zákon
o mýte na spolkových cestách (BFStrMG)
a nahradil zákon o diaľničnom mýte pre ťažké úžitkové vozidlá (ABMG) ako právny základ na prehľad systému mýta pre nákladnú
dopravu. Zmena zákonného označenia vyjadruje, že sieť ciest s povinnosťou platiť
mýto zahŕňa nielen diaľnice, ale okrem nich
aj spolkové komunikácie alebo úseky spolkových komunikácií.
▪▪
Vyhláška o rozšírení mýtnej povinnosti na určité úseky
spolkových komunikácií (Vyhláška o rozšírení mýtnej
povinnosti - MautStrAusdehnV) zo dňa 8. decembra 2006
(spolkový vestník zákona I s. 2858), naposledy zmenená
článkom 4 Zákona zo dňa 12. júla 2011 (spolkový vestník
zákona I s. 1378)
▪▪
Vyhláška o regulácii mýtnych uzlových bodov pre určité
úseky spolkových komunikácií (Vyhláška o mýtnych uzlových bodoch na úsekoch spolkových komunikácií BStrMKnotV) zo dňa 9. augusta 2013 (spolkový vestník
zákona I s. 3218)
3
2 MÝTNA POVINNOSŤ
2MÝTNA
POVINNOSŤ
Spolkový úrad pre správu ciest zverejnil spoplatnenú cestnú sieť na internete. Na internete www.mauttabelle.de sú uvedené všetky
spoplatnené spolkové diaľnice a spolkové
cesty pre nákladné vozidlá s povolenou celkovou hmotnosťou nad 12 ton.
2.1 Definícia mýtnej povinnosti
2.1.1 Vozidlá podliehajúce mýtnemu
Mýtnej povinnosti podliehajú všetky ťažké
úžitkové vozidlá alebo jazdné súpravy s povolenou celkovou hmotnosťou minimálne 12
ton, ktoré
▪▪ sú výlučne určené na prepravu tovaru (1.
alternatíva)
▪▪ sú nasadené na prepravu tovaru
(2.alternatíva)
Pre vznik povinnosti platby mýtnych poplatkov stačí splnenie jednej z oboch alternatív
podľa §1 ods. 1 sadzba 2 číslo 1 BFStrMG.
Mýtna povinnosť pri prvej alternatíve vzniká
nezávisle od toho, či:
▪▪ je tovar skutočne prepravovaný
▪▪ sa tovar prepravuje komerčne alebo za
vlastným účelom (podniková doprava)
▪▪ je dané vozidlo oslobodené od cestnej
dane.
Pokiaľ je motorové vozidlo či jazdná súprava
použitá k preprave tovaru za úplatu alebo
na dopravu tovaru za obchodným účelom
(nákladná doprava alebo podniková nákladná doprava), vzniká mýtna povinnosť podľa
druhej alternatívy.
4
Podrobnosti k výpočtu povolenej celkovej
hmotnosti jazdnej súpravy nájdete v § 34
ods. 7 Pravidlá spôsobilosti k cestnej premávke (StVZO).
Nezávisle od krajiny pôvodu musia všetky
osoby povinné platiť mýto, ktoré prešli po
spoplatnenej trase zaplatiť.
2.1.2 Vozidlá nepodliehajúce
mýtnemu a vozidlá oslobodené
od mýtneho
Motorové vozidlá a jazdné súpravy s povolenou celkovou hmotnosťou pod 12 ton nepodliehajú mýtnemu.
Motorové vozidlá a jazdné súpravy s povolenou celkovou hmotnosťou pod 12 ton, ktoré
nie sú výlučne určené na prepravu tovaru
a nie sú ani na dopravu tovaru nasadzované,tiež nepodliehajú mýtnemu.
Okrem toho sú oslobodené od mýtneho
podľa § 1 ods. 2 BFStrMG nasledujúce motorové vozidlá a jazdné súpravy:
1. Autobusy
2. Vozidlá armády, polície, civilnej ochrany
a ochrany pred katastrofami, požiarneho
zboru, ďalších núdzových zložiek a spolkovej vlády.
3. Vozidlá, ktoré sú použité výlučne k údržbe
ciest vrátane čistenia a zimnej údržby
ciest.
4. Vozidlá, ktoré sa používajú výlučne za
účelom zábavnej a cirkusovej živnosti.
5. Vozidlá, ktoré používajú obecne prospešné alebo dobročinné organizácie na prepravu humanitárneho tovaru, ktorý slúži
k zmierneniu núdzového stavu.
Predpokladom na oslobodenie od mýtneho
s výnimkou autobusov a vozidiel, ktoré používajú verejnoprospešné alebo dobročinné
organizácie na prepravu humanitárneho tovaru, ktorý slúži k zmierneniu núdzového
stavu, je vonkajšie označenie motorového
vozidla, aby bolo možné rozoznať na aký
účel je určené.
Majitelia alebo držitelia vozidiel nepodliehajúce mýtnemu a vozidiel oslobodených
od mýtneho si môžu vozidlá nechať za určitých podmienok dobrovoľne zaregistrovať
v spoločnosti Toll Collect ako vozidlá oslobodené od mýtnej povinnosti.Registrácie sú
platné dva roky a podľa potreby je možné
ich na základe žiadosti predĺžiť. Bližšie informácie ako i príslušné formuláre sú na internetovej stránke: www.toll-collect.de alebo v klientskom centre.
Údaje na formulári o vozidlách nepodliehajúcim mýtnemu je potrebné uviesť pravdivo
a úplne. Zodpovednosť za správnosť údajov
pre registráciu vozidla nepodliehajúceho
mýtnemu nesie majiteľ alebo držiteľ (princíp
samodeklarácie). Takáto registrácia neznamená automaticky právnu podstatu pre
uznanie oslobodenia od mýtneho zo strany
Toll Collect či Spolkového úradu pre nákladnú dopravu (BAG). Príslušné miesta sú
oprávnené kedykoľvek skontrolovať správnosť poskytnutých údajov. K predpokladom
viď.: § 1 ods. 1 a 2 BFStrMG.
(BAB) sú podľa zákona všetky spolkové cesty
stanovené formálne ako spolkové diaľnice.
Spoplatnené spolkové cesty hraničia v podstate so spolkovou diaľnicou a sú rozšírené
ako diaľnice. Ako predpoklad na mýtnu povinnosť na spolkovej ceste sú nasledujúce
kritéria definované:
▪▪ Musí sa jednať o trasy, ktoré sa nachádzajú vo vecnom bremene krajiny a sú
minimálne štvorprúdové- minimálne dva
jazdiace pruhy v jednom jazdnom smere.
▪▪ Musia mať priame pripojenie na spolkovú diaľnicu a minimálnu dĺžku štyri kilometre.
▪▪ Trvalé rozdelenie oboch smerov (farebné
označenie v strede) je nutné.
▪▪ Nesmie sa jednať o miestne prejazdy.
Príslušne vybudované úseky spolkových komunikácií podliehajú od 1. augusta 2012
mýtnej povinnosti podľa Zákona o vyberaní
mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFstrMG).
Uvedené kritéria neplatia pre nasledujúce
cesty, ktoré tiež patria k spoplatnenej cestnej sieti a od 1. januára 2007podliehajú mýtnej povinnosti:
▪▪ B 75 medzi spolkovou diaľnicou A 253
a spolkovou diaľnicou A 7 (Hamburg)
▪▪ B 4 severne od spolkovej diaľnice A 23 po
2.1.3 Spoplatnená cestná sieť
Mýtna povinnosť platí v zásade na všetkých
spolkových diaľniciach vrátane diaľničných
čerpadiel a odpočívadiel a začína vjazdom
na spolkovú diaľnicu. Spolkovými diaľnicami
5
2 MÝTNA POVINNOSŤ
▪
Bad Bramstedt (Schleswig-Holstein
a Hamburg)
B 9 medzi spolkovou hranicou Nemecko/
Francúzsko a prípojným mestom KandelSüd spolkovej diaľnice A 65 (RheinlandPfalz)
Z mýtnej povinnosti sú oslobodené podľa § 1
ods. 3 číslo 1 až 4 BFStrMG nasledujúce úseky spolkových diaľnic:
▪ úsek spolkovej diaľnice A 6 z nemeckofrancúzskej hranice až po diaľničnú prípojku Saarbrücken- Fechingen v oboch
smeroch,
▪ úsek spolkovej diaľnice A 5 z nemeckošvajčiarskej hranice a nemecko- francúzskej hranice až po diaľničnú prípojku
Müllheim/ Neuenburg v oboch smeroch.
▪ Úseky spolkových diaľnic, za používanie
ktorých je mýto zrušené podľa § 2 zákona
o súkromnom financovaní diaľničných
ciest z 30. augusta 1994 (BGBI.I strana
2243) v aktuálnej verzií,
▪ Úseky spolkových diaľnic, ktoré sú vybudované len s jedným jazdným pruhom
Spoplatnená cestná sieť je uvedená na internetovej stránke
a nie sú bezprostredne pripojené na sieť
spolkových diaľnic.
Na internetovej stránke www.mauttabelle.de
je zverejnená každá aktuálna spoplatnená
cestná sieť.
2.2 Kompetencie zúčastnených
2.2.1 Kompetencie v rámci
súkromno- verejného
partnerstva: Spolková
republika Nemecko a spoločnosť Toll Collect
V ustanoveniach zákona je podrobne uvedené, za ktoré motorové vozidlá a na ktorých
cestách sa musí platiť mýto, akým spôsobom
bude mýtna povinnosť vyberaná a ako bude
dodržiavanie povinnosti kontrolované. Zákon o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách reguluje aj to, či môže
spolková vláda stanovovať výšku sadzby
mýta prostredníctvom právneho nariadenia.
Ako sú upravené kompetencie a ako prebiehajú kontroly mýtnej povinnosti, nájdete
v kapitole 8 „Kontrola“.
www.mauttabelle.de.
Zákonné pravidlá týkajúce sa mýtnej povinnosti vymedzujú rámec, v ktorom spoločnosť
Toll Collect vystupuje ako dodávateľ v zmysle
verejno- súkromného partnerstva: spoločnosť Toll Collect ako spoľahlivý partner Spolkovej republiky Nemecko vytvorila a prevádzkuje systém na výber mýta so satelitnou
podporou.
Okrem toho boli spoločnosti Toll Collect zverené nasledujúce úlohy: stanovenie ciest
s povinnosťou mýta podľa predpisov i dodatočné zrušenie mýta v určitých prípadoch.
6
Toll Collect ako súkromný podnik nemá žiadny vplyv na určenie toho, či vozidlo podlieha
mýtnej povinnosti, alebo je od neho oslobodené. Rozhodnutie, ktoré vozidlá majú mýtnu povinnosť, ktoré cesty podliehajú mýtnej
povinnosti, aká vysoká je sadzba mýta a ako
sa budú definovať emisné triedy stanovuje
zákonodarca.
2.2.2 Kompetencie pri kontrolách
a ukladaní pokút: BAG
Spolkový úrad pre nákladnú dopravu (BAG)
je zodpovedný za riešenie priestupkov proti
mýtnej povinnosti. Ak sa zistí, že u nákladného vozidla podliehajúceho mýtnemu nebolo za absolvovanú trasu uhradené mýto,
bude poplatok za prejdenú trasu zinkasovaný dodatočne. Ak nie je možné zistiť skutočne absolvovanú spoplatnenú trasu, bude
požadovaný paušálny poplatok zodpovedajúci trase 500 kilometrov. Pri kontrole overí
BAG potrebné údaje, ako štátnu poznávaciu
značku alebo sadzbu mýta. Nasledovne zaháji správne konanie o uložení pokuty. Pokuty môžu byť až do výšky 20 000 Euro.
2.2.3 Kompetencie pre
spoplatnenú cestnú sieť: BASt
Kompetencie týkajúce sa spoplatnenej cestnej siete ležia v rukách Spolkového úradu
pre správu ciest (BASt). Úlohou BASt bolo
napríklad zmerať cestné úseky a určiť tak
dĺžku spoplatnenej cestnej siete. V kompetencii BASt je taktiež trvalá aktualizácia
spoplatnenej cestnej siete (napr.: pri dokončení nového úseku cesty). Na internete
na stránke www.mauttabelle.de je zverejnená aktuálna sieť komunikácií s povinnosťou
platiť mýto.
7
3 REGISTRÁCIA
3REGISTRÁCIA
Prvým krokom k pohodlnému výberu mýta je
registrácia osoby povinnej platiť mýto a
jeho vozidiel u spoločnosti Toll Collect. Registrovaní užívatelia môžu využívať všetky
tri spôsoby rezervácie mýta. Automatická
rezervácia prostredníctvom palubného prístroja je najjednoduchší spôsob výberu
mýtneho. Okrem toho je tu aj možnosť manuálnej rezervácie cez internet alebo na termináli na výber mýtneho s kartou vozidla.
Naviac môžu registrovaní užívatelia využívať
pri dostatočnej bonite všetky spôsoby platieb. Ide tu o nezávislý zmluvný vzťah medzi
užívateľom a ponukou spôsobu platby spoločnosti Toll Collect.
Po registrácii obdrží podnik pre každé nákladné vozidlo jednu kartu vozidla (čipovú
kartu), na ktorej sú ulžené všetky údaje nevyhnutné na výber mýta ako poznávacia
značka vozidla, krajina registrácie, emisná
trieda, počet náprav a povolená celková
hmotnosť súpravy. Karta vozidla zostáva aj
po jej vydaní užívateľovi majetkom spoločnosti Toll Collect.
Po úspešnej „registrácii užívateľa“ obdrží
užívateľ uvítací list, v ktorom mu bude ozná-
8
mené jeho užívateľské číslo a dva ďalšie
listy s PIN číslami:
▪▪
Prvý list obsahuje identifikačné číslo
Master-PIN, ktoré slúži k autentifikácii
registrovaného užívateľa. Toto bude potrebné pri telefonických kontaktoch
s Klientskym centrom, pri zmene údajov
a ako bezpečnostné heslo pri prvom prihlásení pri rezervácii cez internet.
▪▪
Druhý list obsahuje identifikačné číslo
vozového parku (Flotten-PIN). Toto platí
pre celý vozový park užívateľa a uľahčuje
rezerváciu na termináli na výber mýtneho
pomocou karty vozidla. Pretože všetky
údaje nákladného vozidla je možné automaticky načítať z karty vozidla a presunúť
do rezervácie. To ušetrí manuálne zadávanie týchto informácií.
Formuláre na registráciu nájdete na internetovej stránke: www.toll-collect.de. Formuláre môžete vyplniť priamo online, alebo ich
môžete použiť ako pretlač a vyplniť ich rukou. Alternatívne je možné formuláre vyžiadať aj telefonicky v klientskom centre (pozri
kapitolu 10 „Klientske centrum a kontakty“).
Podklady musia byť následne vytlačené,
podpísané, opečiatkované firemnou pečiatkou a zaslané poštou, alebo faxom na adresu Toll Collect.
4 SPÔSOB REGISTRÁCIE
4 SPÔSOB REGISTRÁCIE
4.1 Automatická rezervácia
pomocou palubného
prístroja
Mýto sa platí len za použitie spoplatnenej
cesty. Podľa tohto princípu funguje systém,
ktorý spoločnosť Toll Collect na výber mýta
vytvorila. Spoločnosť umožňuje pritom užívateľom tri možnosti rezervácie:
Srdcom systému mýtneho, podporovaného
satelitnou navigáciou, je automatická rezervácia pomocou palubného prístroja, takzvaného On-Board Unit (OBU). Po registrácii si môže každý užívateľ nechať zabudovať
do svojho vozidla palubný prístroj. Za pomoci satelitného signálu GPS a ďalších navigačných senzorov rozoznáva OBU všetky
prejdené spoplatnené cestné úseky a na základe zadaných údajov o vozidle a sadzieb
mýta vypočíta príslušné mýto.
▪▪
▪▪
▪▪
Automatická rezervácia pomocou palubného prístroja (On-Board Unit, OBU),
Manuálna rezervácia cez internete,
Manuálna rezervácia na termináli na výber mýtneho.
Automatická rezervácia pomocou palubného prístroja (OBU) je najjednoduchším spôsobom platby mýta. Ale i ostatné spôsoby
rezervácie majú svoje výhody. Rezervácia
cez internet a na termináli na výber mýtneho
sa môže uskutočniť už tri dni vopred. Rezervácia na termináloch je vhodná predovšetkým pre podniky, ktoré využívajú cesty podliehajúce mýtnemu len zriedka.
Informácie o poplatkoch mýtneho sa zakódované prenášajú prostredníctvom mobilnej siete do výpočtového strediska Toll Collect. Vo výpočtovom stredisku sa absolvované trasy vyúčtujú (pozri kapitolu 6 „Spôsoby
úhrady“). Transparentnosť je zaručená:
každý zaregistrovaný užívateľ si môže podľa
výpisu vyúčtovania mýtneho resp. výkazu
jednotlivých jázd (ktorý si môže užívateľ alternatívne zvoliť pri registrácii užívateľa)
Automatický spôsob
Satelit vysiela údaje o polohe
(Global Positioning System, GPS)
Používateľ
1. Montáž
palubného
prístroja
Ciel’
2. Zadanie
údajov
o vozidle
8. Toll Collect vyúčtuje mýto
dopravnému podniku
3. GPS podporované rozoznávanie cestných
úsekov
4. Palubný prístroj 5. Kontrola
6. P
alubný prístroj vyporozozná cestné
(stacionárčíta mýto
úseky podliehajú- na a mobilce mýtnemu
ná)
7. P
oplatok sa prostredníctvom
mobilnej siete zasiela do výpočtového strediska Toll Collect
9
4 SPÔSOB REGISTRÁCIE
pozrieť jednotlivé položky za zúčtovacie obdobie a tak si skontrolovať správnosť vyúčtovaného mýta.
V súčasnosti si môžu registrovaní užívatelia
podľa dostupnosti vybrať z dvoch rôznych
typov palubného prístroja:
4.1.1 Inštalácia palubného prístroja
Zabudovanie palubného prístroja si môže
užívateľ dohodnúť u autorizovaných servisných partnerov spoločnosti Toll Collect. Tieto vybrané a zaškolené dielne sa nachádzajú v celom Nemecku a v ďalších krajinách
Európy. Podrobný zoznam nájdete na internetovej stránke www.toll-collect.de.
OBU je poskytované užívateľom bezplatne
a aj po zabudovaní do vozidla zostáva majetkom spoločnosti Toll Collect. Užívatelia si
sami hradia len náklady na montáž a s ňou
spojené výdaje. Celý postup inštalácie do
jedného vozidla netrvá dlhšie než štyri hodiny. U nových vozidiel sa môže tento čas
skrátiť tým, že na želanie zákazníka sa nákladné vozidlo už pri výrobe vybaví káblovým zväzkom a anténou za účelom montáže
OBU.
▪▪
Okrem zabudovania palubného prístroja sú
súčasťou inštalácie nasledujúce kroky:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
Zosobnenie OBU v partnerskom servise
(prenos údajov o vozidle a držiteľovi podľa karty vozidla),
Inštalácia anténneho kábla a antény,
Pripojenie k tachometru,
Pripojenie k palubnej sieti,
Montáž palubného prístroja,
Skúšobná jazda a zaškolenie užívateľa,
Potvrdenie správnej montáže OBU užívateľom a servisným partnerom na inštalačnom certifikáte.
Prístroj pre montáž na palubnú dosku:
Tento OBU sa nasadzuje na palubnú dosku. Palubný prístroj obsahuje DSRC-Modul*, ktorý slúži k prenosu údajov z
OBU na kontrolné mosty, do kontrolných
vozidiel úradu BAG a podporných majákov. Tento prenos údajov prebieha prostredníctvom infračervenej, alebo mikrovlnnej techniky na zaručenie vzájomnej
funkčnej zhody (interoperability) s inými
systémami mýtneho.
Prístroj na zabudovanie do palubnej
dosky: OBU tohto typu sa montuje podobne ako autorádio do zásuvnej priehradky DIN. Pri inštalácii sa musí naviac
na čelné sklo pripevniť modul DSRC.
Pri obidvoch prístrojoch sa musí na strechu
nákladného vozidla namontovať kombinovaná anténa. Prostredníctvom tejto antény
* Skratka DSRC sa používa pre „Dedicated Short Range Communication = komunikácia na krátke vzdialenosti pomocou
infračervenej alebo mikrovlnnej technológie“.
10
sa prijíma signál GPS a údaje sa prenášajú
cez mobilnú sieť do výpočtového strediska
Toll Collect.
Pri zosobnení údajov o vozidle budú načítané špecifické údaje nákladného vozidla, ako
napríklad emisná trieda. Štátna poznávacia
značka a značka štátu vozidla budú uložené. Takýmto spôsobom sa vytvorí striktné
pričlenenie k vozidlu. Ak bude potrebné,
údaje sa môžu neskôr zmeniť priamo v spoločnosti Toll Collect.
Po úspešnom zabudovaní palubného prístroja nasleduje odovzdanie užívateľovi.
Pritom obdrží od servisného partnera Toll
Collect inštruktáž a návod na obsluhu. Ako
potvrdenie prijatia podpíše užívateľ servisnému partnerovi inštalačný certifikát na poznačenie odberu.
4.1.2 Prevádzka palubného prístroja
OBU sa automaticky zapne pri zapnutí zapaľovania. Vodič má povinnosť zadané údaje
(napr. počet náprav) pred každou jazdou
skontrolovať a prípadne opraviť. Vždy zostane uložené nastavenie podľa poslednej
jazdy. Pri aktualizácii softvéru sa opäť obnovia základné nastavenia palubného prístroja.
Ak je zapaľovanie zapnuté, vodič prekontroloval údaje a potvrdil ich pomocou „OK“ a
svieti zelená LED dióda na palubnom prístroji, je automatický mýtny systém aktivovaný pre príslušné vozidlo. Ďalšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu OBU.
Nasledujúce náklady znáša okrem iných užívateľ:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
náklady za zabudovanie palubného prístroja,
náklady za demontáž prístroja pri odstavení alebo predaji vozidla a pri ukončení
obchodného vzťahu s Toll Collect,
náklady zmeny štátnej poznávacej značky ako aj zmena údajov podliehajúcim
mýtnemu u jedného zo servisných partnerov,
príjazd a odjazd vrátane prestojov u servisného partnera v rámci vyššie uvedených
prác.
Pri automatickom systéme výberu mýta je
palubný prístroj prostredníctvom signálu
GPS neustále zásobovaný údajmi o polohe.
Takto OBU rozoznáva, kde sa nákladné vozidlo práve nachádza a túto polohu priebežne porovnáva s mapami uloženými v prístroji.K lepšiemu identifikovaniu polohy palubným prístrojom a tým k maximalizácii presnosti určovania polohy sa používajú
prídavné senzory. Takzvané združené určovanie polohy kontroluje výpočtom pomocou
zotrvačníka (gyroskopu) a pomocou signálu
tachometra pohyb vozidla a smer pohybu
vozidla. Združené určovanie polohy výpočtom je systém, ktorý je nezávislý na GPS na-
11
4 SPÔSOB REGISTRÁCIE
vigácii. Výsledky satelitného a združeného
určovania polohy výpočtom sa neustále
vzájomne porovnávajú.
Systém Toll Collect funguje vďaka prídavným navigačným senzorom i v prípade krátkodobých výpadkov či rušenia signálu GPS.
Dĺžky spoplatnených úsekov ciest boli definované spolkovým úradom (BASt) a sú uložené v palubnom prístroji.
Na základe údajov o trase a sadzieb mýta
ako i uložených údajov o vozidle vypočíta
OBU mýto, ktoré sa má zaplatiť, túto informáciu uloží a v podobe zakódovaných dát ju
zašle cez mobilnú sieť do výpočtového strediska Toll Collect. Zaslanie tejto informácie
nasleduje po dosiahnutí určitej čiastky
mýta, alebo po uplynutí určitého definovaného času. Ak je v tomto okamihu palubný
prístroj vypnutý, zašlú sa údaje po najbližšom zapnutí. Ak vodič vypne zapaľovanie
vozidla, OBU sa vypne automaticky.
Vo výpočtovom stredisku Toll Collect sa
čiastky mýta, ktoré majú byť zaplatené, priradia užívateľovi podľa poznávacej značky
vozidla a podnik pravidelne, v súčasnosti
raz za mesiac, obdrží výpis vyúčtovanie mýtneho, pokiaľ vznikne povinnosť mýta.
SK
1. Palubný prístroj
(oBU)
Vždy V kontakte
V záujme bezporuchového kontaktu
pre Vás
9
9
Porucha OBU alebo DSRC môže viesť
9
k tomu, že BAG užívatela v rámci kontroly zastaví. Návod na správne použíInformácIe Pre
nerUšenú jazdU
www.toll-collect.de
vanie OBU nájdete na letáku „Vždy
v kontakte“ na internetovej stránke
www.toll-collect.de.
12
Vďaka digitálnym kľúčom je zaručená
bezpečnosť každej registrácie mýta.
4.2 Manuálna rezervácia
Alternatívou k automatickej rezervacii palubným prístrojom je manuálna rezervácia
mýta na termináli alebo cez internet.
4.2.1 Rezervácia cez internet
Manuálna rezervácia cez internet ponúka
možnosť zaregistrovať sa už tri dni vopred.
Predpokladom pre tento spôsob je predchádzajúca registrácia podniku spoločnosti Toll
Collect.
Na úvodnú stránku internetového rezervačného systému (IEBS) sa užívateľ dostane na
internetovej stránke: www.toll-collect.de.
Registrácia je možná v nemčine, angličtine,
francúzštine a poľštine. Nie je k tomu potrebný
žiadny
špeciálny
počítačový
program.
Rezervácia prebieha v niekoľkých krokoch:
užívateľ zadá pri prvom prihlásení svoje číslo užívateľa a svoje identifikačné číslo Master-PIN. Následne si zvolí svoje osobné prihlasovacia meno (login) a osobné heslo. Po
prihlásení sa zobrazia všetky zaregistrované
vozidlá užívateľa. Užívateľ si zvolí buď jedno
z uložených vozidiel alebo zadá údaje iného
vozidla, napr. prenajatého nákladného
auta.. Potom určí začiatočný a koncový bod
trasy. Zo zadaných údajov sa automaticky
vypočíta najkratšia trasa po spoplatnenej
cestnej sieti. Túto môže užívateľ prijať alebo
podľa svojho želania zmeniť zadaním štyroch bodov „via“ (t.j. diaľničných prípojok
alebo diaľničných križovatiek, cez ktoré má
trasa viesť).
Systém mýtneho potom vypočíta dobu platnosti a príslušné mýto. Súhlasí užívateľ s
týmito údajmi, potvrdí túto trasu a obdrží
doklad o rezervácii a číslo rezervácie. Týmto číslom sa môže vodič pri kontrolách preukázať, že má správne nastavené mýto. Ďalej
je toto číslo potrebné pri stornovaní. Užívateľ si môže doklad o rezervácii vytlačiť alebo
zaslať e-mailom. Tento doklad obsahuje
bezpečnostný kód, takzvaný digitálny podpis, ktorý dokazuje pravosť dokladu.
Voliteľne môže užívateľ zadať pri rezervácii
nákladové stredisko pre svoje interné zaúčtovanie nákladov.
Na internete je možné stornovať len celé
trasy pred začiatkom platnosti. Čiastočné
stornovanie je možné len na termináloch na
výber mýtneho pozdĺž zaregistrovanej trasy.
Proti neautorizovaným pokusom o rezerváciu existuje niekoľko opatrení: napríklad po
niekoľkonásobnom zadaní nesprávneho
hesla bude zablokovaný osobný prístup a
môže byť znova odblokovaný len prostredníctvom telefonátu na Klientske centrum
Toll Collect. K bezpečnému prenosu údajov
je použitý SSL štandard s dĺžkou kľúča 128
bitov.
Upozornenie: Systém navrhujúci trasu manuálneho systému navrhne trasu po spoplatnených cestých sieťach a vypočíta mýto
za najkratšiu trasu v rámci spoplatnenej
Manuálne spôsoby: Registrácia cez internet
Používateľ
Ciel’
1. Registrácia mýta 2. Vozidlo ide po trase
cez internet
podliehajúcej
mýtnemu
3. Kontrola
(stacionárna a mobilná)
4.Toll Collect vyúčtuje mýto dopravnému
podniku
13
4 SPÔSOB REGISTRÁCIE
cestnej siete. Preto nemusí táto systémom
navrhnutá trasa zodpovedať najkratšej trase. Užívateľ, ktorý uprednostňuje inú trasu,
môže túto trasu zadať tak, že zadá príslušné
čiastkové úseky trasy.
volania kedykoľvek kontaktovať klientské
centrum Toll Collect. V osobnom rozhovore
obdrží potom požadované informácie, podľa želania opäť v nemčine, angličtine, francúzštine alebo poľštine.
Z toho sú vyňaté nespoplatnené spojovacie
úseky. Pri rezervácii v manuálnom systéme
uľahčujú nespoplatnené úseky rezerváciu
požadovaných trás. Navrhnutá trasa potom
vedie nielen po spoplatnených cestách, ale
tiež po nespoplatnených trasách. Nespoplatnené úseky tak zaisťujú, aby diaľnice,
ktorých začiatok a koniec nie je spojený
s ostatnou diaľničnou sieťou, tzv. „izolované diaľnice“, boli priebežne zahrnuté do registrácie.
Postup pri rezervácii mýta na termináli je
podobný zakúpeniu cestovného lístka.
Ovládanie prebieha na dotykovom displeji
a PIN klávesnici pri platbe kartou. Vodič
zadá všetky podstatné údaje o vozidle alebo
použije svoju kartu vozidla, stanoví termín
štartu, ako aj miesto štartu a cieľa jazdy.
Terminál na výber mýtneho potom vyráta
mýto za najkratšiu trasu v rámci spoplatnenej cestnej siete.
4.2.2 Rezervácia na termináli
na výber mýtneho
Všetci užívatelia, registrovaní i neregistrovaní, sa môžu manuálne zaregistrovať na
termináli na výber mýtneho. Tieto sú označené nápisom „Toll Collect“ a sú v Nemecku
a v pohraničných oblastiach susedných štátov umiestnené v blízkosti prípojok, pri motorestoch, na odpočívadlách a čerpacích
staniciach.
Postup pri rezervácii je na všetkých termináloch rovnaký, nezávisle na tom, či sa jedná
o terminál v interiéri, ktorý je umiestený
v pokladničnom priestore, alebo o terminál
stojaci vonku na voľnom priestranstve.
Užívateľská plocha terminálu je usporiadaná logicky. Môže ju ľahko obsluhovať každý
vodič. Rezervácia je možná v nemčine, angličtine, francúzštine a poľštine. V prípade
otázok môže vodič prostredníctvom tlačidla
14
Vodič môže navrhnutú trasu prijať alebo
zmeniť zadaním až štyroch definovaných
prejazdových bodov (tzv. body „via“) cez
ktoré musí trasa prechádzať. Zmeny sú možné prostredníctvom tlačidla „Zmena priebehu trasy“ s nasledujúcim výberom na mape.
Pritom by mal vodič vychádzať z bodu začiatku jazdy a ako prejazdové body (body
„Via“) zvoliť na mape napríklad najdôležitejšie diaľničné križovatky.
Ak vodič s trasou súhlasí, potvrdí ju a vyberie požadovaný spôsob platby. Dobu, doke-
Atlas rozmiestnenia terminálov s ich
Mautatlas
všetkými stanovišťami je možné ob-
klad o rezervácii. Tento doklad obsahuje
údaje:
držať v Toll Collect a môžete do neho
Ak
tu
ie
is
al
▪
hľadávanie miest prostredníctvom
▪
počítača, smartfónu alebo tabletu
▪
sú uložené na internete na adrese
▪
www.toll-collect.de. ▪
ge
fla
12
▪
terminálov. Zoznam miest a tiež vy-
Au
20
rte
nahliednuť na všetých stanovištiach
Gratisexemplar – Free copy – Exemplaire gratuit – Egzemplarz bezpłatny
Toll Atlas
Atlas du Péage
Atlas Myta
o vozidle,
o zaregistrovanom priebehu trasy,
dĺžku trasy,
čiastku mýta,
číslo rezervácie
dobu platnosti.
dy musí byť táto trasa najneskôr absolvovaná, vypočíta systém automaticky. Táto doba
sa stanoví podľa času začiatku jazdy, dĺžky
trasy a časovej rezervy na krátke prestávky,dopravné zápchy a iné prekážky. Časová tolerancia je však stanovená tak, aby sa predošlo viacnásobnému absolvovaniu trasy
pri jednej registrácii.
Pri platbe v hotovosti na termináli v interiéri
vydá terminál dva doklady – doklad o registrácii pre užívateľa a doklad o príjme pre
prevádzkovateľa mýtneho stanovišťa. Po
platbe pri pokladni obdrží vodič pokladníkom na pokladničnom termináli vydaný doklad o rezervácii, doplnený číslom rezervácie.
Vodič je povinný registráciu vykonať tak,
aby mohol dodržať predpísané doby šoférovania a odpočinku. Doporučuje sa začať
cestu čo najskôr po začiatí platnosti rezervácie.
Na termináloch, ktoré stoja na voľnom
priestranstve (outdoor-terminals), môže byť
priamo zaplatené v hotovosti. Automaty akceptujú výlučne bankovky, neprijímajú žiadne mince. Automat vydá len jeden doklad.
Vodič nákladného vozidla obdrží -pri platbe
kartou najprv doklad o zaplatení- potom do-
Bezhotovostná platba priamo na termináli
je možná na termináloch v interiéri i na ter-
Manuálne spôsoby: Registrácia mýta na termináli
Používateľ
Ciel’
1. Registrácia mýta 2. Vozidlo ide po trase
na termináli
podliehajúcej mýtne
3. Kontrola
(stacionárna a mobilná)
15
4 SPÔSOB REGISTRÁCIE
mináloch
umiestnených
na
voľnom
priestranstve. Pre neregistrovaných užívateľov existuje možnosť platiť pomocou akceptovanej kreditnej karty alebo pomocou tankovacej karty schválenej pre manuálny proces zúčtovania. Registrovaní užívatelia sa
môžu zaregistrovať pomocou karty vozidla.
V tomto prípade obdržia len jeden doklad o
rezervácii. Vyúčtovanie sa potom uskutoční
dohodnutým spôsobom platby.
Vylúčené sú nespoplatné sieťové spojenia.
Pri rezervácii v manuálnom systéme uľahčujú nespoplatnené spojenia rezerváciu želanej trasy. Navrhnutá trasa vedie nielen cez
spoplatnené ale aj cez nespoplatnené trasy.
Nespoplatnené úseky tak pri registrácii zaisťujú, aby diaľnice, ktorých začiatok a koniec nie je spojený s ostatnou diaľničnou
sieťou, tzv. „izolované diaľnice“ boli priebežne zahrnuté do rezervácie trás.
Rezervácia je možná až tri dni pred začiatkom jazdy, t.j. pred začiatkom doby platnosti dokladu o rezervácii.
4.3 Stornovanie pri manuálnej rezervácii
Terminály sú prepojené s výpočtovým strediskom Toll Collect. Takto prenesú údaje o
rezervácii do Toll Collect ihneď po rezervácii. Týmto systémom je možné pri kontrolách zistiť, či má nákladné vozidlo na spoplatnenej ceste v príslušnom časovom okamihu správne zaregistrované mýto.
Manuálne rezervácie sa dajú stornovať. K
tomu sú k dispozícii nasledujúce možnosti:
jazdy, ktorých doba platnosti ešte nezačala,
je možné stornovať na internete (registrovaní užívatelia) alebo na ktoromkoľvek termináli (registrovaní i neregistrovaní užívatelia).
Rezervácie je možné stornovať pred začiatkom doby platnosti na doklade o rezervácii
na ktoromkoľvek termináli na výber mýtneho a počas doby platnosti čiastočne stornovať (ešte neprejazdenú trasu) na termináloch pozdĺž zaregistrovanej trasy. Podrobné
informácie k téme stornovanie nájdete v kapitole 4.3 „Stornovanie pri manuálnej rezervácii“.
Stornovanie môže byť v dôsledku chýb pri
zadávaní alebo krátkodobým technickým
problémom na termináli odmietnuté. Pri
technickej poruche bude užívateľovi mýto
vrátené po zaslaní formulára „Reklamation
Stornierung/Einbuchungsbeleg“ („Reklamácia stornovania/doklad o rezervácii“)
dodatočne, pri chybnom zadaní údajov sa
mýto nevracia. Preto by mal vodič vždy pri
odmietnutí stornovania zavolať pomocou
volacieho tlačidla na termináli do Toll Collect a tam objasniť, či sa stala chyba pri zadaní. Reklamačný formulár môže užívateľ
získať priamo v mieste na výber mýtneho
alebo stiahnuť z internetovej stránky:
www.toll-collect.de.
Upozornenie: Systém navrhujúci trasu pri
manuálnom systéme mýta navrhne trasu po
spoplatnených cestných sieťach a vypočíta
mýto za najkratšiu trasu. Preto nemusí táto
systémom navrhnutá trasa zodpovedať najkratšej trase. Užívatelia, ktorí uprednostňujú inú trasu, môžu túto zadať tak, že zadajú
príslušné čiastkové úseky trasy.
16
Čiastočné a úplné stornovania podliehajú
poplatku. Výnimkou sú okamžité stornovania, vykonané do 15 minút po registrácii
mýtneho v mieste výberu a do piatich minút
po registrácii mýtneho na internete. Pre
všetky iné prípady stornovania sa účtuje
poplatok vo výške 3 Euro. Stornovanie nie je
možné v prípade, ak je čiastka mýta, ktoré
sa má vrátiť, príp. dobropis nižší alebo rovná účtovanému poplatku za stornovanie 3
Eura.
Po uplynutí doby platnosti dokladu o rezervácii už nie je možné stornovanie jazdy
u spoločnosti Toll Collect. Vrátenie mýtneho
je možné len prostredníctvom BAG (pozri
kapitolu 4.4 „Žiadosť o vrátenie mýtneho
vypršaním platnosti dokladu o rezervácii“).
Upozornenie: Zmena rezervácie je možná len stornovaním pôvodnej rezervácie a novou rezerváciou trasy.
4.3.1 Stornovanie cez internet
Cez internet rezervovanú trasu je možné
stornovať pred začiatkom jej platnosti. Ktomu sa musí zvoliť funkcia „Cancellation“
(Stornovanie), zadať číslo rezervácie, ktorá
má byť stornovaná a stornovanie potvrdiť.
Tým sa rezervácia označí v systéme mýtneho ako neplatná, doklad o rezervácii a číslo
rezervácie sú tiež neplatné. Zaplatený poplatok sa vráti ako dobropis prostredníctvom užívateľom zaregistrovaného platobného prostriedku.
4.3.2 Stornovanie na termináli na
výber mýtneho
Postup stornovania je na všetkých termináloch rovnaký, nezávisle na tom, či sa jedná o
terminál v interiéri, ktorý je umiestený v pokladničnom priestore, alebo o terminál stojaci vonku vo voľnom priestranstve.
Užívateľ môžesvoju rezerváci v terminály na
výber mýtneho v zásade plne stornovať na
ktoromkoľvek termináli na výber mýta a nechať si vrátiť zaplatenú čiastku mýta, pokiaľ
úplné stornovanie trasy prebehne ešte pred
začiatkom doby jej platnosti.
V priebehu doby platnosti môže užívateľ
svoju na termináli zaregistrovanú trasu úplne stornovať len na niektorom z terminálov,
ktorý sa nachádza v mieste vjazdu na zaregistrovanú trasu. K čiastočnému stornovaniu ešte neabsolvovaných úsekov sa môže
použiť ktorýkoľvek terminál pozdĺž zaregistrovanej trasy. Pre účely vrátenia čiastky
mýtneho sa neabsolvovaná trasa vyráta od
stanovišťa terminálu, na ktorom bolo stornovanie vykonané, až do cieľového miesta
konkrétnej trasy.
K tomu zvolí užívateľ funkciu „Cancel“ (stor-
K čiastočnému stornovaniu už zahájených
jázd po spoplatnených úsekoch sa môže
použiť ktorýkoľvek terminál pozdĺž zaregistrovanej trasy.
17
4 SPÔSOB REGISTRÁCIE
novať) a vloží doklad o rezervácii. Pre čiastočné stornovanie zadá vodič nový cieľ na
trase. Tento cieľ musí ležať medzi miestom
terminálu na výber mýtneho, na ktorom sa
uskutočňuje stornovanie a pôvodným cieľom. Potom bude mýto pre trasu medzi novým a starým cieľom vrátené.
nych dôvodov trasu včas stornovať a uplatní
si svoju žiadosť o vrátenie mýtneho do
dvoch mesiacov po uplynutí doby platnosti
dokladu o rezervácii alebo internetovej
rezervácie zaslaním príslušného vyplneného BAG formulára na adresu BAG. Tento
formulár je možné stiahnuť z internetu na
www.bag.bund.de alebo získať na adrese:
Bundesamt für Güterverkehr (BAG), Werderstraße 34, 50672 Köln, Nemecko.
Ak bolo mýto zaplatené v hotovosti, obdrží
užívateľ doklad, na základe ktorého mu
bude preplatok vrátený pri pokladni. Ak
stornovanie prebieha na termináli na voľnom priestranstve, bude preplatok vrátený v
hotovosti v Euro minciach (mínus poplatok
za stornovanie).
Ak bolo mýto zaplatené kartou, musí sa príslušná platobná karta vložiť do terminálu a
vrátenie prebehne cez tento pôvodný platobný prostriedok.
4.4 Žiadosť o vrátenie mýtneho po
vypršaní platnosti dokladu o rezervácií
Užívateľ môže po uplynutí doby platnosti
dokladu o rezervácii požadovať vrátenie
mýta u Spolkového úradu pre nákladnú dopravu (BAG), ak dokáže, že nemohol z váž-
18
Konanie o vrátenie mýta BAG podlieha poplatku.
5 VÝŠKA MÝTA
5 VÝŠKA MÝTA
Mýto sa určuje podľa úseku prejdeného vozidlom po komunikáciách s povinnosťou
platiť mýto alebo podľa kombinácie vozidla
a sadzby mýta na kilometer, ktorá obsahuje
náklady na infraštruktúru a náklady za spôsobené znečistenie vzduchu.
Podiel nákladov na infraštruktúru na sadze
mýta rozlišuje medzi nákladným vozidlom
do (vrátane) troch náprav a nákladným vozidlom so štyrmi alebo viacerými nápravami. Podiel nákladov za spôsobené znečistenie vzduchu na sadze mýta sa riadi podľa
emisnej triedy. Každé vozidlo sa pri tom na
základe svojej emisnej triedy priradí jednej
zo šiestich kategórií A, B, C, D, E a F. Zadanie
emisnej triedy je na zodpovednosti užívateľa; užívateľ je povinný zadať informácie
pravdivo (princíp samodeklarácie).
Nákladné vozidlá emisnej triedy S2, ktoré
boli dodatočne vybavené systémom na zníženie emisie častíc triedy 1, 2, 3 alebo 4, využijú výhodnejšie sadzby mýta kategórie D.
Vozidlá emisnej triedy S3 v kombinácii s
PMK* 2, 3 alebo 4 platia tarify kategórie C.
Pre vozidlá emisných tried S5 a EEV triedy 1
platia tarify kategórie B, pre vozidlá emisnej
triedy S6 tarify kategórie A.“
Postup pre vozidlá bez palubného prístroja, registrované v Toll Collect
Aby mohol užívateľ po zabudovaní systému
na zníženie emisii pevných častíc využívať
výhodnejšie tarify mýta, musí osoba povinná platiť mýto spoločnosti Toll Collect nahlásiť zmenu údajov konkrétneho nákladného
vozidla. Všetci registrovaní užívatelia na to
môžu využiť formulár „Änderung Fahrzeugdaten“ („Zmena – Údaje o vozidle“) na internetovej stránke Toll Collect. Vyplnený a
podpísaný formulár zašlite do Klientskeho
centra. Po zmene údajov obdrží užívateľ pre
každé vozidlo novú kartu vozidla.
Postup pre vozidlá s palubným
prístrojom, registrované v Toll Collect
Pre zmenu údajov o vozidle u nákladného
vozidla s palubným prístrojom je možné
19
5 VÝŠKA MÝTA
údaje o vozidle preniesť na palubný prístroj
pomocou TOLL-EasyChange jednoducho prostredníctvom mobilného prijímača. Okrem
emisnej triedy, počtu náprav a prípustnej
celkovej hmotnosti je možné prostredníctvom TOLL-EasyChange meniť aj evidenčné
číslo vozidla a označenie krajiny registrácie.
Tak sa zabráni servisným nákladom a prestojom.
Je potrebné vyplniť formulár „Änderung
Fahrzeugdaten“ („Zmena – Údaje o vozidle“)
a podpísaný poslať spoločnosti Toll Collect.
Poverenie o zmene sa po prvom zapnutí OBU
ukáže na chvíľu na displeji palubného prístroja ako „NEW VEHICLE DATA REQUESTED“
(požiadané o nové údaje). Až po naštartovaní sa ukáže upozornenie „VEHICLE DATA UPDATE“ (aktualizácia údajov) a zmenené údaje sa zobrazia na niekoľko sekúnd. Ak sa
zmena vložila do systému spoločnosti Toll
Collect platiteľ mýta dostane od klienstkého
centra písomné potvrdenie a novú kartu vozidla. Len čo bude OBU vybavené novými
údajmi, budú sa prejazdené kilometre počítať podľa výhodnejšieho cenníka.
Kým sa neukončí prehlásenie, môže užívateľ
zaplatiť svoje mýto na terminále na platbu
mýta, na internete v systéme na zúčtovanie s
20
manuálnym zadaním údajov o vozidle alebo
si môže nechať vrátiť navyše zaplatené mýto
u Spolkového úradu pre nákladnú dopravu
(BAG).
Postup pre neregistrované vozidlá
Ak sa mýto platí výhradne prostredníctvom
terminálu, uvedie užívateľ pri otázke o emisnej triede výhodnejšiu triedu, ak nákladné
vozidlo patrí do triedy S2 alebo S3 a disponuje jednou z vyžadovaných tried zníženia
emisie častíc: Pre vozidlá emisnej triedy S2
v kombinácii s PMK* 1, 2, 3 alebo 4 je
potrebné zadať emisnú triedu 3. Užívatelia s
vozidlami emisnej triedy S3 v kombinácii s
PMK* 2, 3 alebo 4 uvedú emisnú triedu 4.
Emisné triedy podľa zákona o vyberaní mýta na spolkových diaľkových
komunikáciách (BFStrMG)
Kategória A
Kategória B
Kategória C
Kategória D
Kategória E
Kategória F
Emisná trieda
S6
S5,
EEV Klasse 1
S3 s PMK*,
S4
S2 s PMK*,
S3
S2
S1,
žiadna emisná
trieda
Emisná trieda
Euro
Euro 6
Euro 5,
EEV 1
Euro 2
Euro 1,
Euro 0
Euro 3 + PMK*, Euro 2 + PMK*,
Euro 4
Euro 3
* PMK – triedy redukcie pevných častíc sú dodatočným štandardným nástrojom pre znižovanie emisií pevných častíc. Pre kategóriu D je
potrebná PMK 1 alebo vyššia, pre kategóriu C je potrebná PMK 2 alebo vyššia.
Sadzby mýta na kilometer od 1. januára 2015
Kategória
Podiel sadzby mýta (v centoch)
Náklady vzniknuté
znečisťovaním vzduchu
A
0
B
2,1
C
3,2
D
6,3
E
F
7,3
8,3
Počet
náprav**
Podiel sadzby mýta (v centoch)
Náklady na infraštruktúru
Sadzba mýta
(v centoch)
do 3
12,5
12,5
od 4
13,1
13,1
do 3
12,5
14,6
od 4
13,1
15,2
do 3
12,5
15,7
od 4
13,1
16,3
do 3
12,5
18,8
od 4
13,1
19,4
do 3
12,5
19,8
od 4
13,1
20,4
do 3
12,5
20,8
od 4
13,1
21,4
**Dvojitá náprava sa považuje za dve nápravy, trojitá náprava sa považuje za tri nápravy. Zdvíhacie nápravy sú vždy zohľadnené, nezávisle
od toho, či náprava vozidla je počas prepravy namáhaná alebo zasunutá, teda nemá žiadny kontakt s jazdnou dráhou. Osoba povinná
platiť mýto je na žiadosť spolkového úradu pre nákladnú dopravu (BAG) povinná preukázať správnosť všetkých náležitostí relevantných
pre výber mýta predložením vhodných podkladov (§ 5 zákona o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFStrMG) v
porovnaní s § 7 nariadenia o vyberaní mýta pre nákladné vozidlá). Pre všetky nákladné vozidlá registrované v Nemecku emisná trieda
môže byť preukázaná pomocou osvedčenia o evidencii vozidla, časti I technického preukazu alebo výmeru dane z motorových vozidiel
(§ 8 nariadenia o vyberaní mýta pre nákladné vozidlá).
Pre vozidlá, ktoré neboli registrované v Nemecku, v jednotlivých časových intervaloch platia pravidlá právnej domnienky v tom prípade,
ak emisnú triedu nie je možné preukázať iným spôsobom, hlavne na základe podkladov o splnení určitých požiadaviek v preprave CEMT
(Conférence Européenne des Ministres des Transports – Európska konferencia ministrov dopravy), (§ 9 nariadenia o vyberaní mýta pre
nákladné vozidlá). Osoba povinná platiť mýto je zodpovedná za predloženie a preukázanie podkladov relevantných pre výber mýta. Za
porušenie povinnosti dokazovania je stanovená peňažná pokuta.
21
5 VÝŠKA MÝTA
Stanovenie emisnej triedy vozidiel podliehajúcim mýtnemu
V nemeckých EU- jednotných technických preukazov registrovaných vnútroštátnych motorových vozidiel sa dá emisná trieda vyvodiť z textu k bodu 14, alebo 3 a 4 miesta kľúčového
čísla 14.1. U vozidiel starších technických preukazov sa dá zistiť z kódového čísla, uvedeného v bode 1. Rozhodujúcimi sú 5. a 6. miesto tohto kódového čísla.
Ďalšie údaje o jednotlivých emisných triedach nájdete v „Guide for determining the emissions classes“ (Návode na zistenie emisných tried vozidiel) na internetovej stránke:
www.toll-collect.de.
22
Emisná trieda
v technickom preukaze časť I.,
Daňovom registračnom doklade
nákladného vozidla.
Emisná trieda
na termináli na výber mýtneho/ na
internete
S6
Euro 6
EEV trieda 1
EEV 1
S5
Euro 5
S4, S3 s PMK 2,3,4
Euro 4 / Euro 3 + PMK
S3 bez PMK,
S2 s PMK 1,2,3,4
Euro 3 / Euro 2 + PMK
S2 bez PMK
Euro 2
S1
Euro 1
vozidlá nepatriace do žiadnej emisnej triedy
Euro 0
6 SPÔSOB PLATBY
6 SPÔSOB PLATBY
Existuje niekoľko spôsobov, ako uhradiť
mýto. K dispozícii sú nasledujúce spôsoby
platby:
6.1.1 Uhrada vkladovým účtom cez
Toll Collect
Ak chce užívateľ uhradiť mýto vkladovým
účtom cez Toll Collect, má k dispozícii dve
možnosti.
Registrovaní užívatelia
Úhrada vkladovým účtom cez Toll Collect
▪
Samoplatcovia
▪
Platba cez Toll Collect
Spôsob platby s platobnou zárukou
▪
Kreditná karta
▪
LogPay
▪
Tankovacia karta
Neregistrovaní užívatelia
▪
Hotovosť
▪
Kreditná karta
▪
Tankovacia karta
6.1 Spôsoby platby pre
registrovaných užívateľov
Užívatelia, ktorí sa zaregistrujú v spoločnosti Toll Collect, majú výhodu, že môžu
platiť mýto všetkými spôsobmi, ktoré spoločnosť ponúka.
Registrovaní užívatelia majú k dispozícii nasledujúce spôsoby úhrady:
Samoplatiteľ
Užívateľ vopred vloží v spoločnosti Toll Collect na svoj užívateľský účet určitú sumu, z
ktorej sa bude priebežne strhávať za príslušné mýto. Užívateľ sa musí sám postarať
o dostačujúcu sumu na užívateľskom účte.
Nasledujúce sa berie na vedomie:
▪▪ Užívateľské číslo v správe pre prímateľa
▪▪ Správne bankové spojenie pre mýto
▪▪ Včasný vklad na účet, aby sa zabránilo
zablokovaniu OBU
Stav konta sa dá vždy zistiť telefonicky
v Klientskom centre.
Platba cez Toll Collect
Za poplatok Toll Collect preberá za užívateľa
každodenné porovnanie jazdného výkonu
s aktuálnym stavom na konte. Zabezpečí
včas pred spotrebovaním vkladu samostatne dostatočné krytie z užívateľského konta.
Užívateľ môže individuálne podľa svojich
potrieb, flexibilne a podľa potreby likvidity
stanoviť rozsah sumy, ktorá je inkasovaná.
Vyhody:
▪▪ nie je už potrebné náročné sledovanie
konta
23
6 SPÔSOB PLATBY
▪▪
▪▪
užívateľ platí vždy iba toľko, koľko je aktuálne nevyhnutné
nedochádza k zablokovaniu palubného
prístroja vo vozidle v dôsledku omeškania platby
Prirodzene aj pri tomto postupe sa môže
užívateľ v Klientskom centre Toll Collect telefonicky informovať o výške svojho konta.
6.1.2 Spôsob platby s platobnou zárukou
Užívateľ môže platobné požiadavky od Toll
Collect uhradiť spôsobom platby s platobnou zárukou, ak uzatvorí zmluvu o záruke
platby zo zmluvne zviazaným poskytovateľom platobných služieb spoločnosti Toll Collect. Tým sa zaručuje poskytovateľ platobných služieb voči Toll Collect-u úhradiť
splatné príkazy až do výšky dohodnutého
dispozičného limitu.
Vyberie si užívateľ vyúčtovanie cez spôsob
platby s platobnou zárukou, platia medzi
ním a vystavovateľom karty dohodnuté podmienky. Stiahne poskytovateľ platobných
služieb platobnú záruku voči Toll Collect,
vedie to k zmene spôsobu platby na úhradu
vkladovým účtom spoločnosťou Toll Collect
pred zmenou k inému poskytovateľovi platobných služieb.
Kreditné karty
Pri platbe kreditnou kartou uzatvorí užívateľ zmluvu s poskytovateľom kreditných kariet. Následovne bude mýto vyúčtované cez
kreditnú kartu. Platba inkasom sa uskutoční
po prejdení spoplatnenej cestnej trasy. Pre
24
otvorenie a vedenie účtu si Toll Collect neúčtuje žiadne poplatky.
Kreditná karta formou
navýšenia kreditu
Pri platbe kreditnou kartou formou navýšenia kreditu uzavrie užívateľ tiež zmluvu s poskytovateľom kreditných kariet. Dohodnutú
sumu s poskytovateľom kreditnej karty zaplatí vopred na konto kreditnej karty. Prípadne sa môže dohodnutá suma previesť priamo z konta užívateľa na konto kreditnej karty.
Závisle od spôsobu jazdy a použitia kreditu
na kreditnej karte trvalým príkazom pravidelne sa prevedie skutočnú minutú sumu
z bankového konta užívateľa. Tento postup
má na rozdiel od úhrady vkladovým účtom
cez Toll Collect výhodu, že sa stav účtu užívateľa nemusí ustavične kontrolovať. Tým sa
predíde zablokovaniu OBU. Istoty nie sú
v tomto prípade dovolené.
Ďalšie informácie a formuláre pre oba postupy nájdete na internetovej stránke DVB
Banky, EuroToll Service GmbH a Lufthansy
AirPlus Servicekarten GmbH.
LogPay
V tompo procese uzatvotí užívateľ takzvanú
LogPay zmluvu s DVB Bankou SE. Na základe tejto zmluvy bude mýto hradené platbou
inkasom cez DVB LogPay GmbH z užívateľského konta. Úhrada ide cez výpis vyúčtovania mýtneho, teda po prejdení spoplatnenej
trasy. Predpokladom účasti je dostatočná
bonita užívateľa, ktorá sa vyráta na základe
mesačného kilometrového výkonu užívateľa
so zahrnutím bezpečnostnej rezervy.
Platba tankovacou kartou
Mýto môže byť uhradené aj cez spoločnosť
s tankovacou kartou. Predpokladom pre
úhradu tankovacou kartou je, že vydávateľ
tankovacej karty poskytne dostatočný limit
pre úhradu platieb s ohľadom na mesačný
výkon. Pri tomto postupe platí užívateľ svoje
mýto mesačne podľa výpisu vyúčtovania
mýtneho, teda po prejdení spoplatnenej trasy.
ber mýtneho. Ktoré tankovacie a kreditné
karty Toll Collect akceptuje, si môžete kedykoľvek zistiť na domovskej stránke Toll Collect: www.toll-collect.de alebo v Klientskom
centre.
Upozornenie: Pri použití karty vozidla na termináli na výber mýtneho
a výbere spôsobu úhrady sa registrovaným užívateľom dohodnutý
spôsob platby pre platbu mýta uloží.
6.2 Spôsoby platby pre
registrovaných a neregistrovaných užívateľov
Chce užívateľ bez registrácie a bez zúčtovania úhrady cez výpis vyučtovania mýtneho uhradiť mýto, sú k dispozícii nasledujúce spôsoby:
6.2.1 Hotovosť
Na termináloch na výber mýtneho môžu užívatelia zaplatiť mýto v Euro alebo v príslušnej mene podľa krajiny umiestenia terminálu. Na termináloch, umiestnených vonku (na
voľnom priestranstve) dbajte na to, že na
nich je možné platiť len Euro-bankovkami
alebo bankovkami príslušnej meny krajiny.
6.2.2 T
ankovacia a kreditná karta
Každý užívateľ môže uhradiť svoje mýto bezhotovostne na všetkých termináloch na vý-
25
7 VYÚČTOVANIE PRE REGISTROVANÝCH UŽÍVATEĽOV
7 VYÚČTOVANIE
PRE REGISTROVANÝCH UŽÍVATEĽOV
7.1 Pravidelný výpis vyúčtovania
mýtneho
Každý zaregistrovaný užívateľ dostane pravidelne, v súčasnosti raz za mesiac svoj výpis vyúčtovania mýtneho. Výpis obsahuje
čiastky mýta za účtovacie obdobie. Vyúčtovanie mýtneho môže obsahovať aj doteraz
nevyúčtované pohľadávky skoršieho účtovacieho obdobia, pokiaľ tieto pohľadávky
ešte nie sú premlčané.
Používateľ dostane výpis vyúčtovania mýtneho podľa želania poštou alebo elektronickou poštou ako pdf- súbor. Zaradené vozidlá, aktuálne sadzby mýta (zatriedenie
podľa náprav a emisných tried) ako aj súčet
najazdených kilometrov sa bude pre zvolený
spôsob registrácie vykazovať samostatne.
Na požiadanie dostane používateľ bezplatne doklad o jednotlivých cestách, ktorý sa
môže doručiť buď poštou alebo elektronickou poštou (pdf- súbor alebo súbor csv). Vo
výkaze jednotlivých jázd je vykázaná každá
jednotlivá čiastková jazda. Je zaznamenané
vozidlo, trasa a ďalšie údaje týkajúce sa
mýtneho. Tak sa dajú presne odôvodniť
čiastky mýta. Skladba dátových súborov
a príklady súborov výpisov vyúčtovania mýtneho i výkaz jednotlivých jázd sa nachádzajú na internetovej stránke:
www.toll-collect.de.
26
7.2 Mimoriadne vyúčtovanie mýtneho
Toll Collect vystavuje aj mimoriadny výpis
vyúčtovania mýtneho v prípadoch, keď je
dosiahnutý aktuálny disponibilný rámec
poskytovateľa platobných služieb, príp. sa
spotreboval vopred vložený vklad na užívateľskom účte. Ak sa zmení spôsob platby,
dostane registrovaný užívateľ taktiež mimoriadny výpis vyúčtovania mýtneho. Na mimoriadnom výpise vyúčtovania mýtneho sú
tak isto ako na pravidelnom výpise vyúčtovania mýtneho uvedené údaje o účtovacom
období. Na odlíšenie od pravidelného výpisu vyúčtovania mýtneho je na ňom uvedené
označenie „mimoriadny výpis vyúčtovania
mýtneho“ - „Sonderaufstellung“. Obe formy výpisu vyúčtovania mýtneho obsahujú
tie isté informácie.
7.3 Reklamácia výpisu
vyúčtovania mýtneho
Pri otázkach týkajúcich sa výpisu vyúčtovania
mýtneho sa môžete písomne alebo telefonicky
obrátiť na Klientske centrum Toll Collect. Reklamácie sa prijímajú len písomne. Príslušný
formulár k stiahnutiu nájdete na internetovej
stránke: www.toll-collect.de. Okrem toho si
môžete tento formulár vyžiadať tiež v Klientskom centre.
Reklamácie týkajúce sa platieb (takzvané námietky) sú ako v automatickom tak i v manuálnom systéme mýtneho možné len do dvoch
mesiacov po obdržaní výpisu vyúčtovania
mýtneho resp. po rezervácii na termináli na
výber mýtneho. Ďalšie podrobnosti môžete
nájsť vo všeobecno- obchodných podmienkach spoločnosti Toll Collect (AGB), ktoré sú k
7 VYÚČTOVANIE PRE REGISTROVANÝCH UŽÍVATEĽOV
dispozícii na internetovej stránke:
www.toll-collect.de.
7.4 Dodatočné služby
Dodatočné služby sú užívateľom vystavené na
samostatnej faktúre. Faktúra bude odoslaná
v papierovej forme. Na nej sú všetky užívateľom využité služby pre dané zúčtovacie obdobie (odblokovanie OBU, vystavenie kópie faktúry, poskytovanie informácii pri krádeži vozidla) a náhrada škody (strata, alebo poškodenie OBU, strata, alebo poškodenie dielov ako
káble, alebo antény).
Faktúra ide cez užíveteľom dohodnutý spôsob
platby. Užívateľovi, ktorý používa úhradu vkladovým účtom bude na faktúre oznámené bankové spojenie.
/
8 KONTROLA
8KONTROLA
Prostredníctvom kontrolného systému sa
overuje správne uhradenie mýta a dodržiavanie ustanovení zákona o diaľničnom mýte
(ABMG). Prebieha to v spolupráci Toll Collect
a Spolkového úradu pre nákladnú dopravu
(BAG).
Toll Collect poskytuje potrebné technické
vybavenie ako sú kontrolné mosty a vybavenie kontrolných vozidiel BAG. Počet a
umiestnenie automatických kontrolných
mostov je podľa predpisov Spolkovej republiky Nemecko. Spoločnosť Toll Collect okrem
toho dodatočne vymáha úhradu mýta v prípadoch,v ktorých sa pri automatickej kontrole zistí, že mýto nebolo uhradené správne.
Výhradnou úlohou BAG je naproti tomu zahájenie správneho konania pri priestupkoch
proti zákonu ABMG, ako napríklad v prípade
neuhradeného, neúplne uhradeného alebo
neskoro uhradeného mýta a stanovenie výšky pokút. Priestupkom je aj iba čiastočné
zaplatenie mýta.
Dodržiavanie mýtnej povinnosti sa kontroluje nasledujúcimi spôsobmi:
▪▪
Automatická kontrola: 300 pevne inštalovaných kontrolných mostov registruje
počas premávky približujúce sa nákladné
vozidlá a kontroluje v plynulej doprave,
či sú nákladné vozidlá podliehajúce mýtnemu správne zaregistrované v systéme.
Ak je zabudovaný a zapnutý palubný prístroj OBU, kontrolný most kontroluje tiež
správne nastavenie OBU. U účastníkov
registrovaných manuálnym spôsobom
ako i u ostatných vozidiel podliehajúcich
27
8 KONTROLA
mýtnemu sa zisťuje poznávacia značka a
porovnáva s údajmi, ktoré sú uložené vo
výpočtovom stredisku Toll Collect. Ak nie
je pre toto vozidlo zistená predchádzajúca registrácia mýta pre konkrétnu trasu,
vykoná Toll Collect príslušné previerky a
príp. bude dodatočne vymáhať úhradu.
Informácie o tomto prípade postúpi Toll
Collect ďalej úradu BAG a tam sa vyhodnotia. Zistí sa správna rezervácia mýtneho, údaje o vozidle sa ihneď vymažú.
ce odkloniť a platbu mýta skontrolovať.
Pracovníci BAG tak majú možnosť stav
veci ihneď objasniť a na mieste vybrať
dodatočne mýto a pokutu.
▪▪
Mobilná kontrola: Okolo 300 mobilných
tímov úradu BAG kontroluje správnosť
úhrady mýta nepretržite 24 hodín denne.
Tým je zaistená celoplošná a flexibilná
kontrola na celej spoplatnenej cestnej
sieti. Tieto mobilné kontrolné tímy pracujú obdobne ako automatické kontrolné
mosty a prostredníctvom modulu DSRC
zisťujú, či je nákladné vozidlo účastníkom automatického systému a ak áno, či
je správne zadaný počet náprav. Ak sa
zistí, že vozidlo sa nezúčastňuje na automatickom systéme prostredníctvom
OBU, kontrolný tím porovná evidenčné
číslo vozidla s údajmi o manuálnej registrácii mýta v centrálnej databáze. Ak
vzniknú pochybnosti, či je vozidlo k platbe mýta na danej trase správne zaregistrované, bude vyvedené z premávky na
najbližšie parkovisko. Ak sa tam pri kontrole potvrdí podozrenie na nesplnenie
mýtnej povinnosti, vyberie kontrolný personál BAG mýto na mieste a zaháji poriadkové konanie. Od vodičov zahraničných vozidiel sa najviac na mieste vyberie
bezpečnostný poplatok vo výške nezaplateného mýta a očakávanej pokuty s
vedľajšími výdajmi.
▪▪
Prevádzkové kontroly: Naviac náhodných kontról v podnikoch vykonávajú
pracovníci BAG po celom území Nemecka. Tieto kontroly prebiehajú čiastočne
podľa náhodného výberu, čiastočne na
základe konkrétneho podozrenia zo zneužívania. Priamo u užívateľov sa na mieste kontroluje, či bolo mýto v predchádza-
Na efektívnu, flexibilnú a prekvapujúcu
kontrolu dodržiavania mýtnej povinnosti
sa používa prenosné kontrolné zariadenie (prenosný kontrolný prístroj), u ktorého ide, čo sa týka funkčnosti, o prenosnú
kontrolnú bránu. Dôležitá zložka je tiež
schopnosť transportu prístroja, ktorý
môže byť nasadený na viaceré miesta
vďaka zamestnancom BAG. Kvôli rýchlenu skladaniu a rozkladaniu kontrolného
prístroja môžu byť kontroly nepredvídateľne vykonané.
▪▪
28
Stacionárna kontrola: Alternatívne je
možné údaje o potenciálnom neplatičovi
mýta poslať pracovníkom Spolkového
úradu pre nákladnú dopravu (BAG) na
jedno z kontrolných stanovíšť za kontrolným mostom, ktorí môžu vozidlo z diaľni-
8 KONTROLA
júcom období zaplatené v správnej výške. Za týmto účelom sa skúmajú nákladové listy, doklady o čerpaní pohonných
hmôt, tachografové diagramy atď.
Kontroly mýtnej povinnosti prebiehajú nepretržite 24 hodín denne, po všetky dni v
týždni a na všetkých úsekoch spoplatnenej
cestnej siete.
Ak bolo zistené nesprávne zaplatenie mýta,
vyberia sa v zásade príslušné mýto dodatočne za skutočne absolvovanú trasu podliehajúcu mýtnemu. Ak nie je možné dokázať
skutočne absolvovanú trasu, berie sa
paušálne 500 kilometrov.
Vo všetkých prípadoch platí, že vyhodnotenie príslušných údajov o priestupku a prípadne zahájenie pokutového konania spadá do kompetencie BAG. Výška uloženej
pokuty môže dosiahnuť až 20.000 Euro.
/
9 OTÁZKY A ODPOVEDE
9 OTÁZKY A ODPOVEDE
Tu nájdete prehľad najčastejšie sa vyskytujúcich otázok a odpovedí. Podrobnejší zoznam otázok nájdete na internetovej stránke: www.toll-collect.de.
Otázky týkajúce sa registrácie
Čo sa stane v prípade, ak pri registrácii zabudnem uviesť niektorý zo spôsobov platby
mýtneho?
Ak ste v registračnom formulári neuviedli
žiadny zo spôsobov platby, potom platí ako
dohodnutý spôsob úhrada vkladovým účtom.
Spôsob úhrady je však možné po uzávierke registrácie kedykoľvek zmeniť. Za týmto účelom
prosím zašlite do Klientskeho centra Toll Collect vyplnený a podpísaný formulár „Zahlungsmittel mit Zahlungsgarantie, z.B. Kreditkarte“
(„Spôsob platby s platobnou zárukou, napr.
kreditná karta“) alebo „Zahlungsweise Tankkarte“ („Spôsob platby Tankovacia karta“)
alebo „Lastschriftverfahren Guthabenservice“
(„Spôsob priameho inkasa Kreditový servis“),
ktorý si môžete stiahnuť z internetu na stánke:
www.toll-collect.de.
Môžem údaje, ktoré som uviedol pri registrácii, neskôr zmeniť?
Podľa Vašich požiadavok môžete upraviť
napríklad spôsob zasielania výpisu vyúčtovania mýtneho, alebo spôsob platby. Za
týmto účelom vyplňte prosím podľa typu
zmeny formulár „Änderung Adresse und
Dienste“ („Zmena – Adresa a služby“) alebo
„Zahlungsmittel mit Zahlungsgarantie, z.B.
Kreditkarte“ („Spôsob platby s platobnou
zárukou, napr. kreditná karta“) alebo „Zah-
29
9 OTÁZKY A ODPOVEDE
lungsweise Tankkarte“ („Spôsob platby
Tankovacia karta“) alebo „Zahlungsweise
Guthabenabrechnung“ („Spôsob platby
Zúčtovanie prostredníctvom vkladového
účtu“) alebo „Lastschriftverfahren Guthabenservice“ („Spôsob priameho inkasa Kreditový servis“). Tieto formuláre nájdete na
internetovej stránke: www.toll-collect.de.
Na koho sa obrátim, keď sa neskôr zmenia
moje údaje zadané pri registrácii?
Všetky zmeny ohláste prosím čím najskôr
písomne klientskému centru. Tak môžeme
obratom spracovať vaše zmeny. Zadaním
Master- kódu môžete aj telefonicky zmeniť
vaše údaje ako adresu, telefónne číslo, kontaktnú osobu alebo email. Ak sa u Vás zmení
spôsob platby, právna forma vášho podniku, alebo u vašich vozidiel údaje o vozidle
podliehajúce mýtnemu a/ alebo štátna poznávacia značka / značka štátu, potrebujeme tieto informácie písomne s vypísaným
formulárom „Änderung Adresse und Dienste“ („Zmena – Adresa a služby“) prípadne
„Zahlungsmittel mit Zahlungsgarantie, z.B.
Kreditkarte“ („Spôsob platby s platobnou
zárukou, napr. kreditná karta“) alebo „Zahlungsweise Tankkarte“ („Spôsob platby
Tankovacia karta“) alebo „Zahlungsweise
Guthabenabrechnung“ („Spôsob platby
Zúčtovanie prostredníctvom vkladového
účtu“) alebo „Lastschriftverfahren Guthabenservice“ („Spôsob priameho inkasa Kreditový servis“) alebo „Änderung Firmenbezeichnung/Rechtsform, Vertragsübernahme“ („Zmena - Názov firmy / právna forma,
prevzatie zmluvy“) alebo „Änderung
Fahrzeugdaten“(„Zmena – Údaje o vozidle“). Potrebné formuláre nájdete aj na
internetovej stránke www.toll-collect.de.
Ako môžem neskôr zmeniť údaje ktoré som
zadal pri registrácii vozidla?
Nezávisle či má vaše vozidlo OBU, alebo nie,
pri zmene údajov o vozidle, ako napríklad
počet náprav, emisná trieda alebo štátna
poznávacia značka, vyplňte formulár „Änderung Fahrzeugdaten“ („Zmena – Údaje
o vozidle“). Pošlite nám to prosím podpísané poštou, alebo faxom do klientského centra. Formulár nájdete v download- centre na
internetovej stránke www.toll-collect.de.
Ak chcete vykonať zmenu štátnej poznávacej značky a/ alebo značky štátu, dodatočne
je k vypísanému formuláru potrebná kópia
technického preukazu časť1.
Keď bude zmena vykonaná v systémoch
spoločnosti Toll Collect dostanete potvrdenie od klientského centra ako aj novú kartu
vozidla (okrem pri oprave identifikačného
čísla vozidla).
Pri vozidle s palubným prístrojom sa navrhnuté zmeny prenesú prostredníctvom mobilného prijímača na zabudovaný palubný prístroj. O starosť menej- s TOLL-EasyChange
Vám spoločnosť Toll Collect uľahčuje zmenu
údajov vo vašom nákladnom vozidle zo zabudovaným OBU. Vami želané zmeny budú
prenesené v oblasti príjmu* cez mobilný prijímač na váš palubný prístroj (OBU). Tak sa
vyhne servisným nákladom a čakacej dobe.
Po prijatí dokladov trvá spracovanie približne
jeden deň.
Presnejšie informácie nájdete v „Guide to
changing vehicle data“ (príručka na zmenu
* údaje prenesené pri pobyte v nasledujúcich krajinách: Belgicko,
Dánsko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Švajčiarsko, Španielsko, Česká republika a
Maďarsko.
30
údajov o vozidle), ktorú nájdete na internetovej stránke www.toll-collect.de.
Prosím dbajte na to, že náklady na zmenu
štátnej poznávacej značky ako aj zmenu
údajov vozidla podliehajúce mýtnemu u jedného zo servisných partnerov znášate vy.
Stratil som kartu vozidla. Čo mám robiť?
Stratu, poškodenie alebo krádež Vašej karty
vozidla oznámte prosím urýchlene telefonicky Klientskemu centru spoločnosti Toll Collect, pričom musíte uviesť Vaše identifikačné číslo Master-PIN alebo písomne listom
alebo faxom. Vaša stará karta sa automaticky zablokuje a za poplatok dostanete novú
náhradnú kartu vozidla.
Chcel by som, aby mi v budúcnosti výpisy
vyúčtovania mýtneho zasielali inou formou.
Na koho sa mám obrátiť?
Pri otázkach tohoto druhu sa obráťte – najlepšie písomne na príslušnom formulári
„Änderung Adresse und Dienste“ („Zmena
Adresa a služby“) na Klientske centrum Toll
Collect. Formulár nájdete na internetovej
stránke: www.toll-collect.de. Spôsob zasielania však môžete zmeniť aj telefonicky
po zadaní identifikačného čísla Master-PIN.
tázky týkajúce sa spôsobov platby
O
a vyúčtovania
Používam OBU. Ako bude vyúčtované
mýto?
Rozhodujúcim pre Vás ako užívateľa automatického spôsobu registrácie mýta je palubný
prístroj OBU zabudovaný vo vozidle. Tento palubný prístroj zistí prostredníctvom satelitného systému určenia polohy GPS všetky údaje o
pozícii vozidla a príslušné prejazdené cestné
úseky. Tieto údaje sa prostredníctvom mobilnej komunikačnej siete prenášajú do výpočtového strediska Toll Collect, kde sa jednotlivé
jazdy usporiadajú. Toll Collect tieto údaje spracuje a zoznam všetkých spoplatnených cestných úsekov vám zašle formou „výpis vyúčtovania mýtneho“ -Mautaufstellung. Každú jednotlivú jazdu s presnými údajmi ako začiatok
cesty, cieľ, odjazdené kilometre a pod. môžte
vyčítať z výpisu vyúčtovania mýtneho, ktorý
obdržíte od Toll Collect bezplatne.
Ako často sa účtuje mýto?
Ako registrovaný užívateľ obdržíte pravidelne,v súčasnosti raz mesačne, výpis vyúčtovania čiastok mýta pripadajúcich do zúčtovacieho obdobia.
Ako sa toto zúčtovacie obdobie stanovuje?
V zásade ste ako užívateľ povinný výber mýta
stanovené podľa vašich údajov uhradiť spoločnosti Toll Collect vopred formou, ktorú ste si
pre platbu mýta stanovili (nárok na zálohu
podľa § 669 BGB). Ako registrovaný užívateľ
obdržíte periodický prehľad všetkých svojich
jázd, absolvovaných v danom zúčtovacom období. Toto zúčtovacie obdobie je momentálne
jeden mesiac. Do výpisu vyúčtovania mýtneho
môžu byť zahrnuté tiež údaje o jazdách, ktoré
boli absolvované v minulých zúčtovacích obdobiach. Dvojité vyúčtovanie jednej jazdy je
vylúčené.
Môžem si sám určiť, kedy budem dostávať
výpis vyúčtovania mýtneho?
Toll Collect robí výpis vyúčtovania všetkých
užívateľov rovnomerne v priebehu zúčtovacieho obdobia- mesiaca. Zohľadnenie individuálnych termínov nie je bohužiaľ z technických dôvodov možné, rovnako ako i u
iných technicky podporovaných metód hromadného priebežného účtovania, napr. u
31
9 OTÁZKY A ODPOVEDE
poskytovateľov telekomunikačných služieb,
alebo energetických podnikov. Každý užívateľ dostane svoj výpis vyúčtovania mýtneho
pravidelne, v súčasnosti raz zamesiac. Podľa toho si budete môcť prispôsobiť svoj prevádzkový režim.
Prečo sa „faktúra“ od spoločnosti Toll Collect nazýva vlastne výpis vyúčtovania
mýtneho?
Mýto je poplatok, ktorý vyberá Spolková republika Nemecko od užívateľov za používanie diaľníc. Používateľ poverí Toll Collect,
aby za neho zaplatil mýto. Po prevedenení
tohto príkazu Toll Collect informuje používateľa o výške vzniknutého a zaplateného
mýta. Túto informáciu poskytuje prostredníctvom výpisu vyúčtovania mýtneho. Pri
výpise vyúčtovania mýtneho sa teda nejedná o „faktúru“ v zmysle zákona o dani z obratu ale o výkaz v zmysle § 666 BGB.
Prečo nie je na výpise vyúčtovania mýtneho
od spoločnosti Toll Collect aj daň z obratu?
Mýto nepodlieha zákonu o dani z obratu.
Počul som, že je možné na začiatku jazdy
zadať do prístroja OBU určité nákladové
stredisko. Aký to ma pre mňa význam?
Zadanie nákladového strediska do prístroja
OBU slúži na priradenie jednotlivých jázd k
rôznym nákladovým strediskám. Toto priradenie je uvedené tiež vo výkaze jednotlivých
jázd.
Chcel by som prejsť na spôsob platby
s platobnou zárukou (kreditná karta, LogPay platba, tankovacia karta). Musím najprv uzavrieť zmluvu s poskytovateľom platobných služieb?
JÁno, musí byť uzavretá zmluva s poskytovateľom platobných služieb. Podmienky zmlu-
32
vy a ďalšie informácie dostanete priamo od
poskytovateľa platobných služieb, vydávateľa kariet.
Následne sa môžte v Toll Collect cez formulár „Benutzerregistrierung“ („Registrácia
užívateľa“), pod zadaním spôsobu platby
zaregistrovať, v prípade zmeny cez formulár
„Zahlungsmittel mit Zahlungsgarantie, z.B.
Kreditkarte“ („Spôsob platby s platobnou
zárukou, napr. kreditná karta“) alebo „Zahlungsweise Tankkarte“ („Spôsob platby
Tankovacia karta“) alebo „Zahlungsweise
Guthabenabrechnung“ („Spôsob platby
Zúčtovanie prostredníctvom vkladového
účtu“) alebo „Lastschriftverfahren Guthabenservice“ („Spôsob priameho inkasa Kreditový servis“) zadať zmeny.
Som zaregistrovaný užívateľ a zvolil som si
ako spôsob úhrady vyúčtovania mýta spôsob platby s platobnou zárukou. V prípade,
že raz zaregistrujem jeden cestný úsek na
termináli na výber mýtneho, ako mám zaplatiť?
Ak budete chcieť, aby bola vaša rezervácia
tejto trasy uvedená na výpise vyúčtovania
mýtneho,musíte na zaplatenie zvoliť kartu vozidla. S ňou môže váš pri registrácii
uložený spôsob platby byť priradený.
Ako dlho mám čas zaplatiť mýtne poplatky?
V zásade ste ako užívateľ povinný vopred
zaplatiť mýto, ktoré bolo určené podľa Vašich údajov Vami zvoleným spôsobom platby.V závislosti od spôsobu platby môžu platiť individuálne lehoty, kedy bude čiastka
Vášho účtu odpísaná (napr. pri platbe kreditnou alebo tankovacou kartou).
Využívam spôsob úhrady vkladovým účtom. Čo sa stane, ak vkladový účet nebude
dostatočne krytý?
V tomto prípade sa – ak je zabudovaný – palubný prístroj zablokuje. Ani rezervácia cez
internet nebude možná. Svoje trasy si budete môcť zaregistrovať už len manuálne na
termináloch na výber mýtneho a príslušné
čiastky mýtneho ihneď zaplatiť. V tomto prípade nie je možné použiť kartu vozidla ako
spôsob platby.
Využívam spôsob patby s platobnou zárukou. Čo sa stane, ak mi poskytovateľ platobných služieb alebo vydávateľ mnou zvoleného spôsobu platby zruší poskytnutú
bonitu?
V tomto prípade Váš spôsob platby prechádza na spôsob úhrady vkladovým účtom, k
tomu obdržíte od Toll Collect príslušné informácie. Ak je palubný prístroj zabudovaný,
dochádza k zablokovaniu. Ani rezervácia
cez internet nebude možná. Svoje trasy si
budete môcť rezervovať už len manuálne na
termináloch na výber mýtneho a príslušné
mýtne ihneď zaplatiť. V tomto prípade nie je
možné použiť ako platobný prostriedok kartu vozidla. Ako náhle vložíte na Váš vkladový
účet dostatočnú čiastku, Váš palubný prístroj sa opäť odblokuje. Potom bude opäť
možná rezervácia mýtneho na internete
a prostredníctvom karty vozidla na termináli.
Otázky k automatickému spôsobu
Čo mám robiť, keď mi palubný prístroj OBU
ukradnú, alebo bude po nehode nepoužiteľný?
Ak vám prístroj OBU ukradnú alebo bude po
nehode nepoužiteľný, pošlite nám do
Klientskeho centra Toll Collect neodkladne
aj s písomným oznámením o strate. Toll Collect ukradnutý prístroj OBU okamžite deaktivuje, aby ho nebolo možné neoprávnene
použiť. Prístroj OBU môžete dať predbežne
zablokovať aj telefonicky po uvedení Vášho
identifikačného čísla Master-PIN. Tento postup slúži Vašej bezpečnosti.
Čo mám robiť, ak OBU v mojom nákladnom
vozidle vypadne?
Ak prístroj OBU počas jazdy vypadne, ste
povinný urýchlene sa manuálne zaregistrovať. To môže viesť k tomu, že na najbližšom
výjazde budete musieť opustiť cestu, podliehajúcu mýtnemu. Zaregistrovať sa môžete na čerpacích staniciach na vjazdoch a výjazdoch, odpočívadlách, motorestoch a hraničných prechodoch prostredníctvom terminálov na výber mýtneho, alebo to môže Vaša
firma urobiť na internete. V takomto prípade
prepnite, prosím, palubný prístroj na manuálny spôsob, na displeji sa musí zobraziť
„AUTOMATIC COLLECT INACTIVE (AUTOMATICKÉ VYBERANIE NEAKTÍVNE)“ a svietia červené LED diódy. Obráťte sa vo Vašom záujme čo možno najrýchlejšie na servisného
partnera Toll Collect a dajte OBU skontrolovať. Pritom Vám pomôže mapa rozmiestnenia terminálov, zoznam terminálov a servisných partnerov. Tieto informácie nájdete aj
na internetovej stránke: www.toll-collect.
de.
Ak sa objaví chybové hlásenie: „Prevádzkové údaje neplatné“ čo robiť?
Hlásenie „OPERATING DATA INVALID“ (Prevádzkové údaje neplatné) sa objaví, ak OBU
nemá pri štarte platné prevádzkové údaje
pre systém automatického výberu mýta. Na
33
9 OTÁZKY A ODPOVEDE
prístroji svieti červená LED. OBU nie je pripravené na prevádzku.
Vykonajte prosím pred jazdou na spoplatnenú cestnú sieť výmenu zapaľovania. Ak
sa hlásenie stále objavuje, nastavte prístroj
na „TOLL COLLECTION MANUAL“ (výber mýta
manuálne) a zadajte vašu trasu manuálne.
Vykonajte po cca štyroch hodinách opäť
výmenu. Ak sa objaví hlásenie „OPERATING
DATA INVALID“ (Prevádzkové údaje neplatné- kontaktujte“ servisného partnera
Toll Collect.
technológiu satelitnej lokalizácie vytvoriť
mýtny systém.
Čo sa stane s prístrojom OBU, ak vozidlo
predám alebo ho budem chcieť nechať zošrotovať?
OBU je aj po inštalácii majetkom spoločnosti Toll Collect. Zájdite preto do partnerského servisu Toll Collect a dajte si tam OBU
demontovať. Následne musíte toto vozidlo
odhlásiť v Klientskom centre Toll Collect.
Odhlásiťsa môžete telefonicky po zadaní Vášho užívateľského čísla a Master-PIN-u. Na
písomné odhlásenie použíte formulár „Abmeldung von Fahrzeugen ohne Fahrzeuggerät (OBU)“ („Odhlásenie vozidla bez palubného prístroja (OBU)“), ktorý nájdete na
internetovej stránke: www.toll-collect.de,
alebo telefonicky v Klientskom centre. Demontáž palubného prístroja je spoplatnená.
Pre palubné prístroje ktoré nie sú demontované u servisného partnera Toll Collect sa
vsťahuje náhrada straty.
TOLL2GO je ďalší krok k systémovému a
nadnárodnému rozvoju systému mýta.
Podporuje systém Toll Collect aj ine systémy mýtneho v iných krajinách?
Systém Toll Collect je navrhnutý tak, že má
technické predpoklady na podporu iných
mýtnych systémov.
Prvý krát sa podarilo, spoluprácou medzi
mýtnym systémom na mikrovlnnej báze a
34
TOLL2GO je spoločný servis Toll Collect-u
a ASFINAG, prevádzkovateľom mýtneho systému v Rakúsku. S TOLL2GO sa od 1. Septembra 2011 vyberá mýto pre ťažké nákladné vozidlá nad 12 ton aj v Rakúsku cez
On-Board-Unit od Toll Collect. Servis je mimoriadne atraktívny pre všetky dopravné
podniky, ktorých nákladné vozidlá často
jazdia v Nemecku a Rakúsku.
Otázky k manuálnemu spôsobu
Ako nájdem terminály na výber mýta?
Stanovištia terminálov na výber mýtneho
nájdete v atlase rozmiestnenia terminálov,
alebo
na
internetovej
stránke:
www.toll-collect.de. Podrobný informačný
materiál môžete bezplatne obdržať prostredníctvom Klientskeho centra Toll Collect.
Terminál na výber mýta je pokazený alebo
zatvorený. Na koho sa obrátiť?
Ak vypadne terminál, na ktorom ste sa práve chceli zaregistrovať, alebo je jeho stanovište zatvorené, je každý užívateľ povinný
použiť k registrácii najbližší použiteľný terminál. Stanovištia terminálov na výber
mýtneho nájdete v atlase rozmiestnenia
terminálov alebo na internetovej stránke:
www.toll-collect.de.
Otázky týkajúce sa kontroly
Ako sú spracovavané informácie z kontrolných mostov?
Kontrolné mosty počas premávky na diaľnici
priebežne kontrolujú, či prechádzajúce vozidlá podliehajú mýtnemu a či si splnili mýtnu povinnosť, skrátka, či je konkrétne nákladné vozidlo na danej trase správne zaregistrované. Podozrivé prípady, ktoré sa pri týchto
kontrolách zachytia, sa uložia a zašlú na vyhodnotenie do kontrolného strediska Toll
Collect. Údaje vždy skontrolujú dvaja pracovníci, ktorí pracujú nezávisle na sebe –pričom
sa dodržia platné termíny pre ich vymazanie.
Ak sa podozrenie potvrdí, zaháji Toll Collect
príslušný proces dodatočného výberu mýta a
príp. BAG zaháji správne konanie o uložení
pokuty. Ak sa podozrenie nepotvrdí, údaje sa
vymažú.
Ďalšie informácie nájdete na internetovej
stránke: www.toll-collect.de a v Klientskom
centre.
35
10 KLIENTSKÉ CENTRUM A KONTAKTY
10 K
LIENTSKÉ CENTRUM A KONTAKTY
Zamestnanci Klientského centra sú vám
k dispozícii pondelok až piatok od 7 do 19
hodiny.
Pre registrovaných a neregistrovaných
užívateľov
Telefónne číslo v rámci Nemecka:
0800 222 26 28*
Telefóne číslo zo zahraničia:
Toll Collect GmbH
Customer Service
Postfach 11 03 29
10833 Berlin
Nemecko
Fax: +49 180 1 22 26 28 **
008000 222 26 28*
www.toll-collect.de
Školený pracovníci vám tu odpovedia na
všetky otázky týkajúce sa systému mýta,
spôsobu rezervácie, registrácie či zabudovaniu OBU, k danným sťažnostiam a reklamáciiam, k strate OBU alebo k zmene zmluvy. Vodiči nákladných vozidiel sa môžu na
každom termináli na výber mýtneho spojiť
s pracovníkom jednoduchým stlačením tlačidla a nechať si poradiť pri rezervácii, či
stornovaní. Rozhovory môžte viesť telefonicky po nemecky, anglicky, francúzsky
a poľsky.
Pracovníkov Klienstkého centra zasiahnete
faxom, listom a prostredníctvom e-mailu.
Pre e-mailový kontakt je k dispozícii online
kontaktový formulár na internetovej adrese: www.toll-collect.de. Tu môžte zadarmo
obdržať ďalší informačný materiál.
36
* zadarmo; hovory z mobilných sieti sa odlišujú
** v Nemecku: cena z pevnej linky 3,9 ct/min; ceny z mobilných
sietí max. 42 ct/min
Toll Collect upozorňuje, že na všetky údaje
uvedené v tomto informačnom materiáli, ak
sa netýkajú okolností podliehajúcim priebežným zmenám, je vyhradené právo na ich
zmenu. To sa týka predovšetkým údajov o
partnerských servisoch a o sieti terminálov.
Zodpovednosť spoločnosti Toll Collect
GmbH ako i jej zástupcov, vykonávateľov
a zmluvných firiem za škody vyplývajúce
z týchto užívateľských informácií pripadá do
úvahy len pri dokázaní úmyslu a hrubej nedbalosti. V ostatných prípadoch je zodpovednosť vylúčená. Výnimkou vylúčenia zodpovednosti za škody je zodpovednosť spoločnosti Toll Collect GmbH i jej zástupcov,
vykonávateľov a zmluvných firiem za škody
na ľudských životoch, ublížení na zdraví a
ručenie vyplývajúce z ustanovení zákona o
zodpovednosti za produkt. Aktuálnej verziu
Príručky Informácie pre užívateľov si môžete
kedykoľvek bezplatne stiahnuť z internetovej stránky: www.toll-collect.de.
Všeobecné obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Toll Collect GmbH nájdete na internetovej stránke www.toll-collect.de.
37
Z poverenia
Toll Collect GmbH, Berlin, 006, V 8.^4, SK – Stav 12/2014
Download

Informácie pre užívateľov